ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 76

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
24 mars 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 243/2009 av den 23 mars 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 244/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller ekodesignkrav för rundstrålande lampor för hushållsbruk ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG ( 1 )

17

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2009/288/Gusp

 

*

Beslut Atalanta/1/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 17 mars 2009 om utnämning av befälhavaren över Europeiska unionens styrka för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta)

45

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

24.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 76/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 243/2009

av den 23 mars 2009

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

82,5

JO

64,0

MA

70,2

TN

134,4

TR

93,0

ZZ

88,8

0707 00 05

MA

69,5

TR

132,1

ZZ

100,8

0709 90 70

MA

63,8

TR

120,0

ZZ

91,9

0709 90 80

EG

66,1

ZZ

66,1

0805 10 20

EG

45,2

IL

60,1

MA

50,2

TN

50,3

TR

66,2

ZZ

54,4

0805 50 10

TR

55,7

ZZ

55,7

0808 10 80

AR

89,3

BR

65,3

CA

110,4

CL

76,9

CN

73,8

MK

21,2

US

112,9

UY

68,9

ZA

74,1

ZZ

77,0

0808 20 50

AR

76,0

CL

108,3

CN

66,7

ZA

90,9

ZZ

85,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


24.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 76/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 244/2009

av den 18 mars 2009

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller ekodesignkrav för rundstrålande lampor för hushållsbruk

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG (1), särskilt artikel 15.1,

efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2005/32/EG ska kommissionen fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter som står för betydande försäljnings- och handelsvolymer, har betydande miljöpåverkan och har en betydande potential för förbättring när det gäller miljöpåverkan utan att det medför orimliga kostnader.

(2)

Enligt artikel 16.2 första strecksatsen i direktiv 2005/32/EG ska kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 19.3 och kriterierna i artikel 15.2 och efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign på lämpligt sätt införa en genomförandeåtgärd för belysningsprodukter för hushållen.

(3)

Kommissionen har gjort en förberedande studie med en analys av de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av belysningsprodukter som normalt används i hushåll. Studien har genomförts tillsammans med berörda parter i gemenskapen och tredjeländer, och resultaten finns allmänt tillgängliga på kommissionens webbplats Europa.

(4)

Obligatoriska krav på ekodesign gäller för produkter som placeras på marknaden oavsett var de installeras eller används, och därför kan kraven inte vara beroende av den tillämpning där produkten används (t.ex. för belysning i hushåll).

(5)

Produkter som omfattas av denna förordning är designade i huvudsak för fullständig eller delvis belysning av rum i privatbostäder genom att ersätta eller komplettera naturligt ljus med artificiellt ljus för att förbättra synförhållandena i rummet. Speciallampor som är designade i huvudsak för andra typer av användningar (t.ex. i trafikljus, som terrariebelysning eller för hushållsapparater) och som tydligt beskrivs som sådana i den åtföljande produktinformationen omfattas inte av de krav på ekodesign som anges i denna förordning.

(6)

Ny teknik på marknaden, som t.ex. lysdioder, omfattas av denna förordning.

(7)

De miljöaspekter av de produkter som omfattas som betraktas som väsentliga för denna förordnings syften är energi i användningsfasen samt kvicksilverinnehåll och kvicksilverutsläpp.

(8)

Gemenskapens årliga elförbrukning relaterad till produkter som omfattas av denna förordning har uppskattats till 112 TWh år 2007, vilket motsvarar 45 Mt CO2-utsläpp. Om inga åtgärder vidtas kommer förbrukningen enligt prognosen att öka till 135 TWh år 2020. Enligt de förberedande studierna kan elförbrukningen hos produkter som omfattas av denna förordning reduceras betydligt.

(9)

Den mängd kvicksilver som avges under lampornas olika livscykelstadier, inklusive från elproduktionen under användningsfasen och från de 80 % av alla lysrörslampor som innehåller kvicksilver som man räknar med inte återvinns när de är uttjänta, uppskattades 2007 till 2,9 ton utifrån installerade lampor. Utan särskilda åtgärder kommer kvicksilverutsläppen från installerade lampor enligt prognosen att öka till 3,1 ton 2020, samtidigt som det har visats att utsläppen kan minskas avsevärt.

Även om kvicksilverinnehållet i lysrörslampor betraktas som en viktig miljöfråga är det lämpligt att det regleras genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (2).

Krav på energieffektivitet för lampor som omfattas av denna förordning leder till att det totala kvicksilverutsläppet minskar.

(10)

Artikel 10.1 d i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) (3) bör genomföras fullt ut för att säkerställa att de potentiella riskerna för människor och miljön minimeras när lysrörslampor går sönder eller blir uttjänta.

(11)

Förbättring av elförbrukningen hos produkter som omfattas av denna förordning bör nås med hjälp av befintliga kostnadseffektiva tekniker som inte är patent- eller på annat sätt skyddade och som leder till en minskning av de kombinerade utgifterna för anskaffning och drift av utrustningen.

(12)

När kraven på ekodesign för produkter som omfattas av denna förordning fastställs bör syftet vara att förbättra de berörda produkternas miljöprestanda, bidra till den inre marknadens funktion och bidra till gemenskapens mål att minska energiförbrukningen med 20 % fram till 2020 jämfört med prognosen för energiförbrukningen det året om inga åtgärder genomförs.

(13)

Denna förordning bör leda till ökat inträde på marknaden av energieffektiva produkter som omfattas av förordningen, med energibesparingar som kan uppskattas till 39 TWh år 2020 jämfört med prognosen för energiförbrukningen det året om inga ekodesignåtgärder genomförs.

(14)

Kraven på ekodesign bör inte påverka funktionaliteten ur användarens perspektiv och bör inte inverka negativt på hälsa, säkerhet eller miljö. Särskilt gäller att fördelarna med minskad elförbrukning under användningsfasen bör vara större än eventuell extra miljöpåverkan vid tillverkning av de produkter som omfattas av denna förordning.

(15)

Krav på ekodesign som träder i kraft i faser bör ge tillverkarna tillräckligt med tid att på lämpligt sätt förnya utformningen av de produkter som omfattas av denna förordning. Faserna bör planeras enligt en sådan tidtabell att funktionaliteten hos utrustning på marknaden inte påverkas negativt och att kostnadsverkningarna för slutanvändare och tillverkare (särskilt små och medelstora företag) beaktas, samtidigt som man bör se till att målen enligt denna förordning nås så snabbt som möjligt.

(16)

Relevanta produktparametrar bör mätas med beaktande av allmänt erkända mätmetoder på modern teknisk nivå. Tillverkarna kan tillämpa de harmoniserade standarder som har fastställts enligt artikel 10 i direktiv 2005/32/EG så snart dessa görs tillgängliga och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(17)

Enlig artikel 8 i direktiv 2005/32/EG bör denna förordning ange tillämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

(18)

För att underlätta överensstämmelsekontrollerna bör tillverkarna tillhandahålla information i form av den tekniska dokumentation som avses i bilagorna V och VI till direktiv 2005/32/EG i den utsträckning informationen gäller de krav som fastställs i denna förordning.

(19)

Utöver de rättsligt bindande kraven bör definitionen av vägledande riktmärken för bästa tillgängliga teknik för produkter som omfattas av denna förordning bidra till att säkerställa att informationen är brett tillgänglig och enkel att nå. Detta kan ytterligare underlätta införandet av bästa designtekniker avsedda att förbättra miljöprestanda under hela livscykeln för de produkter som omfattas av denna förordning.

(20)

Vid en granskning av denna åtgärd bör särskild hänsyn tas till utvecklingen av försäljningen av speciallampor för att kontrollera att dessa inte används för allmänna belysningsändamål, till utvecklingen av nya tekniker, t.ex. lysdioder, och till möjligheten att fastställa energieffektivitetskrav på klass A-nivå enligt definitionen i kommissionens direktiv 98/11/EG av den 27 januari 1998 om genomförande av rådets direktiv 92/75/EEG vad gäller energimärkning av lampor för hushållsbruk (4).

(21)

Kraven i denna förordning innebär att halogenlampor med G9- och R7-sockel får vara kvar på marknaden under en begränsad tid, eftersom det befintliga lamplagret måste förbrukas för att undvika onödiga kostnader för konsumenterna och för att tillverkarna ska få tid att utveckla lampor för effektivare belysningsteknik.

(22)

De åtgärder som fastställs i denna förordning är i överensstämmelse med yttrandet från den kommitté som har inrättats enligt artikel 19.1 i direktiv 2005/32/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Denna förordning fastställer krav på ekodesign för placering på marknaden av oriktade lampor för hushållsbruk, inklusive när lamporna marknadsförs för annat än hushållsbruk eller ingår i andra produkter. Den fastställer även kraven på produktinformation för speciallampor.

De krav som fastställs i denna förordning gäller inte för följande lampor för hushållsbruk och speciallampor:

a)

lampor med följande kromaticitetskoordinater x och y:

x < 0,200 eller x > 0,600

y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2800 eller

y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1000,

b)

lampor med riktat ljus,

c)

lampor med ett ljusflöde under 60 lumen eller över 12 000 lumen,

d)

lampor där

strålningen inom området 250–400 nm utgör 6 % eller mer av den totala strålningen inom området 250–780 nm,

strålningens toppvärde ligger i intervallet 315–400 nm (UVA) eller 280–315 nm (UVB),

e)

lysrör utan inbyggt förkopplingsdon,

f)

högtryckslampor,

g)

glödlampor med E14/E27/B22/B15-sockel med en spänning som motsvarar eller understiger 60 volt och som inte har inbyggd transformator i faserna 1–5 enligt artikel 3.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller definitionerna enligt direktiv 2005/32/EG. Dessutom gäller följande definitioner:

1.   Belysning av bostäder: fullständig eller delvis belysning av rum i privatbostäder genom att ersätta eller komplettera naturligt ljus med artificiellt ljus för att förbättra synförhållandena i rummet.

2.   ljuskälla: ljuskälla framställd för att avge optisk strålning, vanligen i det synliga området, inklusive alla extra komponenter som krävs för att tändning, strömförsörjning eller stabil drift av lampan eller för distribution, filtrering eller omvandling av den optiska strålningen, i de fall dessa komponenter inte kan avlägsnas utan att enheten skadas permanent.

3.   ljuskälla för hushållsbruk: lampa avsedd för belysning för hushållsbruk. Speciallampor inkluderas inte.

4.   speciallampa: lampa som inte är avsedd för belysning för hushållsbruk på grund av dess tekniska parametrar eller eftersom den tillhörande produktinformationen anger att den är olämplig för belysning för hushållsbruk.

5.   riktad ljuskälla: en ljuskälla där minst 80 % av ljusflödet ligger inom en fast rymdvinkel π sr (motsvarar en kon med en vinkel på 120°).

6.   rundstrålande ljuskälla: en ljuskälla som inte är riktad.

7.   glödtrådslampa: en lampa i vilken ljus produceras med hjälp av en trådliknande ledare som upphettas till glödpunkten genom att en elektrisk ström passerar genom ledaren. Lampan kan innehålla gaser eller inte som påverkar upphettningen av glödtråden.

8.   glödlampa: en glödtrådslampa i vilken glödtråden fungerar i en lufttom glob eller är omgiven av inert gas.

9.   glöd-halogenlampa: en glödtrådslampa i vilken glödtråden består av wolfram och är omgiven av gas som innehåller halogener eller halogenföreningar. Glöd-halogenlampor levereras med eller utan inbyggd strömförsörjning.

10.   urladdningslampa: en lampa där ljuset produceras direkt eller indirekt genom en elektrisk urladdning i en gas, en metallånga eller en blandning av flera gaser och ångor.

11.   lysrör: urladdningslampor av typen lågtryckskvicksilverlampor i vilka det mesta av ljuset sänds ut av ett eller flera skikt av lyspulver som lyser när det träffas av ultraviolett strålning från urladdningen. Lysrör levereras med eller utan inbyggt förkopplingsdon.

12.   förkopplingsdon: en anordning som är avsedd att begränsa strömmen till en eller flera lampor till önskat värde när donet är kopplat mellan elnätet och en eller flera urladdningslampor. Ett förkopplingsdon kan också ha funktioner för transformering av den matande spänningen, dimning av lampan, korrigering av effektfaktor och, ensamt eller i kombination med ett startdon, tillhandahålla de nödvändiga betingelserna för att tända lampan eller lamporna. Det kan vara inbyggt eller externt.

13.   strömförsörjningsaggregat: en enhet som är utformad för att omvandla inkommande växelström från nätet till likström (DC) eller till växelström med annan spänning (AC).

14.   lysrörslampa: enhet som inte kan demonteras utan att skadas permanent och som är försedd med en lampsockel, ett lysrör och alla ytterligare komponenter som krävs för tändning och stabil drift av lampan.

15.   lysrör utan inbyggt förkopplingsdon: enkel- och dubbelsocklade lysrör som saknar inbyggt förkopplingsdon.

16.   högtryckslampa: elektrisk urladdningslampa där ljusbågen stabiliseras av väggtemperaturen och ger ett energiflöde mot och genom urladdningsrörets vägg som överstiger 3 W per kvadratcentimeter.

17.   lysdiod (LED): en halvledarkomponent med en p-n-övergång som avger optisk strålning när den exciteras av en elektrisk ström.

18.   lysdiodlampa: lampa som innehåller en eller flera lysdioder.

I bilagorna II–IV gäller också definitionerna enligt bilaga I.

Artikel 3

Krav på ekodesign

1.   Rundstrålande lampor för hushållsbruk ska uppfylla de krav på ekodesign som anges i bilaga II.

Varje krav på ekodesign ska gälla enligt följande faser:

 

Första fasen: den 1 september 2009

 

Andra fasen: den 1 september 2010

 

Tredje fasen: den 1 september 2011

 

Fjärde fasen: den 1 september 2012

 

Femte fasen: den 1 september 2013

 

Sjätte fasen: den 1 september 2016

Utom när ett krav ersätts eller specificeras på annat sätt ska det fortsätta gälla vid sidan om de krav som införs i senare faser.

2.   Med början den 1 september 2009:

För speciallampor ska följande information anges klart och tydligt på förpackningen och i alla former av produktinformation som åtföljer lampan när den släpps ut på marknaden:

a)

lampornas avsedda ändamål, och

b)

att de inte lämpar sig för rumsbelysning i bostäder.

I den tekniska dokumentation som sammanställs för överensstämmelsebedömningen enligt artikel 8 i direktiv 2005/32/EG ska de tekniska parametrar listas som i förekommande fall gör lampans utformning specifik för det särskilda ändamål som anges på förpackningen.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

1.   Förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2005/32/EG ska vara intern designkontroll enligt bilaga IV till direktiv 2005/32/EG eller ledningssystemet enligt bilaga V till direktiv 2005/32/EG.

2.   För bedömningen av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2005/32/EG ska den tekniska dokumentationen innehålla en kopia av den produktinformation som ska lämnas i enlighet med del 3 i bilagan II av denna förordning.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

När medlemsstaternas myndigheter genomför marknadsövervakningskontroller enligt artikel 3.2 i direktiv 2005/32/EG ska de använda det kontrollförfarande som beskrivs i bilaga III till den här förordningen i fråga om de krav som anges bilagan II.

Artikel 6

Vägledande riktmärken

De vägledande riktmärken för de produkter och den teknik som har bästa prestanda och som finns på marknaden vid den tidpunkt då denna förordning antas definieras i bilaga IV.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska senast fem år efter det att denna förordning har trätt i kraft se över den med beaktande av den tekniska utvecklingen och lägga fram resultatet av denna översyn inför samrådsforumet.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Andris PIEBALGS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 191, 22.7.2005, s. 29.

(2)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 19.

(3)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 24.

(4)  EGT L 71, 10.3.1998, s. 1.


BILAGA I

Tekniska parametrar och definitioner gällande för bilagorna II–IV

1.   TEKNISKA PARAMETRAR FÖR KRAV PÅ EKODESIGN

När det gäller överensstämmelse och kontroll av att kraven i denna förordning uppfylls ska parametrarna nedan fastställas med tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätningsförfaranden med hänsyn till allmänt godtagna metoder på modern teknisk nivå.

a)   Ljuskällans effektivitet (ηlamp): kvoten mellan det ljusflöde som utgår från en ljuskälla (Ф) och den effekt som källan förbrukar (Plamp): ηlamp = Ф / Plamp (enhet: lm/W). Effekt som förbrukas av tilläggsutrustning såsom förkopplingsdon räknas inte in i källans effektförbrukning.

b)   Ljusflödesbibehållningsfaktor (LLMF): kvoten mellan ljusflödet från lampan vid en given tidpunkt under lampans livslängd och det ursprungliga (100 timmar) ljusflödet (nyvärdet).

c)   Lamplivslängdsfaktor (LSF): andelen lampor som fortsätter lysa vid en given tidpunkt under definierade förhållanden och definierad tändcykel.

d)   Ljuskällans livslängd: den driftstid efter vilken den andel lampor som fortsätter lysa motsvarar lampans lamplivslängdsfaktor under definierade förhållanden och definierad tändcykel.

e)   Kromaticitet: en egenskap hos en färgstimulus definierad av dess kromaticitetskoordinater eller av den sammansatta effekten av dess dominerande eller komplementära våglängd och renhet.

f)   Ljusflöde (Φ): en storhet som härleds från strålningsflödet (strålningseffekten) genom att man utvärderar strålningen enligt det mänskliga ögats spektralkänslighet, mätt efter 100 timmars brinntid.

g)   Korrelerad färgtemperatur (Tc, måttenhet K): temperaturen hos en svartkroppsstrålare (en kropp vars utstrålning ges av Plancks strålningslag) vars uppfattade färg ligger närmast färgen hos en given stimulus vid samma ljushet och under specifika betraktelseförhållanden.

h)   Färgåtergivning (Ra): en ljuskällas effekt på hur ett föremåls färg uppfattas genom medveten eller omedveten jämförelse med hur färgen uppfattas under en referensljuskälla.

i)   Specifik UV-strålningseffekt: den effektiva styrkan hos en lampas UV-strålning i förhållande till spektralkorrelationsfaktorerna och lampans ljusflöde (enhet: mW/klm).

j)   Ljuskällans starttid: den tid efter det att spänningen har slagits på som krävs innan lampan är helt tänd och förblir tänd.

k)   Ljuskällans upptändningstid: den tid efter tändning som krävs innan lampan avger en definierad andel av sitt stabiliserade ljusflöde.

l)   Effektfaktor: kvoten mellan den aktiva effektens absolutvärde och den skenbara effekten vid periodiska förhållanden.

m)   Luminans: den ljusmängd per enhet skenbar yta som avges eller reflekteras av en viss yta inom en given rymdvinkel (enhet: cd/m2).

n)   Lampans kvicksilverinnehåll: mängden kvicksilver som finns i lampan, mätt enligt bilagan till kommissionens beslut 2002/747/EG (1)

2.   DEFINITIONER

a)   Märkvärde: ett storhetsvärde för en egenskap som fastställs för en produkt vid angivna driftsförhållanden. Om inget annat anges är alla krav uttryckta som märkvärden.

b)   Nominellt värde: ett storhetsvärde som används för att beteckna och identifiera en produkt.

c)   Yttre skyddshölje: ett andra yttre lamphölje som inte behövs för ljusproduktionen, t.ex. en yttre skyddskolv för att hindra att kvicksilver och glas kommer ut i omgivningen om lampan går sönder, eller för att skydda mot ultraviolett strålning eller fungera som ljusspridare.

d)   Klar lampa: en lampa (utom lysrörslampor) med en luminans över 25 000 cd/m2 för lampor med ett ljusflöde under 2 000 lm och över 100 000 cd/m2 för lampor med ett större ljusflöde, utrustad endast med genomskinliga ytterskal i vilka den glödtråd, den lysdiod eller det urladdningsrör som producerar ljus syns tydligt.

e)   Matt lampa: en lampa som inte uppfyller de specifikationer som anges ovan i punkt d, inklusive lysrörslampor.

f)   Tändcykel: en sekvens med tändning och släckning av lampan med definierade intervall.

g)   Tidiga bortfall: när en lampa är uttjänt efter en driftsperiod som är kortare än det märkvärde för livslängden som anges i den tekniska dokumentationen.

h)   Lampsockel: den del av lampan som ger kontakt till eltillförseln genom en fattning eller lamphållare, och som i vanliga fall även tjänar till att hålla fast lampan i fattningen.

i)   Lamphållare eller fattning: en anordning som håller lampan på plats, vanligen genom att lampsockeln förs in i hållaren; i dessa fall fungerar den även som anslutning mellan lampan och eltillförseln.


(1)  EGT L 242, 10.9.2002, s. 44.


BILAGA II

Krav på ekodesign för rundstrålande lampor för hushållsbruk

1.   KRAV PÅ LAMPEFFEKT

Glödlampor med S14-, S15- eller S19-sockel ska vara undantagna från effektkraven för faserna 1–4 enligt definitionen i artikel 3 i denna förordning men inte från kraven för faserna 5 och 6.

Den maximala märkeffekten (Pmax) för ett givet märkvärde för ljusflödet (Φ) anges i tabell 1.

Undantagen från dessa krav förtecknas i tabell 2 och korrektionsfaktorer för maximal märkeffekt anges i tabell 3.

Tabell 1

Tillämpningsdatum

Maximal märkeffekt (Pmax) för ett givet märkvärde för ljusflödet (Φ) (W)

Klara lampor

Matta lampor

Faserna 1–5

0,8 * (0,88√Ф+0,049Ф)

0,24√Ф+0,0103Ф

Fas 6

0,6 * (0,88√Ф+0,049Ф)

0,24√Ф+0,0103Ф


Tabell 2

Undantag

Undantagets omfattning

Maximal märkeffekt (W)

Klara lampor 60 lm ≤ Φ ≤ 950 lm i fas 1

Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Klara lampor 60 lm ≤ Φ ≤ 725 lm i fas 2

Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Klara lampor 60 lm ≤ Φ ≤ 450 lm i fas 3

Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Klara lampor med G9- eller R7s-sockel i fas 6

Pmax = 0,8 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Korrigeringsfaktorerna i tabell 3 är i förekommande fall kumulativa och även tillämpliga på produkter som omfattas av undantagen i tabell 2.

Tabell 3

Korrigeringsfaktorer

Korrigeringens omfattning

Maximal märkeffekt (W)

glödtrådslampa som kräver extern strömförsörjning

Pmax/1,06

urladdningslampa med GX53-sockel

Pmax/0,75

matt lampa med färgåtergivningsindex ≥ 90 och P ≤ 0,5 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Pmax/0,85

urladdningslampa med färgåtergivningsindex ≥ 90 och Tc ≥ 5 000 K

Pmax/0,76

matt lampa med ett andra yttre skyddshölje och P ≤ 0,5 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Pmax/0,95

lysdiodlampa som kräver extern strömförsörjning

Pmax/1,1

2.   KRAV PÅ LAMPANS FUNKTION

Funktionskraven för lampor anges i tabell 4 för lysrörslampor och i tabell 5 för andra lampor än lysrörslampor och lysdiodlampor (LED).

Om märkvärdet för lampans livslängd överstiger 2 000 timmar gäller kraven för parametrarna ”märkvärde för lampans livslängd”, ”lamplivslängdsfaktor” och ”ljusflödesbibehållning” i tabellerna 4 och 5 först från och med fas 2.

I syfte att testa hur många gånger lampan kan tändas och släckas innan den går sönder ska tändcykler bestående av en minut i tänt läge och tre minuter i släckt läge tillämpas; övriga testvillkor fastställs i enlighet med bilaga III. I syfte att testa ljuskällans livslängd, lamplivslängdsfaktor, ljusflödesbibehållning och tidiga bortfall ska standardtändcykler i enlighet med bilaga III tillämpas.

Tabell 4

Funktionskrav för lysrörslampor

Funktionsparameter

Fas 1

Fas 5

Lamplivslängdsfaktor vid 6 000 timmar

≥ 0,50

≥ 0,70

Ljusflödesbibehållning

Vid 2 000 timmar: ≥ 85 % (≥ 80 % för lampor med ett andra skyddshölje)

Vid 2 000 timmar: ≥ 88 % (≥ 83 % för lampor med ett andra skyddshölje)

Vid 6 000 timmar: ≥ 70 %

Antal tändcykler innan lampan går sönder

≥ halva lampans livslängd uttryckt i timmar

≥ 10 000 om lampans tändtid > 0,3 s

≥ lampans livslängd uttryckt i timmar

≥ 30 000 om lampans tändtid > 0,3 s

Ljuskällans starttid

< 2,0 s

< 1,5 s om P < 10 W

< 1,0 s om P ≥ 10 W

Ljuskällans upptändningstid till 60 % av ljusflödet (Φ)

< 60 s

eller < 120 s för lampor som innehåller kvicksilver i amalgamform

< 40 s

eller < 100 s för lampor som innehåller kvicksilver i amalgamform

Frekvens för tidiga bortfall

≤ 2,0 % vid 200 timmar

≤ 2,0 % vid 400 timmar

UVA + UVB-strålning

≤ 2,0 mW/klm

≤ 2,0 mW/klm

UVC-strålning

≤ 0,01 mW/klm

≤ 0,01 mW/klm

Ljuskällans effektfaktor

≥ 0,50 om P < 25 W

≥ 0,90 om P ≥ 25 W

≥ 0,55 om P < 25 W

≥ 0,90 om P ≥ 25 W

Färgåtergivning (Ra)

≥ 80

≥ 80


Tabell 5

Funktionskrav för lampor utom lysrörslampor och lysdiodlampor

Funktionsparameter

Fas 1

Fas 5

Märkvärde för lamplivslängd

≥ 1 000 timmar

≥ 2 000 timmar

Ljusflödesbibehållning

≥ 85 % vid 75 % av märkvärdet för den genomsnittliga lamplivslängden

≥ 85 % vid 75 % av märkvärdet för den genomsnittliga lamplivslängden

Antal tändcykler

≥ fyra gånger märkvärdet för lamplivslängden uttryckt i timmar

≥ fyra gånger märkvärdet för lamplivslängden uttryckt i timmar

Ljuskällans starttid

< 0,2 s

< 0,2 s

Ljuskällans upptändningstid till 60 % av ljusflödet (Φ)

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

Frekvens för tidiga bortfall

≤ 5,0 % vid 100 timmar

≤ 5,0 % vid 200 timmar

UVA + UVB-strålning

≤ 2,0 mW/klm

≤ 2,0 mW/klm

UVC-strålning

≤ 0,01 mW/klm

≤ 0,01 mW/klm

Ljuskällans effektfaktor

≥ 0,95

≥ 0,95

3.   KRAV PÅ PRODUKTINFORMATION OM LAMPOR

För rundstrålande lampor för hushållsbruk ska följande information anges från och med fas 2, om inget annat anges.

3.1   Information som ska finnas på förpackningen och vara synlig för slutanvändare före köp samt finnas på fritt tillgängliga webbplatser

Informationen behöver inte ha den exakta lydelse som anges nedan. Den kan anges i form av diagram, bilder eller symboler i stället för i form av text.

Dessa informationskrav gäller inte för glödtrådslampor som inte uppfyller effektkraven för fas 4.

a)

När det nominella värdet för lampans effekt visas utanför energimärkningen enligt direktiv 98/11/EG ska det nominella värdet för lampans ljusflöde även anges separat med ett typsnitt som är minst dubbelt så stort som det som används för att utanför märkningen ange den nominella effekten.

b)

Det nominella värdet för lampans livslängd i timmar (får inte vara högre än märkvärdet för livslängden).

c)

Antal tändcykler före tidiga bortfall.

d)

Färgtemperaturer (även uttryckt som ett värde i Kelvin).

e)

Upptändningstid till 60 % av hela ljusflödet (kan anges som ”fullt ljusflöde utan fördröjning” om tiden understiger 1 sekund).

f)

En varning om lampan inte är dimbar eller kan dimmas bara med vissa dimrar.

g)

Om lampan är utformad för användning under annat än standardförhållanden (t.ex. vid en omgivningstemperatur Ta ≠ 25 °C) ska information om dessa förhållanden anges.

h)

Lampans mått i millimeter (längd och diameter).

i)

Om jämförelse med en glödlampa görs på förpackningen ska motsvarande effekt för glödlampan (avrundat till 1W) vara den som enligt tabell 6 motsvarar ljusflödet för lampan i förpackningen.

Mellanliggande värden för såväl ljusflöde som uppgiven motsvarande effekt för glödlampa (avrundat till 1W) ska beräknas genom linjär interpolering mellan de båda intilliggande värdena.

Tabell 6

Märkvärde för lampans ljusflöde

Φ [lm]

Uppgiven motsvarande effekt för glödlampa

Lysörslampor

Halogenlampor

Lysdioder och övriga lampor

[W]

125

119

136

15

229

217

249

25

432

410

470

40

741

702

806

60

970

920

1 055

75

1 398

1 326

1 521

100

2 253

2 137

2 452

150

3 172

3 009

3 452

200

j)

Termen ”energisparlampa” eller motsvarande påstående om lampans effekt får användas endast om lampan uppfyller effektivitetskraven för matta lampor i fas 1 enligt tabellerna 1, 2 och 3.

Om lampan innehåller kvicksilver:

k)

Lampans kvicksilverinnehåll som X,X mg.

l)

Hänvisning till en webbplats som kan konsulteras om lampan går sönder för att hitta instruktioner om hur rester från en trasig lampa ska tas om hand.

3.2   Information som ska göras allmänt tillgänglig på fritt tillgängliga webbplatser

Minst följande information ska finnas angiven, uttryckt åtminstone som ett värde.

a)

Den information som anges i punkt 3.1.

b)

Märkeffekt (0,1 W noggrannhet).

c)

Märkvärde för lampans ljusflöde.

d)

Märkvärde för lampans livslängd.

e)

Lampans effektfaktor.

f)

Ljusflödesbibehållningsfaktor i slutet av den nominella livslängden.

g)

Tändtid (uttryckt som X,X sekunder).

h)

Färgåtergivning.

Om lampan innehåller kvicksilver

i)

Instruktioner om hur rester av lampan ska tas om hand om lampan går sönder.

j)

Rekommendation om hur den uttjänta lampan ska tas om hand.


BILAGA III

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

Medlemsstaterna ska testa ett provparti med minst 20 slumpmässigt utvalda lampor av samma modell från samma tillverkare.

Partiet ska anses vara förenligt med tillämpliga bestämmelser i bilaga II till denna förordning när partiets medelresultat inte avviker mer än 10 % från angivna gränser, tröskelvärden eller fastställda värden.

I annat fall ska det anses att modellen inte är överensstämmande.

Vid kontroll av överensstämmelsen ska medlemsstaternas myndigheter använda noggranna och tillförlitliga aktuella mätmetoder som ger reproducerbara resultat, inklusive

i förekommande fall harmoniserade standarder vars referensnummer offentliggjorts för detta syfte i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artiklarna 9 och 10 i direktiv 2005/32/EG,

annars de metoder som beskrivs i nedanstående dokument:

Uppmätt parameter

Organisation (1)

Referens

Titel

Lampors kvicksilverinnehåll

Europeiska kommissionen

Beslut 2002/747/EG (bilaga)

Kommissionens beslut 2002/747/EG av den 9 september 2002 om fastställande av reviderade ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till ljuskällor och ändring av beslut 1999/568/EG

Ljusutbyte

Cenelec

EN 50285:1999

Energieffektivitet hos elektriska lampor för hushållsbruk – Mätmetoder

Lampsocklar

Cenelec

EN 60061:1993

Alla ändringar till och med A40:2008

Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet – Del 1: Lampsocklar

Lampors livslängd

Cenelec

EN 60064:1995

Ändringar

A2:2003

A3:2006

A4:2007

A11:2007

Glödlampor för hushållsbruk och liknande allmänna belysningsändamål – Prestandafordringar

Cenelec

EN 60357:2003

Ändring

A1:2008

Hallogenglödlampor (ej för bilar) – Prestandafordringar

Cenelec

EN 60969:1993

Ändringar

A1:1993

A2:2000

Lysrörslampor för allmänna belysningsändamål – Prestandafordringar

Lampors starttid/ upptändningstid

Cenelec

EN 60969:1993

Ändringar

A1:1993

A2:2000

Lysrörslampor för allmänna belysningsändamål – Prestandafordringar

Effektfaktor

Cenelec

EN 61000-3-2:2006

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-2: Gränsvärden – Begränsning av spänningsfluktuationer och flimmer i lågspänningsdistributionssystem förorsakade av apparater med märkström högst 16 A per fas utan särskilda anslutningsvillkor

Specifik UV-strålningseffekt

Cenelec

EN 62471:2008

Fotobiologisk säkerhet hos lampor och lampsystem

Färgåtergivning

Internationella belysningskommissionen (CIE)

CIE 13.3:1995

Metod för att mäta och specificera färgåtergivningsegenskaper hos ljuskällor

Kromaticitet

Korrelerad färgtemperatur (Tc [K])

Internationella belysningskommissionen (CIE)

CIE 15:2004

Kolorimetri

Luminans

Internationella belysningskommissionen (CIE)

CIE 18.2:1983

Grunden för fysikalisk fotometri

Ljusflöde

Internationella belysningskommissionen (CIE)

CIE 84:1989

Mätning av ljusflöde

Ljusflödesbibehållningsfaktor (LLMF)

Internationella belysningskommissionen (CIE)

CIE 97:2005

Underhåll av elektriska system för inomhusbelysning

Lamplivslängdsfaktor (LSF)


(1)  Cenelec: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, 1050 Bryssel, BELGIEN, tfn +32 25196871, fax +32 25196919 (http://www.cenelec.org).

Internationella belysningskommissionen (International Commission on Illumination): CIE Central Bureau, Kegelgasse 27, 1030 Wien, ÖSTERRIKE, tfn +43 171431870, fax +43 1714318718 (http://www.cie.co.at/).


BILAGA IV

Vägledande riktmärken för oriktade lampor för hushållsbruk

(för kännedom)

När denna förordning antas anses marknadens bästa tillgängliga teknik för de berörda produkterna vara det som beskrivs nedan.

1.

LAMPEFFEKTIVITET

Den högsta definierade effektiviteten var 69 lm/W.

2.

LAMPFUNKTIONALITET

Tabell 7

Funktionsparameter

Lysrörslampor

Märkvärde för lamplivslängd

20 000 timmar

Ljusflödets bibehållning

90 % vid märkvärdet för lamplivslängden

Antal tändcykler

1 000 000

Starttid

< 0,1 s

Lampans upptändningstid till 80 % av ljusflödet (Φ)

15 s eller 4 s för särskilda kombinerade lysrörslampor/halogenlampor

Ljuskällans effektfaktor

0,95

3.

LAMPORS KVICKSILVERINNEHÅLL

De energieffektiva lysrörslamporna med lägst kvicksilverinnehåll innehåller inte mer än 1,23 mg kvicksilver.


24.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 76/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 245/2009

av den 18 mars 2009

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG (1), särskilt artikel 15.1,

efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2005/32/EG ska kommissionen fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter som står för betydande försäljnings- och handelsvolymer, har betydande miljöpåverkan och har en betydande potential för förbättring när det gäller miljöpåverkan utan att det medför orimliga kostnader.

(2)

Enligt artikel 16.2 andra strecksatsen i direktiv 2005/32/EG ska kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 19.3 och kriterierna i artikel 15.2 och efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign på lämpligt sätt införa en genomförandeåtgärd för belysningsprodukter i tjänstesektorn.

(3)

Kommissionen har gjort två förberedande studier med analys av de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna rörande belysningsprodukter som vanligen används i tjänstesektorn (kontorsbelysning och gatubelysning). Studierna har genomförts tillsammans med berörda parter i gemenskapen och tredjeländer, och resultaten finns allmänt tillgängliga på kommissionens webbplats Europa.

(4)

Obligatoriska krav på ekodesign gäller för produkter som placeras på marknaden oavsett var de installeras, och därför kan kraven inte vara beroende av den tillämpning där produkten används (t.ex. kontors- eller gatubelysning). Därför bör denna förordning gälla specifika produkter såsom lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor. Vägledande riktmärken kan vara till hjälp för användare som ska välja bästa tillgängliga teknik för specifika tillämpningar (såsom kontors- eller gatubelysning).

(5)

Denna förordning gäller produkter som i huvudsak är avsedda för allmänna belysningsändamål, dvs. som bidrar med artificiellt ljus som ersättning för naturligt ljus när belysning behövs för normalt mänskligt seende. Speciallampor (såsom lampor i datorskärmar, kopiatorer, solarier, terrarier och andra liknande tillämpningar) omfattas inte av denna förordning.

(6)

Hos de energianvändande produkter som omfattas av denna förordning anses i denna förordning följande miljöaspekter vara väsentliga:

a)

Energi under användningsfasen.

b)

Kvicksilverinnehållet i lampor.

(7)

Gemenskapens årliga elförbrukning relaterad till produkter som omfattas av denna förordning har uppskattats till 200 TWh år 2005, vilket motsvarar 80 Mt CO2-utsläpp. Om inga åtgärder vidtas förutspås förbrukningen öka till 260 TWh år 2020. Enligt de förberedande studierna kan elförbrukningen hos produkter som omfattas av denna förordning reduceras betydligt.

(8)

Kvicksilverinnehållet i installerade lampor har uppskattats till 12,6 ton år 2005. Om inga åtgärder vidtas förväntas kvicksilverinnehållet i installerade lampor öka till 18,6 ton år 2020 samtidigt som det har visats att mängden kan minskas avsevärt.

(9)

Miljöpåverkan av s.k. ljusförorening har inte kunnat bedömas eftersom det inte finns internationellt överenskomna vetenskapliga metoder för att mäta detta fenomen. Det finns dock en accepterad uppfattning om att åtgärder för att öka ljusutbytet i belysningsutrustning inom tjänstesektorn kan ha en positiv inverkan på ljusföroreningen.

(10)

Förbättring av elförbrukningen hos produkter som omfattas av denna förordning bör nås med hjälp av befintliga kostnadseffektiva tekniker som inte berörs av ägorätt och som leder till en minskning av de kombinerade utgifterna för anskaffning och drift av utrustningen.

(11)

När kraven på ekodesign för produkter som omfattas av denna förordning fastställs bör syftet vara att förbättra de berörda produkternas miljöprestanda, bidra till den inre marknadens funktion och bidra till gemenskapens mål att minska energiförbrukningen med 20 % fram till 2020.

(12)

Förordningen bör leda till ökat inträde på marknaden av tekniker som ger förbättrad energieffektivitet hos de produkter som omfattas av denna förordning, med energibesparningar som kan uppskattas till 38 TWh år 2020 jämfört med ett scenario där inga åtgärder vidtas.

(13)

Krav på energieffektivitet för lampor som omfattas av denna förordning leder till att lampornas totala kvicksilverinnehåll minskar.

(14)

Kraven på ekodesign bör inte ha en negativ inverkan på produktens funktionalitet eller på hälsa, säkerhet eller miljön. Särskilt gäller att fördelarna med minskad elförbrukning under användningsfasen ska vara större än eventuell extra miljöpåverkan vid tillverkning av de produkter som omfattas av denna förordning.

(15)

Ekodesignkrav som träder i kraft i faser bör ge tillverkarna tillräckligt med tid att på lämpligt sätt förnya utformningen av de produkter som omfattas av denna förordning. Faserna bör planeras enligt en sådan tidtabell att funktionaliteten hos utrustning på marknaden inte påverkas negativt och att kostnadsverkningarna för slutanvändare och tillverkare (särskilt små och medelstora företag) beaktas, samtidigt som man bör se till att målen enligt denna förordning nås så snabbt som möjligt. Vid översynen enligt artikel 8 bör man bland annat kontrollera huruvida det kommer att vara möjligt att uppfylla prestandakraven för förkopplingsdon till urladdningslampor med hög intensitet i bilaga III avsnitt 2.1.C åtta år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

(16)

Tillbakadragandet av ersättningslampor från marknaden bör planeras med beaktande av följderna för slutanvändarna. Medlemsstaterna skulle kunna införa högre krav på belysningsinstallationer.

(17)

Relevanta produktparametrar bör mätas med beaktande av allmänt erkända mätmetoder på modern teknisk nivå. Tillverkarna kan tillämpa de harmoniserade standarder som har fastställts enligt artikel 10 i direktiv 2005/32/EG.

(18)

I enlighet med artikel 8 i direktiv 2005/32/EG bör det i denna förordning fastställas att förfarandena för bedömningen av överensstämmelse är intern designkontroll enligt bilaga IV till direktiv 2005/32/EG och ledningssystemet enligt bilaga V till direktiv 2005/32/EG.

(19)

För att underlätta överensstämmelsekontrollerna bör tillverkarna lämna information i form av den tekniska dokumentation som avses i bilagorna V och VI till direktiv 2005/32/EG i den utsträckning som informationen gäller de krav som fastställs i denna förordning.

(20)

Utöver de rättsligt bindande kraven bör definitionen av vägledande riktmärken för bästa tillgängliga teknik för produkter som omfattas av denna förordning bidra till att säkerställa att informationen är brett tillgänglig och enkel att nå. Detta är särskilt viktigt för små och medelstora företag och mycket små företag, eftersom det ytterligare underlättar införandet av bästa designtekniker avsedda att förbättra miljöprestanda under hela livscykeln för de produkter som omfattas av denna förordning.

(21)

Trots att kvicksilverinnehållet i lysrör och urladdningslampor med hög intensitet anses utgöra en betydande miljöfaktor, är det lämpligt att denna faktor regleras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG (2) som också omfattar de lamptyper som undantas i denna förordning.

(22)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG av den 18 september 2000 om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör (3) är en åtgärd för genomförande av direktiv 2005/32/EG och har en fortgående inverkan på installerade förkopplingsdon, på grund av de långa livstiderna för armaturer och magnetiska förkopplingsdon. Det finns dock en potential för ytterligare förbättring, och det vore lämpligt med strängare krav på energieffektivitet än de som anges i direktiv 2000/55/EG. Direktiv 2000/55/EG ska därför ersättas med denna förordning.

(23)

De åtgärder som fastställs i denna förordning är i överensstämmelse med yttrandet från den kommitté som har inrättats enligt artikel 19.1 i direktiv 2005/32/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs krav på ekodesign för utsläppande på marknaden av lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor, enligt definitionerna i artikel 2, även när dessa ingår i andra energianvändande produkter.

I denna förordning finns även vägledande riktmärken för produkter som är avsedda att användas för kontorsbelysning och gatubelysning.

De produkter som förtecknas i bilaga I ska undantas från de krav som fastställs i denna förordning.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller definitionerna enligt direktiv 2005/32/EG. Dessutom gäller följande definitioner:

1.   allmänbelysning: i huvudsak enhetlig belysning av ett område utan hänsyn till särskilda lokala krav.

2.   kontorsbelysning: en fast belysningsinstallation avsedd för kontorsarbete med syfte att personal ska kunna utföra visuella arbetsuppgifter effektivt och korrekt.

3.   gatubelysning: en fast belysningsinstallation avsedd att ge användare av trafikytor utomhus goda synförhållanden under dygnets mörka timmar i syfte att förbättra trafiksäkerheten, trafikflödet och allmän säkerhet.

4.   urladdningslampa: en lampa där ljuset produceras direkt eller indirekt genom en elektrisk urladdning i en gas, en metallånga eller en blandning av flera gaser och ångor.

5.   förkopplingsdon: en anordning som i huvudsak är avsedd att begränsa matningen till en eller flera lampor till önskat värde när donet är kopplat mellan källan och en eller flera urladdningslampor. Ett förkopplingsdon kan också ha funktioner för transformering av matningsspänningen, dimning av lampan, korrigering av effektfaktor och, ensamt eller i kombination med ett startdon, tillhandahålla de nödvändiga betingelserna för att tända lampan eller lamporna.

6.   armatur: en anordning som fördelar, filtrerar eller transformerar ljuset från en eller flera ljuskällor och som innehåller alla delar som behövs för att hålla upp, fästa och skydda ljuskällorna och, där det är nödvändigt, hjälpdon samt anordningar så att de kan kopplas till matningen, men som inte omfattar själva ljuskällorna.

7.   lysrör: urladdningslampor av typen lågtryckskvicksilverlampor i vilka det mesta av ljuset sänds ut av ett eller flera skikt av lyspulver som lyser när det träffas av ultraviolett strålning från urladdningen.

8.   lysrör utan inbyggt förkopplingsdon: enkel- och dubbelsocklade lysrör som saknar inbyggt förkopplingsdon.

9.   urladdningslampor med hög intensitet: elektriska urladdningslampor där ljusbågen stabiliseras av väggtemperaturen och ger ett energiflöde mot och genom urladdningsrörets vägg som överstiger 3 W per kvadratcentimeter.

I bilagorna I och III–VII gäller också definitionerna enligt bilaga II.

Artikel 3

Krav på ekodesign

Kraven på ekodesign som gäller lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och ljusarmaturer som kan driva sådana lampor fastställs i bilaga III.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

Förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2005/32/EG ska vara intern designkontroll enligt bilaga IV till direktiv 2008/32/EG eller ledningssystemet enligt bilaga V till direktiv 2008/32/EG.

För bedömningen av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2005/32/EG ska den tekniska dokumentationen innehålla en kopia av produktinformationen som ska lämnas i enlighet med avsnitten 1.3, 2.2 och 3.2 i bilaga III.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

Övervakningskontroller ska genomföras enligt det kontrollförfarande som fastställs i bilaga IV.

Artikel 6

Vägledande riktmärken

Definitioner av vägledande riktmärken för de produkter och den teknik som har bästa prestanda och som för närvarande finns på marknaden finns i

a)

bilaga V för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och ljusarmaturer som kan driva sådana lampor,

b)

bilagorna VI och VII för produkter som är avsedda att användas i kontorsbelysning eller gatubelysning.

Artikel 7

Upphävande

Direktiv 2000/55/EEG ska upphöra att gälla ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Artikel 8

Översyn

Kommissionen ska senast fem år efter det att denna förordning har trätt i kraft se över den med beaktande av den tekniska utvecklingen.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Kraven som fastställs i bilaga III ska gälla enligt den tidtabell som anges i samma bilaga.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Andris PIEBALGS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 191, 22.7.2005, s. 29.

(2)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 19.

(3)  EGT L 279, 1.11.2000, s. 33.


BILAGA I

Allmänna undantag

1.

Följande lampor ska undantas från bestämmelserna i denna förordning:

a)

Lampor som inte är vita ljuskällor enligt definitionen i bilaga II. Detta undantag gäller inte högtrycksnatriumlampor.

b)

Lampor som är riktade ljuskällor enligt definitionen i bilaga II.

c)

Lampor som är avsedda för andra tillämpningar än allmän belysning och lampor som är inbyggda i andra produkter som inte har en allmän belysningsfunktion.

d)

Lampor där

6 % eller mer av den totala strålningen inom området 250–780 nm ligger inom 250–400 nm,

11 % eller mer av den totala strålningen inom området 250–780 nm ligger inom 630–780 nm,

5 % eller mer av den totala strålningen inom området 250–780 nm ligger inom 640–700 nm,

strålningens toppvärde ligger i intervallet 315–400 nm (UVA) eller 280–315 nm (UVB).

e)

Dubbelsocklade lysrör med

diameter på 7 mm (T2) eller mindre,

diameter på 16 mm (T5) och effekt P ≤ 13 W eller P > 80 W,

diameter på 38 mm (T12), sockel G-13 Medium BiPin, +/–5m (+magenta, –grön) färgkompensationsfilter, värdegräns (cc), CIE-koordinater x = 0,330 y = 0,335 och x = 0,415 y = 0,377,

diameter på 38 mm (T12) och yttre tändstrimma.

f)

Enkelsocklade lysrör med diameter på 16 mm (T5) 2G11 4-stift, färgtemperatur 3 200 K med kromaticitetskoordinater x = 0,415 y = 0,377 och färgtemperatur 5 500 K med kromaticitetskoordinater x = 0,330 y = 0,335.

g)

Urladdningslampor med hög intensitet där Tc > 7 000K.

h)

Urladdningslampor med hög intensitet där den specifika effektiva UV-strålningseffekten > 2mW/klm.

i)

Urladdningslampor med hög intensitet med annan sockel än E27, E40, PGZ12.

2.

Följande armaturer ska undantas:

a)

Nödljusarmaturer och armaturer för utrymningsskyltar enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG (1).

b)

Armaturer som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG (2), Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/92/EG (3), Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG (4), rådets direktiv 93/42/EEG (5), rådets direktiv 88/378/EEG (6) och armaturer som är inbyggda i utrustning som omfattas av dessa krav.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG av den 12 december 2006 harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (kodifierad version) (EUT L 374, 27.12.2006, s. 10).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG av den 23 mars 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (EGT L 100, 19.4.1994, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/92/EG av den 16 december 1999 om minimikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär (EGT L 23, 28.1.2000, s. 57).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning), (EUT L 157, 9.6.2006, s. 24).

(5)  Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter (EGT L 169, 12.7.1993, s. 1).

(6)  Rådets direktiv 88/378/EEG av den 3 maj 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet (EGT L 187, 16.7.1988, s. 1).


BILAGA II

Tekniska parametrar och definitioner i bilagorna I och III–VII

1.   Tekniska parametrar för krav på ekodesign

När det gäller överensstämmelse och kontroll av att kraven i denna förordning uppfylls ska parametrarna nedan fastställas med tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätningsförfaranden med hänsyn till allmänt godtagna metoder på modern teknisk nivå.

a)   Ljuskällans ljusutbyte, ljuskällans effektivitet, lampeffektivitet (ηsource ): kvoten mellan ljusflödet som utgår från en ljuskälla (Ф) och den effekt som källan förbrukar (Psource); ηsource = Ф/Psource. Enhet: lm/W. Effekt som förbrukas av tilläggsutrustning såsom förkopplingsdon räknas inte in i källans effektförbrukning.

b)   Ljusflödesbibehållningsfaktor (LLMF): kvoten mellan ljusflödet från lampan vid en given tidpunkt under lampans livstid och det ursprungliga ljusflödet (nyvärdet).

c)   Lamplivslängdsfaktor (LSF): andelen lampor som fortsätter lysa vid en given tidpunkt under definierade förhållanden och definierad tändcykel.

d)   Förkopplingsdonets effektivitet (ηFD): kvoten mellan lampeffekten (förkopplingsdonets uteffekt) och ineffekten hos kretsen lampa–förkopplingsdon med eventuella sensorer, nätanslutningar och andra extra belastningar bortkopplade.

e)   Kromaticitet: en egenskap hos en färgstimulus definierad av dess kromaticitetskoordinater eller av den sammansatta effekten av dess dominerande eller komplementära våglängd och renhet.

f)   Ljusflöde: en storhet som härleds från strålningsflödet (strålningseffekten) genom att utvärdera strålningen enligt det mänskliga ögats spektralkänslighet.

g)   Korrelerad färgtemperatur (Tc, måttenhet K): temperaturen hos en svartkroppsstrålare (en kropp vars utstrålning ges av Plancks strålningslag) vars uppfattade färg ligger närmast färgen hos en given stimulus vid samma ljushet och under specifika betraktelseförhållanden.

h)   Färgåtergivning (Ra): en ljuskällas effekt på hur ett föremåls färg uppfattas genom medveten eller omedveten jämförelse med hur färgen uppfattas under en referensljuskälla.

i)   Specifik UV-strålningseffekt: den effektiva styrkan hos en lampas UV-strålning i förhållande till dess ljusflöde (enhet: mW/klm).

j)   Kapslingsklass: ett kodningssystem som anger graden av skydd som ett hölje ger mot inträngning av damm, fasta föremål och fukt och som ger tilläggsinformation i anslutning till skyddet.

2.   Tekniska parametrar för vägledande riktmärken

a)   Lampans kvicksilverinnehåll: mängden kvicksilver som finns i lampan.

b)   Armaturbibehållningsfaktor (LMF): kvoten mellan armaturverkningsgraden vid en given tidpunkt och den ursprungliga armaturverkningsgraden (nyvärdet).

c)   Belysningsverkningsgrad (Utilization Factor, UF) hos en installation för en referensyta: kvoten mellan det ljusflöde som referensytan mottar och totala ljusflödet från installationens lampor.

3.   Definitioner

a)   Riktad ljuskälla (DLS): en ljuskälla där minst 80 % av ljusflödet ligger inom en fast rymdvinkel π sr (motsvarar en kon med en vinkel på 120°).

b)   Vit ljuskälla: en ljuskälla vars kromaticitetskooordinater uppfyller följande krav:

0,270 < x < 0,530

– 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 < y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595

c)   Märkvärde: ett storhetsvärde för en egenskap hos en produkt vid de driftsförhållanden som anges i denna förordning eller i tillämpliga standarder. Om inget annat konstateras uttrycks alla produktparametergränser som märkvärden.

d)   Nominellt värde: ett ungefärligt storhetsvärde som används för att beteckna eller identifiera en produkt.

e)   Ljusförorening: summan av alla negativa verkningar av artificiellt ljus på miljön, inbegripet inverkan av störande ljus.

f)   Störande ljus: den del av ljuset från en belysningsinstallation som inte tjänar det ändamål som installationen är avsedd för. I det ingår

ljus som faller olämpligt utanför det område som ska belysas,

diffust ljus i närheten av belysningsinstallationen,

s.k. sky glow (ljusfenomen ovanför tätorter): den ljusning av natthimlen som följer av direkt och indirekt reflektion av strålning (synlig och osynlig) som sprids från atmosfärens beståndsdelar (gasmolekyler, aerosoler och partiklar) i observationsriktningen.

g)   EBb (Efficiency Base ballast): förhållandet mellan lampans märkeffekt (Plamp) och förkopplingsdonets effektivitet.

När det gäller förkopplingsdon för enkel- och dubbelsocklade lysrör bestäms EBbFL enligt följande:

När Plamp ≤ 5 W: EBbFL = 0,71.

När 5 W < Plamp < 100 W: EBbFL = Plamp/(2*sqrt(Plamp/36) + 38/36*Plamp + 1).

När Plamp ≥ 100 W: EBbFL = 0,91

h)   Yttre skyddshölje: ett andra yttre lamphölje som inte behövs för ljusproduktionen, t.ex. en yttre skyddskolv för att hindra att kvicksilver och glas kommer ut i omgivningen om lampan går sönder. När man fastställer om det finns ett yttre skyddshölje eller inte ska urladdningsröret i urladdningslampor med hög intensitet inte räknas som lamphölje.

i)   Reglerdon för ljuskällor: en eller flera komponenter som finns mellan matningskällan och en eller flera ljuskällor och som kan omvandla matningsspänningen, begränsa lampans eller lampornas ström till angivet värde, ge startspänning och förvärmningsström, hindra kallstart, korrigera effektfaktor eller minska radiostörning. Förkopplingsdon, omformare och transformerare för halogenlampor och driftdon för lysdioder är exempel på reglerdon för ljuskällor.

j)   Högtryckskvicksilverlampor: urladdningslampa med hög intensitet i vilken största delen av ljuset produceras, direkt eller indirekt, genom strålning från kvicksilver som fungerar vid ett deltryck som överskrider 100 kilopascal.

k)   Högtrycksnatriumlampor: urladdningslampa med hög intensitet i vilken ljuset i huvudsak produceras genom strålning från natriumånga som fungerar vid ett deltryck av storleksordningen 10 kilopascal.

l)   Metallhalogenlampa: en urladdningslampa med hög intensitet i vilken ljuset produceras genom strålning från en blandning av metallånga, metallhalider och produkter från dissociation av metallhalider.

m)   Elektroniska eller högfrekventa förkopplingsdon: nätspänningsmatad växelströmsomformare med stabiliserande element för start och drift av ett eller flera lysrör, normalt på hög frekvens.

n)   Klar lampa: urladdningslampa med hög intensitet med genomskinligt ytterskal eller ytterrör i vilket det ljusproducerande urladdningsröret syns tydligt (t.ex. klara glaslampor).


BILAGA III

Krav på ekodesign för lysrör och urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och ljusarmaturer som kan driva sådana lampor

Nedan anges tidpunkterna för när de olika kraven på ekodesign börjar gälla. Utom när ett krav ersätts eller specificeras på annat sätt ska det fortsätta gälla vid sidan om de krav som införs i senare faser.

1.   KRAV PÅ LYSRÖR UTAN INBYGGT FÖRKOPPLINGSDON OCH URLADDNINGSLAMPOR MED HÖG INTENSITET

1.1   Krav på lampeffekt

A.   Första fasens krav

Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.

Dubbelsocklade lysrör med diameter på 16 mm och 26 mm (T5- och T8-lampor) ska ha minst de märkvärden för ljusutbyte vid 25 °C som anges i tabell 1.

Om de nominella wattalen avviker från värdena enligt tabell 1 måste lamporna nå upp till ljusutbytet för närmaste ekvivalent i fråga om wattal, utom T8-lampor ovanför 50 W som måste nå upp till ljusutbytet 83 lm/W. Om det nominella wattalet ligger lika nära de två närmaste wattalen i tabellen ska lampan överensstämma med den högre effektiviteten. Om det nominella wattalet är högre än det högsta wattalet i tabellen ska den överensstämma med effektiviteten för detta högsta wattal.

Tabell 1

Märkvärden för minimalt ljusutbyte för T8- och T5-lampor

T8 (26 mm Ø)

T5 (16 mm Ø)

HE (High Efficiency)

T5 (16 mm Ø)

HO (High Output)

Nominellt wattal (W)

Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar

Nominellt wattal (W)

Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar

Nominellt wattal (W)

Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar

15

63

14

86

24

73

18

75

21

90

39

79

25

76

28

93

49

88

30

80

35

94

54

82

36

93

 

80

77

38

87

 

58

90

70

89

Enkelsocklade lysrör ska ha nedan angivna märkvärden för ljusutbyte vid 25 °C.

Om de nominella wattalen eller lampornas form avviker från det som anges i tabellerna 2 till 5 måste lamporna nå upp till ljusutbytet hos närmaste ekvivalent i fråga om wattal och form. Om det nominella wattalet ligger lika nära två wattal i tabellen ska lampan överensstämma med den högre effektiviteten. Om det nominella wattalet är högre än det högsta wattalet i tabellen ska den överensstämma med effektiviteten för detta högsta wattal.

Tabell 2

Märkvärden för minimalt ljusutbyte för enkelsocklade lysrör som drivs med elektromagnetiska och elektroniska förkopplingsdon

Två korta parallella stavar, lampsockel G23 (2 stift) eller 2G7 (4 stift)

Image Image

Fyra parallella stavar, lampsockel G24d (2 stift) eller G24q (4 stift)

Image Image

Sex parallella stavar, lampsockel GX24d (2 stift) eller GX24q (4 stift)

Image Image

Nominellt wattal (W)

Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar

Nominellt wattal (W)

Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar

Nominellt wattal (W)

Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar

5

50

10

60

13

69

7

57

13

69

18

67

9

67

18

67

26

66

11

82

26

66

32

75

 

42

76

57

75

70

74


Tabell 3

Märkvärden för minimalt ljusutbyte för enkelsocklade lysrör som drivs enbart med elektroniska förkopplingsdon

Fyra parallella stavar, lampsockel GX24q (4 stift)

Image

Två långa parallella stavar, lampsockel 2G11 (4 stift)

Image Image

4 stavar i ett plan, lampsockel 2G10 (4 stift)

Image

Nominellt wattal

(W)

Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar

Nominellt wattal

(W)

Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar

Nominellt wattal

(W)

Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar

57

75

18

67

18

61

70

74

24

75

24

71

 

34

82

36

78

36

81

 

40

83

55

82

80

75


Tabell 4

Märkvärden för minimalt ljusutbyte för enkelsocklade lysrör med kvadratisk form eller (mycket) höga prestanda (High Output)

Enkelt rör i ett plan, lampsockel GR8 (2 stift), GR10q (4 stift) eller GRY10q3 (4 stift)

Image

Fyra eller tre parallella T5-rör, lampsockel 2G8 (4 stift)

Image

Nominellt wattal (W)

Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar

Nominellt wattal (W)

Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar

10

65

60

67

16

66

82

75

21

64

85

71

28

73

120

75

38

71

 

55

71


Tabell 5

Märkvärden för minimalt ljusutbyte för cirkelformiga T9- och T5-lampor

T9 cirkulärt, rördiameter 29 mm med sockel G10q

Image

T5 cirkulärt, rördiameter 16 mm med sockel 2GX13

Image

Nominellt wattal (W)

Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar

Nominellt wattal (W)

Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar

22

52

22

77

32

64

40

78

40

70

55

75

60

60

60

80

Korrigeringar som tillämpas på enkel- och dubbelsocklade lysrör

Ljusutbytet vid 25 °C kan i nedan angivna fall vara lägre än det som krävs enligt tabellerna ovan.

Tabell 6

Procentuell minskning av märkvärden för minimalt ljusutbyte för lysrör med hög färgtemperatur, hög färgåtergivning och/eller yttre skyddshölje

Parameter

Minskning av ljusutbytet vid 25 °C

Tc ≥ 5 000 K

–10 %

95 > Ra > 90

–20 %

Ra > 95

–30 %

Yttre skyddshölje

–10 %

De angivna minskningarna är kumulativa.

Enkel- och dubbelsocklade lysrör som inte har sin optimumtemperatur vid 25 °C måste ändå vid sin optimumtemperatur uppfylla de krav på ljusutbyte som anges i tabellerna ovan.

B.   Andra fasens krav

Tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar nedan angivna effektivitetskrav gälla för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon och urladdningslampor med hög intensitet.

Dubbelsocklade lysrör

De krav som under den första fasen gäller för dubbelsocklade lysrör med 26 mm diameter (T8) ska gälla för alla dubbelsocklade lysrör med andra diametrar än de som har omfattats av första fasens krav.

Dessa lampor ska överensstämma med samma minimieffektivitet som den T8-lampa som är deras närmaste ekvivalent i fråga om wattal. Om det nominella wattalet är högre än det högsta wattalet i tabellen ska den överensstämma med effektiviteten för detta högsta wattal.

De korrigeringar som definieras för den första fasen (tabell 6) ska fortsätta gälla.

Urladdningslampor med hög intensitet

Lampor som har ≥ 5 000 K eller yttre skyddshölje måste uppfylla åtminstone 90 % av de tillämpliga effektivitetskraven i tabellerna 7, 8 och 9.

Högtrycksnatriumlampor med Ra ≤ 60 ska ha minst de märkvärden för ljusutbyte som anges i tabell 7.

Tabell 7

Märkvärden för minimalt ljusutbyte för högtrycksnatriumlampor

Nominellt wattal (W)

Märkvärde för ljusutbyte (lm/W) – klara lampor

Märkvärde för ljusutbyte (lm/W) – lampor som inte är klara

W ≤ 45

≥ 60

≥ 60

45 < W ≤ 55

≥ 80

≥ 70

55 < W ≤ 75

≥ 90

≥ 80

75 < W ≤ 105

≥ 100

≥ 95

105 < W ≤ 155

≥ 110

≥ 105

155 < W ≤ 255

≥ 125

≥ 115

255 < W ≤ 605

≥ 135

≥ 130

Kraven i tabell 7 ska gälla för eftermodifierade högtrycksnatriumlampor utformade för användning med reglerdon för högtryckskvicksilverånglampor först sex år efter ikraftträdandet av denna förordning.

Metallhalidlampor med Ra ≤ 80 och högtrycksnatriumlampor med Ra > 60 ska ha minst de märkvärden för ljusutbyte som anges i tabell 8.

Tabell 8

Märkvärden för minimalt ljusutbyte för metallhalidlampor

Nominellt wattal (W)

Märkvärde för ljusutbyte (lm/W) – klara lampor

Märkvärde för ljusutbyte (lm/W) – lampor som inte är klara

W ≤ 55

≥ 60

≥ 60

55 < W ≤ 75

≥ 75

≥ 70

75 < W ≤ 105

≥ 80

≥ 75

105 < W ≤ 155

≥ 80

≥ 75

155 < W ≤ 255

≥ 80

≥ 75

255 < W ≤ 405

≥ 85

≥ 75

Sex år efter ikraftträdandet av denna förordning ska andra urladdningslampor med hög intensitet ha minst de märkvärden för ljusutbyte som anges i tabell 9.

Tabell 9

Märkvärden för minimalt ljusutbyte för andra urladdningslampor med hög intensitet

Nominellt wattal [W]

Märkvärde för ljusutbyte [lm/W]

W ≤ 40

50

40 < W ≤ 50

55

50 < W ≤ 70

65

70 < W ≤ 125

70

125 < W

75

C.   Tredje fasens krav

Åtta år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.

Lysrör med inbyggt förkopplingsdon ska utformas för användning med förkopplingsdon av minst energieffektivitetsklass A2 enligt avsnitt 2.2 i bilaga III.

Metallhalidlampor ska ha minst de märkvärden för ljusutbyte som anges i tabell 10.

Tabell 10

Märkvärden för minimalt ljusutbyte för metallhalidlampor (tredje fasen)

Nominellt wattal (W)

Märkvärde för ljusutbyte (lm/W) – klara lampor

Märkvärde för ljusutbyte (lm/W) – lampor som inte är klara

W ≤ 55

≥ 70

≥ 65

55 < W ≤ 75

≥ 80

≥ 75

75 < W ≤ 105

≥ 85

≥ 80

105 < W ≤ 155

≥ 85

≥ 80

155 < W ≤ 255

≥ 85

≥ 80

255 < W ≤ 405

≥ 90

≥ 85

Lampor som har Tc ≥ 5 000 K eller yttre skyddshölje måste uppfylla åtminstone 90 % av de tillämpliga effektivitetskraven.

1.2   Krav på lampors prestanda

A.   Första fasens krav

Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.

Lysrör utan inbyggt förkopplingsdon som omfattas av kraven i avsnitt 1.1.A i bilaga III ska ha ett färgåtergivningsindex (Ra) på minst 80.

B.   Andra fasens krav

Tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.

Lysrör utan inbyggt förkopplingsdon ska ha ett färgåtergivningsindex (Ra) på minst 80. De ska ha minst de ljusflödesbibehållningsfaktorer som anges i tabell 11.

Tabell 11

Ljusflödesbibehållningsfaktorer för enkel- och dubbelsocklade lysrör – andra fasen

Ljusflödesbibehållningsfaktor

Brinntid i timmar

Lamptyper

2 000

4 000

8 000

16 000

Dubbelsocklade lysrör som används med förkopplingsdon som inte är högfrekventa

0,95

0,92

0,90

Dubbelsocklade lysrör med högfrekventa förkopplingsdon med varmstart

0,97

0,95

0,92

0,90

Enkelsocklade lysrör som används med förkopplingsdon som inte är högfrekventa

0,95

0,90

0,80

Enkelsocklade lysrör med högfrekventa förkopplingsdon med varmstart

0,97

0,90

0,80

Lysrör utan inbyggt förkopplingsdon ska ha minst de lamplivslängdsfaktorer som anges i tabell 12.

Tabell 12

Lamplivslängdsfaktorer för enkel- och dubbelsocklade lysrör – andra fasen

Lamplivslängdsfaktor

Brinntid i timmar

Lamptyper

2 000

4 000

8 000

16 000

Dubbelsocklade lysrör som används med förkopplingsdon som inte är högfrekventa

0,99

0,97

0,90

Dubbelsocklade lysrör med högfrekventa förkopplingsdon med varmstart

0,99

0,97

0,92

0,90

Enkelsocklade lysrör som används med förkopplingsdon som inte är högfrekventa

0,95

0,92

0,50

Enkelsocklade lysrör med högfrekventa förkopplingsdon med varmstart

0,95

0,90

0,87

Högtrycksnatriumlampor ska ha minst de ljusflödesbibehållningsfaktorer och lamplivslängdsfaktorer som anges i tabell 13.

Tabell 13

Ljusflödesbibehållningsfaktorer och lamplivslängdsfaktorer för högtrycksnatriumlampor – andra fasen

Brinntid i timmar

Ljusflödesbibehållningsfaktor

Lamplivslängdsfaktor

12 000 (P ≤ 75 W)

> 0,80

> 0,90

16 000 (P > 75 W)

> 0,85

> 0,90

C.   Tredje fasens krav

Åtta år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.

Metallhalidlampor ska ha minst de ljusflödesbibehållningsfaktorer och lamplivslängdsfaktorer som anges i tabell 14.

Tabell 14

Ljusflödesbibehållningsfaktorer och lamplivslängdsfaktorer för metallhalidlampor – andra fasen

Brinntid i timmar

Ljusflödesbibehållningsfaktor

Lamplivslängdsfaktor

12 000

> 0,80

> 0,80

1.3   Krav på produktinformation om lampor

Tillverkarna ska ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft tillhandahålla minst nedan förtecknade information på fritt tillgängliga webbplatser och i andra former som de bedömer vara lämpliga, för alla typer av lysrör utan inbyggda förkopplingsdon och alla urladdningslampor med hög intensitet som de marknadsför. Denna information ska också ingå i den tekniska dokumentation som sammanställs för överensstämmelsebedömningen enligt artikel 8 i direktiv 2005/32/EG.

a)

Wattalets nominella värde och märkvärde.

b)

Ljusflödets nominella värde och märkvärde.

c)

Ljusutbytets märkvärde vid 100 timmar i standardförhållanden (vid 25 °C, för T5-lampor vid 35 °C). För lysrör som kan drivas både med 50 Hz (nätfrekvens) (där det är tillämpligt) och med hög frekvens (> 50 Hz) (där det är tillämpligt) för samma märkvärde på ljusflöde i samtliga fall, ska för högfrekvensanvändning anges kalibreringsströmmen vid testförhållanden och/eller märkspänningen för högfrekvensgeneratorn med motståndet. Det ska framgå tydligt att den effekt som tilläggsutrustning av typen förkopplingsdon förbrukar inte ingår i ljuskällans effektförbrukning.

d)

Ljusflödesbibehållningsfaktorns märkvärde vid 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 12 000, 16 000 och 20 000 timmar (endast upp till 8 000 timmar för lampor som är nya på marknaden och data ännu inte finns att tillgå) med angivelse av vilket driftsätt som har tillämpats på lampan vid testningen, i fall där lampan kan drivas både med 50 Hz och med hög frekvens.

e)

Lamplivslängdsfaktorns märkvärde vid 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 12 000, 16 000 och 20 000 timmar (endast upp till 8 000 timmar för lampor som är nya på marknaden och data ännu inte finns att tillgå) med angivelse av vilket driftsätt som har tillämpats på lampan vid testningen, i fall där lampan kan drivas både med 50 Hz och med hög frekvens.

f)

Lampans kvicksilverinnehåll som X,X mg.

g)

Lampans färgåtergivningsindex (Ra).

h)

Lampans färgtemperatur.

i)

Den omgivningstemperatur där lampan är avsedd att ha sitt bästa ljusflöde. Om lampan inte uppfyller minst 90 % av kraven på ljusutbyte enligt avsnitt 1.1 i bilaga III vid omgivningstemperaturen 25 °C (100 % för T5-lampor) ska det finnas en anmärkning om att lampan inte är lämplig för inomhusbruk vid normala rumstemperaturer.

2.   KRAV PÅ FÖRKOPPLINGSDON FÖR LYSRÖR UTAN INBYGGT FÖRKOPPLINGSDON OCH PÅ FÖRKOPPLINGSDON FÖR URLADDNINGSLAMPOR MED HÖG INTENSITET

2.1   Krav på förkopplingsdons energiprestanda

Multiwattförkopplingsdon ska uppfylla nedan uppräknade krav för varje wattal de fungerar på.

A.   Första fasens krav

Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.

 

Energieffektivitetsindex ska minst vara klass B2 för förkopplingsdon som omfattas av tabell 17 i avsnitt 2.2 i bilaga III, minst A3 för förkopplingsdon som omfattas av tabell 18 och minst A1 för dimbara förkopplingsdon som omfattas av tabell 19.

 

Vid den dimningsposition som motsvarar 25 % av lampans utgående ljusflöde får ineffekten (Pin) till kretsen lampa–förkopplingsdon inte överskrida följande:

Pin < 50 % * PLratedballast

PLrated är lampans märkeffekt och ηballast är lägsta tillåtna energieffektivitet för respektive EEI-klass.

 

Effektförbrukningen hos förkopplingsdon för lysrör får inte överstiga 1,0 W när lampan inte avger något ljus i normala bruksförhållanden och när andra eventuella anslutna komponenter (nätanslutning, sensorer osv.) är bortkopplade. Om komponenterna inte kan kopplas bort ska deras effekt mätas och dras av från resultatet.

B.   Andra fasens krav

Tre år efter det att genomförandeåtgärden har trätt i kraft börjar nedan angivna krav gälla.

Effektiviteten hos förkopplingsdon för urladdningslampor med hög intensitet ska uppfylla de villkor som anges i tabell 15.

Tabell 15

Lägsta effektivitet för förkopplingsdon för urladdningslampor med hög intensitet – andra fasen

Nominellt wattal (P)

W

Förkopplingsdonets lägsta effektivitet (ηballast)

%

P ≤ 30

65

30 < P ≤ 75

75

75 < P ≤ 105

80

105 < P ≤ 405

85

P > 405

90

Effektförbrukningen hos förkopplingsdon som används med lysrör utan inbyggt förkopplingsdon får i normala bruksförhållanden inte överskrida 0,5 W när lampan inte avger något ljus. Detta krav ska gälla förkopplingsdon när andra eventuella anslutna komponenter (nätanslutningar, sensorer osv.) är bortkopplade. Om komponenterna inte kan kopplas bort ska deras effekt mätas och dras av från resultatet.

C.   Tredje fasens krav

Åtta år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.

 

Effektiviteten hos förkopplingsdon för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon ska vara

ηballast ≥ EBbFL

där EBbFL definieras i avsnitt 3 g i bilaga II.

 

Effektiviteten hos förkopplingsdon för urladdningslampor med hög intensitet ska uppfylla de villkor som anges i tabell 16.

Tabell 16

Lägsta effektivitet för förkopplingsdon för urladdningslampor med hög intensitet – tredje fasen

Nominellt wattal (P)

W

Förkopplingsdonets lägsta effektivitet (ηballast)

%

P ≤ 30

78

30 < P ≤ 75

85

75 < P ≤ 105

87

105 < P ≤ 405

90

P > 405

92

2.2   Krav på produktinformation om förkopplingsdon

Tillverkare av förkopplingsdon ska tillhandahålla minst nedan förtecknade information på fritt tillgängliga webbplatser och i andra former som de bedömer lämpliga, för alla modeller av förkopplingsdon som de marknadsför. Informationen ska också märkas tydligt och hållbart på förkopplingsdonet. Likaså ska informationen ingå i den tekniska dokumentation som sammanställs för överensstämmelsebedömningen enligt artikel 8 i direktiv 2005/32/EG.

A.   Första fasens krav

Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.

Förkopplingsdon för lysrör ska klassificeras enligt energieffektivitetsindex (EEI) enligt det som anges nedan.

Energieffektivitetsindex (EEI) är grunden för ett klassificeringssystem för förkopplingsdon för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon baserat på effektivitetsgränsvärden. Klasserna för icke-dimbara förkopplingsdon är (i sjunkande effektivitetsordning) A2 BAT, A2, A3, B1, B2 och för dimbara förkopplingsdon A1 BAT och A1.

Tabell 17 innehåller EEI-klasserna för förkopplingsdon som är avsedda att driva de lampor som anges i tabellen eller andra lampor som drivs med samma förkopplingsdon som lamporna i tabellen (dvs. där data för referensförkopplingsdonet är samma).

Tabell 17

Krav avseende energieffektivitetsindex för icke-dimbara förkopplingsdon för lysrör

LAMPDATA

FÖRKOPPLINGSDONETS EFFEKTIVITET (Plamp / Pinput)

Icke-dimbar

Lamptyp

Nominellt wattal

Ilcos-kod

Märkvärde/typiskt värde för wattal

A2 BAT

A2

A3

B1

B2

50 Hz

HF

W

W

W

 

 

 

 

 

T8

15

FD-15-E-G13-26/450

15

13,5

87,8 %

84,4 %

75,0 %

67,9 %

62,0 %

T8

18

FD-18-E-G13-26/600

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

T8

30

FD-30-E-G13-26/900

30

24

82,1 %

77,4 %

72,7 %

79,2 %

75,0 %

T8

36

FD-36-E-G13-26/1200

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

T8

38

FD-38-E-G13-26/1050

38,5

32

87,7 %

84,2 %

80,0 %

84,1 %

80,4 %

T8

58

FD-58-E-G13-26/1500

58

50

93,0 %

90,9 %

84,7 %

86,1 %

82,2 %

T8

70

FD-70-E-G13-26/1800

69,5

60

90,9 %

88,2 %

83,3 %

86,3 %

83,1 %

TC-L

18

FSD-18-E-2G11

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TC-L

24

FSD-24-E-2G11

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TC-L

36

FSD-36-E-2G11

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TCF

18

FSS-18-E-2G10

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TCF

24

FSS-24-E-2G10

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TCF

36

FSS-36-E-2G10

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TC-D / DE

10

FSQ-10-E-G24q=1

FSQ-10-I-G24d=1

10

9,5

89,4 %

86,4 %

73,1 %

67,9 %

59,4 %

TC-D / DE

13

FSQ-13-E-G24q=1

FSQ-13-I-G24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-D / DE

18

FSQ-18-E-G24q=2

FSQ-18-I-G24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-D / DE

26

FSQ-26-E-G24q=1

FSQ-26-I-G24d=1

26

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,2 %

72,6 %

TC-T / TE

13

FSM-13-E-GX24q=1

FSM-13-I-GX24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-T / TE

18

FSM-18-E-GX24q=2

FSM-18-I-GX24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-T / TC-TE

26

FSM-26-E-GX24q=3

FSM-26-I-GX24d=3

26,5

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,5 %

73,0 %

TC-DD / DDE

10

FSS-10-E-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

10,5

9,5

86,4 %

82,6 %

70,4 %

68,8 %

60,5 %

TC-DD / DDE

16

FSS-16-E-GR10q

FSS-16-I-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

16

15

87,0 %

83,3 %

75,0 %

72,4 %

66,1 %

TC-DD / DDE

21

FSS-21-E-GR10q

FSS-21-I-GR10q

FSS-21-L/P/H-GR10q

21

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

73,9 %

68,8 %

TC-DD / DDE

28

FSS-28-E-GR10q

FSS-28-I-GR10q

FSS-28-L/P/H-GR10q

28

26

89,7 %

86,7 %

81,3 %

78,2 %

73,9 %

TC-DD / DDE

38

FSS-38-E-GR10q

FSS-38-L/P/H-GR10q

38,5

36

92,3 %

90,0 %

85,7 %

84,1 %

80,4 %

TC

5

FSD-5-I-G23

FSD-5-E-2G7

5,4

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

49,3 %

41,4 %

TC

7

FSD-7-I-G23

FSD-7-E-2G7

7,1

6,5

77,6 %

72,2 %

65,0 %

55,7 %

47,8 %

TC

9

FSD-9-I-G23

FSD-9-E-2G7

8,7

8

78,0 %

72,7 %

66,7 %

60,3 %

52,6 %

TC

11

FSD-11-I-G23

FSD-11-E-2G7

11,8

11

83,0 %

78,6 %

73,3 %

66,7 %

59,6 %

T5

4

FD-4-E-G5-16/150

4,5

3,6

64,9 %

58,1 %

50,0 %

45,0 %

37,2 %

T5

6

FD-6-E-G5-16/225

6

5,4

71,3 %

65,1 %

58,1 %

51,8 %

43,8 %

T5

8

FD-8-E-G5-16/300

7,1

7,5

69,9 %

63,6 %

58,6 %

48,9 %

42,7 %

T5

13

FD-13-E-G5-16/525

13

12,8

84,2 %

80,0 %

75,3 %

72,6 %

65,0 %

T9-C

22

FSC-22-E-G10q-29/200

22

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

74,6 %

69,7 %

T9-C

32

FSC-32-E-G10q-29/300

32

30

88,9 %

85,7 %

81,1 %

80,0 %

76,0 %

T9-C

40

FSC-40-E-G10q-29/400

40

32

89,5 %

86,5 %

82,1 %

82,6 %

79,2 %

T2

6

FDH-6-L/P-W4.3x8.5d-7/220

 

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

 

 

T2

8

FDH-8-L/P-W4.3x8.5d-7/320

 

7,8

76,5 %

70,9 %

65,0 %

 

 

T2

11

FDH-11-L/P-W4.3x8.5d-7/420

 

10,8

81,8 %

77,1 %

72,0 %

 

 

T2

13

FDH-13-L/P-W4.3x8.5d-7/520

 

13,3

84,7 %

80,6 %

76,0 %

 

 

T2

21

FDH-21-L/P-W4.3x8.5d-7/

 

21

88,9 %

85,7 %

79,2 %

 

 

T2

23

FDH-23-L/P-W4.3x8.5d-7/

 

23

89,8 %

86,8 %

80,7 %

 

 

T5-E

14

FDH-14-G5-L/P-16/550

 

13,7

84,7 %

80,6 %

72,1 %

 

 

T5-E

21

FDH-21-G5-L/P-16/850

 

20,7

89,3 %

86,3 %

79,6 %

 

 

T5-E

24

FDH-24-G5-L/P-16/550

 

22,5

89,6 %

86,5 %

80,4 %

 

 

T5-E

28

FDH-28-G5-L/P-16/1150

 

27,8

89,8 %

86,9 %

81,8 %

 

 

T5-E

35

FDH-35-G5-L/P-16/1450

 

34,7

91,5 %

89,0 %

82,6 %

 

 

T5-E

39

FDH-39-G5-L/P-16/850

 

38

91,0 %

88,4 %

82,6 %

 

 

T5-E

49

FDH-49-G5-L/P-16/1450

 

49,3

91,6 %

89,2 %

84,6 %

 

 

T5-E

54

FDH-54-G5-L/P-16/1150

 

53,8

92,0 %

89,7 %

85,4 %

 

 

T5-E

80

FDH-80-G5-L/P-16/1150

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

T5-E

95

FDH-95-G5-L/P-16/1150

 

95

92,7 %

90,5 %

84,1 %

 

 

T5-E

120

FDH-120-G5-L/P-16/1450

 

120

92,5 %

90,2 %

84,5 %

 

 

T5-C

22

FSCH-22-L/P-2GX13-16/225

 

22,3

88,1 %

84,8 %

78,8 %

 

 

T5-C

40

FSCH-40-L/P-2GX13-16/300

 

39,9

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

T5-C

55

FSCH-55-L/P-2GX13-16/300

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

T5-C

60

FSCH-60-L/P-2GX13-16/375

 

60

93,0 %

90,9 %

85,7 %

 

 

TC-LE

40

FSDH-40-L/P-2G11

 

40

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

TC-LE

55

FSDH-55-L/P-2G11

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

TC-LE

80

FSDH-80-L/P-2G11

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

TC-TE

32

FSMH-32-L/P-2GX24q=3

 

32

91,4 %

88,9 %

82,1 %

 

 

TC-TE

42

FSMH-42-L/P-2GX24q=4

 

43

93,5 %

91,5 %

86,0 %

 

 

TC-TE

57

FSM6H-57-L/P-2GX24q=5

FSM8H-57-L/P-2GX24q=5

 

56

91,4 %

88,9 %

83,6 %

 

 

TC-TE

70

FSM6H-70-L/P-2GX24q=6

FSM8H-70-L/P-2GX24q=6

 

70

93,0 %

90,9 %

85,4 %

 

 

TC-TE

60

FSM6H-60-L/P-2G8=1

 

63

92,3 %

90,0 %

84,0 %

 

 

TC-TE

62

FSM8H-62-L/P-2G8=2

 

62

92,2 %

89,9 %

83,8 %

 

 

TC-TE

82

FSM8H-82-L/P-2G8=2

 

82

92,4 %

90,1 %

83,7 %

 

 

TC-TE

85

FSM6H-85-L/P-2G8=1

 

87

92,8 %

90,6 %

84,5 %

 

 

TC-TE

120

FSM6H-120-L/P-2G8=1

FSM8H-120-L/P-2G8=1

 

122

92,6 %

90,4 %

84,7 %

 

 

TC-DD

55

FSSH-55-L/P-GR10q

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

Dessutom ska icke-dimbara förkopplingsdon som inte ingår i tabell 17 tilldelas ett energieffektivitetsindex beroende på deras effektivitet i enlighet med tabell 18.

Tabell 18

Krav avseende energieffektivitetsindex för icke-dimbara förkopplingsdon för lysrör som inte ingår i tabell 17

ηballast

Energieffektivitetsindex

≥ 0,94 * EBbFL

A3

≥ EBbFL

A2

≥ 1-0,75*(1-EBbFL)

A2 BAT

Definition av EBbFL finns i avsnitt 3 g i bilaga II.

Dessutom tilldelas dimbara förkopplingsdon för lysrör EEI-klasser enligt den klass som förkopplingsdonet skulle tilldelas när det drivs på 100 % ljusflöde (se tabell 19).

Tabell 19

Krav avseende energieffektivitetsindex för dimbara förkopplingsdon för lysrör

Tilldelad klass vid 100 % ljusflöde

Energieffektivitetsindex för dimbart förkopplingsdon

A3

A1

A2

A1 BAT

Multiwattförkopplingsdon ska klassificeras enligt effektiviteten vid lägsta (sämsta) effekt eller relevant klass ska anges för varje lampa som förkopplingsdonet driver.

B.   Andra fasens krav

Tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.

I fråga om förkopplingsdon för urladdningslampor med hög intensitet ska förkopplingsdonets effektivitet indikeras enligt det hur den definieras i avsnitt 1 d i bilaga II.

3.   KRAV PÅ ARMATURER FÖR LYSRÖR UTAN INBYGGT FÖRKOPPLINGSDON OCH PÅ ARMATURER FÖR URLADDNINGSLAMPOR MED HÖG INTENSITET

3.1   Krav på armaturers energiprestanda

A.   Första fasens krav

Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.

Effektförbrukningen hos armaturer för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon ska inte överskrida summan av effektförbrukningen hos armaturens förkopplingsdon när lamporna som de normalt driver inte avger något ljus när andra eventuella anslutna komponenter (nätanslutning, sensorer osv.) är bortkopplade. Om de inte kan kopplas bort ska deras effekt mätas och dras av från resultatet.

B.   Andra fasens krav

Tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.

 

Armaturer för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon och armaturer för urladdningslampor med hög intensitet ska vara förenliga med förkopplingsdon som uppfyller den tredje fasens krav, utom armaturer vars kapslingsklass är minst IP4X.

 

Effektförbrukningen hos armaturer för urladdningslampor med hög intensitet ska inte överskrida summan av effektförbrukningen hos armaturens förkopplingsdon när lamporna som de normalt driver inte avger något ljus när andra eventuella anslutna komponenter (nätanslutning, sensorer osv.) är bortkopplade. Om de inte kan kopplas bort ska deras effekt mätas och dras av från resultatet.

C.   Tredje fasens krav

Åtta år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.

Alla armaturer för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon och för urladdningslampor med hög intensitet ska vara förenliga med förkopplingsdon som uppfyller den tredje fasens krav.

3.2   Krav på produktinformation om armaturer

A.   Första fasens krav

18 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.

Tillverkare av armaturer för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon vars totala ljusflöde överskrider 2 000 lumen ska tillhandahålla minst nedan angivna information på fritt tillgängliga webbplatser och i andra former som de bedömer vara lämpliga för varje armaturmodell som de marknadsför. Denna information ska också ingå i den tekniska dokumentation som sammanställs för överensstämmelsebedömningen enligt artikel 8 i direktiv 2005/32/EG.

a)

Om armaturen släpps ut på marknaden tillsammans med förkopplingsdonet, information om armaturens effektivitet enligt avsnitt 2.2 i bilaga III, i enlighet med förkopplingsdonstillverkarens data.

b)

Om armaturen släpps ut på marknaden tillsammans med lampan, lampeffekten (lm/W) i enlighet med lamptillverkarens data.

c)

Om varken förkopplingsdon eller lampa släpps ut på marknaden tillsammans med armaturen ska tillverkarens kataloger innehålla information om vilka typer av lampor eller förkopplingsdon som är förenliga med armaturen (t.ex. lampornas Ilcos-kod).

d)

Underhållsanvisningar för att säkerställa att armaturen så långt det är möjligt bibehåller den ursprungliga kvaliteten under sin livstid.

e)

Demonteringsanvisningar.

B.   Andra fasens krav

Tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.

Den första fasens krav på information ska även gälla för armaturer för urladdningslampor med hög intensitet vars totala ljusflöde överskrider 2 000 lumen. För armaturer för urladdningslampor med hög intensitet ska det också anges att de är utformade för antingen klara lampor och/eller för belagda lampor enligt det som avses i bilaga II.


BILAGA IV

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

När medlemsstaternas myndigheter genomför marknadsövervakningskontroller enligt artikel 3.2 i direktiv 2005/32/EG ska de använda nedan beskrivna kontrollförfarande i fråga om de krav som anges i bilaga III.

För lampor

Medlemsstaterna ska testa ett provparti med minst 20 lampor av samma modell från samma tillverkare, plockade slumpmässigt.

Partiet ska anses vara förenligt med tillämpliga bestämmelser i del 1 i bilaga III till denna förordning när partiets medelresultat inte avviker mer än 10 % från angivna gränser, tröskelvärden eller fastställda värden.

I annat fall ska det anses att modellen inte är överensstämmande.

För förkopplingsdon och armaturer

Medlemsstatens myndighet ska testa en enda enhet.

Modellen ska anses vara förenlig med tillämpliga bestämmelser i delarna 2 och 3 i bilaga III till denna förordning när resultaten inte överskrider gränsvärdena.

I annat fall ska tre nya enheter testas. Modellen ska anses vara förenlig med denna förordning om resultaten från de tre senare testningarna inte överskrider gränsvärdena.

I annat fall ska det anses att modellen inte är överensstämmande.


BILAGA V

Vägledande riktmärken för lysrör och urladdningslampor med hög intensitet

(för kännedom)

När denna förordning antas anses marknadens bästa tillgängliga teknik för de berörda produkterna vara det som beskrivs nedan.

1.   Lampeffektivitet och lampans livslängd

För enkel- och dubbelsocklade lysrör är riktvärdena de bästa värden som anges i delarna 1.1 och 1.2 i bilaga III.

För urladdningslampor med hög intensitet

Metallhalidlampor (klara och frostade):

Tabell 20

Vägledande märkvärden för ljusutbyte och prestanda för metallhalidlampor (riktmärkesnivå)

 

Ra ≥ 80

80 > Ra ≥ 60

Nominellt wattal (W)

Märkvärde för ljusutbyte (lm/W)

Märkvärde för ljusutbyte (lm/W)

W ≤ 55

≥ 80

≥ 95

55 < W ≤ 75

≥ 90

≥ 113

75 < W ≤ 105

≥ 90

≥ 116

105 < W ≤ 155

≥ 98

≥ 117

155 < W ≤ 255

≥ 105

 

255 < W ≤ 405

≥ 105

 


Brinntid i timmar

Ljusflödesbibehållningsfaktor

Lamplivslängdsfaktor

12 000

> 0,80

> 0,80

Högtrycksnatriumlampor (klara och frostade):

Tabell 21

Vägledande märkvärden för ljusutbyte och prestanda för högtrycksnatriumlampor (riktmärkesnivå)

Nominellt wattal (W)

Märkvärde för ljusutbyte (lm/W)

W ≤ 55

≥ 88

55 < W ≤ 75

≥ 91

75 < W ≤ 105

≥ 107

105 < W ≤ 155

≥ 110

155 < W ≤ 255

≥ 128

255 < W ≤ 405

≥ 138


Brinntid i timmar

Ljusflödesbibehållningsfaktor

Lamplivslängdsfaktor

16 000

> 0,94

> 0,92

2.   Lampors kvicksilverinnehåll

Energieffektiva lysrör med det lägsta kvicksilverinnehållet får inte innehålla mer än 1,4 mg kvicksilver och energieffektiva urladdningslampor med det lägsta kvicksilverinnehållet får inte innehålla mer än 12 mg kvicksilver.

3.   Förkopplingsdons prestanda

För tillämpningar där dimningen medför fördelar gäller de riktmärken som anges nedan

Förkopplingsdon för lysrör med energieffektivitetsindex A1 BAT som är steglöst dimbara till 10 % ljusflöde.

Förkopplingsdon för dimbara urladdningslampor med hög intensitet som är dimbara ned till 40 % ljusflöde och där förkopplingsdonets effektivitet är 0,9 (bäst kända resultat – de faktiska dimningsmöjligheterna kan bero på vilken typ av urladdningslampa som används med förkopplingsdonet).

4.   Produktinformation om armaturer

Följande produktinformation om riktmärken för armaturer finns att tillgå på fritt tillgängliga webbplatser och i andra former som tillverkaren bedömer vara lämpliga, i tillägg till vad som krävs enligt avsnitt 3.2 i bilaga III:

Armaturens CEN-kod eller fullständiga fotometriska data.


BILAGA VI

Vägledande riktmärken för produkter som är avsedda att installeras som kontorsbelysning

(för kännedom)

När denna förordning antas anses marknadens bästa tillgängliga teknik för de berörda produkterna vara det som beskrivs nedan.

1.   RIKTMÄRKEN FÖR LAMPOR

1.1   Lampors prestanda

Lamporna har en effektivitet enligt bilaga V.

Lamporna har de ljusflödesbibehållningsfaktorer (LLMF) och lamplivslängdsfaktorer (LSF) som anges i tabell 22.

Tabell 22

Vägledande LLMF och LSF för lampor till kontorsbelysning (riktmärkesnivå)

Brinntid i timmar

2 000

4 000

8 000

16 000

LLMF

0,97

0,93

0,90

0,90

LSF

0,99

0,99

0,98

0,93

Dessutom är lamporna dimbara till 10 % eller mindre av sitt ljusflöde.

1.2   Produktinformation om lampor

Nedan angiven information om lampor finns på fritt tillgängliga webbplatser och i andra former som tillverkaren bedömer vara lämpliga.

Information som krävs enligt avsnitt 1.3 i bilaga III, enligt det som är tillämpligt.

2.   RIKTMÄRKEN FÖR REGLERDON FÖR LJUSKÄLLOR

2.1   Prestanda hos reglerdon för ljuskällor

Förkopplingsdon för lysrör har ett energieffektivitetsindex på minst A1 (BAT) enligt avsnitt 2.2 i bilaga III och de är dimbara.

Förkopplingsdon för urladdningslampor med hög intensitet har en effektivitet på 88 % (≤ 100 W lampeffekt) och övriga har en effektivitet på 90 % och är dimbara om summan av lampeffekterna som ett förkopplingsdon driver överskrider 50 W.

Alla andra typer av reglerdon för ljuskällor har en effektivitet på 88 % (≤ 100 W ineffekt) och annars en effektivitet på 90 % enligt tillämplig mätningsstandard och är dimbara för lampor när den totala ineffekten överskrider 55 W.

2.2   Produktinformation om reglerdon för ljuskällor

Nedan angiven information om reglerdon för ljuskällor finns på fritt tillgängliga webbplatser och i andra former som tillverkaren bedömer vara lämpliga.

Information om förkopplingsdonets effektivitet eller tillämplig typ av reglerdon för ljuskällan.

3.   RIKTMÄRKEN FÖR ARMATURER

3.1   Armaturers prestanda

Armaturerna har en armaturbibehållningsfaktor LMF > 0,95 i en kontorsmiljö med normal nedsmutsning och med en rengöringscykel på 4 år.

Armaturer bestyckade med lysrör eller urladdningslampor med hög intensitet är förenliga med minst en lamptyp som överensstämmer med riktmärkena i bilaga V.

Dessutom är dessa armaturer förenliga med system för belysningskontroll med följande egenskaper:

Närvarodetektering.

Dimning som reagerar på ljus (för variationer i dagsljus och/eller rummets reflektans).

Dimning som följer ändringar i belysningskrav (under arbetsdagen, över en längre period eller på grund av funktionalitetsändringar).

Dimning som kompenserar nedsmutsning av armaturen, ändringar i lampans utgående ljusflöde över dess livstid och effektivitetsändringar när en lampa byts ut.

Överensstämmelsen kan också säkerställas genom att införliva lämpliga komponenter i själva armaturen.

Överensstämmelsen eller egenskaperna hos de införlivade komponenterna anges i armaturens produktdokumentation.

3.2   Krav på produktinformation om armaturer

Nedan angiven information finns på fritt tillgängliga webbplatser och i andra former som tillverkaren bedömer vara lämpliga för alla armaturmodeller som tillverkaren marknadsför.

Information som krävs enligt avsnitt 3.2 i bilaga III och enligt bilaga V, enligt det som är tillämpligt.

För alla armaturer, utom armaturer med bara lampor och ingen optik, anges värdet på tillämplig armaturbibehållningsfaktor (LMF) vid behov tillsammans med rengöringsanvisningar upp till fyra år, i en liknande tabell som nedan.

Tabell 23

Vägledande värden för armaturbibehållningsfaktor (LMF) (riktmärkesnivå)

LMF-värden

Miljö

Rengöringsintervall i år

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Mycket ren

 

 

 

 

 

 

 

Ren

 

 

 

 

 

 

 

Normal (frivilligt)

 

 

 

 

 

 

 

Smutsig (frivilligt)

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen åtföljs av en reservation om att den endast innehåller vägledande värden som kanske inte återspeglar de underhållsvärden som kan nås i en viss installation.

För armaturer för riktade ljuskällor såsom reflektorlampor eller lysdioder anges endast tillämplig information, t.ex. ljusflödesbibehållningsfaktor (LLMF) × armaturbibehållningsfaktor (LMF) i stället för enbart armaturbibehållningsfaktor.


BILAGA VII

Vägledande riktmärken för produkter som är avsedda att installeras som gatubelysning

(för kännedom)

När denna förordning antas anses marknadens bästa tillgängliga teknik för de berörda produkterna vara det som beskrivs nedan.

1.   RIKTMÄRKEN FÖR LAMPOR

1.1   Lampors prestanda

Lamporna har en effektivitet enligt bilaga V.

Lamporna har ljusflödesbibehållningsfaktorer (LLMF) och lamplivslängdsfaktorer (LSF) som anges i tabell 24.

Tabell 24

Vägledande LLMF och LSF för lampor till gatubelysning (riktmärkesnivå)

Brinntid i timmar

2 000

4 000

8 000

16 000

LLMF

0,98

0,97

0,95

0,92

LSF

0,99

0,98

0,95

0,92

Dessutom är lamporna dimbara till minst 50 % av sitt ljusflöde när märkvärdet för lampans utgående ljusflöde är högre än 9 000 lumen.

1.2   Produktinformation om lampor

Nedan angiven information om lampor finns på fritt tillgängliga webbplatser och i andra former som tillverkaren bedömer vara lämpliga.

Information som krävs enligt avsnitt 1.3 i bilaga III, enligt det som är tillämpligt.

2.   RIKTMÄRKEN FÖR REGLERDON FÖR LJUSKÄLLOR

2.1   Prestanda hos reglerdon för ljuskällor

Förkopplingsdon för lysrör har ett energieffektivitetsindex på minst A1 BAT enligt avsnitt 2.2 i bilaga III och är dimbara.

Förkopplingsdon för urladdningslampor med hög intensitet har en effektivitet över 87 % (≤ 100 W lampeffekt) och annars en effektivitet på över 89 % uppmätt enligt bilaga II och är dimbara om den sammanlagda effekten hos lamporna som ett förkopplingsdon driver är högre eller lika med 55 W.

Alla andra typer av reglerdon för ljuskällor har en effektivitet över 87 % (≤ 100 W ineffekt) och annars en effektivitet över 89 % uppmätt enligt tillämpliga mätningsstandarder och är dimbara för lampor när den totala ineffekten är över eller lika med 55 W.

2.2   Produktinformation om reglerdon för ljuskällor

Nedan angiven information om reglerdon för ljuskällor finns på fritt tillgängliga webbplatser och i andra former som tillverkaren bedömer vara lämpliga.

Information om förkopplingsdonets effektivitet eller tillämplig typ av reglerdon för ljuskällan.

3.   RIKTMÄRKEN FÖR ARMATURER

3.1   Armaturers prestanda

Armaturerna har ett optiskt system med kapslingsklass enligt följande:

IP65 för belysningsklasserna ME1 till ME6 och MEW1 till MEW6.

IP5x för belysningsklasserna CE0 till CE5, S1 till S6, ES, EV och A.

Den andel av ljuset som avges från en optimalt installerad armatur och som går över horisonten ska begränsas enligt tabellen nedan.

Tabell 25

Vägledande maximala ULOR-värden (Upward Light Output Ratio) per belysningsklass för armaturer för gatubelysning (riktmärkesnivå)

Belysningsklasserna ME1 till ME6 och MEW1 till MEW6, alla utgående ljusflöden

3 %

Belysningsklasserna CE0 till CE5, S1 till S6, ES, EV och A:

 

12 000 lm ≤ ljuskälla

5 %

8 500 lm ≤ ljuskälla < 12 000 lm

10 %

3 300 lm ≤ ljuskälla < 8 500 lm

15 %

ljuskälla < 3 300 lm

20 %

I områden där ljusförorening måste beaktas är den högsta andelen ljus som går ovanför horisonten inte mer än 1 % för alla belysningsklasser och utgående ljusflöden.

Armaturerna är utformade så att störande ljus från dem undviks i så hög grad som möjligt. Armaturförbättringar i syfte att minska störande ljus har ändå ingen negativ inverkan på energieffektiviteten hos den installation som armaturen är utformad för.

Armaturer för lysrör eller urladdningslampor med hög intensitet är förenliga med minst en lamptyp som överensstämmer med riktmärkena i bilaga V.

Armaturerna är förenliga med installationer som har lämpliga dimnings- och reglersystem som beaktar tillgången på dagsljus, trafik- och väderleksförhållanden och som också kompenserar för ytreflektionens variationer över tiden och för den ursprungliga dimensioneringen av installationen baserad på lampans ljusflödesbibehållningsfaktor.

3.2   Produktinformation om armaturer

Nedan angiven information om relevanta modeller finns på fritt tillgängliga webbplatser och i andra former som tillverkaren bedömer vara lämpliga:

a)

Information som krävs enligt avsnitt 3.2 i bilaga III och enligt bilaga V, enligt det som är tillämpligt.

b)

Värden för belysningsverkningsgrad (UF) i standardförhållanden i tabellform för definierad belysningsklass. Tabellen innehåller de energieffektivaste UF-värdena för olika vägbredder, olika stolphöjder, längsta avstånd mellan stolpar, armaturens överhäng och lutning, enligt vad som är tillämpligt för given belysningsklass och armaturutformning.

c)

Installationsanvisningar för optimering av belysningsverkningsgraden.

d)

Ytterligare installationsrekommendationer för minimering av störande ljus (förutsatt att de inte står i konflikt med belysningsverkningsgradsoptimering och säkerhet).

e)

För alla armaturer, utom armaturer med bara lampor och ingen optik, anges tillämpliga värden på armaturbibehållningsfaktor (LMF) i en liknande tabell som nedan.

Tabell 26

Vägledande LMF-värden (riktmärkesnivå)

LMF-värden

Föroreningskategori

Exponeringstid i år

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Hög

 

 

 

 

 

 

 

Medel

 

 

 

 

 

 

 

Låg

 

 

 

 

 

 

 

I fråga om armaturer för riktade ljuskällor såsom reflektorlampor eller lysdioder anges endast tillämplig information, t.ex. ljusflödesbibehållningsfaktor (LLMF) × armaturbibehållningsfaktor (LMF) i stället för enbart armaturbibehållningsfaktor.


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

24.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 76/45


BESLUT ATALANTA/1/2009 AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

av den 17 mars 2009

om utnämning av befälhavaren över Europeiska unionens styrka för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta)

(2009/288/Gusp)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 25 tredje stycket,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2008/851/Gusp av den 10 november 2008 om Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (1) (Atalanta), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 6.1 i gemensam åtgärd 2008/851/Gusp har rådet bemyndigat kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik att fatta beslut om utnämningen av befälhavaren över Europeiska unionens styrka.

(2)

Den 18 november 2008 antog kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik beslut Atalanta/1/2008 (2) om utnämningen av kommendör Antonios PAPAIOANNOU som befälhavaren över Europeiska unionens styrka för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust.

(3)

Europeiska unionens operationschef har rekommenderat utnämningen av kommendör (flottan) Juan GARAT CARAMÉ som ny befälhavare över Europeiska unionens styrka för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust.

(4)

Europeiska unionens militära kommitté stöder denna rekommendation.

(5)

I enlighet med artikel 6 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning, deltar Danmark inte i arbetet med att utarbeta och genomföra sådana unionsbeslut och unionsåtgärder som har anknytning till försvarsfrågor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommendör (flottan) Juan GARAT CARAMÉ utnämns till befälhavare över Europeiska unionens styrka för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust.

Artikel 2

Detta beslut får verkan den 7 april 2009.

Utfärdat i Bryssel den 17 mars 2009.

För kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik

I. ŠRÁMEK

Ordförande


(1)  EUT L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  EUT L 317, 27.11.2008, s. 24.