ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 348

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
24 december 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1340/2008 av den 8 december 2008 om handel med vissa stålprodukter mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kazakstan

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1341/2008 av den 18 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden i fråga om vissa inkomstgenererande projekt

19

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december 2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden och om upphävande av förordning (EG) nr 423/2004

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1343/2008 av den 23 december 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

34

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1344/2008 av den 23 december 2008 om offentliggörande för 2009 av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som upprättats genom förordning (EEG) nr 3846/87

36

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1345/2008 av den 23 december 2008 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2136/89 om gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner och handelsbeteckningar för konserverade sardiner och konserverade produkter av sardintyp

76

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1346/2008 av den 23 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 950/2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal

79

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1347/2008 av den 23 december 2008 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 januari 2009

81

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG

84

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna

98

 

 

BESLUT SOM ANTAGITS GEMENSAMT AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1348/2008/EG av den 16 december 2008 om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG vad gäller begränsning av användning och utsläppande på marknaden av 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metylendifenyldiisocyanat, cyklohexan och ammoniumnitrat ( 1 )

108

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1349/2008/EG av den 16 december 2008 om ändring av beslut nr 1719/2006/EG om inrättande av programmet Aktiv ungdom för perioden 2007–2013 ( 1 )

113

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1350/2008/EG av den 16 december 2008 om Europeiska året för kreativitet och innovation (2009) ( 1 )

115

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1351/2008/EG av den 16 december 2008 om inrättande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att skydda barn som använder Internet och annan kommunikationsteknik ( 1 )

118

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1352/2008/EG av den 16 december 2008 om ändring av beslut nr 1855/2006/EG om inrättande av programmet Kultur (2007–2013) ( 1 )

128

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2008/976/RIF av den 16 december 2008 om det europeiska rättsliga nätverket

130

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

24.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 348/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1340/2008

av den 8 december 2008

om handel med vissa stålprodukter mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kazakstan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133,

med beaktande av kommissionens förslag,

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 17.1 i avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Kazakstan (1), ska handeln med vissa stålprodukter regleras genom ett särskilt avtal om kvantitativa arrangemang.

(2)

Det bilaterala avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kazakstans regering om handel med vissa stålprodukter (2) som ingicks den 19 juli 2005 upphörde att gälla den 31 december 2006. Sedan 2007 och 2008 har autonoma åtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1870/2006 (3) och rådets förordning (EG) nr 1531/2007 (4) styrt handeln med vissa stålprodukter mellan Europeiska gemenskapen och Kazakstan.

(3)

I avvaktan på att det nya avtalet undertecknas och träder i kraft eller att Kazakstan ansluter sig till Världshandelsorganisationen (WTO), bör kvantitativa begränsningar för 2009 fastställas.

(4)

Eftersom omständigheterna i dag är i stort sett desamma som de som rådde när de kvantitativa begränsningarna för åren 2007 och 2008 fastställdes, är det lämpligt att behålla de kvantitativa begränsningarna för 2009 på samma nivå som 2007 och 2008.

(5)

För att förenkla genomförandet av det nya avtalet är det nödvändigt att på förhand fastställa bestämmelser som i möjligaste mån liknar dem i avtalet och på så sätt skapa möjligheter att förvalta denna ordning inom gemenskapen.

(6)

Det är nödvändigt att se till att de berörda produkternas ursprung kontrolleras och att lämpliga metoder för administrativt samarbete införs för detta ändamål.

(7)

Produkter som placeras i en frizon eller importeras enligt förfarandena för tullager, temporär import eller aktiv förädling (suspensionssystemet) bör inte avräknas mot de begränsningar som fastställts för produkterna i fråga.

(8)

För att denna förordning ska kunna tillämpas effektivt är det nödvändigt att föreskriva att det för övergång till fri omsättning i gemenskapen av de berörda produkterna måste uppvisas en gemenskapsimportlicens.

(9)

För att säkra att de kvantitativa begränsningarna inte överskrids är det nödvändigt att införa ett förfarande som innebär att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna inte utfärdar någon importlicens förrän kommissionen har bekräftat att det fortfarande finns utrymme inom den kvantitativa begränsningen i fråga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Denna förordning ska tillämpas vid import till gemenskapen av stålprodukter enligt förteckningen i bilaga I med ursprung i Kazakstan.

2.   Stålprodukterna ska klassificeras i de produktgrupper som anges i bilaga I.

3.   Klassificeringen av produkterna i bilaga I ska baseras på den kombinerade nomenklatur (KN) som fastställs genom rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (5).

4.   Ursprunget för de produkter som avses i punkt 1 ska bestämmas i enlighet med de regler som gäller i gemenskapen.

Artikel 2

1.   Import till gemenskapen av stålprodukter enligt förteckningen i bilaga I med ursprung i Republiken Kazakstan ska omfattas av de kvantitativa begränsningar som fastställs i bilaga V. För övergång till fri omsättning i gemenskapen av produkter enligt förteckningen i bilaga I med ursprung i Republiken Kazakstan ska krävas att det uppvisas ett ursprungscertifikat, som återges i bilaga II, och en importlicens som utfärdats av medlemsstaternas myndigheter i enlighet med artikel 4.

2.   För att säkra att de kvantiteter för vilka importlicenser utfärdas inte vid något tillfälle överstiger de sammanlagda kvantitativa begränsningarna för varje produktgrupp ska de behöriga myndigheter som anges i bilaga IV utfärda importlicenser först efter det att kommissionen har bekräftat att det fortfarande finns tillgängliga kvantiteter inom de för leverantörslandet gällande kvantitativa begränsningarna för den stålproduktgrupp som berörs av en eller flera importörers ansökningar till de behöriga myndigheterna.

3.   Beviljad import ska avräknas mot de relevanta kvantitativa begränsningar som anges i bilaga V. Avsändningen av produkterna ska anses ha ägt rum den dag då de lastades på det transportmedel som användes för exporten.

Artikel 3

1.   De kvantitativa begränsningar som anges i bilaga V ska inte gälla för produkter som placeras i en frizon eller ett frilager eller som importeras enligt förfarandena för tullager, temporär import eller aktiv förädling (suspensionssystemet).

2.   Om de produkter som avses i punkt 1 senare övergår till fri omsättning, i oförändrat skick eller efter bearbetning eller behandling, ska artikel 2.2 tillämpas, och de produkter som övergår till fri omsättning ska avräknas mot den relevanta kvantitativa begränsningen i bilaga V.

Artikel 4

1.   Vid tillämpning av artikel 2.2 ska de behöriga myndigheter som förtecknas i bilaga IV, innan de utfärdar importlicenser, till kommissionen anmäla de kvantiteter för vilka ansökningar om importlicenser, underbyggda med exportlicenser i original, har mottagits. Kommissionen ska omgående, i den ordning medlemsstaternas anmälningar tas emot (”först till kvarn” -principen), meddela huruvida de begärda kvantiteterna är tillgängliga för import.

2.   De ansökningar som omfattas av anmälningarna till kommissionen ska vara giltiga om de i varje enskilt fall klart och tydligt anger exportlandet, det berörda produktnumret, den kvantitet som ska importeras, exportlicensens nummer, kvotåret och den medlemsstat där produkterna avses övergå till fri omsättning.

3.   Kommissionen ska, så långt det är möjligt, för myndigheterna bekräfta hela den kvantitet som anges i de anmälda ansökningarna för varje produktgrupp.

4.   De behöriga myndigheterna ska så snart de får kännedom om kvantiteter som inte utnyttjats under en importlicens giltighetstid anmäla dessa kvantiteter till kommissionen. De outnyttjade kvantiteterna ska automatiskt överföras till de återstående kvantiteterna av gemenskapens sammanlagda kvantitativa begränsning för varje berörd produktgrupp.

5.   De anmälningar som avses i punkterna 1–4 ska sändas på elektronisk väg via det integrerade nät som upprättats för detta ändamål, såvida det inte av tvingande tekniska skäl är nödvändigt att tillfälligt använda andra kommunikationssätt.

6.   Importlicenserna eller motsvarande dokument ska utfärdas i enlighet med artiklarna 12–16.

7.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska underrätta kommissionen om redan utfärdade importlicenser eller motsvarande dokument upphävs i de fall då de motsvarande exportlicenserna har återkallats eller upphävts av de behöriga myndigheterna i Republiken Kazakstan. Om kommissionen eller en medlemsstats behöriga myndigheter har underrättats av de behöriga myndigheterna i Republiken Kazakstan om återkallandet eller upphävandet av en exportlicens efter det att de berörda produkterna har importerats till gemenskapen, ska kvantiteterna i fråga dock avräknas mot den relevanta kvantitativa begränsning som anges i bilaga V.

Artikel 5

1.   Om kommissionen har indikationer på att produkter enligt förteckningen i bilaga I med ursprung i Republiken Kazakstan har omlastats eller omdirigerats eller på annat sätt importerats till gemenskapen på ett sätt som utgör kringgående av de kvantitativa begränsningar som avses i artikel 2 och om den konstaterar att anpassningar måste göras, ska den begära att samråd inleds så att en överenskommelse kan nås om en motsvarande anpassning av de berörda kvantitativa begränsningarna.

2.   I avvaktan på resultatet av det samråd som avses i punkt 1 får kommissionen begära att Republiken Kazakstan vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkra att de anpassningar av de kvantitativa begränsningarna som parterna kommer överens om vid samrådet kan genomföras.

3.   Om gemenskapen och Republiken Kazakstan inte lyckas nå en tillfredsställande lösning och om kommissionen konstaterar att klara bevis för kringgående föreligger, ska den från de kvantitativa begränsningarna dra av en motsvarande kvantitet produkter med ursprung i Republiken Kazakstan.

Artikel 6

1.   En exportlicens – utfärdad av de behöriga myndigheterna i Republiken Kazakstan – ska krävas för alla sändningar av stålprodukter som omfattas av de kvantitativa begränsningarna i bilaga V, upp till den övre gränsen för dessa.

2.   Originalet av exportlicensen ska uppvisas av importören för att den importlicens som avses i artikel 12 ska kunna utfärdas.

Artikel 7

1.   Exportlicensen för produkter som omfattas av kvantitativa begränsningar ska överensstämma med förlagan i bilaga II och ska bland annat intyga att den berörda mängden varor har avräknats mot den kvantitativa begränsning som fastställts för den berörda produktgruppen.

2.   Varje exportlicens ska avse endast en av de produktgrupper som anges i bilaga I.

Artikel 8

Exporten ska avräknas mot de relevanta kvantitativa begränsningar som anges i bilaga V och avsändas i den mening som avses i artikel 2.3.

Artikel 9

1.   De exportlicenser som avses i artikel 6 får inbegripa kopior, vilka ska vara vederbörligen märkta som sådana. Exportlicensen och ursprungscertifikatet samt kopior av dessa ska vara skrivna på engelska.

2.   Om de dokument som avses i punkt 1 fylls i för hand ska uppgifterna textas med bläck.

3.   Exportlicenser eller motsvarande dokument ska ha måtten 210 × 297 mm. Det papper som används ska vara vitt skrivpapper, limbehandlat, fritt från mekanisk massa och med en vikt av minst 25 g/m2. Varje del ska ha en tryckt guillocherad bakgrund som gör all förfalskning på mekanisk eller kemisk väg synlig.

4.   Endast originalet ska godtas av gemenskapens behöriga myndigheter såsom giltigt för import till gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

5.   Varje exportlicens eller motsvarande dokument ska genom tryck eller på annat sätt förses med ett standardiserat löpnummer som möjliggör identifiering av dokumentet.

6.   Löpnumret ska sättas samman på följande sätt:

Två bokstäver som anger exportlandet enligt följande:

KZ

=

Republiken Kazakstan

Två bokstäver som anger avsedd bestämmelsemedlemsstat enligt följande:

BE

=

Belgien

BG

=

Bulgarien

CZ

=

Tjeckien

DK

=

Danmark

DE

=

Tyskland

EE

=

Estland

IE

=

Irland

GR

=

Grekland

ES

=

Spanien

FR

=

Frankrike

IT

=

Italien

CY

=

Cypern

LV

=

Lettland

LT

=

Litauen

LU

=

Luxemburg

HU

=

Ungern

MT

=

Malta

NL

=

Nederländerna

AT

=

Österrike

PL

=

Polen

PT

=

Portugal

RO

=

Rumänien

SI

=

Slovenien

SK

=

Slovakien

FI

=

Finland

SE

=

Sverige

GB

=

Förenade kungariket

Ett ensiffrigt nummer som anger kvotåret i fråga och utgörs av den sista siffran i det årtalet, t.ex. ”9” för 2009.

Ett tvåsiffrigt nummer som anger det utfärdande kontoret i exportlandet.

Ett femsiffrigt nummer som löper i följd från 00 001 till 99 999 och som tilldelas bestämmelsemedlemsstaten i fråga.

Artikel 10

Exportlicensen får utfärdas efter avsändandet av de produkter den avser. I sådana fall ska den vara försedd med påskriften ”issued retrospectively”.

Artikel 11

Om en exportlicens stulits, förlorats eller förstörts, får exportören hos den behöriga myndighet som utfärdat dokumentet ansöka om ett duplikat, som ska utfärdas på grundval av de exporthandlingar som exportören förfogar över.

Ett sålunda utfärdat duplikat av en licens ska ha påskriften ”duplicate”. Det ska ha samma datum som den ursprungliga licensen.

Artikel 12

1.   Om kommissionen, i enlighet med artikel 4, har bekräftat att den begärda mängden finns tillgänglig inom den kvantitativa begränsningen i fråga, ska medlemsstaternas behöriga myndigheter utfärda en importlicens inom fem arbetsdagar efter det att importören har uppvisat motsvarande exportlicens i original. Exportlicensen måste uppvisas senast den 31 mars året efter det år då de varor som omfattas av licensen avsändes. Importlicenser ska utfärdas av de behöriga myndigheterna i vilken som helst av medlemsstaterna, oavsett vilken medlemsstat som anges på exportlicensen, om kommissionen i enlighet med artikel 4 har bekräftat att den begärda mängden finns tillgänglig inom den kvantitativa begränsningen i fråga.

2.   Importlicenserna ska vara giltiga i fyra månader från och med den dag de utfärdades. En medlemsstats behöriga myndigheter får, efter en väl motiverad begäran från importören, förlänga giltighetstiden med ytterligare högst fyra månader.

3.   Importlicenserna ska överensstämma med förlagan i bilaga III och ska vara giltiga i hela gemenskapens tullområde.

4.   Den deklaration eller ansökan som importören lämnar in för att få importlicensen ska innehålla följande uppgifter:

a)

Exportörens fullständiga namn och adress.

b)

Importörens fullständiga namn och adress.

c)

En exakt beskrivning av varorna och Taric-nummer.

d)

Varornas ursprungsland.

e)

Avsändningsland.

f)

Korrekt produktgrupp för och kvantiteten av de produkter det är fråga om.

g)

Nettovikt för varje Taric-nummer.

h)

Produkternas värde cif vid gemenskapens gräns för varje Taric-nummer.

i)

Uppgift om huruvida de berörda produkterna är andrasorteringsprodukter eller av bristfällig kvalitet.

j)

I tillämpliga fall, betalnings- och leveransdatum och en kopia av konossementet och av köpekontraktet.

k)

Exportlicensens datum och nummer.

l)

Alla interna koder för administrativa ändamål.

m)

Datum samt importörens underskrift.

5.   Importörerna ska inte vara skyldiga att importera hela den kvantitet som omfattas av en importlicens i en och samma sändning.

Artikel 13

Giltigheten av importlicenser som utfärdats av medlemsstaternas myndigheter ska vara beroende av giltigheten av och de kvantiteter som anges i de exportlicenser som utfärdats av de behöriga myndigheterna i Republiken Kazakstan och som legat till grund vid utfärdandet av importlicenserna.

Artikel 14

Importlicenser eller motsvarande dokument ska utfärdas av medlemsstaternas behöriga myndigheter i enlighet med artikel 2.2 till varje importör i gemenskapen utan diskriminering, oavsett var i gemenskapen denne är etablerad, utan att det påverkar uppfyllandet av övriga krav som ställs enligt gällande regler.

Artikel 15

1.   Om kommissionen konstaterar att de sammanlagda kvantiteter som omfattas av exportlicenser som utfärdats av Republiken Kazakstan för en viss produktgrupp överstiger den kvantitativa begränsning som fastställts för den produktgruppen, ska de behöriga myndigheter som utfärdar licenser i medlemsstaterna genast underrättas så att inga ytterligare importlicenser utfärdas. I sådana fall ska samråd genast inledas av kommissionen.

2.   En medlemsstats behöriga myndigheter ska neka att utfärda importlicenser för produkter med ursprung i Republiken Kazakstan som inte omfattas av exportlicenser utfärdade i enlighet med artiklarna 6–11.

Artikel 16

1.   De formulär som ska användas av medlemsstaternas behöriga myndigheter för utfärdande av de importlicenser som avses i artikel 12 ska överensstämma med förlagan till importlicens i bilaga III.

2.   Importlicensformulär och utdrag av dessa ska upprättas i två exemplar: det ena ska vara märkt ”Innehavarens exemplar” och ha nummer 1 och utfärdas till den som ansöker om importlicensen, det andra ska vara märkt ”Utfärdande myndighets exemplar” och ha nummer 2 och behållas av den myndighet som utfärdar licensen. De behöriga myndigheterna får av administrativa skäl lägga till ytterligare kopior av formulär nr 2.

3.   Formulären ska tryckas på vitt skrivpapper, fritt från mekanisk massa och med en vikt på mellan 55 och 65 g/m2. Storleken ska vara 210 × 297 mm och radavståndet ska vara 4,24 mm (1/6 tum); blanketternas layout ska följas exakt. Båda sidor av exemplar nr 1, som utgör själva licensen, ska dessutom ha en röd, tryckt guillocherad bakgrund som gör all förfalskning på mekanisk eller kemisk väg synlig.

4.   Medlemsstaterna ska ansvara för tryckningen av formulären. Formulären kan också tryckas av tryckerier som godkänts av den medlemsstat där de är etablerade. I det senare fallet ska en hänvisning till detta godkännande finnas på varje formulär. Varje formulär ska vara försett med tryckeriets namn och adress eller ett märke som gör det möjligt att identifiera tryckeriet.

5.   Vid utfärdandet ska importlicenserna eller utdragen av dessa ges ett utfärdandenummer som fastställs av de behöriga myndigheterna i medlemsstaten. Importlicensens nummer ska anmälas till kommissionen på elektronisk väg inom det integrerade nät som upprättats enligt artikel 4.

6.   Licenser och utdrag ska fyllas i på den utfärdande medlemsstatens officiella språk eller på ett av dess officiella språk.

7.   I fält 10 ska de behöriga myndigheterna ange tillämplig stålproduktgrupp.

8.   De myndigheter som utfärdar licenserna och handhar avräkningarna ska sätta sin stämpel på dokumenten. En utfärdande myndighets stämpel får emellertid ersättas med ett relieftryck kombinerat med bokstäver eller siffror som anbringas på licensen genom perforering eller tryckning. De utfärdande myndigheterna ska vid registrering av den tilldelade kvantiteten använda en metod som omöjliggör förfalskning, så att det inte är möjligt att lägga till siffror eller hänvisningar.

9.   På baksidan av exemplar nr 1 och nr 2 ska det finnas ett fält i vilket kvantiteter kan anges, antingen av tullmyndigheterna när importformaliteterna fullgörs eller av de behöriga förvaltningsmyndigheterna när ett utdrag utfärdas. Om utrymmet för avräkningar på licensen eller utdraget av denna är otillräckligt, får de behöriga myndigheterna lägga till ett eller flera fortsättningsblad med fält som motsvarar fälten på baksidan av exemplar nr 1 och exemplar nr 2 av licensen eller utdraget. De myndigheter som svarar för avräkningen ska placera sin stämpel på ett sådant sätt att ena halvan är på licensen eller utdraget av denna och andra halvan på fortsättningsbladet. Om det finns mer än ett fortsättningsblad ska ytterligare en stämpel placeras på samma sätt tvärs över varje blad och det föregående bladet.

10.   Importlicenser och utdrag som utfärdats, uppgifter som fyllts i och påskrifter som gjorts av myndigheterna i en medlemsstat ska ha samma rättsliga verkan i var och en av de andra medlemsstaterna som handlingar som utfärdats, uppgifter som fyllts i och påskrifter som gjorts av myndigheterna i var och en av de andra medlemsstaterna.

11.   De behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten får när det är nödvändigt kräva att innehållet i licenserna eller utdragen översätts till den berörda medlemsstatens officiella språk eller till ett av dess officiella språk.

Artikel 17

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009. Om Kazakstan ansluter sig till WTO ska denna förordning upphöra att gälla dagen för anslutningen (6).

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 december 2008.

På rådets vägnar

B. KOUCHNER

Ordförande


(1)  EGT L 196, 28.7.1999, s. 3.

(2)  EUT L 232, 8.9.2005, s. 64.

(3)  EUT L 360, 19.12.2006, s. 1.

(4)  EUT L 337, 21.12.2007, s. 2.

(5)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(6)  Dagen för upphörande kommer att offentliggöras av Europeiska kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning.


BILAGA I

SA VALSADE PLATTA PRODUKTER

SA1. Rullar

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Grovplåt

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Andra valsade platta produkter

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


BILAGA II

Image

Image

Image

Image


BILAGA III

Image

Image

Image

Image


BILAGA IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax (359-2) 980 47 10

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91 349 38 31

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Fax (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi +358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358-20-492 28 52

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+351) 218 81 39 90

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


BILAGA V

KVANTITATIVA BEGRÄNSNINGAR

Produkter

Ton per år

SA Valsade platta produkter

SA1. Rullar

87 125

SA2. Grovplåt

0

SA3. Andra valsade platta produkter

117 875


24.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 348/19


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1341/2008

av den 18 december 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden i fråga om vissa inkomstgenererande projekt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 161 tredje stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets samtycke (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

efter att ha hört Regionkommittén, och

av följande skäl:

(1)

Den rättsliga ramen för programperioden 2007–2013 har utformats och förhandlats fram med syfte att ytterligare förenkla programplaneringen och förvaltningen av fonderna, effektivisera stödet från fonderna och öka subsidiariteten vid genomförandet.

(2)

En mer noggrann och krävande metod som bygger på en beräkning av högsta bidragsberättigande utgift har införts för inkomstgenererande projekt som omfattas av artikel 55 i förordning (EG) nr 1083/2006 (3).

(3)

Flera svårigheter har visat sig i samband med tillämpningen av bestämmelserna i artikel 55, bl.a. leder den till en oproportionerligt stor arbetsbörda, framför allt när det gäller insatser som samfinansieras av Europeiska socialfonden och små insatser som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) eller Sammanhållningsfonden.

(4)

Svårigheterna kan leda till negativa konsekvenser i fråga om förvaltningen av insatserna, särskilt när det gäller projekt på områden som prioriteras av gemenskapen, t.ex. miljö, social integration, forskning, innovation och energi, samt i fråga om arbetsbördan. Artikel 55 bör därför förenklas.

(5)

Förenklingen bör gälla för alla projekt som får stöd från strukturfonderna eller Sammanhållningsfonden under programperioden 2007–2013. Tillämpningen bör därför vara retroaktiv.

(6)

Förordning (EG) nr 1083/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 55.5 i förordning (EG) nr 1083/2006 ska ersättas med följande:

”5.   Punkterna 1–4 i denna artikel gäller endast insatser som samfinansieras av ERUF eller Sammanhållningsfonden och vars totala kostnad överstiger 1 miljon euro.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 augusti 2006 för alla insatser som får stöd från strukturfonderna eller Sammanhållningsfonden under programperioden 2007–2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2008.

På rådets vägnar

M. BARNIER

Ordförande


(1)  Samtycke av den 16 december 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrande av den 27 oktober 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.


24.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 348/20


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1342/2008

av den 18 december 2008

om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden och om upphävande av förordning (EG) nr 423/2004

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Syftet med rådets förordning (EG) nr 423/2004 av den 26 februari 2004 om åtgärder för återhämtning av torskbestånd (2) är att säkerställa att torskbestånden i Kattegatt, Nordsjön, inklusive Skagerrak och östra delen av Engelska kanalen, väster om Skottland och Irländska sjön, inom fem till tio år kan återhämta sig och uppnå de säkra gränser för bestånden som forskarna rekommenderat.

(2)

Enligt aktuella vetenskapliga utlåtanden från Internationella havsforskningsrådet (Ices) har de minskningar av torskfångsterna som de totala tillåtna fångstmängderna (TAC), de tekniska åtgärderna och de kompletterande ansträngningsbegränsande åtgärderna, inklusive övervakning och kontroll för att förhindra att torsk som härrör från olagligt, orapporterat och oreglerat fiske fångas och landas, tillsammans har gett upphov till varit långt ifrån tillräckliga för att minska fiskedödligheten till de nivåer som krävs för att torskbestånden ska kunna återuppbyggas, och inget av de fyra torskbestånd som omfattas av förordning (EG) nr 423/2004 visar tydliga tecken på återhämtning, även om Nordsjöbestånden visar vissa tecken på förbättring.

(3)

Det förefaller nödvändigt att förstärka systemet och att införa en långsiktig plan för att uppnå ett hållbart utnyttjande av torskbestånden på grundval av maximalt hållbart uttag.

(4)

Enligt de senaste vetenskapliga rönen, i synnerhet om tendenserna för de marina ekosystemen på lång sikt, är det inte möjligt att exakt fastställa önskvärd nivå på biomassan på lång sikt. Följaktligen bör målet i den långsiktiga planen ändras från att vara baserat på biomassa till att vara baserat på fiskedödlighet, och detta bör också tillämpas på de tillåtna fiskeansträngningsnivåerna.

(5)

Torskbestånden i Nordsjön delas med Norge och är underställda gemensam förvaltning. Åtgärderna i denna förordning bör vederbörligen beakta samråden med Norge i enlighet med fiskeriavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (3).

(6)

Om vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) inte kan rekommendera en TAC på grund av bristen på tillräckligt korrekt och representativ information bör det antas bestämmelser som gör det möjligt att fastställa TAC på ett konsekvent sätt även vid brist på data.

(7)

För att säkerställa att målen för fiskedödlighet uppnås och bidra till att minimera mängden fisk som kastas överbord, måste även fiskemöjligheter i form av fiskeansträngning fastställas på nivåer som överensstämmer med den fleråriga strategin. Sådana fiskemöjligheter bör i möjligaste mån fastställas per typ av fiskeredskap på grundval av nuvarande fiskemetoder. Det bör föreskrivas att förvaltningssystemets effektivitet ska ses över regelbundet, och att det särskilt säkerställs att systemet för reglering av fiskeansträngningen ses över när torskbestånden har nått sådana nivåer att de kan utnyttjas på grundval av maximalt hållbart uttag.

(8)

Nya mekanismer bör införas för att uppmuntra fiskare att delta i program för att undvika torskfångst. Sådana program för att undvika torskfångst och minska mängden fisk som kastas överbord har större möjlighet att bli framgångsrika om de utarbetas i samarbete med fiskerinäringen. Följaktligen bör sådana program som utarbetats tillsammans med medlemsstaterna anses vara ett effektivt sätt att främja hållbarhet, och deras utarbetande bör uppmuntras. Dessutom bör medlemsstaterna utöva sina befogenheter att ge tillträde till torskfiske så att fiskarna uppmuntras att fiska på ett sätt som leder till ett mer selektivt fiske som är mindre skadligt för miljön.

(9)

Fastställandet och fördelningen av fångstbegränsningar, fastställandet av beståndens minimi- och försiktighetsnivåer och fiskedödligheten samt den högsta tillåtna fiskeansträngningen för varje medlemsstats ansträngningsgrupp samt uteslutandet av vissa fartygsgrupper från det ansträngningssystem som fastställs i denna förordning är åtgärder av yttersta vikt för den gemensamma fiskeripolitiken. Det är lämpligt att rådet förbehåller sig rätten att utöva direkta genomförandebefogenheter i dessa specifika frågor.

(10)

De åtgärder som är nödvändiga för tillämpningen av vissa bestämmelser i denna förordning särskilt avseende anpassning av begränsningar av fiskeansträngningen inom ramen för den högsta tillåtna ansträngning som rådet fastställt bör antas i enlighet med rådets beslut nr 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(11)

För att kunna garantera efterlevnad av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör det införas ytterligare kontrollåtgärder utöver dem som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (5).

(12)

Det bör fastställas regler för att den långsiktiga plan som införs genom denna förordning, med beaktande av situationen för de berörda bestånden, ska kunna anses vara en återhämtningsplan i den mening som avses i artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (6) och enligt artikel 21 a i i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (7), eller alternativt en förvaltningsplan i den mening som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 2371/2002 och enligt artikel 1 a iv i förordning (EG) nr 1198/2006.

(13)

Förordning (EG) nr 423/2004 bör upphävas och ersättas av denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning fastställs en plan för fyra torskbestånd i följande geografiska områden:

a)

Kattegatt.

b)

Nordsjön, Skagerrak och östra delen av Engelska kanalen.

c)

Väster om Skottland.

d)

Irländska sjön.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller, förutom definitionerna i artikel 3 i förordning (EG) nr 2371/2002, följande definitioner:

a)   ansträngningsgrupp: en medlemsstats förvaltningsenhet för vilken fastställs en högsta tillåtna fiskeansträngning. Den definieras av en redskapsgrupp och ett område såsom anges i bilaga I.

b)   aggregerad ansträngningsgrupp: kombinationen av samtliga medlemsstaters ansträngningsgrupper med samma redskapsgrupp och område.

c)   fångst per ansträngningsenhet (CPUE): den mängd torsk, uttryckt i levande vikt, som under ett år fångas per fiskeansträngningsenhet, uttryckt i kilowattdagar.

d)   lämpliga åldersgrupper: åldrarna 3, 4 och 5 för torsk i Kattegatt, åldrarna 2, 3 och 4 för torsk i Irländska sjön, Nordsjön, Skagerrak och östra delen av Engelska kanalen; åldrarna 2, 3, 4 och 5 för torsk väster om Skottland, eller andra åldersgrupper som bedöms lämpliga av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF).

Artikel 3

Definitioner av geografiska områden

I denna förordning gäller följande definitioner av geografiska områden:

a)   Kattegatt: den del av sektion IIIa som enligt den indelning som gjorts av Internationella havsforskningsrådet (Ices) avgränsas i norr av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på Sveriges kust, och i söder av en linje från Hasenøre till Gnibens Spids, från Korshage till Spodsbjerg och från Gilbjerg Hoved till Kullen.

b)   Nordsjön: Ices-delområde IV och den del av Ices-sektion IIIa som inte omfattas av Skagerrak och Kattegatt samt de delar av Ices-sektion IIa som faller under medlemsstaters överhöghet eller jurisdiktion.

c)   Skagerrak: den del av Ices-sektion IIIa som avgränsas i väster av en linje från Hanstholms fyr till Lindesnes fyr och i söder av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på Sveriges kust.

d)   östra delen av Engelska kanalen: Ices-sektion VIId.

e)   Irländska sjön: Ices-sektion VIIa.

f)   väster om Skottland: Ices-sektion VIa och den del av Ices-sektion Vb som faller under medlemsstaters överhöghet eller jurisdiktion.

Artikel 4

Beräkning av fiskeansträngningen

I denna förordning ska den fiskeansträngning som görs av en grupp av fartyg beräknas som summan av produkterna av kapacitetsvärden i kilowatt för varje fartyg och det antal dagar som varje fartyg har vistats i ett område enligt bilaga 1. Med dag i ett område avses varje kontinuerlig 24-timmarsperiod (eller del därav) då ett fartyg vistas i området och inte befinner sig i hamn.

Artikel 5

Planens syfte

1.   Den plan som avses i artikel 1 ska säkerställa ett hållbart utnyttjande av torskbestånden på grundval av maximalt hållbart uttag.

2.   Syftet i punkt 1 ska uppnås samtidigt som följande fiskedödlighet för torsk bibehålls för lämpliga åldersgrupper:

Bestånd

Fiskedödlighet

Torsk i Kattegatt

0,4

Torsk väster om Skottland

0,4

Torsk i Irländska sjön

0,4

3.   För torskbeståndet i Nordsjön, Skagerrak och östra delen av Engelska kanalen ska det mål som fastställs i punkt 1 uppnås, samtidigt som den fiskedödlighet för torsk i lämpliga åldersgrupper som avses i artikel 8 upprätthålls.

KAPITEL II

TOTALA TILLÅTNA FÅNGSTMÄNGDER

Artikel 6

Minimi- och försiktighetsnivåer

Miniminivån för lekbeståndets biomassa och försiktighetsnivån för lekbeståndets biomassa för vart och ett av torskbestånden ska vara följande:

Bestånd

Miniminivåer för lekbeståndets biomassa

i ton

Försiktighetsnivåer för lekbeståndets biomassa

i ton

Torsk i Kattegatt

6 400

10 500

Torsk i Nordsjön, Skagerrak och östra delen av Engelska kanalen

70 000

150 000

Torsk väster om Skottland

14 000

22 000

Torsk i Irländska sjön

6 000

10 000

Artikel 7

Förfarande för fastställande av totala tillåtna fångstmängder för torskbestånden i Kattegatt, väster om Skottland och i Irländska sjön

1.   Varje år ska rådet för det påföljande året besluta om en total tillåten fångstmängd (TAC) för vart och ett av torskbestånden i Kattegatt, väster om Skottland och i Irländska sjön. Denna TAC ska beräknas genom att följande mängder dras av från de totala uttag av torsk som enligt STECF:s beräkningar motsvarar den fiskedödlighet som avses i punkterna 2 och 3:

a)

En mängd fisk som motsvarar den mängd torsk från beståndet i fråga som förväntas kastas överbord.

b)

I förekommande fall en mängd som motsvarar andra relevanta, fiskerirelaterade orsaker till torskdödlighet och som ska fastställas på förslag av kommissionen.

2.   Denna TAC ska utifrån STECF:s utlåtanden uppfylla samtliga nedanstående villkor:

a)

Om, enligt prognoser från STECF, beståndsstorleken den 1 januari det år en TAC ska tillämpas understiger den miniminivå för lekbeståndets biomassa som fastställs i artikel 6, ska fiskedödligheten under tillämpningsåret för denna TAC minskas med 25 % jämfört med det föregående årets fiskedödlighet.

b)

Om, enligt prognoser från STECF, beståndsstorleken den 1 januari det år en TAC ska tillämpas understiger den försiktighetsnivå för lekbeståndets biomassa som fastställs i artikel 6 och överstiger eller ligger på samma nivå som den miniminivå för lekbeståndets biomassa som fastställs i artikel 6, ska fiskedödligheten under tillämpningsåret för denna TAC minskas med 15 % jämfört med det föregående årets fiskedödlighet.

c)

Om, enligt prognoser från STECF, beståndsstorleken den 1 januari det år en TAC ska tillämpas överstiger eller ligger på samma nivå som den försiktighetsnivå för lekbeståndets biomassa som fastställs i artikel 6, ska fiskedödligheten under tillämpningsåret för denna TAC minskas med 10 % jämfört med det föregående årets fiskedödlighet.

3.   Om tillämpningen av punkt 2 b och c enligt STECF:s utlåtanden leder till en fiskedödlighet som understiger den fiskedödlighet som anges i artikel 5.2, ska rådet fastställa en TAC på en nivå som leder till en fiskedödlighet såsom anges i den artikeln.

4.   När STECF lämnar sina utlåtanden enligt punkterna 2 och 3, ska den anta att beståndet året före tillämpningsåret för denna TAC fiskas med en justering av fiskedödligheten som är lika med den minskning av den högsta tillåtna fiskeansträngning som gäller det året.

5.   Trots vad som sägs i punkt 2 a, b och c samt punkt 3 får rådet inte fastställa en TAC på en nivå som är mer än 20 % lägre eller högre än den TAC som fastställts för det föregående året.

Artikel 8

Förfarande för fastställande av TAC för torskbeståndet i Nordsjön, Skagerrak och östra delen av Engelska kanalen

1.   Varje år ska rådet besluta om TAC för torskbeståndet i Nordsjön, Skagerrak och östra delen av Engelska kanalen. Dessa TAC ska beräknas med tillämpning av de avdragsregler som fastställs i artikel 7.1 a och b.

2.   Dessa TAC ska inledningsvis beräknas i enlighet med punkterna 3 och 5. Från och med det år då de TAC som blir resultatet av tillämpningen av punkterna 3 och 5 blir lägre än de TAC som blir resultatet av tillämpningen av punkterna 4 och 5, ska TAC beräknas i enlighet med de senare punkterna.

3.   Inledningsvis får TAC inte överstiga en nivå som motsvarar en fiskedödlighet som uppgår till följande procentandel av den beräknade fiskedödligheten för lämpliga åldersgrupper 2008: 75 % för TAC 2009, 65 % för TAC 2010 samt tillämpning av successiva minskningar med 10 procentenheter för de följande åren.

4.   Därefter om beståndsstorleken den 1 januari året före det år en TAC ska tillämpas är

a)

högre än försiktighetsnivån för lekbeståndets biomassa, ska TAC motsvara en fiskedödlighet på 0,4 för lämpliga åldersgrupper,

b)

mellan miniminivån för lekbeståndets biomassa och försiktighetsnivån för lekbeståndets biomassa, får TAC inte överstiga en nivå som motsvarar en fiskedödlighet för lämpliga åldersgrupper som överensstämmer med följande formel:

0,4 – (0,2 * (försiktighetsnivån för lekbeståndets biomassa – lekbeståndets biomassa) / (försiktighetsnivån för lekbeståndets biomassa – miniminivån för lekbeståndets biomassa),

c)

på eller under gränsvärdet för lekbeståndets biomassa, får TAC inte överstiga en nivå som motsvarar en fiskedödlighet på 0,2 för lämpliga åldersgrupper.

5.   Trots vad som sägs i punkterna 3 och 4 ska rådet inte fastställa TAC för 2010 och följande år på en nivå som ligger mer än 20 % under eller över den TAC som fastställts för det föregående året.

6.   Om det torskbestånd som avses i punkt 1 har utnyttjats vid en fiskedödlighet som ligger nära 0,4 under tre på varandra följande år, ska kommissionen utvärdera tillämpningen av denna artikel och, vid behov, föreslå lämpliga åtgärder för att ändra den i syfte att säkerställa utnyttjande vid maximalt hållbart uttag.

Artikel 9

Förfarande för fastställande av TAC vid brist på uppgifter

Om STECF på grund av brist på tillräckligt korrekt och representativ information inte kan ge ett utlåtande så att rådet kan fastställa en TAC i enlighet med artikel 7 eller 8, ska rådet besluta enligt följande:

a)

Om STECF rekommenderar att torskfångsterna bör minskas till lägsta möjliga nivå, ska det fastställas en TAC som är 25 % lägre än det föregående årets TAC.

b)

I alla andra fall ska det fastställas en TAC som är 15 % lägre än det föregående årets TAC, såvida inte STECF bedömer att detta inte är lämpligt.

Artikel 10

Anpassning av åtgärder

1.   När det mål för fiskedödlighet som anges i artikel 5.2 har nåtts eller om STECF meddelar att detta mål eller de minimi- och försiktighetsnivåer för lekbeståndets biomassa som anges i artikel 6 eller den fiskedödlighet som anges i artikel 7.2 inte längre är lämpliga för att behålla en låg risk för beståndsutfiskning och ett maximalt hållbart uttag, ska rådet fastställa nya värden för dessa nivåer.

2.   Om STECF meddelar att något av torskbestånden inte återhämtar sig som det ska, ska rådet fatta beslut om att

a)

fastställa en TAC för det berörda beståndet som är lägre än den som föreskrivs i artiklarna 7, 8 och 9,

b)

fastställa en högsta tillåtna fiskeansträngning som är lägre än den som föreskrivs i artikel 12,

c)

fastställa tillhörande villkor om så är lämpligt.

KAPITEL III

BEGRÄNSNING AV FISKEANSTRÄNGNINGEN

Artikel 11

Fiskeansträngningssystem

1.   De TAC som anges i artiklarna 7, 8 och 9 ska kompletteras genom ett fiskeansträngningssystem som innebär att medlemsstaterna varje år tilldelas fiskemöjligheter i form av en fiskeansträngning.

2.   Rådet får på förslag av kommissionen och på grundval av den information som lämnas av medlemsstaterna och de utlåtanden från STECF som avses i punkt 3 utesluta vissa fartygsgrupper från tillämpningen av ansträngningssystemet under förutsättning att

a)

lämpliga uppgifter om torskfångster och fångster som kastas överbord finns tillgängliga så att STECF kan bedöma hur stor procentandel av torskfångsterna som tagits upp av respektive berörd fartygsgrupp,

b)

den procentandel av torskfångsten som bedöms av STECF inte överstiger 1,5 % av varje berörd fartygsgrupps totala fångster,

c)

inbegripande av dessa fartygsgrupper i ansträngningssystemet skulle innebära en administrativ arbetsbörda som är oproportionerlig i förhållande till dessa fartygs totala inverkan på torskbestånden.

Om STECF inte kan göra bedömningen att dessa villkor fortfarande uppfylls ska rådet inbegripa alla berörda fartygsgrupper i ansträngningssystemet.

3.   Medlemsstaterna ska varje år lämna relevant information till kommissionen och STECF för att fastställa att de ovannämnda villkoren är och förblir uppfyllda i enlighet med närmare bestämmelser som ska antas av kommissionen.

Artikel 12

Tilldelning av fiskeansträngningen

1.   Rådet ska varje år besluta om den högsta tillåtna fiskeansträngningen för varje medlemsstats ansträngningsgrupp.

2.   Den högsta tillåtna fiskeansträngningen ska beräknas med hjälp av en baslinje som fastställs på följande sätt:

a)

Det första året som denna förordning tillämpas ska baslinjen för varje ansträngningsgrupp vara den genomsnittliga ansträngning i kilowattdagar som enligt STECF:s utlåtanden förbrukats under åren 2004–2006 eller 2005–2007, enligt den berörda medlemsstatens önskemål.

b)

För de efterföljande år som denna förordning tillämpas ska baslinjen vara lika med det föregående årets högsta tillåtna fiskeansträngning.

3.   De ansträngningsgrupper för vilka den högsta tillåtna fiskeansträngningen ska justeras årligen ska fastställas enligt följande:

a)

Torskfångsterna för fartygen i varje ansträngningsgrupp ska utvärderas på grundval av uppgifter som inlämnas av medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 18, 19 och 20 i rådets förordning (EG) nr 199/2008 av den 25 februari 2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken (8).

b)

En förteckning ska sammanställas för vart och ett av de områden som definieras i bilaga I till den här förordningen över de aggregerade ansträngningsgrupperna och deras motsvarande torskfångster, inbegripet fångst som kastas överbord. Förteckningen ska vara i stigande ordning för varje ansträngningsgrupps torskfångst.

c)

De kumulativa torskfångsterna i de förteckningar som upprättas i enlighet med led b ska beräknas på följande sätt. För varje aggregerad ansträngningsgrupp ska man beräkna summan av den ansträngningsgruppens torskfångst och torskfångsterna för alla aggregerade ansträngningsgrupper i de föregående posterna i förteckningen.

d)

De kumulativa fångster som beräknas i enlighet med led c ska beräknas i procent av den totala torskfångsten för samtliga aggregerade ansträngningsgrupper i samma område.

4.   För aggregerade ansträngningsgrupper där den procentuella kumulativa fångsten som beräknas i enlighet med punkt 3 b är lika med eller överstiger 20 % ska årliga justeringar göras för de berörda ansträngningsgrupperna. Den högsta tillåtna fiskeansträngningen för de berörda grupperna ska beräknas enligt följande:

a)

Vid tillämpning av artikel 7 eller 8, genom att för baslinjen tillämpa samma procentuella justering som anges för fiskedödlighet i de artiklarna.

b)

Vid tillämpning av artikel 9, genom att för baslinjen tillämpa samma procentuella justering för fiskeansträngningen som för minskningen av TAC.

5.   För andra ansträngningsgrupper än de som avses i punkt 4 ska högsta tillåtna fiskeansträngning behållas på samma nivå som baslinjen.

Artikel 13

Tilldelning av extra fiskeansträngningar för mycket selektiva redskap och fångstresor där man undviker torskfångst

1.   Medlemsstaterna får med förbehåll för villkoren i punkterna 2-7 öka den högsta tillåtna fiskeansträngningen för sådana ansträngningsgrupper där ansträngningen har justerats i enlighet med artikel 12.4.

2.   Den högsta tillåtna fiskeansträngningen får ökas inom ansträngningsgrupper där fiskeaktiviteten för ett eller flera fartyg

a)

bedrivs med endast ett reglerat redskap ombord, vars tekniska egenskaper enligt en vetenskaplig studie som utvärderats av STECF, leder till en fångst som innehåller mindre än 1 % torsk (mycket selektiva redskap),

b)

leder till en fångstsammansättning som innehåller mindre än 5 % torsk per fångstresa (fångstresor där man undviker torskfångst),

c)

utförs i enlighet med en plan för undvikande av torskfångst eller för undvikande av fångst som kastas över bord, vilken minskar fiskedödligheten för torsk bland de deltagande fartygen med minst lika mycket som den justering av fiskeansträngningen som avses i artikel 12.4, eller

d)

bedrivs i området väster om Skottland, väster om en linje som dras genom att de positioner som anges i bilaga IV, som ska mätas i enlighet med koordinatsystemet WGS84, sekventiellt förenas med loxodromer, under förutsättning att de deltagande fartygen är utrustade med satellitbaserade kontrollsystem för fartyg (VMS).

3.   De fartyg som avses i punkt 2 ska vara föremål för mer övervakning, särskilt när det gäller

a)

användningen av uteslutande mycket selektiva redskap under de berörda fångstresorna i enlighet med punkt 2 a,

b)

mängden fisk som kastas över bord i enlighet med punkt 2 b,

c)

minskningen av fiskedödligheten i enlighet med punkt 2 c,

d)

mängden fisk som fångas respektive fångst som kastas över bord väster om den linje som avses i punkt 2 d,

samt omfattas av arrangemang för regelbundet lämnande av uppgifter till medlemsstaterna om uppfyllandet av de särskilda villkor som anges i dessa led.

4.   Fiskeansträngningsökningen enligt denna artikel ska beräknas för vart och ett av de fartyg i de berörda ansträngningsgrupperna som opererar under de särskilda villkor som avses i punkt 2 a, b, c och d och ska inte överstiga den mängd som behövs för att kompensera för den ansträngningsjustering som avses i artikel 12.4 för de redskap som ingår i dessa åtgärder.

5.   All ökning av fiskeansträngningstilldelningen som genomförts av medlemsstaterna ska anmälas till kommissionen senast den 30 april det år under vilket kompenseringen för ansträngningsjusteringen ska äga rum. Anmälan ska innehålla uppgifter om de fartyg som fiskar enligt de särskilda villkor som avses i punkt 2 a, b, c och d, den fiskeansträngning per ansträngningsgrupp som medlemsstaten förväntar sig att dessa fartyg genomför under det året och de villkor på vilka fartygens ansträngning övervakas, bl.a. kontrollarrangemangen.

6.   Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen senast den 1 mars varje år om storleken på ansträngningen under föregående års verksamhet.

7.   Kommissionen ska begära att STECF årligen jämför den minskning av torskdödligheten som skulle bli resultatet av tillämpningen av punkt 2 c med den minskning som skulle kunna ha förväntats till följd av den justering av ansträngningen som avses i artikel 12.4. På grundval av detta utlåtande får kommissionen föreslå justeringar av ansträngningen som kan tillämpas för den berörda redskapsgruppen under det följande året.

Artikel 14

Medlemsstatens skyldigheter

1.   Varje medlemsstat ska för fartyg som för dess flagg fastställa en metod för tilldelning av den högsta tillåtna fiskeansträngningen till enskilda fartyg eller grupp av fartyg mot bakgrund av ett antal kriterier, inbegripet till exempel följande:

a)

Främjande av goda fiskemetoder, inbegripet förbättring av datainsamlingen, reducering av den mängd fångst som kastas överbord och minimering av inverkan på ungfisk.

b)

Deltagande i samarbetsprogram för att undvika onödiga bifångster av torsk.

c)

Låg miljöpåverkan, inbegripet bränsleförbrukning och utsläpp av växthusgaser.

d)

Proportionalitet när det gäller tilldelning av fiskemöjligheter i form av fiskkvoter.

2.   För varje område som anges i bilaga I till den här förordningen ska varje medlemsstat utfärda särskilda fisketillstånd i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1627/94 av den 27 juni 1994 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd (9) för fartyg som för dess flagg, som bedriver fiske i det området och som använder ett redskap som ingår i någon av de redskapsgrupper som anges i bilaga I till den här förordningen.

3.   För varje område som anges i bilaga I får den totala kapaciteten uttryckt i kilowatt för fartyg som har fått särskilda fisketillstånd utfärdade i enlighet med punkt 2 inte vara större än den maximala kapaciteten hos de fartyg som under 2006 eller 2007 har använt ett reglerat redskap och fiskat i det berörda geografiska området.

4.   Varje medlemsstat ska upprätta och behålla en förteckning över de fartyg som har ett särskilt tillstånd enligt punkt 2 och göra den tillgänglig på sin officiella webbplats för kommissionen och övriga medlemsstater.

Artikel 15

Reglering av fiskeansträngning

Medlemsstaterna ska övervaka sina flottors kapacitet och aktivitet per ansträngningsgrupp och vidta lämpliga åtgärder om den högsta tillåtna fiskeansträngning som fastställs i enlighet med artikel 12 håller på att nås, i syfte att se till att ansträngningen inte överskrider de fastställda gränserna.

Artikel 16

Utbyte av högsta tillåtna fiskeansträngning mellan medlemsstaterna och ombildning av ansträngning

1.   Den högsta tillåtna fiskeansträngning som fastställts i enlighet med artikel 11 får anpassas av de berörda medlemsstaterna med hänsyn till

a)

utbyten av kvoter som görs enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002, och

b)

omfördelningar och/eller avdrag som görs enligt artikel 23.4 i förordning (EG) nr 2371/2002 och artiklarna 21.4, 23.1 och 32.2 i förordning (EEG) nr 2847/93.

2.   Den högsta tillåtna fiskeansträngning som fastställts i enlighet med artikel 12 får anpassas av den medlemsstat som avbryter utbytet av kvoter i något av de områden som nämns i artikel 3 i den utsträckning som den medlemsstaten brukade genomföra dessa utbyten under referensperioden för att fastställa de baslinjer som anges i artikel 12.2 och som behöver genomföra ytterligare ansträngning i någon av de berörda ansträngningsgrupperna för att utnyttja de kvoter som återhämtats. Denna ansträngningsombildning ska åtföljas av en minskning av den totalt tillåtna fiskeansträngningen av den medlemsstat som har lämnat tillbaka kvoterna till den medlemsstat som har återhämtat kvoter, och därmed återspegla i vilken utsträckning dess ansträngningsgrupper har färre kvoter tillgängliga för fiske, såvida den medlemsstat som lämnade tillbaka kvoterna inte utnyttjade den motsvarande ansträngningen för att fastställa de ovannämnda baslinjerna.

3.   Utan att det påverkar artikel 17.2 kan medlemsstaterna under 2009 ändra sina tilldelningar genom att överföra fiskeansträngningar och fiskekapacitet mellan de geografiska områden som avses i artikel 3 under förutsättning att denna överföring inbegriper sådant fiske som avses i artikel 13.2 a och b. Sådana överföringar ska meddelas till kommissionen. Den högsta tillåtna fiskeansträngning som avses i artikel 12.2 a ska ändras i enlighet med detta.

Artikel 17

Utbyte av högsta tillåtna fiskeansträngning mellan ansträngningsgrupperna

1.   En medlemsstat får ändra sina ansträngningstilldelningar genom att överföra fiskekapacitet mellan ansträngningsgrupper enligt de villkor som anges i punkterna 2–5.

2.   Överföringen ska vara tillåten mellan redskapsgrupper men inte mellan geografiska områden förutsatt att den berörda medlemsstaten lämnar information till kommissionen om genomsnittlig fångst per ansträngningsenhet (CPUE) under de tre senaste åren från sin givande och mottagande redskapsgrupp.

3.   När den givande redskapsgruppens CPUE är högre än i den mottagande redskapsgruppens CPUE ska överföringen i allmänhet göras enligt förhållandet 1 kilowattdag = 1 kilowattdag.

4.   När den givande redskapsgruppens CPUE är lägre än den mottagande redskapsgruppens CPUE ska medlemsstaten tillämpa en korrigeringsfaktor på den mottagande redskapsgruppens fiskeansträngning så att man kompenserar för den senare gruppens högre CPUE.

5.   Kommissionen ska begära att STECF utvecklar en standardkorrigeringsfaktor som kan användas för att underlätta överföringen av fiskeansträngning mellan redskapsgrupper med olika CPUE.

KAPITEL IV

KONTROLL, INSPEKTION OCH ÖVERVAKNING

Artikel 18

Förhållande till förordning (EEG) nr 2847/93

Utöver de kontrollåtgärder som föreskrivs i detta kapitel ska de som föreskrivs i förordning (EEG) nr 2847/93 gälla.

Artikel 19

Loggbokskontroller

1.   Medlemsstaterna ska kontrollera att de uppgifter som lämnas in till centrumen för fiskerikontroll (FMC) för fartyg som är utrustade med kontrollsystem för fartyg (VMS) överensstämmer med den aktivitet som registrerats i loggboken med hjälp av VMS-uppgifter. Dessa dubbelkontroller ska registreras i maskinläsbart format under tre år.

2.   Varje medlemsstat ska sammanställa kontaktuppgifter för inlämningen av loggböcker och landningsdeklarationer och ska lägga ut kontaktuppgifterna på sin officiella webbplats.

Artikel 20

Vägning av först landad torsk

1.   Fiskefartygets befälhavare ska se till att alla torskmängder över 300 kg som fångas i de områden som anges i artikel 3 och som landas i en gemenskapshamn vägs ombord eller i landningshamnen före försäljningen eller innan den transporteras vidare. De vågar som används vid vägningen ska vara godkända av de behöriga nationella myndigheterna. Sifferuppgifterna från vägningen ska användas i den deklaration som avses i artikel 8 i förordning (EEG) nr 2847/93.

2.   Genom undantag från punkt 1 får en medlemsstat tillåta att torsken vägs på en fiskauktion på medlemsstatens territorium under förutsättning att en fysisk inspektion har ägt rum vid landningen och att fisken har lagts in i sluten förpackning före transporten direkt till fiskeauktionen och att den stannar kvar i denna förpackning tills vägningen har ägt rum. Transportdokumentet ska innehålla detaljerade uppgifter om den inspektion som genomförts vid landningen.

Artikel 21

Inspektionsriktvärden

Varje medlemsstat med fartyg som berörs av denna förordning ska fastställa särskilda inspektionsriktvärden. Riktvärdena ska ses över regelbundet efter det att resultaten har analyserats. Inspektionsriktvärdena ska utvecklas kontinuerligt till dess de målriktvärden som anges i bilaga II har uppnåtts.

Artikel 22

Förbud mot omlastning

Det är förbjudet att omlasta torsk till sjöss i de geografiska områden som anges i artikel 3.

Artikel 23

Nationella handlingsprogram för kontroll

1.   Medlemsstater med fartyg som berörs av denna förordning ska ta fram ett nationellt handlingsprogram för kontroll i enlighet med bilaga III.

2.   Medlemsstater med fartyg som berörs av denna förordning ska före den 31 januari varje år göra sina nationella handlingsprogram för kontroll tillgängliga på sina officiella webbplatser för kommissionen och övriga medlemsstater som berörs av denna förordning, tillsammans med en tidsplan för genomförandet.

3.   Kommissionen ska minst en gång per år sammankalla kommittén för fiske och vattenbruk för att utvärdera huruvida de nationella handlingsprogrammen för kontroll av de torskbestånd som omfattas av denna förordning har följts och resultaten av dessa.

Artikel 24

Anmälan i förväg

1.   Befälhavaren på ett fiskefartyg från gemenskapen, eller dennes företrädare, ska innan fartyget anlöper en medlemsstats hamn eller en annan landningsplats med mer än ett ton torsk ombord, senast fyra timmar före ankomsten informera de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten om följande:

a)

Namnet på hamnen eller landningsplatsen.

b)

Uppskattad ankomsttid till hamnen eller landningsplatsen.

c)

Antal kilo i levande vikt av alla arter av vilka det finns mer än 50 kilo ombord.

2.   De behöriga myndigheterna i en medlemsstat i vilken mer än ett ton torsk ska landas får begära att lossningen av den fångst som finns ombord inte får inledas förrän dessa myndigheter ger sitt tillstånd.

3.   Befälhavaren på ett fiskefartyg från gemenskapen, eller dennes företrädare, som önskar omlasta eller lossa en kvantitet som finns ombord till havs eller landa fisk i en hamn eller ett landningsområde i ett tredjeland, ska till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten lämna de uppgifter som avses i punkt 1 minst tjugofyra timmar före omlastning eller lossning till havs eller landning i ett tredjeland.

Artikel 25

Utsedda hamnar

1.   Om mer än två ton torsk ska landas i gemenskapen från ett fiskefartyg från gemenskapen ska fartygets befälhavare se till att dessa landningar endast görs vid utsedda hamnar.

2.   Varje medlemsstat ska utse de hamnar i vilka alla landningar av torsk på mer än två ton ska göras.

3.   Varje medlemsstat ska på sin offentliga webbplats hålla tillgänglig en förteckning över utsedda hamnar samt uppgift om inspektions- och övervakningsförfarandena vid dessa hamnar, inklusive villkoren för registrering och rapportering av de kvantiteter torsk som ingår i varje landning.

Kommissionen ska vidarebefordra dessa uppgifter till samtliga medlemsstater.

Artikel 26

Toleransmarginal vid uppskattning av de kvantiteter som anges i loggboken

Genom undantag från artikel 5.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk (10) ska den tillåtna toleransmarginalen vid uppskattning av de kvantiteter i kilo som finns ombord vara 8 % av den uppgift som anges i loggboken.

Artikel 27

Separat förvaring av torsk

Det ska vara förbjudet att ombord på ett fiskefartyg från gemenskapen i någon behållare förvara någon kvantitet av torsk blandad med någon annan art av marina organismer. Behållare som innehåller torsk ska stuvas i lastutrymmet på ett sådant sätt att de är åtskilda från andra behållare.

Artikel 28

Transport av torsk

1.   De behöriga myndigheterna i en medlemsstat får begära att en kvantitet torsk som fångats inom något av de i artikel 3 definierade geografiska områdena och först landats i den medlemsstaten, vägs i närvaro av kontrollörer innan den transporteras vidare från den hamn där den först landats. I fråga om torsk som landas i en hamn som utsetts enligt artikel 24 ska representativa stickprov, motsvarande minst 20 % av landningen i antal, vägas i närvaro av kontrollörer som godkänts av medlemsstaterna innan de bjuds ut till försäljning för första gången och säljs. I detta syfte ska medlemsstaterna inom en månad efter denna förordnings ikraftträdande förelägga kommissionen detaljer om det stickprovssystem som ska användas.

2.   Genom undantag från villkoren i artikel 13 i förordning (EEG) nr 2847/93 ska alla kvantiteter torsk som överstiger 50 kg och som transporteras till en annan plats än där den först landats eller importerats, åtföljas av en kopia av en av de deklarationer som avses i artikel 8.1 i den förordningen och som gäller de kvantiteter av torsk som transporteras. Det undantag som föreskrivs i artikel 13.4 b i den förordningen ska inte gälla.

Artikel 29

Särskilda kontrollprogram

Genom undantag från artikel 34c.1 i förordning (EEG) nr 2847/93 får de särskilda kontrollprogrammen för de berörda torskbestånden pågå i mer än två år från och med den dag då de trädde i kraft.

KAPITEL V

BESLUTSFATTANDE OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 30

Beslutsförfarande

Om det i denna förordning föreskrivs att beslut ska fattas av rådet, ska rådet besluta med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen.

Artikel 31

Ändringar av bilaga I

Kommissionen får på grundval av utlåtanden från STECF ändra bilaga I till denna förordning i enlighet med det förfarande som avses i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002 och på grundval av följande principer:

a)

Ansträngningsgrupperna ska fastställas så homogent som möjligt med hänsyn till de biologiska bestånd som fångas, storleken på den fisk som fångas antingen som målfångst eller som bifångst och den påverkan på miljön som ansträngningsgruppernas fiske har.

b)

Ansträngningsgrupperna ska till antal och storlek vara kostnadseffektiva med avseende på förhållandet mellan förvaltningsbörda och bevarandebehov.

Artikel 32

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser för tillämpningen av artiklarna 11.3, 14, 16 och 17 i denna förordning får antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002.

Artikel 33

Stöd inom ramen för Europeiska fiskerifonden

1.   För vart och ett av de fyra torskbestånd som avses i artikel 1, för de år då beståndet ligger under de relevanta försiktighetsnivåer för lekbeståndets biomassa som anges i artikel 6, ska den fleråriga planen anses vara en återhämtningsplan i den mening som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 2371/2002, och enligt artikel 21 a i i förordning (EG) nr 1198/2006.

2.   För vart och ett av de fyra torskbestånd som avses i artikel 1, för de år som inte avses i punkt 1, ska den fleråriga planen anses vara en förvaltningsplan i den mening som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 2371/2002, och enligt artikel 21 a iv i förordning (EG) nr 1198/2006.

Artikel 34

Översyn

Kommissionen ska, på grundval av utlåtanden från STECF och efter samråd med den berörda regionala rådgivande nämnden, utvärdera förvaltningsåtgärdernas effekt på de berörda torskbestånden och på fisket efter dessa bestånd, senast denna förordnings tredje tillämpningsår och därefter vart tredje tillämpningsår samt, vid behov, föreslå lämpliga åtgärder för att ändra förordningen.

Artikel 35

Upphävande

Förordning (EG) nr 423/2004 ska upphöra att gälla.

Artikel 36

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2008.

På rådets vägnar

M. BARNIER

Ordförande


(1)  Yttrande av den 21 oktober 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 70, 9.3.2004, s. 8.

(3)  EGT L 226, 29.8.1980, s. 48.

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(6)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(7)  EUT L 223, 15.8.2006, s. 1.

(8)  EUT L 60, 5.2.2008, s. 1.

(9)  EGT L 171, 6.7.1994, s. 7.

(10)  EGT L 276, 10.10.1983, s. 1.


BILAGA I

Ansträngningsgrupper definieras genom en av de redskapsgrupper som anges i punkt 1 och en av de grupper av geografiska områden som anges i punkt 2.

1.   Redskapsgrupper

a)

Bottentrålar och not (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) med maskor:

 

TR1 som är 100 mm eller större.

 

TR2 som är 70 mm eller större men mindre än 100 mm.

 

TR3 som är 16 mm eller större men mindre än 32 mm.

b)

Bomtrålar (TBB) med maskor:

 

BT1 som är 120 mm eller större.

 

BT2 som är 80 mm eller större men mindre än 120 mm.

c)

Nät och insnärjningsnät (GN1).

d)

Grimgarn (GT).

e)

Långrevar (LL).

2.   Grupper av geografiska områden

I denna bilaga ska följande grupper av geografiska områden tillämpas:

a)

Kattegatt.

b)

i)

Skagerrak.

ii)

Den del av Ices-sektion IIIa som inte omfattas av Skagerrak och Kattegatt,

Ices-delområde IV och gemenskapens vatten i Ices-sektion IIa.

iii)

Ices-sektion VIId.

c)

Ices-sektion VIIa.

d)

Ices-sektion VIa.


BILAGA II

SÄRSKILDA RIKTVÄRDEN FÖR INSPEKTION

Syfte

1.

Varje medlemsstat ska fastställa särskilda riktvärden för inspektion i enlighet med denna bilaga.

Strategi

2.

Inspektionen och övervakningen av fiskeaktiviteten ska koncentreras på fartyg som sannolikt fångar torsk. Slumpmässiga inspektioner av transport och saluföring av torsk ska användas som en kompletterande mekanism för dubbelkontroll, för att pröva hur effektiva inspektionerna och övervakningen är.

Prioriteringar

3.

Olika redskapstyper ska prioriteras olika, beroende på i vilken grad fiskeflottorna påverkas av begränsningar av fiskemöjligheterna. Därför ska varje medlemsstat fastställa egna prioriteringar.

Riktvärden

4.

Inom en månad efter det att denna förordning har trätt i kraft ska medlemsstaterna genomföra sina inspektionsprogram med beaktande av de mål som fastställs nedan.

Medlemsstaterna ska ange och beskriva vilket stickprovsförfarande som kommer att tillämpas.

Kommissionen kan på begäran få tillgång till medlemsstatens stickprovsplan.

a)

Inspektioner i hamnar

Som allmän regel gäller att den noggrannhetsnivå som ska uppnås minst bör motsvara vad som skulle uppnås med en enkel stickprovsmetod, varvid inspektionerna ska omfatta 20 % i antal av all den torsk som landas i en medlemsstat.

b)

Inspektioner av saluföring

Inspektion av 5 % av de kvantiteter torsk som bjuds ut till försäljning på auktion.

c)

Inspektion till sjöss

Flexibla riktvärden ska fastställas efter en noggrann analys av fiskeaktiviteten i varje område. Riktvärden för inspektioner till sjöss ska ange antalet patrulldagar till sjöss i förvaltningsområdena för torsk, och om möjligt ett separat riktvärde för antalet dagar med patrullering i enskilda områden.

d)

Flygövervakning

Flexibla riktvärden ska fastställas efter en noggrann analys av fiskeaktiviteten i varje område och med beaktande av de resurser som medlemsstaten har tillgång till.


BILAGA III

DE NATIONELLA HANDLINGSPROGRAMMEN FÖR KONTROLL

De nationella handlingsprogrammen för kontroll ska bland annat innehålla följande:

1.   Kontrollresurser

Personalresurser

a)

Antalet landbaserade och sjöbaserade inspektörer samt perioder och zoner där de ska sättas in.

Tekniska resurser

b)

Antalet patrullerande fartyg och flygplan samt perioder och zoner där de kommer att sättas in.

Ekonomiska resurser

c)

Budgetavsättningar för personalresurser samt patrullfartyg och flygplan.

2.   Elektronisk registrering och rapportering av uppgifter om fiskeaktiviteter

Beskrivning av de system som tillämpas för att garantera efterlevnaden av artiklarna 19, 23, 24 och 25.

3.   Utsedda hamnar

I förekommande fall, en förteckning över hamnar som utsetts för landning av torsk enligt artikel 25.

4.   Anmälan före landning

Beskrivning av de system som används för att garantera efterlevnaden av artikel 24.

5.   Kontroll av landningar

Beskrivning av de anordningar och/eller system som används för att garantera efterlevnaden av artiklarna 19, 20, 21 och 28.

6.   Inspektionsförfaranden

I de nationella handlingsprogrammen för kontroll ska det anges vilka förfaranden som kommer att följas

a)

vid inspektioner till sjöss och på land,

b)

för kommunikationen med de behöriga myndigheter som har utsetts av andra medlemsstater att ansvara för de nationella handlingsprogrammen för kontroll när det gäller torsk,

c)

för gemensam övervakning och utväxling av inspektörer, inbegripet närmare bestämmelser om vilka befogenheter de inspektörer har som är verksamma i andra medlemsstaters vatten.


BILAGA IV

Den linje som avses i artikel 13.2 d

Den linje som avses i artikel 13.2 d definieras genom att följande positioner, som ska mätas i enlighet med koordinatsystemet WGS84, sekventiellt förenas med loxodromer:

 

54 o30′N, 10 o35′V

 

55 o20′N, 9 o50′V

 

55 o30′N, 9 o20′V

 

56 o40′N, 8 o55′V

 

57 o0′N, 9 o0′V

 

57 o20′N, 9 o20′V

 

57 o50′N, 9 o20′V

 

58 o10′N, 9 o0′V

 

58 o40′N, 7 o40′V

 

59 o0′N, 7 o30′V

 

59 o20′N, 6 o30′V

 

59 o40′N, 6 o5′V

 

59 o40′N, 5 o30′V

 

60 o0′N, 4 o50′V

 

60 o15′N, 4 o0′V.


24.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 348/34


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1343/2008

av den 23 december 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 december 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

CR

110,3

MA

71,6

TR

99,2

ZZ

93,7

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

134,4

ZZ

123,8

0709 90 70

MA

140,8

TR

110,0

ZZ

125,4

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,8

MA

70,1

TR

83,0

UY

30,6

ZA

57,3

ZW

31,4

ZZ

47,8

0805 20 10

MA

74,9

TR

64,0

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

66,4

MA

78,8

TR

63,9

ZZ

64,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

52,1

ZZ

58,1

0808 10 80

CA

79,3

CN

75,1

MK

37,6

US

93,0

ZA

118,0

ZZ

80,6

0808 20 50

CN

73,2

TR

35,0

US

121,1

ZZ

76,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


24.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 348/36


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1344/2008

av den 23 december 2008

om offentliggörande för 2009 av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som upprättats genom förordning (EEG) nr 3846/87

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 av den 17 december 1987 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter (2), särskilt artikel 3 fjärde stycket, och

av följande skäl:

Den fullständiga versionen av den exportbidragsnomenklatur som gäller från och med den 1 januari 2009 bör offentliggöras. Den följer av bestämmelserna i de förordningar som reglerar exporten av jordbruksprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 3846/87 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ersättas med bilaga I till denna förordning.

2.

Bilaga II ska ersättas med bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 366, 24.12.1987, s. 1.


BILAGA I

”BILAGA I

EXPORTBIDRAGSNOMENKLATUR FÖR JORDBRUKSPRODUKTER

1.   Spannmål och vete- eller rågmjöl, krossgryn eller grovt mjöl

KN-nr

Varuslag

Produktkod

1001

Vete samt blandsäd av vete och råg:

 

1001 10 00

– Durumvete:

 

– – För utsäde

1001 10 00 9200

– – Andra slag

1001 10 00 9400

ex 1001 90

– Andra slag:

 

– – Annan spält, vete och blandsäd av vete och råg:

 

1001 90 91

– – – Vete och blandsäd av vete och råg, för utsäde

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – – Andra slag

1001 90 99 9000

1002 00 00

Råg

1002 00 00 9000

1003 00

Korn:

 

1003 00 10

– För utsäde

1003 00 10 9000

1003 00 90

– Andra slag

1003 00 90 9000

1004 00 00

Havre:

 

– För utsäde

1004 00 00 9200

– Andra slag

1004 00 00 9400

1005

Majs:

 

ex 1005 10

– Utsädesmajs:

 

1005 10 90

– – Annan

1005 10 90 9000

1005 90 00

– Annan

1005 90 00 9000

1007 00

Sorghum:

 

1007 00 90

– Annan

1007 00 90 9000

ex 1008

Bovete, hirs och kanariefrö; annan spannmål:

 

1008 20 00

– Hirs

1008 20 00 9000

1101 00

Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg:

 

– Finmalet mjöl av vete:

 

1101 00 11

– – Av durumvete

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – Av vete och spält

 

– – – Med en askhalt av 0–600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – – Med en askhalt av 601–900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – – Med en askhalt av 901–1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – – Med en askhalt av 1 101–1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – – Med en askhalt av 1 651–1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – – Med en askhalt överstigande 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

– Blandsäd av vete och råg

1101 00 90 9000

ex 1102

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg:

 

1102 10 00

– Av råg:

 

– – Med en askhalt av 0–1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– – Med en askhalt av mer än 1 400–2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– – Med en askhalt av mer än 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Krossgryn, grovt mjöl och pelletar av spannmål:

 

– Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn):

 

1103 11

– – Av vete:

 

1103 11 10

– – – Durumvete:

 

– – – – Med en askhalt av 0–1 300 mg/100 g:

 

– – – – – Grovt mjöl, inbegripet fingryn, där mindre än 10 viktprocent kan passera genom en sikt med en maskvidd av 0,160 mm

1103 11 10 9200

– – – – – Annat

1103 11 10 9400

– – – – Med en askhalt av mer än 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – Vete och spält:

 

– – – – Med en askhalt av 0–600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – – Med en askhalt av mer än 60 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Ris och brutet ris

KN-nr

Varuslag

Produktkod

1006

Ris:

 

1006 20

– Endast befriat från ytterskalet (råris):

 

– – Förvällt och ångbehandlat (parboiled):

 

1006 20 11

– – – Rundkornigt

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – Mellankornigt

1006 20 13 9000

– – – Långkornigt:

 

1006 20 15

– – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3

1006 20 17 9000

– – Annat:

 

1006 20 92

– – – Rundkornigt

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – Mellankornigt

1006 20 94 9000

– – – Långkornigt:

 

1006 20 96

– – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3

1006 20 98 9000

1006 30

– Helt eller delvis slipat ris, även polerat och glaserat:

 

– – Delvis slipat ris:

 

– – – Förvällt och ångbehandlat (parboiled):

 

1006 30 21

– – – – Rundkornigt

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – Mellankornigt

1006 30 23 9000

– – – – Långkornigt:

 

1006 30 25

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3

1006 30 27 9000

– – – Annat:

 

1006 30 42

– – – – Rundkornigt

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – Mellankornigt

1006 30 44 9000

– – – – Långkornigt:

 

1006 30 46

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3

1006 30 48 9000

– – Helt slipat ris:

 

– – – Förvällt och ångbehandlat (parboiled):

 

1006 30 61

– – – – Rundkornigt:

 

– – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 61 9100

– – – – – Annat

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – Mellankornigt:

 

– – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 63 9100

– – – – – Annat

1006 30 63 9900

– – – – Långkornigt:

 

1006 30 65

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3:

 

– – – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 65 9100

– – – – – – Annat

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3:

 

– – – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 67 9100

– – – – – – Annat

1006 30 67 9900

– – – Annat:

 

1006 30 92

– – – – Rundkornigt:

 

– – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 92 9100

– – – – – Annat

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – Mellankornigt:

 

– – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 94 9100

– – – – – Annat

1006 30 94 9900

– – – – Långkornigt:

 

1006 30 96

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3:

 

– – – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 96 9100

– – – – – – Annat

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3:

 

– – – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 98 9100

– – – – – – Annat

1006 30 98 9900

1006 40 00

– Brutet ris

1006 40 00 9000


3.   Bearbetade produkter av spannmål

KN-nr

Varuslag

Produktkod

ex 1102

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg:

 

ex 1102 20

– Av majs:

 

ex 1102 20 10

– – Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent:

 

– – – Med en fetthalt av högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent (2)

1102 20 10 9200

– – – Med en fetthalt av mer än 1,3 viktprocent med högst 1,5 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – Annat:

 

– – – Med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent men högst 1,7 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– Annat:

 

1102 90 10

– – Av korn:

 

– – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent och en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent

1102 90 10 9100

– – – Annat

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – Av havre:

 

– – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1,8 viktprocent, med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat

1102 90 30 9100

ex 1103

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål:

 

– Krossgryn och grovt mjöl (inbegripet fingryn):

 

ex 1103 13

– – Av majs:

 

ex 1103 13 10

– – – Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent:

 

– – – – Med en fetthalt av högst 0,9 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent, där högst 30 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 315 mikrometer och där högst 5 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 150 mikrometer (3)

1103 13 10 9100

– – – – Med en fetthalt av mer än 0,9 viktprocent, men högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent, där högst 30 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 315 mikrometer och där högst 5 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 150 mikrometer (3)

1103 13 10 9300

– – – – Med en fetthalt av mer än 1,3 viktprocent, men högst 1,5 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1,0 viktprocent, där högst 30 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 315 mikrometer och där högst 5 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 150 mikrometer (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – Annat:

 

– – – – Med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent, men högst 1,7 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1,0 viktprocent, där högst 30 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 315 mikrometer och där högst 5 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 150 mikrometer (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – Av annan spannmål:

 

1103 19 10

– – – Av råg

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – – Av korn:

 

– – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – – Av havre:

 

– – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och en skalhalt av högst 0,1 %, med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– Pelletar:

 

1103 20 20

– – Av korn

1103 20 20 9000

1103 20 60

– – Av vete

1103 20 60 9000

ex 1104

Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), med undantag av ris enligt nr 1006; groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda:

 

– Spannmål, valsad eller bearbetad till flingor:

 

ex 1104 12

– – Havre:

 

ex 1104 12 90

– – – Bearbetat till flingor:

 

– – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent, med en skalhalt av högst 0,1 % och med en vattenhalt av högst 12 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat

1104 12 90 9100

– – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent, med en skalhalt av mer än 0,1 % men högst 1,5 % och med en vattenhalt av högst 12 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – Annan spannmål:

 

1104 19 10

– – – Vete

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – Majs:

 

– – – – Bearbetat till flingor:

 

– – – – – Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av mer än 0,9 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,7 viktprocent (3)

1104 19 50 9110

– – – – – Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av mer än 0,9 viktprocent men högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent (3)

1104 19 50 9130

– – – Korn:

 

ex 1104 19 69

– – – – Bearbetad till flingor:

 

– – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent

1104 19 69 9100

– Spannmål bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, bearbetad till pärlgryn, klippt eller gröpad):

 

ex 1104 22

– – Havre:

 

ex 1104 22 20

– – – Skalad:

 

– – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och med en skalhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,5 % och med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EEG) nr 821/68 (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – – Skalad och klippt eller gröpad:

 

– – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och med en skalhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,1 % och med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EEG) nr 821/68 (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– – Av majs:

 

ex 1104 23 10

– – – Skalad, även klippt eller gröpad:

 

– – – – Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,6 viktprocent (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – – Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av mer än 0,9 viktprocent men högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– – Annan spannmål:

 

– – – Korn:

 

ex 1104 29 01

– – – – Skalat:

 

– – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EEG) nr 821/68 (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – – Skalat och klippt eller gröpat:

 

– – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EEG) nr 821/68 (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – – Bearbetat till pärlgryn:

 

– – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent (utan talk)

 

– – – – – – första kategorin som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EEG) nr 821/68 (1)

1104 29 05 9100

– – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent (utan talk):

 

– – – – – – andra kategorin som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EEG) nr 821/68 (1)

1104 29 05 9300

– – – Andra:

 

– – – – Skalad, även klippt eller gröpad:

 

ex 1104 29 11

– – – – – Vete, inte klippt eller gröpad som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EEG) nr 821/68 (1)

1104 29 11 9000

– – – – Inte vidare bearbetad än gröpad:

 

1104 29 51

– – – – – Vete

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – Råg

1104 29 55 9000

1104 30

– Groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda:

 

1104 30 10

– – Av vete

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – Av annan spannmål

1104 30 90 9000

1107

Malt, även rostat:

 

1107 10

– Orostat:

 

– – Av vete:

 

1107 10 11

– – – I form av mjöl

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – Annat

1107 10 19 9000

– – Annat:

 

1107 10 91

– – – I form av mjöl

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – Annat

1107 10 99 9000

1107 20 00

– Rostat

1107 20 00 9000

ex 1108

Stärkelse; inulin:

 

– Stärkelse (4):

 

ex 1108 11 00

– – Vetestärkelse:

 

– – – Med en torrsubstanshalt av minst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 %

1108 11 00 9200

– – – Med en torrsubstanshalt av minst 84 % men mindre än 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – Majsstärkelse:

 

– – – Med en torrsubstanshalt av minst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 %

1108 12 00 9200

– – – Med en torrsubstanshalt av minst 84 % men mindre än 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – Potatisstärkelse:

 

– – – Med en torrsubstanshalt av minst 80 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 %

1108 13 00 9200

– – – Med en torrsubstanshalt av minst 77 % men mindre än 80 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – Annan stärkelse:

 

ex 1108 19 10

– – – Risstärkelse:

 

– – – – Med en torrsubstanshalt av minst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 %

1108 19 10 9200

– – – – Med en torrsubstanshalt av minst 84 % men mindre än 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Vetegluten, även torkat:

 

– Torkat vetegluten, med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av minst 82 viktprocent (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

 

ex 1702 30

– Glukos (inbegripet kemiskt ren glukos) samt sirap och andra lösningar av glukos, inte innehållande fruktos eller innehållande mindre än 20 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen:

 

– – Annat:

 

1702 30 50

– – – I form av vitt kristalliniskt pulver, även agglomererat

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – Annat (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– Druvsocker samt sirap och andra lösningar av druvsocker, innehållande minst 20 viktprocent men mindre än 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen, med undantag av invertsocker:

 

1702 40 90

– – Annat (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersirapsblandningar innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen:

 

1702 90 50

– – Maltodextrin samt sirap och andra lösningar av maltodextrin:

 

– – – Maltodextrin, i fast form, vitt, även agglomererat

1702 90 50 9100

– – – Annat (6)

1702 90 50 9900

– – Sockerkulör:

 

– – – Annat:

 

1702 90 75

– – – – I form av pulver, även agglomererat

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – Annat

1702 90 79 9000

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

ex 2106 90

– Andra slag:

 

– – Aromatiserade eller färgade sockerlösningar:

 

– – – Andra:

 

2106 90 55

– – – – Av glukos eller maltodextrin (6)

2106 90 55 9000


4.   Spannmålsbaserade foderblandningar

KN-nr

Varuslag

Produktkod

2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur (7):

 

ex 2309 10

– Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar:

 

– – Innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin enligt nr 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 och 2106 90 55 eller mjölkprodukter:

 

– – – Innehållande stärkelse, glukos, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin:

 

– – – – Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 viktprocent stärkelse (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 10 13 9000

– – – – Innehållande mer än 10 men högst 30 viktprocent stärkelse (8):

 

2309 10 31

– – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 10 33 9000

– – – – Innehållande mer än 30 viktprocent stärkelse (8):

 

2309 10 51

– – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– Andra slag:

 

– – Andra, inbegripet förblandningar:

 

– – – Innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin enligt nr 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 och 2106 90 55 eller mjölkprodukter:

 

– – – – Innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin:

 

– – – – – Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 viktprocent stärkelse (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 33 9000

– – – – – Innehållande mer än 10 men högst 30 viktprocent stärkelse (8):

 

2309 90 41

– – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 43 9000

– – – – – Innehållande mer än 30 viktprocent stärkelse (8):

 

2309 90 51

– – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 20 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 53 9000


5.   Nötkött

KN-nr

Varuslag

Produktkod

ex 0102

Levande nötkreatur och andra oxdjur:

 

ex 0102 10

– Renrasiga avelsdjur:

 

ex 0102 10 10

– – Kvigor (hondjur som inte har kalvat):

 

– – – Med en levande vikt av minst 250 kg:

 

– – – – Upp till 30 månaders ålder

0102 10 10 9140

– – – – Andra

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– – Kor:

 

– – – Med en levande vikt av minst 250 kg:

 

– – – – Upp till 30 månaders ålder

0102 10 30 9140

– – – – Andra

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– – Andra:

 

– – – Med en levande vikt av minst 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

– Andra:

 

– – Tamboskap:

 

– – – Med en vikt över 160 kg men inte över 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – – För slakt:

 

– – – – – Med en vikt över 220 kg

0102 90 41 9100

– – – Med en vikt över 300 kg:

 

– – – – Kvigor (hondjur som inte har kalvat):

 

0102 90 51

– – – – – För slakt

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – – Andra

0102 90 59 9000

– – – – Kor:

 

0102 90 61

– – – – – För slakt

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – – Andra

0102 90 69 9000

– – – – Andra:

 

0102 90 71

– – – – – För slakt

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – – Andra

0102 90 79 9000

0201

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt:

 

0201 10 00

– Hela eller halva kroppar:

 

– – Främre delen av den hela eller halva kroppen med samtliga ben, hals och bog, men med mer än 10 revben:

 

– – – Av vuxna handjur av nötkreatur (10)

0201 10 00 9110

– – – Andra

0201 10 00 9120

– – Andra:

 

– – – Av vuxna handjur av nötkreatur (10)

0201 10 00 9130

– – – Andra

0201 10 00 9140

0201 20

– Andra styckningsdelar med ben:

 

0201 20 20

– – Kompenserade kvartsparter:

 

– – – Av vuxna handjur av nötkreatur (10)

0201 20 20 9110

– – – Andra

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda:

 

– – – Av vuxna handjur av nötkreatur (10)

0201 20 30 9110

– – – Andra

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda:

 

– – – Med högst åtta revben eller åtta revbenspar:

 

– – – – Av vuxna handjur av nötkreatur (10)

0201 20 50 9110

– – – – Andra

0201 20 50 9120

– – – Med mer än åtta revben eller åtta revbenspar:

 

– – – – Av vuxna handjur av nötkreatur (10)

0201 20 50 9130

– – – – Andra

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – Andra slag:

 

– – – Vikten av ben inte överstigande en tredjedel av styckningsdelens vikt

0201 20 90 9700

0201 30 00

– Benfritt kött:

 

– – Benfria styckningsdelar exporterade till USA enligt de villkor som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1643/2006 (12) eller till Kanada enligt de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 1041/2008 (13)

0201 30 00 9050

– – Urbenade slaktstycken, inbegripet malet kött, med en genomsnittlig andel magert nötkött (fettet borträknat) på minst 78 % (15)

0201 30 00 9060

– – Andra med en genomsnittlig andel magert nötkött (fettet borträknat) på minst 55 % (6), varje slaktstycke separat förpackat (15):

 

– – – Från bakkvartsparten på fullvuxna handjur av nötkreatur med högst åtta revben eller revbenspar, rakt avskurna eller av typen pistol (11)

0201 30 00 9100

– – – Från framkvartsparten på fullvuxna handjur av nötkreatur, vidhängande eller åtskilda, rakt avskurna eller av typen pistol (11)

0201 30 00 9120

– – Andra

0201 30 00 9140

ex 0202

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst:

 

0202 10 00

– Hela eller halva kroppar:

 

– – Främre delen av den hela eller halva kroppen med samtliga ben, hals och bog, men med mer än 10 revben

0202 10 00 9100

– – Andra

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– Andra styckningsdelar med ben:

 

0202 20 10

– – Kompenserade kvartsparter

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda:

 

– – – Med högst åtta revben eller åtta revbenspar

0202 20 50 9100

– – – Med mer än åtta revben eller revbenspar

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – Andra slag:

 

– – – Vikten av ben inte överstigande en tredjedel av styckningsdelens vikt

0202 20 90 9100

0202 30

– Benfritt kött:

 

0202 30 90

– – Andra slag:

 

– – – Benfria styckningsdelar exporterade till Förenta staterna enligt de villkor som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1643/2006 (12) eller till Kanada enligt de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 1041/2008 (13)

0202 30 90 9100

– – – Annat, inbegripet malet kött med en genomsnittlig andel magert nötkött (undantaget fett) på minst 78 % (15)

0202 30 90 9200

– – – Annat

0202 30 90 9900

0206

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta:

 

0206 10

– Av nötkreatur eller andra oxdjur, färska eller kylda:

 

– – Andra:

 

0206 10 95

– – – Njurtappen och mellangärdet

0206 10 95 9000

– Av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta:

 

0206 29

– – Andra:

 

– – – Andra:

 

0206 29 91

– – – – Njurtappen och mellangärdet

0206 29 91 9000

ex 0210

Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter:

 

ex 0210 20

– Kött av nötkreatur eller andra oxdjur:

 

ex 0210 20 90

– – Benfritt:

 

– – – Saltat och torkat

0210 20 90 9100

ex 1602

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt:

 

ex 1602 50

– Varor av nötkreatur och andra oxdjur:

 

– – Andra:

 

ex 1602 50 31

– – – Corned beef i hermetiskt tillslutna förpackningar, som inte innehåller annat kött än från nötkreatur:

 

– – – – Med en bindväv-/proteinkvot av högst 0,35 (16) och innehållande följande viktprocent kött av nötkreatur och andra oxdjur (med undantag av slaktbiprodukter och fett):

 

– – – – – Minst 90 viktprocent:

 

– – – – – – Produkter som uppfyller villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – – Minst 80 men mindre än 90 viktprocent:

 

– – – – – – Produkter som uppfyller villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – Andra, i hermetiskt tillslutna förpackningar:

 

– – – – Inte innehållande annat kött än av nötkreatur och andra oxdjur:

 

– – – – – Med en bindväv-/proteinkvot av högst 0,35 (16) och innehållande följande viktprocent kött av nötkreatur och andra oxdjur (med undantag av slaktbiprodukter och fett):

 

– – – – – – Minst 90 viktprocent:

 

– – – – – – – Produkter som uppfyller villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – – Minst 80 men mindre än 90 viktprocent:

 

– – – – – – – Produkter som uppfyller villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325


6.   Griskött

KN-nr

Varuslag

Produktkod

ex 0103

Levande svin:

 

– Andra:

 

ex 0103 91

– – Vägande mindre än 50 kg:

 

0103 91 10

– – – Tamsvin

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – Vägande 50 kg eller mer:

 

– – – Tamsvin:

 

0103 92 19

– – – – Andra

0103 92 19 9000

ex 0203

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst:

 

– Färskt eller kylt:

 

ex 0203 11

– – Hela eller halva kroppar:

 

0203 11 10

– – – Av tamsvin (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – Skinka och bog samt delar därav, med ben:

 

– – – Av tamsvin:

 

ex 0203 12 11

– – – – Skinka och delar därav:

 

– – – – – Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – Bog och delar därav (29):

 

– – – – – Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – Annat:

 

– – – Av tamsvin:

 

ex 0203 19 11

– – – – Framändar och delar därav (30):

 

– – – – – Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – Rygg och delar därav, med ben:

 

– – – – – Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – Sida (randig) och delar därav:

 

– – – – – Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 15 viktprocent

0203 19 15 9100

– – – – Annat:

 

ex 0203 19 55

– – – – – benfritt:

 

– – – – – – skinka, framändar, bog eller rygg och delar därav (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – – sida och delar därav med ett innehåll av brosk som är lägre än 15 viktprocent (17)  (27)

0203 19 55 9310

– Fryst:

 

ex 0203 21

– – Hela eller halva kroppar:

 

0203 21 10

– – – Av tamsvin (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – Skinka och bog samt delar därav, med ben:

 

– – – Av tamsvin:

 

ex 0203 22 11

– – – – Skinka och delar därav:

 

– – – – – Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – Bog och delar därav (29):

 

– – – – – Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – Annat:

 

– – – Av tamsvin:

 

ex 0203 29 11

– – – – Framändar och delar därav (30):

 

– – – – – Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – Rygg och delar därav, med ben:

 

– – – – – Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – Sida (randig) och delar därav:

 

– – – – – Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 15 viktprocent

0203 29 15 9100

– – – – Annat:

 

ex 0203 29 55

– – – – – benfritt:

 

– – – – – – skinka, framändar, bog och delar därav (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Kött och andra ätbara slaktbiprodukter, saltade, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter:

 

– Kött av svin:

 

ex 0210 11

– – Skinka och bog, samt delar därav, med ben:

 

– – – Av tamsvin:

 

– – – – Saltat:

 

ex 0210 11 11

– – – – – Skinka och delar därav:

 

– – – – – – Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0210 11 11 9100

– – – – Torkat eller rökt:

 

ex 0210 11 31

– – – – – Skinka eller delar därav:

 

– – – – – – ’Prosciutto di Parma’, ’Prosciutto di San Daniele’ (18):

 

– – – – – – – Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0210 11 31 9110

– – – – – – Annat:

 

– – – – – – – Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – Sida (randig) och delar därav:

 

– – – Av tamsvin:

 

ex 0210 12 11

– – – – Saltad:

 

– – – – – Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 15 viktprocent

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – Torkad eller rökt:

 

– – – – – Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 15 viktprocent

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – Annat:

 

– – – Av tamsvin:

 

– – – – Saltat:

 

ex 0210 19 40

– – – – – Rygg och delar därav:

 

– – – – – – Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – Annat:

 

– – – – – – Benfritt:

 

– – – – – – – Skinka, framändar, bog eller rygg och delar därav (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – Sida och delar därav, där svålen avlägsnats (17):

 

– – – – – – – – Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 15 viktprocent

0210 19 50 9310

– – – – Torkat eller rökt:

 

– – – – – Annat:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – Benfritt:

 

– – – – – – – ’Prosciutto di Parma’, ’Prosciutto di San Daniele’, och delar därav (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – Skinka, framändar, bog och rygg eller delar därav (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter:

 

– Andra slag (24):

 

1601 00 91

– – Rå korv, torr eller bredbar (20)  (22):

 

– – – Innehåller varken kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

1601 00 91 9120

– – – Andra slag

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – Annat (19)  (22):

 

– – – Innehåller varken kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

1601 00 99 9110

– – – Andra slag

1601 00 99 9190

ex 1602

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt:

 

– Av svin:

 

ex 1602 41

– – Skinka och delar därav:

 

ex 1602 41 10

– – – Av tamsvin (23):

 

– – – – Kokt, innehållande 80 viktprocent eller mer av kött och fett (24)  (25):

 

– – – – – I förpackningar med en nettovikt på 1 kg eller mer (33)

1602 41 10 9110

– – – – – I förpackningar med en nettovikt på under 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – Bog och delar därav:

 

ex 1602 42 10

– – – Av tamsvin (23):

 

– – – – Kokt, innehållande 80 viktprocent eller mer av kött och fett (24)  (25):

 

– – – – – I förpackningar med en nettovikt på 1 kg eller mer (34)

1602 42 10 9110

– – – – – I förpackningar med en nettovikt på under 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – Andra, inklusive blandningar:

 

– – – Av tamsvin:

 

– – – – innehållande 80 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av alla slag, inklusive fett av alla slag och ursprung:

 

ex 1602 49 19

– – – – – Andra (23)  (26):

 

– – – – – – Kokt, innehållande 80 viktprocent eller mer av kött och fett (24)  (25):

 

– – – – – – – Som varken innehåller fjäderfäkött eller slaktbiprodukter av fjäderfä:

 

– – – – – – – – Innehållande en produkt som består av klart igenkännbara delar av muskelkött som på grund av storleken inte kan sägas ha erhållits från skinka, bog, rygg eller hals, tillsammans med små partiklar av synligt fett och ett mindre gelélager

1602 49 19 9130


7.   Fjäderfäkött

KN-nr

Varuslag

Produktkod

ex 0105

Levande fjäderfä, nämligen höns, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns:

 

– Vägande högst 185 g:

 

0105 11

– – Höns:

 

– – – Kycklingar av honkön för avel och fortplantning

 

0105 11 11

– – – – Värphöns

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – Andra

0105 11 19 9000

– – – Andra:

 

0105 11 91

– – – – Värphöns

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – Andra

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – Kalkoner

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– – Andra:

 

0105 19 20

– – – Gäss

0105 19 20 9000

ex 0207

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105, färska, kylda eller frysta:

 

– Höns:

 

ex 0207 12

– – Ostyckade, frysta:

 

ex 0207 12 10

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-kycklingar):

 

– – – – Höns hos vilka yttersta spetsen av bröstbenet, lårbenet och skenbenet är fullständigt förbenade

 

– – – – Andra

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 65 %-kycklingar), eller i annan form:

 

– – – – ’65 %-kycklingar’:

 

– – – – – Höns hos vilka yttersta spetsen av bröstbenet, lårbenet och skenbenet är fullständigt förbenade

 

– – – – – Andra

0207 12 90 9190

– – – – Höns, plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås i varierande sammansättning:

 

– – – – – Höns hos vilka yttersta spetsen av bröstbenet, lårbenet och skenbenet är fullständigt förbenade

 

– – – – – Andra

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – Styckningsdelar av fjäderfä samt ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä, med undantag av lever, frysta:

 

– – – Styckningsdelar:

 

– – – – Med ben:

 

ex 0207 14 20

– – – – – Halvor och kvarter:

 

– – – – – – Höns hos vilka yttersta spetsen av bröstbenet, lårbenet och skenbenet är fullständigt förbenade

 

– – – – – – Andra

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – Klubbor och delar därav:

 

– – – – – – Höns hos vilka lårbenet och skenbenet är fullständigt förbenade

 

– – – – – – Andra

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – Andra:

 

– – – – – – Halvor och kvarter, utan gump:

 

– – – – – – – Höns hos vilka yttersta spetsen av bröstbenet, lårbenet och skenbenet är fullständigt förbenade

 

– – – – – – – Andra

0207 14 70 9190

– – – – – – Styckningsdelar med antingen hel klubba eller del därav samt en del av ryggen, med en vikt som inte överstiger 25 % av totalvikten:

 

– – – – – – – Höns hos vilka lårbenet är fullständigt förbenat

 

– – – – – – – Andra

0207 14 70 9290

– Kalkoner:

 

0207 25

– – Ostyckade, frysta:

 

0207 25 10

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 80 %-kalkoner)

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 73 %-kalkoner), eller i annan form

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – Styckningsdelar samt ätbara slaktbiprodukter, frysta:

 

– – – Styckningsdelar:

 

ex 0207 27 10

– – – – Benfria:

 

– – – – – Homogeniserat kött, inberäknat mekaniskt separerat kött

 

– – – – – Andra:

 

– – – – – – Andra än gump

0207 27 10 9990

– – – – Med ben:

 

– – – – – Klubbor och delar därav:

 

0207 27 60

– – – – – – Underlår och delar därav

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – Andra

0207 27 70 9000


8.   Ägg

KN-nr

Varuslag

Produktkod

ex 0407 00

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta:

 

– Ägg av fjäderfä:

 

– – För kläckning (35):

 

0407 00 11

– – – Av kalkoner eller gäss

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – – Andra

0407 00 19 9000

0407 00 30

– – Andra slag

0407 00 30 9000

0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel:

 

– Äggula:

 

ex 0408 11

– – Torkad:

 

ex 0408 11 80

– – – Annan:

 

– – – – Lämplig till människoföda

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – Annan:

 

– – – Annan:

 

ex 0408 19 81

– – – – Flytande:

 

– – – – – Lämplig till människoföda

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – Annan, även fryst:

 

– – – – – Lämplig till människoföda

0408 19 89 9100

– Andra slag:

 

ex 0408 91

– – Torkade:

 

ex 0408 91 80

– – – Andra slag:

 

– – – – Lämpliga till människoföda

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – Andra:

 

ex 0408 99 80

– – – Andra:

 

– – – – Lämpliga till människoföda

0408 99 80 9100

9.   Mjölk och mjölkprodukter

KN-nr

Varuslag

Produktkod

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel (50):

 

0401 10

– Med en fetthalt av högst 1 viktprocent:

 

0401 10 10

– – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – Andra slag

0401 10 90 9000

0401 20

– Med en fetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 6 viktprocent:

 

– – Högst 3 viktprocent:

 

0401 20 11

– – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter:

 

– – – – Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent:

0401 20 11 9100

– – – – Med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – Andra slag:

 

– – – – Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent

0401 20 19 9100

– – – – Med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent

0401 20 19 9500

– – Mer än 3 viktprocent:

 

0401 20 91

– – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – Andra slag

0401 20 99 9000

0401 30

– Med en fetthalt av mer än 6 viktprocent:

 

– – Högst 21 viktprocent:

 

0401 30 11

– – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter:

 

– – – – Med en fetthalt av:

 

– – – – – Mer än 10 viktprocent men högst 17 viktprocent

0401 30 11 9400

– – – – – Mer än 17 viktprocent

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – – Andra slag:

 

– – – – Med en fetthalt av mer än 17 viktprocent

0401 30 19 9700

– – Mer än 21 viktprocent men högst 45 viktprocent:

 

0401 30 31

– – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter:

 

– – – – Med en fetthalt av:

 

– – – – – Högst 35 viktprocent

0401 30 31 9100

– – – – – Mer än 35 viktprocent men högst 39 viktprocent

0401 30 31 9400

– – – – – Mer än 39 viktprocent

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – – Andra slag:

 

– – – – Med en fetthalt av:

 

– – – – – Högst 35 viktprocent

0401 30 39 9100

– – – – – Mer än 35 viktprocent men högst 39 viktprocent

0401 30 39 9400

– – – – – Mer än 39 viktprocent

0401 30 39 9700

– – Mer än 45 viktprocent:

 

0401 30 91

– – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter:

 

– – – – Med en fetthalt av:

 

– – – – – Högst 68 viktprocent

0401 30 91 9100

– – – – – Mer än 68 viktprocent

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – – Andra slag:

 

– – – – Med en fetthalt av:

 

– – – – – Högst 68 viktprocent

0401 30 99 9100

– – – – – Mer än 68 viktprocent

0401 30 99 9500

0402

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmel (43):

 

ex 0402 10

– I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent (46):

 

– – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel (48):

 

0402 10 11

– – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – Andra slag

0402 10 19 9000

– – Andra (49):

 

0402 10 91

– – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – Andra slag

0402 10 99 9000

– I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent (46):

 

ex 0402 21

– – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel (48):

 

– – – Med en fetthalt av högst 27 viktprocent:

 

0402 21 11

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg:

 

– – – – – Med en fetthalt av:

 

– – – – – – Högst 11 viktprocent

0402 21 11 9200

– – – – – – Mer än 11 viktprocent men högst 17 viktprocent

0402 21 11 9300

– – – – – – Mer än 17 viktprocent men högst 25 viktprocent

0402 21 11 9500

– – – – – – Mer än 25 viktprocent

0402 21 11 9900

– – – – Andra slag:

 

0402 21 17

– – – – – Med en fetthalt av högst 11 viktprocent

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – – Med en fetthalt av mer än 11 viktprocent men högst 27 viktprocent:

 

– – – – – – Högst 17 viktprocent

0402 21 19 9300

– – – – – – Mer än 17 viktprocent men högst 25 viktprocent

0402 21 19 9500

– – – – – – Mer än 25 viktprocent

0402 21 19 9900

– – – Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent:

 

0402 21 91

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg:

 

– – – – – Med en fetthalt av:

 

– – – – – – Högst 28 viktprocent

0402 21 91 9100

– – – – – – Mer än 28 viktprocent men högst 29 viktprocent

0402 21 91 9200

– – – – – – Mer än 29 viktprocent men högst 45 viktprocent

0402 21 91 9350

– – – – – – Mer än 45 viktprocent

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – Andra slag:

 

– – – – – Med en fetthalt av:

 

– – – – – – Högst 28 viktprocent

0402 21 99 9100

– – – – – – Mer än 28 viktprocent men högst 29 viktprocent

0402 21 99 9200

– – – – – – Mer än 29 viktprocent men högst 41 viktprocent

0402 21 99 9300

– – – – – – Mer än 41 viktprocent men högst 45 viktprocent

0402 21 99 9400

– – – – – – Mer än 45 viktprocent men högst 59 viktprocent

0402 21 99 9500

– – – – – – Mer än 59 viktprocent men högst 69 viktprocent

0402 21 99 9600

– – – – – – Mer än 69 viktprocent men högst 79 viktprocent

0402 21 99 9700

– – – – – – Mer än 79 viktprocent

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – Andra (49):

 

– – – Med en fetthalt av högst 27 viktprocent:

 

– – – – Andra slag:

 

0402 29 15

– – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg:

 

– – – – – – Med en fetthalt av:

 

– – – – – – – Högst 11 viktprocent

0402 29 15 9200

– – – – – – – Mer än 11 viktprocent men högst 17 viktprocent

0402 29 15 9300

– – – – – – – Mer än 17 viktprocent men högst 25 viktprocent

0402 29 15 9500

– – – – – – – Mer än 25 viktprocent

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – Andra slag:

 

– – – – – – Med en fetthalt av:

 

– – – – – – – Mer än 11 viktprocent men högst 17 viktprocent

0402 29 19 9300

– – – – – – – Mer än 17 viktprocent men högst 25 viktprocent

0402 29 19 9500

– – – – – – – Mer än 25 viktprocent

0402 29 19 9900

– – – Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent:

 

0402 29 91

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – Andra slag:

 

– – – – – Med en fetthalt av:

 

– – – – – – Högst 41 viktprocent

0402 29 99 9100

– – – – – – Mer än 41 viktprocent

0402 29 99 9500

– Andra slag:

 

0402 91

– – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel (48):

 

0402 91 10

– – – Med en fetthalt av 8 viktprocent:

 

– – – – Med en torrsubstanshalt exklusive fett av 15 % eller mer och med en fetthalt av mer än 7,4 viktprocent

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – – Med en fetthalt av mer än 8 viktprocent men högst 10 viktprocent:

 

– – – – Med en torrsubstanshalt exklusive fett av 15 % eller mer

0402 91 30 9300

– – – Med en fetthalt av mer än 45 viktprocent:

 

0402 91 99

– – – – Andra slag

0402 91 99 9000

0402 99

– – Andra (49):

 

0402 99 10

– – – Med en fetthalt av 9,5 viktprocent:

 

– – – – Med en sackaroshalt av 40 viktprocent eller mer, med en torrsubstanshalt exklusive fett av 15 % eller mer och med en fetthalt av mer än 6,9 viktprocent

0402 99 10 9350

– – – Med en fetthalt av mer än 9,5 viktprocent men högst 45 viktprocent:

 

0402 99 31

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg:

 

– – – – – Med en fetthalt av högst 21 viktprocent:

 

– – – – – – Med en sackaroshalt av 40 viktprocent eller mer, med en torrsubstanshalt exklusive fett av 15 % eller mer

0402 99 31 9150

– – – – – Med en fetthalt av mer än 21 viktprocent men högst 39 viktprocent

0402 99 31 9300

– – – – – Med en fetthalt av mer än 39 viktprocent

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – Andra slag:

 

– – – – – Med en fetthalt av högst 21 viktprocent med en sackaroshalt av 40 viktprocent eller mer, med en torrsubstanshalt exklusive fett av 15 % eller mer

0402 99 39 9150

ex 0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

 

ex 0403 90

– Andra slag:

 

– – Varken smaksatta eller innehållande frukt eller kakao:

 

– – – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form (43)  (47):

 

– – – – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av (36):

 

0403 90 11

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent:

 

– – – – – – Högst 11 viktprocent

0403 90 13 9200

– – – – – – Mer än 11 viktprocent, men högst 17 viktprocent

0403 90 13 9300

– – – – – – Mer än 17 viktprocent, men högst 25 viktprocent

0403 90 13 9500

– – – – – – Mer än 25 viktprocent

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – Mer än 27 viktprocent

0403 90 19 9000

– – – – Andra, med en fetthalt av (39):

 

0403 90 33

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent, men högst 27 viktprocent:

 

– – – – – – Mer än 11 viktprocent, men högst 25 viktprocent

0403 90 33 9400

– – – – – – Mer än 25 viktprocent

0403 90 33 9900

– – – Andra:

 

– – – – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av (36):

 

0403 90 51

– – – – – Högst 3 viktprocent:

 

– – – – – – Högst 1,5 viktprocent

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – – Mer än 6 viktprocent:

 

– – – – – – Mer än 17 viktprocent men inte mer än 21 viktprocent

0403 90 59 9170

– – – – – – Mer än 21 viktprocent men inte mer än 35 viktprocent

0403 90 59 9310

– – – – – – Mer än 35 viktprocent men inte mer än 39 viktprocent

0403 90 59 9340

– – – – – – Mer än 39 viktprocent men inte mer än 45 viktprocent

0403 90 59 9370

– – – – – – Mer än 45 viktprocent

0403 90 59 9510

ex 0404

Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

0404 90

– Andra slag:

 

– – Inte försatta med socker eller andra sötningsmedel och med en fetthalt av (36):

 

ex 0404 90 21

– – – Högst 1,5 viktprocent:

 

– – – – I pulver eller granulat med en vattenhalt på högst 5 % och en mjölkproteinhalt i torrsubstansen exklusive fett av:

 

– – – – – Mer än 29 viktprocent men högst 34 viktprocent

0404 90 21 9120

– – – – – Mer än 34 viktprocent

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – – Mer än 1,5 men högst 27 viktprocent (43):

 

– – – – I pulver eller granulat:

 

– – – – – Med en fetthalt av:

 

– – – – – – Högst 11 viktprocent

0404 90 23 9120

– – – – – – Mer än 11 men högst 17 viktprocent

0404 90 23 9130

– – – – – – Mer än 17 men högst 25 viktprocent

0404 90 23 9140

– – – – – – Mer än 25 viktprocent

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – Mer än 27 viktprocent (43):

 

– – – – I pulver eller granulat, med en fetthalt av:

 

– – – – – Högst 28 viktprocent

0404 90 29 9110

– – – – – Mer än 28 men högst 29 viktprocent

0404 90 29 9115

– – – – – Mer än 29 men högst 45 viktprocent

0404 90 29 9125

– – – – – Mer än 45 viktprocent

0404 90 29 9140

– – Andra med en fetthalt av (39)  (43):

 

0404 90 81

– – – Högst 1,5 viktprocent:

 

– – – – I pulver eller granulat

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent:

 

– – – – I pulver eller granulat:

 

– – – – – Med en fetthalt av:

 

– – – – – – Högst 11 viktprocent

0404 90 83 9110

– – – – – – Mer än 11 men högst 17 viktprocent

0404 90 83 9130

– – – – – – Mer än 17 men högst 25 viktprocent

0404 90 83 9150

– – – – – – Mer än 25 viktprocent

0404 90 83 9170

– – – – Annat, än i form av pulver eller granulat:

 

– – – – – Med en sackaroshalt av 40 viktprocent eller mer, med en torrsubstanshalt exklusive fett av 15 viktprocent eller mer och med en fetthalt av mer än 6,9 viktprocent

0404 90 83 9936

ex 0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettprodukter:

 

0405 10

– Smör:

 

– – Med en fetthalt av högst 85 viktprocent:

 

– – – Naturligt smör:

 

0405 10 11

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

 

– – – – – Med en fetthalt av:

 

– – – – – – Lika med eller högre än 80 men högst 82 viktprocent

0405 10 11 9500

– – – – – – Lika med eller högre än 82 viktprocent

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – Annat:

 

– – – – – Med en fetthalt av:

 

– – – – – – Lika med eller högre än 80 men högst 82 viktprocent

0405 10 19 9500

– – – – – – Lika med eller högre än 82 viktprocent

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – Rekombinerat smör:

 

– – – – I förpackningar med en nettovikt på högst 1 kg:

 

– – – – – Med en fetthalt av:

 

– – – – – – Lika med eller högre än 80 men högst 82 viktprocent

0405 10 30 9100

– – – – – – Lika med eller högre än 82 viktprocent

0405 10 30 9300

– – – – Annat:

 

– – – – – Med en fetthalt av:

 

– – – – – – Lika med eller högre än 82 viktprocent

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – Vasslesmör:

 

– – – – I förpackningar med en nettovikt på högst 1 kg:

 

– – – – – Med en fetthalt av:

 

– – – – – – Lika med eller högre än 82 viktprocent

0405 10 50 9300

– – – – Annat:

 

– – – – – Med en fetthalt av:

 

– – – – – – Lika med eller högre än 80 men högst 82 viktprocent

0405 10 50 9500

– – – – – – Lika med eller högre än 82 viktprocent

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – Annat

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– Bredbara smörfettprodukter:

 

0405 20 90

– – Med en fetthalt av mer än 75 men högst 80 viktprocent:

 

– – – Med en fetthalt av:

 

– – – – Mer än 75 viktprocent men högst 78 viktprocent

0405 20 90 9500

– – – – Lika med eller högre än 78 viktprocent

0405 20 90 9700

0405 90

– Annat:

 

0405 90 10

– – Med en fetthalt av minst 99,3 viktprocent och med en vattenhalt på högst 0,5 viktprocent

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – Annat

0405 90 90 9000


KN-nr

Varuslag

Kompletterande krav för utnyttjande av produktkoden

Produktkod

Maximal vattenhalt uttryckt i viktprocent

(%)

Minimifetthalten i torrsubstansen uttryckt i procent

(%)

ex 0406

Ost och ostmassa (42)  (45):

 

 

 

ex 0406 10

– Färsk (inte mognad) ost (inbegripet mesost) samt ostmassa:

 

 

 

ex 0406 10 20

– – Med en fetthalt av högst 40 viktprocent:

 

 

 

– – – Mesost utom saltad Ricotta

 

 

0406 10 20 9100

– – – Annan:

 

 

 

– – – – Med en vattenhalt i den fettfria substansen av mer än 47 viktprocent men högst 72 viktprocent:

 

 

 

– – – – – Saltad Ricotta:

 

 

 

– – – – – – Tillverkad av endast fårmjölk

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – – Annan

55

39

0406 10 20 9290

– – – – – Cottage cheese

60

 

0406 10 20 9300

– – – – – Annan:

 

 

 

– – – – – – Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av:

 

 

 

– – – – – – – Mindre än 5 viktprocent

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – – 5 viktprocent eller mer men mindre än 19 viktprocent

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – – 19 viktprocent eller mer men mindre än 39 viktprocent

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – – Annan med en vattenhalt beräknad på den fettfria substansen av:

 

 

 

– – – – – – – – Mer än 47 viktprocent men högst 52 viktprocent

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – – Mer än 52 viktprocent men högst 62 viktprocent

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – – Mer än 62 viktprocent

 

 

0406 10 20 9660

– – – – Med en vattenhalt beräknad på den fettfria substansen av mer än 72 viktprocent:

 

 

 

– – – – – Ost av crème fraîche med en vattenhalt beräknad på den fettfria substansen av mer än 77 viktprocent men högst 83 viktprocent och en fetthalt beräknad på torrsubstansen av:

 

 

 

– – – – – – 60 viktprocent eller mer men mindre än 69 viktprocent

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – – 69 viktprocent eller mer

59

69

0406 10 20 9850

– – – – – Annan

 

 

0406 10 20 9870

– – – – Annan

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

– Riven eller pulveriserad ost av alla slag:

 

 

 

ex 0406 20 90

– – Annan:

 

 

 

– – – Ost tillverkad av vassle

 

 

0406 20 90 9100

– – – Annan:

 

 

 

– – – – Med en fetthalt av mer än 20 viktprocent, med en laktoshalt av mindre än 5 viktprocent och en torrsubstanshalt av:

 

 

 

– – – – – 60 viktprocent eller mer men mindre än 80 viktprocent

40

34

0406 20 90 9913

– – – – – 80 viktprocent eller mer men mindre än 85 viktprocent

20

30

0406 20 90 9915

– – – – – 85 viktprocent eller mer men mindre än 95 viktprocent

15

30

0406 20 90 9917

– – – – – 95 viktprocent eller mer

5

30

0406 20 90 9919

– – – – Annan

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

– Smältost, inte riven eller pulveriserad:

 

 

 

– – Annan:

 

 

 

– – – Med en fetthalt av högst 36 viktprocent och med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – Högst 48 viktprocent:

 

 

 

– – – – – Med en torrsubstanshalt av:

 

 

 

– – – – – – 40 viktprocent eller mer men mindre än 43 viktprocent och med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av:

 

 

 

– – – – – – – Mindre än 20 viktprocent

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – 20 viktprocent eller mer

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – 43 viktprocent eller mer och med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av:

 

 

 

– – – – – – – Mindre än 20 viktprocent

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – 20 viktprocent eller mer men mindre än 40 viktprocent

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – 40 viktprocent eller mer

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – – Mer än 48 viktprocent:

 

 

 

– – – – – Med en torrsubstanshalt av:

 

 

 

– – – – – – 40 viktprocent eller mer men mindre än 43 viktprocent

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – 43 viktprocent eller mer men mindre än 46 viktprocent

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – 46 viktprocent eller mer och med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av:

 

 

 

– – – – – – – Mindre än 55 viktprocent

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – 55 viktprocent eller mer

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – – Med en fetthalt av mer än 36 viktprocent

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– Blåmögelost och annan ost med marmoreringar vilka framställts genom användning av Penicillium roqueforti:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – Annan

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– Annan ost:

 

 

 

– – Annan:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – Emmentaler

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz:

 

 

 

– – – – Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell:

 

 

 

– – – – Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – Edamer

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – Tilsiter

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – – Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 32

– – – Feta (38):

 

 

 

– – – – Tillverkad av endast fårmjölk eller får- och getmjölk:

 

 

 

– – – – – Med en vattenhalt beräknad på den fettfria substansen av högst 72 viktprocent

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri:

 

 

 

– – – – Tillverkad av endast fårmjölk och/eller getmjölk

38

40

0406 90 35 9190

– – – – Annan

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

– – – Annan:

 

 

 

– – – – Annan:

 

 

 

– – – – – Med en fetthalt av högst 40 viktprocent och med en vattenhalt i den fettfria substansen av:

 

 

 

– – – – – – Högst 47 viktprocent:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – Flore Sardo, Pecorino:

 

 

 

– – – – – – – – Tillverkad av endast fårmjölk

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – Annan

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – Annan:

 

 

 

– – – – – – – – Ost tillverkad av vassle

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – Annan

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – Mer än 47 viktprocent men högst 72:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø:

 

 

 

– – – – – – – – Med en fetthalt på torrsubstansen av 45 viktprocent eller mer men mindre är 55 viktprocent:

 

 

 

– – – – – – – – – Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av 50 viktprocent eller mer men mindre än 56 viktprocent

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av 56 viktprocent eller mer

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av 55 viktprocent eller mer

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – Gouda:

 

 

 

– – – – – – – – Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av mindre än 48 viktprocent

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av 48 viktprocent eller mer men mindre än 55 viktprocent

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – Annan:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, kaseri:

 

 

 

– – – – – – – – Med en vattenhalt av högst 40 viktprocent

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – Med en vattenhalt av mer än 40 viktprocent men av högst 45 viktprocent

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – Annan

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – Annan ost med en vattenhalt i den fettfria substansen av:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – Mer än 47 viktprocent men högst 52 viktprocent:

 

 

 

– – – – – – – – – Ost tillverkade av vassle

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – Annan, med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av:

 

 

 

– – – – – – – – – – Mindre än 5 viktprocent

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – 5 viktprocent eller mer men mindre än 19 viktprocent

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – 19 viktprocent eller mer men mindre än 39 viktprocent

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – 39 viktprocent eller mer

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – – Mer än 52 viktprocent men högst 62 viktprocent:

 

 

 

– – – – – – – – – Ost tillverkad av vassle, utom Manouri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – – Annan, med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av:

 

 

 

– – – – – – – – – – Mindre än 5 viktprocent

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – – 5 viktprocent eller mer men mindre än 19 viktprocent

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – – 19 viktprocent eller mer men mindre än 40 viktprocent

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – – 40 viktprocent eller mer:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego och Roncal, tillverkade av endast fårmjölk

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – – Manouri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – – Hushållsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – – Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – – Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – – Annan

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – – Med mer än 62 viktprocent men högst 72 viktprocent:

 

 

 

– – – – – – – – – Ost tillverkad av vassle

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – Annan:

 

 

 

– – – – – – – – – – Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av:

 

 

 

– – – – – – – – – – – 10 viktprocent eller mer men mindre än 19 viktprocent

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – 40 viktprocent eller mer:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500

10.   Vitsocker och råsocker i obearbetad form

KN-nr

Varuslag

Produktkod

ex 1701

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form:

 

– Råsocker utan tillsats av aromämnen eller färgämnen:

 

ex 1701 11

– – Socker från sockerrör:

 

ex 1701 11 90

– – – Annat:

 

– – – – Kandisocker

1701 11 90 9100

– – – – Annat råsocker:

 

– – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 5 kg

1701 11 90 9910

ex 1701 12

– – Socker från sockerbetor:

 

ex 1701 12 90

– – – Annat:

 

– – – – Kandisocker

1701 12 90 9100

– – – – Annat råsocker:

 

– – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 5 kg

1701 12 90 9910

– Andra slag:

 

1701 91 00

– – Med tillsats av aromämnen eller färgämnen

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – Annat:

 

1701 99 10

– – – Vitt socker:

 

– – – – Kandisocker

1701 99 10 9100

– – – – Annat:

 

– – – – – Med en total vikt av högst 10 ton

1701 99 10 9910

– – – – – Annat

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – Annat:

 

– – – – Innehållande andra tillsatta ämnen än aromämnen eller färgämnen

1701 99 90 9100


11.   Sirap och andra sockerlösningar samt andra sockerprodukter

KN-nr

Varuslag

Produktkod

ex 1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

 

ex 1702 40

– Druvsocker samt sirap och andra lösningar av druvsocker, innehållande minst 20 viktprocent men mindre än 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen, med undantag av invertsocker:

 

ex 1702 40 10

– – Isoglukos:

 

– – – Innehållande 41 viktprocent eller mer fruktos beräknat på torrsubstansen

1702 40 10 9100

1702 60

– Annan fruktsocker samt sirap och andra lösningar av fruktsocker, innehållande över 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen med undantag av invertsocker:

 

1702 60 10

– – Isoglukos

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – Annat

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersirapsblandningar innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen:

 

1702 90 30

– – Isoglukos

1702 90 30 9000

– – Sockerkulör:

 

1702 90 71

– – – Innehållande minst 50 viktprocent sackaros beräknat på torrsubstansen

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – Andra:

 

– – – Konstgjord honung, även blandad med naturlig honung

1702 90 95 9100

– – – Annat än sorbos

1702 90 95 9900

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

ex 2106 90

– Andra slag:

 

– – Aromatiserade eller färgade sockerlösningar:

 

2106 90 30

– – – Av isoglukos

2106 90 30 9000

– – – Andra:

 

2106 90 59

– – – – Andra

2106 90 59 9000”


(1)  EGT L 149, 29.6.1968, s. 46.

(2)  Den analysmetod som skall användas vid fastställande av fetthalten är den som anges i bilaga I (metod A) till kommissionens direktiv nr 84/4/EEG (EGT L 15, 18.1.1984, s. 28).

(3)  Följande förfarande skall följas vid fastställande av fetthalten:

Provet krossas så att minst 90 % kan passera genom en sikt med en maskvidd av 500 mikrometer och 100 % kan passera genom en sikt med en maskvidd av 1 000 mikrometer,

Därefter används den analysmetod som anges i bilaga I (metod A) till direktiv 84/4/EEG.

(4)  Stärkelsens torrsubstanshalt fastställs enligt den metod som föreskrivs i bilaga IV till kommissionens förordning (EG) nr 687/20084 (EGT L 192, 19.7.2008, s. 20). Stärkelsens renhetsgrad fastställs genom Ewers modifierade polarimetriska metod såsom den offentliggjorts i bilaga I till kommissionens tredje direktiv 72/199/EEG (EGT L 123, 29.5.1972, s. 6).

(5)  Det exportbidrag som kan utbetalas för stärkelse skall justeras med hjälp av följande formel:

1.

Potatisstärkelse: ((faktiskt % torrsubstans)/80) × exportbidraget

2.

Alla andra slag av stärkelse ((faktisk % torrsubstans)/87) × exportbidraget

När tullformaliteterna avslutas skall den sökande ange produktens torrsubstanshalt på det intyg som är avsett för detta.

(6)  Exportbidraget skall betalas ut för produkter som har en torrsubstanshalt av minst 78 %. Det exportbidrag som föreskrivs för produkter med en torrsubstanshalt av mindre än 78 % skall justeras med hjälp av följande formel:

((faktisk torrsubstanshalt)/78) × exportbidraget

Torrsubstanshalten bestäms enligt metod 2 bilaga II till kommissionens direktiv 79/796/EEG (EGT L 239, 22.9.1979, s. 24) eller enligt någon annan lämplig analysmetod som ger samma garantier.

(7)  Omfattas av kommissionens förordning (EG) nr 1517/95 (EGT L 147, 30.6.1995, s. 51).

(8)  För bidraget har hänsyn endast tagits till stärkelse från spannmålsprodukter. Med spannmålsprodukter avses produkter enligt undernummer 0709 90 60 och 0712 90 10, kapitel 10 och nummer 1101, 1102, 1103 och 1104 (obearbetade och utan rekonstruktion), med undantag av undernummer 1104 30 samt spannmålsinnehållet i produkterna enligt undernummer 1904 10 10 och 1904 10 90 i Kombinerade nomenklaturen. Spannmålsinnehållet i produkterna enligt undernummer 1904 10 10 och 1904 10 90 i Kombinerade nomenklaturen anses vara lika med vikten av den slutliga produkten. Inget bidrag betalas ut för spannmål om stärkelsens ursprung inte klart kan fastställas genom analys.

(9)  Ett bidrag betalas endast ut för produkter som innehåller minst 5 viktprocent stärkelse.

(10)  För tillämpning av detta undernummer erfordras att det intyg lämnas in som finns i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 433/2007 (EGT L 104, 21.4.2007, s. 3).

(11)  Vid beviljande av bidrag skall de villkor uppfyllas som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 (EGT L 304, 22.11.2007, s. 21).

(12)  EGT L 308, 8.11.2006, s. 7.

(13)  EGT L 281, 24.10.2008, s. 3.

(14)  EGT L 325, 24.11.2006, s. 12.

(15)  Andelen magert nötkött, med fettet borträknat, fastställs enligt analysförfarandet i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 2429/86 (EGT L 210, 1.8.1986, s. 39).Uttrycket ’genomsnittlig andel’ avser det prov som anges i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 765/2002 (EGT L 117, 4.5.2002, s. 6). Provet skall tas ur den känsligaste delen av partiet.

(16)  Bestämning av andelen bindväv:

Andelen bindväv utgörs av andelen hydroxiprolin multiplicerad med faktorn 8. Andelen hydroxiprolin skall bestämmas enligt metoden ISO 3496-1978.

(17)  Produkter och delar därav får klassificeras enligt detta undernummer endast om de sammanhängande musklernas storlek och egenskaper gör att de kan identifieras som ursprungliga från de primära styckningsdelar som anses. Uttrycket ’delar därav’ gäller för produkter med en nettovikt per styck av minst 100 g eller för produkter som styckats till enhetliga skivor som tydligt kan identifieras som kommande från samma primära styckningsdel och som förpackats tillsammans med en sammanlagd nettovikt av minst 100 g.

(18)  Endast sådana produkter vars namn intygas av de behöriga myndigheterna i den producerande medlemsstaten kan berättiga till detta bidrag.

(19)  Bidraget för korv som presenteras i behållare med konserverande vätska beviljas enligt nettovikten med avdrag för vätskans vikt.

(20)  Vikten av en paraffintäcke motsvarande normalt handelsbruk anses ingå i korvens nettovikt.

(21)  Upphävd genom förordning (EG) 2333/97 (EGT L 323, 26.11.1997, s. 25).

(22)  Om sammansatta beredningar (inbegripet beredda rätter) innehållande korv på grund av sin sammansättning klassificeras enligt nummer 1601, skall bidraget endast beviljas för nettovikten av korv, kött och slaktbiprodukter, inbegripet fett av alla slag eller ursprung, som utgör en del av dessa beredningar.

(23)  Bidraget för produkter som innehåller ben beviljas enligt produktens nettovikt med avdrag för benens vikt.

(24)  Bidraget skall beviljas endast om de villkor efterlevs som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 903/2008 (EGT L 249, 18.9.2008, s. 3). Samtidigt som tullbehandlingen för export fullgörs, skall exportören skriftligen uppge att produkterna i fråga uppfyller dessa villkor.

(25)  Halten av kött och fett skall fastställas enligt analysförfarandet i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2004/2002 (EGT L 308, 9.11.2002, s. 22).

(26)  Halten av kött eller slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett av alla slag eller ursprung, skall fastställas enligt analysförfarandet i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 226/89 (EGT L 29, 31.1.1989, s. 11).

(27)  Nedfrysning av produkter enligt artikel 7.3 första stycket i förordning (EG) nr 800/1999 är inte tillåten.

(28)  Hela eller halva slaktkroppar kan förekomma med eller utan käkar.

(29)  Bog kan förekomma med eller utan käkar.

(30)  Framändar kan förekomma med eller utan käkar.

(31)  Halsbitar, käkar eller käkar och halsbitar tillsammans, som föreligger separat, berättigar inte till detta bidrag.

(32)  Benfritt kött från nacken, som föreligger separat, berättigar inte till detta bidrag.

(33)  Om en produkt på grund av bestämmelserna i den kompletterande anmärkningen nr 2 till kapitel 16 i KN inte kan klassificeras som skinka eller delar därav med KN-nummer 1602 41 10 9110, kan bidrag för produktnummer 1602 42 10 9110 eller 1602 49 19 9130 beviljas, utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 51 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11).

(34)  Om en produkt på grund av bestämmelserna i den kompletterande anmärkningen nr 2 till kapitel 16 i KN inte kan klassificeras som bog eller delar därav med KN-nummer 1602 42 10 9110 kan bidrag för produktnummer 1602 49 19 9130 beviljas, utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 51 i förordning (EG) nr 800/1999.

(35)  Tillämpas endast på ägg av fjäderfä som uppfyller de villkor som fastställs av de behöriga myndigheterna i Europeiska gemenskaperna och på vilka det har stämplats det producerande företagets registreringsnummer eller andra uppgifter enligt artikel 3.5 i Kommissionens förordning (EG) nr 617/2008 (EGT L 168, 28.6.2008, s. 5).

(36)  Om den produkt som omfattas av detta undernummer är försatt med vassle, laktos, kasein, kaseinater, permeat, produkter med KN-nummer 3504 eller produkter utvunna ur vassle skall andelen vassle, laktos, kasein, kaseinater, permeat, produkter med KN-nummer 3504 eller produkter utvunna ur vassle inte tas med i beräkningen av bidragsbeloppet.

Produkterna får innehålla små tillsatser av andra substanser än mjölkprodukter som krävs för tillverkningen eller konserveringen. Om tillsatserna utgör högst 0,5 viktprocent av hela produkten skall de tas med i beräkningen av bidraget. Om andelen tillsatser emellertid överskrider 0,5 viktprocent av hela produkten skall de inte tas med i beräkningen av bidraget.

Om en produkt som omfattas av detta undernummer består av permeat skall exportbidrag inte beviljas.

Då tullbehandlingen avslutas skall sökanden på den deklaration som är avsedd för detta ange om produkten består av permeat och om den är försatt med andra substanser än mjölkprodukter, vassle, laktos, kasein, kaseinater, permeat, produkter med KN-nummer 3504 eller produkter utvunna ur vassle, och i förekommande fall

den maximala halten i viktprocent av andra substanser än mjölkprodukter, vassle, laktos, kasein, kaseinater, permeat, produkter med KN-nummer 3504 eller produkter utvunna ur vassle som tillsatts per 100 kg av den färdiga produkten, särskilt

laktoshalten i den tillsatta vasslen.

(37)  Utgår genom förordning (EG) nr 2287/2000 (EGT L 260, 14.10.2000, s. 22).

(38)  Om produkten innehåller kasein eller kaseinater som tillsatts före eller under bearbetningen skall bidrag inte beviljas. Då tullbehandlingen avslutas skall sökanden på den deklaration som är avsedd för detta ange om produkten är försatt med kasein eller kaseinater.

(39)  Bidraget per 100 kg av produkter enligt detta undernummer skall vara lika med summan av följande faktorer:

a)

Det belopp per 100 kilogram som anges, multiplicerat med den prosent mjölkprodukter som 100 kg av produkten innehåller. Produkterna får innehålla små mängder tillsatser av andra substanser än mjölkprodukter som krävs för tillverkningen eller konserveringen. Om tillsatserna utgör högst 0,5 viktprocent av hela produkten skall de tas med i beräkningen av bidraget. Om andelen tillsatser emellertid överskrider 0,5 viktprocent av hela produkter skall de inte tas med i beräkningen av bidraget.

Om produkten är försatt med vassle, laktos, kasein, kaseinater, permeat, produkter med KN-nummer 3504 eller produkter utvunna ur vassle skall det belopp per kilogram som anges multipliceras med andelen mjölkprodukter med avdrag för vikten av försatt vassle, laktos, kasein, kaseinater, permeat, produkter med KN-nummer 3504 eller produkter utvunna ur vassle som 100 kg av produkten innehåller.

b)

En faktor som beräknas i enlighet med bestämmelserna i artikel 16.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1282/2006 (EGT L 234, 29.8.2006, s. 4).

Då tullbehandlingen avslutas skall sökanden på den deklaration som är avsedd för detta ange om produkten består av permeat och om den är försatt med andrasubstanser än mjölkprodukter, vassle, laktos, kasein, kaseinater, permeat, produkter med KN-nummer 3504 eller produkter utvunna ur vassle, och i förekommande fall

 

den maximala halten i viktprocent av sackaros, andra substanser än mjölkprodukter, vassle, laktos, kasein, kaseinater, permeat, produkter med KN-nummer 3504 eller produkter utvunna ur vassle som tillsatts per 100 kg av den färdiga produkten,

särskilt

 

laktoshalten i den tillsatta vasslen.

Om produktens andel av mjölkprodukter består av permeat skall exportbidrag inte beviljas.

(40)  Utgår genom förordning (EG) nr 707/98 (EGT L 98, 31.3.1998, s. 11).

(41)  Utgår genom förordning (EG) nr 823/96 (EGT L 111, 4.5.1996, s. 9).

(42)  

a)

För ost som presenteras i behållare som också innehåller konserverande vätska, särskilt saltlake, skall bidraget beviljas för nettovikten med avdrag för vikten av vätskan.

b)

Plastfolie, paraffin, aska och vax som används som förpackning skall inte räknas med i produktens nettovikt för bidragssyften.

c)

Om osten presenteras i plastfolie och den angivna nettovikten omfattar plastfolien skall bidragsbeloppet minskas med 0,5 %.

När tullformaliteterna avslutas skall den sökande ange att osten är förpackad i plastfolie och huruvida den angivna nettovikten omfattar plastfoliens vikt eller inte.

d)

Om osten presenteras i paraffin eller aska och den angivna nettovikten omfattar paraffinet eller askan skall bidragsbeloppet minskas med 2 %.

När tullformaliteterna avslutas skall den sökande ange att osten är förpackad i paraffin eller aska och huruvida den angivna nettovikten omfattar paraffinets eller askans vikt eller inte.

e)

Om osten presenteras i vax skall den sökande när tullformaliteterna avslutas i sin deklaration ange ostens nettovikt utan vaxhölje.

(43)  Om mjölkproteinhalten (kvävehalten × 6,38) i den fettfria mjölktorrsubstansen i en produkt med detta nummer är lägre än 34 %, skall inte något bidrag beviljas. Om pulverprodukter med detta nummer har en vattenhalt på över 5 % skall inte något bidrag beviljas.

Då tullbehandlingen avslutas skall sökanden på avsedd deklaration ange lägsta mjölkproteinhalt i den fettfria mjölktorrsubstansen och, för pulverprodukter, högsta vattenhalt.

(44)  Utgår genom förordning (EG) nr 2287/2000 (EGT L 260, 14.10.2000, s. 22).

(45)  

a)

Om produkten innehåller andra ingredienser än mjölkämnen, förutom kryddor eller örter, som till exempel skinka, nötter, räkor, lax, oliver eller russin, skall bidragsbeloppet minskas med 10 %.

När tullformaliteterna avslutas skall den sökande på den deklarationsblankett som är avsedd för detta ändamål ange att sådana andra ingredienser än mjölkämnen har tillsats.

b)

Om produkten innehåller örter eller kryddor, till exempel senap, basilika, vitlök eller oregano, skall bidragsbeloppet minskas med 1 %.

När tullformaliteterna avslutas skall den sökande på den deklarationsblankett som är avsedd för detta ändamål ange att örter eller kryddor har tillsats.

c)

Om produkten innehåller kasein, kaseinater, vassle eller produkter utvunna ur vassle, laktos, permeat eller produkter med KN-nummer 3504, skall det vid beräkning av bidraget inte tas hänsyn till kasein, kaseinater, vassle eller produkter utvunna ur vassle (med undantag vasslesmör enligt KN-nummer 0405 10 50), laktos, permeat eller produkter med KN-nummer 3504.

Vid tullbehandlingen skall sökanden på den deklaration som är avsedd för detta ange om produkten har tillsatts kasein, kaseinater, vassle eller produkter utvunna ur vassle, laktos, permeat eller produkter med KN-nummer 3504, och i förekommande fall, den maximala halten i viktprocent av kasein, kaseinater, vassle eller produkter utvunna ur vassle (i förekommande fall med angivande av andelen vasslesmör), laktos, permeat eller produkter med KN-nummer 3504 som tillsatts per 100 kg av den färdiga produkten.

d)

Produkterna får innehålla tillsatser av andra substanser än mjölkprodukter som krävs för tillverkningen eller konserveringen, t.ex. salt, löpe eller mögelsvamp.

(46)  Bidraget för fryst, koncentrerad mjölk är detsamma som för produkter enligt KN-nummer 0402 91 eller 0402 99.

(47)  Bidragen för frysta produkter i naturligt tillstånd enligt KN-nummer 0403 90 11 till 0403 90 39 är desamma som för produkter enligt KN-nummer 0403 90 51 till 0403 90 69.

(48)  Produkterna får innehålla små mängder tillsatser av andra substanser än mjölkprodukter som krävs för tillverkningen eller konserveringen. Om tillsatserna utgör högst 0,5 viktprocent av hela produkten skall de tas med i beräkningen av bidraget. Om andelen tillsatser emellertid överskrider 0,5 viktprocent av hela produkten skall de inte tas med i beräkningen av bidraget. Då tullbehandlingen avslutas skall sökanden på den deklaration som är avsedd för detta ange om produkten är försatt med andra substanser än mjölkprodukter, och i förekommande fall den maximala halten i viktprocent av andra substanser än mjölkprodukter som tillsatts per 100 kg av den färdiga produkten.

(49)  Bidraget per 100 kg av produkter enligt detta undernummer skall vara lika med summan av följande faktorer:

a)

Det belopp per 100 kilogram som anges, multiplicerat med den prosent mjölkprodukter som 100 kg av produkten innehåller. Produkterna får innehålla små mängder tillsatser av andra substanser än mjölkprodukter som krävs för tillverkningen eller konserveringen. Om tillsatserna utgör högst 0,5 viktprocent av hela produkten skall de tas med i beräkningen av bidraget. Om andelen tillsatser emellertid överskrider 0,5 viktprocent av hela produkten skall de inte tas med i beräkningen av bidraget.

b)

En faktor som beräknas i enlighet med bestämmelserna i artikel 16.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1282/2006 (EGT L 234, 29.8.2006, s. 4).

Då tullbehandlingen avslutas skall sökanden på den deklaration som är avsedd för detta ange den maximala halten i viktprocent av sackaros och om produkten är försatt med andra substanser än mjölkprodukter, och i förekommande fall den maximala halten i viktprocent av andra substanser än mjölkprodukter som tillsatts per 100 kg av den färdiga produkten.

(50)  Produkterna får innehålla små mängder tillsatser av andra substanser än mjölkprodukter som krävs för tillverkningen eller konserveringen. Om tillsatserna utgör högst 0,5 viktprocent av hela produkten skall de tas med i beräkningen av bidraget. Om andelen tillsatser emellertid överskrider 0,5 viktprocent av hela produkten skall de inte tas med i beräkningen av bidraget. Då tullbehandlingen avslutas skall sökanden på den deklaration som är avsedd för detta ange om produkter har tillsatts, och i förekommande fall den maximala halten av dessa tillsatser.


BILAGA II

”BILAGA II

KODER FÖR DESTINATIONER VID EXPORTBIDRAG

A00

Alla destinationer (tredje land, andra territorier, proviantering och bestämmelseorter som behandlas som export från gemenskapen).

A01

Andra destinationer.

A02

Alla destinationer med undantag av Amerikas förenta stater.

A03

Alla destinationer med undantag av Schweiz.

A04

Alla tredje länder.

A05

Andra tredje länder.

A10

Efta-länder (Europeiska frihandelssammanslutningen)

Island, Norge, Liechtenstein, Schweiz.

A11

AVS-länder (Länder i Afrika, Västindien och Stilla havet, som har undertecknat Lomékonventionen)

Angola, Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kap Verde, Centralafrikanska republiken, Komorerna (med undantag av Mayotte), Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Elfenbenskusten, Djibouti, Dominica, Etiopien, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Ekvatorialguinea, Guyana, Haiti, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Mauretanien, Moçambique, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Papua Nya Guinea, Dominikanska republiken, Rwanda, Saint Kitts och Nevis, Saint Vincent och Grenadinerna, Saint Lucia, Salomonöarna, Västra Samoa, São Tomé och Príncipe, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Surinam, Swaziland, Tanzania, Tchad, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.

A12

Länder och territorier i Medelhavsområdet

Ceuta och Melilla, Gibraltar, Turkiet, Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, samt Kosovo enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution nr 1244/99, Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Egypten, Libanon, Syrien, Israel, Västbanken/Gazaremsan, Jordanien.

A13

OPEC-länder (Organisationen för oljeexporterande länder)

Algeriet, Libyen, Nigeria, Gabon, Venezuela, Irak, Iran, Saudiarabien, Kuwait, Qatar, Förenade Arabemiraten, Indonesien.

A14

ASEAN-länder (Sydostasiatiska nationernas förbund)

Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Indonesien, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippinerna.

A15

Länder i Latinamerika

Mexiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haiti, Dominikanska republiken, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Brasilien, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina.

A16

SAARC-länder (Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete)

Pakistan, Indien, Bangladesh, Maldiverna, Sri Lanka, Nepal, Bhutan.

A17

EES-länder (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) med undantag av Europeiska unionen

Island, Norge, Liechtenstein.

A18

CÖE-länder och territorier (Länderna och territorier i Central- och Östeuropa)

Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, samt Kosovo enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution nr 1244/99, Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

A19

Nafta-länder (Nordamerikanska frihandelsavtalet)

Förenta staterna, Kanada, Mexiko.

A20

Mercosur-länder (Sydamerikanska gemensamma marknaden)

Brasilien, Paraguay, Uruguay, Argentina.

A21

NIC-länder (Nya industriländer i Asien)

Singapore, Republiken Korea, Taiwan, Hongkong.

A22

DAE-länder (Dynamiska ekonomier i Asien)

Thailand, Malaysia, Singapore, Republiken Korea, Taiwan, Hongkong.

A23

APEC-länder (Ekonomiska samarbetet i Asien och Stillahavsområdet)

Förenta staterna, Kanada, Mexiko, Chile, Thailand, Indonesien, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippinerna, Kina, Republiken Korea, Japan, Taiwan, Hongkong, Australien, Papua Nya Guinea, Nya Zeeland.

A24

OSS-länder (Oberoende staters samvälde)

Ukraina, Vitryssland, Moldova, Ryssland, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan.

A25

OECD-länder, ej inbegripet EU (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling)

Island, Norge, Schweiz, Turkiet, Förenta staterna, Kanada, Mexiko, Republiken Korea, Japan, Australien, Australiska Oceanien, Nya Zeeland, Nyzeeländska Oceanien.

A26

Europeiska länder och territorier, med undantag av Europeiska unionen

Island, Norge, Liechtenstein, Schweiz, Färöarna, Andorra, Gibraltar, Heliga Stolen, Turkiet, Albanien, Ukraina, Vitryssland, Moldova, Ryssland, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, samt Kosovo enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution nr 1244/99, Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

A27

Afrika (A28) (A29)

Länder och territorier i Nordafrika, övriga länder i Afrika.

A28

Länder och territorier i Nordafrika

Ceuta och Melilla, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Egypten.

A29

Övriga länder i Afrika

Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, São Tomé och Príncipe, Gabon, Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Rwanda, Burundi, Saint Helena och tillhörande områden, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania, Seychellerna och tillhörande områden, Brittiska territoriet i Indiska oceanen, Moçambique, Madagaskar, Mauritius, Komorerna, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Sydafrika, Namibia, Botswana, Swaziland, Lesotho.

A30

Amerika (A31) (A32) (A33)

Nordamerika, Centralamerika och Antillerna, Sydamerika.

A31

Nordamerika

Amerikas förenta stater, Kanada, Grönland, Saint Pierre och Miquelon.

A32

Centralamerika och Antillerna

Mexiko, Bermuda, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Anguilla, Kuba, Saint Kitts och Nevis, Haiti, Bahamas, Turks- och Caicosöarna, Dominikanska republiken, Amerikanska Jungfruöarna, Antigua och Barbuda, Dominica, Caymanöarna, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent, Brittiska Jungfruöarna, Barbados, Montserrat, Trinidad och Tobago, Grenada, Aruba, Nederländska Antillerna.

A33

Sydamerika

Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Ecuador, Peru, Brasilien, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Falklandsöarna.

A34

Asien (A35) (A36)

Mellanöstern, övriga länder i Asien.

A35

Mellanöstern

Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Västbanken/Gazaremsan, Jordanien, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten, Oman, Yemen.

A36

Övriga länder i Asien

Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan, Afghanistan, Pakistan, Indien, Bangladesh, Maldiverna, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kambodja, Indonesien, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippinerna, Mongoliet, Kina, Demokratiska folkrepubliken Korea, Republiken Korea, Japan, Taiwan, Hongkong, Macao.

A37

Oceanien och polarområdena (A38) (A39)

Australien och Nya Zeeland, övriga länder i Oceanien och polarområdena.

A38

Australien och Nya Zeeland

Australien, Australiska Oceanien, Nya Zeeland, Nyzeeländska Oceanien.

A39

Övriga länder i Oceanien och polarområdena

Papua Nya Guinea, Nauru, Salomonöarna, Tuvalu, Nya Kaledonien och tillhörande områden, Amerikanska Oceanien, Wallis och Futunaöarna, Kiribati, Pitcairn, Fiji, Vanuatu, Tonga, Västra Samoa, Nordmarianerna, Franska Polynesien, Mikronesiska federationen (Yap, Kosrae, Chuuk, Pohnpei), Marshallöarna, Palau, Polarområdena.

A40

Utomeuropeiska länder och territorier (ULT)

Franska Polynesien, Nya Kaledonien och tillhörande områden, Wallis och Futunaöarna, Franska Syd- och Antarktisterritorierna, Saint Pierre och Miquelon, Mayotte, Nederländska Antillerna, Aruba, Grönland, Anguilla, Caymanöarna, Falklandsöarna, Sydsandwichöarna och tillhörande områden, Turks- och Caicosöarna, Brittiska Jungfruöarna, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena och tillhörande områden, Brittiska Antarktisterritoriet, Brittiska territoriet i Indiska oceanen.

A96

Kommunerna Livigno och Campione d'Italia, Helgoland.

A97

Proviantering och bestämmelseorter som behandlas som export från gemenskapen

De destinationer som anges i artiklarna 36, 44 och 45 i förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11).”


24.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 348/76


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1345/2008

av den 23 december 2008

om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2136/89 om gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner och handelsbeteckningar för konserverade sardiner och konserverade produkter av sardintyp

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt artikel 2.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 104/2000 är det möjligt att anta gemensamma handelsnormer för fiskeriprodukter i gemenskapen, särskilt för att underlätta handel som grundar sig på sund konkurrens. Dessa normer får särskilt omfatta märkning.

(2)

I rådets förordning (EEG) nr 2136/89 (2) föreskrivs om gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner och handelsbeteckningar för konserverade sardiner och konserverade produkter av sardintyp i gemenskapen.

(3)

Det allt större utbudet av konserverade produkter i gemenskapen som saluförs och presenteras på samma sätt som konserverade sardiner gör det nödvändigt att tillhandahålla konsumenterna tillräcklig information om produkternas identitet och viktigaste egenskaper. Därför är det nödvändigt att ändra de nuvarande bestämmelserna om handelsbeteckningar för konserverade produkter som saluförs och presenteras på samma sätt som konserverade sardiner i gemenskapen.

(4)

För detta ändamål bör Codex Alimentarius STAN 94 i dess 2007 ändrade utformning liksom de särskilda förhållandena på gemenskapsmarknaden tas i beaktande.

(5)

För att främja insyn och överblickbarhet på marknaden, sund konkurrens och ett varierat utbud är det nödvändigt att till för teckningen över godkända arter som får användas för beredningen av konserverade produkter av sardintyp lägga arten Strangomera bentincki.

(6)

För att förbättra identifieringen av varje produkt av sardintyp bör det vetenskapliga namnet på arten och det geografiska området där arten fångats användas som en närmare bestämning.

(7)

De krav som fastställs i denna förordning bör tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (3).

(8)

Förordning (EEG) nr 2136/89 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

För att göra det möjligt för aktörerna att anpassa sig till de nya kraven bör en övergångsperiod införas för att saluföra produkter som uppfyller kraven i den nuvarande versionen av förordning (EEG) nr 2136/89.

(10)

Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter har inte avgivit något yttrande inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2136/89 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1a.2 ska följande punkt läggas till:

”k)

Strangomera bentincki”.

2.

Artikel 7a ska ersättas med följande:

”Artikel 7a

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2000/13/EG får konserverade produkter av sardintyp saluföras i gemenskapen med en handelsbeteckning som består av ordet ’sardiner’ tillsammans med det vetenskapliga namnet på arten och det geografiska område där arten fångades.

2.   När handelsbeteckningen enligt punkt 1 anges på behållaren till en konserverad produkt av sardintyp måste den anges på ett klart och tydligt sätt.

3.   Det vetenskapliga namnet ska alltid innehålla det generiska och det specifika latinska namnet.

4.   Det geografiska området ska anges som ett av namnen i förteckningen i den första kolumnen i bilagan, med beaktande av den motsvarande identifieringen av området i den andra raden i bilagan.

5.   Endast en art får saluföras med en viss handelsbeteckning.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Produkter som uppfyllde kraven enligt förordning (EEG) nr 2136/89 innan den ändrades genom denna förordning får emellertid saluföras fram till och med den 1 november 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2008.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  EGT L 212, 22.7.1989, s. 79.

(3)  EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.


BILAGA

Namn och identifiering av geografiska områden

Namn på det geografiska område som avses i artikel 7a.1

Identifiering av området (1)

Nordvästra Atlanten

FAO-område 21

Nordöstra Atlanten (2)

FAO-område 27

Östersjön

FAO-område 27.IIId

Östra Centralatlanten

FAO-område 31

Västra Centralatlanten

FAO-område 34

Sydvästra Atlanten

FAO-område 41

Sydöstra Atlanten

FAO-område 47

Medelhavet

FAO-områden 37.1, 37.2 och 37.3

Svarta havet

FAO-område 37.4

Indiska oceanen

FAO-områden 51 och 57

Stilla havet

FAO-områden 61, 67, 71, 77, 81, 87

Antarktis

FAO-områden 48, 58 och 88

Ishavet

FAO-område 18


(1)  FAO:s årsbok. Fiskeristatistik Fångster Vol. 86/1. 2000.

(2)  Utom Östersjön.


24.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 348/79


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1346/2008

av den 23 december 2008

om ändring av förordning (EG) nr 950/2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 148.1 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kuba i enlighet med artikel XXIV.6 och artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med deras anslutning till Europeiska unionen (2), godkänt genom rådets beslut 2008/870/EG (3), har gemenskapen åtagit sig att i landstilldelningen för Kuba, för regleringsåret 2008/09, lägga till 20 000 ton rårörsocker för raffinering med en tull på 98 euro per ton.

(2)

Denna kvot bör i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 (4) öppnas och förvaltas som socker enligt CXL-medgivande.

(3)

För att undvika spekulation i importlicenser för importkvoter som tilldelas ett land, bör det finnas bestämmelser som begränsar ansökan om importlicenser till de aktörer som kan uppvisa en exportlicens utfärdad av en behörig myndighet i exportlandet.

(4)

Förordning (EG) nr 950/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 950/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 24 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.   Tullkvoter på totalt 126 925 ton rårörsocker för raffinering enligt KN-nummer 1701 11 10 ska för regleringsåret 2008/09 öppnas som socker enligt CXL-medgivande med en tull på 98 euro per ton.

2.   De kvantiteter som avses i punkt 1 ska fördelas per ursprungsland enligt följande:

Kuba

78 969 ton

Brasilien

34 054 ton

Australien

9 925 ton

Övriga tredjeländer

3 977 ton”

2.

I artikel 25 ska följande stycke läggas till:

”Importlicensansökningar för Kuba, Brasilien och Australien ska åtföljas av originalet till den exportlicens som utfärdats av de behöriga myndigheterna i exportlandet, i enlighet med förlagan i bilaga II, för en kvantitet motsvarande den som anges i licensansökan.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 308, 19.11.2008, s. 29.

(3)  EUT L 308, 19.11.2008, s. 27.

(4)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 1.


24.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 348/81


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1347/2008

av den 23 december 2008

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 januari 2009

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska importtullen för produkter som omfattas av KN-numren 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vanligt vete av hög kvalitet), 1002, ex 1005 utom hybrider för utsäde, samt ex 1007, utom hybrider för utsäde, motsvara det interventionspris som gäller för sådana produkter vid import och ökas med 55 % minus det cif-importpris som gäller för sändningen i fråga. Denna tull får dock inte vara högre än tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

(2)

Enligt artikel 136.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska, för beräkning av den importtull som avses i punkt 1 i den artikeln, representativa cif-importpriser upprättas regelbundet för produkterna i fråga.

(3)

Enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96 ska det pris som ska användas vid beräkningen av importtullen för produkter som omfattas av KN-nummer 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vete av hög kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 och 1007 00 90 vara det dagliga representativa cif-importpris som fastställs på det sätt som anges i artikel 4 i den förordningen.

(4)

De importtullar som ska gälla från och med den 1 januari 2009 och som ska tillämpas till dess att ett nytt fastställande träder i kraft bör fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från och med den 1 januari 2009 gäller de importtullar som fastställs i bilaga I till den här förordningen på grundval av beräkningsgrunderna i bilaga II inom den spannmålssektor som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125.


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 och som ska gälla från och med den 1 januari 2009

KN-nr

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete:

av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

55,22

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

29,22

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

29,22

1007 00 90

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

55,22


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96 skall importtullen för varor, som anländer till gemenskapen via Atlanten eller Suezkanalen, minskas med

3 euro/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 euro/ton om lossningshamnen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller Förenade kungariket eller vid den Iberiska halvöns Atlantkust.

(2)  Om villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda har importören rätt till en schablonmässig minskning av importtullen med 24 euro/ton.


BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna i bilaga I

15.12.2008-22.12.2008