ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.116.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 116

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
9 maj 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 377/2009 av den 8 maj 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 378/2009 av den 8 maj 2009 om godkännande av ett nytt användningsområde för preparatet av Bacillus cereus var. toyoi som fodertillsats för avelskaniner (innehavare av godkännandet: Rubinum S.A.) ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 379/2009 av den 8 maj 2009 om godkännande av ett nytt användningsområde för 6-fytas EC 3.1.3.26 som fodertillsats för slaktkycklingar, slaktkalkoner, värphöns, slaktankor, (avvanda) smågrisar, slaktsvin och suggor (innehavare av godkännandet: Danisco Animal Nutrition, juridisk person: Danisco (UK) Limited) ( 1 )

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 380/2009 av den 8 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, samt för tillämpningen av de tvärvillkor som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 479/2008

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 381/2009 av den 8 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 2092/2004 om tillämpningsföreskrifter för en importkvot för torkat benfritt nötkött med ursprung i Schweiz

16

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2009/47/EG av den 5 maj 2009 om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller reducerade mervärdesskattesatser

18

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/373/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 29 april 2009 om avslutande av de räkenskaper som medlemsstaternas utbetalningsställen redovisat beträffande utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) avseende räkenskapsåret 2008 [delgivet med nr K(2009) 3219]

21

 

 

2009/374/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 8 maj 2009 om ändring av tillägg B till bilaga VII till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien avseende vissa anläggningar inom kött-, fjäderfäkött-, fisk-, mjölk- och mjölkproduktsektorn i Rumänien [delgivet med nr K(2009) 3390]  ( 1 )

49

 

 

2009/375/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 8 maj 2009 om finansiering av ett arbetsprogram för 2009 angående utbildningsinstrument på området livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd

54

 

 

2009/376/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 8 maj 2009 om ändring av beslut 2007/716/EG när det gäller vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorerna i Bulgarien [delgivet med nr K(2009) 3442]  ( 1 )

58

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

9.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 377/2009

av den 8 maj 2009

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

64,3

TN

115,0

TR

116,4

ZZ

98,6

0707 00 05

MA

32,7

TR

123,2

ZZ

78,0

0709 90 70

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 10 20

EG

45,5

IL

55,9

MA

48,3

TN

52,5

TR

95,9

US

68,2

ZZ

61,1

0805 50 10

TR

50,6

ZA

56,2

ZZ

53,4

0808 10 80

AR

82,4

BR

69,3

CA

127,2

CL

82,0

CN

90,7

NZ

103,6

US

124,5

UY

71,7

ZA

83,2

ZZ

92,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


9.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 378/2009

av den 8 maj 2009

om godkännande av ett nytt användningsområde för preparatet av Bacillus cereus var. toyoi som fodertillsats för avelskaniner (innehavare av godkännandet: Rubinum S.A.)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser och de skäl och förfaranden som gäller för ett sådant godkännande.

(2)

En ansökan enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003 om godkännande av det preparat som anges i bilagan till den här förordningen har lämnats in. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande av ett nytt användningsområde för mikroorganismpreparatet Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 som fodertillsats för avelskaniner i kategorin ”zootekniska tillsatser”.

(4)

Användningen av mikroorganismpreparatet godkändes permanent för smågrisar yngre än två månader och suggor genom kommissionens förordning (EG) nr 256/2002 (2), för smågrisar och slaktsvin genom kommissionens förordning (EG) nr 1453/2004 (3), för slaktboskap genom kommissionens förordning (EG) nr 255/2005 (4), för slaktkaniner och slaktkycklingar genom kommissionens förordning (EG) nr 1200/2005 (5) och för smågrisar (upp till två månader) och suggor genom kommissionens förordning (EG) nr 1143/2007 (6) samt under en period om tio år för slaktkalkoner genom kommissionens förordning (EG) nr 166/2008 (7).

(5)

Nya uppgifter har lämnats in till stöd för ansökan om godkännande för avelskaniner. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 9 december 2008 att mikroorganismpreparatet Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön (8). Enligt yttrandet utgör användningen av preparatet ingen risk för denna nya djurkategori och medför dessutom betydande fördelar när det gäller samlad produktivitet och minskad dödlighet för ungarna under laktionsperioden. Myndigheten anser inte att det finns behov av särskilda krav för övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats på gemenskapsnivå i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003.

(6)

Bedömningen av preparatet visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”medel som stabiliserar tarmfloran” som anges i bilagan ska godkännas som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EGT L 41, 13.2.2002, s. 6.

(3)  EUT L 269, 17.8.2004, s. 3.

(4)  EUT L 45, 16.2.2005, s. 3.

(5)  EUT L 195, 27.7.2005, s. 6.

(6)  EUT L 256, 2.10.2007, s. 23

(7)  EUT L 50, 23.2.2008, s. 11.

(8)  The EFSA Journal nr 913, s. 1–13, 2008.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: medel som stabiliserar tarmfloran

4b1701

Rubinum S.A.

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Tillsatsens sammansättning:

Preparat av Bacillus cereus var. toyoi som innehåller minst 1 × 1010 CFU/g tillsats

 

Beskrivning av det verksamma ämnet:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Analysmetod (1):

En metod som innebär kvantifiering genom utstryk av värmebehandlade foderprover på platta bestående av tryptonsoja-agar samt identifiering med pulsfältsgelelektrofores (PFGE)

Avelskaniner

0,2 × 109

1 × 109

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Användarsäkerhet: skyddsglasögon och skyddshandskar ska användas vid hanteringen.

3.

Får användas i foderblandningar som innehåller följande tillåtna koccidiostatikum: robenidin.

4.

Används för avelskaniner från parning till slutet av avvänjningsperioden.

29 maj 2019


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på webbplatsen för gemenskapens referenslaboratorium (www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives)


9.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 379/2009

av den 8 maj 2009

om godkännande av ett nytt användningsområde för 6-fytas EC 3.1.3.26 som fodertillsats för slaktkycklingar, slaktkalkoner, värphöns, slaktankor, (avvanda) smågrisar, slaktsvin och suggor (innehavare av godkännandet: Danisco Animal Nutrition, juridisk person: Danisco (UK) Limited)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser och de skäl och förfaranden som gäller för ett sådant godkännande.

(2)

En ansökan enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003 om godkännande av det preparat som anges i bilagan till den här förordningen har lämnats in. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande i kategorin ”zootekniska tillsatser” av ett nytt användningsområde för preparatet 6-fytas EC 3.1.3.26 framställt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som fodertillsats för slaktkycklingar, slaktkalkoner, värphöns, slaktankor, (avvanda) smågrisar, slaktsvin och suggor.

(4)

Användningen av 6-fytas EC 3.1.3.26 framställt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) godkändes för slaktkycklingar utan tidsbegränsning genom kommissionens förordning (EG) nr 1743/2006 (2) och för slaktkycklingar, slaktkalkoner, värphöns, slaktankor, (avvanda) smågrisar, slaktsvin och suggor för en period på tio år genom kommissionens förordning (EG) nr 785/2007 (3).

(5)

Nya uppgifter har lämnats in till stöd för en ansökan om godkännande för en ny sammansättning av 6-fytas EC 3.1.3.26 framställt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) för slaktkycklingar, slaktkalkoner, värphöns, slaktankor, (avvanda) smågrisar, slaktsvin och suggor.

(6)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 10 december 2008 (4) att dess tidigare yttrande av den 17 oktober 2006 (5) är tillämpligt på den nya sammansättningen av 6-fytastas EC 3.1.3.26. Myndigheten konstaterade därför att den nya sammansättningen av preparatet 6-fytas EC 3.1.3.26 framställt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) är effektiv hos målarterna och säker för människors eller djurs hälsa och miljön. Myndigheten rekommenderar att lämpliga åtgärder för användarsäkerhet vidtas. Den anser inte att det finns behov av särskilda krav för övervakning efter utsläppandet på marknaden. I yttrandet bekräftas även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats på gemenskapsnivå genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(7)

Bedömningen av preparatet visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”smältbarhetsförbättrande medel” som anges i bilagan ska godkännas som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 329, 25.11.2006, s. 16.

(3)  EUT L 175, 5.7.2007, s. 5.

(4)  The EFSA Journal, nr 915, s. 1–10, 2008.

(5)  The EFSA Journal, nr 404, s. 1–20, 2006.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitet/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: smältbarhetsförbättrande medel

4a1640

Danisco Animal Nutrition

(juridisk person: Danisco (UK) Limited)

6-fytas

EC 3.1.3.26

 

Tillsatsens sammansättning:

Preparat 6-fytas (EC 3.1.3.26)

framställt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

Minsta aktivitet på:

 

I fast kapselform: 10 000 FTU (1)/g

 

I flytande form: 10 000 FTU/ml

 

Beskrivning av det verksamma ämnet:

6-fytas (EC 3.1.3.26)

framställt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Analysmetod  (2)

Kolorimetrisk metod som mäter den mängd oorganiskt fosfat som enzymet frigör från fytatsubstrat.

Slaktkycklingar

250 FTU

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

För användning i foder som innehåller mer än 0,23 % fytinbundet fosfor.

3.

För avvanda smågrisar upp till ca 35 kg kroppsvikt.

4.

Rekommenderade doser/kg helfoder:

Slaktkycklingar: 500-750 FTU,

Slaktkalkoner: 250-1 000 FTU,

Värphöns: 150-900 FTU,

Slaktankor: 250-1 000 FTU,

Smågrisar (avvanda): 500-1 000 FTU,

Slaktsvin: 500-1 000 FTU,

Suggor: 500 FTU.

5.

Användarsäkerhet: Andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar ska användas vid hanteringen.

29 maj 2019

Slaktkalkoner

250 FTU

Värphöns

150 FTU

Slaktankor

250 FTU

Smågrisar (avvanda)

250 FTU

Slaktgrisar

250 FTU

Suggor

500 FTU


(1)  1 FTU motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol oorganiskt fosfat från natriumfytat per minut vid pH 5,5 och 37 °C.

(2)  Närmare information om analysmetoderna finns på webbplatsen för gemenskapens referenslaboratorium (www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives)


9.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 380/2009

av den 8 maj 2009

om ändring av förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, samt för tillämpningen av de tvärvillkor som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 479/2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (1), särskilt artikel 142 b, c, d, e, k och n, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 (2) har upphört att gälla och ersatts av förordning (EG) nr 73/2009. Vissa bestämmelser i den upphävda förordningen kommer emellertid att fortsätta att vara tillämpliga även under 2009. Bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 (3) gäller för båda förordningarna. Följaktligen bör titeln till förordning (EG) nr 796/2004 uppdateras.

(2)

Hänvisningar till diverse artiklar i förordning (EG) nr 1782/2003 vilka ersatts genom förordning (EG) nr 73/2009 täcks av jämförelsetabellen i bilaga XVIII till den förordningen. Vissa hänvisningar i förordning (EG) nr 796/2004 till den upphävda förordningen bör emellertid för klarhetens skull uppdateras. Vidare bör bestämmelser som har blivit inaktuella utgå.

(3)

Kraven beträffande arealuttag inom ramen för systemet med samlat gårdsstöd har avskaffats. Bestämmelserna om detta i förordning (EG) nr 796/2004 bör därför utgå.

(4)

Det system för identifiering och registrering av stödrättigheter som anges i artikel 7 i förordning (EG) nr 796/2004 måste säkerställa att dessa stödrättigheter kan spåras och dubbelkontrolleras. Särskilda krav är knutna till de rättigheter som beviljas i enlighet med artikel 68.1 c i förordning (EG) nr 73/2009. Därför bör de uppgifter som krävs för att man ska kunna kontrollera att dessa särskilda krav är uppfyllda inbegripas i systemet.

(5)

I artikel 29.3 i förordning (EG) nr 73/2009 föreskrivs att kontroller av att stödvillkoren är uppfyllda måste vara avslutade innan betalning kan ske. Den liknande bestämmelsen i förordning (EG) nr 796/2004 har således blivit överflödig och bör utgå.

(6)

De särskilda bestämmelserna i artikel 138 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IVa i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror (4) i fråga om minskningar och uteslutningar inom ramen för systemet för enhetlig arealersättning har strukits genom kommissionens förordning (EG) nr 316/2009 (5). Hänvisningarna till den artikeln i förordning (EG) nr 796/2004 bör därför utgå. Vidare bör man uppdatera de artiklar i förordning (EG) nr 796/2004 där det krävs en uttrycklig hänvisning till systemet för enhetlig arealersättning, till följd av ovannämnda ändring av förordning (EG) nr 73/2009.

(7)

Särskilda bestämmelser om administration och kontroll behövs i fråga om de särskilda stöd som beviljas i fall artikel 68 i förordning (EG) nr 73/2009 genomförs.

(8)

Ansökningar om stöd till producenter av sockerbetor och sockerrör måste också innehålla en kopia av det leveransavtal som avses i artikel 110r i förordning (EG) nr 1782/2003. Ibland har dessa avtal ännu inte ingåtts på den sista dag som medlemsstaterna får fastställa för inlämning av ansökan. Det bör således bli möjligt att lämna dessa uppgifter på en senare dag som fastställs av medlemsstaten.

(9)

Artikel 20 i förordning (EG) nr 796/2004 innehåller särskilda bestämmelser för de fall den sista dagen för inlämning av en stödansökan infaller på en helgdag, lördag eller söndag. Samma bestämmelser bör gälla för inlämning av en ändring av en samlad ansökan enligt artikel 15 i samma förordning.

(10)

I artikel 21a i förordning (EG) nr 796/2004 anges bestämmelser för de fall där ansökningar om deltagande i systemet med samlat gårdsstöd lämnas för sent. De bestämmelser som ska tillämpas under det första tillämpningsåret för systemet med samlat gårdsstöd behöver uppdateras när det gäller genomförandet av det systemet i de nya medlemsstaterna. I artikel 56 i förordning (EG) nr 73/2009 anges den sista dag som medlemsstaterna får fastställa för en ansökan om deltagande i systemet med samlat gårdsstöd. När nya sektorer inbegrips i systemet med samlat gårdsstöd bör bestämmelserna i artikel 21a i förordning (EG) nr 796/2004 om försenade ansökningar beträffande systemet med samlat gårdsstöd också gälla ansökningar från jordbrukare inom dessa nya sektorer. För en effektiv administration är det avgörande att ansökningar om deltagande i systemet med samlat gårdsstöd lämnas i tid. Därför bör man ange den sista dag som medlemsstaterna får fastställa för ansökan om deltagande när nya sektorer inbegrips i systemet med samlat gårdsstöd.

(11)

Hänvisningen i artikel 31a i förordning (EG) nr 796/2004 till den skala som avses i artikel 110e i förordning (EG) nr 1782/2003 är föråldrad och bör således utgå.

(12)

En stor del av de arealrelaterade stöden är nu frikopplade från produktionen och hänförs till en odlingsgrupp. Det är därför inte längre nödvändigt att kontrollera eventuella överdeklarationer av den totala areal som täcks av en samlad ansökan. Följaktligen kan reglerna om minskningar för överdeklarationer av arealer till följd av sådana kontroller förenklas.

(13)

För att harmonisera reglerna om arealrelaterade stöd, djurrelaterade stöd och ytterligare betalningar i fråga om avräkning av minskningar inom tre kalenderår efter det kalenderår då ett undersökningsresultat fastställs, bör annulleringen av det utestående beloppet efter tre år gälla alla betalningar. Vidare anges i artikel 5b i kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU (6) övergripande regler för avräkning av utestående skulder mot framtida betalningar. Uppgiften om mot vilka betalningar skulder kan avräknas bör således ersättas med en hänvisning till den regeln.

(14)

Uppgifter om resultatet av tvärvillkorskontroller bör göras tillgängliga för samtliga utbetalningsställen som har ansvar för de olika betalningar som omfattas av tvärvillkor, så att lämpliga minskningar kan göras om det motiveras av undersökningsresultaten.

(15)

Nya regler om modulering har införts. I det sammanhanget är bestämmelserna om ytterligare betalningar föråldrade och bör därför utgå. Vidare behöver reglerna om i vilken ordning ansökningar ska lämnas och om grunderna för beräkning av olika minskningar uppdateras, och minskningar med anledning av de nettotak som föreskrivs i artikel 8.1 i förordning (EG) nr 73/2009 bör inbegripas.

(16)

Förordning (EG) nr 885/2006 innehåller regler om avräkning av utestående belopp och möjligheten att besluta att utestående belopp på högst 100 euro inte ska återkrävas. De liknande bestämmelserna i förordning (EG) nr 796/2004 är därför överflödiga och bör utgå.

(17)

Förordning (EG) nr 796/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(18)

Förordning (EG) nr 73/2009 är tillämplig från och med den 1 januari 2009. De ändringar som föreskrivs i den här förordningen bör således gälla alla stödansökningar för år eller bidragsperioder som inleds den 1 januari 2009. Den här förordningen bör därför tillämpas från och med den 1 januari 2009.

(19)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 796/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

Titeln på förordningen ska ersättas med följande:

2.

I artikel 2 ska första stycket ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   åkermark: areal som utnyttjas för vegetabilieproduktion eller som uppfyller kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 (7), oavsett om sådan areal är täckt av växthus eller annat fast eller rörligt skydd.

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   permanent betesmark: areal som utnyttjas till att odla gräs och annat örtartat foder naturligt (självsådd) eller genom kultivering (insådd) och som under minst fem år inte har ingått i växtföljden på jordbruksföretaget, dock inte areal som omfattas av ordningar för arealuttag enligt artikel 107.6 i förordning (EG) nr 1782/2003, areal uttagen enligt rådets förordning (EEG) nr 2078/92 (8), areal uttagen enligt artiklarna 22, 23 och 24 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 (9) eller areal uttagen enligt artikel 39 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (10).

3.

I artikel 7.1 ska f ersättas med följande:

”f)

Typ av stödrättighet, särskilt stödrättigheter som omfattas av särskilda villkor enligt artikel 44 i förordning (EG) nr 73/2009 och stödrättigheter som tilldelas enligt artikel 68.1 c i förordning (EG) nr 73/2009.”

4.

Artikel 8.1 ska ersättas med följande:

”1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 34.2 i förordning (EG) nr 73/2009 ska ett jordbruksskifte som innehåller träd anses vara stödberättigande areal vid tillämpning av arealrelaterade stödsystem, förutsatt att jordbruksverksamheten eller, i tillämpliga fall, den planerade produktionen kan utföras på ett liknande sätt som på skiften utan träd i samma område.”

5.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)

Titeln ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Utbetalning av stöd när det gäller kontroller av tvärvillkor”

b)

Punkt 1 ska utgå.

6.

I artikel 11.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Jordbrukare som inte ansöker om stöd enligt något av de arealrelaterade stödsystemen utan ansöker om stöd enligt ett annat stödsystem som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 73/2009 eller om stöd enligt artiklarna 11, 12 och 98 i förordning (EG) nr 479/2008, ska, om de förfogar över jordbruksareal i den mening som avses i artikel 2 h i förordning (EG) nr 73/2009, lämna in en samlad ansökan och i denna ange dessa arealer i enlighet med artikel 14 i denna förordning.”

7.

Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska led c ersättas med följande:

”c)

stödrättigheternas identifiering enligt det system för identifiering och registrering av stödrättigheter som anges i artikel 7 för systemet med samlat gårdsstöd,”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   För den identifiering av stödrättigheter som avses i punkt 1 c ska i de förtryckta formulär som jordbrukaren tillhandahålls i enlighet med artikel 19.2 i förordning (EG) nr 73/2009 anges stödrättigheternas identifiering enligt det system för identifiering och registrering av stödrättigheter som anges i artikel 7.”

c)

I punkt 3 ska första meningen i första stycket ersättas med följande:

”För den identifiering av jordbruksföretagets samtliga jordbruksskiften som avses i punkt 1 d ska i de förtryckta formulär som jordbrukaren tillhandahålls i enlighet med artikel 19.2 i förordning (EG) nr 73/2009 anges maximal stödberättigande areal per referensskifte enligt systemet med samlat gårdsstöd eller systemet för enhetlig arealersättning.”

8.

Artikel 13.2 ska ersättas med följande:

”2.   I de fall uttagen mark används i enlighet med artikel 107.3 första strecksatsen i förordning (EG) nr 1782/2003 ska den samlade ansökan innehålla de bevis som krävs enligt tillämpliga sektoriella bestämmelser.”

9.

I artikel 14.1 ska första stycket ersättas med följande:

”Markanvändningar som avses i artiklarna 6.2 och 38 i förordning (EG) nr 73/2009 och de som förtecknas i bilaga VI till den förordningen, samt arealer som används för odling av lin för fiberproduktion eller arealer som deklareras för särskilt stöd enligt artikel 68 i samma förordning, om dessa arealer inte ska deklareras i enlighet med artikel 13 i den här förordningen, ska deklareras under en separat rubrik i blanketten för samlad ansökan.”

10.

I artikel 15.2 ska andra stycket utgå.

11.

I artikel 17a.2 ska följande stycke läggas till:

”Medlemsstaterna får föreskriva att exemplaret av det leveransavtal som avses i punkt 1 andra stycket får lämnas in separat vid en senare tidpunkt, dock senast den 1 december under året för ansökan.”

12.

Artikel 20 ska ersättas med följande:

”Artikel 20

Undantag från sista dag för inlämning av stödansökningar, styrkande handlingar, avtal och deklarationer samt för ändringar av en samlad ansökan

Om sista dagen för inlämning av stödansökningar, styrkande handlingar, avtal och deklarationer enligt denna avdelning, eller sista dagen för ändringar av en samlad ansökan, är en helgdag, lördag eller söndag ska, genom undantag från artikel 5.1 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 (11), sista dagen anses infalla påföljande arbetsdag.

Första stycket ska även gälla jordbrukares ansökningar om stöd enligt systemet med samlat gårdsstöd i enlighet med artikel 56 i förordning (EG) nr 73/2009.

13.

Artikel 21a ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 första stycket ska ersättas med följande:

”Om en jordbrukare, i en medlemsstat där ansökan om stödrättigheter enligt artikel 56.1 i förordning (EG) nr 73/2009 och den samlade ansökan för året i fråga ska lämnas in gemensamt, lämnar in dessa ansökningar för sent, ska, under det första år som systemet med samlat gårdsstöd enligt avdelning III kapitel 3 i förordning (EG) nr 73/2009 tillämpas, de belopp som det året ska betalas ut till jordbrukaren för stödrättigheterna minskas med 4 % per arbetsdag, dock utan att det påverkar tillämpningen av force majeure och exceptionella omständigheter enligt artikel 56.2 i förordning (EG) nr 73/2009 och genom undantag från artikel 21 i den här förordningen.”

b)

I punkt 2 ska andra stycket ersättas med följande:

”I det fallet och om ansökan om anslutning till systemet med samlat gårdsstöd enligt artikel 56.2 i förordning (EG) nr 73/2009 lämnas in för sent, ska de belopp som ska betalas ut till jordbrukaren för stödrättigheterna, under det första år som systemet med samlat gårdsstöd tillämpas, minskas med 3 % per arbetsdag, dock utan att det påverkar tillämpningen av force majeure och exceptionella omständigheter enligt artikel 56.2 i förordning (EG) nr 73/2009.”

c)

I punkt 3 ska följande stycke läggas till:

”Den ansökan om deltagande som avses i första stycket ska lämnas in senast den dag som fastställs av medlemsstaten, dock senast den 15 maj under året i fråga.”

14.

I artikel 24.1 ska led d ersättas med följande:

”d)

av stödrättigheterna och den fastställda arealen, för att verifiera att stödrättigheterna åtföljs av motsvarande antal stödberättigande hektar enligt definitionen i artikel 34.2 i förordning (EG) nr 73/2009,”

15.

Artikel 31a ska ersättas med följande:

”Artikel 31a

Kontroller på plats av godkända branschorganisationer

Vid kontroller på plats av godkända branschorganisationer i samband med ansökningar om grödspecifikt stöd för bomull enligt avdelning IV kapitel 1 avsnitt 6 i förordning (EG) nr 73/2009, ska efterlevnaden av kriterierna för godkännande av dessa organisationer och deras medlemsförteckningar kontrolleras.”

16.

I artikel 38 ska första meningen ersättas med följande:

”När det gäller den ytterligare betalning som ska beviljas för särskilda typer av jordbruk, för kvalitetsproduktion enligt artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 eller det särskilda stöd som avses i artikel 68 i förordning (EG) nr 73/2009 ska medlemsstaterna när så är lämpligt tillämpa bestämmelserna i denna avdelning.”

17.

I artikel 49.2 ska andra stycket utgå.

18.

I artikel 50 ska punkt 4 utgå.

19.

Artikel 51 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Om, i fråga om en odlingsgrupp, den deklarerade arealen för ett arealrelaterat stödsystem, utom de för stärkelsepotatis, utsäde och tobak enligt avdelning IV kapitel 1 avsnitt 2 och 5 i förordning (EG) nr 73/2009 och avdelning IV kapitel 10c i förordning (EG) nr 1782/2003, överskrider den fastställda arealen enligt artikel 50.3 och 50.5 i den här förordningen, ska stödet beräknas på grundval av den fastställda arealen, minskad med två gånger den konstaterade skillnaden, om denna skillnad utgör mer än 3 % eller två hektar, dock högst 20 %, av den fastställda arealen.

Om skillnaden utgör mer än 20 % av den fastställda arealen, får något arealrelaterat stöd för den berörda odlingsgruppen inte beviljas.

Om skillnaden överstiger 50 %, ska jordbrukaren återigen uteslutas från stöd upp till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den deklarerade arealen och den areal som fastställts enligt artikel 50.3 och 50.5 i den här förordningen. Detta belopp ska avräknas i enlighet med artikel 5b i kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 (12). Om beloppet inte kan avräknas till fullo enligt den artikeln under de tre kalenderår som följer på det kalenderår då skillnaden konstateras, ska det utestående beloppet annulleras.

b)

Punkt 2 ska utgå.

c)

Punkt 2a ska ersättas med följande:

”2a.   Om en jordbrukare deklarerar mer areal än stödrättigheter och den deklarerade arealen uppfyller alla andra kriterier för stödberättigande får minskningar eller uteslutningar enligt punkt 1 inte tillämpas.

Om en jordbrukare deklarerar mer areal än stödrättigheter och den deklarerade arealen inte uppfyller alla andra kriterier för stödberättigande, ska den skillnad som avses i punkt 1 vara skillnaden mellan den areal som uppfyller alla andra kriterier för stödberättigande och de stödrättighetsbelopp som har deklarerats.”

d)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Vid tillämpning av den här artikeln ska en jordbrukare som ansöker om stöd för energigrödor enligt artikel 88 i förordning (EG) nr 1782/2003 eller deklarerar skiften som uttagen mark i enlighet med artikel 107.3 första strecksatsen i den förordningen, men inte levererar den erforderliga kvantiteten av en viss råvara, anses ha underlåtit att fullgöra sin skyldighet beträffande skiften avsedda för energiändamål eller arealuttag, på en areal som beräknas genom att arealen av den mark han eller hon odlar och använder för produktion av råvaror multipliceras med det procentuella underskottet i leveranser av den råvaran.”

20.

I artikel 52.3 andra stycket ska andra och tredje meningen ersättas med följande:

”Detta belopp ska avräknas i enlighet med artikel 5b i förordning (EG) nr 885/2006. Om beloppet inte kan avräknas till fullo enligt den artikeln under de tre kalenderår som följer på det kalenderår då oegentligheten konstateras, ska det utestående beloppet annulleras.”

21.

I artikel 53 ska första och andra styckena ersättas med följande:

”Om skillnaden mellan den deklarerade arealen och den fastställda arealen enligt artikel 50.3 och 50.5 beror på avsiktliga oegentligheter, ska det stöd som jordbrukaren enligt artikel 50.3 och 50.5 skulle ha varit berättigad till enligt det berörda stödsystemet inte beviljas för kalenderåret i fråga, om skillnaden överstiger 0,5 % av den fastställda arealen eller överstiger ett hektar.

Om skillnaden överstiger 20 % av den fastställda arealen, ska jordbrukaren återigen uteslutas från stöd upp till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den deklarerade arealen och den areal som fastställts enligt artikel 50.3 och 50.5. Detta belopp ska avräknas i enlighet med artikel 5b i förordning (EG) nr 885/2006. Om beloppet inte kan avräknas till fullo enligt den artikeln under de tre kalenderår som följer på det kalenderår då oegentligheten konstateras, ska det utestående beloppet annulleras.”

22.

Artikel 59 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 tredje stycket ska andra och tredje meningen ersättas med följande:

”Detta belopp ska avräknas i enlighet med artikel 5b i förordning (EG) nr 885/2006. Om beloppet inte kan avräknas till fullo enligt den artikeln under de tre kalenderår som följer på det kalenderår då oegentligheten konstateras, ska det utestående beloppet annulleras.”

b)

I punkt 4 andra stycket ska andra och tredje meningen ersättas med följande:

”Detta belopp ska avräknas i enlighet med artikel 5b i förordning (EG) nr 885/2006. Om beloppet inte kan avräknas till fullo enligt den artikeln under de tre kalenderår som följer på det kalenderår då oegentligheten konstateras, ska det utestående beloppet annulleras.”

23.

I artikel 60.6 andra stycket ska andra meningen ersättas med följande andra och tredje mening:

”Detta belopp ska avräknas i enlighet med artikel 5b i förordning (EG) nr 885/2006. Om beloppet inte kan avräknas till fullo enligt den artikeln under de tre kalenderår som följer på det kalenderår då oegentligheten konstateras, ska det utestående beloppet annulleras.”

24.

Artikel 63 ska ersättas med följande:

”Artikel 63

Iakttagelser beträffande ytterligare betalningar

När det gäller den ytterligare betalning som ska beviljas för särskilda typer av jordbruk, för kvalitetsproduktion enligt artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 eller det särskilda stöd som avses i artikel 68 i förordning (EG) nr 73/2009 ska medlemsstaterna utfärda föreskrifter om minskningar och uteslutningar som i allt väsentligt motsvarar bestämmelserna i denna avdelning. Om arealrelaterade stöd eller djurbidrag beviljas ska bestämmelserna i denna del gälla i tillämpliga delar.”

25.

I artikel 64 andra stycket ska tredje meningen ersättas med följande tredje och fjärde mening:

”Ett belopp motsvarande det som begärs i den avslagna ansökan ska avräknas i enlighet med artikel 5b i förordning (EG) nr 885/2006. Om beloppet inte kan räknas av till fullo enligt den artikeln under de tre kalenderår som följer på det kalenderår då konstaterandet gjordes, ska det utestående beloppet annulleras.”

26.

Artikel 65.3 ska ersättas med följande:

”3.   Om mer än ett utbetalningsställe ansvarar för förvaltningen av de olika systemen för direktstöd enligt definitionen i artikel 2 d i förordning (EG) nr 73/2009 och de betalningar som avses i artiklarna 11, 12 och 98 i förordning (EG) nr 479/2008, ska medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att se till att bestämmelserna i detta kapitel följs, särskilt att en och samma minskningssats tillämpas på alla direktstöd och belopp som fastställs i enlighet med artikel 66.1 tredje stycket och artikel 67.1 tredje stycket.

Om, i fråga om en jordbrukare, mer än ett utbetalningsställe ansvarar för förvaltningen av olika stöd enligt definitionen i artikel 36 a i–v och artikel 36 b i, iv och v i förordning (EG) nr 1698/2005, stöd enligt definitionen i artikel 2 d i förordning (EG) nr 73/2009 och de betalningar som avses i artiklarna 11, 12 och 98 i förordning (EG) nr 479/2008, ska medlemsstaten se till att konstaterade överträdelser och, i tillämpliga fall, motsvarande minskningar och uteslutningar meddelas samtliga utbetalningsställen som är involverade i utbetalningen av dessa stöd.”

27.

I artikel 71.1 ska led b ersättas med följande:

”b)

minskningar och uteslutningar enligt avdelning IV kapitel II tillämpas på det totalbelopp som ska betalas ut enligt systemet med samlat gårdsstöd, systemet för enhetlig arealersättning och alla andra stödsystem som inte omfattas av minskningar eller uteslutningar enligt a.”

28.

Artikel 71a ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”Artikel 71a

Tillämpning av minskningar för varje stödsystem”

b)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

De minskningar och uteslutningar som avses i avdelning IV kapitel I ska tillämpas vid oegentligheter.”

ii)

Leden e och f ska utgå.

29.

Efter artikel 71a ska följande artikel införas som artikel 71b:

”Artikel 71b

Grund för beräkning av minskningar på grund av modulering, finansiell disciplin och tvärvillkor

1.   Minskningar på grund av modulering enligt artiklarna 7 och 10 i förordning (EG) nr 73/2009 och, i förekommande fall, artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 378/2007 (13), och minskningar på grund av finansiell disciplin enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 73/2009 samt de som avses i artikel 8.1 i den förordningen, ska i enlighet med förfarandet i artikel 71a i den här förordningen tillämpas på totalbeloppet av de utbetalningar från olika stödsystem enligt bilaga I till förordning (EG) nr 73/2009 som varje jordbrukare har rätt till.

2.   Det stödbelopp som följer av tillämpningen av punkt 1 ska ligga till grund för beräkningen av de minskningar som ska tillämpas vid överträdelse av tvärvillkoren enligt avdelning IV kapitel II i denna förordning.

30.

I artikel 73 ska punkterna 2 och 8 utgå.

31.

I artikel 78 ska första stycket ersättas med följande:

”Fördelningen av de belopp motsvarande 4 procentenheter som avses i artikel 9.2 första stycket i förordning (EG) nr 73/2009 ska göras utifrån medlemsstaternas andel av jordbruksareal och sysselsättning inom jordbruket, med en vikt av 65 % respektive 35 %.”

32.

Artikel 79 ska utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas på stödansökningar för år eller bidragsperioder som inleds den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.

(3)  EUT L 141, 30.4.2004, s. 18.

(4)  EUT L 345, 20.11.2004, s. 1.

(5)  EUT L 100, 18.4.2009, s. 3.

(6)  EUT L 171, 23.6.2006, s. 90.

(7)  EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.”

(8)  EGT L 215, 30.7.1992, s. 85.

(9)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.

(10)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.”

(11)  EGT L 124, 8.6.1971, s. 1.”

(12)  EUT L 171, 23.6.2006, s. 9.”

(13)  EUT L 95, 5.4.2007, s. 1.”


9.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 381/2009

av den 8 maj 2009

om ändring av förordning (EG) nr 2092/2004 om tillämpningsföreskrifter för en importkvot för torkat benfritt nötkött med ursprung i Schweiz

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 144.1 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 2092/2004 (2) ska äkthetsintyg som visar att produkterna har sitt ursprung i Schweiz utfärdas innan vissa produkter importeras. Namnet på det organ som utfärdar dessa intyg anges i bilaga III till den förordningen. Enligt artikel 4.2 i den förordningen får bilaga III revideras när ett nytt utfärdande organ utses.

(2)

Schweiz har anmält till kommissionen att det har utsett ett nytt organ som kommer att bli behörigt att utfärda äkthetsintyg.

(3)

Förordning (EG) nr 2092/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 2092/2004 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 362, 9.12.2004, s. 4.


BILAGA

”BILAGA III

Förteckning över myndigheter i exportländer med befogenhet att utfärda äkthetsintyg

SCHWEIZ

Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura”


DIREKTIV

9.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/18


RÅDETS DIREKTIV 2009/47/EG

av den 5 maj 2009

om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller reducerade mervärdesskattesatser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (3) tillåter medlemsstaterna att tillämpa en eller två reducerade skattesatser som inte får understiga 5 % och som endast gäller för en begränsad förteckning över leveranser av varor och tillhandahållande av tjänster.

(2)

I sitt meddelande om andra mervärdesskattesatser än standardsatserna för mervärdesskatt som förelades Europaparlamentet och rådet 2007 slås det fast att reducerade mervärdesskattesatser som tillämpas på lokalt tillhandahållna tjänster inte utgör något reellt problem för en väl fungerande inre marknad, utan under vissa förutsättningar kan få positiva effekter för sysselsättningen och kampen mot den informella ekonomin. Medlemsstater bör därför ges möjlighet att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser för de arbetskraftsintensiva tjänster som omfattas av tillfälliga bestämmelser, vilka upphör att gälla i slutet av 2010, samt restaurang- och cateringtjänster.

(3)

När det gäller tillhandahållande av alkoholhaltiga och/eller alkoholfria drycker i samband med restaurang- och cateringtjänster kan det vara motiverat att föreskriva en annorlunda behandling av dessa drycker än den behandling som föreskrivs i samband med tillhandahållande av livsmedel, och det är därför lämpligt att uttryckligen föreskriva att en medlemsstat får innefatta eller undanta tillhandahållande av alkoholhaltiga och/eller alkoholfria drycker när de tillämpar en reducerad skattesats för tillhandahållande av restaurang- och cateringtjänster enligt bilaga III till direktiv 2006/112/EG.

(4)

Direktiv 2006/112/EG bör dessutom ändras så att reducerade skattesatser eller ett undantag kan tillämpas under vissa klart angivna omständigheter av sociala skäl eller hälsoskäl, och så att hänvisningen till ”böcker” i bilaga III kan klargöras och uppdateras för att följa den tekniska utvecklingen.

(5)

Innehållet i vissa bestämmelser i direktiv 2006/112/EG som rör nuvarande undantag och förteckningen i bilaga IV kommer att omfattas av förteckningen över leveranser av varor och tillhandahållande av tjänster på vilka en reducerad skattesats får tillämpas på grundval av detta direktiv. Dessa bestämmelser och artikel IV till direktiv 2006/112/EG bör av tydlighetsskäl utgå.

(6)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (4) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så vitt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

(7)

Direktiv 2006/112/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2006/112/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 104a

Cypern får tillämpa den ena av de två reducerade skattesatser som avses i artikel 98 på leverans av gasol (LPG) i tuber.”

2.

Artikel 105 ska ersättas med följande:

”Artikel 105

1.   Portugal får tillämpa den ena av de två reducerade skattesatser som avses i artikel 98 på broavgifter i Lissabonområdet.

2.   Portugal får för transaktioner som utförs i de autonoma regionerna Azorerna och Madeira och för direkt import till dessa regioner tillämpa lägre skattesatser än dem som gäller på fastlandet.”

3.

I avdelning VIII ska kapitel 3 utgå.

4.

Följande led ska läggas till i artikel 111 med verkan från och med den 1 januari 2011:

”c)

Av Malta, på leveranser av livsmedel och läkemedel.”

5.

I artikel 114.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Vidare får de medlemsstater som avses i första stycket tillämpa en sådan skattesats på barnkläder och barnskor samt bostäder.”

6.

Artikel 115 ska ersättas med följande:

”Artikel 115

De medlemsstater som den 1 januari 1991 tillämpade en reducerad skattesats på barnkläder, barnskor eller bostäder får fortsätta att tillämpa den skattesatsen på leverans av sådana varor eller tillhandahållande av sådana tjänster.”

7.

Artikel 116 ska utgå.

8.

Artikel 117.1 ska utgå.

9.

Artikel 125.2 ska utgå.

10.

Artikel 127 ska utgå från och med den 1 januari 2011.

11.

Artikel 128.2 ska utgå.

12.

Artikel 129.1 ska utgå.

13.

Bilaga III ska ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

14.

Bilaga IV ska utgå.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska till kommissionen genast översända texten till de lagar och andra författningar som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser, ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den första dagen i den första månad som följer på offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 maj 2009.

På rådets vägnar

M. KALOUSEK

Ordförande


(1)  Yttrande av den 19 februari 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrande av den 25 februari 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(4)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.


BILAGA

Bilaga III till direktiv 2006/112/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.

Tillhandahållande, inklusive lån från bibliotek, av böcker på alla typer av fysiska bärare (inbegripet broschyrer, foldrar och liknande trycksaker, bilder-, tecknings- och målarböcker för barn, noter i tryck eller manuskript, kartor och hydrografiska och liknande förteckningar), dagstidningar och tidskrifter förutom sådana som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam.”;

2.

Följande punkter ska införas:

”10a

Renovering och reparation av privata bostäder, dock ej material som utgör en betydande del av den tillhandahållna tjänstens värde.

10b

Fönsterputsning och städning i privata hushåll.”;

3.

Följande punkt ska införas:

”12a

Restaurang- och cateringtjänster, varvid tillhandahållande av (alkoholhaltiga och/eller alkoholfria) drycker får undantas.”

4.

Följande punkter ska läggas till:

”19.

Mindre reparationer av cyklar, skor och lädervaror, kläder och hushållslinne (inbegripet lagning och ändring).

20.

Hemtjänster såsom hemhjälp och vård av barn, gamla, sjuka eller personer med funktionshinder.

21.

Frisörverksamhet.”.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

9.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/21


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 april 2009

om avslutande av de räkenskaper som medlemsstaternas utbetalningsställen redovisat beträffande utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) avseende räkenskapsåret 2008

[delgivet med nr K(2009) 3219]

(2009/373/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (1), särskilt artiklarna 30 och 33,

efter samråd med fondkommittén, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 1290/2005 granskar och godkänner kommissionen, på grundval av de årliga räkenskaper som medlemsstaterna sänt in tillsammans med de upplysningar som krävs för granskning och godkännande och ett intyg om att de inlämnade räkenskaperna är rättvisande, fullständiga och korrekta samt rapporter från de attesterande organen, räkenskaperna för de utbetalningsställen som avses i artikel 6 i den förordningen.

(2)

I enlighet med artikel 16 i kommissionens förordning (EG) nr 883/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller utbetalningsställenas räkenskaper, utgiftsdeklarationer och inkomstdeklarationer samt villkoren för ersättning för utgifter inom ramen för EGFJ och EJFLU (2) tas för räkenskapsåret 2008 hänsyn till de utgifter som medlemsstaterna haft mellan den 16 oktober 2007 och den 15 oktober 2008.

(3)

Kommissionen har granskat de insända uppgifterna och har före den 31 mars 2009 delgivit medlemsstaterna resultatet av granskningen, tillsammans med nödvändiga ändringar.

(4)

Med stöd av den granskning som gjorts av årsredovisningar och kompletterande dokument kan kommissionen för vissa av utbetalningsställena fastställa att de insända årliga räkenskaperna är fullständiga, korrekta och sanningsenliga. Bilaga I visar de räkenskaper som har granskats och godkänts för respektive medlemsstat och de belopp som ska återkrävas från eller betalas till medlemsstaterna.

(5)

Uppgifterna från vissa andra utbetalningsställen kräver ytterligare granskning, och deras räkenskaper kan därför inte godkännas i detta beslut. Bilaga II visar utbetalningsställena i fråga.

(6)

Enligt artikel 33.8 i förordning (EG) nr 1290/2005 ska de ekonomiska följderna av den uteblivna indrivningen bäras till 50 % av den berörda medlemsstaten, om ingen indrivning har skett innan ett program för landsbygdsutveckling har avslutats inom fyra år efter det första administrativa eller rättsliga konstaterandet, eller inom åtta år om indrivningen ingår i ett förfarande i det nationella rättsväsendet, eller vid programmets slut, om denna fyraårs- eller åttaårsfrist löper ut innan dess. I artikel 33.4 i samma förordning åläggs medlemsstaterna att tillsammans med årsräkenskaperna lämna in en sammanfattande redovisning till kommissionen av de förfaranden för återkrav som har inletts med anledning av oegentligheter. Tillämpningsföreskrifter när det gäller medlemsstaternas rapporteringsskyldigheter beträffande de belopp som ska återkrävas fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 (3). I bilaga III till den förordningen finns den tabellen som medlemsstaterna ska lämna in under 2009. Utifrån de uppgifter som medlemsstaterna anger i tabellerna bör kommissionen besluta vilka de ekonomiska följderna ska bli om ingen indrivning ägt rum inom fyra respektive åtta år. Detta beslut påverkar inte framtida beslut om överensstämmelse i enlighet med artikel 33.5 i förordning (EG) nr 1290/2005.

(7)

Enligt artikel 33.7 i förordning (EG) nr 1290/2005 får medlemsstater, efter avslutande av ett landsbygdsutvecklingsprogram, besluta att avbryta indrivningen. Ett sådant beslut får fattas endast om redan åsamkade och förväntade kostnader för indrivningen tillsammans överstiger den summa som ska drivas in, eller om det visar sig omöjligt att genomföra indrivning därför att gäldenären eller de personer som är juridiskt ansvariga för oegentligheten enligt nationell lag har erkänts som oförmögna att betala. Om ett sådant beslut har antagits inom fyra år efter det datum då det första administrativa eller rättsliga konstaterandet gjordes, eller inom åtta år i de fall då indrivningen ingår i ett rättsligt förfarande i det nationella rättsväsendet, bör de ekonomiska följderna av den uteblivna indrivningen till 100 % bäras av gemenskapsbudgeten. I den sammanfattande redovisning som avses i artikel 33.4 i förordning (EG) nr 1290/2005 anges de belopp för vilka medlemsstaterna beslutade att inte fullfölja indrivningsförfarandena och anledningarna till beslutet. Medlemsstaterna belastas inte med dessa belopp, utan de bärs i stället av gemenskapsbudgeten. Detta beslut påverkar inte framtida beslut om överensstämmelse i enlighet med artikel 33.5 i den förordningen.

(8)

I enlighet med artikel 30.2 i förordning (EG) nr 1290/2005 påverkar detta beslut inte beslut som antas senare av kommissionen om att undanta utgifter som inte verkställts i överensstämmelse med gemenskapsbestämmelserna från gemenskapsfinansiering.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med undantag av de utbetalningsställen som anges i artikel 2 avslutas härmed de räkenskaper för räkenskapsåret 2008 som redovisats av medlemsstaternas utbetalningsställen och som gäller utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

I bilaga I anges de belopp som enligt detta beslut ska återkrävas från eller betalas ut till varje medlemsstat inom ramen för varje landsbygdsutvecklingsprogram, även de som följer av tillämpningen av artikel 33.8 i förordning (EG) nr 1290/2005.

Artikel 2

De räkenskaper för räkenskapsåret 2008 som medlemsstaternas utbetalningsställen har redovisat beträffande de utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och som anges i bilaga II, ska avskiljas från detta beslut och ska behandlas i ett framtida beslut om avslutande av räkenskaper.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUT L 171, 23.6.2006, s. 1.

(3)  EUT L 171, 23.6.2006, s. 90.


BILAGA I

EJFLU-UTGIFTER SOM GRANSKATS OCH GODKÄNTS INOM PROGRAMMET FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING OCH ÅTGÄRDER FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2008

Belopp som ska återkrävas från eller betalas till medlemsstaterna per program

A.   Godkända program med deklarerade utgifter för EJFLU

(euro)

CCI

Utgift 2008

Korrigeringar

Totalt

Belopp som inte kan återanvändas

Belopp som granskats och godkänts för räkenskapsåret 2008

Mellanliggande betalningar som återbetalats till medlemsstaten för räkenskapsåret

Belopp som ska återkrävas från (–) eller betalas till (+) medlemsstaten i nästa deklaration

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 773 267,71

0,00

2 773 267,71

0,00

2 773 267,71

2 773 267,70

0,01

112

7 517 843,12

0,00

7 517 843,12

0,00

7 517 843,12

7 517 843,12

0,00

121

33 921 417,84

0,00

33 921 417,84

0,00

33 921 417,84

33 921 417,84

0,00

122

3 230 781,03

0,00

3 230 781,03

0,00

3 230 781,03

3 230 781,03

0,00

123

8 747 619,26

0,00

8 747 619,26

0,00

8 747 619,26

8 747 619,26

0,00

124

366 899,45

0,00

366 899,45

0,00

366 899,45

366 899,45

0,00

125

6 742 251,61

0,00

6 742 251,61

0,00

6 742 251,61

6 742 251,61

0,00

132

962 663,53

0,00

962 663,53

0,00

962 663,53

962 663,54

–0,01

211

118 416 228,12

0,00

118 416 228,12

0,00

118 416 228,12

118 416 228,13

–0,01

212

16 414 198,05

0,00

16 414 198,05

0,00

16 414 198,05

16 414 198,05

0,00

214

232 096 186,00

0,00

232 096 186,00

0,00

232 096 186,00

232 096 185,98

0,02

215

6 080 769,12

0,00

6 080 769,12

0,00

6 080 769,12

6 080 769,12

0,00

221

119 271,73

0,00

119 271,73

0,00

119 271,73

119 271,73

0,00

226

5 267 366,27

0,00

5 267 366,27

0,00

5 267 366,27

5 267 366,26

0,01

311

1 214 435,69

0,00

1 214 435,69

0,00

1 214 435,69

1 214 435,69

0,00

313

1 138 956,20

0,00

1 138 956,20

0,00

1 138 956,20

1 138 956,20

0,00

321

6 127 194,12

0,00

6 127 194,12

0,00

6 127 194,12

6 127 194,12

0,00

322

130 466,63

0,00

130 466,63

0,00

130 466,63

130 466,63

0,00

323

2 742 056,41

0,00

2 742 056,41

0,00

2 742 056,41

2 742 056,41

0,00

331

591 330,97

0,00

591 330,97

0,00

591 330,97

591 330,95

0,02

341

73 775,44

0,00

73 775,44

0,00

73 775,44

73 775,43

0,01

411

33 494,75

0,00

33 494,75

0,00

33 494,75

33 494,75

0,00

413

10 161,18

0,00

10 161,18

0,00

10 161,18

10 161,18

0,00

431

63 865,14

0,00

63 865,14

0,00

63 865,14

63 865,14

0,00

511

7 826 245,86

0,00

7 826 245,86

0,00

7 826 245,86

7 826 245,86

0,00

Totalt

462 608 745,23

0,00

462 608 745,23

0,00

462 608 745,23

462 608 745,18

0,05

BE: 2007BE06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

153 358,59

0,00

153 358,59

0,00

153 358,59

153 358,38

0,21

112

1 108 816,69

0,00

1 108 816,69

0,00

1 108 816,69

1 108 816,22

0,47

121

3 907 452,69

0,00

3 907 452,69

0,00

3 907 452,69

3 907 449,53

3,16

212

3 700 250,09

0,00

3 700 250,09

0,00

3 700 250,09

3 700 250,09

0,00

214

13 126 269,19

0,00

13 126 269,19

0,00

13 126 269,19

13 127 013,26

– 744,07

322

96 563,34

0,00

96 563,34

0,00

96 563,34

96 563,35

–0,01

511

112 584,88

0,00

112 584,88

0,00

112 584,88

112 584,68

0,20

Totalt

22 205 295,47

0,00

22 205 295,47

0,00

22 205 295,47

22 206 035,51

– 740,04

BG: 2007BG06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

10 180 777,43

0,00

10 180 777,43

0,00

10 180 777,43

10 180 777,08

0,35

212

3 086 227,72

0,00

3 086 227,72

0,00

3 086 227,72

3 086 227,69

0,03

611

44 918 822,73

0,00

44 918 822,73

0,00

44 918 822,73

44 918 824,94

–2,21

Totalt

58 185 827,88

0,00

58 185 827,88

0,00

58 185 827,88

58 185 829,71

–1,83

CY: 2007CY06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

2 472 188,02

0,00

2 472 188,02

0,00

2 472 188,02

2 472 188,06

–0,04

131

417 417,82

0,00

417 417,82

 

417 417,82

417 417,82

0,00

211

571 720,53

0,00

571 720,53

 

571 720,53

571 393,43

327,10

212

2 665 068,97

0,00

2 665 068,97

0,00

2 665 068,97

2 660 561,17

4 507,80

214

4 335 052,16

0,00

4 335 052,16

0,00

4 335 052,16

4 335 052,71

–0,55

Totalt

10 461 447,50

0,00

10 461 447,50

0,00

10 461 447,50

10 456 613,19

4 834,31

CZ: 2007CZ06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

71 891,50

0,00

71 891,50

0,00

71 891,50

71 891,54

–0,04

112

8 693 031,90

0,00

8 693 031,90

0,00

8 693 031,90

8 693 033,58

–1,68

113

1 118 596,03

–69 912,99

1 048 683,04

0,00

1 048 683,04

1 048 683,04

0,00

121

4 170 600,08

0,00

4 170 600,08

0,00

4 170 600,08

4 170 601,19

–1,11

122

1 467 206,86

0,00

1 467 206,86

0,00

1 467 206,86

1 467 207,64

–0,78

123

1 518 202,94

0,00

1 518 202,94

0,00

1 518 202,94

1 518 203,18

–0,24

125

143 485,50

0,00

143 485,50

0,00

143 485,50

143 485,52

–0,02

142

109 265,49

–6 829,05

102 436,44

0,00

102 436,44

102 436,44

0,00

211

44 331 032,02

0,00

44 331 032,02

0,00

44 331 032,02

44 331 036,88

–4,86

212

37 168 468,21

0,00

37 168 468,21

0,00

37 168 468,21

37 168 466,37

1,84

213

246 132,05

0,00

246 132,05

0,00

246 132,05

246 132,25

–0,20

214

108 680 869,87

5 205,62

108 686 075,49

0,00

108 686 075,49

108 686 075,49

0,00

221

1 304 288,79

0,00

1 304 288,79

0,00

1 304 288,79

1 304 289,32

–0,53

311

365 052,66

0,00

365 052,66

0,00

365 052,66

365 052,74

–0,08

312

199 586,42

0,00

199 586,42

0,00

199 586,42

199 586,55

–0,13

313

80 579,89

0,00

80 579,89

0,00

80 579,89

80 579,93

–0,04

321

224 497,30

0,00

224 497,30

0,00

224 497,30

224 497,39

–0,09

322

2 565 311,11

0,00

2 565 311,11

0,00

2 565 311,11

2 565 311,83

–0,72

323

82 487,42

0,00

82 487,42

0,00

82 487,42

82 487,51

–0,09

511

155 488,79

0,00

155 488,79

0,00

155 488,79

155 488,97

–0,18

Totalt

212 696 074,83

–71 536,42

212 624 538,41

0,00

212 624 538,41

212 624 547,36

–8,95

DE: 2007DE06RAT001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

511

206 877,01

0,00

206 877,01

0,00

206 877,01

206 877,01

0,00

Totalt

206 877,01

0,00

206 877,01

0,00

206 877,01

206 877,01

0,00

DE: 2007DE06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

114

13 815,04

0,00

13 815,04

0,00

13 815,04

13 815,04

0,00

121

8 633 741,34

0,00

8 633 741,34

0,00

8 633 741,34

8 633 741,33

0,01

123

2 195 091,50

0,00

2 195 091,50

0,00

2 195 091,50

2 195 091,50

0,00

125

4 714 783,18

0,00

4 714 783,18

0,00

4 714 783,18

4 714 783,18

0,00

211

5 186 335,45

0,00

5 186 335,45

0,00

5 186 335,45

5 186 335,45

0,00

212

11 459 028,70

0,00

11 459 028,70

0,00

11 459 028,70

11 459 020,32

8,38

213

24 697,70

0,00

24 697,70

0,00

24 697,70

24 697,70

0,00

214

43 302 284,63

0,00

43 302 284,63

0,00

43 302 284,63

43 301 554,59

730,04

224

127 597,36

0,00

127 597,36

0,00

127 597,36

127 597,36

0,00

225

568 361,54

0,00

568 361,54

0,00

568 361,54

568 361,54

0,00

227

552 009,89

0,00

552 009,89

0,00

552 009,89

552 009,90

–0,01

311

873 313,08

0,00

873 313,08

0,00

873 313,08

873 313,08

0,00

312

50 537,17

0,00

50 537,17

0,00

50 537,17

50 537,17

0,00

313

339 970,30

0,00

339 970,30

0,00

339 970,30

340 561,55

– 591,25

323

770 938,99

0,00

770 938,99

0,00

770 938,99

772 436,43

–1 497,44

331

55 859,76

0,00

55 859,76

0,00

55 859,76

55 859,76

0,00

341

543 774,65

0,00

543 774,65

0,00

543 774,65

543 858,63

–83,98

413

8 241,40

0,00

8 241,40

0,00

8 241,40

8 241,39

0,01

511

1 113 080,31

0,00

1 113 080,31

0,00

1 113 080,31

1 113 080,30

0,01

Totalt

80 533 461,99

0,00

80 533 461,99

0,00

80 533 461,99

80 534 896,22

–1 434,23

DE: 2007DE06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

10 090,53

0,00

10 090,53

0,00

10 090,53

10 090,55

–0,02

121

357 174,20

0,00

357 174,20

0,00

357 174,20

357 174,37

–0,17

213

18 473,96

0,00

18 473,96

0,00

18 473,96

18 474,67

–0,71

214

516 779,10

0,00

516 779,10

0,00

516 779,10

516 781,52

–2,42

216

7 746,62

0,00

7 746,62

0,00

7 746,62

7 746,65

–0,03

311

59 218,91

0,00

59 218,91

0,00

59 218,91

59 218,91

0,00

323

111 226,85

0,00

111 226,85

0,00

111 226,85

111 226,86

–0,01

511

105 617,31

0,00

105 617,31

0,00

105 617,31

105 617,35

–0,04

Totalt

1 186 327,48

0,00

1 186 327,48

0,00

1 186 327,48

1 186 330,88

–3,40

DE: 2007DE06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

4 740 605,12

0,00

4 740 605,12

0,00

4 740 605,12

4 740 606,70

–1,58

123

951 460,00

0,00

951 460,00

0,00

951 460,00

951 460,00

0,00

125

2 250 822,14

0,00

2 250 822,14

0,00

2 250 822,14

2 250 822,59

–0,45

212

435 399,96

0,00

435 399,96

0,00

435 399,96

435 400,99

–1,03

214

9 503 716,52

0,00

9 503 716,52

0,00

9 503 716,52

9 503 708,33

8,19

227

653 369,80

0,00

653 369,80

0,00

653 369,80

653 370,08

–0,28

311

44 481,49

0,00

44 481,49

0,00

44 481,49

44 481,50

–0,01

322

711 959,00

0,00

711 959,00

0,00

711 959,00

711 959,00

0,00

511

294 273,37

0,00

294 273,37

0,00

294 273,37

294 273,39

–0,02

Totalt

19 586 087,40

0,00

19 586 087,40

0,00

19 586 087,40

19 586 082,58

4,82

DE: 2007DE06RPO011

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

3 962 827,50

0,00

3 962 827,50

0,00

3 962 827,50

3 962 827,50

0,00

125

11 609 200,25

0,00

11 609 200,25

0,00

11 609 200,25

11 609 200,72

–0,47

212

5 599 536,55

0,00

5 599 536,55

0,00

5 599 536,55

5 599 536,55

0,00

214

21 092 619,48

0,00

21 092 619,48

0,00

21 092 619,48

21 092 619,48

0,00

215

7 365 953,38

0,00

7 365 953,38

0,00

7 365 953,38

7 365 953,38

0,00

311

121 432,50

0,00

121 432,50

0,00

121 432,50

121 432,50

0,00

312

257 024,98

0,00

257 024,98

0,00

257 024,98

257 024,98

0,00

313

1 750 211,60

0,00

1 750 211,60

0,00

1 750 211,60

1 750 211,72

–0,12

321

2 931 112,50

0,00

2 931 112,50

0,00

2 931 112,50

2 931 112,50

0,00

322

1 545 266,06

0,00

1 545 266,06

0,00

1 545 266,06

1 545 266,19

–0,13

323

727 797,99

0,00

727 797,99

0,00

727 797,99

727 797,99

0,00

413

39 508,00

0,00

39 508,00

0,00

39 508,00

39 508,00

0,00

431

29 565,52

0,00

29 565,52

0,00

29 565,52

29 565,52

0,00

511

386 083,71

0,00

386 083,71

0,00

386 083,71

386 083,71

0,00

Totalt

57 418 140,02

0,00

57 418 140,02

0,00

57 418 140,02

57 418 140,74

–0,72

DE: 2007DE06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

89 041,33

0,00

89 041,33

0,00

89 041,33

89 041,33

0,00

115

309 072,31

0,00

309 072,31

0,00

309 072,31

309 072,31

0,00

121

2 183 242,80

0,00

2 183 242,80

0,00

2 183 242,80

2 183 242,80

0,00

123

54 671,79

0,00

54 671,79

0,00

54 671,79

54 671,79

0,00

125

591 839,77

0,00

591 839,77

0,00

591 839,77

591 839,77

0,00

211

246 958,58

0,00

246 958,58

0,00

246 958,58

246 958,58

0,00

212

4 488 168,57

0,00

4 488 168,57

0,00

4 488 168,57

4 488 168,57

0,00

213

1 405 260,80

0,00

1 405 260,80

0,00

1 405 260,80

1 405 260,80

0,00

214

25 572 767,33

0,00

25 572 767,33

0,00

25 572 767,33

25 572 767,33

0,00

216

181 414,09

0,00

181 414,09

0,00

181 414,09

181 414,09

0,00

221

105 351,00

0,00

105 351,00

0,00

105 351,00

105 351,00

0,00

224

8 143,40

0,00

8 143,40

0,00

8 143,40

8 143,40

0,00

227

254 959,49

0,00

254 959,49

0,00

254 959,49

254 959,49

0,00

311

277 442,97

0,00

277 442,97

0,00

277 442,97

277 442,97

0,00

313

25 412,56

0,00

25 412,56

0,00

25 412,56

25 412,56

0,00

321

289 021,15

0,00

289 021,15

0,00

289 021,15

289 021,15

0,00

322

1 617 921,11

0,00

1 617 921,11

0,00

1 617 921,11

1 617 921,11

0,00

323

54 132,19

0,00

54 132,19

0,00

54 132,19

54 132,19

0,00

511

243 576,06

0,00

243 576,06

0,00

243 576,06

243 576,06

0,00

Totalt

37 998 397,30

0,00

37 998 397,30

0,00

37 998 397,30

37 998 397,30

0,00

DE: 2007DE06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

23 777,00

0,00

23 777,00

0,00

23 777,00

23 777,00

0,00

112

184 500,00

0,00

184 500,00

0,00

184 500,00

184 500,00

0,00

121

2 467 231,95

0,00

2 467 231,95

0,00

2 467 231,95

2 568 520,45

– 101 288,50

123

1 409 861,50

0,00

1 409 861,50

0,00

1 409 861,50

1 409 861,50

0,00

125

8 180 831,07

0,00

8 180 831,07

0,00

8 180 831,07

8 180 831,07

0,00

126

2 383 637,07

0,00

2 383 637,07

0,00

2 383 637,07

2 383 637,07

0,00

212

6 573 013,47

0,00

6 573 013,47

0,00

6 573 013,47

6 573 013,47

0,00

214

6 513 299,35

0,00

6 513 299,35

0,00

6 513 299,35

6 571 962,16

–58 662,81

311

114 001,50

0,00

114 001,50

0,00

114 001,50

12 713,00

101 288,50

313

72 033,93

0,00

72 033,93

0,00

72 033,93

72 033,93

0,00

323

204 277,61

0,00

204 277,61

0,00

204 277,61

204 277,61

0,00

331

11 320,50

0,00

11 320,50

0,00

11 320,50

11 320,50

0,00

341

348 767,25

0,00

348 767,25

0,00

348 767,25

348 767,25

0,00

Totalt

28 486 552,20

0,00

28 486 552,20

0,00

28 486 552,20

28 545 215,01

–58 662,81

DE: 2007DE06RPO018

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

117 074,60

0,00

117 074,60

0,00

117 074,60

117 074,60

0,00

125

38 306,04

0,00

38 306,04

0,00

38 306,04

38 306,04

0,00

214

1 079 970,17

0,00

1 079 970,17

0,00

1 079 970,17

1 079 970,16

0,01

227

242 972,54

0,00

242 972,54

0,00

242 972,54

242 972,54

0,00

311

6 549,77

0,00

6 549,77

0,00

6 549,77

6 549,77

0,00

431

57 881,00

0,00

57 881,00

0,00

57 881,00

57 881,00

0,00

511

8 970,20

0,00

8 970,20

0,00

8 970,20

8 970,21

–0,01

Totalt

1 551 724,32

0,00

1 551 724,32

0,00

1 551 724,32

1 551 724,32

0,00

DE: 2007DE06RPO019

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

1 435 117,50

0,00

1 435 117,50

0,00

1 435 117,50

1 435 117,50

0,00

121

3 307 448,76

0,00

3 307 448,76

0,00

3 307 448,76

3 307 448,76

0,00

211

114 651,32

0,00

114 651,32

0,00

114 651,32

114 651,32

0,00

212

10 710 085,16

0,00

10 710 085,16

0,00

10 710 085,16

10 710 559,96

– 474,80

214

24 911 469,79

0,00

24 911 469,79

0,00

24 911 469,79

24 911 469,79

0,00

221

1 465 474,77

0,00

1 465 474,77

0,00

1 465 474,77

1 480 315,01

–14 840,24

227

989 162,60

0,00

989 162,60

0,00

989 162,60

989 162,60

0,00

311

97 241,43

0,00

97 241,43

0,00

97 241,43

97 241,43

0,00

313

7 778,32

0,00

7 778,32

0,00

7 778,32

7 778,32

0,00

322

22 777,71

0,00

22 777,71

0,00

22 777,71

22 777,71

0,00

341

109 828,84

0,00

109 828,84

0,00

109 828,84

109 828,84

0,00

411

50 285,70

0,00

50 285,70

0,00

50 285,70

50 285,70

0,00

413

24 679,10

0,00

24 679,10

0,00

24 679,10

24 679,10

0,00

431

71 196,39

0,00

71 196,39

0,00

71 196,39

71 196,38

0,01

511

926 196,84

0,00

926 196,84

0,00

926 196,84

926 196,84

0,00

Totalt

44 243 394,23

0,00

44 243 394,23

0,00

44 243 394,23

44 258 709,26

–15 315,03

DE: 2007DE06RPO020

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

1 035 021,62

0,00

1 035 021,62

0,00

1 035 021,62

1 035 021,62

0,00

212

4 417 237,44

0,00

4 417 237,44

0,00

4 417 237,44

4 417 237,44

0,00

213

1 713 888,91

0,00

1 713 888,91

0,00

1 713 888,91

1 713 888,90

0,01

214

48 098 914,93

0,00

48 098 914,93

0,00

48 098 914,93

48 098 914,93

0,00

221

272 637,36

0,00

272 637,36

0,00

272 637,36

272 637,36

0,00

311

35 756,25

0,00

35 756,25

0,00

35 756,25

35 756,25

0,00

511

204 818,32

0,00

204 818,32

0,00

204 818,32

204 818,32

0,00

Totalt

55 778 274,83

0,00

55 778 274,83

0,00

55 778 274,83

55 778 274,82

0,01

DE: 2007DE06RPO023

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

83 340,00

0,00

83 340,00

0,00

83 340,00

83 340,00

0,00

114

186 058,50

0,00

186 058,50

0,00

186 058,50

186 058,50

0,00

125

6 805 321,57

0,00

6 805 321,57

0,00

6 805 321,57

6 805 321,57

0,00

126

1 074 102,86

0,00

1 074 102,86

0,00

1 074 102,86

1 074 102,86

0,00

212

15 189 439,86

0,00

15 189 439,86

0,00

15 189 439,86

15 189 439,86

0,00

214

27 940 739,85

0,00

27 940 739,85

0,00

27 940 739,85

27 940 739,84

0,01

221

474 016,55

0,00

474 016,55

0,00

474 016,55

474 016,55

0,00

227

525 084,43

0,00

525 084,43

0,00

525 084,43

525 084,43

0,00

311

22 881,75

0,00

22 881,75

0,00

22 881,75

22 881,75

0,00

313

6 438,00

0,00

6 438,00

0,00

6 438,00

6 438,00

0,00

321

4 013 650,01

0,00

4 013 650,01

0,00

4 013 650,01

4 013 650,01

0,00

322

7 530 600,01

0,00

7 530 600,01

0,00

7 530 600,01

7 530 600,01

0,00

323

229 666,26

0,00

229 666,26

0,00

229 666,26

229 666,26

0,00

413

45 360,00

0,00

45 360,00

0,00

45 360,00

45 360,00

0,00

431

256 393,00

0,00

256 393,00

0,00

256 393,00

256 393,00

0,00

511

453 227,08

0,00

453 227,08

0,00

453 227,08

453 227,08

0,00

Totalt

64 836 319,73

0,00

64 836 319,73

0,00

64 836 319,73

64 836 319,72

0,01

DK: 2007DK06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 605 250,45

0,00

2 605 250,45

0,00

2 605 250,45

2 605 250,45

0,00

112

2 497 872,15

0,00

2 497 872,15

0,00

2 497 872,15

2 497 872,15

0,00

113

155 899,63

0,00

155 899,63

0,00

155 899,63

155 899,63

0,00

121

6 957 657,37

0,00

6 957 657,37

0,00

6 957 657,37

6 957 461,06

196,31

123

6 992 054,48

0,00

6 992 054,48

0,00

6 992 054,48

6 992 054,48

0,00

124

447,96

0,00

447,96

0,00

447,96

447,96

0,00

125

724 440,18

0,00

724 440,18

0,00

724 440,18

724 440,18

0,00

133

152 050,12

0,00

152 050,12

0,00

152 050,12

152 050,12

0,00

212

1 213 785,16

0,00

1 213 785,16

0,00

1 213 785,16

1 600 659,20

– 386 874,04

214

30 621 035,46

0,00

30 621 035,46

0,00

30 621 035,46

30 624 808,99

–3 773,53

216

2 811 731,07

0,00

2 811 731,07

0,00

2 811 731,07

2 811 731,07

0,00

221

6 332 065,47

0,00

6 332 065,47

0,00

6 332 065,47

6 332 065,47

0,00

225

27 261,67

0,00

27 261,67

0,00

27 261,67

27 261,67

0,00

226

2 812 140,71

0,00

2 812 140,71

0,00

2 812 140,71

2 812 140,71

0,00

227

916 681,16

0,00

916 681,16

0,00

916 681,16

916 681,16

0,00

311

812 433,90

0,00

812 433,90

0,00

812 433,90

812 433,90

0,00

313

1 388 389,03

0,00

1 388 389,03

0,00

1 388 389,03

1 388 389,04

–0,01

321

3 510 780,28

0,00

3 510 780,28

0,00

3 510 780,28

3 510 780,28

0,00

322

2 311 886,05

0,00

2 311 886,05

0,00

2 311 886,05

2 311 886,06

–0,01

323

5 426,33

0,00

5 426,33

0,00

5 426,33

5 426,33

0,00

413

6 920,49

0,00

6 920,49

0,00

6 920,49

6 920,49

0,00

431

363 079,23

0,00

363 079,23

0,00

363 079,23

418 824,09

–55 744,86

511

737 522,46

0,00

737 522,46

0,00

737 522,46

737 522,46

0,00

Totalt

73 956 810,81

0,00

73 956 810,81

0,00

73 956 810,81

74 403 006,95

– 446 196,14

EE: 2007EE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

2 684 289,25

0,00

2 684 289,25

0,00

2 684 289,25

2 684 289,29

–0,04

114

337 435,46

0,00

337 435,46

0,00

337 435,46

337 435,24

0,22

121

6 481 525,80

0,00

6 481 525,80

0,00

6 481 525,80

6 424 570,47

56 955,33

125

527 660,53

0,00

527 660,53

0,00

527 660,53

527 660,51

0,02

212

6 657 596,42

0,00

6 657 596,42

0,00

6 657 596,42

6 657 596,99

–0,57

213

527 829,44

0,00

527 829,44

0,00

527 829,44

527 814,61

14,83

214

2 600 659,40

0,00

2 600 659,40

0,00

2 600 659,40

2 579 709,11

20 950,29

322

398 895,33

0,00

398 895,33

0,00

398 895,33

398 895,35

–0,02

511

3 788 833,81

0,00

3 788 833,81

0,00

3 788 833,81

3 788 833,98

–0,17

Totalt

24 004 725,44

0,00

24 004 725,44

0,00

24 004 725,44

23 926 805,55

77 919,89

ES: 2007ES06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

736 040,89

0,00

736 040,89

0,00

736 040,89

736 041,31

–0,42

211

6 334 364,31

0,00

6 334 364,31

0,00

6 334 364,31

6 334 312,07

52,24

212

4 756 618,06

0,00

4 756 618,06

0,00

4 756 618,06

4 756 623,88

–5,82

214

65 756 048,77

0,00

65 756 048,77

0,00

65 756 048,77

65 755 835,92

212,85

221

8 200 769,75

0,00

8 200 769,75

0,00

8 200 769,75

8 200 327,28

442,47

Totalt

85 783 841,78

0,00

85 783 841,78

0,00

85 783 841,78

85 783 140,46

701,32

ES: 2007ES06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

354 806,05

0,00

354 806,05

0,00

354 806,05

354 806,54

–0,49

112

1 757 052,75

0,00

1 757 052,75

0,00

1 757 052,75

1 757 052,52

0,23

113

1 019 511,81

0,00

1 019 511,81

0,00

1 019 511,81

1 019 511,87

–0,06

121

4 790 099,12

0,00

4 790 099,12

0,00

4 790 099,12

4 790 101,23

–2,11

123

8 583 666,69

0,00

8 583 666,69

0,00

8 583 666,69

8 636 061,67

–52 394,98

124

395,89

0,00

395,89

0,00

395,89

494,86

–98,97

125

7 677 301,15

0,00

7 677 301,15

0,00

7 677 301,15

7 677 301,49

–0,34

132

113 810,88

0,00

113 810,88

0,00

113 810,88

113 802,35

8,53

133

114 683,71

0,00

114 683,71

0,00

114 683,71

114 683,71

0,00

211

6 042 389,29

0,00

6 042 389,29

0,00

6 042 389,29

6 042 391,84

–2,55

212

4 586 628,60

0,00

4 586 628,60

0,00

4 586 628,60

4 586 647,26

–18,66

214

10 690 039,74

0,00

10 690 039,74

0,00

10 690 039,74

10 690 038,04

1,70

221

2 916 640,93

0,00

2 916 640,93

0,00

2 916 640,93

2 916 640,89

0,04

223

29 727,43

0,00

29 727,43

0,00

29 727,43

29 727,43

0,00

226

6 317 381,57

0,00

6 317 381,57

0,00

6 317 381,57

6 317 381,64

–0,07

227

3 623 891,34

0,00

3 623 891,34

0,00

3 623 891,34

3 623 891,29

0,05

313

499 766,50

0,00

499 766,50

0,00

499 766,50

499 766,52

–0,02

322

7 137 761,73

0,00

7 137 761,73

0,00

7 137 761,73

7 137 761,58

0,15

323

604 552,08

0,00

604 552,08

0,00

604 552,08

604 551,93

0,15

411

594 795,00

0,00

594 795,00

0,00

594 795,00

594 795,00

0,00

413

3 736 083,00

0,00

3 736 083,00

0,00

3 736 083,00

3 736 083,00

0,00

421

223 301,00

0,00

223 301,00

0,00

223 301,00

223 301,00

0,00

431

758 821,00

0,00

758 821,00

0,00

758 821,00

758 821,00

0,00

511

77 165,46

0,00

77 165,46

0,00

77 165,46

77 164,96

0,50

Totalt

72 250 272,72

0,00

72 250 272,72

0,00

72 250 272,72

72 302 779,62

–52 506,90

ES: 2007ES06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

23 543 771,35

0,00

23 543 771,35

0,00

23 543 771,35

23 543 709,15

62,20

211

6 796 685,01

0,00

6 796 685,01

0,00

6 796 685,01

6 796 679,95

5,06

212

101 944,90

0,00

101 944,90

0,00

101 944,90

101 944,84

0,06

213

619 208,57

0,00

619 208,57

0,00

619 208,57

619 206,97

1,60

214

5 151 954,66

0,00

5 151 954,66

0,00

5 151 954,66

5 151 954,60

0,06

Totalt

36 213 564,49

0,00

36 213 564,49

0,00

36 213 564,49

36 213 495,51

68,98

ES: 2007ES06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

120 893,44

0,00

120 893,44

0,00

120 893,44

120 893,42

0,02

121

777 330,20

0,00

777 330,20

0,00

777 330,20

777 329,95

0,25

123

1 045 635,11

0,00

1 045 635,11

0,00

1 045 635,11

1 045 635,13

–0,02

214

1 121 896,43

0,00

1 121 896,43

0,00

1 121 896,43

1 121 895,66

0,77

216

167 139,20

0,00

167 139,20

0,00

167 139,20

0,00

167 139,20

221

77 996,79

0,00

77 996,79

0,00

77 996,79

77 996,71

0,08

227

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167 139,13

– 167 139,13

Totalt

3 310 891,17

0,00

3 310 891,17

0,00

3 310 891,17

3 310 890,00

1,17

ES: 2007ES06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

3 070 613,25

0,00

3 070 613,25

0,00

3 070 613,25

3 070 613,25

0,00

114

161 752,20

0,00

161 752,20

0,00

161 752,20

161 752,20

0,00

211

1 260 593,18

0,00

1 260 593,18

0,00

1 260 593,18

1 260 593,18

0,00

214

2 478 219,00

0,00

2 478 219,00

0,00

2 478 219,00

2 478 219,00

0,00

221

43 139,02

0,00

43 139,02

0,00

43 139,02

43 139,02

0,00

Totalt

7 014 316,65

0,00

7 014 316,65

0,00

7 014 316,65

7 014 316,65

0,00

ES: 2007ES06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

35 691,52

0,00

35 691,52

0,00

35 691,52

35 691,52

0,00

112

2 779 979,22

0,00

2 779 979,22

0,00

2 779 979,22

2 779 979,21

0,01

113

5 978 779,94

0,00

5 978 779,94

0,00

5 978 779,94

5 978 808,72

–28,78

121

5 896 128,42

0,00

5 896 128,42

0,00

5 896 128,42

5 896 128,42

0,00

123

5 786 335,08

0,00

5 786 335,08

0,00

5 786 335,08

5 786 335,11

–0,03

125

3 693 754,70

0,00

3 693 754,70

0,00

3 693 754,70

3 693 754,73

–0,03

211

2 490 411,15

0,00

2 490 411,15

0,00

2 490 411,15

2 490 411,15

0,00

212

6 736 580,35

0,00

6 736 580,35

0,00

6 736 580,35

6 736 580,35

0,00

214

22 814 861,03

0,00

22 814 861,03

0,00

22 814 861,03

22 814 859,95

1,08

221

18 954 204,71

0,00

18 954 204,71

0,00

18 954 204,71

18 954 204,38

0,33

227

1 698 138,35

0,00

1 698 138,35

0,00

1 698 138,35

1 698 138,26

0,09

Totalt

76 864 864,47

0,00

76 864 864,47

0,00

76 864 864,47

76 864 891,80

–27,33

ES: 2007ES06RPO008

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

2 874 952,76

0,00

2 874 952,76

0,00

2 874 952,76

2 874 952,73

0,03

113

11 048 171,41

0,00

11 048 171,41

0,00

11 048 171,41

11 048 252,84

–81,43

121

7 134 867,39

0,00

7 134 867,39

0,00

7 134 867,39

7 134 867,54

–0,15

123

8 852 822,87

0,00

8 852 822,87

0,00

8 852 822,87

8 852 877,39

–54,52

211

4 499 817,33

0,00

4 499 817,33

0,00

4 499 817,33

4 499 817,48

–0,15

212

12 641 207,83

0,00

12 641 207,83

0,00

12 641 207,83

12 641 208,48

–0,65

214

10 698 392,28

0,00

10 698 392,28

0,00

10 698 392,28

10 698 379,21

13,07

215

244 604,93

0,00

244 604,93

0,00

244 604,93

244 604,92

0,01

221

10 919 755,96

0,00

10 919 755,96

0,00

10 919 755,96

10 919 703,79

52,17

225

2 733 454,47

0,00

2 733 454,47

0,00

2 733 454,47

2 733 455,46

–0,99

226

521 729,54

0,00

521 729,54

0,00

521 729,54

521 724,66

4,88

Totalt

72 169 776,77

0,00

72 169 776,77

0,00

72 169 776,77

72 169 844,50

–67,73

ES: 2007ES06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

109 837,71

0,00

109 837,71

0,00

109 837,71

109 837,70

0,01

112

1 432 337,89

0,00

1 432 337,89

0,00

1 432 337,89

1 432 337,89

0,00

113

763 480,92

0,00

763 480,92

0,00

763 480,92

763 484,25

–3,33

114

73 197,04

0,00

73 197,04

0,00

73 197,04

73 197,07

–0,03

115

6 145,60

0,00

6 145,60

0,00

6 145,60

6 145,62

–0,02

121

4 323 432,28

0,00

4 323 432,28

0,00

4 323 432,28

4 323 432,29

–0,01

123

5 375 893,54

0,00

5 375 893,54

0,00

5 375 893,54

5 375 893,57

–0,03

125

9 225 906,98

0,00

9 225 906,98

0,00

9 225 906,98

9 225 906,92

0,06

132

12 424,85

0,00

12 424,85

0,00

12 424,85

12 424,85

0,00

133

104 659,06

0,00

104 659,06

0,00

104 659,06

104 659,05

0,01

211

1 465 033,97

0,00

1 465 033,97

0,00

1 465 033,97

1 465 045,18

–11,21

212

377 492,17

0,00

377 492,17

0,00

377 492,17

377 501,45

–9,28

214

4 319 412,67

0,00

4 319 412,67

0,00

4 319 412,67

4 319 412,70

–0,03

215

388 150,46

0,00

388 150,46

0,00

388 150,46

388 150,47

–0,01

221

78 065,83

0,00

78 065,83

0,00

78 065,83

78 065,88

–0,05

226

772 813,10

0,00

772 813,10

0,00

772 813,10

772 813,07

0,03

227

962 038,24

0,00

962 038,24

0,00

962 038,24

962 038,44

–0,20

311

26 297,76

0,00

26 297,76

0,00

26 297,76

26 297,77

–0,01

413

16 925,25

0,00

16 925,25

0,00

16 925,25

16 925,25

0,00

511

25 055,68

0,00

25 055,68

0,00

25 055,68

25 055,69

–0,01

Totalt

29 858 601,00

0,00

29 858 601,00

0,00

29 858 601,00

29 858 625,11

–24,11

ES: 2007ES06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

1 804 966,83

0,00

1 804 966,83

0,00

1 804 966,83

1 804 966,88

–0,05

212

7 832 230,23

0,00

7 832 230,23

0,00

7 832 230,23

7 832 230,09

0,14

214

11 826 056,06

0,00

11 826 056,06

0,00

11 826 056,06

11 826 037,98

18,08

221

14 461 602,20

0,00

14 461 602,20

0,00

14 461 602,20

14 461 602,15

0,05

Totalt

35 924 855,32

0,00

35 924 855,32

0,00

35 924 855,32

35 924 837,10

18,22

ES: 2007ES06RPO012

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

40 847,80

0,00

40 847,80

0,00

40 847,80

40 847,80

0,00

121

22 461,22

0,00

22 461,22

0,00

22 461,22

22 461,22

0,00

123

93 200,43

0,00

93 200,43

0,00

93 200,43

93 200,43

0,00

125

179 925,29

0,00

179 925,29

0,00

179 925,29

179 925,29

0,00

211

137 287,04

0,00

137 287,04

0,00

137 287,04

137 287,04

0,00

214

695 648,09

0,00

695 648,09

0,00

695 648,09

652 316,03

43 332,06

221

562 163,72

0,00

562 163,72

0,00

562 163,72

605 495,78

–43 332,06

Totalt

1 731 533,59

0,00

1 731 533,59

0,00

1 731 533,59

1 731 533,59

0,00

ES: 2007ES06RPO013

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

125

178 351,14

0,00

178 351,14

0,00

178 351,14

178 351,14

0,00

214

757 712,94

0,00

757 712,94

0,00

757 712,94

757 712,79

0,15

221

185 160,29

0,00

185 160,29

0,00

185 160,29

185 160,32

–0,03

Totalt

1 121 224,37

0,00

1 121 224,37

0,00

1 121 224,37

1 121 224,25

0,12

ES: 2007ES06RPO014

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

464 978,86

0,00

464 978,86

0,00

464 978,86

464 978,84

0,02

113

226 820,34

0,00

226 820,34

0,00

226 820,34

226 820,70

–0,36

121

2 268 788,02

0,00

2 268 788,02

0,00

2 268 788,02

2 268 787,74

0,28

122

158 508,69

0,00

158 508,69

0,00

158 508,69

156 688,82

1 819,87

123

965 935,42

0,00

965 935,42

0,00

965 935,42

965 935,43

–0,01

125

2 478 485,82

0,00

2 478 485,82

0,00

2 478 485,82

2 478 485,89

–0,07

211

1 609 682,29

0,00

1 609 682,29

0,00

1 609 682,29

1 609 687,70

–5,41

212

463 085,60

0,00

463 085,60

0,00

463 085,60

463 087,73

–2,13

213

208 004,84

0,00

208 004,84

0,00

208 004,84

208 005,00

–0,16

214

2 058 918,64

0,00

2 058 918,64

0,00

2 058 918,64

2 058 921,46

–2,82

221

574 023,14

0,00

574 023,14

0,00

574 023,14

574 023,24

–0,10

226

436 211,94

0,00

436 211,94

0,00

436 211,94

483 938,93

–47 726,99

227

1 305 765,82

0,00

1 305 765,82

0,00

1 305 765,82

1 407 626,14

– 101 860,32

323

202 878,09

0,00

202 878,09

0,00

202 878,09

222 113,16

–19 235,07

Totalt

13 422 087,51

0,00

13 422 087,51

0,00

13 422 087,51

13 589 100,78

– 167 013,27

ES: 2007ES06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

247 487,79

0,00

247 487,79

0,00

247 487,79

247 487,87

–0,08

113

135 593,47

0,00

135 593,47

0,00

135 593,47

135 593,61

–0,14

121

1 039 469,28

0,00

1 039 469,28

0,00

1 039 469,28

1 039 472,46

–3,18

122

308 228,84

0,00

308 228,84

0,00

308 228,84

308 229,44

–0,60

123

1 092 094,91

0,00

1 092 094,91

0,00

1 092 094,91

1 092 094,92

–0,01

125

80 751,03

0,00

80 751,03

0,00

80 751,03

80 751,07

–0,04

211

1 409 622,92

0,00

1 409 622,92

0,00

1 409 622,92

1 409 622,92

0,00

212

4 574,49

0,00

4 574,49

0,00

4 574,49

4 574,50

–0,01

214

322 620,52

0,00

322 620,52

0,00

322 620,52

322 620,57

–0,05

226

191 000,64

0,00

191 000,64

0,00

191 000,64

191 000,65

–0,01

227

23 990,93

0,00

23 990,93

0,00

23 990,93

23 990,94

–0,01

321

31 190,87

0,00

31 190,87

0,00

31 190,87

31 190,87

0,00

Totalt

4 886 625,69

0,00

4 886 625,69

0,00

4 886 625,69

4 886 629,82

–4,13

ES: 2007ES06RPO016

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

31 789,92

0,00

31 789,92

0,00

31 789,92

31 789,92

0,00

112

156 359,75

0,00

156 359,75

0,00

156 359,75

156 359,65

0,10

113

384 942,20

0,00

384 942,20

0,00

384 942,20

384 937,32

4,88

121

973 581,26

0,00

973 581,26

0,00

973 581,26

973 580,11

1,15

122

7 593,62

0,00

7 593,62

0,00

7 593,62

7 593,62

0,00

123

212 045,72

0,00

212 045,72

0,00

212 045,72

212 045,71

0,01

125

1 272 359,19

0,00

1 272 359,19

0,00

1 272 359,19

1 272 358,89

0,30

211

233 837,99

0,00

233 837,99

0,00

233 837,99

233 837,69

0,30

214

964 061,10

0,00

964 061,10

0,00

964 061,10

964 058,02

3,08

216

41 686,97

0,00

41 686,97

0,00

41 686,97

41 686,97

0,00

221

239 175,16

0,00

239 175,16

0,00

239 175,16

239 174,98

0,18

223

5 899,64

0,00

5 899,64

0,00

5 899,64

5 899,63

0,01

226

698 198,43

0,00

698 198,43

0,00

698 198,43

698 198,33

0,10

227

1 286 101,86

0,00

1 286 101,86

0,00

1 286 101,86

1 286 101,76

0,10

313

259 783,49

0,00

259 783,49

0,00

259 783,49

259 783,48

0,01

322

343 771,34

0,00

343 771,34

0,00

343 771,34

343 771,20

0,14

323

99 903,26

0,00

99 903,26

0,00

99 903,26

99 903,21

0,05

Totalt

7 211 090,90

0,00

7 211 090,90

0,00

7 211 090,90

7 211 080,49

10,41

ES: 2007ES06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 027 478,30

0,00

1 027 478,30

0,00

1 027 478,30

1 027 478,24

0,06

113

1 055 705,76

0,00

1 055 705,76

0,00

1 055 705,76

1 055 720,10

–14,34

121

3 042 912,25

0,00

3 042 912,25

0,00

3 042 912,25

3 042 912,38

–0,13

214

3 965 150,23

0,00

3 965 150,23

0,00

3 965 150,23

3 965 156,27

–6,04

221

527 843,12

0,00

527 843,12

0,00

527 843,12

527 845,30

–2,18

Totalt

9 619 089,66

0,00

9 619 089,66

0,00

9 619 089,66

9 619 112,29

–22,63

FI: 2007FI06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 338,67

0,00

1 338,67

0,00

1 338,67

1 338,67

0,00

113

6 943 513,92

0,00

6 943 513,92

0,00

6 943 513,92

6 941 691,61

1 822,31

123

93 746,95

0,00

93 746,95

0,00

93 746,95

93 746,98

–0,03

211

65 502 466,78

–6 623,23

65 495 843,55

0,00

65 495 843,55

65 495 843,55

0,00

212

52 179 422,48

480,17

52 179 902,65

0,00

52 179 902,65

52 179 902,65

0,00

214

89 063 839,48

98,47

89 063 937,95

0,00

89 063 937,95

89 063 937,94

0,01

221

785 216,03

– 184 553,41

600 662,62

0,00

600 662,62

600 662,62

0,00

311

190 585,77

0,00

190 585,77

0,00

190 585,77

196 344,61

–5 758,84

312

662 649,17

0,00

662 649,17

0,00

662 649,17

798 605,90

– 135 956,73

313

37,44

0,00

37,44

0,00

37,44

37,44

0,00

321

3 687,57

0,00

3 687,57

0,00

3 687,57

3 698,42

–10,85

322

3 179,15

0,00

3 179,15

0,00

3 179,15

3 169,43

9,72

413

49 588,13

–4 944,37

44 643,76

0,00

44 643,76

44 643,76

0,00

431

95 867,74

0,00

95 867,74

0,00

95 867,74

76 694,19

19 173,55

511

571 513,89

0,00

571 513,89

0,00

571 513,89

571 506,17

7,72

Totalt

216 146 653,17

– 195 542,37

215 951 110,80

0,00

215 951 110,80

216 071 823,94

– 120 713,14

FI: 2007FI06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

75 333,80

0,00

75 333,80

0,00

75 333,80

75 334,24

–0,44

121

267 970,20

0,00

267 970,20

0,00

267 970,20

267 970,27

–0,07

212

1 538 186,06

0,00

1 538 186,06

0,00

1 538 186,06

1 537 999,35

186,71

214

1 861 632,57

0,00

1 861 632,57

0,00

1 861 632,57

1 876 884,26

–15 251,69

312

17 544,93

0,00

17 544,93

0,00

17 544,93

17 544,93

0,00

511

127 112,01

0,00

127 112,01

0,00

127 112,01

127 111,95

0,06

Totalt

3 887 779,57

0,00

3 887 779,57

0,00

3 887 779,57

3 902 845,00

–15 065,43

FR: 2007FR06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 398 005,69

0,00

1 398 005,69

0,00

1 398 005,69

1 351 209,25

46 796,44

112

71 310 904,92

0,00

71 310 904,92

0,00

71 310 904,92

71 298 569,13

12 335,79

113

5 289 294,53

0,00

5 289 294,53

0,00

5 289 294,53

5 289 299,52

–4,99

121

104 624 885,81

0,00

104 624 885,81

0,00

104 624 885,81

104 495 317,15

129 568,66

122

4 403 386,55

0,00

4 403 386,55

0,00

4 403 386,55

4 391 316,26

12 070,29

123

30 377 464,69

0,00

30 377 464,69

0,00

30 377 464,69

30 446 268,10

–68 803,41

125

4 040 834,72

0,00

4 040 834,72

0,00

4 040 834,72

4 035 053,43

5 781,29

211

292 002 981,19

0,00

292 002 981,19

0,00

292 002 981,19

292 002 523,82

457,37

212

–21,50

0,00

–21,50

0,00

–21,50

271,99

– 293,49

214

203 447 338,69

0,00

203 447 338,69

0,00

203 447 338,69

203 452 812,45

–5 473,76

221

1 923 202,69

0,00

1 923 202,69

0,00

1 923 202,69

1 921 721,73

1 480,96

223

362 339,13

0,00

362 339,13

0,00

362 339,13

362 447,93

– 108,80

226

37 261 520,99

0,00

37 261 520,99

0,00

37 261 520,99

37 255 703,98

5 817,01

227

251 468,71

0,00

251 468,71

0,00

251 468,71

251 884,89

– 416,18

323

2 932 737,22

0,00

2 932 737,22

0,00

2 932 737,22

2 891 066,65

41 670,57

511

801 490,56

0,00

801 490,56

0,00

801 490,56

801 490,56

0,00

Totalt

760 427 834,59

0,00

760 427 834,59

0,00

760 427 834,59

760 246 956,84

180 877,75

FR: 2007FR06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

49 474,50

0,00

49 474,50

0,00

49 474,50

49 475,06

–0,56

211

7 418,09

0,00

7 418,09

0,00

7 418,09

7 418,13

–0,04

212

3 451,38

0,00

3 451,38

0,00

3 451,38

3 451,40

–0,02

214

351 015,54

0,00

351 015,54

0,00

351 015,54

351 016,91

–1,37

Totalt

411 359,51

0,00

411 359,51

0,00

411 359,51

411 361,50

–1,99

FR: 2007FR06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

212

137 020,95

0,00

137 020,95

0,00

137 020,95

137 021,28

–0,33

214

111 327,20

0,00

111 327,20

0,00

111 327,20

111 327,32

–0,12

Totalt

248 348,15

0,00

248 348,15

0,00

248 348,15

248 348,60

–0,45

FR: 2007FR06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

436 232,55

0,00

436 232,55

0,00

436 232,55

436 232,55

0,00

211

578 831,63

0,00

578 831,63

0,00

578 831,63

578 832,02

–0,39

214

666 254,27

0,00

666 254,27

0,00

666 254,27

666 255,37

–1,10

Totalt

1 681 318,45

0,00

1 681 318,45

0,00

1 681 318,45

1 681 319,94

–1,49

FR: 2007FR06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

516 497,87

0,00

516 497,87

0,00

516 497,87

516 497,92

–0,05

113

475 365,52

0,00

475 365,52

0,00

475 365,52

475 368,04

–2,52

211

8 524 507,99

0,00

8 524 507,99

0,00

8 524 507,99

8 524 531,19

–23,20

212

–7 081,41

0,00

–7 081,41

0,00

–7 081,41

–7 081,41

0,00

214

1 076 863,65

0,00

1 076 863,65

0,00

1 076 863,65

1 077 694,37

– 830,72

Totalt

10 586 153,62

0,00

10 586 153,62

0,00

10 586 153,62

10 587 010,11

– 856,49

HU: 2007HU06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 230 164,18

0,00

2 230 164,18

0,00

2 230 164,18

2 230 164,18

0,00

114

1 100 116,79

0,00

1 100 116,79

0,00

1 100 116,79

1 100 116,10

0,69

121

75 320 400,23

0,00

75 320 400,23

0,00

75 320 400,23

75 320 402,43

–2,20

141

3 252,29

0,00

3 252,29

0,00

3 252,29

3 252,30

–0,01

142

4 218 855,32

0,00

4 218 855,32

0,00

4 218 855,32

4 218 855,31

0,01

212

7 855 544,18

0,00

7 855 544,18

0,00

7 855 544,18

7 855 544,35

–0,17

214

24 777 340,07

0,00

24 777 340,07

0,00

24 777 340,07

24 777 339,97

0,10

221

605 628,64

0,00

605 628,64

0,00

605 628,64

605 628,61

0,03

341

4 605 929,53

0,00

4 605 929,53

0,00

4 605 929,53

4 605 929,93

–0,40

511

28 167 964,20

0,00

28 167 964,20

0,00

28 167 964,20

28 167 964,29

–0,09

Totalt

148 885 195,43

0,00

148 885 195,43

0,00

148 885 195,43

148 885 197,47

–2,04

IE: 2007IE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

577 793,80

0,00

577 793,80

0,00

577 793,80

577 855,80

–62,00

112

2 302 500,00

0,00

2 302 500,00

0,00

2 302 500,00

2 302 500,00

0,00

113

20 431 178,81

0,00

20 431 178,81

0,00

20 431 178,81

20 431 178,81

0,00

121

3 808 805,55

0,00

3 808 805,55

0,00

3 808 805,55

3 808 805,54

0,01

212

136 852 861,60

0,00

136 852 861,60

0,00

136 852 861,60

136 862 525,00

–9 663,40

214

171 203 773,54

0,00

171 203 773,54

0,00

171 203 773,54

171 393 624,89

– 189 851,35

511

37 798,54

0,00

37 798,54

0,00

37 798,54

37 798,54

0,00

Totalt

335 214 711,84

0,00

335 214 711,84

0,00

335 214 711,84

335 414 288,58

– 199 576,74

IT: 2007IT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

577,32

0,00

577,32

0,00

577,32

577,32

0,00

112

17 600,00

0,00

17 600,00

0,00

17 600,00

17 600,00

0,00

113

9 622,04

0,00

9 622,04

0,00

9 622,04

9 622,04

0,00

121

380 426,53

0,00

380 426,53

0,00

380 426,53

380 426,53

0,00

123

12 437,65

0,00

12 437,65

0,00

12 437,65

12 437,65

0,00

211

2 217 467,14

0,00

2 217 467,14

0,00

2 217 467,14

2 217 467,14

0,00

212

436 041,85

0,00

436 041,85

0,00

436 041,85

436 041,85

0,00

214

4 483 604,77

0,00

4 483 604,77

0,00

4 483 604,77

4 483 604,83

–0,06

221

865 932,98

0,00

865 932,98

0,00

865 932,98

865 933,03

–0,05

227

44 894,89

0,00

44 894,89

0,00

44 894,89

44 894,89

0,00

311

42 032,12

0,00

42 032,12

0,00

42 032,12

42 032,12

0,00

Totalt

8 510 637,29

0,00

8 510 637,29

0,00

8 510 637,29

8 510 637,40

–0,11

IT: 2007IT06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 105 500,00

0,00

1 105 500,00

0,00

1 105 500,00

1 105 500,00

0,00

122

39 667,16

0,00

39 667,16

0,00

39 667,16

39 667,17

–0,01

123

418 704,00

0,00

418 704,00

0,00

418 704,00

418 704,00

0,00

125

474 979,77

0,00

474 979,77

0,00

474 979,77

474 979,77

0,00

211

5 799 056,25

0,00

5 799 056,25

0,00

5 799 056,25

5 799 056,45

–0,20

214

6 350 683,52

0,00

6 350 683,52

0,00

6 350 683,52

6 350 683,17

0,35

226

577 914,55

0,00

577 914,55

0,00

577 914,55

577 914,55

0,00

Totalt

14 766 505,25

0,00

14 766 505,25

0,00

14 766 505,25

14 766 505,11

0,14

IT: 2007IT06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

350 921,10

0,00

350 921,10

0,00

350 921,10

350 921,10

0,00

113

4 412,32

0,00

4 412,32

0,00

4 412,32

4 412,32

0,00

122

1 010,76

0,00

1 010,76

0,00

1 010,76

1 010,76

0,00

211

71 151,95

0,00

71 151,95

0,00

71 151,95

71 151,95

0,00

212

11 939,40

0,00

11 939,40

0,00

11 939,40

11 939,40

0,00

214

12 858 044,55

0,00

12 858 044,55

0,00

12 858 044,55

12 858 044,55

0,00

221

1 123 813,51

0,00

1 123 813,51

0,00

1 123 813,51

1 123 813,51

0,00

511

17 045,60

0,00

17 045,60

0,00

17 045,60

17 045,60

0,00

Totalt

14 438 339,19

0,00

14 438 339,19

0,00

14 438 339,19

14 438 339,19

0,00

IT: 2007IT06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 346 400,00

0,00

1 346 400,00

0,00

1 346 400,00

1 346 400,00

0,00

121

2 681 632,56

0,00

2 681 632,56

0,00

2 681 632,56

2 681 632,57

–0,01

123

27 584,25

0,00

27 584,25

0,00

27 584,25

27 584,25

0,00

211

1 305 025,68

0,00

1 305 025,68

0,00

1 305 025,68

1 305 025,74

–0,06

214

213 249,82

0,00

213 249,82

0,00

213 249,82

213 249,79

0,03

221

322 210,50

0,00

322 210,50

0,00

322 210,50

322 210,47

0,03

223

311,96

0,00

311,96

0,00

311,96

311,96

0,00

Totalt

5 896 414,77

0,00

5 896 414,77

0,00

5 896 414,77

5 896 414,78

–0,01

IT: 2007IT06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

26 400,00

0,00

26 400,00

0,00

26 400,00

26 400,00

0,00

113

772,60

0,00

772,60

0,00

772,60

772,60

0,00

121

1 817 362,57

0,00

1 817 362,57

0,00

1 817 362,57

1 817 362,57

0,00

123

199 368,87

0,00

199 368,87

0,00

199 368,87

199 368,87

0,00

125

214 674,02

0,00

214 674,02

0,00

214 674,02

214 674,01

0,01

211

297 442,64

0,00

297 442,64

0,00

297 442,64

297 442,64

0,00

212

81 270,60

0,00

81 270,60

0,00

81 270,60

81 270,60

0,00

214

9 156 995,33

0,00

9 156 995,33

0,00

9 156 995,33

9 156 995,30

0,03

221

1 166 281,21

0,00

1 166 281,21

0,00

1 166 281,21

1 166 281,22

–0,01

226

37 899,26

0,00

37 899,26

0,00

37 899,26

37 899,26

0,00

311

42 811,25

0,00

42 811,25

0,00

42 811,25

42 811,26

–0,01

321

21 978,00

0,00

21 978,00

0,00

21 978,00

21 978,00

0,00

322

569 346,05

0,00

569 346,05

0,00

569 346,05

569 346,05

0,00

Totalt

13 632 602,40

0,00

13 632 602,40

0,00

13 632 602,40

13 632 602,38

0,02

IT: 2007IT06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

7 661,10

0,00

7 661,10

0,00

7 661,10

7 661,10

0,00

112

36 750,00

0,00

36 750,00

0,00

36 750,00

36 750,00

0,00

121

1 782 940,16

0,00

1 782 940,16

0,00

1 782 940,16

1 782 940,25

–0,09

122

153 556,01

0,00

153 556,01

0,00

153 556,01

153 556,01

0,00

123

71 025,37

0,00

71 025,37

0,00

71 025,37

71 025,36

0,01

125

150 190,29

0,00

150 190,29

0,00

150 190,29

150 190,29

0,00

126

20 392,56

0,00

20 392,56

0,00

20 392,56

20 392,54

0,02

211

392 002,96

0,00

392 002,96

0,00

392 002,96

392 003,00

–0,04

214

1 796 902,22

0,00

1 796 902,22

0,00

1 796 902,22

1 796 902,01

0,21

221

51,26

0,00

51,26

0,00

51,26

51,26

0,00

227

17 226,00

0,00

17 226,00

0,00

17 226,00

17 226,00

0,00

311

377 682,16

0,00

377 682,16

0,00

377 682,16

377 682,15

0,01

322

20 387,40

0,00

20 387,40

0,00

20 387,40

20 387,40

0,00

Totalt

4 826 767,49

0,00

4 826 767,49

0,00

4 826 767,49

4 826 767,37

0,12

IT: 2007IT06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

36 380,00

0,00

36 380,00

0,00

36 380,00

36 380,00

0,00

113

14 022,14

0,00

14 022,14

0,00

14 022,14

14 022,14

0,00

121

446 224,98

0,00

446 224,98

0,00

446 224,98

430 174,98

16 050,00

125

32 704,48

0,00

32 704,48

0,00

32 704,48

32 704,48

0,00

126

211,43

0,00

211,43

0,00

211,43

211,43

0,00

211

248 292,50

0,00

248 292,50

0,00

248 292,50

248 292,50

0,00

214

12 272 201,68

0,00

12 272 201,68

0,00

12 272 201,68

12 272 201,69

–0,01

221

4 330 835,56

0,00

4 330 835,56

0,00

4 330 835,56

4 330 835,55

0,01

311

125 396,80

0,00

125 396,80

0,00

125 396,80

125 396,80

0,00

321

15 367,65

0,00

15 367,65

0,00

15 367,65

15 367,65

0,00

511

19 951,42

0,00

19 951,42

0,00

19 951,42

19 951,42

0,00

Totalt

17 541 588,64

0,00

17 541 588,64

0,00

17 541 588,64

17 525 538,64

16 050,00

IT: 2007IT06RPO008

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

214 500,00

0,00

214 500,00

0,00

214 500,00

214 500,00

0,00

113

61 725,59

0,00

61 725,59

0,00

61 725,59

61 725,59

0,00

121

9 814 728,04

0,00

9 814 728,04

0,00

9 814 728,04

9 814 728,05

–0,01

122

438 761,79

0,00

438 761,79

0,00

438 761,79

438 761,79

0,00

123

3 920 453,12

0,00

3 920 453,12

0,00

3 920 453,12

3 920 453,12

0,00

211

2 298 289,09

0,00

2 298 289,09

0,00

2 298 289,09

2 298 289,09

0,00

212

295 484,81

0,00

295 484,81

0,00

295 484,81

295 484,81

0,00

214

11 100 065,05

0,00

11 100 065,05

0,00

11 100 065,05

11 100 065,13

–0,08

216

357 333,34

0,00

357 333,34

0,00

357 333,34

357 333,34

0,00

221

2 231 136,07

0,00

2 231 136,07

0,00

2 231 136,07

2 231 136,19

–0,12

226

1 350 442,36

0,00

1 350 442,36

0,00

1 350 442,36

1 350 442,37

–0,01

311

2 705 205,84

0,00

2 705 205,84

0,00

2 705 205,84

2 705 205,85

–0,01

323

39 654,38

0,00

39 654,38

0,00

39 654,38

39 654,38

0,00

511

30 630,07

0,00

30 630,07

0,00

30 630,07

30 630,07

0,00

Totalt

34 858 409,55

0,00

34 858 409,55

0,00

34 858 409,55

34 858 409,78

–0,23

IT: 2007IT06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

59 116,45

0,00

59 116,45

0,00

59 116,45

59 116,45

0,00

112

141 158,47

0,00

141 158,47

0,00

141 158,47

141 158,47

0,00

113

319 902,19

0,00

319 902,19

0,00

319 902,19

319 902,18

0,01

121

424 961,21

0,00

424 961,21

0,00

424 961,21

424 961,26

–0,05

122

366 746,86

0,00

366 746,86

0,00

366 746,86

366 746,87

–0,01

123

189 977,71

0,00

189 977,71

0,00

189 977,71

189 977,73

–0,02

125

228 315,28

0,00

228 315,28

0,00

228 315,28

228 315,27

0,01

211

214 034,71

0,00

214 034,71

0,00

214 034,71

214 034,71

0,00

214

1 527 460,26

0,00

1 527 460,26

0,00

1 527 460,26

1 527 460,46

–0,20

221

212 037,32

0,00

212 037,32

0,00

212 037,32

212 037,20

0,12

311

4 179,87

0,00

4 179,87

0,00

4 179,87

4 179,87

0,00

323

183 280,18

0,00

183 280,18

0,00

183 280,18

183 280,18

0,00

Total

3 871 170,51

0,00

3 871 170,51

0,00

3 871 170,51

3 871 170,65

–0,14

IT: 2007IT06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

265 292,81

0,00

265 292,81

0,00

265 292,81

265 292,82

–0,01

121

11 361,28

0,00

11 361,28

0,00

11 361,28

11 361,27

0,01

122

67 232,15

0,00

67 232,15

0,00

67 232,15

67 232,14

0,01

214

13 881 331,14

0,00

13 881 331,14

0,00

13 881 331,14

13 881 331,32

–0,18

221

769 541,63

0,00

769 541,63

0,00

769 541,63

769 541,54

0,09

311

55 607,75

0,00

55 607,75

0,00

55 607,75

55 607,75

0,00

Total

15 050 366,76

0,00

15 050 366,76

0,00

15 050 366,76

15 050 366,84

–0,08

IT: 2007IT06RPO011

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

301 985,05

0,00

301 985,05

0,00

301 985,05

301 985,05

0,00

112

8 750,00

0,00

8 750,00

0,00

8 750,00

8 750,00

0,00

121

1 140 808,74

0,00

1 140 808,74

0,00

1 140 808,74

1 140 808,77

–0,03

122

1 876,87

0,00

1 876,87

0,00

1 876,87

1 876,87

0,00

123

872 118,97

0,00