ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 328

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
6 december 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1210/2008 av den 20 november 2008 om ändring av förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1211/2008 av den 5 december 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1212/2008 av den 5 december 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/2009

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1213/2008 av den 5 december 2008 om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för gemenskapen för år 2009, 2010 och 2011 för att säkerställa att gränsvärdena följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung ( 1 )

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1214/2008 av den 5 december 2008 om koefficienter för spannmål som exporteras i form av Irish whiskey under perioden 2008–2009

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1215/2008 av den 5 december 2008 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av maltkorn från tredjeländer och om undantag från rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (kodifierad version)

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1216/2008 av den 5 december 2008 om ändring av rådets förordning (EG) nr 872/2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia

26

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser ( 1 )

28

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/910/EG

 

*

Rådets beslut av den 27 november 2008 om ändring av delarna 1 och 2 i Schengens rådfrågningssystem (tekniska specifikationer)

38

 

 

Kommissionen

 

 

2008/911/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 november 2008 om upprättande av en förteckning över växtbaserade material, beredningar och kombinationer av dessa avseende deras användning i traditionella växtbaserade läkemedel [delgivet med nr K(2008) 6933]  ( 1 )

42

 

 

2008/912/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 28 november 2008 om ekonomiskt stöd från gemenskapen år 2009 till vissa referenslaboratorier i gemenskapen på området foder- och livsmedelskontroll [delgivet med nr K(2008) 7283]

49

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 28 november 2008 om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen

55

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

6.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1210/2008

av den 20 november 2008

om ändring av förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 55/2008 (1) (nedan kallad förordningen) trädde i kraft den 31 januari 2008 och har tillämpats sedan den 1 mars 2008. Genom förordningen erbjuds alla varor med ursprung i Republiken Moldavien (nedan kallad Moldavien) fri tillgång till gemenskapens marknader, med undantag för vissa jordbruksprodukter enligt bilaga I till förordningen vilka har erhållit begränsade medgivanden i form av tullfrihet inom ramen för tullkvoter eller nedsatt tull.

(2)

Genom formuleringen av artikel 14 i förordning (EG) nr 55/2008 uppstod en lucka i tillämpningen mellan det allmänna preferenssystemet (nedan kallat APS), som Moldavien hade rätt till fram till det att förordningen trädde i kraft, och tillämpningen av de autonoma handelsförmånerna, medan avsikten varit att se till att APS skulle fortsätta att gälla för all stödberättigande export till dess att de autonoma handelsförmånerna började gälla. Enligt artikel 14 skulle varor som omfattas av APS och som exporterats till gemenskapen mellan de autonoma handelsförmånernas ikraftträdande och starten för tillämpningen av de nya reglerna inte omfattas av något system, om inget köpeavtal ingåtts före den 31 januari 2008 och det kunde visas att varorna lämnade Moldavien senast den 31 januari 2008. För att råda bot på denna situation bör formuleringen i artikel 14 ändras så att det hänvisas till förordningens tillämpningsdag och inte dess ikraftträdande.

(3)

Några diskrepanser uppdagades vid förberedelserna inför tillämpningen av förordning (EG) nr 55/2008 och förvaltningen av kvoterna i bilaga I mellan beskrivningarna av kvoterna och tillämpliga KN-nummer. För att rätta till dessa fel bör hänvisningen till ”tamsvin” ersättas med ”svin” i beskrivningen av kvot nr 09.0504, KN-nummer 1001 90 99 bör läggas till i kvot nr 09.0509 och frasen ”med en verklig alkoholhalt av högst 15 volymprocent” bör utgå från beskrivningen av kvot nr 09.0514. De föreslagna ändringarna varken strider mot eller ändrar metoderna som användes för att fastställa kvoternas storlek för varje varuslag, som byggde på bästa exportresultat under åren 2004-2006 med årliga ökningar motsvarande den potentiella ökningen av Moldaviens produktions- och exportkapacitet till och med 2012.

(4)

Förordning (EG) nr 55/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska kunna tillämpas utan otillbörlig försening bör den träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 55/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 14 ska ändras på följande sätt:

a)

I inledningsmeningen i artikel 14.1 ska ”ikraftträdandet av den här förordningen” ersättas med ”den här förordningens tillämpningsdag”.

b)

I artikel 14.1 a och b, samt 14.2 a, b, c och d ska hänvisningarna till ”innan denna förordning trädde ikraft”, ”senast den dag då denna förordning trädde ikraft” respektive ”före den dag då denna förordning trädde ikraft” ersättas med ”före den här förordningens tillämpningsdag”.

2.

Bilaga I ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 november 2008.

På rådets vägnar

B. LAPORTE

Ordförande


(1)  EUT L 20, 24.1.2008, s. 1.


BILAGA

”BILAGA I

PRODUKTER SOM OMFATTAS AV DE KVANTITATIVA BEGRÄNSNINGAR ELLER PRISTRÖSKLAR SOM AVSES I ARTIKEL 3

Utan hinder av bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen av beskrivningen av produkterna (i kolumnen ”Varuslag”) endast anses vara vägledande, eftersom förmånsordningen inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ’ex’ anges före ett KN-nummer, bestäms förmånsordningen genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

1.   Produkter som omfattas av årliga tullfria kvoter

Löpnr

KN-nummer

Varuslag

2008 (1)

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

2012 (1)

09.0504

0201–0204

Färskt, kylt eller fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur, svin, får eller getter

3 000 (2)

3 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105, färska, kylda eller frysta, utom fet gås- eller anklever i undernummer 0207 34

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Kött och ätbara slaktbiprodukter av svin och nötkreatur, saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av tamsvin och nötkreatur eller andra oxdjur

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

0401–0406

Mejeriprodukter

1 000 (2)

1 000 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Fågelägg, med skal

90 (3)

95 (3)

100 (3)

110 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Fågelägg utan skal samt äggula, andra än olämpliga som livsmedel

200 (2)

200 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0509

1001 90 91

1001 90 99

Annan spält (annan än spält för utsäde), vanligt vete och blandsäd av vete och råg

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

40 000 (2)

50 000 (2)

09.0510

1003 00 90

Korn

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

45 000 (2)

09.0511

1005 90

Majs

15 000 (2)

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

40 000 (2)

09.0512

1601 00 91 och 1601 00 99

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter

500 (2)

500 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt:

Av höns av arten Gallus domesticus, inte kokt.

Av tamsvin.

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade.

09.0513

1701 99 10

Vitt socker

15 000 (2)

18 000 (2)

22 000 (2)

26 000 (2)

34 000 (2)

09.0514

2204 21–2204 29

Vin av färska druvor, annat än mousserande vin

60 000 (4)

70 000 (4)

80 000 (4)

100 000 (4)

120 000 (4)


2.   Produkter befriade från den värderelaterade delen av importtullen

KN-nummer

Varuslag

0702

Tomater, färska eller kylda

0703 20

Vitlök, färsk eller kyld

0707

Gurkor, färska eller kylda

0709 90 70

Zucchini, färsk eller kyld

0709 90 80

Kronärtskockor

0806

Vindruvor, färska eller torkade

0808 10

Äpplen, färska

0808 20

Päron och kvittenfrukter

0809 10

Aprikoser

0809 20

Körsbär

0809 30

Persikor, inbegripet nektariner

0809 40

Plommon och slånbär”


(1)  Från den 1 januari till den 31 december, utom 2008 från den första dag då förordningen tillämpas till den 31 december.

(2)  Ton (nettovikt).

(3)  Miljoner enheter.

(4)  Hektoliter.


6.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1211/2008

av den 5 december 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 6 december 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

71,4

TR

76,9

ZZ

74,2

0707 00 05

JO

167,2

MA

58,0

TR

91,5

ZZ

105,6

0709 90 70

JO

230,6

MA

83,9

TR

107,2

ZZ

140,6

0805 10 20

BR

44,6

EG

30,5

MA

76,3

TR

55,3

UY

34,6

ZA

43,1

ZW

28,4

ZZ

44,7

0805 20 10

MA

66,9

TR

73,0

ZZ

70,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

62,9

CN

52,4

HR

17,0

IL

74,8

TR

59,7

ZZ

53,4

0805 50 10

MA

64,0

TR

63,4

ZA

79,4

ZZ

68,9

0808 10 80

CA

89,4

CL

67,1

CN

76,6

MK

34,8

US

104,1

ZA

113,0

ZZ

80,8

0808 20 50

AR

73,4

CL

48,4

CN

50,1

TR

104,0

US

126,1

ZZ

80,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


6.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1212/2008

av den 5 december 2008

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/2009

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2008/2009 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 945/2008 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EG) nr 1209/2008 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/2009, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 6 december 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  EUT L 327, 5.12.2008, s. 5.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 6 december 2008

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

23,24

4,68

1701 11 90 (1)

23,24

9,91

1701 12 10 (1)

23,24

4,49

1701 12 90 (1)

23,24

9,48

1701 91 00 (2)

24,46

13,28

1701 99 10 (2)

24,46

8,48

1701 99 90 (2)

24,46

8,48

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


6.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1213/2008

av den 5 december 2008

om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för gemenskapen för år 2009, 2010 och 2011 för att säkerställa att gränsvärdena följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med direktiv 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG har kommissionen antagit rekommendationer om ett samordnat övervakningsprogram för gemenskapen för att säkerställa att gränsvärdena följs för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål och vissa andra produkter av vegetabiliskt ursprung. Den 1 september 2008 ersattes direktiven av förordning (EG) nr 396/2005. Enligt den förordningen ska gemenskapens program för kontroll av bekämpningsmedelsrester omfatta inte bara livsmedel av vegetabiliskt ursprung utan även livsmedel av animaliskt ursprung och ha formen av en bindande rättsakt. Programmet bör därför antas i form av en förordning. Den bör inte påverka tillämpningen av rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG (2).

(2)

Trettio olika livsmedel utgör stommen i den europeiska kosthållningen. Eftersom användningen av bekämpningsmedel ändras mycket under en treårsperiod bör bekämpningsmedel i dessa trettio livsmedel övervakas under en rad treårsperioder för att man ska kunna bedöma konsumenternas exponering och tillämpningen av gemenskapslagstiftningen.

(3)

På grundval av en binomialfördelning kan det beräknas att analys av 642 prov innebär mer än 99 % sannolikhet att upptäcka ett prov som innehåller bekämpningsmedelsrester över bestämningsgränsen, om minst 1 % av produkterna innehåller bekämpningsmedelsrester över bestämningsgränsen. Provtagningen bör fördelas mellan medlemsstaterna på grundval av befolkningsstorleken och minst tolv prov bör tas per produkt och år.

(4)

Om resthaltsdefinitionen för ett bekämpningsmedel omfattar andra verksamma ämnen, metaboliter eller nedbrytningsprodukter bör dessa metaboliter redovisas separat.

(5)

Riktlinjerna för validering av metoder och kvalitetskontroll vid analys av bekämpningsmedelsrester i livsmedel och foder finns på kommissionens webbplats (3).

(6)

För provtagningsmetoderna bör man tillämpa kommissionens direktiv 2002/63/EG av den 11 juli 2002 om fastställande av gemenskapens provtagningsmetoder för den offentliga kontrollen av bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om upphävande av direktiv 79/700/EEG (4). I direktivet ingår de provtagningsmetoder och förfaranden som rekommenderas av Codex Alimentarius-kommissionen.

(7)

Man måste också bedöma om de fastställda gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i livsmedel för spädbarn som föreskrivs i artikel 10 i kommissionens direktiv 2006/141/EG av 22 december 2006 om modersmjölkersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG (5) och artikel 7 i kommissionens direktiv 2006/125/EG av den 5 december 2006 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (6) har respekterats.

(8)

Det är nödvändigt att bedöma eventuella kumulativa, sammanlagda och synergistiska effekter av bekämpningsmedel. Denna bedömning bör börja med vissa organiska fosfater, karbamater, triazoler och pyretroider, enligt vad som anges i bilaga I.

(9)

Medlemsstaterna bör senast den 31 augusti varje år lämna in uppgifter som rör föregående kalenderår.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna ska under 2009, 2010 och 2011 ta prover på och analysera de kombinationer av produkter och bekämpningsmedelsrester som anges i bilaga I.

Antalet prov för varje produkt anges i bilaga II.

Artikel 2

1.   Det parti som ska provtas ska väljas ut slumpvis.

Provtagningsmetoden, inklusive antalet enheter, ska överensstämma med direktiv 2002/63/EG.

2.   De prov som tagits och analyserats ska omfatta åtminstone

a)

tio prov av barnmat som till största delen är grönsaks-, frukt- eller spannmålsbaserad,

b)

ett prov, om tillgängligt, från ekologiskt odlade produkter som återspeglar de ekologiska produkternas marknadsandel i varje medlemsstat.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna ska lämna in resultaten från de analyser som genomförts under 2009, 2010 och 2011 senast den 31 augusti 2010, 2011 respektive 2012.

Förutom dessa resultat ska medlemsstaterna också lämna in följande uppgifter:

a)

De analysmetoder som tillämpats och de rapporteringsnivåer som uppnåtts, i enlighet med riktlinjerna för validering av metoder och kvalitetskontroll vid analys av bekämpningsmedelsrester i livsmedel och foder.

b)

Den bestämningsgräns som tillämpats i de nationella kontrollprogrammen och i gemenskapens kontrollprogram.

c)

Uppgifter om ackrediteringsstatus hos de analyslaboratorier som deltar i kontrollen.

d)

Uppgifter om vilka verkställighetsåtgärder som vidtagits om detta är tillåtet enligt nationell lagstiftning.

e)

Om gränsvärdena har överskrivits, en redogörelse för möjliga orsaker till att så skett och synpunkter på olika riskhanteringsalternativ.

2.   Om resthaltsdefinitionen för ett bekämpningsmedel omfattar verksamma ämnen, metaboliter och/eller nedbrytnings- eller reaktionsprodukter ska medlemsstaterna lämna in en rapport om analysresultaten i enlighet med den lagfästa resthaltsdefinitionen. I förekommande fall ska resultaten för var och en av de viktigaste isomererna eller metaboliterna som nämns i resthaltsdefinitionen lämnas in separat.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 10.

(3)  Dokument SANCO/3131/2007, 31.10.2007,

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(4)  EGT L 187, 16.7.2002, s. 30.

(5)  EUT L 401, 30.12.2006, s. 1.

(6)  EUT L 339, 6.12.2006, s. 16.


BILAGA I

Kombinationer av bekämpningsmedel och produkter som ska övervakas

 

2009

2010

2011

2,4-D (summan av 2,4-D och dess estrar, uttryckt som 2,4-D)

 

 (3)

 (1)

4,4′-Metoxiklor

 (4)

 (5)

 (6)

Abamektin (summan av avermektin B1a, avermektin B1b och delta-8,9-isomerer av avermektin B1a)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Acefat

 (2)

 (3)

 (1)

Acetamiprid

 (2)

 (3)

 (1)

Akrinatrin

 

 (3)

 (1)

Aldikarb (summan av aldikarb, dess sulfoxid och dess sulfon, uttryckt som aldikarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Amitraz (inklusive dess metaboliter som innehåller 2,4-dimetylanilin uttryckt som amitraz)

 

 (3)

 (1)

Amitrol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Azinfosetyl (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Azinfosmetyl

 (2)

 (3)

 (1)

Azoxistrobin

 (2)

 (3)

 (1)

Benfurakarb (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Bifentrin

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Bitertanol

 

 (3)

 (1)

Boskalid

 (2)

 (3)

 (1)

Bromidjon

 

 (3)

 (1)

Bromopropylat

 (2)

 (3)

 (1)

Bromukonazol (summan av diasteroisomerer) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Bupirimat

 (2)

 (3)

 (1)

Buprofezin

 (2)

 (3)

 (1)

Kadusafos (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Kamfeklor (summan av Parlar-nr 26, 50 och 62) (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Kaptan

 (2)

 (3)

 (1)

Karbaryl

 (2)

 (3)

 (1)

Karbendazim (summan av benomyl och karbendazim, uttryckt som karbendazim)

 (2)

 (3)

 (1)

Karbofuran (summan av karbofuran och 3-hydroxikarbofuran, uttryckt som karbofuran)

 (2)

 (3)

 (1)

Karbosulfan (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Klordan, (summan av cis- och transisomerer och oxiklordan, uttryckt som klordan)

 (4)

 (5)

 (6)

Klorfenapyr

 

 (3)

 (1)

Klorfenvinfos

 (2)

 (3)

 (1)

Klormekvat (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Klorbensilat (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Klortalonil

 (2)

 (3)

 (1)

Klorprofam (klorprofam och 3-kloroanilin, uttryckt som klorprofam)

 (2)

 (3)

 (1)

Klorpyrifos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Klorpyrifosmetyl

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Klofentezin (summan av alla föreningar som innehåller 2-klorbenzoyl, uttryckt som klofentezin)

 (2)

 (3)

 (1)

Klotianidin (summan av tiametoxam och klotianidin, uttryckt som tiametoxam)

 

 (3)

 (1)

Cyflutrin (cyflutrin, inklusive andra blandningar med de ingående isomererna (summan av isomerer))

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Cypermetrin (cypermetrin, inklusive andra besläktade isomerblandningar (summan av isomerer))

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Cyprokonazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Cyprodinil

 (2)

 (3)

 (1)

DDT (summan av p,p′-DDT, o,p′-DDT, p,p′-DDE och p,p′-TDE (DDD) uttryckt som DDT)

 (4)

 (5)

 (6)

Deltametrin (cis-deltametrin)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Diazinon

 (2)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Diklofluanid

 (2)

 (3)

 (1)

Diklorvos

 (2)

 (3)

 (1)

Dikloran

 

 (3)

 (1)

Dikofol (summan av p,p′- och o,p′-isomerer)

 (2)

 (3)

 (1)

Dieldrin (aldrin och dieldrin i kombination, uttryckt som dieldrin)

 (4)

 (5)

 (6)

Difenokonazol

 (2)

 (3)

 (1)

Dimetoat (summan av dimetoat och ometoat uttryckt som dimetoat)

 (2)

 (3)

 (1)

Dimetomorf

 (2)

 (3)

 (1)

Dinokap (summan av dinokapisomerer och besläktade fenoler, uttryckt som dinokap)

 

 (3)

 (1)

Difenylamin

 (2)

 (3)

 (1)

Endosulfan (summan av alfa- och beta-isomerer och endosulfan-sulfat uttryckt som endosulfan)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Endrin

 (4)

 (5)

 (6)

Epoxikonazol

 

 (3)

 (1)

Etion

 (2)

 (3)

 (1)

Etoprofos (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenamifos (summan av fenamifos och dess sulfoxid och sulfon uttryckt som fenamifos) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenarimol

 (2)

 (3)

 (1)

Fenazakin

 

 (3)

 (1)

Fenbukonazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenhexamid

 (2)

 (3)

 (1)

Fenitrotion

 (2)

 (3)

 (1)

Fenoxikarb

 (2)

 (3)

 (1)

Fenpropatrin (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenpropimorf

 

 (3)

 (1)

Fention (summan av fention och dess syreanalog, deras sulfoxider och sulfoner, uttryckt som fention)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Fenvalerat/esfenvalerat (summan av RS/SR- och RR/SS-isomerer)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Fipronil (summan av fipronil och sulfonmetaboliten (MB46136), uttryckt som fipronil)

 (2)

 (3)

 (1)

Fluazifop (fluazifop-P-butyl (fluazifopsyra (fri och bunden)))

 

 (3)

 (1)

Fludioxonil

 (2)

 (3)

 (1)

Flufenoxuron

 (2)

 (3)

 (1)

Flukikonazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Flusilazol

 (2)

 (3)

 (1)

Flutriafol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Folpet

 (2)

 (3)

 (1)

Formetanat (summan av formetanat och dess salter, uttryckt som formetanathydroklorid)

 (2)

 (3)

 (1)

Fostiazat (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Glyfosat (8)

 

 (3)

 (1)

Haloxifop, inklusive haloxifop-R (haloxifop-R-metylester, haloxifop-R och konjugat av haloxyfop-R uttryckt som haloxifop-R) (F) (R)

 

 (3)

 (1)

Hexaklorbensen (HCB)

 (4)

 (5)

 (6)

Heptaklor (summan av heptaklor och heptaklorepoxid, uttryckt som heptaklor)

 (4)

 (5)

 (6)

Hexaklorcyklohexan (HCH), alfa-isomer

 (4)

 (5)

 (6)

Hexaklorcyklohexan (HCH), beta-isomer

 (4)

 (5)

 (6)

Hexaklorcyklohexan (HCH), gamma-isomer (lindan)

 (4)

 (5)

 (6)

Hexakonazol

 (2)

 (3)

 (1)

Hexytiazox

 (2)

 (3)

 (1)

Imazalil

 (2)

 (3)

 (1)

Imidakloprid

 (2)

 (3)

 (1)

Indoxakarb (indoxakarb som summan av S- och R-isomerer)

 (2)

 (3)

 (1)

Iprodion

 (2)

 (3)

 (1)

Iprovalikarb

 (2)

 (3)

 (1)

Kresoximmetyl

 (2)

 (3)

 (1)

Lambda-cyhalotrin (lambda-cyhalotrin, inklusive andra blandningar av isomerer (summan av isomerer))

 (2)

 (3)

 (1)

Linuron

 (2)

 (3)

 (1)

Lufenuron

 

 (3)

 (1)

Malation (summan av malation och malaoxon uttryckt som malation)

 (2)

 (3)

 (1)

Maneb-gruppen (summan av maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram, uttryckt som koldisulfid)

 (2)

 (3)

 (1)

Mepanipyrim och dess metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxipropyl)-6-metylpyrimidin, uttryckt som mepanipyrim)

 (2)

 (3)

 (1)

Mepikvat (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Metalaxyl (metalazyl inklusive andra besläktade isomerblandningar inklusive metalaxyl-M (summan av isomerer))

 (2)

 (3)

 (1)

Metkonazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Metamidofos

 (2)

 (3)

 (1)

Metidation

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Metiokarb (summan av metiokarb, metiokarbsulfoxid och metiokarbsulfon, uttryckt som metiokarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Metomyl (summan av metomyl och tiodikarb uttryckt som metomyl)

 (2)

 (3)

 (1)

Metoxifenozid

 

 (3)

 (1)

Monokrotofos

 (2)

 (3)

 (1)

Myklobutanil

 (2)

 (3)

 (1)

Oxadixyl

 

 (3)

 (1)

Oxamyl

 (2)

 (3)

 (1)

Oxidemetonmetyl (summan av oxidemetonmetyl och demeton-S-metylsulfon uttryckt som oxidemetonmetyl)

 (2)

 (3)

 (1)

Paklobutrazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Paration

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Parationmetyl (summan av parationmetyl och paraoxonmetyl uttryckt som parationmetyl)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Penkonazol

 (2)

 (3)

 (1)

Pendimetalin

 

 (3)

 (1)

Permetrin (summan av cis- och transpermetrin)

 (4)

 (5)

 (6)

Fentoat

 

 (3)

 (1)

Fosalon

 (2)

 (3)

 (1)

Fosmet (fosmet och fosmetoxon uttryckt som fosmet)

 (2)

 (3)

 (1)

Foxim (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Pirimikarb (summan av pirimikarb och desmetylpirimikarb uttryckt som pirimikarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Pirimifosmetyl

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Prokloraz (summan av prokloraz och dess metaboliter som innehåller 2,4,6-triklorfenol uttryckt som prokloraz)

 (2)

 (3)

 (1)

Procymidon

 (2)

 (3)

 (1)

Profenofos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Propamokarb (summan av propamokarb och dess salter uttryckt som propamokarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Propargit

 (2)

 (3)

 (1)

Propikonazol

 

 (3)

 (1)

Propyzamid

 

 (3)

 (1)

Protiokonazol (protiokonazol-destio) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Pyrazofos

 (4)

 (5)

 (6)

Pyretriner

 

 

 (1)

Pyridaben

 (2)

 (3)

 (1)

Pyrimetanil

 (2)

 (3)

 (1)

Pyriproxifen

 (2)

 (3)

 (1)

Kinoxifen

 (2)

 (3)

 (1)

Kintozen (summan av kintozen och pentakloranilin, uttryckt som kintozen)

 

 (5)

 (6)

Resmetrin (summan av isomerer)

 (4)

 (5)

 (6)

Spinosad (summan av spinosyn A och spinosyn D, uttryckt som spinosad)

 

 (3)

 (1)

Spiroxamin

 (2)

 (3)

 (1)

Tebukonazol

 (2)

 (3)

 (1)

Tebufenozid

 (2)

 (3)

 (1)

Tebufenpyrad

 (2)

 (3)

 (1)

Teknazen

 

 (5)

 (6)

Teflubenzuron

 (2)

 (3)

 (1)

Teflutrin (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Tetrakonazol

 

 (3)

 (1)

Tetradifon

 (2)

 (3)

 (1)

Tiabendazol

 (2)

 (3)

 (1)

Tiakloprid

 (2)

 (3)

 (1)

Tiofanatmetyl

 (2)

 (3)

 (1)

Tolklofosmetyl

 (2)

 (3)

 (1)

Tolylfluanid (summan av tolylfluanid och dimetylaminosulfotoluidid uttryckt som tolylfluanid)

 (2)

 (3)

 (1)

Triadimefon och triadimenol (summan av triadimefon och triadimenol)

 (2)

 (3)

 (1)

Triazofos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Triklorfon (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Trifloxystrobin

 (2)

 (3)

 (1)

Trifluralin

 

 (3)

 (1)

Tritikonazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Vinklozolin (summan av vinklozolin och alla metaboliter innehållande 3,5-dikloranilin, uttryckt som vinklozolin)

 (2)

 (3)

 (1)


(1)  Bönor (färska eller frysta, utan skida), morötter, gurkor, apelsiner eller mandariner, päron, potatis, ris och spenat (färsk eller fryst).

(2)  Auberginer, bananer, blomkål, bordsdruvor, apelsinjuice (medlemsstaten ska ange ursprunget (koncentrat eller färsk frukt)), ärter (färska eller frysta, utan skida), paprika och vete.

(3)  Äpplen, huvudkål, purjolök, sallat, tomater, persikor inklusive nektariner och liknande hybrider, råg eller havre samt jordgubbar.

(4)  Smör, ägg.

(5)  Mjölk, svinkött.

(6)  Fjäderfäkött, lever (från nötkreatur och andra idisslare, svin och fjäderfä)

(7)  Klormekvat och mepikvat ska analyseras i spannmål (förutom ris), morötter, grönsaksfrukter och päron.

(8)  Endast spannmål.

(9)  Ska analyseras på frivillig basis under 2009.


BILAGA II

Antal prov av varje produkt som ska tas och analyseras av varje medlemsstat.

Medlemsstat

Prov

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

SUMMA AV MINSTA ANTAL PROV: 642


(1)  Minsta antalet prov för varje metod som omfattar enstaka restsubstanser.

(2)  Minsta antalet prov för varje metod som omfattar flera restsubstanser.


6.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/18


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1214/2008

av den 5 december 2008

om koefficienter för spannmål som exporteras i form av Irish whiskey under perioden 2008–2009

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 162.3,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1670/2006 av den 10 november 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1784/2003 avseende fastställandet och beviljandet av justerade exportbidrag för spannmål som exporteras i form av vissa spritdrycker (2), särskilt artikel 5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1670/2006 ska de kvantiteter spannmål som berättigar till exportbidrag vara de kvantiteter som ställs under kontroll och som destilleras, viktade med en koefficient som ska fastställas årligen för varje berörd medlemsstat. Koefficienten återspeglar förhållandet mellan de totala kvantiteter som exporteras och de totala kvantiteter som saluförs av den berörda spritdrycken, på grundval av den utveckling som har observerats för dessa kvantiteter under ett antal år som motsvarar den genomsnittliga lagringstiden för spritdrycken i fråga.

(2)

På grundval av de uppgifter som Irland lämnat för perioden 1 januari–31 december 2007 var den genomsnittliga lagringstiden för Irish whiskey fem år under 2007.

(3)

Det bör därför fastställas en koefficient för perioden 1 oktober 2008–30 september 2009.

(4)

Enligt artikel 10 i protokoll 3 till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får bidrag inte beviljas för export till Liechtenstein, Island och Norge. Dessutom har gemenskapen ingått avtal med vissa tredjeländer, genom vilka exportbidragen avskaffas. Följaktligen bör detta, i enlighet med artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1670/2006, beaktas vid beräkningen av koefficienterna för perioden 2008–2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För perioden 1 oktober 2008–30 september 2009 ska de koefficienter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1670/2006, och som tillämpas på spannmål som används i Irland för att framställa Irish whiskey, vara de som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 oktober 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 312, 11.11.2006, s. 33.


BILAGA

Koefficienter som ska tillämpas i Irland

Tillämpningsperiod

Koefficient

Korn som används för framställning av Irish whiskey, klass B (1)

Spannmål som används för framställning av Irish whiskey, klass A

Från och med den 1 oktober 2008 till och med den 30 september 2009

0,086

0,150


(1)  Inbegripet korn som bearbetas till malt.


6.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1215/2008

av den 5 december 2008

om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av maltkorn från tredjeländer och om undantag från rådets förordning (EG) nr 1234/2007

(kodifierad version)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 144.1 i förening med artikel 4,

med beaktande av rådets beslut 2006/333/EG av den 20 mars 2006 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen (2) särskilt artikel 2,

med beaktande av rådets beslut 2007/444/EG av den 22 februari 2007 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om avslutande av de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 i GATT (3) särskilt artikel 2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2377/2002 av den 27 december 2002 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av maltkorn från tredjeländer och om undantag från rådets förordning (EG) nr 1766/92 (4) har ändrats flera gånger (5) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Efter handelsförhandlingar har gemenskapen ändrat villkoren för import av vanligt vete av medelhög och låg kvalitet och av korn genom att införa importkvoter. När det gäller korn har gemenskapen beslutat att ersätta preferensmarginalsystemet med två tullkvoter: en tullkvot på 50 000 ton för maltkorn och en tullkvot på 300 000 ton för korn. Den här förordningen gäller tullkvoten på 50 000 ton för maltkorn.

(3)

Enligt gemenskapens internationella åtaganden måste maltkorn som importeras vara avsett för framställning av öl som lagras i behållare som innehåller bokträ. Det är i detta sammanhang lämpligt att anta bestämmelser om kvalitetskriterier för korn och krav på bearbetningen liknande dem som föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 1234/2001 av den 22 juni 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 822/2001 och om partiell återbetalning av de importtullar som uttagits på kvoter av maltkorn (6).

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (7) gäller för importlicenser för tullkvotperioder som inleds från och med den 1 januari 2007.

(5)

Förordning (EG) nr 1301/2006 gäller utan att det påverkar eventuella tilläggsvillkor eller undantag som kan följa av denna förordning.

(6)

För att importen av korn som omfattas av denna tullkvot ska skötas rätt och inte ske i spekulativt syfte bör importlicenser utfärdas för denna import.

(7)

För att säkra en god förvaltning av denna kvot är det lämpligt att utfärda föreskrifter om tidsfrister för inlämnande av ansökningar om licens liksom om de uppgifter som ska ingå i ansökan och i licenserna.

(8)

För att ta hänsyn till leveransvillkoren bör det finnas möjlighet att göra undantag när det gäller licensernas giltighetstid.

(9)

Med hänsyn till att det är nödvändigt att ha en hög nivå på säkerheten för att säkra en god förvaltning av kvoten och att denna säkerhet måste kvarstå under hela bearbetningsperioden, är det lämpligt att undanta de importörer vilkas sändningar av maltkorn åtföljs av ett intyg om överensstämmelse som godkänts av Amerikas förenta staters regering i enlighet med det förfarande för administrativt samarbete som anges i artiklarna 63, 64 och 65 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (8).

(10)

För att få en god förvaltning av denna kvot är det nödvändigt att den säkerhet som ska ställas för importlicenserna fastställs på en relativt hög nivå, genom undantag från artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (9).

(11)

Det är viktigt med ett snabbt och ömsesidigt informationsutbyte mellan kommissionen och medlemsstaterna om vilka kvantiteter som omfattas av ansökningar och vilka kvantiteter som importeras.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 135 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska importtullen för maltkorn med KN-nummer 1003 00 fastställas inom ramen för den kvot som öppnas genom den här förordningen.

För de produkter som avses i den här förordningen och som importeras utöver den kvantitet som anges i artikel 2 i den här förordningen, ska artikel 135 i förordning (EG) nr 1234/2007 gälla.

Artikel 2

1.   En tullkvot på 50 000 ton ska öppnas för import av maltkorn med KN-nummer 1003 00 avsett för framställning av öl som lagras i behållare av bokträ den första januari varje år. Tullkvoten ska ha löpnummer 09.4061.

2.   Importtullen inom tullkvoten ska fastställas till 8 euro per ton.

3.   Kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (10) och förordningarna (EG) nr 1342/2003 och (EG) nr 1301/2006 ska tillämpas om inte något annat anges i den här förordningen.

Artikel 3

I denna förordning avses med

a)   skadade kärnor: kärnor av korn, annan spannmål eller av flyghavre, som uppvisar skador inklusive försämrad kvalitet på grund av sjukdomar, frost, värme, insekts- eller svampangrepp, oväder och alla andra materiella skador,

b)   korn av sund och marknadsmässig kvalitet: hela kornkärnor eller bitar av kornkärnor som inte är skadade kärnor enligt definitionen i a, med undantag av dem som skadats av frost eller svampangrepp.

Artikel 4

1.   Tillträde till denna tullkvot ska beviljas om det importerade kornet uppfyller följande kriterier:

a)

Rymdvikt: 60,5 kg/hl eller mer.

b)

Skadade kärnor: 1 % eller mindre.

c)

Vattenhalt: 13,5 % eller mindre.

d)

Korn av sund och marknadsmässig kvalitet: 96 % eller mer.

2.   De kvalitetskriterier som anges i punkt 1 ska styrkas med hjälp av

a)

ett intyg från en analys som på importörens begäran gjorts av det tullkontor där sändningen övergår till fri omsättning, eller

b)

ett intyg om överensstämmelse för det importerade kornet som utfärdats av ett statligt organ i ursprungslandet och som erkänns av kommissionen.

Artikel 5

1.   Tillträde till denna tullkvot ska beviljas om följande villkor är uppfyllda:

a)

Det importerade kornet ska ha bearbetats till malt inom sex månader räknat från dagen för övergång till fri omsättning.

b)

Det på detta sätt framställda maltet ska ha bearbetats till öl som lagras i behållare som innehåller bokträ inom högst 150 dagar räknat från dagen då kornet bearbetades till malt.

2.   Ansökan om importlicens inom denna tullkvot godtas endast om följande bifogas:

a)

Det eller de intyg som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006.

b)

Bevis på att sökanden till behörigt organ i den medlemsstat där varorna övergår till fri omsättning har ställt en säkerhet på 85 euro per ton. Om sändningar av maltkorn åtföljs av ett intyg om överensstämmelse utfärdat av Federal Grain Inspection Service (den federala inspektionstjänsten för spannmål, nedan kallad FGIS) i enlighet med artikel 7, ska säkerheten minskas till 10 euro per ton.

c)

Ett skriftligt åtagande från sökanden om att allt importerat gods inom sex månader räknat från och med dagen för godkännande av övergången till fri omsättning ska bearbetas till malt avsett att, inom 150 dagar räknat från dagen för bearbetningen till malt, användas vid framställning av öl som lagras i behållare som innehåller bokträ. Den sökande ska ange platsen för bearbetning antingen genom att uppge ett bearbetningsföretag och en medlemsstat eller högst fem bearbetningsanläggningar. Innan godset sänds för bearbetning ska kontrollexemplar T5 utfärdas av tullkontoret i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93. De uppgifter som krävs enligt första meningen i denna punkt c samt namn och plats för bearbetningsanläggningen ska anges i fält 104 på kontrollexemplar T5.

3.   Bearbetningen av importerat korn till malt ska anses ha skett då maltkornet har genomgått stöpning. Dessutom ska behörig myndighet kontrollera att maltet inom 150 dagar bearbetas till öl som lagras i behållare som innehåller bokträ.

Artikel 6

1.   Den säkerhet som avses i artikel 5.2 b ska frisläppas om följande villkor uppfylls:

a)

Kornets kvalitet, fastställd genom intyg om överensstämmelse eller analysintyg, uppfyller de kriterier som anges i artikel 4.1.

b)

Den som söker licens visar upp bevis på den specifika slutanvändningen enligt artikel 5.1 enligt vilket denna användning verkligen ägt rum inom den frist som föreskrivs i det skriftliga åtagandet enligt artikel 5.2 c. Detta bevis, eventuellt i form av kontrollexemplar T5, ska, på ett sätt som godtas av de behöriga myndigheterna i den importerande medlemsstaten, visa att alla importerade kvantiteter har bearbetats till den produkt som avses i artikel 5.2 c.

2.   Om de kvalitetskriterier och/eller villkor för bearbetning som anges i artiklarna 4 och 5 i den här förordningen inte uppfylls, ska säkerheten för importlicensen enligt artikel 12 a i förordning (EG) nr 1342/2003 och den ytterligare säkerheten enligt artikel 5.2 b i denna förordning vara förverkade.

Artikel 7

En förlaga till de intyg som ska utfärdas av FGIS återfinns i bilaga I. Intyg som utfärdas av FGIS för maltkorn som är avsett att användas för framställning av öl som lagras i behållare som innehåller bokträ ska vara officiellt erkända av kommissionen inom det förfarande för administrativt samarbete som anges i artiklarna 63, 64 och 65 i förordning (EEG) nr 2454/93. Om de analytiska parametrar som anges i det intyg om överensstämmelse som är utfärdat av FGIS visar överensstämmelse med de kvalitetskriterier för maltkorn som fastställs i artikel 4 i den här förordningen, ska prov tas på minst 3 % av de sändningar som anländer till varje införselplats under regleringsåret. Reproduktioner av den stämpel som är godkänd av Amerikas förenta staters regering ska offentliggöras i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 8

1.   Genom undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 får den sökande endast lämna in en licensansökan per månad. Om en och samma sökande lämnar in mer än en ansökan ska ingen av dem godtas, och de säkerheter som ställts i samband med inlämningen av ansökan ska förverkas av den berörda medlemsstaten.

Ansökningarna om importlicens ska lämnas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna senast kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den andra fredagen i varje månad.

2.   I varje licensansökan ska kvantiteten anges, i kilogram utan decimaler.

3.   Senast kl. 18.00 (lokal tid Bryssel) på måndagen efter veckan för inlämnandet av licensansökningar ska de behöriga myndigheterna på elektronisk väg skicka ett meddelande till kommissionen med uppgifter om begärd kvantitet för varje ansökan (ett meddelande med texten ”inga” ska skickas om det inte har inkommit några ansökningar).

4.   Licenserna ska utfärdas den fjärde arbetsdagen efter sista dagen för det meddelande som avses i punkt 3.

Den dag då importlicenserna utfärdas ska medlemsstaterna på elektronisk väg till kommissionen lämna de uppgifter som anges i artikel 11.1 b i förordning (EG) nr 1301/2006 avseende de totala kvantiteter som importlicenser utfärdats för.

Artikel 9

Importlicenserna ska vara giltiga under en period på 60 dagar efter den dag då de utfärdas. Licensens giltighetstid ska räknas från och med dagen för det faktiska utfärdandet, i enlighet med artikel 22.2 i förordning (EG) nr 376/2008.

Artikel 10

I fält 20 i importlicensansökan och själva licensen ska namnet på den bearbetade produkt anges som ska framställas av spannmålen i fråga.

Artikel 11

Förordning (EG) nr 2377/2002 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 2008.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 124, 11.5.2006, s. 13.

(3)  EUT L 169, 29.6.2007, s. 53.

(4)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 95.

(5)  Se bilaga II.

(6)  EGT L 168, 23.6.2001, s. 12.

(7)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(8)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(9)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12.

(10)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.


BILAGA I

Förlaga till intyg om överensstämmelse godkänt av Amerikas förenta staters regering för maltkorn som är avsett att användas för framställning av öl som lagras i behållare som innehåller bokträ

Image


BILAGA II

Upphävd förordning och en förteckning över dess efterföljande ändringar

Kommissionens förordning (EG) nr 2377/2002

(EGT L 358, 31.12.2002, s. 95)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 159/2003

(EGT L 25, 30.1.2003, s. 37)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 626/2003

(EUT L 90, 8.4.2003, s. 32)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1112/2003

(EUT L 158, 27.6.2003, s. 23)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 777/2004

(EUT L 123, 27.4.2004, s. 50)

Endast artikel 13

Kommissionens förordning (EG) nr 2022/2006

(EUT L 384, 29.12.2006, s. 70)

Endast artikel 2

Kommissionens förordning (EG) nr 1456/2007

(EUT L 325, 11.12.2007, s. 76)

Endast artikel 3


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 2377/2002

Denna förordning

Artiklarna 1 och 2

Artiklarna 1 och 2

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 13

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 14, första stycket

Artikel 12

Artikel 14, andra stycket

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III


6.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1216/2008

av den 5 december 2008

om ändring av rådets förordning (EG) nr 872/2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 872/2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia (1), särskilt artikel 11 a, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till rådets förordning (EG) nr 872/2004 anges de fysiska och juridiska personer, organ och enheter som omfattas av frysningen av tillgångar (tidigare även kallat penningmedel) och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 2 och 24 oktober och den 10 november 2008 beslutade Förenta nationernas säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra förteckningen över de personer, grupper och enheter för vilka frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser bör gälla. Bilaga I bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 872/2004 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 2008.

På kommissionens vägnar

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EUT L 162, 30.4.2004, s. 32.


BILAGA

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 872/2004 ska ändras på följande sätt:

(1)

Följande fysiska person ska strykas:

”Charles R. Bright. Född den 29 augusti 1948. Övriga upplysningar: F.d. finansminister.”

(2)

Uppgiften ”Ali Kleilat. Född den 10 juli 1970 i Beirut. Libanesisk medborgare” ska ersättas med följande:

”Ali Kleilat (alias a) Ali Qoleilat, b) Ali Koleilat Delbi). Född den 10 juli 1970 i Beirut. Libanesisk medborgare. Pass nr: 0508734. Nationellt registreringsnr: 2016, Mazraa. Övriga upplysningar: Affärsman, som deltog i vapenleveranserna till Charles Taylor 2003. Har fortfarande kontakter med Liberias f.d. president Charles Taylor.”

(3)

Uppgiften ”Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Född den 27 september 1965. Nationalitet: Liberisk. Övriga upplysningar: F.d. hustru till f.d. president Charles Taylor. F.d. ständig representant för Liberia i Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). F.d. framträdande medlem av den liberianska regeringen” ska ersättas med följande:

”Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Född den 27 september 1965. Liberiansk medborgare. Övriga upplysningar: a) F.d. hustru till f.d. presidenten Charles Taylor med fortsatta band till honom. b) F.d. ständig representant för Liberia i Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). F.d. framträdande medlem av den liberianska regeringen. c) För närvarande bosatt i Förenade kungariket.”

(4)

Uppgiften ”Charles Ghankay Taylor (alias Charles MacArthur Taylor). Född den a) 1 september 1947, b) 28 januari 1948. Övriga upplysningar: Liberias f.d. president” ska ersättas med följande:

”Charles Ghankay Taylor (alias a) Charles MacArthur Taylor, b) Jean-Paul Some, c) Jean-Paul Sone). Född den a) 1 september 1947, b) 28 januari 1948. Övriga upplysningar: a) Liberias f.d. president, b) f.n. ställd inför rätta i Haag.”

(5)

Uppgiften ”Charles ’Chuckie’Taylor (Junior). Övriga upplysningar: Son till f.d. president Charles Taylor” ska ersättas med följande:

”Charles Taylor (Junior) (alias a) Chuckie Taylor, b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, c) Junior Charles Taylor II). Övriga upplysningar: a) Associerad med, rådgivare och son till f.d. liberianske presidenten Charles Taylor med fortsatta band till honom, b) f.n. ställd inför rätta i Förenta staterna).”


DIREKTIV

6.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/28


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/99/EG

av den 19 november 2008

om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 174.2 i fördraget ska gemenskapens miljöpolitik syfta till en hög skyddsnivå.

(2)

Gemenskapen är oroad över ökningen av miljöbrotten och effekterna av dessa, vilka allt oftare når utanför de staters gränser i vilka brotten begåtts. Dessa brott utgör ett hot mot miljön och bör därför bemötas med lämpliga medel.

(3)

Erfarenheterna har visat att de befintliga sanktionssystemen inte har varit tillräckliga för att uppnå en fullständig efterlevnad av miljöskyddslagstiftningen. Efterlevnaden kan och bör stärkas genom tillgång till straffrättsliga påföljder, som är en markering av samhällets ogillande av annan art än administrativa sanktioner eller civilrättsligt skadestånd.

(4)

Gemensamma bestämmelser om straffbara gärningar gör det möjligt att inom och mellan medlemsstaterna använda effektiva metoder för utredning och bistånd.

(5)

För att uppnå ett effektivt miljöskydd finns ett särskilt behov av mer avskräckande påföljder för sådana verksamheter som skadar miljön och som normalt orsakar, eller kan orsaka, väsentlig skada på luft, inklusive stratosfären, mark, vatten, djur eller växter, och även hota bevarandet av artrikedomen.

(6)

Underlåtenhet att handla i enlighet med en rättslig skyldighet kan få samma verkan som ett aktivt beteende och bör därför även omfattas av motsvarande påföljder.

(7)

Av detta skäl bör sådant beteende betraktas som en straffbar gärning i hela gemenskapen när den begås uppsåtligen eller av grov vårdslöshet.

(8)

Den lagstiftning som förtecknas i bilagorna till detta direktiv innehåller bestämmelser som bör omfattas av straffrättsliga åtgärder för att säkerställa att reglerna om miljöskydd får full verkan.

(9)

Skyldigheterna enligt detta direktiv avser endast bestämmelserna i den lagstiftning som förtecknas i bilagorna till detta direktiv och som medför en skyldighet för medlemsstaterna att införa bestämmelser om förbud vid genomförandet av den lagstiftningen.

(10)

Detta direktiv ålägger medlemsstaterna att i sin nationella lagstiftning tillhandahålla straffrättsliga påföljder för allvarliga överträdelser av bestämmelser i gemenskapens miljöskyddslagstiftning. Detta direktiv medför inga skyldigheter beträffande tillämpningen i enskilda fall av sådana påföljder eller något annat befintligt system för brottsbekämpning.

(11)

Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av andra ansvarssystem för miljöskador enligt gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning.

(12)

Eftersom det i detta direktiv föreskrivs minimibestämmelser har medlemsstaterna frihet att anta eller behålla strängare åtgärder som syftar till ett effektivt miljöskydd genom straffrättslig lagstiftning. Sådana åtgärder måste vara förenliga med fördraget.

(13)

Medlemsstaterna bör underrätta kommissionen om genomförandet av detta direktiv, så att kommissionen kan bedöma direktivets verkningar.

(14)

Eftersom målet för direktivet, nämligen att säkerställa ett effektivare miljöskydd, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av direktivets omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(15)

När senare lagstiftning i miljöfrågor antas bör det, där så är lämpligt, anges att detta direktiv är tillämpligt. Vid behov bör artikel 3 ändras.

(16)

Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom detta direktiv fastställs straffrättsliga åtgärder som syftar till ett effektivare miljöskydd.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med

a)

olaglig: varje handling som innebär överträdelse av

i)

den lagstiftning som antagits i enlighet med EG-fördraget och som är förtecknad i bilaga A, eller

ii)

när det gäller verksamhet som omfattas av Euratomfördraget, den lagstiftning som antagits i enlighet med Euratomfördraget och som är förtecknad i bilaga B, eller

iii)

en medlemsstats lag eller annan författning eller ett beslut som en behörig myndighet i en medlemsstat fattat, vilket ger verkan åt den gemenskapslagstiftning som avses i led i eller ii.

b)

skyddade vilda djur och växter:

i)

vid tillämpning av artikel 3 f, de djur och växter som förtecknas i

bilaga IV till rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (3), och

bilaga I till, och som avses i artikel 4.2 i, rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (4).

ii)

vid tillämpning av artikel 3 g, de djur och växter som förtecknas i bilagorna A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (5).

c)

livsmiljö inom ett skyddsområde: varje livsmiljö för en art för vilken ett område är klassificerat som ett särskilt skyddsområde enligt artikel 4.1 eller 4.2 i direktiv 79/409/EEG eller varje naturlig livsmiljö eller livsmiljö för en art för vilken ett område är utsett till särskilt bevarandeområde enligt artikel 4.4 i direktiv 92/43/EEG.

d)

juridisk person: varje rättssubjekt som har denna status enligt tillämplig nationell lagstiftning, med undantag för stater eller offentliga organ vid utövandet av offentliga maktbefogenheter samt offentliga internationella organisationer.

Artikel 3

Straffbara gärningar

Medlemsstaterna ska säkerställa att följande handlingar utgör straffbara gärningar när de är olagliga och begås uppsåtligen eller åtminstone av grov vårdslöshet:

a)

Att i luft, mark eller vatten avge, släppa ut eller införa material eller joniserande strålning i en mängd som orsakar eller kan orsaka dödsfall eller allvarlig personskada, eller väsentliga skador på luft-, mark- eller vattenkvaliteten eller på djur eller växter.

b)

Att samla in, transportera, återvinna eller bortskaffa avfall, inbegripet övervakning av sådan verksamhet och efterbehandling av platser för bortskaffande av avfall och inbegripet åtgärder som en handlare eller mäklare vidtar (avfallshantering), på ett sådant sätt att det orsakar eller kan orsaka dödsfall eller allvarlig personskada, eller väsentliga skador på luft-, mark- eller vattenkvaliteten eller på djur eller växter.

c)

Att, i de fall som sådan verksamhet omfattas av tillämpningsområdet för artikel 2.35 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (6), transportera avfall i icke försumbar mängd, oavsett om det rör sig om en enstaka transport eller om flera transporter som förefaller kopplade till varandra.

d)

Att driva en anläggning där farlig verksamhet bedrivs eller där farliga ämnen eller beredningar förvaras eller används, vilka utanför denna anläggning orsakar eller kan orsaka dödsfall eller allvarlig personskada, eller väsentliga skador på luft-, mark- eller vattenkvaliteten eller på djur eller växter.

e)

Att tillverka, bearbeta, hantera, använda, inneha, förvara, transportera, importera, exportera eller bortskaffa kärnämnen eller andra farliga radioaktiva ämnen som orsakar eller kan orsaka dödsfall eller allvarlig personskada, eller väsentliga skador på luft-, mark- eller vattenkvaliteten eller på djur eller växter.

f)

Att döda, förstöra, inneha eller samla in exemplar av skyddade vilda djur eller växter, med undantag för fall då handlingen avser en försumbar mängd sådana exemplar och har en försumbar inverkan på artens bevarandestatus.

g)

Att handla med exemplar av skyddade vilda djur eller växter eller delar av sådana eller produkter som framställts av dem, med undantag för fall då handlingen avser en försumbar mängd sådana exemplar och har en försumbar inverkan på artens bevarandestatus.

h)

Att genom någon form av handling orsaka en betydande försämring av en livsmiljö inom ett skyddsområde.

i)

Att tillverka, importera, exportera, släppa ut på marknaden eller använda ozonnedbrytande ämnen.

Artikel 4

Anstiftan och medhjälp

Medlemsstaterna ska säkerställa att anstiftan av och medhjälp till uppsåtliga handlingar av det slag som avses i artikel 3 utgör en straffbar gärning.

Artikel 5

Påföljder

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de brott som avses i artiklarna 3 och 4 beläggs med effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder.

Artikel 6

Juridiska personers ansvar

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att juridiska personer kan ställas till ansvar för sådana brott som avses i artiklarna 3 och 4 och som begåtts till förmån för dessa juridiska personer av en person som agerat antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation och som har en ledande ställning inom den juridiska personens organisation grundad på

a)

behörighet att företräda den juridiska personen,

b)

befogenhet att fatta beslut på den juridiska personens vägnar, eller

c)

befogenhet att utöva kontroll inom den juridiska personen.

2.   Medlemsstaterna ska också se till att juridiska personer kan ställas till ansvar när brister i övervakning eller kontroll som ska utföras av en sådan person som avses i punkt 1 har gjort det möjligt för en person som är underställd den juridiska personen att till dennas förmån begå ett brott som avses i artiklarna 3 och 4.

3.   Juridiska personers ansvar enligt punkterna 1 och 2 ska inte utesluta lagföring av fysiska personer som är gärningsmän vid, anstiftare av eller medhjälpare till de brott som avses i artiklarna 3 och 4.

Artikel 7

Påföljder för juridiska personer

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att juridiska personer som har ställts till ansvar i enlighet med artikel 6 kan bli föremål för effektiva, proportionella och avskräckande påföljder.

Artikel 8

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 26 december 2010.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

Artikel 9

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 10

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 19 november 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J.-P. JOUYET

Ordförande


(1)  EUT C 10, 15.1.2008, s. 47.

(2)  Europaparlamentets yttrande avgivet den 21 maj 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 24 oktober 2008.

(3)  EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.

(4)  EGT L 103, 25.4.1979, s. 1.

(5)  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(6)  EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.


BILAGA A

Förteckning över gemenskapslagstiftning antagen enligt EG-fördraget vars överträdelse utgör en olaglig handling i enlighet med artikel 2 a i i detta direktiv

Rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (1).

Rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon (2).

Rådets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omhändertagande av spilloljor (3).

Rådets direktiv 76/160/EEG av den 8 december 1975 om kvaliteten på badvatten (4).

Rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (5).

Rådets direktiv 77/537/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från motorer som används i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (6).

Rådets direktiv 78/176/EEG av den 20 februari 1978 om avfall från titandioxidindustrin (7).

Rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (8).

Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (9).

Rådets direktiv 82/176/EEG av den 22 mars 1982 om gränsvärden och kvalitetsmål för kvicksilverutsläpp från klor-alkaliindustrin (10).

Rådets direktiv 83/513/EEG av den 26 september 1983 om gränsvärden och kvalitetsmål för kadmiumutsläpp (11).

Rådets direktiv 84/156/EEG av den 8 mars 1984 om gränsvärden och kvalitetsmål för kvicksilverutsläpp från andra källor än klor-alkaliindustrin (12).

Rådets direktiv 84/360/EEG av den 28 juni 1984 om bekämpning av luftförorening från industrianläggningar (13).

Rådets direktiv 84/491/EEG av den 9 oktober 1984 om gränsvärden och kvalitetsmål för utsläpp av hexaklorcyklohexan (14).

Rådets direktiv 85/203/EEG av den 7 mars 1985 om luftkvalitetsnormer för kvävedioxid (15).

Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (16).

Rådets direktiv 86/280/EEG av den 12 juni 1986 om gränsvärden och kvalitetsmål för utsläpp av vissa farliga ämnen som ingår i förteckning 1 i bilagan till direktiv 76/464/EEG (17).

Rådets direktiv 87/217/EEG av den 19 mars 1987 om att hindra och minska asbestförorening i miljön (18).

Rådets direktiv 90/219/EEG av den 23 april 1990 om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (19).

Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (20).

Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (21).

Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (22).

Rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall (23).

Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (24).

Rådets direktiv 92/112/EEG av den 15 december 1992 om åtgärder för harmonisering av programmen för att minska och slutligen eliminera förorening genom avfall från titandioxidindustrin (25).

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG av den 16 juni 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar: de bestämmelser som ändrats genom direktiv 2003/44/EG (26).

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (27).

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG av den 20 december 1994 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och vid distribution av bensin från depåer till bensinstationer (28).

Rådets direktiv 96/49/EG av den 23 juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg (29).

Rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) (30).

Rådets direktiv 96/62/EG av den 27 september 1996 om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten (31).

Rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (32).

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som ska monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (33).

Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (34).

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (35).

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (36).

Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (37).

Rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (38).

Rådets direktiv 1999/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften (39).

Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (40).

Rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen (41).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon (42).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (43).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/69/EG av den 16 november 2000 om gränsvärden för bensen och koloxid i luften (44).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall (45).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (46).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (47).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar (48).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/3/EG av den 12 februari 2002 om ozon i luften (49).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (50).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) (51).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG av den 15 december 2004 om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften (52).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel (53).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar (54).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon (55).

Kommissionens direktiv 2005/78/EG av den 14 november 2005 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon och om ändring av bilagorna I–IV samt bilaga VI till det direktivet (56).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten (57).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/11/EG av den 15 februari 2006 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö (58).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall (59).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin (60).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/40/EG av den 17 maj 2006 om utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon (61).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/44/EG av den 6 september 2006 om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla fiskbestånden (62).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer (63).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring (64).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser (65).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (66).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (67).

Kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007 av den 29 november 2007 om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall (68).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (69).


(1)  EGT L 76, 6.4.1970, s. 1.

(2)  EGT L 190, 20.8.1972, s. 1.

(3)  EGT L 194, 25.7.1975, s. 23.

(4)  EGT L 31, 5.2.1976, s. 1.

(5)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201.

(6)  EGT L 220, 29.8.1977, s. 38.

(7)  EGT L 54, 25.2.1978, s. 19.

(8)  EGT L 33, 8.2.1979, s. 36.

(9)  EGT L 103, 25.4.1979, s. 1.

(10)  EGT L 81, 27.3.1982, s. 29.

(11)  EGT L 291, 24.10.1983, s. 1.

(12)  EGT L 74, 17.3.1984, s. 49.

(13)  EGT L 188, 16.7.1984, s. 20.

(14)  EGT L 274, 17.10.1984, s. 11.

(15)  EGT L 87, 27.3.1985, s. 1.

(16)  EGT L 181, 4.7.1986, s. 6.

(17)  EGT L 181, 4.7.1986, s. 16.

(18)  EGT L 85, 28.3.1987, s. 40.

(19)  EGT L 117, 8.5.1990, s. 1.

(20)  EGT L 135, 30.5.1991, s. 40.

(21)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(22)  EGT L 375, 31.12.1991, s. 1.

(23)  EGT L 377, 31.12.1991, s. 20.

(24)  EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.

(25)  EGT L 409, 31.12.1992, s. 11.

(26)  EUT L 214, 26.8.2003, s. 18.

(27)  EGT L 365, 31.12.1994, s.10.

(28)  EGT L 365, 31.12.1994, s. 24.

(29)  EGT L 235, 17.9.1996, s. 25.

(30)  EGT L 243, 24.9.1996, s. 31.

(31)  EGT L 296, 21.11.1996, s. 55.

(32)  EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.

(33)  EGT L 59, 27.2.1998, s. 1.

(34)  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(35)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

(36)  EGT L 350, 28.12.1998, s. 58.

(37)  EGT L 330, 5.12.1998, s. 32.

(38)  EGT L 85, 29.3.1999, s. 1.

(39)  EGT L 163, 29.6.1999, s. 41.

(40)  EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.

(41)  EGT L 121, 11.5.1999, s. 13.

(42)  EGT L 269, 21.10.2000, s. 34.

(43)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.

(44)  EGT L 313, 13.12.2000, s. 12.

(45)  EGT L 332, 28.12.2000, s. 91.

(46)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1.

(47)  EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.

(48)  EGT L 309, 27.11.2001, s. 1.

(49)  EGT L 67, 9.3.2002, s. 14.

(50)  EGT L 37, 13.2.2003, s. 19.

(51)  EGT L 37, 13.2.2003, s. 24.

(52)  EUT L 23, 26.1.2005, s. 3.

(53)  EUT L 104, 8.4.2004, s. 1.

(54)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 7.

(55)  EUT L 275, 20.10.2005, s. 1.

(56)  EUT L 313, 29.11.2005, s. 1.

(57)  EUT L 64, 4.3.2006, s. 37.

(58)  EUT L 64, 4.3.2006, s. 52.

(59)  EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.

(60)  EUT L 102, 11.4.2006, s. 15.

(61)  EUT L 161, 14.6.2006, s. 12.

(62)  EUT L 264, 25.9.2006, s. 20.

(63)  EUT L 266, 26.9.2006, s. 1.

(64)  EUT L 372, 27.12.2006, s. 19.

(65)  EUT L 161, 14.6.2006, s. 1.

(66)  EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.

(67)  EUT L 171, 29.6.2007, s. 1.

(68)  EUT L 316, 4.12.2007, s. 6.

(69)  EUT L 24, 29.1.2008, s. 8.


BILAGA B

Förteckning över gemenskapslagstiftning antagen enligt Euratom-fördraget vars överträdelse utgör en olaglig handling i enlighet med artikel 2 a ii i detta direktiv

Rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (1).

Rådets direktiv 2003/122/Euratom av den 22 december 2003 om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet och herrelösa strålkällor (2).

Rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november 2006 om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle (3).


(1)  EGT L 159, 29.6.1996, s. 1.

(2)  EUT L 346, 31.12.2003, s. 57.

(3)  EUT L 337, 5.12.2006, s. 21.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

6.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/38


RÅDETS BESLUT

av den 27 november 2008

om ändring av delarna 1 och 2 i Schengens rådfrågningssystem (tekniska specifikationer)

(2008/910/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 789/2001 av den 24 april 2001 om att förbehålla rådet genomförandebefogenheter avseende vissa detaljerade bestämmelser och praktiska förfaranden för behandlingen av ansökningar om visering (1), särskilt artikel 1.2,

med beaktande av Republiken Sloveniens initiativ, och

av följande skäl:

(1)

Nätverket Vision har inrättats för att medge rådfrågning mellan partnerstaternas centrala myndigheter beträffande ansökningar om visering från medborgare i känsliga länder.

(2)

För att nå en pragmatisk lösning och undvika att Schengens rådfrågningssystem överlastas genom att ett stort antal felmeddelanden skickas när en medlemsstats system för överföring av meddelanden (MTA) tillfälligt inte verkar vara åtkomligt, bör förfarandet för att sända igen ändras.

(3)

För att undvika inkonsekvent användning av olika viseringstypkoder som kan leda till feltolkningar i Schengens rådfrågningsförfarande behövs ett gemensamt tillvägagångssätt för rådfrågningsförfarandet för D + C-viseringar.

(4)

Med beaktande av bidragen från olika medlemsstater och för att förenkla Schengenrådfrågningsförfarandet bör en enda kod för varje viseringstyp användas.

(5)

Det är nödvändigt att uppdatera de tekniska specifikationerna för Schengens rådfrågningssystem, så att de återspeglar dessa ändringar.

(6)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark. Eftersom detta beslut är en utveckling av Schengenregelverket enligt bestämmelserna i avdelning IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, ska Danmark, i enlighet med artikel 5 i nämnda protokoll, inom sex månader efter dagen för antagandet av detta beslut, besluta huruvida landet ska genomföra det i sin nationella lagstiftning.

(7)

När det gäller Island och Norge utgör detta beslut, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (2), en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1.A i rådets beslut 1999/437/EG (3) om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtalet.

(8)

När det gäller Schweiz utgör detta beslut, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (4), en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1.A i beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2008/146/EG (5) om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av det avtalet.

(9)

När det gäller Liechtenstein utgör detta beslut, i enlighet med det protokoll som undertecknades mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Lichtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1.A i beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2008/261/EG (6) om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i det protokollet.

(10)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (7). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.

(11)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (8). Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(12)

När det gäller Cypern utgör detta beslut en rättsakt som utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta, i den mening som avses i artikel 3.2 i 2003 års anslutningsakt.

(13)

Detta beslut utgör en rättsakt som utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta i den mening som avses i artikel 4.2 i 2005 års anslutningsakt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del 1 i Schengens rådfrågningssystem (tekniska specifikationer) ändras på det sätt som framgår av bilaga I.

Artikel 2

Del 2 i Schengens rådfrågningssystem (tekniska specifikationer) ändras på det sätt som framgår av bilaga II.

Artikel 3

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 februari 2009.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdat i Bryssel den 27 november 2008.

På rådets vägnar

M. ALLIOT-MARIE

Ordförande


(1)  EGT L 116, 26.4.2001, s. 2.

(2)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(3)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  EUT L 53, 27.2.2008, s. 52.

(5)  EUT L 53, 27.2.2008, s. 1.

(6)  EUT L 83, 26.3.2008, s. 3.

(7)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(8)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.


BILAGA I

Del 1 i Schengens rådfrågningssystem (tekniska specifikationer) ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 1.2 ska ersättas med följande:

”1.2   AVAILABILITY OF THE TOTAL SYSTEM

As a matter of principle Vision is designed as a system running 24 hours a day, seven days a week. In the event of one of the connections breaking down, the MTA, the user agent, and if necessary, the national application, should have the capacity to store the data to be sent or received via the network for several days. Consequently, bearing in mind the estimated daily traffic and the potential increases in traffic due to political decisions on visa matters, the MTA, the user agent, and where necessary, the national application, must meet the following minimum requirements.

In addition, the MTA, the user agent and the national application must be able to cope with possible breakdowns of other partner systems. They must resend messages which have not been delivered, but not overload other partner systems by, for example, unnecessary repetition of messages which are thought to have been lost.”

2.

Punkt 1.2.1 ska ersättas med följande:

”1.2.1   Strategy to avoid and reduce breakdown-related disruption

If the system breaks down, operation must be resumed within 24 hours. To ensure that operations are resumed, the following minimum undertakings apply:

The Schengen States are required to have a service contract guaranteeing repairs to, and/or replacement of, hardware and software.

The Schengen States are required to have a backup system.

The Schengen States are required to equip their MTA with a preventative peripheral device to compensate any power malfunctions.

The Schengen States are required to guarantee that MTA and applications hardware and software are not cut off for any reason other than breakdown or maintenance. In case of regular maintenance, such as database backups, the maintenance slot shall not exceed a maximum of two hours.

The Schengen States are to guarantee the availability of sufficient personnel during working hours to ensure operation of the MTA at the best possible rate.

The Schengen States are required to distinguish clearly between the test environment and the operational environment; adapting the test environment should not affect the operational equipment and vice versa.

Adaptations to the Schengen Consultation Network should always be tested in the test environment before being used in the operational environment.

In addition the system must be able to cope with the following amounts of data:

store the equivalent of two days operations, i.e. a maximum of 100 Megabytes;

send up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day;

receive up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day.

In addition, each Schengen State must distinguish between ’retransmitting’ and ’resending as a new message’. The term ’re-send’ in the next chapters (especially 1.2.2) covers both cases, but the following distinction must be made:

’retransmitting’ means sending again the same message, usually subject to retransmission parameters of the MTA (e.g. sendmail, MS-Exchange, Lotus Notes). After each retransmission there are no more messages in the system, the first message is just transmitted again;

’resending as a new message’ means that a new message with the same content is prepared. The destination point might receive two different messages, but with the same content, if the first one was held in a queue somewhere.

Schengen States are invited to use the first possibility (retransmitting) wherever possible, to avoid the unnecessary multiplying of messages in the system.”


BILAGA II

Del 2 i Schengens rådfrågningssystem (tekniska specifikationer) ska ändras på följande sätt:

1.

I punkt 2.1.4 ska Heading No 026 ersättas med följande:

”Heading No 026: Type of visa format: code (2)

Codification of the various types of visas defined in the Common Visa Instructions. The entire heading, or part of it, can be used for the visa sticker.

’B’

transit visas

’C’

short-stay visas

’DC’

long-stay visas valid concurrently as short-stay visas”

2.

I punkterna 2.1.4 (Form A), 2.1.6 (Form C), 2.1.7 (Form F), ska innehållet i rad 026 i femte kolumnen i tabellen (Examples/Comments) ersättas med följande:

”C {′B|′C′|′DC′}”.


Kommissionen

6.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/42


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 november 2008

om upprättande av en förteckning över växtbaserade material, beredningar och kombinationer av dessa avseende deras användning i traditionella växtbaserade läkemedel

[delgivet med nr K(2008) 6933]

(Text av betydelse för EES)

(2008/911/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (1), särskilt artikel 16 f,

med beaktande av Europeiska läkemedelsmyndighetens yttranden som lades fram den 7 september 2007 av kommittén för växtbaserade läkemedel, och

av följande skäl:

(1)

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare och Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung uppfyller kraven enligt direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel. Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare och Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung kan betraktas som växtbaserade material, beredningar och/eller kombinationer av dessa.

(2)

Det är därför lämpligt att upprätta en förteckning över växtbaserade material, beredningar och kombinationer av dessa avseende deras användning i traditionella växtbaserade läkemedel, och att i denna förteckning införa posterna Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare och Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för humanläkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom bilaga I upprättas en förteckning över växtbaserade material, beredningar och kombinationer av dessa med avseende på deras användning i traditionella växtbaserade läkemedel, och i denna förteckning införs posterna Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare och Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung.

Artikel 2

Indikationer, styrka och dosering, administreringssätt och annan information som är nödvändig för en säker användning av Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare och Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung i ett traditionellt växtbaserat läkemedel fastställs i bilaga II till detta beslut.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 november 2008.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 67.


BILAGA I

Förteckning över växtbaserade material, beredningar och kombinationer av dessa avseende deras användning i traditionella växtbaserade läkemedel, upprättad i enlighet med artikel 16 f i direktiv 2001/83/EG, i dess lydelse enligt direktiv 2004/24/EG

 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (Bitterfänkål, frukt)

 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (Sötfänkål, frukt)


BILAGA II

A.   POST I GEMENSKAPSFÖRTECKNINGEN FÖR FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR. VULGARE, FRUCTUS

Växtens vetenskapliga namn

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare

Växtfamilj

Apiaceae

Växtbaserat material

Fänkål, bitter

Trivialnamn på det växtbaserade materialet på alla officiella EU-språk

 

BG (bălgarski): Горчиво резене, плод

 

CS (čeština): Plod fenyklu obecného pravého

 

DA (dansk): Fennikel, bitter

 

DE (Deutsch): Bitterer Fenchel

 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος πικρός

 

EN (English): Bitter fennel, fruit

 

ES (español): Hinojo amargo, fruto de

 

ET (eesti keel): Mõru apteegitill, vili

 

FI (suomi): Karvasfenkoli, hedelmä

 

FR (français): Fruit de fenouil amer

 

HU (magyar): Keserűédeskömény-termés

 

IT (italiano): Finocchio amaro (o selvatico), frutto

 

LT (lietuvių kalba): Karčiųjų pankolių vaisiai

 

LV (latviešu valoda): Rūgtā fenheļa augļi

 

MT (malti): Bużbież morr, frotta

 

NL (nederlands): Venkelvrucht, bitter

 

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana gorzka)

 

PT (português): Fruto de funcho amargo

 

RO (română): Fruct de fenicul amar

 

SK (slovenčina): Feniklový plod horký

 

SL (slovenščina): Plod grenkega navadnega komarčka

 

SV (svenska): Bitterfänkål, frukt

 

IS (íslenska): Bitur fennel aldin

 

NO (norsk): Fenikkel, bitter

Växtbaserad(e) beredning(ar)

Fänkål, bitter, torkad finfördelad (1) frukt

Hänvisning till monografi i den europeiska farmakopén

Foeniculi amari fructus (01/2005:0824)

Indikation(er)

a)

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för behandling av symtom på lindriga matsmältningsbesvär som magknip, uppkördhet och gaser.

b)

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för behandling av lindrig menstruationssmärta.

c)

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt som upphostningsbefrämjande medel vid hosta i samband med förkylning.

Produkten är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för användning vid vissa indikationer som uteslutande grundar sig på långvarig användning.

Typ av tradition

Europeisk, kinesisk

Styrka

Se ”Dosering”.

Dosering

Vuxna

Enskild dos

1,5–2,5 g (nyligen (2)) finfördelad fänkålsfrukt tre gånger dagligen som ett örtte. Teet beredes med 0,25 l kokande vatten (låt dra i 15 minuter).

Barn över 12 år, Indikation a

Vuxendos.

Barn 4–12 år, Indikation a

Genomsnittlig daglig dos.

3–5 g (nyligen) finfördelad frukt uppdelat på tre doser per dag beredes till te. Endast för korttidsanvändning vid lindriga och övergående symtom (mindre än en vecka).

Rekommenderas ej till barn under 4 år (se avsnittet ”Varningar och försiktighetsmått”).

Administreringssätt

Oral användning

Behandlingstid eller eventuella begränsningar i fråga om behandlingstid

Vuxna

Barn över 12 år, Indikation a

Ska inte användas under längre perioder än 2 veckor per behandlingstillfälle.

Barn 4–12 år, Indikation a

Endast för korttidsanvändning vid lindriga och övergående symtom (mindre än en vecka).

Om symtomen kvarstår under användning av läkemedlet bör man rådgöra med läkare eller annan fackutbildad personal.

Annan information som är nödvändig för säker användning

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot Apiaceae (Umbelliferae) (fänkål, kummin, selleri, koriander och dill) eller mot anetol.

Varningar och försiktighetsmått

Rekommenderas ej till barn under 4 år på grund av bristen på tillräckliga data. Barnläkare bör rådfrågas.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga rapporterade.

Graviditet och amning

Uppgifter om användning av fänkålsfrukt under graviditet saknas.

Det är okänt om ämnen i fänkål går över i bröstmjölk.

Eftersom tillräckliga data saknas rekommenderas inte användning under graviditet och amning.

Effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har gjorts av effekten på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Allergiska reaktioner som påverkar huden eller andningsvägarna kan förekomma. Frekvensen är okänd.

Om andra biverkningar som inte nämns ovan uppträder bör man rådgöra med läkare eller annan fackutbildad personal.

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmaceutiska uppgifter (vid behov)

Erfordras ej.

Uppgifter om att farmakologiska verkningar eller effekter är rimliga på grundval av långvarig användning och erfarenhet (om detta är nödvändigt för säker användning av produkten)

Erfordras ej.

B.   POST I GEMENSKAPSFÖRTECKNINGEN FÖR FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR. DULCE (MILLER) THELLUNG, FRUCTUS

Växtens vetenskapliga namn

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung

Växtfamilj

Apiaceae

Växtbaserat material

Fänkål, söt

Trivialnamn på det växtbaserade materialet på alla officiella EU-språk

 

BG (bălgarski): Сладко резене, плод

 

CS (čeština): Plod fenyklu obecného sladkého

 

DA (dansk): Fennikel, sød

 

DE (Deutsch): Süßer Fenchel

 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος γλυκύς

 

EN (English): Sweet fennel, fruit

 

ES (español): Hinojo dulce, fruto de

 

ET (eesti keel): Magus apteegitill, vili

 

FI (suomi): Makea fenkoli, hedelmä

 

FR (français): Fruit de fenouil doux

 

HU (magyar): Édesköménytermés

 

IT (italiano): Finocchio dolce (o romano), frutto

 

LT (lietuvių kalba): Saldžiųjų pankolių vaisiai

 

LV (latviešu valoda): Saldā fenheļa augļi

 

MT (malti): Bużbież ħelu, frotta

 

NL (nederlands): Venkelvrucht, zoet

 

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana słodka)

 

PT (português): Fruto de funcho doce

 

RO (română): Fruct de fenicul dulce

 

SK (slovenčina): Feniklový plod sladký

 

SL (slovenščina): Plod sladkega navadnega komarčka

 

SV (svenska): Sötfänkål, frukt

 

IS (íslenska): Sæt fennel aldin

 

NO (norsk): Fenikkel, søt

Växtbaserad(e) beredning(ar)

Fänkål, söt, torkad finfördelad (3) eller pulveriserad frukt

Hänvisning till monografi i den europeiska farmakopén

Foeniculi dulcis fructus (01/2005:0825)

Indikation(er)

a)

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för behandling av symtom på lindriga matsmältningsbesvär som magknip, uppkördhet och gaser.

b)

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för behandling av lindrig menstruationssmärta.

c)

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt som upphostningsbefrämjande medel vid hosta i samband med förkylning.

Produkten är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för användning vid vissa indikationer som uteslutande grundar sig på långvarig användning.

Typ av tradition

Europeisk, kinesisk

Styrka

Se ”Dosering”.

Dosering

Vuxna

Enskild dos

1,5–2,5 g (nyligen (4)) finfördelad fänkålsfrukt tre gånger dagligen som ett örtte. Teet beredes med 0,25 l kokande vatten (låt dra i 15 minuter).

Fänkålspulver: 400 mg tre gånger dagligen (max. 2 g per dag)

Barn över 12 år, Indikation a

Vuxendos

Barn 4–12 år, Indikation a

Genomsnittlig daglig dos

3–5 g (nyligen) finfördelad frukt uppdelat i tre doser per dag beredes till te. Endast för korttidsanvändning vid lindriga och övergående symtom (mindre än en vecka).

Rekommenderas ej till barn under 4 år (se avsnittet ”Varningar och försiktighetsmått”).

Administreringssätt

Oral användning

Behandlingstid eller eventuella begränsningar i fråga om behandlingstid

Vuxna

Barn över 12 år, Indikation a

Ska inte användas i längre perioder än två veckor per behandlingstillfälle.

Barn 4–12 år, Indikation a

Endast för korttidsanvändning vid lindriga och övergående symtom (mindre än en vecka).

Om symtomen kvarstår under användning av läkemedlet bör man rådgöra med läkare eller annan fackutbildad personal.

Annan information som är nödvändig för säker användning

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen Apiaceae (Umbelliferae) (fänkål, kummin, selleri, koriander och dill) eller mot anetol.

Varningar och försiktighetsmått

Rekommenderas ej till barn under 4 år på grund av bristen på tillräckliga data. Barnläkare bör rådfrågas.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga rapporterade.

Graviditet och amning

Uppgifter om användning av fänkålsfrukt under graviditet saknas.

Det är okänt om ämnen i fänkål går över i bröstmjölk.

Eftersom tillräckliga data saknas rekommenderas inte användning under graviditet och amning.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har gjorts av effekten på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Allergiska reaktioner som påverkar huden eller andningsvägarna kan förekomma. Frekvensen är okänd.

Om andra biverkningar som inte nämns ovan uppträder bör användaren rådgöra med läkare eller annan fackutbildad personal.

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmaceutiska uppgifter (vid behov)

Erfordras ej.

Uppgifter om att farmakologiska verkningar eller effekter är rimliga på grundval av långvarig användning och erfarenhet (om detta är nödvändigt för säker användning av produkten)

Erfordras ej.


(1)  ”Finfördelad frukt” avser även ”krossad frukt”.

(2)  För kommersiella beredningar av finfördelad fänkålsfrukt måste den sökande utföra lämpligt stabilitetstest med avseende på innehållet av essentiella oljor.

(3)  ”Finfördelad frukt” avser även ”krossad frukt”.

(4)  För kommersiella beredningar av finfördelad eller pulveriserad fänkålsfrukt måste den sökande utföra lämpligt stabilitetstest med avseende på innehållet av essentiella oljor.


6.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/49


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 28 november 2008

om ekonomiskt stöd från gemenskapen år 2009 till vissa referenslaboratorier i gemenskapen på området foder- och livsmedelskontroll

[delgivet med nr K(2008) 7283]

(Endast de danska, engelska, franska, italienska, nederländska, spanska, svenska och tyska texterna är giltiga)

(2008/912/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (1), särskilt artikel 32.7, och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapens referenslaboratorier på området foder- och livsmedelskontroll kan beviljas ekonomiskt gemenskapsstöd i enlighet med artikel 28 i rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (2).

(2)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1754/2006 av den 28 november 2006 om villkoren för beviljande av ekonomiskt stöd från gemenskapen till gemenskapens referenslaboratorier för foder och livsmedel och för djurhälsa (3) ska ekonomiskt stöd beviljas under förutsättning att det godkända arbetsprogrammet genomförts effektivt och att stödmottagarna inom vissa tidsfrister lämnar alla nödvändiga uppgifter till kommissionen.

(3)

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 1754/2006 ska förhållandet mellan kommissionen och varje referenslaboratorium inom gemenskapen regleras i ett partnerskapsavtal som ska kompletteras av ett flerårigt arbetsprogram.

(4)

Kommissionen har utvärderat arbetsprogrammen och de preliminära budgetar som gemenskapens referenslaboratorier lagt fram för år 2009.

(5)

Ett ekonomiskt gemenskapsstöd bör således beviljas gemenskapens referenslaboratorier som har utsetts till att fullgöra de uppgifter och åligganden som fastställs i förordning (EG) nr 882/2004. Gemenskapens ekonomiska stöd bör uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnaderna enligt definitionen i förordning (EG) nr 1754/2006.

(6)

I förordning (EG) 1754/2006 fastställs bestämmelser om stödberättigande för seminarier som anordnas av gemenskapens referenslaboratorier. Ekonomiskt stöd kan beviljas till högst 32 seminariedeltagare. Undantag från denna begränsning bör göras enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1754/2006 för några av gemenskapens referenslaboratorier som behöver stöd till mer än 32 deltagare för att seminariet ska ge bästa resultat.

(7)

Enligt artikel 3.2 a i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (4) ska program för bekämpning och övervakning av djursjukdomar (veterinära åtgärder) finansieras genom Europeiska garantifonden för jordbruket. Vidare föreskrivs det i artikel 13 andra stycket i den förordningen att Europeiska garantifonden för jordbruket i exceptionella och välmotiverade fall ska bära de administrativa kostnader och personalkostnader som förorsakas medlemsstaterna och stödmottagare som får stöd från fonden, när det gäller åtgärder och program som omfattas av beslut 90/424/EEG. För den finansiella kontrollen gäller artiklarna 9, 36 och 37 i förordning (EG) nr 1290/2005.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Gemenskapen ska bevilja Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) vid Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) i Maisons-Alfort, Frankrike, ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 882/2004 som ska fullgöras framför allt i fråga om analys och testning av mjölk och mjölkprodukter.

Det ekonomiska stödet ska uppgå till högst 223 031 euro för perioden 1 januari–31 december 2009.

2.   Utöver det högsta belopp som fastställs i punkt 1 ska gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 ska kunna anordna seminarier. Detta stöd får uppgå till högst 23 000 euro.

Artikel 2

1.   Gemenskapen ska bevilja Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) i Bilthoven, Nederländerna, ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 882/2004 som ska fullgöras framför allt i fråga om analys och testning av zoonoser (salmonella).

Det ekonomiska stödet ska uppgå till högst 337 509 euro för perioden 1 januari–31 december 2009.

2.   Utöver det högsta belopp som fastställs i punkt 1 ska gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 ska kunna anordna seminarier. Detta stöd får uppgå till högst 31 072 euro.

Artikel 3

1.   Gemenskapen ska bevilja Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo) i Vigo, Spanien, ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 882/2004 som ska fullgöras framför allt i fråga om kontroll av marina biotoxiner.

Det ekonomiska stödet ska uppgå till högst 325 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2009.

2.   Utöver det högsta belopp som fastställs i punkt 1 ska gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 ska kunna anordna seminarier. Detta stöd får uppgå till högst 42 560 euro.

Artikel 4

1.   Gemenskapen ska bevilja laboratoriet i Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science i Weymouth, Förenade kungariket, ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 882/2004 som ska fullgöras framför allt i fråga om kontroll av bakteriell och viral kontamination av tvåskaliga blötdjur.

Det ekonomiska stödet ska uppgå till högst 304 772 euro för perioden 1 januari–31 december 2009.

2.   Utöver det högsta belopp som fastställs i punkt 1 ska gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 ska kunna anordna seminarier. Detta stöd får uppgå till högst 36 505 euro.

Artikel 5

1.   Gemenskapen ska bevilja Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) vid Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) i Maisons-Alfort, Frankrike, ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 882/2004 som ska fullgöras framför allt i fråga om analys och testning av Listeria monocytogenes.

Det ekonomiska stödet ska uppgå till högst 277 377 euro för perioden 1 januari–31 december 2009.

2.   Utöver det högsta belopp som fastställs i punkt 1 ska gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 ska kunna anordna seminarier. Detta stöd får uppgå till högst 23 000 euro.

Artikel 6

1.   Gemenskapen ska bevilja Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP), vid Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) i Maisons-Alfort, Frankrike, ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 882/2004 som ska fullgöras framför allt i fråga om analys och testning av koagulaspositiva stafylokocker, inklusive Staphylococcus aureus.

Det ekonomiska stödet ska uppgå till högst 245 406 euro för perioden 1 januari–31 december 2009.

2.   Utöver det högsta belopp som fastställs i punkt 1 ska gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 ska kunna anordna seminarier. Detta stöd får uppgå till högst 23 000 euro.

Artikel 7

1.   Gemenskapen ska bevilja Istituto Superiore di Sanità (ISS) i Rom, Italien, ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 882/2004 som ska fullgöras i fråga om analys och testning av Escherichia coli, inklusive verotoxinproducerande E. Coli.

Det ekonomiska stödet ska uppgå till högst 235 891 euro för perioden 1 januari–31 december 2009.

2.   Utöver det högsta belopp som fastställs i punkt 1 ska gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 ska kunna anordna seminarier. Detta stöd får uppgå till högst 32 000 euro.

Artikel 8

1.   Gemenskapen ska bevilja Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala, Sverige, ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 882/2004 som ska fullgöras framför allt i fråga om övervakning av Campylobacter.

Det ekonomiska stödet ska uppgå till högst 278 570 euro för perioden 1 januari–31 december 2009.

2.   Utöver det högsta belopp som fastställs i punkt 1 ska gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 ska kunna anordna seminarier. Detta stöd får uppgå till högst 40 000 euro.

Artikel 9

1.   Gemenskapen ska bevilja Istituto Superiore di Sanità (ISS) i Rom, Italien, ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 882/2004 som ska fullgöras i fråga om analys och testning av parasiter (särskilt Trichinella, Echinococcus och Anisakis).

Det ekonomiska stödet ska uppgå till högst 299 584 euro för perioden 1 januari–31 december 2009.

2.   Utöver det högsta belopp som fastställs i punkt 1 ska gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 ska kunna anordna seminarier. Detta stöd får uppgå till högst 32 000 euro.

Artikel 10

1.   Gemenskapen ska bevilja Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Köpenhamn, Danmark, ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 882/2004 som ska fullgöras framför allt i fråga om övervakning av antimikrobiell resistens.

Det ekonomiska stödet ska fastställas till högst 436 345 euro för perioden 1 januari–31 december 2009.

2.   Utöver det högsta belopp som fastställs i punkt 1 ska gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 ska kunna anordna seminarier. Detta stöd får uppgå till högst 24 000 euro.

Artikel 11

1.   Gemenskapen ska bevilja Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) i Gembloux, Belgien, ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 882/2004 som ska fullgöras i fråga om analys och testning av animaliska proteiner i foder.

Det ekonomiska stödet ska uppgå till högst 566 999 euro för perioden 1 januari–31 december 2009.

2.   Utöver det högsta belopp som fastställs i punkt 1 ska gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 ska kunna anordna seminarier. Detta stöd får uppgå till högst 30 000 euro.

Artikel 12

1.   Gemenskapen ska bevilja Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) i Bilthoven, Nederländerna, ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 882/2004 som ska fullgöras framför allt i fråga om resthalter av vissa ämnen som förtecknas i bilaga I till rådets direktiv 96/23/EG (5).

Det ekonomiska stödet ska uppgå till högst 447 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2009.

2.   Utöver det högsta belopp som fastställs i punkt 1 ska gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 ska kunna anordna seminarier. Detta stöd får uppgå till högst 30 000 euro.

Artikel 13

1.   Gemenskapen ska bevilja Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants vid L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments i Fougères, Frankrike, ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt kapitel 32 i förordning (EG) nr 882/2004 som ska fullgöras framför allt i fråga om resthalter av vissa ämnen som förtecknas i bilaga I till direktiv 96/23/EG.

Det ekonomiska stödet ska uppgå till högst 447 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2009.

2.   Utöver det högsta belopp som fastställs i punkt 1 ska gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 ska kunna anordna seminarier. Detta stöd får uppgå till högst 30 000 euro.

Artikel 14

1.   Gemenskapen ska bevilja Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Berlin, Tyskland, ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 882/2004 som ska fullgöras framför allt i fråga om resthalter av vissa ämnen som förtecknas i bilaga I till direktiv 96/23/EG.

Det ekonomiska stödet ska uppgå till högst 447 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2009.

2.   Utöver det högsta belopp som fastställs i punkt 1 ska gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 ska kunna anordna seminarier. Detta stöd får uppgå till högst 30 000 euro.

Artikel 15

1.   Gemenskapen ska bevilja Istituto Superiore di Sanità, Rom, Italien, ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 882/2004 som ska fullgöras framför allt i fråga om resthalter av vissa ämnen som förtecknas i bilaga I till direktiv 96/23/EG.

Det ekonomiska stödet ska uppgå till högst 260 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2009.

2.   Utöver det högsta belopp som fastställs i punkt 1 ska gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 ska kunna anordna seminarier. Detta stöd får uppgå till högst 26 000 euro.

Artikel 16

1.   Gemenskapen ska bevilja Veterinary Laboratories Agency i Addlestone, Förenade kungariket, ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt kapitel B i bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 (6) som ska fullgöras framför allt i fråga om kontroll av transmissibla spongiforma encefalopatier.

Det ekonomiska stödet ska uppgå till högst 605 608 euro för perioden 1 januari–31 december 2009.

2.   Utöver det högsta belopp som fastställs i punkt 1 ska gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 ska kunna anordna seminarier. Detta stöd får uppgå till högst 68 995 euro.

3.   Med avvikelse från artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1754/2006 ska det laboratorium som avses i punkt 1 vara berättigat till ekonomiskt stöd för att högst 50 personer ska kunna delta i det seminarium som anges i punkt 2.

Artikel 17

Gemenskapen ska bevilja Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) i Freiburg, Tyskland, ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 882/2004 som ska fullgöras framför allt i fråga om analys och testning av bekämpningsmedelsrester i livsmedel av animaliskt ursprung och varor med hög fetthalt.

Det ekonomiska stödet ska fastställas till högst 198 900 euro för perioden 1 januari–31 december 2009.

Artikel 18

1.   Gemenskapen ska bevilja Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Köpenhamn, Danmark, ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 882/2004 som ska fullgöras framför allt i fråga om analys och testning av bekämpningsmedelsrester i spannmål och foder.

Det ekonomiska stödet ska uppgå till högst 198 900 euro för perioden 1 januari–31 december 2009.

2.   Utöver det högsta belopp som fastställs i punkt 1 ska gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 ska kunna anordna seminarier. Detta stöd får uppgå till högst 110 000 euro.

3.   Med avvikelse från artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1754/2006 ska det laboratorium som avses i punkt 1 vara berättigat till ekonomiskt stöd för att högst 110 personer ska kunna delta i de seminarium som avses i punkt 2.

Artikel 19

1.   Gemenskapen ska bevilja Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG) i Spanien, ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 882/2004 som ska fullgöras i fråga om analys och testning av bekämpningsmedelsrester i frukt och grönsaker, inklusive varor med högt vatten- och syrainnehåll.

Det ekonomiska stödet ska uppgå till högst 440 840 euro för perioden 1 januari–31 december 2009.

2.   Utöver det högsta belopp som fastställs i punkt 1 ska gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 ska kunna anordna seminarier. Detta stöd får uppgå till högst 10 000 euro.

Artikel 20

Gemenskapen ska bevilja Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) i Stuttgart, Tyskland, ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 882/2004 som ska fullgöras framför allt i fråga om analys och testning av bekämpningsmedelsrester genom metoder som påvisar enstaka restsubstanser.

Det ekonomiska stödet ska uppgå till högst 332 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2009.

Artikel 21

1.   Gemenskapen ska bevilja Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) i Freiburg, Tyskland, ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 882/2004 som ska fullgöras framför allt i fråga om analys och testning av dioxiner och PCB i foder och livsmedel.

Det ekonomiska stödet ska uppgå till högst 432 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2009.

2.   Utöver det högsta belopp som fastställs i punkt 1 ska gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 ska kunna anordna seminarier. Detta stöd får uppgå till högst 55 410 euro.

Artikel 22

Det ekonomiska stöd från gemenskapen som avses i artiklarna 1–21 ska uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnaderna enligt definitionen i förordning (EG) nr 1754/2006.

Artikel 23

Detta beslut riktar sig till följande adressater:

För mjölk och mjölkprodukter: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP), vid Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Frankrike.

För analys och testning av zoonoser (salmonella): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Nederländerna.

För kontroll av marina biotoxiner: Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Spanien.

För kontroll av viral och bakteriell kontamination av tvåskaliga blötdjur: Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Förenade kungariket.

För Listeria monocytogenes: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP), vid Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Frankrike.

För koagulaspositiva stafylokocker, inklusive Staphylococcus aureus: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP), vid Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Frankrike.

Escherichia coli, inklusive verotoxinproducerande E. Coli (VTEC): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rom, Italien.

För campylobacter: Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, Sverige.

För parasiter (särskilt Trichinella, Echinococcus och Anisakis) Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rom, Italien.

För antimikrobiell resistens: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Köpenhamn, Danmark.

För animaliska proteiner i foder: Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgien.

För resthalter: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Nederländerna.

För resthalter: Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA), Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, Frankrike.

För resthalter: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39–42, 10562 Berlin, Tyskland.

För resthalter: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rom, Italien.

För transmissibel spongiform encefalopati (TSE): Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw Addlestone, Surrey, KT15 3NB, Förenade kungariket.

För analys och testning av bekämpningsmedelsrester i livsmedel av animaliskt ursprung: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Tyskland.

För analys och testning av bekämpningsmedelsrester i spannmål: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, Danmark.

För analys och testning av bekämpningsmedelsrester i frukt och grönsaker: Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Kanada de San Urbano, 04120 Almería, Spanien.

För analys och testning av bekämpningsmedelsrester genom metoder som påvisar enstaka restsubstanser: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Tyskland.

För analys och testning av dioxiner och PCB i foder och livsmedel: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 28 november 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19.

(3)  EUT L 331, 29.11.2006, s. 8.

(4)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(5)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 10.

(6)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1.


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

6.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/55


RÅDETS RAMBESLUT 2008/913/RIF

av den 28 november 2008

om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA RAMBESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 29, 31 och 34.2 b,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Rasism och främlingsfientlighet är direkta brott mot principerna om frihet, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt mot rättsstatsprincipen, principer som Europeiska unionen bygger på och som är gemensamma för medlemsstaterna.

(2)

I rådets och kommissionens handlingsplan för att på bästa sätt kunna genomföra bestämmelserna i Amsterdamfördraget om upprättande av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa (2), slutsatserna från Europeiska rådets möte i Tammerfors den 15 och 16 oktober 1999, Europaparlamentets resolution av den 20 september 2000 om Europeiska unionens ståndpunkt vid världskonferensen om rasism och om den aktuella situationen i unionen (3) och kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet med halvårsuppdatering av resultattavlan för framstegen i skapandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen (andra halvåret 2000) krävs åtgärder på detta område. I Haagprogrammet från den 4 och 5 november 2004 erinrar rådet om sitt beslutsamma engagemang för att bekämpa alla former av rasism, antisemitism och främlingsfientlighet, enligt vad som förklarades av Europeiska rådet redan i december 2003.

(3)

Rådets gemensamma åtgärd 96/443/RIF av den 15 juli 1996 om åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet (4) bör följas av ytterligare lagstiftning för att behovet av ytterligare tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar ska kunna åtgärdas och de hinder för effektivt rättsligt samarbete som främst beror på skillnaderna i medlemsstaternas rättsordningar övervinnas.

(4)

Av utvärderingen av gemensam åtgärd 96/443/RIF och det arbete som utförts i andra internationella forum, till exempel Europarådet, framgår det att vissa problem med det rättsliga samarbetet kvarstår och att det därför finns ett behov av ytterligare tillnärmning av medlemsstaternas straffrättsliga lagstiftning så att tillämpningen av en omfattande och tydlig lagstiftning för att effektivt bekämpa rasism och främlingsfientlighet kan säkerställas.

(5)

Rasism och främlingsfientlighet är ett hot mot grupper av personer som är utsatta för sådana gärningar. Det är nödvändigt att utforma en gemensam straffrättslig strategi i Europeiska unionen i fråga om rasism och främlingsfientlighet, så att samma gärningar kriminaliseras i alla medlemsstater och effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner införs för fysiska och juridiska personer som har begått eller är ansvariga för sådana brott.

(6)

Medlemsstaterna inser att kampen mot rasism och främlingsfientlighet kräver olika typer av åtgärder inom en övergripande ram och inte kan begränsas till enbart straffrättsliga ärenden. Detta rambeslut är dock begränsat till att genom straffrättsliga åtgärder bekämpa särskilt allvarliga former av rasism och främlingsfientlighet. Eftersom medlemsstaternas kulturella och rättsliga traditioner i viss mån skiljer sig från varandra, särskilt på detta område, är en fullständig harmonisering av strafflagstiftningen för närvarande inte möjlig.

(7)

I detta rambeslut bör ”härstamning” hänföra sig huvudsakligen till personer eller grupper av personer som härstammar från personer som kan identifieras genom vissa särdrag (som ras eller hudfärg) utan att samtliga av dessa särdrag nödvändigtvis finns kvar. Trots detta kan sådana personer eller grupper av personer, på grund av sin härstamning, bli föremål för hat eller våld.

(8)

”Religion” bör hänföra sig huvudsakligen till personer som definieras genom hänvisning till trosåskådning eller övertygelse.

(9)

”Hat” bör hänföra sig till hat baserat på ras, hudfärg, religion, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung.

(10)

Detta rambeslut hindrar inte en medlemsstat från att anta bestämmelser i nationell lagstiftning som utvidgar artikel 1.1 c och 1.1 d till brott riktade mot en grupp av personer, utpekad med åberopande av andra kriterier än ras, hudfärg, religion, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, såsom social ställning eller politisk övertygelse.

(11)

Man bör se till att utredningar av och åtal för rasistiska och främlingsfientliga brott inte är avhängiga av en anmälan eller anklagelse från de personer som utsatts för brottet, eftersom de ofta är särskilt sårbara och ovilliga att inleda rättsliga förfaranden.

(12)

Tillnärmning av strafflagstiftningen bör leda till att rasistiska och främlingsfientliga brott kan bekämpas mer effektivt, genom att ett fullständigt och effektivt straffrättsligt samarbete mellan medlemsstaterna främjas. Rådet bör vid översynen av rambeslutet beakta de svårigheter som kan föreligga på detta område i syfte att överväga huruvida ytterligare åtgärder behövs på området.

(13)

Eftersom målet för detta rambeslut, nämligen att se till att rasistiska och främlingsfientliga brott bestraffas med åtminstone en miniminivå av effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner i alla medlemsstater, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, eftersom bestämmelserna måste vara gemensamma och förenliga med varandra, och eftersom detta mål bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen och i artikel 5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i den sistnämnda artikeln går rambeslutet inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(14)

Detta rambeslut står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, särskilt artiklarna 10 och 11, och som ingår i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt kapitlen II och VI.

(15)

Avväganden som gäller föreningsfrihet och yttrandefrihet, särskilt tryckfrihet och yttrandefrihet i andra medier har i många medlemsstater lett till en särskild rättegångsordning och särskilda bestämmelser i nationell lagstiftning om fastställande eller begränsning av ansvar.

(16)

Gemensam åtgärd 96/443/RIF bör upphävas, eftersom den har blivit föråldrad efter ikraftträdandet av Amsterdamfördraget, rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (5) och detta rambeslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rasistiska och främlingsfientliga brott

1.   Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att följande avsiktliga gärningar blir straffbara:

a)

Offentlig uppmaning till våld eller hat riktat mot en grupp av personer eller en medlem av en sådan grupp, utpekad med åberopande av ras, hudfärg, religion, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung.

b)

En enligt led a begången handling bestående av offentlig spridning eller distribution av skrifter, bilder eller annat material.

c)

Offentligt urskuldande, förnekande eller flagrant förringande av brott som folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser enligt definitionen i artiklarna 6, 7 och 8 i Internationella brottmålsdomstolens stadga, riktat mot en grupp av personer eller en medlem av en sådan grupp, utpekad med åberopande av ras, hudfärg, religion, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, om gärningen begås på ett sådant sätt att den är ägnad att uppmana till våld eller hat gentemot en sådan grupp eller en medlem av en sådan grupp.

d)

Offentligt urskuldande, förnekande eller flagrant förringande av de brott som definieras i artikel 6 i Internationella militärtribunalens stadga, som fogas till Londonöverenskommelsen av den 8 augusti 1945, riktat mot en grupp av personer eller en medlem av en sådan grupp, utpekad med åberopande av ras, hudfärg, religion, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, om gärningen begås på ett sådant sätt att den är ägnad att uppmana till våld eller hat gentemot en sådan grupp eller en medlem av en sådan grupp.

2.   För tillämpningen av punkt 1 får medlemsstaterna välja att straffa enbart gärningar som antingen begås på ett sådant sätt att de är ägnade att vara störande för allmän ordning eller som är hotfulla, otillbörliga eller kränkande.

3.   För tillämpningen av punkt 1 är hänvisningen till religion avsedd att minst inbegripa gärningar som är en förevändning för att rikta gärningar mot en grupp av personer eller en medlem av en sådan grupp, utpekad med åberopande av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung.

4.   Varje medlemsstat får, när detta rambeslut antas eller senare, göra ett uttalande om att medlemsstaten endast kommer att göra förnekande eller flagrant förringande av de brott som det hänvisas till i punkt 1 c och/eller 1 d straffbara, om sådana brott har fastställts genom ett slutgiltigt beslut av en nationell domstol i denna medlemsstat och/eller av en internationell domstol eller genom enbart ett slutgiltigt beslut av en internationell domstol.

Artikel 2

Anstiftan och medhjälp

1.   Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att anstiftan till de gärningar som avses i artikel 1.1 c och d blir straffbar.

2.   Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att medhjälp till att begå de gärningar som avses i artikel 1 blir straffbar.

Artikel 3

Straffrättsliga sanktioner

1.   Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att de gärningar som avses i artiklarna 1 och 2 beläggs med effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga sanktioner.

2.   Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att de gärningar som avses i artikel 1 beläggs med ett maximistraff som minst uppgår till mellan ett och tre års fängelse.

Artikel 4

Rasistiska och främlingsfientliga motiv

För andra brott än de som avses i artiklarna 1 och 2, ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att rasistiska och främlingsfientliga motiv anses som en försvårande omständighet eller alternativt att domstolarna kan ta sådana motiv i beaktande vid fastställandet av sanktionerna.

Artikel 5

Juridiska personers ansvar

1.   Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att en juridisk person kan ställas till ansvar för sådana gärningar som avses i artiklarna 1 och 2, vilka begås för den juridiska personens räkning av en person som agerar antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation och har en ledande ställning inom den juridiska personens organisation, grundad på

a)

befogenhet att företräda den juridiska personen,

b)

befogenhet att fatta beslut på den juridiska personens vägnar, eller

c)

befogenhet att utöva kontroll inom den juridiska personen.

2.   Förutom i de fall som anges i punkt 1 i denna artikel ska varje medlemsstat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att en juridisk person kan göras ansvarig, när brister i övervakning eller kontroll som ska utföras av en sådan person som avses i punkt 1 i denna artikel har gjort det möjligt för en person som är underställd den juridiska personen att för den juridiska personens räkning begå sådana gärningar som avses i artiklarna 1 och 2.

3.   Den juridiska personens ansvar enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel ska inte utesluta lagföring av fysiska personer som är gärningsmän eller medhjälpare till de gärningar som avses i artiklarna 1 och 2.

4.   Med termen juridisk person avses var och en som enligt gällande nationell lagstiftning har denna status, utom stater och andra offentliga organ vid utövandet av offentliga maktbefogenheter samt offentliga internationella organisationer.

Artikel 6

Sanktioner för juridiska personer

1.   Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att en juridisk person som görs ansvarig i enlighet med artikel 5.1 kan bli föremål för effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner, som ska innefatta bötesstraff eller administrativa avgifter och kan innefatta andra sanktioner, såsom

a)

fråntagande av rätt till offentliga förmåner eller stöd,

b)

tillfälligt eller permanent näringsförbud,

c)

rättslig övervakning,

d)

rättsligt beslut om avveckling av verksamheten.

2.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att en juridisk person som har gjorts ansvarig i enlighet med artikel 5.2 kan bli föremål för effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner eller åtgärder.

Artikel 7

Konstitutionella regler och grundläggande principer

1.   Detta rambeslut ska inte medföra någon ändring av kravet att respektera grundläggande rättigheter och grundläggande rättsprinciper, däribland yttrande- och föreningsfrihet, enligt artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen.

2.   Detta rambeslut ska inte medföra krav på att medlemsstaterna ska vidta åtgärder som står i strid med grundläggande principer som rör föreningsfrihet och yttrandefrihet, särskilt tryckfrihet och yttrandefrihet i andra medier såsom följer av konstitutionella traditioner eller regler om pressens eller andra mediers rättigheter, ansvar samt om en särskild rättegångsordning för dem, när dessa regler hör samman med fastställande eller begränsning av ansvar.

Artikel 8

Inledande av utredningar eller rättsliga åtgärder

Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att utredningar av eller åtal för de gärningar som avses i artiklarna 1 och 2 inte ska vara avhängiga av en anmälan eller en anklagelse från den som blivit offer för gärningarna, åtminstone inte i de mest allvarliga fallen, när gärningarna har begåtts på medlemsstatens territorium.

Artikel 9

Behörighet

1.   Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att fastställa sin behörighet i fråga om de gärningar som avses i artiklarna 1 och 2, när gärningarna har begåtts

a)

helt eller delvis inom medlemsstatens territorium,

b)

av någon av medlemsstatens medborgare, eller

c)

till förmån för en juridisk person som har sitt huvudkontor inom medlemsstatens territorium.

2.   Vid fastställandet av behörighet i enlighet med punkt 1 a ska varje medlemsstat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att dess behörighet omfattar fall där gärningarna begås med hjälp av ett informationssystem, och

a)

gärningsmannen begår gärningarna när denne befinner sig på medlemsstatens territorium, oavsett om gärningarna omfattar material lagrat i ett informationssystem på medlemsstatens territorium eller ej,

b)

gärningarna omfattar material lagrat i ett informationssystem på medlemsstatens territorium, oavsett om gärningsmannen befinner sig på medlemsstatens territorium när denne begår gärningarna eller ej.

3.   En medlemsstat kan besluta att inte tillämpa eller att endast i särskilda fall eller under särskilda omständigheter tillämpa den regel om behörighet som anges i punkt 1 b och 1 c.

Artikel 10

Genomförande och översyn

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i detta rambeslut senast den.28 november 2010.

2.   Medlemsstaterna ska till rådets generalsekretariat och kommissionen samma dag överlämna texten till de bestämmelser genom vilka skyldigheterna enligt detta rambeslut införlivas med deras nationella lagstiftning. På grundval av en rapport som rådet utarbetar med hjälp av denna information och en skriftlig rapport från kommissionen ska rådet senast den 28 november 2013 bedöma i vilken utsträckning medlemsstaterna har följt bestämmelserna i detta rambeslut.

3.   Före den 28 november 2013 ska rådet se över detta rambeslut. För att förbereda översynen ska rådet fråga medlemsstaterna huruvida de har upplevt svårigheter i det rättsliga samarbetet avseende gärningarna i artikel 1. Vidare får rådet uppmana Eurojust att lägga fram en rapport om huruvida skillnader mellan de olika nationella lagstiftningarna har givit upphov till svårigheter i det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna på detta område.

Artikel 11

Upphävande av gemensam åtgärd 96/443/RIF

Gemensam åtgärd 96/443/RIF upphävs härmed.

Artikel 12

Territoriell tillämpning

Detta rambeslut ska tillämpas på Gibraltar.

Artikel 13

Ikraftträdande

Detta rambeslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 november 2008.

På rådets vägnar

M. ALLIOT-MARIE

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 29 november 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT)..

(2)  EGT C 19, 23.1.1999, s. 1.

(3)  EGT C 146, 17.5.2001, s. 110.

(4)  EGT L 185, 24.7.1996, s. 5.

(5)  EGT L 180, 19.7.2000, s. 22.


6.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/s3


NOT TILL LÄSAREN

EU-institutionerna har beslutat att deras texter inte längre ska innehålla en hänvisning till den senaste ändringen av den ifrågavarande rättsakten.

Såvida inte annat anges, avser därför hänvisningarna i de texter som här offentliggörs rättsakter i deras gällande lydelse.