ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 25

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
29 januari 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 85/2009 av den 19 januari 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 86/2009 av den 28 januari 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 87/2009 av den 28 januari 2009 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnas för delperioden januari 2009 genom förordning (EG) nr 327/98

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 88/2009 av den 28 januari 2009 om fastställande av tilldelningskoefficienten för utfärdande av importlicenser från och med den 19 till och med den 23 januari 2009 för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 89/2009 av den 28 januari 2009 om öppnande för år 2009 av en tullkvot för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93

14

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/75/EG

 

*

Rådets beslut av den 18 december 2008 om utnämning av fyra styrelseledamöter i Europeiska läkemedelsmyndigheten (Emea)

16

 

 

2009/76/EG

 

*

Rådets beslut av den 20 januari 2009 om ändring, med avseende på externa revisorer för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer

17

 

 

Kommissionen

 

 

2009/77/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 23 januari 2009 om inrättande av en europeisk värdepapperstillsynskommitté ( 1 )

18

 

 

2009/78/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 23 januari 2009 om inrättande av kommittén för europeiska banktillsynsmyndigheter ( 1 )

23

 

 

2009/79/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 23 januari 2009 om inrättande av kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner ( 1 )

28

 

 

IV   Andra rättsakter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

 

Gemensamma EES-kommittén

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 127/2008 av den 5 december 2008 om ändring av bilaga VII (Ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet) till EES-avtalet

33

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 128/2008 av den 5 december 2008 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

35

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 129/2008 av den 5 december 2008 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

36

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 130/2008 av den 5 december 2008 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

38

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 131/2008 av den 5 december 2008 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

40

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

29.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 85/2009

av den 19 januari 2009

om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 161.3,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets samtycke,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Den exceptionella kris som drabbat de internationella finansmarknaderna innebär stora utmaningar för gemenskapen, som kräver snabba åtgärder för att motverka de negativa effekterna på ekonomin som helhet, och framför allt för att stödja investeringar som kan stimulera tillväxten och sysselsättningen.

(2)

Den rättsliga ramen för programperioden 2007–2013 har antagits med syfte att ytterligare förenkla programplaneringen och förvaltningen av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden, och att effektivisera stödet från fonderna och öka subsidiariteten vid genomförandet.

(3)

Vissa bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (1) måste anpassas för att det ska bli lättare att ställa gemenskapsmedel till förfogande för att starta operativa program, liksom projekt som får stöd inom ramen för dessa program, för att påskynda genomförandet av investeringarna och deras effekter på ekonomin.

(4)

Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF) bör få större möjligheter att hjälpa medlemsstaterna att förbereda och genomföra operativa program.

(5)

Med hänsyn till den roll som fördraget tilldelar EIB och EIF som finansieringsinstitut borde det vara möjligt att tilldela dem kontrakt direkt när finansieringsteknisk verksamhet genomförs, t.ex. holdingfonder, genom deras försorg.

(6)

För att underlätta användningen av finansieringstekniska instrument, särskilt på området hållbar stadsutveckling, är det nödvändigt att föreskriva att bidrag in natura behandlas som bidragsberättigande utgifter för inrättande av eller bidrag till fonder.

(7)

I samband med statligt stöd enligt artikel 87 i fördraget är det också nödvändigt att mjuka upp villkoren för utbetalning av förskott för att stödja företag, särskilt små och medelstora företag.

(8)

För att påskynda genomförandet av större projekt är det nödvändigt att tillåta att utgifter för större projekt som ännu inte antagits av kommissionen ingår i utgiftsdeklarationer.

(9)

I syfte att öka medlemsstaternas disponibla medel måste bestämmelserna om förhandsfinansiering ändras, för att snabbt kunna starta operativa program under en kristid.

(10)

Om det görs en förskottsbetalning vid igångsättandet av ett operativt program bör detta möjliggöra ett regelbundet penningflöde och underlätta utbetalningar till mottagarna under programmets genomförande. Därför bör bestämmelser fastställas om förskottsbetalningar för strukturfonderna enligt följande: 7,5 % (för medlemsstater som ingick i Europeiska unionen före den 1 maj 2004) och 9 % (för medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller senare), så att genomförandet av de operativa programmen kan påskyndas.

(11)

Med tanke på principerna om likabehandling och om rättssäkerhet, bör de ändringar som berör artiklarna 56.2 och 78.1 tillämpas under hela programperioden 2007–2013. Därför måste dessa tillämpas retroaktivt från och med den 1 augusti 2006, det datum då förordning (EG) nr 1083/2006 trädde i kraft. Eftersom den exceptionella kris som har drabbat de internationella finansmarknaderna kräver snabba åtgärder för att motverka effekterna på ekonomin som helhet, bör andra ändringar träda i kraft dagen efter det att de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(12)

Förordning (EG) nr 1083/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1083/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 44 ska andra stycket ändras på följande sätt:

a)

Led b ska ersättas med följande:

”b)

När avtalet inte är ett offentligt tjänstekontrakt i den mening som avses i lagstiftningen för offentlig upphandling, beviljande av stöd som för detta ändamål definieras som ett direkt ekonomiskt bidrag genom donation till ett finansinstitut utan krav på inbjudan att lämna förslag, om detta genomförs i enlighet med nationell lagstiftning som är förenlig med fördraget.”

b)

Följande led ska läggas till som led c:

”c)

Tilldelning av kontrakt direkt till EIB eller EIF.”

2.

I artikel 46.1 ska följande stycke läggas till

”EIB och EIF får, på begäran av medlemsstaterna, delta i de tekniska stödåtgärder som nämns i första stycket.”

3.

Artikel 56.2 ska ersättas med följande:

”2.   Med avvikelse från punkt 1 får bidrag in natura, avskrivningskostnader och allmänna omkostnader behandlas som utgifter som betalats av stödmottagare för genomförandet av insatserna på de villkor som anges i tredje stycket i den här punkten.

Med avvikelse från punkt 1 får bidrag in natura, när det gäller finansieringstekniska instrument enligt definitionerna i artikel 78.6 första stycket, behandlas som en utgift för inrättande av eller bidrag till fonder eller holdingfonder på de villkor som anges i tredje stycket i den här punkten.

De utgifter som nämns i första och andra stycket ska uppfylla följande villkor:

a)

Utgifterna ska vara stödberättigande enligt de regler för stödberättigande som fastställts i enlighet med punkt 4.

b)

Utgiftsbeloppet ska styrkas med underlag med bevisvärde likvärdigt med fakturor, utan att det påverkar bestämmelserna i de särskilda förordningarna.

c)

För bidrag in natura får samfinansieringen från fonderna inte överskrida de totala bidragsberättigande utgifterna exklusive värdet av sådana bidrag.”

4.

Artikel 78 ska ändras på följande sätt:

a)

I artikel 78.1 första stycket ska den sista meningen ersättas med följande:

”Utgifter som mottagarna har haft ska styrkas med kvitterade fakturor eller annat bokföringsunderlag med likvärdigt bevisvärde, om inget annat föreskrivs i de särskilda förordningarna för varje fond.”

b)

Artikel 78.2 led b ska utgå.

c)

Artikel 78.4 ska ersättas med följande:

”4.   När kommissionen inte beviljar ett ekonomiskt bidrag till ett större projekt i enlighet med artikel 41.3, ska den utgiftsdeklaration som görs efter det att kommissionen antagit sitt beslut korrigeras i enlighet därmed.”

5.

I artikel 82.1 andra stycket ska leden a, b och c ersättas med följande:

”a)

För de medlemsstater som ingick i Europeiska unionen före den 1 maj 2004: år 2007 2 % av bidraget från strukturfonderna till det operativa programmet, år 2008 3 % av bidraget från strukturfonderna till det operativa programmet och år 2009 2,5 % av bidraget från strukturfonderna till det operativa programmet.

b)

För de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller senare: år 2007 2 % av bidraget från strukturfonderna till det operativa programmet, år 2008 3 % av bidraget från strukturfonderna till det operativa programmet och år 2009 4 % av bidraget från strukturfonderna till det operativa programmet.

c)

Om ett operativt program omfattas av målet europeiskt territoriellt samarbete och om åtminstone en av deltagarna är en medlemsstat som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller senare: år 2007 2 % av bidraget från Eruf till det operativa programmet, år 2008 3 % av bidraget från Eruf till det operativa programmet och år 2009 4 % av bidraget från Eruf till det operativa programmet.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkterna 3 och 4 a i artikel 1 ska dock tillämpas från och med den 1 augusti 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 januari 2009.

På rådets vägnar

P. GANDALOVIČ

Ordförande


(1)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.


29.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 86/2009

av den 28 januari 2009

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 29 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

JO

78,3

MA

48,5

TN

134,4

TR

97,0

ZZ

89,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

116,0

TR

131,2

ZZ

138,1

0709 90 70

MA

146,2

TR

112,5

ZZ

129,4

0709 90 80

EG

82,9

ZZ

82,9

0805 10 20

EG

50,5

IL

62,4

MA

63,7

TN

43,2

TR

55,0

ZZ

55,0

0805 20 10

IL

144,6

MA

85,8

TR

54,0

ZZ

94,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

66,3

EG

88,5

IL

74,9

JM

93,7

PK

46,6

TR

61,0

ZZ

71,8

0805 50 10

EG

48,1

MA

67,1

TR

62,8

ZZ

59,3

0808 10 80

CA

84,9

CN

65,1

MK

32,6

US

101,9

ZZ

71,1

0808 20 50

CL

115,7

CN

34,8

TR

40,0

US

110,3

ZA

119,5

ZZ

84,1


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


29.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 87/2009

av den 28 januari 2009

om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnas för delperioden januari 2009 genom förordning (EG) nr 327/98

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden ) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 327/98 av den 10 februari 1998 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris (3), särskilt artikel 5 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 327/98 innehåller bestämmelser om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris, uppdelade på ursprungsland och indelade i flera delperioder i enlighet med bilaga IX till förordningen.

(2)

För de kvoter som avses i artikel 1.1 a–d i förordning (EG) nr 327/98 är den första delperioden januari månad.

(3)

Det framgår av den anmälan som har gjorts i enlighet med artikel 8 a i förordning (EG) nr 327/98 att de ansökningar som i enlighet med artikel 4.1 i den förordningen lämnats in under de tio första arbetsdagarna i januari 2009 avser en kvantitet som för kvoterna med löpnummer 09.4148 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 och 09.4166 överstiger den tillgängliga kvantiteten. Det bör därför beslutas i vilken omfattning importlicenser kan utfärdas, genom att det fastställs en tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

(4)

Av den anmälan som avses ovan framgår det också att de ansökningar som i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EG) nr 327/98 lämnats in under de tio första arbetsdagarna i januari 2009 avser en kvantitet som för kvoten/kvoterna med löpnummer 09.4127 – 09.4128 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 understiger den tillgängliga kvantiteten.

(5)

De totala tillgängliga kvantiteterna för nästa delperiod för kvoterna med löpnummer 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 och 09.4166 bör följaktligen fastställas i enlighet med artikel 5 första stycket i förordning (EG) nr 327/98.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För de ansökningar om importlicenser för ris som omfattas av de kvoter med löpnummer 09.4148 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 som avses i förordning (EG) nr 327/98 och som lämnats in under de tio första arbetsdagarna i januari 2009 ska licenser utfärdas för de begärda kvantiteterna justerade med den [de] tilldelningskoefficient[er] som fastställs i bilagan till denna förordning.

2.   De totala tillgängliga kvantiteterna inom de kvoter med löpnummer 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 som avses i förordning (EG) nr 327/98 för nästa delperiod fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EGT L 37, 11.2.1998, s. 5.


BILAGA

Kvantiteter som ska fördelas avseende delperioden januari 2009 och tillgängliga kvantiteter för nästa delperiod i enlighet med förordning (EG) nr 327/98

a)   Kvot för helt eller delvis slipat ris enligt KN-nummer 1006 30 i enlighet med artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 327/98:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden januari 2009

Totala tillgängliga kvantiteter för delperioden april 2009

(kg)

Amerikas förenta stater

09.4127

 (2)

22 545 000

Thailand

09.4128

 (2)

8 738 852

Australien

09.4129

 (3)

1 019 000

Andra länder

09.4130

 (3)

1 805 000


b)   Kvot för råris enligt KN-nummer 1006 20 i enlighet med artikel 1.1 b i förordning (EG) nr 327/98:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden januari 2009

Totala tillgängliga kvantiteter för delperioden juli 2009

(kg)

Alla länder

09.4148

1,690006 %

0


c)   Kvot för brutet ris enligt KN-nummer 1006 40 i enlighet med artikel 1.1 c i förordning (EG) nr 327/98:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden januari 2009

Totala tillgängliga kvantiteter för delperioden juli 2009

(kg)

Thailand

09.4149

 (2)

31 370 790

Australien

09.4150

 (1)

16 000 000

Guyana

09.4152

 (1)

11 000 000

Amerikas förenta stater

09.4153

 (2)

6 215 000

Andra länder

09.4154

1,449194 %

6 000 010


d)   Kvot för helt eller delvis polerat ris enligt KN-nummer 1006 30 i enlighet med artikel 1.1 d i förordning (EG) nr 327/98:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden januari 2009

Totala tillgängliga kvantiteter för delperioden juli 2009

(kg)

Thailand

09.4112

1,298370 %

0

Amerikas förenta stater

09.4116

2,081253 %

0

Indien

09.4117

1,315789 %

0

Pakistan

09.4118

1,072615 %

0

Andra länder

09.4119

1,092084 %

0

Alla länder

09.4166

1,002539 %

17 011 012


(1)  Ingen tillämpning av tilldelningskoefficienten för denna delperiod. Ingen licensansökan har meddelats kommissionen.

(2)  Ansökningarna omfattar kvantiteter som understiger eller är lika med de tillgängliga kvantiteterna: Alla ansökningar kan således beviljas.

(3)  Ingen tillgänglig kvantitet för denna delperiod.


29.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 88/2009

av den 28 januari 2009

om fastställande av tilldelningskoefficienten för utfärdande av importlicenser från och med den 19 till och med den 23 januari 2009 för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 av den 28 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/2007, 2007/2008 och 2008/2009 för import av produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal (2), särskilt artikel 5.3, och

av följande skäl:

(1)

Från och med den 19 till och med den 23 januari 2009 lämnades det i enlighet med rådets förordningar (EG) nr 950/2006 och/eller (EG) nr 508/2007 av den 7 maj 2007 om öppnande av tullkvoter för import till Bulgarien och Rumänien av rårörsocker för raffinering under regleringsåren 2006/2007, 2007/2008 och 2008/2009 (3) in ansökningar om importlicenser till de behöriga myndigheterna för en kvantitet som motsvarar eller överskrider den tillgängliga kvantiteten för löpnummer 09.4332 (2008–2009).

(2)

Kommissionen bör därför fastställa en tilldelningskoefficient så att licenser kan utfärdas i proportion till den tillgängliga kvantiteten och meddela medlemsstaterna att den gällande gränsen har uppnåtts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de ansökningar om importlicenser som lämnades in under perioden från och med den 19 till och med den 23 januari 2009 i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 950/2006 och/eller artikel 3 i förordning (EG) nr 508/2007 ska licenser utfärdas inom ramen för de kvantiteter som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 1.

(3)  EUT L 122, 11.5.2007, s. 1.


BILAGA

Förmånssocker AVS–Indien

Kapitel IV i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2008/2009

Löpnummer

Land

% som ska beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 19.1.2009-23.1.2009

Gräns

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

Uppnådd

09.4333

Elfenbenskusten

100

 

09.4334

Kongo

100

 

09.4335

Fiji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Indien

0

Uppnådd

09.4338

Jamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Moçambique

0

Uppnådd

09.4344

Saint Kitts och Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Swaziland

0

Uppnådd

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad och Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Förmånssocker AVS–Indien

Kapitel IV i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret juli–september 2009

Löpnummer

Land

% som ska beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 19.1.2009-23.1.2009

Gräns

09.4331

Barbados

 

09.4332

Belize

 

09.4333

Elfenbenskusten

 

09.4334

Kongo

 

09.4335

Fiji

 

09.4336

Guyana

 

09.4337

Indien

0

Uppnådd

09.4338

Jamaica

 

09.4339

Kenya

 

09.4340

Madagaskar

 

09.4341

Malawi

 

09.4342

Mauritius

 

09.4343

Moçambique

100

 

09.4344

Saint Kitts och Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

 

09.4348

Trinidad och Tobago

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

 

09.4351

Zimbabwe

 


Tilläggssocker

Kapitel V i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2008/2009

Löpnummer

Land

% som ska beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 19.1.2009-23.1.2009

Gräns

09.4315

Indien

 

09.4316

Länder som undertecknat AVS-protokollet

 


Socker enligt CXL-medgivanden

Kapitel VI i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2008/2009

Löpnummer

Land

% som ska beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 19.1.2009-23.1.2009

Gräns

09.4317

Australien

0

Uppnådd

09.4318

Brasilien

0

Uppnådd

09.4319

Kuba

0

Uppnådd

09.4320

Andra icke-medlemsländer

0

Uppnådd


Balkansocker

Kapitel VII i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2008/2009

Löpnummer

Land

% som ska beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 19.1.2009-23.1.2009

Gräns

09.4324

Albanien

100

 

09.4325

Bosnien och Hercegovina

0

Uppnådd

09.4326

Serbien och Kosovo (1)

100

 

09.4327

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

100

 

09.4328

Kroatien

100

 


Socker för exceptionell eller industriell import

Kapitel VIII i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2008/2009

Löpnummer

Typ

% som ska beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 19.1.2009-23.1.2009

Gräns

09.4380

Exceptionell import

 

09.4390

Industriell import

100

 


Tilläggssocker enligt ekonomiska partnerskapsavtal

Kapitel VIIIa i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2008/2009

Löpnummer

Land

% som ska beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 19.1.2009-23.1.2009

Gräns

09.4431

Komorerna, Madagaskar, Mauritius, Seychellerna, Zambia, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda

100

 

09.4433

Swaziland

100

 

09.4434

Moçambique

0

Uppnådd

09.4435

Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Dominikanska republiken, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Surinam, Trinidad och Tobago

0

Uppnådd

09.4436

Dominikanska republiken

0

Uppnådd

09.4437

Fiji, Papua Nya Guinea

100

 


Import av socker inom ramen för de övergångstullkvoter som öppnats för Bulgarien och Rumänien

Artikel 1 i förordning (EG) nr 508/2007

Regleringsåret 2008/2009

Löpnummer

Typ

% som ska beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 19.1.2009-23.1.2009

Gräns

09.4365

Bulgarien

0

Uppnådd

09.4366

Rumänien

100

 


(1)  Enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.


29.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 89/2009

av den 28 januari 2009

om öppnande för år 2009 av en tullkvot för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av rådets beslut 2004/859/EG av den 25 oktober 2004 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (2), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

I protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (3) och i protokoll 3 till EES-avtalet (4) fastställs regler för handeln mellan de avtalsslutande parterna med vissa jordbruksprodukter och vissa bearbetade jordbruksprodukter.

(2)

I protokoll 3 till EES-avtalet, ändrat genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 138/2004 (5), föreskrivs att en tullfrihet ska tillämpas på vissa vatten med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, som klassificeras enligt KN-nummer 2202 10 00, och vissa andra icke alkoholhaltiga drycker innehållande socker, som klassas enligt KN-nummer ex 2202 90 10.

(3)

Tullfriheten för dessa vatten och andra drycker har tillfälligt upphävts för Norge genom avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (6) (nedan kallat avtalet), godkänt genom beslut 2004/859/EG. Enligt punkt IV i det justerade protokollet till avtalet ska tullfri import av varor enligt KN-nummer 2202 10 00 och ex 2202 90 10 med ursprung i Norge endast vara tillåten inom gränserna för en tullfri kvot, medan tull ska erläggas för import utöver denna kvot.

(4)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 93/2008 (7) återkallades det tillfälliga upphävandet av ordningen för perioden 1 januari–31 december 2008 för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor enligt KN-nummer 2202 10 00 och ex 2202 90 10 med ursprung i Norge.

(5)

Det är nödvändigt att öppna tullkvoter för år 2009 för de berörda dryckerna. Den sista årliga kvoten för 2007 för de berörda produkterna öppnades genom kommissionens förordning (EG) nr 1795/2006 (8). Ingen kvot öppnades för 2008. Kvotvolymen för 2009 bör därför förbli densamma som för 2007.

(6)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (9) innehåller bestämmelser för förvaltningen av tullkvoter. Det bör fastställas att den tullkvot som öppnas genom denna förordning ska förvaltas i enlighet med dessa bestämmelser.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för övergripande frågor rörande handeln med bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För perioden 1 januari–31 december 2009 ska gemenskapens tullkvot enligt bilagan öppnas för sådana varor med ursprung i Norge som förtecknas i den bilagan och på de villkor som anges i den.

2.   De ursprungsregler som är ömsesidigt tillämpliga på de varor som förtecknas i bilagan ska vara de som anges i protokoll 3 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge.

3.   För mängder som införs utöver kvoten ska en förmånstullsats på 0,047 euro/liter tillämpas.

Artikel 2

Kommissionen ska förvalta den gemenskapstullkvot som avses i artikel 1.1 i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 318, 20.12.1993, s. 18.

(2)  EUT L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  EGT L 171, 27.6.1973, s. 2.

(4)  EGT L 22, 24.1.2002, s. 34.

(5)  EUT L 342, 18.11.2004, s. 30.

(6)  EUT L 370, 17.12.2004, s. 72.

(7)  EUT L 28, 1.2.2008, s. 12.

(8)  EUT L 341, 7.12.2006, s. 17.

(9)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.


BILAGA

Tullkvot för 2009 som ska tillämpas på varor med ursprung i Norge vid import till gemenskapen

Löpnummer

KN-nr

Varuslag

Årlig kvot för 2009

Tillämplig tullsats inom kvoten

Tillämplig tullsats utöver kvotvolymen

09.0709

2202 10 00

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne

17,303 miljoner liter

Tullfritt

0,047 euro/liter

ex 2202 90 10

Andra icke alkoholhaltiga drycker innehållande socker (sackaros eller invertsocker)


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

29.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/16


RÅDETS BESLUT

av den 18 december 2008

om utnämning av fyra styrelseledamöter i Europeiska läkemedelsmyndigheten (Emea)

(2009/75/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (1), särskilt artikel 65.1 och 65.4,

med beaktande av den förteckning över kandidater som kommissionen upprättade den 16 september 2008, och

med beaktande av Europaparlamentets yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

 

Mary G. BAKER, född i London (Förenade kungariket) den 27 oktober 1936,

 

Mike O'DONOVAN, född i London (Förenade kungariket) den 26 september 1946,

 

Lisette TIDDENS-ENGWIRDA, född i Amsterdam (Nederländerna) den 25 juni 1950

och

 

Henrik VAARKAMP, född i Terschuur (Nederländerna) den 22 juni 1950,

utnämns härmed till styrelseledamöter i Europeiska läkemedelsmyndigheten (Emea) för en period på tre år.

Artikel 2

Det datum då treårsperioden enligt artikel 1 ska börja kommer att fastställas av styrelsen för Europeiska läkemedelsmyndigheten (Emea).

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2008.

På rådets vägnar

M. BARNIER

Ordförande


(1)  EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.


29.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/17


RÅDETS BESLUT

av den 20 januari 2009

om ändring, med avseende på externa revisorer för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer

(2009/76/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 27.1,

med beaktande av Europeiska centralbankens rekommendation ECB/2008/19 av den 5 december 2008 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Central Bank of Malta (1) och,

av följande skäl:

(1)

Räkenskaperna för Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i Eurosystemet granskas av oavhängiga externa revisorer som rekommenderats av ECB rådet och godkänts av Europeiska unionens råd.

(2)

Förordnandet för de nuvarande externa revisorerna för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta löper ut efter revisionen avseende räkenskapsåret 2008. Det är därför nödvändigt att utse externa revisorer från och med räkenskapsåret 2009.

(3)

ECB rådet har rekommenderat att KPMG utses till externa revisorer för räkenskapsåren 2009 till 2013.

(4)

ECB rådets rekommendation bör följas och rådets beslut 1999/70/EG (2) bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1.15 i beslut 1999/70/EG ska ersättas med följande:

”15.   Det rekommenderas att KPMG utses till externa revisorer för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta för räkenskapsåren 2009 till 2013.”

Artikel 2

Detta beslut ska meddelas Europeiska centralbanken.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 januari 2009.

På rådets vägnar

M. KALOUSEK

Ordförande


(1)  EUT C 322, 17.12.2008, s. 1.

(2)  EGT L 22, 29.1.1999, s. 69.


Kommissionen

29.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/18


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 januari 2009

om inrättande av en europeisk värdepapperstillsynskommitté

(Text av betydelse för EES)

(2009/77/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen antog som ett led i den så kallade Lamfalussyprocessen beslut 2001/527/EG av den 6 juni 2001 om inrättande av en europeisk värdepapperstillsynskommitté (1) (nedan kallad kommittén). Den 7 juni 2001 inledde kommittén sin verksamhet som ett oberoende organ för överväganden, diskussioner och rådgivning inom värdepappersområdet till stöd för kommissionen.

(2)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG av den 9 mars 2005 om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG och 93/6/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG, 98/78/EG, 2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG och 2002/87/EG i syfte att skapa en ny organisationsstruktur för kommittéer på området finansiella tjänster (2) genomförde kommissionen under 2007 en översyn av Lamfalussyprocessen och lade fram sin bedömning i ett meddelande av den 20 november 2007 med titeln Översyn av Lamfalussyprocessen – En mer enhetlig tillsyn  (3).

(3)

I sitt meddelande framhöll kommissionen hur betydelsefulla europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR), europeiska banktillsynskommittén (CEBS) och kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner (CEIOPS) (nedan kallade tillsynskommittéerna), är för den alltmer integrerade finansiella marknaden i Europa. Man ansåg att det måste finnas tydliga ramar för dessa kommittéers verksamheter för att skapa enhetlighet och samarbete i tillsynsarbetet.

(4)

Rådet uppmanade under sin granskning av hur Lamfalussyprocessen utvecklades kommissionen att klargöra tillsynskommittéernas roll och överväga olika alternativ för att förbättra dessa kommittéers sätt att fungera, utan att därför rubba jämvikten i den nuvarande institutionella strukturen eller minska tillsynsmyndigheternas ansvarsskyldighet (4).

(5)

Vid sitt sammanträde den 13 och 14 mars 2008 begärde Europeiska rådet skyndsamma förbättringar av det sätt på vilket tillsynskommittéerna fungerar (5).

(6)

Den 14 maj 2008 (6) uppmanade rådet kommissionen att se över sina beslut om inrättandet av EU:s tillsynskommittéer i syfte att sörja för att deras mandat och arbetsuppgifter blir konsekventa och enhetliga och för att stärka deras bidrag till samarbetet och konvergensen på tillsynsområdet. Rådet påpekade att specifika arbetsuppgifter uttryckligen kunde ges till kommittéerna i syfte att främja samarbete och konvergens på tillsynsområdet samt stärka deras roll vid bedömning av risker som hotar den finansiella stabiliteten. Därför bör de rättsliga ramarna stärkas i fråga om varje kommittés roll och uppgifter i detta avseende.

(7)

Den kommitté som inrättas genom detta beslut bör fungera som en oberoende rådgivande grupp för kommissionen inom värdepappersområdet.

(8)

Kommittén bör också bidra till gemensamma enhetliga former för genomförandet av gemenskapslagstiftningen och till en konsekvent tillämpning av den från tillsynsmyndigheternas sida.

(9)

Kommittén bör inte ha några befogenheter för tillsyn och regelgivning på gemenskapsnivå. Den bör genomföra gemensamma översyner, främja bästa praxis och utfärda icke-bindande riktlinjer, rekommendationer och standarder i syfte att skapa ökad konvergens i hela gemenskapen.

(10)

Utan ömsesidig förståelse och tillit mellan tillsynsmyndigheterna kan det bilaterala och multilaterala samarbetet mellan dem inte utvecklas. Kommittén bör bidra till att detta samarbete stärks.

(11)

Kommittén bör också verka för enhetlig tillsynspraxis i hela gemenskapen. För att närmare precisera detta mål bör det utarbetas en icke-uttömmande förteckning över exempel på uppgifter som kommittén ska utföra.

(12)

Kommittén bör erbjuda en frivillig och icke-bindande förlikningsmekanism för att lösa tvister över nationsgränserna mellan tillsynsmyndigheter, däribland inom tillsynskollegier.

(13)

Tillsynsmyndigheterna bör kunna utnyttja kommitténs erfarenhet på området genom att begära icke-bindande yttranden utan att detta påverkar dessa myndigheters befogenheter.

(14)

Informationsutbytet mellan tillsynsmyndigheterna är av grundläggande betydelse för att tillsynen ska fungera väl. Det är en förutsättning för en effektiv tillsyn över värdepappersmarknader och för finansiell stabilitet. I värdepapperslagstiftningen föreskrivs klart att tillsynsmyndigheterna är rättsligt förpliktade att samarbeta och utbyta information, men kommittén bör underlätta det dagliga praktiska informationsutbytet mellan dem inom ramen för de sekretessbestämmelser som gäller i tillämplig lagstiftning.

(15)

För att förhindra dubbelarbete i tillsynen och på så sätt effektivisera tillsynsprocessen och göra marknadsaktörernas åligganden mindre betungande bör kommittén underlätta delegering av uppgifter mellan tillsynsmyndigheter, särskilt i de fall som anges i relevant lagstiftning.

(16)

Kommittén bör övervaka tillsynskollegiernas arbete utan att därigenom inskränka ledamöternas oberoende för att främja en enhetlig och konsekvent praxis.

(17)

Kvalitet, jämförbarhet och konsekvens i tillsynsrapporteringen är av central betydelse för att skapa kostnadseffektivitet i gemenskapens tillsynsordningar och i de gränsöverskridande institutionernas insatser för att följa gällande regler. Kommittén bör bidra till att säkerställa att överlappningar och dubbelarbete undviks och att de rapporterade uppgifterna är jämförbara och av tillfredsställande kvalitet.

(18)

De finansiella systemen inom gemenskapen är nära kopplade till varandra och händelser i en medlemsstat kan få betydande återverkningar på finansiella institut och marknader i andra medlemsstater. Tillsynsmyndigheternas uppgifter ökar i omfattning till följd av att finansiella konglomerat fortsätter att bildas och att gränserna mellan företagens verksamheter inom bank-, värdepappers- och försäkringssektorerna suddas ut. För att bevara finansiell stabilitet krävs det att ett system inrättas på nivån för kommittén, CEBS och CEIOPS så att man kan påvisa möjliga risker som överskrider nations- och sektorsgränser i ett tidigt skede och, om så krävs, underrätta kommissionen och de övriga kommittéerna. Det är dessutom av största vikt att kommittén ser till att finansministerier och nationella centralbanker hålls underrättade. Därvid har kommittén till uppgift att påvisa risker inom värdepapperssektorerna och regelbundet rapportera sina resultat till kommissionen. Också rådet bör underrättas om dessa bedömningar. Kommittén bör även samarbeta med Europaparlamentet och vid återkommande tillfällen förse det med information om situationen inom värdepapperssektorn. Kommittén bör därvid inte röja information om enskilda enheter som omfattas av tillsyn.

(19)

För att branschövergripande frågor ska kunna behandlas på lämpligt sätt bör kommittén samordna sin verksamhet med CEBS, CEIOPS och Europeiska centralbankssystemets banktillsynskommitté. Detta är av särskild betydelse när det gäller att åtgärda möjliga branschövergripande risker för den finansiella stabiliteten.

(20)

För att undvika dubbelarbete och förhindra inkonsekvenser, samt för att ge kommittén möjlighet att följa med i utvecklingen och att utbyta information med CEBS och CEIOPS när det gäller tillsyn över finansiella konglomerat, bör kommittén få delta i gemensamma kommittén för finansiella konglomerat.

(21)

Med hänsyn till de finansiella tjänsternas globala omfattning och de internationella standardernas ökade betydelse bör kommittén även verka för dialog och samarbete med tillsynsmyndigheter utanför gemenskapen.

(22)

Kommitténs ansvar gentemot gemenskapsinstitutionerna är av största betydelse och bör följa väl etablerade standarder under iakttagande av tillsynsmyndigheternas oberoende.

(23)

Kommittén bör själv fastställa sin arbetsordning och arbeta under full respekt för institutionernas särskilda rättigheter och den balans dem emellan som fastställs i fördraget. De vidareutvecklade ramarna för kommitténs verksamheter bör kompletteras av förbättrade arbetsrutiner. Därvid bör, om enighet inte kan uppnås, beslut fattas med kvalificerad majoritet enligt bestämmelserna i fördraget.

(24)

För att säkerställa klarhet och förutsebarhet i rättsligt avseende bör beslut 2001/527/EG upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En oberoende rådgivande grupp för värdepappersområdet inom gemenskapen, den europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR), (nedan kallad kommittén) inrättas härmed.

Artikel 2

Kommittén ska, på eget initiativ eller på begäran av kommissionen, bistå kommissionen med råd, särskilt vid utarbetandet av förslag till genomförandeåtgärder på värdepappersområdet, däribland avseende företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag).

När kommissionen begär råd från kommittén, får den fastställa en tidsfrist inom vilken kommittén ska tillhandahålla dessa råd. Tidsfristen ska fastställas med hänsyn till hur brådskande frågan är.

Artikel 3

Kommittén ska utföra de uppgifter den tilldelats och bidra till ett gemensamt enhetligt genomförande och en konsekvent tillämpning av gemenskapslagstiftningen genom att utfärda icke-bindande riktlinjer, rekommendationer och standarder.

Artikel 4

1.   Kommittén ska verka för ett ökat samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna på värdepappersområdet och främja samstämmighet inom hela gemenskapen mellan medlemsstaternas praxis och metoder i tillsynsarbetet. Den ska därvid utföra minst följande uppgifter:

a)

Medla eller underlätta medling mellan tillsynsmyndigheter när så föreskrivs i tillämplig lagstiftning eller på begäran av en tillsynsmyndighet.

b)

Avge yttranden till tillsynsmyndigheter när så föreskrivs i tillämplig lagstiftning eller på myndigheternas begäran.

c)

Främja ett effektivt bilateralt och multilateralt informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheterna under iakttagande av tillämpliga sekretessbestämmelser.

d)

Underlätta delegering av uppgifter mellan tillsynsmyndigheter, bland annat genom att ange uppgifter som kan delegeras och genom att främja bästa praxis.

e)

Bidra till att säkerställa att tillsynskollegierna fungerar effektivt och konsekvent, bland annat genom att ange riktlinjer för kollegiernas operativa funktioner, kontrollera att de olika kollegiernas praxis är inbördes överensstämmande och förmedla bästa praxis.

f)

Bidra till utvecklingen av gemensamma standarder av hög kvalitet för tillsynsrapportering.

g)

Se över den praktiska tillämpningen av de icke-bindande riktlinjer, rekommendationer och standarder som kommittén utfärdar.

2.   Kommittén ska fortlöpande se över medlemsstaternas tillsynspraxis och bedöma graden av inbördes samstämmighet. Kommittén ska årligen rapportera om utvecklingen på området och identifiera återstående hinder.

3.   Kommittén ska utveckla nya praktiska konvergensskapande instrument för att främja gemensamma tillsynsmetoder.

Artikel 5

1.   Kommittén ska övervaka och bedöma utvecklingen inom värdepapperssektorn och vid behov informera europeiska banktillsynskommittén (CEBS), kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner (CEIOPS) och kommissionen. Kommittén ska säkerställa att medlemsstaternas finansministerier och nationella centralbanker hålls informerade om potentiella eller nära förestående problem.

2.   Kommittén ska minst två gånger om året till kommissionen överlämna bedömningar av utvecklingstendenser inom tillsynen över enskilda institut samt av potentiella risker och svagheter inom värdepapperssektorn.

Kommittén ska i dessa bedömningar klassificera de huvudsakliga riskerna och svagheterna och ange i vilken utsträckning dessa hotar den finansiella stabiliteten samt vid behov föreslå förebyggande eller korrigerande åtgärder.

Rådet ska informeras om dessa bedömningar.

3.   Kommittén ska ha inrättat förfaranden som medger en snabb reaktion från tillsynsmyndigheterna. I tillämpliga fall ska kommittén göra det lättare för gemenskapens tillsyndighetsmyndigheter att göra en gemensam bedömning av risker och svagheter som kan få negativa konsekvenser för stabiliteten i gemenskapens finansiella system.

4.   Kommittén ska bevaka den branschövergripande utvecklingen, inbegripet risker och svagheter på området, i nära samarbete med CEBS, CEIOPS och Europeiska centralbankssystemets banktillsynskommitté.

Artikel 6

1.   Kommittén ska bidra till att utveckla gemensam tillsynspraxis såväl på värdepappersområdet som branschövergripande i nära samarbete med CEBS och CEIOPS.

2.   Den ska därvid bland annat upprätta branschspecifika och branschövergripande utbildningsprogram, underlätta personalutbyte och uppmuntra de behöriga myndigheterna att intensifiera sin användning av utstationering av personal, gemensamma kontrollgrupper, besök på tillsynsmyndigheter och andra åtgärder.

3.   Kommittén ska när så är lämpligt ta fram nya instrument för att främja utvecklingen av en gemensam tillsynspraxis.

4.   Kommittén ska öka samarbetet med tillsynsmyndigheter i tredjeländer, bland annat genom att dessa sänder deltagare till gemensamma utbildningsprogram.

Artikel 7

1.   Kommittén ska bestå av företrädare på hög nivå för nationella offentliga myndigheter som ansvarar för tillsynen över värdepappersverksamhet, inbegripet fondföretag. Varje medlemsstat ska utse en företrädare på hög nivå från sin behöriga myndighet som ska delta i kommitténs sammanträden.

2.   Kommissionen ska vara företrädd vid kommitténs sammanträden av en tjänsteman på hög nivå som ska delta i diskussionerna.

3.   Kommittén ska utse en ordförande bland sina ledamöter.

4.   Kommittén får inbjuda experter och observatörer att närvara vid sammanträden.

Artikel 8

1.   Kommittéledamöterna ska åläggas att inte yppa information som omfattas av yrkessekretess. Alla som deltar i diskussioner ska vara skyldiga att iaktta tillämpliga regler om yrkessekretess.

2.   Vid utbyte av konfidentiell information gällande en institution som är föremål för tillsyn kan deltagandet i diskussionen angående denna punkt på dagordningen begränsas till de direkt berörda ledamöterna.

Artikel 9

1.   Kommittén ska regelbundet informera kommissionen om resultaten av sina verksamheter. Den ska ha regelbundna kontakter med europeiska värdepapperskommittén (ESC), som inrättades genom kommissionens beslut 2001/528/EG (7), och med Europaparlamentets ansvariga utskott.

2.   Kommittén ska se till att skapa konsekvens i arbetet mellan de olika sektorerna för finansiella tjänster genom regelbundet och nära samarbete med CEBS och CEIOPS.

3.   Kommitténs ordförande ska ha regelbundna kontakter (minst en gång i månaden) med ordförandena i CEBS och CEIOPS.

Artikel 10

Kommittén får inrätta arbetsgrupper. Kommissionen ska inbjudas att delta i arbetsgruppernas sammanträden som observatör.

Artikel 11

Kommittén får delta i den gemensamma kommittén för finansiella konglomerat.

Artikel 12

Kommittén ska, innan den överlämnar sitt yttrande till kommissionen, på ett öppet och överblickbart sätt genomföra ett omfattande samråd på ett tidigt stadium med marknadsaktörer, konsumenter och slutanvändare. Om inte de tillfrågade har begärt att så inte ska ske, ska kommittén offentliggöra resultaten av samråden.

Artikel 13

Kommittén ska upprätta ett årligt arbetsprogram och senast i slutet av oktober varje år överlämna det till rådet, Europaparlamentet och kommissionen. Kommittén ska vid återkommande tillfällen minst en gång om året underrätta rådet, Europaparlamentet och kommissionen om resultaten av de verksamheter som anges i arbetsprogrammet.

Artikel 14

Kommittén ska arbeta i samförstånd mellan ledamöterna. Om samförstånd inte kan uppnås ska besluten fattas med kvalificerad majoritet. Röstetalen för medlemsstaternas företrädare i kommittén ska motsvara deras respektive medlemsstaters enligt artiklarna 205.2 och 205.4 i fördraget.

Kommittéledamöter som inte följer de riktlinjer, rekommendationer, standarder och andra beslut som överenskommits i kommittén ska vara beredda att ange skälen till detta.

Artikel 15

Kommittén ska själv anta sin arbetsordning och fastställa sina arbetsformer.

När det gäller beslut om ändringar av arbetsordningen och val till eller uteslutande från kommitténs styrelse får andra beslutsprocesser än de som anges i artikel 14 föreskrivas i arbetsordningen.

Artikel 16

Beslut 2001/527/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 17

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 191, 13.7.2001, s. 43.

(2)  EUT L 79, 24.3.2005, s. 9.

(3)  KOM(2007) 727 slutlig.

(4)  Rådets slutsatser 15698/07 av den 4 december 2007.

(5)  Rådets slutsatser 7652/1/08 Rev 1.

(6)  Rådets slutsatser 8515/3/08 Rev 3.

(7)  EGT L 191, 13.7.2001, s. 45.


29.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/23


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 januari 2009

om inrättande av kommittén för europeiska banktillsynsmyndigheter

(Text av betydelse för EES)

(2009/78/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen antog som ett led i den så kallade Lamfalussyprocessen beslut 2004/5/EG av den 5 november 2003 om inrättande av kommittén för europeiska banktillsynsmyndigheter (1) (nedan kallad kommittén). Den 1 januari 2004 inledde kommittén sin verksamhet som ett oberoende organ för överväganden, diskussioner och rådgivning i frågor som gäller regelverk och tillsyn på bankområdet.

(2)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG av den 9 mars 2005 om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG och 93/6/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG, 98/78/EG, 2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG och 2002/87/EG i syfte att skapa en ny organisationsstruktur för kommittéer på området finansiella tjänster (2) genomförde kommissionen under 2007 en översyn av Lamfalussyprocessen och lade fram sin bedömning i ett meddelande av den 20 november 2007 med titeln Översyn av Lamfalussyprocessen – En mer enhetlig tillsyn  (3).

(3)

I sitt meddelande framhöll kommissionen hur betydelsefulla europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR), europeiska banktillsynskommittén (CEBS) och kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner (CEIOPS) (nedan kallade tillsynskommittéerna) är för den alltmer integrerade finansiella marknaden i Europa. Man ansåg att det måste finnas tydliga ramar för dessa kommittéers verksamheter för att skapa enhetlighet och samarbete i tillsynsarbetet.

(4)

Rådet uppmanade under sin granskning av hur Lamfalussyprocessen utvecklades kommissionen att klargöra tillsynskommittéernas roll och överväga olika alternativ för att förbättra dessa kommittéers sätt att fungera, utan att därför rubba jämvikten i den nuvarande institutionella strukturen eller minska tillsynsmyndigheternas ansvarsskyldighet (4).

(5)

Vid sitt sammanträde den 13 och 14 mars 2008 begärde Europeiska rådet skyndsamma förbättringar av det sätt på vilket tillsynskommittéerna fungerar (5).

(6)

Den 14 maj 2008 (6) uppmanade rådet kommissionen att se över sina beslut om inrättandet av EU:s tillsynskommittéer i syfte att sörja för att deras mandat och arbetsuppgifter blir konsekventa och enhetliga och för att stärka deras bidrag till samarbetet och konvergensen på tillsynsområdet. Rådet påpekade att specifika arbetsuppgifter uttryckligen kunde ges till kommittéerna i syfte att främja samarbete och konvergens på tillsynsområdet samt deras roll vid bedömning av risker som hotar den finansiella stabiliteten. Därför bör de rättsliga ramarna stärkas i fråga om varje kommittés roll och uppgifter i detta avseende.

(7)

Sammansättningen av kommittén bör återspegla organisationen av banktillsynen och även beakta centralbankernas roll på nationell nivå och EU-nivå i fråga om banksektorns övergripande stabilitet. De respektive rättigheter som olika kategorier av deltagare åtnjuter bör tydligt anges. Speciellt ordförandeskap och rösträtt bör förbehållas varje medlemsstats behöriga tillsynsmyndigheter. Deltagandet i konfidentiella diskussioner om enskilda institutioner som är föremål för tillsyn bör i lämpliga fall begränsas till behöriga tillsynsmyndigheter och till centralbanker som tilldelats särskilt operativt ansvar i fråga om tillsynen över de berörda instituten.

(8)

Den kommitté som inrättas genom detta beslut bör fungera som en oberoende rådgivande grupp för kommissionen på området för banktillsyn.

(9)

Kommitténs mandat bör även omfatta tillsyn över finansiella konglomerat. För att undvika dubbelarbete, förebygga inkonsekvenser samt göra det möjligt för kommittén att hålla jämna steg med utvecklingen och utbyta information bör samarbetet med CEIOPS i samband med tillsynen över finansiella konglomerat ske inom gemensamma kommittén för finansiella konglomerat.

(10)

Kommittén bör också bidra till gemensamma enhetliga former för genomförandet av gemenskapslagstiftningen och till en konsekvent tillämpning av den från tillsynsmyndigheternas sida.

(11)

Kommittén bör inte ha några befogenheter för tillsyn och regelgivning på gemenskapsnivå. Den bör genomföra gemensamma översyner, främja bästa praxis och utfärda icke-bindande riktlinjer, rekommendationer och standarder i syfte att skapa ökad konvergens i hela gemenskapen.

(12)

Utan ömsesidig förståelse och tillit mellan tillsynsmyndigheterna kan det bilaterala och multilaterala samarbetet mellan dem inte utvecklas. Kommittén bör bidra till att detta samarbete stärks.

(13)

Kommittén bör också verka för enhetlig tillsynspraxis i hela gemenskapen. För att närmare precisera detta mål bör det utarbetas en icke-uttömmande förteckning över exempel på uppgifter som kommittén ska utföra.

(14)

Kommittén bör erbjuda en frivillig och icke-bindande förlikningsmekanism för att lösa tvister över nationsgränserna mellan tillsynsmyndigheter, däribland inom tillsynskollegier.

(15)

Tillsynsmyndigheterna bör kunna utnyttja kommitténs erfarenhet på området genom att begära icke-bindande yttranden utan att detta påverkar dessa myndigheters befogenheter.

(16)

Informationsutbytet mellan tillsynsmyndigheterna är av grundläggande betydelse för att tillsynen ska fungera väl. Det är en förutsättning för en effektiv tillsyn över bankgrupper och för finansiell stabilitet. I banklagstiftningen föreskrivs klart att tillsynsmyndigheterna är rättsligt förpliktade att samarbeta och utbyta information, men kommittén bör underlätta det dagliga praktiska informationsutbytet mellan dem inom ramen för de sekretessbestämmelser som gäller i tillämplig lagstiftning.

(17)

För att förhindra dubbelarbete i tillsynen och på så sätt effektivisera tillsynsprocessen och göra bankgruppernas åligganden mindre betungande bör kommittén underlätta delegering av uppgifter mellan tillsynsmyndigheter, särskilt i de fall som anges i relevant lagstiftning.

(18)

Kommittén bör övervaka tillsynskollegiernas arbete utan att därigenom inskränka ledamöternas oberoende för att främja en enhetlig och konsekvent praxis.

(19)

Kvalitet, jämförbarhet och konsekvens i tillsynsrapporteringen är av central betydelse för att skapa kostnadseffektivitet i gemenskapens tillsynsordningar och i de gränsöverskridande institutionernas insatser för att följa gällande regler. Kommittén bör bidra till att säkerställa att överlappningar och dubbelarbete undviks och att de rapporterade uppgifterna är jämförbara och av tillfredsställande kvalitet.

(20)

De finansiella systemen inom gemenskapen är nära kopplade till varandra och händelser i en medlemsstat kan få betydande återverkningar på finansiella institut och marknader i andra medlemsstater. Tillsynsmyndigheternas uppgifter ökar i omfattning till följd av att finansiella konglomerat fortsätter att bildas och att gränserna mellan företagens verksamheter inom bank-, värdepappers- och försäkringssektorerna suddas ut. För att bevara finansiell stabilitet krävs det att ett system inrättas på nivån för kommittén, CESR och CEIOPS så att man kan påvisa möjliga risker som överskrider nations- och sektorsgränser i ett tidigt skede och, om så krävs, underrätta kommissionen och de övriga kommittéerna. Det är dessutom av största vikt att kommittén ser till att finansministerier och nationella centralbanker hålls underrättade. Därvid har kommittén till uppgift att påvisa risker inom banksektorn och regelbundet rapportera sina resultat till kommissionen. Också rådet bör underrättas om dessa bedömningar. Kommittén bör även samarbeta med Europaparlamentet och vid återkommande tillfällen förse det med information om situationen inom banksektorn. Kommittén bör därvid inte röja information om enskilda enheter som omfattas av tillsyn.

(21)

För att branschövergripande frågor ska kunna behandlas på lämpligt sätt bör kommittén samordna sin verksamhet med CESR, CEIOPS och Europeiska centralbankssystemets banktillsynskommitté. Detta är av särskild betydelse när det gäller att åtgärda möjliga branschövergripande risker för den finansiella stabiliteten.

(22)

Med hänsyn till de finansiella tjänsternas globala omfattning och de internationella standardernas ökade betydelse bör kommittén även verka för dialog och samarbete med tillsynsmyndigheter utanför gemenskapen.

(23)

Kommitténs ansvar gentemot gemenskapsinstitutionerna är av största betydelse och bör följa väl etablerade standarder under iakttagande av tillsynsmyndigheternas oberoende.

(24)

Kommittén bör själv fastställa sin arbetsordning och arbeta under full respekt för institutionernas särskilda rättigheter och den balans dem emellan som fastställs i fördraget. De vidareutvecklade ramarna för kommitténs verksamheter bör kompletteras av förbättrade arbetsrutiner. Därvid bör, om enighet inte kan uppnås, beslut fattas med kvalificerad majoritet enligt bestämmelserna i fördraget.

(25)

För att säkerställa klarhet och förutsebarhet i rättsligt avseende bör beslut 2004/5/EG upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En oberoende rådgivande grupp på banktillsynsområdet inom gemenskapen, kommittén för europeiska banktillsynsmyndigheter, CEBS, (nedan kallad kommittén) inrättas härmed.

Artikel 2

Kommittén ska, på eget initiativ eller på begäran av kommissionen, bistå kommissionen med råd, särskilt vid utarbetandet av förslag till genomförandeåtgärder på området för bankverksamhet och på området för finansiella konglomerat.

När kommissionen begär råd från kommittén, får den fastställa en tidsfrist inom vilken kommittén ska tillhandahålla dessa råd. Tidsfristen ska fastställas med hänsyn till hur brådskande frågan är.

Artikel 3

Kommittén ska utföra de uppgifter den tilldelats och bidra till ett gemensamt enhetligt genomförande och en konsekvent tillämpning av gemenskapslagstiftningen genom att utfärda icke-bindande riktlinjer, rekommendationer och standarder.

Artikel 4

1.   Kommittén ska verka för ett ökat samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna på området för bankverksamhet och främja samstämmighet inom hela gemenskapen mellan medlemsstaternas praxis och metoder i tillsynsarbetet. Den ska därvid utföra minst följande uppgifter:

a)

Medla eller underlätta medling mellan tillsynsmyndigheter när så föreskrivs i tillämplig lagstiftning eller på begäran av en tillsynsmyndighet.

b)

Avge yttranden till tillsynsmyndigheter när så föreskrivs i tillämplig lagstiftning eller på myndigheternas begäran.

c)

Främja ett effektivt bilateralt och multilateralt informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheterna under iakttagande av tillämpliga sekretessbestämmelser.

d)

Underlätta delegering av uppgifter mellan tillsynsmyndigheter, bland annat genom att ange uppgifter som kan delegeras och genom att främja bästa praxis.

e)

Bidra till att säkerställa att tillsynskollegierna fungerar effektivt och konsekvent, bland annat genom att ange riktlinjer för kollegiernas operativa funktioner, kontrollera att de olika kollegiernas praxis är inbördes överensstämmande och förmedla bästa praxis.

f)

Bidra till utvecklingen av gemensamma standarder av hög kvalitet för tillsynsrapportering.

g)

Se över den praktiska tillämpningen av de icke-bindande riktlinjer, rekommendationer och standarder som kommittén utfärdar.

2.   Kommittén ska fortlöpande se över medlemsstaternas tillsynspraxis och bedöma graden av inbördes samstämmighet. Kommittén ska årligen rapportera om utvecklingen på området och identifiera återstående hinder.

3.   Kommittén ska utveckla nya praktiska konvergensskapande instrument för att främja gemensamma tillsynsmetoder.

Artikel 5

1.   Kommittén ska övervaka och bedöma utvecklingen inom sektorn för bankverksamhet och vid behov informera europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR), kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner (CEIOPS) och kommissionen. Kommittén ska säkerställa att medlemsstaternas finansministerier och nationella centralbanker hålls informerade om potentiella eller nära förestående problem.

2.   Kommittén ska minst två gånger om året till kommissionen överlämna bedömningar av utvecklingstendenser inom tillsynen över enskilda institut samt av potentiella risker och svagheter inom banksektorn.

Kommittén ska i dessa bedömningar klassificera de huvudsakliga riskerna och svagheterna och ange i vilken utsträckning dessa hotar den finansiella stabiliteten samt vid behov föreslå förebyggande eller korrigerande åtgärder.

Rådet ska informeras om dessa bedömningar.

3.   Kommittén ska ha inrättat förfaranden som medger en snabb reaktion från tillsynsmyndigheterna. I tillämpliga fall ska kommittén underlätta en gemensam bedömning bland tillsynsmyndigheter inom gemenskapen om risker och svagheter som kan få negativa konsekvenser för stabiliteten i gemenskapens finansiella system.

4.   Kommittén ska bevaka den branschövergripande utvecklingen, inbegripet risker och svagheter på området, i nära samarbete med CESR, CEIOPS och Europeiska centralbankssystemets banktillsynskommitté.

Artikel 6

1.   Kommittén ska bidra till att utveckla gemensam tillsynspraxis såväl på bankområdet som branschövergripande i nära samarbete med CESR och CEIOPS.

2.   Den ska därvid bland annat upprätta branschspecifika och branschövergripande utbildningsprogram, underlätta personalutbyte och uppmuntra de behöriga myndigheterna att intensifiera sin användning av utstationering av personal, gemensamma kontrollgrupper, besök på tillsynsmyndigheter och andra åtgärder.

3.   Kommittén ska när så är lämpligt ta fram nya instrument för att främja gemensam tillsynspraxis.

4.   Kommittén ska öka samarbetet med tillsynsmyndigheter i tredjeländer, bland annat genom att dessa sänder deltagare till gemensamma utbildningsprogram.

Artikel 7

1.   Kommittén ska bestå av företrädare på hög nivå från följande organisationer:

a)

Nationella myndigheter som ansvarar för tillsynen över kreditinstitut, nedan kallade behöriga tillsynsmyndigheter.

b)

Nationella centralbanker som tilldelats särskilt operativt ansvar i fråga om tillsynen över enskilda kreditinstitut vid sidan av en behörig tillsynsmyndighet.

c)

Centralbanker som inte är direkt involverade i tillsynen över enskilda kreditinstitut, inbegripet Europeiska centralbanken.

2.   Varje medlemsstat ska utse företrädare på hög nivå som ska delta i kommitténs sammanträden. Europeiska centralbanken ska utse en företrädare på hög nivå som ska medverka i kommittén.

3.   Kommissionen ska vara företrädd vid kommitténs sammanträden av en tjänsteman på hög nivå som ska delta i diskussionerna.

4.   Kommittén ska utse en ordförande bland företrädarna för de behöriga tillsynsmyndigheterna.

5.   Kommittén får inbjuda experter och observatörer att närvara vid sammanträden.

Artikel 8

1.   Kommittéledamöterna ska åläggas att inte yppa information som omfattas av yrkessekretess. Alla som deltar i diskussioner ska vara skyldiga att iaktta tillämpliga regler om yrkessekretess.

2.   Vid utbyte av konfidentiell information gällande en institution som är föremål för tillsyn kan deltagandet i diskussionen angående denna punkt på dagordningen begränsas till de direkt berörda behöriga tillsynsmyndigheterna och till nationella centralbanker som tilldelats särskilt operativt ansvar i fråga om tillsynen över berörda enskilda kreditinstitut.

Artikel 9

1.   Kommittén ska regelbundet informera kommissionen om resultaten av sina verksamheter. Den ska ha regelbundna kontakter med Europeiska bankkommittén, som inrättades genom kommissionens beslut 2004/10/EG (7), och med Europaparlamentets ansvariga utskott.

2.   Kommittén ska se till att skapa konsekvens i arbetet mellan de olika sektorerna för finansiella tjänster genom regelbundet och nära samarbete med CESR och CEIOPS.

3.   Kommitténs ordförande ska minst en gång i månaden sammanträda med ordförandena i CESR och CEIOPS.

Artikel 10

Kommittén får inrätta arbetsgrupper. Kommissionen ska inbjudas att delta i arbetsgruppernas sammanträden som observatör.

Artikel 11

Kommittén ska på området för finansiella konglomerat samarbeta med CEIOPS i en gemensam kommitté för finansiella konglomerat.

Kommissionen och Europeiska centralbanken ska inbjudas att delta i sammanträden i gemensamma kommittén för finansiella konglomerat som observatörer.

Artikel 12

Kommittén ska, innan den överlämnar sitt yttrande till kommissionen, på ett öppet och överblickbart sätt genomföra ett omfattande samråd på ett tidigt stadium med marknadsaktörer, konsumenter och slutanvändare. Om inte de tillfrågade har begärt att så inte ska ske, ska kommittén offentliggöra resultaten av samråden.

När kommittén ger råd angående bestämmelser som är tillämpliga både på kreditinstitutioner och på värdepappersföretag ska den konsultera alla myndigheter som utövar tillsyn över värdepappersföretag och som inte redan finns företrädda i kommittén.

Artikel 13

Kommittén ska upprätta ett årligt arbetsprogram och senast i slutet av oktober varje år överlämna det till rådet, Europaparlamentet och kommissionen. Kommittén ska vid återkommande tillfällen minst en gång om året underrätta rådet, Europaparlamentet och kommissionen om resultaten av de verksamheter som anges i arbetsprogrammet.

Artikel 14

Kommittén ska arbeta i samförstånd mellan ledamöterna. Om samförstånd inte kan uppnås ska besluten fattas med kvalificerad majoritet. Röstetalen för medlemsstaternas företrädare i kommittén ska motsvara deras respektive medlemsstaters enligt artiklarna 205.2 och 205.4 i fördraget.

Kommittéledamöter som inte följer de riktlinjer, rekommendationer, standarder och andra beslut som överenskommits i kommittén ska vara beredda att ange skälen till detta.

Artikel 15

Kommittén ska själv anta sin arbetsordning och fastställa sina arbetsformer.

När det gäller beslut om ändringar av arbetsordningen och val till eller uteslutande från kommitténs styrelse får andra beslutsprocesser än de som anges i artikel 14 föreskrivas i arbetsordningen.

Artikel 16

Beslut 2004/5/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 17

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 3, 7.1.2004, s. 28.

(2)  EUT L 79, 24.3.2005, s. 9.

(3)  KOM(2007) 727 slutlig.

(4)  Rådets slutsatser 15698/07 av den 4 december 2007.

(5)  Rådets slutsatser 7652/1/08 Rev 1.

(6)  Rådets slutsatser 8515/3/08 Rev 3.

(7)  EUT L 3, 7.1.2004, s. 36.


29.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/28


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 januari 2009

om inrättande av kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner

(Text av betydelse för EES)

(2009/79/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen antog som ett led i den så kallade Lamfalussyprocessen beslut 2004/6/EG av den 5 november 2003 om inrättande av kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner, CEIOPS (1), (nedan kallad kommittén). Den 24 november 2003 inledde kommittén sin verksamhet som ett oberoende organ för överväganden, diskussioner och rådgivning på områdena för försäkring, återförsäkring och tjänstepensioner till stöd för kommissionen.

(2)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG av den 9 mars 2005 om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG och 93/6/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG, 98/78/EG, 2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG och 2002/87/EG i syfte att skapa en ny organisationsstruktur för kommittéer på området finansiella tjänster (2) genomförde kommissionen under 2007 en översyn av Lamfalussyprocessen och lade fram sin bedömning i ett meddelande av den 20 november 2007 med titeln Översyn av Lamfalussyprocessen – En mer enhetlig tillsyn  (3).

(3)

I sitt meddelande framhöll kommissionen hur betydelsefulla europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR), europeiska banktillsynskommittén (CEBS), och kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner (CEIOPS) (nedan kallade tillsynskommittéerna) är för den alltmer integrerade finansiella marknaden i Europa. Man ansåg att det måste finnas tydliga ramar för dessa kommittéers verksamheter för att skapa enhetlighet och samarbete i tillsynsarbetet.

(4)

Rådet uppmanade under sin granskning av hur Lamfalussyprocessen utvecklades kommissionen att klargöra tillsynskommittéernas roll och överväga olika alternativ för att förbättra dessa kommittéers sätt att fungera, utan att därför rubba jämvikten i den nuvarande institutionella strukturen eller minska tillsynsmyndigheternas ansvarsskyldighet (4).

(5)

Vid sitt sammanträde den 13 och 14 mars 2008 begärde Europeiska rådet skyndsamma förbättringar av det sätt på vilket tillsynskommittéerna fungerar (5).

(6)

Den 14 maj 2008 (6) uppmanade rådet kommissionen att se över sina beslut om inrättandet av EU:s tillsynskommittéer i syfte att sörja för att deras mandat och arbetsuppgifter blir konsekventa och enhetliga och för att stärka deras bidrag till samarbetet och konvergensen på tillsynsområdet. Rådet påpekade att specifika arbetsuppgifter uttryckligen kunde ges till kommittéerna i syfte att främja samarbete och konvergens på tillsynsområdet samt deras roll vid bedömning av risker som hotar den finansiella stabiliteten. Därför bör de rättsliga ramarna stärkas i fråga om varje kommittés roll och uppgifter i detta avseende.

(7)

Den kommitté som inrättas genom detta beslut bör fungera som en oberoende rådgivande grupp för kommissionen på området för försäkring, återförsäkring och tjänstepensioner. På tjänstepensionsområdet bör kommittén dock behandla reglerings- och tillsynsaspekterna av ordningarna i fråga, men inte arbetsrätts- och sociallagstiftningsaspekter, t.ex. hur tjänstepensionssystemen organiseras, däribland frågor som gäller obligatoriskt medlemskap (anslutning) eller kollektivavtal.

(8)

Kommitténs mandat bör även omfatta tillsyn över finansiella konglomerat. För att undvika dubbelarbete, förebygga inkonsekvenser samt göra det möjligt för kommittén att hålla jämna steg med utvecklingen och utbyta information bör samarbetet med CEBS ske inom gemensamma kommittén för finansiella konglomerat.

(9)

Kommittén bör också bidra till gemensamma enhetliga former för genomförandet av gemenskapslagstiftningen och till en konsekvent tillämpning av den från tillsynsmyndigheternas sida.

(10)

Kommittén bör inte ha några befogenheter för tillsyn och regelgivning på gemenskapsnivå. Den bör genomföra gemensamma översyner, främja bästa praxis och utfärda icke-bindande riktlinjer, rekommendationer och standarder i syfte att skapa ökad konvergens i hela gemenskapen.

(11)

Utan ömsesidig förståelse och tillit mellan tillsynsmyndigheterna kan det bilaterala och multilaterala samarbetet mellan dem inte utvecklas. Kommittén bör bidra till att detta samarbete stärks.

(12)

Kommittén bör också verka för enhetlig tillsynspraxis i hela gemenskapen. För att närmare precisera detta mål bör det utarbetas en icke-uttömmande förteckning över exempel på uppgifter som kommittén ska utföra.

(13)

Kommittén bör erbjuda en frivillig och icke-bindande förlikningsmekanism för att lösa tvister över nationsgränserna mellan tillsynsmyndigheter, däribland inom tillsynskollegier.

(14)

Tillsynsmyndigheterna bör kunna utnyttja kommitténs erfarenhet på området genom att begära icke-bindande yttranden utan att detta påverkar dessa myndigheters befogenheter.

(15)

Informationsutbytet mellan tillsynsmyndigheterna är av grundläggande betydelse för att tillsynen ska fungera väl. Det är en förutsättning för en effektiv tillsyn över försäkringsgrupper och för finansiell stabilitet. I försäkringslagstiftningen föreskrivs klart att tillsynsmyndigheterna är rättsligt förpliktade att samarbeta och utbyta information, men kommittén bör underlätta det dagliga praktiska informationsutbytet mellan dem inom ramen för de sekretessbestämmelser som gäller i tillämplig lagstiftning.

(16)

För att förhindra dubbelarbete i tillsynen och på så sätt effektivisera tillsynsprocessen och göra försäkringsgruppernas åligganden mindre betungande bör kommittén underlätta delegering av uppgifter mellan tillsynsmyndigheter, särskilt i de fall som anges i relevant lagstiftning.

(17)

Kommittén bör övervaka tillsynskollegiernas arbete utan att därigenom inskränka ledamöternas oberoende för att främja en enhetlig och konsekvent praxis.

(18)

Kvalitet, jämförbarhet och konsekvens i tillsynsrapporteringen är av central betydelse för att skapa kostnadseffektivitet i gemenskapens tillsynsordningar och i de gränsöverskridande institutionernas insatser för att följa gällande regler. Kommittén bör bidra till att säkerställa att överlappningar och dubbelarbete undviks och att de rapporterade uppgifterna är jämförbara och av tillfredsställande kvalitet.

(19)

De finansiella systemen inom gemenskapen är nära kopplade till varandra och händelser i en medlemsstat kan få betydande återverkningar på finansiella institut och marknader i andra medlemsstater. Tillsynsmyndigheternas uppgifter ökar i omfattning till följd av att finansiella konglomerat fortsätter att bildas och att gränserna mellan företagens verksamheter inom bank-, värdepappers- och försäkringssektorerna suddas ut. För att bevara finansiell stabilitet krävs det att ett system inrättas på nivån för kommittén, CEBS och CESR så att man kan påvisa möjliga risker som överskrider nations- och sektorsgränser i ett tidigt skede och, om så krävs, underrätta kommissionen och de övriga kommittéerna. Det är dessutom av största vikt att kommittén ser till att finansministerier och nationella centralbanker hålls underrättade. Därvid har kommittén till uppgift att påvisa risker inom försäkrings-, återförsäkrings- och tjänstepensionssektorerna och regelbundet rapportera sina resultat till kommissionen. Också rådet bör underrättas om dessa bedömningar. Kommittén bör även samarbeta med Europaparlamentet och vid återkommande tillfällen förse det med information om situationen inom försäkringssektorn. Kommittén bör därvid inte röja information om enskilda enheter som omfattas av tillsyn.

(20)

För att branschövergripande frågor ska kunna behandlas på lämpligt sätt bör kommittén samordna sin verksamhet med europeiska värdepapperstillsynskommittén, europeiska banktillsynskommittén och Europeiska centralbankssystemets banktillsynskommitté. Detta är av särskild betydelse när det gäller att åtgärda möjliga branschövergripande risker för den finansiella stabiliteten.

(21)

Med hänsyn till de finansiella tjänsternas globala omfattning och de internationella standardernas ökade betydelse bör kommittén även verka för dialog och samarbete med tillsynsmyndigheter utanför gemenskapen.

(22)

Kommitténs ansvar gentemot gemenskapsinstitutionerna är av största betydelse och bör följa väl etablerade standarder under iakttagande av tillsynsmyndigheternas oberoende.

(23)

Kommittén bör själv fastställa sin arbetsordning och arbeta under full respekt för institutionernas särskilda rättigheter och den balans dem emellan som fastställs i fördraget. De vidareutvecklade ramarna för kommitténs verksamheter bör kompletteras av förbättrade arbetsrutiner. Därvid bör, om enighet inte kan uppnås, beslut fattas med kvalificerad majoritet enligt bestämmelserna i fördraget.

(24)

För att säkerställa klarhet och förutsebarhet i rättsligt avseende bör beslut 2004/6/EG upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En oberoende rådgivande grupp på försäkrings- och tjänstepensionsområdet inom gemenskapen, kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner, CEIOPS, (nedan kallad kommittén) inrättas härmed.

Artikel 2

Kommittén ska, på eget initiativ eller på begäran av kommissionen, bistå kommissionen med råd, särskilt vid utarbetandet av förslag till genomförandeåtgärder på området för försäkring, återförsäkring, tjänstepensioner och finansiella konglomerat.

När kommissionen begär råd från kommittén, får den fastställa en tidsfrist inom vilken kommittén ska tillhandahålla dessa råd. Tidsfristen ska fastställas med hänsyn till hur brådskande frågan är.

Artikel 3

Kommittén ska utföra de uppgifter den tilldelats och bidra till ett gemensamt enhetligt genomförande och en konsekvent tillämpning av gemenskapslagstiftningen genom att utfärda riktlinjer, rekommendationer och standarder.

Artikel 4

1.   Kommittén ska verka för ett ökat samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna på området för försäkring, återförsäkring och tjänstepensioner och främja samstämmighet inom hela gemenskapen mellan medlemsstaternas praxis och metoder i tillsynsarbetet. Den ska därvid utföra minst följande uppgifter:

a)

Medla eller underlätta medling mellan tillsynsmyndigheter när så föreskrivs i tillämplig lagstiftning eller på begäran av en tillsynsmyndighet.

b)

Avge yttranden till tillsynsmyndigheter när så föreskrivs i tillämplig lagstiftning eller på myndigheternas begäran.

c)

Främja ett effektivt bilateralt och multilateralt informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheterna under iakttagande av tillämpliga sekretessbestämmelser.

d)

Underlätta delegering av uppgifter mellan tillsynsmyndigheter, bland annat genom att ange uppgifter som kan delegeras och genom att främja bästa praxis.

e)

Bidra till att säkerställa att tillsynskollegierna fungerar effektivt och konsekvent, bland annat genom att ange riktlinjer för kollegiernas operativa funktioner, kontrollera att de olika kollegiernas praxis är inbördes överensstämmande och förmedla bästa praxis.

f)

Bidra till utvecklingen av gemensamma standarder av hög kvalitet för tillsynsrapportering.

g)

Se över den praktiska tillämpningen av de icke-bindande riktlinjer, rekommendationer och standarder som kommittén utfärdar.

2.   Kommittén ska fortlöpande se över medlemsstaternas tillsynspraxis och bedöma graden av inbördes samstämmighet. Kommittén ska årligen rapportera om utvecklingen på området och identifiera återstående hinder.

3.   Kommittén ska utveckla nya praktiska konvergensskapande instrument för att främja gemensamma tillsynsmetoder.

Artikel 5

1.   Kommittén ska övervaka och bedöma utvecklingen inom sektorn för försäkring, återförsäkring och tjänstepensioner och vid behov informera europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR), europeiska banktillsynskommittén (CEBS) och kommissionen. Kommittén ska säkerställa att medlemsstaternas finansministerier och nationella centralbanker hålls informerade om potentiella eller nära förestående problem.

2.   Kommittén ska minst två gånger om året till kommissionen överlämna bedömningar av utvecklingstendenser inom tillsynen över enskilda institut samt av potentiella risker och svagheter inom sektorn för försäkring, återförsäkring och tjänstepensioner.

Kommittén ska i dessa bedömningar klassificera de huvudsakliga riskerna och svagheterna och ange i vilken utsträckning dessa hotar den finansiella stabiliteten samt vid behov föreslå förebyggande eller korrigerande åtgärder.

Rådet ska informeras om dessa bedömningar.

3.   Kommittén ska ha inrättat förfaranden som medger en snabb reaktion från tillsynsmyndigheterna. I tillämpliga fall ska kommittén underlätta fastställandet av ett gemensamt ställningstagande om risker och svagheter som kan få negativa konsekvenser för stabiliteten i gemenskapens finansiella system.

4.   Kommittén ska bevaka den branschövergripande utvecklingen, inbegripet risker och svagheter på området, i nära samarbete med CESR, CEBS och Europeiska centralbankssystemets banktillsynskommitté.

Artikel 6

1.   Kommittén ska bidra till att utveckla gemensam tillsynspraxis såväl på området för försäkring, återförsäkring och tjänstepensioner som branschövergripande i nära samarbete med CESR och CEBS.

2.   Den ska därvid bland annat upprätta branschspecifika och branschövergripande utbildningsprogram, underlätta personalutbyte och uppmuntra de behöriga myndigheterna att intensifiera sin användning av utstationering av personal, gemensamma kontrollgrupper, besök på tillsynsmyndigheter och andra åtgärder.

3.   Kommittén ska när så är lämpligt ta fram nya instrument för att främja utvecklingen av en gemensam tillsynspraxis.

4.   Kommittén ska öka samarbetet med tillsynsmyndigheter i tredjeländer, bland annat genom att dessa sänder deltagare till gemensamma utbildningsprogram.

Artikel 7

1.   Kommittén ska bestå av företrädare på hög nivå för nationella offentliga myndigheter som ansvarar för tillsynen över försäkrings-, återförsäkrings- och tjänstepensionsverksamhet. Varje medlemsstat ska utse en företrädare på hög nivå från sin behöriga myndighet som ska delta i kommitténs sammanträden.

2.   Kommissionen ska vara företrädd vid kommitténs sammanträden av en tjänsteman på hög nivå som ska delta i diskussionerna.

3.   Kommittén ska utse en ordförande bland sina ledamöter.

4.   Kommittén får inbjuda experter och observatörer att närvara vid sammanträden.

5.   Kommittén ska inte ta upp arbetsrätts- och sociallagstiftningsaspekter, såsom organisationen av tjänstepensionsordningarna, däribland obligatorisk anslutning och kollektivavtal.

Artikel 8

1.   Kommittéledamöterna ska åläggas att inte yppa information som omfattas av yrkessekretess. Alla som deltar i diskussioner ska vara skyldiga att iaktta tillämpliga regler om yrkessekretess.

2.   Vid utbyte av konfidentiell information gällande en institution som är föremål för tillsyn kan deltagandet i diskussionen angående denna punkt på dagordningen begränsas till de direkt berörda ledamöterna.

Artikel 9

1.   Kommittén ska regelbundet informera kommissionen om resultaten av sina verksamheter. Den ska ha regelbundna kontakter med europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén, som inrättades genom kommissionens beslut 2004/9/EG (7), och med Europaparlamentets ansvariga utskott.

2.   Kommittén ska se till att skapa konsekvens i arbetet mellan de olika sektorerna för finansiella tjänster genom regelbundet nära samarbete med CESR och CEBS.

3.   Kommitténs ordförande ska ha regelbundna kontakter (minst en gång i månaden) med ordförandena i CESR och CEBS.

Artikel 10

Kommittén får inrätta arbetsgrupper. Kommissionen ska inbjudas att delta i arbetsgruppernas sammanträden som observatör.

Artikel 11

Kommittén ska på området för finansiella konglomerat samarbeta med CEBS i en gemensam kommitté för finansiella konglomerat.

Kommissionen och Europeiska centralbanken ska inbjudas att delta i sammanträden i gemensamma kommittén för finansiella konglomerat som observatörer.

Artikel 12

Kommittén ska, innan den överlämnar sitt yttrande till kommissionen, på ett öppet och överblickbart sätt genomföra ett omfattande samråd på ett tidigt stadium med marknadsaktörer, konsumenter och slutanvändare. Om inte de tillfrågade har begärt att så inte ska ske, ska kommittén offentliggöra resultaten av samråden.

Artikel 13

Kommittén ska upprätta ett årligt arbetsprogram och senast i slutet av oktober varje år överlämna det till rådet, Europaparlamentet och kommissionen. Kommittén ska vid återkommande tillfällen minst en gång om året underrätta rådet, Europaparlamentet och kommissionen om resultaten av de verksamheter som anges i arbetsprogrammet.

Artikel 14

Kommittén ska arbeta i samförstånd mellan ledamöterna. Om samförstånd inte kan uppnås ska besluten fattas med kvalificerad majoritet. Röstetalen för medlemsstaternas företrädare i kommittén ska motsvara deras respektive medlemsstaters enligt artiklarna 205.2 och 205.4 i fördraget.

Kommittéledamöter som inte följer de riktlinjer, rekommendationer, standarder och andra beslut som överenskommits i kommittén ska vara beredda att ange skälen till detta.

Artikel 15

Kommittén ska själv anta sin arbetsordning och fastställa sina arbetsformer.

När det gäller beslut om ändringar av arbetsordningen och val till eller uteslutande från kommitténs styrelse får andra beslutsprocesser än de som anges i artikel 14 föreskrivas i arbetsordningen.

Artikel 16

Beslut 2004/6/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 17

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 3, 7.1.2004, s. 30.

(2)  EUT L 79, 24.3.2005, s. 9.

(3)  KOM(2007) 727 slutlig.

(4)  Rådets slutsatser 15698/07 av den 4 december 2007.

(5)  Rådets slutsatser 7652/1/08 Rev 1.

(6)  Rådets slutsatser 8515/3/08 Rev 3.

(7)  EUT L 3, 7.1.2004, s. 34.


IV Andra rättsakter

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Gemensamma EES-kommittén

29.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/33


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 127/2008

av den 5 december 2008

om ändring av bilaga VII (Ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga VII till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 50/2008 av den 25 april 2008 (1).

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 755/2008 av den 31 juli 2008 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt 1 (Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG) i bilaga VII till avtalet:

”—

32008 R 0755: Kommissionens förordning (EG) nr 755/2008 av den 31 juli 2008 (EUT L 205, 1.8.2008, s. 10)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EG) nr 755/2008 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 6 december 2008 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3), eller samma dag som Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 142/2007 av den 26 oktober 2007 träder i kraft, beroende på vilket som inträffar senast.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2008.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 223, 21.8.2008, s. 47.

(2)  EUT L 205, 1.8.2008, s. 10.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


29.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/35


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 128/2008

av den 5 december 2008

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XIII till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 119/2008 av den 7 november 2008 (1).

(2)

Kommissionens direktiv 2008/65/EG av den 27 juni 2008 om ändring av direktiv 91/439/EEG om körkort (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt 24a (rådets direktiv 91/439/EEG) i bilaga XIII till avtalet:

”—

32008 L 0065: Kommissionens direktiv 2008/65/EG av den 27 juni 2008 (EUT L 168, 28.6.2008, s. 36)”.

Artikel 2

Texten till direktiv 2008/65/EG på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 6 december 2008 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2008.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 339, 18.12.2008, s. 110.

(2)  EUT L 168, 28.6.2008, s. 36.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


29.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/36


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 129/2008

av den 5 december 2008

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XIII till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 119/2008 av den 7 november 2008 (1).

(2)

Kommissionens beslut 2008/217/EG av den 20 december 2007 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Infrastruktur hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Kommissionens beslut 2008/231/EG av den 1 februari 2008 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet hos delsystemet Drift i det transeuropeiska järnvägssystem för höghastighetståg som avses i artikel 6.1 i rådets direktiv 96/48/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2002/734/EG av den 30 maj 2002 (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Genom beslut 2008/217/EG upphävdes kommissionens beslut 2002/732/EG (4), som är införlivat med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet.

(5)

Genom beslut 2008/231/EG upphävdes kommissionens beslut 2002/734/EG (5), som är införlivat med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XIII till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Texten i punkt 37ac (kommissionens beslut 2002/732/EG) ska ersättas med följande:

32008 D 0217: Kommissionens beslut 2008/217/EG av den 20 december 2007 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Infrastruktur hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (EUT L 77, 19.3.2008, s. 1).”

2.

Texten i punkt 37ae (kommissionens beslut 2002/734/EG) ska ersättas med följande:

32008 D 0231: Kommissionens beslut 2008/231/EG av den 1 februari 2008 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet hos delsystemet Drift i det transeuropeiska järnvägssystem för höghastighetståg som avses i artikel 6.1 i rådets direktiv 96/48/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2002/734/EG av den 30 maj 2002 (EUT L 84, 26.3.2008, s. 1)”.

Artikel 2

Texterna till besluten 2008/217/EG och 2008/231/EG på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 6 december 2008 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (6).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2008.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 339, 18.12.2008, s. 110.

(2)  EUT L 77, 19.3.2008, s. 1.

(3)  EUT L 84, 26.3.2008, s. 1.

(4)  EUT L 245, 12.9.2002, s. 143.

(5)  EUT L 245, 12.9.2002, s. 370.

(6)  Inga konstitutionella krav angivna.


29.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/38


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 130/2008

av den 5 december 2008

om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XXI till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 126/2008 av den 7 november 2008 (1).

(2)

Rådets förordning (EG) nr 362/2008 av den 14 april 2008 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–Silc) när det gäller förteckningen för 2009 över sekundära målvariabler för materiell fattigdom (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 365/2008 av den 23 april 2008 om antagande av programmet med ad hoc-moduler för åren 2010, 2011 och 2012 till den arbetskraftsundersökning som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 577/98 (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 377/2008 av den 25 april 2008 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen avseende den kodning som ska användas vid överföring av data från och med 2009, användning av delmängder vid insamling av uppgifter om strukturella variabler och fastställande av referenskvartal (4) bör införlivas med avtalet.

(5)

Kommissionens förordning (EG) nr 391/2008 av den 30 april 2008 om ändring av förordning (EG) nr 102/2007 om antagande av specifikationer för 2008 års ad hoc-modul om arbetsmarknadssituationen för immigranter och deras barn (5) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XXI till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande punkt ska införas efter punkt 18w (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008):

”18x.

32008 R 0362: Rådets förordning (EG) nr 362/2008 av den 14 april 2008 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–Silc) när det gäller förteckningen för 2009 över sekundära målvariabler för materiell fattigdom (EUT L 112, 24.4.2008, s. 1)”.

2.

Följande punkter ska införas efter punkt 18al (kommissionens förordning (EG) nr 207/2008):

”18am.

32008 R 0365: Kommissionens förordning (EG) nr 365/2008 av den 23 april 2008 om antagande av programmet med ad hoc-moduler för åren 2010, 2011 och 2012 till den arbetskraftsundersökning som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 577/98 (EUT L 112, 24.4.2008, s. 22).

18an.

32008 R 0377: Kommissionens förordning (EG) nr 377/2008 av den 25 april 2008 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen avseende den kodning som ska användas vid överföring av data från och med 2009, användning av delmängder vid insamling av uppgifter om strukturella variabler och fastställande av referenskvartal (EUT L 114, 26.4.2008, s. 57)”.

3.

Följande ska läggas till i punkt 18ak (kommissionens förordning (EG) nr 102/2007):

”, ändrad genom

32008 R 0391: Kommissionens förordning (EG) nr 391/2008 av den 30 april 2008 (EUT L 117, 1.5.2008, s. 15)”.

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EG) nr 362/2008, (EG) nr 365/2008, (EG) nr 377/2008 och (EG) nr 391/2008 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 6 december 2008 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (6).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2008.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 339, 18.12.2008, s. 119.

(2)  EUT L 112, 24.4.2008, s. 1.

(3)  EUT L 112, 24.4.2008, s. 22.

(4)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 57.

(5)  EUT L 117, 1.5.2008, s. 15.

(6)  Inga konstitutionella krav angivna.


29.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/40


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 131/2008

av den 5 december 2008

om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XXI till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 126/2008 av den 7 november 2008 (1).

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 747/2008 av den 30 juli 2008 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007 om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet i fråga om definitioner av variabler och tillämpning av Nace rev. 2 (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska läggas till i punkt 19x (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007) i bilaga XXI till avtalet:

”, ändrad genom

32008 R 0747: Kommissionens förordning (EG) nr 747/2008 av den 30 juli 2008 (EUT L 202, 31.7.2008, s. 20)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EG) nr 747/2008 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 6 december 2008 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2008.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 339, 18.12.2008, s. 119.

(2)  EUT L 202, 31.7.2008, s. 20.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.