ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 16

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
21 januari 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 40/2009 av den 20 januari 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 41/2009 av den 20 januari 2009 om sammansättning och märkning av livsmedel som är lämpliga för personer med glutenintolerans ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 42/2009 av den 20 januari 2009 om ändring av förordning (EG) nr 555/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn

6

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/40/EG

 

*

Rådets beslut av den 19 januari 2009 om utnämning av en dansk ledamot och två danska suppleanter i Regionkommittén

11

 

 

2009/41/EG

 

*

Rådets beslut av den 19 januari 2009 om utnämning av en österrikisk ledamot i Regionkommittén

12

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

21.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 40/2009

av den 20 januari 2009

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

138,6

JO

75,8

MA

43,6

TN

134,4

TR

106,4

ZZ

99,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

108,6

TR

127,6

ZZ

130,6

0709 90 70

MA

168,4

TR

106,3

ZZ

137,4

0805 10 20

EG

58,5

IL

56,2

MA

65,3

TN

49,2

TR

66,4

ZZ

59,1

0805 20 10

MA

75,6

ZZ

75,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

64,7

EG

88,6

IL

75,0

JM

93,4

PK

46,6

TR

62,7

ZZ

71,8

0805 50 10

MA

67,1

TR

60,6

ZZ

63,9

0808 10 80

CN

65,6

MK

32,6

TR

67,5

US

101,1

ZZ

66,7

0808 20 50

CN

71,5

KR

148,7

TR

97,0

US

106,3

ZZ

105,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


21.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 41/2009

av den 20 januari 2009

om sammansättning och märkning av livsmedel som är lämpliga för personer med glutenintolerans

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/398/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel (1), särskilt artiklarna 2.3 och 4a, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 89/398/EEG gäller specialdestinerade livsmedel som på grund av deras särskilda sammansättning eller det särskilda sätt som de är framställda på är avsedda att uppfylla särskilda näringsmässiga krav som motsvarar behoven hos vissa befolkningskategorier. Personer med celiaki är en sådan särskild befolkningsgrupp, som lider av kronisk glutenintolerans.

(2)

Livsmedelsindustrin har utvecklat en rad produkter som fått benämningen ”glutenfri” eller andra liknande benämningar. Skillnader mellan de nationella bestämmelserna om villkoren för användning av sådana produktbeskrivningar kan hämma den fria rörligheten av dessa produkter och kan leda till att man misslyckas med att säkerställa samma höga konsumentskyddsnivå. För tydlighetens skull och för att man ska undvika att förvirra konsumenterna med olika typer av produktbeskrivningar på nationell nivå, bör användningen av termer för att beskriva avsaknaden av gluten fastställas på gemenskapsnivå.

(3)

Vete (dvs. Triticum-arter, såsom durumvete, spält och kamut), råg och korn är spannmål som vetenskapligt konstaterats innehålla gluten. Glutenet i dessa spannmålssorter kan ha skadliga hälsoeffekter på personer med glutenintolerans, som därför bör undvika det.

(4)

Avlägsnandet av gluten från spannmål som innehåller gluten är tekniskt mycket svårt och dyrt, och därför är det svårt att tillverka helt glutenfria livsmedel. Följaktligen kan många livsmedel för dessa specialdestinerade livsmedel på marknaden innehålla låga resthalter av gluten.

(5)

De flesta men inte alla personer med glutenintolerans kan förtära havre utan skadliga effekter på hälsan. Denna fråga undersöks och utreds för närvarande av forskarsamhället. Ett stort problem är dock att havre kan förorenas av vete, råg eller korn vid skörd, transport, lagring och bearbetning av spannmål. Därför bör hänsyn tas till risken för glutenförorening i produkter som innehåller havre vid märkningen av dessa produkter.

(6)

Olika personer med glutenintolerans kan tolerera små mängder av gluten i varierande utsträckning och inom vissa gränser. För att enskilda personer ska ha möjlighet att finna olika livsmedel på marknaden som är lämpliga för deras behov och deras känslighet bör det vara möjligt att finna ett urval av produkter med olika låga halter av gluten vilka hamnar inom dessa gränser. Det är dock viktigt att sådana produkter märks på rätt sätt, så att personer med glutenintolerans kan använda dessa produkter på rätt sätt med stöd av informationskampanjer i medlemsstaterna.

(7)

Livsmedel för särskilda näringsändamål, som är särskilt sammansatta, bearbetade eller beredda för att uppfylla kostbehoven hos personer med glutenintolerans, och som marknadsförs som sådana, bör märkas antingen med ”mycket låg glutenhalt” eller ”glutenfri” i enlighet med bestämmelserna i denna förordning. Dessa bestämmelser kan följas genom att man använder livsmedel som särskilt bearbetats för lägre glutenhalt av en eller flera ingredienser som innehåller gluten och/eller livsmedel i vilka ingredienser som innehåller gluten har ersatts med andra ingredienser som är naturligt glutenfria.

(8)

I artikel 2.3 i direktiv 89/398/EEG föreskrivs möjligheten att livsmedel för normal konsumtion som är lämpliga för ett påstått dietändamål märks på ett sätt som framhåller denna lämplighet. Därför bör det vara möjligt för ett normalt livsmedel, som är lämpligt för en glutenfri kost eftersom det inte innehåller ingredienser som härrör från spannmål eller havre som innehåller gluten, förses med en märkning som anger att det är glutenfritt. Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel (2) får en sådan uppgift inte vilseleda konsumenten genom att antyda att livsmedlet har speciella egenskaper, då alla liknande livsmedel i själva verket har sådana egenskaper.

(9)

Kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG (3) förbjuder användningen av ingredienser som innehåller gluten vid tillverkning av sådana livsmedel. Därför bör användningen av benämningarna ”mycket låg glutenhalt” eller ”glutenfri” på etiketten till sådana produkter förbjudas eftersom denna märkning enligt denna förordning används för att ange en glutenhalt på högst 100 mg/kg respektive 20 mg/kg.

(10)

Enligt kommissionens direktiv 2006/125/EG av den 5 december 2006 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (4) ska förekomst eller frånvaro av gluten anges om produkten är avsedd för spädbarn som är under sex månader. Frånvaro av gluten i dessa produkter bör anges i enlighet med kraven i denna förordning.

(11)

The Codex Standard for Foods for Special Dietary Use for Persons Intolerant to Gluten antogs vid 31:a mötet i Codex Alimentarius-kommissionen i juli 2008 (5) för att dessa personer ska ha möjlighet att finna olika livsmedel på marknaden som är lämpliga för deras behov och deras glutenkänslighet. Hänsyn bör tas på lämpligt sätt till den standarden i denna förordning.

(12)

För att ge de ekonomiska aktörerna möjlighet att anpassa sina produktionsproceser bör det datum då den här förordningen träder i kraft tillåta en nödvändig övergångsperiod. Däremot får produkter som redan uppfyller kraven i denna förordning den dag förordningen träder i kraft marknadsföras inom gemenskapen från förordningens ikraftträdande.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på andra livsmedel än modersmjölksersättning och tillskottsnäring som omfattas av direktiv 2006/141/EG.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a)

livsmedel för personer med glutenintolerans: livsmedel för särskilda näringsändamål, som är särskilt framställda, beredda och/eller bearbetade för att uppfylla kostbehoven hos personer med glutenintolerans,

b)

gluten: protein av vete, råg, korn, havre eller korsningar och derivat av dessa som vissa personer är intoleranta mot och som är olösligt i vatten och 0,5 M koksaltlösning.

c)

vete: alla arter av Triticum.

Artikel 3

Sammansättning och märkning av livsmedel för personer med glutenintolerans

1.   Livsmedel för personer med glutenintolerans som består av eller innehåller en eller flera ingredienser av vete, råg, korn, havre eller korsningar av dessa, vilka särskilt bearbetats för att reducera glutenhalten, får inte innehålla mer än 100 mg/kg gluten i livsmedel som säljs till slutkonsumenten.

2.   Märkning och presentation av de produkter som avses i punkt 1 och reklam för dessa ska förses med benämningen ”mycket låg glutenhalt”. De får förses med benämningen ”glutenfri” om glutenhalten inte överstiger 20 mg/kg i livsmedel som säljs till slutkonsumenten.

3.   Havre i livsmedel för personer med glutenintolerans måste vara särskilt framställt, berett och/eller bearbetat så att det inte kan förorenas av vete, råg, korn eller korsningar av dessa, och glutenhalten i sådant havre får inte överstiga 20 mg/kg.

4.   Livsmedel för personer med glutenintolerans som består av eller innehåller en eller flera ingredienser som ersätter vete, råg, korn, havre eller korsningar av dessa, får inte innehålla mer än 20 mg/kg gluten i livsmedel som säljs till slutkonsumenten. Märkning och presentation av dessa produkter samt reklam för dem ska bära benämningen ”glutenfri”.

5.   Om livsmedel för personer med glutenintolerans innehåller både ingredienser som ersätter vete, råg, korn, havre eller korsningar av dessa och ingredienser av vete, råg, korn, havre eller korsningar av dessa som särskilt bearbetats för att reducera glutenhalten, ska punkterna 1, 2 och 3 tillämpas, medan punkt 4 inte ska tillämpas.

6.   Benämningarna ”mycket låg glutenhalt” och ”glutenfri” som avses i punkterna 2 och 4 ska anges nära namnet på det livsmedel som säljs.

Artikel 4

Sammansättning och märkning av andra livsmedel som är lämpliga för personer med glutenintolerans

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2.1 a iii i direktiv 2000/13/EG får man märka, presentera och göra reklam för följande produkter med angivande av benämningen ”glutenfri” under förutsättning att glutenhalten inte överstiger 20 mg/kg i livsmedel som säljs till slutkonsumenten:

a)

Livsmedel för normal konsumtion.

b)

Livsmedel för särskilda näringsändamål, särskilt framställda, beredda eller bearbetade för att uppfylla kostbehoven hos andra personer än dem med glutenintolerans, men som trots det genom sin sammansättning lämpar sig för att uppfylla de särskilda kostbehoven hos personer med glutenintolerans.

2.   Märkning och presentation av de produkter som avses i punkt 1 och reklam för dessa får inte förses med benämningen ”mycket låg glutenhalt”.

Artikel 5

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Livsmedel som redan uppfyller kraven i denna förordning den dag förordningen träder i kraft får dock släppas ut på gemenskapsmarknaden.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 186, 30.6.1989, s. 27.

(2)  EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.

(3)  EUT L 401, 30.12.2006, s. 1.

(4)  EUT L 339, 6.12.2006, s. 16.

(5)  http://www.codexalimentarius.net/download/standards/291/cxs_118e.pdf


21.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 42/2009

av den 20 januari 2009

om ändring av förordning (EG) nr 555/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, om ändring av förordningarna (EG) nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 3/2008 samt om upphävande av förordningarna (EEG) nr 2392/86 och (EG) nr 1493/1999 (1), särskilt artiklarna 22, 84 och 107, och

av följande skäl:

(1)

För att de medel som kan användas för att förbättra konkurrenskraften inom vinsektorn ska användas på ett optimalt sätt är det lämpligt att i största möjliga utsträckning tillåta att medlemsstaterna utnyttjar stödprogram för vinsektorn, främst för omstrukturering- och omställningsåtgärder i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 479/2008 och investeringar i enlighet med artikel 15 i den förordningen, samt fonderna för landsbygdsutveckling. För att man ska undvika att en åtgärd dubbelfinansieras inom dessa två fonder, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 479/2008, bör man fastställa en tydlig avgränsningslinje på driftsnivå.

(2)

Enligt artikel 16.1 andra stycket andra meningen i förordning (EG) nr 479/2008 ska inget stöd utgå för den volym alkohol i de biprodukter som ska destilleras som överskrider 10 % i förhållande till alkoholvolymen i det framställda vinet. Det bör klargöras att medlemsstaterna kan förutse att denna gräns ska respekteras via kontroller hos enskilda tillverkare eller på nationell nivå.

(3)

Genom artikel 41 c vi i kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 (2) ska producenter i analysrapporten tillhandahålla information om halten av druvsorter som uppkommit genom artkorsning (vinproducerande hybrider eller andra arter som inte tillhör släktet Vitis vinifera). Av tekniska skäl bör den informationen inte krävas och bör därför strykas från den bestämmelsen.

(4)

I artikel 103.1 b i förordning (EG) nr 555/2008 fastställs att tabell 10 i bilagan till förordning (EG) nr 1227/2000 (3) ska fortsätta gälla om inte annat föreskrivs i en tillämpningsförordning om märkning och presentation av vin som antas på grundval av artikel 63 i förordning (EG) nr 479/2008. Hänvisningen bör dock göras till tabell 9 i bilagan till förordning (EG) nr 1227/2000.

(5)

Enligt artiklarna 5.8, 16.3 och 20.2 i förordning (EG) nr 555/2008 ska medlemsstaterna när de beviljar nationellt stöd informera om detta i de relevanta delarna av blanketterna i bilaga VII till den förordningen. Bilaga VII bör ändras så att den innehåller den här informationen.

(6)

Förordning (EG) nr 555/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 555/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande punkt läggas till:

”3.   I avdelning II ska ’åtgärd’ avse ett projekt, kontrakt eller arrangemang eller annan åtgärd som ingår i ett visst stödprogram, som motsvarar någon av de aktiviteter inom de åtgärder som avses i artikel 7.1 i förordning (EG) nr 479/2008 och som genomförs av en eller flera stödmottagare.”

2.

Efter artikel 10 ska följande artikel 10a infogas i avsnitt 2 i kapitel II i avdelning II:

”Artikel 10a

Förenlighet och konsekvens

1.   Stödet för de kostnader för omstrukturering och omställning som det hänvisas till i artikel 11.4 b i förordning (EG) nr 479/2008 ska inte täcka kostnader för utgifter för jordbruksfordon.

2.   Inga åtgärder ska få stöd enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 479/2008 inom ramen för ett nationellt stödprogram i enlighet med avdelning II i den förordningen för en viss medlemsstat eller region som omfattas av stöd enligt den medlemsstatens eller den regionens program för landsbygdsutveckling enligt förordning (EG) nr 1698/2005.

3.   Medlemsstaterna ska presentera de åtgärder de låter ingå i stödprogrammen för omstrukturerings- och omställningsåtgärder i relevant del av bilaga I på ett sådant detaljerat sätt att det går att verifiera att åtgärden inte får stöd i deras program för landsbygdsutveckling.”

3.

Artikel 20 ska ersättas med följande:

”Artikel 20

Förenlighet och konsekvens

1.   Inget stöd ska ges till saluföringsåtgärder som får stöd enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 479/2008.

När medlemsstaterna beviljar nationellt stöd för investeringar ska de informera om detta i de relevanta delarna av blanketterna i bilagorna I, V och VII till den här förordningen.

2.   Inga åtgärder ska få stöd enligt artikel 15 i förordning (EG) nr 479/2008 inom ramen för ett nationellt stödprogram i enlighet med avdelning II i den förordningen för en viss medlemsstat eller region som omfattas av stöd enligt den medlemsstatens eller den regionens program för landsbygdsutveckling enligt förordning (EG) nr 1698/2005.

3.   Medlemsstaterna ska presentera de åtgärder de låter ingå i stödprogrammen för investeringar i relevant del av bilaga I på ett sådant detaljerat sätt att det går att verifiera att åtgärden inte får stöd i deras program för landsbygdsutveckling.”

4.

Efter artikel 25 ska följande artikel 25a infogas i avsnitt 7 i kapitel II i avdelning II:

”Artikel 25a

Kontroll av om villkoren uppfylls

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att kontrollera att de villkor och den gräns som anges i artikel 24.1 i den här förordningen jämförd med artikel 16.3 i förordning (EG) nr 479/2008 respekteras. Medlemsstaterna får kontrollera efterlevnaden av gränsen för varje producent eller på nationell nivå. Medlemsstater som väljer att kontrollen ska ske på nationell nivå ska i alkoholöversikten varken ta med de kvantiteter som inte är avsedda för destillering (återtagande under övervakning) eller de som är avsedda för utveckling av andra produkter än alkohol för industriell användning.”

5.

I artikel 41 c ska led vi utgå:

6.

Artikel 103.1 b ska ersättas med följande:

”b)

Tabell 9 i bilagan till förordning (EG) nr 1227/2000 ska fortsätta gälla om inte annat föreskrivs i en tillämpningsförordning om märkning och presentation av vin som antas på grundval av artikel 63 i förordning (EG) nr 479/2008.”

7.

Bilaga VII ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 148, 6.6.2008, s. 1.

(2)  EUT L 170, 30.6.2008, s. 1.

(3)  EGT L 143, 16.6.2000, s. 1.


BILAGA

”BILAGA VII

Tekniska uppgifter om de nationella stödprogrammen enligt artikel 6 c i förordning (EG) nr 479/2008

(belopp i 1000 euro)

Medlemsstat (1):

Datum för inlämning (2):

Datum för tidigare inlämning:

Nummer på denna ändringstabell:

 

Räkenskapsår

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Totalt

Åtgärder

Förordning (EG) nr 479/2008

 

Prognos

Genomförande

Prognos

Genomförande

Prognos

Genomförande

Prognos

Genomförande

Prognos

Genomförande

Genomförande

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1.

Samlat gårdsstöd

Artikel 9

Areal som omfattas

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulativt)

Genomsnittligt belopp

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Säljfrämjande åtgärder på marknader i tredjeland

Artikel 10

Antal projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulativt)

Genomsnittligt EU-stöd (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statligt stöd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulativt)

3a.

Omstrukturering och omställning av vinodlingar

Artikel 11

Areal som omfattas

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulativt)

Genomsnittligt belopp

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b.

Pågående planer

Förordning (EG) nr 1493/1999

Areal som omfattas

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulativt)

Genomsnittligt belopp

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Grön skörd

Artikel 12

Areal som omfattas

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnittligt belopp

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Gemensamma fonder

Artikel 13

Antal nya fonder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulativt)

Genomsnittligt EU-stöd (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Skördeförsäkring

Artikel 14

Antal producenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulativt)

Genomsnittligt EU-stöd (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statligt stöd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Investeringar i företag

Artikel 15

Antal stödmottagare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulativt)

Genomsnittligt EU-stöd (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statligt stöd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulativt)

7.1.

Investeringar i företag i konvergensregioner

Artikel 15.4 a

Stödberättigande kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulativt)

7.2.

Investeringar i företag i andra regioner än konvergensregioner

Artikel 15.4 b

Stödberättigande kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulativt)

7.3.

Investeringar i företag i yttersta randområden

Artikel 15.4 c

Stödberättigande kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulativt)

7.4.

Investeringar i företag på de mindre Egeiska öarna

Artikel 15.4 d

Stödberättigande kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulativt)

7.5.

Investeringar i företag i konvergensregioner

Artikel 15.4 a

EU-bidrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulativt)

7.6.

Investeringar i företag i andra regioner än konvergensregioner

Artikel 15.4 b

EU-bidrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulativt)

7.7.

Investeringar i företag i yttersta randområden

Artikel 15.4 c

EU-bidrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulativt)

7.8.

Investeringar i företag på de mindre Egeiska öarna

Artikel 15.4 d

EU-bidrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulativt)

8.

Destillation av biprodukter

Artikel 16

Högsta bidragssatser

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljoner hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnittligt EU-stöd (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Destillation av spritdrycker – områdesstöd

Artikel 17

Bidragssatser

(EUR/ha) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnittligt stöd (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Krisdestillation

Artikel 18

Bidragssatser

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minsta producentpris

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljoner hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnittligt EU-stöd (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Användning av koncentrerad druvmust för berikning

Artikel 19

Bidragssatser

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljoner hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnittligt EU-stöd (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Publikationsbyråns landskod ska användas.

(2)  Sista dag för inlämnande: 30 juni 2008 för den första prognosen och sedan 1 mars och 30 juni varje år; 1 mars varje år för genomförande (2010 för första gången).

(3)  Beräknas genom att dividera de(t) belopp som deklareras i bilaga II (för prognos) och bilaga VI (för genomförande) med den areal som tas upp i denna bilaga.

(4)  Beräknas genom att dividera de(t) belopp som deklareras i bilaga II (för prognos) och bilaga VI (för genomförande) med antalet projekt som tas upp i denna bilaga.

(5)  Beräknas genom att dividera de(t) belopp som deklareras i bilaga II (för prognos) och bilaga VI (för genomförande) med antalet fonder som tas upp i denna bilaga.

(6)  Beräknas genom att dividera de(t) belopp som deklareras i bilaga II (för prognos) och bilaga VI (för genomförande) med antalet producenter som tas upp i denna bilaga.

(7)  Beräknas genom att dividera de(t) belopp som deklareras i bilaga II (för prognos) och bilaga VI (för genomförande) med antalet stödmottagare som tas upp i denna bilaga.

(8)  Detaljer ska lämnas i bilagorna I och V.

(9)  Beräknas genom att dividera de(t) belopp som deklareras i bilaga II (för prognos) och bilaga VI (för genomförande) med antalet hektoliter som tas upp i denna bilaga.”


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

21.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/11


RÅDETS BESLUT

av den 19 januari 2009

om utnämning av en dansk ledamot och två danska suppleanter i Regionkommittén

(2009/40/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263,

med beaktande av den danska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 24 januari 2006 beslut 2006/116/EG om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2006 till och med den 25 januari 2010 (1).

(2)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att Eva NEJSTGAARD har avgått. Två platser som suppleanter i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att Bjørn DAHL har avgått och att mandatet för Anna Margrethe KAALUND har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2010:

a)

som ledamot

Jens Jørgen NYGAARD, 1. Viceborgmester, Egedal Kommune,

b)

som suppleanter

Anna Margrethe KAALUND, Byrådsmedlem, Viborg Kommune (ändrat mandat),

Jens STENBAEK, Viceborgmester, Holbaek Kommune.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 19 januari 2009.

På rådets vägnar

P. GANDALOVIČ

Ordförande


(1)  EUT L 56, 25.2.2006. s. 75.


21.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/12


RÅDETS BESLUT

av den 19 januari 2009

om utnämning av en österrikisk ledamot i Regionkommittén

(2009/41/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263,

med beaktande av den österrikiska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 24 januari 2006 beslut 2006/116/EG om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2006 till och med den 25 januari 2010 (1).

(2)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att Jörg HAIDER har avlidit.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till ledamot i Regionkommittén under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2010, utnämns

Gerhard DÖRFLER, Landeshauptmann, Kärnten.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag det antas.

Utfärdat i Bryssel den 19 januari 2009.

På rådets vägnar

P. GANDALOVIČ

Ordförande


(1)  EUT L 56, 25.2.2006, s. 75.


21.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/s3


NOT TILL LÄSAREN

EU-institutionerna har beslutat att deras texter inte längre ska innehålla en hänvisning till den senaste ändringen av den ifrågavarande rättsakten.

Såvida inte annat anges, avser därför hänvisningarna i de texter som här offentliggörs rättsakter i deras gällande lydelse.