ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 281

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
24 oktober 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1040/2008 av den 23 oktober 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1041/2008 av den 23 oktober 2008 om föreskrifter för tillämpningen av beviljande av bistånd vid export av nötköttsprodukter som kan komma i fråga för förmånsbehandling vid import till Kanada (kodifierad version)

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1042/2008 av den 23 oktober 2008 om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1043/2008 av den 23 oktober 2008 om fastställande av exportbidrag för griskött

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1044/2008 av den 23 oktober 2008 om fastställande av exportbidrag för nötkött

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1045/2008 av den 23 oktober 2008 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

14

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/809/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 14 oktober 2008 om att inte ta upp vissa ämnen i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden [delgivet med nr K(2008) 5894]  ( 1 )

16

 

 

2008/810/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 oktober 2008 om ekonomiskt stöd från gemenskapen för andra halvåret 2008 till vissa av gemenskapens referenslaboratorier på området djurhälsa och levande djur [delgivet med nr K(2008) 5976]

30

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2008/811/EG

 

*

Beslut nr 2/2008 av gemensamma kommittén EG–Schweiz av den 24 september 2008 om ersättning av tabellerna III och IV b i protokoll nr 2

32

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2008/97/EG av den 30 januari 2008 om ändring av beslut 93/52/EEG när det gäller fastställandet av att vissa administrativa regioner i Italien är officiellt fria från brucellos (B. melitensis) och beslut 2003/467/EG när det gäller fastställandet av att vissa administrativa regioner i Italien är officiellt fria från bovin tuberkulos och bovin brucellos och av att vissa administrativa regioner i Polen är officiellt fria från enzootisk bovin leukos (EUT L 32 av den 6.2.2008)

35

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

24.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 281/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1040/2008

av den 23 oktober 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

106,4

MA

53,9

MK

47,0

TR

83,7

ZZ

72,8

0707 00 05

JO

162,5

TR

169,7

ZZ

166,1

0709 90 70

TR

139,7

ZZ

139,7

0805 50 10

AR

106,8

TR

98,3

ZA

80,1

ZZ

95,1

0806 10 10

BR

231,3

TR

122,0

US

223,5

ZZ

192,3

0808 10 80

CA

97,3

CL

72,8

CN

92,6

MK

32,9

NZ

109,7

US

140,7

ZA

93,9

ZZ

91,4

0808 20 50

CL

60,3

CN

110,4

TR

125,5

ZZ

98,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


24.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 281/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1041/2008

av den 23 oktober 2008

om föreskrifter för tillämpningen av beviljande av bistånd vid export av nötköttsprodukter som kan komma i fråga för förmånsbehandling vid import till Kanada

(kodifierad version)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 172.2 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2051/96 av den 25 oktober 1996 om föreskrifter för tillämpningen av beviljande av bistånd vid export av nötköttsprodukter som kan komma i fråga för förmånsbehandling vid import till Kanada och om ändring av förordning (EG) nr 1445/95 (2) har ändrats på ett väsentligt sätt (3). För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Enligt avtalet om slutförande av förhandlingarna mellan Europeiska gemenskapen och Kanada enligt artikel XXIV.6 i Gattavtalet som anges i bilaga IV till rådets beslut 95/591/EG av den 22 december 1995 om antagande av resultaten av förhandlingarna med vissa tredje länder enligt GATT artikel XXIV.6 och andra därmed sammanhängande frågor (Förenta staterna och Canada) (4) är exportsubventionerna för färskt, kylt och fryst nötkött som är avsett att exporteras till Kanada begränsade till 5 000 ton per år.

(3)

Genomförandet av det avtalet bör grunda sig på ansökningar om särskilda exportlicenser för gemenskapen i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 av den 21 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn (5). Dessutom bör identitetsintyg inlämnas till de kanadensiska tullmyndigheterna. Det är nödvändigt att fastställa hur dessa identitetsintyg ska utformas och vilka förfaranden som ska gälla för deras användning.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är i enlighet med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   I denna förordning fastställs vissa särskilda tillämpningsföreskrifter för export till Kanada per kalenderår av 5 000 ton färskt, kylt eller fryst nötkött med ursprung i gemenskapen och som kan komma i fråga för förmånsbehandling.

2.   Det kött som avses i punkt 1 måste uppfylla de hälsoskyddskrav som fastställts av Kanada och komma från djur som slaktats högst två månader före tullklareringen för export.

Artikel 2

När köttet tullklarerats för export ska det identitetsintyg som anges i artikel 3 utfärdas på begäran av sökanden vid uppvisandet av en exportlicens som utfärdats i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 382/2008 och ett veterinärintyg som visar slaktdatum för de djur från vilka köttet härrör.

Artikel 3

1.   Identitetsintyget ska utfärdas i minst ett original och en kopia på en blankett som motsvarar den i bilaga I.

Intyget ska vara tryckt på engelska på vitt papper med måtten 210 × 297 mm. Varje intyg ska ha ett eget löpnummer som utfärdats av det tullkontor som avses i artikel 4.

Den exporterade medlemsstaten får begära att varje intyg som används på dess territorium förutom på engelska ska tryckas på ett av dess officiella språk.

2.   Kopiorna ska ha samma löpnummer som originalet. Eventuella uppgifter i originalet och kopiorna ska vara maskinskrivna eller skrivna för hand, i det senare fallet med tryckbokstäver och med bläck.

Artikel 4

1.   Identitetsintyget och kopiorna ska utfärdas av det tullkontor där köttet tullklareras för export.

2.   Det tullkontor som anges i punkt 1 ska fylla i den avsedda rutan på originalet och återlämna intyget till den berörda parten samt behålla en kopia.

Artikel 5

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att kontrollera ursprung och egenskaper hos de produkter för vilka identitetsintyg utfärdats.

Artikel 6

Förordning (EG) nr 2051/96 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 7

Denna förordning ska träda i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 274, 26.10.1996, s. 18.

(3)  Se bilaga II.

(4)  EGT L 334, 30.12.1995, s. 25.

(5)  EUT L 115, 29.4.2008, s. 10.


BILAGA I

Identitetsintyg som avses i artikel 3

Image


BILAGA II

Upphävd förordning och dess ändring

Kommissionens förordning (EG) nr 2051/96

(EGT L 274, 26.10.1996, s. 18)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2333/96

(EGT L 317, 6.12.1996, s. 13)

Endast artikel 1


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 2051/96

Denna förordning

Artikel 1 - 5

Artikel 1 - 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Bilaga

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III


24.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 281/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1042/2008

av den 23 oktober 2008

om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 164.2 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 619/2008 av den 27 juni 2008 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (2) fastställs bestämmelser för en stående anbudsinfordran.

(2)

Enligt artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 1454/2007 av den 10 december 2007 om gemensamma bestämmelser för ett anbudsförfarande för fastställande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter (3) och efter en bedömning av de anbud som lämnats in inom ramen för anbudsinfordran bör exportbidrag inte beviljas för den anbudsperiod som löper ut den 21 oktober 2008.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för den stående anbudsinfordran som inleds genom förordning (EG) nr 619/2008 ska det inte beviljas några exportbidrag för de produkter och destinationer som avses i artikel 1.1 i den förordningen för den anbudsperiod som löper ut den 21 oktober 2008.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 69.


24.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 281/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1043/2008

av den 23 oktober 2008

om fastställande av exportbidrag för griskött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 164.2 sista stycket och artikel 170, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 får skillnaden mellan världsmarknadspriserna på de produkter som anges i del XVII i bilaga I i samma förordning och priserna på dessa produkter på gemenskapsmarknaden utjämnas av exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den rådande situationen på marknaden för griskött bör exportbidragen fastställas enligt de regler och kriterier som avses i artiklarna 162–164, 167, 169 och 170 i förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 164.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 får exportbidragen om det är nödvändigt, framför allt på grund av situationen på världsmarknaden, de särskilda kraven på vissa marknader eller sådana skyldigheter som följer av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i fördraget, variera för olika bestämmelseorter.

(4)

Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som är försedda med ett kontrollmärke i enlighet med artikel 5.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2). Dessa produkter måste också uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (3) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (4).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 164 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoret i punkt 2 i den här artikeln.

2.   De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 ska uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, särskilt när det gäller beredning i en godkänd anläggning, och de krav på kontrollmärkning som anges i kapitel III avsnitt I i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 83.


BILAGA

Exportbidrag för griskött från och med den 24 oktober 2008

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.


24.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 281/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1044/2008

av den 23 oktober 2008

om fastställande av exportbidrag för nötkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden (1), särskilt artikel 164.2 sista stycket och artikel 170, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 får skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som avses i del XV i bilaga I till den förordningen och priserna i gemenskapen utjämnas genom exportbidrag.

(2)

Med tanke på den rådande situationen på marknaden för nötkött bör det fastställas exportbidrag i enlighet med bestämmelserna och kriterierna i artiklarna 162–164 och 167–170 i förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

I enlighet med artikel 164.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 får exportbidragen variera för olika bestämmelseorter, om det är nödvändigt, framför allt på grund av situationen på världsmarknaden, de särskilda kraven på vissa marknader eller sådana skyldigheter som följer av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i fördraget.

(4)

Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som är försedda med ett kontrollmärke i enlighet med artikel 5.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2). Produkterna bör också uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (3) samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (4).

(5)

Villkoren i artikel 7.2 tredje stycket i kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 av den 21 november 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade styckningsdelar av nötkreatur (5) leder till en minskning av det särskilda bidraget, om den mängd urbenat kött som är avsedd för export uppgår till mindre än 95 %, men mer än 85 %, av vikten av den sammanlagda mängden styckningsdelar från urbeningen.

(6)

Kommissionens förordning (EG) nr 680/2008 (6) ska därför upphöra att gälla och ersättas av en ny förordning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 164 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoren i punkt 2 i den här artikeln.

2.   De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 ska uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, särskilt när det gäller beredning i en godkänd anläggning, och de krav på kontrollmärkning som anges i kapitel III avsnitt I i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004.

Artikel 2

I det fall som avses i artikel 7.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1359/2007 ska det bidrag som gäller för produkter med KN-nummer 0201 30 00 9100 minskas med 7 euro/100 kg.

Artikel 3

Förordning (EG) nr 680/2008 ska upphöra att gälla

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55, rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1, rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206, rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 83.

(5)  EUT L 304, 22.11.2007, s. 21.

(6)  EUT L 190, 18.7.2008, s. 3.


BILAGA

Exportbidrag inom nötköttssektorn som är tillämpliga från och med den 24 oktober 2008

KN-nummer

Destination

Måttenhet

Exportbidragsbeloppi

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg levande vikt

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg levande vikt

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

48,8

B03

EUR/100 kg nettovikt

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

48,8

B03

EUR/100 kg nettovikt

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

61,0

B03

EUR/100 kg nettovikt

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg nettovikt

22,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettovikt

84,7

B03

EUR/100 kg nettovikt

49,8

EG

EUR/100 kg nettovikt

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettovikt

50,8

B03

EUR/100 kg nettovikt

29,9

EG

EUR/100 kg nettovikt

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg nettovikt

22,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettovikt

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettovikt

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettovikt

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettovikt

20,7

Anmärkning: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).

Destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19).

Övriga destinationer definieras enligt följande:

B00

:

Alla destinationer (tredjeländer, andra territorier, försörjning och syften som jämställs med export utanför gemenskapen).

B02

:

B04 och destination EG.

B03

:

Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Kosovo (), Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, förråd och underhåll (destinationer och syften enligt artiklarna 36 och 45 och i vissa fall artikel 44 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11)).

B04

:

Turkiet, Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Ryssland, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Västbanken och Gaza, Jordanien, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerna, Kina, Nordkorea, Hongkong, Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, São Tomé och Príncipe, Gabon, Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Rwanda, Burundi, Saint Helena och tillhörande områden, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerna och tillhörande områden, brittiska områden i Indiska Oceanen, Moçambique, Mauritius, Komorerna, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.


(1)  Enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(2)  För att produkterna skall omfattas av detta undernummer krävs ett intyg enligt bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 433/2007 (EUT L 104, 21.4.2007, s. 3).

(3)  Exportbidrag beviljas endast om villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 (EUT L 304, 22.11.2007, s. 21) och, om tillämpligt, i kommissionens förordning (EG) nr 1741/2006 (EUT L 329, 25.11.2006, s. 7) är uppfyllda.

(4)  I enlighet med villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1643/2006 (EUT L 308, 8.11.2006, s. 7).

(5)  I enlighet med villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 2051/96 (EGT L 274, 26.10.1996, s. 18).

(6)  Exportbidrag beviljas endast om villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 (EUT L 325, 24.11.2006, s. 12) är uppfyllda.

(7)  Innehållet av magert nötkött utan fett skall fastställas i enlighet med förfarandet i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 2429/86 (EGT L 210, 1.8.1986, s. 39).

Begreppet ”genomsnittsinnehåll” avser den provkvantitet som definieras i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 765/2002 (EGT L 117, 4.5.2002, s. 6). Provet skall tas ur den känsligaste delen av partiet.


24.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 281/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1045/2008

av den 23 oktober 2008

om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 143,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2783/75 av den 29 oktober 1975 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin, särskilt artikel 3.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 (2) fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen för tilllämpning av tilläggsbelopp för import samt representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin.

(2)

Det framgår av den regelbundna kontrollen av de uppgifter som ligger till grund för fastställandet av de representativa priserna för produkterna inom sektorerna för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin att de representativa priserna för import av vissa produkter bör ändras med hänsyn till variationerna i pris efter ursprung. De representativa priserna bör därför offentliggöras.

(3)

Med hänsyn till situationen på marknaden bör denna ändring genomföras så snart som möjligt.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1484/95 ska ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 145. 29.6.1995, s. 47.


BILAGA

till kommissionens förordning 23 oktober 2008 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

”BILAGA I

KN-nummer

Varuslag

Representativt pris

(EUR/100 kg)

Säkerhet som åsyftas i artikel 3.3

(EUR/100 kg)

Ursprung (1)

0207 12 10

Plockade och urtagna (så kallade 70 %-kycklingar), frysta

111,1

0

BR

122,9

0

AR

0207 12 90

Plockade och urtagna (så kallade 65 %-kycklingar), frysta

128,2

0

BR

130,2

0

AR

0207 14 10

Styckningsdelar av höns, benfria, frysta

226,5

22

BR

253,7

14

AR

306,4

0

CL

0207 14 50

Kycklingbröst, frysta

213,3

0

BR

0207 14 60

Kycklingklubbor, frysta

113,6

9

BR

0207 14 70

Andra delar av kyckling, frysta

102,7

77

BR

0207 25 10

Plockade och urtagna (s.k. 80 %-kalkoner), frysta

174,4

0

BR

0207 27 10

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

316,7

0

BR

282,7

4

CL

0408 11 80

Äggula

473,4

0

AR

0408 91 80

Torkade ägg utan skal

461,0

0

AR

1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade höns av arten Gallus domesticus

200,4

26

BR


(1)  Nomenklatur avseende länder fastställd genom kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ’ZZ’ betecknar ’annat ursprung’.”


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

24.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 281/16


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 14 oktober 2008

om att inte ta upp vissa ämnen i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden

[delgivet med nr K(2008) 5894]

(Text av betydelse för EES)

(2008/809/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 16.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (2) fastställs en förteckning över verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt tas upp i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG.

(2)

För ett antal kombinationer av ämne och produkttyp som ingår i den förteckningen har antingen alla deltagare dragit sig ur granskningsprogrammet eller den rapporterande medlemsstat som utsetts för utvärderingen inte mottagit någon fullständig dokumentation inom den tid som anges i artiklarna 9 och 12.3 i förordning (EG) nr 1451/2007.

(3)

Kommissionen har därför, och i enlighet med artiklarna 11.2, 12.1 och 13.5 i förordning (EG) nr 1451/2007, underrättat medlemsstaterna om detta. Informationen offentliggjordes även på elektronisk väg den 8 november 2007.

(4)

Ingen person och ingen medlemsstat har under de tre månader som följt på offentliggörandet uttryckt något intresse att överta uppgiften som deltagare för ämnena och produkttyperna i fråga.

(5)

I enlighet med artikel 12.5 i förordning (EG) nr 1451/2007 bör dessa ämnen och produkttyper därför inte tas upp i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ämnen och produkttyper som anges i bilagan till detta beslut ska inte tas upp i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG.

Artikel 2

Med avseende på artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1451/2007 ska detta beslut gälla från och med dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 3.


BILAGA

Namn

EG-nummer

CAS-nummer

Produkttyp

RMS

Bis[1-cyklohexyl-1,2-di(hydroxi-.kappa.O)diazeniumat(2-)]-koppar

 

312600-89-8

2

AT

Bis[1-cyklohexyl-1,2-di(hydroxi-.kappa.O)diazeniumat(2-)]-koppar

 

312600-89-8

6

AT

Bronopol

200-143-0

52-51-7

1

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

3

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

4

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

13

ES

Klorkresol

200-431-6

59-50-7

4

FR

Myrsyra

200-579-1

64-18-6

1

BE

Myrsyra

200-579-1

64-18-6

13

BE

Bensoesyra

200-618-2

65-85-0

1

DE

Bensoesyra

200-618-2

65-85-0

2

DE

Bensoesyra

200-618-2

65-85-0

6

DE

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

3

DE

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

5

DE

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

6

DE

Salicylsyra

200-712-3

69-72-7

6

LT

Propan-1-ol

200-746-9

71-23-8

3

DE

Citronsyra

201-069-1

77-92-9

2

BE

Citronsyra

201-069-1

77-92-9

3

BE

Symklosen

201-782-8

87-90-1

6

UK

Klorxylenol

201-793-8

88-04-0

1

BE

Klorxylenol

201-793-8

88-04-0

2

BE

Klorxylenol

201-793-8

88-04-0

3

BE

Klorxylenol

201-793-8

88-04-0

4

BE

Klorxylenol

201-793-8

88-04-0

5

BE

Klorxylenol

201-793-8

88-04-0

6

BE

Diklorofen

202-567-1

97-23-4

2

IE

Diklorofen

202-567-1

97-23-4

3

IE

Diklorofen

202-567-1

97-23-4

4

IE

Diklorofen

202-567-1

97-23-4

6

IE

Diklorofen

202-567-1

97-23-4

13

IE

Triklokarban

202-924-1

101-20-2

1

SK

Triklokarban

202-924-1

101-20-2

2

SK

Triklokarban

202-924-1

101-20-2

4

SK

Glyoxal

203-474-9

107-22-2

6

FR

Hexa-2,4-diensyra / sorbinsyra

203-768-7

110-44-1

1

DE

Hexa-2,4-diensyra / sorbinsyra

203-768-7

110-44-1

2

DE

Hexa-2,4-diensyra / sorbinsyra

203-768-7

110-44-1

3

DE

Hexa-2,4-diensyra / sorbinsyra

203-768-7

110-44-1

4

DE

Hexa-2,4-diensyra / sorbinsyra

203-768-7

110-44-1

5

DE

1,3-dikloro-5,5-dimetylhydantoin

204-258-7

118-52-5

2

NL

Klorofen

204-385-8

120-32-1

1

NO

Klorofen

204-385-8

120-32-1

4

NO

Klorofen

204-385-8

120-32-1

6

NO

Bensylbensoat

204-402-9

120-51-4

2

UK

Bensetonklorid

204-479-9

121-54-0

1

BE

Cetylpyridiniumklorid

204-593-9

123-03-5

1

UK

Cetylpyridiniumklorid

204-593-9

123-03-5

3

UK

Cetylpyridiniumklorid

204-593-9

123-03-5

4

UK

Cetylpyridiniumklorid

204-593-9

123-03-5

5

UK

Nitrometylidyntrimetanol

204-769-5

126-11-4

2

UK

Nitrometylidyntrimetanol

204-769-5

126-11-4

3

UK

Nitrometylidyntrimetanol

204-769-5

126-11-4

6

UK

Nitrometylidyntrimetanol

204-769-5

126-11-4

13

UK

Tosylkloramidnatrium

204-854-7

127-65-1

1

ES

Tosylkloramidnatrium

204-854-7

127-65-1

6

ES

Kaliumdimetylditiokarbamat

204-875-1

128-03-0

2

UK

Kaliumdimetylditiokarbamat

204-875-1

128-03-0

4

UK

Kaliumdimetylditiokarbamat

204-875-1

128-03-0

6

UK

Kaliumdimetylditiokarbamat

204-875-1

128-03-0

13

UK

Natriumdimetylditiokarbamat

204-876-7

128-04-1

2

UK

Natriumdimetylditiokarbamat

204-876-7

128-04-1

3

UK

Natriumdimetylditiokarbamat

204-876-7

128-04-1

4

UK

Natriumdimetylditiokarbamat

204-876-7

128-04-1

5

UK

Natriumdimetylditiokarbamat

204-876-7

128-04-1

6

UK

Natriumdimetylditiokarbamat

204-876-7

128-04-1

13

UK

Kaptan

205-087-0

133-06-2

6

IT

Tiram

205-286-2

137-26-8

2

BE

Tiram

205-286-2

137-26-8

6

BE

Ziram

205-288-3

137-30-4

2

BE

Ziram

205-288-3

137-30-4

6

BE

Kaliummetylditiokarbamat

205-292-5

137-41-7

2

CZ

Metamnatrium

205-293-0

137-42-8

2

BE

Metamnatrium

205-293-0

137-42-8

4

BE

Metamnatrium

205-293-0

137-42-8

6

BE

Metamnatrium

205-293-0

137-42-8

13

BE

Dinatriumcyanoditioimidokarbonat

205-346-8

138-93-2

2

CZ

1,3-bis(hydroximetyl)urea

205-444-0

140-95-4

2

HU

1,3-bis(hydroximetyl)urea

205-444-0

140-95-4

6

HU

1,3-bis(hydroximetyl)urea

205-444-0

140-95-4

13

HU

Nabam

205-547-0

142-59-6

2

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

4

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

6

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

13

PL

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

6

ES

Diuron

206-354-4

330-54-1

6

DK

Natriumbensoat

208-534-8

532-32-1

1

DE

Natriumbensoat

208-534-8

532-32-1

2

DE

Natriumbensoat

208-534-8

532-32-1

6

DE

Hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

2

FR

Hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

6

FR

Hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

13

FR

2,6-dimetyl-1,3-dioxan-4-yl, acetat

212-579-9

828-00-2

2

AT

2,6-dimetyl-1,3-dioxan-4-yl, acetat

212-579-9

828-00-2

6

AT

2,6-dimetyl-1,3-dioxan-4-yl, acetat

212-579-9

828-00-2

13

AT

Tetradoniumbromid

214-291-9

1119-97-7

1

NO

4,5-dikloro-3H-1,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

2

PL

4,5-dikloro-3H-1,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

6

PL

Natriumtetraborat, vattenfri

215-540-4

1330-43-4

1

NL

Natriumtetraborat, vattenfri

215-540-4

1330-43-4

2

NL

Natriumtetraborat, vattenfri

215-540-4

1330-43-4

13

NL

2,4-diklorobensylalkohol

217-210-5

1777-82-8

2

CZ

2,4-diklorobensylalkohol

217-210-5

1777-82-8

6

CZ

2,4-diklorobensylalkohol

217-210-5

1777-82-8

13

CZ

Klortalonil (ISO), tetraklorisoftalonitril

217-588-1

1897-45-6

6

NL

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

219-145-8

2372-82-9

1

PT

2-metyl-2H-isotiazolin-3-on

220-239-6

2682-20-4

2

SI

2-metyl-2H-isotiazolin-3-on

220-239-6

2682-20-4

4

SI

Natriumdikloroisocyanurat, dihydrat

220-767-7

51580-86-0

1

UK

Natriumdikloroisocyanurat, dihydrat

220-767-7

51580-86-0

6

UK

Troklosennatrium

220-767-7

2893-78-9

1

UK

Troklosennatrium

220-767-7

2893-78-9

6

UK

Mecetroniumetylsulfat

221-106-5

3006-10-8

2

PL

Bis(triklorometyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

6

LT

(Etylendioxi)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

3

PL

(Etylendioxi)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

4

PL

Natrium-2,4,6-triklorofenolat

223-246-2

3784-03-0

2

IE

Natrium-2,4,6-triklorofenolat

223-246-2

3784-03-0

3

IE

Natrium-2,4,6-triklorofenolat

223-246-2

3784-03-0

6

IE

2-pyridin-tiol-1-oxid, natriumsalt

223-296-5

3811-73-2

4

SE

2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol

225-208-0

4719-04-4

2

PL

2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol

225-208-0

4719-04-4

3

PL

2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol

225-208-0

4719-04-4

4

PL

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroximetyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

3

ES

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroximetyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

4

ES

Terbutylazin

227-637-9

5915-41-3

2

UK

Metylenditiocyanat

228-652-3

6317-18-6

6

FR

Metylenditiocyanat

228-652-3

6317-18-6

13

FR

1,3-bis(hydroximetyl)-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

2

PL

(2-brom-2-nitrovinyl)bensen

230-515-8

7166-19-0

6

SK

(2-brom-2-nitrovinyl)bensen

230-515-8

7166-19-0

13

SK

Didecyldimetylammoniumklorid

230-525-2

7173-51-5

13

IT

Prometryn

230-711-3

7287-19-6

6

PT

Prometryn

230-711-3

7287-19-6

13

PT

Kalciumdihexa-2,4-dienoat

231-321-6

7492-55-9

1

DE

Kalciumdihexa-2,4-dienoat

231-321-6

7492-55-9

3

DE

Kalciumdihexa-2,4-dienoat

231-321-6

7492-55-9

6

DE

Jod

231-442-4

7553-56-2

2

SE

Jod

231-442-4

7553-56-2

4

SE

Jod

231-442-4

7553-56-2

5

SE

Jod

231-442-4

7553-56-2

6

SE

Natriumvätesulfit

231-548-0

7631-90-5

1

DE

Natriumvätesulfit

231-548-0

7631-90-5

2

DE

Natriumvätesulfit

231-548-0

7631-90-5

4

DE

Natriumvätesulfit

231-548-0

7631-90-5

5

DE

Natriumvätesulfit

231-548-0

7631-90-5

6

DE

Natriumvätesulfit

231-548-0

7631-90-5

13

DE

Natriumklorid

231-598-3

7647-14-5

5

PT

Ortofosforsyra

231-633-2

7664-38-2

4

PT

Natriumhypoklorit

231-668-3

7681-52-9

6

IT

Natriummetabisulfit

231-673-0

7681-57-4

1

DE

Natriummetabisulfit

231-673-0

7681-57-4

2

DE

Natriummetabisulfit

231-673-0

7681-57-4

4

DE

Natriummetabisulfit

231-673-0

7681-57-4

5

DE

Natriummetabisulfit

231-673-0

7681-57-4

6

DE

Natriummetabisulfit

231-673-0

7681-57-4

13

DE

Kaliumpermanganat

231-760-3

7722-64-7

5

SK

Natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

1

DE

Natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

2

DE

Natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

4

DE

Natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

5

DE

Natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

6

DE

Natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

13

DE

Natriumklorit

231-836-6

7758-19-2

2

PT

Natriumklorit

231-836-6

7758-19-2

3

PT

Natriumklorit

231-836-6

7758-19-2

4

PT

Natriumklorit

231-836-6

7758-19-2

5

PT

Natriumklorat

231-887-4

7775-09-9

2

PT

Natriumklorat

231-887-4

7775-09-9

5

PT

Vitlöksextrakt

232-371-1

8008-99-9

3

PL

Vitlöksextrakt

232-371-1

8008-99-9

4

PL

Vitlöksextrakt

232-371-1

8008-99-9

5

PL

Vitlöksextrakt

232-371-1

8008-99-9

18

PL

Vitlöksextrakt

232-371-1

8008-99-9

19

PL

Borsyra

233-139-2

10043-35-3

1

NL

Borsyra

233-139-2

10043-35-3

2

NL

Borsyra

233-139-2

10043-35-3

3

NL

Borsyra

233-139-2

10043-35-3

6

NL

Borsyra

233-139-2

10043-35-3

13

NL

Kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

1

DE

Kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

2

DE

Kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

4

DE

Kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

5

DE

Kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

6

DE

Kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

13

DE

Natriumväte-2,2′-metylenbis[4-klorfenolat]

233-457-1

10187-52-7

2

LV

Natriumväte-2,2′-metylenbis[4-klorfenolat]

233-457-1

10187-52-7

3

LV

Natriumväte-2,2′-metylenbis[4-klorfenolat]

233-457-1

10187-52-7

4

LV

Natriumväte-2,2′-metylenbis[4-klorfenolat]

233-457-1

10187-52-7

6

LV

Natriumväte-2,2′-metylenbis[4-klorfenolat]

233-457-1

10187-52-7

13

LV

2,2-dibromo-2-cyanoacetamid

233-539-7

10222-01-2

1

DK

2,2-dibromo-2-cyanoacetamid

233-539-7

10222-01-2

5

DK

Carbendazim

234-232-0

10605-21-7

6

DE

Carbendazim

234-232-0

10605-21-7

13

DE

Dinatriumoktaborattetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

1

NL

Dinatriumoktaborattetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

2

NL

Dinatriumoktaborattetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

3

NL

Dinatriumoktaborattetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

6

NL

Dinatriumoktaborattetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

13

NL

Zinkpyrition

236-671-3

13463-41-7

13

SE

Dodecylguanidinmonohydroklorid

237-030-0

13590-97-1

1

ES

Dodecylguanidinmonohydroklorid

237-030-0

13590-97-1

2

ES

Bromklorid

237-601-4

13863-41-7

2

NL

(benzyloxi)metanol

238-588-8

14548-60-8

2

UK

Klortoluron

239-592-2

15545-48-9

6

ES

Klortoluron

239-592-2

15545-48-9

13

ES

Natrium-p-kloro-m-kresolat

239-825-8

15733-22-9

4

FR

Kaliummetabisulfit

240-795-3

16731-55-8

1

DE

Kaliummetabisulfit

240-795-3

16731-55-8

2

DE

Kaliummetabisulfit

240-795-3

16731-55-8

4

DE

Kaliummetabisulfit

240-795-3

16731-55-8

5

DE

Kaliummetabisulfit

240-795-3

16731-55-8

6

DE

Kaliummetabisulfit

240-795-3

16731-55-8

13

DE

D-glukonsyra, förening med N,N′′-bis(4-klorofenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamindin (2:1)

242-354-0

18472-51-0

4

PT

D-glukonsyra, förening med N,N′′-bis(4-klorofenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamindin (2:1)

242-354-0

18472-51-0

6

PT

Bensoxonklorid

243-008-1

19379-90-9

1

CY

p-[(dijodometyl)sulfonyl]toluen

243-468-3

20018-09-1

13

UK

(Bensotiazol-2-yltio)metyltiocyanat

244-445-0

21564-17-0

2

NO

(Bensotiazol-2-yltio)metyltiocyanat

244-445-0

21564-17-0

4

NO

(Bensotiazol-2-yltio)metyltiocyanat

244-445-0

21564-17-0

6

NO

(Bensotiazol-2-yltio)metyltiocyanat

244-445-0

21564-17-0

13

NO

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

1

DE

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

2

DE

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

3

DE

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

4

DE

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

5

DE

2-oktyl-2H-isotiazolin-3-on

247-761-7

26530-20-1

4

UK

Bromokloro-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

3

NL

Bromokloro-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

4

NL

Bromokloro-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

5

NL

Bromokloro-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

6

NL

Bromokloro-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

13

NL

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimetylurea / isoproturon

251-835-4

34123-59-6

6

DE

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimetylurea / isoproturon

251-835-4

34123-59-6

13

DE

1-[2-(allyloxi)-2-(2,4-diklorofenyl)etyl]-1H-imidazol / imazalil

252-615-0

35554-44-0

2

DE

1-[2-(allyloxi)-2-(2,4-diklorofenyl)etyl]-1H-imidazol / imazalil

252-615-0

35554-44-0

4

DE

1-[2-(allyloxi)-2-(2,4-diklorofenyl)etyl]-1H-imidazol / imazalil

252-615-0

35554-44-0

13

DE

2-bromo-2-(bromometyl)pentandinitril

252-681-0

35691-65-7

13

CZ

m-fenoxibensyl-3-(2,2-diklorovinyl)-2-dimetylcyklopropankarboxylat / permetrin

258-067-9

52645-53-1

2

IE

m-fenoxibensyl-3-(2,2-diklorovinyl)-2-dimetylcyklopropankarboxylat / permetrin

258-067-9

52645-53-1

3

IE

m-fenoxibensyl-3-(2,2-diklorovinyl)-2-dimetylcyklopropankarboxylat / permetrin

258-067-9

52645-53-1

5

IE

1-[[2-(2,4-diklorofenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol / propikonazol

262-104-4

60207-90-1

1

FI

1-[[2-(2,4-diklorofenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol / propikonazol

262-104-4

60207-90-1

2

FI

1-[[2-(2,4-diklorofenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol / propikonazol

262-104-4

60207-90-1

4

FI

1-[[2-(2,4-diklorofenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol / propikonazol

262-104-4

60207-90-1

13

FI

4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on

264-843-8

64359-81-5

6

NO

Cis-4-[3-(p-tert-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolin / fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

6

ES

Cis-4-[3-(p-tert-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolin / fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

13

ES

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12–18-alkyldimetyl, klorider

269-919-4

68391-01-5

5

IT

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12–18-alkyldimetyl, klorider

269-919-4

68391-01-5

6

IT

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12–18-alkyldimetyl, klorider

269-919-4

68391-01-5

13

IT

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12–16-alkyldimetyl, klorider

270-325-2

68424-85-1

6

IT

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12–16-alkyldimetyl, klorider

270-325-2

68424-85-1

13

IT

Kvartära ammoniumföreningar, di-C8–10-alkyldimetyl, klorider

270-331-5

68424-95-3

13

IT

Fettsyror, kokos, reaktionsprodukter med dietanolamin

270-430-3

68440-04-0

3

HU

Aminer, C10–16-alkyldimetyl, N-oxider

274-687-2

70592-80-2

1

PT

Pentakaliumbis(peroximonosulfat)bis(sulfat)

274-778-7

70693-62-8

1

SI

1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazoliumklorid

274-948-0

70862-65-6

2

CZ

1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazoliumklorid

274-948-0

70862-65-6

3

CZ

1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazoliumklorid

274-948-0

70862-65-6

4

CZ

1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazoliumklorid

274-948-0

70862-65-6

6

CZ

1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazoliumklorid

274-948-0

70862-65-6

13

CZ

1-[1,3-bis(hydroximetyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroximetyl)urea / diazolidinylurea

278-928-2

78491-02-8

6

LT

1-[1,3-bis(hydroximetyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroximetyl)urea / diazolidinylurea

278-928-2

78491-02-8

7

LT

Magnesiummonoperoxiftalathexahydrat

279-013-0

84665-66-7

3

PL

Magnesiummonoperoxiftalathexahydrat

279-013-0

84665-66-7

4

PL

Tributyltetradecylfosfoniumklorid

279-808-2

81741-28-8

2

PL

Tributyltetradecylfosfoniumklorid

279-808-2

81741-28-8

4

PL

Tjärsyror, polyalkylfenolfraktion

284-893-4

84989-05-9

2

HU

Tjärsyror, polyalkylfenolfraktion

284-893-4

84989-05-9

3

HU

Melaleuca alternifolia, ext. / australiensisk Tea Tree-olja

285-377-1

85085-48-9

1

ES

Melaleuca alternifolia, ext. / australiensisk Tea Tree-olja

285-377-1

85085-48-9

2

ES

Melaleuca alternifolia, ext. / australiensisk Tea Tree-olja

285-377-1

85085-48-9

3

ES

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12–14-alkyldimetyl, klorider

287-089-1

85409-22-9

5

IT

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12–14-alkyldimetyl, klorider

287-089-1

85409-22-9

6

IT

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12–14-alkyldimetyl, klorider

287-089-1

85409-22-9

13

IT

Kvartära ammoniumföreningar, C12–14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider

287-090-7

85409-23-0

5

IT

Kvartära ammoniumföreningar, C12–14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider

287-090-7

85409-23-0

6

IT

Kvartära ammoniumföreningar, C12–14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider

287-090-7

85409-23-0

13

IT

Urea, N,N′-bis(hydroximetyl)-, reaktionsprodukter med 2-(2-butoxietoxi)etanol, etylenglykol och formaldehyd

292-348-7

90604-54-9

2

PL

Urea, N,N′-bis(hydroximetyl)-, reaktionsprodukter med 2-(2-butoxietoxi)etanol, etylenglykol och formaldehyd

292-348-7

90604-54-9

6

PL

Urea, N,N′-bis(hydroximetyl)-, reaktionsprodukter med 2-(2-butoxietoxi)etanol, etylenglykol och formaldehyd

292-348-7

90604-54-9

13

PL

Kvartära ammoniumföreningar, [2-[[2-[(2-karboxietyl)(2-hydroxietyl)amino]etyl]amino]-2-oxoetyl]kokosalkyldimetyl, hydroxider, inre salt

309-206-8

100085-64-1

1

LT

Kvartära ammoniumföreningar, [2-[[2-[(2-karboxietyl)(2-hydroxietyl)amino]etyl]amino]-2-oxoetyl]kokosalkyldimetyl, hydroxider, inre salt

309-206-8

100085-64-1

2

LT

Kvartära ammoniumföreningar, [2-[[2-[(2-karboxietyl)(2-hydroxietyl)amino]etyl]amino]-2-oxoetyl]kokosalkyldimetyl, hydroxider, inre salt

309-206-8

100085-64-1

3

LT

Kvartära ammoniumföreningar, [2-[[2-[(2-karboxietyl)(2-hydroxietyl)amino]etyl]amino]-2-oxoetyl]kokosalkyldimetyl, hydroxider, inre salt

309-206-8

100085-64-1

4

LT

Kvartära ammoniumföreningar, [2-[[2-[(2-karboxietyl)(2-hydroxietyl)amino]etyl]amino]-2-oxoetyl]kokosalkyldimetyl, hydroxider, inre salt

309-206-8

100085-64-1

6

LT

Kvartära ammoniumföreningar, [2-[[2-[(2-karboxietyl)(2-hydroxietyl)amino]etyl]amino]-2-oxoetyl]kokosalkyldimetyl, hydroxider, inre salt

309-206-8

100085-64-1

13

LT

1,3-dikloro-5-etyl-5-metylimidazolidin-2,4-dion

401-570-7

89415-87-2

2

NL

Reaktionsprodukter av glutaminsyra och N-(C12–14-alkyl)propylendiamin

403-950-8

164907-72-6

1

DE

Reaktionsprodukter av glutaminsyra och N-(C12–14-alkyl)propylendiamin

403-950-8

164907-72-6

3

DE

Blandning av C8–18)alkylbis(2-hydroxietyl)ammoniumbis(2-etylhexyl)fosfat; (C8–18)alkylbis(2-hydroxietyl)ammonium-2-etylhexylvätefosfat

404-690-8

68132-19-4

6

PL

5-kloro-2-(4-klorofenoxi)fenol

429-290-0

3380-30-1

6

AT

3-benso(b)tien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxatiazin,4-oxid

431-030-6

163269-30-5

4

PT

3-benso(b)tien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxatiazin,4-oxid

431-030-6

163269-30-5

6

PT

3-benso(b)tien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxatiazin,4-oxid

431-030-6

163269-30-5

13

PT

Reaktionsprodukter av diisopropanolamin med formaldehyd (1:4)

432-440-8

220444-73-5

6

HU

Reaktionsprodukter av diisopropanolamin med formaldehyd (1:4)

432-440-8

220444-73-5

13

HU

Reaktionsprodukt av dimetyladipat, dimetylglutarat, dimetylsuccinat med väteperoxid / perestan

432-790-1

1

HU

Reaktionsprodukt av dimetyladipat, dimetylglutarat, dimetylsuccinat med väteperoxid / perestan

432-790-1

5

HU

Bis-(3-aminopropyl)-oktylamin

433-340-7

86423-37-2

2

CZ

Bis-(3-aminopropyl)-oktylamin

433-340-7

86423-37-2

3

CZ

Bis-(3-aminopropyl)-oktylamin

433-340-7

86423-37-2

4

CZ

Bis-(3-aminopropyl)-oktylamin

433-340-7

86423-37-2

13

CZ

(E)-1-(2-kloro-1,3-tiazol-5-ylmetyl)-3-metyl-2-nitroguanidin / klotianidin

433-460-1

210880-92-5

3

DE

Bacillus sphaericus

Microorganism

143447-72-7

2

IT

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis serotyp H14

Microorganism

2

IT

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis serotyp H14

Microorganism

5

IT

Aminer, n-C10–16-alkyltrimetylendi-, reaktionsprodukter med klorättiksyra

Blandning

139734-65-9

1

IE

Aminer, n-C10–16-alkyltrimetylendi-, reaktionsprodukter med klorättiksyra

Blandning

139734-65-9

6

IE

Aminer, n-C10–16-alkyltrimetylendi-, reaktionsprodukter med klorättiksyra

Blandning

139734-65-9

13

IE

Blandning av 1-fenoxipropan-2-ol (Einecs 212–222–7) och 2-fenoxipropanol (Einecs 224–027–4)

Blandning

1

UK

Blandning av 1-fenoxipropan-2-ol (Einecs 212–222–7) och 2-fenoxipropanol (Einecs 224–027–4)

Blandning

2

UK

Blandning av 1-fenoxipropan-2-ol (Einecs 212–222–7) och 2-fenoxipropanol (Einecs 224–027–4)

Blandning

3

UK

Blandning av 1-fenoxipropan-2-ol (Einecs 212–222–7) och 2-fenoxipropanol (Einecs 224–027–4)

Blandning

4

UK

Blandning av 1-fenoxipropan-2-ol (Einecs 212–222–7) och 2-fenoxipropanol (Einecs 224–027–4)

Blandning

6

UK

Blandning av 1-fenoxipropan-2-ol (Einecs 212–222–7) och 2-fenoxipropanol (Einecs 224–027–4)

Blandning

13

UK

Blandning av 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (Einecs:247–500–7) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (Einecs:220–239–6)

Blandning

55965-84-9

3

FR

Kaliumsalter av fettsyror (C15–21)

Blandning

2

DE

Kvartär ammoniumjodid

Blandning

308074-50-2

1

ES

Kvartär ammoniumjodid

Blandning

308074-50-2

2

ES

Kvartär ammoniumjodid

Blandning

308074-50-2

3

ES

Kvartär ammoniumjodid

Blandning

308074-50-2

4

ES

Kvartär ammoniumjodid

Blandning

308074-50-2

5

ES

Kvartär ammoniumjodid

Blandning

308074-50-2

6

ES

Kvartära ammoniumföreningar (bensylalkyldimetyl (alkyl från C8-C22, mättad och omättad, och talgalkyl, kokosalkyl och sojaalkyl) klorider, bromider eller hydroxid) / BKC

Blandning av Einecs-listade ämnen

6

IT

Kvartära ammoniumföreningar (bensylalkyldimetyl (alkyl från C8-C22, mättad och omättad, och talgalkyl, kokosalkyl och sojaalkyl) klorider, bromider eller hydroxid) / BKC

Blandning av Einecs-listade ämnen

13

IT

Kvartära ammoniumföreningar (dialkyldimetyl (alkyl från C6-C18, mättad och omättad, och talgalkyl, kokosalkyl och sojaalkyl) klorider, bromider eller metylsulfat) / DDAC

Blandning av Einecs-listade ämnen

6

IT

Kvartära ammoniumföreningar (dialkyldimetyl (alkyl från C6-C18, mättad och omättad, och talgalkyl, kokosalkyl och sojaalkyl) klorider, bromider eller metylsulfat) / DDAC

Blandning av Einecs-listade ämnen

13

IT

Silvernatriumvätezirkoniumfosfat

Ännu ej tilldelat

3

SE

Silver-zink-aluminium-borfosfatglas / glasoxid, silver- och zinkinnehållande

Ännu ej tilldelat

398477-47-9

1

SE

Silver-zink-aluminium-borfosfatglas / glasoxid, silver- och zinkinnehållande

Ännu ej tilldelat

398477-47-9

6

SE

(±)-1-(.beta.-allyloxi-2,4-diklorofenyletyl)imidazol / imazalil av teknisk kvalitet

Växtskyddsmedel

73790-28-0

2

DE

(±)-1-(.beta.-allyloxi-2,4-diklorofenyletyl)imidazol / imazalil av teknisk kvalitet

Växtskyddsmedel

73790-28-0

4

DE

(±)-1-(.beta.-allyloxi-2,4-diklorofenyletyl)imidazol / imazalil av teknisk kvalitet

Växtskyddsmedel

73790-28-0

13

DE

[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-cyano-(3-fenoxifenyl)-metyl-3-(2,2-dikloroetenyl)-2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat / alfa-cypermetrin

Växtskyddsmedel

67375-30-8

6

BE

4-bromo-2-(4-klorofenyl)-1-(etoximetyl)-5-(trifluorometyl)-1H-pyrrol-3-karbonitril / klorfenapyr

Växtskyddsmedel

122453-73-0

6

PT

4-bromo-2-(4-klorofenyl)-1-(etoximetyl)-5-(trifluorometyl)-1H-pyrrol-3-karbonitril / klorfenapyr

Växtskyddsmedel

122453-73-0

13

PT

Aluminiumnatriumsilikat-silver-komplex / silverzeolit

Växtskyddsmedel

130328-18-6

6

SE

Aluminiumnatriumsilikat-silver-komplex / silverzeolit

Växtskyddsmedel

130328-18-6

13

SE

Aluminiumnatriumsilikat-silver-zinkkomplex / silver-zink-zeolit

Växtskyddsmedel

130328-20-0

1

SE

Aluminiumnatriumsilikat-silver-zinkkomplex / silver-zink-zeolit

Växtskyddsmedel

130328-20-0

6

SE

Guazatintriacetat

Växtskyddsmedel

115044-19-4

2

UK

Blandning av 5-hydroximetoximetyl-1-aza-3,7-dioxabicyklo(3.3.0)oktan (CAS 59720–42–2, 16,0 %) och 5-hydroxi-1-aza-3,7-dioxabicyklo(3.3.0)oktan (Einecs 229–457–6, 28,8 %) och 5-hydroxipoly[metylenoxi]metyl-1-aza-3,7-dioxabicyklo(3.3.0)oktan (CAS 56709–13–8; 5,2 %) i vatten (50 %)

Växtskyddsmedel

6

PL

Blandning av 5-hydroximetoximetyl-1-aza-3,7-dioxabicyklo(3.3.0)oktan (CAS 59720–42–2, 16,0 %) och 5-hydroxi-1-aza-3,7-dioxabicyklo(3.3.0)oktan (Einecs 229–457–6, 28,8 %) och 5-hydroxipoly[metylenoxi]metyl-1-aza-3,7-dioxabicyklo(3.3.0)oktan (CAS 56709–13–8; 5,2 %) i vatten (50 %)

Växtskyddsmedel

13

PL

2-propenal och propan-1,2-diol

Polymer

191546-07-3

6

HU

2-propenal och propan-1,2-diol

Polymer

191546-07-3

7

HU

2-propenal och propan-1,2-diol

Polymer

191546-07-3

10

HU

2-propenal och propan-1,2-diol

Polymer

191546-07-3

13

HU

N,N,N′,N′-tetrametyletylendiaminbis(2-kloroetyl)etersampolymer

Polymer

31075-24-8

2

UK

N,N,N′,N′-tetrametyletylendiaminbis(2-kloroetyl)etersampolymer

Polymer

31075-24-8

13

UK

Poly(oxi-1,2-etandiyl),.alfa.-[2-(didecylmetylammoni)etyl]-.omega.-hydroxi-, propanoat (salt)

Polymer

94667-33-1

3

IT

Poly(oxi-1,2-etandiyl),.alfa.-[2-(didecylmetylammoni)etyl]-.omega.-hydroxi-, propanoat (salt)

Polymer

94667-33-1

6

IT

Poly(oxi-1,2-etandiyl),.alfa.-[2-(didecylmetylammoni)etyl]-.omega.-hydroxi-, propanoat (salt)

Polymer

94667-33-1

13

IT


24.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 281/30


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 oktober 2008

om ekonomiskt stöd från gemenskapen för andra halvåret 2008 till vissa av gemenskapens referenslaboratorier på området djurhälsa och levande djur

[delgivet med nr K(2008) 5976]

(Endast de engelska, franska och spanska texterna är giltiga)

(2008/810/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artikel 28.2,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (2), särskilt artikel 32.7, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 28.1 i beslut 90/424/EEG kan gemenskapens referenslaboratorier på området djurhälsa och levande djur få gemenskapsstöd.

(2)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1754/2006 av den 28 november 2006 om villkoren för beviljande av ekonomiskt stöd från gemenskapen till gemenskapens referenslaboratorier för foder och livsmedel och för djurhälsa (3) bör ekonomiskt stöd från gemenskapen beviljas om de godkända arbetsprogrammen genomförs effektivt och om stödmottagarna överlämnar alla nödvändiga handlingar inom vissa tidsfrister.

(3)

I enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 1754/2006 regleras förhållandet mellan kommissionen och gemenskapens referenslaboratorier i ett partnerskapsavtal som kompletteras av ett flerårigt arbetsprogram.

(4)

Kommissionen har utvärderat arbetsprogrammen och de preliminära budgetar som gemenskapens referenslaboratorier lagt fram för andra halvåret 2008.

(5)

Ekonomiskt stöd från gemenskapen bör därför beviljas de gemenskapsreferenslaboratorier som utsetts att fullgöra de funktioner och uppgifter som fastställs i följande rättsakter:

Rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (4).

Kommissionens förordning (EG) nr 180/2008 av den 28 februari 2008 om gemenskapens referenslaboratorium för andra hästsjukdomar än afrikansk hästpest och om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (5).

Kommissionens förordning (EG) nr 737/2008 av den 28 juli 2008 om utseende av gemenskapens referenslaboratorier för kräftdjurssjukdomar, rabies och bovin tuberkulos, om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för gemenskapens referenslaboratorier för rabies och bovin tuberkulos samt om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (6).

(6)

Ekonomiskt stöd till gemenskapsreferenslaboratoriers arbete och anordnande av seminarier bör också överensstämma med bestämmelserna om stödberättigande i förordning (EG) nr 1754/2006.

(7)

Enligt artikel 3.2 a i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (7) ska program för bekämpning och övervakning av djursjukdomar (veterinära åtgärder) finansieras genom Europeiska garantifonden för jordbruket. Vidare föreskrivs det i artikel 13 andra stycket i den förordningen att Europeiska garantifonden för jordbruket i exceptionella och välmotiverade fall ska bära de administrativa kostnader och personalkostnader som förorsakas medlemsstaterna och stödmottagare som får stöd från fonden, när det gäller åtgärder och program som omfattas av beslut 90/424/EEG. För den finansiella kontrollen gäller artiklarna 9, 36 och 37 i förordning (EG) nr 1290/2005.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

När det gäller kräftdjurssjukdomar ska gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd till Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Förenade kungariket, för de funktioner och uppgifter som anges i del I i bilaga VI till direktiv 2006/88/EG.

Gemenskapens ekonomiska stöd ska i enlighet med förordning (EG) nr 1754/2006 uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnader som laboratoriet har för arbetsprogrammet, dock högst 51 000 euro för perioden 1 juli–31 december 2008.

Artikel 2

När det gäller andra hästsjukdomar än afrikansk hästpest ska gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd till AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie equine, Frankrike, för de funktioner och uppgifter som anges i bilagan till förordning (EG) nr 180/2008.

Gemenskapens ekonomiska stöd ska i enlighet med förordning (EG) nr 1754/2006 uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnader som laboratoriet har för arbetsprogrammet, dock högst 212 000 euro för perioden 1 juli–31 december 2008.

Artikel 3

När det gäller rabies ska gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd till AFSSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, Frankrike, för de funktioner och uppgifter som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 737/2008.

Gemenskapens ekonomiska stöd ska i enlighet med förordning (EG) nr 1754/2006 uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnader som laboratoriet har för arbetsprogrammet, dock högst 128 000 euro för perioden 1 juli–31 december 2008, varav högst 33 000 euro ska avsättas för anordnandet av ett fackseminarium om rabies.

Artikel 4

När det gäller tuberkulos ska gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd till Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) vid Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spanien, för de funktioner och uppgifter som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 737/2008.

Gemenskapens ekonomiska stöd ska i enlighet med förordning (EG) nr 1754/2006 uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnader som laboratoriet har för arbetsprogrammet, dock högst 100 000 euro för perioden 1 juli–31 december 2008, varav högst 21 000 euro ska avsättas för anordnandet av ett fackseminarium om metoder för diagnos av tuberkulos.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, dr Grant Stentiford, The Nothe, Barrack Road, Weymouth, Dorset DT4 8UB, Förenade kungariket. Tfn (44-13) 05 20 67 22.

Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA) – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, dr Stephan Zientara, 23 avenue du Général de Gaulle F-94706 Maisons-Alfort Cedex, Frankrike. Tfn (33) 143 96 72 80.

AFSSA – Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, dr Florence Cliquet, Nancy, France, 54220 Malzéville, Frankrike. Tfn (33) 383 29 89 50.

VISAVET – Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, dr Alicia Aranaz, Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, Spanien. Tfn (34) 913 94 39 92.

Utfärdad i Bryssel den 21 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1.

(3)  EUT L 331, 29.11.2006, s. 8.

(4)  EUT L 328, 24.11.2006, s. 14.

(5)  EUT L 56, 29.2.2008, s. 4.

(6)  EUT L 201, 30.7.2008, s. 29.

(7)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.


RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

24.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 281/32


BESLUT nr 2/2008 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG–SCHWEIZ

av den 24 september 2008

om ersättning av tabellerna III och IV b i protokoll nr 2

(2008/811/EG)

GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet, undertecknat i Bryssel den 22 juli 1972 (nedan kallat avtalet) och ändrat genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter, undertecknat i Luxemburg den 26 oktober 2004, och protokoll nr 2 till avtalet, särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Gemensamma kommittén fastställer, för genomförandet av protokoll nr 2 till avtalet, de inhemska referenspriserna för de avtalsslutande parternas räkning.

(2)

De faktiska priserna på råvaror för vilka prisutjämningsåtgärder tillämpas har ändrats på de avtalsslutande parternas hemmamarknader.

(3)

Det är därför nödvändigt att i enlighet med detta uppdatera de referenspriser och belopp som förtecknas i tabell III och tabell IV b i protokoll nr 2.

(4)

Eftersom prissvängningarna på marknaderna förväntas fortsätta kommer parterna att informera varandra om de inhemska priserna varannan månad, och om stora förändringar konstateras kan detta beslut komma att ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tabell III och tabell IV b i protokoll nr 2 ska ersättas med tabellerna i bilaga I och bilaga II till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut ska gälla från och med den 1 augusti 2008.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2008.

På gemensamma kommitténs vägnar

Jacques DE WATTEVILLE

Ordförande


BILAGA I

”TABELL III

Inhemska referenspriser i EG och Schweiz

Jordbruksråvaror Råvara

Inhemska referenspriser i Schweiz

(CHF per 100 kg nettovikt)

Inhemska referenspriser i EG

(CHF per 100 kg nettovikt)

Artikel 4.1

Schweiziska priser Skillnaden mellan referenspriser i Schweiz och EG

(CHF per 100 kg nettovikt)

Artikel 3.3

EG-priser Skillnaden mellan referenspriser i Schweiz och EG

(EUR per100 kg nettovikt)

Vete

63,43

43,07

20,35

0,00

Durumvete

93,28

92,08

1,20

0,00

Råg

61,46

38,33

23,15

0,00

Korn

48,94

48,94

0,00

0,00

Majs

35,16

35,16

0,00

0,00

Vanligt vetemjöl

112,50

68,75

43,75

0,00

Helmjölkspulver

678,50

482,57

195,95

0,00

Skummjölkspulver

555,19

388,12

167,05

0,00

Smör

1 005,04

461,82

543,20

0,00

Vitt socker

 

 

 

 

Ägg (1)

255,00

205,50

49,50

0,00

Färskpotatis

42,00

23,80

18,20

0,00

Vegetabiliska fetter (2)

390,00

160,00

230,00

0,00


(1)  Pris som fastställts på grundval av priset på fågelägg i flytande tillstånd utan skal, multiplicerat med faktorn 0,85.

(2)  Pris för vegetabiliska fetter (för bageri- och livsmedelsindustrin) med en fetthalt på 100 %.”


BILAGA II

”TABELL IV

b)

Följande basbelopp för jordbruksråvaror ska tillämpas vid beräkningen av jordbruksavgifterna:


Jordbruksråvaror

Basbelopp som tillämpas på de schweiziska priserna enligt artikel 3.2

(CHF per 100 kg nettovikt)

Basbelopp som tillämpas på gemenskapens priser enligt artikel 4.2

(euro per 100 kg nettovikt)

Vete

17,00

0,00

Durumvete

1,00

0,00

Råg

20,00

0,00

Korn

0,00

0,00

Majs

0,00

0,00

Vanligt vetemjöl

37,00

0,00

Helmjölkspulver

167,00

0,00

Skummjölkspulver

142,00

0,00

Smör

462,00

0,00

Vitt socker

0,00

0,00

Ägg

36,00

0,00

Färskpotatis

15,00

0,00

Vegetabiliska fetter

196,00

0,00”


Rättelser

24.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 281/35


Rättelse till kommissionens beslut 2008/97/EG av den 30 januari 2008 om ändring av beslut 93/52/EEG när det gäller fastställandet av att vissa administrativa regioner i Italien är officiellt fria från brucellos (B. melitensis) och beslut 2003/467/EG när det gäller fastställandet av att vissa administrativa regioner i Italien är officiellt fria från bovin tuberkulos och bovin brucellos och av att vissa administrativa regioner i Polen är officiellt fria från enzootisk bovin leukos

( Europeiska unionens officiella tidning L 32 av den 6 februari 2008 )

På sidan 27 i bilaga I ska det

i stället för:

”I bilaga II till beslut 93/52/EEG ska det andra stycket som gäller Italien ersättas med följande:

’I Italien:

I regionen Abruzzerna: provinsen Pescara.

Regionen Friuli-Venezia Giulia.

I regionen Latium: provinserna Latina och Roma.

…’ ”.

vara:

”I bilaga II till beslut 93/52/EEG ska det andra stycket som gäller Italien ersättas med följande:

’I Italien:

I regionen Abruzzerna: provinsen Pescara.

Regionen Friuli-Venezia Giulia.

I regionen Latium: provinserna Latina, Rieti, Roma och Viterbo.

…’ ”.


24.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 281/s3


NOT TILL LÄSAREN

EU-institutionerna har beslutat att deras texter inte längre ska innehålla en hänvisning till den senaste ändringen av den ifrågavarande rättsakten.

Såvida inte annat anges, avser därför hänvisningarna i de texter som här offentliggörs rättsakter i deras gällande lydelse.