ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 82

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
28 mars 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 259/2009 av den 27 mars 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/300/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 12 mars 2009 om fastställande av reviderade ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till TV-apparater [delgivet med nr K(2009) 1830]  ( 1 )

3

 

 

2009/301/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 mars 2009 om inrättande av en högnivåexpertgrupp för digitala bibliotek

9

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

28.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 82/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 259/2009

av den 27 mars 2009

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 mars 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

82,5

JO

68,6

MA

52,9

TN

109,4

TR

84,4

ZZ

79,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

51,1

TR

143,3

ZZ

120,5

0709 90 70

MA

46,1

TR

90,8

ZZ

68,5

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

40,9

IL

59,3

MA

45,4

TN

48,8

TR

69,1

ZZ

52,7

0805 50 10

TR

54,6

ZZ

54,6

0808 10 80

AR

88,5

BR

79,3

CA

78,6

CL

81,1

CN

71,1

MK

23,7

US

108,1

UY

68,3

ZA

81,1

ZZ

75,5

0808 20 50

AR

88,1

CL

122,0

CN

48,8

US

194,4

ZA

91,7

ZZ

109,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

28.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 82/3


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 mars 2009

om fastställande av reviderade ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till TV-apparater

[delgivet med nr K(2009) 1830]

(Text av betydelse för EES)

(2009/300/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av den 17 juli 2000 om ett reviderat gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke (1), särskilt artikel 6.1 andra stycket,

efter att ha hört Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 1980/2000 får gemenskapens miljömärke tilldelas en produkt vars egenskaper gör att den kan bidra till betydande förbättringar i fråga om vissa centrala miljöaspekter.

(2)

I förordning (EG) nr 1980/2000 föreskrivs att särskilda miljömärkeskriterier ska fastställas för varje produktgrupp på grundval av det utkast till kriterier som upprättas av Europeiska unionens miljömärkningsnämnd.

(3)

Där föreskrivs också att miljömärkeskriterierna och därtill hörande bedömnings- och kontrollkrav ska ses över i god tid innan giltighetstiden för de kriterier som fastställts för produktgruppen löper ut.

(4)

I enlighet med förordning (EG) nr 1980/2000 har en sådan översyn gjorts av de ekologiska kriterier samt bedömnings- och kontrollkrav som fastställs i kommissionens beslut 2002/255/EG av den 25 mars 2002 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till TV-apparater (2).

(5)

Mot bakgrund av denna översyn och för att ta hänsyn till den vetenskapliga utvecklingen och marknadsutvecklingen är det lämpligt att fastställa nya ekologiska kriterier.

(6)

Det är också lämpligt att ändra den definition av produktgruppen som anges i det beslutet för att ta hänsyn till ny teknik.

(7)

För tydlighetens skull bör beslut 2002/255/EG därför ersättas. Eftersom giltighetstiden för de ekologiska kriterier som anges i det beslutet har förlängts till och med den 31 oktober 2009, bör beslutet ersättas från och med den 1 november 2009.

(8)

De ekologiska kriterierna och därtill hörande bedömnings- och kontrollkrav bör vara giltiga till och med den 31 oktober 2013.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1980/2000.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Produktgruppen TV-apparater ska omfatta följande:

”Elektronisk utrustning med elnätsanslutning vars primära syfte och funktion är att ta emot, avkoda och visa TV-sändningar.”

Artikel 2

För att tilldelas gemenskapens miljömärke enligt förordning (EG) nr 1980/2000 ska en TV-apparat ingå i produktgruppen TV-apparater och uppfylla de kriterier som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 3

De ekologiska kriterierna för produktgruppen TV-apparater och därtill hörande bedömnings- och kontrollkrav ska vara giltiga till och med den 31 oktober 2013.

Artikel 4

För administrativa ändamål ska produktgruppen TV-apparater ha kodnummer ”022”.

Artikel 5

Beslut 2002/255/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 6

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 november 2009.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  EUT L 87, 4.4.2002, s. 53.


BILAGA

ALLMÄNT

Kriteriernas syfte

För att bli tilldelad ett miljömärke ska produkten uppfylla kriterierna i denna bilaga som syftar till att

minska miljöbelastningen eller miljöriskerna vid energianvändning (global uppvärmning, försurning, förbrukning av icke förnybara energiresurser) genom minskad energiförbrukning,

minska den miljöförstöring som är förknippad med utnyttjandet av naturresurser,

minska den miljöförstöring som är förknippad med användningen av farliga ämnen genom att minska användningen av sådana ämnen.

Dessutom främjar kriterierna bästa praxis (optimal användning ur miljösynpunkt) och ökar konsumenternas miljömedvetenhet.

Vid bedömning av ansökningar och vid kontroll av uppfyllandet av de kriterier som anges i denna bilaga rekommenderas de behöriga organen att ta hänsyn till om ett erkänt miljöledningssystem som EMAS eller EN ISO 14001 används (sådana system behöver dock inte användas).

Bedömnings- och kontrollkrav

De särskilda bedömnings- och kontrollkraven anges för varje kriterium.

Om det är möjligt bör provning utföras av laboratorier som är ackrediterade eller som uppfyller kraven i standarden EN ISO 17025 och som har kompetens att utföra relevanta tester.

Behöriga organ får vid behov begära in kompletterande dokumentation och får även göra oberoende kontroller.

Vid bedömning av ansökningar och vid kontroll av uppfyllandet av kriterierna i denna bilaga rekommenderas de behöriga organen att ta hänsyn till om ett erkänt miljöledningssystem som EMAS eller EN ISO 14001 används (sådana system behöver dock inte användas).

KRITERIER

1.   Energisparande

a)   Passivt viloläge

i.

TV-apparatens energiförbrukning i passivt viloläge ska vara ≤ 0,30 W om inte villkoret i led ii är uppfyllt.

ii.

För TV-apparater med en väl synlig avstängningsknapp, där TV-apparatens energiförbrukning är < 0,01 W när knappen ställs i frånläge, ska TV-apparatens energiförbrukning i passivt viloläge vara ≤ 0,50 W.

b)   Högsta energiförbrukning

TV-apparater i driftläge ska ha en energiförbrukning på ≤ 200 W.

c)   Energieffektivitet

Till och med den 31 december 2010 ska TV-apparater som släpps ut på marknaden med miljömärket ha en energiförbrukning i driftläge som är högst 0,64 · (20 W + A · 4,3224 W/dm2).

Från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2012 ska TV-apparater som släpps ut på marknaden med miljömärket ha en energiförbrukning i driftläge som är högst 0,51 · (20 W + A · 4,3224 W/dm2).

Från och med den 1 januari 2013 ska TV-apparater som släpps ut på marknaden med miljömärket ha en energiförbrukning i driftläge som är högst 0,41 · (20 W + A · 4,3224 W/dm2).

A är den synliga bildytan (1) uttryckt i dm2.

Bedömning och kontroll (a–c): TV-apparaten ska provas med avseende på energiförbrukning i driftläge i det skick den levereras till kunden, i enlighet med den reviderade standarden IEC62087, med användning av den utsända dynamiska videosignalen (Methods of Measurement for the Power Consumption of Audio, Video and Related Equipment). Om TV-apparaten har en automatisk meny vid den första starten, ska den förvalda inställningen vara den som tillverkaren rekommenderar för normalt hemmabruk. Sökanden ska lämna en testrapport till det behöriga organ som svarar för miljömärkningen, för att visa att TV-apparaten uppfyller kraven i a–c.

För att uppfylla villkoren i a ii, ska sökanden intyga att TV-apparaten uppfyller kravet och lämna fotografisk dokumentation av avstängningsknappen.

För att uppfylla villkoren i c, ska sökanden visa att de miljömärkta TV-apparaterna, när de första gången släpps ut på marknaden efter den dag som anges i kriteriet, kommer att uppfylla det tillämpliga kriteriet för energieffektivitet. Om detta inte kan visas ska det behöriga organet ge miljömärkningslicens endast för den period som det kan visas att kriteriet uppfylls.

2.   Kvicksilverhalt i lysrör

Den totala mängden kvicksilver (Hg) i alla ljuskällor, per skärm, får inte överstiga 75 mg för skärmar med en synlig bilddiagonal på högst 40 tum (101 cm).

Den totala mängden kvicksilver (Hg) i alla ljuskällor, per skärm, får inte överstiga 99 mg för skärmar med en synlig bilddiagonal större än 40 tum (101 cm).

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna ett undertecknat intyg om att TV-apparaten uppfyller dessa krav. Det ska innehålla dokumentation om antalet ljuskällor och om ljuskällornas totala kvicksilverinnehåll enligt uppgifter från leverantörerna.

3.   Förlängd hållbarhet

Tillverkaren ska lämna en kommersiell garanti på att TV-apparaten kommer att fungera i minst två år. Garantin ska gälla från och med dagen för leverans till kunden.

Tillgången till passande elektroniska reservdelar ska garanteras i sju år från och med den dag då tillverkningen upphör.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att produkten uppfyller dessa krav.

4.   Konstruktion för demontering

Tillverkaren ska visa att TV-apparaten lätt kan demonteras av professionellt utbildad återvinningspersonal med allmänt tillgängliga verktyg, i syfte att

reparera och ersätta utslitna delar,

uppgradera gamla eller föråldrade delar och

separera delar och material för slutlig återvinning.

Demonteringen ska underlättas på följande sätt:

TV-apparatens delar ska vara fästa på ett sätt som möjliggör demontering, t.ex. med skruvar eller snäppfästen, särskilt delar som innehåller farliga ämnen.

Plastdelar ska bestå av en polymer eller av polymerer som är blandbara för återvinning och ska vara försedda med lämplig ISO 11469-märkning om de väger mer än 25 gram.

Metallinlägg som inte kan separeras får inte användas.

Uppgifter om typ och mängd av farliga ämnen i TV-apparaten ska samlas in i enlighet med rådets direktiv 2006/121/EG (2) och det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS).

Bedömning och kontroll: En testrapport med beskrivning av hur TV-apparaten demonteras ska lämnas in tillsammans med ansökan. Den ska innehålla en sprängskiss av TV-apparaten som visar huvudkomponenter och eventuella farliga ämnen i komponenter. Rapporten får lämnas i skriftlig eller audiovisuell form. Information om farliga ämnen ska lämnas till det behöriga organ som svarar för miljömärkningen i form av en förteckning över material med uppgift om materialtyp, använd mängd och placering.

5.   Tungmetaller och flamskyddsmedel

a)

Kadmium, bly, kvicksilver, sexvärt krom samt flamskyddsmedlen polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE), som anges i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG (3), får inte användas i TV-apparater utom om användningen av dessa ämnen förtecknas i bilagan till direktivet som undantagen från bestämmelserna i artikel 4.1 i direktivet eller om deras maximikoncentration är lika med eller lägre än det gränsvärde som anges i samma bilaga. För PBB och PBDE ska den maximikoncentration som avses i bilagan vara < 0,1 %.

b)

Plastdelar får inte innehålla flamskyddsmedel, eller preparat innehållande ämnen, som har tilldelats eller som vid tiden för ansökan kan komma att tilldelas en eller flera av följande riskfraser, i enlighet med direktiv 2006/121/EG:

R40 (misstänks kunna ge cancer)

R45 (kan ge cancer)

R46 (kan ge ärftliga genetiska skador)

R50 (mycket giftigt för vattenlevande organismer)

R51 (giftigt för vattenlevande organismer)

R52 (skadligt för vattenlevande organismer)

R53 (kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön)

R60 (kan ge nedsatt fortplantningsförmåga)

R61 (kan ge fosterskador)

R62 (möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga)

R63 (möjlig risk för fosterskador)

Detta krav ska inte gälla för reaktiva flamskyddsmedel, vars egenskaper ändras efter användning (dvs. deras koncentration i slutprodukten är inte > 0,1 %) så att ovannämnda R-fraser inte längre är tillämpliga.

Bedömning och kontroll: Ett av TV-tillverkaren undertecknat intyg om att dessa krav uppfylls ska lämnas till det behöriga organ som svarar för miljömärkningen. Ett motsvarande intyg undertecknat av leverantörer av plast och flamskyddsmedel samt kopior av relevanta säkerhetsdatablad för material och ämnen ska också lämnas till det behöriga organ som svarar för miljömärkningen. Alla använda flamskyddsmedel ska tydligt anges.

6.   Bruksanvisning

TV-apparaten ska säljas med en bruksanvisning som innehåller råd om hur apparaten bäst används ur miljösynpunkt. Informationen ska finnas samlad på en väl synlig plats i bruksanvisningen och på tillverkarens webbplats. Följande information ska lämnas:

a)

TV-apparatens elförbrukning i olika lägen: driftläge, frånläge, passivt viloläge samt uppgifter om möjlig energibesparing i olika lägen.

b)

TV-apparatens genomsnittliga årliga energiförbrukning uttryckt i kWh, beräknad på grundval av elförbrukningen i driftläge vid 4 timmars drift per dygn, 365 dygn per år.

c)

Information om att energieffektivitet minskar energiförbrukningen och därigenom ger lägre elkostnader.

d)

Följande information om hur elförbrukningen kan minskas när TV-apparaten inte används:

Om strömmen bryts vid eluttaget eller sladden dras ur, blir energiförbrukningen noll, och detta rekommenderas när TV-apparaten inte används under en längre tid, t.ex. under semesterresor.

Om TV-apparaten stängs av med avstängningsknappen (om sådan finns), blir energiförbrukningen nära noll.

Om TV-apparaten sätts i viloläge, blir energiförbrukningen lägre, men en viss mängd el förbrukas fortfarande.

Om bildens ljusstyrka minskas, blir energiförbrukningen lägre.

e)

Avstängningsknappens placering (om sådan finns).

f)

Information om vem som är behörig att reparera TV-apparaten, inklusive kontaktuppgifter om så är lämpligt.

g)

Information om korrekt omhändertagande av uttjänta TV-apparater vid återvinningsstationer eller genom system för återtagning vid försäljningsstället, vilka ska uppfylla villkoren i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG (4).

h)

Information om att produkten har tilldelats EU-blomman (EU:s miljömärke), med en kortfattad beskrivning av vad detta innebär, och att ytterligare information om miljömärket finns på webbplatsen http://www.ecolabel.eu

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att produkten uppfyller dessa krav. En bruksanvisning ska lämnas till det behöriga organ som bedömer ansökan.

7.   Information på miljömärket

Ruta 2 i miljömärket ska innehålla följande text:

Hög energieffektivitet

Minskade koldioxidutsläpp

Konstruerad för att underlätta reparation och återvinning

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att produkten uppfyller detta krav och lämna en kopia av miljömärket på förpackningen och/eller produkten och/eller medföljande dokumentation till det behöriga organ som svarar för miljömärkningen.


(1)  Bildyta: Bildens area i dm2. Denna är lika med [skärmstorlek × skärmstorlek × 0,480] för en standardskärm (4:3-format), och [skärmstorlek × skärmstorlek × 0,427] för en bredbildsskärm (16:9-format).

(2)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 850. Rättat i EUT L 136, 29.5.2007, s. 281.

(3)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 19.

(4)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 24.


28.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 82/9


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 mars 2009

om inrättande av en högnivåexpertgrupp för digitala bibliotek

(2009/301/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 157 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fastställs att gemenskapen och medlemsstaterna ska säkerställa att det finns nödvändiga förutsättningar för gemenskapsindustrins konkurrensförmåga. I artikel 151 fastställs att gemenskapen ska bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna med respekt för deras nationella och regionala mångfald samtidigt som gemenskapen ska framhäva det gemensamma kulturarvet.

(2)

I kommissionens meddelande ”i2010 – Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning” (1) tillkännagavs ett initiativ om digitala bibliotek.

(3)

I kommissionens meddelande ”i2010: digitala bibliotek” (2) tillkännagavs inrättandet av en högnivåexpertgrupp för digitala bibliotek med uppgift att ge kommissionen råd om hur man bäst löser organisatoriska, juridiska och tekniska frågor på europeisk nivå.

(4)

Expertgruppen inrättades genom kommissionens beslut 2006/178/EG (3), som slutade gälla den 31 december 2008. Eftersom gruppen fortfarande behövs bör den genom detta beslut kunna fortsätta sitt arbete under 2009.

(5)

Gruppen bör bidra till en delad strategisk vision för de europeiska digitala biblioteken.

(6)

Gruppen bör bestå av personligt utnämnda högkvalificerade experter med kompetens på området för digitala bibliotek.

(7)

Under 2009 bör gruppen behandla frågor som rör upphovsrätt och bevarande med anknytning till digitala bibliotek samt tillgång till vetenskaplig information. Hit hör bl.a. frågor som rör undantag och begränsningar, frivilliga avtal för förbättrad onlinetillgång till upphovsrättsskyddat innehåll, användargenererat innehåll, fri tillgång till vetenskaplig information samt tillgång till och bevarande av forskningsdata.

(8)

Gruppen bör också övervaka spridningen av lösningar som lagts fram i tidigare antagna rapporter, särskilt när det gäller verk av okända upphovsmän och verk som utgått från förlaget.

(9)

Det bör finnas bestämmelser som reglerar hur gruppens medlemmar lämnar ut information, utan att det påverkar tillämpningen av kommissionens säkerhetsbestämmelser enligt bilagan till kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom (4).

(10)

Personuppgifter som rör gruppens medlemmar bör behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (5).

(11)

En period för tillämpning av detta beslut bör fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Högnivåexpertgruppen för digitala bibliotek

Härmed inrättas en ”högnivåexpertgrupp för digitala bibliotek” (nedan kallad gruppen).

Artikel 2

Uppgift

Gruppen ska ha följande uppgifter:

a)

Ge kommissionen råd om hur man bäst löser organisatoriska, juridiska och tekniska frågor på europeisk nivå.

b)

Bidra till en delad strategisk vision för de europeiska digitala biblioteken.

Artikel 3

Samråd

Kommissionen kan rådfråga gruppen om alla frågor som rör genomförandet av initiativet om digitala bibliotek.

Artikel 4

Medlemskap – utseende av medlemmar

1.   Gruppen ska bestå av högst 20 ledamöter.

2.   Generaldirektören för GD Informationssamhället och medier ska utse medlemmarna i gruppen bland specialister med sakkunskap inom de områden som avses i artiklarna 2 och 3.

3.   Medlemmarna ska utses på grundval av sin sakkunskap som högnivåexperter på digitala bibliotek och ska bistå kommissionen med råd oberoende av påverkan utifrån.

4.   Medlemmarna ska utses så att man så långt det är möjligt får en rimlig balans i fråga om kompetensområden, geografiskt ursprung och kön.

5.   Gruppen ska bestå av experter från följande kategorier:

minnesorganisationer (bibliotek, arkiv, museer),

författare, förläggare och innehållsleverantörer,

IKT-industrin (t.ex. sökmotorer, tekniktillhandahållare),

vetenskaps- och forskningsorganisationer, den akademiska världen.

6.   Medlemmar får inte utse en ersättare.

7.   Medlemmarna utses för en period som slutar den 31 december 2009.

8.   De medlemmar som inte längre på ett effektivt sätt kan medverka i gruppens överläggningar, som avgår eller som inte iakttar bestämmelserna i punkt 3 eller i artikel 287 i fördraget får ersättas under den mandattid som återstår.

9.   Medlemmarna ska avge en skriftlig försäkran om att de förbinder sig att agera i allmänhetens intresse och en försäkran om avsaknaden eller förekomsten av eventuella intressekonflikter som skulle kunna påverka deras oberoende ställning.

10.   Namnen på medlemmarna ska samlas in, behandlas och offentliggöras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 45/2001. Medlemmarnas namn ska offentliggöras på webbplatsen för i2010 Digitala bibliotek.

Artikel 5

Operation

1.   Gruppens ordförandeskap ska innehas av kommissionen.

2.   Med kommissionens samtycke får arbetsgrupper inrättas för att granska särskilda frågor inom ramen för ett uppdrag som fastställs av gruppen. Dessa arbetsgrupper ska upplösas så snart deras uppdrag utförts.

3.   Kommissionens företrädare har rätt att be observatörer eller experter, i synnerhet med särskild kompetens i ett ämne på dagordningen, att medverka i expertgruppens eller arbetsgruppens överläggningar om detta är fördelaktigt eller nödvändigt.

4.   Uppgifter som erhållits i samband med expertgruppens eller arbetsgruppens överläggningar får inte spridas om kommissionen anser att de rör konfidentiella frågor.

5.   Gruppen och dess arbetsgrupper ska normalt sammanträda i kommissionens lokaler i enlighet med förfaranden och tidsplaner som de själva upprättar. Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatet. Andra kommissionstjänstemän med intresse av att delta i överläggningarna får delta i gruppens och undergruppernas möten.

6.   Gruppen ska anta sin arbetsordning på grundval av kommissionens standardiserade arbetsordning.

7.   Kommissionen får, på det berörda dokumentets originalspråk, offentliggöra varje sammanfattning, slutsats, partiell slutsats eller arbetsdokument från expertgruppen.

Artikel 6

Sammanträdeskostnader

Kommissionen ska ersätta utgifter för resor och eventuellt uppehälle för medlemmar, experter och observatörer i samband med gruppens verksamhet, i enlighet med kommissionens regler om ersättning till externa experter.

Medlemmarna, experterna och observatörerna ska inte ersättas för sina tjänster.

Utgifterna för sammanträden ska ersättas inom ramen för den årliga budget som gruppen tilldelas av den ansvariga kommissionsavdelningen.

Artikel 7

Upphävande

Detta beslut ska upphöra att gälla den 31 december 2009.

Utfärdat i Bryssel den 25 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Ledamot av kommissionen


(1)  KOM(2005) 229 slutlig.

(2)  KOM(2005) 465 slutlig.

(3)  EUT L 63, 4.3.2006, s. 25.

(4)  EGT L 317, 3.12.2001, s. 1.

(5)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.