ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 79

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
25 mars 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 246/2009 av den 26 februari 2009 om tillämpning av artikel 81.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan linjerederier (konsortier) (kodifierad version)

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 247/2009 av den 24 mars 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 248/2009 av den 19 mars 2009 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande meddelanden om erkännande av producentorganisationer samt fastställande av priser och interventioner inom den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (omarbetning)

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 249/2009 av den 23 mars 2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 297/95 när det gäller inflationsjustering av de avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten

34

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/289/EG

 

*

Rådets beslut av den 20 januari 2009 om ömsesidigt bistånd till Lettland

37

 

 

2009/290/EG

 

*

Rådets beslut av den 20 januari 2009 om medelfristigt ekonomiskt gemenskapsstöd till Lettland

39

 

 

Kommissionen

 

 

2009/291/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 mars 2009 om utkastet till föreskrifter från Irland om ursprungslandsmärkning av fjäderfäkött, griskött och fårkött [delgivet med nr K(2009) 1931]  ( 1 )

42

 

 

2009/292/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 24 mars 2009 om villkoren för ett undantag för lådor, backar och pallar av plast avseende de koncentrationer av tungmetaller som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall [delgivet med nr K(2009) 1959]  ( 1 )

44

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2009/293/Gusp av den 26 februari 2009 om skriftväxling mellan Europeiska unionen och Kenya om villkoren och formaliteterna för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd i Somalias eller Kenyas territorialvatten, och som kvarhålls av den av EU-ledda marina styrkan (Eunavfor), och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring

47

Skriftväxling mellan Europeiska unionen och Kenyas regering om villkoren och formaliteterna för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd och som kvarhålls av den av EU-ledda marina styrkan (Eunavfor), och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring

49

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2009/294/Gusp av den 23 mars 2009 om ändring av gemensam åtgärd 2008/736/Gusp om Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien, EUMM Georgia

60

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

25.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 246/2009

av den 26 februari 2009

om tillämpning av artikel 81.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan linjerederier (konsortier)

(kodifierad version)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 83,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EEG) nr 479/92 av den 25 februari 1992 om tillämpning av artikel 85.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan linjerederier (konsortier) (2) har ändrats flera gånger (3) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Artikel 81.1 i fördraget kan i enlighet med artikel 81.3 förklaras icke tillämplig på grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden som uppfyller villkoren i artikel 81.3.

(3)

Tillämpningsföreskrifterna för artikel 81.3 i fördraget ska i enlighet med artikel 83 i fördraget fastställas genom antagande av förordningar eller direktiv. Enligt artikel 83.2 b i fördraget ska dessa bestämmelser fastställa tillämpningsföreskrifter för artikel 81.3 med hänsyn till behovet av att å ena sidan säkerställa en effektiv övervakning och att å andra sidan så långt som möjligt förenkla den administrativa kontrollen. I dessa bestämmelser ska enligt artikel 83.2 d kommissionens och domstolens respektive uppgifter fastställas.

(4)

Linjesjöfart är en kapitalintensiv bransch. Den ökade användningen av containrar har medfört ett starkare behov av samarbete och rationalisering. Sjöfarten inom gemenskapen bör kunna dra nytta av stordriftsfördelar för att framgångsrikt kunna konkurrera på världsmarknaden för linjesjöfart.

(5)

Serviceavtal mellan linjerederier som ingås i syfte att rationalisera verksamhet genom tekniska, driftsmässiga eller kommersiella arrangemang (inom sjöfartssektorn kallade konsortier) kan bidra till att öka produktiviteten för linjetransporter och till att främja tekniskt och ekonomiskt framåtskridande.

(6)

Sjöfarten är av stor betydelse för utvecklingen av gemenskapens handel och konsortieavtal kan, med beaktande av de särdrag som den internationella linjesjöfarten uppvisar, spela en viktig roll i detta avseende. Legaliseringen av dessa avtal är en åtgärd som kan medverka till att förbättra konkurrenskraften inom gemenskapens sjöfartssektor.

(7)

Användare av de tjänster i form av sjötransporter som konsortier erbjuder, kan få del av den vinst som uppstår genom förbättringarna, vad avser produktivitet och service, bland annat genom regelbundenhet, kostnadsminskningar till följd av ett högre kapacitetsutnyttjande och förbättrad servicekvalitet på grund av bättre fartyg och utrustning.

(8)

Kommissionen bör ges möjlighet att i en förordning förklara att bestämmelserna i artikel 81.1 i fördraget inte är tillämpliga på vissa grupper av konsortieavtal, beslut och samordnade förfaranden för att underlätta för företagen att bedriva ekonomiskt värdefullt samarbete som inte strider mot konkurrenspolitiken. Kommissionen bör i nära och ständig samverkan med de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna exakt kunna ange räckvidden för dessa undantag och de villkor som är knutna till dem.

(9)

Konsortier inom linjesjöfarten utgör en specialiserad och komplex typ av samriskföretag. Det föreligger stora skillnader mellan olika konsortieavtal beroende på omständigheterna. Ändringar beträffande konsortiers räckvidd, parter, verksamhet eller villkor företas ofta. Kommissionen bör därför ansvara för att från tid till annan ange vilka konsortier som omfattas av gruppundantag.

(10)

För att säkerställa att alla villkor i artikel 81.3 i fördraget är uppfyllda, bör gruppundantaget förenas med villkor som särskilt syftar till att säkerställa att befraktarna får en skälig andel av vinsten och att konkurrensen inte sätts ur spel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Kommissionen får i en förordning och i enlighet med artikel 81.3 i fördraget förklara att artikel 81.1 i fördraget inte är tillämplig på vissa grupper av avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden vilka har till syfte att främja eller inleda samarbete mellan linjerederier för att driva gemensam sjöfart i avsikt att rationalisera deras verksamhet genom tekniska, driftsmässiga eller kommersiella arrangemang, såvida dessa inte avser fastställande av priser (konsortier).

2.   En förordning som antas i enlighet med punkt 1 ska ange de grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden på vilka förordningen är tillämplig, liksom de villkor och förpliktelser enligt vilka de i enlighet med artikel 81.3 i fördraget ska betraktas som undantagna från tillämpning av artikel 81.1 i fördraget.

Artikel 2

1.   Den förordning som antas i enlighet med artikel 1 ska vara tillämplig under fem år från det datum den träder i kraft.

2.   Den förordning som antas i enlighet med artikel 1 får upphävas eller ändras i fall en eller flera av de omständigheter som utgjorde grunden för dess antagande har förändrats.

Artikel 3

Den förordning som antas i enlighet med artikel 1 får innehålla en bestämmelse om att förordningen är tillämplig med retroaktiv verkan på avtal, beslut och samordnade förfaranden som förelåg den dag förordningen trädde i kraft, förutsatt att dessa uppfyller de fastställda villkoren i förordningen.

Artikel 4

I en förordning enligt artikel 1 kan det föreskrivas att förbudet i fördragets artikel 81.1 under en angiven tid inte ska tillämpas på sådana avtal, beslut och samordnade förfaranden som gällde eller tillämpades den 1 januari 1995, som omfattas av artikel 81.1 på grund av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning och som inte uppfyller kraven i artikel 81.3. Den här artikeln gäller dock inte avtal, beslut och samordnade förfaranden som den 1 januari 1995 redan omfattas av artikel 53.1 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Artikel 5

Före antagandet av en förordning enligt artikel 1 ska kommissionen offentliggöra ett utkast av förordningen för att göra det möjligt för alla berörda personer och organisationer att framföra synpunkter inom en rimlig frist som kommissionen ska fastställa till minst en månad.

Artikel 6

Innan kommissionen offentliggör utkastet till en förordning enligt artikel 1 och innan den antar förordningen, ska kommissionen höra den rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor som avses i artikel 14 i förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (4).

Artikel 7

Förordning (EEG) nr 479/92, ändrad genom de rättsakter som anges i bilaga I, ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft i den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 februari 2009.

På rådets vägnar

I. LANGER

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande avgivet den 23 april 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 55, 29.2.1992, s. 3.

(3)  Se bilaga I.

(4)  EGT L 1, 4.1.2003, s. 1.


BILAGA I

Upphävd förordning och en förteckning över dess ändringsförfattningar

(som det hänvisas till i artikel 7)

Rådets förordning (EEG) nr 479/92

(EGT L 55, 29.2.1992, s. 3)

 

Rådets förordning (EG) nr 1/2003

(EGT L 1, 4.1.2003, s. 1)

endast artikel 42

1994 års anslutningsakt, artikel 29 och bilaga I, punkt III.A.4

(EGT C 241, 29.8.1994, s. 56)

 


BILAGA II

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EEG) nr 479/92

Denna förordning

Artiklarna 1, 2 och 3

Artiklarna 1, 2 och 3

Artikel 3 a

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Bilaga I

Bilaga II


25.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 247/2009

av den 24 mars 2009

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

82,5

JO

64,0

MA

61,5

TN

134,4

TR

101,8

ZZ

88,8

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

146,8

ZZ

127,8

0709 90 70

MA

52,9

TR

139,7

ZZ

96,3

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

44,2

IL

60,0

MA

44,2

TN

49,5

TR

70,6

ZZ

53,7

0805 50 10

TR

53,5

ZZ

53,5

0808 10 80

AR

91,7

BR

75,3

CA

110,4

CL

84,2

CN

68,6

MK

21,2

US

115,4

UY

67,9

ZA

82,7

ZZ

79,7

0808 20 50

AR

81,3

CL

96,6

CN

66,7

ZA

91,6

ZZ

84,1


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


25.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 248/2009

av den 19 mars 2009

om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande meddelanden om erkännande av producentorganisationer samt fastställande av priser och interventioner inom den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (omarbetning)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt artikel 34.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 80/2001 av den 16 januari 2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande meddelanden om erkännande av producentorganisationer samt fastställande av priser och interventioner inom den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (2) har ändrats väsentligt flera gånger (3). Eftersom det ska göras ytterligare ändringar för att anpassa den förteckning över medlemsstaternas regioner och de valutakoder som ingår i denna förordning, bör den av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)

Enligt artikel 13.6 i förordning (EG) nr 104/2000 ser kommissionen årligen till att en förteckning över erkända producentorganisationer och deras sammanslutningar offentliggörs. Medlemsstaterna bör därför lämna in tillräckliga upplysningar till kommissionen.

(3)

Kommissionen bör ha möjlighet att följa den prisreglering som sköts av producentorganisationerna liksom hur de tillämpar systemen för ekonomisk ersättning och förädlingsstödet.

(4)

Systemen för gemenskapsintervention som det finns bestämmelser om i artiklarna 21–26 i förordning (EG) nr 104/2000 innebär att det är nödvändigt att förfoga bland annat över noteringarna i bestämda regioner och med jämna mellanrum.

(5)

Ett system för elektronisk överföring av uppgifter mellan medlemsstaterna och kommissionen infördes inom ramen för förvaltningen av den gemensamma fiskepolitiken (FIDES II), och detta system bör utnyttjas för att samla in uppgifter som omfattas av denna förordning.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommitten för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Meddelanden om erkännande av producentorganisationer och sammanslutningar av dessa

Artikel 1

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de uppgifter som anges i artikel 6.1 c och artikel 13.3 d i förordning (EG) nr 104/2000 senast två månader efter det att beslutet fattats.

Dessa uppgifter samt sändningsformatet anges i bilaga I till denna förordning.

KAPITEL II

Priser och interventioner

Artikel 2

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de uppgifter som anges i artikel 17.4 i förordning (EG) nr 104/2000, senast två månader efter början av varje fiskeår.

Medlemsstaterna ska omedelbart till kommissionen anmäla varje ändring av de uppgifter som anges i första stycket.

Dessa uppgifter samt sändningsformatet anges i bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

För de arter som anges i bilaga I och IV till förordning (EG) nr 104/2000 ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om de kvantiteter som har landats, sålts, återtagits och förädlats på hela deras territorium, samt värdet av de sålda kvantiteterna, under varje kvartal i de olika regioner som anges i tabell 1 i bilaga VIII till denna förordning, senast sju veckor efter det berörda kvartalet.

Om kris konstateras för vissa arter i bilaga I till förordning (EG) nr 104/2000, ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om de kvantiteter som har landats, sålts, återtagits och förädlats på hela deras territorium, samt värdet av de sålda kvantiteterna, under varje tvåveckorsperiod i de olika regioner som anges i tabell 1 i bilaga VIII till denna förordning, senast två veckor efter den berörda tvåveckorsperioden.

Dessa uppgifter samt sändningsformatet anges i bilaga III till denna förordning.

Artikel 4

För varje produkt som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 104/2000 och som har återtagits ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om värdet av de kvantiteter som omhändertagits under varje kvartal, fördelade efter det sätt på vilket de omhändertagits, i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 2493/2001 (4), senast åtta veckor efter det berörda kvartalet.

Dessa uppgifter samt sändningsformatet anges i bilaga IV till denna förordning.

Artikel 5

För varje produkt som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 104/2000 ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om de kvantiteter som har landats, sålts och lagrats samt om värdet av sålda kvantiteter, under varje kvartal i de olika regioner som anges i tabell 1 i bilaga VIII till denna förordning senast sex veckor efter det berörda kvartalet.

Dessa uppgifter samt sändningsformatet anges i bilaga V till denna förordning.

Artikel 6

För varje produkt som anges i bilaga III till förordning (EG) nr 104/2000 ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om de kvantiteter som har landats, sålts och levererats till industrin av producentorganisationerna, samt värdet av de kvantiteter som levererats till industrin, under varje månad i de olika regioner som anges i tabell 1 i bilaga VIII till denna förordning, senast 6 veckor efter den berörda månaden.

Dessa uppgifter samt sändningsformatet anges i bilaga VI till denna förordning.

Artikel 7

Medlemsstaterna ska årligen till kommissionen överlämna uppgifter som gör det möjligt att fastställa tekniska kostnader i samband med den för stabilisering och lagring nödvändiga verksamheten i enlighet med artiklarna 23 och 25 i förordning (EG) nr 104/2000 senast tre månader efter det aktuella årets slut.

Dessa uppgifter samt sändningsformatet anges i bilaga VII till denna förordning.

KAPITEL III

Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser

Artikel 8

Medlemsstaterna ska översända uppgifterna till kommissionen på elektronisk väg, och använda de sändsystem som för närvarande används för utbyte av information inom ramen för förvaltningen av den gemensamma fiskeripolitiken (FIDES II-systemet).

Artikel 9

Förordning (EG) nr 80/2001 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga X.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  EGT L 13, 17.1.2001, s. 3.

(3)  Se bilaga IX.

(4)  EUT L 337, 20.12.2001, s. 20.


BILAGA I

Information om producentorganisationer och sammanslutningar av dessa

Registreringsnummer

Områdesbeteckning

Typ

Format

Storlek

Kod

1

Identifikation av meddelandet

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-PO

2

Medlemsstat

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Sändningsdatum

<DSE>

ÅÅÅÅMMDD

8

 

4

Typ av meddelande

<TYP>

Text

3

INS = nytt

MOD = ändring

DEL = återkallat godkännande

5

Nummer på PO eller på sammanslutning av PO

<NOP>

Text

7

Endast vid meddelande av typen ”MOD” eller ”DEL”

6

Beteckning

<NOM>

Text

 

 

7

Officiell förkortning

<ABB>

 

 

I förekommande fall

8

Nationellt nummer

<NID>

 

 

I förekommande fall

9

Behörighetszon

<ARE>

Text

 

 

10

Typ av aktivitet

<ACT>

Text

6

Tab. 10

11

Datum för bildande

<DCE>

ÅÅÅÅMMDD

 

 

12

Datum för fastställande av stadgar

<DST>

ÅÅÅÅMMDD

 

 

13

Datum för godkännande

<DRE>

ÅÅÅÅMMDD

 

 

14

Datum för återkallande av godkännande

<DRA>

ÅÅÅÅMMDD

 

Endast vid meddelande av typen ”DEL”

15

Adress 1

<ADR1>

Text

 

 

16

Adress 2

<ADR2>

Text

 

 

17

Adress 3

<ADR3>

 

 

 

18

Postnummer

<CPO>

Text

 

 

19

Ort

<LOC>

Text

 

 

20

Telefonnummer 1

<TEL1>

Text

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

21

Telefonnummer 2

<TEL2>

Text

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

22

Faxnummer

<FAX>

Text

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

23

E-postadress

<MEL>

Text

 

 

24

Webbadress

<WEB>

Text

 

 

25 och följande

Nummer på ansluten PO

<ADH>

Text

 

I de fall en sammanslutning av PO förekommer: förteckning över PO-medlemmar


BILAGA II

Det återtagspris som producentorganisationerna tillämpar

Sänds in 2 månader efter det att fiskeåret har börjat


Registreringsnummer

Uppgifter som ska lämnas in

Typ av uppgifter

Format

Storlek

Kod

1

Identifikation av meddelandet

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-PO-WP

2

Medlemsstat

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Serienummer för avsändning

<LOT>

Tal

4

Serienummer som medlemsstaten har tilldelat

4

Typ av meddelande

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Sändningsdatum

<DSE>

ÅÅÅÅMMDD

8

 

6

Typ av period

<PTYP>

Y

1

Å = årlig

7

Identifiering av perioden

<IDP>

PPP/ÅÅÅÅ

8

PPP = serie

ÅÅÅÅ = år

8

Använd valuta

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 och följande

Producentorganisationens identifieringsnummer

<DAT>

Text

7

CCC-999

 

Artkod

 

Text

3

Tab. 7

 

Konserveringskod

 

Text

3

Tab. 4

 

Presentationskod

 

Text

2

Tab. 3

 

Färskhetskod

 

Text

2

Tab. 5

 

Storlekskod

 

Text

3

Tab. 2

 

Återtagspris

 

Helt antal

 

I den valuta som angivits vid registreringsnummer 8 för tusen kilo

 

Region där ett återtagspris tillämpas som påverkas av en regional koefficient

 

Text

 

Tab. 8


BILAGA III

Produkter förtecknade i bilagorna I och IV till förordning (EG) nr 104/2000

Sänds in kvartalsvis


Registreringsnummer

Uppgifter som ska lämnas in

Typ av uppgifter

Format

Storlek

Kod

1

Identifikation av meddelandet

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-FÄRSK

2

Medlemsstat

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Serienummer för avsändning

<LOT>

Tal

4

Serienummer som medlemsstaten har tilldelat

4

Typ av meddelande

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Sändningsdatum

<DSE>

ÅÅÅÅMMDD

8

 

6

Typ av period

<PTYP>

Q eller C

1

Q = Kvartal

C = Kris

7

Identifiering av perioden

<IDP>

PPP/ÅÅÅÅ

8

PPP = serie

1–4 för kvartal

1–24 för två veckor

ÅÅÅÅ = år

8

Använd valuta

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 och följande

Landningsregion NUTS-kod

<DAT>

Text

7

Tab. 1

 

Artkod

 

Text

3

Tab. 7

 

Konserveringskod

 

Text

3

Tab. 4

 

Presentationskod

 

Text

2

Tab. 3

 

Färskhetskod

 

Text

2

Tab. 5

 

Storlekskod

 

Text

3

Tab. 2

 

Värde av sålda kvantiteter

 

Helt antal

 

I den valuta som angivits under registreringsnummer 8

 

Sålda kvantiteter

 

Helt antal

 

kg

 

Återtagna kvantiteter till gemenskapspris

 

Helt antal

 

kg

 

Återtagna kvantiteter till autonomt pris

 

Helt antal

 

kg

 

Överförda kvantiteter

 

Helt antal

 

kg


BILAGA IV

Produkter förtecknade i bilaga I till förordning (EG) nr 104/2000

Användning av produkter som återtagits från marknaden

Sänds in kvartalsvis


Registreringsnummer

Uppgifter som ska lämnas in

Typ av uppgifter

Format

Storlek

Kod

1

Identifikation av meddelandet

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-STD-VAL

2

Medlemsstat

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Serienummer för avsändning

<LOT>

Tal

4

Serienummer som medlemsstaten har tilldelat

4

Typ av meddelande

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Sändningsdatum

<DSE>

ÅÅÅÅMMDD

8

 

6

Typ av period

<PTYP>

Q

1

Q = Kvartal

7

Identifiering av perioden

<IDP>

PPP/ÅÅÅÅ

8

PPP = serie 1–4

ÅÅÅÅ = år

8

Använd valuta

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 och följande

Artkod

<DAT>

Text

3

Tab. 7

 

Destinationskod

 

Text

6

Tab. 9

 

Värdet av de kvantiteter som sålts eller som överlåtits

 

Helt antal

 

I den valuta som angivits under registreringsnummer 8

Tillåtet värde ”0” för de kvantiteter som överlåtits

 

Kvantiteter som sålts eller överlåtits

 

Helt antal

 

kg


BILAGA V

Produkter förtecknade i bilaga II till förordning (EG) No 104/2000 (sänds in kvartalsvis)

Registreringsnummer

Uppgifter som ska lämnas in

Typ av uppgifter

Format

Storlek

Kod

1

Identifikation av meddelandet

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-FRYST

2

Medlemsstat

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Serienummer för avsändning

<LOT>

Tal

4

Serienummer som medlemsstaten har tilldelat

4

Typ av meddelande

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Sändningsdatum

<DSE>

ÅÅÅÅMMDD

8

 

6

Typ av period

<PTYP>

Q

1

Q = Kvartal

7

Identifiering av perioden

<IDP>

PPP/ÅÅÅÅ

8

PPP = serie 1–4

ÅÅÅÅ = år

8

Använd valuta

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 och följande

Landningsregion NUTS-kod

<DAT>

Text

7

Tab. 1

 

Artkod

<DAT>

Text

3

Tab. 7

 

Konserveringskod

 

Text

3

Tab. 4

 

Presentationskod

 

Text

2

Tab. 3

 

Färskhetskod

 

Text

2

Tab. 5

 

Storlekskod

 

Text

3

Tab. 2

 

Värde av sålda kvantiteter

 

Helt antal

 

I den valuta som angivits under registreringsnummer 8

 

Kvantiteter som sålts före lagring

 

Helt antal

 

kg

 

Kvantiteter som lagrats

 

Helt antal

 

kg

 

Kvantiteter som tagits ur lagret

 

Helt antal

 

kg


BILAGA VI

Produkter förtecknade i bilaga III till förordning (EG) nr 104/2000

Sänds in månatligen


Registreringsnummer

Uppgifter som ska lämnas in

Typ av uppgifter

Format

Storlek

Kod

1

Identifikation av meddelandet

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-TUNA

2

Medlemsstat

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Serienummer för avsändning

<LOT>

Tal

4

Serienummer som medlemsstaten har tilldelat

4

Typ av meddelande

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Sändningsdatum

<DSE>

ÅÅÅÅMMDD

8

 

6

Typ av period

<PTYP>

M

1

M = månatlig

7

Identifiering av perioden

<IDP>

PPP/ÅÅÅÅ

7

PPP = serie 1–12

ÅÅÅÅ = år

8

Använd valuta

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 och följande

Producentorganisationer

<DAT>

Text

7

CCC-999

 

Artkod

 

Text

3

Tab. 7

 

Konserveringskod

 

Text

3

Tab. 4

 

Presentationskod

 

Text

2

Tab. 3

 

Storlekskod

 

Text

3

Tab. 2

 

Värdet av sålda kvantiteter som levererats till industrin

 

Helt antal

 

I den valuta som angivits under registreringsnummer 8

 

Totalt sålda kvantiteter som levererats till industrin

 

Helt antal

 

kg


BILAGA VII

Produkter i bilagorna I och II i förordning (EG) nr 104/2000

Sänds in årligen


Registreringsnummer

Uppgifter som ska lämnas in

Typ av uppgifter

Format

Storlek

Kod

1

Identifikation av meddelandet

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-TECH

2

Medlemsstat

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Serienummer för avsändning

<LOT>

Tal

4

Serienummer som medlemsstaten har tilldelat

4

Typ av meddelande

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Sändningsdatum

<DSE>

ÅÅÅÅMMDD

8

 

6

Typ av period

<PTYP>

Y

1

Å = årlig

7

Identifiering av perioden

<IDP>

PPP/ÅÅÅÅ

7

PPP = 1

ÅÅÅÅ = år

8

Använd valuta

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 och följande

Produktkod

<DAT>

Text

3

1AB = produkt bilaga I, AB

1C = produkt bilaga I, C

2 = produkt bilaga II

 

Kod för tekniska kostnader

 

Text

2

Tab. 11

 

Kostnader för arbetskraft

 

Helt antal

 

I den valuta som angivits under registreringsnummer 8

 

Kostnader för energi

 

Helt antal

 

I den valuta som angivits under registreringsnummer 8

 

Kostnader för transport

 

Helt antal

 

I den valuta som angivits under registreringsnummer 8

 

Kostnader för annat (iordningställande, marinering, direktförpackning etc.)

 

Helt antal

 

I den valuta som angivits under registreringsnummer 8


BILAGA VIII

Tabell 1

NUTS-kod ”ISO-A3”

LAND

NUTS-namn

BE

BELGIQUE-BELGIE

 

BE10

REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.

BE21

PROV. ANTWERPEN

BE22

PROV. LIMBURG (B)

BE23

PROV. OOST-VLAANDEREN

BE24

PROV. VLAAMS BRABANT

BE25

PROV. WEST-VLAANDEREN

BE31

PROV. BRABANT WALLON

BE32

PROV. HAINAUT

BE33

PROV. LIEGE

BE34

PROV. LUXEMBOURG (B)

BE35

PROV. NAMUR

BG

България

 

BG01

SEVEROZAPADEN

BG02

SEVEREN TSENTRALEN

BG03

SEVEROIZTOCHEN

BG04

YUGOZAPADEN

BG05

YUZHEN TSENTRALEN

BG06

YUGOIZTOCHEN

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

 

CZ01

PRAHA

DK

DANMARK

 

DK011

BYEN KØBENHAVN

DK012

KØBENHAVNS OMEGN

DK013

NORDSJÆLLAND

DK014

BORNHOLM

DK021

ØSTSJÆLLAND

DK022

VEST – OG SYDSJÆLLAND

DK031

FYN

DK032

SYDJYLLAND

DK041

VESTJYLLAND

DK042

ØSTJYLLAND

DK050

NORDJYLLAND

DE

DEUTSCHLAND

 

DE11

STUTTGART

DE12

KARLSRUHE

DE13

FREIBURG

DE14

TÜBINGEN

DE21

OBERBAYERN

DE22

NIEDERBAYERN

DE23

OBERPFALZ

DE24

OBERFRANKEN

DE25

MITTELFRANKEN

DE26

UNTERFRANKEN

DE27

SCHWABEN

DE30

BERLIN

DE41

BRANDENBURG - NORDOST

DE42

BRANDENBURG - SÜDWEST

DE50

BREMEN

DE60

HAMBURG

DE71

DARMSTADT

DE72

GIEßEN

DE73

KASSEL

DE80

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE91

BRAUNSCHWEIG

DE92

HANNOVER

DE93

LÜNEBURG

DE94

WESER-EMS

DEA1

DÜSSELDORF

DEA2

KÖLN

DEA3

MÜNSTER

DEA4

DETMOLD

DEA5

ARNSBERG

DEB1

KOBLENZ

DEB2

TRIER

DEB3

RHEINHESSEN-PFALZ

DEC0

SAARLAND

DED1

CHEMNITZ

DED2

DRESDEN

DED3

LEIPZIG

DEE0

SACHSEN-ANHALT

DEF0

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DEG0

THÜRINGEN

EE

EESTI

 

EE001

PÕHJA-EESTI

EE004

LÄÄNE-EESTI

EE006

KESK-EESTI

EE007

KIRDE-EESTI

EE008

LÕUNA-EESTI

GR

ΕΛΛΑΔΑ

 

GR11

Aνατολική Μακεδονία, Θράκη

GR12

Κεντρική Μακεδονία

GR13

Δυτική Μακεδονία

GR14

Θεσσαλία

GR21

Ήπειρος

GR22

Ιόνια Νησιά

GR23

Δυτική Ελλάδα

GR24

Στερεά Ελλάδα

GR25

Πελοπόννησος

GR30

Aττική

GR41

Βόρειο Αιγαίο

GR42

Νότιο Αιγαίο

GR43

Κρήτη

ES

ESPAÑA

 

ES11

GALICIA

ES12

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ES13

CANTABRIA

ES21

PAÍS VASCO

ES22

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

ES23

LA RIOJA

ES24

ARAGÓN

ES30

COMUNIDAD DE MADRID

ES41

CASTILLA Y LEÓN

ES42

CASTILLA-LA MANCHA

ES43

EXTREMADURA

ES51

CATALUÑA

ES52

COMUNIDAD VALENCIANA

ES53

ILLES BALEARS

ES61

ANDALUCÍA

ES62

REGIÓN DE MURCIA

ES63

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

ES64

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

ES70

CANARIAS

FR

FRANCE

 

FR1

ÎLE DE FRANCE

FR21

CHAMPAGNE-ARDENNE

FR22

PICARDIE

FR23

HAUTE-NORMANDIE

FR24

CENTRE

FR25

BASSE-NORMANDIE

FR26

BOURGOGNE

FR30

NORD-PAS-DE-CALAIS

FR41

LORRAINE

FR42

ALSACE

FR43

FRANCHE-COMTÉ

FR51

PAYS DE LA LOIRE

FR521

CÔTES-D’ARMOR

FR522

FINISTÈRE

FR523

ILLE-ET-VILAINE

FR524

MORBIHAN

FR53

POITOU-CHARENTES

FR61

AQUITAINE

FR62

MIDI-PYRÉNÉES

FR63

LIMOUSIN

FR71

RHÔNE-ALPES

FR72

AUVERGNE

FR81

LANGUEDOC-ROUSSILLON

FR82

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

FR83

CORSE

FR91

GUADELOUPE

FR92

MARTINIQUE

FR93

GUYANE

FR94

RÉUNION

IE

IRELAND

 

IE011

BORDER

IE012

MIDLAND

IE013

WEST

IE021

DUBLIN

IE022

MID-EAST

IE023

MID-WEST

IE024

SOUTH-EAST (IRL)

IE025

SOUTH-WEST (IRL)

IT

ITALIA

 

ITC1

PIEMONTE

ITC2

VALLE D’AOSTA/VALLEE D'AOSTE

ITC3

LIGURIA

ITC4

LOMBARDIA

ITD1

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO/BOZEN

ITD2

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

ITD3

VENETO

ITD4

FRIULI-VENEZIA GIULIA

ITD5

EMILIA-ROMAGNA

ITE1

TOSCANA

ITE2

UMBRIA

ITE3

MARCHE

ITE4

LAZIO

ITF1

ABRUZZO

ITF2

MOLISE

ITF3

CAMPANIA

ITF4

PUGLIA

ITF5

BASILICATA

ITF6

CALABRIA

ITG1

SICILIA

ITG2

SARDEGNA

CY

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

LV

LATVIJA

 

LV003

KURZEME

LV005

LATGALE

LV006

RĪGA

LV007

PIERĪGA

LV008

VIDZEME

LV009

ZEMGALE

LT

LIETUVA

 

LT001

ALYTAUS APSKRITIS

LT002

KAUNO APSKRITIS

LT003

KLAIPĖDOS APSKRITIS

LT004

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

LT005

PANEVĖŽIO APSKRITIS

LT006

ŠIAULIŲ APSKRITIS

LT007

TAURAGĖS APSKRITIS

LT008

TELŠIŲ APSKRITIS

LT009

UTENOS APSKRITIS

LT00A

VILNIAUS APSKRITIS

LU

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

 

HU

MAGYARORSZÁG

 

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

HU33

DÉL-ALFÖLD

MT

MALTA

 

NL

NEDERLAND

 

NL11

GRONINGEN

NL12

FRIESLAND (NL)

NL13

DRENTHE

NL21

OVERIJSSEL

NL22

GELDERLAND

NL23

FLEVOLAND

NL31

UTRECHT

NL32

NOORD-HOLLAND

NL33

ZUID-HOLLAND

NL34

ZEELAND

NL41

NOORD-BRABANT

NL42

LIMBURG (NL)

AT

ÖSTERREICH

 

AT11

BURGENLAND (A)

AT12

NIEDERÖSTERREICH

AT13

WIEN

AT21

KÄRNTEN

AT22

STEIERMARK

AT31

OBERÖSTERREICH

AT32

SALZBURG

AT33

TIROL

AT34

VORARLBERG

PL

POLSKA

 

PL11

ŁÓDZKIE

PL12

MAZOWIECKIE

PL21

MAŁOPOLSKIE

PL22

ŚLĄSKIE

PL31

LUBELSKIE

PL32

PODKARPACKIE

PL33

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PL34

PODLASKIE

PL41

WIELKOPOLSKIE

PL42

ZACHODNIOPOMORSKIE

PL43

LUBUSKIE

PL51

DOLNOŚLĄSKIE

PL52

OPOLSKIE

PL61

KUJAWSKO-POMORSKIE

PL62

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PL63

POMORSKIE

PT

PORTUGAL

 

PT11

NORTE

PT15

ALGARVE

PT16

CENTRO (P)

PT17

LISBOA

PT18

ALENTEJO

PT20

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

PT30

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

RO

ROMÂNIA

 

RO01

NORD-EST

RO02

SUD-EST

RO03

SUD

RO04

SUD-VEST

RO05

VEST

RO06

NORD-VEST

RO07

CENTRU

RO08

BUCUREȘTI

SI

SLOVENIJA

 

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

FI

SUOMI/FINLAND

 

FI13

ITÄ-SUOMI

FI18

ETELÄ-SUOMI

FI19

LÄNSI-SUOMI

FI1A

POHJOIS-SUOMI

FI20

ÅLAND

SE

SVERIGE

 

SE11

STOCKHOLM

SE12

ÖSTRA MELLANSVERIGE

SE21

SMÅLAND MED ÖARNA

SE22

SYDSVERIGE

SE23

VÄSTSVERIGE

SE31

NORRA MELLANSVERIGE

SE32

MELLERSTA NORRLAND

SE33

ÖVRE NORRLAND

UK

UNITED KINGDOM

 

UKC1

TEES VALLEY AND DURHAM

UKC2

NORTHUMBERLAND AND TYNE AND WEAR

UKD1

CUMBRIA

UKD2

CHESHIRE

UKD3

GREATER MANCHESTER

UKD4

LANCASHIRE

UKD5

MERSEYSIDE

UKE1

EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE

UKE2

NORTH YORKSHIRE

UKE3

SOUTH YORKSHIRE

UKE4

WEST YORKSHIRE

UKF1

DERBYSHIRE AND NOTTINGHAMSHIRE

UKF2

LEICESTERSHIRE, RUTLAND AND NORTHAMPTONSHIRE

UKF3

LINCOLNSHIRE

UKG1

HEREFORDSHIRE, WORCESTERSHIRE AND WARWICKSHIRE

UKG2

SHROPSHIRE AND STAFFORDSHIRE

UKG3

WEST MIDLANDS

UKH1

EAST ANGLIA

UKH2

BEDFORDSHIRE AND HERTFORDSHIRE

UKH3

ESSEX

UKI1

INNER LONDON

UKI2

OUTER LONDON

UKJ1

BERKSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE AND OXFORDSHIRE

UKJ2

SURREY, EAST AND WEST SUSSEX

UKJ3

HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT

UKJ4

KENT

UKK1

GLOUCESTERSHIRE, WILTSHIRE AND BRISTOL/BATH AREA

UKK2

DORSET AND SOMERSET

UKK3

CORNWALL AND ISLES OF SCILLY

UKK4

DEVON

UKL1

WEST WALES AND THE VALLEYS

UKL2

EAST WALES

UKM2

EASTERN SCOTLAND

UKM3

SOUTH WESTERN SCOTLAND

UKM50

ABERDEEN CITY AND ABERDEENSHIRE

UKM61

CAITHNESS & SUTHERLAND AND ROSS & CROMARTY

UKM62

INVERNESS & NAIRN AND MORAY, BADENOCH & STRATHSPEY

UKM63

LOCHABER, SKYE & LOCHALSH, ARRAN & CUMBRAE AND ARGYLL & BUTE

UKM64

EILAN SIAR (WESTERN ISLES)

UKM65

ORKNEY ISLANDS

UKM66

SHETLAND ISLANDS

UKN

NORTHERN IRELAND


Tabell 2

Storlekskoder

Kod

Beteckning

1

Storlek 1

2

Storlek 2

3

Storlek 3

4

Storlek 4

5

Storlek 5

6

Storlek 6

M10

≤ 10 kg

P10

> 10 kg

M4

≤ 4 kg

M1

≤ 1,1 kg

50

> 1,8 kg

51

≤ 1,8 kg

SO

Ej tillämplig

M11

< 1,1 kg

M13

< 1,33 kg

B21

≥ 1,1 kg < 2,1 kg

B27

≥ 1,33 kg < 2,7 kg

P21

≥ 2,1 kg

P27

≥ 2,7 kg


Tabell 3

Presentationskoder

Kod

Presentation

1

Hela

12

Utan huvud

3

Urtagna med huvud

31

Urtagna och utan gälar

32

Urtagna och utan huvud

61

Rensade

25

Sida

2

Filéer

62

Cylindrar

63

Tuber

21

Med ben ”Standard filé ”

22

Filéer utan ben

23

Filéer med skinn

24

Filéer utan skinn

51

Block av sammansatta delar

5

Bitar och annat fiskkött

11

Med eller utan huvud

9

Alla godkända produktformer utom hela och urtagna med gälar

26

Filéer i block av sammansatta delar < 4 kg

70

Rensade med huvud eller hela

71

Alla produktformer som är giltiga för denna art

72

Alla godkända produktformer utom filéer, bitar och annat kött

6

Rensade, cylindrar, tuber

7

Andra presentationsformer

SO

Ej tillämplig


Tabell 4

Konserveringskoder

Kod

Konservering

SO

Ej tillämplig

V

Levande

C

Frysta

CU

Kokta i vatten

S

Saltade

FC

Färska eller frysta

FR

Färska eller kylda

PRE

Beredd

CSR

Fiskkonserv

F

Färska

R

Kylda


Tabell 5

Färskhetskoder

Kod

Färskhet

E

Extra

A

A

B

B

V

Levande

SO

Ej tillämplig


Tabell 6

Valutakoder

Kod

Valuta

EUR

Euro

BGN

Bulgariska lev

CZK

Tjeckiska kronor

DKK

Danska kronor

EEK

Estniska kronor

GBP

Pund sterling

HUF

Ungerska forinter

LTL

Litauiska litas

LVL

Lettiska lats

PLN

Polska złoty

RON

Nya rumänska leu

SEK

Svenska kronor


Tabell 7

Kod

Arter

ALB

Thunnus alalunga

ALK

Theragra chalcogramma

BFT

Thunnus thynnus

BIB

Trisopterus luscus

BOG

Boops boops

BRA

Brama spp.

BRB

Spondyliosoma cantharus

BSF

Aphanopus carbo

CDZ

Gadus spp.

COD

Gadus morhua

COE

Conger conger

CRE

Cancer pagurus

CSH

Crangon crangon

CTC

Sepia officinalis

CTR

Sepiola rondeleti

DAB

Limanda limanda

DEC

Dentex dentex

DGS

Squalus acanthias

DOL

Coryphaena hippurus

DPS

Parapenaeus longirostris

ENR

Engraulis spp.

FLE

Platichthys flesus

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

GRC

Gadus ogac

GUY

Triga spp.

HAD

Melanogrammus aeglefinus

HER

Clupea harengus

HKE

Merluccius merluccius

HKP

Merluccius hubbsi

HKX

Merluccius spp.

ILL

Illex spp.

JAX

Trachurus spp.

LEM

Mircostomus kitt

LEZ

Lepidorhombus spp.

LNZ

Molva spp.

MAC

Scomber scombrus

MAS

Scomber japonicus

MAZ

Scomber scombrus, japonicus, Orcynopsis unicolor

MGS

Mugil spp.

MNZ

Lophius spp.

MUR

Mullus surmulettus

MUT

Mullus barbatus

NEP

Nephrops norvegicus

OCZ

Octopus spp.

PAX

Pagellus spp.

PCO

Gadus macrocephalus

PEN

Penaeus spp.

PIL

Sardina pilchardus

PLE

Pleuronectes platessa

POC

Boreogadus saida

POK

Pollachius virens

POL

Pollachius pollachius

PRA

Pandalus borealis

RED

Sebastes spp.

ROA

Rossia macrosoma

SCE

Pecten maximus

SCL

Scyliorhinus spp.

SFS

Lepidopus caudatus

SKA

Raja spp.

SKJ

Katsuwonus pelamis

SOO

Solea spp.

SPC

Spicara smaris

SPR

Sprattus sprattus

SQA

Illex argentinus

SQC

Loligo spp.

SQE

Ommastrephes sagittatus

SQE

Todarodes sagittatus sagittatus

SQI

Illex illecebrosus

SQL

Loligo pealei

SQN

Loligo patagonica

SQO

Loligo opalescens

SQR

Loligo vulgaris

SWO

Xiphias gladius

TUS

Thunnus spp. och Euthynnus spp. utom Thunnus thunnus och T. obesus

WHB

Micromesistius poutassou

WHE

Buccinum undatum

WHG

Merlangius merlangus

YFT

Thunnus albacares


Tabell 8

Region där återtagspriset justeras genom en regional koefficient

Kod

Region

Beskrivning av regionerna

MADER

Azorerna och Madeira

Azorerna och Madeira

BALNOR

Norra Östersjön

Norr om breddgrad 59° 30′ i Östersjön

CANA

Kanarieöarna

Kanarieöarna

CORN

Cornwall

Kustregionerna och öarna i grevskapen Cornwall och Devon i Förenade kungariket

ECOS

Skottland

Kustregionerna från och med Wick till och med Aberdeen i nordöstra Skottland

ECOIRL

Skottland och Nordirland

Kustregionerna från och med Portpatrick i sydvästra Skottland till och med Wick i nordöstra Skottland samt öarna i västra och norra delarna av dessa regioner. Kustregionerna och de nordirländska öarna

ESTECO

Skottland (östra)

De skotska kustregionerna från och med Portpatrick till och med Eyemouth samt öarna i västra och norra delarna av dessa regioner

ESPATL

Spanien (Atlantkusten)

De atlantiska kustregionerna i Spanien (utom Kanarieöarna)

ESTANG

Östra England

Kustregionerna i östra England, från Berwick till Dover. De skotska kustregionerna från och med Portpatrick till och med Eyemouth samt öarna i västra och norra delarna av dessa regioner. Kustregionerna i grevskapet Down

FRAATL

Frankrike (Atlantkusten, Engelska kanalen, Nordsjön)

De franska regionerna vid Atlantkusten, Engelska kanalen och Nordsjön

IRL

Irland

Kustregionerna och de irländska öarna

NIRL

Nordirland

Kustregionerna i grevskapet Down i Nordirland

PRT

Portugal

De portugisiska regionerna vid Atlantkusten

UER

Resten av Europeiska unionen

Europeiska unionen, med undantag av de regioner för vilka en regional koefficient tillämpas

EU

Europeiska unionen

Hela Europeiska unionen

WECO

Skottland (västra)

Kustregionerna från och med Troon (i sydvästra Skottland) till och med Wick (i nordöstra Skottland) samt öarna i västra och norra delarna av dessa regioner

BALSUD

Östersjön

Söder om breddgrad 59° 30′ i Östersjön


Tabell 9

Utnyttjande av återtag

Kod

Utnyttjande av återtag

FMEAL

Användning efter beredning till mjöl (avsett för djurfoder)

OTHER

Användning i färskt eller konserverat tillstånd (avsett för djurfoder)

NOALIM

Användning till andra ändamål än livsmedel eller foder

DIST

Gratis utdelning

BAIT

Agn eller bete


Tabell 10

Typ av fiske

Kod

Typ av fiske

D

Djuphavsfiske

H

Fiske på öppet hav

C

Kustfiske

L

Småskaligt lokalt fiske

O

Annat fiske

A

Vattenbruk


Tabell 11

Typer av tekniska kostnader

Kod

Typer av tekniska kostnader

CO

Frysning

ST

Lagring

FL

Fileing

SL

Saltning–Torkning

MA

Marinering

CU

Kokning–Pastörisering

VV

Lagring i fast tank


BILAGA IX

Upphävd förordning och ändringar av denna i kronologisk ordning

Kommissionens förordning (EG) nr 80/2001 (EGT L 13, 17.1.2001, s. 3)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2494/2001 (EGT L 337, 20.12.2001, s. 22)

2003 års anslutningsakt (punkt 7.4 i bilaga II, s. 445)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1792/2006 (EUT L 362, 20.12.2006, s. 1)

Endast när det gäller hänvisningen i artikel 1.1 fjärde strecksatsen till kommissionens förordning (EG) nr 80/2001, och när det gäller punkt 5.1 i bilagan


BILAGA X

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 80/2001

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga IV

Bilaga V

Bilaga V

Bilaga VI

Bilaga VI

Bilaga VII

Bilaga VII

Bilaga VIII

Bilaga VIII

Bilaga IX

Bilaga X


25.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/34


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 249/2009

av den 23 mars 2009

om ändring av rådets förordning (EG) nr 297/95 när det gäller inflationsjustering av de avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 297/95 av den 10 februari 1995 om de avgifter som skall betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten för värdering av läkemedel (1), särskilt artikel 12, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 67.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (2) ska Europeiska läkemedelsmyndighetens (nedan kallad läkemedelsmyndigheten) inkomster bestå av ett bidrag från gemenskapen och avgifter från företagen. I förordning (EG) nr 297/95 fastställs avgiftskategorierna och avgiftsnivåerna.

(2)

I artikel 12 i förordning (EG) nr 297/95 fastställs det att kommissionen med verkan från den 1 april varje år ska se över avgifterna med hänsyn till inflationstakten och uppdatera dem.

(3)

Dessa avgifter bör därför uppdateras med hänsyn till inflationstakten under 2008. Enligt Europeiska gemenskapernas statistikkontor (Eurostat) uppgick inflationen i gemenskapen till 3,7 % under 2008.

(4)

För enkelhetens skull bör de justerade avgiftsnivåerna avrundas till närmaste hundratal euro.

(5)

Förordning (EG) nr 297/95 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Av rättssäkerhetsskäl bör denna förordning inte gälla giltiga ansökningar som fortfarande är under handläggning den 1 april 2009.

(7)

I enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 297/95 ska uppdateringen göras med verkan från den 1 april 2009. Därför bör den här förordningen snarast träda i kraft och börja tillämpas den dagen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 297/95 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Led a ska ändras på följande sätt:

I första stycket ska ”242 600 euro” ersättas med ”251 600 euro”.

I andra stycket ska ”24 300 euro” ersättas med ”25 200 euro”.

I tredje stycket ska ”6 100 euro” ersättas med ”6 300 euro”.

ii)

Led b ska ändras på följande sätt:

I första stycket ska ”94 100 euro” ersättas med ”97 600 euro”.

I andra stycket ska ”156 800 euro” ersättas med ”162 600 euro”.

I tredje stycket ska ”9 400 euro” ersättas med ”9 700 euro”.

I fjärde stycket ska ”6 100 euro” ersättas med ”6 300 euro”.

iii)

Led c ska ändras på följande sätt:

I första stycket ska ”72 800 euro” ersättas med ”75 500 euro”.

I andra stycket ska ”18 200–54 600 euro” ersättas med ”18 900–56 600 euro”.

I tredje stycket ska ”6 100 euro” ersättas med ”6 300 euro”.

b)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

Första stycket i led a ska ändras på följande sätt:

”2 600 euro” ska ersättas med ”2 700 euro”.

”6 100 euro” ska ersättas med ”6 300 euro”.

ii)

Led b ska ändras på följande sätt:

I första stycket ska ”72 800 euro” ersättas med ”75 500 euro”.

I andra stycket ska ”18 200–54 600 euro” ersättas med ”18 900–56 600 euro”.

c)

I punkt 3 ska ”12 100 euro” ersättas med ”12 500 euro”.

d)

I punkt 4 ska ”18 200 euro” ersättas med ”18 900 euro”.

e)

I punkt 5 ska ”6 100 euro” ersättas med ”6 300 euro”.

f)

Punkt 6 ska ändras på följande sätt:

i)

I första stycket ska ”87 000 euro” ersättas med ”90 200 euro”.

ii)

I andra stycket ska ”21 700–65 200 euro” ersättas med ”22 500–67 600 euro”.

2.

I artikel 4 ska ”60 600 euro” ersättas med ”62 800 euro”.

3.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Led a ska ändras på följande sätt:

I första stycket ska ”121 300 euro” ersättas med ”125 800 euro”.

I andra stycket ska ”12 100 euro” ersättas med ”12 500 euro”.

I tredje stycket ska ”6 100 euro” ersättas med ”6 300 euro”.

Fjärde stycket ska ändras på följande sätt:

”60 600 euro” ska ersättas med ”62 800 euro”.

”6 100 euro” ska ersättas med ”6 300 euro”.

ii)

Led b ska ändras på följande sätt:

I första stycket ska ”60 600 euro” ersättas med ”62 800 euro”.

I andra stycket ska ”102 500 euro” ersättas med ”106 300 euro”.

I tredje stycket ska ”12 100 euro” ersättas med ”12 500 euro”.

I fjärde stycket ska ”6 100 euro” ersättas med ”6 300 euro”.

Femte stycket ska ändras på följande sätt:

”30 300 euro” ska ersättas med ”31 400 euro”.

”6 100 euro” ska ersättas med ”6 300 euro”.

iii)

Led c ska ändras på följande sätt:

I första stycket ska ”30 300 euro” ersättas med ”31 400 euro”.

I andra stycket ska ”7 500–22 700 euro” ersättas med ”7 800–23 500 euro”.

I tredje stycket ska ”6 100 euro” ersättas med ”6 300 euro”.

b)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

I led a ska ”2 600 euro” ersättas med ”2 700 euro” och ”6 100 euro” ersättas med ”6 300 euro”.

ii)

Led b ska ändras på följande sätt:

I första stycket ska ”36 400 euro” ersättas med ”37 700 euro”.

I andra stycket ska ”9 100–27 300 euro” ersättas med ”9 400–28 300 euro”.

I tredje stycket ska ”6 100 euro” ersättas med ”6 300 euro”.

c)

I punkt 3 ska ”6 100 euro” ersättas med ”6 300 euro”.

d)

I punkt 4 ska ”18 200 euro” ersättas med ”18 900 euro”.

e)

I punkt 5 ska ”6 100 euro” ersättas med ”6 300 euro”.

f)

Punkt 6 ska ändras på följande sätt:

i)

I första stycket ska ”29 000 euro” ersättas med ”30 100 euro”.

ii)

I andra stycket ska ”7 200–21 700 euro” ersättas med ”7 500–22 500 euro”.

4.

I artikel 6 ska ”36 400 euro” ersättas med ”37 700 euro”.

5.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)

I första stycket ska ”60 600 euro” ersättas med ”62 800 euro”.

b)

I andra stycket ska ”18 200 euro” ersättas med ”18 900 euro”.

6.

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)

I andra stycket ska ”72 800 euro” ersättas med ”75 500 euro”.

ii)

I tredje stycket ska ”36 400 euro” ersättas med ”37 700 euro”.

iii)

I fjärde stycket ska ”18 200–54 600 euro” ersättas med ”18 900–56 600 euro”.

iv)

I femte stycket ska ”9 100–27 300 euro” ersättas med ”9 400–28 300 euro”.

b)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

I andra stycket ska ”242 600 euro” ersättas med ”251 600 euro”.

ii)

I tredje stycket ska ”121 300 euro” ersättas med ”125 800 euro”.

iii)

I femte stycket ska ”2 600–209 100 euro” ersättas med ”2 700–216 800 euro”.

iv)

I sjätte stycket ska ”104 600 euro” ersättas med ”108 500 euro”.

c)

I punkt 3 ska ”6 100 euro” ersättas med ”6 300 euro”.

Artikel 2

Denna förordning ska inte gälla giltiga ansökningar som fortfarande är under handläggning den 1 april 2009.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 april 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 35, 15.2.1995, s. 1.

(2)  EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

25.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/37


RÅDETS BESLUT

av den 20 januari 2009

om ömsesidigt bistånd till Lettland

(2009/289/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 119,

med beaktande av den rekommendation som kommissionen avgett efter att ha hört Ekonomiska och finansiella kommittén, och

av följande skäl:

(1)

Lettlands kapital- och finansmarknaden har mot bakgrund av det mycket höga externa finansieringsbehovet på senare tid kommit under tryck, vilket avspeglar en allmän försämring i marknadssentiment, och ökade farhågor beträffande den lettiska ekonomins hälsotillstånd med tanke på dess stora obalanser i form av ett stort externt underskott och en mycket stor utlandsskuld, allt svagare offentliga finanser och hög kostnads- och prisinflation. Den lettiska banksektorn har drabbats av allvarliga problem med likviditeten och förtroendet. Nivån på valutareserven har minskat i takt med att centralbanken intervenerat för att upprätthålla växelkursens fasta paritet.

(2)

Rådet ser regelbundet över den ekonomiska politik som förs i Lettland, särskilt inom ramen för Lettlands konvergensprogram och nationella reformprogram, liksom i samband med konvergensrapporterna.

(3)

Lettlands totala externa upplåningsbehov fram till och med första kvartalet 2011 uppskattas till 7,5 miljarder EUR.

(4)

De lettiska myndigheterna har begärt omfattande finansiellt bistånd från EU och andra internationella finansiella institut och länder till stöd för en hållbar betalningsbalanssituation.

(5)

Det föreligger ett allvarligt hot mot den lettiska betalningsbalansen, vilket motiverar att ömsesidigt gemenskapsbistånd skyndsamt beviljas i samverkan med IMF och andra bidragsgivare. Därutöver är det med tanke på ärendets brådskande art av ytterst vikt att bevilja ett undantag från den sexveckorsperiod som avses i punkt I.3 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna.

(6)

Det finansiella stödpaketet avses att beviljas under förutsättning att de lettiska myndigheterna lämnar ett tydligt åtagande att genomföra ett ambitiöst program för reformering av finanspolitiken, det finansiella systemet samt åtar sig att genomföra strukturella reformer i syfte att underlätta externa och interna anpassningar, stabilisera ekonomin och återställa förtroendet för den ekonomiska politiken. Kommissionen kommer att i samarbete med Ekonomiska och finansiella kommittén regelbundet och ingående kontrollera att de ekonomisk-politiska villkoren för stödet fullt ut uppfylls.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapen ska bevilja Lettland ömsesidigt bistånd.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 januari 2009.

På rådets vägnar

M. KALOUSEK

Ordförande


25.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/39


RÅDETS BESLUT

av den 20 januari 2009

om medelfristigt ekonomiskt gemenskapsstöd till Lettland

(2009/290/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (1), särskilt artikel 3.2,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter att ha hört Ekonomiska och finansiella kommittén, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 2009/289/EG (2) beslutade rådet att bevilja Lettland ömsesidigt stöd.

(2)

Lettlands kapital- och finansmarknader har mot bakgrund av det mycket höga externa finansieringsbehovet på senare tid kommit under tryck, vilket avspeglar en allmän försämring i marknadssentiment, och ökade farhågor beträffande den lettiska ekonomins hälsotillstånd med tanke på dess stora obalanser i form av ett stort externt underskott, allt svagare offentliga finanser och hög kostnads- och prisinflation. Den lettiska banksektorn har drabbats av allvarliga problem med likviditeten och förtroendet. Nivån på valutareserven har minskat i takt med att centralbanken intervenerat för att upprätthålla växelkursens fasta paritet.

(3)

Lettlands totala externa upplåningsbehov fram till och med första kvartalet 2011 uppskattas till 7,5 miljarder EUR.

(4)

Det är lämpligt att ge gemenskapsstöd till Lettland på upp till 3,1 miljarder EUR inom ramen för det system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans som inrättades genom förordning (EG) nr 332/2002. Detta stöd bör ges i förening med ett lån från Internationella valutafonden på 1,5 miljarder särskilda dragningsrätter (1 200 % av Lettlands IMF-kvot, cirka 1,7 miljarder EUR) enligt ett stand-by-avtal med IMF som godkändes den 23 december 2008. De nordiska länderna (Sverige, Danmark, Finland och Norge) och Estland ska tillsammans bidra med 1,9 miljarder EUR, Världsbanken med 0,4 miljarder EUR och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), Republiken Tjeckien och Polen med sammanlagt 0,4 miljarder EUR. Detta blir totalt 7,5 miljarder EUR under perioden fram till och med första kvartalet 2011.

(5)

Gemenskapsstödet bör förvaltas av kommissionen. De särskilda ekonomisk-politiska villkor som man kommit överens med de lettiska myndigheterna om efter samråd med Ekonomiska och finansiella kommittén bör fastställas i ett samförståndsavtal. De bör bland annat inbegripa åtgärder som syftar till att stoppa det omedelbara likviditetstrycket, återställa banksektorns långsiktiga stabilitet, korrigera finanspolitiska obalanser och till att anta politiska åtgärder inom landet för att förbättra konkurrenskraften. Åtgärderna bör inbegripa en omedelbar och hållbar finanspolitisk konsolidering, en övergripande strategi för att lösa bankkrisen, en förstärkt krishanteringskapacitet hos tillsynsmyndigheterna, omfattande strukturella reformer liksom andra viktiga åtgärder. Kommissionen bör ange de närmare finansiella villkoren i låneavtalet.

(6)

Stödet bör ges för att stoppa det omedelbara likviditetstrycket och på villkor att ekonomisk-politiska åtgärder vidtas för att återställa banksektorns långsiktiga stabilitet, korrigera finanspolitiska obalanser samt att politiska åtgärder inom landet antas som ska leda till att förbättra konkurrenskraften och samtidigt bibehålla det snäva fluktuationsutrymmet för växelkursen kring den nuvarande centralkursen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Gemenskapen ska bevilja Lettland ett medelfristigt lån på högst 3,1 miljarder EUR med en längsta genomsnittlig löptid på sju år.

2.   Gemenskapens ekonomiska stöd ska vara tillgängligt under tre år från och med den första dagen efter detta besluts ikraftträdande.

Artikel 2

1.   Stödet ska förvaltas av kommissionen på ett sätt som är förenligt med Lettlands åtaganden och rådets rekommendationer. Dessa villkor ska fastställas genom ett samförståndsavtal. Kommissionen ska ange de närmare finansiella villkoren i låneavtalet.

2.   Kommissionen ska regelbundet i samarbete med Ekonomiska och finansiella kommittén kontrollera att de ekonomisk-politiska villkoren för stödet uppfylls. Kommissionen ska hålla Ekonomiska och finansiella kommittén underrättad om eventuell refinansiering av upplåningen eller omstrukturering av de finansiella villkoren.

3.   Lettland ska vara berett att anta och genomföra ytterligare konsolideringsåtgärder för att stabilisera ekonomin om sådana åtgärder blir nödvändiga under stödprogrammets löptid. De lettiska myndigheterna ska samråda med kommissionen i förväg om antagandet av alla sådana eventuella ytterligare åtgärder.

Artikel 3

1.   Kommissionen ska tillhandahålla det ekonomiska stödet till Lettland i högst sex trancher, vilkas storlek ska fastställas i samförståndsavtalet.

2.   Den första tranchen ska göras tillgänglig under förutsättning att låneavtalet och samförståndsavtalet trätt i kraft.

3.   Om så krävs för att finansiera lånet ska räntesvappar med motparter med högsta kreditkvalitet få användas med vederbörlig försiktighet.

4.   Kommissionen ska besluta om frisläppande av ytterligare trancher efter att ha inhämtat Ekonomiska och finansiella kommitténs yttrande.

5.   För frisläppandet av varje ytterligare delbelopp ska det krävas ett tillfredsställande genomförande av den lettiska regeringens nya ekonomiska program (det ekonomiska stabiliserings och reformprogrammet Economic Stabilisation and Growth Revival Programme), som ingår i konvergensprogrammet, och, i synnerhet, de särskilda ekonomisk-politiska villkor som anges i samförståndsavtalet. Dessa åtgärder ska bland annat inbegripa följande:

a)

Antagande av ett tydligt finanspolitiskt program på medellång sikt som är tänkt att till 2011 få ned underskottet i de offentliga finanserna under fördragets referensvärde på 3 % av BNP.

b)

Genomförande av budgeten för 2009 i dess ändrade lydelse enligt den tilläggsbudget som antogs den 12 december 2008 (och vars närmare ändringar ska överlämnas före utgången av mars månad 2009), med ett mål för det kostnadsflödesmässiga underskottet i de offentliga finanserna på högst 5 % av BNP, eller 5,3 % beräknat enligt ESA 95.

c)

En minskning under 2009 av den offentliga sektorns genomsnittliga lönekostnader i nominella termer med omkring 15 % i förhållande till den ursprungliga budgeten från den 14 november 2008 och med ytterligare 2 % under 2010 och 2011.

d)

En fortsättning av de åtgärder som inleddes under 2008 för att minska antalet sysselsatta i den centrala offentliga sektorn med åtminstone 5 % före utgången av 2008 och en sammanlagd minskning med 10 % senast den 30 juni 2009.

e)

En förstärkning av utformningen och genomförandet av budgetförfarandena genom antagandet av en ny finanspolitisk ram och budgetreformlag genom ändring av den nuvarande budget- och finansförvaltningslagen.

f)

Införande av ett tydligt och överblickbart löneutbetalningssystem för direkt anställda i den offentliga förvaltningen samt upprättande av ett enhetligt system för personalplanering och personalstyrning för den offentliga sektorns institutioner.

g)

Mekanismer för att säkerställa stabilitet i banksektorn som helhet på medellång till lång sikt, inklusive många olika övervaknings-, tillsyns- och penningpolitiska åtgärder. Dessa bör begränsa kredittillväxten till hållbara nivåer och undvika ett kraftigt beroende av osäkrad utlandsfinansiering. Riktade granskningar ska genomföras i banksystemet för att säkerställa att alla banker är solventa och har tillräckligt kapital.

h)

Lämpliga åtgärder rörande omstrukturering av den privata sektorns skuldsättning. Den lämpliga rättsliga grunden för omläggning av den befintliga skuldens löptider och valutasammansättning ska förstärkas. Underlättande av obeståndsförfaranden och ett snabbt genomförande av omstruktureringsplaner ska även prioriteras.

i)

Säkerställande av att de kvarvarande minoritetsaktieägarna i Parex Bank inte drar nytta av rekonstruktionen av banken och åtgärderna för att stärka den finansiella stabiliteten, genom att fullt ut nationalisera Parex Bank.

j)

Strukturella reformåtgärder som ges stöd inom ramen för Lissabonstrategin och genomförandet av Lettlands nationella reformprogram, inklusive en aktiv arbetsmarknadspolitik och en politik för livslångt lärande, ett ökat deltagande av aktörer från den privata sektorn i FoU- och innovationsverksamhet, exportfrämjande åtgärder och minskade administrativa bördor på företagen.

k)

Genomförande av EU-finansierade projekt på planeringsnivån för att hjälpa till att förbättra handelssektorns bidrag till den ekonomiska tillväxten.

l)

Åtgärder för att förbättra tillgången till finansiering för företag och företagare, vars ansökningar om bidrag från strukturfonderna har godkänts, eller för dem som planerar att ansöka om bidrag från strukturfonderna.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Republiken Lettland.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 januari 2009.

På rådets vägnar

M. KALOUSEK

Ordförande


(1)  EGT L 53, 23.2.2002, s. 1.

(2)  Se sidan 37 i detta nummer av EUT.


Kommissionen

25.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/42


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 mars 2009

om utkastet till föreskrifter från Irland om ursprungslandsmärkning av fjäderfäkött, griskött och fårkött

[delgivet med nr K(2009) 1931]

(Endast den engelska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2009/291/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (1), senast ändrat genom direktiv 2003/89/EG (2), särskilt artiklarna 19 och 20, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med förfarandet i artikel 19 andra stycket i direktiv 2000/13/EG anmälde de irländska myndigheterna den 25 juni 2008 till kommissionen ett utkast till hälsoföreskrifter om obligatorisk ursprungslandsmärkning av fjäderfäkött, griskött och fårkött.

(2)

Enligt utkastet till föreskrifter ska allt fjäderfäkött, griskött och fårkött samt alla livsmedel som innehåller minst 70 massprocent sådant kött märkas med uppgift om ursprungsland i tydligt läsbar skrift på iriska och/eller engelska. Med ursprung menas det land där djuret uppföddes under merparten av sin livstid, och landet där det slaktades om detta är ett annat land.

(3)

Genom direktiv 2000/13/EG harmoniseras bestämmelserna för märkning av livsmedel, eftersom där dels föreskrivs en harmonisering av vissa nationella bestämmelser, dels införs regler för nationella bestämmelser som inte harmoniserats. Harmoniseringens räckvidd framgår av artikel 3.1, där det upprättas en förteckning över vilka obligatoriska uppgifter märkningen ska omfatta ”om något annat inte följer av artiklarna 4–17”. I artikel 4.2 ges vidare en möjlighet att för bestämda livsmedel föreskriva andra obligatoriska uppgifter än de som räknas upp i artikel 3.1, antingen genom gemenskapsbestämmelser eller, om sådana inte finns, genom nationella bestämmelser.

(4)

Enligt artikel 18.2 i direktiv 2000/13/EG får icke-harmoniserade nationella bestämmelser antas om de är motiverade på någon av de grunder som anges i artikeln, bl.a. förebyggande av oredlighet eller skydd av människors hälsa, och förutsatt att de inte kan befaras hindra tillämpningen av de definitioner och regler som fastställs genom direktiv 2000/13/EG. Om utkast till nationella märkningsbestämmelser har lagts fram i en medlemsstat måste de följaktligen granskas med avseende på sin förenlighet med ovannämnda krav och bestämmelserna i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

(5)

Enligt artikel 3.1.8 i direktiv 2000/13/EG är det obligatoriskt att ange den plats där livsmedlet är producerat eller varifrån det kommer ”i fall då underlåtenhet att lämna sådana uppgifter kan vilseleda konsumenten i fråga om livsmedlets rätta ursprung eller härkomst”. Denna bestämmelse innebär att ett livsmedels ursprung eller härkomst måste anges om andra uppgifter i livsmedlets märkning kan antyda att livsmedlet har ett annat ursprung, och utgör därför ett lämpligt sätt att minska risken för att konsumenter vilseleds.

(6)

När det gäller fjäderfäkött, griskött och fårkött ger de grunder som de irländska myndigheterna anför inte skäl att konstatera att irländska konsumenter i allmänhet felaktigt tror att de aktuella livsmedlen härrör från en viss ort.

(7)

Irland har inte lagt fram några bevis på att utkastet till föreskrifter är nödvändigt för att uppnå någon av de målsättningar som förtecknas i ovannämnda artikel 18, eller att det hinder som härmed skapas inte är oproportionerligt. Det enda som nämns är målet att informera konsumenterna om de aktuella livsmedlens ursprung. Denna grund är inte ensam tillräcklig för att motivera utkastet till föreskrifter.

(8)

Mot bakgrund av dessa konstateranden har kommissionen avgett ett negativt yttrande i enlighet med artikel 19 tredje stycket i direktiv 2000/13/EG.

(9)

De irländska myndigheterna bör således uppmanas att inte anta det aktuella utkastet till föreskrifter.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Irland får inte anta utkastet till hälsoföreskrifter om fjäderfäkötts, griskötts och fårkötts ursprung.

Detta beslut riktar sig till Irland.

Utfärdat i Bryssel den 20 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.

(2)  EUT L 308, 25.11.2003, s. 15.


25.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/44


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 24 mars 2009

om villkoren för ett undantag för lådor, backar och pallar av plast avseende de koncentrationer av tungmetaller som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall

[delgivet med nr K(2009) 1959]

(Text av betydelse för EES)

(2009/292/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (1), särskilt artikel 11.3, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 1999/177/EG av den 8 februari 1999 om villkor för att bevilja undantag för lådor, backar och pallar av plast avseende de halter av tungmetaller som fastställs i direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (2) upphörde att gälla den 9 februari 2009.

(2)

När beslut 1999/177/EG upphörde att gälla fanns det fortfarande en avsevärd mängd lådor, backar och pallar av plast kvar på marknaden med en högre koncentration av tungmetaller än den som föreskrivs i direktiv 94/62/EG. Eftersom branschen inte har kapacitet att ersätta alla sådana lådor, backar och pallar är risken stor att de kommer att bortskaffas genom deponering eller förbränning. Båda dessa lösningar skulle få skadlig inverkan på hälsa och miljö.

(3)

Syftet med direktiv 94/62/EG är att begränsa förekomsten av tungmetaller i förpackningar och att säkerställa en hög miljöskyddsnivå, bl.a. genom återanvändning och återvinning.

(4)

För att ge branschen tid att ersätta dessa lådor, backar och pallar av plast med hjälp av bästa tillgängliga teknik bör villkor antas för ett undantag för lådor, backar och pallar av plast som befinner sig i produktcykler inom en sluten och kontrollerad kedja. I forskningsrapporter som har överlämnats till kommissionen rekommenderas ett sådant undantag.

(5)

Eftersom kommissionen efter fem år avser att utvärdera hur systemet i detta beslut fungerar och vilka framsteg som har gjorts när det gäller att fasa ut lådor, backar och pallar av plast som innehåller tungmetaller, är det nödvändigt att medlemsstaterna lämnar uppgifter om detta. För att inte öka den nuvarande administrationen genom att ålägga medlemsstaterna en särskilt rapporteringsplikt räcker det att dessa uppgifter ingår i de rapporter som ska överlämnas till kommissionen enligt artikel 17 i direktiv 94/62/EG.

(6)

Av hänsyn till rättssäkerheten bör detta beslut gälla från och med dagen efter det att beslut 1999/177/EG upphörde att gälla för att undvika eventuella negativa verkningar till följd av detta upphörande.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 21 i direktiv 94/62/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta beslut avses med

1.

tungmetaller: bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom,

2.

avsiktlig tillsats av tungmetaller: avsiktlig användning av en substans som innehåller tungmetaller vid tillverkning av en förpackning, eller en förpackningskomponent, med syftet att substansen ska förekomma i den slutliga förpackningen eller förpackningskomponenten för att ge en viss typ av egenskap, utseende eller kvalitet,

3.

oavsiktlig förekomst av tungmetaller: oavsiktlig förekomst av tungmetaller som beståndsdel i en förpackning eller förpackningskomponent.

Artikel 2

Summan av koncentrationerna av tungmetaller i lådor, backar och pallar av plast får överskrida det tillämpliga gränsvärde som fastställs i artikel 11.1 i direktiv 94/62/EG, förutsatt att dessa lådor, backar och pallar införs i och kvarstår i produktcykler inom en sluten och kontrollerad kedja enligt villkoren i artiklarna 3, 4 och 5.

Artikel 3

1.   Lådor, backar och pallar av plast som överskrider gränsvärdet för tungmetaller enligt artikel 2 ska tillverkas eller repareras i en kontrollerad återvinningsprocess i enlighet med punkterna 2, 3 och 4 i den här artikeln.

2.   Det material som används för återvinningen får bara härröra från andra lådor, backar eller pallar av plast.

Tillsatsen av andra material ska vara så låg som det tekniskt sett är möjligt, men får inte överstiga 20 viktprocent.

3.   En avsiktlig tillsats av tungmetaller under återvinningen är, i motsats till en oavsiktlig förekomst av tungmetaller, inte tillåten.

Det ska inte anses vara en avsiktlig tillsats av tungmetaller om återvunnet material används som råmaterial vid reparation av förpackningsmaterial och en del av det återvunna materialet kan innehålla tungmetaller.

4.   Summan av koncentrationerna av tungmetaller i lådor, backar och pallar av plast får överskrida det tillämpliga gränsvärde som fastställs i artikel 11.1 i direktiv 94/62/EG endast om detta beror på att material som innehåller tungmetaller används i återvinningsprocessen.

Artikel 4

1.   Lådor, backar och pallar av plast som överskrider gränsvärdet för tungmetaller enligt artikel 2 ska märkas på ett varaktigt och synligt sätt.

2.   Medlemsstaterna ska se till att minst 90 % av de avsända lådor, backar och pallar av plast som överskrider gränsvärdet för tungmetaller enligt artikel 2 återlämnas till tillverkaren, förpackaren, påfyllningsanläggningen eller ett ombud inom de berörda lådornas, backarnas och pallarnas livscykel.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av de åtgärder som vidtas enligt artikel 6, ska alla lådor, backar och pallar av plast som återlämnats enligt den här artikeln och som inte längre är lämpliga eller avsedda för återanvändning antingen bortskaffas genom ett förfarande som är godkänt av den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter, eller återvinnas i en kontrollerad återvinningsprocess i enlighet med artikel 3.2, 3.3 och 3.4.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterna ska se till att det upprättas ett inventerings- och registreringssystem och en metod för kontroll av rättsliga och ekonomiska skyldigheter så att det kan dokumenteras att bestämmelserna i detta beslut efterlevs.

Systemet ska innehålla uppgifter om alla lådor, backar och pallar av plast som överskrider gränsvärdet för tungmetaller enligt artikel 2 och som tas i eller ur bruk.

2.   Om inte annat fastställs i ett frivilligt avtal ska medlemsstaterna se till att tillverkaren eller dennes ombud en gång om året lämnar en skriftlig försäkran om överensstämmelse samt en årsrapport som visar hur bestämmelserna i detta beslut har efterlevts. Rapporten ska innehålla eventuella ändringar i systemet och av ombud.

3.   Medlemsstaterna ska se till att tillverkaren eller dennes ombud i inspektionssyfte håller den relevanta tekniska dokumentationen tillgänglig för de behöriga myndigheterna under minst fyra år.

Om varken tillverkaren eller dennes ombud är etablerad i gemenskapen, ska skyldigheten att hålla den relevanta tekniska dokumentationen tillgänglig åligga den person som släpper ut produkten på gemenskapsmarknaden.

Artikel 6

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att uppmuntra tillverkarna att söka efter metoder för att successivt uppnå det tillämpliga gränsvärde för tungmetaller i lådor, backar och pallar av plast som fastställs i artikel 11.1 i direktiv 94/62/EG, bl.a. bästa tillgängliga teknik för extraktion av tungmetaller.

Artikel 7

I de rapporter som medlemsstaterna ska överlämna till kommissionen enligt artikel 17 i direktiv 94/62/EG ska det ingå en detaljerad rapport om hur det system som föreskrivs i detta beslut fungerar och vilka framsteg som har gjorts när det gäller att fasa ut lådor, backar och pallar av plast som inte uppfyller kraven i artikel 11.1 i direktiv 94/62/EG.

Artikel 8

Detta beslut ska tillämpas från och med den 10 februari 2009.

Artikel 9

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 365, 31.12.1994, s. 10.

(2)  EGT L 56, 4.3.1999, s. 47.


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

25.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/47


RÅDETS BESLUT 2009/293/GUSP

av den 26 februari 2009

om skriftväxling mellan Europeiska unionen och Kenya om villkoren och formaliteterna för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd i Somalias eller Kenyas territorialvatten, och som kvarhålls av den av EU-ledda marina styrkan (Eunavfor), och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 24,

med beaktande av rekommendationen från ordförandeskapet, och

av följande skäl:

(1)

Den 2 juni 2008 antog Förenta nationernas säkerhetsråd (säkerhetsrådet) resolution 1816 (2008) i vilket alla stater uppmanades att samarbeta för att fastsälla jurisdiktionen och att undersöka och åtala personer som är ansvariga för piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kuster. Dessa bestämmelser bekräftades genom säkerhetsrådets resolution 1846 (2008), som antogs den 2 december 2008.

(2)

Den 10 november 2008 antog rådet gemensam åtgärd 2008/851/Gusp om Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (1) (insatsen Atalanta).

(3)

Gemensam åtgärd 2008/851/Gusp föreskriver att personer som har begått, eller misstänks ha begått piratdåd eller väpnade rån på Somalias territorialvatten, som tillfångatagits och kvarhålls, i syfte att de ska åtalas, och egendom som använts för att genomföra sådana dåd, kan överföras till tredjestat som önskar utöva sin jurisdiktion över ovannämnda personer och egendom, förutsatt att villkoren för överföringen har överenskommits med den tredjestaten på sätt som överensstämmer med internationell rätt, särskilt internationell rätt om mänskliga rättigheter för att i synnerhet garantera att ingen blir föremål för dödsstraff, tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling.

(4)

I enlighet med artikel 24 i fördraget förhandlade ordförandeskapet, biträtt av generalsekreteraren/den höge representanten, fram en skriftväxling mellan Europeiska unionen och Kenyas regering om villkoren för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd, och som kvarhålls av den av EU-ledda marina styrkan (Eunavfor), och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring.

(5)

Skriftväxlingen bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Skriftväxlingen mellan Europeiska unionen och Kenya om villkoren för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd och som kvarhålls av Eunavfor, och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Texten till skriftväxlingen åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som ska ha rätt att underteckna respektive brev med bindande verkan för Europeiska unionen.

Artikel 3

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 februari 2009.

På rådets vägnar

I. LANGER

Ordförande


(1)  EUT L 301, 12.11.2008, s. 33.


ÖVERSÄTTNING

Skriftväxling mellan Europeiska unionen och Kenyas regering om villkoren och formaliteterna för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd och som kvarhålls av den av EU-ledda marina styrkan (Eunavfor), och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring

Nairobi den 6 mars 2009

Med hänvisning till mitt brev daterat den 14 november 2008 och Ert brev daterat den 5 december 2008 bekräftar jag härmed Europeiska unionens avsikt att med Kenyas regering ingå en skriftväxling i syfte att fastställa villkoren för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd och som kvarhålls av den av EU-ledda marina styrkan (Eunavfor), och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring.

Denna skriftväxling ingås inom ramen för Europeiska unionens råds gemensamma åtgärd 2008/851/Gusp av den 10 november 2008 om Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (operation Atalanta).

Vidare påverkar denna skriftväxling inte deltagarnas rättigheter och skyldigheter enligt internationella avtal och andra instrument om inrättande av internationella domstolar och relevant inhemsk lagstiftning och ingås med fullständig respekt för

Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) och efterkommande resolutioner,

FN:s havsrättskonvention från 1982, i synnerhet artiklarna 100–107,

internationell människorättslagstiftning, inbegripet 1966 års internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och 1984 års konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

I enlighet därmed föreslår jag härmed, enligt bilagan till detta brev, sådana bestämmelser om fastställande av villkoren för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd och som kvarhålls av Eunavfor, och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring.

Jag vore tacksam om Ni, på den kenyanska regeringens vägnar, kunde bekräfta Ert godtagande av dessa bestämmelser.

Detta instrument kommer att tillämpas provisoriskt från och med det datum som det undertecknas och kommer att träda i kraft när var och en av deltagarna har slutfört sina interna förfaranden. Detta instrument kommer att fortsätta att ha verkan sex månader efter det att endera deltagaren har lämnat övriga signatärer skriftligt meddelande om ett beslut att avsluta instrumentet. Detta instrument kan ändras genom ömsesidig överenskommelse mellan signatärerna. Avslutandet av detta instrument kommer inte att påverka eventuella förmåner eller skyldigheter som uppkommer av tillämpningen av detta instrument före sådant avslutande, inbegripet förmåner för överförda personer så länge som de kvarhålls eller åtalas i Kenya.

Efter avslutandet av operationen, enligt definition i bilagan till detta brev, får Eunavfors samtliga förmåner, enligt definition i bilagan, under detta instrument utövas av varje person eller entitet som utsetts av den stat som innehar ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Den utsedd personen eller entiteten kan vara en diplomatisk eller konsulär tjänsteman för den staten som är ackrediterad till Kenya. Efter det att operationen avslutats kommer alla meddelanden som Eunavfor skulle ha fått enligt detta instrument att i stället gå till den stat som innehar ordförandeskapet för Europeiska unionens råd.

Med vänlig hälsning

För Europeiska unionens råd

BILAGA

BESTÄMMELSER OM VILLKOREN FÖR ATT ÖVERFÖRA MISSTÄNKTA PIRATER SAMT BESLAGTAGEN EGENDOM FRÅN DEN EU-LEDDA MARINA STYRKAN TILL REPUBLIKEN KENYA

1.   Definitioner

I denna skriftväxling avses med

a)   EU-ledd marin styrka (Eunavfor): EU:s militära högkvarter och nationella kontingenter som bidrar till EU-insatsen Atalanta, deras fartyg, luftfartyg, utrustning och tillgångar,

b)   insats: förberedelse, inrättande, genomförande och understödjande av det militära uppdrag som inrättas genom rådets gemensamma åtgärd 2008/851/Gusp och/eller dess efterföljare,

c)   EU-insatsens befälhavare: befälhavaren för insatsen,

d)   EU-styrkans befälhavare: EU-befälhavaren i insatsområdet enligt definitionen i artikel 1.2 i rådets gemensamma åtgärd 2008/851/Gusp,

e)   nationella kontingenter: enheter och fartyg som tillhör Europeiska unionens medlemsstater och andra stater som deltar i insatsen,

f)   sändande stat: en stat som tillhandahåller en nationell kontingent till Eunavfor,

g)   piratdåd: piratdåd enligt definitionen i artikel 101 i Förenta nationernas havsrättskonvention,

h)   överförd person: varje person som misstänks ha för avsikt att begå, begår eller har begått piratdåd och som överförs av Eunavfor till Kenya i enlighet med denna skriftväxling.

2.   Allmänna principer

a)

Kenya ska på Eunavfors begäran samtycka till överföring av personer som kvarhållits av Eunavfor i samband med piratdåd samt egendom som i detta sammanhang har beslagtagits av Eunavfor och till att överlämna personerna och egendomen i fråga till sina behöriga myndigheter för utredning och åtal.

b)

När Eunavfor vidtar åtgärder i enlighet med denna skriftväxling ska Eunavfor överföra personer eller egendom endast till behöriga kenyanska brottsbekämpande myndigheter.

c)

Signatärerna bekräftar att de, både före och efter överföringen, ska behandla personer som överförs i enlighet med denna skriftväxling på ett humant sätt och i enlighet med internationella förpliktelser i fråga om mänskliga rättigheter, inklusive förbudet mot tortyr och grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning och förbudet mot godtyckligt kvarhållande samt i enlighet med kravet om en rättvis rättegång.

3.   Behandling, åtal och rättegång när det gäller överförda personer

a)

Alla överförda personer ska behandlas humant och inte att utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, ska placeras i lämplig inkvartering och få tillräckligt med mat, tillgång till sjukvård och möjlighet att utöva sin religion.

b)

Varje överförd person ska omgående få sitt ärende prövat av en domare eller annan tjänsteman som enligt lag är bemyndigad att utöva dömande makt, vilken utan dröjsmål ska fastställa huruvida kvarhållandet är lagligt och som ska besluta att personen ska frigivas om kvarhållandet inte är lagligt.

c)

Varje överförd person ska ha rätt till rättegång inom rimlig tid eller till frigivning.

d)

När det gäller att fastställa en brottsanklagelse mot en överförd person ska denne ha rätt till en rättvis och offentlig prövning av en behörig, oberoende och opartisk lagenligt inrättad domstol.

e)

Varje överförd person som blivit anklagad för brott ska betraktas som oskyldig till dess att dennes skuld lagligen fastställts.

f)

När det gäller att fastställa en brottsanklagelse mot en överförd person ska denne utan åtskillnad ha rätt till följande minimigarantier:

1.

Att omgående och i detalj på ett språk som personen förstår bli underrättad om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom eller henne.

2.

Att få tillräckligt med tid och resurser för att förbereda sitt försvar och att få meddela sig med ett juridiskt ombud som personen själv utsett.

3.

Att få sin sak prövad utan onödigt dröjsmål.

4

Att få sin sak prövad i sin närvaro och att försvara sig personligen eller genom ett juridiskt ombud som personen själv utsett; om personen inte har något juridiskt ombud, att bli underrättad om sin rätt till sådant samt att i varje mål där rättvisans intresse så kräver få sig tilldelat rättsligt bistånd, vilket ska vara kostnadsfritt om personen inte har tillräckliga medel att betala för detta.

5.

Att granska eller, få granskade, alla bevis mot honom eller henne, inklusive edliga intyg från vittnen som genomförde gripandet, och att utverka att vittnen till dennes förmån är närvarande och förhörs på samma villkor som vittnen mot honom eller henne.

6.

Att kostnadsfritt få bistånd av tolk om personen inte förstår eller talar det språk som används vid domstolen.

7.

Att inte tvingas att vittna mot sig själv eller att bekänna sig skyldig.

g)

Varje överförd person som döms för ett brott ska ha rätt att få sin fällande dom och påföljd prövad av eller överklagad till en högre domstol i enlighet med Kenyas lagstiftning.

h)

Kenya ska inte överföra en överförd person till någon annan stat för utredning eller åtal utan att Eunavfor i förväg skriftligen har samtyckt till detta.

4.   Dödsstraff

Ingen överförd person ska kunna dömas till döden. Kenya ska, i enlighet med tillämplig lagstiftning, vidta åtgärder för att säkerställa att varje dödsdom omvandlas till ett fängelsestraff.

5.   Register och underrättelser

a)

Varje överföring ska registreras i en lämplig handling som undertecknats av en företrädare för Eunavfor och en företrädare för de behöriga kenyanska brottsbekämpande myndigheterna.

b)

Eunavfor kommer att till Kenya lämna över register över kvarhållanden när det gäller alla överförda personer. Dessa register kommer att så långt det är möjligt visa den överförda personens fysiska tillstånd under tiden i häktet, vid överförandet till de kenyanska myndigheterna, skälet till att han eller hon kvarhållits, tidpunkten och platsen för kvarhållandet och alla beslut som fattas i samband med dennes kvarhållande.

c)

Kenya har ansvar för att korrekt redovisa alla överförda personer, inbegripet men inte begränsat till att hålla register över eventuell konfiskerad egendom, personens fysiska tillstånd, platsen för kvarhållandet, eventuella anklagelser mot personen och alla betydande beslut som fattats under dennes kvarhållande eller rättegång.

d)

Dessa register kommer att hållas tillgängliga för EU och Eunavfor på skriftlig begäran till Kenyas utrikesministerium.

e)

Dessutom ska Kenya meddela Eunavfor om platsen för kvarhållandet för alla personer som överförts enligt denna skriftväxling, all försämring av deras fysiska tillstånd och alla påståenden om dålig behandling. Företrädare för EU och Eunavfor ska ha tillgång till alla personer som överförts enligt denna skriftväxling så länge som dessa hålls i förvar och ska ha rätt att förhöra dem.

f)

Nationella och internationella humanitära organisationer ska på egen begäran få tillstånd att besöka personer som överförts enligt denna skriftväxling.

g)

För att säkerställa att Eunavfor snabbt kan bistå Kenya med att ställa upp med vittnen från Eunavfor och lägga fram relevanta bevis, ska Kenya till Eunavfor meddela sin avsikt att inleda ett brottsmålsförfarande mot eventuella överförda personer och tidsplan för att lägga fram bevis och avlägga vittnesmål.

6.   Bistånd från Eunavfor

a)

Eunavfor kommer att inom ramen för sina medel och resurser lämna allt bistånd till Kenya med avseende på utredning och lagförning av överlämnade personer.

b)

Eunavfor kommer särskilt att

1.

lämna över register över kvarhållanden, uppställt i enlighet med punkt 5 b i denna skriftväxling,

2.

behandla alla bevis i enlighet med kraven från Kenyas berörda myndigheter enligt överenskommelsen i de genomförandearrangemang som beskrivs i punkt 9,

3.

sträva efter att få fram vittnesmål eller intyg från Eunavfor-personal som är inblandad i alla händelser som har samband med personer som överförts enligt denna skriftväxling,

4.

överlämna all relevant konfiskerad egendom i Eunavfors besittning.

7.   Förhållande till andra rättigheter för överförda personer

Ingenting i denna skriftväxling är avsett att avvika eller kan tolkas som avvikelser från alla rättigheter som en överförd person kan ha enligt tillämplig nationell eller internationell rätt.

8.   Kontakter och tvister

a)

Alla frågor i samband med tillämpningen av dessa bestämmelser ska behandlas gemensamt av Kenyas och Europeiska unionens behöriga myndigheter.

b)

Om tidigare avgöranden saknas, ska tvister som gäller tolkning eller tillämpning av dessa bestämmelser avgöras enbart på diplomatisk väg mellan Kenyas och Europeiska unionens företrädare.

9.   Arrangemang för genomförandet

a)

För genomförandet av dessa bestämmelser kan operativa, administrativa och tekniska frågor komma att bli föremål för särskilda genomförandearrangemang som ska godkännas mellan behöriga kenyanska myndigheter å ena sidan och de behöriga EU-myndigheterna och de behöriga myndigheterna i de sändande staterna å den andra.

b)

Genomförandearrangemang kan bland annat omfatta följande:

1.

Fastställande av Kenyas behöriga brottsbekämpande myndigheter till vilka Eunavfor kan överföra personer.

2.

Anläggningar där överförda personer kan hållas i förvar.

3.

Hantering av dokument, inbegripet sådana som rör insamling av bevis, som kommer att lämnas över till Kenyas behöriga brottsbekämpande myndigheter vid överförandet av en person.

4.

Kontaktpunkter för anmälningar.

5.

Formulär som ska användas för överföranden.

6.

Tillhandahållande av tekniskt stöd, expertis, utbildning och annat bistånd på begäran av Kenya i syfte att uppnå syftena i denna skriftväxling.

Nairobi den 6 mars 2009

Härmed bekräftas att jag mottagit Ert brev daterat den 6 mars 2009 och bilagan till detta om villkoren för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd och som kvarhålls av den av EU-ledda marina styrkan (Eunavfor), och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring, med följande lydelse:

”Med hänvisning till mitt brev daterat den 14 november 2008 och Ert brev daterat den 5 december 2008 bekräftar jag härmed Europeiska unionens avsikt att med Kenyas regering ingå en skriftväxling i syfte att fastställa villkoren för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd och som kvarhålls av den av EU-ledda marina styrkan (Eunavfor), och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring.

Denna skriftväxling ingås inom ramen för Europeiska unionens råds gemensamma åtgärd 2008/851/Gusp av den 10 november 2008 om Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (operation Atalanta).

Vidare påverkar denna skriftväxling inte deltagarnas rättigheter och skyldigheter enligt internationella avtal och andra instrument om inrättande av internationella domstolar och relevant inhemsk lagstiftning och ingås med fullständig respekt för

Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) och efterkommande resolutioner,

FN:s havsrättskonvention från 1982, i synnerhet artiklarna 100–107,

internationell människorättslagstiftning, inbegripet 1966 års internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och 1984 års konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

I enlighet därmed föreslår jag härmed, enligt bilagan till detta brev, bestämmelser om fastställande av villkoren för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd och som kvarhålls av Eunavfor, och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring.

Jag vore tacksam om Ni, på den kenyanska regeringens vägnar, kunde bekräfta Ert godtagande av dessa bestämmelser.

Detta instrument kommer att tillämpas provisoriskt från och med det datum som det undertecknas och kommer att träda i kraft när var och en av deltagarna har slutfört sina interna förfaranden. Detta instrument kommer att fortsätta att ha verkan sex månader efter det att endera deltagaren har lämnat övriga signatärer skriftligt meddelande om ett beslut att avsluta instrumentet. Detta instrument kan ändras genom ömsesidig överenskommelse mellan signatärerna. Avslutandet av detta instrument kommer inte att påverka eventuella förmåner eller skyldigheter som uppkommer av tillämpningen av detta instrument före sådant avslutande, inbegripet förmåner för överförda personer så länge som de kvarhålls eller åtalas i Kenya.

Efter avslutandet av operationen, enligt definition i bilagan till detta brev, får Eunavfors samtliga förmåner, enligt definition i bilagan, under detta instrument utövas av varje person eller entitet som utsetts av den stat som innehar ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Den utsedd personen eller entiteten kan vara en diplomatisk eller konsulär tjänsteman för den staten som är ackrediterad till Kenya. Efter det att operationen avslutats kommer alla meddelanden som Eunavfor skulle ha fått enligt detta instrument att i stället gå till den stat som innehar ordförandeskapet för Europeiska unionens råd.

BILAGA

BESTÄMMELSER OM VILLKOREN FÖR ATT ÖVERFÖRA MISSTÄNKTA PIRATER SAMT BESLAGTAGEN EGENDOM FRÅN DEN EU-LEDDA MARINA STYRKAN TILL REPUBLIKEN KENYA

1.   Definitioner

I denna skriftväxling avses med

a)   EU-ledd marin styrka (Eunavfor): EU:s militära högkvarter och nationella kontingenter som bidrar till EU-insatsen Atalanta, deras fartyg, luftfartyg, utrustning och tillgångar,

b)   insats: förberedelse, inrättande, genomförande och understödjande av det militära uppdrag som inrättas genom rådets gemensamma åtgärd 2008/851/Gusp och/eller dess efterföljare,

c)   EU-insatsens befälhavare: befälhavaren för insatsen,

d)   EU-styrkans befälhavare: EU-befälhavaren i insatsområdet enligt definitionen i artikel 1.2 i rådets gemensamma åtgärd 2008/851/Gusp,

e)   nationella kontingenter: enheter och fartyg som tillhör Europeiska unionens medlemsstater och andra stater som deltar i insatsen,

f)   sändande stat: en stat som tillhandahåller en nationell kontingent till Eunavfor,

g)   piratdåd: piratdåd enligt definitionen i artikel 101 i Förenta nationernas havsrättskonvention,

h)   överförd person: varje person som misstänks ha för avsikt att begå, begår eller har begått piratdåd och som överförs av Eunavfor till Kenya i enlighet med denna skriftväxling.

2.   Allmänna principer

a)

Kenya ska på Eunavfors begäran samtycka till överföring av personer som kvarhållits av Eunavfor i samband med piratdåd samt egendom som i detta sammanhang har beslagtagits av Eunavfor och till att överlämna personerna och egendomen i fråga till sina behöriga myndigheter för utredning och åtal.

b)

När Eunavfor vidtar åtgärder i enlighet med denna skriftväxling ska Eunavfor överföra personer eller egendom endast till behöriga kenyanska brottsbekämpande myndigheter.

c)

Signatärerna bekräftar att de, både före och efter överföringen, ska behandla personer som överförs i enlighet med denna skriftväxling på ett humant sätt och i enlighet med internationella förpliktelser i fråga om mänskliga rättigheter, inklusive förbudet mot tortyr och grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning och förbudet mot godtyckligt kvarhållande samt i enlighet med kravet om en rättvis rättegång.

3.   Behandling, åtal och rättegång när det gäller överförda personer

a)

Alla överförda personer ska behandlas humant och inte att utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, ska placeras i lämplig inkvartering och få tillräckligt med mat, tillgång till sjukvård och möjlighet att utöva sin religion.

b)

Varje överförd person ska omgående få sitt ärende prövat av en domare eller annan tjänsteman som enligt lag är bemyndigad att utöva dömande makt, vilken utan dröjsmål ska fastställa huruvida kvarhållandet är lagligt och som ska besluta att personen ska frigivas om kvarhållandet inte är lagligt.

c)

Varje överförd person ska ha rätt till rättegång inom rimlig tid eller till frigivning.

d)

När det gäller att fastställa en brottsanklagelse mot en överförd person ska denne ha rätt till en rättvis och offentlig prövning av en behörig, oberoende och opartisk lagenligt inrättad domstol.

e)

Varje överförd person som blivit anklagad för brott ska betraktas som oskyldig till dess att dennes skuld lagligen fastställts.

f)

När det gäller att fastställa en brottsanklagelse mot en överförd person ska denne utan åtskillnad ha rätt till följande minimigarantier:

1.

Att omgående och i detalj på ett språk som personen förstår bli underrättad om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom eller henne.

2.

Att få tillräckligt med tid och resurser för att förbereda sitt försvar och att få meddela sig med ett juridiskt ombud som personen själv utsett.

3.

Att få sin sak prövad utan onödigt dröjsmål.

4

Att få sin sak prövad i sin närvaro och att försvara sig personligen eller genom ett juridiskt ombud som personen själv utsett; om personen inte har något juridiskt ombud, att bli underrättad om sin rätt till sådant samt att i varje mål där rättvisans intresse så kräver få sig tilldelat rättsligt bistånd, vilket ska vara kostnadsfritt om personen inte har tillräckliga medel att betala för detta.

5.

Att granska eller, få granskade, alla bevis mot honom eller henne, inklusive edliga intyg från vittnen som genomförde gripandet, och att utverka att vittnen till dennes förmån är närvarande och förhörs på samma villkor som vittnen mot honom eller henne.

6.

Att kostnadsfritt få bistånd av tolk om personen inte förstår eller talar det språk som används vid domstolen.

7.

Att inte tvingas att vittna mot sig själv eller att bekänna sig skyldig.

g)

Varje överförd person som döms för ett brott ska ha rätt att få sin fällande dom och påföljd prövad av eller överklagad till en högre domstol i enlighet med Kenyas lagstiftning.

h)

Kenya ska inte överföra en överförd person till någon annan stat för utredning eller åtal utan att Eunavfor i förväg skriftligen har samtyckt till detta.

4.   Dödsstraff

Ingen överförd person ska kunna dömas till döden. Kenya ska, i enlighet med tillämplig lagstiftning, vidta åtgärder för att säkerställa att varje dödsdom omvandlas till ett fängelsestraff.

5.   Register och underrättelser

a)

Varje överföring ska registreras i en lämplig handling som undertecknats av en företrädare för Eunavfor och en företrädare för de behöriga kenyanska brottsbekämpande myndigheterna.

b)

Eunavfor kommer att till Kenya lämna över register över kvarhållanden när det gäller alla överförda personer. Dessa register kommer att så långt det är möjligt visa den överförda personens fysiska tillstånd under tiden i häktet, vid överförandet till de kenyanska myndigheterna, skälet till att han eller hon kvarhållits, tidpunkten och platsen för kvarhållandet och alla beslut som fattas i samband med dennes kvarhållande.

c)

Kenya har ansvar för att korrekt redovisa alla överförda personer, inbegripet men inte begränsat till att hålla register över eventuell konfiskerad egendom, personens fysiska tillstånd, platsen för kvarhållandet, eventuella anklagelser mot personen och alla betydande beslut som fattats under dennes kvarhållande eller rättegång.

d)

Dessa register kommer att hållas tillgängliga för EU och Eunavfor på skriftlig begäran till Kenyas utrikesministerium.

e)

Dessutom ska Kenya meddela Eunavfor om platsen för kvarhållandet för alla personer som överförts enligt denna skriftväxling, all försämring av deras fysiska tillstånd och alla påståenden om dålig behandling. Företrädare för EU och Eunavfor ska ha tillgång till alla personer som överförts enligt denna skriftväxling så länge som dessa hålls i förvar och ska ha rätt att förhöra dem.

f)

Nationella och internationella humanitära organisationer ska på egen begäran få tillstånd att besöka personer som överförts enligt denna skriftväxling.

g)

För att säkerställa att Eunavfor snabbt kan bistå Kenya med att ställa upp med vittnen från Eunavfor och lägga fram relevanta bevis, ska Kenya till Eunavfor meddela sin avsikt att inleda ett brottsmålsförfarande mot eventuella överförda personer och tidsplan för att lägga fram bevis och avlägga vittnesmål.

6.   Bistånd från Eunavfor

a)

Eunavfor kommer att inom ramen för sina medel och resurser lämna allt bistånd till Kenya med avseende på utredning och lagförning av överlämnade personer.

b)

Eunavfor kommer särskilt att

1.

lämna över register över kvarhållanden, uppställt i enlighet med punkt 5 b i denna skriftväxling,

2.

behandla alla bevis i enlighet med kraven från Kenyas berörda myndigheter enligt överenskommelsen i de genomförandearrangemang som beskrivs i punkt 9,

3.

sträva efter att få fram vittnesmål eller intyg från Eunavfor-personal som är inblandad i alla händelser som har samband med personer som överförts enligt denna skriftväxling,

4.

överlämna all relevant konfiskerad egendom i Eunavfors besittning.

7.   Förhållande till andra rättigheter för överförda personer

Ingenting i denna skriftväxling är avsett att avvika eller kan tolkas som avvikelser från alla rättigheter som en överförd person kan ha enligt tillämplig nationell eller internationell rätt.

8.   Kontakter och tvister

a)

Alla frågor i samband med tillämpningen av dessa bestämmelser ska behandlas gemensamt av Kenyas och Europeiska unionens behöriga myndigheter.

b)

Om tidigare avgöranden saknas, ska tvister som gäller tolkning eller tillämpning av dessa bestämmelser avgöras enbart på diplomatisk väg mellan Kenyas och Europeiska unionens företrädare.

9.   Arrangemang för genomförandet

a)

För genomförandet av dessa bestämmelser kan operativa, administrativa och tekniska frågor komma att bli föremål för särskilda genomförandearrangemang som ska godkännas mellan behöriga kenyanska myndigheter å ena sidan och de behöriga EU-myndigheterna och de behöriga myndigheterna i de sändande staterna å den andra.

b)

Genomförandearrangemang kan bland annat omfatta följande:

1.

Fastställande av Kenyas behöriga brottsbekämpande myndigheter till vilka Eunavfor kan överföra personer.

2.

Anläggningar där överförda personer kan hållas i förvar.

3.

Hantering av dokument, inbegripet sådana som rör insamling av bevis, som kommer att lämnas över till Kenyas behöriga brottsbekämpande myndigheter vid överförandet av en person.

4.

Kontaktpunkter för anmälningar.

5.

Formulär som ska användas för överföranden.

6.

Tillhandahållande av tekniskt stöd, expertis, utbildning och annat bistånd på begäran av Kenya i syfte att uppnå syftena i denna skriftväxling.

Jag bekräftar, på Republiken Kenyas regerings vägnar, att innehållet i ert brev och dess bilaga är godtagbart för Republiken Kenyas regering. Som framgår av ert brev, kommer detta instrument att träda i kraft provisoriskt från och med det datum som brevet undertecknas och kommer att träda i kraft när var och en av deltagarna har slutfört sina interna förfaranden.

Med vänlig hälsning

För Republiken Kenyas regering


25.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/60


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2009/294/GUSP

av den 23 mars 2009

om ändring av gemensam åtgärd 2008/736/Gusp om Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien, EUMM Georgia

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 september 2008 antog rådet gemensam åtgärd 2008/736/Gusp om Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien, EUMM Georgia (1), med ett finansiellt referensbelopp på 31 000 000 EUR.

(2)

Den 25 september 2008 antog rådet gemensam åtgärd 2008/759/Gusp om ändring av gemensam åtgärd 2008/736/Gusp om Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien, EUMM Georgia (2), för att öka det finansiella referensbeloppet till 35 000 000 EUR.

(3)

Det finansiella referensbeloppet för EUMM Georgia bör, med verkan från och med den 1 februari 2009, höjas ytterligare för att beakta uppdragets ytterligare operativa behov.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 14.1 i gemensam åtgärd 2008/736/Gusp ska ersättas med följande:

”1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för uppdraget ska vara 37 100 000 EUR.”

Artikel 2

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Den ska tillämpas från och med den 1 februari 2009.

Artikel 3

Denna gemensamma åtgärd ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 23 mars 2009.

På rådets vägnar

P. GANDALOVIČ

Ordförande


(1)  EUT L 248, 17.9.2008, s. 26.

(2)  EUT L 259, 27.9.2008, s. 15.