ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 290

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
31 oktober 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1066/2008 av den 30 oktober 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1067/2008 av den 30 oktober 2008 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredjeländer och om undantag från rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (kodifierad version)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1068/2008 av den 30 oktober 2008 om godkännande av mindre ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Taureau de Camargue (SUB))

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1069/2008 av den 30 oktober 2008 om godkännande av mindre ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Veau de l’Aveyron et du Ségala (SGB))

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1070/2008 av den 30 oktober 2008 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Rogal świętomarciński (SGB))

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1071/2008 av den 30 oktober 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/2009

18

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1072/2008 av den 30 oktober 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1003/2008 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 oktober 2008

20

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/825/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 23 oktober 2008 om ändring av beslut 2006/241/EG när det gäller import från Madagaskar av vissa arter av snäckor som är avsedda som livsmedel [delgivet med nr K(2008) 6083]  ( 1 )

23

 

 

2008/826/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 30 oktober 2008 om förlängning av giltighetstiden för beslut 2002/887/EG när det gäller naturligt eller artificiellt dvärgväxta plantor av Chamaecyparis Spach, Juniperus L. och Pinus L. med ursprung i Japan [delgivet med nr K(2008) 6269]

25

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393 av den 30.12.2006)

26

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

31.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 290/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1066/2008

av den 30 oktober 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 31 oktober 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

40,4

MK

43,0

TR

70,0

ZZ

51,1

0707 00 05

JO

168,2

MA

28,7

TR

104,3

ZZ

100,4

0709 90 70

MA

43,6

TR

128,5

ZZ

86,1

0805 50 10

AR

80,6

MA

81,6

TR

88,1

ZA

92,7

ZZ

85,8

0806 10 10

BR

234,0

TR

129,0

US

264,6

ZZ

209,2

0808 10 80

CA

96,2

CL

68,1

CN

90,8

MK

37,6

NZ

74,6

US

105,9

ZA

82,9

ZZ

79,4

0808 20 50

CN

60,5

ZA

94,6

ZZ

77,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


31.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 290/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1067/2008

av den 30 oktober 2008

om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredjeländer och om undantag från rådets förordning (EG) nr 1234/2007

(kodifierad version)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 144.1 jämförd med artikel 4,

med beaktande av rådets beslut 2006/333/EG av den 20 mars 2006 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen (2), särskilt artikel 2,

med beaktande av rådets beslut 2007/444/EG av den 22 februari 2007 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om avslutande av de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 i GATT (3), särskilt artikel 2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2375/2002 av den 27 december 2002 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredjeländer och om undantag från rådets förordning (EG) nr 1766/92 (4) har ändrats flera gånger på ett väsentligt sätt (5). För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Efter handelsförhandlingar har gemenskapen ändrat villkoren för import av vanligt vete av låg och medelhög kvalitet, dvs. vanligt vete av annan kvalitet än hög, enligt definitionen i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (6), genom att införa en importkvot.

(3)

Denna tullkvot gäller en högsta årlig kvantitet på 2 989 240 ton, varav 572 000 ton för import från Förenta staterna och 38 853 ton för import från Kanada.

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (7) gäller för importlicenser för tullkvotperioder som inleds från och med den 1 januari 2007.

(5)

Förordning (EG) nr 1301/2006 gäller utan att det påverkar eventuella tilläggsvillkor eller undantag i denna förordning.

(6)

För att importen av vanligt vete som omfattas av denna tullkvot ska skötas rätt och inte ske i spekulativt syfte bör importlicenser utfärdas för denna import.

(7)

För att säkra en god förvaltning av kvoterna är det lämpligt att utfärda föreskrifter om tidsfrister för inlämnande av ansökningar om licens liksom om de uppgifter som ska ingå i ansökan och i licenserna.

(8)

För att ta hänsyn till leveransvillkoren bör det finnas möjlighet att göra undantag när det gäller licensernas giltighetstid.

(9)

För att möjliggöra en god förvaltning av kvoterna är det nödvändigt att den säkerhet som ska ställas för importlicenserna fastställs på en relativt hög nivå, genom undantag från artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (8).

(10)

Det är viktigt med ett snabbt och ömsesidigt informationsutbyte mellan kommissionen och medlemsstaterna om vilka kvantiteter som omfattas av ansökningar och vilka kvantiteter som importeras.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 135 och artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska importtullen för vanligt vete med KN-nummer 1001 90 99, av annan kvalitet än hög enligt definitionen i bilaga I till förordning (EG) nr 1249/96, fastställas inom ramen för den kvot som öppnas genom den här förordningen.

För de produkter som avses i den här förordningen och som importeras utöver de kvantiteter som anges i artikel 3 i den här förordningen, ska artikel 135 i förordning (EG) nr 1234/2007 gälla.

Artikel 2

1.   En tullkvot på 2 989 240 ton för vanligt vete med KN-nummer 1001 90 99, av annan kvalitet än hög, ska öppnas den 1 januari varje år.

2.   Importtullen inom tullkvoten fastställs till 12 euro per ton.

3.   Kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (9) och förordningarna (EG) nr 1342/2003 och (EG) nr 1301/2006 ska tillämpas om inte annat anges i den här förordningen.

Artikel 3

1.   Den totala importtullkvoten ska fördelas på följande tre delkvoter:

Delkvot I (löpnummer 09.4123): 572 000 ton för Förenta staterna.

Delkvot II (löpnummer 09.4124): 38 853 ton för Kanada.

Delkvot III (löpnummer 09.4125): 2 378 387 ton för övriga tredjeländer.

2.   Om det under ett år konstateras ett betydande underutnyttjande av delkvot I eller II, får kommissionen, efter godkännande av de berörda tredjeländerna, anta bestämmelser för att överföra icke utnyttjade kvantiteter till de andra delkvoterna, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007.

3.   Delkvot III ska fördelas på fyra kvartalsvisa delperioder omfattande följande dagar och kvantiteter:

a)

Delperiod 1: 1 januari till 31 mars – 594 597 ton.

b)

Delperiod 2: 1 april till 30 juni – 594 597 ton.

c)

Delperiod 3: 1 juli till 30 september – 594 597 ton.

d)

Delperiod 4: 1 oktober till 31 december – 594 596 ton.

4.   Om kvantiteten töms ut för en av delperioderna 1–3 får kommissionen besluta att öppna den påföljande delperioden i förtid, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007.

Artikel 4

1.   Genom undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 får den sökande endast lämna in en licensansökan per löpnummer och vecka. Om en och samma sökande lämnar in mer än en ansökan ska ingen av dem godtas, och de säkerheter som ställts i samband med inlämningen av ansökan ska förverkas av den berörda medlemsstaten.

Ansökningarna om importlicens ska lämnas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna varje vecka, senast på fredagen kl. 13.00 (Brysseltid).

2.   I varje licensansökan ska det anges en kvantitet i kilogram, utan decimaler, som

för delkvot I och II inte får överskrida den totala kvantitet som öppnats för året och för delkvoten i fråga,

för delkvot III inte får överskrida den totala kvantitet som öppnats för delperioden i fråga.

I ansökan om importlicens och i själva importlicensen ska endast ett ursprungsland anges.

3.   Senast kl. 18.00 (lokal tid Bryssel) på måndagen efter veckan för inlämnandet av licensansökningar ska de behöriga myndigheterna på elektronisk väg skicka ett meddelande till kommissionen med uppgifter, uppdelade på löpnummer, om produktursprung och begärd kvantitet för varje ansökan (ett meddelande med texten ”inga” ska skickas om det inte har inkommit några ansökningar).

4.   Licenserna ska utfärdas den fjärde arbetsdagen efter sista dagen för det meddelande som avses i punkt 3.

Den dag då importlicenserna utfärdas ska medlemsstaterna på elektronisk väg till kommissionen lämna de uppgifter som anges i artikel 11.1 b i förordning (EG) nr 1301/2006 avseende de totala kvantiteter som importlicenser utfärdats för.

Artikel 5

Licensens giltighetstid ska räknas från och med dagen för det faktiska utfärdandet, i enlighet med artikel 22.2 i förordning (EG) nr 376/2008.

Artikel 6

I fält 8 i importlicensansökan och själva importlicensen ska produktens ursprungsland anges och rutan för ”ja” ska kryssas i. Licensen ska endast vara giltig för produkter med ursprung i det land som angivits i fält 8.

Artikel 7

Genom undantag från artikel 12 a och b i förordning (EG) nr 1342/2003 ska säkerheten vara 30 euro per ton för de importlicenser som avses i den här förordningen.

Artikel 8

Inom ramen för tullkvoten, ska det vid all övergång till fri omsättning inom gemenskapen av vanligt vete av annan kvalitet med ursprung i tredjeländer uppvisas ett ursprungsintyg utfärdat av de nationella behöriga myndigheterna i dessa länder, i enlighet med artikel 47 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (10).

Artikel 9

Förordning (EG) nr 2375/2002 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 124, 11.5.2006, s. 13.

(3)  EUT L 169, 29.6.2007, s. 53.

(4)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 88.

(5)  Se bilaga I.

(6)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125.

(7)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(8)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12.

(9)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.

(10)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.


BILAGA I

Upphävd förordning och en förteckning över dess efterföljande ändringar

Kommissionens förordning (EG) nr 2375/2002

(EGT L 358, 31.12.2002, s. 88)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 531/2003

(EUT L 79, 26.3.2003, s. 3)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1111/2003

(EUT L 158, 27.6.2003, s. 21)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 777/2004

(EUT L 123, 27.4.2004, s. 50)

Endast artikel 12

Kommissionens förordning (EG) nr 491/2006

(EUT L 89, 28.3.2006, s. 3)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 971/2006

(EUT L 176, 30.6.2006, s. 51)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2022/2006

(EUT L 384, 29.12.2006, s. 70)

Endast artikel 1

Kommissionens förordning (EG) nr 932/2007

(EUT L 204, 4.8.2007, s. 3)

Endast artikel 1

Kommissionens förordning (EG) nr 1456/2007

(EUT L 325, 11.12.2007, s. 76)

Endast artikel 2


BILAGA II

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 2375/2002

Denna förordning

Artiklarna 1, 2 och 3

Artiklarna 1, 2 och 3

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 9

Artikel 6

Artikel 10

Artikel 7

Artikel 11

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 12 första strecksatsen

Artikel 10

Artikel 12 andra strecksatsen

Bilaga I

Bilaga II


31.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 290/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1068/2008

av den 30 oktober 2008

om godkännande av mindre ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Taureau de Camargue (SUB))

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 9.2 andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 9.1 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006, och med artikel 17.2 i samma förordning har kommissionen granskat Frankrikes begäran om godkännande av en ändring av uppgifterna i produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen för ”Taureau de Camargue” som registrerats genom kommissionens förordning (EG) nr 2036/2001 (2).

(2)

Syftet med ansökan är att ändra produktspecifikationen när det gäller ursprungsbeviset och framställningsmetoden. För att säkra en bättre spårbarhet och kontroll och för att förbättra ursprungsbeteckningen bör uppfödningsanläggningarna fylla i en förklaring om att de är lämpade att producera den berörda produkten. När det gäller framställningsmetoden har det visat sig att kvigor av rasen med ursprungsbeteckningen som fötts upp i enlighet med specifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen inte uppnår en vikt av 100 kg, även om slaktkropparna överensstämmer med den produktspecifikationen och därmed har en ursprungsbeteckning. Det förefaller nödvändigt att erkänna att slaktvikten för 18–30 månader gamla kvigor har varit minst 85 kg.

(3)

Kommissionen har granskat denna ändring och funnit att den är befogad. Eftersom ändringen är en ”mindre” ändring enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 510/2006 får kommissionen godkänna den utan det förfarande som anges i artiklarna 5, 6 och 7 i den förordningen.

(4)

I enlighet med artikel 18.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1898/2006 (3) och artikel 17.2 i förordning (EG) nr 510/2006 är det lämpligt att offentliggöra en sammanfattning av produktspecifikationen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kravspecifikation för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Taureau de Camargue” ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

En sammanfattning över innehållet i produktspecifikationen finns i bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EGT L 275, 18.10.2001, s. 9.

(3)  EUT L 369, 23.12.2006, s. 1.


BILAGA I

I produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Taureau de Camargue” har följande ändringar godkänts:

 

Bevis på ursprung

Följande mening ska läggas till efter den andra meningen:

”Uppfödningsanläggningarna (s.k. manades eller ganaderías) där djur ska födas eller födas upp för produktion av kött med ursprungsbeteckningen ska fylla i en förklaring om att de är lämpade att producera den berörda produkten.”

 

Framställningsmetod

Följande mening ska läggas till efter ”Slaktkropparna skall ha en skattevikt på minst 100 kg”:

”med undantag av kvigor som är mellan 18 och 30 månader gamla för vilka denna vikt ska vara 85 kg”.


BILAGA II

SAMMANFATTNING

Rådets förordning (EG) nr 510/2006

”TAUREAU DE CAMARGUE”

EG nr: FR-PDO-105–0041/30.3.2006

SUB (X) SGB ( )

I denna sammanfattning anges de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationen i informationssyfte.

1.   Behörig myndighet i medlemsstaten

Namn

:

Institut National des Appellations d’Origine

Adress

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Tfn

:

(33-1) 53 89 80 00

Fax

:

(33-1) 42 25 57 97

E-post

:

info@inao.gouv.fr

2.   Ansökande grupp

Namn

:

Syndicat de défense et de Promotion de la viande AOC Taureau de Camargue

Adress

:

Mas du Pont de Rousty, F-13200 ARLES

Tfn

:

(33-4) 90 97 10 40

Fax

:

(33-4) 90 97 12 07

E-post

:

Sammansättning

:

Producenter/bearbetningsföretag (X) Andra ( )

3.   Produkttyp

Klass 1.1 –

Kött och färska slaktbiprodukter

4.   Produktspecifikation Sammanfattning av kraven enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 510/2006.

4.1.   Namn

”Taureau de Camargue”

4.2.   Beskrivning

Färskt kött från han- och hondjur av lokala raser som fötts, uppfötts, slaktats och styckats i det geografiska området. Kött från Camargue-tjurarna kännetecknas av sin intensiva röda färg, och det är mört och magert.

4.3.   Geografiskt område

Camargue, som inbegriper tre departement: Bouches du Rhône, Gard och Hérault. Inom detta område har en ’våtmarkszon’ avgränsats inom vilken djuren måste vistas minst sex månader.

4.4.   Bevis på ursprung

Den äldsta text som omnämner Camargue-tjurar skrevs 1551 av Quiqueran de Beaujeu, biskop i Senès. Sedan dess har många skrifter vittnat om dessa djurs särskilda egenart och sättet att föda upp dem, som huvudsakligen är inriktat mot tjurfäktning. ”Uppfödningsanläggningarna (s.k. manades eller ganaderías) där djur ska födas eller födas upp för produktion av kött med ursprungsbeteckningen ska fylla i en förklaring om att de är lämpade att producera den berörda produkten.” Varje djur ska identifieras och föras upp i stallets inventariebok eller register. Slakt- och styckningsanläggningarna måste föra register över de djur som förs in och ut så att de går att spåra ända fram till konsumenten.

4.5.   Framställningsmetod

Djuren, som är av lokala raser (raço di biou, de combat eller en korsning av dessa raser) ska födas, uppfödas, slaktas och styckas inom det geografiska området. Djuren föds upp i frihet på ett extensivt sätt i syfte att bevara deras vilda karaktär. De får sin huvudsakliga föda genom bete. Djuren ska tillbringa minst sex månader i våtmarkszonen. Slakten ska ske direkt efter det att djuren lossats. Slaktkropparna ska ha en skattevikt på minst 100 kg med undantag av kvigor som är mellan 18 och 30 månader gamla för vilka denna vikt ska vara 85 kg. Köttet ska ha en intensiv röd färg. De ska torkas lätt och hängas i slakteriet i mellan 48 timmar och fem dygn.

4.6.   Samband

Camargue-tjurarna tillhör traditionella lokala raser och är särskilt väl anpassade till de flacka våtmarkerna i Camargue. De ska födas upp i frihet, beta i området och tillbringa minst sex månader i våtmarkszonen, som har ett särpräglat ekosystem. Dessa rasers nervösa och aggressiva sinnelag stämmer perfekt med ändamålet med uppfödningen och ger köttet dess särskilda karaktär.

4.7.   Kontrollorgan

Namn

:

Institut National des Appellations d’Origine

Adress

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Tfn

:

(33-1) 53 89 80 00

Fax

:

(33-1) 42 25 57 97

E-post

:

info@inao.gouv.fr

Namn

:

DGCCRF

Adress

:

59, Bd V.Auriol, F-75703 PARIS Cedex 13

Tfn

:

(33-1) 44 87 17 17

Fax

:

(33-1) 44 97 30 37

DGCCRF är en tjänst underordnad ministeriet för ekonomi, finans och industri.

4.8.   Märkning

Slaktkroppen och styckningsdelarna ska åtföljas av en identifikationsetikett som anger beteckning, slaktnummer, uppfödningsanläggningens namn (ej i kodad form) samt slakteriets eller styckningsanläggningens namn och adress.


31.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 290/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1069/2008

av den 30 oktober 2008

om godkännande av mindre ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Veau de l’Aveyron et du Ségala (SGB))

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artiklarna 9.1 första stycket och 17.2 i förordning (EG) nr 510/2006 har kommissionens undersökt Frankrikes ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Veau d’Aveyron et du Ségala”, som registrerats i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 (2).

(2)

Syftet med ansökan är att ändra produktspecifikationen genom att den maximala slaktkroppsvikten ökas från 250 till 270 kg för tjurkalvar och från 220 till 250 kg för kvigkalvar. Genom denna ändring korrigeras den felaktiga bedömning av den maximala slaktkroppsvikten som gjordes i samband med den ursprungliga ansökan till följd av en dålig uppskattning av slaktutbytet vid tidpunkten i fråga.

(3)

Kommissionen har granskat denna ändring och funnit att den är befogad. Eftersom ändringen är en mindre ändring enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 510/2006 får kommissionen godkänna den utan det förfarande som anges i artiklarna 5, 6 och 7 i den förordningen.

(4)

I enlighet med artikel 18.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1898/2006 (3) och artikel 17.2 i förordning (EG) nr 510/2006 bör en sammanfattning av produktspecifikationen offentliggöras.

(5)

Kommissionen noterar också att beteckningen är ”Veau d’Aveyron et du Ségala” och inte ”Veau de l’Aveyron et du Ségala” som ursprungligen registrerats. Den skyddade beteckningen bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Veau d’Aveyron et du Ségala” ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

En sammanfattning av innehållet i produktspecifikationen återfinns i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

I avsnitt A på sidan 4 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 ska det

i stället för

:

”Veau de l’Aveyron et du Ségala”,

vara

:

”Veau d’Aveyron et du Ségala”.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EGT L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  EUT L 369, 23.12.2006, s. 1.


BILAGA I

I produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Veau d’Aveyron et du Ségala” har följande ändringar godkänts (officiell svensk översättning saknas):

”Produktbeskrivning”

Ändring:

Nuvarande lydelse

:

”För Veau d’Aveyron et du Ségala gäller följande:

Tunga kalvar (250–420 kg levande vikt motsvarande 170–250 kg slaktkroppsvikt).”

Ny lydelse

:

”För Veau d’Aveyron et du Ségala gäller följande:

Tunga kalvar: 250–420 kg levande vikt motsvarande 170–270 kg slaktkroppsvikt (170–250 kg för hondjur, 190–270 kg för handjur).”

”Framställningsmetod”

Ändring:

Nuvarande lydelse

:

”En slaktfärdig kalv motsvarar 250–420 kg levande vikt. När det gäller slaktkropparna: Skillnaderna i vikt mellan hondjur (170–220 kg) och handjur (190–250 kg) beror på könsdimorfism och djurens könsspecifika tillväxttakt.”

Ny lydelse

:

”En slaktfärdig kalv motsvarar 250–420 kg levande vikt. När det gäller slaktkropparna: Skillnaderna i vikt mellan hondjur (170–250 kg) och handjur (190–270 kg) beror på könsdimorfism och djurens könsspecifika tillväxttakt.”

”Samband med det geografiska området”

Ändring:

Nuvarande lydelse

:

”Kalvar med beteckningen Veau d’Aveyron et du Ségala är tunga kalvar. Djuret slaktas vid 8 månaders ålder och slaktkroppen väger då 170–250 kg (jämfört med 130 kg för en normal kalv).”

Ny lydelse

:

”Kalvar med beteckningen Veau d’Aveyron et du Ségala är kalvar med hög vikt. Djuret slaktas vid 8 månaders ålder och slaktkroppen väger då 170–270 kg (jämfört med 130 kg för en normal kalv).”


BILAGA II

SAMMANFATTNING

Rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

”VEAU D’AVEYRON ET DU SÉGALA”

nr EG: FR-PGI-0117–0187/27.3.2006

SUB ( ) SGB (X)

I denna sammanfattning anges de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationen i informationssyfte.

1.   Behörig myndighet i medlemsstaten

Namn

:

Institut National des Appellations d’Origine (INAO)

Adress

:

51, rue d’Anjou F-75008 Paris

Telefon

:

(33) 153 89 80 00

Fax

:

(33) 142 25 57 97

E-post

:

info@inao.gouv.fr

2.   Grupp

Namn

:

Interprofession Régionale du Veau d’Aveyron et du Ségala (IRVA)

Adress

:

Carrefour de l’agriculture, F-12026 Rodez Cedex 9

Telefon

:

(33) 565 73 78 04

Fax

:

(33) 565 73 77 16

E-post

:

irva@wanadoo.fr

Sammansättning

:

Producenter/bearbetningsföretag (X) Annan ( )

3.   Produkttyp

Klass 1.1 –

Färskt kött och slaktbiprodukter

4   Produktspecifikation

(Sammanfattning av kraven i artikel 4.2)

4.1   Beteckning

”Veau d’Aveyron et du Ségala”

4.2   Beskrivning

Slaktkroppar från tunga gårdskalvar (170–270 kg) som slaktas senast vid 10 månaders ålder och vars kött är blekrött, mört och saftigt.

4.3   Geografiskt område

Kalvarna föds och föds upp i en eller flera av följande 75 kantoner i departementen Aveyron, Tarn, Lot, Tarn-et-Garonne och Cantal:

 

Aveyron: Aubin, Baraqueville, Belmont sur Rance, Bozouls, Capdenac Gare, Cassagnes Begonhes, Conques, Decazeville, Entraygues, Espalion, Estaing, Laissac, La Salvetat Peyrales, Marcillac, Montbazens, Mur de Barrez, Najac, Naucelle, Pont de Salars, Requista, Rieupeyroux, Rignac, Rodez Est, Rodez Ouest, Saint-Affrique, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Beauzely, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles Curan, Vezins de Levezou, Villefranche de Rouergue, Villeneuve d’Aveyron.

 

Cantal: Maurs, Montsalvy, Saint-Mamet-La-Salvetat.

 

Lot: Bretenoux, Cajarc, Figeac Est, Figeac Ouest, Lacapelle Marival, Latronquiere, Limogne, Livernon, Sousceyrac, Saint Cere, Vayrac.

 

Tarn: Alban, Albi Centre, Albi Nord, Albi Sud, Brassac, Castelnau de Montmiral, Cadalen, Carmaux Nord, Carmaux Sud, Castres, Cordes, Gaillac, Graulhet, Lacaune, Lautrec, Lisle-sur-Tarn, Monesties, Montredon Labessonnie, Pampelone, Realmont, Roquecourbe, Vabre, Valderies, Valence d’Albi, Vaour, Villefranche d’Albi,

 

Tarn-et-Garonne: Caylus, Saint Antonin-Noble-Val.

4.4   Bevis på ursprung

Födseln registreras och kalven märks med två ringar – ett individuellt nummer respektive beteckningen ”Veau d’Aveyron et du Ségala”.

I slakteriet märks slaktkroppen med bl.a. uppfödarens namn.

Denna åtgärd kompletteras med dokumentation i alla led.

4.5   Framställningsmetod

Kalvarna härstammar från korsningen mellan ett handjur av köttras och en traditionell mjölkko. De föds upp ”hos kon” och har, utöver komjölken, fri tillgång till kompletterande spannmålsbaserat foder ända från födseln.

4.6   Samband

Historik: Denna uppfödning av tunga kalvar har sin grund i kombinationen av en befintlig nötkreatursbesättning och en historisk spannmålsproduktion i regionen. Rågen har också gett namn åt regionen: Ségala.

Geografiskt område: Sambandet med det geografiska området bygger på följande:

Den karaktäristiska uppfödningen ”hos kon” kombinerat med spannmålsbaserat foder från födseln ger förutsättning för kalvar med hög vikt.

Kvalitetsryktet befästes under 1800-talet hos konsumenterna i sydöstra Frankrike och regionen kring Paris, och under mitten av 1900-talet hos konsumenter i Italien och Spanien.

4.7   Kontrollorgan

Namn

:

Qualisud

Adress

:

15, avenue de Bayonne, F-40500 Saint-Sever

Telefon

:

(33) 558 06 15 21

Fax

:

(33) 558 75 13 36

E-post

:

Qualisud@wanadoo.fr

4.8   Märkning

Le Veau d’Aveyron et du Ségala.


31.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 290/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1070/2008

av den 30 oktober 2008

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Rogal świętomarciński (SGB))

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006, och med tillämpning av artikel 17.2 i samma förordning, har Polens begäran om registrering av beteckningen ”Rogal świętomarciński” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och denna beteckning bör därför registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska registreras.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 62, 7.3.2008, s. 6.


BILAGA

Livsmedel som anges i bilaga I till förordningen:

Klass 2.4   Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror

POLEN

Rogal świętomarciński (SGB)


31.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 290/18


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1071/2008

av den 30 oktober 2008

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/2009

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2008/2009 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 945/2008 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EG) nr 996/2008 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/2009, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 31 oktober 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  EUT L 272, 14.10.2008, s. 3.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 31 oktober 2008

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

24,58

4,01

1701 11 90 (1)

24,58

9,24

1701 12 10 (1)

24,58

3,82

1701 12 90 (1)

24,58

8,81

1701 91 00 (2)

25,91

12,28

1701 99 10 (2)

25,91

7,76

1701 99 90 (2)

25,91

7,76

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


31.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 290/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1072/2008

av den 30 oktober 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1003/2008 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 oktober 2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

De importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 oktober 2008 fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1003/2008 (3).

(2)

Eftersom de beräknade genomsnittsvärdena av importtullarna avviker med 5 euro/ton från de fastställda värdena, bör de importtullar som fastställs i förordning (EG) nr 1003/2008 justeras i motsvarande mån.

(3)

Förordning (EG) nr 1003/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 1003/2008 ska ersättas med bilagorna till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 31 oktober 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  EUT L 275, 16.10.2008, s. 34.


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 och som ska gälla från och med den 31 oktober 2008

KN-nr

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete:

av hög kvalitet

0,00 (2)

av medelhög kvalitet

0,00 (2)

av låg kvalitet

0,00 (2)

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00 (2)

1002 00 00

Råg

24,16 (2)

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

2,87

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (3)

2,87 (2)

1007 00 90

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

24,16 (2)


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96 skall importtullen för varor, som anländer till gemenskapen via Atlanten eller Suezkanalen, minskas med

3 euro/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 euro/ton om lossningshamnen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller Förenade kungariket eller vid den Iberiska halvöns Atlantkust.

(2)  I enlighet med förordning (EG) nr 608/2008 är tillämpningen av denna tullsats upphävd.

(3)  Om villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda har importören rätt till en schablonmässig minskning av importtullen med 24 euro/ton.


BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna i bilaga I

16.10.2008-29.10.2008

1.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (1)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (2)

Durumvete, låg kvalitet (3)

Korn

Börs

Minnéapolis

Chicago

Börsnotering

195,25

120,46

Pris fob USA

281,83

271,83

251,83

115,36

Tillägg för Mexikanska golfen

17,42

Tillägg för Stora sjöarna

4,76

2.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

16,28 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

13,41 EUR/t


(1)  Bidrag med 14 EUR/ton ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Avdrag med 10 EUR/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Avdrag med 30 EUR/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

31.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 290/23


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 oktober 2008

om ändring av beslut 2006/241/EG när det gäller import från Madagaskar av vissa arter av snäckor som är avsedda som livsmedel

[delgivet med nr K(2008) 6083]

(Text av betydelse för EES)

(2008/825/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (1), särskilt artikel 22.6, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2006/241/EG av den 24 mars 2006 om vissa skyddsåtgärder mot vissa produkter med animaliskt ursprung, med undantag av fiskeriprodukter, som har sitt ursprung i Madagaskar (2) förbjuds import av produkter med animaliskt ursprung, med undantag av fiskeriprodukter, som har sitt ursprung i Madagaskar.

(2)

I mars 2007 genomfördes en gemenskapsinspektion i Madagaskar för att utvärdera folkhälsokontrollerna och produktionsvillkoren för fiskeriprodukter i detta tredjeland. Resultatet av denna inspektion och de uppföljande uppgifter som Madagaskar lämnat visar att landet kan lämna tillräckliga garantier för att även import från Madagaskar till gemenskapen av vissa arter av snäckor som är avsedda som livsmedel bör kunna tillåtas.

(3)

Beslut 2006/241/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2006/241/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Detta beslut ska gälla produkter med animaliskt ursprung, med undantag av fiskeriprodukter och snäckor, som har sitt ursprung i Madagaskar.”

2.

Följande artikel ska införas som artikel 1a:

”Artikel 1a

I detta beslut avses med snäckor kylda, frysta, skalade, kokta, beredda eller konserverade landsnäckor av arterna Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller och Helix lucorum samt arter som tillhör släktet Achatinidae.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  EUT L 88, 25.3.2006, s. 63.


31.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 290/25


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 oktober 2008

om förlängning av giltighetstiden för beslut 2002/887/EG när det gäller naturligt eller artificiellt dvärgväxta plantor av Chamaecyparis Spach, Juniperus L. och Pinus L. med ursprung i Japan

[delgivet med nr K(2008) 6269]

(2008/826/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 15.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens beslut 2002/887/EG av den 8 november 2002 om beviljande av undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG när det gäller naturligt eller artificiellt dvärgväxta plantor av Chamaecyparis Spach, Juniperus L. och Pinus L. med ursprung i Japan (2) har medlemsstaterna tillstånd att bevilja undantag från vissa bestämmelser i direktiv 2000/29/EG när det gäller plantor av Chamaecyparis Spach, Juniperus L. och Pinus L. med ursprung i Japan, under en begränsad period och på särskilda villkor.

(2)

Eftersom de förhållanden som en gång motiverade detta tillstånd fortfarande råder och det inte har framkommit några nya uppgifter som ger anledning att ändra de särskilda villkoren, bör tillståndet förlängas.

(3)

Förenade kungariket har begärt att undantaget ska förlängas.

(4)

Beslut 2002/887/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2002/887/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 första och andra stycket ska ”den 1 augusti 2007 och den 1 augusti 2008” ersättas med ”den 1 augusti 2009 och den 1 augusti 2010”.

2.

Tabellen i artikel 4 ska ersättas med följande tabell:

”Plantor

Period

Chamaecyparis

1 november 2008–31 december 2010

Juniperus

1 november 2008–31 mars 2009 och 1 november 2009–31 mars 2010

Pinus

1 november 2008–31 december 2010”

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 november 2008.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  EGT L 309, 12.11.2002, s. 8.


Rättelser

31.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 290/26


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden

( Europeiska unionens officiella tidning L 393 av den 30 december 2006 )

På sidan 5, artikel 14, punkt 2 a, ska det

i stället för:

”1.   Statistiken skall omfatta all näringsverksamhet i avdelning B (Utvinning av mineral), C (Tillverkning), D (El , gas och ångförsörjning samt luftkonditionering), E (Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering), F (Byggverksamhet), G (Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon), H (Transport och magasinering), I (Hotell och restaurangverksamhet), J (Informations och kommunikationsverksamhet), K (Finans och försäkringsverksamhet), L (Fastighetsverksamhet), M (Verksamhet inom fria yrken, vetenskap och teknik), N (Förvaltningsverksamhet och stödtjänster), P (Utbildning), Q (Vård och omsorg; sociala tjänster), R (Kultur, nöje och fritid) och S (Annan serviceverksamhet) i den statistiska näringsgrensindelningen i Europeiska gemenskapen, (’Nace rev. 2’).”

vara:

”1.   Statistiken skall omfatta all näringsverksamhet i avdelning B (Utvinning av mineral), C (Tillverkning), D (Försörjning av el, gas, värme och kyla), E (Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering), F (Byggverksamhet), G (Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar), H (Transport och magasinering), I (Hotell och restaurangverksamhet), J (Informations och kommunikationsverksamhet), K (Finans och försäkringsverksamhet), L (Fastighetsverksamhet), M (Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik), N (Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster), P (Utbildning), Q (Vård och omsorg; sociala tjänster), R (Kultur, nöje och fritid) och S (Annan serviceverksamhet) i den statistiska näringsgrensindelningen i Europeiska gemenskapen (’Nace rev. 2’).”

På sidan 11, bilaga I, huvudgrupp 20, grupp 20.1, undergrupp 20.13, ska det

i stället för:

”Tillverkning av andra organiska baskemikalier”

vara:

”Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier”.

På sidan 28, bilaga II, punkt 1.2, ska det

i stället för:

”AVDELNINGARNA B, C, D, E OCH F

Utvinning av mineral; tillverkning; el-, gas- och ångförsörjning samt luftkonditionering; vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och renhållning; byggverksamhet

För att möjliggöra sammanställningen av gemenskapsstatistik skall medlemsstaterna leverera de nationella resultaten fördelade enligt undergrupperna i Nace rev. 2.

AVDELNING G

Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon …”

vara:

”AVDELNINGARNA B, C, D, E OCH F

Utvinning av mineral; tillverkning; försörjning av el, gas, värme och kyla; vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering; byggverksamhet

För att möjliggöra sammanställningen av gemenskapsstatistik skall medlemsstaterna leverera de nationella resultaten fördelade enligt undergrupperna i Nace rev. 2.

AVDELNING G

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar …”.

På sidan 30, bilaga II, punkt 2.2, ska det

i stället för:

”Statistik skall sammanställas för alla de verksamheter som avses i avdelningarna B, C, D och E i Nace rev. 2. Dessa näringsgrenar omfattar utvinning av mineral (B), tillverkning (C), el-, gas- samt ångförsörjning samt luftkonditionering (D) vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering (E). Företagsstatistiken skall omfatta populationen hos alla företag vars huvudverksamhet faller inom avdelningarna B, C, D och E.”

vara:

”Statistik skall sammanställas för alla de verksamheter som avses i avdelningarna B, C, D och E i Nace rev. 2. Dessa näringsgrenar omfattar utvinning av mineral (B), tillverkning (C), försörjning av el, gas, värme och kyla (D), vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (E). Företagsstatistiken skall omfatta populationen hos alla företag vars huvudverksamhet faller inom avdelningarna B, C, D och E.”

På sidorna 37–38, bilaga IV, punkt 2, ska tabellen vara som följer:

”Nummer

Kod i Nace rev. 2

Benämning

1

Huvudgrupp 01

Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill

Huvudgrupp 02

Skogsbruk

2

Huvudgrupp 03

Fiske och vattenbruk

3

Avdelning B

Utvinning av mineral

4

Huvudgrupp 10

Livsmedelsframställning

Huvudgrupp 11

Framställning av drycker

Huvudgrupp 12

Tobaksvarutillverkning

5

Huvudgrupp 13

Textilvarutillverkning

Huvudgrupp 14

Tillverkning av kläder

Huvudgrupp 15

Tillverkning av läder, läder och skinnvaror m.m.

6

Huvudgrupp 16

Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler

7

Huvudgrupp 17

Pappers- och pappersvarutillverkning

Huvudgrupp 18

Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar

8

Huvudgrupp 19

Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

9

Huvudgrupp 20

Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

Huvudgrupp 21

Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel

Huvudgrupp 22

Tillverkning av gummi och plastvaror

10

Huvudgrupp 23

Tillverkning av andra icke metalliska mineraliska produkter

11

Huvudgrupp 24

Stål och metallframställning

Huvudgrupp 25

Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater

12

Huvudgrupp 26

Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

Huvudgrupp 27

Tillverkning av elapparatur

Huvudgrupp 28

Tillverkning av övriga maskiner

Huvudgrupp 29

Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

Huvudgrupp 30

Tillverkning av andra transportmedel

13

Huvudgrupp 31

Tillverkning av möbler

Huvudgrupp 32

Annan tillverkning

Huvudgrupp 33

Reparation och installation av maskiner och utrustning

14

Avdelning D

Försörjning av el, gas, värme och kyla

15

Huvudgrupp 36

Vattenförsörjning

Huvudgrupp 37

Avloppsrening

Huvudgrupp 39

Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning

16

Huvudgrupp 38

Avfallshantering; återvinning

17

Avdelning F

Byggverksamhet

18

 

Tjänster:

Avdelning G, utom 46.77

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

Avdelning H

Transport och magasinering

Avdelning I

Hotell- och restaurangverksamhet

Avdelning J

Informations- och kommunikationsverksamhet

Avdelning K

Finans- och försäkringsverksamhet

Avdelning L

Fastighetsverksamhet

Avdelning M

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

Avdelning N

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

Avdelning O

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring

Avdelning P

Utbildning

Avdelning Q

Vård och omsorg; sociala tjänster

Avdelning R

Kultur, nöje och fritid

Avdelning S

Annan serviceverksamhet

Avdelning T

Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk

Avdelning U

Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

19

Undergrupp 46.77

Partihandel med avfallsprodukter och skrot”


31.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 290/s3


NOT TILL LÄSAREN

EU-institutionerna har beslutat att deras texter inte längre ska innehålla en hänvisning till den senaste ändringen av den ifrågavarande rättsakten.

Såvida inte annat anges, avser därför hänvisningarna i de texter som här offentliggörs rättsakter i deras gällande lydelse.