ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 307

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
18 november 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1135/2008 av den 17 november 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1136/2008 av den 17 november 2008 om ändring av förordning (EG) nr 810/2008 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött

3

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/864/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 30 juli 2008 om ett utkast till förordning från Tjeckien om fastställande av krav i fråga om kosttillskott och berikning av livsmedel [delgivet med nr K(2008) 3963]  ( 1 )

4

 

 

2008/865/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 10 november 2008 om att inte ta upp klorat i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2008) 6587]  ( 1 )

7

 

 

2008/866/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 12 november 2008 om nödåtgärder för att tillsvidare stoppa importen från Peru av vissa musslor avsedda att användas som livsmedel [delgivet med nr K(2008) 6732]  ( 1 )

9

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/867/EG

 

*

Kommissionens rekommendation av den 3 oktober 2008 om aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden [delgivet med nr K(2008) 5737]

11

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2008/868/GUSP av den 13 oktober 2008 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om Ryska federationens deltagande i Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA)

15

Avtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om Ryska federationens deltagande i Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA)

16

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 807/2001 av den 25 april 2001 om ändring av bilagorna I, II och III till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (EGT L 118 av den 27.4.2001)

21

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1182/2007 av den 26 september 2007 om särskilda bestämmelser för sektorn för frukt och grönsaker, om ändring av direktiven 2001/112/EG och 2001/113/EG och förordningarna (EEG) nr 827/68, (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96, (EG) nr 2826/2000, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 318/2006 och om upphävande av förordning (EG) nr 2202/96 (EUT L 273 av den 17.10.2007)

22

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

18.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 307/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1135/2008

av den 17 november 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 november 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 november 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

AL

25,7

MA

62,6

TR

79,8

ZZ

56,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

60,8

TR

78,7

ZZ

102,2

0709 90 70

MA

63,2

TR

122,8

ZZ

93,0

0805 20 10

MA

82,4

ZZ

82,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,5

HR

50,3

MA

82,1

TR

68,4

ZZ

65,1

0805 50 10

MA

60,4

TR

85,9

ZA

63,6

ZZ

70,0

0806 10 10

BR

210,5

TR

123,1

US

272,9

ZA

78,7

ZZ

171,3

0808 10 80

CA

87,1

CL

60,5

CN

55,8

MK

37,6

US

102,9

ZA

76,5

ZZ

70,1

0808 20 50

CL

58,0

CN

52,6

TR

109,0

ZZ

73,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


18.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 307/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1136/2008

av den 17 november 2008

om ändring av förordning (EG) nr 810/2008 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt Gatt artikel XXIV.6 (1) avslutats, särskilt artikel 1.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 810/2008 (2) måste äkthetsintyg utfärdas innan nötkött får importeras till gemenskapen. Förteckningen över myndigheter i de exporterande länderna som har befogenhet att utfärda dessa intyg återges i en bilaga till den förordningen.

(2)

Paraguay har bytt namn på den myndighet som utfärdar äkthetsintyg. I enlighet med artikel 7.2 i förordning (EG) nr 810/2008 bör därför förteckningen i bilaga II till den förordningen ändras i enlighet med detta.

(3)

För att undvika att myndighetens namn enligt äkthetsintyg som nyligen utfärdats inte överensstämmer med myndighetens namn enligt förordning (EG) nr 810/2008 bör ändringen av denna förordning gälla från och med den 1 juli 2008, den dag då det nuvarande tullkvotsåret började. För det föregående tullkvotsår som slutade den 30 juni 2008 har kommission inte mottagit någon information om äkthetsintyg utfärdade av de behöriga myndigheterna i Paraguay.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga II till förordning (EG) nr 810/2008 ska uppgiften om utfärdande myndighet i Paraguay ersättas med följande:

”—

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 november 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EUT L 219, 14.2.2008, s. 3.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

18.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 307/4


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 juli 2008

om ett utkast till förordning från Tjeckien om fastställande av krav i fråga om kosttillskott och berikning av livsmedel

[delgivet med nr K(2008) 3963]

(Endast den tjeckiska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2008/864/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (1), särskilt artiklarna 11.2 b och 12, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel föreskrivs att nya nationella bestämmelser, som föreslås i avsaknad av gemenskapsbestämmelser, om bl.a. förbud mot eller begränsning av användning av vissa andra ämnen i tillverkningen av särskilda livsmedel ska anmälas och bedömas.

(2)

Enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 12 i förening med artikel 11.2 b i förordning (EG) nr 1925/2006 anmälde de tjeckiska myndigheterna till kommissionen den 30 november 2007 ett utkast till förordning om fastställande av krav i fråga om kosttillskott och berikning av livsmedel, särskilt artiklarna 2.3 och 4 samt bilagorna 4 och 5.

(3)

I artikel 2.3 i utkastet till förordning fastställs genom dess bilaga 4 en förteckning över ”andra ämnen” enligt definitionen i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1925/2006, samt villkoren för användning av dessa ämnen vid tillverkning av kosttillskott.

(4)

I artiklarna 2.3 och 4 i utkastet till förordning fastställs genom dess bilaga 5 en förteckning över växter och andra ämnen som är förbjudna vid tillverkning av kosttillskott och livsmedel i allmänhet.

(5)

Kommissionen har samrått med de övriga medlemsstaterna inom ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa i enlighet med bestämmelserna i artikel 12.2 i förordning (EG) 1925/2006.

(6)

I utkastet till förordning, i dess nuvarande lydelse, anges inte varför de ämnen som ingår i bilaga 4 måste överensstämma med de tröskelvärdena som där anges av folkhälsoskäl.

(7)

I avsaknad av harmoniserad gemenskapslagstiftning bibehåller medlemsstaterna sin behörighet att reglera tillverkning och marknadsföring av varor inom sina territorier, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 28 och 30 i EG-fördraget.

(8)

Särskilt artikel 2.3 i utkastet till förordning i förening med bilaga 4 verkar tyda på att ämnen som inte förtecknas i bilagan inte får användas vid tillverkning av kosttillskott.

(9)

Även om det skulle bevisas att bilaga 4 är berättigad av folkhälsoskäl anges det inte i utkastet till förordning hur produkter som lagenligt tillverkats eller marknadsförts i andra medlemsstater och som inte uppfyller kraven i artiklarna 2.3 och 4 i utkastet till förordning ska behandlas.

(10)

Utkastet till förordning innehåller inte några bestämmelser som säkrar fri rörlighet för kosttillskott, innehållande ämnen förtecknade i bilaga 4, som lagenligt tillverkats eller marknadsförts i andra medlemsstater men som inte uppfyller villkoren i förordningen eller för ämnen som inte förtecknas i bilaga 4, vare sig i form av en klausul om ömsesidigt erkännande eller i form av ett godkännandeförfarande som skulle göra det möjligt för de ekonomiska aktörerna att få sådana ämnen införda i den nationella förteckningen över tillåtna ämnen.

(11)

Enligt artiklarna 2.3 och 4 i den anmälda förordningen i förening med dess bilaga 5 får kosttillskott och livsmedel i allmänhet inte innehålla narkotiska eller psykotropa ämnen, varken prekursorer av kategori 1, andra ämnen som visat sig ha toxiska, genotoxiska, teratogena, hallucinogena, narkotiska eller andra negativa effekter på människokroppen, eller ämnen som ingår i bilaga 5. Förbudet mot användning av vissa andra ämnen vid tillverkning av kosttillskott och livsmedel i allmänhet kan vara berättigat för att skydda människors hälsa och liv enligt artikel 30 i EG-fördraget.

(12)

Eftersom det i artikel 30 i fördraget föreskrivs ett undantag, som måste tolkas strikt, från regeln om fri rörlighet för varor inom gemenskapen ankommer det på de nationella myndigheter som åberopar artikeln att i varje enskilt fall, mot bakgrund av nationella kostvanor och internationella forskningsrön, visa att deras regler är nödvändiga för att effektivt skydda de intressen som anges i artikeln och särskilt att marknadsföring av produkterna i fråga utgör en verklig risk för folkhälsan.

(13)

De tjeckiska myndigheterna har inte inkommit med några bevis som rättfärdigar en sådan förteckning med ämnen som inte får användas vid tillverkning av kosttillskott och livsmedel i allmänhet.

(14)

Även om sådana bevis skulle läggas fram innehåller utkastet till förordning inte några bestämmelser som säkrar fri rörlighet för kosttillskott och livsmedel i allmänhet som lagenligt tillverkats eller marknadsförts i andra medlemsstater och som innehåller ämnen som inte tillåts enligt utkastet till förordning.

(15)

Utkastet till förordning ger inte tillräckliga garantier för att de ekonomiska aktörernas rättigheter enligt artiklarna 28 och 30 i EG-fördraget kommer att skyddas.

(16)

Mot bakgrund av dessa konstateranden har kommissionen avgett ett negativt yttrande i enlighet med artikel 12.3 i förordning (EG) nr 1925/2006.

(17)

De tjeckiska myndigheterna bör i enlighet med detta uppmanas att inte anta utkastet till förordning och att ändra det i enlighet med artiklarna 28 och 30 i EG-fördraget med hänsyn till kommissionens anmärkningar i dess negativa yttrande.

(18)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Tjeckien ska avstå från att anta sitt utkast till förordning om fastställande av krav i fråga om kosttillskott och berikning av livsmedel om det inte ändras enligt punkt 2.

2.   Tjeckien ska ändra utkastet till förordning så att det tydligt framgår vad som ska gälla för produkter som inte uppfyller kraven i det anmälda utkastet men som lagenligt tillverkats eller marknadsförts i övriga EU-medlemsstater, Turkiet eller EES-staterna.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Tjeckien.

Utfärdat i Bryssel den 30 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 26.


18.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 307/7


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 10 november 2008

om att inte ta upp klorat i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne

[delgivet med nr K(2008) 6587]

(Text av betydelse för EES)

(2008/865/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 8.2 fjärde stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG får en medlemsstat under en period av 12 år efter anmälan av det direktivet godkänna att växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen som inte är upptagna i bilaga I till det direktivet och som fanns på marknaden två år efter anmälan av direktivet släpps ut på marknaden under den tid som dessa ämnen successivt undersöks inom ramen för ett arbetsprogram.

(2)

Kommissionens förordningar (EG) nr 451/2000 (2) och (EG) nr 1490/2002 (3) innehåller närmare bestämmelser om genomförandet av den tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och en förteckning över de verksamma ämnen som ska bedömas för att eventuellt tas upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. I den förteckningen ingår klorat.

(3)

Effekterna av klorat på människors hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med förordningarna (EG) nr 451/2000 och (EG) nr 1490/2002 för ett antal av de användningsområden som anmälaren föreslagit. I dessa förordningar utses dessutom de rapporterande medlemsstater som i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 451/2000 ska lämna relevanta utvärderingsrapporter och rekommendationer till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). För klorat var den rapporterande medlemsstaten Frankrike och alla relevanta upplysningar lämnades den 26 juli 2007.

(4)

Kommissionen har undersökt klorat i enlighet med artikel 11a i förordning (EG) nr 1490/2002. Medlemsstaterna och kommissionen granskade ett utkast till granskningsrapport för ämnet i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och rapporten färdigställdes slutgiltigt den 11 juli 2008 som kommissionens granskningsrapport.

(5)

Kommitténs undersökning av det verksamma ämnet, där hänsyn togs till medlemsstaternas synpunkter, visade att det finns tydliga indikationer på att ämnet kan väntas ha skadliga effekter på människors hälsa, särskilt eftersom användarexponeringen ligger på en oacceptabel nivå enligt det föreslagna provisoriska värdet för acceptabel användarexponering (AOEL). Det finns dessutom inte tillräckligt med information för att fastställa ett slutgiltigt AOEL-värde och bedöma läckaget till grundvattnet för en relevant metabolit. Vidare hade den rapporterande medlemsstaten i sin bedömningsrapport väckt ett antal andra frågor som också har tagits med i granskningsrapporten för ämnet.

(6)

Kommissionen uppmanade anmälaren att inkomma med synpunkter på resultatet av undersökningen av klorat och att meddela om ansökan om att få ämnet godkänt vidhölls. Anmälaren inkom med synpunkter som har granskats omsorgsfullt. Trots de argument som anmälaren lade fram kunde frågorna emellertid inte avföras, och bedömningar på grundval av inlämnade uppgifter som granskats har inte visat att växtskyddsmedel som innehåller klorat, under föreslagna användningsvillkor, generellt uppfyller kraven i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG.

(7)

Klorat bör därför inte tas upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(8)

Det bör vidtas åtgärder för att se till att beviljade godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller klorat dras tillbaka inom en föreskriven period och inte förnyas samt att inga nya godkännanden beviljas för sådana produkter.

(9)

Om medlemsstaterna beviljar anstånd under en övergångsperiod under vilken kvarvarande lager av de växtskyddsmedel som innehåller klorat får omhändertas, lagras, släppas ut på marknaden och användas bör den perioden begränsas till högst 12 månader så att kvarvarande lager kan användas under ytterligare en odlingssäsong, vilket betyder att lantbrukarna har tillgång till växtskyddsmedel som innehåller klorat i 18 månader efter antagandet av detta beslut.

(10)

Detta beslut påverkar inte inlämnandet av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG och kommissionens förordning (EG) nr 33/2008 av den 17 januari 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 91/414/EEG i fråga om ett ordinarie och ett påskyndat förfarande för bedömning av verksamma ämnen som omfattades av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i det direktivet men som inte införts i dess bilaga I (4) om att ta upp klorat i bilaga I till det direktivet.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Klorat ska inte tas upp som ett verksamt ämne i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska se till

a)

att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller klorat återkallas från och med den 10 maj 2009,

b)

att inga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller klorat beviljas eller förnyas från och med dagen för offentliggörandet av detta beslut.

Artikel 3

Alla eventuella anstånd som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 4.6 i direktiv 91/414/EEG ska vara så kortvariga som möjligt och upphöra senast den 10 maj 2010.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 november 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EGT L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EGT L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUT L 15, 18.1.2008, s. 5.


18.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 307/9


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 november 2008

om nödåtgärder för att tillsvidare stoppa importen från Peru av vissa musslor avsedda att användas som livsmedel

[delgivet med nr K(2008) 6732]

(Text av betydelse för EES)

(2008/866/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1 b i, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 178/2002 fastställs allmänna principer för livsmedel och foder i allmänhet, och för livsmedels- och fodersäkerhet i synnerhet, på gemenskapsnivå och på nationell nivå. I förordningen fastställs att nödvändiga åtgärder ska vidtas om det visar sig att livsmedel eller foder som importeras från ett tredjeland sannolikt kommer att innebära en allvarlig risk för människors hälsa, djurs hälsa eller miljön och att en sådan risk inte tillfredsställande kan undanröjas genom åtgärder som vidtas av den eller de berörda medlemsstaterna.

(2)

Ett utbrott av hepatit A hos människor har bekräftats i gemenskapen. Sjukdomens ursprung har konstaterats vara förtärandet av vissa musslor som importerats från Peru och som var smittade med hepatit A-virus (HAV).

(3)

De smittade musslorna är knivmusslor (Donax spp.) och det mest sannolika ursprunget till smittan är kontaminering av vattnet i produktionsområdena. Andra musselarter kan därför också vara kontaminerade.

(4)

Eftersom förtäring av dessa musslor innebär en allvarlig risk för människors hälsa bör importen av musslor från Peru till gemenskapen stoppas.

(5)

Eftersom kontamineringen är så allvarlig bör stoppet gälla även musslor som sänts till gemenskapen innan detta beslut träder i kraft men som anländer till gemenskapens gränskontrollstationer efter ikraftträdandet.

(6)

Importstoppet bör fastställas på gemenskapsnivå för att säkerställa ett effektivt och enhetligt skydd för konsumenternas hälsa i samtliga medlemsstater.

(7)

Vattenbruksproduktionen av kammusslor (Pectinidae) i Peru sker i avskilda produktionsområden med låg befolkningstäthet och långt från möjliga kontamineringskällor. Dessutom bearbetas Pectinidae för att avlägsna inälvorna och därmed minska risken för viruskontaminering i den ätliga delen av produkten. Därför bör import från Peru av Pectinidae som bearbetats på detta sätt tillåtas.

(8)

Dessutom minskas virusets viabilitet genom värmebehandlingen. Import från Peru av musslor som värmebehandlats enligt kraven i avsnitt VII kapitel II punkt A 5 b i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2) bör därför tillåtas.

(9)

Myndigheterna i Peru har förbundit sig att vidta omedelbara åtgärder för att rätta till problemet och om nödvändigt tillåta en inspektion från kommissionen under de kommande månaderna. Därför bör tillämpningen av de åtgärder som fastställs i detta beslut begränsas till den 31 mars 2009 utan att det påverkar kommissionens behörighet att ändra, upphäva eller utöka åtgärderna med hänsyn till eventuell ny information om hur situationen i Peru utvecklas eller till resultaten av kommissionens inspektioner.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta beslut ska tillämpas på musslor enligt definitionen i punkt 2.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004 som importerats från Peru och som är avsedda att användas som livsmedel (nedan kallade musslor).

Artikel 2

Medlemsstaterna får inte tillåta import av musslor från Peru till gemenskapen.

Förbudet ska gälla samtliga sändningar av musslor som tagits emot vid gemenskapens gränskontrollstationer oberoende av om sändningen har producerats, lagrats eller om det har utfärdats intyg för den i ursprungslandet eller inte innan detta beslut träder i kraft.

Artikel 3

Genom undantag från artikel 2 ska medlemsstaterna tillåta import till gemenskapen av följande produkter:

a)

Rensade Pectinidae från vattenbruk.

b)

Musslor som genomgått värmebehandling enligt avsnitt VII kapitel II punkt A 5 b i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

Artikel 4

Alla kostnader som uppstår vid tillämpningen av detta beslut ska betalas av mottagaren eller dennes ombud.

Artikel 5

Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 mars 2009.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 november 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22.


REKOMMENDATIONER

Kommissionen

18.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 307/11


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

av den 3 oktober 2008

om aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden

[delgivet med nr K(2008) 5737]

(2008/867/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 211, och

av följande skäl:

(1)

Respekt för människans värdighet är en grundläggande princip för Europeiska unionen, som bland annat har till syfte att främja full sysselsättning och sociala framsteg, bekämpa social utslagning och diskriminering och främja social rättvisa och socialt skydd. Enligt artikel 137.1 h i fördraget ska gemenskapen understödja och komplettera medlemsstaternas verksamhet i fråga om integrering av människor som står utanför arbetsmarknaden. Enligt artikel 34 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska människor ha rätt till socialt bistånd och bostadsbidrag för att säkerställa ett drägligt liv för dem som saknar tillräckliga resurser.

(2)

Rådets rekommendation 92/441/EEG av den 24 juni 1992 om gemensamma kriterier för tillräckliga resurser och socialtjänstförmåner i de sociala trygghetssystemen (1) är fortfarande ett referensdokument för gemenskapens politik när det gäller att bekämpa fattigdom och social utestängning. Rekommendationen har inte förlorat sin relevans, även om det krävs ytterligare insatser för att se till att den genomförs fullt ut.

(3)

Sedan 1992 har nya politiska instrument vuxit fram. Ett av dessa är den öppna samordningsmetoden för socialt skydd och social integration, som bland annat syftar till att aktivt integrera alla i samhället genom åtgärder för att främja deltagande på arbetsmarknaden och bekämpa fattigdom och utestängning bland de mest marginaliserade människorna och grupperna (2). Ett annat instrument är den europeiska sysselsättningsstrategin, som bland annat syftar till att stärka den sociala integrationen, bekämpa fattigdom, förebygga utestängning från arbetsmarknaden och stödja integration på arbetsmarknaden av utestängda människor (3).

(4)

Det faktum att fattigdom och arbetslöshet är kvarstående problem, samtidigt som utsatta människors sammansatta problem blir alltmer komplexa, visar att det behövs en heltäckande och integrerad politik (4). Moderniseringen av systemen för socialt skydd kräver en integrerad strategi för aktiv inkludering med ett tillräckligt inkomststöd i kombination med någon form av anknytning till arbetsmarknaden samt tillgång till tjänster av god kvalitet (5). Denna strategi kompletterar ”flexicurity”-strategin (flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden), men är inriktad på människor som är utestängda från arbetsmarknaden. Den stöder Lissabonstrategin genom att den bidrar till aktivering av arbetslösa och en rörligare arbetskraft. Den är också en del av den sociala dimensionen i EU:s strategi för en hållbar utveckling (6).

(5)

Hänsyn bör tas till nationella prioriteringar och tillgängliga budgetmedel när denna rekommendation successivt genomförs.

(6)

Rekommendationen och tillämpningen av de gemensamma principer som beskrivs här påverkar inte tillämpningen av gemenskapslagstiftningen, bland annat bestämmelserna om statligt stöd, den allmänna gruppundantagsförordningen (7) och gemenskapens bestämmelser om offentlig upphandling.

(7)

I enlighet med subsidiaritetsprincipen är det medlemsstaterna som ansvarar för att fastställa nivån på inkomststödet och utarbeta en lämplig kombination av åtgärder med tanke på lokala, regionala och nationella förutsättningar och behov.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS MEDLEMSSTATERNA FÖLJANDE.

1.   Utarbeta och genomföra en integrerad heltäckande strategi för aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden med tillräckligt inkomststöd, inkluderande arbetsmarknader och tillgång till tjänster av god kvalitet. Åtgärderna för aktiv inkludering bör bidra till att de som kan arbeta integreras i varaktig sysselsättning av god kvalitet och till att andra får tillräckliga resurser för ett värdigt liv och stöd för sitt deltagande i samhället.

2.   Säkerställa effektiva integrerade åtgärder för aktiv inkludering genom följande:

a)

Ett helhetsperspektiv på de politiska åtgärdernas utformning för att skapa rätt balans mellan de tre delarna av strategin för aktiv inkludering, så att de övergripande konsekvenserna för den sociala och ekonomiska integrationen av utestängda personer och eventuella samband mellan strategins olika delar beaktas, bland annat synergieffekter och möjliga avvägningar.

b)

Ett integrerat genomförande inom de tre delarna av strategin för aktiv inkludering för att vidta effektiva åtgärder mot de komplexa orsakerna till fattigdom och social utestängning och förbättra samordningen mellan de offentliga organ som genomför åtgärderna.

c)

Politisk samordning mellan lokala, regionala, nationella och europeiska organ med tanke på deras olika roller, befogenheter och prioriteringar.

d)

Aktivt deltagande av alla andra berörda parter – dvs. människor som drabbats av fattigdom och social utestängning, arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer och tjänsteleverantörer – när det gäller att utveckla, genomföra och utvärdera strategier.

3.   Se till att åtgärderna för aktiv inkludering

a)

stöder genomförandet av grundläggande rättigheter,

b)

främjar jämställdhet och lika möjligheter för alla,

c)

utformas med hänsyn till utsatta gruppers sammansatta problem och särskilda situationer och behov,

d)

innebär att lokala och regionala förutsättningar beaktas och att den regionala sammanhållningen förbättras, och

e)

är förenliga med en livscykelinriktad syn på socialpolitiken och sysselsättningspolitiken så att åtgärderna stöder solidariteten mellan generationerna och bryter överföringen av fattigdom från generation till generation.

4.   Utarbeta och genomföra integrerade åtgärder för aktiv inkludering enligt följande gemensamma principer och riktlinjer för varje del av strategin, samtidigt som subsidiaritetsprincipen följs och medlemsstaternas olika förutsättningar, behov och prioriteringar beaktas, utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapslagstiftningen, bland annat bestämmelserna om statligt stöd och gemenskapens bestämmelser om offentlig upphandling.

a)   Tillräckligt inkomststöd

Individens grundläggande rätt till tillräckliga resurser och socialt bistånd för ett värdigt liv erkänns som en del av en heltäckande och konsekvent strategi för att bekämpa social utestängning:

i)

Vid behov se över systemen för socialt skydd i ljuset av de gemensamma principer som anges i led B i rekommendation 92/441/EEG. Rätten till tillräckliga resurser ska i strategin för aktiv inkludering

vara förenad med kravet att personer som kan ta ett arbete står till arbetsmarknadens förfogande eller är aktivt tillgängliga för yrkesinriktad utbildning i syfte att hitta ett arbete, och att andra vid behov deltar i åtgärder för ekonomisk och social integration, och

kombineras med åtgärder som på nationell nivå anses vara nödvändiga för ekonomisk och social integration av utestängda personer.

ii)

Se till att denna rätt tillämpas enligt de praktiska riktlinjerna i led C.1, C.2 och C.3 i rådets rekommendation 92/441/EEG. Vid fastställandet av vilka resurser som krävs för ett värdigt liv bör man med hjälp av lämpliga nationella indikatorer beakta levnadsstandarden och levnadskostnaderna för hushåll av olika storlek och typ i den berörda medlemsstaten. Inom ramen för strategin för aktiv inkludering bör incitament finnas för arbetsföra personer att söka arbete och beloppen för att tillgodose särskilda behov justeras eller kompletteras.

b)   Inkluderande arbetsmarknader

Se till att arbetsföra personer får effektiv hjälp att integreras eller återintegreras på arbetsmarknaden och behålla ett arbete som motsvarar deras arbetsförmåga.

i)

Främja följande gemensamma principer inom ramen för strategier för aktiv inkludering:

Beakta utestängda människors behov för att underlätta en gradvis återintegrering i samhället och på arbetsmarknaden och för att öka deras anställbarhet.

Vidta de åtgärder som behövs för att främja inkluderande arbetsmarknader i syfte att se till att tillgång till sysselsättning blir en möjlighet för alla.

Främja arbetstillfällen av hög kvalitet med avseende på bland annat lön och förmåner, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, tillgång till livslångt lärande och utvecklingsmöjligheter, särskilt för att förhindra fattigdom bland personer som arbetar.

Vidta åtgärder som främjar fortsatt arbete och karriärmöjligheter för att angripa problemet med segmentering på arbetsmarknaden.

ii)

Tillämpa dessa principer genom följande praktiska riktlinjer:

Utöka och förbättra investeringen i humankapital genom en inkluderande utbildningspolitik, inklusive effektiva strategier för livslångt lärande, och se till att utbildningssystemen anpassas till nya kompetenskrav och behovet av digital kompetens.

Vidta aktiva och förebyggande arbetsmarknadsåtgärder, bland annat individanpassade tjänster som svarar mot behoven och stöd som tidig kartläggning av behov, hjälp att söka arbete, vägledning och utbildning och motivation att söka arbete aktivt.

Löpande se över positiva och negativa incitament i skatte- och bidragssystemen, bland annat handläggningen av förmåner samt villkoren för dessa, en kraftig sänkning av de höga effektiva skattesatserna (särskilt för låginkomsttagare) samtidigt som en adekvat nivå på det sociala skyddet säkerställs.

Stödja den sociala ekonomin och skyddad anställning som en viktig källa till ingångsjobb för utestängda personer, främja ekonomisk inkludering och mikrolån, anställningsincitament för arbetsgivare och utveckling av nya källor till arbetstillfällen i tjänstesektorn (särskilt på lokal nivå) samt öka medvetenheten om inkluderande arbetsmarknader.

Främja anpassbarhet och tillhandahålla stöd i arbetet och en stödjande omgivning, bland annat med avseende på hälsa och välbefinnande, ickediskriminering och tillämpning av arbetsrätten i kombination med den sociala dialogen.

c)   Tillgång till tjänster av god kvalitet

Vidta alla åtgärder som behövs för att se till att berörda personer i enlighet med relevanta nationella bestämmelser får lämpligt socialt stöd genom tillgång till tjänster av god kvalitet. Åtgärder bör särskilt vidtas i följande syfte:

Tillhandahålla tjänster som är nödvändiga för att – med beaktande av de lokala, regionala och nationella myndigheternas roll, tillämpliga gemenskapsbestämmelser och medlemsstaternas olika förutsättningar, behov och preferenser – stödja åtgärderna för aktiv inkludering i samhället och ekonomin (bland annat socialt bistånd, arbetsförmedling, utbildning, bostadsbidrag och socialt boende, barnomsorg, vård och omsorg) enligt följande gemensamma principer:

Geografisk tillgänglighet, fysisk tillgänglighet och en rimlig prisnivå.

Solidaritet, lika möjligheter för brukare och personal samt hänsyn till mångfalden bland brukarna.

Investering i humankapital, arbetsvillkor och en adekvat fysisk infrastruktur.

Heltäckande och samordnade tjänster som utformas och tillhandahålls på ett integrerat sätt.

Brukarinflytande och individanpassade strategier för att tillgodose individers sammansatta behov.

Övervakning och resultatutvärdering samt utbyte av bästa praxis.

5.   Garantera relevanta resurser och förmåner inom systemen för socialt skydd och se till att strukturfonderna, särskilt Europeiska socialfonden, utnyttjas för att stödja åtgärder för aktiv inkludering.

Fastställa detaljerade förfaranden, finansiera insatser och organisera administrationen och genomförandet enligt nationell lagstiftning och/eller praxis.

Skapa rätt balans mellan incitament för arbete, fattigdomsbekämpning och hållbara budgetutgifter med beaktande av tillgången på ekonomiska resurser och budgetmedel, de prioriteringar som fastställts av nationella myndigheter och statens finanser.

Vidta de åtgärder som behövs för att se till att alla, även de minst privilegierade, får information om sina rättigheter och om vilket stöd man kan få (t.ex. genom informationstekniken).

I möjligaste mån förenkla de administrativa förfarandena och metoderna för ekonomisk prövning och behovsprövning.

Där så är möjligt och i enlighet med nationella bestämmelser fastställa ett enkelt tillgängligt förfarande för överklagande vid behöriga förvaltningsmyndigheter och, vid behov, oberoende organ som domstolar.

6.   Förbättra indikatorerna och informationssystemen i syfte att stärka förmågan att tillhandahålla aktuell och jämförbar information för alla delar av strategin för aktiv inkludering:

Övervaka och utvärdera åtgärderna för aktiv inkludering inom den öppna samordningsmetoden genom ett nära samarbete mellan kommittén för socialt skydd och sysselsättningskommittén och med stöd av Progress-programmet.

Säkerställa samstämmighet med Lissabonstrategins övergripande politik med avseende på målen för den sociala sammanhållningen.

Denna rekommendation riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 3 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Vladimír ŠPIDLA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 245, 26.8.1992, s. 46.

(2)  Samarbete ger bättre resultat – En ny ram för den öppna samordningen av politiken för social trygghet och social integration i Europeiska unionen, meddelande KOM(2005) 706.

(3)  Rådets beslut av den 7 juli 2008 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik, rådets dokument 10614/2/082008 (ännu ej publicerat i EUT).

(4)  Modernisering av det sociala skyddet för ökad social rättvisa och ekonomisk sammanhållning: en satsning på aktiv integration av de personer som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden, meddelande KOM(2007) 620 och Meddelande om den socialpolitiska agendan, KOM(2005) 33.

(5)  Meddelande om samråd kring insatser på EU-nivå för att främja aktiv integration av de personer som har svårast att komma in på arbetsmarknaden, KOM(2006) 44.

(6)  KOM(2007) 620, ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel den 14 december 2007 och meddelandet om aktiv inkludering från kommittén för socialt skydd av den 3 juli 2008. Se även: rådets slutsatser av den 5 december 2007, dokument 16139/07; Regionkommitténs yttrande av den 18 juni 2008 om aktiv inkludering (dok. CdR 344/2007); Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 oktober 2007 om sociala miniminormer (dok. CESE 892/2007).

(7)  Kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) (EUT L 214, 9.8.2008, s. 3).


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

18.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 307/15


RÅDETS BESLUT 2008/868/GUSP

av den 13 oktober 2008

om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om Ryska federationens deltagande i Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 24,

med beaktande av ordförandeskapets rekommendation, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 oktober 2007 antog rådet gemensam åtgärd 2007/677/Gusp om Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (1) (Eufor Tchad/RCA).

(2)

Artikel 10.3 i den gemensamma åtgärden föreskriver att detaljerade villkor för tredjestaters deltagande ska fastställas i ett avtal i enlighet med artikel 24 i fördraget.

(3)

Efter rådets bemyndigande den 13 september 2004 har ordförandeskapet, med bistånd av generalsekreteraren för Europeiska unionens råd/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, förhandlat fram ett avtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om Ryska federationens deltagande i Eufor Tchad/RCA (nedan kallat avtalet).

(4)

Avtalet bör godkännas på Europeiska unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om Ryska federationens deltagande i Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA) godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet bifogas detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet med bindande verkan för Europeiska unionen.

Artikel 3

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 13 oktober 2008.

På rådets vägnar

B. KOUCHNER

Ordförande


(1)  EUT L 279, 23.10.2007, s. 21.


ÖVERSÄTTNING

AVTAL

mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om Ryska federationens deltagande i Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA)

EUROPEISKA UNIONEN (EU),

å ena sidan, och

RYSKA FEDERATIONEN,

å andra sidan,

nedan kallade parterna,

SOM BEAKTAR

FN:s säkerhetsråds resolution 1778 (2007) av den 25 september 2007 som bemyndigar EU att utplacera styrkor i Tchad och Centralafrikanska republiken,

Europeiska unionens råds antagande av gemensam åtgärd 2007/677/Gusp av den 15 oktober 2007 om Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA),

beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Chad/1/2008 om godtagande av bidrag från tredjeländer till Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken och beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Chad/2/2008 om inrättande av en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken, båda besluten ändrade genom beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Chad/3/2008 av den 14 maj 2008, och

AV FÖLJANDE SKÄL:

(1)

Genom en skrivelse av den 7 december 2007 uppmanade generalsekreteraren för Europeiska unionens råd/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken Ryska federationen att överväga ett eventuellt deltagande i Europeiska unionens insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken.

(2)

Genom en skrivelse av den 23 april 2008 förklarade Ryska federationen sig villig att överväga ett eventuellt deltagande.

(3)

Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och Ryska federationens utrikesminister avgav den 29 april 2008 ett gemensamt uttalande om ömsesidigt samarbete i krishanteringsinsatser.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Deltagande i insatsen

1.   Den ryska parten ska delta i den insats som leds av Europeiska unionen enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1778 (2007) och i enlighet med gemensam åtgärd 2007/677/Gusp av den 15 oktober 2007 om Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA) (nedan kallad EU-insatsen) och insatsplanen av den 18 januari 2008 genom att ställa den militära kontingenten av Ryska federationens militära styrkor (nedan kallad den ryska militära kontingenten) till förfogande för att stödja EU:s insats med lufttransporter i enlighet med de villkor för genomförandet som fastställts i de genomförandearrangemang som avses i artikel 6 i detta avtal. Lufttransporter ska utföras med den ryska militära kontingentens flygplan för att garantera liv och säkerhet för personal inom Eufor Tchad/RCA och Förenta nationernas uppdrag i Centralafrikanska republiken och Tchad (Minurcat) genom transport av Eufor- och Minurcatpersonal, varutransporter samt sök- och räddningsarbete när det gäller Eufor- och Minurcatpersonal.

2.   Den ryska partens bidrag till EU-insatsen påverkar inte självständigheten i Europeiska unionens beslutsfattande.

3.   Den ryska parten ska se till att den ryska militära kontingenten utför sitt uppdrag i enlighet med

gemensam åtgärd 2007/677/Gusp som nämns i punkt 1 i denna artikel,

eventuella genomförandearrangemang som ska godkännas av båda parter.

4.   Den ryska militära kontingentens personal kommer att tillämpa EU-operationens insatsregler så länge de inte strider mot rysk lagstiftning. Eventuella invändningar mot/begränsningar av insatsreglerna från den ryska partens sida kommer att anges officiellt för EU:s operationschef.

5.   Den ryska militära kontingenten ska fullgöra sina uppgifter och uppträda i enlighet med EU-insatsens mål och mandat som redovisas i FN:s säkerhetsråds resolution 1778 (2007).

6.   Den ryska parten får när som helst återkalla sitt bidrag, antingen på begäran av EU:s operationschef eller genom ett beslut av den ryska parten, efter samråd mellan parterna. Den ryska parten ska i god tid underrätta EU:s operationschef om ändringar avseende dess deltagande i EU-insatsen.

Artikel 2

Styrkornas status

1.   Statusen för den ryska militära kontingenten ska regleras av de avtal om styrkornas status som är gällande mellan Europeiska unionen och Republiken Tchad, Centralafrikanska republiken, Republiken Kamerun vid ankomsten till insatsområdet.

2.   Utan att det påverkar de avtal om styrkornas status som avses i punkt 1 i denna artikel ska den ryska parten utöva jurisdiktion över den ryska militära kontingenten.

3.   En företrädare för den ryska parten ska delta i förfarandena för att handlägga eventuella skadeståndsanspråk som berör den ryska militära kontingenten och som omfattas av de avtal om styrkornas status som det hänvisas till i punkt 1 i denna artikel.

4.   Den ryska parten ska vara ansvarig för att handlägga alla skadeståndsanspråk från, eller rörande, den ryska militära kontingentens personal i samband med den ryska militära kontingentens deltagande i EU-insatsen. Den ryska parten ska vara ansvarig för att vidta eventuella åtgärder, i synnerhet rättsliga eller disciplinära åtgärder, mot den ryska militära kontingentens personal i enlighet med landets lagar och andra författningar.

5.   Europeiska unionen åtar sig att se till att dess medlemsstater samtidigt med undertecknandet av detta avtal avger en förklaring om avstående från skadeståndsanspråk mot Ryska federationen avseende Ryska federationens deltagande i EU-insatsen. Förklaringen bifogas detta avtal.

6.   Den ryska parten åtar sig att samtidigt med undertecknandet av detta avtal avge en förklaring om avstående från skadeståndsanspråk mot andra stater som deltar i EU-insatsen. Förklaringen bifogas detta avtal.

7.   Statusen för personal som utstationerats till EU-insatsens högkvarter i Paris (Frankrike) ska regleras genom överenskommelser mellan de behöriga myndigheterna i Republiken Frankrike och Ryska federationen.

Artikel 3

Sekretessbelagda uppgifter

1.   Den ryska parten ska skydda sekretessbelagda EU-uppgifter som den fått inom ramen för EU-insatsen i enlighet med de krav för att skydda sekretessbelagda uppgifter som fastställs i Ryska federationens lagstiftning. I detta avseende ska parternas säkerhetsklassificeringar motsvara varandra enligt följande:

EU

Ryska Federationen

SECRET UE

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

CONFIDENTIEL UE

СЕКРЕТНО

Den ryska federationens beteckning ”ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ” ska motsvara EU:s säkerhetsbeteckning RESTREINT UE.

2.   Den ryska parten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att sekretessbelagda EU-uppgifter som den fått inom ramen för EU-insatsen omfattas av en skyddsnivå som är likvärdig med de grundprinciper och minimikrav för skydd av sekretessbelagda EU-uppgifter som tillämpas i EU, vilket innebär att den ryska parten

inte ska använda utlämnade sekretessbelagda uppgifter för andra ändamål än de som de sekretessbelagda uppgifterna och handlingarna lämnats ut för från EU,

inte ska röja sådana uppgifter för tredje part utan föregående skriftligt medgivande från EU,

ska ansvara för att tillgång till de sekretessbelagda uppgifter som lämnats ut till den ryska parten endast beviljas personer som behöver kännedom om uppgifterna för att fullgöra sina offentliga åligganden och som, om uppgifterna har klassificerats CONFIDENTIEL UE eller högre, är säkerhetsprövade,

ska, innan tillgång till sekretessbelagda uppgifter medges, se till att alla personer som behöver tillgång till uppgifterna upplyses om och uppfyller kraven i de skyddsbestämmelser som gäller för klassificeringen av de uppgifter de kommer att få tillgång till,

ska se till att alla lokaler, utrymmen, byggnader, kontor, rum, kommunikations- och informationssystem och liknande i vilka sekretessbelagda uppgifter förvaras och/eller hanteras skyddas genom lämpliga fysiska säkerhetsåtgärder,

ska se till att de sekretessbelagda handlingar som lämnats ut till den vid mottagandet registreras i ett särskilt register,

ska informera EU om eventuella fall där säkerheten för sekretessbelagda uppgifter som har lämnats ut till den faktiskt har, eller misstänks ha, åsidosatts eller äventyrats. Den ryska parten ska i sådana fall inleda en utredning och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att detta upprepas.

3.   Med beaktande av klassifikationsnivån ska sekretessbelagda uppgifter vidarebefordras genom diplomatisk kurirförsändelse, säkra postförsändelser eller personlig befordran.

4.   Om Europeiska unionen och Ryska federationen har ingått ett avtal om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter, ska bestämmelserna i det avtalet tillämpas inom ramen för EU-insatsen.

Artikel 4

Befälsordning

1.   Den ryska militära kontingenten ska fullt ut kvarstå under den ryska partens befäl.

2.   De behöriga ryska myndigheterna ska till operationschefen delegera befogenheten att tilldela den ryska militära kontingenten uppgifter för att fullgöra uppdraget enligt artikel 1.1 i detta avtal, vid den ryska militära kontingentens ankomst till insatsområdet. Vid planeringen av beslut om lufttransportuppgifter eller något annat beslut som påverkar den ryska militära kontingenten ska fullständig samordning med den ryska militära kontingentens höga militära representanter garanteras. Ryska federationen ska ha samma rättigheter och skyldigheter när det gäller den dagliga ledningen av insatsen som de av EU:s medlemsstater som deltar i den.

3.   Den ryska parten ska utnämna höga militära representanter som ska företräda den ryska militära kontingenten i Eufor både i EU:s insatshögkvarter i Paris (Frankrike) och i EU-styrkans högkvarter i Abéché (Tchad). Varje hög militär representant kan få stöd. De höga militära representanterna ska samråda med den EU-ledda styrkans befälhavare om alla frågor som rör Eufor. Den ryska militära kontingentens befälhavare ska ansvara för kontingentens fortlöpande övningar.

Artikel 5

Finansiella aspekter

1.   Den ryska parten ska stå för alla kostnader i samband med deltagandet i EU-insatsen, såvida inte kostnaderna ska betalas av gemensamma medel enligt de genomförandearrangemang som avses i artikel 6 i detta avtal.

2.   Eufor Tchad/RCA kommer att ge den ryska militära kontingenten logistiskt stöd på kostnadsersättningsbasis på de villkor som fastställts i de genomförandearrangemang som avses i artikel 6 i detta avtal.

3.   EU ska befria den ryska parten från ekonomiska bidrag till de gemensamma kostnaderna.

4.   Ersättning vid dödsfall, person- eller sakskada eller förlust som drabbar fysiska eller juridiska personer från den stat/de stater där EU-insatsen genomförs kommer att hanteras i enlighet med bestämmelserna i avtalen om styrkornas status enligt artikel 2.1 i detta avtal.

5.   Förvaltningen av de utgifter som anges i genomförandearrangemangen i artikel 6 i detta avtal ska anförtros den EU-mekanism som förvaltar kostnaderna inom insatsen, både de gemensamma och de som bärs av staterna.

Artikel 6

Arrangemang för avtalets genomförande

Den ryska partens deltagande i EU-insatsen ska genomföras i enlighet med tekniska och administrativa villkor i genomförandearrangemangen för det här avtalet som ska ingås av Ryska federationens försvarsministerium och EU:s operationschef.

Artikel 7

Underlåtenhet att fullgöra åtaganden

Om en av parterna underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 1–6 i detta avtal, ska den andra parten ha rätt att säga upp avtalet med en månads varsel.

Artikel 8

Tvistlösning

1.   Tvister mellan parterna om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och dess genomförandearrangemang ska lösas av parternas behöriga myndigheter på lämplig nivå eller på diplomatisk väg.

2.   Ekonomiska skadeståndsanspråk eller tvister som inte har lösts i enlighet med punkt 1 i denna artikel kan hänskjutas till en gemensamt utsedd förlikningsman eller medlare.

Alla skadeståndsanspråk eller tvister som inte har kunnat lösas genom sådan förlikning eller medling kan hänskjutas till en skiljedomsorgan. Vardera part ska utse en skiljeman till skiljedomsorganet. De båda skiljemännen som utsetts ska utse en tredje skiljeman som ska vara ordförande. Om någon av parterna underlåter att utse en skiljeman inom två månader efter det att en underrättelse mottagits från den andra parten om att tvisten hänskjutits till ett skiljedomsorgan eller om de båda skiljemännen inte kan enas om den tredje skiljemannen inom två månader efter det att de utsetts, kan en av parterna begära att ordföranden för Internationella domstolen utser en skiljeman. Om ordföranden för Internationella domstolen är medborgare i någondera part, eller av något annat skäl är förhindrad från att utföra uppgiften, ska den närmast underordnade ledamoten av Internationella domstolen, som inte är medborgare i någondera part, utse skiljemannen. Skiljedomsorganet ska grunda sitt beslut på en skälighetsbedömning (ex aequo et bono). Skiljemännen har ingen befogenhet att utdöma straffskadestånd. Skiljemännen ska enas om skiljeförfarandena. Skiljeförfarandet ska äga rum i Bryssel och språket för skiljeförfarandet ska vara engelska. Skiljedomen ska innehålla den motivering som ligger till grund för skiljedomen och den ska godtas av parterna som det slutliga avgörandet av tvisten. Vardera part ska bära sina kostnader och alla gemensamma kostnader ska delas lika mellan parterna.

Artikel 9

Ikraftträdande

1.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den första månaden efter det att parterna har informerat varandra om att de interna förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet har slutförts.

2.   Detta avtal ska tillämpas provisoriskt från och med dagen för undertecknandet.

3.   Detta avtal ska gälla under den tid som den ryska parten bidrar till EU-insatsen. Avtalets upphörande ska inte påverka de rättigheter och skyldigheter som härrör från genomförandet av detta avtal innan det upphör.

Utfärdat i Bryssel den 5 november 2008 i två exemplar på engelska och ryska språken, vilka båda texter är lika giltiga.

För Europeiska unionen

För Ryska federationen

BILAGA

FÖRKLARINGAR

enligt artiklarna 2.5 och 2.6 i avtalet

Förklaring från EU:s medlemsstater:

”De av EU:s medlemsstater som tillämpar gemensam åtgärd 2007/677/Gusp av den 15 oktober 2007 om Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA) kommer, såvitt deras nationella rättssystem tillåter detta, att bemöda sig om att i möjligaste mån avstå från, och själva svara för, skadeståndsanspråk mot Ryska federationen för personskada eller dödsfall bland deras personal, eller för skador på eller förlust av tillgångar som de har i sin ägo och som används vid EU-insatsen om dessa person- eller sakskador, dödsfall eller förluster

orsakades av personal från Ryska federationen vid tjänsteutövning inom ramen för EU-insatsen, utom vid grov vårdslöshet eller avsiktlig försumlighet, eller

inträffade vid användning av tillgångar som ägs av Ryska federationen, under förutsättning att tillgångarna användes inom ramen för EU-insatsen, utom då personal från Ryska federationen inom EU-insatsen gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller avsiktlig försumlighet vid användningen av dessa tillgångar.”

Förklaring från Ryska federationen:

”Ryska federationen som bidrar till Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA) som utförs i enlighet med gemensam åtgärd 2007/677/Gusp av den 15 oktober 2007 kommer, såvitt dess nationella rättssystem tillåter detta, att bemöda sig om att i möjligaste mån avstå från skadeståndsanspråk mot en annan stat som deltar i EU-insatsen för personskada eller dödsfall bland dess personal, eller för skador på eller förlust av tillgångar som staten har i sin ägo och som används vid EU-insatsen, om dessa person- eller sakskador, dödsfall eller förluster:

orsakades av personal vid tjänsteutövning inom ramen för EU-insatsen, utom vid grov vårdslöshet eller avsiktlig försumlighet, eller

inträffade vid användning av tillgångar som ägs av stater som deltar i EU-insatsen, under förutsättning att tillgångarna användes inom ramen för EU-insatsen, utom då personal inom EU-insatsen gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller avsiktlig försumlighet vid användningen av dessa tillgångar.”


Rättelser

18.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 307/21


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 807/2001 av den 25 april 2001 om ändring av bilagorna I, II och III till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung

( Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 118 av den 27 april 2001 )

På sidan 10 i bilagan, punkt A om ändring av bilaga I till förordning (EEG) nr 2377/90, ska tabellen i punkt 2.2.3 ”Pyretrin och pyretroider” ersättas med följande:

Farmakologiskt verksamma substanser

Restmarkör

Djurarter

MRL

Målvävnader

Andra bestämmelser

”Cyflutrin

Cyflutrin (summan av isomerer)

Nötkreatur, get

50 μg/kg

Fett

 

10 μg/kg

Lever

10 μg/kg

Njure

20 μg/kg

Mjölk

Ytterligare bestämmelser i rådets direktiv 94/29/EG ska beaktas”


18.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 307/22


Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1182/2007 av den 26 september 2007 om särskilda bestämmelser för sektorn för frukt och grönsaker, om ändring av direktiven 2001/112/EG och 2001/113/EG och förordningarna (EEG) nr 827/68, (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96, (EG) nr 2826/2000, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 318/2006 och om upphävande av förordning (EG) nr 2202/96

( Europeiska unionens officiella tidning L 273 av den 17 oktober 2007 )

På sidan 8, artikel 9.2 f, ska det:

i stället för:

”f)

stöd för administrativa utgifter för bildande av aktiefonder.”

vara:

”f)

stöd för administrativa utgifter för bildande av gemensamma fonder.”

På sidan 21, artikel 52.8, ska det:

i stället för:

”8.

Artikel 51 ska ersättas med följande:

”Artikel 51

Användning av mark för jordbruksändamål

Jordbrukarna får använda de skiften som har deklarerats i enlighet med artikel 44.3 för alla jordbruksverksamheter, med undantag för fleråriga grödor. Jordbrukare får dock använda skiften för …” ”

vara:

”8.

Artikel 51 ska ersättas med följande:

”Artikel 51

Användning av mark för jordbruksändamål

Jordbrukarna får använda de skiften som har deklarerats i enlighet med artikel 44.3 för alla jordbruksverksamheter, med undantag för permanenta grödor. Jordbrukare får dock använda skiften för …” ”

På sidan 25, artikel 53 (ändringar av förordning (EG) nr 318/2006), ska det

i stället för:

”Förordning (EG) nr 318/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 32.1, 32.2 och 32.4 ska orden ”eller bilaga VIII” föras in efter ”bilaga VII”.

2.

Följande bilaga ska läggas till efter bilaga VII:

vara:

”Förordning (EG) nr 318/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 32.1, 32.2 och 32.4 ska orden ”eller bilaga VIIa” föras in efter ”bilaga VII”

2.

Följande bilaga ska läggas till efter bilaga VII:

På sidan 25, artikel 55.4, sista meningen, ska det

i stället för:

”För de producentgrupper i medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller därefter, ska de stödsatser som anges i artikel 7.4 a tillämpas på erkännandeplaner från och med tillämpningsdagen för den här förordningen.”

vara:

”För de producentgrupper i medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller därefter, ska de stödsatser som anges i artikel 7.5 a tillämpas på erkännandeplaner från och med tillämpningsdagen för den här förordningen.”


18.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 307/s3


NOT TILL LÄSAREN

EU-institutionerna har beslutat att deras texter inte längre ska innehålla en hänvisning till den senaste ändringen av den ifrågavarande rättsakten.

Såvida inte annat anges, avser därför hänvisningarna i de texter som här offentliggörs rättsakter i deras gällande lydelse.