ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 283

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
28 oktober 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1054/2008 av den 27 oktober 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1055/2008 av den 27 oktober 2008 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 när det gäller kvalitetskriterier och kvalitetsrapportering för statistik över betalningsbalansen

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1056/2008 av den 27 oktober 2008 om ändring av förordning (EG) nr 2042/2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter ( 1 )

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1057/2008 av den 27 oktober 2008 om ändring av tillägg II till bilagan till förordning (EG) nr 1702/2003 om granskningsbevis avseende luftvärdighet (EASA blankett 15a) ( 1 )

30

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1058/2008 av den 27 oktober 2008 om upphävande av registreringen av en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Arroz del Delta del Ebro (SGB)]

32

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1059/2008 av den 27 oktober 2008 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Arroz del Delta del Ebro eller Arròs del Delta de l’Ebre (SUB)]

34

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens (kodifierad version) ( 1 )

36

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/815/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 oktober 2008 om godkännande av vissa nationella program för bekämpning av salmonella hos flockar av slaktkycklingar av Gallus gallus [delgivet med nr K(2008) 5699]  ( 1 )

43

 

 

2008/816/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 oktober 2008 om ändring av beslut 2003/467/EG vad gäller fastställande av att vissa administrativa regioner i Polen är officiellt fria från enzootisk bovin leukos [delgivet med nr K(2008) 5987]  ( 1 )

46

 

 

2008/817/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 oktober 2008 om ändring av beslut 2007/777/EG med avseende på import av vissa köttprodukter från Nya Kaledonien till gemenskapen [delgivet med nr K(2008) 6050]  ( 1 )

49

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

28.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1054/2008

av den 27 oktober 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 oktober 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

106,4

MA

44,4

MK

35,9

TR

70,0

ZZ

64,2

0707 00 05

JO

162,5

TR

131,2

ZZ

146,9

0709 90 70

TR

134,0

ZZ

134,0

0805 50 10

AR

108,8

MA

95,3

TR

96,6

ZA

85,2

ZZ

96,5

0806 10 10

BR

231,8

TR

117,8

US

240,8

ZZ

196,8

0808 10 80

CA

96,2

CN

90,8

MK

37,6

NZ

74,2

US

144,3

ZA

88,8

ZZ

88,7

0808 20 50

CL

60,3

CN

64,9

TR

125,5

ZA

94,6

ZZ

86,3


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


28.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1055/2008

av den 27 oktober 2008

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 när det gäller kvalitetskriterier och kvalitetsrapportering för statistik över betalningsbalansen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 av den 12 januari 2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 184/2005 fastställs en gemensam ram för systematisk framställning av gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar.

(2)

De gemensamma kvalitetsstandarderna samt kvalitetsrapporternas innehåll och periodicitet måste fastställas i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 184/2005.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från betalningsbalanskommittén, som inrättats genom förordning (EG) nr 184/2005.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna ska varje år överlämna en kvalitetsrapport som utarbetats i enlighet med reglerna i bilagan.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska överlämna sina kvalitetsrapporter senast den 30 november varje år.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 35, 8.2.2005, s. 23.


BILAGA

1.   Inledning

Kvalitetsrapporten ska innehålla såväl kvantitativa som kvalitativa kvalitetsindikatorer. Kommissionen (Eurostat) ska tillhandahålla resultaten av de kvantitativa indikatorerna för varje medlemsstat utifrån de inlämnade uppgifterna. Medlemsstaterna ska tolka och kommentera dem mot bakgrund av insamlingsmetoden.

2.   Tidsplan

Senast i slutet av oktober varje år ska kommissionen (Eurostat) ge medlemsstaterna utkast till kvalitetsrapporter som delvis är ifyllda i förväg med de flesta kvantitativa indikatorerna och andra uppgifter som kommissionen (Eurostat) har tillgång till.

Senast den 30 november varje år ska medlemsstaterna överlämna de fullständiga kvalitetsrapporterna till kommissionen (Eurostat).

3.   Kvalitetskriterier

Följande kvalitetskriterier har fastställts vara relevanta: uppgifternas aktualitet och täckning, metodernas tillförlitlighet, stabilitet, rimlighet, överensstämmelse och noggrannhet. Även om aspekten ”noggrannhet” är begreppsmässigt relevant kommer den att behandlas som en sidoaspekt, eftersom den rör kvaliteten på indatasidan.

3.1   Aktualitet och täckning för de uppgifter som överförs till kommissionen (Eurostat)

Med denna aspekt avses om tidsfristerna för överföring av uppgifterna hålls och om det finns uppgifter för respektive referensperiod, uppdelade geografiskt, efter post och efter näringsgren.

3.2   Metodernas tillförlitlighet

Med metodernas tillförlitlighet avses efterlevnaden av internationellt godtagna standarder, riktlinjer och goda rutiner.

Denna aspekt kommer att omfatta ett begränsat antal metodfrågor som varierar från år till år, och den kommer att koncentreras på efterlevnaden av internationellt överenskomna standarder. Medlemsstaterna ska även redogöra för större metodförändringar som gjorts under referensperioden och hur dessa påverkar uppgifternas kvalitet.

3.3   Stabilitet

Med stabilitet avses hur nära det ursprungliga skattade värdet ligger det slutliga värdet.

Detta består i att man undersöker revideringarnas omfattning och riktning samt överensstämmelsen mellan tendenserna enligt de första och slutliga skattningarna.

3.4   Rimlighet

Med rimlighet avses att det inte förekommer förändringar som inte förklaras.

Medlemsstaterna ska utvärdera sina interna kontrollförfaranden (starka och svaga sidor) och lägga fram ytterligare planer för förbättring.

3.5   Överensstämmelse

Med överensstämmelse avses samanvändbarheten såväl inom den levererade uppsättningen uppgifter (intern överensstämmelse) som med andra relevanta, liknande uppsättningar uppgifter (extern överensstämmelse).

3.6   Noggrannhet

Med noggrannhet avses hur nära (den slutliga) skattningen ligger det verkliga populationsvärdet.

Här ska man utföra en beskrivande analys av de största utmaningarna när det gälla att förbättra uppgifternas täckning, på grundval av en uppsättning parametrar. Detta kriterium kommer att behandlas som en extra kvalitetsaspekt och inte beaktas vid den övergripande kvalitetsbedömningen.


28.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1056/2008

av den 27 oktober 2008

om ändring av förordning (EG) nr 2042/2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 7.6 i kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 av den 20 november 2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter (2), har Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) undersökt konsekvenserna av bestämmelserna i bilaga I (Del-M) till den förordningen.

(2)

Byrån har kommit fram till att de nuvarande bestämmelserna i bilaga I (Del-M) till förordning (EG) nr 2042/2003 är för stränga för luftfartyg som inte används i kommersiella lufttransporter, i synnerhet luftfartyg som inte klassificeras som ”komplexa motordrivna luftfartyg”.

(3)

Eftersom den tidsperiod under vilken medlemsstaterna hade möjlighet att begära undantag för luftfartyg som inte används i kommersiella lufttransporter i enlighet med artikel 7.3 a i förordning (EG) nr 2042/2003 har löpt ut, och de flesta medlemsstater faktiskt har begärt undantag, ska bestämmelserna i bilaga I (Del-M) genomföras fullt ut i alla medlemsstater från och med den 28 september 2008, om inga ändringar antas innan dess.

(4)

Byrån rekommenderar att betydande ändringar görs i förordning (EG) nr 2042/2003, i synnerhet i bilaga I (Del-M), för att anpassa de nuvarande kraven på komplexitet för de olika luftfartygskategorierna och verksamheterna utan att säkerhetsnivån sänks.

(5)

För att ge behöriga myndigheter i medlemsstaterna och berörda parter möjlighet att bekanta sig med de nya kraven i Del-M och anpassa sig till dessa, bör medlemsstaterna tillåtas att skjuta upp tillämpningen av Del-M för luftfartyg som inte används i kommersiella lufttransporter ytterligare ett eller två år, beroende på vilka bestämmelser det gäller.

(6)

Förordning (EG) nr 2042/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Bestämmelserna i denna förordning tar hänsyn till kommissionens meddelande av den 11 januari 2008 – En dagordning för en hållbar framtid för allmän- och affärsflyget (3).

(8)

Åtgärderna i denna förordning är grundade på yttrandet från byrån i enlighet med artiklarna 17.2 b och 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 65 i förordning (EG) nr 216/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2042/2003 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande led läggas till som led k och l:

”k)   ELA1 luftfartyg: ELA (European Light Aircraft) avser följande luftfartyg:

i)Ett flygplan, segelflygplan eller motordrivet segelflygplan med en maximal startmassa på mindre än 1000 kg som inte är klassificerat som komplext motordrivet luftfartyg.ii)En ballong med en högsta volym lyftgas eller varmluft på inte mer än 3400 m3 för varmluftsballonger, 1050 m3 för gasballonger och 300 m3 för förankrade gasballonger.iii)Ett luftskepp utformat för högst två personer och en högsta volym lyftgas eller varmluft på inte mer än 2500 m3 för varmluftsluftskepp och 1000 m3 för gasluftskepp.

l)   LSA luftfartyg: LSA (Light Sport Aeroplane) avser flygplan med alla följande egenskaper:

i)En maximal startmassa på högst 600 kg.ii)En maximal stallfart i landningskonfigurationen (VS0) på högst 45 knop CAS vid luftfartygets maximala certifierade startmassa och mest kritiska tyngdpunkt.iii)En maximal sittplatskapacitet för högst två personer, inklusive piloten.iv)Ett enmotorigt, icke-turbinmotorplan med propeller.v)En ej trycksatt kabin.

2.

I artikel 3 ska följande punkt läggas till som punkt 4:

”4.   För luftfartyg som inte används i kommersiella lufttransporter ska alla granskningsbevis avseende luftvärdighet eller likvärdiga dokument som utfärdats i enlighet med medlemsstaternas krav och är giltiga den 28 september 2008 gälla fram till sina förfallodatum eller till den 28 september 2009, beroende på vilket som inträffar först. Efter det att giltighetstiden har gått ut får behörig myndighet förnya eller förlänga granskningsbevis avseende luftvärdighet eller motsvarande dokument i ett år, om detta tillåts enligt medlemsstaternas krav. När denna förlängda giltighetstid har gått ut får behörig myndighet förnya eller förlänga granskningsbevis avseende luftvärdighet eller motsvarande dokument för ytterligare ett år, om detta tillåts enligt medlemsstaternas krav. Inga ytterligare förnyanden eller förlängningar får göras. Om bestämmelserna i denna punkt har tillämpats ska, vid överföring av registreringar av luftfartyg inom EU, ett nytt granskningsbevis avseende luftvärdighet utfärdas i enlighet med M.A.904.”

3.

I artikel 4 ska följande punkt läggas till som punkt 4:

”4.   Underhållsintyg och auktoriserade underhållsintyg som utfärdats före det datum då denna förordning träder i kraft av en underhållsorganisation som godkänts enligt medlemsstaternas krav ska anses vara likvärdiga dem som krävs enligt punkterna M.A.801 respektive M.A.802 i bilaga I (Del-M).”

4.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   Certifierande personal ska vara kvalificerad i enlighet med bestämmelserna i bilaga III, förutom vad som anges i M.A.606 h, M.A.607 b, M.A.801 d och M.A.803 i bilaga I och i punkt 145.A.30 j i bilaga II (Del-145) och tillägg IV till bilaga II (Del-145).”

5.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Genom undantag från punkt 1 ska

a)

bestämmelserna i bilaga I, förutom punkterna M.A.201 h.2 och M.A.708 c tillämpas från och med den 28 september 2005,

b)

punkt M.A.201 f i bilaga I gälla luftfartyg som inte används i kommersiell lufttransport av lufttrafikföretag i tredjeland från och med den 28 september 2009.”

b)

Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

i)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

bestämmelserna i bilaga I för luftfartyg som inte används i kommersiella lufttransporter till den 28 september 2009,”

ii)

Följande led ska läggas till som led g:

”g)

för luftfartyg som inte används i kommersiella lufttransporter, förutom stora luftfartyg, kravet på överensstämmelse med bilaga III (Del-66) beträffande följande bestämmelser, till den 28 september 2010:

M.A.606 g och M.A.801 b.2 i bilaga I (Del-M),

145.A.30 g och h i bilaga II (Del-145).”

6.

Bilagorna I och II ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Antonio TAJANI

Vice ordförande


(1)  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  EUT L 315, 28.11.2003, s. 1.

(3)  KOM(2007) 869 slutlig.


BILAGA

1.

Bilaga I (Del-M) till förordning (EG) nr 2042/2003 ska ändras på följande sätt:

1)

I punkt M.1.4 ska följande led läggas till som led iii:

”iii)

genom undantag från punkt 4 i, i de fall den fortsatta luftvärdigheten för luftfartyg som inte används i kommersiella lufttransporter hanteras av en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som godkänts enligt avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M) och som inte omfattas av registreringsmedlemsstatens tillsyn och endast om detta överenskommits med registreringsmedlemsstaten innan underhållsprogrammet godkänns,

a)

den myndighet som utsetts av medlemsstaten som ansvarar för tillsynen av den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten, eller

b)

byrån, om den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten har sitt säte i tredjeland.”

2)

Punkt M.A.201 e ska ersättas med följande:

”e)

För att fullgöra åliggandena enligt led a

i)

kan ägaren till ett luftfartyg träffa avtal om de uppgifter som hör samman med fortsatt luftvärdighet med en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M). I sådana fall övertar organisationen som svarar för fortsatt luftvärdighet ansvaret för att dessa uppgifter fullgörs korrekt.

ii)

En ägare som beslutar att själv ansvara för ett luftfartygs fortsatta luftvärdighet, utan ett sådant avtal som avses i tillägg I, kan dock upprätta ett begränsat avtal med en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M) för utveckling av underhållsprogram och godkännande av detta i enlighet med punkt M.A.302. I ett sådant fall övergår ansvaret för utveckling och godkännande av underhållsprogrammet enligt det begränsade avtalet till den avtalsslutande organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet.”

3)

I punkt M.A.201 i ska inledningsfrasen ersättas med följande: ”Om en medlemsstat kräver att en operatör ska inneha tillstånd för kommersiell verksamhet annan än kommersiell lufttransport ska operatören”

4)

Punkt M.A.202 a ska ersättas med följande:

”a)

Varje person eller organisation med ansvar enligt punkt M.A.201 ska till den behöriga myndighet som utsetts av registreringsmedlemsstaten, den organisation som ansvarar för typkonstruktionen eller den kompletterande typkonstruktionen och, i tillämpliga fall, till operatörens medlemsstat rapportera alla konstaterade förhållanden eller komponenter hos ett luftfartyg som utgör en fara för flygsäkerheten.”

5)

Punkt M.A.302 ska ersättas med följande:

”M.A.302   Underhållsprogram

a)

Alla luftfartyg ska underhållas i enlighet med ett underhållsprogram.

b)

Underhållsprogrammet och alla eventuella senare ändringar ska godkännas av den behöriga myndigheten.

c)

Om ett luftfartygs fortsatta luftvärdighet hanteras av en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M) kan underhållsprogrammet och ändringar av detta godkännas genom ett indirekt godkännandeförfarande.

i)

I dessa fall ska det indirekta godkännandeförfarandet fastställas av den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten som en del av handboken för arbetet för den fortsatta luftvärdigheten och ska godkännas av den myndighet som ansvarar för denna organisation.

ii)

Organisationen som svarar för den fortsatta luftvärdigheten får inte använda det indirekta godkännandeförfarandet om organisationen inte står under registreringsmedlemsstatens tillsyn, såvida inte ett avtal har upprättats i enlighet med punkt M.1.4 ii eller 4 iii, enligt vad som är tillämpligt, genom vilket ansvaret för godkännande av underhållsprogrammet överförs till den myndighet som ansvarar för organisationen som svarar för den fortsatta luftvärdigheten.

d)

Underhållsprogrammet ska se till att följande uppfylls:

i)

Anvisningar utfärdade av den behöriga myndigheten.

ii)

Anvisningar för fortsatt luftvärdighet utfärdade av innehavare av typcertifikat, begränsade typcertifikat, kompletterande typcertifikat, godkännanden av underlag för större reparationer, ETSO-tillstånd eller andra relevanta godkännanden utfärdade enligt förordning (EG) nr 1702/2003 och dess bilaga (Del-21).

iii)

Ytterligare eller alternativa anvisningar på förslag av ägaren eller den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten, om de har godkänts enligt punkt M.A.302, utom sådana intervaller av säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter som avses i led e, vilka kan utökas, och om dessa anvisningar genomgår erforderliga granskningar utförda i enlighet med led g och bara om de omfattas av förfarandet för direkt godkännande i enlighet med punkt M.A.302 b.

e)

Underhållsprogrammet ska innehålla uppgifter, inklusive frekvens, om allt underhåll som ska genomföras, inklusive alla uppgifter som är specifika för verksamhetens typ och specifikation.

f)

För stora luftfartyg, om underhållsprogrammet baseras på planer från en underhållsstyrgrupp (maintenance steering group logic) eller på tillståndsövervakning (condition monitoring), ska underhållsprogrammet inkludera ett driftsäkerhetsprogram.

g)

Underhållsprogrammet ska ses över regelbundet och ändras vid behov. Genom dessa översyner ska garanteras att programmet alltid är giltigt mot bakgrund av driftserfarenheterna och den behöriga myndighetens anvisningar, samtidigt som hänsyn tas till nya och/eller ändrade underhållsanvisningar utfärdade av innehavare av typcertifikat och kompletterande typcertifikat och alla andra organisationer som publicerar sådana uppgifter i enlighet med bilagan (Del-21) till förordning (EG) nr 1702/2003.”

6)

Punkt M.A.305 b ska ersättas med följande:

”b)

Luftfartygets dokumentation för fortsatt luftvärdighet ska bestå av

1.

en loggbok för luftfartyget, motorjournal/-journaler eller komponentjournaler för motormodulen, propeller samt, i förekommande fall, journaler för eventuella komponenter med begränsad livslängd, och

2.

om så krävs enligt punkt M.A.306 för kommersiell lufttransport, eller av medlemsstaten för annan kommersiell verksamhet än kommersiell lufttransport, operatörens tekniska journal.”

7)

I punkt M.A.403 b ska ”enligt M.A.801 b.1, M.A.801 b.2 eller Del-145” ersättas med ”enligt punkterna M.A.801 b.1, M.A.801 b.2, M.A.801 c, M.A.801 d eller bilaga II (Del-145)”.

8)

I punkt M.A.501 a ska ”anges i Del-145 och kapitel F” ersättas med ”anges i bilagan (Del-21) till förordning (EG) nr 1702/2003, bilaga II (Del-145) eller kapitel F avsnitt A i bilaga I till denna förordning”.

9)

Punkt M.A.502 ska ersättas med följande:

”M.A.502   Komponentunderhåll

a)

Underhåll av komponenter ska utföras av underhållsorganisationer med erforderligt godkännande enligt avsnitt A kapitel F i denna bilaga (Del-M) eller bilaga II (Del-145).

b)

Genom undantag från led a får underhåll av en komponent i enlighet med luftfartygets underhållsdata eller, om detta överenskommits med den behöriga myndigheten, i enlighet med komponentens underhållsdata, utföras av en organisation med A-behörighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel F i denna bilaga (Del-M) eller bilaga II (Del-145) samt av sådan certifierande personal som avses i punkt M.A.801 b.2 endast då komponenten är monterad på luftfartyget. En sådan organisation eller certifierande personal kan dock tillfälligt demontera komponenten vid underhåll för att underlätta åtkomsten till komponenten, utom när sådan demontering gör det nödvändigt att utföra ytterligare underhåll som inte omfattas av bestämmelserna i denna punkt. För komponentunderhåll som utförs i enlighet med denna punkt ska ingen EASA blankett 1 utfärdas men sådant underhåll omfattas av de krav på underhållsintyg som anges i punkt M.A.801.

c)

Genom undantag från led a får underhåll av en motor-/APU-komponent i enlighet med motor-/APU-komponentens underhållsdata eller, om detta överenskommits med den behöriga myndigheten, i enlighet med komponentens underhållsdata, utföras av en organisation med B-behörighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel F i denna bilaga (Del-M) eller bilaga II (Del-145) endast då komponenten är monterad på motorn/APU-enheten. En sådan organisation med B-behörighet kan dock tillfälligt demontera komponenten vid underhåll för att underlätta åtkomsten till komponenten, utom när sådan demontering gör det nödvändigt att utföra ytterligare underhåll som inte omfattas av bestämmelserna i denna punkt.

d)

Genom undantag från led a och punkt M.A.801 b.2 får underhåll av en komponent, då denna är installerad i eller tillfälligt demonterad från ett ELA1 luftfartyg som inte används för kommersiell lufttransport, som utförs i enlighet med komponentens underhållsdata, utföras av sådan certifierande personal som avses i punkt M.A.801 b.2, utom när det gäller

1.

översyn av andra komponenter än motorer och propellrar, och

2.

översyn av motorer och propellrar för andra luftfartyg än CS-VLA, CS-22 och LSA.

För komponentunderhåll som utförs i enlighet med led d ska ingen EASA blankett 1 utfärdas, men sådant underhåll omfattas av de krav på underhållsintyg som anges i punkt M.A.801.”

10)

Punkt M.A.503 ska ersättas med följande:

”M.A.503   Komponenter med begränsad driftslivslängd

Installerade komponenter med begränsad driftslivslängd får inte överskrida den godkända begränsade driftslivslängden enligt det godkända underhållsprogrammet och luftvärdighetsdirektiven, förutom enligt vad som anges i punkt M.A.504 c.”

11)

Punkt M.A.504 b ska ersättas med följande:

”b)

Driftsodugliga komponenter ska märkas och förvaras på säker plats under tillsyn av en godkänd underhållsorganisation fram till dess att beslut fattas om komponenternas framtida status. För luftfartyg som inte används i kommersiell lufttransport, utom stora luftfartyg, får emellertid den person eller organisation som har förklarat en komponent som driftsoduglig överföra innehavet av komponenten, efter det att den identifierats som driftsoduglig, till luftfartygets ägare förutsatt att en sådan överföring återges i luftfartygets, motorns eller komponentens journal.”

12)

Punkt M.A.601 ska ersättas med följande:

”M.A.601   Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs de krav som en organisation ska uppfylla för att vara berättigad till utfärdande eller förnyande av underhållsgodkännande för luftfartyg och komponenter som inte anges i punkt M.A.201 g.”

13)

I M.A.604 a ska punkterna 5 och 6 ersättas med följande:

”5.

en förteckning över certifierande personal och dessas behörigheter för godkännande, och

6.

en förteckning över de platser där underhåll utförs, samt en allmän beskrivning av lokalerna.”

14)

I punkt M.A.606 ska följande led läggas till som led h:

”h)

Genom undantag från led g får organisationen använda certifierande personal som är kvalificerad i enlighet med följande bestämmelser när den tillhandahåller underhållstjänster åt operatörer inom kommersiell verksamhet, förutsatt att de erforderliga förfarandena har godkänts som en del av organisationens handbok:

1.

Beträffande ett repetitivt luftvärdighetsdirektiv som utförs före varje flygning som specifikt anger att flygbesättningen får utföra ett sådant luftvärdighetsdirektiv får organisationen utfärda en begränsad certifieringsauktorisation till luftfartygets befälhavare på grundval av det flygcertifikat som han/hon innehar. Organisationen ska dock se till att tillräcklig praktisk utbildning har genomförts för att garantera att personen i fråga kan utföra luftvärdighetsdirektivet till den standard som krävs.

2.

I det fall ett luftfartyg trafikerar utanför en plats med stödfunktioner kan organisationen utfärda en begränsad certifieringsauktorisation till luftfartygets befälhavare på grundval av flygcertifikatet. Organisationen ska dock se till att tillräcklig praktisk utbildning har genomförts för att garantera att personen i fråga kan utföra uppgifterna till den standard som krävs.”

15)

Punkt M.A.607 ska ersättas med följande:

”M.A.607   Certifierande personal

a)

Utöver M.A.606 g kan certifierande personal enbart utöva sina befogenheter om organisationen har sett till

1.

att certifierande personal kan visa att de uppfyller kraven i punkt 66.A.20 b i bilaga III (Del-66), utom i de fall bilaga III (Del-66) hänvisar till medlemsstaternas lagstiftning, då de ska uppfylla kraven i denna lagstiftning,

2.

att certifierande personal har fullgod förståelse för de luftfartyg och/eller luftfartygskomponenter som ska underhållas samt tillhörande organisatoriska förfaranden.

b)

I nedanstående oförutsedda fall, när ett luftfartyg får startförbud på annan plats än sin huvudbas och ingen lämplig certifierande personal finns tillgänglig, får den underhållsorganisation som enligt avtal ska tillhandahålla underhållsstöd utfärda en engångsfullmakt för certifiering

1.

till en av sina anställda som innehar typkvalifikationer för luftfartyg med likartad teknologi, konstruktion och system, eller

2.

till en person med minst tre års erfarenhet av underhållsarbete som innehar ett giltigt ICAO-certifikat för underhåll av den typ av luftfartyg som kräver certifiering, förutsatt att det på den platsen inte finns någon organisation med erforderligt godkännande enligt denna Del och att den avtalsbundna organisationen erhåller och arkiverar intyg på denna persons erfarenhet och certifikat.

Alla sådana fall måste rapporteras till den behöriga myndigheten inom sju dagar från det att en sådan certifieringsfullmakt har utfärdats. Den godkända underhållsorganisation som utfärdar engångsfullmakten för certifiering ska säkerställa att allt underhåll som skulle kunna påverka flygsäkerheten dubbelkontrolleras.

c)

Den godkända underhållsorganisationen ska registrera alla uppgifter om certifierande av personal och föra en aktuell förteckning över all certifierande personal samt deras behörigheter för godkännande som en del av organisationens handbok enligt punkt M.A.604 a.5.”

16)

Punkt M.A.608 a.1 ska ersättas med följande:

”1.

inneha den utrustning och de verktyg som anges under underhållsdata i punkt M.A.609, eller kontrollerade motsvarigheter enligt förteckningen i underhållsorganisationens handbok, enligt vad som krävs för det dagliga underhållsarbetet inom ramen för godkännandet, och”

17)

Punkt M.A.610 ska ersättas med följande:

”M.A.610   Arbetsorder för underhåll

Innan underhållsarbete påbörjas ska en skriftlig arbetsorder upprättas mellan organisationen och den organisation som begär underhållsarbetet som tydligt fastställer vilket underhåll som ska utföras.”

18)

Punkt M.A.613 a ska ersättas med följande:

”a)

När allt erforderligt komponentunderhåll enligt detta kapitel har slutförts ska ett underhållsintyg utfärdas för komponenten i enlighet med punkt M.A.802. En EASA blankett 1 ska utfärdas, utom för de komponenter som underhålles i enlighet med punkterna M.A.502 b och M.A.502 d och komponenter som framställs i enlighet med punkt M.A.603 b.”

19)

Punkt M.A.615 ska ersättas med följande:

”M.A.615   Organisationens rättigheter

En underhållsorganisation som godkänts enligt avsnitt A kapitel F i denna bilaga (Del-M) får

a)

underhålla alla luftfartyg och/eller komponenter för vilka den är godkänd på de platser som anges i godkännandecertifikatet och i underhållsorganisationens handbok,

b)

ombesörja att specialiserade tjänster utförs under underhållsorganisationens kontroll av en annan organisation med erforderliga kvalifikationer, förutsatt att lämpliga förfaranden upprättas som en del av underhållsorganisationens handbok med direkt godkännande av den behöriga myndigheten,

c)

underhålla alla luftfartyg och/eller komponenter som den är godkänd för på vilken plats som helst, förutsatt att behovet av sådant underhåll uppstår antingen till följd av att luftfartyget blivit driftodugligt eller på grund av att tillfälligt underhållsstöd erfordras och i enlighet med de villkor som anges i underhållsorganisationens handbok,

d)

utfärda underhållsintyg efter slutfört underhållsarbete i enlighet med punkt M.A.612 eller punkt M.A.613.”

20)

Punkt M.A.703 ska ändras på följande sätt:

i)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

Godkännandet ska framgå av ett intyg som är inkluderat i tillägg VI och som utfärdats av den behöriga myndigheten.”

ii)

Följande led ska läggas till som led c:

”c)

Det arbetsområde som godkännandet anses omfatta ska anges i handboken för arbetet för den fortsatta luftvärdigheten i enlighet med punkt M.A.704.”

21)

Punkt M.A.704 ska ändras på följande sätt:

i)

I led a ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.

titel/titlar och namn på den person/de personer som avses i punkterna M.A.706 a, M.A.706 c, M.A.706 d och M.A.706 i,”

ii)

I led a ska följande punkt läggas till som punkt 9:

”9.

förteckningen över godkända underhållsprogram för luftfartyget eller, för luftfartyg som inte används för kommersiell lufttransport, förteckningen över ’allmänna’ och ’grundläggande’ underhållsprogram.”

iii)

Led c ska ersättas med följande:

”c)

Trots led b kan mindre ändringar av handboken godkännas indirekt genom ett indirekt godkännandeförfarande. Förfarandet för indirekt godkännande ska definiera de mindre ändringar som kan godkännas, fastställas av den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten som en del av handboken samt godkännas av den behöriga myndighet som ansvarar för organisationen som svarar för den fortsatta luftvärdigheten.”

22)

I punkt M.A.706 ska följande led läggas till som led i och j:

”i)

För organisationer som förlänger granskningsbevis avseende luftvärdighet i enlighet med punkterna M.A.711 a.4 och M.A.901 f ska organisationen utse personer som utför detta, med den behöriga myndighetens godkännande.

j)

I handboken för arbetet för den fortsatta luftvärdigheten ska organisationen definiera och uppdatera titel/titlar och namn på den person/de personer som avses i punkterna M.A.706 a, M.A.706 c, M.A.706 d och M.A.706 i.”

23)

Punkt M.A.707 a ska ersättas med följande:

”a)

För att bli godkänd för att utföra luftvärdighetsgranskningar ska en godkänd organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten förfoga över lämplig personal för granskning av luftvärdigheten för att utfärda granskningsbevis avseende luftvärdighet eller rekommendationer enligt avsnitt A kapitel I.

1.

För alla luftfartyg som används i kommersiell lufttransport och luftfartyg med en maximal startmassa på mer än 2 730 kg, förutom ballonger, ska denna personal ha

a.

minst fem års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet, och

b.

erforderligt certifikat enligt bilaga III (Del-66) eller nationellt erkända kvalifikationer för underhållspersonal som är lämpliga för den berörda luftfartygskategorin (i de fall bilaga III (Del-66) hänvisar till nationella bestämmelser) eller en flygteknisk ingenjörsexamen eller motsvarande, och

c.

formell utbildning för underhåll av flygmateriel, och

d.

en tjänst inom den godkända organisationen med lämpligt ansvarsområde;

e.

trots leden a till d kan de krav som anges i punkt M.A.707 a.1 b ersättas av fem års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet utöver dem som redan erfordras enligt punkt M.A.707 a.1 a.

2.

För luftfartyg som inte används i kommersiell lufttransport och som har en maximal startmassa på 2 730 kg eller mindre, samt ballonger, ska denna personal ha

a.

minst tre års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet, och

b.

erforderligt certifikat enligt bilaga III (Del-66) eller nationellt erkända kvalifikationer för underhållspersonal som är lämpliga för den berörda luftfartygskategorin (i de fall bilaga III (Del-66) hänvisar till nationella bestämmelser) eller en flygteknisk ingenjörsexamen eller motsvarande, och

c.

lämplig utbildning för underhåll av flygmateriel, och

d.

en tjänst inom den godkända organisationen med lämpligt ansvarsområde;

e.

trots leden a till d kan de krav som anges i punkt M.A.707 a.2 b ersättas av fyra års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet utöver dem som redan erfordras enligt punkt M.A.707 a.2 a.”

24)

Punkt M.A.708 b.2 ska ersättas med följande:

”2.

lägga fram luftfartygets underhållsprogram och ändringar av detta för den behöriga myndigheten för godkännande, såvida programmet inte omfattas av ett indirekt godkännandeförfarande i enlighet med punkt M.A.302 c, samt lämna ett exemplar av programmet till ägaren av ett luftfartyg som inte används i kommersiell lufttransport,”

25)

Punkt M.A.709 ska ersättas med följande:

”M.A.709   Dokumentation

a)

Den godkända organisationen för arbetet med den fortsatta luftvärdigheten ska inneha och använda tillämpliga, aktuella underhållsdata i enlighet med punkt M.A.401 i utförandet av de uppgifter avseende den fortsatta luftvärdigheten som avses i punkt M.A.708. Dessa data kan tillhandahållas av ägaren eller operatören, förutsatt att ett erforderligt avtal har upprättats med denna ägare eller operatör. I ett sådant fall behöver organisationen som svarar för den fortsatta luftvärdigheten enbart bevara sådana data under avtalets giltighetstid, utom när så erfordras enligt punkt M.A.714.

b)

För luftfartyg som inte används i kommersiell lufttransport får den godkända organisationen för fortsatt luftvärdighet utveckla ’grundläggande’ och/eller ’allmänna’ underhållsprogram för att möjliggöra ursprungligt godkännande och/eller en utvidgning av godkännandets omfattning utan att de avtal som avses i tillägg I till denna bilaga (Del-M) upprättas. Sådana ’grundläggande’ och/eller ’allmänna’ underhållsprogram ersätter dock inte kravet på att fastställa ett lämpligt underhållsprogram i överensstämmelse med punkt M.A.302 i tid innan de rättigheter som avses i punkt M.A.711 tillämpas.”

26)

Punkt M.A.711 ska ersättas med följande:

”M.A.711   Organisationens rättigheter

a)

En organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M) får

1.

hantera den fortsatta luftvärdigheten hos luftfartyg för icke kommersiella lufttransporter enligt förteckningen i godkännandecertifikatet,

2.

hantera den fortsatta luftvärdigheten hos luftfartyg för kommersiella lufttransporter som anges både i dess godkännandecertifikat och i dess drifttillstånd,

3.

ombesörja att begränsade uppgifter avseende fortsatt luftvärdighet utförs av en avtalsbunden organisation, som arbetar enligt den organisationens kvalitetssystem, enligt förteckningen i godkännandecertifikatet,

4.

förlänga, enligt villkoren i punkt M.A.901 f, ett granskningsbevis avseende luftvärdighet som har utfärdats av den behöriga myndigheten eller av en annan organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M).

b)

En godkänd organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som registrerats i en medlemsstat får, därutöver, godkännas för utförande av sådana luftvärdighetsgranskningar som avses i punkt M.A.710 och

1.

utfärda det aktuella granskningsbeviset avseende luftvärdighet och förlänga det i tid enligt villkoren i punkterna M.A.901 c.2 eller M.A.901 e.2, och

2.

utfärda en rekommendation avseende luftvärdighetsgranskningen till den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.”

27)

Punkt M.A.712 f ska ersättas med följande:

”f)

I de fall en liten organisation inte hanterar den fortsatta luftvärdigheten för luftfartyg som används i kommersiell lufttransport kan kvalitetssystemet ersättas av regelbundna organisatoriska granskningar som godkänts av den behöriga myndigheten, utom i de fall organisationen utfärdar granskningsbevis avseende luftvärdighet för luftfartyg med en maximal startmassa på över 2 730 kg som inte är ballonger. Om inget kvalitetssystem existerar ska organisationen inte upprätta avtal avseende hantering av fortsatt luftvärdighet med andra parter.”

28)

Punkt M.A.714 b ska ersättas med följande:

”b)

Om organisationen som svarar för den fortsatta luftvärdigheten har rättigheter enligt punkt M.A.711 b ska den spara ett exemplar av varje utfärdat eller, i förekommande fall, förlängt, granskningsbevis avseende luftvärdighet och rekommendation, samt alla underlagsdokument. Därutöver ska organisationen spara ett exemplar av alla granskningsbevis avseende luftvärdighet som den har utfärdat enligt de rättigheter som avses i punkt M.A.711 a.4.”

29)

Punkt M.A.801 ska ersättas med följande:

”M.A.801   Underhållsintyg för luftfartyg

a)

Med undantag för luftfartyg som tas i drift av en underhållsorganisation som godkänts i enlighet med bilaga II (Del-145) ska underhållsintyg utfärdas enligt detta kapitel.

b)

Inget luftfartyg får tas i drift utan att ett underhållsintyg utfärdas, när allt erforderligt underhållsarbete har slutförts på korrekt sätt, av

1.

lämplig certifierande personal på uppdrag av en underhållsorganisation som godkänts enligt avsnitt A kapitel F i denna bilaga (Del-M), eller

2.

certifierande personal enligt kraven i bilaga III (Del-66), utom för komplicerat underhållsarbete enligt förteckningen i tillägg VII till denna bilaga för vilket punkt 1 ska tillämpas, eller

3.

piloten/ägaren i enlighet med punkt M.A.803.

c)

Genom undantag från punkt M.A.801 b.2, för ELA 1 luftfartyg som inte används i kommersiell lufttransport, får komplicerat underhållsarbete enligt förteckningen i tillägg VII godkännas av sådan certifierande personal som avses i punkt M.A.801 b.2.

d)

Genom undantag från punkt M.A.801 b, vid oförutsedda situationer, när ett luftfartyg får startförbud på en plats där ingen underhållsorganisation med erforderligt godkännande enligt denna bilaga eller bilaga II (Del-145) och ingen certifierande personal finns tillgänglig, får ägaren auktorisera en person med minst 3 års lämplig underhållserfarenhet och lämpliga kvalifikationer för att utföra underhåll i enlighet med de standarder som anges i kapitel D i denna bilaga och utfärda underhållsintyg. I dessa fall ska ägaren

1.

samla in och i luftfartygets dokumentation ange uppgifter om allt arbete som utförts och om de kvalifikationer som innehas av den person som utfärdar certifieringen, och

2.

säkerställa att allt sådant underhållsarbete dubbelkontrolleras och godkänns av en person med lämplig behörighet enligt punkt M.A.801 b, eller en organisation som godkänts enligt avsnitt A kapitel F i denna bilaga (Del-M) eller enligt bilaga II (Del-145), så snart som möjligt, dock inom 7 dagar, och

3.

underrätta organisationen som svarar för luftfartygets fortsatta luftvärdighet, om detta sker enligt avtal i enlighet med punkt M.A.201 e, eller, om inget sådant avtal finns, den behöriga myndigheten, inom 7 dagar från det att en sådan underhållsfullmakt har utfärdats.

e)

I de fall underhållsintyg utfärdas i enlighet med punkt M.A.801 b.2 eller punkt M.A.801 c får den certifierande personalen assisteras i genomförandet av underhållsarbetet av en eller flera personer som står under personalens direkta och regelbundna kontroll.

f)

Ett underhållsintyg ska åtminstone innehålla

1.

grundläggande uppgifter om det utförda underhållsarbetet,

2.

datum för underhållsarbetets slutförande, och

3.

identifikation för den organisation och/eller person som utfärdar underhållsintyg, inklusive

i)

godkännandereferenser för underhållsorganisationen, godkänd enligt avsnitt A kapitel F i denna bilaga (Del-M), och den certifierande personal som utfärdar intyget, eller

ii)

om punkt M.A.801 b.2 eller M.A.801 c tillämpas, underhållsintyg samt identitet och, om tillämpligt, certifikatnummer för den certifierande personal som utfärdar intyget,

4.

eventuella begränsningar av luftvärdigheten eller driften.

g)

Genom undantag från punkt b och oaktat bestämmelserna i punkt h, får, om det föreskrivna underhållsarbetet inte kan slutföras, ett underhållsintyg utfärdas inom det godkända luftfartygets begränsningar. Sådana uppgifter samt alla eventuella tillämpliga begränsningar av luftvärdigheten eller driften ska föras in i luftfartygets underhållsintyg innan detta utfärdas som en del av den information som erfordras enligt punkt f.4.

h)

Underhållsintyg ska inte utfärdas om det finns kända brister som utgör en fara för flygsäkerheten.”

30)

Punkt M.A.802 ska ersättas med följande:

”M.A.802   Underhållsintyg för komponenter

a)

Ett underhållsintyg ska utfärdas efter det att underhållsarbete på en luftfartygskomponent har slutförts i enlighet med punkt M.A.502.

b)

Luftfartygskomponentens underhållsintyg utgörs av det auktoriserade underhållsintyg som betecknas EASA blankett 1, utom när underhållsarbetet på luftfartygskomponenter har utförts i enlighet med punkt M.A.502 b eller punkt M.A.502 d. I dessa fall ska underhållsförfarandet enligt punkt M.A.801 tillämpas.”

31)

Punkt M.A.803 ska ersättas med följande:

”M.A.803   Pilotens/ägarens behörighet

a)

För att klassas som pilot/ägare måste en person

1.

inneha ett giltigt pilotcertifikat (eller motsvarande) utfärdat eller godkänt av en medlemsstat för luftfartygets typ eller klassbehörighet, och

2.

äga luftfartyget, antingen som ensam ägare eller delägare, och ägaren ska vara

i)

en av de fysiska personerna på registreringsbeviset, eller

ii)

en medlem av en icke vinstdrivande organisation som är en juridisk person, där den juridiska personen anges på registreringsdokumentet som ägare eller operatör, och där medlemmen är direkt delaktig i beslutsprocessen i denna organisation och utsedd av denna för att utföra pilot-/ägarunderhåll.

b)

För alla icke komplexa, motordrivna luftfartyg med en maximal startmassa på 2 730 kg eller mindre, segelflygplan, motordrivna segelflygplan eller ballonger i privat trafik kan piloten/ägaren utfärda underhållsintyg efter genomfört begränsat pilot-/ägarunderhåll enligt specifikationerna i tillägg VIII.

c)

Det begränsade pilot-/ägarunderhållets omfattning ska specificeras i luftfartygets underhållsprogram enligt punkt M.A.302.

d)

Underhållsintyget ska föras in i loggböckerna och ska innehålla grundläggande uppgifter om utfört underhållsarbete, använda underhållsdata, datum för underhållsarbetets slutförande samt identitet, signatur och pilotcertifikatnummer för den pilot/ägare som utfärdat intyget.”

32)

Punkt M.A.901 ska ersättas med följande:

”M.A.901   Granskning av luftfartygets luftvärdighet

För att säkerställa att ett luftfartygs luftvärdighetsbevis är giltigt ska en granskning av luftfartygets luftvärdighet och dokumentationen avseende dess fortsatta luftvärdighet genomföras med jämna mellanrum.

a)

Ett granskningsbevis avseende luftvärdighet utfärdas i enlighet med tillägg III (EASA blankett 15a eller 15b) efter det att en luftvärdighetsgranskning har genomförts med gott resultat. Granskningsbeviset avseende luftvärdighet är giltigt i ett år.

b)

Ett luftfartyg i en kontrollerad miljö är ett luftfartyg som i) under de föregående 12 månaderna kontinuerligt har hanterats av en och samma organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten, godkänd enligt avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M), och som ii) under de föregående 12 månaderna har underhållits av underhållsorganisationer som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel F i denna bilaga (Del-M) eller med bilaga II (Del-145). Detta inbegriper sådant underhållsarbete som avses i punkt M.A.803 b och som utförs och godkänns i enlighet med punkt M.A.801 b.2 eller punkt M.A.801 b.3.

c)

För alla luftfartyg som används i kommersiella lufttransporter och luftfartyg med en maximal startmassa på över 2 730 kg, utom ballonger, i kontrollerad miljö, får den organisation som avses i led b och som svarar för luftfartygets fortsatta luftvärdighet, om den är erforderligt godkänd, och under förutsättning att kraven i led k är uppfyllda,

1.

utfärda ett granskningsbevis avseende luftvärdighet i enlighet med punkt M.A.710 och,

2.

för det granskningsbevis avseende luftvärdighet som organisationen har utfärdat, när luftfartyget har befunnit sig i en kontrollerad miljö, förlänga granskningsbevisets giltighet två gånger med ett år i taget.

d)

För alla luftfartyg som används i kommersiell lufttransport och luftfartyg med en maximal startmassa på mer än 2 730 kg, utom ballonger, som i) inte finns i en kontrollerad miljö eller ii) vars fortsatta luftvärdighet hanteras av en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som inte innehar rättigheter att utföra luftvärdighetsgranskningar, ska granskningsbeviset avseende luftvärdighet utfärdas av den behöriga myndigheten efter genomförd granskning med gott resultat och på grundval av en rekommendation från en organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten som är erforderligt godkänd i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M), skickas in tillsammans med ägarens eller operatörens ansökan. En sådan rekommendation ska baseras på ett granskningsbevis avseende luftvärdighet som genomförts i enlighet med punkt M.A.710.

e)

För luftfartyg som inte används i kommersiell lufttransport och med en maximal startmassa på 2 730 kg eller mindre, samt ballonger, kan en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M) och som utsetts av ägaren eller operatören, om den är erforderligt godkänd och med hänsyn till led k

1.

utfärda ett granskningsbevis avseende luftvärdighet i enlighet med punkt M.A.710, och

2.

för det granskningsbevis avseende luftvärdighet som organisationen har utfärdat, om luftfartyget har befunnit sig i en kontrollerad miljö under dess hantering, förlänga granskningsbevisets giltighet två gånger med ett år i taget.

f)

Genom undantag från punkterna M.A.901 c.2 och M.A.901 e.2, för luftfartyg i kontrollerad miljö, får den organisation som avses i b och som hanterar luftfartygets fortsatta luftvärdighet, under förutsättning att bestämmelserna i led k följs, två gånger med ett år i taget förlänga giltigheten på granskningsbeviset, utfärdat av den behöriga myndigheten eller av en annan organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet och som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M).

g)

Genom undantag för punkterna M.A.901 e och M.A.901 i.2, för ELA1 luftfartyg som inte används i kommersiell lufttransport och som inte omfattas av punkt M.A.201 i, får granskningsbevis avseende luftvärdighet även utfärdas av behörig myndighet efter genomförd granskning med gott resultat, på grundval av en rekommendation från certifierande personal, som är formellt godkänd av den behöriga myndigheten och som uppfyller bestämmelserna i bilaga III (Del-66) samt kraven i punkt M.A.707 a.2 a, och denna ska skickas in tillsammans med ägarens eller operatörens ansökan. En sådan rekommendation ska baseras på ett granskningsbevis avseende luftvärdighet som genomförts i enlighet med punkt M.A.710 och får inte utfärdas för mer än två år i taget.

h)

När omständigheterna är sådana att de utgör en potentiell fara för säkerheten, ska den behöriga myndigheten själv genomföra en luftvärdighetsgranskning och utfärda ett granskningsintyg avseende luftvärdighet.

i)

Utöver vad som anges i led h får den behöriga myndigheten även genomföra luftvärdighetsgranskning och utfärda granskningsbevis avseende luftvärdighet i följande fall:

1.

För luftfartyg som inte används i kommersiell lufttransport, om luftfartyget hanteras av en organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M) och med säte i tredjeland.

2.

För alla ballonger och alla andra luftfartyg med en maximal startmassa på 2 730 kg eller mindre, om ägaren så begär.

j)

När den behöriga myndigheten själv utför luftvärdighetsgranskningen och/eller utfärdar granskningsbevis avseende luftvärdighet ska ägaren eller operatören till den behöriga myndigheten tillhandahålla

1.

den dokumentation som den behöriga myndigheten begär, och

2.

lämplig inkvartering på den aktuella platsen för myndighetens personal, och

3.

om nödvändigt, stöd från personal som är erforderligt kvalificerad i enlighet med bilaga III (Del-66) eller motsvarande krav i punkterna 1 och 2 i 145.A.30 j i bilaga II (Del-145).

k)

Granskningsbevis avseende luftvärdighet får inte utfärdas eller förlängas om det finns misstanke om att luftfartyget inte är luftvärdigt.”

33)

I punkt M.A.904 ska leden a och b ersättas med följande:

”a)

Vid import av luftfartyg till registret i en medlemsstat från tredjeland ska sökanden

1.

ansöka till registreringsmedlemsstaten om utfärdande av ett nytt luftvärdighetsbevis i enlighet med bilagan (Del-21) till förordning (EG) nr 1702/2003, och

2.

för luftfartyg som inte är nya, låta genomföra en luftvärdighetsgranskning i enlighet med punkt M.A.901 och

3.

låta utföra allt underhållsarbete som krävs enligt det godkända underhållsprogrammet i enlighet med punkt M.A.302.

b)

När det står klart att luftfartyget uppfyller de relevanta kraven ska den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten, om tillämpligt, skicka in en rekommendation för utfärdande av granskningsbevis avseende luftvärdighet till registreringsmedlemsstaten.”

34)

Punkt M.B.301 ska ändras på följande sätt:

i)

I led b ska ”M.A.302 e” ersättas med ”punkt M.A.302 c”.

ii)

I led d ska ”M.A.302 c och d” ersättas med ”punkterna M.A.302 d, e och f”.

35)

I punkt M.B.302 ska ”artikel 10.3” ersättas med ”artikel 14.4”.

36)

Led a i punkt M.B.303 ska ersättas med följande:

”a)

Den behöriga myndigheten ska ta fram ett undersökningsprogram för att övervaka luftvärdighetsstatusen för luftfartygen i dess register.”

37)

I punkt M.B.303 ska följande läggas till som led i:

”i)

För att göra det möjligt att vidta lämpliga tvångsåtgärder ska de behöriga myndigheterna utbyta information om påvisade avvikelser enligt led h.”

38)

Punkt M.B.606 ska ersättas med följande:

”M.B.606   Ändringar

a)

Den behöriga myndigheten ska uppfylla de tillämpliga delarna av det ursprungliga godkännandet beträffande alla ändringar i organisationen som meddelats i enlighet med punkt M.A.617.

b)

Den behöriga myndigheten kan föreskriva de villkor som den godkända underhållsorganisationen får verka enligt vid sådana ändringar, såvida inte myndigheten beslutar att godkännandet ska upphävas på grund av ändringarnas typ eller omfattning.

c)

För ändringar i underhållsorganisationens handbok gäller följande:

1.

Vid direkt godkännande av ändringar i enlighet med punkt M.A.604 b, ska den behöriga myndigheten kontrollera att det förfarande som specificeras i handboken överensstämmer med denna bilaga (Del-M) innan den formellt meddelar godkännandet till den godkända organisationen.

2.

I de fall ett indirekt godkännandeförfarande tillämpas för godkännande av sådana ändringar som avses i punkt M.A.604 c, ska den behöriga myndigheten säkerställa i) att ändringarna är små och ii) att den har tillräcklig kontroll över godkännandet av ändringarna för att säkerställa att dessa överensstämmer med kraven i denna bilaga (Del-M).”

39)

Punkt M.B.706 ska ersättas med följande:

”M.B.706   Ändringar

a)

Den behöriga myndigheten ska uppfylla de tillämpliga delarna av det ursprungliga godkännandet beträffande alla ändringar i organisationen som meddelats i enlighet med punkt M.A.713.

b)

Den behöriga myndigheten kan föreskriva de villkor som den godkända organisationen för hantering av fortsatt luftvärdighet får verka enligt vid sådana ändringar, såvida inte myndigheten beslutar att godkännandet ska upphävas på grund av ändringarnas typ eller omfattning.

c)

För ändringar i handboken för arbetet för den fortsatta luftvärdigheten gäller följande:

1.

Vid direkt godkännande av ändringar i enlighet med punkt M.A.704 b, ska den behöriga myndigheten kontrollera att det förfarande som specificeras i handboken överensstämmer med denna bilaga (Del-M) innan den formellt meddelar godkännandet till den godkända organisationen.

2.

I de fall ett indirekt godkännandeförfarande tillämpas för godkännande av sådana ändringar som avses i punkt M.A.704 c, ska den behöriga myndigheten säkerställa i) att ändringarna är små och ii) att den har tillräcklig kontroll över godkännandet av ändringarna för att säkerställa att dessa överensstämmer med kraven i denna bilaga (Del-M).”

40)

I punkt M.B.901 ska ”M.A.902 d” ersättas med ”punkt M.A.901”.

41)

Punkt M.B.902 ska ersättas med följande:

”M.B.902   Luftvärdighetsgranskning av den behöriga myndigheten

a)

I de fall den behöriga myndigheten utför luftvärdighetsgranskning och utfärdar granskningsbevis avseende luftvärdighet, EASA blankett 15a, (tillägg III) ska den behöriga myndigheten genomföra en luftvärdighetsgranskning i enlighet med punkt M.A.710.

b)

Den behöriga myndigheten ska förfoga över lämplig personal för granskning av luftvärdighet för att genomföra luftvärdighetsgranskningen.

1.

För alla luftfartyg som används i kommersiell lufttransport och luftfartyg med en maximal startmassa på mer än 2 730 kg, utom ballonger, ska denna personal ha

a.

minst fem års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet, och

b.

erforderligt certifikat enligt bilaga III (Del-66) eller nationellt erkända kvalifikationer för underhållspersonal som är lämpliga för den berörda luftfartygskategorin (i de fall bilaga III [Del-66] hänvisar till nationella bestämmelser) eller en flygteknisk ingenjörsexamen eller motsvarande, och

c.

formell utbildning för underhåll av flygmateriel, och

d.

en tjänst med lämpligt ansvarsområde.

Trots leden a till d ovan kan det krav som anges i punkt M.B.902 b.1 b ersättas av fem års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet utöver det som redan erfordras enligt punkt M.B.902 b.1 a.

2.

För luftfartyg som inte används i kommersiell lufttransport och som har en maximal startmassa på 2 730 kg eller mindre, samt ballonger, ska denna personal ha

a.

minst tre års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet, och

b.

erforderligt certifikat enligt bilaga III (Del-66) eller nationellt erkända kvalifikationer för underhållspersonal som är lämpliga för den berörda luftfartygskategorin (i de fall bilaga III [Del-66] hänvisar till nationella bestämmelser) eller en flygteknisk ingenjörsexamen eller motsvarande, och

c.

lämplig utbildning för underhåll av flygmateriel, och

d.

en tjänst med lämpligt ansvarsområde.

Trots leden a till d ovan kan det krav som anges i punkt M.B.902 b.2 b ersättas av fyra års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet utöver det som redan erfordras enligt punkt M.B.902 b.2 a.

c)

Den behöriga myndigheten ska föra ett register över all personal som arbetar med luftvärdighetsgranskningar och i detta ska ingå uppgifter om lämpliga kvalifikationer samt sammanfattningar av relevant erfarenhet av fortsatt luftvärdighet och utbildning avseende arbete med fortsatt luftvärdighet.

d)

Den behöriga myndigheten ska ha tillgång till tillämpliga data enligt vad som anges i punkterna M.A.305, M.A.306 och M.A.401 vid utförandet av luftvärdighetsgranskningar.

e)

Den personal som utför luftvärdighetsgranskningar ska utfärda en 15a-blankett när luftvärdighetsgranskningen har slutförts med gott resultat.”

42)

Punkterna 5.1 och 5.2 i tillägg I, ”Överenskommelse avseende fortsatt luftvärdighet”, ska ersättas av följande:

”5.1

Den godkända organisationens åligganden:

1.

Att se till att den aktuella typen av luftfartyg ingår i organisationens godkännandebehörighet.

2.

För upprätthållande av luftfartygets fortsatta luftvärdighet ska organisationen

a)

ta fram ett underhållsprogram för luftfartyget, inklusive eventuella utvecklade tillförlitlighetsprogram, om tillämpligt,

b)

ange de underhållsuppgifter (i underhållsprogrammet) som får utföras av piloten/ägaren i enlighet med punkt M.A.803 c,

c)

organisera godkännande av luftfartygets underhållsprogram,

d)

när detta har godkänts, överlämna ett exemplar av luftfartygets underhållsprogram till ägaren,

e)

organisera en jämförande inspektion med luftfartygets tidigare underhållsprogram,

f)

se till att allt underhåll utförs av en godkänd underhållsorganisation,

g)

se till att alla tillämpliga luftvärdighetsbestämmelser tillämpas,

h)

se till att alla felaktigheter som upptäcks under planerade underhållsarbeten eller luftvärdighetsgranskningar, eller som rapporteras av ägaren, åtgärdas av en godkänd underhållsorganisation,

i)

samordna planerat underhållsarbete, tillämpning av luftvärdighetsdirektiv, utbyte av delar med begränsad livslängd och krav för inspektion av komponenter,

j)

informera ägaren varje gång luftfartyget ska överlämnas till en godkänd underhållsorganisation,

k)

hantera alla tekniska protokoll,

l)

arkivera alla tekniska protokoll.

3.

Att organisera godkännande av alla eventuella modifieringar av luftfartyget i enlighet med bilagan (Del-21) till förordning (EG) nr 1702/2003 innan de antas.

4.

Att organisera godkännande av alla eventuella reparationer av luftfartyget i enlighet med bilagan (Del-21) till förordning (EG) nr 1702/2003 innan de utförs.

5.

Att informera den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten varje gång ägaren inte gör luftfartyget tillgängligt för den godkända underhållsorganisationen enligt denna organisations krav.

6.

Att informera den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten varje gång denna överenskommelse inte respekteras.

7.

Att vid behov utföra en luftvärdighetsgranskning av luftfartyget och utfärda ett granskningsbevis avseende luftvärdighet eller en rekommendation till den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

8.

Att inom 10 dagar skicka in ett exemplar av det utfärdade eller förlängda granskningsbeviset avseende luftvärdighet till den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

9.

Att genomföra all rapportering som föreskrivs enligt tillämpliga bestämmelser.

10.

Att informera den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten varje gång denna överenskommelse sägs upp av någondera parten.

5.2

Ägarens åligganden:

1.

Att ha en allmän förståelse för det godkända underhållsprogrammet.

2.

Att ha en allmän förståelse för denna bilaga (Del-M).

3.

Att tillhandahålla luftfartyget till den godkända underhållsorganisationen enligt överenskommelse med den godkända organisationen vid den tidpunkt som denna organisation anger.

4.

Att inte modifiera luftfartyget utan att först rådfråga den godkända organisationen.

5.

Att informera den godkända organisationen om allt underhåll som undantagsvis har utförts utan den godkända organisationens vetskap och kontroll.

6.

Att via loggboken rapportera alla felaktigheter som konstaterats under drift till den godkända organisationen.

7.

Att informera den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten varje gång denna överenskommelse sägs upp av någondera parten.

8.

Att informera den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten och den godkända organisationen varje gång luftfartyget säljs.

9.

Att genomföra all händelserapportering som föreskrivs enligt tillämpliga bestämmelser.

10.

Att regelbundet informera den godkända organisationen beträffande luftfartygets flygtimmar och alla övriga användningsdata, enligt överenskommelse med den godkända organisationen.

11.

Att föra in underhållsintyget i loggböckerna enligt vad som anges i punkt M.A.803 d när pilot-/ägarunderhåll utförs utan att underhållsförteckningen såsom den anges i det godkända underhållsprogrammet i enlighet med punkt M.A.803 c överskrids.

12.

Att informera den godkända organisationen för fortsatt luftvärdighet som ansvarar för hanteringen av luftfartygets fortsatta luftvärdighet senast 30 dagar efter det att pilot-/ägarunderhåll i enlighet med punkt M.A.305 a har genomförts.”

43)

Tillägg II avsnitt 2, ”HUR DEN SOM UTFÄRDAR INTYGET SKA FYLLA I UNDERHÅLLSINTYGET”, ska ändras på följande sätt:

a)

Under ruta 13, fjärde stycket ska den åttonde strecksatsen ersättas med följande:

”–

Förklaringen om underhållsintyg för komponenter som avses i punkt M.A.613.”

b)

Ruta 19 ska ersättas med följande:

”Ruta 19 För allt underhållsarbete som utförs av underhållsorganisationer som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel F i bilaga I (Del-M) till förordning (EG) nr 2042/2003 ska rutan ’andra bestämmelser enligt specifikation i ruta 13’ kryssas i och en förklaring om underhållsintyg ska ges i ruta 13.

Följande förklaring om underhållsintyg för komponenter som avses i punkt M.A.613 ska inkluderas i ruta 13:

’Intygar att, om inget annat anges i denna ruta, det arbete som anges i ruta 12 och som beskrivs i denna ruta har utförts i enlighet med kraven i avsnitt A kapitel F i bilaga I (Del-M) till förordning (EG) nr 2042/2003 och vad beträffar detta arbete anses objektet vara driftsdugligt. DETTA ÄR INTE ETT INTYG ENLIGT BILAGA II (DEL-145) TILL FÖRORDNING (EG) nr 2042/2003.’

Intygsförklaringen ’om inget annat anges i denna ruta’ är avsedd att användas i följande fall:

i)Om underhållsarbetet inte har kunnat slutföras.ii)Om underhållsarbetet har avvikit från den standard som krävs enligt denna bilaga (Del-M).iii)Om underhållsarbetet har utförts i enlighet med andra krav än de som anges i denna bilaga (Del-M). I ett sådant fall ska dessa nationella bestämmelser specificeras i ruta 13.

I alla ovanstående fall, eller kombinationer av ovanstående fall, ska detta anges i ruta 13.”

44)

Tillägg III ska ersättas med följande:

”Tillägg III

Granskningsbevis avseende luftvärdighet

Image

Image

45)

Punkterna 4 och 5 i tillägg IV ska ersättas med följande:

”4.

Klassbehörighet kategori A innebär att underhållsorganisationer som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel F i denna bilaga (Del-M) får utföra underhåll på ett luftfartyg och alla dess komponenter (inklusive motorer och/eller APU-enheter) i enlighet med luftfartygets underhållsdata eller, om detta överenskommits med den behöriga myndigheten, i enlighet med komponentens underhållsdata. Underhåll får endast utföras då komponenterna är monterade på luftfartyget. En sådan godkänd underhållsorganisation med klassbehörighet A får emellertid tillfälligt demontera en komponent vid underhåll för att underlätta åtkomsten till komponenten, utom när sådan demontering gör det nödvändigt att utföra ytterligare underhåll som inte omfattas av bestämmelserna i denna punkt. Kontrollrutiner för detta ska anges i underhållsorganisationens handbok och de ska godkännas av medlemsstaten. I avsnittet med begränsningar specificeras detta underhålls omfattning och därmed även godkännandets omfattning.

5.

Klassbehörighet kategori B innebär att underhållsorganisationer som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel F i denna bilaga (Del-M) får utföra underhåll på en icke installerad motor och/eller APU-enhet och motor- och/eller APU-komponenter i enlighet med motorns och/eller APU-enhetens underhållsdata eller, om detta överenskommits med den behöriga myndigheten, i enlighet med komponentens underhållsdata. Underhåll får endast utföras då komponenterna är monterade på motorn och/eller APU-enheten. En sådan godkänd underhållsorganisation med klassbehörighet B får emellertid tillfälligt demontera en komponent vid underhåll för att underlätta åtkomsten till komponenten, utom när sådan demontering gör det nödvändigt att utföra ytterligare underhåll som inte omfattas av bestämmelserna i denna punkt. I avsnittet med begränsningar specificeras detta underhålls omfattning och därmed även godkännandets omfattning. En underhållsorganisation som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel F i denna bilaga (Del-M) och med klassbehörighet B får även utföra underhåll på en installerad motor under ”bas-” och ”linjeunderhåll”, förutsatt att kontrollrutiner för detta anges i underhållsorganisationens handbok. Sådana verksamheter ska beskrivas i underhållsorganisationens handbok om de tillåts av medlemsstaten.”

46)

Tillägg VI ska ersättas med följande:

”Tillägg VI

Godkännandecertifikat för organisationer som svarar för fortsatt luftvärdighet enligt bilaga I (Del-M) kapitel G

Image

Image

47)

Tillägg VII ska ändras på följande sätt:

a)

Den första meningen ska ersättas med följande: ”Följande utgör de komplicerade underhållsuppgifter som avses i punkterna M.A.502 d.3, M.A.801 b.2 och M.A.801 c:”

b)

Följande punkter ska läggas till som punkterna 3, 4 och 5:

”3.

Utförande av följande underhåll på kolvmotorer:

a)

Isärtagning och efterföljande återmontering av en kolvmotor av andra anledningar än i) för att komma åt kolv-/cylinderanordningarna eller ii) för att ta bort det bakre tillbehörsskyddet för att inspektera och/eller byta ut oljepumpar, om sådant arbete inte innebär borttagning och återmontering av invändiga kugghjul.

b)

Isärtagning och efterföljande återmontering av reduktionsväxlar.

c)

Svetsning och hårdlödning av fogar, förutom mindre svetsningsreparationer av avgassystem som utförs av en vederbörligen godkänd och auktoriserad svetsare, dock ej byte av komponenter.

d)

Påverkan på enskilda delar av enheter som levereras som bänktestade enheter, utom för utbyte eller justering av delar som normalt kan bytas ut eller justeras vid service.

4.

Balansering av propeller, utom

a)

för certifiering av statisk balansering i de fall det krävs enligt underhållshandboken,

b)

dynamisk balansering av installerade propellrar med hjälp av elektronisk balanseringsutrustning i de fall detta är tillåtet enligt underhållshandboken eller andra godkända luftvärdighetsdata.

5.

Alla ytterligare arbeten som kräver

a)

specialverktyg, -utrustning eller -anläggningar, eller

b)

omfattande samordningsförfaranden till följd av arbetenas långa varaktighet och inblandning av flera personer.”

48)

Tillägg VIII ska ersättas med följande:

”Tillägg VIII

Begränsat pilot-/ägarunderhåll

Utöver kraven i bilaga I (Del-M) ska följande grundläggande bestämmelser uppfyllas innan något underhåll utförs enligt villkoren för pilot-/ägarunderhåll:

a)

Kompetens och ansvar

1.

Piloten/ägaren är alltid ansvarig för allt underhåll som han/hon utför.

2.

Innan piloten/ägaren utför underhållsuppgifter ska piloten/ägaren förvissa sig om att ha tillräcklig kompetens för att utföra arbetet. Det är pilotens/ägarens ansvar att bekanta sig med standardförfarandet för underhållsarbete för det aktuella luftfartyget samt med luftfartygets underhållsprogram. Om piloten/ägaren inte har den kompetens som krävs för det arbete som ska utföras får han/hon inte godkänna arbetet.

3.

Piloten/ägaren (eller den anlitade organisationen som svarar för den fortsatta luftvärdigheten i enlighet med avsnitt G kapitel A i denna bilaga) ansvarar för att fastställa pilotens/ägarens arbetsuppgifter i enlighet med dessa grundläggande principer i underhållsprogrammet och för att se till att dokumentet uppdateras regelbundet.

4.

Underhållsprogrammet ska godkännas i enlighet med punkt M.A.302.

b)

Arbeten

Piloten/ägaren får utföra enkla visuella inspektioner eller aktiviteter för att kontrollera det allmänna skicket och uppenbara skador på skrov, motorer, system och komponenter liksom dessas normala funktion.

Underhållsuppgifter får inte utföras av piloten/ägaren om uppgiften

1.

är mycket viktig ur säkerhetssynpunkt och ett felaktigt utförande drastiskt skulle påverka luftfartygets luftvärdighet, eller är en underhållsuppgift som är känslig ur flygsäkerhetssynpunkt enligt punkt M.A.402 a, och/eller

2.

kräver demontering av större komponenter eller större anordningar, och/eller

3.

utförs i enlighet med ett luftvärdighetsdirektiv eller en luftvärdighetsbegränsning (Airworthiness Limitation Item), såvida detta inte uttryckligen tillåts i luftvärdighetsdirektivet eller luftvärdighetsbegränsningen, och/eller

4.

kräver användning av specialverktyg, kalibrerade verktyg (utom momentnycklar och kontaktpressningsverktyg), och/eller

5.

kräver användning av testutrustning eller specialtester (t.ex. NDT, systemtest eller funktionsprovning för avionikutrustning), och/eller

6.

utgörs av någon form av oplanerad specialinspektion (t.ex. kontroll efter hård landning), och/eller

7.

påverkar system som är av avgörande betydelse för IFR-verksamhet, och/eller

8.

omfattas av tillägg VII eller utgör komponentunderhåll i enlighet med punkt M.A.502.

Kriterierna 1 till 8 ovan kan inte åsidosättas genom mindre restriktiva instruktioner som utfärdats i enlighet med M.A.302 d Underhållsprogram.

Alla uppgifter som beskrivs i luftfartygets underhållshandbok såsom förberedelse av luftfartyget för flygning (t.ex. montering av segelflygplansvingar eller tillsyn före flygning) anses vara pilotens uppgifter och inte pilotens/ägarens underhållsuppgifter, och kräver därför inte underhållsintyg.

c)

Utförande av underhåll, pilotens/ägarens uppgifter och dokumentation

Underhållsdata enligt vad som anges i punkt M.A.401 ska alltid finnas till hands under utförande av pilot-/ägarunderhåll och ska alltid följas. Närmare uppgifter om de data som det hänvisas till under utförandet av pilot-/ägarunderhåll ska ingå i underhållsintyget i enlighet med punkt M.A.803 d.

Piloten/ägaren måste informera den godkända organisation som svarar för luftfartygets fortsatta luftvärdighet (i förekommande fall) senast 30 dagar efter det att pilot-/ägarunderhållet har genomförts i enlighet med punkt M.A.305 a.”

2.

Bilaga II (Del-145) till förordning (EG) nr 2042/2003 ska ändras på följande sätt:

1)

Punkt 145.A.50 a ska ersättas med följande:

”a)

Underhållsintyg ska utfärdas av erforderligt auktoriserad certifierande personal på organisationens vägnar när det har säkerställts att allt uppdraget underhållsarbete har utförts korrekt av organisationen i enlighet med de förfaranden som anges i punkt 145.A.70, med hänsyn tagen till befintliga underhållsdata och användningen av dessa enligt punkt 145.A.45, och om det inte finns några kända brister som kan innebära att flygsäkerheten riskeras.”

2)

I tillägg II, Klass- och behörighetssystem för godkännande av organisationer, ska punkterna 4 och 5 ersättas med följande:

”4.

Klassbehörighet kategori A innebär att en enligt bilaga II (Del-145) godkänd underhållsorganisation får utföra underhållsarbete på ett luftfartyg och alla komponenter (inklusive motorer och/eller APU-enheter) i enlighet med luftfartygets underhållsdata eller, om detta överenskommits med den behöriga myndigheten, i enlighet med komponentens underhållsdata, endast då komponenterna är monterade på luftfartyget. En sådan enligt bilaga II (Del-145) godkänd underhållsorganisation med klassbehörighet A får emellertid tillfälligt demontera en komponent vid underhåll för att underlätta åtkomsten till komponenten, utom när sådan demontering gör det nödvändigt att utföra ytterligare underhåll som inte omfattas av bestämmelserna i denna punkt. Kontrollrutiner för detta ska anges i underhållsorganisationens handbok och ska godkännas av medlemsstaten. I avsnittet med begränsningar specificeras detta underhålls omfattning och därmed även godkännandets omfattning.

5.

Klassbehörighet kategori B innebär att en enligt Del-145 godkänd underhållsorganisation får utföra underhåll på en icke installerad motor och/eller APU-enhet och motor- och/eller APU-komponenter i enlighet med motorns/APU-enhetens underhållsdata eller, om detta överenskommits med den behöriga myndigheten, i enlighet med komponentens underhållsdata, endast då komponenterna är monterade på motorn och/eller APU-enheten. En sådan enligt bilaga II (Del-145) godkänd underhållsorganisation med klassbehörighet B får emellertid tillfälligt demontera en komponent vid underhåll för att underlätta åtkomsten till komponenten, utom när sådan demontering gör det nödvändigt att utföra ytterligare underhåll som inte omfattas av bestämmelserna i denna punkt. I avsnittet med begränsningar specificeras detta underhålls omfattning och därmed även godkännandets omfattning. En enligt bilaga II (Del-145) godkänd underhållsorganisation med klassbehörighet B får även utföra underhåll på en installerad motor vid ”bas-” och ”linjeunderhåll”, förutsatt att kontrollrutiner för detta anges i underhållsorganisationens handbok. Sådana verksamheter ska beskrivas i underhållsorganisationens handbok om de tillåts av medlemsstaten.”


28.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1057/2008

av den 27 oktober 2008

om ändring av tillägg II till bilagan till förordning (EG) nr 1702/2003 om granskningsbevis avseende luftvärdighet (EASA blankett 15a)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 av den 20 november 2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter (2) har ändrats genom förordning (EG) nr 1056/2008 (3).

(2)

Granskningsbeviset avseende luftvärdighet som beskrivs i tillägg II till bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003 av den 24 september 2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (4) bör ersättas för att beakta de ändringar som införts genom förordning (EG) nr 2042/2003.

(3)

Åtgärderna i denna förordning är grundade på yttrandet från byrån (5) i enlighet med artiklarna 17.2 b och 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 65 i förordning (EG) nr 216/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillägg II (Granskningsbevis avseende luftvärdighet, EASA blankett 15a till bilagan (Del-21) till förordning (EG) nr 1702/2003) ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Antonio TAJANI

Vice ordförande


(1)  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  EUT L 315, 28.11.2003, s. 1.

(3)  Se sidan 5 i detta nummer av EUT.

(4)  EUT L 243, 27.9.2003, s. 6.

(5)  Yttrande nr 2/2008.


BILAGA

”Tillägg II

Granskningsbevis avseende luftvärdighet

Image


28.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/32


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1058/2008

av den 27 oktober 2008

om upphävande av registreringen av en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Arroz del Delta del Ebro (SGB)]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 12.1, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artiklarna 12.2 andra stycket och 17.2 i förordning (EG) nr 510/2006 har Spaniens ansökan om att upphäva registrering av benämningen ”Arroz del Delta del Ebro” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Eftersom inga invändningar i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen bör registreringen av denna ursprungsbeteckning upphävas.

(3)

I ljuset av detta bör ursprungsbeteckningen alltså strykas ur registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för skyddade geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Registreringen av den ursprungsbeteckning som anges i bilagan till denna förordning upphävs.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 314, 22.12.2007, s. 44.


BILAGA

Jordbruksprodukter i bilaga I till fördraget avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

SPANIEN

Arroz del Delta del Ebro (SGB)


28.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/34


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1059/2008

av den 27 oktober 2008

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Arroz del Delta del Ebro eller Arròs del Delta de l’Ebre (SUB)]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 och med tillämpning av artikel 17.2 i den förordningen har Spaniens ansökan om registrering av beteckningen ”Arroz del Delta del Ebro” eller ”Arròs del Delta de l’Ebre” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska registreras.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 314, 22.12.2007, s. 46.


BILAGA

Jordbruksprodukter i bilaga I till fördraget avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

SPANIEN

Arroz del Delta del Ebro eller Arròs del Delta de l’Ebre (SUB)


DIREKTIV

28.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/36


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/94/EG

av den 22 oktober 2008

om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 137.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 80/987/EEG av den 20 oktober 1980 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens (3) har ändrats flera gånger (4) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

I punkt 7 i gemenskapens stadga om grundläggande sociala rättigheter för arbetstagare, som antogs den 9 december 1989, föreskrivs att förverkligandet av den inre marknaden måste leda till att levnads- och arbetsvillkoren för arbetstagare inom gemenskapen förbättras samt att förbättringen, där så behövs, även måste medföra att vissa aspekter av anställningsreglerna utvecklas, såsom förfaranden vid kollektiva uppsägningar och konkurser.

(3)

Det är nödvändigt att skydd upprättas för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens och för att garantera dem ett minimiskydd, särskilt för att garantera betalning av deras utestående fordringar, samtidigt som hänsyn måste tas till behovet av en välbalanserad ekonomisk och social utveckling inom gemenskapen. För detta ändamål bör alla medlemsstater inrätta en institution som säkerställer att de berörda arbetstagarna får betalt för sina utestående fordringar.

(4)

För att säkerställa ett rättvist skydd för de berörda arbetstagarna bör man definiera insolvens i enlighet med utvecklingen av lagstiftningen i medlemsstaterna på detta område och detta begrepp bör även avse andra insolvensförfaranden än likvidationsförfaranden. I syfte att fastställa garantiinstitutionens betalningsskyldighet bör medlemsstaterna i detta sammanhang ha möjlighet att föreskriva att en insolvenssituation som leder till flera insolvensförfaranden ska hanteras som om det gällde ett enda insolvensförfarande.

(5)

Det bör säkerställas att de arbetstagare som avses i rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS (5), rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP (6) och rådets direktiv 91/383/EEG av den 25 juni 1991 om komplettering av åtgärderna för att främja förbättringar av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare med tidsbegränsat anställningsförhållande eller tillfälligt anställningsförhållande (7) inte utesluts från tillämpningsområdet för det här direktivet.

(6)

För att tillgodose arbetstagarnas rättssäkerhet när företag som bedriver verksamhet i flera medlemsstater blir insolventa och för att trygga arbetstagarnas rättigheter i enlighet med EG-domstolens rättspraxis, är det nödvändigt att ha bestämmelser som uttryckligen fastställer vilken institution som är behörig att betala de utestående fordringarna till arbetstagarna i dessa fall och som fastställer målet för samarbetet mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter att snarast möjligt reglera arbetstagarnas utestående fordringar. Det är vidare nödvändigt att föreskriva ett samarbete mellan behöriga administrativa myndigheter i medlemsstaterna för att se till att bestämmelserna på detta område tillämpas på rätt sätt.

(7)

Medlemsstaterna kan införa begränsningar av garantiinstitutionernas ansvar. Begränsningarna bör vara förenliga med direktivets sociala mål, och vid införandet av dessa kan olika nivåer på fordringarna beaktas.

(8)

För att underlätta fastställandet av insolvensförfaranden bl.a. i gränsöverskridande situationer bör det föreskrivas att medlemsstaterna ska informera kommissionen och övriga medlemsstater om de typer av insolvensförfaranden som ger anledning till åtgärd från garantiinstitutionen.

(9)

Eftersom målet för den föreslagna åtgärden i detta direktiv inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(10)

Kommissionen bör för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om genomförandet och tillämpningen av detta direktiv, särskilt med avseende på de nya anställningsformer som uppkommer i medlemsstaterna.

(11)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i bilaga I del C.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

1.   Detta direktiv ska tillämpas på fordringar som arbetstagare på grund av anställningsavtal eller anställningsförhållanden har gentemot arbetsgivare som är att anse som insolventa enligt artikel 2.1.

2.   Medlemsstaterna får undantagsvis utesluta fordringar från vissa kategorier av arbetstagare från tillämpningsområdet för detta direktiv om det finns andra former av garanti som ger arbetstagarna ett skydd motsvarande det som följer av detta direktiv.

3.   Medlemsstaterna får, om en sådan bestämmelse redan finns i deras nationella lagstiftning, fortsätta att utesluta följande kategorier från tillämpningsområdet för detta direktiv:

a)

Arbetstagare i hushållet som är anställda av en fysisk person.

b)

Fiskare som avlönas separat.

Artikel 2

1.   I detta direktiv ska en arbetsgivare anses vara insolvent när en ansökan har inlämnats om att inleda ett kollektivt förfarande som grundas på arbetsgivarens insolvens i enlighet med respektive medlemsstats lagar och andra författningar och som innebär att arbetsgivarens tillgångar helt eller delvis tas i anspråk och att en förvaltare eller en person som utövar en liknande funktion utses, samt när den myndighet som är behörig enligt dessa lagar och andra författningar

a)

har beslutat att inleda ett förfarande, eller

b)

har fastställt att arbetsgivarens företag eller verksamheter definitivt har upphört och att befintliga tillgångar är otillräckliga för att motivera att förfarandet inleds.

2.   Detta direktiv påverkar inte den definition som följer av nationell rätt beträffande termerna arbetstagare, arbetsgivare, lön, omedelbar rätt till och framtida rätt till.

Medlemsstaterna får från tillämpningsområdet för detta direktiv emellertid inte utesluta

a)

deltidsanställda i den mening som avses i direktiv 97/81/EG,

b)

visstidsanställda i den mening som avses i direktiv 1999/70/EG,

c)

arbetstagare med ett tillfälligt anställningsförhållande i den mening som avses i artikel 1.2 i direktiv 91/383/EEG.

3.   Medlemsstaterna får inte göra arbetstagarnas rätt enligt detta direktiv beroende av en minsta kvalifikationsperiod avseende anställningsavtal eller anställningsförhållande.

4.   Detta direktiv hindrar inte medlemsstaterna från att utsträcka skyddet för arbetstagare till andra insolvenssituationer som fastställts genom andra förfaranden än de som nämns i punkt 1 och som föreskrivs i nationell lagstiftning, till exempel situationer där arbetsgivaren i praktiken inställt betalningarna permanent.

Sådana förfaranden ska dock inte leda till ett krav på garantier för institutionerna i de övriga medlemsstaterna i sådana fall som avses i kapitel IV.

KAPITEL II

BESTÄMMELSER OM GARANTIINSTITUTIONER

Artikel 3

Medlemsstaterna ska, om inte annat följer av artikel 4, vidta nödvändiga åtgärder för att se till att garantiinstitutionerna säkerställer betalning av arbetstagarnas utestående fordringar som grundar sig på anställningsavtal eller anställningsförhållanden, inbegripet betalning av avgångsvederlag, förutsatt att nationell lagstiftning föreskriver det, när anställningsförhållandet upphör.

De utestående lönefordringar som garantiinstitutionen övertar avser en period före och/eller, i förekommande fall, efter ett datum som fastställts av medlemsstaterna.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna får välja att begränsa garantiinstitutionernas betalningsansvar enligt artikel 3.

2.   Om medlemsstaterna utnyttjar valmöjligheten enligt punkt 1, ska de fastställa den period för vilken garantiinstitutionen ska betala utestående fordringar. Denna period får dock inte vara kortare än en period som omfattar lönen för de tre senaste månaderna av anställningsförhållandet före och/eller efter det datum som avses i artikel 3 andra stycket.

Medlemsstaterna får bestämma att denna minimiperiod på tre månader ska infalla under en referensperiod som inte får vara kortare än sex månader.

De medlemsstater som föreskriver en referensperiod på minst 18 månader får begränsa den period för vilken garantiinstitutionen ska betala de utestående fordringarna till åtta veckor. I sådana fall ska de för arbetstagarna mest fördelaktiga perioderna användas vid beräkningen av minimiperioden.

3.   Medlemsstaterna får fritt sätta övre gränser för garantiinstitutionens utbetalningar. Dessa gränser får inte vara lägre än en tröskel som är socialt förenlig med detta direktivs sociala målsättning.

Om medlemsstaterna utnyttjar denna valmöjlighet, ska de till kommissionen meddela vilka metoder de använder för att sätta denna övre gräns.

Artikel 5

Medlemsstaterna ska införa detaljerade bestämmelser för garantiinstitutionernas organisation, finansiering och verksamhet, i överensstämmelse med framför allt följande principer:

a)

Institutionernas tillgångar ska vara fristående från arbetsgivarnas driftskapital och ska inte vara tillgängliga vid ett insolvensförfarande.

b)

Arbetsgivarna ska bidra till institutionernas finansiering om den inte helt fullgörs av offentliga myndigheter.

c)

Institutionernas ansvar ska bestå oberoende av om förpliktelserna att bidra till finansieringen har uppfyllts eller inte.

KAPITEL III

BESTÄMMELSER OM SOCIAL TRYGGHET

Artikel 6

Medlemsstaterna får föreskriva att artiklarna 3, 4 och 5 inte ska tillämpas på bidrag som ska utgå enligt nationella författningsreglerade socialförsäkringssystem eller enligt kompletterande pensionssystem utanför de nationella författningsreglerade socialförsäkringssystemen för ett eller flera företag.

Artikel 7

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att underlåtenhet från arbetsgivarens sida, före inträdet av hans insolvens, att inbetala på honom ankommande obligatoriska bidrag till försäkringsinstitutionerna i enlighet med de nationella författningsreglerade socialförsäkringssystemen inte inverkar menligt på arbetstagarnas rätt till förmåner enligt dessa försäkringar, i den mån avdrag för arbetstagarens del av bidraget har gjorts vid utbetalning av arbetstagarnas löner.

Artikel 8

Medlemsstaterna ska säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda arbetstagarnas intressen och de personers intressen som vid inträdet av arbetsgivarens insolvens redan har lämnat arbetsgivarens företag eller verksamhet, vad gäller rättigheter som tillförsäkrar dem omedelbara eller framtida ålderspensionsförmåner inklusive efterlevandeförmåner enligt kompletterande pensionssystem utanför de nationella författningsreglerade socialförsäkringssystemen för ett eller flera företag.

KAPITEL IV

BESTÄMMELSER OM GRÄNSÖVERSKRIDANDE SITUATIONER

Artikel 9

1.   När ett företag som är verksamt på minst två medlemsstaters territorium är insolvent i den mening som avses i artikel 2.1, ska institutionen i den medlemsstat på vilkens territorium arbetstagarna normalt utför eller utförde sitt arbete vara behörig institution för betalningen av utestående fordringar till arbetstagarna.

2.   Omfattningen av arbetstagarnas rättigheter ska fastställas i den lagstiftning som gäller för den behöriga garantiinstitutionen.

3.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att, i de fall som avses i punkt 1 i denna artikel, de beslut som fattas inom ramen för ett i en annan medlemsstat inlett insolvensförfarande enligt artikel 2.1 beaktas för att fastställa arbetsgivarens insolvens i den mening som avses i detta direktiv.

Artikel 10

1.   För att genomföra artikel 9 ska medlemsstaterna föreskriva att relevant information mellan de behöriga administrativa myndigheterna och/eller mellan de garantiinstitutioner som omnämns i artikel 3 första stycket ska utbytas, vilket bland annat gör det möjligt att upplysa den behöriga garantiinstitutionen om arbetstagarnas utestående fordringar.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen och de andra medlemsstaterna lämna uppgifter om adress och telefon till sina behöriga administrativa myndigheter och/eller sina garantiinstitutioner. Kommissionen ska göra dessa upplysningar tillgängliga för allmänheten.

KAPITEL V

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 11

Detta direktiv ska inte påverka medlemsstaternas rätt att tillämpa eller utfärda lagar eller andra författningar som är gynnsammare för arbetstagarna.

Genomförandet av detta direktiv får under inga omständigheter utgöra skäl för att försämra den existerande situationen i medlemsstaterna och den allmänna skyddsnivån för arbetstagare inom det område som direktivet omfattar.

Artikel 12

Detta direktiv ska inte påverka medlemsstaternas möjligheter att

a)

vidta åtgärder för att förhindra missbruk,

b)

vägra att ta på sig eller begränsa det ansvar som avses i artikel 3, eller den garanterade förpliktelse som avses i artikel 7, om det visar sig att uppfyllandet av förpliktelsen är orimligt på grund av förekomsten av särskilda förbindelser mellan arbetstagaren och arbetsgivaren och gemensamma intressen som resulterat i hemliga överenskommelser mellan dem,

c)

vägra att ta på sig eller begränsa den betalningsskyldighet som avses i artikel 3 eller den garanterade förpliktelse som avses i artikel 7 i de fall då arbetstagaren ensam eller tillsammans med nära anförvanter var ägare till en väsentlig del av arbetsgivarens företag eller verksamhet och hade ett betydande inflytande över verksamheten.

Artikel 13

Medlemsstaterna ska till kommissionen och de övriga medlemsstaterna anmäla de typer av nationella insolvensförfaranden som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde samt alla ändringar av dessa.

Kommissionen ska offentliggöra dessa anmälningar i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 14

Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texterna till de lagar och andra författningar som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 15

Senast den 8 oktober 2010 ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om genomförandet och tillämpningen av artiklarna 1–4, 9, 10, 11 andra stycket, 12 c, 13 och 14 i medlemsstaterna.

Artikel 16

Direktiv 80/987/EEG, i dess lydelse enligt de rättsakter som anges i bilaga I, ska upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpningen av de direktiv som anges i bilaga I del C.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 17

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 18

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 22 oktober 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J.-P. JOUYET

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 75.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 19 juni 2007 (EUT C 146 E, 12.6.2008, s. 71) och rådets beslut av den 25 september 2008.

(3)  EGT L 283, 28.10.1980, s. 23.

(4)  Se bilaga I del A och B.

(5)  EGT L 14, 20.1.1998, s. 9.

(6)  EGT L 175, 10.7.1999, s. 43.

(7)  EGT L 206, 29.7.1991, s. 19.


BILAGA I

DEL A

Upphävt direktiv och ändringar av det i kronologisk ordning

(som det hänvisas till i artikel 16)

Rådets direktiv 80/987/EEG

(EGT L 283, 28.10.1980, s. 23)

Rådets direktiv 87/164/EEG

(EGT L 66, 11.3.1987, s. 11)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/74/EG

(EGT L 270, 8.10.2002, s. 10)

DEL B

Icke upphävd ändringsrättsakt

(som det hänvisas till i artikel 16)

1994 års anslutningsakt

DEL C

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning

(som det hänvisas till i artikel 16)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

Datum för tillämpning

80/987/EEG

23 oktober 1983

 

87/164/EEG

 

1 januari 1986

2002/74/EG

7 oktober 2005

 


BILAGA II

Jämförelsetabell

Direktiv 80/987/EEG

Detta direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 9

Artikel 8b

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 11

Artikel 10

Artikel 12

Artikel 10a

Artikel 13

Artikel 11.1

Artikel 11.2

Artikel 14

Artikel 12

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 13

Artikel 18

Bilaga I

Bilaga II


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

28.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/43


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 oktober 2008

om godkännande av vissa nationella program för bekämpning av salmonella hos flockar av slaktkycklingar av Gallus gallus

[delgivet med nr K(2008) 5699]

(Text av betydelse för EES)

(2008/815/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (1), särskilt artikel 6.2, och

av följande skäl:

(1)

Syftet med förordning (EG) nr 2160/2003 är att säkerställa att ändamålsenliga och effektiva åtgärder vidtas för att påvisa och bekämpa salmonella och andra zoonotiska smittämnen i alla relevanta led inom produktion, bearbetning och distribution, i synnerhet på primärproduktionsnivå, med målet att minska deras prevalens och de risker de medför för folkhälsan.

(2)

Enligt förordningen ska gemenskapsmål ställas upp för minskning av prevalensen i vissa djurpopulationer av de zoonoser och zoonotiska agenser som förtecknas i bilaga I till förordningen.

(3)

Ett gemenskapsmål fastställdes om minskning av prevalensen av Salmonella enteritidis och Salmonella typhimurium i slaktkycklingar på primärproduktionsnivå i kommissionens förordning (EG) nr 646/2007 av den 12 juni 2007 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 när det gäller gemenskapsmålet för att minska prevalensen av Salmonella enteritidis och Salmonella typhimurium hos slaktkycklingar (2).

(4)

För att uppnå gemenskapsmålet ska medlemsstaterna inrätta nationella program för bekämpning av salmonella hos flockar av Gallus gallus och lägga fram dem för kommissionen i enlighet med förordning (EG) nr 2160/2003.

(5)

Vissa medlemsstater har lagt fram sådana program, som konstaterats överensstämma med relevant gemenskapslagstiftning på veterinärområdet, särskilt förordning (EG) nr 2160/2003.

(6)

Dessa nationella bekämpningsprogram bör därför godkännas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed godkänns de nationella program för bekämpning av salmonella hos flockar av slaktkycklingar av Gallus gallus som lagts fram av de medlemsstater som anges i bilagan.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 december 2008.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 20 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 1.

(2)  EUT L 151, 13.6.2007, s. 21.


BILAGA

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

Danmark

Tyskland

Estland

Irland

Grekland

Spanien

Frankrike

Italien

Cypern

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malta

Ungern

Nederländerna

Österrike

Polen

Portugal

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Finland

Sverige

Förenade kungariket


28.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/46


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 oktober 2008

om ändring av beslut 2003/467/EG vad gäller fastställande av att vissa administrativa regioner i Polen är officiellt fria från enzootisk bovin leukos

[delgivet med nr K(2008) 5987]

(Text av betydelse för EES)

(2008/816/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (1), särskilt kapitel I avsnitt E i bilaga D, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga D till direktiv 64/432/EEG fastställs att en medlemsstat eller en del av en medlemsstat i fråga om nötkreatursbesättningar kan betraktas som officiellt fri från enzootisk bovin leukos om vissa villkor i det direktivet uppfylls.

(2)

Förteckningarna över regioner i medlemsstaterna som är officiellt fria från enzootisk bovin leukos fastställs i kommissionens beslut 2003/467/EG av den 23 juni 2003 om fastställande av att vissa medlemsstater samt regioner i vissa medlemsstater har status som officiellt fria från tuberkulos, brucellos och enzootisk bovin leukos när det gäller nötkreatursbesättningar (2).

(3)

Polen har nu till kommissionen lämnat belägg för att de relevanta kraven i direktiv 64/432/EEG uppfylls i fråga om 29 administrativa regioner (powiater) belägna inom de överordnade administrativa enheterna (vojvodskapen) Mazowieckie, Podlaskie och Warmińsko-Mazurskie, för att dessa ska kunna betraktas som regioner i Polen som är officiellt fria från enzootisk bovin leukos.

(4)

Till följd av granskningen av denna dokumentation bör dessa powiater i Polen erkännas som regioner som är officiellt fria från enzootisk bovin leukos.

(5)

Beslut 2003/467/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till beslut 2003/467/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  EUT L 156, 25.6.2003, s. 74.


BILAGA

I kapitel 2 i bilaga III till beslut 2003/467/EG ska den andra delen som gäller Polen ersättas med följande:

”I Polen:

Vojvodskapet Dolnośląskie

Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

Vojvodskapet Lubelskie

Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

Vovjodskapet Kujawsko-Pomorskie

Powiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń, wąbrzeski.

Vojvodskapet Łódzkie

Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Vojvodskapet Małopolskie

Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Vojvodskapet Mazowieckie

Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, zwoleński, żyrardowski.

Vojvodskapet Opolskie

Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

Vojvodskapet Podkarpackie

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

Vojvodskapet Podlaskie

Powiaty:

augustowski, bielski, hajnowski, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski.

Vojvodskapet Śląskie

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

Vojvodskapet Świętokrzyskie

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

Vojvodskapet Warmińsko-Mazurskie

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

Vojvodskapet Wielkopolskie

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, słupecki, turecki, wrzesiński.”


28.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/49


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 22 oktober 2008

om ändring av beslut 2007/777/EG med avseende på import av vissa köttprodukter från Nya Kaledonien till gemenskapen

[delgivet med nr K(2008) 6050]

(Text av betydelse för EES)

(2008/817/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för import till gemenskapen av sådana produkter (1), särskilt artikel 10.2 a,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (2), särskilt artikel 8 inledningsfrasen, artikel 8.1 första stycket och artikel 8.4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2007/777/EG av den 29 november 2007 om djur- och folkhälsovillkor och förlagor till hälsointyg för import från tredjeländer av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av beslut 2005/432/EG (3) fastställs bestämmelser om import till gemenskapen av sändningar av vissa köttprodukter avsedda att användas som livsmedel. I del 2 i bilaga II till det beslutet förtecknas de tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka dessa produkter får importeras. I det beslutet fastställs även förlagor till intyg och bestämmelser om behandlingar som krävs för dessa produkter.

(2)

Nya Kaledonien har begärt tillstånd för import till gemenskapen av köttprodukter som beretts av tamdjur av nötkreatur och vissa typer av vilt samt av vissa delar av dessa djur.

(3)

Kommissionen har gjort en granskning av Nya Kaledonien där det framgick att den behöriga veterinärmyndigheten i detta tredjeland lämnar tillräckliga garantier om att gemenskapslagstiftningen följs, i enlighet med artikel 8.1 första stycket i direktiv 2002/99/EG.

(4)

Därför bör man tillåta import till gemenskapen från Nya Kaledonien av köttprodukter som beretts av tamdjur av nötkreatur och vissa typer av vilt samt av vissa delar av dessa djur, med tillämpning av den vanliga behandlingsmetod som av djurhälsoskäl föreskrivs för dessa produkter i del 4 i bilaga II till beslut 2007/777/EG.

(5)

Beslut 2007/777/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del 2 i bilaga II till beslut 2007/777/EG ska ersättas med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 22 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.

(2)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(3)  EUT L 312, 30.11.2007, s. 49.


BILAGA

”DEL 2

Tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar får importeras till EU

(se del 4 i denna bilaga för tolkningen av koderna i denna tabell)

ISO-kod

Ursprungsland eller del av ursprungsland

1.

Tamdjur av nötkreatur

2.

Hägnat klövvilt

(utom svin)

Tama får och getter

1.

Tamsvin

2.

Hägnat klövvilt

(svin)

Tama hästdjur

1.

Fjäderfä

2.

Hägnat fågelvilt

(utom strutsfåglar)

Strutsfåglar i hägn

Tamkaniner samt hägnade harar och kaniner

(leporidae)

Frilevande klövvilt

(utom svin)

Vildsvin

Vilda hästdjur

Vilda harar och kaniner

(leporidae)

Frilevande fågelvilt

Vilda landlevande däggdjur:

(utom hovdjur samt harar och kaniner)

AR

Argentina AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australien

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BH

Bahrain

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brasilien

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Brasilien BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Brasilien BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Brasilien BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Vitryssland

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Kanada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Schweiz (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL

Chile

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Kina

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

Kina CN-1

B

B

B

B

D

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Colombia

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopien

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Grönland

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hongkong

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Kroatien

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Israel

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

Indien

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Island

A

A

B

A

A

A

A

A

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenya

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Sydkorea

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Marocko

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ME

Montenegro

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagaskar

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (4)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Mauritius

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Mexiko

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malaysia MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malaysia MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibia (1)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NC

Nya Kaledonien

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

NZ

Nya Kaledonien

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RS

Serbien (5)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

RU

Ryssland

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapore

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Swaziland

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thailand

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisien

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turkiet

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukraina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Förenta staterna

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Sydafrika (1)

C

C

C

A

D

A

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

XXX

Inget intyg har fastställts, och köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar som innehåller kött av denna art får inte importeras.”


(1)  Se del 3 i denna bilaga för minimikrav beträffande behandling av pastöriserade köttprodukter och biltong.

(2)  För köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar beredda av färskt kött av djur som slaktats efter den 1 mars 2002.

(3)  I enlighet med avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter.

(4)  f.d. jugoslaviska republiken Makedonien: Koden föregriper inte den definitiva beteckningen för detta land, vilken kommer att fastställas efter det att de nuvarande förhandlingarna i Förenta nationerna om detta har slutförts.

(5)  Med undantag för Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

XXX

Inget intyg har fastställts, och köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar som innehåller kött av denna art får inte importeras.”


28.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/s3


NOT TILL LÄSAREN

EU-institutionerna har beslutat att deras texter inte längre ska innehålla en hänvisning till den senaste ändringen av den ifrågavarande rättsakten.

Såvida inte annat anges, avser därför hänvisningarna i de texter som här offentliggörs rättsakter i deras gällande lydelse.