ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.093.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 93

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
7 april 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 277/2009 av den 6 april 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 278/2009 av den 6 april 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för externa nätaggregats elförbrukning vid noll-last och deras genomsnittliga verkningsgrad ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 279/2009 av den 6 april 2009 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer ( 1 )

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 280/2009 av den 6 april 2009 om ändring av bilagorna I, II, III och IV till rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 281/2009 av den 6 april 2009 om befrielse från importtull för vissa kvantiteter industrisocker under regleringsåret 2009/10

20

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2009/314/Gusp av den 6 april 2009 om ändring av gemensam ståndpunkt 2006/276/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2008/844/Gusp

21

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll

23

 

*

Rådets beslut 2009/316/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) i enlighet med artikel 11 i rambeslut 2009/315/RIF

33

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

7.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 277/2009

av den 6 april 2009

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 april 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

JO

88,9

MA

46,8

SN

208,5

TN

134,4

TR

105,6

ZZ

116,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

51,1

TR

137,9

ZZ

114,8

0709 90 70

JO

249,0

MA

85,2

TR

107,3

ZZ

147,2

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

CN

39,7

EG

41,3

IL

58,5

MA

48,9

TN

48,8

TR

63,8

ZZ

50,2

0805 50 10

TR

64,3

ZZ

64,3

0808 10 80

AR

86,7

BR

78,8

CA

110,7

CL

88,3

CN

81,0

MK

24,7

NZ

93,9

US

122,4

UY

57,0

ZA

77,2

ZZ

82,1

0808 20 50

AR

90,5

CL

100,4

CN

59,2

UY

52,8

ZA

102,2

ZZ

81,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


7.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 278/2009

av den 6 april 2009

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för externa nätaggregats elförbrukning vid noll-last och deras genomsnittliga verkningsgrad

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG (1), särskilt artikel 15.1,

efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2005/32/EG åläggs kommissionen att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter som står för en betydande försäljnings- och handelsvolym, har betydande miljöpåverkan och har en betydande potential för förbättring när det gäller miljöpåverkan utan att det medför orimliga kostnader.

(2)

Enligt artikel 16.2 i direktiv 2005/32/EG ska kommissionen om så är lämpligt, och efter att ha hört samrådsforumet, införa en genomförandeåtgärd för kontorsutrustning och konsumentelektronik i enlighet med förfarandet i artikel 19.3 och kriterierna i artikel 15.2.

(3)

Kontorsutrustning och konsumentelektronik drivs ofta med externa nätaggregat som omvandlar elektricitet från elnätet. De externa nätaggregatens effektivitet när det gäller att omvandla ström är en viktig aspekt av dessa produkters energiprestanda, och externa nätaggregat är därmed en av de prioriterade produktgrupper för vilka ekodesignkrav bör fastställas.

(4)

Kommissionen har genomfört en förstudie för att analysera de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna när det gäller externa nätaggregat. Studien har utarbetats tillsammans med berörda parter och andra intressenter från gemenskapen och tredjeländer, och resultaten har gjorts tillgängliga för allmänheten.

(5)

Av förstudien framgår det att externa nätaggregat släpps ut på marknaden i gemenskapen i stora kvantiteter, att deras årliga energiförbrukning i alla skeden av livscykeln är den viktigaste miljöaspekten och att deras årliga elförbrukning på grund av omvandlingsförluster och vid noll-last uppgår till 17 TWh, vilket motsvarar 6,8 miljoner ton koldioxidutsläpp. Om inga åtgärder vidtas väntas förbrukningen öka till 31 TWh 2020. Man har dragit slutsatsen att energiförbrukningen under en livscykel och elförbrukningen under användningsfasen kan sänkas avsevärt.

(6)

Förbättringar i elförbrukningen för externa nätaggregat bör uppnås genom befintliga, allmänt tillgängliga och kostnadseffektiva tekniker som kan minska de sammantagna utgifterna för köp och användning av externa nätaggregat.

(7)

Kraven på externa nätaggregats energiförbrukning vid noll-last och deras genomsnittliga verkningsgrad bör harmoniseras inom gemenskapen genom krav på ekodesign. Detta skulle bidra till den inre marknadens funktion och till en förbättring av dessa produkters miljöprestanda.

(8)

Kraven på ekodesign bör inte inverka negativt på vare sig produktens funktion eller på hälsa, säkerhet och miljö. I synnerhet bör fördelarna med en minskad elförbrukning under användningsfasen mer än kompensera för potentiell ytterligare miljöpåverkan under produktionsfasen.

(9)

Införandet av ekodesignkraven i två etapper bör omfatta en lämplig tidsram för att ge tillverkarna tid att modifiera sina produkter. Tidsfristerna för de olika etapperna bör läggas fast på ett sådant sätt att negativa effekter på funktionerna för den utrustning som finns på marknaden undviks och kostnadseffekterna för tillverkarna, framför allt för små och medelstora företag, beaktas, samtidigt som man tillser att målen i denna förordning uppnås i rätt tid. Mätning av energiförbrukningen bör genomföras med hänsyn till aktuell teknisk nivå. Tillverkarna kan tillämpa harmoniserade standarder som fastställts i enlighet med artikel 10 i direktiv 2005/32/EG.

(10)

Denna förordning bör öka marknadspenetrationen för teknik som förbättrar den miljöpåverkan som externa nätaggregat har under sin livscykel och leda till energibesparingar på omkring 118 PJ och elbesparingar på omkring 9 TWh fram till 2020 jämfört med om inga åtgärder vidtas.

(11)

I enlighet med artikel 8 i direktiv 2005/32/EG ska denna förordning fastställa att de tillämpliga förfarandena för bedömning av överensstämmelse utgörs av den interna designkontroll som beskrivs i bilaga IV till direktiv 2005/32/EG och det ledningssystem som beskrivs i bilaga V till direktiv 2005/32/EG.

(12)

För att underlätta kontrollerna av överensstämmelse bör tillverkarna i den tekniska dokumentation som avses i bilagorna IV och V till direktiv 2005/32/EG tillhandahålla information om produktens genomsnittliga verkningsgrad och elförbrukning vid noll-last.

(13)

Riktmärken för nu tillgängliga tekniker med hög verkningsgrad och låg energiförbrukning vid noll-last bör identifieras. Detta kommer att bidra till att information görs tillgänglig och lättåtkomlig, särskilt för små och medelstora företag och för mycket små företag, vilket kommer att ytterligare underlätta integrationen av de tekniker som effektivast minskar energiförbrukningen.

(14)

Ekodesignkraven avseende noll-last för externa nätaggregat med låg spänning hänför sig till samma parameter för miljöpåverkan som ekodesignkraven för frånläget för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter som släpps ut på marknaden med ett externt nätaggregat med låg spänning. Eftersom ekodesignkraven avseende noll-last för externa nätaggregat med låg spänning bör vara strängare än ekodesignkraven för frånläget för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter som släpps ut på marknaden med ett externt nätaggregat med låg spänning, bör kraven i kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge (2) inte gälla elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter som släpps ut på marknaden med ett externt nätaggregat med låg spänning. Förordning (EG) nr 1275/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(15)

De åtgärder som anges i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 19.1 i direktiv 2005/32/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs krav på ekodesign för externa nätaggregats elförbrukning vid noll-last och deras genomsnittliga verkningsgrad.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på

a)

spänningsomvandlare,

b)

avbrottsfri kraftförsörjning,

c)

batteriladdare,

d)

omvandlare för halogenlampor,

e)

externa nätaggregat för medicintekniska produkter,

f)

externa nätaggregat som släpps ut på marknaden senast den 30 juni 2015 som en utbytesdel eller en reservdel till ett likadant externt nätaggregat som släppts ut på marknaden senast ett år efter det att denna förordning trätt i kraft, på villkor att det på utbytesdelen eller reservdelen, eller dess förpackning, tydligt anges vilken eller vilka produkter som utgör den primära lasten som utbytesdelen eller reservdelen ska användas tillsammans med.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i direktiv 2005/32/EG gälla.

Dessutom gäller följande definitioner:

1.   externt nätaggregat: anordning som uppfyller samtliga av följande kriterier:

2.   externt nätaggregat med låg spänning: externt nätaggregat med en utspänning enligt märkskylten på mindre än 6 volt och en utström enligt märkskylten på 550 milliampere eller mer.

3.   omvandlare för halogenlampor: externt nätaggregat för användning med volframhalogenlampor med extra låg spänning.

4.   avbrottsfri kraftförsörjning: anordning som automatiskt tillhandahåller reservel när spänningen från elnätet faller till en oacceptabelt låg nivå.

5.   batteriladdare: apparat som är direkt ansluten till ett löstagbart batteri vid dess utgångsgränssnitt.

6.   växelströmsomvandlare: anordning som omvandlar en spänning på 230 V från elnätet till en spänning på 110 V med liknande egenskaper som elnätet.

7.   uteffekt enligt märkskylten (PO): uteffekt enligt tillverkarens uppgifter.

8.   noll-last: förhållande där ett externt nätaggregats ingång är ansluten till elnätet, medan utgången inte är ansluten till någon primär last.

9.   aktivt läge: läge där ett externt nätaggregats ingång är ansluten till elnätet och utgången är ansluten till en last.

10.   verkningsgrad: förhållandet mellan den effekt som ett externt nätaggregat producerar i aktivt läge och den tillförda effekt som krävs för att producera den.

11.   genomsnittlig verkningsgrad: genomsnittet av produktens verkningsgrad vid 25 %, 50 %, 75 % och 100 % av uteffekten enligt märkskylten.

Artikel 3

Ekodesignkrav

Ekodesignkrav på elförbrukning vid noll-last och genomsnittlig verkningsgrad för externa nätaggregat som släpps ut på marknaden fastställs i bilaga I.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

Det förfarande för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 8 i direktiv 2005/32/EG ska vara det system för intern designkontroll som anges i bilaga IV till direktiv 2005/32/EG eller det ledningssystem för bedömning av överensstämmelse som anges i bilaga V till direktiv 2005/32/EG.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Övervakningskontroller ska utföras i enlighet med det kontrollförfarande som fastställs i bilaga II.

Artikel 6

Riktmärken

Riktmärken för produkter och tekniker med bästa prestanda som för närvarande finns tillgängliga på marknaden anges i bilaga III.

Artikel 7

Översyn

Senast fyra år efter det att denna förordning har trätt i kraft ska kommissionen se över förordningen mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och presentera resultaten av översynen för samrådsforumet.

Artikel 8

Ändring av förordning (EG) nr 1275/2008

Förordning (EG) nr 1275/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande andra stycke läggas till:

”Denna förordning ska inte tillämpas på elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter som släpps ut på marknaden med ett externt nätaggregat med låg spänning.”

2.

I artikel 2 ska följande punkt läggas till som punkt 9:

”9.   externt nätaggregat med låg spänning: externt nätaggregat med en utspänning enligt märkskylten på mindre än 6 volt och en utström enligt märkskylten på 550 milliampere eller mer.”

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkt 1 a i bilaga I ska börja tillämpas ett år efter den dag som avses i första stycket.

Punkt 1 b i bilaga I ska börja tillämpas två år efter den dag som aves i första stycket.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 april 2009.

På kommissionens vägnar

Andris PIEBALGS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 191, 22.7.2005, s. 29.

(2)  EUT L 339, 18.12.2008, s. 45.


BILAGA I

EKODESIGNKRAV

1.   ENERGIFÖRBRUKNING VID NOLL-LAST OCH GENOMSNITTLIG VERKNINGSGRAD

a)

Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft:

Energiförbrukningen vid noll-last får inte överstiga 0,50 W.

Den genomsnittliga verkningsgraden får inte vara lägre än

 

0,500 · PO, om PO < 1,0 W;

 

0,090 · ln(PO) + 0,500, om 1,0 W ≤ PO ≤ 51,0 W;

 

0,850, om PO > 51,0 W.

b)

Två år efter det att denna förordning har trätt i kraft:

 

Energiförbrukningen vid noll-last får inte överstiga följande gränser:

 

Externa AC/AC-nätaggregat, utom externa nätaggregat med låg spänning

Externa AC/DC-nätaggregat, utom externa nätaggregat med låg spänning

Externa nätaggregat med låg spänning

PO ≤ 51,0 W

0,50 W

0,30 W

0,30 W

PO > 51,0 W

0,50 W

0,50 W

Ej tillämpligt

 

Den genomsnittliga verkningsgraden får inte vara lägre än följande gränser:

 

Externa AC/AC- och AC/DC-nätaggregat, utom externa nätaggregat med låg spänning

Externa nätaggregat med låg spänning

PO ≤ 1,0 W

0,480 · PO + 0,140

0,497 · PO + 0,067

1,0 W < PO ≤ 51,0 W

0,063 · ln(PO) + 0,622

0,075 · ln(PO) + 0,561

PO > 51,0 W

0,870

0,860

2.   MÄTNINGAR

Den energiförbrukning vid noll-last och den genomsnittliga verkningsgrad som avses i punkt 1 ska fastställas genom en tillförlitlig, exakt och upprepningsbar mätmetod, som tar hänsyn till aktuell teknisk nivå.

Mätning av energiförbrukning på 0,50 W eller mer ska göras med en osäkerhet på mindre än eller lika med 2 procent och med en konfidensgrad på 95 procent. Mätning av energiförbrukning på mindre än 0,50 W ska göras med en osäkerhet på mindre än eller lika med 0,01 W och med en konfidensgrad på 95 procent.

3.   INFORMATION SOM TILLVERKARNA SKA TILLHANDAHÅLLA

För bedömning av överensstämmelse enligt artikel 4 ska den tekniska dokumentationen innehålla följande komponenter:

Rapporterad kvantitet

Beskrivning

Utström (mA) (effektivvärde)

Mätt vid lastförhållanden 1–4

Utspänning (V) (effektivvärde)

Aktiv uteffekt (W)

Inspänning (V) (effektivvärde)

Mätt vid lastförhållanden 1–5

Ineffekt (W) (effektivvärde)

Total harmonisk distorsion

Effektfaktor

Förbrukad energi (W)

Beräknat vid lastförhållanden 1–4, mätt vid lastförhållande 5

Effektivitet

Beräknat vid lastförhållanden 1–4

Genomsnittlig effektivitet

Aritmetiskt medelvärde av effektiviteten vid lastförhållanden 1–4

De motsvarande lastförhållandena är följande:

Procentsatsen utström enligt märkskylten

Lastförhållande 1

100 % ± 2 %

Lastförhållande 2

75 % ± 2 %

Lastförhållande 3

50 % ± 2 %

Lastförhållande 4

25 % ± 2 %

Lastförhållande 5

0 % (noll-last)


BILAGA II

KONTROLLFÖRFARANDE

När de marknadsövervakningskontroller genomförs som avses i artikel 3.2 i direktiv 2005/32/EG ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa följande kontrollförfarande för kraven i bilaga I.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska testa en enda enhet.

2.

Modellen ska anses följa bestämmelserna i bilaga I om

a)

resultatet för noll-last inte överskrider det gränsvärde som anges i bilaga I med mer än 0,10 W, och

b)

det aritmetiska medelvärdet av effektiviteten vid lastförhållandena 1–4 enligt bilaga I inte faller under det gällande gränsvärdet för genomsnittlig verkningsgrad med mer än 5 procent.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a och b inte uppnås ska ytterligare tre enheter av samma modell testas.

4.

När ytterligare tre enheter av samma modell har testats ska modellen anses uppfylla kraven om

a)

genomsnittet av resultaten för noll-last inte överskrider det gränsvärde som anges i bilaga I med mer än 0,10 W, och

b)

genomsnittet av de aritmetiska medelvärdena av effektiviteten vid lastförhållandena 1–4 enligt bilaga I inte faller under det gällande gränsvärdet för genomsnittlig verkningsgrad med mer än 5 procent.

5.

Om de resultat som avses punkt 4 a och b inte uppnås ska modellen inte anses uppfylla kraven.


BILAGA III

RIKTMÄRKEN ENLIGT ARTIKEL 6

a)   Noll-last

Externa nätaggregats lägsta energiförbrukning vid noll-last kan bestämmas approximativt enligt följande:

0,1 W eller mindre, om PO ≤ 90 W;

0,2 W eller mindre, om 90 W < PO ≤ 150 W;

0,4 W eller mindre, om 150 W < PO ≤ 180 W;

0,5 W eller mindre, om PO > 180 W.

b)   Genomsnittlig verkningsgrad

Externa nätaggregats högsta genomsnittliga verkningsgrad kan enligt de mest aktuella uppgifterna (situationen i januari 2008) bestämmas approximativt enligt följande:

0,090 · ln(PO) + 0,680, om 1,0 W ≤ PO ≤ 10,0 W;

0,890, om PO > 10,0 W.


7.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 279/2009

av den 6 april 2009

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (1), särskilt artikel 11 c ii, och

av följande skäl:

(1)

Slovakien har inkommit med en motiverad begäran om ändring av bilaga II till direktiv 2005/36/EG. Slovakien har begärt att få tillfoga yrket tandtekniker (zubný technik), som uppfyller de villkor som anges i artikel 11 c ii i direktiv 2005/36/EG, såsom framgår av regeringens förordning nr 742/2004 Coll. om yrkeskvalifikationer för hälso- och sjukvårdspersonal.

(2)

Danmark har inkommit med en motiverad begäran om ändringar av bilaga II till direktiv 2005/36/EG. Danmark har begärt att yrket optiker (optometrist) som har uppgraderats till examensbevisnivå i enlighet med artikel 11 d i direktiv 2005/36/EG och därför inte längre uppfyller kraven i artikel 11 c ii i det direktivet utgår från bilaga II till direktiv 2005/36/EG. Danmark har också begärt att yrkena ortopedtekniker (ortopædimekaniker) och ortopedskomakare (ortopædiskomager) som inte längre är reglerade i Danmark utgår från bilaga II till direktiv 2005/36/EG.

(3)

Direktiv 2005/36/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för erkännande av yrkeskvalifikationer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till direktiv 2005/36/EG ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 april 2009.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.


BILAGA

Bilaga II till direktiv 2005/36/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I punkt 1, under rubriken ”I Slovakien”, ska följande läggas till:

”—

tandtekniker (zubný technik).

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 14 år, varav åtta eller nio års grundutbildning, fyra års gymnasieutbildning åtföljd av två års postgymnasial sjukvårdsutbildning som avslutas med ett teoretiskt och praktiskt prov (maturitné vysvedčenie).”

2.

I punkt 2 ska rubriken ”I Danmark” och uppgifterna för Danmark utgå.


7.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 280/2009

av den 6 april 2009

om ändring av bilagorna I, II, III och IV till rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (1), särskilt artikel 74, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 44/2001 anges de nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2 i förordningen. I bilaga II anges de domstolar eller behöriga myndigheter som har behörighet att i medlemsstaterna handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring. I bilaga III anges de domstolar dit ansökan om ändring av beslut av verkställighetsförklaring kan lämnas och i bilaga IV anges den talan som får föras mot sådana beslut.

(2)

Bilagorna I, II, III och IV till förordning (EG) nr 44/2001 har ändrats vid ett flertal tillfällen, senast genom rådets förordning (EG) nr 1791/2006 (2), så att de omfattar nationella bestämmelser om domstols behörighet, förteckningarna över domstolar och behöriga myndigheter och prövningsförfaranden i Bulgarien och Rumänien.

(3)

Medlemsstaterna har underrättat kommissionen om ytterligare ändringar av förteckningarna i bilagorna I, II, III och IV. Det förefaller därmed lämpligt att offentliggöra konsoliderade versioner av förteckningarna i dessa bilagor.

(4)

Danmark bör, i enlighet med artikel 3 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (3), inte delta i antagandet av ändringar av Bryssel I-förordningen och inga sådana ändringar bör vara bindande för eller tillämpliga i Danmark.

(5)

Förordning (EG) nr 44/2001 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I–IV till förordning (EG) nr 44/2001 ska ersättas med motsvarande bilagor till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i Bryssel den 6 april 2009.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.

(2)  EUT L 363, 20.12.2006, s. 1.

(3)  EUT L 299, 16.11.2005, s. 62.


BILAGA I

Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2

I Belgien: artiklarna 5–14 i lagen av den 16 juli 2004 om internationell privaträtt.

I Bulgarien: artikel 4.1.2 i lagen om internationell privaträtt.

I Tjeckien: artikel 86 i lag nr 99/1963 Coll., Civilprocesslagen (občanský soudní řád), med senare ändringar.

I Tyskland: artikel 23 i civilprocesslagen (Zivilprozessordnung).

I Estland: artikel 86 i civilprocesslagen (tsiviilkohtumenetluse seadustik).

I Grekland: artikel 40 i civilprocesslagen (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας).

I Frankrike: artiklarna 14 och 15 i civillagen (Code civil).

I Irland: de bestämmelser som medger att domstols behörighet grundas på att stämningsansökan har delgivits svaranden under dennes tillfälliga vistelse i Irland.

I Italien: artiklarna 3 och 4 i lag 218 av den 31 maj 1995.

I Cypern: avsnitt 21.2 i domstolslag nr 14 från 1960, med senare ändringar.

I Lettland: avsnitt 27 och punkterna 3, 5, 6 och 9 i avsnitt 28 i civilprocesslagen (Civilprocesa likums).

I Litauen: artikel 31 i civilprocesslagen (Civilinio proceso kodeksas).

I Luxemburg: artiklarna 14 och 15 i civillagen (Code civil).

I Ungern: artikel 57 i lagdekret 13 från 1979 om internationell privaträtt (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

I Malta: artiklarna 742, 743 och 744 i lagen om organisation och civilprocess - Kap. 12 (Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap. 12) och artikel 549 i handelslagen - Kap. 13 (Kodiċi tal-kummerċ - Kap. 13).

I Österrike: artikel 99 i lagen om domstols behörighet (Jurisdiktionsnorm).

I Polen: artiklarna 1103 och 1110 i civilprocesslagen (Kodeks postępowania cywilnego), i den mån de fastställer domstols behörighet på grundval av svarandens hemvist i Polen, svarandens innehav av egendom i Polen eller dennes förmögenhetsrättsliga anspråk där, eller på grundval av det förhållandet att föremålet för tvisten finns i Polen eller att en av parterna i målet är polsk medborgare.

I Portugal: artiklarna 65 och 65a i civilprocesslagen (Código de Processo Civil) och artikel 11 i lagen om rättegången i arbetstvister (Código de Processo de Trabalho).

I Rumänien: artiklarna 148–157 i lag nr 105/1992 om internationella privaträttsliga förhållanden.

I Slovenien: artikel 48.2 i lagen om internationell privaträtt och därtill hörande förfaranden (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku), jämförd med artikel 47.2 i civilprocesslagen (Zakon o pravdnem postopku), samt artikel 58 i lagen om internationell privaträtt och därtill hörande förfaranden (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku), jämförd med artikel 59 i civilprocesslagen (Zakon o pravdnem postopku).

I Slovakien: artiklarna 37–37e i lag nr 97/1963 om internationell privaträtt och därtill hörande förfaranden.

I Finland: 10 kap. 1 § 1 momentet andra, tredje och fjärde meningen i rättegångsbalken (oikeudenkäymiskaari).

I Sverige: 10 kap. 3 § första stycket första meningen i rättegångsbalken.

I Förenade kungariket: de bestämmelser som medger att domstols behörighet grundas på

a)

att stämningsansökan har delgivits svaranden under dennes tillfälliga vistelse i Förenade kungariket, eller

b)

att svaranden har egendom i Förenade kungariket, eller

c)

att käranden erhållit kvarstad eller liknande säkerhetsåtgärd i egendom som finns i Förenade kungariket.


BILAGA II

Ansökan som avses i artikel 39 ska göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter:

I Belgien: tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht.

I Bulgarien: окръжния съд.

I Tjeckien: okresní soud eller soudní exekutor.

I Tyskland:

a)

ordföranden i en avdelning av Landgericht,

b)

en notarie i förfaranden om verkställighetsförklaring avseende en officiell handling.

I Estland: maakohus (distriktsdomstol).

I Grekland: Μονομελές Πρωτοδικείο.

I Spanien: Juzgado de Primera Instancia.

I Frankrike:

a)

greffier en chef du tribunal de grande instance,

b)

président de la chambre départementale des notaires när det gäller ansökningar om verkställbarhetsförklaring avseende en officiell handling som upprättats inför notarie.

I Irland: High Court.

I Italien: corte d’appello.

I Cypern: Επαρχιακό Δικαστήριο eller i fråga om domar om underhållsskyldighet Οικογενειακό Δικαστήριο.

I Lettland: rajona (pilsētas) tiesa.

I Litauen: Lietuvos apeliacinis teismas.

I Luxemburg: hos ordföranden i tribunal d’arrondissement.

I Ungern: megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság och i Budapest: Budai Központi Kerületi Bíróság,

I Malta: Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili eller Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha eller, när det gäller domar om underhållsskyldighet, Reġistratur tal-Qorti efter framställan från Ministru responsabbli għall-Ġustizzja.

I Nederländerna: hos voorzieningenrechter van de rechtbank.

I Österrike: Bezirksgericht.

I Polen: sąd okręgowy.

I Portugal: Tribunal de Comarca.

I Rumänien: Tribunal.

I Slovenien: okrožno sodišče.

I Slovakien: okresný súd.

I Finland: käräjäoikeus/tingsrätt.

I Sverige: Svea hovrätt.

I Förenade kungariket:

a)

i England och Wales, High Court of Justice, eller i fråga om domar om underhållsskyldighet Magistrates’ Court genom förmedling av Secretary of State,

b)

i Skottland, Court of Session, eller i fråga om domar om underhållsskyldighet Sheriff Court genom förmedling av Secretary of State,

c)

i Nordirland, High Court of Justice eller i fråga om domar om underhållsskyldighet Magistrates’ Court genom förmedling av Secretary of State,

d)

i Gibraltar, Supreme Court of Gibraltar, eller i fråga om domar om underhållsskyldighet Magistrates’ Court genom förmedling av Attorney General of Gibraltar.


BILAGA III

Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 ska göras till följande domstolar:

I Belgien:

a)

när svaranden söker ändring, tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg/erstinstanzliches Gericht,

b)

när sökanden söker ändring: cour d’appel / hof van beroep.

I Bulgarien: Апелативен съд - София.

I Tjeckien: appellationsdomstolen via distriktsdomstol.

I Tyskland: Oberlandesgericht.

I Estland: ringkonnakohus.

I Grekland: Εφετείο.

I Spanien: ansökan om ändring ges in till den Juzgado de Primera Instancia (domstol i första instans) som meddelat beslutet i fråga, men det är Audiencia Provincial som prövar ändringsansökan.

I Frankrike:

a)

cour d’appel när det gäller beslut om att bevilja ansökan,

b)

ordföranden i tribunal de grande instance, när det gäller beslut om att avslå ansökan.

I Irland: High Court.

I Island: heradsdomur.

I Italien: corte d’appello.

I Cypern: Επαρχιακό Δικαστήριο eller i fråga om domar om underhållsskyldighet Οικογενειακό Δικαστήριο.

I Lettland: Apgabaltiesa via rajona (pilsētas) tiesa.

I Litauen: Lietuvos apeliacinis teismas.

I Luxemburg: Cour supérieure de justice i dess sammansättning som överinstans i civilmål.

I Ungern: Den lokala domstolen på den ort där den behöriga överinstansen har sitt säte (i Budapest, Budai Központi Kerületi Bíróság), ansökan om ändring prövas av den behöriga överinstansen (i Budapest, Fővárosi Bíróság).

I Malta: Qorti ta’ l-Appell, i enlighet med det förfarande för ansökan om ändring som föreskrivs i Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap.12 eller, när det gäller domar om underhållsskyldighet, genom ċitazzjoni inför Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha.

I Nederländerna:

a)

när svaranden söker ändring: arrondissementsrechtbank,

b)

när sökanden söker ändring: gerechtshof.

I Österrike: Landesgericht via Bezirksgericht.

I Polen: sąd apelacyjny via sąd okręgowy.

I Portugal: Tribunal da Relação är behörig domstol. Ansökan om ändring ges i enlighet med gällande nationell lagstiftning till den domstol som meddelat beslutet i fråga.

I Rumänien: Curte de Apel.

I Slovenien: okrožno sodišče.

I Slovakien: appelationsdomstolen via den distriktsdomstol vars avgörande har överklagats.

I Finland: hovioikeus/hovrätt.

I Sverige: Svea hovrätt.

I Förenade kungariket:

a)

i England och Wales: High Court of Justice, eller i fråga om domar om underhållsskyldighet Magistrates’ Court,

b)

i Skottland: Court of Session, eller i fråga om domar om underhållsskyldighet Sheriff Court,

c)

i Nordirland: High Court of Justice, eller i fråga om domar om underhållsskyldighet Magistrates’ Court,

d)

i Gibraltar: Supreme Court of Gibraltar, eller i fråga om domar om underhållsskyldighet Magistrates’ Court.


BILAGA IV

Talan enligt artikel 44 får endast föras på följande sätt:

I Belgien, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg och Nederländerna genom kassationsbesvär.

I Bulgarien genom обжалване пред Върховния касационен съд.

I Tjeckien genom dovolání och žaloba pro zmatečnost.

I Tyskland genom Rechtsbeschwerde.

I Estland genom kassatsioonikaebus.

I Irland genom överklagande av en rättsfråga till Supreme Court.

I Island genom överklagande hos Hæstiréttur.

I Cypern genom överklagande till Högsta domstolen.

I Lettland genom överklagande hos Augstākās tiesas Senāts via Apgabaltiesa.

I Litauen genom överklagande hos Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

I Ungern genom felülvizsgálati kérelem.

I Malta kan vidare talan inte föras hos någon annan domstol, men när det gäller domar om underhållsskyldighet finns dock möjlighet att vända sig till Qorti ta’ l-Appell i enlighet med det förfarande för överklagande som föreskrivs i kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Procedura Ċivili – Kap. 12.

I Österrike genom Revisionsrekurs.

I Polen genom skarga kasacyjna.

I Portugal genom överklagande av en rättsfråga.

I Rumänien genom contestatie in anulare eller revizuire.

I Slovenien genom överklagande hos Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

I Slovakien genom dovolanie.

I Finland genom överklagande hos korkein oikeus/högsta domstolen.

I Sverige genom överklagande hos Högsta domstolen.

I Förenade kungariket genom ett överklagande som avser en rättsfråga.


7.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 281/2009

av den 6 april 2009

om befrielse från importtull för vissa kvantiteter industrisocker under regleringsåret 2009/10

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 142 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 142 i förordning (EG) nr 1234/2007 får kommissionen, för att säkerställa nödvändig tillgång till de råvaror som krävs för tillverkning av de produkter som avses i artikel 62.2 i den förordningen, helt eller delvis avskaffa importtullarna för vissa kvantiteter socker.

(2)

För att säkerställa nödvändig tillgång till de råvaror som krävs för tillverkning av sådana produkter som avses i artikel 62.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 till ett pris som motsvarar världsmarknadspriset ligger det i gemenskapens intresse att för regleringsåret 2009/10 tillämpa full tullbefrielse för socker som används inom framställningen av de aktuella produkterna avseende en kvantitet som motsvarar hälften av gemenskapens behov av industrisocker.

(3)

De kvantiteter industrisocker som får importeras under regleringsåret 2009/10 bör därför fastställas i enlighet med detta.

(4)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För regleringsåret 2009/10 ska tullbefrielse beviljas för en kvantitet på 400 000 ton industrisocker enligt KN-nummer 1701.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 oktober 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 april 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

7.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/21


RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2009/314/GUSP

av den 6 april 2009

om ändring av gemensam ståndpunkt 2006/276/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2008/844/Gusp

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

Den 10 april 2006 antog rådet gemensam ståndpunkt 2006/276/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland (1).

(2)

Genom gemensam ståndpunkt 2008/844/Gusp av den 10 november 2008 om ändring av gemensam ståndpunkt 2006/276/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland (2) förlängdes de restriktiva åtgärderna i gemensam ståndpunkt 2006/276/Gusp fram till den 13 oktober 2009. Det vistelseförbud som riktar sig mot vissa företrädare för Vitryssland, med undantag för de personer som var inblandade i försvinnandena 1999–2000 samt ordföranden i den centrala valkommissionen, upphävdes emellertid tillfälligt fram till den 13 april 2009.

(3)

För att främja antagandet och genomförandet av ytterligare konkreta åtgärder för demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i Vitryssland beslutade rådet den 16 mars 2009 att, samtidigt som de restriktiva åtgärderna i gemensam ståndpunkt 2006/276/Gusp skulle förlängas med ett år från och med den dagen, skulle det tillfälliga upphävandet av tillämpningen av det vistelseförbud som riktar sig mot vissa företrädare för Vitryssland bibehållas under en niomånadersperiod. Före utgången av den perioden kommer rådet att göra en ingående översyn av de restriktiva åtgärderna med beaktande av situationen i Vitryssland och förutsatt att ytterligare positiva framsteg har gjorts kommer rådet att vara berett att överväga möjligheten att upphäva de restriktiva åtgärderna. Rådet kan när som helst besluta att återinföra reserestriktionerna om så bedöms nödvändigt mot bakgrund av de vitryska myndigheternas agerande i fråga om demokrati och mänskliga rättigheter.

(4)

Gemensam ståndpunkt 2006/276/Gusp bör därför ändras och gemensam ståndpunkt 2008/844/Gusp bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensam ståndpunkt 2006/276/Gusp förlängs härmed till och med den 15 mars 2010.

Artikel 2

1.   De åtgärder som avses i artikel 1.1 b i gemensam ståndpunkt 2006/276/Gusp ska, i den mån de gäller Jurij Nikolajevitj PODOBED, härmed uppskjutas fram till och med den 15 december 2009.

2.   De åtgärder som avses i artikel 1.1 c i gemensam ståndpunkt 2006/276/Gusp ska härmed tillfälligt upphävas fram till och med den 15 december 2009.

Artikel 3

Denna gemensamma ståndpunkt ska ses över före den 15 december 2009 mot bakgrund av situationen i Vitryssland.

Artikel 4

Gemensam ståndpunkt 2008/844/Gusp ska härmed upphöra att gälla.

Artikel 5

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.

Artikel 6

Denna gemensamma ståndpunkt ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Luxemburg den 6 april 2009.

På rådets vägnar

J. POSPÍŠIL

Ordförande


(1)  EUT L 101, 11.4.2006, s. 5.

(2)  EUT L 300, 11.11.2008, s. 56.


RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

7.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/23


RÅDETS RAMBESLUT 2009/315/RIF

av den 26 februari 2009

om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA RAMBESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 31 och 34.2 b,

med beaktande av kommissionens förslag och Konungariket Belgiens initiativ,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Europeiska unionen har satt upp som sitt mål att ge medborgarna en hög säkerhetsnivå inom området frihet, säkerhet och rättvisa. En förutsättning för att uppnå detta mål är att uppgifter ur kriminalregistret utbyts mellan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

(2)

Den 29 november 2000 antog rådet, i enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets möte i Tammerfors den 15 och 16 oktober 1999, ett åtgärdsprogram för genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av domar i brottmål (2). Detta rambeslut bidrar till att uppnå målen enligt åtgärd 3 i programmet, där det föreslås att ett enhetligt utformat formulär skapas för ansökningar om utdrag ur kriminalregister, översatt till unionens alla officiella språk, motsvarande den modell som utarbetats inom Schengeninstitutionerna.

(3)

I slutrapporten om den första utvärderingen av den ömsesidiga rättsliga hjälpen i brottmål (3) uppmanas medlemsstaterna att förenkla förfarandena för överföring av handlingar mellan medlemsstaterna genom att, i förekommande fall, använda standardformulär för att underlätta ömsesidig rättslig hjälp.

(4)

Behovet av att förbättra kvaliteten på utbytet av uppgifter om domar prioriterades vid Europeiska rådets möte den 25 och 26 mars 2004 i dess uttalande om bekämpande av terrorism, och detta upprepas i Haagprogrammet (4), som antogs vid Europeiska rådets möte den 4 och 5 november 2004, i vilket Europeiska rådet efterlyser ökat utbyte av uppgifter om domar och diskvalifikation i nationella register. Dessa mål återges i den åtgärdsplan om genomförande av Haagprogrammet som antogs gemensamt av rådet och kommissionen den 2 och 3 juni 2005.

(5)

I syfte att förbättra utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter ur kriminalregistret välkomnas de projekt som utarbetats för att förverkliga detta mål, inbegripet det befintliga projektet för sammanlänkning av nationella kriminalregister. Erfarenheterna från dessa aktiviteter har uppmuntrat medlemsstaterna att intensifiera sina insatser och visat hur viktigt det är att fortsätta rationaliseringen av informationsutbytet om domar mellan medlemsstaterna.

(6)

Detta rambeslut är ett svar på de förväntningar som rådet gav uttryck för den 14 april 2005, efter offentliggörandet av vitboken om utbyte av uppgifter om domar och verkningarna av sådana domar i Europeiska unionen och den policydebatt som följde därpå. Det syftar särskilt till att förbättra utbytet av uppgifter om domar och, där sådana förekommer och införs i den dömande medlemsstatens kriminalregister, om diskvalifikation av medborgare i unionen till följd av en dom i brottmål.

(7)

Tillämpningen av de mekanismer som fastställs genom detta rambeslut endast på utbyte av uppgifter ur kriminalregister rörande fysiska personer bör inte påverka det eventuella kommande vidgandet av tillämpningsområdet för sådan mekanismer till att gälla utbyte av uppgifter rörande juridiska personer.

(8)

Bestämmelserna om uppgifter om domar som meddelats i andra medlemsstater återfinns för närvarande i artiklarna 13 och 22 i den europeiska konventionen av den 20 april 1959 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål. Dessa bestämmelser är emellertid inte tillräckliga för att uppfylla de krav som det rättsliga samarbetet för närvarande ställer i ett område som Europeiska unionen.

(9)

I förbindelserna mellan medlemsstaterna bör detta rambeslut ersätta reglerna i artikel 22 i den europeiska konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål. Utöver den dömande medlemsstatens skyldighet att förse den medlemsstat där den dömda personen är medborgare med sådana uppgifter om domar som avkunnats mot dess medborgare, vilka införlivas i och ytterligare definieras i rambeslutet, införs även en skyldighet för den medlemsstat där den dömda personen är medborgare att lagra uppgifter som överförts för att garantera att den till fullo kan svara på ansökningar om uppgifter som andra medlemsstater riktar till den.

(10)

Detta rambeslut bör inte påverka möjligheten för rättsliga myndigheter att direkt begära och överföra uppgifter från kriminalregistret enligt artikel 13 jämförd med artikel 15.3 i den europeiska konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål, och inte påverka artikel 6.1 i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater, som infördes genom rådets akt av den 29 maj 2000 (5).

(11)

Att förbättra spridningen av uppgifter om domar har begränsad nytta, om medlemsstaterna inte kan beakta de överförda uppgifterna. Den 24 juli 2008 antog rådet rambeslut 2008/675/RIF om beaktande av fällande domar avkunnade i Europeiska unionens medlemsstater vid ett nytt brottmålsförfarande i en medlemsstat (6).

(12)

Huvudsyftet med Konungariket Belgiens initiativ uppnås genom detta rambeslut i och med att centralmyndigheten i varje medlemsstat bör begära och ta med alla (tillhandahållna) uppgifter ur kriminalregistret i den medlemsstat där personen är medborgare i sitt utdrag ur kriminalregistret när den besvarar en ansökan från den berörda personen. Kunskap om domar och, där sådana förekommer och införs i kriminalregistret, en därav följande diskvalifikation, är en förutsättning för att de ska få verkan enligt nationell rätt i den medlemsstat där personen avser att utöva yrkesverksamhet med anknytning till tillsyn över barn. Syftet med den mekanism som fastställs i detta rambeslut är bl.a. att se att till en person som dömts för sexualbrott mot barn, om en sådan dom mot denna person och, där sådana förekommer och införs i kriminalregistret, en därav följande diskvalifikation har införts i kriminalregistret i den dömande medlemsstaten, inte längre bör kunna dölja denna dom eller diskvalifikation i syfte att utöva yrkesverksamhet med anknytning till tillsyn över barn i en annan medlemsstat.

(13)

Genom detta rambeslut fastställs regler för skydd av personuppgifter som överförs mellan medlemsstaterna som ett resultat av dess tillämpning. De befintliga allmänna reglerna för skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete kompletteras genom de regler som fastställs i detta rambeslut. Vidare är Europarådets konvention av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter tillämplig på personuppgifter som behandlas på grundval av detta rambeslut. Föreliggande rambeslut införlivar dessutom reglerna i rådets beslut 2005/876/RIF av den 21 november 2005 om utbyte av uppgifter ur kriminalregistret (7), som begränsar möjligheten för den ansökande medlemsstaten att använda uppgifter som mottagits efter en ansökan från dess sida. Genom det här rambeslutet kompletteras dessa regler med specifika regler som gäller när den medlemsstat där personen är medborgare vidarebefordrar uppgifter om domar, som överförts till den av den dömande medlemsstaten.

(14)

Detta rambeslut ändrar inte de skyldigheter och förfaranden som fastställts med avseende på tredjestater enligt den europeiska konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål, i den mån det instrumentet förblir tillämpligt.

(15)

Enligt Europarådets rekommendation nr R(84)10 om kriminalregister och återanpassning av personer som dömts för brott, är huvudsyftet med upprättandet av kriminalregister att informera myndigheter med ansvar för det straffrättsliga systemet om bakgrunden för en person som står inför rätta så att det beslut som ska fattas kan anpassas till den enskilda situationen. Eftersom all annan användning av kriminalregistret som kan påverka den dömdes möjligheter till återanpassning i samhället måste vara så begränsad som möjligt, kan användning av uppgifter som överförts enligt detta rambeslut i andra syften än brottmålsförfaranden begränsas i enlighet med den nationella lagstiftningen i den anmodade medlemsstaten och i den ansökande medlemsstaten.

(16)

Syftet med de bestämmelser i detta rambeslut som rör överföring av uppgifter till den medlemsstat där personen är medborgare, för lagring och vidarebefordran är inte att harmonisera medlemsstaternas nationella system för kriminalregister. Detta rambeslut medför ingen skyldighet för den dömande medlemsstaten att ändra sitt interna kriminalregistersystem när det gäller användning av uppgifter för inhemska ändamål.

(17)

Att förbättra spridningen av uppgifter om domar är av begränsat värde om dessa uppgifter inte kan förstås av den mottagande medlemsstaten. En ökad ömsesidig förståelse kan uppnås genom inrättandet av ett ”europeiskt standardformat” som möjliggör utbyte av uppgifter på ett enhetligt och elektroniskt sätt och som lätt kan maskinöversättas. Uppgifter om domar som överförts av den dömande medlemsstaten bör översändas på det officiella språket eller något av de officiella språken i den dömande medlemsstaten. Åtgärder bör vidtas av rådet för att inrätta det system för utbyte av uppgifter som införs genom detta rambeslut.

(18)

Detta rambeslut respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns genom artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och som återspeglas i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(19)

Detta rambeslut respekterar subsidiaritetsprincipen som det hänvisas till i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen och som fastställs i artikel 5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, eftersom förbättringen av systemen för överföring av uppgifter om domar mellan medlemsstaterna inte i tillräcklig utsträckning kan genomföras av medlemsstaterna var för sig och det krävs samordnade åtgärder i Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i artikel 5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen går detta rambeslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Syftet med detta rambeslut är att

a)

definiera på vilket sätt en medlemsstat, i vilken en dom avkunnats mot en medborgare i en annan medlemsstat (den dömande medlemsstaten), ska överföra uppgifter om en sådan dom till den medlemsstat där den dömda personen är medborgare (den medlemsstat där personen är medborgare),

b)

definiera vilka skyldigheter som åligger den medlemsstat där personen är medborgare angående lagring av uppgifter och att ange vilka metoder som ska användas för att besvara en ansökan om uppgifter ur kriminalregistret, och

c)

inrätta en ram för att ett datoriserat system för utbyte av uppgifter om domar mellan medlemsstaterna ska kunna byggas upp och utvecklas på grundval av detta rambeslut och det påföljande beslut som avses i artikel 11.4.

Artikel 2

Definitioner

I detta rambeslut avses med

a)   dom: ett lagakraftvunnet avgörande av en brottmålsdomstol mot en fysisk person med avseende på en brottslig gärning om detta avgörande införs i den dömande medlemsstatens kriminalregister.

b)   brottmålsförfarande: förundersökningsskedet, själva rättegången och verkställigheten av domen.

c)   kriminalregister: ett eller flera nationella register för domar som avkunnats enligt nationell lagstiftning.

Artikel 3

Centralmyndighet

1.   Varje medlemsstat ska, för det ändamål som avses i detta rambeslut, utse en centralmyndighet. Medlemsstaterna får emellertid utse en eller flera centralmyndigheter för överföring av uppgifter enligt artikel 4 och för svar enligt artikel 7 på ansökningar enligt artikel 6.

2.   Varje medlemsstat ska underrätta rådets generalsekretariat och kommissionen om vilken eller vilka centralmyndigheter som utsetts enligt punkt 1. Rådets generalsekretariat ska meddela medlemsstaterna och Eurojust dessa uppgifter.

Artikel 4

Den dömande medlemsstatens skyldigheter

1.   Varje medlemsstat ska vidta nödvändiga åtgärder för att alla domar som meddelats på dess territorium, när de tillhandahålls dess nationella kriminalregister, ska innehålla uppgifter om den dömdes medborgarskap, om det rör sig om en medborgare i en annan medlemsstat.

2.   Centralmyndigheten i den dömande medlemsstaten ska snarast underrätta centralmyndigheterna i de andra medlemsstaterna om alla domar som meddelats inom dess territorium mot medborgare i en sådan annan medlemsstat och som upptagits i kriminalregistret.

Om det är känt att den dömda personen är medborgare i flera medlemsstater, ska uppgifterna överföras till var och en av dessa medlemsstater, även om den dömda personen är medborgare i den medlemsstat på vars territorium domen meddelats.

3.   Uppgifter om påföljande ändring eller strykning av uppgifter i kriminalregistret ska omgående överföras av centralmyndigheten i den dömande medlemsstaten till centralmyndigheten i den medlemsstat där personen är medborgare.

4.   En medlemsstat som har tillhandahållit uppgifter enligt punkterna 2 och 3 ska förse centralmyndigheten i den medlemsstat där personen är medborgare som i enskilda fall ansöker om detta, med en kopia av domarna och påföljande åtgärderna samt alla andra relevanta upplysningar för att den ska kunna avgöra om det krävs någon åtgärd på nationell nivå.

Artikel 5

Skyldigheter som åligger den medlemsstat där personen är medborgare

1.   Centralmyndigheten i den medlemsstat där personen är medborgare ska lagra alla uppgifter i enlighet med artikel 11.1 och 11.2 som överförts enligt artikel 4.2 och 4.3 för att kunna vidarebefordra dem enligt artikel 7.

2.   Vid varje ändring eller strykning av en uppgift som överförts i enlighet med artikel 4.3 krävs en motsvarande ändring eller strykning av uppgifter som lagrats i den medlemsstat där personen är medborgare i enlighet med punkt 1 i den här artikeln, för att kunna vidarebefordras i enlighet med artikel 7.

3.   Den medlemsstat där personen är medborgare får endast använda sådana uppgifter som uppdaterats i enlighet med punkt 2 i denna artikel för vidarebefordran enligt artikel 7.

Artikel 6

Ansökan om uppgifter om domar

1.   När, för ett brottmålsförfarande mot en person eller av andra skäl än ett brottmålsförfarande, en ansökan inkommer om uppgifter som finns i en medlemsstats kriminalregister, får centralmyndigheten i den medlemsstaten i enlighet med dess nationella lagstiftning rikta en ansökan om uppgifter ur kriminalregistret till en annan medlemsstats centralmyndighet.

2.   När en person ansöker om uppgifter om sig själv i kriminalregistret, får centralmyndigheten i den medlemsstat till vilken denna ansökan riktas i enlighet med dess nationella lagstiftning rikta en ansökan om ett utdrag ur kriminalregistret och uppgifter därom till en annan medlemsstats centralmyndighet, under förutsättning att den berörda personen är eller har varit bosatt eller medborgare i den ansökande medlemsstaten eller i den anmodade medlemsstaten.

3.   När en person ansöker om uppgifter om sig själv i kriminalregistret hos centralmyndigheten i en annan medlemsstat än den medlemsstat där personen är medborgare, efter det att den tidsfrist som anges i artikel 11.7 har löpt ut, ska centralmyndigheten i den medlemsstat till vilken denna ansökan riktas ansöka om uppgifter ur kriminalregistret hos centralmyndigheten i den medlemsstat där personen är medborgare, för att kunna införa dessa uppgifter i det utdrag som ska tillhandahållas den berörda personen.

4.   Varje ansökan från en medlemsstats centralmyndighet om uppgifter ur kriminalregistret ska lämnas in på formuläret i bilagan.

Artikel 7

Svar på en ansökan om uppgifter om domar

1.   När en ansökan om utdrag ur kriminalregistret enligt artikel 6 riktas till centralmyndigheten i den medlemsstat där personen är medborgare för att användas vid ett brottmålsförfarande, ska den centralmyndigheten till den ansökande medlemsstatens centralmyndighet överföra uppgifter om följande:

a)

Domar som meddelats i den medlemsstat där personen är medborgare och som införts i kriminalregistret.

b)

Domar som meddelats av andra medlemsstater, som överförts till den efter den 27 april 2012 med tillämpning av artikel 4, och lagrats enligt artikel 5.1 och 5.2.

c)

Domar som meddelats av andra medlemsstater, som överförts före den 27 april 2012 samt införts i kriminalregistret.

d)

Domar som meddelats av tredjeländer och som därefter överförts och införts i kriminalregistret.

2.   När en ansökan om utdrag ur kriminalregistret enligt artikel 6 riktas till centralmyndigheten i den medlemsstat där personen är medborgare av andra skäl än ett brottmålsförfarande, ska den centralmyndigheten när det gäller domar som meddelats i den medlemsstat där personen är medborgare och domar som meddelats av tredjeländer och som därefter överförts till denna och införts i dess kriminalregister, svara enligt sin nationella lagstiftning.

När det gäller uppgifter om sådana domar som meddelats i en annan medlemsstat och som har överförts till den medlemsstat där personen är medborgare, ska centralmyndigheten i den senare medlemsstaten, i enlighet med sin nationella lagstiftning, till den ansökande medlemsstaten överföra uppgifter som lagrats i enlighet med artikel 5.1 och 5.2 och de uppgifter som har överförts till den centralmyndigheten före den 27 april 2012 och som har införts i dess kriminalregister.

När uppgifter överförs i enlighet med artikel 4, får centralmyndigheten i den dömande medlemsstaten informera centralmyndigheten i den medlemsstat där personen är medborgare om att uppgifter om de domar som avkunnats av den förra medlemsstaten och överförts till den senare centralmyndigheten inte får vidarebefordras för något annat ändamål än för brottmålsförfaranden. I detta fall ska centralmyndigheten i den medlemsstat där personen är medborgare, när det gäller sådana domar, informera den ansökande medlemsstaten om vilken annan medlemsstat som hade överfört sådana uppgifter, så att den ansökande medlemsstaten kan rikta en ansökan direkt till den dömande medlemsstaten för att erhålla uppgifter om dessa domar.

3.   När ett tredjeland riktar en ansökan om uppgifter ur kriminalregistret till centralmyndigheten i den medlemsstat där personen är medborgare, får den medlemsstat där personen är medborgare svara när det gäller uppgifter om domar som överförts av en annan medlemsstat endast med de begränsningar som är tillämpliga på överföring av uppgifter till andra medlemsstater i enlighet med punkterna 1 och 2.

4.   När en ansökan om utdrag ur kriminalregister enligt artikel 6 riktas till centralmyndigheten i en annan medlemsstat än den medlemsstat där personen är medborgare, ska den anmodade medlemsstaten överföra uppgifter om domar som meddelats i den anmodade medlemsstaten och domar mot tredjelandsmedborgare och mot statslösa personer som finns i dess kriminalregister i samma utsträckning som anges i artikel 13 i den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål.

5.   Svaret ska ges med hjälp av formuläret i bilagan. Formuläret ska förses med en förteckning över domar i enlighet med den nationella lagstiftningen.

Artikel 8

Svarsfrister

1.   Svar på en ansökan enligt artikel 6.1 ska av centralmyndigheten i den anmodade medlemsstaten omgående och med användande av formuläret i bilagan överföras till centralmyndigheten i den ansökande medlemsstaten, och under alla omständigheter inom högst tio arbetsdagar från den dag då ansökan, i enlighet med nationell lagstiftning, regler eller praxis, inkommit.

Om den anmodade medlemsstaten behöver ytterligare uppgifter för att identifiera den berörda personen, ska den omgående vända sig till den ansökande medlemsstaten för att kunna lämna ett svar inom tio arbetsdagar från den dag då de kompletterande uppgifterna inkommer.

2.   Svar på en ansökan som avses i artikel 6.2 ska överföras inom tjugo arbetsdagar från dagen för mottagandet av ansökan.

Artikel 9

Villkor för användning av personuppgifter

1.   Personuppgifter som tillhandahållits enligt artikel 7.1 och 7.4 inom ramen för ett brottmålsförfarande får av den ansökande medlemsstaten endast användas inom ramen för det brottmålsförfarande för vilket de begärts, i enlighet med formuläret i bilagan.

2.   Personuppgifter som tillhandahållits enligt artikel 7.2 och 7.4 för något annat ändamål än ett brottmålsförfarande får användas av den ansökande medlemsstaten i enlighet med dess nationella lagstiftning endast för de ändamål för vilka de begärts och med beaktande av de begränsningar som den anmodade medlemsstaten angett i formuläret i bilagan till detta rambeslut.

3.   Oberoende av punkterna 1 och 2 får personuppgifter som tillhandahållits enligt artikel 7.1, 7.2 och 7.4 användas av den ansökande medlemsstaten för att avvärja ett överhängande och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten.

4.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att personuppgifter som erhållits från en annan medlemsstat enligt artikel 4 om de överförs till ett tredjeland enligt artikel 7.3, blir föremål för samma användningsbegränsningar som gäller i en ansökande medlemsstat enligt punkt 2 i den här artikeln. Medlemsstaterna ska ange att personuppgifter, om de överförs till ett tredjeland för att användas vid ett brottmålsförfarande, får vidareanvändas av det tredjelandet endast inom ramen för ett brottmålsförfarande.

5.   Den här artikeln ska inte gälla personuppgifter som en medlemsstat erhållit enligt detta rambeslut och som ursprungligen kommer från den medlemsstaten.

Artikel 10

Språk

När en ansökan lämnas in enligt artikel 6.1 ska den ansökande medlemsstaten till den anmodade medlemsstaten överföra formuläret i bilagan på det officiella språket eller ett av de officiella språken i den sistnämnda medlemsstaten.

Den anmodade medlemsstaten ska svara på ett av de officiella språken, eller på ett språk som godtas av de båda medlemsstaterna.

Varje medlemsstat får i samband med antagandet av detta rambeslut, eller senare i ett uttalande till rådets generalsekretariat, ange vilka officiella språk inom Europeiska unionen som godtas. Rådets generalsekretariat ska vidarebefordra dessa uppgifter till medlemsstaterna.

Artikel 11

Format och andra sätt att organisera och underlätta utbytet av uppgifter om domar

1.   Vid överföringen av uppgifter enligt artikel 4.2 och 4.3 ska centralmyndigheten i den dömande medlemsstaten överföra följande uppgifter:

a)

Uppgifter som alltid ska överföras, utom när centralmyndigheten i det enskilda fallet inte känner till dessa uppgifter (obligatoriska uppgifter):

i)

Uppgifter om den dömda personen (fullständigt namn, födelsedatum, födelseort (ort och stat), kön, medborgarskap och, i förekommande fall, tidigare namn).

ii)

Uppgifter om domens beskaffenhet (datum för domen, domstolens namn och det datum när domen vann laga kraft).

iii)

Uppgifter om det brott som domen gäller (datum för det brott som föranlett domen, brottets beteckning eller brottsrubricering samt hänvisning till tillämpliga rättsliga bestämmelser).

iv)

Uppgifter om domens innehåll (särskilt (primär) påföljd samt eventuella kompletterande påföljder, säkerhetsåtgärder, och påföljande beslut som ändrar verkställigheten av påföljden).

b)

Uppgifter som ska överföras om dessa har förts in i kriminalregistret (fakultativa uppgifter):

i)

Namnen på den dömda personens föräldrar.

ii)

Domens ärendenummer.

iii)

Platsen för brottet.

iv)

Diskvalifikationer till följd av domen.

c)

Uppgifter som ska överföras om dessa är tillgängliga för centralmyndigheten (ytterligare information):

i)

Den dömda personens ID-nummer eller typen av och numret på den dömda personens ID-handling.

ii)

Fingeravtryck som tagits på den personen.

iii)

I förekommande fall, pseudonym och/eller alias.

Dessutom får centralmyndigheten överföra eventuella andra uppgifter om domar om de har förts in i kriminalregistret.

2.   Centralmyndigheten i den medlemsstat där personen är medborgare ska lagra alla uppgifter av de typer som anges i punkterna 1 a och 1 b som den har tagit emot i enlighet med artikel 5.1, för vidarebefordran i enlighet med artikel 7. I samma syfte får den lagra information av den typ som förtecknas i led c i första stycket och i andra stycket i punkt 1.

3.   Intill dess att tidsfristen i punkt 7 löper ut, ska centralmyndigheter i medlemsstaterna som inte har fullföljt den anmälan som avses i punkt 6, överföra alla uppgifter i enlighet med artikel 4, ansökningar i enlighet med artikel 6, svar i enlighet med artikel 7 och andra relevanta uppgifter, på ett sätt som gör det möjligt att få en skriftlig uppteckning och på villkor som möjliggör för centralmyndigheten i den mottagande medlemsstaten att fastställa uppgifternas äkthet.

När den tidsfrist som anges i punkt 7 i denna artikel löper ut, ska medlemsstaternas centralmyndigheter på elektronisk väg överföra sådana uppgifter i ett standardiserat format.

4.   Det format som avses i punkt 3 och andra sätt att organisera och underlätta utbytet av uppgifter om domar mellan medlemsstaternas centralmyndigheter, ska fastställas av rådet i enlighet med de tillämpliga förfarandena i fördraget om Europeiska unionen senast den 27 april 2012.

I sådana andra sätt ingår

a)

att definiera alla sätt som kan underlätta förståelsen av de överförda uppgifterna och automatisk översättning av dessa,

b)

att definiera på vilket sätt uppgifterna kan utbytas elektroniskt, särskilt i fråga om vilka tekniska specifikationer som ska tillämpas och, i förekommande fall, tillämpliga utbytesförfaranden, samt

c)

eventuella ändringar i formuläret i bilagan.

5.   Om överföringsmetoden i punkterna 3 och 4 inte är tillgänglig, ska första stycket i punkt 3 vara tillämpligt så länge detta förhållande råder.

6.   Varje medlemsstat ska vidta nödvändiga tekniska åtgärder för att kunna använda sig av det standardiserade formatet och elektroniskt överföra uppgifter till övriga medlemsstater. Den ska till rådet anmäla det datum från vilket den kan börja genomföra överföringarna.

7.   Medlemsstaterna ska genomföra de tekniska åtgärder som avses i punkt 6 inom tre år från och med antagandet av det standardiserade formatet och de olika sätt som krävs för att möjliggöra ett elektroniskt utbyte av uppgifter om domar.

Artikel 12

Förhållande till andra rättsliga instrument

1.   I förbindelserna mellan medlemsstaterna innebär detta rambeslut en komplettering av bestämmelserna i artikel 13 i den europeiska konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål, dess tilläggsprotokoll av den 17 mars 1978 och den 8 november 2001, konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och dess protokoll av den 16 oktober 2001 (8).

2.   För tillämpningen av detta rambeslut ska medlemsstaterna avstå från att sinsemellan göra reservationer med hänvisning till artikel 13 i den europeiska konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

3.   Utan att det påverkar deras tillämpning i förbindelserna mellan medlemsstaterna och tredjeländer ska detta rambeslut, i förbindelserna mellan de medlemsstater som har vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att följa detta rambeslut och senast med verkan från och med den 27 april 2012, ersätta bestämmelserna i artikel 22 i den europeiska konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål, kompletterad genom artikel 4 i tilläggsprotokollet av den 17 mars 1978 till konventionen i förbindelserna mellan medlemsstaterna.

4.   Härmed upphävs beslut 2005/876/RIF.

5.   Detta rambeslut påverkar inte tillämpningen av mer förmånliga bestämmelser i bilaterala eller multilaterala avtal mellan medlemsstaterna.

Artikel 13

Genomförande

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i detta rambeslut senast den 27 april 2012.

2.   Medlemsstaterna ska till rådets generalsekretariat och kommissionen överlämna texten till de bestämmelser genom vilka skyldigheterna enligt detta rambeslut införlivas med deras nationella lagstiftning.

3.   På grundval av denna information ska kommissionen senast den 27 april 2015 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta rambeslut tillsammans med lagstiftningsförlag, om så är nödvändigt.

Artikel 14

Ikraftträdande

Detta rambeslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 februari 2009.

På rådets vägnar

I. LANGER

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 17 juni 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT C 12, 15.1.2001, s. 10.

(3)  EUT C 216, 1.8.2001, s. 14.

(4)  EUT C 53, 3.3.2005, s. 1.

(5)  EGT C 197, 12.7.2000, s. 3.

(6)  EUT L 220, 15.8.2008, s. 32.

(7)  EUT L 322, 9.12.2005, s. 33.

(8)  EGT C 326, 21.11.2001, s. 1.


BILAGA

Formulär som avses i artiklarna 6, 7, 8, 9 och 10 i rådets rambeslut 2009/315/RIF om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll

Ansökan om uppgifter ur kriminalregistret

Medlemsstaterna ska fylla i formuläret enligt anvisningarna

a)

Upplysningar om den ansökande medlemsstaten:

Medlemsstat:

Centralmyndighet/centralmyndigheter:

Kontaktperson:

Telefon (inklusive riktnummer):

Faxnummer (inklusive riktnummer):

E-postadress:

Postadress:

Ärendets referensnummer, om det är känt:

b)

Uppgifter om den berörda personens identitet (1):

Fullständigt namn (förnamn och alla efternamn):

Tidigare namn:

Pseudonym och/eller alias:

Kön: M  K 

Medborgarskap:

Födelsedatum (med siffror: dd/mm/åååå):

Födelseort (ort och stat):

Faderns namn:

Moderns namn:

Bostadsadress eller känd adress:

Personens ID-nummer eller typ av och nummer på ID-handling:

Fingeravtryck:

Andra identitetsuppgifter om sådana finns tillgängliga:

c)

Ansökans syfte:

Kryssa i lämplig ruta

1.

Ansökan i ett brottmålsförfarande (ange vid vilken myndighet som ärendet pågår och om möjligt ärendenummer) …

2.

Ansökan utanför ett brottmålsförfarande (ange vid vilken myndighet som ärendet pågår och om möjligt ärendenummer samt kryssa för tillämplig ruta):

i)

Ansökan från en rättslig myndighet …

ii)

Ansökan från en behörig administrativ myndighet …

iii)

Ansökan från den berörda personen själv om egna uppgifter i kriminalregistret …

Ändamål för vilket uppgifterna begärs:

Ansökande myndighet:

Berörd person samtycker inte till uppgifternas spridning (om den berörda personens samtycke begärts i enlighet med den ansökande medlemsstatens lagstiftning).

Kontaktperson om kompletterande uppgifter krävs:

Namn:

Telefonnummer:

E-postadress:

Övriga upplysningar (exempelvis ansökans angelägenhetsgrad osv.):

Svar på ansökan

Uppgifter om den berörda personen

Kryssa i lämplig ruta

Den undertecknande myndigheten bekräftar följande:

Kriminalregistret innehåller inga uppgifter om domar mot den berörda personen.

Kriminalregistret innehåller uppgifter om domar mot den berörda personen. En förteckning över domar bifogas.

Kriminalregistret innehåller andra uppgifter om den berörda personen. Dessa uppgifter bifogas (frivilligt).

Kriminalregistret innehåller uppgifter om domar mot den berörda personen, men den dömande medlemsstaten meddelar att uppgifterna om dessa domar inte får vidarebefordras för andra ändamål än för brottmålsförfaranden. Ansökan om ytterligare uppgifter kan sändas direkt till … (ange den dömande medlemsstaten):

I enlighet med lagstiftningen i den anmodade medlemsstaten får ansökningar för andra ändamål än brottmålsförfaranden inte tas upp till behandling.

Kontaktperson om kompletterande uppgifter krävs:

Namn:

Telefonnummer:

E-postadress:

Övrig information (begränsningar av användningen av uppgifter som rör framställningar som ligger utanför brottmålsförfaranden):

Antal sidor som fogats till svarsformuläret:

Utfärdat i

den

Underskrift och officiell stämpel (om tillämpligt):

Namn och tjänstetitel/organisation:

Bifoga, i tillämpliga fall, en förteckning över domar och översänd materialet till den ansökande medlemsstaten. Formuläret och förteckningen över domar behöver inte översättas till den ansökande medlemsstatens språk.


(1)  För att underlätta identifieringen av en person bör så många uppgifter som möjligt fyllas i.


7.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/33


RÅDETS BESLUT 2009/316/RIF

av den 6 april 2009

om inrättande av det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) i enlighet med artikel 11 i rambeslut 2009/315/RIF

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 31 och 34.2 c,

med beaktande av rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll (1), särskilt artikel 11.4,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

I artikel 29 i fördraget om Europeiska unionen anges att unionens mål ska vara att ge medborgarna en hög säkerhetsnivå inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Detta mål förutsätter att medlemsstaternas behöriga myndigheter systematiskt utbyter uppgifter ur kriminalregistren på ett sätt som garanterar en gemensam syn på hur uppgifterna ska tolkas och effektivitet i utbytet.

(2)

Uppgifter om fällande domar som en domstol i en medlemsstat meddelat med avseende på en annan medlemsstats medborgare kan inte spridas effektivt med hjälp av nuvarande bestämmelser i Europarådets konvention om inbördes rättshjälp i brottmål av den 20 april 1959. Det finns således ett behov av mer effektiva och tillgängliga förfaranden för utbyte av sådana uppgifter på EU-nivå.

(3)

Behovet av att förbättra utbytet av uppgifter om fällande domar i brottmål angavs som ett prioriterat mål i Europeiska rådets uttalande av den 25–26 mars 2004 om bekämpande av terrorism; målet bekräftades i Haagprogrammet (3) och i handlingsplanen (4) för dess genomförande. Vidare förklarade Europeiska rådet i sina slutsatser av den 21–22 juni 2007 att en datoriserad sammankoppling av kriminalregister på EU-nivå är en politisk prioritering.

(4)

Den datoriserade sammankopplingen av kriminalregister är en del av e-juridikprojektet, som Europeiska rådet vid flera tillfällen under 2007 angav som en prioritering.

(5)

Ett pilotprojekt håller för närvarande på att utarbetas i syfte att koppla samman kriminalregister. Resultaten av projektet kommer att vara ett värdefullt underlag för det fortsatta arbetet med datoriserat utbyte av uppgifter på EU-nivå.

(6)

Detta beslut syftar till att genomföra rambeslut 2009/315/RIF för att bygga upp och utveckla ett datoriserat system för utbyte av uppgifter om fällande domar mellan medlemsstaterna. Ett sådant system bör kunna överföra uppgifter om fällande domar på ett sätt som gör att det är lätt att förstå uppgifterna. Därför bör ett standardiserat format införas som gör det möjligt att utbyta sådana uppgifter i en enhetlig och elektronisk form som medger problemfri maskinöversättning, och som även på andra sätt kan bidra till att organisera och underlätta ett elektroniskt utbyte av uppgifter om fällande domar mellan medlemsstaternas centralmyndigheter.

(7)

Detta beslut bygger på de principer som fastställts i rambeslut 2009/315/RIF och tillämpar och kompletterar dessa principer från en teknisk synpunkt.

(8)

I rambeslut 2009/315/RIF fastställs vilka kategorier av uppgifter som ska föras in i systemet, syftena med och kriterierna för införandet av dessa uppgifter, vilka myndigheter som ska ha tillgång till uppgifterna samt vissa särskilda bestämmelser om skydd av personuppgifter.

(9)

Varken detta beslut eller rambeslut 2009/315/RIF fastställer någon skyldighet att utbyta information om annan dom än brottmålsdom.

(10)

Eftersom syftet med detta beslut inte är att harmonisera nationella system för kriminalregister finns det ingen skyldighet för en medlemsstat där en fällande dom har meddelats att ändra sitt interna system för kriminalregister i fråga om uppgifter som ska användas för inhemska ändamål.

(11)

Det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) är ett decentraliserat informationstekniskt system. Uppgifterna i kriminalregistren bör endast lagras i databaser som drivs av medlemsstaterna, och det bör inte finnas någon direkt online-åtkomst till andra medlemsstaters datoriserade kriminalregister. Medlemsstaterna bör ansvara för driften av nationella datoriserade kriminalregister och för ett effektivt genomförande av informationsutbyten som de själva deltar i. Inledningsvis bör kommunikationsnätet för säkra transeuropeiska telematiktjänster för myndigheter (s-Testa) fungera som gemensam kommunikationsinfrastruktur för Ecris. Alla kostnader för denna gemensamma kommunikationsinfrastruktur bör täckas med medel ur Europeiska unionens allmänna budget.

(12)

Referenstabellerna över brottskategorier och påföljds- och åtgärdskategorier i detta beslut bör underlätta automatisk översättning och möjliggöra ömsesidig förståelse av den översända informationen med hjälp av ett kodsystem. Innehållet i tabellerna är resultatet av en analys av alla de 27 medlemsstaternas behov. Vid analysen togs hänsyn till den kategorisering som tillämpats i pilotprojektet och resultatet av arbetet med att försöka samla olika nationella brott och påföljder och åtgärder i grupper. När det gäller tabellen över brott har man också tagit hänsyn till de harmoniserade gemensamma definitioner som redan fastställts på europeisk nivå och internationellt, samt till de datamodeller som utformats för Eurojust och Europol.

(13)

För att säkerställa ömsesidig förståelse och öppenhet i fråga om den gemensamma kategoriseringen bör varje medlemsstat tillhandahålla en förteckning över de nationella brott och påföljder och åtgärder som faller inom de olika kategorierna i respektive tabell. Medlemsstaterna får beskriva brotten och påföljderna och åtgärderna, och bör, med tanke på hur användbart detta kan vara, uppmuntras att göra så. Sådan information bör göras tillgänglig för medlemsstaterna.

(14)

Referenstabellerna över brottskategorier och påföljds- och åtgärdskategorier i detta beslut är inte ämnade att fastställa rättslig överensstämmelse mellan brott och påföljder och åtgärder på nationell nivå. De är ett redskap för att hjälpa mottagaren att bättre förstå det eller de förhållanden och den eller de påföljds- och åtgärdstyper som förekommer i den överförda informationen. De nämnda kodernas riktighet kan inte helt garanteras av den medlemsstat som lämnar uppgiften och bör inte utesluta att behöriga myndigheter i den mottagande medlemsstaten tolkar informationen.

(15)

Referenstabellerna över brottskategorier och påföljds- och åtgärdskategorier bör ses över och uppdateras i enlighet med förfarandet för antagandet av genomförandeåtgärder för beslut enligt fördraget om Europeiska unionen.

(16)

Medlemsstaterna och kommissionen bör samråda med varandra inom rådet i enlighet med villkoren i fördraget om Europeiska unionen, för att utarbeta en icke bindande handbok för tillämpare som bör behandla de förfaranden som styr informationsutbytet, särskilt metoderna för identifiering av gärningsmän, den gemensamma synen på brottskategorierna och påföljds- och åtgärdskategorierna samt förklara problematiska nationella brott och påföljder och åtgärder samt säkerställa nödvändig samordning för utvecklingen och handhavandet av Ecris.

(17)

För att påskynda utvecklingen av Ecris bör kommissionen vidta en rad tekniska åtgärder för att bistå medlemsstaterna vid förberedandet av den tekniska infrastruktur som krävs för att koppla samman deras datoriserade kriminalregister. Kommissionen kan tillhandahålla medlemsstaterna en genomförandehänvisningsprogramvara, dvs. en lämplig programvara för denna sammankoppling; medlemsstaterna kan välja att använda denna i stället för sin egen anslutningsprogramvara för att genomföra en gemensam uppsättning protokoll som möjliggör utbyte av uppgifter mellan nationella datoriserade kriminalregister.

(18)

Rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (5) bör tillämpas vid det datoriserade utbytet av uppgifter ur medlemsstaternas kriminalregister, vilket skulle ge en tillräcklig uppgiftsskyddsnivå vid utbyte av information mellan medlemsstaterna och göra det möjligt för medlemsstaterna att kräva högre standarder på skydd av nationell databehandling.

(19)

Eftersom målet för detta beslut, nämligen att utveckla ett system för datoriserat utbyte av uppgifter om fällande domar mellan medlemsstaterna, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av behovet av en samordnad insats på EU-nivå, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan rådet vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, till vilken det hänvisas i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i artikel 5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(20)

Detta beslut står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och återspeglas i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom detta beslut inrättas det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris).

Genom detta beslut fastställs också komponenterna i ett standardiserat format för elektroniskt utbyte mellan medlemsstaterna av uppgifter ur kriminalregister, särskilt uppgifter om det brott som föranlett en fällande dom och upplysningar om domens innehåll, samt andra allmänna och tekniska aspekter på genomförandet som hör samman med arbetet med att organisera och underlätta informationsutbytet.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut ska definitionerna i rambeslut 2009/315/RIF gälla.

Artikel 3

Det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris)

1.   Ecris är ett decentraliserat informationstekniskt system som bygger på datoriserade kriminalregister i varje medlemsstat. Det består av följande delar:

a)

En anslutningsprogramvara som utformats i enlighet med en gemensam uppsättning protokoll som medger utbyte av uppgifter mellan medlemsstaternas datoriserade kriminalregister.

b)

En gemensam kommunikationsinfrastruktur med ett krypterat nät.

2.   Detta beslut syftar inte till att inrätta något centraliserat datoriserat kriminalregister. Uppgifter i kriminalregister får endast lagras i databaser som drivs av medlemsstaterna.

3.   Medlemsstaternas centralmyndigheter enligt artikel 3 i rambeslut 2009/315/RIF ska inte ha direkt elektronisk tillgång till andra medlemsstaters datoriserade kriminalregister. Medlemsstaterna ska gemensamt och med stöd av kommissionen fastställa bästa tillgängliga teknik för att garantera konfidentialitet och integritet för de uppgifter i kriminalregister som översänds till andra medlemsstater.

4.   Den berörda medlemsstaten ska ansvara för anslutningsprogramvaran och de databaser som lagrar, sänder och tar emot uppgifter ur kriminalregister.

5.   Den gemensamma kommunikationsinfrastrukturen ska vara kommunikationsnätet s-Testa. Alla vidareutvecklingar av detta och alla andra säkra nät ska garantera att den gemensamma kommunikationsinfrastrukturen uppfyller de villkor som fastställs i punkt 6.

6.   Kommissionen ska ansvara för den gemensamma kommunikationsinfrastrukturen som ska uppfylla säkerhetskraven och fullt ut motsvara det som krävs av Ecris.

7.   För att garantera att Ecris fungerar på ett effektivt sätt ska kommissionen ge allmänt stöd och tekniskt bistånd, inbegripet den insamling och sammanställning av statistik som avses i artikel 6.2 b i och i genomförandehänvisningsprogramvaran.

8.   Trots möjligheten att använda Europeiska unionens finansieringsprogram i enlighet med tillämpliga bestämmelser, ska varje medlemsstat bära sina egna kostnader för genomförande, förvaltning, användning och underhåll av sitt datoriserade kriminalregister och den anslutningsprogramvara som avses i punkt 1.

Kommissionen ska bära kostnaderna för genomförande, förvaltning, användning, underhåll och framtida utveckling av den gemensamma kommunikationsinfrastrukturen för Ecris samt genomförande och framtida utveckling av genomförandehänvisningsprogramvaran.

Artikel 4

Format för överföringen av uppgifter

1.   När medlemsstaterna i enlighet med artikel 4.2 och 4.3 och artikel 7 i rambeslut 2009/315/RIF översänder uppgifter om ett brotts beteckning eller rättsliga klassificering och om tillämplig lagbestämmelse, ska de hänvisa till motsvarande kod för varje brott om vilket uppgifter ska överföras i enlighet med tabellen över brott i bilaga A. I undantagsfall, om ett visst brott inte motsvarar någon specifik underkategori, ska koden ”öppen kategori” i den relevanta eller mest närliggande brottskategorin användas, eller, om det inte finns någon närliggande kategori, ska koden ”andra brott” användas.

Medlemsstaterna kan också ge information om graden av fullbordande av och deltagande i brottet och, i tillämpliga fall, förekomsten av fullständig eller partiell befrielse från straffansvar eller av återfall i brottslighet.

2.   När medlemsstaterna i enlighet med artikel 4.2 och 4.3 och artikel 7 i rambeslut 2009/315/RIF översänder uppgifter om domens innehåll, särskilt domslutet och eventuella kompletterande påföljder, säkerhetsåtgärder och efterföljande beslut som påverkar verkställigheten av domen, ska de hänvisa till motsvarande kod för varje påföljd och åtgärd om vilken uppgifter ska överföras i enlighet med tabellen över påföljder och åtgärder i bilaga B. I undantagsfall, om en viss påföljd eller åtgärd inte motsvarar någon specifik underkategori, ska koden ”öppen kategori” i den relevanta eller mest närliggande påföljds- eller åtgärdskategorin användas, eller, och om det inte finns någon närliggande kategori, ska koden ”andra påföljder och åtgärder” användas.

Medlemsstaterna ska i tillämpliga fall även tillhandahålla tillgängliga uppgifter om typen av och/eller villkoren för verkställighet av den påföljd eller åtgärd som utdömts i enlighet med parametrarna i bilaga B. Parametern ”annan dom än brottmålsdom” ska anges endast i sådana fall där uppgifter om en sådan dom tillhandahålls frivilligt av den medlemsstat i vilken den berörda personen är medborgare, som svar på en mottagen framställan om uppgifter om en fällande dom.

Artikel 5

Uppgifter om nationella brott och påföljder och åtgärder

1.   Medlemsstaterna ska lämna följande uppgifter till rådets generalsekretariat inför utarbetandet av en sådan icke bindande handbok för tillämpare som avses i artikel 6.2 a:

a)

En förteckning över nationella brott inom var och en av de kategorier som anges i tabellen över brott i bilaga A. Denna förteckning ska inkludera brottets beteckning eller rättsliga klassificering samt en hänvisning till tillämplig lagbestämmelse. Den får även omfatta en kort beskrivning av brottsrekvisiten.

b)

En förteckning över typer av domar, eventuella kompletterande påföljder, säkerhetsåtgärder och efterföljande beslut som ändrar verkställigheten av domen enligt nationell lagstiftning, för var och en av de kategorier som det hänvisas till i tabellen över påföljder och åtgärder i bilaga B. Den kan även innehålla en kort beskrivning av den specifika påföljden eller åtgärden.

2.   De förteckningar och beskrivningar som avses i punkt 1 ska uppdateras regelbundet av medlemsstaterna. De uppdaterade uppgifterna ska översändas till rådets generalsekretariat.

3.   Rådets generalsekretariat ska underrätta medlemsstaterna och kommissionen om de uppgifter som tagits emot enligt denna artikel.

Artikel 6

Genomförandeåtgärder

1.   Rådet ska efter att ha hört Europaparlamentet vid behov anta nödvändiga ändringar av bilagorna A och B med kvalificerad majoritet.

2.   Företrädarna för de behöriga enheterna inom medlemsstaternas förvaltningar och kommissionen ska informera och samråda med varandra inom rådet i syfte att

a)

utarbeta en icke bindande handbok för tillämpare som beskriver förfarandet för utbyte av uppgifter via Ecris och som särskilt behandlar metoderna för identifiering av gärningsmän och redogör för den gemensamma synen på brottskategorierna och påföljds- och åtgärdskategorierna i bilagorna A och B,

b)

samordna sina åtgärder för utvecklingen och driften av Ecris, särskilt avseende

i)

fastställande av system och förfaranden för loggning som ger möjlighet att övervaka hur Ecris och fastställandet av icke personrelaterad statistik över utbytet av uppgifter ur kriminalregister via Ecris fungerar,

ii)

antagande av tekniska specifikationer för utbytet, inklusive säkerhetskrav, särskilt den gemensamma uppsättningen protokoll,

iii)

fastställande av förfaranden för att bekräfta att den nationella programvaran överensstämmer med de tekniska specifikationerna.

Artikel 7

Rapport

Kommissionens avdelningar ska regelbundet offentliggöra en rapport om utbytet via Ecris av uppgifter ur kriminalregister, vilken särskilt baseras på sådan statistik som avses i artikel 6.2 b i. Denna rapport ska offentliggöras för första gången ett år efter överlämnandet av den rapport som avses i artikel 13.3 i rambeslut 2009/315/RIF.

Artikel 8

Genomförande och tidsfrister

1.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att följa detta rambeslut senast den 7 april 2012.

2.   Medlemsstaterna ska använda sig av det format som anges i artikel 4 och respektera de metoder för att organisera och underlätta utbytet av uppgifter som fastställs i detta beslut från det datum som ska underrättas i enlighet med artikel 11.6 i rambeslut 2009/315/RIF.

Artikel 9

Verkan

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Luxemburg den 6 april 2009.

På rådets vägnar

J. POSPÍŠIL

Ordförande


(1)  Se sidan 23 i detta nummer av EUT.

(2)  Yttrandet avgivet den 9 oktober 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EUT C 53, 3.3.2005, s. 1.

(4)  EUT C 198, 12.8.2005, s. 1.

(5)  EUT L 350, 30.12.2008, s. 60.


BILAGA A

Gemensam tabell över brottskategorier som det hänvisas till i artikel 4

Parametrar

Grad av fullbordan:

Fullbordat brott

C

Försök eller förberedelse

A

Ingen uppgift lämnad

Ø

Grad av medverkan:

Gärningsman

M

Medhjälpare eller anstiftare/organisatör, konspiratör

H

Ingen uppgift lämnad

Ø

Befrielse från straffrättsligt ansvar:

Mental sjukdom eller nedsatt tillräknelighet

S

Återfall i brott

R


Kod

Kategorier och underkategorier av påföljder

0100 00

öppen kategori

Brott som omfattas av den internationella brottmålsdomstolens behörighet

0101 00

Folkmord

0102 00

Brott mot mänskligheten

0103 00

Krigsförbrytelser

0200 00

öppen kategori

Deltagande i en kriminell organisation

0201 00

Ledning av en kriminell organisation

0202 00

Medvetet deltagande i en kriminell organisations brottsliga verksamhet

0203 00

Medvetet deltagande i en kriminell organisations icke-brottsliga verksamhet

0300 00

öppen kategori

Terrorism

0301 00

Ledning av en terroristgrupp

0302 00

Medvetet deltagande i en terroristgrupps verksamhet

0303 00

Finansiering av terrorism

0304 00

Offentlig uppmaning till terroristbrott

0305 00

Rekrytering eller utbildning för terroristsyften

0400 00

öppen kategori

Människohandel

0401 00

Människohandel i syfte att utnyttja arbetskraft eller tjänster

0402 00

Människohandel för prostitutionsändamål eller andra former av sexuellt utnyttjande

0403 00

Människohandel i syfte att avlägsna organ eller mänsklig vävnad

0404 00

Människohandel för slaveri, slaveriliknande syften eller träldom

0405 00

Människohandel i syfte att utnyttja minderårigas arbetskraft eller tjänster

0406 00

Människohandel i syfte att utnyttja minderåriga för prostitution eller utsätta dem för andra former av sexuellt utnyttjande

0407 00

Människohandel i syfte att avlägsna organ eller mänsklig vävnad på minderåriga

0408 00

Människohandel i syfte att utnyttja minderåriga för slaveri, slaveriliknande syften eller träldom

0500 00

öppen kategori

Olaglig vapenhandel (1) och andra brott avseende vapen, eldvapen, delar och komponenter till sådana samt ammunition och sprängmedel

0501 00

Olaglig tillverkning av vapen, eldvapen, delar och komponenter till sådana, ammunition och sprängmedel

0502 00

Olaglig tillverkning av vapen, eldvapen, delar och komponenter till sådana, ammunition och sprängmedel på nationell nivå (2)

0503 00

Olaglig export eller import av vapen, eldvapen, delar och komponenter till sådana, ammunition och sprängmedel

0504 00

Otillåtet innehav eller otillåten användning av vapen, eldvapen, delar och komponenter till sådana, ammunition och sprängmedel

0600 00

öppen kategori

Miljöbrott

0601 00

Gärningar varigenom skyddade djur och växter dödas eller skadas

0602 00

Olagliga utsläpp av förorenande ämnen eller joniserande strålning i luft, mark eller vatten

0603 00

Brott med anknytning till avfall, inklusive farligt avfall

0604 00

Brott med anknytning till olaglig handel (1) med skyddade djur och växter, eller delar av sådana djur eller växter

0605 00

Oavsiktliga överträdelser av miljölagstiftningen

0700 00

öppen kategori

Brott med anknytning till narkotika eller prekursorer, samt annan folkhälsorelaterad brottslighet

0701 00

Brott med anknytning till olaglig handel (3) med narkotika, psykotropa ämnen och prekursorer som inte enbart är avsedda för eget bruk

0702 00

Olagligt bruk av narkotika samt förvärv, innehav eller framställning av narkotika enbart för eget bruk

0703 00

Medhjälp eller anstiftan till olaglig användning av narkotika eller psykotropa ämnen

0704 00

Framställning eller tillverkning av narkotika som inte enbart är avsedd för eget bruk

0800 00

öppen kategori

Brott mot person

0801 00

Mord/dråp

0802 00

Mord/dråp med försvårande inslag (4)

0803 00

Vållande till annans död

0804 00

Uppsåtligt dödande av nyfödd, förövat av barnets moder

0805 00

Olaglig abort

0806 00

Olaglig dödshjälp

0807 00

Brott med anknytning till självmord

0808 00

Misshandel med dödlig utgång

0809 00

Uppsåtligt vållande till allvarlig kroppsskada, vanställdhet eller bestående invaliditet

0810 00

Oavsiktligt vållande till allvarlig kroppsskada, vanställdhet eller bestående invaliditet

0811 00

Uppsåtligt vållande till mindre kroppsskada

0812 00

Oavsiktligt vållande till mindre kroppsskada

0813 00

Utsättande av annan för livsfara eller allvarlig kroppsskada

0814 00

Tortyr

0815 00

Underlåtenhet att hjälpa eller bistå

0816 00

Brott med anknytning till avlägsnande av organ eller vävnad utan tillstånd eller samtycke

0817 00

Brott med anknytning till olaglig handel (3) med mänskliga organ eller mänsklig vävnad

0818 00

Våld eller hot inom familjen

0900 00

öppen kategori

Brott mot personlig frihet, värdighet och andra skyddade intressen (exempelvis rasism och främlingsfientlighet)

0901 00

Människorov, människorov med krav på lösen, olaga frihetsberövande

0902 00

Myndigheters olagliga gripande eller frihetsberövande

0903 00

Tagande av gisslan

0904 00

Olagligt beslagtagande av ett flygplan eller ett fartyg

0905 00

Förolämpning, förtal, missaktning

0906 00

Olaga hot

0907 00

Olaga tvång, påtryckning, stalkning, ofredande eller angrepp av psykologisk eller känslomässig natur

0908 00

Utpressning

0909 00

Grov utpressning

0910 00

Olaga intrång i privat egendom

0911 00

Kränkande av privatlivet, utöver olaga intrång i privat egendom

0912 00

Brott mot bestämmelser om skydd av personuppgifter

0913 00

Dataintrång eller olaglig avlyssning

0914 00

Diskriminering på grund av kön, ras, sexuell läggning, religion eller etnisk tillhörighet

0915 00

Offentlig uppmaning till rasdiskriminering

0916 00

Offentlig uppmaning till rashat

0917 00

Utpressning

1000 00

öppen kategori

Sexualbrott

1001 00

Våldtäkt

1002 00

Grov våldtäkt (5), utöver våldtäkt på minderårig

1003 00

Sexuellt tvång

1004 00

Koppleri

1005 00

Blottande

1006 00

Sexuellt ofredande

1007 00

Erbjudande av sexuella tjänster mot betalning

1008 00

Sexuellt utnyttjande av barn

1009 00

Brott med anknytning till barnpornografi eller skildring av minderåriga i pornografiska bilder

1010 00

Våldtäkt på minderårig

1011 00

Sexuellt ofredande av minderårig

1100 00

öppen kategori

Brott mot familjelagstiftningen

1101 00

Otillåtna sexuella förbindelser mellan nära familjemedlemmar

1102 00

Månggifte

1103 00

Underlåtenhet att uppfylla underhållsskyldighet

1104 00

Försummande eller övergivande av en minderårig eller en funktionshindrad person

1105 00

Underlåtenhet att följa ett föreläggande om att överlämna en minderårig eller undanhållande av en minderårig

1200 00

öppen kategori

Brott som riktar sig mot staten, den allmänna ordningen, rättssystemet eller offentliga tjänstemän

1201 00

Spioneri

1202 00

Högförräderi

1203 00

Brott med anknytning till val och folkomröstningar

1204 00

Attentat mot statsöverhuvudets liv eller hälsa

1205 00

Förolämpningar mot staten, nationen eller statssymboler

1206 00

Förolämpning av eller motstånd mot tjänsteman

1207 00

Utpressning av eller olaga tvång eller påtryckning mot tjänsteman

1208 00

Våld eller hot mot tjänsteman

1209 00

Brott mot allmän ordning och frid

1210 00

Våld under sportevenemang

1211 00

Stöld av offentliga eller administrativa dokument

1212 00

Förhindrande eller störande av rättvisans gång, falsk tillvitelse i samband med straffrättsligt eller rättsligt förfarande, mened

1213 00

Föregivande av allmän ställning

1214 00

Rymning från laga frihetsberövande

1300 00

öppen kategori

Brott mot allmän egendom eller allmänna intressen

1301 00

Bedrägeri i syfte att tillskansa sig offentliga bidrag, socialförsäkring eller familjeförmåner

1302 00

Bedrägeri i syfte att tillskansa sig EU-bidrag

1303 00

Brott med anknytning till olaglig spelverksamhet

1304 00

Obstruktion av offentliga upphandlingsförfaranden

1305 00

Mutbrott och bestickning avseende offentlig tjänsteman, person som innehar offentligt ämbete eller offentliga myndigheter

1306 00

Förskingring eller annat undanhållande av egendom av offentlig tjänsteman

1307 00

Missbruk av offentlig tjänstemans tjänsteställning

1400 00

öppen kategori

Skatte- och tullbrott

1401 00

Skattebrott

1402 00

Tullbrott

1500 00

öppen kategori

Brott med anknytning till ekonomi och handel

1501 00

Konkurs eller oberättigad insolvens

1502 00

Brott mot bokföringsbestämmelser, förskingring, undanhållande av tillgångar eller olaglig ökning av ett bolags skulder

1503 00

Konkurrensbrott

1504 00

Tvätt av vinning av brott

1505 00

Mutbrott och bestickning i den privata sektorn

1506 00

Avslöjande av hemligheter eller brott mot sekretessplikten

1507 00

”Insider-handel”

1600 00

öppen kategori

Egendomsbrott eller vållande av materiell skada

1601 00

Självtäkt

1602 00

Stöld eller avledande av energi

1603 00

Bedrägeri, inklusive svindleri

1604 00

Häleri

1605 00

Olaglig handel (6) med kulturföremål, inklusive antikviteter och konstverk

1606 00

Uppsåtligt skadande eller förstörelse av egendom

1607 00

Ouppsåtligt skadande eller förstörelse av egendom

1608 00

Sabotage

1609 00

Brott mot industriell eller immateriell äganderätt

1610 00

Mordbrand

1611 00

Mordbrand som leder till persons död eller till personskador

1612 00

Uppsåtligt anläggande av skogsbrand

1700 00

öppen kategori

Stöldbrott

1701 00

Stöld

1702 00

Stöld efter olaga intrång i egendom

1703 00

Stöld med våld eller vapen eller med hot om våld eller vapen mot person

1704 00

Former av grov stöld utan våld eller vapen eller utan hot om våld eller vapen, riktade mot personer

1800 00

öppen kategori

Brott mot informationssystem och andra datorrelaterade brott

1801 00

Olagligt intrång i informationssystem

1802 00

Olaglig systemstörning

1803 00

Olaglig datastörning

1804 00

Tillverkning, innehav eller spridning av eller handel med datorutrustning eller data som gör det möjligt att begå datorrelaterade brott

1900 00

öppen kategori

Förfalskning av betalningsmedel

1901 00

Förfalskning av valuta, inklusive euron

1902 00

Förfalskning av andra betalningsmedel än pengar

1903 00

Förfalskning av offentliga värdebevis

1904 00

Sättande i omlopp/användning av förfalskad valuta, andra betalningsmedel än pengar eller offentliga värdebevis

1905 00

Innehav av en anordning för förfalskning av valuta eller offentliga värdebevis

2000 00

öppen kategori

Förfalskning av dokument

2001 00

Förfalskning av ett offentligt eller administrativt dokument av en privatperson

2002 00

Förfalskning av ett dokument av en offentlig tjänsteman eller en myndighet

2003 00

Tillhandahållande eller förvärvande av ett förfalskat offentligt eller administrativt dokument; tillhandahållande eller förvärvande av ett dokument av en offentlig tjänsteman eller en myndighet

2004 00

Användning av förfalskade offentliga eller administrativa dokument

2005 00

Innehav av en anordning för förfalskning av offentliga eller administrativa dokument

2006 00

Förfalskning av privata dokument av en privatperson

2100 00

öppen kategori

Trafikbrott

2101 00

Vårdslöshet i trafik

2102 00

Körning under påverkan av alkohol eller narkotika

2103 00

Olovlig körning

2104 00

Smitning

2105 00

Undvikande av vägkontroll

2106 00

Brott med anknytning till vägtransport

2200 00

öppen kategori

Brott mot arbetslagstiftningen

2201 00

Olaglig anställning

2202 00

Brott med anknytning till löneutbetalningar, inklusive socialförsäkringsbidrag

2203 00

Brott med anknytning till arbetsvillkor samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

2204 00

Brott rörande tillgången till eller utövandet av en förvärvsverksamhet

2205 00

Brott rörande arbets- och vilotid

2300 00

öppen kategori

Brott mot invandringslagstiftningen

2301 00

Olaglig inresa eller vistelse

2302 00

Underlättande av olaglig inresa eller vistelse

2400 00

öppen kategori

Åsidosättande av militära skyldigheter

2500 00

öppen kategori

Brott med anknytning till hormonpreparat och andra tillväxtsubstanser

2501 00

Olaglig import, export eller leverans av hormonpreparat och andra tillväxtsubstanser

2600 00

öppen kategori

Brott med anknytning till olaglig handel med nukleära eller andra farliga radioaktiva ämnen

2601 00

Olaglig import, export eller leverans eller olagligt förvärv av nukleära eller radioaktiva ämnen

2700 00

öppen kategori

Andra brott

2701 00

Andra avsiktliga brott

2702 00

Andra oaktsamhetsbrott


(1)  Med handel avses import, export, förvärv, försäljning, leverans, förflyttning eller överföring, om inte annat anges i denna kategori.

(2)  I begreppet handel ingår i denna underkategori förvärv, försäljning, leverans, förflyttning eller överföring.

(3)  I begreppet handel ingår i denna underkategori import, export, förvärv, försäljning, leverans, förflyttning eller överföring.

(4)  Till exempel särskilt svåra omständigheter.

(5)  Till exempel våldtäkt med inslag av särskild grymhet

(6)  I begreppet handel ingår import, export, förvärv, försäljning, leverans, förflyttning eller överföring.


BILAGA B

Gemensam tabell över påföljds- och åtgärdskategorier som det hänvisas till i artikel 4

Kod

Kategorier och underkategorier av påföljder och åtgärder

1000

öppen kategori

Frihetsberövande

1001

Fängelse

1002

Livstids fängelse

2000

öppen kategori

Inskränkningar i den personliga friheten

2001

Förbud mot att besöka vissa platser

2002

Förbud mot att resa utomlands

2003

Förbud mot att vistas på vissa platser

2004

Förbud mot att delta i massevenemang

2005

Förbud mot att ta någon som helst kontakt med vissa personer

2006

Elektronisk övervakning (1)

2007

Skyldighet att vid bestämda tidpunkter inställa sig hos en angiven myndighet

2008

Skyldighet att stanna/bosätta sig på en viss plats

2009

Skyldighet att befinna sig på bosättningsorten vid en viss tidpunkt

2010

Skyldighet att rätta sig efter de prövotidsåtgärder som domstolen fastställt, inbegripet skyldigheten att förbli under tillsyn

3000

öppen kategori

Förlust av en viss rättighet eller ställning

3001

Förlust av rätten att utöva en viss funktion

3002

Förlust/tillfälligt upphävande av rätten att inneha eller bli utsedd till ett offentligt ämbete

3003

Förlust/tillfälligt upphävande av rösträtten eller rätten att kandidera i val

3004

Uteslutning från deltagande i offentliga upphandlingar

3005

Förlust av rätten till offentliga bidrag

3006

Permanent återkallelse av körkort (2)

3007

Återkallelse av körkort

3008

Förbud mot att framföra vissa fordon

3009

Förlust/upphävande av föräldraansvar

3010

Förlust/upphävande av rätten att vara sakkunnig i rättegångar/vittna under ed/fungera som jurymedlem

3011

Förlust/upphävande av vårdnadsrätten (3)

3012

Förlust/upphävande av rätten till dekoration eller titel

3013

Förbud mot att utöva yrkesverksamhet, näringsverksamhet eller social verksamhet

3014

Förbud mot att arbeta med eller utöva annan verksamhet som involverar minderåriga

3015

Skyldighet att stänga en affärsverksamhet

3016

Förbud mot att inneha eller bära vapen

3017

Återkallande av en jakt-/fiskelicens

3018

Förbud mot att använda checkar eller betal-/kreditkort

3019

Förbud mot att hålla djur

3020

Förbud mot att äga eller använda vissa föremål, utöver vapen

3021

Förbud mot att spela vissa spel/utöva vissa sporter

4000

öppen kategori

Inreseförbud eller utvisning

4001

Förbud mot att resa in på landets territorium

4002

Utvisning från landets territorium

5000

öppen kategori

Personliga förpliktelser

5001

Skyldighet att genomgå läkarbehandling eller annan terapiform

5002

Skyldighet att delta i ett socialpedagogiskt program

5003

Skyldighet att underkasta sig familjens vård/kontroll

5004

Utbildningsåtgärder

5005

Villkorlig dom med social och rättslig uppföljning

5006

Utbildnings-/arbetsplikt

5007

Skyldighet att förse rättsliga myndigheter med viss information

5008

Skyldighet att offentliggöra domen

5009

Skyldighet att ersätta den skada som vållats genom brottet

6000

öppen kategori

Påföljder som berör personlig egendom

6001

Beslagtagande

6002

Rivning

6003

Restaurering

7000

öppen kategori

Inskrivning vid institution

7001

Inskrivning vid en psykiatrisk institution

7002

Inskrivning vid behandlingshem för missbrukare

7003

Inskrivning vid utbildningsinstitution

8000

öppen kategori

Ekonomiska påföljder

8001

Böter

8002

Dagsböter (4)

8003

Böter till förmån för en särskild mottagare (5)

9000

öppen kategori

Arbete som påföljd

9001

Samhällstjänst eller samhällsarbete

9002

Samhällstjänst eller samhällsarbete åtföljt av restriktiva åtgärder

10000

öppen kategori

Militära påföljder

10001

Degradering (6)

10002

Avsked

10003

Militärfängelse

11000

öppen kategori

Befrielse från påföljd/uppskjutande av påföljd/varning

12000

öppen kategori

Andra påföljder och åtgärder


Parametrar (specificeras i förekommande fall)

ø

Påföljd

m

Åtgärd

a

Uppskjuten påföljd eller åtgärd

b

Delvis uppskjuten påföljd eller åtgärd

c

Uppskjuten påföljd eller åtgärd i samband med villkorlig frigivning eller skyddstillsyn

d

Delvis uppskjuten påföljd eller åtgärd i samband med villkorlig frigivning eller skyddstillsyn

e

Omvandling av påföljd eller åtgärd

f

Alternativ påföljd eller åtgärd som utdömts som huvudpåföljd

g

Alternativ påföljd eller åtgärd för det fall att huvudpåföljden inte fullgörs

h

Återkallande av uppskjuten påföljd eller åtgärd

i

Senare fastställande av en samlad påföljd

j

Avbrott i verkställigheten eller uppskjutande av påföljden eller åtgärden (7)

k

Påföljdseftergift

l

Eftergift av en uppskjuten påföljd

n

Formell bekräftelse på att påföljden har fullgjorts

o

Nåd

p

Amnesti

q

Villkorlig frigivning (frigivning på fastställda villkor av en person som ännu inte har avtjänat hela sitt straff)

r

Rehabilitering (med eller utan avlägsnande av uppgifter om dom i kriminalregister)

s

Särskild påföljd eller åtgärd för minderåriga

t

Annan dom än brottmålsdom (8)


(1)  Fast eller rörlig.

(2)  Ett nytt ansökningsförfarande krävs för att den berörda personen ska kunna erhålla ett nytt körkort.

(3)  Vårdnadshavare för en person som är omyndigförklarad eller för en minderårig.

(4)  Böter uttryckt i dagsenheter.

(5)  Exempelvis till förmån för en institution, en förening, en stiftelse eller ett brottsoffer.

(6)  Förlust av militär tjänstegrad.

(7)  Leder inte till upphävd påföljd.

(8)  Denna parameter får anges endast om denna uppgift lämnas som svar på en framställan från den medlemsstat i vilken den berörda personen är medborgare.