ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 72

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
18 mars 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 208/2009 av den 17 mars 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 209/2009 av den 17 mars 2009 om förbud mot fiske efter marulk i områdena VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1 med fartyg som för fransk flagg

3

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/242/EG

 

*

Rådets beslut av den 16 mars 2009 om utnämning av en italiensk ledamot i Regionkommittén

5

 

 

Kommissionen

 

 

2009/243/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 3 mars 2009 om gemenskapens ståndpunkt beträffande beslut nr 1/2008 som fattats av ECAA:s gemensamma kommitté inrättad enligt det multilaterala avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Kroatien, Montenegro, Norge, Rumänien, Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum, och som ändrar bilaga I till avtalet

6

 

 

2009/244/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 16 mars 2009 om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av en nejlika (Dianthus caryophyllus L. linje 123.8.12) som modifierats genetiskt för blommans färg [delgivet med nr K(2009) 1673]  ( 1 )

18

 

 

Europeiska centralbanken

 

 

2009/245/EG

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 6 mars 2009 om undantag som får beviljas enligt förordning (EG) nr 958/2007 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2007/8) (ECB/2009/4)

21

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

18.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 72/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 208/2009

av den 17 mars 2009

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 mars 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

148,7

JO

79,4

MA

42,3

TN

134,4

TR

102,8

ZZ

101,5

0707 00 05

EG

139,2

JO

158,4

MA

69,5

MK

118,9

TR

157,7

ZZ

128,7

0709 90 70

JO

249,0

MA

55,0

TR

127,2

ZZ

143,7

0709 90 80

EG

88,5

ZZ

88,5

0805 10 20

EG

46,1

IL

58,5

MA

56,6

TN

49,5

TR

74,7

ZZ

57,1

0805 50 10

TR

62,4

ZZ

62,4

0808 10 80

AR

96,8

BR

74,0

CA

95,8

CL

76,8

CN

68,2

MK

21,2

US

125,2

UY

68,9

ZA

82,7

ZZ

78,8

0808 20 50

AR

66,5

CL

155,5

CN

35,6

US

104,6

ZA

94,8

ZZ

91,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


18.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 72/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 209/2009

av den 17 mars 2009

om förbud mot fiske efter marulk i områdena VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1 med fartyg som för fransk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 43/2009 av den 16 januari 2009 om fastställande för år 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3) fastställs kvoter för 2009.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2009 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2009 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Fokion FOTIADIS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  EUT L 22, 26.1.2009, s. 1.


BILAGA

Nr

1/T&Q

Medlemsstat

Frankrike

Bestånd

ANF/8C3411

Art

Marulk (Lophiidae)

Område

VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1

Datum

7.2.2009


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

18.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 72/5


RÅDETS BESLUT

av den 16 mars 2009

om utnämning av en italiensk ledamot i Regionkommittén

(2009/242/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263,

med beaktande av den italienska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 24 januari 2006 beslut 2006/116/EG om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2006 till och med den 25 januari 2010 (1).

(2)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Ottaviano DEL TURCO har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till ledamot i Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2010:

Giovanni CHIODI, Presidente della Regione Abruzzo.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 16 mars 2009.

På rådets vägnar

L. CHATEL

Ordförande


(1)  EUT L 56, 25.2.2006, s. 75.


Kommissionen

18.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 72/6


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 3 mars 2009

om gemenskapens ståndpunkt beträffande beslut nr 1/2008 som fattats av ECAA:s gemensamma kommitté inrättad enligt det multilaterala avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Kroatien, Montenegro, Norge, Rumänien, Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum, och som ändrar bilaga I till avtalet

(2009/243/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av beslut 2006/682/EG av rådet och företrädarna för Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet av den 9 juni 2006 om undertecknande och provisorisk tillämpning av det multilaterala avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien, Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo (1) om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA) (2),

med beaktande av multilateralt avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien, Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (3) (avtalet), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet undertecknades den 9 juni 2006.

(2)

Genom artikel 18 i avtalet inrättas en gemensam kommitté som är ansvarig för förvaltningen och genomförandet av detta avtal.

(3)

Efter det att avtalet undertecknades har ny gemenskapslagstiftning som rör genomförandet av avtalet antagits.

(4)

Enligt artikel 17.3 a i avtalet ska gemensamma kommittén fatta beslut om ändringar av bilaga I till avtalet.

(5)

I artikel 2.2 i rådets beslut rörande avtalet föreskrivs att gemenskapens ståndpunkt, när det gäller gemensamma kommitténs antagande av sådana beslut som enbart utvidgar gemenskapslagstiftning till att omfatta ECAA-partner, ska antas av kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Europeiska gemenskapens ståndpunkt i ECAA:s gemensamma kommitté som inrättats genom artikel 18 i det multilaterala avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Kroatien, Montenegro, Norge, Rumänien, Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum ska, när det gäller ändringen av bilaga I till avtalet, grundas på bilagan till detta beslut.

Utfärdat i Bryssel den 3 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Antonio TAJANI

Vice ordförande


(1)  I enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(2)  EUT L 285, 16.10.2006, s. 1.

(3)  EUT L 285, 16.10.2006, s. 3.


BILAGA

ECAA:s GEMENSAMMA KOMMITTÉS BESLUT nr 1/2008

av den 10 december 2008

som ersätter bilaga I till ECAA-avtalet

GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av det multilaterala avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Kroatien, Montenegro, Norge, Rumänien, Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo (1) om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA-avtalet), särskilt artikel 17.3 a.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Bilagan till detta beslut ska ersätta bilaga I till ECAA-avtalet.

Utfärdat i Oslo den 10 december 2008.

På gemensamma kommitténs vägnar …, ordförande

Bestyrkt av …, sekreterare

BILAGA

’BILAGA I

REGLER SOM ÄR TILLÄMPLIGA PÅ DEN CIVILA LUFTFARTEN

De tillämpliga bestämmelserna i Europeiska gemenskapens följande rättsakter ska tillämpas i enlighet med huvudavtalet och bilaga II om övergripande anpassning om inte annat anges i denna bilaga eller i protokollen I–IX. Där så är nödvändigt anges de specifika ändringarna för varje rättsakt här nedan.

A.   MARKNADSÅTKOMST OCH DÄRMED FÖRBUNDNA FRÅGOR

Nr 1008/2008

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetad)

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–24, 26 och bilaga I

Nr 95/93

Rådets förordning (EEG) nr 95/93 av den 18 januari 1993 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser

ändrad genom:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 894/2002 av den 27 maj 2002 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1554/2003 av den 22 juli 2003 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 793/2004 av den 21 april 2004 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–12 och 14a.2

När det gäller tillämpningen av artikel 12.2 ska ’kommissionen’ förstås som ’gemensamma kommittén’.

Nr 96/67

Rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–25 och bilagan

För tillämpningen av artikel 10 ska ’medlemsstaterna’ förstås som ’EG-medlemsstaterna’.

När det gäller tillämpningen av artikel 20.2 ska ’kommissionen’ förstås som ’gemensamma kommittén’.

Nr 785/2004

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1-8 och 10.2

B.   FLYGLEDNINGSTJÄNST

Nr 549/2004

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (ramförordningen)

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1-4, 6 och 9-14

Nr 550/2004

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (’tjänstedirektivet’)

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–19, bilagorna I och II

Nr 551/2004

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den 10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet (’förordning om luftrummet’)

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–11

Nr 552/2004

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (förordningen om driftskompatibilitet)

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–12, bilagorna I–V

Nr 2096/2005

Kommissionens förordning (EG) nr 2096/2005 av den 20 december 2005 om gemensamma krav i fråga om tillhandahållande av flygtrafiktjänster

ändrad genom:

Kommissionens förordning (EG) nr 1315/2007 av den 8 november 2007 om säkerhetstillsyn av flygledningstjänsten och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2096/2005

Kommissionens förordning (EG) nr 482/2008 av den 30 maj 2008 om ett system för säkerhetssäkring av programvara vilket ska genomföras av leverantörer av flygtrafiktjänster och om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 2096/2005

Kommissionens förordning (EG) nr 668/2008 av den 15 juli 2008 om ändring av bilagorna II–V i förordning (EG) nr 2096/2005 om gemensamma krav i fråga om tillhandahållande av flygtrafiktjänster, med avseende på arbetsmetoder och driftsprocesser

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–9, bilagorna I–V

Nr 2150/2005

Kommissionens förordning (EG) nr 2150/2005 av den 23 december 2005 om gemensamma regler för en flexibel användning av luftrummet

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–9 och bilagan

Nr 1032/2006

Kommissionens förordning (EG) nr 1032/2006 av den 6 juli 2006 om krav avseende automatiska system för utbyte av färdplansdata för anmälan, samordning och överlämning av flygningar mellan enheter för flygkontrolltjänst

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–10, bilagorna I–V

Nr 1033/2006

Kommissionens förordning (EG) nr 1033/2006 av den 4 juli 2006 om krav på förfaranden för färdplaner före flygning inom det gemensamma europeiska luftrummet

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–5 och bilagan

Nr 2006/23

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/23/EG av den 5 april 2006 om ett gemenskapscertifikat för flygledare

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–16, 18–19, bilagorna I–IV

Nr 1794/2006

Kommissionens förordning (EG) nr 1794/2006 av den 6 december 2006 om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–17, bilagorna I–VI

Nr 219/2007

Rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR)

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1.1–1.2, 1.5–1.7, 2–3, 4.1 och bilagan

Nr 633/2007

Kommissionens förordning (EG) nr 633/2007 av den 7 juni 2007 om krav avseende tillämpningen av ett protokoll för överföring av färdplansdata, för anmälan, samordning och överlämning av flygningar mellan enheter för flygkontrolltjänst

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–7, andra och tredje meningen i artikel 8, bilagorna I–IV

Nr 1265/2007

Kommissionens förordning (EG) nr 1265/2007 av den 26 oktober 2007 om fastställande av krav i fråga om kanalseparation vid röstkommunikation mellan mark och luftfartyg för det gemensamma europeiska luftrummet

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–9, bilagorna I–IV

Nr 1315/2007

Kommissionens förordning (EG) nr 1315/2007 av den 8 november 2007 om säkerhetstillsyn av flygledningstjänsten och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2096/2005

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–15

Nr 482/2008

Kommissionens förordning (EG) nr 482/2008 av den 30 maj 2008 om ett system för säkerhetssäkring av programvara vilket ska genomföras av leverantörer av flygtrafiktjänster och om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 2096/2005

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–5, bilagorna I–II

C.   LUFTFARTSSÄKERHET

Nr 3922/91

Rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart

ändrad genom:

Kommissionens förordning (EG) nr 2176/96 av den 13 november 1996 om anpassning till vetenskaplig och teknisk utveckling av rådets förordning (EEG) nr 3922/91

Kommissionens förordning (EG) nr 1069/1999 av den 25 maj 1999 om anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3922/91

Kommissionens förordning (EG) nr 2871/2000 av den 28 december 2000 om anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1899/2006 av den 12 december 2006 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1900/2006 av den 20 december 2006 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart

Kommissionens förordning (EG) nr 8/2008 av den 11 december 2007 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 i fråga om gemensamma tekniska krav och administrativa förfaranden för kommersiella transporter med flygplan

Kommissionens förordning (EG) nr 859/2008 av den 20 augusti 2008 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 i fråga om gemensamma tekniska krav och administrativa förfaranden för kommersiella transporter med flygplan

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–10 och 12–13 med undantag av artiklarna 4.1 och 8.2 andra meningen, bilagorna I–III

För tillämpningen av artikel 12 ska ’medlemsstaterna’ förstås som ’EG-medlemsstaterna’.

Nr 216/2008

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–68 med undantag för artiklarna 65, 69.1 andra stycket och 69.4, bilagorna I–VI

Nr 1702/2003

Kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003 av den 24 september 2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer

ändrad genom:

Kommissionens förordning (EG) nr 381/2005 av den 7 mars 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1702/2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer

Kommissionens förordning (EG) nr 706/2006 av den 8 maj 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1702/2003 avseende den tidsperiod under vilken medlemsstaterna får utfärda godkännande för en begränsad tid

Kommissionens förordning (EG) nr 335/2007 av den 28 mars 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1702/2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar

Kommissionens förordning (EG) nr 375/2007 av den 30 mars 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1702/2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer

Kommissionens förordning (EG) nr 287/2008 av den28 mars 2008 om förlängning av den giltighetstid som avses i artikel 2c.3 i förordning (EG) nr 1702/2003

Kommissionens förordning (EG) nr 1057/2008 av den 27 oktober 2008 om ändring av tillägg II till bilagan till förordning (EG) nr 1702/2003 om granskningsbevis avseende luftvärdighet (EASA blankett 15a)

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–4 och bilagan. De övergångsperioder som det hänvisas till i denna förordning ska fastställas av gemensamma kommittén.

Nr 2042/2003

Kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 av den 20 november 2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter

ändrad genom:

Kommissionens förordning (EG) nr 707/2006 av den 8 maj 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2042/2003 avseende godkännande med begränsad giltighetstid och bilagorna I och III

Kommissionens förordning (EG) nr 376/2007 av den 30 mars 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2042/2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter

Kommissionens förordning (EG) nr 1056/2008 av den 27 oktober 2008 om ändring av förordning (EG) nr 2042/2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–6, bilagorna I–IV

Nr 94/56

Rådets direktiv 94/56/EG av den 21 november 1994 om grundläggande principer för utredning av flyghaverier och tillbud inom civil luftfart

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–12

För tillämpningen av artiklarna 9 och 12 ska ’kommissionen’ förstås som ’alla övriga avtalsslutande parter till avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum’.

Nr 2003/42

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rapportering av händelser inom civil luftfart

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–11, bilagorna I och II

Nr 1321/2007

Kommissionens förordning (EG) nr 1321/2007 av den 12 november 2007 om genomförandebestämmelser för att i ett centralt upplag integrera information om händelser inom civil luftfart som utbyts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–4

Nr 1330/2007

Kommissionens förordning (EG) nr 1330/2007 av den 24 september 2007 om genomförandebestämmelser för spridning till berörda parter av information om händelser inom civil luftfart, i enlighet med artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–10, bilagorna I och II

Nr 104/2004

Kommissionens förordning (EG) nr 104/2004 av den 22 januari 2004 om fastställande av bestämmelser för organisationen och sammansättningen av överklagandenämnden för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–7 och bilagan

Nr 736/2006

Kommissionens förordning (EG) nr 736/2006 av den 16 maj 2006 om arbetsmetoder för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet vid standardiseringsinspektioner

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–18

Nr 768/2006

Kommissionens förordning (EG) nr 768/2006 av den 19 maj 2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG i fråga om insamling och utbyte av information om säkerheten hos luftfartyg som använder flygplatser i gemenskapen samt förvaltningen av informationssystemet

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–5

Nr 593/2007

Kommissionens förordning (EG) nr 593/2007 av den 31 maj 2007 om de avgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–12, 14.2 och bilagan

Nr 2111/2005

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–13 och bilagan

Nr 473/2006

Kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 av den 22 mars 2006 om genomförandebestämmelser för gemenskapsförteckningen enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–6, bilagorna A–C

Nr 474/2006

Kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

regelbundet uppdaterad genom kommissionens förordningar (2)

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–3, bilagorna A–B

D.   LUFTFARTSSKYDD

Nr 300/2008

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–18, 21, 24.2–24.3 och bilagan

Nr 820/2008

Kommissionens förordning (EG) nr 820/2008 av den 8 augusti 2008 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–6, bilagan och tillägg 1

Nr 1217/2003

Kommissionens förordning (EG) nr 1217/2003 av den 4 juli 2003 om fastställande av gemensamma specifikationer för nationella säkerhets- och kvalitetskontrollprogram för civil luftfart

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–11, bilagorna I och II

Nr 1486/2003

Kommissionens förordning (EG) nr 1486/2003 av den 22 augusti 2003 om fastställande av förfaranden för utförande av kommissionens inspektioner på området luftfartsskydd för den civila luftfarten

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–16

Nr 1138/2004

Kommissionens förordning (EG) nr 1138/2004 av den 21 juni 2004 om en gemensam definition av känsliga delar av behörighetsområden på flygplatser

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–8

E.   MILJÖ

Nr 2002/30

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/30/EG av den 26 mars 2002 om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i gemenskapen

Ändrad eller anpassad genom 2003 års anslutningsakt och 2005 års anslutningsakt

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–15, bilagorna I och II

Nr 2002/49

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–16 och bilagorna I-VI

Nr 2006/93

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/93/EG av den 12 december 2006 om reglering av utnyttjandet av flygplan som omfattas av volym 1, del II, kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, andra upplagan (1988)

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–5

F.   SOCIALA ASPEKTER

Nr 1989/391

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet

ändrad genom:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/30/EG av den 20 juni 2007 om ändring av rådets direktiv 89/391/EEG, dess särdirektiv samt rådets direktiv 83/477/EEG, 91/383/EEG, 92/29/EEG och 94/33/EG för att förenkla och rationalisera rapporterna om det praktiska genomförandet

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1-16 och 18-19

Nr 2003/88

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–19, 21–24 och 26–29

Nr 2000/79

Rådets direktiv 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande av det europeiska avtal om arbetstidens förläggning för flygpersonal inom civilflyget som har ingåtts mellan Association of European Airlines (AEA), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) och International Air Carrier Association (IACA)

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 2–3 och bilagan

G.   KONSUMENTSKYDD

Nr 90/314

Rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–10

Nr 93/13

Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–10 och bilagan

För tillämpningen av artikel 10 ska ’kommissionen’ förstås som ’alla övriga avtalsslutande parter till avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum’.

Nr 95/46

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–34

Nr 2027/97

Rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor

ändrad genom:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 889/2002 av den 13 maj 2002 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2027/97

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–8

Nr 2001/95

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–13, 16 och 18, bilagorna I och II

Nr 261/2004

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–17

Nr 1107/2006

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–16, bilagorna I och II

H.   ÖVRIG LAGSTIFTNING

Nr 2299/1989

Rådets förordning (EEG) nr 2299/1989 av den 24 juli 1989 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem

ändrad genom:

Rådets förordning (EEG) nr 3089/93 av den 29 oktober 1993, om ändring av förordning (EEG) nr 2299/89

Rådets förordning (EG) nr 323/1999 av den 8 februari 1999, om ändring av förordning (EEG) nr 2299/89

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–22 och bilagan

Nr 91/670

Rådets direktiv 91/670/EEG av den 16 december 1991 om ömsesidigt godkännande av certifikat för personal med funktioner inom den civila luftfarten

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–8 och bilagan

Nr 437/2003

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 av den 27 februari 2003 om statistisk rapportering om lufttransport av passagerare, gods och post

ändrad genom:

Kommissionens förordning (EG) nr 1358/2003 av den 31 juli 2003 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003

Kommissionens förordning (EG) nr 546/2005 av den 8 april 2005 om anpassning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 med avseende på tilldelningen av koder för rapporterande land och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1358/2003 avseende uppdatering av förteckningen över flygplatser i gemenskapen

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–11, bilagorna I och II

Nr 1358/2003

Kommissionens förordning (EG) nr 1358/2003 av den 31 juli 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 om statistisk rapportering om lufttransport av passagerare, gods och post, och om ändring av bilagorna I och II till den förordningen

ändrad genom:

Kommissionens förordning (EG) nr 158/2007 av den 16 februari 2007 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1358/2003 beträffande förteckningen över gemenskapsflygplatser

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 1–4, bilagorna I–III

Nr 2003/96

Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet

Tillämpliga bestämmelser: Artiklarna 14.1 b och 14.2’


(1)  I enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(2)  För den senaste ändringen före ECAA:s gemensamma kommittés möte i december 2008 se kommissionens förordning (EG) nr 1131/2008 av den 14 november 2008 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen.


18.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 72/18


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 16 mars 2009

om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av en nejlika (Dianthus caryophyllus L. linje 123.8.12) som modifierats genetiskt för blommans färg

[delgivet med nr K(2009) 1673]

(Endast den nederländska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2009/244/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG (1), särskilt artikel 18.1 första stycket,

efter samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), och

av följande skäl:

(1)

För att en produkt som innehåller eller består av en genetiskt modifierad organism eller en kombination av genetiskt modifierade organismer ska få släppas ut på marknaden krävs enligt direktiv 2001/18/EG ett skriftligt medgivande från den behöriga myndigheten i den medlemsstat där anmälan om utsläppande av produkten på marknaden lämnades in, i enlighet med det förfarande som anges i det direktivet.

(2)

Företaget Florigene Ltd, Melbourne, Australien, anmälde i mars 2007 till Nederländernas behöriga myndighet sina planer på att släppa ut en genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje 123.8.12).

(3)

Anmälan avser import, distribution och återförsäljning av Dianthus caryophyllus L., linje 123.8.12 på samma villkor som för alla andra nejlikor.

(4)

I enlighet med förfarandet i artikel 14 i direktiv 2001/18/EG har den behöriga myndigheten i Nederländerna utarbetat en bedömningsrapport som överlämnats till kommissionen och de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater. I denna bedömningsrapport fastställs det att det inte föreligger några skäl att vägra tillstånd för utsläppande på marknaden av snittblommor av genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje 123.8.12) för prydnadsändamål, förutsatt att vissa villkor uppfylls.

(5)

Behöriga myndigheter i andra medlemsstater har gjort invändningar mot att produkten släpps ut på marknaden.

(6)

Enligt det yttrande som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad Efsa) avgav den 12 mars 2008 (offentliggjort den 26 mars 2008) (2) kan snittblommor av den genetiskt modifierade nejlikan (Dianthus caryophyllus L., linje 123.8.12) mot bakgrund av alla fakta som framkommit och med hänsyn till den föreslagna användningen för prydnadsändamål inte förväntas få någon negativ inverkan på människors och djurs hälsa eller på miljön. Efsa ansåg också att den övervakningsplan som anmälaren överlämnat är tillräckligt omfattande med tanke på den planerade användningen av nejlikan.

(7)

Granskningen av den fullständiga anmälan, ytterligare uppgifter från anmälaren, specifika invändningar från medlemsstaterna och yttrandet från Efsa ger inte någon anledning att anta att snittblommor av den genetiskt modifierade nejlikan (Dianthus caryophyllus L., linje 123.8.12) skulle få någon negativ inverkan på människors och djurs hälsa eller på miljön, om de släpps ut på marknaden för det föreslagna prydnadsändamålet.

(8)

En unik identitetsbeteckning har tilldelats den genetiskt modifierade nejlikan (Dianthus caryophyllus L., linje 123.8.12) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG (3) samt kommissionens förordning (EG) nr 65/2004 av den 14 januari 2004 om inrättande av ett system för skapande och tilldelning av unika identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade organismer (4).

(9)

Mot bakgrund av yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet är det inte nödvändigt att fastställa särskilda villkor för det föreslagna användningsområdet när det gäller produktens hantering eller förpackning eller för skyddet av särskilda ekosystem, miljöer eller geografiska områden.

(10)

Den föreslagna märkningen, på en etikett eller ett medföljande blad, bör inbegripa en formulering varigenom aktörerna och slutanvändarna informeras om att snittblommor av sorten Dianthus caryophyllus L., linje 123.8.12 varken kan användas som livsmedel eller som foder och inte heller kan odlas.

(11)

En detektionsmetod enligt bilaga III.B.D.12 i direktiv 2001/18/EG har kontrollerats, testats och validerats i januari 2008 vid ett enda laboratorium, gemenskapens referenslaboratorium som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (5), för Dianthus caryophyllus L., linje 123.8.12.

(12)

Den kommitté som inrättats i enlighet med direktiv 2001/18/EG yttrade sig inte om kommissionens förslag till åtgärder. Kommissionen överlämnade därför ett förslag till rådet beträffande dessa åtgärder. Eftersom rådet vid utgången av den period som fastställs i artikel 30.2 i direktiv 2001/18/EG varken hade antagit de föreslagna åtgärderna eller uttalat sig mot dem i enlighet med artikel 5.6 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (6), bör kommissionen anta åtgärderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medgivande

Den behöriga myndigheten i Nederländerna ska skriftligen ge sitt medgivande till att den produkt som anges i artikel 2 och som har anmälts av Florigene Ltd, Melbourne, Australien (referens C/NL/06/01) släpps ut på marknaden i enlighet med det här beslutet.

I medgivandet ska, enligt artikel 19.3 i direktiv 2001/18/EG, de villkor som gäller för medgivandet och som redovisas i artiklarna 3 och 4 uttryckligen anges.

Artikel 2

Produkt

1.   De genetiskt modifierade organismer som ska släppas ut på marknaden som en produkt (nedan kallad produkten) är snittblommor av nejlika (Dianthus caryophyllus L.), med modifierad blomfärg, härrörande från Dianthus caryophyllus L., cellinje, som transformerats med Agrobacterium tumefaciens, stam AGL0, med hjälp av vektorn pCGP1991 och som resulterat i linje 123.2.81.

Produkten innehåller följande DNA i tre kassetter:

a)

Kassett 1

Genen dfr från petunia (Petunia X hybrida), som kodar för dihydroflavonol 4-reduktas-(DFR), ett nyckelenzym i den biosyntetiska processen för utvinning av antocyanin. dfr-genen styrs av sin egen promotor och terminator.

b)

Kassett 2

Promotorn från en lejongapsgen som kodar för chalkonsyntas, flavonoid-3’5’-hydroxylas-(F3’5’H)-cDNA från petunia, ett nyckelenzym i den biosyntetiska processen för utvinning av antocyanin, och terminatorn från den petuniagen som kodar för en fosfolipid-transferprotein-homolog.

Om både dfr- och f3’5’h-generna uttrycks samtidigt i nejlika leder detta till en ändrad flavonoidsyntes i blommorna, och därigenom till bildandet av det blå pigmentet delfinidin.

c)

Kassett 3

Blomkålsmosaikvirusets 35S-promotor, en icke-translaterad region från det cDNA som motsvarar den petuniagen som kodar för klorofyll-a/b-bindande protein 5, SuRB-(als)-genen som kodar för ett mutant-acetolaktatsyntasprotein (ALS), som ger tolerans mot sulfonylurea, från Nicotiana tabacum, inbegripet dess terminator.

Denna gen användes för in vitro-selektion.

2.   Medgivandet ska inbegripa avkomma genom vegetativ förökning av den genetiskt modifierade nejlikan (Dianthus caryophyllus L., linje 123.8.12).

Artikel 3

Villkor för utsläppande på marknaden

Produkten får endast användas för prydnadsändamål och får inte odlas. Den får släppas ut på marknaden under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

Medgivandet ska vara giltigt i tio år från och med den dag då det utfärdas.

b)

Den unika identitetsbeteckningen för produkten ska vara FLO-4Ø689–6.

c)

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25 i direktiv 2001/18/EG ska uppgifter om vilken metod som används för att upptäcka och identifiera produkten, inbegripet experimentella data som visar metodens specificitet, efter validering av ett enda laboratorium, gemenskapens referenslaboratorium, vara offentligt tillgängliga på http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu.

d)

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25 i direktiv 2001/18/EG ska tillståndsinnehavaren på begäran ställa positiva och negativa kontrollprov av produkten eller dess genetiska material, eller av referensmaterial, till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter eller kontrollorgan eller gemenskapens kontrollaboratorier.

e)

Texterna ‘Denna produkt utgör en genetiskt modifierad organism’ eller ‘Denna produkt utgör en genetiskt modifierad nejlika’ samt ‘Inte avsedd att användas som livsmedel eller foder eller för odling’ ska återfinnas antingen på etiketten eller på en bipacksedel.

Artikel 4

Övervakning

1.   Under medgivandets hela giltighetstid ska tillståndsinnehavaren ansvara för inrättandet och genomförandet av den övervakningsplan som ingår i anmälan och som består av en allmän kontrollplan för kontroll av att hanteringen eller användningen av den produkt som avses i artikel 2.1 inte inverkar menligt på vare sig människors och djurs hälsa eller miljön.

2.   Tillståndsinnehavaren ska direkt informera aktörerna och användarna om säkerhetsaspekter och produktens allmänna egenskaper samt om villkor för övervakning, inklusive de lämpliga förvaltningsåtgärder som ska vidtas vid ofrivillig odling.

3.   Tillståndsinnehavaren ska till kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter lämna årsrapporter om resultaten av alla övervakningsverksamheter. Den första årsrapporten ska lämnas ett år efter det att det slutgiltiga medgivandet har meddelats.

4.   Mot bakgrund av resultaten från övervakningen ska den anmälda övervakningsplanen, när så är lämpligt och efter godkännande av kommissionen och den behöriga myndigheten i den medlemsstat som mottog ursprungsanmälan, ses över av tillståndsinnehavaren och/eller, efter godkännande av kommissionen, av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som mottog ursprungsanmälan, dock utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 i direktiv 2001/18/EG. Förslag till reviderad övervakningsplan ska överlämnas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

5.   Tillståndsinnehavaren ska kunna styrka följande för kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter:

a)

Att de befintliga övervakningsnätverken, inbegripet de nationella botaniska övervakningsnätverken och växtskyddsinspektionerna, i enlighet med övervakningsplanen i anmälan, samlar in information som är relevant för övervakningen av produkterna.

b)

Att de befintliga övervakningsnätverk som avses i a har samtyckt till att göra informationen tillgänglig för tillståndsinnehavaren före den dag då övervakningsrapporten ska överlämnas till kommissionen och till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna enligt punkt 3.

Artikel 5

Adressat

Detta beslut riktar sig till Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 16 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.

(2)  EFSA Journal (2008) 662, 1–21, ‘Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on a request from the Commission related to the notification (Reference C/NL/06/01) for the placing on the market of the genetically modified carnation Moonacqua 123.8.12 with a modified colour, for import of cut flowers for ornamental use, under Part C of Directive 2001/18/EC from Florigene’.

(3)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 24.

(4)  EUT L 10, 16.1.2004, s. 5.

(5)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.

(6)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.


Europeiska centralbanken

18.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 72/21


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 6 mars 2009

om undantag som får beviljas enligt förordning (EG) nr 958/2007 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2007/8)

(ECB/2009/4)

(2009/245/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 958/2007 av den 27 juli 2007 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2007/8) (1), särskilt artikel 3.2, och

av följande skäl:

Av artikel 3.2 i förordning (EG) nr 958/2007 (ECB/2007/8) framgår att undantag från rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter får beviljas de investeringsfonder som är föremål för nationella räkenskapsregler som tillåter värdering av deras tillgångar mera sällan än kvartalsvis. Av artikeln framgår även att ECB-rådet beslutar vilka kategorier av investeringsfonder de nationella centralbankerna får bevilja undantag för.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Undantag

De kategorier av investeringsfonder för vilka de nationella centralbankerna får bevilja undantag enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 958/2007 (ECB/2007/8) framgår av bilagan till detta beslut. ECB-rådet ska ompröva dessa kategorier åtminstone vart tredje år.

Artikel 2

Slutbestämmelse

Detta beslut riktar sig till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har infört euron.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 6 mars 2009.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 211, 11.8.2007, s. 8.


BILAGA

Kategorier av investeringsfonder för vilka undantag får beviljas enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 958/2007 (ECB/2007/8)

Medlemsstat

Investeringsfondskategori

Rättsakt som rör kategorin

Rättsakt som styr hur ofta värdering ska ske

Hur ofta värdering ska ske enligt nationell lagstiftning

Rättsaktens titel

Rättsaktens nr/datum

Relevanta bestämmelser

Rättsaktens titel

Rättsaktens nr/datum

Relevanta bestämmelser

Grekland

Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

(Fastighetsfonder)

Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας — Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις

(Lag om fastighetsfonder, fastighetsinvesteringsföretag och andra rättsliga bestämmelser)

Nr 2778 av den 30 december 1999

Artikel 21

Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας — Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις

(Lag om fastighetsfonder, fastighetsinvesteringsföretag och andra rättsliga bestämmelser)

Nr 2778 av den 30 december 1999

Artiklarna 22.7, 27.3 och 27.4

Årligen

Frankrike

Fonds commun de placement à risque

(Riskkapitalfonder)

Code monétaire et financier

(Lagen om penning- och finansmarknaden)

 

Kapitel IV, avsnitt 1, underavsnitt 10, L214-36 till L214-38

Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

(Förordning för tillsynsmyndigheten)

 

Bok IV, Artikel 141-13

Två gånger per år

Frankrike

Sociétés civiles de placement immobilier

(Fastighetsfonder)

Code monétaire et financier

 

Kapitel IV, avsnitt 3 L214-50 till L214-84

Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

 

Bok IV, Artikel 422-44

Årligen

Frankrike

Organismes de placement collectif immobilier

(Fastighetsfonder)

Code monétaire et financier

 

Kapitel IV, avsnitt 5, L214-89 till L214-146

Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

 

Bok IV, Artikel 424-66

Två gånger per år

Italien

Fondi chiusi

(Slutna fonder)

Decreto legislativo — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(Lagstiftningsdekret – alla bestämmelser inom området finansiella tjänster)

Nr 58 av den 24 februari 1998

Del I, artikel 1

Del II, artikel 37

Provvedimento della Banca d’Italia — Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Lag om Banca d’Italia – förordning om fondförvaltning)

14 april 2005

Titel V, kapitel 1, avsnitt II, punkt 4.6

Två gånger per år

Decreto ministeriale — Regolamento attuativo dell’articolo 37 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58

(Dekret – förordning om genomförandet av artikel 37 i lagstiftningsdekret nr 58 av den 24 februari 1998)

Nr 228 av den 24 maj 1999

Kapitel II, artikel 12

Portugal

Fundos de capital de risco

Riskkapitalfonder

Decreto-Lei

(Dekret)

Nr 375/2007 av den 8 november 2007

Artikel 18

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Förordning om värdepappersmarknadskommissionen)

Nr 1/2008 av den 14 februari 2008

Artiklarna 4 och 11

Två gånger per år