ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 9

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
14 januari 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 18/2009 av den 13 januari 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 19/2009 av den 13 januari 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 453/2008 om kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen när det gäller definitionen av en ledig plats, referensdatumen för uppgiftsinsamling, specifikationer för uppgiftsöverföring och genomförbarhetsstudier ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 20/2009 av den 13 januari 2009 om antagande av specifikationer för 2010 års ad hoc-modul om möjlighet att förena arbete och familjeliv i enlighet med rådets förordning (EG) nr 577/98 ( 1 )

7

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG

12

 

*

Kommissionens direktiv 2009/1/EG av den 7 januari 2009 om ändring för anpassning till den tekniska utvecklingen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/64/EG om typgodkännande av motorfordon med avseende på återanvändning, materialåtervinning och återvinning ( 1 )

31

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/20/EG

 

*

Beslut nr 1/2008 av associeringsrådet EU–Jordanien av den 10 november 2008 om fastställandet av en tidsplan för att avveckla tullarna för de produkter som anges i bilaga IV till associeringsavtalet

33

 

 

2009/21/EG

 

*

Beslut nr 1/2008 av associeringsrådet EU–Marocko av den 26 november 2008 om inrättande av en tullsamarbetskommitté och antagande av arbetsordningen för gruppen för den ekonomiska dialogen och ändring av arbetsordningen för vissa av associeringskommitténs underkommittéer

43

 

 

2009/22/EG

 

*

Rådets beslut av den 8 december 2008 om utnämning av ordföranden i Europeiska unionens militära kommitté

51

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/23/EG

 

*

Kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp [delgivet med nr K(2008) 8625]

52

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

14.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 18/2009

av den 13 januari 2009

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 14 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

147,8

MA

46,6

TN

134,4

TR

114,9

ZZ

110,9

0707 00 05

JO

155,5

MA

110,0

TR

138,7

ZZ

134,7

0709 90 70

MA

110,2

TR

139,4

ZZ

124,8

0805 10 20

EG

53,5

IL

54,9

MA

65,0

TN

47,4

TR

64,9

ZZ

57,1

0805 20 10

MA

74,2

TR

58,0

ZZ

66,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,6

EG

91,8

IL

69,9

TR

57,2

ZZ

69,6

0805 50 10

EG

47,1

MA

57,3

TR

65,2

ZZ

56,5

0808 10 80

CA

87,4

CN

64,4

MK

28,8

US

114,9

ZZ

73,9

0808 20 50

CN

54,2

US

114,1

ZZ

84,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


14.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 19/2009

av den 13 januari 2009

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 453/2008 om kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen när det gäller definitionen av en ledig plats, referensdatumen för uppgiftsinsamling, specifikationer för uppgiftsöverföring och genomförbarhetsstudier

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 453/2008 av den 23 april 2008 om kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen (1), särskilt artiklarna 2.1 andra stycket, 3.1, 5.1 och 7.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 453/2008 infördes gemensamma bestämmelser för systematisk framställning av kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen.

(2)

Det krävs tillämpningsåtgärder i fråga om definitionen av de uppgifter som ska överföras och de referensdatum för vilka uppgifterna ska samlas in.

(3)

Det är även nödvändigt att fastställa formatet, tidsfristerna för överföring av de begärda uppgifterna och datumet för det första referenskvartal för vilket uppgifter ska överföras.

(4)

I enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 453/2008 är det nödvändigt att fastställa lämpliga ramar för en rad genomförbarhetsstudier som ska utföras av de medlemsstater som har svårt att tillhandahålla uppgifter för små enheter och för vissa näringsgrenar.

(5)

Europeiska centralbanken har hörts.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det statistiska programmet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner rörande ledig plats

Vid tillämpning av artikel 2.1 i förordning (EG) nr 453/2008

a)

omfattar aktivt försöka hitta en lämplig sökande att

i)

anmäla den lediga platsen till den offentliga arbetsförmedlingen,

ii)

kontakta en privat arbetsförmedling/ett rekryteringsföretag,

iii)

utannonsera den lediga platsen i medierna (t.ex. Internet, tidningar och tidskrifter),

iv)

utannonsera den lediga platsen på en offentlig anslagstavla,

v)

direkt kontakta, intervjua eller välja ut möjliga sökande/potentiella nya medarbetare,

vi)

vända sig till anställda och/eller personliga kontakter,

vii)

använda sig av praktikanttjänstgöring,

b)

avses med en viss tidsperiod den längsta tid som platsen är ledig och ska tillsättas. Den tidsperioden ska vara obegränsad; alla lediga platser för vilka aktiva försök pågår på referensdatumet ska rapporteras.

Artikel 2

Referensdatum

Medlemsstaterna ska tillhandahålla uppgifter om antalet lediga platser och antalet tillsatta tjänster enligt definitionerna i artikel 2.1 och 2.2 i förordning (EG) nr 453/2008 som kan anses vara representativa för referenskvartalet. De metoder som rekommenderas för detta syfte är fortlöpande uppgiftsinsamling eller beräkning av ett representativt genomsnitt av uppgifter som samlats in för särskilda referensdatum.

Artikel 3

Uppgiftsöverföring

1.   Inom 70 dagar efter referenskvartalets slut ska medlemsstaterna överföra uppgifterna uppdelade i enlighet med artikel 1.2 i förordning (EG) nr 453/2008, tillsammans med motsvarande metadata.

De medlemsstater där antalet arbetstagare utgör mer än 3 % av det totala antalet arbetstagare i Europeiska gemenskapen ska överföra det aggregerade antalet lediga platser och tillsatta tjänster samt motsvarade metadata inom 45 dagar efter referenskvartalets slut.

Varje medlemsstats andel av det totala antalet arbetstagare i gemenskapen ska beräknas vart femte år på grundval av genomsnittet från de fyra kvartalen under det föregående kalenderåret. Om nya medlemsstater ansluter sig ska särskilda beräkningar göras. Den första beräkningen ska avse det kalenderår som föregick året för antagande av denna förordning. Källan för uppgifterna om arbetstagare ska vara Europeiska unionens arbetskraftsundersökning, som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 577/98 (2). Uppgifterna ska avse de verksamhetsenheter som omfattas av artikel 1 i förordning (EG) nr 453/2008.

Eventuella ändringar av tidsfristen för överföring för länder som för första gången passerar tröskelvärdet på 3 % ska tillämpas från och med det första referenskvartalet av året efter beräkningen.

2.   Motsvarande metadata ska särskilt omfatta uppgifter om metodologiska eller tekniska händelser under kvartalet som är nödvändiga för att man ska kunna tolka resultaten samt uppgifter om dataceller som inte bedöms vara tillräckligt tillförlitliga eller som inte får offentliggöras.

3.   Medlemsstaterna ska sända kvartalsuppgifterna och motsvarande metadata till kommissionen (Eurostat) i elektronisk form. Överföringen ska ske i enlighet med de tillämpliga utbytesstandarder som godkänts av kommittén för det statistiska programmet. Kommissionen (Eurostat) ska tillhandahålla detaljerad dokumentation om godkända standarder och ge riktlinjer för hur de ska tillämpas.

4.   Den första uppgiftsöverföringen ska avse det första kvartalet av året efter denna förordnings ikraftträdande.

Dataserierna ska överföras i följande former:

a)

Ojusterade.

b)

Säsongsjusterade i enlighet med kommissionens förordning om tillämpning av förordning (EG) nr 453/2008 när det gäller förfaranden för säsongsjustering och kvalitetsrapporter.

c)

På frivillig basis, i form av trendcykelserier.

Artikel 4

Genomförbarhetsstudier

Ramarna för de genomförbarhetsstudier som föreskrivs i artikel 7 i förordning (EG) nr 453/2008 fastställs i bilagan.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 145, 4.6.2008, s. 234.

(2)  EGT L 77, 14.3.1998, s. 3.


BILAGA

Genomförbarhetsstudier för bedömning av hur kvartalsstatistik över lediga platser kan erhållas för avdelningarna O, P, Q, R och/eller S i Nace rev. 2

Den genomförbarhetsstudie som en medlemsstat utför ska särskilt omfatta följande:

1.

Var och en av dessa näringsgrenars bidrag till den nationella ekonomin, uttryckt i antal företag och andel av sysselsättningen eller annat lämpligt mått.

2.

En beskrivning av likheter och skillnader i strukturer och utveckling i fråga om lediga platser för dessa näringsgrenar, jämfört med strukturer och utveckling i fråga om lediga platser inom avdelningarna B–N i Nace rev. 2.

Alternativ

De olika alternativen för att ta reda på antalet lediga platser och antalet tillsatta tjänster i avdelningarna O, P, Q, R och/eller S i Nace rev. 2 ska utvärderas. Följande möjliga statistikkällor bör beaktas:

a)

Befintliga uppgiftsinsamlingar.

b)

Administrativa källor.

c)

Statistiska skattningsförfaranden.

d)

Nya uppgiftsinsamlingar.

För varje alternativ som övervägs ska utvärderingen omfatta närmare information om de tekniska och rättsliga aspekterna, bl.a. tidsplanen för genomförandet, resultatens förväntade statistiska kvalitet, förväntade start- och driftskostnader för uppgiftsinsamlingen uttryckta i euro och personal (heltidsekvivalenter), kostnaden per enhet i undersökningen, skattningar av eventuell extra arbetsbörda för företagen, eventuella risker eller osäkerhetsfaktorer samt särskilda för- eller nackdelar. Kostnaden och kvaliteten ska jämföras med dem för den befintliga uppgiftsinsamlingen för avdelningarna B–N.

Rekommendation

Utifrån den utvärdering som gjorts av de olika alternativen ska en rekommendation lämnas angående det lämpligaste tillvägagångssättet.

Genomförande

Det ska ges närmare upplysningar om den föreslagna planen för genomförande, med angivande av start- och slutdatum för de enskilda etapperna.

Medlemsstater som utför genomförbarhetsstudier

Följande medlemsstater ska utföra genomförbarhetsstudier för att bedöma hur de kvartalsuppgifter om lediga platser som definieras i artikel 2 i förordning (EG) nr 453/2008 kan erhållas för avdelningarna O, P, Q, R och/eller S i Nace rev. 2:

Danmark

Tyskland

Spanien

Frankrike

Italien

Malta

Österrike

Genomförbarhetsstudier för bedömning av hur kvartalsstatistik över lediga platser kan erhållas för verksamhetsenheter med mindre än tio anställda

Den genomförbarhetsstudie som en medlemsstat utför ska särskilt omfatta följande:

1.

Varje företagsstorleksklass bidrag till den nationella ekonomin, uttryckt i antal företag och andel av sysselsättningen eller annat lämpligt mått.

2.

En beskrivning av likheter och skillnader i strukturer och utveckling i fråga om lediga platser för denna företagsstorleksklass, jämfört med strukturer och utveckling i fråga om lediga platser för företag som har minst tio anställda.

Alternativ

De olika alternativen för att ta reda på antalet lediga platser och antalet tillsatta tjänster för företag med mindre än tio anställda ska utvärderas. Följande möjliga statistikkällor bör beaktas:

a)

Befintliga uppgiftsinsamlingar.

b)

Administrativa källor.

c)

Statistiska skattningsförfaranden.

d)

Nya uppgiftsinsamlingar.

För varje alternativ som övervägs, ska utvärderingen omfatta närmare information om de tekniska och rättsliga aspekterna, bl.a. tidsplanen för genomförandet, resultatens förväntade statistiska kvalitet, förväntade start- och driftskostnader för uppgiftsinsamlingen uttryckta i euro och personal (heltidsekvivalenter), kostnaden per enhet i undersökningen, skattningar av eventuell extra arbetsbörda för företagen, eventuella risker eller osäkerhetsfaktorer samt särskilda för- eller nackdelar. Kostnaden och kvaliteten ska jämföras med dem för den befintliga uppgiftsinsamlingen för företag med minst tio anställda.

Rekommendation

Utifrån den utvärdering som gjorts av de olika alternativen ska en rekommendation lämnas angående det lämpligaste tillvägagångssättet.

Genomförande

Det ska ges närmare upplysningar om den föreslagna planen för genomförande, med angivande av start- och slutdatum för de enskilda etapperna.

Medlemsstater som utför genomförbarhetsstudier

Följande medlemsstater ska utföra genomförbarhetsstudier för att bedöma hur de kvartalsuppgifter om lediga platser som definieras i artikel 2 i förordning (EG) nr 453/2008 kan erhållas för verksamhetsenheter med mindre än tio anställda:

Danmark

Frankrike

Italien

Malta


14.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 20/2009

av den 13 januari 2009

om antagande av specifikationer för 2010 års ad hoc-modul om möjlighet att förena arbete och familjeliv i enlighet med rådets förordning (EG) nr 577/98

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 577/98 av den 9 mars 1998 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 365/2008 av den 23 april 2008 om antagande av programmet med ad hoc-moduler för åren 2010, 2011 och 2012 till den arbetskraftsundersökning som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 577/98 (2) innehåller en ad hoc-modul om möjlighet att förena arbete och familjeliv.

(2)

I rådets beslut 2008/618/EG av den 15 juli 2008 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (3), Europeiska kommissionens färdplan för jämställdhet (4) och den europeiska jämställdhetspakten (5) uppmuntras medlemsstaterna att vidta åtgärder för att främja en sundare balans mellan arbete och familjeliv när det gäller barnomsorg, anhörigomsorg och främjande av föräldraledigt för både kvinnor och män. För att övervaka framstegen mot den europeiska sysselsättningsstrategins mål och mäta inverkan av den senaste tidens politiska insatser på detta område behövs således en heltäckande och jämförbar uppsättning uppgifter om möjligheten att förena arbete och familjeliv.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det statistiska programmet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den detaljerade förteckningen över de uppgifter som ska samlas in 2010 inom ad hoc-modulen om möjlighet att förena arbete och familjeliv framgår av bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  EUT L 112, 24.4.2008, s. 22.

(3)  EUT L 198, 26.7.2008, s. 47.

(4)  KOM(2006) 92 slutlig.

(5)  Ordförandeskapets slutsatser – Europeiska rådets möte i Bryssel den 23–24 mars 2006.


BILAGA

ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN

Specifikationer för 2010 års ad hoc-modul om förenlighet mellan arbete och familjeliv

1.

Berörda medlemsstater och regioner: alla.

2.

Variablerna ska kodas enligt anvisningarna nedan.

Koderna för variablerna i arbetskraftsundersökningen i kolumnen ”Filter” återfinns i bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 377/2008 av den 25 april 2008 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen avseende den kodning som ska användas vid överföring av data från och med 2009, användning av delmängder vid insamling av uppgifter om strukturella variabler och fastställande av referenskvartal (1).

Benämning

Kolumn

Kod

Beskrivning

Filter

REGCARE

197

 

Person som regelbundet tar hand om andra barn upp till 14 års ålder (utom egna/partners barn som bor i hushållet) eller om vårdbehövande sjuka, funktionshindrade eller gamla släktingar eller vänner fr.o.m. 15 års ålder

Alla i åldrarna 15–64 år

1

Ja, om andras barn upp till 14

2

Ja, om vårdbehövande släktingar/vänner som är 15 eller äldre

3

Ja, om andras barn upp till 14 och om vårdbehövande släktingar/vänner som är 15 eller äldre

4

Nej

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

ej ifyllt

Uppgift saknas

CHILDCAR

198

 

Användning av barnomsorgstjänster per vecka för det yngsta barnet som bor i hushållet (inklusive avlönade barnpassare och förskola; utom obligatorisk skolgång)

Alla i åldrarna 15–64 år med minst ett eget/partners barn som är 14 år eller yngre och som bor i hushållet

 

Barnomsorgstjänster används i … per vecka

1

upp till 10 timmar

2

mer än 10 timmar men högst 20 timmar

3

mer än 20 timmar men högst 30 timmar

4

mer än 30 timmar men högst 40 timmar

5

mer än 40 timmar

6

Inga barnomsorgstjänster används

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

ej ifyllt

Uppgift saknas

IMPFACIL

199

 

Inverkan av omsorgstjänsternas tillgång och pris på beslutet att inte arbeta eller att arbeta deltid

Alla i åldrarna 15–64 år och (FTPTREAS≠3 och SEEKREAS≠3 och (REGCARE=1-3 eller som har minst ett eget/partners barn upp till 14 år boende i hushållet)) och FTPT≠1

1

Lämpliga omsorgstjänster för barn finns inte eller är för dyra

2

Lämpliga omsorgstjänster för sjuka, funktionshindrade och äldre finns inte eller är för dyra

3

Lämpliga omsorgstjänster för både barn och sjuka, funktionshindrade och äldre finns inte eller är för dyra

4

Omsorgstjänster påverkar inte beslutet om att förvärvsarbeta

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

ej ifyllt

Uppgift saknas

NOWRECHI

200

 

Viktigaste skäl (med anknytning till barnomsorg) för att inte arbeta eller arbeta deltid

Alla i åldrarna 15–64 år och (NEEDCARE=1,3 eller IMPFACIL=1,3)

1

Inga omsorgstjänster för barn finns

2

Tillgängliga omsorgstjänster för barn är för dyra

3

Tillgängliga omsorgstjänster för barn har för låg kvalitet

4

Andra skäl med anknytning till brist på lämpliga omsorgstjänster för barn

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

ej ifyllt

Uppgift saknas

NOWRECAR

201

 

Viktigaste skäl (med anknytning till anhörigomsorg) för att inte arbeta eller arbeta deltid

Alla i åldrarna 15–64 år och (NEEDCARE=2,3 eller IMPFACIL =2,3)

1

Inga omsorgstjänster finns

2

Tillgängliga omsorgstjänster är för dyra

3

Tillgängliga omsorgstjänster har för låg kvalitet

4

Andra skäl med anknytning till brist på lämpliga omsorgstjänster

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

ej ifyllt

Uppgift saknas

VARHOURS

202

 

Variabel arbetstid

Alla i åldrarna 15–64 år och STAPRO = 3

1

Fast början och slut på arbetsdagen eller varierande arbetstid som arbetsgivaren bestämmer

 

Arbetstiden bestäms av arbetstagaren enligt något av följande

2

Flextid/arbetstidskonto

3

Dagligt antal arbetstimmar ligger fast, men det finns viss flexibilitet inom dagen

4

Bestämmer sin egen arbetstid (inga formella gränser alls)

5

Övriga

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

ej ifyllt

Uppgift saknas

POSSTEND

203

 

Möjlighet att variera arbetsdagens början eller slut av familjeskäl (minst en timme)

VARHOURS=1,3,5,ej ifyllt

1

Möjligt i allmänhet

2

Sällan möjligt

3

Inte möjligt

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

ej ifyllt

Uppgift saknas

POSORGWT

204

 

Möjlighet att förlägga arbetstiden så att en hel dag blir ledig av familjeskäl (utan att använda semester)

Alla i åldrarna 15–64 år och STAPRO = 3

1

Möjligt i allmänhet

2

Sällan möjligt

3

Inte möjligt

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

ej ifyllt

Uppgift saknas

REDWORK

205

 

Nedsatt arbetstid för att ta hand om det yngsta barnet i hushållet i minst en månad (exklusive moderskapsledighet)

Alla i åldrarna 15–64 år med minst ett eget/partners barn upp till den åttonde födelsedagen boende i hushållet och (WSTATOR = 1,2 eller (EXISTPR = 1 och REFYEAR-YEARPR <= yngsta barnets ålder + 1))

1

Ja

2

Nej

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

ej ifyllt

Uppgift saknas

STOPWORK

206

 

Har slutat arbeta för att ta hand om det yngsta barnet i hushållet i minst en månad (exklusive moderskapsledighet)

Alla i åldrarna 15–64 år med minst ett eget/partners barn upp till den åttonde födelsedagen boende i hushållet och (WSTATOR = 1,2 eller (EXISTPR = 1 och REFYEAR-YEARPR <= yngsta barnets ålder + 1))

1

Nej

 

Ja, arbetade inte under en avslutad period på

2

upp till 3 månader

3

mer än 3 månader men högst 6 månader

4

mer än 6 månader men högst 1 år

5

mer än 1 år

6

Har ännu inte återgått till arbetet

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

ej ifyllt

Uppgift saknas

PARLEAVE

207

 

Föräldraledighet på heltid på minst en månad som tagits ut för det yngsta barnet i hushållet (exklusive moderskapsledighet)

Alla i åldrarna 15–64 år med minst ett eget/partners barn upp till den åttonde födelsedagen boende i hushållet

1

Nej, har inte tagit föräldraledigt på heltid i minst en månad

 

Ja, har tagit föräldraledigt på heltid under en avslutad period på

2

upp till 3 månader

3

mer än 3 månader men högst 6 månader

4

mer än 6 månader men högst 1 år

5

mer än 1 år

6

Ledigheten pågår fortfarande

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

ej ifyllt

Uppgift saknas

 

210/215

 

Viktningsfaktor för ad hoc-modulen 2010 (valfritt)

Alla i åldrarna 15–64 år

0000-9999

Kolumnerna 210-213 innehåller heltal

00-99

Kolumnerna 214-215 innehåller decimaltal


(1)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 57.


DIREKTIV

14.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/12


RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG

av den 16 december 2008

om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (3) har ändrats flera gånger på väsentliga punkter. Eftersom ytterligare ändringar är nödvändiga bör direktivet för tydlighetens skull ersättas.

(2)

Villkoren för uttag av punktskatt på de varor som omfattas av direktiv 92/12/EEG, nedan kallade punktskattepliktiga varor, bör, för att säkerställa att den inre marknaden fungerar korrekt, även i fortsättningen vara harmoniserade.

(3)

De punktskattepliktiga varor som detta direktiv gäller bör definieras med hänvisning till rådets direktiv 92/79/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av skatt på cigaretter (4), rådets direktiv 92/80/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av skatter på andra tobaksvaror än cigaretter (5), rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (6), rådets direktiv 92/84/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker (7), rådets direktiv 95/59/EG av den 27 november 1995 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (8), och rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (9).

(4)

Punktskattepliktiga varor får vara föremål för andra indirekta skatter för särskilda ändamål. I sådana fall bör dock medlemsstaterna, för att inte undergräva effekten av gemenskapsbestämmelser om indirekta skatter, följa vissa väsentliga delar av de bestämmelserna.

(5)

För att säkra fri rörlighet bör beskattning av andra varor än punktskattepliktiga varor inte leda till gränsformaliteter.

(6)

Formaliteternas tillämpning bör säkras när punktskattepliktiga varor flyttas från de territorier som definieras som en del av gemenskapens tullområde, men är undantagna från detta direktivs tillämpningsområde, till territorier som definieras på samma sätt men där detta direktiv är tillämpligt.

(7)

Eftersom suspensiva förfaranden enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (10) ger tillräcklig övervakning när punktskattepliktiga varor omfattas av bestämmelserna i den förordningen är det inte nödvändigt att tillämpa ett särskilt system för punktskatteövervakning under den tid som de punktskattepliktiga varorna omfattas av ett suspensivt tullförfarande i gemenskapen.

(8)

För att den inre marknaden ska fungera korrekt krävs fortfarande att begreppet punktskatt, och villkoren för uttag av punktskatt, är desamma i alla medlemsstater, och därför måste det på gemenskapsnivå klargöras när punktskattepliktiga varor släpps för konsumtion och vem som är skyldig att betala punktskatten.

(9)

Eftersom punktskatt är en skatt på konsumtion av vissa varor bör skatten inte tas ut för punktskattepliktiga varor som under vissa omständigheter förstörts eller gått oåterkallerligen förlorade.

(10)

Bestämmelser om uppbörd och återbetalning av skatt påverkar hur den inre marknaden fungerar och bör därför följa icke-diskriminerande kriterier.

(11)

Vid fall av oegentligheter bör punktskatten betalas i den medlemsstat på vars territorium den oegentlighet som lett till frisläppande för konsumtion begåtts, eller om det inte går att fastställa var oegentligheten begåtts, i den medlemsstat där den upptäcktes. Om de punktskattepliktiga varorna inte når sin destination och ingen oegentlighet har upptäckts, ska det antas att oegentligheten begåtts i avsändarmedlemsstaten.

(12)

Utöver de fall av återbetalning som anges i detta direktiv bör medlemsstaterna, när detta är förenligt med direktivets syfte, kunna återbetala punktskatt som betalats för punktskattepliktiga varor som släppts för konsumtion.

(13)

Bestämmelserna och villkoren för leveranser som är undantagna från betalning av punktskatt bör även fortsättningsvis vara harmoniserade. Vid undantagna leveranser till organisationer i andra medlemsstater bör ett intyg om undantag användas.

(14)

De fall där skattefri försäljning till resande som lämnar gemenskapens territorium är tillåten bör fastställas tydligt för att undvika skatteundandraganden och missbruk. Eftersom personer som färdas landvägen kan förflytta sig oftare och friare än personer som färdas med båt eller med flyg är risken för att reglerna om skatte- och avgiftsfri import inte respekteras av de resande, och därmed också kontrollbördan för tullmyndigheterna, väsentligt högre för resor landvägen. Det är därför lämpligt att föreskriva att försäljning av punktskattefria varor vid landgränserna inte bör vara tillåten, vilket redan är fallet i de flesta medlemsstater. En övergångsperiod bör emellertid fastställas under vilken medlemsstaterna tillåts fortsätta att undanta varor som tillhandahålls i befintliga skattefria butiker vid deras landgränser mot ett tredjeland från punktskatt.

(15)

Eftersom kontroller måste genomföras i produktions- och lagringsanläggningar för att se till att förfallna skattebelopp betalas är det nödvändigt att behålla ett system med upplag som godkänts av de behöriga myndigheterna, för att underlätta sådana kontroller.

(16)

Det är också nödvändigt att fastställa krav som godkända upplagshavare och näringsidkare utan ställning som godkända lagerhavare ska uppfylla.

(17)

Punktskattepliktiga varor bör, innan de släpps för konsumtion, kunna flyttas inom gemenskapen under punktskatteuppskov. Sådan flyttning bör medges från ett skatteupplag till olika bestämmelseorter, särskilt ett annat skatteupplag men även till platser som vid tillämpningen av detta direktiv fyller samma funktion.

(18)

Flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov bör också tillåtas från platsen för importen till dessa bestämmelseorter, och bestämmelser bör därför införas rörande statusen för den person som tillåts avsända, men inte inneha, varorna från platsen för importen.

(19)

För att säkra betalning av punktskatten om varuflyttningen inte avslutas bör medlemsstaterna kräva en garantiförbindelse, som bör lämnas av den avsändande godkände upplagshavaren eller av den registrerade avsändaren eller, om avsändarmedlemsstaten tillåter detta, någon annan person som är involverad i flyttningen, på villkor som medlemsstaterna fastställer.

(20)

För att säkra skatteuppbörd enligt de skattesatser som fastställts av medlemsstaterna måste de behöriga myndigheterna ha möjlighet att bevaka flyttningarna av punktskattepliktiga varor, och det bör därför införas bestämmelser om ett övervakningssystem för sådana varor.

(21)

För detta ändamål är det lämpligt att utnyttja det datoriserade system som införts genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (11). Genom att använda det systemet, i stället för ett pappersbaserat system, påskyndas de nödvändiga formaliteterna och övervakningen av flyttning av punktskattepliktiga varor med punktskatteuppskov underlättas.

(22)

Det är lämpligt att fastställa det förfarande enligt vilket näringsidkare underrättar medlemsstaternas skattemyndigheter om avsända eller mottagna sändningar av punktskattepliktiga varor. Hänsyn bör tas till situationen för vissa mottagare som inte är anslutna till det datoriserade systemet, men som får ta emot punktskattepliktiga varor som flyttas under skatteuppskov.

(23)

För att säkerställa att bestämmelserna om flyttning under punktskatteuppskov fungerar på avsett sätt bör villkoren för flyttningens påbörjande och avslutande samt för fullgörande av skyldigheterna klargöras.

(24)

Det är nödvändigt att fastställa vilka förfaranden som ska tillämpas när det datoriserade systemet inte är tillgängligt.

(25)

Medlemsstaterna bör tillåtas införa särskilda bestämmelser för flyttning av punktskattepliktiga varor med punktskatteuppskov som sker helt och hållet på deras eget territorium, eller ingå bilaterala avtal med andra medlemsstater för att möjliggöra förenkling.

(26)

Det är lämpligt att, utan att ändra deras allmänna inriktning, klargöra vilka skattebestämmelser och förfaranderegler som gäller vid flyttning av varor för vilka punktskatt redan betalats i en medlemsstat.

(27)

När punktskattepliktiga varor förvärvas av enskilda personer för eget bruk och transporteras av dem själva till en annan medlemsstat bör punktskatten tas ut i den medlemsstat där de punktskattepliktiga varorna förvärvats i enlighet med den princip som styr den inre marknaden.

(28)

I de fall då punktskattepliktiga varor efter frisläppandet för konsumtion i en medlemsstat innehas i kommersiellt syfte i en annan medlemsstat, är det nödvändigt att fastställa att punktskatt ska betalas i den andra medlemsstaten. För detta ändamål är det framför allt nödvändigt att definiera begreppet kommersiellt syfte.

(29)

När punktskattepliktiga varor förvärvas av personer som inte är godkända upplagshavare eller registrerade mottagare och som inte bedriver en självständig ekonomisk verksamhet, och när dessa varor avsänds eller transporteras direkt eller indirekt av säljaren eller för dennes räkning, bör punktskatt betalas i destinationsmedlemsstaten, och bestämmelser om ett förfarande som ska följas av säljaren bör fastställas.

(30)

För att undvika intressekonflikter mellan medlemsstater och dubbelbeskattning i fall där punktskattepliktiga varor som redan släppts för konsumtion i en medlemsstat flyttas inom gemenskapen, bör bestämmelser införas för situationer där punktskattepliktiga varor är föremål för oegentligheter efter frisläppandet för konsumtion.

(31)

Medlemsstaterna bör kunna föreskriva att varor som släpps för konsumtion ska vara försedda med skattemärken eller nationella identifieringsmärken. Användning av sådana märken bör inte ställa några hinder i vägen för handeln mellan medlemsstaterna.

Eftersom användning av dessa märken inte bör leda till dubbelbeskattning, bör det klargöras att alla belopp som betalats eller garanterats för att erhålla sådana märken ska återbetalas, efterges eller utges av den medlemsstat som utfärdat märkena, om skattskyldighet har inträtt och punktskatt uppburits i en annan medlemsstat.

För att undvika eventuellt missbruk bör de medlemsstater som utfärdade skattemärkena eller identifieringsmärkena dock kunna ställa som villkor för återbetalningen, eftergivandet eller utgivandet att märkena bevisligen har avlägsnats eller förstörts.

(32)

Tillämpning av de sedvanliga kraven i fråga om flyttning och övervakning av punktskattepliktiga varor skulle kunna innebära en oproportionerlig administrativ börda för små vinproducenter. Medlemsstaterna bör därför kunna undanta dessa producenter från vissa krav.

(33)

Hänsyn bör tas till att man ännu inte kommit fram till någon lämplig gemensam ståndpunkt i fråga om punktskattepliktiga varor för furnering för fartyg och luftfartyg.

(34)

När det gäller punktskattepliktiga varor som används för byggande och underhåll av gränsöverskridande broar mellan medlemsstaterna, bör dessa medlemsstater tillåtas att vidta åtgärder som avviker från de normala regler och förfaranden som tillämpas på punktskattepliktiga varor som flyttas från en medlemsstat till en annan, för att minska den administrativa bördan.

(35)

Åtgärder för genomförande av detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (12).

(36)

För att kunna medge en period för anpassning till det elektroniska kontrollsystemet för flyttning av varor under punktskatteuppskov bör medlemsstaterna beviljas en övergångsperiod under vilken sådan flyttning fortfarande får genomföras enligt de formaliteter som anges i direktiv 92/12/EEG.

(37)

Eftersom målet med detta direktiv, nämligen att fastställa gemensamma regler om vissa aspekter med anknytning till punktskatt, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av direktivets omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

1.   I detta direktiv fastställs allmänna regler för punktskatt som direkt eller indirekt drabbar konsumtion av följande varor, nedan kallade punktskattepliktiga varor.

a)

Energiprodukter och elektricitet som omfattas av direktiv 2003/96/EG.

b)

Alkohol och alkoholdrycker som omfattas av direktiven 92/83/EEG och 92/84/EEG.

c)

Tobaksvaror som omfattas av direktiven 95/59/EG, 92/79/EEG och 92/80/EEG.

2.   Medlemsstaterna får påföra andra indirekta skatter på punktskattepliktiga varor för särskilda ändamål, förutsatt att dessa skatter är förenliga med gemenskapens regler om punktskatt eller mervärdesskatt i fråga om bestämning av skattebas, skatteberäkning, skattskyldighet och övervakning, men inte innefattar bestämmelser om undantag från skatteplikt.

3.   Medlemsstaterna får påföra skatter på

a)

andra produkter än punktskattepliktiga varor,

b)

tillhandahållande av tjänster, även sådana som har anknytning till punktskattepliktiga varor, vilka inte kan betecknas som omsättningsskatter.

Påförande av sådana skatter får emellertid inte leda till gränsformaliteter i handeln mellan medlemsstater.

Artikel 2

Punktskattepliktiga varor ska beläggas med punktskatt vid tidpunkten för

a)

tillverkningen, inklusive, i förekommande fall, utvinningen, inom gemenskapens territorium,

b)

införseln till gemenskapens territorium.

Artikel 3

1.   De formaliteter som anges i gemenskapens tullbestämmelser för införsel av varor till gemenskapens tullområde ska i tillämpliga delar gälla vid införsel av punktskattepliktiga varor till gemenskapen från något av de territorier som avses i artikel 5.2.

2.   De formaliteter som anges i gemenskapens tullbestämmelser för utförsel av varor från gemenskapens tullområde ska i tillämpliga delar gälla vid utförsel av punktskattepliktiga varor från gemenskapen till något av de territorier som avses i artikel 5.2.

3.   Finland får genom undantag från punkterna 1 och 2 vid flyttningar av punktskattepliktiga varor mellan sitt territorium i enlighet med artikel 4.2 och de territorier som avses i artikel 5.2 c tillämpa samma förfaranden som för flyttningar inom sitt territorium enligt definitionen i artikel 4.2.

4.   Kapitlen III och IV ska inte tillämpas på punktskattepliktiga varor som omfattas av ett suspensivt tullförfarande eller ett suspensivt tullarrangemang.

Artikel 4

I detta direktiv och dess genomförandebestämmelser avses med

1.   godkänd upplagshavare: en fysisk eller juridisk person som av en medlemsstats behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet tillverka, bearbeta, förvara, ta emot eller avsända punktskattepliktiga varor, enligt ett uppskovsförfarande i ett skatteupplag,

2.   medlemsstat och en medlemsstats territorium: territoriet i varje medlemsstat i gemenskapen där fördraget är tillämpligt i enlighet med artikel 299 i fördraget, med undantag av tredjeterritorier,

3.   gemenskapen och gemenskapens territorium: medlemsstaternas territorium enligt definitionen i punkt 2,

4.   tredjeterritorium: de territorier som anges i artikel 5.2 och 5.3,

5.   tredjeland: varje stat eller territorium där fördraget inte gäller,

6.   suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang: något av de särskilda förfarandena enligt förordning (EEG) nr 2913/92 med anknytning till den tullövervakning som icke-gemenskapsvaror är föremål för vid införsel till gemenskapens tullområde, tillfällig förvaring, frizoner eller frilager samt något av arrangemangen enligt artikel 84.1 a i förordningen,

7.   uppskovsförfarande: en skatteordning som tillämpas på tillverkning, bearbetning, förvaring eller flyttning av punktskattepliktiga varor som inte omfattas av ett suspensivt tullförfarande eller ett suspensivt tullarrangemang, varvid punktskatten är vilande,

8.   import av punktskattepliktiga varor: införsel till gemenskapens territorium av punktskattepliktiga varor, såvida inte varorna vid införseln till gemenskapen omfattas av ett suspensivt tullförfarande eller ett suspensivt tullarrangemang eller frisläpps från ett suspensivt tullförfarande eller ett suspensivt arrangemang,

9.   registrerad mottagare: en fysisk eller juridisk person som av destinationsmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter angett, ta emot punktskattepliktiga varor som förflyttas under ett uppskovsförfarande från en annan medlemsstat,

10.   registrerad avsändare: en fysisk eller juridisk person som av importmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter angett under ett uppskovsförfarande enbart avsända punktskattepliktiga varor vid deras övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 79 i förordning (EEG) nr 2913/92,

11.   skatteupplag: en plats där varor som är belagda med punktskatt tillverkas, bearbetas, förvaras, mottas eller avsänds enligt ett uppskovsförfarande av en godkänd upplagshavare i dennes affärsverksamhet under de särskilda villkor som fastställts av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där skatteupplaget är beläget.

Artikel 5

1.   Detta direktiv och de direktiv som avses i artikel 1 ska tillämpas på gemenskapens territorium.

2.   Detta direktiv och de direktiv som avses i artikel 1 ska inte tillämpas på följande territorier, vilka ingår i gemenskapens tullområde:

a)

Kanarieöarna.

b)

De franska utomeuropeiska departementen.

c)

Åland.

d)

Kanalöarna.

3.   Detta direktiv och de direktiv som avses i artikel 1 ska inte tillämpas på de territorier som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 299.4 i fördraget och inte heller på följande andra territorier, som inte ingår i gemenskapens tullområde:

a)

Ön Helgoland.

b)

Territoriet Büsingen.

c)

Ceuta.

d)

Melilla.

e)

Livigno.

f)

Campione d'Italia.

g)

De italienska delarna av Luganosjön.

4.   Spanien får tillkännage att detta direktiv och de direktiv som avses i artikel 1 ska tillämpas på Kanarieöarna – med förbehåll för åtgärder för att kompensera för dessas extremt avlägsna läge – med avseende på alla eller vissa av de punktskattepliktiga varor som avses i artikel 1, från och med första dagen i andra månaden efter tillkännagivandet.

5.   Frankrike får tillkännage att detta direktiv och de direktiv som avses i artikel 1 ska tillämpas på de franska utomeuropeiska departementen – med förbehåll för åtgärder för att kompensera för dessas extremt avlägsna läge – med avseende på alla eller vissa av de punktskattepliktiga varor som avses i artikel 1, från och med första dagen i andra månaden efter tillkännagivandet.

6.   Bestämmelserna i denna artikel ska inte hindra Grekland från att vidmakthålla den särskilda status som garanteras berget Athos genom artikel 105 i den grekiska författningen.

Artikel 6

1.   Mot bakgrund av de konventioner och fördrag som ingåtts med Frankrike, Italien, Cypern respektive Förenade kungariket, ska Monaco, San Marino, Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia och Isle of Man inte betraktas som tredjeländer vid tillämpningen av detta direktiv.

2.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att flyttningar av punktskattepliktiga varor som utgår från eller är avsedda för

a)

Monaco behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Frankrike,

b)

San Marino behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Italien,

c)

Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Cypern,

d)

Isle of Man behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Förenade kungariket.

3.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att flyttningar av punktskattepliktiga varor som utgår från eller är avsedda för Jungholz och Mittelberg (Kleines Walsertal) behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Tyskland.

KAPITEL II

SKYLDIGHET ATT BETALA PUNKTSKATT, ÅTERBETALNING AV OCH UNDANTAG FRÅN PUNKTSKATT

AVSNITT 1

Tid och plats för skattskyldighets inträde

Artikel 7

1.   Skattskyldighet för punktskatt inträder när varan släpps för konsumtion och i den medlemsstat där detta sker.

2.   Frisläppande för konsumtion ska vid tillämpningen av detta direktiv anses föreligga vid

a)

punktskattepliktiga varors avvikelse, även otillåten, från ett uppskovsförfarande,

b)

innehav av punktskattepliktiga varor utanför ramen för ett uppskovsförfarande för vilka punktskatt ännu inte har uppburits enligt gällande gemenskapsbestämmelser eller nationell lagstiftning,

c)

tillverkning av punktskattepliktiga varor, även otillåten, utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

d)

import av punktskattepliktiga varor, även otillåten, såvida inte de punktskattepliktiga varorna omedelbart efter importen hänförs till ett uppskovsförfarande.

3.   Tiden för frisläppande för konsumtion ska vara

a)

i de situationer som avses i artikel 17.1 a ii, när den registrerade mottagaren tar emot de punktskattepliktiga varorna,

b)

i de situationer som avses i artikel 17.1 a iv, när mottagaren tar emot de punktskattepliktiga varorna,

c)

i de situationer som avses i artikel 17.2, när de punktskattepliktiga varorna tas emot på platsen för den direkta leveransen.

4.   Att de punktskattepliktiga varorna blivit fullständigt förstörda eller oåterkallerligen gått förlorade inom ramen för ett uppskovsförfarande på grund av varans egen beskaffenhet, oförutsebara omständigheter eller force majeure eller ska, som en följd av de behöriga myndigheternas medgivande, inte betraktas som ett frisläppande för konsumtion.

Vid tillämpningen av detta direktiv ska varor anses vara fullständigt förstörda eller oåterkallerligen ha gått förlorade, om de har gjorts oanvändbara som punktskattepliktiga varor.

Att de punktskattepliktiga varorna i fråga har förstörts fullständigt eller oåterkallerligen gått förlorade ska på ett tillfredsställande sätt kunna påvisas för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där varorna har förstörts fullständigt eller oåterkallerligen gått förlorade eller, om det inte är möjligt att fastställa var förlusten skett, där den upptäcktes.

5.   Varje medlemsstat ska upprätta sina egna bestämmelser och villkor för att fastställa de förluster som det hänvisas till i punkt 4.

Artikel 8

1.   Skyldig att betala punktskatt som förfallit till betalning är

a)

när det gäller punktskattepliktiga varor som avviker från ett uppskovsförfarande enligt artikel 7.2 a

i)

den godkände upplagshavaren, den registrerade mottagaren eller någon annan person som frisläpper eller på vars vägnar de punktskattepliktiga varorna frisläpps från uppskovsförfarandet eller, vid en otillåtet frisläppande från skatteupplaget, varje annan person som deltagit i detta frisläppande,

ii)

i händelse av en oegentlighet under flyttning av punktskattepliktiga varor enligt ett uppskovsförfarande i enlighet med vad som fastställs i artikel 10.1, 10.2 och 10.4: den godkända upplagshavaren, den registrerade avsändaren eller varje annan person som ställt garanti för betalningen enligt artikel 18.1 och 18.2 eller varje annan person som medverkat i den otillåtna avvikelsen och som var medveten om eller rimligen borde ha varit medveten om att denna avvikelse var otillåten,

b)

när det gäller innehav av punktskattepliktiga varor som avses i artikel 7.2 b: den person som innehar de punktskattepliktiga varorna eller varje annan person som varit del i innehavet dem,

c)

när det gäller den tillverkning av punktskattepliktiga varor som avses i artikel 7.2 c: den person som tillverkar de punktskattepliktiga varorna eller vid otillåten tillverkning varje annan person som har deltagit i tillverkningen av dem,

d)

när det gäller den import av punktskattepliktiga varor som avses i artikel 7.2 d: den person som deklarerar de punktskattepliktiga varorna eller den person på vars vägnar de deklareras vid import eller vid otillåten import varje annan person som medverkar i importen.

2.   Om flera personer är skyldiga att betala en punktskatteskuld, ska de solidariskt ansvara för denna skuld.

Artikel 9

Villkoren för skattskyldighet och den punktskattesats som ska tillämpas ska vara de som är i kraft den dag då skattskyldighet inträder i den medlemsstat där varan frisläpps för konsumtion.

Punktskatt ska påföras och uppbäras och i tillämpliga fall återbetalas eller efterges i enlighet med det förfarande som fastställs av varje medlemsstat. Medlemsstaterna ska tillämpa samma förfaranden för inhemska varor som för varor från andra medlemsstater.

Artikel 10

1.   Om en oegentlighet som ger upphov till frisläppande för konsumtion enligt artikel 7.2 a har begåtts vid flyttning av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande, ska frisläppandet för konsumtion ske i den medlemsstat där oegentligheten begicks.

2.   Om en oegentlighet som ger upphov till frisläppande för konsumtion enligt artikel 7.2 a har konstaterats vid flyttning av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande, och det inte kan fastställas var oegentligheten har begåtts, ska denna anses ha begåtts i den medlemsstat och vid den tidpunkt då den upptäcktes.

3.   I de fall som avses i punkterna 1 och 2 ska de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där varorna har eller anses ha frisläppts för konsumtion underrätta de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten.

4.   Om punktskattepliktiga varor som flyttas under ett uppskovsförfarande inte har anlänt till destinationsorten och ingen oegentlighet som ger upphov till deras frisläppande för konsumtion enligt artikel 7.2 a har konstaterats under flyttningen, ska oegentligheten anses ha begåtts i avsändarmedlemsstaten och vid den tidpunkt då flyttningen inleddes, utom i de fall då det, inom fyra månader efter den tidpunkt då flyttningen inleddes enligt artikel 20.1, på ett tillfredsställande sätt kan visas för de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten att flyttningen har avslutats i enlighet med artikel 20.2, eller på vilken plats oegentligheten har begåtts.

Om den person som har tillhandahållit garantin enligt artikel 18 inte har, eller har kunnat bli, informerad om att varorna inte anlänt till destinationsorten, ska denne beviljas en tidsfrist på en månad från den tidpunkt då denna information lämnas av de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten, för att få möjlighet att bevisa att flyttningen har avslutats i enlighet med artikel 20.2, eller på vilken plats oegentligheten har begåtts.

5.   Om det i de fall som avses i punkterna 2 och 4, före utgången av en period på tre år från den dag då flyttningen inleddes enligt artikel 20.1, fastställs i vilken medlemsstat oegentligheten faktiskt begicks, ska dock bestämmelserna i punkt 1 tillämpas.

I dessa situationer ska de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där oegentligheten begicks informera de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där punktskatten har uppburits, varvid dessa ska återbetala eller efterge den så snart som bevis lagts fram på uppbörd av punktskatt i den andra medlemsstaten.

6.   I denna artikel avses med oegentlighet: en händelse, annan än sådan som avses i artikel 7.4, som inträffar under en flyttning av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande, genom vilken en flyttning eller en del av en flyttning av punktskattepliktiga varor inte avslutats i enlighet med artikel 20.2.

AVSNITT 2

Återbetalning och eftergift

Artikel 11

Utöver i de fall som avses i artiklarna 33.6, 36.5 och 38.3 samt i de fall som anges i de direktiv som avses i artikel 1, kan punktskatt på punktskattepliktiga varor som frisläpps för konsumtion, på begäran av en berörd person, återbetalas eller efterges av de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten där dessa varor frisläpptes för konsumtion i de situationer som fastställs av medlemsstaterna och enligt de villkor som medlemsstaterna fastställer för att förhindra eventuellt skatteundandragande eller missbruk.

Denna återbetalning eller eftergift får inte leda till undantag av annat slag än de som avses i artikel 12 eller i ett av de direktiv som anges i artikel 1.

AVSNITT 3

Undantag från skatteplikt

Artikel 12

1.   Punktskattepliktiga varor ska undantas från betalning av punktskatt, om de är avsedda att användas

a)

i samband med diplomatiska eller konsulära förbindelser,

b)

av internationella organisationer som är erkända som sådana av de offentliga myndigheterna i värdmedlemsstaten samt av medlemmar i sådana organisationer, inom de gränser och på de villkor som fastställts genom de internationella konventionerna om upprättandet av dessa organisationer eller genom avtal med organisationernas ledning,

c)

av de väpnade styrkorna i varje stat som är part i Nordatlantiska fördraget, utom den medlemsstat där punktskatten kan tas ut, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som medföljer dem eller för mässar och marketenterier,

d)

Förenade kungarikets väpnade styrkor stationerade i Cypern i enlighet med fördraget om upprättandet av Republiken Cypern av den 16 augusti 1960, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som medföljer dem eller för mässar och marketenterier,

e)

för konsumtion enligt ett avtal som ingåtts med tredjeländer eller internationella organisationer, förutsatt att avtalet är tillåtet eller godkänt med hänsyn till undantag från mervärdesskatt.

2.   Undantag från skatteplikt ska gälla med förbehåll för de villkor och begränsningar som fastställts av värdmedlemsstaten. Medlemsstaterna får bevilja undantag genom återbetalning av punktskatten.

Artikel 13

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 21.1 ska punktskattepliktiga varor som flyttas under ett uppskovsförfarande till en mottagare enligt artikel 12.1 åtföljas av ett intyg om undantag.

2.   Kommissionen ska, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 43.2, fastställa form och innehåll för intyget om undantag.

3.   Förfarandet i artiklarna 21–27 ska inte tillämpas på flyttningar av punktskattepliktiga varor som görs under ett uppskovsförfarande till de väpnade styrkor som avses i artikel 12.1 c, om de omfattas av ett förfarande som direkt grundar sig på Nordatlantiska fördraget.

Medlemsstaterna får emellertid föreskriva att det förfarande som anges i artiklarna 21–27 ska användas för sådana flyttningar som helt äger rum på deras territorium eller, genom ett avtal mellan de berörda medlemsstaterna, mellan deras territorier.

Artikel 14

1.   Medlemsstaterna får undanta punktskattepliktiga varor som tillhandahålls av skattefria butiker och medtas i det personliga bagaget av resande vid flyg- eller sjöresa till ett tredjeterritorium eller tredjeland från betalning av punktskatt.

2.   Varor som tillhandahålls ombord på ett luftfartyg eller fartyg under flyg- eller sjöresa till ett tredjeterritorium eller tredjeland ska behandlas på samma sätt som varor som tillhandahålls av skattefria butiker.

3.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att de undantag som föreskrivs i punkterna 1 och 2 tillämpas på så sätt att skatteundandragande, skatteflykt eller missbruk förebyggs.

4.   De medlemsstater som den 1 juli 2008 har skattefria butiker belägna någon annanstans än inom en flygplats eller hamn får fram till den 1 januari 2017 fortsätta att undanta punktskattepliktiga varor som tillhandahålls av dessa skattefria butiker och medtas i det personliga bagaget av resande till ett tredjeterritorium eller tredjeland.

5.   I denna artikel avses med

a)   skattefri butik: inrättning belägen inom en flygplats eller hamn vilken uppfyller de villkor som har fastställts av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, särskilt enligt punkt 3,

b)   resande till ett tredjeterritorium eller tredjeland: passagerare som innehar en färdhandling för flyg- eller sjöresa vilken anger att den slutliga destinationen är en flygplats eller hamn i ett tredjeterritorium eller tredjeland.

KAPITEL III

TILLVERKNING, BEARBETNING OCH FÖRVARING

Artikel 15

1.   Varje medlemsstat ska fastställa sina egna regler i fråga om tillverkning, bearbetning och förvaring av punktskattepliktiga varor, om inte annat följer av detta direktiv.

2.   Tillverkningen, bearbetningen och förvaringen av punktskattepliktiga varor för vilka punktskatt inte har betalats ska äga rum i ett skatteupplag.

Artikel 16

1.   En godkänd upplagshavares öppnande och drift av ett skatteupplag ska godkännas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där skatteupplaget är beläget.

Godkännandet ska ske på de villkor som myndigheterna har rätt att fastställa för att förhindra eventuellt skatteundandragande eller missbruk.

2.   En godkänd upplagshavare ska

a)

vid behov lämna en garantiförbindelse som täcker risken i samband med tillverkningen, bearbetningen och förvaringen av punktskattepliktiga varor,

b)

rätta sig efter de krav som fastställts av den medlemsstat inom vars territorium skatteupplaget är beläget,

c)

för varje skatteupplag föra räkenskaper över varulager och flyttningar av punktskattepliktiga varor,

d)

när flyttningen avslutas föra in alla punktskattepliktiga varor som flyttas under ett uppskovsförfarande i sitt skatteupplag samt föra in dem i sina räkenskaper, utom i de fall där artikel 17.2 tillämpas,

e)

samtycka till all övervakning och alla varulagerinventeringar.

Villkoren för den garantiförbindelse som avses i led a ska bestämmas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där skatteupplaget är godkänt.

KAPITEL IV

FLYTTNING AV PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR MED UPPSKOV

AVSNITT 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 17

1.   Punktskattepliktiga varor får flyttas under ett uppskovsförfarande inom gemenskapens territorium, även om varorna flyttas via ett tredjeland eller ett tredjeterritorium

a)

från ett skatteupplag till

i)

ett annat skatteupplag,

ii)

en registrerad mottagare,

iii)

en plats där de punktskattepliktiga varorna lämnar gemenskapens territorium enligt artikel 25.1, eller

iv)

en mottagare enligt artikel 12.1, om varorna avsänds från en annan medlemsstat,

b)

från platsen för importen till någon av de destinationer som avses i led a, om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

I denna artikel avses med platsen för import den plats där varorna befinner sig när de övergår till fri omsättning enligt artikel 79 i förordning (EEG) nr 2913/92.

2.   Genom undantag från punkt 1 a i och ii och punkt 1 b i denna artikel, och utom i de situationer som anges i artikel 19.3, får destinationsmedlemsstaten på av den angivna villkor tillåta att punktskattepliktiga varor flyttas under ett uppskovsförfarande till en direkt leveransplats på dess territorium, om denna plats har angetts av den godkände upplagshavaren i destinationsmedlemsstaten eller av den registrerade mottagaren.

Denne godkände upplagshavare eller denne registrerade mottagare ska ansvara för inlämnandet av den mottagningsrapport som avses i artikel 24.1.

3.   Punkterna 1 och 2 ska även tillämpas på flyttningar av punktskattepliktiga varor med nollskattesats som inte har frisläppts för konsumtion.

Artikel 18

1.   De behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten ska på av dem angivna villkor kräva att riskerna i samband med flyttning under punktskatteuppskov täcks av en garantiförbindelse som lämnas av den avsändande godkände upplagshavaren eller den godkända avsändaren.

2.   Med avvikelse från punkt 1 får avsändarmedlemsstatens behöriga myndigheter på av dem angivna villkor medge att den garantiförbindelse som anges i punkt 1 tillhandahålls av transportören eller fraktföraren, de punktskattepliktiga varornas ägare, mottagaren eller gemensamt av två eller flera av dessa personer och de personer som anges i punkt 1.

3.   Garantin ska vara giltig i hela gemenskapen. Närmare bestämmelser om denna garanti ska fastställas av medlemsstaterna.

4.   Avsändarmedlemsstaten får göra undantag från kravet på garantiförbindelse för följande flyttningar av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande

a)

flyttningar som sker helt och hållet på dess eget territorium,

b)

flyttningar av energiprodukter till sjöss eller via fasta rörledningar inom gemenskapen, om övriga berörda medlemsstater samtycker till detta.

Artikel 19

1.   En registrerad mottagare får varken inneha eller avsända punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande.

2.   En registrerad mottagare ska uppfylla följande krav:

a)

Före avsändandet av de punktskattepliktiga varorna garantera betalning av punktskatt på de villkor som anges av destinationsmedlemsstatens behöriga myndigheter.

b)

När flyttningen avslutats föra in de punktskattepliktiga varor som mottagits enligt ett uppskovsförfarande i sina räkenskaper.

c)

Samtycka till varje kontroll som gör det möjligt för destinationsmedlemsstatens behöriga myndigheter att förvissa sig om att varorna verkligen har tagits emot.

3.   För en registrerad mottagare som endast mottar punktskattepliktiga varor vid enstaka tillfällen ska det tillstånd som avses i artikel 4.9 begränsas till att gälla en viss kvantitet punktskattepliktiga varor, en enda avsändare och en viss tidsperiod. Medlemsstaterna kan begränsa tillståndet till en enda flyttning.

Artikel 20

1.   Flyttning av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande ska i det fall som avses i artikel 17.1 a i detta direktiv påbörjas när de punktskattepliktiga varorna lämnar skatteupplaget och i de fall som avses i dess artikel 17.1 b när varorna övergår till fri omsättning enligt artikel 79 i förordning (EEG) nr 2913/92.

2.   Flyttning av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande ska i de fall som avses i artikel 17.1 a i, ii och iv och 17.1 b avslutas när mottagaren tagit emot leveransen av de punktskattepliktiga varorna och i de fall som avses i artikel 17.1 a iii när varorna har lämnat gemenskapens territorium.

AVSNITT 2

Förfarande som ska följas vid flyttning av punktskattepliktiga varorunder uppskov

Artikel 21

1.   En flyttning av punktskattepliktiga varor ska endast anses äga rum under ett uppskovsförfarande om varorna åtföljs av ett elektroniskt administrativt dokument som behandlas i enlighet med punkterna 2 och 3.

2.   För tillämpningen av punkt 1 i denna artikel ska avsändaren lämna ett preliminärt elektroniskt administrativt dokument till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten, med användning av det datoriserade system som avses i artikel 1 i beslut nr 1152/2003/EG (nedan kallat det datoriserade systemet).

3.   De behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna på det preliminära elektroniska administrativa dokumentet.

Om uppgifterna inte är giltiga, ska avsändaren underrättas om det utan dröjsmål.

Om uppgifterna är giltiga, ska myndigheterna tilldela dokumentet en unik administrativ referenskod och underrätta avsändaren om denna.

4.   I de fall som avses i artikel 17.1 a i, ii och iv och 17.1 b samt 17.2 ska de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten utan dröjsmål vidarebefordra det elektroniska administrativa dokumentet till de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten, vilka ska vidarebefordra det till mottagaren, som är en godkänd upplagshavare eller en registrerad mottagare.

Om de punktskattepliktiga varorna är avsedda för en godkänd upplagshavare i avsändarmedlemsstaten, ska de behöriga myndigheterna i denna medlemsstat vidarebefordra det elektroniska administrativa dokumentet direkt till denne.

5.   I det fall som avses i artikel 17.1 a iii i detta direktiv ska de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten vidarebefordra det elektroniska administrativa dokumentet till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där exportdeklarationen har inlämnats i enlighet med artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92 (nedan kallad exportmedlemsstaten) om det gäller en annan medlemsstat än avsändarmedlemsstaten.

6.   Avsändaren ska lämna den person som medföljer de punktskattepliktiga varorna en utskriftsversion av det elektroniska administrativa dokumentet eller ett annat kommersiellt dokument som innehåller en tydlig uppgift om den unika administrativa referenskoden. Detta dokument ska på begäran kunna uppvisas för de behöriga myndigheterna under hela flyttningen under ett uppskovsförfarande.

7.   Avsändaren kan återkalla det elektroniska administrativa dokumentet innan flyttningen har påbörjats enligt artikel 20.1.

8.   Vid en flyttning under ett uppskovsförfarande kan avsändaren via det datoriserade systemet ändra bestämmelseort, till en ny bestämmelseort, som måste vara någon av de destinationer som avses i artikel 17.1 a i, ii eller iii eller, i tillämpliga fall, i artikel 17.2.

Artikel 22

1.   Vid flyttningar av energiprodukter under ett uppskovsförfarande till sjöss eller på inre vattenvägar till en mottagare som inte är slutgiltigt känd när avsändaren lämnar in det preliminära elektroniska administrativa dokumentet enligt artikel 21.2, kan de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten ge avsändaren tillstånd att utelämna uppgifterna om mottagaren i dokumentet.

2.   Så snart uppgifterna om mottagaren är kända eller senast när flyttningen har avslutats, ska avsändaren sända dem till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten enligt det förfarande som avses i artikel 21.8.

Artikel 23

De behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten får, på av den medlemsstaten fastställda villkor, tillåta att avsändaren delar upp en flyttning av energiprodukter under punktskatteuppskov i två eller flera flyttningar, under förutsättning att

1.

den totala kvantiteten punktskattepliktiga varor inte ändras,

2.

uppdelningen sker på territoriet hos en medlemsstat som tillåter sådan uppdelning,

3.

de behöriga myndigheterna i denna medlemsstat informeras om var uppdelningen sker.

Medlemsstaterna ska meddela kommissionen om de tillåter uppdelning av flyttningar på sitt territorium och om de villkor som i så fall är tillämpliga. Kommissionen ska översända dessa upplysningar till de andra medlemsstaterna.

Artikel 24

1.   Vid mottagande av punktskattepliktiga varor på någon av de destinationer som avses i artikel 17.1 a i, ii eller iv eller 17.2 ska mottagaren utan dröjsmål och senast fem arbetsdagar efter det att flyttningen avslutats, förutom i fall som vederbörligen styrkts på ett för de behöriga myndigheterna tillfredsställande sätt, med hjälp av det datoriserade systemet lämna en rapport om att varorna mottagits (nedan kallad mottagningsrapport).

2.   De behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstatens ska besluta om hur mottagningsrapporten för varor till de mottagare som avses i artikel 12.1 ska överlämnas.

3.   De behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna i mottagningsrapporten.

Om uppgifterna inte är giltiga, ska mottagaren underrättas om det utan dröjsmål.

Om uppgifterna är giltiga, ska destinationsmedlemsstatens behöriga myndigheter till mottagaren bekräfta registrering av mottagningsrapporten och sända den till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten.

4.   De behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten ska vidarebefordra mottagningsrapporten till avsändaren. När avsändnings- och destinationsort är belägna i samma medlemsstat, ska de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten vidarebefordra mottagningsrapporten direkt till avsändaren.

Artikel 25

1.   I de fall som avses i artikel 17.1 a iii och, i förekommande fall, 17.1 b i detta direktiv ska en exportrapport fyllas i av de behöriga myndigheterna i exportmedlemsstaten, på grundval av den påskrift som utfärdas av utfartstullkontoret enligt artikel 793.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (13) eller av det kontor där formaliteterna enligt artikel 3.2 i detta direktiv fullgjorts, med intyg om att de punktskattepliktiga varorna har lämnat gemenskapens territorium.

2.   De behöriga myndigheterna i exportmedlemsstaten ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna i den påskrift som avses i punkt 1. Så snart dessa uppgifter kontrollerats och i de fall avsändarmedlemsstaten är en annan än exportmedlemsstaten ska exportmedlemsstatens behöriga myndigheter sända exportrapporten till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten.

3.   De behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten ska vidarebefordra exportrapporten till avsändaren.

Artikel 26

1.   Med avvikelse från artikel 21.1 får avsändaren, när det datoriserade systemet inte är tillgängligt i avsändarmedlemsstaten, påbörja en flyttning av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande, förutsatt att

a)

varorna åtföljs av ett pappersdokument som innehåller samma uppgifter som det preliminära elektroniska administrativa dokument som avses i artikel 21.2,

b)

avsändaren informerar de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten innan flyttningen påbörjas.

Avsändarmedlemsstaten kan också begära en kopia av det dokument som avses i led a, en kontroll av uppgifterna i den kopian och, när avsändaren är ansvarig för otillgängligheten, relevant information om anledningen till denna otillgänglighet, innan flyttningen påbörjas.

2.   När det datoriserade systemet åter blir tillgängligt ska avsändaren lämna ett preliminärt elektroniskt administrativt dokument enligt artikel 21.2.

Så snart uppgifterna i det elektroniska administrativa dokumentet godkänts i enlighet med artikel 21.3 ska detta dokument ersätta det pappersdokument som avses i punkt 1 a i den här artikeln. Artikel 21.4 och 21.5 samt artiklarna 24 och 25 ska gälla i tillämpliga delar.

3.   Till dess att uppgifterna i det elektroniska administrativa dokumentet har godkänts anses flyttningen av punktskattepliktiga varor äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av det pappersdokument som avses i punkt 1 a.

4.   En kopia av det pappersdokument som avses i punkt 1 a ska arkiveras av avsändaren till stöd för dennes bokföring.

5.   När det datoriserade systemet inte är tillgängligt i avsändarmedlemsstaten, får avsändaren lämna de uppgifter som avses i artikel 21.8 eller artikel 23 på annat sätt. Avsändaren ska innan en ändring av destinationen eller en uppdelning av flyttningen görs underrätta de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten om ändringen. Punkterna 2–4 i den här artikeln ska gälla i tillämpliga delar.

Artikel 27

1.   Om i de fall som avses i artikel 17.1 a i, ii och iv, 17.1 b och 17.2 den mottagningsrapport som avses i artikel 24.1 inte kan lämnas in efter en flyttning av punktskattepliktiga varor inom den tidsfrist som anges i den artikeln, antingen på grund av att det datoriserade systemet är otillgängligt i destinationsmedlemsstaten eller på grund av att förfarandena enligt artikel 26.2 i det fall som avses i artikel 26.1 ännu inte fullföljts, ska mottagaren, utom i vederbörligen motiverade fall, till de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten lämna ett pappersdokument innehållande samma uppgifter som mottagningsrapporten och med en försäkran om att flyttningen har avslutats.

Utom i de fall då den mottagningsrapport som anges i artikel 24.1 med kort varsel kan lämnas in av mottagaren via det datoriserade systemet eller i väl motiverade fall, ska de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten skicka en kopia av det pappersdokument som avses i första stycket till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten som ska vidarebefordra det till avsändaren eller hålla det tillgängligt för denne.

Så snart som det datoriserade systemet åter blir tillgängligt i destinationsmedlemsstaten eller förfarandena i artikel 26.2 fullföljts ska mottagaren lämna in en mottagningsrapport i enlighet med artikel 24.1. Artikel 24.3 och 24.4 ska gälla i tillämpliga delar.

2.   Om i det fall som avses i artikel 17.1 a iii en exportrapport enligt artikel 25.1 inte kan upprättas efter en flyttning av punktskattepliktiga varor, antingen på grund av att det datoriserade systemet är otillgängligt i exportmedlemsstaten eller på grund av att förfarandena enligt artikel 26.2 i det fall som avses i artikel 26.1 ännu inte fullföljts, ska de behöriga myndigheterna i exportmedlemsstaten till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten lämna ett pappersdokument innehållande samma uppgifter som exportrapporten och en försäkran om att flyttningen har avslutats utom i de fall då en exportrapport enligt artikel 25.1 med kort varsel kan upprättas via det datoriserade systemet, eller i andra vederbörligen motiverade fall.

De behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten ska vidarebefordra en kopia av det pappersdokument som avses i första stycket till avsändaren eller hålla det tillgängligt för denne.

Så snart som det datoriserade systemet åter blir tillgängligt i exportmedlemsstaten eller förfarandena i artikel 26.2 fullföljts, ska de behöriga myndigheterna i exportmedlemsstaten lämna en exportrapport i enlighet med artikel 25.1. Artikel 25.2 och 25.3 ska gälla i tillämpliga delar.

Artikel 28

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 27 ska den mottagningsrapport som avses i artikel 24.1 eller den exportrapport som avses i artikel 25.1 utgöra bevis på att flyttningen av punktskattepliktiga varor har avslutats i enlighet med artikel 20.2.

2.   Om mottagningsrapporten eller exportrapporten saknas av andra anledningar än de som anges i artikel 27 kan, med avvikelse från punkt 1, avslutandet av flyttningen av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande, i de fall som avses i artikel 17.1 a i, ii och iv, 17.1 b och 17.2 styrkas genom en påskrift från de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten, grundat på tillfredställande bevis, om att de avsända punktskattepliktiga varorna har nått den angivna destinationsorten eller, i det fall som avses i artikel 17.1 a iii, av en påskrift från de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där utfartstullkontoret är beläget om att de punktskattepliktiga varorna har lämnat gemenskapens territorium.

Vid tillämpningen av första stycket ska ett dokument som lämnas av mottagaren och som innehåller samma uppgifter som mottagningsrapporten eller exportrapporten utgöra tillfredsställande bevis.

När detta bevis har godkänts av de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten, ska dessa avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

Artikel 29

1.   Kommissionen ska anta åtgärder i enlighet med det förfarande som avses i artikel 43.2 för att fastställa

a)

form och innehåll för de meddelanden som enligt artiklarna 21–25 ska utbytas mellan de personer och behöriga myndigheter som berörs av en flyttning av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande,

b)

regler och förfaranden för utbyte av de meddelanden som avses i led a,

c)

formen för de pappersdokument som avses i artiklarna 26 och 27.

2.   Varje medlemsstat ska för tillämpningen av och i enlighet med artiklarna 26 och 27 fastställa i vilka fall det datoriserade systemet kan anses vara otillgängligt och de regler och förfaranden som ska gälla i dessa fall.

AVSNITT 3

Förenklade förfaranden

Artikel 30

Medlemsstaterna får införa förenklade förfaranden för sådana flyttningar av punktskattepliktiga varor enligt ett uppskovsförfarande som helt sker på deras territorium, inklusive möjligheten att frångå kravet på elektronisk övervakning av sådana flyttningar.

Artikel 31

I samförstånd och enligt villkor som fastställs av samtliga berörda medlemsstater får förenklade förfaranden inrättas för sådana flyttningar av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande som sker ofta och regelbundet mellan två eller flera medlemsstaters territorium.

Denna bestämmelse inbegriper flyttningar via fasta rörledningar.

KAPITEL V

FLYTTNING OCH BESKATTNING AV PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR EFTER FRISLÄPPANDE FÖR KONSUMTION

AVSNITT 1

Enskilda personers förvärv

Artikel 32

1.   För punktskattepliktiga varor, som förvärvas av en enskild person för dennes eget bruk, och som transporteras av denne person från en medlemsstat till en annan, ska punktskatten endast tas ut i den medlemsstat där de punktskattepliktiga varorna förvärvas.

2.   För att avgöra om de punktskattepliktiga varor som avses i punkt 1 är avsedda för den enskildes eget bruk ska medlemsstaterna beakta framför allt följande faktorer:

a)

Innehavarens kommersiella ställning och dennes skäl för att inneha de punktskattepliktiga varorna.

b)

Den plats där de punktskattepliktiga varorna finns eller, i tillämpliga fall, det transportsätt som använts.

c)

Alla handlingar som hänför sig till de punktskattepliktiga varorna.

d)

De punktskattepliktiga varornas beskaffenhet.

e)

De punktskattepliktiga varornas kvantitet.

3.   För tillämpningen av punkt 2 e kan medlemsstaterna fastställa referensnivåer, enbart till ledning för bevisningen. Dessa referensnivåer får inte understiga följande värden:

a)

Tobaksvaror

Cigaretter: 800 stycken.

Cigariller (med en vikt av högst 3 gram per styck): 400 stycken.

Cigarrer: 200 stycken.

Röktobak: 1,0 kg.

b)

Alkoholdrycker

Spritdrycker: 10 liter.

Mellanprodukter: 20 liter.

Vin: 90 liter (varav högst 60 liter mousserande vin).

Öl: 110 liter.

4.   Medlemsstaterna kan också föreskriva att punktskatt ska tas ut i den medlemsstat där förbrukningen sker vid förvärv av mineraloljor som redan släppts för förbrukning i en annan medlemsstat, om dessa produkter transporteras med ovanliga transportsätt av en enskild person eller för dennes räkning.

Med ovanliga transportsätt avses i denna punkt transport av bränslen på annat sätt än i fordonstankar eller lämpliga reservdunkar liksom transport av flytande eldningsbränsle på annat sätt än med tankbilar som används i yrkesmässig trafik.

AVSNITT 2

Innehav i en annan medlemsstat

Artikel 33

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 36.1 ska punktskattepliktiga varor som redan frisläppts för konsumtion i en medlemsstat och som innehas för kommersiella syften i en annan medlemsstat för att levereras eller användas där, beläggas med punktskatt som ska tas ut i denna andra medlemsstat.

Med innehav i kommersiellt syfte avses i denna artikel innehav av punktskattepliktiga varor av en annan person än en enskild person eller av en enskild person av andra orsaker än för dennes eget bruk och som transporteras av denne i enlighet med artikel 32.

2.   Villkoren för skattskyldighet och den skattesats som ska tillämpas ska vara de som är i kraft den dag då skattskyldighet inträder i den andra medlemsstaten.

3.   Betalningsskyldig för punktskatten ska, i de fall som anges i punkt 1, vara antingen den person som verkställt leveransen eller som innehar de varor som är avsedda att levereras, eller den person till vilken varorna levererats i den andra medlemsstaten.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 38 ska punktskattepliktiga varor som redan frisläppts för konsumtion i en medlemsstat och flyttas inom gemenskapen i kommersiellt syfte, inte anses innehas för sådant syfte förrän de kommer fram till destinationsmedlemsstaten, förutsatt att de flyttas med stöd av de förfaranden som anges i artikel 34.

5.   När punktskattepliktiga varor förvaras ombord på ett fartyg eller ett luftfartyg som reser mellan två medlemsstater och varorna inte är till försäljning när fartyget eller luftfartyget befinner sig på någon av medlemsstaternas territorium ska det inte anses som att de innehas för kommersiella syften i den medlemsstaten.

6.   Punktskatten ska på begäran återbetalas eller efterges i den medlemsstat där frisläppandet för konsumtion ägde rum om de behöriga myndigheterna i den andra medlemsstaten konstaterar att skattskyldighet har inträtt och punktskatt uppburits i den medlemsstaten.

Artikel 34

1.   I de situationer som avses i artikel 33.1 ska de punktskattepliktiga varor som flyttas mellan olika medlemsstaters territorier åtföljas av ett följedokument som upptar de viktigaste uppgifterna i det dokument som avses i artikel 21.1.

Kommissionen ska enligt förfarandet i artikel 43.2 anta bestämmelser som fastställer följedokumentets form och innehåll.

2.   De personer som avses i artikel 33.3 ska iaktta följande krav:

a)

Lämna en deklaration till de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten och ställa garanti för betalning av punktskatten innan varorna avsänds.

b)

Betala punktskatten i destinationsmedlemsstaten i enlighet med det förfarande som fastställts av den medlemsstaten.

c)

Samtycka till varje kontroll som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten att förvissa sig om att de punktskattepliktiga varorna faktiskt har mottagits och att den punktskatt som belastar dem har erlagts.

I de fall och på de villkor som den själv bestämmer kan destinationsmedlemsstaten förenkla eller bevilja undantag från kraven i led a. I så fall ska den underrätta kommissionen som i sin tur ska informera de övriga medlemsstaterna.

Artikel 35

1.   När punktskattepliktiga varor som redan frisläppts för konsumtion i en medlemsstat ska flyttas till en annan destination i samma medlemsstat via en annan medlemsstats territorium gäller följande krav:

a)

Flyttningen ska ske med stöd av det följedokument som avses i artikel 34.1 och via en lämplig resväg.

b)

Avsändaren ska, innan de punktskattepliktiga varorna avsänds, lämna en deklaration till de behöriga myndigheterna på avsändningsorten.

c)

Mottagaren ska intyga mottagandet av varorna i enlighet med de krav som fastställts av de behöriga myndigheterna i destinationsorten.

d)

Avsändaren och mottagaren ska samtycka till alla kontroller som gör det möjligt för deras respektive behöriga myndigheter att förvissa sig om att varorna verkligen har mottagits.

2.   Om punktskattepliktiga varor ofta och regelbundet flyttas på det sätt som avses i punkt 1, kan de berörda medlemsstaterna i samförstånd och på de villkor som de själva bestämmer, förenkla kraven i punkt 1.

AVSNITT 3

Distansförsäljning

Artikel 36

1.   Punktskattepliktiga varor som redan frisläppts för konsumtion i en medlemsstat och som köps av en annan person än en godkänd upplagshavare eller en registrerad mottagare som är etablerad i en annan medlemsstat och som inte bedriver en självständig ekonomisk verksamhet, och som avsänds eller transporteras direkt eller indirekt till en annan medlemsstat av säljaren eller för hans räkning ska vara punktskattepliktiga i destinationsmedlemsstaten.

Med destinationsmedlemsstat avses i denna artikel den medlemsstat dit försändelsen eller transporten ankommer.

2.   I det fall som avses i punkt 1 inträder skattskyldigheten i destinationsmedlemsstaten när de punktskattepliktiga varorna levereras. De villkor för skattskyldighet och den punktskattesats som ska tillämpas ska vara de som är i kraft den dag då skattskyldighet inträder.

Punktskatten ska betalas enligt det förfarande som fastställts av destinationsmedlemsstaten.

3.   Den person som är betalningsskyldig för punktskatten i destinationsmedlemsstaten ska vara säljaren.

Destinationsmedlemsstaten kan emellertid föreskriva att den skattskyldige ska vara en skatterepresentant som är etablerad i destinationsmedlemsstaten och godkänd av de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten eller, i de fall säljaren inte har iakttagit bestämmelserna i punkt 4 a, mottagaren av de punktskattepliktiga varorna.

4.   Säljaren eller skatterepresentanten ska uppfylla följande krav:

a)

Registrera sin identitet och ställa garanti för betalning av punktskatten i det behöriga kontor som särskilt anvisats och på de villkor som destinationsmedlemsstaten fastställt innan de punktskattepliktiga varorna avsänds.

b)

Betala punktskatten i det kontor som avses i led a efter det att de punktskattepliktiga varorna anlänt.

c)

Föra räkenskaper över leveranserna av punktskattepliktiga varor.

De berörda medlemsstaterna kan på de villkor som de fastställer förenkla dessa krav på grundval av bilaterala avtal.

5.   I det fall som avses i punkt 1 ska punktskatten i den första medlemsstaten på säljarens begäran betalas eller efterges, om säljaren eller dennes skatterepresentant följt de förfaranden som är fastställda i punkt 4.

6.   Medlemsstaterna får fastställa särskilda regler för tillämpningen av punkterna 1–5 när det gäller punktskattepliktiga varor som omfattas av särskilda nationella distributionsregler.

AVSNITT 4

Förstöring och förluster

Artikel 37

1.   När punktskattepliktiga varor förstörts helt eller gått oåterkallerligen förlorade under transporten i en annan medlemsstat än den medlemsstat där de frisläppts för konsumtion, på grund av varans egen beskaffenhet, oförutsebara omständigheter eller force majeure, eller till följd av denna medlemsstats behöriga myndigheters medgivande, ska punktskatten, i de fall som avses i artiklarna 33.1 och 36.1, inte tas ut i den medlemsstaten.

Att de punktskattepliktiga varorna i fråga har förstörts helt eller gått oåterkallerligen förlorade ska på ett tillfredsställande sätt kunna påvisas för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där varorna förstördes helt eller gick oåterkallerligen förlorade eller, om det inte var möjligt att fastställa var förlusten skett, där den upptäcktes.

Den garanti som ställts enligt artikel 34.2 a eller artikel 36.4 a ska släppas fri.

2.   Varje medlemsstat ska föreskriva sina egna regler och villkor för fastställandet av de förluster som avses i punkt 1.

AVSNITT 5

Oegentligheter under flyttning av punktskattepliktiga varor

Artikel 38

1.   När en oegentlighet har begåtts i samband med en flyttning av punktskattepliktiga varor i enlighet med artikel 33.1 eller artikel 36.1 i en annan medlemsstat än den där varorna frisläppts för konsumtion, ska de vara punktskattepliktiga och punktskatten ska tas ut i den medlemsstat där oegentligheten begåtts.

2.   Om en oegentlighet har begåtts under flyttning av punktskattepliktiga varor i enlighet med artikel 33.1 eller artikel 36.1 i en annan medlemsstat än den i vilken de frisläppts för konsumtion och när det inte går att avgöra var oegentligheten begåtts, ska oegentligheten anses ha begåtts och punktskatten ska utkrävas i den medlemsstat där oegentligheten konstaterades.

Om det, före utgången av en treårsperiod från den dag då de punktskattepliktiga varorna förvärvades, fastställs i vilken medlemsstat som oegentligheten faktiskt begåtts, ska dock bestämmelserna i punkt 1 tillämpas.

3.   Punktskatten ska betalas av den person som ställt garanti för betalning av skatten enligt artikel 34.2 a eller artikel 36.4 a och av varje person som medverkat i oegentligheten.

De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de punktskattepliktiga varorna frisläppts för konsumtion ska på begäran återbetala eller efterge punktskatten när den uppburits i den medlemsstat där oegentligheten begåtts eller konstaterats. De behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten ska frisläppa den garanti som ställts enligt artikel 34.2 a eller artikel 36.4 a.

4.   I denna artikel avses med oegentlighet ett fall som inträffat under en flyttning av punktskattepliktiga varor enligt artikel 33.1 eller artikel 36.1, som inte omfattas av artikel 37, och på grund av vilket en flyttning eller en del av en flyttning av punktskattepliktiga varor inte avslutats i vederbörlig ordning.

KAPITEL VI

ÖVRIGT

AVSNITT 1

Märkning

Artikel 39

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7.1 får medlemsstaterna kräva att punktskattepliktiga varor bär skattemärken eller nationella identifieringsmärken för fiskala ändamål när de släpps för konsumtion på deras territorium eller, i de fall som avses i artikel 33.1 första stycket och artikel 36.1, när de förs in på deras territorium.

2.   Varje medlemsstat som kräver användning av sådana skattemärken eller nationella identifieringsmärken som avses i punkt 1 ska göra dem tillgängliga för godkända upplagshavare från övriga medlemsstater. En medlemsstat kan dock föreskriva att dessa görs tillgängliga för de skatterepresentanter som godkänts av de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten.

3.   Medlemsstaterna ska, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelser som de kan komma att införa för att säkra en korrekt tillämpning av denna artikel och för att förhindra skatteundandragande, skatteflykt eller missbruk, se till att de skattemärken eller nationella identifieringsmärken som avses i punkt 1 inte skapar hinder för den fria rörligheten för punktskattepliktiga varor.

När sådana märken anbringas på punktskattepliktiga varor ska alla belopp, utom kostnaderna för deras utfärdande, som betalats eller ställts som säkerhet för erhållandet av sådana märken återbetalas, efterges eller utges av den medlemsstat som utfärdade dem om punktskatteplikten har utlösts och har uppburits i en annan medlemsstat.

Den medlemsstat som utfärdade dessa skattemärken eller identifieringsmärken får dock ställa som villkor för återbetalningen, eftergivandet eller utgivandet av det belopp som betalats eller ställts som säkerhet, att det på ett tillfredsställande sätt kan visas för dess behöriga myndigheter att märkena har avlägsnats eller förstörts.

4.   De skattemärken eller nationella identifieringsmärken som avses i punkt 1 ska vara giltiga i den medlemsstat som utfärdat dem. Medlemsstater kan dock komma överens om ett ömsesidigt erkännande av varandras märken.

AVSNITT 2

Små vinproducenter

Artikel 40

1.   Medlemsstaterna kan undanta små vinproducenter från kraven i kapitlen III och IV och från de övriga krav som avser flyttning och övervakning. När sådana små producenter genomför transaktioner inom gemenskapen ska de underrätta berörda myndigheter och iaktta de krav som fastställts i kommissionens förordning (EG) nr 884/2001 av den 24 april 2001 om tillämpningsföreskrifter för följedokument vid transport av vinprodukter och för register som skall föras inom vinsektorn (14).

2.   När små vinproducenter är undantagna från krav enligt punkt 1 ska mottagaren, genom den handling som krävs enligt förordning (EG) nr 884/2001 eller genom en hänvisning till denna, underrätta de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten om de mottagna leveranserna av vin.

3.   Med små vinproducenter avses i denna artikel personer som producerar i genomsnitt mindre än 1 000 hektoliter vin per år.

AVSNITT 3

Furnering för fartyg och luftfartyg

Artikel 41

Till dess att rådet har antagit gemenskapsbestämmelser om furnering för fartyg och luftfartyg får medlemsstaterna bibehålla sina nationella bestämmelser avseende undantag för sådan furnering.

AVSNITT 4

Särskilda regler

Artikel 42

De medlemsstater som har ingått ett avtal om ansvarsfördelningen när det gäller byggande eller underhåll av en gränsöverskridande bro får anta åtgärder som avviker från bestämmelserna i detta direktiv för att underlätta förfarandet för uppbörd av punktskatt på de punktskattepliktiga varor som används för byggandet och underhållet av den bron.

Vid tillämpningen av dessa åtgärder ska den bro och de byggplatser som avses i avtalet anses utgöra en del av territoriet i den medlemsstat som är ansvarig för byggandet eller underhållet av bron i enlighet med avtalet.

De berörda medlemsstaterna ska anmäla dessa åtgärder till kommissionen, som i sin tur ska informera de övriga medlemsstaterna.

KAPITEL VII

KOMMITTÉN FÖR PUNKTSKATTER

Artikel 43

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté kallad kommittén för punktskatter.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

Artikel 44

Kommittén för punktskatter ska, förutom de uppgifter som avses i artikel 43, granska de ärenden som kommitténs ordförande tar upp, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat, när det gäller tillämpningen av gemenskapsbestämmelser om punktskatt.

KAPITEL VIII

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 45

1.   Senast den 1 april 2013 ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om genomförandet av det datoriserade systemet och i synnerhet om skyldigheterna enligt artikel 21.6 samt om de förfaranden som är tillämpliga om systemet är otillgängligt.

2.   Senast den 1 april 2015 ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om genomförandet av detta direktiv.

3.   De rapporter som avses i punkterna 1 och 2 ska i synnerhet grunda sig på uppgifter från medlemsstaterna.

Artikel 46

1.   Avsändarmedlemsstaten kan till och med den 31 december 2010 tillåta att flyttningar av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande påbörjas enligt de förfaranden som anges i artiklarna 15.6 och 18 i direktiv 92/12/EEG.

Dessa flyttningar och deras avslutande ska omfattas av de bestämmelser som avses i första stycket samt av artiklarna 15.4, 15.5 och 19 i direktiv 92/12/EEG. Artikel 15.4 i det direktivet ska tillämpas på alla garanter som utses i enlighet med artikel 18.1 och 18.2 i det här direktivet.

Artiklarna 21–27 i det här direktivet ska inte tillämpas på sådana flyttningar.

2.   Flyttningar av punktskattepliktiga varor som påbörjats före den 1 april 2010 ska utföras och avslutas i enlighet med bestämmelserna i direktiv 92/12/EEG.

Detta direktiv ska inte tillämpas på dessa flyttningar.

Artikel 47

1.   Direktiv 92/12/EEG ska upphöra att gälla från och med den 1 april 2010.

Det direktivet ska emellertid fortsätta att tillämpas med de begränsningar och för de ändamål som fastställs i artikel 46.

2.   Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet.

Artikel 48

1.   Medlemsstaterna ska senast den 1 januari 2010 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv från och med den 1 april 2010. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa lagar och andra författningar tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 49

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 50

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2008.

På rådets vägnar

R. BACHELOT-NARQUIN

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 18 november 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrandet avgivet den 22 oktober 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EGT L 76, 23.3.1992, s. 1.

(4)  EGT L 316, 31.10.1992, s. 8.

(5)  EGT L 316, 31.10.1992, s. 10.

(6)  EGT L 316, 31.10.1992, s. 21.

(7)  EGT L 316, 31.10.1992, s. 29.

(8)  EGT L 291, 6.12.1995, s. 40.

(9)  EUT L 283, 31.10.2003, s. 51.

(10)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(11)  EUT L 162, 1.7.2003, s. 5.

(12)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(13)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(14)  EGT L 128, 10.5.2001, s. 32.


14.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/31


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/1/EG

av den 7 januari 2009

om ändring för anpassning till den tekniska utvecklingen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/64/EG om typgodkännande av motorfordon med avseende på återanvändning, materialåtervinning och återvinning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/64/EG av den 26 oktober 2005 om typgodkännande av motorfordon med avseende på återanvändning, materialåtervinning och återvinning samt om ändring av rådets direktiv 70/156/EG (1), särskilt artikel 6.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 2005/64/EG är ett av särdirektiven inom ramen för förfarandet för EG-typgodkännande enligt rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (2).

(2)

Det krävs att närmare föreskrifter fastställs som gör det möjligt att, vid tillverkarens preliminära bedömning enligt artikel 6 i direktiv 2005/64/EG, kontrollera huruvida de material som används för tillverkning av en fordonstyp överensstämmer med bestämmelserna i artikel 4.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon (3).

(3)

Det är i synnerhet lämpligt att säkerställa att behöriga myndigheter kan kontrollera att det med avseende på återanvändning, materialåtervinning och återvinning finns avtal mellan fordonstillverkaren i fråga och dennes leverantörer och att reglerna till följd av sådana avtal meddelas korrekt.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén om anpassning av motorfordon till den tekniska utvecklingen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IV till direktiv 2005/64/EG ska ändras på följande sätt genom införande av ny punkt 4:

”4.1

För den preliminära bedömningen enligt artikel 6 i direktiv 2005/64/EG ska fordonstillverkaren åläggas att visa att överensstämmelsen med artikel 4.2 a i direktiv 2000/53/EG säkerställs genom avtal med leverantörerna.

4.2

För den preliminära bedömningen enligt artikel 6 i direktiv 2005/64/EG ska fordonstillverkaren åläggas att upprätta förfaranden för följande ändamål genom att

a)

meddela sin personal och alla sina leverantörer de krav som ska tillämpas,

b)

övervaka och säkerställa att leverantörerna handlar i enlighet med dessa krav,

c)

insamla relevanta uppgifter från hela leveranskedjan,

d)

kontrollera de uppgifter som lämnas av leverantörerna, samt

e)

reagera på lämpligt sätt då bristande överensstämmelse med kraven i artikel 4.2 a i direktiv 2000/53/EG framgår av de uppgifter som lämnas av leverantörerna.

4.3

För punkterna 4.1 och 4.2 ska fordonstillverkaren åläggas att i samråd med det behöriga organet använda ISO 9000/14000 eller något annat standardiserat kvalitetssäkringsprogram.”

Artikel 2

Med verkan från och med den 1 januari 2012 ska medlemsstaterna vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för nya typer av fordon, om de krav som fastställs i direktiv 2005/64/EG, ändrat genom detta direktiv, inte är uppfyllda av skäl som avser återanvändning, materialåtervinning och återvinning av motorfordon.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna ska senast den 3 februari 2010 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 4 februari 2010.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter för hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 310, 25.11.2005, s. 10.

(2)  EGT L 42, 23.2.1970, s. 1.

(3)  EGT L 269, 21.10.2000, s. 34.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

14.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/33


BESLUT nr 1/2008 AV ASSOCIERINGSRÅDET EU–JORDANIEN

av den 10 november 2008

om fastställandet av en tidsplan för att avveckla tullarna för de produkter som anges i bilaga IV till associeringsavtalet

(2009/20/EG)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Europa Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan (1), och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan (nedan kallat associeringsavtalet), som undertecknades i Bryssel den 24 november 1997 och trädde i kraft den 1 maj 2002, särskilt artiklarna 6 och artikel 11.5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt associeringsavtalet ska gemenskapen och Jordanien gradvis upprätta ett frihandelsområde under en övergångstid på högst tolv år räknat från ikraftträdandet av detta avtal, i enlighet med bestämmelserna i det avtalet och med bestämmelserna i allmänna tull- och handelsavtalet från 1994.

(2)

I enlighet med associeringsavtalet ska associeringsrådet fyra år efter detta avtals ikraftträdande granska de bestämmelser som tillämpas på de produkter som anges i bilaga IV till avtalet, vilken innehåller en förteckning över industriprodukter med ursprung i gemenskapen, och vid denna granskning fastställa en tidsplan för att avveckla tullarna för dessa produkter.

(3)

Tidsplanen för att avveckla tullarna för de produkter som förtecknas i bilaga IV till associeringsavtalet har förhandlats fram av Europeiska kommissionen och Jordanien.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Import till Jordanien av de produkter med ursprung i gemenskapen som anges i bilaga IV till associeringsavtalet ska omfattas av den tidsplan för avveckling av tullar som anges i artikel 2 i detta beslut. Tidsplanen ska tillämpas med verkan från och med den 1 maj 2008.

Artikel 2

1.   Tullar på import till Jordanien av de produkter med ursprung i gemenskapen som anges i förteckning 1 i bilagan till detta beslut ska avskaffas under en period på två år, med början den 1 maj 2008. Dessa produkter ska vara tullfria med verkan från den 1 maj 2009. Den gradvisa avvecklingen av tullar ska ske enligt följande tidsplan:

a)

Den 1 maj 2008 ska tullarna sänkas till 3 %.

b)

Den 1 maj 2009 ska de återstående tullarna avskaffas.

2.   Tullar på import till Jordanien av de produkter med ursprung i gemenskapen som anges i förteckning 2 i bilagan till detta beslut ska avskaffas under en period på sju år, med början den 1 maj 2008. Dessa produkter ska vara tullfria med verkan från den 1 maj 2014. Den gradvisa avvecklingen av tullar ska ske enligt följande tidsplan:

a)

Den 1 maj 2008 ska tullarna sänkas till 90 % av bastullsatsen.

b)

Den 1 maj 2009 ska tullarna sänkas till 80 % av bastullsatsen.

c)

Den 1 maj 2010 ska tullarna sänkas till 70 % av bastullsatsen.

d)

Den 1 maj 2011 ska tullarna sänkas till 60 % av bastullsatsen.

e)

Den 1 maj 2012 ska tullarna sänkas till 50 % av bastullsatsen.

f)

Den 1 maj 2013 ska tullarna sänkas till 40 % av bastullsatsen.

g)

Den 1 maj 2014 ska de återstående tullsatserna avskaffas.

3.   Tullar på import till Jordanien av de produkter med ursprung i gemenskapen som anges i förteckning 3 i bilagan till detta beslut ska inte avskaffas. De jordanska myndigheterna och Europeiska kommissionen ska tillsammans i underkommittén för industri, handel och tjänster övervaka hur importen från gemenskapen till Jordanien av öl (HS 2203) och vermouth (HS 2205) utvecklas i syfte att granska alla sådana omfattande minskningar av importen från gemenskapen som orsakats av den förmånsbehandling som beviljats andra handelspartner. Om omfattande minskningar av importen från gemenskapen kan påvisas, ska de jordanska myndigheterna och Europeiska kommissionen se över de fastställda tullsatserna för dessa två produkter för att rätta till den konstaterade obalansen.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas av associeringsrådet.

Utfärdat i Bryssel den 10 november 2008.

På associeringsrådets vägnar

J.-P. JOUYET

Ordförande


(1)  EGT L 129, 15.5.2002, s. 3.


BILAGA

Förteckning 1

HS-nummer

Beskrivning

ex ex 8703 10 000 (1)

– Fordon speciellt konstruerade för färd på snö; fordon för golfbanor och liknande fordon

ex ex 8703 21 300 (1)

– – – Fordon speciellt utformade som ambulanser och likbilar

ex ex 8703 21 400 (1)

– – – Fordon utrustade för camping (husbilar)

ex ex 8703 21 900 (1)

– – – Andra slag

ex ex 8703 22 300 (1)

– – – Fordon speciellt utformade som ambulanser och likbilar

ex ex 8703 22 400 (1)

– – – Fordon utrustade för camping (husbilar)

ex ex 8703 22 900 (1)

– – – Andra slag

ex ex 8703 23 130 (1)

– – – – Fordon speciellt utformade som ambulanser och likbilar

ex ex 8703 23 140 (1)

– – – – Fordon utrustade för camping (husbilar)

ex ex 8703 23 190 (1)

– – – – Andra slag

ex ex 8703 23 210 (1)

– – – – Fordon speciellt utformade som ambulanser och likbilar

ex ex 8703 23 220 (1)

– – – – Fordon utrustade för camping (husbilar)

ex ex 8703 23 290 (1)

– – – – Andra slag

ex ex 8703 23 310 (1)

– – – – Fordon speciellt utformade som ambulanser och likbilar

ex ex 8703 23 320 (1)

– – – – Fordon utrustade för camping (husbilar)

ex ex 8703 23 390 (1)

– – – – Andra slag

ex ex 8703 24 100 (1)

– – – Fordon speciellt utformade som ambulanser och likbilar

ex ex 8703 24 200 (1)

– – – Fordon utrustade för camping (husbilar)

ex ex 8703 24 900 (1)

– – – Andra slag

ex ex 8703 31 300 (1)

– – – Fordon speciellt utformade som ambulanser och likbilar

ex ex 8703 31 400 (1)

– – – Fordon utrustade för camping (husbilar)

ex ex 8703 31 900 (1)

– – – Andra slag

ex ex 8703 32 130 (1)

– – – – Fordon speciellt utformade som ambulanser och likbilar

ex ex 8703 32 140 (1)

– – – – Fordon utrustade för camping (husbilar)

ex ex 8703 32 190 (1)

– – – – Andra slag

ex ex 8703 32 210 (1)

– – – – Fordon speciellt utformade som ambulanser och likbilar

ex ex 8703 32 220 (1)

– – – – Fordon utrustade för camping (husbilar)

ex ex 8703 32 290 (1)

– – – – Andra slag

ex ex 8703 33 110 (1)

– – – – Fordon speciellt utformade som ambulanser och likbilar

ex ex 8703 33 120 (1)

– – – – Fordon utrustade för camping (husbilar)

ex ex 8703 33 190 (1)

– – – – Andra slag

ex ex 8703 33 210 (1)

– – – – Fordon speciellt utformade som ambulanser och likbilar

ex ex 8703 33 220 (1)

– – – – Fordon utrustade för camping (husbilar)

ex ex 8703 33 290 (1)

– – – – Andra slag

ex ex 8703 90 300 (1)

– – – Fordon speciellt utformade som ambulanser och likbilar

ex ex 8703 90 400 (1)

– – – Fordon utrustade för camping (husbilar)

ex ex 8703 90 590 (1)

– – – – Andra slag

ex ex 8703 90 600 (1)

– – – – Övriga fordon med en cylindervolym av mer än 2 000 cm3 men högst 2 500 cm3

ex ex 8703 90 700 (1)

– – – – Övriga fordon med en cylindervolym av mer än 2 500 cm3

ex ex 8703 90 900 (1)

– – – Andra slag


Förteckning 2

HS-nummer

Beskrivning

5701 10 000

– Av ull eller fina djurhår

5701 90 000

– Av annat textilmaterial

5702 10 000

– Kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter

5702 20 000

– Golvbeläggning av kokosfibrer

5702 31 000

– – Av ull eller fina djurhår

5702 39 000

– – Av annat textilmaterial

5702 41 000

– – Av ull eller fina djurhår

5702 49 000

– – Av annat textilmaterial

5702 51 000

– – Av ull eller fina djurhår

5702 59 000

– – Av annat textilmaterial

5702 91 000

– – Av ull eller fina djurhår

5702 99 000

– – Av annat textilmaterial

5703 10 000

– Av ull eller fina djurhår

5703 90 000

– Av annat textilmaterial

5704 10 000

– Plattor med en yta av högst 0,3 m2

5705 00 000

– Andra mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade, även konfektionerade

6101 10 000

– Av ull eller fina djurhår

6101 90 000

– Av annat textilmaterial

6102 10 000

– Av ull eller fina djurhår

6102 30 000

– Av konstfibrer

6102 90 000

– Av annat textilmaterial

6103 12 000

– – Av syntetfibrer

6103 19 000

– – Av annat textilmaterial

6103 21 000

– – Av ull eller fina djurhår

6103 22 000

– – Av bomull

6103 23 000

– – Av syntetfibrer

6103 29 000

– – Av annat textilmaterial

6103 39 000

– – Av annat textilmaterial

6103 49 000

– – Av annat textilmaterial

6104 12 000

– – Av bomull

6104 13 000

– – Av syntetfibrer

6104 23 000

– – Av syntetfibrer

6104 29 000

– – Av annat textilmaterial

6104 31 000

– – Av ull eller fina djurhår

6104 39 000

– – Av annat textilmaterial

6104 44 000

– – Av regenatfibrer

6104 49 000

– – Av annat textilmaterial

6104 59 000

– – Av annat textilmaterial

6104 61 000

– – Av ull eller fina djurhår

6104 69 000

– – Av annat textilmaterial

6106 10 000

– Av bomull

6108 11 000

– – Av konstfibrer

6108 19 000

– – Av annat textilmaterial

6108 29 000

– – Av annat textilmaterial

6108 32 000

– – Av konstfibrer

6108 39 000

– – Av annat textilmaterial

6108 99 000

– – Av annat textilmaterial

6110 90 000

– Av annat textilmaterial

6111 90 000

– Av annat textilmaterial

6112 20 000

– Skiddräkter

6112 31 000

– – Av syntetfibrer

6112 39 000

– – Av annat textilmaterial

6112 41 000

– – Av syntetfibrer

6112 49 000

– – Av annat textilmaterial

6113 00 000

– – Kläder av trikå enligt nr 5903, 5906 eller 5907

6114 10 000

– Av ull eller fina djurhår

6114 90 000

– Av annat textilmaterial

6115 99 900

– – – Andra slag

6116 10 000

– Impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller gummi

6116 91 000

– – Av ull eller fina djurhår

6116 92 000

– – Av bomull

6116 93 000

– – Av syntetfibrer

6116 99 000

– – Av annat textilmaterial

6117 10 000

– Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d.

6117 20 000

– Slipsar och liknande artiklar

6117 80 000

– Andra tillbehör

6117 90 900

– – – Andra slag

6201 13 000

– – Av konstfibrer

6201 19 000

– – Av annat textilmaterial

6201 99 000

– – Av annat textilmaterial

6202 19 000

– – Av annat textilmaterial

6202 91 000

– – Av ull eller fina djurhår

6202 99 000

– – Av annat textilmaterial

6205 90 000

– Av annat textilmaterial

6206 10 000

– Av natursilke eller avfall av natursilke

6206 40 000

– Av konstfibrer

6206 90 000

– Av annat textilmaterial

6207 11 000

– – Av bomull

6207 19 000

– – Av annat textilmaterial

6207 22 000

– – Av konstfibrer

6207 29 000

– – Av annat textilmaterial

6207 92 000

– – Av konstfibrer

6207 99 000

– – Av annat textilmaterial

6208 11 000

– – Av konstfibrer

6208 19 000

– – Av annat textilmaterial

6208 21 000

– – Av bomull

6208 22 000

– – Av konstfibrer

6208 29 000

– – Av annat textilmaterial

6208 91 000

– – Av bomull

6208 92 000

– – Av konstfibrer

6208 99 000

– – Av annat textilmaterial

6209 10 000

– Av ull eller fina djurhår

6209 90 000

– Av annat textilmaterial

6210 10 000

– Av annat textilmaterial

6210 40 000

– Andra kläder, för män eller pojkar

6210 50 000

– Andra kläder, för kvinnor eller flickor

6211 11 000

– – För män eller pojkar

6211 12 000

– – För kvinnor eller flickor

6211 20 000

– Skiddräkter

6211 31 000

– – Av ull eller fina djurhår

6211 33 000

– – Av konstfibrer

6211 39 000

– – Av annat textilmaterial

6211 41 000

– – Av ull eller fina djurhår

6211 43 000

– – Av konstfibrer

6211 49 000

– – Av annat textilmaterial

6212 20 000

– Gördlar och byxgördlar

6212 30 000

– Korseletter

6212 90 000

– Andra slag

6213 10 000

– Av natursilke eller avfall av natursilke

6213 20 000

– Av bomull

6213 90 000

– Av annat textilmaterial

6216 00 000

Handskar, muffar och vantar

6217 10 000

– Tillbehör

6217 90 900

– – – Andra slag

6309 00 100

– – – Skodon

6309 00 900

– – – Andra slag

6401 10 000

– Skodon med tåhätteförstärkning av metall

6401 91 000

– – Med skaft som täcker knät

6401 92 000

– – Med skaft som täcker ankeln men inte knät

6401 99 000

– – Andra slag

6402 12 000

– – Skidpjäxor och snowboardstövlar

6402 19 000

– – Andra slag

6402 20 000

– Skodon med överdel av remmar, fästade vid sulan genom pluggning

6402 30 000

– Andra skodon, med tåhätteförstärkning av metall

6402 91 000

– – Med skaft som täcker ankeln

6402 99 000

– – Andra slag

6405 10 000

– Med överdelar av läder eller konstläder

6405 20 000

– Med överdelar av textilmaterial

6405 90 000

– Andra slag

6406 10 000

– Överdelar och delar till överdelar, andra än styvnader

6406 20 000

– Yttersulor och klackar av gummi eller plast

6406 91 000

– – Av trä

6406 99 000

– – Av annat material

9401 20 000

– Sittmöbler av sådana slag som används till motorfordon

9401 30 000

– Höj- och sänkbara snurrstolar

9401 40 000

– Bäddbara sittmöbler, andra än trädgårdsmöbler och campingmöbler

9401 50 000

– Sittmöbler av rotting, vide, bambu eller liknande material

9401 61 000

– – Med stoppning

9401 69 000

– – Andra slag

9401 71 000

– – Med stoppning

9401 79 000

– – Andra slag

9401 80 900

– – – Andra slag

9401 90 000

– Delar

9402 10 100

– – – Frisörstolar

9403 10 000

– Kontorsmöbler av metall

9403 20 000

– Andra möbler av metall

9403 30 000

– Kontorsmöbler av trä

9403 40 000

– Köksmöbler av trä

9403 50 000

– Sovrumsmöbler av trä

9403 60 000

– Andra möbler av trä

9403 70 000

– Möbler av plast

9403 80 000

– Möbler av annat material, inbegripet rotting, vide, bambu eller liknande material

9403 90 000

– Delar

9404 10 000

– Resårbottnar till sängar

9404 21 000

– – Av poröst gummi eller porös plast, med eller utan överdrag

9404 29 000

– – Av annat material

9404 30 000

– Sovsäckar

9404 90 000

– Andra slag

9405 10 000

– Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, med undantag av sådana för belysning utomhus av öppna platser eller trafikleder

9405 20 000

– Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor

9405 30 000

– Julgransbelysningar

9405 40 900

– – – Andra slag

9405 50 900

– – – Andra slag

9405 60 000

– Ljusskyltar, namnplåtar och liknande med belysning

9405 91 900

– – – Andra slag

9405 92 900

– – – Andra slag

9405 99 900

– – – Andra slag

9406 00 900

– – – Andra slag


Förteckning 3

HS-nummer

Beskrivning

2203 00 000

Öl framställd av malt

2205 10 000

– Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen, i behållare rymmande högst 2 liter

2205 90 000

– Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen: andra slag

2402 10 000

– Cigarrer och cigariller innehållande tobak

2402 20 000

– Cigaretter innehållande tobak

2402 90 100

– – – Cigarrer

2402 90 200

– – – Cigaretter

2403 99 900

– – – Andra slag


(1)  Begagnade fordon: fordon med mer än sex månader efter registrering och som har körts minst 6 000 km.


14.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/43


BESLUT nr 1/2008 AV ASSOCIERINGSRÅDET EU–MAROCKO

av den 26 november 2008

om inrättande av en tullsamarbetskommitté och antagande av arbetsordningen för gruppen för den ekonomiska dialogen och ändring av arbetsordningen för vissa av associeringskommitténs underkommittéer

(2009/21/EG)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Konungariket Marocko, å andra sidan (1), (nedan kallat associeringsavtalet),

med beaktande av beslut nr 1/2003 av associeringsrådet EU–Marocko av den 24 februari 2003 om inrättande av underkommittéer till associeringskommittén (2), enda artikel fjärde stycket,

med beaktande av rekommendation nr 1/2005 av associeringsrådet EU–Marocko av den 24 oktober 2005 om genomförande av handlingsplanen EU–Marocko (3), och

av följande skäl:

(1)

Förbindelserna mellan EU och Marocko blir allt tätare till följd av genomförandet av associeringsavtalet och den handlingsplan EU–Marocko som antagits inom ramen för grannskapspolitiken.

(2)

Parterna är fast beslutna att ytterligare stärka sina förbindelser och skapa nya utvecklingsmöjligheter för dessa.

(3)

Genomförandet av partnerskapsprioriteringarna och tillnärmningen av lagstiftningarna ska följas upp. EU:s behörighetsområden utgör en ram inom vilken förbindelserna och samarbetet med Medelhavsländerna kan utvecklas samtidigt som enhetligheten och jämvikten i hela Barcelonaprocessen beaktas.

(4)

I beslut nr 2/2005 av associeringsrådet EU–Marocko av den 18 november 2005 om ändring av protokoll nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet avseende definitionen av ”ursprungsvaror” och metoder för administrativt samarbete (4) ströks hänvisningen till tullsamarbetskommittén. Därför bör en ny rättslig grund för tullsamarbetskommitténs möten fastställas.

(5)

Enligt artikel 84 i associeringsavtalet kan sådana arbetsgrupper eller andra organ som är nödvändiga för genomförandet av avtalet inrättas.

(6)

Genom artikel 44 a i associeringssavtalet inrättas en ekonomisk dialog mellan EU och Marocko. Arbetsordningen för gruppen för den ekonomiska dialogen bör antas.

(7)

Nya områden för dialog och samarbete har uppkommit efter överenskommelsen om handlingsplanen EU–Marocko. De underkommittéer som inrättades genom beslut nr 1/2003 av associeringsrådet täcker inte alla dessa områden.

(8)

Det bör säkerställas att alla områden inom associeringsavtalet och handlingsplanen EU–Marocko följs upp av de behöriga underkommittéerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för associeringskommittén ska det inrättas en tullsamarbetskommitté EU–Marocko med uppgift att granska genomförandet av associeringsavtalet och handlingsplanen EU–Marocko som har antagits inom ramen för grannskapspolitiken, garantera det administrativa samarbetet med avseende på tillämpningen av protokoll nr 4 till associeringsavtalet och utföra alla andra uppgifter som den skulle kunna anförtros på tullområdet.

Tullsamarbetskommitténs arbetsordning återges i bilaga I.

Tullsamarbetskommittén ska vara underställd associeringskommittén och ska rapportera till associeringskommittén efter varje möte. Tullsamarbetskommittén ska inte ha befogenhet att fatta beslut. Den får emellertid lämna rekommendationer för att underlätta ett korrekt genomförande av associeringsavtalet och lägga fram förslag för associeringskommittén. Dessa rekommendationer och förslag ska antas enhälligt.

Associeringskommittén ska vidta alla övriga åtgärder som är nödvändiga för att tullsamarbetskommittén ska kunna fungera väl och ska underrätta associeringsrådet om dessa.

Artikel 2

Den i bilaga II återgivna arbetsordningen för gruppen för den ekonomiska dialogen, som inrättats genom artikel 44 a i associeringsavtalet, antas härmed.

Gruppen för den ekonomiska dialogen ska vara underställd associeringskommittén och ska rapportera till associeringskommittén efter varje möte. Gruppen ska inte ha befogenhet att fatta beslut. Den får emellertid lägga fram förslag för associeringskommittén.

Associeringskommittén ska vidta alla övriga åtgärder som är nödvändiga för att gruppen för den ekonomiska dialogen ska kunna fungera väl och ska underrätta associeringsrådet om dessa.

Artikel 3

Förteckningarna över de områden som omfattas av associeringsrådets underkommittéer nr 1 ”inre marknaden”, nr 2 ”industri, handel och tjänster”, nr 3 ”transport, miljö och energi”, nr 5 ”jordbruk och fiske” och nr 6 ”rättsliga frågor och säkerhet”, såsom de anges i bilaga II punkt 3 i underkommittéernas arbetsordningar antagna genom beslut nr 1/2003 av associeringsrådet, ska ändras i enlighet med bilaga III till det här beslutet.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2008.

På associeringsrådets vägnar

M. NICOLAIDIS

Ordförande


(1)  EGT L 70, 18.3.2000, s. 2.

(2)  EUT L 79, 26.3.2003, s. 14.

(3)  EUT L 285, 28.10.2005, s. 49.

(4)  EUT L 336, 21.12.2005, s. 1.


BILAGA I

ARBETSORDNING FÖR TULLSAMARBETSKOMMITTÉN EU–MAROCKO

1.   Sammansättning och ordförandeskap

Tullsamarbetskommittén EU–Marocko (nedan kallad kommittén) ska vara sammansatt av företrädare för Europeiska kommissionen, biträdda av tullexperter från medlemsstaterna och av tullföreträdare (och/eller andra regeringsföreträdare) från Marocko. Kommitténs ordförandeskap ska innehas växelvis av en företrädare för Marockos tull och en företrädare för Europeiska gemenskapen.

2.   Roll

Kommittén ska vara underställd associeringskommittén och ska rapportera till associeringskommittén efter varje möte. Kommittén ska inte ha befogenhet att fatta beslut. Den ska emellertid ha befogenhet att lämna förslag till associeringskommittén.

3.   Arbetsområden

Kommittén ska granska genomförandet av associeringsavtalet och handlingsplanen EU–Marocko, antagen inom ramen för grannskapspolitiken, för samtliga tullfrågor. Den ska särskilt bedöma framstegen i fråga om tillnärmning, genomförande och tillämpning av lagstiftning. Om så krävs ska samarbetet i fråga om offentlig förvaltning undersökas. Kommittén ska undersöka varje problem som kan uppstå på tullområdet (särskilt ursprungsregler, allmänna tullförfaranden, tullnomenklatur, tullvärde, tullordningar och tullsamarbete) och föreslå eventuella åtgärder. På begäran av associeringskommittén kan andra ämnen, också ämnen av övergripande natur, granskas av kommittén.

Vid ett och samma möte i kommittén får frågor avseende ett av, flera av eller alla de ovan angivna områdena behandlas.

4.   Sekretariat

En tjänsteman från Europeiska kommissionen och en tjänsteman från den marockanska regeringen ska tillsammans fungera som kommitténs ständiga sekreterare.

Samtliga meddelanden som rör kommittén ska lämnas till kommitténs sekreterare.

5.   Möten

Kommittén ska sammanträda när omständigheterna så kräver, dock minst en gång om året. Ett möte kan sammankallas på grundval av en begäran från någon av parterna, vars sekreterare ska överlämna begäran till den andra parten. Den andra partens sekreterare ska svara inom 15 arbetsdagar efter det att begäran om möte i kommittén har mottagits.

I särskilt brådskande fall kan kommittén sammankallas med kortare varsel enligt överenskommelse mellan parterna. Varje begäran om att kalla till möte ska göras skriftligen.

Varje möte i kommittén ska hållas på den dag och den plats som parterna har kommit överens om.

Möteskallelserna ska göras av respektive parts sekreterare efter samråd med ordföranden. Före varje möte ska ordföranden underrättas om den planerade sammansättningen av de båda parternas delegationer.

Om båda parterna samtycker kan kommittén bjuda in andra företrädare för berörda eller, på grund av övergripande frågor, associerade tekniska avdelningar tillhörande de båda parterna samt experter till sina möten för att framföra särskild information.

6.   Dagordning

Alla framställningar om uppförande av punkter på kommitténs dagordning ska lämnas till kommitténs sekreterare.

Ordföranden ska utarbeta en preliminär dagordning för varje möte. Kommitténs sekreterare ska överlämna dagordningen till den andra parten senast tio dagar före mötet.

Den preliminära dagordningen ska omfatta de punkter om vilka sekreterarna mottagit en framställning senast 15 dagar före mötet. Referensdokument och sådana handlingar som läggs fram till stöd för framställningarna ska ha inkommit till parterna senast sju dagar före mötet. I särskilda och/eller brådskande fall får dessa frister förkortas i samförstånd med parterna.

Kommittén ska anta dagordningen i början av varje möte.

7.   Protokoll

De båda sekreterarna ska efter varje möte upprätta och godkänna mötesprotokollet. De ska överlämna en kopia av protokollet, inklusive kommitténs förslag, till associeringskommitténs sekreterare och ordförande.

8.   Offentlighet

Om inget annat anges ska kommitténs möten inte vara offentliga.


BILAGA II

ARBETSORDNING FÖR GRUPPEN FÖR DEN EKONOMISKA DIALOGEN EU–MAROCKO

1.   Sammansättning och ordförandeskap

Gruppen för den ekonomiska dialogen (nedan kallad gruppen) ska bestå av företrädare för Europeiska kommissionen och företrädare för den marockanska regeringen, och ordförandeskapet ska innehas gemensamt av parterna. Medlemsstaterna ska underrättas om och inbjudas att delta i gruppens möten.

2.   Roll

Gruppen ska vara ett forum för diskussion, samråd och uppföljning. Den ska vara underställd associeringskommittén och ska rapportera till associeringskommittén efter varje möte. Den ska inte ha befogenhet att fatta beslut. Den ska emellertid ha befogenhet att lämna förslag till associeringskommittén.

3.   Arbetsområden

Gruppen ska vara ett forum för diskussioner om makroekonomiska frågor. Den ska även undersöka genomförandet av associeringsavtalet och handlingsplanen EU–Marocko antagen inom ramen för grannskapspolitiken, särskilt på de nedan angivna områdena, och i synnerhet framstegen i fråga om tillnärmning, genomförande och tillämpning av lagstiftning. Om så krävs ska samarbetet i fråga om offentlig förvaltning undersökas. Gruppen ska undersöka varje problem som kan uppstå på de områden som nämns nedan och föreslå eventuella åtgärder för antagande.

a)

Makroekonomiska ramar.

b)

Strukturreformer.

c)

Den finansiella sektorn och kapitalmarknader (makroekonomiska aspekter).

d)

Kapitalrörelser och löpande betalningar.

e)

Förvaltning och kontroll av de offentliga finanserna.

f)

Beskattning.

g)

Statistik.

Denna förteckning är inte uttömmande. Andra arbetsområden, även av övergripande natur, kan läggas till av associeringskommittén.

Vid ett och samma möte i gruppen får frågor som rör ett av, flera av eller alla de ovan angivna områdena behandlas.

4.   Sekretariat

En tjänsteman från Europeiska kommissionen och en tjänsteman från den marockanska regeringen ska tillsammans fungera som gruppens ständiga sekreterare.

Samtliga meddelanden som rör gruppen ska lämnas till gruppens sekreterare.

5.   Möten

Gruppen ska sammanträda när omständigheterna så kräver, dock minst en gång om året. Ett möte kan sammankallas på grundval av en begäran från någon av parterna, vars sekreterare ska överlämna begäran till den andra parten. Den andra partens sekreterare ska svara inom 15 arbetsdagar efter det att begäran om möte har mottagits.

I särskilt brådskande fall kan gruppen sammankallas med kortare varsel enligt överenskommelse mellan parterna. Varje begäran om att kalla till möte ska göras skriftligen.

Varje möte i gruppen ska hållas växelvis i Bryssel och Rabat på den dag som parterna har kommit överens om.

Möteskallelserna ska göras av respektive parts sekreterare efter samråd med ordföranden. Före varje möte ska ordföranden underrättas om den planerade sammansättningen av de båda parternas delegationer.

Om parterna samtycker kan gruppen bjuda in experter till sina möten för att lämna särskild information.

6.   Dagordning

Alla framställningar om uppförande av punkter på gruppens dagordning ska lämnas till gruppens sekreterare.

De båda ordförandena ska växelvis utarbeta en preliminär dagordning för varje möte. Gruppens sekreterare ska överlämna dagordningen till den andra parten senast tio dagar före mötet.

Den preliminära dagordningen ska omfatta de punkter om vilka sekreterarna mottagit en framställning senast 15 dagar före mötet. Sådana handlingar som läggs fram till stöd för framställningarna ska ha inkommit till parterna senast sju dagar före mötet. I särskilda och/eller brådskande fall får dessa frister förkortas i samförstånd med parterna.

Gruppen ska anta dagordningen i början av varje möte.

7.   Protokoll

De båda sekreterarna ska efter varje möte upprätta och godkänna mötesprotokollet. De ska överlämna en kopia av protokollet, inklusive gruppens förslag, till associeringskommitténs sekreterare och ordförande.

8.   Offentlighet

Om inget annat anges ska mötena inom gruppen inte vara offentliga.


BILAGA III

A.   ARBETSORDNING FÖR UNDERKOMMITTÉ EU–MAROCKO NR 1 ”INRE MARKNADEN”

Den i bilaga II, punkt 3 ”Arbetsområden”, i associeringsrådets beslut nr 1/2003 angivna förteckningen över de sektorer som underkommittén ansvarar för ska ersättas med följande text:

”a)

Standardisering, certifiering, bedömning av överensstämmelse och marknadsövervakning (aspekter som inte är knutna till handelsavtal på dessa områden).

b)

Konkurrens och statligt stöd.

c)

Immateriella, industriella och kommersiella rättigheter.

d)

Offentlig upphandling.

e)

Konsumentskydd.

f)

Tjänster (regleringsfrågor), inbegripet finansiella tjänster och posttjänster.

g)

Bolagsrätt och etableringsrätt.”

B.   ARBETSORDNING FÖR UNDERKOMMITTÉ EU–MAROCKO NR 2 ”INDUSTRI, HANDEL OCH TJÄNSTER”

Den i bilaga II, punkt 3 ”Arbetsområden”, i associeringsrådets beslut nr 1/2003 angivna förteckningen över de sektorer som underkommittén ansvarar för ska ersättas med följande text:

”a)

Industriellt samarbete och företagspolitik.

b)

Handelsfrågor.

c)

Handel med tjänster och etableringsrätt.

d)

Turism och hantverk.

e)

Förberedelse av handelsavtal om tekniska bestämmelser, standardisering, normer för och bedömning av överensstämmelse.

f)

Uppgiftsskydd.

g)

Handelsstatistik.”

C.   ARBETSORDNING FÖR UNDERKOMMITTÉ EU–MAROCKO NR 3 ”TRANSPORT, MILJÖ OCH ENERGI”

Den i bilaga II, punkt 3 ”Arbetsområden”, i associeringsrådets beslut nr 1/2003 angivna förteckningen över de sektorer som underkommittén ansvarar för ska ersättas med följande text:

”a)

Transporter: bland annat modernisering och utveckling av infrastrukturer, ökad säkerhet inom alla transportsätt, kontroll och förvaltning av hamnar och flygplatser, förbättring av det multimodala systemet, genom att integrera frågan om driftskompatibilitet.

b)

Miljö: bland annat förstärkning av miljöstyrningskapaciteten, både institutionellt och juridiskt, och skärpning av kampen mot olika former av föroreningar; stöd till integrering av miljödimensionen i de prioriterade sektorerna inom Europa–Medelhavspartnerskapet i syfte att säkra en hållbar utveckling; genomförande av nationella miljöskyddsprogram, särskilt de som rör rening av avloppsvatten och hantering av fast avfall; förstärkning av det regionala och internationella samarbetet, särskilt vad gäller klimatförändringarna.

c)

Energi: bland annat modernisering och utveckling av infrastruktur, säkerhet när det gäller infrastruktur och transport på energiområdet, förvaltning av efterfrågan, främjande av förnybara energikällor, forskning och samarbete när det gäller utbyte av uppgifter.”

D.   ARBETSORDNING FÖR UNDERKOMMITTÉ EU–MAROCKO NR 5 ”JORDBRUK OCH FISKE”

Den i bilaga II, punkt 3 ”Arbetsområden”, i associeringsrådets beslut nr 1/2003 angivna förteckningen över de sektorer som underkommittén ansvarar för ska ersättas med följande text:

”a)

Jordbruksprodukter och fiskeriprodukter.

b)

Jordbrukssamarbete och landsbygdsutveckling.

c)

Förädlade jordbruksprodukter.

d)

Veterinära och fytosanitära frågor.

e)

Handelslagstiftning rörande dessa produkter.”

E.   ARBETSORDNING FÖR UNDERKOMMITTÉ EU–MAROCKO NR 6 ”RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH SÄKERHET”

Den i bilaga II, punkt 3 ”Arbetsområden”, i associeringsrådets beslut nr 1/2003 angivna förteckningen över de sektorer som underkommittén ansvarar för ska ersättas med följande text:

”a)

Rättsligt samarbete.

b)

Civilrättsligt och straffrättsligt samarbete.

c)

Samarbete när det gäller bekämpning av organiserad brottslighet, inbegripet människosmuggling och människohandel, olaglig narkotikahandel, terrorism, korruption och penningtvätt.

d)

Polisiärt samarbete.”


14.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/51


RÅDETS BESLUT

av den 8 december 2008

om utnämning av ordföranden i Europeiska unionens militära kommitté

(2009/22/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 28.1,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 207,

med hänvisning till rådets beslut 2001/79/Gusp av den 22 januari 2001 om inrättande av Europeiska unionens militära kommitté (1), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 3 i beslut 2001/79/Gusp ska den militära kommitténs ordförande utnämnas av rådet på rekommendation av kommittén när denna sammanträder på överbefälhavarnivå.

(2)

Vid mötet den 29 oktober 2008 rekommenderade kommittén på överbefälhavarnivå att general Håkan SYRÉN utnämns till ordförande för Europeiska unionens militära kommitté.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

General Håkan SYRÉN utnämns till ordförande för Europeiska unionens militära kommitté för en period av tre år från och med den 6 november 2009.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 december 2008.

På rådets vägnar

B. KOUCHNER

Ordförande


(1)  EGT L 27, 30.1.2001, s. 4.


REKOMMENDATIONER

Kommissionen

14.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/52


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

av den 19 december 2008

om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp

[delgivet med nr K(2008) 8625]

(Endast de engelska, finska, franska, grekiska, italienska, maltesiska, nederländska, portugisiska, spanska, slovenska, svenska och tyska texterna är giltiga)

(2009/23/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 211, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 106.2 i fördraget får medlemsstaterna ge ut mynt i den omfattning som godkänns av Europeiska centralbanken.

(2)

Rådet har i enlighet med artikel 106.2 andra meningen i fördraget vidtagit harmoniseringsåtgärder på detta område genom rådets förordning (EG) nr 975/98 av den 3 maj 1998 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (1).

(3)

Enligt artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron (2), ska mynt i euro eller i cent som överensstämmer med valörerna och de tekniska specifikationerna ha ställning som lagliga betalningsmedel i alla deltagande medlemsstater såsom de definieras i den förordningen.

(4)

Enligt en gemensam praxis mellan deltagande medlemsstater bör euromynt som ska sättas i omlopp, inberäknat minnesmynt avsedda att sättas i omlopp, sättas i omlopp till nominellt värde. Detta utesluter dock inte att en liten del av det totala värdet av utgivna mynt säljs till ett högre pris om dessa mynt tillverkas med en särskilt hög kvalitet eller presenteras i en specialförpackning.

(5)

Euromynt är inte enbart i omlopp i utgivarmedlemsstaten, utan också i hela euroområdet och även utanför detta. I detta sammanhang bör utgivningsmedlemsstatens namn på ett tydligt sätt markeras på euromyntets nationella sida, så att de som använder mynten lättare kan identifiera vilken den utgivande medlemsstaten är.

(6)

Euromynt har en gemensam europeiska sida och en särskiljande nationell sida. På den gemensamma europeiska sidan av myntet anges både den gemensamma valutans namn och myntets valör. Varken valutans namn eller myntets valör bör upprepas på den nationella sidan.

(7)

Varje deltagande medlemsstat beslutar om utformningen av de nationella sidorna av euromynten, men utformningen bör helt och hållet omges av Europaflaggans tolv stjärnor.

(8)

De deltagande medlemsstaterna bör följa gemensamma regler i fråga om ändringar av euromyntens nationella sidor. De utformningar som används för de nationella sidorna av ordinarie euromynt som ska sättas i omlopp bör i princip inte ändras, utom om den statschef som det hänvisas till på ett mynt inte längre är landets statschef.

(9)

Minnesmynt är särskilda mynt avsedda att sättas i omlopp där det ordinarie nationella motivet ersätts av ett annat nationellt motiv i syfte att uppmärksamma ett specifikt ämne. Den valör som bäst lämpar sig för detta ändamål är 2-euromyntet, särskilt på grund av myntets stora diameter och dess tekniska kännetecken som ger ett adekvat skydd mot förfalskning.

(10)

Utgivningar av minnesmynt avsedda att sättas i omlopp bör endast ske för att uppmärksamma ämnen av stor nationell eller europeisk betydelse, eftersom sådana mynt är avsedda att vara i omlopp i hela euroområdet. Mindre betydelsefulla ämnen bör helst uppmärksammas genom utgivning av samlarmynt i euro, som ej är avsedda att sättas i omlopp och lätt måste kunna skiljas från euromynt i omlopp. Minnesmynt som gemensamt ges ut av alla deltagande medlemsstater bör reserveras för ämnen av allra största europeiska betydelse.

(11)

Begränsningen av utgivningen av minnesmynt avsedda att sättas i omlopp till ett mynt per utgivande medlemsstat och år har fungerat väl och bör finnas kvar jämsides med en kompletterande möjlighet till en gemensam utgivning av ett minnesmynt avsett att sättas i omlopp i vilken alla deltagande medlemsstater deltar. Medlemsstaterna får vidare ge ut ett eurominnesmynt avsett att sättas i omlopp om statschefsämbetet tillfälligt är vakant eller temporärt tillsatt.

(12)

Det är nödvändigt att införa vissa volymbegränsningar för minnesmynt i omlopp i syfte att säkerställa att sådana mynt även i fortsättningen kommer att utgöra en liten procentandel av det totala antalet 2-euromynt i omlopp. Dessa volymbegränsningar bör samtidigt medge att ett tillräckligt antal mynt ges ut för att säkerställa att minnesmynt verkligen kan sättas i omlopp.

(13)

Eftersom euromynt är i omlopp i hela euroområdet är deras nationella kännetecken en fråga av allmänt intresse. Utgivande medlemsstater bör informera varandra om nya nationella sidor i god tid före den planerade utgivningsdagen. I detta syfte bör utgivande medlemsstater lämna in sina utkast till utformningar av euromynt till kommissionen, som kommer att kontrollera att de är förenliga med rekommendationen.

(14)

För att ta hänsyn till medlemsstaternas olika nationella traditioner och preferenser på detta särskilda område har de rådfrågats om de riktlinjer som anges i denna rekommendation.

(15)

Gemenskapen har slutit monetära avtal med Furstendömet Monaco, Republiken San Marino och Vatikanstaten, som ger dessa stater rätt att ge ut vissa kvantiteter euromynt. De gemensamma riktlinjerna ska även gälla de mynt i omlopp som ges ut av dessa stater.

(16)

En översyn av denna rekommendation bör utarbetas före utgången av 2015 för att fastställa huruvida det finns skäl att ändra riktlinjerna.

(17)

Denna rekommendation bör ersätta kommissionens rekommendation av den 29 september 2003 om gemensam praxis för ändringarna i utformningarna av de nationella framsidorna av euromynt i omlopp (3) och kommissionens rekommendation av den 3 juni 2005 om gemensamma riktlinjer för de nationella sidorna av euromynt i omlopp (4).

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

1.   Euromynt som ska sättas i omlopp

Euromynt avsedda att sättas i omlopp bör sättas i omlopp till nominellt värde. Detta utesluter inte att en liten del av de euromynt som ges ut säljs till ett högre pris om det är motiverat med hänvisning till en särskilt hög kvalitet eller specialförpackning.

2.   Uppgift om den utgivande medlemsstaten

På den nationella sidan på alla valörer av euromynten som är avsedda att sättas i omlopp bör det genom namn eller en förkortning anges vilken den utgivande medlemsstaten är.

3.   Ingen uppgift om valutanamn eller valör

1.

På den nationella sidan av euromynt som är avsedda att sättas i omlopp bör myntets valör, eller delar därav, inte upprepas och inte heller den gemensamma valutans eller decimalvalutans namn, såvida inte en sådan angivelse är motiverad därför att medlemsstaten i fråga använder ett avvikande alfabet.

2.

På randpräglingen på tvåeuromynten får valören anges, under förutsättning att endast siffran ”2” eller termen ”euro” eller båda dessa används.

4.   Utformning av de nationella sidorna

På den nationella sidan av euromynten avsedda att sättas i omlopp bör det nationella motivet helt och hållet omges av EU:s tolv stjärnor, och även årtalet och medlemsstatens namn bör återfinnas på den myntsidan. EU-stjärnorna bör återges som på Europaflaggan.

5.   Ändringar av de nationella sidorna av de ordinarie euromynten avsedda att sättas i omlopp

De utformningar som används för de nationella sidorna av ordinarie euromynt som ska sättas i omlopp bör i princip inte ändras, utom i det fall då den statschef som det hänvisas till på ett mynt inte längre är landets statschef. Utgivande medlemsstater bör dock tillåtas att uppdatera utformningen av euromynt som avbildar statschefen vart femtonde år för att ta hänsyn till en förändring i statschefens utseende. Utgivande medlemsstater bör också tillåtas att uppdatera sina nationella sidor av euromynten för att i full utsträckning följa denna rekommendation.

Ett tillfälligt vakant statschefsämbete eller en provisoriskt tillsatt statschef bör inte ge rätt att ändra de nationella sidorna av de ordinarie euromynten avsedda att sättas i omlopp.

6.   Utgivning av eurominnesmynt avsedda att sättas i omlopp

1.

Utgivningar av minnesmynt avsedda att sättas i omlopp som visar ett annorlunda motiv på den nationella sidan än det som finns på de ordinarie euromynten avsedda att sättas i omlopp bör endast uppmärksamma ämnen av stor nationell eller europeiska betydelse. Minnesmynt avsedda att sättas i omlopp som gemensamt ges ut av samtliga deltagande medlemsstater enligt definitionen i artikel 1 i förordning (EG) nr 974/98 (nedan kallade deltagande medlemsstater) bör endast uppmärksamma ämnen av allra största europeiska betydelse och utgivningen av dessa mynt bör godkännas av rådet.

2.

Utgivningen av minnesmynt avsedda att sättas i omlopp bör följa följande regler:

a)

Antalet utgivningar bör begränsas till en per utgivande medlemsstat och år, utom i de fall då

i)

minnesmynt i euro avsedda att sättas i omlopp gemensamt ges ut av alla deltagande medlemsstater,

ii)

ett eurominnesmynt avsett för omlopp ges ut till följd av att statschefsämbetet tillfälligt är vakant eller att statschefen är provisoriskt tillsatt.

b)

Euromynt i valören 2 euro bör vara den enda valör som används för dessa utgivningar.

c)

Det totala antalet mynt som sätts i omlopp för varje enskild utgivning bör inte överstiga det högre av följande två utgivningstak:

i)

0,1 % av det totala antalet 2-euromynt som alla berörda deltagande medlemsstater har satt i omlopp fram till början av det år som föregår minnesmyntets utgivningsår. Detta tak kan höjas till 2,0 % av det totala antalet 2-euromynt i omlopp i alla deltagande medlemsstater om utgivningen görs till minne av en global händelse som har mycket högt symbolvärde, men den utgivande medlemsstaten i fråga bör i detta fall samtidigt avstå från att utnyttja det höjda utgivningstaket för att ge ut ett annat minnesmynt avsett att sättas i omlopp under de följande fyra åren och bör vidare ange skälen till valet av detta höjda utgivningstak när den tillhandahåller den förhandsinformation som anges i punkt 7.

ii)

5,0 % av det totala antalet 2-euromynt som den utgivande medlemsstaten har satt i omlopp fram till början av det år som föregår minnesmyntets utgivningsår.

d)

Randpräglingen på minnesmynt i euro avsedda att sättas i omlopp bör vara densamma som på de ordinarie euromynten avsedda att sättas i omlopp.

7.   Informationsförfarande och offentliggörande av framtida ändringar

Medlemsstaterna bör informera varandra om utkast till utformningen av nya nationella sidor av euromynt, inklusive randpräglingar, och om utgivningsvolymen innan de formellt godkänner dessa utformningar. Den utgivande medlemsstaten bör i detta syfte som regel inkomma till kommissionen med utkast till utformningar av nya euromynt minst sex månader före den planerade utgivningsdagen. Kommissionen bör kontrollera att de är förenliga med riktlinjerna i denna rekommendation och utan dröjsmål informera de övriga medlemsstaterna via ekonomiska och finansiella kommitténs relevanta underkommitté. Om och när kommissionen anser att riktlinjerna i denna rekommendation inte efterlevs bör ekonomiska och finansiella kommitténs relevanta underkommitté besluta om huruvida utformningen kan godkännas.

Ekonomiska och finansiella kommitténs relevanta underkommitté bör godkänna utformningarna av minnesmynt i euro som är avsedda att sättas i omlopp och som gemensamt ges ut av samtliga deltagande medlemsstater.

Alla relevanta uppgifter om nya nationella myntutformningar kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

8.   De rekommenderade riktlinjernas räckvidd

Denna rekommendation bör tillämpas på nationella sidor och randpräglingar på både ordinarie mynt och minnesmynt i omlopp. Den bör inte tillämpas på de nationella sidorna och randpräglingarna på ordinarie mynt och minnesmynt i euro avsedda att sättas i omlopp som första gången givits ut eller godkänts enligt det informationsförfarande som gällde före antagandet av denna rekommendation.

9.   Upphävande av tidigare rekommendationer

Rekommendationerna 2003/734/EG och 2005/491/EG ska härmed upphöra att gälla.

10.   Adressater

Denna rekommendation riktar sig till samtliga deltagande medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2008.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 139, 11.5.1998, s. 6.

(2)  EGT L 139, 11.5.1998, s. 1.

(3)  EUT L 264, 15.10.2003, s. 38.

(4)  EUT L 186, 18.7.2005, s. 1.


14.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/s3


NOT TILL LÄSAREN

EU-institutionerna har beslutat att deras texter inte längre ska innehålla en hänvisning till den senaste ändringen av den ifrågavarande rättsakten.

Såvida inte annat anges, avser därför hänvisningarna i de texter som här offentliggörs rättsakter i deras gällande lydelse.