ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 246

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
15 september 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2008/58/EG av den 21 augusti 2008 om ändring, för anpassning till tekniska framsteg för trettionde gången, av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen  ( 1 )

1

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

DIREKTIV

15.9.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 246/1


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/58/EG

av den 21 augusti 2008

om ändring, för anpassning till tekniska framsteg för trettionde gången, av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (1), särskilt artikel 28, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga I till direktiv 67/548/EEG innehåller en förteckning över farliga ämnen samt uppgifter om klassificering och märkning av respektive ämne. Förteckningen behöver uppdateras genom införande av nya ämnen som anmälts och av ytterligare existerande ämnen. Vidare måste uppgifterna om de ämnen som redan är upptagna i förteckningen anpassas till de tekniska framstegen. Det är också nödvändigt att ta bort poster med vissa ämnen ur nämnda bilaga. Klassificeringen och märkningen av ämnen som innehåller bensen bör ändras med hänsyn till att detta ämne klassificeras som mutagent. En del poster bör delas upp på flera, eftersom den nyligen införda eller ändrade fysikalisk-kemiska klassificeringen inte längre är tillämplig på alla ämnen i dessa poster.

(2)

Klassificeringen och märkningen av de ämnen som förtecknas i detta direktiv bör ses över om ny vetenskaplig kunskap blir tillgänglig. Eftersom nya preliminära, ofullständiga och ej sakkunnigbedömda uppgifter lämnats in av industrin bör särskild uppmärksamhet ägnas åt kommande resultat från epidemiologiska studier av de borater som omfattas av detta direktiv, däribland den pågående studie som genomförs i Kina. Uppmärksamhet bör också ägnas åt resultaten av diskussionerna inom IARC om klassificeringen av nickelföreningar liksom åt eventuella nya vetenskapliga rön eller tolkningar av de data som används för att fastställa de aktuella förslagen för de nickelföreningar som omfattas av detta direktiv.

(3)

Vissa anmärkningar i förordet till bilaga I bör ändras eller läggas till för att klargöra tillverkarnas, distributörernas och importörernas skyldigheter i samband med vissa ämnen, för att ta hänsyn till att bensen, vid sidan om andra effekter, har klassificerats som mutagent och för att beakta att klassificeringen och märkningen i fråga om fysikalisk-kemiska egenskaper i bilaga I inte måste tillämpas när prov visar att ett salufört ämnes specifika form har avvikande fysikalisk-kemiska egenskaper. Anmärkning 6 i förordet till bilaga I bör strykas, eftersom det som sägs i anmärkningen upphör att vara tillämpligt samma dag som kommissionens direktiv 2001/60/EG (2) träder i kraft. I vissa poster i bilagan bör följaktligen hänvisningen till anmärkning 6 strykas. En ny anmärkning 7 bör läggas till i förordet till bilaga I med hänsyn till att legeringar innehållande nickel bör klassificeras som allergiframkallande på grundval av sin frisättningshastighet i stället för på grundval av nickelhalten.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för anpassning till tekniska framsteg av direktiv som syftar till att undanröja tekniska handelshinder avseende farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 67/548/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

Förordet ska ändras på följande sätt:

a)

Anmärkning H ska ersättas med texten i bilaga 1A.

b)

Anmärkning J ska ersättas med texten i bilaga 1B.

c)

Anmärkning P ska ersättas med texten i bilaga 1C.

d)

Texten i bilaga 1D ska läggas till som anmärkning T.

e)

Anmärkning 6 ska utgå.

f)

Texten i bilaga 1E ska läggas till som anmärkning 7.

2.

De poster som motsvarar posterna i bilaga 1F ska ersättas med posterna i sistnämnda bilaga.

3.

Posterna i bilaga 1G till detta direktiv ska införas i bilaga I till direktiv 67/548/EEG och i samma ordningsföljd som i sistnämnda bilaga.

4.

Posterna i bilaga 1H till detta direktiv ska utgå.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 1 juni 2009 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 augusti 2008.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT  196, 16.8.1967, s. 1.

(2)  EGT L 226, 22.8.2001, s. 5.


BILAGA 1A

”Anmärkning H:

Den klassificering och märkning som anges för detta ämne avser endast den eller de farliga egenskaper som anges genom riskfrasen, i kombination med angiven riskkategori. För att kunna klassificera och märka ämnet är tillverkare, distributörer och importörer av detta ämne skyldiga att undersöka vilka relevanta uppgifter som finns tillgängliga om alla andra egenskaper. Den slutliga etiketten ska uppfylla kraven i avsnitt 7 i bilaga VI till detta direktiv.”


BILAGA 1B

”Anmärkning J:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent om det kan visas att det innehåller mindre än 0,1 viktprocent bensen (Einecs-nr 200-753-7). Denna anmärkning gäller endast vissa komplexa kol- och oljebaserade ämnen som anges i bilaga I.”


BILAGA 1C

”Anmärkning P:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent om det kan visas att det innehåller mindre än 0,1 viktprocent bensen (Einecs-nr 200-753-7).

Om ämnet klassificeras som cancerframkallande eller mutagent gäller även anmärkning E.

Om ämnet inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent ska minst S-fraserna (2-)23-24-62 gälla.

Denna anmärkning gäller endast vissa komplexa oljebaserade ämnen som anges i bilaga I.”


BILAGA 1D

”Anmärkning T:

Detta ämne kan saluföras i en form som inte har de fysikalisk-kemiska egenskaper som anges av klassificeringen i posten i bilaga I. Om resultatet eller resultaten av den relevanta testmetoden eller de relevanta testmetoderna enligt bilaga V visar att den särskilda form av ämnet som saluförs inte har denna egenskap eller dessa egenskaper ska ämnet klassificeras efter resultatet eller resultaten av detta test eller dessa tester. Relevanta uppgifter, bland annat en hänvisning till relevant testmetod eller metoder enligt bilaga V, ska ingå i säkerhetsdatabladet.”


BILAGA 1E

”Anmärkning 7:

Legeringar som innehåller nickel klassificeras efter hudsensitisering om frisättningshastigheten på 0,5 μg Ni/cm2/vecka, mätt enligt den europeiska referensmetoden för kontroll, EN 1811, överskrids.”


BILAGA 1F

Indexnr

Kemiskt namn

Anmärkningar beträffande ämnen

EG-nr

CAS-nr

Klassificering

Märkning

Koncentrationsgränser

Anmärkningar beträffande beredningar

”006-011-00-7

karbaryl [ISO];

1-naftylmetylkarbamat

 

200-555-0

63-25-2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22

N; R50

Xn; N

R: 20/22-40-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-40-50

1 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-50

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50

 

006-045-00-2

metomyl (ISO);

1-(metyltio)etylidenamino-N-metylkarbamat

 

240-815-0

16752-77-5

T+; R28

N; R50-53

T+; N

R: 28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50/53

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

006-087-00-1

furatiokarb [ISO];

2,3-dihydro-2,2-dimetyl-7-bensofuryl 2,4-dimetyl-6-oxa-5-oxo-3-tia-2,4-diazadekanoat

 

265-974-3

65907-30-4

T+; R26

T; R25

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-36/38-43-48/22-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R25-26-36/38-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R22-26-36/38-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R22-26-43-48/22-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R22-26-43-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R22-23-43-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-43-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R20-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-007-00-8

etylnitrat

 

210-903-3

625-58-1

E; R3

E

R: 3

S: (2-)23-24/25

 

 

009-001-00-0

fluor

 

231-954-8

7782-41-4

O; R8

T+; R26

C; R35

O; T+; C

R: 8-26-35

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

 

 

013-002-00-1

aluminiumpulver (stabiliserat)

T

231-072-3

7429-90-5

F; R11-15

F

R: 11-15

S: (2-)7/8-43

 

 

015-003-00-2

kalciumfosfid;

trikalciumdifosfid

 

215-142-0

1305-99-3

F; R15/29

T+; R28

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-28-50

S: (1/2-)22-28-36/37-43-45-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R22

 

015-004-00-8

aluminiumfosfid

 

244-088-0

20859-73-8

F; R15/29

T+; R28

R32

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-28-32-50

S: (1/2-)3/9/14-28-30-36/37-43-45-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R22

 

015-005-00-3

magnesiumfosfid;

trimagnesiumdifosfid

 

235-023-7

12057-74-8

F; R15/29

T+; R28

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-28-50

S: (1/2-)22-28-43-45-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R22

 

015-006-00-9

trizinkdifosfid;

zinkfosfid

T

215-244-5

1314-84-7

F; R15/29

T+; R28

R32

N; R50-53

F; T+; N

R: 15/29-28-32-50/53

S: (1/2-)28-30-36/37-43-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50/53

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

015-019-00-X

diklorvos (ISO);

2,2-diklorovinyldimetylfosfat

 

200-547-7

62-73-7

T+; R26

T; R24/25

R43

N; R50

T+; N

R: 24/25-26-43-50

S: (1/2-)28-36/37-45-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-43-50

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-43-50

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-43-50

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-43-50

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-50

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50

 

015-048-00-8

fention [ISO];

O, O-dimetyl-O-(4-metyltio-m-tolyl)fosforotioat

 

200-231-9

55-38-9

Muta. Cat. 3; R68

T; R23-48/25

Xn; R21/22

N; R50-53

T; N

R: 21/22-23-48/25-68-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R21/22-23-48/25-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R20-48/25-68-50/53

3 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R20-48/22-68-50/53

1 % ≤ C < 3 %: Xn, N; R48/22-68-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

015-056-00-1

azinfosetyl [ISO];

O, O-dietyl-4-oxobensotriazin-3-ylmetylfosforoditioat

 

220-147-6

2642-71-9

T+; R28

T; R24

N; R50-53

T+; N

R: 24-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24-28-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-28-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-25-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

015-067-00-1

fosalon (ISO);

S-(6-kloro-2-oxobensoxazolin-3-ylmetyl)-O,O-dietylfosforoditioat

 

218-996-2

2310-17-0

T; R25

Xn; R20/21

R43

N; R50-53

T; N

R: 20/21-25-43-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R21-25-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-114-00-6

klormefos (ISO);

S-klorometyl-O,O-dietylfosforoditioat

 

246-538-1

24934-91-6

T+; R27/28

N; R50-53

T+; N

R: 27/28-50/53

S: (1/2-)27-28-36/37-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R27/28-50/53

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R24/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R24/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R21/22-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R21/22-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

015-115-00-1

klortiofos (ISO);

[reaktionsblandning av isomerer med dominans av O-2,5-diklorofenyl-4-metyltiofenyl-O,O-dietylfosforotioat]

 

244-663-6

21923-23-9

T+; R28

T; R24

N; R50-53

T+; N

R: 24-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24-28-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-28-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-25-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50/53

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-140-00-8

triazofos (ISO);

O,O-dietyl-O-1-fenyl-1H-1,2,4-triazol-3-ylfosforotioat

 

245-986-5

24017-47-8

T; R23/25

Xn; R21

N; R50-53

T; N

R: 21-23/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R21-23/25-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

016-084-00-7

prosulfuron (ISO);

1-(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)-fenylsulfonyl]-urea

 

94125-34-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

017-001-00-7

klor

 

231-959-5

7782-50-5

T; R23

Xi; R36/37/38

N; R50

T; N

R: 23-36/37/38-50

S: (1/2-)9-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R23-36/37/38-50

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-36/37/38-50

3 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R20-50

0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50

 

017-012-00-7

kalciumhypoklorit

 

231-908-7

7778-54-3

O; R8

C; R34

Xn; R22

R31

N; R50

O; C; N

R: 8-22-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: C, N; R22-34-50

10 % ≤ C < 25 %: C, N; R34-50

3 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R37/38-41-50

2,5 % ≤ C < 3 %: Xi, N; R36-50

0,5 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R36

 

017-026-00-3

klordioxid

 

233-162-8

10049-04-4

O; R8

R6

T+; R26

C; R34

N; R50

O; T+; N

R: 6-8-26-34-50

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-38-45-61

C ≥ 5 %: T+, N; R26-34-50

2,5 % ≤ C < 5 %: T+, N; R26-36/37/38-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T+; R26-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R23-36/37/38

0,2 % ≤ C < 0,5 %: T; R23

0,02 % ≤ C < 0,2 %: Xn; R20

5

017-026-01-0

klorxid . . . %

B

233-162-8

10049-04-4

T; R25

C; R34

N; R50

T; N

R: 25-34-50

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R25-34-50

10 % ≤ C < 25 %: C, N; R22-34-50

3 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R22-36/37/38-50

2,5 % ≤ C < 3 %: Xi, N; R36-50

0,3 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R36

 

027-004-00-5

koboltdiklorid

E

231-589-4

7646-79-9

Carc. Cat. 2; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-60-22-42/43-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-60-22-42/43-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-60-42/43-68-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R49-60-42/43-68-51/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R49-60-51/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T, N; R49-51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-52/53

0,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R49

1

027-005-00-0

koboltsulfat

E

233-334-2

10124-43-3

Carc. Cat. 2; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-60-22-42/43-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-60-22-42/43-68-50/53

2,5 ≤ C < 25 %: T, N; R49-60-42/43-68-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R49-60-42/43-68-51/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R49-60-51/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T, N; R49-51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-52/53

0,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R49

1

028-002-00-7

nickel

S

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

R43

T

R: 40-43-48/23

S: (2-)36/37/39-45

 

7

028-009-00-5

nickelsulfat

E

232-104-9

7786-81-4

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-010-00-0

nickelkarbonat;

basiskt nickelkarbonat;

kolsyra, nickel(II)salt; [1]

kolsyra, nickelsalt; [2]

[μ-[karbonato(2-)-O:O']]dihydroxitrinickel; [3]

[karbonato(2-)]tetrahydroxitrinickel, [4]

E

222-068-2 [1]

240-408-8 [2]

265-748-4 [3]

235-715-9 [4]

3333-67-3 [1]

16337-84-1 [2]

65405-96-1 [3]

12607-70-4 [4]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

042-001-00-9

molybdentrioxid

 

215-204-7

1313-27-5

Carc. Cat. 3; R40

Xi; R36/37

Xn

R: 36/37-40

S: (2-)22-36/37

 

 

042-002-00-4

tetrakis(dimetylditetradecylammonium)hexa-μ-oxotetra-μ3-oxodi-μ5-oxotetradekaoxooktamolybdat(4-)

 

404-760-8

117342-25-3

T; R23

Xi; R41

T

R: 23-41

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

080-006-00-8

dikvicksilverdicyanidoxid;

kvicksilveroxicyanid

 

215-629-8

1335-31-5

E; R2

T; R23/24/25

R33

N; R50-53

E; T; N

R: 2-23/24/25-33-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

 

 

082-004-00-2

blykromat

 

231-846-0

7758-97-6

Carc. Cat. 2; R45

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

R33

N; R50-53

T; N

R: 45-61-33-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

1

082-009-00-X

blykromatsulfat;

C.I. Pigment Yellow 34;

kromgult;

[Detta ämne identifieras av Colour Index Constitution Number, C.I. 77603]

 

215-693-7

1344-37-2

Carc. Cat. 2; R45

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

R33

N; R50-53

T; N

R: 45-61-33-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

1

082-010-00-5

blykromatmolybdatsulfat;

C.I. Pigment Red 104;

molybdatorange;

[Detta ämne identifieras av Colour Index Constitution Number, C.I. 77605]

 

235-759-9

12656-85-8

Carc. Cat. 2; R45

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

R33

N; R50-53

T; N

R: 45-61-33-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

1

601-006-00-1

pentan; [1]

isopentan;

2-metylbutan [2]

C

203-692-4 [1]

201-142-8 [2]

109-66-0 [1]

78-78-4 [2]

F+; R12

Xn; R65

R66

R67

N; R51-53

F+; Xn; N

R: 12-65-66-67-51/53

S: (2-)9-16-29-33-61-62

 

4

601-007-00-7

hexan (innehållande < 5 % n-hexan (203-777-6));

2-metylpentan; [1]

3-metylpentan; [2]

2,2-dimetylbutan; [3]

2,3-dimetylbutan [4]

C

203-523-4 [1]

202-481-4 [2]

200-906-8 [3]

201-193-6 [4]

107-83-5 [1]

96-14-0 [2]

75-83-2 [3]

79-29-8 [4]

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-51/53

S: (2-)9-16-29-33-61-62

 

4

601-008-00-2

heptan;

n-heptan; [1]

2,4-dimetylpentan; [2]

2,2,3-trimetylbutan; [3]

3,3-dimetylpentan; [4]

2,3-dimetylpentan; [5]

3-metylhexan; [6]

2,2-dimetylpentan; [7]

2-metylhexan; [8]

3-etylpentan; [9]

isoheptan [10]

C

205-563-8 [1]

203-548-0 [2]

207-346-3 [3]

209-230-8 [4]

209-280-0 [5]

209-643-3 [6]

209-680-5 [7]

209-730-6 [8]

210-529-0 [9]

250-610-8 [10]

142-82-5 [1]

108-08-7 [2]

464-06-2 [3]

562-49-2 [4]

565-59-3 [5]

589-34-4 [6]

590-35-2 [7]

591-76-4 [8]

617-78-7 [9]

31394-54-4 [10]

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R50-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-50/53

S: (2-)9-16-29-33-60-61-62

 

4

601-009-00-8

oktan;

n-oktan; [1]

2,2,4-trimetylpentan; [2]

2,3,3-trimetylpentan; [3]

3,3-dimetylhexan; [4]

2,2,3-trimetylpentan; [5]

2,3,4-trimetylpentan; [6]

3,4-dimetylhexan; [7]

2,3-dimetylhexan; [8]

2,4-dimetylhexan; [9]

4-metylheptan; [10]

3-metylheptan; [11]

2,2-dimetylhexan; [12]

2,5-dimetylhexan; [13]

2-metylheptan; [14]

2,2,3,3-tetrametylbutan; [15]

3-etyl-2-metylpentan; [16]

3-etylhexan; [17]

3-etyl-3-metylpentan; [18]

isooktan [19]

C

203-892-1 [1]

208-759-1 [2]

209-207-2 [3]

209-243-9 [4]

209-266-4 [5]

209-292-6 [6]

209-504-7 [7]

209-547-1 [8]

209-649-6 [9]

209-650-1 [10]

209-660-6 [11]

209-689-4 [12]

209-745-8 [13]

209-747-9 [14]

209-855-6 [15]

210-187-2 [16]

210-621-0 [17]

213-923-0 [18]

247-861-0 [19]

111-65-9 [1]

540-84-1 [2]

560-21-4 [3]

563-16-6 [4]

564-02-3 [5]

565-75-3 [6]

583-48-2 [7]

584-94-1 [8]

589-43-5 [9]

589-53-7 [10]

589-81-1 [11]

590-73-8 [12]

592-13-2 [13]

592-27-8 [14]

594-82-1 [15]

609-26-7 [16]

619-99-8 [17]

1067-08-9 [18]

26635-64-3 [19]

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R50-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-50/53

S: (2-)9-16-29-33-60-61-62

 

4

601-017-00-1

cyklohexan

 

203-806-2

110-82-7

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R50-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-50/53

S: (2-)9-16-25-33-51-60-61-62

 

4

601-018-00-7

metylcyklohexan

 

203-624-3

108-87-2

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-51/53

S: (2-)9-16-33-61-62

 

4

601-019-00-2

1,4-dimetylcyklohexan

 

209-663-2

589-90-2

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-51/53

S: (2-)9-16-33-61-62

 

4

601-021-00-3

toluen

 

203-625-9

108-88-3

F; R11

Repr.Cat.3; R63

Xn; R48/20-65

Xi; R38

R67

F; Xn

R: 11-38-48/20-63-65-67

S: (2-)36/37-62

 

4

601-033-00-9

bens[a]antracen

 

200-280-6

56-55-3

Carc. Cat. 2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,25 %: T, N; R45-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T, N; R45-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

601-037-00-0

n-hexan

 

203-777-6

110-54-3

F; R11

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/20-65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-48/20-62-65-67-51/53

S: (2-)9-16-29-33-36/37-61-62

C ≥ 25 %: Xn, N; R38-48/20-62-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn; R38-48/20-62-52/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn; R48/20-62-52/53

2,5 % ≤ C < 5 %: R52/53

4

601-041-00-2

dibens[a,h]antracen

 

200-181-8

53-70-3

Carc. Cat. 2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,25 %: T, N; R45-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: T, N; R45-51/53

0,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R45-52/53

0,0025 % ≤ C < 0,01 %: R52/53

 

602-050-00-4

isodrin;

(1α,4α,4aβ,5β,8β,8aβ)-1,2,3,4,10,10-hexakloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen

 

207-366-2

465-73-6

T+; R26/27/28

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-50/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R26/27/28-50/53

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R20/21/22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

602-052-00-5

endosulfan (ISO);

1,2,3,4,7,7-hexakloro-8,9,10-trinorborn-2-en-5,6-ylen-dimetylsulfit;

1,4,5,6,7,7-hexakloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-ylendimetylsulfit

 

204-079-4

115-29-7

T+; R26/28

Xn; R21

N; R50-53

T+; N

R: 21-26/28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61-63

 

 

602-076-00-6

2,3,4-triklorbut-1-en

 

219-397-9

2431-50-7

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/37/38

N; R50-53

T; N

R: 22-23-36/37/38-40-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R22-23-36/37/38-40-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-36/37/38-40-51/53

3 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R20-40-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R40-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R40

 

602-080-00-8

alkaner, C10-13, klorerade;

klorparaffiner, C10-13

 

287-476-5

85535-84-8

Carc. Cat. 3; R40

R66

N; R50-53

Xn; N

R: 40-66-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

 

 

603-003-00-0

propan-1-ol;

n-propanol

 

200-746-9

71-23-8

F; R11

Xi; R41

R67

F; Xi

R: 11-41-67

S: (2-)7-16-24-26-39

 

 

603-004-00-6

butan-1-ol;

n-butanol

 

200-751-6

71-36-3

R10

Xn; R22

Xi; R37/38-41

R67

Xn

R: 10-22-37/38-41-67

S: (2-)7/9-13-26-37/39-46

 

 

603-022-00-4

dietyleter;

eter

 

200-467-2

60-29-7

F+; R12

R19

Xn; R22

R66

R67

F+; Xn

R: 12-19-22-66-67

S: (2-)9-16-29-33

 

 

603-032-00-9

etylendinitrat;

etylenglykoldinitrat

 

211-063-0

628-96-6

E; R3

T+; R26/27/28

R33

E; T+

R: 3-26/27/28-33

S: (1/2-)27/28-33-35-36/37-45

 

 

603-037-00-6

cellulosanitrat;

nitrocellulosa, innehållande mer än 12,6 % kväve

 

E; R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-045-00-X

diisopropyleter; [1]

dipropyleter [2]

C

203-560-6 [1]

203-869-6 [2]

108-20-3 [1]

111-43-3 [2]

F; R11

R19

R66

R67

F

R: 11-19-66-67

S: (2-)9-16-29-33

 

 

603-085-00-8

bronopol (INN);

2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

 

200-143-0

52-51-7

Xn; R21/22

Xi; R37/38-41

N; R50

Xn; N

R: 21/22-37/38-41-50

S: (2-)26-36/37/39-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R21/22-37/38-41-50

20 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R37/38-41-50

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50

 

603-108-00-1

2-metylpropan-1-ol;

isobutanol

 

201-148-0

78-83-1

R10

Xi; R37/38-41

R67

Xi

R: 10-37/38-41-67

S: (2-)7/9-13-26-37/39-46

 

 

603-117-00-0

propan-2-ol;

isopropylalkohol;

isopropanol

 

200-661-7

67-63-0

F; R11

Xi; R36

R67

F; Xi

R: 11-36-67

S: (2-)7-16-24/25-26

 

 

603-127-00-5

butan-2-ol; [1]

(S)-butan-2-ol; [2]

(R)-butan-2-ol; [3]

(±)-butan-2-ol [4]

C

201-158-5 [1]

224-168-1 [2]

238-967-8 [3]

240-029-8 [4]

78-92-2 [1]

4221-99-2 [2]

14898-79-4 [3]

15892-23-6 [4]

R10

Xi; R36/37

R67

Xi

R: 10-36/37-67

S: (2-)7/9-13-24/25-26-46

 

 

604-005-00-4

1,4-dihydroxibensen;

hydrokinon;

kinol

 

204-617-8

123-31-9

Carc. Cat. 3; R40

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

Xn; N

R: 22-40-41-43-68-50

S: (2-)26-36/37/39-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-41-43-68-50

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-41-43-68-50

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-68-50

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-68-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R40-43-68

 

604-030-00-0

bisfenol A;

4,4'-isopropylidendifenol

 

201-245-8

80-05-7

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R37-41

R43

R52

Xn

R: 37-41-43-62-52

S: (2-)26-36/37-39-46-61

 

 

604-055-00-7

2,2'-((3,3',5,5'-tetrametyl-(1,1'-bifenyl)-4,4'-diyl)-bis(oximetylen))bisoxiran

 

413-900-7

85954-11-6

Carc. Cat. 3; R40

R43

Xn

R: 40-43

S: (2-)22-36/37

 

 

605-010-00-4

2-furaldehyd

 

202-627-7

98-01-1

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/25

Xn; R21

Xi; R36/37/38

T

R: 21-23/25-36/37/38-40

S: (1/2-)26-36/37-45

 

 

606-001-00-8

aceton;

propan-2-on;

propanon

 

200-662-2

67-64-1

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)9-16-26-46

 

 

606-002-00-3

butanon;

etylmetylketon;

metyletylketon

 

201-159-0

78-93-3

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)9-16

 

 

606-006-00-5

pentan-3-on;

dietylketon

 

202-490-3

96-22-0

F; R11

Xi; R37

R66

R67

F; Xi

R: 11-37-66-67

S: (2-)9-16-25-33

 

 

606-013-00-3

p-bensokinon;

kinon

 

203-405-2

106-51-4

T; R23/25

Xi; R36/37/38

N; R50

T; N

R: 23/25-36/37/38-50

S: (1/2-)26-28-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R23/25-36/37/38-50

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-36/37/38-50

3 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R20/22-50

2,5 % ≤ C < 3 %: N; R50

 

606-030-00-6

hexan-2-on;

metylbutylketon;

butylmetylketon;

metyl-n-butylketon

 

209-731-1

591-78-6

R10

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R67

T

R: 10-48/23-62-67

S: (1/2-)36/37-45

C ≥ 10 %: T; R48/23-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R48/20-62

1 % ≤ C < 5 %: Xn; R48/20

 

606-034-00-8

metribuzin (ISO);

4-amino-6-tert-butyl-3-metyltio-1,2,4-triazin-5(4H)-on;

4-amino-4,5-dihydro-6-(1,1-dimetyletyl)-3-metyltio-1,2,4-triazin-5-on

 

244-209-7

21087-64-9

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-003-00-1

klorättiksyra

 

201-178-4

79-11-8

T; R23/24/25

C; R34

N; R50

T; N

R: 23/24/25-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61-63

C ≥ 25 %: T, N; R23/24/25-34-50

10 % ≤ C < 25 %: C; R20/21/22-34

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R20/21/22-36/37/38

3 % ≤ C < 5 %: Xn; R20/21/22

 

607-016-00-2

propylformiat; [1]

isopropylformiat [2]

C

203-798-0 [1]

210-901-2 [2]

110-74-7 [1]

625-55-8 [2]

F; R11

Xi; R36/37

R67

F; Xi

R: 11-36/37-67

S: (2-)9-16-24-33

 

 

607-021-00-X

metylacetat

 

201-185-2

79-20-9

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)16-26-29-33

 

 

607-022-00-5

etylacetat

 

205-500-4

141-78-6

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)16-26-33

 

 

607-024-00-6

propylacetat; [1]

isopropylacetat [2]

C

203-686-1 [1]

203-561-1 [2]

109-60-4 [1]

108-21-4 [2]

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)16-26-29-33

 

 

607-025-00-1

n-butylacetat

 

204-658-1

123-86-4

R10

R66

R67

R: 10-66-67

S: (2-)25

 

 

607-065-00-X

bromättiksyra

 

201-175-8

79-08-3

T; R23/24/25

C; R35

R43

N; R50

T; C; N

R: 23/24/25-35-43-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-162-00-7

dalapon;

2,2-dikloropropionsyra; [1]

dalaponnatrium;

natrium-2,2-dikloropropionat [2]

 

200-923-0 [1]

204-828-5 [2]

75-99-0 [1]

127-20-8 [2]

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-189-00-4

trimetylendiamintetraättiksyra

 

400-400-9

1939-36-2

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-213-00-3

etyl-3,3-bis(tert-pentylperoxi)butyrat

 

403-320-2

67567-23-1

E; R3

O; R7

R10

N; R51-53

E; N

R: 3-7-10-51/53

S: (2-)3/7-14-33-36/37/39-61

 

 

607-252-00-6

lambdacyhalotrin [ISO];

en blandning (1:1) av: (S)-α-cyano-3-fenoxibensyl(Z)-(1R)-cis-3-(2-kloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat;

(R)-α-cyano-3-fenoxibensyl(Z)-(1S)-cis-3-(2-kloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat

 

415-130-7

91465-08-6

T+; R26

T; R25

Xn; R21

N; R50-53

T+; N

R: 21-25-26-50/53

S: (1/2-)28-36/37/39-38-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R21-25-26-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R22-26-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R22-23-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-50/53

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-50/53

0,0025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: N; R51/53

0,000025 % ≤ C < 0,00025 %: R52/53

 

607-253-00-1

cyflutrin (ISO);

α-cyano-4-fluoro-3-fenoxibensyl-3-(2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat

 

269-855-7

68359-37-5

T+; R28

T; R23

N; R50-53

T+; N

R: 23-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R23-28-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R20-28-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R20-25-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50/53

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

607-319-00-X

deltametrin (ISO);

(S)-α-cyano-3-fenoxibensyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat

 

258-256-6

52918-63-5

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)24-28-36/37/39-38-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R23/25-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,000025 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,0000025 % ≤ C < 0,000025 %: N; R51/53

0,00000025 % ≤ C < 0,0000025 %: R52/53

 

607-422-00-X

α-cypermetrin (ISO);

racemat innehållande (R)-α-cyano-3-fenoxibensyl-(1S,3S)-3-(2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat;

(S)-α-cyano-3-fenoxibensyl-(1R,3R)-3-(2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat

 

257-842-9

67375-30-8

T; R25

Xn; R48/22

Xi; R37

N; R50-53

T; N

R: 25-37-48/22-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R25-37-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-37-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R22-48/22-50/53

3 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

608-014-00-4

klortalonil (ISO);

tetrakloroisoftalonitril

 

217-588-1

1897-45-6

Carc. Cat. 3; R40

T+; R26

Xi; R37-41

R43

N; R50-53

T+; N

R: 26-37-40-41-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 20 %: T+, N; R26-37-40-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-40-41-43-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-40-36-43-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-40-36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R23-40-43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

608-034-00-3

klorfenapyr (ISO);

4-bromo-2-(4-klorofenyl)-1-etoximetyl-5-trifluorometylpyrrol-3-karbonitril

 

122453-73-0

T; R23

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 22-23-50/53

S: (1/2-)13-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R23-22-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-50/53

0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

608-058-00-4

esfenvalerat (ISO);

(S)-α-cyano-3-fenoxibensyl-(S)-2-(4-klorofenyl)-3-metylbutyrat

 

66230-04-4

T; R23/25

R43

N; R50-53

T; N

R: 23/25-43-50/53

S: (1/2-)24-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R23/25-43-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-43-50/53

1 % ≤ C < 3 %: Xi, N; R43-50/53

0,0025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: N; R51/53

0,000025 % ≤ C < 0,00025 %: R52/53

 

609-005-00-8

1,3,5-trinitrobensen

 

202-752-7

99-35-4

E; R3

T+; R26/27/28

R33

N; R50-53

E; T+; N

R: 3-26/27/28-33-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

 

 

609-009-00-X

2,4,6-trinitrofenol;

pikrinsyra

 

201-865-9

88-89-1

E; R3

R4

T; R23/24/25

E; T

R: 3-4-23/24/25

S: (1/2-)28-35-36/37-45

 

 

609-018-00-9

2,4,6-trinitroresorcinol;

styfninsyra

 

201-436-6

82-71-3

E; R3

R4

Xn; R20/21/22

E; Xn

R: 3-4-20/21/22

S: (2-)35-36/37

 

 

609-023-00-6

dinokap (ISO);

[(RS)-2,6-dinitro-4-oktylfenylkrotonater och (RS)-2,4-dinitro-6-oktylfenylkrotonater där ’oktyl’ är en blandning av 1-metylheptyl-, 1-etylhexyl- och 1-propylpentyl-grupper]

E

254-408-0

39300-45-3

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R20/22-48/22

Xi; R38

R43

N; R50-53

T; N

R: 61-20/22-38-43-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R61-20/22-38-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R61-38-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T, N; R61-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 10 %: T, N; R61-43-50/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R61-50/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

609-046-00-1

trifluralin (ISO) (innehållande < 0,5 ppm NPDA);

α, α,α-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p-toluidin (innehållande < 0,5 ppm NPDA);

2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluorometylanilin (innehållande < 0,5 ppm NPDA);

N,N-dipropyl-2,6-dinitro-4-trifluorometylanilin (innehållande < 0,5 ppm NPDA)

 

216-428-8

1582-09-8

Carc. Cat. 3; R40

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 40-43-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xn, N; R40-43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

611-067-00-6

En blandning av: bis(tris(2-(2-hydroxi(1-metyl)etoxi)etyl)ammonium) 7-anilino-4-hydroxi-3-(2-metoxi-5-metyl-4-(4-sulfonatofenylazo)fenylazo)naftalen-2-sulfonat;

bis(tris(2-(2-hydroxi(2-metyl)etoxi)etyl)ammonium)-7-anilino-4-hydroxi-3-(2-metoxi-5-metyl-4-(4-sulfonatofenylazo)fenylazo)naftalen-2-sulfonat

 

406-910-8

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-61

 

 

611-130-00-8

tetraammonium-2-[6-[7-(2-karboxylato-fenylazo)-8-hydroxi-3,6-disulfonato-1-naftylamino]-4-hydroxi-1,3,5-triazin-2-ylamino]bensoat

 

418-520-5

183130-96-3

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

612-017-00-6

N-metyl-N–2,4,6-tetranitroanilin;

tetryl

 

207-531-9

479-45-8

E; R3

T; R23/24/25

R33

E; T

R: 3-23/24/25-33

S: (1/2-)35-36/37-45-63

 

 

612-018-00-1

bis(2,4,6-trinitrofenyl)amin;

hexyl

 

205-037-8

131-73-7

E; R3

T+; R26/27/28

R33

N; R51-53

E; T+; N

R: 3-26/27/28-33-51/53

S: (1/2-)27/28-35-36/37-45-61-63

 

 

612-019-00-7

dipikrylamin, ammoniumsalt

 

220-639-0

2844-92-0

E; R3

T+; R26/27/28

R33

N; R51-53

E; T+; N

R: 3-26/27/28-33-51/53

S: (1/2-)27/28-36/37-45-61-63

 

 

612-034-00-9

2-amino-4,6-dinitrofenol;

pikramsyra

 

202-544-6

96-91-3

E; R2

Xn; R20/21/22

R52-53

E; Xn

R: 2-20/21/22-52/53

S: (2-)35-36/37-46-61

 

 

612-057-00-4

piperazin

[fast]

 

203-808-3

110-85-0

Repr. Cat. 3; R62-63

C; R34

R42/43

Xn; C

R: 34-42/43-62-63

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

 

 

612-083-00-6

1-metyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin

E

200-730-1

70-25-7

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R20

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-20-36/38-51/53

S: 53-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R45-20-36/38-51/53

20 % ≤ C < 25 %: T; R45-36/38-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T; R45-52/53

0,01 % ≤ C < 2,5 %: T; R45

 

612-094-00-6

4-(2-kloro-4-trifluorometyl)fenoxi-2-fluoroanilinhydroklorid

 

402-190-4

113674-95-6

T; R48/25

Xn; R22-48/20

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-41-43-48/20-48/25-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-098-00-8

nitrosodipropylamin

E

210-698-0

621-64-7

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 45-22-51/53

S: 53-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R45-22-51/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T; R45-52/53

0,001 % ≤ C < 2,5 %: T; R45

 

612-122-00-7

hydroxylamin … %

[> 55 % i vattenlösning]

B

232-259-2

7803-49-8

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R37/38-41

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 2-21/22-37/38-40-41-43-48/22-50

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

612-123-00-2

hydroxylammoniumklorid;

hydroxylaminhydroklorid; [1]

hydroxylammoniumsulfat;

hydroxylaminsulfat (2:1) [2]

 

226-798-2 [1]

233-118-8 [2]

5470-11-1 [1]

10039-54-0 [2]

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 2-21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-003-00-2

1,2,3,4-tetranitrokarbazol

 

6202-15-9

E; R2

Xn; R20/21/22

E; Xn

R: 2-20/21/22

S: (2-)35-36/37

 

 

613-010-00-0

ametryn (ISO);

2-etylamino-4-isopropylamino-6-metyltio-1,3,5-triazin

 

212-634-7

834-12-8

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)36-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-030-00-X

kaliumdikloroisocyanurat; [1]

natriumdikloroisocyanurat [2]

T

218-828-8 [1]

220-767-7 [2]

2244-21-5 [1]

2893-78-9 [2]

E; R2

O; R8

Xn; R22

Xi; R36/37

R31

N; R50-53

E; Xn; N

R: 2-8-22-31-36/37-50/53

S: (2-)8-26-41-45-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-31-36/37-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-31-36/37-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N; R51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: R52/53

 

613-044-00-6

kaptan (ISO);

1,2,3,6-tetrahydro-N-(triklorometyltio)ftalimid

 

205-087-0

133-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 23-40-41-43-50

S: (1/2-)26-29-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R23-40-41-43-50

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-40-41-43-50

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R20-36-40-43-50

3 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R20-40-43-50

2,5 % ≤ C < 3 %: Xn, N; R40-43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R40-43

 

613-045-00-1

folpet (ISO);

N-(triklorometyltio)ftalimid

 

205-088-6

133-07-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50

Xn; N

R: 20-36-40-43-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-40-43-50

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-40-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R40-43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R40-43

 

613-060-00-3

resmetrin (ISO);

5-bensyl-3-furylmetyl(±)-cis-trans-krysantemat

 

233-940-7

10453-86-8

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-120-00-9

bioresmetrin (ISO);

(5-bensylfur-3-yl)metyl(1R)-trans-2,2-dimetyl-3-(2-metylpropenyl)cyklopropankarboxylat

 

249-014-0

28434-01-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-139-00-2

metsulfuronmetyl (ISO);

2-(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2-ylkarbamoylsulfamoyl)bensoesyra

 

74223-64-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-163-00-3

azimsulfuron (ISO);

1-(4,6-dimetoxipyrimidin-2-yl)-3-[1-metyl-4-(2-metyl-2H-tetrazol-5-yl)pyrazol-5-ylsulfonyl]urea

 

120162-55-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-164-00-9

flufenacet (ISO);

N-(4-fluorofenyl)-N-isopropyl-2-(5-trifluorometyl-[1.3.4]tiadiazol-2-yloxi)acetamid

 

142459-58-3

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)13-24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-165-00-4

flupyrsulfuronmetylnatrium (ISO);

metyl-2-[[(4,6-dimetoxipyrimidin-2-ylkarbamoyl)sulfamoyl]-6-trifluorometyl]nikotinat, mononatriumsalt

 

144740-54-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-166-00-X

flumioxazin (ISO);

N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-bensoxazin-6-yl)cyklohex-1-en-1,2-dikarboxamid

 

103361-09-7

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N; R61-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-169-00-6

9-vinylkarbazol

 

216-055-0

1484-13-5

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R38

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 21/22-38-43-68-50/53

S: (2-)22-23-36/37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R21/22-38-43-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-43-68-50/53

1 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-68-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-174-00-3

tetrakonazol (ISO);

(±) 2-(2,4-diklorofenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluoroetyleter

 

407-760-6

112281-77-3

Xn; R20/22

N; R51-53

Xn; N

R: 20/22-51/53

S: (2-)36-61

 

 

613-203-00-X

pyraflufenetyl (ISO);

2-kloro-5-(4-kloro-5-difluorometoxi-1-metylpyrazol-3-yl)-4-fluorfenoxiättiksyra, etylester [1]

pyraflufen (ISO);

2-kloro-5-(4-kloro-5-difluorometoxi-1-metylpyrazol-3-yl)-4-fluorfenoxiättiksyra [2]

 

[1]

[2]

129630-19-9 [1]

129630-17-7 [2]

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-204-00-5

oxadiargyl (ISO);

3-[2,4-dikloro-5-(2-propynyloxi)fenyl]-5-(1,1-dimetyletyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-on;

5-tert-butyl-3-[2,4-dikloro-5-(prop-2-ynyloxi)fenyl]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-on

 

254-637-6

39807-15-3

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-63-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R63-50/53

0,025 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

614-005-00-6

kolkicin

E

200-598-5

64-86-8

Muta. Cat. 2; R46

T+; R28

T+

R: 46-28

S: 53-45

 

 

615-005-00-9

4,4'-metylendifenyldiisocyanat;

difenylmetan-4,4'-diisocyanat; [1]

2,2'-metylendifenyldiisocyanat;

difenylmetan-2,2'-diisocyanat; [2]

o-(p-isocyanatobensyl)fenylisocyanat;

difenylmetan-2,4'-diisocyanat; [3]

metylendifenyldiisocyanat [4]

C

202-966-0 [1]

219-799-4 [2]

227-534-9 [3]

247-714-0 [4]

101-68-8 [1]

2536-05-2 [2]

5873-54-1 [3]

26447-40-5 [4]

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20-48/20

Xi; R36/37/38

R42/43

Xn

R: 20-36/37/38-40-42/43-48/20

S: (1/2-)23-36/37-45

C ≥ 25 %: Xn; R20-36/37/38-40-42/43-48/20

10 % ≤ C < 25 %: Xn; R36/37/38-40-42/43-48/20

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R36/37/38-40-42/43

1 % ≤ C < 5 %: Xn; R40-42/43

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R42

2

615-022-00-1

metyl-3-isocyanatosulfonyl-2-tiofenkarboxylat

 

410-550-7

79277-18-2

R14

Xn; R48/22

R42/43

Xn

R: 14-42/43-48/22

S: (2-)22-30-35-36/37-45

 

 

616-006-00-7

diklofluanid (ISO);

N-diklorofluorometyltio-N',N'-dimetyl-N-fenylsulfamid

 

214-118-7

1085-98-9

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50

Xn; N

R: 20-36-43-50

S: (2-)24-37-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-50

20 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R36-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

616-009-00-3

propanil (ISO);

3',4'-dikloropropionanilid

 

211-914-6

709-98-8

Xn; R22

N; R50

Xn; N

R: 22-50

S: (2-)22-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50

 

617-008-00-0

dibensoylperoxid;

bensoylperoxid

 

202-327-6

94-36-0

E; R3

O; R7

Xi; R36

R43

E; Xi

R: 3-7-36-43

S: (2-)3/7-14-36/37/39

 

 

617-010-00-1

1-hydroperoxicyklohexyl-1-hydroxicyklohexylperoxid; [1]

1,1'-dioxibiscyklohexan-1-ol; [2]

cyklohexylidenhydroperoxid; [3]

cyclohexanon, peroxid [4]

C

201-091-1 [1]

219-306-2 [2]

220-279-4 [3]

235-527-7 [4]

78-18-2 [1]

2407-94-5 [2]

2699-11-8 [3]

12262-58-7 [4]

E; R3

O; R7

C; R34

Xn; R22

E; C

R: 3-7-22-34

S: (1/2-)3/7-14-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R22-34

10 % ≤ C < 25 %: C; R34

5 % ≤ C < 10 %: Xi; R36/37/38

 

648-002-00-6

Tjäroljor, brunkols-;

Lättolja;

[Destillat från brunkolstjära, med ungefärligt kokpunktsintervall från 80 oC till 250 oC. Består främst av alifatiska och aromatiska kolväten och monobasiska fenoler.]

H J

302-674-4

94114-40-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-003-00-1

Bensenförfraktioner (kol);

Lättolja, omdestillat, lågkokande;

[Destillat från koksugnslättolja med ungefärligt kokpunktsintervall under 100 oC. Sammansatt främst av alifatiska C4- till C6-kolväten.]

H J

266-023-5

65996-88-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-004-00-7

Destillat (stenkolstjära), bensenfraktion, bensen-, toluen- och xylenrika;

Lättolja, omdestillat, lågkokande;

[Återstod från destillation av råbensen för avlägsnande av bensenförfraktioner. Består främst av bensen, toluen och xylener, med ungefärligt kokpunktsintervall från 75 oC till 200 oC.]

H J

309-984-9

101896-26-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-005-00-2

Aromatiska kolväten, C6-10, C8-rika;

Lättolja, omdestillat, lågkokande

H J

292-697-5

90989-41-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-006-00-8

Solventnafta (kol), lätt;

Lättolja, omdestillat, lågkokande

H J

287-498-5

85536-17-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-007-00-3

Solventnafta (kol), xylen-styrenfraktion;

Lättolja, omdestillat, intermediärt kokande

H J

287-502-5

85536-20-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-008-00-9

Solventnafta (kol), kumaron-styrenhaltig;

Lättolja, omdestillat, intermediärt kokande

H J

287-500-4

85536-19-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-009-00-4

Solventnafta (kol), destillationsåterstoder;

Lättolja, omdestillat, högkokande;

[Återstod efter destillation av återvunnen nafta. Består främst av naftalen och kondensationsprodukter av inden och styren.]

H J

292-636-2

90641-12-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-010-00-X

Aromatiska kolväten, C8-;

Lättolja, omdestillat, högkokande

H J

292-694-9

90989-38-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-012-00-0

Aromatiska kolväten, C8-9, biprodukter från polymerisation av kolvätehartser;

Lättolja, omdestillat, högkokande;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen efter avdunstning av lösningsmedel i vakuum från polymeriserat kolväteharts. Består främst av aromatiska kolväten, i synnerhet C8-C9, med ungefärligt kokpunktsintervall från 120 oC till 215 oC.]

H J

295-281-1

91995-20-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-013-00-6

Aromatiska kolväten, C9-12, bensendestillation;

Lättolja, omdestillat, högkokande

H J

295-551-9

92062-36-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-014-00-1

Extraktionsåterstoder (kol), alkalisk bensenfraktion, sura extrakt;

Lättolja, omdestillat, lågkokande;

[Omdestillat från destillat, befriat från tjärsyror och tjärbaser, från högtemperaturtjära från bituminösa kol, med ungefärligt kokpunktsintervall från 90 oC till 160 oC. Består främst av bensen, toluen och xylener.]

H J

295-323-9

91995-61-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-015-00-7

Extraktionsåterstoder (stenkolstjära), alkaliska, bensenfraktion, sura extrakt;

Lättolja, extraktionsåterstoder, lågkokande;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen efter omdestillation av högtemperaturstenkolstjära (tjärsyra- och tjärbasfri). Består främst av osubstituerade och substituerade monocykliska aromatiska kolväten med kokpunktsintervall från 85 oC till 195 oC.]

H J

309-868-8

101316-63-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-016-00-2

Extraktionsåterstoder (kol), sura, bensenfraktion;

Lättolja, extraktionsåterstoder, lågkokande;

[Sur slambiprodukt från svavelsyraraffinering av råa högtemperaturkol. Består främst av svavelsyra och organiska föreningar.]

H J

298-725-2

93821-38-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-017-00-8

Extraktionsåterstoder (kol), alkaliska, lättolje-, destillationstoppfraktioner;

[Första fraktionen från destillation av aromatiska kolväten, kumaron-, naftalen- och indenrika förfraktionskolonnbottenfraktioner eller tvättad karbololja, med kokpunkt avsevärt under 145 oC. Består främst av alifatiska och aromatiska C7- och C8-kolväten.]

H J

292-625-2

90641-02-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-018-00-3

Extraktionsåterstoder (kol), alkaliska, lättolje-, sura extrakt, indenfraktion;

Lättolja, extraktionsåterstoder, intermediärt kokande

H J

309-867-2

101316-62-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-019-00-9

Extraktionsåterstoder (kol), alkaliska, lättolje-, sura extrakt, nafta-indenfraktion;

Lättolja, extraktionsåterstoder, högkokande;

[Destillat från aromatiska kolväten, kumaron-, naftalen- och indenrika förfraktionskolonnbottenfraktioner eller tvättad karbololja, med ungefärligt kokpunktsintervall från 155 oC till180 oC. Består främst av inden, indan och trimetylbensener.]

H J

292-626-8

90641-03-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-020-00-4

Solventnafta (kol);

Lättolja, extraktionsåterstoder, högkokande;

[Destillat från antingen högtemperaturstenkolstjära, koksugnslättolja eller alkaliska extraktionsåterstoder av stenkolstjärolja, med ungefärligt destillationsintervall från 130 oC till 210 oC. Består främst av inden och andra polycykliska ringsystem innehållande en enda aromatisk ring. Kan innehålla fenolföreningar och aromatiska kvävebaser.]

H J

266-013-0

65996-79-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-021-00-X

Destillat (stenkolstjära), lättoljor, neutral fraktion;

Lättolja, extraktionsåterstoder, högkokande;

[Destillat från fraktionerad destillation av högtemperaturstenkolstjära. Består främst av alkylsubstituerade, monocykliska, aromatiska kolväten, med ungefärligt kokpunktsintervall från 135 oC till 210 oC. Kan också innehålla omättade kolväten som inden och kumaron.]

H J

309-971-8

101794-90-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-022-00-5

Destillat (stenkolstjära), lättoljor, sura extrakt;

Lättolja, extraktionsåterstoder, högkokande;

[Olja bestående av en komplex blandning av aromatiska kolväten, främst inden, naftalen, kumaron, fenol samt o-, m- och p-kresol, med kokpunktsintervall från 140 oC till 215 oC.]

H J

292-609-5

90640-87-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-023-00-0

Destillat (stenkolstjära), lättoljor;

Karbololja;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av stenkolstjära. Består främst av aromater och andra kolväten, fenolföreningar och aromatiska kväveföreningar med ungefärligt kokpunktsintervall från 150 oC till 210 oC.]

H J

283-483-2

84650-03-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-024-00-6

Tjäroljor, stenkols-;

Karbololja;

[Destillat från högtemperaturstenkolstjära med ungefärligt kokpunktsintervall från 130 oC till 250 oC. Består främst av naftalen, alkylnaftalener, fenolföreningar och aromatiska kvävebaser.]

H J

266-016-7

65996-82-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-026-00-7

Extraktionsåterstoder (kol), lättolja, alkaliska, sura extrakt;

Karbololja, extraktionsåterstod;

[Olja uppkommen vid syratvätt av alkalitvättad karbololja, för att avlägsna mindre mängder av basiska föreningar (tjärbaser). Består främst av inden, indan och alkylbensener.]

H J

292-624-7

90641-01-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-027-00-2

Extraktionsåterstoder (kol), tjärolja, alkaliska;

Karbololja, extraktionsåterstod;

[Återstoder från stenkolstjärolja vid alkalisk tvätt, , exempelvis med vattenlösning av natriumhydroxid, efter avlägsnande av råstenkolstjärsyror. Består främst av naftalener och aromatiska kvävebaser.]

H J

266-021-4

65996-87-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-028-00-8

Extraktionsoljor (kol), lättoljor;

Sura extrakt;

[Vattenfasen från sur tvättning av alkalitvättad karbololja. Består främst av salter av aromatiska kvävebaser, inklusive pyridin, kinolin och deras alkylderivat.]

H J

292-622-6

90640-99-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-029-00-3

Pyridin, alkylderivat;

Råtjärbaser;

[Komplex blandning av polyalkylerade pyridiner, erhållen genom destillation av stenkolstjära eller som högkokande destillat (kokpunkt över 150 oC) från reaktion mellan ammoniak och acetaldehyd, formaldehyd eller paraformaldehyd.]

H J

269-929-9

68391-11-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-030-00-9

Tjärbaser, kol-, pikolinfraktion;

Destillerade baser;

[Pyridinbaser, med ungefärligt kokpunktsintervall från 125 oC till 160 oC, erhållna genom destillation av neutraliserat sura extrakt från den bashaltiga tjärfraktionen erhållen genom destillation av stenkolstjära. Består främst av lutidiner och pikoliner.]

H J

295-548-2

92062-33-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-031-00-4

Tjärbaser, kol-, lutidinfraktion;

Destillerade baser

H J

293-766-2

91082-52-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-032-00-X

Extraktionsoljor (kol), tjärbaser, kollidinfraktion;

Destillerade baser;

[Extrakt erhållet vid sur extraktion av baser från aromatiska oljor från rå koltjära, neutralisation, och destillation av baserna. Består främst av kollidiner, anilin, toluidiner, lutidiner och xylidiner.]

H J

273-077-3

68937-63-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-033-00-5

Tjärbaser, kol-, kollidinfraktion;

Destillerade baser;

[Destillationsfraktion, med ungefärligt kokpunktsintervall från 181 oC till 186 oC, från råbaser erhållna från den neutraliserade, syraextraherade, bashaltiga tjärfraktion som erhålls genom destillation av bituminös stenkolstjära. Består främst av anilin och kollidiner.]

H J

295-543-5

92062-28-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-034-00-0

Tjärbaser, kol-, anilinfraktion;

Destillerade baser;

[Destillationsfraktion, med ungefärligt kokpunktsintervall från 180 oC till 200 oC, erhållen från råbaserna genom avlägsnande av fenoler och baser från den karboliserade oljan från destillation av stenkolstjära. Består främst av anilin, kollidiner, lutidiner och toluidiner.]

H J

295-541-4

92062-27-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-035-00-6

Tjärbaser, kol-, toluidinfraktion;

Destillerade baser

H J

293-767-8

91082-53-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-036-00-1

Destillat (petroleum), pyrolysolja från alken-alkyntillverkning, blandade med högtemperaturstenkolstjära, indenfraktion;

Omdestillat;

[Komplex blandning av kolväten erhållen som omdestillat från fraktionerad destillation av högtemperaturstenkolstjära från bituminösa kol, samt återstodsoljor från pyrolytisk tillverkning av alkener och alkyner från råoljeprodukter eller naturgas. Består främst av inden, med ungefärligt kokpunktsintervall från 160 oC till 190 oC]

H J

295-292-1

91995-31-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-037-00-7

Destillat (kol), stenkolstjära och rester av pyrolysolja, naftalenoljor;

Omdestillat;

[Omdestillat erhållet från fraktionerad destillation av högtemperaturtjära från bituminösa kol och rester av pyrolysolja, med ungefärligt kokpunktsintervall från 190 oC till 270 oC. Består främst av substituerade, bicykliska aromater.]

H J

295-295-8

91995-35-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-038-00-2

Extraktionsoljor (kol), stenkolstjära och rester av pyrolysolja, naftalenolja, omdestillat;

Omdestillat;

[Omdestillat erhållet från fraktionerad destillation av metylnaftalenolja, befriad från fenoler och baser, erhållen från högtemperaturtjära från bituminösa kol och rester av pyrolysolja, med ungefärligt kokpunktsintervall från 220 oC till 230 oC. Består främst av osubstituerade och substituerade bicykliska aromatiska kolväten.]

H J

295-329-1

91995-66-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-039-00-8

Extraktionsoljor (kol), stenkolstjära och rester av pyrolysolja, naftalenolja, omdestillat;

Omdestillat;

[Neutral olja erhållen genom avlägsnande av fenoler och baser från den olja som erhålls vid destillation av högtemperaturtjära och rester av pyrolysolja, med ungefärligt kokpunktsintervall från 225 oC till 255 oC. Består främst av substituerade, bicykliska aromatiska kolväten.]

H J

310-170-0

122070-79-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-040-00-3

Extraktionsoljor (kol), stenkolstjära och rester av pyrolysolja, naftalenolja, destillationsåterstoder;

Omdestillat;

[Återstoder från destillation av metylnaftalenolja (från bituminös stenkolstjära och rester av pyrolysolja), befriad från fenoler och baser, med ungefärligt kokpunktsintervall från 240 oC till 260 oC. Består främst av substituerade, bicykliska aromatiska och heterocykliska kolväten.]

H J

310-171-6

122070-80-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-043-00-X

Kreosotolja, acenaftenfraktion, acenaftenfri;

Återdestillerad rengöringsolja;

[Den olja som återstår sedan acenaften avlägsnats från acenaftenolja (från stenkolstjära) genom kristallisation. Består främst av naftalen och alkylnaftalener.]

H M

292-606-9

90640-85-0

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-080-00-1

Återstoder (stenkolstjära), kreosotoljedestillation;

Återdestillerad rengöringsolja;

(Återstoden från fraktionerad destillation av rengöringsolja, med ungefärligt kokpunktsintervall mellan 270 oC och 330 oC. Består främst av bicykliska aromatiska och heterocykliska kolväten.)

H M

295-506-3

92061-93-3

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-084-00-3

Destillat (kol), koksugnslättolja, naftalenfraktion;

Naftalenolja;

[Komplex blandning av kolväten erhållen vid prefraktionering (kontinuerlig destillation) av koksugnslättolja. Består främst av naftalen, kumaron och inden, och kokar vid högre temperatur än 148 oC.]

HJM

285-076-5

85029-51-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-085-00-9

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor;

Naftalenolja;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av stenkolstjära. Består främst av aromater och andra kolväten, fenolföreningar och aromatiska kväveföreningar; ungefärligt kokpunktsintervall från 200 oC till 250 oC.]

HJM

283-484-8

84650-04-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-086-00-4

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, med lågt naftaleninnehåll;

Naftalenolja, omdestillat;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom kristallisation av naftalenolja. Består främst av naftalen, alkylnaftalener och fenolföreningar.]

HJM

284-898-1

84989-09-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-087-00-X

Destillat (stenkolstjära), moderlut från naftalenoljekristallisation;

Naftalenolja, omdestillat;

[Komplex blandning av organiska föreningar, erhållen som filtrat från kristallisation av naftalenfraktionen ur stenkolstjära, med ungefärligt kokpunktsintervall från 200 oC till 230 oC. Består främst av naftalen, tionaftalen och alkylnaftalener.]

HJM

295-310-8

91995-49-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-088-00-5

Extraktionsåterstoder (kol), naftalenolja, alkaliska;

Naftalenolja, extraktionsåterstod;

[Komplex blandning av kolväten erhållen vid alkalisk tvättning av naftalenolja för avlägsnande av fenolföreningar (tjärsyror). Består främst av naftalen och alkylnaftalener.]

HJM

310-166-9

121620-47-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-089-00-0

Extraktionsåterstoder (kol), naftalenolja, alkaliska, med lågt innehåll av naftalen;

Naftalenolja, extraktionsåterstod;

[Komplex blandning av kolväten erhållen som återstoder efter avlägsnande av naftalen från alkalitvättad naftalenolja genom kristallisation. Består främst av naftalen och alkylnaftalener.]

HJM

310-167-4

121620-48-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-090-00-6

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, naftalenfria, alkaliska extrakt;

Naftalenolja, extraktionsåterstod;

[Olja som återstår efter avlägsnande av fenolföreningar (tjärsyror) från avtappad naftalenolja genom alkalisk tvätt. Består främst av naftalen och alkylnaftalener.]

HJM

292-612-1

90640-90-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-091-00-1

Extraktionsåterstoder (kol), naftalenolja, alkaliska, destillationstoppfraktioner;

Naftalenolja, extraktionsåterstod;

[Destillat från alkalitvättad naftalenolja med med ungefärligt destillationsintervall från 180 oC till 220 oC. Består främst av naftalen, alkylbensener, inden och indan.]

HJM

292-627-3

90641-04-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-092-00-7

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, metylnaftalenfraktion;

Metylnaftalenolja;

[Destillat från fraktionerad destillation av högtemperaturstenkolstjära. Består främst av substituerade, bicykliska aromatiska kolväten och aromatiska kvävebaser, med ungefärligt kokpunktsintervall från 225 oC till 255 oC.]

HJM

309-985-4

101896-27-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-093-00-2

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, indol-metylnaftalenfraktion;

Metylnaftalenolja;

[Destillat från fraktionerad destillation av högtemperaturstenkolstjära. Består främst av indol och metylnaftalen, med ungefärligt kokpunktsintervall från 235 oC till 255 oC.]

HJM

309-972-3

101794-91-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-094-00-8

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, sura extrakt;

Metylnaftalenolja, extraktionsåterstod;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom avlägsnande av baser från den metylnaftalenfraktion som erhålls vid destillation av stenkolstjära, med ungefärligt kokpunktsintervall från 230 oC till 255 oC. Består främst av 1(2)- metylnaftalen, naftalen, dimetylnaftalen och bifenyl.]

HJM

295-309-2

91995-48-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-095-00-3

Extraktionsåterstoder (kol), naftalenolja, alkaliska, destillationsåterstoder;

Metylnaftalenolja, extraktionsåterstod;

[Återstoder från destillation av alkalitvättad naftalenolja, med ungefärligt destillationsintervall från 220 oC till 300 oC. Består främst av naftalen, alkylnaftalener och aromatiska kvävebaser.]

HJM

292-628-9

90641-05-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-096-00-9

Extraktionsoljor (kol), sura, tjärbasfria;

Metylnaftalenolja, extraktionsåterstod;

[Extraktionsoljor, med ungefärligt kokpunktsintervall från 220 oC till 265 oC, från alkaliska återstoder från extraktion av stenkolstjära, erhållna genom sur tvätt med exempelvis utspädd svavelsyra, efter destillation för att avlägsna tjärbaser. Består främst av alkylnaftalener.]

HJM

284-901-6

84989-12-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-097-00-4

Destillat (stenkolstjära), bensenfraktion, destillationsåterstoder;

Rengöringsolja;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av råbensen (högtemperaturstenkolstjära). Kan vara vätska med ungefärligt destillationsintervall från 150 oC till 300 oC eller halvfast eller fast ämne med smältpunkt upp till 70 oC. Består främst av naftalen och alkylnaftalener.]

HJM

310-165-3

121620-46-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-098-00-X

Kreosotolja, acenaftenfraktion;

Rengöringsolja;

(En komplex blandning av kolväten som erhålls genom destillation av stenkolstjära, med ungefärligt kokpunktsintervall mellan 240 oC och 280 oC. Består främst av acenaften, naftalen och alkylnaftalen.)

H M

292-605-3

90640-84-9

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-099-00-5

Kreosotolja;

(En komplex blandning av kolväten som erhålls genom destillation av stenkolstjära. Består främst av aromatiska kolväten och kan innehålla betydande mängder tjärsyror och tjärbaser. Ungefärligt destillationsintervall mellan 200 oC och 325 oC.)

H M

263-047-8

61789-28-4

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-100-00-9

Kreosotolja, högkokande destillat;

Rengöringsolja;

(Den högkokande destillationsfraktionen från högtemperaturförkolning av bituminöst kol, som ytterligare raffineras för att avlägsna överskott av kristallina salter. Består främst av kreosotolja samt några av de normala polycykliska aromatiska salter som ingår i destillat av stenkolstjära. Kristallfri vid ungefär 5 oC.)

H M

274-565-9

70321-79-8

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-102-00-X

Extraktionsåterstoder (kol), sur kreosotolja;

Rengöringsolja, extraktionsåterstod;

(En komplex blandning av kolväten från den basbefriade fraktionen från destillation av stenkolstjära, med ungefärligt kokpunktsintervall mellan 250 oC och 280 oC. Består främst av bifenyl och isomera difenylnaftalener.)

H M

310-189-4

122384-77-4

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-103-00-5

Antracenolja, antracenpasta;

Antracenoljefraktion;

[Antracenrikt fast ämne, erhållet genom kristallisation och centrifugering av antracenolja. Består främst av antracen, karbazol och fenantren.]

HJM

292-603-2

90640-81-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-104-00-0

Antracenolja, med lågt innehåll av antracen;

Antracenoljefraktion;

[Oljeåterstoder efter avlägsnande, genom en kristallisationsprocess, av ett antracenrikt fast ämne (antracenpasta) från antracenolja. Består främst av två, tre eller fyra aromatiska ringar.]

HJM

292-604-8

90640-82-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-105-00-6

Återstoder (stenkolstjära), antracenoljedestillations-;

Antracenoljefraktion;

[Återstoder från fraktionerad destillation av råantracen, med ungefärligt kokpunktsintervall från 340 oC till 400 oC. Består främst av tri- och polycykliska, aromatiska och heterocykliska kolväten.]

HJM

295-505-8

92061-92-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-106-00-1

Antracenolja, antracenpasta, antracenfraktion;

Antracenoljefraktion;

[Komplex blandning av kolväten från destillation av antracen, erhållen genom kristallisation av antracenolja från bituminös högtemperaturtjära, med ungefärligt kokpunktsintervall från 330 oC till 350 oC. Består främst av antracen, karbazol och fenantren.]

HJM

295-275-9

91995-15-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-107-00-7

Antracenolja, antracenpasta, karbazolfraktion;

Antracenoljefraktion;

[Komplex blandning av kolväten från destillation av antracen, erhållen genom kristallisation av antracenolja från bituminös högtemperaturtjära, med ungefärligt kokpunktsintervall från 350 oC till 360 oC. Består främst av antracen, karbazol och fenantren.]

HJM

295-276-4

91995-16-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-108-00-2

Antracenolja, antracenpasta, lätt destillationsfraktion;

Antracenoljefraktion;

[Komplex blandning av kolväten från destillation av antracen, erhållen genom kristallisation av antracenolja från bituminös lågtemperaturtjära, med ungefärligt kokpunktsintervall från 290 oC till 340 oC. Består främst av tricykliska aromater och dihydroderivat av dessa.]

HJM

295-278-5

91995-17-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-109-00-8

Tjäroljor, kol-, lågtemperatur-;

Tjärolja, högkokande;

[Destillat från lågtemperaturstenkolstjära. Består främst av kolväten, fenolföreningar och aromatiska kvävebaser, med ungefärligt kokpunktsintervall från 160 oC till 340 oC.]

HJM

309-889-2

101316-87-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-110-00-3

Extraktionsåterstoder (kol), lågtemperaturstenkolstjära, alkaliska;

[Återstoder från lågtemperaturstenkolstjära efter alkalisk tvätt med exempelvis vattenlösning av natriumhydroxid för att avlägsna råstenkolstjärsyror. Består främst av kolväten och aromatiska kvävebaser.]

HJM

310-191-5

122384-78-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-111-00-9

Fenoler, ammoniaklutsextrakt;

Alkaliskt extrakt;

[Blandning av fenoler extraherad med isobutylacetat från ammoniaklut som kondenserats ur den gas som utvecklas vid lågtemperaturdestillation (under 700 oC) av kol. Består främst av en blandning av mono- och dihydrofenoler.]

HJM

284-881-9

84988-93-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-112-00-4

Destillat (stenkolstjära), lättoljor, alkaliska extrakt;

Alkaliskt extrakt;

[Vattenextrakt från karbololja, erhållet genom alkalisk tvätt med exempelvis vattenlösning av natriumhydroxid. Består främst av alkalisalter av olika fenolföreningar.]

HJM

292-610-0

90640-88-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-113-00-X

Extrakt, stenkolstjärolja, alkaliska;

Alkaliskt extrakt;

[Extrakt från stenkolstjärolja erhållet genom alkalisk tvätt med exempelvis vattenlösning av natriumhydroxid. Består främst av alkalisalter av olika fenolföreningar.]

HJM

266-017-2

65996-83-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-114-00-5

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, alkaliska extrakt;

Alkaliskt extrakt;

[Vattenextrakt från naftalenolja, erhållet genom alkalisk tvätt med exempelvis vattenlösning av natriumhydroxid. Består främst av alkaliska salter av olika fenolföreningar.]

HJM

292-611-6

90640-89-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-115-00-0

Extraktionsåterstoder (kol), tjärolja, alkaliska, karbonatiserade, kalkade;

Råfenoler;

[Produkt erhållen genom behandling av alkaliskt extrakt från stenkolstjära med CO2 och CaO. Består främst av CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 och andra organiska och oorganiska föroreningar.]

HJM

292-629-4

90641-06-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-116-00-6

Tjärsyror, kol, råa;

Råfenoler;

[Reaktionsprodukter erhållna genom neutraliering av alkaliskt koltjäreextrakt från stenkolstjära med en sur lösning, exempelvis utspädd svavelsyra eller gasformig koldioxid, för att utvinna fria syror. Består främst av tjärsyror som fenol, kresoler och xylenoler.]

HJM

266-019-3

65996-85-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-117-00-1

Tjärsyror, brunkol, råa;

Råfenoler;

[Surgjort alkaliskt extrakt från destillat av brunkolstjära. Består främst av fenol och fenolhomologer.]

HJM

309-888-7

101316-86-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-118-00-7

Tjärsyror, brunkolsförgasnings-;

Råfenoler;

[Komplex blandning av organiska föreningar, erhållen genom förgasning av brunkol. Består främst av hydroxiaromatiska fenoler, C610, och deras homologer.]

HJM

295-536-7

92062-22-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-119-00-2

Tjärsyror, destillationsåterstoder;

Destillerade fenoler;

[Återstoder från destillation av råfenol från kol. Består främst av fenoler, C8 till och med C10, med mjukpunkt från 60 oC till 80 oC.]

HJM

306-251-5

96690-55-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-120-00-8

Tjärsyror, metylfenolfraktion;

Destillerade fenoler;

[Tjärsyrefraktion, rik på 3- och 4-metylfenol, erhållen genom destillation av råtjärsyra från lågtemperaturstenkolstjära.]

HJM

284-892-9

84989-04-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-121-00-3

Tjärsyror, polyalkylfenolfraktion;

Destillerade fenoler;

[Tjärsyrefraktion, återvunnen vid destillation av råtjärsyra från lågtemperaturstenkolstjära, med ungefärligt kokpunktsintervall från 225 oC till 320 oC. Består främst av polyalkylfenoler.]

HJM

284-893-4

84989-05-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-122-00-9

Tjärsyror, xylenolfraktion;

Destillerade fenoler;

[Tjärsyrefraktion, rik på 2,4- och 2,5-dimetylfenol, erhållen genom destillation av råtjärsyra från lågtemperaturstenkolstjära.]

HJM

284-895-5

84989-06-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-123-00-4

Tjärsyror, etylfenolfraktion;

Destillerade fenoler;

[Tjärsyrefraktion, rik på 3- och 4-etylfenol, erhållen genom destillation av råtjärsyra från lågtemperaturstenkolstjära.]

HJM

284-891-3

84989-03-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-124-00-X

Tjärsyror, 3,5-xylenolfraktion;

Destillerade fenoler;

[Tjärsyrefraktion, rik på 3,5-dimetylfenol, erhållen genom destillation av lågtemperaturstenkolstjärsyror.]

HJM

284-896-0

84989-07-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-125-00-5

Tjärsyror, återstoder, destillat, första fraktion;

Destillerade fenoler;

[Återstoder från destillation i området från 235 oC till 355 oC av lätt karbololja.]

HJM

270-713-1

68477-23-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-126-00-0

Tjärsyror, kresyliska, återstoder;

Destillerade fenoler;

[Återstoder från råstenkolstjärsyror efter avlägsnande av fenol, kresoler, xylenoler och alla högrekokande fenoler. Svart, fast ämne med ungefärlig smältpunkt på 80 oC. Består främst av polyalkylfenoler, hartsgummin och oorganiska salter.]

HJM

271-418-0

68555-24-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-127-00-6

Fenoler, C9-11;

Destillerade fenoler

HJM

293-435-2

91079-47-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-128-00-1

Tjärsyror, kresyliska;

Destillerade fenoler;

[Komplex blandning av organiska föreningar, erhållen från brunkol, med ungefärligt kokpunktsintervall från 200 oC till 230 oC. Består främst av fenoler och pyridinbaser.]

HJM

295-540-9

92062-26-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-129-00-7

Tjärsyror, brunkols-, C2-alkylfenolfraktion;

Destillerade fenoler;

[Destillat från surgörning av alkalitvättat destillat av brunkolstjära, med ungefärligt kokpunktsintervall från 200 oC till 230 oC. Består främst av m- och p-etylfenol samt kresoler och xylenoler.]

HJM

302-662-9

94114-29-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-130-00-2

Extraktionsoljor (kol), naftalenoljor;

Surt extrakt;

[Vattenextrakt från sur tvätt av alkalitvättad naftalenolja. Består främst av sura salter av olika aromatiska kvävebaser, inbegripet pyridin, kinolin och deras alkylderivat.]

HJM

292-623-1

90641-00-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-131-00-8

Tjärbaser, kinolinderivat;

Destillerade baser

HJM

271-020-7

68513-87-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-132-00-3

Tjärbaser, kol-, kinolinderivatfraktion;

Destillerade baser

HJM

274-560-1

70321-67-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-133-00-9

Tjärbaser, kol-, destillationsåterstoder;

Destillerade baser;

[Ååterstoder efter destillation av den neutraliserade, syraextraherade bashaltiga tjärfraktion som erhålls vid destillation av stenkolstjära. Består främst av anilin, kollidiner, kinolinderivat och toluidiner.]

HJM

295-544-0

92062-29-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-134-00-4

Kolväteoljor, aromatiska, blandade med polyeten och polypropen, pyrolyserade, lätt oljefraktion;

Värmebehandlade produkter;

[Olja erhållen genom värmebehandling av en polyeten-/polypropenblandning med koltjärebeck eller aromatiska oljor. Består främst av bensen och dess homologer, med ungefärligt kokpunktsintervall från 70 oC till 120 oC.]

HJM

309-745-9

100801-63-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-135-00-X

Kolväteoljor, aromatiska, blandade med polyeten, pyrolyserade, lätt oljefraktion;

Värmebehandlade produkter;

[Olja erhållen genom värmebehandling av polyeten med koltjärebeck eller aromatiska oljor. Består främst av bensen och dess homologer, med ungefärligt kokpunktsintervall från 70 oC till 120 oC.]

HJM

309-748-5

100801-65-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-136-00-5

Kolväteoljor, aromatiska, blandade med polystyren, pyrolyserade, lätt oljefraktion;

Värmebehandlade produkter;

[Olja erhållen genom värmebehandling av polystyren med koltjärebeck eller aromatiska oljor. Består främst av bensen och dess homologer, med ungefärligt kokpunktsintervall från 70 oC till 210 oC.]

HJM

309-749-0

100801-66-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-137-00-0

Extraktionsåterstoder (kol), tjärolja alkaliska, naftalendestillationsåterstoder;

Naftalendestillationsåterstod;

[Återstoder från kemisk olja extraherad efter avlägsnande av naftalen genom destillation. Består främst av aromatiska kolväten med två till fyra kondenserade aromatiska ringar samt aromatiska kvävebaser.]

HJM

277-567-8

73665-18-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-138-00-6

Kreosotolja, lågkokande destillat;

Rengöringsolja;

(Den lågkokande destillationsfraktionen från högtemperaturförkolning av bituminöst kol, som ytterligare raffineras för att avlägsna överskott av kristallina salter. Består främst av kreosotolja från vilken några av de normala polycykliska aromatiska salter som ingår i destillat av stenkolstjära avlägsnats. Kristallfri vid ungefär 38 oC.)

H M

274-566-4

70321-80-1

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-139-00-1

Tjärsyror, kresyliska, natriumsalter, frätande lösningar;

Alkaliskt extrakt

HJM

272-361-4

68815-21-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-140-00-7

Extraktionsoljor (kol), tjärbas-;

Surt extrakt;

[Extrakt från alkaliska extraktionsåterstoder från stenkolstjära, erhållet genom sur tvätt, exempelvis med utspädd svavelsyra, efter destillation för att avlägsna naftalen. Består främst av sura salter av olika aromatiska kvävebaser, bland andra pyridin, kinolin och deras alkylderivat.]

HJM

266-020-9

65996-86-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-141-00-2

Tjärbaser, stenkols-, råa;

Råtjärbaser;

[Reaktionsprodukt erhållen genom neutralisering av extraktionsolja från stenkolstjärbas med en alkalisk lösning, exempelvis vattenlösning av natriumhydroxid, för att utvinna de fria baserna. Består främst av organiska baser som akridin, fenantridin, pyridin, kinolin och deras alkylderivat.]

HJM

266-018-8

65996-84-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-147-00-5

Lättolja (kol), koksugns-;

Råbensen;

[Flyktig, organisk vätska extraherad från den gas som utvecklas vid torrdestillation av kol vid hög temperatur (över 700 oC). Består främst av bensen, toluen och xylener. Kan innehålla låga halter av andra kolväten.]

H J

266-012-5

65996-78-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-148-00-0

Destillat (kol), extraktion med flytande lösningsmedel, primära;

[Flytande produkt från kondensering av ångor avgivna under uppslutning av kol i flytande lösningsmedel, med ungefärligt kokpunktsintervall från 30 oC till 300 oC. Består främst av delvis hydrogenerade ringkondenserade aromatiska kolväten samt aromatiska föreningar innehållande kväve, syre och svavel och deras alkylderivat, främst området C4 till C14.]

H J

302-688-0

94114-52-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-149-00-6

Destillat (kol), lösningsmedelsextraktion, hydrokrackade;

[Destillat erhållet genom hydrokrackning av kolextrakt eller lösning framställd genom lösningsmedelsextraktion eller superkritisk extraktion, med ungefärligt kokpunktsintervall från 30 oC till 300 oC. Består främst av aromatiska, hydrogenerade aromatiska och nafteniska föreningar, deras alkylderivat och alkaner, i synnerhet C4 till C14. Även kväve-, svavel- och syrehaltiga aromatiska och hydrogenerade aromatiska föreningar ingår.]

H J

302-689-6

94114-53-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-150-00-1

Nafta (kol), lösningsmedelsextraktion, hydrokrackad;

[Fraktion av destillat från hydrokrackning av kolextrakt eller lösning framställd genom lösningsmedelsextraktion eller superkritisk extraktion, med ungefärligt kokpunktsintervall från 30 oC till 180 oC. Består främst av aromatiska, hydrogenerade aromatiska och nafteniska föreningar, deras alkylderivat och alkaner, i synnerhet C4 till C9. Även kväve-, svavel- och syrehaltiga aromatiska och hydrogenerade aromatiska föreningar ingår.]

H J

302-690-1

94114-54-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-152-00-2

Destillat (kol), lösningsmedelsextraktion, hydrokrackade, mellanfraktion;

[Destillat erhållet genom hydrokrackning av kolextrakt eller lösning framställd genom lösningsmedelsextraktion eller superkritisk extraktion, med ungefärligt kokpunktsintervall från 180 oC till 300 oC. Består främst av bicykliska aromatiska, hydrogenerade aromatiska och nafteniska föreningar, deras alkylderivat och alkaner, i synnerhet C9 till C14. Även kväve-, svavel- och syrehaltiga föreningar ingår.]

H J

302-692-2

94114-56-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-153-00-8

Destillat (kol), lösningsmedelsextraktion, hydrokrackade, hydrogenerade, mellanfraktion;

[Destillat från hydrogenering av ett hydrokrackat mellandestillat av kolextrakt eller lösning framställd genom lösningsmedelsextraktion eller superkritisk extraktion, med ungefärligt kokpunktsintervall från 180 oC till 280 oC. Består främst av hydrogenerade bicykliska aromatiska kolföreningar och deras alkylderivat, i synnerhet C9 till C14.]

H J

302-693-8

94114-57-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-156-00-4

Lättolja (kol), halvförkoksningssprocess;

Färskolja;

[Flyktig organisk vätska kondenserad från den gas som utvecklas vid destruktiv destillation av kol vid låg temperatur (under 700 oC). Består främst av C6-10-kolväten.]

H J

292-635-7

90641-11-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

649-062-00-6

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad nafta, propanavdrivartoppfraktioner, C3-rika, syrafria;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av katalytiskt krackade kolväten som behandlats för att avlägsna sura föroreningar. Består av C2 till C4-kolväten, , främst C3.]

H K

270-755-0

68477-73-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-063-00-1

Gaser (petroleum), katalytiskkracker;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från katalytisk krackning. Består främst av alifatiska kolväten, i synnerhet C1 till C6.]

H K

270-756-6

68477-74-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-064-00-7

Gaser (petroleum), katalytisk kracker, C1-5-rika;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk krackning. Består av alifatiska C1 till C6-kolväten, främst C1 till C5.]

H K

270-757-1

68477-75-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-065-00-2

Gaser (petroleum), katalytiskt polymeriserad nafta, stabilisatortoppfraktion, C2-4-rika;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktioneringsstabilisering av katalytiskt polymeriserad nafta. Består av alifatiska C2 till C6-kolväten, främst C2 till C4.]

H K

270-758-7

68477-76-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-066-00-8

Gaser (petroleum), katalytisk reformer, C1-4-rika;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från katalytisk reformering. Består av C1 till C6-kolväten, , främst C1 till C4.]

H K

270-760-8

68477-79-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-067-00-3

Gaser (petroleum), C3-5-olefiner och -paraffiner, alkyleringsmatnings-;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av olefin- och paraffinkolväten, C3 till C5, använd som råvara för alkylering. Omgivningstemperaturen är normalt över dessa blandningars kritiska temperatur.]

H K

270-765-5

68477-83-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-068-00-9

Gaser (petroleum), C4-rika;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från en katalytisk fraktioneringsprocess. Består av alifatiska C3 till C5-kolväten, främst C4.]

H K

270-767-6

68477-85-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-069-00-4

Gaser (petroleum), etanavdrivartoppfraktioner;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av gas- och bensinfraktionen från katalytisk krackning. Består främst av etan och eten.]

H K

270-768-1

68477-86-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-070-00-X

Gaser (petroleum), isobutanavdrivartornstoppfraktioner;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom atmosfärisk destillation av en butan-butenström. Består av alifatiska kolväten, främst C3 till C4.]

H K

270-769-7

68477-87-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-071-00-5

Gaser (petroleum), torra propanavdrivar-, propenrika;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från gas- och bensinfraktionen från katalytisk krackning. Består främst av propen samt små mängder etan och propan.]

H K

270-772-3

68477-90-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-072-00-0

Gaser (petroleum), propanavdrivartoppfraktioner;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från gas- och bensinfraktionen från katalytisk krackning. Består av alifatiska kolväten, främst C2 till C4.]

H K

270-773-9

68477-91-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-073-00-6

Gaser (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-, propanavdrivartoppfraktioner;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av diverse kolväteströmmar. Består främst av kolväten, C1 till C4, främst propan.]

H K

270-777-0

68477-94-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-074-00-1

Gaser (petroleum), Girbotolenhetsmatnings-;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten, använd till matning av Girbotolenhet för avlägsnande av svavelväte. Består av alifatiska kolväten, främst C2 till C4.]

H K

270-778-6

68477-95-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-075-00-7

Gaser (petroleum), isomeriserad nafta, fraktionerar-, C4-rika, fria från svavelväte;

Petroleumgas

H K

270-782-8

68477-99-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-076-00-2

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackad klarad olja och termiskt krackade vakuumåterstoder, fraktionering, återflödesbehållare;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av katalytiskt krackad klarad olja och termiskt krackade vakuumåterstoder. Består främst av kolväten, i synnerhet C1 till C6.]

H K

270-802-5

68478-21-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-077-00-8

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackad nafta, stabiliseringsabsorber;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom stabilisering av katalytiskt krackad nafta. Består främst av kolväten, i synnerhet C1 till C6.]

H K

270-803-0

68478-22-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-078-00-3

Slutgas (petroleum), kombinerad fraktionering av produkter från katalytisk kracker, katalytisk reformer och väteavsvavling;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av produkterna från katalytisk krackning, katalytisk reformering och väteavsvavling, behandlad för att avlägsna sura föroreningar. Består främst av kolväten, i synnerhet C1 till C5.]

H K

270-804-6

68478-24-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-079-00-9

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad nafta, fraktioneringsstabilisator-;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktioneringsstabilisering av katalytiskt reformerad nafta. Består främst av kolväten, i synnerhet C1 till C4.]

H K

270-806-7

68478-26-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-080-00-4

Slutgas (petroleum), anläggning för mättad gas, blandad ström, C4-rik;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktioneringsstabilisering av straight-run nafta, destillationsslutgas och katalytiskt reformerad naftastabilisatorslutgas. Består av C3 till C6-kolväten, främst butan och isobutan.]

H K

270-813-5

68478-32-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-081-00-X

Slutgas (petroleum), återvinningsanläggning för mättad gas, C1-2-rik;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av destillatslutgas, straight-run nafta och katalytiskt reformerad naftastabilisatorslutgas. Består främst av C1 till C5-kolväten, främst metan och etan.]

H K

270-814-0

68478-33-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-082-00-5

Slutgas (petroleum), vakuumåterstoder, termiskt krackad;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom termisk krackning av vakuumåterstoder. Består av kolväten, främst C1 till C5.]

H K

270-815-6

68478-34-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-083-00-0

Kolväten, C3-4-rika, petroleumdestillat;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation och kondensation av råolja. Består av C3 till C5-kolväten, främst C3 till C4.]

H K

270-990-9

68512-91-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-084-00-6

Gaser (petroleum), straight-run nafta, hexanavdrivaravgaser, brett kokpunktsintervall;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av straight-run nafta med brett kokpunktsintervall. Består av kolväten, främst C2 till C6.]

H K

271-000-8

68513-15-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-085-00-1

Gaser (petroleum), propanavdrivaravgaser från hydrokrackning, kolväterika;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från hydrokrackning. Består främst av kolväten, i synnerhet C1 till C4. Kan också innehålla små mängder väte och svavelväte.]

H K

271-001-3

68513-16-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-086-00-7

Gaser (petroleum), lätt straight-run nafta, stabilisatoravgaser;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom stabilisering av lätt straight-run nafta. Består av mättade, alifatiska kolväten, främst C2 till C6.]

H K

271-002-9

68513-17-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-087-00-2

Gaser (petroleum), alkyleringsseparationstorns, C4-rika;

Petroleumgas;

[Komplexa återstoder från destillation av strömmar från olika raffinaderiprocesser. Består av kolväten C4 till C5, främst butan, med ungefärligt kokpunktsintervall från -11,7 oC till 27,8 oC.]

H K

271-010-2

68513-66-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-088-00-8

Kolväten, C1-4;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom termiska kracknings- och absorberprocesser samt vid destillation av råolja. Består av kolväten, främst C1 till C4, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 164 oC till -0,5 oC.]

H K

271-032-2

68514-31-8

F+; R12

Carc. Cat 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-089-00-3

Kolväten, C1-4-, avsvavlade;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom avsvavling av kolvätgaser för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Består av kolväten, främst C1 till C4, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 164 oC till -0,5 oC.]

H K

271-038-5

68514-36-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-090-00-9

Kolväten, C1-3-;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten, främst C1 till C3, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 164 oC till - 42 oC.]

H K

271-259-7

68527-16-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-091-00-4

Kolväten, C1-4-, butanavdrivarfraktion;

Petroleumgas

H K

271-261-8

68527-19-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-092-00-X

Gaser (petroleum), C1-5-, våta;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av råolja och/eller krackning av torngasolja. Består av kolväten, främst C1 till C5.]

H K

271-624-0

68602-83-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-093-00-5

Kolväten, C2-4-;

Petroleumgas

H K

271-734-9

68606-25-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-094-00-0

Kolväten, C3-;

Petroleumgas

H K

271-735-4

68606-26-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-095-00-6

Gaser (petroleum), alkyleringsmatnings-;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom katalytisk krackning av gasolja. Består av kolväten, främst C1 till C4.]

H K

271-737-5

68606-27-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-096-00-1

Gaser (petroleum), propanavdrivarbottenfraktion, fraktioneringsavgaser;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av propanavdrivarbottenfraktioner. Består främst av butan, isobutan och butadien.]

H K

271-742-2

68606-34-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-097-00-7

Gaser (petroleum), raffinaderiblandnings-;

Petroleumgas;

[Komplex blandning från olika raffinaderiprocesser. Består av väte, svavelväte och kolväten, främst C1 till C5.]

H K

272-183-7

68783-07-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-098-00-2

Gaser (petroleum), katalytiskt krackade;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av produkter från katalytisk krackning. Består främst av kolväten, främst C1 till C5.]

H K

272-203-4

68783-64-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-099-00-8

Gaser (petroleum), C2-4, avsvavlade;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom avsvavling av ett petroleumdestillat för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Består främst av mättade och omättade kolväten, i synnerhet C2 till C4, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 51 oC till - 34 oC]

H K

272-205-5

68783-65-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-100-00-1

Gaser (petroleum), råoljefraktionering, avgaser;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av råolja. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C5.]

H K

272-871-7

68918-99-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-101-00-7

Gaser (petroleum), hexanavdrivaravgaser;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av kombinerade naftaströmmar. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C5.]

H K

272-872-2

68919-00-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-102-00-2

Gaser (petroleum), lätt straight-run bensin, fraktioneringsstabilisatoravgaser;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av lätt straight-run bensin. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C5.]

H K

272-878-5

68919-05-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-103-00-8

Gaser (petroleum), naftaunifineravsvavling, stripperavgaser;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen i en naftaunifineravsvavlingsprocess och strippad från naftaprodukten. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C4.]

H K

272-879-0

68919-06-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-104-00-3

Gaser (petroleum), straight-run nafta, katalytisk reformering, avgaser;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom katalytisk reformering av straight-run nafta och fraktionering av det totala utflödet. Består av metan, etan och propan.]

H K

272-882-7

68919-09-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-105-00-9

Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker, separationstorn, toppfraktioner;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av råvaran till C3-C4-separationstornet. Består främst av C3-kolväten.]

H K

272-893-7

68919-20-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-106-00-4

Gaser (petroleum), straight-run stabilisatoravgaser;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten från fraktionering av vätskan från det första tornet vid destillation av råolja. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C4.]

H K

272-883-2

68919-10-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-107-00-X

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad nafta, butanavdrivar-;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av katalytiskt krackad nafta. Består av kolväten, främst C1 till C4.]

H K

273-169-3

68952-76-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-108-00-5

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackat destillat och naftastabilisator-;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av katalytiskt krackad nafta och destillat. Består främst av kolväten, i synnerhet C1 till C4.]

H K

273-170-9

68952-77-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-109-00-0

Slutgas (petroleum), termiskt krackat destillat, gasolja och naftaabsorber;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom separation av termiskt krackade destillat, nafta och gasolja. Består främst av kolväten, i synnerhet C1 till C6.]

H K

273-175-6

68952-81-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-110-00-6

Slutgas (petroleum), termiskt krackade;

kolväten, fraktioneringsstabilisator, petroleumförkoksning;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktioneringsstabilisering av termiskt krackade kolväten från petroleumförkoksning. Består av kolväten, främst C1 till C6.]

H K

273-176-1

68952-82-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-111-00-1

Gaser (petroleum), lätta ångkrackade, butadienkoncentrat;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från termisk krackning. Består av kolväten, främst C4.]

H K

273-265-5

68955-28-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-112-00-7

Gaser (petroleum), straight-run nafta, katalytisk reformer, stabilisatortoppfraktion;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom katalytisk reformering av straight-run nafta och fraktionering av det totala utflödet. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C2 till C4.]

H K

273-270-2

68955-34-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-113-00-2

Kolväten, C4-;

Petroleumgas

H K

289-339-5

87741-01-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-114-00-8

Alkaner, C1-4-, C3-rika;

Petroleumgas

H K

292-456-4

90622-55-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-115-00-3

Gaser (petroleum), ångkracker, C3-rika;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av produkter från ångkrackning. Består främst av propen, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 70 oC till 0 oC.]

H K

295-404-9

92045-22-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-116-00-9

Kolväten, C4-, ångkrackerdestillat;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från ångkrackning. Består främst av C4-kolväten, i synnerhet 1-buten och 2-buten, men innehåller även butan och isobutan, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 12 oC till + 5 oC.]

H K

295-405-4

92045-23-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-117-00-4

Petroleumgaser, flytande, avsvavlad, C4-fraktion;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom avsvavling av en flytande petroleumgasblandning för att oxidera merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Består främst av mättade och omättade C4-kolväten.]

HKS

295-463-0

92045-80-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-118-00-X

Kolväten, C4-, 1,3-butadien- och isobutenfria;

Petroleumgas

H K

306-004-1

95465-89-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-119-00-5

Raffinat (petroleum), ångkrackad C4-fraktion, extraktion med kopparammoniumacetat, C3-5- och omättade C3-5-, butadienfria;

Petroleumgas

H K

307-769-4

97722-19-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-120-00-0

Gaser (petroleum), aminsystemsatsnings-;

Raffinaderigas;

[Satsningsgas till aminsystemet för avlägsnande av svavelväte. Består av väte. Kolmonoxid, koldioxid, svavelväte och alifatiska C1 till C5-kolväten, kan också ingå.]

H K

270-746-1

68477-65-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-121-00-6

Gaser (petroleum), avgaser från bensenanläggning, väteavsvavling;

Raffinaderigas;

[Avgaser från bensenanläggning. Består främst av väte. Kolmonoxid samt kolväten, i synnerhet C1 till C6, inbegripet bensen, kan också ingå.]

H K

270-747-7

68477-66-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-122-00-1

Gaser (petroleum), återcirkulationsgaser från bensenanläggning, väterika;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom återcirkulation av gaserna från bensenanläggningen. Består främst av väte med olika små mängder av kolmonoxid och, C1 till C6-kolväten.]

H K

270-748-2

68477-67-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-123-00-7

Gaser (petroleum), blandningsolje-, väte- och kväverika;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av en blandningsolja. Består främst av väte och kväve med olika små mängder av kolmonoxid, koldioxid och alifatiska kolväten, i synnerhet C1 till C5.]

H K

270-749-8

68477-68-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-124-00-2

Gaser (petroleum), katalytiskt reformerad nafta, strippertoppfraktioner;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning av kolväten från stabiliseringen av katalytiskt reformerad nafta. Består av väte och mättade, alifatiska kolväten, främst C1 till C4.]

H K

270-759-2

68477-77-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-125-00-8

Gaser (petroleum), C6-8, katalytisk reformer, återcirkulations-;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk reformering av C6-C8-satsning, och återcirkulerad för att bevara väte. Består främst av väte. Kan också innehålla varierande små mängder av kolmonoxid, koldioxid, kväve och kolväten, främst C1 till C6.]

H K

270-761-3

68477-80-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-126-00-3

Gaser (petroleum), C6-8, katalytisk reformer;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk reformering av C6-C8-satsning. Består av C1 till C5-kolväten och väte.]

H K

270-762-9

68477-81-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-127-00-9

Gaser (petroleum), C6-8, katalytisk reformer, återcirkulations-, väterika;

Raffinaderigas

H K

270-763-4

68477-82-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-128-00-4

Gaser (petroleum), C2-returströms-;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom extraktion av väte ur en gasström som främst består av väte med små mängder av kväve, kolmonoxid, metan, etan och eten. Består främst av kolväten, som metan, etan och eten, med små mängder väte, kväve och kolmonoxid.]

H K

270-766-0

68477-84-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-129-00-X

Gaser (petroleum), torra sura, avgaser från gaskoncentreringsenheten;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning av torra gaser från en gaskoncentreringsenhet. Består av väte, svavelväte och kolväten, främst C1 till C3.]

H K

270-774-4

68477-92-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-130-00-5

Gaser (petroleum), gaskoncentreringsreabsorber, destillations-;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från blandade gasströmmar i en gaskoncentreringsreabsorber. Består främst av väte, kolmonoxid, koldioxid, kväve, svavelväte och C1 till C3-kolväten, .]

H K

270-776-5

68477-93-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-131-00-0

Gaser (petroleum), väteabsorberavgaser;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen genom absorption av väte från en väterik ström. Består av väte, kolmonoxid, kväve och metan med små mängder C2-kolväten.]

H K

270-779-1

68477-96-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-132-00-6

Gaser (petroleum), väterika;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning separerad som gas från kolvätegaser genom avkylning. Består främst av väte med olika små mängder kolmonoxid, kväve, metan och C2-kolväten.]

H K

270-780-7

68477-97-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-133-00-1

Gaser (petroleum), återcirkulerad vätebehandlad blandningsolja-, väte- och kväverika;

Komplex blandning erhållen från återcirkulerad vätebehandlad blandningsolja. Består främst av väte och kväve, med olika små mängder kolmonoxid, koldioxid och kolväten, i synnerhet C1 till C5.

H K

270-781-2

68477-98-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-134-00-7

Gaser (petroleum), återcirkulations-, väterika;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen från återcirkulade reaktorgaser. Består främst av väte och kväve, med olika små mängder kolmonoxid, koldioxid, kväve, svavelväte och mättade alifatiska C1 till C5-kolväten, .]

H K

270-783-3

68478-00-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-135-00-2

Gaser (petroleum), reformer-, väterika;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen från reformerarna. Består främst av väte med olika små mängder kolmonoxid och alifatiska C1 till C5-kolväten, .]

H K

270-784-9

68478-01-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-136-00-8

Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings-;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen från reformeringsvätebehandling. Består främst av väte, metan och etan med olika små mängder svavelväte och alifatiska C3 till C5-kolväten, .]

H K

270-785-4

68478-02-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-137-00-3

Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings-, väte- och metanrika;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen från reformeringsvätebehandling. Består främst av väte och metan med olika små mängder kolmonoxid, koldioxid, kväve och mättade alifatiska C2 till C5-kolväten, .]

H K

270-787-5

68478-03-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-138-00-9

Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings-, väterika;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen från reformeringsvätebehandling. Består främst av väte med olika små mängder kolmonoxid och alifatiska kolväten, i synnerhet C1 till C5.]

H K

270-788-0

68478-04-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-139-00-4

Gaser (petroleum), termisk krackning, destillations-;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen genom destillation av produkter från termisk krackning. Består av väte, svavelväte, kolmonoxid, koldioxid och kolväten, främst C1 till C6.]

H K

270-789-6

68478-05-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-140-00-X

Slutgas (petroleum), katalytisk krackning, -refraktioneringsabsorber-;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom refraktionering av produkter från katalytisk krackning. Består av väte och kolväten, främst C1 till C3.]

H K

270-805-1

68478-25-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-141-00-5

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftaavskiljar-;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen vid katalytisk reformering av straight-run nafta. Består av väte och kolväten, främst C1 till C6.]

H K

270-807-2

68478-27-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-142-00-0

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftastabilisator-;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen vid stabilisering av katalytiskt reformerad nafta. Består av väte och kolväten, främst C1 till C6.]

H K

270-808-8

68478-28-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-143-00-6

Slutgas (petroleum), krackat destillat, vätebehandlarseparator-;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av krackade destillat med väte i närvaro av katalysator. Består av väte och mättade, alifatiska kolväten, främst C1 till C5.]

H K

270-809-3

68478-29-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-144-00-1

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad straight-run naftaseparator-;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen vid väteavsvavling av straight-run nafta. Består av väte och mättade, alifatiska kolväten, främst C1 till C6.]

H K

270-810-9

68478-30-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-145-00-7

Gaser (petroleum), katalytiskt reformerad straight-run nafta, stabilisatortoppfraktioner;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen vid katalytisk reformering av straight-run nafta, följt av fraktionering av det totala utflödet. Består av väte, metan, etan och propan.]

H K

270-999-8

68513-14-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-146-00-2

Gaser (petroleum), reformerutflöde, högtrycksflashkammaravgaser;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen genom högtrycksflashning av utloppet från reformeringsreaktorn. Består främst av väte med olika små mängder metan, etan och propan.]

H K

271-003-4

68513-18-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-147-00-8

Gaser (petroleum), reformerutflöde, lågtrycksflashkammaravgaser;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen genom lågtrycksflashning av utloppet från reformeringsreaktorn. Består främst av väte med olika små mängder metan, etan och propan.]

H K

271-005-5

68513-19-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-148-00-3

Gaser (petroleum), oljeraffinaderigas, destillationsavgaser;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning separerad genom destillation av en gasström innehållande väte, kolmonoxid, koldioxid och C1 till C6-kolväten, , eller erhållen genom krackning av etan och propan. Består av kolväten, främst C1 till C2, väte, kväve och kolmonoxid.]

H K

271-258-1

68527-15-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-149-00-9

Gaser (petroleum), bensenenhet vätebehandlare pentanavdrivar-toppfraktioner;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen genom behandling av råvaran från bensenenheten med väte i närvaro av katalysator, följt av avdrivning av pentan. Består främst av väte, etan och propan, med olika små mängder kväve, kolmonoxid, koldioxid och kolväten, i synnerhet C1 till C6. Kan innehålla spårmängder av bensen.]

H K

271-623-5

68602-82-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-150-00-4

Gaser (petroleum), sekundära absorberavgaser, fluidiserad katalytisk kracker toppfraktioner, fraktionerings-;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen genom fraktionering av toppfraktionsprodukten från katalytisk krackning i fluidiserad katalytisk kracker. Består av väte, kväve och kolväten, främst C1 till C3.]

H K

271-625-6

68602-84-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-151-00-X

Petroleumprodukter, raffinaderigaser;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning som främst består av väte med olika små mängder metan, etan och propan.]

H K

271-750-6

68607-11-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-152-00-5

Gaser (petroleum), hydrokrackning lågtrycksseparator-;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen genom vätske-ång-separationen av utloppet från hydrokrackningsprocessreaktorn. Består främst av väte och mättade kolväten, i synnerhet C1 till C3.]

H K

272-182-1

68783-06-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-153-00-0

Gaser (petroleum), raffinaderi-;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen från olika petroleumraffineringssteg. Består av väte och kolväten, främst C1 till C3.]

H K

272-338-9

68814-67-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-154-00-6

Gaser (petroleum), platformerprodukter separatoravgaser;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen från kemisk reformering av naften till aromater. Består av väte och mättade alifatiska kolväten, främst C2 till C3.]

H K

272-343-6

68814-90-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-155-00-1

Gaser (petroleum), vätebehandlad sur fotogen, pentanavdrivar-stabilisatoravgaser;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen från pentanavdrivarstabilisering av vätebehandlad fotogen. Består främst av väte, metan, etan och propan med olika små mängder kväve, svavelväte, kolmonoxid och kolväten, i synnerhet C4 till C5.]

H K

272-775-5

68911-58-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-156-00-7

Gaser (petroleum), vätebehandlad sur fotogen, flashkammar-;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen från flashkammaren i den enhet där sur fotogen behandlas med väte i närvaro av katalysator. Består främst av väte och metan med olika små mängder kväve, kolmonoxid och kolväten, i synnerhet C2 till C5.]

H K

272-776-0

68911-59-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-157-00-2

Gaser (petroleum), destillat, unifiner-avsvavling, stripperavgaser;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning strippad från vätskeprodukten från unifiner-avsvavlingsprocessen. Består av svavelväte, metan, etan och propan.]

H K

272-873-8

68919-01-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-158-00-8

Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker, fraktioneringsavgaser;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen genom fraktionering av toppfraktionsprodukten från fluidiserad katalytisk kracker. Består av väte, svavelväte, kväve och kolväten, främst C1 till C5.]

H K

272-874-3

68919-02-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-159-00-3

Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker, skrubber, sekundära absorberavgaser;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen genom skrubbning av toppfraktionen från en fluidiserad katalytisk kracker. Består av väte, kväve, metan, etan och propan.]

H K

272-875-9

68919-03-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-160-00-9

Gaser (petroleum), tungt destillat, väteavsvavling, stripperavgaser;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning strippad från vätskeprodukter från det tunga destillatet från vätebehandlaravsvavlingsprocessen. Består av väte, svavelväte och mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C5.]

H K

272-876-4

68919-04-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-161-00-4

Gaser (petroleum), platformerstabilisator, avgaser, fraktionering av lätta produkter;

Raffinaderigs;

[Komplex blandning erhållen genom fraktionering av de lätta produkterna från platformenhetens platinareaktorer. Består av väte, metan, etan och propan.]

H K

272-880-6

68919-07-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-162-00-X

Gaser (petroleum), preflashtorn, rådestillation;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning från det första tornet vid destillation av råolja. Består av kväve och mättade, alifatiska kolväten, främst C1 till C5.]

H K

272-881-1

68919-08-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-163-00-5

Gaser (petroleum), tjärstripperavgaser;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen genom fraktionering av reducerad råolja. Består av väte och kolväten, främst C1 till C4]

H K

272-884-8

68919-11-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-164-00-0

Gaser (petroleum), unifiner, stripperavgaser;

Raffinaderigas;

[Blandning av väte och metan från fraktionering av produkterna från unifiner-enheten.]

H K

272-885-3

68919-12-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-165-00-6

Slutgas (petroleum), katalytiskt väteavsvavlad nafta, separator-;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom väteavsvavling av nafta. Består av väte, metan, etan och propan.]

H K

273-173-5

68952-79-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-166-00-1

Slutgas (petroleum), straight-run nafta, väteavsvavlar-;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom väteavsvavling av nafta. Består av väte och kolväten, främst C1 till C5.]

H K

273-174-0

68952-80-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-167-00-7

Gaser (petroleum), svampabsorptionsfatsavgaser, topproduktfraktionering från fluidiserad katalytisk kracker och gasoljeavsvavlare;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen genom fraktionering av produkterna från fluidiserad katalytisk kracker och gasoljeavsvavlare. Består av väte och kolväten, främst C1 till C4.]

H K

273-269-7

68955-33-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-168-00-2

Gaser (petroleum), rådestillation och katalytisk krackning;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen genom rådestillation och katalytisk krackning. Består av väte, svavelväte, kväve och kolmonoxid samt paraffin- och olefinkolväten, främst C1 till C6.]

H K

273-563-5

68989-88-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-169-00-8

Gaser (petroleum), gasolja, avgaser från dietanolaminskrubber;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen genom avsvavling av gasoljor med dietanolamin. Består främst av svavelväte, väte och alifatiska kolväten, främst C1 till C5.]

H K

295-397-2

92045-15-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-170-00-3

Gaser (petroleum), avgaser från väteavsvavling av gasolja;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen genom separation av vätskefasen från hydrogeneringsreaktionen. Består främst av väte, svavelväte och alifatiska kolväten, i synnerhet C1 till C3.]

H K

295-398-8

92045-16-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-171-00-9

Gaser (petroleum), utblåsgaser från avsvavling av gasolja;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning av gaser från reformer och från urluftning av hydrogeneringsreaktorn. Består främst av väte och alifatiska kolväten, i synnerhet C1 till C4.]

H K

295-399-3

92045-17-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-172-00-4

Gaser (petroleum), hydrogeneringsreaktor, utflödesflashkammarav-;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning av gaser från flashning av utloppen från hydrogeneringsreaktionen. Består främst av väte och alifatiska kolväten, främst C1 till C6.]

H K

295-400-7

92045-18-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-173-00-X

Gaser (petroleum), naftaångkrackning, högtrycksåterstoder;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen genom blandning av den icke kondenserbara delen av produkten från naftaångkrackning samt återstodsgaser från bearbetning av efterföljande produkter. Består främst av väte samt paraffin- och olefinkolväten, främst C1 till C5, vilka kan vara blandade med naturgas.]

H K

295-401-2

92045-19-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-174-00-5

Gaser (petroleum), avgasåterstoder från termisk krackning;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning erhållen från viskositetsreduktion i ugn av återstoder. Består främst av svavelväte samt paraffin- och olefinkolväten, främst C1 till C5.]

H K

295-402-8

92045-20-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-177-00-1

Gaser (petroleum), C3-4;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från krackning av råolja. Består av C3 till C4-kolväten, främst propan och propen, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 51 oC till - 1 oC.]

H K

268-629-5

68131-75-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-178-00-7

Slutgas (petroleum), fraktioneringsabsorber, katalytiskt krackade destillat och katalytiskt krackad nafta;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytiskt krackade destillat och katalytiskt krackad nafta. Består främst av C1 till C4-kolväten .]

H K

269-617-2

68307-98-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-179-00-2

Slutgas (petroleum), katalytisk polymeriseringsnafta, fraktioneringsstabilisator-;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten från fraktioneringsstabiliseringsprodukter från polymerisering av nafta. Består främst av C1 till C4-kolväten .]

H K

269-618-8

68307-99-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-180-00-8

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad nafta, fraktioneringsstabilisator, fri från svavelväte;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten från fraktioneringsstabilisering av katalytiskt reformerad nafta från vilken svavelväte avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av kolväten, C1 till C4.]

H K

269-619-3

68308-00-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-181-00-3

Slutgas (petroleum), krackade destillat, vätebehandlingsstripper-;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av termiskt krackade destillat med väte i närvaro av katalysator. Består främst av mättade C1 till C6-kolväten .]

H K

269-620-9

68308-01-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-182-00-9

Slutgas (petroleum), straight-run-destillat, väteavsvavlar-, fri från svavelväte;

Petroleumgas;

[Komplex blandning erhållen genom katalytiskt väteavsvavling av straight-run-destillat och från vilken svavelväte avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av kolväten, i synnerhet C1 till C4.]

H K

269-630-3

68308-10-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-183-00-4

Slutgas (petroleum), katalytisk gaskrackningsabsorber-;

Petroleumgas;

[Komplex blandning erhållen genom destillation av produkter från katalytisk krackning av gasolja. Består främst av kolväten, i synnerhet C1 till C5.]

H K

269-623-5

68308-03-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-184-00-X

Slutgas (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-;

Petroleumgas;

[Komplex blandning erhållen genom destillation av produkter från olika kolväteströmmar. Består främst av kolväten, i synnerhet C1 till C5.]

H K

269-624-0

68308-04-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-185-00-5

Slutgas (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-, etanavdrivar-;

Petroleumgas;

[Komplex blandning erhållen genom destillation av produkter från olika kolväteströmmar. Består främst av kolväten, främst C1 till C4.]

H K

269-625-6

68308-05-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-186-00-0

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad destillat- och väteavsvavlad naftafraktioneringskolonn-, syrafri;

Petroleumgas;

[Komplex blandning erhållen genom fraktionering av väteavsvavlad nafta och destillatkolväteströmmar samt behandlad för att avlägsna sura föroreningar. Består främst av kolväten, i synnerhet C1 till C5.]

H K

269-626-1

68308-06-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-187-00-6

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad vakuumgasoljestripper-, fri från svavelväte;

Petroleumgas;

[Komplex blandning erhållen genom strippningsstabilisering av katalytiskt väteavsvavlad vakuumgasolja, och från vilken svavelväte avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av C1 till C6-kolväten .]

H K

269-627-7

68308-07-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-188-00-1

Slutgas (petroleum), lätt straight-run naftastabilisator-, fri från svavelväte;

Petroleumgas;

[Komplex blandning erhållen genom fraktioneringsstabilisering av straight-run nafta, från vilken svavelväte avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av C1 till C5-kolväten.]

H K

269-629-8

68308-09-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-189-00-7

Slutgas (petroleum), propan-propenalkyleringsmatnings-, förbehandlingsetanavdrivar-;

Petroleumgas;

[Komplex blandning erhållen genom destillation av produkterna från reaktionen mellan propan och propen. Består av kolväten, främst C1 till C4.]

H K

269-631-9

68308-11-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-190-00-2

Slutgas (petroleum), vakuumgasoljeväteavsvavlar-, fri från svavelväte;

[Komplex blandning erhållen genom katalytisk väteavsvavling av vakuumgasolja från vilken svavelväte avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av kolväten, i synnerhet C1 till C6.]

H K

269-632-4

68308-12-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-191-00-8

Gaser (petroleum), katalytiskt krackade toppfraktioner;

Petroleumgas;

[Komplex blandning erhållen genom destillation av produkterna från katalytisk krackning. Består av kolväten, främst C3 till C5, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 48 oC till 32 oC.]

H K

270-071-2

68409-99-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-193-00-9

Alkaner, C1-2-;

Petroleumgas

H K

270-651-5

68475-57-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-194-00-4

Alkaner, C2-3-;

Petroleumgas

H K

270-652-0

68475-58-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-195-00-X

Alkaner, C3-4-;

Petroleumgas

H K

270-653-6

68475-59-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-196-00-5

Alkaner, C4-5-;

Petroleumgas

H K

270-654-1

68475-60-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-197-00-0

Bränngaser;

Petroleumgas;

[Blandning av lätta gaser. Består främst av väte och/eller lågmolekylära kolväten.]

H K

270-667-2

68476-26-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-198-00-6

Bränngaser, råoljedestillat;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av lätta gaser, erhållen genom destillation av råolja vid katalytisk reformering av nafta. Består av väte och kolväten, främst C1 till C4, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 217 oC till - 12 oC.]

H K

270-670-9

68476-29-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-199-00-1

Kolväten, C3-4-;

Petroleumgas

H K

270-681-9

68476-40-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-200-00-5

Kolväten, C4-5-;

Petroleumgas

H K

270-682-4

68476-42-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-201-00-0

Kolväten, C2-4-, C3-rika

H K

270-689-2

68476-49-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-202-00-6

Petroleumgaser, flytande;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av råolja. Består av kolväten, främst C3 till C7, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 40 oC till 80 oC.]

HKS

270-704-2

68476-85-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-203-00-1

Petroleumgaser, flytande, avsvavlade;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom avsvavling av en flytande petroleumgasblandning för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Består av kolväten, främst C3 till C7, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 40 oC till 80 oC.]

HKS

270-705-8

68476-86-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-204-00-7

Gaser (petroleum), C3-4-, isobutanrika;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av mättade och omättade kolväten, oftast C3 till C6, främst butan och isobutan. Består av mättade och omättade C3 till C4-kolväten, främst isobutan.]

H K

270-724-1

68477-33-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-205-00-2

Destillat (petroleum), C3-6-, piperylenrika;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av mättade och omättade alifatiska kolväten, oftast C3 till C6. Består av mättade och omättade C3 till C6-kolväten, främst piperylener.]

H K

270-726-2

68477-35-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-206-00-8

Gaser (petroleum), butanseparationstorn, toppfraktioner;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av butanströmmen. Består av alifatiska kolväten, främst C3 till C4.]

H K

270-750-3

68477-69-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-207-00-3

Gaser (petroleum), C2-3-;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från en katalytisk fraktioneringsprocess. Består främst av etan, eten, propan och propen.]

H K

270-751-9

68477-70-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-208-00-9

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad gasolja, propanavdrivarbottenfraktioner, C4-rika, syrafria;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen vid fraktionering av en katalytiskt krackad ström av gasoljekolväten och behandlad för att avlägsna svavelväte och andra sura komponenter. Består av C3 till C5-kolväten, främst C4.]

H K

270-752-4

68477-71-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-209-00-4

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad nafta, butanavdrivarbottenfraktioner, C3-5-rika;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen vid stabilisering av katalytiskt krackad nafta. Består av alifatiska kolväten, främst C3 till C5.]

H K

270-754-5

68477-72-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-210-00-X

Slutgas (petroleum), isomeriserad nafta, fraktioneringsstabilisator-;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen ur produkter från fraktioneringsstabilisering av isomeriserad nafta. Består främst av kolväten, i synnerhet C1 till C4.]

H K

269-628-2

68308-08-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-261-00-8

Naturgaskondensat;

Lågkokande nafta;

[Komplex blandning av kolväten, separerad från naturgas genom processer som kylning eller absorption. Består främst av mättade alifatiska kolväten, i synnerhet C4 till C8, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 20 oC till 120 oC.]

H P

232-349-1

8006-61-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-262-00-3

Nafta;

Lågkokande nafta;

[Raffinerade, delvis raffinerade eller oraffinerade petroleumprodukter erhållna genom destillation av naturgas. Består av kolväten, främst C5 till C6, med ungefärligt kokpunktsintervall från 100 oC till 200 oC.]

H P

232-443-2

8030-30-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-263-00-9

Ligroin;

Lågkokande nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionerad destillation av petroleum. Denna fraktion har ett ungefärligt kokpunktsintervall från 20 oC till 135 oC.]

H P

232-453-7

8032-32-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-264-00-4

Nafta (petroleum), tung straight-run;

Lågkokande nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av råolja. Består av kolväten, främst C6 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 65 oC till 230 oC.]

H P

265-041-0

64741-41-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-265-00-X

Nafta (petroleum), full-range straight-run;

Lågkokande nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av råolja. Består av kolväten, främst C4 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 20 oC till 220 oC.]

H P

265-042-6

64741-42-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-266-00-5

Nafta (petroleum), lätt straight-run;

Lågkokande nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av råolja. Består främst av alifatiska kolväten, främst C4 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 20 oC till 180 oC.]

H P

265-046-8

64741-46-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-267-00-0

Solventnafta (petroleum), lätt, alifatisk;

Lågkokande nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av råolja eller naturgaskondensat. Består främst av mättade kolväten, främst C5 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall från 35 oC till 160 oC.]

H P

265-192-2

64742-89-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-268-00-6

Destillat (petroleum), straight-run lätta;

Lågkokande nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av råolja. Består av kolväten, främst C2 till C7, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 88 oC till 99 oC.]

H P

270-077-5

68410-05-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-269-00-1

Bensin, ångåtervinnings-;

Lågkokande nafta;

[Komplex blandning av kolväten, separerad från gaserna från ångåtervinningssystem genom kylning. Består av kolväten, främst C4 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 20 oC till 196 oC.]

H P

271-025-4

68514-15-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-270-00-7

Bensin, straight-run, toppningsanläggnings-;

Lågkokande nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen från toppningsanläggningen genom destillation av råolja. Ungefärligt kokpunktsintervall från 36,1 oC till 193,3 oC.]

H P

271-727-0

68606-11-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-271-00-2

Nafta (petroleum), ej avsvavlad;

Lågkokande nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av naftaströmmen från olika raffinaderiprocesser. Består av kolväten, främst C5 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 0 oC till 230 oC.]

H P

272-186-3

68783-12-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-272-00-8

Destillat (petroleum), fraktionering av lätt straight-run bensin, stabilisatortoppfraktioner;

Lågkokande nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av lätt straight-run bensin. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C3 till C6.]

H P

272-931-2

68921-08-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-273-00-3

Nafta (petroleum), tung straight-run, aromathaltig;

Lågkokande nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av råpetroleum. Består främst av kolväten, främst C8 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 130 oC till 210 oC.]

H P

309-945-6

101631-20-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-274-00-9

Nafta (petroleum), brett kokpunktsintervall, alkylat-;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från reaktionen mellan isobutan och monoolefinkolväten, främst C3 till C5. Består främst av grenade, mättade kolväten, i synnerhet C7 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 90 oC till 220 oC.]

H P

265-066-7

64741-64-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-275-00-4

Nafta (petroleum), tung alkylat-;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från reaktionen mellan isobutan och monoolefinkolväten, främst C3 till C5. Består främst av grenade, mättade kolväten, i synnerhet C9 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 150 oC till 220 oC.]

H P

265-067-2

64741-65-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-276-00-X

Nafta (petroleum), lätt alkylat-;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från reaktionen mellan isobutan och monoolefinkolväten, främst C3 till C5. Består främst av grenade, mättade kolväten, i synnerhet C7 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall från 90 oC till 160 oC.]

H P

265-068-8

64741-66-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-277-00-5

Nafta (petroleum), isomeriserings-;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom katalytisk isomerisering av raka paraffinkolväten, C4 till C6. Består främst av mättade kolväten som isobutan, isopentan, 2,2-dimetylbutan, 2-metylpentan och 3-metylpentan.]

H P

265-073-5

64741-70-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-278-00-0

Nafta (petroleum), lösningsmedelsraffinerad lätt;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen som raffinat från en lösningsmedelsextraktion. Består främst av alifatiska kolväten, i synnerhet C5 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från 35 oC till 190 oC.]

H P

265-086-6

64741-84-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-279-00-6

Nafta (petroleum), lösningsmedelsraffinerad tung;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen som raffinat från en lösningsmedelsextraktion. Består främst av alifatiska kolväten, i synnerhet C7 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 90 oC till 230 oC.]

H P

265-095-5

64741-92-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-280-00-1

Raffinat (petroleum), katalytisk reformer, motströmsextraktion med etylenglykol-vatten;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen som raffinat från UDEX-extraktionsprocessen på den katalytiska reformerströmmen. Består av mättade kolväten, främst C6 till C9.]

H P

270-088-5

68410-71-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-281-00-7

Raffinat (petroleum), reformer, avskilda i Lurgi-anläggning;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen som raffinat från en Lurgi-separationsanläggning. Består främst av icke aromatiska kolväten med varierande små mängder aromatiska kolväten, främst C6 till C8.]

H P

270-349-3

68425-35-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-282-00-2

Nafta (petroleum), brett kokpunktsintervall, alkylat-, butanhaltig;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från reaktionen mellan isobutan och monoolefinkolväten, främst C3 till C5. Består främst av grenade, mättade kolväten, i synnerhet C7 till C12, med mindre mängder butaner, med ungefärligt kokpunktsintervall från 35 oC till 200 oC.]

H P

271-267-0

68527-27-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-283-00-8

Destillat (petroleum), nafta, ångkrackningsutvunna, lösningsmedelsraffinerade lätta vätebehandlade;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen som raffinat från lösningsmedelextraktion av ett lätt vätebehandlat destillat från ångkrackad nafta.]

H P

295-315-5

91995-53-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-284-00-3

Nafta (petroleum), C4-12-, butanalkylat-, isooktanrik;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom alkylering av butaner. Består främst av kolväten, främst C4 till C12, rik på isooktan, med ungefärligt kokpunktsintervall från 35 oC till 210 oC.]

H P

295-430-0

92045-49-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-285-00-9

Kolväten, vätebehandlade lätta naftadestillat, lösningsmedelsraffinerade;

Lågkokande modifierad nafta;

[Blandning av kolväten erhållen genom destillation av vätebehandlad nafta, följt av lösningsmedelsextraktion och destillation. Består främst av mättade kolväten, med ungefärligt kokpunktsintervall från 94 oC till 99 oC.]

H P

295-436-3

92045-55-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-286-00-4

Nafta (petroleum), isomerisering, C6-fraktion;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av katalytiskt isomeriserad bensin. Består främst av hexanisomerer med ungefärligt kokpunktsintervall från 60 oC till 66 oC.]

H P

295-440-5

92045-58-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-287-00-X

Kolväten, C6-7-, naftakrackning, lösningsmedelsraffinerade;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom sorption av bensen från en katalytiskt fullt hydrogenerad bensenrik kolvätefraktion som erhållits genom destillation från prehydrogenerad krackad nafta. Består främst av paraffin- och naftenkolväten, i synnerhet C6 till C7, med ungefärligt kokpunktsintervall från 70 oC till 100 oC.]

H P

295-446-8

92045-64-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-288-00-5

Kolväten, C6-rika, vätebehandlade lätta naftadestillat, lösningsmedelsraffinerade;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av vätebehandlad nafta följt av lösningsmedelsextraktion. Består främst av mättade kolväten, med ungefärligt kokpunktsintervall från 65 oC till 70 oC.]

H P

309-871-4

101316-67-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-289-00-0

Nafta (petroleum), tung, katalytiskt krackad;

Lågkokande katalytiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av produkter från katalytisk krackning. Består av kolväten, främst C6 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 65 oC till 230 oC. Innehåller relativt stor andel omättade kolväten.]

H P

265-055-7

64741-54-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-290-00-6

Nafta (petroleum), lätt, katalytiskt krackad;

Lågkokande katalytiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av produkter från katalytisk krackning. Består av kolväten, främst C4 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 20 oC till 190 oC. Innehåller relativt stor andel omättade kolväten.]

H P

265-056-2

64741-55-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-291-00-1

Kolväten, C3-11-, katalytisk kracker, destillat;

Lågkokande katalytiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk krackning. Består av kolväten, främst C3 till C11, med ungefärlig kokpunkt på upp till 204 oC.]

H P

270-686-6

68476-46-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-292-00-7

Nafta (petroleum), katalytiskt krackad, lätt, destillerad;

Lågkokande katalytiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk krackning. Består av kolväten, främst C1 till C5.]

H P

272-185-8

68783-09-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-293-00-2

Destillat (petroleum), nafta, ångkrackningsutvunna, vätebehandlade lätta aromatiska;

Lågkokande katalytiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av ett lätt destillat från ångkrackad nafta. Består främst av aromatiska kolväten.]

H P

295-311-3

91995-50-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-294-00-8

Nafta (petroleum), tung, katalytiskt krackad, avsvavlad;

Lågkokande katalytiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom avsvavling av ett katalytiskt krackat petroleumdestillat för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Består främst av kolväten, i synnerhet C6 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 60 oC till 200 oC.]

H P

295-431-6

92045-50-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-295-00-3

Nafta (petroleum), lätt, katalytiskt krackad, avsvavlad;

Lågkokande katalytiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom avsvavling av ett katalytiskt krackat petroleumdestillat för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Består främst av kolväten, med ungefärligt kokpunktsintervall från 35 oC till 210 oC.]

H P

295-441-0

92045-59-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-296-00-9

Kolväten, C8-12-, katalytisk krackning, kemiskt neutraliserade;

Lågkokande katalytiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av en fraktion från katalytisk krackning som genomgått alkalisk tvättning. Består främst av kolväten, i synnerhet C8 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 130 oC till 210 oC.]

H P

295-794-0

92128-94-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-297-00-4

Kolväten, C8-12-, katalytisk krackning, destillat;

Lågkokande katalytiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk krackning. Består främst av kolväten, i synnerhet C8 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 140 oC till 210 oC.]

H P

309-974-4

101794-97-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-298-00-X

Kolväten, C8-2-, katalytisk krackning, kemiskt neutraliserade, avsvavlade;

Lågkokande katalytiskt krackad nafta

H P

309-987-5

101896-28-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-299-00-5

Nafta (petroleum), lätt, katalytiskt reformerad;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk reformering. Består främst av kolväten, i synnerhet C5 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från 35 oC till 190 oC. Innehåller relativt stor andel aromatiska och grenade kolväten. Denna ström kan innehålla 10 volymprocent bensen eller mer.]

H P

265-065-1

64741-63-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-300-00-9

Nafta (petroleum), tung, atalytiskt reformerad;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk reformering. Består främst av aromatiska kolväten, i synnerhet C7 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 90 oC till 230 oC.]

H P

265-070-9

64741-68-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-301-00-4

Destillat (petroleum), katalytiskt reformerade pentanavdrivar-;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk reformering. Består främst av alifatiska kolväten, i synnerhet C3 till C6, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 49 oC till 63 oC.]

H P

270-660-4

68475-79-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-302-00-X

Kolväten, C2-6-, C6-8, katalytisk reformer;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta

H P

270-687-1

68476-47-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-303-00-5

Återstoder (petroleum), C6-8,katalytisk reformer

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex återstod från katalytisk reformering av C6-8-satsning. Består av kolväten, främst C2 till C6.]

H P

270-794-3

68478-15-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-304-00-0

Nafta (petroleum), lätt, katalytiskt reformerad, aromatfri;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk reformering. Består främst av kolväten, i synnerhet C5 till C8, med ungefärligt kokpunktsintervall från 35 oC till 120 oC. Innehåller relativt stor andel grenade kolväten med aromatiska komponenter borttagna.]

H P

270-993-5

68513-03-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-305-00-6

Destillat (petroleum), katalytiskt reformerad straight-run nafta, toppfraktioner;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom katalytisk reformering av straight-run nafta, följt av fraktionerering av det totala utflödet. Består av mättade, alifatiska kolväten, främst C2 till C6.]

H P

271-008-1

68513-63-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-306-00-1

Petroleumprodukter, hydrofiner-powerformer-reformat;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom en hydrofiner-powerformer-process, med ungefärligt kokpunktsintervall från 27 oC till 210 oC.]

H P

271-058-4

68514-79-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-307-00-7

Nafta (petroleum), brett kokpunktsintervall, reformerad;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk reformering. Består av kolväten, främst C5 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 35 oC till 230 oC.]

H P

272-895-8

68919-37-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-308-00-2

Nafta (petroleum), katalytiskt reformerad;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk reformering. Består av kolväten, främst C4 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 30 oC till 220 oC. Innehåller relativt stor andel aromatiska och grenade kolväten. Denna ström kan innehålla 10 volymprocent bensen eller mer.]

H P

273-271-8

68955-35-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-309-00-8

Destillat (petroleum), katalytiskt reformerade vätebehandlade lätta, C8-12-aromatfraktion;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av alkylbensener, erhållen genom katalytisk reformering av petroleumnafta. Består främst av alkylbensener, i synnerhet C8 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall från 160 oC till 180 oC.]

H P

285-509-8

85116-58-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-310-00-3

Aromatiska kolväten, C8-, från katalytisk reformering;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta

H P

295-279-0

91995-18-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-311-00-9

Aromatiska kolväten, C7-12, C8-rika;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom separation från den platformatinnehållande fraktionen. Består främst av aromatiska kolväten, i synnerhet C7 till C12 (primärt C8), men kan även innehålla icke aromatiska kolväten. Båda kolvätetyperna har ungefärligt kokpunktsintervall från 130 oC till 200 oC.]

H P

297-401-8

93571-75-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-312-00-4

Bensin, C5-11-, högoktanig stabiliserad reformerad;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex högoktanig blandning av kolväten, erhållen genom katalytisk dehydrogenering av en övervägande naftenisk nafta. Består främst av aromater och icke-aromater, i synnerhet C5 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från 45 oC till 185 oC.]

H P

297-458-9

93572-29-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-313-00-X

Kolväten, C7-12-, C≥9-aromatrika, reformering, tung fraktion;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom separation från den platformatinnehållande fraktionen. Består främst av icke aromatiska kolväten, i synnerhet C7 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 120 oC till 210 oC, samt C9 och högre aromatiska kolväten.]

H P

297-465-7

93572-35-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-314-00-5

Kolväten, C5-11-, icke aromatrika, reformering, lätt fraktion;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom separation från den platformatinnehållande fraktionen. Består främst av icke aromatiska kolväten, i synnerhet C5 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från 35 oC till 125 oC, samt bensen och toluen.]

H P

297-466-2

93572-36-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-316-00-6

Nafta (petroleum), lätt, termiskt krackad;

Lågkokande termiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från termisk krackning. Består främst av omättade kolväten, i synnerhet C4 till C8, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 10 oC till 130 oC.]

H P

265-075-6

64741-74-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-317-00-1

Nafta (petroleum), tung, termiskt krackad;

Lågkokande termiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från termisk krackning. Består främst av omättade kolväten, i synnerhet C6 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 65 oC till 220 oC.]

H P

265-085-0

64741-83-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-318-00-7

Destillat (petroleum), tunga aromatiska;

Lågkokande termiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från termisk krackning av etan och propan. Denna högrekokande fraktion består främst av aromatiska C5-C7-kolväten med mindre mängder omättade alifatiska kolväten, i synnerhet C5. Denna ström kan innehålla bensen.]

H P

267-563-4

67891-79-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-319-00-2

Destillat (petroleum), lätta aromatiska;

Lågkokande termiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från termisk krackning av etan och propan. Denna lägrekokande fraktion består främst av aromatiska C5-C7-kolväten med mindre mängder omättade alifatiska kolväten, i synnerhet C5. Denna ström kan innehålla bensen.]

H P

267-565-5

67891-80-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-320-00-8

Destillat (petroleum), erhållna genom pyrolys av nafta och raffinat, bensinblandning;

Lågkokande termiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom pyrolysfraktionering vid 816 oC av nafta och raffinat. Består främst av C9-kolväten, och kokar vid ungefär 204 oC.]

H P

270-344-6

68425-29-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-321-00-3

Aromatiska kolväten, C6-8-, nafta- och raffinatpyrolysatutvunna;

Lågkokande termiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom pyrolysfraktionering vid 816 oC av nafta och raffinat. Består främst av aromatiska kolväten, i synnerhet C6 till C8, bl.a. bensen.]

H P

270-658-3

68475-70-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-322-00-9

Destillat (petroleum), termiskt krackad nafta och gasolja;

Lågkokande termiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av termiskt krackad nafta och/eller gasolja. Består främst av C5-olefiner, med ungefärligt kokpunktsintervall från 33 oC till 60 oC.]

H P

271-631-9

68603-00-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-323-00-4

Destillat (petroleum), termiskt krackad nafta och gasolja, C5-dimerhaltiga;

Lågkokande termiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom extraktiv destillation av termiskt krackad nafta och/eller gasolja. Består främst av C5-kolväten med mindre mängder dimeriserade C5-olefiner, med ungefärligt kokpunktsintervall från 33 oC till 184 oC.]

H P

271-632-4

68603-01-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-324-00-X

Destillat (petroleum), termiskt krackad nafta och gasolja, extraktiva;

Lågkokande termiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom extraktiv destillation av termiskt krackad nafta och/eller gasolja. Består av paraffin-och olefinkolväten, främst isopentener, som 2-metyl-1-buten och 2-metyl-2-buten, med ungefärligt kokpunktsintervall från 31 oC till 40 oC.]

H P

271-634-5

68603-03-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-325-00-5

Destillat (petroleum), lätta, termiskt krackade, befriade från butan, aromatiska;

Lågkokande termiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från termisk krackning. Består främst av aromatiska kolväten, i synnerhet bensen.]

H P

273-266-0

68955-29-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-326-00-0

Nafta (petroleum), lätt, termiskt krackad, avsvavlad;

Lågkokande termiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom avsvavling av ett petroleumdestillat från högtemperaturtermisk krackning av tunga oljefraktioner för att omvandla merkaptaner. Består främst av aromater, olefiner och mättade kolväten, med ungefärligt kokpunktsintervall från 20 oC till 100 oC.]

H P

295-447-3

92045-65-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-327-00-6

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom behandling av en petroleumfraktion med väte i närvaro av katalysator. Består av kolväten, främst C6 till C13, med ungefärligt kokpunktsintervall från 65 oC till 230 oC.]

H P

265-150-3

64742-48-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-328-00-1

Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom behandling av en petroleumfraktion med väte i närvaro av katalysator. Består av kolväten, främst C4 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 20 oC till 190 oC.]

H P

265-151-9

64742-49-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-329-00-7

Nafta (petroleum), väteavsvavlad lätt;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom katalytisk väteavsvavling. Består av kolväten, främst C4 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 20 oC till 190 oC.]

H P

265-178-6

64742-73-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-330-00-2

Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom katalytisk väteavsvavling. Består av kolväten, främst C7 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 90 oC till 230 oC.]

H P

265-185-4

64742-82-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-331-00-8

Destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga, intermediärt kokande;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från en vätebehandling av medeltunga destillat. Består av kolväten, främst C5 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall från 127 oC till 188 oC.]

H P

270-092-7

68410-96-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-332-00-3

Destillat (petroleum), lätta vätebehandlade, lågkokande;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från en vätebehandling av lätta destillat. Består av kolväten, främst C6 till C9, med ungefärligt kokpunktsintervall från 3 oC till 194 oC.]

H P

270-093-2

68410-97-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-333-00-9

Destillat (petroleum), vätebehandlad tung nafta, isohexanavdrivartoppfraktioner;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från en vätebehandling av tung nafta. Består av kolväten, främst C3 till C6, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 49 oC till 68 oC.]

H P

270-094-8

68410-98-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-334-00-4

Solventnafta (petroleum), lätt, aromatisk, vätebehandlad;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av en petroleumfraktion med väte i närvaro av katalysator.Består av kolväten, främst C8 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall från 135 oC till 210 oC.]

H P

270-988-8

68512-78-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-335-00-X

Nafta (petroleum), väteavsvavlad termiskt krackad lätt;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av ett väteavsvavlat termiskt krackat destillat. Består främst av kolväten, i synnerhet C5 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från 23 oC till 195 oC.]

H P

285-511-9

85116-60-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-336-00-5

Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt, cykloalkanhaltig;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av en petroleumfraktion. Består främst av alkaner och cykloalkaner, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 20 oC till 190 oC.]

H P

285-512-4

85116-61-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-337-00-0

Nafta (petroleum), tung, ångkrackad, hydrogenerad;

Lågkokande vätebehandlad nafta

H P

295-432-1

92045-51-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-338-00-6

Nafta (petroleum), väteavsvavlad, brett kokpunktsintervall;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom katalytisk väteavsvavling. Består främst av kolväten, i synnerhet C4 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från 30 oC till 250 oC.]

H P

295-433-7

92045-52-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-339-00-1

Nafta (petroleum), vätebehandlad, lätt, ångkrackad;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av en petroleumfraktion, erhållen genom en pyrolysprocess, med väte i närvaro av katalysator. Består främst av omättade kolväten, i synnerhet C5 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från 35 oC till 190 oC.]

H P

295-438-4

92045-57-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-340-00-7

Kolväten, C4-12, naftakrackning, vätebehandlade;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkten från nafta-ångkrackning och efterföljande selektiv katalytisk hydrogenering av hartsbildare. Består av kolväten, främst C4 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 30 oC till 230 oC.]

H P

295-443-1

92045-61-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-341-00-2

Solventnafta (petroleum), vätebehandlad, lätt, naftenisk;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av en petroleumfraktion med väte i närvaro av katalysator. Består främst av cykloparaffiner, i synnerhet C6 till C7, med ungefärligt kokpunktsintervall från 73 oC till 85 oC.]

H P

295-529-9

92062-15-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-342-00-8

Nafta (petroleum), lätt, ångkrackad, hydrogenerad;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom separeration och efterföljande hydrogenering av produkterna från en ångkrackningsprocess för tillverkning av eten. Består främst av mättade och omättade paraffiner, cykliska paraffiner och cykliska aromatiska kolväten, från C4 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall från 50 oC till 200 oC. Andelen bensenkolväten kan variera upp till 30 viktprocent, och strömmen kan också innehålla mindre mängder svavel och oxygenerade föreningar.]

H P

296-942-7

93165-55-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-343-00-3

Kolväten, C6-11, vätebehandlade, avaromatiserade;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen som lösningsmedel som hydrogeneras katalytiskt för att omvandla aromater till naftener.]

H P

297-852-0

93763-33-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 %≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-344-00-9

Kolväten, C9-12, vätebehandlade, avaromatiserade;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen som lösningsmedel som hydrogeneras katalytiskt för att omvandla aromater till naftener.]

H P

297-853-6

93763-34-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-345-00-4

Mineralterpentin;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Färglöst, raffinerat petroleumdestillat, fritt från härsken eller obehaglig lukt, med ungefärligt kokpunktsintervall från 149 oC till 204 oC.]

H P

232-489-3

8052-41-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-346-00-X

Naturgaskondensat (petroleum);

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, separerad som vätska från naturgas i en ytseparator genom retrograd kondensering. Består främst av kolväten, från C2 till C20. Vätska vid normala tryck- och temperaturbetingelser.]

H P

265-047-3

64741-47-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-347-00-5

Naturgas (petroleum), rå vätskeblandning;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, separerad som vätska från naturgas i en gasåtervinningsanläggning genom processer som kylning eller absorption. Består främst av mättade, alifatiska kolväten, från C2 till C8.]

H P

265-048-9

64741-48-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-348-00-0

Nafta (petroleum), lätt, hydrokrackad;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten från destillation av produkter från hydrokrackning. Består främst av mättade kolväten, i synnerhet C4 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 20 oC till 180 oC.]

H P

265-071-4

64741-69-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-349-00-6

Nafta (petroleum), tung, hydrokrackad;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten från destillation av produkter från hydrokrackning. Består främst av kolväten, i synnerhet C6 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 65 oC till 230 oC.]

H P

265-079-8

64741-78-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-350-00-1

Nafta (petroleum), avsvavlad;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom avsvavling av en petroleumnafta för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Består av kolväten, i synnerhet C4 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 10 oC till 230 oC.]

H P

265-089-2

64741-87-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-351-00-7

Nafta (petroleum), syrabehandlad;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen som raffinat från behandling med svavelsyra. Består av kolväten, främst C7 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 90 oC till 230 oC.]

H P

265-115-2

64742-15-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-352-00-2

Nafta (petroleum), kemiskt neutraliserad tung;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom en behandling för att avlägsna sura ämnen. Består av kolväten, främst C6 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 65 oC till 230 oC.]

H P

265-122-0

64742-22-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-353-00-8

Nafta (petroleum), kemiskt neutraliserad lätt;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom en behandling för att avlägsna sura ämnen. Består av kolväten, främst C4 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 20 oC till 190 oC.]

H P

265-123-6

64742-23-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-354-00-3

Nafta (petroleum), katalytiskt avvaxad;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom katalytisk avvaxning av en petroleumfraktion. Består främst av kolväten, i synnerhet C5 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 35 oC till 230 oC.]

H P

265-170-2

64742-66-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-355-00-9

Nafta (petroleum), lätt, ångkrackad;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av produkter från ångkrackning. Består av kolväten, främst C4 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 20 oC till 190 oC. Denna ström innehåller sannolikt 10 volymprocent eller mer av bensen.]

H P

265-187-5

64742-83-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-356-00-4

Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av aromatiska strömmar. Består främst av aromatiska kolväten, i synnerhet C8 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall från 135 oC till 210 oC.]

H P

265-199-0

64742-95-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-357-00-X

Aromatiska kolväten, C6-10, syrabehandlade, neutraliserade;

Lågkokande nafta – ospecificerad

H P

268-618-5

68131-49-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-358-00-5

Destillat (petroleum), C3-5, 2-metyl-2-butenrika;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av kolväten, oftast C3 till C5, främst isopentan och 3-metyl-1-buten. Består av mättade och omättade C3 till C5-kolväten, främst 2-metyl-2-buten.]

H P

270-725-7

68477-34-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-359-00-0

Destillat (petroleum), polymeriserade ångkrackade petroleumdestillat, C5-12-fraktion;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av polymeriserade ångkrackade petroleumdestillat. Består främst av kolväten, i synnerhet C5 till C12.]

H P

270-735-1

68477-50-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-360-00-6

Destillat (petroleum), ångkrackade, C5-12-fraktion;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av organiska föreningar, erhållen genom destillation av produkter från ångkrackning. Består av omättade kolväten, främst C5 till C12.]

H P

270-736-7

68477-53-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-361-00-1

Destillat (petroleum), ångkrackade, C5-10-fraktion, blandade med lätt, ångkrackad petroleumnafta, C5-fraktion;

Lågkokande nafta – ospecificerad

H P

270-738-8

68477-55-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-362-00-7

Extrakt (petroleum), kall syra, C4-6;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av organiska föreningar, erhållen genom extraktion med kall syra av mättade och omättade alifatiska kolväten, oftast C3 till C6, främst pentaner och pentener. Består främst av mättade och omättade C4 till C6-kolväten, i synnerhet C5.]

H P

270-741-4

68477-61-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1