ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 308

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
19 november 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1138/2008 av den 13 oktober 2008 om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och republiken Kuba i enlighet med artikel XXIV.6 och artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring och komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1139/2008 av den 10 november 2008 om fastställande för 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd i Svarta havet

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1140/2008 av den 18 november 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1141/2008 av den 13 november 2008 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1142/2008 av den 13 november 2008 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1143/2008 av den 13 november 2008 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1144/2008 av den 18 november 2008 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 avseende Kroatien ( 1 )

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1145/2008 av den 18 november 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 637/2008 om upprättande av nationella omstruktureringsprogram för bomullssektorn

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1146/2008 av den 18 November 2008 om förbud mot fiske efter beryxar i gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i områdena III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV med fartyg som seglar under portugisisk flagg

25

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/870/EG

 

*

Rådets beslut av den 13 oktober 2008 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kuba i enlighet med artikel XXIV.6 och artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med deras anslutning till Europeiska unionen

27

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kuba i enlighet med artikel XXIV.6 och artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med deras anslutning till Europeiska unionen

29

 

 

2008/871/EG

 

*

Rådets beslut av den 20 oktober 2008 om godkännande på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet om strategiska miljöbedömningar till FN/ECE:s Esbokonvention från 1991 om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang

33

Protokoll om strategiska miljöbedömningar till konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang

35

 

 

2008/872/EG

 

*

Rådets beslut av den 18 november 2008 om utnämning av två tyska suppleanter i Regionkommittén

50

 

 

AVTAL

 

 

Rådet

 

*

Information om ikraftträdande av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kubas regering om avslutande av förhandlingar enligt artikel XXIV.6 i Gatt

51

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/873/Gusp av den 18 november 2008 om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Elfenbenskusten

52

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

19.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1138/2008

av den 13 oktober 2008

om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och republiken Kuba i enlighet med artikel XXIV.6 och artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring och komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (1) inrättades en varunomenklatur (nedan kallad den kombinerade nomenklaturen) och de konventionella tullsatserna i Gemensamma tulltaxan fastställdes.

(2)

Genom sitt beslut 2008/870/EG (2) har rådet på gemenskapens vägnar godkänt avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kuba (”avtalet”) i syfte att avsluta de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 i Gatt 1994.

(3)

Förordning (EEG) nr 2658/87 bör därför ändras och kompletteras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I förordning (EEG) nr 2658/87 ska bilaga 7 till avsnitt III i del 3 (”WTO-tullkvoter som skall öppnas av de behöriga gemenskapsmyndigheterna”) i bilaga I kompletteras med de volymer som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den dag då avtalet träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 13 oktober 2008.

På rådets vägnar

B. KOUCHNER

Ordförande


(1)  OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Se sidan 27 i detta nummer av EUT.


BILAGA

Trots reglerna för tolkning av den kombinerade nomenklaturen ska ordalydelsen i nedanstående beskrivning av varorna endast anses vara vägledande, eftersom medgivandena inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antas. I de fall ”ex” anges före KN-numret ska medgivandena bestämmas genom att KN-numret och den tillhörande varubeskrivningen tillämpas tillsammans.

I förordning (EEG) nr 2658/87 bilaga 7 till avsnitt III i del 3 (”WTO-tullkvoter som skall öppnas av de behöriga gemenskapsmyndigheterna”) i bilaga I ska övriga betingelser och villkor vara följande:

KN-nummer

Varuslag

Övriga betingelser och villkor

Nummer

1701 11 10

Råsocker, för raffinering

Lägg till en landstilldelning om 20 000 ton för Kuba för regleringsåret 2008/09 i EG:s tullkvot, med en tullsats inom kvoten på 98 EUR/ton.

Lägg till en landstilldelning om 10 000 ton för Kuba för regleringsåret 2009/10 i EG:s tullkvot, med en tullsats inom kvoten på 98 EUR/ton.


19.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/3


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1139/2008

av den 10 november 2008

om fastställande för 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd i Svarta havet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 20,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (2), särskilt artikel 2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 2371/2002 ska rådet besluta om de åtgärder som krävs för att reglera tillträdet till områden och resurser och för att se till att fiskeverksamheten bedrivs på ett hållbart sätt med beaktande av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, särskilt den rapport som utarbetas av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen.

(2)

Enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002 ska rådet fastställa fiskemöjligheterna för varje fiske eller grupp av fisken och fördela dessa fiskemöjligheter mellan medlemsstaterna.

(3)

För att se till att fiskemöjligheterna förvaltas på ett ändamålsenligt sätt bör särskilda villkor för fisket fastställas.

(4)

I artikel 3 i förordning (EG) nr 2371/2002 fastställs definitioner som är relevanta för fördelningen av fiskemöjligheterna.

(5)

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 847/96 ska det anges vilka bestånd som ska omfattas av de olika åtgärder som avses i den förordningen.

(6)

Vissa kompletterande åtgärder för de tekniska villkoren för fiske bör genomföras under 2009 som ett bidrag till bevarandet av fiskbestånden.

(7)

Inskränkningen av den totala tillåtna fångstmängden (TAC) för skarpsill påverkar inte framtida nivåer för detta bestånd, som bör beakta fiskeverksamheten i andra länder vid Svarta havet.

(8)

Fiskemöjligheterna bör utnyttjas i enlighet med gemenskapslagstiftningen i frågan, särskilt rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (3) och rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (4).

(9)

För att möjliggöra en lämplig anpassning till de tekniska åtgärderna i den här förordningen och med tanke på att det i en medlemsstat traditionellt användes nät med en maskstorlek som understeg 400 mm för fångst av piggvar innan den här förordningen trädde i kraft, bör det tillåtas att fartyg som för den medlemsstatens flagg använder nät med en minsta maskstorlek som inte understiger 360 mm för att fiska piggvar.

(10)

För att garantera korrekt tillämpning och kontroll bör maskstorleken mätas i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 517/2008 av den 10 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 850/98 när det gäller fastställande av maskstorlek och garntjocklek på nätredskap (5).

(11)

På grund av ärendets brådskande karaktär är det absolut nödvändigt att bevilja ett undantag från den sexveckorsperiod som avses i punkt I.3 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, som fogats till fördraget om Europeiska unionen och till fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs fiskemöjligheterna för 2009 för vissa fiskbestånd i Svarta havet och de särskilda villkor som ska gälla för utnyttjandet av dessa fiskemöjligheter.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på gemenskapens fiskefartyg (nedan kallade gemenskapsfartyg) som är verksamma i Svarta havet.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska denna förordning inte gälla för fiskeverksamhet som uteslutande bedrivs i vetenskapligt syfte och som utförs med tillstånd från och under överinseende av den berörda medlemsstaten, om kommissionen och den medlemsstat i vars vatten undersökningarna äger rum har underrättats om detta i förväg.

Artikel 3

Definitioner

Utöver de definitioner som fastställs i artikel 3 i förordning (EG) nr 2371/2002 gäller följande definitioner i denna förordning:

a)   AKFM: Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet.

b)   Svarta havet: AKFM:s geografiska delområde såsom det definieras i resolution AKFM/31/2007/2.

c)   total tillåten fångstmängd (TAC): den kvantitet som får fångas ur varje bestånd varje år.

d)   kvot: den andel av en TAC som tilldelas gemenskapen, en medlemsstat eller ett tredjeland.

KAPITEL II

FISKEMÖJLIGHETER OCH DÄRMED FÖRBUNDNA VILLKOR

Artikel 4

Fångstbegränsningar och fördelning

Fångstbegränsningarna, fördelningen mellan medlemsstaterna och ytterligare villkor enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 847/96 återges i bilaga I till denna förordning.

Artikel 5

Särskilda bestämmelser om fördelningen

Fördelningen mellan medlemsstaterna av fångstbegränsningarna enligt bilaga I ska inte påverka följande:

1.

Byten enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002.

2.

Omfördelningar som görs enligt artiklarna 21.4, 23.1 och 32.2 i förordning (EEG) nr 2847/93 och artikel 23.4 andra stycket i förordning (EG) nr 2371/2002.

3.

Ytterligare landningar som tillåts enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96.

4.

Avdrag som görs med stöd av artikel 5 i förordning (EG) nr 847/96 och artikel 23.4 första stycket i förordning (EG) nr 2371/2002.

Artikel 6

Villkor för fångster och bifångster

1.   Fisk från bestånd för vilka fångstbegränsningar har fastställts får behållas ombord eller landas endast om fångsterna har tagits av fiskefartyg från en medlemsstat med en kvot som inte har uttömts.

2.   Alla landningar ska räknas av mot kvoten eller, om gemenskapsandelen inte har fördelats mellan medlemsstaterna med hjälp av kvoter, mot gemenskapsandelen.

Artikel 7

Tekniska övergångsåtgärder

De tekniska övergångsåtgärderna fastställs i bilaga II.

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 8

Uppgiftsöverföring

När medlemsstaterna i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EEG) nr 2847/93 sänder uppgifter till kommissionen om de kvantiteter ur varje bestånd som landats, ska de använda de beståndskoder som anges i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2008.

På rådets vägnar

B. KOUCHNER

Ordförande


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(4)  EGT L 125, 27.4.1998, s. 1.

(5)  EUT L 151, 11.6.2008, s. 5.


BILAGA I

Fångstbegränsningar och därmed förbundna villkor för förvaltningen från år till år av fångstbegränsningarna för gemenskapsfartyg i områden med fångstbegränsningar per art och per område

I följande tabeller anges totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter (i ton färsk vikt, utom där annat anges) för varje bestånd, fördelningen mellan medlemsstaterna och därmed förbundna villkor för förvaltningen av kvoterna från år till år.

Inom varje område redovisas fiskbestånden i alfabetisk ordning efter arternas latinska namn. I tabellerna används följande koder för de olika arterna:

Vetenskapligt namn

Trebokstavskod

Svenskt namn

Psetta maxima

TUR

Piggvar

Sprattus sprattus

SPR

Skarpsill


Art

:

Piggvar

Psetta maxima

Zon

:

Svarta havet

Bulgarien

50

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 5 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Rumänien

50

EG

100 (1)

TAC

Ej tillämpligt


Art

:

Skarpsill

Sprattus sprattus

Zon

:

Svarta havet

EG

12 750 (2)

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 5 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

TAC

Ej tillämpligt


(1)  Preliminär TAC. Den definitiva TAC kommer att fastställas mot bakgrund av nya vetenskapliga rön under första halvåret 2009 och så snart som möjligt.

(2)  Får endast fiskas av fartyg som för Bulgariens eller Rumäniens flagg.


BILAGA II

TEKNISKA ÖVERGÅNGSÅTGÄRDER

1.

Inget fiske efter piggvar ska tillåtas under perioden 15 april–15 juni i Europeiska gemenskapens vatten i Svarta havet.

2.

Den minsta lagliga maskstorleken för bottensatta nät för fångst av piggvar ska vara 400 mm.

I en medlemsstat där den minsta lagliga maskstorleken för bottensatta nät som använts för fångst av piggvar understeg 400 mm före denna förordnings ikraftträdande, får nät med en minsta maskstorlek som inte understiger 360 mm användas för fångst av piggvar. Den berörda medlemsstaten ska dock se till att inte mer än 40 % av antalet fiskefartyg med tillstånd att fiska piggvar med bottensatta nät i slutet av 2009 fortfarande använder en maskstorlek som understiger 400 mm.

3.

Maskstorleken ska mätas i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 517/2008 av den 10 juni 2008 där det bland annat fastställs tillämpningsföreskrifter för fastställande av maskstorlek.

4.

Den minsta landningsstorleken för piggvar ska vara 45 cm i total längd, mätt i enlighet med artikel 18 i förordning (EG) nr 850/98.


19.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1140/2008

av den 18 november 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 november 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 november 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

AL

25,7

MA

60,8

TR

77,1

ZZ

54,5

0707 00 05

JO

167,2

MA

55,4

TR

91,2

ZZ

104,6

0709 90 70

MA

59,8

TR

103,0

ZZ

81,4

0805 20 10

MA

66,1

ZZ

66,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,0

HR

49,0

IL

74,6

MA

82,1

TR

67,2

ZZ

66,6

0805 50 10

MA

65,5

TR

69,9

ZA

47,3

ZZ

60,9

0806 10 10

BR

214,2

TR

133,6

US

272,9

ZA

78,7

ZZ

174,9

0808 10 80

CA

87,1

CL

67,1

CN

55,8

MK

37,6

US

103,2

ZA

75,3

ZZ

71,0

0808 20 50

CL

58,0

CN

52,6

TR

103,0

ZZ

71,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


19.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1141/2008

av den 13 november 2008

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till den och som har upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 av de skäl som anges i kolumn 3 i samma tabell.

(4)

Det är lämpligt att bindande klassificeringsbesked som utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning fortfarande kan åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2), under en period av tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period av tre månader fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 november 2008.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Skäl

(1)

(2)

(3)

System för linjär rörelse som omfattar en glidmekanism med två spår och ett rektangulärt lagerhus som omsluter kullagerkulorna.

Lagerhuset rör sig längs spåren i glidmekanismen med hjälp av kullagerkulorna.

Systemet för linjär rörelse används till olika typer av maskiner, t.ex. godshanteringsutrustning, verktygsmaskiner eller dvd-spelare.

8482 10 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8482, 8482 10 och 8482 10 90.

Eftersom systemet för linjär rörelse kan användas till olika typer av maskiner kan det inte betraktas som en del som är lämplig att användas uteslutande eller huvudsakligen till en särskild sorts maskin i den mening som avses i anmärkning 2 b till avdelning XVI. Klassificering av systemet som del av en maskin enligt något av numren 8431, 8466 eller 8522 är därför utesluten.

Systemet för linjär rörelse anses vara en glidmekanism med kullagerkulor som har obegränsad rörelse enligt nr 8482 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8482 A.3).

Eftersom systemet för linjär rörelse är en produkt som specificeras i nummer 8482, ska det klassificeras enligt det numret i enlighet med anmärkning 2 a till avdelning XVI.


19.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1142/2008

av den 13 november 2008

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till den och som har upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 av de skäl som anges i kolumn 3 i tabellen.

(4)

Det är lämpligt att bindande klassificeringsbesked som utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning fortfarande kan åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2), under en period av tre månader.

(5)

Tullkodexkommittén har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period av tre månader fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 november 2008.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Skäl

(1)

(2)

(3)

En kabel, med en längd av ca 250 cm, av ett slag som enbart används tillsammans med en videospelmaskin enligt nr 9504.

Kabeln är försedd med en särskilt utformad kopplingsanordning för videospelmaskinen i ena änden och fem kopplingsanordningar för anslutning till en skärm eller tv-apparat i andra änden.

Data kan överföras från videospelmaskinen till skärmen eller tv-apparaten via kabeln och datauppgifterna kan beroende på innehåll visualiseras som ett videospel, en video eller en stillbild eller återges som ljud.

8544 42 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8544, 8544 42 och 8544 42 90.

Klassificering enligt nr 9504 som ett tillbehör till en videospelmaskin är utesluten, eftersom den mest specificerade varubeskrivningen av kablar och andra elektriska ledare ges för nr 8544.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8544 42 90 som en elektrisk ledare försedd med kopplingsanordningar.


19.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1143/2008

av den 13 november 2008

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till den och som har upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 av de skäl som anges i kolumn 3 i tabellen.

(4)

Det är lämpligt att bindande klassificeringsbesked som utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning fortfarande kan åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2), under en period av tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period av tre månader fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 november 2008.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Skäl

(1)

(2)

(3)

Varusats för försäljning i detaljhandeln, bestående av följande:

En anordning med elektroniska komponenter som har formen av en cigarett.

Två patroner.

Två återuppladdningsbara litiumbatterier.

En batteriladdare.

Anordningen har ett hölje av rostfritt stål och innehåller en mikrokrets, en högkänslig sensor, ett fack för batterier och ett fack för en patron.

Varje patron består av en inhalator och en ampull. Ampullen innehåller nikotin, en cigarettluktsammansättning och vanliga livsmedelstillsatser. Både inhalatorn och ampullen är av engångskaraktär.

När den elektroniska kretsen aktiveras av inandningen börjar nikotinlösningen finfördelas och den finfördelade ”rök” som rökaren ska andas in skapas.

8543 70 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8543, 8543 70 och 8543 70 90.

Den beståndsdel som ger satsen dess huvudsakliga karaktär är den elektroniska anordningen, eftersom det är den elektroniska kretsen som utlöser finfördelningen av nikotinlösningen och skapar den finfördelade ”rök” som rökaren ska andas in.

Klassificering enligt nr 8424 är utesluten, eftersom anordningen inte är en mekanisk apparat för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor.

Den elektroniska anordningen anses vara en elektrisk apparat med självständiga arbetsuppgifter, som inte är nämnd eller inbegripen någon annanstans i kapitel 85.

I enlighet med den allmänna bestämmelsen 3 b ska satsen därför klassificeras enligt nr 8543 (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 8543 tredje stycket).


19.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1144/2008

av den 18 november 2008

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 avseende Kroatien

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG (1), särskilt artiklarna 8.3 a och 19, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 998/2003 fastställs de djurhälsovillkor som ska vara uppfyllda vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte samt de regler som ska gälla för kontroll av sådana transporter.

(2)

Kraven är olika beroende på om sällskapsdjur transporteras mellan medlemsstater eller från tredjeländer till en medlemsstat. Kraven är också olika beroende på om det rör sig om transporter från de tredjeländer som anges i del B avsnitt 2 i bilaga II till den förordningen eller de tredjeländer som anges i del C i den bilagan.

(3)

De tredjeländer som tillämpar regler om transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte som minst motsvarar gemenskapsreglerna i kapitel III i förordning (EG) nr 998/2003 förtecknas i del B avsnitt 2 i bilaga II till den förordningen. Enligt dessa regler har dessa tredjeländer möjlighet att använda pass enligt förlagan i kommissionens beslut 2003/803/EG (2) i stället för ett intyg.

(4)

Transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte från dessa tredjeländer till gemenskapen omfattas av samma regler som transporter av sådana djur mellan medlemsstater enligt kapitel II i förordning (EG) nr 998/2003.

(5)

Förteckningen i del C i bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003 omfattar tredjeländer och territorier som är rabiesfria och tredjeländer och territorier, bland annat Kroatien, för vilka det har konstaterats att risken för att rabies förs in till gemenskapen som en följd av transporter från dessa tredjeländer och territorier inte är högre än riskerna i samband med transporter mellan medlemsstaterna.

(6)

Kroatien har nyligen begärt att få föras in i del B avsnitt 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003 så att transporter av sällskapsdjur mellan Kroatien och EU kan underlättas.

(7)

Uppgifter som Kroatien lämnat om sin nationella lagstiftning visar att landet tillämpar regler om transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte som minst motsvarar gemenskapsreglerna i kapitel III i förordning (EG) nr 998/2003.

(8)

Därför är det lämpligt att stryka Kroatien i förteckningen i del C i bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003 och uppta landet i förteckningen i del B avsnitt 2 i den bilagan.

(9)

Förordning (EG) nr 998/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003 ska ändras på följande sätt:

1.

I del B avsnitt 2 ska följande uppgift införas mellan posten Schweiz och posten Island:

”HR Kroatien”.

2.

I del C ska följande uppgift strykas:

”HR Kroatien”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 november 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1.

(2)  EUT L 312, 27.11.2003, s. 1.


19.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1145/2008

av den 18 november 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 637/2008 om upprättande av nationella omstruktureringsprogram för bomullssektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 av den 23 juni 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 och om upprättande av nationella omstruktureringsprogram för bomullssektorn (1), särskilt artikel 9, och

av följande skäl:

(1)

Kapitel 2 i förordning (EG) nr 637/2008 innehåller bestämmelser om omstruktureringsprogram som ska beslutas på medlemsstatsnivå för att finansiera särskilda åtgärder som främjar bomullssektorn. Det är lämpligt att fylla ut denna ram med tillämpningsföreskrifter.

(2)

Det bör fastställas vilka inslag som de omstruktureringsprogram som medlemsstaterna ska lägga fram måste innehålla. Dessutom bör det fastställas regler avseende ändringar av omstruktureringsprogrammen så att de kan anpassas till eventuella nya förhållanden som inte kunde förutses när programmen först lades fram.

(3)

För att säkerställa en ordentlig övervakning och utvärdering av omstruktureringsprogrammen är det nödvändigt att kräva inlämnande av utvärderingsrapporterna som ska bestå av detaljerade operativ och finansiell information avseende genomförandet av omstruktureringsprogrammet.

(4)

Det bör dessutom säkerställas att alla berörda parter har tillgång till informationen avseende omstruktureringsprogrammen.

(5)

Det bör också finnas minimikrav för att hantera tilldelningen och utbetalningen av stöd. Dessutom bör betalning av ett eller flera förskott möjliggöras för åtgärder som sannolikt kommer att ge upphov till avsevärda utgifter.

(6)

Bestämmelser bör fastställas avseende medlemsstaternas skyldighet att kontrollera utgifterna, särskilt vad gäller tidpunkten för och typen av kontroll på plats för avvecklings- och investeringsåtgärderna. För att skydda gemenskapens ekonomiska intressen är det också nödvändigt med särskilda regler för återvinning av felaktiga utbetalningar och påföljder. I detta syfte bör rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (2) och kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 (3) vara tillämpliga.

(7)

Vad gäller fullständig och permanent avveckling av rensningsanläggningar, i enlighet med artikel 7.1 a i förordning (EG) nr 637/2008, är det nödvändigt att detaljerat definiera de kriterier enligt vilka avvecklingen bestäms. Även om det är lämpligt att medlemsstaterna bestämmer det stödbelopp som ska beviljas för avveckling på grundval av objektiva och icke diskriminerande kriterier, måste det fastställas en högsta nivå för att undvika överkompensation.

(8)

Det är nödvändigt att exakt definiera stödet för förbättringar av bearbetningen av bomull, i enlighet med artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 637/2008 vad gäller investeringar i rensningsindustrin, och att fastställa stödberättigande utgifter. Dessutom måste ett högsta gemenskapsbidrag för att säkerställa ekonomiskt deltagande samt stödmottagarnas åtagande i investeringen fastställas.

(9)

När det gäller jordbrukare som deltar i kvalitetssystem för bomull, i enlighet med artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 637/2008, är det nödvändigt att identifiera relevanta gemenskapskvalitetssystem, fastställa kriterier för nationella kvalitetssystem, fastställa stödnivån och de berättigade kostnaderna.

(10)

För att säkerställa komplementariteten mellan de marknadsföringsåtgärder som avses i artikel 7.1 d i förordning (EG) nr 637/2008 och bestämmelserna om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder i rådets förordning (EG) nr 3/2008 av den 17 december 2007 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland (4), bör detaljerade villkor fastställas för stöd för marknadsföring av kvalitetsprodukter, särskilt beträffande stödmottagare och stödberättigande verksamhet.

(11)

När det gäller stöd till maskinentreprenörer, i enlighet med artikel 7.1 e i förordning (EG) nr 637/2008 behövs det fastställas en exakt definition. Medlemsstaterna bör bestämma det stödbelopp som ska beviljas på grundval av objektiva och icke diskriminerande kriterier, men det måste fastställas en högsta nivå för att undvika överkompensation.

(12)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs tillämpningsregler avseende nationella omstruktureringsprogram enligt förordning (EG) nr 637/2008, som innehåller de fem stödberättigande åtgärder som föreskrivs i artikel 7 i den förordningen.

Artikel 2

Omstruktureringsprogrammens innehåll

Omstruktureringsprogram som lämnats in av medlemsstaterna i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EG) nr 637/2008, ska bestå av följande punkter:

a)

En detaljerad beskrivning av de föreslagna åtgärderna och deras kvantifierbara mål.

b)

Resultatet av de samråd som hålls i enlighet med i artikel 4.1 andra stycket i förordning (EG) nr 637/2008.

c)

En uppskattning av de förväntade tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala verkningarna.

d)

En beskrivning av rensningsanläggningarna i den berörda medlemsstaten och användningen av deras kapacitet sedan 2005, om de åtgärder som avses i artikel 7.1 a och b i förordning (EG) nr 637/2008 ingår i omstruktureringsprogrammet.

e)

En tidsplan för genomförande av var och en av åtgärderna.

f)

En allmän finansieringsöversikt, som följer det format som tillhandahålls i bilagan till denna förordning, och som visar de resurser som kommer att utnyttjas och den planerade fördelningen av resurserna mellan åtgärderna i enlighet med det budgetanslag som fastställs i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 637/2008.

g)

De kriterier och kvantitativa indikatorer som ska användas för övervakning och utvärdering av åtgärden för omstruktureringsprogrammet samt åtgärder som vidtagits för att se till att programmen genomförs på ett lämpligt och effektivt sätt.

h)

Uppgifter om de behöriga myndigheter och organ som ansvarar för genomförandet av programmet.

Artikel 3

Ändringar av omstruktureringsprogrammen

Ändringar av omstruktureringsprogrammen, som avses i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 637/2008, ska högst lämnas in en gång per år.

I de ändrade programmen ska de föreslagna ändringarna anges klart och tydligt tillsammans med anledningen till och de ekonomiska konsekvenserna av ändringarna; i tillämpliga fall ska också en justerad version av finansieringsöversikten enligt det format som tillhandahålls i bilagan till denna förordning ingå.

Utgifter till följd av ändringen av omstruktureringsprogrammen ska vara berättigade från och med datumet då det reviderade programmet lämnades in till kommissionen. Medlemsstaterna ska ansvara för kostnaderna under tiden från det att deras ändrade omstruktureringsprogram tas emot av kommissionen till dess att det börjar gälla enligt artikel 4.2 andra stycket i förordning (EG) nr 637/2008.

Artikel 4

Rapportering och utvärdering

1.   Medlemsstaterna ska överlämna en rapport om genomförandet av omstruktureringsprogrammet till kommissionen i samband med överlämnandet av varje nytt omstruktureringsprogram; detta gäller inte det första omstruktureringsprogrammet som överlämnades 2009 i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EG) nr 637/2008.

2.   Den rapport som överlämnats i enlighet med punkt 1 i denna artikel och den som överlämnades tillsammans med meddelandet innehåller en anmodan om att det program som avses i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 637/2008 ska avslutas, ska

a)

förteckna och beskriva de åtgärder för vilka gemenskapsstöd beviljats enligt omstruktureringsprogrammen, för varje år i den berörda programplaneringsperioden,

b)

om tillämpligt, beskriva ändringar av omstruktureringsplanen, med angivande av skäl, och deras följder,

c)

beskriva de resultat som uppnåddes med varje åtgärd, mot bakgrund av de kvantifierbara mål som fastställs i omstruktureringsprogrammet,

d)

innehålla en redovisning av utbetalade belopp per räkenskapsår i programperioden, vilka i inget fall får överstiga det maximibelopp för finansiering som tilldelats medlemsstaten enligt artikel 5.1 i förordning (EG) nr 637/2008,

e)

innehålla prognoser för utgifterna fram till slutet av omstruktureringsprogrammets planerade genomförandeperiod, upp till det sammanlagda maximibelopp för finansiering som tilldelats medlemsstaterna i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 637/2008, och

f)

om tillämpligt, innehålla en analys av huruvida andra gemenskapsmedel har varit inblandade och huruvida detta är förenligt med de stöd som tilldelats ur omstruktureringsprogrammet.

3.   Medlemsstaterna ska registrera alla närmare uppgifter om alla omstruktureringsprogram, oavsett om de ändras eller ej, och alla åtgärder som genomförs i enlighet med de programmen.

Artikel 5

Allmänhetens tillgång till information om omstruktureringsprogram

Medlemsstaterna ska göra omstruktureringsprogrammet, ändringarna av detta, rapporten om genomförandet av programmet, och all nationell lagstiftning som avser detta program tillgängligt för allmänheten på en webbplats.

Artikel 6

Villkor för ansökning och betalning

1.   Medlemsstaterna ska för varje åtgärd som ingår i deras omstruktureringsprogram och som förtecknas i artikel 7.1 i förordning (EG) nr 637/2008 göra följande:

a)

Fastställa vad som ska ingå i en stödansökan.

b)

Fastställa start- och slutdatum för perioden för att lämna in en ansökan.

c)

Godkänna giltiga och fullständiga ansökningar på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier, med beaktande av de finansiella resurser som är tillgängliga inom ramen för de årliga tak som fastställs i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 637/2008.

d)

Betala ut det berättigade stödet eller det återstående berättigade stödet, i det fall ett förskott har betalats ut, efter slutförande av åtgärden och genomförande av kontrollerna i enlighet med artikel 7 i denna förordning.

2.   För de åtgärder som avses i artikel 7.1 a, b, d och e i förordning (EG) nr 637/2008 får medlemsstaterna betala stödmottagaren ett eller flera förskott. Sammanlagt får förskotten inte överstiga 75 % av de stödberättigande utgifterna.

Före varje förskottsutbetalning ska en säkerhet motsvarande 120 % av det berörda förskottet ställas.

Säkerheterna ska frigöras under förutsättning att åtgärderna har genomförts och att de kontroller som avses i artikel 7 har genomförts.

3.   Alla utbetalningar som avses i punkterna 1 och 2 och som rör en särskild ansökan ska göras senast den 30 juni det fjärde året efter utgången av tidsfristen för att lägga fram ett förslag till ett fyraårigt omstruktureringsprogram i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EG) nr 637/2008. Utbetalningar under första året av den första programplaneringsperioden ska göras från och med den 16 oktober 2009.

4.   Medlemsstaterna ska fastställa särskilda regler för tillämpningen av denna artikel.

Artikel 7

Övervakning och kontroller

1.   Oavsett de kontrollskyldigheter som anges i förordning (EG) nr 1290/2005 ska medlemsstaterna övervaka, kontrollera och verifiera genomförandet av det omstruktureringsstöd såsom har blivit tillämpligt.

För de åtgärder som avses i artikel 7.1 a och b i förordning (EG) nr 637/2008 ska medlemsstaterna på plats inspektera varje fabrik och produktionsanläggning som får stöd i enlighet med omstruktureringsprogrammet innan en slutbetalning görs, för att kontrollera att alla villkor för att få stödet har uppfyllts.

Vad gäller den åtgärd som avses i artikel 7.1 a i förordning (EG) nr 637/2008 ska en inspektion på plats genomföras på alla relevanta fabriker och produktionsanläggningar senast tre månader efter utgången av den ettårsperiod som avses i artikel 10.1 b i denna förordning för att säkerställa att kraven i det stycket har uppfyllts.

2.   För varje inspektion på plats ska en rapport sammanställas inom en månad i vilken de genomförda inspektionsåtgärderna, de viktigaste resultaten och de eventuella uppföljningsåtgärder som krävs beskrivs. Inspektionsrapporterna ska i synnerhet

a)

innehålla information avseende stödmottagaren och den produktionsanläggning som är föremål för inspektion samt de närvarande personerna,

b)

ange om besöket var anmält i förväg till stödmottagaren och, i så fall, hur lång tid i förväg,

c)

ange de krav och standarder som är föremål för inspektion,

d)

beskriva utformningen och omfattningen av de genomförda kontrollerna,

e)

innehålla resultaten,

f)

innehålla de punkter avseende vilka man konstaterat en bristande överensstämmelse,

g)

innehålla en utvärderingsdel med en bedömning av den bristande överensstämmelsens omfattning med avseende på varje punkt, på grundval av bland annat den bristande överensstämmelsens allvar, omfattning, varaktighet och historia.

Stödmottagaren ska underrättas om samtliga fall av bristande överensstämmelse som konstaterats.

Artikel 8

Återvinning av felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar ska återvinnas med ränta från de berörda stödmottagarna. Reglerna i artikel 73 i förordning (EG) nr 796/2004 ska gälla i tillämpliga delar.

Genomförande av administrativa påföljder och återvinning av felaktigt utbetalda belopp ska inte påverka anmälningar om oegentligheter till kommissionen enligt kommissionens förordning (EG) nr 1848/2006 (5).

Artikel 9

Påföljder

1.   Om en stödmottagare underlåter att uppfylla ett eller flera villkor för att erhålla stödet i enlighet med åtgärderna i omstruktureringsplanen, ska denne vara skyldig att betala ett belopp motsvarande 10 % av det belopp som återkrävs enligt artikel 8.

2.   De påföljder som anges i enlighet med punkt 1 ska inte tillämpas om företaget på tillfredsställande sätt för den behöriga myndigheten kan visa att den bristande överensstämmelsen berodde på force majeure och om företaget skriftligen i tid har angivit överträdelsen till den berörda myndigheten.

3.   De påföljder som avses i punkt 1 ska inte tillämpas om utbetalningen har gjorts till följd av ett misstag från medlemsstaternas egna behöriga myndigheters eller en annan berörd myndighets sida, och om misstaget inte rimligen kunde ha upptäckts av stödmottagaren som för sin del handlat i god tro.

4.   Om den bristande överensstämmelsen var avsiktlig eller berodde på grov vårdslöshet ska stödmottagaren vara skyldig att betala ett belopp motsvarande 30 % av det belopp som ska återbetalas enligt artikel 8.

KAPITEL II

STÖDBERÄTTIGANDE ÅTGÄRDER

AVSNITT 1

Avveckling av rensningsanläggningar

Artikel 10

Tillämpningsområde

1.   Fullständig och permanent avveckling av rensningsanläggningar såsom anges i artikel 7.1 a i förordning (EG) nr 637/2008 kräver följande:

a)

Ett definitivt och totalt upphörande av rensningen av bomull i den berörda fabriken eller de berörda fabrikerna.

b)

Avveckling av all rensningsutrustning i dessa och avlägsnande av rensningsutrustningen från anläggningen eller anläggningarna, inom ett år från det att medlemsstaten godkände ansökan.

c)

Definitivt avlägsnande av rensningsutrustningen från bomullsbearbetningen i gemenskapen, genom

i)

överförande av utrustningen till ett tredjeland,

ii)

garanterad användning av utrustningen i en annan sektor, eller

iii)

förstörelse av utrustningen.

d)

Återställande av miljön på fabriksområdet eller -områdena och underlättande av omplaceringen av arbetskraften.

e)

Ett skriftligt åtagande om att inte använda produktionsanläggningen eller -anläggningarna för rensning av bomull under en period på 10 år.

Med rensningsutrustning avses all specifik utrustning som används för bearbetning av orensad bomull till rensad bomull och dess biprodukter, inbegripet matare, torkmaskiner, rengöringsmaskiner, maskiner som rengör bomullen från stickor, rensningsmaskiner, kondensatorer, kammaskiner och balpressare.

2.   Medlemsstaterna får införa ytterligare krav avseende avveckling i enlighet med punkt 1.

3.   De rensningsanläggningar som avses i punkt 1 måste vara i driftsmässigt skick för att en anmälan ska vara stödberättigande.

4.   Fabriksbyggnader och anläggningar får fortsätta att användas för verksamheter som inte har något samband med bomullsproduktion, -bearbetning eller -handel.

Artikel 11

Gemenskapens finansiella bidrag

1.   Medlemsstaterna ska, på grundval av objektiva och icke diskriminerande kriterier, bestämma det stödbelopp som ska beviljas i enlighet med den åtgärd som avses i artikel 10.

2.   Stödet per rensningsfabrik ska begränsas till högst 100 euro per ton orensad bomull för den kvantitet bomull som har bearbetats i den fabriken, som har varit stödberättigad i enlighet med kapitel V i rådets förordning (EG) nr 1051/2001 (6), under regleringsåret 2005/06.

AVSNITT 2

Investeringar i rensningsindustrin

Artikel 12

Tillämpningsområde

Stöd för den åtgärd som avses i artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 637/2008 ska beviljas för materiella eller immateriella investeringar som förbättrar den generella prestandan i företaget och avser

a)

bearbetningen och/eller marknadsföringen av bomull, och/eller

b)

utvecklingen av nya processer och tekniker med anknytning till bomull.

Artikel 13

Stödberättigande utgifter

1.   De investeringar som får stöd ska följa gemenskapens normer i fråga om den berörda investeringen.

2.   Stödberättigande åtgärder är följande:

a)

Förbättringar av fast egendom.

b)

Inköp eller hyrköp av nya maskiner och ny utrustning, inklusive datorprogram, upp till tillgångens marknadsvärde, och exklusive kostnader som hör samman med hyresavtalet som uthyrarens påslag, räntefinansieringskostnader, fasta kostnader och försäkringsavgifter.

c)

Allmänna kostnader kopplade till utgifter som avses i punkterna a och b, såsom ersättning till arkitekter, ingenjörer och konsulter, genomförbarhetsundersökningar, förvärv av patenträttigheter och tillstånd.

3.   Kostnaderna för utveckling av nya processer och tekniker som avses i artikel 12 ska röra förberedande arbete, som formgivning, process- eller teknikutveckling och undersökningar samt materiella och/eller immateriella investeringar med anknytning till dessa, innan de nyutvecklade processerna och teknikerna börjar användas för affärsmässiga ändamål.

4.   Rena ersättningsinvesteringar ska inte anses vara stödberättigande utgifter.

Artikel 14

Gemenskapens finansiella bidrag

1.   Det gemenskapsbidrag för stöd som avses i artikel 12 ska vara begränsade till följande högsta stödnivåer:

a)

50 % i regioner som klassificeras som konvergensregioner enligt rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (7).

b)

40 % i regioner som inte är konvergensregioner.

2.   Stöd får inte beviljas företag i svårigheter i den mening som avses i avsnitt 2.1 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (8).

3.   Artikel 72 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (9) ska i tillämpliga delar gälla för stöd enligt artikel 12.

AVSNITT 3

Jordbrukarnas deltagande i kvalitetsprogram för bomull

Artikel 15

Tillämpningsområde

Stöd för den åtgärd som avses i artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 637/2008 ska

a)

beviljas för gemenskapens kvalitetssystem för bomull inrättade i enlighet med rådets förordning (EG) nr 834/2007 (10), eller rådets förordning (EG) nr 510/2006 (11), eller kvalitetssystem som erkänns av medlemsstaterna,

b)

beviljas i form av ett årligt stimulansbidrag, under högst fyra år, till en nivå som ska fastställas med hänsyn till de fasta kostnader som uppstår till följd av deltagandet i ett system för vilket stöd beviljas.

Stöd i enlighet med detta avsnitt får inte beviljas om det enda syftet med ett system är att skärpa kontrollerna av att kraven i gemenskapslagstiftningen eller den nationella lagstiftningen uppfylls.

Artikel 16

Kriterier om stödberättigande

1.   För att vara berättigade till stöd ska kvalitetssystem som erkänns av medlemsstaterna, i enlighet med artikel 15 a första stycket, uppfylla följande kriterier:

a)

Slutproduktens specifika egenskaper enligt sådana system ska grundas på noggrant angivna skyldigheter att använda jordbruks- och bearbetningsmetoder som säkerställer

i)

specifika egenskaper, inbegripet produktionsprocessen, eller

ii)

en kvalitet på slutprodukten som är väsentligt högre än vad som krävs enligt normala handelsnormer när det gäller växtskydd eller miljöskydd.

b)

Systemen ska inbegripa bindande produktspecifikationer och överensstämmelsen med specifikationerna ska kontrolleras av ett oberoende inspektionsorgan.

c)

Systemen ska vara öppna för alla producenter.

d)

Systemen ska vara öppna och medge insyn och ge garantier för produkternas spårbarhet.

e)

Systemen ska vara anpassade till nuvarande och förutsebara möjligheter på marknaden.

2.   Stöd får beviljas jordbrukare som deltar i ett kvalitetssystem endast om kvalitetsprodukten officiellt har erkänts i enlighet med de förordningar och bestämmelser i de gemenskapssystem eller kvalitetssystem som erkänns av en medlemsstat, i enlighet med artikel 15 a första stycket.

Vad gäller de kvalitetssystem som inrättats i enlighet med förordning (EG) nr 510/2006 får stöd endast beviljas för namn som är registrerade i gemenskapsregistret.

3.   Om ett stöd för deltagande i ett kvalitetssystem enligt förordning (EG) nr 834/2007 omfattas av ett omstruktureringsprogram ska de fasta kostnaderna i samband med deltagandet i kvalitetssystemet inte tas med i beräkningen av det stöd som ges inom ramen för miljövänligt jordbruk för att stödja ekologiskt jordbruk.

4.   Med ”fasta kostnader” enligt artikel 15 b avses kostnader för att ansluta sig till ett kvalitetssystem samt årsavgiften för deltagande i det systemet, inklusive i förekommande fall kostnader för kontroller i samband med uppfyllandet av specifikationerna i systemet.

Artikel 17

Gemenskapens finansiella bidrag

Stöd för den åtgärd som avses i artikel 15 ska begränsas till ett högsta belopp på 3 000 euro per jordbruksföretag per år.

AVSNITT 4

Informationskampanjer och säljfrämjande verksamhet

Artikel 18

Tillämpningsområde

1.   Stöd för den åtgärd som avses i artikel 7.1 d i förordning (EG) nr 637/2008 ska avse bomull som omfattas av de kvalitetssystem som avses i artikel 15 och produkter som huvudsakligen produceras med denna bomull.

2.   Informationskampanjer och säljfrämjande verksamhet som stöds genom förordning (EG) nr 3/2008 ska inte berättiga till stöd.

Artikel 19

Stödberättigande verksamhet

1.   De informationskampanjer och den säljfrämjande verksamhet som är stödberättigande ska vara verksamhet som är avsedd att få konsumenterna att köpa bomull som omfattas av de kvalitetssystem som ingår i artikel 15, eller produkter som huvudsakligen producerats med denna bomull.

Syftet ska vara att framhålla de berörda produkternas specifika egenskaper eller fördelar tack vare kvalitetssystemet, t.ex. i fråga om kvalitet, särskilda framställningsmetoder och respekt för miljön, samt att sprida kunskap om tekniska och vetenskapliga rön som är relaterade till de produkterna. Verksamheten ska bland annat bestå i att anordna och/eller delta i mässor och utställningar, liknande PR-verksamhet samt reklam via olika kommunikationskanaler eller på försäljningsställena.

2.   Endast verksamhet för information, marknadsföring och reklam på den inre marknaden ska vara stödberättigande.

Denna verksamhet ska inte stimulera kunderna att köpa en produkt på grund av dess särskilda ursprung, utom när det gäller produkter som omfattas av det kvalitetssystem som införts genom förordning (EG) nr 510/2006. Trots denna bestämmelse får en produkts ursprung anges om detta sker på ett sätt som är sekundärt i förhållande till det centrala budskapet.

Verksamhet med anknytning till marknadsföring av kommersiella varumärken ska inte vara stödberättigande.

3.   När verksamhet enligt punkt 1 rör en produkt som omfattas av gemenskapens kvalitetssystem inrättat i enlighet med förordning (EG) nr 834/2007 eller förordning (EG) nr 510/2006 ska gemenskapslogotypen för systemen i fråga förekomma på informations-, marknadsförings- och/eller reklammaterial.

4.   Medlemsstaterna ska se till att allt informations-, marknadsförings- och reklammaterial som tas fram i samband med en verksamhet som beviljats stöd är förenligt med gemenskapslagstiftningen. Stödmottagarna ska därför skicka planerat material till medlemsstatens behöriga myndighet.

Artikel 20

Gemenskapens finansiella bidrag

Stöd för den åtgärd som avses i artikel 18 ska begränsas till 70 % av verksamhetens kostnad.

AVSNITT 5

Stöd till maskinentreprenörer

Artikel 21

Tillämpningsområde

Stöd för den åtgärd som avses i artikel 7.1 e i förordning (EG) nr 637/2008 ska beviljas på grundval av objektiva och icke diskriminerande kriterier för förluster som uppstått, inbegripet förlusten av värdet på specialiserade skördemaskiner som inte kan användas för andra ändamål.

Artikel 22

Gemenskapens finansiella bidrag

1.   Medlemsstaterna ska fastställa nivån på det stöd som ska beviljas i enlighet med den åtgärd som avses i artikel 21. Detta stöd ska inte överstiga förlusterna och ska vara begränsat till högst 10 euro per ton för den kvantitet orensad bomull som skördades enligt kontrakt under regleringsåret 2005/06 och som levererats till en rensningsfabrik som är föremål för avveckling i enlighet med artikel 10.

2.   Medlemsstaterna ska säkerställa att stödmottagarna uppfyller de kriterier som anges i artikel 7.2 d i förordning (EG) nr 637/2008.

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 23

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 november 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 178, 5.7.2008, s. 1.

(2)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(3)  EUT L 141, 30.4.2004, s. 18.

(4)  EUT L 3, 5.1.2008, s. 1.

(5)  EUT L 355, 15.12.2006, s. 56.

(6)  EGT L 148, 1.6.2001, s. 3. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1) med verkan från och med den 31 december 2005.

(7)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.

(8)  EUT C 244, 1.10.2004, s. 2.

(9)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

(10)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(11)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.


BILAGA

Allmän finansieringsöversikt för omstruktureringsprogrammet enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 637/2008

(1000 euro)

Medlemsstat:

Meddelandedatum:

Ändrad tabell: ja/nej

Om ja, nummer:

 

Räkenskapsår

Åtgärder

Förordning (EG) nr 637/2008

År 1 (2010)

År 2 (2011)

År 3 (2012)

År 4 (2013)

Totalt

Avveckling

Artikel 7.1 a

 

 

 

 

 

Investeringar

Artikel 7.1 b

 

 

 

 

 

Kvalitetssystem

Artikel 7.1 c

 

 

 

 

 

Information och marknadsföring

Artikel 7.1 d

 

 

 

 

 

Maskinentreprenörer

Artikel 7.1 e

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 


19.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/25


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1146/2008

av den 18 November 2008

om förbud mot fiske efter beryxar i gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i områdena III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV med fartyg som seglar under portugisisk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 2015/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av fiskemöjligheterna för gemenskapens fiskefartyg för vissa djuphavsbestånd (3) för 2007 och 2008 fastställs kvoter för 2007 och 2008.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2008 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2008 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att förvara ombord, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 november 2008.

På kommissionens vägnar

Fokion FOTIADIS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  EUT L 384, 29.12.2006, s. 28.


BILAGA

Nr

08/DSS

Medlemsstat

PORTUGAL

Bestånd

ALF/3X14.

Art

Beryxar (Beryx spp.)

Område

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i områdena III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

Datum

30.9.2008


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

19.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/27


RÅDETS BESLUT

av den 13 oktober 2008

om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kuba i enlighet med artikel XXIV.6 och artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med deras anslutning till Europeiska unionen

(2008/870/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 29 januari 2007 bemyndigade rådet kommissionen att i samband med Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska gemenskapen inleda förhandlingar med vissa andra medlemmar av Världshandelsorganisationen (WTO) enligt artikel XXIV.6 i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994.

(2)

Kommissionen har fört förhandlingarna i samråd med den kommitté som inrättats genom artikel 133 i fördraget och inom ramen för de förhandlingsdirektiv som rådet har utfärdat.

(3)

Kommissionen har slutfört förhandlingarna om ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kuba. Avtalet bör godkännas.

(4)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (1).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kuba i enlighet med artikel XXIV.6 och artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med deras anslutning till Europeiska unionen godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Detaljerade genomförandebestämmelser för avtalet ska antas i enlighet med förfarandet i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (2).

Artikel 3

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att med för gemenskapen bindande verkan underteckna det avtal genom skriftväxling som avses i artikel 1 (3).

Utfärdat i Luxemburg den 13 oktober 2008.

På rådets vägnar

B. KOUCHNER

Ordförande


(1)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(2)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(3)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att av rådets generalsekretariat offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kuba i enlighet med artikel XXIV.6 och artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med deras anslutning till Europeiska unionen

Genève den 24 oktober 2008

Till följd av förhandlingarna enligt artikel XXIV.6 och artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med deras anslutning till Europeiska unionen har Europeiska gemenskapen och Republiken Kuba enats om följande:

Europeiska gemenskapen kommer i sin bindningslista för tullområdet för EG med 27 medlemsstater att införliva följande ändring:

 

Lägga till 10 000 ton till den nuvarande landstilldelningen (för Kuba) om 106 925 ton av EG-tullkvoten för råsocker för raffinering (KN-nummer 1701 11 10) och bibehålla den befintliga tullsatsen inom kvoten om 98 EUR/ton netto.

 

För regleringsåret 2008/09 kommer landstilldelningen för Kuba att vara 20 000 ton. Från och med regleringsåret 2009/10 kommer landstilldelningen för Kuba att vara 10 000 ton.

Republiken Kuba godtar att Europeiska gemenskapen tillämpar nettometoden när det gäller tullkvoter för att anpassa de skyldigheter inom ramen för Gatt som gäller för EG med 25 medlemsstater och de som gäller för Republiken Bulgarien och Rumänien efter EG:s senaste utvidgning.

Detta avtal träder i kraft två månader efter det datum då Republiken Kuba undertecknar skrivelsen.

På Europeiska gemenskapens vägnar

Съставено в Женева на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година.

Hecho en Ginebra, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

V Ženevě dne dvacátého čtvrtého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Geneve, den fireogtyvende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Genf am vierundzwanzigsten Oktober zweitausendundacht.

Genfis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu kahekümne neljandal päeval.

Έγινε στις Γενεύη, στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Geneva, on the twenty-fourth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Genève, le vingt-quatre octobre deux mille huit.

Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.

Ženēvā, divtūkstoš astotā gada divdesmit ceturtajā oktobrī.

Ženeva, du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt ketvirta diena.

Kelt Genfben, a kettőezer nyolcadik év október havának huszonnegyedik napján.

Magħmula f'Ġinevra, fl-erbgħa u għoxrin ta' Ottubru ta' l-elfejn u tmienja.

Gedaan te Genève, de vierentwingtigste oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Genebra, em vinte e quatro de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Geneva la douăzeci și patru octombrie două mii opt.

V Ženeve dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícosem.

V Ženevi, štiriindvajsetega oktobra dva tisoč osem.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäneljänä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Genève den tjugofjärde oktober tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

 

Genève den 24 oktober 2008

Med hänvisning till Er skrivelse med följande lydelse:

”Till följd av förhandlingarna enligt artikel XXIV.6 och artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med deras anslutning till Europeiska unionen har Europeiska gemenskapen och Republiken Kuba enats om följande:

Europeiska gemenskapen kommer i sin bindningslista för tullområdet för EG med 27 medlemsstater att införliva följande ändring:

 

Lägga till 10 000 ton till den nuvarande landstilldelningen (för Kuba) om 106 925 ton av EG-tullkvoten för råsocker för raffinering (KN-nummer 1701 11 10) och bibehålla den befintliga tullsatsen inom kvoten om 98 EUR/ton netto.

 

För regleringsåret 2008/09 kommer landstilldelningen för Kuba att vara 20 000 ton. Från och med regleringsåret 2009/10 kommer landstilldelningen för Kuba att vara 10 000 ton.

Republiken Kuba godtar att Europeiska gemenskapen tillämpar nettometoden när det gäller tullkvoter för att anpassa de skyldigheter inom ramen för Gatt som gäller för EG med 25 medlemsstater och de som gäller för Republiken Bulgarien och Rumänien efter EG:s senaste utvidgning.

Detta avtal träder i kraft två månader efter det datum då Republiken Kuba undertecknar skrivelsen.”

Jag bekräftar att min regering godtar innehållet i skrivelsen.

På Republiken Kubas vägnar

Hecho en Ginebra, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

Съставено в Женева на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година.

V Ženevě dne dvacátého čtvrtého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Geneve, den fireogtyvende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Genf am vierundzwanzigsten Oktober zweitausendundacht.

Genfis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu kahekümne neljandal päeval.

Έγινε στη Γενεύη, στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιόιδες οκτώ.

Done at Geneva, on the twenty-fourth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Genève, le vingt-quatre octobre deux mille huit.

Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.

Ženēvā, divtūkstoš astotā gada divdesmit ceturtajā oktobrī.

Ženeva, du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt ketvirta diena.

Kelt Genfben, a kettőezer nyolcadik év október havának huszonnegyedik napján.

Magħmula f'Ġinevra, fl-erbgħa u għoxrin ta' Ottubru ta' l-elfejn u tmienja.

Gedaan te Genève, de vierentwingtigste oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Genewie, dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Genebra, em vinte e quatro de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Geneva la douăzeci și patru octombrie două mii opt.

V Ženeve dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícosem.

V Ženevi, štiriindvajsetega oktobra dva tisoč osem.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäneljänä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Genève den tjugofjärde oktober tjugohundraåtta.

Por la República de Cuba

За Република Куба

Za Kubánskou republiku

For Det Republikken Cuba

Für die Republik Kuba

Kuuba Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κούβας

For the Republic of Cuba

Pour la République de Cuba

Per la Repubblica di Cuba

Kubas Republikas vāradā —

Kubos Respublikos vardu

A Kubai Köztársaság résezéről

Għar-Repubblika ta' Kuba

Voor de Republiek Cuba

W imieniu Republiki Kuby

Pela República de Cuba

Pentru Republica Cuba

Za Kubánsku republiku

Za Republiko Kubo

Kuuban tasavallan puolesta

För Republiken Kubas vägnar

Image

 


19.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/33


RÅDETS BESLUT

av den 20 oktober 2008

om godkännande på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet om strategiska miljöbedömningar till FN/ECE:s Esbokonvention från 1991 om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang

(2008/871/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Den 21 maj 2003 undertecknade kommissionen vid den femte ministerkonferensen ”Miljö för Europa”, som hölls i Kiev i Ukraina den 21–23 maj 2003, på gemenskapens vägnar protokollet om strategiska miljöbedömningar till FN/ECE:s Esbokonvention från 1991 om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (nedan kallat protokollet).

(2)

Protokollet kommer att bidra till skyddet av miljön genom bestämmelserna om bedömning av den betydande påverkan på miljön, inbegripet hälsan, som planer och program kan antas medföra och genom strävan att se till att miljöfrågor, inklusive hälsofrågor, beaktas och integreras i lämplig utsträckning vid utarbetandet av förslag till politiska riktlinjer och lagstiftning.

(3)

Gemenskapen och medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder för att i möjligaste mån kunna deponera sina ratifikations-, godkännande- eller godtagandeinstrument samtidigt.

(4)

Protokollet bör godkännas av gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Protokollet om strategiska miljöbedömningar till FN/ECE:s Esbokonvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (nedan kallat protokollet) godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar.

2.   Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

1.   Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att i enlighet med artikel 22 i protokollet deponera godkännandeinstrumentet för protokollet hos Förenta nationernas generalsekreterare i dennes egenskap av depositarie.

2.   I enlighet med artikel 23.5 i protokollet ska den eller de utsedda personerna samtidigt deponera behörighetsförklaringen i bilagan till detta beslut.

Utfärdat i Luxemburg den 20 oktober 2008.

På rådets vägnar

J.-L. BORLOO

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 8 juli 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).


BILAGA

Förklaring från Europeiska gemenskapen i enlighet med artikel 23.5 i protokollet om strategiska miljöbedömningar till FN/ECE:s Esbokonvention från 1991 om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang

Europeiska gemenskapen förklarar att den i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1, är behörig att ingå internationella avtal och fullgöra de skyldigheter som följer av avtalen, när detta bidrar till att följande mål uppnås:

Att bevara, skydda och förbättra miljön.

Att skydda människors hälsa.

Att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt.

Att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem.

Europeiska gemenskapen förklarar vidare att den redan har antagit rättsakter, bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv (EG) 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan, vilka är bindande för medlemsstaterna i frågor som regleras i detta protokoll, och om lämpligt kommer att översända en uppdaterad förteckning över dessa rättsakter till depositarien i enlighet med artikel 23.5 i protokollet.

Europeiska gemenskapen ansvarar för genomförandet av de skyldigheter som följer av protokollet vilka omfattas av gällande gemenskapslagstiftning.

Utövandet av gemenskapens behörighet är till sin natur i ständig utveckling.


PROTOKOLL

om strategiska miljöbedömningar till konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang

PARTERNA I DETTA PROTOKOLL,

SOM ERKÄNNER betydelsen av att integrera miljöaspekter och hälsoaspekter i utarbetandet och antagandet av planer och program och, i lämplig utsträckning, politiska riktlinjer och lagstiftning,

SOM ÅTAR SIG att främja hållbar utveckling, och som därför stöder sig på slutsatserna från Förenta nationernas konferens om miljö och utveckling (Rio de Janeiro, Brasilien, 1992), särskilt principerna 4 och 10 i Riodeklarationen om miljö och utveckling och Agenda 21, samt resultatet av den tredje ministerkonferensen om miljö och hälsa (London 1999) och världstoppmötet om hållbar utveckling (Johannesburg, Sydafrika 2002),

SOM BEAKTAR konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, upprättad i Esbo, Finland, den 25 februari 1991, och beslut II/9 som parterna i konventionen antog i Sofia den 26–27 februari 2001, i vilket det anges att ett rättsligt bindande protokoll om strategisk miljöbedömning skulle utarbetas,

SOM ERKÄNNER att den strategiska miljöbedömningen bör spela en viktig roll när planer och program och, i lämplig utsträckning, politiska riktlinjer och lagstiftning utarbetas och antas, och att en utvidgad tillämpning av principerna om miljökonsekvensbeskrivning på planer, program, politiska riktlinjer och lagstiftning kommer att ytterligare stärka den systematiska analysen av den betydande miljöpåverkan de medför,

SOM NOTERAR konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslut och rätt till överprövning i miljöfrågor, upprättad i Århus, Danmark, den 25 juni 1998, och som noterar de relevanta punkterna i Luccadeklarationen, antagen vid parternas första möte,

SOM DÄRFÖR ÄR MEDVETNA om betydelsen av allmänhetens deltagande i den strategiska miljöbedömningen,

SOM NOTERAR att nuvarande och kommande generationers hälsa och välbefinnande skulle gynnas om behovet att skydda och förbättra människors hälsa tas i beaktande som en integrerad del av den strategiska miljöbedömningen, och som erkänner Världshälsoorganisationens arbete på detta område,

SOM ÄR MEDVETNA om behovet och betydelsen av att förbättra det internationella samarbetet vid bedömningen av den gränsöverskridande påverkan på miljön inbegripet hälsan som föreslagna planer och program och, i lämplig utsträckning, politiska riktlinjer och lagstiftningen medför,

HAR KOMMIT ÖVERENS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Mål

Protokollets mål är att sörja för hög skyddsnivå för miljön inbegripet hälsan genom att

a)

se till att aspekter på miljön inbegripet hälsan noga beaktas vid utarbetandet av planer och program,

b)

bidra till att hänsyn till miljön inbegripet hälsan tas under övervägande vid utarbetandet av politiska riktlinjer och lagstiftning,

c)

fastställa klara, öppna och effektiva förfaranden för hur strategisk miljöbedömning ska gå till,

d)

ge allmänheten möjlighet att delta i den strategiska miljöbedömningen, och

e)

på detta sätt integrera hänsyn till miljön inbegripet hälsan i åtgärder och instrument utformade för att främja den hållbara utvecklingen.

Artikel 2

Definitioner

I detta protokoll används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1.

:

konventionen

:

konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang.

2.

:

part

:

om inte annat anges i texten, en fördragsslutande part i detta protokoll.

3.

:

upphovspart

:

en fördragsslutande part i detta protokoll inom vars jurisdiktion utarbetandet av en plan eller ett program kan förutses.

4.

:

utsatt part

:

en part i detta protokoll som kan antas komma att beröras av en plans eller ett programs gränsöverskridande påverkan på miljön inbegripet hälsan.

5.

:

planer och program

:

planer och program, och ändringar av sådana planer och program, som

a)

krävs i lagar och andra författningar, och

b)

utarbetas eller antas av en myndighet, eller som utarbetas av en myndighet och antas av parlamentet eller regeringen genom ett formellt förfarande.

6.

:

strategisk miljöbedömning

:

en utvärdering av den påverkan på miljön inbegripet hälsan som kan antas uppkomma, och som innehåller bl.a. fastställande av miljörapportens omfattning samt dess utarbetande, genomförande av allmänhetens deltagande och samråd, och beaktande av miljörapporten samt resultaten av allmänhetens deltagande och samråden i en plan eller ett program.

7.

:

påverkan på miljön inbegripet hälsan

:

all påverkan på miljön inbegripet människors hälsa, flora, fauna, biologisk mångfald, mark, vatten, landskap, naturområden, materiella tillgångar, kulturarv, och samspelet mellan dessa faktorer.

8.

:

allmänheten

:

en eller flera fysiska eller juridiska personer och de föreningar, organisationer eller grupper som utgörs av dessa personer i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis.

Artikel 3

Allmänna bestämmelser

1.   Varje part ska införa nödvändiga lagar och andra författningar och vidta andra lämpliga åtgärder för att genomföra bestämmelserna i detta protokoll inom en klar och öppen ram.

2.   Varje part ska sträva efter att se till att tjänstemän och myndigheter bistår och vägleder allmänheten i de frågor som omfattas av detta protokoll.

3.   Varje part ska på lämpligt sätt erkänna och stödja föreningar, organisationer och grupper som främjar skydd av miljön inbegripet hälsan inom ramen för detta protokoll.

4.   Protokollet påverkar inte en parts rätt att bibehålla eller vidta ytterligare åtgärder i frågor som omfattas av detta protokoll.

5.   Varje part ska främja målen för detta protokoll i relevanta internationella beslutsprocesser och inom ramen för arbetet i relevanta internationella organisationer.

6.   Varje part ska se till att den som utövar en rättighet i enlighet med detta protokoll inte bestraffas, förföljs eller trakasseras på något sätt för sitt engagemang. Denna bestämmelse påverkar inte nationella domstolars rätt att tilldela rimliga kostnader i domstolsförfaranden.

7.   Allmänheten ska kunna utöva sina rättigheter i enlighet med detta protokoll utan att diskrimineras på grund av medborgarskap, nationalitet eller hemvist eller, när det gäller juridiska personer, var personen har sitt registrerade säte eller ett faktiskt centrum för sin verksamhet.

Artikel 4

Tillämpningsområde avseende planer och program

1.   Varje part ska se till att en strategisk miljöbedömning görs för de planer och program som avses i punkterna 2, 3 och 4 och som kan antas medföra en betydande påverkan på miljön inbegripet hälsan.

2.   En strategisk miljöbedömning ska utföras för planer och program som utarbetas för jord- och skogsbruk, fiske, energi, industri och gruvindustri, transporter, regional utveckling, avfallshantering, vattenförvaltning, telekommunikationer, turism samt fysisk planering eller markanvändning och i vilka förutsättningarna anges för kommande tillstånd för projekt enligt bilaga I och andra projekt enligt bilaga II för vilka en miljökonsekvensbedömning måste göras enligt nationell lagstiftning.

3.   För planer och program som inte omfattas av punkt 2 och i vilka förutsättningarna anges för kommande tillstånd för projekt ska en strategisk miljöbedömning göras om parten beslutar detta i enlighet med artikel 5.1.

4.   För planer och program som avses i punkt 2 och i vilka användningen av små områden på lokal nivå fastställs, och för mindre ändringar i planer och program som avses i punkt 2, ska en strategisk miljöbedömning göras endast om parten beslutar detta i enlighet med artikel 5.1.

5.   Följande planer och program omfattas inte av detta protokoll:

a)

Planer och program som endast syftar till att tjäna nationellt försvar eller civil beredskap.

b)

Finansiella planer eller budgetplaner och budgetprogram.

Artikel 5

Bedömning av tillämpning

1.   Varje part ska avgöra om planer eller program som avses i artikel 4.3 och 4.4 kan antas medföra en betydande påverkan på miljön inbegripet hälsan, antingen genom att undersöka varje enskilt fall eller genom att specificera typer av planer och program eller genom att kombinera båda dessa tillvägagångssätt. Därvid ska parten alltid beakta de kriterier som anges i bilaga III.

2.   Varje part ska se till att de miljö- och hälsomyndigheter som avses i artikel 9.1 konsulteras under de förfaranden som avses i punkt 1 ovan.

3.   Varje part ska i lämplig utsträckning sträva efter att ge den berörda allmänheten tillfälle att delta i bedömningen av tillämpningen av protokollet för planer och program i enlighet med denna artikel.

4.   Varje part ska se till att allmänheten via offentliga meddelanden eller på annat lämpligt sätt, t.ex. på elektronisk väg, i ett lämpligt skede kan få tillgång till slutsatserna från de förfaranden som avses i punkt 1, inbegripet motivering om någon strategisk miljöbedömning inte krävs.

Artikel 6

Fastställande av informationens omfattning

1.   Varje part ska inrätta förfaranden för fastställande av vilka relevanta uppgifter en miljörapport enligt artikel 7.2 ska innehålla.

2.   Varje part ska se till att samråd sker med de miljö- och hälsomyndigheter som avses i artikel 9.1 vid fastställandet av vilka uppgifter en miljörapport ska innehålla.

3.   Varje part ska i lämplig utsträckning sträva efter att ge den berörda allmänheten tillfälle att delta vid fastställandet av vilka relevanta uppgifter en miljörapport ska innehålla.

Artikel 7

Miljörapporter

1.   Varje part ska se till att en miljörapport utarbetas för planer och program för vilka en strategisk miljöbedömning ska göras.

2.   I miljörapporten ska, i enlighet med vad som fastställts med tillämpning av artikel 6, den betydande påverkan på miljön inbegripet hälsan som genomförandet av planen eller programmet och dess rimliga alternativ kan antas medföra identifieras, beskrivas och utvärderas. Rapporten ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga IV i den utsträckning som är rimlig med beaktande av

a)

aktuella kunskaper och bedömningsmetoder,

b)

planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad, och var i beslutsprocessen planen eller programmet befinner sig,

c)

allmänhetens intresse, och

d)

det beslutande organets informationsbehov.

3.   Varje part ska se till att miljörapporterna är av en kvalitet som motsvarar de krav som fastställs i detta protokoll.

Artikel 8

Allmänhetens deltagande

1.   Varje part ska se till att allmänheten i ett tidigt och lämpligt skede, när alla alternativ fortfarande är möjliga, får tillfällen att delta på ett meningsfullt sätt i den strategiska miljöbedömningen av planer och program.

2.   Varje part ska se till att utkastet till planen, programmet eller miljörapporten görs allmänt tillgänglig i ett lämpligt skede på elektronisk väg eller på annat lämpligt sätt.

3.   Varje part ska se till att den berörda allmänheten inklusive icke-statliga organisationer definieras för tillämpningen av punkterna 1 och 4.

4.   Varje part ska se till att den allmänhet som avses i punkt 3 får tillfälle att framföra sina synpunkter på utkastet till plan eller program och miljörapporten inom en rimlig tidsfrist.

5.   Varje part ska se till att de närmare bestämmelserna för hur allmänheten ska informeras och hur samrådet med allmänheten ska ske fastställs och görs allmänt tillgängliga. Varje part ska därvid i lämplig utsträckning beakta bilaga V.

Artikel 9

Samråd med miljö- och hälsomyndigheter

1.   Varje part ska utse de myndigheter med vilka samråd ska äga rum och som på grund av sitt särskilda miljö- eller hälsoansvar kan antas beröras av den påverkan på miljön inbegripet hälsan som följer av genomförandet av planen eller programmet.

2.   Utkastet till plan eller program och miljörapporten ska göras tillgänglig för de myndigheter som avses i punkt 1.

3.   Varje part ska se till att de myndigheter som avses i punkt 1 i ett tidigt och lämpligt skede och på ett meningsfullt sätt får tillfälle att yttra sig om utkastet till plan eller program och miljörapporten.

4.   Varje part ska fastställa de närmare bestämmelserna för hur de miljö- och hälsomyndigheter som avses i punkt 1 ska informeras och hur samrådet med dessa myndigheter ska ske.

Artikel 10

Gränsöverskridande samråd

1.   Om en upphovspart anser att genomförandet av en plan eller ett program kan antas medföra betydande gränsöverskridande påverkan på miljön inbegripet hälsan, eller om en part som kan antas komma att påverkas betydligt begär det, ska upphovsparten på ett så tidigt stadium som möjligt innan planen eller programmet antas underrätta den utsatta parten.

2.   Denna underrättelse ska bland annat innehålla

a)

utkastet till plan eller program och miljörapporten, med information om vilken gränsöverskridande påverkan på miljön inbegripet hälsan planen eller programmet kan medföra, och

b)

information om beslutsprocessen, med en rimlig tidsplan för när kommentarer kan lämnas.

3.   Den utsatta parten ska inom den tid som anges i underrättelsen meddela upphovsparten om den önskar samråda innan planen eller programmet antas; i så fall ska de berörda parterna inleda samråd om den gränsöverskridande påverkan på miljön inbegripet hälsan som genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra och om de åtgärder som förutses för att förebygga, minska eller mildra negativ påverkan.

4.   Om sådana samråd äger rum ska de berörda parterna komma överens om de närmare arrangemangen för att säkerställa att allmänheten och de myndigheter som avses i artikel 9.1 i den utsatta parten informeras och får tillfälle att yttra sig om utkastet till plan eller program och miljörapport inom en rimlig tidsfrist.

Artikel 11

Beslut

1.   Varje part ska vid antagandet av en plan eller ett program se till att vederbörlig hänsyn tas till

a)

slutsatserna från miljörapporten,

b)

de åtgärder som vidtagits för att förebygga, minska eller mildra negativ påverkan som anges i miljörapporten, och

c)

de synpunkter som inkommit i enlighet med artiklarna 8–10.

2.   När en plan eller ett program antas ska varje part se till att allmänheten, de myndigheter som avses i artikel 9.1 och de parter med vilka samråd har ägt rum i enlighet med artikel 10 informeras och får tillgång till planen eller programmet med ett utlåtande som sammanfattar hur miljöaspekterna inbegripet hälsoaspekterna har integrerats, hur de synpunkter som inkommit i enlighet med artiklarna 8–10 har beaktats, samt skälen till att planen eller programmet valts mot bakgrund av rimliga alternativ som diskuterats.

Artikel 12

Övervakning

1.   Varje part ska övervaka den betydande påverkan på miljön inbegripet hälsan som genomförandet av de planer och program som antagits i enlighet med artikel 11 leder till för att, bland annat, i ett tidigt skede kunna identifiera oförutsedd negativ påverkan och kunna vidta lämpliga avhjälpande åtgärder.

2.   Resultaten från övervakningen ska hållas tillgängliga i enlighet med nationell lagstiftning för de myndigheter som avses i artikel 9.1 och allmänheten.

Artikel 13

Politiska riktlinjer och lagstiftning

1.   Varje part ska sträva efter att se till att hänsyn till miljön inbegripet hälsan övervägs och i lämplig utsträckning integreras när parten utarbetar förslag till politiska riktlinjer och lagstiftning som kan antas medföra betydlig påverkan på miljön inbegripet hälsan.

2.   Varje part ska vid tillämpningen av punkt 1 överväga lämpliga principer och beståndsdelar i detta protokoll.

3.   Varje part ska där så är lämpligt fastställa praktiska former för övervägande och integration av miljöhänsyn inbegripet hälsohänsyn i enlighet med punkt 1, varvid behovet av öppenhet i beslutsprocessen ska beaktas.

4.   Varje part ska rapportera om tillämpningen av denna artikel till konventionens partsmöte i dess egenskap av partsmöte för detta protokoll.

Artikel 14

Konventionens partsmöte i dess egenskap av partsmöte för detta protokoll

1.   Konventionens partsmöte ska agera som partsmöte för detta protokoll. Konventionens första partsmöte i dess egenskap av partsmöte för detta protokoll ska sammankallas senast ett år efter det att detta protokoll har trätt i kraft; om ett partsmöte för konventionen är planerat för den perioden ska konventionens partsmöte i dess egenskap av partsmöte till detta protokoll hållas i anslutning till detta. Därefter ska konventionens partsmöte i dess egenskap av partsmöte till detta protokoll hållas i anslutning till konventionens partsmöten, om inte konventionens partsmöte i dess egenskap av partsmöte till detta protokoll beslutar annat.

2.   Parter i konventionen som inte är parter i detta protokoll får delta som observatörer i alla sammanträden som konventionens partsmöte håller i dess egenskap av partsmöte till detta protokoll. När konventionens partsmöte agerar i egenskap av partsmöte till detta protokoll ska endast parter i detta protokoll delta i beslut i enlighet med protokollet.

3.   När konventionens partsmöte agerar i dess egenskap av partsmöte till detta protokoll ska de medlemmar i partsmötets byrå som företräder parter som vid den tidpunkten inte är parter i protokollet ersättas av medlemmar som väljs av och bland parterna i detta protokoll.

4.   Konventionens partsmöte i dess egenskap av partsmöte till detta protokoll ska regelbundet granska genomförandet av detta protokoll och därvid

a)

granska politiska riktlinjer och metoder för strategisk miljöbedömning i syfte att förbättra de förfaranden som föreskrivs i detta protokoll,

b)

utbyta information om erfarenheterna av strategisk miljöbedömning och genomförandet av detta protokoll,

c)

där så är lämpligt anlita och samarbeta med behöriga organ som har sakkunskap som är väsentlig för uppnåendet av protokollets syften,

d)

inrätta de biträdande organ som partsmötet anser behövas för genomförandet av detta protokoll,

e)

vid behov pröva och anta förslag till ändring av detta protokoll, och

f)

överväga och vidta ytterligare åtgärder, även sådana som ska genomföras gemensamt enligt protokollet och konventionen, som kan behövas för uppnåendet av protokollets syften.

5.   Arbetsordningen för konventionens partsmöte ska i tillämpliga delar gälla även för detta protokoll om inte konventionens partsmöte i dess egenskap av partsmöte till detta protokoll beslutar annat med konsensus.

6.   Konventionens partsmöte i dess egenskap av partsmöte till detta protokoll ska vid sitt första möte pröva och anta närmare bestämmelser för hur det förfarande för övervakning av efterlevnaden som fastställts för konventionen kan tillämpas på detta protokoll.

7.   Varje part ska med de intervall konventionens partsmöte i dess egenskap av partsmöte till detta protokoll fastställer rapportera till konventionens partsmöte i dess egenskap av partsmöte till detta protokoll om de åtgärder parten vidtagit för genomförandet av protokollet.

Artikel 15

Protokollets ställning i förhållande till andra internationella överenskommelser

Tillämpningen av bestämmelserna i detta protokoll ska inte påverka tillämpningen av FN/ECE:s konventioner om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang respektive om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslut och rätt till överprövning i miljöfrågor.

Artikel 16

Rösträtt

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska varje part i detta protokoll ha en röst.

2.   Regionala organisationer för ekonomisk integration får i frågor inom sina behörighetsområden utöva sin rösträtt med ett antal röster som motsvarar det antal medlemsstater i organisationen som är parter i detta protokoll. De får inte utöva sin rösträtt om deras medlemsstater utövar sin, och vice versa.

Artikel 17

Sekretariatet

Det sekretariat som inrättas genom artikel 13 i konventionen ska agera som sekretariat för detta protokoll, och artikel 13 a–c i konventionen om sekretariatets uppgifter ska i tillämpliga delar gälla även för detta protokoll.

Artikel 18

Bilagor

Bilagorna till detta protokoll utgör en integrerad del av detta.

Artikel 19

Ändringar i protokollet

1.   Varje part får föreslå ändringar i detta protokoll.

2.   Om inte annat följer av punkt 3 ska det förfarande som fastställs i artikel 14.2–14.5 i konventionen för hur ändringar i konventionen ska föreslås, antas och träda i kraft gälla i tillämpliga delar även för ändringar i detta protokoll.

3.   När det gäller detta protokoll ska de tre fjärdedelar av parterna som krävs för att en ändring ska träda i kraft för parter som har ratificerat, godkänt eller godtagit ändringen beräknas på antalet parter när ändringen antogs.

Artikel 20

Tvistlösning

De bestämmelser om tvistlösning som fastställs i artikel 15 i konventionen ska gälla i tillämpliga delar även för detta protokoll.

Artikel 21

Undertecknande

Detta protokoll ska vara öppet för undertecknande i Kiev (Ukraina) från den 21 till den 23 maj 2003 och därefter i Förenta nationernas högkvarter i New York till den 31 december 2003 av stater som är medlemmar av Ekonomiska kommissionen för Europa liksom av stater som har konsultativ status vid Ekonomiska kommissionen för Europa i enlighet med punkterna 8 och 11 i Ekonomiska och sociala rådets resolution 36 (IV) den 28 mars 1947, och av regionala organisationer för ekonomisk integration sammansatta av suveräna stater som är medlemmar av Ekonomiska kommissionen för Europa till vilka dess medlemsstater har överlåtit behörighet i frågor som regleras i detta protokoll, inbegripet behörigheten att ingå traktat i dessa frågor.

Artikel 22

Depositarie

Förenta nationernas generalsekreterare ska vara depositarie för detta protokoll.

Artikel 23

Ratifikation, godtagande, godkännande och anslutning

1.   Detta protokoll ska ratificeras, godtas eller godkännas av signatärstater och regionala organisationer för ekonomisk integration som avses i artikel 21.

2.   Detta protokoll ska stå öppet för anslutning från och med den 1 januari 2004 för de stater och regionala organisationer för ekonomisk integration som avses i artikel 21.

3.   Stater som inte avses i punkt 2 men som är medlemmar i Förenta nationerna får ansluta sig till protokollet efter godkännande av konventionens partsmöte i dess egenskap av partsmöte till detta protokoll.

4.   Regionala organisationer för ekonomisk integration enligt artikel 21 som blir parter i detta protokoll utan att någon av dess medlemsstater är part ska vara bundna av alla förpliktelser enligt protokollet. Om en eller flera medlemsstater i en sådan organisation är parter i detta protokoll ska organisationen och dess medlemsstater besluta om hur ansvaret för fullgörandet av förpliktelserna enligt protokollet ska fördelas dem emellan. I sådana fall får organisationen och dess medlemsstater inte utöva rättigheter enligt protokollet samtidigt.

5.   Regionala organisationer för ekonomisk integration enligt artikel 21 ska i sina ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument uppge omfattningen av sin behörighet i de frågor som regleras av protokollet. Dessa organisationer ska också underrätta depositarien om relevanta förändringar i omfattningen av deras behörighet.

Artikel 24

Ikraftträdande

1.   Detta protokoll träder i kraft den nittionde dagen efter den dag då det sextonde ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet deponerades.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 ska ett instrument som deponerats av en regional organisation för ekonomisk integration enligt artikel 21 inte räknas utöver de instrument som deponerats av organisationens medlemsstater.

3.   För stater och regionala organisationer för ekonomisk integration enligt artikel 21 som ratificerar, godtar, godkänner eller ansluter sig till protokollet efter det att det sextonde ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet deponerats träder protokollet i kraft den nittionde dagen efter den dag då staten eller organisationen deponerade sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument.

4.   Detta protokoll ska tillämpas på planer, program, politiska riktlinjer och lagstiftning som formellt började förberedas först efter det att detta protokoll har trätt i kraft. Om den part inom vars jurisdiktion planen, programmet, de politiska riktlinjer eller lagstiftningen ska utarbetas omfattas av punkt 3 ska detta protokoll tillämpas på planer, program, politiska riktlinjer och lagstiftning som formellt började förberedas först efter det att detta protokoll har trätt i kraft för den partens vidkommande.

Artikel 25

Frånträde

En part kan när som helst efter utgången av fyra år räknat från den dag då detta protokoll trädde i kraft för partens vidkommande frånträda protokollet genom ett skriftligt meddelande till depositarien. Frånträdet träder i kraft nittio dagar efter den dag då depositarien mottog meddelandet. Frånträdet påverkar inte tillämpningen av artiklarna 5–9, 11 eller 13 i fråga om strategiska miljöbedömningar i enlighet med detta protokoll som inletts innan frånträdet trätt i kraft, eller tillämpningen av artikel 10 i fråga om underrättelser eller begäran som lämnats innan frånträdet trätt i kraft.

Artikel 26

Autentiska texter

Originalet till detta protokoll, vars engelska, franska och ryska texter är lika giltiga, ska deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta protokoll.

SOM SKEDDE i Kiev den tjugoförsta maj tjugohundratre.

BILAGA I

Förteckning över de projekt som avses i artikel 4.2

1.

Råoljeraffinaderier (utom fabriker som enbart tillverkar smörjmedel av råolja) och anläggningar för förgasning eller kondensering av minst 500 ton stenkol eller bituminös skiffer per dag.

2.

Värmekraftverk och andra förbränningsanläggningar med en värmeproduktion på 300 megawatt eller mer samt kärnkraftverk och andra kärnreaktorer (utom forskningsanläggningar som producerar och omvandlar klyvbara och fertila material och vilkas maximala kapacitet inte överstiger 1 kilowatt kontinuerlig termisk last).

3.

Anläggningar som enbart är avsedda för framställning eller anrikning av kärnbränsle, för upparbetning av utbränt kärnbränsle eller för lagring, slutförvaring eller behandling av radioaktivt avfall.

4.

Stora integrerade anläggningar för primärsmältning av gjutjärn och stål och för produktion av andra icke-järnhaltiga metaller.

5.

Anläggningar för utvinning av asbest samt för behandling och omvandling av asbest och produkter som innehåller asbest; beträffande produkter av asbestcement med en årlig produktion av mer än 20 000 ton färdiga produkter; beträffande friktionsmaterial med en årlig produktion av mer än 50 ton färdiga produkter; och beträffande annan asbestanvändning med en årlig förbrukning av mer än 200 ton.

6.

Integrerade kemiska anläggningar.

7.

Anläggning av motorvägar, motortrafikleder (1), järnvägslinjer för fjärrtrafik samt flygplatser (2) med en banlängd av 2 100 meter eller mer.

8.

Rörledningar för olja och gas med stor diameter.

9.

Hamnar liksom inre vattenvägar och insjöhamnar som medger trafik med fartyg på mer än 1 350 ton.

10.

Anläggningar för omhändertagande av giftigt och farligt avfall genom förbränning, kemisk behandling eller deponering.

11.

Stora dammar och reservoarer.

12.

Grundvattenuttag med en årlig uttagsvolym på minst 10 miljoner kubikmeter.

13.

Tillverkning av minst 200 ton torkad pappersmassa och papper per dag.

14.

Stora gruvprojekt, utvinning och bearbetning på platsen av metallhaltiga malmer eller kol.

15.

Utvinning av kolväte till havs.

16.

Stora anläggningar för lagring av olja, petrokemiska och kemiska produkter.

17.

Avverkning av stora skogsområden.


(1)  I detta protokoll används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

motorväg: en väg som är speciellt utformad och byggd för motortrafik och som inte tjänar de fastigheter som gränsar till vägen samt

a)

är försedd med, utom på speciella platser eller tillfälligt, skilda körbanor i båda trafikriktningarna, skilda åt med en avskiljande remsa som inte är avsedd för trafik eller i undantagsfall, på annat sätt,

b)

inte har korsningar i plan med några vägar, järnvägar eller spårvagnsspår eller gångstigar, och

c)

är särskilt skyltad som en motorväg.

motortrafikled: en väg enbart tillgänglig för motortrafik från trafikplatser i flera plan eller övervakade vägkorsningar och på vilken det särskilt är förbjudet att stanna eller parkera på körbanan.

(2)  I detta protokoll avses med flygplats sådana flygplatser som stämmer med definitionen i 1944 års Chicagokonvention om upprättandet av Internationella civilflygorganisationen (bilaga 14).

BILAGA II

Övriga projekt som avses i artikel 4.2

1.

Projekt för omstrukturering av fastighetsbildningen på landsbygden.

2.

Projekt för utnyttjande av obrukad mark eller delvis orörda naturområden för intensivjordbruk.

3.

Vattenförsörjningsprojekt inom jordbruket, inklusive bevattnings- och markavvattningsprojekt.

4.

Anläggningar för intensiv djuruppfödning (även fjäderfä).

5.

Nyplantering av skog och avskogning i syfte att ändra markanvändningen.

6.

Intensiv fiskodling.

7.

Kärnkraftverk och andra kärnreaktorer (1), inklusive nedmontering eller avveckling av sådana kraftverk eller reaktorer (utom forskningsanläggningar som producerar och omvandlar klyvbara och fertila material och vilkas högsta kontinuerliga termiska effekt inte överstiger 1 kilowatt), som inte omfattas av bilaga I.

8.

Anläggning av starkströmsluftledningar med en spänning på 220 kV eller mer och en längd på 15 km eller mer och andra projekt för överföring av elektrisk energi med luftledningar.

9.

Anläggningar för produktion av elektricitet, ånga och hetvatten.

10.

Anläggningar för transport av gas, ånga och hetvatten.

11.

Lagring ovan jord av fossila bränslen och naturgas.

12.

Lagring under jord av brännbara gaser.

13.

Industriell tillverkning av briketter av kol och brunkol.

14.

Anläggningar för produktion av vattenkraftsbaserad energi.

15.

Anläggningar för utnyttjande av vindkraft för energiproduktion (grupper av vindkraftverk).

16.

Anläggningar som inte omfattas av bilaga I avsedda

för framställning eller anrikning av kärnbränsle,

för behandling av bestrålat kärnbränsle,

för slutförvaring av bestrålat kärnbränsle,

enbart för slutförvaring av radioaktivt avfall,

enbart för lagring (planerad för mer än tio år) av bestrålat kärnbränsle på en annan plats än framställningsplatsen, eller

för behandling och lagring av radioaktivt avfall.

17.

Stenbrott, gruvdrift i dagbrott och torvutvinning som inte omfattas av bilaga I.

18.

Underjordsbrytning som inte omfattas av bilaga I.

19.

Utvinning av mineraler genom muddring till havs eller i vattendrag.

20.

Djupborrning (särskilt geotermisk borrning, borrning för lagring av kärnavfall, borrning efter vatten), dock inte borrning för att undersöka markens bärighet.

21.

Industrianläggningar ovan jord för utvinning av kol, olja, naturgas och malmer, liksom bituminös skiffer.

22.

Integrerade anläggningar för primärsmältning av gjutjärn och stål som inte omfattas av bilaga I.

23.

Anläggningar för produktion av råjärn eller stål (primär eller sekundär smältning), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning.

24.

Anläggningar för behandling av järnbaserade metaller (genom varmvalsning, genom hammarsmide, genom anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall).

25.

Järn- och stålgjuterier.

26.

Anläggningar för produktion av ickejärnmetaller utifrån malmer, slig eller sekundärt råmaterial genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer som inte omfattas av bilaga I.

27.

Anläggningar för smältning, inklusive framställning av legeringsmetaller, av andra ickejärnmetaller än ädelmetaller, inklusive återvinningsprodukter (färskning, formgjutning osv.) som inte omfattas av bilaga I.

28.

Anläggningar för ytbehandling av metaller och plaster som använder en elektrolytisk eller kemisk process.

29.

Tillverkning och sammansättning av motorfordon samt tillverkning av fordonsmotorer.

30.

Skeppsvarv.

31.

Anläggningar för tillverkning och reparation av flygplan.

32.

Tillverkning av järnvägsutrustning.

33.

Formning med användning av sprängmedel.

34.

Rostnings- och sintringsverk för metalliska malmer.

35.

Koksverk (torrdestillation av kol).

36.

Cementfabriker.

37.

Anläggningar för tillverkning av glas, inklusive sådana som är avsedda för tillverkning av glasfibrer.

38.

Anläggningar för smältning av mineraler, inklusive sådana för framställning av mineralull.

39.

Tillverkning av keramiska produkter genom bränning, i synnerhet takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin.

40.

Anläggningar för framställning av kemikalier eller behandling av mellanprodukter som inte omfattas av bilaga I.

41.

Framställning av bekämpningsmedel, farmaceutiska produkter, färger, lacker, elastomerer och peroxider.

42.

Anläggningar för lagring av olja, petrokemiska eller kemiska produkter som inte omfattas av bilaga I.

43.

Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter.

44.

Förpackning och konservering av animaliska och vegetabiliska produkter.

45.

Framställning av mejeriprodukter.

46.

Bryggning och maltning.

47.

Sockervaruindustrier.

48.

Slakterier.

49.

Industriell framställning av stärkelse.

50.

Fiskmjöls- och fiskoljefabriker.

51.

Sockerfabriker.

52.

Industrianläggningar för framställning av papper och papp som inte omfattas av bilaga I.

53.

Anläggningar för förbehandling eller färgning av fibrer eller textilier.

54.

Garverier.

55.

Anläggningar för produktion och bearbetning av cellulosa.

56.

Tillverkning och behandling av elastomerbaserade produkter.

57.

Anläggningar för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer.

58.

Anläggningar för återvinning eller förstöring av explosiva ämnen.

59.

Anläggningar för produktion av asbest och tillverkning av asbestbaserade produkter som inte omfattas av bilaga I.

60.

Anläggningar för behandling av djurkadaver.

61.

Provbänkar för motorer, turbiner eller reaktorer.

62.

Permanenta tävlings- och testbanor för motorfordon.

63.

Rörledningar för transport av gas eller olja som inte omfattas av bilaga I.

64.

Rörledningar för transport av kemikalier, med en diameter över 800 mm och en längd över 40 km.

65.

Byggande av järnvägar, omlastningsstationer och terminaler för kombinerad trafik som inte omfattas av bilaga I.

66.

Byggande av spårvägar, upphöjda eller underjordiska järnvägar, hängbanor eller liknande banor av speciell typ som endast eller i huvudsak används för passagerartransport.

67.

Anläggning av vägar, inbegripet uträtning eller breddning av en befintlig väg, som inte omfattas av bilaga I.

68.

Byggande av hamnar och hamnanläggningar, inklusive fiskehamnar som inte omfattas av bilaga I.

69.

Byggande av inre vattenvägar och insjöhamnar som inte omfattas av bilaga I.

70.

Hamnar, lastnings- och lossningskajer som har förbindelse med land och yttre hamnar som inte omfattas av bilaga I.

71.

Anläggningar för reglering av vattenflöden.

72.

Anläggning av flygplatser (2) och flygfält som inte omfattas av bilaga I.

73.

Anläggningar för bortskaffande av avfall (även deponier) som inte omfattas av bilaga I.

74.

Anläggningar för förbränning eller kemisk behandling av icke-farligt avfall.

75.

Lagring av järnskrot, inklusive skrotbilar.

76.

Deponering av slam från reningsverk.

77.

Utvinning av grundvatten eller konstgjord grundvattenbildning som inte omfattas av bilaga I.

78.

Anläggningar för överledande av vatten mellan avrinningsområden.

79.

Avloppsreningsverk.

80.

Dammar och andra anläggningar avsedda för uppdämning eller permanent lagring av vatten som inte omfattas av bilaga I.

81.

Kustanläggningar för att bekämpa erosion och havsanläggningar varigenom kustlinjen kan ändras, som till exempel vallar, pirer, vågbrytare och andra anläggningar för skydd mot havet, utom underhåll och återuppbyggnad av sådana anläggningar.

82.

Anläggning av vattenledningar över långa avstånd.

83.

Skidbackar, skidliftar och linbanor och härmed förbundna anläggningar.

84.

Hamnar för fritidsbåtar.

85.

Fritidsbyar och hotellkomplex utanför stadsområden och härmed förbundna anläggningar.

86.

Permanenta campingplatser.

87.

Temaparker.

88.

Anläggning av industriområden.

89.

Projekt för tätortsbebyggelse, inklusive byggande av shoppingcentrum och parkeringsplatser.

90.

Återvinning av land från havet.


(1)  Vid tillämpningen av detta protokoll upphör kärnkraftverk och andra kärnreaktorer att vara sådana anläggningar när allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen.

(2)  I detta protokoll avses med flygplats sådana flygplatser som stämmer med definitionen i 1944 års Chicagokonvention om upprättandet av Internationella civilflygorganisationen (bilaga 14).

BILAGA III

Kriterier för att avgöra om påverkan på miljön inbegripet hälsan kan antas vara betydande i enlighet med artikel 5.1

1.

Planens eller programmets betydelse för integreringen av miljöaspekter inbegripet hälsoaspekter särskilt för att främja en hållbar utveckling,

2.

I vilken utsträckning planen eller programmet anger förutsättningarna för projekt och andra verksamheter när det gäller plats, art, storlek och driftsförhållanden eller genom att fördela resurser,

3.

I vilken utsträckning planen eller programmet påverkar andra planer eller program, inklusive sådana som ingår i ett hierarkiskt system,

4.

Miljöproblem inbegripet hälsoproblem som är relevanta för planen eller programmet.

5.

Arten av påverkan på miljön inbegripet hälsan, t.ex. sannolikhet, varaktighet, frekvens, reversibilitet, storlek och omfattning (t.ex. geografiskt område eller antalet personer som kan antas komma att beröras).

6.

Miljörisker inbegripet hälsorisker.

7.

Påverkans gränsöverskridande art.

8.

I vilken utsträckning planen eller programmet kommer att påverka värdefulla eller känsliga områden eller natur som har erkänd nationell eller internationell skyddsstatus.

BILAGA IV

Uppgifter som avses i artikel 7.2

1.

Planens eller programmets innehåll, huvudsakliga syfte och dess samband med andra planer och program.

2.

Väsentliga förhållanden i tillståndet hos miljön inbegripet hälsan och dess sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs.

3.

De kännetecknande miljöförhållanden inbegripet hälsoförhållandena i områden som kan antas komma att påverkas betydligt.

4.

Miljöproblem inbegripet hälsoproblem som är relevanta för planen eller programmet.

5.

De miljömål inbegripet hälsomål som uppställts på internationell, nationell eller annan nivå och som är relevanta för planen eller programmet och det sätt på vilket dessa mål och andra miljöaspekter inbegripet hälsoaspekter har beaktats under utarbetandet av planen eller programmet.

6.

Den betydande påverkan på miljön inbegripet hälsan (1) som kan antas uppkomma i enlighet med definitionen i artikel 2.7.

7.

Åtgärder för att förebygga, minska eller mildra den negativa påverkan på miljön inbegripet hälsan som genomförandet av planen eller programmet kan medföra.

8.

En sammanfattning av skälen till valet av de alternativ som behandlats och en beskrivning av hur bedömningen gjorts och de svårigheter som uppstått när de begärda uppgifterna samlades in, t.ex. tekniska brister eller bristande kunskaper.

9.

De åtgärder som förutses för övervakning av den påverkan på miljön inbegripet hälsan som genomförandet av planen eller programmet medför.

10.

Trolig betydande gränsöverskridande påverkan på miljön inbegripet hälsan.

11.

En icke-teknisk sammanfattning av de inlämnade uppgifterna.


(1)  Denna påverkan bör inbegripa sekundära, kumulativa, samverkande, permanenta och tillfälliga, positiva och negativa effekter på kort, medellång och lång sikt.

BILAGA V

Uppgifter som avses i artikel 8.5

1.

Den föreslagna planen eller programmet och dess art.

2.

Den myndighet som ska anta planen eller programmet.

3.

Det planerade förfarandet, med uppgifter om bl.a. följande:

a)

Förfarandets inledning.

b)

Allmänhetens möjligheter att delta.

c)

Tid och plats för offentlig utfrågning, om sådan ska hållas.

d)

Myndighet som kan ge information i ärendet, och uppgift om var allmänheten kan ta del av informationen.

e)

Myndighet som tar emot synpunkter och frågor, och uppgift om när synpunkter och frågor kan lämnas.

f)

Vilken information om miljön inbegripet hälsan som berör planen eller programmet och som finns att tillgå.

4.

Huruvida planen eller programmet kan antas bli föremål för ett gränsöverskridande bedömningsförfarande.


19.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/50


RÅDETS BESLUT

av den 18 november 2008

om utnämning av två tyska suppleanter i Regionkommittén

(2008/872/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263,

med beaktande av den tyska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 24 januari 2006 beslut 2006/116/EG om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2006 till och med den 25 januari 2010 (1).

(2)

Två platser som suppleant i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att mandattiden för Stefan KRAXNER och Ulrike KUHLO har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns härmed som suppleanter under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2010,

Roland HEINTZE, Mitglied der Hamburger Bürgerschaft,

Roland RIESE, Mitglied des Niedersächsischen Landtages.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 18 november 2008.

På rådets vägnar

M. BARNIER

Ordförande


(1)  EUT L 56, 25.2.2006, s. 75.


AVTAL

Rådet

19.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/51


Information om ikraftträdande av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kubas regering om avslutande av förhandlingar enligt artikel XXIV.6 i Gatt

Ovanstående avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kubas regering (EUT L 308, 19.11.2008) kommer att träda i kraft den 24 december 2008.


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

19.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/52


RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2008/873/GUSP

av den 18 november 2008

om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Elfenbenskusten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

Den 13 december 2004 antog rådet gemensam ståndpunkt 2004/852/Gusp om restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten (1) för att genomföra åtgärder mot Elfenbenskusten enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1572(2004).

(2)

Den 23 januari 2006 antog rådet gemensam ståndpunkt 2006/30/Gusp (2) om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Elfenbenskusten genom gemensam ståndpunkt 2004/852/Gusp under en period av ytterligare tolv månader och komplettering med de restriktiva åtgärder som föreskrivs i punkt 6 i FN:s säkerhetsråds resolution 1643(2005). Den 12 februari 2007 antog rådet gemensam ståndpunkt 2007/92/Gusp (3) om förlängning av dessa restriktiva åtgärder till och med den 31 oktober 2007.

(3)

Den 22 november 2007 antog rådet gemensam ståndpunkt 2007/761/Gusp (4) om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Elfenbenskusten till och med den 31 oktober 2008.

(4)

Efter en översyn av de åtgärder som införts genom FN:s säkerhetsråds resolution 1572(2004) och 1643(2005) antog FN:s säkerhetsråd den 29 oktober 2008 resolution 1842(2008) om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Elfenbenskusten till och med 31 oktober 2009.

(5)

För att genomföra FN:s säkerhetsråds resolution 1842(2008) bör de åtgärder som föreskrivs i gemensam ståndpunkt 2004/852/Gusp och i gemensam ståndpunkt 2006/30/Gusp därför förlängas med verkan från och med den 1 november 2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningen av de åtgärder som införts genom gemensam ståndpunkt 2004/852/Gusp och genom gemensam åtgärd 2006/30/Gusp förlängs härmed med verkan från och med den 1 november 2008.

Artikel 2

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas. Den ska i förekommande fall ändras eller upphävas, mot bakgrund av de avgöranden som fattas av FN:s säkerhetsråd.

Artikel 3

Denna gemensamma ståndpunkt ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 18 november 2008.

På rådets vägnar

M. BARNIER

Ordförande


(1)  EUT L 368, 15.12.2004, s. 50.

(2)  EUT L 19, 24.1.2006, s. 36.

(3)  EUT L 41, 13.2.2007, s. 16.

(4)  EUT L 305, 23.11.2007, s. 61.