ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 300

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
11 november 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1110/2008 av den 10 november 2008 om ändring av förordning (EG) nr 423/2007 om restriktiva åtgärder mot Iran

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1111/2008 av den 10 november 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

29

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1112/2008 av den 10 november 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1731/2006 om särskilda tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för vissa nötköttkonserver

31

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1113/2008 av den 10 november 2008 om förbud mot fiske efter tunga i område VIIIa och b fmed fartyg som seglar under spansk flagg

32

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1114/2008 av den 10 november 2008 om förbud mot fiske efter tunga i område IIIa och EG-vatten i områdena IIIb, IIIc och IIId med fartyg som seglar under svensk flagg

34

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/840/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 7 november 2008 om nödåtgärder för att förhindra att Anoplophora chinensis (Forster) införs till och sprids i gemenskapen [delgivet med nr K(2008) 6631]

36

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet

42

 

*

Rådets beslut 2008/842/Gusp av den 10 november 2008 om ändring av bilagorna III och IV till gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

46

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/843/Gusp av den 10 november 2008 om ändring och förlängning av gemensam ståndpunkt 2007/734/Gusp om restriktiva åtgärder mot Uzbekistan

55

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/844/Gusp av den 10 november 2008 om ändring av gemensam ståndpunkt 2006/276/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland

56

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

11.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1110/2008

av den 10 november 2008

om ändring av förordning (EG) nr 423/2007 om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301,

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/652/Gusp av den 7 augusti 2008 om ändring av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Gemensam ståndpunkt 2008/652/Gusp innehåller bestämmelser om ytterligare restriktiva åtgärder, bl.a. rörande personer och enheter som omfattas av frysning av tillgångar, återhållsamhet med offentligt ekonomiskt stöd, särskilt exportkrediter, exportgarantier och exportförsäkringar, i syfte att undvika allt ekonomiskt stöd som skulle kunna bidra till spridningskänslig nukleär verksamhet eller till utveckling av system för kärnvapenbärare, samt inspektion av laster som ska till och kommer från Iran på luftfartyg och fartyg som ägs eller drivs av Iran Air Cargo och Islamic Republic of Iran Shipping Line, i den mån det finns rimliga skäl att anta att ett sådant luftfartyg eller fartyg som last transporterar materiel som belagts med förbud enligt ovannämnda gemensamma ståndpunkt. Gemensam ståndpunkt 2008/652/Gusp innehåller också bestämmelser om förbud mot leverans, försäljning eller överföring av vissa artiklar, materiel, utrustning, varor och teknik som skulle kunna bidra till spridningskänslig nukleär verksamhet eller till utveckling av system för kärnvapenbärare.

(2)

Gemensam ståndpunkt 2008/652/Gusp innehåller dessutom en uppmaning till alla medlemsstater att vara vaksamma avseende verksamhet vid finansinstitut inom deras jurisdiktion tillsammans med banker med säte i Iran samt deras filialer och dotterbolag utomlands för att undvika att denna verksamhet bidrar till spridningskänslig nukleär verksamhet eller till utveckling av system för kärnvapenbärare. För detta ändamål finns det vissa bestämmelser i den ovannämnda gemensamma ståndpunkten rörande Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (2).

(3)

Det bör förtydligas att överlämnande och vidarebefordran av nödvändiga handlingar till en bank för slutlig överföring till en person, en enhet eller ett organ som inte finns med i förteckningen i syfte att verkställa sådana betalningar som tillåts enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 423/2007 (3) inte innebär att tillgångar ställs till förfogande i den betydelse som avses i artikel 7.3 i den förordningen.

(4)

Genom förordning (EG) nr 423/2007 infördes vissa restriktiva åtgärder mot Iran i överensstämmelse med gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp. Till följd av detta löper ekonomiska aktörer risk att utsättas för krav och de bör därför ges ett varaktigt skydd mot krav i samband med avtal eller andra transaktioner vilkas fullgörande har påverkats av åtgärder enligt den förordningen.

(5)

Åtgärderna faller inom tillämpningsområdet för fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och gemenskapslagstiftning är därför nödvändig för att genomföra dem i gemenskapen, särskilt för att de ska tillämpas på ett enhetligt sätt av alla medlemsstaters ekonomiska aktörer.

(6)

Hänvisningen till artikel 5.1 c i artikel 12.2 i förordning (EG) nr 423/2007 bör ändras för att beakta den ändring som gjordes genom förordning (EG) nr 618/2007 av den 5 juni 2007 om ändring av förordning (EG) nr 423/2007 om restriktiva åtgärder mot Iran (4).

(7)

Förordning (EG) nr 423/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningsfulla bör den träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Article 1

Förordning (EG) nr 423/2007 ska ändras på följande sätt:

a)

I artikel 1 ska följande led läggas till:

”l)   avtal eller transaktion: alla transaktioner oavsett form eller tillämplig lagstiftning, oavsett om de omfattar ett eller flera avtal eller liknande skyldigheter mellan samma eller olika parter; för detta ändamål ingår i begreppet avtal särskilt varje finansiell garanti eller motgaranti och varje kredit, oavsett om de är juridiskt fristående eller ej, samt varje därtill knuten bestämmelse som härrör från en sådan transaktion eller är knuten till denna.

m)   krav: alla krav på kompensation eller andra anspråk av detta slag, till exempel kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt krav på förlängning eller betalning av särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form.

n)   person, enhet eller organ i Iran:

i)

staten Iran eller någon av dess myndigheter,

ii)

alla fysiska personer som vistas eller är bosatta i Iran,

iii)

alla juridiska personer, enheter eller organ som har sitt säte i Iran,

iv)

alla juridiska personer, enheter eller organ som direkt eller indirekt kontrolleras av en eller flera av de ovannämnda personerna eller organen.”

b)

I artikel 2.1 a ska följande led läggas till:

”iii)

Viss annan materiel och teknik som skulle kunna bidra till verksamhet som rör anrikning, upparbetning eller tungt vatten eller till utveckling av system för kärnvapenbärare eller till verksamhet på andra områden vilka IAEA anser oroväckande eller olösta. Denna materiel och teknik anges i bilaga Ia”

c)

I artikel 3 ska följande led läggas till:

”1a.   För all export som kräver tillstånd enligt denna förordning ska ett sådant tillstånd beviljas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där exportören är etablerad och i enlighet med villkoren i artikel 7 i förordning (EG) nr 1334/2000. Tillståndet ska vara giltigt i hela gemenskapen.”

d)

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Det skall vara förbjudet att köpa, importera eller transportera sådan materiel och teknik som anges i bilagorna I och Ia från Iran, oavsett om den ifrågavarande produkten har sitt ursprung i Iran eller inte.”

e)

Följande artikel ska införas:

”Artikel 4a

För att förhindra överföring av materiel och teknik enligt förteckningen i bilagorna I och Ia ska fraktluftfartyg och handelsfartyg som ägs eller drivs av Iran Air Cargo och Islamic Republic of Iran Shipping Line inför ankomst och avfärd vara skyldiga att lämna information om alla varor som förs in i eller ut ur gemenskapen till den berörda medlemsstatens behöriga tullmyndigheter.

Bestämmelserna avseende skyldigheten att lämna information inför ankomst och avfärd, särskilt beträffande vilka tidsfrister som ska iakttas och data som krävs, är fastställda i de relevanta bestämmelserna om summariska införsel- och utförseldeklarationer samt tulldeklarationer i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 av den 13 april 2005 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (5) och i kommissionens förordning (EG) nr 1875/2006 av den 18 december 2006 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (6).

Iran Air Cargo och Islamic Republic of Iran Shipping Line eller deras företrädare ska dessutom uppge om varorna omfattas av förordning (EG) nr 1334/2000 eller av denna förordning och, om de är föremål för krav på exportlicens, lämna närmare uppgifter om den exportlicens som har beviljats för dessa.

Fram till och med den 30 juni 2009 får summariska införsel- och utförseldeklarationer och de kompletterande uppgifter som krävs enligt ovan inlämnas skriftligen med användning av affärs-, hamn- eller transportinformation, om den innehåller de nödvändiga upplysningarna. För exportdeklarationer gäller inte föreskrifterna i bilaga 30a till kommissionens förordning (EG) nr 1875/2006 förrän den 30 juni 2009.

Från och med den 1 juli 2009 ska de kompletterande uppgifter som avses ovan inlämnas antingen skriftligen eller i förekommande fall genom användning av de summariska införsel- och utförseldeklarationerna.

f)

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd med anknytning till sådan materiel och teknik som anges i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning eller med anknytning till tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådan materiel som ingår i den förteckningen, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Iran eller för användning i Iran,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster med anknytning till sådan materiel och teknik som anges i bilagorna I och Ia eller med anknytning till tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådan materiel som anges i bilagorna I och Ia, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Iran eller för användning i Iran,

c)

tillhandahålla investeringar till företag i Iran som deltar i tillverkningen av sådan materiel och teknik som anges i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning eller i bilagorna I och Ia,

d)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd, inbegripet särskilt bidrag, lån och exportkreditförsäkring, som har anknytning till materiel och teknik som anges i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning eller bilagorna I och Ia och som avser försäljning, leverans, överföring eller export av sådana produkter eller tillhandahållande av tekniskt bistånd med anknytning till sådan materiel eller teknik, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Iran eller för användning i Iran,

e)

uppsåtligen eller medvetet delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå förbuden i leden a–d.”

g)

Artikel 7.1 ska ersättas med följande:

”1.   Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av de personer, enheter och organ som anges i bilaga IV ska frysas. Bilaga IV ska omfatta de personer, enheter och organ som har uppgetts av Förenta nationernas säkerhetsråd eller sanktionskommittén i enlighet med punkt 12 i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006) och punkt 7 i säkerhetsrådets resolution 1803 (2008).”

h)

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 11a

1.   De kredit- och finansinstitut som omfattas av tilllämpningsområdet för artikel 18 ska i sina kontakter med sådana kredit- och finansinstitut som avses i punkt 2, och i syfte att undvika att denna verksamhet bidrar till spridningskänslig nukleär verksamhet eller till utveckling av system för kärnvapenbärare

a)

visa kontinuerlig vaksamhet när det gäller kontorörelser, bland annat genom sina system för kundkontroll och i enlighet med sina förpliktelser i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism,

b)

kräva att alla fält på betalningsanvisningen för uppgifter om betalande och mottagande part i transaktionen fylls i och, om så inte sker, vägra utföra transaktionen,

c)

bevara alla registreringar av transaktioner i fem år och på begäran ställa dem till de nationella myndigheternas förfogande,

d)

om de misstänker eller har rimliga skäl att anta att medel har anknytning till finansiering av spridning, utan dröjsmål rapportera misstankarna till finansunderrättelseenheten eller annan behörig myndighet som har utsetts av den berörda medlemsstaten i enlighet med förteckningen över webbplatser i bilaga III, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 5 och 7. Finansunderrättelseenheten eller annan sådan behörig myndighet ska fungera som nationellt centrum för mottagande och analys av rapporter om transaktioner som väcker misstanke om möjlig finansiering av spridning. Finansunderrättelseenheten eller annan behörig myndighet ska direkt eller indirekt i tid få tillgång till de finansiella, administrativa uppgifter och uppgifter som rör brottsbekämpning som den behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter korrekt, inbegripet analysen av rapporter om misstänkta transaktioner.

2.   De i punkt 1 angivna åtgärderna ska tillämpas på kredit- och finansinstitut i deras kontakter med

a)

kredit- och finansinstitut med säte i Iran, särskilt Bank Saderat,

b)

filialer och dotterbolag, om de omfattas av tillämpningsområdet för artikel 18, till kredit- och finansinstitut med säte i Iran enligt förteckningen i bilaga VI,

c)

filialer och dotterbolag, om de inte omfattas av tilllämpningsområdet för artikel 18, till kredit- och finansinstitut med säte i Iran enligt förteckningen i bilaga VI,

d)

kredit- och finansinstitut som varken har säte i Iran eller omfattas av tillämpningsområdet för artikel 18, men som kontrolleras av personer och enheter med hemvist eller säte i Iran enligt förteckningen i bilaga VI.

Artikel 11b

1.   Bank Saderats filialer och dotterbolag ska, om de omfattas av tillämpningsområdet för artikel 18 i denna förordning, till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade, i enlighet med förteckningen över webbplatser i bilaga III, anmäla alla överföringar av medel som de genomför eller tar emot, parternas namn, belopp och datum för transaktionen, inom fem arbetsdagar efter överföringarnas genomförande eller mottagande. Anmälan ska, om uppgifterna är tillgängliga, ange transaktionens art och eventuellt karaktären hos de varor som omfattas av transaktionen och särskilt ange om det gäller varor som omfattas av förordning (EG) nr 1334/2000 eller av denna förordning och, om det krävs tillstånd för export, numret på den beviljade licensen.

2.   Om inte annat följer av och i enlighet med fastställda bestämmelser för informationsutbyte, ska de underrättade behöriga myndigheterna, i förekommande fall, utan dröjsmål överföra dessa uppgifter till de berörda behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstater där motparten i dessa transaktioner är etablerad, i syfte att undvika att transaktionen bidrar till spridningskänslig nukleär verksamhet eller till utveckling av system för kärnvapenbärare.”

i)

Artikel 12.2 ska ersättas med följande:

”2.   Förbuden i artikel 5.1 d och artikel 7.3 ska inte medföra ansvar av något slag för berörda fysiska eller juridiska personer eller enheter, om dessa inte kände till eller hade rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot dessa förbud.”

j)

I artikel 12 ska följande punkt läggas till:

”3.   Om ett institut eller en person som omfattas av denna förordning eller en anställd eller en medlem av ledningen vid ett sådant institut eller hos en sådan person i god tro enligt artikel 11a och 11b röjer sådana uppgifter som avses i artikel 11a och 11b, ska detta inte medföra ansvar i någon form för institutet eller personen i fråga eller dess ledning eller anställda.”

k)

Följande artikel ska införas:

”Artikel 12a

1.   Inget krav på kompensation eller andra anspråk av detta slag, till exempel kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt ett krav på förlängning eller betalning särskilt av en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form, får beviljas

a)

de personer, enheter och organ som anges i bilagorna IV, V och VI,

b)

någon annan person, enhet eller organ i Iran, inbegripet Irans regering,

c)

någon annan person, enhet eller organ som agerar via eller till förmån för någon av dessa personer eller enheter,

i samband med avtal eller transaktioner som direkt eller indirekt, helt eller delvis, har påverkats av de åtgärder som anges i denna förordning.

2.   Genomförandet av ett avtal eller en transaktion ska anses ha påverkats av åtgärderna enligt denna förordning då kravets existens eller innehåll är en direkt eller indirekt följd av dessa åtgärder.

3.   I alla förfaranden som syftar till indrivning av en fordran åligger det den person som begär indrivningen att visa att betalning av fordran inte strider mot bestämmelserna i punkt 1.”

l)

I artikel 15.1 ska följande led läggas till:

”d)

ändra bilaga VI på grundval av beslut som fattas med avseende på bilagorna III och IV till gemensam ståndpunkt 2008/652/Gusp.”

m)

Texten i bilaga I till denna förordning ska införas som bilaga Ia.

n)

Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.

o)

Bilaga III ska ersättas med texten i bilaga III till denna förordning.

p)

Texten i bilaga IV till denna förordning ska läggas till som bilaga VI.

Article 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2008.

På rådets vägnar

B. KOUCHNER

Ordförande


(1)  EUT L 213, 8.8.2008, s. 58.

(2)  EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.

(3)  EUT L 103, 20.4.2007, s. 1.

(4)  EUT L 143, 6.6.2007, s. 1.

(5)  EUT L 117, 4.5.2005, s. 13.

(6)  EUT L 360, 19.12.2006, s. 64.”


BILAGA I

"BILAGA Ia

Materiel och teknik som avses i artikel 2.1 a iii

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR

1.

Om inget annat anges, hänvisar de nummer som anges i kolumnen "Beskrivning" till de beskrivningar av produkter och teknik med dubbla användningsområden som ges i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2000.

2.

Ett hänvisningsnummer i kolumnen "Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 1183/2007" betyder att produktens egenskaper enligt kolumnen "Beskrivning" inte motsvarar de parametrar som anges i beskrivningen för den produkt med dubbla användningsområden som det hänvisas till.

3.

Begreppsdefinitioner inom ‧enkla citattecken‧ återges i en teknisk not till den relevanta produkten.

4.

Begreppsdefinitioner inom "dubbla citattecken" återges i bilaga I till förordning (EG) nr 1183/2007.

Allmänna anmärkningar

1.

Syftet med förbuden i denna bilaga ska inte omintetgöras genom export av varor som inte omfattas av förbud (inklusive anläggning) men som innehåller en eller flera beståndsdelar vilka omfattas av förbud, när den eller de beståndsdelar som omfattas av förbud utgör huvudbeståndsdelen av varan och det är möjligt att avlägsna den och använda den för andra ändamål.

Anmärkning:

Vid bedömning av huruvida en eller flera beståndsdelar ska betraktas som huvudbeståndsdel ska hänsyn tas till kvantitet, värde, tekniskt kunnande samt andra omständigheter som är av betydelse för att bedöma huruvida en eller flera av de förbjudna beståndsdelarna är en huvudbeståndsdel av de varor som anskaffas.

2.

Varor som anges i denna bilaga inbegriper både nya och begagnade varor.

Allmän anmärkning rörande teknik (General Technology Note – GTN)

(Denna anmärkning avser avsnitt I.A.B.)

1.

Försäljning, leverans, överföring eller export av "teknik" som "erfordras" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av varor som det enligt del A (Materiel) nedan är förbjudet att sälja, leverera, överföra eller exportera, är förbjuden i den ordning som föreskrivs i avsnitt IA.B.

2.

"Teknik" som "erfordras" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av varor som omfattas av förbud, omfattas av förbud även om den kan tillämpas på varor som inte omfattas av förbud.

3.

Förbuden gäller inte sådan "teknik" som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) och reparation av varor som inte omfattas av förbud eller för vilka exporttillstånd har beviljats i enlighet med förordning (EG) nr 423/2007.

4.

Förbud mot överföring av "teknik" gäller inte "allmänt tillgänglig" information, "grundforskning" eller det minimum av information som behövs för patentansökningar.

IA.A.   MATERIEL

A0.   Kärnteknisk materiel, kärntekniska anläggningar och kärnteknisk utrustning

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 1183/2007

IA.A0.001

Hålkatodlampor enligt följande:

a)

Jodhålkatodlampor med fönster av ren kisel eller kvarts.

b)

Uranhålkatodlampor.

IA.A0.005

Komponenter till reaktorkärl och utrustning för provning, andra än de som beskrivs i 0A001, enligt följande:

1.

Tätningar

2.

Interna komponenter.

3.

Utrustning för tätning, provning och mätning.

0A001

IA.A0.006

Nukleära detektionssystem för detektion, identifiering eller mätning av radioaktivt material och strålning av nukleärt ursprung samt särskilt konstruerade komponenter till dessa, andra än de som beskrivs i 0A001.j eller 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

IA.A0.007

Bälgtätade ventiler av aluminiumlegering eller rostfritt stål av typ 304, 304L eller 316L.

Anm: Detta avsnitt omfattar inte bälgventiler enligt avsnitten 0B001.c.6 och 2A226.

0B001.c.6

2A226

IA.A0.012

Avskärmade utrymmen för bearbetning, lagring och hantering av radioaktiva ämnen (högaktiva celler, s.k. hot cells).

0B006

IA.A0.013

"Naturligt uran" eller "utarmat uran" eller torium i form av metall, legering, kemisk förening eller koncentrat och annat material som innehåller en eller flera av ovanstående material, andra än de som omfattas av 0C001.

0C001


A1.   Vissa material, kemikalier, "mikroorganismer" och "gifter"

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 1183/2007

IA.A1.001

Lösningsmedlet di(2-etylhexyl)fosforsyra (HDEHP eller D2HPA) CAS-nr 298-07-7 oavsett mängd, med en renhet på över 90 %.

IA.A1.002

Fluorgas (CAS-nr 7782-41-4) med en renhet på över 95 %.

IA.A1.005

Elektrolytiska celler för produktion av fluor med en produktionskapacitet större än 100 g fluor per timme.

Anm: Detta avsnitt omfattar inte elektrolytiska celler enligt avsnitt 1B225.

1B225

IA.A1.008

Magnetiska metaller av alla typer och former, vars initiala relativa permeabilitet är 120 000 eller mer och med en tjocklek på mellan 0,05 och 0,1 mm.

1C003.a

IA.A1.009

"Fibrer eller fiberliknande material" eller förimpregnerade sådana material, enligt följande:

a)

"Fibrer eller fiberliknande material" av kol eller aramid med någon av följande egenskaper:

1.

en "specifik modul" som överstiger 10 × 106 m, eller

2.

en "specifik draghållfasthet" som överstiger 17 × 104 m.

b)

"Fibrer eller fiberliknande material" av glas med någon av följande egenskaper:

1.

en "specifik modul" som överstiger 3,18 × 106 m, eller

2.

en "specifik draghållfasthet" som överstiger 76,2 × 103 m.

c)

Härdade hartsimpregnerade kontinuerliga "garner", "väv", "drev" eller "band" med en bredd som inte överstiger 15 mm (förimpregnerade) tillverkade av "fibrer eller fiberliknande material" av kol eller glas, andra än de som omfattas av avsnitt IIA1.010.a eller b.

Anm: Detta avsnitt omfattar inte fibrer eller fiberliknande material enligt 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a och 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

IA.A1.010

Harts- eller beckimpregnerade fibrer (förimpregnerade), metall eller kolbelagda fibrer (förformade) eller "förformade kolfibrer", enligt följande:

a)

Tillverkade av "fibrer eller fiberliknande material" enligt II.A1.009.

b)

Epoxyharts-"matriser" av impregnerade kol-"fibrer eller fiberliknande material" (förimpregnerade) som omfattas av 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c, som används för reparation av strukturella delar till luftfartyg eller laminat, där storleken på de enskilda skivorna inte överskrider 50 cm × 90 cm.

c)

Förimpregnerade material enligt 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c som är impregnerade med fenol eller epoxyharts som har en glasningstemperatur (Tg) som är lägre än 433 K (160 °C) och en härdningstemperatur som är lägre än glasningstemperaturen.

Anm: Detta avsnitt omfattar inte fibrer eller fiberliknande material enligt avsnitt 1C010.e.

1C010.e.

1C210

IA.A1.011

Förstärkta kiselkarbidkeramer som kan användas för nosspetsar, farkoster för återinträde i jordatmosfären, dysklaffar, eller som kan användas till "missiler", andra än de som omfattas av 1C107.

1C107

IA.A1.012

Maråldrat stål, annat än det som omfattas av 1C116 eller 1C216, ‧i stånd till‧ en draghållfasthet av 2 050 MPa eller mer vid 293 K (20 °C).

Teknisk anmärkning: Uttrycket ‧maråldrat stål i stånd till‧ omfattar maråldrat stål före och efter värmebehandling.

1C216

IA.A1.013

Volfram, tantal, volframkarbid, tantalkarbid och legeringar med båda följande egenskaper:

a)

Form med ihålig cylindrisk eller sfärisk symmetri (inklusive cylindersegment) med en inre diameter mellan 50 mm och 300 mm.

b)

Massa som överstiger 5 kg.

Anm: Detta avsnitt omfattar inte volfram, volframkarbid och legeringar enligt avsnitt 1C226.

1C226


A2.   Materialbearbetning

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 1183/2007

IA.A2.001

Vibrationsprovningssystem med tillhörande utrustning och komponenter, andra än de som omfattas av 2B116, enligt följande:

a)

Vibrationsprovsystem med återkoppling och digital regulator, i stånd att vibrera ett system vid en acceleration som är lika med eller högre än 0,1 g rms mellan 0,1 Hz och 2 kHz och överföra krafter som är lika med eller högre än 50 kN, mätta vid ‧obelastat bord‧.

b)

Digital styrutrustning, tillsammans med särskilt utformad programvara för "vibrationsprovning", med en realtidsbandbredd som överstiger 5 kHz och utformad för vibrationsprovsystem som anges i a.

c)

Vibrationstrustor (skakutrustningar), med eller utan tillhörande förstärkningsutrustningar, som kan åstadkomma en kraft som är lika med eller överstiger 50 kN, mätt vid ‧obelastat bord‧, och användbara i vibrationsprovsystem som anges i a.

d)

Stödkonstruktioner och elektroniska enheter utformade för att kombinera flera skakenheter till ett komplett skakbordsystem som kan ge en sammanlagd effektiv kraft som är lika med eller överstiger 50 kN, mätt vid ‧obelastat bord‧, och användbara i vibrationssystem som anges i a.

Teknisk anmärkning: Med ‧obelastat bord‧ avses ett platt bord eller en slät yta utan fixturer eller kopplingsanordningar.

2B116

IA.A2.004

Sådana fjärrstyrda manipulatorer som överför fjärrstyrd mekanisk rörelse vid radiokemisk separation eller i s.k. hot cells vilka inte omfattas av 2B225, med någon av följande egenskaper:

a)

Kan arbeta genom en vägg i en hot cell med en tjocklek av 0,3 m eller mer (arbete genom väggen), eller

b)

kan överbrygga en skiljevägg i en hot cell med en tjocklek av 0,3 m eller mer (arbete över väggen).

Teknisk anmärkning: Fjärrstyrda manipulatorer överför en mänsklig operatörs handlande till en fjärrstyrd arbetande arm med ett avslutande verktyg. Överföringen kan vara av "master-slave"-typ eller ske genom en styrpinne (joystick) eller knappsats.

2B225

IA.A2.011

Centrifugalseparatorer som kan användas för kontinuerlig avskiljning utan spridning av aerosoler och som är tillverkade av:

1.

Legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.

Fluorpolymerer.

3.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.

Nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

5.

Tantal eller tantallegeringar.

6.

Titan eller titanlegeringar.

7.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringar.

Anm: Detta avsnitt omfattar inte centrifugalseparatorer enligt avsnitt 2B352.c.

2B352.c

IA.A2.012

Sintrade metallfilter tillverkade av nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

Anm: Detta avsnitt omfattar inte filter enligt avsnitt 2B352.d.

2B352.d


A3.   Elektronik

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 1183/2007

IA.A3.001

Högspänning-likströmsaggregat som uppfyller följande båda villkor:

a)

Kan kontinuerligt generera, över en tidsperiod om 8 timmar, 10 kV eller mer med en uteffekt på 5kW eller mer, med eller utan svepning.

b)

Har en ström- eller spänningsstabilitet som är bättre än 0,1 % över en tidsperiod om 4 timmar.

Anm: Detta avsnitt omfattar inte kraftaggregat enligt avsnitten 0B001.j.5 och 3A227.

3A227

IA.A3.002

Masspektrometrar, andra än de som omfattas av 3A233 eller 0B002.g, som kan mäta joner med en atommassa på 200 amu eller mer och som har en upplösning bättre än 2 amu vid 200 amu samt jonkällor till sådana, enligt följande:

a)

Masspektrometrar med induktivt kopplad plasmajonkälla (ICP/MS).

b)

Masspektrometrar med glimurladdningsjonkälla (GDMS).

c)

Masspektrometrar med jonkälla som bygger på termisk jonisation (TIMS).

d)

Masspektrometrar med jonkälla som använder indirekt upphettning (electron bombardment) och med en jonisationskammare gjord av, invändigt eller utvändigt belagd med "Material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6" (uranhexafluorid).

e)

Masspektrometer av molekylstråletyp, antingen

1.

med en jonisationskammare gjord av, fodrad eller klädd med rostfritt stål eller molybden och som är försedd med en kylfälla för 193 K (– 80 °C) eller lägre, eller

2.

med en jonisationskammare gjord av, invändigt eller utvändigt belagd med "Material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6".

f)

Masspektrometrar utrustade med jonkälla med mikrofluorering konstruerad för att användas med aktinider eller aktinidfluorider.

3A233


A6.   Sensorer och lasrar

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 1183/2007

IA.A6.001

Stavar av yttrium/aluminium-granat (YAG).

IA.A6.003

System för vågfrontskorrektion för användning med en laserstråle med en diameter som överstiger 4 mm och särskilt konstruerade komponenter till dessa, däribland kontrollsystem, fasfrontdetektion och "deformerbara speglar", inklusive bimorfa speglar.

Anm: Detta avsnitt omfattar inte speglar enligt avsnitten 6A004.a, 6A005.e och 6A005.f.

6A003

IA.A6.004

Argon-jon-"lasrar" med en genomsnittlig uteffekt på 5 W eller mer.

Anm: Detta avsnitt omfattar inte argon-jon-"lasrar" enligt avsnitten 0B001.g.5., 6A005 och 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

IA.A6.006

Avstämbara halvledar-"lasrar" och system (matriser) av avstämbara halvledar-"lasrar" med ett våglängdsområde på 9 μm17 μm samt staplar av system (matriser) av halvledar-"lasrar" som innehåller åtminstone ett system (matris) avstämbara halvledar-"lasrar" med en sådan våglängd.

1.

Halvledar-"lasrar" kallas ofta "laser"-dioder.

2.

Detta avsnitt omfattar inte halvledar-"lasrar" enligt avsnitten 0B001.h.6 och 6A005.b.

6A005.b

IA.A6.008

Neodym-dopade (annat än glas-) "lasrar" med en utgångsvåglängd som överstiger 1 000 nm men inte 1 100 nm och en utgångsenergi som överstiger 10 J/puls.

Anm: Detta avsnitt omfattar inte neodium-dopade (annat än glas-) "lasrar" enligt avsnitt 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

IA.A6.010

Strålningshärdade kameror eller tillhörande linser, andra än de som omfattas av 6A203.c, särskilt utformade eller klassade att motstå en total stråldos på mer än 50 × 103 Gy(kisel) (5 × 106 rad (kisel)) utan att försämras operativt.

Teknisk anmärkning: Termen Gy (kisel) avser den energi uttryckt i joule per kg som ett oavskärmat kiselprov absorberar när det utsätts för joniserande strålning.

6A203.c

IA.A6.011

Avstämbara pulsade färgämneslaserförstärkare (dye laser amplifiers) och oscillatorer med alla följande egenskaper:

1.

Verksam vid våglängder mellan 300 nm och 800 nm.

2.

En genomsnittlig uteffekt som överstiger 10 W men inte 30 W.

3.

En pulsrepetitionsfrekvens som överstiger 1 kHz.

4.

En pulsbredd mindre än 100 ns.

1.

Detta avsnitt omfattar inte single-mode-oscillatorer.

2.

Detta avsnitt omfattar inte avstämbara pulsade färgämneslaserförstärkare och oscillatorer enligt avsnitten 6A205.c, 0B001.g.5, 0B001.h.6 och 6A005.

6A205.c

IA.A6.012

Pulsade koldioxid-"lasrar" med alla följande egenskaper:

1.

Verksam vid våglängder mellan 9 000 nm och 11 000 nm.

2.

En pulsrepetitionsfrekvens som överstiger 250 Hz.

3.

En genomsnittlig uteffekt som överstiger 100 W men inte 500 W.

4.

En pulsbredd mindre än 200 ns.

Anm: Detta avsnitt omfattar inte pulsade koldioxidlasrar och oscillatorer enligt avsnitten 6A205.d, 0B001.h.6 och 6A005.d.

6A205.d

IA.B.   TEKNIK

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 1183/2007

IA.B.001

Teknik som erfordras för utveckling, produktion eller användning av de produkter som avses i del IA.A (Materiel) ovan.

–"


BILAGA II

"BILAGA II

Materiel och teknik som avses i artikel 3

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR

1.

Om inget annat anges hänvisar de nummer som anges i kolumnen "Beskrivning" till de beskrivningar av produkter och teknik med dubbla användningsområden som ges i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2000.

2.

Ett hänvisningsnummer i kolumnen "Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 1183/2007" betyder att produktens egenskaper enligt kolumnen "Beskrivning" inte motsvarar de parametrar som angetts i beskrivningen för den produkt med dubbla användningsområden som det hänvisas till.

3.

Begreppsdefinitioner inom "enkla citattecken" återges i en teknisk not till den relevanta produkten.

4.

Begreppsdefinitioner inom ’dubbla citattecken’ återges i bilaga I till förordning (EG) nr 1183/2007.

Allmänna anmärkningar

1.

Syftet med kontrollerna i denna bilaga ska inte omintetgöras genom export av varor som inte är underställda kontroll (inklusive anläggning) men som innehåller en eller flera beståndsdelar vilka är underställda kontroll, när den eller de beståndsdelar som är underställda kontroll utgör huvudbeståndsdelen av varan och det är möjligt att avlägsna den och använda den för andra ändamål.

Anmärkning:

Vid bedömning huruvida en eller flera beståndsdelar ska betraktas som huvudbeståndsdel ska hänsyn tas till kvantitet, värde, tekniskt kunnande samt andra omständigheter som är av betydelse för att bedöma huruvida en eller flera av de beståndsdelar som är underställd kontroll är en huvudbeståndsdel av de varor som anskaffas.

2.

Varor som anges i denna bilaga inbegriper både nya och begagnade varor.

Allmän anmärkning rörande teknik (General Technology Note – GTN)

(Denna anmärkning avser avsnitt II.B.)

1.

Försäljning, leverans, överföring eller export av "teknik" som "erfordras" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av varor vars försäljning, leverans, överföring eller export enligt del A (Materiel) nedan är underställd kontroll, kontrolleras i den ordning som föreskrivs i avsnitt II.B.

2.

"Teknik" som "erfordras" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av varor som är underställda kontroll, är underställd kontroll även om den kan tillämpas på varor som inte är underställda kontroll.

3.

Kontrollerna gäller inte sådan "teknik" som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) och reparation av varor som inte är underställda kontroll eller för vilka exporttillstånd har beviljats i enlighet med förordning (EG) nr 423/2007.

4.

Kontrollerna av överföring av "teknik" gäller inte "allmänt tillgänglig’ information, "grundforskning" eller det minimum av information som behövs för patentansökningar.

II.A.   MATERIEL

A0.   Kärnteknisk materiel, kärntekniska anläggningar och kärnteknisk utrustning

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 1183/2007

II.A0.002

Faraday-isolatorer i våglängdsområdet 500 nm–650 nm.

II.A0.003

Optiskt gitter i våglängdsområdet 500 nm–650 nm.

II.A0.004

Optiska fibrer i våglängdsområdet 500 nm–650 nm, belagda med antireflekterande skikt i våglängdsområdet 500 nm–650 nm, med en kärndiameter på över 0,4 mm men högst 2 mm.

II.A0.008

Plana, konvexa och konkava speglar belagda med högreflekterande eller kontrollerade flerskiktade lager i våglängdsområdet 500 nm650 nm.

0B001.g.5

II.A0.009

Linser, polarisatorer, halvvågsplattor (λ/2-plattor), kvartsvågsplattor (λ/4-plattor), laserfönster i kisel eller kvarts och rotatorer belagda med antireflekterande skikt i våglängdsområdet 500 nm–650 nm.

0B001.g

II.A0.010

Rör, rörledningar, flänsar och kopplingsanordningar gjorda av eller invändigt belagda med nickel eller nickellegering som innehåller mer än 40 viktprocent nickel, andra än de som omfattas av 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Vakuumpumpar, andra än de som omfattas av 0B002.f.2 eller 2B231, enligt följande:

Turbomolekylära pumpar med en flödeshastighet på minst 400 l/s.

Vakuumpumpar av Rootstyp med en volymetrisk sugkapacitet på över 200 m3/h.

Bälgtätade torrgående skruvkompressorer och bälgtätade torrgående vakuumpumpar.

0B002.f.2

2B231


A1.   Vissa material, kemikalier, "mikroorganismer" och "gifter"

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 1183/2007

II.A1.003

Tätningar och packningar av följande material

a)

Sampolymerer av vinylidenfluorid med betakristallinsk struktur till 75 % eller mer i icke utdraget tillstånd.

b)

Fluorinerade polyimider som innehåller 10 viktprocent eller mer av bundet fluor.

c)

Fluorinerade fosfazenelastomerer som innehåller mer än 30 viktprocent bundet fluor.

d)

Polyklortrifluoretylen (PCTFE, t.ex. Kel-F®).

e)

Viton fluorelastomerer.

f)

Polytetrafluoreten (PTFE).

 

II.A1.004

Personlig utrustning för att detektera strålning av nukleärt ursprung, inbegripet personliga dosimetrar.

Anm: Detta avsnitt omfattar inte nukleära detektionssystem enligt avsnitt 1A004.c.

1A004.c

II.A1.006

Platinerade katalysatorer (inkluderat ersättningsmaterial därför), andra än de som omfattas i 1A225, och som är särskilt utformade eller iordningställda för att befrämja väteisotoputbyte mellan väte och vatten för att utvinna tritium ur tungt vatten, eller för produktion av tungt vatten.

1B231, 1A225

II.A1.007

Annat aluminium och andra aluminiumlegeringar än de som omfattas av 1C002b.4 eller 1C202.a; i form av råmaterial eller halvfabrikat, med någon av följande egenskaper:

a.

I stånd till en brottgräns på 460 MPa eller mer vid 293 K (20 °C), eller

b.

med en draghållfasthet på 415 MPa eller mer vid 298 K (25 °C).

1C002.b.4

1C202.a


A2.   Materialbearbetning

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 1183/2007

II.A2.002

Verktygsmaskiner för slipning där positioneringsnoggrannheten med "alla kompensationsmöjligheter inkopplade" är lika med eller mindre (bättre) än 15 μm enligt ISO 230/2 (1988) (1), eller nationella motsvarigheter längs någon linjär axel.

Anm: Detta avsnitt omfattar inte verktygsmaskiner för slipning enligt 2B201.b och 2B001.c.

2B201.b,

2B001.c

II.A2.002a

Komponenter och utrustning för numerisk styrning, särskilt konstruerade för de verktygsmaskiner som omfattas av 2B001, 2B201 eller II.A2.002.

 

II.A2.003

Balanseringsmaskiner och tillhörande utrustning enligt följande:

a)

Balanseringsmaskiner som är konstruerade eller modifierade för tandläkarutrustning eller annan medicinsk utrustning och som har alla följande egenskaper:

1.

Kan inte balansera rotorer/enheter som har en massa som överstiger 3 kg.

2.

Kan balansera rotorer/enheter vid hastigheter som överstiger 12 500 varv/min.

3.

Kan korrigera obalans i minst två plan.

4.

Kan balansera till en specifik återstående obalans av 0,2 gmm per kg rotormassa.

b)

Avläsningsenheter som är konstruerade eller modifierade för att användas i maskiner som omfattas av a ovan.

Teknisk anmärkning: Avläsningsenheter betecknas ibland som balanseringsinstrument.

2B119

II.A2.005

Värmebehandlingsugnar med kontrollerad atmosfär:

Ugnar som kan arbeta vid temperaturer över 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.006

Oxidationsugnar som kan arbeta vid temperaturer över 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.007

"Tryckmätare", andra än de som omfattas av 2B230, som kan mäta absolut tryck i området 0 till 200 kPa och som har följande egenskaper:

a)

Tryckavkännande element tillverkat av eller skyddat av "material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6", och

b)

någon av följande egenskaper:

1.

Fullt skalutslag är mindre än 200 kPa och "noggrannheten" bättre än ± 1 % av fullt skalutslag, eller

2.

fullt skalutslag är 200 kPa eller mer och "noggrannheten" bättre än 2 kPa.

Teknisk anmärkning: Med "noggrannhet" avses i avsnitt 2B230 ett värde som innefattar icke-linjäritet, hysteres och repeterbarhet vid omgivningstemperatur.

2B230

II.A2.008

Utrustning för vätske-vätske-extraktion, (sedimentationsblandare [mixer-settler], pulskolonner, centrifugalextraktorer) och vätskefördelare, ångfördelare eller vätskeuppsamlare avsedda för sådan utrustning, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den eller de kemikalier som bearbetas är tillverkade i något av följande material:

1.

Legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.

Fluorpolymerer.

3.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.

Grafit eller ’kolgrafit’.

5.

Nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

6.

Tantal eller tantallegeringar.

7.

Titan eller titanlegeringar.

8.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringar.

9.

Rostfritt stål.

Teknisk anmärkning: ’Kolgrafit’ är en sammansättning som består av amorft kol och grafit, där grafitinnehållet är åtta viktprocent eller mer.

2B350.e

II.A2.009

Annan industriell utrustning och andra komponenter än de som omfattas av 2B350.d enligt följande:

Värmeväxlare eller kondensorer med en värmeöverföringsyta större än 0,05 m2 och mindre än 30 m2, liksom rör, plattor, slingor eller block (cores) avsedda för sådana värmeväxlare eller kondensorer, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med vätskan/-orna är gjorda av något av följande material:

1.

Legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.

Fluorpolymerer.

3.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.

Grafit eller ’kolgrafit’.

5.

Nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

6.

Tantal eller tantallegeringar.

7.

Titan eller titanlegeringar

8.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringar.

9.

Kiselkarbid

10.

Titankarbid.

11.

Rostfritt stål.

Anm: Detta avsnitt omfattar inte kylare till fordon.

2B350.d

II.A2.010

Multipeltätade och tätningsfria pumpar, andra än de som omfattas av 2B350.i, som är lämpade för korrosiva vätskor och som har en av tillverkaren specificerad flödeshastighet som överstiger 0,6 m3/timme, eller vakuumpumpar med en av tillverkaren specificerad flödeshastighet som överstiger 5 m3/timme [uppmätta vid standardtemperatur (273 K (0 °C) och standardtryck (101,3 kPa)]. Hus (pumphus), förformade infodringar, impellrar, rotorer eller strålpumpmunstycken avsedda för sådana pumpar, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med de kemikalier som bearbetas eller innesluts är gjorda av

1.

Rostfritt stål.

2.

Aluminiumlegeringar.

 


A6.   Sensorer och lasrar

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 1183/2007

II.A6.002

Infraröd optik i våglängdsområdet 9 μm–17 μm med tillhörande komponenter, däribland komponenter av kadmiumtellurid (CdTe).

Anm: Detta avsnitt omfattar inte kameror och komponenter enligt avsnitt 6A003.

6A003

II.A6.005

Halvledar-"lasrar" och tillhörande komponenter enligt följande:

a)

Enskilda halvledar-"lasrar" med en uteffekt på högst 200 mW vardera i mängder över 100.

b)

System (matriser) av halvledar-"lasrar" med en uteffekt på högst 20 W.

1.

Halvledar-"lasrar" kallas ofta "laser"-dioder.

2.

Detta avsnitt omfattar inte "lasrar" enligt avsnitten 0B001.g.5, 0B001.h.6 och 6A005.b.

3.

Detta avsnitt omfattar inte "laser"-dioder med ett våglängdsområde på 1 200–2 000 mm.

6A005.b

II.A6.007

Avstämbara solid state-"lasrar" och speciellt utformade komponenter därför, enligt följande:

a)

Titansafir-lasrar.

b)

Alexandrit-lasrar.

Anm: Detta avsnitt omfattar inte titansafir- och alexandrit-"lasrar" enligt avsnitten 0B001.g.5, 0B001.h.6 och 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.009

Akusto-optiska komponenter enligt följande:

a)

Bildrör till bildkameror (framing tubes) och solid state imaging-anordningar med en repetitionsfrekvens på 1 kHz eller mer.

b)

Repetitionsfrekvensutrustning.

c)

Pockels-celler.

6A203.b.4.c


A7.   Navigation och avionik

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 1183/2007

II.A7.001

Tröghetssystem och speciellt konstruerade komponenter enligt följande:

I.

Tröghetssystem för navigering som certifierats för användning i "civila flygplan" av civila myndigheter i en stat som deltar i Wassenaar-arrangemanget, och speciellt konstruerade komponenter enligt följande:

a)

Tröghetsnavigeringssystem (INS) (kardanupphängda eller skrovfasta) och tröghetssystem konstruerade för "flygplan", landfordon, fartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster) eller "rymdfarkoster" för orienteringsbestämning, styrning och navigering och som har någon av följande egenskaper samt särskilt konstruerade komponenter till dessa:

1.

Navigationsfel (fri tröghet) på 0,8 nautiska mil/tim (nm/hr) troligt cirkulärt fel (’Circular Error Probable’, CEP) eller mindre (bättre) efter normal justering, eller

2.

Specificerade för att fungera vid linjära accelerationsnivåer över 10 g.

b)

Hybrida tröghetsnavigeringssystem med globalt/-a navigationssatellitsystem (GNSS) eller med "databaserat/-ade refererensnavigerings-"system ("DBRN") för orienteringsbestämning, styrning eller navigering, och efter normal justering med en INS-navigeringslägesexakthet efter förlust av GNSS eller "DBRN" under upp till fyra minuter på mindre (bättre) än 10 m (troligt cirkulärt fel – CEP – ’Circular Error Probable’).

c)

Tröghetsutrustning för angivande av azimut, kurs eller utpekande av riktningen norrut, med någon av följande egenskaper samt särskilt konstruerade komponenter till dessa:

1.

Konstruerad för angivande av azimut, kurs eller utpekande av riktningen norrut och med en noggrannhet som är lika med, eller mindre (bättre) än 6 bågminuter rms vid 45 graders latitud, eller

2.

konstruerad för att, när den inte är i drift, ha en stöttolerans på 900 g eller mer under 1 millisekund eller mer.

Anm: De i I.a och I.b givna parametrarna är tillämpbara under alla följande omgivningsförhållanden:

1.

Slumpmässiga vibrationer med en magnitud av 7,7 g rms under de första 30 minuterna och en total testtid på 90 minuter per axel i var och en av de tre mot varandra vinkelräta axlarna när de slumpvisa vibrationerna har följande egenskaper

a)

en konstant effekttäthet (PSD = power spectral density) med värdet 0,04 g2/Hz över frekvensområdet 15 till 1 000 Hz, och

b)

effekttätheten dämpas med frekvensen från 0,04 g2/Hz till 0,01 g2/Hz inom frekvensområdet 1 000 till 2 000 Hz.

2.

En roll- och girhastighet som är lika med eller mer än 2,62 radianer/s (150 °/s), eller

3.

I enlighet med nationella standarder som motsvarar 1 och 2 ovan.

1.

I.b. avser system där ett INS eller annat navigeringshjälpmedel integreras till en enda enhet för förbättrad prestanda.

2.

’Circular Error Probable’ (CEP) – Vid cirkulär, normalfördelning, den radie av en cirkel som innehåller 50 % av de enskilda mätningar som görs, eller radien av den cirkel inom vilken sannolikheten att ett utfall sker är 50 %.

II.

Teodolitsystem som innehåller tröghetsutrustning särskilt konstruerad för civil övervakning och som konstruerats för att kunna ange azimut, kurs eller utpekande av riktningen norrut med en noggrannhet som är lika med eller mindre (bättre) än 6 bågminuter rms vid 45 graders latitud, och särskilt konstruerade komponenter till dessa.

III.

Tröghetsutrustning eller annan utrustning som använder acceleratorer som omfattas av 7A001 eller 7A101, när accelerometrarna är särskilt konstruerade och utvecklade för att fungera som MWD-sensorer i borrhål, där MWD står för mätning samtidigt med borrning.

7A003, 7A103

II.B.   TEKNIK

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 1183/2007

II.B.001

Teknik som erfordras för utveckling, produktion eller användning av de produkter som avses i del II.A (Materiel) ovan."

 


BILAGA III

”BILAGA III

Webbplatser för information om de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 3.4, 3.5, 4a, 5.3, 6, 8, 9, 10.1, 10.2, 11a, 11b, 13.1 och 17 samt adress för anmälningar till Europeiska kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.government.bg

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519

GREKLAND

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANIEN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIEN

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLÄNDERNA

http://www.minbuza.nl/sancties

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIEN

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adress för anmälningar till Europeiska kommissionen:

Europeiska kommissionen

GD Yttre förbindelser

Direktorat A. Krisfrågor och samordning inom ramen för Gusp

Enhet A.2. Krishantering och fredsbyggande

CHAR 12/106

B-1049 Bryssel, Belgien

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tfn.: (32-2) 295 55 85

Fax: (32-2) 299 08 73”


BILAGA IV

”BILAGA VI

Förteckning över de finans- och kreditinstitut som avses i artikel 11a.2

Filialer och dotterbolag till kredit- och finansinstitut med hemvist i Iran vilka faller inom tillämpningsområdet för artikel 18 och vilka avses i artikel 11a.2 b (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Frankrike

43 Avenue Montaigne, 75008 Paris

BIC: MELIFRPP

Tyskland

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg

BIC: MELIDEHH

Förenade kungariket

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

BIC: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Frankrike

64 rue de Miromesnil, 75008 Paris

BIC: SEPBFRPP

Tyskland

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

BIC: SEPBDEFF

Italien

Via Barberini 50, 00187 Rome

BIC: SEPBITR1

Förenade kungariket

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

BIC: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Frankrike

Bank Saderat Iran

16 Rue de la Paix, 75002 Paris

BIC: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Tyskland

Hamburgkontoret

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

BIC: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Frankfurtkontoret

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

BIC: BSIRDEFF

Grekland

Atenkontoret

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Aten

BIC: BSIRGRAA

TX: 218385 SABK GR

Förenade kungariket

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

BIC: BSPLGB2L

TX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Frankrike

Bank Tejarat

124-126 Rue de Provence, 75008 Paris

BIC: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Förenade kungariket

Huvudkontor

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

BIC: PIBPGB2L

TX: 885426

Filialer och dotterbolag till finans- och kreditinstitut med hemvist i Iran vilka inte faller inom tillämpningsområdet för artikel 18 samt finans- och kreditinstitut som inte har sin hemvist i Iran och som inte faller inom tillämpningsområdet för artikel 18 i denna förordning, men vilka kontrolleras av personer eller enheter med hemvist i Iran och som avses i artikel 11a.2 c och d (2)

1.   BANK MELLI*

Azerbajdzjan

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

BIC: MELIAZ22

Irak

No.111–27 Alley – 929 District – Arasat street, Bagdad

BIC: MELIIQBA

Oman

Kontor i Muskat och Oman

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

BIC: MELIOMR

Kina

Melli Bank HK (kontor för Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

BIC: MELIHKHH

Egypten

Representantkontor

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tel.: 2700605 / Fax: 92633

Förenade arabemiraten

Regionalkontor

P.O. Box: 1894, Dubai

BIC: MELIAEAD

Filial i Abu Dhabi

Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

BIC: MELIAEADADH

Filial i Al Ain

Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

BIC: MELIAEADALN

Filial i Bur Dubai

Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

BIC: MELIAEADBR2

Huvudfilial i Dubai

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

BIC: MELIAEAD

Filial i Fujairah

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

BIC: MELIAEADFUJ

Filial i Ras al-Khaimah

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

BIC: MELIAEADRAK

Filial i Sharjah

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

BIC: MELIAEADSHJ

Ryska federationen

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moskva

BIC: MELIRUMM

Japan

Representantkontor

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tel.: 332162631. Fax (3)32162638. Telex: J296687

2.   BANK MELLAT

Sydkorea

Filial till Bank Mellat i Seoul

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135 280, Seoul

BIC: BKMTKRSE

TX: K36019 MELLAT

Turkiet

Filial i Istanbul

1 Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

BIC: BKMTTRIS

TX: 26023 MELT TR

Filial i Ankara

Ziya Gokalp Bulvari No: 12 06425 Kizilay-Ankara

BIC: BKMTTRIS100

TX: 46915 BMEL TR

Filial i Izmir

Cumhuriyet Bulvari No: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

BIC: BKMTTRIS 200

TX: 53053 BMIZ TR

Armenien

Filial i Jerevan

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Jerevan

BIC: BKMTAM 22

TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Förenade arabemiraten

Filial i Dubai

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

BIC: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Libanon

Regionalt kontor

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

BIC: BSIRLBBE

Huvudfilial i Beirut

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O. BOX 6717 Hamra

BIC: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Filial i Alghobeiri

No 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

BIC: BSIRLBBE

Filial i Baalbek

No 3418, Ras Elein str., Baalbak

BIC: BSIRLBBE

Filial i Burj el Barajneh

No 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

BIC: BSIRLBBE

Filial i Saida

No 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

BIC: BSIRLBBE

Oman

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

BIC: BSIROMR

TLX: 3146

Qatar

Filial i Doha

No 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

BIC: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Turkmenistan

Filial till Bank Saderat Iran i Asjchabad

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Förenade arabemiraten

Regionalkontor i Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TX: 45456 SADERBANK

Filial i Murshid Bazar

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Filial i Bur Dubai

Al Fahidi Road

P.O.Box 4182 Dubai

BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Filial i Ajman

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Filial i Shaykh Zayed Road

Shaykh Road, Dubai

BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Filial i Abu Dhabi

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

BIC: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Filial i Al Ein

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Filial i Sharja

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrain

Filial i Bahrein

106 Government Road; P.O. Box 825, Block No 316; Entrance No 3; Manama Center; Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O. Box 825 – Manama

Telex: 8688 SADER BANK

Uzbekistan

Bank Saderat Iran Tashkent

10 Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

BIC: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tadzjikistan

No 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

BIC: BTEJTJ22XXX

TX: 201135 BTDIR TJ

Kina

Representationskontor i Kina

Office C208 Beijing Lufthansa Center No 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (även känd som Aryan Bank)

Afghanistan

Huvudkontor

House No 2, Street No 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

BIC: AFABAFKA

Filial i Herat

No 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Herat

BIC: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrain

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block No 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road No 4203, Sitra

BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

BIC: IDUNVECAXXX”


(1)  De enheter som har markerats med * omfattas även av frysning av tillgångar enligt artikel 5.1 a och b i gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp.

(2)  Se fotnote 1.


11.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/29


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1111/2008

av den 10 november 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 11 november 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

AL

34,6

MA

50,9

MK

46,2

TR

69,0

ZZ

50,2

0707 00 05

JO

175,3

MA

30,8

TR

130,0

ZZ

112,0

0709 90 70

MA

62,9

TR

128,3

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

83,8

ZZ

83,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

24,7

MA

81,0

TR

82,3

ZZ

62,7

0805 50 10

AR

82,1

MA

88,3

TR

82,2

ZA

90,0

ZZ

85,7

0806 10 10

BR

226,4

TR

109,7

US

256,2

ZA

197,4

ZZ

197,4

0808 10 80

AL

32,1

AR

75,0

CA

96,0

CL

64,2

MK

37,6

NZ

104,3

US

103,1

ZA

95,8

ZZ

76,0

0808 20 50

CN

53,6

TR

124,9

ZZ

89,3


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


11.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/31


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1112/2008

av den 10 november 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1731/2006 om särskilda tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för vissa nötköttkonserver

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1) , särskilt artikel 102 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 (2) föreskrivs de bestämmelser och villkor som är nödvändiga för att säkra att de konserver som kan komma ifråga för exportbidrag endast innehåller nötkött med ursprung i gemenskapen.

(2)

De restriktioner som föreskrivs genom förordning (EG) nr 1731/2006 vad gäller presentation av köttet för tullmyndigheterna har visat sig skapa praktiska och onödiga problem för de berörda aktörerna. De restriktioner som föreskrivs genom förordningen vad gäller genomförande av tullklarering vid export komplicerar uppgifterna för tullmyndigheterna i de medlemsstater där elektroniska tullsystem redan används.

(3)

För att förenkla tillämpningen av förordning (EG) nr 1731/2006 bör villkoren för presentationen av köttet för tullmyndigheterna och tullklareringen vid export således förenklas samtidigt som det säkerställs att tullmyndigheternas kontroll sker med öppenhet och är effektiv.

(4)

Förordning (EG) nr 1731/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1731/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3.1 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Köttet ska presenteras och märkas på ett sådant sätt att det lätt kan identifieras och återfinnas i den deklaration som åtföljer köttet.”

2.

I artikel 6 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Aktörerna ska ange referensnummer för den eller de deklarationer som avses i artikel 3.1 i den här förordningen på den eller de exportdeklarationer som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 800/1999, samt uppgifter om vilka kvantiteter som exporteras för varje deklaration och identifieringsuppgifter för produktkvantiteterna.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 325, 24.11.2006, s. 12.


11.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/32


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1113/2008

av den 10 november 2008

om förbud mot fiske efter tunga i område VIIIa och b fmed fartyg som seglar under spansk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 40/2008 av den 16 januari 2008 om fastställande för år 2008 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3) fastställs kvoter för 2008.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2008 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2008 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att förvara ombord, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2008.

På kommissionens vägnar

Fokion FOTIADIS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  EUT L 19, 23.1.2008, s. 1.


BILAGA

Nr

55/T&Q

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

SOL/8AB.

Art

Tunga (Solea solea)

Område

VIIIa och b

Datum

2.9.2008


11.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/34


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1114/2008

av den 10 november 2008

om förbud mot fiske efter tunga i område IIIa och EG-vatten i områdena IIIb, IIIc och IIId med fartyg som seglar under svensk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 40/2008 av den 16 januari 2008 om fastställande för år 2008 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3) fastställs kvoter för 2008.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2008 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2008 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att förvara ombord, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2008.

På kommissionens vägnar

Fokion FOTIADIS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  EUT L 19, 23.1.2008, s. 1.


BILAGA

Nr

56/T&Q

Medlemsstat

Sverige

Bestånd

SOL/3A/BCD

Art

Tunga (Solea solea)

Område

IIIa, EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

Datum

22.9.2008


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

11.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/36


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 7 november 2008

om nödåtgärder för att förhindra att Anoplophora chinensis (Forster) införs till och sprids i gemenskapen

[delgivet med nr K(2008) 6631]

(2008/840/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen (1), och mot att de sprids inom gemenskapen, särskilt artikel 16.3 tredje meningen, och

av följande skäl:

(1)

I del A avsnitt I i bilaga I till direktiv 2000/29/EG förtecknas Anoplophora malasiaca (Forster) och Anoplophora chinensis (Thomson). Nya studier har visat att dessa två benämningar i själva verket hänvisar till en och samma art av skadegörare. I detta beslut är det därför lämpligt att hänvisa till det som i nämnda bilaga förtecknas som Anoplophora malasiaca (Forster) och Anoplophora chinensis (Thomson) med den samlande reviderade vetenskapliga benämningen Anoplophora chinensis (Forster).

(2)

Om en medlemsstat anser att det finns risk för att en skadegörare, oavsett om den förtecknas i bilaga I eller II till direktiv 2000/29/EG eller ej, förs in till eller sprids inom dess territorium, får den enligt detta direktiv tillfälligt vidta alla ytterligare åtgärder som krävs för att skydda sig mot denna risk.

(3)

Efter det att Anoplophora chinensis (Forster) påträffades på flera olika värdväxter i regionen Lombardiet, underrättade Italien kommissionen och de övriga medlemsstaterna den 23 november 2007 om att medlemsstaten den 9 november 2007 hade antagit kompletterande åtgärder för att förhindra ytterligare införsel till och spridning inom dess territorium av skadegöraren.

(4)

Efter det att Anoplophora chinensis (Forster) påträffats på flera olika värdväxter i Nederländerna, underrättades kommissionen och de andra medlemsstaterna den 21 januari 2008 om de åtgärder som vidtagits för att utrota skadegöraren i Nederländerna.

(5)

Anoplophora chinensis (Forster) har nyligen påträffats i många försändelser av växter för plantering av Acer spp. med ursprung i tredjeländer. För närvarande finns det inga särskilda krav vad gäller denna skadegörare för växter av Acer spp., och inte heller för andra växter som tillhör de mest mottagliga värdväxterna, med ursprung i tredjeländer eller i gemenskapen.

(6)

År 2008 publicerade Nederländerna en riskanalys av skadegörare gällande Anoplophora chinensis (Forster) där det fastställdes att skadegörarens etablering i gemenskapen är mycket sannolik och de potentiella ekonomiska skadorna på flera olika värdväxter stora.

(7)

Det är därför nödvändigt att vidta nödåtgärder mot införsel till och spridning inom gemenskapen av Anoplophora chinensis (Forster). Åtgärderna bör gälla förtecknade växter oavsett ursprung, nedan kallade de angivna växterna, som konstaterats kunna vara värdar för Anoplophora chinensis (Forster) och som uppvisar den största risken för angrepp.

(8)

Åtgärder bör fastställas för import av de angivna växterna avseende produktion i tredjeländer och inspektion vid införseln till gemenskapen. Åtgärder bör fastställas också för produktion, transport och kontroll av de angivna växterna med ursprung i områden inom gemenskapen där förekomst av Anoplophora chinensis (Forster) har bekräftats.

(9)

Detaljerade åtgärder bör fastställas för områden inom gemenskapen där förekomsten av Anoplophora chinensis (Forster) har bekräftats, dvs. de angripna områdena. I dessa områden bör lämpliga åtgärder för att utrota skadegöraren vidtas och dess förekomst noga övervakas. I de områden som omger sådana områden, dvs. buffertområden, bör skadegörarens eventuella förekomst noga övervakas. I fall där skadegöraren påvisas för första gången i ett område inom gemenskapen kan det aktuella buffertområdets storlek minskas för att bättre avspegla den mer begränsade spridningsrisken.

(10)

En undersökning för att fastställa förekomst eller långvarig frånvaro av Anoplophora chinensis (Forster) bör genomföras på värdväxter i alla medlemsstater.

(11)

Åtgärderna bör ses över före den 31 maj 2009 med hänsyn till tillgången, efter en växtsäsong, till resultaten av medlemsstaternas officiella undersökningar av de angivna växterna som importerats och transporteras inom gemenskapen och som omfattas av nödåtgärderna.

(12)

Medlemsstaterna bör vid behov anpassa sin lagstiftning till detta beslut.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut avses med

a)   de angivna växterna: växter för plantering, undantaget frön, av Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp. och Ulmus spp.,

b)   produktionsplatsen: produktionsplatsen enligt definitionen i FAO:s internationella normer för fytosanitära åtgärder nr 5 (2).

Artikel 2

Import av de angivna växterna

Om de angivna växterna importeras från tredjeländer där det är känt att Anoplophora chinensis (Forster) förekommer får de införas till gemenskapen endast om de

a)

uppfyller de särskilda importkraven i avsnitt I punkt 1 i bilaga I,

b)

utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13a.1 i direktiv 2000/29/EG, i enlighet med avsnitt I punkt 2 i bilaga I till detta beslut inspekterats vid införseln till gemenskapen av det ansvariga officiella organet med avseende på Anoplophora chinensis (Forster) och inga tecken på förekomst av skadegöraren konstaterats.

Artikel 3

Transport av de angivna växterna inom gemenskapen

Angivna växter som kommer från avgränsade områden i gemenskapen som upprättats i enlighet med artikel 5 får transporteras inom gemenskapen endast om de uppfyller kraven i avsnitt II punkt 1 i bilaga I.

Angivna växter som importerats i enlighet med artikel 2 från tredjeländer där det är känt att Anoplophora chinensis (Forster) förekommer får transporteras inom gemenskapen endast om de uppfyller kraven i avsnitt II punkt 2 i bilaga I.

Artikel 4

Undersökningar

Medlemsstaterna ska varje år officiellt undersöka förekomsten av Anoplophora chinensis (Forster) eller tecken på angrepp av skadegöraren på värdväxter på sitt territorium.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16.1 i direktiv 2000/29/EG ska resultaten av dessa undersökningar tillsammans med förteckningen över de avgränsade områden som avses i artikel 5 i detta beslut och deras avgränsning rapporteras till kommissionen och de övriga medlemsstaterna senast den 30 april varje år.

Artikel 5

Avgränsade områden

Om resultaten av undersökningarna enligt artikel 4 bekräftar förekomsten av Anoplophora chinensis (Forster) i ett område, eller om förekomst av den angivna skadegöraren påvisas på annat sätt, ska medlemsstaterna fastställa avgränsade områden bestående av ett angripet område och ett buffertområde, i enlighet med avsnitt 1 i bilaga II.

Medlemsstaterna ska vidta officiella åtgärder i de avgränsade områdena i enlighet med avsnitt 2 i bilaga II.

Artikel 6

Efterlevnad av detta beslut

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att efterleva detta beslut och vid behov ändra de åtgärder som de har antagit för att skydda sig mot införsel och spridning av Anoplophora chinensis (Forster), så att åtgärderna överensstämmer med detta beslut. De ska omedelbart underrätta kommissionen om dessa åtgärder.

Artikel 7

Översyn

Detta beslut ska ses över senast den 31 maj 2009.

Artikel 8

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 november 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No. 5. Internationella växtskyddskonventionens sekretariat, Rom.


BILAGA I

NÖDÅTGÄRDER ENLIGT ARTIKLARNA 2 OCH 3

I.   Särskilda importkrav

1.

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som förtecknas i del A 9, 16, 18 i bilaga III och del A I 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46 i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG, ska angivna växter med ursprung i tredjeländer där det är känt att Anoplophora chinensis (Forster) förekommer åtföljas av ett intyg i enlighet med artikel 13.1 i det direktivet. I intyget ska ett av följande alternativ anges under rubriken ”Ytterligare upplysningar”:

a)

Växterna har under hela sin livstid har odlats på en produktionsplats i ett område som av den nationella växtskyddsorganisationen i ursprungslandet har konstaterats vara sjukdomsfritt i enlighet med de relevanta internationella normerna för fytosanitära åtgärder. Namnet på det sjukdomsfria området ska nämnas under rubriken ”ursprungsort”.

b)

Växterna har, under en period om minst två år före exporten, odlats på en produktionsplats som konstaterats vara fri från Anoplophora chinensis (Forster) i enlighet med de internationella normerna för fytosanitära åtgärder där följande gäller:

i)

Produktionsplatsen har registrerats och övervakas av den nationella växtskyddsorganisationen i ursprungslandet.

ii)

Produktionsplatsen har årligen genomgått två officiella inspektioner vid lämpliga tidpunkter med avseende på tecken på Anoplophora chinensis (Forster) och då befunnits vara fri från tecken på skadegöraren.

iii)

Den plats där växterna har odlats

har varit fullständigt fysiskt skyddad mot inträngande av Anoplophora chinensis (Forster), eller

har behandlats på ändamålsenligt förebyggande sätt och omges av ett buffertområde med en radie på minst två km där officiella undersökningar med avseende på förekomst av eller tecken på Anoplophora chinensis (Forster) utförs årligen vid lämpliga tidpunkter. Om tecken på Anoplophora chinensis (Forster) konstateras vidtas omedelbart åtgärder för utrotning för att återigen göra buffertområdet sjukdomsfritt.

iv)

Växtförsändelserna, särskilt växternas rötter och stammar, har omedelbart före exporten officiellt genomgått en noggrann undersökning med avseende på förekomst av Anoplophora chinensis (Forster). I tillämpliga fall bör undersökningen innefatta förstörande provtagning.

2.

Angivna växter som importeras i enlighet med punkt 1 ska undersökas noggrant på införselorten eller den fastställda bestämmelseorten i enlighet med kommissionens direktiv 2004/103/EG (1). De undersökningsmetoder som används ska säkerställa att alla eventuella tecken på Anoplophora chinensis (Forster), särskilt i växternas rötter och stammar, påvisas. I tillämpliga fall bör undersökningen innefatta förstörande provtagning.

II.   Transportkrav

1.

Angivna växter med ursprung i avgränsade områden i gemenskapen får transporteras inom gemenskapen endast om de åtföljs av ett växtpass som utarbetats och utfärdats i enlighet med kommissionens direktiv 92/105/EEG (2) och om de har odlats, under en period om minst två år före transporten, på en produktionsplats

i)

som registrerats i enlighet med kommissionens direktiv 92/90/EEG (3), och

ii)

som årligen genomgått två officiella noggranna inspektioner vid lämpliga tidpunkter med avseende på tecken på Anoplophora chinensis (Forster) och då befunnits vara fri från tecken på skadegöraren; i tillämpliga fall bör undersökningen innefatta förstörande provtagning, och

iii)

där växterna placerats på en plats

som varit fullständigt fysiskt skyddad mot inträngande av Anoplophora chinensis (Forster) eller där ändamålsenlig förebyggande behandling har getts, eller

där ändamålsenlig förebyggande behandling getts och som omges av ett buffertområde med en radie på minst två km utanför det angripna områdets gränser där officiella undersökningar med avseende på förekomst av eller tecken på Anoplophora chinensis (Forster) utförs årligen vid lämpliga tidpunkter. Om tecken på Anoplophora chinensis (Forster) konstateras vidtas omedelbart åtgärder för utrotning för att återigen göra buffertområdet sjukdomsfritt.

2.

Angivna växter som i enlighet med avsnitt I importerats från tredjeländer där det är känt att Anoplophora chinensis (Forster) förekommer får transporteras inom gemenskapen endast om de åtföljs av det växtpass som avses i punkt 1.


(1)  EUT L 313, 12.10.2004, s. 16.

(2)  EGT L 4, 8.1.1993, s. 22.

(3)  EGT L 344, 26.11.1992, s. 38.


BILAGA II

NÖDÅTGÄRDER ENLIGT ARTIKEL 5

1.   Upprättande av avgränsade områden

a)

De avgränsade områdena enligt artikel 5 ska bestå av följande delar:

i)

Ett angripet område som utgörs av det område där förekomsten av Anoplophora chinensis (Forster) har bekräftats och som omfattar alla växter som visar symtom orsakade av Anoplophora chinensis (Forster) och i tillämpliga fall alla växter som vid tiden för planteringen tillhörde samma omgång.

ii)

Ett buffertområde med en radie minst två km utanför gränsen till det angripna området.

b)

Den exakta avgränsningen av de områden som avses i punkt 1 ska baseras på vedertagna vetenskapliga principer, biologin hos Anoplophora chinensis (Forster), angreppens omfattning, de angivna växternas fördelning i det berörda området och de belägg för skadegörarens etablering som föreligger. I fall där skadegöraren påvisas för första gången i ett område får buffertområdets radie, efter en avgränsningsundersökning, minskas till minst en km utanför det angripna områdets gräns.

c)

Om förekomsten av Anoplophora chinensis (Forster) konstateras utanför det angripna området ska de avgränsade områdenas gränser ändras i enlighet med detta eller åtgärder för utrotning vidtas omedelbart för att återigen göra buffertområdet sjukdomsfritt.

d)

Om de årliga undersökningar som avses i punkt 2 b visar att Anoplophora chinensis (Forster) inte påvisats i något av de avgränsade områdena under en fyraårsperiod, ska detta område avskaffas och åtgärderna enligt punkt 2 i denna bilaga inte längre vidtas.

2.   Åtgärder i de avgränsade områdena

De officiella åtgärder som avses i artikel 5 och som ska vidtas i de avgränsade områdena ska omfatta minst följande:

a)

I det angripna området ska ändamålsenliga åtgärder för utrotande av Anoplophora chinensis (Forster), inklusive fällning och destruktion av angripna växter och växter som visar tecken på Anoplophora chinensis (Forster), inklusive rötterna, genomföras årligen före den 30 april.

b)

I det angripna området och buffertområdet ska intensiv övervakning med avseende på förekomst av Anoplophora chinensis (Forster) ske genom årliga undersökningar av skadegörarens värdväxter vid lämpliga tidpunkter.


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

11.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/42


RÅDETS RAMBESLUT 2008/841/RIF

av den 24 oktober 2008

om kampen mot organiserad brottslighet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA RAMBESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29 samt artiklarna 31.1 e och 34.2 b,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Syftet med Haagprogrammet är att förbättra unionens och medlemsstaternas gemensamma kapacitet att bland annat bekämpa gränsöverskridande organiserad brottslighet. Detta mål ska uppnås framför allt genom tillnärmning av lagstiftningen. Farorna med, och mångfaldigandet av, de kriminella organisationerna kräver att det ges ett verkningsfullt svar på medborgarnas förväntningar och medlemsstaternas egna krav genom närmare samarbete mellan Europeiska unionens medlemsstater. I punkt 14 i slutsatserna från Europeiska rådets möte i Bryssel den 4 och 5 november 2004 påpekas i detta sammanhang att Europas medborgare förväntar sig att Europeiska unionen, samtidigt som den säkerställer respekten för de grundläggande fri- och rättigheterna, på ett effektivare sätt gemensamt tar itu med gränsöverskridande problem som organiserad brottslighet.

(2)

I sitt meddelande av den 29 mars 2004 om vissa åtgärder som bör vidtas för att bekämpa terrorism och annan grov brottslighet ansåg kommissionen att lagstiftningen mot organiserad brottslighet inom EU måste skärpas och uppgav att den kommer att utarbeta ett rambeslut, som ska ersätta gemensam åtgärd 98/733/RIF av den 21 december 1998 om att göra deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott (2).

(3)

I punkt 3.3.2 i Haagprogrammet anges att tillnärmningen av materiell straffrätt syftar till att underlätta ömsesidigt erkännande av domar och rättsliga avgöranden samt polissamarbete och rättsligt samarbete i brottmål och berör delar av särskilt grov brottslighet med gränsöverskridande dimensioner samt att förtur bör ges åt brottsområden som särskilt nämns i fördragen. Definitionen av brott som rör deltagande i en kriminell organisation bör därför tillnärmas i alla medlemsstaterna. Detta rambeslut bör därför omfatta brott som normalt begås inom ramen för en kriminell organisation. I rambeslutet bör dessutom föreskrivas att sanktioner som motsvarar dessa brotts svårhetsgrad utdöms för fysiska och juridiska personer som begått eller är ansvariga för sådana brott.

(4)

Förpliktelserna enligt artikel 2 a bör inte påverka medlemsstaternas frihet att definiera andra grupper av personer som kriminella organisationer, t.ex. grupper vars syfte inte är ekonomisk eller annan materiell vinning.

(5)

Förpliktelserna enligt artikel 2 a bör inte påverka medlemsstaternas frihet att tolka termen brottslig verksamhet som att den innebär utförande av faktiska handlingar.

(6)

Europeiska unionen bör bygga vidare på det viktiga arbete som har gjorts av internationella organisationer, särskilt FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (Palermokonventionen), som ingicks på Europeiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2004/579/EG (3).

(7)

Eftersom målen för detta rambeslut inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför på grund av åtgärdens omfattning och verkningar bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen med tillämpning av artikel 2 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta rambeslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(8)

Detta rambeslut respekterar de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 6 och 49. Inget i detta rambeslut är avsett att reducera eller begränsa nationella regler avseende grundläggande rättigheter eller friheter, såsom korrekt rättsförfarande, strejkrätt, mötesfrihet, föreningsfrihet, tryckfrihet eller yttrandefrihet, inbegripet envars rätt att tillsammans med andra bilda och ansluta sig till fackföreningar för att försvara sina intressen samt den närliggande rätten att demonstrera.

(9)

Gemensam åtgärd 98/733/RIF bör därför upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta rambeslut avses med

1.   kriminell organisation: en strukturerad sammanslutning, som har inrättats under en tid, av mer än två personer som handlar i samförstånd för att begå brott som bestraffas med frihetsberövande eller en frihetsberövande säkerhetsåtgärd på maximalt minst fyra år eller en strängare sanktion, för att direkt eller indirekt erhålla ekonomiska eller materiella fördelar.

2.   strukturerad sammanslutning: en sammanslutning som inte tillkommit slumpartat i det omedelbara syftet att begå ett brott eller som inte nödvändigtvis har formellt fastställda roller för medlemmarna, kontinuitet i sammansättningen eller en utarbetad struktur.

Artikel 2

Brott som rör deltagande i en kriminell organisation

Varje medlemsstat ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att den ena eller båda av följande typer av beteende som rör en kriminell organisation betraktas som brottsliga gärningar.

a)

Beteendet hos en person, som med avsikt och med kunskap om antingen den kriminella organisationens syfte och allmänna verksamhet eller organisationens avsikt att begå brotten i fråga, aktivt deltar i organisationens brottsliga verksamhet, vari inbegrips tillhandahållande av information eller materiellt stöd, rekrytering av nya medlemmar och alla former av finansiering av verksamheten, med vetskap om att deltagandet kommer att bidra till genomförandet av organisationens brottsliga verksamhet.

b)

Det beteende hos en person som utgörs av en överenskommelse med en eller flera personer om en verksamhet, som om den genomförs innebär att brott som avses i artikel 1 begås, även om personen i fråga inte deltar i det egentliga genomförandet av verksamheten.

Artikel 3

Sanktioner

1.   Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att

a)

det brott som avses i artikel 2 a beläggs med ett maximalt fängelsestraff på minst 2–5 år, eller

b)

att det brott som avses i artikel 2 b beläggs med samma maximala fängelsestraff som det brott som överenskommelsen avser eller med ett maximalt fängelsestraff på minst 2–5 år.

2.   Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att det faktum att brotten som avses i artikel 2, vilka fastställs av denna medlemsstat, har begåtts inom ramen för en kriminell organisation får betraktas som en försvårande omständighet.

Artikel 4

Särskilda omständigheter

Varje medlemsstat får vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att de sanktioner som avses i artikel 3 kan lindras, eller att gärningsmannen får undantas från sanktioner, om denne till exempel

a)

avstår från sin brottsliga verksamhet, och

b)

förser administrativa eller rättsliga myndigheter med sådana uppgifter som de inte skulle ha kunnat erhålla på annat sätt och som hjälper dem att

i)

förebygga, göra slut på eller mildra effekterna av brottet,

ii)

identifiera eller väcka åtal mot de övriga gärningsmännen,

iii)

finna bevis,

iv)

beröva den kriminella organisationen medel som erhållits på olaglig väg eller vinning av dess brottsliga verksamhet, eller

v)

förhindra att andra brott enligt artikel 2 begås.

Artikel 5

Juridiska personers ansvar

1.   Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att juridiska personer kan hållas ansvariga för något av de brott som avses i artikel 2 och begås till deras förmån av någon person som agerar antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation, och som har en ledande ställning inom den juridiska personen, grundad på något av följande:

a)

Befogenhet att företräda den juridiska personen.

b)

Befogenhet att fatta beslut på den juridiska personens vägnar.

c)

Befogenhet att utöva kontroll inom den juridiska personen.

2.   Medlemsstaterna ska även vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att en juridisk person kan hållas ansvarig när brister i den övervakning eller kontroll som ska utföras av en person som avses i punkt 1 har gjort det möjligt för en person som är underställd den juridiska personen att till förmån för denna begå något av de brott som avses i artikel 2.

3.   Den juridiska personens ansvar enligt punkterna 1 och 2 ska inte påverka straffrättsliga förfaranden mot de fysiska personer som är gärningsmän eller medhjälpare till något av de brott som avses i artikel 2.

4.   I detta rambeslut avses med juridisk person varje enhet som har ställningen som juridisk person enligt tillämplig lagstiftning, med undantag av stater eller offentliga organ vid utövandet av de befogenheter som de har i egenskap av statsmakter samt internationella offentliga organisationer.

Artikel 6

Sanktioner för juridiska personer

1.   Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att en juridisk person som hållits ansvarig i enlighet med artikel 5.1 kan bli föremål för effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner, vilka ska innefatta bötesstraff eller administrativa avgifter och eventuellt andra sanktioner, såsom till exempel

a)

fråntagande av rätt till offentliga förmåner eller stöd,

b)

tillfälligt eller permanent näringsförbud,

c)

rättslig övervakning,

d)

rättsligt beslut om avveckling av verksamheten, eller

e)

tillfällig eller permanent stängning av inrättningar som har utnyttjats för att begå brottet.

2.   Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att en juridisk person som hållits ansvarig i enlighet med artikel 5.2 kan bli föremål för effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner eller åtgärder.

Artikel 7

Behörighet och samordning av åtal

1.   Varje medlemsstat ska se till att dess behörighet omfattar åtminstone sådana fall där de brott som avses i artikel 2 har begåtts

a)

helt eller delvis inom dess territorium, oavsett var den kriminella organisationen är baserad eller varifrån den utövar sin brottsliga verksamhet,

b)

av en av dess medborgare, eller

c)

till förmån för en juridisk person som är etablerad på den medlemsstatens territorium.

En medlemsstat får, om de brott som avses i artikel 2 begås utanför dess territorium, besluta att inte, eller endast i särskilda fall eller under särskilda omständigheter, tillämpa de behörighetsregler som avses i leden b och c.

2.   När ett brott som avses i artikel 2 omfattas av fler än en medlemsstats behörighet och vilken som helst av dessa stater har faktisk möjlighet att åtala på grundval av samma omständigheter, ska de berörda medlemsstaterna samarbeta för att besluta vilken av dem som ska åtala gärningsmännen, i syfte att om möjligt centralisera förfarandena till en enda medlemsstat. I detta syfte får medlemsstater anlita Eurojust eller alla andra organ eller mekanismer som inrättats i Europeiska unionen för att underlätta samarbetet mellan de rättsliga myndigheterna och samordningen av deras verksamhet. Särskild hänsyn ska tas till att den åtalande medlemsstaten ska vara den medlemsstat

a)

inom vars territorium brottet begåtts,

b)

i vilken gärningsmannen är medborgare eller bosatt,

c)

som offren härstammar från,

d)

inom vars territorium brottslingen påträffades.

3.   En medlemsstat som i enlighet med sin lagstiftning ännu inte utlämnar eller överlämnar sina egna medborgare ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa sin jurisdiktion över, och för att i tillämpliga fall väcka åtal för, det brott som avses i artikel 2, då detta har begåtts av en av statens medborgare utanför dess territorium.

4.   Genom denna artikel utesluts inte utövande av den straffrättsliga behörighet som fastställts enligt nationell lag i en medlemsstat.

Artikel 8

Avsaknad av krav på ett brottsoffers anmälan eller anklagelse

Medlemsstaterna ska se till att utredning av eller åtal för de brott som avses i artikel 2 inte är avhängigt av ett brottsoffers anmälan eller anklagelse, i varje fall när det gäller handlingar som har utförts på medlemsstatens territorium.

Artikel 9

Upphävande av befintliga bestämmelser

Gemensam åtgärd 98/733/RIF ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till deltagande i en kriminell organisation enligt vad som avses i gemensam åtgärd 98/733/RIF i de åtgärder som har antagits i enlighet med avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ska anses som hänvisningar till deltagande i en kriminell organisation enligt detta rambeslut.

Artikel 10

Genomförande och rapporter

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att följa bestämmelserna i detta rambeslut före den 11 maj 2010.

2.   Medlemsstaterna ska till rådets generalsekretariat och kommissionen före den 11 maj 2010 överlämna texten till de bestämmelser genom vilka skyldigheterna enligt detta rambeslut införlivas med deras nationella lagstiftning. På grundval av en rapport som utarbetats med hjälp av denna information och en skriftlig rapport från kommissionen ska rådet före den 11 november 2012 bedöma i vilken utsträckning medlemsstaterna har följt bestämmelserna i detta rambeslut.

Artikel 11

Territoriellt tillämpningsområde

Detta rambeslut ska tillämpas på Gibraltar.

Artikel 12

Ikraftträdande

Detta rambeslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 24 oktober 2008.

På rådets vägnar

M. ALLIOT-MARIE

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet efter icke-obligatoriskt samråd (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 351, 29.12.1998, s. 1.

(3)  EUT L 261, 6.8.2004, s. 69.


11.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/46


RÅDETS BESLUT 2008/842/GUSP

av den 10 november 2008

om ändring av bilagorna III och IV till gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp (1), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 27 februari 2007 gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp vilken genomförde Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1737 (2006).

(2)

Den 7 augusti 2008 antog rådet gemensam ståndpunkt 2008/652/Gusp (2) om ändring av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp i avsikt att genomföra Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1803 (2008).

(3)

I gemensam ståndpunkt 2008/652/Gusp föreskrivs bland annat att medlemsstaterna ska vara vaksamma när det gäller finansinstituts verksamhet på deras territorier med alla banker med hemvist i Iran samt dessas filialer och dotterbolag utomlands, för att undvika att denna verksamhet bidrar till spridningskänslig nukleär verksamhet eller utvecklingen av system för kärnvapenbärare.

(4)

Rådet har identifierat filialer och dotterbolag utomlands till banker med hemvist i Iran och som omfattas av gemensam ståndpunkt 2008/652/Gusp. Det bör noteras att en del av de enheter som avses även omfattas av spärrande av tillgångar enligt artikel 5.1 a och b i gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp.

(5)

Bilagorna III och IV till gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna III och IV till gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp ska ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 10 november 2008.

På rådets vägnar

B. KOUCHNER

Ordförande


(1)  EUT L 61, 28.2.2007, s. 49.

(2)  EUT L 213, 8.8.2008, s. 58.


BILAGA

BILAGA III

Filialer och dotterbolag enligt artikel 3b.1 b till banker med hemvist i Iran inom medlemsstaternas jurisdiktion (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Frankrike

43, avenue Montaigne, 75008 Paris

BIC-kod: MELIFRPP

Tyskland

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg,

BIC-kod: MELIDEHH

Förenade kungariket

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

BIC-kod: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Frankrike

64, rue de Miromesnil, 75008 Paris

BIC-kod: SEPBFRPP

Tyskland

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

BIC-kod: SEPBDEFF

Italien

Via Barberini 50, 00187 Rome

BIC-kod: SEPBITRR

Förenade kungariket

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

BIC-kod: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Frankrike

Bank Saderat Iran

16, rue de la Paix, 75002 Paris

BIC-kod: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Tyskland

Hamburg Branch

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

BIC-kod: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Frankfurtkontoret

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

BIC-kod: BSIRDEFF

Grekland

Atenkontoret

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

BIC-kod: BSIRGRAA

TELEX: 218385 SABK GR

Förenade kungariket

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

BIC-kod: BSPLGB2L

TELEX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Frankrike

Bank Tejarat

124-126, rue de Provence, 75008 Paris

BIC-kod: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Förenade kungariket

Huvudkontor

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

BIC-kod: PIBPGB2L

TELEX: 885426

BILAGA IV

Filialer och dotterbolag till banker med hemvist i Iran, utanför EU:s medlemsstaters jurisdiktion, samt finansenheter som vare sig har hemvist i Iran eller omfattas av medlemsstaternas jurisdiktion, men som kontrolleras av personer och enheter med hemvist i Iran och som avses i artikel 3b.1 c och 3b.1 d (2)

1.   BANK MELLI*

Azerbajdzjan

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

BIC-kod: MELIAZ22

Irak

No. 111–27 Alley – 929 District – Arasat street, Baghdad

BIC-kod: MELIIQBA

Oman

Kontor i Oman Muscat

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8/

P.O. BOX 2643 PC 112

BIC-kod: MELIOMR

Kina

Melli Bank HK (filial till Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

BIC-kod: MELIHKHH

Egypten

Representantkontor

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tel.: 2700605 / Fax: 92633

Förenade arabemiraten

Regionalkontor

P.O. Box 1894, Dubai

BIC-kod: MELIAEAD

Filial i Abu Dhabi

Post box No 2656 Street name: Hamdan Street

BIC-kod: MELIAEADADH

Filial i Al Ain

Post box No 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

BIC-kod: MELIAEADALN

Filial i Bur Dubai

Post box No 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

BIC-kod: MELIAEADBR2

Filial i Dubai Main

Post box No 1894 Street name: Beniyas Street

BIC-kod: MELIAEAD

Filial i Fujairah

Post box No 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

BIC-kod: MELIAEADFUJ

Filial i Ras al-Khaimah

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

BIC-kod: MELIAEADRAK

Filial i Sharjah

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

BIC-kod: MELIAEADSHJ

Ryska federationen

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

BIC-kod: MELIRUMM

Japan

Representantkontor

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tel.: 332162631. Fax (3)32162638. TELEX: J296687.

2.   BANK MELLAT

Sydkorea

Filial till Bank Mellat Seoul

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889–13,

Daechi-dong Gangnam-Ku, 135 280, Seoul

BIC-kod: BKMTKRSE

TELEX: K36019 MELLAT

Turkiet

Filial i Istanbul

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent Istanbul

BIC-kod: BKMTTRIS

TELEX: 26023 MELT TR

Filial i Ankara

Ziya Gokalp Bulvari No:12 06425 Kizilay-Ankara

BIC-kod: BKMTTRIS100

TELEX: 46915 BMEL TR

Filial i Izmir

Cumhuriyet Bulvari No:88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

BIC-kod: BKMTTRIS 200

TELEX: 53053 BMIZ TR

Armenien

Filial i Jerevan

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

BIC-kod: BKMTAM 22

TELEX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Förenade arabemiraten

Filial i Dubai

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

BIC-kod: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Libanon

Regionalt kontor

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

BIC-kod: BSIRLBBE

Filial i Beirut Main

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

BIC-kod: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Filial i Alghobeiri

No 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

BIC-kod: BSIRLBBE

Filial i Baalbak

No 3418, Ras Elein str., Baalbak

BIC-kod: BSIRLBBE

Filial i Borj al Barajneh

No 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

BIC-kod: BSIRLBBE

Filial i Saida

No 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

BIC-kod: BSIRLBBE

Oman

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

BIC-kod: BSIROMR

TELEX: 3146

Qatar

Filial i Doha

No 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

BIC-kod: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Turkmenistan

Filial till Bank Saderat Iran Ashkhabad

Makhtoomgholi ave., No 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Förenade arabemiraten

Regionalkontor i Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

BIC-kod: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TELEX: 45456 SADERBANK

Filial i Murshid Bazar

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

BIC-kod: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Filial i Bur Dubai

Al Fahidi Road

P.O.Box 4182 Dubai

BIC-kod: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Filial i Ajman

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

BIC-kod: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Filial i Shaykh Zayed Road

Shaykh Road, Dubai

BIC-kod: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Filial i Abu Dhabi

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

BIC-kod: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Filial i Al Ein

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

BIC-kod: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Filial i Sharjah

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

BIC-kod: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrain

Filial i Bahrein

106 Government Road; P.O. Box 825, Block No 316;Entrance No 3; Manama Center;

Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O. Box 825 – Manama

TELEX: 8688 SADER BANK

Uzbekistan

Bank Saderat Iran Tashkent

10 Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

BIC-kod: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tadzjikistan

No 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

BIC-kod: BTEJTJ22XXX

TELEX: 201135 BTDIR TJ

Kina

Representationskontor i Kina

Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District

Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (även känt under namnet Aryan Bank)

Afghanistan

Huvudkontor

House No 2, Street No 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

BIC-kod: AFABAFKA

Filial i Harat

No 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

BIC-kod: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrain

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue Road NO 4203, Sitra

BIC-kod: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

BIC-kod: IDUNVECAXXX..


(1)  Enheter som markerats med omfattas även av spärrande av tillgångar enligt artikel 5.1 a och b i gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp.

(2)  Enheter som markerats med * omfattas även av spärrande av tillgångar enligt artikel 5.1 a och b i gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp.


11.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/55


RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2008/843/GUSP

av den 10 november 2008

om ändring och förlängning av gemensam ståndpunkt 2007/734/Gusp om restriktiva åtgärder mot Uzbekistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

Den 13 november 2007 antog rådet gemensam ståndpunkt 2007/734/Gusp om restriktiva åtgärder mot Uzbekistan (1).

(2)

I sina slutsatser av den 13 oktober 2008 välkomnade rådet de framsteg som sedan ett år tillbaka görs i Uzbekistan när det gäller respekten för rättsstatsprincipen och skyddet av de mänskliga rättigheterna. Rådet uppmuntrade Uzbekistan att göra fortsatta framsteg i fråga om mänskliga rättigheter, demokratisering och rättsstatsprincipen och välkomnade även Uzbekistans åtagande att arbeta tillsammans med Europeiska unionen beträffande en rad frågor som rör de mänskliga rättigheterna. I detta sammanhang enades rådet om att inte förlänga det vistelseförbud som gällde för vissa personer enligt gemensam ståndpunkt 2007/734/Gusp.

(3)

Rådet förklarade dock att det fortfarande oroades av situationen för de mänskliga rättigheterna i Uzbekistan på ett antal områden och vädjade till landets myndigheter att fullt ut uppfylla sina internationella skyldigheter i det avseendet. I detta sammanhang enades rådet om att det vapenembargo som fastställs i gemensam ståndpunkt 2007/734/Gusp borde förlängas med 12 månader.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensam ståndpunkt 2007/734/Gusp förlängs härmed till och med den 13 november 2009.

Artikel 2

Artiklarna 3 och 4 samt bilaga II i gemensam ståndpunkt 2007/734/Gusp ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.

Artikel 4

Denna gemensamma ståndpunkt ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2008.

På rådets vägnar

B. KOUCHNER

Ordförande


(1)  EUT L 295, 14.11.2007, s. 34.


11.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/56


RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2008/844/GUSP

av den 10 november 2008

om ändring av gemensam ståndpunkt 2006/276/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

Den 10 april 2006 antog rådet gemensam ståndpunkt 2006/276/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2004/661/Gusp (1).

(2)

Den 13 oktober 2008 beslutade rådet att de restriktiva åtgärderna i gemensam ståndpunkt 2006/276/Gusp ska förlängas med en period om 12 månader. Rådet bestämde emellertid även att det vistelseförbud som riktar sig mot vissa företrädare för Vitryssland, med undantag för de personer som var inblandade i försvinnandena 1999–2000 samt ordföranden i den centrala valkommissionen, inte ska tillämpas under en justerbar period på sex månader för att främja dialogen med de vitryska myndigheterna och antagandet av åtgärder för att stärka demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna.

(3)

Vid utgången av denna sexmånadersperiod kommer rådet att på nytt att undersöka situationen i Vitryssland och utvärdera de vitryska myndigheternas framsteg med vallagsreformen i syfte att få den att överensstämma med de åtaganden som gjorts inom OSSE och med andra internationella normer för demokratiska val. Rådet kommer även att bedöma andra konkreta åtgärder för att stärka respekten för demokratiska värderingar, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, inklusive yttrande- och pressfrihet, samt mötesfrihet och politisk föreningsfrihet och rättsstatsprincipen. Rådet kan vid behov besluta att tillämpa vistelseförbud tidigare mot bakgrund av de vitryska myndigheternas åtgärder när det gäller demokrati och de mänskliga rättigheterna.

(4)

Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/288/Gusp av den 7 april 2008 om förlängning av restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland till och med den 10 april 2009 ska upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensam ståndpunkt 2006/276/Gusp ska förlängas till och med den 13 oktober 2009.

Artikel 2

1.   Tillämpningen av de åtgärder som avses i artikel 1.1 b i gemensam ståndpunkt 2006/276/Gusp ska, i den mån de berör Jurij Nikolajevitj Podobed, uppskjutas t.o.m. den 13 april 2009.

2.   Tillämpningen av de åtgärder som avses i artikel 1.1 c i gemensam ståndpunkt 2006/276/Gusp ska uppskjutas t.o.m. den 13 april 2009.

Artikel 3

Denna gemensamma ståndpunkt kommer att undersökas på nytt mot bakgrund av situationen i Vitryssland före den 13 april 2009.

Artikel 4

Gemensam ståndpunkt 2008/288/Gusp ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.

Artikel 6

Denna gemensamma ståndpunkt ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2008.

På rådets vägnar

B. KOUCHNER

Ordförande


(1)  EUT L 101, 11.4.2006, s. 5.


11.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/s3


NOT TILL LÄSAREN

EU-institutionerna har beslutat att deras texter inte längre ska innehålla en hänvisning till den senaste ändringen av den ifrågavarande rättsakten.

Såvida inte annat anges, avser därför hänvisningarna i de texter som här offentliggörs rättsakter i deras gällande lydelse.