ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 255

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
23 september 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 929/2008 av den 22 september 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 930/2008 av den 22 september 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

3

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2008/87/EG av den 22 september 2008 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart ( 1 )

5

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/750/EG

 

*

Rådets beslut av den 15 september 2008 om ändring av rådets beslut 2003/77/EG om fastställande av fleråriga ekonomiska riktlinjer för förvaltningen av tillgångarna i EKSG under avveckling och, efter slutförd avveckling, av Kol- och stålforskningsfondens tillgångar

28

 

 

Kommissionen

 

 

2008/751/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 18 september 2008 om ett tillfälligt undantag från ursprungsreglerna i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 för att ta hänsyn till Madagaskars speciella situation när det gäller konserverad tonfisk och loins av tonfisk [delgivet med nr K(2008) 5097]

31

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

23.9.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 929/2008

av den 22 september 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 september 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 september 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MK

31,4

TR

70,5

ZZ

51,0

0707 00 05

EG

162,5

TR

95,1

ZZ

128,8

0709 90 70

TR

94,1

ZZ

94,1

0805 50 10

AR

65,9

UY

52,7

ZA

97,3

ZZ

72,0

0806 10 10

TR

101,5

US

132,8

ZZ

117,2

0808 10 80

BR

56,2

CL

76,6

CN

64,7

NZ

118,3

US

99,8

ZA

79,8

ZZ

82,6

0808 20 50

AR

68,9

CN

75,9

TR

139,0

ZA

89,5

ZZ

93,3

0809 30

TR

138,4

US

160,5

ZZ

149,5

0809 40 05

IL

131,9

TR

65,7

XS

58,0

ZZ

85,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


23.9.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 930/2008

av den 22 september 2008

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2007/2008 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1109/2007 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EG) nr 870/2008 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 1109/2007 för regleringsåret 2007/2008 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 september 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 september 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUT L 238, 5.9.2008, s. 3.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 23 september 2008 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

23,49

4,56

1701 11 90 (1)

23,49

9,79

1701 12 10 (1)

23,49

4,37

1701 12 90 (1)

23,49

9,36

1701 91 00 (2)

26,80

11,83

1701 99 10 (2)

26,80

7,31

1701 99 90 (2)

26,80

7,31

1702 90 95 (3)

0,27

0,38


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.III i rådets förordning (EG) nr 318/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


DIREKTIV

23.9.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/5


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/87/EG

av den 22 september 2008

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG av den 12 december 2006 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG (1), särskilt artikel 20.1 första meningen, och

av följande skäl:

(1)

Efter antagandet av direktivet i december 2006 har man enats om att ändra bestämmelserna om inspektion av fartyg på Rhen i enlighet med artikel 22 i den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen. Direktiv 2006/87/EG måste därför ändras i enlighet med detta.

(2)

Det bör säkerställas att gemenskapens certifikat för fartyg och det fartygscertifikat som utfärdas enligt bestämmelserna om inspektion av fartyg på Rhen utfärdas på basis av tekniska föreskrifter som garanterar en likvärdig säkerhetsnivå.

(3)

För att undvika snedvridningar av konkurrensen och olika nivåer av säkerhet måste ändringarna av direktiv 2006/87/EG genomföras så snabbt som möjligt.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 7 i rådets direktiv 91/672/EEG av den 16 december 1991 om det ömsesidiga erkännandet av båtförarcertifikat för transport av gods och passagerare på inre vattenvägar (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till direktiv 2006/87/EG ska ändras enligt bilaga I till detta direktiv.

Artikel 2

Bilagorna V och VI till direktiv 2006/87/EG ska ändras enligt bilaga II till detta direktiv.

Artikel 3

De medlemsstater som har inre vattenvägar enligt artikel 1.1 i direktiv 2006/87/EG ska sätta i kraft de bestämmelser, lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv med verkan från och med den 30 december 2008. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till de medlemsstater som har sådana inre vattenvägar som avses i artikel 1.1 i direktiv 2006/87/EG.

Utfärdat i Bryssel den 22 september 2008.

På kommissionens vägnar

Antonio TAJANI

Vice ordförande


(1)  EUT L 389, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 29.


BILAGA I

Bilaga II till direktiv 2006/87/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Innehållsförteckningen ska ändras på följande sätt.

a)

I artikel 2.18 ska rubriken ersättas med följande:

”Artikel 2.18 – Unikt europeiskt identifieringsnummer för fartyg”.

b)

I artikel 6.09 ska rubriken ersättas med följande:

”Artikel 6.09 – Besiktning och regelbundna inspektioner”.

c)

Följande artikel ska införas som artikel 10.03c:

”Artikel 10.03c – Fasta brandbekämpningssystem för att skydda föremål”.

2.

I Artikel 2.07 punkt 1 ska ”officiellt nummer” ersättas med ”europeiskt identifieringsnummer för fartyg”.

3.

Artikel 2.17 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska följande mening läggas till:

”De ska uppdatera det register som avses i punkt 1 i enlighet därmed.”

b)

Följande punkt ska läggas till som punkt 3:

”3.

I syfte att införa bestämmelser för att upprätthålla säkerhet och lugn vid sjöfart och för genomförandet av artiklarna 2.02–2.15 liksom artiklarna 8, 10, 11, 12, 15, 16 och 17 i detta direktiv kommer endast lästillträde till registret enligt förlagan i bilaga VI att beviljas andra medlemsstaters behöriga myndigheter, avtalsstater i Mannheimkonventionen och, så länge som likvärdig sekretess garanteras, tredje land på basis av administrativa avtal.”

4.

Artikel 2.18 ska ersättas med följande:

”Artikel 2.18

Unikt europeiskt identifieringsnummer för fartyg

1.

Det unika europeiska identifieringsnumret för fartyg, nedan kallat europeiska identifieringsnummer för fartyg, ska bestå av åtta arabiska siffror enligt tillägg III.

2.

Den behöriga myndighet som utfärdar ett gemenskapscertifikat ska på detta gemenskapscertifikat ange det europeiska identifieringsnumret för fartyg. Om farkosten inte har ett europeiskt identifieringsnummer för fartyg vid den tid då gemenskapscertifikatet utfärdas ska identifieringsnumret tilldelas farkosten av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där farkosten är registrerad eller har sin hemmahamn.

När det gäller farkoster från länder där ett europeiskt identifieringsnummer för fartyg inte kan tilldelas ska de behöriga myndigheter som utfärdar gemenskapscertifikat tilldela ett europeiskt identifieringsnummer som ska anges på gemenskapscertifikatet.

3.

Endast ett enda europeiskt identifieringsnummer för fartyg kan tilldelas en farkost. Det europeiska identifieringsnumret för fartyg utfärdas endast en gång och förblir oförändrat under farkostens hela livstid.

4.

Farkostens ägare eller dennes ombud ska ansöka om ett europeiskt identifieringsnummer för fartyg hos de behöriga myndigheterna. Ägaren eller ombudet ska också fästa det europeiska identifieringsnummer som förts in i gemenskapscertifikatet på farkosten.

5.

Medlemsstaterna ska meddela kommissionen namnet på de behöriga myndigheter som är ansvariga för att tilldela det europeiska identifierings-numret för fartyg. Kommissionen ska föra register över dessa behöriga myndigheter och behöriga myndigheter som meddelats av tredje land, och ska hålla registret tillgängligt för medlemsstaterna. På begäran ska registret också hållas tillgängligt för tredjelands behöriga myndigheter.

6.

De behöriga myndigheterna i enlighet med punkt 5 ska vidta åtgärder för att informera övriga behöriga myndigheter som är upptagna i det register som förs i enlighet med punkt 5 om alla europeiska identifieringsnummer för fartyg som tilldelas samt de uppgifter för identifikation av fartyget som anges i tillägg IV. Dessa uppgifter kan hållas tillgängliga för behöriga myndigheter i andra medlemsstater, avtalsstater i Mannheimkonventionen och, om likvärdig sekretess garanteras, tredjeland på basis av administrativa avtal i syfte att införa bestämmelser för att upprätthålla säkerhet och lugn vid sjöfart och för genomförandet av artiklarna 2.02–2.15, 2.18.3 och artiklarna 8, 10, 11, 12, 15, 16 och 17 i detta direktiv.”

5.

I Artikel 2.19 punkt 2 andra stycket ska ’officiella nummer’ ersättas med ’europeiska identifieringsnummer för fartyg’.

6.

Artikel 6.02 punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Om styranordningen har en motoriserad drivenhet, ska det finnas en separat reservdrivenhet eller en extra manuell drivenhet. Om rodersystemets drivenhet stannar eller vid tekniskt fel måste den separata reservdrivenheten eller den manuella drivenheten vara i bruk inom fem sekunder”

7.

Artikel 6.03 ska ersättas med följande:

”Artikel 6.03

Hydraulisk drivenhet för styranordningen

1.

Ingen annan strömförbrukande apparat får anslutas till den hydrauliska drivenheten för styranordningen.

2.

Hydraultankar ska vara utrustade med en larmanordning som övervakar oljan, så att den hålls på en nivå som krävs för säker drift.

3.

Rörsystemets dimensioner, konstruktion och placering ska vara sådana att de i möjligaste mån är skyddade mot mekaniska skador eller skador på grund av brand.

4.

Hydraulslangar

a)

är endast tillåtna, om det är nödvändigt att använda sådana för att dämpa vibrationer eller för att de ingående delarna ska kunna röra sig fritt,

b)

ska vara konstruerade för ett tryck som minst motsvarar högsta arbetstryck,

c)

ska bytas ut senast vart åttonde år.

5.

Hydraulcylindrar, hydraulpumpar och hydraulmotorer samt elektriska motorer ska besiktigas minst vart åttonde år av ett specialiserat företag och vid behov repareras.”

8.

Artikel 6.07.2 ska ändras på följande sätt:

a)

Inledningsfrasen ska ersättas med följande:

”Ett ljud- och ljuslarm ska finnas vid styrplatsen för att varna för följande:”

b)

Punkt a ska ersättas med följande:

”a)

Minskning av oljan i hydraultankarna till lägsta nivå enligt artikel 6.03.2 och minskning av hydraulsystemets arbetstryck.”

9.

Artikel 6.09 ska ersättas med följande:

”Artikel 6.09

Besiktning och regelbundna inspektioner

1.

Ett inspektionsorgan ska kontrollera att styrinrättningen installerats på rätt sätt. För detta ändamål kan inspektionsorganet begära att få se följande dokument:

a)

Beskrivning av styrinrättningen.

b)

Ritningar och information om styranordningens drivenheter och styrkontrollsystem.

c)

Information om styranordningen.

d)

Elkretsschema.

e)

Beskrivning av girhastighetsregulatorn.

f)

Drift- och underhållsanvisningar för styrinrättningen.

2.

Styrinrättningen som helhet ska kontrolleras med ett manöverprov. Om en girhastighetsregulator har installerats ska det kontrolleras att en fastställd rutt kan hållas med säkerhet och att svängar kan utföras på ett säkert sätt.

3.

Motoriserade styrinrättningar ska inspekteras av en expert

a)

innan de tas i drift,

b)

efter ett tekniskt fel,

c)

efter ändringar eller reparationer,

d)

regelbundet minst vart tredje år.

4.

Inspektionen ska åtminstone omfatta följande:

a)

Kontroll av att styrinrättningen överensstämmer med de godkända ritningarna och vid de regelbundna inspektionerna en kontroll av huruvida ändringar har gjorts.

b)

Provning av styrinrättningen i alla driftlägen.

c)

Visuell kontroll och täthetskontroll av de hydrauliska delarna, särskilt ventiler, rörsystem, hydraulslangar, hydraulcylindrar, hydraulpumpar och hydraulfilter.

d)

Visuell kontroll av de elektriska delarna, särskilt reläer, elmotorer och säkerhetsanordningar.

e)

Kontroll av ljud- och ljuskontrollenheterna.

5.

Ett inspektionscertifikat, som undertecknats av inspektören och i vilket datum för inspektionen anges, ska utfärdas.”

10.

Artikel 7.02 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska det första stycket ersättas med följande:

”Den för rorsmannen skymda zonen förut i olastat skick med halvfyllt bränsleförråd men utan ballast får inte överstiga två fartygslängder eller 250 m, beroende på vilket som är kortats, till vattenytan.”

b)

I punkt 6 ska det andra stycket ersättas med följande:

”För att undvika reflexer ska bryggans frontfönster vara bländfria eller monterade så att de på ett effektivt sätt förhindrar reflexer. Detta krav ska anses uppfyllt när fönstren har en lutning från det vertikala planet med den övre delen i en vinkel utåt på minst 10° och högst 25°.”

11.

Artikel 8.05.7 ska ersättas med följande:

”7.

Distributionsrören för bränsle ska vara försedda med en snabbstängningsventil direkt vid tanköppningen som kan manövreras från däck, även när rummen i fråga är låsta.

Om manöverorganet är dolt, får inte locket eller skyddet kunna låsas.

Manöverorganet ska markeras med rött. Om organet är dolt ska det märkas med en symbol för den snabbstängande ventilen i enlighet med bild 9 i tillägg I med en sidolängd på minst 10 cm.

Det första stycket gäller inte bränsletankar som är monterade direkt på motorn.”

12.

I artikel 9.15.9 ska följande mening läggas till:

”Antalet kabelfogar ska vara minsta möjliga.”

13.

Artikel 10.03a ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 8 ska ersättas med följande:

”8.

Ett inspektionscertifikat, som undertecknats av inspektören och i vilket datum för inspektionen anges, ska utfärdas.”

b)

Punkt 10 ska utgå.

14.

Artikel 10.03b ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande punkt läggas till som punkt d:

”d)

FK-5-1-12 (dodekafluoro-2-metylpentan-3-on).”

b)

I punkt 4 ska punkt b ersättas med följande:

”b)

Munstyckena ska vara dimensionerade och monterade på ett sådant sätt att släckmedlet fördelas jämnt. Släckmedlet ska i synnerhet vara effektivt även under golvplattorna.”

c)

I punkt 5 e ska led cc ersättas med följande:

”cc)

Åtgärder som besättningen ska vidta när brandbekämpningssystemet är utlöst och när den får tillträde till det skyddade utrymmet efter utlösning eller översvämning, särskilt när det gäller en eventuell närvaro av farliga ämnen.”

d)

I punkt 9 ska led e ersättas med följande:

”e)

Ett inspektionscertifikat, som undertecknats av inspektören och i vilket datum för inspektionen anges, ska utfärdas.”

e)

Punkt 13 ska ersättas med följande:

”13.   FK-5-1-12 - brandbekämpningssystem

För brandbekämpningssystem i vilka FK-5-1-12 används som släckmedel ska utöver kraven i punkterna 1–9 följande bestämmelser uppfyllas:

a)

Om flera utrymmen med olika bruttovolym ska skyddas, ska varje utrymme vara försett med ett eget brandbekämpningssystem.

b)

Varje FK-5-1-12-behållare som är installerad i det utrymme som ska skyddas ska vara försedd med en övertrycksventil. Om behållaren utsätts för följderna av brand och brandbekämpningssystemet inte har utlösts, ska övertrycksventilen utan risker släppa ut behållarens innehåll i det utrymme som ska skyddas

c)

Varje behållare ska vara utrustad med en anordning för kontroll av gastrycket.

d)

Behållare får inte fyllas till mer än 1,00 kg/l. Den specifika volymen för FK-5-1-12 som inte är under tryck ska anses vara 0,0719 m3/kg.

e)

Volymen för det utrymme som ska skyddas ska uppgå till minst 5,5 % av utrymmets bruttovolym. Denna volym ska tillföras på 10 sekunder.

f)

FK-5-1-12-behållarna ska vara försedda med en tryckövervakare som utlöser en akustisk eller optisk varningssignal i styrhytten vid icke-avsedd förlust av drivmedel. Om det inte finns någon styrhytt ska varningssignalen avges utanför det utrymme som ska skyddas.

g)

Efter utlösning av systemet får koncentrationen i det utrymme som ska skyddas inte överstiga 10 %.”

15.

Följande artikel ska införas som artikel 10.03c:

”Artikel 10.03c

Fasta brandbekämpningssystem för att skydda föremål

Fasta brandbekämpningssystem för att skydda föremål ska endast vara tillåtna på grundval av rekommendationer från kommittén.”

16.

I artikel 10.05.2 ska det första stycket ersättas med följande:

”2.

Det ska finnas en personlig, automatiskt uppblåsbar räddningsväst enligt Europastandard EN 395: 1998, EN 396: 1998, EN ISO 12402-3: 2006 eller EN ISO 12402-4: 2006 inom räckhåll för alla personer som normalt finns ombord.”

17.

I artikel 14.13 ska följande mening införas efter den andra meningen:

”När det gäller passagerarfartyg ska experten dessutom kontrollera om det finns ett giltigt inspektionscertifikat som intygar att gaslarmsystemet enligt artikel 15.15.9 är korrekt installerat eller en inspektion av det.”

18.

Artikel 15.03 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande mening läggas till:

”Uppgifter om fyrskepp som beaktas vid stabilitetsberäkningen ska bestämmas med hjälp av ett krängningsprov.”

b)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

I det tredje stycket ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Dessutom ska kravet i punkt 3d bestyrkas för följande lastkondition:”

ii)

Det sista stycket ska utgå.

c)

Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna a, b och c ska ersättas med följande:

”a)

Den maximala rätande hävarmen hmax ska inträffa vid en krängningsvinkel på φmax ≥ (φmom+3°) och får inte vara mindre än 0,20 m. Om φf < φmax får den rätande hävarmen vid flödningsvinkeln φf dock inte vara mindre än 0,20 m.

b)

Flödningsvinkeln φf får inte vara mindre än (φmom+3°).

c)

Arean A under kurvan för den rätande hävarmen ska beroende på positionen för φf och φmax uppnå minst följande värden:

Fall

 

 

A

1

φmax ≤ 15° eller φf ≤ 15°

 

0,05 m.rad till den mindre av vinklarna φmax eller φf

2

15° < φmax < 30°

φmax ≤ φf

0,035+0,001 · (30-φmax) m.rad till vinkeln φmax

3

15° < φf < 30°

φmax > φf

0,035+0,001 · (30-φf) m.rad till vinkeln φf

4

φmax ≥ 30° and φf ≥ 30°

 

0,035 m.rad till vinkeln φ = 30°

I denna figur gäller följande:

hmax

den största hävarmen

φ

krängningsvinkeln

φf

flödningsvinkeln, dvs. den krängningsvinkel vid vilken öppningar i skrovet, överbyggnaden eller däckhusen som inte kan tillslutas vattentätt, översvämmas

φmom

den maximala krängningsvinkeln enligt e

φmax

den krängningsvinkel vid vilken den maximala rätande hävarmen inträffar

A

arean under kurvan för den rätande hävarmen”

ii)

Led e ska ersättas med följande:

”e)

Krängningsvinkeln φmom får i följande två fall inte överskrida 12°:

aa)

Vid tillämpning av krängningsmomentet beroende på personer och vind enligt punkterna 4 och 5.

bb)

Vid tillämpning av krängningsmomentet beroende på personer och girning enligt punkterna 4 och 6.”

d)

I punkt 4 ska

”ni

=

4 för fria däckytor och däckytor med flyttbara möbler,

för däckytor med fasta sittmöbler såsom bänkar ska ni beräknas med en bredd på 0,45 m och ett djup på 0,75 m per person”

ersättas med följande:

”ni

=

3,75 för fria däckytor och däckytor med flyttbara möbler,

för däckytor med fasta sittmöbler såsom bänkar ska ni beräknas med en bredd på 0,50 m och ett djup på 0,75 m per person”

e)

Punkt 9 ska ändras på följande sätt:

i)

Tabellen under inledningsfrasen i det andra stycket ska ersättas med följande tabell:

 

”1-avdelningsstatus

2-avdelningsstatus

Sidoskadans utsträckning

långskeppsled 1 [m]

0,10 · LWL, dock inte mindre än 4,00 m

0,05 · LWL, dock inte mindre än 2,25 m

tvärskeppsled b [m]

B/5

0,59

vertikalled h [m]

från fartygets botten och uppåt utan begränsning

Bottenskadans utsträckning

långskeppsled 1 [m]

0,10 · LWL, dock inte mindre än 4,00 m

0,05 · LWL, dock inte mindre än 2,25 m

tvärskeppsled b [m]

B/5

vertikalled h [m]

0,59, rörledningar som installerats enligt artikel 15.02.13 c ska anses intakta”

ii)

I led d ska det sista stycket utgå.

f)

I punkt 10 ska följande led läggas till som led d:

”d)

Beräkningen av effekten av den fria ytan under de mellanliggande faserna av vatteninströmning ska bygga på de skadade avdelningarnas bruttoyta.”

g)

Punkt 11 ska ändras på följande sätt:

i)

I inledningsfrasen ska ”på grund av personer” utgå.

ii)

Led b ska ersättas med följande:

”b)

Över jämviktsläget ska den positiva delen av kurvan för den rätande hävarmen visa ett värde för den rätande hävarmen på GZR ≥ 0,02 m med en area A ≥ 0,0025 m·rad. Dessa minimivärden för stabilitet ska uppfyllas till dess att den första oskyddade öppningen hamnar under vatten eller under alla omständigheter innan en krängningsvinkel på φm of 25° uppnås.

Image

19.

Artikel 15.06 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3 a ska följande mening läggas till:

”utrymmen, utom kabiner, och grupper av utrymmen som endast har en utgång ska ha minst en nödutgång.”

b)

I punkt 8 a ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Samlingsområdenas totala yta (AS) ska motsvara minst värdet av följande formel:”

20.

Artikel 15.09 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska det första stycket ersättas med följande:

”Utöver de livbojar som anges i artikel 10.05.1 ska alla delar av det däck som är avsett för passagerare och som inte är inbyggt vara utrustat med lämpliga livbojar som ska placeras på båda sidor av fartyget och högst 20 m ifrån varandra. Livbojarna ska anses som lämpliga om de uppfyller kraven i

Europastandard EN 14144: 2003, eller

den internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS 1974) kapitel III regel 7.1, och den internationella livräddningsutrustningskoden (LSA-koden) punkt 2.1.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

Utöver de livbojar som anges i punkt 1 ska personlig livräddningsutrustning enligt artikel 10.05.2 finnas inom räckhåll för all personal ombord. För ombordanställda som inte har ansvar för arbetsuppgifter enligt säkerhetsrutinerna är icke-uppblåsbara eller halvautomatiskt uppblåsbara flytvästar enligt de standarder som anges i artikel 10.05.2 tillåtna.”

c)

Punkt 4 ska ändras på följande sätt:

i)

Första stycket ska ersättas med följande:

”Utöver den livräddningsutrustning som anges i punkt 1 och 2 ska personlig livräddningsutrustning enligt artikel 10.05.2 finnas för 100 % av det högsta tillåtna antalet passagerare. Icke-uppblåsbara eller halvautomatiskt uppblåsbara flytvästar enligt de standarder som anges i artikel 10.05.2 är också tillåtna.”

ii)

Det andra stycket ska utgå.

21.

Artikel 15.10.6 sista meningen ska ersättas med följande:

”Reservströmsanläggningen ska vara installerad ovanför marginallinjen och så långt bort som möjligt från kraftkällorna enligt artikel 9.02.1 för att säkerställa att, i händelse av vatteninströmning enligt artikel 15.03.9 den inte hamnar under vatten samtidigt med dessa kraftkällor.”

22.

Artikel 15.11 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)

I d ska led aa ersättas med följande:

”aa)

Bilaga I del 3 till koden för brandprovningsmetoder, och”

ii)

Följande led ska läggas till som led e:

”e)

Inspektionsorganet får enligt koden för brandprovningsmetoder föreskriva en provning av en slumpvis vald skiljevägg för att säkerställa att den uppfyller kraven i punkt 2 om motståndskraft och temperaturökning.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Skiljeväggar

a)

mellan utrymmen ska vara utformade enligt följande tabeller:

aa)

Tabell för skiljeväggar mellan utrymmen där inga trycksatta sprinklersystem enligt artikel 10.03a är installerade.

Utrymmen

Kontrollcentraler

Trapphus

Samlingsområden

Salonger

Maskinrum

Kök

Förrådsrum

Kontrollcentraler

A0

A0/B15 (1)

A30

A60

A60

A60

Trapphus

 

A0

A30

A60

A60

A60

Samlingsområden

 

 

A30/B15 (2)

A60

A60

A60

Salonger

 

 

 

—/B15 (3)

A60

A60

A60

Maskinrum

 

 

 

 

A60/A0 (4)

A60

A60

Kök

 

 

 

 

 

A0

A60/B15 (5)

Förrådsrum

 

 

 

 

 

 

bb)

Tabell för skiljeväggar mellan utrymmen där trycksatta sprinklersystem enligt artikel 10.03a är installerade.

Utrymmen

Kontrollcentraler

Trapphus

Samlingsområden

Salonger

Maskinrum

Kök

Förrådsrum

Kontrollcentraler

A0

A0/B15 (6)

A0

A60

A30

A30

Trapphus

 

A0

A0

A60

A30

A0

Samlingsområden

 

 

A30/B15 (7)

A60

A30

A30

Salonger

 

 

 

—/B0 (8)

A60

A30

A0

Maskinrum

 

 

 

 

A60/A0 (9)

A60

A60

Kök

 

 

 

 

 

B15

Förrådsrum

 

 

 

 

 

 

b)

Skiljeväggar av typ A är skott, väggar och däck som uppfyller följande krav:

aa)

De ska vara av stål eller annat motsvarande material.

bb)

De ska vara tillräckligt förstyvade.

cc)

De ska vara isolerade med ett sådant godkänt icke-brännbart material att medeltemperaturen på den sida som vetter från elden inte stiger till över 140 °C över utgångstemperaturen och att temperaturen inte på något ställe, inklusive öppningarna vid skarvarna, ökar till mer än 180 °C över utgångstemperaturen inom följande angivna tidsrymder:

 

Typ A60 — 60 minuter

 

Typ A30 — 30 minuter

 

Typ A0 — 0 minuter

dd)

De ska vara konstruerade så att de förhindrar att rök och lågor sprids innan en normal brandprovning på en timme är avslutad.

c)

Skiljeväggar av typ B är skott, väggar, däck, tak eller ytbeklädnader som uppfyller följande krav:

aa)

De ska vara gjorda av ett godkänt icke-brännbart material. Alla material som används vid tillverkning och montering av skiljeväggar ska dessutom vara icke-brännbara, utom ytbeklädnanden som ska vara åtminstone flamhämmande.

bb)

De ska uppvisa ett sådant isoleringsvärde att medeltemperaturen på den sida som vetter från elden inte stiger till över 140 °C över utgångstemperaturen och att temperaturen inte på något ställe, inklusive öppningarna vid skarvarna, ökar till mer än 225 °C över utgångstemperaturen inom följande angivna tidsrymder:

 

Typ B15 — 15 minuter

 

Typ B0 — 0 minuter

cc)

De ska vara konstruerade så att de förhindrar att lågor sprids innan den första halvtimmen av en normal brandprovning är slut.”

23.

Artikel 15.15 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska inledningsmeningen ersättas med följande:

”Passagerarfartyg med en längd LWL av högst 25 m som har tillstånd att ta ombord högst 50 passagerare ska styrka tillräcklig stabilitet efter skada enligt artikel 15.03.7–15.03.13 eller som ett alternativ styrka att de uppfyller följande kriterier efter symmetrisk fyllning:”

b)

I punkt 1 ska led e ersättas med följande:

”a)

Vatteninströmningen i fartyget får inte överskrida marginallinjen och”

c)

I punkt 5 ska den första meningen ersättas med följande:

”Inspektionsorganet kan frångå tillämpningen av artikel 10.04 när det gäller passagerarfartyg avsedda för högst 250 passagerare och med en längd LWL av högst 25 m, under förutsättning att de är utrustade med en plattform som kan nås från båda sidorna av fartyget, omedelbart ovanför vattenlinjen, så att personer på ett säkert sätt kan tas upp ur vattnet.”

d)

I punkt 10 ska inledningsmeningen ersättas med följande:

”Följande bestämmelser gäller inte passagerarfartyg med en längd LWL av högst 25 m:”

24.

I artikel 16.06.2 ska ”officiellt nummer” ersättas med ”Unikt europeiskt identifieringsnummer för fartyg”.

25.

Artikel 21.02 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 g efter hänvisningen till artikel ”10.03b” ska följande hänvisning införas:

”Artikel 10.03c”

b)

I punkt 2 d ska hänvisningen till ”artikel 10.07” ersättas med följande:

”Artikel 10.05”.

26.

Tabellen i artikel 24.02.2 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande text i artikel 6.02.1 ska införas efter texten i artikel 6.01.7:

”6.02.1

Närvaro av separata hydraultankar

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2020

Dubbel uppsättning styrventiler om det finns hydrauliska drivenheter

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2020

Separerade rörsystem för den andra drivenheten om det finns hydrauliska drivenheter

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2020”

b)

Texten i artikel 6.02.2 ska ersättas med följande:

”punkt 2

Aktivering av den andra drivenheten med hjälp av ett moment

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2010”

c)

Texten i artikel 6.03.1 ska ersättas med följande:

”6.03.1

Anslutning av andra strömförbrukande apparater till den hydrauliska drivenheten för styranordningen

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2020”

d)

Texten i artikel 6.03.2 ska utgå.

e)

Texten i artikel 6.07.2 a ska ersättas med följande:

”6.07.2 a

Nivålarm i hydraultankarna och larm för arbetstryck

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2010”

f)

Följande text i artikel 7.02.2 ska införas efter texten i artikel 6.08.1:

”7.02.2

Skymd sikt framför fartyget 2 fartygslängder om mindre än 250 m

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2049”

g)

Texten i artikel 8.05.7 ska ersättas med följande:

”7.1

Snabbstängande ventil på tanken som styrs från däck, även när utrymmena i fråga är stängda.

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2050”

h)

Texten i artikel 15.01.2 ska ersättas med följande:

”e)

Förbud mot installationer för flytande gas enligt kapitel 14

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2045. Övergångsbestämmelsen gäller endast om larmsystem monteras enligt artikel 15.15.9”

i)

Följande text i artikel 15.06.6 c ska införas efter texten i artikel 15.06.6 b:

”c)

Inga räddningsvägar genom maskinrum

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2007

Inga räddningsvägar genom kök

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2015”

j)

Texten i artikel 15.06.7 ska ersättas med följande:

”punkt 7

Lämpligt säkerhetsledningssystem

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2015”

k)

Texten i artikel 15.06.16 ska ersättas med följande:

”punkt 16

Dricksvattensystem enligt artikel 12.05

N.E.O. senast den 31 december 2006”

l)

Texten i artikel 15.07 ska ersättas med följande:

”15.07

Krav för framdrivningssystemet

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2015”

m)

Texten i artikel 15.09.4 ska ersättas med följande:

”punkt 4

Livräddningsredskap

För passagerarfartyg som var utrustade med kollektiva livräddningsredskap enligt artikel 15.09.5 före den 1 januari 2006 anses dessa redskap som ett alternative till personlig livräddningsutrustning.

För passagerarfartyg som var utrustade med kollektiva livräddningsredskap enligt artikel 15.09.6 före den 1 januari 2006 anses dessa redskap som ett alternativ till personlig livräddningsutrustning till utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2010.”

n)

Texten i artikel 15.10.3 ska ersättas med följande:

”punkt 3

Tillräcklig nödbelysning

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2015”

o)

Texten i artikel 15.10.6 ska ersättas med följande:

”punkt 6 första meningen

Skiljeväggar enligt artikel 15.11.2

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2015

andra och tredje meningen

Kabelinstallation

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2015

fjärde meningen

Reservströmsanläggningen ovanför marginallinjen

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2015”

p)

Texten i artikel 15.12.1 ska ersättas med följande:

”15.12.1c

Bärbara brandsläckare i kök

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet”

q)

Texten i artikel 15.12.2 ska ersättas med följande:

”punkt 2 a

Andra brandpump

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2010”

r)

Texten i artikel 15.12.3 ska ersättas med följande:

”punkt 3 b och 3 c

Tryck och vattenstrålelängd

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2010”

s)

Texten i artikel 15.12.9 ska ersättas med följande:

”punkt 9

Brandsläckningsanordning i maskinrum

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2015”

27.

I artikel 24.03.1 ska texten i 15.05 ersättas med följande:

”15.05

Antal passagerare

Utfärdande eller förlängning av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2045”

28.

Tabellen i artikel 24.06.5 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande text ska införas efter texten i kapitel 3:

”KAPITEL 6

6.02.1

Dubbel uppsättning styrventiler om det finns hydrauliska drivenheter

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2020

1.4.2007

Separerade rörsystem för den andra drivenheten om det finns hydrauliska drivenheter

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2020

1.4.2007

6.03.1

Anslutning av andra strömförbrukande apparater till den hydrauliska drivenheten för styranordningen

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2020

1.4.2007

6.07.2 a

Nivålarm i hydraultankarna och larm för arbetstryck

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2010

1.4.2007

KAPITEL 7

7.02.2

Skymd sikt framför fartyget 2 fartygslängder om mindre än 250 m

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2049

30.12.2008”

b)

Följande text i artikel 8.05.7 första meningen ska införas efter texten i artikel 8.03.3

”punkt 8.05.7 första meningen

Snabbstängande ventil på den tank som styrs från däck, även när utrymmena i fråga är stängda.

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2015

1.4.2008”

c)

Texten i artikel 15.01.2 ska ersättas med följande:

”e)

Förbud mot installationer för flytande gas enligt kapitel 14

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter 1.1.2045. Övergångsbestämmelsen gäller endast om larmsystem monteras enligt artikel 15.15.9

1.1.2006”

d)

Texten i artikel 15.06.6c ska ersättas med följande:

”c)

Inga räddningsvägar genom maskinrum

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2007

1.1.2006”

Inga räddningsvägar genom kök

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2015

e)

Texten i artikel 15.06.7 ska ersättas med följande:

”punkt 7

Lämpligt säkerhetsledningssystem

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2015

1.1.2006”

f)

Texten i artikel 15.06.16 ska ersättas med följande:

”punkt 16

Dricksvattensystem enligt artikel 12.05

N.E.O. senast den 31 december 2006

1.1.2006”

g)

Texten i artikel 15.07 ska ersättas med följande:

”15.07

Krav för framdrivningssystemet

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2015

1.1.2006”

h)

Texten i artikel 15.09.4 ska ersättas med följande:

”punkt 4

Livräddningsredskap

För passagerarfartyg som var utrustade med kollektiva livräddningsredskap enligt artikel 15.09.5 före den 1 januari 2006 anses dessa redskap som ett alternativ till personlig livräddningsutrustning.

För passagerarfartyg som var utrustade med kollektiva livräddningsredskap enligt artikel 15.09.6 före den 1 januari 2006 anses dessa redskap som ett alternativ till personlig livräddningsutrustning fram till utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2010.

1.1.2006”

i)

Texten i artikel 15.10.3 ska ersättas med följande:

”punkt 3

Tillräcklig nödbelysning

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2015

1.1.2006”

j)

Texten i artikel 15.10.6 ska ersättas med följande:

”punkt 6 första meningen

Skiljeväggar enligt artikel 15.11.2.

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2015

1.1.2006

andra och tredje meningen

Kabelinstallation

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2015

1.1.2006

fjärde meningen

Reservströmsanläggningen ovanför marginallinjen

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2015

1.1.2006”

k)

Texten i artikel 15.12.1 ska ersättas med följande:

”15.12.1 c

Bärbara brandsläckare i kök

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet

1.1.2006”

l)

Texten i artikel 15.12.2 ska ersättas med följande:

”punkt 2 a

Andra brandpump

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2010

1.1.2006”

m)

Följande notering:

”punkt 9

Brandsläckningsanordning i maskinrum

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2010

1.1.2006”

”15.12.9

Brandsläckningsanordning i maskinrum av stål eller med motsvarande egenskaper

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2045. Övergångsperioden gäller inte passagerarfartyg som kölsträckts efter den 31 december 1995 och vars skrov är av trä, aluminium eller plast och vars maskinrum inte är tillverkade av material enligt artikel 3.04.3 och 3.04.4

1.1.2006”

ska ersättas med följande:

”punkt 9

Brandsläckningsanordning i maskinrum

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2015. Övergångsperioden gäller inte passagerarfartyg som kölsträckts efter den 31 december 1995 och vars skrov är av trä, aluminium eller plast och vars maskinrum inte är tillverkade av material enligt artikel 3.04.3 och 3.04.4

1.1.2006”

29.

Tabellen i artikel 24a.02.2 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande text i artikel 6.02.1 ska införas efter texten i artikel 6.01.7:

”6.02.1

Närvaro av separata hydraultankar

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2026

Dubbel uppsättning styrventiler om det finns hydrauliska drivenheter

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2026

Separerade rörsystem för den andra drivenheten om det finns hydrauliska drivenheter

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2026”

b)

Texten i artikel 6.02.2 ska ersättas med följande:

”punkt 2

Aktivering av den andra drivenheten med hjälp av ett moment

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2026”

c)

Texten i artikel 6.03.1 ska ersättas med följande:

”6.03.1

Anslutning av andra strömförbrukande apparater till den hydrauliska drivenheten för styranordningen

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2026”

d)

Texten i artikel 6.03.2 ska utgå.

e)

Texten i artikel 6.07.2 ska ersättas med följande:

”6.07.2 a

Nivålarm i hydraultankarna och larm för arbetstryck

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2026”

f)

Texten i artikel 7.02.2–7.02.7 ska ersättas med följande:

”7.02.2–7.02.6

Fri sikt från styrhytten, utom följande punkt

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förlängningen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2049”

30.

Följande figur 9 ska införas i tillägg I:

”Figur 9

Snabbstängande ventil på tank

Image

Färg: brunt/vit”

31.

Följande tillägg ska läggas till som tillägg III och tillägg IV:

Tillägg III

Mall för det unika europeiska identifieringsnumret för fartyg

A

A

A

x

x

x

x

x

[Kod för den behöriga myndighet som tilldelar det unika europeiska identifieringsnumret för fartyg]

[Serienummer]

I mallen representerar ’AAA’ den tresiffriga kod som ges av den behöriga myndighet som tilldelar det unika europeiska identifieringsnumret för fartyg enligt följande nummerordningar:

001-019

Frankrike

020-039

Nederländerna

040-059

Tyskland

060-069

Belgien

070-079

Schweiz

080-099

förbehållet farkoster som inte är parter i Mannheimkonventionen. Konvention enligt vilken ett Rhenfartygscertifikat har utfärdats före den 1 april 2007

100-119

Norge

120-139

Danmark

140-159

Förenade kungariket

160-169

Island

170-179

Irland

180-189

Portugal

190-199

reserverat

200-219

Luxemburg

220-239

Finland

240-259

Polen

260-269

Estland

270-279

Litauen

280-289

Lettland

290-299

reserverat

300-309

Österrike

310-319

Liechtenstein

320-329

Tjeckien

330-339

Slovakien

340-349

reserverat

350-359

Kroatien

360-369

Serbien

370-379

Bosnien och Hercegovina

380-399

Ungern

400-419

Ryska federationen

420-439

Ukraina

440-449

Vitryssland

450-459

Moldavien

460-469

Rumänien

470-479

Bulgarien

480-489

Georgien

490-499

reserverat

500-519

Turkiet

520-539

Grekland

540-549

Cypern

550-559

Albanien

560-569

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

570-579

Slovenien

580-589

Montenegro

590-599

reserverat

600-619

Italien

620-639

Spanien

640-649

Andorra

650-659

Malta

660-669

Monaco

670-679

San Marino

680-699

reserverat

700-719

Sverige

720-739

Kanada

740-759

Förenta staterna

760-769

Israel

770-799

reserverat

800-809

Azerbajdzjan

810-819

Kazakstan

820-829

Kirgizistan

830-839

Tadzjikistan

840-849

Turkmenistan

850-859

Uzbekistan

860-869

Iran

870-999

reserverat

’xxxxx’ representerar det femsiffriga nummer som ges av behöriga myndigheter.

Tillägg IV

Uppgifter för identifikation av ett fartyg

A.   Alla fartyg

1.

Unikt europeiskt identifieringsnummer för fartyg i enlighet med artikel 2.18 i denna bilaga (bilaga V del 1 ruta 3 till mallen och bilaga VI femte kolumnen)

2.

Farkostens/fartygets namn (bilaga V del 1 ruta 1 till mallen och bilaga VI fjärde kolumnen)

3.

Typ av farkost enligt artikel 1.01.1–1.01.28 i denna bilaga (bilaga V del 1 mallens ruta 2)

4.

Längd överallt enligt artikel 1.01.70 i denna bilaga (bilaga V del 1 ruta 17a)

5.

Bredd överallt enligt artikel 1.01.73 i denna bilaga (bilaga V del 1 ruta 18a)

6.

Djupgående enligt artikel 1.01.76 i denna bilaga (bilaga V del 1 ruta 18a)

7.

Uppgiftskälla (gemenskapscertifikat)

8.

Dödvikt (bilaga V del 1 ruta 2 och bilaga VI elfte kolumnen) för lastfartyg

9.

Volymdeplacement enligt artikel 1.01.60 i denna bilaga (bilaga V del 1 ruta 21 och bilaga VI elfte kolumnen) för andra fartyg än lastfartyg

10.

Redare (ägaren eller dennes ombud, bilaga II kapitel 2)

11.

Utfärdande myndighet (bilaga V del 1 och bilaga VI)

12.

Certifikatnummer för gemenskapens fartyg i inlandssjöfart (bilaga V del 1 och bilaga VI första kolumnen i mallen)

13.

Utgångsdatum (bilaga V del 1 ruta 11 i mallen och bilaga VI 17e kolumnen i mallen)

14.

Upphovsman till dataset

B.   Om uppgifterna är tillgängliga

1.

Nationellt nummer

2.

Typ av farkost enligt de tekniska specifikationerna för elektronisk fartygsrapportering i inlandssjöfart

3.

Enkelt eller dubbelt skrov i enlighet med ADN/ADNR (förordningen om transport av farliga ämnen/förordningen om transport av farliga ämnen på Rhen)

4.

Djup enligt definitionen i artikel 1.01.75

5.

Bruttoton (fartyg i havssjöfart)

6.

IMO-nummer (fartyg i havssjöfart)

7.

Anropssignal (fartyg i havssjöfart)

8.

MMSI-nummer

9.

ATIS-kod

10.

Typ, nummer, utfärdande myndighet och utgångsdatum för andra certifikat


(1)  Skiljeväggar mellan kontrollcentraler och samlingsområden inomhus ska motsvara typ A0, men samlingsområden utomhus ska endast motsvara typ B15.

(2)  Skiljeväggar mellan salonger och samlingsområden inomhus ska motsvara typ A30, men samlingsområden utomhus ska endast motsvara typ B15.

(3)  Skiljeväggar mellan kabiner, skiljeväggar mellan kabiner och korridorer samt vertikala skiljeväggar som delar upp salonger enligt punkt 10 ska uppfylla kraven för typ B15 för utrymmen utrustade med trycksatta sprinklersystem B0.

(4)  Skiljeväggar mellan maskinrum enligt artiklarna 15.07 och 15.10.6 ska uppfylla kraven för typ A60, i annat fall ska de uppfylla kraven för typ A0.

(5)  B15 är tillräcklig för skiljeväggar mellan kök å ena sidan och kallförrådsrum och matförrådsrum å andra sidan.

(6)  Skiljeväggar mellan kontrollcentraler och samlingsområden inomhus ska motsvara typ A0, men samlingsområden utomhus ska endast motsvara typ B15.

(7)  Skiljeväggar mellan salonger och samlingsområden inomhus ska motsvara typ A30, men samlingsområden utomhus ska endast motsvara typ B15.

(8)  Skiljeväggar mellan kabiner, skiljeväggar mellan kabiner och korridorer samt vertikala skiljeväggar som delar upp salonger enligt punkt 10 ska uppfylla kraven för typ B15 för utrymmen utrustade med trycksatta sprinklersystem B0.

(9)  Skiljeväggar mellan maskinrum enligt artiklarna 15.07 och 15.10.6 ska uppfylla kraven för typ A60, i annat fall ska de uppfylla kraven för typ A0.


BILAGA II

1.

Bilaga V till direktiv 2006/87/EG ska ändras på följande sätt:

a)

I del I fält 3 i förlagan ska ”Officiellt nummer” ersättas med ”Unikt europeiskt identifieringsnummer för fartyg”.

b)

I del II fält 3 i förlagan ska ”Officiellt nummer” ersättas med ”Unikt europeiskt identifieringsnummer för fartyg”.

c)

I del III fält 3 i förlagan ska ”Officiellt nummer” ersättas med ”Unikt europeiskt identifieringsnummer för fartyg”.

2.

I bilaga VI femte kolumnen i förlagan ska ”Officiella nummer” ersättas med ”Unika europeiska identifieringsnummer för fartyg”.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

23.9.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/28


RÅDETS BESLUT

av den 15 september 2008

om ändring av rådets beslut 2003/77/EG om fastställande av fleråriga ekonomiska riktlinjer för förvaltningen av tillgångarna i EKSG under avveckling och, efter slutförd avveckling, av Kol- och stålforskningsfondens tillgångar

(2008/750/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av det till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden,

med beaktande av rådets beslut 2003/76/EG av den 1 februari 2003 om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet av protokollet som fogats till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden (1), särskilt artikel 2.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen förvaltar tillgångarna i EKSG under avveckling och, efter slutförd avveckling, Kol- och stålforskningsfondens tillgångar, i enlighet med det till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden.

(2)

Kommissionen har sett över de ekonomiska riktlinjernas funktion och effektivitet, i enlighet med artikel 2 i beslut 2003/77/EG (3).

(3)

Erfarenheterna från de första fem årens tillämpning av de ekonomiska riktlinjerna och utvecklingen på finansmarknaden visar att riktlinjerna behöver anpassas.

(4)

Riktlinjerna bör återspegla gängse bruk och definitioner på marknaden, bland annat beträffande begreppet löptid, likvärdiga värdepapper vid repor och tillämpliga kreditvärderingar.

(5)

I samband med begränsningar av investeringar bör kreditvärderingar av vissa offentliga organ jämställas med medlemsstater eller motsvarande entiteter.

(6)

Förändringarna av kommissionens bokföringsregler bör beaktas i riktlinjerna.

(7)

Av effektivitetsskäl och för att sänka de administrativa kostnaderna bör rapporteringsfrekvensen anpassas.

(8)

Beslut 2003/77/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2003/77/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt a iii ska ersättas med följande:

”iii)

Obligationer med fast eller rörlig ränta med en löptid eller för tillgångsbaserade värdepapper förväntad löptid på högst tio år och sex månader, under förutsättning att de är emitterade av någon kategori av godkända emittenter.”

b)

Punkt b i ska ersättas med följande:

”i)

Repor och omvända repor, under förutsättning att motparten är auktoriserad att utföra sådana transaktioner, och under förutsättning att kommissionen kan återköpa värdepapper som är likvärdiga dem den skulle kunna ha sålt då avtalet löper ut. Likvärdiga värdepapper är värdepapper som i) emitterats av samma emittent, ii) ingår i samma emission och iii) är av samma typ och har samma nominella värde, beskrivning och belopp som motsvarande repor, såvida de inte berörs av en företagshändelse eller redenominering.”

2.

Punkt 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt a i–iii ska ersättas med följande:

”a)

Investeringarna ska begränsas till följande belopp:

i)

Obligationer som emitteras eller garanteras av Europeiska unionens medlemsstater eller institutioner: 250 miljoner EUR per medlemsstat eller institution. Obligationer som emitteras eller garanteras av regionala eller lokala myndigheter eller av statsägda och/eller av staten kontrollerade offentliga företag eller organ kan inkluderas i respektive medlemsstats begränsning, om de har lägst kreditvärdighet ’AA-rating’ eller motsvarande.

ii)

Obligationer som emitteras eller garanteras av andra statliga låntagare, av dessas regionala eller lokala myndigheter eller statsägda och/eller av staten kontrollerade offentliga företag eller organ eller av överstatliga låntagare med lägst kreditvärdighet ’AA-rating’ eller motsvarande: 100 miljoner EUR per emittent eller borgensman.

iii)

Inlåning i och/eller skuldinstrument, även obligationer, från en godkänd bank: antingen 100 miljoner EUR per bank eller 5 % av bankens eget kapital, beroende på vilket som är det lägsta beloppet.”

b)

Punkt b ska ersättas med följande:

”b)

En investering i en enskild emitterad obligation, inom de gränser som anges under punkt a får inte överstiga 20 % av emissionsbeloppet vid förvärvstillfället”.

c)

Följande stycke ska läggas till punkt d:

”När kommissionen kan konstatera att kreditvärdigheten sänkts under minimikraven, ska den söka flytta investeringen.”

d)

Följande punkt e ska läggas till:

”e)

Om en obligations kreditvärdighet är högre än emittentens kreditvärdighet eller om denne saknar kreditvärdighet, ska obligationens kreditvärdighet gälla.”

3.

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   REDOVISNING

Förvaltningen av medlen ska redovisas i årsredovisningen för EKSG under avveckling och, efter slutförd avveckling, för Kol- och stålforskningsfondens tillgångar. Dessa ska bygga på och presenteras i enlighet med gemenskapens bokföringsregler, antagna av kommissionens räkenskapsförare, med beaktande av särdragen för EKSG under avveckling och, efter slutförd avveckling, Kol- och stålforskningsfondens tillgångar. Räkenskaperna ska godkännas av kommissionen och granskas av revisionsrätten. Kommissionen ska anlita ett externt företag för att utföra en årlig revision av räkenskaperna.”

4.

I punkt 7 ska andra stycket ersättas med följande:

”En utförlig rapport om förvaltningstransaktioner som utförs enligt dessa riktlinjer ska upprättas var sjätte månad och överlämnas till medlemsstaterna.”

Artikel 2

Detta beslut får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 september 2008.

På rådets vägnar

B. KOUCHNER

Ordförande


(1)  EUT L 29, 5.2.2003, s. 22.

(2)  Yttrandet avgivet den 11 mars 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 29, 5.2.2003, s. 25.


Kommissionen

23.9.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/31


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 18 september 2008

om ett tillfälligt undantag från ursprungsreglerna i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 för att ta hänsyn till Madagaskars speciella situation när det gäller konserverad tonfisk och ”loins” av tonfisk

[delgivet med nr K(2008) 5097]

(2008/751/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1528/2007 av den 20 december 2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (1), särskilt artikel 36.4 i bilaga II, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 maj 2008 ansökte Madagaskar i enlighet med artikel 36 i bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007 om ett undantag från ursprungsreglerna i den bilagan för en period av 6 månader. Ansökan avser en kvantitet av 2 000 ton konserverad tonfisk och 500 ton ”loins” av tonfisk enligt HS-nummer 1604. Anledningen till ansökan är att fångsten och utbudet av rå tonfisk med ursprungsstatus har minskat i Indiska oceanen.

(2)

Enligt uppgifterna från Madagaskar var fångsten av rå tonfisk med ursprungsstatus under de första fyra månaderna av 2008 ovanligt liten, även om man beaktar normala säsongsvariationer, vilket har lett till att produktionen av konserverad tonfisk har minskat. Denna onormala situation gör att Madagaskar under en viss period inte kan följa ursprungsreglerna i bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007.

(3)

För att Madagaskar ska kunna fortsätta sin export till Europeiska gemenskapen efter det att AVS–EG-partnerskapsavtalet (2) har löpt ut bör ett nytt undantag beviljas.

(4)

För att säkerställa en smidig övergång från AVS–EG-avtalet till interimspartnerskapsavtalet mellan östra och södra Afrika och EU bör ett nytt undantag beviljas med retroaktiv verkan från och med den 1 januari 2008.

(5)

Ett tillfälligt undantag från ursprungsreglerna i bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007 skulle inte förorsaka en etablerad gemenskapsindustri allvarlig skada, med beaktande av de aktuella importkvantiteterna och förutsatt att vissa villkor beträffande kvantiteter, övervakning och varaktighet uppfylls.

(6)

Följaktligen bör ett tillfälligt undantag enligt artikel 36.1 a i bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007 beviljas.

(7)

Madagaskar kommer att omfattas av ett automatiskt undantag från ursprungsreglerna för konserverad tonfisk och ”loins” av tonfisk enligt HS-nummer 1604 i enlighet med artikel 42.8 i det ursprungsprotokoll som åtföljer interimsavtalet om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (interimspartnerskapsavtal mellan östra och södra Afrika och EU), när det avtalet träder i kraft eller börjar tillämpas provisoriskt.

(8)

I enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1528/2007 ska ursprungsreglerna i bilaga II till den förordningen och undantagen från dem ersättas av reglerna i interimspartnerskapsavtalet mellan östra och södra Afrika och EU, som förväntas träda i kraft eller börja tillämpas provisoriskt under 2008. Undantaget bör därför gälla till och med den 31 december 2008, i enlighet med Madagaskars begäran, såvida inte interimspartnerskapsavtalet mellan östra och södra Afrika och EU träder i kraft eller börjar tillämpas provisoriskt före den dagen.

(9)

I enlighet med artikel 42.8 i det ursprungsprotokoll som åtföljer interimspartnerskapsavtalet mellan östra och södra Afrika och EU är det automatiska undantaget från ursprungsreglerna begränsat till en årlig kvot om 8 000 ton konserverad tonfisk och 2 000 ton ”loins” av tonfisk för de stater som har paraferat interimspartnerskapsavtalet mellan östra och södra Afrika och EU (Komorerna, Mauritius, Madagaskar, Seychellerna och Zimbabwe). Mauritius och Seychellerna har redan ingett en ansökan om ett tillfälligt undantag i enlighet med artikel 36 i bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007. Det skulle vara olämpligt att bevilja sådana undantag enligt artikel 36 i bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007 som överskrider den årliga kvot som hela regionen beviljas inom ramen för interimspartnerskapsavtalet.

(10)

Således bör Madagaskar beviljas ett undantag för 2 000 ton konserverad tonfisk och 500 ton ”loins” av tonfisk under en period av ett år.

(11)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3) innehåller bestämmelser om förvaltning av tullkvoter. För att få en effektiv kvotförvaltning med ett nära samarbete mellan Madagaskars myndigheter, medlemsstaternas tullmyndigheter och kommissionen bör dessa regler gälla i tillämpliga delar för de kvantiteter som importeras inom ramen för det undantag som beviljas genom detta beslut.

(12)

För att tillämpningen av undantaget ska kunna övervakas effektivt bör Madagaskars myndigheter regelbundet lämna uppgifter till kommissionen om utfärdade varucertifikat EUR.1.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007 och i enlighet med dess artikel 36.1 a ska konserverad tonfisk och ”loins” av tonfisk enligt HS-nummer 1604 som framställts av icke-ursprungsmaterial anses ha ursprung i Madagaskar i enlighet med villkoren i artiklarna 2–6 i det här beslutet.

Artikel 2

Undantaget enligt artikel 1 ska gälla de produkter och kvantiteter som avses i bilagan och som från Madagaskar deklareras för övergång till fri omsättning i gemenskapen under perioden 1 januari 2008–31 december 2008.

Artikel 3

De kvantiteter som avses i bilagan ska förvaltas i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 4

Madagaskars tullmyndigheter ska vidta de åtgärder som krävs för att utföra kvantitativa kontroller av exporten av de produkter som avses i artikel 1.

I detta syfte ska alla varucertifikat EUR.1 som de utfärdar för dessa produkter vara försedda med en hänvisning till detta beslut.

Madagaskars behöriga myndigheter ska till kommissionen lämna en kvartalsvis rapport om de kvantiteter för vilka varucertifikat EUR.1 har utfärdats enligt detta beslut och om dessa certifikats löpnummer.

Artikel 5

I fält 7 i de varucertifikat EUR.1 som utfärdas enligt detta beslut ska följande uppgift anges:

”Derogation — Decision 2008/751/EC”.

Artikel 6

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2008.

Det ska tillämpas till dess att ursprungsreglerna i bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007 ersätts med de regler som bifogas ett avtal med Madagaskar när det avtalet börjar tillämpas provisoriskt eller träder i kraft, beroende på vilket som infaller först, men i alla händelser senast den 31 december 2008.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 september 2008.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 348, 31.12.2007, s. 1.

(2)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 1.

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.


BILAGA

MADAGASKAR

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

Period

Kvantiteter

09.1645

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Konserverad tonfisk (1)

1.1.2008–31.12.2008

2 000 ton

09.1646

1604 14 16

”Loins” av tonfisk

1.1.2008–31.12.2008

500 ton


(1)  Oavsett förpackningsform om produkten anses konserverad enligt HS-nummer 1604.


23.9.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/s3


NOT TILL LÄSAREN

EU-institutionerna har beslutat att deras texter inte längre ska innehålla en hänvisning till den senaste ändringen av den ifrågavarande rättsakten.

Såvida inte annat anges, avser därför hänvisningarna i de texter som här offentliggörs rättsakter i deras gällande lydelse.