ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 286

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
29 oktober 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och (EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94

33

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 8 juli 2008 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

45

Protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

46

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

29.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1005/2008

av den 29 september 2008

om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

efter att ha hört Regionkommittén, och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen är avtalsslutande part i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 (”UNCLOS”), har ratificerat Förenta nationernas avtal om genomförande av bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd av den 4 augusti 1995 (”FN:s avtal om fiskbestånd”) och har godtagit FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) avtal av den 24 november 1993 om att främja fiskefartygens iakttagande av internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder på det fria havet (”FAO-avtalet”). I dessa bestämmelser fastställs i första hand principen att alla stater är skyldiga att vidta lämpliga åtgärder för att hållbart förvalta de marina resurserna och att samarbeta med varandra i detta syfte.

(2)

Målet för den gemensamma fiskeripolitiken, såsom det fastställs i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (3), är att säkerställa att levande akvatiska resurser utnyttjas på ett hållbart sätt i ekonomiskt, miljömässigt och socialt hänseende.

(3)

Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) är ett av de allvarligaste hoten mot ett hållbart utnyttjande av levande akvatiska resurser och äventyrar själva grunden för både den gemensamma fiskeripolitiken och de internationella ansträngningarna att främja en bättre förvaltning av haven. IUU-fiske utgör också ett stort hot mot den marina biologiska mångfalden som måste mötas med stöd av målen i kommissionens meddelande Att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010 – och därefter.

(4)

FAO antog 2001 en internationell handlingsplan för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och denna har godkänts av gemenskapen. Vidare har regionala fiskeriorganisationer med gemenskapens aktiva stöd fastställt en rad åtgärder för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

(5)

I linje med sina internationella åtaganden och med tanke på hur omfattande och akut problemet är bör gemenskapen ta krafttag mot IUU-fisket och anta nya bestämmelser för att täcka samtliga aspekter av problemet.

(6)

Gemenskapens åtgärder bör främst inriktas på den verksamhet som definieras som IUU-fiske och som orsakar de största skadorna på den marina miljön, fiskbeståndens hållbarhet och den sociala och ekonomiska situationen för fiskare som följer bestämmelserna om bevarande och förvaltning av fiskeresurserna.

(7)

I linje med definitionen av IUU-fiske bör denna förordnings tillämpningsområde utsträckas till att omfatta fiskeverksamhet på det fria havet och i marina vatten under kuststaters överhöghet eller jurisdiktion, inbegripet marina vatten under medlemsstaternas överhöghet eller jurisdiktion.

(8)

För att på lämpligt sätt hantera den interna dimensionen av IUU-fiske är det av yttersta vikt för gemenskapen att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra efterlevnaden av reglerna i den gemensamma fiskeripolitiken. I avvaktan på översynen av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (4), bör bestämmelser om detta införas i den här förordningen.

(9)

I gemenskapens regler, särskilt avdelning II i förordning (EEG) nr 2847/93, föreskrivs ett övergripande system för att övervaka att gemenskapens fiskefartygs fångster sker enligt reglerna. Den kontrollnivå som upprätthålls inom det nuvarande systemet för fiskeriprodukter som fångas av fiskefartyg från tredjeland och importeras till gemenskapen är inte tillräckligt hög. Denna svaghet utgör ett viktigt incitament för utländska operatörer som bedriver IUU-fiske att sälja sina produkter till gemenskapen och öka lönsamheten för sin verksamhet. Som världens största marknad för och importör av fiskeriprodukter har gemenskapen ett särskilt ansvar att se till att de fiskeriprodukter som importeras till dess territorium inte härrör från IUU-fiske. Således bör ett nytt system införas för att garantera en fullgod kontroll av leveranskedjan för fiskeriprodukter som importeras till gemenskapen.

(10)

Gemenskapens regler om tillträde till gemenskapens hamnar för fiskefartyg som för tredjelands flagg bör skärpas i syfte att garantera en tillräcklig kontroll av att de fiskeriprodukter som landas av fiskefartyg som för tredjelands flagg har erhållits på lagligt sätt. Detta bör särskilt innebära att tillträde till gemenskapens hamnar endast tillåts för tredjelands fiskefartyg som kan lämna exakt information om huruvida fångsten är laglig och denna information bör också kunna godkännas av flaggstaten.

(11)

Omlastningar till havs som varken flagg- eller kuststaten kan kontrollera ordentligt är en vanlig metod för operatörer som bedriver IUU-fiske för att dölja olagliga fångster. Det är därför motiverat att gemenskapen endast tillåter omlastningar om de sker i medlemsstaternas utsedda hamnar, i tredjelands hamnar mellan gemenskapens fiskefartyg, eller utanför gemenskapens vatten mellan gemenskapens fiskefartyg och fiskefartyg som är registrerade som transportfartyg hos en regional fiskeriorganisation.

(12)

Det är lämpligt att fastställa villkor, förfarande och periodicitet för den gransknings-, inspektions- och kontrollverksamhet som ska genomföras av medlemsstaterna på grundval av riskhantering.

(13)

Handel med gemenskapen som avser fiskeriprodukter från IUU-fiske bör förbjudas. För att detta förbud ska kunna bli effektivt och garantera att alla fiskeriprodukter som importeras till eller exporteras från gemenskapen har skördats med iakttagande av internationella bestämmelser om bevarande och förvaltning och eventuella andra relevanta regler som gäller fiskefartyget i fråga, bör ett certifieringssystem införas för all handel med gemenskapen som avser fiskeriprodukter.

(14)

Gemenskapen bör beakta utvecklingsländernas kapacitetsbegränsningar när det gäller att genomföra certifieringssystemet.

(15)

Enligt certifieringssystemet bör det krävas tillstånd för import av fiskeriprodukter till gemenskapen. Tillståndet bör innehålla uppgifter som visar att produkterna i fråga är lagliga. Det bör godkännas av flaggstaten för de fiskefartyg som fångade fisken i överensstämmelse med dess skyldighet enligt internationell rätt att se till att fiskefartyg som för dess flagg följer internationella bestämmelser om bevarande och förvaltning av fiskeriresurser.

(16)

Det är väsentligt att certifieringssystemet gäller all import till och export från gemenskapen av havsfiskeriprodukter. Systemet bör även gälla fiskeriprodukter som har transporterats eller bearbetats i ett annat land än flaggstaten innan de anländer till gemenskapen. Särskilda krav bör därför gälla för dessa produkter för att garantera att de produkter som anländer till gemenskapen inte skiljer sig från dem vars lagenlighet har bekräftats av flaggstaten.

(17)

Det är viktigt att garantera en likvärdig kontrollnivå för alla importerade fiskeriprodukter, utan att handelns volym eller periodicitet påverkas, genom att införa särskilda förfaranden för att bevilja status som ”godkänd ekonomisk aktör”.

(18)

Export av fångster från fiskefartyg som för en medlemsstats flagg bör också omfattas av certifieringssystemet inom ramen för samarbete med tredjeländer.

(19)

De medlemsstater till vilka produkterna är avsedda att importeras bör kunna kontrollera att de fångstintyg som åtföljer sändningen är giltiga och kunna vägra importen om förordningens krav på fångstintyget inte uppfylls.

(20)

Det är viktigt, för att öka verksamhetens effektivitet, att den gransknings-, inspektions- och kontrollverksamhet som gäller fiskeriprodukter under transitering eller omlastning i första hand genomförs av den medlemsstat som är slutdestination.

(21)

För att bistå medlemsstaternas tillsynsmyndigheter i deras granskning av huruvida fiskeriprodukter som ingår i handeln med gemenskapen är lagliga och för att varna gemenskapens operatörer, bör ett varningssystem på gemenskapsnivå införas för att vid behov sprida information om rimliga skäl till tvivel när det gäller vissa tredjeländers iakttagande av gällande regler för bevarande och förvaltning.

(22)

Det är väsentligt att gemenskapen antar avskräckande åtgärder gentemot fiskefartyg som bedriver IUU-fiske och mot vilka flaggstaten inte ingriper på lämpligt sätt med anledning av sådant IUU-fiske.

(23)

Kommissionen bör därför i samarbete med medlemsstaterna, gemenskapens kontrollorgan för fiske, tredjeländer och andra organ på grundval av riskhantering identifiera fiskefartyg som misstänks bedriva IUU-fiske och kommissionen bör begära information från den behöriga flaggstaten om riktigheten i dessa slutsatser.

(24)

För att underlätta granskningar av fiskefartyg som misstänks ha bedrivit IUU-fiske och förhindra att de påstådda överträdelserna fortsätter, bör dess fiskefartyg bli föremål för särskilda kontroll- och inspektionskrav från medlemsstaterna.

(25)

Om det på grundval av de uppgifter som föreligger finns anledning att anse att fiskefartyg som för ett tredjelands flagg har bedrivit IUU-fiske och om de behöriga flaggstaterna inte har vidtagit effektiva åtgärder mot sådant IUU-fiske, bör kommissionen föra upp dessa fartyg på gemenskapens förteckning över IUU-fartyg.

(26)

Om det på grundval av de uppgifter som föreligger finns anledning att anse att fiskefartyg som för ett tredjelands flagg har bedrivit IUU-fiske och om de behöriga flaggmedlemsstaterna inte har vidtagit effektiva åtgärder enligt denna förordning och enligt förordning (EEG) nr 2847/93 mot sådant IUU-fiske, bör kommissionen föra upp dessa fartyg på gemenskapens förteckning över IUU-fartyg.

(27)

För att avhjälpa att flaggstaterna inte vidtagit effektiva åtgärder mot fiskefartyg som för deras flagg och som förts upp på gemenskapens förteckning över IUU-fartyg och för att begränsa dessa fartygs fortsatta fiskeverksamhet, bör medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder mot dessa fartyg.

(28)

För att tillvarata rättigheterna för de fartyg som förts upp på gemenskapens förteckning över IUU-fartyg och deras flaggstater, bör förfarandet för att föra upp ett fartyg på förteckningen ge flaggstaten möjlighet att informera kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits och, om så är möjligt, ge ägaren eller berörda operatörer möjlighet att höras under varje del av förfarandet samt göra det möjligt att avföra ett fiskefartyg från förteckningen om kriterierna för att föra upp det på denna inte längre uppfylls.

(29)

För att skapa en samlad rättslig ram inom gemenskapen och för att undvika en mångfald av förteckningar över fiskefartyg som bedriver IUU-fiske, bör de fiskefartyg som förs upp på de IUU-förteckningar som antas av regionala fiskeriorganisationer automatiskt föras upp på den motsvarande förteckning som upprättats av kommissionen.

(30)

Vissa staters underlåtenhet att fullgöra de åtaganden som enligt internationell rätt åligger dem som flagg-, hamn-, kust- eller marknadsstater och att vidta lämpliga åtgärder för att se till att deras egna fiskefartyg eller medborgare följer reglerna om bevarande och förvaltning av fiskeresurserna är en av de främsta drivkrafterna för IUU-fiske; detta problem bör försöka lösas av gemenskapen.

(31)

Gemenskapen bör därför, utöver sitt agerande på internationell och regional nivå, ha rätt att identifiera de icke-samarbetande staterna på grundval av öppna, tydliga och objektiva kriterier som bygger på internationella standarder och, efter att ha gett dem tillräcklig tid att reagera på en föregående anmälan, vidta icke-diskriminerande, legitima och proportionella åtgärder mot dessa stater, inbegripet handelsåtgärder.

(32)

Det är rådet som antar bestämmelser om handelsåtgärder mot andra stater. Eftersom fastställandet av en förteckning över icke-samarbetande stater bör leda till åtgärder mot de berörda staterna, bör rådet lämpligen förbehålla sig rätten att direkt utöva genomförandebefogenheter i detta särskilda fall.

(33)

Det är väsentligt att medborgare i medlemsstaterna effektivt avskräcks från att bedriva eller stödja IUU-fiske av fiskefartyg som för tredjelands flagg och som är aktiva utanför gemenskapen, utan att detta påverkar flaggstatens primära ansvar. Därför bör medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder och samarbeta med andra medlemsstater och tredjeländer för att identifiera de medborgare som bedriver IUU-fiske, se till att lämpliga sanktioner införs och kontrollera den verksamhet som deras medborgare är inblandade i med fiskefartyg från tredjeland utanför gemenskapen.

(34)

Det fortsatt stora antalet allvarliga överträdelser mot bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken i gemenskapens vatten eller av gemenskapsoperatörer beror till stor del på att de sanktioner som föreskrivs i medlemsstaternas lagstiftning när det gäller allvarliga överträdelser av dessa bestämmelser är för milda för att verka avskräckande. Denna svaghet förvärras ytterligare av den stora variation som präglar sanktionerna i de olika medlemsstaterna, vilket fungerar som en uppmuntran för olagliga operatörer att bedriva sin verksamhet i marina vatten eller territorium i de medlemsstater där sanktionerna är som mildast. För att åtgärda denna svaghet i bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 2371/2002 och (EEG) nr 2847/93 på detta område, bör de högsta nivåerna för administrativa sanktioner i gemenskapen ligga närmare varandra när det gäller allvarliga överträdelser av bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken, med beaktande av värdet på de fiskeriprodukter som erhållits genom den allvarliga överträdelsen, upprepningen och värdet av skadan på fiskeresurserna och den marina miljön i fråga och omedelbara tillsynsåtgärder och kompletterande åtgärder bör också fastställas.

(35)

Utöver beteenden som utgör allvarliga överträdelser av reglerna för fiskeverksamhet bör också affärsverksamhet som är direkt kopplad till IUU-fiske, inbegripet handel med eller import av fiskeriprodukter som härrör från IUU-fiske eller förfalskning av handlingar också anses som en allvarlig överträdelse som kräver att medlemsstaterna antar harmoniserade högsta nivåer för administrativa sanktioner.

(36)

Sanktioner för allvarliga överträdelser av denna förordning bör även vara tillämpliga på juridiska personer då dessa överträdelser i stor utsträckning begås i juridiska personers intresse eller för deras vinning.

(37)

Bestämmelser som rör iakttagelser av fartyg till havs och som har antagits inom vissa regionala fiskeriorganisationer bör genomföras på ett harmoniserat sätt i gemenskapen.

(38)

Samarbete mellan medlemsstaterna, kommissionen och med tredjeländer är avgörande för att garantera att IUU-fiske utreds grundligt och leder till sanktioner samt att åtgärderna i den här förordningen kan tillämpas. Ett system för ömsesidigt bistånd bör inrättas för att förbättra denna typ av samarbete.

(39)

I överensstämmelse med proportionalitetsprincipen är det, för att uppnå det grundläggande målet att undanröja IUU-fiske, nödvändigt och lämpligt att fastställa bestämmelser om de åtgärder som föreskrivs i den här förordningen. Denna förordning går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen i enlighet med artikel 5 tredje stycket i fördraget.

(40)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5).

(41)

I denna förordning fastställs att IUU-fiske är en särskilt allvarlig överträdelse av tillämpliga lagar och andra författningar, eftersom det allvarligt undergräver möjligheten att uppnå målen för de bestämmelser som överträdelserna avser och äventyrar hållbarheten för de berörda bestånden och bevarandet av den marina miljön. Med tanke på dess begränsade tillämpningsområde måste genomförandet av den här förordningen bygga på och komplettera förordning (EEG) nr 2847/93 som upprättar den grundläggande ramen för kontroll och övervakning av fiskeverksamhet inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken. I enlighet med detta skärper den här förordningen bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2847/93 när det gäller inspektioner i hamn av tredjelands fiskefartyg, som nu upphävs och ersätts med bestämmelserna för hamninspektioner i kapitel II i den här förordningen. I kapitel IX i den här förordningen föreskrivs också sanktioner som särskilt gäller IUU-fiskeverksamhet. Bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2847/93 om sanktioner fortsätter således att gälla för andra överträdelser av den gemensamma fiskeripolitiken än dem som behandlas i den här förordningen.

(42)

Den del av personskyddet som rör behandling av personuppgifter regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (6), som är fullt ut tillämplig på behandling av personuppgifter med avseende på den här förordningen, särskilt när det gäller den registrerades rättigheter till tillträde till liksom rättelser, blockerande och radering av uppgifter och anmälan till tredje part som därför inte behandlas närmare i den här förordningen.

(43)

När bestämmelserna i den här förordningen träder i kraft på områden som omfattas av rådets förordningar (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1093/94 (7), (EG) nr 1447/1999 (8), (EG) nr 1936/2001 (9) och (EG) nr 601/2004 (10) bör dessa förordningar eller delar av dem upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Genom denna förordning upprättas ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske).

2.   I enlighet med punkt 1 ska varje medlemsstat vidta lämpliga åtgärder i enlighet med gemenskapslagstiftningen för att se till att systemet blir effektivt. Den ska ställa tillräckliga medel till sina behöriga myndigheters förfogande, så att de kan utföra sina uppgifter enligt denna förordning.

3.   Det system som avses i punkt 1 ska gälla all IUU-fiskeverksamhet och all verksamhet i anslutning till denna som bedrivs på medlemsstaternas territorium där fördraget gäller eller i gemenskapens vatten, i marina vatten som omfattas av tredjelands jurisdiktion eller överhöghet och på det fria havet. IUU-fiske i marina vatten i de utomeuropeiska länder och territorier som nämns i bilaga II till fördraget ska behandlas som om det äger rum i tredjeländers marina vatten.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1.

olagligt, orapporterat och oreglerat fiske eller IUU-fiske: sådan fiskeverksamhet som är olaglig, orapporterad och oreglerad,

2.

olagligt fiske: fiskeverksamhet som bedrivs

a)

av nationella eller utländska fiskefartyg i marina vatten under en stats jurisdiktion, utan den statens tillstånd, eller i strid med dess lagar och andra författningar,

b)

av fiskefartyg som för flagg från stater som är parter i en berörd regional fiskeriorganisation, men som verkar i strid antingen med de bevarande- och förvaltningsåtgärder som har antagits av den organisationen och som är bindande för staterna, eller med tillämpliga bestämmelser i internationell rätt, eller

c)

av fiskefartyg i strid med nationella lagar eller internationella åtaganden, även dem som samarbetande stater har ingått inom ramen för en regional fiskeriorganisation,

3.

orapporterat fiske: fiskeverksamhet som

a)

inte har rapporterats eller har rapporterats på felaktigt sätt till den behöriga nationella myndigheten, i strid med nationella lagar och andra författningar, eller

b)

har bedrivits inom behörighetsområdet för en regional fiskeriorganisation, men som inte har rapporterats eller har rapporterats på felaktigt sätt, i strid med den organisationens rapporteringsförfaranden,

4.

oreglerat fiske: fiskeverksamhet

a)

som bedrivs inom en relevant regional fiskeriorganisations tillämpningsområde av fiskefartyg utan nationalitet, eller av fiskefartyg som för flagg från en stat som inte är part i organisationen, eller av en annan fiskeenhet, på ett sätt som inte är förenligt med eller står i strid med den organisationens bevarande- och förvaltningsåtgärder, eller

b)

som bedrivs i områden eller efter fiskbestånd för vilka det inte finns några tillämpliga bevarande- eller förvaltningsåtgärder av fiskefartyg på ett sätt som inte är förenligt med statens ansvar för bevarandet av levande marina resurser i enlighet med internationell rätt,

5.

fiskefartyg: fartyg oavsett storlek som används eller som är avsett att användas för kommersiellt utnyttjande av fiskeriresurser, inklusive stödfartyg, fiskberedningsfartyg och fartyg som deltar i omlastning samt transportfartyg som är utrustade för transport av fiskeriprodukter, med undantag av containerfartyg,

6.

gemenskapens fiskefartyg: varje fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och är registrerat i gemenskapen,

7.

fisketillstånd: rätt att bedriva fiskeverksamhet under en fastställd period, i ett givet område eller för ett visst fiske,

8.

fiskeriprodukter: produkter som omfattas av kapitel 03 och tulltaxenummer 1604 och 1605 i Kombinerade nomenklaturen som upprättats genom rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (11), med undantag av de produkter som avses i bilaga I till den här förordningen,

9.

bevarande- och förvaltningsåtgärder: åtgärder för att bevara och förvalta en eller flera arter levande marina resurser som har antagits och är gällande i enlighet med tillämpliga regler i internationell rätt och/eller i gemenskapsrätten,

10.

omlastning: lossning av alla eller en del av de fiskeriprodukter som finns ombord på ett fiskefartyg till ett annat fiskefartyg,

11.

import: införsel av fiskeriprodukter till gemenskapens territorium, även för omlastning i hamn,

12.

indirekt import: import av fiskeriprodukter till gemenskapen från territoriet i ett annat tredjeland än flaggstaten för det fiskefartyg som ansvarar för fångsten,

13.

export: förflyttning till ett tredjeland av fiskeriprodukter som tagits upp av fiskefartyg som för en medlemsstats flagg, inbegripet förflyttning från gemenskapens territorium, från tredjeländer eller från fångstplatsen,

14.

återexport: förflyttning från gemenskapens territorium av fiskeriprodukter som tidigare har importerats till gemenskapens territorium,

15.

regional fiskeriorganisation: en subregional, regional eller liknande organisation med behörighet, erkänd enligt internationell rätt, att fastställa bevarande- och förvaltningsåtgärder för levande marina resurser som organisationen ansvarar för i kraft av den konvention eller det avtal som inrättar den,

16.

avtalsslutande part: en avtalsslutande part i en internationell konvention eller internationellt avtal om inrättande av en regional fiskeriorganisation, liksom stater, fiskeriorgan eller andra organ som samarbetar med en sådan organisation och har beviljats status som icke-avtalsslutande samarbetspart i en sådan organisation,

17.

iakttagelse: en observation som görs av en medlemsstats behöriga myndighet med ansvar för inspektion till havs eller av befälhavaren på ett av gemenskapens eller ett tredjelands fiskefartyg om detta fiskefartyg omfattas av ett eller flera av kriterierna i artikel 3.1,

18.

gemensam fiskeinsats: verksamhet mellan två eller flera fiskefartyg där fångsten överförs från ett fiskefartygs fiskeredskap till ett annat fiskefartyg eller där den teknik som används av dessa fiskefartyg kräver ett gemensamt fiskeredskap,

19.

juridisk person: varje rättslig enhet som har denna ställning enligt tillämplig nationell lag, med undantag av stater eller offentliga organ vid utövandet av de befogenheter som de har i egenskap av statsmakter samt offentliga organisationer,

20.

risk: sannolikheten för att det i samband med fiskeriprodukter som importeras till eller exporteras från gemenskapens territorium inträffar en händelse som skulle förhindra att denna förordning eller bevarande- och förvaltningsåtgärderna tillämpas korrekt,

21.

riskhantering: systematisk riskidentifiering och genomförande av alla åtgärder som krävs för att begränsa riskexponering. I detta ingår t.ex. insamling av uppgifter och information, riskanalys och riskbedömning, föreskrifter om och vidtagande av åtgärder samt regelbunden övervakning och översyn av processen och dess resultat, baserat på internationella eller nationella källor eller strategier, gemenskapskällor eller gemenskapsstrategier,

22.

det fria havet: den del av havet som definieras i artikel 86 i Förenta nationernas havsrättskonvention (”UNCLOS”),

23.

sändning: produkter som antingen sänds samtidigt från en exportör till en mottagare, eller som omfattas av ett enda transportdokument för hela transporten från exportören till mottagaren.

Artikel 3

Fiskefartyg som är inblandade i IUU-fiske

1.   Ett fiskefartyg ska antas bedriva IUU-fiske om det kan visas att fartyget, i strid med bevarande- och förvaltningsåtgärderna i det område där det bedrivit verksamheten,

a)

har fiskat utan giltig licens, godkännande eller tillstånd utfärdat av flaggstaten eller kuststaten i fråga, eller

b)

har underlåtit att fullgöra skyldigheten att registrera och rapportera fångst- eller fångstrelaterade uppgifter, inbegripet att sända in uppgifter till satellitbaserat fartygsövervakningssystem, eller förhandsmeddelanden enligt artikel 6, eller

c)

har fiskat i ett avstängt område, under fredningstid, utan kvoter eller efter det att kvoterna nyttjats eller under en fastställd djupbegränsning, eller

d)

har ägnat sig åt riktat fiske efter ett bestånd som omfattas av ett moratorium eller ett fiskeförbud, eller

e)

har använt förbjudna fiskeredskap eller fiskeredskap som inte uppfyller kraven, eller

f)

har ägnat sig åt förfalskning eller döljande av registrerings- eller identitetsuppgifter eller andra typer av märkningar, eller

g)

har ägnat sig åt döljande, förändring eller bortskaffande av bevis som behövs vid en undersökning, eller

h)

har hindrat befattningshavares arbete i samband med att de kontrollerar att tillämpliga bevarande- och förvaltningsåtgärder efterlevs, eller hindrat observatörernas arbete i samband med att de kontrollerar att tillämplig gemenskapslagstiftning efterlevs, eller

i)

har ägnat sig åt ombordtagande, omlastning eller landning av fisk som inte uppfyller storlekskraven i strid med gällande lagstiftning, eller

j)

har ägnat sig åt omlastning eller deltagande i gemensamma fiskeinsatser med andra fiskefartyg som bevisligen har deltagit i IUU-fiske, främst fartyg som ingår i de förteckningar över IUU-fartyg som har upprättats av gemenskapen eller en regional fiskeriorganisation, eller stöd eller leveranser till sådana fartyg, eller

k)

har ägnat sig åt fiskeverksamhet i ett område som omfattas av en regional fiskeriorganisation på ett sätt som är oförenligt med eller står i strid med den organisationens bevarande- och förvaltningsåtgärder och för flagg från en stat som inte är part i eller samarbetar med den organisationen i enlighet med vad som fastställts av den organisationen, eller

l)

inte har någon nationalitet och därför är statslöst enligt internationell rätt.

2.   Den verksamhet som avses i punkt 1 ska anses som en allvarlig överträdelse enligt artikel 42 beroende på hur allvarlig överträdelsen är vilket ska fastställas av den behöriga myndigheten i medlemsstaten med beaktande av sådana kriterier som den skada som åsamkats, överträdelsens värde, dess omfattning eller om den har upprepats.

KAPITEL II

INSPEKTIONER AV FISKEFARTYG FRÅN TREDJELAND I MEDLEMSSTATERNAS HAMNAR

AVSNITT 1

Villkor för tillträde till hamn för fiskefartyg från tredjeland

Artikel 4

Bestämmelser för inspektion i hamn

1.   I syfte att förebygga, motverka och undanröja IUU-fiske ska effektiva bestämmelser för inspektioner i hamn av fiskefartyg från tredjeland som anlöper hamn i en medlemsstat upprätthållas.

2.   Tillträde till medlemsstaternas hamnar, tillhandahållande av hamntjänster och genomförande av landning eller omlastning i sådana hamnar ska vara förbjudet för fiskefartyg från tredjeland om de inte uppfyller kraven i den här förordningen, utom vid force majeure eller i nödsituationer enligt artikel 18 i UNCLOS (”force majeur eller nödsituationer”) för att få tillgång till tjänster som är absolut nödvändiga för att finna en lösning på dessa situationer.

3.   Omlastningar mellan fiskefartyg från tredjeland eller mellan ett sådant fartyg och fiskefartyg som för en medlemsstats flagg är förbjudna i gemenskapens vatten och får endast äga rum i hamn och i enlighet med bestämmelserna i det här kapitlet.

4.   Fiskefartyg som för en medlemsstats flagg får inte omlasta fångster från fiskefartyg från tredjeland till havs utanför gemenskapens vatten om inte fiskefartygen är registrerade som transportfartyg hos en regional fiskeriorganisation.

Artikel 5

Utsedda hamnar

1.   Medlemsstaterna ska utse hamnar, eller platser nära kusten, där landning eller omlastning av fiskeriprodukter och de hamntjänster som avses i artikel 4.2 är tillåtna.

2.   Tillträde till hamntjänster och genomförande av landning eller omlastning av tredjelands fiskefartyg är tillåtet endast i utsedda hamnar.

3.   Medlemsstaterna ska senast den 15 januari varje år sända kommissionen en förteckning över utsedda hamnar. Eventuella senare ändringar av förteckningen ska meddelas kommissionen senast 15 dagar innan ändringen träder i kraft.

4.   Kommissionen ska utan dröjsmål offentliggöra förteckningen över utsedda hamnar i Europeiska unionens officiella tidning och på sin webbsida.

Artikel 6

Förhandsmeddelande

1.   Minst tre arbetsdagar innan fartyget beräknas anlöpa hamn ska befälhavare på fiskefartyg från tredjeland eller deras ombud till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat vars utsedda hamnar eller landningsplatser de önskar utnyttja meddela följande:

a)

Fartygets identifikation.

b)

Namnet på den utsedda destinationshamnen och syftena med hamnbesöket, t.ex. landning, omlastning eller tillträde till hamntjänster.

c)

Fisketillstånd eller, i förekommande fall, tillstånd att stödja fiskeverksamhet eller att lasta om fiskeriprodukter.

d)

Tidpunkt för fiskeresan.

e)

Beräknat ankomstdatum och beräknad ankomsttid till hamnen.

f)

Vilken kvantitet av varje art som medförs ombord eller, i förekommande fall, en negativ rapport.

g)

Den fiskezon eller de fiskezoner där fångsten togs eller där omlastningen ägde rum vare sig de ligger i gemenskapens vatten, i en zon under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion eller på det fria havet.

h)

De mängder av varje art som ska landas eller lastas om.

Befälhavaren på fiskefartyg från tredjeland eller deras ombud ska beviljas dispens från meddelandet av uppgifterna i led a, c, d, g och h om fångstintyget har godkänts enligt kapitel III för hela den fångst som ska landas eller omlastas på gemenskapens territorium.

2.   Det meddelande som avses i punkt 1 ska åtföljas av ett fångstintyg som har godkänts i enlighet med kapitel III om fiskefartyget från tredjeland medför fiskeriprodukter ombord. Bestämmelserna i artikel 14 om erkännande av fångstdokument eller hamnstatens kontrollblanketter som är en del av fångstdokumentation eller hamnkontrollbestämmelser som antagits av regionala fiskeriorganisationer, ska gälla i tillämpliga delar.

3.   Kommissionen får enligt förfarandet i artikel 54.2, under en begränsad tid som kan förlängas, undanta vissa kategorier av fiskefartyg från tredjeland från skyldigheten enligt punkt 1 eller fastställa en annan anmälningsfrist som tar hänsyn till bland annat fiskeriprodukternas art, avstånden mellan fiskeområdena, landningsplatserna och hamnarna i vilka fartygen i fråga är registrerade eller hemmahörande.

4.   Denna artikel ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser i de fiskeavtal som har ingåtts mellan gemenskapen och tredjeländer.

Artikel 7

Tillstånd

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 37.5 ska ett tredjelands fiskefartyg beviljas tillstånd att anlöpa hamn endast om den information som avses i artikel 6.1 är fullständig och, om tredjelandsfartyget medför fiskeriprodukter ombord, åtföljs av det fångstintyg som avses i artikel 6.2.

2.   Tillstånd att påbörja landning eller omlastning i hamn ska vara underkastad kontroll av att den inlämnade informationen är fullständig i enlighet med vad som föreskrivs i punkt 1 och, vid behov, av att en inspektion har genomförts i enlighet med avsnitt 2.

3.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 i den här artikeln får hamnmedlemsstaten tillåta hamntillträde och fullständig eller delvis landning i de fall där informationen som avses i artikel 6.1 inte är fullständig eller där denna ännu inte har granskats eller kontrollerats men ska i dessa fall hålla fiskeriprodukterna lagrade under de behöriga myndigheternas överinseende. Fiskeriprodukterna får inte släppas ut på marknaden för att säljas, övertas eller transporteras förrän den information som avses i artikel 6.1 har mottagits eller granskningen eller kontrollen fullgjorts. Om detta förfarande inte har avslutats senast 14 dagar efter landningen får hamnmedlemsstaten beslagta och avyttra fiskeriprodukterna i enlighet med nationella föreskrifter. Lagringskostnaderna ska bäras av operatörerna.

Artikel 8

Registrering av landning eller omlastning

1.   Befälhavare på fiskefartyg från tredjeland eller deras ombud ska om möjligt på elektronisk väg före landning eller omlastning till myndigheterna i den medlemsstat vars utsedda hamnar eller landningsplatser de utnyttjar lämna in en deklaration med uppgift om den mängd fiskeriprodukter uppdelade efter art som ska landas eller omlastas samt datum och plats för varje fångst. Befälhavarna eller deras ombud ska ansvara för riktigheten i dessa deklarationer.

2.   Medlemsstaterna ska förvara de originaldeklarationer som avses i punkt 1, eller en papperskopia då de översänts på elektronisk väg, i tre år eller längre i enlighet med nationella bestämmelser.

3.   Förfaranden och formulär för landnings- och omlastningsdeklarationen ska fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 54.2.

4.   Medlemsstaterna ska före utgången av den första månaden i varje kvartal genom dataöverföring meddela kommissionen vilka mängder som har landats och/eller lastats om i deras hamnar av tredjelands fiskefartyg under föregående kvartal.

AVSNITT 2

Hamninspektioner

Artikel 9

Allmänna principer

1.   Medlemsstaterna ska inspektera minst 5 % av alla landningar och omlastningar som utförs i deras utsedda hamnar av tredjelands fiskefartyg varje år, i enlighet med de mål som fastställs genom förfarandet i artikel 54.2 på grundval av riskhantering utan att det påverkar de högre trösklar som antagits av regionala fiskeriorganisationer.

2.   Följande fiskefartyg ska alltid inspekteras:

a)

Fiskefartyg som har iakttagits i enlighet med artikel 48.

b)

Fiskefartyg som har rapporterats genom ett meddelande inom ramen för gemenskapens varningssystem enligt kapitel IV.

c)

Fiskefartyg som enligt kommissionen förmodas ha ägnat sig åt IUU-fiske i enlighet med artikel 25.

d)

Fiskefartyg som förekommer på en av en regional fiskeriorganisation antagen förteckning över IUU-fartyg som meddelats medlemsstaterna i enlighet med artikel 30.

Artikel 10

Inspektion

1.   Befattningshavare med ansvar för inspektioner (nedan kallade befattningshavare) ska ha möjlighet att undersöka alla fartygets utrymmen, fångster (beredda eller inte), nät eller andra redskap, utrustning och alla dokument som befattningshavarna anser behövs för att kontrollera om tillämpliga lagar, förordningar eller internationella förvaltnings- eller bevarandeåtgärder följs. Befattningshavarna får också ställa frågor till de personer som anses ha information om det som ska inspekteras.

2.   Inspektionerna ska omfatta övervakning av hela landningen eller omlastningen samt en korskontroll av de kvantiteter, per art, som angivits i förhandsmeddelandet av landningen mot de kvantiteter, per art, som landats eller lastats om.

3.   Befattningshavarna ska underteckna inspektionsrapporten i närvaro av fiskefartygets befälhavare, som ska ha rätt att lägga till eller låta lägga till all information som han anser vara relevant. Befattningshavarna ska föra in i loggboken att en inspektion har genomförts.

4.   En kopia av inspektionsrapporten ska överlämnas till fiskefartygets befälhavare, som kan översända den till redaren.

5.   Befälhavaren ska samarbeta med och bistå vid inspektionerna av fiskefartyget och får inte hindra, trakassera eller störa befattningshavarna när de genomför sina uppgifter.

Artikel 11

Förfarande vid överträdelser

1.   Om den information som samlats in under inspektionen ger befattningshavaren belägg för att anta att ett fiskefartyg har bedrivit IUU-fiske i enlighet med kriterierna i artikel 3, ska befattningshavaren

a)

göra en anteckning om den misstänkta överträdelsen i inspektionsrapporten,

b)

vidta alla åtgärder som krävs för att skydda det bevismaterial som hänför sig till den misstänkta överträdelsen,

c)

omedelbart överlämna inspektionsrapporten till den behöriga myndigheten.

2.   Om resultatet av en inspektion ger bevis för att ett fiskefartyg från tredjeland har bedrivit IUU-fiske i enlighet med kriterierna i artikel 3, ska hamnmedlemsstatens behöriga myndighet inte tillåta sådana fartyg att landa eller lasta om sin fångst.

3.   Den inspekterande medlemsstaten ska omedelbart meddela sitt beslut att enligt punkt 2 inte tillåta landning eller omlastning och översända en kopia av inspektionsrapporten till kommissionen eller ett av den utsett organ som omedelbart ska skicka beslutet och rapporten vidare till den behöriga myndigheten i det inspekterade fiskefartygets flaggstat med kopia till givarfartygets flaggstat(er) i de fall det inspekterade fartyget har ägnat sig åt omlastning. Om så är lämpligt ska en kopia av meddelandet också vidarebefordras till sekretariatschefen för den regionala fiskeriorganisation inom vars behörighetsområde fångsten togs.

4.   Om den misstänkta överträdelsen har ägt rum på det fria havet ska hamnmedlemsstaten också samarbeta med flaggstaten under utredningen av överträdelsen och vid behov tillämpa de sanktioner som fastställts i den hamnmedlemsstatens lagstiftning, på villkor att den behöriga flaggstaten i enlighet med internationell rätt uttryckligen har samtyckt till att överföra sin jurisdiktion. Om den misstänkta överträdelsen har ägt rum i ett tredjelands marina vatten, ska hamnmedlemsstaten vidare också samarbeta med kuststaten under utredningen och vid behov tillämpa de sanktioner som fastställts i den hamnmedlemsstatens lagstiftning, på villkor att den kuststaten i enlighet med internationell rätt uttryckligen har samtyckt till att överföra sin jurisdiktion.

KAPITEL III

FÅNGSTCERTIFIERINGSSYSTEM FÖR IMPORT OCH EXPORT AV FISKERIPRODUKTER

Artikel 12

Fångstintyg

1.   Fiskeriprodukter från IUU-fiske får inte importeras till gemenskapen.

2.   För att förbudet i punkt 1 ska bli effektivt, får fiskeriprodukter importeras till gemenskapen endast om de åtföljs av ett fångstintyg som har godkänts och kontrollerats i enlighet med den här förordningen.

3.   Det fångstintyg som avses i punkt 2 ska godkännas av flaggstaten för det eller de fiskefartyg som gjort den fångst som fiskeriprodukterna kommer från. Syftet med intyget är att visa att fångsten har gjorts i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar samt internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder.

4.   Fångstintyget ska innehålla all den information som anges i formuläret i bilaga II, och godkännas av en offentlig myndighet i flaggstaten som har behörighet att intyga att informationen är korrekt. I samförstånd med flaggstater inom ramen för det samarbete som inrättas genom artikel 20.4 kan fångstintyget upprättas, godkännas eller skickas på elektronisk väg eller ersättas med elektroniska spårbarhetssystem som säkerställer samma nivå på myndigheternas kontroll.

5.   Förteckningen i bilaga I över de produkter som inte omfattas av tillämpningsområdet för fångstintyget kan revideras varje år på grundval av resultaten av den information som samlats in enligt kapitlen II, III, IV, V, VIII, X och XII och ändras i enlighet med förfarandet i artikel 54.2.

Artikel 13

Bestämmelser om fångstdokumentation som har antagits och satts i kraft inom ramen för en regional fiskeriförvaltningsorganisation

1.   Fångstdokument och eventuella tillhörande dokument, som har godkänts enligt bestämmelser antagna av en regional fiskeriorganisation och som har erkänts som förenliga med kraven i den här förordningen, ska godtas som fångstintyg för fiskeriprodukter från arter för vilka sådana bestämmelser om fångstdokumentation gäller och omfattas av kontrollkrav för medlemsstaterna vid import i enlighet med artiklarna 16 och 17 och bestämmelserna om vägrad import i artikel 18. Förteckningen över bestämmelser om fångstdokumentation ska fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 54.2.

2.   Punkt 1 ska tillämpas utan att det påverkar den särskilda gällande lagstiftning genom vilken sådana bestämmelser om fångstdokumentation genomförs i gemenskapslagstiftningen.

Artikel 14

Indirekt import av fiskeriprodukter

1.   Vid import av fiskeriprodukter som utgör en enda sändning och som transporteras till gemenskapen från ett annat tredjeland än flaggstaten ska importören till importmedlemsstatens myndigheter överlämna

a)

fångstintyg som godkänts av flaggstaten, och

b)

skriftliga bevis på att fiskeriprodukterna inte har hanterats på annat sätt än att de lossats, omlastats eller på annat sätt behandlats för att förbli i gott skick och har stått under övervakning av det tredjelandets behöriga myndigheter.

Skriftliga bevis ska tillhandahållas i form av

i)

vid behov, det samlade transportdokument som utfärdats för att täcka övergången från flaggstaten genom det tredjelandet, eller

ii)

ett dokument som utfärdats av de behöriga myndigheterna i det tredjelandet

med en exakt beskrivning av fiskeriprodukterna, datum för produkternas lossning och omlastning samt, i förekommande fall, namnen på de fartyg eller de andra transportmedel som använts, och

med uppgifter om de förhållanden under vilka fiskeriprodukterna funnits kvar i det tredjelandet.

Om de berörda arterna är underkastade en regional fiskeriorganisations bestämmelser om fångstdokumentation som har erkänts enligt artikel 13 får ovan nämnda dokument ersättas av ett intyg om återexport som har utfärdats enligt dessa bestämmelser om fångstdokumentation under förutsättning att tredjelandet har fullgjort sina anmälningsskyldigheter i enlighet därmed.

2.   Vid import av fiskeriprodukter som utgör en enda sändning och som har bearbetats i ett annat tredjeland än flaggstaten ska importören till importmedlemsstatens myndigheter överlämna ett dokument som upprättats av bearbetningsanläggningen i det tredjelandet och som godkänts av dess behöriga myndigheter enligt formuläret i bilaga IV

a)

med en exakt beskrivning av de beredda och de oberedda produkterna, samt deras mängd,

b)

med uppgifter om att de beredda produkterna har beretts i det tredjelandet av de fångster som avses i fångstintyg som godkänts av flaggstaten, och

c)

tillsammans med

i)

fångstintyget/fångstintygen i original om den samlade mängden av de berörda fångsterna har använts vid bearbetningen av de fiskeriprodukter som exporterats i en enda sändning, eller

ii)

en kopia av fångstintyget/fångstintygen i original om de berörda fångsterna delvis har använts vid bearbetningen av de fiskeriprodukter som exporterats i en enda sändning.

Om de berörda arterna är underkastade en regional fiskeriorganisations bestämmelser om fångstdokumentation som har erkänts enligt artikel 13 får dokumentet ersättas av ett intyg om återexport som har utfärdats enligt dessa bestämmelser om fångstdokumentation under förutsättning att tredjelandet har fullgjort sina anmälningsskyldigheter i enlighet därmed.

3.   De dokument som avses i punkterna 1 b och 2 i denna artikel får skickas på elektronisk väg inom ramen för det samarbete som avses i artikel 20.4.

Artikel 15

Export av fångster som gjorts av fiskefartyg som för en medlemsstats flagg

1.   Fångster gjorda av fiskefartyg som för en medlemsstats flagg får exporteras först när de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten har godkänt ett fångstintyg i enlighet med artikel 12.4, om så krävs inom ramen för det samarbete som avses i artikel 20.4.

2.   Flaggmedlemsstaten ska meddela kommissionen vilka myndigheter som är behöriga att godkänna fångstintygen enligt punkt 1.

Artikel 16

Inlämnande och granskning av fångstintyg

1.   Det godkända fångstintyget ska skickas till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat dit produkten är avsedd att importeras senast tre arbetsdagar före den tidpunkt då produkten beräknas anlända till införselplatsen i gemenskapen. Tidsfristen på tre arbetsdagar får anpassas med hänsyn till fiskeriproduktens art, avståndet till införselplatsen i gemenskapen eller det transportmedel som används. Dessa behöriga myndigheter ska på grundval av riskhantering granska fångstintyget mot bakgrund av informationen i det meddelande som erhållits från flaggstaten i enlighet med artiklarna 20 och 22.

2.   Som ett undantag från punkt 1 får importörer som har beviljats status som ”godkänd ekonomisk aktör” meddela de behöriga myndigheterna i medlemsstaten om produktens ankomst inom den tidsfrist som avses i punkt 1 och hålla det godkända fångstintyget och de relaterade dokument som avses i artikel 14 tillgängliga för myndigheterna så att de kan granskas i enlighet med punkt 1 i den här artikeln eller kontrolleras i enlighet med artikel 17.

3.   Kriterierna för att de behöriga myndigheterna i en medlemsstat ska bevilja en importör status som ”godkänd ekonomisk aktör” ska inbegripa följande:

a)

Att importören är etablerad på den medlemsstatens territorium.

b)

Ett tillräckligt antal importtransaktioner och tillräcklig volym för att motivera tillämpning av förfarandet i punkt 2.

c)

Styrkta uppgifter om tidigare efterlevnad av bevarande- och förvaltningsåtgärderna.

d)

Ett tillfredsställande system för affärsbokföring och, vid behov, bokföring av transporter och beredningar som möjliggör lämpliga granskningar och kontroller enligt denna förordning.

e)

System för att underlätta genomförandet av dessa granskningar och kontroller.

f)

I tillämpliga fall, praktiska normer i fråga om kunskaper eller yrkeskvalifikationer som direkt avser den verksamhet som utförs.

g)

Vid behov, erkänd ekonomisk solvens.

Medlemsstaterna ska meddela kommissionen de ”godkända ekonomiska aktörernas” namn och adress så snart som möjligt efter det att de har beviljat denna status. Kommissionen ska göra denna information tillgänglig för medlemsstaterna i elektronisk form.

Reglerna för status som ”godkänd ekonomisk aktör” får fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 54.2.

Artikel 17

Kontroller

1.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter får genomföra alla kontroller de anser nödvändiga för att säkerställa att bestämmelserna i denna förordning tillämpas korrekt.

2.   Kontrollerna kan bland annat bestå av en undersökning av produkterna, granskning av deklarationsuppgifter, kontroll av om dokument finns och är äkta, revision av operatörers bokföring och andra uppgifter, kontroll av transportfordon, inklusive containrar och lagringsutrymmen för produkterna samt officiella undersökningar och liknande samt inspektionen av fiskefartyg i hamn enligt kapitel II.

3.   Kontrollerna ska inriktas på risker som inom ramen för riskhanteringen har fastställts på grundval av kriterier som utarbetats på nationell nivå och gemenskapsnivå. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen sina nationella kriterier inom 30 arbetsdagar efter den 29 oktober 2008 och uppdatera informationen. Gemenskapskriterierna ska fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 54.2.

4.   Kontroller ska alltid genomföras om

a)

medlemsstatens kontrollmyndighet har skäl att ifrågasätta fångstintygets äkthet eller den stämpel eller namnteckning genom vilken flaggstatens behöriga myndighet har lämnat sitt godkännande, eller

b)

medlemsstatens kontrollmyndighet förfogar över uppgifter som ger anledning till tvivel på om fiskefartyget följer tillämpliga lagar, förordningar eller bevarande- och förvaltningsåtgärder, eller andra krav i den här förordningen, eller

c)

fiskefartyg, fiskeföretag eller andra operatörer har rapporterats i samband med misstänkt IUU-fiske, inklusive sådana fiskefartyg som har rapporterats till en regional fiskeriorganisation enligt regler som den organisationen har antagit för att upprätta förteckningar över fartyg som misstänks ha bedrivit olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, eller

d)

flaggstaterna eller de återexporterande länderna har rapporterats till en regional fiskeriorganisation enligt regler som den organisationen har antagit för att vidta handelsrelaterade åtgärder gentemot flaggstater, eller

e)

ett meddelande har offentliggjorts i enlighet med artikel 23.1.

5.   Medlemsstaterna får besluta om att genomföra slumpmässiga kontroller förutom de kontroller som avses i punkterna 3 och 4.

6.   En medlemsstats behöriga myndigheter får i kontrollsyfte begära hjälp från de behöriga myndigheterna i flaggstaten eller ett annat tredjeland än flaggstaten i enlighet med artikel 14 varvid följande gäller:

a)

I begäran om hjälp ska de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten motivera varför de hyser välgrundade tvivel om intygets äkthet, om redovisningen i det och/eller om att produkterna uppfyller bevarande- och förvaltningskraven. En kopia av fångstintyget och eventuella uppgifter eller dokument som tyder på att uppgifterna i intyget är felaktiga ska åtfölja begäran om hjälp. Denna begäran ska utan dröjsmål skickas till de behöriga myndigheterna i flaggstaten eller ett annat tredjeland än flaggstaten i enlighet med artikel 14.

b)

Kontrollen ska avslutas senast 15 dagar efter den dag då kontrollbegäran gjordes. Om de behöriga myndigheterna i den berörda flaggstaten inte hinner avsluta förfarandet i tid, får kontrollmyndigheterna i medlemsstaten bevilja en förlängning på högst 15 dagar, på begäran av flaggstaten eller ett annat tredjeland än flaggstaten i enlighet med artikel 14.

7.   Produkterna får inte släppas ut på marknaderna innan kontrollförfarandet enligt punkterna 1-6 har avslutats. Lagringskostnaderna ska bäras av operatören.

8.   Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilka myndigheter som är behöriga att granska och kontrollera fångstintygen i enlighet med artikel 16 och punkterna 1-6 i den här artikeln.

Artikel 18

Vägrad import

1.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska vid behov vägra import till gemenskapen av fiskeriprodukter, utan att de behöver begära ytterligare bevis eller begära hjälp från flaggstaten, i de fall

a)

importören inte har kunnat uppvisa ett fångstintyg för produkterna i fråga eller fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 16.1 eller 16.2,

b)

importprodukterna inte är de som anges i fångstintyget,

c)

fångstintyget inte är godkänt av flaggstatens myndighet enligt artikel 12.3,

d)

fångstintyget inte innehåller alla obligatoriska uppgifter,

e)

importören inte kan bevisa att fiskeriprodukterna uppfyller kraven i artikel 14.1 eller 14.2,

f)

det fiskefartyg som anges i fångstintyget som det fartyg som har tagit fångsten ingår i gemenskapens förteckning över IUU-fartyg eller den förteckning över IUU-fartyg som avses i artikel 30,

g)

fångstintyget har godkänts av myndigheterna i en flaggstat som är en icke-samarbetande stat enligt artikel 31.

2.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska i förekommande fall vägra import till gemenskapen av fiskeriprodukter, efter begäran om hjälp enligt artikel 17.6, i de fall

a)

de har fått ett svar enligt vilket exportören inte hade rätt att begära godkännande av ett fångstintyg, eller

b)

de har fått ett svar enligt vilket produkterna inte uppfyller bevarande- och förvaltningskraven eller andra krav enligt det här kapitlet, eller

c)

de inte har fått svar inom utsatt tid, eller

d)

de har fått ett ofullständigt svar.

3.   När importen av fiskeriprodukter vägras enligt punkterna 1 eller 2 får medlemsstaterna beslagta och förstöra, göra sig av med eller sälja fiskeriprodukterna i enlighet med nationell lagstiftning. Vinsten från försäljningen får användas för välgörande ändamål.

4.   Varje person ska ha rätt att överklaga beslut som fattas av de behöriga myndigheterna enligt punkterna 1, 2 eller 3 om beslutet berör honom eller henne. Rätten att överklaga ska utövas enligt den berörda medlemsstatens gällande bestämmelser.

5.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska meddela vägrad import till flaggstaten och i tillämpliga fall till det tredjeland som inte är flaggstat i enlighet med artikel 14. En kopia av meddelandet ska sändas till kommissionen.

Artikel 19

Transitering och omlastning

1.   Om fiskeriprodukterna vid införselorten till gemenskapens territorium hänförs till ett förfarande för transitering och transporteras till en annan medlemsstat där de ska hänföras till ett annat tullförfarande ska bestämmelserna i artiklarna 17 och 18 tillämpas i den medlemsstaten.

2.   Om fiskeriprodukterna på införselorten till gemenskapens territorium hänförs till ett förfarande för transitering och transporteras till en annan plats i samma medlemsstat där de ska hänföras till ett annat tullförfarande får medlemsstaterna tillämpa bestämmelserna i artiklarna 16, 17 och 18 på införselorten eller på bestämmelseorten. Medlemsstaterna ska så snart som möjligt meddela kommissionen de åtgärder som har vidtagits för att genomföra denna punkt och uppdatera informationen. Kommissionen ska offentliggöra dessa meddelanden på sin webbsida.

3.   Om fiskeriprodukterna vid införselorten till gemenskapens territorium lastas om och transporteras sjövägen till en annan medlemsstat, ska bestämmelserna i artiklarna 17 och 18 tillämpas i den medlemsstaten.

4.   Omlastningsmedlemsstaterna ska meddela bestämmelsemedlemsstaterna informationen i transportdokumentationen om fiskeriprodukternas art och vikt, hamnen där lastning ska ske och avlastaren i tredjelandet, namnen på transportfartygen, omlastningshamnarna och bestämmelsehamnarna så snart som denna information är känd och före beräknat datum för ankomst till bestämmelsehamnen.

Artikel 20

Flaggstatens meddelanden och samarbete med tredjeländer

1.   En förutsättning för att ett fångstintyg som har godkänts av en flaggstat för tillämpningen av denna förordning ska accepteras, är att kommissionen har mottagit ett meddelande från den berörda flaggstaten om att

a)

flaggstaten har egna förfaranden för genomförande, kontroll och tillsyn av lagar, förordningar och bevarande- och förvaltningsåtgärder som deras fiskefartyg måste följa,

b)

dess myndigheter har befogenhet att intyga att informationen i fångstintygen är äkta och att kontrollera intygen på begäran av medlemsstaterna. I meddelandet ska det också ingå kontaktuppgifter för myndigheterna.

2.   De uppgifter som ska anges i meddelandet enligt punkt 1 återfinns i bilaga III.

3.   Kommissionen ska informera flaggstaten om att det meddelande som skickats enligt punkt 1 har tagits emot. Om flaggstaten inte har lämnat all information enligt punkt 1 till kommissionen, ska kommissionen meddela flaggstaten vilken information som saknas och begära att den skickar den i ett nytt meddelande.

4.   Kommissionen ska vid behov samarbeta administrativt med tredjeländer när det gäller genomförande av bestämmelserna om fångstintyg som anges i denna förordning, inklusive om användning av elektroniska medel för att fastställa, godkänna eller översända fångstintyg och i förekommande fall de handlingar som avses i artikel 14.1 och 14.2.

Ett sådant samarbete ska syfta till att

a)

garantera att fiskeriprodukter som importeras till gemenskapen kommer från fångster som har tagits upp i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar eller bevarande- och förvaltningsåtgärder,

b)

underlätta för flaggstaterna att fullgöra de formaliteter som gäller för fiskefartygens tillträde till hamn, import av fiskeriprodukter och kraven på kontroll av fångstintyg enligt kapitel II och detta kapitel,

c)

möjliggöra för kommissionen eller ett organ som utsetts av den att göra kontroller på plats för att undersöka om bestämmelserna om samarbete verkligen genomförs,

d)

upprätta en ram för informationsutbyte mellan de båda sidorna för att bestämmelserna om samarbete ska kunna genomföras.

5.   Det samarbete som avses i punkt 4 ska emellertid inte ses som en förutsättning för tillämpningen av detta kapitel på import av produkter från fångster gjorda av fiskefartyg oavsett flagg.

Artikel 21

Återexport

1.   Återexport av produkter som har importerats med ett fångstintyg i enlighet med detta kapitel ska godkännas genom att de behöriga myndigheterna i den medlemsstat varifrån återexporten ska göras lämnar sitt godkännande i den del som avser ”återexport” i fångstintyget eller i en kopia av detta om de fiskeriprodukter som ska återexporteras utgör en del av de importerade produkterna.

2.   Förfarandet i artikel 16.2 ska också tillämpas i tillämpliga delar när fiskeriprodukterna återexporteras av en godkänd ekonomisk aktör.

3.   Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilka myndigheter som är behöriga att godkänna och kontrollera den del av fångstintyget som avser ”återexport” i enlighet med förfarandet i artikel 15.

Artikel 22

Registerföring och informationsspridning

1.   Kommissionen ska föra ett register över stater och deras behöriga myndigheter som har meddelats i enlighet med detta kapitel. Registret ska omfatta följande:

a)

Medlemsstater som har meddelat vilka av deras behöriga myndigheter som är behöriga att godkänna och kontrollera fångstintyg och intyg om återexport i enlighet med artiklarna 15, 16, 17 och 21.

b)

Flaggstater för vilka meddelanden har inkommit i enlighet med artikel 20.1, med uppgift om de flaggstater för vilka samarbete med tredjeländer har inrättats enligt artikel 20.4.

2.   Kommissionen ska på sin webbplats och i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra förteckningen över stater och deras behöriga myndigheter enligt punkt 1 och regelbundet uppdatera informationen. Kommissionen ska göra kontaktuppgifter för de myndigheter i flaggstaterna som ansvarar för godkännande och kontroll av fångstintyg tillgängliga i elektronisk form för de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för godkännande och kontroll av fångstintyg.

3.   Kommissionen ska på sin webbplats och i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra förteckningen över de bestämmelser om fångstdokumentation som har erkänts i enlighet med artikel 13 och uppdatera den regelbundet.

4.   Medlemsstaterna ska förvara originalen till de fångstintyg som har översänts vid import, de fångstintyg som innehåller ett godkännande för export och den del av fångstintygen som innehåller ett godkännande för återexport, i tre år eller längre i enlighet med nationella bestämmelser.

5.   De godkända ekonomiska aktörerna ska förvara de originalhandlingar som avses i punkt 4 i tre år eller längre i enlighet med nationella bestämmelser.

KAPITEL IV

GEMENSKAPENS VARNINGSSYSTEM

Artikel 23

Utfärdande av varningar

1.   När information som erhållits i enlighet med kapitlen II, III, V, VI, VII, VIII, X eller XI leder till välgrundade tvivel beträffande efterlevnaden, när det gäller fiskefartyg eller fiskeriprodukter från vissa tredjeländer, av tillämpliga lagar eller förordningar, inbegripet tillämpliga lagar eller förordningar som meddelats av tredjeländer inom det administrativa samarbete som avses i artikel 20.4 eller internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder, ska kommissionen på sin webbplats och i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra ett varningsmeddelande för att varsko operatörerna och se till att medlemsstaterna vidtar lämpliga åtgärder enligt detta kapitel när det gäller de berörda tredjeländerna.

2.   Kommissionen ska utan dröjsmål delge medlemsstaternas myndigheter, den berörda flaggstaten och, vid behov, ett annat tredjeland än flaggstaten i enlighet med artikel 14 den information som avses i punkt 1.

Artikel 24

Åtgärder som följer på varningen

1.   När medlemsstaterna har mottagit den information som avses i artikel 23.2 ska de i tillämpliga fall och i enlighet med riskhantering

a)

identifiera de för import avsedda sändningar av fiskeriprodukter som omfattas av varningsmeddelandet samt därefter kontrollera fångstintyget och, i förekommande fall, de dokument som avses i artikel 14 i enlighet med bestämmelserna i artikel 17,

b)

vidta åtgärder för att säkerställa att de framtida sändningar av fiskeriprodukter som är avsedda att importeras och som omfattas av varningsmeddelandet genomgår kontroll av fångstintyget och, i förekommande fall, de dokument som avses i artikel 14, i enlighet med bestämmelserna i artikel 17,

c)

identifiera tidigare sändningar av fiskeriprodukter som omfattas av varningsmeddelandet och göra lämpliga kontroller, inklusive kontroll av tidigare inlämnade fångstintyg,

d)

genomföra nödvändiga utredningar, undersökningar eller inspektioner till havs, i hamn eller vid någon annan landningsplats av de fiskefartyg som omfattas av varningsmeddelandet, i enlighet med internationell rätt.

2.   Medlemsstaterna ska så snart som möjligt till kommissionen meddela resultaten av kontrollerna, begäran om kontroller och vidtagna åtgärder i de fall man har kunnat konstatera att tillämpliga lagar, förordningar eller internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder inte har följts.

3.   Om kommissionen på grundval av slutsatserna av de kontroller som har utförts i enlighet med punkt 1 beslutar att det inte längre finns fog för de välgrundade tvivel som motiverade varningsmeddelandet, ska den utan dröjsmål

a)

offentliggöra ett meddelande om detta, som annullerar det tidigare varningsmeddelandet, på sin webbplats och i Europeiska unionens officiella tidning,

b)

informera flaggstaten och vid behov det tredjeland som inte är flaggstat i enlighet med artikel 14 om annulleringen, och

c)

informera medlemsstaterna genom lämpliga kanaler.

4.   Om kommissionen på grundval av slutsatserna av de utredningar, undersökningar och kontroller som har genomförts i enlighet med punkt 1 beslutar att det fortfarande finns fog för de välgrundade tvivel som motiverade varningsmeddelandet, ska den utan dröjsmål

a)

uppdatera varningsmeddelandet genom ett nytt offentliggörande på sin webbplats och i Europeiska unionens officiella tidning,

b)

informera flaggstaten och vid behov det tredjeland som inte är flaggstat i enlighet med artikel 14,

c)

informera medlemsstaterna genom lämpliga kanaler, och

d)

om så är lämpligt, hänskjuta frågan till den regionala fiskeriorganisation vars bevarande- och förvaltningsåtgärder eventuellt inte har följts.

5.   Om kommissionen mot bakgrund av slutsatserna från de kontroller som har genomförts i enlighet med punkt 1 beslutar att det finns skäl nog att anse att de fakta som framkommit innebär att tillämpliga lagar, förordningar och internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder inte har följts, ska den utan dröjsmål

a)

offentliggöra ett nytt varningsmeddelande om detta på sin webbplats och i Europeiska unionens officiella tidning,

b)

informera flaggstaten och vidta lämpliga åtgärder i enlighet med kapitlen V och VI,

c)

vid behov informera det tredjeland som inte är flaggstat i enlighet med artikel 14,

d)

informera medlemsstaterna genom lämpliga kanaler, och

e)

om så är lämpligt, hänskjuta frågan till den regionala fiskeriorganisation vars bevarande- och förvaltningsåtgärder eventuellt inte har följts.

KAPITEL V

IDENTIFIERING AV FISKEFARTYG SOM BEDRIVER IUU-FISKE

Artikel 25

Påstått IUU-fiske

1.   Kommissionen eller ett organ som har utsetts av den ska sammanställa och analysera

a)

all information om IUU-fiske som har erhållits i enlighet med kapitlen II, III, IV, VIII, X och XI, och/eller

b)

om så är lämpligt, all annan relevant information såsom

i)

fångstuppgifter,

ii)

handelsrelaterad information från nationella statistikmyndigheter och andra tillförlitliga källor,

iii)

fartygsregister och databaser,

iv)

fångstdokument eller statistiska dokumentprogram från regionala fiskeriorganisationer,

v)

rapporterade iakttagelser eller annan verksamhet rörande fiskefartyg som förmodas delta i IUU-fiske i enlighet med artikel 3, och förteckningar över IUU-fartyg som rapporterats eller antagits av regionala fiskeriorganisationer,

vi)

rapporter i enlighet med förordning (EEG) nr 2847/93 om fiskefartyg som förmodas delta i IUU-fiske i enlighet med artikel 3,

vii)

annan relevant information som har samlats in, bland annat i hamnar och i fiskeområdena.

2.   Medlemsstaterna får när som helst översända all ny information som kan ha betydelse för gemenskapens förteckning över IUU-fartyg till kommissionen. Kommissionen, eller ett organ som den har utsett, ska sprida informationen tillsammans med bevisunderlaget, till medlemsstaterna och de berörda flaggstaterna.

3.   Kommissionen, eller ett organ som den har utsett, ska föra ett register över varje fiskefartyg som påstås bedriva IUU-fiske och registret ska uppdateras när ny information inkommer.

Artikel 26

Förmodat IUU-fiske

1.   Kommissionen ska identifiera fiskefartyg som enligt artikel 25 på goda grunder kan förmodas bedriva IUU-fiske som motiverar en officiell utredning i den berörda flaggstaten.

2.   Kommissionen ska kontakta de flaggstater vars fiskefartyg identifieras enligt punkt 1 med en officiell begäran om utredning av det IUU-fiske som deras fartyg påstås ha bedrivit. Meddelandet ska innehålla

a)

all information som kommissionen har samlat in om det påstådda IUU-fisket,

b)

en officiell begäran till flaggstaten om att vidta alla nödvändiga åtgärder för att undersöka det påstådda IUU-fisket och i rimlig tid meddela kommissionen resultatet av undersökningen,

c)

en officiell begäran till flaggstaten om att vidta omedelbara åtgärder om påståendena skulle visa sig vara välgrundade samt att informera kommissionen om vilka åtgärder som har vidtagits,

d)

en uppmaning till flaggstaten att meddela ägaren och, i förekommande fall, det berörda fiskefartygets operatör den detaljerade redogörelsen för skälen till att fartyget kan komma att upptas i förteckningen och om följderna av att ett fiskefartyg tas upp i gemenskapens förteckning över IUU-fartyg enligt artikel 37; flaggstaterna ska också uppmanas att lämna information till kommissionen om fiskefartygets ägare och, i förekommande fall, operatörer så att dessa personer kan höras i enlighet med artikel 27.2,

e)

information till flaggstaten om bestämmelserna i kapitlen VI och VII.

3.   Kommissionen ska kontakta de flaggmedlemsstater vars fiskefartyg identifieras enligt punkt 1 med en officiell begäran om utredning av det IUU-fiske som deras fartyg påstås ha bedrivit. Meddelandet ska innehålla

a)

all information som kommissionen har samlat in om det påstådda IUU-fisket,

b)

en officiell begäran till flaggmedlemsstaten om att vidta alla nödvändiga åtgärder i enlighet med förordning (EEG) nr 2847/93 för att undersöka det påstådda IUU-fisket eller, i förekommande fall, rapportera om alla åtgärder som redan har vidtagits för att undersöka denna verksamhet samt i rimlig tid meddela kommissionen resultatet av undersökningen,

c)

en officiell begäran till flaggmedlemsstaten om att i tid vidta åtgärder om påståendena skulle visa sig vara välgrundade, samt informera kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits,

d)

en uppmaning till flaggmedlemsstaten att meddela ägaren och, i förekommande fall, det berörda fiskefartygets operatör den detaljerade redogörelsen för skälen till upptagandet i förteckningen och om följderna av att ett fartyg tas upp i gemenskapens förteckning över IUU-fartyg enligt artikel 37; flaggmedlemsstaterna ska också uppmanas att lämna information till kommissionen om fiskefartygets ägare och, i förekommande fall, operatörer så att dessa personer kan höras i enlighet med artikel 27.2.

4.   Kommissionen ska sprida informationen om fiskefartyg som antas ha bedrivit IUU-fiske till alla medlemsstater för att underlätta genomförandet av förordning (EG) nr 2847/93.

Artikel 27

Upprättande av gemenskapens förteckning över IUU-fartyg

1.   Kommissionen ska, i enlighet med förfarandet i artikel 54.2, upprätta gemenskapens förteckning över IUU-fartyg. Ett fiskefartyg ska föras upp i förteckningen om det, efter det att åtgärder har vidtagits i enlighet med artiklarna 25 och 26, fortfarande finns uppgifter som har samlats in enligt den här förordningen som visar att fartyget har bedrivit IUU-fiske utan att dess flaggstat har hörsammat den officiella begäran om motåtgärder som avses i artikel 26.2 b och c och 26.3 b och c.

2.   Innan något fiskefartyg införs i gemenskapens förteckning över IUU-fartyg ska kommissionen tillhandahålla fartygsägaren och, i tillämpliga fall, fiskefartygsoperatörerna en utförlig motivering till det planerade införandet i förteckningen med alla skäl för misstanken att fiskefartyget har bedrivit IUU-fiske. Detta meddelande ska innehålla en upplysning om att vederbörande har rätt att begära eller lämna ytterligare uppgifter och ge fartygsägaren och, i lämpliga fall, fartygsoperatörerna tillräcklig tid och möjlighet att lägga fram sina åsikter och försvara sin sak.

3.   Om ett beslut fattas om att ett fiskefartyg ska föras upp på gemenskapens förteckning över IUU-fartyg, ska kommissionen meddela beslutet och skälen för detta till ägaren och om tillämpligt fiskefartygsoperatören.

4.   Kommissionens skyldigheter enligt punkterna 2 och 3 ska gälla utan att det påverkar flaggstatens huvudansvar för fiskefartyget och endast under förutsättning att kommissionen har tillgång till relevanta uppgifter om fiskefartygets ägare och operatörer.

5.   Kommissionen ska meddela flaggstaten att fiskefartyget finns på gemenskapens förteckning över IUU-fartyg och ge flaggstaten en utförlig motivering till varför det har förts upp på förteckningen.

6.   Kommissionen ska uppmana de flaggstater som har fiskefartyg uppförda på gemenskapens förteckning över IUU-fartyg att

a)

meddela fiskefartygets ägare att fartyget har förts upp på gemenskapens förteckning över IUU-fartyg och ange de skäl som motiverar införandet och dess konsekvenser i enlighet med artikel 37, och att

b)

vidta alla nödvändiga åtgärder för att stoppa detta IUU-fiske, om så krävs genom att upphäva de berörda fiskefartygens registrering eller återkalla deras fiskelicenser samt meddela kommissionen vilka åtgärder som har vidtagits.

7.   Denna artikel ska inte tillämpas på gemenskapens fiskefartyg om flaggmedlemsstaten har vidtagit åtgärder i enlighet med punkt 8.

8.   Gemenskapens fiskefartyg ska inte föras upp på gemenskapens förteckning över IUU-fartyg om flaggmedlemsstaten har vidtagit åtgärder enligt denna förordning och förordning (EEG) nr 2847/93 med anledning av de allvarliga överträdelser som avses i artikel 3.2, utan att detta påverkar tillämpningen av de åtgärder som vidtas av regionala fiskeriorganisationer.

Artikel 28

Avförande av fiskefartyg från gemenskapens förteckning över IUU-fartyg

1.   Kommissionen ska i enlighet med förfarandet i artikel 54.2 avföra ett fiskefartyg från gemenskapens förteckning över IUU-fartyg, om fiskefartygets flaggstat visar att

a)

fartyget inte har bedrivit det IUU-fiske som var skälet till att det fördes upp på förteckningen, eller

b)

proportionerliga, avskräckande och effektiva sanktioner har tillämpats mot IUU-fisket i fråga, särskilt när det gäller fiskefartyg som för en medlemsstats flagg i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2847/93.

2.   Ägaren till, eller om tillämpligt, operatören av ett fiskefartyg som är upptaget på gemenskapens förteckning över IUU-fartyg kan begära att kommissionen ska se över fartygets status, om flaggstaten inte vidtar några åtgärder enligt punkt 1.

Kommissionen ska överväga att avföra fiskefartyget från förteckningen endast om

a)

fartygsägaren eller fartygsoperatörerna tillhandahåller bevis för att fiskefartyget inte längre bedriver IUU-fiske, eller

b)

det förtecknade fiskefartyget har sjunkit eller skrotats.

3.   I alla övriga fall ska kommissionen överväga att avföra fiskefartyget från förteckningen endast om följande villkor är uppfyllda:

a)

Minst två år har förflutit sedan fiskefartyget fördes upp på förteckningen och under denna tid har inga ytterligare rapporter om påstått IUU-fiske med fartyget inkommit till kommissionen i enlighet med artikel 25.

b)

Ägaren lämnar information om fiskefartygets pågående verksamhet som visar att fartygets verksamhet bedrivs i enlighet med de lagar, förordningar och/eller bevarande- och förvaltningsåtgärder som gäller för det fiske det deltar i.

c)

Fiskefartyget, dess ägare eller operatörer har inte några operativa eller finansiella kontakter, direkta eller indirekta, med andra fartyg, ägare eller operatörer som förmodas eller har bekräftats bedriva IUU-fiske.

Artikel 29

Innehåll i samt offentliggörande och underhåll av gemenskapens förteckning över IUU-fartyg

1.   Gemenskapens förteckning över IUU-fartyg ska för varje fiskefartyg innehålla uppgifter om

a)

namn och eventuella tidigare namn,

b)

flagg och eventuella tidigare flagg,

c)

ägare och, i förekommande fall, eventuella tidigare ägare, även nyttjandeberättigade ägare,

d)

operatör och, i förekommande fall, eventuella tidigare operatörer,

e)

anropssignal och eventuella tidigare anropssignaler,

f)

Lloyds/IMO-nummer, om det finns,

g)

fotografier, om sådana finns,

h)

dag då fartyget första gången fördes upp på förteckningen,

i)

en sammanfattning över de händelser som ligger till grund för att fartyget fördes upp på förteckningen samt hänvisningar till alla skriftliga underlag rörande dessa händelser.

2.   Kommissionen ska offentliggöra gemenskapens förteckning över IUU-fartyg i Europeiska unionens officiella tidning och vidta alla de åtgärder som krävs för att se till att förteckningen sprids, bland annat genom att göra den tillgänglig på sin webbplats.

3.   Kommissionen ska var tredje månad uppdatera gemenskapens förteckning över IUU-fartyg samt upprätta ett system som automatiskt skickar uppdateringar till medlemsstaterna, de regionala fiskeriorganisationerna och andra medlemmar i det civila samhället som begär det. Kommissionen ska dessutom sända förteckningen till FAO och till de regionala fiskeriorganisationerna i syfte att öka gemenskapens samarbete med dessa organisationer för att förebygga, motverka och undanröja IUU-fiske.

Artikel 30

Förteckningar över IUU-fartyg vilka har antagits av regionala fiskeriorganisationer

1.   Utöver de fiskefartyg som avses i artikel 27 ska även de fiskefartyg som har förts upp på förteckningar över IUU-fartyg vilka antagits av regionala fiskeriorganisationer föras upp på gemenskapens förteckning över IUU-fartyg, i enlighet med förfarandet i artikel 54.2. Sådana fartyg ska avföras från Europeiska gemenskapens förteckning över IUU-fartyg efter beslut av den berörda regionala fiskeriorganisationen.

2.   Kommissionen ska varje år till medlemsstaterna vidarebefordra de förteckningar den får från de regionala fiskeriorganisationerna över fiskefartyg som förmodas eller har bekräftats delta i IUU-fiske.

3.   Kommissionen ska omgående meddela medlemsstaterna eventuella tillägg, strykningar och/eller ändringar i de förteckningar som avses i punkt 2 i den här artikeln, när sådana ändringar sker. Artikel 37 ska gälla för fartyg som har förts upp på IUU-förteckningar som ändrats av de regionala fiskeriorganisationerna från den tidpunkt då de ändrade förteckningarna meddelas medlemsstaterna.

KAPITEL VI

ICKE-SAMARBETANDE TREDJELÄNDER

Artikel 31

Identifiering av icke-samarbetande tredjeländer

1.   Kommissionen ska i enlighet med artikel 54.2 identifiera de länder den anser vara icke-samarbetande tredjeländer när det gäller bekämpning av IUU-fiske.

2.   Den identifiering som avses i punkt 1 ska grunda sig på en översyn av all information som har samlats in enligt kapitlen II, III, IV, V, VIII, X och XI eller, om lämpligt, annan relevant information som fångstuppgifter, handelsrelaterade uppgifter från nationella statistikmyndigheter eller andra tillförlitliga källor, fartygsregister och fartygsdatabaser, fångstuppgifter eller statistiska dokumentprogram och förteckningar över IUU-fartyg antagna av regionala fiskeriorganisationer samt annan information som har samlats in i hamnar och fiskeområden.

3.   Ett tredjeland kan identifieras som ett icke-samarbetande tredjeland, om det inte fullgör sina skyldigheter enligt internationell rätt som flagg-, hamn-, kust- eller marknadsstat att vidta åtgärder i syfte att förebygga, hindra och undanröja IUU-fiske.

4.   Vid tillämpning av punkt 3 ska kommissionen först och främst stödja sig på en granskning av de åtgärder som tredjelandet i fråga har vidtagit när det gäller

a)

återkommande IUU-fiske som är dokumenterat på lämpligt sätt och som har bedrivits eller fått stöd av fiskefartyg som för landets flagg eller av dess medborgare, eller av fiskefartyg som verkar i dess marina vatten eller använder dess hamnar, eller

b)

fiskeriprodukter som härstammar från IUU-fiske och förekommer på landets marknad.

5.   Vid tillämpning av punkt 3 ska kommissionen för detta ändamål beakta följande:

a)

Huruvida tredjelandet i fråga samarbetar effektivt med gemenskapen genom att reagera på kommissionens uppmaningar att utreda, komma med synpunkter på eller följa upp IUU-fiske och verksamhet i samband med det.

b)

Huruvida tredjelandet i fråga har vidtagit effektiva tillsynsåtgärder mot de operatörer som är skyldiga till IUU-fiske, i synnerhet om tillräckligt hårda sanktioner har tillämpats för att beröva lagöverträdarna sin vinning av IUU-fiske.

c)

IUU-fiskets bakgrund, art, omständigheter, omfattning och grad.

d)

När det gäller utvecklingsländer, deras behöriga myndigheters befintliga kapacitet.

6.   Vid tillämpning av punkt 3 ska kommissionen också beakta följande:

a)

De berörda tredjeländernas ratificering av eller anslutning till internationella fiskeriinstrument, särskilt UNCLOS, FN:s avtal om fiskbestånd och FAO-avtalet.

b)

Tredjelandets ställning som avtalspart i regionala fiskeriorganisationer eller dess samtycke till att tillämpa de bevarande- och förvaltningsåtgärder som har vidtagits av sådana organisationer.

c)

Åtgärder eller försummelser från tredjelandets sida som kan ha minskat verkan av tillämpliga lagar, förordningar och internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder.

7.   Om lämpligt ska särskilda svårigheter för utvecklingsländer, särskilt när det gäller övervakning och kontroll av fiskeverksamhet, beaktas vid tillämpning av denna artikel.

Artikel 32

Åtgärder med avseende på länder som har identifierats som icke-samarbetande tredjeländer

1.   Kommissionen ska utan dröjsmål meddela de berörda länderna om möjligheten att identifieras som icke-samarbetande tredjeländer i enlighet med artikel 31. Kommissionen ska redogöra för följande:

a)

Skälen för att de kan identifieras som sådana tillsammans med allt tillgängligt underlag.

b)

Möjligheten att skriftligen svara kommissionen beträffande beslutet och lämna annan relevant information, t.ex. bevis som vederlägger identifikationen eller i tillämpliga fall en handlingsplan för att förbättra situationen och information om åtgärder som vidtagits för att rätta till situationen.

c)

Rätten att begära eller lämna ytterligare uppgifter.

d)

Följderna för ett land av att identifieras som icke-samarbetande tredjeland, enligt artikel 38.

2.   I det meddelande som avses i punkt 1 ska kommissionen också begära att tredjelandet i fråga vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att IUU-fisket upphör, förebygga sådan verksamhet i framtiden och korrigera sådana åtgärder eller försummelser som avses i artikel 31.6 c.

3.   Kommissionen ska översända meddelandet och begäran till tredjelandet i fråga med hjälp av flera kommunikationsmedel. Kommissionen ska försöka få bekräftelse från landet på att det har mottagit meddelandet.

4.   Kommissionen ska ge det berörda tredjelandet tillräcklig tid att besvara meddelandet och rimlig tid för att rätta till situationen.

Artikel 33

Upprättande av en förteckning över icke-samarbetande tredjeländer

1.   Rådet ska på förslag av kommissionen och med kvalificerad majoritet besluta om förteckningen över icke-samarbetande tredjeländer.

2.   Kommissionen ska utan dröjsmål meddela det berörda tredjelandet att det har identifierats som ett icke-samarbetande tredjeland och redogöra för de åtgärder detta medför enligt artikel 38 samt begära att landet rättar till situationen och meddelar vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att dess fartyg följer bevarande- och förvaltningsåtgärderna.

3.   Kommissionen ska, efter ett beslut enligt punkt 1 i den här artikeln, utan dröjsmål meddela medlemsstaterna beslutet och uppmana dem att se till att de åtgärder som avses i artikel 38 vidtas omedelbart. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de åtgärder de vidtagit med anledning av uppmaningen.

Artikel 34

Avförande från förteckningen över icke-samarbetande tredjeländer

1.   Rådet ska på förslag av kommissionen och med kvalificerad majoritet avföra ett tredjeland från förteckningen över icke-samarbetande tredjeländer om landet visar att den situation som motiverade införandet i förteckningen har rättats till. I samband med ett beslut om avförande ska hänsyn också tas till om tredjelandet i fråga har vidtagit konkreta åtgärder som kan leda till en bestående förbättring av situationen.

2.   Efter ett beslut enligt punkt 1 i den här artikeln ska kommissionen utan dröjsmål meddela medlemsstaterna att de åtgärder som avses i artikel 38 inte längre tillämpas för tredjelandet i fråga.

Artikel 35

Offentliggörande av förteckningen över icke-samarbetande tredjeländer

Kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra förteckningen över icke-samarbetande tredjeländer och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att denna förteckning sprids, bland annat genom att lägga den på sin webbplats. Kommissionen ska regelbundet uppdatera förteckningen och upprätta ett system som automatiskt skickar uppdateringar till medlemsstaterna, de regionala fiskeriorganisationerna och andra delar av det civila samhället som begär det. Kommissionen ska dessutom sända förteckningen över icke-samarbetande tredjeländer till FAO och till de regionala fiskeriorganisationerna i syfte att öka gemenskapens samarbete med dessa organisationer för att förebygga, motverka och undanröja IUU-fiske.

Artikel 36

Nödåtgärder

1.   Om det kan bevisas att ett tredjelands åtgärder underminerar de bevarande- och förvaltningsåtgärder som en regional fiskeriorganisation har antagit, får kommissionen i enlighet med sina internationella förpliktelser anta nödåtgärder, vilka får gälla i högst sex månader. Kommissionen får fatta ett nytt beslut om att förlänga nödåtgärderna med högst sex månader.

2.   Nödåtgärderna enligt punkt 1 får omfatta bland annat följande:

a)

Fiskefartyg som har rätt att fiska och som för det berörda tredjelandets flagg får inte beviljas tillträde till medlemsstaternas hamnar, utom för att vid force majeure eller i en nödsituation i enlighet med artikel 4.2 få tillgång till de tjänster som är strikt nödvändiga för att komma tillrätta med dessa situationer.

b)

Fiskefartyg som för en medlemsstats flagg får inte bedriva gemensamt fiske med fartyg som för det berörda tredjelandets flagg.

c)

Fiskefartyg som för en medlemsstats flagg får inte fiska i marina vatten under det berörda tredjelandets jurisdiktion, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i bilaterala fiskeavtal.

d)

Levande fisk får inte levereras till fiskodlingar i marina vatten under det berörda tredjelandets jurisdiktion.

e)

Levande fisk fångad av fiskefartyg som för det berörda tredjelandets flagg får inte användas för fiskodling i marina vatten under en medlemsstats jurisdiktion.

3.   Nödåtgärderna ska börja tillämpas omedelbart. De ska meddelas medlemsstaterna och det berörda tredjelandet samt offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

4.   Berörda medlemsstater får hänskjuta kommissionens beslut enligt punkt 1 till rådet inom tio arbetsdagar från det att meddelandet mottogs.

5.   Rådet får med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut inom en månad från det att hänvändelsen mottogs.

KAPITEL VII

ÅTGÄRDER MED AVSEENDE PÅ FISKEFARTYG OCH STATER SOM ÄR INBLANDADE I IUU-FISKE

Artikel 37

Åtgärder med avseende på fiskefartyg som förts upp på gemenskapens förteckning över IUU-fartyg

Följande åtgärder ska gälla för de fiskefartyg som förts upp på gemenskapens förteckning över IUU-fartyg (”IUU-fiskefartyg”):

1.

Flaggmedlemsstaterna får inte skicka någon begäran till kommissionen om fisketillstånd för IUU-fiskefartyg.

2.

Gällande fisketillstånd eller särskilda fisketillstånd som har utfärdats av flaggmedlemsstater för IUU-fiskefartyg ska dras in.

3.

IUU-fiskefartyg som för tredjelands flagg ska inte tillåtas att fiska i gemenskapens vatten eller chartras.

4.

Fiskefartyg som för en medlemsstats flagg får inte på något sätt bistå IUU-fartyg, bereda fisk eller delta i omlastning eller gemensamma fiskeinsatser med IUU-fiskefartyg.

5.

IUU-fiskefartyg som för en medlemsstats flagg ska endast ges tillträde till sina hemmahamnar och inte till någon annan gemenskapshamn, utom vid force majeure eller en nödsituation. IUU-fiskefartyg som för tredjelands flagg ska inte tillåtas att anlöpa en medlemsstats hamn, utom vid force majeure eller en nödsituation. Alternativt kan en medlemsstat tillåta ett IUU-fiskefartyg att anlöpa medlemsstatens hamn på villkor att all fångst ombord och, om lämpligt, fiskeredskapen beslagtas, när dessa är förbjudna enligt bevarande- och förvaltningsåtgärder som har vidtagits av regionala fiskeriorganisationer. Medlemsstaterna ska också beslagta fångster och, om lämpligt, fiskeredskap som är förbjudna enligt dessa åtgärder ombord på IUU-fiskefartyg som har fått tillåtelse att anlöpa medlemsstaternas hamnar på grund av force majeure eller en nödsituation.

6.

IUU-fiskefartyg som för tredjelands flagg får inte ges förnödenheter, bränsle eller tjänster i hamn, utom vid force majeure eller en nödsituation.

7.

IUU-fiskefartyg som för tredjelands flagg får inte byta besättning, utom om det är nödvändigt på grund av force majeure eller en nödsituation.

8.

Medlemsstaterna får inte tillåta IUU-fiskefartyg att föra deras flagg.

9.

Import av fiskeriprodukter fångade av IUU-fiskefartyg är förbjuden, och fångstintyg som åtföljer sådana produkter ska följaktligen inte godtas eller godkännas.

10.

Export och återexport av fiskeriprodukter från IUU-fiskefartyg för beredning är förbjuden.

11.

IUU-fiskefartyg som varken har fisk eller besättning ombord får anlöpa en hamn för skrotning, dock utan att det påverkar lagföring av eller sanktioner mot ett sådant fartyg och berörda juridiska eller fysiska personer.

Artikel 38

Åtgärder med avseende på icke-samarbetande tredjeländer

Följande åtgärder ska gälla för icke-samarbetande tredjeländer:

1.

Import till gemenskapen av fiskeriprodukter fångade av fiskefartyg som för ett sådant tredjelands flagg ska vara förbjuden och fångstintyg som åtföljer sådana produkter ska följaktligen inte godtas. Om identifieringen av ett icke-samarbetande tredjeland enligt artikel 31 motiveras av att detta tredjeland inte har vidtagit några åtgärder mot IUU-fiske efter ett visst bestånd eller en viss art, får importförbudet avse endast detta bestånd eller denna art.

2.

Gemenskapens operatörer får inte köpa ett fiskefartyg som för dessa tredjeländers flagg.

3.

Omflaggning av ett fiskefartyg från en medlemsstat till dessa länder är förbjuden.

4.

Medlemsstaterna får inte tillåta att charteravtal sluts med dessa länder för fiskefartyg som för deras flagg.

5.

Export av gemenskapens fiskefartyg till dessa länder är förbjuden.

6.

Privata handelsarrangemang mellan medborgare i en medlemsstat och dessa länder för att låta ett fiskefartyg som för medlemsstatens flagg använda sådana länders fiskemöjligheter är förbjuden.

7.

Gemensamma fiskeinsatser med deltagande av fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och ett fiskefartyg som för ett sådant lands flagg är förbjudna.

8.

Kommissionen ska föreslå uppsägning av eventuella gällande bilaterala fiskeavtal eller partnerskapsavtal om fiske med sådana länder, varvid det ska anges att avtalet ska upphöra att gälla om tredjelandet inte uppfyller sina åtaganden i fråga om bekämpning av IUU-fiske.

9.

Kommissionen får inte inleda några förhandlingar om bilaterala fiskeavtal eller partnerskapsavtal om fiske med sådana länder.

KAPITEL VIII

MEDBORGARE

Artikel 39

Medborgare som stöder eller ägnar sig åt IUU-fiske

1.   Medborgare som omfattas av medlemsstaternas jurisdiktion (”medborgare”) får varken stödja eller bedriva IUU-fiske, inbegripet verksamhet ombord på eller som operatörer för eller nyttjandeberättigade ägare till fiskefartyg som har uppförts på gemenskapens förteckning över IUU-fartyg.

2.   Utan att det påverkar flaggstatens primära ansvar ska medlemsstaterna samarbeta med varandra och med tredjeländer och vidta alla lämpliga åtgärder i enlighet med den egna lagstiftningen och gemenskapslagstiftningen för att identifiera de medborgare som stöder eller bedriver IUU-fiske.

3.   Utan att det påverkar flaggstatens primära ansvar ska medlemsstaterna, med förbehåll för och i enlighet med sina tillämpliga lagar och förordningar, vidta lämpliga åtgärder när det gäller de medborgare som har identifierats som medborgare som stöder eller bedriver IUU-fiske.

4.   Varje medlemsstat ska underrätta kommissionen om vilka behöriga myndigheter som ska ha ansvaret för att samordna insamlingen och kontrollen av uppgifter om medborgares fiskeverksamhet enligt detta kapitel samt för att rapportera till och samarbeta med kommissionen.

Artikel 40

Förebyggande och sanktioner

1.   Medlemsstaterna ska uppmuntra medborgare att ge all information om nyttjanderätt eller juridiska eller finansiella intressen i, eller kontroll över, fiskefartyg som för ett tredjelands flagg och som de innehar samt namnen på de berörda fartygen.

2.   Medborgare får inte sälja eller exportera fiskefartyg till operatörer som är inblandade i drift, förvaltning eller ägande av sådana fiskefartyg som har uppförts på gemenskapens förteckning över IUU-fartyg.

3.   Utan att andra bestämmelser i gemenskapslagstiftningen rörande offentliga medel åsidosätts, får medlemsstaterna inte bevilja offentligt stöd inom ramen för nationella stödordningar eller gemenskapsanslag till operatörer som driver, förvaltar eller äger sådana fiskefartyg som har uppförts på gemenskapens förteckning över IUU-fartyg.

4.   Medlemsstaterna ska sträva efter att erhålla information om huruvida medborgare och ett tredjeland har överenskommelser som medger omflaggning av fiskefartyg från medlemsstaten till ett sådant tredjeland. De ska informera kommissionen om detta genom att lämna in en förteckning över berörda fiskefartyg.

KAPITEL IX

OMEDELBARA TILLSYNSÅTGÄRDER, SANKTIONER OCH KOMPLETTERANDE SANKTIONER

Artikel 41

Tillämpningsområde

Detta kapitel ska tillämpas på

1.

allvarliga överträdelser som har begåtts på de medlemsstaters territorium för vilka fördraget gäller eller i de marina vatten som lyder under medlemsstaternas suveränitet eller jurisdiktion, med undantag för vatten som gränsar till de territorier och länder som nämns i bilaga II till fördraget,

2.

allvarliga överträdelser som har begåtts av gemenskapens fiskefartyg eller av medborgare i medlemsstaterna,

3.

allvarliga överträdelser som upptäckts inom territoriet eller i vatten i enlighet med punkt 1 i den här artikeln men som har begåtts på det fria havet eller inom ett tredjelands jurisdiktion och som är föremål för sanktioner i enlighet med artikel 11.4.

Artikel 42

Allvarliga överträdelser

1.   I denna förordning avses med allvarlig överträdelse

a)

de verksamheter som anses utgöra IUU-fiske enligt artikel 3,

b)

affärsverksamhet i direkt samband med IUU-fiske, inklusive handel med eller import av fiskeriprodukter,

c)

förfalskning av handlingar som avses i denna förordning eller användning av sådana falska eller ogiltiga handlingar.

2.   Huruvida en överträdelse är allvarlig ska fastställas av en medlemsstats behöriga myndighet med beaktande av kriterierna i artikel 3.2.

Artikel 43

Omedelbara tillsynsåtgärder

1.   Om en fysisk person misstänks ha begått eller tas på bar gärning med att begå en allvarlig överträdelse eller om en juridisk person misstänks vara ansvarig för en sådan överträdelse ska medlemsstaten inleda en fullständig utredning av överträdelsen och, i enlighet med sin egen lagstiftning och med beaktande av hur allvarlig överträdelsen är, omedelbart vidta tillsynsåtgärder, till exempel

a)

omedelbart förbud mot fiskeriverksamhet,

b)

omdirigering av fiskefartyget till hamn,

c)

omdirigering av transportfordonet till annan plats för inspektion,

d)

krav på ekonomisk säkerhet,

e)

beslagtagande av fiskeredskap, fångster eller fiskeriprodukter,

f)

tillfälligt förbud mot förflyttning av fiskefartyg eller transportfordon,

g)

tillfälligt indragande av fisketillstånd.

2.   Tillsynsåtgärderna ska vara utformade så att de förebygger fortsatta allvarliga överträdelser och gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att fullfölja utredningen.

Artikel 44

Sanktioner vid allvarliga överträdelser

1.   Medlemsstaterna ska se till att en fysisk person som har begått, eller en juridisk person som befunnits ansvarig för, en allvarlig överträdelse kan bli föremål för effektiva, proportionella och avskräckande administrativa sanktioner.

2.   Medlemsstaterna ska tillämpa en högsta sanktion på minst fem gånger värdet av de fiskeriprodukter som erhållits genom att begå den allvarliga överträdelsen.

Vid upprepade allvarliga överträdelser inom en period på fem år ska medlemsstaterna tillämpa en högsta sanktion på minst åtta gånger värdet av de fiskeriprodukter som erhållits genom att begå den allvarliga överträdelsen.

När dessa sanktioner tillämpas ska medlemsstaterna också beakta värdet av skadan på fiskeresurserna och den berörda marina miljön.

3.   Medlemsstaterna får också, eller som ett alternativ, tillämpa effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga sanktioner

Artikel 45

Kompletterande sanktioner

De sanktioner som föreskrivs i detta kapitel får åtföljas av andra sanktioner eller åtgärder, däribland följande:

1.

Kvarstadsbeläggande av det fiskefartyg som har använts i samband med överträdelsen.

2.

Åläggande om tillfälligt stillaliggande för fiskefartyget.

3.

Beslagtagande av förbjudna fiskeredskap, fångster och fiskeriprodukter.

4.

Tillfällig eller definitiv återkallelse av fisketillstånd.

5.

Inskränkning eller återkallelse av fiskerättigheter.

6.

Tillfällig eller permanent indragning av rätten att få nya fiskerättigheter.

7.

Tillfälligt eller permanent förbud mot att erhålla offentligt stöd eller bidrag.

8.

Tillfällig eller definitiv återkallelse av den status som godkänd ekonomisk aktör som beviljats enligt artikel 16.3.

Artikel 46

Genomsnittsnivå för sanktioner och kompletterande sanktioner

Genomsnittsnivån för sanktioner och kompletterande sanktioner ska beräknas på ett sådant sätt att det säkerställs att de ansvariga faktiskt förlorar den vinst som härrör från de allvarliga överträdelserna de begått, utan att det påverkar den lagliga rätten till yrkesutövande. För detta ändamål ska hänsyn även tas till de omedelbara tillsynsåtgärder som vidtas i enlighet med artikel 43.

Artikel 47

Juridiska personers ansvar

1.   Juridiska personer ska ställas till ansvar för allvarliga överträdelser, vilka har begåtts till deras förmån av en fysisk person som agerar antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation och har en ledande ställning inom den juridiska personens organisation, grundad på

a)

befogenhet att företräda den juridiska personen, eller

b)

befogenhet att fatta beslut på den juridiska personens vägnar, eller

c)

befogenhet att utöva kontroll inom den juridiska personen.

2.   En juridisk person kan hållas ansvarig, om en fysisk person som avses i punkt 1 har brustit i tillsyn eller kontroll och det därigenom har blivit möjligt för en fysisk person som är underställd den juridiska personen att till dennas förmån begå en allvarlig överträdelse.

3.   Den juridiska personens ansvar ska inte utesluta åtgärder mot fysiska personer som har begått, anstiftat eller deltagit i överträdelserna.

KAPITEL X

GENOMFÖRANDE AV BESTÄMMELSER SOM HAR ANTAGITS INOM VISSA REGIONALA FISKERIORGANISATIONER AVSEENDE IAKTTAGELSER AV FISKEFARTYG

Artikel 48

Iakttagelse till havs

1.   Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på fiskeverksamhet som omfattas av de regler om iakttagelser till havs som har antagits av regionala fiskeriorganisationer, vilka är bindande för gemenskapen.

2.   Om en medlemsstats behöriga myndighet med ansvar för inspektion till havs iakttar att ett fiskefartyg ägnar sig åt vad som kan anses som IUU-fiske, ska den omedelbart rapportera det. Rapporterna och resultaten av de undersökningar som medlemsstaterna genomför på fiskefartygen ska betraktas som bevis som kan användas vid genomförandet av de olika identifikations- och tillsynsmekanismerna enligt denna förordning.

3.   Om en befälhavare på ett av gemenskapens eller ett tredjelands fiskefartyg iakttar att ett fiskefartyg ägnar sig åt sådan verksamhet som avses i punkt 2, får befälhavaren samla in så mycket information om detta som möjligt, t.ex.

a)

fiskefartygets namn och en beskrivning av det,

b)

fiskefartygets anropssignal,

c)

registreringsnummer och, om så är lämpligt, fiskefartygets Lloyds/IMO-nummer,

d)

fiskefartygets flaggstat,

e)

position (latitud, longitud) vid den tidpunkt fartyget först identifierades,

f)

dag/UTC-tid då fartyget först identifierades,

g)

ett eller flera fotografier av fartyget för att understödja iakttagelsen,

h)

alla andra relevanta upplysningar om det iakttagna fartygets verksamhet.

4.   Iakttagelserapporter ska så snart som möjligt sändas till den behöriga myndigheten i det iakttagande fiskefartygets flaggmedlemsstat, som utan dröjsmål ska sända dem till kommissionen eller till ett organ som kommissionen har utsett. Kommissionen eller det utsedda organet ska sedan omedelbart underrätta det iakttagna fartygets flaggstat. Kommissionen eller ett organ utsett av den ska därefter sända iakttagelserapporten till alla medlemsstater och om lämpligt till sekretariatschefen för berörda regionala fiskeriorganisationer för vidare åtgärder i enlighet med de åtgärder som dessa organisationer har antagit.

5.   En medlemsstat som mottar en iakttagelserapport om ett fiskefartyg som för dess flagg från den behöriga myndigheten tillhörande en avtalsslutande part i en regional fiskeriorganisation, ska så snart som möjligt anmäla rapporten med all relevant information till kommissionen eller det utsedda organet för vidare befordran till sekretariatschefen för den berörda regionala fiskeriorganisationen, för ytterligare åtgärder i enlighet med organisationens tillämpliga bestämmelser.

6.   Denna artikel ska tillämpas utan att det påverkar strängare föreskrifter som har antagits av regionala fiskeriorganisationer i vilka gemenskapen är avtalsslutande part.

Artikel 49

Inlämnande av information om iakttagna fiskefartyg

1.   Medlemsstater som får information om iakttagna fiskefartyg som är dokumenterad på lämpligt sätt ska utan dröjsmål sända denna information till kommissionen eller till det utsedda organet i det format som fastställts i enlighet med förfarandet i artikel 54.2.

2.   Kommissionen eller det utsedda organet ska också granska den på lämpligt sätt dokumenterade informationen om iakttagna fiskefartyg som har lämnats in av medborgare, organisationer i det civila samhället, inklusive miljöorganisationer, och representanter för intressegrupper inom handeln med fisk eller fiskeriprodukter.

Artikel 50

Undersökning av iakttagna fiskefartyg

1.   Medlemsstaterna ska så snart som möjligt inleda en undersökning om den verksamhet som bedrivs av de fiskefartyg som för deras flagg och som har iakttagits i enlighet med artikel 49.

2.   Medlemsstaterna ska, om möjligt i elektronisk form, underrätta kommissionen eller det utsedda organet om att en undersökning inletts och om eventuella åtgärder som har vidtagits eller planeras avseende de iakttagna fiskefartyg som för deras flagg, så snart som det är praktiskt möjligt och under alla omständigheter inom två månader efter meddelandet om iakttagelserapporten enligt artikel 48.4. Med regelbundna intervaller ska kommissionen eller det utsedda organet tillhandahållas rapporter om hur utredningarna om verksamheten för det iakttagna fiskefartyget framskrider. En slutrapport om resultatet efter avslutad utredning ska sändas till kommissionen eller det utsedda organet.

3.   Andra medlemsstater än den berörda flaggmedlemsstaten ska i förekommande fall kontrollera om de iakttagna fiskefartygen har bedrivit verksamhet i marina vatten under deras jurisdiktion eller om fiskeriprodukter från dessa fartyg har landats eller importerats till deras territorium och undersöka om de tidigare har följt tillämpliga bevarande- och förvaltningsåtgärder. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen eller det utsedda organet samt den berörda flaggmedlemsstaten om resultatet av sina kontroller och utredningar.

4.   Kommissionen eller det utsedda organet ska meddela samtliga medlemsstater den information som de mottagit i enlighet med punkterna 2 och 3.

5.   Denna artikel ska tillämpas utan att det påverkar bestämmelserna i kapitel V i förordning (EG) nr 2371/2002 och bestämmelser som har antagits av regionala fiskeriorganisationer i vilka gemenskapen är avtalsslutande part.

KAPITEL XI

ÖMSESIDIGT BISTÅND

Artikel 51

Ömsesidigt bistånd

1.   De administrativa myndigheter som ansvarar för genomförandet av denna förordning i medlemsstaterna ska samarbeta med varandra, med tredjeländers administrativa myndigheter och med kommissionen för att säkerställa att förordningen efterlevs.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska ett system för ömsesidigt bistånd upprättas, med ett automatiskt informationssystem, ”informationssystemet avseende IUU-fiske”, som ska förvaltas av kommissionen eller ett av denna utsett organ, för att bistå behöriga myndigheter i deras arbete med att förebygga, undersöka och beivra IUU-fiske.

3.   Närmare föreskrifter för tillämpning av detta kapitel ska antas i enlighet med förfarandet i artikel 54.2.

KAPITEL XII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 52

Genomförande

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning ska antas i enlighet med förfarandet i artikel 54.2.

Artikel 53

Ekonomiskt stöd

Medlemsstaterna får kräva att berörda operatörer bidrar till kostnaderna i samband med genomförandet av den här förordningen.

Artikel 54

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättas genom artikel 30 i förordning (EG) nr 2371/2002.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara en månad.

Artikel 55

Rapporteringsskyldighet

1.   Medlemsstaterna ska vartannat år, senast den 30 april följande kalenderår, överlämna en rapport till kommissionen om tillämpningen av denna förordning.

2.   På grundval av medlemsstaternas rapporter och egna observationer ska kommissionen vart tredje år sammanställa en rapport som ska föreläggas Europaparlamentet och rådet.

3.   Kommissionen ska utvärdera hur denna förordning har påverkat IUU-fisket senast den 29 oktober 2013.

Artikel 56

Upphävande

Artiklarna 28b.2, 28e, 28f, 28g och 31.2 a i förordning (EEG) nr 2847/93, förordning (EG) nr 1093/94, förordning (EG) nr 1447/1999, artiklarna 8, 19a, 19b, 19c, 21, 21b och 21c i förordning (EG) nr 1936/2001, artiklarna 26a, 28, 29, 30 och 31 i förordning (EG) nr 601/2004 upphör att gälla den 1 januari 2010.

Hänvisningar till de upphävda förordningarna ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 57

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 september 2008.

På rådets vägnar

M. BARNIER

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 23 maj 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrandet avgivet den 29 maj 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT). Yttrandet avgivet efter ett icke-obligatoriskt samråd.

(3)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(4)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(5)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  Rådets förordning (EG) nr 1093/94 av den 6 maj 1994 om fastställande av på vilka villkor fiskefartyg från tredje land får direktlanda och avsätta sina fångster i gemenskapens hamnar (EGT L 121, 12.5.1994, s. 3).

(8)  Rådets förordning (EG) nr 1447/1999 av den 24 juni 1999 om att upprätta en förteckning över sådana beteenden som utgör allvarliga överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser (EGT L 167, 2.7.1999, s. 5).

(9)  Rådets förordning (EG) nr 1936/2001 av den 27 september 2001 om införande av kontrollåtgärder som skall tillämpas vid fiske efter vissa bestånd av långvandrande fisk (EGT L 263, 3.10.2001, s. 1).

(10)  Rådets förordning (EG) nr 601/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av vissa kontrollåtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (EUT L 97, 1.4.2004, s. 16).

(11)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.


BILAGA I

Förteckning över produkter som inte omfattas av definitionen av ”fiskeriprodukter” i punkt 8 i artikel 2

Fiskeriprodukter från sötvatten.

Vattenbruksprodukter från yngel eller larver.

Akvariefisk.

Ostron (levande).

Kammusslor, inbegripet drottningkammusslor, av släktena Pecten, Chlamys och Placopecten, levande, färska eller kylda.

Pilgrimsmusslor (Pecten maximus), frysta.

Andra kammusslor, färska eller kylda.

Musslor.

Andra sniglar än havssniglar.

Beredda och konserverade blötdjur.


BILAGA II

Europeiska gemenskapens fångstintyg och intyg om återexport

Image

Image

Image

Tillägg

Upplysningar om transporten

Image


BILAGA III

Flaggstatens meddelanden

1.

Innehåll i flaggstatens meddelanden enligt artikel 20

Kommissionen ska anmoda flaggstaterna att meddela namn, adress och officiella sigill eller stämplar för de av deras myndigheter som har befogenhet att

a)

registrera fiskefartyg som för medlemsstatens flagg,

b)

bevilja och tillfälligt eller permanent dra in fartygens fiskelicenser,

c)

intyga äktheten för informationen i de fångstintyg som avses i artikel 13 och godkänna dessa intyg,

d)

sköta genomförande, kontroll och tillsyn av de lagar, förordningar och bevarande- och förvaltningsåtgärder som deras fiskefartyg måste följa,

e)

kontrollera fångstintygen för att bistå medlemsstaternas behöriga myndigheter genom det administrativa samarbete som avses i artikel 20.4, och

f)

översända prov på fångstintyg enligt mallen i bilaga 1,

g)

uppdatera meddelandena.

2.

Bestämmelser om fångstdokumentation antagna av de regionala fiskeriorganisationer som avses i artikel 13

Om bestämmelser om fångstdokumentation antagna av en regional fiskeriorganisation har godkänts som bestämmelser om fångstdokumentation för tillämpningen av denna förordning ska flaggstatens meddelande inom ramen för dessa bestämmelser anses ha gjorts i enlighet med punkt 1 i denna bilaga, och bilagans bestämmelser anses gälla i tillämpliga delar.


BILAGA IV

Uttalande enligt artikel 14.2 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

Jag bekräftar att de bearbetade fiskeriprodukterna ... (produktbeskrivning och KN-nummer) har erhållits från fångster som importerats enligt följande fångstintyg:

Image

Bearbetningsanläggningens namn och adress:

Exportörens namn och adress (om annan än bearbetningsanläggningen):

Bearbetningsanläggningens godkännandenummer:

Hälsointyg, nummer och datum:

Image

Den behöriga myndighetens godkännande:

Image


29.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/33


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1006/2008

av den 29 september 2008

om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och (EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 3317/94 av den 22 december 1994 om allmänna bestämmelser om tillstånd att bedriva fiske i ett tredje lands vatten inom ramen för ett fiskeavtal (1) fastställs förfarandet för att bevilja gemenskapens fiskefartyg tillstånd att bedriva fiskeverksamhet i vatten under tredjeländers jurisdiktion enligt fiskeavtal som har ingåtts mellan gemenskapen och tredjeland. Förfarandet i förordningen anses inte längre uppfylla kraven i förhållande till internationella åtaganden i samband med bilaterala fiskeavtal, multilaterala avtal och konventioner som har antagits inom ramen för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer eller liknande överenskommelser. Förordningen räcker heller inte längre till för att uppfylla målen för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt inte när det gäller hållbart fiske och tillsyn.

(2)

Till följd av handlingsplanen 2006–2008 för förenkling och förbättring av den gemensamma fiskeripolitiken som lades fram i meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 8 december 2005 och de förändrade villkoren för fisket utanför gemenskapens vatten sedan antagandet av förordning (EG) nr 3317/94 och för att uppfylla internationella åtaganden är det nödvändigt att införa ett allmänt gemenskapssystem för beviljande av tillstånd till all fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten. Dessutom bör de regler för tillträde till gemenskapens vatten för fiskefartyg som för tredjelands flagg och som återfinns i andra olika rättsakter omarbetas och, så långt som möjligt, anpassas till de regler som gäller för gemenskapens fiskefartyg.

(3)

Gemenskapens fiskefartyg bör tillåtas bedriva fiskeverksamhet i vatten utanför gemenskapens vatten endast om de har fått tillstånd till detta av den behöriga myndighet som ansvarar för att ge tillstånd till den typen av fiskeverksamhet, t.ex. den behöriga myndigheten i det tredjeland i vars vatten fiskeverksamheten bedrivs, den behöriga myndighet som ansvarar för att ge tillstånd till fiske i internationella vatten som omfattas av bestämmelser som har antagits inom ramen för en regional fiskeriförvaltningsorganisation eller liknande överenskommelse eller när det gäller fiskeverksamhet på det fria havet som inte omfattas av något avtal, medlemsstaternas behöriga myndigheter utan att det påverkar tillämpningen av särskild gemenskapslagstiftning om fiskeverksamhet på det fria havet.

(4)

Det är viktigt att noga reda ut kommissionens och medlemsstaternas respektive ansvarsområden när det gäller förfarandet för att bevilja gemenskapens fiskefartyg tillstånd att bedriva fiskeverksamhet utanför gemenskapens vatten. Kommissionen bör se till att internationella åtaganden och den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser efterlevs samt att en begäran om överföring av en ansökning omfattar alla uppgifter och översänds inom de tidsramar som har fastställts i de berörda avtalen.

(5)

Gemenskapens fiskefartyg bör anses berättigade att beviljas tillstånd till fiskeverksamhet utanför gemenskapens vatten endast om ett antal kriterier avseende de internationella åtaganden som gemenskapen ingått samt bestämmelserna och målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppfylls.

(6)

När rådets förfarande för antagande av beslutet om provisorisk tillämpning av ett nytt protokoll till ett bilateralt fiskeavtal med ett tredjeland i vilket fördelningen av fiskemöjligheter mellan medlemsstaterna fastställs inte kan avslutas före dagen för denna provisoriska tillämpning, bör kommissionen, i syfte att undvika avbrott i gemenskapsfartygens fiskeverksamhet, tillfälligt tillåtas att överföra ansökningar om fisketillstånd till det tredjelandet under sex månader efter det att det föregående protokollet har löpt ut.

(7)

För att de fiskemöjligheter som är tillgängliga för gemenskapen enligt partnerskapsavtalen om fiske ska kunna utnyttjas fullt ut, är det nödvändigt att kommissionen ges befogenhet att tillfälligt omfördela fiskemöjligheter som inte används av en medlemsstat till en annan medlemsstat, utan att det påverkar fördelningen eller utbytet av fiskemöjligheter mellan medlemsstaterna enligt protokollet i fråga.

(8)

Med partnerskapsavtal om fiske avses avtal enligt rådets slutsatser av den 15 juli 2004 och som vid tidpunkten för deras ingående eller provisoriska tillämpning betecknades som sådana av rådet.

(9)

Bestämmelserna om kontroll av utnyttjandet av fiskemöjligheter som tilldelas gemenskapens fiskefartyg utanför gemenskapens vatten och av fiskemöjligheter som tilldelas tredjeländers fiskefartyg i gemenskapens vatten, bör anpassas till varandra och göra det möjligt att snabbt kunna hindra medlemsstater och tredjeländer från att överutnyttja dessa möjligheter.

(10)

För att överträdelser på ett konsekvent och effektivt sätt ska kunna åtgärdas, bör det vara möjligt att fullt ut använda de inspektions- och övervakningsrapporter som utarbetas av kommissionens och gemenskapens inspektörer samt medlemsstaternas och tredjeländers inspektörer.

(11)

Alla uppgifter som rör fiskeverksamhet som bedrivs av gemenskapens fiskefartyg utanför gemenskapens vatten enligt partnerskapsavtalen om fiske bör vara uppdaterade och, i den utsträckning som är lämpligt, tillgängliga för de berörda medlemsstaterna och tredjeländerna. Av detta skäl är det nödvändigt att införa ett informationssystem för fisketillstånd i gemenskapen.

(12)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (2). De föreskrifterna får också ge möjlighet till undantag från kraven i den här förordningen om dessa krav skulle skapa en börda som inte står i proportion till verksamhetens ekonomiska betydelse och av effektivitetsskäl bör sådana undantag antas i enlighet med det förvaltningsförfarande som anges i artikel 4 i beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999.

(13)

Förordning (EG) nr 3317/94 samt de bestämmelser om tillträde för fiskefartyg från tredjeland till gemenskapens vatten som anges i rådets förordning (EG) nr 1627/94 av den 27 juni 1994 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd (3) och rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (4), bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde och mål

Genom denna förordning införs bestämmelser om följande:

a)

Tillstånd för gemenskapens fiskefartyg att bedriva fiskeverksamhet

i)

i vatten som ligger under ett tredjelands överhöghet eller jurisdiktion inom ramen för ett fiskeavtal som ingåtts mellan gemenskapen och det landet, eller

ii)

som omfattas av de bevarande- och förvaltningsåtgärder som har antagits inom ramen för en regional fiskeriförvaltningsorganisation eller motsvarande överenskommelse i vilken gemenskapen är avtalsslutande part eller icke avtalsslutande samarbetande part, eller

iii)

utanför gemenskapens vatten som inte regleras av något fiskeavtal eller någon regional fiskeriförvaltningsorganisation.

b)

Tillstånd för fiskefartyg från tredjeland att bedriva fiskeverksamhet i gemenskapens vatten.

Förordningen behandlar även de rapportskyldigheter som följer med verksamhet med tillstånd.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a)

avtal: fiskeavtal som ingåtts eller för vilket ett beslut om provisorisk tillämpning antagits i enlighet med artikel 300 i fördraget,

b)

regional fiskeriförvaltningsorganisation: en subregional eller regional organisation eller motsvarande överenskommelse med behörighet, erkänd enligt internationell rätt, att stadga om bevarande- och förvaltningsåtgärder för marina levande resurser som organisationen ansvarar för, i kraft av den konvention eller det avtal som inrättar organisationen,

c)

fiskeverksamhet: fånga, bevara ombord, bereda eller överföra fisk,

d)

gemenskapens fiskefartyg: gemenskapens fiskefartyg enligt definitionen i artikel 3 d i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (5),

e)

gemenskapens flottregister: gemenskapens register över fiskeflottan enligt artikel 15.3 i förordning (EG) nr 2371/2002,

f)

fiskemöjligheter: fiskemöjligheter enligt definitionen i artikel 3 q i förordning (EG) nr 2371/2002,

g)

tillståndsmyndighet: myndighet som ansvarar för att ge tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg enligt avtalet, eller tillstånd för fiskefartyg från tredjeland i gemenskapens vatten,

h)

fisketillstånd: rätt att bedriva fiskeverksamhet under en fastställd period, i ett givet område eller för ett visst fiske,

i)

fiskeansträngning: fiskeansträngning enligt definitionen i artikel 3 h i förordning (EG) nr 2371/2002,

j)

elektronisk överföring: överföring av uppgifter i elektroniskt format där innehåll, format och protokoll fastställts av kommissionen eller har överenskommits av parterna till ett avtal,

k)

fiskekategori: en uppdelning av flottan baserad på kriterier som framför allt fartygstyp, typ av fiskeverksamhet och typ av fiskeredskap,

l)

allvarliga överträdelser: en allvarlig överträdelse enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 1447/1999 av den 24 juni 1999 om att upprätta en förteckning över sådana beteenden som utgör allvarliga överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser (6), eller en allvarlig överträdelse enligt det berörda avtalet,

m)

IUU-förteckning: förteckning över fiskefartyg som ägnar sig åt olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och som av en regional fiskeriförvaltningsorganisation eller av kommissionen enligt rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om införandet av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (7),

n)

gemenskapens informationssystem för fisketillstånd: ett informationssystem upprättat av kommissionen i enlighet med artikel 12,

o)

tredjelands fiskefartyg:

fartyg, oavsett storlek, som huvudsakligen eller delvis används för fångst av fiskeriprodukter,

fartyg som inte används för fångst men som ändå transporterar fiskeriprodukterna efter omlastning från andra fartyg,

fartyg ombord på vilket fiskeriprodukter före emballering fileas eller skivas, flås, mals, fryses och/eller bereds,

samt för tredjelands flagg och/eller är registrerat i tredjeland.

KAPITEL II

GEMENSKAPENS FISKEFARTYGS FISKEVERKSAMHET UTANFÖR GEMENSKAPENS VATTEN

AVSNITT I

Allmänna bestämmelser

Artikel 3

Allmän bestämmelse

Endast gemenskapens fiskefartyg som har fått fisketillstånd i enlighet med den här förordningen ska ha rätt att bedriva fiskeverksamhet utanför gemenskapens vatten.

AVSNITT II

Tillstånd för fiskeverksamhet inom ramen för avtal

Artikel 4

Inlämnande av ansökningar

1.   Senast fem arbetsdagar före den sista dagen för överföring av ansökningar enligt det berörda avtalet, eller, om det inte finns någon fastställd sista dag i avtalet, senast i enlighet med det arrangemang som fastställs i avtalet och utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i gemenskapslagstiftningen, ska medlemsstaterna till kommissionen genom elektronisk överföring översända ansökningar om fisketillstånd för berörda fiskefartyg.

2.   De ansökningar som avses i punkt 1 ska innehålla uppgifter om registreringsnummer i gemenskapens flottregister och internationell radioanropssignal för fartygen, och eventuella andra uppgifter som krävs enligt det berörda avtalet eller föreskrivs i enlighet med förfarandet i artikel 27.2.

Artikel 5

Kriterier för berättigande

1.   Medlemsstaterna ska endast förelägga kommissionen ansökningar om fisketillstånd för fiskefartyg som för deras flagg

a)

för fartyg som redan utför fiskeverksamhet och som under de föregående tolv månadernas fiskeverksamhet enligt det berörda avtalet eller, om det är fråga om ett nytt avtal, enligt föregående avtal, när så är lämpligt har uppfyllt villkoren enligt avtalet för den perioden,

b)

som under de tolv månader som föregick ansökan om fisketillstånd har varit föremål för sanktionsförfaranden avseende allvarliga överträdelser eller har ansetts kunna misstänkas för sådana överträdelser i enlighet med medlemsstatens nationella lagstiftning och/eller om fartyget bytt ägare och den nye ägaren garanterar att villkoren kommer att uppfyllas,

c)

som inte finns med på en IUU-förteckning,

d)

för vilket uppgifterna i gemenskapens flottregister och gemenskapens informationssystem för fisketillstånd är fullständiga och korrekta,

e)

som har en fiskelicens enligt kommissionens förordning (EG) nr 1281/2005 av den 3 augusti 2005 om förvaltning av fiskelicenser och de uppgifter som åtminstone måste ingå i sådana licenser (8),

f)

för vilket de uppgifter som krävs enligt det berörda avtalet är tillgängliga och åtkomliga för tillståndsmyndigheten,

g)

för vilket ansökningar om fisketillstånd uppfyller kraven i det berörda avtalet och i den här förordningen.

2.   Varje medlemsstat ska se till de ansökningar om fisketillstånd för vilka den begär överföring står i proportion till de fiskemöjligheter som står till den medlemsstatens förfogande enligt det berörda avtalet.

Artikel 6

Överföring av ansökningar

1.   Kommissionen ska överföra ansökningarna till den berörda tillståndsmyndigheten inom fem arbetsdagar efter det att medlemsstatens begäran kommit in och i enlighet med den här artikeln.

2.   Kommissionen ska granska varje begäran om överföring av ansökningar med beaktande av

a)

de fiskemöjligheter som rådet tilldelat varje medlemsstat på grundval av artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002 eller artikel 37 i fördraget, och

b)

villkoren i det berörda avtalet och i denna förordning.

3.   Kommissionen ska kontrollera

a)

att villkoren i artikel 5 är uppfyllda och

b)

att de ansökningar om fisketillstånd som den berörda medlemsstaten vill ha överförda motsvarar de fiskemöjligheter som finns tillgängliga enligt det berörda avtalet, med beaktande av ansökningarna från alla medlemsstater.

Artikel 7

Ansökningar som inte ska överföras

1.   Kommissionen ska inte överföra ansökningar till tillståndsmyndigheten om

a)

uppgifterna från medlemsstaten i enlighet med artikel 4.2 är ofullständiga när det gäller det berörda fartyget,

b)

fiskemöjligheterna för den berörda medlemsstaten är otillräckliga, med beaktande av de tekniska specifikationerna i det berörda avtalet, och de ansökningar som medlemsstaten lämnat in,

c)

villkoren i det berörda avtalet och den här förordningen inte är uppfyllda.

2.   Om en eller flera ansökningar inte överförs ska kommissionen utan dröjsmål underrätta den berörda medlemsstaten om detta och motivera sitt beslut.

Om medlemsstaten har invändningar mot de skäl som kommissionen anför ska den inom fem arbetsdagar förelägga kommissionen alla uppgifter och handlingar som styrker dessa invändningar. Kommissionen ska se över ansökningen mot bakgrund av dessa uppgifter.

Artikel 8

Information

1.   Kommissionen ska utan dröjsmål informera flaggmedlemsstaten genom elektronisk överföring om tillståndsmyndighetens fisketillstånd eller om tillståndsmyndighetens beslut att inte utfärda fisketillstånd för ett visst fiskefartyg.

Om det enligt ett avtal så krävs ska underlagen skickas i original per post och/eller elektroniskt.

2.   Flaggmedlemsstaterna ska utan dröjsmål meddela ägarna till fiskefartygen om den information som den erhållit i enlighet med punkt 1.

3.   Om en tillståndsmyndighet meddelar kommissionen att den har beslutat att tillfälligt upphäva eller dra in ett fisketillstånd som tidigare beviljats enligt ett avtal för ett av gemenskapens fiskefartyg, ska kommissionen omedelbart genom elektronisk överföring meddela det fartygets flaggmedlemsstat. Flaggmedlemsstaten ska omedelbart meddela fartygets ägare detta.

4.   Kommissionen ska, i samråd med flaggmedlemsstaten och den relevanta tillståndsmyndigheten, genomföra kontroller för att fastställa om beslutet att vägra eller tillfälligt upphäva ett fisketillstånd överensstämmer med det berörda avtalet och meddela resultatet till dem båda.

Artikel 9

Fortsatt fiskeverksamhet

1.   Om

protokollet till ett bilateralt fiskeavtal med tredjeland i vilket de fiskemöjligheter som föreskrivs i detta avtal fastställs har löpt ut, och

ett nytt protokoll har paraferats av kommissionen, men ett beslut inte ännu har antagits om ingående av eller om provisorisk tillämpning av detta,

får kommissionen under en period på sex månader räknat från och med den dag då det föregående protokollet löpte ut och utan att det påverkar rådets befogenhet att besluta om ingående av eller om provisorisk tillämpning av det nya protokollet, till det tredjelandet överföra ansökningarna om fisketillstånd i enlighet med den här förordningen.

2.   I enlighet med de bestämmelser som fastställs i det berörda fiskeavtalet får de gemenskapsfartyg som har tillstånd att bedriva fiskeverksamhet enligt det avtalet när giltigheten för fisketillstånden löper ut fortsätta att fiska enligt avtalet, under en period på högst sex månader efter sista giltighetsdagen under förutsättning att detta inte strider mot vetenskapliga rön.

3.   I detta sammanhang ska kommissionen tillämpa den metod för fördelning av fiskemöjligheter som gäller i det föregående protokollet för punkt 1 och i det nuvarande protokollet för punkt 2.

Artikel 10

Underutnyttjande av fiskemöjligheter i samband med partnerskapsavtal

1.   Om det, i samband med ett partnerskapsavtal om fiske, framgår av en begäran om överföring av ansökningar enligt artikel 4 i denna förordning att det antal fisketillstånd eller fiskemöjligheter som tilldelats gemenskapen enligt ett avtal inte utnyttjas till fullo, ska kommissionen underrätta de berörda medlemsstaterna och be dem bekräfta att de inte utnyttjar fiskemöjligheterna. Om inget svar inkommit före den tidsfrist som ska fastställas av rådet vid ingåendet av partnerskapsavtalet om fiske ska detta anses vara en bekräftelse på att den berörda medlemsstatens fartyg inte fullt ut utnyttjar sina fiskemöjligheter under den angivna perioden.

2.   Efter bekräftelse från den berörda medlemsstaten ska kommissionen göra en bedömning av samtliga outnyttjade fiskemöjligheter och göra den tillgänglig för medlemsstaterna.

3.   Medlemsstater som vill utnyttja outnyttjade fiskemöjligheter som avses i punkt 2 ska till kommissionen översända en förteckning över alla fartyg för vilka de avser att begära fisketillstånd, liksom en begäran om överföring av ansökningar för vart och ett av dessa fartyg i enlighet med artikel 4.

4.   Kommissionen ska, i nära samarbete med de berörda medlemsstaterna, besluta om en eventuell omfördelning.

Om en berörd medlemsstat invänder mot denna omfördelning ska kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 27.2 och med beaktande av kriterierna i bilaga I, fatta ett beslut om omfördelningen och meddela de berörda medlemsstaterna detta.

5.   Överföring av ansökningar i enlighet med den här artikeln ska inte på något sätt påverka den framtida fördelningen av fiskemöjligheter eller utbyte mellan medlemsstaterna av dessa i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002.

6.   Till dess att tidsfristerna i punkt 1 har fastställts ska inte kommissionen kunna hindras från att tillämpa den mekanism som avses i punkterna 1-4.

AVSNITT III

Fiskeverksamhet som inte omfattas av något avtal

Artikel 11

Allmänna bestämmelser

1.   En operatör av ett gemenskapsfartyg som avser att bedriva fiskeverksamhet på det fria havet i vatten som inte omfattas av ett avtal eller av en regional fiskeriförvaltningsorganisation, ska underrätta myndigheterna i flaggmedlemsstaten om sådan verksamhet.

Utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapslagstiftningen om fiskeverksamhet på det fria havet ska gemenskapens fiskefartyg ha rätt att bedriva fiskeverksamhet på det fria havet i vatten som inte omfattas av ett avtal eller av en regional fiskeriförvaltningsorganisation om de har fått tillstånd från sin flaggmedlemsstat i enlighet med nationell lagstiftning.

Medlemsstaterna ska meddela kommissionen tio dagar innan den fiskeverksamhet som avses i första stycket inleds vilka fartyg som har fisketillstånd i enlighet med det stycket, med angivande av de arter, de fiskeredskap, den period och det område tillståndet gäller.

2.   Medlemsstaterna ska sträva efter att inhämta information om överenskommelser mellan sina medborgare och ett tredjeland som ger fiskefartyg som för deras flagg rätt att bedriva fiskeverksamhet i vatten under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion, och underrätta kommissionen om detta genom att elektroniskt översända en förteckning över berörda fartyg.

3.   Detta avsnitt gäller endast fartyg vars största längd överskrider 24 meter.

AVSNITT IV

Rapportskyldighet och avbrytande av fiskeverksamhet

Artikel 12

Gemenskapens informationssystem för fisketillstånd

1.   Kommissionen ska inrätta gemenskapens informationssystem för fisketillstånd, med uppgifter om tillstånd som utfärdats i enlighet med den här förordningen. Kommissionen ska upprätta en säker webbplats för detta.

2.   Medlemsstaterna ska se till att de uppgifter som krävs när det gäller fisketillstånd inom ramen för ett avtal eller en regional fiskeriförvaltningsorganisation läggs in i gemenskapens informationssystem för fisketillstånd och de ska se till att uppgifterna ständigt är aktuella.

Artikel 13

Rapportering av fångster och fiskeansträngning

1.   De av gemenskapens fiskefartyg som har fisketillstånd som utfärdats enligt avsnitt II eller III, ska varje vecka till sina nationella behöriga myndigheter överföra uppgifterna om sina fångster och, i förekommande fall, sina fiskeansträngningar. Dessa uppgifter ska vara tillgängliga för kommissionen på begäran.

Utan hinder av första stycket ska, från och med den 1 januari 2010, de gemenskapsfartyg vars totallängd överskrider 24 meter dagligen överföra uppgifter om sina fångster och, när så krävs, sina fiskeansträngningar till sina nationella behöriga myndigheter från och med den 1 januari 2010 i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1566/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1966/2006 om elektronisk registrering och rapportering av fiskeverksamheter och om metoder för fjärranalys (9). Från och med den 1 januari 2011 ska detta även gälla för gemenskapens fiskefartyg vars totallängd överskrider 15 meter.

2.   Medlemsstaterna ska samla in de uppgifter som avses i punkt 1 i denna artikel och före den 15:e varje månad genom elektronisk överföring meddela uppgifter om fångade kvantiteter uppdelade på bestånd, grupper av bestånd eller fiskekategori till kommissionen eller ett organ utsett av kommissionen, om så krävs enligt ett avtal eller en tillämpningsförordning till avtalet, om fiskeansträngningen under föregående månad för fartyg som för den medlemsstatens flagg i vatten som omfattas av ett avtal, och under de sex föregående månaderna för fiskeverksamhet utanför gemenskapens vatten och som inte omfattas av något avtal.

3.   Kommissionen ska i enlighet med förfarandet i artikel 27.2 besluta om det format i vilket de uppgifter som avses i punkt 1 i denna artikel ska överföras.

Artikel 14

Kontroll av fångster och fiskeansträngning

Utan att det påverkar bestämmelserna i kapitel V i förordning (EG) nr 2371/2002, ska medlemsstaterna se till att kraven avseende rapportering av fångst och, när så krävs, fiskeansträngning uppfylls enligt det berörda avtalet.

Artikel 15

Avbrytande av fiskeverksamhet

1.   Utan att det påverkar artikel 26.4 i förordning (EG) nr 2371/2002 och artikel 21.3 i förordning (EEG) nr 2847/93, ska en medlemsstat, när den anser att dess tillgängliga fiskemöjligheter bedöms vara uttömda, omedelbart förbjuda fiskeverksamhet för området, beståndet eller gruppen av bestånd i fråga. Denna bestämmelse påverkar inte tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i det berörda avtalet.

2.   När en medlemsstats tillgängliga fiskemöjligheter uttrycks både som fångst- och ansträngningsbegränsningar, ska medlemsstaten förbjuda fiskeverksamhet i området, för fiskeredskapet, beståndet eller gruppen av bestånd i fråga, så snart som en av dessa möjligheter bedöms vara uttömd. I syfte att möjliggöra ett fortsatt fiske av icke uttömda fiskemöjligheter som även avser uttömda fiskemöjligheter, ska medlemsstaterna meddela kommissionen tekniska åtgärder som inte har några negativa konsekvenser för de uttömda fiskemöjligheterna. Denna bestämmelse påverkar inte tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i det berörda avtalet.

3.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål meddela kommissionen när beslut fattas om förbud mot fiskeverksamhet enligt den här artikeln.

4.   Om kommissionen finner att de fiskemöjligheter som är tillgängliga för gemenskapen eller en medlemsstat kan anses uttömda, ska kommissionen informera de berörda medlemsstaterna om detta och anmoda dem att förbjuda fiskeverksamhet i enlighet med punkterna 1, 2 och 3.

5.   Så snart fiskeverksamheten har förbjudits i enlighet med punkt 1 eller 2 ska de fisketillstånd som närmare anges för det berörda beståndet eller de berörda grupperna av bestånd tillfälligt upphöra att gälla.

Artikel 16

Tillfälligt upphävande av fisketillstånd

1.   Om en tillståndsmyndighet enligt ett fiskeavtal meddelar kommissionen sitt beslut att tillfälligt upphäva eller dra in ett fisketillstånd för ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg, ska kommissionen utan dröjsmål meddela flaggmedlemsstaten detta. Kommissionen ska genomföra de kontroller som är nödvändiga i enlighet med de förfaranden som fastställs i det berörda avtalet, i förekommande fall i samråd med flaggmedlemsstaten och det berörda tredje landets tillståndsmyndigheter samt underrätta flaggmedlemsstaten och, i förekommande fall, det tredje landets tillståndsmyndigheter om resultatet.

2.   Om tredjelandets tillståndsmyndigheter tillfälligt upphäver ett fisketillstånd som det har beviljat ett gemenskapsfiskefartyg, ska flaggmedlemsstaten tillfälligt upphäva fisketillståndet enligt avtalet för hela den period som det tillfälliga upphävandet av fisketillståndet gäller.

Om ett tredjelands tillståndsmyndigheter definitivt drar in ett fisketillstånd, ska flaggmedlemsstaten omedelbart dra in det fisketillstånd som beviljats det berörda fartyget enligt det berörda avtalet.

3.   De inspektions- och övervakningsrapporter som utarbetas av kommissionens inspektörer, gemenskapens inspektörer, medlemsstaternas inspektörer eller inspektörer från ett tredjeland, som är part i det berörda avtalet, ska utgöra godtagbara bevis i varje medlemsstats administrativa och rättsliga förfaranden. För att fastställa fakta ska dessa rapporter behandlas på samma sätt som de berörda medlemsstaternas inspektions- och övervakningsrapporter.

AVSNITT V

Tillgång till information

Artikel 17

Tillgång till information

1.   Utan att det påverkar skyldigheterna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation (10), ska de uppgifter som medlemsstaterna översänder i enlighet med detta kapitel till kommissionen eller till ett organ utsett av kommission göras tillgängliga via en säker webbplats som är kopplad till gemenskapens informationssystem för fisketillstånd. för alla berörda användare som godkänts av

a)

medlemsstaterna,

b)

kommissionen eller ett organ utsett av kommissionen för kontroll och inspektion.

För dessa personer ska endast de uppgifter som de behöver inom ramen för fisketillståndsförfarandet och/eller sin inspektionsverksamhet vara tillgängliga, varvid bestämmelserna om datakonfidentialitet ska gälla.

2.   Ägarna till eller ombuden för de fartyg som har registrerats i gemenskapens informationssystem för fisketillstånd, kan få en elektronisk kopia av de uppgifter som finns i registret genom att sända en officiell begäran till kommissionen via sin nationella förvaltning.

KAPITEL III

FISKEVERKSAMHET FÖR TREDJELANDS FISKEFARTYG I GEMENSKAPENS VATTEN

Artikel 18

Allmänna bestämmelser

1.   Tredjelands fiskefartyg har rätt att

a)

bedriva fiskeverksamhet i gemenskapens vatten förutsatt att de har fått fisketillstånd i enlighet med det här kapitlet,

b)

landa, omlasta i hamnar eller bereda fisk, förutsatt att de har fått tillstånd på förhand från den medlemsstat i vars vatten verksamheten kommer att bedrivas.

2.   Fiskefartyg från tredjeland som den 31 december ett visst kalenderår har tillstånd att bedriva fiskeverksamhet inom ramen för ett avtal, får fortsätta att fiska enligt det avtalet från och med den 1 januari påföljande år, till dess att kommissionen beslutar om att utfärda fisketillstånd för dessa fartyg för det året i enlighet med artikel 20.

Artikel 19

Överföring av ansökningar från tredjeland

1.   Det berörda tredjelandet ska den dag då ett avtal om beviljande av fiskemöjligheter för landet i gemenskapens vatten träder i kraft, till kommissionen genom elektronisk överföring översända en förteckning över fartyg som för det tredjelandets flagg och/eller är registrerat i tredjelandet och som avser att utnyttja dessa möjligheter.

2.   Inom den tidsfrist som fastställs i det berörda avtalet eller av kommissionen, ska de behöriga myndigheterna i tredjelandet genom elektronisk överföring till kommissionen översända ansökningarna om fisketillstånd för fiskefartyg som för tredjelandets flagg med uppgift om fartygets internationella radioanropssignal och eventuella övriga uppgifter som krävs enligt avtalet eller beslutats om i enlighet med förfarandet i artikel 27.2.

Artikel 20

Utfärdande av fisketillstånd

1.   Kommissionen ska behandla ansökningarna om fisketillstånd med beaktande av de fiskemöjligheter som beviljats tredjelandet och ska utfärda fisketillstånd i enlighet med de åtgärder som rådet har antagit och bestämmelserna i det berörda avtalet.

2.   Kommissionen ska underrätta de behöriga myndigheterna i tredjelandet och medlemsstaterna om de fisketillstånd som utfärdats.

Artikel 21

Kriterier för berättigande

Kommissionen ska endast utfärda fisketillstånd för tredjelands fiskefartyg

a)

som är berättigade till ett fisketillstånd enligt det berörda avtalet och, när så är lämpligt, ingår i förteckningen över fartyg som anmälts för fiske enligt det avtalet,

b)

som under de föregående tolv månadernas fiskeverksamhet enligt det berörda avtalet eller, om det är fråga om ett nytt avtal, enligt föregående avtal, när så är lämpligt har uppfyllt villkoren enligt avtalet för den perioden,

c)

som under de tolv månader som föregick ansökan om fisketillstånd har varit föremål för sanktionsförfaranden avseende allvarliga överträdelser eller har ansetts kunna misstänkas för sådana överträdelser i enlighet med medlemsstatens nationella lagstiftning, och/eller om fartyget bytt ägare och den nye ägaren garanterar att villkoren kommer att uppfyllas,

d)

som inte finns med på en IUU-förteckning,

e)

för vilket de uppgifter som krävs enligt det berörda avtalet finns tillgängliga,

f)

för vilket ansökan överensstämmer med det berörda avtalet och detta kapitel.

Artikel 22

Allmänna skyldigheter

Tredjelands fiskefartyg för vilka ett fisketillstånd har utfärdats i enlighet med det här kapitlet ska följa den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser om bevarande och kontroll och andra bestämmelser som reglerar gemenskapsfartygens fiske i det område där de bedriver fiske, liksom bestämmelserna i det berörda avtalet.

Artikel 23

Kontroll av fångster och fiskeansträngning

1.   Tredjelands fiskefartyg som bedriver fiskeverksamhet i gemenskapens vatten ska varje vecka meddela sina nationella myndigheter och kommissionen eller ett organ utsett av kommissionen de uppgifter

a)

som krävs enligt det berörda avtalet,

b)

som fastställts av kommissionen i enlighet med förfarandet i det berörda avtalet, eller

c)

som fastställts i enlighet med det förfarande som avses i artikel 27.2.

Utan hinder av första stycket ska tredjelands fiskefartyg vars totallängd överskrider 24 meter, dagligen överföra dessa uppgifter elektroniskt från och med den 1 januari 2010. Detsamma ska från och med den 1 januari 2011 gälla för tredjelands fiskefartyg vars totallängd överskrider 15 meter.

2.   I den mån så krävs enligt det berörda avtalet ska tredjeländer samla in fångstuppgifter från sina fartyg i enlighet med punkt 1, och före den 15:e varje månad elektroniskt överföra uppgifter till kommissionen eller ett organ som utsetts av kommissionen om kvantiteterna för varje bestånd, grupp av bestånd eller fiskekategori som fångats i gemenskapsvatten föregående månad av samtliga fartyg som för deras flagg.

3.   De fångstuppgifter som avses i punkt 2 ska på begäran vara tillgängliga för en medlemsstat, varvid bestämmelserna om datakonfidentialitet ska gälla.

Artikel 24

Avbrytande av fiske

1.   Om de fiskemöjligheter som beviljats ett tredjeland anses vara uttömda, ska kommissionen omedelbart underrätta det berörda tredjelandet och de behöriga tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna om detta. I syfte att möjliggöra fortsatt fiskeverksamhet av icke uttömda fiskemöjligheter som även avser uttömda fiskemöjligheter, ska tredjelandet förelägga kommissionen förslag till tekniska åtgärder som inte har några negativa konsekvenser för de uttömda fiskemöjligheterna. Denna bestämmelse påverkar inte tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i det berörda avtalet.

2.   Från och med dagen för kommissionens underrättelse ska de fisketillstånd som utfärdats för fartyg som för det landets flagg anses vara tillfälligt upphävda för den berörda fiskeverksamheten, och fartygen ska inte längre ha rätt att bedriva sådan fiskeverksamhet.

3.   När ett tillfälligt upphävande av fiskeverksamhet i enlighet med punkt 2 gäller all verksamhet för vilken tillstånd har beviljats, ska fisketillstånden anses indragna.

4.   Tredjelandet ska se till att de berörda fiskefartygen omedelbart underrättas om att den här artikeln tillämpas och att de upphör med den berörda fiskeverksamheten.

5.   Så snart fiskeverksamheten har förbjudits i enlighet med punkt 1 eller 2 ska de fisketillstånd som närmare anges för det berörda beståndet eller de berörda grupperna av bestånd tillfälligt upphöra att gälla.

Artikel 25

Överträdelse av relevanta bestämmelser

1.   Utan att det påverkar de rättsliga förfarandena enligt nationell lagstiftning ska medlemsstaterna omedelbart underrätta kommissionen om konstaterade överträdelser som rör ett fiskefartyg från tredjeland när det gäller fiskeverksamhet i gemenskapens vatten enligt det berörda avtalet.

2.   Under en tid av högst tolv månader ska varken licens eller särskilt fisketillstånd utfärdas för ett tredjelands fiskefartyg som inte har fullgjort de skyldigheter som fastställs i det berörda avtalet.

Kommissionen ska meddela myndigheterna i det berörda tredjelandet namn och kännetecken på de fiskefartyg från tredjeland som till följd av överträdelse av relevanta bestämmelser enligt det berörda avtalet inte kommer att tillåtas att fiska i gemenskapens fiskezon påföljande månad eller månader.

3.   Kommissionen ska underrätta tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna om de åtgärder som har vidtagits i enlighet med punkt 2.

KAPITEL IV

GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER

Artikel 26

Närmare bestämmelser

Närmare tillämpningsföreskrifter till denna förordning får antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 27.2. De föreskrifterna får också ge möjlighet till undantag från skyldigheterna i den här förordningen om dessa skyldigheter skulle skapa en administrativ börda som inte står i proportion till verksamhetens ekonomiska betydelse.

Artikel 27

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för fiske och vattenbruk som inrättas enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 2371/2002.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara 20 arbetsdagar.

KAPITEL V

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 28

Internationella åtaganden

Den här förordningen påverkar inte bestämmelserna i de berörda avtalen eller gemenskapsbestämmelser som genomför de bestämmelserna.

Artikel 29

Ändringar och upphävanden

1.   Artiklarna 18, 28b, 28c och 28d i förordning (EEG) nr 2847/93 ska utgå.

2.   Artiklarna 3.2, 4.2, 9 och 10 i förordning (EG) nr 1627/94 ska utgå.

3.   Förordning (EG) nr 3317/94 ska upphöra att gälla.

4.   Hänvisningar till de bestämmelser som utgått ska betraktas som hänvisningar till denna förordning och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 30

Ikraftträdande

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Artikel 18 i förordning (EEG) nr 2847/93 ska fortsätta att gälla till dess att den förordning om fastställande av närmare bestämmelser i artikel 13 i denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 september 2008.

På rådets vägnar

M. BARNIER

Ordförande


(1)  EGT L 350, 31.12.1994, s. 13.

(2)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3)  EGT L 171, 6.7.1994, s. 7.

(4)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(5)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(6)  EGT L 167, 2.7.1999, s. 5.

(7)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(8)  EUT L 203, 4.8.2005, s. 3.

(9)  EUT L 340, 22.12.2007, s. 46.

(10)  EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.


BILAGA I

Kriterier för omfördelning enligt artikel 10

För omfördelning av fiskemöjligheter ska kommissionen främst beakta följande:

Dagen för mottagande av ansökan.

Antalet fiskemöjligheter som finns tillgängliga för omfördelning.

Antalet mottagna ansökningar.

Antal medlemsstater som skickat in ansökningar.

Om fiskemöjligheterna fullt ut eller delvis grundar sig på fiskeansträngning eller fångst: den fiskeansträngning som förväntas utnyttjas eller de fångster som varje fartyg väntas göra.


BILAGA II

Förordning (EG) nr 1627/94

Motsvarande bestämmelse i den här förordningen

Artikel 3.2

Kapitel III

Artikel 4.2

Kapitel III

Artikel 9

Artiklarna 19-21

Artikel 10

Artikel 25

Förordning (EEG) nr 2847/93

Motsvarande bestämmelse i den här förordningen

Artikel 18

Artikel 13

Artikel 28b

Artikel 18

Artikel 28c

Artikel 22

Artikel 28d

Artikel 24


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

29.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/45


RÅDETS BESLUT

av den 8 juli 2008

om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

(2008/800/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 310 jämförd med artikel 300.2 första stycket andra meningen,

med beaktande av den akt som är bifogad anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 oktober 2006 bemyndigade rådet kommissionen att på gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar inleda förhandlingar med Republiken Kroatien om ingående av ett protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Kroatien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen.

(2)

Dessa förhandlingar har framgångsrikt avslutats, och protokollet bör undertecknas på gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det senare ingås.

(3)

Protokollet bör tillämpas provisoriskt med verkan från och med den 1 augusti 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att på gemenskapens vägnar underteckna protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, med förbehåll för att det senare ingås.

Artikel 2

Protokollet ska tillämpas provisoriskt från och med den 1 augusti 2007 i avvaktan på att det ska träda i kraft.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2008.

På rådets vägnar

C. LAGARDE

Ordförande


PROTOKOLL

till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN BULGARIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

IRLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERN,

MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

RUMÄNIEN,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE, och

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

nedan kallade medlemsstaterna, företrädda av Europeiska unionens råd, och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN och EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN,

nedan kallade gemenskaperna, företrädda av Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN KROATIEN,

å andra sidan,

HAR ENATS OM FÖLJANDE

MED beaktande av Republiken Bulgariens och Rumäniens (nedan kallade de nya medlemsstaterna) anslutning till Europeiska unionen och därmed till gemenskapen den 1 januari 2007, och

av följande skäl:

(1)

Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, undertecknades i Luxemburg den 29 oktober 2001 och trädde i kraft den 1 februari 2005.

(2)

Fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (nedan kallat anslutningsfördraget) undertecknades i Luxemburg den 25 april 2005.

(3)

Republiken Bulgarien och Rumänien anslöt sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007.

(4)

Enligt artikel 6.2 i anslutningsakten, som är bifogad anslutningsfördraget, ska de nya medlemsstaternas anslutning till stabiliserings- och associeringsavtalet godkännas genom att ett protokoll till avtalet ingås.

(5)

Samråd enligt artikel 36.3 i stabiliserings- och associeringsavtalet har hållits för att säkerställa att hänsyn tas till gemenskapens och Kroatiens gemensamma intressen enligt avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I

AVTALSSLUTANDE PARTER

Artikel 1

Republiken Bulgarien och Rumänien ska vara parter i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, som undertecknades i Luxemburg den 29 oktober 2001, och ska på samma sätt som övriga medlemsstater anta och beakta texten till avtalet och till de gemensamma förklaringar och de ensidiga förklaringar som åtföljer den samma dag undertecknade slutakten.

ANPASSNINGAR AV TEXTEN TILL STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSAVTALET OCH DESS BILAGOR OCH PROTOKOLL

AVSNITT II

JORDBRUKSPRODUKTER

Artikel 2

Jordbruksprodukter i strikt mening

1.   Bilaga IV a och bilaga IV c till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med texten i bilaga I till detta protokoll.

2.   Bilaga IV b och bilaga IV d till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med texten i bilaga II till detta protokoll.

3.   Bilaga IV e till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med texten i bilaga III till detta protokoll.

4.   Bilaga IV f till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med texten i bilaga IV till detta protokoll.

5.   Bilaga IV g till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med texten i bilaga V till detta protokoll.

Artikel 3

Fiskeriprodukter

1.   Bilaga V a till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med texten i bilaga VI till detta protokoll.

2.   Bilaga V b till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med texten i bilaga VII till detta protokoll.

Artikel 4

Bearbetade jordbruksprodukter

Bilaga I och bilaga II till protokoll 3 till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med motsvarande text i bilaga VIII till det här protokollet.

Artikel 5

Vinavtal

Bilaga I (avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kroatien om ömsesidiga handelsmedgivanden på förmånsbasis för vissa viner, till vilket det hänvisas i artikel 27.4 i stabiliserings- och associeringsavtalet) till tilläggsprotokollet om anpassning av handelsaspekterna av stabiliserings- och associeringsavtalet för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om ömsesidiga förmånsmedgivanden för vissa viner, ömsesidigt erkännande och skydd och ömsesidig kontroll av namn på viner samt ömsesidigt erkännande och skydd och ömsesidig kontroll av beteckningar för spritdrycker och aromatiserade drycker ska ersättas med texten i bilaga IX till det här protokollet.

AVSNITT III

URSPRUNGSREGLER

Artikel 6

Protokoll 4 till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med texten i bilaga X till det här protokollet.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

AVSNITT IV

Artikel 7

Världshandelsorganisationen (WTO)

Kroatien förbinder sig att, i anslutning till 2007 års utvidgning av gemenskapen, inte göra några anspråk, framställningar eller hänskjutanden eller frånträda några medgivanden enligt artiklarna XXIV.6 och XXVIII i Gatt 1994.

Artikel 8

Ursprungsintyg och administrativt samarbete

1.   Ursprungsintyg som på vederbörligt sätt utfärdats av antingen Republiken Kroatien eller en ny medlemsstat inom ramen för ett förmånsavtal eller en autonom ordning som tillämpats dem emellan ska godtas i respektive länder, under förutsättning att

a)

sådan ursprungsstatus medför förmånsbehandling enligt bestämmelserna om tullförmåner i stabiliserings- och associeringsavtalet,

b)

ursprungsintyget och transportdokumenten utfärdats senast dagen före anslutningsdagen,

c)

ursprungsintyget lämnas in till tullmyndigheterna inom fyra månader räknat från anslutningsdagen.

I de fall då varor före anslutningsdagen deklarerats för import till antingen Republiken Kroatien eller en ny medlemsstat enligt ett förmånsavtal eller en autonom ordning som vid den tidpunkten tillämpades mellan Republiken Kroatien och den nya medlemsstaten, får ett ursprungsintyg som utfärdats i efterhand enligt avtalet eller ordningen också godtas, under förutsättning att det lämnas in till tullmyndigheterna inom fyra månader räknat från anslutningsdagen.

2.   Republiken Kroatien och de nya medlemsstaterna får behålla de tillstånd genom vilka status som ”godkänd exportör” har beviljats inom ramen för ett förmånsavtal eller en autonom ordning som tillämpats dem emellan, under förutsättning att

a)

en sådan bestämmelse även ingår i det avtal som ingåtts mellan Republiken Kroatien och gemenskapen före anslutningsdagen, och

b)

de godkända exportörerna tillämpar de ursprungsregler som gäller enligt det avtalet.

Dessa tillstånd ska senast ett år efter anslutningsdagen ersättas med nya tillstånd utfärdade i enlighet med villkoren i stabiliserings- och associeringsavtalet.

3.   Begäran om senare kontroll av ursprungsintyg som utfärdats enligt det förmånsavtal eller den autonoma ordning som avses i punkterna 1 och 2 ska godtas av de behöriga tullmyndigheterna i Republiken Kroatien eller medlemsstaten under en period av tre år efter utfärdandet av ursprungsintyget i fråga och får göras av dessa myndigheter inom en period av tre år efter deras godtagande av det ursprungsintyg som lämnades in till dem till stöd för en importdeklaration.

Artikel 9

Varor under transitering

1.   Bestämmelserna i stabiliserings- och associeringsavtalet får tillämpas på varor som exporteras antingen från Republiken Kroatien till en av de nya medlemsstaterna eller från en av de nya medlemsstaterna till Republiken Kroatien, som uppfyller villkoren i protokoll 4 till stabiliserings- och associeringsavtalet och som dagen för anslutningen befinner sig antingen under transport eller i tillfällig förvaring, i ett tullager eller i en frizon i Republiken Kroatien eller i den nya medlemsstaten.

2.   I sådana fall får förmånsbehandling beviljas under förutsättning att ett ursprungsintyg som utfärdats i efterhand av tullmyndigheterna i exportlandet lämnas in till tullmyndigheterna i importlandet inom fyra månader räknat från anslutningsdagen.

Artikel 10

Kvoter för 2007

För 2007 ska volymerna i de nya tullkvoterna och ökningen av volymerna i befintliga tullkvoter beräknas i proportion till basvolymerna, varvid hänsyn ska tas till den del av perioden som förflutit före den 1 augusti 2007.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

AVSNITT V

Artikel 11

Detta protokoll och dess bilagor ska utgöra en integrerad del av stabiliserings- och associeringsavtalet.

Artikel 12

1.   Detta protokoll ska godkännas av gemenskapen, av Europeiska unionens råd på medlemsstaternas vägnar och av Republiken Kroatien i enlighet med deras egna förfaranden.

2.   Parterna ska till varandra anmäla att de förfaranden som avses i punkt 1 har slutförts. Godkännandeinstrumenten ska deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat.

Artikel 13

1.   Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den månad då det sista godkännandeinstrumentet har deponerats.

2.   Om samtliga godkännandeinstrument för detta protokoll inte har deponerats före den 1 augusti 2007, ska protokollet tillämpas provisoriskt med verkan från den dagen.

Artikel 14

Detta protokoll ska upprättas i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och kroatiska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Artikel 15

Texten till stabiliserings- och associeringsavtalet, inbegripet de bilagor och protokoll som utgör en integrerad del av detta, samt slutakten och de förklaringar som åtföljer denna ska upprättas på bulgariska och rumänska språken, vilka texter ska vara giltiga på samma sätt som den ursprungliga texten (1). Stabiliserings- och associeringsrådet ska godkänna dessa texter.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Den bulgariska och rumänska språkversionen av avtalet ska i ett senare skede offentliggöras i specialupplagan av EUT.

BILAGA I

BILAGA IV a OCH BILAGA IV c

Kroatiens tullmedgivanden för jordbruksprodukter (tullfrihet för obegränsade kvantiteter) enligt artikel 27.3 a i och 27.3 b i

Nr i Kroatiens tulltaxa (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 


(1)  Enligt Kroatiens tulltaxa, offentliggjord i NN 134/2006, i dess ändrade lydelse.

BILAGA II

BILAGA IV b OCH BILAGA IV d

Kroatiens tullmedgivanden för jordbruksprodukter (tullfrihet inom kvoter från och med den 1 augusti 2007) enligt artikel 27.3 a ii och 27.3 c i

Nr i Kroatiens tulltaxa

Varuslag

Årlig tullkvot (ton)

Årlig ökning (ton)

0103 91

0103 92

Levande svin, andra än renrasiga avelsdjur

625

25

0104

Levande får och getter

1 500

0201

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt

200

0204

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

1 325

5

0207

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105, färska, kylda eller frysta

870

30

0210

Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter

545

15

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel

17 250

150

0402

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel

17 750

700

0405 10

Smör

330

10

0406

Ost och ostmassa

2 500

100

0406 utom 0406 90 78

Ost och ostmassa, annan än Gouda

800

0406 90 78

Gouda

350

0409 00 00

Naturlig honung

20

0602

Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och ympkvistar; svampmycelium

12

0602 90 10

Svampmycelium

9 400

0701 90 10

Potatis, färsk eller kyld, för framställning av stärkelse

1 000

0702 00 00

Tomater, färska eller kylda

9 375

375

0703 20 00

Vitlök, färsk eller kyld

1 250

50

0712

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda

1 050

0805 10

Apelsiner och pomeranser, färska eller torkade

31 250

1 250

0805 20

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementiner, wilkings och liknande citrushybrider, färska eller torkade

3 000

120

0806 10

Vindruvor, färska

10 000

400

0808 10 (1)

Äpplen, färska

5 800

 

0809 10 00

Aprikoser, färska

1 250

50

0810 10 00

Jordgubbar och smultron, färska

250

10

1002 00 00

Råg

1 000

100

1101 00

Vetemjöl och blandsäd av vete och råg

250

1103

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål

100

1206 00

Solrosfrön, även sönderdelade

125

5

1507

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1 230

10

1509

Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

450

20

1514 19

1514 99

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

100

1602 41

1602 42

1602 49

Kött, slaktbiprodukter eller blod, beredda eller konserverade på annat sätt, av svin

375

15

1701

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form

7 125

285

2002

Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

6 150

240

2004 90

Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta

125

5

2005 91 00

2005 99

Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta

200

2007 99

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, andra än homogeniserade beredningar eller av citrusfrukter

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Apelsinsaft, inte fryst, med ett Brixtal av högst 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Äppelsaft, saft i oblandad form av annan frukt, bär eller av andra grönsaker, saftblandningar

200

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Saft av annan frukt, bär eller av andra grönsaker, i oblandad form, med ett Brixtal av högst 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: aromatiserade eller färgade sockerlösningar

550

2302 30

Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av vete

6 200

2309 90

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur, andra än hund- eller kattfoder, i detaljhandelsförpackningar

1 350


(1)  Kvoten ska tilldelas under perioden 21 februari–14 september.

BILAGA III

BILAGA IV e

Kroatiens tullmedgivanden för jordbruksprodukter (50 % av MGN-tullsatsen, för obegränsade kvantiteter) enligt artikel 27.3 c ii

Nr i Kroatiens tulltaxa

Varuslag

0104

Levande får och getter

0105

Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns:

 

Vägande högst 185 g:

0105 12 00

– –

Kalkoner

 

Andra slag:

0105 94 00

– –

Höns av arten Gallus domesticus:

0105 94 00 30

– – –

Kycklingar för äggproduktion

0105 94 00 40

– – –

Unga värphöns

0209 00

Svinfett, inte innehållande magert kött och fjäderfäfett, inte utsmälta eller på annat sätt extraherade, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

0404

Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

0407 00

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta:

 

Ägg av fjäderfä:

0407 00 30

– –

Andra slag:

0407 00 30 40

– – –

Kalkonägg

0601

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila, under tillväxt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter, andra än rötter enligt nr 1212

0602

Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och ympkvistar; svampmycelium

0603

Snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade

0708

Baljfrukter och baljväxtfrön, färska eller kylda

0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

0712

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda

0713

Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade

0901

Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden:

 

Kaffe, rostat:

0901 21 00

– –

Koffeinhaltigt

0901 22 00

– –

Koffeinfritt

1003 00

Korn:

1003 00 90

Andra slag:

1003 00 90 10

– –

För bryggning

1004 00 00

Havre

1005

Majs:

1005 90 00

Annan

1104

Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), med undantag av ris enligt nr 1006; groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda

1105

Mjöl, pulver, flingor, korn och pelletar av potatis

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

1702 30

Druvsocker (inbegripet kemiskt ren glukos) samt sirap och andra lösningar av druvsocker, inte innehållande fruktsocker (fruktos) eller innehållande mindre än 20 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen

1702 40

Druvsocker samt sirap och andra lösningar av druvsocker, innehållande minst 20 viktprocent men mindre än 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen, med undantag av invertsocker:

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2005 40 00

Ärter (Pisum sativum)

 

Bönor (Vigna spp och Phaseolus spp):

2005 51 00

– –

Spritade bönor

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

2008 50

Aprikoser

2008 70

Persikor, inbegripet nektariner

2009

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

 

Ananassaft:

2009 41

– –

Med ett Brixtal av högst 20:

2009 41 10

– – –

Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR och med tillsats av socker

 

Druvsaft (inbegripet druvmust):

2009 69

– –

Annan

2206 00

Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd; blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

2302

Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxter:

2302 30

Av vete

2306

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor, andra än de som omfattas av nr 2304 eller 2305, även malda eller i form av pelletar:

2306 90

Andra

2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur:

2309 90

Andra slag

BILAGA IV

BILAGA IV f

Kroatiens tullmedgivanden för jordbruksprodukter (50 % av MGN-tullsatsen inom tullkvoter från och med den 1 augusti 2007) enligt artikel 27.3 c iii

Nr i Kroatiens tulltaxa

Varuslag

Årlig tullkvot

(ton)

Årlig ökning

(ton)

0102 90

Levande nötkreatur eller andra oxdjur, andra än renrasiga avelsdjur

250

10

0202

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

3 750

150

0203

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst

9 125

365

0701

Potatis, färsk eller kyld

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller kylda

12 790

500

0704 90 10

Vitkål och rödkål, färsk eller kyld

160

0706 10 00

Morötter och rovor, färska eller kylda

140

0706 90 30

0706 90 90

Pepparrot (Cochlearia armoracia), rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande rotfrukter, färska eller kylda

110

0807 11 00

0807 19 00

Meloner (inbegripet vattenmeloner), färska

7 035

275

0808 10

Äpplen, färska

6 900

300

1101 00

Vetemjöl och blandsäd av vete och råg

1 025

45

1103

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål

9 750

390

1107

Malt, även rostat

19 750

750

1517 10 90

Margarin med undantag av flytande margarin, annat än med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

150

1601 00

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter

2 250

90

1602 10–

1602 39,

1602 50–

1602 90

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt, andra än varor av svin

650

30

2009 50

2009 90

Tomatsaft; saftblandningar

100

2401

Råtobak; tobaksavfall

250

10

BILAGA V

BILAGA IV g

Kroatiens tullmedgivanden för jordbruksprodukter enligt artikel 27.3 g

Tullarna på varor enligt denna bilaga ska tillämpas från och med den 1 augusti 2007 på det sätt som anges

Nr i Kroatiens tulltaxa

Varuslag

Årlig tullkvot (ton)

Tullsats inom kvoten

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Levande nötkreatur och andra oxdjur av tamboskap, med en vikt av högst 300 kg, tjurar för slakt, med en vikt högre än 300 kg, andra än renrasiga avelsdjur

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Levande svin, andra än renrasiga avelsdjur

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Levande höns av arten Gallus domesticus vägande mer än 185 g men högst 2 000 g

90

10 %

0203

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst

3 570

25 %

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel

12 600

4,2 €/100 kg

0707 00

Gurkor, färska eller kylda

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Svamp, färsk eller kyld

400

10 %

0709 60 10

Sötpaprika, färsk eller kyld

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Ärter (Pisum sativum), bönor (Vigna spp och Phaseolus spp) och blandningar av grönsaker, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta

1 500

7 %

1001 90 99

Spält, vanligt vete och blandsäd av vete och råg, utom för utsäde

20 800

15 %

1005 90 00

Majs, annan än utsädesmajs

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Solrosfrön, även sönderdelade, andra än för utsäde

2 160

6 %

1517 10 90

Margarin med undantag av flytande margarin, annat än med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

1 200

20 %

1601 00

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter

1 900

10 %

1602 10 00–1602 39

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt:

Homogeniserade beredningar

Varor av lever av alla slags djur

Varor av fjäderfä enligt nr 0105

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Kött, slaktbiprodukter eller blod, beredda eller konserverade på annat sätt, av svin

180

10 %

1702 40

Druvsocker samt sirap och andra lösningar av druvsocker, innehållande minst 20 viktprocent men mindre än 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen, med undantag av invertsocker

1 000

5 %

1703 90 00

Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker, annan än sockerrörsmelass

14 500

14 %

2001

Köksväxter, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Aprikoser, körsbär och persikor, inbegripet nektariner, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol

22

6 %

BILAGA VI

BILAGA V a

Produkter som avses i artikel 28.1

Import till Europeiska gemenskapen av följande produkter med ursprung i Kroatien ska omfattas av nedanstående medgivanden

KN-nr

Varuslag

Årlig tullkvot

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

Tullkvot: 30 ton till 0 %

Över kvoten: 70 % av MGN-tullsatsen

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karp: levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

Tullkvot: 210 ton till 0 %

Över kvoten: 70 % av MGN-tullsatsen

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

Tullkvot: 35 ton till 0 %

Över kvoten: 30 % av MGN-tullsatsen

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Havsabborre (Dicentrarchus labrax): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

Tullkvot: 650 ton till 0 %

Över kvoten: 30 % av MGN-tullsatsen

1604

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som framställts av fiskrom

Tullkvot: 1 585 ton till 0 %

Över kvoten: nedsatt tullsats, se nedan

Om tullkvoten överskrids kommer tullsatsen för alla produkter enligt nr 1604, med undantag för beredda eller konserverade sardiner och beredd eller konserverad ansjovis, att vara 50 % av MGN-tullsatsen. Om tullkvoten överskrids för beredda eller konserverade sardiner och beredd eller konserverad ansjovis ska hela MGN-tullsatsen tillämpas.

BILAGA VII

BILAGA V b

Produkter som avses i artikel 28.2

Import till Kroatien av följande produkter med ursprung i Europeiska gemenskape ska omfattas av nedanstående medgivanden

KN-nr

Varuslag

Årlig tullkvot

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

Tullkvot: 25 ton till 0 %

Över kvoten: 70 % av MGN-tullsatsen

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karp: levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

Tullkvot: 30 ton till 0 %

Över kvoten: 70 % av MGN-tullsatsen

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Havsruda (Dentexdentex och Pagellus spp): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

Tullkvot: 35 ton till 0 %

Över kvoten: 30 % av MGN-tullsatsen

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Havsabborre (Dicentrarchus labrax): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

Tullkvot: 60 ton till 0 %

Över kvoten: 30 % av MGN-tullsatsen

1604

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som framställts av fiskrom

Tullkvot: 315 ton till 0 %

Över kvoten: nedsatt tullsats, se nedan

Om tullkvoten överskrids kommer tullsatsen för alla produkter enligt nr 1604, med undantag för beredda eller konserverade sardiner och beredd eller konserverad ansjovis, att vara 50 % av MGN-tullsatsen. Om tullkvoten överskrids för beredda eller konserverade sardiner och beredd eller konserverad ansjovis ska hela MGN-tullsatsen tillämpas.

BILAGA VIII

BILAGA I

Tullar på import till gemenskapen av varor med ursprung i Kroatien

(produkter som avses i artikel 25 i stabiliserings- och associeringsavtalet)

Vid import till gemenskapen av följande bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Kroatien ska nolltullsats tillämpas

KN-nummer

Varuslag

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

0403 10

Yoghurt:

 

– –

Smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

 

– – –

I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av:

0403 10 51

– – – –

Högst 1,5 viktprocent

0403 10 53

– – – –

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0403 10 59

– – – –

Mer än 27 viktprocent

 

– – –

Andra, med en mjölkfetthalt av:

0403 10 91

– – – –

Högst 3 viktprocent

0403 10 93

– – – –

Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

0403 10 99

– – – –

Mer än 6 viktprocent

0403 90

Andra slag:

 

– –

Smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

 

– – –

I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av:

0403 90 71

– – – –

Högst 1,5 viktprocent

0403 90 73

– – – –

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0403 90 79

– – – –

Mer än 27 viktprocent

 

– – –

Andra, med en mjölkfetthalt av:

0403 90 91

– – – –

Högst 3 viktprocent

0403 90 93

– – – –

Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

0403 90 99

– – – –

Mer än 6 viktprocent

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter:

0405 20

Bredbara smörfettsprodukter:

0405 20 10

– –

Med en fetthalt av minst 39 viktprocent men mindre än 60 viktprocent

0405 20 30

– –

Med en fetthalt av minst 60 viktprocent men högst 75 viktprocent

0511

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur enligt kapitlen 1 och 3, olämpliga som livsmedel:

 

Andra slag:

0511 99

– –

Andra:

 

– – –

Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung:

0511 99 39

– – – –

Annan

0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta:

0710 40 00

Sockermajs

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:

0711 90

Andra grönsaker; blandningar av grönsaker:

 

– –

Grönsaker:

0711 90 30

– – –

Sockermajs

1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

 

Växtsafter och växtextrakter:

1302 12 00

– –

Lakritsextrakt

1302 13 00

– –

Humleextrakt

1302 20

Pektinämnen, pektinater och pektater:

1302 20 10

– –

Torra

1302 20 90

– –

Andra

1505 00

Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin):

1505 00 10

Rått ullfett

1516

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade:

1516 20

Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor:

1516 20 10

– –

Hydrerad ricinolja, s.k. opalvax

1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516:

1517 10

Margarin med undantag av flytande margarin:

1517 10 10

– –

Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

1517 90

Andra slag:

1517 90 10

– –

Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

 

– –

Andra:

1517 90 93

– – –

Ätbara blandningar och beredningar av sådana slag som används som formsläppmedel

1518 00

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

1518 00 10

Linoxyn

 

Andra slag:

1518 00 91

– –

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516

 

– –

Andra:

1518 00 95

– – –

Oätliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter eller oljor eller av animaliska och vegetabiliska fetter eller oljor samt fraktioner av dessa

1518 00 99

– – –

Andra

1521

Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerade eller färgade:

1521 90

Andra:

 

– –

Bivax och andra insektsvaxer, även raffinerade eller färgade:

1521 90 99

– – –

Andra

1522 00

Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer:

1522 00 10

Degras

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

1803

Kakaomassa, även avfettad

1804 00 00

Kakaosmör (fett eller olja)

1805 00 00

Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt couscous, även beredd:

 

Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda:

1902 11 00

– –

Innehållande ägg

1902 19

– –

Andra

1902 20

Fyllda pastaprodukter; även kokta eller på annat sätt beredda:

 

– –

Andra:

1902 20 91

– – –

Kokta

1902 20 99

– – –

Andra

1902 30

Andra pastaprodukter

1902 40

Couscous

1903 00 00

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra:

2001 90

Andra slag:

2001 90 30

– –

Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse

2001 90 60

– –

Palmhjärtan

2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2004 10

Potatis:

 

– –

Andra:

2004 10 91

– – –

I form av mjöl eller flingor

2004 90

Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker:

2004 90 10

– –

Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2005 20

Potatis:

2005 20 10

– – –

I form av mjöl eller flingor

2005 80 00

Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med varandra:

2008 11

– –

Jordnötter:

2008 11 10

– – –

Jordnötssmör

 

Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar enligt nr 2008 19:

2008 91 00

– –

Palmhjärtan

2008 99

– –

Andra:

 

– – –

Utan tillsats av alkohol:

 

– – – –

Utan tillsats av socker:

2008 99 85

– – – – –

Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse

2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter

2102

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med undantag av vacciner enligt nr 3002); beredda bakpulver:

2102 10

Aktiv jäst

2102 20

Inaktiv jäst; andra encelliga mikroorganismer, döda:

 

– –

Inaktiv jäst:

2102 20 11

– – –

I form av tabletter, tärningar e.d. eller i förpackningar med ett nettoinnehåll av högst 1 kg

2102 20 19

– – –

Annan

2102 30 00

Beredda bakpulver

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap:

2103 10 00

Sojasås

2103 20 00

Tomatketchup och annan tomatsås

2103 30

Senapspulver och beredd senap:

2103 30 90

– –

Beredd senap

2103 90

Andra slag:

2103 90 90

– –

Andra

2104

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

2106 10

Proteinkoncentrat och texturerade proteiner

2106 90

Andra slag:

2106 90 20

– –

Sammansatta alkoholhaltiga beredningar, inte baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker

 

– –

Andra:

2106 90 92

– – –

Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, glukos eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent stärkelse

2106 90 98

– – –

Andra

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009

2203 00

Maltdrycker

2205

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

2207

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker:

2208 40

Rom och annan sprit som erhållits genom destillering av jästa produkter av sockerrör

2208 90

Annan:

 

– –

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent:

2208 90 91

– – –

På kärl rymmande högst 2 liter

2208 90 99

– – –

På kärl rymmande mer än 2 liter

2402

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning

2403

Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ”homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak; tobaksextrakt

2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer:

 

Andra polyoler:

2905 43 00

– –

Mannitol

2905 44

– –

D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– –

Glycerol

3301

Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet ’concretes’ och ’absolutes’; resinoider; extraherade oleoresiner; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna genom så kallad enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor:

3301 90

Andra slag:

 

– –

Extraherade oleoresiner:

3301 90 21

– – –

Av lakrits och av humle

3302

Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker:

3302 10

Av sådana slag som används som råvaror inom industrin:

 

– –

Av sådana slag som används vid tillverkning av drycker:

 

– – –

Beredningar innehållande samtliga smakämnen som kännetecknar en viss dryck:

3302 10 10

– – – –

Med en verklig alkoholhalt överstigande 0,5 % volymprocent

 

– – – –

Andra:

3302 10 21

– – – – –

Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse

3302 10 29

– – – – –

Andra

3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim:

3501 10

Kasein:

3501 10 50

– –

För industriellt bruk med undantag av tillverkning av livsmedel och foder

3501 10 90

– –

Annat

3501 90

Andra slag:

3501 90 90

– –

Andra

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

3505 10

Dextrin och annan modifierad stärkelse:

3505 10 10

– –

Dextrin

 

– –

Annan modifierad stärkelse:

3505 10 90

– – –

Annan

3505 20

Lim och klister

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3809 10

På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

3823

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer:

 

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering:

3823 11 00

– –

Stearin

3823 12 00

– –

Olein

3823 13 00

– –

Tallfettsyra

3823 19

– –

Andra

3823 70 00

Tekniska fettalkoholer

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3824 60

Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44

BILAGA II

Förteckning 1: Varor med ursprung i gemenskapen för vilka Kroatien ska avskaffa tullarna

KN-nr

Varuslag

0501 00 00

Människohår, obearbetat, även tvättat eller avfettat; avfall av människohår

0502

Borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra djurhår för borsttillverkning; avfall av sådana borst och hår

0505

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar

0506

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin; mjöl och avfall av dessa produkter

0507

Elfenben, sköldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar, obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter

0508 00 00

Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt preparerade men inte vidare bearbetade; skal av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk (os sepiae), obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter

0510 00 00

Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, även torkad; körtlar och andra animaliska produkter som används för beredning av farmaceutiska produkter, färska, kylda, frysta eller tillfälligt konserverade på annat sätt

0511

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur enligt kapitlen 1 och 3, olämpliga som livsmedel:

 

Andra slag:

0511 99

– –

Andra:

 

– – –

Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung:

0511 99 31

– – – –

0511 99 39

– – – –

Annan

0511 99 85

– – –

Andra slag:

ex 0511 99 85

– – – –

Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan underlag

0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta:

0710 40 00

Sockermajs

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:

0711 90

Andra grönsaker; blandningar av grönsaker:

 

– –

Grönsaker:

0711 90 30

– – –

Sockermajs

0903 00 00

Matte

1212

Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor och sockerrör, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda; fruktkärnor och andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad cikoriarot av varieteten Cichorium intybus sativum) av sådana slag som används främst som livsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

1212 20 00

Sjögräs och andra alger

1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

 

Växtsafter och växtextrakter:

1302 12 00

– –

Lakritsextrakt

1302 13 00

– –

Humleextrakt

1302 19

– –

Andra

1302 20

Pektinämnen, pektinater och pektater

 

Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

1302 31 00

– –

Agar-agar

1302 32

– –

Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur frukter eller frön från johannesbröd eller ur guarfrön:

1302 32 10

– – –

Ur frukter eller frön från johannesbröd

1401

Vegetabiliska material av sådana slag som används främst för flätning (t.ex. bambu, rotting, vass, säv, vide, rafia, tvättad, blekt eller färgad halm samt lindbast)

1404

Vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

1505 00

Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin)

1506 00 00

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1515

Andra vegetabiliska fetter och feta oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

1515 90

Andra:

1515 90 11

– –

Tungolja; jojobaolja och oiticicaolja; myrtenvax och japanvax; fraktioner av dessa:

ex 1515 90 11

– – –

Jojobaolja och fraktioner av denna olja

1516

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade:

1516 20

Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor:

1516 20 10

– –

Hydrerad ricinolja, s.k. opalvax

1518 00

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

1518 00 10

Linoxyn

 

Andra slag:

1518 00 91

– –

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516

 

– –

Andra:

1518 00 95

– – –

Oätliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter eller oljor eller av animaliska och vegetabiliska fetter eller oljor samt fraktioner av dessa

1518 00 99

– – –

Andra

1520 00 00

Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut

1521

Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerade eller färgade

1522 00

Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer:

1522 00 10

Degras

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

1702 50 00

Kemiskt ren fruktos

1702 90

Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersirapsblandningar innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen:

1702 90 10

– –

Kemiskt ren maltos

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

1704 10

Tuggummi, även överdraget med socker

1803

Kakaomassa, även avfettad

1804 00 00

Kakaosmör (fett eller olja)

1805 00 00

Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

1901 10 00

Beredningar avsedda för barn, i detaljhandelsförpackningar

1901 20 00

Mixer och deg för beredning av bakverk enligt nr 1905

1901 90

Andra slag

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt couscous, även beredd:

 

Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda:

1902 11 00

– –

Innehållande ägg

1902 19

– –

Andra

1902 20

Fyllda pastaprodukter; även kokta eller på annat sätt beredda:

 

– –

Andra:

1902 20 91

– – –

Kokta

1902 20 99

– – –

Andra

1902 30

Andra pastaprodukter

1902 40

Couscous

1903 00 00

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra:

2001 90

Andra slag:

2001 90 30

– –

Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse

2001 90 60

– –

Palmhjärtan

2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2004 10

Potatis:

 

– –

Annan:

2004 10 91

– – –

I form av mjöl eller flingor

2004 90

Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker:

2004 90 10

– –

Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2005 20

Potatis:

2005 20 10

– –

I form av mjöl eller flingor

2005 80 00

Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med varandra:

2008 11

– –

Jordnötter:

2008 11 10

– – –

Jordnötssmör

 

Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar enligt nr 2008 19:

2008 91 00

– –

Palmhjärtan

2008 99

– –

Andra:

 

– – –

Utan tillsats av alkohol:

 

– – – –

Utan tillsats av socker:

2008 99 85

– – – – –

Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse

2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter

2102

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med undantag av vacciner enligt nr 3002); beredda bakpulver

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap

2104

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor och buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

2106 10

Proteinkoncentrat och texturerade proteiner

2106 90

Andra slag:

2106 90 20

– –

Sammansatta alkoholhaltiga beredningar, inte baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker

 

– –

Andra:

2106 90 92

– – –

Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, glukos eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent stärkelse

2106 90 98

– – –

Andra

2201

Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö:

2201 90 00

Andra slag

2203 00

Maltdrycker

2207

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker:

2208 20

Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåterstoder

2208 30

Whisky

2208 40

Rom och annan sprit som erhållits genom destillering av jästa produkter av sockerrör

2208 50

Gin och genever

2208 60

Vodka

2208 70

Likör

2208 90

Annan:

 

– –

Arrak, på kärl rymmande:

2208 90 11

– – –

Högst 2 liter

2208 90 19

– – –

Mer än 2 liter

 

– –

Sprit framställd av plommon, päron eller körsbär (med undantag av likör), på kärl rymmande:

2208 90 33

– – –

Högst 2 liter:

ex 2208 90 33

– – – –

Sprit framställd av päron eller körsbär, med undantag av plommonbrandy (Slivovitz)

2208 90 38

– – –

Mer än 2 liter:

ex 2208 90 38

– – – –

Sprit framställd av päron eller körsbär, med undantag av plommonbrandy (Slivovitz)

 

– –

Annan sprit och andra spritdrycker:

 

– – –

På kärl rymmande högst 2 liter:

2208 90 41

– – – –

Ouzo

 

– – – –

Annan:

 

– – – – –

Sprit (med undantag av likör):

 

– – – – – –

Av frukt:

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

2208 90 48

– – – – – – –

Andra slag

 

– – – – – –

Andra slag:

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

2208 90 54

– – – – – – –

Tequila

2208 90 56

– – – – – – –

Andra slag

2208 90 69

– – – – –

Andra spritdrycker

 

– – –

På kärl rymmande mer än 2 liter:

 

– – – –

Sprit (med undantag av likör):

2208 90 71

– – – – –

Av frukt

2208 90 75

– – – – –

Tequila

2208 90 77

– – – – –

Andra slag

2208 90 78

– – – –

Andra spritdrycker

 

– –

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent:

2208 90 91

– – –

På kärl rymmande högst 2 liter

2208 90 99

– – –

På kärl rymmande mer än 2 liter

2402

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning:

2402 10 00

Cigarrer och cigariller innehållande tobak

2403

Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ”homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak; tobaksextrakt:

 

Andra slag:

2403 91 00

– –

”Homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak

2403 99

– –

Andra

2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer:

 

Andra polyoler:

2905 43 00

– –

Mannitol

2905 44

– –

D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– –

Glycerol

3301

Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet ’concretes’ och ’absolutes’; resinoider; extraherade oleoresiner; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna genom så kallad enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor:

3301 90

Andra slag:

 

– –

Extraherade oleoresiner:

3301 90 21

– – –

Av lakrits och av humle

3301 90 30

– – –

Andra

3302

Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker:

3302 10

Av sådana slag som används som råvaror inom industrin:

 

– –

Av sådana slag som används vid tillverkning av drycker:

 

– – –

Beredningar innehållande samtliga smakämnen som kännetecknar en viss dryck:

3302 10 10

– – – –

Med en verklig alkoholhalt överstigande 0,5 % volymprocent

 

– – – –

Andra:

3302 10 21

– – – – –

Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse

3302 10 29

– – – – –

Andra

3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim:

3501 10

Kasein

3501 90

Andra slag:

3501 90 90

– –

Andra

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

3505 10

Dextrin och annan modifierad stärkelse:

3505 10 10

– –

Dextrin

 

– –

Annan modifierad stärkelse:

3505 10 90

– – –

Annan

3505 20

Lim och klister

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3809 10

På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

3823

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer:

 

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering:

3823 11 00

– –

Stearin

3823 12 00

– –

Olein

3823 13 00

– –

Tallfettsyra

3823 19

– –

Andra

3823 70 00

Tekniska fettalkoholer

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3824 60

Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44

Förteckning 2: Kvoter för och tullar på import till Kroatien av varor med ursprung i gemenskapen

Anmärkning: Produkterna i denna tabell ska omfattas av nolltullsats inom de tullkvoter som anges nedan. Tullen vid överskridande av dessa kvoter ska vara 50 % av MGN-tullsatsen.

KN-nr

Varuslag

Årlig tullkvot

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

2 390 ton

0405 20 10

0405 20 30

Bredbara smörfettsprodukter, med en fetthalt av minst 39 viktprocent men högst 75 viktprocent

68 ton

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margarin och ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av fetter eller oljor, med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent; ätbara blandningar och beredningar av sådana slag som används som formsläppmedel

700 ton

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Mineralvatten och kolsyrat vatten

16 907 ton

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Plommonbrandy (Slivovitz) med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Cigaretter innehållande tobak; cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning

35 ton

2403 10 10

2403 10 90

Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett mängden)

42 ton

Förteckning 3: Kvoter för och tullar på import till Kroatien av varor med ursprung i gemenskapen

Anmärkning: Produkterna i denna tabell ska omfattas av nolltullsats inom de tullkvoter som anges nedan. Tullen vid överskridande av dessa kvoter ska vara 40 % av MGN-tullsatsen.

KN-nr

Varuslag

Årlig tullkvot (ton)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Sockerkonfektyr (inbegripet vit choklad), med undantag av tuggummi, inte innehållande kakao

1 250

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

2 410

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

4 390

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao

1 430

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009

18 100

Förteckning 4: Kvoter för och tullar på import till Kroatien av varor med ursprung i gemenskapen

Anmärkning: Produkterna i denna tabell ska omfattas av nolltullsats inom de årliga tullkvoter som anges nedan. För kvantiteter som överstiger kvoten gäller villkoren i bilaga II förteckning 1 till protokoll 3.

KN-nr

Varuslag

Årlig tullkvot (ton)

2103 90 30

2103 90 90

Aromatisk bitter med en alkoholhalt av 44,2–49,2 volymprocent och innehållande 1,5-6 viktprocent gentiana, kryddor och andra beståndsdelar samt innehållande 4-10 viktprocent socker, i förpackningar med ett innehåll av högst 0,5 liter; andra såser, beredningar för tillredning av såser och blandningar för smaksättningsändamål, med undantag av sojasås, tomatketchup och annan tomatsås samt flytande mangochutney

300

BILAGA IX

BILAGA I

AVTAL

MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH REPUBLIKEN KROATIEN OM ÖMSESIDIGA FÖRMÅNSMEDGIVANDEN FÖR VISSA VINER

1.

Import till gemenskapen av följande produkter med ursprung i Kroatien ska från och med den 1 augusti 2007 omfattas av nedanstående medgivanden.

KN-nr

Varuslag

Tullsats

Årlig kvantitet (hl)

Årlig ökning (hl)

Särskilda bestämmelser

ex 2204 10

ex 2204 21

Mousserande kvalitetsviner

Viner av färska druvor

tullbefrielse

44 000

10 000

(1)(2)

ex 2204 29

Viner av färska druvor

tullbefrielse

29 000

0

(2)

(1)

Under förutsättning att minst 80 % av den kvantitet som fastställts för föregående år utnyttjats, är den årliga ökningen tillämplig till dess att den sammanlagda kvoten för nummer ex 2204 10 och ex 2204 21 och kvoten för nummer ex 2204 29 uppgår till högst 98 000 hl.

(2)

På någon av de avtalsslutande parternas begäran får samråd hållas för att anpassa kvoterna genom att föra över kvantiteter från den kvot som gäller nummer ex 2204 29 till den kvot som gäller nummer ex 2204 10 och ex 2204 21.

2.

Gemenskapen ska bevilja en förmånstull i form av en nolltullsats inom de tullkvoter som anges i punkt 1, på villkor att Kroatien inte betalar ut några exportsubventioner för export av dessa kvantiteter.

3.

För import till Kroatien av följande produkter med ursprung i gemenskapen ska de medgivanden som fastställs nedan gälla från och med den 1 augusti 2007.

Nummer i den kroatiska tulltaxan

Varuslag

Tullsats

Årlig kvantitet (hl)

Årlig ökning (hl)

Särskilda bestämmelser

ex 2204 10

ex 2204 21

Mousserande kvalitetsviner

Viner av färska druvor

tullbefrielse

14 000

800

(1)

ex 2204 29

Viner av färska druvor

tullbefrielse

8 000

0

 

ex 2204

Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009

50 % av MGN-tullsatsen

900

0

 

(1)

Under förutsättning att minst 80 % av den kvantitet som fastställts för föregående år utnyttjats, är den årliga ökningen tillämplig till dess att kvoten uppgår till högst 18 000 hl.

4.

Kroatien ska bevilja en förmånstull i form av en nolltullsats inom de tullkvoter som anges i punkt 3, på villkor att gemenskapen inte betalar ut några exportsubventioner för export av dessa kvantiteter.

5.

Detta avtal ska omfatta vin

a)

som har framställts av färska druvor som helt och hållet har odlats och skördats på respektive avtalsslutande parts territorium, och

b)

i)

som har sitt ursprung i EU och som har tillverkats i enlighet med regler som styr de oenologiska metoder eller behandlingar som avses i avdelning V i rådets förordning (EG) nr 1493/1999,