ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.156.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 156

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
19 juni 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 522/2009 av den 18 juni 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 523/2009 av den 18 juni 2009 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 524/2009 av den 18 juni 2009 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 619/2008

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 525/2009 av den 18 juni 2009 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 526/2009 av den 18 juni 2009 om fastställande av det högsta uppköpspriset för smör för den 7:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 186/2009

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 527/2009 av den 18 juni 2009 om fastställande av det högsta uppköpspriset för skummjölkspulver för den 5. enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 310/2009

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 528/2009 av den 18 juni 2009 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2009 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 533/2007

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 529/2009 av den 18 juni 2009 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2009 inom ramen för de tullkvoter för ägg och äggalbumin som öppnades genom förordning (EG) nr 539/2007

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 530/2009 av den 18 juni 2009 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2009 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1385/2007

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 531/2009 av den 18 juni 2009 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2009 inom ramen för tullkvoten för fjäderfäkött med ursprung i Israel som öppnades genom förordning (EG) nr 1384/2007

18

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 532/2009 av den 18 juni 2009 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2009 inom ramen för den tullkvot för fjäderfäkött med ursprung i Turkiet som öppnades genom förordning (EG) nr 1383/2007

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 533/2009 av den 18 juni 2009 om fastställande av bidragssatserna för mjölk och mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 534/2009 av den 18 juni 2009 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

24

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/472/EG

 

*

Rådets beslut av den 6 april 2009 om avslutande av samrådsförfarandet med Islamiska republiken Mauretanien i enlighet med artikel 96 i det ändrade AVS-EG-partnerskapsavtalet

26

 

 

2009/473/EG

 

*

Rådets beslut av den 28 maj 2009 om ingående av ett avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea

31

Avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea

33

Partnerskapsavtal om fiske mellan Republiken Guinea och Europeiska gemenskapen

35

 

 

2009/474/EG, Euratom

 

*

Rådets beslut av den 9 juni 2009 om utnämning av en domare vid Europeiska unionens personaldomstol

56

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2009/475/Gusp av den 11 juni 2009 om Europeiska unionens samordnade rättsstatsuppdrag i Irak, Eujust Lex

57

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

19.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 522/2009

av den 18 juni 2009

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

CL

55,0

MA

32,7

MK

41,2

TR

56,3

ZZ

46,3

0707 00 05

MK

29,2

TR

141,0

ZZ

85,1

0709 90 70

TR

112,7

ZZ

112,7

0805 50 10

AR

57,3

BR

104,3

TR

64,0

ZA

66,6

ZZ

73,1

0808 10 80

AR

119,9

BR

73,5

CL

76,3

CN

100,3

NZ

109,0

US

120,0

UY

49,5

ZA

83,5

ZZ

91,5

0809 10 00

TR

163,1

US

174,4

ZZ

168,8

0809 20 95

TR

401,6

ZZ

401,6

0809 30

MA

405,8

TR

166,2

US

203,1

ZZ

258,4

0809 40 05

AU

289,7

CL

108,6

ZZ

199,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


19.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 523/2009

av den 18 juni 2009

om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 164.2 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 får skillnaden mellan världsmarknadspriserna på de produkter som förtecknas i del XVI i bilaga I i samma förordning och priserna på dessa produkter på gemenskapsmarknaden täckas av ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den rådande situationen på marknaden för mjölk och mjölkprodukter bör exportbidrag därför fastställas i enlighet med bestämmelserna och vissa kriterier i artiklarna 162, 163, 164, 167, 169 och 170 i förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 164.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 kan världsmarknadssituationen, särskilda behov på vissa marknader eller sådana skyldigheter som följer av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i fördraget göra det nödvändigt att anpassa bidraget efter bestämmelseort.

(4)

Exportbidragen avseende Dominikanska republiken har differentierats för att beakta de minskade tullsatser som tillämpas på den importtullkvot som omfattas av det avtalsmemorandum mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken om importskydd för mjölkpulver i Dominikanska republiken (2) som godkändes genom rådets beslut 98/486/EG (3). Eftersom situationen på marknaden i Dominikanska republiken har förändrats så att konkurrensen har ökat i fråga om mjölkpulver, utnyttjas denna kvot inte längre fullt ut. För att maximera utnyttjandet av kvoten bör differentieringen av exportbidragen avseende Dominikanska republiken upphöra.

(5)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidrag enligt artikel 164 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska beviljas för de produkter och med de belopp som fastställs i bilagan till den här förordningen, om inte annat följer av villkoren i artikel 3.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1282/2006 (4).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 218, 6.8.1998, s. 46.

(3)  EGT L 218, 6.8.1998, s. 45.

(4)  EUT L 234, 29.8.2006, s. 4.


BILAGA

Exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter från och med den 19 juni 2009

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

30,26

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

35,38

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

35,71

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

35,38

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

35,71

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

37,40

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

38,01

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

40,38

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

41,69

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

37,40

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

3,48

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

4,11

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

20,56

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

8,94

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

31,81

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

16,34

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

18,02

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

19,45

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

31,81

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

33,02

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

35,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

31,81

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

33,02

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

35,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

67,38

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

59,45

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

61,83

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

78,71

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

65,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

11,78

L40

EUR/100 kg

14,72

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

9,82

L40

EUR/100 kg

12,27

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,03

L40

EUR/100 kg

8,79

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,85

L40

EUR/100 kg

8,56

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

8,54

L40

EUR/100 kg

10,68

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

11,61

L40

EUR/100 kg

14,51

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

12,34

L40

EUR/100 kg

15,42

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

13,79

L40

EUR/100 kg

17,24

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

5,29

L40

EUR/100 kg

6,61

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

7,11

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,17

L40

EUR/100 kg

6,46

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

4,62

L40

EUR/100 kg

5,77

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,96

L40

EUR/100 kg

6,20

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,31

L40

EUR/100 kg

6,64

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,11

L40

EUR/100 kg

6,39

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

12,47

L40

EUR/100 kg

15,59

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

15,53

L40

EUR/100 kg

19,41

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

14,06

L40

EUR/100 kg

17,58

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

13,02

L40

EUR/100 kg

16,28

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

20,31

L40

EUR/100 kg

25,39

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

19,56

L40

EUR/100 kg

24,45

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

16,20

L40

EUR/100 kg

20,25

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

14,65

L40

EUR/100 kg

18,31

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

15,02

L40

EUR/100 kg

18,77

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

16,53

L40

EUR/100 kg

20,66

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

15,87

L40

EUR/100 kg

19,84

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

13,22

L40

EUR/100 kg

16,53

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

17,30

L40

EUR/100 kg

21,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

15,89

L40

EUR/100 kg

19,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

15,61

L40

EUR/100 kg

19,51

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

15,82

L40

EUR/100 kg

19,78

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

16,85

L40

EUR/100 kg

21,06

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

16,50

L40

EUR/100 kg

20,63

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

13,52

L40

EUR/100 kg

16,90

Destinationerna definieras enligt följande:

L20

:

Alla destinationer, med undantag av:

a)

tredjeländer: Andorra, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein och Amerikas förenta stater.

b)

territorier i EU-medlemsstater som inte är en del av gemenskapens tullområde: Färöarna, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d'Italia och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.

c)

europeiska territorier, som inte ingår i gemenskapens tullområde, vars utrikes angelägenheter handhas av en medlemsstat: Gibraltar.

d)

destinationer enligt artikel 36.1, artikel 44.1 samt artikel 45.1 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11).

L04

:

Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Kosovo (), Montenegro och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

L40

:

Alla destinationer, med undantag av:

a)

tredjeländer: L04, Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Heliga stolen (Vatikanstaten), Amerikas förenta stater, Kroatien, Turkiet, Australien, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika,

b)

territorier i EU-medlemsstater som inte är en del av gemenskapens tullområde: Färöarna, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d'Italia och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen,

c)

europeiska territorier, som inte ingår i gemenskapens tullområde, vars utrikes angelägenheter handhas av en medlemsstat: Gibraltar.

d)

destinationer enligt artikel 36.1, artikel 44.1 samt artikel 45.1 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11).


(1)  Enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.


19.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 524/2009

av den 18 juni 2009

om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 619/2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 164.2, jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 619/2008 av den 27 juni 2008 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (2) fastställs bestämmelser för en stående anbudsinfordran.

(2)

Enligt artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 1454/2007 av den 10 december 2007 om gemensamma bestämmelser för ett anbudsförfarande för fastställande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter (3) och en granskning av de anbud som inlämnats inom ramen för anbudsförfarandet är det lämpligt att fastställa ett högsta exportbidrag för den anbudsperiod som löper ut den 16 juni 2009.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den stående anbudsinfordran som inleddes genom förordning (EG) nr 619/2008 för den anbudsperiod som löper ut den 16 juni 2009 ska det högsta bidragsbeloppet för de produkter och de destinationer som avses i artikel 1 a och b och artikel 2 i den förordningen vara det som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 69.


BILAGA

(EUR/100 kg)

Produkt

Nomenklaturnummer för exportbidrag

Högsta exportbidragsbelopp för export till de destinationer som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 619/2008

Smör

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Smörolja

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


19.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 525/2009

av den 18 juni 2009

om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 164.2 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 619/2008 av den 27 juni 2008 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (2) föreskrivs en stående anbudsinfordran.

(2)

I enlighet med artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 1454/2007 av den 10 december 2007 om gemensamma bestämmelser för ett anbudsförfarande för fastställande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter (3) och efter en bedömning av de anbud som lämnats in inom ramen för anbudsinfordran bör ett högsta exportbidrag fastställas för den anbudsperiod som löper ut den 16 juni 2009.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för den stående anbudsinfordran som inleds genom förordning (EG) nr 619/2008 ska det högsta exportbidraget för den produkt och de destinationer som avses i artikel 1 c och artikel 2 i den förordningen vara 25,80 EUR/100 kg för den anbudsperiod som löper ut den 16 juni 2009.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 69.


19.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 526/2009

av den 18 juni 2009

om fastställande av det högsta uppköpspriset för smör för den 7:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 186/2009

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 43 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2009 (2) inleds uppköp av smör genom ett anbudsförfarande för perioden som löper ut den 31 augusti 2009, i enlighet med bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 105/2008 av den 5 februari 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör (3).

(2)

Mot bakgrund av vilka anbud som har kommit in inom ramen för de enskilda anbudsinfordringarna bör det, i enlighet med artikel 16.2 i förordning (EG) nr 105/2008, fastställas ett högsta uppköpspris eller fattas beslut om att inte fullfölja anbudsförfarandet.

(3)

Mot bakgrund av de anbud som tagits emot avseende den 7:e enskilda anbudsinfordran bör det fastställas ett högsta uppköpspris.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 7:e enskilda anbudsinfordran för uppköp av smör inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 186/2009, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 16 juni 2009, ska det högsta uppköpspriset vara 220,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 64, 10.3.2009, s. 3.

(3)  EUT L 32, 6.2.2008, s. 3.


19.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 527/2009

av den 18 juni 2009

om fastställande av det högsta uppköpspriset för skummjölkspulver för den 5. enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 310/2009

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 43 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 310/2009 (2) inleds uppköp av skummjölkspulver genom anbudsförfarande för perioden som löper ut den 31 augusti 2009, i enlighet med bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 214/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande interventionsåtgärder på marknaden för skummjölkspulver (3).

(2)

Mot bakgrund av vilka anbud som har kommit in inom ramen för de enskilda anbudsinfordringarna bör det, i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 214/2001, fastställas ett högsta uppköpspris eller fattas beslut om att inte fullfölja anbudsförfarandet.

(3)

Mot bakgrund av de anbud som tagits emot avseende den 5. enskilda anbudsinfordran bör det fastställas ett högsta uppköpspris.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 5. enskilda anbudsinfordran för uppköp av skummjölkspulver inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 310/2009, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 16 juni 2009, ska det högsta uppköpspriset vara 167,90 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 97, 16.4.2009, s. 13.

(3)  EGT L 37, 7.2.2001, s. 100.


19.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 528/2009

av den 18 juni 2009

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2009 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 533/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 533/2007 av den 14 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för fjäderfäkött (3), särskilt artikel 5.6, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 533/2007 öppnades tullkvoter för import av fjäderfäkött.

(2)

De ansökningar om importlicenser som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2009 för delperioden 1 juli–30 september 2009 avser, för vissa kvoter, kvantiteter som är större än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför beslutas om i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas genom att en tilldelningskoefficient fastställs som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de ansökningar om importlicens som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007 för delperioden 1 juli–30 september 2009.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 125, 15.5.2007, s. 9.


BILAGA

Gruppnummer

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importlicens som lämnats in för delperioden 1.7.2009-30.9.2009

(%)

P1

09.4067

1,996875

P2

09.4068

3,853812

P3

09.4069

0,881057

P4

09.4070

18,867924


19.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 529/2009

av den 18 juni 2009

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2009 inom ramen för de tullkvoter för ägg och äggalbumin som öppnades genom förordning (EG) nr 539/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 539/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin (3), särskilt artikel 5.6, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 539/2007 öppnades tullkvoter för import av ägg och äggalbumin.

(2)

De ansökningar om importlicenser som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2009 för delperioden 1 juli–30 september 2009 avser, för vissa kvoter, en kvantitet som är större än den kvantitet som finns tillgänglig. Det bör därför beslutas i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas och det bör fastställas en tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de ansökningar om importlicens som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 539/2007 för delperioden 1 juli–30 september 2009.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 128, 16.5.2007, s. 19.


BILAGA

Gruppnummer

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importlicens som lämnats in för delperioden 1.7.2009-30.9.2009

(%)

E2

09.4401

33,640907


19.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 530/2009

av den 18 juni 2009

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2009 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1385/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1385/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 774/94 beträffande öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött (3), särskilt artikel 5.6, och

av följande skäl:

(1)

De ansökningar om importlicenser som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2009 för delperioden 1 juli–30 september 2009 avser, för vissa kvoter, kvantiteter som är större än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför beslutas om i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas genom att en tilldelningskoefficient fastställs som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

(2)

De ansökningar om importlicenser som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2009 för delperioden 1 juli–30 september 2009 avser, för vissa kvoter, kvantiteter som är mindre än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför fastställas för vilka kvantiteter det inte har lämnats in några ansökningar, och dessa kvantiteter bör läggas till den kvantitet som fastställts för den följande delkvotperioden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de ansökningar om importlicens som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007 för delperioden 1 juli–30 september 2009.

2.   De kvantiteter för vilka det inte har lämnats in några ansökningar och som ska läggas till den fastställda kvantiteten för delperioden 1 oktober–31 december 2009, fastställs i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 309, 27.11.2007, s. 47.


BILAGA

Grupp-nummer

Löp-nummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importlicens som lämnats in för delperioden 1.7.2009-30.9.2009

(%)

Kvantiteter för vilka inga licensansökningar har lämnats in och som ska läggas till den fastställda kvantiteten för delperioden 1.10.2009-31.12.2009

(kg)

1

09.4410

0,527539

2

09.4411

 (1)

3 825 000

3

09.4412

0,563656

4

09.4420

0,761626

5

09.4421

4,484381

6

09.4422

0,80776


(1)  Ej tillämpligt. Ingen licensansökan har lämnats in till kommissionen.


19.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/18


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 531/2009

av den 18 juni 2009

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2009 inom ramen för tullkvoten för fjäderfäkött med ursprung i Israel som öppnades genom förordning (EG) nr 1384/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1384/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2398/96 beträffande öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter avseende import till gemenskapen av fjäderfäkött med ursprung i Israel (3), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

De ansökningar om importlicenser som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2009 för delperioden 1 juli–30 september 2009 avser kvantiteter som är mindre än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför fastställas för vilka kvantiteter det inte har lämnats in några ansökningar, och dessa kvantiteter bör läggas till den kvantitet som fastställts för den följande delkvotperioden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvantiteter för vilka det inte har lämnats in några ansökningar om importlicens, och som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 oktober–31 december 2009, fastställs i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 309, 27.11.2007, s. 40.


BILAGA

Grupp-nummer

Löp-nummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importlicens som lämnats in för delperioden 1.7.2009-30.9.2009

(%)

Kvantiteter för vilka inga licensansökningar har lämnats in och som ska läggas till den fastställda kvantiteten för delperioden 1.10.2009-31.12.2009

(kg)

IL1

09.4092

 (1)

284 480

IL2

09.4091

 (2)

420 000


(1)  Ej tillämpligt. Ansökningarna omfattar kvantiteter som understiger de tillgängliga kvantiteterna.

(2)  Ej tillämpligt. Ingen licensansökan har lämnats in till kommissionen.


19.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 532/2009

av den 18 juni 2009

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2009 inom ramen för den tullkvot för fjäderfäkött med ursprung i Turkiet som öppnades genom förordning (EG) nr 1383/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1383/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 779/98 beträffande öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter avseende import till gemenskapen av fjäderfäkött med ursprung i Turkiet (2), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 1383/2007 öppnades tullkvoter för import av fjäderfäkött.

(2)

De ansökningar om importlicenser som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2009 för delperioden 1 juli–30 september 2009 avser kvantiteter som är mindre än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför fastställas för vilka kvantiteter det inte har lämnats in några ansökningar, och dessa kvantiteter bör läggas till den kvantitet som fastställts för den följande delkvotperioden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvantiteter för vilka det inte har lämnats in några ansökningar om importlicens för kvoten med löpnummer 09.4103 i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007, och som ska läggas till kvantiteten för delperioden 1 oktober–31 december 2009, är 750 000 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 309, 27.11.2007, s. 34.


19.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 533/2009

av den 18 juni 2009

om fastställande av bidragssatserna för mjölk och mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 164.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 162.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007 får skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som avses i artikel 1.1 p och förtecknas i del XVI i bilaga I till den förordningen och priserna i gemenskapen täckas av ett exportbidrag, om produkterna exporteras i form av sådana varor som förtecknas i del IV i bilaga XX till samma förordning.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2), anges de produkter för vilka det ska fastställas en bidragssats som ska tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i del IV i bilaga XX till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 14 andra stycket a i förordning (EG) nr 1043/2005 ska bidragssatsen per 100 kg av varje berörd basprodukt fastställas för en period som är lika lång som den period för vilken bidragen fastställs för samma produkter som exporteras i obearbetat tillstånd.

(4)

Enligt artikel 11 i det jordbruksavtal som slöts inom ramen för de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan får bidrag som beviljas för export av en produkt som ingår i en vara inte överstiga det bidrag som tillämpas på produkten när den exporteras i obearbetad form.

(5)

När det gäller vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget finns det dock, om det på förhand fastställs höga bidragssatser, risk för att de åtaganden som görs i samband med dessa bidrag äventyras. För att undvika detta måste lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas utan att detta hindrar att långsiktiga avtal ingås. Om särskilda bidragssatser för förutfastställelse av bidrag bestäms för dessa produkter bör båda dessa syften kunna uppnås.

(6)

Enligt artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1043/2005 ska bidragssatsen i förekommande fall fastställas med hänsyn till de produktionsbidrag, det stöd och de andra åtgärder med motsvarande verkan som, i enlighet med förordningen om den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna, är tillämpliga i alla medlemsstater för de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 eller för därmed jämställda produkter.

(7)

Enligt artikel 100.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska stöd utbetalas för gemenskapsproducerad skummjölk som bearbetas till kasein, om denna mjölk och det kasein som framställs av denna mjölk uppfyller vissa villkor.

(8)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (3), ska smör och grädde till reducerat pris göras tillgängliga för industrier som framställer vissa produkter.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som ska tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i del XVI i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007, och som exporteras i form av sådana varor som förtecknas i del IV i bilaga XX till förordning (EG) nr 1234/2007, ska fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Heinz ZOUREK

Generaldirektör för näringsliv och industri


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24.

(3)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1.


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 19 juni 2009 skall tillämpas för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget  (1)

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag

Bidragssats

vid förutfastställelse av bidrag

annan

ex 0402 10 19

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent (PG 2):

 

 

a)

Vid export av varor enligt KN-nummer 3501

b)

Vid export av andra varor

22,80

22,80

ex 0402 21 19

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av 26 viktprocent (PG 3):

 

 

a)

Vid export av varor som innehåller, i form av produkter som jämställs med PG 3, smör eller grädde till reducerat pris enligt förordning (EG) nr 1898/2005

37,48

37,48

b)

Vid export av andra varor

35,00

35,00

ex 0405 10

Smör med en fetthalt av 82 viktprocent (PG 6):

 

 

a)

Vid export av varor som innehåller smör eller grädde till reducerat pris, framställda i enlighet med de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 1898/2005

65,00

65,00

b)

Vid export av varor enligt KN-nummer 2106 90 98 som innehåller minst 40 viktprocent mjölkfett

66,52

66,52

c)

Vid export av andra varor

65,00

65,00


(1)  De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga på export till

a)

tredjeländerna Andorra, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein och Förenta staterna samt på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet,

b)

de av EU-medlemsstaternas territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde: Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d’Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna och de områden i Republiken Cypern där landets regering inte utövar den faktiska kontrollen,

c)

europeiska territorier vilkas utrikes angelägenheter omhändertas av en medlemsstat och som inte ingår i gemenskapens tullområde: Gibraltar.

d)

destinationer enligt artikel 36.1, artikel 44.1 samt artikel 45 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11).


19.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 534/2009

av den 18 juni 2009

om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 143,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2783/75 av den 29 oktober 1975 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin, särskilt artikel 3.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 (2) fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen för tilllämpning av tilläggsbelopp för import samt representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin.

(2)

Det framgår av den regelbundna kontrollen av de uppgifter som ligger till grund för fastställandet av de representativa priserna för produkterna inom sektorerna för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin att de representativa priserna för import av vissa produkter bör ändras med hänsyn till variationerna i pris efter ursprung. De representativa priserna bör därför offentliggöras.

(3)

Med hänsyn till situationen på marknaden bör denna ändring genomföras så snart som möjligt.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1484/95 ska ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 145. 29.6.1995, s. 47.


BILAGA

till kommissionens förordning 18 juni 2009 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

”BILAGA I

KN-nummer

Varuslag

Representativt pris

(EUR/100 kg)

Säkerhet som åsyftas i artikel 3.3

(EUR/100 kg)

Ursprung (1)

0207 12 10

Plockade och urtagna (så kallade 70 %-kycklingar), frysta

105,0

0

BR

106,4

0

AR

0207 12 90

Plockade och urtagna (så kallade 65 %-kycklingar), frysta

112,9

2

BR

98,6

6

AR

0207 14 10

Styckningsdelar av höns, benfria, frysta

200,0

30

BR

220,7

24

AR

270,2

9

CL

0207 14 50

Kycklingbröst, frysta

191,9

6

BR

0207 14 60

Kycklingklubbor, frysta

112,0

9

BR

99,4

13

AR

0207 25 10

Plockade och urtagna (s.k. 80 %-kalkoner), frysta

223,4

0

BR

0207 27 10

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

230,2

20

BR

229,8

20

CL

0408 11 80

Äggula

368,7

0

AR

0408 91 80

Torkade ägg utan skal

348,3

0

AR

1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade höns av arten Gallus domesticus

257,7

9

BR

3502 11 90

Torkat äggalbumin

555,5

0

AR


(1)  Nomenklatur avseende länder fastställd genom kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ’ZZ’ betecknar ’annat ursprung’.”


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

19.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/26


RÅDETS BESLUT

av den 6 april 2009

om avslutande av samrådsförfarandet med Islamiska republiken Mauretanien i enlighet med artikel 96 i det ändrade AVS-EG-partnerskapsavtalet

(2009/472/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av partnerskapsavtalet AVS–EG som undertecknades i Cotonou den 23 juni 2000 (nedan kallat AVS-EG-avtalet), särskilt artikel 96,

med beaktande av det interna avtalet mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om åtgärder och förfaranden för genomförande av AVS-EG-partnerskapsavtalet (1), särskilt artikel 3,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

De grundsatser som anges i artikel 9 i AVS-EG-avtalet har kränkts.

(2)

I enlighet med artikel 96 i AVS-EG-avtalet inleddes den 20 oktober 2008 samråd med staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområde (AVS) och Islamiska republiken Mauretanien och vid detta tillfälle lade företrädarna för den styrande militärjuntan inte fram några tillfredsställande förslag och åtaganden. Trots att tidsfristen förlängdes med en månad kunde inga nya faktorer konstateras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det samråd som hållits med Islamiska republiken Mauretanien i enlighet med artikel 96 i AVS-EG-avtalet ska avslutas.

Artikel 2

De åtgärder som anges i den bifogade skrivelsen antas härmed som lämpliga åtgärder i enlighet med artikel 96.2 c i AVS-EG-avtalet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Detta beslut upphör att gälla den 6 april 2011. Det ska ses över regelbundet minst var sjätte månad på grundval av gemensamma uppföljningsbesök genomförda av Europeiska unionens ordförandeskap och kommissionen.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 6 april 2009.

På rådets vägnar

J. POSPÍŠIL

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 376.


BILAGA

Europeiska unionen fäster stor vikt vid grundsatserna i artikel 9 i AVS–EG-partnerskapsavtalet som undertecknades i Cotonou den 23 juni 2000, nedan kallat AVS-EG-avtalet, rörande respekten för de mänskliga rättigheterna, de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen, på vilka partnerskapet AVS–EU grundar sig.

Med hänsyn till detta fördömde Europeiska unionen omedelbart den militära statskuppen den 6 augusti 2008, och har vid upprepade tillfällen manat till respekt för demokratin och för den institutionella ram som funnits sedan 2007. I enlighet med artikel 96 i det ändrade AVS-EG-avtalet och med hänsyn till att statskuppen utgör en allvarlig kränkning av grundsatserna i artikel 9 i det avtalet, har Europeiska unionen inlett en politisk dialog med de styrande som utmynnat i ett samråd med syfte att undersöka situationen och komma fram till tänkbara samförståndslösningar för en snabb återgång till ett konstitutionellt styre.

Efter det första mötet inom ramen för detta samråd, som ägde rum i Paris den 20 oktober 2008, har Europeiska unionen inte mottagit några tillfredsställande förslag från Mauretanien. Eftersom Europeiska unionen är öppen för dialog och har full förståelse för att den politiska situationen i Mauretanien är komplex, föreslog unionen ursprungligen en förlängning med en månad av samrådet och meddelade att en potentiellt tillfredsställande lösning från Mauretaniens sida skulle göra det möjligt att hålla ett nytt samrådsmöte. Unionen underrättade dessutom AVS-länderna och den mauretanska parten om att samrådet skulle avslutas och lämpliga åtgärder vidtas om ingenting nytt framfördes.

Vid en rad möten som leddes av Afrikanska unionen fastställde såväl Europeiska unionen som de fem internationella organisationer som bildat denna internationella kontaktgrupp rörande Mauretanien tydligt de väsentliga beståndsdelarna i en politisk samförståndslösning på krisen.

Den internationella kontaktgruppen sammanträdde på nytt den 28 januari 2009, dagen före det faktiska genomförandet av de individuella sanktioner som beslutats av Afrikanska unionen, och den 20 februari 2009, och konstaterade förekomsten av flera förslag till lösning på krisen, bland annat förslaget från de styrande, som dock fortfarande ansågs otillräckligt. Kontaktgruppen har uppmanat de mauretanska parterna att föra en inkluderande nationell politisk dialog under ledning av ordföranden för Afrikanska unionen för att i samförstånd åstadkomma en återgång till den konstitutionella ordningen.

Lämpliga stödåtgärder för en återgång till den konstitutionella ordningen

Mot denna bakgrund har Europeiska unionen beslutat att avsluta samrådet och att i enlighet med artikel 96.2 c i det ändrade AVS-EG-avtalet vidta nedanstående lämpliga åtgärder. Med tanke på den aktuella otillfredsställande situationen och den redan pågående frysningen av en stor del av samarbetet syftar dessa lämpliga åtgärder till att gradvis återuppta samarbetet som svar på följande riktmärken på vägen mot en återgång i samförstånd till den konstitutionella ordningen.

1.

Den aktuella situationen och omedelbara åtgärder.

2.

En samförståndslösning på krisen som är förenlig med de grundläggande villkor som föreslagits av världssamfundet och i synnerhet inrättandet – inom ramen för en inkluderande och öppen politisk dialog – av en valordning som möjliggör ett fritt, öppet och representativt presidentval, anordnat av trovärdiga institutioner under överinseende av en neutral regering.

3.

Ett faktiskt och oåterkalleligt genomförande av ovannämnda lösning på krisen.

4.

En fullständig återgång till den konstitutionella ordningen i Mauretanien. Denna situation anses föreligga när en legitimt vald statschef innehar makten och konstitutionen är i kraft och respekteras.

1.   Den aktuella situationen och omedelbara åtgärder

De åtgärder som anges nedan antas. De åtgärder som inskränker samarbetet kommer inte att påverka vare sig det humanitära biståndet eller det direkta stödet till befolkningen och det civila samhället i Mauretanien.

Den politiska dialogen enligt artikel 8 i AVS-EG-avtalet kommer att upprätthållas med alla mauretanska parter parallellt med de lämpliga åtgärderna, i enlighet med bilaga VII artikel 2.5 i AVS-EG-avtalet. Denna dialog ska föras i samordning med den internationella kontaktgruppen rörande Mauretanien och kan intensifieras så snart en samförståndslösning för återgången till den konstitutionella ordningen har godtagits.

A.

Genomförandet av pågående projekt och av det vägledande programmet inom ramen för den tionde EUF, med de undantag och ändringar som anges nedan, har avbrutits i avvaktan på ett gradvis återupprättande av samarbetet på grundval av de angivna villkoren.

B.

Europeiska kommissionen förbehåller sig rätten att omedelbart själv överta uppdraget som nationell utanordnare för Europeiska utvecklingsfonden (EUF).

C.

I den utsträckning som den vidare utvecklingen och de sektorspolitiska beslut som genomförs av dem som de facto men inte de jure innehar makten, inverkar på det ännu befintliga samarbetet och i hopp om ett återupptagande av samarbetet efter en lösning på krisen som är godtagbar för världssamfundet, kommer kommissionens avdelningar att fortsätta att delta i den politiska och sektorsspecifika dialogen i Mauretanien, på teknisk nivå, utan att denna dialog kan ses som ett erkännande av den regim som innehar makten sedan statskuppen den 6 augusti 2008.

D.

Utbetalningar inom ramen för pågående kontrakt kommer att fullgöras i enlighet med de finansieringsbeslut som gäller för dessa. Det rör sig om bland annat följande projekt:

Vägförbindelserna mellan Rosso–Boghé och Kaedi–Gouaraye och tekniskt bistånd till transportministeriet.

Projektet för landsbygdsutveckling i oaserna i Adrar (avslutande av pågående åtaganden).

Vatteninitiativet: fullföljande av tre pågående kontrakt.

Energiinitiativet: fullföljande av pågående kontrakt.

Stödprogram för den nationella utanordnaren: nödvändiga åtgärder för avslutande av programmet.

Det regionala solenergiprogrammet: de pågående kontrakten i Mauretanien fortsätter.

Stödprogram för det civila samhället: fortsatt genomförande av åtgärder avseende samhällsstyrning inom ramen för de ansökningsomgångar som förvaltas direkt av Europeiska kommissionen.

Stödprogram för det nationella organ som ansvarar för underhåll av vägnätet: fortsättning endast av pågående avtalsenliga åtaganden.

Kontrakt om stöd inom ramen för det regionala B-anslaget för återställande av de översvämmade områdena runt Senegalfloden.

Stöd till de lokala myndigheterna (utanför EUF). Projekt för förbättring av den kommunala vattenförvaltningen i Nouakchott och partnerskapet för stöd till skolväsendet i kommunen Boustilla.

Projekt för sanering av Zazou (utanför EUF, samfinansiering med icke-statliga organisationer).

E.

Nya kontrakt får ingås inom ramen för finansieringsöverenskommelserna för följande program:

Utlysande av lokala ansökningsomgångar med avseende på icke-statliga aktörer, demokrati och mänskliga rättigheter (utanför EUF). Alla ansökningsomgångar avseende lokala myndigheter har tills vidare skjutits upp.

Genomförande av projektet till stöd för förvaltningen av migrationsströmmarna med regionala AVS-medel inom ramen för EUF 9.

Genomförande av projektet för stöd till återvändande flyktingar, med samordning med och anpassning till Europeiska kommissionens kontor för humanitärt bistånd (Echo), under förutsättning att förhållandena i Mauretanien medger detta och att kontraktsvillkoren uppfylls.

F.

Nya projekt får handläggas inom följande områden:

Åtgärder för att avhjälpa livsmedelskrisen som föreslagits i samband med ianspråktagandet av det regionala B-anslaget i den tionde EUF. Där kan en riktad insats programplaneras till förmån för befolkningen till ett belopp av 2 080 000 EUR, för genomförande av internationella eller icke-statliga organisationer, men utan inslag av ett direkt stöd till förvaltningen, regeringen eller dess organ.

Programplanering av anslaget till Mauretanien inom ramen för den nya livsmedelsmekanismen och den tematiska budgetrubriken ”Tryggad livsmedelsförsörjning”, genom projekt till stöd för jordbruket vilket kan genomföras av internationella eller icke-statliga organisationer.

I det nationella vägledande programmet inom ramen för den tionde EUF anslogs 40 miljoner EUR till ett allmänt budgetstöd. Detta projekt får dock inte handläggas förrän efter en återgång till konstitutionellt styre enligt punkt 4, under förutsättning att de allmänna villkoren för stödberättigande för detta slags program är uppfyllda.

Det vägledande beloppet för detta program har emellertid redan sänkts till 25 miljoner EUR. Av de 15 miljoner EUR som därmed frigjorts hålls 10 miljoner EUR i reserv till ett eventuellt stöd till de val som kommer att hållas, om man når fram till en lösning på krisen som innebär ett konstitutionellt styre i enlighet med världssamfundets önskan. De resterande 5 miljonerna EUR hålls i reserv, bland annat för eventuella humanitära kriser som kan uppstå till följd av den kris som utlösts av statskuppen den 6 augusti 2008.

Programmet för stöd till förvaltningen av migrationsströmmarna, vilket ingår i det nationella vägledande programmet och har ett anslag på 8 miljoner EUR, kommer som ett undantag att handläggas innan samarbetet eventuellt återupptagits, på grundval av mål och prioriteringar som ännu inte har fastställts.

2.   Godtagen samförståndslösning

Denna situation innebär att det finns en verklig överenskommelse mellan de mauretanska parterna i enlighet med beskrivningen i inledningen, i punkt 2.

G.

Nedanstående projekt kan påbörjas:

En hamn för malmskeppning i Nouadhibou. Förhandlingar om och undertecknande av ett kontrakt om renovering av hamnen i den utsträckning som gällande bestämmelser och resultatet av anbudsinfordran medger detta. Med tanke på att den icke-förlängningsbara tidsfristen för projektet har fastställts till den 31 december 2011, föreligger det en verklig risk för att finansieringen av projektet upphör (45 miljoner EUR). Kommissionen kommer att undersöka alla möjligheter för att minimera denna risk som trots allt ökar med tiden.

Omfördelning av medel när det gäller ett projekt för bärgning av vrak i hamnen i Nouadhibou på grund av att Stabex-medel för detta ändamål från och med den 31 december 2008 förts över till den tionde EUF (23 miljoner EUR). Om statskuppen inte hade ägt rum skulle ett kontrakt för denna åtgärd ha undertecknats före utgången av 2008. Förfarandena för omfördelning av medel och handläggning av det nya projektet kommer att inledas omedelbart för att man snarast möjligt ska kunna övergå till genomförandefasen så snart som den politiska situationen medger detta (godtagen samförståndslösning).

Återupptagande av uppskjutna lokala förslagsinfordringar som riktar sig till de lokala myndigheterna.

3.   Genomförande av lösningen på krisen

Denna situation innebär att man oåterkalleligen genomför den samförståndslösning på krisen som beskrivs i inledningen, i punkt 3.

H.

Samarbetet inom ytterligare områden kommer att återupptas. Det kan bland annat röra sig om följande:

Eventuellt stöd till och eventuell övervakning av nya val.

Fortsatt genomförande av programmet för stöd till rättsväsendet.

Genomförande av EU-programmet för stöd till lokala myndigheter och deras tjänster.

Genomförande av alla program och projekt som undertecknats eller planerats inom ramen för de åttonde och nionde EUF men som det ännu inte ingåtts några kontrakt för.

4.   Fullständig återgång till konstitutionellt styre

I.

Om ett konstitutionellt styre återinförs i Mauretanien kan alla de restriktioner enligt artikel 96.2 a i AVS-EG-avtalet som nämns ovan avskaffas. Då kommer det vägledande programmet inom ramen för den tionde EUF att kunna genomföras i sin helhet (156 miljoner EUR), med eventuella anpassningar för att ta hänsyn till negativa sociala, ekonomiska och politiska konsekvenser av statskuppen den 6 augusti 2008.

Uppföljning av lämpliga åtgärder

Europeiska unionen kommer att fortsätta att nära följa utvecklingen i Mauretanien och är beredd att stödja genomförandet av en politisk lösning på krisen som är godtagbar för alla parter, under förutsättning att denna grundar sig på de ovan angiva grundläggande villkor som framlagts av världssamfundet. Regelbundna uppföljningsbesök kommer att anordnas för detta syfte.

Europeiska unionen förbehåller sig rätten att se över och revidera dessa åtgärder för att ta hänsyn till eventuella förändringar av situationen i Mauretanien.

Högaktningsfullt

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

På rådets vägnar

J. POSPÍŠAL


19.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/31


RÅDETS BESLUT

av den 28 maj 2009

om ingående av ett avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea

(2009/473/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen och Republiken Guinea har förhandlat fram ett partnerskapsavtal om fiske som ger gemenskapens fartyg fiskemöjligheter i vatten under Republiken Guineas överhöghet eller jurisdiktion när det gäller fiske.

(2)

Som ett resultat av dessa förhandlingar paraferades ett nytt partnerskapsavtal inom fiskesektorn den 20 december 2008.

(3)

Genom det nya partnerskapsavtalet av den 28 mars 1983 om fiske upphävs fiskeavtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Guineas regering, å andra sidan.

(4)

För att undvika avbrott i gemenskapsfartygens fiskeverksamhet är det viktigt att det nya partnerskapsavtalet om fiske börjar tillämpas så snart som möjligt. De båda parterna har därför paraferat ett avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av det nya partnerskapsavtalet om fiske från och med den 1 januari 2009.

(5)

Det ligger i gemenskapens intresse att godkänna avtalet genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av partnerskapsavtalet om fiske.

(6)

Det är nödvändigt att fastställa hur fiskemöjligheterna ska fördelas mellan medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea godkänns härmed på gemenskapens vägnar, med förbehåll för rådets beslut om ingående av avtalet.

Texten till avtalet genom skriftväxling åtföljer detta beslut.

Artikel 2

1.   De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet ska fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

a)

Notfartyg för tonfisk

Spanien

15 fartyg

Frankrike

11 fartyg

Italien

2 fartyg

b)

Spöfiskefartyg:

Spanien

8 fartyg

Frankrike

4 fartyg

2.   Om ansökningarna om fisketillstånd från de medlemsstater som avses i punkt 1 inte uttömmer de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet får kommissionen beakta ansökningar om fisketillstånd från alla övriga medlemsstater.

Artikel 3

De medlemsstater vars fartyg fiskar enligt det avtal som avses i artikel 1 ska meddela kommissionen hur stora mängder av varje bestånd som fångas i Republiken Guineas fiskezon i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 500/2001 av den 14 mars 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2847/93 beträffande övervakning av de fångster som gemenskapens fiskefartyg fiskar i tredje lands farvatten och på öppet hav (1) fram till dagen för ikraftträdandet av den förordning om närmare bestämmelser som ska antas i enlighet med artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (2) och därefter i enlighet med de bestämmelserna.

Artikel 4

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att med för gemenskapen bindande verkan underteckna avtalet genom skriftväxling.

Utfärdat i Bryssel den 28 maj 2009.

På rådets vägnar

V. TOŠOVSKÝ

Ordförande


(1)  EGT L 73, 15.3.2001, s. 8.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och (EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 33).


AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING

om provisorisk tillämpning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea

(Adressat)

Det gläder mig att Republiken Guineas och Europeiska gemenskapens förhandlare har nått fram till en samsyn i fråga om partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Guinea och Europeiska gemenskapen samt om protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning, och dess bilagor.

Resultatet av dessa förhandlingar, en positiv utveckling av det föregående avtalet, kommer att stärka våra förbindelser i fråga om fiske och skapa en verklig partnerskapsram för att utveckla en hållbar och ansvarstagande fiskeripolitik i Guineas vatten. Därför föreslår jag att förfarandena för att godkänna och ratificera texterna till avtalet, protokollet och dess bilagor ska genomföras parallellt i Republiken Guinea och i Europeiska gemenskapen i enlighet med de förfaranden som krävs för att de ska träda i kraft.

För att den fiskeverksamhet som bedrivs av gemenskapsfartyg i Guineas vatten inte ska avbrytas och med hänvisning till avtalet och protokollet som paraferades den 20 december 2008 där fiskemöjligheterna och den ekonomiska ersättningen fastställs för perioden 1 januari 2009–31 december 2012, har jag äran att meddela att Republiken Guineas regering är beredd att provisoriskt tillämpa detta avtal och detta protokoll från och med den 1 januari 2009 i avvaktan på att de träder i kraft i enlighet med artikel 19 i avtalet, under förutsättning att Europeiska gemenskapen har för avsikt att göra detsamma.

Detta är under förutsättning att den första delbetalningen av den ersättning som fastställs i artikel 2 i protokollet görs före den 30 november 2009.

Jag vore tacksam om ni ville bekräfta att Europeiska gemenskapen samtycker till en sådan provisorisk tillämpning.

Högaktningsfullt

 

(Adressat)

Jag bekräftar mottagandet av Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:

”Det gläder mig att Republiken Guineas och Europeiska gemenskapens förhandlare har nått fram till en samsyn i fråga om partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Guinea och Europeiska gemenskapen samt om protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning, och dess bilagor.

Resultatet av dessa förhandlingar, en positiv utveckling av det föregående avtalet, kommer att stärka våra förbindelser i fråga om fiske och skapa en verklig partnerskapsram för att utveckla en hållbar och ansvarstagande fiskeripolitik i Guineas vatten. Därför föreslår jag att förfarandena för att godkänna och ratificera texterna till avtalet, protokollet och dess bilagor ska genomföras parallellt i Republiken Guinea och i Europeiska gemenskapen i enlighet med de förfaranden som krävs för att de ska träda i kraft.

För att den fiskeverksamhet som bedrivs av gemenskapsfartyg i Guineas vatten inte ska avbrytas och med hänvisning till avtalet och protokollet som paraferades den 20 december 2008 där fiskemöjligheterna och den ekonomiska ersättningen fastställs för perioden 1 januari 2009–31 december 2012, har jag äran att meddela att Republiken Guineas regering är beredd att provisoriskt tillämpa detta avtal och detta protokoll från och med den 1 januari 2009 i avvaktan på att de träder i kraft i enlighet med artikel 19 i avtalet, under förutsättning att Europeiska gemenskapen har för avsikt att göra detsamma.

Detta är under förutsättning att den första delbetalningen av den ersättning som fastställs i artikel 2 i protokollet görs före den 30 november 2009.

Jag vore tacksam om ni ville bekräfta att Europeiska gemenskapen samtycker till en sådan provisorisk tillämpning.”

Jag har nöjet att bekräfta att Europeiska gemenskapen samtycker till en sådan provisorisk tillämpning.

Högaktningsfullt

 


PARTNERSKAPSAVTAL

om fiske mellan Republiken Guinea och Europeiska gemenskapen

REPUBLIKEN GUINEA,

nedan kallad Guinea,

och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

nedan kallad gemenskapen,

nedan kallade parterna,

SOM BEAKTAR det nära samarbetet mellan gemenskapen och Guinea, särskilt inom ramen för Cotonou-avtalet, och den ömsesidiga viljan att intensifiera förbindelserna,

SOM BEAKTAR de båda parternas vilja att främja ett ansvarsfullt utnyttjande av fiskeresurserna genom samarbete,

SOM BEAKTAR bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention,

SOM ÄR FAST BESLUTNA att tillämpa besluten och rekommendationerna från Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten, nedan kallad Iccat,

SOM ÄR MEDVETNA OM betydelsen av principerna i uppförandekoden för ansvarsfullt fiske som antogs vid FAO-konferensen 1995,

SOM ÄR FAST BESLUTNA att i ömsesidigt intresse samarbeta i syfte att främja ett ansvarsfullt fiske för att säkerställa ett långsiktigt bevarande och hållbart utnyttjande av levande marina resurser,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att detta samarbete bör grundas på initiativ och åtgärder som, oavsett om de genomförs gemensamt eller av ena parten, fungerar som komplement, är förenliga med strategin och skapar synergieffekter,

SOM ÄR BESLUTNA att för dessa ändamål inleda en dialog om den sektoriella fiskeripolitik som Guineas regering har antagit och fastställa lämpliga metoder för att se till att denna politik genomförs på ett effektivt sätt och att ekonomiska aktörer och det civila samhället är delaktiga i utvecklingen,

SOM ÖNSKAR fastställa närmare föreskrifter och villkor för gemenskapsfartygens fiskeverksamhet i Guineas vatten och för gemenskapens stöd till inrättandet av ett ansvarsfullt fiske i dessa vatten,

SOM ÄR BESLUTNA att bedriva ett närmare ekonomiskt samarbete inom fiskerinäringen och i verksamheter med anknytning till denna genom att bilda och utveckla gemensamma företag där företag från de båda parterna medverkar.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

I detta avtal fastställs principer, regler och förfaranden för

ekonomiskt, finansiellt, tekniskt och vetenskapligt samarbete inom fiskesektorn i syfte att främja ett ansvarsfullt fiske i Guineas fiskezoner så att fiskeresurserna bevaras och utnyttjas på ett hållbart sätt, och i syfte att utveckla Guineas fiskerinäring,

de villkor som reglerar gemenskapsfartygens tillträde till Guineas fiskezoner,

samarbete när det gäller kontroll av fisket i Guineas fiskezoner för att se till att ovannämnda regler och villkor följs, att åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskeresurserna är effektiva och att olagligt, orapporterat och oreglerat fiske bekämpas,

partnerskap mellan företag i syfte att i gemensamt intresse utveckla ekonomisk verksamhet inom fiskerinäringen och i verksamheter med anknytning till denna.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal gäller följande definitioner:

a)   Guineas myndigheter: ministeriet med ansvar för fiske.

b)   gemenskapens myndigheter: Europeiska kommissionen.

c)   Guineas fiskezon: vatten över vilka Guinea utövar jurisdiktion när det gäller fiske. Den fiskeverksamhet som medges gemenskapsfartygen enligt föreliggande avtal får endast utövas i de zoner där fiske är tillåtet enligt Guineas lagstiftning.

d)   fiskefartyg: ett fartyg som är utrustat för att yrkesmässigt utnyttja levande akvatiska resurser.

e)   gemenskapsfartyg: ett fiskefartyg som för en av gemenskapens medlemsstaters flagg och som är registrerat i gemenskapen.

f)   gemensam kommitté: en kommitté sammansatt av företrädare för gemenskapen och Guinea, vars uppgifter beskrivs i artikel 10 i detta avtal.

g)   omlastning: överföring i hamn eller till sjöss av hela eller delar av fångsten från ett fartyg till ett annat fartyg.

h)   onormala omständigheter: andra omständigheter än naturfenomen, som ligger utanför rimlig kontroll för en av parterna och som hindrar fisket i Guineas vatten.

i)   AVS-sjömän: sjömän som är medborgare i ett icke-europeiskt land som har undertecknat Cotonou-avtalet. Enligt denna definition är en sjöman från Guinea en AVS-sjöman.

j)   övervakningen: det nationella centrumet för övervakning och skydd av fisket (CNSP).

k)   delegationen: Europeiska kommissionens delegation i Guinea.

l)   fartygsägare: den person som är juridiskt ansvarig för fiskefartyget.

m)   fisketillstånd: rätt att bedriva fiskeverksamhet under en fastställd period, i ett givet område eller för ett visst fiske som fastställts i eller i enlighet med bestämmelserna i detta avtal.

Artikel 3

Principer och mål för genomförandet av detta avtal

1.   Parterna förbinder sig att främja ett ansvarsfullt fiske i Guineas fiskezoner på grundval av principerna om icke-diskriminering mellan de olika fiskeflottor som är närvarande i dessa vatten, utan att detta påverkar tillämpningen av avtal ingångna mellan utvecklingsländer i samma geografiska region, inbegripet ömsesidiga fiskeavtal.

2.   Parterna förbinder sig att etablera en dialog och på förhand samråda med varandra när det gäller genomförandet av en sektoriell fiskeripolitik och när det gäller politik och åtgärder inom gemenskapen som kan inverka på fiskerinäringen i Guinea.

3.   Parterna ska också samarbeta i de bedömningar eller utvärderingar som görs gemensamt eller av endera parten före, under eller efter åtgärder och program som genomförs på grundval av detta avtal.

4.   Parterna förbinder sig att se till att detta avtal genomförs i enlighet med principerna om goda ekonomiska och sociala styrelseformer i syfte att bidra till att skapa arbetstillfällen i Guinea och med hänsyn till fiskeresursernas tillstånd.

5.   Anställning av AVS-sjömän ombord på gemenskapsfartyg ska regleras av Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet, som ska gälla såsom lag för motsvarande anställningsavtal och allmänna anställningsvillkor. Detta gäller särskilt föreningsfriheten, erkännandet av den kollektiva förhandlingsrätten och undanröjandet av diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

Artikel 4

Vetenskapligt samarbete

1.   Under avtalsperioden ska gemenskapen och Guinea följa hur fiskeresurserna utvecklas i Guineas fiskezon.

2.   På grundval av de rekommendationer och resolutioner som antagits av samtliga behöriga internationella organisationer för planering och förvaltning av fiskeresurser och mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning ska parterna samråda i den gemensamma kommitté som avses i artikel 10 i avtalet för att, vid behov efter ett vetenskapligt möte, gemensamt besluta om åtgärder för hållbar förvaltning av de fiskeresurser som påverkar gemenskapsfartygens verksamhet

3.   Parterna åtar sig härmed att samråda med varandra, antingen direkt – även på underregional nivå – eller inom behöriga internationella organisationer, för att förvalta och bevara de levande resurserna i Atlanten och samarbeta om relevant vetenskaplig forskning.

Artikel 5

Gemenskapsfartygens tillträde till fiske i Guineas vatten

1.   Guinea förbinder sig att låta gemenskapsfartyg bedriva fiske i dess fiskezon i enlighet med det här avtalet, protokollet och tillhörande bilaga.

2.   Fiskeverksamhet som regleras av detta avtal ska bedrivas enligt Guineas lagar och andra författningar. Guineas myndigheter ska underrätta gemenskapen om eventuella ändringar av lagstiftningen. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelser som parterna kan komma att fastställa gemensamt, ska gemenskapsfartygen rätta sig efter en sådan ändring i lagstiftningen inom en månad efter det att den anmäldes

3.   Guinea åtar sig att vidta alla lämpliga åtgärder för att protokollets bestämmelser om fiskerikontroll ska genomföras effektivt. Gemenskapsfartygen ska samarbeta med de myndigheter i Guinea som har ansvaret för kontrollerna.

4.   Gemenskapen ska vidta alla lämpliga åtgärder som krävs för att se till att dess fiskefartyg följer bestämmelserna i det här avtalet och i de lagar och andra författningar som reglerar fisket i de vatten som står under Guineas jurisdiktion enligt Förenta nationernas havsrättskonvention.

Artikel 6

Villkor för att få bedriva fiske – exklusivitetsklausul

1.   Gemenskapsfartyg får bedriva fiske i Guineas fiskezon endast om de har ett fisketillstånd som har utfärdats av Guinea enligt detta avtal och det bifogade protokollet.

2.   Ministeriet får utfärda fisketillstånd till gemenskapsfartyg för de fiskekategorier som inte omfattas av gällande protokoll samt för experimentellt fiske i vetenskapligt syfte. Fisketillstånd får dock inte utfärdas om inte båda parter gett sitt samtycke.

3.   Anvisningar för hur man ska göra för att få fisketillstånd för ett fartyg, vilka avgifter som ska betalas och hur de ska betalas anges i bilagan till protokollet.

Artikel 7

Ekonomisk ersättning

1.   Gemenskapen ska ge Guinea ekonomisk ersättning enligt de villkor som anges i protokollet och bilagorna. Ersättningen ska bestå av följande två samtidiga delar

a)

Gemenskapsfartygens tillträde till Guineas vatten och fiskeresurser.

b)

Ekonomiskt stöd från gemenskapen till införandet av en nationell fiskeripolitik baserad på ansvarsfullt fiske och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Guineas vatten.

2.   Den del av den ekonomiska ersättningen som avses i punkt 1 b ska fastställas med beaktande av mål fastställda gemensamt av parterna i enlighet med protokollet, som ska uppnås inom ramen för en års- och flerårsplanering för genomförandet av den sektoriella fiskeripolitik som Guineas regering har utarbetat.

3.   Den ekonomiska ersättningen från gemenskapen ska betalas varje år i enlighet med protokollet, dock utan att det påverkar tillämpningen av avtalets eller protokollets bestämmelser om en eventuell ändring av ersättningsbeloppet till följd av

a)

onormala omständigheter,

b)

att parterna har kommit överens om att i syfte att förvalta de berörda bestånden minska de fiskemöjligheter som beviljas gemenskapsfartygen, om detta på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning bedöms vara nödvändigt för bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna,

c)

att parterna har kommit överens om att öka gemenskapsfartygens fiskemöjligheter, om bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning visar att fiskeresursernas tillstånd medger detta,

d)

att villkoren för gemenskapens ekonomiska stöd för genomförandet av Guineas sektoriella fiskeripolitik har omprövats, om detta motiveras av resultaten av den års- och flerårsplanering som följs av båda parterna,

e)

att avtalet har sagts upp i enlighet med artikel 15,

f)

att avtalets tillämpning avbryts i enlighet med artikel 14.

Artikel 8

Främjande av samarbete mellan ekonomiska aktörer och i det civila samhället

1.   Parterna ska främja ekonomiskt, vetenskapligt och tekniskt samarbete inom fiskesektorn och sektorer med anknytning till denna. De ska samråda med varandra för att samordna de olika åtgärder som vidtas i detta syfte.

2.   Parterna ska uppmuntra informationsutbyte om fiskemetoder och fiskeredskap, konserveringsmetoder och metoder för industriell beredning av fiskeriprodukter.

3.   Parterna ska främja goda förhållanden för utvecklingen av affärsverksamhet och investeringar för att skapa villkor som gynnar utbyte mellan företag från de båda parterna när det gäller frågor om teknik, ekonomi och handel.

4.   Parterna ska uppmuntra särskilt bildande av gemensamma företag av ömsesidigt intresse, vilka konsekvent ska följa guineansk lag och gemenskapens lagstiftning.

Artikel 9

Administrativt samarbete

Parterna, som vill försäkra sig om att åtgärderna för förvaltning och bevarande av fiskeresurserna fungerar effektivt, ska

var och en för sig utveckla ett administrativt samarbete för att säkerställa att deras fartyg följer bestämmelserna i detta avtal och i Guineas fiskelagstiftning, och

samarbeta för att förhindra och bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, framför allt genom informationsutbyte och ett nära administrativt samarbete.

Artikel 10

Gemensam kommitté

1.   En gemensam kommitté ska inrättas för att övervaka och kontrollera tillämpningen av detta avtal. Kommittén ska

a)

övervaka genomförandet och tolkningen av avtalet och att tillämpningen av det fungerar tillfredsställande, samt bilägga tvister,

b)

säkerställa övervakningen och utvärdera partnerskapsavtalets bidrag till genomförandet av Guineas sektoriella fiskeripolitik,

c)

tillhandahålla de nödvändiga kontakterna i frågor av gemensamt intresse som rör fiske,

d)

tjäna som forum för uppgörelser i godo av tvister om avtalets tolkning eller tillämpning,

e)

vid behov ompröva fiskemöjligheternas omfattning och, med utgångspunkt i detta, den ekonomiska ersättningen,

f)

fastställa fiskevillkor i enlighet med bestämmelserna i protokollet,

g)

fastställa de praktiska villkoren för det administrativa samarbete som föreskrivs i artikel 9 i detta avtal,

h)

utföra andra uppgifter som parterna kommer överens om, bland annat när det gäller administrativt samarbete och bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

2.   Den gemensamma kommittén ska sammanträda minst en gång per år, omväxlande i Guinea och i gemenskapen, och den part som är värd för mötet ska vara ordförande. Kommittén ska hålla extraordinära sammanträden om någon av parterna begär det.

Artikel 11

Geografiskt tillämpningsområde

Detta avtal ska gälla dels på de territorier där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt, i enlighet med de villkor som fastställs i fördraget, dels på Guineas territorium och på vatten som lyder under Guineas jurisdiktion.

Artikel 12

Varaktighet

Detta avtal ska gälla i fyra år från och med ikraftträdandedagen. Det förlängs automatiskt i fyraårsperioder tills det sägs upp i enlighet med artikel 15.

Artikel 13

Tvistlösning

Parterna ska samråda med varandra vid tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal.

Artikel 14

Tillfälligt upphävande

1.   Tillämpningen av detta avtal kan avbrytas på initiativ av endera parten om det föreligger allvarliga meningsskiljaktigheter om hur bestämmelserna i avtalet ska tillämpas. Den part som vill avbryta tillämpningen ska skriftligen underrätta den andra parten om detta minst tre månader före den dag då parten tänker avbryta tillämpningen. När den andra parten har tagit emot underrättelsen ska parterna inleda överläggningar för att om möjligt lösa tvisten i godo.

2.   Den ekonomiska ersättningen enligt artikel 7 ska sänkas i proportion till hur länge tillämpningen har varit avbruten.

Artikel 15

Uppsägning

1.   Detta avtal kan sägas upp av endera parten i fall av onormala omständigheter, t.ex. om de berörda bestånden utarmas, om de fiskemöjligheter som Guinea beviljar gemenskapsfartygen inte utnyttjas helt eller om endera parten åsidosätter sina åtaganden när det gäller att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

2.   Den part som vill säga upp avtalet ska skriftligen underrätta den andra parten om detta minst sex månader före den dag då den ursprungliga perioden eller den pågående sexårsperioden löper ut.

3.   Den underrättelse som avses i punkt 2 ska vara inledningen till överläggningar mellan parterna.

4.   Den ekonomiska ersättningen enligt artikel 7 för det år då uppsägningen träder i kraft ska sänkas i proportion till hur stor del av året avtalet är i kraft.

Artikel 16

Protokoll och bilaga

Protokollet och bilagan ska utgöra en integrerad del av det här avtalet.

Artikel 17

Tillämplig lag

Gemenskapsfartygens verksamhet i Guineas vatten ska regleras av gällande lagstiftning i Guinea, om inte något annat följer av detta avtal, protokollet och bilagan med tillägg.

Artikel 18

Upphävande

Samma dag som det träder i kraft upphäver och ersätter detta avtal det fiskeavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Guinea om fiske utanför Guineas kust som trädde i kraft den 28 mars 1983.

Artikel 19

Ikraftträdande

Detta avtal är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka alla texter är lika giltiga, och ska träda i kraft samma dag som parterna underrättar varandra om att de förfaranden som krävs för avtalets ikraftträdande har slutförts.

PROTOKOLL

om fastställande för perioden 1 januari 2009–31 december 2012 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea om fiske utanför Guineas kust

Artikel 1

Giltighetstid och fiskemöjligheter

1.   Från och med den 1 januari 2009 och fyra år framåt ska de fiskemöjligheter som beviljas enligt artikel 5 i avtalet vara följande för långvandrande arter (arter som anges i bilaga 1 till Förenta nationernas havsrättskonvention från 1982):

Notfartyg för tonfiskfiske med frysanläggning: 28 fartyg.

Fartyg för spöfiske med fasta linor: 12 fartyg.

2.   Från och med protokollets andra tillämpningsår och efter en gemensam utvärdering av räkbestånden och förvaltningen av de guineanska fiskeområdena i denna kategori kan fiskemöjligheter beviljas på årsbasis för räktrålare på upp till 800 bruttoregisterton (GRT) per kvartal på följande villkor:

En öppen förvaltning ska införas för tillträdet till räkfiske och framför allt för de nationella och utländska flottornas fiskeansträngningar i fråga om denna art. Därför ska Guinea före den 31 oktober varje år översända en sammanfattande tabell över fiskeansträngningarna i fråga om denna art i Guineas vatten.

En plan för övervakning, uppföljning och kontroll i Guineas vatten ska genomföras.

En vetenskaplig analys av läget för resursen och resultatet av vetenskapliga kampanjer ska översändas varje år tillsammans med uppgifterna om fiskeansträngningarna.

Villkoren för fisket efter denna kategori ska fastställas genom en gemensam överenskommelse varje år innan fisketillstånd utfärdas och i varje fall före utbetalningen av den ytterligare ekonomiska ersättning som ska betalas i proportion till de utökade fiskemöjligheter som anges i artikel 2 i detta protokoll.

3.   Punkterna 1 och 2 ska tillämpas om inte annat följer av artiklarna 4 och 5 i detta protokoll.

4.   Gemenskapsfartyg får endast bedriva fiske i Guineas fiskezon om de har ett giltigt fisketillstånd som har utfärdats av Guinea inom ramen för detta protokoll och enligt bestämmelserna i dess bilaga.

Artikel 2

Ekonomisk ersättning – betalningsvillkor

1.   Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 7 i avtalet ska, för den period som avses i artikel 1.1, bestå av dels ett belopp på 325 000 EUR per år motsvarande en referensfångstmängd på 5 000 ton per år, dels ett specifikt belopp på 125 000 EUR per år som ska avsättas för att stödja och genomföra de initiativ som tagits som ett led i Guineas sektoriella fiskeripolitik. Det specifika beloppet ska utgöra en integrerad del av den ekonomiska ersättning (1) som anges i artikel 7 i avtalet.

När ytterligare fiskemöjligheter beviljas i enlighet med bestämmelserna i artikel 1.2 ska den ekonomiska ersättning som avses i artikel 7 i avtalet även för den period som avses i artikel 1.2 omfatta ett belopp på 300 000 EUR per år i proportion till ökningen av fiskemöjligheter.

Till de belopp som anges ovan ska läggas ett särskilt bidrag från gemenskapen på upp till 600 000 EUR det första året, 400 000 EUR det andra året och 300 000 EUR de efterföljande åren som är avsett att stärka systemet för uppföljning, kontroll och övervakning i de guineanska fiskezonerna och för att ge Guinea möjlighet att införskaffa ett satellitövervakningssystem före den 30 juni 2010. Detta bidrag ska förvaltas enligt de bestämmelser som anges i artikel 7 i detta protokoll.

2.   Punkt 1 ska tillämpas om inte annat följer av artiklarna 4, 5, 6 och 7 i detta protokoll.

3.   Gemenskapen ska varje år under giltighetstiden för detta protokoll betala ut summan av de belopp som anges i punkt 1 (dvs. 1 050 000 EUR för det första året och i förekommande fall 1 150 000 EUR för det andra året och 1 050 000 EUR för de efterföljande åren) (2). Dessa belopp förhindrar inte att fiskemöjligheterna ändras eller nya fiskemöjligheter införs genom ett beslut i enlighet med artiklarna 4 och 5 i detta protokoll.

4.   Om gemenskapsfartygens totala fångst i Guineas fiskezoner överstiger referensfångstmängden ska den ekonomiska ersättningen ökas med 65 EUR per år för varje överskjutande ton fångst. Det totala årsbelopp som gemenskapen betalar får emellertid inte överstiga ett belopp som är dubbelt så stort som det som anges i punkt 3 (dvs. 1 050 000 EUR för det första året och i förekommande fall 1 150 000 EUR för det andra året och 1 050 000 EUR för de efterföljande åren). Om den kvantitet som fångas av gemenskapsfartyg överstiger den kvantitet som motsvarar det dubbla totala årsbeloppet, ska det utestående beloppet för den överskjutande kvantiteten betalas det påföljande året.

5.   Den ekonomiska ersättningen enligt punkt 1 ska betalas senast den 30 november 2009 för det första året och senast den 1 februari för de följande åren.

6.   Guineas myndigheter har, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 6, full frihet att i enlighet med Guineas budgetlag bestämma hur den ekonomiska ersättningen ska användas, utom i fråga om det särskilda bidrag som avses i artikel 2.1 tredje stycket i detta protokoll.

7.   De utbetalningar som avses i denna artikel ska betalas till ett enda konto för Guineas statskassa i Guineas centralbank vars referenser ska meddelas årligen av ministeriet, utom i fråga om det särskilda bidrag som avses i artikel 2.1 tredje stycket som ska betalas direkt till ett konto för det nationella centret för övervakning och skydd av fisket det första året efter det att de båda parterna har antagit programplaneringen för dessa medel.

Artikel 3

Samarbete för ett ansvarsfullt fiske – vetenskapligt samarbete

1.   Parterna förbinder sig att främja ett ansvarsfullt fiske och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Guineas fiskezoner på grundval av principerna om icke-diskriminering mellan de olika fiskeflottor som fiskar i dessa fiskezoner.

2.   Under protokollets giltighetstid ska gemenskapen och Guineas myndigheter följa tillståndet för fiskeresurserna i Guineas fiskezon.

3.   De båda parterna förbinder sig att främja samarbetet på underregional nivå för ett ansvarsfullt fiske, framför allt inom ramen för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) samt alla andra behöriga underregionala eller internationella organisationer.

4.   Parterna ska i enlighet med artikel 4 i avtalet och mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning samråda i den gemensamma kommitté som avses i artikel 10 i avtalet för att, vid behov efter ett vetenskapligt möte i förekommande fall på underregional nivå, gemensamt besluta om åtgärder för hållbar förvaltning av de fiskeresurser som påverkar gemenskapsfartygens verksamhet. Åtgärderna ska ta hänsyn till de rekommendationer och resolutioner som antagits av Iccat.

Artikel 4

Ändring av fiskemöjligheterna genom gemensamt beslut

1.   De fiskemöjligheter som avses i artikel 1 kan ökas genom ett gemensamt beslut under förutsättning att ökningen, enligt slutsatserna från det sammanträde i den gemensamma vetenskapliga kommitté som avses i artikel 4.3 i detta protokoll, inte strider mot en hållbar förvaltning av Guineas resurser. I så fall ska den ekonomiska ersättningen enligt artikel 2.1 höjas tidsproportionellt.

2.   Om parterna däremot enas om åtgärder som innebär en minskning av de fiskemöjligheter som anges i artikel 1, ska den ekonomiska ersättningen minskas tidsproportionellt.

3.   Parterna kan också komma överens om att omfördela fiskemöjligheterna mellan olika fartygskategorier, med beaktande av eventuella rekommendationer från det vetenskapliga möte som anges i artikel 3.4 i detta protokoll när det gäller hur omfördelningen kan påverka förvaltningen av bestånden. Parterna ska enas om en motsvarande justering av den ekonomiska ersättningen om omfördelningen av fiskemöjligheter motiverar det.

Artikel 5

Andra fiskemöjligheter

1.   Om gemenskapsfartyg är intresserade av fiskeverksamhet som inte anges i artikel 1 i detta protokoll ska gemenskapen samråda med Guinea om huruvida ett eventuellt tillstånd för denna nya verksamhet ska beviljas. Parterna ska i förekommande fall komma överens om villkoren för dessa nya fiskemöjligheter och, om så krävs, göra ändringar i detta protokoll och dess bilaga.

2.   Parterna får gemensamt utföra experimentellt fiske i vetenskapligt syfte i Guineas fiskezoner efter yttrande från den gemensamma vetenskapliga kommitté som föreskrivs i artikel 3.4 i detta protokoll. På begäran av endera parten ska parterna samråda i denna fråga och från fall till fall fastställa nya resurser, villkor och andra relevanta parametrar.

3.   Parterna ska utföra det experimentella fisket i vetenskapligt syfte i enlighet med de vetenskapliga, administrativa och ekonomiska parametrar som gemensamt har antagits för detta. Tillstånd att utföra experimentellt fiske i vetenskapligt syfte ska beviljas på försök för högst två sexmånadersperioder från och med den dag som parterna har kommit överens om.

4.   När parterna kommer fram till att det experimentella fisket i vetenskapligt syfte gett positiva resultat kan gemenskapsfartygen fram till dess att detta protokoll upphör att gälla tilldelas nya fiskemöjligheter i enlighet med det samrådsförfarande som föreskrivs i artikel 4 i detta protokoll, under förutsättning att detta är förenligt med bevarandet av ekosystemen och bevarandet av levande marina resurser och att tilldelningen sker i proportion till den fiskeansträngning som kan tillåtas. Den ekonomiska ersättningen ska höjas i enlighet med detta.

Artikel 6

Avbrytande och ändring av betalningen av den ekonomiska ersättningen vid onormala omständigheter

1.   Om onormala omständigheter, med undantag av naturfenomen, skulle hindra fiskeverksamheten i Guineas exklusiva ekonomiska zon får Europeiska gemenskapen avbryta betalningen av den ekonomiska ersättningen enligt artikel 2.1 i detta protokoll.

2.   Beslutet om att avbryta betalningen ska fattas efter överläggningar mellan parterna inom två månader efter det att ena parten har lagt fram sin begäran om detta, och under förutsättning att Europeiska gemenskapen har betalat alla utestående belopp vid avbrytandet.

3.   Betalningen av den ekonomiska ersättningen ska återupptas så snart parterna, genom ett gemensamt beslut efter samråd, har konstaterat att de omständigheter som hindrat fiskeverksamheten inte längre föreligger eller att det är möjligt att återuppta fiskeverksamheten.

4.   Giltighetstiden för de fisketillstånd som har beviljats gemenskapsfartyg och vars giltighet har avbrutits samtidigt med avbrottet i utbetalningen av den ekonomiska ersättningen, ska förlängas med en period som motsvarar den tid under vilken fisket har varit avbrutet.

Artikel 7

Främjande av ansvarfullt fiske i Guineas vatten

1.   Hela den ekonomiska ersättning och det särskilda bidrag som fastställs i artikel 2.1 i detta protokoll ska varje år användas för att stödja och genomföra de initiativ som tas inom ramen för den sektoriella fiskeripolitik som Guineas regering utarbetat och som parterna har kommit överens om på grundval av de villkor som beskrivs i det följande.

Guinea ska förvalta detta belopp på grundval av de mål som parterna kommer överens om i enlighet med de aktuella prioriteringarna i Guineas fiskeripolitik för att säkerställa en hållbar och ansvarsfull förvaltning inom sektorn och den års- och flerårsplanering som görs i syfte att uppnå målen, enligt punkt 2 nedan, särskilt vad gäller kontroll och övervakning, förvaltning av resurser och förbättring av de sanitära förhållandena i produktionen av fiskeriprodukter, samt förstärkning av de behöriga myndigheternas kontrollkapacitet.

2.   På förslag av Guinea ska Europeiska gemenskapen och Guinea för att genomföra bestämmelserna i föregående punkt så snart protokollet har trätt i kraft, dock senast tre månader efter detta, enas i den gemensamma kommitté som avses i artikel 10 i avtalet, om ett flerårigt sektorsprogram och tillämpningsföreskrifter för detta, med bland annat följande innehåll:

a)

Ettåriga och fleråriga riktlinjer för användningen av dels den andel av den ekonomiska ersättningen som anges i punkt 1 ovan, dels de specifika beloppen för initiativ som ska genomföras årligen.

b)

Ettåriga och fleråriga mål för att på sikt kunna skapa ett hållbart och ansvarsfullt fiske, med beaktande av Guineas prioriteringar i den nationella fiskeripolitiken och i annan politik som hänger samman med eller påverkar främjandet av ett hållbart och ansvarsfullt fiske.

c)

Kriterier och förfaranden för en årlig utvärdering av resultaten.

3.   Parterna är emellertid överens om att särskild vikt ska läggas vid alla insatser för att stödja uppföljning, kontroll och övervakning av fisket, bland annat sjö- och luftövervakning av Guineas vatten, införande av ett satellitbaserat kontrollsystem för fiskefartyg (VMS), förbättring av lagstiftningen och dess tillämpning i fråga om överträdelser.

4.   Alla föreslagna ändringar av det fleråriga sektorsprogrammet och användningen av de specifika beloppen för initiativ som ska genomföras årligen ska godkännas av parterna i den gemensamma kommittén.

5.   Guinea ska varje år anslå ett belopp som motsvarar den procentsats som anges i punkt 1 till genomförandet av det fleråriga programmet. Under protokollets första giltighetsår ska Europeiska gemenskapen underrättas om anslaget så snart som möjligt och i varje fall före tidpunkten för det fleråriga sektorsprogrammets godkännande i den gemensamma kommittén. Guinea ska sedan för varje påföljande år underrätta Europeiska gemenskapen om anslaget senast den 31 januari året före.

6.   Om den årliga resultatutvärderingen av genomförandet av det fleråriga sektorsprogrammet motiverar det, får Europeiska gemenskapen begära en justering av det belopp som har avsatts för genomförandet av Guineas sektoriella fiskeripolitik och som ingår i den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.1 i detta protokoll så att de medel som anslås till programmets genomförande anpassas till resultaten.

7.   Om resultatet av protokollets första giltighetsår inte är förenligt med programplaneringen enligt utvärderingen av den gemensamma kommittén förbehåller sig gemenskapen rätten att avbryta utbetalningen av det särskilda bidrag som avses i artikel 2.1 tredje stycket i detta protokoll, utom vid exceptionella omständigheter som är tillfredsställande motiverade.

Artikel 8

Tvister – avbrytande av protokollets tillämpning

1.   Alla tvister mellan parterna när det gäller tolkning eller tillämpning av detta protokoll ska bli föremål för överläggningar mellan parterna i den gemensamma kommitté som anges i artikel 10 i avtalet, om så krävs vid ett extraordinärt möte.

2.   Genomförandet av detta protokoll kan avbrytas på initiativ av endera parten om tvisten betraktas som allvarlig och överläggningarna i den gemensamma kommittén i enlighet med punkt 1 inte har lett till att tvisten har kunnat lösas i godo; detta ska dock inte påverka tillämpningen av artikel 9.

3.   Den part som vill avbryta protokollets tillämpning ska skriftligen meddela detta minst tre månader före den dag då parten tänker avbryta tillämpningen.

4.   Om tillämpningen avbryts ska parterna fortsätta överläggningarna för att försöka lösa tvisten i godo. Om en sådan lösning nås ska tillämpningen återupptas och den ekonomiska ersättningen ska minskas i proportion till hur länge protokollets tillämpning har varit avbruten.

Artikel 9

Avbrytande av protokollets genomförande på grund av utebliven betalning

Om inte annat följer av artikel 6 kan genomförandet av detta protokoll avbrytas på följande villkor om Europeiska gemenskapen inte verkställer betalningarna enligt artikel 2:

a)

Guineas behöriga myndigheter ska underrätta Europeiska kommissionen om den uteblivna betalningen. Europeiska kommissionen ska göra lämpliga kontroller och vid behov verkställa betalningen senast 60 arbetsdagar efter att ha tagit emot anmälan.

b)

Om gemenskapen utan att lämna tillräckliga skäl inte verkställer betalningen inom den tidsfrist som anges i artikel 2.5 i detta protokoll har de behöriga myndigheterna i Guinea rätt att avbryta protokollets tillämpning. De ska utan dröjsmål underrätta Europeiska kommissionen om detta.

c)

Tillämpningen av protokollet ska återupptas så snart betalningen i fråga har gjorts.

Artikel 10

Tillämplig lag

Gemenskapsfartygens verksamhet i Guineas vatten ska regleras av gällande lagstiftning i Guinea, om inte något annat följer av detta avtal, protokollet och bilagan med tillägg.

Artikel 11

Översynsklausul

1.   Om det görs betydande ändringar i de politiska riktlinjer som lett fram till att detta protokoll antagits får endera parten begära en översyn av bestämmelserna i protokollet för en eventuell ändring av dem.

2.   Den berörda parten ska skriftligen underrätta den andra parten om sin avsikt att inleda en översyn av bestämmelserna i detta protokoll.

3.   Parterna ska inleda samråd om detta inom 60 arbetsdagar efter denna underrättelse. Om parterna inte kan komma överens om översynen av bestämmelserna får den berörda parten säga upp protokollet i enlighet med artikel 14 i detta protokoll.

Artikel 12

Upphävande

Protokollet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Guinea om fiske utanför Guineas kust ska upphöra att gälla och ersättas med detta protokoll och dess bilagor.

Artikel 13

Varaktighet

Detta protokoll och dess bilagor ska tillämpas i fyra år från och med den 1 januari 2009, utom vid uppsägning av protokollet i enlighet med artikel 14.

Artikel 14

Uppsägning

Om endera parten har för avsikt att säga upp protokollet ska den skriftligen underrätta den andra parten om detta minst sex månader före den dag då parten tänker säga upp protokollet. Den underrättelse som avses i det första stycket innebär att överläggningar mellan parterna ska inledas.

Artikel 15

Ikraftträdande

1.   Detta protokoll och dess bilaga träder i kraft den dag då parterna underrättar varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts.

2.   De ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.


(1)  Till den ekonomiska ersättning som avses i artikel 1 första stycket ska läggas summan av de avgifter som fastställs i kapitel II i denna bilaga, som betalas direkt till Guinea och som beräknas uppgå till 118 000 EUR per år exklusive avgifter i samband med bidraget till övervakning och forskning.

(2)  Till dessa belopp kommer de avgifter som fastställs i kapitel II i denna bilaga, som betalas direkt till Guinea och som beräknas uppgå till 118 000 EUR per år exklusive avgifter i samband med bidraget till övervakning och forskning.

BILAGA

Villkor för gemenskapsfartygens fiskeverksamhet i Guineas fiskezon

KAPITEL I

ANSÖKAN OM OCH UTFÄRDANDE AV FISKETILLSTÅND

AVSNITT 1

Utfärdande av fisketillstånd

1.

Endast behöriga fartyg kan få tillstånd för att fiska i Guineas fiskezon.

2.

För att ett fartyg ska vara behörigt får inte fartygsägaren, befälhavaren eller själva fartyget vara förbjudna att fiska i Guinea. Deras mellanhavanden med Guineas myndigheter ska vara ordnade, i den bemärkelsen att de ska ha fullgjort alla tidigare skyldigheter som uppstått genom deras fiskeverksamhet i Guinea inom ramen för fiskeavtal som slutits med gemenskapen, särskilt i fråga om påmönstring av sjömän.

3.

Gemenskapens behöriga myndigheter ska, för varje fartyg som önskar bedriva fiske enligt avtalet, lämna in en ansökan på elektronisk väg till Guineas fiskeriministerium minst 30 arbetsdagar före den begärda giltighetstidens början.

4.

Ansökan ska lämnas in till fiskeriministeriet på en blankett som överensstämmer med förlagan i tillägg I. Guineas myndigheter ska vidta alla åtgärder som krävs för att se till att uppgifterna i ansökningarna behandlas konfidentiellt. Uppgifterna får användas uteslutande inom ramen för genomförandet av fiskeavtalet.

5.

Ansökan om fisketillstånd ska innehålla följande:

Ett bevis för att förskottet för tillståndets giltighetstid är betalt.

Alla andra handlingar eller intyg som krävs enligt särskilda bestämmelser för den aktuella fartygstypen enligt detta protokoll.

6.

Avgiften ska betalas till det konto som anvisas av Guineas myndigheter i enlighet med artikel 2.7 i protokollet.

7.

Avgifterna ska omfatta alla nationella och lokala avgifter utom avgifter för bidraget till övervakningen av fisket, bidraget till havsforskningen samt hamn- och serviceavgifter. När det gäller avgifter för övervakning och forskning ska dessa tillämpas i förhållande till den faktiska närvaron i Guineas fiskezon och betalas av operatörerna vid den slutavräkning av avgifterna som ska göras enligt bestämmelserna i avsnitt 2 i denna bilaga.

På begäran av Guinea och i väntan på att ett protokoll om satellitbaserad övervakning (VMS) undertecknas med gemenskapen ska gemenskapen förse Guinea med satellituppgifterna för närvaroperioderna i den guineanska fiskezonen inför beräkningen av de avgifter som ska betalas av fartygsägarna i fråga om bidraget till övervakning.

8.

Fisketillståndet ska utfärdas via Europeiska kommissionens delegation i Guinea till fartygsägarna eller deras ombud inom 15 arbetsdagar efter det att Guineas fiskeriministerium har mottagit den dokumentation som avses i punkt 5.

9.

Fisketillståndet ska utfärdas för ett visst fartyg och får inte överföras.

10.

Vid force majeure ska på gemenskapens begäran fisketillståndet för ett fartyg ersättas med ett nytt fisketillstånd för ett annat fartyg ur samma kategori som den som avses i artikel 1 i protokollet, utan att någon ny avgift behöver betalas. I så fall ska de båda fartygens sammanlagda fångst ligga till grund för beräkningen av huruvida ytterligare betalningar ska göras.

11.

Ägaren till det fartyg vars fisketillstånd ska ersättas, eller dennes ombud, ska via Europeiska kommissionens delegation lämna tillbaka det fisketillstånd som ska annulleras till Guineas fiskeriministerium.

12.

Det nya fisketillståndet ska börja gälla samma dag som fartygsägaren lämnar tillbaka det annullerade fisketillståndet till Guineas fiskeriministerium. Europeiska kommissionens delegation i Guinea ska informeras om överlåtelsen av fisketillståndet.

13.

Fisketillståndet ska alltid förvaras ombord på fartyget. Europeiska gemenskapen ska föra och uppdatera en preliminär förteckning över de fartyg som har ansökt om fisketillstånd enligt detta protokoll. Förteckningen ska meddelas Guineas myndigheter så snart den har upprättats, och därefter varje gång den uppdateras. Så snart den preliminära förteckningen och meddelandet om förskottsbetalning från Europeiska kommissionen mottagits av myndigheterna i kuststaten ska den behöriga myndigheten i Guinea föra in fartyget i en förteckning över fartyg med tillstånd att fiska, vilken därefter ska meddelas de myndigheter som ansvarar för fiskerikontroll. Fartygsägaren ska i detta fall få en bestyrkt kopia av förteckningen som ska förvaras ombord i stället för fisketillståndet till dess att detta har utfärdats.

14.

Parterna är eniga om att arbeta för ett fisketillståndssystem som uteslutande bygger på att den information och dokumentation som avses ovan förmedlas på elektronisk väg. Parterna är också eniga om att arbeta för att snabbt byta ut pappersfisketillståndet mot ett elektroniskt och göra samma sak med förteckningen över fartyg med rätt att fiska i Guineas fiskezon.

15.

Parterna ska förbinda sig att inom ramen för den gemensamma kommittén ersätta alla i detta protokoll förekommande hänvisningar till GRT med GT och i enlighet med detta anpassa alla bestämmelser som berörs. Bytet av dessa beteckningar ska föregås av lämpligt tekniskt samråd mellan parterna.

AVSNITT 2

Villkor för fisketillstånd – avgifter och förskott

1.

Fisketillstånden har en giltighetstid på ett år. De kan förnyas.

2.

Avgiften ska vara 35 EUR per ton som fångas i Guineas fiskezon för notfartyg för tonfiskfiske och 25 EUR per ton för fartyg för spöfiske med fasta linor.

3.

Fisketillstånden ska utfärdas efter det att följande schablonbelopp har betalats till de behöriga nationella myndigheterna:

4 025 EUR per notfartyg för tonfiskfiske, motsvarande avgifterna för en årsfångst av 115 ton.

500 EUR per fartyg för spöfiske med fasta linor, motsvarande avgifterna för en årsfångst av 20 ton.

4.

Senast den 15 juni varje år ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om det antal ton som fångats under det gångna året, med bekräftelse från de vetenskapliga institut som anges i punkt 5.

5.

Senast den 31 juli år n + 1 ska Europeiska gemenskapernas kommission göra en slutavräkning av avgifterna för fisket under år n, på grundval av de fångstdeklarationer som varje fartygsägare lämnat och som bekräftats av de vetenskapliga institut som ansvarar för kontrollen av fångstuppgifter i medlemsstaterna, exempelvis IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia), IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima) och CNSHB (Centre National des Sciences Halieutiques des Boussoura). Slutavräkningen ska överlämnas via Europeiska kommissionens delegation.

6.

Slutavräkningen ska överlämnas samtidigt till Guineas fiskeriministerium och till fartygsägarna.

7.

Alla eventuella ytterligare betalningar på 35 EUR per ton för notfartyg för tonfiskfiske och på 25 EUR per ton för fartyg för spöfiske med fasta linor för kvantiteter som överstiger 115 ton för notfartyg för tonfiskfiske och 20 ton för fartyg för spöfiske med fasta linor ska fartygsägarna göra till Guineas behöriga myndigheter senast den 31 augusti år n + 1, till det konto som avses i avsnitt 1 punkt 6 i detta kapitel.

8.

Om slutavräkningen ger ett lägre belopp än det förskott som anges i punkt 3 i detta avsnitt, ska det resterande beloppet inte betalas tillbaka till fartygsägaren.

KAPITEL II

FISKEZONER

Gemenskapsfartygen (notfartyg för tonfiskfiske och fartyg för spöfiske med fasta linor) får fiska i vatten bortom tolv sjömil från baslinjerna eller i förekommande fall utanför isobaten 20 m.

KAPITEL III

FÅNGSTRAPPORTERING

1.

Vid tillämpningen av denna bilaga mäts varaktigheten för ett gemenskapsfartygs fiskeresa i Guineas fiskezon på något av följande sätt:

Från fartygets inträde i Guineas fiskezon till dess utträde.

Från fartygets inträde i Guineas fiskezon till dess att fartyget gör en landning och/eller en omlastning i Guinea.

2.

Alla fartyg som enligt avtalet har rätt att fiska i Guineas vatten ska rapportera sina fångster till Guineas fiskeriministerium, så att dess myndigheter kan kontrollera fångstmängderna och få dem bekräftade av de behöriga vetenskapliga instituten i enlighet med förfarandet i kapitel I avsnitt 2 punkt 5 i denna bilaga. Nedan följer närmare föreskrifter för fångstdeklarationer:

2.1.

Under fisketillståndens ettåriga giltighetstid i enlighet med kapitel I avsnitt 2 i denna bilaga ska fångstdeklarationerna innehålla uppgifter om de fångster ett fartyg gjort vid varje fiskeresa. Deklarationerna ska skickas som original på papper till Guineas fiskeriministerium senast 45 dagar efter det att den sista fiskeresan har avslutats under den nämnda ettårsperioden. Dessutom ska meddelandena lämnas via fax (+224 30413660) eller e-post (cnspkaly@yahoo.fr).

2.2.

Fartygen ska deklarera sina fångster på blanketter som överensstämmer med förlagan till fiskeloggbok i tillägg 3. Under de perioder då fartygen inte befinner sig i Guineas vatten ska följande noteras i fiskeloggboken: ”Utanför Guineas fiskezon”.

2.3.

Blanketterna ska fyllas i läsligt och undertecknas av fartygets befälhavare eller dennes juridiska ombud.

2.4.

Fångstdeklarationerna måste vara tillförlitliga för att kunna bidra till övervakningen av beståndens utveckling.

3.

Guineas regering förbehåller sig rätten att dra in tillståndet för fartyg som inte följer bestämmelserna i detta kapitel till dess att alla formkrav har uppfyllts och att döma fartygsägaren till påföljd enligt guineansk lag. Europeiska kommissionen och flaggmedlemsstaten ska informeras om detta.

4.

Parterna är eniga om att arbeta för ett fångstrapporteringssystem som uteslutande bygger på att den information och dokumentation som avses ovan förmedlas på elektronisk väg. Parterna är eniga om att arbeta för att loggboken snarast ska kunna bytas ut mot en elektronisk loggbok.

KAPITEL IV

OMLASTNING OCH LANDNING

Parterna ska samarbeta i syfte att förbättra möjligheterna till omlastning och landning i Guineas hamnar.

1.

Landning

Tonfiskfartyg från gemenskapen som väljer att landa sina fångster i en av Guineas hamnar får ett avdrag med 5 EUR per ton som fångats i Guineas fiskezon på den avgift som anges i kapitel I avsnitt 2 punkt 2 i denna bilaga.

Ytterligare 5 EUR får dras av om fiskeriprodukterna säljs i en beredningsanläggning i Guinea.

Detta system ska gälla för alla gemenskapsfartyg för högst 50 procent av slutavräkningen av fångsterna (enligt definitionen i kapitel III i denna bilaga) från och med detta protokolls första tillämpningsår.

2.

Tillämpningsföreskrifterna för kontroller av landade eller omlastade fångstmängder kommer att fastställas vid den gemensamma kommitténs första möte.

3.

Utvärdering

Nivån på de ekonomiska incitamenten och den högsta procentsatsen för slutavräkningen av fångsterna ska justeras i den gemensamma kommittén i förhållande till landningarnas sociala och ekonomiska inverkan under det berörda året.

KAPITEL V

PÅMÖNSTRING AV SJÖMÄN

1.

Fartygsägarna åtar sig att för tonfisksäsongen i Guineas fiskezon anställa minst 20 procent sjömän som har sitt ursprung i AVS-staterna, varav i första hand sjömän från Guinea. Om dessa bestämmelser inte följs kan de berörda fartygsägarna betraktas som icke berättigade till ett fisketillstånd från Guinea i enlighet med bestämmelserna i avsnitt 1 i denna bilaga.

2.

Fartygsägarna ska bemöda sig om att mönstra på ytterligare sjömän från Guinea.

3.

Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet ska gälla fullt ut för de sjömän som anställs på gemenskapsfartygen. Detta gäller särskilt föreningsfriheten, erkännandet av den kollektiva förhandlingsrätten och undanröjandet av diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

4.

Anställningsavtal för AVS-sjömän ska upprättas mellan fartygsägarnas ombud och sjömännen eller deras fackförening eller ombud i samråd med ministeriet. De undertecknande parterna ska få varsin kopia. Avtalen ska säkerställa att sjömännen omfattas av det sociala trygghetssystem som är tillämpligt på dem, med liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.

5.

AVS-sjömännens lön ska betalas av fartygsägarna. Fartygsägarna eller deras ombud ska komma överens om lönen med sjömännen, deras fackföreningar eller deras ombud. AVS-sjömännens lönevillkor får dock inte vara sämre än de som gäller för besättningar i deras egna länder och under inga förhållanden sämre än ILO:s normer. Den garanterade bruttolönen för sjömän från tredjeland som mönstrats på ombord på notfartyg för tonfiskfiske med frysanläggning som fiskar inom ramen för ett partnerskapsavtal om fiske mellan EG och ett tredjeland ska vara lika med den grundläggande minimilön som fastställs i ILO-resolutionen om handelsflottan i sjöarbetskonventionen. Lönegarantin ska skrivas in i anställningsavtalen. Om bestämmelserna i konventionen för fiskerisektorn är mer fördelaktiga i fråga om minimilönen eller de sociala rättigheterna än sjöarbetskonventionen ska emellertid de förra tillämpas.

6.

Sjömän som anställs på gemenskapsfartyg ska anmäla sig hos fartygets befälhavare dagen före den föreslagna påmönstringsdagen. Om sjömannen inte infinner sig vid det datum och klockslag som fastställts för påmönstring, ska fartygsägaren automatiskt vara befriad från skyldigheten att anställa sjömannen.

KAPITEL VI

TEKNISKA BESTÄMMELSER

Fartygen ska följa de bestämmelser och rekommendationer som antagits av Iccat för regionen när det gäller fiskeredskap, deras tekniska specifikationer och alla andra tekniska bestämmelser som gäller för deras fiskeverksamhet.

KAPITEL VII

OBSERVATÖRER

1.

Fartyg som enligt avtalet har rätt att fiska i Guineas vatten ska på nedanstående villkor ta ombord observatörer som utses av den behöriga regionala fiskeriorganisationen.

1.1.

Gemenskapsfartygen ska på begäran av den behöriga myndigheten ta ombord en observatör som utsetts av denna organisation och som ska ha till uppgift att kontrollera fångsterna i Guineas vatten.

1.2.

Den behöriga myndigheten ska upprätta en förteckning över de fartyg som ska ta ombord en observatör samt en förteckning över de observatörer som utsetts. Förteckningarna ska hållas uppdaterade. De ska sändas till Europeiska kommissionen så snart de har upprättats och därefter var tredje månad om de har uppdaterats.

1.3.

Den behöriga myndigheten ska i samband med att fisketillståndet utfärdas, dock senast 15 dagar före det datum som planerats för ombordtagande av en observatör, meddela de berörda fartygsägarna eller deras ombud namnet på den observatör som är utsedd att placeras ombord på fartyget.

2.

Observatören ska vara ombord så länge fiskeresan varar. På uttrycklig begäran från Guineas behöriga myndigheter kan dock denna vistelse fördelas på flera fiskeresor beroende på den genomsnittliga längden för ett visst fartygs fiskeresor. Begäran ska framföras av den behöriga myndigheten samtidigt som den meddelar namnet på den observatör som är utsedd att placeras ombord på det berörda fartyget.

3.

Villkoren för observatörens ombordstigning ska fastställas i samråd mellan fartygsägaren eller dennes ombud och den behöriga myndigheten.

4.

När fartygsägaren meddelats förteckningen över utvalda fartyg ska observatören tas ombord i den hamn som fartygsägaren väljer och vid början av den första fiskeresan i Guineas vatten.

5.

Fartygsägarna ska inom två veckor och tio dagar i förväg meddela vilken dag och i vilken hamn i underregionen de tänker ta ombord observatörer.

6.

Om observatören tas ombord i en hamn utanför underregionen, ska observatörens resekostnader betalas av fartygsägaren. Om ett fartyg med en regional observatör ombord lämnar den regionala fiskezonen ska alla åtgärder vidtas för att se till att observatören kan återvända så snart som möjligt, på fartygsägarens bekostnad.

7.

Om observatören inte har infunnit sig på överenskommen plats tolv timmar efter utsatt tid, ska fartygsägaren automatiskt befrias från skyldigheten att ta ombord observatören.

8.

Observatören ska behandlas som en befälsperson ombord. Observatören ska ha följande uppgifter när fartyget bedriver sin fiskeverksamhet i Guineas vatten:

8.1.

Observera fartygens fiskeverksamhet.

8.2.

Kontrollera fartygens position vid fiske.

8.3.

Göra biologisk provtagning inom ramen för vetenskapliga program.

8.4.

Upprätta en förteckning över de fiskeredskap som används.

8.5.

Kontrollera fångstuppgifterna i fiskeloggboken för Guineas vatten.

8.6.

Kontrollera bifångsternas procentandel och göra en uppskattning av hur stora mängder av säljbara fiskarter som kastas överbord.

8.7.

Meddela fiskeuppgifterna på lämpligt sätt till sin behöriga myndighet, även hur stora kvantiteter som finns ombord av fångster och bifångster.

9.

Befälhavarna ska göra allt de kan för att garantera observatörens fysiska säkerhet och välbefinnande vid tjänsteutövningen.

10.

Observatörerna ska ha tillgång till de hjälpmedel som behövs för deras tjänsteutövning. Befälhavarna ska ge observatörerna tillgång till de kommunikationsmedel som är nödvändiga för deras tjänsteutövning, de handlingar som är direkt förbundna med fartygets fiskeverksamhet, i synnerhet fiskeloggbok och skeppsdagbok, och till de delar av fartyget som är nödvändiga för att underlätta observatörens tjänsteutövning.

11.

Observatörerna ska under vistelsen på fartygen

11.1.

vidta alla lämpliga åtgärder för att deras ombordstigning och närvaro ombord på fartyget inte ska avbryta eller hindra fisket,

11.2.

respektera egendom och utrustning ombord samt sekretessen för alla fartygshandlingar.

12.

När observationsperioden är avslutad och innan fartyget lämnas ska observatören upprätta en aktivitetsrapport som ska skickas till de behöriga myndigheterna med kopia till Europeiska kommissionen. Observatören ska underteckna rapporten i närvaro av befälhavaren, som får lägga till, eller låta lägga till, de synpunkter som han eller hon anser nödvändiga och signera dessa. En kopia av rapporten ska lämnas till fartygets befälhavare när den vetenskapliga observatören går i land.

13.

Fartygsägaren ska stå för observatörens kost och logi på samma villkor som gäller för befälspersoner, med hänsyn till de praktiska möjligheterna på fartyget.

14.

Observatörens lön och sociala avgifter ska betalas av fiskeriministeriet. Fartygsägaren ska betala det nationella centret för övervakning och skydd av fisket 15 EUR per dag som en observatör tillbringar på varje fartyg.

15.

Parterna ska snarast möjligt tillsammans med berörda tredjeländer diskutera utformningen av ett regionalt observatörssystem och val av behörig regional fiskeriorganisation. I avvaktan på att ett regionalt observatörssystem kommer till stånd ska de fartyg som enligt avtalet har rätt att fiska i Guineas vatten i stället för regionala observatörer ta ombord observatörer som har utsetts av de behöriga myndigheterna i Guinea i enlighet med reglerna ovan.

KAPITEL VIII

KONTROLL

1.

Europeiska gemenskapen ska i enlighet med avsnitt 1 punkt 13 i denna bilaga föra och uppdatera en förteckning över fartyg som har ett fisketillstånd enligt detta protokoll. Förteckningen ska, så snart den är upprättad och därefter varje gång den uppdateras, skickas till de myndigheter i Guinea som har ansvaret för fiskerikontrollen.

2.

Så snart den preliminära förteckningen och meddelandet om förskottsbetalning i enlighet med kapitel I avsnitt 2 punkt 3 från Europeiska kommissionen mottagits av myndigheterna i kuststaten ska den behöriga myndigheten i Guinea föra in fartyget i en förteckning över fartyg med tillstånd att fiska, vilken därefter ska meddelas de myndigheter som ansvarar för fiskerikontroll. Fartygsägaren kan i detta fall få en bestyrkt kopia av förteckningen som kan förvaras ombord i stället för fisketillståndet till dess att detta har utfärdats.

3.

Inträde i och utträde ur fiskezonen

3.1.

Minst tre timmar innan ett gemenskapsfartyg har för avsikt att inträda i eller utträda ur Guineas fiskezon ska det meddela detta till de behöriga myndigheter i Guinea som har ansvaret för fiskerikontrollen. De ska också uppge de totala fångstmängderna och vilka arter de har ombord.

3.2.

Samtidigt med meddelandet om utträde ska fartyget också uppge sin position. Meddelandet ska i första hand lämnas via fax (+224 30413660) eller e-post (cnspkaly@yahoo.fr) men kan också lämnas via radio (anropskoden för nationella centret för övervakning och skydd av fisket).

3.3.

Fartyg som ertappas med att bedriva fiske utan att ha underrättat de behöriga myndigheterna i Guinea ska betraktas som fartyg som bryter mot gällande bestämmelser.

3.4.

Telefonnummer, faxnummer och e-postadresser ska också meddelas när fisketillstånden utfärdas.

4.

Kontroller

4.1.

Befälhavare på gemenskapsfartyg som bedriver fiskeverksamhet i Guineas fiskevatten ska låta tjänstemän från Guinea med ansvar för inspektion och kontroll av fiskeverksamhet komma ombord, och underlätta deras tjänsteutövning.

4.2.

Tjänstemännen ska inte stanna ombord längre än tjänsteutövningen kräver.

4.3.

Efter inspektion och kontroll ska ett intyg utfärdas till fartygets befälhavare.

5.

Satellitövervakning

Alla gemenskapsfartyg som bedriver fiske enligt detta avtal ska övervakas med hjälp av satellit i enlighet med bestämmelserna i tillägg 2. Dessa bestämmelser ska träda i kraft den tionde dagen efter det att Guineas regering har meddelat Europeiska gemenskapens delegation i Guinea att det nationella centret för övervakning av fiske i Guinea (CNSP) har inlett sin verksamhet.

6.

Bordning

6.1.

De behöriga myndigheterna i Guinea ska inom 36 timmar underrätta flaggstaten och Europeiska kommissionen när ett gemenskapsfartyg har gjort sig skyldig till en överträdelse eller har dömts till påföljd i Guineas vatten.

6.2.

Samtidigt ska en kortfattad rapport om omständigheterna kring och orsakerna till bordningen överlämnas till flaggstaten och Europeiska kommissionen.

7.

Bordningsprotokoll

7.1.

När de behöriga myndigheterna i Guinea har upprättat ett bordningsprotokoll ska detta undertecknas av fartygets befälhavare.

7.2.

Underskriften ska inte inskränka befälhavarens rättigheter eller möjligheter att försvara sig mot en anklagelse om överträdelse. Om befälhavaren vägrar att skriva under dokumentet måste han eller hon motivera detta skriftligen, och inspektören ska göra anteckningen ”vägrat underteckna”.

7.3.

Befälhavaren ska föra sitt fartyg till den hamn som anvisas av Guineas myndigheter. Vid mindre överträdelser får de behöriga myndigheterna i Guinea tillåta att det bordade fartyget fortsätter sin fiskeverksamhet.

8.

Samråd vid bordning

8.1.

Senast en arbetsdag efter underrättelsen om bordning ska Europeiska kommissionen och de behöriga myndigheterna i Guinea, och eventuellt en företrädare för den berörda medlemsstaten, träffas för ett samråd, och utöver bevissäkring får inga åtgärder vidtas mot fartygets befälhavare eller besättning eller beträffande fartygets last eller utrustning förrän efter mötet.

8.2.

Vid samrådet ska parterna presentera alla handlingar och all information som kan bidra till att klarlägga de faktiska omständigheterna. Fartygsägaren eller dennes ombud ska underrättas om resultatet av mötet och om alla åtgärder som kan bli följden av bordningen.

9.

Regler för bordning

9.1.

Innan något domstolsförfarande inleds ska man försöka reglera överträdelsen genom förlikning. Förlikningen ska avslutas senast tre arbetsdagar efter bordningen.

9.2.

Vid en uppgörelse i godo ska bötesbeloppet fastställas i enlighet med guineansk lag.

9.3.

Om frågan inte har kunnat lösas genom förlikning utan måste föras vidare till en behörig domstol, ska fartygsägaren ställa en säkerhet genom att till den bank som anges av de behöriga myndigheterna i Guinea betala ett belopp vars storlek ska fastställas med hänsyn till de kostnader som har uppstått genom bordningen samt de bötes- och skadeståndsbelopp som ska betalas av de ansvariga för överträdelsen.

9.4.

Säkerheten ska inte kunna dras tillbaka förrän det rättsliga förfarandet har avslutats. Den ska omedelbart frigöras om förfarandet avslutas utan fällande dom. Om böterna vid en fällande dom är lägre än den ställda säkerheten, ska det resterande beloppet frisläppas av de behöriga myndigheterna i Guinea.

9.5.

Fartyget ska släppas och besättningen få lämna hamnen

så snart de förpliktelser som följer av förlikningen har fullgjorts, eller

så snart den säkerhet som avses i punkt 9.3 har ställts och godkänts av de behöriga myndigheterna i Guinea, i väntan på att det rättsliga förfarandet slutförs.

10.

Omlastning

10.1.

Gemenskapsfartyg som vill lasta om fångst i Guineas vatten ska göra detta i någon av Guineas hamnar.

10.2.

Fartygens ägare ska minst 24 timmar i förväg meddela de behöriga myndigheterna i Guinea följande uppgifter:

De levererande fiskefartygens namn.

Det mottagande fartygets namn, IMO-nummer och flagg.

Vikt i ton för varje art som ska omlastas.

Dag och plats för omlastningen.

10.3.

Omlastning ska betraktas som utträde ur Guineas fiskezon. Fartygens befälhavare måste därför lämna sina fångstdeklarationer till de behöriga myndigheterna och meddela om de tänker fortsätta fisket eller lämna Guineas fiskezon.

10.4.

Annan omlastning av fångst som inte följer bestämmelserna ovan är förbjuden i Guineas fiskezon. Överträdelse kan leda till påföljd enligt guineansk lag.

11.

Befälhavare på gemenskapsfartyg som deltar i landning eller omlastning i en hamn i Guinea ska låta inspektörer från Guinea kontrollera denna verksamhet och ska underlätta inspektörernas arbete. Efter inspektion och kontroll ska ett intyg utfärdas till fartygets befälhavare.

Tillägg

1.

Blankett för ansökan om fisketillstånd.

2.

Tillämpningsföreskrifter för systemet för satellitövervakning av fartyg (VMS) och koordinaterna för Guineas fiskezon.

3.

Fiskeloggbok (Iccat).

Tillägg 1

Image

Image

Tillägg 2

Parterna ska vid ett senare tillfälle samråda i den gemensamma kommittén för att fastställa vilka bestämmelser som ska tillämpas för systemet för satellitövervakning (VMS) och koordinaterna för Guineas fiskezon.

Tillägg 3

Image


19.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/56


RÅDETS BESLUT

av den 9 juni 2009

om utnämning av en domare vid Europeiska unionens personaldomstol

(2009/474/EG, Euratom)

RÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 225a,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 140b, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska unionens personaldomstol (nedan kallad personaldomstolen) inrättades genom rådets beslut 2004/752/EG, Euratom (1). Genom nämnda beslut läggs därför en bilaga till protokollet om domstolens stadga (nedan kallad bilaga I till domstolens stadga).

(2)

Genom beslut 2005/150/EG, Euratom (2) fastställde rådet villkoren och formerna för ingivande och handläggning av ansökningar om anställning som domare vid personaldomstolen, i enlighet med artikel 3.2 i bilaga I till domstolens stadga.

(3)

Genom beslut 2005/49/EG, Euratom (3) fastställde rådet reglerna för arbetssättet för den kommitté som avses i artikel 3.3 i bilaga I till domstolens stadga (nedan kallad kommittén).

(4)

Till följd av att en av domarna i personaldomstolen avgått offentliggjordes en utlysning den 6 mars 2009 (4) om utnämning av en domare i personaldomstolen för perioden från och med 1 september 2009 till och med 31 augusti 2015.

(5)

Kommittén möttes den 26 mars, den 7 maj samt den 25 och 26 maj 2009. Efter att ha avslutat sina överläggningar avgav kommittén det yttrande med bifogad förteckning som avses i artikel 3.4 i bilaga I till domstolens stadga.

(6)

Enligt artikel 225a fjärde stycket i EG-fördraget och artikel 140b fjärde stycket i Euratomfördraget ska domarna vid personaldomstolen utses av rådet.

(7)

En person från den förteckning som avses i artikel 3.4 i bilaga I till domstolens stadga bör därför utnämnas, varvid det ska tillses att personaldomstolens sammansättning är välavvägd, med rekrytering bland medlemsstaternas medborgare över största möjliga geografiska område vad gäller företrädda nationella rättsordningar enligt artikel 3.1 i bilaga I till domstolens stadga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Maria Isabel ROFES i PUJOL utnämns härmed till domare vid Europeiska unionens personaldomstol för en tid av sex år, för perioden från och med 1 september 2009 till och med 31 augusti 2015.

Artikel 2

Detta beslut får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 9 juni 2009.

På rådets vägnar

E. JANOTA

Ordförande


(1)  EUT L 333, 9.11.2004, s. 7.

(2)  EUT L 50, 23.2.2005, s. 7.

(3)  EUT L 21, 25.1.2005, s. 13.

(4)  EUT C 53, 6.3.2009, s. 15.


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

19.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/57


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2009/475/GUSP

av den 11 juni 2009

om Europeiska unionens samordnade rättsstatsuppdrag i Irak, Eujust Lex

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14, och

av följande skäl:

(1)

Den 7 mars 2005 antog rådet gemensam åtgärd 2005/190/Gusp om Europeiska unionens samordnade rättsstatsuppdrag i Irak, Eujust Lex (1). Den gemensamma åtgärden, så som den senare ändrats och förlängts, löper ut den 30 juni 2009.

(2)

Den 24 mars 2009 enades kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik om att Eujust Lex bör förlängas med ytterligare tolv månader till och med den 30 juni 2010. Under den perioden bör Eujust Lex utöver sitt huvuduppdrag inleda en pilotetapp som inbegriper verksamhet i Irak.

(3)

Det finansiella referensbeloppet på tio miljoner EUR som föreskrivs i gemensam åtgärd 2005/190/Gusp kompletterades med 11,2 miljoner EUR i rådets gemensamma åtgärd 2006/708/Gusp (2) och med 7,2 miljoner EUR i rådets gemensamma åtgärd 2008/304/Gusp (3) för att täcka kostnaderna för Eujust Lex till och med den 30 juni 2009. Ett ytterligare finansiellt referensbelopp bör fastställas för att täcka kostnaderna för det nya uppdraget under perioden från och med den 1 juli 2009 till och med den 30 juni 2010.

(4)

Mandatet för Eujust Lex kommer att genomföras under säkerhetsförhållanden som kan förvärras och som sannolikt kan undergräva målen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) enligt artikel 11 i fördraget.

(5)

Uppdragets befäls- och kontrollstruktur bör inte påverka uppdragschefens avtalsenliga ansvar gentemot kommissionen för att genomföra uppdragets budget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppdrag

1.   Europeiska unionen inrättar härmed Europeiska unionens samordnade rättsstatsuppdrag för Irak, Eujust Lex.

2.   Eujust Lex ska verka i enlighet med de mål och andra bestämmelser som anges i uppdragsbeskrivningen i artikel 2.

Artikel 2

Uppdragsbeskrivning

1.   Eujust Lex ska ta itu med de akuta behoven i det straffrättsliga systemet i Irak genom att ge utbildning åt tjänstemän på hög nivå och på mellannivå inom förvaltningen och brottsutredningar. Syftet med denna utbildning är att förbättra kapaciteten, samordningen och samarbetet mellan de olika delarna av det straffrättsliga systemet i Irak.

2.   Eujust Lex ska, med full respekt för rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna, främja ett närmare samarbete mellan de olika aktörerna i det straffrättsliga systemet i Irak, stärka den administrativa kompetensen hos höga och blivande högre tjänstemän inom i första hand polisen, rättsväsendet och kriminalvården samt förbättra kompetensen och förfaranden vid brottsutredningar.

3.   Utbildningsverksamheten ska äga rum i EU och i Irak eller i regionen och ett sambandskontor för Eujust Lex ska inrättas i Bagdad. Under perioden från och med den 1 juli 2009 till och med den 30 juni 2010 ska Eujust Lex inleda en pilotetapp med verksamheter i Irak, inbegripet tillhandahållandet av strategisk rådgivning, uppföljande mentorskap och utbildningsverksamhet när säkerhetsförhållanden och medel så tillåter.

Med beaktande av hur säkerhetsförhållandena i Irak och tillgången till lämplig infrastruktur utvecklas ska rådet granska resultaten av pilotetappen och besluta om uppdragets framtid efter den 30 juni 2010.

4.   Ett effektivt strategiskt och tekniskt partnerskap med de irakiska kollegerna ska utvecklas under uppdraget, särskilt vad gäller utformningen av kursplanen under planeringsfasen. Samordning kommer också att behövas för urval, prövning, utvärdering, uppföljning och samordning av personal som deltar i utbildningen, i syfte att göra det möjligt för irakierna att snabbt tillägna sig denna. Nära samordning mellan Eujust Lex och de medlemsstater som tillhandahåller utbildning under planeringsfasen och den operationella fasen ska också krävas. Denna ska inbegripa de berörda medlemsstaternas diplomatiska beskickningar i Irak och samverkan med sådana medlemsstater som har färsk erfarenhet av att tillhandahålla relevant utbildning för uppdraget.

5.   Eujust Lex ska vara säkert, oberoende och tydligt, men ska samtidigt komplettera och ge ett mervärde åt de insatser som görs av Iraks regering och det internationella samfundet, särskilt sådana som genomförs av Förenta nationerna och Amerikas förenta stater, och även utveckla synergier med relevanta insatser från gemenskapen och medlemsstaterna. I samband med detta ska Eujust Lex samarbeta med berörda irakiska myndigheter och de medlemsstater som för närvarande genomför utbildningsprojekt.

Artikel 3

Struktur

Eujust Lex ska i princip struktureras enligt följande:

a)

Uppdragschefen.

b)

Ett samordningskontor i Bryssel.

c)

Ett sambandskontor i Bagdad.

d)

Utbildningsresurser, utbildare och experter som tillhandahålls av medlemsstaterna och samordnas av Eujust Lex.

Dessa delar ska utformas i det operativa konceptet (Conops) och i operationsplanen (Oplan).

Artikel 4

Civil operationschef

1.   Direktören för den civila planerings- och ledningskapaciteten ska vara den civila operationschefen för Eujust Lex.

2.   Den civila operationschefen ska, under politisk kontroll och strategisk ledning av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) samt under överinseende av generalsekreteraren/den höge representanten, leda Eujust Lex på strategisk nivå.

3.   Den civila operationschefen ska ansvara för att rådets beslut och Kusps beslut genomförs på ett korrekt och effektivt sätt, bland annat genom att vid behov ge instruktioner på strategisk nivå till uppdragschefen.

4.   All utstationerad personal ska till fullo kvarstå under den utstationerande statens nationella myndigheters eller EU-institutionens ledning. De nationella myndigheterna ska överföra den operativa ledningen av sin personal, sina grupper och enheter till den civila operationschefen.

5.   Den civila operationschefen ska ha det övergripande ansvaret för att garantera att EU:s aktsamhetsförfaranden fullgörs på ett korrekt sätt.

Artikel 5

Uppdragschef

1.   Uppdragschefen ska ansvara för och leda uppdraget på insatsområdet.

2.   Uppdragschefen ska utöva ledning av och kontroll över personal, grupper och enheter från de bidragande staterna på uppdrag av den civila operationschefen och även ha det administrativa och logistiska ansvaret bland annat för tillgångar, resurser och information som ställs till uppdragets förfogande.

3.   Uppdragschefen ska ge instruktioner till all uppdragspersonal, även samordningskontoret i Bryssel och sambandskontoret i Bagdad, för ett effektivt genomförande av Eujust Lex och ansvara för samordningen och den dagliga ledningen i enlighet med instruktionerna på strategisk nivå från den civila operationschefen.

4.   Uppdragschefen ska ansvara för genomförandet av uppdragets budget. I detta syfte ska uppdragschefen teckna ett avtal med kommissionen.

5.   Uppdragschefen ska ansvara för den disciplinära kontrollen över personalen. När det gäller utstationerad personal, ska disciplinära åtgärder vidtas av den berörda nationella myndigheten eller EU-myndigheten.

6.   Uppdragschefen ska företräda Eujust Lex och ska se till att EU:s närvaro synliggörs på lämpligt sätt.

Artikel 6

Personal

1.   Personalen för Eujust Lex ska till storlek och kompetens överensstämma med den uppdragsbeskrivning som anges i artikel 2 och den struktur som anges i artikel 3.

2.   Eujust Lex-personalen ska utstationeras av EU-medlemsstaterna eller EU-institutionerna. Varje medlemsstat ska svara för kostnaderna för den Eujust Lex-personal som den utstationerar, inbegripet löner, sjukersättningar, andra traktamenten än dagtraktamenten och resekostnader, i enlighet med finansieringsöversikten.

3.   Eujust Lex får vid behov också rekrytera internationell personal och lokalanställda på kontraktsbasis.

4.   All personal ska utföra sina uppgifter och agera i uppdragets intresse. All personal ska respektera de säkerhetsprinciper och miniminormer som fastställs i rådets beslut 2001/264/EG av den 19 mars 2001 om antagande av rådets säkerhetsbestämmelser (4).

Artikel 7

Status för personal

1.   När så erfordras ska statusen för Eujust Lex-personal, eventuella privilegier inbegripna, immunitet och andra garantier som krävs för att Eujust Lex ska kunna fungera smidigt och fullt ut, fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 24 i fördraget. Generalsekreteraren/den höge representanten, som biträder ordförandeskapet, får på ordförandeskapets vägnar förhandla om ett sådant avtal.

2.   Den EU-medlemsstat eller EU-institution som har utstationerat en medlem av personalen ska vara ansvarig för att hantera alla anspråk från eller rörande denne i samband med utstationeringen. Den berörda EU-medlemsstaten eller EU-institutionen ska vara ansvarig för att i förekommande fall väcka talan mot den utstationerade personen.

Artikel 8

Befälsordning

1.   Eujust Lex ska, i egenskap av krishanteringsinsats, ha en enhetlig befälsordning.

2.   Kusp ska på rådets ansvar utöva den politiska kontrollen och den strategiska ledningen av Eujust Lex.

3.   Den civila operationschefen är, under politisk kontroll och strategisk ledning av Kusp och under överinseende av generalsekreteraren/den höge representanten, chef för Eujust Lex på strategisk nivå och ska som sådan utfärda instruktioner till uppdragschefen samt ge honom råd och tekniskt stöd.

4.   Den civila operationschefen ska rapportera till rådet via generalsekreteraren/den höge representanten.

5.   Uppdragschefen ska leda Eujust Lex på insatsområdet och ska vara direkt ansvarig inför den civila operationschefen.

Artikel 9

Politisk kontroll och strategisk ledning

1.   Kusp ska, på rådets ansvar, utöva den politiska kontrollen över och den strategiska ledningen av uppdraget. Rådet bemyndigar härmed Kusp att i detta syfte fatta lämpliga beslut enligt artikel 25 i fördraget.

2.   Detta bemyndigande ska innefatta befogenheten att ändra det operativa konceptet och operationsplanen. Det ska även innefatta befogenheter att fatta beslut om utnämning av uppdragschefen. Beslutsbefogenheterna när det gäller uppdragets mål och avslutande ska fortfarande ligga hos rådet.

3.   Kusp ska regelbundet rapportera till rådet.

4.   Kusp ska regelbundet och vid behov erhålla rapporter från den civila operationschefen och uppdragschefen om frågor inom deras ansvarsområden.

Artikel 10

Säkerhet

1.   Den civila operationschefen ska ge anvisningar om uppdragschefens planering av säkerhetsåtgärder och se till att de genomförs på ett korrekt och effektivt sätt för Eujust Lex, i enlighet med artiklarna 4 och 8 och i samordning med rådets säkerhetsavdelning.

2.   Uppdragschefen ska ansvara för insatsens säkerhet och se till att minimisäkerhetskraven för uppdraget följs, i enlighet med Europeiska unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför EU i en operativ insats, enligt avdelning V i fördraget om Europeiska unionen samt därtill hörande dokument.

3.   För de delar av uppdraget som genomförs i medlemsstaterna ska värdstaten vidta alla erforderliga och lämpliga åtgärder för att garantera deltagarnas och utbildarnas säkerhet på dess territorium.

4.   För samordningskontoret i Bryssel ska erforderliga och lämpliga åtgärder vidtas av säkerhetsavdelningen, i samarbete med myndigheterna i värdmedlemsstaten.

5.   Om utbildningen äger rum i en tredjestat ska EU, tillsammans med berörda medlemsstater, anmoda myndigheterna i tredjestaten att vidta lämpliga åtgärder när det gäller deltagarnas, utbildarnas respektive experternas säkerhet på dess territorium.

6.   Eujust Lex ska ha en särskilt utsedd säkerhetsansvarig som ska rapportera till uppdragschefen.

7.   Uppdragschefen ska samråda med Kusp om säkerhetsfrågor som påverkar genomförandet av uppdraget i enlighet med instruktionerna från generalsekreteraren/den höge representanten.

8.   Eujust-personalen, utbildarna och experterna ska genomgå obligatorisk säkerhetsutbildning anordnad av säkerhetsavdelningen vid rådets generalsekretariat samt, i tillämpliga fall, hälsokontroll före utplacering i eller resa till Irak.

9.   Medlemsstaterna ska vinnlägga sig om att förse Eujust Lex och i synnerhet sambandskontoret samt personal, utbildare och experter som reser till och i Irak med säker inkvartering, skyddsvästar och närskydd samt, i förekommande fall, annat för att uppfylla säkerhetskrav i Irak. I detta syfte får uppdragschefen vid behov komma överens om lämpliga arrangemang med medlemsstater eller lokala myndigheter.

Artikel 11

Finansiella arrangemang

1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för uppdraget mellan den 1 juli 2009 och den 30 juni 2010 ska vara 10,8 miljoner EUR.

2.   De utgifter som finansieras genom det i punkt 1 angivna beloppet ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för Europeiska unionens allmänna budget, med undantag för att eventuell förfinansiering inte ska förbli gemenskapens egendom. Om en del av utbildningen förläggs i tredjestater ska medborgare i tredjestater tillåtas att lämna anbud. I detta fall kan varor och tjänster som tillhandahålls för Eujust Lex också ha sitt ursprung i tredjestater.

3.   Med tanke på det speciella säkerhetsläget i Irak ska tjänster i Bagdad och, i tillämpliga fall, andra delar av landet tillhandahållas genom de kontrakt som ingåtts av Förenade kungariket och, i förekommande fall, andra medlemsstater eller genom arrangemang som ingåtts med irakiska myndigheter avseende de företag som tillhandahåller och fakturerar dessa tjänster. Budgeten för Eujust Lex ska täcka dessa utgifter. Förenade kungariket eller andra berörda medlemsstater ska i samråd med uppdragschefen lämna adekvat information till rådet om dessa utgifter.

4.   Uppdragschefen ska lämna fullständig rapport till kommissionen och övervakas av denna när det gäller den verksamhet som bedrivs inom ramen för hans kontrakt.

5.   I de finansiella arrangemangen ska de operativa kraven för Eujust Lex respekteras, inklusive överensstämmelse i fråga om utrustning.

6.   Utgifterna ska vara stödberättigande från och med den dag då denna gemensamma åtgärd träder i kraft.

7.   Utrustning och varor för samordningskontoret i Bryssel ska köpas eller hyras på EU:s vägnar.

Artikel 12

Samordning

1.   Utan att det påverkar befälsordningen ska uppdragschefen i nära samordning med kommissionens delegation verka för att säkerställa konsekvens i EU:s åtgärder till stöd för Irak.

2.   Uppdragschefen ska ha en nära samordning med EU:s lokala ordförandeskap och andra uppdragschefer från EU.

3.   Uppdragschefen ska samarbeta med de övriga internationella aktörerna i landet, särskilt FN.

Artikel 13

Förmedling av sekretessbelagda uppgifter

Generalsekreteraren/den höge representanten är bemyndigad att, alltefter uppdragets operativa behov, i enlighet med rådets säkerhetsbestämmelser, till värdstaten och i förekommande fall till FN förmedla sekretessbelagda EU-uppgifter och EU-handlingar som operationen gett upphov till, upp till nivån ”RESTREINT UE”. Lokala arrangemang ska utformas för detta ändamål.

Artikel 14

Vaktkapacitet

Vakthållningskapaciteten ska aktiveras för Eujust Lex.

Artikel 15

Ikraftträdande

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft den 1 juli 2009.

Den ska upphöra att gälla den 30 juni 2010.

Artikel 16

Offentliggörande

Denna gemensamma åtgärd ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Luxemburg den 11 juni 2009.

På rådets vägnar

G. SLAMEČKA

Ordförande


(1)  EUT L 62, 9.3.2005, s. 37.

(2)  EUT L 291, 21.10.2006, s. 43.

(3)  EUT L 105, 15.4.2008, s. 10.

(4)  EGT L 101, 11.4.2001, s. 1.