ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 241

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
10 september 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 876/2008 av den 9 september 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 877/2008 av den 9 september 2008 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av socker som innehas av interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Irland, Italien, Ungern, Slovakien och Sverige

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 878/2008 av den 9 september 2008 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning för industriell användning av socker som innehas av interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Irland, Italien, Ungern, Slovakien och Sverige

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 879/2008 av den 9 september 2008 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportförsäljning av socker som innehas av interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Irland, Italien, Ungern, Slovakien och Sverige för regleringsåret 2008/09

13

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/721/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 5 augusti 2008 om inrättande av en rådgivande struktur med vetenskapliga kommittéer och experter på området för konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö och om upphävande av beslut 2004/210/EG ( 1 )

21

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

10.9.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 241/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 876/2008

av den 9 september 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 10 september 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 september 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MK

21,6

ZZ

21,6

0707 00 05

JO

156,8

MK

64,6

TR

106,2

ZZ

109,2

0709 90 70

TR

94,6

ZZ

94,6

0805 50 10

AR

65,2

UY

65,0

ZA

70,3

ZZ

66,8

0806 10 10

IL

235,4

TR

105,1

US

158,2

ZZ

166,2

0808 10 80

BR

55,2

CL

105,3

CN

72,7

NZ

102,9

US

98,9

ZA

80,5

ZZ

85,9

0808 20 50

CN

65,0

TR

138,0

ZA

100,3

ZZ

101,1

0809 30

TR

129,0

US

182,4

XS

61,2

ZZ

124,2

0809 40 05

IL

121,1

MK

22,0

TR

76,3

XS

64,2

ZZ

70,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


10.9.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 241/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 877/2008

av den 9 september 2008

om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av socker som innehas av interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Irland, Italien, Ungern, Slovakien och Sverige

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordning om den gemensamma organisationen av marknaderna) (1), särskilt artikel 43 d jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 39.1 i kommissionens förordning (EG) nr 952/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet (2) får interventionsorganen sälja socker först sedan ett beslut om detta har fattats av kommissionen.

(2)

Ett sådant beslut fattades genom kommissionens förordning (EG) nr 1059/2007 av den 14 september 2007 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av socker som innehas av interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Spanien, Irland, Italien, Ungern, Slovakien och Sverige (3). Enligt den förordningen löper sista anbudsperioden mellan den 10 och 24 september 2008.

(3)

Man räknar med att interventionslager av socker kommer att fortsätta att finnas i de flesta berörda medlemsstaterna efter den sista anbudsperioden. För att tillgodose marknadens behov bör därför en ytterligare stående anbudsinfordran inledas för att göra dessa lager tillgängliga på den inre marknaden.

(4)

För att göra det möjligt att jämföra anbudspriser för socker av olika kvalitet bör anbudspriset hänvisa till socker av standardkvalitet enligt definitionen i del B i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(5)

Enligt artikel 42.2 c i förordning (EG) nr 952/2006 bör det fastställas en minimikvantitet per anbudsgivare eller per parti.

(6)

Med hänsyn till situationen på gemenskapsmarknaden bör kommissionen ha möjlighet att fastställa ett lägsta försäljningspris för varje delanbudsinfordran.

(7)

Minimiförsäljningspriset avser socker av standardkvalitet. Försäljningspriset bör anpassas om sockret inte är av denna kvalitet.

(8)

Interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Irland, Italien, Ungern, Slovakien och Sverige bör meddela sina anbud till kommissionen. Anbuden bör förbli anonyma.

(9)

För att säkerställa god förvaltning av socker i interventionslager bör det föreskrivas att medlemsstaterna ska meddela hur stora kvantiteter som sålts.

(10)

Enligt artikel 59 andra stycket i förordning (EG) nr 952/2006 ska dock kommissionens förordning (EG) nr 1262/2001 (4) fortfarande tillämpas på socker som har godtagits för intervention före den 10 februari 2006. Vid försäljning av interventionssocker är den här distinktionen emellertid inte nödvändig, och tillämpningen av den skulle orsaka administrativa svårigheter för medlemsstaterna. Förordning (EG) nr 1262/2001 bör därför inte tillämpas på försäljning av interventionssocker.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Irland, Italien, Ungern, Slovakien och Sverige ska inleda försäljning genom stående anbudsinfordran på gemenskapens inre marknad av en högsta total kvantitet av 345 539 ton socker som har godtagits för intervention och är tillgänglig för försäljning på den inre marknaden.

De högsta kvantiteterna per medlemsstat anges i bilaga I.

Artikel 2

1.   Anbudstiden för den första delanbudsinfordran ska inledas 1 oktober 2008 och löpa ut den 15 oktober 2008 kl. 15.00 (lokal tid, Bryssel).

Anbudstiden för den andra delanbudsinfordran och de följande ska inledas den första arbetsdagen efter föregående period. De ska löpa ut kl. 15.00 (lokal tid Bryssel) den

29 oktober 2008,

12 och 26 november 2008,

3 och 17 december 2008,

7 och 28 januari 2009,

11 och 25 februari 2009,

11 och 25 mars 2009,

15 och 29 april 2009,

13 och 27 maj 2009,

10 och 24 juni 2009,

1 och 15 juli 2009,

5 och 26 augusti 2009,

9 och 23 september 2009.

2.   Anbudspriset ska avse vitsocker och råsocker av standardkvalitet enligt del B i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

3.   Anbudets minimikvantitet per parti enligt artikel 42.2 c i förordning (EG) nr 952/2006 ska vara 250 ton, om inte den tillgängliga kvantiteten för det partiet är mindre än 250 ton. I så fall måste anbudet omfatta hela den tillgängliga kvantiteten.

4.   Anbuden ska lämnas in till det interventionsorgan som innehar sockret enligt bilaga I till denna förordning.

Artikel 3

De berörda interventionsorganen ska informera kommissionen om inlämnade anbud inom två timmar från det att den tidsfrist som anges i artikel 2.1 har löpt ut.

Anbudsgivarnas identitet ska inte avslöjas.

Meddelandena om inlämnade anbud ska sändas i elektronisk form enligt förlagan i bilaga II.

Om inga anbud lämnats in, ska medlemsstaten meddela kommissionen detta inom den tidsfrist som anges i första stycket.

Artikel 4

1.   Kommissionen ska för varje berörd medlemsstat fastställa ett lägsta försäljningspris eller besluta att inte godta anbuden i enlighet med det förfarande som avses i artikel 195 i förordning (EG) nr 1234/2007.

2.   När det gäller interventionssocker som inte är av standardkvalitet, ska medlemsstaterna justera det faktiska försäljningspriset genom att i tillämpliga delar tillämpa artikel 32.6 och artikel 33 i förordning (EG) nr 952/2006. I samband härmed ska hänvisningen i artikel 32 i förordning (EG) nr 952/2006 till bilaga I till rådets förordning (EG) nr 318/2006 (5) tolkas som en hänvisning till del B i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

3.   Om en tilldelning till ett lägsta försäljningspris i enlighet med punkt 1 skulle medföra att den kvantitet som är tillgänglig för den berörda medlemsstaten överskrids, ska tilldelningen begränsas till den kvantitet som ännu finns tillgänglig.

Om tilldelningar för en medlemsstat till alla anbudsgivare som erbjuder samma pris skulle medföra att kvantiteten för den medlemsstaten överskrids, ska den tillgängliga kvantiteten tilldelas

a)

genom fördelning mellan de berörda anbudsgivarna, i förhållande till den totala kvantiteten i varje anbud, eller

b)

genom fördelning mellan anbudsgivarna, med hänsyn till en högsta kvantitet som fastställts för var och en av dem, eller

c)

genom lottning.

4.   Senast den femte arbetsdagen efter det att kommissionen har fastställt det lägsta försäljningspriset ska de berörda interventionsorganen, i enlighet med formuläret i bilaga III, meddela kommissionen hur stor kvantitet som faktiskt har sålts genom delanbudsinfordran.

Artikel 5

Genom undantag från artikel 59 andra stycket i förordning (EG) nr 952/2006 ska förordning (EG) nr 1262/2001 inte gälla för den försäljning, som avses i artikel 1 i den här förordningen, av socker som har godtagits för intervention före den 10 februari 2006.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 oktober 2008. Den löper ut den 31 mars 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 september 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 39.

(3)  EUT L 242, 15.9.2007, s. 3.

(4)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 48. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 952/2006.

(5)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Med verkan från och med den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007.


BILAGA I

Medlemsstater som innehar interventionssocker

Medlemsstat

Interventionsorgan

Kvantiteter som innehas av interventionsorganet och som är tillgängliga för försäljning på den inre marknaden

(i ton)

Belgien

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tfn (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tfn (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

9 360

Tjeckien

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

110 00 PRAHA 1

Tfn (420) 222 87 14 27

Fax (420) 222 87 18 75

30 687

Irland

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tfn (353) 5363437

Fax (353) 9142843

12 000

Italien

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tfn (39) 06 49 49 95 58

Fax (39) 06 49 49 97 61

225 014

Ungern

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Tfn (36-1) 219 45 76

Fax (36-1) 219 89 05 eller (36-1) 219 62 59

21 650

Slovakien

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodit

Dobrovičova, 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tfn (421-2) 57 512 415

Fax (421-2) 53 412 665

34 000

Sverige

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

12 762


BILAGA II

FORMULÄR

Förlaga till det meddelande till kommissionen som avses i artikel 3

Delanbudsinfordran av den … för försäljning av socker som innehas av interventionsorganen

Förordning (EG) nr 877/2008

Medlemsstat som säljer socker som innehas av interventionsorganet

Anbudsgivarnas ordningsföljd

Parti nr

Kvantitet

(ton)

Anbudspris

EUR/100 kg

1

2

3

4

5

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

osv.

 

 

 


BILAGA III

FORMULÄR

Förlaga till det meddelande till kommissionen som avses i artikel 4.4

Delanbudsinfordran av den … för försäljning av socker som innehas av interventionsorganen

Förordning (EG) nr 877/2008

Medlemsstat som säljer socker som innehas av interventionsorganet

Såld kvantitet (i ton)

1

2

 

 


10.9.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 241/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 878/2008

av den 9 september 2008

om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning för industriell användning av socker som innehas av interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Irland, Italien, Ungern, Slovakien och Sverige

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordning om den gemensamma organisationen av marknaderna) (1), särskilt artikel 43 d jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 39.1 i kommissionens förordning (EG) nr 952/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet (2) får interventionsorganen sälja socker först sedan ett beslut om detta har antagits av kommissionen. Eftersom det fortfarande finns interventionslager bör man tillåta försäljning för industriell användning av socker som innehas av interventionsorganen.

(2)

Ett sådant beslut antogs genom kommissionens förordning (EG) nr 1476/2007 av den 13 december 2007 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning för industriell användning av socker som innehas av interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Irland, Spanien, Italien, Ungern, Slovakien och Sverige och om ändring av förordningarna (EG) nr 1059/2007 och (EG) nr 1060/2007 (3). Enligt den förordningen löper sista anbudsperioden mellan den 10 och 24 september 2008.

(3)

Man räknar med att interventionslager av socker kommer att fortsätta att finnas i de flesta berörda medlemsstaterna efter den sista anbudsperioden. För att tillgodose marknadens behov bör därför en ytterligare stående anbudsinfordran inledas för att göra dessa lager tillgängliga för industriell användning.

(4)

Enligt artikel 42.2 c i förordning (EG) nr 952/2006 bör det fastställas en minimikvantitet per anbudsgivare eller per parti.

(5)

För att göra det möjligt att jämföra anbudspriser för socker av olika kvalitet bör anbudspriset hänvisa till socker av standardkvalitet enligt definitionen i del B i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(6)

Interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Irland, Italien, Ungern, Slovakien och Sverige bör underrätta kommissionen om sina anbud. Anbudsgivarna bör förbli anonyma.

(7)

Med hänsyn till situationen på gemenskapsmarknaden bör kommissionen ha möjlighet att fastställa ett lägsta försäljningspris för varje delanbudsinfordran.

(8)

Minimiförsäljningspriset avser socker av standardkvalitet. Försäljningspriset bör anpassas om sockret inte är av denna kvalitet.

(9)

Vilka kvantiteter som är tillgängliga för en medlemsstat enligt den här förordningen bör fastställas med till hänsyn till de kvantiteter som tilldelas enligt kommissionens förordning (EG) nr 877/2008 av den 9 september 2008 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av socker som innehas av interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Irland, Italien, Ungern, Slovakien och Sverige (4).

(10)

För att garantera att förvaltningen av socker i interventionslager fungerar på ett riktigt sätt, bör det fastställas att medlemsstaterna ska informera kommissionen om hur stora kvantiteter som faktiskt har sålts.

(11)

Bestämmelser om bearbetarens register, kontroller och påföljder i kommissionens förordning (EG) nr 967/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om sockerproduktion utöver kvoterna (5) bör tillämpas på de kvantiteter som tilldelas inom ramen för denna förordning.

(12)

För att se till att de kvantiteter som tilldelas enligt den här förordningen används som industrisocker, måste det fastställas tillräckligt höga straffavgifter för anbudsgivarna för att undvika att dessa kvantiteter används för andra ändamål.

(13)

Enligt artikel 59 andra stycket i förordning (EG) nr 952/2006 ska dock kommissionens förordning (EG) nr 1262/2001 (6) fortfarande tillämpas på socker som har godtagits för intervention före den 10 februari 2006. Vid försäljning av interventionssocker är emellertid inte den här distinktionen nödvändig, och tillämpningen av den skulle orsaka administrativa svårigheter för medlemsstaterna. Förordning (EG) nr 1262/2001 bör därför inte tillämpas på försäljning av interventionssocker i enlighet med den här förordningen.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Irland, Italien, Ungern, Slovakien och Sverige ska inleda försäljning genom stående anbudsinfordran för industriell användning av en högsta total kvantitet av 345 539 ton socker som har godtagits för intervention och är tillgänglig för försäljning för industriell användning.

De högsta kvantiteterna per medlemsstat anges i bilaga I.

Artikel 2

1.   Anbudstiden för den första delanbudsinfordran ska inledas den 1 oktober 2008 och löpa ut den 15 oktober 2008 kl. 15.00 (lokal tid Bryssel).

Anbudstiden för den andra delanbudsinfordran och de följande ska inledas den första arbetsdagen efter föregående period. De ska löpa ut kl. 15.00 (lokal tid Bryssel) den

29 oktober 2008,

12 och 26 november 2008,

3 och 17 december 2008,

7 och 28 januari 2009,

11 och 25 februari 2009,

11 och 25 mars 2009,

15 ochd 29 april 2009,

13 och 27 maj 2009,

10 och 24 juni 2009,

1 och 15 juli 2009,

5 och 26 augusti 2009,

9 och 23 september 2009.

2.   Anbudspriset ska avse vitsocker och råsocker av standardkvalitet enligt del B i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

3.   Anbudets minimikvantitet per parti enligt artikel 42.2 c i förordning (EG) nr 952/2006 ska vara 100 ton, om inte den tillgängliga kvantiteten för det partiet är mindre än 100 ton. I så fall måste anbudet omfatta hela den tillgängliga kvantiteten.

4.   Anbuden ska lämnas in till det interventionsorgan som innehar sockret enligt bilaga I till denna förordning.

5.   Anbud får lämnas endast av bearbetarna i den mening som avses i artikel 2 d i förordning (EG) nr 967/2006.

Artikel 3

De berörda interventionsorganen ska informera kommissionen om inlämnade anbud inom två timmar från det att den tidsfrist som anges i artikel 2.1 har löpt ut.

Anbudsgivarnas identitet ska inte avslöjas.

Meddelandena om inlämnade anbud ska sändas i elektronisk form enligt förlagan i bilaga II.

Om inga anbud har lämnats in, ska medlemsstaten meddela kommissionen detta inom den tidsfrist som anges i första stycket.

Artikel 4

1.   Kommissionen ska för varje berörd medlemsstat fastställa ett lägsta försäljningspris eller besluta att inte godta anbuden i enlighet med det förfarande som avses i artikel 195 i förordning (EG) nr 1234/2007.

2.   När det gäller interventionssocker som inte är av standardkvalitet, ska medlemsstaterna justera det faktiska försäljningspriset genom att i tillämpliga delar tillämpa artikel 32.6 och artikel 33 i förordning (EG) nr 952/2006. I samband härmed ska hänvisningen i artikel 32 i förordning (EG) nr 952/2006 till bilaga I till rådets förordning (EG) nr 318/2006 (7) tolkas som en hänvisning till del B i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

3.   Den tillgängliga kvantiteten för ett parti ska minskas med de kvantiteter som tilldelas samma dag för det partiet genom förordning (EG) nr 877/2008.

Om en tilldelning till ett lägsta försäljningspris i enlighet med punkt 1 skulle medföra att den kvantitet som är tillgänglig för den berörda medlemsstaten överskrids, ska tilldelningen begränsas till den kvantitet som ännu finns tillgänglig.

Om tilldelningar för en medlemsstat till alla anbudsgivare som erbjuder samma försäljningspris skulle medföra att kvantiteten för den medlemsstaten överskrids, ska den tillgängliga kvantiteten tilldelas

a)

genom fördelning mellan de berörda anbudsgivarna, i förhållande till den totala kvantiteten i varje anbud,

b)

genom fördelning mellan anbudsgivarna, med hänsyn till en högsta kvantitet som fastställts för var och en av dem, eller

c)

genom lottning.

4.   Senast den femte arbetsdagen efter det att kommissionen har fastställt det lägsta försäljningspriset ska de berörda interventionsorganen, i enlighet med formuläret i bilaga III, meddela kommissionen hur stor kvantitet som faktiskt har sålts genom delanbudsinfordran.

Artikel 5

1.   Artiklarna 11, 12 och 13 i förordning (EG) nr 967/2006 ska också gälla de kvantiteter socker som tilldelas inom ramen för den här förordningen.

2.   På begäran av den anbudsgivare vars anbud har antagits, får den behöriga myndigheten i den medlemsstat som har godkänt anbudsgivaren som bearbetare i den mening som avses i artikel 2 d i förordning (EG) nr 967/2006, tillåta att en kvantitet socker, uttryckt som vitsockerekvivalent, som har producerats inom kvoten får användas för framställning av de produkter som avses i bilagan till förordning (EG) nr 967/2006 i stället för samma kvantitet av det tilldelade interventionssockret, uttryckt som vitsockerekvivalent. Behöriga myndigheter i de berörda medlemsstaterna ska samordna kontroller och tillsyn vid ett sådant förfarande.

Artikel 6

1.   Den anbudsgivare vars anbud har antagits ska styrka, på ett för de behöriga myndigheterna i medlemsstaten tillfredsställande sätt, att den kvantitet som har tilldelats vid en delanbudsinfordran har använts för framställning av de produkter som avses i bilagan till förordning (EG) nr 967/2006 och i enlighet med det godkännande som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 967/2006. Detta ska ske genom att de producerade kvantiteterna automatiskt registreras under eller omedelbart efter framställningsprocessen.

2.   Om bearbetaren inte har uppfyllt det krav på styrkande som avses i punkt 1 senast vid utgången av den femte månaden efter tilldelningsmånaden ska bearbetaren betala 5 euro per försenad dag för varje ton av den berörda kvantiteten.

3.   Om bearbetaren vid utgången av den sjunde månaden efter tilldelningsmånaden inte har uppfyllt det krav på styrkande som avses i punkt 1 ska den berörda kvantiteten anses vara överdeklarerad i den mening som avses i artikel 13 i förordning (EG) nr 967/2006.

Artikel 7

Genom undantag från artikel 59 andra stycket i förordning (EG) nr 952/2006 ska förordning (EG) nr 1262/2001 inte gälla för den försäljning, som avses i artikel 1 i den här förordningen, av socker som har godtagits för intervention före den 10 februari 2006.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 oktober 2008. Den löper ut den 31 mars 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 september 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 39.

(3)  EUT L 329, 14.12.2007, s. 17.

(4)  Se sidan 3 i detta nummer av EUT.

(5)  EUT L 176, 30.6.2006, s. 22.

(6)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 48. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 952/2006.

(7)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordning (EG) nr 318/2006 ersätts från och med den 1 oktober 2008 av förordning (EG) nr 1234/2007.


BILAGA I

Medlemsstater som innehar interventionssocker

Medlemsstat

Interventionsorgan

Kvantiteter som innehas av interventionsorganet och som är tillgängliga för försäljning på den inre marknaden

(i ton)

Belgien

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tfn (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tfn (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

9 360

Tjeckien

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

110 00 PRAHA 1

Tfn (420) 222 87 14 27

Fax (420) 222 87 18 75

30 687

Irland

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tfn (353) 5363437

Fax (353) 9142843

12 000

Italien

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tfn (39) 06 49 49 95 58

Fax (39) 06 49 49 97 61

225 014

Ungern

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Tfn (36-1) 219 45 76

Fax (36-1) 219 89 05 eller (36-1) 219 62 59

21 650

Slovakien

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodit

Dobrovičova, 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tfn (421-2) 57 512 415

Fax (421-2) 53 412 665

34 000

Sverige

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

12 762


BILAGA II

FORMULÄR

Förlaga till det meddelande till kommissionen som avses i artikel 3

Stående anbudsinfordran för försäljning av socker som innehas av interventionsorganen

Förordning (EG) nr 878/2008

Medlemsstat som säljer socker som innehas av interventionsorganet

Anbudsgivarnas ordningsföljd

Parti nr

Kvantitet

(ton)

Anbudspris

euro/100 kg

1

2

3

4

5

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

osv.

 

 

 


BILAGA III

FORMULÄR

Förlaga till det meddelande till kommissionen som avses i artikel 4.4

Delanbudsinfordran av den … för försäljning av socker som innehas av interventionsorganen

Förordning (EG) nr 878/2008

Medlemsstat som säljer socker som innehas av interventionsorganet

Såld kvantitet (i ton)

1

2

 

 


10.9.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 241/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 879/2008

av den 9 september 2008

om inledande av en stående anbudsinfordran för exportförsäljning av socker som innehas av interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Irland, Italien, Ungern, Slovakien och Sverige för regleringsåret 2008/09

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordning om den gemensamma organisationen av marknaderna) (1), särskilt artikel 43 d jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 39.1 i kommissionens förordning (EG) nr 952/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet (2) får interventionsorganen sälja socker först sedan ett beslut om detta har antagits av kommissionen.

(2)

Ett sådant beslut antogs genom kommissionens förordning (EG) nr 1060/2007 av den 14 september 2007 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportförsäljning av socker som innehas av interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Spanien, Irland, Italien, Ungern, Slovakien och Sverige (3). Enligt den förordningen löper sista anbudsperioden mellan den 11 och 24 september 2008.

(3)

Man räknar med att interventionslager av socker kommer att fortsätta att finnas i de flesta berörda medlemsstaterna efter den sista anbudsperioden. För att tillgodose marknadens behov bör därför en ytterligare stående anbudsinfordran inledas för att göra dessa lager tillgängliga för export.

(4)

Gemenskapens export till vissa närliggande destinationer och till tredjeländer som ger gemenskapsprodukter förmånsbehandling vid import har i dagsläget en särskilt gynnsam konkurrenssituation. För att förhindra eventuellt missbruk i samband med återimport eller återinförande i gemenskapen av produkter från sockersektorn som har godtagits för export, bör socker som tillgängliggjorts inom nämnda stående anbudsinfordran inte göras tillgängligt för export till de destinationerna.

(5)

Under regleringsåret 2008/09 har inga budgetmedel avsatts till exportbidrag för socker. Därför är det nödvändigt att bevilja undantag från de förfaranden i förordning (EG) nr 952/2006 som är avsedda att tillämpas när exportbidrag betalas ut.

(6)

För att göra det möjligt att jämföra anbudspriser för socker av olika kvalitet bör anbudspriset hänvisa till socker av standardkvalitet enligt definitionen i del B i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(7)

Interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Irland, Italien, Ungern, Slovakien och Sverige bör underrätta kommissionen om sina anbud. Anbuden bör förbli anonyma.

(8)

Enligt artikel 42.2 c i förordning (EG) nr 952/2006 bör det fastställas en minimikvantitet per anbudsgivare eller per parti.

(9)

Med hänsyn till situationen på gemenskapsmarknaden bör kommissionen ha möjlighet att fastställa ett lägsta försäljningspris för varje delanbudsinfordran.

(10)

Minimiförsäljningspriset avser socker av standardkvalitet. Försäljningspriset bör anpassas om sockret inte är av denna kvalitet.

(11)

Vilka kvantiteter som är tillgängliga för en medlemsstat och som kan tilldelas när kommissionen fastställer lägsta försäljningspris bör fastställas med hänsyn till de kvantiteter som tilldelas enligt kommissionens förordning (EG) nr 877/2008 av den 9 september 2008 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av socker som innehas av interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Irland, Italien, Ungern, Slovakien och Sverige (4) och kommissionens förordning (EG) nr 878/2008 av den 9 september 2008 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning för industriell användning av socker som innehas av interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Irland, Italien, Ungern, Slovakien och Sverige (5).

(12)

Av samma anledning som anges i skäl 5 kan inget exportbidrag anges i den exportlicens som utfärdas i enlighet med artikel 48.2 a i förordning (EG) nr 952/2006.

(13)

I enlighet med artikel 42.2 e i förordning (EG) nr 952/2006 bör exportlicensernas giltighetstid fastställas.

(14)

För att se till att de kvantiteter som tilldelats i enlighet med den här förordningen verkligen exporteras, bör den säkerhet som ställs i samband med ansökan om en exportlicens vara tillräckligt hög för att undvika risken för att dessa kvantiteter används för andra ändamål.

(15)

För att garantera att förvaltningen av socker i interventionslager fungerar på ett riktigt sätt, bör det fastställas att medlemsstaterna ska informera kommissionen om hur stora kvantiteter som faktiskt har sålts och exporterats.

(16)

Enligt artikel 59 andra stycket i förordning (EG) nr 952/2006 ska dock kommissionens förordning (EG) nr 1262/2001 (6) fortfarande tillämpas på socker som har godtagits för intervention före den 10 februari 2006. Vid försäljning av interventionssocker är emellertid inte den här distinktionen nödvändig, och tillämpningen av den skulle orsaka administrativa svårigheter för medlemsstaterna. Förordning (EG) nr 1262/2001 bör därför inte tillämpas på försäljning av interventionssocker i enlighet med den här förordningen.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De interventionsorgan i Belgien, Tjeckien, Irland, Italien, Ungern, Slovakien och Sverige som förtecknas i bilaga I ska inleda försäljning av en total kvantitet av 345 539 ton socker genom stående anbudsinfordran för export till alla destinationer utom följande:

a)

Tredjeländer: Andorra, Liechtenstein, Heliga stolen (Vatikanstaten), Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien och Kosovo enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution nr 1244/99.

b)

De av EU-medlemsstaternas territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde: Färöarna, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d'Italia och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.

c)

Europeiska territorier, som inte ingår i gemenskapens tullområde, vars utrikes angelägenheter handhas av en medlemsstat: Gibraltar.

De högsta kvantiteterna per medlemsstat anges i bilaga I.

Anbudsförfarandet ska fastställa hur högt försäljningspriset blir.

Artikel 2

1.   Anbudstiden för den första delanbudsinfordran ska inledas den 1 oktober 2008 och löpa ut den 15 oktober 2008 kl. 15.00 (lokal tid, Bryssel).

Anbudstiden för den andra delanbudsinfordran och de följande ska inledas den första arbetsdagen efter föregående period. De ska löpa ut kl. 15.00 (lokal tid Bryssel) den

29 oktober 2008,

12 och 26 november 2008,

3 och 17 december 2008,

7 och 28 januari 2009,

11 och 25 februari 2009,

11 och 25 mars 2009,

15 och 29 april 2009,

13 och 27 maj 2009,

10 och 24 juni 2009,

1 och 15 juli 2009,

5 och 26 augusti 2009,

9 och 23 september 2009.

2.   Syftet med anbudsförfarandet ska vara att fastställa det minimipris som anbudsgivarna är villiga att betala för det socker som avses i artikel 1. Eftersom det sockret inte kommer att omfattas av exportbidrag, ska ingen hänsyn tas till något exportbidrag när detta pris fastställs, genom undantag från artikel 42.1 d i förordning (EG) nr 952/2006.

3.   Anbudspriset ska avse vitsocker och råsocker av standardkvalitet enligt del B i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

4.   Anbudets minimikvantitet per parti enligt artikel 42.2 c i förordning (EG) nr 952/2006 ska vara 250 ton, om inte den tillgängliga kvantiteten för det partiet är mindre än 250 ton. I så fall måste anbudet omfatta hela den tillgängliga kvantiteten.

5.   Anbuden ska lämnas in till det interventionsorgan som innehar sockret enligt bilaga I till denna förordning.

6.   Anbuden ska innehålla ett åtagande från anbudsgivarens sida om att en exportlicens kommer att omfatta den sockerkvantitet som tilldelas.

Artikel 3

De berörda interventionsorganen ska informera kommissionen om inlämnade anbud inom två timmar från det att den tidsfrist som anges i artikel 2.1 har löpt ut.

Anbudsgivarnas identitet ska inte avslöjas.

Meddelandena om inlämnade anbud ska sändas i elektronisk form enligt förlagan i bilaga II.

Om inga anbud lämnats in, ska medlemsstaten meddela kommissionen detta inom den tidsfrist som anges i första stycket.

Artikel 4

1.   Kommissionen ska för varje berörd medlemsstat fastställa ett lägsta försäljningspris eller besluta att inte godta anbuden i enlighet med det förfarande som avses i artikel 195 i förordning (EG) nr 1234/2007.

2.   När det gäller interventionssocker som inte är av standardkvalitet, ska medlemsstaterna justera det faktiska försäljningspriset genom att i tillämpliga delar tillämpa artikel 32.6 och artikel 33 i förordning (EG) nr 952/2006. I samband härmed ska hänvisningen i artikel 32 i förordning (EG) nr 952/2006 till bilaga I till rådets förordning (EG) nr 318/2006 (7) tolkas som en hänvisning till del B i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

3.   Den tillgängliga kvantiteten för ett parti ska minskas med de kvantiteter som tilldelas samma dag för det partiet genom förordning (EG) nr 877/2008 och förordning (EG) nr 878/2008.

Om en tilldelning till ett lägsta försäljningspris i enlighet med punkt 1 skulle medföra att den minskade tillgängliga kvantiteten för ett parti överskrids, ska tilldelningen begränsas till den minskade kvantitet som finns tillgänglig.

Om tilldelningar för en medlemsstat till alla anbudsgivare som erbjuder samma försäljningspris för ett parti skulle medföra att den minskade tillgängliga kvantiteten för det partiet överskrids, ska den minskade tillgängliga kvantiteten tilldelas

a)

genom fördelning mellan de berörda anbudsgivarna, i förhållande till den totala kvantiteten i varje anbud, eller

b)

genom fördelning mellan anbudsgivarna, med hänsyn till en högsta kvantitet som fastställts för var och en av dem, eller

c)

genom lottning.

Artikel 5

1.   Genom undantag från artikel 48.2 a i förordning (EG) nr 952/2006 ska inget exportbidrag anges på den utfärdade exportlicensen.

2.   I fält 20 i ansökan om exportlicens och i licensen ska en av de uppgifter som förtecknas i bilaga III anges.

3.   Ansökningar om importlicenser ska åtföljas av en handling som styrker att den sökande har ställt en säkerhet på 400 euro per ton av den tilldelade kvantiteten.

4.   De exportlicenser som utfärdas i samband med en delanbudsinfordran ska vara giltiga från och med dagen för utfärdandet till och med utgången av den femte månaden efter den månad då delanbudsinfordran genomfördes.

5.   På begäran av den anbudsgivare vars anbud har antagits, får den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportlicensen utfärdades, tillåta att en kvantitet socker, uttryckt som vitsockerekvivalent, som har producerats inom kvoten får exporteras i stället för samma kvantitet av det tilldelade interventionssockret, uttryckt som vitsockerekvivalent. Behöriga myndigheter i de berörda medlemsstaterna ska samordna kontroller och tillsyn vid ett sådant förfarande.

6.   Den säkerhet som avses i punkt 3 ska frisläppas i enlighet med artikel 34 i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (8) för den kvantitet för vilken den sökande enligt betydelsen i artiklarna 30 b och 31 b i i förordning (EG) nr 376/2008 har uppfyllt exportkravet i de licenser som har utfärdats i enlighet med punkt 4 och för vilka följande tre dokument läggs fram:

a)

En kopia av transportdokumentet.

b)

Ett intyg på att produkten har lossats, som ska ha upprättats av en officiell myndighet i det berörda tredjelandet, eller av de officiella myndigheterna i en medlemsstat som finns etablerade i bestämmelselandet, eller av ett internationellt övervakningsorgan som har godkänts enligt artikel 16a–f i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (9), i intyget ska anges att produkten har lämnat lossningsplatsen eller att den i alla fall, såvitt den myndighet eller det organ som utfärdar intyget vet, inte har lastats om för att exporteras vidare.

c)

Ett bankintyg som har utfärdats av godkända mellanhänder etablerade i gemenskapen, i vilket det intygas att den betalning som motsvarar den berörda exporten har krediterats på exportörens konto hos dem, eller betalningsbeviset.

Artikel 6

1.   Senast den femte arbetsdagen efter det att kommissionen har fastställt det lägsta försäljningspriset ska de berörda interventionsorganen, i enlighet med formuläret i bilaga IV, meddela kommissionen hur stor kvantitet som faktiskt har sålts genom delanbudsinfordran.

2.   Senast vid utgången av varje kalendermånad ska medlemsstaterna meddela kommissionen vilka kvantiteter socker som omfattas av exportlicenser som har skickats tillbaka till de behöriga myndigheterna under föregående kalendermånad samt motsvarande kvantiteter socker som har exporterats, med hänsyn till de toleranser som tillåts enligt artikel 7.4 och 7.5 i förordning (EG) nr 376/2008.

Artikel 7

Genom undantag från artikel 59 andra stycket i förordning (EG) nr 952/2006 ska förordning (EG) nr 1262/2001 inte gälla för den försäljning som avses i artikel 1 i den här förordningen, av socker som har godtagits för intervention före den 10 februari 2006.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 oktober 2008. Den löper ut den 31 mars 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 september 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 39.

(3)  EUT L 242, 15.9.2007, s. 8.

(4)  Se sidan 3 i detta nummer av EUT.

(5)  Se sidan 8 i detta nummer av EUT.

(6)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 48. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 952/2006.

(7)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Med verkan från och med den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007.

(8)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.

(9)  EGT L 102, 17.4.1999, s. 11.


BILAGA I

Medlemsstater som innehar interventionssocker

Medlemsstat

Interventionsorgan

Kvantiteter som innehas av interventionsorganet och som är tillgängliga för försäljning på den inre marknaden

(i ton)

Belgien

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tfn (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tfn (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

9 360

Tjeckien

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

110 00 PRAHA 1

Tfn (420) 222 87 14 27

Fax (420) 222 87 18 75

30 687

Irland

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tfn (353) 5363437

Fax (353) 9142843

12 000

Italien

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tfn (39) 06 49 49 95 58

Fax (39) 06 49 49 97 61

225 014

Ungern

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Tfn (36-1) 219 45 76

Fax (36-1) 219 89 05 eller (36-1) 219 62 59

21 650

Slovakien

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodit

Dobrovičova, 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tfn (421-2) 57 512 415

Fax (421-2) 53 412 665

34 000

Sverige

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

12 762


BILAGA II

FORMULÄR

Förlaga till det meddelande till kommissionen som avses i artikel 3

Stående anbudsinfordran för försäljning av socker som innehas av interventionsorganen

Förordning (EG) nr 879/2008

Medlemsstat som säljer socker som innehas av interventionsorganet

Anbudsgivarnas ordningsföljd

Parti nr

Kvantitet

(ton)

Anbudspris

euro/100 kg

1

2

3

4

5

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

osv.

 

 

 


BILAGA III

Texter enligt artikel 5.2:

på bulgariska

:

Износ в съответствие с Регламент (EО) № 879/2008

på spanska

:

Exportado de conformidad con el Reglamento (CE) no 879/2008

på tjeckiska

:

Vyvezeno v souladu s nařízením (ES) č. 879/2008

på danska

:

Eksporteret i henhold til forordning (EF) nr. 879/2008

på tyska

:

Ausgeführt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 879/2008

på estländska

:

Eksporditud vastavalt määrusele (EÜ) nr 879/2008

på grekiska

:

Εξάγεται κατ’εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 879/2008

på engelska

:

Exported pursuant to Regulation (EC) No 879/2008

på franska

:

Exporté conformément aux dispositions du règlement (CE) no 879/2008

på italienska

:

Esportato a norma del regolamento (CE) n. 879/2008

på lettiska

:

Eksportēts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 879/2008

på litauiska

:

Eksportuota pagal Reglamentą (EB) Nr. 879/2008

på ungerska

:

A 879/2008/EK bizottsági rendelet szerint exportálva

på maltesiska

:

Esportat skont ir-Regolament (KE) Nru 879/2008

på nederländska

:

Uitgevoerd in het kader van Verordening (EG) nr. 879/2008

på polska

:

Wywiezione zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 879/2008

på portugisiska

:

Exportado em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 879/2008

på rumänska

:

Exportat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 879/2008

på slovakiska

:

Vyvezené podľa nariadenia (ES) č. 879/2008

på slovenska

:

Izvoženo v skladu z Uredbo (ES) št. 879/2008

på finska

:

Viety asetuksen (EY) N:o 879/2008 mukaisesti

på svenska

:

Exporterat i enlighet med förordning (EG) nr 879/2008


BILAGA IV

FORMULÄR

Förlaga till det meddelande till kommissionen som avses i artikel 6.1

Delanbudsinfordran av den … för försäljning av socker som innehas av interventionsorganen

Förordning (EG) nr 879/2008

Medlemsstat som säljer socker som innehas av interventionsorganet

Såld kvantitet (i ton)

1

2

 

 


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

10.9.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 241/21


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 5 augusti 2008

om inrättande av en rådgivande struktur med vetenskapliga kommittéer och experter på området för konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö och om upphävande av beslut 2004/210/EG

(Text av betydelse för EES)

(2008/721/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 152 och 153, och

av följande skäl:

(1)

Tre vetenskapliga kommittéer inrättades genom kommissionens beslut 2004/210/EG (1), ändrat genom kommissionens beslut 2007/263/EG (2), nämligen vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter (SCCP), vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker (SCHER) och vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker (SCENIHR).

(2)

Vissa av SCHER:s uppgifter har förts över till Europeiska kemikaliemyndigheten, som inrättades den genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (3), och kommitténs behörighetsområden bör därför ses över.

(3)

Erfarenheterna av hur de tre vetenskapliga kommittéerna fungerat visar att det behövs ändringar och förbättringar av kommittéernas struktur och arbetssätt.

(4)

Mandatperioderna för ledamöterna i de tre vetenskapliga kommittéerna som fastställts i beslut 2004/210/EG, förlängdes genom kommissionens beslut 2007/708/EG (4) och löper ut den 31 december 2008. Ledamöterna i dessa kommittéer kvarstår tills ersättare har utsetts eller tills de utsetts till en ny mandatperiod.

(5)

Av denna anledning, och av tydlighetsskäl, är det nödvändigt att ersätta beslut 2004/210/EG med ett nytt beslut.

(6)

Högkvalitativ och snabb vetenskaplig rådgivning är av största vikt för kommissionens förslag, beslut och politik på områdena konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö. Därför behövs en flexibel rådgivande struktur för att förenkla tillgången till högt kvalificerad vetenskaplig sakkunskap på ett stort antal områden.

(7)

Den vetenskapliga rådgivningen i frågor som gäller konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö måste präglas av kompetens, oberoende och objektivitet samt insyn, så som beskrivs i kommissionens meddelande om principer och riktlinjer för insamling och användning av sakkunnigutlåtanden inom kommissionen –”Bättre kunskapsbas för bättre politiska beslut” (5), och den måste organiseras i enlighet med bästa praxis för riskbedömning.

(8)

Det är av största vikt att de vetenskapliga kommittéerna på bästa sätt använder sig av den vetenskapliga sakkunskap som finns inom och utanför EU och som behövs i en specifik fråga. Därför ska en pool av vetenskapliga rådgivare inrättas som på lämpligt sätt täcker kommittéernas behörighetsområden.

(9)

Omorganisationen av den rådgivande strukturen måste göra den mer flexibel, så att den kan ge råd till kommissionen både i frågor inom de fastställda behörighetsområdena och i samband med nya och nyligen identifierade hälsorisker och i frågor som inte faller inom behörighetsområdena för gemenskapens övriga riskbedömningsorgan. Omorganisationen måste också göra det möjligt att ge snabba råd när så behövs samt säkra full insyn och en hög nivå på samstämmighet och samarbete med andra gemenskapsorgan och relevanta vetenskapliga organisationer.

(10)

Behovet av oberoende vetenskaplig rådgivning kommer sannolikt att fortsätta att öka inom gemenskapens ansvarsområden, såväl etablerade som nya, där de vetenskapliga kommittéerna är behöriga. Strukturen för vetenskaplig rådgivning i riskbedömning behöver förstärkas, både vad gäller sammansättningen och arbetsmetoderna.

(11)

Olika gemenskapsorgan har inrättats, i vars arbetsuppgifter det ingår riskbedömning på olika områden. Det är nödvändigt att säkra samstämmigheten och främja samordningen mellan de vetenskapliga kommittéerna och sådana organ. De vetenskapliga kommittéerna behöver öka sin effektivitet också genom lämpligt utbyte av information och sakkunskap och genom samarbete med andra vetenskapliga organ och organisationer på nationell och internationell nivå.

(12)

De vetenskapliga kommittéernas arbetsmetoder bör förbättras genom att kommittéerna utöver det interna arbetet också får i uppgift att anordna vetenskapliga möten och seminarier och upprätta nätverk.

(13)

De vetenskapliga kommittéerna måste vara helt oberoende, men det är viktigt att samtidigt se till att deras arbete präglas av öppenhet och insyn genom att fastställa lämpliga förfaranden för dialogen med berörda parter.

(14)

Man bör säkra öppenhet och insyn i samband med genomförandet av detta beslut samtidigt som man fullt ut respekterar kraven i gemenskapslagstiftningen i fråga om skydd av personliga uppgifter och allmänhetens tillgång till handlingar, även skydd av affärssekretess.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Den rådgivande strukturen och dess behörighetsområden

1.   Härmed inrättas en rådgivande struktur för vetenskaplig riskbedömning på områdena konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö. Strukturen omfattar följande:

a)

Vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (nedan kallad SCCS).

b)

Vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker (nedan kallad SCHER).

c)

Vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker (nedan kallad SCENIHR).

d)

En pool av vetenskapliga rådgivare i riskbedömning (nedan kallad poolen), som ska stödja de vetenskapliga kommittéernas verksamhet i enlighet med relevanta bestämmelser i detta beslut.

2.   Den rådgivande strukturens behörighetsområden fastställs i bilaga I, utan att detta påverkar andra gemenskapsorgans behörighet att göra riskbedömningar i enlighet med gemenskapslagstiftningen; detta gäller särskilt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Europeiska läkemedelsmyndigheten, Europeiska kemikaliemyndigheten och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

Artikel 2

Uppdrag

1.   Kommissionen ska begära ett vetenskapligt yttrande från de vetenskapliga kommittéerna i de fall som anges i gemenskapslagstiftningen.

2.   Kommissionen får också begära ett vetenskapligt yttrande från kommittéerna i frågor som

a)

är av särskild betydelse för konsumentsäkerheten, folkhälsan och miljön, och

b)

inte faller inom andra gemenskapsorgans behörighetsområden.

3.   Kommissionen kan också begära att de vetenskapliga kommittéerna vid akut behov snabbt ger råd om det vetenskapliga kunskapsläget i fråga om särskilda risker.

4.   Kommissionen kan uppmana en vetenskaplig kommitté att kartlägga behov av forskning och att bedöma forskningsresultat på de ämnesområden som ingår i kommitténs behörighet.

5.   De vetenskapliga kommittéerna kan, på begäran av kommission eller på eget initiativ och i samförstånd med kommissionen, besluta att anordna tematiska seminarier för att granska vetenskapliga uppgifter rörande särskilda risker eller allmänna riskbedömningar. På begäran av kommissionen ska de lägga fram rapporter, betänkanden eller slutsatser från seminarierna.

I seminarierna kan ledamöter i kommittéerna delta, och därutöver vetenskapliga rådgivare från poolen samt externa experter, inklusive experter från gemenskapsorgan och nationella eller internationella organ med liknande arbetsuppgifter, allt efter behov.

Seminarierna ska organiseras av de vetenskapliga kommittéernas sekretariat. Sekretariatet ska framställa och vid behov se till att sprida rapporterna, betänkandena eller slutsatserna från seminarierna.

6.   Kommissionen kan uppmana de vetenskapliga kommittéerna att delta i tematiska nätverk tillsammans med andra gemenskapsorgan eller vetenskapliga organisationer, för att övervaka och bidra till att förbättra det vetenskapliga kunskapsläget i fråga om risker inom de behörighetsområden som anges i bilaga 1.

7.   De vetenskapliga kommittéerna ska göra kommissionen uppmärksam på specifika eller nya problem inom sina behörighetsområden som de anser utgör faktiska eller potentiella risker för konsumentsäkerheten, folkhälsan eller miljön, genom att anta memorandum eller ställningstaganden riktade till kommissionen. Kommissionen kan besluta att offentliggöra sådana memorandum och ställningstaganden, och ska avgöra vilken åtgärd som ska vidtas; en möjlighet är en begäran om ett vetenskapligt yttrande i frågan.

KAPITEL 2

DE VETENSKAPLIGA KOMMITTÉERNAS OCH POOLENS SAMMANSÄTTNING

Artikel 3

Utnämning av de vetenskapliga kommittéernas ledamöter

1.   SCCS, SCHER och SCENIHR ska var och en bestå av högst 17 ledamöter och kan på eget initiativ knyta till sig högst fem vetenskapliga rådgivare från poolen, som ska bidra till kommitténs arbete i särskilda frågor eller inom särskilda vetenskapsgrenar.

2.   De vetenskapliga kommittéernas ledamöter ska utses av kommissionen på grundval av sina sakkunskaper och med en geografisk spridning som återspeglar mångfalden av vetenskapliga frågor och strategier, framför allt inom Europa. Kommissionen ska fastställa antalet ledamöter i varje kommitté beroende på vilken sakkunskap som krävs.

Ledamöterna i varje kommitté ska vara experter inom ett eller flera av kommitténs behörighetsområden, och de ska tillsammans täcka in så många vetenskapsgrenar som möjligt.

3.   Kommissionen ska utse ledamöterna i de vetenskapliga kommittéerna från en förteckning över lämpliga kandidater som upprättats efter det att en uppmaning till intresseanmälan har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och på kommissionens webbplats.

4.   Ledamöterna i de vetenskapliga kommittéerna får inte utses till mer än en av de kommittéer som anges i artikel 1.1.

Artikel 4

Inrättande av poolen

1.   Poolen ska bestå av vetenskapliga rådgivare som är experter inom ett eller flera av de behörighetsområden som anges i bilaga 1 eller på närliggande ämnen, och de ska tillsammans täcka in så många vetenskapsgrenar som möjligt.

2.   Kommissionen ska utse de vetenskapliga rådgivarna till poolen från en förteckning över lämpliga kandidater som upprättats efter det att en uppmaning till intresseanmälan har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och på kommissionens webbplats.

3.   Kommissionen ska besluta hur många vetenskapliga rådgivare som ska ingå i poolen vid varje tidpunkt, utifrån sitt behov av vetenskaplig rådgivning.

Artikel 5

Mandatperiod

1.   Ledamöterna i de vetenskapliga kommittéerna har en mandatperiod på tre år och får tjänstgöra under högst tre på varandra följande mandatperioder i en och samma kommitté. Kommitténs ledamöter kvarstår tills en ersättare har utsetts eller tills de utsetts för en ny mandatperiod.

För kontinuitetens skull får kommissionen i undantagsfall förlänga mandatperioden för ledamöterna i en vetenskaplig kommitté med högst 18 månader.

Ledamöter som just har tjänstgjort under tre på varandra följande mandatperioder i en vetenskaplig kommitté kan utses till ledamöter i en annan vetenskaplig kommitté.

2.   När en ledamot inte uppfyller de kriterier för deltagande som ska fastställas i den arbetsordning som avses i artikel 12 eller om ledamoten vill avgå, får kommissionen avbryta ledamotens mandat och utse en ersättare från poolen.

3.   Vetenskapliga rådgivare ska utses till poolen för en femårsperiod och de kan utses för en ny mandatperiod.

KAPITEL 3

DEN RÅDGIVANDE STRUKTURENS ARBETE

Artikel 6

Stöd från poolen

1.   Varje vetenskaplig kommitté kan besluta att låta upp till fem vetenskapliga rådgivare från poolen delta i utarbetandet av ett vetenskapligt yttrande. Dessa associerade ledamöter ska delta i verksamhet och i överläggningar som berör ämnet i fråga, och ha samma uppgifter, ansvar och rättigheter som övriga ledamöter i den berörda kommittén.

2.   Dessutom kan varje vetenskaplig kommitté besluta att inbjuda andra vetenskapliga rådgivare från poolen att delta i utarbetandet av ett vetenskapligt yttrande. Dessa rådgivare ska delta i verksamhet som berör ämnet i fråga, men deras arbetsuppgifter och ansvar är begränsade till utarbetandet av det vetenskapliga yttrandet.

3.   Vetenskapliga rådgivare från poolen kan också inbjudas av de vetenskapliga kommittéerna att biträda dem när de ska ge snabba råd till kommissionen enligt artikel 2.3, eller för att delta i de tematiska seminarier som avses i artikel 2.5.

4.   Vetenskapliga rådgivare från poolen kan inbjudas av kommissionen att delta i vetenskapliga möten eller att förse kommissionens avdelningar med information i särskilda frågor.

Artikel 7

Arbetsgrupper

1.   De vetenskapliga kommittéerna kan tillsätta särskilda arbetsgrupper vars uppgift ska vara att utarbeta och redigera deras vetenskapliga yttranden. Dessa arbetsgrupper ska inrättas särskilt då kommittén behöver extern sakkunskap i en särskild fråga.

2.   Efter överenskommelse med kommissionen får de vetenskapliga kommittéerna bjuda in associerade ledamöter, andra vetenskapliga rådgivare från poolen, specialiserade externa experter samt experter från andra gemenskapsorgan som de bedömer har den nödvändiga vetenskapliga kompetensen och sakkunskapen, att delta i deras arbete.

3.   Arbetsgrupperna ska ledas av en ledamot från den vetenskapliga kommitté som sammankallade dem och ska rapportera till kommittén, och de kan utse en föredragande bland deltagarna. För särskilt komplicerade tvärvetenskapliga frågor kan mer än en föredragande utses.

4.   När en fråga berör mer än en vetenskaplig kommitté ska det inrättas en gemensam arbetsgrupp som omfattar ledamöter från de berörda kommittéerna, associerade ledamöter, vetenskapliga rådgivare från poolen och, vid behov, externa experter.

Artikel 8

Praktikanter

Efter överenskommelse med kommissionen och i enlighet med den arbetsordning som avses i artikel 12 får de vetenskapliga kommittéerna låta praktikanter delta i sina möten, i syfte att bidra till kapacitetsuppbyggnaden inom riskbedömning.

Artikel 9

Särskilda krav

1.   Kommissionen får begära att ett vetenskapligt yttrande från en vetenskaplig kommitté antas inom en viss tidsfrist.

2.   Kommissionen kan begära att ett gemensamt yttrande antas i frågor som inte faller under en enskild vetenskaplig kommittés behörighetsområde eller som måste behandlas av mer än en kommitté. Ett gemensamt yttrande, som avges då kommissionen begärt ett yttrande, får också antas av de vetenskapliga kommittéerna på initiativ av den grupp för samordning av kommittéerna som avses i artikel 11.

3.   Kommissionen får i samband med att den begär ett vetenskapligt yttrande ange vilka samråd, utfrågningar eller samarbete med andra vetenskapliga organ den anser är nödvändiga för att utarbeta yttrandet. En kommitté kan också besluta att genomföra samråd och utfrågningar, efter överenskommelse med kommissionen, om den anser det nödvändigt för att komplettera ett yttrande.

4.   En vetenskaplig kommitté kan begära ytterligare uppgifter från berörda parter för att utarbeta ett vetenskapligt yttrande. En vetenskaplig kommitté får fastställa en tidsfrist för när de begärda uppgifterna ska lämnas in till den. I sådana fall kan den vetenskapliga kommittén tillfälligt upphöra med sitt arbete med det vetenskapliga yttrandet i fråga. Om de begärda uppgifterna inte har lämnats in inom tidsfristen får kommittén anta sitt yttrande på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga.

Artikel 10

Val av ordförande och viceordförande

1.   Varje vetenskaplig kommitté ska välja en ordförande och två viceordförande bland sina ledamöter. Valet ska ske med enkel majoritet bland kommitténs ledamöter. Ordföranden och viceordförandena ska utses för en mandatperiod på tre år, och får omväljas.

2.   Förfarandet för att välja ordförande och viceordförande till de vetenskapliga kommittéerna ska fastställas i den arbetsordning som avses i artikel 12.

Artikel 11

Samordning av de vetenskapliga kommittéerna

En grupp för samordning av kommittéerna, bestående av de vetenskapliga kommittéernas ordförande och viceordförande, ska samordna verksamheten i de tre vetenskapliga kommittéerna, i enlighet med den arbetsordning som avses i artikel 12.

Artikel 12

Arbetsordning

1.   På förslag av och i samförstånd med kommission ska de vetenskapliga kommittéerna anta en gemensam arbetsordning.

2.   Arbetsordningen ska säkerställa att de vetenskapliga kommittéerna fullgör sina uppgifter enligt principerna om kompetens, oberoende och insyn; de ska samtidigt ta hänsyn till berättigade krav på affärssekretess och till de principer för riskbedömning som kommissionen kan fastställa av erfarenhet och med hänsyn till sin politik på området.

3.   Arbetsordningen ska särskilt täcka de frågor som förtecknas i bilaga II.

Artikel 13

Omröstningar

1.   De vetenskapliga kommittéernas yttranden, snabba råd, memorandum och ställningstaganden ska antas av en majoritet av det totala antalet ledamöter och associerade ledamöter i berörd kommitté.

2.   Varje vetenskaplig kommitté ska fatta majoritetsbeslut i alla andra frågor.

3.   De kommittéledamöter som avgått eller vars medlemskap upphört enligt artikel 5.2 ska inte räknas med i det totala antalet ledamöter för genomförandet av punkterna 1 och 2.

Artikel 14

Skiljaktiga uppfattningar, samordning och samarbete med andra gemenskapsorgan och nationella eller internationella organ

1.   De vetenskapliga kommittéerna ska hjälpa kommissionen med att i ett tidigt skede kartlägga

a)

behov av och möjligheter till samordning av arbete och samarbete, samt

b)

möjliga eller faktiska skiljaktiga uppfattningar i de vetenskapliga yttrandena från andra relevanta gemenskapsorgan och nationella eller internationella organ som utför liknande uppgifter, om allmänna eller särskilda frågor som gäller riskbedömning.

Kommittéerna ska hjälpa kommissionen att undvika, hitta lösningar på och klargöra fall där skiljaktiga uppfattningar föreligger och att inrätta och upprätthålla samarbetskontakter med ovannämnda organ.

2.   Kommissionen kan ta initiativ till att begära och organisera gemensamt arbete mellan de vetenskapliga kommittéerna samt gemenskapsorgan och nationella eller internationella organ som utför liknande uppgifter. Den kan särskilt begära att de vetenskapliga kommittéerna utarbetar gemensamma yttranden med andra gemenskapsorgan, efter överenskommelse med dessa organ.

3.   När en betydande skiljaktighet i en vetenskaplig fråga har identifierats och organet i fråga är ett gemenskapsorgan, ska den berörda vetenskapliga kommittén, på kommissionens begäran, samarbeta med det berörda organet i syfte att antingen lösa skiljaktigheten eller lägga fram ett gemensamt dokument för kommissionen som redogör för den vetenskapliga fråga det tvistas om och som anger vilka oklarheter det rör sig om i uppgifterna. Detta dokument ska offentliggöras.

KAPITEL 4

PRINCIPER

Artikel 15

Oberoende

1.   Ledamöter i de vetenskapliga kommittéerna, associerade ledamöter, andra vetenskapliga rådgivare i poolen och externa experter ska utses personligen. De får inte delegera sitt ansvar till någon annan.

2.   Ledamöter i de vetenskapliga kommittéerna, vetenskapliga rådgivare i poolen och externa experter som deltar i arbetsgrupper ska förbinda sig att agera utan att låta sig påverkas utifrån.

Därför ska de avge en försäkran om att agera i allmänhetens intresse och en försäkran angående eventuella intressekonflikter, och därvid uppge både direkta och indirekta intressen som kan göra dem jäviga.

Dessa försäkringar ska göras skriftligen. Ledamöter i de vetenskapliga kommittéerna och vetenskapliga rådgivare i poolen ska avge sådana försäkringar årligen.

3.   De vetenskapliga kommittéernas ledamöter, associerade ledamöter och andra vetenskapliga rådgivare samt de externa experter som deltar i arbetsgrupper ska vid varje möte redovisa de särskilda intressen som skulle kunna göra dem jäviga i förhållande till punkterna på dagordningen.

Artikel 16

Insyn

1.   De vetenskapliga kommittéernas verksamhet ska genomföras på ett sätt som möjliggör en hög grad av insyn. Kommissionen ska särskilt utan oskäligt dröjsmål offentliggöra följande på sin webbplats:

a)

Begäran om yttranden som riktas till de vetenskapliga kommittéerna.

b)

Dagordningar och protokoll från möten i de vetenskapliga kommittéerna, gruppen för samordning av kommittéerna och arbetsgrupperna.

c)

Vetenskapliga yttranden och snabba råd som antagits av de vetenskapliga kommittéerna, inklusive reservationer och namnet på deltagarna i de arbetsgrupper som bidragit till yttrandet i fråga, och vilka ledamöter eller rådgivare som reserverat sig.

d)

De vetenskapliga kommittéernas gemensamma arbetsordning.

e)

Namnet på ledamöterna i de vetenskapliga kommittéerna och på de vetenskapliga rådgivarna från poolen, och en kortfattad meritförteckning för var och en av dem.

f)

Försäkringar angående eventuella intressekonflikter från ledamöterna i de vetenskapliga kommittéerna, vetenskapliga rådgivare i poolen och externa experter som deltagit i en arbetsgrupp.

2.   Reglerna om insyn som avses i stycke 1 ska tillämpas enligt kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (6) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (7), särskilt när det gäller affärssekretess.

Artikel 17

Sekretess

Ledamöterna i de vetenskapliga kommittéerna, vetenskapliga rådgivare, externa experter och praktikanter får inte avslöja uppgifter som de fått i samband med arbetet i de vetenskapliga kommittéerna eller arbetsgrupperna eller i samband med annan verksamhet som berörs av tillämpningen av detta beslut, om de har informerats om att uppgifterna är konfidentiella.

KAPITEL 5

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 18

Sekretariat för kommissionens vetenskapliga kommittéer

1.   De vetenskapliga kommittéerna och deras arbetsgrupper, gruppen för samordning av kommittéerna samt andra möten, seminarier eller evenemang i samband med tillämpningen av detta beslut ska sammankallas av kommissionen.

2.   Kommissionen ska tillhandahålla vetenskapligt och administrativt sekretariat åt de vetenskapliga kommittéerna och arbetsgrupperna, samt för all annan verksamhet som står i samband med tillämpningen av detta beslut.

3.   Sekretariatet ska ge det vetenskapliga och administrativa stöd som behövs för att de vetenskapliga kommittéerna ska kunna arbeta effektivt, för att övervaka att arbetsordningen följs, särskilt när det gäller kraven på kompetens, oberoende och insyn, samt för att informera om kommissionens verksamhet och dialogen med berörda parter, som särskilt omfattar utfrågningar om kommittéernas verksamhet, och offentliggöra yttranden och andra offentliga handlingar. Sekretariat ska också ge stöd till kommittéerna samt organisera och genomföra kvalitetskontroll av yttrandena enligt vad som föreskrivs i arbetsordningen, i fråga om fullständighet, enhetlighet, klarhet, kravuppfyllande och redaktionell kvalitet.

4.   Sekretariatet ska säkerställa den vetenskapliga och tekniska samordningen av de vetenskapliga kommittéernas verksamhet och när så krävs samordna deras verksamhet med verksamheten vid andra gemenskapsorgan och vid nationella eller internationella organ, och även genomförandet av det förfarande för dialog med berörda parter som anges i arbetsordningen samt informera om kommittéernas verksamhet.

Artikel 19

Ekonomisk ersättning

De vetenskapliga kommittéernas ledamöter, vetenskapliga rådgivare från poolen och externa experter ska ha rätt till ersättning när de deltar i möten i kommittéerna, tematiska seminarier, arbetsgrupper och andra möten och evenemang som anordnas av kommissionen, samt för sitt arbete som föredragande i en specifik fråga, enligt vad som föreskrivs i bilaga III.

Kostnader för resor och uppehälle ska betalas av kommissionen.

Artikel 20

Ersättande av de vetenskapliga kommittéerna

De vetenskapliga kommittéer som inrättas enligt artikel 1.1 i detta beslut ska ersätta de nuvarande vetenskapliga kommittéerna, som inrättades genom beslut 2004/210/EG, enligt följande:

a)

Vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet ska ersätta vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter.

b)

Vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker ska ersätta kommittén med samma namn.

c)

Vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker ska ersätta kommittén med samma namn.

Artikel 21

Upphävande

1.   Beslut 2004/210/EG ska upphöra att gälla.

De tre kommittéer som inrättades genom det beslutet ska ändå fortsätta sin verksamhet tills de kommittéer som inrättas genom detta beslut påbörjat sin verksamhet.

2.   Hänvisningar till det upphävda beslutet ska betraktas som hänvisningar till det här beslutet, och hänvisningar till kommittéer som inrättades genom det upphävda beslutet ska betraktas som hänvisningar till de kommittéer som inrättas genom det här beslutet.

Utfärdat i Bryssel den 5 augusti 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 66, 4.3.2004, s. 45.

(2)  EUT L 114, 1.5.2007, s. 14.

(3)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. Rättad i EUT L 136, 29.5.2007, s. 3.

(4)  EUT L 287, 1.11.2007, s. 25.

(5)  KOM(2002) 713 slutlig av den 11 december 2002.

(6)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.


BILAGA I

BEHÖRIGHETSOMRÅDEN

1.   Vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet

Den ska avge yttranden om alla typer av hälso- och säkerhetsrisker (särskilt kemiska, biologiska, mekaniska och andra fysiska risker) hos konsumentprodukter utom livsmedel (t.ex. kosmetiska produkter och ingredienser i dem, leksaker, textilier, kläder, kroppsvårdsprodukter och hushållsprodukter som t.ex. rengöringsmedel) och tjänster (t.ex. tatuering och solarietjänster).

2.   Vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker

Den ska avge yttranden om hälso- och miljörisker i samband med miljöföroreningar och andra biologiska och fysiska faktorer eller förändrade fysiska villkor som kan påverka hälsan och miljön negativt, t.ex. i fråga om luftkvalitet, vatten, avfall och jord, samt om livscykelbedömningar av miljöpåverkan. Kommittén ska också ta upp hälso- och säkerhetsfrågor i samband med biociders toxicitet och ekotoxicitet.

Utan att det påverkar de behörighetsområden som tilldelats Europeiska kemikaliemyndigheten, vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet och andra europeiska riskbedömningsorgan kan kommissionen också uppmana kommittén att, i samarbete med andra europeiska organ och särskilt Europeiska kemikaliemyndigheten, ta upp frågor som rör undersökning av toxicitet och ekotoxicitet hos de kemiska, biokemiska och biologiska föreningar vars användning kan ha skadlig inverkan på människors hälsa och på miljön. Dessutom ska kommittén ta upp frågor som rör metodologiska aspekter av hälso- och miljöriskbedömningen av kemikalier, inklusive kemikalieblandningar, enligt vad som krävs för att kunna tillhandahålla god och konkret rådgivning inom sitt eget behörighetsområde och för att kunna bidra i relevanta frågor i nära samarbete med andra europeiska organ.

3.   Vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker

Kommittén ska avge yttranden om frågor som rör nya och nyligen identifierade hälso- och miljörisker och om omfattande, komplexa eller tvärvetenskapliga frågor där det krävs en övergripande bedömning av riskerna för konsumentsäkerheten eller folkhälsan samt andra närbesläktade frågor där inget annat av gemenskapens riskbedömningsorgan är behörigt.

Några potentiella verksamhetsområden är de potentiella riskerna då riskfaktorer interagerar, synergieffekter, kumulativa effekter, antimikrobiell resistens, ny teknik som nanoteknik, medicintekniska produkter inklusive sådana produkter som innehåller ämnen av animaliskt eller mänskligt ursprung, vävnadsteknik, blodprodukter, fertilitetsminskning, cancer i endokrina organ, fysiska risker som buller och elektromagnetiska fält (från mobiltelefoner, sändare och elektroniskt styrda hemmiljöer) samt metoder för att bedöma nya risker. Kommittén kan också få i uppdrag att ta upp risker i samband med bestämningsfaktorer för folkhälsan och icke överförbara sjukdomar.


BILAGA II

ARBETSORDNING

Den gemensamma arbetsordningen som de vetenskapliga kommittéerna ska anta i enlighet med artikel 12 ska omfatta följande frågor:

1.   Samordning mellan de vetenskapliga kommittéerna

a)

Val av vetenskaplig kommitté som är ansvarig då kommissionen begär vetenskapliga yttranden i frågor som inte faller under en enskild vetenskaplig kommittés behörighetsområde eller som måste behandlas av mer än en kommitté.

b)

Antagande av gemensamma yttranden, snabba råd, memorandum och ställningstaganden.

c)

Förfaranden för att garantera samordning mellan de vetenskapliga kommittéerna, inklusive frågor som rör harmonisering av riskbedömning och arbetssättet för gruppen för samordning av kommittéerna.

2.   Beslutsförfaranden inom kommittéerna

a)

Val av ordförande och viceordförande i de vetenskapliga kommittéerna.

b)

Förfaranden för antagande av yttranden

under normala förhållanden,

genom skriftligt förfarande under normala förhållanden, och

genom ett snabbare skriftligt förfarande, att användas vid akuta behov.

c)

Förfarandet för att ge snabba råd till kommissionen när den så begär i enlighet med artikel 2.3; förfarandet ska säkra kvaliteten och att kommittén kan godkänna rådet på lämpligt sätt.

d)

Antagande av memorandum och ställningstaganden för att uppmärksamma kommissionen på specifika eller nya problem.

3.   Organisation av det vetenskapliga arbetet

a)

Inrättande och organisation av de vetenskapliga kommittéernas arbetsgrupper, inklusive gemensamma arbetsgrupper.

b)

Associering av vetenskapliga rådgivare från poolen till kommittéernas verksamhet och deltagande av externa experter.

c)

Val av föredragande och beskrivning av deras uppgifter när det gäller utarbetande av utkast till de vetenskapliga kommittéernas yttranden.

d)

De vetenskapliga yttrandenas utformning och innehåll samt förfaranden för att garantera och förbättra deras enhetlighet och redaktionella utformning.

e)

Anordnande av och deltagande i möten, tematiska seminarier och nätverk.

f)

Deltagande av praktikanter.

4.   Skyldigheter för ledamöterna i kommittén, associerade och andra vetenskapliga rådgivare från poolen, externa experter samt praktikanter

a)

Kriterier för deltagande och villkor för när medlemskap i en kommitté ska upphöra.

b)

Genomförandet av sekretesskraven i artikel 17.

c)

Ansvar och skyldigheter för ledamöter, associerade och andra vetenskapliga rådgivare från poolen samt externa experter vid kontakt med personer som lämnat in klagomål, särskilda intressegrupper och andra berörda parter.

d)

Villkor och förfaranden för hur ledamöter i kommittéerna, associerade eller andra vetenskapliga rådgivare eller externa experter kan uteslutas från överläggningar och omröstningar i en särskild fråga i en kommitté eller en arbetsgrupp, om det finns rimliga misstankar om jäv.

5.   Förbindelser med tredje part

a)

Förfaranden för att kartlägga, hitta lösningar på och klargöra skiljaktiga uppfattningar tillsammans med gemenskapsorgan och nationella eller internationella organ som utför liknande uppgifter, inklusive informationsutbyte och anordnande av gemensamma möten.

b)

De vetenskapliga kommittéernas deltagande i extern verksamhet, främst i förhållande till andra gemenskapsorgan eller internationella organ som deltar i liknande verksamhet.

c)

Organiserande av förfarandet för dialog med berörda parter, särskilt anordnande av utfrågningar med industrin och andra särskilda intressegrupper eller berörda parter.

d)

Offentliggörande av vetenskapliga yttranden och andra dokument.


BILAGA III

EKONOMISK ERSÄTTNING

De vetenskapliga kommittéernas ledamöter, associerade rådgivare från poolen och externa experter ska ha rätt till följande ersättning för sitt deltagande i de vetenskapliga kommittéernas verksamhet:

 

För deltagande i möten:

300 euro för deltagande en hel dag eller 150 euro för deltagande på förmiddagen eller eftermiddagen i ett möte i en vetenskaplig kommitté, i en arbetsgrupp eller i ett externt möte i samband med en vetenskaplig kommittés verksamhet.

 

För att vara föredragande för en fråga när det krävs minst en dags förberedelser av ett utkast till yttrande och efter skriftligt godkännande från kommissionen:

300 euro.

Om det är motiverat och om det finns budgetmedel för detta får beloppet i undantagsfall ökas till 600 euro för frågor som är särskilt arbetskrävande.

Kommissionen kommer regelbundet att se över behovet att anpassa dessa ersättningar i förhållande till prisindex, ändringar av den ersättning som andra europeiska organ betalar till experter och till erfarenheterna av arbetsbelastningen för ledamöter, associerade ledamöter, andra vetenskapliga rådgivare och externa experter. Den första översynen kommer att äga rum 2009.


10.9.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 241/s3


NOT TILL LÄSAREN

EU-institutionerna har beslutat att deras texter inte längre ska innehålla en hänvisning till den senaste ändringen av den ifrågavarande rättsakten.

Såvida inte annat anges, avser därför hänvisningarna i de texter som här offentliggörs rättsakter i deras gällande lydelse.