ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 11

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
16 januari 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 26/2009 av den 15 januari 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 27/2009 av den 15 januari 2009 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 januari 2009

3

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2009/2/EG av den 15 januari 2009 om ändring, för anpassning till tekniska framsteg för trettioförsta gången, av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen ( 1 )

6

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Europaparlamentet och rådet

 

 

2009/30/EG

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 14 januari 2009 om utnämning av den europeiska datatillsynsmannen och den biträdande datatillsynsmannen

83

 

 

Kommissionen

 

 

2009/31/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 12 januari 2009 om ändring av beslut 2007/716/EG när det gäller vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorerna i Bulgarien [delgivet med nr K(2008) 8988]  ( 1 )

84

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

16.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 26/2009

av den 15 januari 2009

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

147,8

JO

75,8

MA

44,5

TN

134,4

TR

103,5

ZZ

101,2

0707 00 05

JO

155,5

MA

64,8

TR

138,1

ZZ

119,5

0709 90 70

MA

136,6

TR

116,4

ZZ

126,5

0805 10 20

EG

45,7

IL

56,2

MA

64,3

TN

47,4

TR

64,7

ZZ

55,7

0805 20 10

MA

77,5

TR

58,0

ZZ

67,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

EG

96,8

IL

59,1

JM

94,4

TR

69,2

ZZ

76,2

0805 50 10

MA

65,8

TR

64,1

ZZ

65,0

0808 10 80

CA

87,4

CN

64,4

MK

34,5

US

109,1

ZZ

73,9

0808 20 50

CN

66,0

KR

148,7

US

111,8

ZZ

108,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


16.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 27/2009

av den 15 januari 2009

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 januari 2009

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska importtullen för produkter som omfattas av KN-numren 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vanligt vete av hög kvalitet), 1002, ex 1005 utom hybrider för utsäde, samt ex 1007, utom hybrider för utsäde, motsvara det interventionspris som gäller för sådana produkter vid import och ökas med 55 % minus det cif-importpris som gäller för sändningen i fråga. Denna tull får dock inte vara högre än tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

(2)

Enligt artikel 136.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska, för beräkning av den importtull som avses i punkt 1 i den artikeln, representativa cif-importpriser upprättas regelbundet för produkterna i fråga.

(3)

Enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96 ska det pris som ska användas vid beräkningen av importtullen för produkter som omfattas av KN-nummer 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vete av hög kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 och 1007 00 90 vara det dagliga representativa cif-importpris som fastställs på det sätt som anges i artikel 4 i den förordningen.

(4)

De importtullar som ska gälla från och med den 16 januari 2009 och som ska tillämpas till dess att ett nytt fastställande träder i kraft bör fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från och med den 16 januari 2009 gäller de importtullar som fastställs i bilaga I till den här förordningen på grundval av beräkningsgrunderna i bilaga II inom den spannmålssektor som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125.


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 och som ska gälla från och med den 16 januari 2009

KN-nr

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete:

av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

21,27

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

19,25

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

19,25

1007 00 90

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

21,27


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96 skall importtullen för varor, som anländer till gemenskapen via Atlanten eller Suezkanalen, minskas med

3 euro/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 euro/ton om lossningshamnen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller Förenade kungariket eller vid den Iberiska halvöns Atlantkust.

(2)  Om villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda har importören rätt till en schablonmässig minskning av importtullen med 24 euro/ton.


BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna i bilaga I

2.1.2009-14.1.2009

1.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (1)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (2)

Durumvete, låg kvalitet (3)

Korn

Börs

Minnéapolis

Chicago

Börsnotering

192,81

116,44

Pris fob USA

230,68

220,68

200,68

128,35

Tillägg för Mexikanska golfen

57,28

13,93

Tillägg för Stora sjöarna

2.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

9,55 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

6,91 EUR/t


(1)  Bidrag med 14 EUR/ton ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Avdrag med 10 EUR/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Avdrag med 30 EUR/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


DIREKTIV

16.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/6


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/2/EG

av den 15 januari 2009

om ändring, för anpassning till tekniska framsteg för trettioförsta gången, av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (1), särskilt artikel 28, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 4.3 i direktiv 67/548/EEG fastställs kriterierna och förfarandet för harmonisering av klassificering och märkning av ämnen. Enligt punkterna 4.1.3, 4.1.4 och 4.1.5 i bilaga VI till direktiv 67/548/EEG måste industrin lämna information till medlemsstaterna, som i sin tur snarast möjligt måste lägga fram förslag till harmoniserad klassificering och märkning, när information framkommer som styrker att ett ämne uppfyller kriterierna för mutagena, cancerframkallande eller reproduktionstoxiska ämnen.

(2)

Bilaga I till direktiv 67/548/EEG innehåller en förteckning över farliga ämnen samt uppgifter om klassificering och märkning av respektive ämne. Förteckningen behöver uppdateras genom införande av nya ämnen som anmälts och av ytterligare existerande ämnen. Vidare måste vissa poster anpassas till de tekniska framstegen. Det är också nödvändigt att ta bort poster med vissa ämnen ur nämnda bilaga.

(3)

Bilaga I till direktiv 67/548/EEG innehåller redan flera ämnesgrupper, framför allt när det gäller metallföreningar, som utvärderats genom jämförelser mellan strukturlika ämnen.

(4)

Bilaga I till direktiv 67/548/EEG innehåller också vissa grupper vars ämnen identifieras och där klassificeringen gjorts genom jämförelser mellan strukturlika ämnen, framför allt petroleumströmmar och petroleumgaser.

(5)

I bilaga VI till direktiv 67/548/EEG fastställs att de uppgifter som krävs för klassificering och märkning kan erhållas från olika källor, bland annat resultaten av validerade struktur-aktivitetssamband och expertbedömningar.

(6)

Klassificeringarna av de nickelföreningar som förtecknas i direktivet grundas på effekterna av nickel(II)joner och på tillgängliga data för nickelföreningar. Klassificeringarna är härledda genom en indelning av nickelföreningarna i kategorier på grundval av vattenlöslighet (t.ex. olösliga, måttligt lösliga och lösliga nickelföreningar). Vattenlöslighet användes som ett primärt kriterium vid definitionen av dessa kategorier med stöd av argumentet att nickelföreningar med liknande vattenlöslighet uppvisar liknande biotillgänglighet för nickel(II)jonen och liknande systemisk toxicitet. Detta motiverar att man överför testresultaten inom grupper, från de ämnen för vilka tillgängliga relevanta testdata visar en specifik systemisk effekt till ämnen för vilka det inte finns sådana testdata. När det gäller vissa effekter är det motiverat att överföra testresultaten mellan grupper, eftersom liknande effekter har observerats hos ämnen med olika vattenlöslighet. Epidemiologiska undersökningar visar till exempel att både lösliga och olösliga nickelföreningar (som ligger i varsin ände av löslighetsskalan) har lokala cancerframkallande effekter på andningsvägarna. Det finns därför goda skäl för slutsatsen att måttligt lösliga föreningar (i mitten på löslighetsskalan) har liknande cancerframkallande egenskaper.

(7)

Vid en utvärdering av all tillgänglig information om nickelföreningarna kan vattenlösligheten användas för en approximering av nickel(II)jonens systemiska biotillgänglighet beträffande många effekter och ämnen.

(8)

Klassificeringen och märkningen av de ämnen som förtecknas i direktivet bör ses över om ny vetenskaplig kunskap framkommer. Därvid bör, särskilt med hänsyn till att nickelbranschen nyligen har överlämnat preliminära, ofullständiga och ej expertbedömda uppgifter, särskild uppmärksamhet ägnas resultaten av de kommande diskussionerna om nickelföreningars cancerframkallande egenskaper i Världshälsoorganisationens internationella centrum för cancerforskning (IARC) liksom eventuella nya relevanta vetenskapliga rön eller tolkningar av de data som använts för att fastställa de klassificeringar av nickelföreningar som ingår i detta direktiv.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för anpassning till tekniska framsteg av direktiv som syftar till att undanröja tekniska handelshinder avseende farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 67/548/EEG ska ändras på följande sätt. Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

De poster som motsvarar posterna i bilaga 1A till detta direktiv ska ersättas med posterna i den bilagan.

b)

Posterna i bilaga 1B till detta direktiv ska införas i bilaga I till direktiv 67/548/EEG och i samma ordningsföljd som i sistnämnda bilaga.

c)

Posterna i bilaga 1C till detta direktiv ska utgå.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska senast den 1 juni 2009 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 196, 16.8.1967, s. 1.


BILAGA 1A

Indexnr

Kemiskt namn

Anmärkningar beträffande ämnen

EG-nr

CAS-nr

Klassificering

Märkning

Koncentrationsgränser

Anmärkningar beträffande beredningar

001-002-00-4

litiumaluminiumhydrid

 

240-877-9

16853-85-3

F; R15

C; R35

F; C

R: 15-35

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-43-45

 

 

005-006-00-7

dibutyltennväteborat

E

401-040-5

75113-37-0

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R48/25

Xn; R21/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 60-61-21/22-41-43-48/25-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

006-007-00-5

salter av vätecyanid med undantag av komplexa cyanider som ferrocyanider, ferricyanider och kvicksilveroxicyanid

A

T+; R26/27/28

R32

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-32-50/53

S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

 

 

006-015-00-9

diuron (ISO);

3-(3,4-diklorofenyl)-1,1-dimetylurea

 

206-354-4

330-54-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-48/22-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-076-00-1

mankozeb [ISO];

manganetylenbis(ditiokarbamat) (polymer), komplex med zink salt

 

8018-01-7

Repr. Cat. 3; R63

R43

N; R50

Xn; N

R: 43-63-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 5 %: Xn, N; R43-63-50

2,5 ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

006-077-00-7

maneb (ISO);

manganetylenbis(ditiokarbamat) (polymer)

 

235-654-8

12427-38-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-36-43-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-43-63-50/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-084-00-5

karbosulfan [ISO];

2,3-dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuryl[(dibutylamino)tio]metylkarbamat

 

259-565-9

55285-14-8

T+; R26

T; R25

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61

 

 

006-088-00-7

benfurakarb [ISO];

2,3-dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuranyl-2-metyl-4-(1-metyletyl)-7-oxo-8-oxa-3-tia-2,4-diazadekanoat

 

82560-54-1

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 22-23-62-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

007-002-00-0

kvävedioxid; [1]

dikvävetetraoxid [2]

 

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

O; R8

T+; R26

C; R34

O; T+

R: 8-26-34

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

C ≥ 10 %: T+; R26-34

5 % ≤ C < 10 %: T; R23-34

1 % ≤ C < 5 %: T; R23-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: Xn; R20-36/37/38

0,1 % ≤ C < 0,5 %: Xn; R20

5

015-041-00-X

malation [ISO];

1,2-bis(etoxikarbonyl)etyl-O,O-dimetylfosforotioat;

[innehållande ≤ 0.03 % isomalation]

 

204-497-7

121-75-5

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

1 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-100-00-X

foxim [ISO];

α-(dietoxifosfinotioylimino)fenylacetonitril

 

238-887-3

14816-18-3

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-62-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-62-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-62-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-102-00-0

tris(2-kloretyl)fosfat

E

204-118-5

115-96-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 60-22-40-51/53

S: 53-45-61

 

 

015-155-00-X

glyfosinatammonium [ISO];

ammoniumglyfosinat;

ammonium-2-amino-4-(hydroximetylfosfinyl)-butyrat

E

278-636-5

77182-82-2

Repr. Cat. 2; R60

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20/21/22-48/20/22

T

R: 60-20/21/22-48/20/22-63

S: 53-45

 

 

016-009-00-8

natriumsulfid;

dinatriumsulfid

 

215-211-5

1313-82-2

T; R24

Xn; R22

C; R34

R31

N; R50

T; C; N

R: 22-24-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-00-0

ammoniumperklorat;

[innehållande ≥ 80 % av 0-30 μm partiklar]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R3

O; R9

E

R: 3-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

024-004-00-7

natriumdikromat

E

234-190-3

10588-01-9

O; R8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; R50-53

O; T+; N

R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

3

027-002-00-4

koboltoxid

 

215-154-6

1307-96-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

027-003-00-X

koboltsulfid

 

215-273-3

1317-42-6

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

028-003-00-2

nickelmonoxid; [1]

nickeloxid; [2]

bunsenit [3]

E

215-215-7 [1]

234-323-5 [2]

- [3]

1313-99-1 [1]

11099-02-8 [2]

34492-97-2 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-004-00-8

nickeldioxid

E

234-823-3

12035-36-8

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-005-00-3

dinickeltrioxid

E

215-217-8

1314-06-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-006-00-9

nickel(II)sulfid; [1]

nickelsulfid; [2]

millerit (NiS) [3]

E

240-841-2 [1]

234-349-7 [2]

- [3]

16812-54-7 [1]

11113-75-0 [2]

1314-04-1 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-007-00-4

trinickeldisulfid;

nickelsubsulfid; [1]

heazlewoodit (Ni3S2) [2]

E

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-008-00-X

nickeldihydroxid [1]

E

235-008-5 [1]

234-348-1 [2]

12054-48-7 [1]

11113-74-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Repr. Cat. 2; R61

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-013-00-X

trinatrium(2-(α-(3-(4-klor-6-(2-(2-(vinylsulfonyl)etoxi)etylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatofenylazo)benzylidenhydrazino)-4-sulfonatobenzoato)koppar(II)

 

407-580-8

130201-51-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

033-005-00-1

arseniksyra och dess salter utom sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga

AE

Carc. Cat. 1; R45

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 45-23/25-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

034-002-00-8

selenföreningar utom kadmiumsulfoselenid och sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga

A

T; R23/25

R33

N; R50-53

T; N

R: 23/25-33-50/53

S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

 

 

047-001-00-2

silvernitrat

 

231-853-9

7761-88-8

O; R8

C; R34

N; R50-53

O; C; N

R: 8-34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

050-002-00-0

cyhexatin (ISO);

hydroxitricyklohexylstannan;

tricyklohexyltennhydroxid

 

236-049-1

13121-70-5

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

050-003-00-6

fentinacetat [ISO];

trifenyltennacetat

 

212-984-0

900-95-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53.

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-004-00-1

fentinhydroxid [ISO];

trifenyltennhydroxid

 

200-990-6

76-87-9

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-008-00-3

tributyltennföreningar utom sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga

A

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-48/20/22-51/53

0,025 % C < 0,25 %: R52/53

1

050-011-00-X

trifenyltennföreningar utom sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga

A

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

C ≥ 1 %: T, N; R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

1

050-018-00-8

tenn(II)metansulfonat

 

401-640-7

53408-94-9

C; R34

Xn; R22

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

053-003-00-4

jodylbenzen

 

696-33-3

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

053-004-00-X

kalciumjodylbenzoat

C

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

080-001-00-0

kvicksilver

E

231-106-7

7439-97-6

Repr. Cat. 2; R61

T+; R26

T; R48/23

N; R50-53

T+; N

R: 61-26-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

080-010-00-X

kvicksilverdiklorid

 

231-299-8

7487-94-7

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T+; R28

T; R48/24/25

C; R34

N; R50-53

T+; N

R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

092-002-00-3

uranföreningar utom sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga

A

T+; R26/28

R33

N; R51-53

T+; N

R: 26/28-33-51/53

S: (1/2-)20/21-45-61

 

 

601-065-00-3

blandning av: (1′α,3′α,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametylspiro (1,3-dioxan-5,2′-norkaran);

(1′α,3′β,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametylspiro (1,3-dioxan-5,2′-norkaran)

 

416-930-9

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

602-007-00-X

bromoform;

tribrommetan -

 

200-854-6

75-25-2

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 22-23-36/38-51/53

S: (1/2-)28-45-63-61

 

 

602-030-00-5

1,3-diklorpropen; [1]

(Z)-1,3-diklorpropen [2]

C D

208-826-5 [1]

233-195-8 [2]

542-75-6 [1]

10061-01-5 [2]

R10

T; R24/25

Xn; R20-65

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

T; N

R: 10-20-24/25-36/37/38-43-65-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

602-054-00-6

3-jodpropen;

allyljodid

 

209-130-4

556-56-9

F; R11

C; R34

F; C

R: 11-34

S: (1/2-)7-16-26-45

 

 

603-005-00-1

2-metyl-2-propanol;

tert-butylalkohol

 

200-889-7

75-65-0

F; R11

Xn; R20

Xi; R36/37

F; Xn

R: 11-20-36/37

S: (2-)9-16-46

 

 

603-018-00-2

furfurylalkohol

 

202-626-1

98-00-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R21/22-48/20

Xi; R36/37

T

R: 21/22-23-36/37-40-48/20

S: (1/2-)36/37-45-63

 

 

603-023-00-X

etylenoxid;

oxiran

E

200-849-9

75-21-8

F+; R12

R6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T; R23

Xi; R36/37/38

F+; T

R: 45-46-6-12-23-36/37/38

S: 53-45

 

 

603-029-00-2

bis(2-kloretyl)eter;

2,2′-diklordietyleter

 

203-870-1

111-44-4

Carc. Cat. 3; R40

T+; R26/27/28

T+

R: 26/27/28-40

S: (1/2-)7/9-27-28-36/37-45

C ≥ 7 %: T+; R26/27/28-40

1 % ≤ C < 7 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

603-037-00-6

cellulosanitrat;

nitrocellulosa

T

E; R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-046-00-5

bis(klormetyl)eter;

diklordimetyleter

E

208-832-8

542-88-1

F; R11

Carc. Cat. 1; R45

T+; R26

T; R24

Xn; R22

F; T+

R: 45-11-22-24-26

S: 53-45

C ≥ 25 %: T+; R45-22-24-26

7 % ≤ C < 25 %: T+; R45-21-26

3 % ≤ C < 7 %: T; R45-21-23

1 % ≤ C < 3 %: T; R45-23

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-20

0,001 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

 

603-064-00-3

1-metoxi-2-propanol

 

203-539-1

107-98-2

R10

R67

R: 10-67

S: (2-)

 

 

603-066-00-4

1,2-epoxi-4-oxiranylcyklohexan;

4-vinyl-1-cyklohexendiepoxid

 

203-437-7

106-87-6

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25-40

S: (1/2-)36/37-45-63

C ≥ 1 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

605-004-00-1

2,4,6-trimetyl-1,3,5-trioxan;

paraldehyd

 

204-639-8

123-63-7

R10

R: 10

S: (2-)29

 

 

605-005-00-7

2,4,6,8-tetrametyl-1,3,5,7-tetraoxacyklooktan;

metaldehyd

 

203-600-2

108-62-3

F; R11

Xn; R22

F; Xn

R: 11-22

S: (2-)13-16-25-46

 

 

606-021-00-7

N-metyl-2-pyrrolidon;

1-metyl-2-pyrrolidon

 

212-828-1

872-50-4

Repr. Cat. 2; R61

Xi; R36/37/38

T

R: 61-36/37/38

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R61-36/37/38

5 % ≤ C < 10 %: T; R61

 

607-007-00-3

oxalsyra, salter, utom sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga

A

Xn; R21/22

Xn

R: 21/22

S: (2-)24/25

C ≥ 5 %: Xn; R21/22

 

607-012-00-0

benzoylklorid

 

202-710-8

98-88-4

Xn; R20/21/22

C; R34

R43

C

R: 20/21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

607-037-00-7

2-etoxietylacetat;

etylglykolacetat

E

203-839-2

111-15-9

R10

Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R20/21/22

T

R: 60-61-10-20/21/22

S: 53-45

 

 

607-051-00-3

MCPA (ISO);

4-kloro-o-tolyloxiättiksyra

 

202-360-6

94-74-6

Xn; R22

Xi; R38-41

N; R50-53

Xn; N

R: 22-38-41-50/53

S: (2-)26-37-39-60-61

 

 

607-052-00-9

salter och estrar av MCPA

A

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

 

 

607-085-00-9

benzylbenzoat

 

204-402-9

120-51-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-095-00-3

maleinsyra

 

203-742-5

110-16-7

Xn; R22

Xi; R36/37/38

R43

Xn

R: 22-36/37/38-43

S: (2-)24-26-28-37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36/37/38-43

20 % ≤ C <25 %: Xi; R36/37/38-43

0,1 % ≤ C < 20 %: Xi; R43

 

607-103-00-5

bärnstenssyraanhydrid;

butandikarboxylsyraanhydrid

 

203-570-0

108-30-5

Xn; R22

Xi; R36/37

Xn

R: 22-36/37

S: (2-)25-46

C ≥ 5 %: Xn; R22-36/37

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37

 

607-142-00-8

n-propylklorformiat

 

203-687-7

109-61-5

F; R11

T; R23

C; R34

F; T

R: 11-23-34

S: (1/2-)16-26-36-45

 

 

607-195-00-7

2-metoxi-1-metyletylacetat

 

203-603-9

108-65-6

R10

R: 10

S: (2-)

 

 

607-216-00-X

glutaminsyra, reaktionsprodukter med N-(C12-14-alkyl)propan-1,3-diamin

 

403-950-8

T+; R26

Xn; R22

C; R34

N; R50

T+; N

R: 22-26-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61

 

 

607-231-00-1

klopyralid [ISO];

3,6-dikloropyridin-2-karboxylsyra

 

216-935-4

1702-17-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-245-00-8

tert-butylakrylat;

2-propensyra-tert-butylester

D

216-768-7

1663-39-4

F; R11

Xn; R20/21/22

Xi; R37/38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53

S: (2-)16-25-37-61

C ≥ 25 %: Xn; R20/21/22-37/38-43-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xi; R37/38-43-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi; R43-52/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

607-397-00-5

blandning av: kalcium(grenad C10-14 och C18-30-alkyl)salicylat;

kalcium(grenad C10-14 och C18-30-alkyl)fenat;

kalcium(sulfurerad och grenad C10-14 och C18-30-alkyl)fenat

 

415-930-6

Repr. Cat. 3; R62

R43

Xn

R: 43-62

S: (2-)23-36/37

 

 

608-005-00-5

butyronitril;

butannitril

 

203-700-6

109-74-0

F; R11

T; R23/24/25

F; T

R: 11-23/24/25

S: (1/2-)16-36/37-45-63

 

 

608-011-00-8

dicyan;

etandinitril

 

207-306-5

460-19-5

F+; R12

T; R23

N; R50-53

F+; T; N

R: 12-23-50/53

S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61

 

 

608-044-00-8

2-cyklohexyliden-2-fenylacetonitril

 

423-740-1

10461-98-0

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R; 22-51/53

S: (2-)46-61

 

 

609-007-00-9

2,4-dinitrotoluen; [1]

dinitrotoluen [2]

E

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

611-028-00-3

C,C′-azodi(formamid);

azodikarbonamid

 

204-650-8

123-77-3

E; R2

R42

E; Xn

R: 2-42

S: (2-)22-24-37

 

 

611-035-00-1

tetralitium-6-amino-4-hydroxi-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naftylazo)-1-naftylazo]naftalen-2,7-disulfonat

 

403-660-1

107246-80-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-044-00-3

N,N′-diacetylbenzidin

E

210-338-2

613-35-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20/21/22

T

R: 45-20/21/22-68

S: 53-45

 

 

612-050-00-6

cyklohexylamin

 

203-629-0

108-91-8

R10

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22

C; R34

C

R: 10-21/22-34-62

S: (1/2-)26-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R21/22-34-62

10 % ≤ C < 25 %: C; R34-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R36/38-62

2 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/38

 

612-076-00-8

etyldimetylamin

 

209-940-8

598-56-1

F; R11

Xn; R20/22

C; R34

F; C

R: 11-20/22-34

S: (1/2-)3-16-26-36-45

 

 

612-099-00-3

4-metyl-m-fenylendiamin;

2,4-toluendiamin -

E

202-453-1

95-80-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-101-00-2

metenamin;

hexametylentetramin

 

202-905-8

100-97-0

F; R11

R43

F; Xi

R: 11-43

S: (2-)24-37

 

 

612-151-00-5

metylfenylendiamin;

diaminotoluen;

[teknisk produkt – blandning av 4-metyl-m-fenylendiamin (EG-nr 202-453-1) och 2-metyl-m-fenylendiamin (EG-nr 212-513-9)]

E

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

Xi; R36

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-36-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-237-00-2

hydroxylammoniumvätesulfat;

hydroxylaminsulfat (1:1); [1]

hydroxylaminfosfat; [2]

hydroxylamindivätefosfat; [3]

hydroxylamin-4-metylbenzensulfonat [4]

T

233-154-4 [1]

244-077-0 [2]

242-818-2 [3]

258-872-5 [4]

10046-00-1 [1]

20845-01-6 [2]

19098-16-9 [3]

53933-48-5 [4]

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-116-00-7

tolylfluanid (ISO);

dikloro-N-[(dimetylamino)sulfonyl]fluoro-N-(p-tolyl)metansulfenamid;

[innehållande < 0,1 % (w/w) partiklar med en aerodynamisk diameter mindre än 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

T+; R26

T; R48/23

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

T+; N

R: 26-36/37/38-43-48/23-50

S: (1/2-)28-36/37/39-45-63-61

C ≥ 20 %: T+, N; R26-36/37/38-43-48/23-50

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-43-48/23-50

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-43-48/20-50

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-43-48/20-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23-43-48/20

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20

 

615-001-00-7

metylisocyanat

 

210-866-3

624-83-9

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25

R42/43

Xi; R37/38-41

F; T+

R: 11-24/25-26-37/38-41-42/43-63

S: (1/2-)16-26-27/28-36/37/39-45-63

 

 

615-004-00-3

salter av tiocyansyra utom sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-028-00-4

etyl-2-(isocyanatosulfonyl)benzoat

 

410-220-2

77375-79-2

R14

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R42/43

Xn

R: 14-22-41-42/43-48/22

S: (2-)8-23-26-30-35-36/37/39

 

 

615-030-00-5

alkalisalter och alkaliska jordartsmetallsalter av tiocyansyra utom sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-031-00-0

talliumtiocyanat;

tiocyansyra, talliumsalt

 

222-571-7

3535-84-0

T+; R26/28

Xn; R21

R32

R33

N; R51-53

T+; N

R: 21-26/28-32-33-51/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-61

 

 

615-032-00-6

metallsalter av tiocyansyra utom sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga

A

Xn; R20/21/22

R32

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-32-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

 

 

616-124-00-9

litiumbis(trifluorometylsulfonyl)imid

 

415-300-0

90076-65-6

T; R24/25

Xn; R48/22

C; R34

R52-53

T

R: 24/25-34-48/22-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

617-017-00-X

blandning av: 2,2′-bis(tert-pentylperoxi)-p-diisopropylbenzen;

2,2′-bis(tert-pentylperoxi)-m-diisopropylbenzen

T

412-140-3

32144-25-5

E; R2

O; R7

R53

E

R: 2-7-53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-61

 

 

650-016-00-2

mineralull, utom sådan som är upptagna på annat ställe i denna bilaga;

[Syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO), överstiger 18 viktprocent]

AQR

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

650-017-00-8

keramiska fibrer, specialfibrer utom sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga;

[Syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller (Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO), är lika med eller understiger 18 viktprocent]

AR

Carc. Cat. 2; R49

T

R: 49

S: 53-45

 

 


BILAGA 1B

Index nr

Kemiskt namn

Anmärkningar beträffande ämnen

EG-nr

CAS-nr

Klassificering

Märkning

Koncentrationsgränser

Anmärkningar beträffande beredningar

003-003-00-5

(2-metylpropyl)litium;

isobutyllitium

 

440-620-2

920-36-5

F; R15-17

R14

C; R35

R67

N; R50-53

F; C; N

R: 14/15-17-35-67-50/53

S: (1/2-)6-16-26-30-33-36/37/39-43-45-60-61

 

 

005-013-00-5

dietylmetoxiboran

 

425-380-9

7397-46-8

F; R17

Xn; R20/21/22-48/22

C; R34

R43

R53

F; C

R: 17-20/21/22-34-43-48/22-53

S: (1/2-)6-26-36/37/39-43-45-61

 

 

005-014-00-0

4-formylfenylboronsyra

 

438-670-5

87199-17-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

005-017-00-7

natriumperborat; [1]

perborsyra, natriumsalt; [2]

perborsyra, natriumsalt monohydrat; [3]

natriumperoxometaborat; [4]

perborsyra (HBO(O2)), natriumsalt monohydrat; [5]

natriumperoxoborat;

[innehållande ≥ 0,1 % (w/w) av partiklar med en aerodynamisk diameter under 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61

 

005-017-01-4

natriumperborat; [1]

perborsyra, natriumsalt; [2]

perborsyra, natriumsalt monohydrat; [3]

natriumperoxometaborat; [4]

perborsyra (HBO(O2)), natriumsalt monohydrat; [5]

natriumperoxoborat;

[innehållande ≥ 0,1 % (w/w) av partiklar med en aerodynamisk diameter under 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-23-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-23-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-20-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-20-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-20-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-20-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61-20

3 % ≤ C < 6,5 %: Xn; R20

 

005-018-00-2

natriumperoxoborattrihydrat;

perborsyra (H3BO2(O2)), natriumsalt, trihydrat; [1]

natriumperoxoborattetrahydrat;

perborsyra, natriumsalt, tetrahydrat; [2]

perborsyra (HBO(O2)), natriumsalt, tetrahydrat; [3]

natriumperoxoborathexahydrat;

[innehållande < 0,1 % (w/w) av partiklar med en aerodynamisk diameter under 50 μm]

 

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R37-41

T

R: 61-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-37-41-62

22 % ≤ C < 36 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

005-018-01-X

natriumperoxoborattrihydrat;

perborsyra (H3BO2(O2)), natriumsalt, trihydrat; [1]

natriumperoxoborattetrahydrat;

perborsyra, natriumsalt, tetrahydrat; [2]

perborsyra (HBO(O2)), natriumsalt, tetrahydrat; [3]

natriumperoxoborathexahydrat;

[innehållande ≥ 0,1 % (w/w) av partiklar med en aerodynamisk diameter under 50 μm]

E

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20

Xi; R37-41

T

R: 61-20-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-20-37-41-62

25 % ≤ C < 36 %: T; R61-20-36/37-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

006-097-00-6

1-fenyl-3-(p-toluensulfonyl)urea

 

424-620-1

13909-63-2

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36-61

 

 

006-098-00-1

tert-butyl (1R,5S)-3-azabicyklo[3.1.0]hex-6-ylkarbamat

 

429-170-8

134575-17-0

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

006-099-00-7

N-(p-toluensulfonyl)-N′-(3-(p-toluensulfonyloxi)fenyl)urea;

3-({[(4-metylfenyl)sulfonyl]karbamoyl}amino)fenyl-4-metylbenzensulfonat

 

432-520-2

232938-43-1

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

006-101-00-6

blandning av: N,N′′-(metylendi-4,1-fenylen)bis[N′-fenylurea];

N-(4-[[4-[[(fenylamino)karbonyl]amino]fenylmetyl] fenyl]-N′-cyklohexylurea;

N,N′′-(metylendi-4,1-fenylenfe)bis[N′-cyklohexylurea]

 

423-070-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

006-102-00-1

O-hexyl-N-etoxikarbonyltiokarbamat

E

432-750-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R22-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-46-22-43-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

006-103-00-7

N,N′′-(metylendi-4,1-fenylen)bis[N′-oktyl]urea

 

445-760-8

Xi; R41

R42

N; R50-53

Xn; N

R: 41-42-50/53

S: (2-)22-26-39-45-60-61

C ≥10 %: Xn, N; R41-42-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-42-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R42-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-029-00-8

dietyldimetylammoniumhydroxid

 

419-400-5

95500-19-9

Xn; R21/22

C; R35

C

R: 21/22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

012-004-00-X

aluminium-magnesium-karbonat-hydroxid-perklorat-hydrat

 

422-150-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

014-036-00-X

(4-etoxifenyl)(3-(4-fluoro-3-fenoxifenyl)propyl)dimetylsilan

 

405-020-7

105024-66-6

Repr.Cat.2; R60

N; R50-53

T; N

R: 60-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N; R60-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

014-037-00-5

2-butanon-O,O′,O′′-(fenylsilylidyn)trioxim

 

433-360-6

34036-80-1

Xn; R48/22

R43

R52-53

Xn

R: 43-48/22-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

014-038-00-0

S-(3-(trietoxisilyl)propyl)oktantioat

 

436-690-9

220727-26-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

014-039-00-6

1,1,2-trimetylpropyltrimetoxisilan

 

439-360-2

142877-45-0

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

014-041-00-7

N,N-bis(trimetylsilyl)aminopropylmetyldietoxisilan

 

445-890-5

201290-01-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)24-37

 

 

014-042-00-2

blandning av: O,O′,O′′,O′′′-silantetrayltetrakis-(4-metyl-2-pentanonoxim) (3 stereoisomerer)

 

423-010-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

014-043-00-8

reaktionsprodukt av amorf kiseldioxid (50-85 %), butyl-(1-metylpropyl)magnesium (3-15 %), tetraetylortosilikat (5-15 %) och titantetraklorid (5-20 %)

 

432-200-2

F; R11

Xi; R37/38-41

R52-53

F; Xi

R: 11-37/38-41-52/53

S: (2-)6-26-36/39-61

 

 

014-044-00-3

3-[(4′-acetoxi-3′-metoxifenyl)propyl]trimetyloxisilan

 

433-050-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

014-045-00-9

magnesiumnatriumfluoridsilikat

 

442-650-1

Xn; R48/20

Xn

R: 48/20

S: (2-)22-36

 

 

015-190-00-0

bis(2,4-dikumylfenyl)neopentyldifosfit;

3,9-bis[2,4-bis(1-metyl-1-fenyletylfenoxi]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5] undekan

 

421-920-2

154862-43-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

015-191-00-6

dodecyldifenylfosfat

 

431-760-5

27460-02-2

Xi; R38

R52-53

Xi

R: 38-52/53

S: (2-)37-61

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimetylfenyl)-m-fenylendifosfat

 

432-770-2

139189-30-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

015-193-00-7

trifenyl(fenylmetyl)fosfonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-metyl-1-butansulfonamid (1:1)

 

442-960-7

332350-93-3

T; R25

Xi; R41

N; R50-53

T; N

R: 25-41-50/53

S: (1/2-)26-39-45-60-61

 

 

015-194-00-2

tetrabutylfosfoniumnonafluorobutan-1-sulfonat

 

444-440-5

220689-12-3

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

015-195-00-8

blandning av: kalium-o-toluenfosfonat;

kalium-m-toluenfosfonat;

kalium-p-toluenfosfonat

 

433-860-4

Xi; R36

R43

R52-53

Xi

R: 36-43-52/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

015-196-00-3

blandning av: dimetyl-(2-(hydroximetylkarbamoyl)etyl)fosfonat;

dietyl-(2-(hydroximetylkarbamoyl)etyl)fosfonat;

metyletyl-(2-(hydroximetylkarbamoyl)etyl) fosfonat

 

435-960-3

Carc.Cat.2; R45

Muta.Cat.2; R46

R43

T

R: 45-46-43

S: 53-45

 

 

015-197-00-9

bis-(2,2,4-trimetylpentyl)ditiofosfonsyra

 

420-160-9

107667-02-7

R10

T; R23

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 10-22-23-34-51/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61

 

 

015-198-00-4

(4-fenylbutyl)underfosforsyrlighet

 

420-450-5

86552-32-1

Carc.Cat.3; R40

Xi; R41

Xn

R: 40-41

S: (2-)23-26-36/37/39

 

 

016-094-00-1

svavel

 

231-722-6

7704-34-9

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)46

 

 

016-097-00-8

1-amino-2-metyl-2-propantiol hydroklorid

 

434-480-1

32047-53-3

Xn; R22

C; R34

R43

R52-53

C

R: 22-34-43-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-01-8

ammoniumperklorat;

[innehållande < 80 % av 0-30 μm partiklar]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R2

O; R9

E

R: 2-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

022-004-00-1

kaliumtitanoxid (K2Ti6O13);

kaliumtitanat

 

432-240-0

12056-51-8

Carc.Cat.3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)22-36/37

 

 

022-005-00-7

titan, N-(1,1-dimetyletyl)dimetyl-(1-(1,2,3,4,5,-η)-2,3,4,5-tetrametyl-2,4-cyklopentadien-1-yl)silanaminato))(2-)-(1,2,3,4-η)-1,3-pentadien

 

419-840-8

169104-71-6

F; R11

C; R34

R43

R53

F; C

R: 11-34-43-53

S: (1/2-)6-9-16-26-36/37/39-45-61

 

 

028-002-01-4

nickel, pulver;

[partikeldiameter < 1 mm]

 

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

R43

R52-53

T

R: 40-43-48/23-52/53

S: (2-)36/37/39-45-61

 

 

028-013-00-7

nickelmatte;

[nickelsulfid som fås vid rostning av nickelmineral]

E, H

273-749-6

69012-50-6

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-014-00-2

återstoder från elektrolytisk kopparraffinering, avkopprat, nickelsulfat

E

295-859-3

92129-57-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-015-00-8

återstoder från elektrolytisk kopparraffinering, avkopprat

E, H

305-433-1

94551-87-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-016-00-3

nickeldiperklorat;

perklorsyra, nickel(II)salt

E, H

237-124-1

13637-71-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

C; R34

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-017-00-9

nickeldikaliumdisulfat; [1]

diammoniumnickeldisulfat [2]

E, H

237-563-9 [1]

239-793-2 [2]

13842-46-1 [1]

15699-18-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-018-00-4

nickel bis(sulfamidate);

nickelsulfamat

E, H

237-396-1

13770-89-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-019-00-X

nickeltetrafluoroborat

nickelbis(tetrafluoroborat)

E, H

238-753-4

14708-14-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-021-00-0

nickelformat; [1]

myrsyra, nickelsalt;

nickel(II)format [2]

myrsyra, kopparnickelsalt [3]

E, H

222-101-0 [1]

239-946-6 [2]

268-755-0 [3]

3349-06-2 [1]

15843-02-4 [2]

68134-59-8 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5%: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-022-00-6

nickel(II)acetat; [1]

nickelacetat [2]

E, H

206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-024-00-7

nickel(II)benzoat

E, H

209-046-8

553-71-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-025-00-2

nickelbis(4-cyklohexylbutyrat);

cyklohexanbutansyra, nickel(II)salt

E, H

223-463-2

3906-55-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-026-00-8

nickel(II)stearat;

nickel(II)oktadekanoat

E, H

218-744-1

2223-95-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-027-00-3

nickeldilaktat

E, H

16039-61-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-028-00-9

nickel(II)oktanoat

E, H

225-656-7

4995-91-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat 2; R61

T; R48/23

C; R35

R42/43

N; R50-53

T; C; N

R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53

5 % ≤ C < 10 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-029-00-4

nickel(II)fluorid; [1]

nickel(II)bromid; [2]

nickel(II)jodid; [3]

nickelkaliumfluorid [4]

E, H

233-071-3 [1]

236-665-0 [2]

236-666-6 [3]

- [4]

10028-18-9 [1]

13462-88-9 [2]

13462-90-3 [3]

11132-10-8 [4]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; 49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-030-00-X

nickelhexafluorosilikat

E, H

247-430-7

26043-11-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-031-00-5

nickelselenat

E, H

239-125-2

15060-62-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-032-00-0

nickelvätefosfat; [1]

nickelbis(divätefosfat); [2]

trinickelbis(ortofosfat); [3]

dinickeldifosfat; [4]

nickel(II)fosfinat; [5]

nickelfosfinat; [6]

fosforsyra, kalciumnickelsalt; [7]

pyrofosforsyra, nickel(II)salt [8]

E, H

238-278-2 [1]

242-522-3 [2]

233-844-5 [3]

238-426-6 [4]

238-511-8 [5]

252-840-4 [6]

- [7]

- [8]

14332-34-4 [1]

18718-11-1 [2]

10381-36-9 [3]

14448-18-1 [4]

14507-36-9 [5]

36026-88-7 [6]

17169-61-8 [7]

19372-20-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-033-00-6

diammoniumnickelhexacyanoferrat

E, H

74195-78-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-034-00-1

nickel(II)cyanid

E, H

209-160-8

557-19-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-32-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-035-00-7

nickelkromat

E, H

238-766-5

14721-18-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-036-00-2

nickel(II)silikat; [1]

dinickelortosilikat; [2]

nickelsilikat (3:4); [3]

kiselsyra, nickelsalt; [4]

trivätehydroxibis[ortosilikato(4-)]trinickelat(3-);

nickelhydroxidsilikat [5]

E, H

244-578-4 [1]

237-411-1 [2]

250-788-7 [3]

253-461-7 [4]

235-688-3 [5]

21784-78-1 [1]

13775-54-7 [2]

31748-25-1 [3]

37321-15-6 [4]

12519-85-6 [5]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-037-00-8

dinickelhexacyanoferrat

E, H

238-946-3

14874-78-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-038-00-3

trinickeldiarsenat;

nickel(II)arsenat

E, H

236-771-7

13477-70-8

Carc. Cat. 1; R45

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 45-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-039-00-9

nickel(II)oxalat; [1]

oxalsyra, nickelsalt;

nickeloxalat [2]

E, H

208-933-7 [1]

243-867-2 [2]

547-67-1 [1]

20543-06-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N: R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-040-00-4

nickeltellurid

E, H

235-260-6

12142-88-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-041-00-X

trinickeltetrasulfid

E, H

12137-12-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-042-00-5

trinickeldiarsenit

E, H

74646-29-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-043-00-0

koboltnickel grå periklas;

C.I. Pigment Black 25;

C.I. 77332; [1]

koboltnickeldioxid; [2]

koboltnickeloxid [3]

E, H

269-051-6 [1]

261-346-8 [2]

- [3]

68186-89-0 [1]

58591-45-0 [2]

12737-30-3 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-044-00-6

nickeltenntrioxid;

nickelstannat

E, H

234-824-9

12035-38-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-045-00-1

nickeltriurandekaoxid

E, H

239-876-6

15780-33-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-046-00-7

nickelditiocyanat

E, H

237-205-1

13689-92-4

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3;R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-61-32-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T: R49-61-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-047-00-2

nickeldikromat

E, H

239-646-5

15586-38-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1% ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-048-00-8

nickel(II)selenit

E, H

233-263-7

10101-96-9

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-049-00-3

nickelselenid

E, H

215-216-2

1314-05-2

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-050-00-9

kiselsyra, blynickelsalt;

blynickelsilikat

E, H

68130-19-8

Carc. Cat. 1: R49

Repr. Cat. 1: R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-43-48/23-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-051-00-4

nickeldiarsenid; [1]

nickelarsenid [2]

E, H

235-103-1 [1]

248-169-1 [2]

12068-61-0 [1]

27016-75-7 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-052-00-X

nickelbariumtitan gul priderit;

C.I. Pigment Yellow 157;

C.I. 77900

E, H

271-853-6

68610-24-2

Carc. Cat. 1: R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-053-00-5

nickeldiklorat; [1]

nickeldibromat; [2]

etylsvavelsyra, nickel(II)salt [3]

E, H

267-897-0 [1]

238-596-1 [2]

275-897-7 [3]

67952-43-6 [1]

14550-87-9 [2]

71720-48-4 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T: R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T: R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-054-00-0

nickel(II)trifluoracetat; [1]

nickel(II)propionat;

nickel(II)propanoat; [2]

nickel(II)benzensulfonat; [3]

nickel(II)vätecitrat; [4]

citronsyra, ammoniumnickelsalt; [5]

citronsyra, nickelsalt; [6]

nickel(II)-2-etylhexanoat; [7]

2-etylhexansyra, nickelsalt; [8]

dimetylhexansyra, nickelsalt; [9]

nickel(II)isooktanoat; [10]

nickelisooktanoat; [11]

nickel(II)isononanoat; [12]

nickel(II)neononanoat; [13]

nickel(II)isodekanoat; [14]

nickel(II)neodekanoat; [15]

neodekansyra, nickelsalt;

nickelneodekanoat; [16]

nickel(II)neoundekanoat; [17]

bis(D-glukonato-O 1,O 2)nickel; [18]

nickel(II)-3,5-di(tert-butyl-4-hydroxibenzoat; [19]

nickel(II)palmitat;

nickel(II)hexadekanoat; [20]

(2-etylhexanoato-O)(isononanoato-O)nickel; [21]

(isononanoato-O)(isooktanoato-O)nickel; [22]

(isooktanoato-O)(neodekanoato-O)nickel; [23]

(2-etylhexanoato-O)(isodekanoato-O)nickel; [24]

(2-etylhexanoato-O)(neodekanoato-O)nickel; [25]

(isodekanoato-O)(isooktanoato-O)nickel; [26]

(isodekanoato-O)(isononanoato-O)nickel; [27]

(isononanoato-O)(neodekanoato-O)nickel; [28]

fettsyror, C6-C19-grenade, nickelsalt; [29]

fettsyror, C8-C18 and C18-omättade., nickelsalt; [30]

2,7-naftalendisulfonsyra, nickel(II)salt; [31]

E, H

240-235-8 [1]

222-102-6 [2]

254-642-3 [3]

242-533-3 [4]

242-161-1 [5]

245-119-0 [6]

224-699-9 [7]

231-480-1 [8]

301-323-2 [9]

249-555-2 [10]

248-585-3 [11]

284-349-6 [12]

300-094-6 [13]

287-468-1 [14]

287-469-7 [15]

257-447-1 [16]

300-093-0 [17]

276-205-6 [18]

258-051-1 [19]

237-138-8 [20]

287-470-2 [21]

287-471-8 [22]

284-347-5 [23]

284-351-7 [24]

285-698-7 [25]

285-909-2 [26]

284-348-0 [27]

287-592-6 [28]

294-302-1 [29]

283-972-0 [30]

- [31]

16083-14-0 [1]

3349-08-4 [2]

39819-65-3 [3]

18721-51-2 [4]

18283-82-4 [5]

22605-92-1 [6]

4454-16-4 [7]

7580-31-6 [8]

93983-68-7 [9]

29317-63-3 [10]

27637-46-3 [11]

84852-37-9 [12]

93920-10-6 [13]

85508-43-6 [14]

85508-44-7 [15]

51818-56-5 [16]

93920-09-3 [17]

71957-07-8 [18]

52625-25-9 [19]

13654-40-5 [20]

85508-45-8 [21]

85508-46-9 [22]

84852-35-7 [23]

84852-39-1 [24]

85135-77-9 [25]

85166-19-4 [26]

84852-36-8 [27]

85551-28-6 [28]

91697-41-5 [29]

84776-45-4 [30]

72319-19-8 [31]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-055-00-6

nickel(II)sulfit; [1]

nickeltellurtrioxid;

nickeltellurit; [2]

nickeltellurtetraoxid;

nickeltellurat; [3]

molybdennickelhydroxidoxidfosfat [4]

E, H

231-827-7 [1]

239-967-0 [2]

239-974-9 [3]

268-585-7 [4]

7757-95-1 [1]

15851-52-2 [2]

15852-21-8 [3]

68130-36-9 [4]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-056-00-1

nickelborid (NiB); [1]

dinickelborid; [2]

trinickelborid; [3]

nickelborid; [4]

dinickelsilicid; [5]

nickeldisilicid; [6]

dinickelfosfid; [7]

nickelborfosfid [8]

E, H

234-493-0 [1]

234-494-6 [2]

234-495-1 [3]

235-723-2 [4]

235-033-1 [5]

235-379-3 [6]

234-828-0 [7]

- [8]

12007-00-0 [1]

12007-01-1 [2]

12007-02-2 [3]

12619-90-8 [4]

12059-14-2 [5]

12201-89-7 [6]

12035-64-2 [7]

65229-23-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-057-00-7

dialuminiumnickeltetraoxid;

nickelaluminat; [1]

nickeltitantrioxid;

nickeltitanat; [2]

nickeltitanoxid;

nickeltitanat; [3]

nickeldivanadinhexaoxid;

nickelvanadat; [4]

koboltdimolybdennickeloktaoxid;

koboltnickelmolybdat; [5]

nickelzirkoniumtrioxid;

nickelzirkonat; [6]

molybdennickeltetroxid;

nickel(II)molybdat; [7]

nickelwolframtetroxid;

nickelwolframat; [8]

nickel grön olivin; [9]

litiumnickeloxid; [10]

molybdennickeloxid; [11]

E, H

234-454-8 [1]

234-825-4 [2]

235-752-0 [3]

257-970-5 [4]

268-169-5 [5]

274-755-1 [6]

238-034-5 [7]

238-032-4 [8]

271-112-7 [9]

- [10]

- [11]

12004-35-2 [1]

12035-39-1 [2]

12653-76-8 [3]

52502-12-2 [4]

68016-03-5 [5]

70692-93-2 [6]

14177-55-0 [7]

14177-51-6 [8]

68515-84-4 [9]

12031-65-1 [10]

12673-58-4 [11]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-058-00-2

koboltlitiumnickeloxid

E

442-750-5

Carc. Cat. 1; R49

T+; R26

T; R48/23

R43

N; R50-53

T+; N

R: 49-26-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-014-00-5

blandning av: 2,2′-[[cis-1,2-cyklohexandiylbis(nitrilometyliden)]bis[fenolat]](2-) N,N′,O,O′-kopparkomplex;

2,2′-[[trans-1,2-cyklohexandiylbis(nitrilometylidyn)]bis[fenolat]](2-)N,N′,O,O′-kopparkomplex

 

419-610-7

171866-24-3

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

030-012-00-1

aluminium-magnesium-zink-karbonathydroxid

 

423-570-6

169314-88-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

030-015-00-8

tetrazink(2+)bis(hexacyanokoboltat(3+))diacetat

 

440-060-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

042-005-00-0

blandning av: mono-och diglyceroler från kanolaolja;

kanolaoljafettsyraamid av grenad N-[3-(tridecyloxi)propyl]-1,3-propandiamin;

N,N-organoditiokarbamatmolybdenkomplex

 

434-240-6

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

050-023-00-5

blandning av: bis[(2-etyl-1-oxohexyl)oxi]dioktylstannan;

bis[((2-etyl-1-oxohexyl)oxi) dioktylstannyl]oxid;

bis(1-fenyl-1,3-dekandionyl) dioktylstannan;

((2-etyl-1-oxohexyl)oxi) -(1-fenyl-1,3-dekandionyl)dioktylstannan

 

422-920-5

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)23-36-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

050-024-00-0

blandning av: tri-p-tolyltennhydroxid;

hexa-p-tolyldistannoxan

 

432-230-6

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-38-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

 

 

064-001-00-8

gadolinium(III)sulfittrihydrat

 

456-900-2

51285-81-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

078-011-00-5

hydroxidisulfitoplatina(II)syra

 

423-310-1

61420-92-6

Xn; R22-48/20/21/22

C; R35

R42/43

R52-53

C

R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53

S: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61

 

 

078-012-00-0

platina(IV)nitrat i salpetersyralösning

 

432-400-1

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

082-012-00-6

bariumkalciumcesiumblysamariumstrontiumbromidkloridfluoridjodid, europiumdopad

 

431-780-4

199876-46-5

Xn; R22-48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

601-080-00-5

blandning av: sek-butylfenyl(fenyl)metan, blandade isomerer;

1-(sek-butylfenyl(fenyl)-2-fenyletan, blandade isomerer;

1-(sek-butylfenyl-1-fenyletan, blandade isomerer

 

431-100-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

601-081-00-0

cyklohexadeka-1,9-dien

 

431-730-1

4277-06-9

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

601-082-00-6

blandning av: endo-2-metyl-exo-3-metyl-exo-2-[(exo-3-metylbicyklo[2.2.1]hept-exo-2-yl)metyl]bicyklo[2.2.1]heptan;

exo-2-metyl-exo-3-metyl-endo-2-[(endo-3-metylbicyklo[2.2.1]hept-exo-2-yl)metyl]bicyklo [2.2.1]heptan

 

434-420-4

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)23-26-37/39-57-60-61

 

 

601-083-00-1

5-endo-hexylbicyklo[2.2.1] hept-2-en

 

435-000-3

22094-83-3

Xn; R65

Xi; R38

R53

Xn

R: 38-65-53

S: (2-)37-62-61

 

 

601-084-00-7

blandning av: 5-endo-butylbicyklo[2.2.1]hept-2-en;

5-exo-butylbicyklo[2.2.1]hept-2-en (80:20)

 

435-180-3

Xn; R65

Xi; R38

N; R50-53

Xn; N

R: 38-65-50/53

S: (2-)37-62-60-61

 

 

602-105-00-2

natrium-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-1-butansulfinat

 

422-100-7

102061-82-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

602-106-00-8

2-bromo-4,6-difluoranilin

 

429-430-0

444-14-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-61

 

 

602-107-00-3

4-jod-3,3,4,4-tetrafluoro-1-buten

 

439-500-2

33831-83-3

Xn; R22

Xi; R38

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

602-108-00-9

(2,3,5,6-tetrafluorofenyl) metanol

 

443-840-7

4084-38-2

Xn; R22

Xi; R36

R43

Xn

R: 22-36-43

S: (2-)26-36/37

 

 

603-211-00-1

2,3-epoxipropyltrimetylammoniumklorid … %;

glycidyltrimetylammoniumklorid … %

B E

221-221-0

3033-77-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22-48/22

Xi; R41

R43

R52-53

T

R: 45-21/22-41-43-48/22-62-68-52/53

S: 53-45-61

 

 

603-212-00-7

1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran;

galaxolid;

(HHCB)

 

214-946-9

1222-05-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

603-213-00-2

2-metoxi-2-metylbutan;

tert-amylmetyleter

 

213-611-4

994-05-8

F; R11

Xn; R22

R67

F; Xn

R: 11-22-67

S: (2-)9-16-23-33

 

 

603-214-00-8

1,1-diisopropoxicyklohexan

 

413-740-8

1132-95-2

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

603-215-00-3

1-hydroxi-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktanbis(tetrafluorborat)

 

418-330-2

162241-33-0

E; R2

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

E; Xn; N

R: 2-22-41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

603-216-00-9

cis-1-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol

 

422-660-2

7480-35-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

603-217-00-4

2,4,6-tri-tert-butylfenyl-2-butyl-2-etyl-1,3-propandiolfosfit

 

423-560-1

161717-32-4

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37/39-61

 

 

603-220-00-0

1-{benzyl[2-(2-metoxifenoxi)etyl]amino}-3-(9H-karbazol-4-yloxi)propan-2-ol

 

432-890-5

72955-94-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-221-00-6

1-(2-amino-5-klorofenyl)-2,2,2-trifluoro-1,1-etandiol, hydroklorid;

[innehållande < 0,1 % 4-kloranilin (EG-nr 203-401-0)]

 

433-580-2

214353-17-0

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

603-221-01-3

1-(2-amino-5-klorofenyl)-2,2,2-trifluoro-1,1-etandiol, hydroklorid;

[innehållande ≥ 0,1 % 4-kloroanilin (EG-nr 203-401-0)]

E

433-580-2

214353-17-0

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 45-22-34-51/53

S: 53-45-61

 

 

603-222-00-1

(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S, 12S,13R)-10-[(4-dimetylamino-3-hydroxi-6-metyltetrahydropyran-2-yl)oxi]-2-etyl-3,4,12-trihydroxi-9-metoxi-3,5,7,9,11,13-hexametyl-6,14-dioxo-1-oxacyklotetradekan

 

433-820-6

118058-74-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

603-223-00-7

2-cyklopentylidencyklopentanol;

1,1′-bi(cyklopentyliden)-2-ol

 

434-270-1

6261-30-9

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-224-00-2

3-etoxi-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluoro-2-(trifluorometyl)hexan

 

435-790-1

297730-93-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-225-00-8

erytromycin A9-oxim (E);

(3R,4S,5S,6R, 7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6,-didesoxi-3-C-metyl-3-O-metyl-α-L-ribo-hexopiranosyl)oxi)-14-etyl-7,12,13-trihydroxi-3,5,7,9,11,13-hexametyl-6-((3,4,6-tridesoxi-3-dimetylamino-β-D-xylohexapiranosyl)oxi)oxacyklotetradekan-2-ona-10-oxim (E)

 

437-070-0

13127-18-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-226-00-3

4,4′-(4-(4-metoxifenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)bisbenzen-1,3-diol

 

444-500-0

1440-00-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

603-227-00-9

α-hydro-ω-[[[(1,1-dimetyletyl)dioxi]karbonyl]oxi]-poly[oxi-(metyl-1,2-etandiyl)] eter med 2,2-bis (hydroximetyl)-1,3-propandiol (4:1);

α-hydro-ω-((klorokarbonyl)oxipoly(oxi(metyl-1,2-etandiyl), eter med 2,2-bis(hydroximetyl)-1,3-propandiol, reaktionsprodukter med kalium-1,2-dimetyletylperoxalat

 

445-060-2

203574-04-3

O; R7

N; R50-53

O; N

R: 7-50/53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-60-61

 

 

603-228-00-4

(+/-)-(R*,R*)-6-fluor-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran;

6-fluoro-2-(2-oxiranyl) kroman

 

419-620-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

603-229-00-X

natrium (Z)-3-klor-3-(4-klorfenyl)-1-hydroxi-2-propen-1-sulfonat

 

420-800-7

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

603-230-00-5

2,6,6,7,8,8-hexametyldekahydro-2H-indeno[4,5-b]furan

 

440-030-5

Xi; R38-41

R53

Xi

R: 38-41-53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-231-00-0

(S)-1,1-difenyl-1,2-propandiol

 

443-220-6

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

603-232-00-6

3,3,8,8,10,10-hexametyl-9-[1-(4-oxiranylmetoxifenyl)-etoxi]-1,5-dioxa-9-aza-spiro[5.5]undekan

 

444-420-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-233-00-1

blandning av: 4-(1,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-metanoinden-5-yliden)-3-metylbutan-2-ol;

4-(3,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-metanoinden-5-yliden)-3-metylbutan-2-ol;

1-(1,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-metanoinden-5-yliden) pentan-3-ol;

1-(3,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-metanoinden-5-yliden) pentan-3-ol;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-metanoinden-5-yl)-3-metylbut-3-en-2-ol;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3H-4,7-metanoinden-5-yl)-3-metylbut-3-en-2-ol

 

444-430-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-234-00-7

(1R,4R)-4-metoxi-2,2,7,7-tetrametyltricyklo(6.2.1.0(1,6))undec-5-en

 

444-480-3

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

604-074-00-0

tetrabrombisfenol A;

2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropylidendifenol;

isopropylidenbis[2,6-dibromofenol]

 

201-236-9

79-94-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

604-075-00-6

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol;

4-tert-oktylfenol

 

205-426-2

140-66-9

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)26-37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

604-076-00-1

fenolftalein

 

201-004-7

77-09-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 45-62-68

S: 53-45

C ≥ 5 %: T; R45-62-68

1 % ≤ C < 5 %: T; R45-68

 

604-077-00-7

2-benzotriazol-2-yl-4-metyl-6-(2-metylallyl)fenol

 

419-750-9

98809-58-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-079-00-8

4,4′-(1,3-fenylen-bis(1-metyletyliden))bisfenol

 

428-970-4

13595-25-0

Repr.Cat.3; R62

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 43-62-51/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

604-080-00-3

4-fluoro-3-trifluorometylfenol

 

432-560-0

61721-07-1

Xn; R20

C; R35

R43

N; R51-53

C; N

R: 20-35-43-51/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

 

 

604-081-00-9

1,1-bis(4-hydroxifenyl)-1-fenyletan

 

433-130-5

1571-75-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 25-60-61

 

 

604-082-00-4

2-klor-6-fluorfenol

E

433-890-8

2040-90-6

Muta.Cat.2; R46

Repr.Cat.3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

T; N

R: 46-22-34-43-62-51/53

S: 53-45-61

 

 

604-083-00-X

4,4′-sulfonylbisfenol, polymer med ammoniumklorid(NH4Cl), pentaklorofosforan och fenol

 

439-270-3

260408-02-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-084-00-5

1-etoxi-2,3-difluorbenzen

 

441-000-4

121219-07-6

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)23-61

 

 

604-087-00-1

blandning av: 1,2-naftokinondiazid-5-sulfonylklorid (eller sulfonsyra), monoester med 4,4′-(1-(4-(1-(4-hydroxifenyl)-1-metyletyl)fenyl)etyliden)bisfenol;

1,2-naftokinondiazid-5-sulfonylklorid (eller sulfonsyra), diester med 4,4′-(1-(4-(1-(4-hydroxifenyl)-1-metyletyl)fenyl)etyliden) bisfenol;

1,2-naftokinondiazid-5-sulfonylklorid (eller sulfonsyra), triester med 4,4′-(1-(4-(1-(4-hydroxifenyl)-1-metyletyl)fenyl)etyliden) bisfenol

 

433-640-8

F; R17

R44

R53

F

R: 17-44-53

S: (2-)15-22-61

 

 

604-089-00-2

2-metyl-5-tert-butyltiofenol

 

444-970-7

R10

Repr.Cat.3; R63

Xn; R48/20/22-65

Xi; R36/38

R43

R67

N; R50-53

Xn; N

R: 10-36/38-43-48/20/22-63-65-67-50/53

S: (2-)26-36/37-62-60-61

 

 

605-037-00-1

trans-3-[2-(7-kloro-2-kinolinyl)vinyl]benzaldehyd;

3-[(E)-2-(7-kloro-2-kinolinyl) vinyl]benzaldehyd

 

421-800-1

120578-03-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

605-038-00-7

3-metyl-5-fenylpentan-1-al

 

433-900-0

55066-49-4

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

605-039-00-2

3,4-dihydroxi-5-nitrobenzaldehyd

 

441-810-8

116313-85-0

Xn; R22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

606-124-00-7

1-cyklopropyl-3-(2-metyltio-4-trifluormetylfenyl)-1,3-propandion

 

421-080-7

161462-35-7

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)36-60-61

 

 

606-125-00-2

1-benzylimidazolidin-2,4-dion

 

421-340-1

6777-05-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

606-126-00-8

1,4-bis-(2,3-dihydroxipropylamino)antrakinon

 

421-470-7

99788-75-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

606-128-00-9

2,2′-(1,3-fenylen)bis-[5-klor-1H-isoindol]-1,3(2H)-dion

 

422-650-8

148935-94-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-129-00-4

5-amino-[(2S)-di(metylfenyl)amino]-1,6-difenyl-(4Z)-hexen-3-on;

(2S,4Z)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-difenylhex-4-en-3-on

 

423-090-7

156732-13-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-130-00-X

4-(1,4-dioxaspiro(4.5)dec-8-yl)cyklohexanon

 

423-860-2

56309-94-5

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-131-00-5

cyklisk 3-(1,2-etandiylacetal)estra-5(10),9(11)-dien-3,17-dion

E

427-230-8

5571-36-8

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R48/22

N; R51-53

T; N

R: 60-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

606-132-00-0

(6β)-6,19-epoxiandrost-4-en-3,17-dion

 

433-490-3

6563-83-3

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-134-00-1

androsta-1,4,9(11)-trien-3,17-dion

 

433-560-3

15375-21-0

Repr. Cat.3; R62

Xn

R: 62

S: (2-)22-36/37

 

 

606-135-00-7

cyklohexadekanon

 

438-930-8

2550-52-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-136-00-2

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S, 24R)-6,18-dibenzyl-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,10,12,16,22,24-hexametyl-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyklotetrakosan-2,5,8,11,14,17,20,23-oktaon

 

444-350-6

133413-70-4

Xi; R36

R53

Xi

R: 36-53

S: (2-)26-61

 

 

606-137-00-8

trans-7,7′-dimetyl-(4H,4H′)-(2,2′)bi[benzo[1,4]tiazinyliden]-3,3′-dion

 

444-750-0

211387-26-7

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

606-138-00-3

(2-butyl-5-nitrobenzofuran-3-yl)[4-(3-dibutylaminopropoxi) fenyl]metanon

 

444-800-1

141645-23-0

R10

Xn; R22-48/22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 10-22-38-41-43-48/22-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-38-41-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-41-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

606-139-00-9

(S)-4-(3,4-diklorofenyl)-3,4-dihydro-2H-naftalen-1-on

 

444-830-5

124379-29-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-140-00-4

2-hydroxi-1-(4-(4-(2-hydroxi-2-metylpropionyl) benzyl)fenyl)-2-metylpropan-1-on

 

444-860-9

474510-57-1

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

606-141-00-X

natrium-3-(metoxikarbonyl)-4-oxo-3,4,5,6-tetrahydro-2-pyridinolat

 

418-410-7

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

606-142-00-5

blandning av: (1RS,2SR,7SR,8SR,E) 9-och 10-etyliden-3-oxatricyklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-on;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-etyliden-3-oxatricyklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-on;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-etyliden-3-oxatricyklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-on

 

434-290-9

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)61

 

 

607-580-00-X

etyl-7-kloro-1-(2,4-difluorofenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naftyridin-3-karboxylat

 

422-360-1

100491-29-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-618-00-5

menadionnatriumbisulfit;

1,2,3,4-tetrahydro-2-metyl-1,4-dioxo-2-naftalensulfonsyra, natriumsalt

 

204-987-0

130-37-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-619-00-0

menadionnikotinamidbisulfit;

1,2,3,4-tetrahydro-2-metyl-1,4-dioxo-2-naftalensulfonsyra, förening med 3-nikotinamid (1:1)

 

277-543-7

73581-79-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-620-00-6

trinatriumnitrilotriacetat

 

225-768-6

5064-31-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36-40

S: (2-)26-36/37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36-40

20 ≤ % C < 25 %: Xn; R36-40

5 ≤ % C < 20 %: Xn; R40

 

607-621-00-1

milbemektin [ISO];

[blandning av milbemycin A3 (CAS-nr 51596-10-2) och milbemycin A4 (CAS-nr 51596-11-3) (30:70)]

 

Xn; R20/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

607-622-00-7

2-etylhexyl-2-etylhexanoat

 

231-057-1

7425-14-1

Repr. Cat. 3; R63

Xn

R: 63

S: (2-)36/37

 

 

607-623-00-2

diisobutylftalat

 

201-553-2

84-69-5

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 61-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-62

5 % ≤ C < 25 %: Xn; R62

 

607-624-00-8

perfluorooktansulfonsyra;

heptadekafluorooktan-1-sulfonsyra; [1]

kaliumperfluorooktansulfonat;

kaliumheptadekafluorooktan-1-sulfonat; [2]

dietanolaminperfluorooktansulfonat;

heptadekafluorooktansulfonat, förening med 2,2-iminodietanol (1:1); [3]

ammoniumperfluorooktansulfonat;

ammoniumheptadekafluorooktansulfonat; [4]

litiumperfluorooktansulfonat;

lithiumheptadekafluorooktansulfonat [5]

E

217-179-8 [1]

220-527-1 [2]

274-460-8 [3]

249-415-0 [4]

249-644-6 [5]

1763-23-1 [1]

2795-39-3 [2]

70225-14-8 [3]

29081-56-9 [4]

29457-72-5 [5]

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/25

Xn; R20/22

R64

N; R51-53

T; N

R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53

S: 53-45-61

 

 

607-625-00-3

klodinafop-propargyl [ISO]

 

105512-06-9

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53.

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43-52/53

0,001 % ≤ C < 0,25 %: Xi; R43

 

607-626-00-9

etyl-1-(2,4-diklorfenyl)-5-triklormetyl-1,2,4-(1H)-triazol-3-karboxylat

 

401-290-5

103112-35-2

Carc.Cat.2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

607-627-00-4

[(4S,5S)-4-benzyl-2-oxo-5-oxazolidinyl]metyl-4-nitrobenzensulfonat

 

416-360-0

162221-28-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-628-00-X

4-oxo-4-(p-tolyl)smörsyra-addukt med 4-etylmorfolin

 

419-240-6

171054-89-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-629-00-5

[[2-metyl-1-(1-oxopropoxi)propoxi](4-fenylbutyl)fosfinyl]ättiksyra

 

419-270-1

123599-82-6

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-630-00-0

akrylsyra, 3-(trimetoxisilyl) propylester

 

419-560-6

4369-14-6

Xn; R20

C; R34

R43

R52-53

C

R: 20-34-43-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-631-00-6

blandning av: 2-(2-((oxo(fenyl) acetyl)oxi)etoxi)etyloxo(fenyl)acetat;

(2-(2-hydroxietoxi)etyl) oxo(fenyl)acetat

 

442-300-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-632-00-1

N-[3-(2,4-di-(1,1-dimetylpropyl)fenoxi)propyl]-1-hydroxi-5-(2-metylpropyloxikarbonylamino)naftamid

 

420-210-1

111244-14-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-633-00-7

trinatrium-5-{[4-kloro-6-(1-naftylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-4-hydroxi-3-[(E)-(4-metoxi-2-sulfonatofenyl) diazenyl]-2,7-naftalendisulfonat

 

440-480-2

341026-59-3

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

607-634-00-2

(S)-(-)-2-acetoxipropionylklorid;

(1S)-2-kloro-1-metyl-2-oxoetylacetat

 

420-610-4

36394-75-9

Xn; R22

C; R34

R43

C

R: 22-34-43

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

607-635-00-8

trinatrium-N-(3-propionato)-L-aspartat

 

422-090-4

172737-80-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-636-00-3

1-brom-2-metylpropylpropionat

 

422-900-6

158894-67-8

R10

Carc.Cat.3; R40

C; R34

R43

C

R: 10-34-40-43

S: (1/2-)7/9-8-23-26-36/37/39-45

 

 

607-637-00-9

dinatrium-8-amino-5-{4-[2-(sulfonatoetoxi)sulfonyl]fenylazo}naftalen-2-sulfonat

 

423-730-5

250688-43-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-638-00-4

2-hydroxibenzoesyra-2-butyloktylester

 

431-090-3

190085-41-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-639-00-X

2-(2-oxo-5-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl)-4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenylacetat

 

431-770-1

216698-07-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-641-00-0

2-(formylamino)-3-tiofenkarboxylsyra;

2-formamido-3-tiofenkarboxylsyra

 

431-930-9

43028-69-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-642-00-6

3,6,9-tritiaundekametylen-1,11-dimetakrylat

 

432-210-7

141631-22-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

607-643-00-1

dimetyl-(2S)-2-hydroxisuccinat

 

432-310-0

617-55-0

R10

Xi; R41

R43

Xi

R: 10-41-43

S: (2-)24-26-37/39-43

 

 

607-644-00-7

metyl-2,2-dimetyl-6-metylencyklohexankarboxylat

 

432-350-9

81752-87-6

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)37

 

 

607-645-00-2

tetranatrium-2-(4-fluoro-6-(metyl-(2-(sulfatoetylsulfonyl) etyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-5-hydroxi-6-(4-metyl-2-sulfonatofenylazo) naftalen-1,7-disulfonat

 

432-550-6

243858-01-7

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-646-00-8

2,4-dideoxi-3,5-O-(1-metyletyliden)-D-erytrohexansyra-1,1-dimetyletylester;

tert-butyl-2,4-dideoxi-3,5-O-isopropyliden-D-erytrohexonoat

 

432-960-5

124655-09-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)25

 

 

607-647-00-3

5-acetoxi-2-(R,S)-butyryloximetyl-1,3-oxatiolan

 

433-530-1

143446-73-5

Xn; R22

R43

N; R50

Xn; N

R: 22-43-50

S: (2-)24-37-57-61

 

 

607-649-00-4

[3-(klorokarbonyl)-2-metylfenyl]acetat

 

433-690-0

167678-46-8

C; R35

R43

C

R: 35-43

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

 

 

607-650-00-X

2-methyl-1,5-pentandiamin-1,3-benzendikarboxylat

 

433-910-5

145153-52-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-651-00-5

natrium-2-(nonanoyloxi)benzensulfonat

 

434-360-9

91125-43-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-652-00-0

etyl-N 2-dodekanoyl-L-arginat hydroklorid

 

434-630-6

60372-77-2

Xi; R41

N; R50

Xi; N

R: 41-50

S: (2-)26-39-61

 

 

607-653-00-6

tetrakis(bis(2-hydroxietyl) metylammonium)-3-(4-(7-acetylamino-1-hydroxi-3-sulfonatonaftalen-2-ylazo)-5-metoxi-2-sulfonatofenylazo)-7-(4-amino-3-sulfonatofenylamino)-4-hydroxinaftalen-2-sulfonat

 

434-840-8

225786-91-4

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-654-00-1

(S)-3-hydroxi-γ-butyrolakton

 

434-990-4

7331-52-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)23-24-37

 

 

607-655-00-7

etyl-6,8-dikloroktanoat

 

435-080-1

1070-64-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-656-00-2

natrium-4-amino-3,6-bis[[5-[[4-kloro-6-[(2-metyl-4-sulfofenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfofenyl]azo]-5-hydroxi-2,7-naftalendisulfonat

 

435-350-7

141250-43-3

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-657-00-8

pentanatrium-7-(4-(4-(3-(2-sulfatoetansulfonyl) fenylamino)-6-(4-(2-sulfatoetansulfonyl)fenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidofenylazo) naftalen-1,3,6-trisulfonat

 

436-920-8

172399-10-9

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-658-00-3

3,10-diamino-6,13-dikloro-2-((6-(((4-(1,1-dimetyletyl)fenyl)sulfonyl)amino)-2-naftalenyl)sulfonyl)-4,11-trifenodioxazindisulfonsyra, litiumkaliumnatriumsalt

 

440-770-9

371921-63-0

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-659-00-9

pentanatrium-N-[5-[[4-[[3-[(aminokarbonyl)amino]-4-[(3,6,8-trisulfonatonaftalen-2-yl)azo]fenyl]amino]-6-kloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfonato-4-[[4-[[2-(oxisulfonato)etyl] sulfonyl]fenyl]azo]fenyl]-3-aminopropansyra

 

442-030-0

321912-47-4

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-660-00-4

2-{4-[4-[4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonyletoxi)etylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]fenylazo]fenylazo}naftalen-4,6,8-trisulfonat, trinatrium salt

 

442-230-8

321679-52-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-661-00-X

1,1-dimetyletyl-4′-(bromometyl)bifenyl-2-karboxylat

 

442-850-9

114772-40-6

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-662-00-5

metyl-2-(acetylamino)-3-kloropropionat

 

442-860-3

87333-22-0

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

607-663-00-0

bis(2-etylhexyl)naftalen-2,6-dikarboxylat

 

442-980-6

127474-91-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-664-00-6

metyl-2-klorosulfonyl-4-(metansulfonylaminometyl)benzoat

 

443-120-2

393509-79-0

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-665-00-1

trans-metyl-2-etylbut-2-enoat

 

443-150-6

101226-85-1

R10

R: 10

S: 23

 

 

607-666-00-7

(2S)-5-(benzyloxi)-2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentansyra

 

443-560-5

88784-33-2

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-667-00-2

kloro-1-etylcyklohexylkarbonat

 

444-950-8

99464-83-2

Muta.Cat.3; R68

R43

Xn

R: 43-68

S: (2-)23-36/37

 

 

607-668-00-8

trans-2-isopropyl-5-karboxi-1,3-dioxan

 

445-770-2

42031-28-7

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-669-00-3

metyl-(9-acetoxi-3,8,10-trietyl-7,8,10-trimetyl-1,5-dioxa-9-azaspiro[5.5]undec-3-yl)oktadekanoat

 

445-990-9

376588-17-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-670-00-9

dibutyl-3-(4-(5-ammonio-2-butyl)benzofuran-3-yl)karbonyl)fenoxi)propyl ammoniumoxalat;

(5-amino-2-butylbenzofuran-3-yl)[4-(3-dibutylaminopropoxi)fenyl]metanondioxalat

 

448-700-9

500791-70-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-671-00-4

dietyl-1,4-cyklohexandikarboxylat

 

417-310-0

72903-27-6

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-672-00-X

blandning av: 2-hydroxi-3-(metakryloyloxi)propyl-(2-benzoyl)benzoat;

1-hydroximetyl-2-(metakryloyloxi)etyl-(2-benzoyl)benzoat;

x-hydroxi-y-(metakryloyloxi) propyl(eller-etyl)-(2-benzoyl) benzoat

 

419-000-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-673-00-5

1-etyl-5,6,7,8-tetrahydrokinoliniumtosylat

 

419-570-0

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

607-674-00-0

branched C10-alkyl benzoates

 

421-090-1

131298-44-7

Xn; R20

Xn

R: 20

S: (2-)23

 

 

607-675-00-6

blandning av: cis-9-oktadecendikarboxylsyra;

cis-9-cis-12-oktadekadienedikarboxylsyra;

hexadekandikarboxylsyra;

oktadekandikarboxylsyra

 

422-260-8

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

 

 

607-676-00-1

blandning av: 2-metylnonandikarboxylsyra;

2,4-dimetyl-4-metoxikarbonylundekandikarboxylsyra;

2,4,6-trimetyl-4,6-dimetoxiarbonyltridekandikarboxylsyra;

8,9-dimetyl-8,9-dimetoxikarbonylhexadekandikarboxylsyra

 

423-670-1

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-677-00-7

2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-N-{[metyl[[2-(1-metyletyl)-4-tiazolyl]metyl]amino]karbonyl}-L-valinat

 

424-660-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

607-678-00-2

blandning av: etyl-(2R,3R)-3-isopropylbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-karboxylat;

etyl-(2S,3S)-3-isopropylbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-karboxylat

 

427-090-8

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)23-25-36/37-61

 

 

607-679-00-8

blandning av: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihydro-2-hydroxi-4-metyl-1-[3-(metylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido) fenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxi-4-metyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(metyl)ammonium diacetat;

3-{5-[4-(3-{1,6-dihydro-2-hydroxi-4-metyl-1-[3-(metylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido]fenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxi-4-metyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl-(dimetyl)ammoniumdiacetat;

3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimetylammonio)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxi-4-metyl-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)fenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxi-4-metyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl (dimetyl)ammoniumdiacetat

 

431-440-5

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-680-00-3

tert-butyl-(6-{2-[4-(4-fluorofenyl)-6-isopropyl-2-[metyl(metylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]vinyl}(4S,6S)-2,2-dimetyl[1,3]dioxan-4-yl)acetat

 

432-810-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-681-00-9

blandning av: 9-nonyl-10-oktyl-19-karbonyloxihexadecylnonadekansyra;

9-nonyl-10-oktyl-19-karbonyloxioktadecylnonadekansyra;

dihexadecyl-9-nonyl-10-oktylnonadekandikarboxylat;

1-oktadecyl-9-hexadecyl-9-nonyl-10-oktylnonadekandikarboxylat;

dioktadecyl-9-nonyl-10-oktylnonadekandikarboxylat

 

432-910-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-682-00-4

komplex blandning av kinesik gummiharts efterreagerad med akrylsyra

 

434-230-1

144413-22-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-683-00-X

blandning av: metyl-3-((1E)-2-metylprop-1-enyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat;

metyl-3-((1Z)-2-metylprop-1-enyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat, (20:80)

 

435-450-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-684-00-5

alkener, C12-14, hydroformyleringsprodukter, destillationsåterstod, C-(vätesulfobutandioat), dinatriumsalter

 

435-660-2

243662-67-1

Xi; R38

R43

Xi

R: 38-43

S: (2-)24-37

 

 

607-685-00-0

ammonium-2-kokosalkyloxietansulfonat

 

441-050-7

Xi; R38-41

Xi

R: 38-41

S: (2-)26-37/39

 

 

607-686-00-6

6,6′-bis(diazo-5,5′,6,6′-tetrahydro-5,5′-dioxo)[metylenbis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftylsulfonyloxi)-6-metyl-2-fenylen]di(naftalen-1-sulfonat)

 

441-550-5

E; R2

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

E; Xn

R: 2-11-40

S: (2-)7-22-36/37

 

 

607-687-00-1

blandning av: 2-{3,6-bis-[(2-etylfenyl)metylamino]-xantylium-9-yl}-benzensulfonat (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,3-dimetylfenyl)-metylamino]xantylium-9-yl}-benzensulfonat (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,4-dimetylfenyl)-metylamino]xantylium-9-yl}-benzensulfonat (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,5-dimetylfenyl)-metylamino]xantylium-9-yl}-benzensulfonat (2-10 %);

2-{3-[(2,3-dimetylfenyl)-metylamino]-6-[(2-etylfenyl)-metylamino]xantylium-9-yl}-benzensulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimetylfenyl)-metylamino]-6-[(2-etylfenyl)-metylamino]xantylium-9-yl}-benzensulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,5-dimetylfenyl)-metylamino]-6-[(2-etylfenyl)-metylamino]xantylium-9-yl}-benzensulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimetylfenyl)-metylamino]-6-[(2,4-dimetylfenyl)metylamino]xantylium-9-yl}-benzensulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimetylfenyl)-metylamino]-6-[(2,5-dimetylfenyl)metylamino]xantylium-9-yl}-benzensulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimetylfenyl)-metylamino]-6-[(2,5-dimetylfenyl)metylamino]xantylium-9-yl}-benzensulfonat (7-20 %)

 

442-800-6

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

607-688-00-7

(R)-1-cyklohexa-1,4-dienyl-1-metoxikarbonylmetylammoniumklorid

 

444-320-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

 

 

607-689-00-2

blandning av: metyl-(1,4-dimetylcyklohexankarboxylat (”para-isomer” innehållande cis-och transisomerer);

metyl-1,3-dimetylcyklohexankarboxylat (”meta-isomer” innehållande cis-och transisomerer)

 

444-920-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

607-690-00-8

dimetyl-[2S,2S′]-6,6,6′6′-tetrametoxi-2,2′-[N,N′-bis(trifluoracetyl)-S,S′-bis(L-homocysteinyl)diimino]dihexanoat

 

432-860-1

255387-46-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-691-00-3

fettsyror, C16-18 och C18 omättade, grenade och linjära, magnesiumsalter

 

448-690-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-692-00-9

fettsyror, C16-18 and C18 omättade, grenade och linjära, zinksalter

 

446-470-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-693-00-4

hexyl-2-(1-(dietylaminohydroxifenyl)metanoyl)benzoat

 

443-860-6

302776-68-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-694-00-X

etyl-5,5-difenyl-2-isoxazolin-3-karboxylat

 

443-870-0

163520-33-0

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

608-042-00-7

(S)-2,2-difenyl-2-(3-pyrrolidinyl)acetonitril-hydrobromid

 

421-810-4

194602-27-2

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

608-059-00-X

5-amino-1-(2,6-diklor-4-(trifluormetyl)fenyl)-1H-pyrazol-3-karbonitril

 

421-240-6

120068-79-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

608-060-00-5

5-metyl-2-[(2-nitrofenyl) amino]-3-tiofenkarbonitril

 

421-300-1

138564-59-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-60-61

 

 

608-062-00-6

2-fluoro-4-hydroxibensonitril

 

422-810-7

82380-18-5

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

608-063-00-1

(S)-α-hydroxi-3-fenoxibenzenacetonitril

 

441-070-6

61826-76-4

T; R25

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 25-41-43-50/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61

 

 

608-064-00-7

cyanometyltrimetylammoniummetylsulfat

 

433-720-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

609-069-00-7

myskketon;

3,5-dinitro-2,6-dimetyl-4-tert-butylacetofenon;

4′-tert-butyl-2′,6′-dimetyl-3′,5′-dinitroacetofenon

 

201-328-9

81-14-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

 

 

611-154-00-9

trinatrium-5-benzamido-4-hydroxi-3-(4-metyl-2-sulfonatofenylazo)naftalen-2,7-disulfonat

 

403-670-6

92408-46-3

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-155-00-4

4,4′-oxibis(benzensulfonylazid)

 

431-850-4

7456-68-0

E; R3

F; R11

Xn; R48/22

N; R50-53

E; Xn; N

R: 3-11-48/22-50/53

S: (2-)14-22-33-35-36-60-61

 

 

611-156-00-X

triammonium-4-[4-[7-(4-karboxylatoanilino)-1-hydroxi-3-sulfonato-2-naftylazo]-2,5-dimetoxifenylazo]benzoat

 

432-270-4

221354-37-6

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-62-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

611-157-00-5

3,3′-(metylenbis((dihydroxifenylen)azo))bisbenzensulfonsyra, kaliumnatriumsalt;

kaliumnatrium-3-[(E)-(6-{3,4-dihydroxi-2-[(Z)-(3-sulfonatofenyl)diazenyl]benzyl}-2,3-dihydroxifenyl)diazenyl] benzensulfonat

 

432-590-4

243869-48-9

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-61

 

 

611-158-00-0

reaktionsblandning av: 2,3,4,2′,3′,4′-hexahydroxi-5,5′-diacetyldifenylmetan och 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftalensulfonylklorid och 3-diazo-3,4-dihydro-6-metoxi-4-oxo-1-naftalensulfonylklorid

 

421-520-8

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-16-33-61

 

 

611-159-00-6

dinatrium-4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminofenyl)azo)fenylsulfamoyl)fenyl)azo)-5-hydroxi-3-((4-nitrofenyl)azo)naftalen-2,7-disulfonat

 

421-880-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-160-00-1

blandning av: 1,1,1-tris(fenyl-4′-(3′′-diazo-3′′,4′′-dihydro-4′′-oxo-naftalen-1′′-sulfonato)etan;

1,1,1-tris(fenyl-4′-(6′′-diazo-5′′,6′′-dihydro-5′′-oxo-naftalen-1′′-sulfonato)etan;

reaktionsprodukt av 1,1,1-tris(p-hydroxyifenyl)etan med 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftylsulfonylklorid och 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxo-1-naftylsulfonylklorid (2:1);

reaktionsprodukt av 1,1,1-tris(p-hydroxifenyl)etan med 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftylsulfonylklorid och 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxo-1-naftylsulfonylklorid (1:2)

 

422-760-6

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-33-61

 

 

611-161-00-7

trinatrium-[1,2′-(2-(8-amino-3,5-disulfonatonaftalen)azo)-(4′-nitrobensen)diolat-O,O,N][(Z)-2,2-((fenylkarbamoylprop-1′-enyl)azo)-5-sulfamoylbenzen)diolat-O,O,N]-kromat(III)

 

423-100-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

611-162-00-2

2,4-bis(((2-(dimetylammonio)etyloxi)karbonyl)fen-2-ylazo)benzen-1,3-diolbis (metansulfonat)

 

429-600-4

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-163-00-8

2,4-bis(((2-(dimetylammonio)etyloxi)karbonyl)fen-2-ylazo)benzen-1,3-diolsulfat

 

429-610-9

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-164-00-3

blandning av: 2,2′-dimetyl-2,2′-azobutannitril;

2-metylpentannitril-2-azo-2′-(2′-metylpropannitril);

2,2′-dimetyl-2,2′-azoheptannitril;

2-metylheptannitril-2-azo-2′-(2′-metylpropannitril);

2-metylheptannitril-2-azo-2′-(2′-metylbutannitril)

 

429-710-2

R10

R32

R44

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-32-44-51/53

S: (2-)12-15-16-47-51-61

 

 

611-165-00-9

blandning av: tetranatrium-4-amino-6-(5-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatofenylazo)-5-hydroxi-3-(4-(sulfatoetylsulfonyl)fenylazo)-naftalen-2,7-disulfonat;

tetranatrium-4-amino-6-(5-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-2-sulfonatofenylazo)-5-hydroxi-3-(4-(2-sulfatoetylsulfonyl)fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat

 

431-830-5

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-166-00-4

blandning av: pentanatrium-4-amino-5-hydroxi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxi)etylsulfonyl]fenylazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxi)etylsulfonyl]fenylazo}naftalen-2,7-disulfonat;

tetranatrium-4-amino-5-hydroxi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxi)etylsulfonyl]fenylazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftalen-2,7-disulfonat;

tetranatrium-4-amino-5-hydroxi-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxi)etylsulfonyl]fenylazo}-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)-fenylazo]naftalen-2,7-disulfonat

 

432-100-9

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-167-00-X

natriumbis[tris(2-hydroxietyl)ammonium][6-anilino-4′-(4,8-disulfonato-2-naftylazo)-5′-metyl-3-sulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato] kuprat(II)

 

435-240-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-168-00-5

blandning av: 3-[[4-klor-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenyl)azo]-8-hydroxi-3,6-disulfo-1-naftalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-[[4-klor-6-[[8-hydroxi-3,6-disulfo-7-[(2-sulfofenyl)azo]-1-naftalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoesyra;

3,5-bis[[4-klor-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenyl)azo]-8-hydroxi-3,6-disulfo-1-naftalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoesyra

 

435-440-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-169-00-0

natrium-5-(2-karboxifenylazo)-6-hydroxinaftalen-2-sulfonat

 

435-800-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-170-00-6

blandning av: trinatrium-2-((1-(2-hydroxi-κ-O-5-(2-sulfonatoetansulfonyl)fenylazo-κ-N 2)-1-fenylmetyl)azo-κ-N 1)-4-sulfonatobenzoat(5-)-κ-O)kuprat(II);

dinatrium-2-((1-(5-etensulfonyl-2-hydroxi-κ-O-fenylazo-κ-N 2)-1-fenylmetyl)azo-κ-N 1)-4-sulfonatobenzoat-κ-O-(5-))kuprat(II)

 

435-880-9

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

611-171-00-1

blandning av: trinatrium-3-(5-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatofenylazo)-5-(4-fluoro-6-morfolin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxi-2,7-naftalendisulfonat;

trinatrium-3-(5-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-2-sulfonatofenylazo)-5-(4-fluoro-6-morfolin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxi-2,7-naftalendisulfonat

 

436-890-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-172-00-7

blandning av: triammonium-6-amino-3-((2,5-dietoxi-4-(3-fosfonofenyl)azo)fenyl)azo-4-hydroxi-2-naftalensulfonat;

diammonium-3-((4-((7-amino-1-hydroxi-3-sulfonaftalen-2-yl)azo)-2,5-dietoxifenyl)-azo)benzoat

 

438-310-7

E; R2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22-48/22

R52-53

E; Xn

R: 2-22-48/22-62-52/53

S: (2-)22-35-36/37-61

 

 

611-173-00-2

blandning av: 3-[3-karbamoyl-5-(5-{4-kloro-6-[4-(2-sulfonatooxietylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatofenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxi-4-metyl-2-oxo-1-pyridyl]propansyra, trinatriumsalt;

3-[3-karbamoyl-5-(5-{4-kloro-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatofenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxi-4-metyl-2-oxo-1-pyridyl]propansyra, dinatriumsalt

 

440-510-4

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

611-174-00-8

blandning av: 3-[5-(4-etensulfonylbutyrylamino)-2-sulfofenylazo]-5-{4-kloro-[6-(4-(3-amino-5-hydroxi-2,7-disulfonaftalen-4-ylazo)-3-sulfofenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra, natriumsalt;

3-[5-(4-(2-kloroetansulfonyl)butyrylamino)-2-sulfofenylazo]-5-{4-kloro-[6-(4-(3-amino-5-hydroxi-2,7-disulfonaftalen-4-ylazo)-3-sulfofenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra, natriumsalt

 

442-290-5

457624-86-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-175-00-3

blandning av: trinatrium-5-{4-kloro-6-[N-etyl-3-(2-sulfonatooxi)etylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxi-3-[4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftalen-2,7-disulfonat;

trinatrium-5-{4-kloro-6-[N-etyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxi-3-[4-(2-(sulfonatooxi)-etylsulfonyl)fenylazo] naftalen-2,7-disulfonat;

dinatrium-5-{4-kloro-6-[N-etyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxi-3-[4-vinylsulfonyl)fenylazo]naftalen-2,7-disulfonat;

tetranatrium-5-{4-kloro-6-[N-etyl-3-(2-(sulfonatooxi)etylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-3-[4-(2-(sulfonatooxi)-etylsulfonyl)fenylazo]-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonat

 

444-050-5

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-176-00-9

2,6-bis(2,3,4-trihydroxibenzyl)-p-kresol, ester med 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftalensulfonat

 

444-250-2

E; R2

F; R11

N; R51-53

E; N

R: 2-11-51/53

S: (2-)22-61

 

 

611-177-00-4

blandning av: pentanatriumbis[6-anilino-3,5′-disulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]koboltat(III);

tetranatrium-[6-anilino-3,5′-disulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato][6-anilino-5′-sulfamoyl-3-sulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]koboltat(III);

trinatriumbis[6-anilino-5′-sulfamoyl-3-sulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]koboltat(III

 

444-290-0

508202-43-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

611-178-00-X

blandning av: pentanatrium-4-amino-5-hydroxi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxi)etylsulfonyl]fenylazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxi)etylsulfonyl]fenylazo}naftalen-2,7-disulfonat;

tetranatrium-4-amino-5-hydroxi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxi)etylsulfonyl]fenylazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftalen-2,7-disulfonat;

tetranatrium-4-amino-5-hydroxi-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxi)etylsulfonyl]fenylazo}-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)-fenylazo]naftalen-2,7-disulfonat;

trinatrium-4-amino-5-hydroxi-3-{(E)-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftalen-2,7-disulfonat;

trinatrium-4-amino-5-hydroxi-3-(2-hydroxietylsulfonyl)fenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftalen-2,7-disulfonat;

trinatrium-4-amino-5-hydroxi-3-{(E)-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]-6-[-2-sulfonato-4-(2-hydroxietylsulfonyl)fenylazo]naftalen-2,7-disulfonat

 

445-280-9

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

611-179-00-5

blandning av: pentanatrium-2-[[8-[[4-klor-6-[[4-(2-sulfonatoetylsulfonyl)]fenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino-1-hydroxi-3,6-disulfonato-2-naftalenyl]azo]naftalen-1,5-disulfonat;

2-[[8-[[4-klor-6-[[4-[[2-etenyl]sulfonyl]fenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxi-3,6-disulfonato-2-naftalenyl]azo]naftalen-1,5-disulfonat

 

450-010-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

611-180-00-0

järn, komplex med diazotiserad 4-aminobenzensulfonamid, diazotiserad 3-aminobenzensulfonsyra, diazotiserad 3-amino-4-hydroxibenzensulfonamid, diazotiserad 3-amino-4-hydroxi-N-fenylbenzensulfonamid, diazotiserad 5-amino-2-(fenylamino)benzensulfonsyra och resorcinol, natriumsalter

 

417-850-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

612-238-00-8

(3-kloro-2-hydroxipropyl)trimetylammoniumklorid … %

B

222-048-3

3327-22-8

Carc. Cat. 3, R40

R52-53

Xn

R: 40-52/53

S: 36/37-61

 

 

612-239-00-3

bifenyl-3,3′,4,4′-tetrayltetraamin;

diaminobenzidin

 

202-110-6

91-95-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T

R: 45-68

S: 53-45

 

 

612-240-00-9

pyrimetanil [ISO];

N-(4,6-dimetylpyrimidin-2-yl)anilin

 

53112-28-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-241-00-4

piperazinhydroklorid; [1]

piperazindihydroklorid; [2]

piperazinfosfat [3]

 

228-042-7 [1]

205-551-2 [2]

217-775-8 [3]

6094-40-2 [1]

142-64-3 [2]

1951-97-9 [3]

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/38

R42/43

R52-53

Xn

R: 36/38-42/43-62-63-52/53

S: (1/2-)22-36/37-45-63-61

 

 

612-242-00-X

cyprodinil (ISO);

4-cyklopropyl-6-metyl-N-fenylpyrimidin-2-amin

 

121552-61-2

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-243-00-5

(1S-cis)-4-(3,4-diklorofenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-metyl-1-naftalenamin-2-hydroxi-2-fenylacetat

 

420-560-3

79617-97-3

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

C ≥ 10 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2, 5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-244-00-0

3-(piperazin-1-yl)-benzo[d]isotiazolhydroklorid

 

421-310-6

87691-88-1

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36-43-62-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

612-245-00-6

2-etylfenylhydrazinhydroklorid

 

421-460-2

19398-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-40-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R22-40-41-43-48/25-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R40-41-43-48/25-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-48/22-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-246-00-1

(2-kloroetyl)(3-hydroxipropyl)ammoniumklorid

E

429-740-6

40722-80-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R48/22

R43

R52-53

T

R: 45-46-43-48/22-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-247-00-7

N-[3-(1,1-dimetyletyl)-1H-pyrazol-5-yl]-N′-hydroxi-4-nitrobenzenkarboximidamid

 

423-530-8

152828-23-4

T; R48/25

Xn; R22

R52-53

T

R: 22-48/25-52/53

S: (1/2-)22-36-45-61

 

 

612-248-00-2

reaktionsproduktavf difenylamin, fenotiazin och alkener, grenade (C8-10, C9-rika)

 

439-540-0

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

612-249-00-8

4-[(3-klorfenyl)-1H-imidazol-1-ylmetyl]-1,2-bensendiamindihydroklorid

 

425-030-5

159939-85-2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-62-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

612-250-00-3

kloro-N,N-dimetylformiminiumklorid

E

425-970-6

3724-43-4

R14

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22

C; R35

T; C

R: 61-14-22-35

S: 53-45

 

 

612-251-00-9

cis-1-(3-kloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanklorid

 

426-020-3

51229-78-8

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-22-38-43-63-51/53

S: (2-)7-22-33-36/37-61

 

 

612-252-00-4

imidakloprid [ISO];

1-(6-klorpyridin-3-ylmetyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamin

 

428-040-8

138261-41-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)22-57-60-61

 

 

612-253-00-X

7-metoxi-6-(3-morfolin-4-yl-propoxi)-3H-kinazolin-4-on;

[innehållande < 0,5 % formamid (EG-nr 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

R52-53

R: R52/53

S: 61

 

 

612-253-01-7

7-metoxi-6-(3-morfolin-4-yl-propoxi)-3H-kinazolin-4-on;

[innehållande ≥ 0.5 % formamid (EG-nr 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

Repr. Cat. 2; R61

R52-53

T

R: 61-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-254-00-5

reaktionsprodukt av: diisopropanolamin med formaldehyd (1:4);

formaldehyd, reaktionsprodukt med diisopropanolamin (4:1)

 

432-440-8

220444-73-5

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-40-43-51/53

S: (1/2-)13-25-26-36/37/39-45-61

 

 

612-255-00-0

1-(3-metoxipropyl)-4-piperidinamin

 

431-950-8

179474-79-4

Xn; R21/22

C; R34

R52-53

C

R: 21/22-34-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

612-256-00-6

benzyl(S)-2-[(2′-cyanobifenyl-4-ylmetyl)pentanoylamino]-3-metylbutyrat

 

427-470-3

137864-22-3

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)36/37

 

 

612-257-00-1

tripropylammoniumdivätefosfat

 

433-700-3

35687-90-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

612-259-00-2

N-etyl-3-trimetoxisilyl-2-metylpropanamin

 

437-720-3

227085-51-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

612-261-00-3

3,5-dikloro-2-fluoro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxi)anilin

 

441-190-9

121451-05-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-265-00-5

bis(2-hydroxietyl)(2-hydroxipropyl)ammoniumacetat

 

444-360-0

191617-13-7

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

612-266-00-0

3-kloro-4-(3-fluorobenzyloxi) anilin

 

445-590-4

202197-26-0

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-68-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

612-267-00-6

bis(hydrerad talg-(C16-18)-alkyl)hydroxylamin

 

418-370-0

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

612-269-00-7

blandning av: 1-[di(4-oktylfenyl)aminometyl]-5-metyl-1H-benzotriazol;

1-[di(4-oktylfenyl)aminometyl]-4-metyl-1H-benzotriazol;

blandning av: N-[(5-metyl-1H-benzotriazol-1-yl)metyl]-4-oktyl-N-(4-oktylfenyl)anilin;

N-[(4-metyl-1H-benzotriazol-1-yl)metyl]-4-oktyl-N-(4-oktylfenyl)anilin

 

420-720-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

612-270-00-2

(S)-azetidin-2-karboxylsyra-4-cyanobenzylamid, hydroklorid

 

433-010-2

Xn; R22

R43

R52-53

Xn

R: 22-43-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

612-271-00-8

blandning av: etyl-2-((4-(5,6-diklorobenzotiazol-2-ylazo)fenyl)etylamino)benzoat;

etyl-2-((4-(6,7-diklorobenzotiazol-2-ylazo)fenyl)etylamino)benzoat

 

434-970-5

160987-57-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

612-272-00-3

ammonium-(η-6-2-(2-(1,2-dikarboxylatoetylamino)etylamino)butan-1,4-dioato (4-))järn(3+), monohydrat

 

435-210-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-273-00-9

rapsoljealkylbis(2-hydroxetyl)ammoniumfluorid

 

435-650-8

Xn; R22

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 22-35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-274-00-4

(R,S)-1-[2-amino-1(4-metoxifenyl)etyl]cyklohexanolacetat

 

445-750-3

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

612-275-00-X

C18-omättade fettsyror, dimerer, reaktionsprodukter med 1-piperazinetanamin och tallolja

 

447-880-6

206565-89-1

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-43-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-276-00-5

1-amino-4-[(4-amino-2-sulfenyl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-antracensulfonsyra, dinatriumsalt, reaktionsprodukter med 2-[[3-[(4,6-dikloro-1,3,5-triazin-2-yl)etylamino]fenyl] sulfonyl]etylvätesulfat, natriumsalter

 

451-430-4

500717-36-2

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-36/37/39-61

 

 

612-277-00-0

blandning av: 4-amino-3-(4-etensulfonyl-2-sulfonatofenylazo)-5-hydroxi-6-(5-{4-klor-6-[4-(2-sulfonatooxietansulfonyl)fenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatofenylazo)naftalen-2,7-disulfonat, kalium/natriumsalt;

4-amino-5-hydroxi-6-(5-{4-klor-6-[4-(2-sulfonatooxietansulfonyl)fenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatofenylazo)-3-(2-sulfonato-4-(2-sulfonatooxietansulfonyl)fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat, kalium/natriumsalt

 

451-440-9

586372-44-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

612-278-00-6

etidiumbromid;

3,8-diamino-1-etyl-6-fenylfenantridiniumbromid

 

214-984-6

1239-45-8

Muta. Cat. 3; R68

T+; R26

Xn; R22

T+

R: 22-26-68

S: (1/2-)28-36/37-45-63

 

 

612-279-00-1

(R,S)-2-amino-3,3-dimetylbutanamid

 

447-860-7

144177-62-8

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

Xn

R: 36/38-43-48/22-62

S: (2-)22-26-36/37

 

 

612-280-00-7

3-amino-9-etylkarbazol;

9-etylkarbazol-3-ylamin

H

205-057-7

132-32-1

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

613-116-01-4

tolylfluanid (ISO);

dikloro-N-[(dimetylamino)sulfonyl]fluoro-N-(p-tolyl)metansulfenamid;

[innehållande < 0,1 % (w/w) partiklar med en aerodynamisk diameter mindre än 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

Xi; N

R: 36/37/38-43-50

S: (2-)25-36/37-46-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R36/37/38-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

613-280-00-X

tetrahydro-1,3-dimetyl-1H-pyrimidin-2-on;

dimetylpropylenurea

 

230-625-6

7226-23-5

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41-62

S: 26-36/37/39

 

 

613-281-00-5

kinolin

E

202-051-6

91-22-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-21/22-36/38-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

613-282-00-0

tritikonazol [ISO];

(RS)-(E)-5-(4-klorobenzyliden)-2,2-dimetyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metyl)cyklopentanol

 

131983-72-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

613-283-00-6

ketokonazol;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-diklorofenyl)-2-(imidazol-1-ylmetyl)-1,3-dioxolan-4-yl]metoxi]fenyl]piperazin-1-yl]etanon

E

265-667-4

65277-42-1

Repr. Cat. 2; R60

T; R25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 60-25-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

613-284-00-1

metkonazol [ISO];

(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-klorobenzyl)-2,2-dimetyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)cyklopentanol

 

125116-23-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-63-51/53

S: (2-)36/37-46-61

 

 

613-285-00-7

1-hydroxibenzotriazol; [1]

1-hydroxibenzotriazolhydrat [2]

 

219-989-7 [1]

219-989-7 [2]

2592-95-2 [1]

123333-53-9 [2]

E; R2

E

R: 2

S: 16-35

 

 

613-286-00-2

kalium-1-metyl-3-morfolinokarbonyl-4-[3-(1-metyl-3-morfolinokarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-yliden)-1-propenyl]pyrazol-5-olat;

[innehållande < 0,5 % N,N-dimetylformamid (EG-nr 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

613-286-01-X

kalium 1-metyl-3-morfolinokarbonyl-4-[3-(1-metyl-3-morfolinokarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-yliden)-1-propenyl]pyrazol-5-olat;

[innehållande ≥ 0.5 % N,N-dimetylformamid (EG-nr 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

Repr. Cat. 2; R61

R43

T

R: 61-43

S: 53-45

 

 

613-287-00-8

1-(3-jodo-4-aminobensyl)-1H-1,2,4-triazol

 

419-540-7

160194-26-3

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-288-00-3

1,3-bis(dimetylkarbamoyl)imidazoliumklorid

 

420-930-4

135756-61-5

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-37/39-61

 

 

613-289-00-9

3-(4-kloro-2-fluoro-5-metylfenyl)-1-metyl-5-(trifluorometyl)-1H-pyrazol

 

432-020-4

142623-48-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-290-00-4

4-hydroxi-7-(2-aminoetyl)-1,3-benzotiazol-2(3H)-onhydroklorid

 

432-470-1

189012-93-9

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

613-291-00-X

2,4-dihydro-4-(4-(4-(4-hydroxifenyl)-1-piperazinyl)fenyl)-2-(1-metylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-on

 

434-820-9

106461-41-0

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-292-00-5

N,N′,N′′-tris(2-metyl-2,3-epoxipropyl)perhydro-2,4,6-oxo-1,3,5-triazin

 

435-010-8

26157-73-3

Muta. Cat. 3; R68

R52-53

Xn

R: 68-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

613-293-00-0

2-(4-tert-butylfenyl)-6-cyano-5-[bis(etoxikarbonylmetyl)karbamoyloxi]-1H-pyrrolo[1,2-b][1,2,4]-triazol-7-karboxylsyra, 2,6-di-tert-butyl-4-metylcyklohexylester

 

448-050-6

444065-11-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-294-00-6

2-hexyldekansyra, [4-(6-tert-butyl-7-kloro-1H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl) fenylkarbamoyl]metylester

 

448-260-8

379268-96-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-295-00-1

11-amino-3-kloro-6,11-dihydro-5,5-dioxo-6-metyl-dibenzo[c,f][1,2]tiazepinhydroklorid

 

448-720-8

363138-44-7

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

613-296-00-7

pentakalium-2-(4-(5-[1-(2,5-disulfonatofenyl)-4,5-dihydro-3-metylkarbamoyl-5-oxopyrazol-4-yliden]-3-metyl-1,3-pentadienyl)-3-metylkarbamoyl-5-oxidopyrazol-1-yl)benzen-1,4-disulfonat

 

418-270-7

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-47-61

 

 

613-297-00-2

5-(2-bromofenyl)-2-tert-butyl-2H-tetrazol

 

420-820-6

R10

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-51/53

S: (2-)16-61

 

 

613-298-00-8

bis(6-hydroxi-4-metyl-5-(3-metylimidazolium-1-yl)-3-(4-fenylazo)-1H-pyridin-2-on)etylendilaktat

 

421-560-6

Xn; R48/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 41-48/22-51/53

S: (2-)22-26-36/39-61

 

 

613-299-00-3

huvudkomponent 1 (isomer 1): 2-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfofenylazo)-4-hydroxi-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-3-{6-fluoro-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ylazo)-4-hydroxi-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}propan, natriumsalt;

huvudkomponent 1 (isomer 2): 2-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfofenylazo)-4-hydroxi-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-3-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfofenylazo)-4-hydroxi-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}propan, natriumsalt;

huvudkomponent 2: 2,3-bis{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfofenylazo)-4-hydroxi-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}propan, natriumsalt;

huvudkomponent 3: 2,3-bis{6-fluoro-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ylazo)-4-hydroxi-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}propan, natriumsalt

 

422-610-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-300-00-7

1-imidazol-1-yl-oktadekan-2-ol

 

434-120-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-301-00-2

dimetyl-1-{[2-methoxi-5-(2-metylbutoxikarbonyl)fenylkarbamoyl][2-oktadecyl-1,1-dioxo-1,2,4-benzotiadiazin-3-yl]metyl}-imidazol-4,5-dikarboxylat

 

443-910-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-302-00-8

dinatrium-2-(5-karbamoyl-1-etyl-2-hydroxi-4-metyl-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-ylazo)-4-(4-fluoro-6-(4-(2-sulfonyloxietylsulfonyl)fenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)benzensulfonat

 

432-980-4

243858-60-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-303-00-3

2-(1-metyl-2-(4-fenoxifenoxi)etoxi)pyridin

 

429-800-1

95737-68-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-304-00-9

5,6-dihydroxi-2,3-dihydro-1H-indoliumbromid

 

421-170-6

138937-28-7

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-305-00-4

2-(2-hydroxi-4-oktyloxifenyl)-2H-benzotriazol

 

448-630-9

3147-77-1

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-306-00-X

(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)-9H-fluoren-9-ylmetylkarbonat

 

433-520-5

82911-69-1

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-307-00-5

klotianidin [ISO];

3-[(2-kloro-1,3-tiazol-5-yl)metyl]-2-metyl-1-nitroguanidin

 

210880-92-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

613-308-00-0

2-amino-5-metyltiazol

 

423-800-5

7305-71-7

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-309-00-6

1-metyl-3-fenyl-1-piperazin

 

431-180-2

5271-27-2

Xn; R21/22

Xi; R38-41

R52-53

Xn

R: 21/22-38-41-52/53

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

613-310-00-1

(-)(3S,4R)-4-(4-fluorofenyl)-3-(3,4-metylendioxifenoximetyl)-N-benzylpiperidinhydroklorid

 

432-360-3

105813-13-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-24-37-60-61

 

 

613-311-00-7

metyl-5-nitrofenylguanidin

 

435-500-1

152460-07-6

Xn; R22

Xi; R36

R43

R52-53

Xn

R: 22-36-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37-61

 

 

613-312-00-2

2-(4-metyl-2-fenyl-1-piperazinyl)benzenmetanol, monohydroklorid

 

420-200-5

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-26-36/37/39-61

 

 

613-313-00-8

2-(4-(4-(3-pyridinyl)-1H-imidazol-1-yl)butyl)-1H-isoindol-1,3(2H)-dion

 

442-780-9

173838-67-0

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

613-314-00-3

4-decyloxazolidin-2-on;

4-decyl-1,3-oxazolidin-2-on

 

443-770-7

7693-82-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-24-60-61

 

 

613-315-00-9

tetrakalium-4-[5-[3-karboxylato-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yliden]-3-(piperidinokarbonyl)penta-1,3-dienyliden]-5-hydroxi-1-(4-sulfonatofenyl) pyrazol-3-karboxylat

 

430-390-1

Xn; R20

R52-53

Xn

R: 20-52/53

S: (2-)25-61

 

 

613-316-00-4

trimetylolpropan-tris(3-aziridinylpropanoat);

(TAZ)

H

257-765-0

52234-82-9

Muta. Cat. 3; R68

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-68

S: 26-36/37/39-42

 

 

615-044-00-1

4-klorofenylisocyanat

 

203-176-9

104-12-1

T+; R26

Xn; R22

Xi; R37/38-41

R42

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-37/38-41-42-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61

 

 

615-045-00-7

4,4′-metylen-bis(3-klor-2,6-dietylfenylisocyanat)

 

420-530-1

R42/43

R53

Xn

R: 42/43-53

S: (2-)23-24-37-45-61

 

 

616-126-00-X

1-metyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazol-5-karboxamid

 

423-960-6

139756-01-7

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

616-164-00-7

dimoxistrobin [ISO];

(E)-2-(metoxiimino)-N-metyl-2-[α-(2,5-xylyloxi)-o-tolyl]acetamid

 

149961-52-4

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

N; R50-53

Xn; N

R: 20-40-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-40-63-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

 

616-165-00-2

beflubutamid (ISO);

(RS)-N-benzyl-2-(α,α,α,4-tetrafluoro-m-tolyloxi)butyramid

 

113614-08-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

616-166-00-8

cyazofamid (ISO);

4-kloro-2-cyano-N,N-dimetyl-5-p-tolylimidazol-1-sulfonamid

 

120116-88-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 2,5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

616-167-00-3

N,N-dibutyl-(2,5-dihydro-5-tioxo-1H-tetrazol-1-yl)acetamid

 

418-290-6

168612-06-4

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)24-26-37

 

 

616-168-00-9

1-dimetylkarbamoyl-4-(2-sulfonatoetyl)pyridinium (inre salt)

 

418-440-0

136997-71-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

616-169-00-4

4-[4-(2,2-dimetylpropanamido)]fenylazo-3-(2-kloro-5-(2-(3-pentadecylfenoxi)butylamido)anilino)-1-(2,4,6-triklorfenyl)-2-pyrazolin)-5-on

 

420-220-4

92771-56-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-170-00-X

(2R)-2-amino-2-fenylacetamid

 

420-370-0

6485-67-2

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)22-26-36/37

 

 

616-171-00-5

2-(paraklorfenyl)glycinamid

 

420-830-0

102333-75-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

616-172-00-0

N-(2,2,6,6,-tetrametyl-1-oxylpiperidin-4-yl)acetamid;

(4-acetamido-2,2,6,6-tetrametyl-1-piperidinyl)oxidanyl

 

423-840-3

14691-89-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

616-174-00-1

2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-onhydroklorid

 

424-560-4

151257-01-1

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36

S: (2-)22-26

 

 

616-175-00-7

2-(2-hexyldecyloxi)benzamid

 

431-230-3

202483-62-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-176-00-2

3-N,N-bis(metoxietyl)aminoacetanilid

 

432-530-7

24294-01-7

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-24-61

 

 

616-177-00-8

(3-(4-(2-(butyl(4-metylfenylsulfonyl)amino)fenyltio)-5-oxo-1-(2,4,6-triklorofenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-ylamino)-4-klorofenyl)tetradekanamid;

N-[3-({4-[(2-{butyl[(4-metylfenyl)sulfonyl]amino}fenyl)tio]-5-oxo-1-(2,4,6-triklorofenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-yl}amino)-4-klorofenyl]tetradekanamid

 

432-970-1

217324-98-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-178-00-3

N-(5-(bis(2-metoxietyl)amino)-2-((2-cyano-4,6-dinitrofenyl)azo)fenyl)acetamid

 

434-500-9

52583-35-4

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

616-179-00-9

2-kloro-N-(4-metylfenyl) acetamid

 

435-170-9

16634-82-5

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

616-180-00-4

N,N-(dimetylamino)tioacetamidhydroklorid

 

435-470-1

27366-72-9

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

616-181-00-X

4′-metyldodekan-1-sulfonanilid

 

435-490-9

17417-32-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-182-00-5

N′-(1,3-dimetylbutyliden)-3-hydroxi-2-naftohydrazid

 

435-860-1

214417-91-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-183-00-0

N-dodecyl-4-metoxibenzamid

 

442-340-6

1854-15-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-184-00-6

3-metyl-N-(5,8,13,14-tetrahydro-5,8,14-trioxonaft[2,3-c]akridin-6-yl)benzamid

 

442-560-2

105043-55-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-186-00-7

N,N′-(2-kloro-1,4-fenylen)bis(3-oxobutanamid)

 

443-010-4

53641-10-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

616-188-00-8

2-(5,5-dimetyl-2,4-dioxooxazolidin-3-yl)-4,4-dimetyl-3-oxo-N-(2-metoxi-5-oktadekanoylaminofenyl)pentanamid

 

443-980-9

221215-20-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-189-00-3

N-[5-(bis(2-methoxietyl)amino]-2-(6-bromo-2-metyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-ylazo)fenyl]acetamid

 

444-780-4

452962-97-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-190-00-9

N-decyl-4-nitrobenzamid

 

445-880-0

64026-19-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-191-00-4

2-etyl-N-metyl-N-(3-metylfenyl)butanamid

 

446-190-2

406488-30-0

Xn; R22

Xi; R36/38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-36/38-43-51/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

616-192-00-X

2-[2-(3-butoxipropyl)-1,1-dioxo-1,2,4-benzotiadiazin-3-yl]-5′-tert-butyl-2-(5,5-dimetyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-2′-[(2-etylhexyl)tio]acetanilid

 

448-060-0

727678-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-193-00-5

N-[2-(2-butyl-4,6-dicyano-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-ylazo)-5-dietylaminofenyl]acetamid

 

449-940-7

368450-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-194-00-0

2,2-dietoxi-N,N-dimetylacetamid

 

449-950-1

34640-92-1

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

616-196-00-1

1-hydroxi-4-(β-(4-(1-hydroxi-3,6-disulfo-8-acetylamino-2-naftylazo)fenoxi)etoxi)-N-dodecyl-2-naftamid, dinatriumsalt

 

419-990-4

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-197-00-7

blandning av: kalium-N-[3-(dimetyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktansulfonamidat;

N-[3-(dimetyloxidoamino) propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktansulfonamid

 

422-500-1

Xn; R48/22

Xn

R: 48/22

S: (2-)22-36

 

 

616-198-00-2

1,3-bis[12-hydroxioktadekamid-N-metylen]benzen

 

423-300-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-200-00-1

blandning av: N,N′-etan-1,2-diylbis(hexanamid);

12-hydroxi-N-[2-[(1-oxihexyl)amino]etyl]oktadekanamid;

N,N′-etan-1,2-diylbis(12-hydroxioktadekanamid)

 

432-430-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-201-00-7

12-hydroxioktadekansyra, reaktionsprodukter med 1,3-benzendimetanamin och hexametylendiamin

 

432-840-2

220926-97-6

Xn; R20

R53

Xn

R: 20-53

S: (2-)22-61

 

 

616-202-00-2

blandning av: 2,2′-[(3,3′-dikloro[1,1′-bifenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetylfenyl)]-3-oxobutanamid;

2-[[3,3′-dikloro-4′[[1[[(2,4-dimetylfenyl)amino]-karbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1′-bifenyl]-4-yl]azo]-N-(2-metylfenyl)-3-oxobutanamid;

2-[[3,3′-dikloro-4′-[[1[[(2,4-dimetylfenyl)amino]karbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1′-bifenyl]-4-yl]azo]-N-(2-karboxylfenyl)-3-oxobutanamid

 

434-330-5

Carc. Cat. 3; R40

R43

R53

Xn

R: 40-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

616-203-00-8

blandning av: N-[5-[bis(2-metoxietyl)amino]-2-(2-butyl-4,6-dicyano-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-ylazo)fenyl]-acetamid;

N-[2-(2-butyl-4,6-dicyano-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-ylazo)-5-dietylaminofenyl]acetamid

 

442-280-0

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-204-00-3

N,N′′-(metylendi-4,1-fenylen)bis[N′-oktylurea]

 

451-060-3

122886-55-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

617-022-00-7

blandning av: 1,2-dimetylpropylidendihydroperoxid;

dimethyl-1,2-benzendikarboxylat

 

442-480-8

O; R7

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

O; C; N

R: 7-22-34-43-51/53

S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-50-61

 

 

647-017-00-5

lackas

 

420-150-4

80498-15-3

R42

Xn

R: 42

S: (2-)23-45

 

 


BILAGA 1C

Posterna i bilaga 1 med följande nummer stryks:

024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, and 611-084-00-9.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Europaparlamentet och rådet

16.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/83


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den 14 januari 2009

om utnämning av den europeiska datatillsynsmannen och den biträdande datatillsynsmannen

(2009/30/EG)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (1), särskilt artikel 42.1 i förordningen,

med beaktande av det förslag till kandidatförteckning som kommissionen i enlighet med artikel 42.1 i förordning (EG) nr 45/2001 upprättade 21 oktober 2008 efter en offentlig infordran av intresseanmälningar inför utnämningen av den europeiska datatillsynsmannen och den biträdande datatillsynsmannen, och av följande skäl:

Det är lämpligt att i samförstånd mellan Europaparlamentet och rådet utnämna den europeiska datatillsynsmannen och den biträdande datatillsynsmannen för en period på fem år från och med den 17 januari 2009,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För perioden från och med den 17 januari 2009 till och med den 16 januari 2014 utnämns till

europeisk datatillsynsman: Peter HUSTINX,

biträdande datatillsynsman: Giovanni BUTTARELLI.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 januari 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

A. VONDRA

Ordförande


(1)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


Kommissionen

16.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/84


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 januari 2009

om ändring av beslut 2007/716/EG när det gäller vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorerna i Bulgarien

[delgivet med nr K(2008) 8988]

(Text av betydelse för EES)

(2009/31/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 42,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2007/716/EG (2) fastställs övergångsåtgärder för de strukturella kraven för vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorerna i Bulgarien enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 852/2004 (3) och (EG) nr 853/2004 (4). Så länge som dessa anläggningar omfattas av övergångsbestämmelser bör produkter med ursprung i dem endast släppas ut på den inhemska marknaden eller användas för ytterligare bearbetning i anläggningar i Bulgarien som omfattas av övergångsbestämmelser.

(2)

Beslut 2007/716/EG har ändrats genom kommissionens beslut 2008/290/EG (5), 2008/330/EG (6), 2008/552/EG (7), 2008/678/EG (8) och 2008/828/EG (9).

(3)

Enligt en officiell förklaring från den behöriga bulgariska myndigheten har vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorerna upphört med sin verksamhet eller avslutat sin uppgradering och uppfyller nu alla krav som ställs i gemenskapslagstiftningen. Dessa anläggningar bör därför utgå ur förteckningen över anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelser.

(4)

Bilagan till beslut 2007/716/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2007/716/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 12 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EUT L 289, 7.11.2007, s. 14.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22.

(5)  EUT L 96, 9.4.2008, s. 35.

(6)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 94.

(7)  EUT L 178, 5.7.2008, s. 43.

(8)  EUT L 221, 19.8.2008, s. 32.

(9)  EUT L 294, 1.11.2008, s. 11.


BILAGA

Bilagan till beslut 2007/716/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Följande köttproduktionsanläggningar ska utgå:

Nr

Veterinärnummer

Anläggningens namn

Stad/gata eller ort/region

”1.

BG 0101001

’Melnichen kombinat Rila STH’ AD

gr. Blagoevgrad

ul. ’V. Levski’ 56

19.

BG 0401012

’Polikomers-SG’ EOOD

s. Shemshevo

obsht. V. Tarnovo

104.

BG 0602004

’Z i K’ OOD

gr. Vratsa

ul. ’Vasil Kanchov’ 25

126.

BG 2202025

ET ’Takt-Asia Milanova’

gr. Sofia

obsht. Lyulin

ul. ’Obelsko shose’ 11

260.

BG 1204008

ET ’Petar Parvanov – Demetra’

gr. Lom

ul. ’Belogradchishko shose’ 1

283.

BG 1604014

’Elko’ OOD

gr. Plovdiv

ul. ’Brezovsko shose’ 170

355.

BG 2504001

ET ’Stezis’

gr. Omurtag

Promishlena zona”

2.

Följande mjölkproduktionsanläggningar ska utgå:

Nr

Veterinärnummer

Anläggningens namn

Stad/gata eller ort/region

”16.

BG 1512033

ET ’Voynov-Ventsislav Hristakiev’

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

39.

BG 2312036

ET ’Rosen Deyanski-DEYA’

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

50.

BG 1612020

ET ’Bor-Chvor’

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

60.

BG 2812003

’Balgarski yogurt’ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

110.

1612013

’Polidey – 2’ OOD

s. Domlyan

171.

2412019

’Dekada’ OOD

s. Elhovo

obsht. Stara Zagora

205.

BG 2218045

’El-Em-Impeks’ EOOD

gr. Sofia

Kv. Gorna bania”


16.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/s3


NOT TILL LÄSAREN

EU-institutionerna har beslutat att deras texter inte längre ska innehålla en hänvisning till den senaste ändringen av den ifrågavarande rättsakten.

Såvida inte annat anges, avser därför hänvisningarna i de texter som här offentliggörs rättsakter i deras gällande lydelse.