ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 335

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
13 december 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1241/2008 av den 12 december 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1242/2008 av den 8 december 2008 om upprättande av en gemenskapstypologi för jordbruksföretag

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1243/2008 av den 12 december 2008 om ändring av bilagorna III och VI till direktiv 2006/141/EG när det gäller krav på sammansättning av vissa modersmjölksersättningar ( 1 )

25

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1244/2008 av den 12 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1614/2000 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 med avseende på definitionen av begreppet ursprungsvaror som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling för att ta hänsyn till Kambodjas särskilda situation när det gäller vissa textilprodukter som exporteras från detta land till gemenskapen

28

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1245/2008 av den 12 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1615/2000 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 med avseende på definitionen av begreppet ursprungsvaror som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling för att ta hänsyn till Nepals särskilda situation när det gäller vissa textilprodukter som exporteras från detta land till gemenskapen

30

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1246/2008 av den 12 december 2008 om ändring av artikel 23.2 i och bilagorna II och III till rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller den finansiella överföringen från den gemensamma organisationen av marknaden för vin till landsbygdsutveckling

32

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1247/2008 av den 11 december 2008 om undantag från förordningarna (EG) nr 2402/96, (EG) nr 2058/96, (EG) nr 2305/2003, EG) nr 955/2005, (EG) nr 969/2006, (EG) nr 1918/2006, (EG) nr 1964/2006, (EG) nr 1002/2007, 27/2008 och (EG) nr 1067/2008 när det gäller tidpunkter för inlämnande av ansökningar om och utfärdande av importlicenser under 2009 inom ramen för tullkvoterna för sötpotatis, maniokstärkelse, maniok, spannmål, ris och olivolja och om undantag från förordningarna (EG) nr 382/2008, (EG) nr 1518/2003, (EG) nr 596/2004 och (EG) nr 633/2004 när det gäller tidpunkter för utfärdande av exportlicenser under 2009 inom sektorerna för nötkött, griskött, ägg och fjäderfäkött

35

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/939/EG

 

*

Rådets beslut av den 8 december 2008 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter

39

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter

41

 

 

Kommissionen

 

 

2008/940/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 oktober 2008 om fastställande av standardkrav för rapporter inom de nationella program för utrotning, bekämpning och övervakning av vissa djursjukdomar och zoonoser som medfinansieras av gemenskapen [delgivet med nr K(2008) 6032]  ( 1 )

61

 

 

2008/941/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 8 december 2008 om att inte ta upp vissa verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen [delgivet med nr K(2008) 7803]  ( 1 )

91

 

 

2008/942/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 9 december 2008 om anpassningen av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas från och med den 1 augusti 2007, den 1 september 2007, den 1 oktober 2007, den 1 november 2007, den 1 december 2007 och den 1 januari 2008 på lönerna till de tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeländer

94

 

 

2008/943/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 12 december 2008 om att inte ta upp benolja i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2008) 8083]  ( 1 )

97

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel

99

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

13.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1241/2008

av den 12 december 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 13 december 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 december 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

81,9

TR

108,0

ZZ

95,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

47,6

TR

128,4

ZZ

114,4

0709 90 70

MA

109,9

TR

136,5

ZZ

123,2

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

50,9

MA

64,4

TR

72,2

ZA

42,5

ZW

43,9

ZZ

48,1

0805 20 10

MA

71,0

TR

72,0

ZZ

71,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,6

HR

54,2

IL

70,6

TR

56,2

ZZ

58,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

69,2

ZZ

66,6

0808 10 80

CA

89,2

CL

43,7

CN

76,4

MK

35,3

US

111,7

ZA

123,2

ZZ

79,9

0808 20 50

CN

49,6

TR

104,0

US

138,0

ZZ

97,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


13.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1242/2008

av den 8 december 2008

om upprättande av en gemenskapstypologi för jordbruksföretag

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning 79/65/EEG av den 15 juni 1965 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapen (1), särskilt artiklarna 4.4, 6.2 och 7.3, och

av följande skäl:

(1)

I gemenskapen finns ett stort antal olika produktionsstrukturer och produktionssystem. För att göra det enklare att analysera uppgifter om jordbruksföretagens strukturer och ekonomiska resultat inrättades det genom kommissionens beslut 85/377/EEG av den 7 juni 1985 om upprättande av en gemenskapstypologi för jordbruksföretag (2) ett lämpligt och homogent system för klassificering av jordbruksföretag efter ekonomisk storlek och driftsinriktning.

(2)

Gemenskapstypologin behöver ändras så att det blir möjligt att klassificera homogena grupper av jordbruksföretag efter aggregationsnivå och så att det blir möjligt att jämföra jordbruksföretagens respektive situation.

(3)

Med tanke på att det för jordbrukarnas inkomster blir viktigare och viktigare med annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruksverksamheten bör det i gemenskapstypologin införas en klassificeringsvariabel som återspeglar omfattningen av sådan annan inkomstbringande verksamhet.

(4)

Det bör fastställas tillämpningsföreskrifter för gemenskapstypologin så att de mål som anges i artikel 4.1, artikel 6.1 b och artikel 7.2 i förordning 79/65/EEG kan uppnås. Gemenskapstypologin bör dessutom avse rapporterande jordbruksföretag som använder redovisningsuppgifter från gemenskapens informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (nedan kallat ISJR).

(5)

Enligt bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008 av den 19 november 2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 571/88 (3) måste de undersökningar om jordbruksföretagens struktur som genomförs på grundval av ett urval vara statistiskt representativa i fråga om jordbruksföretagens typ och storlek i enlighet med gemenskapstypologin. Gemenskapstypologin bör därför också omfatta jordbruksföretag för vilka uppgifter samlas in genom undersökningarna om företagsstrukturen i jordbruket.

(6)

Jordbruksföretagens driftsinriktning och ekonomiska storlek bör fastställas på grundval av ett ekonomiskt kriterium som alltid är positivt. Det är därför lämpligt att använda uppgifter om standardoutput. Standardoutput måste fastställas per produkt. Förteckningen över de produkter för vilka det ska fastställas standardoutput bör anpassas efter de variabler som används i undersökningarna av jordbruksföretagens struktur i enlighet med förordning (EG) nr 1166/2008. För att möjliggöra att typologin tillämpas på de jordbruksföretag som ingår i ISJR bör det skapas en jämförelsetabell som visar hur variablerna i undersökningarna om företagsstrukturen i jordbruket överensstämmer med rubrikerna avseende jordbruksinkomster.

(7)

Standardoutputen bygger på genomsnittliga värden under en referensperiod på fem år, men uppgifterna bör aktualiseras regelbundet utifrån de ekonomiska tendenserna så att typologin kan användas på ett meningsfullt sätt. Aktualiseringen bör göras lika ofta, dvs. samma år, som det görs undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket.

(8)

Inför arbetet med att fastställa ett urval av de deltagande jordbruksföretag som ska ingå i ISJR 2010 bör det föreskrivas att den typologi som definieras i denna förordning bör tillämpas redan avseende undersökningarna om företagsstrukturen i jordbruket för 2007. För att säkra att det är möjligt att göra jämförelser mellan de jordbruksföretag som klassificerats enligt typologin bör det föreskrivas att typologin bör tillämpas på undersökningarna om företagsstrukturen i jordbruket och på ISJR redan före 2010. Det behöver därför införas ett undantag som innebär att det beräknas standardoutputs för referensperioden 2004.

(9)

Standardoutputs och de uppgifter som används för beräkningen av dessa bör översändas till kommissionen av det samordningsorgan som medlemsstaterna utser i enlighet med artikel 6 i förordning 79/65/EEG. Det bör föreskrivas att samordningsorganet kan skicka de relevanta uppgifterna direkt till kommissionen via kommissionens informationssystem. Informationssystemet bör dessutom tillåta elektroniskt informationsutbyte med hjälp av de modeller som samordningsorganet får tillgång till via systemet. Det bör också föreskrivas att kommissionen bör informera medlemsstaterna om de allmänna villkoren för datasystemet via gemenskapskommittén för informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

(10)

För att skapa tydlighet och med tanke på att gemenskapstypologin är en allmän åtgärd som inte bara vänder sig till vissa mottagare bör beslut 85/377/EEG ersättas med en förordning.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från gemenskapskommittén för informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs en gemenskapstypologi för jordbruksföretag (nedan kallad typologin) dvs. en enhetlig klassificering av jordbruksföretagen inom gemenskapen som baseras på jordbruksföretagens driftsinriktning, deras ekonomiska storlek och omfattningen av annan inkomstbringande verksamhet som bedrivs i direkt anslutning till jordbruksföretaget.

2.   Typologin ska huvudsakligen användas för presentationer, uppdelat på driftsinriktning och ekonomisk storlek, av de uppgifter som samlas in via gemenskapens undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket och genom gemenskapens informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

Artikel 2

Driftsinriktning

1.   I denna förordning avses med driftsinriktning den inriktning som jordbruksföretaget kan sägas ha utifrån de olika verksamhetsvariablernas relativa bidrag till jordbruksföretagets sammanlagda standardoutput. Standardoutputen ska följa definitionen i artikel 5.

2.   Beroende på hur detaljerad klassificeringen behöver vara ska jordbruksföretagens driftsinriktning klassificeras enligt följande:

a)

Allmän driftsinriktning.

b)

Huvudsaklig driftsinriktning.

c)

Särskild driftsinriktning.

Klassificeringen av jordbruksföretag efter driftsinriktning ska göras på det sätt som anges i bilaga I.

Artikel 3

Jordbruksföretagets ekonomiska storlek

Ett jordbruksföretags ekonomiska storlek ska fastställas på grundval av dess sammanlagda standardoutput. Den ekonomiska storleken ska uttryckas i euro. Den ekonomiska storleken och de ekonomiska storleksklasserna ska fastställas på det sätt som anges i bilaga II.

Artikel 4

Annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till företaget

Omfattningen av inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till företaget utöver den egentliga jordbruksverksamheten ska beräknas på grundval av verksamhetens procentuella andel av jordbruksföretagets slutliga output. Andelen ska uttryckas i procent. Procentandelen ska följa vad som anges i del C i bilaga III.

Den slutliga outputen, definitionen av denna och metoden för beräkning av dess procentuella andel definieras i delarna A och B i bilaga III.

Artikel 5

Standardoutput och sammanlagd standardoutput

1.   I denna förordning avses med standardoutput standardvärdet av bruttoproduktionen.

Standardoutput ska fastställas för var och en av de regioner som anges i bilaga IV till denna förordning och för var och en av de gröd- och boskapsvariabler enligt undersökningarna om företagsstrukturen i jordbruket som avses i bilaga III till förordning (EG) nr 1166/2008.

I bilaga IV anges enligt vilken metod standardoutputs ska beräknas för varje variabel och enligt vilka förfaranden uppgifterna ska samlas in.

2.   Ett jordbruksföretags sammanlagda standardoutput ska utgöras av summan av de värden för varje variabel som erhålls då standardoutputen per enhet multipliceras med antalet enheter.

3.   För beräkningen av standardoutputs för användning inom undersökningarna om företagsstrukturen i jordbruket för år N avses med referensperiod år N-3 som täcker de fem åren från år N-5 till N-1.

Standardoutputs ska fastställas på grundval av genomsnittsvärden som räknas fram under en referensperiod på fem år i enlighet med första stycket. Uppgifterna ska aktualiseras i förhållande till de ekonomiska tendenserna minst lika ofta som det görs undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket.

Den första referensperiod för vilken standardoutputs ska beräknas ska vara referensperioden 2007 som täcker kalenderåren 2005, 2006, 2007, 2008 och 2009 eller regleringsåren 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 och 2009/10.

4.   Genom undantag från punkt 3 ska medlemsstaterna beräkna standardoutputs för referensperioden 2004 avseende de variabler som förtecknas i undersökningen om företagsstrukturen i jordbruket för 2007 enligt kommissionens förordning (EG) nr 204/2006 (4). Referensperioden ska i detta fall antingen omfatta kalenderåren 2003, 2004 och 2005 eller regleringsåren 2003/04, 2004/05 och 2005/06.

Artikel 6

Överföring till kommissionen

1.   De standardoutputs och de uppgifter som avses i bilaga IV del 3 ska översändas till kommissionen (Eurostat) av det samordningsorgan som varje medlemsstat utser i enlighet med artikel 6 i förordning 79/65/EEG eller av det organ till vilket uppgiften har delegerats.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen översända uppgifter om standardoutputs för referensåret N och de uppgifter som avses i bilaga IV del 3 senast den 31 december år N+3 eller vid behov före utgången av den tidsfrist som kommissionen ska fastställa efter samråd med gemenskapskommittén för informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

Uppgifter om standardoutputs för referensperioden 2004 ska lämnas in till kommissionen senast den 31 december 2008.

3.   För överföringen av standardoutputs och uppgifter enligt punkt 1 ska medlemsstaterna använda de datorsystem för elektroniskt utbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen av handlingar och information som tillhandahålls av kommissionen (Eurostat).

4.   Kommissionen ska fastställa form och innehåll för de handlingar som behövs för överföringen på grundval av de förlagor och frågeformulär som finns tillgängliga via de system som avses i punkt 3. Bestämmelser för hur de uppgifter som avses i punkt 1 ska redovisas ska fastställas inom ramen för gemenskapskommittén för informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

Artikel 7

Upphävande

1.   Beslut 85/377/EEG ska upphöra att gälla.

Beslut 85/377/EEG ska dock fortsätta att tillämpas för klassificering av jordbruksföretag inom informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter fram till och med utgången av räkenskapsåret 2009 och inom undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket enligt rådets förordning (EEG) nr 571/88 (5) fram till och med att undersökningen avseende 2007 har avslutats.

2.   Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga V.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med räkenskapsåret 2010 när det gäller informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter och från och med 2010 års undersökning när det gäller undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 december 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 109, 23.6.1965, s. 1859/65.

(2)  EGT L 220, 17.8.1985, s. 1.

(3)  EUT L 321, 1.12.2008, s. 14.

(4)  EUT L 34, 7.2.2006, s. 3.

(5)  EGT L 56, 2.3.1988, s. 1.


BILAGA I

KLASSIFICERING AV JORDBRUKSFÖRETAG EFTER DRIFTSINRIKTNING

A.   KLASSIFICERINGSSCHEMA

Företag specialiserade på jordbruksgrödor

Allmän driftsinriktning

Huvudsaklig driftsinriktning

Särskild driftsinriktning

1.

Åkergrödor

15.

Spannmål, oljefröväxter och proteingrödor

151.

Spannmål (utom ris), oljefrö- och proteinväxter

152.

Ris

153.

En kombination av spannmål, oljefröväxter, proteingrödor och ris

16.

Åkergrödor, allmän produktion

161.

Rotfrukter

162.

En kombination av spannmål, oljefröväxter, proteingrödor och rotfrukter

163.

Frilandsgrönsaker

164.

Tobak

165.

Bomull

166.

En kombination av olika åkergrödor

2.

Trädgårdsodling

21.

Trädgårdsodling i växthus

211.

Grönsaksodling i växthus

212.

Odling av blommor och prydnadsväxter i växthus

213.

Odling av en kombination av grönsaker och växter i växthus

22.

Trädgårdsodling på friland

221.

Grönsaksodling på friland

222.

Odling av blommor och prydnadsväxter på friland

223.

Odling av en kombination av grönsaker och växter på friland

23.

Annan trädgårdsodling

231.

Svamp

232.

Plantskola

233.

Diverse trädgårdsodling

3.

Fleråriga grödor

35.

Vinodling

351.

Kvalitetsvin

352.

Annat vin än kvalitetsvin

353.

Bordsdruvor

354.

Diverse vinodling

36.

Frukt och citrusfrukter

361.

Frukt (utom citrusfrukter, tropisk frukt och nötter)

362.

Citrusfrukt

363.

Nötter

364.

Tropisk frukt

365.

Frukt, citrusfrukt, tropisk frukt och nötter: blandad produktion

37.

Oliver

370.

Oliver

38.

En kombination av olika fleråriga grödor

380.

En kombination av olika fleråriga grödor


Företag specialiserade på animalieproduktion

Allmän driftsinriktning

Huvudsaklig driftsinriktning

Särskild driftsinriktning

4.

Betesdjur

45.

Mjölkboskap

450.

Mjölkboskap

46.

Nötkreatur – avel och uppfödning

460.

Nötkreatur – avel och uppfödning

47.

Nötkreatur – en kombination av mjölkboskap, avel och uppfödning

470.

Nötkreatur – en kombination av mjölkboskap, avel och uppfödning

48.

Får, getter och andra betesdjur

481.

Får

482.

En kombination av får och nötkreatur

483.

Getter

484.

Diverse betesdjur

5.

Djur som föds upp med spannmål

51.

Grisar

511.

Grisavel

512.

Uppfödning av grisar

513.

En kombination av avel och uppfödning av grisar

52.

Fjäderfän

521.

Värpfåglar

522.

Fjäderfäkött

523.

En kombination av värpfåglar och fjäderfäkött

53.

En kombination av olika djur som föds upp med spannmål

530.

En kombination av olika djur som föds upp med spannmål


Företag med blandad produktion

Allmän driftsinriktning

Huvudsaklig driftsinriktning

Särskild driftsinriktning

6.

Blandad vegetabilieproduktion

61.

Blandad vegetabilieproduktion

611.

En kombination av trädgårdsodling och fleråriga grödor

612.

En kombination av åkergrödor och trädgårdsodling

613.

En kombination av åkergrödor och vinodling

614.

En kombination av åkergrödor och fleråriga grödor

615.

Blandad vegetabilieproduktion, huvudsakligen åkergrödor

616.

Annan blandad vegetabilieproduktion

7.

Blandad animalieproduktion

73.

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen betesdjur

731.

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen mjölkboskap

732.

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen djur som inte betar

74.

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen djur som föds upp med spannmål

741.

Blandad animalieproduktion: kombination av djur som föds upp med spannmål och mjölkboskap

742.

Blandad animalieproduktion: djur som föds upp med spannmål och andra betesdjur än mjölkboskap

8.

Kombinerad vegetabilie- och animalieproduktion

83.

En kombination av åkergrödor och betesdjur

831.

En kombination av åkergrödor och mjölkboskap

832.

En kombination av mjölkboskap och åkergrödor

833.

En kombination av åkergrödor och andra betesdjur än mjölkboskap

834.

En kombination av andra betesdjur än mjölkboskap och åkergrödor

84.

En kombination av vegetabilie- och animalieproduktion

841.

En kombination av åkergrödor och djur som föds upp med spannmål

842.

En kombination av fleråriga grödor och betesdjur

843.

Biodling

844.

En kombination av blandad vegetabilie- och animalieproduktion

9.

Övriga

90.

Övriga

900.

Övriga

B.   JÄMFÖRELSETABELL OCH GRUPPKODER

I.   Överensstämmelse mellan rubrikerna i undersökningarna om företagsstrukturen i jordbruket och rubrikerna i företagsredovisningen enligt informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (ISJR)

Rubriker för tillämpningen av standardoutputs

Rubrikens kod

2010, 2013 och 2016 års undersökningar av företagsstrukturen inom jordbruket

(Förordning (EG) nr 1166/2008)

Företagsredovisning enligt ISJR

(Förordning (EG) nr 868/2008 om företagsredovisning (1))

I.   

Grödor

2.01.01.01

Vanligt vete och spelt

120.

Vanligt vete och spelt

2.01.01.02

Durumvete

121.

Durumvete

2.01.01.03

Råg

122.

Råg (även blandsäd av vete och råg)

2.01.01.04

Korn

123.

Korn

2.01.01.05

Havre

124.

Havre

125.

Blandsäd

2.01.01.06

Majs

126.

Majs till mogen skörd (även fuktig)

2.01.01.07

Ris

127.

Ris

2.01.01.99

Övrig spannmål till mognad

128.

Övrig spannmål

2.01.02

Trindsäd och proteingrödor till mognad (inklusive utsäde och blandningar av spannmål och trindsäd)

129.

Proteingrödor

2.01.02.01

varav ärter, åkerbönor och sötlupiner

360.

Ärter, bondbönor, hästbönor och sötlupiner

361.

Linser, kikärter och vicker

330.

Övriga proteingrödor

2.01.03

Potatis (även färskpotatis och utsädespotatis)

130.

Potatis (även färskpotatis och utsädespotatis)

2.01.04

Sockerbetor (exklusive utsäde)

131.

Sockerbetor (med undantag för utsäde)

2.01.05

Foderrotfrukter och kålväxter (exklusive utsäde)

144.

Foderrotfrukter och kålväxter (med undantag för utsäde)

2.01.06.01

Tobak

134.

Tobak

2.01.06.02

Humle

133.

Humle

2.01.06.03

Bomull

347.

Bomull

2.01.06.04

Raps och rybs

331.

Raps och rybs

2.01.06.05

Solrosor

332.

Solrosor

2.01.06.06

Sojabönor

333.

Soja

2.01.06.07

Oljelin

364.

Lin utom spånadslin

2.01.06.08

Andra oljeväxter

334.

Övriga oljeväxter

2.01.06.09

Lin

373.

Spånadslin

2.01.06.10

Hampa

374.

Hampa

2.01.06.11

Andra fiberväxter

 

2.01.06.12

Aromatiska växter, medicinalväxter och kryddväxter

345.

Medicinalväxter, kryddväxter, aromatiska växter och kryddor, inklusive te, kaffe och cikoria

2.01.06.99

Andra industrigrödor som inte är omnämnda på annat ställe

346.

Sockerrör

348.

Övriga industrigrödor

2.01.07

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar, varav

 

2.01.07.01

På friland eller under lågt skydd (som inte ger tillträde)

 

2.01.07.01.01

I kombination med jordbruksgrödor

136.

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar odlade på friland

2.01.07.01.02

Handelsträdgårdsodling

137.

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar odlade på friland i handelsträdgårdar

2.01.07.02

I växthus under högt glas eller annat skydd (som ger tillträde)

138.

Färska grönsaker, meloner, jordgubbar som odlas övertäckta

2.01.08

Blommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor):

 

2.01.08.01

På friland eller under lågt skydd (som inte ger tillträde)

140.

Blommor och prydnadsväxter odlade på friland (med undantag för plantskolor)

2.01.08.02

I växthus under högt glas eller annat skydd (som ger tillträde)

141.

Blommor och prydnadsväxter som odlas övertäckta

2.01.09

Grödor som skördas som grönfoder

 

2.01.09.01

Slåtter- och betesvall på åker

147.

Växtföljdsvall

2.01.09.02

Andra grödor som skördas som grönfoder:

145.

Övriga foderväxter

2.01.09.02.01

Grönfodermajs

326.

Fodermajs

2.01.09.02.02

Baljväxter

OCH

327.

Övrig spannmål för ensilage

OCH

2.01.09.02.99

Andra grödor som skördas som grönfoder och som inte är nämnda på annat ställe

328.

Övriga foderväxter

2.01.10

Utsäde och sättplantor för åkermark

142.

Gräsfrö

143.

Övriga fröslag

2.01.11

Övriga grödor på åkermark

148.

Övriga jordbruksgrödor som inte omfattas av rubrikerna 120–147

149.

Mark som är klar för sådd och som utarrenderas till annan person, även mark som ställs till arbetstagares förfogande som en naturaförmån

2.01.12.01

Träda för vilken inga bidrag ges

146.

Mark i träda

Uppgift saknas (kod 3): Träda (utan bidrag)

2.01.12.02

Träda för vilken bidrag ges och som inte ger någon ekonomisk avkastning

146.

Träda

Uppgift saknas (kod 8): Mark som inte längre används för produktion och för vilken företaget är berättigat till ekonomiskt stöd.

2.03.01

Betesmark och slåtteräng, exklusive naturlig betesmark

150.

Permanent betes- och ängsmark

2.03.02

Naturlig betesmark

151.

Sämre naturlig betesmark

2.03.03

Betesmark och slåtteräng som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag

314.

Vall- och ängsmark som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag

2.04.01

Frukt- och bärodlingar

152.

Fruktträdgårdar och bärodlingar

2.04.01.01

Fruktarter, varav:

 

2.04.01.01.01

Fruktarter i tempererat klimat

349.

Kärnfrukt

350.

Stenfrukt

2.04.01.01.02

Fruktarter i subtropiska klimatzoner

353.

Tropisk och subtropisk frukt

2.04.01.02

Bärarter

352.

Små frukter och bär

2.04.01.03

Nötter

351.

Nötter

2.04.02

Citrusodlingar

153.

Citrusfruktodlingar

2.04.03

Olivodlingar

154.

Olivodlingar

2.04.03.01

som normalt producerar bordsoliver

281.

Bordsoliver

2.04.03.02

som normalt producerar oliver för produktion av olivolja

282.

Oliver avsedda för framställning av olja

283.

Olivolja

2.04.04

Vinodlingar, vars produkter normalt används för

155.

Vinodlingar

2.04.04.01

Kvalitetsvin

286.

Druvor för framställning av kvalitetsvin (fso)

292.

Druvor för framställning av kvalitetsvin med SGB

289.

Kvalitetsvin (fso)

294.

Kvalitetsvin med SGB

2.04.04.02

Andra viner

293.

Druvor för framställning av annat vin

288.

Diverse produkter från vinodling: druvmust, druvjuice, konjak, vinäger och annat som framställs i jordbruksföretaget

295.

Andra viner

2.04.04.03

Bordsdruvor

285.

Bordsdruvor

2.04.04.04

Russin

291.

Russin

2.04.05

Plantskolor

157.

Plantskolor

2.04.06

Övriga fleråriga grödor

158.

Övriga fleråriga grödor

2.04.07

Fleråriga grödor under glas

156.

Fleråriga övertäckta odlingar

2.06.01

Svamp

139.

Svamp

II.   

Husdjur

3.01

Hästdjur

22.

Hästar (alla åldrar)

3.02.01

Nötkreatur, yngre än ett år, tjur- och stutkalvar samt kvigor

23.

Kalvar för slakt

24.

Övrig nötboskap under 1 år

3.02.02

Tjurar och stutar, minst ett men mindre än två år gamla

25.

Nötboskap, handjur, från 1 till under 2 år

3.02.03

Kvigor, minst ett men mindre än två år gamla

26.

Nötboskap, hondjur, från 1 till under 2 år

3.02.04

Tjurar och stutar, två år och äldre

27.

Nötboskap, handjur, minst 2 år

3.02.05

Kvigor, två år och äldre

28.

Kvigor för mjölkproduktion

29.

Kvigor för köttproduktion

3.02.06

Mjölkkor

30.

Mjölkkor

31.

Utslagskor

3.02.99

Övriga kor

32.

Övriga kor

3.03.01

Får (alla åldrar)

 

3.03.01.01

Avelstackor

40.

Tackor

3.03.01.99

Övriga får

41.

Övriga får

3.03.02

Getter (alla åldrar)

 

3.03.02.01

Avelshonor

38.

Getter, hondjur för avel

3.03.02.99

Övriga getter

39.

Övriga getter

3.04.01

Smågrisar som väger mindre än 20 kg

43.

Smågrisar

3.04.02

Avelssuggor som väger 50 kg eller mer

44.

Avelssuggor

3.04.99

Övriga grisar

45.

Slaktsvin

46.

Övriga svin

3.05.01

Slaktkycklingar

47.

Slaktkycklingar

3.05.02

Värphöns

48.

Värphöns

3.05.03

Annat fjäderfä

49.

Övriga fjäderfä

3.05.03.01

Kalkoner

3.05.03.02

Ankor

3.05.03.03

Gäss

3.05.03.04

Struts

3.05.03.99

Övrigt fjäderfä, som inte är omnämnt på annat ställe

3.06

Kaniner, avelshonor

34.

Kaniner, hondjur för avel

3.07

Bin

33.

Bikupor

II.   Gruppkoder för flera variabler som ingår i 2010, 2013 och 2016 års undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket

P45.

Mjölkboskap = 3.02.01 (nötkreatur, yngre än ett år, tjur- och stutkalvar samt kvigor) + 3.02.03 (Kvigor, minst ett men mindre än två år gamla) + 3.02.05 (kvigor, två år och äldre) + 3.02.06 (mjölkkor).

P46.

Boskap = P45 (mjölkboskap) + 3.02.02 (Tjurar och stutar, minst ett men mindre än två år gamla) + 3.02.04 (tjurar och stutar, två år och äldre) + 3.02.99 (övriga kor).

GL

Betesdjur = 3.01 (hästdjur) + P46 (boskap) + 3.03.01.01 ( avelstackor) + 3.03.01.99 (övriga får) + 3.03.02.01 (avelshonor) + 3.03.02.99 (övriga getter)

Om GL=0

FCP1

Foder för försäljning = 2.01.05 (foderrotfrukter och kålväxter ) + 2.01.09 (grödor som skördas som grönfoder) + 2.03.01 (betesmark och slåtteräng, exklusive naturlig betesmark) + 2.03.02 (naturlig betesmark)

FCP4

Foder för betesdjur = 0

P17

Rotfrukter = 2.01.03 (potatis) + 2.01.04 (sockerbetor) + 2.01.05 (foderrotfrukter och kålväxter)

Om GL>0

FCP1

Foder för försäljning = 0

FCP4

Foder för betesdjur = 2.01.05 (foderrotfrukter och kålväxter)+ 2.01.09 (grödor som skördas som grönfoder) + 2.03.01 (betesmark och slåtteräng, exklusive naturlig betesmark) + 2.03.02 (naturlig betesmark)

P17

Rotfrukter = 2.01.03 (potatis) + 2.01.04 (sockerbetor)

P151.

Spannmål utom ris = 2.01.01.01 (vanligt vete och spelt) + 2.01.01.02 (durumvete) + 2.01.01.03 (råg) + 2.01.01.04 (korn) + 2.01.01.05 (havre) + 2.01.01.06 (majs) + 2.01.01.99 (övrig spannmål till mognad)

P15.

Spannmål = P151 (spannmål utom ris) + 2.01.01.07 (ris)

P16.

Oljeväxter = 2.01.06.04 (raps och rybs) + 2.01.06.05 (solrosor) + 2.01.06.06 (sojabönor) + 2.01.06.07 (oljelin ) + 2.01.06.08 ( andra oljeväxter)

P51.

Grisar = 3.04.01 (smågrisar som väger mindre än 20 kg) + 3.04.02 (avelssuggor som väger 50 kg eller mer) + 3.04.99 (övriga grisar)

P52.

Fjäderfän = 3.05.01 (slaktkycklingar) + 3.05.02 (värphöns) + 3.05.03 (annat fjäderfä)

P1.

Allmänna åkergrödor = P15 (spannmål) + 2.01.02 (trindsäd och proteingrödor till mognad ) + 2.01.03 (potatis) + 2.01.04 (sockerbetor) + 2.01.06.01 (tobak) + 2.01.06.02 (humle) + 2.01.06.03 (bomull) + P16 (oljeväxter) + 2.01.06.09 (lin) + + 2.01.06.10 (hampa) + 2.01.06.11 (andra fiberväxter) + 2.01.06.12 (aromatiska växter, medicinalväxter och kryddväxter) + 2.01.06.99 (andra industrigrödor som inte är omnämnda på annat ställe) + 2.01.07.01.01 (färska grönsaker, meloner och jordgubbar – på friland eller under lågt skydd (som inte ger tillträde) – i kombination med jordbruksgrödor) + 2.01.10 (utsäde och sättplantor för åkermark) + 2.01.11 (övriga grödor på åkermark) + 2.01.12.01 (träda för vilken inga bidrag ges) + FCP1 (foder för försäljning)

P2.

Trädgårdsodling = 2.01.07.01.02 (färska grönsaker, meloner och jordgubbar – på friland eller under lågt skydd (som inte ger tillträde) – handelsträdgårdsodling) + 2.01.07.02 (färska grönsaker, meloner och jordgubbar – i växthus under högt glas eller annat skydd (som ger tillträde) + 2.01.08.01 (blommor och andra prydnadsväxter – på friland eller under lågt skydd (som inte ger tillträde) + 2.01.08.02 (blommor och andra prydnadsväxter – i växthus under högt glas eller annat skydd (som ger tillträde) + 2.06.01 (svamp) + 2.04.05 (plantskolor)

P3.

Fleråriga grödor = 2.04.01 (frukt- och bärodlingar) + 2.04.02 (citrusodlingar) + 2.04.03 (olivodlingar) + 2.04.04 (vinodlingar) + 2.04.06 (övriga fleråriga grödor) + 2.04.07 (fleråriga grödor under glas)

P4.

Betesdjur och foder = GL (betesdjur) + FCP4 (foder till betesdjur)

P5.

Djur som föds upp med spannmål = P51 (grisar) + P52 (fjäderfän) + 3.06 (kaniner, avelshonor)

C.   DEFINITION AV DRIFTSINRIKTNING

Driftsinriktningen definieras enligt följande:

a)

Typer av variabler

Variablerna motsvarar de variabler som används i 2010, 2013 och 2016 års undersökningar av företagsstrukturen inom jordbruket. De anges med hjälp av de koder som förtecknas i jämförelsetabellen i del B.I i denna bilaga eller med hjälp av en gruppkod för flera variabler enligt del B.II i denna bilaga (2).

b)

Tröskelvärden som avgränsar driftsgrenarna

Om inte annat anges uttrycks dessa gränsvärden som bråkdelar av jordbruksföretagets sammanlagda standardoutput.

Företag specialiserade på jordbruksgrödor

Driftsinriktning

Definition

Kod för variabel och gränsvärden

(se del B i denna bilaga)

Allmän driftsinriktning

Huvudsaklig driftsinriktning

Särskild driftsinriktning

Kod

 

Kod

 

Kod

 

1

Åkergrödor

 

 

 

 

Allmänna åkergrödor, dvs. spannmål, trindsäd och proteingrödor för produktion av spannmålskärnor, oljefröväxter, potatis, sockerbetor, industrigrödor, färska grönsaker, meloner, jordgubbar som odlas på friland, utsäde och sättplantor för åkermark, övriga grödor på åkermark, mark i träda och foder för försäljning > 2/3

P1 > 2/3

15

Spannmål, oljefröväxter och proteingrödor

 

 

Spannmål, oljefröväxter, trindsäd och proteingrödor till mognad > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02 > 2/3

151

Spannmål (utom ris), oljefröväxter och proteingrödor

Spannmål utom ris, oljefröväxter, trindsäd och proteingrödor till mognad > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02 > 2/3

152

Ris

Ris > 2/3

2.01.01.07 > 2/3

153

En kombination av spannmål, oljefröväxter, proteingrödor och ris

Jordbruksföretag i klass 15, utom de i klass 151 och 152

 

16

Åkergrödor, allmän produktion

 

 

Allmänna åkergrödor > 2/3; spannmål, oljefröväxter, trindsäd och proteingrödor till mognad ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02 ≤ 2/3

161

Rotfrukter

Potatis, sockerbetor och foderrotfrukter och kålväxter > 2/3

P17 > 2/3

162

En kombination av spannmål, oljefröväxter, proteingrödor och rotfrukter

Spannmål, oljefröväxter, trindsäd och proteingrödor till mognad > 1/3; rotfrukter > 1/3

P15 + P16 + 2.01.02 > 1/3; P17 > 1/3

163

Frilandsgrönsaker

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar på friland i kombination med jordbruksgrödor > 2/3

2.01.07.01.01 > 2/3

164

Tobak

Tobak > 2/3

2.01.06.01 > 2/3

165

Bomull

Bomull > 2/3

2.01.06.03 > 2/3

166

En kombination av olika åkergrödor

Jordbruksföretag i klass 16, utom de i klass 161, 162 , 163, 164 och 165

 

2

Trädgårdsodling

 

 

 

 

Färska grönsaker, meloner, jordgubbar – handelsträdgårdsodling och under glas, blommor och prydnadsväxter – på friland och under glas, svamp och plantskolor > 2/3

P2 > 2/3

21

Trädgårdsodling i växthus

 

 

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar – under glas samt blommor och andra prydnadsväxter under glas > 2/3

2.01.07.02 + 2.01.08.02 > 2/3

211

Grönsaksodling i växthus

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar – under glas > 2/3

2.01.07.02 > 2/3

212

Odling av blommor och prydnadsväxter i växthus

Blommor och andra prydnadsväxter under glas > 2/3

2.01.08.02 > 2/3

213

Odling av en kombination av grönsaker och växter i växthus

Jordbruksföretag i klass 21, utom de i klass 211 och 212

 

22

Trädgårdsodling på friland

 

 

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar i handelsträdgårdsodling samt blommor och andra prydnadsväxter på friland > 2/3

2.01.07.01.02 + 2.01.08.01 > 2/3

221

Grönsaksodling på friland

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar i handelsträdgårdsodling > 2/3

2.01.07.01.02 > 2/3

222

Odling av blommor och prydnadsväxter på friland

Blommor och andra prydnadsväxter på friland > 2/3

2.01.08.01 > 2/3

223

Odling av en kombination av grönsaker och växter på friland

Jordbruksföretag i klass 22, utom de i klass 221 och 222

 

23

Annan trädgårdsodling

 

 

Jordbruksföretag inriktade på trädgårdsodling i växthus ≤ 2/3 och trädgårdsodling på friland ≤ 2/3

2.01.07.01.02 + 2.01.08.01 ≤ 2/3; 2.01.07.02 + 2.01.08.02 ≤ 2/3

231

Svamp

Svamp > 2/3

2.06.01 > 2/3

232

Plantskola

Plantskolor > 2/3

2.04.05 > 2/3

233

Diverse trädgårdsodling

Jordbruksföretag i klass 23, utom de i klass 231 och 232

 

3

Fleråriga grödor

 

 

 

 

Frukt- och bärodling, citrusfruktodling, olivodling, vinodling, övriga fleråriga grödor och fleråriga grödor under glas > 2/3

P3 > 2/3

35

Vinodling

 

 

Vinodlingar > 2/3

2.04.04 > 2/3

351

Kvalitetsvin

Vinodlingar, vars produkter normalt används för kvalitetsvin > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

352

Annat vin än kvalitetsvin

Vinodlingar, vars produkter normalt används för andra viner > 2/3

2.04.04.02 > 2/3

353

Bordsdruvor

Vinodlingar, vars produkter normalt används för bordsdruvor > 2/3

2.04.04.03 > 2/3

354

Diverse vinodling

Jordbruksföretag i klass 35, utom de i klass 351, 352 och 353

 

36

Frukt och citrusfrukter

 

 

Frukt- och bärodlingar och citrusodlingar > 2/3

2.04.01 + 2.04.02 > 2/3

361

Frukt (utom citrusfrukt, tropisk frukt och nötter)

Fruktarter i tempererat klimat och bärarter > 2/3

2.04.01.01.01 + 2.04.01.02 > 2/3

362

Citrusfrukt

Citrusodlingar > 2/3

2.04.02 > 2/3

363

Nötter

Nötter > 2/3

2.04.01.03 > 2/3

364

Tropisk frukt

Tropisk frukt > 2/3

2.04.01.01.02 > 2/3

365

Frukt, citrusfrukt, tropisk frukt och nötter: blandad produktion

Jordbruksföretag i klass 36, utom de i klass 361, 362 , 363 och 364

 

37

Oliver

370

Oliver

Olivodlingar > 2/3

2.04.03 > 2/3

38

En kombination av olika fleråriga grödor

380

En kombination av olika fleråriga grödor

Jordbruksföretag i klass 3, utom de i klass 35, 36 och 37

 


Företag specialiserade på animalieproduktion

Driftsinriktning

Definition

Kod för variabel och gränsvärden

(se del B i denna bilaga)

Allmän driftsinriktning

Huvudsaklig driftsinriktning

Särskild driftsinriktning

Kod

 

Kod

 

Kod

 

4

Betesdjur

 

 

 

 

Foder till betesdjur (dvs. foderrotfrukter och kålväxter, växter som skördas gröna, vall- och ängsmark, naturlig betesmark) och betesdjur (dvs. hästdjur, all boskap, får och getter) > 2/3

P4 > 2/3

45

Mjölkboskap

 

 

Mjölkkor > 3/4 av alla betesdjur; betesdjur > 1/3 av betesdjur och foderproduktion

3.02.06 > 3/4 GL; GL > 1/3 P4

46

Nötkreatur – avel och uppfödning

 

 

All boskap (dvs. nötkreatur yngre än ett år, nötkreatur, äldre än ett år men yngre än två år och nötkreatur på två år eller mer (tjurar och stutar, kvigor, mjölkkor och övriga kor)) > 2/3 av betesdjuren; mjölkkor ≤ 1/10 av betesdjuren; betesdjur > 1/3 av betesdjur och foderproduktion

P46 > 2/3 GL; 3.02.06 ≤ 1/10 GL; GL > 1/3 P4

47

Nötkreatur – en kombination av mjölkboskap, avel och uppfödning

 

 

All boskap > 2/3 av betesdjuren; mjölkkor > 1/10 av betesdjuren; betesdjur > 1/3 av betesdjur och foderproduktion; utom jordbruksföretag i klass 45

P46 > 2/3 GL; 3.02.06 > 1/10 GL; GL > 1/3 P4; utom 45

48

Får, getter och andra betesdjur

 

 

All boskap ≤ 2/3 av betesdjuren;

P46 ≤ 2/3

481

Får

Får > 2/3 av betesdjuren; betesdjur > 1/3 av betesdjur och foderproduktion

3.03.01 > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

482

En kombination av får och nötkreatur

All boskap > 1/3 av betesdjuren, får > 1/3 av betesdjuren och betesdjur > 1/3 av betesdjur och foderproduktion

P46 > 1/3 GL; 3.03.01 > 1/3 GL; GL > 1/3 P4

483

Getter

Getter > 2/3 av betesdjuren; betesdjur > 1/3 av betesdjur och foderproduktion

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

484

Diverse betesdjur

Jordbruksföretag i klass 48, utom de i klass 481, 482 och 483

 

5

Djur som föds upp med spannmål

 

 

 

 

Djur som föds upp på spannmål, dvs.: grisar (dvs. smågrisar, avelssuggor, övriga grisar), fjäderfän (dvs. slaktkycklingar, värphöns, övriga fjäderfän) och kaniner, avelshonor > 2/3

P5 > 2/3

51

Grisar

 

 

Grisar > 2/3

P51 > 2/3

511

Grisavel

Avelssuggor > 2/3

3.04.02 > 2/3

512

Uppfödning av grisar

Smågrisar och övriga grisar > 2/3

3.04.01 + 3.04.99 > 2/3

513

En kombination av avel och uppfödning av grisar

Jordbruksföretag i klass 51, utom de i klass 511 och 512

 

52

Fjäderfän

 

 

Fjäderfän > 2/3

P52 > 2/3

521

Värpfåglar

Värphöns > 2/3

3.05.02 > 2/3

522

Fjäderfäkött

Slaktkycklingar och annat fjäderfä > 2/3

3.05.01 + 3.05.03 > 2/3

523

En kombination av värpfåglar och fjäderfäkött

Jordbruksföretag i klass 52, utom de i klass 521 och 522

 

53

En kombination av olika djur som föds upp med spannmål

 

 

Jordbruksföretag i klass 5, utom de i klass 51 och 52

 


Företag med blandad produktion

Driftsinriktning

Definition

Kod för variabel och gränsvärden

(se del B i denna bilaga)

Allmän driftsinriktning

Huvudsaklig driftsinriktning

Särskild driftsinriktning

Kod

 

Kod

 

Kod

 

6

Blandad vegetabilieproduktion

61

Blandad vegetabilieproduktion

 

 

Allmänna åkergrödor, trädgårdsodling och fleråriga grödor > 2/3 (men allmänna åkergrödor ≤ 2/3 och trädgårdsodling ≤ 2/3 och fleråriga grödor ≤ 2/3)

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

611

En kombination av trädgårdsodling och fleråriga grödor

Trädgårdsodling >1/3; fleråriga grödor >1/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

612

En kombination av åkergrödor och trädgårdsodling

Allmänna åkergrödor > 1/3; trädgårdsodling >1/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

613

En kombination av åkergrödor och vinodling

Allmänna åkergrödor > 1/3; vinodlingar > 1/3

P1 > 1/3; 2.04.04 > 1/3

614

En kombination av åkergrödor och fleråriga grödor

Allmänna åkergrödor > 1/3; fleråriga grödor > 1/3; vin ≤ 1/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04 ≤ 1/3

615

Blandad vegetabilieproduktion, huvudsakligen åkergrödor

Allmänna åkergrödor > 1/3; ingen annan verksamhet > 1/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3;

616

Annan blandad vegetabilieproduktion

Jordbruksföretag i klass 61, utom de i klass 611, 612, 613, 614 och 615

 

7

Blandad animalieproduktion

 

 

 

 

Betesdjur, foderproduktion och djur som föds upp med spannmål > 2/3; betesdjur och foderproduktion ≤ 2/3 djur som föds upp med spannmål ≤ 2/3

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

73

Blandad animalie-produktion, huvud-sakligen betesdjur

 

 

Betesdjur och foderproduktion > djur som föds upp med spannmål

P4 > P5

731

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen mjölkboskap

Mjölkboskap > 1/3 av betesdjuren; mjölkkor > 1/2 av mjölkboskapen.

P45 > 1/3 GL; 3.02.06 > 1/2 P45;

732

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen djur som inte betar

Jordbruksföretag i klass 73, utom de i klass 731

 

74

Blandad animalie-produktion, huvudsakligen djur som föds upp med spannmål

 

 

Betesdjur och foderproduktion ≤ djur som föds upp med spannmål

P4 ≤ P5

741

Blandad animalieproduktion: djur som föds upp med spannmål och mjölkboskap

Mjölkboskap > 1/3 av betesdjuren; djur som föds upp med spannmål >1/3, mjölkkor >1/2 av mjölkboskap

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06 > 1/2 P45

742

Blandad animalieproduktion: djur som föds upp med spannmål och andra betesdjur än mjölkboskap

Jordbruksföretag i klass 74, utom de i klass 741

 

8

Kombinerad vegetabilie- och animalieproduktion

 

 

 

 

Jordbruksföretag som är undantagna från klasserna 1-7

 

83

En kombination av åkergrödor och betesdjur

 

 

Allmänna åkergrödor > 1/3; betesdjur och foderproduktion > 1/3

P1 > 1/3; P4 > 1/3

831

En kombination av åkergrödor och mjölkboskap

Mjölkboskap > 1/3 av betesdjuren; mjölkkor > 1/2 av mjölkboskapen; mjölkboskap < åkergrödor

P45 > 1/3 GL; 3.02.06 > 1/2 P45; P45 < P1

832

En kombination av mjölkboskap och åkergrödor

Mjölkboskap > 1/3 av betesdjuren; mjölkkor > 1/2 av mjölkboskapen; mjölkboskap ≥ åkergrödor

P45 > 1/3 GL; 3.02.06 > 1/2 P45; P45 ≥ P1

833

En kombination av åkergrödor och andra betesdjur än mjölkboskap

Allmänna åkergrödor > betesdjur och foderproduktion, utom jordbruksföretag i klass 831

P1 > P4; utom 831

834

En kombination av andra betesdjur än mjölkboskap och åkergrödor

Jordbruksföretag i klass 83, utom de i klass 831, 832 och 833

 

84

En kombination av vegetabilie- och animalieproduktion

 

 

Jordbruksföretag i klass 8, utom de i klass 83

 

841

En kombination av åkergrödor och djur som föds upp med spannmål

Allmänna åkergrödor > 1/3; djur som föds upp med spannmål > 1/3

P1 > 1/3; P5 > 1/3

842

En kombination av fleråriga grödor och betesdjur

Fleråriga grödor > 1/3; betesdjur och foderproduktion > 1/3

P3 > 1/3; P4 > 1/3

843

Biodling

Bin > 2/3

3.7 > 2/3

844

En kombination av blandad vegetabilie- och animalieproduktion

Jordbruksföretag i klass 84, utom de i klass 841, 842 och 843

 


Övriga

Driftsinriktning

Definition

Kod för variabel och gränsvärden

(se del B i denna bilaga)

Allmän driftsinriktning

Huvudsaklig driftsinriktning

Särskild driftsinriktning

Kod

 

Kod

 

Kod

 

9

Övriga

 

 

 

 

Övriga

Total standardoutput = 0


(1)  EUT L 237, 4.9.2008, s. 18.

(2)  Följande variabler används endast på vissa villkor (se punkt 5 i bilaga IV): 2.01.05 (Foderrotfrukter och kålväxter), 2.01.09 (Grödor som skördas som grönfoder), 2.01.12.01 (Träda för vilken inga bidrag ges), 2.01.12.02 (Träda för vilken bidrag ges och som inte ger någon ekonomisk avkastning), 2.02 (Köksträdgårdar), 2.03.01 (Betesmark och slåtteräng, exklusive naturlig betesmark), 2.03.02 (Naturlig betesmark), 2.03.03 (Betesmark och slåtteräng som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag), 3.02.01 (Nötkreatur, yngre än ett år, tjur- och stutkalvar samt kvigor), 3.03.01.99 (Övriga får), 3.03.02.99 (Övriga getter) och 3.04.01 (Smågrisar som väger mindre än 20 kg).


BILAGA II

JORDBRUKSFÖRETAGENS EKONOMISKA STORLEK

A.   JORDBRUKSFÖRETAGETS EKONOMISKA STORLEK

Ett jordbrukföretags ekonomiska storlek definieras som den sammanlagda standardoutputen, uttryckt i euro.

B.   FÖRETAGENS EKONOMISKA STORLEKSKLASSER

Företagen klassificeras efter storleksklass i enlighet med följande:

Klass

Gränsvärden i euro

I

Under 2 000 euro

II

Över 2 000 men under 4 000 euro

III

Över 4 000 men under 8 000 euro

IV

Över 8 000 men under 15 000 euro

V

Över 15 000 men under 25 000 euro

VI

Över 25 000 men under 50 000 euro

VII

Över 50 000 men under 100 000 euro

VIII

Över 100 000 men under 250 000 euro

IX

Över 250 000 men under 500 000 euro

X

Över 500 000 men under 750 000 euro

XI

Över 750 000 men under 1 000 000 euro

XII

Över 1 000 000 men under 1 500 000 euro

XIII

Över 1 500 000 men under 3 000 000 euro

XIV

3 000 000 euro eller mer

De tillämpningsföreskrifter som har fastställts beträffande informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter och gemenskapsundersökningarna om företagsstrukturen i jordbruket kan medföra att storleksklasserna IV och V, VIII och IX, X och XI, från XII till XIV och från X till XIV grupperas.

Vid genomförandet av artikel 4.1 i förordning 79/65/EEG bör medlemsstaterna fastställa ett tröskelvärde för jordbruksföretagens ekonomiska storlek med avseende på översynen av informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter, vilket bör motsvara de värden för respektive storleksklass som anges ovan.


BILAGA III

ANNAN INKOMSTBRINGANDE VERKSAMHET MED DIREKT ANKNYTNING TILL FÖRETAGET

A.   DEFINITION AV ANNAN INKOMSTBRINGANDE VERKSAMHET MED DIREKT ANKNYTNING TILL FÖRETAGET

I begreppet annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till företaget ingår all annan verksamhet än den rena jordbruksverksamheten som bedrivs i direkt anslutning till jordbruket och som får ekonomiska resultat för jordbruksföretaget. I verksamheten används antingen jordbruksföretagets resurser (mark, byggnader, maskiner, jordbruksprodukter, osv.) eller de produkter som jordbruksföretaget producerar.

B.   BERÄKNING AV OMFATTNINGEN AV ANNAN INKOMSTBRINGANDE VERKSAMHET MED DIREKT ANKNYTNING TILL FÖRETAGET

Den andel av ett jordbruksföretags slutliga output som utgörs av annan inkomstbringande verksamhet beräknas som en andel av jordbruksföretagets sammanlagda omsättning, inklusive direktstöd. Beräkningen görs enligt följande:

Formula

C.   UPPDELNING I KLASSER BEROENDE PÅ ANDELEN ANNAN INKOMSTBRINGANDE VERKSAMHET MED DIREKT ANKNYTNING TILL FÖRETAGET

Jordbruksföretagen delas upp i klasser beroende på hur stor andel av den slutliga outputen som utgörs av annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till företaget enligt följande:

Klass

Gränsvärden ( %)

I

0 % till10 %

II

Över 10 % men under 50 %

III

Över 50 % men under 100 %


BILAGA IV

STANDARDOUTPUTS

1.   DEFINITION AV BEGREPPET STANDARDOUTPUT OCH PRICIPER FÖR BERÄKNING AV STANDARDOUTPUT

a)   Med output för en jordbruksvariabel avses bruttoproduktionens monetära värde fritt gård.

Med standardoutput (nedan kallad SO) avses värdet av den genomsnittliga outputen i en viss region och för en viss jorbruksvariabel.

b)   Outputen är summan av värdet av driftsgrenens huvud- och biprodukter.

Värdena beräknas genom att produktionen per enhet multipliceras med priset fritt gård. Moms, produktskatt och direktstöd inbegrips inte.

c)   Produktionsperiod

Standardoutputen motsvarar en produktionsperiod om 12 månader (ett kalenderår eller ett regleringsår).

I fråga om vegetabilie- och animalieprodukter med en produktionstid som är kortare eller längre än 12 månader beräknas en SO som motsvarar ett års växtlighet eller produktion.

d)   Basuppgifter och referensperiod

SO fastställs på grundval av de faktorer som anges i punkt b. För detta ändamål samlas basuppgifter in i medlemsstaterna avseende en referensperiod som omfattar fem på varandra följande kalenderår eller regleringsår. Referensperioden ska vara densamma för alla medlemsstater och ska fastställas av kommissionen i samråd med medlemsstaterna. Den första referensperiod för vilken standardoutputs ska beräknas ska vara referensperioden 2007 som täcker kalenderåren 2005, 2006, 2007, 2008 och 2009 eller regleringsåren 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 och 2009/10.

e)   Enheter

1.   Enheter:

a)

SO för grödvariabler fastställs på grundval av en areal uttryckt i hektar.

I fråga om svamp fastställs emellertid SO på grundval av bruttooutputen för den totala årliga skörden och uttrycks per 100 m2 odlad areal. För användning i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter ska de SO som fastställs på detta sätt divideras med antalet skördar inom ett och samma år; detta antal meddelas av medlemsstaterna.

b)

SO för boskapsvariabler fastställs per djur, med undantag av fjäderfän, för vilka SO fastställs per 100 djur, och för bin, för vilka de fastställs per kupa.

2.   Monetära enheter och avrundning

De basuppgifter som ligger till grund för fastställande av SO och de beräknade SO ska anges i euro. För medlemsstater som inte deltar i den ekonomiska och monetära unionen ska SO räknas om till euro med hjälp av den genomsnittliga växelkursen för referensperioden, enligt punkt 1 d i denna bilaga. Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna om dessa kurser.

SO får avrundas till närmaste femtal euro, när så är lämpligt.

2.   SÄRREDOVISNING AV SO

a)   Efter gröd- och boskapsvariabler

SO ska fastställas för alla variabler inom jordbruket som svarar mot rubrikerna i undersökningarna om företagsstrukturen i jordbruket på det sätt som fastställs i undersökningarna.

b)   Geografisk indelning

SO ska som ett minimum beräknas på grundval av geografiska enheter som motsvarar dem som används som underlag för gemenskapens undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket och i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter. Mindre gynnade områden och bergsområden räknas inte som geografiska enheter.

Inga SO fastställs för variabler som inte förekommer i den berörda regionen.

3.   INSAMLING AV UPPGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV SO

a)

Basuppgifterna för fastställande av SO ska förnyas åtminstone varje gång det görs en undersökning av företagsstrukturen i jordbruket i form av en jordbruksräkning.

b)

Mellan två gemenskapsundersökningar av företagsstrukturen i jordbruket som sker i form av en jordbruksräkning, ska SO aktualiseras varje gång det sker en undersökning av företagsstrukturen i jordbruket. En sådan aktualisering görs

antingen genom att basuppgifterna förnyas på det sätt som beskrivs i led a,

eller genom en beräkningsmetod som möjliggör aktualisering av SO. Principerna för tillämpningen av en sådan metod fastställs på gemenskapsnivå.

4.   GENOMFÖRANDE

I enlighet med föreskrifterna i denna bilaga ansvarar medlemsstaterna för insamlingen av de basuppgifter som behövs för att beräkna SO, för att omräkna dem till euro och för att samla in de uppgifter som behövs för att vid behov aktualisera värdena.

5.   BEHANDLING AV SPECIALFALL

Följande särskilda bestämmelser föreskrivs för beräkningen av SO för vissa variabler:

a)   Träda för vilken inga bidrag ges

Vid beräkningen av jordbruksföretagets sammanlagda SO ska SO avseende träda för vilka inga bidrag ges endast beaktas om det finns andra positiva SO på företaget.

b)   Träda för vilken bidrag ges och som inte ger någon ekonomisk avkastning samt permanent gräsmark som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag

Eftersom produktionen från mark som berättigar till bidrag och som inte ger någon ekonomisk avkastning är begränsad till direktstöd, betraktas SO som lika med noll.

c)   Köksträdgårdar

Eftersom produktionen från en köksträdgård normalt är avsedd för jordbrukarens egen förbrukning och inte för saluföring betraktas SO som lika med noll.

d)   Boskap

Variablerna avseende boskap är uppdelade efter ålder. Outputen motsvarar värdet av djurets tillväxt under den tid då det tillhört en viss variabel. Detta kan också uttryckas som att outputen motsvarar skillnaden mellan djurets värde då det lämnar en viss variabel och dess värde när det förs in under en viss variabel (även kallat återanskaffningssvärdet).

e)   Nötkreatur, yngre än ett år, tjur- och stutkalvar samt kvigor

SO för nötkreatur som är yngre än ett år tas endast med i beräkningen av ett jordbruksföretags sammanlagda SO om det under ett år finns fler nötkreatur än kor vid jordbruksföretaget. Endast SO avseende det överskjutande antalet nötkreatur under ett år tas med i beräkningen.

f)   Andra får och andra getter

SO för andra får tas endast med i beräkningen av ett jordbruksföretags sammanlagda SO om det inte finns några avelsfårhonor vid jordbruksföretaget.

SO för andra getter tas endast med i beräkningen av ett jordbruksföretags sammanlagda SO om det inte finns några avelsgethonor vid jordbruksföretaget.

g)   Smågrisar

SO för smågrisar tas endast med i beräkningen av ett jordbruksföretags sammanlagda SO om det inte finns några avelssuggor vid jordbruksföretaget.

h)   Foderproduktion

Om det inte finns några betesdjur (dvs. hästdjur, boskap, får och getter) vid jordbruksföretaget betraktas foderproduktionen (dvs. foderrotfrukter, kålväxter, växter som skördas gröna, vall- och betesmark) som foder för försäljning och ingår således i outputen för den allmänna vegetabilieproduktionen.

Om det finns betesdjur vid jordbruksföretaget betraktas foderproduktionen som foder till betesdjuren och ingår outputen för betesdjur och foderproduktion.


BILAGA V

Jämförelsetabell

Beslut 85/377/EEG

Denna förordning

Artikel 1 första stycket

Artikel 1.1

Artikel 1 andra stycket

Artiklarna 2.1 och 2.2

Artikel 2.3

Artikel 1.2

Artiklarna 3–5

Artikel 6

Artikel 2.1

Artikel 7 första stycket första meningen

Artikel 2.2 första meningen

Artikel 7, första stycket, första till tredje strecksatsen

Artikel 2.2 första stycket led a–c

Artikel 7, första stycket, fjärde strecksatsen

Artikel 7 andra stycket

Artikel 7 tredje stycket

Artikel 2.2 andra stycket

Artikel 8 och artikel 9

Artikel 3

Artiklarna 4–7

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 8

Bilaga I

Bilaga IV

Bilaga II

Bilaga I

Bilaga III

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga V


13.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/25


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1243/2008

av den 12 december 2008

om ändring av bilagorna III och VI till direktiv 2006/141/EG när det gäller krav på sammansättning av vissa modersmjölksersättningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/398/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel (1), särskilt artikel 4.1 tredje stycket andra strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG (2) fastställs bland annat krav för sammansättningen av modersmjölksersättningar.

(2)

Enligt direktiv 2006/141/EG får endast ämnen förtecknade i bilaga III till det direktivet användas vid tillverkning av modersmjölksersättning så att kraven uppfylls på innehåll av bland annat aminosyror och andra kväveföreningar.

(3)

Bilaga III till det direktivet bör ändras så att användningen av L-arginin och dess hydroklorid tillåts i modersmjölksersättningarna.

(4)

I direktiv 2006/141/EG föreskrivs även att modersmjölksersättning framställd av hydrolyserade proteiner enligt punkt 2.2 i bilaga I, med ett proteininnehåll mellan miniminivån och 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), ska uppfylla de tillämpliga specifikationerna i bilaga VI. I bilagan fastställs även specifikationer för proteininnehållet, proteinkällan och beredningen av protein som används vid framställning av modersmjölksersättningar framställda av hydrolyserat vassleprotein från komjölksprotein.

(5)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1609/2006 av den 27 oktober 2006 om tillstånd för utsläppande på marknaden under en tvåårsperiod (3) av modersmjölksersättning baserad på hydrolyserade vassleproteiner som härrör från komjölksprotein är det tillåtet att på marknaden släppa ut modersmjölksersättning framställd av hydrolyserat protein från komjölk i enlighet med de specifikationer för proteininnehållet, proteinkällan, beredningen av protein och kvaliteten som fastställs i bilagan till den förordningen. Detta tillstånd upphörde att gälla den 27 oktober 2008.

(6)

Direktiv 2006/141/EG ger en bestående grund för det tillstånd som fastställs i förordning (EG) nr 1609/2006. I bilaga VI till direktiv 2006/141/EG fastställs specifikationerna för proteininnehållet, proteinkällan och proteinberedningen för modersmjölksersättningen i fråga. De särskilda kraven på sammansättning avseende proteinkvalitet ingick dock inte i den bilagan. Avsaknaden av sådana krav skulle förhindra att modersmjölksersättning tillverkad av hydrolyserade proteiner släpps ut på marknaden efter det att förordning (EG) nr 1609/2006 upphörde att gälla.

(7)

De specifikationer för proteinkvalitet som saknas, vilka ingick i det tillstånd som fastställs i förordning (EG) nr 1609/2006, bör läggas till i bilaga VI till direktiv 2006/141/EG. Den bilagan bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

För att undvika störningar på marknaden för modersmjölksersättningar bör denna förordning tillämpas från och med den 28 oktober 2008.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna III och VI till direktiv 2006/141/EG ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 28 oktober 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 december 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 186, 30.6.1989, s. 27.

(2)  EGT L 401, 30.12.2006, s. 1.

(3)  EUT L 299, 28.10.2006, s. 9.


BILAGA

Bilagorna III och VI till direktiv 2006/141/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I avsnitt 3 i bilaga III ska följande ämne införas högst upp på listan med rubriken ”Aminosyror och andra kväveföreningar”:

”L-arginin och dess hydroklorid (1)

2.

I bilaga VI ska följande punkt läggas till som punkt 4:

”4.   Proteinkvalitet

Essentiella och konditionellt essentiella aminosyror i bröstmjölk, uttryckt i mg per 100 kJ och 100 kcal, är följande.

 

Per 100 kJ (2)

Per 100 kcal

Arginin

16

69

Cystin

6

24

Histidin

11

45

Isoleucin

17

72

Leucin

37

156

Lysin

29

122

Metionin

7

29

Fenylalanin

15

62

Treonin

19

80

Tryptofan

7

30

Tyrosin

14

59

Valin

19

80


(1)  L-arginin och dess hydroklorid ska endast användas för den tillverkning av modersmjölksersättning som avses i artikel 7.1 tredje stycket.”

(2)  1 kJ = 0,239 kcal.”


13.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1244/2008

av den 12 december 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1614/2000 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 med avseende på definitionen av begreppet ”ursprungsvaror” som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling för att ta hänsyn till Kambodjas särskilda situation när det gäller vissa textilprodukter som exporteras från detta land till gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), särskilt artikel 247,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2), särskilt artikel 76, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet (3) beviljar gemenskapen Kambodja allmänna tullförmåner. Förordning (EG) nr 980/2005 löper ut den 31 december 2008 men kommer från och med den 1 januari 2009 att ersättas av rådets förordning (EG) nr 732/2008 (4), som bekräftar att gemenskapen beviljar Kambodja dessa tullförmåner.

(2)

I förordning (EEG) nr 2454/93 fastställs en definition av begreppet ”ursprungsprodukter” som ska användas inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling, dvs. EU:s allmänna preferenssystem. Förordning (EEG) nr 2454/93 innehåller också bestämmelser som gör det möjligt att göra undantag från den definitionen för de minst utvecklade förmånsländer som omfattas av systemet när länderna begär detta hos gemenskapen.

(3)

Kambodja har beviljats ett sådant undantag för vissa textilprodukter genom kommissionens förordning (EG) nr 1614/2000 (5), som har förlängts flera gånger och som löper ut den 31 december 2008.

(4)

Genom skrivelser av den 31 juli och den 15 oktober 2008 lämnade Kambodja i enlighet med artikel 76 i förordning (EEG) nr 2454/93 in en begäran om förlängning av undantaget.

(5)

När giltighetstiden för förordning (EG) nr 1614/2000 förlängdes genom kommissionens förordning (EG) nr 1807/2006 (6) förväntades att nya, enklare och utvecklingsvänligare ursprungsregler skulle börja tillämpas inom det allmänna preferenssystemet innan undantaget löpte ut. Några nya ursprungsregler har dock ännu inte antagits inom systemet och väntas inte heller införas före slutet av 2009.

(6)

Begäran visar att tillämpningen av ursprungsreglerna när det gäller tillräcklig bearbetning och behandling samt regional kumulation skulle få stora konsekvenser för den kambodjanska beklädnadsindustrins möjligheter att fortsätta med sin export till gemenskapen och avskräcka från investeringar. Detta skulle leda till ytterligare nedläggningar av företag och arbetslöshet i landet. Det verkar dessutom som om de gällande ursprungsreglerna, även om de tillämpas endast under en kort period, skulle kunna få dessa konsekvenser.

(7)

Undantaget bör förlängas under den tid som krävs för att man ska kunna anta och genomföra de nya ursprungsreglerna inom det allmänna preferenssystemet. Eftersom ingåendet av långfristiga avtal som omfattas av undantaget är av särskild betydelse för den kambodjanska industrins stabilitet och tillväxt bör den förlängning som beviljas vara tillräckligt lång för att de ekonomiska aktörerna ska kunna ingå sådana avtal.

(8)

De kambodjanska produkter som i dagsläget omfattas av förmånsbehandling i tullhänseende endast genom tilllämpningen av undantaget bör i framtiden kunna bli föremål för sådan behandling genom de framtida nya ursprungsreglerna. Undantaget kommer då att vara överflödigt. För att skapa klarhet för aktörerna måste förordning (EG) nr 1614/2000 därför upphöra att gälla med verkan från den dag då de nya ursprungsreglerna börjar tillämpas.

(9)

Undantaget bör därför förlängas fram till dess att de nya ursprungsregler som ska fastställas genom förordning (EEG) nr 2454/93 börjar tillämpas. Undantaget bör dock i alla händelser upphöra att gälla den 31 december 2010.

(10)

Förordning (EG) nr 1614/2000 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2 i förordning (EG) nr 1614/2000 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Det undantag som avses i artikel 1 ska avse produkter som transporteras direkt från Kambodja och som importeras till gemenskapen inom ramen för de årliga kvantiteter som anges för varje produkt i bilagan från och med den 15 juli 2000 fram till den första dagen för tillämpning av en ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 när det gäller definitionen av begreppet ”ursprungsprodukter” som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling; undantaget ska i alla händelser upphöra att gälla den 31 december 2010.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 december 2008.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  EUT L 169, 30.6.2005, s. 1.

(4)  EUT L 211, 6.8.2008, s. 1.

(5)  EGT L 185, 25.7.2000, s. 46.

(6)  EUT L 343, 8.12.2006, s. 71.


13.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1245/2008

av den 12 december 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1615/2000 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 med avseende på definitionen av begreppet ”ursprungsvaror” som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling för att ta hänsyn till Nepals särskilda situation när det gäller vissa textilprodukter som exporteras från detta land till gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), särskilt artikel 247,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2), särskilt artikel 76, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet (3) beviljar gemenskapen Nepal allmänna tullförmåner. Förordning (EG) nr 980/2005 löper ut den 31 december 2008 men kommer från och med den 1 januari 2009 att ersättas av rådets förordning (EG) nr 732/2008 (4), som bekräftar att gemenskapen beviljar Nepal dessa tullförmåner.

(2)

I förordning (EEG) nr 2454/93 fastställs en definition av begreppet ”ursprungsprodukter” som ska användas inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling, dvs. EU:s allmänna preferenssystem. Förordning (EEG) nr 2454/93 innehåller också bestämmelser som gör det möjligt att göra undantag från den definitionen för de minst utvecklade förmånsländer som omfattas av systemet när länderna begär detta hos gemenskapen.

(3)

Nepal har beviljats ett sådant undantag för vissa textilprodukter genom kommissionens förordning (EG) nr 1615/2000 (5), som har förlängts flera gånger och som löper ut den 31 december 2008.

(4)

Genom skrivelser av den 9 juli och den 3 oktober 2008 lämnade Nepal i enlighet med artikel 76 i förordning (EEG) nr 2454/93 in en begäran om förlängning av undantaget.

(5)

När giltighetstiden för förordning (EG) nr 1615/2000 förlängdes genom kommissionens förordning (EG) nr 1808/2006 (6) förväntades att nya, enklare och utvecklingsvänligare ursprungsregler skulle börja tillämpas inom det allmänna preferenssystemet innan undantaget löpte ut. Några nya ursprungsregler har dock ännu inte antagits inom systemet och väntas inte heller införas före slutet av 2009.

(6)

Begäran visar att tillämpningen av ursprungsreglerna när det gäller tillräcklig bearbetning och behandling samt regional kumulation skulle få stora konsekvenser för den nepalesiska beklädnadsindustrins möjligheter att fortsätta med sin export till gemenskapen och avskräcka från investeringar. Detta skulle leda till ytterligare nedläggningar av företag och arbetslöshet i landet. Det verkar dessutom som om de gällande ursprungsreglerna, även om de tillämpas endast under en kort period, skulle kunna få dessa konsekvenser.

(7)

Undantaget bör förlängas under den tid som krävs för att man ska kunna anta och genomföra de nya ursprungsreglerna inom det allmänna preferenssystemet. Eftersom ingåendet av långfristiga avtal som omfattas av undantaget är av särskild betydelse för den nepalesiska industrins stabilitet och tillväxt bör den förlängning som beviljas vara tillräckligt lång för att de ekonomiska aktörerna ska kunna ingå sådana avtal.

(8)

De nepalesiska produkter som i dagsläget omfattas av förmånsbehandling i tullhänseende endast genom tillämpningen av undantaget bör i framtiden kunna bli föremål för sådan behandling genom de framtida nya ursprungsreglerna. Undantaget kommer då att vara överflödigt. För att skapa klarhet för aktörerna måste förordning (EG) nr 1615/2000 därför upphöra att gälla med verkan från den dag då de nya ursprungsreglerna börjar tillämpas.

(9)

Undantaget bör därför förlängas fram till dess att de nya ursprungsregler som ska fastställas genom förordning (EEG) nr 2454/93 börjar tillämpas. Undantaget bör dock i alla händelser upphöra att gälla den 31 december 2010.

(10)

Förordning (EG) nr 1615/2000 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2 i förordning (EG) nr 1615/2000 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Det undantag som avses i artikel 1 ska avse produkter som transporteras direkt från Nepal och som importeras till gemenskapen inom ramen för de årliga kvantiteter som anges för varje produkt i bilagan från och med den 15 juli 2000 fram till den första dagen för tillämpning av en ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 när det gäller definitionen av begreppet ’ursprungsprodukter’ som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling; undantaget ska i alla händelser upphöra att gälla den 31 december 2010.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 december 2008.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  EUT L 169, 30.6.2005, s. 1.

(4)  EUT L 211, 6.8.2008, s. 1.

(5)  EGT L 185, 25.7.2000, s. 54.

(6)  EUT L 343, 8.12.2006, s. 73.


13.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/32


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1246/2008

av den 12 december 2008

om ändring av artikel 23.2 i och bilagorna II och III till rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller den finansiella överföringen från den gemensamma organisationen av marknaden för vin till landsbygdsutveckling

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, om ändring av förordningarna (EG) nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 3/2008 samt om upphävande av förordningarna (EEG) nr 2392/86 och (EG) nr 1493/1999 (1), särskilt artikel 23.3 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

Slovenien och Förenade kungariket har underrättat kommissionen om en finansiell överföring från budgeten för stödprogram till budgetanslagen för landsbygdsutveckling.

(2)

Artikel 23.2 i förordning (EG) nr 479/2008, samt bilagorna II och III till samma förordning, bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 479/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 23.2 ska ersättas med följande:

”2.   Följande belopp ska finnas tillgängliga under de angivna kalenderåren:

2009: 40,66 miljoner euro.

2010: 82,11 miljoner euro.

Från och med 2011: 122,61 miljoner euro.”

2.

Bilagorna I och III ska ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 december 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 148, 6.6.2008, s. 1.


BILAGA

BILAGA II

BUDGET FÖR STÖDPROGRAM

(enligt artikel 8.1)

(i 1000 EUR)

Budgetår

2009

2010

2011

2012

2013

Från och med 2014

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (1)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120

BILAGA III

BUDGETANSLAG FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING

(enligt artikel 23.3)

(i 1000 EUR)

Budgetår

2009

2010

Från och med 2011

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160


(1)  De nationella taken för Italien i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1782/2003 för vinåren 2008, 2009 och 2010 ska minskas med 20 miljoner euro och dessa belopp har införts i budgetbeloppen för Italien för budgetåren 2009, 2010 och 2011 enligt denna tabell.


13.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/35


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1247/2008

av den 11 december 2008

om undantag från förordningarna (EG) nr 2402/96, (EG) nr 2058/96, (EG) nr 2305/2003, EG) nr 955/2005, (EG) nr 969/2006, (EG) nr 1918/2006, (EG) nr 1964/2006, (EG) nr 1002/2007, 27/2008 och (EG) nr 1067/2008 när det gäller tidpunkter för inlämnande av ansökningar om och utfärdande av importlicenser under 2009 inom ramen för tullkvoterna för sötpotatis, maniokstärkelse, maniok, spannmål, ris och olivolja och om undantag från förordningarna (EG) nr 382/2008, (EG) nr 1518/2003, (EG) nr 596/2004 och (EG) nr 633/2004 när det gäller tidpunkter för utfärdande av exportlicenser under 2009 inom sektorerna för nötkött, griskött, ägg och fjäderfäkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 96/317/EG av den 13 maj 1996 om att godkänna resultaten av konsultationerna med Thailand enligt artikel XXIII i GATT (1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel XXIV.6 avslutats (2), särskilt artikel 1.1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (3), särskilt artiklarna 144.1, 148 och 161.3 jämförda med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2402/96 av den 17 december 1996 om öppnande och förvaltning av vissa årliga tullkvoter för sötpotatis och maniokstärkelse (4) innehåller särbestämmelser för inlämnande av ansökningar om och utfärdande av importlicenser för sötpotatis inom ramen för tullkvoterna med löpnummer 09.4013 och 09.4014 och för maniokstärkelse inom ramen för tullkvoterna med löpnummer 09.4064 och 09.4065.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 27/2008 av den 15 januari 2008 om öppnande och förvaltning av vissa årliga gemenskapstullkvoter för produkter som omfattas av KN-nummer 0714 10 91, 0714 10 98, 0714 90 11 och 0714 90 19 med ursprung i vissa tredjeländer förutom Thailand (5), innehåller särbestämmelser för inlämnande av ansökningar om och utfärdande av importlicenser för de produkter som förordningen avser och inom ramen för tullkvoterna med löpnummer 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 och 09.4021.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 1067/2008 av den 30 oktober 2008 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredjeländer och om undantag från rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (6), kommissionens förordning (EG) nr 2305/2003 av den 29 december 2003 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av korn från tredje land (7) och kommissionens förordning (EG) nr 969/2006 av den 29 juni 2006 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av majs från tredjeland (8) innehåller särbestämmelser för inlämnande av ansökningar om och utfärdande av importlicenser för vanligt vete av annan kvalitet än hög inom ramen för tullkvoterna med löpnummer 09.4123, 09.4124 och 09.4125 och för korn inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4126 och för majs inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4131.

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 2058/96 av den 28 oktober 1996 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 (9), kommissionens förordning (EG) nr 1964/2006 av den 22 december 2006 om närmare bestämmelser om öppnande och förvaltning av importtullen för ris med ursprung i Bangladesh i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3491/90 (10), kommissionens förordning (EG) nr 1002/2007 av den 29 augusti 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2184/96 om import av ris med ursprung i och som kommer från Egypten (11) och kommissionens förordning (EG) nr 955/2005 av den 23 juni 2005 om öppnande av en kvot för import till gemenskapen av ris med ursprung i Egypten (12) innehåller särbestämmelser för inlämnande av ansökningar om och utfärdande av importlicenser för brutet ris inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4079, för ris med ursprung i Bangladesh inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4517, för ris med ursprung i och som kommer från Egypten inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4094 och för ris med ursprung i Egypten inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4097.

(5)

Kommissionens förordning (EG) nr 1918/2006 av den 20 december 2006 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för olivolja med ursprung i Tunisien (13) innehåller särbestämmelser för inlämnande av ansökningar om och utfärdande av importlicenser för olivolja inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4032.

(6)

Med hänsyn till hur helgdagarna infaller under 2009 bör det, för att de aktuella kvotmängderna inte ska överskridas, under vissa perioder göras undantag från förordningarna (EG) nr 2402/96, (EG) nr 2058/96, (EG) nr 2375/2002, (EG) nr 2305/2003, (EG) nr 955/2005, (EG) nr 969/2006, (EG) nr 1918/2006, (EG) nr 1964/2006, (EG) nr 1002/2007 och (EG) nr 27/2008 vad avser tidpunkter för inlämnande av ansökningar om importlicenser och för utfärdande av dessa.

(7)

Enligt artikel 12.1 andra stycket i kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 av den 21 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn (14), artikel 3.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1518/2003 av den 28 augusti 2003 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom grisköttssektorn (15), artikel 3.3 i kommissionens förordning (EG) nr 596/2004 av den 30 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom äggsektorn (16) och artikel 3.3 i kommissionens förordning (EG) nr 633/2004 av den 30 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom sektorn för fjäderfäkött (17) ska exportlicenser utfärdas onsdagen efter den vecka under vilken licensansökningarna lämnats in, såvida kommissionen inte under tiden har vidtagit en särskild åtgärd.

(8)

Med tanke på hur helgdagarna kommer att infalla under 2009 och de konsekvenser som detta kommer att få för utgivningen av Europeiska unionens officiella tidning kommer perioden mellan inlämnandet av ansökningarna och dagen för utfärdandet av licenserna att vara för kort för att garantera en god förvaltning av marknaden. Perioden bör följaktligen förlängas.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Sötpotatis

1.   Genom undantag från artikel 3 i förordning (EG) nr 2402/96 får ansökningar om importlicenser avseende 2009 för sötpotatis inom ramen för tullkvoterna med löpnummer 09.4013 och 09.4014 inte lämnas in före tisdag den 6 januari 2009 och inte efter måndag den 15 december 2009.

2.   Genom undantag från artikel 8.1 i förordning (EG) nr 2402/96 ska importlicenser för sötpotatis inom ramen för tullkvoter med löpnumren 09.4013 och 09.4014, för vilka ansökningar lämnas in på de datum som anges i bilaga I till denna förordning, utfärdas på de datum som anges i nämnda bilaga om inte annat följer av åtgärder som vidtagits enligt artikel 7.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (18).

Artikel 2

Maniokstärkelse

1.   Genom undantag från artikel 9 första stycket i förordning (EG) nr 2402/96 får ansökningar om importlicenser avseende 2009 för maniokstärkelse inom ramen för tullkvoter med löpnumren 09.4064 och 09.4065 inte lämnas in före tisdag den 6 januari 2009 och inte efter måndag den 15 december 2009.

2.   Genom undantag från artikel 13.1 i förordning (EG) nr 2402/96 ska importlicenser för maniokstärkelse inom ramen för tullkvoter med löpnumren 09.4064 och 09.4065, för vilka ansökningar lämnas in på de datum som anges i bilaga II till denna förordning, utfärdas på de datum som anges i nämnda bilaga om inte annat följer av åtgärder som vidtagits enligt artikel 7.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006.

Artikel 3

Maniok

1.   Genom undantag från artikel 8 första stycket i förordning (EG) nr 27/2008 får ansökningar om importlicenser avseende 2009 för maniok inom ramen för tullkvoter med löpnumren 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 och 09.4021 inte lämnas in före måndag den 5 januari 2009 och inte efter onsdag den 16 december 2009, kl. 13.00 lokal tid i Bryssel.

2.   Genom undantag från artikel 8 i förordning (EG) nr 27/2008 ska importlicenser för maniok inom ramen för tullkvoter med löpnumren 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 och 09.4021, för vilka ansökningar lämnas in på de datum som anges i bilaga III, utfärdas på de datum som anges i nämnda bilaga om inte annat följer av åtgärder som vidtagits enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006.

Artikel 4

Spannmål

1.   Genom undantag från artikel 4.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1067/2008 ska den första period för år 2009 under vilken ansökningar om importlicenser för vanligt vete av annan kvalitet än hög inom ramen för tullkvoterna med löpnummer 09.4123, 09.4124 och 09.4125 får lämnas in, börja löpa den 1 januari 2009. Inga sådana ansökningar får lämnas in efter kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) fredag den 11 december 2009.

2.   Genom undantag från artikel 3.1 andra stycket i förordning (EG) nr 2305/2003 ska den första period för år 2009 under vilken ansökningar om importlicenser för råg inom ramen för tullkvoten med löpnumret 09.4126 får lämnas in, börja löpa den 1 januari 2009. Inga sådana ansökningar får lämnas in efter kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) fredag den 11 december 2009.

3.   Genom undantag från artikel 4.1 andra stycket i förordning (EG) nr 969/2006 ska den första period för år 2009 under vilken ansökningar om importlicenser för majs inom ramen för tullkvoten med löpnumret 09.4131 får lämnas in, börja löpa den 1 januari 2009. Inga sådana ansökningar får lämnas in efter kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) fredag den 11 december 2009.

Artikel 5

Ris

1.   Genom undantag från artikel 2.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 2058/96 ska den första period för år 2009 under vilken ansökningar om importlicenser för brutet ris inom ramen för tullkvoten med löpnumret 09.4079 får lämnas in, börja löpa den 1 januari 2009. Inga sådana ansökningar kan lämnas in efter kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) fredag den 11 december 2009.

2.   Genom undantag från artikel 4.3 första stycket i förordning (EG) nr 1964/2006 ska den första period för år 2009 under vilken ansökningar om importlicenser för ris med ursprung i Bangladesh inom ramen för tullkvoten med löpnumret 09.4517 får lämnas in, börja löpa den 1 januari 2009. Inga sådana ansökningar får lämnas in efter kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) fredag den 11 december 2009.

3.   Genom undantag från artikel 2.3 i förordning (EG) nr 1002/2007 ska den första period för år 2009 under vilken ansökningar om importlicenser för ris med ursprung i och som kommer från Egypten inom ramen för tullkvoten med löpnumret 09.4094 får lämnas in, börja löpa den 1 januari 2009. Inga sådana ansökningar får lämnas in efter kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) fredag den 11 december 2009.

4.   Genom undantag från artikel 4.1 i förordning (EG) nr 955/2005 ska den första period för år 2009 under vilken ansökningar om importlicenser för ris med ursprung i Egypten inom ramen för tullkvoten med löpnumret 09.4097 får lämnas in, börja löpa den 1 januari 2009. Inga sådana ansökningar får lämnas in efter kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) fredag den 11 december 2009.

Artikel 6

Olivolja

Genom undantag från artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1918/2006 ska importlicenser för olivolja inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4032, för vilka ansökningar lämnas in måndag den 6 eller tisdag den 7 april 2009, utfärdas fredag den 17 april 2009 om inte annat följer av åtgärder som vidtagits enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006.

Artikel 7

Licenser för export med bidrag för sektorerna för nötkött, griskött, ägg och fjäderfäkött

Genom undantag från artikel 12.1 andra stycket i förordning (EG) nr 382/2008, artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1518/2003, artikel 3.3 i förordning (EG) nr 596/2004 och artikel 3.3 i förordning (EG) nr 633/2004 ska exportlicenser för vilka ansökan lämnats in under de perioder som anges i bilaga IV till denna förordning utfärdas på de datum som där anges.

Undantaget enligt första stycket ska endast tillämpas förutsatt att ingen av de särskilda åtgärder som avses i artikel 12.2 och 12.3 i förordning (EG) nr 382/2008, artikel 3.4 i förordning (EG) nr 1518/2003, artikel 3.4 i förordning (EG) nr 596/2004 och artikel 3.4 i förordning (EG) nr 633/2004 har vidtagits före nämnda datum för utfärdande.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 december 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 122, 22.5.1996, s. 15.

(2)  EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(4)  EGT L 327, 18.12.1996, s. 14.

(5)  EUT L 13, 16.1.2008, s. 3.

(6)  EUT L 290, 31.10.2008, s. 3.

(7)  EUT L 342, 30.12.2003, s. 7.

(8)  EUT L 176, 30.6.2006, s. 44.

(9)  EUT L 276, 29.10.1996, s. 7.

(10)  EUT L 408, 30.12.2006, s. 19.

(11)  EUT L 226, 30.8.2007, s. 15.

(12)  EUT L 164, 24.6.2005, s. 5.

(13)  EUT L 365, 21.12.2006, s. 84.

(14)  EUT L 115, 29.4.2008, s. 10.

(15)  EUT L 217, 29.8.2003, s. 35.

(16)  EUT L 94, 31.3.2004, s. 33.

(17)  EUT L 100, 6.4.2004, s. 8.

(18)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.


BILAGA I

Utfärdande av importlicenser för sötpotatis inom ramen för tullkvoter med löpnumren 09.4013 och 09.4014 för vissa perioder år 2009

Datum för inlämnande av ansökan

Datum för utfärdande av licens

Tisdag den 7 april 2009.

Fredag den 17 april 2009.


BILAGA II

Utfärdande av importlicenser för maniokstärkelse inom ramen för tullkvoter med löpnumren 09.4064 och 09.4065 för vissa perioder år 2009

Datum för inlämnande av ansökan

Datum för utfärdande av licens

Tisdag den 7 april 2009.

Fredag den 17 april 2009.


BILAGA III

Utfärdande av importlicenser för maniok inom ramen för tullkvoterna med löpnummer 09.4010, 09.4011, 09.4012 och 09.4021 under vissa perioder av 2009

Datum för inlämnande av ansökan

Datum för utfärdande av licens

Måndag den 6, tisdag den 7 och onsdag den 8 april 2009

Fredag den 17 april 2009


BILAGA IV

Perioder för inlämnande av ansökningar om exportlicenser inom sektorerna för nötkött, griskött, ägg och fjäderfäkött

Datum för utfärdande

6–10 april 2009

16 april 2009.

25–29 maj 2009

4 juni 2009.

13–17 juli 2009

23 juli 2009.

26–30 oktober 2009

5 november 2009.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

13.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/39


RÅDETS BESLUT

av den 8 december 2008

om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter

(2008/939/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har för gemenskapens räkning förhandlat fram ett avtal genom skriftväxling om förlängning med ett år av giltighetstiden för det gällande avtalet med Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter och protokollen till detta, med vissa ändringar rörande de kvantitativa begränsningarna.

(2)

Avtalet genom skriftväxling bör tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari 2009 i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för ingåendet slutförs och under förutsättning att även Republiken Vitryssland tillämpar avtalet provisoriskt.

(3)

Avtalet genom skriftväxling bör undertecknas på gemenskapens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att på Europeiska gemenskapens vägnar underteckna avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter, paraferat den 1 april 1993, senast ändrat och förlängt genom det avtal genom skriftväxling som paraferades den 19 oktober 2007, med förbehåll för att det ingås.

Texten till avtalet genom skriftväxling åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Under förutsättning av ömsesidighet ska avtalet genom skriftväxling tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari 2009, i avvaktan på att det ingås formellt.

Artikel 3

1.   Om Republiken Vitryssland inte följer artikel 2.4 i avtalet genom skriftväxling, ska kvoten för 2009 minskas till samma nivå som för 2008.

2.   Beslutet att tillämpa punkt 1 ska fattas i enlighet med de förfaranden som anges i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 3030/93 av den 12 oktober 1993 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredjeland (1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Det får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 december 2008.

På rådets vägnar

B. KOUCHNER

Ordförande


(1)  EGT L 275, 8.11.1993, s. 1.


AVTAL

genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter

[Adressat]

1.   Jag får härmed hänvisa till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter, paraferat den 1 april 1993, senast ändrat och förlängt genom det avtal genom skriftväxling som paraferades den 19 oktober 2007 (nedan kallat avtalet).

2.   Med hänsyn till att avtalet löper ut den 31 december 2008 och i enlighet med artikel 19.1 i avtalet har Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland enats om en förlängning av avtalets giltighetstid med en period om ytterligare ett år, under förutsättning att följande ändringar och villkor antas:

2.1

Artikel 19.1 i avtalet ska ha följande lydelse:

”Detta avtal träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna anmäler till varandra att de förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet har slutförts. Avtalet ska tillämpas till och med den 31 december 2009.”

2.2

Bilaga II, i vilken de kvantitativa begränsningarna för export från Republiken Vitryssland till Europeiska gemenskapen anges, ska ersättas med tillägg 1 till denna skrivelse.

2.3

Bilagan till protokoll C, i vilken de kvantitativa begränsningarna för export från Republiken Vitryssland till Europeiska gemenskapen efter passiv förädling i Republiken Vitryssland fastställs, ska för perioden 1 januari 2009–31 december 2009 ersättas med tillägg 2 till denna skrivelse.

2.4

Importen till Vitryssland av textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i Europeiska gemenskapen ska 2009 omfattas av tullar som inte är högre än de som fastställs för 2003 i tillägg 4 i det avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland som paraferades den 11 november 1999 som ändras genom tillägg 3 till denna skrivelse. Ändringen gäller endast tulltaxenummer 5407 72, 5606 00 10, 5905 00, 5906 91, 6309 00, 6310 10 och 6310 90. Vitryssland kommer att tillämpa följande tullsatser 2009: 5407 72 — 4 %, 5606 00 10 — 0 %, 5905 00 — 4 %, 5906 91 — 0 %, 6309 00 — 20 %, 6310 10 — 20 %, 6310 90 — 20 %.

Om inte dessa tullsatser tillämpas ska gemenskapen ha rätt att för återstoden av avtalets löptid på proportionell grundval återinföra de kvantitativa begränsningar som var tillämpliga för 2008 i enlighet med den skriftväxling som paraferades den 19 oktober 2007.

3.   Europeiska gemenskapen och Vitryssland upphäver sin överenskommelse att inleda samråd senast sex månader innan detta avtal löper ut, i syfte att eventuellt sluta ett nytt avtal.

4.   Om Republiken Vitryssland blir medlem av Världshandelsorganisationen (WTO) innan detta avtal löper ut, ska WTO:s avtal och regler tillämpas från och med dagen för Republiken Vitrysslands anslutning.

5.   Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godtar ovanstående. Om så är fallet träder detta avtal genom skriftväxling i kraft den första dagen i den månad som följer på den månad då parterna underrättat varandra om att de rättsliga förfaranden som krävs för avtalets ikraftträdande har avslutats. I avvaktan på att så sker ska avtalet tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari 2009, under förutsättning att det tillämpas ömsesidigt.

Högaktningsfullt

För Europeiska gemenskapen

Tillägg 1

”BILAGA II

Vitryssland

Kategori

Enhet

Kvot fr.o.m. 1 januari 2009

Grupp IA

1

ton

1 586

2

ton

6 643

3

ton

242

Grupp IB

4

1 000 styck

1 839

5

1 000 styck

1 105

6

1 000 styck

1 705

7

1 000 styck

1 377

8

1 000 styck

1 160

Grupp IIA

20

ton

329

22

ton

524

Grupp IIB

15

1 000 styck

1 726

21

1 000 styck

930

24

1 000 styck

844

26/27

1 000 styck

1 117

29

1 000 styck

468

73

1 000 styck

329

Grupp IIIB

67

ton

359

Grupp IV

115

ton

420

117

ton

2 312

118

ton

471”

Tillägg 2

”BILAGA TILL PROTOKOLL C

Kategori

Enhet

Fr.o.m. 1 januari 2009

4

1 000 stycken

6 610

5

1 000 stycken

9 215

6

1 000 stycken

12 290

7

1 000 stycken

9 225

8

1 000 stycken

3 140

15

1 000 stycken

5 387

21

1 000 stycken

3 584

24

1 000 stycken

922

26/27

1 000 stycken

4 492

29

1 000 stycken

1 820

73

1 000 stycken

6 979”

Tillägg 3

”Tillägg 4

Högsta tullsats vid import till Republiken Vitryssland av textilprodukter från Europeiska gemenskapen

KN-nummer

Tullsats (%)

2000

2001

2002

2003

2009

5001 00

4

4

4

4

4

5002 00

4

4

4

4

4

5003 00

4

4

4

4

4

5004 00

4

4

4

4

4

5005 00

4

4

4

4

4

5006 00

4

4

4

4

4

5007 10

4

4

4

4

4

5007 20

4

4

4

4

4

5007 90

4

4

4

4

4

5101 11

4

4

4

4

4

5101 19

4

4

4

4

4

5101 21

4

4

4

4

4

5101 29

4

4

4

4

4

5101 30

4

4

4

4

4

5102 11

4

4

4

4

4

5102 19

4

4

4

4

4

5102 20

4

4

4

4

4

5103 10

4

4

4

4

4

5103 20

4

4

4

4

4

5103 30

4

4

4

4

4

5104 00

4

4

4

4

4

5105 10

4

4

4

4

4

5105 21

4

4

4

4

4

5105 29

4

4

4

4

4

5105 31

4

4

4

4

4

5105 39

4

4

4

4

4

5105 40

4

4

4

4

4

5106 10

4

4

4

4

4

5106 20

4

4

4

4

4

5107 10

4

4

4

4

4

5107 20

4

4

4

4

4

5108 10

4

4

4

4

4

5108 20

4

4

4

4

4

5109 10

4

4

4

4

4

5109 90

4

4

4

4

4

5110 00

4

4

4

4

4

5111 11

15

12

10

8

8

5111 19

15

12

10

8

8

5111 20

15

12

10

8

8

5111 30

15

12

10

8

8

5111 90

15

12

10

8

8

5112 11

15

12

10

8

8

5112 19

15

12

10

8

8

5112 20

15

12

10

8

8

5112 30

15

12

10

8

8

5112 90

15

12

10

8

8

5113 00

0

0

0

0

0

5201 00

0

0

0

0

0

5202 10

0

0

0

0

0

5202 91

0

0

0

0

0

5202 99

0

0

0

0

0

5203 00

0

0

0

0

0

5204 11

5

5

5

4

4

5204 19

5

5

5

4

4

5204 20

5

5

5

4

4

5205 11

5

5

5

4

4

5205 12

5

5

5

4

4

5205 13

5

5

5

4

4

5205 14

5

5

5

4

4

5205 15

5

5

5

4

4

5205 21

5

5

5

4

4

5205 22

5

5

5

4

4

5205 23

5

5

5

4

4

5205 24

5

5

5

4

4

5205 26

5

5

5

4

4

5205 27

5

5

5

4

4

5205 28

5

5

5

4

4

5205 31

5

5

5

4

4

5205 32

5

5

5

4

4

5205 33

5

5

5

4

4

5205 34

5

5

5

4

4

5205 35

5

5

5

4

4

5205 41

5

5

5

4

4

5205 42

5

5

5

4

4

5205 43

5

5

5

4

4

5205 44

5

5

5

4

4

5205 46

5

5

5

4

4

5205 47

5

5

5

4

4

5205 48

5

5

5

4

4

5206 11

5

5

5

4

4

5206 12

5

5

5

4

4

5206 13

5

5

5

4

4

5206 14

5

5

5

4

4

5206 15

5

5

5

4

4

5206 21

5

5

5

4

4

5206 22

5

5

5

4

4

5206 23

5

5

5

4

4

5206 24

5

5

5

4

4

5206 25

5

5

5

4

4

5206 31

5

5

5

4

4

5206 32

5

5

5

4

4

5206 33

5

5

5

4

4

5206 34

5

5

5

4

4

5206 35

5

5

5

4

4

5206 41

5

5

5

4

4

5206 42

5

5

5

4

4

5206 43

5

5

5

4

4

5206 44

5

5

5

4

4

5206 45

5

5

5

4

4

5207 10

5

5

5

4

4

5207 90

5

5

5

4

4

5208 11

14

12

10

8

8

5208 12

14

12

10

8

8

5208 13

14

12

10

8

8

5208 19

14

12

10

8

8

5208 21

14

12

10

8

8

5208 22

14

12

10

8

8

5208 23

14

12

10

8

8

5208 29

14

12

10

8

8

5208 31

14

12

10

8

8

5208 32

14

12

10

8

8

5208 33

14

12

10

8

8

5208 39

14

12

10

8

8

5208 41

14

12

10

8

8

5208 42

14

12

10

8

8

5208 43

14

12

10

8

8

5208 49

14

12

10

8

8

5208 51

14

12

10

8

8

5208 52

14

12

10

8

8

5208 59

14

12

10

8

8

5209 11

14

12

10

8

8

5209 12

14

12

10

8

8

5209 19

14

12

10

8

8

5209 21

14

12

10

8

8

5209 22

14

12

10

8

8

5209 29

14

12

10

8

8

5209 31

14

12

10

8

8

5209 32

14

12

10

8

8

5209 39

14

12

10

8

8

5209 41

14

12

10

8

8

5209 42

14

12

10

8

8

5209 43

14

12

10

8

8

5209 49

14

12

10

8

8

5209 51

14

12

10

8

8

5209 52

14

12

10

8

8

5209 59

14

12

10

8

8

5210 11

14

12

10

8

8

5210 19

14

12

10

8

8

5210 21

14

12

10

8

8

5210 29

14

12

10

8

8

5210 31

14

12

10

8

8

5210 32

14

12

10

8

8

5210 39

15

12

10

8

8

5210 41

14

12

10

8

8

5210 49

14

12

10

8

8

5210 51

14

12

10

8

8

5210 59

14

12

10

8

8

5211 11

14

12

10

8

8

5211 12

14

12

10

8

8

5211 19

14

12

10

8

8

5211 20

14

12

10

8

8

5211 31

14

12

10

8

8

5211 32

14

12

10

8

8

5211 39

14

12

10

8

8

5211 41

15

12

10

8

8

5211 42

14

12

10

8

8

5211 43

14

12

10

8

8

5211 49

14

12

10

8

8

5211 51

15

12

10

8

8

5211 52

14

12

10

8

8

5211 59

14

12

10

8

8

5212 11

14

12

10

8

8

5212 12

14

12

10

8

8

5212 13

14

12

10

8

8

5212 14

14

12

10

8

8

5212 15

14

12

10

8

8

5212 21

14

12

10

8

8

5212 22

14

12

10

8

8

5212 23

14

12

10

8

8

5212 24

14

12

10

8

8

5212 25

14

12

10

8

8

5301 10

4

4

4

4

4

5301 21

4

4

4

4

4

5301 29

4

4

4

4

4

5301 30

4

4

4

4

4

5302 10

4

4

4

4

4

5302 90

4

4

4

4

4

5303 10

4

4

4

4

4

5303 90

4

4

4

4

4

5305 00

4

4

4

4

4

5306 10

5

5

5

4

4

5306 20

5

5

5

4

4

5307 10

4

4

4

4

4

5307 20

4

4

4

4

4

5308 10

4

4

4

4

4

5308 20

4

4

4

4

4

5308 90

4

4

4

4

4

5309 11

9

9

8

8

8

5309 19

9

9

8

8

8

5309 21

9

9

8

8

8

5309 29

9

9

8

8

8

5310 10

9

9

8

8

8

5310 90

9

9

8

8

8

5311 00

9

9

8

8

8

5401 10

4

4

4

4

4

5401 20

4

4

4

4

4

5402 11

10

10

10

10

10

5402 19

10

10

10

10

10

5402 20

10

10

10

10

10

5402 31

10

10

10

10

10

5402 32

10

10

10

10

10

5402 33

10

10

10

10

10

5402 34

10

10

10

10

10

5402 39

10

10

10

10

10

5402 44

0

0

0

0

0

5402 45

0

0

0

0

0

5402 46

0

0

0

0

0

5402 47

10

10

10

10

10

5404 48

0

0

0

0

0

5402 49

0

0

0

0

0

5402 51

0

0

0

0

0

5402 52

10

10

10

10

10

5402 59

0

0

0

0

0

5402 61

0

0

0

0

0

5402 62

0

0

0

0

0

5402 69

0

0

0

0

0

5403 10

4

4

4

4

4

5403 31

10

10

10

10

10

5403 32

4

4

4

4

4

5403 33

4

4

4

4

4

5403 39

4

4

4

4

4

5403 41

4

4

4

4

4

5403 42

4

4

4

4

4

5403 49

4

4

4

4

4

5404 11

5

5

5

5

5

5404 12

5

5

5

5

5

5404 19

5

5

5

5

5

5404 90

5

4

4

4

4

5405 00

5

4

4

4

4

5406 00

4

4

4

4

4

5407 10

9

8

8

8

8

5407 20

9

8

8

8

8

5407 30

9

8

8

8

8

5407 41

9

8

8

8

8

5407 42

9

8

8

8

8

5407 43

9

8

8

8

8

5407 44

9

8

8

8

8

5407 51

9

8

8

8

8

5407 52

9

8

8

8

8

5407 53

9

8

8

8

8

5407 54

9

8

8

8

8

5407 61

9

8

8

8

8

5407 69

9

8

8

8

8

5407 71

9

8

8

8

8

5407 72

9

8

8

8

4

5407 73

9

8

8

8

8

5407 74

9

8

8

8

8

5407 81

9

8

8

8

8

5407 82

9

8

8

8

8

5407 83

9

8

8

8

8

5407 84

9

8

8

8

8

5407 91

9

8

8

8

8

5407 92

9

8

8

8

8

5407 93

9

8

8

8

8

5407 94

9

8

8

8

8

5408 10

9

8

8

8

8

5408 21

9

8

8

8

8

5408 22

9

8

8

8

8

5408 23

9

8

8

8

8

5408 24

9

8

8

8

8

5408 31

9

8

8

8

8

5408 32

9

8

8

8

8

5408 33

9

8

8

8

8

5408 34

9

8

8

8

8

5501 10

4

4

4

4

4

5501 20

5

5

5

5

5

5501 30

5

5

5

5

5

5501 40

4

4

4

4

4

5501 90

4

4

4

4

4

5502 00

4

4

4

4

4

5503 11

0

0

0

0

0

5503 19

0

0

0

0

0

5503 20

0

0

0

0

0

5503 30

5

5

5

5

5

5503 40

0

0

0

0

0

5503 90

0

0

0

0

0

5504 10

4

4

4

4

4

5504 90

4

4

4

4

4

5505 10

5

5

5

5

5

5505 20

5

5

5

5

5

5506 10

4

4

4

4

4

5506 20

4

4

4

4

4

5506 30

4

4

4

4

4

5506 90

4

4

4

4

4

5507 00

4

4

4

4

4

5508 10

4

4

4

4

4

5508 20

4

4

4

4

4

5509 11

5

5

5

4

4

5509 12

5

5

5

4

4

5509 21

5

5

5

4

4

5509 22

5

5

5

4

4

5509 31

5

5

5

4

4

5509 32

5

5

5

4

4

5509 41

5

5

5

4

4

5509 42

5

5

5

4

4

5509 51

5

5

5

4

4

5509 52

5

5

5

4

4

5509 53

5

5

5

4

4

5509 59

5

5

5

4

4

5509 61

5

5

5

4

4

5509 62

5

5

5

4

4

5509 69

5

5

5

4

4

5509 91

5

5

5

4

4

5509 92

5

5

5

4

4

5509 99

5

5

5

4

4

5510 11

5

5

5

4

4

5510 12

5

5

5

4

4

5510 20

5

5

5

4

4

5510 30

5

5

5

4

4

5510 90

5

5

5

4

4

5511 10

5

5

5

4

4

5511 20

5

5

5

4

4

5511 30

5

5

5

4

4

5512 11

9

8

8

8

8

5512 19

9

8

8

8

8

5512 21

9

8

8

8

8

5512 29

9

8

8

8

8

5512 91

9

8

8

8

8

5512 99

9

8

8

8

8

5513 11

9

8

8

8

8

5513 12

9

9

8

8

8

5513 13

9

9

8

8

8

5513 19

9

9

8

8

8

5513 21

9

9

8

8

8

5513 23

9

9

8

8

8

5513 29

9

9

8

8

8

5513 31

9

9

8

8

8

5513 39

9

9

8

8

8

5513 41

9

9

8

8

8

5513 49

9

8

8

8

8

5514 11

9

9

8

8

8

5514 12

9

8

8

8

8

5514 19

9

9

8

8

8

5514 21

9

9

8

8

8

5514 22

9

9

8

8

8

5514 23

9

9

8

8

8

5514 29

9

9

8

8

8

5514 30

9

9

8

8

8

5514 41

9

9

8

8

8

5514 42

9

9

8

8

8

5514 43

9

8

8

8

8

5514 49

9

8

8

8

8

5515 11

9

8

8

8

8

5515 12

9

8

8

8

8

5515 13

9

8

8

8

8

5515 19

9

8

8

8

8

5515 21

9

8

8

8

8

5515 22

9

8

8

8

8

5515 29

9

8

8

8

8

5515 91

9

8

8

8

8

5515 99

9

8

8

8

8

5516 11

9

9

8

8

8

5516 12

9

9

8

8

8

5516 13

9

9

8

8

8

5516 14

9

9

8

8

8

5516 21

9

9

8

8

8

5516 22

9

9

8

8

8

5516 23

9

8

8

8

8

5516 24

9

9

8

8

8

5516 31

9

9

8

8

8

5516 32

9

9

8

8

8

5516 33

9

9

8

8

8

5516 34

9

9

8

8

8

5516 41

9

9

8

8

8

5516 42

9

9

8

8

8

5516 43

9

9

8

8

8

5516 44

9

9

8

8

8

5516 91

9

9

8

8

8

5516 92

9

9

8

8

8

5516 93

9

9

8

8

8

5516 94

9

9

8

8

8

5601 10

4

4

4

4

4

5601 21

4

4

4

4

4

5601 22

4

4

4

4

4

5601 29

4

4

4

4

4

5601 30

4

4

4

4

4

5602 10

4

4

4

4

4

5602 21

4

4

4

4

4

5602 29

10

4

4

4

4

5602 90

4

4

4

4

4

5603 11

4

4

4

4

4

5603 12

4

4

4

4

4

5603 13

4

4

4

4

4

5603 14

4

4

4

4

4

5603 91

4

4

4

4

4

5603 92

4

4

4

4

4

5603 93

4

4

4

4

4

5603 94

4

4

4

4

4

5604 10

4

4

4

4

4

5604 90

4

4

4

4

4

5605 00

4

4

4

4

4

5606 00 10

4

4

4

4

0

5606 00 91

4

4

4

4

4

5606 00 99

4

4

4

4

4

5607 21

8

8

8

8

8

5607 29

8

8

8

8

8

5607 41

20

20

20

20

20

5607 49

5

5

5

5

5

5607 50

5

5

5

5

5

5607 90

8

8

8

8

8

5608 11

4

4

4

4

4

5608 19

4

4

4

4

4

5608 90

4

4

4

4

4

5609 00

4

4

4

4

4

5701 10

25

18

12

8

8

5701 90

8

8

8

8

8

5702 10

25

18

12

8

8

5702 20

8

8

8

8

8

5702 31

8

8

8

8

8

5702 32

25

18

12

8

8

5702 39

8

8

8

8

8

5702 41

8

8

8

8

8

5702 42

25

18

12

8

8

5702 49

8

8

8

8

8

5702 50

8

8

8

8

8

5702 91

8

8

8

8

8

5702 92

25

18

12

8

8

5702 99

25

18

12

8

8

5703 10

25

18

12

8

8

5703 20

25

18

12

8

8

5703 30

25

18

12

8

8

5703 90

25

18

12

8

8

5704 10

8

8

8

8

8

5704 90

25

18

12

8

8

5705 00

25

18

12

8

8

5801 10

18

15

10

8

8

5801 21

18

15

10

8

8

5801 22

18