ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 253

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
20 september 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2008/84/EG av den 27 augusti 2008 om särskilda renhetskriterier för andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (kodifierad version) ( 1 )

1

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

DIREKTIV

20.9.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 253/1


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/84/EG

av den 27 augusti 2008

om särskilda renhetskriterier för andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel

(Text av betydelse för EES)

(kodifierad version)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/107/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i livsmedel (1), särskilt artikel 3.3 a, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens direktiv 96/77/EG av den 2 december 1996 om särskilda renhetskriterier för andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (2) har ändrats flera gånger (3) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

Det är nödvändigt att fastställa renhetskriterier för alla tillsatser andra än färgämnen och sötningsmedel som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG av den 20 februari 1995 om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (4).

(3)

Det är nödvändigt att beakta de specifikationer och analysmetoder för livsmedelstillsatser som fastställs i Codex Alimentarius som utarbetats av FAO/WHO:s gemensamma expertkommitté för livsmedelstillsatser (JECFA).

(4)

Livsmedelstillsatser som har framställts med väsentligen andra metoder eller av andra utgångsmaterial än de som bedömts av Vetenskapliga livsmedelskommitténs eller de som nämns i detta direktiv, bör inges till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för en säkerhetsbedömning med tonvikt på renhetskriterier.

(5)

De åtgärder som avses i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

(6)

Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De renhetskriterier som avses i artikel 3.3 a i direktiv 89/107/EEG för livsmedelstillsatser andra än färgämnen och sötningsmedel som anges i direktiv 95/2/EG, fastställs i bilaga I till detta direktiv.

Artikel 2

Direktiv 96/77/EG i dess lydelse enligt direktiven i bilaga II del A ska upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till detta direktiv och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 augusti 2008.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 40, 11.2.1989, s. 27.

(2)  EGT L 339, 30.12.1996, s. 1.

(3)  Se bilaga II, del A.

(4)  EGT L 61, 18.3.1995, s. 1.


BILAGA I

Ethylenoxid får inte användas för sterilisering av livsmedelstillsatser.

E 170 (i) KALCIUMKARBONAT

Renhetskriterierna för denna tillsats är desamma som fastställs för denna tillsats i bilagan till kommissionens direktiv 95/45/EG (1).

E 200 SORBINSYRA

Definition

 

Kemiskt namn

Sorbinsyra

trans, trans-2,4-hexadiensyra

Einecs

203-768-7

Kemisk formel

C6H8O2

Molekylvikt

112,12

Innehåll

Minst 99 % beräknat på torrsubstans

Beskrivning

Färglösa nålar eller vitt lättrinnande pulver med svag karakteristisk lukt utan färgförändring efter upphettning under 90 minuter vid 105 oC

Identifiering

 

A.

Smältintervall

133–135 oC efter 4 timmars vakuumtorkning i svavelsyreexsickator

B.

Spektrometri

En lösning i isopropanol (1 del på 4 000 000) visar absorbtionsmaximum vid 254 ± 2 nm

C.

Positivt testresultat för dubbelbindningar

 

D.

Sublimationspunkt

80 oC

Renhetsgrad

 

Vatten

Högst 0,5 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataska

Högst 0,2 %

Aldehyder

Högst 0,1 % (uttryckt som formaldehyd)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 202 KALIUMSORBAT

Definition

 

Kemiskt namn

Kaliumsorbat

kalium (E, E)-2,4-hexadienat

kaliumsalt av (E, E)-2,4-hexadiensyra

Einecs

246-376-1

Kemisk formel

C6H7O2K

Relativ molekylmassa

150,22

Innehåll

Minst 99 % beräknat på torrsubstans

Beskrivning

Vitt kristallinskt pulver utan färgförändring efter upphettning under 90 minuter vid 105 oC

Identifiering

 

A.

Smältintervall för sorbinsyra som isolerats genom surgörning utan omkristallisering 133–135 oC, efter vakuumtorkning i svavelsyreexsickator

 

B.

Positiva testresultat för kalium och dubbelbindningar

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 1,0 % (105 oC, 3 timmar)

Syra/alkali

Högst omkring 1,0 % (uttryckt som sorbinsyra eller K2CO3)

Aldehyder

Högst 0,1 %, beräknat som formaldehyd

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 203 KALCIUMSORBAT

Definition

 

Kemiskt namn

Kalciumsorbat

Kalciumsalt av trans, trans-2,4-hexadiensyra

Einecs

231-321-6

Kemisk formel

C12H14O4Ca

Relativ molekylmassa

262,32

Innehåll

Minst 98 % beräknat på torrsubstans

Beskrivning

Fint vitt kristallinskt pulver utan färgförändring efter upphettning under 90 minuter vid 105 oC

Identifiering

 

A.

Smältintervall för sorbinsyra som isolerats genom surgörning utan omkristallisering 133–135 oC, efter vakuumtorkning i svavelsyreexsickator

 

B.

Positiva testresultat för kalcium och dubbelbindningar

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 %, bestämd efter 4 timmars vakuumtorkning i svavelsyreexsickator

Aldehyder

Högst 0,1 % (uttryckt som formaldehyd)

Fluorid

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 210 BENSOESYRA

Definition

 

Kemiskt namn

Bensoesyra

Bensenkarboxylsyra

Fenylkarboxylsyra

Einecs

200-618-2

Kemisk formel

C7H6O2

Relativ molekylmassa

122,12

Innehåll

Minst 99,5 % beräknat på torrsubstans

Beskrivning

Vitt kristallinskt pulver

Identifiering

 

A.

Smältintervall

121,5–123,5 oC

B.

Positiva testresultat för sublimering och bensoat

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % efter 3 timmars torkning över svavelsyra

pH

Cirka 4 (vattenlösning)

Sulfataska

Högst 0,05 %

Organiska klorföreningar

Högst 0,07 % uttryckt som klorid motsvarande 0,3 % uttryckt som monoklorbensoesyra

Lätt oxiderbara ämnen

Tillsätt 1,5 ml svavelsyra till 100 ml vatten, värm till kokpunkten och tillsätt 0,1 N KMnO4 droppvis tills den rosa färgen består i 30 sek. Lös upp 1 g av provet, invägt på ett milligram när, i den uppvärmda lösningen, och titrera med 0,1 N KMnO4 tills en rosa färg erhålles som består i minst 15 sek. Högst 0,5 ml bör åtgå

Lättförkolnande substanser

En kall lösning av 0,5 g bensoesyra i 5 ml 94,5–95,5 % svavelsyra får inte vara starkare färgad än en referenslösning innehållande 0,2 ml koboltklorid TSC (3), 0,3 ml järn(III)klorid (4), 0,1 ml kopparsulfat TSC (5) och 4,4 ml vatten

Polycykliska syror

Vid fraktionerad surgörning av en neutraliserad lösning av bensoesyra ska den först erhållna fällningen ha en smältpunkt som ej skiljer sig från bensoesyrans

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 211 NATRIUMBENSOAT

Definition

 

Kemiskt namn

Natriumbensoat

Natriumsalt av bensenkarboxylsyra

Natriumsalt av fenylkarboxylsyra

Einecs

208-534-8

Kemisk formel

C7H5O2Na

Molekylvikt

144,11

Innehåll

Minst 99 % C7H5O2Na beräknat efter torkning vid 105 oC under 4 timmar

Beskrivning

Vitt, nästan luktlöst kristallinskt pulver eller granulat

Identifiering

 

A.

Löslighet

Lättlösligt i vatten, föga lösligt i etanol

B.

Smältintervall

Smältintervall för bensoesyra isolerad genom surgörning och ej omkristalliserad ska vara 121,5–123,5 oC efter torkning i svavelsyreexsickator

C.

Positiva testresultat för bensoat och natrium

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 1,5 % efter 4 timmars torkning vid 105 oC

Lätt oxiderbara ämnen

Tillsätt 1,5 ml svavelsyra till 100 ml vatten, värm till kokpunkten och tillsätt 0,1 N KMnO4 droppvis tills den rosa färgen består i 30 sek. Upplös 1 g av provet, invägt på ett milligram när, i den uppvärmda lösningen, och titrera med 0,1 N KMnO4 tills en rosa färg erhålles som består i minst 15 sek. Högst 0,5 ml ska behövas

Polycykliska syror

Vid fraktionerad surgörning av en (neutraliserad) lösning av bensoesyra ska den först erhållna fällningen ha en smältpunkt som ej skiljer sig från bensoesyrans

Organiska klorföreningar

Högst 0,06 % uttryckt som klorid motsvarande 0,25 % uttryckt som monoklorbensoesyra

Surhetsgrad/alkalitetsgrad

Vid neutralisering av 1 g natriumbensoat, i närvaro av fenolftalein, får det inte åtgå mer än 0,25 ml 0,1 N NaOH eller 0,1 N HCl

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 212 KALIUMBENSOAT

Definition

 

Kemiskt namn

Kaliumbensoat

Kaliumsalt av bensenkarboxylsyra

Kaliumsalt av fenylkarboxylsyra

Einecs

209-481-3

Kemisk formel

C7H5KO2·3H2O

Molekylvikt

214,27

Innehåll

Minst 99 % C7H5 KO2 efter torkning vid 105 oC till konstant vikt

Beskrivning

Vitt kristallinskt pulver

Identifiering

 

A.

Smältintervall för bensoesyra isolerad genom surgörning och ej omkristalliserad ska vara 121,5–123,5 oC efter torkning i svavelsyreexsickator

 

B.

Positiva testresultat för bensoat och kalium

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 26,5 % bestämd genom torkning vid 105 oC

Organiska klorföreningar

Högst 0,06 % uttryckt som klorid motsvarande 0,25 % uttryckt som monoklorbensoesyra

Lätt oxiderbara ämnen

Tillsätt 1,5 ml svavelsyra till 100 ml vatten, värm till kokpunkten och tillsätt 0,1 N KMnO4 droppvis tills den rosa färgen består i 30 sek. Lös upp 1 g av provet, invägt på ett milligram när, i den uppvärmda lösningen, och titrera med 0,1 N KMnO4 tills en rosa färg erhålles som består i minst 15 sek. Högst 0,5 ml bör åtgå

Lättförkolnande substanser

En kall lösning av 0,5 g bensoesyra i 5 ml 94,5–95,5 % svavelsyra får inte vara starkare färgad än en referenslösning innehållande 0,2 ml koboltklorid TSC, 0,3 ml järn(III)klorid TSC, 0,1 ml kopparsulfat TSC och 4,4 ml vatten

Polycykliska syror

Vid fraktionerad surgörning av en (neutraliserad) lösning av kaliumbensoat ska den först erhållna fällningen ha ett smältintervall som ej skiljer sig från bensoesyrans

Surhetsgrad/alkalitetsgrad

Vid neutralisering av 1 g kaliumbensoat, i närvaro av fenolftalein, får det inte åtgå mer än 0,25 ml 0,1 N NaOH eller 0,1 N HCl

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 213 KALCIUMBENSOAT

Synonymer

Monokalciumbensoat

Definition

 

Kemiskt namn

Kalciumbensoat

Kalciumdibensoat

Einecs

218-235-4

Kemisk formel

Vattenfritt:

C14H10O4Ca

Monohydrat:

C14H10O4Ca· H2O

Trihydrat:

C14H10O4Ca· 3H2O

Molekylvikt

Vattenfritt:

282,31

Monohydrat:

300,32

Trihydrat:

336,36

Innehåll

Minst 99 % efter torkning vid 105 oC

Beskrivning

Vita eller färglösa kristaller, eller vitt pulver

Identifiering

 

A.

Smältintervall för bensoesyra isolerad genom surgörning och ej omkristalliserad ska vara 121,5–123,5 oC efter torkning i svavelsyreexsickator

 

B.

Positiva testresultat för bensoat och kalcium

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 17,5 % bestämd genom torkning vid 105 oC till konstant vikt

I vatten olöslig återstod

Högst 0,3 %

Organiska klorföreningar

Högst 0,06 % uttryckt som klorid motsvarande 0,25 % uttryckt som monoklorbensoesyra

Direkt oxiderbara ämnen

Tillsätt 1,5 ml svavelsyra till 100 ml vatten, värm till kokpunkten och tillsätt 0,1 N KMnO4 droppvis tills den rosa färgen består i 30 sek. Lös upp 1 g av provet, invägt på ett milligram när, i den uppvärmda lösningen, och titrera med 0,1 N KMnO4 tills en rosa färg erhålles som består i minst 15 sek. Högst 0,5 ml ska åtgå

Lättförkolnande substanser

En kall lösning av 0,5 g bensoesyra i 5 ml 94,5–95,5 % svavelsyra får inte vara starkare färgad än en referenslösning innehållande 0,2 ml koboltklorid TSC, 0,3 ml järn(III)klorid TSC, 0,1 ml kopparsulfat TSC och 4,4 ml vatten

Polycykliska syror

Vid fraktionerad surgörning av en (neutraliserad) lösning av kalciumbensoat ska den först erhållna fällningen ha ett smältintervall som ej skiljer sig från bensoesyrans

Surhetsgrad/alkalitetsgrad

Vid neutralisering av 1 g kalciumbensoat, i närvaro av fenolftalein, får det inte åtgå mer än 0,25 ml 0,1 N NaOH eller 0,1 N HCl

Fluorid

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 214 p-HYDROXIBENSOESYRAETYLESTER

Synonymer

Etylparaben

Etyl-p-oxybensoat

Definition

 

Kemiskt namn

Etyl-p-hydroxibensoat

p-hydroxibensoesyreetylester

Einecs

204-399-4

Kemisk formel

C9H10O3

Relativ molekylmassa

166,8

Innehåll

Minst 99,5 % efter torkning vid 80 oC under 2 timmar

Beskrivning

Nästan luktlösa, små, färglösa kristaller eller vitt kristallinskt pulver

Identifiering

 

A.

Smältintervall

115–118 oC

B.

Positivt testresultat för p-hydroxibensoat

Smältintervall för p-hydroxibensoesyra isolerad genom surgörning och ej omkristalliserad 213–217 oC efter torkning i vakuum i svavelsyreexsickator

C.

Positivt testresultat för alkohol

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % efter torkning under 2 timmar vid 80 oC

Sulfataska

Högst 0,05 %

p-hydroxibensoesyra och salicylsyra

Högst 0,35 % uttryckt som p-hydroxibesoesyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 215 p-HYDRROXIBENSOESYRAETYLESTERNS NATRIUMSALT

Definition

 

Kemiskt namn

Natriumetyl-p-hydroxibensoat

Natriumförening av p-hydroxibensoesyreetylester

Einecs

252-487-6

Kemisk formel

C9H9NaO3

Relativ molekylmassa

188,8

Innehåll

Minst 83 % p-hydroxibensoesyreetylester beräknat på torrsubstans

Beskrivning

Vitt, kristallinskt hygroskopiskt pulver

Identifiering

 

A.

Smältintervall

115–118 oC efter torkning i vakuum i svavelsyreexsickator

B.

Positivt testresultat för p-hydroxibensoat

Smältintervall för p-hydroxibensoesyra isolerad från provet 213–217 oC

C.

Positivt testresultat för natrium

 

D.

pH i 0,1 % vattenlösning: 9,9–10,3

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 5 % bestämd genom torkning i vakuum i svavelsyreexsickator

Sulfataska

37–39 %

p-hydroxibensoesyra och salicylsyra

Högst 0,35 % uttryckt som p-hydroxibensoesyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 218 p-HYDROXIBENSOESYRAMETYLESTER

Synonymer

Metylparaben

Metyl-p-hydroxibensoat

Definition

 

Kemiskt namn

Metyl- p-hydroxibensoat

p-hydroxibensoesyremetylester

Einecs

243-171-5

Kemisk formel

C8H8O3

Relativ molekylmassa

152,15

Innehåll

Halten minst 99 % efter torkning i 2 timmar vid 80 oC

Beskrivning

Nästan luktlösa, små, färglösa kristaller eller vitt kristallinskt pulver

Identifiering

 

A.

Smältintervall

125–128 oC

B.

Positivt testresultat för p-hydroxibensoat

Smältintervall för p-hydroxibensoesyra isolerad från provet ska vara 213–217 oC efter torkning i 2 timmar vid 80 oC

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % efter torkning i 2 timmar vid 80 oC

Sulfataska

Högst 0,05 %

p-hydroxibensoesyra och salicylsyra

Högst 0,35 % uttryckt som p-hydroxibensoesyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 219 p-HYDROXIBENSOESYRAMETYLESTERNS NATRIUMSALT

Definition

 

Kemiskt namn

Natriummetyl-p-hydroxibensoat

Natriumförening av metyl-p-hydroxibensoesyra

Kemisk formel

C8H7O3Na

Relativ molekylmassa

174,15

Innehåll

Minst 99,5 % beräknat på torrsubstans

Beskrivning

Vitt hygroskopiskt pulver

Identifiering

 

A.

Av den vita fällningen bildad genom surgörning med klorvätesyra ska en 10 % (vikt/vol.) vattenlösning av natriumderivatet av metyl-p-hydroxibensoat (med lackmuspapper som indikator) efter tvättning med vatten och torkning vid 80 oC under två timmar ha ett smältintervall av 125–128 oC

 

B.

Positivt testresultat för natrium

 

C.

pH i 0,1 % koldioxidfri vattenlösning: 9,7–10,3

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 5 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataska

40–44,5 % beräknat på torrsubstans

p-hydroxibensoesyra och salicylsyra

Högst 0,35 % uttryckt som p-hydroxibensoesyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 220 SVAVELDIOXID

Definition

 

Kemiskt namn

Svaveldioxid

Svavelsyrlighetsanhydrid

Einecs

231-195-2

Kemisk formel

SO2

Relativ molekylmassa

64,07

Innehåll

Minst 99 %

Beskrivning

Färglös icke brännbar gas med stark, stickande, kvävande lukt

Identifiering

 

A.

Positivt testresultat för svavelhaltiga föreningar

 

Renhetsgrad

 

Vatten

Högst 0,05 %

Icke flyktig återstod

Högst 0,01 %

Svaveltrioxid

Högst 0,1 %

Selen

Högst 10 mg/kg

Övriga gaser normalt ej närvarande i luften

Inga spår

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 221 NATRIUMSULFIT

Definition

 

Kemiskt namn

Natriumsulfit (vattenfri eller heptahydrat)

Einecs

231-821-4

Kemisk formel

Vattenfri:

Na2SO3

Heptahydrat:

Na2SO37H2O

Relativ molekylmassa

Vattenfri:

126,04

Heptahydrat:

252,16

Innehåll

Vattenfri:

Minst 95 % Na2SO3 och minst 48 % SO2

Heptahydrat:

Minst 48 % Na2SO3 och minst 24 % SO2

Beskrivning

Vitt kristallinskt pulver eller färglösa kristaller

Identifiering

 

A.

Positivt testresultat för sulfit och natrium

 

B.

pH i 10 % vattenlösning (vattenfritt) eller 20 % vattenlösning (heptahydrat): 8,5–11,5

 

Renhetsgrad

 

Tiosulfat

Högst 0,1 % beräknat på halt av SO2

Järn

Högst 50 mg/kg beräknat på halt av SO2

Selen

Högst 10 mg/kg beräknat på halt av SO2

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 222 NATRIUMVÄTESULFIT

Synonymer

Natriumbisulfit

Definition

 

Kemiskt namn

Natriumbisulfit

Natriumvätesulfit

Einecs

231-921-4

Kemisk formel

NaHSO3 i vattenlösning

Relativ molekylmassa

104,06

Innehåll

Minst 32 % NaHSO3

Beskrivning

Vitt kristallinskt pulver

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för sulfit och natrium

 

B.

pH i 10 % vattenlösning: 2,5–5,5

 

Renhetsgrad

 

Järn

Högst 50 mg/kg Na2SO3 beräknat på halt av SO2

Selen

Högst 10 mg/kg beräknat på halt av SO2

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 223 NATRIUMDISULFIT

Synonymer

Pyrosulfit

Natriumpyrosulfit

Natriummetabisulfit

Definition

 

Kemiskt namn

Natriumdisulfit

Dinatriumpentaoxodisulfat

Einecs

231-673-0

Kemisk formel

Na2S2O5

Relativ molekylmassa

190,11

Innehåll

Minst 95 % Na2S2O5 och minst 64 % SO2

Beskrivning

Vita kristaller eller vitt kristallinskt pulver

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för sulfit och natrium

 

B.

pH i 10 % vattenlösning: 4,0–5,5

 

Renhetsgrad

 

Tiosulfat

Högst 0,1 % beräknat på halt av SO2

Järn

Högst 50 mg/kg beräknat på halt av SO2

Selen

Högst 10 mg/kg beräknat på halt av SO2

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 224 KALIUMDISULFIT

Synonymer

Kaliumpyrosulfit

Kaliummetabisulfit

Definition

 

Kemiskt namn

Kaliumdisulfit

Kaliumpentaoxodisulfat

Einecs

240-795-3

Kemisk formel

K2S2O5

Relativ molekylmassa

222,33

Innehåll

Minst 90 % K2S2O5 och minst 51,8 % SO2; resten består nästan enbart av kaliumsulfat

Beskrivning

Färglösa kristaller eller vitt kristallinskt pulver

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för sulfit och kalium

 

Renhetsgrad

 

Tiosulfat

Högst 0,1 % beräknat på halt av SO2

Järn

Högst 50 mg/kg beräknat på halt av SO2

Selen

Högst 10 mg/kg beräknat på halt av SO2

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 226 KALCIUMSULFIT

Definition

 

Kemiskt namn

Kalciumsulfit

Einecs

218-235-4

Kemisk formel

CaSO3·2H2O

Relativ molekylmassa

156,17

Innehåll

Minst 95 % CaSO3·2H2O och minst 39 % SO2

Beskrivning

Vita kristaller eller vitt kristallinskt pulver

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för sulfit och kalcium

 

Renhetsgrad

 

Järn

Högst 50 mg/kg beräknat på halt av SO2

Selen

Högst 10 mg/kg beräknat på halt av SO2

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 227 KALCIUMVÄTESULFIT

Synonymer

Kalciumbisulfit

Definition

 

Kemiskt namn

Kalciumbisulfit

Kalciumvätesulfit

Einecs

237-423-7

Kemisk formel

Ca(HSO3)2

Molekylvikt

202,22

Innehåll

6–8 % (vikt/vol.) svaveldioxid och 2,5–3,5 % (vikt/vol.) av kalciumdioxid motsvarande 10-14 % (vikt/vol.) av kalciumbisulfit [Ca(HSO3)2]

Beskrivning

Ljust gröngul vattenlösning med tydlig lukt av svaveldioxid

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för sulfit och kalcium

 

Renhetsgrad

 

Järn

Högst 50 mg/kg beräknat på halt av SO2

Selen

Högst 10 mg/kg beräknat på halt av SO2

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 228 KALIUMVÄTESULFIT

Synonymer

Kaliumbisulfit

Definition

 

Kemiskt namn

Kaliumbisulfit

Kaliumvätesulfit

Einecs

231-870-1

Kemisk formel

KHSO3 i vattenlösning

Molekylvikt

120,17

Innehåll

Minst 280 g KHSO3 per liter (eller 150 g SO2 per liter)

Beskrivning

Klar färglös vattenlösning

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för sulfit och kalium

 

Renhetsgrad

 

Järn

Högst 50 mg/kg beräknat på halt av SO2

Selen

Högst 10 mg/kg beräknat på halt av SO2

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 230 DIFENYL

Synonymer

Bifenyl

Definition

 

Kemiskt namn

1,1'-difenyl

Fenylbensen

Einecs

202-163-5

Kemisk formel

C12H10

Molekylvikt

154,20

Innehåll

Minst 99,8 %

Beskrivning

Vitt eller blekgult till brungult kristallinskt fast ämne med karakteristisk lukt

Identifiering

 

A.

Smältintervall

68,5–70,5 oC

B.

Destillationsintervall

Destillerar fullständigt inom ett 2,5 oC intervall mellan 252,5 oC och 257,5 oC

Renhetsgrad

 

Bensen

Högst 10 mg/kg

Aromatiska aminer

Högst 2 mg/kg (uttryckt som anilin)

Fenolderivat

Högst 5 mg/kg (uttryckt som fenol)

Lättförkolnande substanser

En kall lösning av 0,5 g difenyl i 5 ml 94,5–95,5 %-ig svavelsyra får inte vara starkare färgad än en referenslösning innehållande 0,2 ml koboltklorid TSC, 0,3 ml järn(III)klorid, 0,1 ml kopparsulfat TSC och 4,4 ml vatten

Terfenyl och högre polyfenylderivat

Högst 0,2 %

Polycykliska aromatiska kolväten

Frånvaro

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 231 ORTOFENYLFENOL

Synonymer

Ortoxenol

Definition

 

Kemiskt namn

(1,1′-Bifenyl)-2-ol

2-Hydroxidifenyl

o-Hydroxidifenyl

Einecs

201-993-5

Kemisk formel

C12H10O

Molekylvikt

170,20

Innehåll

Minst 99 %

Beskrivning

Vitt eller blekgult kristallinskt pulver

Identifiering

 

A.

Smältintervall

56–58 oC

B.

Fenolat

Upplösning i etanol (1 g i 10 ml) ger grön färg vid tillsats av 10 % järnkloridlösning

Renhetsgrad

 

Sulfataska

Högst 0,05 %

Difenyleter

Högst 0,3 %

p-Fenylfenol

Högst 0,1 %

1-Naftol

Högst 0,01 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 232 NATRIUMORTOFENYLFENOL

Synonymer

Natrium-o-fenylfenolat

Natriumfenylfenolat

Definition

 

Kemiskt namn

Natrium-o-fenylfenol

Einecs

205-055-6

Kemisk formel

C12H9ONa· 4H2O

Molekylvikt

264,26

Innehåll

Minst 97 % C12H9ONa· 4H2O

Beskrivning

Vitt eller blekgult kristallinskt pulver

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för fenolat och natrium

 

B.

Smältintervall för ortofenylfenol isolerad från provet genom surgörning och ej omkristalliserad ska vara 56–58 oC efter torkning i svavelsyreexsickator

 

C.

pH i 2 % vattenlösning: 11,1–11,8

 

Renhetsgrad

 

Difenyleter

Högst 0,3 %

p-Fenylfenol

Högst 0,1 %

1-Naftol

Högst 0,01 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 233 TIABENDAZOL

Definition

 

Kemiskt namn

4-(2-Bensimidazolyl)tiazol

2-(4-Tiazolyl)-1H-bensimidazol

Einecs

205-725-8

Kemisk formel

C10H7N3S

Molekylvikt

201,26

Innehåll

Minst 98 % beräknat på vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, eller nästan vitt, luktlöst pulver

Identifiering

 

A.

Smältintervall

296–303 oC

B.

Spektrometri

Absorptionsmaxima i 0,1 N HCl (0,0005 % vikt/vol.) vid 302 nm, 258 nm och 243 nm

Formula

vid 302 nm ± 2 nm: ca. 1 230

Formula

vid 258 nm ± 2 nm: ca. 200

Formula

vid 243 nm ± 2 nm: ca. 620

Absorptionskvot 243 nm/302 nm = 0,47 till 0,53

Absorptionskvot 258 nm/302 nm = 0,14 till 0,18

Renhetsgrad

 

Vatten

Högst 0,5 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataska

Högst 0,2 %

Selen

Högst 3 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 234 NISIN

Definition

Nisin består av flera närbesläktade polypeptider som produceras av naturliga stammar av Streptococcus lactis, Lancefield grupp N

Einecs

215-807-5

Kemisk formel

C143H230N42O37S7

Relativ molekylmassa

3 354,12

Innehåll

Nisinkoncentrat ska innehålla minst 900 enheter per mg i en blandning av fettfria mjölkbeståndsdelar och ha en minsta halt av natriumklorid av 50 %

Beskrivning

Vitt pulver

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 3 % efter torkning till konstant vikt vid 102–103 oC

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 235 NATAMYCIN

Synonymer

Pimaricin

Definition

Natamycin är en fungicid av polyenmacrolidgruppen och produceras av naturliga stammar Streptomyces natalensis, eller av Streptococcus lactis

Einecs

231-683-5

Kemisk formel

C33H47O13N

Relativ molekylmassa

665,74

Innehåll

Innehåller minst 95 % beräknat på torrsubstans

Beskrivning

Vitt till gräddvitt kristallinskt pulver

Identifiering

 

A.

Färgreaktioner

Till ett fåtal natamycinkristaller på en provplatta sätts en droppe

koncentrerad saltsyra: blå färg uppkommer

koncentrerad fosforsyra: grön färg uppkommer som övergår till rosa efter några minuter

B.

Spektrometri

En 0,0005 % vikt/vol. lösning i 1 % metanol/ättiksyra lösning har ett absorptionsmaximum vid omkring 290 nm, 303 nm och 318 nm, en avsats vid omkring 280 nm och absorptionsminima vid omkring 250 nm, 295,5 nm och 311 nm

C.

pH

5,5–7,5 (1 % vikt/vol. lösning i en i förväg neutraliserad blandning av 20 delar dimetylformamid och 80 delar vatten)

D.

Specifik rotation

[α]D 20 = + 250o till + 295o (1 % vikt/vol. lösning i isättiksyra vid 20 oC och beräknat på torrsubstans)

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 8 % (över P2O5 i vakuum vid 60 oC till konstant vikt oC)

Sulfataska

Högst 0,5 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier: Fullständig räkning av levande mikrober

Högst 100 per gram

E 239 HEXAMETYLENTETRAMIN

Synonymer

Hexamin

Definition

 

Kemiskt namn

1,3,5,7-Tetraazatricyclo-[3.3.1.13,7]-dekan

Hexametylentetramin

Einecs

202-905-8

Kemisk formel

C6H12N4

Relativ molekylmassa

140,19

Innehåll

Minst 99 % beräknat på torrsubstans

Beskrivning

Färglöst eller vitt kristallinskt pulver

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för formaldehyd och ammoniak

 

B.

Sublimationstemperatur: Omkring 260 oC

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % efter torkning över P2O5 i vakuum vid 105 oC under 2 timmar

Sulfataska

Högst 0,05 %

Sulfat

Högst 0,005 % uttryckt som SO4

Klorider

Högst 0,005 % uttryckt som Cl

Ammoniumsalter

Ej påvisbara

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 242 DIMETYLDIKARBONAT

Synonymer

DMDC

Dimetylpyrokarbonat

Definition

 

Kemiskt namn

Dimetyldikarbonat

Pyrokarbonsyredimetylester

Einecs

224-859-8

Kemisk formel

C4H6O5

Relativ molekylmassa

134,09

Innehåll

Minst 99,8 %

Beskrivning

Färglös vätska som sönderdelas i vattenlösning. Den har frätande verkan på skinn och i ögon och är giftig vid inandning och nedsväljning

Identifiering

 

A.

Sönderdelning

Positiva testresultat för CO2 och metanol efter upplösning

B.

Smältpunkt

17 oC

Kokpunkt

172 oC med sönderdelning

C.

Täthet vid 20 oC

Omkring 1,25 g/cm3

D.

Infrarött spektrum

Maxima vid 1 156 och 1 832 cm- 1

Renhetsgrad

 

Dimetylkarbonat

Högst 0,2 %

Kloriner

Högst 3 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 249 KALIUMNITRIT

Definition

 

Kemiskt namn

Kaliumnitrit

Einecs

231-832-4

Kemisk formel

KNO2

Relativ molekylmassa

85,11

Innehåll

Minst 95 % beräknat på vattenfri substans (6)

Beskrivning

Vitt eller blekgult, sönderflytande granulat

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för nitrit och kalium

 

B.

pH i 5 % lösning

Minst 6,0 och högst 9,0

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 3 % efter torkning under 4 timmar över silicagel

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 250 NATRIUMNITRIT

Definition

 

Kemiskt namn

Natriumnitrit

Einecs

231-555-9

Kemisk formel

NaNO2

Relativ molekylmassa

69,00

Innehåll

Minst 97 % beräknat på vattenfri substans (7)

Beskrivning

Vitt kristallinskt pulver eller gulaktiga klumpar

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för nitrit och natrium

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 0,25 % efter torkning under 4 timmar över silicagel

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 251 NATRIUMNITRAT

1.   FAST NATRIUMNITRAT

Synonymer

Chilesalpeter

Natronsalpeter

Definition

 

Kemiskt namn

Natriumnitrat

Einecs

231-554-3

Kemisk formel

NaNO3

Molekylvikt

85,00

Innehåll

Minst 99 % efter torkning

Beskrivning

Vitt kristallint, något hygroskopiskt pulver

Identifiering

 

A.

Positiva tester för nitrat och natrium

 

B.

pH i en 5 %-ig lösning

Minst 5,5 och högst 8,3

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 2 % efter torkning vid 105 oC i 4 timmar

Nitrit

Högst 30 mg/kg uttryckt som NaNO2

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 251 NATRIUMNITRAT

2.   FLYTANDE NATRIUMNITRAT

Definition

Flytande natriumnitrat är en vattenlösning av natriumnitrat som ett direkt resultat av den kemiska reaktionen mellan natriumhydroxid och salpetersyra i stökiometriska mängder utan efterföljande kristallisation. Standardiserade former som beretts av flytande natriumnitrat som uppfyller dessa specifikationer får innehålla salpetersyra i stora mängder, om detta tydligt framgår av märkningen eller på annat vis.

Kemiskt namn

Natriumnitrat

Einecs

231-554-3

Kemisk formel

NaNO3

Molekylvikt

85,00

Innehåll

Mellan 33,5 % och 40,0 % NaNO3

Beskrivning

Klar, färglös vätska

Identifiering

 

A.

Positiva tester för nitrat och för natrium

 

B.

pH

Minst 1,5 och högst 3,5

Renhetsgrad

 

Fri salpetersyra

Högst 0,01 %

Nitrit

Högst 10 mg/kg uttryckt som NaNO2

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 0,3 mg/kg

Denna specifikation avser 35 %-ig vattenlösning

 

E 252 KALIUMNITRAT

Synonymer

Salpeter

Definition

 

Kemiskt namn

Kaliumnitrat

Einecs

231-818-8

Kemisk formel

KNO3

Relativ molekylmassa

101,11

Innehåll

Minst 99 % beräknat på torrsubstans

Beskrivning

Vitt, kristallinskt pulver eller genomskinliga prismor med nedkylande, salt, skarp smak

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för nitrat och kalium

 

B.

pH i 5 % lösning

Minst 4,5 och högst 8,5

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 1 % efter torkning under 4 timmar vid 105 oC

Nitrit

Högst 20 mg/kg uttryckt som KNO2

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 260 ÄTTIKSYRA

Definition

 

Kemiskt namn

Ättiksyra

Etansyra

Einecs

200-580-7

Kemisk formel

C2H4O2

Relativ molekylmassa

60,05

Innehåll

Minst 99,8 %

Beskrivning

Klar, färglös vätska med stickande, karakteristisk lukt

Identifiering

 

A.

Kokpunkt

118 oC vid 760 mm tryck (mm Hg)

B.

Täthet

Omkring 1,049 g/cm3

C.

Acetat: En 1:3-lösning ger positiva testresultat

 

D.

Stelningspunkt

Högst 14,5 oC

Renhetsgrad

 

Icke flyktig återstod

Högst 100 mg/kg

Myrsyra och andra oxiderbara ämnen

Högst 1 000 mg/kg uttryckt som myrsyra

Direkt oxiderbara ämnen

Späd ut 2 ml av provet med 10 ml vatten i ett kärl med inslipad glaspropp och tillsätt 0,1 ml 0,1 N kaliumpermanganat. Den rosa färgen ska inte övergå till brunt på kortare tid än 30 min

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 261 KALIUMACETAT

Definition

 

Kemiskt namn

Kaliumacetat

Einecs

204-822-2

Kemisk formel

C2H3O2K

Relativ molekylmassa

98,14

Innehåll

Minst 99 % beräknat på vattenfri substans

Beskrivning

Färglösa sönderflytande kristaller eller vitt kristallinskt pulver, luktlöst eller med svag lukt av ättika

Identifiering

 

A.

pH 5 % vattenlösning

Minst 7,5 och högst 9,0

B.

Positiva testresultat för acetat och kalium

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 8 % efter torkning vid 150 oC under 2 timmar

Myrsyra och andra oxiderbara ämnen

Högst 1 000 mg/kg uttryckt som myrsyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 262 (i) NATRIUMACETAT

Definition

 

Kemiskt namn

Natriumacetat

Einecs

204-823-8

Kemisk formel

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 eller 3)

Relativ molekylmassa

Vattenfri:

82,03

Trihydrat:

136,08

Innehåll

Minst 98,5 % (både den vattenfria formen och trihydratformen) beräknat på vattenfri substans

Beskrivning

Vattenfri:

Vitt, luktlöst, granulärt, hygroskopiskt pulver

Trihydrat:

Färglösa genomskinliga kristaller eller granulärt kristallinskt pulver, luktlöst eller med en svag lukt av ättika. Vittrar i varm, torr luft

Identifiering

 

A.

pH i 1,0 % vattenlösning

Minst 8,0 och högst 9,5

B.

Positiva testresultat för acetat och natrium

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Vattenfri:

Högst 2 % (120 oC, 4 tim.)

Trihydrat:

Mellan 36 och 42 % (120 oC, 4 tim.)

Myrsyra och andra oxiderbara ämnen

Högst 1 000 mg/kg uttryckt som myrsyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 262 (ii) NATRIUMDIACETAT

Definition

Natriumdiacetat är en förening av natriumacetat och ättiksyra

Kemiskt namn

Natriumvätediacetat

Einecs

204-814-9

Kemisk formel

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 eller 3)

Relativ molekylmassa

142,09 (vattenfri)

Innehåll

Halt 39–41 % av fri ättiksyra och 58–60 % av natriumacetat

Beskrivning

Vitt, hygroskopiskt, kristallinskt fast ämne med lukt av ättika

Identifiering

 

A.

pH i 10 % vattenlösning

Minst 4,5 och högst 5,0

B.

Positiva testresultat för acetat och natrium

 

Renhetsgrad

 

Vatten

Högst 2 % (Karl Fischer-metoden)

Myrsyra och andra oxiderbara ämnen

Högst 1 000 mg/kg uttryckt som myrsyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 263 KALCIUMACETAT

Definition

 

Kemiskt namn

Kalciumacetat

Einecs

200-540-9

Kemisk formel

Vattenfri:

C4H6O4Ca

Monohydrat:

C4H6O4Ca· H2O

Relativ molekylmassa

Vattenfri:

158,17

Monohydrat:

176,18

Innehåll

Minst 98 % beräknat på torrsubstans

Beskrivning

Vattenfritt kalciumacetat är ett vitt, hygroskopiskt, klumpigt, kristallinskt ämne med svagt bitter smak. En svag lukt av ättika kan märkas. Monohydratet kan vara i form av nålar, granulat eller pulver

Identifiering

 

A.

pH i 10 % vattenlösning

Minst 6,0 och högst 9,0

B.

Positiva testresultat för acetat och kalcium

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 11 % efter torkning (155 oC till konstant vikt för monohydratet)

I vatten olöslig återstod

Högst 0,3 %

Myrsyra och andra oxiderbara ämnen

Högst 1 000 mg/kg uttryckt som myrsyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 270 MJÖLKSYRA

Definition

 

Kemiskt namn

Mjölksyra

2-Hydroxipropionsyra

1-Hydroxietan-1-karboxylsyra

Einecs

200-018-0

Kemisk formel

C3H6O3

Relativ molekylmassa

90,08

Innehåll

Minst 76 % och högst 84 %

Beskrivning

Färglös eller gulaktig, nästan luktlös, tjockflytande vätska med sur smak, bestående av en blandning av mjölksyra (C3H6O3) och mjölksyrelaktat (C6H10O5). Den erhålls vid mjölksyrejäsning av sockerarter eller på syntetisk väg

Anmärkning:

Mjölksyra är hygroskopisk och när den koncentreras genom inkokning kondenserar den till mjölksyreacetat som vid utspädning och uppvärmning hydrolyseras till mjölksyra.

 

Identifiering

 

A.

Positivt testresultat för laktat

 

Renhetsgrad

 

Sulfataska

Högst 0,1 %

Klorid

Högst 0,2 %

Sulfat

Högst 0,25 %

Järn

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

Anmärkning:

Denna specifikation avser 80 % vattenlösning; för svagare vattenlösningar står de beräknade värdena i förhållande till halten av mjölksyra.

 

E 280 PROPIONSYRA

Definition

 

Kemiskt namn

Propionsyra

Propansyra

Einecs

201-176-3

Kemisk formel

C3H6O2

Relativ molekylmassa

74,08

Innehåll

Minst 99,5 %

Beskrivning

Färglös eller blekgul oljig vätska med något skarp lukt

Identifiering

 

A.

Smältpunkt

- 22 oC

B.

Destillationsintervall

138,5–142,5 oC

Renhetsgrad

 

Icke flyktig återstod

Högst 0,01 % efter torkning vid 140 oC till konstant vikt

Aldehyder

Högst 0,1 % uttryckt som formaldehyd

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 281 NATRIUMPROPIONAT

Definition

 

Kemiskt namn

Natriumpropionat

Natriumpropanat

Einecs

205-290-4

Kemisk formel

C3H5O2Na

Relativ molekylmassa

96,06

Innehåll

Minst 99 % efter torkning under 2 timmar vid 105 oC

Beskrivning

Vitt, kristallinskt hygroskopiskt pulver eller ett fint vitt pulver.

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för propionat och natrium

 

B.

pH i 10 % vattenlösning

Minst 7,5 och högst 10,5

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 4 % bestämd genom torkning vid 105 oC under 2 timmar

I vatten olöslig återstod

Högst 0,1 %

Järn

Högst 50 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 282 KALCIUMPROPIONAT

Definition

 

Kemiskt namn

Kalciumpropionat

Kalciumpropanat

Einecs

223-795-8

Kemisk formel

C6H10O4Ca

Relativ molekylmassa

186,22

Innehåll

Minst 99 % efter torkning under 2 timmar vid 105 oC

Beskrivning

Vitt kristallinskt pulver

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för propionat och kalcium

 

B.

pH för en 10 % vattenlösning

6,0–9,0

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 4 % bestämd genom torkning vid 105 oC under 2 timmar

I vatten olöslig återstod

Högst 0,3 %

Järn

Högst 50 mg/kg

Fluorid

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 283 KALIUMPROPIONAT

Definition

 

Kemiskt namn

Kaliumpropionat

Kaliumpropanat

Einecs

206-323-5

Kemisk formel

C3H5KO2

Relativ molekylmassa

112,17

Innehåll

Minst 99 % efter torkning under 2 timmar vid 105 oC

Beskrivning

Vitt kristallinskt pulver

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för propionat och kalcium

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 4 % bestämd genom torkning vid 105 oC under 2 timmar

I vatten olöslig återstod

Högst 0,3 %

Järn

Högst 30 mg/kg

Fluorid

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 284 BORSYRA

Synonymer

Ortoborsyra

Borofax

Definition

 

Einecs

233-139-2

Kemisk formel

H3BO3

Relativ molekylmassa

61,84

Innehåll

Minst 99,5 %

Beskrivning

Färglösa, luktlösa, genomskinliga kristaller eller vitt granulat eller pulver, känns fet vid beröring, förekommer i naturen som mineralet sassolit

Identifiering

 

A.

Smältpunkt

Omkring 171 oC

B.

Brinner med vacker grön flamma

 

C.

pH för 3,3 % vattenlösning

3,8–4,8

Renhetsgrad

 

Peroxider

Ingen färg erhålles vid tillsats av en lösning av KI

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 285 NATRIUMTETRABORAT (BORAX)

Synonymer

Natriumborat

Definition

 

Kemiskt namn

Natriumtetraborat

Natriumbiborat

Natriumpyroborat

Vattenfri tetraborat

Einecs

215-540-4

Kemisk formel

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Relativ molekylmassa

201,27

Beskrivning

Pulver eller glasliknande plattor som blir ogenomskinliga i luften, långsamt lösliga i vatten

Identifiering

 

A.

Smältintervall

171–175 oC med sönderdelning

Renhetsgrad

 

Peroxider

Ingen färg erhålles vid tillsats av en lösning av KI

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 290 KOLDIOXID

 

Kolsyregas

Synonymer

Kolsyresnö (i fast form)

Torris (i fast form)

Kolsyraanhydrid

Definition

 

Kemiskt namn

Koldioxid

Einecs

204-696-9

Kemisk formel

CO2

Relativ molekylmassa

44,01

Innehåll

Minst 99 % (vikt/vol.) beräknat på gasinnehåll

Beskrivning

Under normala förhållanden en färglös gas med något skarp lukt. Kommersiell koldioxid transporteras och hanteras som vätska under tryck i bomber eller i system för förvaring i lös vikt eller under tryck i fast form som block av ”kolsyresnö”. Fast form (torris) innehåller vanligen tillsatser av bindande ämnen såsom propylenglykol eller mineralolja

Identifiering

 

A.

Fällning

När en gasström av provet får passera genom en lösning av bariumhydroxid bildas en vit fällning som upplöses i utspädd ättiksyra under gasutveckling

Renhetsgrad

 

Syra

915 ml gas som bubblas genom 50 ml nykokat vatten får inte göra vattnet surare med metylorange som indikator än 50 ml nykokat vatten till vilket har tillsatts 1 ml klorvätesyra (0,01 N)

Reducerande ämnen, vätefosfid och vätesulfid

915 ml gas som bubblats genom 25 ml ammoniakaliskt silvernitratreagens med tillsats av 3 ml ammoniak får inte orsaka grumling eller svärtning av denna lösning

Kolmonoxid

Högst 10 μl/l

Olja

Högst 0,1 mg/l

E 296 ÄPPELSYRA

Synonymer

DL-äppelsyra, hydroxibärnstenssyra

Definition

 

Kemiskt namn

DL-äppelsyra, hydroxibutandisyra, hydroxibärnstenssyra

Einecs

230-022-8

Kemisk formel

C4H6O5

Molekylvikt

134,09

Innehåll

Minst 99,0 %

Beskrivning

Vitt eller nästan vitt kristallint pulver eller granulat

Identifiering

 

A.

Smältpunktsintervall mellan 127 oC och 132 oC

 

B.

Positivt test med avseende på malat

 

C.

Lösningar av detta ämne är optiskt inaktiva vid alla koncentrationer

 

Renhetsgrad

 

Sulfataska

Högst 0,1 %

Fumarsyra

Högst 1,0 %

Äppelsyra

Högst 0,05 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 297 FUMARSYRA

Definition

 

Kemiskt namn

Transbutendisyra, trans-1,2-etylendikarboxylsyra

Einecs

203-743-0

Kemisk formel

C4H4O4

Molekylvikt

116,07

Innehåll

Minst 99,0 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt kristallint pulver eller granulat

Identifiering

 

A.

Smältpunktsintervall

286–302 oC (slutet kapillärrör, snabb upphettning)

B.

Positiva tester med avseende på dubbelbindningar och 1,2-dikarboxylsyra

 

C.

pH i en 0,05 % lösning vid 25 oC

3,0–3,2

Renhetsgrad

 

Torkningsförlust

Högst 0,5 % (120 oC, 4 timmar)

Sulfataska

Högst 0,1 %

Äppelsyra

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 300 ASKORBINSYRA

Definition

 

Kemiskt namn

L-askorbinsyra

Askorbinsyra

2,3-Didehydro-L-threo-hexono-1,4-lactone

Enolformen av 3-oxo-L-gulofuranolakton

Einecs

200-066-2

Kemisk formel

C6H8O6

Molekylvikt

176,13

Innehåll

Askorbinsyra, minst 99 % C6H8O6 efter torkning i vakuumexsickator över svavelsyra i 24 timmar

Beskrivning

Vitt till blekt gult, luktfritt kristallint fast ämne

Identifiering

 

A.

Smältintervall

Mellan 189 oC och 193 oC med sönderdelning

B.

Positivt test för askorbinsyra

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 0,4 % efter torkning i vakuumexsickator över svavelsyra i 24 timmar

Sulfataska

Högst 0,1 %

Specifik rotation

[α]D 20 mellan +20,5o och +21,5o (10 % vattenlösning)

pH i 2 % vattenlösning

Mellan 2,4 och 2,8

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 301 NATRIUMASKORBAT

Definition

 

Kemiskt namn

Natriumaskorbat

Natrium-L-askorbat

2,3-Didehydro-L-threo-hexono-1,4-lactonesodiumenolate

Natriumenolat av 3-keto-L-gulofurano-lakton

Einecs

205-126-1

Kemisk formel

C6H7NaO6

Molekylvikt

198,11

Innehåll

Minst 99 % C6H7NaO6, efter torkning i vakuumexsickator över svavelsyra i 24 timmar

Beskrivning

Vitt eller nästan vitt, luktfritt kristallint fast ämne som mörknar vid inverkan av ljus

Identifiering

 

A.

Positivt test för askorbat och för natrium

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 0,25 % efter torkning i vakuumexsickator över svavelsyra i 24 timmar

Specifik rotation

[α]D 20 mellan + 103o och + 106o (10 % vikt/vol. vattenlösning)

pH i 10 % vattenlösning

Mellan 6,5 och 8,0

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 302 KALCIUMASKORBAT

Definition

 

Kemiskt namn

Kalciumaskorbatdihydrat

2,3-Didehydro-L-threo-hexono-1,4-lactonesodiumenolate Kalcium-L-askorbat

Kalciumenolat av 3-oxo-L-gulofurano-laktondihydrat

Einecs

227-261-5

Kemisk formel

C12H14O12Ca· 2H2O

Molekylvikt

426,35

Innehåll

Minst 98 %, beräknat på substans fri från flyktigt material

Beskrivning

Vitt till svagt blekt gråaktigt gult, luktfritt, kristallint pulver

Identifiering

 

A.

Positivt test för askorbat och för kalcium

 

Renhetsgrad

 

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som F)

Specifik rotation

[α]D 20 mellan + 95o och + 97o (5 % vikt/vol. vattenlösning)

pH i 10 % vattenlösning

Mellan 6,0 och 7,5

Flyktigt material

Högst 0,3 % bestämt genom torkning vid rumstemperatur i 24 timmar i desickator över svavelsyra eller fosforpentoxid

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 304 (i) ASKORBYLPALMITAT

Definition

 

Kemiskt namn

Askorbylpalmitat

L-askorbylpalmitat

6-palmityl-3-keto-L-gulofuranolakton

Einecs

205-305-4

Kemisk formel

C22H38O7

Molekylvikt

414,55

Innehåll

Minst 98 % beräknat på torrsubstans

Beskrivning

Vitt eller gulvitt fast ämne med en citrusliknande lukt

Identifiering

 

A.

Smältintervall

107–117 oC

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 % efter torkning i vakuumugn vid 56–60 oC i 1 timme

Sulfataska

Högst 0,1 %

Specifik rotation

[α]D 20 mellan + 21o och + 24o (5 % vikt/vol. metanollösning)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 304 (ii) ASCORBYLSTEARAT

Definition

 

Kemiskt namn beteckning

Askorbylstearat

2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lactone-6-stearate

L-askorbylstearat

6-stearyl-3-keto-L-gulofuranolakton

Einecs

246-944-9

Kemisk formel

C24H42O7

Molekylvikt

442,6

Innehåll

Minst 98 %

Beskrivning

Vitt eller gulaktigt vitt fast ämne med citrusliknande lukt

Identifiering

 

A.

Smältpunkt

Omkring 116 oC

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 % efter torkning i vakuumugn vid 56–60 oC i 1 timme

Sulfataska

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 306 TOKOFEROLRIKA EXTRAKT

Definition

Produkt framställd genom vakuumångdestillation av ätliga vegetabiliska oljeprodukter, inklusive koncentrat av tokoferoler och tokotrienoler.

Innehåller tokoferoler som d-α-, d-β-, d-γ- och d-δ-tokoferoler

Molekylvikt

430,71 (d-α-tokoferol)

Innehåll

Minst 34 % av totala mängden tokoferoler

Beskrivning

Brunaktigt röd till röd, klar, viskös olja med mild, karakteristisk lukt och smak. Kan visa svag avsättning av vaxliknande beståndsdelar i mikrokristallin form

Identifiering

 

A.

Med lämplig gas/vätskekromatografisk metod

 

B.

Löslighetstester

Olöslig i vatten. Löslig i etanol. Blandbar med eter

Renhetsgrad

 

Sulfataska

Högst 0,1 %

Specifik rotation

[α]D 20 ej mindre än + 20o

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 307 ALFA-TOKOFEROL

Synonymer

DL-α-Tokoferol

Definition

 

Kemiskt namn

DL-5,7,8-trimetyltokol

DL-2,5,7,8-tetrametyl-2-(4′,8′,12′-trimetyltridecyl)-6-kromanol

Einecs

233-466-0

Kemisk formel

C29H50O2

Molekylvikt

430,71

Innehåll

Minst 96 %

Beskrivning

Svagt gul till bärnstensfärgad, nästan luktfri, klar viskös olja som oxideras och mörknar vid kontakt med luft eller ljus

Identifiering

 

A.

Löslighetstester

Olöslig i vatten. Lättlöslig i etanol. Blandbar med eter

B.

Spektrofotometri

I absolut etanol ligger maximal absorption omkring 292 nm

Renhetsgrad

 

Brytningsindex

n D 201,503–1,507

Specifik absorption

Formula

i etanol

Formula(292 nm) 72–76

(0,01 g i 200 ml absolut etanol)

Sulfataska

Högst 0,1 %

Specifik rotation

[α]25 D0o±0,05o (1 till 10 lösning i kloroform)

Bly

Högst 2 mg/kg

E 308 GAMMA-TOKOFEROL

Synonymer

dl-γ-Tokoferol

Definition

 

Kemiskt namn

7,8-dimetyltokoferol

 

2,7,8-trimetyl-2-(4′,8′,12′-trimetyltridecyl)-6-kromanol

Einecs

231-523-4

Kemisk formel

C28H48O2

Molekylvikt

416,69

Innehåll

Minst 97 %

Beskrivning

Klar, viskös, blekt gul olja som oxideras och mörknar vid kontakt med luft eller ljus

Identifiering

 

A.

Spektrometri

I absolut etanol ligger maximal absorption vid omkring 298 nm och 257 nm

Renhetsgrad

 

Specifik absorption

Formula

i etanol

Formula

(298 nm) 91–97

Formula

(257 nm) 5,0–8,0

Brytningsindex

Formula

1,503–1,507

Sulfataska

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 309 DELTA-TOKOFEROL

Definition

 

 

8-metyltokoferal

Kemiskt namn

2,8-dimetyl-2-(4′,8′,12′-trimetyltridecyl)-6-kromanol

Einecs

204-299-0

Kemisk formel

C27H46O2

Molekylvikt

402,7

Innehåll

Minst 97 %

Beskrivning

Klar, viskös, blekt gulaktig eller brandgul olja som oxideras och mörknar vid kontakt med luft eller ljus

Identifiering

 

A.

Spektrometri

I absolut etanol ligger maximal absorption vid omkring 298 nm och 257 nm

Renhetsgrad

 

Specifik absorption

Formula

i etanol

Formula

(298 nm) 89–95

Formula

(257 nm) 3,0—6,0

Brytningsindex

Formula

1,500-1,504

Sulfataska

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 310 PROPYLGALLAT

Definition

 

Kemiskt namn

Propylgallat

Gallsyrans propylester

3,4,5-trihydroxibensoesyrans n-propylester

Einecs

204-498-2

Kemisk formel

C10H12O5

Molekylvikt

212,20

Innehåll

Minst 98 % på vattenfri substans

Beskrivning

Vitt till gräddvitt, kristallint, luktfritt fast ämne

Identifiering

 

A.

Löslighetstester

Något löslig i vatten, lättlöslig i etanol, eter och propan-1,2-diol

B.

Smältintervall

146–150 oC efter torkning vid 110 oC i 4 timmar

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 1,0 % (110 oC, 4 timmar)

Sulfataska

Högst 0,1 %

Fri syra

Högst 0,5 % (som gallsyra)

Klorerade organiska ämnen

Högst 100 mg/kg (uttryckt som Cl)

Specifik absorption

Formula

i etanol

Formula

(275 nm) lägst 485 och högst 520

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 311 OKTYLGALLAT

Definition

 

Kemiskt namn

Oktylgallat

Gallsyrans oktylester

3,4,5-trihydroxibensoesyrans n-octylester

Einecs

213-853-0

Kemisk formel

C15H22O5

Molekylvikt

282,34

Innehåll

Minst 98 % efter torkning vid 90 oC i 6 timmar

Beskrivning

Vitt till gräddaktigt vitt, luktfritt fast ämne

Identifiering

 

A.

Löslighetstester

Något löslig i vatten, lättlöslig i etanol, eter och propan-1,2-diol

B.

Smältintervall

99-102 oC efter torkning vid 90 oC i 6 timmar

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (90 oC, 6 timmar)

Sulfataska

Högst 0,05 %

Fri syra

Högst 0,5 % (som gallsyra)

Klorerade organiska ämnen

Högst 100 mg/kg (uttryckt som Cl)

Specifik absorption

Formula

i etanol

Formula

(275 nm) lägst 375 och högst 390

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 312 DODECYLGALLAT

Synonymer

Laurylgallat

Definition

 

Kemiskt namn

Dodecylgallat

3,4,5-trihydroxibensoesyrans n-dodecyl (eller lauryl) ester

Gallsyrans dodecylester

Einecs

214-620-6

Kemisk formel

C19H30O5

Molekylvikt

338,45

Innehåll

Minst 98 % efter torkning vid 90 oC i 6 timmar

Beskrivning

Vitt till gräddaktigt vitt, luktfritt fast ämne

Identifiering

 

A.

Löslighetstester

Olöslig i vatten, lättlöslig i etanol och eter

B.

Smältpunktsområde

95–98 oC efter torkning vid 90 oC i 6 timmar

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (90 oC, 6 timmar)

Sulfataska

Högst 0,05 %

Fri syra

Högst 0,5 % (som gallsyra)

Klorerade organiska ämnen

Högst 100 mg/kg (uttryckt som Cl)

Specifik absorption

Formula

i etanol

Formula

(275 nm), lägst 300 och högst 325

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 30 mg/kg

E 315 ISOASKORBINSYRA

Synonymer

Erytorbinsyra

Definition

 

Kemiskt namn

D-erytro-hex-2-ensyra γ-lakton

Isoaskorbinsyra

D-isoaskorbinsyra

Einecs

201-928-0

Kemisk formel

C6H8O6

Molekylvikt

176,13

Innehåll

Minst 98 % beräknat på vattenfri substans

Beskrivning

Vitt till svagt gult kristallint fast ämne som gradvis mörknar vid kontakt med ljus

Identifiering

 

A.

Smältintervall

Omkring 164–172 oC med sönderdelning

B.

Positivt test för askorbinsyra/färgreaktion

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 0,4 % efter torkning under reducerat tryck över kiselgel under 3 timmar

Sulfataska

Högst 0,3 %

Specifik rotation

[α] 10 % (vikt/volym) vattenlösning mellan -16,5o och -18,0o

Oxalat

Till en lösning av 1 g i 10 ml vatten tillsättes 2 droppar isättika och 5 ml 10 % kalciumacetatlösning. Lösningen ska förbli klar

Bly

Högst 2 mg/kg

E 316 NATRIUMISOASKORBAT

Synonymer

Natriumerytorbat

Definition

 

Kemiskt namn

Natriumisoaskorbat

Natrium D-isoaskorbinsyra

Natriumsalt av 2,3-didehydro-K-erythro-hexono-1,4-lactone

Monohydrat av 3-keto-D-gulofurano-laktons natriumenolat

Einecs

228-973-9

Kemisk formel

C6H7O6Na· H2O

Molekylvikt

216,13

Innehåll

Minst 98 %, efter torkning i vakuumexsickator över svavelsyra i 24 timmar, uttryckt som monohydrat

Beskrivning

Vitt kristallint fast ämne

Identifiering

 

A.

Löslighetstester

Lättlösligt i vatten, mycket svagt lösligt i etanol

B.

Positivt test för askorbinsyra/färgreaktion

 

C.

Positivt test för natrium

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 0,25 % efter torkning i en vakuumexsickator över svavelsyra i 24 timmar

Specifik rotation

[α] 10 % vattenlösning mellan + 95o och + 98o

pH i 10 % vattenlösning

5,5–8,0

Oxalat

Till en lösning av 1 g i 10 ml vatten sättes 2 droppar isättika och 5 ml 10 % kalciumacetatlösning. Lösningen ska förbli klar

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 319 TERTIÄR-BUTYLHYDROKINON (TBHQ)

Synonymer

TBHQ

Definition

 

Kemiskt namn

Tert-butyl-1,4-bensendiol

2-(1,1-Dimetyletyl)-1,4-bensendiol

Einecs

217-752-2

Kemisk formel

C10H14O2

Molekylvikt

166,22

Innehåll

Minst 99 % C10H14O2

Beskrivning

Vitt kristallint fast ämne med karakteristisk lukt

Identifiering

 

A.

Löslighet

Praktiskt taget olöslig i vatten, löslig i etanol

B.

Smältpunkt

Minst 126,5 oC

C.

Fenoler

Lös upp cirka 5 mg av provet i 10 ml metanol och tillsätt 10,5 ml dimetyletylaminlösning (1 till 4). En röd till rosa färg ska framträda

Renhetsgrad

 

Tertiär-butyl-p-bensokinon

Högst 0,2 %

2,5-Di-tertiär-butyl hydrokinon

Högst 0,2 %

Hydroxikinon

Högst 0,1 %

Toluen

Högst 25 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

E 320 BUTYLHYDROXIANISOL (BHA)

Synonymer

BHA

Definition

 

Kemiskt namn

3-tert-butyl-4-hydroxianisol

En blandning av 2-tert-butyl-4-hydroxianisol och 3-tert-butyl-4-hydroxianisol

Einecs

246-563-8

Kemisk formel

C11H16O2

Molekylvikt

180,25

Innehåll

Minst 98,5 % C11H16O2 och minst 85 % av isomeren 3-tert-butyl-4-hydroxianisol

Beskrivning

Vita eller något gula kristaller eller vaxartat fast ämne med lätt aromatisk lukt

Identifiering

 

A.

Löslighet

Olöslig i vatten, lättlöslig i etanol

B.

Smältpunktsintervall

Mellan 48 oC och 63 oC

C.

Färgreaktion

Klarar test med avseende på fenolgrupper

Renhetsgrad

 

Sulfataska

Högst 0,05 % efter glödgning vid 800 ± 25 oC

Fenolföroreningar

Högst 0,5 %

Specifik absorption

Formula

Formula

(290 nm) minst 190 och högst 210
Specifik absorption

Formula

Formula

(228 nm) minst 326 och högst 345

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 321 BUTYLHYDROXITOLUEN (BHT)

Synonymer

BHT

Definition

 

Kemiskt namn

2,6-Ditertiär-butyl-p-kresol

4-metyl-2,6-ditertiärbutylfenol

Einecs

204-881-4

Kemisk formel

C15H24O

Molekylvikt

220,36

Innehåll

Minst 99 %

Beskrivning

Vitt, kristallint eller flingformat fast ämne, luktfritt eller med en karakteristisk svag aromatisk lukt

Identifiering

 

A.

Löslighetstester

Olöslig i vatten och propan-1,2-diol

Lättlösligt i etanol

B.

Smältpunkt

70 oC

C.

Absorptionsmaximum

Absorptionen inom området 230 till 320 nm i ett 2 cm tjockt skikt av en lösning av 1 del i 100 000 delar vattenfri etanol har sitt maximum endast vid 278 nm

Renhetsgrad

 

Sulfataska

Högst 0,005 %

Fenolföroreningar

Högst 0,5 %

Specifik absorption

Formula

i etanol

Formula

(278 nm) lägst 81 och högst 88

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 322 LECITIN

Synonymer

Fosfatider

Fosfolipider

Definition

Lecitin är blandningar eller fraktioner av fosfatider utvunna med fysikaliska metoder från animaliska eller vegetabiliska livsmedel; de omfattar även hydrolyserade ämnen som utvunnits genom att använda ofarliga och lämpliga enzymer. Slutprodukten får inte uppvisa någon kvarstående enzymaktivitet

Lecitin kan blekas svagt i vattenhaltigt medium genom inverkan av väteperoxid. Denna oxidation får inte kemiskt förändra lecitinfosfatiderna

Einecs

232-307-2

Innehåll

Lecitiner: minst 60,0 % av substanser som är olösliga i aceton

Hydrolyserade lecitiner: minst 56,0 % av substanser som är olösliga i aceton

Beskrivning

Lecitiner: brun vätska eller viskös, trögflytande vätska eller pulver

Hydrolyserade lecitiner: ljusbrun till brun viskös vätska eller pasta

Identifiering

 

A.

Positiva tester för cholin, fosforsyra och fettsyror

 

B.

Test för hydrolyserat lecitin

Sätt 500 ml vatten (30–35 oC) till en 800 ml bägare. Tillsätt sedan långsamt 50 ml av provet under ständig omrörning. Hydrolyserad lecitin bildar en homogen emulsion. Ej hydrolyserad lecitin bildar en tydlig klump på cirka 50 g

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 % bestämt genom torkning vid 105 oC i 1 timme

Substans olöslig i toluen

Högst 0,3 %

Syratal

Lecitiner: högst 35 mg kaliumhydroxid per gram

Hydrolyserade lecitiner: högst 45 mg kaliumhydroxid per gram

Peroxidtal

10 eller lägre

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 325 NATRIUMLAKTAT

Definition

 

Kemiskt namn

Natriumlaktat

Natrium-2-hydroxipropionat

Mjölksyrans natriumsalt

Einecs

200-772-0

Kemisk formel

C3H5NaO3

Molekylvikt

112,06 (vattenfri)

Innehåll

Minst 57 % och högst 66 %

Beskrivning

Färglös, genomskinlig vätska

Luktfri eller med en svag, karakteristisk lukt

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för natrium och laktat

 

B.

Positiva test med avseende på natrium

 

Renhetsgrad

 

Syrahalt

Högst 0,5 % efter torkning uttryckt som mjölksyra

pH i 20 % vattenlösning

6,5–7,5

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

Reducerande substanser

Ingen reduktion av Fehlings lösning

Observera:

Denna specifikation avser 60 % vattenlösning.

 

E 326 KALIUMLAKTAT

Definition

 

Kemiskt namn

Kaliumlaktat

Kalium-2-hydrotipropanate

Mjölksyrans kaliumsalt

Einecs

213-631-3

Kemisk formel

C3H5O3K

Molekylvikt

128,17 (vattenfri)

Innehåll

Minst 57 % och högst 66 %

Beskrivning

Svagt viskös, nästan luktfri, klar vätska. Luktfri eller med svag, karakteristisk lukt

Identifiering

 

A.

Glödgning

Glödga kaliumlaktat tills endast aska återstår. Askan är alkalisk och skum bildas vid tillsättning av syra

B.

Färgreaktion

Låt 2 ml kaliumlaktatlösning komma i kontakt med 5 ml av en lösning av 1 del katekol och 100 delar svavelsyra. En djupröd färg framträder i kontaktzonen

C.

Positiva testresultat för kalium och för laktat

 

Renhetsgrad

 

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

Syrahalt

Lös 1 g kaliumlaktatlösning i 20 ml vatten, tillsätt 3 droppar fenolftalein TS och titrera med 0,1 N natriumhydroxid. Högst 0,2 ml bör åtgå

Reducerande substanser

Kaliumlaktat ska inte ge någon reduktion av Fehlings lösning

Observera:

Denna specifikation avser 60 % vattenlösning.

 

E 327 KALCIUMLAKTAT

Definition

 

Kemiskt namn

Kalciumdilaktat

Kalciumdilaktathydrat

Mjölksyrans kalciumsalt

Kalciumsalt av 2-hydrotipropinsyra

Einecs

212-406-7

Kemisk formel

(C3H5O3)2Ca· nH2O (n = 0–5)

Molekylvikt

218,22 (vattenfri)

Innehåll

Minst 98 % beräknat på vattenfri substans

Beskrivning

Nästan luktfritt, vitt kristallint pulver eller granulat

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för laktat och för kalcium

 

B.

Löslighetstester

Lösligt i vatten och praktiskt taget olösligt i etanol

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Bestämmes genom torkning vid 120 oC i 4 timmar:

vattenfritt: högst 3,0 %

med 1 vattenmolekyl: högst 8,0 %

med 3 vattenmolekyler: högst 20,0 %

4,5 vattenmolekyler: högst 27,0 %

Syrahalt

Högst 0,5 % av torr substans uttryckt som mjölksyra

Fluorid

Högst 30 mg/kg (uttryckt som fluor)

pH i 5 % vattenlösning

6,0–8,0

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

Reducerande substanser

Ingen reduktion av Fehlings lösning

E 330 CITRONSYRA

Definition

 

Kemiskt namn

Citronsyra

2-hydroxi-propan-1,2,3-trikarboxylsyra

Einecs

201-069-1

Kemisk formel

a)

C6H8O7 (vattenfri)

b)

C6H8O7·H2O (monohydrat)

Molekylvikt

a)

192,13 (vattenfri)

b)

210,15 (monohydrat)

Innehåll

Citronsyra kan vara vattenfri eller innehålla en molekyl vatten. Citronsyra innehåller minst 99,5 % C6H8O7, uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Citronsyra är ett vitt eller färglöst, luktfritt, kristallint fast ämne med starkt sur smak. Monohydratet efflorescerar i torr luft

Identifiering

 

A.

Löslighetstester

Mycket lösligt i vatten, lättlösligt i etanol, lösligt i eter

Renhetsgrad

 

Vattenhalt

Vattenfri citronsyra innehåller högst 0,5 % vatten; citronsyramonohydratet innehåller högst 8,8 % vatten (Karl Fischer-metoden)

Sulfataska

Högst 0,05 % efter kalcinering vid 800 ± 25 oC

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 5 mg/kg

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

Lätt förkolnande substanser

Upphetta 1 g av ett pulveriserat prov med 10 ml 98 % (min) svavelsyra på vattenbad vid 90 oC i mörker under 1 timme. Endast en blek brun färg får framträda (motsvarande Fluid K)

E 331 (i) MONONATRIUMCITRAT

Synonymer

Citronsyrans mononatriumsalt

Definition

 

Kemiskt namn

Mononatriumcitrat

2-hydroxi-propan-1,2,3-trikarboxylsyrans mononatriumsalt

Kemisk formel

a)

C6H7O7Na (vattenfri)

b)

C6H7O7Na· H2O (monohydrat)

Molekylvikt

a)

214,11 (vattenfri)

b)

232,23 (monohydrat)

Innehåll

Minst 99 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Kristallint vitt pulver eller färglösa kristaller

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för citrat och natrium

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Bestäms genom torkning vid 180 oC i 4 timmar:

vattenfri: högst 1,0 %

monohydrat: högst 8,8 %

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

pH i 1 % vattenlösning

3,5–3,8

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 5 mg/kg

E 331 (ii) DINATRIUMCITRAT

Synonymer

Citronsyrans dinatriumsalt

Definition

 

Kemiskt namn

Dinatriumcitrat

2-hydroxi-propan-1,2,3-trikarboxylsyrans dinatriumsalt

Citronsyrans dinatriumsalt med 1,5 vattenmolekyler

Einecs

205-623-3

Kemisk formel

CH6O7Na2·1,5H2O

Molekylvikt

263,11

Innehåll

Minst 99 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Kristallint vitt pulver eller färglösa kristaller

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för citrat och natrium

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 13,0 % vid torkning i 180 oC under 4 timmar

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

pH i 1 % vattenlösning

4,9–5,2

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 5 mg/kg

E 331 (iii) TRINATRIUMCITRAT

Synonymer

Citronsyrans trinatriumsalt

Definition

 

Kemiskt namn

Trinatriumcitrat

2-hydroxi-propan-1,2,3-trikarboxylsyrans trinatriumsalt

Citronsyrans trinatriumsalt, vattenfritt eller som dihydrat eller pentahydrat

Einecs

200-675-3

Kemisk formel

Vattenfri:

C6H5O7Na3

Hydratiserad:

C6H5O7Na3·nH2O (n = 2 eller 5)

Molekylvikt

258,07 (vattenfri)

Innehåll

Minst 99 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Kristallint vitt pulver eller färglösa kristaller

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för citrat och natrium

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Bestäms genom torkning vid 180 oC i 4 timmar:

vattenfri:

högst 1,0 %

dihydrat:

högst 13,5 %

pentahydrat:

högst 30,3 %

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

pH i 5 % vattenlösning

7,5–9,0

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 5 mg/kg

E 332 (i) MONOKALIUMCITRAT

Synonymer

Citronsyrans monokaliumsalt

Definition

 

Kemiskt namn

Monokaliumcitrat

2-hydroxi-propan-1,2,3-trikarboxylsyrans monokaliumsalt

Vattenfritt monokaliumsalt av citronsyran

Einecs

212-753-4

Kemisk formel

C6H7O7K

Molekylvikt

230,21

Innehåll

Minst 99 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, hygroskopiskt, kornigt pulver eller klara kristaller

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för citrat och kalium

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 1,0 % bestämd genom torkning vid 180 oC i 4 timmar

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

pH i 1 % vattenlösning

3,5—3,8

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 5 mg/kg

E 332 (ii) TRIKALIUMCITRAT

Synonymer

Citronsyrans trikaliumsalt

Definition

 

Kemiskt namn

Trikaliumcitrat

2-hydroxi-propan-1,2,3-trikarboxylsyrans trikaliumsalt

Monohydrat av citronsyrans trikaliumsalt

Einecs

212-755-5

Kemisk formel

C6H5O7K3·H2O

Molekylvikt

324,42

Innehåll

Minst 99 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, hygroskopiskt, kornigt pulver eller klara kristaller

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för citrat och kalium

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 6,0 % bestämd genom torkning vid 180 oC i 4 timmar

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

pH i 5 % vattenlösning

7,5–9,0

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 5 mg/kg

E 333 (i) MONOKALCIUMCITRAT

Synonymer

Monokalciumcitrat

Citronsyrans monokalciumsalt

Definition

 

Kemiskt namn

Kalciumcitrat

2-hydroxi-propan-1,2,3-trikarboxylsyrans monokalciumsalt

Monohydrat av citronsyrans monokalciumsalt

Kemisk formel

(C6H7O7)2Ca· H2O

Molekylvikt

440,32

Innehåll

Minst 97,5 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Fint vitt pulver

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för citrat och kalcium

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 7,0 % bestämd genom torkning vid 180 oC i 4 timmar

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

pH i 1 % vattenlösning

3,2–3,5

Fluorid

Högst 30 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 5 mg/kg

Karbonater

Vid upplösning av 1 g kalciumcitrat i 10 ml 2 N saltsyra får endast ett fåtal isolerade bubblor frigöras

E 333 (ii) DIKALCIUMCITRAT

Synonymer

Citronsyrans dikalciumsalt

Definition

 

Kemiskt namn

Dikalciumcitrat

2-hydroxi-propan-1,2,3-trikarboxylsyrans dikalciumsalt

Trihydrat av citronsyrans dikalciumsalt

Kemisk formel

(C6H7O7)2Ca· 3H2O

Molekylvikt

530,42

Innehåll

Minst 97,5 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Fint vitt pulver

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för citrat och kalcium

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 20,0 % bestämd genom torkning vid 180 oC i 4 timmar

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

Fluorid

Högst 30 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 5 mg/kg

Karbonater

Vid upplösning av 1 g kalciumcitrat i 10 ml 2 N saltsyra får endast ett fåtal isolerade bubblor frigöras

E 333 (iii) TRIKALCIUMCITRAT

Synonymer

Citronsyrans trikalciumsalt

Definition

 

Kemiskt namn

Trikalciumcitrat

2-hydroxi-propan-1,2,3-trikarboxylsyrans trikalciumsalt

Tetrahydrat av citronsyrans trikalciumsalt

Einecs

212-391-7

Kemisk formel

(C6H6O7)2Ca3·4H2O

Molekylvikt

570,51

Innehåll

Minst 97,5 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Fint vitt pulver

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för citrat och kalcium

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 14 % bestämd genom torkning vid 180 oC i 4 timmar

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

Fluorid

Högst 30 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 5 mg/kg

Karbonater

Vid upplösning av 1 g kalciumcitrat i 10 ml 2 N saltsyra får endast ett fåtal isolerade bubblor frigöras

E 334 L (+)-VINSYRA

Definition

 

Kemiskt namn

L-vinsyra

L-2,3-dihydroxibärnstensyra

Einecs

201-766-0

Kemisk formel

C4H6O6

Molekylvikt

150,09

Innehåll

Minst 99,5 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Färglöst eller halvgenomsiktigt kristallint fast ämne eller vitt kristallint pulver

Identifiering

 

A.

Smältintervall

168–170 oC

B.

Positiva testresultat för tartrat

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (över P2O5, 3 timmar)

Sulfataska

Högst 1 000 mg/kg efter kalcinering vid 800 ± 25 oC

Specifik optisk rotation, 20 % vattenlösning

[α]D 20 mellan +11,5o och +13,5o

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

E 335 (i) MONONATRIUMTARTRAT

Definition

 

Kemiskt namn

Mononatriumtartrat

L(+)-vinsyrans mononatriumsalt

Kemisk formel

C4H5O6Na· H2O

Molekylvikt

194,05

Innehåll

Minst 99 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Klara, färglösa kristaller

Identifiering

 

A.

Positiva resultat för tartrat och för natrium

 

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 10 % bestämd efter torkning vid 105 oC i 4 timmar

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 335 (ii) DINATRIUMTARTRAT

Definition

 

Kemiskt namn

Dinatrium-L-tartrat

Dinatrium(+)-tartrat

L(+)-vinsyrans dinatriumsalt

 

Einecs

212-773-3

Kemisk formel

C4H4O6Na2·2H2O

Molekylvikt

230,8

Innehåll

Minst 99 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Klara, färglösa kristaller

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för tartrat och för natrium

 

B.

Löslighetstester

1 g är olösligt i 3 ml vatten. Olösligt i etanol

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 17 % bestämd efter torkning vid 150 oC i 4 timmar

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

pH i 1 % vattenlösning

7,0–7,5

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 336 (i) MONOKALIUMTARTRAT

Synonymer

Monokaliumtartrat

Definition

 

Kemiskt namn

L(+)-vinsyrans monokaliumsalt utan vatten

Kemisk formel

C4H5O6K

Molekylvikt

188,16

Innehåll

Minst 98 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Vitt kristallint eller kornigt pulver

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för tartrat och för kalium

 

B.

Smältpunkt

230 oC

Renhetsgrad

 

pH i 1 % vattenlösning

3,4

Viktförlust vid torkning

Högst 1 % bestämd efter torkning vid 105 oC i 4 timmar

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 336 (ii) DIKALIUMTARTRAT

Synonymer

Dikaliumtartrat

Definition

 

Kemiskt namn

Dikaliumtartrat

L-(+)-vinsyrans dikaliumsalt med en halv molekyl vatten

Einecs

213-067-8

Kemisk formel

C4H4O6K2·1/2H2O

Molekylvikt

235,2

Innehåll

Minst 99 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Vitt kristallint eller kornigt pulver

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för tartrat och för kalium

 

Renhetsgrad

 

pH i 1 % vattenlösning

7,0–9,0

Viktförlust vid torkning

Högst 4 % bestämd efter torkning vid 150 oC i 4 timmar

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 337 KALIUMNATRIUMTARTRAT

Synonymer

Kaliumnatrium-L(+)-tartrat

 

 

Definition

 

Kemiskt namn

Natriumkaliumsalt av L-2,3-dihydroxibutandikarboxylsyra

Natriumkalium-L(+)-tartrat

Einecs

206-156-8

Kemisk formel

C4H4O6KNa· 4H2O

Molekylvikt

282,23

Innehåll

Minst 99 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Färglösa kristaller eller vitt kristallint pulver

Identifiering

 

A.

Positiva testresultat för tartrat, kalium och natrium

 

B.

Löslighetstester

1 g är lösligt i 1 ml vatten. Olösligt i etanol

C.

Smältintervall

70–80 oC

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 26,0 % och lägst 21,0 % bestämd genom torkning vid 150 oC i 3 timmar

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

pH i 1 % vattenlösning

6,5–8,5

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 338 FOSFORSYRA

Synonymer

Ortofosforsyra

Monofosforsyra

Definition

 

Kemiskt namn

Fosforsyra

Einecs

231-633-2

Kemisk formel

H3PO4

Molekylvikt

98,00

Innehåll

Fosforsyra är tillgängligt i handeln i form av en vattenlösning i varierande koncentrationer. Minst 67,0 % och högst 85,7 %

Beskrivning

Klar, färglös, viskös vätska

Identifiering

 

A.

Positiva tester med avseende på syra och fosfat

 

Renhetsgrad

 

Flyktiga syror

Högst 10 mg/kg (som ättiksyra)

Klorider

Högst 200 mg/kg (uttryckt som klor)

Nitrater

Högst 5 mg/kg (som NaNO3)

Sulfater

Högst 1 500 mg/kg (som CaSO4)

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Observera:

Denna specifikation avser 75 %-ig vattenlösning

 

E 339 (i) MONONATRIUMFOSFAT

Synonymer

Mononatriummonofosfat

Natriumdiväteortofosfat

Mononatriumortofosfat

Monobasiskt natriumfosfat

Natriumdivätemonofosfat

Definition

 

Kemiskt namn

Natriumdivätemonofosfat

Einecs

231-449-2

Kemisk formel

Vattenfri: NaH2PO4

Monohydrat: NaH2PO4 · H2O

Dihydrat: NaH2PO4 · 2H2O

Molekylvikt

Vattenfri: 119,98

Monohydrat: 138,00

Dihydrat: 156,01

Innehåll

Minst 97 % NaH2PO4 efter torkning vid 60 oC i 1 timme och därefter vid 105 oC i 4 timmar

P2O5-halt

58,0–60,0 % i vattenfri substans

Beskrivning

Ett vitt luktfritt, svagt fuktupptagande pulver, kristaller eller korn

Identifiering

 

A.

Positiva tester med avseende på natrium och fosfat

 

B.

Löslighet

Lättlösligt i vatten, olösligt i etanol och eter

C.

pH i en 1 %-ig lösning

Mellan 4,1 och 5,0

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Det vattenfria saltet får förlora högst 2,0 %, monohydratet högst 15,0 %, och dihydratet högst 25 % efter torkning vid 60 oC i 1 timme och därefter vid 105 oC i 4 timmar

Vattenolösliga ämnen

Högst 0,2 % i vattenfri substans

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 339 (ii) DINATRIUMFOSFAT

Synonymer

Dinatriummonofosfat

Sekundärt natriumfosfat

Dinatriumortofosfat

 

Definition

 

Kemiskt namn

Dinatriumvätemonofosfat

Dinatriumväteortofosfat

Einecs

231-448-7

Kemisk formel

Vattenfri: Na2HPO4

Hydratiserad: Na2HPO4 · nH2O (n = 2, 7 eller 12)

Molekylvikt

141,98 (vattenfri)

Innehåll

Minst 98 % Na2HPO4 efter torkning vid 40 oC i 3 timmar och därefter vid 105 oC i 5 timmar

P2O5-halt

49–51 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vattenfritt dinatriumvätefosfat är ett vitt, hygroskopiskt, luktfritt pulver. Förekommande hydratiserade former inkluderar dihydratet: ett vitt kristallint, luktfritt ämne; heptahydratet: vita, luktfria, efflorescerande kristaller eller granulärt pulver och dodekahydratet: vitt, efflorescerande, luktfritt pulver eller kristaller

Identifiering

 

A.

Positiva tester med avseende på natrium och fosfat

 

B.

Löslighet

Lättlösligt i vatten, olösligt i etanol

C.

pH i en 1 %-ig lösning

Mellan 8,4 och 9,6

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Efter torkning vid 40 oC i 3 timmar och därefter vid 105 oC i 5 timmar får viktförlusterna vara följande: det vattenfria saltet högst 5,0 %, dihydratet högst 22,0 %, heptahydratet högst 50,0 %, dodekahydratet högst 61,0 %

Vattenolösliga ämnen

Högst 0,2 % i vattenfri substans

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 339 (iii) TRINATRIUMFOSFAT

Synonymer

Natriumfosfat

Tribasiskt natriumfosfat

Trinatriumortofosfat

Definition

Trinatriumfosfat erhålls från vattenlösningar och kristalliseras i den vattenfria formen och med 1/2, 1, 6, 8 eller 12 H2O. Dodekahydratet kristalliseras alltid ur vattenlösningar med ett överskott på natriumhydroxid. Har 1/4 NaOH-molekyl

Kemiskt namn

Trinatriummonofosfat

Trinatriumfosfat

Trinatriumortofosfat

Einecs

231-509-8

Kemisk formel

Vattenfri: Na3PO4

Hydratiserad: Na3PO4 · nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8, eller 12)

Molekylvikt

163,94 (vattenfri)

Innehåll

Vattenfritt natriumfosfat och de hydratiserade formerna, med undantag för dodekahydratet, innehåller minst 97,0 % Na3PO4 beräknad på torrsubstans. Natriumfosfatdodekahydratet innehåller minst 92,0 % Na3PO4 beräknad på glödgad substans

P2O5-halt

40,5–43,5 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vita luktfria kristaller, granulat eller kristallint pulver

Identifiering

 

A.

Positiva tester med avseende på natrium och fosfat

 

B.

Löslighet

Lättlösligt i vatten, olösligt i etanol

C.

pH i en 1 %-ig lösning

Mellan 11,5 och 12,5

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid glödgning

Efter torkning vid 120 oC i 2 timmar och därefter glödgning vid cirka 800 °C i 30 minuter får viktförlusterna vara följande: vattenfritt högst 2,0 %, monohydratet högst 11,0 %, dodekahydratet: mellan 45,0 % och 58,0 %

Vattenolösliga ämnen

Högst 0,2 % i vattenfri substans

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 340 (i) MONOKALIUMFOSFAT

Synonymer

Monobasiskt kaliumfosfat

Monokaliumfosfat

Kaliumortofosfat

Definition

 

Kemiskt namn

Kaliumdivätefosfat

Kaliumdiväteortofosfat

Monokaliumdivätemonofosfat

Einecs

231-913-4

Kemisk formel

KH2PO4

Molekylvikt

136,09

Innehåll

Minst 98,0 % efter torkning vid 105 oC i 4 timmar

P2O5-halt

51,0–53,0 % i vattenfri substans

Beskrivning

Luktfria, färglösa kristaller eller vitt, granulärt eller kristallint pulver

Identifiering

 

A.

Positiva tester med avseende på kalium och fosfat

 

B.

Löslighet

Lättlösligt i vatten, olösligt i etanol.

C.

pH i en 1 %-ig lösning

Mellan 4,2 och 4,8

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 % bestämd efter torkning vid 105 oC i 4 timmar

Vattenolösliga ämnen

Högst 0,2 % i vattenfri substans

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 340 (ii) DIKALIUMFOSFAT

Synonymer

Dikaliumfosfat

Dikaliumortofosfat

Dibasiskt kaliumfosfat

 

 

Definition

 

Kemiskt namn

Dikaliumvätemonofosfat

Dikaliumvätefosfat

Dikaliumväteortofosfat

Einecs

231-834-5

Kemisk formel

K2HPO4

Molekylvikt

174,18

Innehåll

Minst 98 % efter torkning vid 105 oC i 4 timmar

P2O5-halt

40,3–41,5 % i vattenfri substans

Beskrivning

Färglöst eller vitt pulver, kristaller eller klumpar; fuktupptagande

Identifiering

 

A.

Positiva tester med avseende på kalium och fosfat

 

B.

Löslighet

Lättlösligt i vatten, olösligt i etanol

C.

pH i en 1 %-ig lösning

Mellan 8,7 och 9,4

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 % bestämd efter torkning vid 105 oC i 4 timmar

Vattenolösliga ämnen

Högst 0,2 % i vattenfri substans

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 340 (iii) TRIKALIUMFOSFAT

Synonymer

Kaliumfosfat

Trikaliumortofosfat

Definition

 

Kemiskt namn

Trikaliummonofosfat

Trikaliumfosfat

Trikaliumortofosfat

Einecs

231-907-1

Kemisk formel

Vattenfri: K3PO4

Hydratiserad: K3PO4 · nH2O (n = 1 eller 3)

Molekylvikt

212,27 (vattenfri)

Innehåll

Minst 97 % beräknad på glödgad substans

P2O5-halt

30,5–33,0 % beräknad på glödgad substans

Beskrivning

Färglösa eller vita, luktfria hygroskopiska kristaller eller granulat. Förekommande hydratiserade former inkluderar monohydrat och trihydrat

Identifiering

 

A.

Positiva tester med avseende på kalium och fosfat

 

B.

Löslighet

Lättlösligt i vatten, olösligt i etanol

C.

pH i en 1 %-ig lösning

Mellan 11,5 och 12,3

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid glödgning

Det vattenfria saltet högst 3,0 %, hydratiserat högst 23,0 %. Bestämmes genom torkning vid 105 oC i 1 timme och därefter glödgning vid cirka 800 oC ± 25 oC i 30 minuter

Vattenolösliga ämnen

Högst 0,2 %, i vattenfri substans

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 341 (i) MONOKALCIUMFOSFAT

Synonymer

Monobasiskt kalciumfosfat

Monokalciumortofosfat

Kalciumbis(diväteortofosfat)

Definition

 

Kemiskt namn

Kalciumdivätefosfat

Einecs

231-837-1

Kemisk formel

Vattenfri: Ca(H2PO4)2

Monohydrat: Ca(H2PO4)2 · H2O

Molekylvikt

234,05 (vattenfri)

252,08 (monohydrat)

Innehåll

Minst 95 % i torrsubstans

P2O5-halt

55,5–61,1 % i vattenfri substans

Beskrivning

Granulärt pulver eller vita, sönderflytande kristaller eller granulat

Identifiering

 

A.

Positiva tester med avseende på kalcium och fosfat

 

B.

CaO-halt

23,0–27,5 % (vattenfri)

19,0–24,8 % (monohydrat)

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid torkning

Högst 14 % bestämd efter torkning vid 105 oC i 4 timmar (vattenfri)

Högst 17,5 % bestämd efter torkning vid 60 oC i 1 timme och därefter vid 105 oC i 4 timmar (monohydrat)

Viktförlust vid glödgning

Högst 17,5 % efter glödgning vid 800 oC ± 25 oC i 30 minuter (vattenfri)

Högst 25,0 % bestämd efter torkning vid 105 oC i 1 timme och därefter glödgning vid 800 oC ± 25 oC i 30 minuter (monohydrat)

Fluorid

Högst 30 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 341 (ii) DIKALCIUMFOSFAT

Synonymer

Dibasiskt kalciumfosfat

Dikalciumortofosfat

Definition

 

Kemiskt namn

Kalciumvätefosfat

Kalciumväteortofosfat

Einecs

231-826-1

Kemisk formel

Vattenfri: CaHPO4

Dihydrat: CaHPO4 · 2H2O

Molekylvikt

136,06 (vattenfri)

172,09 (dihydrat)

Innehåll

Dikalciumfosfat innehåller minst 98 % och högst motsvarande 102 % CaHPO4 efter torkning vid 200 oC i 3 timmar

P2O5-halt

50,0–52,5 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vita kristaller eller granulat, granulärt pulver eller pulver

Identifiering

 

A.

Positiva tester med avseende på kalcium och fosfat

 

B.

Löslighet

Svårlösligt i vatten, olösligt i etanol

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid glödgning

Högst 8,5 % (vattenfri) eller 26,5 % (dihydrat) efter glödgning vid 800 oC ± 25 oC i 30 minuter

Fluorid

Högst 50 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 341 (iii) TRIKALCIUMFOSFAT

Synonymer

Tribasiskt kalciumfosfat

Kalciumortofosfat

Pentakalciumhydroxidtris(ortofosfat)

Kalciumhydroxyfosfat

Definition

Trikalciumfosfat består av en varierande blandning av kalciumfosfater som erhålls genom neutralisering av fosforsyra med kalciumhydroxid och har den ungefärliga sammansättningen 10CaO· 3P2O5 · H2O.

Kemiskt namn

Pentakalciumhydroxidtris(ortofosfat)

Trikalciumfosfat

Einecs

235-330-6 (Pentakalciumhydroxidtris(ortofosfat))

231-840-8 (Trikalcium bis(ortofosfat))

Kemisk formel

Ca5(PO4)3 · OH eller Ca3(PO4)2

Molekylvikt

502 eller 310

Innehåll

Minst 90 % beräknad på glödgad substans

P2O5-halt

38,5–48,0 % i vattenfri substans

Beskrivning

Ett vitt, luktfritt pulver som är stabilt i luft

Identifiering

 

A.

Positiva tester med avseende på kalcium och fosfat

 

B.

Löslighet

Praktiskt taget olösligt i vatten, olösligt i etanol, lösligt i utspädd saltsyra och salpetersyra

Renhetsgrad

 

Viktförlust vid glödgning

Högst 8 % efter glödgning vid 800 oC ± 25 oC tills vikten är konstant

Fluorid

Högst 50 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 343 (i) MONOMAGNESIUMFOSFAT

Synonymer

Magnesiumdivätefosfat

Magnesiumfosfat, enbasiskt

Monomagnesiumortofosfat

Definition

 

Kemiskt namn

Monomagnesiumdivätemonofosfat

Einecs

236-004-6

Kemisk formel

Mg(H2PO4)2 · nH2O (där n = 0 till 4)

Molekylvikt

218,30 (vattenfri)

Innehåll

Minst 51,0 % efter glödgning

Beskrivning

Vitt, luktfritt, kristallint pulver, något lösligt i vatten

Identifiering

 

A.

Positivt test med avseende på magnesium och fosfat

 

B.

MgO-halt

Minst 21,5 % efter glödgning

Renhetsgrad

 

Fluorid

Högst 10 mg/kg (som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 343 (ii) DIMAGNESIUMFOSFAT

Synonymer

Magnesiumvätefosfat

Magnesiumfosfat, enbasiskt

Dimagnesiumortofosfat

Definition

 

Kemiskt namn

Dimagnesiummonovätemonofosfat

Einecs

231-823-5

Kemisk formel

MgHPO4 · nH2O (där n = 0-3)

Molekylvikt

120,30 (vattenfri)

Innehåll

Minst 96 % efter glödgning

Beskrivning

Vitt, luktfritt, kristallint pulver, något lösligt i vatten

Identifiering

 

A.

Positivt test med avseende på magnesium och fosfat

 

B.

MgO-halt

Minst 33,0 % beräknat i vattenfri substans

Renhetsgrad

 

Fluorid

Högst 10 mg/kg (som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 350 (i) NATRIUMMALAT

Synonymer

Natriumsalt av äppelsyra

Definition

 

Kemiskt namn

Dinatrium-DL-malat, dinatriumsalt av hydroxibutandisyra

Kemisk formel

Hemihydrat: C4H4Na2O5 · 1/2 H2O

Trihydrat: C4H4Na2O5 · 3H2O

Molekylvikt

Hemihydrat: 187,05

Trihydrat: 232,10

Innehåll

Minst 98,0 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt kristallint pulver eller vita klumpar

Identifiering

 

A.

Positiva tester med avseende på 1,2-dikarboxylsyra och natrium

 

B.

Bildning av azofärgämne

Positiv

C.

Löslighet

Lättlöslig i vatten

Renhetsgrad

 

Torkningsförlust

Högst 7,0 % (130 oC, 4 timmar) för hemihydraten, eller 20,5–23,5 % (130 oC, 4 timmar) för trihydraten

Alkalitet

Högst 0,2 % som Na2CO3

Fumarsyra

Högst 1,0 %

Äppelsyra

Högst 0,05 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 350 (ii) NATRIUMVÄTEMALAT

Synonymer

Mononatriumsalt av DL-äppelsyra

Definition

 

Kemiskt namn

Mononatrium-DL-malat, mononatrium-2-DL-hydroxisuccinat

Kemisk formel

C4H5NaO5

Molekylvikt

156,07

Innehåll

Minst 99,0 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt pulver

Identifiering

 

A.

Positiva tester med avseende på 1,2-dikarboxylsyra och natrium

 

B.

Bildning av azofärgämne

Positiv

Renhetsgrad

 

Torkningsförlust

Högst 2,0 % (110 oC, 3 timmar)

Äppelsyra

Högst 0,05 %

Fumarsyra

Högst 1,0 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 351 KALIUMMALAT

Synonymer

Kaliumsalt av äppelsyra

Definition

 

Kemiskt namn

Dikalium-DL-malat, dikaliumsalt av hydroxibutandisyra

Kemisk formel

C4H4K2O5

Molekylvikt

210,27

Innehåll

Minst 59,5 %

Beskrivning

Färglös eller nästan färglös vattenlösning

Identifiering

 

A.

Positiva tester med avseende på 1,2-dikarboxylsyra och kalium

 

B.

Bildning av azofärgämne

Positiv

Renhetsgrad

 

Alkalitet

Högst 0,2 % som K2CO3

Fumarsyra

Högst 1,0 %

Äppelsyra

Högst 0,05 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 352 (i) KALCIUMMALAT

Synonymer

Kalciumsalt av äppelsyra

Definition

 

Kemiskt namn

Kalcium-DL-malat, kalcium-α-hydroxisuccinat, kalciumsalt av hydroxibutandisyra

Kemisk formel

C4H5CaO5

Molekylvikt

172,14

Innehåll

Minst 97,5 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt pulver

Identifiering

 

A.

Positiva tester med avseende på 1,2-dikarboxylsyra och kalcium

 

B.

Bildning av azofärgämne

Positiv

C.

Löslighet

Något löslig i vatten

Renhetsgrad

 

Torkningsförlust

Högst 2 % (100 oC, 3 timmar)

Alkalitet

Högst 0,2 % som CaCO3

Äppelsyra

Högst 0,05 %

Fumarsyra

Högst 1,0 %

Fluorid

Högst 30 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 352 (ii) KALCIUMVÄTEMALAT

Synonymer

Monokalciumsalt av DL-äppelsyra

Definition

 

Kemiskt namn

Monokalcium-DL-malat, monokalcium-2-DL-hydroxisuccinat

Kemisk formel

(C4H5O5)2Ca

Innehåll

Minst 97,5 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt pulver

Identifiering

 

A.

Positiva tester med avseende på 1,2-dikarboxylsyra och kalcium

 

B.

Bildning av azofärgämne

Positiv

Renhetsgrad

 

Torkningsförlust

Högst 2,0 % (110 oC, 3 timmar)

Äppelsyra

Högst 0,05 %

Fumarsyra

Högst 1,0 %

Fluorid

Högst 30 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 353 METAVINSYRA

Definition

 

Kemiskt namn

Metavinsyra

Kemisk formel

C4H6O6

Innehåll

Minst 99,5 %

Beskrivning

Vita eller gulaktiga kristaller eller vitt eller gulaktigt pulver. Mycket hygroskopiskt med en svag doft av kola

Identifiering

 

A.

Lättlöslig i vatten och etanol

B.

Placera 1–10 mg metavinsyra i ett provrör med 2 ml koncentrerad svavelsyra och 2 droppar sulforesorcin-reagens. När provet värms till 150 oC färgas det intensivt violett

Renhetsgrad

 

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 354 KALCIUMTARTRAT

Synonymer

Kalcium-L-tartrat

Definition

 

Kemiskt namn

Kalcium-L(+)-2,3-dihydroxibutandioat-dihydrat

Kemisk formel

C4H4CaO6 · 2H2O

Molekylvikt

224,18

Innehåll

Minst 98,0 %

Beskrivning

Vitt eller benvitt fint kristallint pulver

Identifiering

 

A.

Något lösligt i vatten. Löslighet ungefär 0,01 g/100 ml vatten (20 oC). Svårlösligt i etanol. Något lösligt i dietyleter. Lösligt i syror

 

B.

Specifik rotation [α]20D

+7,0o till +7,4o (0,1 % i 1N HCl-lösning)

C.

pH i 5 %-ig uppslamning

Mellan 6,0 och 9,0

Renhetsgrad

 

Sulfater (som H2SO4)

Högst 1 g/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 355 ADIPINSYRA

Definition

 

Kemiskt namn

Hexandisyra, 1,4-butandikarboxylsyra

Einecs

204-673-3

Kemisk formel

C6H10O4

Molekylvikt

146,14

Innehåll

Minst 99,6 %

Beskrivning

Vita kristaller eller kristallint pulver utan lukt

Identifiering

 

A.

Smältpunktsintervall

151,5–154,0 oC

B.

Löslighet

Något löslig i vatten, lättlöslig i etanol

Renhetsgrad

 

Vatten

Högst 0,2 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataska

Högst 20 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 356 NATRIUMADIPAT

Definition

 

Kemiskt namn

Natriumadipat

Einecs

231-293-5

Kemisk formel

C6H8Na2O4

Molekylvikt

190,11

Innehåll

Minst 99,0 % (som vattenfri substans)

Beskrivning

Vita luktfria kristaller eller kristallint pulver

Identifiering

 

A.

Smältpunktsintervall

151–152 oC (för adipinsyra)

B.

Löslighet

Ungefär 50 g/100 ml vatten (20 oC)

C.

Positivt test med avseende på natrium

 

Renhetsgrad

 

Vatten

Högst 3 % (Karl Fischer-metoden)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 357 KALIUMADIPAT

Definition

 

Kemiskt namn

Kaliumadipat

Einecs

242-838-1

Kemisk formel

C6H8K2O4

Molekylvikt

222,32

Innehåll

Minst 99,0 % (som vattenfri substans)

Beskrivning

Vita luktfria kristaller eller kristallint pulver

Identifiering

 

A.

Smältpunktsintervall

151–152 oC (för adipinsyra)

B.

Löslighet

Ungefär 60 g/100 ml vatten (20 oC)

C.

Positivt test med avseende på kalium

 

Renhetsgrad

 

Vatten

Högst 3 % (Karl Fischer-metoden)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 363 BÄRNSTENSSYRA