ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 285

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
29 oktober 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1061/2008 av den 28 oktober 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1062/2008 av den 28 oktober 2008 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 453/2008 om kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen när det gäller förfaranden för säsongsjustering och kvalitetsrapporter ( 1 )

3

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2008/100/EG av den 28 oktober 2008 om ändring av rådets direktiv 90/496/EEG om näringsvärdesdeklaration för livsmedel när det gäller rekommenderat dagligt intag, omräkningsfaktorer för energivärde och definitioner ( 1 )

9

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Europaparlamentet och rådet

 

 

2008/818/EG

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 22 oktober 2008 om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

13

 

 

Kommissionen

 

 

2008/819/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 oktober 2008 om att inte ta upp butralin i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2008) 6066]  ( 1 )

15

 

 

2008/820/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 27 oktober 2008 om ett tillfälligt undantag från ursprungsreglerna i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 för att ta hänsyn till Swazilands speciella situation när det gäller kärnspinngarn [delgivet med nr K(2008) 6133]

17

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2008/821/Gusp

 

*

Beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik EUPOL AFGHANISTAN/1/2008 av den 3 oktober 2008 om utnämning av chefen för Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

20

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/822/Gusp av den 27 oktober 2008 om tillfälligt mottagande av Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier

21

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets gemensamma ståndpunkt 2008/652/Gusp av den 7 augusti 2008 om ändring av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 213 av den 8.8.2008)

22

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

29.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 285/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1061/2008

av den 28 oktober 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 29 oktober 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

106,4

MA

38,3

MK

22,0

TR

70,0

ZZ

59,2

0707 00 05

JO

168,2

TR

132,6

ZZ

150,4

0709 90 70

MA

110,6

TR

133,4

ZZ

122,0

0805 50 10

AR

82,3

MA

95,3

TR

87,3

ZA

84,7

ZZ

87,4

0806 10 10

BR

241,0

TR

127,3

US

240,8

ZZ

203,0

0808 10 80

CA

96,2

CN

90,8

MK

37,6

NZ

75,4

US

144,3

ZA

86,8

ZZ

88,5

0808 20 50

CN

60,8

TR

125,5

ZA

94,6

ZZ

93,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


29.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 285/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1062/2008

av den 28 oktober 2008

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 453/2008 om kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen när det gäller förfaranden för säsongsjustering och kvalitetsrapporter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 453/2008 av den 23 april 2008 om kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen (1), särskilt artiklarna 3.3 och 6.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 453/2008 infördes gemensamma bestämmelser för systematisk framställning av kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen.

(2)

Säsongsjustering är ett väsentligt inslag i sammanställningen av konjunkturstatistik. Justerade serier underlättar jämförelsen och tolkningen av resultaten över tid. Överföringen av justerade serier ökar samanvändbarheten mellan uppgifter som offentliggörs på nationell och internationell nivå.

(3)

För tillämpningen av kvalitetsbedömningskriterierna i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 453/2008 bör man fastställa formerna och periodiciteten för samt uppställningen av medlemsstaternas kvalitetsrapporter.

(4)

Europeiska centralbanken har hörts.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det statistiska programmet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förfaranden för säsongsjustering

Vid tillämpning av artikel 3.3 i förordning (EG) nr 453/2008 ska översändandet av säsongsjusterade uppgifter börja senast när tidsserier med minst 16 observationsperioder finns tillgängliga på den aggregeringsnivå i Nace rev. 2 som anges i bilaga 1. Antalet perioder ska räknas från och med de första icke säsongsjusterade uppgifter som krävs enligt förordning (EG) nr 453/2008.

Artikel 2

Kvalitetsrapporter

1.   Formerna för och uppställningen av de kvalitetsrapporter som föreskrivs i artikel 6.2 i förordning (EG) nr 453/2008 fastställs i bilaga 2.

2.   Kvalitetsrapporterna ska överlämnas till kommissionen senast den 31 augusti varje år och ska avse det föregående kalenderåret. Den första kvalitetsrapporten ska överlämnas senast den 31 augusti 2011.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 145, 4.6.2008, s. 234.


BILAGA 1

Aggregeringsnivå i Nace rev. 2

Avdelningar inom Nace rev. 2

Benämning

A

Jordbruk, skogsbruk och fiske

B, C, D och E

Utvinning av mineral; tillverkning; försörjning av el, gas, värme och kyla; vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering

F

Byggverksamhet

G, H och I

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar; transport och magasinering; hotell – och restaurangverksamhet

J

Informations – och kommunikationsverksamhet

K

Finans – och försäkringsverksamhet

L

Fastighetsverksamhet

M och N

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

O, P och Q

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring; utbildning; vård och omsorg; sociala tjänster

R och S

Kultur, nöje och fritid; annan serviceverksamhet


BILAGA 2

Former för och uppställning av medlemsstaternas kvalitetsrapporter

INLEDNING

I syfte att ständigt förbättra kvaliteten på sina produkter och tjänster har det europeiska statistiksystemet (ESS) antagit följande allmänna definition av kvalitet: alla sammantagna egenskaper hos en produkt eller tjänst som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov. För att kunna tillämpa denna definition har man fastslagit sex aspekter för kvaliteten på statistiska produkter och tjänster:

1.

Relevans

2.

Noggrannhet

3.

Aktualitet och punktlighet

4.

Tillgänglighet och tydlighet

5.

Jämförbarhet

6.

Samanvändbarhet

Kvalitetsrapporterna är ett lämpligt verktyg för harmoniserad insamling av uppgifter om kvaliteten på olika produkter och tjänster. De ska innehålla uppgifter om alla sex aspekterna av ESS definition av kvalitet och en allmän översikt över den nationella insamlingen av uppgifter om lediga platser. Uppgifterna ska presenteras enligt följande uppställning:

ALLMÄN BESKRIVNING

Den allmänna beskrivningen ska om tillämpligt omfatta följande uppgifter:

A.   Källor, täckning och periodicitet

Angivande av uppgiftskällan

Täckning (geografisk, Nace, företagsstorlek)

Referensdatum,

Periodicitet för nationellt offentliggörande

Definition av den statistiska enheten

B.   Urvalsundersökning

B.1   Urvalsplan

Urvalsbas

Urvalsplan

Bibehållande/förnyande av urvalsenheter

Urvalsstorlek

Stratifiering

B.2   Viktning

Kort beskrivning av viktningsmetoden

Viktningsaspekter

B.3   Uppgiftsinsamling

Kort beskrivning av metoden/metoderna för uppgiftsinsamling

C.   Andra källor

Kort beskrivning av källan/källorna, inbegripet

organ som ansvarar för underhållet av uppgifterna

uppdateringsfrekvens

regler för borttagning (av inaktuella uppgifter)

frivillig/obligatorisk rapportering och sanktioner

D.   Regler om utlämnande av uppgifter

Kort beskrivning av när uppgifterna måste tas bort av sekretesskäl.

E.   Säsongsjustering

Kort beskrivning av förfarandena för säsongsjustering, särskilt med hänsyn till det europeiska statistiska systemets riktlinjer för säsongsjustering, som godkänts och stöds av kommittén för det statistiska programmet.

1.   RELEVANS

Med relevans avses om all nödvändig statistik framställs och i vilken utsträckning de begrepp som används (definitioner, klassificeringar etc.) motsvarar användarnas behov.

Kvalitetsrapporten ska innehålla

en beskrivning av de variabler som saknas och de uppdelningar av variablerna som saknas,

en lägesrapport om tillämpningsåtgärderna rörande kvartalsstatistik över lediga platser enligt förordning (EG) nr 453/2008, tillsammans med en detaljerad plan och tidtabell för slutförandet av tillämpningen och en sammanfattning av de återstående avvikelserna från EU:s begrepp.

Rapporten kan dessutom innehålla

en sammanfattning med en beskrivning av de nationella användarna, deras viktigaste behov och i vilken utsträckning dessa behov tillgodoses.

2.   NOGGRANNHET

Med noggrannhet avses i allmän statistisk mening hur nära skattningarna ligger de berörda variablernas okända, verkliga värden.

2.1   Urvalsfel

Som en indikator på noggrannheten ska, med hänsyn till urvalsplanen, variationskoefficienten beräknas och översändas för antalet lediga platser på avdelningsnivå i den senaste versionen av Nace och uppdelade efter storleksklass (1–9/10 eller fler anställda).

Om variationskoefficienten inte kan beräknas, ska i stället det skattade urvalsfelet uttryckt i absolut antal lediga platser anges.

2.2   Icke-urvalsfel

2.2.1   Täckningsfel

Kvalitetsrapporterna ska om tillämpligt innehålla följande uppgifter om täckning:

En tabell som visar antalet verksamhetsenheter i urvalet och andelen i procent av de verksamhetsenheter som ingår i urvalet (urvalen)/registret (registren), uppdelade efter storleksklass (stratum).

En beskrivning av eventuella skillnader mellan referenspopulationen och undersökningspopulationen.

En beskrivning av klassificeringsfel.

En beskrivning av eventuella skillnader mellan referensdatumen och referenskvartalet.

Andra relevanta uppgifter.

Anm.: Om individuella administrativa uppgifter används, ska en liknande analys läggas fram som baseras på den administrativa referensfilen och omfattar rapporterings- och avregistreringsfel.

2.2.2   Mätfel och bearbetningsfel

Kvalitetsrapporterna ska innehålla

uppgifter om variabler med icke försumbara mätfel och bearbetningsfel,

uppgifter om de viktigaste källorna till (icke försumbara) mätfel och bearbetningsfel och, i förekommande fall, de korrigeringsmetoder som använts.

2.2.3   Bortfallsfel

Kvalitetsrapporterna ska om tillämpligt innehålla följande uppgifter om bortfallsfel:

Svarsfrekvens.

Imputering per fråga och imputeringsmetoder samt om möjligt effekten av imputeringen på skattningarna för de överförda variablerna.

Anm.: Om individuella administrativa uppgifter används, anger man i stället för bortfall att den administrativa uppgiften eller frågan inte finns tillgänglig.

2.2.4   Modellantagandefel

Om modellering används ska kvalitetsrapporterna innehålla en beskrivning av de modeller som använts. Särskilt bör sådana modeller betonas som använts för att korrigera icke-urvalsfel såsom täckning av enheter i alla begärda storleksklasser eller Nace-uppdelningar, imputering eller uppräkning för att korrigera svarsbortfall.

Anm.: Om individuella administrativa uppgifter används, ska man kommentera överensstämmelsen mellan de administrativa begreppen och de teoretiska statistiska begreppen. Eventuella ändringar av den nationella lagstiftningen som leder till ändringar av de definitioner som tillämpas och om möjligt inverkan på resultatet ska rapporteras.

2.2.5   Revideringar

Medlemsstaterna kan överlämna en revideringshistorik, inbegripet revideringar av det offentliggjorda antalet lediga platser, och en sammanfattning av orsakerna till revideringarna.

2.2.6   Skattning av bias

En bedömning av icke-urvalsfelen i absolut antal lediga platser ska överföras för det totala antalet lediga platser och om möjligt för den aggregeringsnivå i Nace rev. 2 som anges i bilaga 1 till denna förordning och uppdelade efter storleksklass (1–9/10 eller fler anställda).

3.   AKTUALITET OCH PUNKTLIGHET

3.1   Aktualitet

Med uppgifternas aktualitet avses hur lång tid som har gått från den händelse eller företeelse som uppgifterna avser tills de finns tillgängliga.

Kvalitetsrapporterna bör innehålla uppgifter om den tid som gått mellan offentliggörandet av uppgifterna på nationell nivå och uppgifternas referensperiod.

3.2   Punktlighet

Med punktlighet avses den tid som gått mellan det datum då uppgifterna gjordes tillgängliga och det datum då de borde ha överlämnats, t.ex. med avseende på de datum som angetts i officiella publikationskalendrar, fastställts i föreskrifter eller på förhand överenskommits mellan parter.

För att problem som rör punktligheten ska kunna förstås och undanröjas, bör man ge uppgifter om genomförandet av undersökningarna på nationell nivå för de fyra senaste kvartalen, med särskild tonvikt på samstämmigheten mellan planerade och faktiska datum:

Sista svarsdatum för uppgiftslämnarna, inklusive uppgifter om förnyad begäran och uppföljning.

Fältarbetsperiod.

Uppgiftsbearbetningsperiod.

Datum för offentliggörande av de första resultaten.

4.   TILLGÄNGLIGHET OCH TYDLIGHET

4.1   Tillgänglighet

Med tillgänglighet avses de fysiska villkor under vilka användarna kan få upplysningar om följande: vart man vänder sig, hur man får tillgång till uppgifterna, leveranstid, praktiska saluföringsvillkor (upphovsrätt etc.), tillgång till mikro- eller makrodata, olika format och databärare (t.ex. papper, filer, cd-rom/dvd, Internet) etc.

Kvalitetsrapporterna bör innehålla följande uppgifter om metoderna för spridning av resultaten:

Spridningsplan, inklusive till vem resultaten sänds.

Hänvisningar till offentliggörandet av de viktigaste resultaten, inklusive sådana med kommentarer i form av text, diagram, kartor etc.

Information om vilka resultat som eventuellt sänds till de rapporterande enheter som ingår i urvalet.

4.2   Tydlighet

Med tydlighet avses graden av förståelighet, bl.a. upplysningar om den information som omger uppgifterna, dvs. om de åtföljs av lämpliga metadata, illustrationer som diagram och kartor, om det finns information om uppgifternas kvalitet (inklusive begränsning av användningsområden) och i vilken utsträckning ytterligare hjälp ges.

Kvalitetsrapporterna bör innehålla följande uppgifter om resultatens förståelighet och tillgången till metadata:

En beskrivning av tillgängliga metadata och hänvisningar till dessa.

Hänvisningar till de viktigaste metoddokumenten rörande den inrapporterade statistiken.

En beskrivning av de viktigaste åtgärder som vidtagits av de nationella statistiktjänsterna för att informera användarna om uppgifterna.

5.   JÄMFÖRBARHET

5.1   Geografisk jämförbarhet

Kvalitetsrapporterna ska innehålla uppgifter om skillnader mellan nationella och europeiska begrepp och, i möjligaste mån, deras effekt på skattningen.

5.2   Jämförbarhet över tid

Kvalitetsrapporterna ska innehålla uppgifter om ändringar av definitioner, täckning och metoder mellan två på varandra följande kvartal och deras effekt på skattningen.

6.   SAMANVÄNDBARHET

Med statistikens samanvändbarhet avses hur väl uppgifterna tillförlitligt kan kombineras på olika sätt och för olika ändamål. Det är dock i allmänhet lättare att påvisa fall av bristande samanvändbarhet än att bevisa samanvändbarhet.

Kvalitetsrapporterna ska innehålla jämförelser av uppgifter om antalet lediga platser från andra relevanta källor, om sådana finns tillgängliga, i totalt antal och, om det är relevant, uppdelade efter Nace-avdelning, och man ska ange orsakerna om värdena avviker kraftigt från varandra.

Den första kvalitetsrapporten ska även innehålla följande punkter för retroaktiva uppgifter:

En beskrivning av de källor som använts för de retroaktiva uppgifterna och de metoder som tillämpats.

En beskrivning av eventuella skillnader i täckning (näringsgrenar, anställda, variabler) mellan de retroaktiva uppgifterna och de aktuella uppgifterna.

En beskrivning av jämförbarheten mellan de retroaktiva uppgifterna och de aktuella uppgifterna.


DIREKTIV

29.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 285/9


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/100/EG

av den 28 oktober 2008

om ändring av rådets direktiv 90/496/EEG om näringsvärdesdeklaration för livsmedel när det gäller rekommenderat dagligt intag, omräkningsfaktorer för energivärde och definitioner

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/496/EEG av den 24 september 1990 om näringsvärdesdeklaration för livsmedel (1), särskilt artikel 1.4 a och j och artikel 5.2,

efter samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 90/496/EEG ska kostfibrer definieras.

(2)

Villkoren för näringspåståenden såsom kostfiberkälla och högt kostfiberinnehåll fastställs i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (2).

(3)

Av tydlighetsskäl och för att åstadkomma enhetlighet med annan gemenskapslagstiftning där detta begrepp används är det nödvändigt att kostfibrer definieras.

(4)

Då begreppet kostfibrer definieras bör man ta hänsyn till arbetet i samband med Codex Alimentarius och yttrandet om kostfibrer av den 6 juli 2007 från Europeiska myndighetens för livsmedelssäkerhet vetenskapliga panel för dietprodukter, nutrition och allergier.

(5)

Fibrer har traditionellt intagits som växtmaterial och har en eller flera gynnsamma fysiologiska effekter. Bland annat minskar fibrer passagetiden genom tarmen, ökar avföringens volym, kan fermenteras av mikroflora i tjocktarmen, sänker den totala kolesterolhalten i blodet, sänker LDL-kolesterolhalten i blodet, sänker blodglukossvaret efter måltid eller sänker insulinhalten i blodet. Nya vetenskapliga rön har visat att liknande gynnsamma fysiologiska effekter kan fås av andra kolhydratpolymerer som inte är smältbara och inte förekommer naturligt i konsumtionsfärdiga livsmedel. Därför bör definitionen av kostfibrer även omfatta kolhydratpolymerer med en eller flera gynnsamma fysiologiska effekter.

(6)

Kolhydratpolymerer med växtursprung som överensstämmer med definitionen av kostfibrer kan i växten vara nära knutna till lignin eller andra icke kolhydrathaltiga komponenter såsom fenolföreningar, vaxer, saponiner, fytater, kutin och fytosteroler. När dessa ämnen är nära knutna till kolhydratpolymerer med växtursprung och extraheras med kolhydratpolymererna för analys av fibrerna kan de anses vara kostfibrer. Om de skiljs åt från kolhydratpolymerer och tillsätts livsmedel bör dessa ämnen däremot inte betraktas som kostfibrer.

(7)

Man bör ändra förteckningarna över omräkningsfaktorer för energivärde för att ta hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

(8)

FAO:s rapport från en teknisk workshop om energivärde i livsmedel- metoder för analys och omräkningsfaktorer visar att 70 procent av fibrerna i traditionella livsmedel antas vara fermenterbara. Därför bör det genomsnittliga energivärdet för fibrer vara 8 kJ/g (2 kcal/g).

(9)

Erytritol kan användas i en mångfald olika livsmedel och det används bland annat som ersättning för näringsämnen såsom socker när man önskar ett lägre energivärde.

(10)

Erytritol är en polyol och enligt nuvarande bestämmelser i artikel 5.1 i direktiv 90/496/EEG beräknas dess energivärde med ledning av omräkningsfaktorerna för polyoler, dvs. 10 kJ/g (2,4 kcal/g). Men om denna omräkningsfaktor används ger det inte konsumenterna tillräcklig information om en produkts lägre energivärde till följd av att erytritol används i den. Vetenskapliga livsmedelskommittén påpekade i sitt yttrande om erytritol av den 5 mars 2003 att energivärdet från erytritol uppgår till mindre än 0,9 kJ/g (mindre än 0,2 kcal/g). Därför är det lämpligt att anta en adekvat omräkningsfaktor för energivärde för erytritol.

(11)

I bilagan till direktiv 90/496/EEG förtecknas de vitaminer och mineralämnen som får deklareras som en del av näringsvärdesdeklarationen samtidigt som rekommenderat dagligt intag (RDI) av dessa anges och det definieras vad som utgör en betydande mängd. Syftet med denna förteckning över RDI är att ge värden som underlag för näringsvärdesdeklarationer och beräkning av vad som utgör en betydande mängd.

(12)

Den regel om betydande mängd som fastställs i bilagan till direktiv 90/496/EEG utgör en referens i annan gemenskapslagstiftning, särskilt i artikel 8.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (3), i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006 och i artikel 6.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (4).

(13)

De RDI-värden som förtecknas i bilagan till direktiv 90/496/EEG bygger på rekommendationer från samrådsmötet med FAO/WHO:s experter i Helsingfors 1988.

(14)

För att få samstämmighet med annan gemenskapslagstiftning bör man uppdatera den nuvarande förteckningen över vitaminer och mineralämnen och deras RDI med hänsyn till den vetenskapliga utvecklingen sedan 1988.

(15)

I sitt yttrande om revidering av referensvärdena för näringsvärdesdeklarationer av den 5 mars 2003 angav vetenskapliga livsmedelskommittén även referensvärden för märkning för vuxna. Detta yttrande omfattar vitaminer och mineralämnen som förtecknas i bilaga I till direktiv 2002/46/EG och bilaga I till förordning (EG) nr 1925/2006.

(16)

Bilagan till direktiv 90/496/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 90/496/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.4 j ska följande mening läggas till:

”Definitionen av materialet och vid behov analysmetoderna ska anges i bilaga II.”

2.

I artikel 5.1 ska följande strecksatser läggas till:

”—

Fibrer 2 kcal/g – 8 kJ/g

Erytritol 0 kcal/g – 0 kJ/g.”

3.

Bilagan ska ersättas med texten i bilaga I till det här direktivet.

4.

Texten i bilaga II till detta direktiv ska läggas till.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 oktober 2009 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

De ska tillämpas på ett sådant sätt att handel med varor som inte följer direktiv 90/496/EEG, i dess lydelse enligt detta direktiv, förbjuds från och med den 31 oktober 2012.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 28 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 276, 6.10.1990, s. 40.

(2)  EUT L 12, 18.1.2007, s. 3.

(3)  EGT L 183, 12.7.2002, s. 51.

(4)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 26.


BILAGA I

Bilagan till direktiv 90/496/EEG ska ersättas med följande:

”BILAGA I

Vitaminer och mineralämnen som får deklareras samt rekommenderat dagligt intag (RDI) av dessa

Vitamin A (μg)

800

Vitamin D (μg)

5

Vitamin E (mg)

12

Vitamin K (μg)

75

Vitamin C (mg)

80

Tiamin (mg)

1,1

Riboflavin (mg)

1,4

Niacin (mg)

16

Vitamin B6 (mg)

1,4

Folsyra (μg)

200

Vitamin B12 (μg)

2,5

Biotin (μg)

50

Pantotensyra (mg)

6

Kalium (mg)

2 000

Klorid (mg)

800

Kalcium (mg)

800

Fosfor (mg)

700

Magnesium (mg)

375

Järn (mg)

14

Zink (mg)

10

Koppar (mg)

1

Mangan (mg)

2

Fluorid (mg)

3,5

Selen (μg)

55

Krom (μg)

40

Molybden (μg)

50

Jod (μg)

150

Som regel bör 15 % av det rekommenderade intaget enligt denna bilaga, i 100 g eller 100 ml eller i en förpackning som endast innehåller en enda portion, utgöra grund när man bestämmer vad som utgör en betydande mängd.”


BILAGA II

Följande bilaga II ska läggas till direktiv 90/496/EEG:

”BILAGA II

Definition av det material som utgör kostfibrer och de analysmetoder som avses i artikel 1.4 j

Definition av det material som utgör kostfibrer

I detta direktiv avses med kostfibrer kolhydratpolymerer med minst tre monomerenheter som varken spjälkas eller upptas i människans tunntarm och som hör till någon av följande kategorier:

Ätliga kolhydratpolymerer som naturligt förekommer i konsumtionsfärdiga livsmedel.

Ätliga kolhydratpolymerer som erhållits ur livsmedelsråvaror genom fysikaliska, enzymatiska eller kemiska metoder och som har en gynnsam fysiologisk effekt som påvisats genom allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation.

Ätliga syntetiska kolhydratpolymerer som har en gynnsam fysiologisk effekt som påvisats genom allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation.”


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Europaparlamentet och rådet

29.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 285/13


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den 22 oktober 2008

om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

(2008/818/EG)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (1), särskilt punkt 28,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2), särskilt artikel 12.3,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av effekterna av ändrade mönster i världshandeln för att underlätta deras återanpassning på arbetsmarknaden.

(2)

Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att utnyttja medel från fonden inom det årliga taket på 500 miljoner EUR.

(3)

Den 6 februari 2008 lämnade Spanien in en ansökan om att ta fonden i anspråk i samband med övertalighet inom bilsektorn, särskilt för arbetstagare som sagts upp av Delphi Automotive Systems España, S.L.U. Ansökan uppfyller villkoren för att fastställa det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006.

(4)

Den 8 maj 2008 lämnade Litauen in en ansökan om att ta fonden i anspråk i samband med övertalighet inom textilsektorn, särskilt för arbetstagare som sagts upp av Alytaus Tekstile. Ansökan uppfyller villkoren för att fastställa det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006.

(5)

Fonden bör därför tas i anspråk för att ge ekonomiskt stöd enligt vad som begärs i ansökningarna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska tas i anspråk med 10 770 772 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2008.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 22 oktober 2008

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Talman

På rådets vägnar

J.-P. JOUYET

Ordförande


(1)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.


Kommissionen

29.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 285/15


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 oktober 2008

om att inte ta upp butralin i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne

[delgivet med nr K(2008) 6066]

(Text av betydelse för EES)

(2008/819/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 8.2 fjärde stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG får en medlemsstat under en period av tolv år efter anmälan av det direktivet godkänna att växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen som inte är upptagna i bilaga I till det direktivet och som fanns på marknaden två år efter anmälan av direktivet släpps ut på marknaden under den tid som dessa ämnen successivt undersöks inom ramen för ett arbetsprogram.

(2)

Kommissionens förordningar (EG) nr 451/2000 (2) och (EG) nr 1490/2002 (3) innehåller närmare bestämmelser om genomförandet av den tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och en förteckning över de verksamma ämnen som ska bedömas för att eventuellt tas upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. I den förteckningen ingår butralin.

(3)

Effekterna av butralin på människors hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med förordningarna (EG) nr 451/2000 och (EG) nr 1490/2002 för ett antal av de användningsområden som anmälaren föreslagit. I dessa förordningar utses dessutom de rapporterande medlemsstater som i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 451/2000 ska lämna relevanta bedömningsrapporter och rekommendationer till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). För butralin var den rapporterande medlemsstaten Frankrike och alla relevanta upplysningar lämnades den 20 februari 2006.

(4)

Kommissionen har undersökt butralin i enlighet med artikel 11a i förordning (EG) nr 1490/2002. Medlemsstaterna och kommissionen granskade ett utkast till granskningsrapport för ämnet i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och rapporten färdigställdes slutgiltigt den 20 maj 2008 som kommissionens granskningsrapport.

(5)

Kommitténs undersökning av det verksamma ämnet, där hänsyn togs till medlemsstaternas synpunkter, visade att det finns tydliga indikationer på att ämnet kan väntas ha skadliga effekter på människors hälsa, särskilt för användarna, eftersom exponeringen är mer än 100 % över godtagbar användarexponering (AOEL). Vidare hade den rapporterande medlemsstaten i sin bedömningsrapport väckt ett antal andra frågor som också har tagits med i granskningsrapporten för ämnet.

(6)

Kommissionen uppmanade anmälaren att inkomma med synpunkter på resultatet av undersökningen av butralin och att meddela om ansökan om att få ämnet godkänt vidhölls. Anmälaren inkom med synpunkter som har granskats omsorgsfullt. Trots de argument som anmälaren lade fram kunde frågorna emellertid inte avföras, och bedömningar på grundval av inlämnade uppgifter som granskats har inte visat att växtskyddsmedel som innehåller butralin, under föreslagna användningsvillkor, generellt uppfyller kraven i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG.

(7)

Butralin bör därför inte tas upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(8)

Åtgärder bör vidtas för att se till att beviljade godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller butralin dras tillbaka inom en föreskriven period och inte förnyas samt att inga nya godkännanden beviljas för sådana produkter.

(9)

Om medlemsstaterna beviljar tidsbegränsade anstånd för att kvarvarande lager av växtskyddsmedel som innehåller butranil ska kunna omhändertas, lagras, släppas ut på marknaden och användas bör den perioden begränsas till högst tolv månader så att de kvarvarande lagren kan användas under ytterligare en odlingssäsong, vilket betyder att lantbrukarna har tillgång till växtskyddsmedel som innehåller butranil i 18 månader efter antagandet av detta beslut.

(10)

Detta beslut påverkar inte inlämnandet av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG och kommissionens förordning (EG) nr 33/2008 av den 17 januari 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 91/414/EEG i fråga om ett ordinarie och ett påskyndat förfarande för bedömning av verksamma ämnen som omfattades av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i det direktivet men som inte införts i dess bilaga I (4) om att ta upp butralin i bilaga I till det direktivet.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Butralin ska inte tas upp som verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska se till

a)

att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller butralin återkallas från och med den 20 april 2009,

b)

att inga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller butralin beviljas eller förnyas från och med dagen för offentliggörandet av detta beslut.

Artikel 3

Alla eventuella anstånd som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 4.6 i direktiv 91/414/EEG ska vara så kortvariga som möjligt och upphöra senast den 20 april 2010.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EGT L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EGT L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUT L 15, 18.1.2008, s. 5.


29.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 285/17


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 27 oktober 2008

om ett tillfälligt undantag från ursprungsreglerna i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 för att ta hänsyn till Swazilands speciella situation när det gäller kärnspinngarn

[delgivet med nr K(2008) 6133]

(2008/820/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1528/2007 av den 20 december 2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (1), särskilt artikel 36.4 i bilaga II, och

av följande skäl:

(1)

Den 13 januari 2006 antog tullsamarbetskommittén AVS–EG beslut nr 3/2005 om undantag från definitionen av begreppet ursprungsprodukter för att ta hänsyn till Konungariket Swazilands speciella situation när det gäller dess produktion av kärnspinngarn (2). I enlighet med det beslutet och genom undantag från specialbestämmelserna i förteckningen i bilaga II till protokoll I till bilaga V till AVS–EG-partnerskapsavtalet (3) beviljades Swaziland en årlig kvantitet på 1 300 ton kärnspinngarn för perioden 1 april 2006–31 december 2007.

(2)

Som ett resultat av att AVS–EG-partnerskapsavtalet upphörde att gälla den 31 december 2007 ansökte Swaziland den 24 april 2008 i enlighet med artikel 36 i bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007 om ett undantag från ursprungsreglerna i den bilagan för en period av fem år. Den 25 juni 2008 lämnade Swaziland ytterligare uppgifter till stöd för sin ansökan. Ansökan täcker en total årlig kvantitet på 1 300 ton kärnspinngarn enligt HS-nummer 5206 22, 5206 42, 5402 52 och 5402 62.

(3)

Swaziland är ett litet utvecklingsland utan kust. Enligt information från Swaziland, som lider av hög arbetslöshet, är landets ekonomi i mycket hög utsträckning beroende av handel. Om man fortsätter att tillämpa dagens ursprungsregler skulle det allvarligt påverka möjligheten till fortsatt export till gemenskapen. Swaziland måste utnyttja icke-ursprungsmaterial för tillverkning av slutprodukten och kan för närvarande inte uppfylla reglerna om ursprungskumulation i bilaga II i förordning (EG) nr 1528/2007. Slutprodukten uppfyller följaktligen inte kraven i den bilagan. Swaziland har dock investerat tungt för att få tillgång till gemenskapsmarknaden, främst genom kumulering med Sydafrika, varigenom man slipper beroendet av ett tillfälligt undantag. Begäran om ett tillfälligt undantag är följaktligen motiverad enligt artikel 36.1 b i bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007.

(4)

För att Swaziland ska kunna fortsätta exportera till gemenskapen, även efter det att det undantag som beviljats genom beslut nr 3/2005 från tullsamarbetskommittén AVS–EG upphörde att gälla den 31 december 2007, bör ett nytt undantag beviljas.

(5)

För att övergången från AVS–EG-partnerskapsavtalet till interimspartnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och SADC-stater (Södra Afrikas utvecklingsgemenskap) med ekonomiskt partnerskapsavtal å andra sidan (interimspartnerskapsavtalet mellan SADC och EU) ska bli så smidig som möjligt, bör ett nytt undantag, med retroaktiv verkan från och med den 1 januari 2008, beviljas.

(6)

Ett tillfälligt undantag från ursprungsreglerna i bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007 skulle inte förorsaka en etablerad gemenskapsindustri allvarlig skada, med beaktande av de aktuella importkvantiteterna och förutsatt att vissa villkor beträffande kvantiteter, övervakning och varaktighet uppfylls.

(7)

Följaktligen bör ett tillfälligt undantag enligt artikel 36.1 b i bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007 beviljas.

(8)

Swaziland kommer att kunna ansöka om undantag från ursprungsreglerna enligt artikel 39 i det ursprungsprotokoll som åtföljer interimspartnerskapsavtalet mellan SADC och EU, när detta partnerskapsavtal träder i kraft eller börjar tillämpas provisoriskt i avvaktan på att det ska träda i kraft.

(9)

I enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1528/2007 ska ursprungsreglerna i bilaga II till den förordningen och undantagen från dem ersättas av reglerna i interimspartnerskapsavtalet mellan SADC och EU, som förväntas träda i kraft eller börja tillämpas provisoriskt under 2008. Undantaget bör därför inte beviljas för de begärda fem åren, utan för perioden 1 januari–31 december 2008.

(10)

Därför bör Swaziland beviljas ett undantag avseende 1 300 ton kärnspinngarn för en period på ett år.

(11)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (4) innehåller bestämmelser om förvaltning av tullkvoter. För att få en effektiv kvotförvaltning med ett nära samarbete mellan Swazilands myndigheter, medlemsstaternas tullmyndigheter och kommissionen bör dessa regler gälla i tillämpliga delar för de kvantiteter som importeras inom ramen för det undantag som beviljas genom detta beslut.

(12)

För att tillämpningen av undantaget ska kunna övervakas effektivt bör Swazilands myndigheter regelbundet lämna uppgifter till kommissionen om utfärdade varucertifikat EUR.1.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007 och i enlighet med dess artikel 36.1 b ska kärnspinngarn enligt HS-nummer 5206 22, 5206 42, 5402 52 och 5402 62 som framställts av icke-ursprungsmaterial anses ha ursprung i Swaziland i enlighet med villkoren i artiklarna 2–6 i det här beslutet.

Artikel 2

Undantaget enligt artikel 1 ska gälla de produkter och kvantiteter som avses i bilagan och som från Swaziland deklareras för övergång till fri omsättning i gemenskapen under perioden 1 januari 2008–31 december 2008.

Artikel 3

De kvantiteter som avses i bilagan ska förvaltas i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 4

Swazilands tullmyndigheter ska vidta de åtgärder som krävs för att utföra kvantitativa kontroller av exporten av de produkter som avses i artikel 1.

I detta syfte ska alla varucertifikat EUR.1 som de utfärdar avseende dessa produkter innehålla en hänvisning till detta beslut.

Swazilands behöriga myndigheter ska till kommissionen lämna en kvartalsvis rapport om de kvantiteter för vilka varucertifikat EUR.1 har utfärdats enligt detta beslut och om dessa certifikats löpnummer.

Artikel 5

I fält 7 i de varucertifikat EUR.1 som utfärdas enligt detta beslut ska följande uppgift anges:

”Derogation — Decision /2008/820/EC”.

Artikel 6

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2008.

Det ska tillämpas till dess att ursprungsreglerna i bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007 ersätts med de regler som bifogas ett avtal med Swaziland när det avtalet börjar tillämpas provisoriskt eller träder i kraft, beroende på vilket som infaller först, men i alla händelser senast till och med den 31 december 2008.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 348, 31.12.2007, s. 1.

(2)  EUT L 26, 31.1.2006, s. 14.

(3)  EUT L 317, 15.12.2000, s. 94.

(4)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.


BILAGA

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

Period

Kvantiteter

09.1698

5206 22, 5206 42, 5402 52, 5402 62

Kärnspinngarn

1.1.2008–31.12.2008

1 300 ton


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

29.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 285/20


BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK EUPOL AFGHANISTAN/1/2008

av den 3 oktober 2008

om utnämning av chefen för Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

(2008/821/Gusp)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 25 tredje stycket,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2007/369/Gusp av den 30 maj 2007 om inrättande av Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (1), särskilt artikel 10.1, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 10.1 i gemensam åtgärd 2007/369/Gusp bemyndigar rådet kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik att fatta lämpliga beslut, i enlighet med artikel 25 i fördraget, för att utöva politisk kontroll och strategisk ledning av uppdraget EUPOL AFGHANISTAN, bl.a. att besluta om utnämning av en uppdragschef.

(2)

I en skrivelse av den 14 augusti 2008 informerade den nuvarande uppdragschefen kommissionen om sitt beslut att avsluta sitt kontrakt den 30 september 2008.

(3)

Generalsekreteraren/den höge representanten har föreslagit att utnämna Kai VITTRUP till chef för uppdraget EUPOL AFGHANISTAN.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kai VITTRUP utnämns till chef för Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) från och med den 16 oktober 2008.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Utfärdad i Bryssel den 3 oktober 2008.

För kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik

C. ROGER

Ordförande


(1)  EUT L 139, 31.5.2007, s. 33.


29.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 285/21


RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2008/822/GUSP

av den 27 oktober 2008

om tillfälligt mottagande av Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

Den 30 oktober 2007 antog rådet gemensam ståndpunkt 2007/705/Gusp om tillfälligt mottagande i Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier (1), där det fastställs en förlängning av giltighetstiden med ytterligare 12 månader för de nationella tillstånden för inresa och vistelse på de medlemsstaters territorium som avses i gemensam ståndpunkt 2002/400/Gusp (2).

(2)

På grundval av en utvärdering av tillämpningen av gemensam ståndpunkt 2002/400/Gusp anser rådet det lämpligt att giltighetstiden för dessa tillstånd förlängs med ytterligare 12 månader.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De medlemsstater som avses i artikel 2 i gemensam ståndpunkt 2002/400/Gusp ska förlänga giltighetstiden för de nationella tillstånd för inresa och vistelse som beviljats i enlighet med artikel 3 i den gemensamma ståndpunkten med ytterligare 12 månader.

Artikel 2

Rådet ska utvärdera tillämpningen av gemensam ståndpunkt 2002/400/Gusp inom sex månader efter antagandet av den här gemensamma ståndpunkten.

Artikel 3

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.

Artikel 4

Denna gemensamma ståndpunkt ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Luxemburg den 27 oktober 2008.

På rådets vägnar

M. BARNIER

Ordförande


(1)  EUT L 285, 31.10.2007, s. 54.

(2)  EGT L 138, 28.5.2002, s. 33.


Rättelser

29.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 285/22


Rättelse till rådets gemensamma ståndpunkt 2008/652/Gusp av den 7 augusti 2008 om ändring av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

( Europeiska unionens officiella tidning L 213 av den 8 augusti 2008 )

På sidan 58, skäl 10, ska det

i stället för:

”(10)

Nödvändiga åtgärder bör även vidtas för att se till att ingen kompensation beviljas Irans regering eller personer eller enheter i Iran, eller angivna personer eller enheter eller personer som väcker talan genom någon sådan person eller enhet, …”

vara:

”(10)

Nödvändiga åtgärder bör även vidtas för att se till att ingen kompensation beviljas Irans regering eller personer eller enheter i Iran, eller angivna personer eller enheter eller personer eller enheter som väcker talan genom någon sådan person eller enhet, …”.

På sidan 60, Artikel 1.4 (ny artikel 3c.3), ska det

i stället för:

”3.   För fraktluftfartyg och handelsfartyg som ägs eller kontrolleras av Iran Air Cargo och Islamic Republic of Iran Shipping Line …”

vara:

”3.   För fraktluftfartyg och handelsfartyg som ägs eller drivs av Iran Air Cargo och Islamic Republic of Iran Shipping Line …”.


29.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 285/s3


NOT TILL LÄSAREN

EU-institutionerna har beslutat att deras texter inte längre ska innehålla en hänvisning till den senaste ändringen av den ifrågavarande rättsakten.

Såvida inte annat anges, avser därför hänvisningarna i de texter som här offentliggörs rättsakter i deras gällande lydelse.