ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.107.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 107

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
28 april 2009


Innehållsförteckning

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

Sida

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/330/EG

 

*

Rådets beslut av den 15 september 2008 om undertecknande av ett protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

1

 

 

Rådet och kommissionen

 

 

2009/331/EG, Euratom

 

*

Rådets och kommissionens beslut av den 26 februari 2009 om ingående av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

164

 

 

2009/332/EG, Euratom

 

*

Rådets och kommissionens beslut av den 26 februari 2009 om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan

165

Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan

166

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

28.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/1


RÅDETS BESLUT

av den 15 september 2008

om undertecknande av ett protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

(2009/330/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 310 jämförd med artikel 300.2 första stycket andra meningen,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 oktober 2006 bemyndigade rådet kommissionen att på gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar inleda förhandlingar med Albanien om ingående av ett protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Albanien, å andra sidan, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen.

(2)

Dessa förhandlingar har framgångsrikt avslutats, och protokollet bör undertecknas på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar, med förbehåll för att det senare ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen godkänns härmed på gemenskapens vägnar, med förbehåll för att nämnda avtal ingås.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att på gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar underteckna protokollet, med förbehåll för att det senare ingås.

Utfärdat i Bryssel den 15 september 2008.

På rådets vägnar

B. KOUCHNER

Ordförande


PROTOKOLL

till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN BULGARIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

IRLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERN,

MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

RUMÄNIEN,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE och

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

nedan kallade medlemsstaterna, företrädda av Europeiska unionens råd,

och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN och EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN,

nedan kallade gemenskaperna, företrädda av Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN ALBANIEN,

å andra sidan,

HAR ENATS OM FÖLJANDE

med beaktande av artikel 6.2 i anslutningsakten, och

av följande skäl:

(1)

Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Albanien, å andra sidan, undertecknades i Luxemburg den 12 juni 2006.

(2)

Republiken Bulgarien och Rumänien (nedan kallade de nya medlemsstaterna) anslöt sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007.

(3)

Stabiliserings- och associeringsavtalet ska ändras med anledning av de nya medlemsstaternas anslutning till Europeiska unionen.

(4)

Samråd enligt artikel 36.3 i stabiliserings- och associeringsavtalet har hållits för att säkerställa att hänsyn tas till gemenskapens och Albaniens gemensamma intressen enligt det avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I

AVTALSSLUTANDE PARTER

Artikel 1

Republiken Bulgarien och Rumänien ska vara parter i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, som undertecknades i Luxemburg den 12 juni 2006, och ska på samma sätt som övriga medlemsstater anta och beakta texten till avtalet och till de gemensamma förklaringar och de ensidiga förklaringar som åtföljer den samma dag undertecknade slutakten.

ANPASSNINGAR AV TEXTEN TILL STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSAVTALET, INKLUSIVE DESS BILAGOR OCH PROTOKOLL

AVSNITT II

INDUSTRIPRODUKTER

Artikel 2

Bilaga I till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med texten i bilaga I till detta protokoll.

AVSNITT III

JORDBRUKSPRODUKTER

Artikel 3

Jordbruksprodukter i strikt mening

1.   Bilaga II a till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med texten i bilaga II till detta protokoll.

2.   Bilaga II b till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med texten i bilaga III till detta protokoll.

3.   Bilaga II c till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med texten i bilaga IV till detta protokoll.

Artikel 4

Fiskeriprodukter

Bilaga III till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med texten i bilaga V till detta protokoll.

Artikel 5

Bearbetade jordbruksprodukter

Protokoll 2 till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med texten i bilaga VI till detta protokoll.

AVSNITT IV

URSPRUNGSREGLER

Artikel 6

Protokoll 4 till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med texten i bilaga VII till detta protokoll.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

AVSNITT V

Artikel 7

Världshandelsorganisationen (WTO)

Albanien förbinder sig att, i anslutning till denna utvidgning av gemenskapen, inte göra några anspråk, framställningar eller hänskjutanden och inte ändra eller frånträda några medgivanden enligt artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt 1994).

Artikel 8

Ursprungsintyg och administrativt samarbete

1.   Ursprungsintyg som på vederbörligt sätt utfärdats av antingen Albanien eller en ny medlemsstat inom ramen för ett förmånsavtal eller en autonom ordning som tillämpats dem emellan ska godtas i respektive länder, under förutsättning att

a)

sådan ursprungsstatus medför förmånsbehandling enligt bestämmelserna om tullförmåner i stabiliserings- och associeringsavtalet,

b)

ursprungsintyget och transportdokumenten utfärdats senast dagen före anslutningsdagen,

c)

ursprungsintyget lämnas in till tullmyndigheterna inom fyra månader räknat från anslutningsdagen.

I de fall då varor före anslutningsdagen deklarerats för import till antingen Albanien eller en ny medlemsstat enligt ett förmånsavtal eller en autonom ordning som vid den tidpunkten tillämpades mellan Albanien och den nya medlemsstaten, får ett ursprungsintyg som utfärdats i efterhand enligt avtalet eller ordningen också godtas, under förutsättning att det lämnas in till tullmyndigheterna inom fyra månader räknat från anslutningsdagen.

2.   Albanien och de nya medlemsstaterna får behålla de tillstånd genom vilka status som ”godkänd exportör” har beviljats inom ramen för ett förmånsavtal eller en autonom ordning som tillämpats dem emellan, under förutsättning att

a)

en sådan bestämmelse även ingår i det avtal som ingåtts mellan Albanien och gemenskapen före anslutningsdagen,

b)

de godkända exportörerna tillämpar de ursprungsregler som gäller enligt det avtalet.

Dessa tillstånd ska senast den 1 januari 2008 ersättas med nya tillstånd utfärdade i enlighet med villkoren i stabiliserings- och associeringsavtalet.

3.   Begäran om senare kontroll av ursprungsintyg som utfärdats enligt det förmånsavtal eller den autonoma ordning som avses i punkterna 1 och 2 ska godtas av de behöriga tullmyndigheterna i Albanien eller medlemsstaten under en period av tre år efter utfärdandet av ursprungsintyget i fråga och får göras av dessa myndigheter inom en period av tre år efter deras godtagande av det ursprungsintyg som lämnades in till dem till stöd för en importdeklaration.

Artikel 9

Varor under transitering

1.   Bestämmelserna i stabiliserings- och associeringsavtalet får tillämpas på varor som exporteras antingen från Albanien till en av de nya medlemsstaterna eller från en av de nya medlemsstaterna till Albanien, som uppfyller villkoren i protokoll 4 till stabiliserings- och associeringsavtalet och som dagen för anslutningen befinner sig antingen under transport eller i tillfällig förvaring, i ett tullager eller i en frizon i Albanien eller i den nya medlemsstaten.

2.   I sådana fall får förmånsbehandling beviljas under förutsättning att ett ursprungsintyg som utfärdats i efterhand av tullmyndigheterna i exportlandet lämnas in till tullmyndigheterna i importlandet inom fyra månader räknat från anslutningsdagen.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

AVSNITT VI

Artikel 10

Detta protokoll och dess bilagor ska utgöra en integrerad del av stabiliserings- och associeringsavtalet.

Artikel 11

1.   Detta protokoll ska godkännas av gemenskapen, av Europeiska unionens råd på medlemsstaternas vägnar och av Albanien i enlighet med deras egna förfaranden.

2.   Godkännandeinstrumenten ska deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat.

Artikel 12

1.   Detta protokoll träder i kraft samtidigt med stabiliserings- och associeringsavtalet under förutsättning att samtliga godkännandeinstrument för detta protokoll har deponerats före den dagen.

2.   Om samtliga godkännandeinstrument för detta protokoll inte har deponerats före den dagen, träder protokollet i kraft den första dagen i den första månad som följer på den dag då det sista godkännandeinstrumentet deponerades.

Artikel 13

Detta protokoll är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och albanska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Artikel 14

Texten till stabiliserings- och associeringsavtalet, inbegripet de bilagor och protokoll som utgör en integrerad del av detta, samt slutakten och de förklaringar som åtföljer denna ska upprättas på bulgariska och rumänska språken, vilka texter ska vara giltiga på samma sätt som de ursprungliga texterna. Gemensamma kommittén ska godkänna dessa texter.

Съставено в Брюксел на деветнадесети ноември две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne devatenáctého listopadu dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende november to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten November zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta novembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες оκτώ.

Done at Brussels on the nineteenth day of November in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove novembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada deviŋpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų lapkričio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év november havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Novembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de negentiende november tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Novembro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la nouăsprezece noiembrie două mii opt.

V Bruseli devätnásteho novembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne devetnajstega novembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den nittonde november tjugohundraåtta.

Bërë në Bruksel në datë nëntëmbëdhjetë nëntor të vitit dymijë e tetë.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Për Vendet Anëtare

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstva

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Për Komunitetet Europiane

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

Az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërosë

Image

BILAGA I

”BILAGA I

ALBANIENS TULLMEDGIVANDEN FÖR INDUSTRIPRODUKTER FRÅN GEMENSKAPEN

(som avses i artikel 19)

Tullsatserna kommer att sänkas på följande sätt:

Den 1 januari 2007 kommer importtullarna att sänkas till 60 % av bastullsatsen.

Den 1 januari 2008 kommer importtullarna att sänkas till 40 % av bastullsatsen.

Den 1 januari 2009 kommer importtullarna att sänkas till 20 % av bastullsatsen.

Den 1 januari 2010 kommer importtullarna att sänkas till 10 % av bastullsatsen.

Den 1 januari 2011 kommer de resterande importtullarna att avskaffas.

KN-nr

Varuslag

2501 00

Salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel; havsvatten:

– Vanligt salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel:

– – Annat

– – – Annat

2501 00 91

– – – – Salt lämpligt till människoföda

2523

Portlandcement, aluminatcement, slaggcement, och liknande hydraulisk cement, även färgade eller i form av klinker

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor

– Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (andra än råolja) och produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än avfallsoljor:

2710 11

– – Lättoljor och produkter:

– – – Andra:

– – – – Specialdestillat:

2710 11 25

– – – – – Andra

– – – – Andra:

– – – – Motorbensin:

– – – – – – Annan, med en blyhalt av:

– – – – – – – Högst 0,013 gram per liter:

2710 11 41

– – – – – – – – Med ett oktantal (RON) lägre än 95

2710 11 70

– – – – – Jetbensin

2710 19

– – Andra slag:

– – – Mellanoljor:

– – – – Andra

– – – – – Fotogen:

2710 19 21

– – – – – – Flygfotogen

2710 19 25

– – – – – – Annan

2710 19 29

– – – – – Andra

– – – Tungoljor:

– – – – Gasoljor (dieselbrännoljor):

2710 19 31

– – – – – För en särskild process

2710 19 35

– – – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt undernummer 2710 19 31

– – – – – Andra:

2710 19 41

– – – – – – Innehållande högst 0,05 viktprocent svavel

2710 19 45

– – – – – – Innehållande mer än 0,05 viktprocent men högst 0,2 viktprocent svavel

2710 19 49

– – – – – – Innehållande mer än 0,2 viktprocent svavel

– – – – Eldningsoljor:

– – – – – Andra:

2710 19 69

– – – – – – Innehållande mer än 2,8 viktprocent svavel

2713

Petroleumkoks, petroleumbitumen, (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral:

– Petroleumkoks:

2713 12 00

– – Kalcinerad

2713 20 00

– Petroleumbitumen (asfalt)

2713 90

– Andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

3103

Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska:

3103 10

– Superfosfater

3304

Preparat för skönhetsvård, kosmetika eller hudvård (andra än medikamenter), inbegripet solskyddsmedel; preparat för manikyr eller pedikyr:

– Andra slag:

3304 91 00

– – Puder, även hoppressat

3304 99 00

– – Andra

3305

Hårvårdsmedel:

3305 10 00

– Schamponeringsmedel

3305 30 00

– Hårsprayer

3305 90

– Andra slag

3306

Preparat för mun- eller tandhygien, inbegripet pastor och pulver för fästande av tandproteser; tråd för rengöring av utrymmen mellan tänderna (tandtråd), i detaljhandelsförpackningar:

3306 10 00

– Tandrengöringsmedel

3307

Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning, deodoranter för personligt bruk, badpreparat, hårborttagningsmedel samt andra parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda rumsdesodoriseringsmedel, även oparfymerade och även med desinficerande egenskaper:

3307 10 00

– Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning

3307 20 00

– Deodoranter och medel mot transpiration, för personligt bruk

3401

Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat avsedda att användas som tvål, i form av stänger, kakor eller gjutna stycken, även innehållande tvål; organiska ytaktiva produkter och preparat för rengöring av huden, i form av vätska eller kräm i detaljhandelsförpackningar, även innehållande tvål; vadd, filt och bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel:

– Tvål och organiska ytaktiva produkter och preparat, i form av stänger, kakor eller gjutna stycken samt papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel:

3401 11 00

– – För kroppsvårdsändamål (inbegripet medicinska produkter)

3401 19 00

– – För annat ändamål

3401 20

– Tvål och såpa i annan form

3402

Organiska ytaktiva ämnen (andra än tvål och såpa); ytaktiva preparat, tvättmedel (inbegripet tvätthjälpmedel) och rengöringsmedel, även innehållande tvål eller såpa, andra än sådana som omfattas av nr 3401:

3402 20

– Ytaktiva preparat, tvättmedel och rengöringsmedel, i detaljhandelsförpackningar:

3402 90

– Andra slag:

3402 90 10

– – Ytaktiva preparat

3405

Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier, glas eller metall, skurpasta, skurpulver och liknande preparat (även i form av papper, vadd, filt, bondad duk, porös plast eller poröst gummi som impregnerats, överdragits eller belagts med sådana preparat), med undantag av vaxer enligt nr 3404:

3405 20 00

– Puts- och polermedel och liknande preparat för trägolv, trämöbler eller andra trävaror

3405 30 00

– Polermedel och liknande preparat för karosserier, andra än metallpolermedel

3405 90

– Andra slag:

3405 90 90

– – Andra

3923

Artiklar för transport eller förpackning av varor, av plast; proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar av plast:

3923 10 00

– Askar, lådor, häckar och liknande artiklar

– Säckar, bärkassar och påsar (inbegripet strutar):

3923 21 00

– – Av polymerer av eten

3923 29

– – Av annan plast:

3923 29 10

– – – Av polyvinylklorid

3923 29 90

– – – Andra

3924

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt hygien- och toalettartiklar, av plast

3925

Byggvaror av plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3925 10 00

– Cisterner, tankar, kar och liknande behållare med en rymd av mer än 300 l

3926

Andra plastvaror samt varor av andra material enligt nr 3901–3914

4012

Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi; massivdäck, slitbanor samt fälgband, av gummi:

– – Regummerade däck:

4012 11 00

– – Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet stationsvagnar och tävlingsbilar)

4012 12 00

– – Av sådana slag som används på bussar eller lastbilar

4012 13 00

– – Av sådana slag som används på luftfartyg:

ex 4012 13 00

– – – Andra än sådana som är avsedda att användas i civila luftfartyg

4012 20 00

– Begagnade däck, andra än massivdäck:

ex 4012 20 00

– – Andra än sådana som är avsedda att användas i civila luftfartyg

4012 90

– Andra slag:

4012 90 20

– – Massivdäck och halvmassivdäck

6401

Vattentäta skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast och hos vilka överdelarna varken är fästade vid sulan eller hopfogade genom sömnad, nitning, spikning, skruvning, pluggning eller liknande förfarande:

6402

Andra skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast:

– Andra skodon:

6402 99

– – Andra:

– – – Andra:

– – – – Med överdel av plast:

6402 99 50

– – – – – Tofflor och andra inneskor

6404

Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelar av textilmaterial

– Skodon med yttersulor av gummi eller plast:

6404 19

– – Andra:

6404 19 90

– – – Andra

6404 20

– Skodon med yttersulor av läder eller konstläder

6405

Andra skodon

6406

Delar till skodon (inbegripet överdelar, även hopfogade med andra sulor än yttersulor), lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.; damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar:

6406 10

– Överdelar och delar till överdelar, andra än styvnader

6904

Murtegel, bjälklagstegel, håltegel o.d., av keramiskt material

6905

Takpannor, skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, byggnadsornament och andra byggvaror, av keramiskt material

6907

Oglaserade ’gatstenar’, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material; oglaserade mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag

6908

Glaserade ’gatstenar’, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material; glaserade mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag

7213

Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar:

7213 10 00

– Med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)

– Annan:

7213 91

– – Med runt tvärsnitt med en diameter av mindre än 14 mm

7213 99

– – Annan:

7213 99 10

– – – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol

7214

Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad:

7214 10 00

– Smidd

7214 20 00

– Med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn)

– Annan:

7214 91

– – Med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt

7214 99

– – Annan

7306

Andra rör och andra ihåliga profiler, av järn eller stål (t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade):

– Andra slag, svetsade, med annat än runt tvärsnitt:

7306 61

– – Med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt

7306 69

– – Med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt

7306 90 00

– Andra slag

7326

Andra varor av järn eller stål:

7326 90

– Andra slag:

– – Andra artiklar av järn eller stål:

7326 90 98

– – – Andra

7408

Tråd av koppar:

– Av raffinerad koppar:

7408 11 00

– – Med ett största tvärmått av mer än 6 mm

7408 19

– – Annan

7413 00

Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av koppar, utan elektrisk isolering:

7413 00 20

– Av raffinerad koppar:

ex 7413 00 20

– – Andra än försedda med kopplingsanordningar, avsedda att användas i civila luftfartyg

8544

Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och kabel (inbegripet koaxialkabel) och andra isolerade elektriska ledare, även försedda med kopplingsanordningar; optiska fiberkablar, i vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje, även i förening med elektriska ledare eller försedda med kopplingsanordningar:

– Tråd för lindning av spolar:

8544 11

– – Av koppar

8544 19

– – Annan

8544 20 00

– Koaxialkabel och andra elektriska koaxialledare

– Andra elektriska ledare, för en spänning av högst 1 000 V:

8544 49

– – Andra:

– – – Andra:

8544 49 91

– – – – Tråd och kablar, med en diameter på ledarens enskilda trådar av mer än 0,51 mm

– – – – Andra:

8544 49 95

– – – – – För en spänning av mer än 80 V men mindre än 1 000 V

8544 49 99

– – – – – För en spänning av 1 000 V

8544 60

– Andra elektriska ledare, för en spänning av mer än 1 000 V

9403

Andra möbler samt delar till sådana möbler:

9403 30

– Kontorsmöbler av trä

9403 40

– Köksmöbler av trä

9403 60

– Andra möbler av trä:

9403 60 30

– – Trämöbler för butiker”

BILAGA II

”BILAGA II a)

ALBANIENS TULLMEDGIVANDEN FÖR JORDBRUKSRÅVAROR MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN

(som avses i artikel 27.3 a))

Tullfrihet för obegränsade kvantiteter:

KN-nr

Varuslag

0101

Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor:

0101 10

– Renrasiga avelsdjur

0102

Levande nötkreatur och andra oxdjur:

0102 10

– Renrasiga avelsdjur

0102 90

– Andra:

– – Tamboskap:

– – – Med en vikt högre än 80 kg men högst 160 kg:

0102 90 29

– – – – Andra

0103

Levande svin

0104

Levande får och getter

0105

Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns:

– Vägande högst 185 g:

0105 11

– – Höns av arten Gallus domesticus:

0105 12 00

– – Kalkoner

0105 19

– – Andra

– Andra slag:

0105 94 00

– – Höns av arten Gallus domesticus:

ex 0105 94 00

– – – Vägande högst 2 000 g:

0106

Andra levande djur:

– Däggdjur:

0106 11 00

– – Primater

0106 19

– – Andra

0106 20 00

– Reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)

– Fåglar:

0106 31 00

– – Rovfåglar

0106 32 00

– – Papegojfåglar (inbegripet papegojor, parakiter, arapapegojor och kakaduor)

0106 39

– – Andra

0106 90 00

– Andra

0205 00

Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst

0206

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta:

0206 10

– Av nötkreatur eller andra oxdjur, färska eller kylda:

0206 10 10

– – För framställning av farmaceutiska produkter

– Av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta:

0206 29

– – Andra:

0206 29 10

– – – För framställning av farmaceutiska produkter

0206 30 00

– Av svin, färska eller kylda

– Av svin, frysta:

0206 41 00

– – Lever

0206 80

– Andra slag, färska eller kylda:

0206 80 10

– – För framställning av farmaceutiska produkter

0206 90

– Andra slag, frysta:

0206 90 10

– – För framställning av farmaceutiska produkter

0404

Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

0404 10

– Vassle och modifierad vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel:

– – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form:

– – – Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av

– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av:

0404 10 02

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

0404 10 04

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0404 10 06

– – – – – Mer än 27 viktprocent

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av:

0404 10 12

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

0404 10 14

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0404 10 16

– – – – – Mer än 27 viktprocent

0407 00

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta:

– Ägg av fjäderfä:

– – För kläckning:

0407 00 11

– – – Av kalkoner eller gäss

0407 00 19

– – – Andra

0410 00 00

Ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

0504 00 00

Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i bitar, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

0601

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila, under tillväxt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter, andra än rötter enligt nr 1212

0602

Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och ympkvistar; svampmycelium:

0602 10

– Icke rotade sticklingar samt ympkvistar:

0602 10 90

– – Andra

0602 20

– Fruktträd och bärbuskar, även ympade/okulerade:

0602 20 90

– – Andra

0602 30 00

– Rhododendron och azalea, även ympade/okulerade

0602 40

– Rosor, även ympade/okulerade

0602 90

– Andra

0701

Potatis, färsk eller kyld:

0701 10 00

– Utsädespotatis

0703

Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller kylda:

0703 20 00

– Vitlök

0705

Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp), färska eller kylda:

– Cikoriasallat:

0705 21 00

– – Witloofcikoria (Cichorium intybus var. foliosum)

0706

Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande rotfrukter, färska eller kylda:

0706 90

– Andra slag:

0706 90 30

– – Pepparrot (Cochlearia armoracia)

0708

Baljfrukter och baljväxtfrön, färska eller kylda:

0708 20 00

– Bönor (Vigna spp och Phaseolus spp)

0709

Andra grönsaker, färska eller kylda:

– Svampar och tryffel:

0709 51 00

– – Svampar av släktet Agaricus

0709 59

– – Andra slag:

0709 59 10

– – – Kantareller

0709 59 30

– – – Rörsoppar

0709 59 90

– – – Andra

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:

– Svampar och tryffel:

0711 51 00

– – Svampar av släktet Agaricus

0711 90

– Andra grönsaker; blandningar av grönsaker:

– – Grönsaker:

0711 90 10

– – – Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, med undantag av sötpaprika

0711 90 50

– – – Kepalök (vanlig lök)

0711 90 80

– – – Andra slag

0712

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda:

– Svampar, judasöron (Auricularia spp), gelésvampar (Tremella spp) och tryffel:

0712 31 00

– – Svampar av släktet Agaricus

0712 32 00

– – Judasöron (Auricularia spp)

0712 33 00

– – Gelésvampar (Tremella spp)

0712 39 00

– – Andra slag

0713

Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade:

0713 10

– Ärter (Pisum sativum):

0713 10 10

– – För utsäde

– Bönor (Vigna spp och Phaseolus spp):

0713 31 00

– – Bönor av arterna Vigna mungo (L.) Hepper och Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 33

– – Trädgårdsbönor (Phaseolus vulgaris) (bruna bönor, vita bönor etc.):

0713 33 10

– – – För utsäde

0713 40 00

– Linser

0713 50 00

– Bondbönor (Vicia faba var. major) och hästbönor (Vicia faba var. equina och Vicia faba var. minor):

0713 90 00

– Andra

0714

Maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpotatis) och liknande rötter, stam- eller rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin, färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar; märg av sagopalm

0801

Kokosnötter, paranötter och cashewnötter, färska eller torkade, även skalade:

– Paranötter:

0801 22 00

– – Skalade

0802

Andra nötter, färska eller torkade, även skalade:

– Mandel:

0802 11

– – Med skal

0802 12

– – Skalad

– Valnötter:

0802 31 00

– – Med skal

0802 32 00

– – Skalade

0802 60 00

– Macadamianötter

0802 90

– Andra slag:

0802 90 20

– – Arekanötter (betelnötter), kolanötter och pekannötter

0802 90 50

– – Pinjenötter

0803 00

Bananer, inbegripet mjölbananer, färska eller torkade:

0803 00 90

– Torkade

0804

Dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, mango och mangostan, färska eller torkade:

0804 40 00

– Avokado

0805

Citrusfrukter, färska eller torkade:

0805 40 00

– Grapefrukter (inbegripet pomelos)

0805 90 00

– Andra slag

0806

Vindruvor, färska eller torkade:

0806 20

– Torkade

0810

Annan frukt och andra bär, färska:

0810 40

– Tranbär, blåbär och andra bär av släktet Vaccinium:

0810 40 10

– – Lingon (bär av arten Vaccinium vitisidaea)

0810 60 00

– Durian

0810 90

– Andra slag:

– – Vinbär och krusbär:

0810 90 60

– – – Röda vinbär

0811

Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

0811 20

– Hallon, björnbär, mullbär, loganbär, vinbär och krusbär:

– – Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

0811 20 11

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent

0811 20 19

– – – Andra

– – Andra:

0811 20 39

– – – Svarta vinbär

0811 90

– Andra slag:

– – Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent:

0811 90 11

– – – – Tropiska frukter och tropiska nötter

– – – Andra:

0811 90 31

– – – – Tropiska frukter och tropiska nötter

0812

Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:

0812 90

– Andra slag:

0812 90 10

– – Aprikoser

0812 90 30

– – Papayafrukter

0812 90 40

– – Bär av arten Vaccinium myrtillus

0812 90 70

– – Guava, mango, mangostan, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola, pitahaya och tropiska nötter

0812 90 98

– – Andra:

ex 0812 90 98

– – – Svarta vinbär

ex 0812 90 98

– – – Hallon

0813

Frukt och bär, torkade, med undantag av frukt och bär enligt nr 0801 – 0806: blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär enligt detta kapitel:

0813 50

– Blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär enligt detta kapitel:

– – Blandad torkad frukt eller torkade bär, med undantag av frukt enligt nr 0801 – 0806:

0813 50 19

– – – Innehållande plommon

– – Blandningar av enbart torkade nötter enligt nr 0801 och 0802:

0813 50 31

– – – Av tropiska nötter

0813 50 39

– – – Andra

– – Andra blandningar:

0813 50 91

– – – Inte innehållande plommon eller fikon

0814 00 00

Skal av citrusfrukter eller meloner, färska, frysta, torkade eller tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar

0901

Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden:

0901 90

– Annat:

0901 90 10

– – Skal och hinnor av kaffe

0908

Muskot, muskotblomma och kardemumma

1001

Vete samt blandsäd av vete och råg:

1001 90

– Andra slag:

1001 90 10

– – Spält för utsäde

1006

Ris

1007 00

Sorghum

1008

Bovete, hirs och kanariefrö; annan spannmål

1102

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg:

1102 90

– Annat:

1102 90 30

– – Av havre

1103

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål:

– Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn):

1103 19

– – Av annan spannmål:

1103 19 10

– – – Av råg

1103 19 30

– – – Av korn

1103 19 40

– – – Av havre

1103 19 50

– – – Av ris

1103 20

– Pelletar:

1104

Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), med undantag av ris enligt nr 1006; groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda:

– Spannmål, valsad eller bearbetad till flingor:

1104 12

– – Av havre:

1104 12 10

– – – Valsad

1104 19

– – Av annan spannmål:

1104 19 30

– – – Av råg

– – – Av korn:

1104 19 61

– – – – Valsat

1104 19 69

– – – – Bearbetat till flingor

– – – Annan:

1104 19 91

– – – – Risflingor

– Spannmål bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, bearbetad till pärlgryn, klippt eller gröpad):

1104 22

– – Av havre

1104 23

– – Av majs:

1104 23 30

– – – Bearbetad till pärlgryn

1104 23 90

– – – Inte vidare bearbetad än gröpad

1104 29

– – Av annan spannmål:

– – – Av korn:

1104 29 01

– – – – (Skalat)

1104 29 03

– – – – Skalat och klippt eller gröpat

1104 29 05

– – – – Bearbetat till pärlgryn

1104 29 07

– – – – Inte vidare bearbetat än gröpat

1104 29 09

– – – – Annan

– – – Andra:

– – – – Skalad, även klippt eller gröpad:

1104 29 11

– – – – – Av vete

1104 29 18

– – – – – Annan

1104 29 30

– – – – Bearbetad till pärlgryn:

ex 1104 29 30

– – – – – Av vete

ex 1104 29 30

– – – – – Av råg

– – – – Inte vidare bearbetad än gröpad:

1104 29 51

– – – – – Av vete

1104 29 55

– – – – – Av råg

1104 29 59

– – – – – Annan

 

– – – – Annan:

1104 29 81

– – – – – Av vete

1104 29 85

– – – – – Av råg

1104 30

– Groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda:

1104 30 10

– – Av vete

1105

Mjöl, pulver, flingor, korn och pelletar av potatis

1106

Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713, av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt nr 0714 eller av produkter enligt kapitel 8

1107

Malt, även rostat

1108

Stärkelse; inulin:

– Stärkelse:

1108 19

– – Annan stärkelse:

1108 19 10

– – – Risstärkelse

1108 20 00

– Inulin

1109 00 00

Vetegluten, även torkat

1201 00

Sojabönor, även sönderdelade

1202

Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte rostade eller på annat sätt tillagade:

1202 10

– Med skal:

1202 10 10

– – För utsäde

1203 00 00

Kopra

1204 00

Linfrön, även sönderdelade

1205

Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade

1206 00

Solrosfrön, även sönderdelade

1207

Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, även sönderdelade

1208

Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, med undantag av mjöl av senapsfrön

1209

Frön, frukter och sporer av sådana slag som används som utsäde

1210

Humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin

1211

Växter och växtdelar (inbegripet frön och frukter) av sådana slag som används främst för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål, färska eller torkade, även skurna, krossade eller pulveriserade:

1211 90

– Andra slag:

1211 90 85

– – Andra:

ex 1211 90 85

– – – Andra, med undantag av lakritsrot

1212

Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor och sockerrör, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda; fruktkärnor och andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad cikoriarot av varieteten Cichorium intybus sativum) av sådana slag som används främst som livsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

– Andra slag:

1212 91

– – Sockerbetor

1212 99

– – Andra

1213 00 00

Halm, agnar och skal av spannmål, oberedda, även hackade, malda, pressade eller i form av pelletar

1214

Kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö, lusern (alfalfa), klöver, esparsett, foderkål, lupiner, vicker och liknande djurfoder, även i form av pelletar

1301

Schellack o.d.; naturliga gummiarter, hartser, gummihartser och oleoresiner (t.ex. balsamer)

1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

– Växtsafter och växtextrakter:

1302 11 00

– – Opium

1302 19

– – Andra

– Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

1302 32

– – Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur frukter eller frön från johannesbröd eller ur guarfrön:

1302 32 90

– – – Ur guarfrön

1302 39 00

– – Andra slag

1501 00

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209 och 1503:

– Ister och annat svinfett:

1501 00 11

– – För industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

1501 00 90

– Fjäderfäfett

1502 00

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503

1503 00

Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda

1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

1507

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1508

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

1508 10

– Oraffinerad olja:

1508 10 10

– – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

1508 90

– Andra slag:

1508 90 10

– – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

1511

Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1512

Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

1513

Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1514

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

1515

Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

– Linolja och fraktioner av denna olja:

1515 11 00

– – Oraffinerad olja

1515 19

– – Andra slag

– Majsolja och fraktioner av denna olja:

1515 21

– – Oraffinerad olja

1515 29

– – Andra slag

1515 30

– Ricinolja och fraktioner av denna olja

1515 50

– Sesamolja och fraktioner av denna olja

1515 90

– Andra:

1515 90 11

– – Tungolja; jojobaolja och oiticicaolja; myrtenvax och japanvax; fraktioner av dessa:

ex 1515 90 11

– – – Tungolja och fraktioner av denna olja

– – Tobaksfröolja och fraktioner av denna olja:

– – – Oraffinerad olja:

1515 90 21

– – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

1515 90 29

– – – – Annan

– – – Andra slag:

1515 90 31

– – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

1515 90 39

– – – – Andra

– – Andra oljor och fraktioner av dessa:

– – – Oraffinerade oljor:

1515 90 40

– – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

– – – – Andra:

1515 90 51

– – – – – I fast form, i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

1515 90 59

– – – – – I fast form, i andra förpackningar; flytande form

– – – Andra slag:

1515 90 60

– – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

– – – – Andra:

1515 90 91

– – – – – I fast form, i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

1515 90 99

– – – – – I fast form, i andra förpackningar; flytande form

1516

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade:

1516 10

– Animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor

1516 20

– Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor:

– – Andra:

1516 20 91

– – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

– – – Andra slag:

1516 20 95

– – – – Rybsolja, linolja, rapsolja, solrosolja, illipeolja, karitefett, makorefett, karapaolja eller babassuolja, för tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

– – – – Andra:

1516 20 96

– – – – – Jordnötsolja, bomullsfröolja, sojabönolja eller solrosolja. Andra oljor innehållande mindre än 50 viktprocent av fria fettsyror och med undantag av palmkärnolja, illipeolja, kokosolja, rybsolja, rapsolja och kopaivaolja

1516 20 98

– – – – – Andra

1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516:

1517 10

– Margarin med undantag av flytande margarin:

1517 10 90

– – Annat

1517 90

– Andra slag:

– – Andra:

1517 90 91

– – – Blandningar av flytande feta vegetabiliska fetter

1517 90 99

– – – Andra

1518 00

Animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

– Blandningar av flytande feta vegetabiliska fetter, för tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel:

1518 00 31

– – Oraffinerade

1518 00 39

– – Andra

1522 00

Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer:

– Återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer:

– – Innehållande olja med olivolja som karaktärsgivande beståndsdel:

1522 00 31

– – – Soapstocks

1602

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt:

– Varor av svin:

1602 49

– – Andra produkter av svin, inbegripet blandade styckningsdelar:

– – – Av tamsvin:

– – – – Innehållande 80 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett av alla slag eller ursprung:

1602 49 11

– – – – – Rygg (med undantag av nacke) och delar därav, inbegripet blandningar av rygg eller skinka

1602 49 15

– – – – – Andra blandningar innehållande skinka (’culotte’), bog, rygg eller hals och delar därav

1602 49 50

– – – – Innehållande mindre än 40 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett av alla slag eller ursprung

1602 50

– Varor av nötkreatur och andra oxdjur:

1602 50 10

– – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; blandningar av sådant kött eller slaktbiprodukter med kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter

1602 90

– Andra varor, inbegripet beredningar av blod av alla slags djur:

1602 90 10

– – Beredningar av blod av alla slags djur

1603 00

Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

1701

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form:

– Råsocker utan tillsats av aromämnen eller färgämnen:

1701 11

– – Socker från sockerrör

1701 12

– – Socker från sockerbetor

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

1702 20

– Lönnsocker samt sirap och andra lösningar av lönnsocker:

1702 20 10

– – Lönnsocker i fast form, med tillsats av aromämnen eller färgämnen

1702 30

– Druvsocker (inbegripet kemiskt ren glukos) samt sirap och andra lösningar av druvsocker, inte innehållande fruktsocker (fruktos) eller innehållande mindre än 20 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen

1702 40

– Druvsocker samt sirap och andra lösningar av druvsocker, innehållande minst 20 viktprocent men mindre än 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen, med undantag av invertsocker

1702 60

– Annat fruktsocker samt sirap och andra lösningar av fruktsocker, innehållande över 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen, med undantag av invertsocker

1702 90

– Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersirapsblandningar innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen:

1702 90 30

– – Isoglukos

1702 90 50

– – Maltodextrin samt sirap och andra lösningar av maltodextrin

1702 90 80

– – Inulinsirap

1702 90 99

– – Andra

1703

Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker

1802 00 00

Kakaoskal och annat kakaoavfall

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd:

1902 20

– Fyllda pastaprodukter; även kokta eller på annat sätt beredda:

1902 20 30

– – Innehållande mer än 20 viktprocent korv e.d., kött och slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett av alla slag, oavsett ursprung

2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra:

2001 90

– Andra slag:

2001 90 99

– – Andra

2003

Svampar och tryffel, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

2006 00

Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade):

2006 00 10

– Ingefära

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

– Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med varandra:

2008 19

– – Andra nötter och frön, inbegripet blandningar:

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

2008 19 91

– – – – Tropiska nötter; blandningar innehållande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tropiska frukter

2008 20

– Ananas:

– – Med tillsats av alkohol:

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg:

2008 20 11

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 17 viktprocent

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

2008 20 31

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 19 viktprocent

2008 20 39

– – – – Annan

– – Utan tillsats av alkohol:

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg:

2008 20 59

– – – – Annan

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

2008 20 79

– – – – Annan

2008 20 90

– – – Utan tillsats av socker

2008 40

– Päron:

– – Utan tillsats av alkohol

2008 40 90Utan tillsats av socker

– – –

2008 70

– Persikor, inbegripet, nektariner:

– – Utan tillsats av alkohol:

– – – Utan tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av:

2008 70 98

– – – – Under 5 kg

2008 80

– Jordgubbar och smultron:

– – Med tillsats av alkohol:

2008 80 90

– – – Utan tillsats av socker

– Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar enligt nr 2008 19:

2008 92

– – Blandningar:

– – – Med tillsats av alkohol:

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent:

– – – – – Andra:

2008 92 16

– – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehållande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tropiska frukter)

– – – – Andra:

 

– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas:

2008 92 32

– – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehållande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tropiska frukter)

2008 92 34

– – – – – – Andra

– – – – – Andra:

2008 92 36

– – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehållande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tropiska frukter)

– – – Utan tillsats av alkohol:

– – – – Med tillsats av socker:

– – – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg:

2008 92 51

– – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehållande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tropiska frukter)

– – – – – Andra:

– – – – – – Blandningar av frukter, i vilka ingen enstaka frukt utgör mer än 50 viktprocent av den totala vikten:

2008 92 72

– – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehållande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tropiska frukter)

– – – – – – Andra:

2008 92 76

– – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehållande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tropiska frukter)

2008 92 78

– – – – – – – Andra

– – – – Utan tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av:

– – – – – 5 kg eller däröver:

2008 92 92

– – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehållande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tropiska frukter)

2008 92 93

– – – – – – Andra

– – – – – 4,5 kg eller däröver men under 5 kg:

2008 92 94

– – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehållande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tropiska frukter)

2008 92 96

– – – – – – Andra

– – – – – Under 4,5 kg:

2008 92 97

– – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehållande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tropiska frukter)

2008 99

– – Andra:

– – – Med tillsats av alkohol:

– – – – Ingefära:

2008 99 11

– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

– – – – Andra:

– – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent:

– – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas:

2008 99 24

– – – – – – – Av tropiska frukter:

ex 2008 99 24

– – – – – – – – Mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, carambola och pitahaya

– – – – – – Andra:

2008 99 31

– – – – – – – Av tropiska frukter

2008 99 34

– – – – – – – Andra

– – – – – Andra:

– – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas:

2008 99 37

– – – – – – – Andra

– – – – – – Andra:

2008 99 38

– – – – – – – Av tropiska frukter

2008 99 40

– – – – – – – Andra

– – – Utan tillsats av alkohol:

– – – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg:

2008 99 41

– – – – – Ingefära

2008 99 46

– – – – – Passionsfrukter, guava och tamarinder

2008 99 47

– – – – – Mango, mangostan, papayafrukter, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, carambola och pitahaya

– – – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

2008 99 51

– – – – – Ingefära

2008 99 61

– – – – – Passionsfrukter och guava

2008 99 62

– – – – – Mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, carambola och pitahaya

2008 99 67

– – – – – Andra

2009

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

– Saft av grapefrukter (inbegripet pomelos):

2009 29

– – Annan:

– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men högst 67:

2009 29 91

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR och med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent

– Saft av annan citrusfrukt, i oblandad form:

2009 31

– – Med ett Brixtal av högst 20:

– – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR:

2009 31 11

– – – – Med tillsats av socker

2009 39

– – Annan:

– – – Med ett Brixtal av mer än 67:

2009 39 11

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR

– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men högst 67:

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR:

2009 39 31

– – – – – Med tillsats av socker

2009 39 39

– – – – – Utan tillsats av socker

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR:

– – – – – Citronsaft:

2009 39 51

– – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent

2009 39 55

– – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktprocent

2009 39 59

– – – – – – Utan tillsats av socker

– – – – – Saft av andra citrusfrukter:

2009 39 91

– – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent

2009 39 95

– – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktprocent

– Ananassaft:

2009 41

– – Med ett Brixtal av högst 20:

2009 41 10

– – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR och med tillsats av socker

– – – Annan:

2009 41 91

– – – – Med tillsats av socker

2009 49

– – Annan:

– – – Med ett Brixtal av mer än 67:

2009 49 11

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR

– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men högst 67:

2009 49 30

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR och med tillsats av socker

– – – – Annan:

2009 49 91

– – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent

2009 49 93

– – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktprocent

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

2106 90

– Andra slag:

– – Aromatiserade eller färgade sockerlösningar:

2106 90 30

– – – Av isoglukos

– – – Andra:

2106 90 51

– – – – Av laktos

2106 90 55

– – – – Av druvsocker eller maltodextrin

2106 90 59

– – – – Andra

2206 00

Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd; blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

2206 00 10

– ’Piquettevin’

– Andra:

– – Mousserande:

2206 00 31

– – – Cider och päronvin

– – Andra slag:

– – – På kärl rymmande högst 2 liter:

2206 00 51

– – – – Cider och päronvin

2301

Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter eller av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, olämpliga som livsmedel; grevar:

2301 10 00

– Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter av kött; grevar

2302

Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxter

2303

Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning, drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier, även i form av pelletar

2304 00 00

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av sojabönolja, även malda eller i form av pelletar

2306

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor, andra än de som omfattas av nr 2304 eller 2305, även malda eller i form av pelletar

2308 00

Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, även i form av pelletar:

2308 00 40

– Ekollon och hästkastanjer; återstoder från pressning av frukt, annan än vindruvor

2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur:

2309 10

– Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar:

– – Innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin enligt nr 1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 och 2106 90 55 eller mjölkprodukter:

– – – Innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin:

– – – – Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 viktprocent stärkelse:

2309 10 13

– – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 10 19

– – – – – Innehållande minst 75 viktprocent mjölkprodukter

– – – – Innehållande mer än 10 men högst 30 viktprocent stärkelse:

2309 10 33

– – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 10 39

– – – – – Innehållande minst 50 viktprocent mjölkprodukter

– – – – Innehållande mer än 30 viktprocent stärkelse:

2309 10 53

– – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 10 70

– – – Inte innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin men innehållande mjölkprodukter

2309 90

– Andra slag:

2309 90 10

– – Limvatten (’solubles’) av fisk eller havsdäggdjur

2309 90 20

– – Produkter som avses i kompletterande anmärkning 5 till detta kapitel

– – Andra, inbegripet förblandningar:

– – – Innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin enligt nr 1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 och 2106 90 55 eller mjölkprodukter:

– – – – Innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin:

– – – – – Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 viktprocent stärkelse:

2309 90 31

– – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 33

– – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

– – – – – Innehållande mer än 10 men högst 30 viktprocent stärkelse:

2309 90 43

– – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 49

– – – – – – Innehållande minst 50 viktprocent mjölkprodukter

– – – Andra:

– – – – Andra:

2309 90 99

– – – – – Andra

2401

Råtobak; tobaksavfall:

2401 10

– Tobak, ostripad:

– – Värmetorkad Virginiatobak och ljus lufttorkad Burleytobak (inbegripet Burleyhybrider); ljus lufttorkad Marylandtobak och eldtorkad tobak:

2401 10 10

– – – Värmetorkad Virginiatobak

2401 10 20

– – – Ljus lufttorkad Burleytobak (inbegripet Burleyhybrider)

2401 10 30

– – – Ljus lufttorkad Marylandtobak

– – – Eldtorkad tobak:

2401 10 41

– – – – Av Kentuckytyp

2401 10 49

– – – – Annan

– – Annan:

2401 10 50

– – – Ljus lufttorkad tobak

2401 10 70

– – – Mörk lufttorkad tobak

2401 10 80

– – – Värmetorkad tobak

2401 10 90

– – – Annan tobak

2401 20

– Tobak, helt eller delvis stripad:

– – Värmetorkad Virginiatobak och ljus lufttorkad Burleytobak (inbegripet Burleyhybrider); ljus lufttorkad Marylandtobak och eldtorkad tobak:

2401 20 10

– – – Värmetorkad Virginiatobak

2401 20 20

– – – Ljus lufttorkad Burleytobak (inbegripet Burleyhybrider)

2401 20 30

– – – Ljus lufttorkad Marylandtobak

– – – Eldtorkad tobak:

2401 20 41

– – – – Av Kentuckytyp

2401 20 49

– – – – Annan

– – Annan:

2401 20 50

– – – Ljus lufttorkad tobak

2401 20 70

– – – Mörk lufttorkad tobak

2401 20 80

– – – Värmetorkad tobak

2401 20 90

– – – Annan tobak

2401 30 00

– Tobaksavfall

3301

Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet ’concretes’ och ’absolutes’; resinoider; extraherade oleoresiner; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna genom så kallad enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor:

– Eteriska oljor från citrusfrukter:

3301 12

– – Apelsinolja

3301 13

– – Citronolja

3301 19

– – Andra

– Eteriska oljor, andra än från citrusfrukter:

3301 24

– – Pepparmyntolja (Mentha piperita)

3301 25

– – Oljor av andra myntor

3301 29

– – Andra

3301 30 00

– Resinoider

3302

Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker:

3302 10

– Av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller vid industriell tillverkning av drycker:

– – Av sådana slag som används vid tillverkning av drycker:

3302 10 40

– – – Andra slag

3302 10 90

– – Av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin

3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim:

3501 90

– Andra slag:

3501 90 10

– – Kaseinlim

3502

Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner, beräknat på torrsubstansen), albuminater och andra albuminderivat

3503 00

Gelatin (inbegripet gelatinfolier med kvadratisk eller rektangulär form, även ytbehandlade eller färgade) och gelatinderivat; husbloss; annat lim av animaliskt ursprung, dock inte kaseinlim enligt nr 3501

3504 00 00

Peptoner och peptonderivat; andra proteinämnen samt derivat av sådana ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; hudpulver, även behandlat med kromsalt

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

3505 10

– Dextrin och annan modifierad stärkelse:

– – Annan modifierad stärkelse:

3505 10 50

– – – Företrad eller förestrad stärkelse

4101

Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) samt av hästdjur (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade

4102

Oberedda skinn av får och lamm (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt anmärkning 1 c inte omfattas av detta kapitel

4103

Andra oberedda hudar och skinn (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt anmärkning 1 b eller 1 c inte omfattas av detta kapitel

4301

Oberedda pälsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, lämpliga för körsnärsbruk), andra än oberedda hudar och skinn enligt nr 4101, 4102 eller 4103

5001 00 00

Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling

5002 00 00

Råsilke, inte snott eller tvinnat

5003 00 00

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5101

Ull, okardad och okammad

5102

Fina eller grova djurhår, okardade och okammade

5103

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall, men inte rivet avfall och riven lump

5201 00

Bomull, kardad eller kammad

5202

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5203 00 00

Bomull, kardad eller kammad

5301

Lin, oberett eller berett men inte spunnet; blånor och avfall av lin (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5302

Mjukhampa (Cannabis sativa L.), oberedd eller beredd men inte spunnen; blånor och avfall av mjukhampa (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)”

BILAGA III

”BILAGA II(b)

ALBANIENS TULLMEDGIVANDEN FÖR JORDBRUKSRÅVAROR MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN

(som avses i artikel 27.3 b)

Tullarna för de produkter som förtecknas i denna bilaga kommer att avskaffas gradvis enligt följande tidtabell:

Den 1 januari 2007 kommer importtullarna att sänkas till 80 % av bastullsatsen.

Den 1 januari 2008 kommer importtullarna att sänkas till 60 % av bastullsatsen.

Den 1 januari 2009 kommer importtullarna att sänkas till 40 % av bastullsatsen.

Den 1 januari 2010 kommer importtullarna att sänkas till 0 % av bastullsatsen.

KN-nr

Varuslag

0101

Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor:

0101 90

– Andra

0206

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta:

0206 10

– Av nötkreatur eller andra oxdjur, färska eller kylda:

– – Andra:

0206 10 91

– – – Lever

0206 10 95

– – – Njurtapp och mellangärde

0206 10 99

– – – Andra

– Av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta:

0206 21 00

– – Tunga

0206 22 00

– – Lever

0206 29

– – Andra:

– – – Andra:

0206 29 91

– – – – Njurtapp och mellangärde

0206 29 99

– – – – Andra

– Av svin, frysta:

0206 49

– – Andra

0206 80

– Andra slag, färska eller kylda:

– – Andra:

0206 80 91

– – – Av häst, åsna, mula eller mulåsna

0206 80 99

– – – Av får och get

0206 90

– Andra slag, frysta:

– – Andra:

0206 90 91

– – – Av häst, åsna, mula eller mulåsna

0206 90 99

– – – Av får och get

0208

Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta:

0208 10

– Av kanin eller hare

0208 40

– Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); av manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia):

0208 40 10

– – Valkött

0208 90

– Andra slag

0209 00

Svinfett, inte innehållande magert kött och fjäderfäfett, inte utsmälta eller på annat sätt extraherade, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

0403 90

– Andra slag:

– – Varken smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

– – – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form:

– – – – Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av:

0403 90 11

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

0403 90 13

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0403 90 19

– – – – – Mer än 27 viktprocent

– – – – Andra, med en fetthalt av:

0403 90 31

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

0403 90 33

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0403 90 39

– – – – – Mer än 27 viktprocent

– – – Andra:

– – – – Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av:

0403 90 51

– – – – – Högst 3 viktprocent

0403 90 53

– – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

0403 90 59

– – – – – Mer än 6 viktprocent

– – – – Andra, med en fetthalt av:

0403 90 61

– – – – – Högst 3 viktprocent

0403 90 63

– – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

0403 90 69

– – – – – Mer än 6 viktprocent

0404

Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

0404 10

– Vassle och modifierad vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel:

– – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form:

– – – Annan, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av:

– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av:

0404 10 26

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

0404 10 28

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0404 10 32

– – – – – Mer än 27 viktprocent

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av:

0404 10 34

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

0404 10 36

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0404 10 38

– – – – – Mer än 27 viktprocent

– – Annan:

– – – Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av:

– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av:

0404 10 48

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

0404 10 52

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0404 10 54

– – – – – Mer än 27 viktprocent

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av:

0404 10 56

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

0404 10 58

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0404 10 62

– – – – – Mer än 27 viktprocent

– – – Annan, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av:

– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av:

0404 10 72

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

0404 10 74

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0404 10 76

– – – – – Mer än 27 viktprocent

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av:

0404 10 78

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

0404 10 82

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0404 10 84

– – – – – Mer än 27 viktprocent

0404 90

– Andra slag

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter:

0405 20

– Bredbara smörfettsprodukter:

0405 20 90

– – Med en fetthalt av mer än 75 viktprocent men mindre än 80 viktprocent

0405 90

– Annat

0406

Ost och ostmassa:

0406 10

– Färsk (inte mognad) ost (inbegripet mesost) samt ostmassa

0406 20

– Riven eller pulveriserad ost av alla slag

0406 30

– Smältost, inte riven eller pulveriserad

0406 40

– Blåmögelost och annan ost med marmoreringar vilka framställts genom användning av Penicillium roqueforti

0406 90

– Annan ost:

0406 90 01

– – Avsedd för beredning

– – Annan:

0406 90 13

– – – Emmentaler

0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz

0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzeller

0406 90 18

– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or och Tête de Moine

0406 90 19

– – – Glarus örtost (så kallad Schabziger) framställd av skummjölk och med tillsats av fint malda örter

0406 90 21

– – – Cheddar

0406 90 23

– – – Edamer

0406 90 25

– – – Tilsiter

0406 90 27

– – – Butterkäse

0406 90 29

– – – Kashkaval

0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri

0406 90 37

– – – Finlandia

0406 90 39

– – – Jarlsberg

– – – Annan:

0406 90 50

– – – – Ost av fårmjölk eller buffelmjölk i behållare innehållande saltlake eller i behållare av får- eller getskinn

– – – – Annan:

– – – – – Med en fetthalt av högst 40 viktprocent och en vattenhalt i den fettfria ostmassan av:

– – – – – – Högst 47 viktprocent:

0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

0406 90 69

– – – – – – – Annan

– – – – – – Mer än 47 viktprocent men högst 72 viktprocent:

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsö

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

0406 90 84

– – – – – – – Brie

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

– – – – – – – Annan ost med en vattenhalt i den fettfria ostmassan av:

0406 90 86

– – – – – – – – Mer än 47 viktprocent men högst 52 viktprocent

0406 90 87

– – – – – – – – Mer än 52 viktprocent men högst 62 viktprocent

0406 90 88

– – – – – – – – Mer än 62 viktprocent men högst 72 viktprocent

0406 90 93

– – – – – – Mer än 72 viktprocent

0406 90 99

– – – – – Annan

0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel

0511

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur enligt kapitlen 1 och 3, olämpliga som livsmedel:

0511 10 00

– Sperma av nötkreatur eller andra oxdjur

– Andra slag:

0511 99

– – Andra:

0511 99 10

– – – Senor; avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn

0511 99 85

– – – Andra slag:

ex 0511 99 85

– – – – Andra än tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan underlag

0603

Snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade

0604

Blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller blomknoppar, samt gräs, mossa och lavar, utgörande varor av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade:

0604 10

– Mossa och lavar:

0604 10 10

– – Renlav

– Andra slag:

0604 91

– – Friska:

0604 91 40

– – – Kvistar av barrträd:

ex 0604 91 40

– – – – Kvistar av nordmannsgran (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) och kaskadgran (Abies procera Rehd.)

0701

Potatis, färsk eller kyld:

0701 90

– Annan potatis:

0701 90 10

– – För framställning av stärkelse

– – Annan:

0701 90 90

– – – Annan

0703

Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller kylda:

0703 10

– Kepalök (vanlig lök) och schalottenlök:

0703 10 90

– – Schalottenlök

0703 90 00

– Purjolök och lök av andra Allium-arter

0705

Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp), färska eller kylda:

– Trädgårdssallat:

0705 11 00

– – Huvudsallat

0705 19 00

– – Annan trädgårdssallat

– Cikoriasallat:

0705 29 00

– – Annan cikoriasallat

0706

Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande rotfrukter, färska eller kylda:

0706 90

– Andra slag:

0706 90 10

– – Rotselleri

0706 90 90

– – Andra

0707 00

Gurkor, färska eller kylda:

0707 00 90

– Små gurkor, så kallade cornichons (minst 85 styck per kg)

0708

Baljfrukter och baljväxtfrön, färska eller kylda:

0708 10 00

– Ärter (Pisum sativum)

0708 90 00

– Andra slag

0709

Andra grönsaker, färska eller kylda:

0709 20 00

– Sparris

0709 30 00

– Auberginer

0709 40 00

– Bladselleri (blekselleri)

– Svampar och tryffel:

0709 59

– – Andra slag:

0709 59 50

– – – Tryffel

0709 60

– Frukter av släktena Capsicum och Pimenta

0709 70 00

– Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla

0709 90

– Andra slag

0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta:

0710 10 00

– Potatis

– Baljfrukter och spritade baljväxtfrön:

0710 21 00

– – Ärter (Pisum sativum)

0710 22 00

– – Bönor (Vigna spp och Phaseolus spp)

0710 29 00

– – Andra

0710 30 00

– Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla

0710 80

– Andra grönsaker

0710 90 00

– Blandningar av grönsaker

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:

0711 20

– Oliver

0711 40 00

– Gurkor

– Svampar och tryffel:

0711 59 00

– – Andra slag

0711 90

– Andra grönsaker; blandningar av grönsaker:

– – Grönsaker:

0711 90 70

– – – Kapris

0711 90 90

– – Blandningar av grönsaker

0712

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda:

0712 20 00

– Kepalök (vanling lök)

0712 90

– Andra grönsaker; blandningar av grönsaker

0713

Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade:

0713 10

– Ärter (Pisum sativum)

0713 10 90

– – Andra

0713 20 00

– Kikärter

– Bönor (Vigna spp och Phaseolus spp):

0713 32 00

– – Adzukibönor (Phaseolus eller Vigna angularis)

0713 33

– – Trädgårdsbönor (Phaseolus vulgaris) (bruna bönor, vita bönor etc.):

0713 33 90

– – – Andra

0713 39 00

– – Andra

0801

Kokosnötter, paranötter och cashewnötter, färska eller torkade, även skalade:

– Kokosnötter:

0801 11 00

– – Torkade

0801 19 00

– – Andra

– Paranötter:

0801 21 00

– – Med skal

– Cashewnötter:

0801 31 00

– – Med skal

0802

Andra nötter, färska eller torkade, även skalade:

– Hasselnötter (Corylus spp):

0802 21 00

– – Med skal

0802 22 00

– – Skalade

0802 40 00

– Kastanjer (Castanea spp)

0802 50 00

– Pistaschmandel

0802 90

– Andra slag:

0802 90 85

– – Andra

0803 00

Bananer, inbegripet mjölbananer, färska eller torkade:

– Färska:

0803 00 11

– – Mjölbananer

0803 00 19

– – Andra

0804

Dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, mango och mangostan, färska eller torkade:

0804 20

– Fikon:

0804 20 10

– – Färska

0804 30 00

– Ananas

0804 50 00

– Guava, mango och mangostan

0805

Citrusfrukter, färska eller torkade:

0805 10

– Apelsiner och pomeranser

0805 20

– Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementiner, wilkings och liknande citrushybrider

0805 50

– Citroner (Citrus limon, Citrus limonum) och limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0806

Vindruvor, färska eller torkade:

0806 10

– Färska:

0806 10 10

– – Bordsdruvor

0807

Meloner (inbegripet vattenmeloner) och papayafrukter, färska:

0807 20 00

– Papayafrukter

0808

Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska

0809

Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner), plommon och slånbär, färska

0810

Annan frukt och andra bär, färska:

0810 20

– Hallon, björnbär, mullbär och loganbär

0810 40

– Tranbär, blåbär och andra bär av släktet Vaccinium:

0810 40 30

– – Bär av arten Vaccinium myrtillus

0810 40 50

– – Bär av arterna Vaccinium macrocarpon och Vaccinium corymbosum

0810 40 90

– – Andra

0810 50 00

– Kiwifrukter

0810 90

– Andra slag:

0810 90 30

– – Tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter

0810 90 40

– – Passionsfrukter, carambola och pitahaya

– – Vinbär och krusbär:

0810 90 50

– – – Svarta vinbär

0810 90 70

– – – Andra

0810 90 95

– – Andra

0811

Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

0811 10

– Jordgubbar och smultron

0811 20

– Hallon, björnbär, mullbär, loganbär, vinbär och krusbär

– – Andra:

0811 20 31

– – – Hallon

0811 20 51

– – – Röda vinbär

0811 20 59

– – – Björnbär och mullbär

0811 20 90

– – – Andra

0811 90

– Andra slag:

– – Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent:

0811 90 19

– – – – Andra

– – – Andra:

0811 90 39

– – – – Andra

– – Andra:

0811 90 50

– – – Bär av arten Vaccinium myrtillus

0811 90 70

– – – Bär av arterna Vaccinium myrtilloides och Vaccinium angustifolium

– – – Körsbär:

0811 90 75

– – – – Surkörsbär (Prunus cerasus)

0811 90 80

– – – – Andra

0811 90 85

– – – Tropiska frukter och tropiska nötter

0811 90 95

– – – Andra slag

0812

Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:

0812 10 00

– Körsbär

0812 90

– Andra slag:

0812 90 20

– – Apelsiner och pomeranser

0812 90 98

– – Andra

0813

Frukt och bär, torkade, med undantag av frukt och bär enligt nr 0801–0806: blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär enligt detta kapitel:

0813 10 00

– Aprikoser

0813 20 00

– Plommon

0813 30 00

– Äpplen

0813 40

– Annan frukt samt bär

0813 50

– Blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär enligt detta kapitel:

– – Blandad torkad frukt eller torkade bär, med undantag av frukt enligt nr 0801–0806:

– – – Inte innehållande plommon:

0813 50 12

– – – – Av papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya

0813 50 15

– – – – Andra

– – Andra blandningar:

0813 50 99

– – – Andra slag

0901

Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden:

– Kaffe, orostat:

0901 11 00

– – Koffeinhaltigt

0901 12 00

– – Koffeinfritt

– Kaffe, rostat:

0901 21 00

– – Koffeinhaltigt

0901 22 00

– – Koffeinfritt

0901 90

– Annat:

0901 90 90

– – Kaffesurrogat innehållande kaffe

0904

Peppar av släktet Piper; frukter av släktena Capsicum och Pimenta, torkade, krossade eller malda:

0904 20

– Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, torkade, krossade eller malda:

– – Varken krossade eller malda:

0904 20 30

– – – Andra

0909

Anis, stjärnanis, fänkål, koriander, spiskummin, kummin och enbär

0910

Ingefära, saffran, gurkmeja, timjan, lagerblad, curry och andra kryddor

1102

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg:

1102 10 00

– Av råg

1102 20

– Av majs

1102 90

– Annat:

1102 90 10

– – Av korn

1102 90 50

– – Av ris

1102 90 90

– – Annat

1103

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål:

– Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn):

1103 11

– – Av vete

1103 13

– – Av majs

1103 19

– – Av annan spannmål:

1103 19 90

– – – Annan

1104

Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), med undantag av ris enligt nr 1006; groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda:

– Spannmål, valsad eller bearbetad till flingor:

1104 12

– – Av havre:

1104 12 90

– – – Bearbetad till flingor

1104 19

– – Av annan spannmål:

1104 19 10

– – – Av vete

1104 19 50

– – – Av majs

– – – Annan:

1104 19 99

– – – – Annan

– Spannmål bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, bearbetad till pärlgryn, klippt eller gröpad):

1104 23

– – Av majs:

1104 23 10

– – – Skalad, även klippt eller gröpad:

1104 23 99

– – – Annan

1104 29

– – Av annan spannmål:

– – – Andra:

1104 29 30

– – – – Bearbetad till pärlgryn:

ex 1104 29 30

– – – – – Andra än av vete och råg

– – – – Annan:

1104 29 89

– – – – – Annan

1104 30

– Groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda:

1104 30 90

– – Av annan spannmål

1108

Stärkelse; inulin:

– Stärkelse:

1108 11 00

– – Vetestärkelse

1108 12 00

– – Majsstärkelse

1108 13 00

– – Potatisstärkelse

1108 14 00

– – Maniokstärkelse (kassavastärkelse)

1108 19

– – Annan stärkelse:

1108 19 90

– – – Annan

1202

Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte rostade eller på annat sätt tillagade:

1202 10

– Med skal:

1202 10 90

– – Andra

1202 20 00

– Skalade, även sönderdelade

1211

Växter och växtdelar (inbegripet frön och frukter) av sådana slag som används främst för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål, färska eller torkade, även skurna, krossade eller pulveriserade:

1211 20 00

– Ginsengrot

1211 30 00

– Ginsengrot

1211 40 00

– Vallmohalm

1211 90

– Andra slag:

1211 90 85

– – Andra:

ex 1211 90 85

– – – Lakritsrot

1501 00

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209 och 1503:

– Ister och annat svinfett:

1501 00 19

– – Annat

1508

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

1508 10

– Oraffinerad olja:

1508 10 90

– – Annan

1508 90

– Andra slag:

1508 90 90

– – Andra

1510 00

Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 1509

1522 00

Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer:

– Återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer:

– – Innehållande olja med olivolja som karaktärsgivande beståndsdel:

1522 00 39

– – – Andra

– – Andra slag:

1522 00 91

– – – Bottensatser och avslemningsåterstoder; soapstocks

1522 00 99

– – – Andra

1602

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt:

1602 10 00

– Homogeniserade beredningar

– Varor av fjäderfä enligt nr 0105:

1602 31

– – Av kalkon:

– – – Innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä:

1602 31 11

– – – – Innehållande endast kalkonkött, inte kokt eller på annat sätt värmebehandlat

1602 31 19

– – – – Andra

1602 31 90

– – – Andra

1602 32

– – Av höns av arten Gallus domesticus:

– – – Innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä:

1602 32 11

– – – – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade

1602 32 19

– – – – Andra

1602 32 90

– – – Andra

1602 39

– – Av annat fjäderfä:

– – – Innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä:

1602 39 21

– – – – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade

1602 39 29

– – – – Andra

1602 39 80

– – – Andra

– Varor av svin:

1602 41

– – Skinka och delar därav

1602 42

– – Bog och delar därav

1602 49

– – Andra produkter av svin, inbegripet blandade styckningsdelar:

– – – Av tamsvin:

– – – – Innehållande 80 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett av alla slag eller ursprung:

1602 49 13

– – – – – Hals och delar därav, inbegripet blandningar av hals och bog

1602 49 19

– – – – – Andra

1602 49 90

– – – Andra

1602 50

– Varor av nötkreatur och andra oxdjur:

– – Andra:

– – – I hermetiskt tillslutna förpackningar:

1602 50 31

– – – – Corned beef

1602 50 39

– – – – Andra

1602 50 80

– – – Andra

1602 90

– Andra varor, inbegripet beredningar av blod av alla slags djur:

– – Andra:

1602 90 31

– – – Av vilt eller kanin

1602 90 41

– – – Av ren

– – – Andra:

1602 90 51

– – – – Innehållande kött eller slaktbiprodukter av tamsvin

– – – – Andra:

– – – – – Innehållande kött eller slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur:

1602 90 61

– – – – – – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade blandningar av sådant kött eller slaktbiprodukter med kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter

– – – – – Andra:

– – – – – – Av får eller get:

– – – – – – – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade blandningar av sådant kött eller slaktbiprodukter med kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter:

1602 90 72

– – – – – – – – Av får

1602 90 74

– – – – – – – – Av get

– – – – – – – Andra:

1602 90 76

– – – – – – – – Av får

1602 90 78

– – – – – – – – Av get

1701

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form:

– Andra slag:

1701 91 00

– – Med tillsats av aromämnen eller färgämnen

1701 99

– – Annat

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

– Mjölksocker (inbegripet kemiskt ren laktos) samt sirap och andra lösningar av mjölksocker:

1702 11 00

– – Innehållande minst 99 viktprocent laktos uttryckt som vattenfri laktos i torrsubstansen

1702 19 00

– – Annat

1702 20

– Lönnsocker samt sirap och andra lösningar av lönnsocker:

1702 20 90

– – Annat

1702 90

– Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersirapsblandningar innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen:

1702 90 60

– – Konstgjord honung, även blandad med naturlig honung

– – Sockerkulör:

1702 90 71

– – – Innehållande minst 50 viktprocent sackaros beräknat på torrsubstansen

– – – Annat:

1702 90 75

– – – – I form av pulver, även agglomererat

1702 90 79

– – – – Annat

1801 00 00

Kakaobönor, hela eller krossade, även rostade

2002

Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2004 10

– Potatis:

2004 10 10

– – Kokt eller på annat sätt värmebehandlad, men inte ytterligare beredd

– – Annan:

2004 10 99

– – – Andra slag

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2005 20

– Potatis:

– – Andra slag:

2005 20 20

– – – I tunna skivor, friterade eller stekta, med eller utan salt eller kryddor, i lufttäta förpackningar och lämpliga för omedelbar förtäring

2005 20 80

– – – Andra

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

– Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med varandra:

2008 11

– – Jordnötter:

– – – Andra slag, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av:

– – – – Mer än 1 kg:

2008 11 92

– – – – – Rostade

2008 11 94

– – – – – Andra

– – – – Högst 1 kg:

2008 11 96

– – – – – Rostade

2008 11 98

– – – – – Andra

2008 19

– – Andra nötter och frön, inbegripet blandningar:

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg:

2008 19 11

– – – – Tropiska nötter; blandningar innehållande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tropiska frukter

– – – – Andra:

2008 19 13

– – – – – Rostade mandlar och pistaschmandlar

2008 19 19

– – – – – Andra

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

2008 19 91

– – – – Tropiska nötter; blandningar innehållande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tropiska frukter:

ex 2008 19 91

– – – – – Andra än rostade tropiska nötter

– – – – Andra:

– – – – – Rostade nötter:

2008 19 93

– – – – – – Mandlar och pistaschmandlar

2008 19 95

– – – – – – Andra

2008 19 99

– – – – – Andra

2008 20

– Ananas:

– – Med tillsats av alkohol:

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg:

2008 20 19

– – – – Annat

– – Utan tillsats av alkohol:

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg:

2008 20 51

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 17 viktprocent

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

2008 20 71

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 19 viktprocent

2008 30

– Citrusfrukter:

– – Med tillsats av alkohol:

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent:

2008 30 11

– – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

– – Utan tillsats av alkohol:

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg:

2008 30 51

– – – – Grapefruktklyftor (inbegripet pomelos)

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

2008 30 71

– – – – Grapefruktklyftor (inbegripet pomelos)

2008 30 75

– – – – Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementiner, wilkings och andra liknande citrushybrider

2008 30 90

– – – Utan tillsats av socker

2008 40

– Päron:

– – Med tillsats av alkohol:

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg:

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent:

2008 40 11

– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

– – – – Andra:

2008 40 21

– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

2008 40 31

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent

– – Utan tillsats av alkohol:

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg:

2008 40 51

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

2008 40 71

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent

2008 40 79

– – – – Andra

2008 50

– Aprikoser:

– – Med tillsats av alkohol:

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg:

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent:

2008 50 11

– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

– – – – Andra:

2008 50 31

– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 50 39

– – – – – Andra

– – Utan tillsats av alkohol:

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg:

2008 50 69

– – – – Andra

– – – Utan tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av:

2008 50 94

– – – – 4,5 kg eller däröver men under 5 kg

2008 50 99

– – – – Under 4,5 kg

2008 60

– Körsbär:

– – Med tillsats av alkohol:

– – – Andra:

2008 60 31

– – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

– – Utan tillsats av alkohol:

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av:

2008 60 50

– – – – Mer än 1 kg

– – – Utan tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av:

2008 60 70

– – – – 4,5 kg eller däröver

2008 60 90

– – – – Under 4,5 kg:

ex 2008 60 90

– – – – – Surkörsbär (Prunus cerasus)

2008 80

– Jordgubbar och smultron:

– – Med tillsats av alkohol:

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent:

2008 80 11

– – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 80 19

– – – – Andra

– – – Andra:

2008 80 31

– – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

– – Utan tillsats av alkohol:

2008 80 50

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg

– Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar enligt nr 2008 19:

2008 99

– – Andra:

– – – Utan tillsats av alkohol:

– – – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg:

2008 99 45

– – – – – Plommon och sviskon

– – – – Utan tillsats av socker:

– – – – – Plommon och sviskon, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av:

2008 99 72

– – – – – – 5 kg och däröver

2008 99 78

– – – – – – Under 5 kg

2009

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

– Apelsinsaft:

2009 11

– – Fryst

2009 19

– – Annan:

– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men högst 67:

2009 19 98

– – – – Annan

– Druvsaft (inbegripet druvmust):

2009 69

– – Annan:

– – – Med ett Brixtal av mer än 67:

2009 69 11

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 22 EUR

– – – Med ett Brixtal av mer än 30 men högst 67:

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 EUR:

2009 69 51

– – – – – Koncentrerad

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 18 EUR:

– – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent:

2009 69 71

– – – – – – Koncentrerad

2009 69 79

– – – – – – Annan

– Äppelsaft:

2009 79

– – Annan:

– – – Med ett Brixtal av mer än 67:

2009 79 11

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 22 EUR

– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men högst 67:

– – – – Andra:

2009 79 91

– – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent

2009 79 99

– – – – – Utan tillsats av socker

2009 90

– Saftblandningar:

– – Med ett Brixtal av mer än 67:

– – – Saftblandningar innehållande saft av äpplen och päron:

2009 90 11

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 22 EUR

2009 90 19

– – – – Andra

– – Med ett Brixtal av högst 67:

– – – Saftblandningar innehållande saft av äpplen och päron:

2009 90 31

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 18 EUR och med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent

– – – Andra saftblandningar:

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR:

– – – – – Saftblandningar innehållande saft av citrusfrukter och ananas:

2009 90 41

– – – – – – Med tillsats av socker

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR:

– – – – – Saftblandningar innehållande saft av citrusfrukter och ananas:

2009 90 79

– – – – – – Utan tillsats av socker

2305 00 00

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar

2307 00

Vindruva; rå vinsten

2308 00

Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, även i form av pelletar:

– Återstoder från vindruvspressning:

2308 00 11

– – Med en total alkoholhalt av högst 4,3 % mas och en torrsubstanshalt av minst 40 viktprocent

2308 00 19

– – Andra

2308 00 90

– Andra slag

2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur:

2309 90

– Andra slag:

– – Andra, inbegripet förblandningar:

– – – Innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin enligt nr 1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 och 2106 90 55 eller mjölkprodukter:

– – – – Innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin:

– – – – – Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 viktprocent stärkelse:

2309 90 35

– – – – – – Innehållande minst 50 men mindre än 75 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 39

– – – – – – Innehållande minst 75 viktprocent mjölkprodukter

– – – – – Innehållande mer än 10 men högst 30 viktprocent stärkelse:

2309 90 41

– – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

– – – – – Innehållande mer än 30 viktprocent stärkelse:

2309 90 51

– – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 53

– – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 59

– – – – – – Innehållande minst 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 70

– – – – Inte innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin men innehållande mjölkprodukter

– – – Andra:

2309 90 91

– – – – Sockerbetspulp med tillsats av melass

– – – – Andra:

2309 90 95

– – – – – Innehållande minst 49 viktprocent kolinklorid, på organisk eller oorganisk bas”

BILAGA IV

”BILAGA II(c)

ALBANIENS TULLMEDGIVANDEN FÖR JORDBRUKSRÅVAROR MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN

(som avses i artikel 27.3 c)

Tullfrihet inom ramen för en tullkvot från och med dagen för avtalets ikraftträdande:

KN-nr

Varuslag

Kvot (i ton)

1001 90 91

Vanligt vete, blandsäd av vete och råg samt spält, med undantag av spält för utsäde

20 000”

1001 90 99

BILAGA V

”BILAGA III

GEMENSKAPENS TULLMEDGIVANDEN FÖR FISK OCH FISKERIPRODUKTER MED URSPRUNG I ALBANIEN

Import till Europeiska gemenskapen av följande produkter med ursprung i Albanien ska omfattas av nedanstående medgivanden:

KN-nr

Varuslag

Från och med den 1 januari 2007

FFrån och med den 1 januari 2008 och följande år

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake; rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

Tullkvot: 50 ton till 0 %

Över kvoten:

80 % av MGN-tullsatsen

Tullkvot: 50 ton till 0 %

Över kvoten:

70 % av MGN-tullsatsen

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karp: levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake; rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

Tullkvot: 20 ton till 0 %

Över kvoten:

80 % av MGN-tullsatsen

Tullkvot: 20 ton till 0 %

Över kvoten:

70 % av MGN-tullsatsen

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake; rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

Tullkvot: 20 ton till 0 %

Över kvoten:

55 % av MGN-tullsatsen

Tullkvot: 20 ton till 0 %

Över kvoten:

30 % av MGN-tullsatsen

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Havsabborre (Dicentrarchus labrax): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake; rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

Tullkvot: 20 ton till 0 %

Över kvoten:

55 % av MGN-tullsatsen

Tullkvot: 20 ton till 0 %

Över kvoten:

30 % av MGN-tullsatsen


KN-nr

Varuslag

Ursprunglig kvotvolym

Tullsats

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Sardiner, beredda eller konserverade

100 ton

6 % (1)

1604 16 00

1604 20 40

Ansjovis, beredd eller konserverad

1 000 ton (2)

0 % (1)

Tullsatserna för alla produkter enligt HS-nummer 1604, utom beredda eller konserverade sardiner eller beredd eller konserverad ansjovis, ska sänkas på följande sätt.

År

1 december 2006

1 januari 2007

1 januari 2008 och följande år

Tull

80 % av MGN-tullsatsen

65 % av MGN-tullsatsen

50 % av MGN-tullsatsen”


(1)  Över kvotvolymen ska den fullständiga MGN-tullsatsen tillämpas.

(2)  Från och med den 1 januari det första året efter avtalets ikraftträdande ska den årliga kvotvolymen ökas med 200 ton, förutsatt att åtminstone 80 % av det föregående årets kvot har använts senast den 31 december det året. Denna ordning ska tillämpas till dess att den årliga kvotvolymen uppgår till 1 600 ton eller parterna kommer överens om att tillämpa en annan ordning.

BILAGA VI

PROTOKOLL 2

OM HANDEL MELLAN ALBANIEN OCH GEMENSKAPEN MED BEARBETADE JORDBRUKPRODUKTER

(SAA protokoll 2)

Artikel 1

1.   Gemenskapen och Albanien ska på de bearbetade jordbruksprodukter som förtecknas i bilagorna I, II a, II b, II c och II d tillämpa de tullsatser som där anges, vilket ska ske på de villkor som anges i dessa bilagor och oavsett om produkterna omfattas av kvoter.

2.   Stabiliserings- och associeringsrådet ska besluta om

utvidgning av förteckningen över bearbetade jordbruksprodukter enligt detta protokoll,

ändring av de tullsatser som avses i bilagorna I och II b, II c och II d,

utökning eller avskaffande av tullkvoterna.

Artikel 2

De tullsatser som tillämpas i enlighet med artikel 1 får genom ett beslut av stabiliserings- och associeringsrådet sänkas

om de tullsatser som tillämpas i handeln med basprodukter mellan gemenskapen och Albanien sänks, eller

om sänkningar görs till följd av ömsesidiga medgivanden när det gäller bearbetade jordbruksprodukter.

De sänkningar som avses i den första strecksatsen ska beräknas på den del av tullsatsen som utgör jordbrukskomponenten och som ska motsvara de jordbruksprodukter som faktiskt används för att producera de bearbetade jordbruksprodukterna i fråga, och ska dras av från de tullsatser som tillämpas på dessa basjordbruksprodukter.

Artikel 3

Gemenskapen och Albanien ska informera varandra om de administrativa ordningar som antas för de produkter som omfattas av detta protokoll. Dessa ordningar ska sörja för lika behandling av alla berörda parter och vara så enkla och smidiga som möjligt.

Bilaga I

Tullar som ska tillämpas på import till gemenskapen av bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Albanien

Vid import till gemenskapen av följande bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Albanien ska nolltullsats tillämpas.

KN-nr

Varuslag

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

0403 10

– Yoghurt:

– – Smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

– – – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av:

0403 10 51

– – – – Högst 1,5 viktprocent

0403 10 53

– – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0403 10 59

– – – – Mer än 27 viktprocent

– – – Annan, med en mjölkfetthalt av:

0403 10 91

– – – – Högst 3 viktprocent

0403 10 93

– – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

0403 10 99

– – – – Mer än 6 viktprocent

0403 90

– Andra slag:

– – Smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

– – – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av:

0403 90 71

– – – – Högst 1,5 viktprocent

0403 90 73

– – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0403 90 79

– – – – Mer än 27 viktprocent

– – – Annan, med en mjölkfetthalt av:

0403 90 91

– – – – Högst 3 viktprocent

0403 90 93

– – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

0403 90 99

– – – – Mer än 6 viktprocent

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter:

0405 20

– Bredbara smörfettsprodukter:

0405 20 10

– – Med en fetthalt av minst 39 viktprocent men mindre än 60 viktprocent

0405 20 30

– – Med en fetthalt av minst 60 viktprocent men högst 75 viktprocent

0501 00 00

Människohår, obearbetat, även tvättat eller avfettat; avfall av människohår

0502

Borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra djurhår för borsttillverkning; avfall av sådana borst och hår

0505

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar

0506

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin; mjöl och avfall av dessa produkter

0507

Elfenben, sköldpadda, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar, obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter

0508 00 00

Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt preparerade men inte vidare bearbetade; skal av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk (os sepiae), obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter

0510 00 00

Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, även torkad; körtlar och andra animaliska produkter som används för beredning av farmaceutiska produkter, färska, kylda, frysta eller tillfälligt konserverade på annat sätt

0511

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur enligt kapitlen 1 och 3, olämpliga som livsmedel:

– Andra slag:

0511 99

– – Andra:

– – – Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung:

0511 99 31

– – – – Råa

0511 99 39

– – – – Annan

0511 99 85

– – – Andra slag:

ex 0511 99 85

– – – – Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan underlag

0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta:

0710 40 00

– Sockermajs

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:

0711 90

– Andra grönsaker; blandningar av grönsaker:

– – Grönsaker:

0711 90 30

– – – Sockermajs

0903 00 00

Matte

1212

Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor och sockerrör, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda; fruktkärnor och andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad cikoriarot av varieteten Cichorium intybus sativum) av sådana slag som används främst som livsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

1212 20 00

– Sjögräs och andra alger

1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

– Växtsafter och växtextrakter:

1302 12 00

– – Lakritsextrakt

1302 13 00

– – Humleextrakt

1302 19

– – Andra:

1302 19 80

– – – Andra

1302 20

– Pektinämnen, pektinater och pektater

– Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur frukter eller frön från johannesbröd eller ur guarfrön:

1302 32 10

– – – Ur frukter eller frön från johannesbröd

1401

Vegetabiliska material av sådana slag som används främst för flätning (t.ex. bambu, rotting, vass, säv, vide, rafia, tvättad, blekt eller färgad halm samt lindbast)

1404

Vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

1505 00

Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin)

1506 00 00

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1515

Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

1515 90

– Andra:

1515 90 11

– – Tungolja; jojobaolja och oiticicaolja; myrtenvax och japanvax; fraktioner av dessa:

ex 1515 90 11

– – – Jojobaolja och oiticicaolja; myrtenvax och japanvax; fraktioner av dessa

1516

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade:

1516 20

– Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor:

1516 20 10

– – Hydrerad ricinolja, s.k. opalvax

1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516:

1517 10

– Margarin med undantag av flytande margarin:

1517 10 10

– – Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

1517 90

– Andra slag:

1517 90 10

– – Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

– – Andra:

1517 90 93

– – – Ätbara blandningar och beredningar av sådana slag som används som formsläppmedel

1518 00

Animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

1518 00 10

– Linoxyn

– Andra slag:

1518 00 91

– – Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516

– – Andra:

1518 00 95

– – – Oätliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter eller oljor eller av animaliska och vegetabiliska fetter eller oljor samt fraktioner av dessa

1518 00 99

– – – Andra

1520 00 00

Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut

1521

Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerade eller färgade

1522 00

Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer:

1522 00 10

– Degras

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

1803

Kakaomassa, även avfettad

1804 00 00

Kakaosmör (fett eller olja)

1805 00 00

Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd:

– Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda:

1902 11 00

– – Innehållande ägg

1902 19

– – Andra

1902 20

– Fyllda pastaprodukter; även kokta eller på annat sätt beredda:

– – Andra:

1902 20 91

– – – Kokta

1902 20 99

– – – Andra

1902 30

– Andra pastaprodukter

1902 40

– Couscous

1903 00 00

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra:

2001 90

– Andra slag:

2001 90 30

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse

2001 90 60

– – Palmhjärtan

2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2004 10

– Potatis:

– – Annan

2004 10 91

– – – I form av mjöl eller flingor

2004 90

– Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker:

2004 90 10

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2005 20

– Potatis:

2005 20 10

– – I form av mjöl eller flingor

2005 80 00

– Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

– Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med varandra:

2008 11

– – Jordnötter:

2008 11 10

– – – Jordnötssmör

– Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar enligt nr 2008 19:

2008 91 00

– – Palmhjärtan

2008 99

– – Andra:

– – – Utan tillsats av alkohol:

– – – – Utan tillsats av socker:

2008 99 85

– – – – – Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse

2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter

2102

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med undantag av vacciner enligt nr 3002); beredda bakpulver

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap

2104

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

2106 10

– Proteinkoncentrat och texturerade proteiner

2106 90

– Andra slag:

2106 90 20

– – Sammansatta alkoholhaltiga beredningar, inte baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker

– – Andra:

2106 90 92

– – – Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse

2106 90 98

– – – Andra

2201

Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009

2203 00

Maltdrycker

2205

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

2207

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerad, oavsett alkoholhalt

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker

2402

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning

2403

Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ’homogeniserad’ eller ’rekonstituerad’ tobak; tobaksextrakt

2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer:

– Andra polyoler:

2905 43 00

– – Mannitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol):

2905 45 00

– – Glycerol

3301

Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet ’concretes’ och ’absolutes’; resinoider; extraherade oleoresiner; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna genom så kallad enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor:

3301 90

– Andra slag

3302

Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker:

3302 10

– Av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller vid industriell tillverkning av drycker:

– – Av sådana slag som används vid tillverkning av drycker:

– – – Beredningar innehållande samtliga smakämnen som kännetecknar en viss dryck:

3302 10 10

– – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 0,5 volymprocent

– – – – Andra:

3302 10 21

– – – – – Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse

3302 10 29

– – – – – Andra

3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim:

3501 10

– Kasein

3501 90

– Andra slag:

3501 90 90

– – Andra

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

3505 10

– Dextrin och annan modifierad stärkelse:

3505 10 10

– – Dextrin

– – Annan modifierad stärkelse:

3505 10 90

– – – Annan

3505 20

– Lim och klister

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3809 10

– På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

3823

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3824 60

– Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44

Bilaga II a

Tullar som ska tillämpas på import till Albanien av bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen

Vid import till Albanien av följande produkter med ursprung i gemenskapen ska nolltullsats tillämpas.

KN-nr

Varuslag

0501 00 00

Människohår, obearbetat, även tvättat eller avfettat; avfall av människohår

0502

Borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra djurhår för borsttillverkning; avfall av sådana borst och hår

0505

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar

0506

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin; mjöl och avfall av dessa produkter

0507

Elfenben, sköldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar, obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter

0508 00 00

Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt preparerade men inte vidare bearbetade; skal av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk (os sepiae), obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter

0510 00 00

Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, även torkad; körtlar och andra animaliska produkter som används för beredning av farmaceutiska produkter, färska, kylda, frysta eller tillfälligt konserverade på annat sätt

0511

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur enligt kapitlen 1 och 3, olämpliga som livsmedel:

– Andra slag:

0511 99

– – Andra:

– – – Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung:

0511 99 31

– – – – Råa

0511 99 39

– – – – Annan

0511 99 85

– – – Andra slag:

ex 0511 99 85

– – – – Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan underlag

0903 00 00

Matte

1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

– Växtsafter och växtextrakter:

1302 12 00

– – Lakritsextrakt

1302 13 00

– – Humleextrakt

1302 19

– – Andra:

1302 19 80

– – – Andra

1302 20

– Pektinämnen, pektinater och pektater

– Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur frukter eller frön från johannesbröd eller ur guarfrön:

1302 32 10

– – – Ur frukter eller frön från johannesbröd

1401

Vegetabiliska material av sådana slag som används främst för flätning (t.ex. bambu, rotting, vass, säv, vide, rafia, tvättad, blekt eller färgad halm samt lindbast)

1404

Vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

1505 00

Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin)

1506 00 00

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1515

Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

1515 90

– Andra:

1515 90 11

– – Tungolja; jojobaolja och oiticicaolja; myrtenvax och japanvax; fraktioner av dessa:

ex 1515 90 11

– – – Jojobaolja och oiticicaolja; myrtenvax och japanvax; fraktioner av dessa

1516

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade:

1516 20

– Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor:

1516 20 10

– – Hydrerad ricinolja, s.k. opalvax

1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516:

1517 10

– Margarin med undantag av flytande margarin:

1517 10 10

– – Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

1517 90

– Andra slag:

1517 90 10

– – Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

– – Andra:

1517 90 93

– – – Ätbara blandningar och beredningar av sådana slag som används som formsläppmedel

1518 00

Animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

1518 00 10

– Linoxyn

– Andra slag:

1518 00 91

– – Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516

– – Andra:

1518 00 95

– – – Oätliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter eller oljor eller av animaliska och vegetabiliska fetter eller oljor samt fraktioner av dessa

1518 00 99

– – – Andra

1520 00 00

Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut

1521

Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerade eller färgade

1522 00

Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer:

1522 00 10

– Degras

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

1702 50 00

– Kemiskt ren fruktos

1702 90

– Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersiraps-blandningar innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen:

1702 90 10

– – Kemiskt ren maltos

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

1803

Kakaomassa, även avfettad

1804 00 00

Kakaosmör (fett eller olja)

1805 00 00

Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1903 00 00

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter:

2101 20

– Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte:

– – Beredningar:

2101 20 92

– – – På basis av extrakter, essenser eller koncentrat av te eller matte

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap:

2103 30

– Senapspulver och beredd senap:

2103 30 10

– – Senapspulver

2103 30 90

– – Beredd senap

2103 90

– Andra slag:

2103 90 10

– – Flytande mangochutney

2103 90 30

– – Aromatisk bitter med en alkoholhalt av 44,2–49,2 volymprocent och innehållande 1,5–6 viktprocent gentiana, kryddor och andra beståndsdelar samt innehållande 4–10 viktprocent socker, i förpackningar med ett innehåll av högst 0,5 liter

2104

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

2106 10

– Proteinkoncentrat och texturerade proteiner

2106 90

– Andra slag:

2106 90 20

– – Sammansatta alkoholhaltiga beredningar, inte baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker

– – Andra:

2106 90 92

– – – Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse

2106 90 98

– – – Andra

2203 00

Maltdrycker

2205

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

2207

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerad, oavsett alkoholhalt

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker

2403

Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ’homogeniserad’ eller ’rekonstituerad’ tobak; tobaksextrakt:

2403 10

– Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett mängden):

2403 10 90

– – Andra

2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer:

– Andra polyoler:

2905 43 00

– – Mannitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– – Glycerol

3301

Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet ’concretes’ och ’absolutes’; resinoider; extraherade oleoresiner; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna genom så kallad enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor:

3301 90

– Andra slag

3302

Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker:

3302 10

– Av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller vid industriell tillverkning av drycker:

– – Av sådana slag som används vid tillverkning av drycker:

– – – Beredningar innehållande samtliga smakämnen som kännetecknar en viss dryck:

3302 10 10

– – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 0,5 volymprocent

– – – – Andra:

3302 10 21

– – – – – Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse

3302 10 29

– – – – – Andra

3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim:

3501 10

– Kasein

3501 90

– Andra slag:

3501 90 90

– – Andra

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

3505 10

– Dextrin och annan modifierad stärkelse:

3505 10 10

– – Dextrin

– – Annan modifierad stärkelse:

3505 10 90

– – – Annan

3505 20

– Lim och klister

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3809 10

– På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

3823

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3824 60

– Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44

Bilaga II b

Albaniens tullmedgivanden för bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen

Tullarna för de produkter som förtecknas i denna bilaga kommer att avskaffas gradvis enligt följande tidtabell:

Den 1 januari 2007 kommer importtullarna att sänkas till 80 % av bastullsatsen.

Den 1 januari 2008 kommer importtullarna att sänkas till 60 % av bastullsatsen.

Den 1 januari 2009 kommer importtullarna att sänkas till 40 % av bastullsatsen.

Den 1 januari 2010 kommer de resterande tullsatserna att avskaffas.

KN-nr

Varuslag

0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta:

0710 40 00

– Sockermajs

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:

0711 90

– Andra grönsaker; blandningar av grönsaker:

– – Grönsaker:

0711 90 30

– – – Sockermajs

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd:

– Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda:

1902 11 00

– – Innehållande ägg

1902 19

– – Andra

1902 20

– Fyllda pastaprodukter; även kokta eller på annat sätt beredda:

– – Andra:

1902 20 91

– – – Kokta

1902 20 99

– – – Andra

1902 30

– Andra pastaprodukter

1902 40

– Couscous

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra:

2001 90

– Andra slag:

2001 90 30

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse

2001 90 60

– – Palmhjärtan

2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2004 10

– Potatis:

– – Annan:

2004 10 91

– – – I form av mjöl eller flingor

2004 90

– Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker:

2004 90 10

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2005 20

– Potatis:

2005 20 10

– – I form av mjöl eller flingor

2005 80 00

– Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

– Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med varandra:

2008 11

– – Jordnötter:

2008 11 10

– – – Jordnötssmör

– Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar enligt nr 2008 19:

2008 91 00

– – Palmhjärtan

2008 99

– – Andra:

– – – Utan tillsats av alkohol:

– – – – Utan tillsats av socker:

2008 99 85

– – – – – Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse

2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter:

– Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe:

2101 11

– – Extrakter, essenser och koncentrat

2101 12

– – Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe

2101 20

– Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte:

2101 20 20

– – Extrakter, essenser och koncentrat

– – Beredningar:

2101 20 98

– – – Andra

2101 30

– Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter

2102

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med undantag av vacciner enligt nr 3002); beredda bakpulver

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap:

2103 10 00

– Sojasås

2103 90

– Andra slag:

2103 90 90

– – Andra

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao

2201

Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009

2402

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning

2403

Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ’homogeniserad’ eller ’rekonstituerad’ tobak; tobaksextrakt:

2403 10

– Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett mängden):

2403 10 10

– – I förpackningar med en nettovikt av högst 500 g

– Andra slag:

2403 91 00

– – ’Homogeniserad’ eller ’rekonstituerad’ tobak

2403 99

– – Andra

Bilaga II c

För de bearbetade jordbruksprodukter som förtecknas i denna bilaga ska tullsatserna för mest gynnad nation fortsätta att gälla efter avtalets ikraftträdande.

KN-nr

Varuslag

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

0403 10

– Yoghurt:

– – Smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

– – – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av:

0403 10 51

– – – – Högst 1,5 viktprocent

0403 10 53

– – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0403 10 59

– – – – Mer än 27 viktprocent

– – – Annan, med en mjölkfetthalt av:

0403 10 91

– – – – Högst 3 viktprocent

0403 10 93

– – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

0403 10 99

– – – – Mer än 6 viktprocent

0403 90

– Andra slag:

– – Smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

– – – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av:

0403 90 71

– – – – Högst 1,5 viktprocent

0403 90 73

– – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0403 90 79

– – – – Mer än 27 viktprocent

– – – Annan, med en mjölkfetthalt av:

0403 90 91

– – – – Högst 3 viktprocent

0403 90 93

– – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

0403 90 99

– – – – Mer än 6 viktprocent

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter:

0405 20

– Bredbara smörfettsprodukter:

0405 20 10

– – Med en fetthalt av minst 39 viktprocent men mindre än 60 viktprocent

0405 20 30

– – Med en fetthalt av minst 60 viktprocent men högst 75 viktprocent

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap:

2103 20 00

– Tomatketchup och annan tomatsås

Bilaga II d

Årliga tullkvoter som ska tillämpas på import till Albanien av bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen

Vid import till Albanien ska följande produkter med ursprung i gemenskapen omfattas av nolltullsats inom de tullkvoter som anges nedan. Vid överskridande av dessa kvoter ska villkoren i bilagorna II a, II b och II c tillämpas.

KN-nr

Varuslag

Årlig tullfri kvot

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

150 ton

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, ej nämnd eller inbegripen någon annanstans

100 ton

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap

60 ton

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao

100 ton

2201

Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö

3 700 hl

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009

BILAGA VII

PROTOKOLL 4

OM DEFINITION AV BEGREPPET ’URSPRUNGSPRODUKTER’ OCH OM METODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE FÖR TILLÄMPNINGEN AV BESTÄMMELSERNA I DETTA AVTAL MELLAN GEMENSKAPEN OCH ALBANIEN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET ’URSPRUNGSPRODUKTER’

Artikel 2

Allmänna villkor

Artikel 3

Kumulation i gemenskapen

Artikel 4

Kumulation i Albanien

Artikel 5

Helt framställda produkter

Artikel 6

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter

Artikel 7

Otillräcklig bearbetning eller behandling

Artikel 8

Bedömningsenhet

Artikel 9

Tillbehör, reservdelar och verktyg

Artikel 10

Satser

Artikel 11

Neutrala element

AVDELNING III

TERRITORIELLA VILLKOR

Artikel 12

Territorialprincip

Artikel 13

Direkttransport

Artikel 14

Utställningar

AVDELNING IV

TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE

Artikel 15

Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar

AVDELNING V

URSPRUNGSINTYG

Artikel 16

Allmänna villkor

Artikel 17

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1

Artikel 18

Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand

Artikel 19

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1

Artikel 20

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 på grundval av ett tidigare utfärdat eller upprättat ursprungsintyg

Artikel 21

Bokföringsmässig uppdelning

Artikel 22

Villkor för upprättande av en fakturadeklaration

Artikel 23

Godkänd exportör

Artikel 24

Ursprungsintygs giltighet

Artikel 25

Uppvisande av ursprungsintyg

Artikel 26

Import i delleveranser

Artikel 27

Undantag från krav på ursprungsintyg

Artikel 28

Styrkande handlingar

Artikel 29

Bevarande av ursprungsintyg och styrkande handlingar

Artikel 30

Avvikelser och formella fel

Artikel 31

Belopp i euro

AVDELNING VI

BESTÄMMELSER OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 32

Ömsesidigt bistånd

Artikel 33

Kontroll av ursprungsintyg

Artikel 34

Tvistlösning

Artikel 35

Påföljder

Artikel 36

Frizoner

AVDELNING VII

CEUTA OCH MELILLA

Artikel 37

Tillämpning av protokollet

Artikel 38

Särskilda villkor

AVDELNING VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 39

Ändringar i protokollet

FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

Bilaga I:

Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II

Bilaga II:

Förteckning över den bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som krävs för att den tillverkade produkten ska få ursprungsstatus

Bilaga III:

Förlaga till varucertifikat EUR.1 och till ansökan om varucertifikat EUR.1

Bilaga IV:

Fakturadeklaration

Bilaga V:

Produkter som inte omfattas av kumulation enligt i artiklarna 3 och 4

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I detta protokoll avses med

a)   tillverkning: alla slag av bearbetning eller behandling, inbegripet sammansättning eller särskilda åtgärder,

b)   material: alla ingredienser, råmaterial, beståndsdelar eller delar etc. som används vid tillverkningen av en produkt,

c)   produkt: den produkt som tillverkas, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess,

d)   varor: både material och produkter,

e)   tullvärde: det värde som fastställs i enlighet med 1994 års avtal om tillämpning av artikel VII i Allmänna tull- och handelsavtalet (WTO-avtalet om tullvärdeberäkning),

f)   pris fritt fabrik: det pris som betalas för produkten fritt fabrik till den tillverkare i gemenskapen eller i Albanien i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen äger rum, förutsatt att värdet av allt använt material är inkluderat i priset och att avdrag gjorts för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras,

g)   värdet av material: tullvärdet vid importtillfället för det icke-ursprungsmaterial som använts eller, om värdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i gemenskapen eller i Albanien,

h)   värdet av ursprungsmaterial: värdet av ursprungsmaterial enligt tillämpliga delar av definitionen i g,

i)   mervärde: priset fritt fabrik med avdrag för tullvärdet av allt material som ingår och som har ursprung i de övriga länder som avses i artiklarna 3 och 4 eller, om tullvärdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i gemenskapen eller i Albanien,

j)   kapitel och HS-nummer eller nummer: de kapitel respektive nummer (med fyrställig sifferkod) som används i Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, i detta protokoll kallat ”Harmoniserade systemet” eller ”HS”,

k)   klassificering: klassificeringen av en produkt eller ett material enligt ett visst HS-nummer,

l)   sändning: produkter som antingen sänds samtidigt från en exportör till en mottagare eller omfattas av ett enda transportdokument för hela transporten från exportören till mottagaren eller, i avsaknad av ett sådant dokument, av en enda faktura,

m)   territorier: territorier, inbegripet territorialvatten.

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET ’URSPRUNGSPRODUKTER’

Artikel 2

Allmänna villkor

1.   Vid tillämpningen av avtalet ska följande produkter anses ha ursprung i gemenskapen:

a)

Produkter som helt framställts i gemenskapen enligt artikel 5.

b)

Produkter som framställts i gemenskapen och som innehåller material som inte helt framställts där, om detta material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i gemenskapen enligt artikel 6.

2.   Vid tillämpningen av avtalet ska följande produkter anses ha ursprung i Albanien:

a)

Produkter som helt framställts i Albanien enligt artikel 5.

b)

Produkter som framställts i Albanien och som innehåller material som inte helt framställts där, om detta material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i Albanien enligt artikel 6.

Artikel 3

Kumulation i gemenskapen

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 2.1 ska produkter anses ha ursprung i gemenskapen om de har framställts där och innehåller material som har ursprung i Albanien, gemenskapen eller något annat land eller territorium som deltar i Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess (1), eller innehåller material som har ursprung i Turkiet och på vilket beslut nr 1/95 av associeringsrådet för EG och Turkiet av den 22 december 1995 (2) är tillämpligt, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen i gemenskapen är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7. Sådant material behöver inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling.

2.   Om bearbetningen eller behandlingen i gemenskapen inte är mer omfattande än de åtgärder som anges i artikel 7 ska den framställda produkten anses ha ursprung i gemenskapen endast om det mervärde den tillförts där överstiger värdet av använt material med ursprung i något av de övriga länder eller territorier som avses i punkt 1. Om så inte är fallet ska den framställda produkten anses ha ursprung i det land som står för den största delen av värdet av det ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen i gemenskapen.

3.   Produkter som har ursprung i något av de länder eller territorier som avses i punkt 1 och som inte genomgår någon bearbetning eller behandling i gemenskapen ska behålla sitt ursprung när de exporteras till något av dessa länder eller territorier.

4.   Kumulation enligt denna artikel får tillämpas endast om

a)

ett avtal om förmånshandel i enlighet med artikel XXIV i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt 1994) är tillämpligt mellan de länder eller territorier som är inblandade när det gäller erhållande av ursprungsstatus och bestämmelselandet,

b)

material och produkter har erhållit ursprungsstatus genom tillämpning av ursprungsregler som är identiska med reglerna i detta protokoll,

och

c)

tillkännagivanden om uppfyllande av de nödvändiga villkoren för tillämpning av kumulation har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien) och i Albanien enligt landets egna förfaranden.

Kumulation enligt denna artikel ska tillämpas från och med den dag som anges i tillkännagivandet i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien).

Gemenskapen ska genom Europeiska gemenskapernas kommission ge Albanien närmare upplysningar om de avtal som gemenskapen tillämpar avseende de andra länder eller territorier som nämns i punkt 1 och om de ursprungsregler som ingår i dessa avtal.

Produkterna i bilaga V ska inte omfattas av den kumulation som föreskrivs i denna artikel.

Artikel 4

Kumulation i Albanien

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 2.2 ska produkter anses ha ursprung i Albanien om de har framställts där och innehåller material som har ursprung i gemenskapen, Albanien eller något annat land eller territorium som deltar i Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess (3), eller innehåller material som har ursprung i Turkiet och på vilket beslut nr 1/95 av associeringsrådet för EG och Turkiet av den 22 december 1995 (4) är tillämpligt, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen i Albanien är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7. Sådant material behöver inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling.

2.   Om bearbetningen eller behandlingen i Albanien inte är mer omfattande än de åtgärder som anges i artikel 7 ska den framställda produkten anses ha ursprung i Albanien endast om det mervärde den tillförts där överstiger värdet av använt material med ursprung i något av de andra länder eller territorier som avses i punkt 1. Om så inte är fallet ska den framställda produkten anses ha ursprung i det land som står för den största delen av värdet av det ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen i Albanien.

3.   Produkter som har ursprung i något av de länder eller territorier som avses i punkt 1 och som inte genomgår någon bearbetning eller behandling i Albanien ska behålla sitt ursprung när de exporteras till något av dessa länder eller territorier.

4.   Kumulation enligt denna artikel får tillämpas endast om

a)

ett avtal om förmånshandel i enlighet med artikel XXIV i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt 1994) är tillämpligt mellan de länder eller territorier som är inblandade när det gäller erhållande av ursprungsstatus och bestämmelselandet,

b)

material och produkter har erhållit ursprungsstatus genom tillämpning av ursprungsregler som är identiska med reglerna i detta protokoll,

och

c)

tillkännagivanden om uppfyllande av de nödvändiga villkoren för tillämpning av kumulation har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien) och i Albanien enligt landets egna förfaranden.

Kumulation enligt denna artikel ska tillämpas från och med den dag som anges i tillkännagivandet i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien).

Albanien ska genom Europeiska gemenskapernas kommission ge gemenskapen närmare upplysningar om de avtal som landet tillämpar, inbegripet när de träder i kraft, avseende de andra länder eller territorier som nämns i punkt 1 och om de ursprungsregler som ingår i dessa avtal.

Produkterna i bilaga V ska inte omfattas av den kumulation som föreskrivs i denna artikel.

Artikel 5

Helt framställda produkter

1.   Följande produkter ska anses som helt framställda i gemenskapen eller i Albanien:

a)

Mineraliska produkter som har utvunnits ur deras jord eller havsbotten.

b)

Vegetabiliska produkter som har skördats där.

c)

Levande djur som har fötts och uppfötts där.

d)

Produkter som har erhållits från levande djur som har uppfötts där.

e)

Produkter från jakt eller fiske som har bedrivits där.

f)

Produkter från havsfiske och andra produkter som har hämtats ur havet utanför gemenskapens eller Albaniens territorialvatten av deras fartyg.

g)

Produkter som har framställts ombord på deras fabriksfartyg uteslutande av produkter som avses i f.

h)

Begagnade varor som har insamlats där och som endast kan användas för återvinning av råmaterial, inbegripet begagnade däck som endast kan användas för regummering eller som avfall.

i)

Avfall och skrot från tillverkningsprocesser som har ägt rum där.

j)

Produkter som har utvunnits ur havsbottnen eller dess underliggande lager utanför deras territorialvatten, förutsatt att de har ensamrätt att exploatera denna havsbotten eller dess underliggande lager.

k)

Varor som har tillverkats där uteslutande av sådana produkter som avses i a–j.

2.   Med ’deras fartyg’ och ’deras fabriksfartyg’ i punkt 1 f och g avses endast fartyg och fabriksfartyg

a)

som är registrerade eller anmälda för registrering i någon av gemenskapens medlemsstater eller i Albanien,

b)

som för en medlemsstats eller Albaniens flagg,

c)

som till minst 50 % ägs av medborgare i en medlemsstat eller i Albanien, eller av ett företag med huvudkontor i en medlemsstat eller i Albanien, i vilket direktören eller direktörerna, ordföranden i styrelsen eller i tillsynsorganet samt majoriteten av ledamöterna i styrelsen eller tillsynsorganet är medborgare i en medlemsstat eller i Albanien och i vilket dessutom, i fråga om handelsbolag eller aktiebolag, minst hälften av kapitalet tillhör dessa stater eller offentliga organ eller medborgare i dessa stater,

d)

vars befälhavare och övriga befäl är medborgare i en medlemsstat eller i Albanien,

och

e)

vars besättning till minst 75 % består av medborgare i en medlemsstat eller i Albanien.

Artikel 6

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter

1.   Vid tillämpningen av artikel 2 ska produkter som inte är helt framställda anses vara tillräckligt bearbetade eller behandlade om villkoren i förteckningen i bilaga II är uppfyllda.

I dessa villkor anges för alla produkter som omfattas av avtalet vilken bearbetning eller behandling icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkningen ska genomgå, och villkoren gäller endast sådant material. Om en produkt, som genom att uppfylla villkoren i förteckningen har fått ursprungsstatus, används vid tillverkningen av en annan produkt, är alltså de villkor som gäller för den produkt i vilken den ingår inte tillämpliga på den, och ingen hänsyn ska tas till det icke-ursprungsmaterial som kan ha använts vid dess tillverkning.

2.   Trots vad som sägs i punkt 1 får icke-ursprungsmaterial som enligt villkoren i förteckningen inte får användas vid tillverkningen av en produkt ändå användas, om

a)

dess totala värde inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik,

b)

inget av de procenttal för icke-ursprungsmaterials högsta värde som anges i förteckningen överskrids genom tillämpning av denna punkt.

Denna punkt ska inte tillämpas på produkter som omfattas av kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet.

3.   Punkterna 1 och 2 ska tillämpas om inte annat sägs i artikel 7.

Artikel 7

Otillräcklig bearbetning eller behandling

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska följande åtgärder anses utgöra otillräcklig bearbetning eller behandling för att ge en produkt ursprungsstatus, oavsett om villkoren i artikel 6 är uppfyllda:

a)

Åtgärder för att bevara produkten i gott skick under transport och lagring.

b)

Uppdelning eller sammanföring av kollin.

c)

Tvättning och rengöring samt avlägsnande av damm, oxid, olja, färg eller andra beläggningar.

d)

Strykning eller pressning av textilier.

e)

Enklare målning eller polering.

f)

Skalning, partiell eller fullständig blekning, polering eller glasering av spannmål eller ris.

g)

Tillsats av färgämnen till socker eller formning av sockerbitar.

h)

Skalning eller urkärning av frukter, nötter eller grönsaker.

i)

Vässning, enklare slipning eller enklare tillskärning.

j)

Siktning, sållning, sortering, klassificering, indelning i kategorier och hoppassning (inbegripet sammanföring av artiklar i satser).

k)

Enklare förpackning i flaskor, burkar, säckar, fodral eller askar, uppsättning på kartor eller skivor samt alla övriga enklare förpackningsåtgärder.

l)

Anbringande eller tryckande av varumärken, etiketter, logotyper eller annan liknande särskiljande märkning på produkter eller på deras förpackningar.

m)

Enklare blandning av produkter, även av olika slag; blandning av socker med något annat material.

n)

Enklare sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett artikel eller isärtagning av produkter i delar.

o)

En kombination av två eller flera av de åtgärder som avses i a–n.

p)

Slakt av djur.

2.   Alla åtgärder som har vidtagits antingen i gemenskapen eller i Albanien i fråga om en viss produkt ska beaktas tillsammans när det fastställs om den bearbetning eller behandling som produkten har genomgått ska anses vara otillräcklig i den mening som avses i punkt 1.

Artikel 8

Bedömningsenhet

1.   Bedömningsenheten för tillämpningen av bestämmelserna i detta protokoll ska vara den särskilda produkt som anses som grundenhet vid klassificeringen enligt Harmoniserade systemets nomenklatur.

Av detta följer att

a)

när en produkt som består av en grupp eller en sammansättning av artiklar klassificeras enligt ett enda nummer i Harmoniserade systemet, ska helheten utgöra bedömningsenheten,

b)

när en sändning består av flera identiska produkter som klassificeras enligt samma nummer i Harmoniserade systemet, ska varje produkt beaktas för sig vid tillämpning av bestämmelserna i detta protokoll.

2.   Om förpackningen, enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 5 i Harmoniserade systemet, klassificeras tillsammans med den produkt som den innehåller, ska den vid ursprungsbestämningen anses utgöra en helhet tillsammans med produkten.

Artikel 9

Tillbehör, reservdelar och verktyg

Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon ska tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset för utrustningen, maskinen, apparaten eller fordonet eller inte faktureras separat.

Artikel 10

Satser

Satser, enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 i Harmoniserade systemet, ska anses som ursprungsprodukter när alla produkter som ingår i satsen är ursprungsprodukter. När en sats består av både ursprungsprodukter och icke-ursprungsprodukter ska dock hela satsen anses ha ursprungsstatus, om värdet av icke-ursprungsprodukterna inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik.

Artikel 11

Neutrala element

För att avgöra om en produkt är en ursprungsprodukt behöver ursprunget inte fastställas för följande element som kan ingå i tillverkningsprocessen:

a)

Energi och bränsle.

b)

Anläggningar och utrustning.

c)

Maskiner och verktyg.

d)

Varor som inte ingår och som inte är avsedda att ingå i den slutliga sammansättningen av produkten.

AVDELNING III

TERRITORIELLA VILLKOR

Artikel 12

Territorialprincip

1.   Villkoren i avdelning II för erhållande av ursprungsstatus ska vara uppfyllda i gemenskapen eller i Albanien utan avbrott, om inte annat följer av artiklarna 3 och 4 samt punkt 3 i den här artikeln.

2.   Om ursprungsvaror som exporterats från gemenskapen eller Albanien till ett annat land återinförs ska de, om inte annat följer av artiklarna 3 och 4, inte anses ha ursprungsstatus, såvida det inte på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas

a)

att de återinförda varorna är samma varor som de som exporterades,

och

b)

att varorna inte har blivit föremål för någon åtgärd som är mer omfattande än vad som krävs för att bevara dem i gott skick under tiden i det landet eller under exporten.

3.   Erhållandet av ursprungsstatus enligt villkoren i avdelning II ska inte påverkas av om material som exporterats från gemenskapen eller Albanien och sedan återinförts dit har bearbetats eller behandlats utanför gemenskapen eller Albanien, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Materialet ska vara helt framställt i gemenskapen eller Albanien eller före export ha bearbetats eller behandlats utöver de åtgärder som avses i artikel 7.

b)

Det ska på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kunna visas att

i)

de återinförda varorna har framställts genom bearbetning eller behandling av det exporterade materialet,

och

ii)

det sammanlagda mervärde som har tillförts utanför gemenskapen eller Albanien genom tillämpning av denna artikel inte överstiger 10 % av priset fritt fabrik på den slutprodukt för vilken ursprungsstatus begärs.

4.   Vid tillämpning av punkt 3 ska de villkor för erhållande av ursprungsstatus som anges i avdelning II inte gälla bearbetning eller behandling utanför gemenskapen eller Albanien. I de fall då enligt förteckningen i bilaga II ett högsta sammanlagt värde av alla ingående icke-ursprungsmaterial ska tillämpas för att avgöra slutproduktens ursprungsstatus, får det sammanlagda värdet av det icke-ursprungsmaterial som lagts till produkten inom den berörda partens territorium plus det sammanlagda mervärde som genom tillämpning av denna artikel erhållits utanför gemenskapen eller Albanien emellertid inte överstiga den angivna procentsatsen.

5.   Vid tillämpning av punkterna 3 och 4 avses med ”sammanlagda mervärde” samtliga kostnader som uppstår utanför gemenskapen eller Albanien, inbegripet värdet av material som lagts till där.

6.   Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 ska inte tillämpas på produkter som inte uppfyller de villkor som anges i förteckningen i bilaga II eller som kan anses tillräckligt bearbetade eller behandlade endast om den allmänna toleransregeln i artikel 6.2 tillämpas.

7.   Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 ska inte tillämpas på produkter som omfattas av kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet.

8.   Bearbetning eller behandling av det slag som avses i denna artikel och som utförs utanför gemenskapen eller Albanien ska ske enligt förfarandet för passiv förädling eller liknande förfaranden.

Artikel 13

Direkttransport

1.   Den förmånsbehandling som avses i avtalet ska endast tillämpas på produkter som uppfyller villkoren i detta protokoll och som transporteras direkt mellan gemenskapen och Albanien eller genom territorier som tillhör de andra länder eller territorier som avses i artiklarna 3 och 4. Produkter som utgör en enda sändning får emellertid transporteras genom andra territorier, i förekommande fall, med omlastning eller tillfällig lagring inom dessa territorier, förutsatt att produkterna hela tiden övervakas av tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet och inte blir föremål för andra åtgärder än lossning, omlastning eller åtgärder för att bevara dem i gott skick.

Ursprungsprodukter får transporteras i rörledning genom andra territorier än gemenskapens eller Albanien.

2.   För att styrka att villkoren i punkt 1 har uppfyllts ska för tullmyndigheterna i importlandet uppvisas

a)

ett enda transportdokument som gäller transporten från exportlandet genom transitlandet, eller

b)

ett intyg som utfärdats av transitlandets tullmyndigheter och som innehåller

i)

en exakt beskrivning av produkterna,

ii)

datum för produkternas lossning och omlastning samt, i förekommande fall, namnen på de fartyg eller uppgift om de andra transportmedel som använts,

och

iii)

uppgifter om under vilka förhållanden produkterna befunnit sig i transitlandet, eller

c)

om dokumentet eller intyget saknas, andra styrkande handlingar.

Artikel 14

Utställningar

1.   Ursprungsprodukter som har sänts till en utställning i ett annat land eller territorium än de som avses i artiklarna 3 och 4 och som efter utställningen sålts för att importeras till gemenskapen eller Albanien ska vid importen omfattas av bestämmelserna i avtalet, om det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas att

a)

en exportör har sänt produkterna från gemenskapen eller Albanien till utställningslandet och ställt ut produkterna där,

b)

exportören har sålt eller på annat sätt överlåtit produkterna till en person i gemenskapen eller Albanien,

c)

produkterna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts i samma skick som de hade sänts till utställningen i,

och att

d)

produkterna, sedan de sänts till utställningen, inte har använts för något annat ändamål än visning på utställningen.

2.   Ett ursprungsintyg ska utfärdas eller upprättas i enlighet med bestämmelserna i avdelning V och på vanligt sätt uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet. Utställningens namn och adress ska anges på intyget. Vid behov kan ytterligare styrkande handlingar krävas som visar under vilka förhållanden produkterna har ställts ut.

3.   Bestämmelserna i punkt 1 ska tillämpas på alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär under vilka produkterna kvarstår under tullkontroll, dock med undantag för sådana som i butiker eller affärslokaler i privat syfte anordnas för försäljning av utländska produkter.

AVDELNING IV

TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE

Artikel 15

Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar

1.   Icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkning av produkter med ursprung i gemenskapen, i Albanien eller i något av de andra länder eller territorier som avses i artiklarna 3 och 4 och för vilket ett ursprungsintyg utfärdas eller upprättas enligt bestämmelserna i avdelning V får inte bli föremål för restitution av eller befrielse från tullar av något slag i gemenskapen eller Albanien.

2.   Förbudet i punkt 1 ska gälla varje åtgärd för återbetalning eller eftergift, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan som tillämpas i gemenskapen eller Albanien på material som används vid tillverkningen, om en sådan återbetalning eller eftergift uttryckligen eller faktiskt tillämpas när de produkter som framställs av detta material exporteras, men inte när de behålls för inhemsk förbrukning.

3.   Exportören av produkter som omfattas av ursprungsintyg ska vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna uppvisa alla relevanta handlingar som visar att ingen tullrestitution har erhållits för de icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen av produkterna i fråga, och att alla tullar och avgifter med motsvarande verkan som är tillämpliga på sådant material faktiskt har betalats.

4.   Bestämmelserna i punkterna 1–3 ska också tillämpas på förpackningar enligt artikel 8.2, på tillbehör, reservdelar och verktyg enligt artikel 9 samt på produkter i satser enligt artikel 10, när sådana artiklar är icke-ursprungsprodukter.

5.   Bestämmelserna i punkterna 1–4 ska endast tillämpas på material av sådant slag som omfattas av avtalet. Vidare får de inte hindra tillämpningen av ett exportbidragssystem för jordbruksprodukter som är tillämpligt vid export i enlighet med bestämmelserna i avtalet.

AVDELNING V

URSPRUNGSINTYG

Artikel 16

Allmänna villkor

1.   Produkter med ursprung i gemenskapen som importeras till Albanien och produkter med ursprung i Albanien som importeras till gemenskapen ska omfattas av avtalet, förutsatt att det uppvisas

a)

ett varucertifikat EUR.1 enligt förlagan i bilaga III, eller

b)

i de fall som avses i artikel 22.1, en deklaration, nedan kallad fakturadeklaration, som exportören lämnar på en faktura, en följesedel eller någon annan kommersiell handling där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras. Fakturadeklarationens lydelse återges i bilaga IV.

2.   Trots vad som sägs i punkt 1 ska ursprungsprodukter enligt detta protokoll i de fall som anges i artikel 27 omfattas av avtalet utan att någon av de handlingar som anges i den punkten behöver uppvisas.

Artikel 17

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1

1.   Varucertifikat EUR.1 ska utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet på skriftlig ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud.

2.   För detta ändamål ska exportören eller dennes befullmäktigade ombud fylla i både varucertifikat EUR.1 och en ansökningsblankett enligt förlagorna i bilaga III. Dessa blanketter ska fyllas i på något av de språk som avtalet har upprättats på och i enlighet med bestämmelserna i exportlandets nationella lagstiftning. Om blanketterna fylls i för hand ska detta göras med bläck och tryckbokstäver. Varubeskrivningen ska anges i det avsedda fältet utan att någon rad lämnas tom. Om hela fältet inte fylls i ska en vågrät linje dras under sista textraden i produktbeskrivningen och det tomma utrymmet korsas över.

3.   En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 ska vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i det exportland där varucertifikatet EUR.1 utfärdas, uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

4.   Varucertifikat EUR.1 ska utfärdas av tullmyndigheterna i någon av gemenskapens medlemsstater eller Albanien om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen, Albanien eller i något av de länder eller territorier som avses i artiklarna 3 och 4 och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

5.   De tullmyndigheter som utfärdar varucertifikat EUR.1 ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda. För detta ändamål ska de ha rätt att begära alla slags underlag och att utgöra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de bedömer lämplig. De ska också kontrollera att de blanketter som avses i punkt 2 är korrekt ifyllda. De ska särskilt kontrollera att fältet för varubeskrivningen har fyllts i på ett sådant sätt att det utesluter varje möjlighet till bedrägliga tillägg.

6.   Datum för utfärdandet av varucertifikat EUR.1 ska anges i fält 11 på certifikatet.

7.   Varucertifikat EUR.1 ska utfärdas av tullmyndigheterna och ställas till exportörens förfogande så snart exporten faktiskt har ägt rum eller säkerställts.

Artikel 18

Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand

1.   Trots vad som sägs i artikel 17.7 får ett varucertifikat EUR.1 undantagsvis utfärdas efter export av de produkter som certifikatet avser, om

a)

det inte utfärdades vid tidpunkten för exporten på grund av misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter,

eller

b)

det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna visas att ett varucertifikat EUR.1 utfärdades men av tekniska skäl inte godtogs vid importen.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska exportören i sin ansökan ange plats och datum för exporten av de produkter som varucertifikatet EUR.1 avser samt ange skälen för ansökan.

3.   Tullmyndigheterna får utfärda varucertifikat EUR.1 i efterhand först efter att ha kontrollerat att uppgifterna i exportörens ansökan stämmer överens med uppgifterna i motsvarande handlingar.

4.   Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand ska förses med följande påskrift på engelska: ’ISSUED RETROSPECTIVELY’.

5.   Den påskrift som avses i punkt 4 ska göras i fältet ’Anmärkningar’ på varucertifikatet EUR.1.

Artikel 19

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1

1.   Om ett varucertifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts får exportören hos den tullmyndighet som utfärdade certifikatet ansöka om ett duplikat, som tullmyndigheten ska utfärda på grundval av de exporthandlingar som den har tillgång till.

2.   Ett duplikat som utfärdas på detta sätt ska förses med följande påskrift på engelska: ’DUPLICATE’.

3.   Den påskrift som avses i punkt 2 ska göras i fältet ’Anmärkningar’ på duplikatet av varucertifikatet EUR.1.

4.   Duplikatet ska ha samma utfärdandedatum som det ursprungliga varucertifikatet EUR.1 och gälla från och med samma dag.

Artikel 20

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 på grundval av ett tidigare utfärdat eller upprättat ursprungsintyg

Om ursprungsprodukter står under kontroll av ett tullkontor i gemenskapen eller Albanien ska det vara möjligt att ersätta det ursprungliga ursprungsintyget med ett eller flera varucertifikat EUR.1, så att alla eller vissa av dessa produkter kan sändas någon annanstans i gemenskapen eller Albanien. Ersättningsvarucertifikat EUR.1 ska utfärdas av det tullkontor under vars kontroll produkterna står.

Artikel 21

Bokföringsmässig uppdelning

1.   Om det är förenat med avsevärda kostnader eller väsentliga svårigheter att hålla separata lager av ursprungsmaterial respektive icke-ursprungsmaterial och dessa material är identiska och sinsemellan utbytbara, får tullmyndigheterna, på skriftlig begäran av berörda parter, tillåta att metoden med ’bokföringsmässig uppdelning’ används för förvaltningen av dessa lager.

2.   Om denna metod används måste det kunna tillses att antalet framställda produkter som kan betraktas som ursprungsprodukter under en viss referensperiod är detsamma som vad som varit fallet om lagren skilts åt fysiskt.

3.   Tullmyndigheterna får bevilja ett sådant tillstånd på de villkor som de anser lämpliga.

4.   Denna metod ska dokumenteras och tillämpas i enlighet med de allmänna redovisningsprinciper som gäller i det land där produkten tillverkats.

5.   Den som beviljats tillstånd att använda denna metod får, beroende på vad som är tillämpligt, upprätta eller ansöka om ursprungsintyg för den kvantitet produkter som kan anses ha ursprungsstatus. På begäran av tullmyndigheterna ska tillståndshavaren lämna en redogörelse för hur kvantiteterna har förvaltats.

6.   Tullmyndigheterna ska övervaka hur tillståndet används och får när som helst återkalla det om tillståndshavaren på något sätt missbrukar tillståndet eller inte uppfyller något av de andra villkor som anges i detta protokoll.

Artikel 22

Villkor för upprättande av en fakturadeklaration

1.   En fakturadeklaration enligt artikel 16.1 b får upprättas

a)

av en godkänd exportör enligt artikel 23,

eller

b)

av vilken exportör som helst för sändningar som består av ett eller flera kollin med ursprungsprodukter vars totala värde inte överstiger 6 000 EUR.

2.   En fakturadeklaration får upprättas om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen, Albanien eller något av de andra länder eller territorier som avses i artiklarna 3 och 4 och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

3.   En exportör som upprättar en fakturadeklaration ska vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i exportlandet uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

4.   En fakturadeklaration ska upprättas av exportören genom att deklarationen enligt bilaga IV maskinskrivs, stämplas eller trycks på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling, med användning av en av de språkversioner som anges i den bilagan och enligt bestämmelserna i exportlandets nationella lagstiftning. Om deklarationen skrivs för hand ska detta göras med bläck och tryckbokstäver.

5.   Fakturadeklarationer ska undertecknas för hand av exportören. En godkänd exportör enligt artikel 23 behöver dock inte underteckna sådana deklarationer, om han lämnar en skriftlig försäkran till tullmyndigheterna i exportlandet att han påtar sig fullt ansvar för varje fakturadeklaration där han identifieras, som om den hade undertecknats av honom för hand.

6.   En fakturadeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter exporten om den uppvisas i importlandet senast två år efter importen av de produkter som den avser.

Artikel 23

Godkänd exportör

1.   Tullmyndigheterna i exportlandet får ge en exportör, nedan kallad godkänd exportör, som ofta sänder produkter som omfattas av detta avtal, tillstånd att upprätta fakturadeklarationer oberoende av de berörda produkternas värde. En exportör som ansöker om ett sådant tillstånd måste på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna lämna de garantier som dessa behöver för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

2.   Tullmyndigheterna får bevilja tillstånd som godkänd exportör på de villkor som de anser lämpliga.

3.   Tullmyndigheterna ska tilldela den godkända exportören ett tillståndsnummer som ska anges i fakturadeklarationen.

4.   Tullmyndigheterna ska övervaka hur den godkända exportören använder sitt tillstånd.

5.   Tullmyndigheterna får återkalla tillståndet när som helst. De ska göra det när den godkända exportören inte längre lämnar de garantier som avses i punkt 1, inte längre uppfyller de villkor som avses i punkt 2 eller på annat sätt använder tillståndet felaktigt.

Artikel 24

Ursprungsintygs giltighet

1.   Ett ursprungsintyg ska gälla i fyra månader från och med dagen för utfärdandet i exportlandet och ska uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet inom den tiden.

2.   Ursprungsintyg som uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet efter den sista dagen enligt punkt 1 får godtas för förmånsbehandling om underlåtenhet att uppvisa dessa handlingar senast den föreskrivna dagen beror på exceptionella omständigheter.

3.   Även i andra fall när ursprungsintyg uppvisas för sent får tullmyndigheterna i importlandet godta ursprungsintygen om produkterna har visats upp för dem före ovannämnda sista dag.

Artikel 25

Uppvisande av ursprungsintyg

Ursprungsintyg ska uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet i enlighet med de förfaranden som gäller i det landet. Dessa myndigheter kan begära en översättning av ursprungsintyget och kan också kräva att importdeklarationen åtföljs av en förklaring av importören om att produkterna uppfyller de villkor som gäller för tillämpning av avtalet.

Artikel 26

Import i delleveranser

Om isärtagna eller icke hopsatta produkter enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 2 a i Harmoniserade systemet som klassificeras enligt avdelningarna XVI och XVII eller nummer 7308 eller 9406 i Harmoniserade systemet, importeras i delleveranser på begäran av importören och på de villkor som fastställts av importlandets tullmyndigheter, ska ett enda ursprungsintyg för dessa produkter uppvisas för tullmyndigheterna vid import av den första delleveransen.

Artikel 27

Undantag från krav på ursprungsintyg

1.   Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner eller ingår i resandes personliga bagage ska godtas som ursprungsprodukter utan att ett ursprungsintyg behöver uppvisas, om importen av sådana produkter inte är av kommersiell karaktär, om produkterna har förklarats uppfylla villkoren i detta protokoll och om det inte finns något tvivel om denna förklarings riktighet. I fråga om produkter som sänds med post kan denna förklaring göras på posttulldeklarationer CN 22 eller CN 23 eller på ett papper som bifogas det dokumentet.

2.   Import av tillfällig karaktär som uteslutande består av produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk ska inte anses vara import av kommersiell karaktär, om det på grund av produkternas art och mängd är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

3.   Dessa produkters sammanlagda värde får dessutom inte överstiga 500 EUR för småpaket eller 1 200 EUR för produkter som ingår i resandes personliga bagage.

Artikel 28

Styrkande handlingar

De handlingar som avses i artiklarna 17.3 och 22.3 och som används för att styrka att de produkter som omfattas av ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen, Albanien eller något av de andra länder eller territorier som avses i artiklarna 3 och 4 och att de uppfyller övriga villkor i detta protokoll, kan t.ex. vara följande:

a)

Direkta bevis för de åtgärder som exportören eller leverantören har vidtagit för att framställa de berörda varorna, vilka framgår av exempelvis dennes räkenskaper eller interna bokföring.

b)

Handlingar som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i gemenskapen eller Albanien, om dessa handlingar används i enlighet med nationell lagstiftning.

c)

Handlingar som styrker att materialet har bearbetats eller behandlats i gemenskapen eller Albanien och som utfärdats eller upprättats i gemenskapen eller Albanien, om dessa handlingar används i enlighet med nationell lagstiftning.

d)

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i gemenskapen eller Albanien i enlighet med detta protokoll eller i något av de andra länder eller territorier som avses i artiklarna 3 och 4 i enlighet med ursprungsregler som är identiska med reglerna i detta protokoll.

e)

Lämpliga bevis för att bearbetning eller behandling har skett utanför gemenskapen eller Albanien genom tillämpning av artikel 12 och som styrker att villkoren i den artikeln är uppfyllda.

Artikel 29

Bevarande av ursprungsintyg och styrkande handlingar

1.   En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 ska under minst tre år bevara de handlingar som avses i artikel 17.3.

2.   En exportör som upprättar en fakturadeklaration ska under minst tre år bevara en kopia av denna fakturadeklaration och de handlingar som avses i artikel 22.3.

3.   Den tullmyndighet i exportlandet som utfärdar ett varucertifikat EUR.1 ska under minst tre år bevara den ansökningsblankett som avses i artikel 17.2.

4.   Tullmyndigheterna i importlandet ska under minst tre år bevara de varucertifikat EUR.1 och de fakturadeklarationer som lämnats in hos dem.

Artikel 30

Avvikelser och formella fel

1.   Om det konstateras att uppgifterna i ursprungsintyget endast obetydligt avviker från uppgifterna i de handlingar som uppvisats för tullkontoret för genomförande av formaliteterna vid import av produkterna ska detta inte i sig medföra att ursprungsintyget blir ogiltigt, förutsatt att det vederbörligen fastställs att uppgifterna i intyget verkligen avser de uppvisade produkterna.

2.   Uppenbara formella fel, t.ex. skrivfel, i ett ursprungsintyg, ska inte leda till att handlingen underkänns, om felen inte är av den arten att det uppstår tvivel om att uppgifterna i intyget är riktiga.

Artikel 31

Belopp i euro

1.   För tillämpning av bestämmelserna i artikel 22.1 b och artikel 27.3 i fall där produkter faktureras i en annan valuta än euro, ska de i euro uttryckta beloppens motvärde i de nationella valutorna i gemenskapens medlemsstater, Albanien eller de övriga länder eller territorier som avses i artiklarna 3 och 4 fastställas årligen av vart och ett av de berörda länderna.

2.   En sändning ska omfattas av bestämmelserna i artikel 22.1 b eller artikel 27.3 med utgångspunkt i den valuta i vilken fakturan upprättats och det belopp som fastställts av det berörda landet.

3.   De belopp som ska användas i en viss nationell valuta ska utgöra motvärdet i denna valuta till de i euro uttryckta beloppen den första arbetsdagen i oktober varje år. Beloppen ska meddelas Europeiska gemenskapernas kommission senast den 15 oktober och ska tillämpas från och med den 1 januari följande år. Europeiska gemenskapernas kommission ska meddela samtliga berörda länder de aktuella beloppen.

4.   Ett land får avrunda, uppåt eller nedåt, det belopp som blir resultatet av omräkningen till dess nationella valuta av ett belopp i