ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 81

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
27 mars 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 255/2009 av den 26 mars 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 256/2009 av den 23 mars 2009 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 när det gäller gränsvärdena för azoxistrobin och fludioxonil i eller på vissa produkter ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 257/2009 av den 24 mars 2009 om ändring av förordning (EG) nr 794/2004 när det gäller formuläret för kompletterande upplysningar i samband med anmälan av statligt stöd till fiske och vattenbruk ( 1 )

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 258/2009 av den 26 mars 2009 om ändring av förordning (EG) nr 595/2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

19

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/297/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 26 mars 2009 om ändring av beslut 2008/866/EG när det gäller dess tillämpningsperiod [delgivet med nr K(2009) 1876]  ( 1 )

22

 

 

2009/298/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 26 mars 2009 om förlängning av giltighetstiden för beslut 2006/502/EG om en förpliktelse för medlemsstaterna att förbjuda att icke barnsäkra eller leksaksliknande tändare släpps ut på marknaden [delgivet med nr K(2009) 2078]  ( 1 )

23

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets rambeslut 2009/299/RIF av den 26 februari 2009 om ändring av rambesluten 2002/584/RIF, 2005/214/RIF, 2006/783/RIF, 2008/909/RIF och 2008/947/RIF och om stärkande av medborgarnas processuella rättigheter och främjande av tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande på ett avgörande när den berörda personen inte var personligen närvarande vid förhandlingen

24

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

27.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 255/2009

av den 26 mars 2009

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 27 mars 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

82,5

JO

68,6

MA

57,6

TN

134,4

TR

91,7

ZZ

87,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

151,3

ZZ

129,3

0709 90 70

MA

43,6

TR

84,4

ZZ

64,0

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

41,2

IL

61,0

MA

42,8

TN

57,1

TR

76,0

ZZ

55,6

0805 50 10

TR

53,9

ZZ

53,9

0808 10 80

AR

75,7

BR

79,2

CA

78,6

CL

84,5

CN

70,5

MK

23,7

US

112,0

UY

57,1

ZA

83,6

ZZ

73,9

0808 20 50

AR

97,3

CL

136,2

CN

48,8

US

194,4

ZA

89,6

ZZ

113,3


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


27.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 256/2009

av den 23 mars 2009

om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 när det gäller gränsvärdena för azoxistrobin och fludioxonil i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artikel 14.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden för azoxistrobin och fludioxonil har fastställts i bilaga II respektive bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005. När det gäller azoxistrobin har i samband med ett nytt godkännande för användning av detta växtskyddsmedel på rovor enligt rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (2) en ansökan om ändring av det befintliga gränsvärdet lämnats in i enlighet med artikel 6.1 i den förordningen. När det gäller fludioxonil har en ansökan om importtolerans i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i förordning (EG) nr 396/2005 lämnats in av en sökande i ett tredjeland (Förenta staterna) där godkänd användning av detta växtskyddsmedel leder till resthalter som överskrider gränsvärdet för granatäpplen enligt bilaga III till den förordningen.

(2)

Båda ansökningarna har utvärderats i enlighet med artikel 8 i den förordningen, och Portugal och Danmark har sänt utvärderingsrapporter till kommissionen.

(3)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, nedan kallad myndigheten, bedömde de föreslagna gränsvärdenas säkerhet med hänsyn till uppgifterna i ansökningarna och utvärderingsrapporterna samt lämnade motiverade yttranden. Myndigheten sände [i enlighet med artikel 10 i förordningen] dessa yttranden till kommissionen och medlemsstaterna samt offentliggjorde yttrandena (3).

(4)

Myndigheten fann i sina motiverade yttranden att alla uppgiftskrav var uppfyllda och att de två ändringar av gränsvärdena som sökandena begärt var godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en bedömning av konsumenternas exponering i fråga om 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Den tog hänsyn till de senaste rönen om ämnenas toxikologiska egenskaper. Varken livstidsexponeringen för de båda ämnena genom konsumtion av alla livsmedelsprodukter som kan innehålla de två ämnena eller korttidsexponeringen till följd av extrem konsumtion av rovor eller granatäpplen visade på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget eller den akuta referensdosen överskrids.

(5)

På grundval av myndighetens motiverade yttranden och med hänsyn till övriga faktorer av relevans för ärendet i fråga uppfyller de begärda ändringarna av gränsvärdena kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(6)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EFSA Scientific Report nr 199, 2008, och nr 200, 2008, på http://efsa.europa.eu


BILAGA

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

Raderna för azoxistrobin ska ersättas med följande:

”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (1)

Azoxistrobin

100000

1.

FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER

 

110000

i)

Citrusfrukter

1

110010

grapefrukter

 

110020

apelsiner

 

110030

citroner

 

110040

limefrukter

 

110050

mandariner

 

110990

övriga

 

120000

ii)

Trädnötter (skalade eller oskalade)

0,1 (2)

120010

mandlar

 

120020

paranötter

 

120030

cashewnötter

 

120040

kastanjer

 

120050

kokosnötter

 

120060

hasselnötter

 

120070

macadamianötter

 

120080

pekannötter

 

120090

pinjenötter

 

120100

pistaschmandlar

 

120110

valnötter

 

120990

övriga

 

130000

iii)

Kärnfrukter

0,05 (2)

130010

äpplen

 

130020

päron

 

130030

kvitten

 

130040

mispel

 (3)

130050

japansk mispel

 (3)

130990

övriga

 

140000

iv)

Stenfrukter

0,05 (2)

140010

aprikoser

 

140020

körsbär

 

140030

persikor

 

140040

plommon

 

140990

övriga

 

150000

v)

Bär och små frukter

 

151000

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

2

151010

bordsdruvor

 

151020

druvor för vinframställning

 

152000

b)

Jordgubbar

2

153000

c)

Rubusfrukter

 

153010

björnbär

3

153020

blåhallon

0,05 (2)

153030

hallon

3

153990

övriga

0,05 (2)

154000

d)

Andra små frukter och bär

0,05 (2)

154010

blåbär

 

154020

tranbär

 

154030

vinbär (röda, svarta och vita)

 

154040

krusbär

 

154050

nypon

 (3)

154060

mullbär

 (3)

154070

azarolhagtorn

 (3)

154080

fläderbär

 (3)

154990

övriga

 

160000

vi)

Diverse frukter

 

161000

a)

Ätligt skal

0,05 (2)

161010

dadlar

 

161020

fikon

 

161030

bordsoliver

 

161040

kumquat

 

161050

carambola

 (3)

161060

persimon

 (3)

161070

jambolanäpple (javaplommon)

 (3)

161990

övriga

 

162000

b)

Oätligt skal, små

0,05 (2)

162010

kiwifrukter

 

162020

litchiplommon

 

162030

passionsfrukter

 

162040

kaktusfikon

 (3)

162050

stjärnäpple

 (3)

162060

amerikansk persimon (Verginia kaki)

 (3)

162990

övriga

 

163000

c)

Oätligt skal, stora

 

163010

avokado

0,05 (2)

163020

bananer

2

163030

mango

0,2

163040

papaya

0,2

163050

granatäpplen

0,05 (2)

163060

kirimoja

 (3)

163070

guava

 (3)

163080

ananas

0,05 (2)

163090

brödfrukt

 (3)

163100

durian

 (3)

163110

taggannona

 (3)

163990

övriga

0,05 (2)

200000

2.

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

210000

i)

Rot- och knölgrönsaker

 

211000

a)

Potatis

0,05 (2)

212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

0,05 (2)

212010

maniok

 

212020

sötpotatis

 

212030

jamsrot

 

212040

arrowrot

 (3)

212990

övriga

 

213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

213010

rödbetor

0,05 (2)

213020

morötter

0,2

213030

rotselleri

0,3

213040

pepparrot

0,2

213050

jordärtskockor

0,05 (2)

213060

palsternackor

0,2

213070

rotpersilja

0,2

213080

rädisor

0,2

213090

haverrot

0,2

213100

kålrötter

0,05 (2)

213110

rovor

0,2

213990

övriga

0,05 (2)

220000

ii)

Lökgrönsaker

 

220010

vitlök

0,05 (2)

220020

kepalök (gul och röd lök)

0,05 (2)

220030

schalottenlök

0,05 (2)

220040

knipplök

2

220990

övriga

0,05 (2)

230000

iii)

Fruktgrönsaker

 

231000

a)

Solanacea

2

231010

tomater

 

231020

paprikor

 

231030

auberginer (äggplanta)

 

231040

okra

 

231990

övriga

 

232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

1

232010

slanggurkor

 

232020

druvgurkor

 

232030

zucchini

 

232990

övriga

 

233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

0,5

233010

meloner

 

233020

pumpor

 

233030

vattenmeloner

 

233990

övriga

 

234000

d)

Sockermajs

0,05 (2)

239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

0,05 (2)

240000

iv)

Kålgrönsaker

 

241000

a)

Blommande kål

0,5

241010

broccoli

 

241020

blomkål

 

241990

övriga

 

242000

b)

Huvudbildande kål

0,3

242010

brysselkål

 

242020

huvudkål

 

242990

övriga

 

243000

c)

Bladbildande kål

5

243010

salladskål

 

243020

grönkål

 

243990

övriga

 

244000

d)

Kålrabbi

0,2

250000

v)

Bladgrönsaker och färska örter

 

251000

a)

Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea

3

251010

Vårklynne (vårsallat)

 

251020

sallat

 

251030

escarole (bredbladig endiv)

 

251040

kryddkrasse

 

251050

vinterkrasse (vårgyllen)

 (3)

251060

senapskål, ruccolasallat

 

251070

sareptasenap

 (3)

251080

blad och groddar av Brassica spp

 

251990

övriga

 

252000

b)

Spenat och liknande (blad)

 

252010

spenat

0,05 (2)

252020

portlak

 (3)

252030

betblad (mangold)

0,05 (2)

252990

övriga

0,05 (2)

253000

c)

Vinblad (vinrankeblad)

 (3)

254000

d)

Vattenkrasse

0,05 (2)

255000

e)

Endivesallat

0,2

256000

f)

Örter

3

256010

körvel

 

256020

gräslök

 

256030

snittselleri

 

256040

persilja

 

256050

salvia

 (3)

256060

rosmarin

 (3)

256070

timjan

 (3)

256080

basilika

 (3)

256090

lagerblad

 (3)

256100

dragon

 (3)

256990

övriga

 

260000

vi)

Baljväxter (färska)

 

260010

bönor (med skida)

1

260020

bönor (utan skida)

0,2

260030

ärter (med skida)

0,5

260040

ärter (utan skida)

0,2

260050

linser

0,05 (2)

260990

övriga

0,05 (2)

270000

vii)

Stjälkgrönsaker (färska)

 

270010

sparris

0,05 (2)

270020

kardon

0,05 (2)

270030

stjälkselleri

5

270040

fänkål

5

270050

kronärtskockor

1

270060

purjolök

2

270070

rabarber

0,05 (2)

270080

bambuskott

 (3)

270090

palmhjärtan

 (3)

270990

övriga

0,05 (2)

280000

viii)

Svampar

0,05 (2)

280010

Odlade

 

280020

Vilda

 

280990

övriga

 (3)

290000

ix)

Havsväxter

 

300000

3.

BALJVÄXTER, TORKADE

0,1

300010

bönor

 

300020

linser

 

300030

ärter

 

300040

lupin

 

300990

övriga

 

400000

4.

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

 

401000

i)

Oljeväxtfröer

 

401010

linfrön

0,05 (2)

401020

jordnötter

0,05 (2)

401030

vallmofrön

0,05 (2)

401040

sesamfrön

0,05 (2)

401050

solrosfrön

0,05 (2)

401060

rapsfrön

0,5

401070

sojabönor

0,5

401080

senapsfrön

0,05 (2)

401090

bomullsfrön

0,05 (2)

401100

pumpafrön

0,05 (2)

401110

safflor

 (3)

401120

gurkört

 (3)

401130

oljedådra

 (3)

401140

hampa

0,05 (2)

401150

ricin

 (3)

401990

övriga

0,05 (2)

402000

ii)

Oljeväxtfrukter

0,05 (2)

402010

oliver för oljeproduktion

 

402020

palmnöt (oljepalmkärnor)

 (3)

402030

palmfrukt

 (3)

402040

kapok

 (3)

402990

övriga

 

500000

5.

SPANNMÅL

 

500010

korn

0,3

500020

bovete

0,05 (2)

500030

majs

0,05 (2)

500040

hirs

0,05 (2)

500050

havre

0,3

500060

ris

5

500070

råg

0,3

500080

sorghum

0,05 (2)

500090

vete

0,3

500990

övriga

0,05 (2)

600000

6.

TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO

 

610000

i)

Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av Camellia sinensis)

0,1 (2)

620000

ii)

Kaffebönor

 (3)

630000

iii)

Örtteer (torkade)

 (3)

631000

a)

Blommor

 (3)

631010

kamomill

 (3)

631020

rosellhibiskus

 (3)

631030

rosenblad

 (3)

631040

jasmin

 (3)

631050

lind

 (3)

631990

övriga

 (3)

632000

b)

Blad

 (3)

632010

jordgubbsblad

 (3)

632020

blad av rooibosbuske

 (3)

632030

maté (paraguansk järnek)

 (3)

632990

övriga

 (3)

633000

c)

Rötter

 (3)

633010

vänderot

 (3)

633020

ginsengrot

 (3)

633990

övriga

 (3)

639000

d)

Andra örtteer

 (3)

640000

iv)

Kakao (jästa bönor)

 (3)

650000

v)

Johannesbröd

 (3)

700000

7.

HUMLE (TORKAD), INKL. HUMLEPELLETS OCH ICKE-KONCENTRERAT PULVER

20

800000

8.

KRYDDOR

 (3)

810000

i)

Fröer

 (3)

810010

anisfrö

 (3)

810020

svartkummin

 (3)

810030

sellerifrö

 (3)

810040

korianderfrö

 (3)

810050

spiskummin

 (3)

810060

dillfrö

 (3)

810070

fänkålsfrö

 (3)

810080

bockhornsklöver

 (3)

810090

muskotnöt

 (3)

810990

övriga

 (3)

820000

ii)

Frukt och bär

 (3)

820010

kryddpeppar

 (3)

820020

anispeppar (japansk peppar)

 (3)

820030

kummin

 (3)

820040

kardemumma

 (3)

820050

enbär

 (3)

820060

peppar, svart och vit

 (3)

820070

vaniljstänger

 (3)

820080

tamarind

 (3)

820990

övriga

 (3)

830000

iii)

Bark

 (3)

830010

kanel

 (3)

830990

övriga

 (3)

840000

iv)

Rötter eller jordstammar

 (3)

840010

lakritsrot

 (3)

840020

ingefära

 (3)

840030

gurkmeja

 (3)

840040

pepparrot

 (3)

840990

övriga

 (3)

850000

v)

Knoppar

 (3)

850010

kryddnejlika

 (3)

850020

kapris

 (3)

850990

övriga

 (3)

860000

vi)

Pistillmärken

 (3)

860010

saffran

 (3)

860990

övriga

 (3)

870000

vii)

Frömantlar

 (3)

870010

muskotblomma

 (3)

870990

övriga

 (3)

900000

9.

SOCKERVÄXTER

 (3)

900010

sockerbetor (roten)

 (3)

900020

sockerrör

 (3)

900030

cikoriarötter

 (3)

900990

övriga

 (3)

1000000

10.

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR

 

1010000

i)

Kött, köttberedningar, slaktbiprodukter, blod, djurfett, färskt, kylt eller fruset, saltat, i saltlake, torkat eller rökt eller bearbetat som mjöl samt andra bearbetade produkter, t.ex. korvar och livsmedelsberedningar baserade på dessa

0,05 (2)

1011000

a)

Svin

 

1011010

kött

 

1011020

fett utan kött

 

1011030

lever

 

1011040

njure

 

1011050

ätliga slaktbiprodukter

 

1011990

övriga

 

1012000

b)

Nötkreatur

 

1012010

kött

 

1012020

fett

 

1012030

lever

 

1012040

njure

 

1012050

ätliga slaktbiprodukter

 

1012990

övriga

 

1013000

c)

Får

 

1013010

kött

 

1013020

fett

 

1013030

lever

 

1013040

njure

 

1013050

ätliga slaktbiprodukter

 

1013990

övriga

 

1014000

d)

Getter

 

1014010

kött

 

1014020

fett

 

1014030

lever

 

1014040

njure

 

1014050

ätliga slaktbiprodukter

 

1014990

övriga

 

1015000

e)

Hästar, åsnor, mulor eller mulåsnor

 (3)

1015010

kött

 (3)

1015020

fett

 (3)

1015030

lever

 (3)

1015040

njure

 (3)

1015050

ätliga slaktbiprodukter

 (3)

1015990

övriga

 (3)

1016000

f)

Fjäderfä, kycklingar, gäss, ankor, kalkoner, pärlhöns, strutsar, duvor

 

1016010

kött

 

1016020

fett

 

1016030

lever

 

1016040

njure

 

1016050

ätliga slaktbiprodukter

 

1016990

övricga

 

1017000

g)

Övriga husdjur

 (3)

1017010

kött

 (3)

1017020

fett

 (3)

1017030

lever

 (3)

1017040

njure

 (3)

1017050

ätliga slaktbiprodukter

 (3)

1017990

övriga

 (3)

1020000

ii)

Mjölk och grädde, icke-koncentrerad utan tillsatt socker eller sötningsmedel, smör och andra fetter från mjölk, ost och ostmassa

0,01 (2)

1020010

nötkreatur

 

1020020

får

 

1020030

getter

 

1020040

hästar

 

1020990

övriga

 

1030000

iii)

Fågelägg, färska, konserverade eller kokta; ägg utan skal och äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, tillredda i form, frysta eller på annat sätt konserverade, med eller utan tillsättning av socker eller sötningsmedel

0,05 (2)

1030010

kycklingar

 (3)

1030020

ankor

 (3)

1030030

gäss

 (3)

1030040

vaktlar

 (3)

1030990

övriga

 (3)

1040000

iv)

Honung

 (3)

1050000

v)

Amfibier och reptiler

 (3)

1060000

vi)

Sniglar

 (3)

1070000

vii)

Övriga produkter från landdjur

 (3)

2.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

Raderna för fludioxonil ska ersättas med följande:

”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (4)

Fludioxonil

100000

1.

FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER

 

110000

i)

Citrusfrukter

 

110010

grapefrukter

10

110020

apelsiner

7

110030

citroner

7

110040

limefrukter

7

110050

mandariner

7

110990

övriga

7

120000

ii)

Trädnötter (skalade eller oskalade)

0,05 (5)

120010

mandlar

 

120020

paranötter

 

120030

cashewnötter

 

120040

kastanjer

 

120050

kokosnötter

 

120060

hasselnötter

 

120070

macadamianötter

 

120080

pekannötter

 

120090

pinjenötter

 

120100

pistaschmandlar

 

120110

valnötter

 

120990

övriga

 

130000

iii)

Kärnfrukter

5

130010

äpplen

 

130020

päron

 

130030

kvitten

 

130040

mispel

 

130050

japansk mispel

 

130990

övriga

 

140000

iv)

Stenfrukter

 

140010

aprikoser

5

140020

körsbär

5

140030

persikor

5

140040

plommon

0,5

140990

övriga

0,05 (5)

150000

v)

Bär och små frukter

 

151000

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

2

151010

bordsdruvor

2

151020

druvor för vinframställning

2

152000

b)

Jordgubbar

3

153000

c)

Rubusfrukter

 

153010

björnbär

5

153020

blåhallon

0,05 (5)

153030

hallon

5

153990

övriga

0,05 (5)

154000

d)

Andra små frukter och bär

 

154010

blåbär

3

154020

tranbär

1

154030

vinbär (röda, svarta och vita)

3

154040

krusbär

3

154050

nypon

1

154060

mullbär

1

154070

azarolhagtorn

1

154080

fläderbär

2

154990

övriga

1

160000

vi)

Diverse frukter

 

161000

a)

Ätligt skal

0,05 (5)

161010

dadlar

 

161020

fikon

 

161030

bordsoliver

 

161040

kumquat

 

161050

carambola

 

161060

persimon

 

161070

jambolanäpple (javaplommon)

 

161990

övriga

 

162000

b)

Oätligt skal, små

 

162010

kiwifrukter

20

162020

litchiplommon

0,05 (5)

162030

passionsfrukter

0,05 (5)

162040

kaktusfikon

0,05 (5)

162050

stjärnäpple

0,05 (5)

162060

amerikansk persimon (Verginia kaki)

0,05 (5)

162990

övriga

0,05 (5)

163000

c)

Oätligt skal, stora

 

163010

avokado

0,05 (5)

163020

bananer

0,05 (5)

163030

mango

0,05 (5)

163040

papaya

0,05 (5)

163050

granatäpplen

3

163060

kirimoja

0,05 (5)

163070

guava

0,05 (5)

163080

ananas

0,05 (5)

163090

brödfrukt

0,05 (5)

163100

durian

0,05 (5)

163110

taggannona

0,05 (5)

163990

övriga

0,05 (5)

200000

2.

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

210000

i)

Rot- och knölgrönsaker

 

211000

a)

Potatis

1

212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

0,05 (5)

212010

maniok

 

212020

sötpotatis

 

212030

jamsrot

 

212040

arrowrot

 

212990

övriga

 

213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

0,05 (5)

213010

rödbetor

 

213020

morötter

 

213030

rotselleri

 

213040

pepparrot

 

213050

jordärtskockor

 

213060

palsternackor

 

213070

rotpersilja

 

213080

rädisor

 

213090

haverrot

 

213100

kålrötter

 

213110

rovor

 

213990

övriga

 

220000

ii)

Lökgrönsaker

 

220010

vitlök

0,05 (5)

220020

kepalök (gul och röd lök)

0,1

220030

schalottenlök

0,05 (5)

220040

knipplök

0,3

220990

övriga

0,05 (5)

230000

iii)

Fruktgrönsaker

 

231000

a)

Solanacea

 

231010

tomater

1

231020

paprikor

2

231030

auberginer (äggplanta)

1

231040

okra

0,5

231990

övriga

0,5

232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

232010

slanggurkor

1

232020

druvgurkor

0,5

232030

zucchini

1

232990

övriga

0,5

233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

0,05 (5)

233010

meloner

 

233020

pumpor

 

233030

vattenmeloner

 

233990

övriga

 

234000

d)

Sockermajs

0,05 (5)

239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

0,05 (5)

240000

iv)

Kålgrönsaker

0,05 (5)

241000

a)

Blommande kål

0,05 (5)

241010

broccoli

 

241020

blomkål

 

241990

övriga

 

242000

b)

Huvudbildande kål

0,05 (5)

242010

brysselkål

 

242020

huvudkål

 

242990

övriga

 

243000

c)

Bladbildande kål

0,05 (5)

243010

salladskål

 

243020

grönkål

 

243990

övriga

 

244000

d)

Kålrabbi

0,05 (5)

250000

v)

Bladgrönsaker och färska örter

 

251000

a)

Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea

10

251010

Vårklynne (vårsallat)

 

251020

sallat

 

251030

escarole (bredbladig endiv)

 

251040

kryddkrasse

 

251050

vinterkrasse (vårgyllen)

 

251060

senapskål, ruccolasallat

 

251070

sareptasenap

 

251080

blad och groddar av Brassica spp

 

251990

övriga

 

252000

b)

Spenat och liknande (blad)

 

252010

spenat

0,05 (5)

252020

portlak

10

252030

betblad (mangold)

0,05 (5)

252990

övriga

0,05 (5)

253000

c)

Vinblad (vinrankeblad)

0,05 (5)

254000

d)

Vattenkrasse

0,05 (5)

255000

e)

Endivesallat

0,05 (5)

256000

f)

Örter

1

256010

körvel

 

256020

gräslök

 

256030

snittselleri

 

256040

persilja

 

256050

salvia

 

256060

rosmarin

 

256070

timjan

 

256080

basilika

 

256090

lagerblad

 

256100

dragon

 

256990

övriga

 

260000

vi)

Baljväxter (färska)

 

260010

bönor (med skida)

1

260020

bönor (utan skida)

0,2

260030

ärter (med skida)

0,2

260040

ärter (utan skida)

0,05 (5)

260050

linser

0,05 (5)

260990

övriga

0,05 (5)

270000

vii)

Stjälkgrönsaker (färska)

 

270010

sparris

0,05 (5)

270020

kardon

0,05 (5)

270030

stjälkselleri

0,05 (5)

270040

fänkål

0,1

270050

kronärtskockor

0,05 (5)

270060

purjolök

0,05 (5)

270070

rabarber

0,05 (5)

270080

bambuskott

0,05 (5)

270090

palmhjärtan

0,05 (5)

270990

övriga

0,05 (5)

280000

viii)

Svampar

0,05 (5)

280010

Odlade

 

280020

Vilda

 

280990

övriga

 

290000

ix)

Havsväxter

0,05 (5)

300000

3.

BALJVÄXTER, TORKADE

0,05 (5)

300010

bönor

 

300020

linser

 

300030

ärter

 

300040

lupin

 

300990

övriga

 

400000

4.

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0,05 (5)

401000

i)

Oljeväxtfröer

 

401010

linfrön

 

401020

jordnötter

 

401030

vallmofrön

 

401040

sesamfrön

 

401050

solrosfrön

 

401060

rapsfrön

 

401070

sojabönor

 

401080

senapsfrön

 

401090

bomullsfrön

 

401100

pumpafrön

 

401110

safflor

 

401120

gurkört

 

401130

oljedådra

 

401140

hampa

 

401150

ricin

 

401990

övriga

 

402000

ii)

Oljeväxtfrukter

 

402010

oliver för oljeproduktion

 

402020

palmnöt (oljepalmkärnor)

 

402030

palmfrukt

 

402040

Kapok

 

402990

övriga

 

500000

5.

SPANNMÅL

 

500010

korn

0,05 (5)

500020

bovete

0,05 (5)

500030

majs

0,1

500040

hirs

0,05 (5)

500050

havre

0,05 (5)

500060

ris

0,05 (5)

500070

råg

0,05 (5)

500080

sorghum

0,05 (5)

500090

vete

0,2

500990

övriga

0,05 (5)

600000

6.

TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO

0,05 (5)

610000

i)

Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av Camellia sinensis)

 

620000

ii)

Kaffebönor

 

630000

iii)

Örtteer (torkade)

 

631000

a)

Blommor

 

631010

kamomill

 

631020

rosellhibiskus

 

631030

rosenblad

 

631040

jasmin

 

631050

lind

 

631990

övriga

 

632000

b)

Blad

 

632010

jordgubbsblad

 

632020

blad av rooibosbuske

 

632030

maté (paraguansk järnek)

 

632990

övriga

 

633000

c)

Rötter

 

633010

vänderot

 

633020

ginsengrot

 

633990

övriga

 

639000

d)

Andra örtteer

 

640000

iv)

Kakao (jästa bönor)

 

650000

v)

Johannesbröd

 

700000

7.

HUMLE (TORKAD), INKL. HUMLEPELLETS OCH ICKE-KONCENTRERAT PULVER

0,05 (5)

800000

8.

KRYDDOR

0,05 (5)

810000

i)

Fröer

 

810010

anisfrö

 

810020

svartkummin

 

810030

sellerifrö

 

810040

korianderfrö

 

810050

spiskummin

 

810060

dillfrö

 

810070

fänkålsfrö

 

810080

bockhornsklöver

 

810090

muskotnöt

 

810990

övriga

 

820000

ii)

Frukt och bär

 

820010

kryddpeppar

 

820020

anispeppar (japansk peppar)

 

820030

kummin

 

820040

kardemumma

 

820050

enbär

 

820060

peppar, svart och vit

 

820070

vaniljstänger

 

820080

tamarind

 

820990

övriga

 

830000

iii)

Bark

 

830010

kanel

 

830990

övriga

 

840000

iv)

Rötter eller jordstammar

 

840010

lakritsrot

 

840020

ingefära

 

840030

gurkmeja

 

840040

pepparrot

 

840990

övriga

 

850000

v)

Knoppar

 

850010

kryddnejlika

 

850020

kapris

 

850990

övriga

 

860000

vi)

Pistillmärken

 

860010

saffran

 

860990

övriga

 

870000

vii)

Frömantlar

 

870010

muskotblomma

 

870990

övriga

 

900000

9.

SOCKERVÄXTER

0,05 (5)

900010

sockerbetor (roten)

 

900020

sockerrör

 

900030

cikoriarötter

 

900990

övriga

 

1000000

10.

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR

0,05 (5)

1010000

i)

Kött, köttberedningar, slaktbiprodukter, blod, djurfett, färskt, kylt eller fruset, saltat, i saltlake, torkat eller rökt eller bearbetat som mjöl samt andra bearbetade produkter, t.ex. korvar och livsmedelsberedningar baserade på dessa

 

1011000

a)

Svin

 

1011010

kött

 

1011020

fett utan kött

 

1011030

lever

 

1011040

njure

 

1011050

ätliga slaktbiprodukter

 

1011990

övriga

 

1012000

b)

Nötkreatur

 

1012010

kött

 

1012020

fett

 

1012030

lever

 

1012040

njure

 

1012050

ätliga slaktbiprodukter

 

1012990

övriga

 

1013000

c)

Får

 

1013010

kött

 

1013020

fett

 

1013030

lever

 

1013040

njure

 

1013050

ätliga slaktbiprodukter

 

1013990

övriga

 

1014000

d)

Getter

 

1014010

kött

 

1014020

fett

 

1014030

lever

 

1014040

njure

 

1014050

ätliga slaktbiprodukter

 

1014990

övriga

 

1015000

e)

Hästar, åsnor, mulor eller mulåsnor

 

1015010

kött

 

1015020

fett

 

1015030

lever

 

1015040

njure

 

1015050

ätliga slaktbiprodukter

 

1015990

övriga

 

1016000

f)

Fjäderfä, kycklingar, gäss, ankor, kalkoner, pärlhöns, strutsar, duvor

 

1016010

kött

 

1016020

fett

 

1016030

lever

 

1016040

njure

 

1016050

ätliga slaktbiprodukter

 

1016990

övriga

 

1017000

g)

Övriga husdjur

 

1017010

kött

 

1017020

fett

 

1017030

lever

 

1017040

njure

 

1017050

ätliga slaktbiprodukter

 

1017990

övriga

 

1020000

ii)

Mjölk och grädde, icke-koncentrerad utan tillsatt socker eller sötningsmedel, smör och andra fetter från mjölk, ost och ostmassa

 

1020010

nötkreatur

 

1020020

får

 

1020030

getter

 

1020040

hästar

 

1020990

övriga

 

1030000

iii)

Fågelägg, färska, konserverade eller kokta; ägg utan skal och äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, tillredda i form, frysta eller på annat sätt konserverade, med eller utan tillsättning av socker eller sötningsmedel

 

1030010

kycklingar

 

1030020

ankor

 

1030030

gäss

 

1030040

vaktlar

 

1030990

övriga

 

1040000

iv)

Honung

 

1050000

v)

Amfibier och reptiler

 

1060000

vi)

Sniglar

 

1070000

vii)

Övriga produkter från landdjur

 


(1)  För en fullständig förteckning över produkter av vegatabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller, se bilaga I.

(2)  Lägsta analytiska bestämningsgräns.

(3)  Par bekämpningsmedel-kod för vilket det gränsvärde som fastställs i bilaga III del B gäller.”

(4)  För en fullständig förteckning över produkter av vegatabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller, se bilaga I.

(5)  Lägsta analytiska bestämningsgräns.”


27.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 257/2009

av den 24 mars 2009

om ändring av förordning (EG) nr 794/2004 när det gäller formuläret för kompletterande upplysningar i samband med anmälan av statligt stöd till fiske och vattenbruk

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (1), särskilt artikel 27,

efter att ha hört rådgivande kommittén för statligt stöd, och

av följande skäl:

(1)

Efter kommissionens antagande av gemenskapens nya riktlinjer för granskning av statligt stöd inom sektorn för fiske och vattenbruk (2) bör formuläret för kompletterande upplysningar i del III.14 i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (3) ersättas med ett nytt formulär för kompletterande upplysningar som överensstämmer med gällande lagstiftning.

(2)

Förordning (EG) nr 794/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del III.14 i bilaga I till förordning (EG) nr 794/2004 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 83, 27.3.1999, s. 1.

(2)  EUT C 84, 3.4.2008, s. 10.

(3)  EUT L 140, 30.4.2004, s. 1.


BILAGA

”DEL III.14

FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR NÄR DET GÄLLER STÖD TILL FISKE OCH VATTENBRUK

Detta formulär för kompletterande upplysningar ska användas vid anmälan av varje stödordning eller individuellt stöd som omfattas av riktlinjerna för granskning av statligt stöd inom sektorn för fiske och vattenbruk (nedan kallade riktlinjerna).

MÅL FÖR STÖDORDNINGEN eller STÖDET (markera det tillämpliga och lämna begärda upplysningar):

Denna avdelning följer numreringen i punkt 4 i riktlinjerna: ’Stöd som kan förklaras förenligt.’

   Punkt 4.1 i riktlinjerna: Stöd för åtgärder av samma slag som de åtgärder som omfattas av en förordning om gruppundantag

Allmänna anmärkningar rörande denna typ av stöd

Två förordningar om gruppundantag är i kraft: kommissionens förordning (EG) nr 736/2008 (1) som är tillämplig på sektorn för fiske och vattenbruk samt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 (2) som är den allmänna undantagsförordning som är tillämplig på alla sektorer.

Därför behöver sådant stöd i allmänhet inte anmälas.

Enligt skäl 6 i förordning (EG) nr 736/2008 och skäl 7 i förordning (EG) nr 800/2008, bör dessa förordningar inte påverka medlemsstaternas möjligheter att anmäla statligt stöd vars mål motsvarar de mål som omfattas av dessa två förordningar.

Vidare kan följande typer av stöd inte omfattas av sådana undantag som förskrivs i förordningarna (EG) nr 736/2008 och (EG) nr 800/2008: stöd som överstiger angivna tak, vilka specificeras i artikel 1.3 i förordning (EG) nr 736/2008 eller artikel 6 i förordning (EG) nr 800/2008, eller stöd av särskild karaktär, bland annat stöd som beviljas andra företag än små eller medelstora företag, stöd till företag i svårigheter, icke genomsynligt stöd, stöd till ett företag som är föremål för ett betalningskrav efter ett tidigare beslut där kommissionen har förklarat ett stöd oförenligt med den gemensamma marknaden.

Det anmälda stödets karaktär

Stöd av samma typ som sådant stöd som omfattas av förordning (EG) nr 736/2008.

Stöd av samma typ som sådant stöd som omfattas av förordning (EG) nr 800/2008.

Stöd som överstiger de angivna taken.

Stöd som beviljas andra företag än små och medelstora företag.

Icke genomsynligt stöd.

Stöd till ett företag som är föremål för ett betalningskrav.

Andra egenskaper: specificera.

Förenlighet med den gemensamma marknaden

Medlemsstaten ska lämna en detaljerad och väl underbyggd motivering till varför stödet kan betraktas som förenligt med den gemensamma marknaden.

   Punkt 4.2 i riktlinjerna: Stöd som omfattas av vissa övergripande riktlinjer

Medlemsstaten ska lämna en hänvisning till de riktlinjer som bedöms vara tillämpliga på den berörda stödåtgärden tillsammans med en detaljerad och väl underbyggd motivering till varför stödet betraktas som förenligt med den gemensamma marknaden.

Medlemsstaten ska också fylla i övriga relevanta formulär för kompletterande upplysningar i bilaga denna förordning.

stöd till utbildning: formuläret i del III.2

stöd till sysselsättning: formuläret i del III.3

stöd till forskning och utveckling: formuläret i del III.6.A eller del III.6.B, beroende på vad som är lämpligt

stöd till undsättning av företag i svårigheter: formuläret i del III.7 eller del III.8, beroende på vad som är lämpligt

stöd till skydd för miljön: formulär III.10

   Punkt 4.3 i riktlinjerna: Stöd för investeringar ombord på fiskefartyg

Medlemsstaten ska lämna information som visar att stödet uppfyller kraven i artikel 25.2 och 25.6 i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (3).

Den ska också motivera varför detta stöd inte ges inom ett operativt program, medfinansierat av denna fond.

   Punkt 4.4 i riktlinjerna: Stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer, exceptionella händelser eller specifika dåliga väderförhållanden

Medlemsstaten ska lämna följande information till underlag för stödets förenlighet:

detaljerade uppgifter som visar att en naturkatastrof eller annan exceptionell händelse har ägt rum, bland annat tekniska och/eller vetenskapliga rapporter

bevis på att det finns ett orsaksförhållande mellan händelsen och skadorna

metoden för beräkning av skadornas omfattning

andra underlag

   Punkt 4.5 i riktlinjerna: Skattelättnader och arbetsrelaterade kostnader för gemenskapens fiskefartyg som bedriver verksamhet utanför gemenskapens vatten

Medlemsstaten ska lämna information som visar att stödet är förenligt med villkoren i punkt 4.5 i riktlinjerna.

Denna information ska särskilt omfatta uppgifter som visar den risk för avregistrering från medlemsstaternas register över de fartyg som berörs av ordningen.

   Punkt 4.6 i riktlinjerna: Stöd som finansieras genom skatteliknande avgifter

Medlemsstaten ska

ange hur de medel som erhållits genom skatteliknande avgifter kommer att användas, och

visa hur och på vilka grunder denna användning är förenlig med reglerna om statligt stöd.

Den måste också visa hur ordningen gynnar både inhemska och importerade produkter.

   Punkt 4.7 i riktlinjerna: Stöd för saluföring av fiskeriprodukter från de yttersta randområdena

Medlemsstaten ska lämna information som visar att stödet är förenligt med villkoren enligt denna punkt samt de relevanta villkoren enligt rådets förordning (EG) nr 791/2007 av den 21 maj 2007 om införande av ett kompensationssystem för de extra kostnader som uppstår i samband med saluföringen av vissa fiskeriprodukter från de yttersta randområdena Azorerna, Madeira, Kanarieöarna samt Franska Guyana och Réunion (4).

   Punkt 4.8 i riktlinjerna: Stöd till fiskeflottan i de yttersta randområdena

Medlemsstaten ska lämna information som visar att stödet är förenligt med villkoren enligt denna punkt samt med de relevanta villkoren enligt rådets förordning (EG) nr 639/2004 av den 30 mars 2004 om förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden (5) och de relevanta villkoren enligt rådets förordning (EG) nr 2792/1999 av den 17 december 1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn (6).

   Punkt 4.9 i riktlinjerna: Stöd för andra åtgärder

Medlemsstaten ska ge en mycket exakt beskrivning av vilken typ av stöd det rör sig om och av stödets syften.

Den ska vidare lämna en detaljerad och väl underbyggd motivering till stödets förenlighet med villkoren i punkt 3 i riktlinjerna samt visa på vilket sätt stödet tjänar den gemensamma fiskeripolitikens syften.

ALLMÄNNA PRINCIPER

Medlemsstaten ska intyga att inget stöd kommer att beviljas för verksamhet som redan har börjat genomföras av stödmottagaren eller för verksamhet som stödmottagaren även skulle bedriva på rena marknadsvillkor.

Medlemsstaten ska intyga att stöd inte kommer att beviljas i de fall då bestämmelserna i gemenskapslagstiftningen, och framför allt i den gemensamma fiskeripolitiken, inte följs.

Med avseende på detta ska medlemsstaten intyga att det för stödets beviljande uttryckligen anges att stödmottagarna under stödperioden måste följa reglerna i den gemensamma fiskeripolitiken och att stödet ska återbetalas i proportion till hur allvarlig överträdelsen är om det under stödperioden visar sig att stödmottagaren inte följer reglerna i den gemensamma fiskeripolitiken.

Medlemsstaten ska intyga att stödet kommer att beviljas under högst tio år eller, om så inte är fallet, förbinda sig att göra en förnyad anmälan av stödet senast två månader före tioårsdagen av dess ikraftträdande.

ANDRA KRAV

Medlemsstaten ska lämna en förteckning över alla styrkande handlingar som lämnas in tillsammans med anmälan samt en sammanfattning av dessa handlingar (t.ex. socioekonomiska uppgifter om de mottagande regionerna, vetenskapliga och ekonomiska underlag).

Medlemsstaten ska uppge att stödet inte kumuleras med något annat stöd för samma stödberättigande utgifter eller för samma ersättning.

Om sådan kumulering förekommer ska medlemsstaten uppge referenserna för det stöd (stödordning eller individuellt stöd) med vilket stödet kumuleras och visa att det sammanlagda stöd som beviljas fortfarande är förenligt med tillämpliga bestämmelser. I detta sammanhang ska medlemsstaterna beakta alla former av statligt stöd, inklusive stöd av mindre betydelse.


(1)  EUT L 201, 30.7.2008, s. 16.

(2)  EUT L 214, 9.8.2008, s. 3.

(3)  EUT L 223, 15.8.2006, s. 1.

(4)  EUT L 176, 6.7.2007, s. 1.

(5)  EUT L 102, 7.4.2004, s. 9.

(6)  EGT L 337, 30.12.1999, s. 10.”


27.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 258/2009

av den 26 mars 2009

om ändring av förordning (EG) nr 595/2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artiklarna 69.2, 80.1 och 85 jämförda med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 595/2004 (2) bör det anges hur mjölkens fetthalt ska beaktas vid upprättandet av slutavräkningen av levererade kvantiteter.

(2)

De justeringskoefficienter som tillämpas vid mjölkleveranser där fettinnehållet är högre eller lägre än referensnivån har varit desamma sedan 1989. Eftersom stödordningen för mjölksektorn genomgått många ändringar sedan dess, vore det lämpligt att minska justeringsnivån för mjölk som levereras med en fetthalt som ligger över referensfetthalten. Den koefficient som tillämpas när leveransernas verkliga fetthalt är lägre än referensfetthalten bör förbli oförändrad.

(3)

Med hänsyn till skillnaden mellan justeringskoefficienterna är det också lämpligt att ändra de uppgifter som medlemsstaterna ska lämna till kommissionen i det årliga frågeformuläret, så att alla justeringar såväl uppåt som nedåt framgår.

(4)

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 595/2004 ska kommissionen varje år fördela den nationella referenskvantiteten för varje medlemsstat mellan leveranser och direktförsäljning, med utgångspunkt i medlemsstaternas meddelanden. Meddelandena rör omställningar som begärts av producenterna. Tilläggskvoter som tilldelas medlemsstaterna tilldelas först den nationella reserven, och fördelas sedan av medlemsstaterna mellan leveranser och direktförsäljning enligt de beräknade behoven. Det finns dock ingen formell bestämmelse enligt vilken kommissionen ska informeras om fördelningen. Kommissionen bör därför beakta denna fördelning vid den årliga justeringen och medlemsstaterna bör få tillgång till en mekanism med vars hjälp de kan informera kommissionen om fördelningen av kvoten.

(5)

I flera medlemsstater har leveranserna under flera år varit betydligt lägre än leveransernas andel av den nationella kvoten. Risken för att kvoten överskrids kommer att minska ytterligare i och med att de nationella kvoterna ökar. Erfarenheten säger att när risken för att behöva betala en avgift minskar, blir aktörerna också mindre benägna att underskatta eller dölja leveranskvantiteten. Det är därför lämpligt att minska antalet kontroller i dessa medlemsstater för att på så sätt optimera utnyttjandet av kontrollresurserna.

(6)

Enligt artikel 19.3 andra stycket i förordning (EG) nr 595/2004, ska medlemsstaterna ha avslutat alla kontrollrapporter avseende en tolvmånadersperiod inom 18 månader från den berörda periodens slut. När medlemsstaterna utnyttjar denna nya möjlighet att under vissa omständigheter införa minskad kontrollintensitet, är det också lämpligt att minska den maximala tid som medges för att färdigställa samtliga rapporter.

(7)

För att situationen ska bli mindre betungande för medlemsstaterna till följd av den anpassade kontrollintensiteten, och med beaktande av att kontroller dels ska göras under den aktuella tolvmånadersperioden, dels efter tolvmånadersperioden i enlighet med artikel 19.2 i förordning (EG) nr 595/2004, är det lämpligt att den anpassade kontrollintensiteten tillämpas på tolvmånadersperioden 2008/2009, dvs. den period som börjar den 1 april 2008 och slutar den 31 mars 2009.

(8)

För att stödja kommissionens övervakning av genomförandet av kvotsystemet, särskilt i samband med de rapporter som kommissionen ska lämna till rådet före utgången av 2010 och 2012, bör det föreskrivas att mer detaljerade uppgifter ska lämnas om kvotutnyttjandets omfattning, fördelningen av outnyttjade kvoter mellan producenterna och, i förekommande fall, uttaget av avgifter från producenterna.

(9)

Förordning (EG) nr 595/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 595/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 första stycket ska ”artikel 21” ersättas med ”artikel 25”.

2.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”Om skillnaden är positiv, ska den kvantitet mjölk som levererats ökas med 0,09 % per 0,1 g extra fett per kg mjölk.”

ii)

Femte stycket ska ersättas med följande:

”Om den levererade mjölkkvantiteten uttrycks i liter ska justeringen multipliceras med koefficienten 0,971.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna ska fastställa justeringen av leveranser på nationell nivå i enlighet med artikel 80.1 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (3).

3.

I artikel 19.3 andra stycket ska följande mening läggas till:

”Kontrollrapporterna ska dock vara avslutade senast 12 månader efter den berörda periodens slut i medlemsstater som omfattas av artikel 22.1 aa och ba.”

4.

Artikel 22.1 a och b ska ersättas med följande:

”a)

2 % av producenterna för varje tolvmånadersperiod, eller

aa)

1 % av producenterna i medlemsstater där de totala justerade leveranserna har utgjort mindre än 95 % av leveransernas andel av den nationella kvoten under var och en av de tre föregående tolvmånadersperioderna, och

b)

40 % av den deklarerade kvantiteten mjölk efter justeringen avseende den berörda perioden, eller

ba)

20 % av den deklarerade kvantiteten mjölk efter justering i medlemsstater där de totala justerade leveranserna har utgjort mindre än 95 % av leveransernas andel av den nationella kvoten under var och en av de tre föregående tolvmånadersperioderna, och”

5.

Artikel 25.2 ska ersättas med följande:

”2.   Enligt artikel 69.2 a i förordning (EG) nr 1234/2007 ska medlemsstaterna före den 1 februari varje år meddela kommissionen följande:

a)

De kvantiteter som på enskilda producenters begäran har ställts om definitivt mellan individuella kvoter för leveranser och för direktförsäljning.

b)

Fördelningen mellan leveranser och direktförsäljning inom ramen för den kvot som satts in i den nationella reserven i enlighet med artikel 71.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 med verkan från och med den 1 april i den berörda tolvmånadersperioden.”

6.

I artikel 27 ska följande punkt läggas till som punkt 4:

”4.   Medlemsstaterna ska före den 1 oktober varje år lämna en rapport till kommissionen rörande kvotutnyttjandet och avgiftsuttaget avseende den tolvmånadersperiod som slutar den 31 mars samma kalenderår. Rapporten ska omfatta uppgifter om omfördelningen av den kvotandel som inte utnyttjats, samt om antalet producenter som omfattats av tilldelning och grunden för tilldelningen. I tillämpliga fall ska rapporten ange det antal producenter som bidrar till att betala tilläggsavgiften och det antal fall, om sådana förekommer, i vilka tilläggsavgiften har bedömts som omöjlig att ta ut på grund av producentens definitiva betalningsoförmåga eller konkurs. Medlemsstaterna ska före den 1 december sända en uppdatering av rapporten till kommissionen innehållande all sådan information som nyligen blivit tillgänglig. Varje därpå följande rapport ska innehålla en uppdatering av läget när det gäller indrivningen av alla eventuella tilläggsavgifter som rapporterats som utestående.”

7.

I bilaga I ska punkt 1.8 ersättas med följande:

”1.8

Justering av leveranser på grund av fetthalten:

a)

Leveranskvantitet som kommer att justeras uppåt (kg).

b)

Total justering uppåt (kg).

c)

Leveranskvantitet som kommer att justeras nedåt (kg).

d)

Total justering nedåt (kg).”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 april 2009 med undantag för artikel 1.3 och 1.4 som ska tillämpas från och med den 1 april 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 94, 31.3.2004, s. 22.

(3)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.”


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

27.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/22


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 mars 2009

om ändring av beslut 2008/866/EG när det gäller dess tillämpningsperiod

[delgivet med nr K(2009) 1876]

(Text av betydelse för EES)

(2009/297/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1 b i, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2008/866/EG av den 12 november 2008 om nödåtgärder för att tillsvidare stoppa importen från Peru av vissa musslor avsedda att användas som livsmedel (2) antogs till följd av att vissa musslor som importerats från Peru och som var smittade med hepatit A-virus (HAV) hade befunnits vara orsaken till ett utbrott av hepatit A hos människor. Det beslutet är tillämpligt till och med den 31 mars 2009.

(2)

De peruanska myndigheterna har lämnat viss information om de korrigerande åtgärder de vidtagit för att förbättra kontrollen av produktionen av musslor avsedda för export till gemenskapen.

(3)

Denna information är dock otillräcklig och kommissionen kommer att genomföra en inspektion i Peru.

(4)

I avvaktan på att de peruanska myndigheterna ska lämna all relevant information och i avvaktan på resultaten av inspektionen bör tillämpningen av beslut 2008/866/EG förlängas till och med den 30 november 2009.

(5)

Beslut 2008/866/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 5 i beslut 2008/866/EG ska ”31 mars 2009” ersättas med ”30 november 2009”.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 307, 18.11.2008, s. 9.


27.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/23


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 mars 2009

om förlängning av giltighetstiden för beslut 2006/502/EG om en förpliktelse för medlemsstaterna att förbjuda att icke barnsäkra eller leksaksliknande tändare släpps ut på marknaden

[delgivet med nr K(2009) 2078]

(Text av betydelse för EES)

(2009/298/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (1), särskilt artikel 13, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens beslut 2006/502/EG (2) ska medlemsstaterna förbjuda att icke barnsäkra eller leksaksliknande tändare släpps ut på marknaden.

(2)

Beslut 2006/502/EG antogs i enlighet med artikel 13 i direktiv 2001/95/EG, som begränsar giltighetstiden för beslutet till högst ett år men medger att det förlängs med ytterligare perioder på högst ett år.

(3)

Beslut 2006/502/EG har ändrats två gånger, först genom beslut 2007/231/EG (3) som förlängde beslutets giltighetstid till och med den 11 maj 2008, och en andra gång genom beslut 2008/322/EG (4) som förlängde beslutets giltighetstid ytterligare ett år, det vill säga till och med den 11 maj 2009.

(4)

I brist på andra tillfredsställande åtgärder för att göra tändare barnsäkra är det nödvändigt att förlänga giltighetstiden för beslut 2006/502/EG med ytterligare tolv månader och att ändra beslutet i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom direktiv 2001/95/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 6.2 i beslut 2006/502/EG ska ersättas med följande:

”2.   Detta beslut ska gälla till och med den 11 maj 2010.”

Artikel 2

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta beslut senast den 11 maj 2009 och offentliggöra dessa åtgärder. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Meglena KUNEVA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  EUT L 198, 20.7.2006, s. 41.

(3)  EUT L 99, 14.4.2007, s. 16.

(4)  EUT L 109, 19.4.2008, s. 40.


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

27.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/24


RÅDETS RAMBESLUT 2009/299/RIF

av den 26 februari 2009

om ändring av rambesluten 2002/584/RIF, 2005/214/RIF, 2006/783/RIF, 2008/909/RIF och 2008/947/RIF och om stärkande av medborgarnas processuella rättigheter och främjande av tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande på ett avgörande när den berörda personen inte var personligen närvarande vid förhandlingen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA RAMBESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 31.1 a och 34.2 b,

med beaktande av initiativet från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och Förbundsrepubliken Tyskland (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Den tilltalade personens rätt att personligen närvara vid förhandlingen ingår i rätten till en rättvis rättegång i artikel 6 i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, enligt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas tolkning. Denna domstol har också förklarat att den tilltalade personens rätt att personligen närvara vid förhandlingarna inte är absolut och att den tilltalade under vissa förhållanden av egen fri vilja, uttryckligen eller underförstått men otvetydigt, kan avsäga sig rätten att vara närvarande.

(2)

De olika rambesluten om genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av lagakraftvunna rättsliga avgöranden behandlar inte konsekvent frågan om avgöranden när den berörda personen inte var personligen närvarande vid förhandlingen. Skiljaktigheterna kan försvåra juristernas arbete och utgöra ett hinder för rättsligt samarbete.

(3)

Lösningarna i dessa rambeslut är inte tillfredsställande i fall där personen inte har kunnat underrättas om det rättsliga förfarandet. Enligt rambesluten 2005/214/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff (2), 2006/783/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande (3), 2008/909/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen (4) och 2008/947/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på domar och övervakningsbeslut i syfte att övervaka alternativa påföljder och övervakningsåtgärder (5) kan den verkställande myndigheten vägra verkställighet av sådana domar. Enligt rambeslut 2002/584/RIF om en europeisk arresteringsorder och om överlämnande mellan medlemsstaterna (6) kan den verkställande myndigheten begära att den utfärdande myndigheten lämnar tillräckliga garantier om att den person som är föremål för den europeiska arresteringsordern kommer att ges möjlighet till en förnyad prövning av fallet i den utfärdande medlemsstaten och att vara närvarande när domen meddelas. Lämpligheten av en sådan garanti är en fråga som ska avgöras av den verkställande myndigheten och det är därför svårt att exakt veta när verkställighet kan vägras.

(4)

Det är därför nödvändigt att ge klara och allmängiltiga skäl för när man kan vägra att erkänna avgöranden på grundval av att den berörda personen inte var personligen närvarande vid förhandlingen. Detta rambeslut syftar till att närmare fastställa de allmängiltiga skäl som ger den verkställande myndigheten möjlighet att verkställa beslutet trots att personen inte varit närvarande vid förhandlingen, samtidigt som personens rätt till försvar fullt ut respekteras. Detta rambeslut är inte avsett att föreskriva formerna och metoderna, inklusive de processuella kraven, för att uppnå de i rambeslutet angivna resultaten, vilket faller under medlemsstaternas nationella lagstiftning.

(5)

De aktuella ändringarna kräver en ändring av de gällande rambesluten om genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av lagakraftvunna rättsliga avgöranden. De nya bestämmelserna bör också kunna tjäna som grundval för framtida rättsakter på detta område.

(6)

I bestämmelserna i detta rambeslut om ändring av andra rambeslut fastställs villkor för det fall då erkännande och verkställighet av ett avgörande, när den berörda personen inte varit personligen närvarande vid förhandlingen, inte bör vägras. Dessa villkor är alternativa: när ett av villkoren är uppfyllt försäkrar den utfärdande myndigheten genom att fylla i den relevanta delen i den europeiska arresteringsordern eller det relevanta intyget i de andra rambesluten, att kraven är uppfyllda eller kommer att uppfyllas, vilket bör vara tillräckligt för verkställandet av det rättsliga avgörandet på grundval av principen om ömsesidigt erkännande.

(7)

Erkännande och verkställighet av ett rättsligt avgörande när den berörda personen inte var personligen närvarande vid förhandlingen, bör inte kunna vägras om han eller hon antingen personligen kallats och därigenom underrättats om tid och plats för förhandlingen som ledde till det rättsliga avgörandet, eller om han eller hon på annat sätt faktiskt officiellt underrättats om tid och plats för förhandlingen på ett sådant sätt att det otvetydigt kan slås fast att han eller hon hade kännedom om den planerade förhandlingen. I detta sammanhang förutsätts det att personen underrättats ”i god tid”, vilket innebär i tillräckligt god tid för att han eller hon personligen ska kunna närvara vid förhandlingen och effektivt utnyttja sina rättigheter till försvar.

(8)

En tilltalad persons rätt till en rättvis rättegång garanteras av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, enligt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas tolkning. I denna rättighet ingår rätten för den berörda personen att personligen närvara vid förhandlingen. För att kunna utnyttja denna rätt måste den berörda personen ha kännedom om den planerade förhandlingen. Enligt detta rambeslut bör personens kännedom om förhandlingen säkerställas av varje medlemsstat i enlighet med dess nationella lagstiftning, varvid ska gälla att kraven enligt ovannämnda konvention måste uppfyllas. I enlighet med rättspraxis i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna skulle man, när man överväger huruvida det sätt på vilket informationen tillhandahålls är tillräckligt för att säkerställa en persons kännedom om förhandlingen och när så är lämpligt, kunna ägna särskild uppmärksamhet åt den berörda personens ansträngningar att ta emot den information som riktas till honom eller henne.

(9)

Det planerade datumet för en förhandling kan av praktiska skäl ursprungligen anges som flera möjliga datum inom en begränsad tidsperiod.

(10)

Erkännande och verkställighet av ett avgörande, när den berörda personen inte varit personligen närvarande vid förhandlingen, bör inte kunna vägras när den berörda personen hade kännedom om den planerade förhandlingen och försvarades av ett juridiskt ombud som han eller hon gett i uppdrag att göra det, vilket garanterar att den rättsliga hjälpen är praktisk och effektiv. I detta sammanhang bör det inte ha någon betydelse om det juridiska ombudet valts, utsetts och betalats av den berörda personen eller om detta ombud utsetts och betalats av staten, förutsatt att den berörda personen avsiktligt har valt att företrädas av ett juridiskt ombud i stället för att personligen närvara vid förhandlingen. Utseende av det juridiska ombudet och därtill hörande frågor faller under nationell lagstiftning.

(11)

Gemensamma lösningar avseende skäl för att vägra erkännande i de berörda befintliga rambesluten bör beakta skiljaktiga förhållanden när det gäller att underrätta personen om dennes rätt till förnyad prövning eller överklagande. En förnyad prövning eller ett överklagande syftar till att garantera rätten till försvar och karaktäriseras av följande faktorer: att den berörda personen har rätt att närvara, att själva sakfrågan, inklusive nytt bevismaterial, prövas på nytt och att förfarandet kan leda till att det ursprungliga avgörandet upphävs.

(12)

Rätten till förnyad prövning eller överklagande bör garanteras när avgörandet redan har delgivits och även, när det gäller den europeiska arresteringsordern, när det ännu inte hade delgivits, men kommer att delges utan dröjsmål efter överlämnandet. Det senare fallet syftar på en situation där myndigheterna misslyckades i sitt försök att kontakta personen, särskilt på grund av att han eller hon försökte undgå rättvisan.

(13)

Om en europeisk arresteringsorder utfärdas i syfte att verkställa ett fängelsestraff eller en frihetsberövande åtgärd och den berörda personen inte dessförinnan mottagit någon officiell information om att det försiggår straffrättsliga förfaranden mot honom eller henne och inte heller delgivits domen, bör denna person på den verkställande medlemsstatens begäran erhålla en kopia av domen endast för kännedom. Den utfärdande och den verkställande rättsliga myndigheten bör, om så är lämpligt, samråda om behovet av och befintliga möjligheter att tillhandahålla personen ifråga en översättning av domen, eller väsentliga delar av denna, på ett språk som denna person förstår. Detta tillhandahållande av domen får varken försena överlämnandeförfarandet eller beslutet att verkställa den europeiska arresteringsordern.

(14)

Detta rambeslut begränsas till att närmare fastställa skäl för att vägra erkännande i rättsakter som rör genomförande av principen om ömsesidigt erkännande. Därför har bestämmelser som exempelvis sådana som avser rätt till förnyad prövning ett tillämpningsområde som begränsas till de fastställda skälen för vägran. De är inte avsedda att harmonisera nationell lagstiftning. Detta rambeslut påverkar inte Europeiska unionens framtida rättsakter avsedda att tillnärma medlemsstaternas lagstiftning på det straffrättsliga området.

(15)

Skälen för icke-erkännande är valfria. Medlemsstaternas utrymme för egen bedömning när det gäller införlivandet av dessa skäl i nationell lagstiftning styrs emellertid i synnerhet av rätten till en rättvis rättegång, samtidigt som hänsyn tas till detta rambesluts övergripande mål att stärka enskilda personers processuella rättigheter och att underlätta det straffrättsliga samarbetet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Syftet med detta rambeslut är att stärka de processuella rättigheterna för personer som är föremål för straffrättsliga förfaranden och att samtidigt underlätta det straffrättsliga samarbetet, och särskilt att förbättra ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden mellan medlemsstaterna.

2.   Detta rambeslut ska inte påverka skyldigheten att iaktta grundläggande rättigheter och grundläggande rättsprinciper enligt artikel 6 i fördraget, bland annat rätten till försvar för personer som är föremål för straffrättsliga förfaranden, och alla skyldigheter som åligger rättsliga myndigheter i detta avseende ska kvarstå oförändrade.

3.   I detta rambeslut fastställs gemensamma regler för erkännande och/eller verkställande av rättsliga avgöranden i en medlemsstat (den verkställande medlemsstaten) utfärdade av en annan medlemsstat (den utfärdande medlemsstaten) efter förfaranden där den berörda personen inte var personligen närvarande, i enlighet med bestämmelserna i artikel 5.1 i rambeslut 2002/584/RIF, artikel 7.2 g i rambeslut 2005/214/RIF, artikel 8.2 e i rambeslut 2006/783/RIF, artikel 9.1 i i rambeslut 2008/909/RIF och i artikel 11.1 h i rambeslut 2008/947/RIF.

Artikel 2

Ändringar i rambeslut 2002/584/RIF

Rambeslut 2002/584/RIF ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska läggas till:

”Artikel 4a

Beslut när den berörda personen inte var personligen närvarande vid förhandlingen

1.   Den verkställande rättsliga myndigheten får även vägra att verkställa en europeisk arresteringsorder, utfärdad i syfte att verkställa ett fängelsestraff eller en frihetsberövande åtgärd, efter ett beslut när personen inte var personligen närvarande vid förhandlingen, såvida det inte i den europeiska arresteringsordern anges att personen i enlighet med ytterligare processuella krav i den utfärdande medlemsstatens nationella lagstiftning

a)

i god tid

i)

antingen kallats personligen och därigenom underrättades om tid och plats för den förhandling som ledde till beslutet, eller på annat sätt faktiskt officiellt underrättades om tid och plats för förhandlingen, på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att han eller hon hade kännedom om den planerade förhandlingen,

och

ii)

underrättades om att ett beslut kunde meddelas även om han eller hon inte var personligen närvarande vid förhandlingen,

eller

b)

i vetskap om den planerade förhandlingen hade gett i uppdrag åt ett juridiskt ombud som antingen utsetts av den berörda personen eller av staten att försvara honom eller henne vid förhandlingen och faktiskt försvarades av ombudet vid förhandlingen,

eller

c)

efter att ha delgivits beslutet och uttryckligen underrättats om rätten till förnyad prövning eller överklagande och rätten att få delta och få själva sakfrågan prövad på nytt även mot bakgrund av nytt bevismaterial, vilket kan leda till att det ursprungliga beslutet upphävs.

i)

uttryckligen förklarade att han eller hon inte bestred beslutet,

eller

ii)

inte begärde förnyad prövning eller överklagade inom den tillämpliga tidsramen,

eller

d)

inte personligen delgavs beslutet men

i)

utan dröjsmål kommer att personligen delges detta efter överlämnandet och uttryckligen underrättas om rätten till förnyad prövning eller överklagande och rätten att få delta och få själva sakfrågan, inklusive nytt bevismaterial, prövad på nytt, vilket kan leda till att det ursprungliga beslutet upphävs,

och

ii)

kommer att underrättas om den tidsram inom vilken vederbörande måste begära förnyad prövning eller överklagande enligt den relevanta europeiska arresteringsordern.

2.   Om en europeisk arresteringsorder utfärdas i syfte att verkställa ett fängelsestraff eller en frihetsberövande åtgärd enligt villkoren i punkt 1 d och den berörda personen inte dessförinnan mottagit någon officiell information om att det försiggår straffrättsliga förfaranden mot honom eller henne, får denna person när denne informeras om innehållet i den europeiska arresteringsordern, begära att erhålla en kopia av domen innan personen ifråga överlämnas. Omedelbart efter att ha blivit informerad om denna begäran ska den utfärdande myndigheten via den verkställande myndigheten tillhandahålla den eftersökta personen en kopia av domen. Den eftersökta personens begäran får varken försena överlämnandeförfarandet eller beslutet att verkställa den europeiska arresteringsordern. Tillhandahållandet av domen till den berörda personen ska endast ske i informationssyfte; det får varken betraktas som ett formellt delgivande av domen eller påverka tidsfristerna för begäran om förnyad prövning eller överklagande.

3.   Om en person överlämnas enligt villkoren i punkt 1 d och denna person har begärt förnyad prövning eller överklagande, ska kvarhållandet av den person som väntar på en sådan förnyad prövning eller överklagande omprövas till dess att dessa förfaranden avslutats i enlighet med lagen i den utfärdande medlemsstaten, antingen regelbundet eller på den berörda personens begäran. En sådan omprövning ska framför allt omfatta möjligheten att uppskjuta eller avbryta kvarhållandet. Den förnyade prövningen eller överklagandet ska inledas inom rimlig tid efter överlämnandet.”

2.

I artikel 5 ska punkt 1 utgå.

3.

I bilagan (”EUROPEISK ARRESTERINGSORDER”) ska led d ersättas med följande:

”d)

Ange om personen var personligen närvarande vid den förhandling som ledde till beslutet:

1.

Ja, personen var personligen närvarande vid den förhandling som ledde till beslutet.

2.

Nej, personen var inte personligen närvarande vid den förhandling som ledde till beslutet.

3.

Om ni kryssade i rutan vid punkt 2, var vänlig och bekräfta att något av följande föreligger:

3.1a

Personen kallades personligen den … (dag/månad/år), och underrättades därigenom om tid och plats för den förhandling som ledde till beslutet och underrättades om att ett beslut kunde meddelas även om han eller hon inte var personligen närvarande vid förhandlingen,

ELLER

3.1b

personen kallades inte personligen, men på annat sätt faktiskt underrättades officiellt om tid och plats för den förhandling som ledde till beslutet, på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att han eller hon hade kännedom om den planerade förhandlingen, och underrättades om att ett beslut kunde meddelas även om han eller hon inte var personligen närvarande vid förhandlingen,

ELLER

3.2

personen, i vetskap om den planerade förhandlingen, hade gett i uppdrag åt ett juridiskt ombud som antingen utsetts av den berörda personen eller av staten att försvara honom eller henne vid förhandlingen och försvarades faktiskt av ombudet vid förhandlingen,

ELLER

3.3

personen delgavs personligen beslutet den … (dag/månad/år) och underrättades uttryckligen om rätten till förnyad prövning eller överklagande och om rätten att få delta och få själva sakfrågan prövad på nytt även mot bakgrund av nytt bevismaterial, vilket kan leda till att det ursprungliga beslutet upphävs, och

personen förklarade uttryckligen att han eller hon inte bestred detta beslut,

ELLER

personen begärde inte förnyad prövning eller överklagande inom den tillämpliga tidsramen,

ELLER

3.4

Personen personligen inte delgivits beslutet men

personligen och utan dröjsmål kommer att delges detta beslut efter överlämnandet, och

vid delgivandet uttryckligen kommer att underrättas om rätten till förnyad prövning eller överklagande och om rätten att få delta och få själva sakfrågan prövad på nytt även mot bakgrund av nytt bevismaterial, vilket kan leda till att det ursprungliga beslutet upphävs, och

kommer att underrättas om den tidsram inom vilken vederbörande måste begära förnyad prövning eller överklagande, dvs. … dagar.

4.

Var vänlig ange, för den ruta ni har kryssat för ovan under punkt 3.1b, 3.2 eller 3.3, hur villkoren i fråga har uppfyllts:

…”

Artikel 3

Ändringar i rambeslut 2005/214/RIF

Rambeslut 2005/214/RIF ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 7.2 ska ändras på följande sätt:

a)

Led g ska ersättas med följande:

”g)

den berörda personen enligt det intyg som avses i artikel 4, i händelse av ett skriftligt förfarande inte, i enlighet med lagstiftningen i den utfärdande staten, personligen eller via en företrädare med behörighet enligt nationell lag underrättades om sin rätt att bestrida saken och om tidsfristerna för ett sådant bestridande”

b)

Följande led ska införas:

”i)

den berörda personen, enligt det intyg som avses i artikel 4 inte var personligen närvarande vid den förhandling som ledde till beslutet, såvida det inte i intyget anges att personen, i enlighet med ytterligare processuella krav i den utfärdande statens nationella lagstiftning

i)

i god tid

antingen kallats personligen och därigenom underrättades om tid och plats för den förhandling som ledde till beslutet, eller på annat sätt faktiskt officiellt underrättades om tid och plats för förhandlingen, på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att han eller hon hade kännedom om den planerade förhandlingen,

och

underrättades om att ett beslut kunde meddelas även om han eller hon inte var personligen närvarande vid förhandlingen,

eller

ii)

i vetskap om den planerade förhandlingen hade gett i uppdrag åt ett juridiskt ombud som antingen utsetts av den berörda personen eller av staten att försvara honom eller henne vid förhandlingen och faktiskt försvarades av ombudet vid förhandlingen,

eller

iii)

efter att ha delgivits beslutet och uttryckligen underrättats om rätten till förnyad prövning eller överklagande och rätten att få delta och få själva sakfrågan prövad på nytt inklusive nytt bevismaterial, vilket kan leda till att det ursprungliga beslutet upphävs,

uttryckligen förklarade att han eller hon inte bestred beslutet,

eller

inte begärde förnyad prövning eller överklagade inom den tillämpliga tidsramen,

j)

personen enligt det intyg som avses i artikel 4 inte var personligen närvarande, såvida det inte i intyget anges att personen, efter att uttryckligen ha blivit informerad om förfarandena och möjligheten att närvara personligen vid en förhandling, angett uttryckligen att han eller hon avsagt sig rätten till en muntlig förhandling och uttryckligen meddelat att han eller hon inte bestrider saken.”

2.

Artikel 7.3 ska ersättas med följande:

”3.   I de fall som avses i punkt 1 och i punkt 2 c, 2 g, 2 i och 2 j ska den behöriga myndigheten i den verkställande staten, innan den fattar ett beslut om att helt eller delvis inte erkänna och verkställa ett beslut, på lämpligt sätt samråda med den behöriga myndigheten i den utfärdande staten och i tillämpliga fall anmoda denna att utan dröjsmål tillhandahålla alla nödvändiga upplysningar.”

3.

I punkt h i bilagan (”INTYG”) ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.

Ange om den berörda personen var personligen närvarande vid den förhandling som ledde till beslutet:

1.

Ja, personen var personligen närvarande vid den förhandling som ledde till beslutet.

2.

Nej, personen var inte personligen närvarande vid den förhandling som ledde till beslutet.

3.

Om ni har kryssat i rutan vid punkt 2 ovan, var vänlig och bekräfta att något av följande föreligger:

3.1a

Personen kallades personligen den … (dag/månad/år), och underrättades därigenom om tid och plats för den förhandling som ledde till beslutet och underrättades om att ett avgörande kunde meddelas även om han eller hon inte var personligen närvarande vid förhandlingen,

ELLER

3.1b

personen kallades inte personligen, men på annat sätt faktiskt underrättades officiellt om tid och plats för den förhandling som ledde till beslut, på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att han eller hon hade kännedom om den planerade förhandlingen, och underrättades om att ett beslut kunde meddelas även om han eller hon inte var personligen närvarande vid förhandlingen,

ELLER

3.2

personen, i vetskap om den planerade förhandlingen, hade gett i uppdrag åt ett juridiskt ombud som antingen utsetts av den berörda personen eller av staten att försvara honom/henne vid förhandlingen och faktiskt försvarades av ombudet vid förhandlingen,

ELLER

3.3

personen delgavs beslutet den … (dag/månad/år) och uttryckligen underrättades om rätten till förnyad prövning eller överklagande och om rätten att få delta och få själva sakfrågan prövad på nytt även mot bakgrund av nytt bevismaterial, vilket kan leda till att det ursprungliga beslutet upphävs, och

personen uttryckligen förklarade att han eller hon inte bestred detta beslut,

ELLER

personen inte begärde förnyad prövning eller överklagande inom den tillämpliga tidsramen,

ELLER

3.4

personen, efter att ha blivit uttryckligen informerad om förfarandena och möjligheten att personligen närvara vid en förhandling, angett uttryckligen att han eller hon avsagt sig rätten till en muntlig förhandling och uttryckligen meddelat att han eller hon inte bestrider saken,

4.

Var vänlig ange, för den ruta ni har kryssat för ovan under punkt 3.1b, 3.2, 3.3 eller 3.4 hur villkoren i fråga har uppfyllts:

…”

Artikel 4

Ändringar i rambeslut 2006/783/RIF

Rambeslut 2006/783/RIF ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 8.2 ska led e ersättas med följande:

”e)

den berörda personen, enligt det intyg som avses i artikel 4.2 inte var personligen närvarande vid den förhandling som ledde till beslutet om förverkande, såvida det inte i intyget fastställs att personen, i enlighet med ytterligare processuella krav i den utfärdande statens nationella lagstiftning

i)

i god tid

antingen kallats personligen och därigenom underrättades om tid och plats för den förhandling som ledde till beslutet om förverkande, eller på annat sätt faktiskt officiellt underrättades om tid och plats för förhandlingen, på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att han eller hon hade kännedom om den planerade förhandlingen,

och

underrättades om att ett beslut om förverkande kunde meddelas även om han eller hon inte var personligen närvarande vid förhandlingen,

eller

ii)

i vetskap om den planerade förhandlingen hade gett i uppdrag åt ett juridiskt ombud som antingen utsetts av den berörda personen eller av staten att försvara honom eller henne vid förhandlingen och faktiskt försvarades av ombudet vid förhandlingen,

eller

iii)

efter att ha delgivits beslutet om förverkande och uttryckligen underrättats om rätten till förnyad prövning eller överklagande och rätten att få delta och få själva sakfrågan prövad på nytt inklusive nytt bevismaterial, vilket kan leda till att det ursprungliga beslutet upphävs,

uttryckligen förklarade att han eller hon inte bestred beslutet om förverkande,

eller

inte begärde förnyad prövning eller överklagade inom den tillämpliga tidsramen.”

2.

I bilagan (”INTYG”) ska punkt j ersättas med följande:

”j)

Förhandling som ledde till beslutet om förverkande

Ange om personen var personligen närvarande vid den förhandling som ledde till beslutet om förverkande:

1.

Ja, personen var personligen närvarande vid den förhandling som ledde till beslutet om förverkande.

2.

Nej, personen var inte personligen närvarande vid den förhandling som ledde till beslutet om förverkande.

3.

Om ni har kryssat i rutan vid punkt 2 ovan, var vänlig och bekräfta att något av följande föreligger:

3.1a

Personen kallades personligen den … (dag/månad/år), och underrättades därigenom om tid och plats för den förhandling som ledde till beslutet och underrättades om att ett beslut kunde meddelas även om han eller hon inte var personligen närvarande vid förhandlingen,

ELLER

3.1b

personen kallades inte personligen, men på annat sätt faktiskt underrättades officiellt om tid och plats för den förhandling som ledde till beslutet, på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att han eller hon hade kännedom om den planerade förhandlingen, och underrättades om att ett beslut kunde meddelas även om han eller hon inte var personligen närvarande vid förhandlingen,

ELLER

3.2

personen, i vetskap om den planerade förhandlingen, hade gett i uppdrag åt ett juridiskt ombud som antingen utsetts av den berörda personen eller av staten att försvara honom/henne vid förhandlingen och försvarades faktiskt av ombudet vid förhandlingen,

ELLER

3.3

personen delgavs personligen beslutet om förverkande den … (dag/månad/år) och underrättades uttryckligen om rätten till förnyad prövning eller överklagande och om rätten att få delta och få själva sakfrågan prövad på nytt även mot bakgrund av nytt bevismaterial, vilket kan leda till att det ursprungliga beslutet upphävs, och

personen förklarade uttryckligen att han eller hon inte bestred detta beslut,

ELLER

personen begärde inte förnyad prövning eller överklagade inom den tillämpliga tidsramen.

4.

Var vänlig ange, för den ruta ni har kryssat för ovan under punkt 3.1b, 3.2 eller 3.3, hur villkoren i fråga har uppfyllts:

…”

Artikel 5

Ändringar i rambeslut 2008/909/RIF

Rambeslut 2008/909/RIF ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 9.1 ska led i ersättas med följande:

”i)

den berörda personen, enligt det intyg som avses i artikel 4 inte var personligen närvarande vid den förhandling som ledde till avgörandet, såvida det inte i intyget anges att personen, i enlighet med ytterligare processuella krav i den utfärdande statens nationella lagstiftning

i)

i god tid

antingen kallats personligen och därigenom underrättades om tid och plats för den förhandling som ledde till avgörandet, eller på annat sätt faktiskt officiellt underrättades om tid och plats för förhandlingen, på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att han eller hon hade kännedom om den planerade förhandlingen,

och

underrättades om att ett avgörande kunde meddelas även om han eller hon inte var personligen närvarande vid förhandlingen,

eller

ii)

i vetskap om den planerade förhandlingen hade gett i uppdrag åt ett juridiskt ombud som antingen utsetts av den berörda personen eller av staten att försvara honom eller henne vid förhandlingen och faktiskt försvarades av ombudet vid förhandlingen,

eller

iii)

efter att ha delgivits avgörandet och uttryckligen underrättats om rätten till förnyad prövning eller överklagande och om rätten att få delta och få själva sakfrågan prövad på nytt inklusive nytt bevismaterial, vilket kan leda till att det ursprungliga avgörandet upphävs,

uttryckligen förklarade att han eller hon inte bestred avgörandet,

eller

inte begärde förnyad prövning eller överklagande inom den tillämpliga tidsramen.”

2.

I punkt i i bilaga I (”INTYG”) ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.

Ange om personen var personligen närvarande vid den förhandling som ledde till avgörandet:

1.

Ja, personen var personligen närvarande vid den förhandling som ledde till avgörandet.

2.

Nej, personen var inte personligen närvarande vid den förhandling som ledde till avgörandet.

3.

Om ni har kryssat i rutan vid punkt 2 ovan, var vänlig och bekräfta att något av följande föreligger:

3.1a

Personen kallades personligen den … (dag/månad/år), och underrättades därigenom om tid och plats för den förhandling som ledde till avgörandet och underrättades om att ett avgörande kunde meddelas även om han eller hon inte var personligen närvarande vid förhandlingen,

ELLER

3.1b

personen kallades inte personligen, men på annat sätt faktiskt underrättades officiellt om tid och plats för den förhandling som ledde till avgörandet, på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att han eller hon hade kännedom om den planerade förhandlingen, och underrättades om att ett avgörande kunde meddelas även om han eller hon inte var personligen närvarande vid förhandlingen,

ELLER

3.2

personen, i vetskap om den planerade förhandlingen, hade gett i uppdrag åt ett juridiskt ombud som antingen utsetts av den berörda personen eller av staten att försvara honom eller henne vid förhandlingen och försvarades faktiskt av ombudet vid förhandlingen,

ELLER

3.3

personen delgavs personligen avgörandet den … (dag/månad/år) och underrättades uttryckligen om rätten till förnyad prövning eller överklagande och om rätten att få delta och få själva sakfrågan prövad på nytt även mot bakgrund av nytt bevismaterial, vilket kan leda till att det ursprungliga avgörandet upphävs, och

personen förklarade uttryckligen att han eller hon inte bestred detta avgörande,

ELLER

personen begärde inte förnyad prövning eller överklagade inom den tillämpliga tidsramen.

4.

Var vänlig ange, för den ruta ni har kryssat för ovan under punkt 3.1b, 3.2 eller 3.3, hur villkoren i fråga har uppfyllts:

…”

Artikel 6

Ändringar i rambeslut 2008/947/RIF

Rambeslut 2008/947/RIF ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 11.1 ska led h ersättas med följande:

”h)

den berörda personen, enligt det intyg som avses i artikel 6 inte var personligen närvarande vid den förhandling som ledde till avgörandet, såvida det inte i intyget anges att personen, i enlighet med ytterligare processuella krav i den utfärdande statens nationella lagstiftning

i)

i god tid

antingen kallats personligen och därigenom underrättades om tid och plats för den förhandling som ledde till avgörandet, eller på annat sätt faktiskt officiellt underrättades om tid och plats för förhandlingen, på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att han eller hon hade kännedom om den planerade förhandlingen,

och

underrättades om att ett avgörande kunde meddelas även om han eller hon inte var personligen närvarande vid förhandlingen,

eller

ii)

i vetskap om den planerade förhandlingen hade gett i uppdrag åt ett juridiskt ombud som antingen utsetts av den berörda personen eller av staten att försvara honom eller henne vid förhandlingen och faktiskt försvarades av ombudet vid förhandlingen,

eller

iii)

efter att ha delgivits avgörandet och uttryckligen underrättats om rätten till förnyad prövning eller överklagande och rätten att få delta och få själva sakfrågan prövad på nytt även mot bakgrund av nytt bevismaterial, vilket kan leda till att det ursprungliga avgörandet upphävs.

uttryckligen förklarade att han eller hon inte bestred avgörandet,

eller

begärde inte förnyad prövning eller överklagade inom den tillämpliga tidsramen.”

2.

I bilaga I (”INTYG”), ska punkt h ersättas med följande:

”h)

Ange om personen var personligen närvarande vid den förhandling som ledde till avgörandet:

1.

Ja, personen var personligen närvarande vid den förhandling som ledde till avgörandet.

2.

Nej, personen var inte personligen närvarande vid den förhandling som ledde till avgörandet.

3.

Om ni har kryssat i rutan vid punkt 2 ovan, var vänlig och bekräfta att något av följande föreligger:

3.1a

Personen kallades personligen den … (dag/månad/år), och underrättades därigenom om tid och plats för den förhandling som ledde till avgörandet och underrättades om att ett avgörande kunde meddelas även om han eller hon inte var personligen närvarande vid förhandlingen,

ELLER

3.1b

personen kallades inte personligen, men på annat sätt faktiskt underrättades officiellt om tid och plats för den förhandling som ledde till avgörandet, på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att han eller hon hade kännedom om den planerade förhandlingen, och underrättades om att ett avgörande kunde meddelas även om han eller hon inte var personligen närvarande vid förhandlingen,

ELLER

3.2

personen, i vetskap om den planerade förhandlingen, hade gett i uppdrag åt ett juridiskt ombud som antingen utsetts av den berörda personen eller av staten att försvara honom eller henne vid förhandlingen och försvarades faktiskt av ombudet vid förhandlingen,

ELLER

3.3

personen delgavs personligen avgörandet den … (dag/månad/år) och underrättades uttryckligen om rätten till förnyad prövning eller överklagande och om rätten att få delta och få själva sakfrågan prövad på nytt även mot bakgrund av nytt bevismaterial, och

personen förklarade uttryckligen att han eller hon inte bestred detta avgörande,

ELLER

personen begärde inte förnyad prövning eller överklagade inom den tillämpliga tidsramen.

4.

Var vänlig ange, för den ruta ni har kryssat för ovan under punkt 3.1b, 3.2 eller 3.3, hur villkoren i fråga har uppfyllts:

…”

Artikel 7

Territoriell tillämpning

Detta rambeslut ska tillämpas på Gibraltar.

Artikel 8

Genomförande och övergångsbestämmelser

1.   Medlemsstaterna ska senast den 28 mars 2011 vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i detta rambeslut.

2.   Från och med den dag som anges i punkt 1 ska detta rambeslut tillämpas på erkännande och verkställande av avgöranden när den berörda personen inte var personligen närvarande vid förhandlingen.

3.   Om en medlemsstat vid antagandet av detta rambeslut har förklarat sig ha allvarliga skäl att anta att den inte kommer att kunna följa bestämmelserna i detta rambeslut den dag som anges i punkt 1, ska detta rambeslut tillämpas senast från och med den 1 januari 2014 på erkännande och verkställande av avgöranden när den berörda personen inte var personligen närvarande vid förhandlingen och som utfärdats av denna medlemsstats behöriga myndigheter. Varje annan medlemsstat kan kräva att den medlemsstat som lämnat en sådan förklaring ska tillämpa de relevanta bestämmelser i de rambeslut som avses i artiklarna 2, 3, 4, 5 och 6 i de versioner som de ursprungligen antogs i, på erkännande och verkställande av avgöranden när den berörda personen inte var personligen närvarande vid förhandlingen, om dessa utfärdats av den andra medlemsstaten.

4.   Fram till de datum som anges i punkterna 1 och 3 ska relevanta bestämmelser i de rambeslut som avses i artiklarna 2–6 fortsätta att gälla i de versioner som de ursprungligen antogs i.

5.   En förklaring som lämnas i enlighet med punkt 3 ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Den kan när som helst dras tillbaka.

6.   Medlemsstaterna ska till rådets generalsekretariat och kommissionen överlämna texten till de bestämmelser genom vilka skyldigheterna enligt detta rambeslut införlivas med deras nationella lagstiftning.

Artikel 9

Översyn

1.   Senast den 28 mars 2014 ska kommissionen utarbeta en rapport på grundval av den information som medlemsstaterna lämnar i enlighet med artikel 8.6.

2.   Rådet ska, på grundval av den rapport som avses i punkt 1, bedöma

a)

i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta rambeslut, och

b)

tillämpningen av detta rambeslut.

3.   Den rapport som avses i punkt 1 ska vid behov åtföljas av lagförslag.

Artikel 10

Ikraftträdande

Detta rambeslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 februari 2009.

På rådets vägnar

I. LANGER

Ordförande


(1)  EUT C 52, 26.2.2008, s. 1.

(2)  Rambeslut av den 24 februari 2005 (EUT L 76, 22.3.2005, s. 16).

(3)  Rambeslut av den 6 oktober 2006 (EUT L 328, 24.11.2006, s. 59).

(4)  Rambeslut av den 27 november 2008 (EUT L 327, 5.12.2008, s. 27).

(5)  Rambeslut av den 27 november 2008 (EUT L 337, 16.12.2008, s. 102).

(6)  Rambeslut av den 13 juni 2002 (EGT L 190, 18.7.2002, s. 1).