ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.137.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 137

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
3 juni 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 454/2009 av den 2 juni 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

BESLUT SOM ANTAGITS GEMENSAMT AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 455/2009/EG av den 6 maj 2009 om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG vad gäller begränsningar för utsläppande på marknaden och användning av diklormetan ( 1 )

3

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/421/EG

 

*

Beslut nr 3/2008 av Gemensamma rådet EU–Mexiko av den 15 december 2008 om ändring av gemensamma rådets beslut nr 2/2001, ändrat genom beslut nr 4/2004

7

 

 

Kommissionen

 

 

2009/422/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 26 maj 2009 om ändring av beslut 2003/135/EG beträffande planerna för utrotning av och nödvaccination mot klassisk svinpest hos viltlevande svin i vissa områden i Tyskland [delgivet med nr K(2009) 3953]

42

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

3.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 137/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 454/2009

av den 2 juni 2009

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 3 juni 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

69,6

MA

79,2

MK

47,9

TR

53,3

ZZ

62,5

0707 00 05

JO

151,2

MK

23,0

TR

105,4

ZZ

93,2

0709 90 70

JO

216,7

TR

117,5

ZZ

167,1

0805 50 10

AR

49,5

TR

53,1

ZA

46,7

ZZ

49,8

0808 10 80

AR

77,3

BR

74,4

CL

79,6

CN

91,5

NZ

106,5

US

103,9

UY

71,7

ZA

84,1

ZZ

86,1

0809 10 00

TR

108,0

ZZ

108,0

0809 20 95

US

272,9

ZZ

272,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


BESLUT SOM ANTAGITS GEMENSAMT AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

3.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 137/3


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 455/2009/EG

av den 6 maj 2009

om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG vad gäller begränsningar för utsläppande på marknaden och användning av diklormetan

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

De risker som diklormetan (DCM) i färgborttagningsmedel medför för människors hälsa har bedömts i ett antal undersökningar (3), och slutsatserna av dessa är att det behövs riskreducerande åtgärder i hela gemenskapen för att minska riskerna för människors hälsa när DCM används i industriella och yrkesmässiga sammanhang samt av konsumenter. Resultaten av dessa undersökningar har utvärderats av kommissionens vetenskapliga kommittén för toxicitet, ekotoxicitet och miljö (CSTEE, sedermera Vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker [SCHER]), som har konstaterat att exponering för DCM som frigörs från färgborttagningsmedel är en hälsofråga som måste beaktas.

(2)

För att uppnå en hög nivå av hälsoskydd för alla användningskategorier (industriell och yrkesmässig användning samt användning av allmänheten) bör utsläppande på marknaden och användning av färgborttagningsmedel som innehåller DCM begränsas.

(3)

Färgborttagningsmedel som innehåller DCM används av enskilda personer i hemmet för att avlägsna målarfärg, fernissa och lack både inomhus och utomhus. Man kan inte enbart genom utbildning eller övervakning garantera att dessa personer använder DCM på ett säkert sätt. Den enda effektiva åtgärden för att eliminera riskerna med färgborttagningsmedel som innehåller DCM för allmänheten är ett förbud, vad gäller allmänheten, mot att släppa ut färgborttagningsmedel som innehåller DCM på marknaden och mot att tillhandahålla och använda dessa medel.

(4)

För att en utfasning utmed hela leverantörskedjan av färgborttagningsmedel som innehåller DCM ska kunna genomföras på ett proportionellt sätt behöver olika datum fastställas för att förbjuda det första utsläppandet på marknaden och den slutliga leveransen till allmänheten och yrkesmän.

(5)

Eftersom allmänheten, trots förbudet, kan ha tillgång till färgborttagningsmedel som innehåller DCM genom distributionskedjan för industriella och yrkesmässiga användare, bör det finnas en varningstext på produkten.

(6)

De dödsfall som registrerats i Europa under de senaste 18 åren i samband med industriell och yrkesmässig användning har framför allt satts i samband med otillräcklig ventilation, bristfällig personlig skyddsutrustning, användning av olämpliga rengöringsbad och överexponering för DCM. Begränsningar bör därför införas i syfte att kontrollera och minska riskerna vid industriell och yrkesmässig användning.

(7)

Yrkesmässiga användare skyddas i allmänhet av arbetsmiljölagstiftning. En del av den yrkesmässiga verksamheten utförs emellertid ofta i kundens lokaler som ofta inte anpassats till kraven på hantering, kontroll och minskning av hälsorisker. De som arbetar som egenföretagare i branschen omfattas dessutom inte av gemenskapens arbetsmiljölagstiftning och skulle behöva ändamålsenlig utbildning innan de utför färgborttagningsarbete med färgborttagningsmedel som innehåller DCM.

(8)

Det bör därför bli förbjudet att släppa ut färgborttagningsmedel som innehåller DCM på marknaden och förbjudet för yrkesmän att använda dessa medel, detta i syfte att skydda deras hälsa och minska dödsfallen och även antalet olyckor som inte har dödlig utgång. När det bedöms vara särskilt svårt eller olämpligt att ersätta DCM bör det dock vara möjligt för medlemsstaterna att tillåta att godkända yrkesmän använder DCM. Medlemsstaterna bör ha ansvaret för att utfärda och övervaka dessa undantag, som bör grunda sig på obligatorisk utbildning där specifika krav ska uppfyllas. Arbetsgivare och egenföretagare bör emellertid helst undvika att använda DCM och ersätta det med en kemisk agens eller process som vid användningen inte utgör någon risk eller en lägre risk för arbetstagares hälsa och säkerhet.

(9)

Antalet dödsfall och olyckor som inte fått dödlig utgång vilka registrerats i samband med industriell verksamhet visar att arbetsmiljölagstiftningen inte har följts tillräckligt när det gäller arbetstagare som använder DCM. Exponeringen för DCM är fortfarande hög och fler riskreducerande åtgärder bör tillämpas på arbetstagare i samband med industriell användning. För att minimera exponeringen och, när det är tekniskt möjligt, följa gällande yrkeshygieniska gränsvärden bör förebyggande åtgärder, såsom effektiv ventilation av arbetslokalerna, åtgärder för att minimera avdunstning av DCM från rengöringsbad, åtgärder för säker hantering av DCM i rengöringsbad, ändamålsenlig personlig skyddsutrustning och lämplig information och utbildning, vidtas.

(10)

Den personliga skyddsutrustningen bör uppfylla rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning (4).

(11)

Rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (5) bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

Detta direktiv inverkar inte på den gemenskapslagstiftning där minimikrav för skydd av arbetstagare fastställs, såsom rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (6) och de särdirektiv som grundar sig på detta, i synnerhet Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG) (kodifierad version) (7) och rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (8),

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 76/769/EEG ska ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 6 maj 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. KOHOUT

Ordförande


(1)  EUT C 77, 31.3.2009, s. 29.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 14 januari 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 23 april 2009.

(3)  Methylene chloride: Advantages and drawbacks of possible market restrictions in the EU. TNO-STB-undersökning slutförd i november 1999: http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Effectiveness of vapour retardants in reducing risks to human health from paint strippers containing dichloromethane av ETVAREAD-expertgruppen. Slutrapport offentliggjord i april 2004, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Impact assessment of potential restrictions on the marketing and use of dichloromethane in paint stripper. RPA-undersökning slutförd i april 2007, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm

(4)  EGT L 399, 30.12.1989, s. 18.

(5)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201.

(6)  EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.

(7)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 50.

(8)  EGT L 131, 5.5.1998, s. 11.


BILAGA

Följande punkt ska läggas till i bilaga I till direktiv 76/769/EEG:

”(58)

Diklormetan

CAS-nr: 75–09–2

EC-nr: 200–838–9

1.

Färgborttagningsmedel som innehåller diklormetan i en koncentration på minst 0,1 viktprocent får inte

a)

släppas ut på marknaden för första gången för att levereras till allmänheten eller yrkesmän efter den 6 december 2010,

b)

släppas ut på marknaden för att levereras till allmänheten eller yrkesmän efter den 6 december 2011,

c)

användas av yrkesmän efter den 6 juni 2012.

I denna punkt avses med

i)   yrkesman: en fysisk eller juridisk person, inbegripet arbetstagare och egenföretagare som i sin yrkesverksamhet utför färgborttagning utanför en industrianläggning,

ii)   industrianläggning: en anläggning som används för färgborttagning.

2.

Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna på sina territorier och för viss verksamhet tillåta att särskilt utbildade yrkesmän använder färgborttagningsmedel som innehåller diklormetan och tillåta att sådana färgborttagningsmedel släpps ut på marknaden för leverans till dessa yrkesmän.

Medlemsstater som utnyttjar detta undantag ska fastställa lämpliga bestämmelser för att skydda hälsa och säkerhet för de yrkesmän som använder färgborttagningsmedel som innehåller diklormetan, och de ska underrätta kommissionen om detta.

Bestämmelserna ska inbegripa ett krav på att en yrkesman ska ha ett intyg som godtas av den medlemsstat där yrkesmannen verkar, eller tillhandahålla annan dokumentation för detta ändamål, eller på annat sätt vara godkänd av den medlemsstaten, som visar att denne har lämplig utbildning och kompetensen för att på ett säkert sätt använda färgborttagningsmedel som innehåller diklormetan.

Kommissionen ska ta fram en förteckning över de medlemsstater som utnyttjat undantaget i denna punkt och offentliggöra denna på Internet.

3.

En yrkesman som drar nytta av det undantag som avses i punkt 2 får endast verka i medlemsstater som har utnyttjat det undantaget.

Den utbildning som avses i punkt 2 ska minst omfatta

a)

medvetenhet om, bedömning av och hantering av hälsoriskerna, inbegripet uppgifter om befintliga alternativa ämnen eller processer som vid användningen är mindre farliga för arbetstagares hälsa och säkerhet,

b)

användning av tillräcklig ventilation,

c)

användning av ändamålsenlig personlig skyddsutrustning som uppfyller direktiv 89/686/EEG.

Arbetsgivare och egenföretagare ska helst ersätta diklormetan med en kemisk agens eller process som vid användningen inte utgör någon risk eller en lägre risk för arbetstagares hälsa och säkerhet.

Yrkesmannen ska tillämpa alla relevanta säkerhetsbestämmelser i praktiken, inbegripet användning av personlig skyddsutrustning.

4.

Utan att det påverkar tillämpningen av annan gemenskapslagstiftning när det gäller skydd av arbetstagare får färgborttagningsmedel som innehåller diklormetan i koncentrationer på minst 0,1 viktprocent användas i industrianläggningar endast om åtminstone följande villkor är uppfyllda:

a)

Det finns effektiv ventilation i alla behandlingsutrymmen, särskilt vid våtbehandling och torkning av föremål som behandlats med färgborttagningsmedel: lokal frånluftsventilation vid rengöringsbaden kompletterat med forcerad ventilation i dessa utrymmen, för att minimera exponeringen och när det är tekniskt möjligt följa gällande yrkeshygieniska gränsvärden.

b)

Åtgärder har vidtagits för att minimera avdunstning från rengöringsbaden: lock som täcker rengöringsbaden förutom vid iläggning och upptagning; lämpliga iläggnings- och upptagningsarrangemang för rengöringsbad; sköljbad med vatten eller saltlösning för att avlägsna överflödigt lösningsmedel efter upptagningen.

c)

Åtgärder har vidtagits för säker hantering av diklormetan i rengöringsbaden: pumpar och ledningssystem för att transportera färgborttagningsmedel till och från rengöringsbaden, samt lämpliga arrangemang för säker rengöring av tankar och avlägsnande av slam.

d)

Personlig skyddsutrustning som uppfyller direktiv 89/686/EEG ska finnas tillgänglig: lämpliga skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder, och lämpliga andningsapparater om gällande yrkeshygieniska gränsvärden för exponering annars inte kan följas.

e)

Tillräcklig information och utbildning om användningen av sådan utrustning ska tillhandahållas användarna.

5.

Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ska färgborttagningsmedel som innehåller diklormetan i en koncentration på minst 0,1 viktprocent senast den 6 december 2011 märkas synligt, läsligt och outplånligt enligt följande:

’Endast för industriellt bruk och för yrkesmän som godkänts i vissa av EU:s medlemsstater – kontrollera om användning är tillåten.’”


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

3.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 137/7


BESLUT nr 3/2008 AV GEMENSAMMA RÅDET EU–MEXIKO

av den 15 december 2008

om ändring av gemensamma rådets beslut nr 2/2001, ändrat genom beslut nr 4/2004

(2009/421/EG)

GEMENSAMMA RÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan (nedan kallat avtalet), vilket undertecknades i Bryssel den 8 december 1997 (1), särskilt artikel 6 jämförd med artikel 47, och

av följande skäl:

(1)

Till följd av Republiken Bulgariens och Rumäniens (nedan kallade de nya medlemsstaterna) anslutning till Europeiska unionen den 1 januari 2007, undertecknades i Mexiko den 29 november 2006 ett andra tilläggsprotokoll till avtalet, vilket trädde i kraft den 1 mars 2007 (2).

(2)

Det är därför nödvändigt att med verkan från och med den dag de nya medlemsstaterna anslöt sig till avtalet ändra bilaga I till gemensamma rådets beslut nr 2/2001 av den 27 februari 2001, ändrat genom gemensamma rådets beslut nr 4/2004 av den 18 maj 2005, i syfte att föra in de myndigheter som ansvarar för finansiella tjänster i de nya medlemsstaterna och de bestämmelser som inte överensstämmer med artiklarna 12–16 i beslut nr 2/2001 så att de bibehålls till dess att artikel 17.3 tillämpas. Den förteckning över myndigheter med ansvar för finansiella tjänster som återfinns i bilaga II till gemensamma rådets beslut nr 2/2001 av den 27 februari 2001, ändrat genom gemensamma rådets beslut nr 4/2004 av den 18 maj 2005, bör samtidigt uppdateras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del A i bilaga I till gemensamma rådets beslut nr 2/2001 av den 27 februari 2001, ändrat genom gemensamma rådets beslut nr 4/2004 av den 18 maj 2005, ska ersättas med texten i bilaga I till det här beslutet.

Artikel 2

Delarna A och B i bilaga II till gemensamma rådets beslut nr 2/2001, ändrat genom beslut nr 4/2004, ska ersättas med texten i bilaga II till det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas. Det ska tillämpas från och med den dag som de nya medlemsstaterna har anslutit sig till avtalet.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 2008.

På gemensamma rådets vägnar

P. ESPINOSA CANTELLANO

Ordförande


(1)  EGT L 276, 28.10.2000, s. 45.

(2)  Det andra tilläggsprotokollet undertecknades nämligen av parterna i Bryssel den 21 februari 2007, efter den officiella paraferingen av texten i Mexiko City den 29 november 2006. Det började tillämpas från och med den 1 mars 2007 och trädde i kraft den 1 mars 2008 när parternas nödvändiga interna förfaranden hade avslutats.


BILAGA I

”BILAGA I

DEL A

GEMENSKAPEN OCH DESS MEDLEMSSTATER

1.

Tillämpningen av kapitel III på gemenskapen och dess medlemsstater ska ske med förbehåll för de begränsningar rörande marknadstillträde och nationell behandling som anges av Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater i avsnitten avseende samtliga sektorer i deras bindningslistor inom ramen för Gats, och med förbehåll för de begränsningar som anges för nedan förtecknade undersektorer.

2.

För medlemsstaterna används följande förkortningar:

AT

Österrike

BE

Belgien

BG

Bulgarien

CY

Cypern

CZ

Tjeckien

DE

Tyskland

DK

Danmark

ES

Spanien

EE

Estland

FI

Finland

FR

Frankrike

EL

Grekland

HU

Ungern

IE

Irland

IT

Italien

LV

Lettland

LT

Litauen

LU

Luxemburg

MT

Malta

NL

Nederländerna

PL

Polen

PT

Portugal

RO

Rumänien

SK

Slovakien

SI

Slovenien

SE

Sverige

UK

Förenade kungariket

3.

Åtagandena om marknadstillträde för leveranssätten 1 och 2 gäller endast

de transaktioner som för respektive medlemsstat anges i punkterna B.3 och B.4 i avsnittet om marknadstillträde i överenskommelsen om åtaganden rörande finansiella tjänster,

följande transaktioner, på grundval av definitionerna i artikel 11, för varje berörd medlemsstat:

BG: A.1 a (livförsäkring) och den återstående delen av A.1 b (skadeförsäkring, utom sjö- och lufttransportförsäkring och annan transportförsäkring) i leveranssätten 1 och 2.

CY: A.1 a (livförsäkring) och den återstående delen av A.1 b (skadeförsäkring, utom sjö- och lufttransportförsäkring och annan transportförsäkring) i leveranssätt 2, B.6 e (handel med överlåtbara värdepapper) i leveranssätt 1.

EE: A.1 a (livförsäkring), den återstående delen av A.1 b (skadeförsäkring, utom sjö- och lufttransportförsäkring och annan transportförsäkring) och den återstående delen av A.3 (försäkringsförmedling utom i fråga sjö- och lufttransportförsäkring och annan transportförsäkring) i leveranssätten 1 och 2, B.1–B.10 (mottagande av banktillgodohavanden, utlåning av alla slag, finansiell leasing, alla betalnings- och penningförmedlingstjänster, borgensförbindelser och garantier, handel med värdepapper, medverkan vid utfärdandet av alla slags värdepapper, penninghandel, förvaltning av tillgångar samt clearing- och avvecklingstjänster rörande alla finansiella tillgångar) i leveranssätt 1.

LV: A.1 a (livförsäkring), den återstående delen av A.1 b (skadeförsäkring, utom sjö- och lufttransportförsäkring och annan transportförsäkring) och den återstående delen av A.3 (försäkringsförmedling utom i fråga sjö- och lufttransportförsäkring och annan transportförsäkring) i leveranssätt 2, B.7 (medverkan vid utfärdandet av alla slags värdepapper) i leveranssätt 1.

LT: A.1 a (livförsäkring), den återstående delen av A.1 b (skadeförsäkring, utom sjö- och lufttransportförsäkring och annan transportförsäkring) och den återstående delen av A.3 (försäkringsförmedling utom i fråga sjö- och lufttransportförsäkring och annan transportförsäkring) i leveranssätt 2, B.1–B.10 (mottagande av banktillgodohavanden, utlåning av alla slag, finansiell leasing, alla betalnings- och penningförmedlingstjänster, borgensförbindelser och garantier, handel med värdepapper, medverkan vid utfärdandet av alla slags värdepapper, penninghandel, förvaltning av tillgångar och clearing- och avvecklingstjänster rörande alla finansiella tillgångar) i leveranssätt 1.

MT: A.1 a (livförsäkring), den återstående delen av A.1 b (skadeförsäkring, utom sjö- och lufttransportförsäkring och annan transportförsäkring) i leveranssätt 2, B.1 och B.2 (mottagande av banktillgodohavanden och utlåning av alla slag) i leveranssätt 1.

RO: B.1 (mottagande av banktillgodohavanden), B.2 (utlåning av alla slag), B.4 (alla betalnings- och penningförmedlingstjänster), B.5 (borgensförbindelser och garantier) och B.8 (penninghandel) i leveranssätt 1.

SI: B.1–B.10 (mottagande av banktillgodohavanden, utlåning av alla slag, finansiell leasing, alla betalnings- och penningförmedlingstjänster, borgensförbindelser och garantier, handel med värdepapper, medverkan vid utfärdandet av alla slags värdepapper, penninghandel, förvaltning av tillgångar samt clearing- och avvecklingstjänster rörande alla finansiella tillgångar) i leveranssätt 1.

4.

Till skillnad från utländska dotterbolag omfattas, utom i vissa begränsade undantagsfall, filialer som av ett mexikanskt finansiellt institut etablerats direkt i en medlemsstat inte av tillsynsregler som harmoniserats på gemenskapsnivå och vilka ger sådana dotterbolag utökade möjligheter att inrätta ny verksamhet och tillhandahålla gränsöverskridande tjänster i hela gemenskapen. Filialerna får således ett tillstånd att bedriva verksamhet på en medlemsstats territorium på villkor som motsvarar dem som gäller för inhemska finansiella institut i den medlemsstaten, och kan omfattas av krav på att de uppfyller ett antal specifika tillsynsregler som t.ex., vad gäller bank- och värdepapperssektorn, krav på separat kapitalförsörjning och andra kapitaltäckningskrav, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av räkenskaper eller, vad gäller försäkringssektorn, särskilda garanti- och depositionskrav, krav på särskild kapitalförsörjning och regler om att tillgångar motsvarande de tekniska reserverna och minst en tredjedel av solvensmarginalen ska lokaliseras i den berörda medlemsstaten. Medlemsstaterna får tillämpa de begränsningar som anges i denna bindningslista endast i fråga om en mexikansk medborgares eller ett mexikanskt företags direkta kommersiella etablering eller när det gäller tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster från Mexiko. En medlemsstat får följaktligen inte tillämpa dessa begränsningar, inklusive dem som avser etablering, på mexikanska dotterbolag som är etablerade i andra medlemsstater i gemenskapen, såvida dessa begränsningar inte också kan tillämpas på företag eller medborgare från andra medlemsstater i enlighet med gemenskapens lagstiftning.

5.

BG: Tillträde till marknaden för nya finansiella tjänster eller produkter kan omfattas av ett krav på att det finns en regelram som syftar till att uppnå de mål som anges i artikel 19 i beslut nr 2/2001 av Gemensamma rådet EU-Mexiko och att tillträdet sker i enlighet med dessa regler.

6.

BG: Försäkrings- eller bankverksamhet samt handel med värdepapper och närliggande verksamhet ska bedrivas separat av företag som har tillstånd att tillhandahålla sådana tjänster.

7.

BG: De finansiella institut som registrerats som juridiska personer i Bulgarien ska, som en allmän regel tillämpad på ett icke-diskriminerande sätt, vara aktiebolag.

8.

CY: Följande allmänna villkor och inskränkningar är tillämpliga även om det i bindningslistan inte anges några begränsningar eller villkor:

i)

Hänsyn till nationell säkerhet och allmän ordning.

ii)

Denna bindningslista gäller inte på något sätt för tjänster som tillhandahålls vid offentlig maktutövning. Den gäller inte heller för åtgärder avseende handel med varor som kan utgöra insatsvaror till en tjänst som omfattas av bindningslistan eller andra tjänster. Begränsningar av marknadstillträdet eller den nationella behandlingen avseende tjänster som kan utgöra insatsvaror till eller som ska användas för tillhandahållande av en tjänst som omfattas av bindningslistan ska vidare fortsätta att tillämpas.

9.

CY: De lagar och bestämmelser som nämns i denna bindningslista utgör inte en heltäckande hänvisning till alla lagar och bestämmelser som styr den finansiella sektorn. Exempelvis är överföring av information som innehåller personuppgifter, bankhemligheter eller andra affärshemligheter inte tillåten. För sådan överföring gäller inhemska lagar om konfidentiell behandling av information om bankers kunder. Vidare bör det noteras att icke-diskriminerande kvalitetsmässiga åtgärder som rör tekniska standarder, folkhälsa och miljöhänsyn, licensiering, tillsynsregler, yrkeskvalifikationer och krav på viss kompetens inte har tagits upp som villkor för eller begränsningar av marknadstillträde eller nationell behandling.

10.

CY: Oreglerade finansiella tjänster och produkter och tillträde till marknaden för nya finansiella tjänster eller produkter kan omfattas av ett krav på att det finns eller införs en regelram som syftar till att uppnå de mål som anges i artikel 19 i beslut nr 2/2001 av Gemensamma rådet EU-Mexiko.

11.

CY: De valutakontroller som tillämpas i Cypern innebär följande:

Bosatta personer får inte köpa banktjänster som kan inbegripa överföring av medel till utlandet, när de befinner sig i utlandet.

För lån till personer bosatta i utlandet/utländska personer eller företag som kontrolleras av utländska personer krävs ett godkännande från centralbanken.

För utländska personers förvärv av värdepapper krävs också ett tillstånd från centralbanken.

Transaktioner med utländsk valuta får endast utföras via de banker som har fått status som godkänd handlare från centralbanken.

12.

CZ: Tillträde till marknaden för nya finansiella tjänster och instrument kan omfattas av ett krav på att det finns en inhemsk regelram som syftar till att uppnå de mål som anges i artikel 19 i beslut nr 2/2001 av Gemensamma rådet EU-Mexiko och att tillträdet sker i enlighet med dessa regler.

13.

CZ: De finansiella institut som registrerats som juridiska personer i Tjeckien ska, som en allmän regel tillämpad på ett icke-diskriminerande sätt, ha en särskild företagsform.

14.

CZ: Obligatorisk trafikförsäkring för ansvar gentemot tredje part tillhandahålls av en exklusiv leverantör. När dessa monopolrättigheter avskaffas kommer tillhandahållandet av denna tjänst att vara öppet på ett icke-diskriminerande sätt för tjänsteleverantörer som är etablerade i Tjeckien. Obligatorisk sjukförsäkring får endast tillhandahållas av tjänsteleverantörer som ägs av tjeckiska personer och företag och som har tillstånd.

15.

EE: Det finns inga åtaganden för obligatoriska socialförsäkringstjänster.

16.

HU: Tillträde till marknaden för nya finansiella tjänster eller produkter kan omfattas av ett krav på att det finns en regelram som syftar till att uppnå de mål som anges i artikel 19 i beslut nr 2/2001 av Gemensamma rådet EU-Mexiko och att tillträdet sker i enlighet med dessa bestämmelser.

17.

HU: Överföring av information som innehåller personuppgifter, bankhemligheter, konfidentiella uppgifter om värdepapper eller affärshemligheter är inte tillåten.

18.

HU: De finansiella institut som registrerats som juridiska personer i Ungern ska, som en allmän regel tillämpad på ett icke-diskriminerande sätt, ha en särskild företagsform.

19.

HU: Tjänster i fråga om försäkring, bankverksamhet, värdepapper och fondförvaltning ska utföras av leverantörer av finansiella tjänster som är rättsligt oberoende av varandra och har separat kapitalförsörjning.

20.

MT: För åtaganden i fråga om leveranssätt 3 får, enligt lagstiftningen om valutakontroll, utländska personer som önskar tillhandahålla tjänster via registrering av ett lokalt bolag göra detta om de i förväg har fått ett tillstånd från Maltas centralbank. Företag som helt eller delvis ägs av utländska juridiska personer eller fysiska personer måste ha ett aktiekapital som minst uppgår till 10 000 maltesiska lira, varav 50 % måste ha inbetalats. Den andel av aktiekapitalet som ägs av utländska personer ska ha inbetalats med medel som härrör från utlandet. Företag som helt eller delvis ägs av utländska personer och som önskar förvärva fastighet måste ansöka om ett tillstånd från finansministeriet enligt tillämplig lagstiftning.

21.

MT: För åtaganden i fråga om leveranssätt 4 ska kraven enligt Maltas lagstiftning och bestämmelser när det gäller inresa, uppehåll, förvärv av fast egendom, arbete och socialförsäkring fortsätta att tillämpas, däribland bestämmelser om uppehållets varaktighet, minimilöner och kollektivavtal. Tillstånd för inresa, arbete och bosättning beviljas av Maltas regering.

22.

MT: För åtaganden i fråga om leveranssätten 1 och 2 får personer med hemvist i Malta, enligt lagstiftningen om valutakontroll, till utlandet överföra upp till 5 000 maltesiska lira per år för portföljinvesteringar. För belopp överstigande 5 000 maltesiska lira krävs valutatillstånd.

23.

MT: Personer med hemvist i Malta får låna från utlandet utan ett valutatillstånd om lånet avser en period på över tre år. Sådana lån måste emellertid registreras hos centralbanken.

24.

PL: Tillsynsregler för den finansiella sektorn håller på att utarbetas. Detta kan innebära ändring av nu gällande regler samt utarbetande av nya lagar.

25.

RO: För etablering och verksamhet som försäkringsbolag och återförsäkringsbolag krävs tillstånd från tillsynsorganet för försäkrings- och återförsäkringsverksamhet. För etablering och verksamhet som bankbolag krävs tillstånd från Rumäniens centralbank. För etablering och verksamhet som aktör på värdepappersmarknaden (fysiska eller juridiska personer) krävs tillstånd från Rumäniens nationella börsinspektion. När kommersiell närvaro etablerats ska de finansiella instituten utföra sina transaktioner med subjekt med hemvist i Rumänien endast i det landets nationella valuta.

26.

SK: Tillträde till marknaden för nya finansiella tjänster och instrument kan omfattas av ett krav att det finns en inhemsk regelram som syftar till att uppnå de mål som anges i artikel 19 i beslut nr 2/2001 av Gemensamma rådet EU-Mexiko och att tillträdet sker i enlighet med dessa bestämmelser.

27.

SK: Följande försäkringstjänster tillhandahålls av exklusiva leverantörer: obligatorisk trafikförsäkring för ansvar gentemot tredje part, obligatorisk lufttransportförsäkring och arbetsgivares ansvarsförsäkring mot skada och yrkessjukdom måste tillhandahållas genom det slovakiska försäkringsbolaget. Grundläggande sjukförsäkring får endast tillhandahållas av slovakiska sjukförsäkringsbolag med tillstånd som utfärdats av hälsovårdsministeriet enligt lag nr 273/1994. Pensionsfondförsäkringssystem och sjukförsäkring får endast tillhandahållas av det slovakiska socialförsäkringsbolaget.

28.

SI: Tillträde till marknaden för nya finansiella tjänster eller produkter kan omfattas av ett krav på att det finns en regelram som syftar till att uppnå de mål som anges i artikel 19 i beslut nr 2/2001 av Gemensamma rådet EU-Mexiko och att tillträdet sker i enlighet med dessa bestämmelser.

29.

SI: De finansiella institut som registrerats som juridiska personer i Slovenien ska, som en allmän regel tillämpad på ett icke-diskriminerande sätt, ha en särskild företagsform.

30.

SI: Försäkrings- och bankverksamhet ska utföras av leverantörer av finansiella tjänster som är rättsligt oberoende av varandra.

31.

SI: Investeringstjänster får endast tillhandahållas genom banker och värdepappersföretag.

A.

Försäkringar och försäkringsrelaterade tjänster

1.

Gränsöverskridande tillhandahållande

AT: Försäljningsfrämjande åtgärder och försäkringsförmedling för ett dotterbolag som inte är etablerat i gemenskapen eller för en filial som inte är etablerad i Österrike (utom i fråga om återförsäkring och retrocession) är förbjudet.

AT: Obligatorisk lufttransportförsäkring kan meddelas endast av ett dotterbolag som är etablerat i gemenskapen eller av en filial som är etablerad i Österrike.

AT: En högre skatt på försäkringspremier gäller för försäkringsavtal (utom i fråga om avtal om återförsäkring och retrocession) som meddelas av ett dotterbolag som inte är etablerat i gemenskapen eller av en filial som inte är etablerad i Österrike. Undantag från den högre skatten kan beviljas.

BG: Undersektor A.1 (direkt försäkring): Obundet, utom för tjänster som tillhandahålls av utländska leverantörer till utländska personer i Bulgarien. Transportförsäkring avseende varor, försäkring av fordon i sig och ansvarsförsäkring i samband med risker i Bulgarien får inte meddelas direkt av utländska försäkringsbolag. Ett utländskt försäkringsbolag får ingå försäkringsavtal endast genom en filial. Obundet för inlåningsförsäkring och liknande ersättningssystem samt obligatoriska försäkringar. Obundet för nationell behandling.

BG:

Undersektor A.2 (återförsäkring och retrocession). Obundet för retrocessionstjänster.

BG: Undersektorerna A.3 och A.4 (försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade tjänster): Obundet.

CY: En utländsk återförsäkringsgivare som godkänts av försäkringsinspektionen (när det gäller försiktighetskriterier) får tillhandahålla återförsäkring eller retrocession till försäkringsbolag som bildats i och har tillstånd i Cypern.

CY: Undersektorerna A.3 och A.4 (försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade tjänster): Obundet.

CZ: Inget annat än följande:

Utländska leverantörer av finansiella tjänster får, på de villkor som fastställs i lagen om försäkringsverksamhet, etablera ett försäkringsbolag med säte i Tjeckien i form av ett aktiebolag eller utöva försäkringsverksamhet via sina filialer med säte i Tjeckien.

Kommersiell närvaro och tillstånd krävs för att leverantörer av försäkringstjänster ska få

tillhandahålla sådana tjänster, inbegripet återförsäkring, och

ingå förmedlingsavtal med försäkringsförmedlare syftande till ett försäkringsavtal mellan försäkringsgivaren och tredje part.

För en försäkringsförmedlare krävs ett tillstånd om förmedlingsverksamheten ska utövas via en filial med säte i Tjeckien.

DK: Obligatorisk lufttransportförsäkring kan meddelas endast av bolag som är etablerade i gemenskapen.

DK: Endast försäkringsbolag som fått tillstånd genom dansk lagstiftning eller av danska behöriga myndigheter får i kommersiellt syfte i Danmark tillhandahålla direktförsäkring för personer som är bosatta i Danmark, för danska fartyg eller för egendom i Danmark.

DE: Obligatorisk lufttransportförsäkring kan meddelas endast av ett dotterbolag som är etablerat i gemenskapen eller av en filial som är etablerad i Tyskland.

DE: Ett utländskt försäkringsbolag som har etablerat en filial i Tyskland får i detta land ingå försäkringsavtal för internationell transport endast genom denna filial.

FI: Endast försäkringsgivare med huvudkontor i EES eller som har en filial i Finland får tillhandahålla sådana försäkringstjänster som avses i punkt 3 a i överenskommelsen.

FI: Försäkringsmäklartjänster får tillhandahållas av ett bolag eller en person som har ett permanent driftställe i EES.

FR: Försäkring av risker i samband med marktransport får meddelas endast av försäkringsbolag som är etablerade i gemenskapen.

HU: Undersektor A.1 (direkt försäkring): Endast de näringsidkare som utövar sådan internationell affärsverksamhet som omfattas av lagstiftningen om utländsk valuta får köpa tjänster. Försäkring får endast gälla försäkringsfall som inträffar utomlands.

IT: Obundet när det gäller aktuarietjänster.

IT: Försäkring av risker i samband med export cif som utförs av i Italien bosatta personer eller av företag med hemvist i Italien får endast meddelas av försäkringsbolag som är etablerade i gemenskapen.

IT: Transportförsäkring avseende varor, försäkring av fordon i sig och ansvarsförsäkring i samband med risker i Italien får endast meddelas av försäkringsbolag som är etablerade i gemenskapen. Detta förbehåll gäller inte för internationell transport som inbegriper import till Italien.

LV: Obundet för punkt B.3 a i överenskommelsen.

MT: Undersektorerna A.3 och A.4 (försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade tjänster): Obundet.

PL: Obundet, utom för återförsäkring, retrocession och försäkring av varor i internationell handel.

RO: Obundet för punkterna B.3 a och c i överenskommelsen. För undersektor A.2 (återförsäkring och retrocession): Återförsäkring på den internationella marknaden tillåts endast om den återförsäkrade risken inte kan placeras på hemmamarknaden

PT: Luft- och sjötransportförsäkring som täcker varor, luftfartyg, skrov och ansvar får endast meddelas av bolag som är etablerade i gemenskapen. Endast personer och bolag som är etablerade i gemenskapen får agera som försäkringsförmedlare för sådan försäkringsverksamhet i Portugal.

SK: Kommersiell närvaro krävs för tillhandahållande av

livförsäkring för personer som är permanent bosatta i Slovakien,

försäkring av egendom på Slovakiens territorium,

ansvarsförsäkring för förlust eller skada som fysiska eller juridiska personer vållar på Slovakiens territorium,

luft- och sjötransportförsäkring som täcker varor, luftfartyg, skrov och ansvar.

SI: Sjö- och lufttransportförsäkring och annan transportförsäkring: Endast bolag som är registrerade som juridiska personer i Slovenien kan bedriva sådan försäkringsverksamhet som erbjuds av ömsesidiga försäkringsbolag.

SI: Undersektorerna A.2, A.3 och A.4 (återförsäkring och retrocession, försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade tjänster): Obundet.

SE: Tillhandahållandet av direktförsäkringar tillåts endast genom ett försäkringsbolag med koncession i Sverige, under förutsättning att den utländska tjänstleverantören och det svenska försäkringsbolaget tillhör samma koncern eller har ingått samarbetsavtal.

2.

Köp utomlands

AT: Försäljningsfrämjande åtgärder och försäkringsförmedling för ett dotterbolag som inte är etablerat i gemenskapen eller för en filial som inte är etablerad i Österrike (utom i fråga om återförsäkring och retrocession) är förbjudet.

AT: Obligatorisk lufttransportförsäkring kan meddelas endast av ett dotterbolag som är etablerat i gemenskapen eller av en filial som är etablerad i Österrike.

AT: En högre skatt på försäkringspremier gäller för försäkringsavtal (utom i fråga om avtal om återförsäkring och retrocession) som meddelas av ett dotterbolag som inte är etablerat i gemenskapen eller av en filial som inte är etablerad i Österrike. Undantag från den högre skatten kan beviljas.

BG: Undersektor A.1 (direkt försäkring): Bulgariska fysiska och juridiska personer och utländska personer som bedriver ekonomisk verksamhet i Bulgarien kan ingå försäkringsavtal i fråga om sin verksamhet i Bulgarien endast med tjänsteleverantörer som har tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet i Bulgarien. Försäkringskompensation på grundval av sådana avtal ska betalas ut i Bulgarien. Obundet för inlåningsförsäkring och liknande ersättningssystem samt obligatoriska försäkringar.

BG: Undersektorerna A.2, A.3 och A.4 (återförsäkring och retrocession, försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade tjänster): Obundet.

CY: Undersektorerna A.3 och A.4 (försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade tjänster): Obundet.

CZ: Inget annat än följande:

Försäkringstjänster som anges nedan kan inte köpas utomlands.

Livförsäkring för personer som är permanent bosatta i Tjeckien.

Försäkring av egendom på Tjeckiens territorium.

Ansvarsförsäkring för förlust eller skada som fysiska eller juridiska personer vållar på Tjeckiens territorium.

DK: Obligatorisk lufttransportförsäkring kan meddelas endast av bolag som är etablerade i gemenskapen.

DK: Endast försäkringsbolag som fått tillstånd genom dansk lagstiftning eller av danska behöriga myndigheter får i kommersiellt syfte i Danmark tillhandahålla direktförsäkring för personer som är bosatta i Danmark, för danska fartyg eller för egendom i Danmark.

DE: Obligatorisk lufttransportförsäkring kan meddelas endast av ett dotterbolag som är etablerat i gemenskapen eller av en filial som är etablerad i Tyskland.

DE: Ett utländskt försäkringsbolag som har etablerat en filial i Tyskland får i detta land ingå försäkringsavtal för internationell transport endast genom denna filial.

FR: Försäkring av risker i samband med marktransport får meddelas endast av försäkringsbolag som är etablerade i gemenskapen.

HU: Undersektor A.1 (direkt försäkring): Endast de näringsidkare som utövar sådan internationell affärsverksamhet som omfattas av lagstiftningen om utländsk valuta får köpa tjänster. Försäkring får endast gälla försäkringsfall som inträffar utomlands.

IT: Försäkring av risker i samband med export cif som utförs av i Italien bosatta personer eller av företag med hemvist i Italien får endast meddelas av försäkringsbolag som är etablerade i gemenskapen.

IT: Transportförsäkring avseende varor, försäkring av fordon i sig och ansvarsförsäkring i samband med risker i Italien får endast meddelas av försäkringsbolag som är etablerade i gemenskapen. Detta förbehåll gäller inte för internationell transport som inbegriper import till Italien.

MT: Undersektorerna A.3 och A.4 (försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade tjänster): Obundet.

PL: Obundet, utom för återförsäkring, retrocession och försäkring av varor i internationell handel.

PT: Luft- och sjötransportförsäkring som täcker varor, luftfartyg, skrov och ansvar får endast meddelas av bolag som är etablerade i gemenskapen. Endast personer och bolag som är etablerade i gemenskapen får agera som försäkringsförmedlare för sådan försäkringsverksamhet i Portugal.

RO: Obundet för punkterna B.3 a och c i överenskommelsen. För undersektor A.2 (återförsäkring och retrocession): Överlåtelse av återförsäkring på den internationella marknaden tillåts endast om den återförsäkrade risken inte kan placeras på hemmamarknaden.

SK: Försäkringstjänster när det gäller leveranssätt 1, utom luft- och sjötransportförsäkring, som täcker varor, luftfartyg, skrov och ansvar, får inte köpas utomlands.

SI: Sjö- och lufttransportförsäkring och annan transportförsäkring: Endast bolag som är registrerade som juridiska personer i Slovenien kan bedriva sådan försäkringsverksamhet som erbjuds av ömsesidiga försäkringsbolag.

SI: Återförsäkringsbolag i Slovenien har förtur vid uttag av försäkringspremier. Om dessa företag inte kan utjämna alla risker, kan dessa återförsäkras och bli föremål för retrocession till utlandet. (Inga efter antagandet av den nya lagen om försäkringsbolag.)

3.

Kommersiell närvaro

AT: Tillstånd för utländska försäkringsgivares filialkontor ges inte om försäkringsgivaren i sitt hemland inte har en företagsform som motsvarar eller är jämförbar med aktiebolag eller ömsesidigt försäkringsbolag.

BE: För alla offentliga bud att förvärva belgiska värdepapper som görs av eller för en person eller institution eller ett företag som inte omfattas av jurisdiktionen för någon av gemenskapens medlemsstater krävs det ett tillstånd från finansministern.

BG: Undersektor A.1 (direkt försäkring):

Obundet för inlåningsförsäkring och liknande ersättningssystem samt obligatoriska försäkringar.

Leverantörer av försäkringstjänster får inte etableras för att tillhandahålla både livförsäkring och skadeförsäkring. Utländska personer får tillhandahålla försäkringstjänster endast genom ägande i bulgariska försäkringsbolag utan begränsning av aktieägandet, eller direkt genom en filial, med säte i Bulgarien. För etablering av filialer krävs att det utländska försäkringsbolaget har fått tillstånd av Finanstillsynskommissionen. En utländsk försäkringsgivare som önskar etablera en filial i Bulgarien i syfte att tillhandahålla vissa försäkringsklasser måste ha haft ett tillstånd för samma försäkringsklasser i sitt ursprungsland i minst fem år. Filialer som etableras av utländska försäkringsbolag ska uppfylla särskilda garanti- och depositionskrav samt krav på särskild kapitalförsörjning, och tillgångar motsvarande de tekniska reserverna ska lokaliseras i Bulgarien.

Transportförsäkring avseende varor, försäkring av fordon i sig och ansvarsförsäkring i samband med risker i Bulgarien får inte meddelas direkt av utländska försäkringsbolag. Ett utländskt försäkringsbolag får ingå försäkringsavtal endast genom en filial.

Försäkringsmedel som uppkommer genom försäkringsavtal samt eget kapital ska investeras i Bulgarien och får överföras till utlandet endast med tillstånd från Finanstillsynskommissionen.

Utländska leverantörer får inte ingå försäkringsavtal med lokala fysiska och juridiska personer genom mäklare.

BG: Undersektor A.2 (återförsäljning och retrocession):

Leverantörer av återförsäkringstjänster får inte etableras för att tillhandahålla både livförsäkring och skadeförsäkring.

Utländska personer får tillhandahålla försäkringstjänster endast genom ägande i bulgariska försäkringsbolag utan begränsning av aktieägandet. Utländska återförsäkringsbolag får tillhandahålla återförsäkringstjänster direkt genom en filial, med säte i Bulgarien. För etablering av filialer krävs att det utländska försäkringsbolaget har fått tillstånd av Finanstillsynskommissionen.

Återförsäkringsmedel som uppkommer genom återförsäkringsavtal samt eget kapital ska investeras i Bulgarien och får överföras till utlandet endast med tillstånd från Finanstillsynskommissionen.

Utländska leverantörer får inte ingå återförsäkringsavtal med lokala fysiska och juridiska personer genom mäklare.

Obundet för retrocessionstjänster.

BG: Undersektorerna A.3 och A.4 (försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade tjänster):

Endast handelsföretag som är registrerade i Bulgarien enligt handelslagen och som har fått tillstånd av Finanstillsynskommissionen får bedriva försäkringsförmedling.

Försäkringsrelaterade tjänster måste avse försäkringsverksamhet.

Obundet när det gäller aktuarietjänster.

CY: Undersektor A.1 (direkt försäkring):

Försäkringsgivare kan endast bedriva verksamhet i eller från Cypern om de har godkänts som försäkringsgivare av försäkringsinspektionen, i enlighet med lagen om försäkringsbolag.

Utländska försäkringsbolag får bedriva verksamhet i Cypern genom att etablera en filial eller ett ombud. Den utländska försäkringsgivaren måste ha fått tillstånd att bedriva verksamhet i sitt ursprungsland innan bolaget kan få tillstånd att etablera en filial eller ett ombud.

För att utländska personer ska få äga aktier eller andelar i försäkringsbolag som bildats som bolag i Cypern krävs det tillstånd i förväg från centralbanken. Omfattningen av det utländska ägandet fastställs från fall till fall på grundval av ekonomiska behov.

CY: Undersektor A.2 (återförsäljning och retrocession):

Företag kan endast bedriva verksamhet som återförsäkrare i Cypern om de har godkänts som försäkringsgivare av försäkringsinspektionen.

För att utländska personer ska få investera i återförsäkringsbolag krävs tillstånd i förväg från centralbanken. Andelen utländskt ägande av lokala återförsäkringsbolags kapital fastställs från fall till fall. För närvarande finns det inte något lokalt återförsäkringsbolag.

CY: Undersektorerna A.3 och A.4 (försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade tjänster): Obundet.

CZ: Inget annat än följande:

Utländska leverantörer av finansiella tjänster får, på de villkor som fastställs i lagen om försäkringsverksamhet, etablera ett försäkringsbolag med säte i Tjeckien i form av ett aktiebolag eller utöva försäkringsverksamhet via sina filialer med säte i Tjeckien.

Kommersiell närvaro och tillstånd krävs för att leverantörer av försäkringstjänster ska få

tillhandahålla sådana tjänster, inbegripet återförsäkring, och

ingå förmedlingsavtal med försäkringsförmedlare syftande till ett försäkringsavtal mellan försäkringsgivaren och tredje part.

För en försäkringsförmedlare krävs tillstånd om förmedlingsverksamheten ska utövas via en filial med säte i Tjeckien.

ES: En utländsk försäkringsgivare som önskar etablera en filial eller en agentur i Spanien i syfte att tillhandahålla vissa försäkringsklasser måste ha haft ett tillstånd för samma försäkringsklasser i sitt ursprungsland i minst fem år.

ES, EL: Etableringsrätten omfattar inte inrättandet av representationskontor eller av annan permanent närvaro för försäkringsbolag, utom i de fall sådana kontor etableras som agenturer, filialer eller huvudkontor.

EE: Undersektor A.1 (direkt försäkring): Inga, utom att styrelsen för ett försäkringsaktiebolag med utländskt ägande av kapitalet får inbegripa utländska medborgare i proportion till det utländska ägandet, dock högst hälften av ledningsgruppens medlemmar. Den verkställande direktören för ett dotterbolag eller ett självständigt bolag måste vara permanent bosatt i Estland.

FI: Den verkställande direktören, minst en revisor och minst hälften av stiftarna och medlemmarna i styrelsen och koncernledningen i ett försäkringsbolag ska vara bosatta i EES, såvida Social- och hälsovårdsministeriet inte har beviljat ett undantag.

FI: Utländska försäkringsgivare kan inte få tillstånd att i form av en filial meddela lagstadgad socialförsäkring (lagstadgad pensionsförsäkring, lagstadgad olycksfallsförsäkring).

FI: Generalagenten för ett utländskt försäkringsbolag ska ha sin hemvist i Finland, såvida bolaget inte har sitt huvudkontor i EES.

FR: Etablering av filialer förutsätter ett särskilt tillstånd för filialens företrädare.

HU: Avsikten är att binda etablering av dotterbolag och filialer när sådan verksamhet bundits i Gats och på de villkor som fastställs i det avtalet.

HU: Minst två personer med ungerskt medborgarskap, bosatta i landet enligt betydelsen i valutalagstiftningen och permanent bosatta i Ungern sedan minst ett år, ska ingå i styrelsen för ett finansiellt institut.

IE: Etableringsrätten omfattar inte inrättandet av representationskontor.

IT: Endast fysiska personer får bedriva aktuarieverksamhet. Fysiska personer får inrätta yrkessammanslutningar (ej aktiebolag).

IT: Frågan om tillstånd för etablering av filialer ska i sista hand bedömas av tillsynsmyndigheterna.

LV: Undersektorerna A.1 och A.2 (direkt försäkring, återförsäkring och retrocession): Utländska försäkringsinstitut ska, som en allmän regel tillämpad på ett icke-diskriminerande sätt, ha en särskild företagsform.

LV: Undersektor A.3 (försäkringsförmedling): Förmedlare kan endast vara fysiska personer (inga krav på medborgarskap) och de kan tillhandahålla tjänster för försäkringsbolag med tillstånd från tillsynsmyndigheten för försäkringssektorn i Lettland.

LT: Försäkringsbolag får inte tillhandahålla både livförsäkring och skadeförsäkring. För dessa två typer (a och b) krävs separata bolag.

MT: Kan bli föremål för en prövning av ekonomiska behov.

PL: Undersektorerna A.1–A.3 (direkt försäkring, återförsäkring och retrocession samt försäkringsförmedling):

Etablering får endast ske i form av ett aktiebolag eller en filial efter det att ett tillstånd utfärdats. Högst 5 % av försäkringsmedlen får investeras utomlands. En person som bedriver försäkringsförmedlingsverksamhet måste inneha ett tillstånd. Ett lokalt bolag krävs för försäkringsförmedling.

PL: Undersektor A.4 (försäkringsrelaterade tjänster): Obundet.

PT: Utländska bolag får bedriva försäkringsförmedling i Portugal endast genom ett bolag som bildats i enlighet med lagen i en medlemsstat i gemenskapen.

PT: Utländska bolag som önskar inrätta en filial i Portugal måste kunna visa att de har minst fem års erfarenhet av försäkringsverksamhet.

RO: Etablering av företag och förmedlingsagenturer med utländskt ägande tillåts endast i partnerskap med rumänska juridiska eller fysiska personer. Representanter för utländska försäkringsbolag och för sammanslutningar av utländska försäkringsbolag har endast rätt att ingå följande typer av försäkringsavtal: 1. Försäkrings- och återförsäkringsavtal med utländska juridiska och fysiska personer eller avseende deras egendom. 2. Återförsäkringsavtal med rumänska försäkringsbolag, försäkrings-återförsäkringsbolag och återförsäkringsbolag. Förmedlingsagenturer får inte ingå försäkringsavtal med rumänska juridiska eller fysiska personer eller avseende deras egendom för utländska försäkringsbolags räkning.

SK: Majoriteten av medlemmarna i ett försäkringsbolags styrelse måste ha sin hemvist i Slovakien.

För tillhandahållande av försäkringstjänster krävs ett tillstånd. Utländska medborgare får etablera ett försäkringsbolag med säte i Slovakien i form av ett aktiebolag eller bedriva försäkringsverksamhet genom dotterbolag med säte i Slovakien på de allmänna villkor som anges i lagen om försäkringsverksamhet. I försäkringsverksamhet inbegrips mäkling och återförsäkring.

Försäkringsförmedling som syftar till att en tredje part och ett försäkringsbolag ska ingå ett försäkringsavtal får tillhandahållas av fysiska eller juridiska personer med hemvist i Slovakien när försäkringsbolaget i fråga har ett tillstånd från tillsynsmyndigheten för försäkringssektorn.

Ett förmedlingsavtal som syftar till att en tredje part och försäkringsbolaget ska ingå ett försäkringsavtal får ingås av inhemska eller utländska försäkringsbolag först efter det att ett tillstånd beviljats av tillsynsmyndigheten för försäkringssektorn.

De finansiella tillgångarna i form av försäkringsmedel hos licensierade försäkringsbolag som härrör från försäkring eller återförsäkring av försäkringstagare med hemvist eller säte i Slovakien måste vara deponerade i en inhemsk bank och får inte överföras till utlandet.

SI: Undersektor A.1 (direkt försäkring):

För etablering krävs ett tillstånd som utfärdas av finansministeriet. Utländska personer får etablera ett försäkringsbolag endast i form av ett samriskföretag med inhemska personer, där de utländska personernas ägande uppgår till högst 99 %.

Taket för utländska personers ägande kommer att avskaffas när den nya lagen om försäkringsbolag antas.

För att en utländsk person ska få förvärva aktier eller utöka aktieinnehavet i ett inhemskt försäkringsbolag krävs ett tillstånd i förväg av finansministeriet.

När finansministeriet utfärdar ett tillstånd eller godkänner ett förvärv av aktier i ett inhemskt försäkringsbolag beaktas följande kriterier:

Graden av spridning av aktieägandet och förekomsten av aktieägare från olika länder.

Tillhandahållandet av nya försäkringsprodukter och överföring av därtill knuten kunskap, om den utländska investeraren är ett försäkringsbolag.

Obundet för utländskt ägande i försäkringsbolag som håller på att privatiseras.

Medlemskap i ömsesidiga försäkringsbolag är begränsat till bolag som är etablerade i Slovenien och inhemska fysiska personer.

SI: Undersektor A.2 (återförsäljning och retrocession): Det utländska ägandet i återförsäkringsbolag får högst uppgå till en kontrollerande andel av kapitalet. (Inga, utom för filialer, när den nya lagen om försäkringsbolag antagits.)

SI: Undersektorerna A.3 och A.4 (försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade tjänster):

För tillhandahållande av konsult- och skaderegleringstjänster krävs etablering av ett bolag i form av en juridisk person med tillstånd från försäkringsbyrån.

För tillhandahållande av tjänster i form av aktuarie- och riskprövningsverksamhet krävs endast yrkesmässig etablering.

Verksamheten får endast avse direkt försäkring och återförsäkring.

För enskilda näringsidkare krävs bosättning i Slovenien.

SE: Försäkringsmäklarföretag som inte bildats i Sverige får etablera kommersiell närvaro endast genom filial.

SE: Försäkringsbolag som inte bildats i Sverige och som i Sverige erbjuder skadeförsäkringar beskattas på grundval av premieinkomsterna från direktförsäkringsverksamheten i stället för på grundval av nettoresultatet.

SE: En stiftare av ett försäkringsbolag ska vara en fysisk person bosatt inom EES eller en juridisk person registrerad inom EES.

4.

Fysiska personers närvaro

CY: Obundet.

PL: Undersektorerna A.1–A.3 (direkt försäkring, återförsäkring och retrocession samt försäkringsförmedling): Obundet, utom vad som anges i de horisontella avsnitten och med förbehåll för följande särskilda begränsningar: Krav på bosättning för försäkringsförmedlare.

Undersektor A.4 (försäkringsrelaterade tjänster): Obundet.

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HU, IT, IE, LU, LT, LV, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Obundet, utom vad som anges i respektive horisontella avsnitt och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

AT: Ledningen för ett filialkontor måste bestå av två fysiska personer som är bosatta i Österrike.

BG: Obundet för inlåningsförsäkring och liknande ersättningssystem samt obligatoriska försäkringar. Obundet för retrocessionstjänster. Obundet för undersektorerna A.3 och A.4 (försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade tjänster).

DK: Generalagenten för en försäkringsfilial måste ha varit bosatt i Danmark under de två senaste åren, såvida han inte är medborgare i en medlemsstat i gemenskapen. Närings- och industriministern får bevilja undantag.

DK: Krav på bosättning för företagschefer och styrelseledamöter. Närings- och industriministern får dock bevilja undantag från detta krav. Undantag beviljas på icke-diskriminerande grund.

ES, IT: Krav på bosättning för att få bedriva aktuarieverksamhet.

EL: En majoritet av styrelsemedlemmarna i ett bolag som är etablerat i Grekland ska vara medborgare i en av gemenskapens medlemsstater.

SI: För aktuarie- och riskprövningsverksamhet krävs bosättning eller hemvist samt prövning av kvalifikationer, medlemskap i Sloveniens aktuariesammanslutning och färdigheter i det slovenska språket.

B.

Bankverksamhet och andra finansiella tjänster (med undantag av försäkringstjänster)

1.

Gränsöverskridande tillhandahållande

BE: För att bedriva investeringsrådgivning krävs etablering i Belgien.

BG: Undersektorerna B.11 och B.12 (tillhandahållande och överföring av finansiell information samt rådgivning): Krav på att använda det allmänna telenätet, eller någon annan godkänd operatörs nät, vid gränsöverskridande tillhandahållande av dessa typer av tjänster. Obundet för förmedling och andra finansiella tjänster.

CY: Obundet.

CZ: Tjänster för sedel- och myntutgivning som inte genomförs av centralbanken, handel med derivatinstrument, med överlåtbara värdepapper och med andra överlåtbara rättigheter och tillgångar, medverkan vid utfärdandet av alla slags värdepapper, penninghandel, förvaltning av tillgångar, clearing- och avvecklingstjänster rörande alla finansiella tillgångar, rådgivnings- och förmedlingstjänster och andra till finansiella tjänster relaterade tjänster förknippade med sådan verksamhet: Obundet.

CZ: Inget annat än följande:

Endast banker etablerade i Tjeckien och utländska bankers filialer med tillstånd får

tillhandahålla inlåningstjänster,

handla med tillgångar i utländsk valuta,

utföra icke-kontanta gränsöverskridande betalningar.

Tillstånd att handla med valuta utfärdat av Tjeckiens centralbank eller finansministerium krävs för inhemska rättssubjekt i Tjeckien som inte är banker för att

a)personer med hemvist i Tjeckien ska få öppna och göra insättningar på ett konto utomlands,b)utföra utlandsbetalningar (med undantag för utländska direktinvesteringar),c)bevilja finansiella krediter och garantier,d)utföra transaktioner med finansiella derivat,e)köpa utländska värdepapper, utom i de fall som beskrivs i valutalagen,f)utfärda utländska värdepapper för offentlig och icke-offentlig handel i Tjeckien eller införa sådana på hemmamarknaden.

EE: Undersektor B.1 (mottagande av banktillgodohavanden): Krav på godkännande från Eesti Pank och registrering enligt estnisk lag som aktiebolag, dotterbolag eller filial.

EE, LT: För förvaltning av värdepappersfonder och investeringsbolag krävs etablering av ett specialiserat förvaltningsbolag. Endast företag med säte i gemenskapen kan verka som förvaringsinstitut för investeringsfonders tillgångar.

HU: Obundet.

IE: För tillhandahållande av investeringstjänster eller investeringsrådgivning krävs antingen tillstånd i Irland, vilket normalt förutsätter att tjänsteleverantören är ett aktiebolag, handelsbolag eller enskilt företag, i vartdera fallet med ett huvudkontor/säte i Irland (i vissa fall kan det hända att tillstånd inte krävs, t.ex. när en tjänsteleverantör från tredje land inte har någon kommersiell närvaro i Irland och tjänsten inte tillhandahålls privatpersoner) eller tillstånd i en annan medlemsstat i enlighet med gemenskapens direktiv om investeringstjänster.

IT: Obundet för ’promotori di servizi finanziari’ (säljare av finansiella tjänster).

LT: Pensionsfondförvaltning: Kommersiell närvaro krävs.

MT: Undersektorerna B.1 och B.2 (mottagande av banktillgodohavanden och utlåning av alla slag): Ingen.

Undersektor B.11 (tillhandahållande och överföring av finansiell information): Obundet, utom när det gäller tillhandahållande av finansiell information av internationella aktörer.

Undersektor B.12 (rådgivning och andra finansiella tjänster): Obundet.

PL: Undersektor B.11 (tillhandahållande och överföring av finansiell information): Krav på att använda det allmänna telenätet, eller någon annan godkänd operatörs nät, vid gränsöverskridande tillhandahållande av dessa typer av tjänster.

Undersektor B.12 (rådgivning och andra finansiella tjänster): Obundet.

RO: Undersektor B.4 (alla betalnings- och penningsförmedlingstjänster): Tillåts endast genom en inhemsk bank.

SK: Handel med derivatinstrument, med överlåtbara värdepapper och med andra överlåtbara rättigheter och tillgångar, medverkan vid utfärdandet av alla slags värdepapper, penninghandel, förvaltning av tillgångar, clearing- och avvecklingstjänster rörande alla finansiella tillgångar: Obundet.

SK:

i)

Inlåningstjänster är förbehållna inhemska banker och utländska bankers filialer i Slovakien.

ii)

Endast godkända inhemska banker, utländska bankers filialer i Slovakien och personer med licens att handla med valuta får handla med tillgångar i utländsk valuta. Endast medlemmar i värdepappersbörsen får handla på Bratislavas värdepappersbörs. Personer med hemvist i landet kan utan begränsning använda Slovakiens RM-System för handel; utländska personer måste handla via värdepappershandlare.

iii)

Icke-kontanta gränsöverskridande betalningar får endast göras av godkända inhemska banker och utländska bankers filialer i Slovakien.

iv)

Licens att handla med valuta utfärdad av Slovakiens centralbank krävs för att

a)

personer med hemvist i Slovakien som inte är banker ska få öppna ett konto utomlands, utom för fysiska personer i samband med utlandsvistelse,

b)

utföra utlandsbetalningar,

c)

erhålla finansiell kredit från utländska personer (i valutalagens mening), utom när det gäller utländska krediter med en amorteringstid på över tre år (som mottas av personer med hemvist i Slovakien) och när det gäller beviljande av lån mellan fysiska personer för annan verksamhet än affärsverksamhet.

v)

Det krävs anmälan för export och import av den slovakiska valutan och av utländsk valuta i kontanter till ett värde av över 150 000 SKK samt ädelmetaller.

vi)

Tillstånd eller licens att handla med valuta som beviljats av valutamyndigheterna krävs för deponering av finansiella tillgångar utomlands av personer med hemvist i Slovakien.

vii)

Endast organ för valutahandel etablerade i Slovakien kan ställa säkerheter och ingå åtaganden i enlighet med de gränser och bestämmelser som Slovakiens centralbank fastställt.

SI: Medverkan vid utfärdandet av statsskuldförbindelser, pensionsfondsförvaltning och därmed relaterade rådgivningstjänster och andra till finansiella tjänster relaterade tjänster: Obundet.

Undersektorerna B.11 och B.12 (tillhandahållande och överföring av finansiell information samt rådgivningstjänster och andra till finansiella tjänster relaterade tjänster, utom sådana tjänster som gäller medverkan vid utfärdandet av statsskuldförbindelser och pensionsfondsförvaltning): Ingen.

Övriga undersektorer:

Obundet, utom när det gäller för inhemska juridiska personer och enmansföretag att motta krediter (all form av upplåning) och att acceptera borgensförbindelser och garantier från utländska kreditinstitut. (Anmärkning: Konsumentkrediter kommer att vara fria när den nya valutalagen antagits.)

Alla kreditarrangemang ovan ska registreras hos Sloveniens centralbank. (Anmärkning: Denna bestämmelse kommer att utgå när den nya banklagen antagits.)

Utländska personer får endast utbjuda utländska värdepapper genom inhemska banker och fondmäklare. Medlemmar i värdepappersbörsen i Slovenien måste vara registrerade som juridiska personer i Slovenien.

2.

Köp utomlands

BG: Undersektorerna B.1–B.10 (mottagande av banktillgodohavanden, utlåning av alla slag, finansiell leasing, alla betalnings- och penningförmedlingstjänster, borgensförbindelser och garantier, handel med värdepapper, medverkan vid utfärdandet av alla slags värdepapper, penninghandel, förvaltning av tillgångar och clearing- och avvecklingstjänster rörande alla finansiella tillgångar): Obundet.

Undersektorerna B.11 och B.12 (tillhandahållande och överföring av finansiell information samt rådgivning): Krav på att använda det allmänna telenätet, eller någon annan godkänd operatörs nät, vid utnyttjande av dessa typer av tjänster utomlands. Obundet för förmedling och andra finansiella tjänster

CY: Obundet, utom för undersektor B.6 e (handel med överlåtbara värdepapper): Ingen.

CZ: Tjänster för sedel- och myntutgivning som inte genomförs av centralbanken, handel med derivatinstrument och med ädelmetaller, penninghandel, förvaltning av tillgångar, clearing- och avvecklingstjänster rörande derivatinstrument samt rådgivnings- och förmedlingstjänster och andra till finansiella tjänster relaterade tjänster förknippade med sådan verksamhet: Obundet.

CZ: Inget annat än följande:

Endast banker etablerade i Tjeckien och utländska bankers filialer med tillstånd får

tillhandahålla inlåningstjänster,

handla med tillgångar i utländsk valuta,

utföra icke-kontanta gränsöverskridande betalningar.

Tillstånd att handla med valuta utfärdat av Tjeckiens centralbank eller finansministerium krävs för inhemska rättssubjekt i Tjeckien som inte är banker för att

a)personer med hemvist i Tjeckien ska få öppna och göra insättningar på ett konto utomlands,b)utföra utlandsbetalningar (med undantag för utländska direktinvesteringar),c)bevilja finansiella krediter och garantier,d)utföra transaktioner med finansiella derivat,e)köpa utländska värdepapper, utom i de fall som beskrivs i valutalagen,f)utfärda utländska värdepapper för offentlig och icke-offentlig handel i Tjeckien eller införa sådana på hemmamarknaden.

DE: Endast ett kreditinstitut eller ett dotterbolag eller en filial som etablerats i Tyskland kan leda en emission av värdepapper som är noterade i tyska mark.

FI: Betalningar från offentliga enheter (utgifter) ska förmedlas via det finska postgirosystemet, som förvaltas av Postipankki Ltd. Om särskilda skäl föreligger, får finansministeriet bevilja undantag från detta krav.

EL: Etablering krävs för tillhandahållande av förvaringstjänster, inklusive hantering av ränte- och kapitalbeloppsbetalningar för värdepapper som emitterats i Grekland.

HU: Obundet.

MT: Undersektorerna B.1 och B.2 (mottagande av banktillgodohavanden och utlåning av alla slag): Ingen.

Undersektor B.11 (tillhandahållande och överföring av finansiell information): Obundet, utom när det gäller tillhandahållande av finansiell information av internationella aktörer.

Undersektorerna B.3–B.10 och B.12: Obundet.

PL: Undersektor B.11 (tillhandahållande och överföring av finansiell information): Krav på att använda det allmänna telenätet, eller någon annan godkänd operatörs nät, vid utnyttjande av dessa typer av tjänster utomlands.

Undersektorerna B.1–B.10 och B.12: Obundet.

RO: Rumänska fysiska och juridiska personer får öppna konton och använda medel i utländsk valuta i utlandet om de har fått ett tillstånd i förväg från Rumäniens centralbank. Obundet för undersektorerna B.3 (finansiell leasing), B.7 (medverkan vid utfärdandet av alla slags värdepapper), B.9 (förvaltning av tillgångar) och B.10 (clearing- och avvecklingstjänster rörande finansiella tillgångar).

SK: Handel med derivatinstrument och med ädelmetaller, penninghandel, förvaltning av tillgångar och förmedlingstjänster: Obundet.

SK:

i)

Inlåningstjänster är förbehållna inhemska banker och utländska bankers filialer i Slovakien.

ii)

Endast godkända inhemska banker, utländska bankers filialer i Slovakien och personer med licens att handla med valuta får handla med tillgångar i utländsk valuta. Endast medlemmar i värdepappersbörsen får handla på Bratislavas värdepappersbörs. Personer med hemvist i landet kan utan begränsning använda Slovakiens RM-System för handel; utländska personer måste handla via värdepappershandlare.

iii)

Icke-kontanta gränsöverskridande betalningar får endast göras av godkända inhemska banker och utländska bankers filialer i Slovakien.

iv)

Licens att handla med valuta utfärdat av Slovakiens centralbank krävs för att

a)

personer med hemvist i Slovakien som inte är banker ska få öppna ett konto utomlands, utom för fysiska personer i samband med utlandsvistelse,

b)

utföra utlandsbetalningar,

c)

erhålla finansiell kredit från utländska personer, utom när det gäller utländska krediter med en amorteringstid på över tre år och när det gäller beviljande av lån mellan fysiska personer för annan verksamhet än affärsverksamhet.

v)

Det krävs anmälan för export och import av den slovakiska valutan och av utländsk valuta i kontanter till ett värde av över 150 000 SKK samt ädelmetaller.

vi)

Tillstånd eller licens att handla med valuta som beviljats av valutamyndigheterna krävs för deponering av finansiella tillgångar utomlands av personer med hemvist i Slovakien.

vii)

Endast organ för valutahandel etablerade i Slovakien kan ställa säkerheter och ingå åtaganden i enlighet med de gränser och bestämmelser som Slovakiens centralbank fastställt.

SI: Medverkan vid utfärdandet av statsskuldförbindelser, pensionsfondsförvaltning och därmed relaterade rådgivningstjänster och andra till finansiella tjänster relaterade tjänster: Obundet.

Undersektorerna B.11 och B.12 (tillhandahållande och överföring av finansiell information samt rådgivningstjänster och andra till finansiella tjänster relaterade tjänster, utom sådana tjänster som gäller medverkan vid utfärdandet av statsskuldförbindelser och pensionsfondsförvaltning): Ingen.

Övriga undersektorer:

Obundet, utom när det gäller för inhemska juridiska personer och enmansföretag att motta krediter (all form av upplåning) och att acceptera borgensförbindelser och garantier från utländska kreditinstitut. (Anmärkning: Konsumentkrediter kommer att vara fria när den nya valutalagen antagits.)

Alla kreditarrangemang ovan ska registreras hos Sloveniens centralbank. (Anmärkning: Denna bestämmelse ska utgå när den nya banklagen antagits.)

Juridiska personer som är etablerade i Slovenien kan verka som förvaringsinstitut för investeringsfonders tillgångar.

UK: Emissioner noterade i pund sterling, inbegripet privatledda, får endast ledas av ett företag som är etablerat i EES.

3.

Kommersiell närvaro

Alla medlemsstater:

Etablering av ett specialiserat förvaltningsbolag krävs för förvaltning av värdepappersfonder och investeringsbolag (artiklarna 6 och 13 i direktiv 85/611/EEG beträffande företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper).

Endast bolag med säte i gemenskapen kan verka som förvaringsinstitut för investeringsfonders tillgångar (artiklarna 8.1 och 15.1 i direktiv 85/611/EEG beträffande företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper).

AT: Endast medlemmar i Österrikes värdepappersbörs får handla med värdepapper på börsen.

AT: För handel med utländsk valuta krävs tillstånd från Österrikes centralbank.

AT: Hypoteks- och kommunobligationer får emitteras av banker som specialiserat sig på och fått tillstånd för sådan verksamhet.

AT: För att bedriva pensionsfondsförvaltning krävs ett bolag som specialiserat sig på denna typ av verksamhet och som bildats som aktiebolag i Österrike.

BE: För alla offentliga bud att förvärva belgiska värdepapper som görs av eller för en person eller institution eller ett företag som inte omfattas av jurisdiktionen för någon av gemenskapens medlemsstater krävs det ett tillstånd från finansministern.

BG: Undersektorerna B.1–B.5 (mottagande av banktillgodohavanden, utlåning av alla slag, finansiell leasing, alla betalnings- och penningförmedlingstjänster, borgensförbindelser och garantier):

Utländska banker som vill etablera sig i Bulgarien måste ha tillstånd enligt ursprungslandets lagstiftning och får inte ha förbjudits att bedriva bankverksamhet i ursprungslandet eller i de länder där de är verksamma. Obundet för folkbanker (caisses populaires).

För förvärv, direkt eller indirekt, av aktier som representerar 5 % eller mer av rösterna i en etablerad bank krävs tillstånd från Bulgariens centralbank. Tillståndskriterierna bygger på försiktighetsprincipen och överensstämmer med skyldigheterna enligt artiklarna XVI och XVII i Gats.

För en banks direkta eller indirekta förvärv av ägande i ett företag som inte är en bank med över 10 % av företagets kapital krävs tillstånd från Bulgariens centralbank.

Status som exklusiv tjänsteleverantör kan beviljas när det gäller inlånings- och penningförmedlingstjänster till offentliga institutioner som finansieras via den offentliga budgeten.

Krav på bosättning för medlemmarna i den ledningsgrupp som agerar för en banks räkning.

Obundet för statliga garantier.

Undersektorerna B.6, B.7 och B.9 (handel med värdepapper, medverkan vid utfärdandet av alla slags värdepapper, förvaltning av tillgångar):

Bundet för investeringsförmedlare, investeringsbolag och värdepappersbörser som är etablerade som aktiebolag med tillstånd av Finanstillsynskommissionen. För beviljande av sådant tillstånd ställs verksamhetskrav och tekniska krav samt krav som rör skyddet för investerare.

Värdepappersbörs etablerad som aktiebolag: Krav på aktiekapital (minst BGN 100 000); minst 2/3 av kapitalet fördelat på finansiella institut (försäkringsbolag, finanshus, investeringsförmedlare); ett tak på 5 % av värdepappersbörsens kapital för en aktieägares direkta eller indirekta ägande.

Investeringsförmedlare: Inga för investeringsförmedling i Bulgarien, såvida inte annat tillåts av Finanstillsynskommissionen.

Krav på börsmedlemskap för handel med värdepapper på en värdepappersbörs. En investeringsförmedlare får bara vara medlem på en börs i Bulgarien.

Investeringsbolag: Ett investeringsbolag får inte fungera som bank, försäkringsbolag eller investeringsförmedlare.

Obundet för handel för egen eller kunds räkning med överlåtbara instrument och finansiella tillgångar andra än överlåtbara värdepapper. Obundet för medverkan vid utfärdandet av statsskuldförbindelser. Obundet för pensionsfondsförvaltning.

Undersektorerna B.8 och B.10 (penninghandel, clearing- och avvecklingstjänster rörande alla finansiella tillgångar): Obundet.

Undersektorerna B.11 och B.12 (tillhandahållande och överföring av finansiell information samt rådgivning): Krav på att använda det allmänna telenätet, eller någon annan godkänd operatörs nät. Obundet för förmedling och andra finansiella tjänster.

CY: Enligt föreskrivna bestämmelser tillämpade på ett icke-diskriminerande sätt ska banker som erbjuder tjänster i Cypern vara juridiska personer. Juridiska personer omfattar även utländska bankers eller finansiella instituts filialer som är registrerade i Cypern.

CY: En person och hans eller hennes kompanjoner får inte, direkt eller indirekt, inneha mer än 10 % av det egna kapitalet eller av antalet rösträtter i en bank utan att centralbanken skriftligen har godkänt detta i förväg.

CY: Dessutom är utländska personers direkta eller indirekta aktie- eller andelsägande i de tre befintliga lokala banker som är noterade på börsen begränsat till 0,5 % för en enskild person eller organisation och till 6 % tillsammans.

CY: Undersektorerna B.1–B.5 och B.6 b (mottagande av banktillgodohavanden, utlåning av alla slag, finansiell leasing, alla betalnings- och penningförmedlingstjänster, borgensförbindelser och garantier samt valutahandel):

För nya banker gäller följande krav:

a)För att utöva bankverksamhet krävs tillstånd från centralbanken. För att bevilja tillstånd kan centralbanken genomföra ett ekonomiskt behovstest.b)Utländska bankers filialer ska registreras i Cypern enligt bolagsrätten och godkännas enligt banklagstiftningen.

Undersektor B.6 e (handel med överlåtbara värdepapper):

Endast medlemmar (mäklare) i Cyperns värdepappersbörs får vara verksamma som värdepappersmäklare i Cypern. Mäklarföretag får endast anställa mäklare som är vederbörligen godkända. Banker och försäkringsbolag får inte utöva mäklarverksamhet.

Ett mäklarföretag får endast registreras som medlem i Cyperns värdepappersbörs om det har etablerats och registrerats i enlighet med Cyperns bolagsrätt.

Undersektor B.6. a, c, d och f samt B.7–B.12: Obundet.

CZ: Tjänster för sedel- och myntutgivning som inte genomförs av centralbanken, handel med derivatinstrument och med ädelmetaller, penninghandel, clearing- och avvecklingstjänster rörande derivatinstrument samt rådgivnings- och förmedlingstjänster och andra till finansiella tjänster relaterade tjänster förknippade med sådan verksamhet: Obundet.

CZ: Inget annat än följande:

Banktjänster får endast erbjudas av tjeckiska etablerade banker och utländska bankers filialer med tillstånd från Tjeckiens centralbank efter överenskommelse med finansministeriet.

Tillståndet beviljas på grundval av kriterier som tillämpas i enlighet med Gats. Tjänster i samband med hypotekslån får endast erbjudas av tjeckiska etablerade banker.

Banker får endast etableras i form av aktiebolag. Köp av aktier i befintliga banker ska godkännas i förväg av Tjeckiens centralbank.

Offentlig handel med värdepapper får endast bedrivas om tillstånd för detta beviljats och prospektet angående värdepappret godkänts.

Tillstånd ska inte beviljas om den offentliga handeln med värdepapper står i konflikt med investerarnas intressen, inte överensstämmer med regeringens finanspolitik eller är oförenlig med finansmarknadens krav (1).

För etablering och verksamhet som värdepappershandlare eller börsmäklare på börsen eller som marknadsgarant på en OTC-marknad, som investmentbolag eller investeringsfond krävs tillstånd varvid krav på kvalifikationer, personlig integritet, ledning och material ställs.

Clearing- och avvecklingstjänster för alla typer av betalningar kontrolleras och ses över av Tjeckiens centralbank i syfte att säkerställa att de fungerar på ett smidigt och ekonomiskt sätt.

DK: Finansiella institut får bedriva handel med värdepapper på Köpenhamns värdepappersbörs endast genom dotterbolag som är aktiebolag i Danmark.

FI: Minst hälften av stiftarna, medlemmarna i styrelsen eller koncernledningen och ombuden, den verkställande direktören, innehavaren av affärsfullmakten och den person som har rätt att underteckna i kreditinstitutets namn ska vara bosatta i EES, såvida inte finansministeriet beviljar ett undantag. Åtminstone en revisor ska ha sin hemvist i EES.

FI: Mäklaren (enskild person) på derivatbörsen ska vara bosatt i EES. Undantag från detta krav får beviljas på villkor som fastställs av finansministeriet.

FI: Betalningar från offentliga enheter (utgifter) ska förmedlas via det finska postgirosystemet, som förvaltas av Postipankki Ltd. Om särskilda skäl föreligger, får finansministeriet bevilja undantag från detta krav.

FR: Utöver franska kreditinstitut får emissioner noterade i franska franc endast ledas av franska dotterbolag (som omfattas av fransk lag) till utländska banker som har tillstånd, vilka baseras på tillräckliga tillgångar och garantier i Paris för det franska dotterbolaget till den utländska banken. Dessa villkor gäller för banker som har ansvar för dokumentation m.m. vid en emission. En utländsk bank får, utan begränsningar eller krav på etablering, gemensamt med annan leda en obligationsemission noterad i eurofranc.

EL: Finansiella institut får bedriva handel med värdepapper på Atens värdepappersbörs endast genom dotterbolag som är aktiebolag i Grekland.

EL: För etablering och drift av filialer måste ett visst minimibelopp av utländsk valuta importeras, växlas till drakmer och behållas i Grekland så länge som den utländska banken bedriver verksamhet i Grekland, enligt följande:

För högst fyra filialer är minimibeloppet för närvarande lika med hälften av det minsta aktiekapital som krävs för att ett kreditinstitut ska vara ett aktiebolag i Grekland.

För drift av ytterligare filialer är minimibeloppet lika med det minsta aktiekapital som krävs för att ett kreditinstitut ska vara ett aktiebolag i Grekland.

HU: Avsikten är att binda etablering av dotterbolag och filialer när sådan verksamhet bundits i Gats och på de villkor som fastställs i det avtalet.

HU: En enda aktieägare får inte, direkt eller indirekt, inneha mer än 15 % av det egna kapitalet eller av antalet rösträtter i ett kreditinstitut, såvida aktieägaren inte är ett kreditinstitut, försäkringsbolag eller värdepappersföretag.

HU: Minst två personer med ungerskt medborgarskap, bosatta i landet enligt betydelsen i valutalagstiftningen och permanent bosatta i Ungern sedan minst ett år, ska ingå i styrelsen för ett finansiellt institut.

HU: Det långsiktiga statliga ägandet i Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt kommer att hållas på minst 25 % + 1 röst.

IE: När det gäller system för kollektiva investeringar i form av värdepappersfonder och förvaltningsbolag med rörligt kapital (andra än företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper [fondföretag]) ska förvaltaren/förvaringsinstitutet och förvaltningsbolaget vara ett aktiebolag i Irland eller i en annan medlemsstat i gemenskapen. När det gäller kommanditbolag för investeringar måste åtminstone en komplementär vara registrerad som juridisk person på Irland.

IE: För att bli medlem i en värdepappersbörs i Irland måste en enhet antingen ha tillstånd i Irland, vilket förutsätter att enheten är aktiebolag eller handelsbolag med huvudkontor/säte i Irland, eller ha tillstånd i en annan medlemsstat i gemenskapen i enlighet med gemenskapens direktiv om investeringstjänster.

IE: För tillhandahållande av investeringstjänster eller investeringsrådgivning krävs antingen tillstånd i Irland, vilket normalt förutsätter att enheten är aktiebolag, handelsbolag eller enskilt företag, i vartdera fallet med ett huvudkontor/säte i Irland (tillsynsmyndigheten kan också ge tillstånd till filialer till enheter från tredjeland), eller tillstånd i en annan medlemsstat i enlighet med gemenskapens direktiv om investeringstjänster.

IT: Ett erbjudande till allmänheten av värdepapper (i enlighet med artikel 18 i lag 216/74), förutom aktier och skuldebrev (inbegripet konvertibla skuldebrev), får endast göras av italienska aktiebolag, utländska bolag med tillstånd, offentliga organ eller bolag som tillhör lokala myndigheter och vars anvisade kapital minst uppgår till 2 miljarder italienska lire.

IT: Centraliserade insättnings-, förvarings- och förvaltningstjänster får i fråga om statspapper endast tillhandahållas av Italiens centralbank och, i fråga om aktier, värdepapper av andelskaraktär och andra obligationer med vilka handel bedrivs på en reglerad marknad, av Monte Titoli SpA.

IT: När det gäller system för kollektiva investeringar, andra än fondföretag som harmoniserats enligt direktiv 85/611/EEG, ska förvaltaren/förvaringsinstitutet vara ett aktiebolag i Italien eller i en annan medlemsstat i gemenskapen som etablerats i form av en filial i Italien. Endast banker, försäkringsbolag och bolag för investeringar i värdepapper som har sitt säte i Europeiska gemenskapen får förvalta pensionsfonders tillgångar. Förvaltningsbolag (fonder av sluten typ och fastighetsfonder) måste också vara registrerade som juridiska personer i Italien.

IT: För hemförsäljning måste mellanhänder använda auktoriserade säljare av finansiella tjänster som är bosatta i en EG-medlemsstat.

IT: Clearing och avveckling av värdepapper får endast göras genom det officiella clearingsystemet. Ett bolag med tillstånd från Italiens centralbank i samförstånd med Consob kan få bedriva clearingverksamhet, inklusive slutavveckling av värdepapper.

IT: Utländska mellanhänders representationskontor får inte tillhandahålla investeringstjänster.

LV: Undersektor B.7 (medverkan vid utfärdandet av alla slags värdepapper): Lettlands centralbank är ett finansiellt ombud för regeringen på marknaden för statsskuldväxlar.

Undersektor B.9 (förvaltning av tillgångar): Pensionsfondsförvaltning sköts genom statligt monopol.

LT: Undersektorerna B.1–B.12: Minst en chef ska vara litauisk medborgare.

Undersektor B.3 (finansiell leasing): Finansiell leasing kan reserveras för särskilda finansiella institut (t.ex. banker och försäkringsbolag). Fr.o.m. den 1 januari 2001 ingen begränsning förutom vad som anges i den horisontella delen i avsnittet ’Bankverksamhet och andra finansiella tjänster’.

Undersektor B.9 (förvaltning av tillgångar): Etablering enbart som publika aktiebolag (AB) och privata aktiebolag (UAB) (där alla ursprungligen emitterade aktier förvärvas av företagets grundare). För förvaltning av tillgångar krävs att ett specialiserat förvaltningsbolag etableras. Endast bolag med säte i Litauen kan verka som förvaringsinstitut för tillgångarna.

MT: Undersektorerna B.1 och B.2 (mottagande av banktillgodohavanden och utlåning av alla slag): Utlandsägda kreditinstitut och andra finansiella institut kan bedriva verksamhet antingen genom en filial eller ett lokalt dotterbolag. För godkännande kan ett ekonomiskt behovstest komma i fråga.

Undersektorerna B.3–B.12: Obundet.

PL: Undersektorerna B.1, B.2, B.4 och B.5 (utom statliga borgensförbindelser och garantier): Etablering av bank endast i form av ett aktiebolag eller en filial med tillstånd. Systemen för tillståndsgivning i samband med banketablering grundas på försiktighet. Krav på nationalitet finns för vissa (minst en) av bankens chefer.

Undersektorerna B.6 e och B.7 (utom medverkan vid utfärdandet av statspapper), B.9 (enbart portföljförvaltning) och B.12 (rådgivningstjänster och andra till finansiella tjänster relaterade tjänster endast i samband med verksamhet som avser Polen): Etablering, efter tillstånd, endast i form av aktiebolag eller filial till en utländsk juridisk person som tillhandahåller värdepapperstjänster.

Undersektor B.11: Krav på att använda det allmänna telenätet, eller någon annan godkänd operatörs nät, vid gränsöverskridande tillhandahållande och/eller köp utomlands av dessa typer av tjänster.

Övriga undersektorer: Obundet.

PT: För etablering av banker från länder utanför gemenskapen krävs ett tillstånd som från fall till fall utfärdas av finansministern. Etableringen måste bidra till att öka det nationella banksystemets effektivitet eller ge avsevärda effekter för internationaliseringen av Portugals ekonomi.

PT: Riskvilligt kapital får inte tillhandahållas av filialer till riskkapitalbolag med huvudkontor i ett land utanför gemenskapen. Mäklartjänster på Lissabons värdepappersbörs får tillhandahållas av mäklarföretag som är aktiebolag i Portugal eller av filialer till värdepappersföretag som har tillstånd i en annan medlemsstat i gemenskapen och som i sitt hemland har tillstånd att tillhandahålla sådana tjänster. Mäklartjänster på Oportos derivatbörs och på OTC-marknaden får inte tillhandahållas av filialer till mäklarföretag från länder utanför gemenskapen.

Pensionsfondsförvaltning får endast bedrivas av bolag registrerade som juridiska personer i Portugal och av försäkringsbolag etablerade i Portugal som fått tillstånd att bedriva livförsäkringsverksamhet.

RO: Värdepappersföretaget (mäklaren) ska vara en rumänsk juridisk person som bildats som aktiebolag enligt rumänsk lag och vars enda affärsverksamhet är förmedling av värdepapper. För ett erbjudande till allmänheten av värdepapper innan prospektet publiceras krävs tillstånd från Rumäniens nationella börsinspektion. Företag som förvaltar tillgångar ska vara etablerade som aktiebolag enligt rumänsk lag. Öppna investeringsfonder ska etableras enligt rumänsk civilrätt. Obundet för finansiell leasing. Obundet för handel för egen räkning eller för kunder med överlåtbara instrument och finansiella tillgångar utom överlåtbara värdepapper.

SK: Handel med derivatinstrument och med ädelmetaller, penninghandel och förmedlingstjänster: Obundet.

SK: Banktjänster får endast erbjudas av inhemska banker eller av utländska bankers filialer med tillstånd från Slovakiens centralbank efter överenskommelse med finansministeriet. Tillståndsgivningen grundas på kriterier som framför allt avser kapitaltillskott (finansiell styrka), yrkeskvalifikationer, integritet och kompetens hos ledningen för den planerade bankverksamheten. Banker ska vara juridiska personer registrerade i Slovakien och etablerade som aktiebolag eller som offentliga (statligt ägda) finansiella institut.

För köp av aktier i befintliga affärsbanker över den fastställda gränsen krävs tillstånd i förväg från Slovakiens centralbank. Investeringstjänster i Slovakien kan tillhandahållas av banker, investeringsbolag, investeringsfonder och värdepappershandlare vars företagsform är aktiebolag med lagenligt eget kapital. Enligt lagen ska utländska investeringsbolag eller investeringsfonder ha tillstånd från finansministeriet för att få sälja värdepapper eller investeringscertifikat på Slovakiens territorium. För att utfärda skuldebrev krävs tillstånd från finansministeriet, oavsett om det sker inom landet eller utomlands.

För att utfärda eller handla med värdepapper krävs att finansministeriet beviljat tillstånd för offentlig handel i enlighet med lagen om värdepapper. För att få verka som värdepappershandlare, börsmäklare eller marknadsgarant på en OTC-marknad krävs tillstånd från finansministeriet. Clearing- och avvecklingstjänster för alla typer av betalningar regleras av Slovakiens centralbank.

Clearing- och avvecklingstjänster i samband med ändring av ägarförhållandena för värdepapper registreras hos värdepapperscentralen (organ för avveckling och clearing av värdepapper). Värdepapperscentralen kan endast göra överföringar till värdepappersinnehavarens egna konton. Den kontanta delen av clearing och avveckling av värdepapper sker via banken för clearing och avveckling (där Slovakiens centralbank är största aktieägare) för Bratislavas värdepappersbörs, aktiebolag, eller genom Jumbo-kontot för Slovakiens RM-System.

SI: Medverkan vid utfärdandet av statsskuldförbindelser, pensionsfondsförvaltning och därmed relaterade rådgivningstjänster och andra till finansiella tjänster relaterade tjänster: Obundet.

Undersektorerna B.11 och B.12 (tillhandahållande och överföring av finansiell information samt rådgivningstjänster och andra till finansiella tjänster relaterade tjänster, utom sådana tjänster som gäller medverkan vid utfärdandet av statsskuldförbindelser och pensionsfondsförvaltning): Ingen.

Övriga undersektorer:

För etablering av alla former av bankverksamhet krävs tillstånd från Sloveniens centralbank.

Utländska personer kan bli aktieägare i banker eller förvärva ytterligare aktier i banker om Sloveniens centralbank i förväg ger tillstånd till det.

(Anmärkning: Denna bestämmelse kommer att utgå när den nya banklagen antagits.)

Banker, dotterbolag och utländska bankers filialer kan med tillstånd från Sloveniens centralbank få tillhandahålla banktjänster, beroende på kapitalets storlek.

Då Sloveniens centralbank överväger att ge tillstånd till etablerandet av en bank som helt eller till största delen ägs av utländska investerare, eller överväger att godkänna förvärvandet av ytterligare aktier i banker, ska den ta hänsyn till följande (2):

Investerare från olika länder.

Yttrandet från den utländska institutionen med ansvar för banktillsyn.

(Anmärkning: Denna bestämmelse kommer att utgå när den nya banklagen antagits.)

Obundet när det gäller utländskt ägande i banker som håller på att privatiseras.

Utländska bankers filialer ska registreras som bolag i Slovenien och vara juridiska personer.

(Anmärkning: Denna bestämmelse ska utgå när den nya lagen om värdepappersmarknaden antagits.) Obundet för alla typer av hypoteksbanker, spar- och låneinstitut.

Obundet för etableringen av privata pensionsfonder (icke-obligatoriska pensionsfonder).

Förvaltningsbolag är affärsföretag som enbart etablerats för förvaltningen av investeringsfonder.

Utländska personer får direkt eller indirekt förvärva högst 20 % av aktierna eller rösträtterna i förvaltningsbolag. För en större andel krävs ett godkännande från organet för värdepappersmarknaden.

Ett godkänt investeringsbolag (för privatisering) är ett investeringsbolag som etablerats enbart i syfte att förvärva äganderättsbevis (kuponger) och aktier som utfärdats i enlighet med reglerna för förändring av äganderätten. Ett godkänt förvaltningsbolag är etablerat enbart i syfte att förvalta godkända investeringsbolag.

Utländska personer får direkt eller indirekt förvärva högst 10 % av aktierna eller rösträtterna i godkända förvaltningsbolag (för privatisering). För större andelar krävs godkännande från organet för värdepappersmarknaden i samförstånd med ministeriet för ekonomiska relationer och utveckling.

Investeringsfonders investeringar i utländska emittenters värdepapper är begränsat till 10 % av investeringsfondernas investeringar. Sådana värdepapper ska noteras på de värdepappersbörser som organet för värdepappersmarknaden angivit i förväg.

Utländska personer får bli aktieägare eller delägare i fondmäklare med upp till 24 % av kapitalet efter godkännande i förväg från organet för värdepappersmarknaden. (Anmärkning: Denna bestämmelse ska utgå när den nya lagen om värdepappersmarknaden antagits.)

En utländsk emittents värdepapper som ännu inte utbjudits på Sloveniens territorium får bara erbjudas av en fondmäklare eller en bank med tillstånd att utföra sådana transaktioner. Fondmäklaren eller banken ska ha erhållit tillståndet från organet för värdepappersmarknaden innan värdepapperen bjuds ut.

Ansökan om tillståndet att bjuda ut en utländsk emittents värdepapper i Slovenien ska åtföljas av ett utkast till prospekt och av dokumentation som styrker att garanten bakom emissionen av den utländska emittentens värdepapper är en bank eller en fondmäklare, utom vid utländska emittenters aktieemissioner.

SE: Företag som inte bildats i Sverige kan etablera en kommersiell närvaro endast genom en filial och, när det gäller banker, även genom representationskontor.

SE: En grundare av ett bankaktiebolag ska vara en fysisk person med hemvist i EES eller en utländsk bank. En stiftare av en sparbank ska vara en fysisk person som är bosatt i EES.

UK: ’Inter-dealer brokers’, som är en typ av finansiella institut som handlar med statliga skuldebrev, måste vara etablerade i EES och ha en särskild kapitalbas.

4.

Fysiska personers närvaro

CY: Undersektor B.6 e (handel med överlåtbara värdepapper): Personer ska, oavsett, om de agerar ensamma som mäklare eller är anställda av mäklarföretag som mäklare, uppfylla kravet på tillstånd i detta syfte.

Undersektorerna B.1–B.12, utom B.6 e: Obundet.

CZ: Tjänster för sedel- och myntutgivning som inte genomförs av centralbanken, handel med derivatinstrument och med ädelmetaller, penninghandel, clearing- och avvecklingstjänster rörande derivatinstrument samt rådgivnings- och förmedlingstjänster och andra till finansiella tjänster relaterade tjänster förknippade med sådan verksamhet: Obundet.

Övriga undersektorer: Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet.

MT: Undersektorerna B.1, B.2 och B.11 (mottagande av banktillgodohavanden, utlåning av alla slag samt tillhandahållande och överföring av finansiell information): Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet.

Undersektorerna B.3–B.10 och B.12: Obundet.

PL: Undersektorerna B.1, B.2, B.4 och B.5 (utom statliga borgensförbindelser och garantier): Obundet, utom vad som anges i respektive horisontella avsnitt och med förbehåll för följande särskilda begränsningar: Krav på nationalitet finns för vissa (minst en) av bankens chefer.

Undersektorerna B.6 e och B.7 (utom medverkan vid utfärdandet av statspapper), B.9 (enbart portföljförvaltning), B.11 och B.12 (rådgivningstjänster och andra till finansiella tjänster relaterade tjänster endast i samband med verksamhet som avser Polen): Obundet, utom enligt vad som anges i de horisontella åtagandena.

Övriga undersektorer: Obundet.

SK: Handel med derivatinstrument och med ädelmetaller, penninghandel och förmedlingstjänster: Obundet.

Övriga undersektorer: Obundet, utom enligt vad som anges i de horisontella åtagandena.

SI: Medverkan vid utfärdandet av statsskuldförbindelser, pensionsfondsförvaltning och därmed relaterade rådgivningstjänster och andra till finansiella tjänster relaterade tjänster: Obundet.

Övriga undersektorer: Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet.

AT, BE, BG, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HU, IT, IE, LU, LT, LV, NL, PT, RO, SE, UK: Obundet, utom vad som anges i respektive horisontella avsnitt och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BG: Obundet för statliga garantier. Obundet för handel för egen eller kunds räkning med överlåtbara instrument och finansiella tillgångar utom överlåtbara värdepapper. Obundet för medverkan vid utfärdandet av statsskuldförbindelser. Obundet för penninghandel. Obundet för pensionsfondsförvaltning. Obundet för clearing- och avvecklingstjänster rörande alla finansiella tillgångar. Obundet för förmedling och andra finansiella tjänster

FR: Investeringsbolag med fast kapital (sociétés d’investissement à capital fixe): Krav på medborgarskap för styrelsens ordförande, direktörerna och minst två tredjedelar av styrelsemedlemmarna och, om värdepappersföretaget har en övervakningsstyrelse eller ett övervakningsråd, även för medlemmar i den styrelsen eller dess direktör och minst två tredjedelar av medlemmarna i övervakningsrådet.

EL: Kreditinstituten bör ange minst två personer som är ansvariga för institutets transaktioner. För dessa personer gäller krav på bosättning.

IT: Krav på bosättning inom en av Europeiska gemenskapernas medlemsstaters territorium för ’promotori di servizi finanziari’ (säljare av finansiella tjänster).

LV: Chefen för filialen eller dotterbolaget ska betala skatt (vara bosatt) i Lettland.

RO: Obundet för finansiell leasing. Obundet för handel för egen och för kunders räkning med överlåtbara instrument och finansiella tillgångar utom överlåtbara värdepapper.”


(1)  CZ: Lagstiftning angående ett upphävande av kriteriet om finansmarknadens krav diskuteras för närvarande i parlamentet.

(2)  Utöver storleken på kapitalet ska Sloveniens centralbank även ta hänsyn till följande när den överväger att utfärda ett obegränsat eller begränsat banktillstånd (gäller både inhemska och utländska sökande):

De nationalekonomiska preferenserna för viss bankverksamhet.

Bankernas nuvarande regionala täckning i Slovenien.

Hur banken faktiskt utövar verksamheten jämfört med vad som fastställs i det aktuella tillståndet.

(Anmärkning: Denna bestämmelse ska utgå när den nya banklagen antagits.)


BILAGA II

”BILAGA II

MYNDIGHETER MED ANSVAR FÖR FINANSIELLA TJÄNSTER

DEL A

För gemenskapen och dess medlemsstater

Europeiska kommissionen

GD Handel

GD Inre marknaden

B-1049 Bryssel

Österrike

Finansministeriet

Direktoratet för ekonomisk politik och finansmarknader

Himmelpfortgasse 4–8

Postfach 2

A-1015 Wien

Belgien

Ekonomiministeriet

Rue de Bréderode 7

B-1000 Bryssel

Finansministeriet

Rue de la Loi/Wetstraat 12

B-1000 Bryssel

Bulgarien

Ekonomi- och finansministeriet

Slavyanska str. 8

Sofia 1052

Finansministeriet

G.S.Rakovski str.102

Sofia 1000

Bulgariens centralbank

Al.Batenberg sq. 1

Sofia 1000

Finanstillsynskommissionen

33, Shar Planina Street

Sofia 1303

Cypern

Finansministeriet

CY-1439 Nicosia

Tjeckien

Finansministeriet

Letenska 15

CZ-118 10 Prag

Danmark

Ekonomiministeriet

Ved Stranden 8

DK-1061 Köpenhamn K

Estland

Finansministeriet

Suur-Ameerika 1

EE-15006 Tallinn

Finland

Finansministeriet

PB 28

FIN-00023 Helsingfors

Frankrike

Ekonomi-, finans- och näringsministeriet

Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie

139, rue de Bercy

F-75572 Paris

Tyskland

Finansministeriet

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Str. 108

D-53117 Bonn

Grekland

Greklands centralbank

Panepistimiou Street, 21

GR-10563 Aten

Ungern

Finansministeriet

Pénzügyminisztérium

Postafiók 481

HU-1369 Budapest

Irland

Finanstillsynsmyndigheten

PO Box 9138

College Green

IRL-Dublin 2

Italien

Finansministeriet

Ministero del Tesoro

Via XX Settembre 97

I-00187 Rom

Lettland

Kommissionen för tillsyn av finans- och kapitalmarknaderna

Kungu Street 1

LV-1050 Riga

Litauen

Finansministeriet

Vaizganto 8a/2,

LT-01512 Vilnius

Luxemburg

Finansministeriet

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-2931 Luxemburg

Malta

Myndigheten för finansiella tjänster

Notabile Road

MT-Attard

Nederländerna

Finansministeriet

Financial Markets Policy Directorate

Postbus 20201

NL-2500 EE Haag

Polen

Finansministeriet

12 Świętokrzyska Street

PL-00–916 Warszawa

Portugal

Finansministeriet

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Infante D. Henrique, 1C-1o

P-1100–278 Lissabon

Rumänien

Rumäniens centralbank

25 Lipscani Str, sector 3 Bukarest, 030031

Rumäniens nationella börsinspektion

(2 Foisorului Street, Bukarest, sector 3)

Försäkringstillsynskommissionen

18th, Amiral Constantin Balescu Street, Sector 1, Bukarest (011954)

Tillsynskommissionen för privata pensionssystem

74 Splaiul Unirii, sector 4, Bukarest, 030128

Slovakien

Finansministeriet

Stefanovicova 5

SK-817 82 Bratislava

Slovenien

Ekonomiministeriet

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Spanien

Finansministeriet

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Paseo del Prado 6–6a Planta

E-28071 Madrid

Sverige

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Riksbanken

Malmskillnadsgatan 7

SE-103 37 Stockholm

Konsumentverket

Rosenlundsgatan 9

SE-118 87 Stockholm

Förenade kungariket

Finansministeriet

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ


DEL B

För Mexiko, Secretaria de Hacienda y Credito Publico

Mexiko

Unidad de Banca, Valores y Ahorro

Palacio Nacional, edificio 12, 4 piso

Col. Centro, Deleg. Cuauhtemoc, C.P. 06000

Mexiko, D.F.

Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social

Palacio Nacional, Oficina 4068

Plaza de la Constitución, Delegación Cuauhthemoc, C.P. 06000

Mexiko, D.F.”


Kommissionen

3.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 137/42


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 maj 2009

om ändring av beslut 2003/135/EG beträffande planerna för utrotning av och nödvaccination mot klassisk svinpest hos viltlevande svin i vissa områden i Tyskland

[delgivet med nr K(2009) 3953]

(Endast de tyska och franska texterna är giltiga)

(2009/422/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (1), särskilt artiklarna 16.1 och 20.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2003/135/EG av den 27 februari 2003 om godkännande av planerna för utrotning av klassisk svinpest och nödvaccination mot klassisk svinpest hos viltlevande svin i Tyskland i de federala delstaterna Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz och Saarland (2) antogs som en av en rad åtgärder för bekämpning av klassisk svinpest.

(2)

Tyskland har informerat kommissionen om hur sjukdomen under den senaste tiden har utvecklats bland viltlevande svin i vissa områden av delstaten Rheinland-Pfalz.

(3)

Nya fall av klassisk svinpest hos viltlevande svin har rapporterats i södra Rheinland-Pfalz. Planerna för utrotning av och nödvaccination mot klassisk svinpest hos viltlevande svin måste därför tillämpas i detta område.

(4)

Beslut 2003/135/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2003/135/EG ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 26 maj 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 316, 1.12.2001, s. 5.

(2)  EUT L 53, 28.2.2003, s. 47.


BILAGA

”BILAGA

1.   OMRÅDEN MED GÄLLANDE UTROTNINGSPLANER

A.   I delstaten Rheinland-Pfalz

a)

I Kreis Ahrweiler: kommunerna Adenau och Altenahr.

b)

I Landkreis Vulkaneifel: i kommunen Obere Kyll orterna Birgel, Esch, Feusdorf och Jünkerath, i kommunen Hillesheim orterna Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Hillesheim, Kerpen, Nohn, Oberehe-Stroheich, Üxheim, Walsdorf och Wiesbaum, i kommunen Daun orten Dreis-Brück, i kommunen Kelberg orterna Beinhausen, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Neichen, Nitz, Reimerath och Welcherath.

c)

Kreis Altenkirchen och Kreis Neuwied.

d)

I Kreis Westerwald: kommunerna Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod och Westerburg, kommunen Höhr-Grenzhausen norr om motorväg A48, kommunen Montabaur norr om motorväg A3 och kommunen Wirges norr om motorvägarna A48 och A3.

e)

I Landkreis Südwestpfalz: i kommunen Pirmasens-Land orterna Kröppen sydöst om L 483, Vinningen sydöst om L 478 och L 484, Schweix, Hilst, Trulben och Eppenbrunn, i kommunen Dahner Felsenland orterna Bobenthal, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Erlenbach bei Dahn, Fischbach bei Dahn, Hirschthal, Ludwigswinkel, Niederschlettenbach, Nothweiler, Rumbach och Schönau (Pfalz).

f)

I Landkreis Südwestpfalz: kommunerna Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben och Wallhalben.

g)

I Kreis Kaiserslautern: kommunerna Bruchmühlbach-Miesau söder om motorväg A6, Kaiserslautern-Süd och Landstuhl.

h)

Staden Kaiserslautern söder om motorväg A6.

B.   I delstaten Nordrhein-Westfalen

a)

I Kreis Euskirchen: staden Bad Münstereifel, i staden Mechernich orterna Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rißdorf, Wachendorf och Weiler am Berge, i staden Euskirchen orterna Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim och Stotzheim, i kommunen Nettersheim orterna Bouderath, Buir, Engelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Tondorf och Roderath, i kommunen Dahlem orten Dahlem samt kommunen Blankenheim, med undantag av orten Blankenheimer Wald.

b)

I Rhein-Sieg-Kreis: i staden Meckenheim orterna Ersdorf och Altendorf, i staden Rheinbach orterna Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen och Kurtenberg, i kommunen Swisttal orterna Miel och Odendorf, städerna Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg och Lohmar samt kommunerna Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck och Much.

c)

I Kreis Siegen-Wittgenstein: i kommunen Kreuztal orterna Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees och Mittelhees, i staden Siegen orterna Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern och Eiserfeld, kommunerna Freudenberg, Neunkirchen och Burbach, i kommunen Wilnsdorf orterna Rinsdorf och Wilden.

d)

I Kreis Olpe: i staden Drolshagen orterna Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth och Buchhagen, i staden Olpe orterna Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen och Rüblinghausen, kommunen Wenden.

e)

I Märkischer Kreis: städerna Halver, Kierspe och Meinerzhagen.

f)

I staden Remscheid orterna Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld och Bergisch Born.

g)

I städerna Köln och Bonn kommunerna på höger sida av floden Rhen.

h)

Staden Leverkusen.

i)

Rheinisch-Bergischer Kreis.

j)

Oberbergischer Kreis.

2.   OMRÅDEN DÄR NÖDVACCINATION TILLÄMPAS

A.   I delstaten Rheinland-Pfalz

a)

I Kreis Ahrweiler: kommunerna Adenau och Altenahr.

b)

I Landkreis Vulkaneifel: i kommunen Obere Kyll orterna Birgel, Esch, Feusdorf och Jünkerath, i kommunen Hillesheim orterna Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Hillesheim, Kerpen, Nohn, Oberehe-Stroheich, Üxheim, Walsdorf och Wiesbaum, i kommunen Daun orten Dreis-Brück, i kommunen Kelberg orterna Beinhausen, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Neichen, Nitz, Reimerath och Welcherath.

c)

Kreis Altenkirchen och Kreis Neuwied.

d)

I Kreis Westerwald: kommunerna Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod och Westerburg, kommunen Höhr-Grenzhausen norr om motorväg A48, kommunen Montabaur norr om motorväg A3 och kommunen Wirges norr om motorvägarna A48 och A3.

e)

I Landkreis Südwestpfalz: i kommunen Pirmasens-Land orterna Kröppen sydöst om L 483, Vinningen sydöst om L 478 och L 484, Schweix, Hilst, Trulben och Eppenbrunn, i kommunen Dahner Felsenland orterna Bobenthal, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Erlenbach bei Dahn, Fischbach bei Dahn, Hirschthal, Ludwigswinkel, Niederschlettenbach, Nothweiler, Rumbach och Schönau (Pfalz).

f)

I Landkreis Südwestpfalz: kommunerna Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben och Wallhalben.

g)

I Kreis Kaiserslautern: kommunerna Bruchmühlbach-Miesau söder om motorväg A6, Kaiserslautern-Süd och Landstuhl.

h)

Staden Kaiserslautern söder om motorväg A6.

B.   I delstaten Nordrhein-Westfalen

a)

I Kreis Euskirchen: staden Bad Münstereifel, i staden Mechernich orterna Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rißdorf, Wachendorf och Weiler am Berge, i staden Euskirchen orterna Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim och Stotzheim, i kommunen Nettersheim orterna Bouderath, Buir, Engelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Tondorf och Roderath, i kommunen Dahlem orten Dahlem samt kommunen Blankenheim, med undantag av orten Blankenheimer Wald.

b)

I Rhein-Sieg-Kreis: i staden Meckenheim orterna Ersdorf och Altendorf, i staden Rheinbach orterna Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen och Kurtenberg, i kommunen Swisttal orterna Miel och Odendorf, städerna Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg och Lohmar samt kommunerna Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck och Much.

c)

I Kreis Siegen-Wittgenstein: i kommunen Kreuztal orterna Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees och Mittelhees, i staden Siegen orterna Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern och Eiserfeld, kommunerna Freudenberg, Neunkirchen och Burbach, i kommunen Wilnsdorf orterna Rinsdorf och Wilden.

d)

I Kreis Olpe: i staden Drolshagen orterna Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth och Buchhagen, i staden Olpe orterna Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen och Rüblinghausen, kommunen Wenden.

e)

I Märkischer Kreis: städerna Halver, Kierspe och Meinerzhagen.

f)

I staden Remscheid orterna Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld och Bergisch Born.

g)

I städerna Köln och Bonn kommunerna på höger sida av floden Rhen.

h)

Staden Leverkusen.

i)

Rheinisch-Bergischer Kreis.

j)

Oberbergischer Kreis.”