ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 86

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
31 mars 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 250/2009 av den 11 mars 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 när det gäller variabeldefinitionerna, det tekniska formatet för dataöverföringen, kraven på dubbelrapportering för Nace rev. 1.1 och Nace rev. 2 samt undantag som ska medges för statistiken över företagsstrukturer  ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 251/2009 av den 11 mars 2009 om tillämpning och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 i fråga om de dataserier som ska tas fram för statistiken över företagsstrukturer och nödvändiga anpassningar efter revideringen av den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren (CPA)  ( 1 )

170

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

31.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 86/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 250/2009

av den 11 mars 2009

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 när det gäller variabeldefinitionerna, det tekniska formatet för dataöverföringen, kraven på dubbelrapportering för Nace rev. 1.1 och Nace rev. 2 samt undantag som ska medges för statistiken över företagsstrukturer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 av den 11 mars 2008 om statistik över företagsstrukturer (1), särskilt artikel 11.1 a, c, d och e, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG, Euratom) nr 58/97 (2) upprättades en gemensam ram för framställning av gemenskapsstatistik rörande struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet hos företagen inom gemenskapen. Av tydlighetsskäl och effektivitetsskäl har förordningen omarbetats och flera bestämmelser har ändrats avsevärt.

(2)

Kommissionens förordningar (EG) nr 2700/98 om definitioner av uppgifter för statistik över företagsstrukturer (3) och (EG) nr 2702/98 om det tekniska formatet för överföringen av statistik rörande företagsstrukturer (4) måste ändras för att ta hänsyn till dessa ändringar. För tydlighetens skull bör de ersättas av den här förordningen.

(3)

Det är nödvändigt att fastställa variablerna för statistiken över företagsstrukturer så att medlemsstaternas statistiska uppgifter blir jämförbara och harmoniserade.

(4)

Det är även nödvändigt att närmare ange vilket tekniskt format som ska användas och hur överföringen ska göras för den statistik över företagsstrukturer som förtecknas i bilagorna I–IX till förordning (EG) nr 295/2008 för att få fram uppgifter som är jämförbara och harmoniserade medlemsstaterna emellan, för att minska risken för fel vid överföringen samt för att påskynda behandlingen av de insamlade uppgifterna och snabbare göra dessa tillgängliga för användarna.

(5)

Det är även nödvändigt att klargöra kraven på dubbelrapportering av statistik över företagsstrukturer enligt Nace rev. 1.1 vid sidan av den statistik som krävs enligt Nace rev. 2 för referensåret 2008.

(6)

I artikel 10 i förordning (EG) nr 295/2008 föreskrivs att undantag från bestämmelserna i bilagorna till den förordningen kan beviljas under övergångsperioderna.

(7)

Vissa medlemsstater har ansökt om undantag i fråga om övergångsperioderna för vissa av bestämmelserna i bilaga I, II, III, VIII och IX till förordning (EG) nr 58/97 för att kunna upprätta nödvändiga system för datainsamling eller anpassa befintliga system så att förordningens bestämmelser kan vara uppfyllda senast vid utgången av övergångsperioden.

(8)

Det förefaller motiverat att medge dessa undantag eftersom medlemsstaternas ansökningar grundar sig på ett legitimt behov av att ytterligare anpassa systemen för datainsamling.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det statistiska programmet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De variabler som avses i artikel 3.3 i förordning (EG) nr 295/2008 ska vara de som definieras i bilaga I till den här förordningen.

När det i dessa definitioner hänvisas till bolagets bokföring används rubrikerna i artikel 9 (balansräkningen), artikel 23 (resultaträkningen) och artikel 43 (noterna) i rådets fjärde direktiv 78/660/EEG grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag (5) samt rubrikerna i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 (6).

Artikel 2

Det tekniska formatet för dataöverföringen enligt förordning (EG) nr 295/2008 ska vara det som anges i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

De behöriga nationella myndigheterna (nationella statistikbyråer och myndigheter som utövar tillsyn över vissa finansinstitut) ska sända de data och metadata som överförs enligt denna förordning i elektroniskt format till kommissionen (Eurostat). Översändningsformatet ska följa de relevanta standarder för datautväxling som kommissionen (Eurostat) angett. Uppgifter ska översändas eller laddas upp på elektronisk väg till kommissionens (Eurostats) centrala kontaktpunkt för inrapportering av uppgifter.

Medlemsstaterna ska tillämpa de standarder och riktlinjer för datautväxling som kommissionen (Eurostat) angett enligt bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 4

Kraven på dubbelrapportering i avsnitt 9 punkt 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 295/2008 ska vara de som anges i bilaga III till den här förordningen.

Artikel 5

Undantag från de bestämmelser i förordning (EG) nr 295/2008 som anges i avsnitt 11 i bilaga I, avsnitt 10 i bilaga II, avsnitt 9 i bilaga III, avsnitt 8 i bilaga VIII och avsnitt 13 i bilaga IX till den förordningen ska medges enligt bilaga IV till den här förordningen.

Artikel 6

Förordningarna (EG) nr 2700/98 och (EG) nr 2702/98 ska upphöra att gälla.

De ska dock fortsätta att tillämpas på insamling, sammanställning och överföring av uppgifter för referensåren till och med 2007.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2009

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 97, 9.4.2008, s. 13.

(2)  EGT L 14, 17.1.1997, s. 1.

(3)  EGT L 344, 18.12.1998, s. 49.

(4)  EGT L 344, 18.12.1998, s. 102.

(5)  EGT L 222, 14.8.1978, s. 11.

(6)  EUT L 261, 13.10.2003, s. 1.


BILAGA I

DEFINITIONER AV VARIABLER

Kod

:

11 11 0

Benämning

:

Antal företag

Bilaga

:

I–VIII

Definition

Det antal verksamma företag enligt definitionen av företag i rådets förordning (EEG) nr 696/93 (1) som är registrerat för aktuell population i företagsregistret, korrigerat för fel, särskilt systematiska fel i urvalsramen. Endast aktiva enheter som antingen hade omsättning eller anställda någon gång under referensperioden ska ingå. Vilande (tillfälligt inaktiva) enheter eller inaktiva enheter ska inte tas med. Uppgiften ska omfatta alla enheter som varit aktiva under åtminstone en del av referensperioden. Den ska också omfatta arbetsställen (filialer) som inte utgör något eget rättssubjekt och som är beroende av utländska företag utom för verksamhet som omfattas av bilaga V till förordning (EG) nr 295/2008. För statistiken över verksamhet enligt avsnitt 3 i bilaga V till förordning (EG) nr 295/2008 ska variabeln begränsas till det antal företag som etablerats enligt det uppgiftslämnande landets lagstiftning och filialer till företag med huvudkontor i länder utanför EES-området. För återförsäkringsföretag ska filialer till företag med huvudkontor i länder utanför EES-området inte ingå. För statistiken över verksamhet enligt avsnitt 3 i bilaga VII till förordning (EG) nr 295/2008 ska denna variabel även omfatta pensionsfonder utan anställd personal. Den ska även omfatta pensionsfonder som inte är rättssubjekt och som förvaltas av pensionsfondsförvaltningsbolag, försäkringsföretag eller andra finansinstitut (utan att de för den skull ingår i dessa institutioners årsredovisningar). Variabeln ska emellertid inte omfatta de pensionsfonder som inte är etablerade oberoende av det uppdragsgivande företaget eller branschorganisationen (till exempel de icke-självständiga pensionsfonder eller det system med bokföringsmässiga avsättningar som normalt bedrivs som en biverksamhet av arbetsgivaren).

Kod

:

11 11 1

Benämning

:

Antal företag uppdelade efter associationsform

Bilaga

:

V och VI

Definition:

Antalet företag (se variabel 11 11 0) uppdelade efter associationsform.

Kopplingar till andra variabler

Antal företag uppdelade efter associationsform är en ytterligare uppdelning av Antal företag (11 11 0).

Kod

:

11 11 2

Benämning

:

Antal företag uppdelade på storleksklass efter tecknade bruttopremier

Bilaga

:

V

Definition:

Antal företag (se variabel 11 11 0) uppdelade på storleksklass efter tecknade bruttopremier.

Kopplingar till andra variabler

Antal företag uppdelade på storleksklass efter tecknade bruttopremier är en ytterligare uppdelning av Antal företag (11 11 0).

Kod

:

11 11 3

Benämning

:

Antal företag uppdelade på storleksklass efter försäkringstekniska avsättningar (brutto)

Bilaga

:

V

Definition:

Antal företag (se variabel 11 11 0) uppdelade på storleksklass efter försäkringstekniska avsättningar (brutto).

Kopplingar till andra variabler

Antal företag uppdelade på storleksklass efter försäkringstekniska avsättningar (brutto) är en ytterligare uppdelning av Antal företag (11 11 0).

Kod

:

11 11 4

Benämning

:

Antal företag uppdelade efter moderföretagets säte

Bilaga

:

VI

Definition:

Med moderföretag ska förstås ett moderföretag i den mening som avses i artiklarna 1 och 2 i rådets direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1993 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning (2) och alla företag som enligt den behöriga tillsynsmyndigheten i realiteten utövar ett bestämmande inflytande över kreditinstitutet.

Följande geografiska uppdelning av moderföretag ska tillämpas: moderföretag beläget i den egna medlemsstaten (företaget kan anses nationellt kontrollerat) respektive moderföretag belägna i andra länder (företaget kan anses utlandskontrollerat). Filialer till sådana kreditinstitut som har sitt huvudkontor i ett annat land än det uppgiftslämnande landet anses inte ha något moderföretag. De ska därför inte tas med här. Det begrepp som i största möjliga mån ska användas är den yttersta kontrollerande institutionella enhet som definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007 (3).

Kopplingar till andra variabler

Antal företag uppdelade efter moderföretagets säte är en del av Antal företag (11 11 0).

Kod

:

11 11 5

Benämning

:

Antal företag uppdelade efter moderföretagets hemland

Bilaga

:

V

Definition:

Med moderföretag ska förstås ett moderföretag i den mening som avses i artikel 1.1 i rådets direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1993 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning och alla företag som enligt den behöriga tillsynsmyndigheten i realiteten utövar ett bestämmande inflytande över försäkringsföretaget.

Följande geografiska uppdelning av moderföretag ska tillämpas: moderföretag beläget i den egna medlemsstaten (företaget kan anses nationellt kontrollerat) respektive moderföretag belägna i andra länder (företaget kan anses utlandskontrollerat). Eftersom ömsesidiga försäkringsföretag och filialer till försäkringsföretag med huvudkontor i länder utanför EES-området inte har något moderföretag ska dessa företag inte tas upp här. Det begrepp som i största möjliga mån ska användas är den yttersta kontrollerande institutionella enhet som definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007.

Kopplingar till andra variabler

Antal företag uppdelade efter moderföretagets hemland är en del av Antal företag (11 11 0).

Kod

:

11 11 6

Benämning

:

Antal företag uppdelade efter storleksklass med avseende på balansomslutning

Bilaga

:

VI

Definition:

Antal företag (se variabel 11 11 0) delas upp efter storleksklasser med avseende på balansomslutningen. Det är balansomslutningen vid räkenskapsårets slut (se variabel 43 30 0) som ska beaktas.

Kopplingar till andra variabler

Antal företag uppdelade efter storleksklass med avseende på balansomslutning är en ytterligare uppdelning av Antal företag (11 11 0).

Kod

:

11 11 7

Benämning

:

Antal företag uppdelade efter kategori av kreditinstitut

Bilaga

:

VI

Definition:

Antalet företag (se variabel 11 11 0) delas upp efter följande kategorier av kreditinstitut: banker med oktroj, specialiserade kreditinstitut och andra kreditinstitut.

Kopplingar till andra variabler

Antal företag uppdelade efter kategori av kreditinstitut är en ytterligare uppdelning av Antal företag (11 11 0).

Kod

:

11 11 8

Benämning

:

Antal företag uppdelade efter investeringarnas storlek

Bilaga

:

VII

Definition:

Antal företag enligt definitionen i variabel 11 11 0 uppdelade efter storleksklasser med avseende på investeringar; dessa investeringar är de som omfattas av variablerna 48 10 0 eller 48 10 4, dvs. totala investeringar till marknadsvärde.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Antal företag uppdelade efter investeringarnas storlek (11 11 8) är en ytterligare uppdelning av variabeln Antal företag (11 11 0).

Kod

:

11 11 9

Benämning

:

Antal företag uppdelade efter storleksklass med avseende på medlemsantal

Bilaga

:

VII

Definition:

Antalet företag enligt definitionen i variabel 11 11 0 uppdelade efter storleksklass och medlemsantal; medlemmarna är de som definieras i variabeln Antal medlemmar (48 70 0).

Anm.

:

Det är antalet medlemmar vid räkenskapsårets slut som ska beaktas.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Antal företag uppdelade efter storleksklass med avseende på medlemsantal (11 11 9) är en ytterligare uppdelning av variabeln Antal företag (11 11 0).

Kod

:

11 15 0

Benämning

:

Antal företag med icke fristående pensionsfonder

Bilaga

:

VII

Definition:

Variabeln avser antalet företag som gör bokföringsmässiga avsättningar för pensionsutbetalningar till sina anställda. Administrationen av den icke fristående pensionsfonden bedrivs som en biverksamhet i dessa företag.

Kod

:

11 21 0

Benämning

:

Antal arbetsställen

Bilaga

:

I–IV och VI

Definition:

Det antal arbetsställen (lokala enheter), enligt definitionen av lokala enheter i rådets förordning (EEG) nr 696/93 som är registrerat för aktuell population i företagsregistret, korrigerat för fel, särskilt systematiska fel i urvalsramen. Arbetsställen måste räknas med även om de inte har någon avlönad personal. Uppgiften ska omfatta alla enheter som varit aktiva under åtminstone en del av referensperioden.

Kod

:

11 31 0

Benämning

:

Antal verksamhetsenheter

Bilaga

:

II och IV

Definition:

Det antal verksamhetsenheter enligt definitionen av verksamhetsenheter i rådets förordning (EEG) nr 696/93 som är registrerat för aktuell population i företagsregistret, korrigerat för fel, särskilt systematiska fel i urvalsramen, eller en skattning om denna typ av enhet inte registreras. Uppgiften ska omfatta alla enheter som varit aktiva under åtminstone en del av referensperioden.

Kod

:

11 41 0

Benämning

:

Ort och totalt antal för filialer i andra länder

Bilaga

:

V

Definition:

Filial enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 92/49/EEG (tredje direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring) (4) och artikel 1 i rådets direktiv 92/96/EEG (tredje livförsäkringsdirektivet) (5). Följande geografiska uppdelning av antalet filialer utomlands ska göras: var och en av de övriga medlemsstaterna, övriga EES-länder, Schweiz, USA, Japan, övriga tredjeländer (övriga världen).

Kod

:

11 41 1

Benämning

:

Totalt antal filialer fördelade på länder utanför EES

Bilaga

:

VI

Definition:

Filial definieras i artikel 1 i rådets direktiv 89/646/EEG (6) och redogörs för i detalj i kommissionens meddelande om friheten att tillhandahålla tjänster och för det allmännas bästa i andra bankdirektivet (EGT C 291, 4.11.1995, s. 7).

Följande geografiska uppdelning av antalet filialer utomlands ska göras: Schweiz, USA, Japan, övriga tredjeländer (övriga världen).

Anm.

:

Alla de filialer i länder utanför EES-området med aktiv verksamhet som anmäls i kreditinstitutets medlemsstat ska beaktas.

Kod

:

11 51 0

Benämning

:

Totalt antal finansiella dotterbolag fördelade på andra länder

Bilaga

:

VI

Definition:

Med dotterbolag ska förstås ett dotterbolag i den mening som avses i artiklarna 1 och 2 i rådets direktiv 83/349/EEG grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning. Alla företag som faller inom ramen för företag som tillhandahåller finansiella tjänster (enligt definitionen i kapitel 1.3 i metodhandboken för statistik över kreditinstitut) ska tas med.

Anm.

:

Följande geografiska uppdelning av dotterbolag ska göras: var och en av de övriga medlemsstaterna, övriga EES-länder, Schweiz, USA, Japan, övriga tredjeländer (övriga världen). Endast den första nivån av dotterbolag ska beaktas.

Kod

:

11 61 0

Benämning

:

Antal pensionssystem

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta det totala antalet pensionssystem som förvaltas av pensionsfonder. Ett pensionssystem grundar sig på ett avtal, vanligtvis mellan arbetsmarknadens parter, där det fastställs vilka pensioner som ska betalas ut och på vilka villkor.

Kod

:

11 91 0

Benämning

:

Aktiva företag under t

Bilaga

:

IX

Definition:

Det antal verksamma företag som hade antingen omsättning eller anställda någon gång under en viss referensperiod.

Kod

:

11 92 0

Benämning

:

Antal nyetableringar under t

Bilaga

:

IX

Definition:

Det antal nyetablerade verksamma företag som är registrerat för aktuell population i företagsregistret, korrigerat för fel. Med nyetablerat menas att det skapats en kombination av ett antal produktionsfaktorer under förutsättning att inga andra företag är inblandade i händelsen. Nyetableringar omfattar inte tillskott till populationen på grund av fusioner, delningar, styckningar eller omstruktureringar av ett antal företag. Det omfattar inte tillskott till en delpopulation enbart på grund av verksamhetsbyte.

Kod

:

11 93 0

Benämning

:

Antal företagsnedläggningar under t

Bilaga

:

IX

Definition:

Det antal nedlagda företag som varit verksamma på marknaden, som registrerats för aktuell population i företagsregistret, korrigerat för fel. Med nedläggning menas att en kombination av produktionsfaktorer upplöses under förutsättning att inga andra företag är inblandade i händelsen. Nedläggningar omfattar inte utträden ur populationen på grund av fusioner, uppköp, delningar eller omstruktureringar av ett antal företag. Det omfattar inte utträden ur en delpopulation enbart på grund av verksamhetsbyte.

Kod

:

11 94 1

Benämning

:

Antal nystartade företag under t-1 som överlevt till t

Kod

:

11 94 2

Benämning

:

Antal nystartade företag under t-2 som överlevt till t

Kod

:

11 94 3

Benämning

:

Antal nystartade företag under t-3 som överlevt till t

Kod

:

11 94 4

Benämning

:

Antal nystartade företag under t-4 som överlevt till t

Kod

:

11 94 5

Benämning

:

Antal nystartade företag under t-5 som överlevt till t

Bilaga

:

IX

Definition:

Med företags överlevnad i dessa uppgifter avses ett företag som är aktivt, dvs. har anställda och/eller omsättning under etableringsåret och efterföljande år. Det finns två olika typer av överlevnad:

1)

Ett företag som nyetablerats under år t-1 anses ha överlevt till år t om det är aktivt i fråga om omsättning och/eller sysselsättning någon gång under år t (= överlevnad utan förändringar).

2)

Ett företag anses också ha överlevt om de juridiska enheterna har upphört att vara aktiva, men deras verksamhet har övertagits av en ny juridisk enhet som inrättats särskilt för att ta över det företagets produktionsfaktorer (= överlevnad genom uppköp).

Kod

:

12 11 0

Benämning

:

Omsättning

Bilaga

:

I–V, VII och VIII

Definition:

För statistiken över verksamhet enligt avsnitt 3 i bilagorna I–IV och VIII till förordning (EG) nr 295/2008, med undantag för näringsgrenar enligt avdelning K i Nace rev. 2 ska omsättningen omfatta det totala belopp som observationsenheten fakturerat under referensperioden, och detta motsvarar marknadsmässig försäljning av varor eller tjänster till tredje man. Försäljningen av varor omfattar varor som producerats av företaget samt varor som köpts av en detaljhandlare eller mark och annan egendom för försäljning (om marken och egendomen ursprungligen köptes i investeringssyfte ska de inte räknas med i omsättningen). Ett tjänsteuppdrag innebär normalt att ett företag utför ett enligt avtal överenskommet uppdrag inom en överenskommen tid. Intäkterna från långfristiga kontrakt (t.ex. byggnadskontrakt) ska för de pågående arbetena redovisas genom successiv vinstavräkning och inte med färdigställandemetoden. Varor som producerats för egen förbrukning eller investeringar ska inte räknas med i omsättningen.

Omsättningen omfattar alla avgifter och skatter på de varor eller tjänster som enheten fakturerar, med undantag för mervärdesskatt o.d. Mervärdesskatten uppbärs successivt av företaget och betalas fullständigt av slutkunden.

Den omfattar också alla andra kostnader (transport, förpackning osv.) som förs vidare till kunden, även om dessa kostnader anges separat i fakturan. Prisnedsättningar och rabatter samt värdet av returnerade förpackningar måste dras av.

Intäkter som klassificeras som övriga rörelseintäkter, finansiella intäkter och extraordinära intäkter i bolagets bokföring enligt det fjärde redovisningsdirektivet samt intäkter från annans utnyttjande av ett företags tillgångar som ger upphov till ränta, royalty eller utdelning och andra intäkter enligt IAS/IFRS ska inte räknas in i omsättningen. Driftsstöd från offentliga myndigheter eller Europeiska unionens institutioner räknas inte heller in.

För den statistik över verksamhet som anges i avsnitt 3 i bilaga V till förordning (EG) nr 295/2008 är motsvarande rubrik för denna variabel ”Tecknade bruttopremier”. Denna variabel definieras i artikel 35 i direktiv 91/674/EEG (7). Anm.: För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post I.1 a i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för skadeförsäkringsrörelse och post II.1 a i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse.

För den statistik över verksamhet som anges i avsnitt 3 i bilaga VII till förordning (EG) nr 295/2008 motsvarar denna variabel de totala pensionsinbetalningarna. Variabeln ska omfatta alla pensionspremier som ska betalas under räkenskapsåret och som är knutna till pensionsavtal, såsom alla obligatoriska premieinbetalningar, andra regelbundna premieinbetalningar, frivilliga kompletterande premieinbetalningar, ersättningar från andra försäkringsföretag och andra premieinbetalningar.

Kopplingar till bolagets bokföring

För statistiken över verksamhet enligt avsnitt 3 i bilagorna I–IV och VIII till förordning (EG) nr 295/2008, med undantag för näringsgrenar enligt avdelning K i Nace rev. 2

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Omsättning enligt definitionen ovan omfattar, för statistiska ändamål, följande rubrik i bokföringen:

Nettoomsättning inklusive övriga produktskatter som är kopplade till omsättningen men inte avdragsgilla

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002  (8) och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Omsättning enligt definitionen ovan omfattar, för statistiska ändamål, följande rubriker i bokföringen:

Intäkter från försäljning av varor och tillhandahållande av tjänster (IAS 18.35). Om intäkter av ränta, royalty eller utdelning ingår i denna post ska de dras av.

Kopplingar till andra variabler

För statistiken över verksamhet enligt avsnitt 3 i bilagorna I–IV och VIII till förordning (EG) nr 295/2008, med undantag för näringsgrenar enligt avdelning K i Nace rev. 2

Variabeln Omsättning används vid beräkningen av Produktionsvärde (12 12 0) och andra aggregat och saldoposter.

Omsättningen kan delas upp på verksamheter: Omsättning från i) huvudverksamhet, ii) industriell verksamhet, iii) parti- och detaljhandel och agenturhandel, iv) förmedlingstjänster, v) övrig tjänsteverksamhet (18 11 0 till 18 16 0).

Omsättningen kan delas upp på produkttyper: Omsättning fördelad på produkttyp (18 21 0).

För den statistik över verksamhet som anges i avsnitt 3 i bilaga V till förordning (EG) nr 295/2008 ska Tecknade bruttopremier (12 11 0) beräknas på följande sätt:

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring (12 11 1)

+

Tecknade bruttopremier, mottagen återförsäkring (12 11 2).

Tecknade bruttopremier används vid beräkningen av Intjänade bruttopremier (32 11 0) och andra aggregat och saldoposter.

För den statistik över verksamhet som anges i avsnitt 3 i bilaga VII till förordning (EG) nr 295/2008 ska Omsättning (de totala pensionsinbetalningarna) beräknas på följande sätt:

Premieinbetalningar från medlemmar (48 00 1)

+

Premieinbetalningar från arbetsgivare (48 00 2)

+

Inkommande överföringar (48 00 3)

+

Övriga pensionsinbetalningar (48 00 4)

eller:

Premieinbetalningar till förmånsbestämda pensionssystem (48 00 5)

+

Premieinbetalningar till avgiftsbestämda pensionssystem (48 00 6)

+

Premieinbetalningar till kombinerade system (48 00 7).

För den statistik över verksamhet som anges i avsnitt 3 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 295/2008 ska Omsättning ytterligare delas upp på produkter och på kundens hemland.

Kod

:

12 11 1

Benämning

:

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 35 i rådets direktiv 91/674/EEG. Omfattar endast premier för direkt försäkring.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post I.1 a i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för skadeförsäkringsrörelse och post II.1 a i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse.

Kopplingar till andra variabler

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring (12 11 1)

+

Tecknade bruttopremier, mottagen återförsäkring (12 11 2)

=

Tecknade bruttopremier (12 11 0)

Kod

:

12 11 2

Benämning

:

Tecknade bruttopremier, mottagen återförsäkring

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 35 i rådets direktiv 91/674/EEG – tecknade bruttopremier, mottagen återförsäkring ingår i den tekniska delen av resultaträkningen. Omfattar endast tecknade premier av mottagen återförsäkring.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post I.1 a i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för skadeförsäkringsrörelse och post II.1 a i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse.

Kopplingar till andra variabler

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring (12 11 1)

+

Tecknade bruttopremier, mottagen återförsäkring (12 11 2)

=

Tecknade bruttopremier (12 11 0)

Kod

:

12 11 3

Benämning

:

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, premier för individuell försäkring

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 35 i rådets direktiv 91/674/EEG – tecknade bruttopremier för direkt försäkring, premier för individuell försäkring ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För uppdelningen av premier för individuell försäkring: artikel 63 i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, premier för individuell försäkring (12 11 3)

+

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, gruppförsäkringspremier (12 11 4)

=

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring (12 11 1)

Kod

:

12 11 4

Benämning

:

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, gruppförsäkringspremier

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 35 i rådets direktiv 91/674/EEG – tecknade bruttopremier för direkt försäkring, gruppförsäkringspremier ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För uppdelningen av gruppförsäkringspremier: artikel 63 i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, premier för individuell försäkring (12 11 3)

+

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, gruppförsäkringspremier (12 11 4)

=

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring (12 11 1)

Kod

:

12 11 5

Benämning

:

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, periodiska premier

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 35 i rådets direktiv 91/674/EEG – tecknade bruttopremier för direkt försäkring, periodiska premier ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För uppdelningen av periodiska premier: artikel 63 i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, periodiska premier (12 11 5)

+

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, engångspremier (12 11 6)

=

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring (12 11 1)

Kod

:

12 11 6

Benämning

:

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, engångspremier

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 35 i rådets direktiv 91/674/EEG – tecknade bruttopremier för direkt försäkring, engångspremier ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För uppdelningen av engångspremier: artikel 63 i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, periodiska premier (12 11 5)

+

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, engångspremier (12 11 6)

=

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring (12 11 1)

Kod

:

12 11 7

Benämning

:

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, premier för ej återbäringsberättigade avtal

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 35 i rådets direktiv 91/674/EEG – tecknade bruttopremier för direkt försäkring, premier för ej återbäringsberättigade avtal ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För uppdelningen av premier för ej återbäringsberättigade avtal: artikel 63 i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, premier för ej återbäringsberättigade avtal (12 11 7)

+

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, premier för återbäringsberättigade avtal (12 11 8)

+

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, premier för avtal där försäkringstagaren bär placeringsrisken (12 11 9)

=

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring (12 11 1)

Kod

:

12 11 8

Benämning

:

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, premier för återbäringsberättigade avtal

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 35 i rådets direktiv 91/674/EEG – tecknade bruttopremier för direkt försäkring, premier för återbäringsberättigade avtal ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För uppdelningen av premier för återbäringsberättigade avtal: artikel 63 i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, premier för ej återbäringsberättigade avtal (12 11 7)

+

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, premier för återbäringsberättigade avtal (12 11 8)

+

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, premier för avtal där försäkringstagaren bär placeringsrisken (12 11 9)

=

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring (12 11 1)

Kod

:

12 11 9

Benämning

:

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, premier för avtal där försäkringstagaren bär placeringsrisken

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 35 i rådets direktiv 91/674/EEG – tecknade bruttopremier för direkt försäkring, premier för avtal där försäkringstagaren bär placeringsrisken ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För uppdelningen av premier för avtal där försäkringstagaren bär placeringsrisken: artikel 63 i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, premier för ej återbäringsberättigade avtal (12 11 7)

+

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, premier för återbäringsberättigade avtal (12 11 8)

+

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, premier för avtal där försäkringstagaren bär placeringsrisken (12 11 9)

=

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring (12 11 1)

Kod

:

12 12 0

Benämning

:

Produktionsvärde

Bilaga

:

I–IV, VI och VII

Definition:

För statistiken över verksamhet enligt avsnitt 3 i bilagorna I–IV till förordning (EG) nr 295/2008, med undantag för näringsgrenar enligt avdelning K i Nace rev. 2

Produktionsvärde är ett mått på den volym som faktiskt produceras av enheten, på grundval av försäljningen, inbegripet förändringar av lager och återförsäljning av varor och tjänster.

Produktionsvärdet definieras som omsättningen eller intäkter från försäljning av varor och tillhandahållande av tjänster, plus eller minus förändringar av lager av färdigvaror, lager av varor under tillverkning samt lager av varor och tjänster som köpts in för återförsäljning, minus inköp av varor och tjänster för återförsäljning (endast varor och tjänster som sålts under rapporteringsperioden och exklusive lager- och transportkostnader för de varor som köpts in för återförsäljning), plus aktiverat arbete för egen räkning som bokförs som tillgång plus övriga rörelseintäkter och extraordinära intäkter (utom stöd). Finansiella intäkter och kostnader i form av t.ex. ränteintäkter och utdelningsintäkter ska inte räknas in i produktionsvärdet. Som inköp av varor och tjänster för återförsäljning räknas också inköp av tjänster som är avsedda att försäljas till tredje man utan vidareförädling.

Anm.

:

Aktiverat arbete för egen räkning omfattar produktion för egen räkning av alla varor som producenterna själva behåller som en investering. Detta omfattar produktion av materiella anläggningstillgångar (byggnader osv.) samt immateriella tillgångar (programvara osv.). Denna produktion är osåld produktion och värderas till produktionskostnaden. Observera att dessa anläggningstillgångar också ska räknas som investeringar.

Anm.

:

Övriga rörelseintäkter och extraordinära intäkter är en rubrik i bolagets bokföring. Innehållet under denna rubrik kan variera mellan olika branscher och med tiden, varför det inte kan definieras exakt för statistiska ändamål.

För statistiken över näringsgrenarna i grupperna 65.1 och 65.2 i Nace rev. 2 ska produktionsvärdet definieras som intjänade bruttopremier plus total avkastning på portföljinvesteringar plus övriga tillhandahållna tjänster minus försäkringsersättningar, med undantag för kostnader för skadereglering, realisationsvinster och tillskott av kapital.

För statistiken över verksamhet enligt avsnitt 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 295/2008 ska produktionsvärdet definieras som intjänad ränta och liknande intäkter minus upplupen ränta och liknande avgifter plus provisionsintäkter plus intäkter från aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning plus nettovinst eller nettoförlust av finansiella transaktioner plus övriga rörelseintäkter.

För statistiken över verksamhet enligt avsnitt 3 i bilaga VII till förordning (EG) nr 295/2008 ska produktionsvärdet definieras som omsättningen minus upplupna försäkringspremier plus intäkter och vinster av placeringar plus övriga intäkter plus försäkringsersättningar minus totala utgifter för pensioner minus nettoförändring i försäkringstekniska avsättningar.

För de företag som tillhör undergrupp 64.11 i Nace rev. 2 (centralbanker) ska produktionsvärdet definieras som intjänad ränta och liknande intäkter minus upplupen ränta och liknande avgifter plus provisionsintäkter plus intäkter från aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning plus nettovinst eller nettoförlust av finansiella transaktioner plus övriga rörelseintäkter.

Kopplingar till bolagets bokföring

För statistiken över verksamhet enligt avsnitt 3 i bilagorna I–IV till förordning (EG) nr 295/2008, med undantag för näringsgrenar enligt avdelning K i Nace rev. 2

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Produktionsvärdets beståndsdelar ingår i följande bokföringsposter:

Nettoomsättning

En del av Övriga rörelseintäkter – utom stöd

En del av Extraordinära intäkter – utom stöd

Förändring av lager av färdiga varor och av varor under tillverkning

Den del av Råvaror och förnödenheter som rör inköp och förändring av lager för handelsvaror

Arbete för egen räkning som har redovisats under tillgångar

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Produktionsvärdets beståndsdelar ingår i följande bokföringsposter (i den funktionsindelade resultaträkningen):

Intäkter från försäljning av varor och tillhandahållande av tjänster, intäkter från royaltyer (utom ränteintäkter och utdelningsintäkter om de ingår i intäkterna)

Övriga intäkter – utom stöd

+

Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete

Den del av Råvaror och förnödenheter som rör inköp och förändring av lager för handelsvaror

+

Arbete för egen räkning som har redovisats under tillgångar (ingår i övriga intäkter)

Produktionsvärdets beståndsdelar ingår i följande bokföringsposter (i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen):

Intäkter från försäljning av varor och tillhandahållande av tjänster, intäkter från royaltyer (utom ränteintäkter och utdelningsintäkter om de ingår i intäkterna)

Övriga intäkter – utom stöd

Kostnad för sålda varor, exklusive av- och nedskrivningar

+

Arbete för egen räkning som har redovisats under tillgångar (ingår i övriga intäkter)

Kopplingar till andra variabler

För statistiken över verksamhet enligt avsnitt 3 i bilagorna I–IV till förordning (EG) nr 295/2008, med undantag för näringsgrenar enligt avdelning K i Nace rev. 2 ska produktionsvärdet baseras på

Omsättning (12 11 0)

+/-

Förändring av lager för färdigvaror av egen tillverkning och varor under tillverkning (13 21 3).

+/-

Förändring i lager av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling (13 21 1).

-

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling (13 12 0).

+

Produktion för egen räkning som bokförs som tillgång

+

Övriga rörelseintäkter (utom stöd)

Produktionsvärdet används vid beräkningen av Förädlingsvärde till faktorkostnad (12 15 0) och andra aggregat och saldoposter.

För statistiken över näringsgrenarna i grupperna 65.1 och 65.2 i Nace rev. 2 ska produktionsvärdet beräknas enligt följande:

För livförsäkringar:

Tecknade bruttopremier (12 11 0)

+

Bruttoförändring i avsättning för ej intjänade premier (32 11 2)

+

Intäkter och vinster av placeringar (32 22 0)

-

Återföring av värdejusteringar av placeringar (32 71 5)

-

Vinster vid avyttring av placeringstillgångar (32 71 6)

-

Intäkter från ägarintressen (32 71 1)

+

[(Totala försäkringstekniska avsättningar, brutto (37 30 0) – Totala försäkringstekniska avsättningar, netto (37 30 1))/Totala försäkringstekniska avsättningar, netto (37 30 1)] x [Intäkter och vinster av placeringar (32 22 0) – Återföring av värdejusteringar av placeringar (32 71 5) – Vinster vid avyttring av placeringstillgångar (32 71 6) – Intäkter från ägarintressen (32 71 1)]

+

Övriga tekniska intäkter, nettobelopp (32 16 1)

+

Övriga intäkter (32 46 0)

-

Utbetalda försäkringsersättningar, brutto (32 13 1)

-

Bruttoförändring i avsättning för oreglerade skador (32 13 4)

+

Kostnader för extern och intern skadereglering (32 61 5)

+

Vinster vid avyttring av placeringstillgångar (32 71 6)

+

Orealiserade vinster på placeringstillgångar (32 23 0)

-

Förluster vid avyttring av placeringstillgångar (32 72 3)

-

Orealiserade förluster på placeringstillgångar (32 28 0)

-

Bruttoförändring i livförsäkringsavsättning (32 25 0)

-

Återbäring och rabatter, nettobelopp (32 16 3)

-

Förändring i fonden för framtida tilldelningar (del av 32 29 0)

-

Nettoförändring i andra försäkringstekniska avsättningar, vilka inte tas upp under andra rubriker (32 16 2).

För annan direkt försäkring än livförsäkring och för återförsäkring:

Tecknade bruttopremier (12 11 0)

+

Bruttoförändring i avsättning för ej intjänade premier (32 11 2)

+

Intäkter och vinster av placeringar (32 42 0)

-

Återföring av värdejusteringar av placeringar (32 71 5)

-

Vinster vid avyttring av placeringstillgångar (32 71 6)

-

Intäkter från ägarintressen (32 71 1)

+

[(Totala försäkringstekniska avsättningar, brutto (37 30 0) – Totala försäkringstekniska avsättningar, netto (37 30 1))/Totala försäkringstekniska avsättningar, netto (37 30 1)] x [Intäkter och vinster av placeringar (32 42 0) – Återföring av värdejusteringar av placeringar (32 71 5) – Vinster vid avyttring av placeringstillgångar (32 71 6) – Intäkter från ägarintressen (32 71 1)]

+

Övriga tekniska intäkter, nettobelopp (32 16 1)

+

Övriga intäkter (32 46 0)

-

Utbetalda försäkringsersättningar, brutto (32 13 1)

-

Bruttoförändring i avsättning för oreglerade skador (32 13 4)

+

Kostnader för extern och intern skadereglering (32 61 5)

+

Vinster vid avyttring av placeringstillgångar (32 71 6)

-

Förluster vid avyttring av placeringstillgångar (32 72 3)

-

Återbäring och rabatter, nettobelopp (32 16 3)

-

Förändring i utjämningsavsättning (32 15 0)

-

Nettoförändring i andra försäkringstekniska avsättningar, vilka inte tas upp under andra rubriker (32 16 2).

För den statistik över verksamhet som anges i avsnitt 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 295/2008 ska produktionsvärdet beräknas på följande sätt:

Ränteintäkter och liknande intäkter (42 11 0)

-

Räntekostnader och liknande kostnader (42 12 0)

+

Provisionsintäkter (42 14 0)

+

Intäkter från aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning (42 13 1)

+

Nettovinst eller nettoförlust av finansiella transaktioner (42 20 0)

+

Övriga rörelseintäkter (42 31 0)

För den statistik över verksamhet som anges i avsnitt 3 i bilaga VII till förordning (EG) nr 295/2008 ska produktionsvärdet beräknas på följande sätt:

Omsättning (12 11 0)

-

Upplupna försäkringspremier (48 05 0)

+

Kapitalavkastning, intäkter (48 01 0)

+

Övriga intäkter (48 02 0)

+

Försäkringsersättningar (48 02 1)

-

Totala utgifter för pensioner (48 03 0)

-

Nettoförändring i försäkringstekniska avsättningar (48 04 0)

Kod

:

12 13 0

Benämning

:

Handelsmarginal vid försäljning av färdiga varor

Bilaga

:

II–IV

Definition:

Motsvarar resultatet från verksamheten med inköp och försäljning utan vidareförädling. Den beräknas från omsättning, inköp och förändringar av lager av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling.

I omsättning, inköp samt förändringar av lager av varor och tjänster för försäljning ingår försäljning, inköp och förändringar av lager av tjänster som är avsedda att tillhandahållas tredje man utan vidareförädling.

Kallas också bruttomarginal.

Kopplingar till bolagets bokföring

För statistiken över verksamhet enligt avsnitt 3 i bilagorna I–IV till förordning (EG) nr 295/2008, med undantag för näringsgrenar enligt avdelning K i Nace rev. 2

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Dessa uppgifter anges inte alltid separat i bolagets bokföring. De är delar av Nettoomsättning och av Råvaror och förnödenheter i bokföringen enligt det fjärde redovisningsdirektivet (78/660/EEG).

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Dessa uppgifter anges inte alltid separat i bolagets bokföring. I den kostnadsslagsindelade resultaträkningen är de en del av Råvaror och förnödenheter. I den funktionsindelade resultaträkningen ingår de i Intäkter och Kostnad för sålda varor.

Kopplingar till andra variabler

Handelsmarginalen vid försäljning av färdiga varor grundas på

Omsättning från parti- och detaljhandelsverksamhet (18 16 0)

-

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling (13 12 0)

+/-

Förändring i lager av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling (13 21 1)

Handelsmarginalen vid försäljning av färdiga varor är en del av Produktionsvärde (12 12 0).

Kod

:

12 15 0

Benämning

:

Förädlingsvärde till faktorkostnad

Bilaga

:

I–IV, VI och VII

Definition:

För statistiken över verksamhet enligt avsnitt 3 i bilagorna I–IV till förordning (EG) nr 295/2008, med undantag för näringsgrenar enligt avdelning K i Nace rev. 2 är förädlingsvärdet till faktorkostnad bruttointäkterna från verksamheten, efter justering för driftsstöd och indirekta skatter.

Det kan beräknas med hjälp av omsättningen, plus produktion som redovisas som tillgång, plus övriga rörelseintäkter (inklusive driftsstöd), plus eller minus lagerändringar, minus inköp av varor och tjänster, minus övriga skatter på varor som är kopplade till omsättningen men inte avdragsgilla, minus avgifter och skatter som är kopplade till produktionen. Dessa avgifter och skatter som är kopplade till produktionen är obligatoriska betalningar utan motprestation, kontant eller in natura, som tas ut av myndigheterna eller Europeiska unionens institutioner vid produktion och import av varor och tjänster, anställning av arbetskraft, ägande eller bruk av mark, byggnader och andra produktionsmedel oavsett mängd eller värdet på de producerade eller sålda varorna eller tjänsterna. Som ett alternativ kan förädlingsvärdet beräknas genom att man till rörelseresultat före avskrivningar lägger personalkostnader.

Intäkter och kostnader som redovisas som finansiella i bolagets bokföring enligt det fjärde redovisningsdirektivet (78/660/EEG) ingår inte i förädlingsvärdet. Intäkter och kostnader som redovisas som ränteintäkter, utdelningsintäkter, valutakursvinster som uppkommit vid omräkning av lån i utländsk valuta i relation till räntekostnader, vinster vid inlösen av lån och reglering av skulder eller finansieringskostnader enligt kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 ingår inte i förädlingsvärdet.

Förädlingsvärdet till faktorkostnad beräknas brutto, eftersom värdejusteringar (t.ex. av- och nedskrivningar) inte görs.

För statistiken över näringsgrenarna i grupperna 65.1 och 65.2 i Nace rev. 2 ska förädlingsvärde till faktorkostnad definieras som produktionsvärde minus bruttovärdet av erhållna återförsäkringstjänster minus provisioner minus övriga externa kostnader för varor och tjänster.

För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 295/2008 ska förädlingsvärde till faktorkostnad definieras som produktionsvärde minus totala kostnader för inköp av varor och tjänster.

För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga VII till förordning (EG) nr 295/2008 ska förädlingsvärde till faktorkostnad definieras som produktionsvärde minus totala kostnader för inköp av varor och tjänster.

För de företag som tillhör undergrupp 64.11 i Nace rev. 2 ska förädlingsvärde till faktorkostnad definieras som produktionsvärde minus totala kostnader för inköp av varor och tjänster.

Kopplingar till bolagets bokföring

För statistiken över verksamhet enligt avsnitt 3 i bilagorna I–IV till förordning (EG) nr 295/2008, med undantag för näringsgrenar enligt avdelning K i Nace rev. 2

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Förädlingsvärde till faktorkostnad kan beräknas direkt med hjälp av följande poster i bokföringen:

Nettoomsättning

Förändring av lager av färdiga varor och av varor under tillverkning

Arbete för egen räkning som har redovisats under tillgångar

Råvaror och förnödenheter

Övriga externa kostnader

Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelseintäkter

Extraordinära kostnader

Extraordinära intäkter

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Förädlingsvärde till faktorkostnad kan beräknas direkt med hjälp av följande poster i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen:

Intäkter (utom ränteintäkter och utdelningsintäkter om de ingår i intäkterna)

+/–

Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete

-

Råvaror och förnödenheter

-

Övriga kostnader

+

Övriga intäkter

Förädlingsvärde till faktorkostnad kan beräknas med hjälp av följande poster i den funktionsindelade resultaträkningen:

Intäkter (utom ränteintäkter och utdelningsintäkter om de ingår i intäkterna)

-

Kostnad för sålda varor (exklusive kostnader för ersättningar till anställda och av- och nedskrivningar)

-

Distributionskostnader (exklusive kostnader för ersättningar till anställda)

-

Administrationskostnader (exklusive kostnader för ersättningar till anställda)

-

Övriga kostnader

+

Övriga intäkter

Kopplingar till andra variabler

För statistiken över verksamhet enligt avsnitt 3 i bilagorna I–IV till förordning (EG) nr 295/2008, med undantag för näringsgrenar enligt avdelning K i Nace rev. 2.

Förädlingsvärde till faktorkostnad grundas på

Omsättning (12 11 0)

+/-

Förändring i lager av varor och tjänster (13 21 0)

+

Produktion för egen räkning som bokförs som tillgång

+

Övriga rörelseintäkter

-

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster (13 11 0)

-

Övriga varuskatter som är kopplade till omsättningen men inte avdragsgilla

-

Avgifter och skatter som är kopplade till produktionen

Förädlingsvärde till faktorkostnad används för att beräkna rörelseresultat före avskrivningar (12 17 0) och andra aggregat och saldoposter.

För statistiken över näringsgrenarna i grupperna 65.1 och 65.2 i Nace rev. 2 ska förädlingsvärdet till faktorkostnad beräknas enligt följande:

Produktionsvärde (12 12 0)

-

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster (13 11 0).

För den statistik över verksamhet som anges i avsnitt 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 295/2008 ska förädlingsvärdet till faktorkostnad beräknas på följande sätt:

Produktionsvärde (12 12 0)

-

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster (13 11 0)

För den statistik över verksamhet som anges i avsnitt 3 i bilaga VII till förordning (EG) nr 295/2008 ska förädlingsvärdet till faktorkostnad beräknas på följande sätt:

Produktionsvärde (12 12 0)

-

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster (13 11 0).

Kod

:

12 17 0

Benämning

:

Rörelseresultat före avskrivningar

Bilaga

:

I–IV

Definition:

Rörelseresultat före avskrivningar är det resultat som verksamheten ger efter det att arbetskraften avlönats. Det kan beräknas som förädlingsvärde till faktorkostnad minus personalkostnaderna. Det är det resultat som är tillgängligt för enheten och med vilket den kan betala dem som tillhandahåller de egna medlen och sina skulder, erlägga skatt och eventuellt finansiera alla eller delar av sina investeringar.

Kopplingar till bolagets bokföring

För statistiken över verksamhet enligt avsnitt 3 i bilagorna I–IV till förordning (EG) nr 295/2008, med undantag för näringsgrenar enligt avdelning K i Nace rev. 2

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Rörelseresultat före avskrivningar kan beräknas med hjälp av följande poster i bokföringen:

Nettoomsättning

Förändring av lager av färdiga varor och av varor under tillverkning

Arbete för egen räkning som har redovisats under tillgångar

Råvaror och förnödenheter

Övriga externa kostnader

Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelseintäkter

Extraordinära kostnader

Extraordinära intäkter

Personalkostnader

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Rörelseresultat före avskrivningar kan beräknas med hjälp av följande poster i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen:

Intäkter (utom ränteintäkter och utdelningsintäkter om de ingår i intäkterna)

+/–

Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete

Råvaror och förnödenheter

Övriga kostnader

+

Övriga intäkter

Kostnader för ersättningar till anställda

Rörelseresultat före avskrivningar kan beräknas med hjälp av följande poster i den funktionsindelade resultaträkningen:

Intäkter (utom ränteintäkter och utdelningsintäkter om de ingår i intäkterna)

Kostnad för sålda varor (exklusive av- och nedskrivningar)

Distributionskostnader (exklusive av- och nedskrivningar)

Administrationskostnader (exklusive av- och nedskrivningar)

Övriga kostnader (exklusive av- och nedskrivningar)

+

Övriga intäkter

Kopplingar till andra variabler

Rörelseresultat före avskrivningar grundas på

Förädlingsvärde till faktorkostnad (12 15 0)

-

Personalkostnader (13 31 0)

Kod

:

13 11 0

Benämning

:

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

Bilaga

:

I–IV, VI och VII

Definition:

Inköp av varor och tjänster omfattar värdet av alla varor och tjänster som köpts in under bokföringsperioden för återförsäljning eller förbrukning i produktionsprocessen, utom kapitalvaror, eftersom förbrukning av dem bokförs som förbrukning av fasta anläggningstillgångar. Varorna och tjänsterna i fråga kan återförsäljas med eller utan vidareförädling, förbrukas fullständigt i produktionsprocessen eller lagras.

I dessa inköp ingår material som används direkt i de tillverkade varorna (råvaror, halvfabrikat, komponenter) plus mindre verktyg och utrustning som inte bokförs som tillgångar. Här inräknas också värdet av hjälpmedel och tillbehör (smörjmedel, vatten, emballage, material för underhåll och reparationer, kontorsmateriel) samt energiprodukter. I denna variabel ingår också inköp av material som används för enhetens egentillverkning av kapitalvaror.

Tjänster som betalats under referensperioden räknas också in här, oavsett om de är industriella eller inte. I denna uppgift inräknas betalningar för allt arbete som utförts av tredje man för enhetens räkning, inbegripet löpande reparationer och underhåll, installationer och tekniska undersökningar. Betalningar för installation av kapitalvaror samt kapitalvarornas värde ingår inte.

Dessutom ingår betalningar för icke-industriella tjänster såsom jurist- och revisorsarvoden, avgifter för patent och licenser (om de inte bokförs som tillgång), försäkringspremier, utgifter för möten mellan aktieägare och styrelser, bidrag till affärs- och branschorganisationer, utgifter för post, telefon, elektronisk kommunikation, telegraf och fax, transporttjänster för varor och personal, annonskostnader, provisioner (om de inte bokförs som löner), hyra, bankavgifter (utom räntebetalningar) samt alla andra företagstjänster som utförs av tredje man. Vidare ingår tjänster som omvandlas och bokförs som tillgång av enheten.

Kostnader som redovisas som finansiella kostnader eller som intäkter i form av räntor eller utdelningar ska inte ingå i de totala kostnaderna för inköp av varor och tjänster.

Inköp av varor och tjänster värderas till inköpspriset, dvs. det pris som köparen faktiskt betalar för produkterna, inklusive eventuella skatter minus produktsubventioner men exklusive mervärdesskatter (skatter av momstyp).

Alla andra skatter och avgifter på produkterna ska därför inte dras av från värderingen av inköp av varor och tjänster. Behandlingen av produktionsskatter är inte relevant för värderingen av dessa inköp.

För statistiken över verksamhet enligt avsnitt 3 i bilagorna I–IV till förordning (EG) nr 295/2008, med undantag för näringsgrenar enligt avdelning K i Nace rev. 2 ska kostnader som redovisas som finansiella i bolagets bokföring inte ingå i de totala kostnaderna för inköp av varor och tjänster.

För statistiken över näringsgrenarna i grupperna 65.1 och 65.2 i Nace rev. 2 ska de totala kostnaderna för inköp av varor och tjänster definieras som bruttovärdet av erhållna återförsäkringstjänster plus det totala beloppet för provisioner enligt artikel 64 i rådets direktiv 91/674/EEG plus övriga externa kostnader för varor och tjänster (exklusive personalkostnader).

För statistiken över verksamhet enligt avsnitt 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 295/2008 ska totala kostnader för inköp av varor och tjänster definieras som provisionskostnader plus andra administrationskostnader plus övriga rörelsekostnader.

Kopplingar till bolagets bokföring

För statistiken över verksamhet enligt avsnitt 3 i bilagorna I–IV till förordning (EG) nr 295/2008, med undantag för näringsgrenar enligt avdelning K i Nace rev. 2

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Kostnaderna för inköp av varor och tjänster kan beräknas med hjälp av följande poster i bokföringen:

Råvaror och förnödenheter (innan förändringar i lager av varor och tjänster bokförs)

Övriga externa kostnader (innan förändringar i lager av varor och tjänster bokförs)

En del av Övriga rörelsekostnader – den del som ska räknas in här rör betalningar för varor och tjänster som inte räknats in under de två posterna ovan (råvaror och förnödenheter respektive övriga externa kostnader). Den del som inte ingår här rör erläggande av skatter på produktionen.

Extraordinära kostnader

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster kan beräknas med hjälp av följande poster i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen:

Råvaror och förnödenheter

Övriga kostnader (innan förändringar i lager av varor och tjänster bokförs)

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster kan beräknas med hjälp av följande poster i den funktionsindelade resultaträkningen:

Kostnad för sålda varor (innan förändringar i lager av varor och tjänster bokförs och exklusive kostnader för ersättningar till anställda samt av- och nedskrivningar)

Distributionskostnader (som uppkommit under bokföringsperioden exklusive kostnader för ersättningar till anställda samt av- och nedskrivningar)

Administrationskostnader (som uppkommit under bokföringsperioden exklusive kostnader för ersättningar till anställda samt av- och nedskrivningar)

Övriga kostnader

Kopplingar till andra variabler

För statistiken över verksamhet enligt avsnitt 3 i bilagorna I–IV till förordning (EG) nr 295/2008, med undantag för näringsgrenar enligt avdelning K i Nace rev. 2 ska totala kostnader för inköp av varor och tjänster användas vid beräkningen av Förädlingsvärde till faktorkostnad (12 15 0) och andra aggregat och saldoposter.

Många poster inom Totala kostnader för inköp av varor och tjänster finns som separata poster:

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling (13 12 0)

Kostnader för inhyrd personal (13 13 1)

Kostnader för hyra och operationell leasing av varor (13 41 1)

Inköp av energi (20 11 0)

För statistiken över näringsgrenarna i grupperna 65.1 och 65.2 i Nace rev. 2 ska totala kostnader för inköp av varor och tjänster beräknas enligt följande:

För livförsäkringar:

Återförsäkringsresultat (32 18 0)

+

[(Totala försäkringstekniska avsättningar, brutto (37 30 0) – Totala försäkringstekniska avsättningar, netto (37 30 1))/Totala försäkringstekniska avsättningar, netto (37 30 1)] x [Intäkter och vinster av placeringar (32 22 0) – Återföring av värdejusteringar av placeringar (32 71 5) – Vinster vid avyttring av placeringstillgångar (32 71 6) – Intäkter från ägarintressen (32 71 1)]

+

Provisioner (32 61 1)

+

Externa kostnader för varor och tjänster (32 61 4)

För annan direkt försäkring än livförsäkring och för återförsäkring:

Återförsäkringsresultat (32 18 0)

+

[(Totala försäkringstekniska avsättningar, brutto (37 30 0) – Totala försäkringstekniska avsättningar, netto (37 30 1))/Totala försäkringstekniska avsättningar, netto (37 30 1)] x [Intäkter och vinster av placeringar (32 42 0) – Återföring av värdejusteringar av placeringar (32 71 5) – Vinster vid avyttring av placeringstillgångar (32 71 6) – Intäkter från ägarintressen (32 71 1)]

+

Provisioner (32 61 1)

+

Externa kostnader för varor och tjänster (32 61 4)

För den statistik över verksamhet som anges i avsnitt 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 295/2008 ska totala kostnader för inköp av varor och tjänster beräknas på följande sätt:

Provisionskostnader (42 15 0)

+

Andra administrationskostnader (42 32 2)

+

Övriga rörelsekostnader (42 33 0).

För statistiken över verksamhet enligt avsnitt 3 i bilaga VII till förordning (EG, Euratom) nr 295/2008 ska variabeln Totala kostnader för inköp av varor och tjänster (13 11 0) användas vid beräkningen av variabeln Totala driftskostnader (48 06 0).

Kod

:

13 12 0

Benämning

:

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling

Bilaga

:

I–IV

Definition:

Inköp för försäljning omfattar inköp av varor för försäljning till tredje man utan vidareförädling. Det omfattar också inköp av tjänster genom fakturering av tjänsteföretag, dvs. sådana företag vars omsättning inte bara utgörs av agenturens avgifter på en tjänstetransaktion (t.ex. fastighetsmäklare), utan också av det faktiska beloppet i tjänstetransaktionen, t.ex. resebyråers inköp av transporter. Värdet av de varor och tjänster som säljs till tredje man på provisionsbasis ingår inte här, eftersom dessa varor varken köps eller säljs av det ombud som får provisionen.

Med tjänster för återförsäljning avses här resultatet från tjänsteverksamhet, rätt att använda fördefinierade tjänster, eller fysiskt stöd till tjänster. Inköp av varor och tjänster för återförsäljning utan vidareförädling värderas till inköpspris exklusive avdragsgill mervärdesskatt och andra avdragsgilla skatter som är direkt kopplade till omsättningen. Alla andra skatter och avgifter på produkterna ska därför inte dras av från det värderade beloppet för inköp av varor och tjänster.

Behandlingen av produktionsskatter är inte relevant för värderingen av dessa inköp.

Kopplingar till bolagets bokföring

För statistiken över verksamhet enligt avsnitt 3 i bilagorna I–IV till förordning (EG) nr 295/2008, med undantag för näringsgrenar enligt avdelning K i Nace rev. 2

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Totala inköp av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling anges inte alltid separat i bolagets bokföring. De är en del av följande:

Råvaror och förnödenheter

Övriga externa kostnader

Övriga rörelsekostnader

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Totala inköp av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling anges inte alltid separat i bolagets bokföring. De ingår i följande poster i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen:

Råvaror och förnödenheter (innan förändringar i lager av varor och tjänster bokförs)

Övriga kostnader

Totala inköp av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling anges inte alltid separat i bolagets bokföring. De ingår i följande poster i den funktionsindelade resultaträkningen:

Kostnad för sålda varor (innan förändringar i lager av varor och tjänster bokförs och exklusive kostnader för ersättningar till anställda samt av- och nedskrivningar)

Övriga kostnader

Kopplingar till andra variabler

Del av totala kostnader för inköp av varor och tjänster (13 11 0)

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling används för att beräkna Handelsmarginal vid försäljning av färdiga varor (12 13 0), Produktionsvärde (12 12 0) och andra aggregat och saldoposter.

Kod

:

13 13 1

Benämning

:

Kostnader för inhyrd personal

Bilaga

:

I–IV

Definition:

I denna uppgift ingår betalningar till bemanningsföretag och liknande organisationer som tillhandahåller personal till kundföretag under en begränsad tid för att komplettera eller tillfälligt ersätta kundens personal, där denna bemanningspersonal är anställd av det företag som tillhandahåller den tillfälliga personalen. Dessa företag och organisationer tillhandahåller emellertid inte någon direkt personalledning av sina anställda på kundens arbetsplats. Här ingår endast betalningar för bemanning som inte är direkt knuten till tillhandahållande av en viss industriell eller icke-industriell tjänst.

Kopplingar till bolagets bokföring

För statistiken över verksamhet enligt avsnitt 3 i bilagorna I–IV till förordning (EG) nr 295/2008, med undantag för näringsgrenar enligt avdelning K i Nace rev. 2

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Kostnader för inhyrd personal anges inte alltid separat i bolagets bokföring. De är en del av Övriga externa kostnader och Övriga rörelsekostnader.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Kostnader för inhyrd personal anges inte alltid separat i bolagets bokföring. De redovisas under Övriga kostnader eller under Råvaror och förnödenheter (i vissa fall när personal hyrs in för produktionen) i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen.

Kostnader för inhyrd personal anges inte alltid separat i bolagets bokföring. De redovisas under Kostnad för sålda varor, Distributionskostnader, Administrationskostnader och/eller Övriga kostnader i den funktionsindelade resultaträkningen.

För statistiken över näringsgrenarna i grupperna 65.1 och 65.2 i Nace rev. 2

Kostnader för inhyrd personal anges inte alltid separat i bolagets bokföring, se post III.16 i artikel 34 i rådets direktiv 91/674/EEG.

För statistiken över kreditinstituts verksamhet i undergrupperna 64.19 och 64.92 i Nace rev. 2

Kostnader för inhyrd personal anges inte alltid separat i Övriga administrationskostnader enligt post 8 b i artikel 27 och post A.4 b i artikel 28 i direktiv 86/635/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Del av totala kostnader för inköp av varor och tjänster (13 11 0)

Kod

:

13 21 0

Benämning

:

Förändring i lager av varor och tjänster

Bilaga

:

III

Definition:

Förändring av lager (ökning eller minskning) är skillnaden mellan lagrets värde i början och slutet av referensperioden. Förändringen i lager kan mätas som värdet av det som införs i lagret minus värdet av det som förs ut och värdet av lagersvinn. Inventarierna redovisas till inköpspriset minus mervärdesskatt om det köpts från en annan enhet, och annars till produktionskostnaden.

I lagret (och i förändringar av lagret) kan följande uppdelning göras:

Lager av färdiga varor.

Lager av varor under tillverkning.

Lager av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling.

Lager av råvaror och förnödenheter.

Här ingår lager av färdiga varor eller varor under tillverkning som tillverkats av enheten och ännu inte sålts. Varorna omfattar varor under tillverkning som tillhör enheten, även om varorna i fråga innehas av tredje man. Omvänt ingår inte varor som förvaras vid enheten men som tillhör tredje man.

Här ingår även lager av varor och tjänster som köpts in med det enda syftet att sälja dem utan vidareförädling. Däremot ingår inte lager av varor och tjänster som levereras till tredje man på provisionsbasis. Produkter som köpts in för försäljning och lagras av tjänsteföretag kan omfatta varor (industriell utrustning för kontrakt om ”nyckelfärdiga” anläggningar, eller byggnader vid fastighetsutveckling osv.) samt tjänster (rätt att använda reklamutrymme, transport, logi osv.).

När tjänster lagras är de berörda tjänsterna resultatet av tjänsteverksamhet, rätt att använda fördefinierade tjänster, eller fysiskt stöd till tjänster.

Här ingår också lager av råvaror och förnödenheter, halvfabrikat, komponenter, energi, mindre verktyg som inte bokförs som tillgång samt tjänster som tillhör enheten.

Kopplingar till bolagets bokföring

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Förändring i lager av varor och tjänster kan beräknas med hjälp av följande poster:

Förändring av lager av färdiga varor och av varor under tillverkning

Del av Råvaror och förnödenheter

Del av Övriga externa kostnader

Del av Övriga rörelsekostnader

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Förändring i lager av varor och tjänster kan beräknas med hjälp av följande poster i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen:

Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete

Del av Råvaror och förnödenheter

Del av Övriga kostnader

Förändring i lager av varor och tjänster kan beräknas med hjälp av följande poster i den funktionsindelade resultaträkningen:

Del av Kostnad för sålda varor

Del av Distributionskostnader

Del av Administrationskostnader

Del av Övriga kostnader

Kopplingar till andra variabler

Förändring i lager av varor och tjänster används vid beräkningen av Förädlingsvärde till faktorkostnad (12 15 0) och andra aggregat och saldoposter.

Förändring i lager av varor och tjänster kan delas upp på olika typer av lager: i) Förändring i lager av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling (13 21 1), ii) Förändring i lager för färdigvaror av egentillverkning och varor under tillverkning (13 21 3) samt iii) Förändring i lager av råvaror och förnödenheter.

Kod

:

13 21 1

Benämning

:

Förändringar i lager av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling

Bilaga

:

III

Definition:

Denna variabel definieras som förändring av lagret till inköpspris, exklusive mervärdesskatt, från början av till och med slutet av referensperioden. Förändringar i lager kan mätas som värdet av produkter som införs i lagret för försäljning utan vidareförädling minus värdet av det som förs ut och värdet av svinn.

I dessa lager ingår varor och tjänster som köpts in med det enda syftet att sälja dem utan vidareförädling. Här ingår inte lager av varor och tjänster som levereras till tredje man på provisionsbasis.

Produkter som köpts in för försäljning och lagras av tjänsteföretag kan omfatta varor (industriell utrustning för kontrakt som rör ”nyckelfärdiga” anläggningar eller byggnader vid fastighetsutveckling osv.) samt tjänster (rätt att använda reklamutrymme, transport, logi osv.).

När tjänster lagras är de berörda tjänsterna resultatet av tjänsteverksamhet, rätt att använda fördefinierade tjänster, eller fysiskt stöd till tjänster.

Kopplingar till bolagets bokföring

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Förändring i lager av varor för försäljning utan vidareförädling anges inte alltid separat i bolagets bokföring. Den är en del av Råvaror och förnödenheter, Övriga externa kostnader samt Övriga rörelsekostnader.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Förändring i lager av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling anges inte alltid separat i bolagets bokföring. De redovisas under Råvaror och förnödenheter och Övriga kostnader i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen

Förändring i lager av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling anges inte alltid separat i bolagets bokföring. De redovisas under Kostnad för sålda varor och Övriga kostnader i den funktionsindelade resultaträkningen

Kopplingar till andra variabler

Förändring i lager av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling används för att beräkna Handelsmarginal vid försäljning av färdiga varor (12 13 0), Produktionsvärde (12 12 0) och andra aggregat och saldoposter.

Del av Förändring i lager av varor och tjänster (13 21 0)

Kod

:

13 21 3

Benämning

:

Förändring i lager för färdigvaror av egen tillverkning och varor under tillverkning

Bilaga

:

II och IV

Definition:

Denna variabel definieras som förändring av värdet av lagret av färdigvaror eller varor under tillverkning, som har tillverkats av enheten och ännu inte sålts, mellan den första och den sista dagen i referensperioden.

Varorna omfattar varor under tillverkning som tillhör enheten, även om varorna i fråga innehas av tredje man. Omvänt ingår inte varor som förvaras vid enheten men som tillhör tredje man.

Varorna värderas till produktionskostnad, och värderas före värdejusteringar (exempelvis nedskrivningar).

Kopplingar till bolagets bokföring

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Förändring i lager för färdigvaror av egen tillverkning och varor under tillverkning bokförs under posten Förändring av lager av färdiga varor och av varor under tillverkning.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Förändring i lager av färdigvaror och varor under tillverkning redovisas i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen som Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete

Förändring i lager av färdigvaror och varor under tillverkning redovisas under Kostnad för sålda varor i den funktionsindelade resultaträkningen

Kopplingar till andra variabler

Förändring i lager för färdigvaror av egentillverkning och varor under tillverkning används för att beräkna Produktionsvärde (12 12 0) och andra aggregat och saldoposter.

Del av Förändring i lager av varor och tjänster (13 21 0)

Kod

:

13 31 0

Benämning

:

Personalkostnader

Bilaga

:

I–VII

Definition:

Personalkostnader definieras som den totala ersättningen, kontant eller in natura, som en arbetsgivare betalar till arbetstagare (tillsvidareanställda, tidsbegränsat anställda och hemmaarbetande) för arbete som dessa utfört under referensperioden. Personalkostnaderna omfattar också skatter och sociala avgifter för de anställda som arbetsgivaren drar av vid källan samt arbetsgivarnas obligatoriska och frivilliga sociala avgifter.

Personalkostnaderna består av följande:

Löner och arvoden

Arbetsgivarens sociala avgifter

All ersättning som betalas ut under referensperioden ingår, oavsett om den betalas på grundval av arbetstid, resultat eller ackord, och oavsett om den betalas regelbundet eller inte. Här ingår alla gratifikationer, tillägg och bonus, ersättning utan juridiska förpliktelser, trettonde månadslöner (och liknande fast bonus), avgångsvederlag, tillägg för logi, transport och levnadskostnader och familj, provisioner, kompensation för närvaro, övertid, ersättning för obekväm arbetstid osv., samt skatter, sociala avgifter och andra belopp som arbetstagarna är skyldiga att erlägga och som arbetsgivaren drar av vid källan.

Här ingår också arbetsgivarens sociala avgifter. Dessa omfattar arbetsgivarens bidrag till system för ålderspension, sjukförsäkring, mödravård, försäkring för funktionshinder, arbetslöshet, olyckor och yrkesskador, familjetillägg samt andra system. Dessa kostnader ingår oavsett om de är lagstadgade, fastlagda i kollektivavtal, avtalsenliga eller frivilliga.

Betalningar för inhyrd personal räknas inte som en personalkostnad.

Kopplingar till bolagets bokföring

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Personalkostnaderna kan beräknas direkt med följande poster i bokföringen:

Personalkostnader, som är summan av posterna Löner och arvoden samt Sociala kostnader.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Personalkostnader kan beräknas direkt med Kostnader för ersättningar till anställda i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen.

Kostnader för ersättningar till anställda ingår i den ytterligare information som ska lämnas för den funktionsindelade resultaträkningen

Kopplingar till andra variabler

Personalkostnaderna grundas på

Löner (13 32 0)

+

Kostnader för sociala avgifter (13 33 0)

Personalkostnaderna används för att beräkna Rörelseresultat före avskrivningar (12 17 0) och andra aggregat och saldoposter.

Kod

:

13 32 0

Benämning

:

Löner

Bilaga

:

I–IV

Definition:

Löner definieras som den totala ersättningen, kontant eller in natura, till alla personer som står upptagna på lönelistan (inbegripet hemmaarbetande) för arbete som de utfört under redovisningsperioden, oavsett om ersättningen grundas på arbetstid, resultat eller ackord och om den betalas ut regelbundet eller inte.

I lönerna ingår värdet av alla sociala avgifter, inkomstskatt o.d. som ska betalas av den anställde även om det i praktiken är arbetsgivaren som drar av dem och betalar dem direkt till socialförsäkringssystem, skattemyndigheter o.d. för den anställdes räkning. I lönerna ingår däremot inte de sociala avgifter som arbetsgivaren ska betala.

Lönerna omfattar alla gratifikationer, bonusar, särskilda utbetalningar, trettonde månadslöner, avgångsvederlag, logi-, transport-, levnadskostnads- och familjetillägg, dricks, provision, närvaroarvoden osv. som de anställda får, samt skatter, sociala avgifter och andra belopp som de anställda ska betala och som arbetsgivaren drar av direkt från lönen. Löner som arbetsgivaren fortsätter att betala ut vid sjukdom, yrkesskada, mammaledighet eller permittering kan bokföras här eller som Kostnader för sociala avgifter, beroende på enhetens bokföringsrutiner.

Betalningar för personal från bemanningsföretag ingår inte i Löner.

Kopplingar till bolagets bokföring

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Löner bokförs under rubriken Löner och arvoden.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Löner redovisas under Kostnader för ersättningar till anställda i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen

Löner redovisas under Kostnader för ersättningar till anställda och ingår i den ytterligare information som ska lämnas för den funktionsindelade resultaträkningen

Kopplingar till andra variabler

Löner används vid beräkningen av Personalkostnader (13 31 0)

Kod

:

13 33 0

Benämning

:

Kostnader för sociala avgifter

Bilaga

:

I–IV

Definition:

Arbetsgivarens kostnader för sociala avgifter motsvarar de belopp arbetsgivarna erlägger för att för sina arbetstagare säkerställa rätten till sociala förmåner.

Arbetsgivarens kostnader för sociala avgifter omfattar arbetsgivarens bidrag till system för ålderspensioner, sjukförsäkring, mödravård, funktionshinder, arbetslöshet, yrkesskador och yrkessjukdomar, familjetillägg samt andra system.

Här ingår kostnaderna för alla anställda, inbegripet hemmaarbetande och lärlingar.

Här ingår avgifter för alla slags system, oavsett om dessa är lagstadgade, omfattas av kollektivavtal eller enskilda avtal eller är frivilliga. Löner som arbetsgivaren fortsätter att betala ut vid sjukdom, yrkesskada, mammaledighet eller permittering kan bokföras här eller som lön, beroende på enhetens bokföringsrutiner.

Kopplingar till bolagets bokföring

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Kostnader för sociala avgifter bokförs som Sociala kostnader.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Kostnader för sociala avgifter redovisas under Kostnader för ersättningar till anställda i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen

Kostnader för sociala avgifter redovisas under Kostnader för ersättningar till anställda och ingår i den ytterligare information som ska lämnas för den funktionsindelade resultaträkningen

Kopplingar till andra variabler

Kostnader för sociala avgifter används vid beräkningen av Personalkostnader (13 31 0)

Kod

:

13 41 1

Benämning

:

Kostnader för hyra och operationell leasing av varor

Bilaga

:

II och IV

Definition:

Kostnader för hyra omfattar alla utgifter för hyra av materiella varor under en period av mer än ett år.

Operationell leasing är sådan leasing varigenom det ansvar och de rättigheter som följer av äganderätten inte materiellt överförs till leasingtagaren. Vid operationell leasing förvärvar leasingtagaren rätten att använda en varaktig vara under en viss tid, som kan vara lång eller kort och inte nödvändigtvis bestämd i förväg. När leasingperioden löper ut förväntar sig uthyrarna att få tillbaka sin vara i ungefär samma skick som när de leasade den, bortsett från normal förslitning. Således omfattar leasingperioden inte hela eller en dominerande del av varans ekonomiska livstid. Betalningar för operationell leasing av varor är kostnaden för att använda de materiella tillgångar som enheten fått tillgång till genom sådana avtal.

Om allt ansvar och alla rättigheter som hör samman med äganderätten i praktiken men inte formellt överförs från uthyraren till leasingtagaren är leasingen finansiell. Vid finansiell leasing omfattar leasingperioden hela eller större delen av tillgångens ekonomiska livslängd. Vid slutet av leasingperioden har leasingtagaren ofta möjlighet att köpa tillgången till ett nominellt pris. Uthyraren behöver inte ha någon sakkunskap om varan i fråga. Uthyraren står inte för reparationer, underhåll eller ersättning. I regel väljer leasingtagaren varan, som levereras direkt från tillverkaren eller försäljaren. Uthyrarens roll är således rent finansiell. Variabel 13 41 1 bör inte innehålla några betalningar som rör finansiell leasing. Inköpspriset för varan i fråga bör redovisas under Bruttoinvesteringar vid tiden för förvärvet av varan.

Kopplingar till bolagets bokföring

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Kostnader för hyra och operationell leasing av varor anges inte alltid separat i bolagets bokföring. De är en del av Övriga externa kostnader och Övriga rörelsekostnader.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Kostnader för hyra och operationell leasing av varor anges inte alltid separat i bolagets bokföring. De redovisas under Övriga kostnader i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen.

Kostnader för hyra och operationell leasing av varor anges inte alltid separat i bolagets bokföring. De redovisas under Övriga kostnader i den funktionsindelade resultaträkningen.

Kopplingar till andra variabler

Del av Totala kostnader för inköp av varor och tjänster (13 11 0)

Kod

:

15 11 0

Benämning

:

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Bilaga

:

I–IV, VI och VII

Definition:

Investeringar under referensperioden i alla materiella tillgångar. Här ingår nya och befintliga kapitalvaror, oavsett om de köpts in från tredje man, förvärvats genom ett finansiellt leasingkontrakt (dvs. rätten att använda en tillgång i utbyte mot hyresbetalningar under en förutbestämd och jämförelsevis lång period) eller tillverkats för egen användning (dvs. arbete för egen räkning som har redovisats under tillgångar), med en ekonomisk livslängd om mer än ett år, inbegripet icke-tillverkade materiella tillgångar såsom mark. Gränsen för den ekonomiska livslängden för en vara som kan bokföras som tillgång kan ökas i enlighet med bolagets bokföringsrutiner om dessa innebär en längre ekonomisk livslängd än den gräns på ett år som anges ovan.

Alla investeringar värderas före (dvs. som brutto av) värdejusteringar, och innan man drar av inkomst från avyttringar. Inköpta varor värderas till inköpspris, dvs. inbegripet kostnader för transport och installation, avgifter, skatter samt andra kostnader för överlåtelse. Värdet på de varor som förvärvats genom finansiell leasing motsvarar varans marknadsvärde om den hade köpts enbart det år som den förvärvades. Detta värde anges i princip i avtalet, eller uppskattas annars som summan av den del av delbetalningarna som täcker kapitalkostnaden. Den del av delbetalningarna som motsvarar räntebetalningarna ingår inte. Egentillverkade materiella tillgångar värderas till produktionskostnaden. Tillgångar som förvärvats genom omstruktureringar (såsom fusioner, uppköp, delningar eller avstyckningar) ingår inte. Inköp av mindre verktyg som inte bokförs som tillgång hänförs till löpande utgifter.

Här ingår också alla tillägg, ändringar, förbättringar och renoveringar som ökar livslängden eller produktionskapaciteten hos kapitalvaror.

Kostnader för löpande underhåll ingår inte, och inte heller värdet av och löpande utgifter för kapitalvaror som hyrs eller leasas. Årsbetalningar för tillgångar som används under finansiell leasing ingår inte. Investeringar i immateriella och finansiella tillgångar ingår inte.

Finansiell leasing kännetecknas dessutom av att allt ansvar och alla rättigheter som hör samman med äganderätten i praktiken men inte formellt överförs från uthyraren till leasingtagaren. Leasingperioden omfattar hela eller större delen av tillgångens ekonomiska livslängd. Vid slutet av leasingperioden har leasingtagaren ofta möjlighet att köpa tillgången till ett nominellt pris. Uthyrarens roll är rent finansiell.

När det gäller bokföring av investeringar där fakturering, leverans, betalning, och första användning av varan kan ske under olika referensperioder föreslås följande metod som mål:

Investeringar bokförs när äganderätten överlåts till den enhet som avser att använda dem. Varor som förvärvas genom finansiell leasing ska redovisas vid den tidpunkt när tillgången levereras till leasingtagaren. Egentillverkning som bokförs som tillgång bokförs när den tillverkas. När det gäller bokföring av investeringar som görs i särskiljbara steg bör varje delinvestering bokföras under den referensperiod när den görs.

I praktiken är detta kanske inte möjligt, och bolagets bokföringsrutiner kan medföra att följande approximationer till den ovanstående metoden måste användas:

i)

Investeringar bokförs under den referensperiod när de görs.

ii)

Investeringar bokförs under den referensperiod när de tas i bruk i produktionsprocessen.

iii)

Investeringar bokförs under den referensperiod när de faktureras.

iv)

Investeringar bokförs under den referensperiod när de betalas.

Kopplingar till bolagets bokföring

Investeringar redovisas inte i balansräkningen. Däremot redovisas tillägg, avyttringar och överlåtelser av alla fasta tillgångar samt värdejusteringar av dem i balansräkningen eller i noterna till bokföringen.

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Materiella anläggningstillgångar bokförs som Anläggningstillgångar – materiella anläggningstillgångar. Värdet av materiella anläggningstillgångar som förvärvats genom finansiell leasing omnämns inte i det fjärde redovisningsdirektivet. Däremot är det tillåtet enligt vissa nationella bokföringsrutiner att bokföra dessa varor som tillgångar i balansräkningen.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Materiella anläggningstillgångar bokförs som Materiella anläggningstillgångar. Uppgifter om finansiell leasing måste ges separat i bolagets bokföring.

Kopplingar till andra variabler

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar grundas på

Bruttoinvesteringar i mark (15 12 0)

+

Bruttoinvesteringar i befintliga byggnader och anläggningar (15 13 0)

+

Bruttoinvesteringar i ny-, till- och ombyggnader (15 14 0)

+

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier (15 15 0)

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar kan vara större än summan av 15120+15130+15140+15150 eftersom det finns tillgångar som konst, skog, fruktodlingar, boskap osv. som inte kan bokföras under någon av kategorierna av materiella anläggningstillgångar.

Kod

:

15 12 0

Benämning

:

Bruttoinvesteringar i mark

Bilaga

:

II–IV

Definition:

I denna variabel ingår förutom mark underjordiska fyndigheter, skog och vattendrag. När mark köps in med befintliga byggnader och värdet av de båda delarna inte kan särskiljas, bokförs det totala beloppet under denna rubrik om man uppskattar att markens värde överskrider de befintliga byggnadernas värde. Om de befintliga byggnadernas värde uppskattas överskrida markens, bokförs det totala beloppet under Bruttoinvesteringar i befintliga byggnader och anläggningar (15 13 0). Här ingår också mark som enbart förbättras genom planering, rördragning eller anläggning av stigar eller vägar. Mark som förvärvats genom omstruktureringar (såsom fusioner, uppköp, delningar eller avstyckningar) ingår inte.

Kopplingar till bolagets bokföring

Investeringar redovisas inte i balansräkningen. Däremot redovisas tillägg, avyttringar och överlåtelser av alla fasta tillgångar samt värdejusteringar av dem i balansräkningen eller i noterna till bokföringen.

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Mark redovisas inte separat i förteckningen över materiella tillgångar under Anläggningstillgångar – materiella anläggningstillgångar – mark och byggnader i bolagets bokföring. Den del som rör byggnader bör dras av från detta belopp. En del av förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar ska räknas med om de rör mark.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Bruttoinvesteringar i mark redovisas inte separat i bolagets bokföring utan ingår i Materiella anläggningstillgångar.

Kopplingar till andra variabler

Del av Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (15 11 0)

Kod

:

15 13 0

Benämning

:

Bruttoinvesteringar i befintliga byggnader och anläggningar

Bilaga

:

II–IV

Definition:

Investeringen omfattar kostnader för befintliga byggnader (som har använts tidigare) och anläggningar som förvärvats under referensperioden. När mark köps in med befintliga byggnader och värdet av de två delarna inte kan särskiljas, bokförs det totala beloppet under denna rubrik om man uppskattar att de befintliga byggnadernas värde överskrider markens värde. Om markens värde bedöms överskrida de befintliga byggnadernas värde, bokförs det totala beloppet under Bruttoinvesteringar i mark (15 12 0). Inköp av nya byggnader som aldrig använts ingår inte. Befintliga byggnader och anläggningar som förvärvats genom omstruktureringar (såsom fusioner, uppköp, delningar eller avstyckningar) ingår inte.

Kopplingar till bolagets bokföring

Investeringar redovisas inte i balansräkningen. Däremot redovisas tillägg, avyttringar och överlåtelser av alla fasta tillgångar samt värdejusteringar av dem i balansräkningen eller i noterna till bokföringen.

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Bruttoinvesteringar i befintliga byggnader och anläggningar redovisas inte separat i förteckningen över materiella tillgångar under Anläggningstillgångar – materiella anläggningstillgångar – mark och byggnader i bolagets bokföring. Den del som rör mark respektive ny-, till- och ombyggnader bör dras av från detta belopp. En del av förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar ska räknas med om de rör befintliga byggnader och anläggningar.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Bruttoinvesteringar i befintliga byggnader och anläggningar redovisas inte separat i bolagets bokföring utan ingår i Materiella anläggningstillgångar.

Kopplingar till andra variabler

Del av Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (15 11 0)

Kod

:

15 14 0

Benämning

:

Bruttoinvesteringar i ny-, till- och ombyggnader

Bilaga

:

II–IV

Definition:

Denna variabel omfattar utgifter under referensperioden för ny-, till- och ombyggnader. Inköp av nya byggnader som aldrig använts tidigare ingår. Här ingår också alla tillägg, ändringar, förbättringar och renoveringar som ökar byggnadernas livslängd eller produktivitet.

Här ingår permanenta installationer såsom vattenledningar, centralvärme, luftkonditionering, belysning osv., samt byggnadsutgifter för oljekällor (borrning), gruvor i drift, rörledningar, kraftledningar, gasledningar, järnvägsspår, hamninstallationer, vägar, broar, viadukter, avlopp och andra förbättringar av anläggningen. Kostnader för löpande underhåll ingår inte.

Kopplingar till bolagets bokföring

Investeringar redovisas inte i balansräkningen. Däremot redovisas tillägg, avyttringar och överlåtelser av alla fasta tillgångar samt värdejusteringar av dem i balansräkningen eller i noterna till bokföringen.

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Bruttoinvesteringar i ny-, till- och ombyggnader redovisas inte separat i förteckningen över materiella tillgångar under Anläggningstillgångar – materiella anläggningstillgångar – mark och byggnader i bolagets bokföring. Den del som rör mark och befintliga byggnader och anläggningar bör dras av från detta belopp. En del av förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar ska räknas med om de rör ny-, till- och ombyggnader.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Bruttoinvesteringar i ny-, till- och ombyggnader redovisas inte separat i bolagets bokföring utan ingår i Materiella anläggningstillgångar.

Kopplingar till andra variabler

Del av Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (15 11 0)

Kod

:

15 15 0

Benämning

:

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier

Bilaga

:

II–IV

Definition:

Denna variabel omfattar maskiner (kontorsmaskiner osv.), specialfordon som används inom anläggningen, övriga maskiner och inventarier, alla fordon och fartyg som används utanför anläggningen, t.ex. bilar, nyttofordon och lastbilar samt specialfordon av alla slag, fartyg, järnvägsvagnar osv. som förvärvats nya eller begagnade under referensperioden. Maskiner och inventarier som förvärvats genom omstruktureringar (såsom fusioner, uppköp, delningar eller avstyckningar) ingår inte. Här ingår också alla tillägg, ändringar, förbättringar och renoveringar som ökar utrustningens livslängd eller produktivitet. Kostnader för löpande underhåll ingår inte.

Kopplingar till bolagets bokföring

Investeringar redovisas inte i balansräkningen. Däremot redovisas tillägg, avyttringar och överlåtelser av alla fasta tillgångar samt värdejusteringar av dem i balansräkningen eller i noterna till bokföringen.

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier redovisas i förteckningen över materiella tillgångar under Anläggningstillgångar – materiella anläggningstillgångar – tekniska anläggningar och maskiner samt övriga anläggningar, verktyg och inventarier i bolagets bokföring. En del av förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar ska räknas med om de rör maskiner och inventarier.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier redovisas inte separat i bolagets bokföring utan ingår i Materiella anläggningstillgångar. En del av förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar ska räknas med om de rör maskiner och inventarier.

Kopplingar till andra variabler

Del av Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (15 11 0)

Kod

:

15 21 0

Benämning

:

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Bilaga

:

II–IV

Definition:

Försäljning av materiella anläggningstillgångar omfattar värdet av befintliga materiella anläggningstillgångar som säljs till tredje man. Försäljning av kapitalvaror värderas till det pris som faktiskt erhålls, och inte till det bokförda värdet, efter det att säljarens eventuella kostnader för överlåtelsen dragits av. Värdejusteringar och avyttringar på annat sätt än genom försäljning ingår inte.

Kopplingar till bolagets bokföring

Försäljning av anläggningstillgångar redovisas inte i balansräkningen. Däremot anges alla tillägg, avyttringar och överföringar av fasta tillgångar samt värdejusteringar av dem i balansräkningen eller i noterna till bokföringen.

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Materiella anläggningstillgångar redovisas som Anläggningstillgångar – materiella anläggningstillgångar i bolagets bokföring.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Materiella anläggningstillgångar redovisas som Materiella anläggningstillgångar.

Kod

:

15 42 0

Benämning

:

Bruttoinvesteringar i koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter

Bilaga

:

II

Definition:

Investeringar i koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter anses vara immateriella tillgångar endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna med tillgången kommer att komma företaget till godo och om kostnaden för tillgången kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Detta gäller oavsett om en immateriell tillgång förvärvats externt eller upparbetats internt.

En koncession är ett tillstånd att bedriva en viss verksamhet eller näring med viss ensamrätt för verksamheten inom ett bestämt geografiskt område. Koncessioner kan ges för att bedriva verksamhet på vissa idrottsarenor eller i offentliga parker, liksom för allmännyttiga tjänster som vattenförsörjning. Innehavaren av koncessionen – koncessionshavaren – är en självständig näringsidkare som betalar antingen en fast avgift eller en procentandel av intäkterna, eller bådadera, till den myndighet som har rätt att ge ensamrätten för ett visst område eller en viss anläggning. En koncession kan innebära att koncessionshavaren får rätt att använda en redan befintlig infrastruktur som krävs för en viss verksamhet (t.ex. vattenledningsnätet i en stad).

Ett patent är ett industriellt rättsskydd som ger innehavaren ensamrätt att exploatera en uppfinning kommersiellt på ett visst område och under en viss tid. Patentet ger innehavaren rätt att hindra andra från att bl.a. tillverka, använda eller sälja en sådan uppfinning utan tillstånd. Innehavaren får ensamrätt att utnyttja uppfinningen mot att de tekniska detaljerna offentliggörs. För att uppfinningen ska vara patenterbar krävs att den är ny, har uppfinningshöjd och kan tillgodogöras industriellt.

En licensgivare kan ge tillstånd att inom ramen för de immateriella rättigheterna göra någonting (t.ex. kopiera programvara eller använda en patentskyddad uppfinning) utan risk för att licensgivaren vidtar åtgärder med hänvisning till immaterialrättsintrång. En immaterialrättslig licens består vanligtvis av flera komponenter, t.ex. bestämmelser om giltighetstid, geografiskt område, eventuellt förnyande, samt andra begränsningar som är avgörande för licensgivaren.

Ett varumärke är ett kännetecken som kan återges grafiskt. Det är ett konkurrensverktyg som industrin och företagen kan använda för att locka till sig och behålla kunder genom att särskilja sina varor och tjänster från konkurrenternas.

Ett varumärke används för att särskilja en vara eller en tjänst från andra varor och tjänster. Varumärken kan vara två- eller tredimensionella och bestå av ord, bilder, färger, ljud osv.

Kopplingar till bolagets bokföring

Investeringar redovisas inte i balansräkningen. Däremot redovisas tillägg, avyttringar och överlåtelser av alla fasta tillgångar samt värdejusteringar av dem i balansräkningen eller i noterna till bokföringen.

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter redovisas som Anläggningstillgångar – immateriella anläggningstillgångar i bolagets bokföring.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter redovisas som Immateriella tillgångar i bolagets bokföring.

Kod

:

15 44 1

Benämning

:

Investeringar i inköpt programvara

Bilaga

:

II, IV

Definition:

Investeringar i inköpt programvara anses vara immateriella tillgångar endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna med tillgången kommer att komma företaget till godo och om kostnaden för tillgången kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Om programvaruinköpen inte uppfyller dessa villkor anses det vara en kostnad när den uppkommer och ingår i värdet för variabel 13 11 0 Totala kostnader för inköp av varor och tjänster.

Investeringarna i inköpt programvara utgörs av inköpspriset, inklusive eventuella tullavgifter vid import och icke återbetalningsbara omsättningsskatter, samt eventuella utgifter för att färdigställa tillgången för dess avsedda användning. I utgifter för att färdigställa tillgången för dess avsedda användning ingår exempelvis arvoden för installation. Eventuella rabatter dras av då anskaffningsvärdet fastställs.

Kopplingar till bolagets bokföring

Investeringar redovisas inte i balansräkningen. Däremot redovisas tillägg, avyttringar och överlåtelser av alla fasta tillgångar samt värdejusteringar av dem i balansräkningen eller i noterna till bokföringen.

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Investeringar i inköpt programvara bokförs som Anläggningstillgångar – immateriella anläggningstillgångar.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Investeringar i inköpt programvara bokförs som Immateriella tillgångar.

Kod

:

16 11 0

Benämning

:

Antal sysselsatta

Bilaga

:

I–VII

Definition:

Antal sysselsatta definieras som det totala antalet personer som arbetar i observationsenheten (inbegripet arbetande ägare, delägare som regelbundet arbetar i enheten samt obetald familjearbetskraft som regelbundet arbetar i enheten), samt personer som arbetar utanför enheten men tillhör den och får betalt av den (t.ex. försäljare, leveranspersonal, reparatörer och underhållspersonal). I antal sysselsatta ska även personer som är frånvarande under kortare tid (t.ex. på grund av sjukledighet, semester eller särskild ledighet) och strejkande räknas in, men inte de som är frånvarande på obestämd tid. Här ingår också deltidsarbetande som betraktas som sådana enligt det berörda landets lagstiftning och som hör till enhetens avlönade personal, samt avlönade säsongsarbetande, lärlingar, praktikanter och hemarbetande.

Antalet sysselsatta omfattar inte personer som tillhandahålls enheten av andra företag, personer som utför reparations- och underhållsarbeten vid observationsenheten för andra företags räkning, eller dem som fullgör obligatorisk militärtjänst.

Med obetald familjearbetskraft avses personer som bor tillsammans med enhetens ägare och arbetar regelbundet för enheten men inte har något anställningsavtal och inte får något fastlagt belopp för det arbete de utför. Detta omfattar endast de personer som inte är löneanställda vid en annan enhet där de har sin huvudsysselsättning.

Anm.

:

Observera att det nödvändigt att ange huruvida frivillig arbetskraft räknats med under denna rubrik eller inte för att det ska vara möjligt att bedöma om uppgifterna är jämförbara.

Antal sysselsatta avser antalet fysiska personer och mäts som ett årsmedelvärde baserat åtminstone på data för varje kvartal av året, med undantag för statistik över verksamhet i avsnitt 3 i bilagorna V, VI och VII till förordning (EG) nr 295/2008 för vilken beräkningen kan göras utifrån data som samlats in mer sällan.

Kopplingar till bolagets bokföring

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Antalet sysselsatta redovisas i noterna till bolagets bokföring (artikel 43.1 led 9).

Kopplingar till andra variabler

Antalet sysselsatta kan delas upp i Antal anställda (16 13 0) och Antal oavlönade sysselsatta (16 12 0).

Kod

:

16 11 1

Benämning

:

Antal sysselsatta uppdelat efter kategori av kreditinstitut

Bilaga

:

VI

Definition:

Antal sysselsatta (se variabel 16 11 0) uppdelas efter kategori av kreditinstitut enligt följande: Banker med oktroj, Specialiserade kreditinstitut och Andra kreditinstitut. Denna uppdelning gör det möjligt att fördela kategorierna av kreditinstitut på de relevanta undergrupperna i Nace rev. 2.

Kopplingar till andra variabler

Antal sysselsatta uppdelat efter kategori av kreditinstitut är en ytterligare uppdelning av Antal sysselsatta (16 11 0).

Kod

:

16 11 2

Benämning

:

Antal sysselsatta kvinnor

Bilaga

:

VI

Definition:

Antal sysselsatta (se variabel 16 11 0) av kvinnligt kön.

Kopplingar till andra variabler

Antal sysselsatta kvinnor är en del av Antal sysselsatta (16 11 0).

Kod

:

16 12 0

Benämning

:

Antal oavlönade sysselsatta

Bilaga

:

I–IV och VI

Definition:

Antal oavlönade sysselsatta definieras som antalet personer som arbetar regelbundet i observationsenheten och som inte får någon ersättning i form av lön, arvode, gratifikationer, ackordslön eller naturaförmåner (obetald familjearbetskraft, arbetande ägare som inte får någon ersättning i form av lön osv.).

Kopplingar till andra variabler

Antal oavlönade sysselsatta (16 12 0) beräknas som skillnaden mellan Antal sysselsatta (16 11 0) och Antal anställda (16 13 0).

Kod

:

16 13 0

Benämning

:

Antal anställda

Bilaga

:

I–IV och VI

Definition:

Antal anställda definieras som antalet personer som arbetar för en arbetsgivare, som har ett anställningsavtal och som får ersättning i form av lön, arvode, gratifikationer, ackordslön eller naturaförmåner. (Alla personer för vilka betalningar bokförs under Personalkostnader i företagets resultaträkning ska ingå, även om det i vissa fall inte finns något anställningsavtal.)

Ett anställningsförhållande föreligger endast när det finns en överenskommelse, formell eller informell, mellan ett företag och en person, normalt frivilligt ingången av bägge parter, enligt vilken personen arbetar för företaget mot ersättning kontant eller in natura.

En arbetstagare anses vara löntagare vid en viss enhet om han eller hon får lön från enheten, oavsett var arbetet utförs (i eller utanför produktionsenheten). Personal från ett bemanningsföretag anses vara anställda av bemanningsföretaget och inte av den enhet (kund) hos vilken de arbetar.

Bland annat följande anses vara anställda:

Avlönade arbetande ägare.

Studerande som formellt förbundit sig att bidra till enhetens produktionsprocess mot ersättning och/eller utbildning.

Anställda som anställts enligt ett avtal som utformats särskilt för att uppmuntra rekrytering av arbetslösa.

Hemarbetande, förutsatt att det finns en uttrycklig överenskommelse om att den hemarbetande ska avlönas på grundval av utfört arbete och förutsatt att de är upptagna på lönelistan.

Antal anställda omfattar deltidsarbetande, säsongsarbetande, strejkande och kortvarigt frånvarande, men inbegriper inte personer som är frånvarande under lång tid.

Antalet anställda inbegriper inte volontärer.

Antalet anställda beräknas på samma sätt som Antal sysselsatta, dvs. antalet fysiska personer mätt som ett årsmedelvärde baserat på data för åtminstone varje kvartal av året, med undantag för statistik över verksamhet i avsnitt 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 295/2008 för vilken beräkningen kan göras utifrån data som samlats in mer sällan.

Kopplingar till andra variabler

Del av Antal sysselsatta (16 11 0)

Kod

:

16 13 6

Benämning

:

Antal kvinnliga anställda

Bilaga

:

VI

Definition:

Antal anställda (se variabel 16 13 0) av kvinnligt kön.

Kopplingar till andra variabler

Antal kvinnliga anställda är en del av variabeln Antal anställda (16 13 0).

Kod

:

16 14 0

Benämning

:

Antal anställda helårspersoner

Bilaga

:

I–IV och VI

Definition:

Antalet anställda, omräknat till heltidsekvivalenter.

Uppgifter om antalet personer som arbetar kortare än den normala arbetstiden för en heltidsarbetande helårsanställd ska räknas om till motsvarande antal heltidstjänster, med beaktande av arbetstiden för en heltidsarbetande helårsanställd. Det är det totala antalet arbetade timmar delat med årsgenomsnittet av arbetade timmar i heltidsarbete på det ekonomiska territoriet. Eftersom längden på heltidsarbeten har ändrats över tiden och varierar mellan olika branscher, måste det finnas metoder för att fastställa den genomsnittliga andelen och det genomsnittliga antalet timmar i arbeten på mindre än heltid inom varje grupp av arbeten. En normal heltidsvecka måste först beräknas för varje grupp av arbeten. Om möjligt kan en grupp av arbeten fastställas inom en bransch med avseende på kön och (eller) arbetets art. Arbetstimmar som fastställts i avtal utgör för anställda det lämpliga kriteriet för att bestämma dessa tal. Helårsekvivalenter beräknas separat för varje grupp av arbeten, varefter de summeras.

I denna kategori ingår personer som arbetar kortare än en normal arbetsdag, färre än det normala antalet arbetsdagar i veckan eller färre än det normala antalet veckor eller månader om året. Omräkningen ska göras på grundval av det antal timmar, dagar, veckor eller månader då arbete utförts.

Kopplingar till andra variabler

Antal arbetade timmar (16 15 0) kan användas vid omräkningen av Antal anställda (16 13 0) till helårspersoner.

Kod

:

16 15 0

Benämning

:

Antal arbetade timmar

Bilaga

:

II och IV

Definition:

Det totala antalet arbetade timmar utgörs av det sammanlagda antalet timmar som faktiskt arbetats för observationsenhetens produktion under referensperioden.

I denna variabel ingår inte timmar som avlönats men som i själva verket inte arbetats, t.ex. under semester, helgdagar eller sjukledighet. Här ingår inte heller måltidsraster eller restid mellan hemmet och arbetsplatsen.

I variabeln ingår timmar under vilka det faktiskt arbetats under normal arbetstid, övertid, tid som tillbringas på arbetsplatsen med uppgifter som förberedelser inför arbetet, samt tid som motsvarar kortare vilopauser på arbetsplatsen.

Om det exakta antalet faktiskt utförda arbetstimmar inte är känt, kan det uppskattas med utgångspunkt i det teoretiska antalet arbetstimmar och den genomsnittliga frånvaron (sjukdom, mammaledighet osv.).

Kopplingar till andra variabler

Antal arbetade timmar kan användas vid omräkningen av Antal anställda (16 13 0) till Antal anställda helårspersoner (16 14 0).

Kod

:

16 91 0

Benämning

:

Antal sysselsatta i populationen aktiva företag under t

Bilaga

:

IX

Definition:

Antal sysselsatta definieras som det totala antalet personer som arbetar i observationsenheten (inbegripet arbetande ägare, delägare som regelbundet arbetar i enheten samt obetald familjearbetskraft), samt personer som arbetar utanför enheten men tillhör den och får betalt av den (t.ex. försäljare, leveranspersonal, reparatörer och underhållspersonal). I antal sysselsatta ska även personer som är frånvarande under kortare tid (t.ex. på grund av sjukledighet, semester eller särskild ledighet) och strejkande räknas in, men inte de som är frånvarande på obestämd tid. Här ingår också deltidsarbetande som betraktas som sådana enligt det berörda landets lagstiftning och som hör till enhetens avlönade personal, samt avlönade säsongsarbetande, lärlingar, praktikanter och hemarbetande.

Antalet sysselsatta omfattar inte personer som tillhandahålls enheten av andra företag, personer som utför reparations- och underhållsarbeten vid observationsenheten för andra företags räkning, eller dem som fullgör obligatorisk militärtjänst.

Med obetald familjearbetskraft avses personer som bor tillsammans med enhetens ägare och arbetar regelbundet för enheten men inte har något anställningsavtal och inte får något fastlagt belopp för det arbete de utför. Detta omfattar endast de personer som inte är löneanställda vid en annan enhet där de har sin huvudsysselsättning.

Anm.

:

Observera att det nödvändigt att ange huruvida frivillig arbetskraft räknats med under denna rubrik eller inte för att det ska vara möjligt att bedöma om uppgifterna är jämförbara.

Kod

:

16 91 1

Benämning

:

Antal anställda i populationen aktiva företag under t

Bilaga

:

IX

Definition:

Antal anställda definieras som antalet personer som arbetar för en arbetsgivare, som har ett anställningsavtal och som får ersättning i form av lön, arvode, gratifikationer, ackordslön eller naturaförmåner.

Ett anställningsförhållande föreligger endast när det finns en överenskommelse, formell eller informell, mellan ett företag och en person, normalt frivilligt ingången av bägge parter, enligt vilken personen arbetar för företaget mot ersättning kontant eller in natura.

En arbetstagare anses vara löntagare vid en viss enhet om han eller hon får lön från enheten, oavsett var arbetet utförs (i eller utanför produktionsenheten). Personal från ett bemanningsföretag anses vara anställda av bemanningsföretaget och inte av den enhet (kund) hos vilken de arbetar.

Bland annat följande anses vara anställda:

Avlönade arbetande ägare.

Studerande som formellt förbundit sig att bidra till enhetens produktionsprocess mot ersättning och/eller utbildning.

Anställda som anställts enligt ett avtal som utformats särskilt för att uppmuntra rekrytering av arbetslösa.

Hemarbetande, förutsatt att det finns en uttrycklig överenskommelse om att den hemarbetande ska avlönas på grundval av utfört arbete och förutsatt att de är upptagna på lönelistan.

Antal anställda omfattar deltidsarbetande, säsongsarbetande, strejkande och kortvarigt frånvarande, men inbegriper inte personer som är frånvarande under lång tid.

Antalet anställda inbegriper inte volontärer.

Antal anställda beräknas på samma sätt som antal sysselsatta, nämligen som antalet arbetstillfällen, och mäts som ett årsmedelvärde.

Kod

:

16 92 0

Benämning

:

Antal sysselsatta i populationen nystartade företag under t

Bilaga

:

IX

Definition:

Antal sysselsatta definieras på samma sätt som i variabel 16 91 0. Populationen nystartade företag definieras på samma sätt som nyetableringar i variabel 11 92 0.

Kod

:

16 92 1

Benämning

:

Antal anställda i populationen nystartade företag under t

Definition:

Antal anställda definieras på samma sätt som i variabel 16 91 1. Populationen nystartade företag definieras på samma sätt som nyetableringar i variabel 11 92 0.

Kod

:

16 93 0

Benämning

:

Antal sysselsatta i populationen nedlagda företag under t

Bilaga

:

IX

Definition:

Antal sysselsatta definieras på samma sätt som i variabel 16 91 0. Populationen nedlagda företag definieras på samma sätt som i variabel 11 93 0.

Kod

:

16 93 1

Benämning

:

Antal anställda i populationen nedlagda företag under t

Bilaga

:

IX

Definition:

Antal anställda definieras på samma sätt som i variabel 16 91 1. Populationen nedlagda företag definieras på samma sätt som i variabel 11 93 0.

Kod

:

16 94 1

Benämning

:

Antal sysselsatta i populationen nystartade företag under t-1 som överlevt till t

Kod

:

16 94 2

Benämning

:

Antal sysselsatta i populationen nystartade företag under t-2 som överlevt till t

Kod

:

16 94 3

Benämning

:

Antal sysselsatta i populationen nystartade företag under t-3 som överlevt till t

Kod

:

16 94 4

Benämning

:

Antal sysselsatta i populationen nystartade företag under t-4 som överlevt till t

Kod

:

16 94 5

Benämning

:

Antal sysselsatta i populationen nystartade företag under t-5 som överlevt till t

Bilaga

:

IX

Definition:

Antal sysselsatta definieras på samma sätt som i variabel 16 91 0. Populationen nystartade företag definieras på samma sätt som nyetableringar i variabel 11 92 0. Överlevnad definieras på samma sätt som i variablerna 11 94 1–11 94 5.

Kod

:

16 95 1

Benämning

:

Antal sysselsatta under etableringsåret i populationen nystartade företag under t-1 som överlevt till t

Kod

:

16 95 2

Benämning

:

Antal sysselsatta under etableringsåret i populationen nystartade företag under t-2 som överlevt till t

Kod

:

16 95 3

Benämning

:

Antal sysselsatta under etableringsåret i populationen nystartade företag under t-3 som överlevt till t

Kod

:

16 95 4

Benämning

:

Antal sysselsatta under etableringsåret i populationen nystartade företag under t-4 som överlevt till t

Kod

:

16 95 5

Benämning

:

Antal sysselsatta under etableringsåret i populationen nystartade företag under t-5 som överlevt till t

Bilaga

:

IX

Definition:

Antal sysselsatta definieras på samma sätt som i variabel 16 91 0. Populationen nystartade företag definieras på samma sätt som nyetableringar i variabel 11 92 0. Överlevnad definieras på samma sätt som i variablerna 11 94 1–11 94 5.

Kod

:

17 32 0

Benämning

:

Antal detaljhandelsbutiker

Bilaga

:

III

Definition:

Detta är det totala antalet detaljhandelsbutiker som företaget driver, antingen ägda eller hyrda. Butiker definieras som fasta försäljningslokaler som kunderna går in i för att göra sina inköp. Detaljhandelsbutiker ska klassificeras i grupperna 47.1–47.7 i Nace rev. 2.

Kopplingar till andra variabler

Del av Antal arbetsställen (11 21 0)

Kod

:

17 33 1

Benämning

:

Försäljningsyta

Bilaga

:

III

Definition:

Med försäljningsyta menas den uppskattade ytan (i m2) i den del av företagets lokaler som ägnas åt försäljning och visning, dvs.

den totala yta kunderna har tillträde till, inbegripet provrum,

yta för diskar och fönster,

den yta bakom diskarna som expediterna använder.

Försäljningsytan omfattar inte kontor, utrymmen för lager och förberedelser, verkstäder, trapphus, kapprum eller andra serviceutrymmen.

Kod

:

18 10 0

Benämning

:

Omsättning från jordbruk, skogsbruk, fiske och industriell verksamhet

Bilaga

:

III

Definition:

Den del av omsättningen som härrör från verksamhet som klassificeras i avdelningarna A–F i Nace rev. 2.

Omsättning som härrör från återförsäljning av varor och tjänster som köpts in för försäljning utan vidareförädling ingår inte.

Kopplingar till bolagets bokföring

Omsättning från jordbruk, skogsbruk, fiske och industriell verksamhet anges inte separat i bolagets bokföring.

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Den är en del av nettoomsättningen.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Den är en del av intäkterna.

Kopplingar till andra variabler

Del av Omsättning (12 11 0)

Kod

:

18 11 0

Benämning

:

Omsättning från huvudverksamheten på tresiffrig nivå i Nace rev. 2.

Bilaga

:

II och IV

Definition:

Den del av omsättningen som härrör från enhetens huvudverksamhet. Enhetens huvudverksamhet ska fastställas enligt bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen.

Omsättning som härrör från försäljning av varor och tjänster som varit föremål för ett underleverantörsförhållande ingår. Omsättning som härrör från återförsäljning av varor och tjänster som köpts in för försäljning utan vidareförädling ingår inte.

Kopplingar till bolagets bokföring

Omsättning från huvudverksamheten på tresiffrig nivå i Nace rev. 2 anges inte separat i bolagets bokföring.

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Den är en del av nettoomsättningen.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Den är en del av intäkterna.

Kopplingar till andra variabler

Del av Omsättning (12 11 0)

Kod

:

18 12 0

Benämning

:

Omsättning från industriell verksamhet

Bilaga

:

II

Definition:

Den del av omsättningen som härrör från verksamhet som klassificeras i avdelningarna B–F i Nace rev. 2.

Omsättning som härrör från försäljning av varor och tjänster som varit föremål för ett underleverantörsförhållande ingår. Omsättning som härrör från återförsäljning av varor och tjänster som köpts in för försäljning utan vidareförädling ingår inte.

Kopplingar till bolagets bokföring

Omsättning från industriell verksamhet anges inte separat i bolagets bokföring.

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Den är en del av nettoomsättningen.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Den är en del av intäkterna.

Kopplingar till andra variabler

Del av Omsättning (12 11 0)

Del av Omsättning från jordbruk, skogsbruk, fiske och industriell verksamhet (18 10 0)

Kod

:

18 12 1

Benämning

:

Omsättning från industriell verksamhet utom byggverksamhet

Bilaga

:

IV

Definition:

Den del av omsättningen som härrör från verksamhet som klassificeras i avdelningarna B–E i Nace rev. 2.

Omsättning som härrör från försäljning av varor och tjänster som varit föremål för ett underleverantörsförhållande ingår. Omsättning som härrör från återförsäljning av varor och tjänster som köpts in för försäljning utan vidareförädling ingår inte.

Kopplingar till bolagets bokföring

Omsättning från industriell verksamhet utom byggverksamhet anges inte separat i bolagets bokföring.

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Den är en del av nettoomsättningen.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Den är en del av intäkterna.

Kopplingar till andra variabler

Del av Omsättning (12 11 0)

Del av Omsättning från jordbruk, skogsbruk, fiske och industriell verksamhet (18 10 0)

Del av Omsättning från industriell verksamhet (18 12 0)

Kod

:

18 12 2

Benämning

:

Omsättning från byggverksamhet

Bilaga

:

IV

Definition:

Den del av omsättningen som härrör från verksamhet som klassificeras i avdelning F i Nace rev. 2.

Omsättning som härrör från försäljning av varor och tjänster som varit föremål för ett underleverantörsförhållande ingår. Omsättning som härrör från återförsäljning av varor och tjänster som köpts in för försäljning utan vidareförädling ingår inte.

Kopplingar till bolagets bokföring

Omsättning från byggverksamhet anges inte separat i bolagets bokföring.

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Den är en del av nettoomsättningen.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Den är en del av intäkterna.

Kopplingar till andra variabler

Del av Omsättning (12 11 0)

Del av Omsättning från jordbruk, skogsbruk, fiske och industriell verksamhet (18 10 0)

Del av Omsättning från industriell verksamhet (18 12 0)

Kod

:

18 15 0

Benämning

:

Omsättning från tjänsteverksamhet

Bilaga

:

II–IV

Definition:

Intäkter från alla tillhandahållna tjänster (bank- och försäkringstjänster, företagstjänster samt tjänster till enskilda).

Denna variabel omfattar omsättning från tjänsteverksamheter som följer av primär eller sekundär verksamhet. Viss tjänsteverksamhet kan utföras av industriella enheter. Dessa verksamheter klassificeras i avdelningarna H–N och P–S samt i grupperna 45.2 och 45.4 (underhåll och reparation; service) i avdelning G i Nace rev. 2.

Kopplingar till bolagets bokföring

Omsättning från tjänsteverksamhet anges inte alltid separat i bolagets bokföring.

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Den är en del av nettoomsättningen.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Den är en del av intäkterna.

Kopplingar till andra variabler

Del av Omsättning (12 11 0)

Kod

:

18 16 0

Benämning

:

Omsättning från parti- och detaljhandel och agenturhandel

Bilaga

:

II–IV

Definition:

Den del av omsättningen som härrör från enhetens verksamhet med inköp och återförsäljning samt dess agenturhandelsverksamhet. Den motsvarar försäljning av varor som enheten köpt in i eget namn och för egen räkning och som den återförsäljer utan vidareförädling, eller efter sådan märkning, emballering och förpackning som är bruklig i parti- och detaljhandeln, samt alla provisioner på inköp och försäljningar som görs i tredje mans namn och för tredje mans räkning, och liknande verksamheter.

Återförsäljningen kan delas upp i

återförsäljning till andra handlare, företagskunder osv. (partihandel), och

återförsäljning till hushåll eller småskaliga användare (detaljhandel).

Dessa verksamheter klassificeras i avdelning G i Nace rev. 2 (utom grupperna 45.2 och 45.4 – underhåll och reparation; service).

Kopplingar till bolagets bokföring

Omsättning från parti- och detaljhandel och agenturhandel anges inte alltid separat i bolagets bokföring.

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Den är en del av nettoomsättningen.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Den är en del av intäkterna.

Kopplingar till andra variabler

Del av Omsättning (12 11 0)

Kod

:

18 21 0

Benämning

:

Omsättning fördelad på produkt (enligt avdelning G i CPA)

Bilaga

:

III

Definition:

Den del av omsättningen som ska delas upp är den som härrör från enhetens verksamhet med inköp och återförsäljning samt dess agenturhandelsverksamhet (enligt definitionen för variabel 18 16 0).

Kopplingar till bolagets bokföring

Omsättning fördelad på produkt anges inte alltid separat i bolagets bokföring.

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Den är en del av nettoomsättningen.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Den är en del av intäkterna.

Kopplingar till andra variabler

Summan av omsättningen för samtliga produkter måste vara densamma som Omsättning från parti- och detaljhandel och agenturhandel (18 16 0)

Kod

:

18 31 0

Benämning

:

Omsättning från uppförande av hus och andra byggnadsverk

Bilaga

:

IV

Definition:

Den del av omsättningen som härrör från verksamhet som klassificeras i avdelning F i Nace rev. 2 och som rör byggnadsverk som klassificerats som byggnader i klassifikationen av byggnadsverk.

Omsättning som härrör från försäljning av varor och tjänster som varit föremål för ett underleverantörsförhållande ingår. Omsättning som härrör från återförsäljning av varor och tjänster som köpts in för försäljning utan vidareförädling ingår inte.

Kopplingar till bolagets bokföring

Omsättning från uppförande av hus och andra byggnadsverk anges inte alltid separat i bolagets bokföring.

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Den är en del av nettoomsättningen.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Den är en del av intäkterna.

Kopplingar till andra variabler

Del av Omsättning (12 11 0)

Del av Omsättning från jordbruk, skogsbruk, fiske och industriell verksamhet (18 10 0)

Del av Omsättning från industriella verksamheter (18 12 0)

Del av Omsättning från byggverksamhet (18 12 2)

Kod

:

18 32 0

Benämning

:

Omsättning från väg- och vattenbyggnad

Bilaga

:

IV

Definition:

Den del av omsättningen som härrör från verksamhet som klassificeras i avdelning F i Nace rev. 2 och som rör byggnadsverk som klassificerats som anläggningar i klassifikationen av byggnadsverk.

Omsättning som härrör från försäljning av varor och tjänster som varit föremål för ett underleverantörsförhållande ingår. Omsättning som härrör från återförsäljning av varor och tjänster som köpts in för försäljning utan vidareförädling ingår inte.

Kopplingar till bolagets bokföring

Omsättning från väg- och vattenbyggnad anges inte alltid separat i bolagets bokföring.

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Den är en del av nettoomsättningen.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Den är en del av intäkterna.

Kopplingar till andra variabler

Del av Omsättning (12 11 0)

Del av Omsättning från jordbruk, skogsbruk, fiske och industriell verksamhet (18 10 0)

Del av Omsättning från industriella verksamheter (18 12 0)

Del av Omsättning från byggverksamhet (18 12 2)

Kod

:

20 11 0

Benämning

:

Inköp av energi (värde)

Bilaga

:

II och IV

Definition:

Inköp av energiprodukter under referensperioden ska tas upp här endast om de är inköpta för att användas som bränsle. Energiprodukter som köps in för att användas som råvaror eller för att återförsäljas utan vidareförädling ingår inte. Uppgiften ska ges endast i värde.

Kopplingar till bolagets bokföring

Inköp av energi anges inte separat i bolagets bokföring.

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

Det är en del av Råvaror och förnödenheter.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

Det är en del av Råvaror och förnödenheter i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen.

Det redovisas under Kostnad för sålda varor, Distributionskostnader och Administrationskostnader i den funktionsindelade resultaträkningen.

Kopplingar till andra variabler

Del av Totala kostnader för inköp av varor och tjänster (13 11 0)

Kod

:

21 11 0

Benämning

:

Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning för miljöskydd (främst processexterna investeringar)

Bilaga

:

II

Definition:

Anläggningskostnader för metoder, teknik, processer eller utrustning för insamling och avlägsnande av föroreningar och förorenande ämnen (till exempel luftföroreningar, avloppsvatten eller fast avfall) efter att de uppkommit, förhindrande av spridning av föroreningen eller mätning av föroreningsnivån samt behandling och bortskaffande av föroreningar som genererats i samband med företagets drift.

De utgör summan av kostnaderna på miljöområdena Skydd av luft och klimat, Avloppshantering, Avfallshantering samt Övrig miljöskyddsverksamhet. Övrig miljöskyddsverksamhet omfattar skydd och efterbehandling av mark, grundvatten och ytvatten, buller- och vibrationsbekämpning, skydd av den biologiska mångfalden och landskapet, strålskydd, forskning och utveckling, allmän administration och förvaltning på miljöområdet, utbildning och information, verksamhet som ger upphov till separata kostnader och verksamhet som inte omnämns på annat ställe.

Följande ingår:

Investeringar i påtagliga, identifierbara komponenter som kompletterar befintlig utrustning, som sker i slutet av eller helt vid sidan av produktionslinjen (processexterna investeringar).

Investeringar i utrustning (till exempel filter eller separata reningssteg) för avlägsnande på mekanisk, biologisk eller kemisk väg av föroreningar inom produktionslinjen, under förutsättning att denna utrustning kan tas bort utan att produktionslinjens huvudsakliga funktion påverkas.

Dessa anläggningskostnaders huvudsakliga syfte eller funktion är ett ökat miljöskydd, och de totala kostnaderna för dem ska redovisas.

Kostnaderna ska redovisas utan avdrag för generering och försäljning av kommersiellt gångbara biprodukter, gjorda besparingar eller erhållna bidrag.

Inköpta varor värderas till inköpspriset exklusive avdragsgill moms och andra avdragsgilla skatter som är direkt kopplade till omsättningen.

Följande ingår inte:

Sådana miljöfrämjande åtgärder och sådan miljöfrämjande verksamhet som skulle vidtagits oberoende av miljöhänsyn, inklusive åtgärder med syfte att främst förbättra arbetsmiljön och produktionssäkerheten.

Åtgärder för att minska föroreningen när produkterna används eller kasseras (miljöanpassning av produkterna), om inte politiken och lagstiftningen på miljöområdet utvidgar producentens rättsliga ansvar till att även omfatta sådan förorening som produkterna genererar då de används, eller till att ta hand om produkterna när de blir avfall.

Verksamhet på området för resursanvändning och resurssparande (till exempel vattenförsörjning, energibesparingar eller råmaterialbesparingar), om inte huvudsyftet är miljöskydd, t.ex. då denna verksamhets syfte är att genomföra nationell eller internationell miljöpolitik och den inte sker av kostnadsskäl.

Kopplingar till bolagets bokföring

Definitionen grundar sig på de redovisningsstandarder som företaget tillämpar vid sin bokföring i överensstämmelse med redovisningsstandarderna för EU, dvs. det är berättigat att redovisa dessa kostnader som en tillgång.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar kan göras av säkerhets- eller miljöskäl. Även om den typen av investeringar inte direkt ökar de framtida ekonomiska fördelarna för någon särskild materiell anläggningstillgång, kan de krävas för att företaget ska få del i de framtida ekonomiska fördelarna från andra tillgångar. I de fallen ska investeringen behandlas som en materiell anläggningstillgång då de framtida ekonomiska fördelarna av den eller de tillgångar till vilka investeringen hänförs blir större än de hade varit om investeringen inte gjorts. Sådana tillgångar redovisas dock endast i den mån det redovisade värdet för varje sådan tillgång och tillgång som är förknippad med den inte överskrider det totala återvinningsvärdet för tillgången och övriga berörda tillgångar. Ett exempel är en producent av kemiska produkter som installerar en ny rutin för att uppfylla miljökrav för produktion och lagring av farliga produkter – utgifterna för installationen aktiveras, till den del de är återvinningsbara, eftersom företaget inte hade kunnat fortsätta att producera och sälja sina produkter utan att installationen gjorts.

Kopplingar till andra variabler

Totala miljöskyddsinvesteringar är summan av variablerna 21 11 0 och 21 12 0. Totala miljöskyddskostnader är summan av variablerna 21 11 0, 21 12 0 och 21 14 0.

De utgör en del av följande:

15 11 0 Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Kod

:

21 12 0

Benämning

:

Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (”processintegrerade investeringar”)

Bilaga

:

II

Definition:

Anläggningskostnader för nya metoder eller anpassning av befintliga metoder, teknik, processer och utrustning (eller delar av utrustning) som är avsedda att förhindra eller minska sådana föroreningar som uppkommer vid källan (till exempel luftförorening, avloppsvatten eller fast avfall) och därmed minskar miljöpåverkan från utsläpp av föroreningar och/eller från förorenande verksamhet.

De utgör summan av kostnaderna på miljöområdena Skydd av luft och klimat, Avloppshantering, Avfallshantering samt Övrig miljöskyddsverksamhet. Övrig miljöskyddsverksamhet omfattar skydd och efterbehandling av mark, grundvatten och ytvatten, buller- och vibrationsbekämpning, skydd av den biologiska mångfalden och landskapet, strålskydd, forskning och utveckling, allmän administration och förvaltning på miljöområdet, utbildning och information, verksamhet som ger upphov till separata kostnader och verksamhet som inte omnämns på annat ställe.

Följande ingår:

Anläggningskostnader som omfattar påtagliga, enskilt identifierbara (miljöaspekter av) metoder, processer, teknik och utrustning. Det huvudsakliga syftet eller funktionen är per definition miljöskydd, och de totala kostnaderna av (miljöaspekterna av) metoderna, processerna, tekniken och utrustningen ska redovisas.

Anläggningskostnader för metoder, processer, teknik och utrustning som är integrerade i den totala verksamheten (tillverkningsprocess/installation) på ett sådant sätt som gör det svårt att identifiera de enskilda komponenterna för förebyggande av föroreningar. I dessa fall (processintegrerade åtgärder) ska endast miljöskyddsdelen av de totala investeringarna redovisas.

Denna del motsvarar de ytterligare investeringarna i förhållande till de anläggningskostnader som skulle ha uppkommit om inga miljöhänsyn tagits. Därför motsvarar jämförelsealternativet det för företaget billigaste tillgängliga alternativet med liknande funktion och egenskaper, med undantag för dem som rör miljöskydd.

Om det valda alternativet är standardteknik och det inte finns något billigare, mindre miljövänligt alternativ tillgängligt för företaget utgör åtgärden per definition inte någon miljöskyddsverksamhet och ingen kostnad ska redovisas.

Kostnaderna ska redovisas utan avdrag för generering och försäljning av kommersiellt gångbara biprodukter, gjorda besparingar eller erhållna bidrag.

Inköpta varor värderas till inköpspriset exklusive avdragsgill moms och andra avdragsgilla skatter som är direkt kopplade till omsättningen.

Följande ingår inte:

Sådana miljöfrämjande åtgärder och verksamhet som skulle vidtagits oberoende av miljöhänsyn, inklusive åtgärder med syfte att främst förbättra arbetsmiljön och produktionssäkerheten.

Åtgärder för att minska föroreningen när produkterna används eller kasseras (miljöanpassning av produkterna), om inte politiken och lagstiftningen på miljöområdet utvidgar producentens rättsliga ansvar till att även omfatta sådan förorening som produkterna genererar då de används, eller omhändertagande av produkterna när de blir avfall.

Verksamhet på området för resursanvändning och resurssparande (till exempel vattenförsörjning, energibesparingar eller råmaterialbesparingar), om inte huvudsyftet är miljöskydd, till exempel då denna verksamhets syfte är att genomföra nationell eller internationell miljöpolitik och den inte sker av kostnadsskäl.

Kopplingar till bolagets bokföring

Definitionen grundar sig på de redovisningsstandarder som företaget tillämpar vid sin bokföring i överensstämmelse med redovisningsstandarderna för EU, det vill säga det är berättigat att redovisa dessa kostnader som en tillgång.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar kan göras av säkerhets- eller miljöskäl. Även om den typen av investeringar inte direkt ökar de framtida ekonomiska fördelarna för någon särskild materiell anläggningstillgång, kan de krävas för att företaget ska få del i de framtida ekonomiska fördelarna från andra tillgångar. I sådana fall ska investeringen behandlas som en materiell anläggningstillgång då de framtida ekonomiska fördelarna av den eller de tillgångar till vilka investeringen hänförs blir större än de hade varit om investeringen inte gjorts. Sådana tillgångar redovisas endast i den mån det redovisade värdet för varje sådan tillgång och tillgång som är förknippad med den inte överskrider det totala återvinningsvärdet för tillgången och övriga berörda tillgångar. Ett exempel är en producent av kemiska produkter som installerar en ny rutin för att uppfylla miljökrav för produktion och lagring av farliga produkter – utgifterna för installationen aktiveras, till den del de är återvinningsbara, eftersom företaget inte hade kunnat fortsätta att producera och sälja sina produkter utan att installationen gjorts.

Kopplingar till andra variabler

Totala miljöskyddsinvesteringar är summan av variablerna 21 11 0 och 21 12 0. Totala miljöskyddskostnader är summan av variablerna 21 11 0, 21 12 0 och 21 14 0.

De utgör en del av följande:

15 11 0 Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Kod

:

21 14 0

Benämning

:

Totalsumman för löpande utgifter för miljöskydd

Bilaga

:

II

Definition:

Totalsumman för löpande utgifter för miljöskydd utgörs av utgifterna för drift och underhåll av verksamhet, teknik, process och utrustning (eller delar av utrustning) som är avsedda att förhindra, minska, hantera eller eliminera sådana förorenande ämnen och föroreningar (till exempel luftförorening, avloppsvatten eller fast avfall) eller annan miljöförstöring på grund av företagets verksamhet.

De utgör summan av alla utgifter på miljöområdena Skydd av luft och klimat, Avloppshantering, Avfallshantering samt Övrig miljöskyddsverksamhet. Övrig miljöskyddsverksamhet omfattar skydd och efterbehandling av mark, grundvatten och ytvatten, buller- och vibrationsbekämpning, skydd av den biologiska mångfalden och landskapet, strålskydd, forskning och utveckling, allmän administration och förvaltning på miljöområdet, utbildning och information, verksamhet som ger upphov till separata kostnader och verksamhet som inte omnämns på annat ställe.

Totalsumman för löpande utgifter för miljöskydd ska redovisas utan avdrag för försäljning av kommersiellt gångbara biprodukter, besparingar eller erhållna bidrag.

Löpande utgifter är summan av ”interna kostnader” och ”köp av miljöskyddstjänster”:

Interna kostnader omfattar samtliga löpande utgifter för miljöskydd utom köp av miljöskyddstjänster från andra enheter. Det är summan av kostnader för arbetskraft, användning av råvaror och förnödenheter samt betalningar för operationell leasing. De rör till exempel drift och underhåll av miljöutrustning, mätning och övervakning av föroreningsnivåer, miljöledning, information och utbildning samt forskning och utveckling på miljöområdet.

Köp av miljöskyddstjänster omfattar alla arvoden, avgifter och liknande betalningar till andra organisationer (utanför den uppgiftslämnande enheten), offentliga eller privata, i utbyte mot miljöskyddstjänster rörande miljöpåverkan från företagets verksamhet. Till exempel betalningar för insamling och behandling av avfall och avloppsvatten, betalningar för marksanering, föreskrivna avgifter, betalningar till miljökonsulter för till exempel miljöinformation, certifiering eller drift av miljöutrustning.

Inköpta varor och tjänster värderas till inköpspriset exklusive avdragsgill moms och andra avdragsgilla skatter som är direkt kopplade till omsättningen. Kostnader för arbetskraft omfattar bruttolöner, inklusive arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, men omfattar inte allmänna omkostnader.

Följande ingår inte:

Sådana miljöfrämjande åtgärder och verksamhet som skulle vidtagits oberoende av miljöhänsyn, inklusive åtgärder med syfte att främst förbättra arbetsmiljön och produktionssäkerheten.

Åtgärder för att minska föroreningen när produkterna används eller kasseras (miljöanpassning av produkterna), om inte politiken och lagstiftningen på miljöområdet utvidgar producentens rättsliga ansvar till att även omfatta sådan förorening som produkterna genererar då de används, eller för att ta hand om produkterna när de blir avfall.

Verksamhet på området för resursanvändning och resurssparande (till exempel vattenförsörjning, energibesparingar eller råmaterialbesparingar), om inte huvudsyftet är miljöskydd, till exempel då denna verksamhets syfte är att genomföra nationell eller internationell miljöpolitik och den inte sker av kostnadsskäl.

Uppgiftslämnarens betalning av skatter, arvoden och avgifter som inte är kopplade till köp av miljöskyddstjänster rörande miljöpåverkan från företagets verksamhet, även om de statliga myndigheterna har öronmärkt inkomster från finansiering av miljöskyddsverksamhet (till exempel miljöavgifter).

Beräknade kostnadsposter, såsom nedskrivning av miljöutrustning, förlust på grund av påtvingad ersättning av anläggningstillgångar eller allmänna omkostnader.

Inkomstbortfall, utjämningsavgifter, böter, viten och liknande som inte hänför sig till någon miljöskyddsverksamhet.

Kopplingar till bolagets bokföring

Definitionen av löpande utgifter grundar sig på de redovisningsstandarder som företaget tillämpar vid sin bokföring i överensstämmelse med redovisningsstandarderna för EU, det vill säga de löpande utgifterna omfattar alla utgifter som inte redovisas som tillgångar utan som kostnader i resultaträkningen.

De utgör summan av inköp av råvaror och förnödenheter, kostnader för arbetskraft, offentliga avgifter, kostnader för externa tjänster samt hyres- och leasingavgifter i samband med miljöskyddsverksamhet.

Kopplingar till andra variabler

Totala miljöskyddsinvesteringar är summan av variablerna 21 11 0 och 21 12 0. Totala miljöskyddskostnader är summan av variablerna 21 11 0, 21 12 0 och 21 14 0.

De utgör en del av följande:

13 11 0 Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

13 31 0 Personalkostnader

Kod

:

23 11 0

Benämning

:

Betalningar till underleverantörer

Bilaga

:

II och IV

Definition:

För statistiken över de verksamheter som anges i avsnitt 3 i bilaga II anses betalningar till underleverantörer vara betalningar som görs av enheten till tredje man som ersättning för industriella varor och tjänster som levereras inom ramen för ett underleverantörsförhållande som definieras på följande sätt:

Två företag är sammankopplade i ett underleverantörsförhållande om de bägge villkoren A och B är uppfyllda samtidigt:

A.

Kundföretaget, även kallat huvudleverantören, deltar i utformningen av produkten, ger tekniska specifikationer till leverantörsföretaget (även kallat underleverantören) och/eller håller det med råvaror.

B.

Kundföretaget säljer den underlevererade produkten, antingen utan vidareförädling eller som en del av en mer sammansatt produkt, och tar på sig ansvaret efter försäljning för produkten.

Anm.

:

Att bara ange en färg, en storlek eller ett katalognummer utgör inte i sig en teknisk specifikation. Tillverkningen av en skräddarsydd produkt innebär inte i sig nödvändigtvis att ett underleverantörsförhållande föreligger.

För statistiken över de verksamheter som anges i avsnitt 3 i bilaga IV anses betalningar till underleverantörer vara betalningar som görs av enheten till tredje man som ersättning för byggnadsarbeten som tillhandahålls inom ramen för ett underleverantörsförhållande.

Två företag är sammankopplade i ett underleverantörsförhållande om samtliga villkoren A, B, C och D är uppfyllda samtidigt:

A.

Kundföretaget ingår ett avtal med leverantörsföretaget, nedan kallat underleverantören, för att utföra arbeten eller tjänster som särskilt ingår i byggnadsprocessen.

B.

Kundföretaget ansvarar för slutprodukten av byggnadsprocessen, och detta ansvar omfattar även de delar av arbetet som underleverantörerna utfört. Underleverantören kan i vissa fall ha visst ansvar.

C.

Kundföretaget ger underleverantören specifikationer, och det arbete eller den tjänst som underleverantören tillhandahåller måste vara skräddarsydd för ändamålet med det särskilda projektet och kan alltså inte vara standardiserat arbete eller standardiserade tjänster.

D.

Utöver det ömsesidiga avtalet förekommer inga andra gemensamma avtal, såsom gemensamma anbud vid upphandlingar, konsortier, samriskföretag e.d.

Kopplingar till bolagets bokföring

Betalningar till underleverantörer redovisas inte nödvändigtvis separat i bolagets bokföring.

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

De kan ingå i Övriga externa kostnader och Övriga rörelsekostnader.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

De kan redovisas under Övriga kostnader i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen.

De kan redovisas under Övriga kostnader i den funktionsindelade resultaträkningen.

Kopplingar till andra variabler

Del av Totala kostnader för inköp av varor och tjänster (13 11 0).

Kod

:

23 12 0

Benämning

:

Intäkter från entreprenadverksamhet

Bilaga

:

IV

Definition:

För statistiken över de verksamheter som anges i avsnitt 3 i bilaga IV anses intäkter från entreprenadverksamhet vara omsättningen från de egna byggnadsarbeten som enheten gör åt en tredje part inom ramen för ett underleverantörsförhållande.

Två företag är sammankopplade i ett underleverantörsförhållande om samtliga villkoren A, B, C och D är uppfyllda samtidigt:

A.

Kundföretaget ingår ett avtal med leverantörsföretaget, nedan kallat underleverantören, för att utföra arbeten eller tjänster som särskilt ingår i byggnadsprocessen.

B.

Kundföretaget ansvarar för slutprodukten av byggnadsprocessen, och detta ansvar omfattar även de delar av arbetet som underleverantörerna utfört. Underleverantören kan i vissa fall ha visst ansvar.

C.

Kundföretaget ger underleverantören specifikationer, och det arbete eller den tjänst som underleverantören tillhandahåller måste vara skräddarsydd för ändamålet med det särskilda projektet och kan alltså inte vara standardiserat arbete eller standardiserade tjänster

D.

Vid sidan av det ömsesidiga avtalet förekommer inga andra gemensamma avtal, såsom gemensamma anbud vid upphandlingar, konsortier, samriskföretag e.d.

Kopplingar till bolagets bokföring

Intäkter från entreprenadverksamhet redovisas inte nödvändigtvis separat i bolagets bokföring.

Fjärde redovisningsdirektivet: rådets direktiv 78/660/EEG

De ingår i nettoomsättningen.

Förordningar om internationella redovisningsstandarder: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003

De redovisas under Intäkter i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen.

De redovisas under Intäkter i den funktionsindelade resultaträkningen.

Kopplingar till andra variabler

Del av Omsättning (12 11 0)

Del av Omsättning från jordbruk, skogsbruk, fiske och industriell verksamhet (18 10 0)

Del av Omsättning från industriella verksamheter (18 12 0)

Del av Omsättning från byggverksamhet (18 12 2)

Del av Omsättning från uppförande av hus och andra byggnadsverk (18 31 0) eller Omsättning från väg- och vattenbyggnad (18 32 0)

Kod

:

32 11 2

Benämning

:

Bruttoförändring i avsättning för ej intjänade premier (+/-)

Bilaga

:

V

Definition:

Artiklarna 25 och 37 i rådets direktiv 91/674/EEG – bruttoförändring i avsättning för ej intjänade premier ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post I.1 c i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för skadeförsäkringsrörelse och post II.1 c i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse.

Kopplingar till andra variabler

Bruttoförändring i avsättning för ej intjänade premier används vid beräkningen av Intjänade bruttopremier samt vid beräkningen av Teknisk redovisning, brutto (32 17 0) och andra aggregat och saldoposter.

Kod

:

32 11 4

Benämning

:

Tecknade bruttopremier, uppdelade efter företagets associationsform

Bilaga

:

V

Definition:

Tecknade bruttopremier (se variabel 12 11 0) uppdelas efter associationsform enligt följande: aktiebolag, ömsesidiga bolag, filialer till försäkringsföretag med huvudkontor i länder utanför EES-området, övriga.

Anm.:

För återförsäkringsföretag ska filialer till företag med huvudkontor i länder utanför EES-området inte ingå.

Kopplingar till andra variabler

Tecknade bruttopremier, uppdelade efter företagets associationsform är en ytterligare uppdelning av Tecknade bruttopremier (12 11 0).

Kod

:

32 11 5

Benämning

:

Tecknade bruttopremier, direkt försäkring, uppdelade på moderföretagets hemland

Bilaga

:

V

Definition:

I överensstämmelse med uppdelningen av variabel 11 11 5 ska de tecknade bruttopremierna fördelas på en del som hänför sig till nationellt kontrollerade företag och en del som hänför sig till utlandskontrollerade företag.

Kod

:

32 11 6

Benämning

:

Tecknade bruttopremier, mottagen återförsäkring, uppdelat på moderföretagets hemland

Bilaga

:

V

Definition:

I överensstämmelse med uppdelningen av variabel 11 11 5 ska de tecknade bruttopremierna för mottagen återförsäkring fördelas på en del som hänför sig till nationellt kontrollerade företag och en del som hänför sig till utlandskontrollerade företag.

Kod

:

32 12 0

Benämning

:

Fördelad avkastning på placeringstillgångar överförd från den icke-tekniska redovisningen

Bilaga

:

V

Definition:

Artiklarna 42 och 43 i rådets direktiv 91/674/EEG – fördelad avkastning på placeringar överförd från den icke-tekniska redovisningen ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning: Post I.2 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG. Dessa uppgifter kommer att samlas in enligt de olika metoderna för att fördela intäkterna och vinsterna av placeringarna i den tekniska och den icke-tekniska redovisningen. För de länder som använder de möjligheter som ges genom artikel 42.4 i direktiv 91/674/EEG kan denna post ersättas med de andra poster som medges i artikeln.

Kopplingar till andra variabler

Fördelad avkastning på placeringstillgångar överförd från den icke-tekniska redovisningen används vid beräkningen av Teknisk redovisning, brutto (32 17 0) och andra aggregat och saldoposter.

Kod

:

32 13 1

Benämning

:

Utbetalda försäkringsersättningar, brutto

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 38 i rådets direktiv 91/674/EEG – utbetalda försäkringsersättningar ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post I.4 a aa i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för skadeförsäkringsrörelse och post II.5 a aa i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse. Alla utbetalda försäkringsersättningar (brutto) som gjorts under räkenskapsåret ingår.

Kopplingar till andra variabler

Utbetalda försäkringsersättningar, brutto används vid beräkningen av Kostnader för skadeanspråk (brutto) samt vid beräkningen av Teknisk redovisning, brutto (32 17 0) och andra aggregat och saldoposter.

Kod

:

32 13 2

Benämning

:

Utbetalda försäkringsersättningar (brutto) hänförliga till ersättningsanspråk som gjorts under räkenskapsåret

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 38 i rådets direktiv 91/674/EEG – utbetalda försäkringsersättningar (brutto) hänförliga till ersättningsanspråk som gjorts under räkenskapsåret ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

Alla utbetalda försäkringsersättningar (brutto) under räkenskapsåret hänförliga till ersättningsanspråk som gjorts under räkenskapsåret ingår.

Kopplingar till andra variabler

Utbetalda försäkringsersättningar (brutto) hänförliga till ersättningsanspråk som gjorts under räkenskapsåret är en del av variabeln Utbetalda försäkringsersättningar, brutto (32 13 1).

Kod

:

32 13 4

Benämning

:

Bruttoförändring i avsättning för oreglerade skador (+/-)

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 38 i rådets direktiv 91/674/EEG – bruttoförändring i avsättning för oreglerade skador ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post I.4 b aa i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för skadeförsäkringsrörelse och post II.5 b aa i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse.

Kopplingar till andra variabler

Bruttoförändring i avsättning för oreglerade skador används vid beräkningen av variabeln Kostnader för skadeanspråk (brutto) samt vid beräkningen av Teknisk redovisning, brutto (32 17 0) och andra aggregat och saldoposter.

Kod

:

32 14 0

Benämning

:

Driftskostnader, brutto

Bilaga

:

V

Definition:

Denna variabel är summan av anskaffningskostnader, förändring i posten förutbetalda anskaffningskostnader samt administrationskostnader.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post I.7 a, b och c i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för skadeförsäkringsrörelse och post II.8 a, b och c i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse.

Kopplingar till andra variabler

Driftskostnader, brutto används vid beräkningen av Teknisk redovisning, brutto (32 17 0) och andra aggregat och saldoposter.

Kod

:

32 15 0

Benämning

:

Förändring i utjämningsavsättning (+/-)

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 30 i rådets direktiv 91/674/EEG – förändring i utjämningsavsättningen ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): post I.9 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för skadeförsäkringsrörelse.

Kopplingar till andra variabler

Förändring i utjämningsavsättning används vid beräkningen av Teknisk redovisning, brutto (32 17 0) och andra aggregat och saldoposter.

Kod

:

32 16 0

Benämning

:

Andra poster i den tekniska redovisningen (brutto) (+/-)

Bilaga

:

V

Definition:

Denna variabel är saldot av övriga tekniska intäkter, brutto, bruttoförändring i andra försäkringstekniska avsättningar som inte tas upp under andra rubriker, återbäring och rabatter (brutto) och övriga tekniska kostnader (brutto).

Om skillnaden mellan bruttobeloppet och nettobeloppet för denna post är obetydlig kan posten ersättas med Andra poster i den tekniska redovisningen (netto). I sådana fall är denna variabel saldot av Övriga tekniska intäkter, nettobelopp (32 16 1), Nettoförändring i andra försäkringstekniska avsättningar, vilka inte tas upp under andra rubriker (32 16 2), Återbäring och rabatter, nettobelopp (32 16 3) och Övriga tekniska kostnader, nettobelopp (32 16 4). Medlemsstater som använder nettobeloppet måste ange detta.

Kopplingar till andra variabler

Andra poster i den tekniska redovisningen (brutto) används vid beräkningen av Teknisk redovisning, brutto (32 17 0) och andra aggregat och saldoposter.

Kod

:

32 16 1

Benämning

:

Övriga tekniska intäkter, nettobelopp

Bilaga

:

V

Definition:

Tekniska intäkter, netto, som inte tas upp under andra rubriker.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post I.3 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för skadeförsäkringsrörelse och post II.4 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse.

Kopplingar till andra variabler

Övriga tekniska intäkter, nettobelopp används vid beräkningen av Andra poster i den tekniska redovisningen (brutto) (32 16 0).

Kod

:

32 16 2

Benämning

:

Nettoförändring i andra försäkringstekniska avsättningar, vilka inte tas upp under andra rubriker (+/-)

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 26 i rådets direktiv 91/674/EEG – nettoförändring i andra försäkringstekniska avsättningar, vilka inte tas upp under andra rubriker ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post I.5 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för skadeförsäkringsrörelse och post II.6 b i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse.

Kopplingar till andra variabler

Nettoförändring i andra försäkringstekniska avsättningar, vilka inte tas upp under andra rubriker används vid beräkningen av Andra poster i den tekniska redovisningen (brutto) (32 16 0).

Kod

:

32 16 3

Benämning

:

Återbäring och rabatter, nettobelopp

Bilaga

:

V

Definition:

Artiklarna 29 och 39 i rådets direktiv 91/674/EEG – återbäring och rabatter, nettobelopp ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post I.6 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för skadeförsäkringsrörelse och post II.7 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse.

Kopplingar till andra variabler

Återbäring och rabatter, nettobelopp används vid beräkningen av Andra poster i den tekniska redovisningen (brutto) (32 16 0).

Kod

:

32 16 4

Benämning

:

Övriga tekniska kostnader, nettobelopp

Bilaga

:

V

Definition:

Tekniska kostnader, netto, som inte tas upp under andra rubriker.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post I.8 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för skadeförsäkringsrörelse och post II.11 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse.

Kopplingar till andra variabler

Övriga tekniska kostnader, nettobelopp används vid beräkningen av Andra poster i den tekniska redovisningen (brutto) (32 16 0).

Kod

:

32 17 0

Benämning

:

Delsaldo I (= teknisk redovisning, brutto) (+/-)

Bilaga

:

V

Definition:

Bruttosaldo för den tekniska redovisningen i resultaträkningen.

Anm.:

Bruttobelopp som motsvarar delsaldot i post I.10 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG (den tekniska redovisningen) för skadeförsäkringsrörelse och post II.13 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse.

Kopplingar till andra variabler

Delsaldo I beräknas på följande sätt för skadeförsäkringsrörelse:

Intjänade bruttopremier [12 11 0 + 32 11 2 (+/-)]

+

Fördelad avkastning på placeringstillgångar överförd från den icke-tekniska redovisningen (32 12 0)

-

Kostnader för skadeanspråk (brutto) [32 13 1 + 32 13 4 (+/-)]

-

Driftskostnader, brutto (32 14 0)

+

Förändring i utjämningsavsättning (32 15 0) (+/-)

+

Andra poster i den tekniska redovisningen (brutto) (32 16 0) (+/-)

Om Andra poster i den tekniska redovisningen (32 16 0) bokförs endast som netto ska detta nettobelopp beaktas vid beräkningen av delsaldo I (teknisk redovisning, brutto)

Delsaldo I beräknas på följande sätt för livförsäkringsrörelse:

Intjänade bruttopremier [12 11 0 + 32 11 2 (+/-)]

+

Intäkter och vinster av placeringar (32 22 0)

+

Orealiserade vinster på placeringstillgångar (32 23 0)

-

Kostnader för skadeanspråk (brutto) [32 13 1 + 32 13 4 (+/-)]

+

Bruttoförändring i livförsäkringsavsättning (32 25 0) (+/-)

-

Driftskostnader, brutto (32 14 0)

-

Kostnader och förluster av placeringar (32 27 0)

-

Orealiserade förluster på placeringstillgångar (32 28 0)

-

Fördelad avkastning på placeringstillgångar överförd till den icke-tekniska redovisningen (32 29 0)

+

Andra poster i den tekniska redovisningen (brutto) (32 16 0) (+/-)

Om Andra poster i den tekniska redovisningen (32 16 0) bokförs endast som netto ska detta nettobelopp beaktas vid beräkningen av delsaldo I (teknisk redovisning, brutto).

Delsaldo I (= teknisk redovisning, brutto) används vid beräkningen av Delsaldo II (= teknisk redovisning, netto) (32 19 0).

Kod

:

32 18 0

Benämning

:

Återförsäkringsresultat (+/-)

Bilaga

:

V

Definition:

Återförsäkringsresultat av den tekniska redovisningen i resultaträkningen.

Anm.:

artikel 63 i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Denna variabel beräknas på följande sätt:

Återförsäkrares andel av tecknade bruttopremier (32 18 1)

+

Återförsäkrares andel av bruttoförändring i avsättning för ej intjänade premier (32 18 3) (+/-)

-

Återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar, brutto [32 18 5 + 32 18 6 (+/-)]

-

Återförsäkrares provisioner och vinstandelar (32 18 7)

+

Återförsäkrares andel av bruttobeloppet av övriga poster i den tekniska redovisningen (32 18 8) (+/-)

+

Återförsäkrarnas andel av bruttoförändring i livförsäkringsavsättning (32 33 4) (+/-)

Återförsäkringsresultatet används vid beräkning av Delsaldo II (= teknisk redovisning, netto) (32 19 0) (+/-).

Kod

:

32 18 1

Benämning

:

Återförsäkrares andel av tecknade bruttopremier

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 36 i rådets direktiv 91/674/EEG – återförsäkrares andel av tecknade bruttopremier ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post I.1 b i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för skadeförsäkringsrörelse och post II.1 b i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse.

Kopplingar till andra variabler

Återförsäkrares andel av tecknade bruttopremier är en del av Återförsäkringsresultat (32 18 0)

Kod

:

32 18 2

Benämning

:

Återförsäkrares andel av tecknade bruttopremier, uppdelad efter moderföretagets hemland

Bilaga

:

V

Definition:

I överensstämmelse med uppdelningen av variabel 11 11 5 ska återförsäkrares andel av tecknade bruttopremier fördelas på en del som hänför sig till nationellt kontrollerade företag och en del som hänför sig till utlandskontrollerade företag.

Kod

:

32 18 3

Benämning

:

Återförsäkrares andel av bruttoförändring i avsättning för ej intjänade premier (+/-)

Bilaga

:

V

Definition:

Artiklarna 25 och 37 i rådets direktiv 91/674/EEG – återförsäkrares andel av bruttoförändring i avsättning för ej intjänade premier ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post I.1 d i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för skadeförsäkringsrörelse och post II.1 c i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse. Här ska återförsäkrares andel av bruttobeloppet redovisas.

Kopplingar till andra variabler

Återförsäkrares andel av bruttoförändring i avsättning för ej intjänade premier är en del av Återförsäkringsresultat (32 18 0).

Kod

:

32 18 5

Benämning

:

Återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar, brutto

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 38 i rådets direktiv 91/674/EEG – återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar, brutto, ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post I.4 a bb i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för skadeförsäkringsrörelse och post II.5 a bb i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse.

Kopplingar till andra variabler

Återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar, brutto är en del av Återförsäkringsresultat (32 18 0).

Kod

:

32 18 6

Benämning

:

Återförsäkrares andel av bruttoförändring i avsättning för oreglerade skador (+/-)

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 38 i rådets direktiv 91/674/EEG – återförsäkrares andel av bruttoförändring i avsättning för oreglerade skador ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post I.4 b bb i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för skadeförsäkringsrörelse och post II.5 b bb i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse.

Kopplingar till andra variabler

Återförsäkrares andel av bruttoförändring i avsättning för oreglerade skador är en del av Återförsäkringsresultat (32 18 0).

Kod

:

32 18 7

Benämning

:

Återförsäkrares provisioner och vinstandelar

Bilaga

:

V

Definition:

Återförsäkrares provisioner och vinstandelar som erhållits för avgiven affär.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post I.7 d i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för skadeförsäkringsrörelse och post II.8 d i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse.

Kopplingar till andra variabler

Återförsäkrares provisioner och vinstandelar är en del av Återförsäkringsresultat (32 18 0).

Kod

:

32 18 8

Benämning

:

Återförsäkrares andel av bruttobeloppet av övriga poster i den tekniska redovisningen (+/-)

Bilaga

:

V

Definition:

Denna variabel är återförsäkrarnas andel av variabel 32 16 0 (som består av följande: övriga tekniska intäkter, förändring i andra försäkringstekniska avsättningar som inte tas upp under andra rubriker, återbäring och rabatter, och övriga tekniska kostnader)

Anm.:

Om Andra poster i den tekniska redovisningen (32 16 0) bokförs endast som netto behöver denna variabel inte lämnas.

Kopplingar till andra variabler

Återförsäkrares andel av bruttobeloppet av övriga poster i den tekniska redovisningen är en del av Återförsäkringsresultat (32 18 0).

Kod

:

32 19 0

Benämning

:

Delsaldo II (teknisk redovisning, netto) (+/-)

Bilaga

:

V

Definition:

Nettosaldo för den tekniska redovisningen i resultaträkningen – efter avdrag för återförsäkringsandelen.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning: Post I.10 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG (den tekniska redovisningen) för skadeförsäkringsrörelse, post II.13 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG (den tekniska redovisningen) för livförsäkringsrörelse och posterna III.1 och III.2 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEC (den icke-tekniska redovisningen).

Kopplingar till andra variabler

Denna variabel beräknas på följande sätt:

Teknisk redovisning, brutto (32 17 0) (+/-)

-

Återförsäkringsresultat (32 18 0) (+/-)

Kod

:

32 22 0

Benämning

:

Intäkter och vinster av placeringar

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 42 i rådets direktiv 91/674/EEG – det gäller de intäkter och vinster av placeringar som ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post II.2 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse. Dessa uppgifter kommer att samlas in enligt de olika metoderna för att fördela intäkter och vinster av placeringar i den tekniska och den icke-tekniska redovisningen.

Kopplingar till andra variabler

Intäkter och vinster av placeringar används vid beräkning av Delsaldo I (= teknisk redovisning, brutto) (32 17 0).

Kod

:

32 23 0

Benämning

:

Orealiserade vinster på placeringstillgångar

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 44 i rådets direktiv 91/674/EEG – det gäller de orealiserade vinster vid avyttring av placeringar som ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post II.3 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse.

Kopplingar till andra variabler

Orealiserade vinster på placeringstillgångar används vid beräkning av Delsaldo I (= teknisk redovisning, brutto) (32 17 0).

Kod

:

32 25 0

Benämning

:

Bruttoförändring i livförsäkringsavsättning (+/-)

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 27 i rådets direktiv 91/674/EEG – förändring i livförsäkringsavsättning ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post II.6 a aa i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse.

Kopplingar till andra variabler

Bruttoförändring i livförsäkringsavsättning används vid beräkning av Delsaldo I (= teknisk redovisning, brutto) (32 17 0).

Kod

:

32 27 0

Benämning

:

Kostnader och förluster av placeringar

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 42 i rådets direktiv 91/674/EEG – det gäller de kostnader och förluster av placeringar som ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post II.9 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse. Dessa uppgifter kommer att samlas in enligt de olika metoderna för att fördela intäkterna och vinsterna av placeringarna i den tekniska och den icke-tekniska redovisningen.

Kopplingar till andra variabler

Kostnader och förluster av placeringar används vid beräkning av Delsaldo I (= teknisk redovisning, brutto) (32 17 0).

Kod

:

32 28 0

Benämning

:

Orealiserade förluster på placeringstillgångar

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 44 i rådets direktiv 91/674/EEG – det gäller de orealiserade förluster vid avyttring av placeringar som ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post II.10 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Orealiserade förluster på placeringstillgångar används vid beräkning av Delsaldo I (= teknisk redovisning, brutto) (32 17 0).

Kod

:

32 29 0

Benämning

:

Fördelad avkastning på placeringstillgångar, överförd till den icke-tekniska redovisningen

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 43 i rådets direktiv 91/674/EEG – fördelad avkastning på placeringar överförd till den icke-tekniska redovisningen ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning: Post II.12 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG. Dessa uppgifter kommer att samlas in enligt de olika metoderna för att fördela intäkterna och vinsterna av placeringarna i den tekniska och den icke-tekniska redovisningen.

Kopplingar till andra variabler

Fördelad avkastning på placeringstillgångar, överförd till den icke-tekniska redovisningen används vid beräkning av Delsaldo I (= teknisk redovisning, brutto) (32 17 0).

Kod

:

32 33 4

Benämning

:

Återförsäkrares andel av bruttoförändring i livförsäkringsavsättning (+/-)

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 27 i rådets direktiv 91/674/EEG – återförsäkrares andel av förändring i livförsäkringsavsättning ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning: Post II.6 a bb i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Återförsäkrares andel av bruttoförändring i livförsäkringsavsättning är en del av Återförsäkringsresultat (32 18 0).

Kod

:

32 42 0

Benämning

:

Intäkter och vinster av placeringar

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 42 i rådets direktiv 91/674/EEG – det gäller de intäkter och vinster av placeringar som ingår i den icke-tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den icke-tekniska redovisningen): Post III.3 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG. Dessa uppgifter kommer att samlas in enligt de olika metoderna för att fördela intäkter och vinster av placeringar i den tekniska och den icke-tekniska redovisningen.

Kod

:

32 43 0

Benämning

:

Fördelad avkastning på placeringstillgångar överförd från den tekniska redovisningen av livförsäkring

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 43 i rådets direktiv 91/674/EEG – det gäller den fördelade avkastningen på placeringar överförd från den tekniska redovisningen av livförsäkring som ingår i den icke-tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den icke-tekniska redovisningen): Post III.4 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG. Dessa uppgifter kommer att samlas in enligt de olika metoderna för att fördela intäkterna och vinsterna av placeringarna i den tekniska och den icke-tekniska redovisningen.

Kod

:

32 44 0

Benämning

:

Kostnader och förluster av placeringar

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 42 i rådets direktiv 91/674/EEG – det gäller de kostnader och förluster av placeringar som ingår i den icke-tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den icke-tekniska redovisningen): Post III.5 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG. Dessa uppgifter kommer att samlas in enligt de olika metoderna för att fördela intäkterna och vinsterna av placeringarna i den tekniska och den icke-tekniska redovisningen.

Kod

:

32 45 0

Benämning

:

Fördelad avkastning på placeringstillgångar överförd till den tekniska redovisningen av skadeförsäkring

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 42 i rådets direktiv 91/674/EEG – det gäller den fördelade avkastningen på placeringar överförd till den tekniska redovisningen av skadeförsäkring som ingår i den icke-tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den icke-tekniska redovisningen): Post III.6 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG. Dessa uppgifter kommer att samlas in enligt de olika metoderna för att fördela intäkterna och vinsterna av placeringarna i den tekniska och den icke-tekniska redovisningen.

Kod

:

32 46 0

Benämning

:

Övriga intäkter

Bilaga

:

V

Definition:

Övriga intäkter som inte tas upp under andra rubriker.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den icke-tekniska redovisningen): Post III.7 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för den icke-tekniska redovisningen.

Kod

:

32 47 0

Benämning

:

Övriga kostnader, inklusive värdejusteringar

Bilaga

:

V

Definition:

Övriga kostnader som inte tas upp under andra rubriker (inklusive värdejusteringar).

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den icke-tekniska redovisningen): Post III.8 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG.

Kod

:

32 48 0

Benämning

:

Resultat av den normala verksamheten (+/-)

Bilaga

:

V

Definition:

Vissa uppgifter i artikel 22 och därpå följande artiklar i rådets direktiv 78/660/EEG. IAS/IFRS gör det inte möjligt att redovisa de extraordinära resultaten separat i bolagens bokföring. För länder där IAS/IFRS tillämpas på försäkringsföretags enskilda årsredovisningar ska uppgifter för denna variabel inte längre rapporteras in.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den icke-tekniska redovisningen): Posterna III.9 och III.10 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG.

Kod

:

32 49 0

Benämning

:

Extraordinärt resultat (+/-)

Bilaga

:

V

Definition:

Vissa uppgifter i artikel 22 och därpå följande artiklar i rådets direktiv 78/660/EEG. IAS/IFRS gör det inte möjligt att redovisa de extraordinära resultaten separat i bolagens bokföring. För länder där IAS/IFRS tillämpas på försäkringsföretags enskilda årsredovisningar ska uppgifter för denna variabel inte längre rapporteras in.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den icke-tekniska redovisningen): Post III.13 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG.

Kod

:

32 50 0

Benämning

:

Alla skatter (skatt på resultat av den normala verksamheten, skatt på extraordinärt resultat, övriga skatter)

Bilaga

:

V

Definition:

Vissa uppgifter i artikel 22 och därpå följande artiklar i rådets direktiv 78/660/EEG.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den icke-tekniska redovisningen): Posterna III.9, III.14 och III.15 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG.

Kod

:

32 51 0

Benämning

:

Vinst eller förlust under räkenskapsåret (+/-)

Bilaga

:

V

Definition:

Vissa uppgifter i artikel 22 och därpå följande artiklar i rådets direktiv 78/660/EEG.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning (den icke-tekniska redovisningen): Post III.16 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG.

Kod

:

32 61 0

Benämning

:

Totalbelopp för provisioner, externa kostnader för varor och tjänster och personalkostnader

Bilaga

:

V

Definition:

Denna variabel är summan av Provisioner för försäkringsrörelsen, totalt (32 61 1), Externa kostnader för varor och tjänster (32 61 4) och Personalkostnader (13 31 0).

Kod

:

32 61 1

Benämning

:

Provisioner för försäkringsrörelsen, totalt

Bilaga

:

V

Definition:

Denna variabel är summan av Provisioner för direkt försäkringsrörelse (32 61 2) och mottagen återförsäkring (se även artikel 64 i rådets direktiv 91/674/EEG).

Kopplingar till andra variabler

Provisioner för försäkringsrörelsen, totalt, används vid beräkningen av variabeln Externa kostnader för varor och tjänster (32 61 4).

Kod

:

32 61 2

Benämning

:

Provisioner för direkt försäkringsrörelse

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 64 i rådets direktiv 91/674/EEG. Denna variabel innehåller summan av alla provisioner för direkt försäkringsrörelse.

Kopplingar till andra variabler

Provisioner för direkt försäkringsrörelse är en del av variabeln Provisioner för försäkringsrörelsen, totalt (32 61 1).

Kod

:

32 61 3

Benämning

:

Provisioner för mottagen återförsäkring

Bilaga

:

V

Definition:

Denna variabel innehåller summan av alla provisioner för mottagen återförsäkring. Denna variabel beräknas på följande sätt: Provisioner för försäkringsrörelsen, totalt (32 61 1) – Provisioner för direkt försäkringsrörelse (32 61 2) (se även artikel 64 i rådets direktiv 91/674/EEG).

Kod

:

32 61 4

Benämning

:

Externa kostnader för varor och tjänster

Bilaga

:

V

Definition:

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster (variabel 13 11 0) minus Provisioner för försäkringsrörelsen, totalt (variabel 32 61 1) minus Återförsäkringsresultat (variabel 32 18 0) och återförsäkrares avkastningar på portföljinvesteringar på deras andel av företagets försäkringstekniska avsättningar (brutto).

Anm.:

Fördelning på företagsnivå måste säkras med hjälp av en fördelningsnyckel för företagsgrupper.

Kod

:

32 61 5

Benämning

:

Kostnader för extern och intern skadereglering

Bilaga

:

V

Definition:

Kostnader för extern och intern skadereglering.

Anm.:

Totalbeloppet för provisioner, externa kostnader för varor och tjänster och personalkostnader (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) ska fördelas på funktion. Det måste därför delas upp på variablerna 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 och 32 61 9 (se även artikel 38 i direktiv 91/674/EEG).

Kopplingar till andra variabler

Kostnader för extern och intern skadereglering är en del av variabeln Totalbelopp för provisioner, externa kostnader för varor och tjänster och personalkostnader (32 61 0).

Kod

:

32 61 6

Benämning

:

Anskaffningskostnader

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 40 i rådets direktiv 91/674/EEG – det gäller de anskaffningskostnader som ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

Totalbeloppet för provisioner, externa kostnader för varor och tjänster och personalkostnader (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) ska fördelas på funktion och måste därför delas upp på variablerna 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 och 32 61 9.

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post I.7 a i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för skadeförsäkringsrörelse och post II.8 a i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse.

Kopplingar till andra variabler

Anskaffningskostnader är en del av variabeln Totalbelopp för provisioner, externa kostnader för varor och tjänster och personalkostnader (32 61 0).

Kod

:

32 61 7

Benämning

:

Administrationskostnader

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 41 i rådets direktiv 91/674/EEG – det gäller de administrationskostnader som ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

Totalbeloppet för provisioner, externa kostnader för varor och tjänster och personalkostnader (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) ska fördelas på funktion och måste därför delas upp på variablerna 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 och 32 61 9.

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post I.7 c i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för skadeförsäkringsrörelse och post II.8 c i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse.

Kopplingar till andra variabler

Administrationskostnader är en del av variabeln Totalbelopp för provisioner, externa kostnader för varor och tjänster och personalkostnader (32 61 0).

Kod

:

32 61 8

Benämning

:

Övriga tekniska kostnader (brutto)

Bilaga

:

V

Definition:

Övriga tekniska kostnader (brutto).

Anm.:

Totalbeloppet för provisioner, externa kostnader för varor och tjänster och personalkostnader (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) ska fördelas på funktion och måste därför delas upp på variablerna 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 och 32 61 9.

För resultaträkningens uppställning (den tekniska redovisningen): Post I.8 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för skadeförsäkringsrörelse och post II.11 i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse.

Kopplingar till andra variabler

Övriga tekniska kostnader (brutto) är en del av variabeln Totalbelopp för provisioner, externa kostnader för varor och tjänster och personalkostnader (32 61 0).

Kod

:

32 61 9

Benämning

:

Kapitalförvaltningskostnader

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 42 i rådets direktiv 91/674/EEG – det gäller de kapitalförvaltningskostnader som ingår i den tekniska delen av resultaträkningen.

Anm.:

Totalbeloppet för provisioner, externa kostnader för varor och tjänster och personalkostnader (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) ska fördelas på funktion och måste därför delas upp på variablerna 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 och 32 61 9.

För resultaträkningens uppställning: Post II.9 a i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse (den tekniska redovisningen) och post III.5 a i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG (den icke-tekniska redovisningen).

Kopplingar till andra variabler

Kapitalförvaltningskostnader är en del av variabeln Totalbelopp för provisioner, externa kostnader för varor och tjänster och personalkostnader (32 61 0).

Kod

:

32 71 0

Benämning

:

Intäkter och vinster av placeringar

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 42 i rådets direktiv 91/674/EEG – det gäller de intäkter och vinster av placeringar som ingår i den tekniska delen av resultaträkningen för livförsäkringsrörelse och den icke-tekniska redovisningen för skadeförsäkringsrörelse.

Denna variabel är summan av Intäkter från ägarintressen (32 71 1), Intäkter från mark, byggnader och andra placeringar (32 71 2), Återföring av värdejusteringar av placeringar (32 71 5) och Vinster vid avyttring av placeringstillgångar (32 71 6).

Kod

:

32 71 1

Benämning

:

Intäkter från ägarintressen

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 42 i rådets direktiv 91/674/EEG – det gäller de intäkter från ägarintressen som ingår i den tekniska delen av resultaträkningen för livförsäkringsrörelse och den icke-tekniska redovisningen för skadeförsäkringsrörelse.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning: Post II.2 a i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse (den tekniska redovisningen) och post III.3 a i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG (den icke-tekniska redovisningen).

Kopplingar till andra variabler

Intäkter från ägarintressen används vid beräkningen av variabeln Intäkter och vinster av placeringar (32 71 0).

Kod

:

32 71 2

Benämning

:

Intäkter från mark, byggnader och andra placeringar

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 42 i rådets direktiv 91/674/EEG – det gäller de intäkter från mark, byggnader och andra placeringar som ingår i den tekniska delen av resultaträkningen för livförsäkringsrörelse och den icke-tekniska redovisningen för skadeförsäkringsrörelse.

Denna variabel är summan av Intäkter från mark och byggnader (32 71 3) och Intäkter och vinster av placeringar (32 71 4).

Kopplingar till andra variabler

Intäkter från mark, byggnader och andra placeringar används vid beräkningen av variabeln Intäkter och vinster av placeringar (32 71 0).

Kod

:

32 71 3

Benämning

:

Intäkter från mark och byggnader

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 42 i rådets direktiv 91/674/EEG – det gäller de intäkter från mark och byggnader som ingår i den tekniska delen av resultaträkningen för livförsäkringsrörelse och den icke-tekniska redovisningen för skadeförsäkringsrörelse.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning: Post II.2 b aa i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse (den tekniska redovisningen) och post III.3 b aa i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG (den icke-tekniska redovisningen).

Kopplingar till andra variabler

Intäkter från mark och byggnader används vid beräkningen av variabeln Intäkter och vinster av placeringar (32 71 0) och Intäkter från mark, byggnader och andra placeringar (32 71 2).

Kod

:

32 71 4

Benämning

:

Intäkter från övriga placeringar

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 42 i rådets direktiv 91/674/EEG – det gäller de intäkter från övriga placeringar som ingår i den tekniska delen av resultaträkningen för livförsäkringsrörelse och den icke-tekniska redovisningen för skadeförsäkringsrörelse.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning: Post II.2 b bb i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse (den tekniska redovisningen) och post III.3 b bb i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG (den icke-tekniska redovisningen).

Kopplingar till andra variabler

Intäkter från övriga placeringar används vid beräkningen av variabeln Intäkter och vinster av placeringar (32 71 0) och Intäkter från mark, byggnader och andra placeringar (32 71 2).

Kod

:

32 71 5

Benämning

:

Återföring av värdejusteringar av placeringar

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 42 i rådets direktiv 91/674/EEG – det gäller återföring av värdejusteringar av placeringar som ingår i den tekniska delen av resultaträkningen för livförsäkringsrörelse och den icke-tekniska redovisningen för skadeförsäkringsrörelse.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning: Post II.2 c i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse (den tekniska redovisningen) och post III.3 c i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG (den icke-tekniska redovisningen).

Kopplingar till andra variabler

Återföring av värdejusteringar av placeringar används vid beräkningen av variabeln Intäkter och vinster av placeringar (32 71 0).

Kod

:

32 71 6

Benämning

:

Vinster vid avyttring av placeringstillgångar

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 42 i rådets direktiv 91/674/EEG – det gäller de vinster vid avyttring av placeringstillgångar som ingår i den tekniska delen av resultaträkningen för livförsäkringsrörelse och den icke-tekniska redovisningen för skadeförsäkringsrörelse.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning: Post II.2 d i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse (den tekniska redovisningen) och post III.3 d i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG (den icke-tekniska redovisningen).

Kopplingar till andra variabler

Vinster vid avyttring av placeringstillgångar används vid beräkningen av variabeln Intäkter och vinster av placeringar (32 71 0).

Kod

:

32 72 0

Benämning

:

Kostnader och förluster av placeringar

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 42 i rådets direktiv 91/674/EEG – det gäller de kostnader och förluster av placeringar som ingår i den tekniska delen av resultaträkningen för livförsäkringsrörelse och den icke-tekniska redovisningen för skadeförsäkringsrörelse. Denna variabel är summan av Kapitalförvaltningskostnader, inklusive räntor (32 72 1), Värdejusteringar av placeringar (32 72 2) och Förluster vid avyttring av placeringstillgångar (32 72 3).

Kod

:

32 72 1

Benämning

:

Kapitalförvaltningskostnader, inklusive räntor

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 42 i rådets direktiv 91/674/EEG – det gäller de kapitalförvaltningskostnader inklusive räntor som ingår i den tekniska delen av resultaträkningen för livförsäkringsrörelse och den icke-tekniska redovisningen för skadeförsäkringsrörelse.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning: Post II.9 a i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse (den tekniska redovisningen) och post III.5 a i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG (den icke-tekniska redovisningen).

Kopplingar till andra variabler

Kapitalförvaltningskostnader, inklusive räntor används vid beräkningen av variabeln Kostnader och förluster av placeringar (32 72 0).

Kod

:

32 72 2

Benämning

:

Värdejusteringar av placeringar

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 42 i rådets direktiv 91/674/EEG – det gäller värdejusteringar av placeringar som ingår i den tekniska delen av resultaträkningen för livförsäkringsrörelse och den icke-tekniska redovisningen för skadeförsäkringsrörelse.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning: Post II.9 b i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse (den tekniska redovisningen) och post III.5 b i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG (den icke-tekniska redovisningen).

Kopplingar till andra variabler

Återföring av värdejusteringar av placeringar används vid beräkningen av variabeln Kostnader och förluster av placeringar (32 72 0).

Kod

:

32 72 3

Benämning

:

Förluster vid avyttring av placeringstillgångar

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 42 i rådets direktiv 91/674/EEG – det gäller de förluster vid avyttring av placeringstillgångar som ingår i den tekniska delen av resultaträkningen för livförsäkringsrörelse och den icke-tekniska redovisningen för skadeförsäkringsrörelse.

Anm.:

För resultaträkningens uppställning: Post II.9 c i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsrörelse (den tekniska redovisningen) och post III.5 c i artikel 34 i direktiv 91/674/EEG (den icke-tekniska redovisningen).

Kopplingar till andra variabler

Förluster vid avyttring av placeringstillgångar används vid beräkningen av variabeln Kostnader och förluster av placeringar (32 72 0).

Kod

:

33 11 1

Benämning

:

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring efter produkt (baserat på CPA)

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 35 i rådets direktiv 91/674/EEG och indelningen av produkter efter näringsgren för försäkrings- och pensionsfondstjänster.

Anm.:

För produktindelningen se artikel 63.I i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring efter produkt (baserat på CPA) är en ytterligare uppdelning av variabeln Tecknade bruttopremier för direkt försäkring (12 11 1).

Kod

:

33 12 1

Benämning

:

Återförsäkrares andel av tecknade bruttopremier för direkt försäkring efter produkt (baserat på CPA)

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 35 i rådets direktiv 91/674/EEG och indelningen av produkter efter näringsgren för försäkrings- och pensionsfondstjänster.

Anm.:

För produktindelningen se artikel 63.I i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Återförsäkrares andel av tecknade bruttopremier för direkt försäkring efter produkt (baserat på CPA) är en ytterligare uppdelning av en del av variabeln Återförsäkrares andel av tecknade bruttopremier (32 18 1).

Kod

:

33 13 1

Benämning

:

Kostnader för skadeanspråk (brutto) för direkt försäkring efter produkt (baserat på CPA)

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 38 i rådets direktiv 91/674/EEG och indelningen av produkter efter näringsgren för försäkrings- och pensionsfondstjänster.

Anm.:

För produktindelningen se artikel 63.I i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Kostnader för skadeanspråk (brutto) för direkt försäkring efter produkt (baserat på CPA) är en ytterligare uppdelning av en del av variabeln Kostnader för skadeanspråk (brutto) (32 13 0).

Kod

:

33 14 1

Benämning

:

Driftskostnader (brutto) för direkt försäkring efter produkt (baserat på CPA)

Bilaga

:

V

Definition:

Artiklarna 40 och 41 i rådets direktiv 91/674/EEG och indelningen av produkter efter näringsgren för försäkrings- och pensionsfondstjänster.

Anm.:

För produktindelningen se artikel 63.I i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Driftskostnader (brutto) för direkt försäkring efter produkt (baserat på CPA) är en ytterligare uppdelning av en del av variabeln Driftskostnader, brutto (32 14 0).

Kod

:

33 15 1

Benämning

:

Återförsäkringsresultat för direkt försäkring efter produkt (baserat på CPA)

Bilaga

:

V

Definition:

Se variabel 32 18 0 och indelningen av produkter efter näringsgren för försäkrings- och pensionsfondstjänster.

Anm.:

För produktindelningen se artikel 63.I i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Återförsäkringsresultat för direkt försäkring efter produkt (baserat på CPA) är en ytterligare uppdelning av en del av variabeln Återförsäkringsresultat (32 18 0).

Kod

:

34 11 0

Benämning

:

Geografisk uppdelning – i stort – av tecknade bruttopremier för direkt försäkring

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 35 i rådets direktiv 91/674/EEG. Sett ur den egna medlemsstatens perspektiv ska de tecknade bruttopremierna delas upp enligt följande: den medlemsstat där huvudkontoret är beläget, övriga medlemsstater, övriga EES-länder, Schweiz, USA, Japan, övriga tredjeländer (övriga världen).

Anm.:

För den geografiska indelningen se artikel 63.IV i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Geografisk uppdelning – i stort – av tecknade bruttopremier för direkt försäkring är en ytterligare uppdelning av variabeln Tecknade bruttopremier för direkt försäkring (12 11 1).

Kod

:

34 12 0

Benämning

:

Geografisk uppdelning – i stort – av tecknade bruttopremier för direkt försäkring, mottagen återförsäkring

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 35 i rådets direktiv 91/674/EEG. Sett ur den egna medlemsstatens perspektiv ska de tecknade bruttopremierna för direkt försäkring, mottagen återförsäkring delas upp enligt följande: den medlemsstat där huvudkontoret är beläget, övriga medlemsstater, övriga EES-länder, Schweiz, USA, Japan, övriga tredjeländer (övriga världen).

Anm.:

Uppdelningen avser det avgivande försäkringsföretagets (cedentens) geografiska fördelning.

Kopplingar till andra variabler

Geografisk uppdelning – i stort – av tecknade bruttopremier för direkt försäkring, mottagen återförsäkring, är en ytterligare uppdelning av variabeln Tecknade bruttopremier, mottagen återförsäkring (12 11 2).

Kod

:

34 13 0

Benämning

:

Geografisk uppdelning – i stort – av återförsäkrares andel av tecknade bruttopremier

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 36 i rådets direktiv 91/674/EEG. Sett ur den egna medlemsstatens perspektiv ska återförsäkrares andel av tecknade bruttopremier delas upp enligt följande: den medlemsstat där huvudkontoret är beläget, övriga medlemsstater, övriga EES-länder, Schweiz, USA, Japan, övriga tredjeländer (övriga världen).

Anm.:

Uppdelningen avser det mottagande försäkrings- eller återförsäkringsföretagets geografiska fördelning.

Kopplingar till andra variabler

Geografisk uppdelning – i stort – av återförsäkrares andel av tecknade bruttopremier är en ytterligare uppdelning av variabeln Återförsäkrares andel av tecknade bruttopremier (32 18 1).

Kod

:

34 31 1

Benämning

:

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring efter produkt (baserat på CPA) och medlemsstat, geografisk uppdelning av verksamhet som bedrivs med stöd av etableringsfriheten

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 35 i rådets direktiv 91/674/EEG. Sett ur den egna medlemsstatens perspektiv (= den medlemsstat där huvudkontoret är beläget) ska bruttopremierna från filialer i andra medlemsstater delas upp på varje enskilt annat EES-land och enligt den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren för försäkrings- och pensionsfondstjänster.

Anm.:

Se artikel 43 i tredje livförsäkringsdirektivet och artikel 44 i tredje direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring. Med hjälp av den matris som skapas med kombinationen av CPA-kategorierna och övriga medlemsstater kan omfattningen fastslås för varje nationell försäkringsmarknad för direkt försäkring.

Kopplingar till andra variabler

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring efter produkt (baserat på CPA) och medlemsstat, geografisk uppdelning av verksamhet som bedrivs med stöd av etableringsfriheten, är en del av variabeln Tecknade bruttopremier för direkt försäkring (12 11 1).

Kod

:

34 32 1

Benämning

:

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring efter produkt (baserat på CPA) och medlemsstat, geografisk uppdelning av verksamhet som bedrivs med stöd av friheten att tillhandahålla tjänster

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 35 i rådets direktiv 91/674/EEG. Sett ur den egna medlemsstatens perspektiv (= den medlemsstat där huvudkontoret är beläget) ska bruttopremierna för försäkringar som tecknats inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster i andra medlemsstater delas upp på varje enskilt annat EES-land och enligt den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren för försäkrings- och pensionsfondstjänster.

Anm.:

Se artikel 44 i tredje direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring och artikel 43 i tredje livförsäkringsdirektivet. Med hjälp av den matris som skapas med kombinationen av CPA-kategorierna och övriga medlemsstater kan omfattningen fastslås för varje nationell försäkringsmarknad för direkt försäkring.

Kopplingar till andra variabler

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring efter produkt (baserat på CPA) och medlemsstat, geografisk uppdelning av verksamhet som bedrivs med stöd av friheten att tillhandahålla tjänster är en del av variabeln Tecknade bruttopremier för direkt försäkring (12 11 1).

Kod

:

36 10 0

Benämning

:

Summa placeringstillgångar

Bilaga

:

V

Definition:

Denna variabel är summan av Mark och byggnader (36 11 0), Placeringar i anknutna företag och ägarintressen (36 12 0), Andra finansiella placeringar (36 13 0) och Depositioner hos företag som avgivit affär (36 14 0).

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post C.I i artikel 6 (tillgångar) i direktiv 91/674/EEG. I enlighet med värderingsreglerna i direktiv 91/674/EEG kan värderingen av placeringstillgångarna grundas på inköpspris eller verkligt värde. Varje medlemsstat måste ange vilken värderingsregel som tillämpats.

Kopplingar till andra variabler

Summa placeringstillgångar (36 10 0) motsvarar

Mark och byggnader (36 11 0)

+

Placeringar i anknutna företag och ägarintressen (36 12 0)

+

Andra finansiella placeringar (36 13 0)

+

Depositioner hos företag som avgivit affär (36 14 0)

Kod

:

36 11 0

Benämning

:

Mark och byggnader

Bilaga

:

V

Definition:

Vissa uppgifter i artikel 8 och därpå följande artiklar i direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag.

Kopplingar till andra variabler

Mark och byggnader används vid beräkningen av variabeln Summa placeringstillgångar (36 10 0).

Kod

:

36 11 1

Benämning

:

Mark och byggnader som används av försäkringsföretaget för den egna verksamheten

Bilaga

:

V

Definition:

Denna variabel är en del av variabel 36 11 0. Endast mark och byggnader som används av ett försäkringsföretag för den egna verksamheten ska anges här.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post C.I i artikel 6 (tillgångar) i direktiv 91/674/EEG. I enlighet med värderingsreglerna i direktiv 91/674/EEG kan värderingen av placeringstillgångarna grundas på inköpspris eller verkligt värde. Varje medlemsstat måste ange vilken värderingsregel som tillämpats.

Kopplingar till andra variabler

Mark och byggnader som används av ett försäkringsföretaget för den egna verksamheten är en del av variabeln Mark och byggnader (36 11 0).

Kod

:

36 11 2

Benämning

:

Mark och byggnader (verkligt värde)

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 45 och följande artiklar i rådets direktiv 91/674/EEG (enligt dessa artiklar kan värderingen av placeringstillgångarna grundas på inköpspris eller verkligt värde).

Anm.:

Dessa uppgifter behöver bara lämnas in om variabel 36 11 0 omfattar mark och byggnader enligt det bokförda värdet.

Kod

:

36 12 0

Benämning

:

Placeringar i anknutna företag och ägarintressen

Bilaga

:

V

Definition:

Vissa uppgifter i artikel 8 och därpå följande artiklar i rådets direktiv 78/660/EEG. Denna variabel är lika med summan av variablerna 36 12 1 och 36 12 2.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post C.II i artikel 6 (tillgångar) i direktiv 91/674/EEG. I enlighet med värderingsreglerna i direktiv 91/674/EEG kan värderingen av placeringstillgångarna grundas på inköpspris eller verkligt värde. Varje medlemsstat måste ange vilken värderingsregel som tillämpats.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Placeringar i anknutna företag och ägarintressen används vid beräkningen av variabeln Summa placeringstillgångar (36 10 0).

Kod

:

36 12 1

Benämning

:

Aktier och andelar i anknutna företag och ägarintressen

Bilaga

:

V

Definition:

Vissa uppgifter i artikel 8 och därpå följande artiklar i rådets direktiv 78/660/EEG.

Anm.:

Se posterna C.II.1 och C.II.3 i artikel 6 (tillgångar) i direktiv 91/674/EEG. I enlighet med värderingsreglerna i direktiv 91/674/EEG kan värderingen av placeringstillgångarna grundas på inköpspris eller verkligt värde. Varje medlemsstat måste ange vilken värderingsregel som tillämpats.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Aktier och andelar i anknutna företag och ägarintressen används vid beräkningen av variabeln Placeringar i anknutna företag och ägarintressen (36 12 0).

Kod

:

36 12 2

Benämning

:

Obligationer och andra skuldförbindelser emitterade av, och fordringar hos, anknutna företag och företag i vilka försäkringsföretaget har ett ägarintresse

Bilaga

:

V

Definition:

Vissa uppgifter i artikel 8 och därpå följande artiklar i rådets direktiv 78/660/EEG.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: posterna C.II.2 och C.II.4 i artikel 6 (tillgångar) i direktiv 91/674/EEG. I enlighet med värderingsreglerna i direktiv 91/674/EEG kan värderingen av placeringstillgångarna grundas på inköpspris eller verkligt värde. Varje medlemsstat måste ange vilken värderingsregel som tillämpats.

Kopplingar till andra variabler

Obligationer och andra skuldförbindelser emitterade av, och fordringar hos, anknutna företag och företag i vilka försäkringsföretaget har ett ägarintresse används vid beräkningen av variabeln Placeringar i anknutna företag och ägarintressen (36 12 0).

Kod

:

36 12 3

Benämning

:

Placeringar i anknutna företag och ägarintressen (verkligt värde)

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 45 och följande artiklar i rådets direktiv 91/674/EEG (enligt dessa artiklar kan värderingen av placeringstillgångarna grundas på inköpspris eller verkligt värde).

Anm.:

Dessa uppgifter behöver bara levereras om variabeln 36 12 0 omfattar placeringar i anknutna företag och ägarintressen enligt det bokförda värdet.

Kod

:

36 13 0

Benämning

:

Andra finansiella placeringstillgångar

Bilaga

:

V

Definition:

Denna variabel är lika med summan av variablerna 36 13 1, 36 13 2, 36 13 3, 36 13 4, 36 13 5, 36 13 6. I enlighet med värderingsreglerna i rådets direktiv 91/674/EEG kan värderingen av placeringstillgångarna grundas på inköpspris eller verkligt värde. Varje medlemsstat måste ange vilken värderingsregel som tillämpats.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post C.III i artikel 6 (tillgångar) i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Andra finansiella placeringstillgångar används vid beräkningen av variabeln Summa placeringstillgångar (36 10 0).

Kod

:

36 13 1

Benämning

:

Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning och andelar i värdepappersfonder

Bilaga

:

V

Definition:

Vissa uppgifter i artikel 8 och därpå följande artiklar i rådets direktiv 78/660/EEG.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post C.III.1 i artikel 6 (tillgångar) i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning och andelar i värdepappersfonder är en del av variabeln Andra finansiella placeringstillgångar (36 13 0).

Variabeln Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning och andelar i värdepappersfonder används vid beräkningen av variabeln Andra finansiella placeringstillgångar (36 10 0).

Kod

:

36 13 2

Benämning

:

Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 9 i rådets direktiv 91/674/EEG.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post C.III.2 i artikel 6 (tillgångar) i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning är en del av variabeln Andra finansiella placeringstillgångar (36 13 0).

Variabeln Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning används vid beräkningen av variabeln Summa placeringstillgångar (36 10 0).

Kod

:

36 13 3

Benämning

:

Andelar i investeringspooler

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 10 i rådets direktiv 91/674/EEG.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post C.III.3 i artikel 6 (tillgångar) i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Andelar i investeringspooler är en del av variabeln Andra finansiella placeringstillgångar (36 13 0).

Andelar i investeringspooler används vid beräkningen av variabeln Summa placeringstillgångar (36 10 0).

Kod

:

36 13 4

Benämning

:

Lån med säkerhet i fast egendom

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 11 i rådets direktiv 91/674/EEG.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post C.III.4 i artikel 6 (tillgångar) i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Lån med säkerhet i fast egendom är en del av variabeln Andra finansiella placeringstillgångar (36 13 0).

Lån med säkerhet i fast egendom används vid beräkningen av variabeln Summa placeringstillgångar (36 10 0).

Kod

:

36 13 5

Benämning

:

Annan utlåning

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 11 i rådets direktiv 91/674/EEG och artikel 8 och därpå följande artiklar i rådets direktiv 78/660/EEG.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post C.III.5 i artikel 6 (tillgångar) i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Annan utlåning är en del av variabeln Andra finansiella placeringstillgångar (36 13 0).

Annan utlåning används vid beräkningen av variabeln Summa placeringstillgångar (36 10 0).

Kod

:

36 13 6

Benämning

:

Övriga (inklusive insättningar hos kreditinstitut)

Bilaga

:

V

Definition:

Artiklarna 12 och 13 i rådets direktiv 91/674/EEG.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Posterna C.III.6 och C.III.7 i artikel 6 (tillgångar) i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Övriga (inklusive insättningar hos kreditinstitut) är en del av variabeln Andra finansiella placeringstillgångar (36 13 0)

Variabeln Övriga (inklusive insättningar hos kreditinstitut) används vid beräkningen av variabeln Summa placeringstillgångar (36 10 0).

Kod

:

36 13 8

Benämning

:

Andra finansiella placeringstillgångar (verkligt värde)

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 45 och följande artiklar i rådets direktiv 91/674/EEG (enligt dessa artiklar kan värderingen av placeringstillgångarna grundas på inköpspris eller verkligt värde).

Anm.:

Dessa uppgifter behöver bara levereras om variabeln 36 13 0 omfattar andra finansiella placeringstillgångar till bokfört värde.

Kod

:

36 14 0

Benämning

:

Depositioner hos företag som avgivit affär

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 14 i rådets direktiv 91/674/EEG.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post C.IV i artikel 6 (tillgångar) i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Depositioner hos företag som avgivit affär används vid beräkningen av variabeln Summa placeringstillgångar (36 10 0).

Kod

:

36 20 0

Benämning

:

Placeringstillgångar för de livförsäkringstagares räkning som själva bär placeringsrisken

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 15 i rådets direktiv 91/674/EEG.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post D i artikel 6 (tillgångar) i direktiv 91/674/EEG.

Kod

:

36 21 0

Benämning

:

Placeringstillgångar för de livförsäkringstagares räkning som själva bär placeringsrisken – mark och byggnader

Bilaga

:

V

Definition:

Vissa uppgifter i artikel 8 och därpå följande artiklar i rådets direktiv 78/660/EEG. Denna variabel är en del av variabel 36 20 0.

Anm.:

Beloppet motsvarande variabel 36 11 0 ska tas upp här.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Placeringstillgångar för de livförsäkringstagares räkning som själva bär placeringsrisken – mark och byggnader, är en del av variabeln Placeringstillgångar för de livförsäkringstagares räkning som själva bär placeringsrisken (36 20 0).

Kod

:

36 22 0

Benämning

:

Placeringstillgångar för de livförsäkringstagares räkning som själva bär placeringsrisken – andra finansiella placeringstillgångar

Bilaga

:

V

Definition:

Denna variabel är en del av variabel 36 20 0.

Anm.:

Beloppet motsvarande variabel 36 13 0 tas upp här.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Placeringstillgångar för de livförsäkringstagares räkning som själva bär placeringsrisken – andra finansiella placeringstillgångar är en del av variabeln Placeringstillgångar för de livförsäkringstagares räkning som själva bär placeringsrisken (36 20 0).

Kod

:

36 30 0

Benämning

:

Balansomslutning

Bilaga

:

V

Definition:

Denna variabel består av summan av posterna A, B, C, D, E, F, G och H på tillgångssidan i balansräkningen eller av summan av posterna A, B, C, D, E, F, G, H och I på skuldsidan i balansräkningen enligt artikel 6 i rådets direktiv 91/674/EEG. Under alla förhållanden ska det anges om förlusten för räkenskapsåret tas upp på tillgångssidan eller på skuldsidan i balansräkningen.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: artikel 6 i direktiv 91/674/EEG.

Kod

:

37 10 0

Benämning

:

Summa eget kapital

Bilaga

:

V

Definition:

Här redovisas det totala beloppet för samtliga delar av eget kapital (= post A under skulder och eget kapital i balansräkningen enligt artikel 6 i direktiv 91/674/EEG). Förlusten för räkenskapsåret bör ingå här (om så inte är fallet ska detta anges).

Kod

:

37 10 1

Benämning

:

Summa eget kapital, uppdelat efter associationsform

Bilaga

:

V

Definition:

Variabeln Summa eget kapital (se variabel 37 10 0) ska delas upp efter företagets associationsform enligt följande: försäkringsaktiebolag, ömsesidiga bolag, filialer till försäkringsföretag med huvudkontor i länder utanför EES-området, övriga.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Summa eget kapital uppdelat efter associationsform, är en ytterligare uppdelning av Summa eget kapital (37 10 0).

Kod

:

37 11 0

Benämning

:

Tecknat kapital eller motsvarande medel

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 19 i direktiv 91/674/EEG.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post A.I i artikel 6 (skulder och eget kapital) i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Tecknat kapital eller motsvarande medel är en del av variabeln Summa eget kapital (37 10 0).

Kod

:

37 12 0

Benämning

:

Överkurs vid emission, uppskrivningsfond, kapitalreserver

Bilaga

:

V

Definition:

Vissa uppgifter i artikel 8 och därpå följande artiklar i rådets direktiv 78/660/EEG.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Posterna A.II, A.III och A.IV i artikel 6 (skulder och eget kapital) i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Överkurs vid emission, uppskrivningsfond, kapitalreserver är en del av variabeln Summa eget kapital (37 10 0).

Kod

:

37 20 0

Benämning

:

Efterställda skulder

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 21 i rådets direktiv 91/674/EEG.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post B i artikel 6 (skulder och eget kapital) i direktiv 91/674/EEG.

Kod

:

37 30 0

Benämning

:

Totala försäkringstekniska avsättningar, brutto

Bilaga

:

V

Definition:

Denna variabel är summan av variablerna Bruttoavsättning för ej intjänade premier (37 31 0), Livförsäkringsavsättning, brutto (37 32 0), Bruttoavsättning för oreglerade skador (37 33 0), Bruttoavsättning för återbäring och rabatter (37 34 0), Utjämningsavsättning (37 35 0), Övriga försäkringstekniska avsättningar, brutto (37 36 0) och Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringsavtal där försäkringstagaren bär placeringsrisken (brutto) (37 37 0).

Kod

:

37 30 1

Benämning

:

Totala försäkringstekniska avsättningar, netto

Bilaga

:

V

Definition:

Denna variabel är lika med summan av variablerna 37 31 0, 37 32 0, 37 33 0, 37 34 0, 37 35 0, 37 36 0 och 37 37 0 på nettobasis (= efter avdrag för återförsäkrares andel).

Anm.:

Denna variabel behövs för de detaljerade beräkningarna av de makroekonomiska variablerna i produktionskontot.

Kod

:

37 31 0

Benämning

:

Bruttoavsättning för ej intjänade premier

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 25 i rådets direktiv 91/674/EEG.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post C.1 a i artikel 6 (skulder och eget kapital) i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Bruttoavsättning för ej intjänade premier används vid beräkningen av variabeln Totala försäkringstekniska avsättningar, brutto (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kod

:

37 32 0

Benämning

:

Livförsäkringsavsättning, brutto

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 27 i rådets direktiv 91/674/EEG.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post C.2 a i artikel 6 (skulder och eget kapital) i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Livförsäkringsavsättning, brutto används vid beräkningen av variabeln Totala försäkringstekniska avsättningar, brutto (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kod

:

37 33 0

Benämning

:

Bruttoavsättning för oreglerade skador

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 28 i rådets direktiv 91/674/EEG.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post C.3 a i artikel 6 (skulder och eget kapital) i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Bruttoavsättning för oreglerade skador används vid beräkningen av variabeln Totala försäkringstekniska avsättningar, brutto (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kod

:

37 33 1

Benämning

:

Bruttoavsättning för oreglerade skador för direkt försäkring

Bilaga

:

V

Definition:

Denna variabel är en del av variabeln 37 33 0 (se även artikel 28 i rådets direktiv 91/674/EEG).

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post C.3 a i artikel 6 (skulder och eget kapital) i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln bruttoavsättning för oreglerade skador för direkt försäkring är en del av variabeln Bruttoavsättning för oreglerade skador (37 33 0).

Kod

:

37 33 2

Benämning

:

Bruttoavsättning för oreglerade skador för mottagen återförsäkring

Bilaga

:

V

Definition:

Denna variabel är en del av variabeln Bruttoavsättning för oreglerade skador 37 33 0 (se även artikel 28 i rådets direktiv 91/674/EEG).

Kod

:

37 33 3

Benämning

:

Avsättning för oreglerade skador (brutto), direkt försäkring, fördelat på produkt (enligt CPA)

Bilaga

:

V

Definition:

Detta är en ytterligare uppdelning av variabel 37 33 1 (se även artikel 28 i rådets direktiv 91/674/EEG). Bruttoavsättningen för oreglerade skador, direkt försäkring, ska fördelas på produkt enligt CPA.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post C.3 a i artikel 6 (skulder och eget kapital) i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Avsättning för oreglerade skador (brutto), direkt försäkring, fördelat på produkt (enligt CPA) är en ytterligare uppdelning av variabeln Bruttoavsättning för oreglerade skador för direkt försäkring (37 33 1).

Kod

:

37 34 0

Benämning

:

Bruttoavsättning för återbäring och rabatter

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 29 i rådets direktiv 91/674/EEG.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post C.4 a i artikel 6 (skulder och eget kapital) i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Bruttoavsättning för återbäring och rabatter används vid beräkningen av variabeln Totala försäkringstekniska avsättningar, brutto (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kod

:

37 35 0

Benämning

:

Utjämningsavsättning

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 30 i rådets direktiv 91/674/EEG.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post C.5 i artikel 6 (skulder och eget kapital) i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Livförsäkringsavsättning, brutto, används vid beräkningen av variabeln Totala försäkringstekniska avsättningar, brutto (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kod

:

37 36 0

Benämning

:

Övriga försäkringstekniska avsättningar, brutto

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 26 i rådets direktiv 91/674/EEG.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post C.6 a i artikel 6 (skulder och eget kapital) i direktiv 91/674/EEG. En detaljerad uppdelning av denna variabel ska anges.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Övriga försäkringstekniska avsättningar, brutto används vid beräkningen av variabeln Totala försäkringstekniska avsättningar, brutto (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kod

:

37 37 0

Benämning

:

Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringsavtal där försäkringstagaren bär placeringsrisken, brutto

Bilaga

:

V

Definition:

Artikel 31 i rådets direktiv 91/674/EEG.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post D a i artikel 6 (skulder och eget kapital) i direktiv 91/674/EEG.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringsavtal där försäkringstagaren bär placeringsrisken, brutto används vid beräkningen av variabeln Totala försäkringstekniska avsättningar, brutto (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kod

:

37 41 0

Benämning

:

Obligationslån

Bilaga

:

V

Definition:

Vissa uppgifter i artikel 8 och därpå följande artiklar i rådets direktiv 78/660/EEG.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post G.III i artikel 6 (skulder och eget kapital) i direktiv 91/674/EEG. Denna variabel omfattar konvertibla lån.

Kod

:

37 42 0

Benämning

:

Skulder till kreditinstitut

Bilaga

:

V

Definition:

Vissa uppgifter i artikel 8 och därpå följande artiklar i rådets direktiv 78/660/EEG.

Anm.:

För balansräkningens uppställning: Post G.IV i artikel 6 (skulder och eget kapital) i direktiv 91/674/EEG.

Kod

:

39 10 0

Benämning

:

Antal utestående avtal vid räkenskapsårets slut som hänför sig till direkt försäkring, för alla individuella livförsäkringskontrakt och för följande produkter: återbärande livförsäkring och CPA-kategorierna 65.12.1, 65.12.4 och 65.12.5

Bilaga

:

V

Definition:

Antalet utestående avtal vid räkenskapsårets slut som hänför sig till direkt försäkring ska ingå här, för alla individuella livförsäkringskontrakt och för följande produkter: återbärande livförsäkring och CPA-kategorierna 65.12.1, 65.12.4 och 65.12.5

Anm.:

Endast avtal som fortfarande är löpande vid räkenskapsårets slut ska räknas med. De uppgifter som tas upp här för individuella livförsäkringsavtal svarar mot uppgifterna för variabel 12 11 3.

Kod

:

39 20 0

Benämning

:

Antal försäkrade personer vid räkenskapsårets slut som hänför sig till direkt försäkring, för alla grupplivförsäkringsavtal och för följande produkt: CPA 65.12.1

Bilaga

:

V

Definition:

Antal försäkrade personer vid räkenskapsårets slut som hänför sig till direkt försäkring ska räknas med här för alla grupplivförsäkringsavtal och för gruppförsäkringsavtal i följande underkategori i den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren för försäkrings- och pensionsfondstjänster: 65.12.1.

Anm.:

Endast personer vars avtal fortfarande är löpande vid räkenskapsårets slut ska räknas med. De uppgifter som tas upp här för grupplivförsäkringsavtal svarar mot uppgifterna för variabel 12 11 4.

Kod

:

39 30 0

Benämning

:

Antal försäkrade fordon vid räkenskapsårets slut som hänför sig till direkt försäkring, för följande produkt enligt CPA: 65.12.2.

Bilaga

:

V

Definition:

Antal försäkrade fordon vid räkenskapsårets slut, vilka hänför sig till direkt försäkring, ska räknas med här för följande underkategori i den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren för försäkrings- och pensionsfondstjänster: 65.12.2.

Anm.:

Endast fordon som fortfarande täcks av löpande avtal vid räkenskapsårets slut medräknas. Alla enskilda fordon ska räknas med, även om de omfattas av gruppkontrakt.

Kod

:

39 40 0

Benämning

:

Försäkrad bruttosumma vid räkenskapsårets slut som hänför sig till direkt försäkring, för följande produkter: återbärande livförsäkring och kapitalförsäkring

Bilaga

:

V

Definition:

Total försäkrad bruttosumma vid slutet av räkenskapsåret vilken hänför sig till direkt försäkring ska räknas med här för följande produkter: återbärande livförsäkring och kapitalförsäkring

Anm.:

Endast summor för avtal som fortfarande är löpande vid räkenskapsårets slut ska räknas med. För livränteförsäkringsavtal tillämpas de nationella ekvivalenterna för den försäkrade summan.

Kod

:

39 50 0

Benämning

:

Antal gjorda ersättningsanspråk under räkenskapsåret som hänför sig till direkt försäkring, för följande produkt: CPA 65.12.2

Bilaga

:

V

Definition:

Totalt antal gjorda ersättningsanspråk under räkenskapsåret vilka hänför sig till direkt försäkring tas upp för följande underkategori i den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren för försäkrings- och pensionsfondstjänster: 65.12.2.

Anm.:

Se artikel 44 i direktiv 92/49/EEG. Det totala antalet inträffade skador som har rapporterats under räkenskapsåret och som berättigar till ersättning ska räknas med (uppskattat antal inträffade men ej rapporterade skador utelämnas).

Kod

:

42 11 0

Benämning

:

Ränteintäkter och liknande intäkter

Bilaga

:

VI

Definition:

I variabeln ska följande ingå:

1)

Alla intäkter från Kassa, tillgodohavanden hos centralbanker, Statsskuldförbindelser och andra skuldbevis som är belåningsbara i centralbanker, Fordringar på kreditinstitut, Utlåning till allmänheten, Obligationer och andra värdepapper med fast avkastning, oberoende av hur de beräknats. Här ska också ingå över tiden fördelade intäkter som uppkommit genom att tillgångar förvärvats till lägre belopp än, eller att skulder ingåtts till högre belopp än vad som ska betalas på förfallodagen.

2)

Intäkter och kostnader som uppkommit på grund av derivat och som är fördelade över kontraktets faktiska löptid och har räntekaraktär.

Anm.

:

Se artiklarna 27.1 och 28.B.1 i direktiv 86/635/EEG (9). Se punkt 35 för IAS 18 i kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 (ränteintäkter och liknande intäkter) och punkt 20 för IFRS 7 i kommissionens förordning (EG) nr 108/2006 (10).

Kopplingar till andra variabler

Denna variabel används vid beräkningen av Produktionsvärde (variabel 12 12 0).

Kod

:

42 11 1

Benämning

:

Ränteintäkter och liknande intäkter med ursprung i räntebärande papper med fast ränta

Bilaga

:

VI

Definition:

I variabeln ska följande ingå:

1)

Alla intäkter från värdepapper med fast avkastning. Här ska också ingå över tiden fördelade intäkter som uppkommit genom att tillgångar förvärvats till lägre belopp än, eller att skulder ingåtts till högre belopp än vad som ska betalas på förfallodagen.

2)

Intäkter och kostnader som uppkommit på grund av derivat och som är fördelade över kontraktets faktiska löptid och har räntekaraktär.

Anm.

:

Se artiklarna 27.1 och 28.B.1 i direktiv 86/635/EEG. Denna post anges inte separat bland de upplysningar som måste lämnas för IAS 18 i kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 eller punkt 20 för IFRS 7 i kommissionens förordning (EG) nr 108/2006.

Kopplingar till andra variabler

Denna variabel är en del av variabel 42 11 0.

Kod

:

42 12 0

Benämning

:

Räntekostnader och liknande kostnader

Bilaga

:

VI

Definition:

I variabeln ska följande ingå:

1)

Alla kostnader som uppkommer av Skulder till kreditinstitut, Inlåning från allmänheten, Skulder representerade av emitterade värdepapper och Efterställda skulder, oberoende av hur de beräknats. Här ska också ingå över tiden fördelade kostnader som uppkommit genom att tillgångar förvärvats till högre belopp än, eller att skulder ingåtts till lägre belopp än vad som ska betalas på förfallodagen.

2)

Intäkter och kostnader som uppkommit på grund av derivat och som är fördelade över kontraktets faktiska löptid och har räntekaraktär.

Anm.

:

Se artiklarna 27.2 och 28.A.1 i direktiv 86/635/EEG. Se punkt 35 för IAS 18 i kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 och punkt 20 för IFRS 7 i kommissionens förordning (EG) nr 108/2006.

Kopplingar till andra variabler

Denna variabel används vid beräkningen av Produktionsvärde (variabel 12 12 0).

Kod

:

42 12 1

Benämning

:

Räntekostnader och liknande kostnader till följd av emitterade skuldebrev

Bilaga

:

VI

Definition:

I variabeln ska följande ingå:

1)

Alla kostnader som uppkommer av emitterade skuldebrev, oberoende av hur de beräknats. Här ska också ingå över tiden fördelade kostnader som uppkommit genom att tillgångar förvärvats till högre belopp än, eller att skulder ingåtts till lägre belopp än vad som ska betalas på förfallodagen. Skuldebrev omfattar sådana omsättningsbara skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning som emitterats av kreditinstitut, och värdepapper med en rörlig ränta som varierar beroende på särskilda förhållanden, såsom räntan på interbankmarknaden eller Euromarknaden, ska likaså anses som skuldebrev.

2)

Intäkter och kostnader som uppkommit på grund av derivat och som är fördelade över kontraktets faktiska löptid och har räntekaraktär.

Anm.

:

Se artikel 4.3 a (skulder) i direktiv 86/635/EEG. Denna post anges inte separat bland de upplysningar som måste lämnas för IAS 18 i kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 eller punkt 20 för IFRS 7 i kommissionens förordning (EG) nr 108/2006.

Kopplingar till andra variabler:

Denna variabel är en del av variabel 42 12 0.

Kod

:

42 13 0

Benämning

:

Intäkter från värdepapper

Bilaga

:

VI

Definition:

Denna variabel ska omfatta all utdelning och alla övriga intäkter från värdepapper med rörlig avkastning, från ägarintressen och från aktier och andelar i anknutna företag. Intäkter från aktier och andelar i förvaltningsbolag ska också ingå i denna post. För kreditinstitut som använder resultaträkningen för IFRS 7 kan det räcka med att endast utdelningsintäkter redovisas för variabeln. Eurostat måste i sådana fall underrättas om detta.

Anm.

:

Se artikel 27.3 a, 27.3 b och 27.3 c som ett aggregat och artikel 28.B.2 a, 28.B.2 b och 28.B.2 c som ett aggregat, i direktiv 86/635/EEG. Se punkt 35 för IAS 18 i kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 och punkt 20 a för IFRS 7 i kommissionens förordning (EG) nr 108/2006.

Kod

:

42 13 1

Benämning

:

Intäkter från aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning

Bilaga

:

VI

Definition:

Denna variabel ska omfatta all utdelning och alla övriga intäkter från aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning, med undantag för intäkter från ägarintressen och från aktier och andelar i anknutna företag. För kreditinstitut som använder resultaträkningen för IAS 30 kan det räcka med att endast utdelningsintäkter redovisas för variabeln. Eurostat måste i sådana fall underrättas om detta.

Anm.

:

Se artikel 27.3 a och artikel 28.B.2 a i direktiv 86/635/EEG. Denna post anges inte separat bland de upplysningar som måste lämnas för IFRS 7 i kommissionens förordning (EG) nr 108/2006.

Kopplingar till andra variabler:

Denna variabel är en del av variabel 42 13 0 och används vid beräkningen av Produktionsvärde (variabel 12 12 0).

Kod

:

42 14 0

Benämning

:

Provisionsintäkter

Bilaga

:

VI

Definition:

Till provisionsintäkter ska räknas intäkter från alla tjänster som tillhandahållits till tredje man, t.ex.

provisioner hänförliga till garantigivning, till låneförvaltning för andra långivares räkning och till värdepapperstransaktioner för tredje mans räkning,

provisioner och andra avgifter samt intäkter hänförliga till betalningstransaktioner, kontoadministration, samt förvaring och förvaltning av värdepapper,

provisioner hänförliga till transaktioner i utländsk valuta och försäljning och köp av mynt och ädla metaller för tredje mans räkning,

provisioner för mäklartjänster i samband med inlånings-, försäkrings- och låneavtal.

Anm.

:

Se artiklarna 27.4 och 28.B.3 i direktiv 86/635/EEG. Se punkt 20 för IFRS 7 i kommissionens förordning (EG) nr 108/2006.

Kopplingar till andra variabler:

Denna variabel används vid beräkningen av Produktionsvärde (variabel 12 12 0).

Kod

:

42 15 0

Benämning

:

Provisionskostnader

Bilaga

:

VI

Definition:

Till provisionskostnader ska räknas alla kostnader för tjänster som tillhandahållits av tredje man, t.ex.

provisioner hänförliga till garantigivning, till låneförvaltning för andra långivares räkning och till värdepapperstransaktioner för tredje mans räkning,

provisioner och andra avgifter samt intäkter hänförliga till betalningstransaktioner, kontoadministration, samt förvaring och förvaltning av värdepapper,

provisioner hänförliga till transaktioner i utländsk valuta och försäljning och köp av mynt och ädla metaller för tredje mans räkning,

provisioner för mäklartjänster i samband med inlånings-, försäkrings- och låneavtal.

Anm.

:

Se artiklarna 27.5 och 28.A.2 i direktiv 86/635/EEG. Se punkt 20 för IFRS 7 i kommissionens förordning (EG) nr 108/2006.

Kopplingar till andra variabler:

Variabeln används vid beräkningen av Totala kostnader för inköp av varor och tjänster (variabel 13 11 0).

Kod

:

42 20 0

Benämning

:

Nettovinst eller nettoförlust av finansiella transaktioner

Bilaga

:

VI

Definition:

Denna variabel omfattar följande:

1.

Nettovinster eller nettoförluster av handel med värdepapper som inte innehas som finansiella anläggningstillgångar jämte justeringar eller återföringar av värdet på sådana värdepapper, med beaktande av den mellanskillnad som uppkommer vid tillämpning av artikel 36.2 i direktiv 86/635/EEG; dock ska i de medlemsstater som utnyttjar den möjlighet som ges i artikel 37 i direktiv 86/635/EEG dessa nettovinster eller nettoförluster jämte värdejusteringar och återföringar redovisas endast till den del de hänför sig till värdepapper i handelslager, De värdejusteringar och återföringar som följer av tillämpningen av IAS 32 och IAS 39 i kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 ska också ingå.

2.

Nettovinster eller nettoförluster av valutatransaktioner, med undantag för intäkter och kostnader som uppkommit på grund av säkrade terminskontrakt och som är fördelade över kontraktets faktiska löptid och har räntekaraktär.

3.

Nettovinster eller nettoförluster av köp- och säljtransaktioner beträffande finansiella instrument inklusive ädla metaller.

Anm.

:

Se artiklarna 27.6 och 28.A.3 eller 28.B.4 i direktiv 86/635/EEG. Se punkt 20 a för IFRS 7 i kommissionens förordning (EG) nr 108/2006.

Kopplingar till andra variabler:

Denna variabel används vid beräkningen av Produktionsvärde (variabel 12 12 0).

Kod

:

42 31 0

Benämning

:

Övriga rörelseintäkter

Bilaga

:

VI

Definition:

Rörelseintäkter som inte tas upp under andra rubriker. Inga extraordinära intäkter ska ingå i denna post.

Anm.

:

Se artiklarna 27.7 och 28.B.7 i direktiv 86/635/EEG. Se punkt 86 för IAS 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 (övriga intäkter).

Kopplingar till andra variabler:

Denna variabel används vid beräkningen av Produktionsvärde (variabel 12 12 0).

Kod

:

42 32 0

Benämning

:

Allmänna administrationskostnader

Bilaga

:

VI

Definition:

Denna variabel är summan av Personalkostnader (variabel 13 31 0) och Övriga administrationskostnader (variabel 42 32 2).

Anm.

:

Se artikel 27.8 a och 27.8 b som ett aggregat och artikel 28.A.4 a och 28.A.4 b som ett aggregat i direktiv 86/635/EEG. Ingen hänvisning i punkt 20 för IFRS 7 i kommissionens förordning (EG) nr 108/2006.

Kod

:

42 32 2

Benämning

:

Övriga administrationskostnader

Bilaga

:

VI

Definition:

Andra administrationskostnader än de som ingår i variabel 13 31 0.

Anm.

:

Se artiklarna 27.8 b och 28.A.4 b i direktiv 86/635/EEG. Ingen hänvisning i punkt 20 för IFRS 7 i kommissionens förordning (EG) nr 108/2006.

Kopplingar till andra variabler:

Denna variabel används vid beräkningen av Totala kostnader för inköp av varor och tjänster (variabel 13 11 0) och Allmänna administrationskostnader (variabel 42 32 0).

Kod

:

42 33 0

Benämning

:

Övriga rörelsekostnader

Bilaga

:

VI

Definition:

Rörelseintäkter som inte tas upp under andra rubriker. Inga skatter eller extraordinära kostnader ska ingå i denna post.

Anm.

:

Se artiklarna 27.10 och 28.A.6 i direktiv 86/635/EEG. Se punkt 91 för IAS 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003.

Kopplingar till andra variabler:

Variabeln används vid beräkningen av Totala kostnader för inköp av varor och tjänster (variabel 13 11 0).

Kod

:

42 35 0

Benämning

:

Nedskrivningar av fordringar och återföringar av nedskrivna fordringar samt avsättningar för ansvarsförbindelser och åtaganden

Bilaga

:

VI

Definition:

1.

Denna variabel ska omfatta dels kostnader vid nedskrivningar av fordringar samt avsättningar för sådana ansvarsförbindelser och åtaganden som ska tas upp som poster utanför balansräkningen, dels intäkter av tidigare nedskrivna fordringar samt belopp som återförts efter tidigare nedskrivningar eller avsättningar.

2.

Denna post ska i de medlemsstater som utnyttjar den möjlighet som ges i artikel 37 i direktiv 86/635/EEG omfatta även nettovinst eller nettoförlust av handel med sådana värdepapper som redovisas som obligationer och aktier och som inte innehas som finansiella anläggningstillgångar eller ingår i handelslager, jämte justeringar eller återföringar av värdet på sådana värdepapper, med beaktande av den skillnad som följer vid tillämpning av artikel 36.2 i direktiv 86/635/EEG.

3.

Kvittning mellan kostnader och intäkter under dessa poster är möjlig, så att endast en nettopost (intäkt eller kostnad) redovisas.

Anm.

:

Se artiklarna 27.11, 27.12, 28.A.7 och 28.B.5 i direktiv 86/635/EEG. Se punkt 84 för IAS 37 i kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 (avsättningar för eventualförpliktelser och för åtaganden).

Kod

:

42 36 0

Benämning

:

Andra värdejusteringar och återföringar av värdejusteringar

Bilaga

:

VI

Definition:

1.

Denna variabel ska omfatta dels kostnader vid nedskrivning av skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning, dels alla belopp som återförts efter tidigare nedskrivning, till den del kostnaderna och intäkterna hänför sig till överlåtbara värdepapper som innehas som finansiella anläggningstillgångar till ägarintressen eller till aktier eller andelar i anknutna företag.

2.

Kvittning mellan kostnader och intäkter under dessa poster är möjlig, så att endast en nettopost (intäkt eller kostnad) redovisas.

Anm.

:

Se artikel 27.9, 27.13 och 27.14 samt artikel 28.A.5, 28.A.8 och 28.B.6 i direktiv 86/635/EEG. Denna post anges inte separat bland de upplysningar som måste lämnas för IAS 30 i kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003.

Kod

:

42 40 0

Benämning

:

Resultat av den normala verksamheten

Bilaga

:

VI

Definition:

Denna variabel definieras i artikel 22 och följande artiklar i rådets direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag. IAS/IFRS gör det inte möjligt att redovisa de extraordinära resultaten separat i bolagens bokföring. För länder där IAS/IFRS tillämpas på kreditinstituts enskilda årsredovisningar ska uppgifter för denna variabel inte längre rapporteras in.

Anm.

:

Se artiklarna 27.15 och 27.16 samt 28.A.9, 28.A.10 och 28.B.8 i direktiv 86/635/EEG. Denna post anges inte separat bland de upplysningar som måste lämnas för IFRS 7 i kommissionens förordning (EG) nr 108/2006.

Kod

:

42 50 0

Benämning

:

Extraordinärt resultat

Bilaga

:

VI

Definition:

Denna variabel definieras i artikel 22 och följande artiklar i rådets direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag. IAS/IFRS gör det inte möjligt att redovisa de extraordinära resultaten separat i bolagens bokföring. För länder där IAS/IFRS tillämpas på kreditinstituts enskilda årsredovisningar ska uppgifter för denna variabel inte längre rapporteras in.

Anm.

:

Se artiklarna 27.19, 28.A.13 och 28.B.10 i direktiv 86/635/EEG. Denna post anges inte separat bland de upplysningar som måste lämnas för IFRS 7 i kommissionens förordning (EG) nr 108/2006.

Kod

:

42 51 0

Benämning

:

Alla skatter (skatt på resultat av den normala verksamheten, skatt på extraordinärt resultat, övriga skatter)

Bilaga

:

VI

Definition:

Denna variabel definieras i artikel 22 och följande artiklar i rådets direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag.

Anm.

:

Se artiklarna 27.15, 27.20 och 27.22 samt 28.A.9, 28.A.12 och 28.A.14 i direktiv 86/635/EEG. Se punkt 81 e för IAS 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003.

Kod

:

42 60 0

Benämning

:

Vinst eller förlust under räkenskapsåret

Bilaga

:

VI

Definition:

Denna variabel definieras i artikel 22 och följande artiklar i rådets direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag.

Anm.

:

Se artikel 27.23, 28.A.15 och 28.B.11 i direktiv 86/635/EEG. Se punkt 81 f för IAS 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003.

Kod

:

43 11 0

Benämning

:

Utlåning till allmänheten

Bilaga

:

VI

Definition:

Denna variabel ska omfatta alla tillgångar i form av fordringar på inhemska och utländska kunder som inte är kreditinstitut, oavsett hur transaktionen rubricerats i det enskilda fallet.

Anm.

:

Undantag ska göras endast för upplåning i form av obligationer eller andra värdepapper. Anm.: Se artikel 4.4 (Tillgångar) och artikel 16 (Tillgångar: post 4) i direktiv 86/635/EEG. Se punkt 8 för IFRS 7 i kommissionens förordning (EG) nr 108/2006.

Kod

:

43 21 0

Benämning

:

Inlåning från allmänheten

Bilaga

:

VI

Definition:

Denna variabel ska omfatta all inlåning från andra borgenärer än kreditinstitut, oavsett hur transaktionen rubricerats i det enskilda fallet.

Undantag ska göras endast för upplåning i form av obligationer eller andra värdepapper.

Anm.

:

Se artikel 4.2 a och 4.2 b som ett aggregat (Skulder och eget kapital) och artikel 19 (Skulder och eget kapital: post 2) i direktiv 86/635/EEG. Se punkt 8 för IFRS 7 i kommissionens förordning (EG) nr 108/2006.

Kod

:

43 29 0

Benämning

:

Summa eget kapital

Bilaga

:

VI

Definition:

Denna variabel ska omfatta Tecknat kapital och kapitalreserver. Tecknat kapital ska omfatta kapital som, oavsett hur det betecknats i det enskilda fallet, enligt nationell lag ska räknas som eget kapital tecknat av aktieägare eller andra innehavare, allt efter det ifrågavarande institutets associationsform. Kapitalreserver ska omfatta alla slag av reserver som i artikel 9 i direktiv 78/660/EEG angivits och definierats under Skulder och eget kapital, post A.IV. För kreditinstitut vars associationsform inte omfattas av direktiv 78/660/EEG får medlemsstaterna vid behov föreskriva även andra slag av reserver.

Anm.

:

Se artikel 4.7 och 4.9–4.14 (Skulder och eget kapital) och artikel 4.16 (Tillgångar) som ett aggregat i direktiv 86/635/EEG. Denna post anges inte separat bland de upplysningar som måste lämnas för IFRS 7 i kommissionens förordning (EG) nr 108/2006.

Kod

:

43 30 0

Benämning

:

Balansomslutning

Bilaga

:

VI

Definition:

Denna variabel består av summan av posterna 1–15 på tillgångssidan i balansräkningen eller av summan av posterna 1–14 på skuldsidan i balansräkningen enligt artikel 4 i direktiv 86/635/EEG. Generellt sett ska balansomslutningen motsvara summan av alla poster på tillgångssidan i balansräkningen eller summan av posterna på skuldsidan i balansräkningen.

Anm.

:

Se artikel 4 i direktiv 86/635/EEG. Denna post anges inte separat bland de upplysningar som måste lämnas för IFRS 7 i kommissionens förordning (EG) nr 108/2006.

Kod

:

43 31 0

Benämning

:

Balansomslutning uppdelad efter moderföretagets hemland

Bilaga

:

VI

Definition:

Balansomslutningen (se variabel 43 30 0) delas upp efter moderföretagets hemland.

I överensstämmelse med uppdelningen av variabel 11 11 4 måste balansomslutningen uppdelas i en del som hänför sig till nationellt kontrollerade kreditinstitut och en del som hänför sig till utlandskontrollerade företag. Moderföretaget är den yttersta kontrollerande institutionella enheten enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007.

Kopplingar till andra variabler:

Balansomslutningen uppdelad efter moderbolagets hemland är en ytterligare uppdelning av Balansomslutning (43 30 0).

Kod

:

43 32 0

Benämning

:

Balansomslutning uppdelad efter associationsform

Bilaga

:

VI

Definition:

Balansomslutning (se variabel 43 30 0) ska delas upp efter associationsform enligt följande: aktiebolag, kooperativa företag, offentliga företag, filialer till företag med huvudkontor i länder utanför EES-området, övriga.

Kopplingar till andra variabler:

Balansomslutningen uppdelad efter associationsform är en ytterligare uppdelning av Balansomslutning (43 30 0).

Kod

:

44 11 0

Benämning

:

Ränteintäkter och liknande intäkter uppdelat efter (under)kategorier i CPA

Bilaga

:

VI

Definition:

Med ränteintäkter och liknande intäkter avses följande:

1)

Alla intäkter från värdepapper med fast avkastning, oberoende av hur de beräknats. Här ska också ingå över tiden fördelade intäkter som uppkommit genom att tillgångar förvärvats till lägre belopp än, eller att skulder ingåtts till högre belopp än vad som ska betalas på förfallodagen.

2)

Intäkter och kostnader som uppkommit på grund av derivat och som är fördelade över kontraktets faktiska löptid och har räntekaraktär.

. Uppdelningen efter produkt utgår ifrån uppdelningen av produkter efter verksamhet som rör finansiella förmedlingstjänster och verksamhet som rör stödtjänster till finansiell förmedling. Variabeln måste uppdelas efter (under)kategorier i CPA på lämplig nivå.

Anm.

:

Se artiklarna 27.1 och 28.B.1 i direktiv 86/635/EEG. Se punkt 20 för IFRS 7 i kommissionens förordning (EG) nr 108/2006.

Kopplingar till andra variabler:

Ränteintäkter och liknande intäkter uppdelat efter (under)kategorier i CPA är en ytterligare uppdelning av Ränteintäkter och liknande intäkter (42 11 0).

Kod

:

44 12 0

Benämning

:

Räntekostnader och liknande kostnader uppdelat efter (under)kategorier i CPA

Bilaga

:

VI

Definition:

Med räntekostnader och liknande kostnader avses följande:

1)

Alla kostnader som uppkommer av Skulder till kreditinstitut, Inlåning från allmänheten, Skulder representerade av emitterade värdepapper och Efterställda skulder, oberoende av hur de beräknats. Här ska också ingå över tiden fördelade kostnader som uppkommit genom att tillgångar förvärvats till högre belopp än, eller att skulder ingåtts till lägre belopp än vad som ska betalas på förfallodagen.

2)

Intäkter och kostnader som uppkommit på grund av derivat och som är fördelade över kontraktets faktiska löptid och har räntekaraktär.

Uppdelningen efter produkt utgår ifrån uppdelningen av produkter efter verksamhet som rör finansiella förmedlingstjänster och verksamhet som rör stödtjänster till finansiell förmedling. Variabeln måste uppdelas efter (under)kategorier i CPA på lämplig nivå.

Anm.

:

Se artiklarna artikel 27.2 och 28.A.1 i direktiv 86/635/EEG. Se punkt 20 för IFRS 7 i kommissionens förordning (EG) nr 108/2006.

Kopplingar till andra variabler:

Räntekostnader och liknande kostnader uppdelat efter (under)kategorier i CPA är en ytterligare uppdelning av Räntekostnader och liknande kostnader (42 12 0).

Kod

:

44 13 0

Benämning

:

Provisionsintäkter, uppdelat efter (under)kategorier i CPA

Bilaga

:

VI

Definition:

Till provisionsintäkter ska räknas intäkter från alla tjänster som tillhandahållits till tredje man. Uppdelningen efter produkt utgår ifrån uppdelningen av produkter efter verksamhet som rör finansiella förmedlingstjänster och verksamhet som rör stödtjänster till finansiell förmedling. Variabeln måste uppdelas efter (under)kategorier i CPA på lämplig nivå.

Anm.

:

Se artiklarna 27.4 och 28.B.3 i direktiv 86/635/EEG. Se punkt 20 för IFRS 7 i kommissionens förordning (EG) nr 108/2006.

Kopplingar till andra variabler:

Provisionsintäkter, uppdelat efter (under)kategorier i CPA är en ytterligare uppdelning av Provisionsintäkter (42 14 0).

Kod

:

44 14 0

Benämning

:

Provisionskostnader, uppdelat efter (under)kategorier i CPA

Bilaga

:

VI

Definition:

Provisionskostnader definieras i artikel 31 i direktiv 86/635/EEG. Uppdelningen efter produkt utgår ifrån uppdelningen av produkter efter verksamhet som rör finansiella förmedlingstjänster och verksamhet som rör stödtjänster till finansiell förmedling. Variabeln måste uppdelas efter (under)kategorier i CPA på lämplig nivå.

Anm.

:

Se artiklarna 27.5 och 28.A.2 i direktiv 86/635/EEG. Se punkt 20 för IFRS 7 i kommissionens förordning (EG) nr 108/2006.

Kopplingar till andra variabler:

Provisionskostnader, uppdelat efter (under)kategorier i CPA är en ytterligare uppdelning av Provisionskostnader (42 15 0).

Kod

:

45 11 0

Benämning

:

Geografisk fördelning av totalt antal filialer i EES

Bilaga

:

VI

Definition:

Filial definieras i artikel 1 i rådets direktiv 89/646/EEG av den 15 december 1989 och redogörs för i detalj i kommissionens meddelande om friheten att tillhandahålla tjänster och för det allmännas bästa i andra bankdirektivet (EGT C 291, 4.11.1995, s. 7).

Anm.

:

Sett ur värdlandets synvinkel måste det totala antalet EES-filialer uppdelas efter vart och ett av de övriga EES-länderna.

Kod

:

45 21 0

Benämning

:

Geografisk fördelning av ränteintäkter och liknande intäkter

Bilaga

:

VI

Definition:

Ränteintäkter och liknande intäkter (se variabel 42 11 0) som bokförts i värdlandet av filialer med huvudkontor i vart och ett av de övriga EES-länderna.

Kod

:

45 22 0

Benämning

:

Geografisk fördelning av balansomslutningen

Bilaga

:

VI

Definition:

Balansomslutning (se variabel 43 30 0) för filialer i värdlandet med huvudkontor i vart och ett av de övriga EES-länderna.

Kod

:

45 31 0

Benämning

:

Geografisk fördelning av ränteintäkter och liknande intäkter i samband med friheten att tillhandahålla tjänster (i andra EES-länder)

Bilaga

:

VI

Definition:

Ränteintäkter och liknande intäkter (se variabel 42 11 0), enligt friheten att tillhandahålla tjänster, för kreditinstitut med rätt att bedriva verksamhet i den egna medlemsstaten, i vart och ett av de övriga EES-länderna.

Kod

:

45 41 0

Benämning

:

Geografisk fördelning av ränteintäkter och liknande intäkter från filialverksamhet (i länder utanför EES)

Bilaga

:

VI

Definition:

Ränteintäkter och liknande intäkter (se variabel 42 11 0) för filialer till kreditinstitut, med rätt att bedriva verksamhet i den egna medlemsstaten, i länder utanför EES.

Följande uppdelning ska göras: Schweiz, USA, Japan, övriga tredjeländer (övriga världen).

Kod

:

45 42 0

Benämning

:

Geografisk fördelning av ränteintäkter och liknande intäkter i samband med friheten att tillhandahålla tjänster (i länder utanför EES)

Bilaga

:

VI

Definition:

Ränteintäkter och liknande intäkter (se variabel 42 11 0), enligt friheten att tillhandahålla tjänster, för kreditinstitut med rätt att bedriva verksamhet i den egna medlemsstaten, i länder utanför EES.

Följande uppdelning ska göras: Schweiz, USA, Japan, övriga tredjeländer (övriga världen).

Kod

:

47 11 0

Benämning

:

Antal konton uppdelat efter (under)kategori i CPA

Bilaga

:

VI

Definition:

Antal konton som innehas av kreditinstitut vid räkenskapsårets slut ska ingå här. Uppdelningen efter produkt utgår ifrån uppdelningen av produkter efter verksamhet som rör finansiella förmedlingstjänster och verksamhet som rör stödtjänster till finansiell förmedling. Antal konton är kopplat till (under)kategorier i CPA på lämplig nivå.

Kod

:

47 12 0

Benämning

:

Antal lån och förskott till kunder uppdelat efter (under)kategori i CPA

Bilaga

:

VI

Definition:

Antal lån och förskott till kunder vid räkenskapsårets slut ingår här. Uppdelningen efter produkt utgår ifrån uppdelningen av produkter efter verksamhet som rör finansiella förmedlingstjänster och verksamhet som rör stödtjänster till finansiell förmedling. Antal lån och förskott till kunder är kopplat till (under)kategorier i CPA på lämplig nivå.

Kod

:

47 13 0

Benämning

:

Antal bankautomater ägda av kreditinstitut

Bilaga

:

VI

Definition:

Termen bankautomat omfattar olika typer av maskiner som förmedlar elektroniska banktjänster, till exempel maskiner för kontantuttag (uttagsautomater), för betalningar och överföringar, för valutaväxling, för laddning av kontantkort m.m.

Kod

:

48 00 1

Benämning

:

Premieinbetalningar från medlemmar

Bilaga

:

VII

Definition:

Variabeln ska omfatta alla pensionspremier som medlemmar ska betala in under räkenskapsåret och som är knutna till pensionsavtal, såsom alla obligatoriska premieinbetalningar, andra regelbundna premieinbetalningar och frivilliga kompletterande premieinbetalningar.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Premieinbetalningar från medlemmar (48 00 1) används vid beräkningen av variabeln Omsättning (12 11 0).

Kod

:

48 00 2

Benämning

:

Premieinbetalningar från arbetsgivare

Bilaga

:

VII

Definition:

Variabeln ska omfatta alla pensionspremier som arbetsgivare ska betala in under räkenskapsåret och som är knutna till pensionsavtal, såsom alla obligatoriska premieinbetalningar, andra regelbundna premieinbetalningar och frivilliga kompletterande premieinbetalningar.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Premieinbetalningar från arbetsgivare (48 00 2) används vid beräkningen av variabeln Omsättning (12 11 0).

Kod

:

48 00 3

Benämning

:

Inkommande överföringar

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta samtliga inkommande överföringar. Dessa överföringar mottas vanligtvis från andra pensionsfonder eller försäkringsbolag. När en arbetstagare byter arbetsgivare har arbetstagaren ofta rätt att föra över pensionsrätten från sin före detta arbetsgivares pensionsfond eller försäkringssystem till sin nya arbetsgivares pensionsfond.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Inkommande överföringar (48 00 3) används vid beräkningen av variabeln Omsättning (12 11 0).

Kod

:

48 00 4

Benämning

:

Övriga pensionsinbetalningar

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta alla andra pensionspremier som ska betalas in under räkenskapsåret och som är knutna till pensionsavtal (till exempel inbetalningar från stat eller kommun, från enskilda och associationer).

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Övriga pensionsinbetalningar (48 00 4) används vid beräkningen av variabeln Omsättning (12 11 0).

Kod

:

48 00 5

Benämning

:

Premieinbetalningar till förmånsbestämda pensionssystem

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta alla premieinbetalningar till förmånsbestämda pensionssystem som ska betalas under räkenskapsåret och som är knutna till pensionsavtal, såsom alla regelbundna, frivilliga och övriga inbetalningar.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Premieinbetalningar till förmånsbestämda pensionssystem (48 00 5) används vid beräkningen av variabeln Omsättning (12 11 0).

Kod

:

48 00 6

Benämning

:

Premieinbetalningar till avgiftsbestämda pensionssystem

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta alla premieinbetalningar till avgiftsbestämda pensionssystem som ska betalas under räkenskapsåret och som är knutna till pensionsavtal, såsom alla regelbundna, frivilliga och övriga insatser.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Premieinbetalningar till avgiftsbestämda pensionssystem (48 00 6) används vid beräkningen av variabeln Omsättning (12 11 0).

Kod

:

48 00 7

Benämning

:

Premieinbetalningar till kombinerade system

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta alla premieinbetalningar till kombinerade system som ska betalas under räkenskapsåret och som är knutna till pensionsavtal, såsom alla regelbundna, frivilliga och övriga insatser.

Anm.

:

Kombinerade system är system med inslag av både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionssystem.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Premieinbetalningar till kombinerade pensionssystem (48 00 7) används vid beräkningen av variabeln Omsättning (12 11 0).

Kod

:

48 01 0

Benämning

:

Intäkter och vinster av placeringar (PF)

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta intäkter och vinster av placeringar, återföring av värdejusteringar av placeringstillgångar samt intäkter från realiserade och orealiserade kapitalvinster och kapitalförluster. Häri ingår intjänade hyror, ränteintäkter, utdelningar och realiserade och orealiserade kapitalvinster och kapitalförluster.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Intäkter och vinster av placeringar (PF) (48 01 0) omfattar variabeln Kapitalvinster och kapitalförluster (48 01 1).

Kod

:

48 01 1

Benämning

:

Kapitalvinster och kapitalförluster

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta intäkter från realiserade och orealiserade kapitalvinster och kapitalförluster upptagna i resultaträkningen. Kapitalvinster och kapitalförluster uppkommer genom variationen mellan värderingen av investeringarna vid räkenskapsårets början (eller vid inköpet, om detta skedde senare) och värderingen av dessa vid räkenskapsårets slut (eller vid försäljningen, om denna skedde tidigare).

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Kapitalvinster och kapitalförluster (48 01 1) används vid beräkningen av variabeln Intäkter och vinster av placeringar (PF) (48 01 0).

Kod

:

48 02 1

Benämning

:

Försäkringsersättningar

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta ersättningar från försäkrings- eller återförsäkringsbolag rörande överlåtna risker.

Kod

:

48 02 2

Benämning

:

Övriga intäkter (PF)

Bilaga

:

VII

Definition:

Övriga intäkter ska omfatta pensionsfonders övriga intäkter med undantag för premieinbetalningar och pensionsfonders intäkter och vinster från placeringar, såsom intäkter från provisioner och andra intäkter.

Kod

:

48 03 0

Benämning

:

Totala utgifter för pensioner

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta alla slags utgifter till medlemmarna i pensionssystemet och deras medförsäkrade, utgående överföringar m.m. Utgifter som också är intäkter från risker överlåtna till försäkringsbolag ingår även.

Kopplingar till andra variabler

Totala utgifter för pensioner (48 03 0) beräknas på följande sätt:

Regelbundna utbetalningar av pensioner (48 03 1)

+

Pensionsutbetalningar som engångsbelopp (48 03 2)

+

Utgående överföringar (48 03 3).

Kod

:

48 03 1

Benämning

:

Regelbundna utbetalningar av pensioner

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta alla pensionsutbetalningar av regelbunden karaktär (till exempel livräntor).

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Regelbundna utbetalningar av pensioner (48 03 1) används vid beräkningen av variabeln Totala utgifter för pensioner (48 03 0).

Kod

:

48 03 2

Benämning

:

Pensionsutbetalningar som engångsbelopp

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta alla pensionsutbetalningar i form av engångsbelopp.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Pensionsutbetalningar som engångsbelopp (48 03 2) används vid beräkningen av variabeln Totala utgifter för pensioner (48 03 0).

Kod

:

48 03 3

Benämning

:

Utgående överföringar

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta alla utgående överföringar (vanligtvis den pensionsrätt som förs över till pensionsfonder eller till försäkringsbolag när en anställd byter arbetsgivare och ansluter sig till sin nya arbetsgivares pensionsfond eller försäkringssystem).

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Utgående överföringar (48 03 3) används vid beräkningen av variabeln Totala utgifter för pensioner (48 03 0).

Kod

:

48 04 0

Benämning

:

Nettoförändring i försäkringstekniska avsättningar (reserver)

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta alla slags förändringar i försäkringstekniska avsättningar efter avdrag för återförsäkringsandelen. Inkommande och utgående överföringar av försäkringstekniska avsättningar mellan pensionsfonder ingår här.

Kod

:

48 05 0

Benämning

:

Upplupna försäkringspremier

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta summan av upplupna försäkringspremier för alla slags risker överlåtna till försäkrings- eller återförsäkringsbolag.

Kod

:

48 06 0

Benämning

:

Totala driftskostnader

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta alla kostnader för insamling av pensionspremier, portföljförvaltning, administration av pensionsutbetalningar och provisioner, övriga externa kostnader för varor och tjänster och personalkostnader.

Kopplingar till andra variabler

Totala driftskostnader (48 06 0) beräknas på följande sätt:

Personalkostnader (13 31 0)

+

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster (13 11 0).

Kod

:

48 07 0

Benämning

:

Alla skatter

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta alla direkta skatter som ska betalas (till exempel på intäkter och vinster av placeringstillgångar) av pensionsfonden och som inte ingår i de externa kostnaderna för varor och tjänster eller i personalkostnaderna.

Kod

:

48 08 0

Benämning

:

Omsättning i icke fristående pensionsfonder

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta alla bokföringsmässiga avsättningar av pensionsinbetalningar knutna till pensionsavtal som gjordes under räkenskapsåret.

Kod

:

48 10 0

Benämning

:

Totala investeringar av pensionsfonder

Bilaga

:

VII

Definition

Denna variabel är summan av följande variabler: Mark och byggnader (PF) (48 11 0) + Placeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF) (48 12 0) + Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning (48 13 0) + Andelar i fondföretag (48 14 0) + Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning (48 15 0) + Andelar i investeringspooler (48 16 0) + Lån med inteckning som säkerhet och övriga lån som inte klassificeras på annat håll (48 17 0) + Andra investeringar (48 18 0).

Kod

:

48 10 1

Benämning

:

Totala investeringar placerade i det företag som avsatt medel

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta alla investeringar i de företag som avsatt medel, t.ex. aktier i företagen, skuldebrev utställda av och lån till företagen med mera. Dessa företag som avsatt medel är arbetsgivarna, som betalar premier till pensionsfonden åt sina anställda.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Totala investeringar placerade i det företag som avsatt medel är en del av variabeln Totala investeringar av pensionsfonder (48 10 0).

Kod

:

48 10 4

Benämning

:

Totala investeringar till marknadsvärde

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta Totala investeringar (= summan av variablerna Mark och byggnader (PF) (48 11 0) + Placeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF) (48 12 0) + Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning (48 13 0) + Andelar i fondföretag (48 14 0) + Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning (48 15 0) + Andelar i investeringspooler (48 16 0) + Lån med inteckning som säkerhet och övriga lån som inte klassificeras på annat håll (48 17 0) + Andra investeringar (48 18 0)) till marknadsvärde.

Anm.

:

Variabeln Totala investeringar till marknadsvärde (48 10 4) behöver endast anges om variabeln Totala investeringar av pensionsfonder (48 10 0) inte anges till marknadsvärde.

Kod

:

48 11 0

Benämning

:

Mark och byggnader (PF)

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta all den mark och alla de byggnader som ägs av pensionsfonden.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Mark och byggnader (PF) (48 11 0) används vid beräkningen av variabeln Totala investeringar av pensionsfonder (48 10 0).

Kod

:

48 12 0

Benämning

:

Placeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF)

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta aktier i anknutna företag, skuldebrev utställda av och lån till anknutna företag, ägarintressen samt skuldebrev utställda av och lån till företag som en pensionsfond är knuten till genom ägarintressen. Investeringarna under kod 48 10 1 ingår inte.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Placeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF) (48 12 0) används vid beräkningen av variabeln Totala investeringar av pensionsfonder (48 10 0).

Kod

:

48 13 0

Benämning

:

Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta alla slags noterade och onoterade aktier, och andra värdepapper med rörlig avkastning ingår under denna kod med undantag för dem som ingår under koderna 48 12 0 och 48 14 0.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning (48 13 0) används vid beräkningen av variabeln Totala investeringar av pensionsfonder (48 10 0) och baseras på följande:

Aktier noterade på en reglerad marknad (48 13 1)

+

Onoterade aktier (48 13 3)

+

Andra värdepapper med rörlig avkastning (48 13 4).

Kod

:

48 13 1

Benämning

:

Aktier noterade på en reglerad marknad

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta alla aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Aktier noterade på en reglerad marknad (48 13 1) är en del av variabeln Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning (48 13 0).

Kod

:

48 13 2

Benämning

:

Aktier noterade på en reglerad marknad som är specialiserad på små och medelstora företag

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta alla aktier som är noterade på en reglerad marknad som är specialiserad på små och medelstora företag som är innovativa och har hög tillväxt. Dessa marknader går även under benämningen marknader för små och medelstora företag (SMB-marknader, Small and Medium Size Business Markets) eller parallella marknader. På dessa marknader kan noterade värdepapper tillhörande små och medelstora företag handlas på ett effektivt sätt och under full konkurrens.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Aktier noterade på en reglerad marknad som är specialiserad på små och medelstora företag (48 13 2) är en del av variabeln Aktier noterade på en reglerad marknad (48 13 1).

Kod

:

48 13 3

Benämning

:

Onoterade aktier

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta alla aktier som inte är noterade på en börs eller auktoriserad marknadsplats.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Onoterade aktier (48 13 3) är en del av variabeln Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning (48 13 0).

Kod

:

48 13 4

Benämning

:

Andra värdepapper med rörlig avkastning

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta alla andra värdepapper med rörlig avkastning, vilka inte tas upp under andra rubriker.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Andra värdepapper med rörlig avkastning (48 13 4) är en del av variabeln Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning (48 13 0).

Kod

:

48 14 0

Benämning

:

Andelar i fondföretag

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta alla slags andelar i fondföretag i enlighet med definitionen i rådets direktiv 85/611/EEG (11). Häri ingår även placeringsfonder (”open-end funds”) och liknande företag för kollektiva investeringar.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Andelar i fondföretag (48 14 0) används vid beräkningen av variabeln Totala investeringar av pensionsfonder (48 10 0).

Kod

:

48 15 0

Benämning

:

Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta överlåtbara skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning utställda av kreditinstitut, andra företag eller offentliga organ med undantag för dem som ingår under kod 48 12 0. Räntebärande värdepapper med ränta som varierar enligt särskilda faktorer, till exempel räntorna på interbankmarknaden eller på euromarknaden, ska också betraktas som skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning (48 15 0) används vid beräkningen av variabeln Totala investeringar av pensionsfonder (48 10 0) och baseras på följande:

Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning som utställts av offentlig förvaltning (48 15 1)

+

Andra skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning (48 15 2)

Kod

:

48 15 1

Benämning

:

Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning som utställts av offentlig förvaltning

Bilaga

:

VII

Definition:

Denna variabel ska omfatta skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning som utställs eller garanteras av stat och kommun och av offentlig förvaltning.

Kopplingar till andra variabler

Variabeln Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning som utställts av offentlig förvaltning (48 15 1) används vid beräkningen av variabeln Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning (48 15 0).

Kod

:

48 15 2

Benämning

:

Andra skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning

Bilaga