ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 226

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
23 augusti 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 av den 8 augusti 2008 om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt kraven för veterinärintyg ( 1 )

1

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

23.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 226/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 798/2008

av den 8 augusti 2008

om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt kraven för veterinärintyg

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg (1), särskilt artiklarna 21.1, 22.3, 23, 24.2, 26 och 27a,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (2), särskilt artiklarna 10 och 18,

med beaktande av rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG (3), särskilt artikel 29.1 fjärde stycket,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (4), särskilt artikel 22.1,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (5), särskilt artiklarna 8, 9.2 b och 9.4,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (6), särskilt artikel 10.2,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (7), särskilt artikel 9,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (8), särskilt artikel 11.1, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 90/539/EEG fastställs djurhälsovillkor för import av fjäderfä och kläckägg till gemenskapen från tredjeländer. Enligt detta ska fjäderfä och kläckägg uppfylla villkoren i direktivet och härröra från ett tredjeland eller en del av ett tredjeland som uppförts på en förteckning som har upprättats enligt det direktivet.

(2)

I direktiv 2002/99/EG fastställs regler för införsel från tredjeländer av produkter av animaliskt ursprung och produkter framställda därav som är avsedda att användas som livsmedel. Enligt detta får sådana produkter endast importeras till gemenskapen om de uppfyller kraven som ska tillämpas på alla led vid produktion, bearbetning och distribution av sådana produkter i gemenskapen eller om de erbjuder motsvarande garantier för djurens hälsa.

(3)

I kommissionens beslut 2006/696/EG av den 28 augusti 2006 om fastställande av en förteckning över de tredjeländer från vilka fjäderfä, kläckägg, dagsgamla kycklingar, kött av fjäderfä, ratiter och frilevande fjädervilt samt ägg, äggprodukter och specifikt patogenfria ägg får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt gällande villkor för veterinärintyg (9) fastställs en förteckning över tredjeländer från vilka de berörda varorna får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt villkoren för veterinärintyg.

(4)

I kommissionens beslut 93/342/EEG av den 12 maj 1993 om kriterierna för klassificering av tredje länder med avseende på hönspest och Newcastlesjuka i samband med import av levande fjäderfä och kläckägg (10) och kommissionens beslut 94/438/EG av den 7 juni 1994 om kriterier för klassificering av tredje länder och delar av dessa med avseende på hönspest och Newcastlesjuka i samband med import av färskt fjäderfäkött (11) fastställs kriterier för klassificering av tredjeländer med avseende på aviär influensa och Newcastlesjuka i samband med import av levande fjäderfän, kläckägg och fjäderfäkött.

(5)

Gemenskapens lagstiftning om bekämpning av aviär influensa uppdaterades nyligen genom rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa (12) för att ta hänsyn till de senaste vetenskapliga rönen och utvecklingen avseende epidemiologin för aviär influensa i gemenskapen och runt om i världen. Räckvidden hos de bekämpningsåtgärder som ska tillämpas vid ett utbrott har utvidgats till att omfatta inte bara högpatogen aviär influensa (HPAI) utan även utbrott av lågpatogen aviär influensa (LPAI), och man har infört obligatorisk aktiv övervakning av aviär influensa och mer utbredd användning av vaccination mot sjukdomen.

(6)

Import från tredjeländer bör därför uppfylla villkor som motsvarar villkoren inom gemenskapen och som överensstämmer med de reviderade krav för internationell handel med fjäderfä och fjäderfäprodukter som fastställts i standarderna i OIE:s (Världsorganisationen för djurens hälsa) Terrestrial Animal Health Code  (13) och Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals  (14).

(7)

Argentina och Israel har lämnat in sina program för övervakning av aviär influensa till kommissionen för bedömning. Kommissionen har undersökt dessa program och de överensstämmer med de relevanta gemenskapsbestämmelserna och därför bör det i kolumn 7 i del 1 i bilaga I till denna förordning anges att dessa program har bedömts positivt.

(8)

I artikel 21.2 i direktiv 90/539/EEG anges vissa frågor som man ska ta hänsyn till när det beslutas om ett tredjeland eller en del därav ska uppföras på den förteckning över tredjeländer från vilka fjäderfä och kläckägg får importeras till gemenskapen, såsom hälsotillståndet bland fjäderfäna, den regelmässighet och snabbhet med vilken ett tredjeland lämnar information om förekomsten av vissa smittsamma djursjukdomar, inbegripet aviär influensa och Newcastlesjuka, samt reglerna för förebyggande och bekämpande av djursjukdomar i det berörda tredjelandet.

(9)

Enligt artikel 8 i direktiv 2002/99/EG ska man vid upprättandet av förteckningar över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import av specificerade produkter av animaliskt ursprung till gemenskapen är tillåten särskilt beakta vissa frågor, såsom hälsostatus för besättningarna, hur snabbt och regelbundet tredjelandet tillhandahåller uppgifter om förekomsten av vissa infektiösa eller smittsamma djursjukdomar på dess territorium, särskilt aviär influensa och Newcastlesjuka, samt den allmänna hälsosituationen i det berörda tredjelandet som skulle kunna innebära en risk för folk- eller djurhälsan i gemenskapen.

(10)

Med tanke på djurhälsan bör det i denna förordning föreskrivas att varor endast får importeras till gemenskapen från tredjeländer, områden, zoner eller delområden som har inrättat övervakningsprogram och vaccinationsplaner för aviär influensa om sådan vaccination sker.

(11)

I enlighet med förordning (EG) nr 2160/2003 ska ett tredjeland för att få upptas på eller kvarstå i de i gemenskapslagstiftningen föreskrivna förteckningarna över tredjeländer från vilka medlemsstaterna får importera vissa fjäderfäprodukter som omfattas av den förordningen lämna in ett program till kommissionen som är likvärdigt med de nationella kontrollprogrammen för salmonella som medlemsstaterna ska fastställa och få det godkänt av kommissionen. Det bör i del 1 i bilaga I till denna förordning anges att dessa program har bedömts positivt.

(12)

Gemenskapen och vissa tredjeländer vill tillåta handel med fjäderfä och fjäderfäprodukter som kommer från godkända delområden och därför bör det fastställas ytterligare bestämmelser i gemenskapslagstiftningen om principen om delområdesindelning för import av fjäderfä och fjäderfäprodukter. OIE fastställde nyligen principen om delområdesindelning för att underlätta världshandeln med fjäderfä och fjäderfäprodukter och den bör därför införlivas i gemenskapslagstiftningen.

(13)

Gemenskapslagstiftningen omfattar för närvarande av vissa hälsoskäl, främst vad gäller spårbarheten för det kött som används vid framställningen, inga intyg för import av malet kött och maskinurbenat kött av fjäderfä, ratiter och frilevande fjädervilt till gemenskapen. Följaktligen bör det efter ytterligare vetenskapliga undersökningar fastställas förlagor till veterinärintyg för dessa varor i denna förordning.

(14)

För att de behöriga myndigheterna ska kunna agera flexiblare i vissa situationer i samband med utfärdande av veterinärintyg och på begäran av flera tredjeländer som exporterar dagsgamla kycklingar av fjäderfä och ratiter till gemenskapen, bör det i denna förordning föreskrivas att sådana varor bör undersökas vid avsändningen i stället för vid utfärdandet av veterinärintyget.

(15)

För att undvika eventuella störningar i handeln bör import till gemenskapen av varor som framställts före införandet av de djurhälsorestriktioner som avses i del 1 i bilaga I till denna förordning fortsätta att vara tillåten i 90 dagar efter införandet av importrestriktioner för den berörda varan.

(16)

På grund av Kaliningrads särskilda geografiska läge, vilket endast berör Lettland, Litauen och Polen, bör det fastställas särskilda villkor för transitering av sändningar till och från Ryssland genom gemenskapen.

(17)

I rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (15) fastställs gemenskapens allmänna hälsobestämmelser för import till och transitering genom gemenskapen av de varor som omfattas av den förordningen.

(18)

Därutöver fastställs i rådets direktiv 96/93/EG av den 17 december 1996 om certifiering av djur och animaliska produkter (16) certifieringsnormer som är nödvändiga för att säkerställa giltigheten hos intyg och förebygga bedrägerier. Det bör därför fastställas i denna förordning att de bestämmelser och principer som tillämpas av intygsgivare i tredjeländer ska ge garantier som är likvärdiga med dem som föreskrivs i det direktivet, och att de förlagor till veterinärintyg som föreskrivs i denna förordning uteslutande omfattar sakuppgifter som kan bestyrkas vid den tidpunkt då intyget utfärdas.

(19)

I en strävan att göra gemenskapslagstiftningen tydlig och enhetlig bör besluten 93/342/EEG, 94/438/EG och 2006/696/EG upphävas och ersättas med denna förordning.

(20)

En övergångsperiod bör medges så att medlemsstaterna och industrin kan vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de tillämpliga kraven för veterinärintyg i denna förordning.

(21)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs krav på utfärdande av veterinärintyg för import till och transitering, inklusive lagring under transitering, genom gemenskapen av följande varor (nedan kallade varor):

a)

Fjäderfä, kläckägg, dagsgamla kycklingar och specifikt patogenfria ägg.

b)

Kött, malet kött och maskinurbenat kött av fjäderfä, inklusive ratiter och frilevande fjädervilt, ägg och äggprodukter.

Det fastställs även en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka varorna får importeras till gemenskapen.

2.   Denna förordning är inte tillämplig på fjäderfän avsedda för utställningar, förevisningar eller tävlingar.

3.   Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda villkor för utfärdande av intyg som föreskrivs i gemenskapens avtal med tredjeländer.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

fjäderfä: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och ratiter (Ratitae), som föds upp eller hålls i fångenskap för avel, produktion av kött eller konsumtionsägg eller för att genom utsättning vidmakthålla viltstammen.

2.

kläckägg: ägg för ruvning som lagts av fjäderfä.

3.

dagsgamla kycklingar: samtliga fjäderfän som inte är äldre än 72 timmar och ännu inte har utfodrats, samt myskankor (Cairina moschata) eller korsningar av dem, som inte är äldre än 72 timmar, oavsett om de utfodrats eller inte.

4.

avelsfjäderfä: fjäderfän som är 72 timmar gamla eller äldre och som är avsedda för produktion av kläckägg.

5.

bruksfjäderfä: fjäderfän som är 72 timmar gamla eller äldre och som föds upp för

a)

produktion av kött och/eller konsumtionsägg, eller

b)

att genom utsättning vidmakthålla viltstammen.

6.

specifikt patogenfria ägg: kläckägg, vilka härrör från hönsflockar som är fria från specifika patogener enligt beskrivningen i Europafarmakopén (17) och som endast är avsedda att användas till diagnostik, forskning och farmakologi.

7.

kött: ätliga delar av följande djur:

a)

Fjäderfä som, när det gäller kött, avser tamfjäderfä, inklusive fåglar som inte betraktas som tamfjäderfä men som föds upp som sådana, med undantag av ratiter.

b)

Frilevande fjädervilt som är föremål för jakt i syfte att användas som livsmedel.

c)

Ratiter.

8.

maskinurbenat kött: produkt som framställs genom att kött avlägsnas från köttben efter urbening eller från slaktkroppar av fjäderfä med mekaniska metoder som medför att muskelfiberstrukturen försvinner eller förändras.

9.

malet kött: benfritt kött som har finfördelats genom malning och som innehåller mindre än 1 % salt.

10.

zon: en klart definierad del av ett tredjeland med en subpopulation av djur som har en bestämd hälsostatus i fråga om en specifik sjukdom för vilken de erforderliga övervaknings-, bekämpnings- och biosäkerhetsåtgärderna har tillämpats för import enligt denna förordning.

11.

delområde: en eller fler fjäderanläggningar i ett tredjeland med ett gemensamt system för biosäkerhet med en subpopulation av fjäderfän med en bestämd hälsostatus i fråga om en specifik sjukdom för vilken de erforderliga övervaknings-, bekämpnings- och biosäkerhetsåtgärderna har tillämpats för import enligt denna förordning.

12.

anläggning: en enhet eller del av en enhet som omfattar en enda produktionsplats och är avsedd för en eller flera av följande verksamheter:

a)

Anläggning för avelsfjäderfä (mor- och farföräldradjur): en anläggning som producerar kläckägg för produktion av avelsfjäderfä.

b)

Anläggning för avelsfjäderfä (föräldradjur): en anläggning som producerar kläckägg för produktion av bruksfjäderfä.

c)

Uppfödningsanläggning:

i)

en anläggning för uppfödning av avelsfjäderfä fram till könsmognad, eller

ii)

en anläggning för uppfödning av äggläggande bruksfjäderfä fram till värpstadiet.

d)

Uppfödning av andra bruksfjäderfän.

13.

kläckeri: en anläggning för ruvning och kläckning av ägg och leverans av dagsgamla kycklingar.

14.

flock: alla fjäderfän med samma hälsostatus som hålls i samma lokaler eller i samma djurutrymme och som utgör en enda epidemiologisk enhet. För fjäderfän som hålls inomhus omfattar detta alla fåglar som delar samma luftvolym.

15.

aviär influensa: infektion hos fjäderfä som orsakas av influensavirus typ A

a)

av subtyp H5 eller H7,

b)

med ett intravenöst patogenitetsindex (IVPI) större än 1,2 hos sex veckor gamla kycklingar, eller

c)

som orsakar minst 75 % dödlighet hos fyra till åtta veckor gamla kycklingar som smittats intravenöst.

16.

högpatogen aviär influensa (HPAI): infektion hos fjäderfä som orsakas av

a)

aviära influensavirus av subtyp H5 eller H7 med en genomsekvens som kodar för multipla basiska aminosyror vid hemagglutininmolekylens klyvningsställe, motsvarande den genomsekvens som har påvisats för andra HPAI-virus och som tyder på att hemagglutininmolekylen kan klyvas med hjälp av allmänt förekommande proteaser i värdcellen,

b)

aviär influensa enligt definitionen i punkt 15 b och c.

17.

lågpatogen aviär influensa (LPAI): infektion hos fjäderfä som orsakas av andra aviära influensavirus av subtyp H5 eller H7 än HPAI.

18.

Newcastlesjuka: infektion hos fjäderfä

a)

som orsakas av en aviär stam av paramyxovirus typ 1 med ett intracerebralt patogenitetsindex (ICPI) större än 0,7 hos dagsgamla kycklingar, eller

b)

där det hos viruset har påvisats (direkt eller vid härledning) multipla basiska aminosyror i F2-proteinets C-terminal och där fenylalanin har påvisats vid rest 117 som är F1-proteinets N-terminal. Med multipla basiska aminosyror avses minst tre arginin- eller lysinrester mellan rest 113 och rest 116. Om det karakteristiska mönstret hos aminosyrarester som beskrivs i denna punkt inte kan påvisas ska det isolerade viruset karakteriseras genom ett ICPI-test. I denna definition numreras aminosyraresterna från N-terminalen på den aminosyrasekvens som härletts från F0-genens nukleotidsekvens och 113–116 motsvarar rest -4 till -1 räknat från klyvningsstället.

19.

officiell veterinär: den veterinär som har utsetts av den behöriga myndigheten.

20.

differentiering mellan infekterade och vaccinerade djur (DIVA-strategi): en vaccinationsstrategi som gör det möjligt att skilja vaccinerade/smittade djur från vaccinerade/osmittade djur med hjälp av en diagnostisk undersökning, som kan påvisa antikroppar mot fältviruset, och genom användning av icke vaccinerade indikatordjur.

KAPITEL II

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR IMPORT OCH TRANSITERING

Artikel 3

Förteckningar över ursprungstredjeländer, -områden, -zoner eller -delområden från vilka varor får importeras till eller transiteras genom gemenskapen

Varorna får endast importeras till och transiteras genom gemenskapen från de tredjeländer, områden, zoner eller delområden som förtecknas i kolumnerna 1 och 3 i tabellen i del 1 i bilaga I.

Artikel 4

Veterinärintyg

1.   Varor som importeras till gemenskapen ska åtföljas av ett veterinärintyg för den berörda varan i enlighet med kolumn 4 i tabellen i del 1 i bilaga I, som ska utfärdas enligt anmärkningarna och förlagorna till veterinärintyg i del 2 i den bilagan (nedan kallat veterinärintyget).

2.   Om transporten av dessa varor sker till sjöss, även del av den, ska veterinärintygen för import av fjäderfä och dagsgamla kycklingar åtföljas av en deklaration av fartygets befälhavare i enlighet med bilaga II.

3.   Fjäderfä, kläckägg och dagsgamla kycklingar som transiteras genom gemenskapen ska åtföljas av

a)

ett veterinärintyg i enlighet med punkt 1 med uppgiften ”för transitering genom EG”, och

b)

ett intyg som krävs av det tredjeland som är bestämmelseland.

4.   Specifikt patogenfria ägg, kött, malet kött och maskinurbenat kött av fjäderfä, ratiter och frilevande fjädervilt samt ägg och äggprodukter som transiteras genom gemenskapen ska åtföljas av ett intyg som ska upprättas enligt förlagan i bilaga XI och uppfylla villkoren i det intyget.

5.   Vid tillämpningen av denna förordning får transitering inbegripa lagring under transitering i enlighet med artiklarna 12 och 13 i direktiv 97/78/EG.

6.   Elektroniska intyg och andra överenskomna system som harmoniserats på gemenskapsnivå får användas.

Artikel 5

Villkor för import och transitering

1.   Varor som importeras till eller transiteras genom gemenskapen ska uppfylla villkoren i artiklarna 6 och 7 samt i kapitel III.

2.   Punkt 1 ska inte gälla för enstaka sändningar om färre än 20 enheter fjäderfän av andra arter än ratiter, kläckägg eller dagsgamla kycklingar av dessa. Sådana enstaka sändningar får dock endast importeras från tredjeländer, områden, zoner eller delområden i dessa som godkänts för sådan import och om de uppfyller följande villkor:

a)

Tredjelandet, området, zonen eller delområdet förtecknas i kolumnerna 1 och 3 i tabellen i del 1 i bilaga I och i kolumn 4 i tabellen föreskrivs en förlaga till veterinärintyg för den berörda varan.

b)

De omfattas inte av importförbud av djurhälsoskäl.

c)

Importvillkoren inbegriper krav på isolering eller karantän efter importen.

3.   Varorna i punkt 1 ska uppfylla

a)

tilläggsgarantierna i kolumn 5 i tabellen i del 1 i bilaga I,

b)

de särskilda villkoren i kolumn 6 och i tillämpliga fall följa villkoret för sista datum i kolumn 6A och första datum i kolumn 6B i tabellen i del 1 i bilaga I,

c)

tilläggsgarantierna om djurhälsa om detta krävs av den mottagande medlemsstaten och anges i intyget,

d)

restriktionerna i samband med godkännande av program för bekämpning av salmonella; detta gäller endast om det anges i den relevanta kolumnen i tabellen i del 1 i bilaga I.

Artikel 6

Undersökning, provtagning och testning

Om det för import av varor till gemenskapen krävs undersökning, provtagning och testning av aviär influensa, mykoplasma, Newcastlesjuka, salmonella och andra patogener som enligt intygen är av betydelse för djur- eller folkhälsan, ska sådana varor endast få importeras till gemenskapen om dessa undersökningar, provtagningar och testningar har genomförts i enlighet med bilaga III av den behöriga myndigheten i det berörda tredjelandet eller i tillämpliga fall av den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten.

Artikel 7

Krav på sjukdomsrapportering

Varor får endast importeras till gemenskapen från tredjeländer, områden, zoner eller delområden om det berörda tredjelandet

a)

informerar kommissionen om sjukdomssituationen inom 24 timmar efter det att primära utbrott av HPAI eller Newcastlesjuka bekräftats,

b)

utan onödigt dröjsmål sänder virusisolat från primära utbrott av sjukdomarna till gemenskapens referenslaboratorium för aviär influensa respektive Newcastlesjuka (18); sådana virusisolat ska dock inte krävas för import av ägg, äggprodukter och specifikt patogenfria ägg från tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka import av dessa varor till gemenskapen är tillåten,

c)

regelbundet förser kommissionen med uppdaterade uppgifter om sjukdomssituationen.

KAPITEL III

DJURHÄLSOSTATUS I URSPRUNGSTREDJELÄNDER, -OMRÅDEN, -ZONER ELLER -DELOMRÅDEN AVSEENDE AVIÄR INFLUENSA OCH NEWCASTLESJUKA

Artikel 8

Tredjeländer, områden, zoner eller delområden som är fria från aviär influensa

1.   Vid tillämpningen av denna förordning ska tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka varor importeras till gemenskapen anses vara fria från aviär influensa om

a)

det inte har förekommit någon aviär influensa i tredjelandet, området, zonen eller delområdet under minst tolv månader innan den officiella veterinären utfärdar intyget,

b)

det har genomförts ett program för övervakning av aviär influensa i enlighet med artikel 10 under minst sex månader innan utfärdandet av intyget enligt led a i denna punkt om detta krävs i intyget.

2.   Om det har förekommit utbrott av aviär influensa i tredjeländer, områden, zoner eller delområden som tidigare varit fria från sjukdomen enligt punkt 1, ska tredjeländerna, områdena, zonerna eller delområdena återigen anses vara fria från aviär influensa om följande villkor uppfylls:

a)

Om det rör sig om HPAI har utslaktning skett för att bekämpa sjukdomen.

b)

Om det rör sig om LPAI har antingen utslaktning skett eller fjäderfäna slaktats för att bekämpa sjukdomen.

c)

De tidigare smittade anläggningarna har rengjorts och desinficerats på lämpligt sätt.

d)

Efter rengöringen och desinfektionen i led c i denna punkt har övervakning av aviär influensa genomförts i enlighet med del II i bilaga IV under tre månader med negativt resultat.

Artikel 9

Tredjeländer, områden, zoner och delområden som är fria från HPAI

1.   Vid tillämpningen av denna förordning ska tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka varor importeras till gemenskapen anses vara fria från HPAI om sjukdomen inte har förekommit i tredjelandet, området, zonen eller delområdet under minst tolv månader innan den officiella veterinären utfärdar intyget.

2.   Om det har förekommit utbrott av HPAI i tredjeländer, områden, zoner eller delområden som tidigare varit fria från sjukdomen enligt punkt 1, ska tredjeländerna, områdena, zonerna eller delområdena återigen anses vara fria från HPAI om följande villkor uppfylls:

a)

Utslaktning har skett för att bekämpa sjukdomen, vilket även omfattade lämplig rengöring och desinfektion av tidigare smittade anläggningar.

b)

Efter utslaktningen samt rengöringen och desinfektionen i led a har övervakning av aviär influensa genomförts i enlighet med del II i bilaga IV under tre månader.

Artikel 10

Program för övervakning av aviär influensa

Om det i intyget krävs ett program för övervakning av aviär influensa, ska varor från tredjeländer, områden, zoner eller delområden endast få importeras till gemenskapen om

a)

tredjelandet, området, zonen eller delområdet i minst sex månader har genomfört ett program för övervakning av aviär influensa som anges i kolumn 7 i tabellen i del 1 i bilaga I, och programmet uppfyller kraven i

i)

del I i bilaga IV, eller

ii)

OIE:s Terrestrial Animal Health Code  (19),

b)

tredjelandet informerar kommissionen om eventuella ändringar i sitt program för övervakning av aviär influensa.

Artikel 11

Vaccination mot aviär influensa

Om det genomförs vaccination i tredjeländer, områden, zoner eller delområden ska fjäderfän eller andra varor som härrör från vaccinerade fjäderfän endast få importeras till gemenskapen om

a)

tredjelandet genomför vaccination mot aviär influensa enligt en vaccinationsplan som anges i kolumn 8 i tabellen i del 1 i bilaga I och denna plan uppfyller kraven i bilaga V,

b)

tredjelandet informerar kommissionen om eventuella ändringar i sin plan för vaccination mot aviär influensa.

Artikel 12

Tredjeländer, områden, zoner och delområden som är fria från Newcastlesjuka

1.   Vid tillämpningen av denna förordning ska tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka varor importeras till gemenskapen anses vara fria från Newcastlesjuka om följande villkor uppfylls:

a)

Det har inte förekommit några utbrott av Newcastlesjuka hos fjäderfä i tredjelandet, området, zonen eller delområdet under minst tolv månader innan den officiella veterinären utfärdar intyget.

b)

Det har inte genomförts någon vaccination mot Newcastlesjuka med vaccin som inte uppfyller kriterierna för godkända vaccin mot Newcastlesjuka i bilaga VI under minst den period som avses i led a i denna punkt.

2.   Om det har förekommit utbrott av Newcastlesjuka i tredjeländer, områden, zoner eller delområden som tidigare varit fria från sjukdomen enligt punkt 1, ska tredjeländerna, områdena, zonerna eller delområdena återigen anses vara fria från sjukdomen om följande villkor uppfylls:

a)

Utslaktning har skett för att bekämpa sjukdomen.

b)

De tidigare smittade anläggningarna har rengjorts och desinficerats på lämpligt sätt.

c)

Följande gäller för en period på minst tre månader efter utslaktningen samt rengöringen och desinfektionen i leden a och b:

i)

Den behöriga myndigheten i tredjelandet kan genom intensiva undersökningar, inklusive laboratorietester, i samband med utbrottet visa att sjukdomen inte har förekommit i tredjelandet, området, zonen eller delområdet.

ii)

Det har inte genomförts någon vaccination mot Newcastlesjuka med vaccin som inte uppfyller kriterierna för godkända vaccin mot Newcastlesjuka i bilaga VI.

Artikel 13

Undantag avseende användning av vaccin mot Newcastlesjuka

1.   För de varor som avses i artikel 1.1 a gäller att tredjeländer, områden, zoner eller delområden genom undantag från artikel 12.1 b och artikel 12.2 c ii ska anses vara fria från Newcastlesjuka om följande villkor uppfylls:

a)

Tredjelandet, området, zonen eller delområdet tillåter användning av vaccin som uppfyller de allmänna kriterierna i del I i bilaga VI men inte de särskilda kriterierna i del II i den bilagan.

b)

Tilläggskraven i fråga om hälsa i del I i bilaga VII uppfylls.

2.   För de varor som avses i artikel 1.1 b gäller att tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka det är tillåtet att importera fjäderfäkött till gemenskapen genom undantag från artikel 12.1 b och artikel 12.2 c ii ska anses vara fria från Newcastlesjuka om tilläggskraven i fråga om hälsa i del II i bilaga VII uppfylls.

KAPITEL IV

SÄRSKILDA IMPORTVILLKOR

Artikel 14

Särskilda villkor för import av fjäderfä, kläckägg och dagsgamla kycklingar

1.   Utöver villkoren i kapitlen II och III ska följande särskilda villkor gälla för import av

a)

avels- och bruksfjäderfän av andra arter än ratiter, kläckägg och dagsgamla kycklingar av andra arter än ratiter: kraven i bilaga VIII,

b)

ratiter för avel och produktion, kläckägg och dagsgamla kycklingar av dessa: kraven i bilaga IX.

2.   Villkoren i punkt 1 ska inte gälla för enstaka sändningar om färre än 20 enheter fjäderfän av andra arter än ratiter, kläckägg eller dagsgamla kycklingar av dessa.

Artikel 15

Särskilda villkor för import av specifikt patogenfria ägg

Specifikt patogenfria ägg som importeras till gemenskapen ska utöver kraven i artiklarna 3–6 uppfylla följande krav:

a)

De ska vara märkta med ISO-kod för det tredjeland som är ursprungsland samt ursprungsanläggningens godkännandenummer.

b)

Varje förpackning med specifikt patogenfria ägg får endast innehålla ägg från samma ursprungstredjeland, anläggning och avsändare och ska vara märkt med åtminstone följande uppgifter:

i)

De uppgifter på äggen som anges i a.

ii)

Tydliga och läsbara uppgifter om att sändningen innehåller specifikt patogenfria ägg.

iii)

Avsändarens namn eller företagsnamn samt adress.

c)

Specifikt patogenfria ägg som importeras till gemenskapen ska transporteras direkt till den slutgiltiga bestämmelseorten efter det att importkontroller genomförts med tillfredsställande resultat.

Artikel 16

Särskilda villkor för transport av fjäderfä och dagsgamla kycklingar

Fjäderfä och dagsgamla kycklingar som importeras till gemenskapen får inte

a)

lastas i transportmedel som fraktar andra fjäderfän och dagsgamla kycklingar med lägre hälsostatus,

b)

under transporten till gemenskapen vare sig förflyttas genom eller lastas av i tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka import av sådana fjäderfän och dagsgamla kycklingar till gemenskapen inte är tillåten.

Artikel 17

Särskilda villkor för import av kött av ratiter

Endast det kött som härrör från ratiter på vilka skyddsåtgärderna i samband med Krim-Kongo hemorragisk feber i del II i bilaga X har tillämpats får importeras till gemenskapen.

KAPITEL V

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR TRANSITERING

Artikel 18

Undantag för transitering genom Lettland, Litauen och Polen

1.   Genom undantag från artikel 4.4 ska det vara tillåtet att på landsväg eller järnväg mellan de gränskontrollstationer i Lettland, Litauen och Polen som förtecknas i bilagan till kommissionens beslut 2001/881/EG (20) transitera sändningar av kött, malet kött och maskinurbenat kött av fjäderfä, inklusive ratiter och frilevande fjädervilt, samt ägg, äggprodukter och specifikt patogenfria ägg som kommer från och är destinerade till Ryssland direkt eller via ett annat tredjeland, om följande villkor uppfylls:

a)

Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel har förseglat sändningen med en försegling som är försedd med ett serienummer.

b)

De handlingar som enligt artikel 7 i direktiv 97/78/EG ska åtfölja sändningen har på varje sida märkts med ”Only for transit to Russia via the EC” av den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel.

c)

Formföreskrifterna i artikel 11 i direktiv 97/78/EG uppfylls.

d)

Det anges på den gemensamma veterinärhandlingen vid införsel som utfärdats av den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel att sändningen är godkänd för transitering.

2.   Sändningarna i punkt 1 får inte lastas av eller lagras i gemenskapen på det sätt som avses i artikel 12.4 eller artikel 13 i direktiv 97/78/EG.

3.   Den behöriga myndigheten ska göra regelbundna kontroller för att se till att antalet sändningar enligt punkt 1 och motsvarande mängd produkter som lämnar gemenskapen motsvarar det antal och den mängd som förs in i gemenskapen.

KAPITEL VI

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 19

Upphävanden

Besluten 93/342/EEG, 94/438/EG och 2006/696/EG ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till de upphävda besluten ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga XII.

Artikel 20

Övergångsbestämmelser

Varor för vilka de relevanta veterinärintygen har utfärdats enligt besluten 93/342/EEG, 94/438/EG och 2006/696/EG får importeras till eller transiteras genom gemenskapen till och med den 15 februari 2009.

Artikel 21

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 augusti 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 303, 31.10.1990, s. 6. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2007/729/EG (EUT L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 352).

(3)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 10. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG.

(4)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG.

(5)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(6)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1237/2007 (EUT L 280, 24.10.2007, s. 5).

(7)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1243/2007 (EUT L 281, 25.10.2007, s. 8).

(8)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 83. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(9)  EUT L 295, 25.10.2006, s. 1. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1237/2007.

(10)  EGT L 137, 8.6.1993, s. 24. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/696/EG.

(11)  EGT L 181, 15.7.1994, s. 35.

(12)  EUT L 10, 14.1.2006, s. 16.

(13)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (senaste utgåvan).

(14)  http://www.oie.int/eng/normes/en_mmanual.htm?e1d10 (senaste utgåvan).

(15)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 510/2008 (EUT L 149, 7.6.2008, s. 61.

(16)  EGT L 13, 16.1.1997, s. 28.

(17)  http://www.edqm.eu (senaste utgåvan).

(18)  Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, Förenade kungariket.

(19)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm

(20)  EGT L 326, 11.12.2001, s. 44.


BILAGA I

FJÄDERFÄ, KLÄCKÄGG, DAGSGAMLA KYCKLINGAR, SPECIFIKT PATOGENFRIA ÄGG, KÖTT, MALET KÖTT, MASKINURBENAT KÖTT, ÄGG OCH ÄGGPRODUKTER

DEL 1

Förteckning över tredjeländer, områden, zoner och delområden

Tredjelandets/områdets ISO-kod och namn

Tredjelandets, områdets, zonens eller delområdets kod

Beskrivning av tredjelandet, området, zonen eller delområdet

Veterinärintyg

Särskilda villkor

Särskilda villkor

Status avseende övervakning av aviär influensa

Vaccinationsstatus avseende aviär influensa

Status avseende bekämpning av salmonella

Förlagor

Tilläggsgarantier

Sista datum (1)

Första datum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albanien

AL-0

Hela landet

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

AR – Argentina

AR-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

A

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

AU – Australien

AU-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E

 

 

 

 

 

 

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

BR – Brasilien

BR-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Delstaterna

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo och Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

 

 

 

 

 

P1

BR-2

Delstaterna

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina och São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BR-3

Distrito Federal och delstaterna

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina och São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

BW – Botswana

BW-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CH – Schweiz

CH-0

Hela landet

 (3)

 

 

 

 

 

 

 

CL – Chile

CL-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E,

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

CN – Kina (Folkrepubliken)

CN-0

Hela landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Provinsen Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

 

GL – Grönland

GL-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Hongkong

HK-0

Hela territoriet för den särskilda administrativa regionen Hongkong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Kroatien

HR-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

IL – Israel

IL-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

A

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

IV

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E POU, RAT

 

 

 

 

 

 

IN – Indien

IN-0

Hela landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Island

IS-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

KR – Sydkorea

KR-0

Hela landet

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

ME – Montenegro

ME-O

Hela landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG –Madagaskar

MG-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

 

MY – Malaysia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Halvön (västra)

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

 

MK – f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (4)

MK-0 (4)

Hela landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Mexiko

MX-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namibia

NA-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

 

NC – Nya Kaledonien

NC-0

Hela landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Nya Zeeland

NZ-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

PM – Saint-Pierre och Miquelon

PM-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Serbien (5)

XS-0 (5)

Hela landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Ryssland

RU-0

Hela landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapore

SG-0

Hela landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Thailand

TH-0

Hela landet

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

 

TN – Tunisien

TN-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

TR – Turkiet

TR-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

US – Förenta staterna

US-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UY – Uruguay

UY-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

 

ZA – Sydafrika

ZA-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Hela landet

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

DEL 2

Förlagor till veterinärintyg

Förlagor:

”BPP”

:

Förlaga till veterinärintyg för avels- eller bruksfjäderfän av andra arter än ratiter

”BPR”

:

Förlaga till veterinärintyg för ratiter för avel eller produktion

”DOC”

:

Förlaga till veterinärintyg för dagsgamla kycklingar av andra arter än ratiter

”DOR”

:

Förlaga till veterinärintyg för dagsgamla kycklingar av ratiter

”HEP”

:

Förlaga till veterinärintyg för kläckägg av fjäderfän av andra arter än ratiter

”HER”

:

Förlaga till veterinärintyg för kläckägg av ratiter

”SPF”

:

Förlaga till veterinärintyg för specifikt patogenfria ägg (SPF-ägg)

”SRP”

:

Förlaga till veterinärintyg för slaktfjäderfän och fjäderfän för vidmakthållande av viltstammen genom utsättning av andra arter än ratiter

”SRA”

:

Förlaga till veterinärintyg för ratiter för slakt

”POU”

:

Förlaga till veterinärintyg för kött av fjäderfä

”POU-MI/MSM”

:

Förlaga till veterinärintyg för malet kött och maskinurbenat kött av fjäderfä

”RAT”

:

Förlaga till veterinärintyg för kött av hägnade ratiter avsett som livsmedel

”RAT-MI/MSM”

:

Förlaga till veterinärintyg för malet kött och maskinurbenat kött av hägnade ratiter avsett som livsmedel

”WGM”

:

Förlaga till veterinärintyg för kött av frilevande fjädervilt

”WGM-MI/MSM”

:

Förlaga till veterinärintyg för malet kött och maskinurbenat kött av frilevande fjädervilt

”E”

:

Förlaga till veterinärintyg för ägg

”EP”

:

Förlaga till veterinärintyg för äggprodukter

Tilläggsgarantier (TG):

”I”

:

Garantier för ratiter för avel och produktion från tredjeländer, områden eller zoner som inte är fria från Newcastlesjuka för vilka intyg har utfärdats i enlighet med förlaga BPR.

”II”

:

Garantier för dagsgamla kycklingar av ratiter från tredjeländer, områden eller zoner som inte är fria från Newcastlesjuka för vilka intyg har utfärdats i enlighet med förlaga DOR.

”III”

:

Garantier för kläckägg av ratiter från tredjeländer, områden eller zoner som inte är fria från Newcastlesjuka för vilka intyg har utfärdats i enlighet med förlaga HER.

”IV”

:

Relevanta garantier för avelsfjäderfä av Gallus gallus, dagsgamla kycklingar av Gallus gallus avsedda för avel och kläckägg av Gallus gallus enligt EU:s bestämmelser om bekämpning av salmonella har getts och intyg ska utfärdas enligt förlagorna BPP, DOC respektive HEP.

”V”

:

Garantier för ratiter för slakt från tredjeländer, områden eller zoner som inte är fria från Newcastlesjuka för vilka intyg har utfärdats i enlighet med förlaga SRA.

”VI”

:

Tilläggsgarantier för kött av fjäderfä för vilket intyg utfärdats i enlighet med förlaga POU.

”VII”

:

Tilläggsgarantier för kött av hägnade ratiter avsett som livsmedel för vilket intyg utfärdats i enlighet med förlaga RAT.

”VIII”

:

Tilläggsgarantier för kött av frilevande fjädervilt för vilket intyg utfärdats i enlighet med förlaga WGM.

Program för bekämpning av salmonella:

”P1”

:

Förbjudet att importera avelsfjäderfä av Gallus gallus, dagsgamla kycklingar av Gallus gallus avsedda för avel och kläckägg av Gallus gallus till gemenskapen, eftersom inget program för bekämpning av salmonella enligt förordning (EG) nr 2160/2003 har lämnats in till kommissionen eller godkänts av den.

Särskilda villkor:

”P2”

:

Förbjudet att importera till eller transitera genom gemenskapen på grund av restriktioner i samband med ett utbrott av HPAI.

”P3”

:

Förbjudet att importera till eller transitera genom gemenskapen på grund av restriktioner i samband med ett utbrott av ND.

Program för övervakning av aviär influensa och vaccinationsplaner för aviär influensa:

”A”

:

I tredjelandet, området, zonen eller delområdet genomförs ett program för övervakning av aviär influensa i enlighet med förordning (EG) nr 798/2008.

”B”

:

I tredjelandet, området, zonen eller delområdet genomförs en vaccinationsplan för aviär influensa i enlighet med förordning (EG) nr 798/2008.

Anmärkningar

Allmänt:

a)

Veterinärintyg som bygger på förlagorna i del 2 i denna bilaga och som följer layouten i den förlaga som motsvarar den berörda varan ska utfärdas av den/det exporterande landet, området, zonen eller delområdet. De ska innehålla, i den ordning som anges i förlagan, de deklarationer som krävs för alla tredjeländer och, i tillämpliga fall, de ytterligare hälsokrav som krävs för den/det exporterande landet, området, zonen eller delområdet.

Om EU-bestämmelsemedlemsstaten kräver tilläggsgarantier för den berörda varan, ska garantierna även anges på veterinärintygets original.

b)

Ett enda separat intyg ska utfärdas för varje sändning av den berörda varan som exporteras från ett område som anges i kolumnerna 2 och 3 i del 1 i denna bilaga till samma destination och transporteras i samma järnvägsvagn, lastbil, flygplan eller fartyg.

c)

Originalet till intygen ska bestå av ett enda blad med text på båda sidor eller, om mer text krävs, utformas på ett sådant sätt att alla blad utgör en odelbar enhet.

d)

Intyget ska vara avfattat på minst ett av de officiella språken i den EU-medlemsstat där besiktningen vid gränskontrollstationen ska företas och på ett av de officiella språken i EU-bestämmelsemedlemsstaten. Dessa medlemsstater kan dock tillåta ett annat gemenskapsspråk än det egna, vid behov åtföljt av en officiell översättning.

e)

Om det för identifieringen av enskilda beståndsdelar i sändningen bifogas ytterligare sidor till intyget, ska även dessa sidor betraktas som en del av originalintyget och den intygande officiella veterinären ska underteckna och stämpla var och en av dessa sidor.

f)

Om intyget, de ytterligare sidor som avses i e består av mer än en sida, ska varje sida numreras ”– x (sidnummer) av y (det totala antalet sidor) –” längst ned på sidan, medan intygets kodnummer, som har tilldelats av den behöriga myndigheten, ska anges högst upp på sidan.

g)

Intygets original ska, om inte annat anges, fyllas i och undertecknas av en officiell veterinär högst 24 timmar innan sändningen lastas för import till gemenskapen. De behöriga myndigheterna i exportlandet ska se till att de principer för utfärdande av intyg som följs är likvärdiga med dem som anges i direktiv 96/93/EG.

Namnteckningen ska ha annan färg än den tryckta texten. Detta gäller även för stämplar, med undantag för präglade stämplar och vattenmärken.

h)

Originalintyget ska åtfölja sändningen till EU:s gränskontrollstation.

Kompletterande anmärkningar för fjäderfä och dagsgamla kycklingar:

i)

Intyget gäller, om inte annat anges, i 10 dagar från och med utfärdandedatum.

Vid sjötransport förlängs giltighetstiden med tiden för sjöresan. För detta ändamål ska en deklaration av fartygets befälhavare, upprättad i enlighet med bilaga II bifogas veterinärintyget i original.

j)

Fjäderfän och dagsgamla kycklingar får inte transporteras med andra fjäderfän och dagsgamla kycklingar som inte är avsedda för Europeiska gemenskapen eller som har lägre hälsostatus.

k)

Under transporten till gemenskapen får fjäderfäna och de dagsgamla kycklingarna varken förflyttas genom eller lastas av i tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka import av sådana fjäderfän och dagsgamla kycklingar till gemenskapen inte är tillåten.

Förlaga till veterinärintyg för avels- eller bruksfjäderfän av andra arter än ratiter (BPP)

Image

Image

Image

Image

Image

Förlaga till veterinärintyg för ratiter för avel eller produktion (BPR)

Image

Image

Image

Image

Image

Förlaga till veterinärintyg för dagsgamla kycklingar av andra arter än ratiter (DOC)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Förlaga till veterinärintyg för dagsgamla kycklingar av ratiter (DOR)

Image

Image

Image

Image

Image

Förlaga till veterinärintyg för kläckägg av fjäderfän av andra arter än ratiter (HEP)

Image

Image

Image

Image

Image

Förlaga till veterinärintyg för kläckägg av ratiter (HER)

Image

Image

Image

Image

Image

Förlaga till veterinärintyg för specifikt patogenfria ägg (SPF-ägg) (SPF)

Image

Image

Image

Förlaga till veterinärintyg för slaktfjäderfän och fjäderfän för vidmakthållande av viltstammen genom utsättning av andra arter än ratiter (SRP)

Image

Image

Image

Image

Förlaga till veterinärintyg för ratiter för slakt (SRA)

Image

Image

Image

Image

Förlaga till veterinärintyg för kött av fjäderfä (POU)

Image

Image

Image

Image

Förlaga till veterinärintyg för malet kött och maskinurbenat kött av fjäderfä (POU-MI/MSM)

(Ännu inte fastställd)

Förlaga till veterinärintyg för kött av hägnade ratiter avsett som livsmedel (RAT)

Image

Image

Image

Image

Förlaga till veterinärintyg för malet kött och maskinurbenat kött av hägnade ratiter avsett som livsmedel (RAT-MI/MSM)

(Ännu inte fastställd)

Förlaga till veterinärintyg för kött av frilevande fjädervilt (WGM)

Image

Image

Image

Förlaga till veterinärintyg för malet kött och maskinurbenat kött av frilevande fjädervilt (WGM-MI/MSM)

(Ännu inte fastställd)

Förlaga till veterinärintyg för ägg (E)

Image

Image

Image

Förlaga till veterinärintyg för äggprodukter (EP)

Image

Image


(1)  Varor, inklusive sådana som transporteras på öppet hav, som producerats före detta datum får importeras till gemenskapen under 90 dagar efter detta datum.

(2)  Endast varor som producerats efter detta datum får importeras till gemenskapen.

(3)  Intyg enligt avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (EGT L 114, 30.4.2002, s. 132; i dess senast lydelse).

(4)  F.d. jugoslaviska republiken Makedonien: Koden föregriper inte den definitiva beteckningen av detta land, vilken kommer att bestämmas under de förhandlingar som för närvarande pågår i Förenta nationerna.

(5)  Med undantag för Kosovo enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.


BILAGA II

(som avses i artikel 4)

(Ska fyllas i och bifogas veterinärintyget om transporten av fjäderfän och dagsgamla kycklingar till Europeiska gemenskapens gräns helt eller delvis sker till sjöss.)

Image


BILAGA III

GEMENSKAPSRÄTTSAKTER, INTERNATIONELLA STANDARDER OCH FÖRFARANDEN FÖR UNDERSÖKNING, PROVTAGNING OCH TESTNING ENLIGT ARTIKEL 6

I.   Före import till gemenskapen

Metoder för standardisering av material och förfaranden för undersökning, provtagning och testning av följande sjukdomar:

1.

Aviär influensa

Diagnostikhandboken för aviär influensa i kommissionens beslut 2006/437/EG (1), eller

Världsorganisationens för djurens hälsa (OIE) Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals  (2).

2.

Newcastlesjuka

Bilaga III till rådets direktiv 92/66/EEG (3), eller

Världsorganisationens för djurens hälsa (OIE) Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals,

om artikel 12 i direktiv 90/539/EEG ska tillämpas ska provtagnings- och testningsmetoderna överensstämma med metoderna i bilagorna till kommissionens beslut 92/340/EEG (4).

3.

Salmonella pullorum och Salmonella gallinarum

Kapitel III i bilaga II till direktiv 90/539/EEG, eller

Världsorganisationens för djurens hälsa (OIE) Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals.

4.

Salmonella arizonae

Serologisk undersökning: 60 fåglar ska undersökas vid platsen för värpning enligt metoderna i Världsorganisationens för djurens hälsa (OIE) Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals.

5.

Mycoplasma gallisepticum

Kapitel III i bilaga II till direktiv 90/539/EEG, eller

Världsorganisationens för djurens hälsa (OIE) Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals.

6.

Mycoplasma meleagridis

Kapitel III i bilaga II till direktiv 90/539/EEG.

7.

Salmonella av betydelse för folkhälsan

Den detektionsmetod som rekommenderas av gemenskapens referenslaboratorium för salmonella i Bilthoven i Nederländerna eller en likvärdig metod ska användas. Metoden beskrivs i den aktuella versionen av utkastet till bilaga D till ISO 6579 (2002) Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage. Vid denna detektionsmetod används ett halvfast medium (modified semi-solid Rappaport-Vassiladis medium, MSRV) som enda selektiva anrikningssubstrat.

Serotypningen ska ske enligt Kauffmann White-schemat eller genom en likvärdig metod.

II.   Efter import till gemenskapen

Förfaranden vid provtagning och testning avseende aviär influensa och Newcastlesjuka:

Under den period som avses i punkt II.1 i bilaga VIII ska den officiella veterinären provta importerade fjäderfän för virologisk undersökning enligt följande:

7–15 dagar efter isoleringens början ska kloaksvabbprover tas från alla fåglar om sändningen består av färre än 60 fåglar, och från minst 60 fåglar om sändningen består av fler än 60 fåglar.

Testning av prover ska genomföras i officiella laboratorier som den behöriga myndigheten utsett enligt de diagnostiska förfarandena för

i)

aviär influensa i diagnostikhandboken i kommissionens beslut 2006/437/EG,

ii)

Newcastlesjuka i bilaga III till rådets direktiv 92/66/EEG.

III.   Allmänna krav

Prover får poolas, men högst fem prover från enskilda fåglar i varje pool.

Virusisolat ska utan dröjsmål sändas till det nationella referenslaboratoriet.


(1)  EUT L 237, 31.8.2006, s. 1.

(2)  http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_summry.htm.

(3)  EGT L 260, 5.9.1992, s. 1.

(4)  EGT L 188, 8.7.1992, s. 34.


BILAGA IV

(som avses i artiklarna 8.2 d, 9.2 b och 10)

KRAV PÅ PROGRAM FÖR ÖVERVAKNING AV AVIÄR INFLUENSA OCH DEN INFORMATION SOM SKA LÄMNAS (1)

I.   Krav på den övervakning av aviär influensa hos fjäderfä som genomförs i tredjeländer, områden, zoner eller delområden och som avses i artikel 10

A.   Övervakning av aviär influensa hos fjäderfä:

1.

Målbeskrivning

2.

Tredjelandet, området, zonen eller delområdet (det som är tillämpligt)

3.

Typ av övervakning:

Serologisk övervakning

Virologisk övervakning

Riktad övervakning av subtyper av aviär influensa

4.

Provtagningskriterier:

Målarter (t.ex. kalkoner, höns, rapphöns)

Målkategorier (t.ex. avelsfåglar, värphöns)

Djurhållningssystem som omfattas (t.ex. kommersiella anläggningar, hobbybesättningar)

5.

Statistiskt underlag för det antal anläggningar som provtas:

Antal anläggningar i området

Antal anläggningar per kategori

Antal anläggningar att provta per fjäderfäkategori

6.

Provtagningsfrekvens

7.

Antal prover som tas per anläggning/byggnad

8.

Provtagningsperiod

9.

Typ av prover som tagits (vävnad, träck, svabbprover från kloak/svalg/luftrör)

10.

Laboratorietester som använts (t.ex. AGID, PCR, HI, virusisolering)

11.

Uppgifter om de laboratorier som testar på central, regional eller lokal nivå (det som är tillämpligt)

Uppgifter om det referenslaboratorium som utför konfirmationstest (nationellt referenslaboratorium för aviär influensa, OIE:s eller gemenskapens referenslaboratorium för aviär influensa)

12.

Rapporteringssystem/-protokoll som används för resultat från övervakning av aviär influensa (bifoga ev. tillgängliga resultat)

13.

Uppföljningsundersökningar av positiva resultat för subtyperna H5 och H7

B.   Om information föreligger om övervakning av aviär influensa hos vilda fåglar för bedömning av riskfaktorer för introduktion av aviär influensa hos fjäderfä:

1.

Typ av övervakning:

Serologisk övervakning

Virologisk övervakning

Riktad övervakning av subtyper av aviär influensa

2.

Provtagningskriterier

3.

Riktad övervakning av vilda fågelarter (ange artens latinska namn)

4.

Riktad övervakning av utvalda områden

5.

Information enligt punkt 6 och punkterna 8–12 i del I.A

II.   Övervakning av aviär influensa i enlighet med artiklarna 8.2 d och 9.2 b som ska genomföras med anledning av ett utbrott av sjukdomen i tredjeländer, områden, zoner eller delområden som tidigare varit fria från sjukdomen

Övervakningen av aviär influensa ska med ett slumpmässigt, representativt prov av den riskutsatta populationen göra det möjligt att statistiskt försäkra att infektion inte förekommer med beaktande av de särskilda epidemiologiska omständigheterna i samband med den eller de tidigare utbrotten.


(1)  Ge så mycket detaljerad information som möjligt för en korrekt bedömning av programmet.


BILAGA V

(som avses i artikel 11 a)

INFORMATION SOM SKA LÄMNAS AV ETT TREDJELAND DÄR DET VACCINERAS MOT AVIÄR INFLUENSA (1)

I.   Krav på de vaccinationsplaner som genomförs i tredjeländer, områden, zoner eller delområden och som avses i artikel 11

1.

Landet, området, zonen eller delområdet (det som är tillämpligt)

2.

Sjukdomshistoria (tidigare utbrott av HPAI/LPAI hos fjäderfä eller fall av HPAI/LPAI hos vilda fåglar)

3.

Beskrivning av skälen för beslutet att införa vaccination

4.

Riskbedömning som grundar sig på

utbrott av aviär influensa i tredjelandet, området, zonen eller delområdet (det som är tillämpligt),

utbrott av aviär influensa i ett närliggande land,

andra riskfaktorer såsom vissa områden, typ av fjäderfähållning, kategorier av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap

5.

Det geografiska område inom vilket vaccination ska ske

6.

Antal anläggningar i vaccinationsområdet

7.

Antal anläggningar där vaccination ska ske (om inte detsamma som i punkt 6)

8.

Arter och kategorier av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i det område, den zon eller det delområde där vaccination ska ske

9.

Ungefärligt antal fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap i anläggningarna i punkt 7

10.

Sammanfattning av vaccinets egenskaper

11.

Godkännande, hantering, tillverkning, lagring, leverans, distribution och försäljning av vaccin mot aviär influensa på nationellt territorium

12.

Tillämpning av en DIVA-strategi

13.

Vaccinationskampanjens förväntade varaktighet

14.

Bestämmelser och restriktioner för förflyttning av vaccinerade fjäderfän och fjäderfäprodukter som härrör från vaccinerade fjäderfän eller från vaccinerade andra fåglar i fångenskap

15.

Kliniska undersökningar och laboratorietester i de anläggningar där vaccination skett och/eller i anläggningar i vaccinationsområdet (t.ex. testning av effektiviteten, testning före förflyttning)

16.

System för journalföring (t.ex. av de utförliga uppgifterna i punkt 15) och registrering av anläggningar där vaccination sker

II.   Övervakning i tredjeländer, områden, zoner eller delområden som utför vaccination mot aviär influensa enligt artikel 11

Om vaccination utförs i ett tredjeland, ett område, en zon eller ett delområde ska samtliga kommersiella anläggningar där vaccination mot aviär influensa sker underkastas laboratorietestning och utöver uppgifterna i del I.A i bilaga IV ska följande uppgifter lämnas:

1.

Antal vaccinerade anläggningar i området per kategori

2.

Antal vaccinerade anläggningar att provta per fjäderfäkategori

3.

Användning av indikatordjur (ange art och antal indikatordjur som använts per byggnad)

4.

Antal prover som tagits per anläggning och/eller byggnad

5.

Data om vaccinets effektivitet


(1)  Ge så mycket detaljerad information som möjligt för en korrekt bedömning av programmet.


BILAGA VI

(som avses i artiklarna 12.1 b, 12.2 c ii och 13.1 a)

KRITERIER FÖR GODKÄNDA VACCIN MOT NEWCASTLESJUKA

I.   Allmänna kriterier

1.

Vaccin ska registreras av de behöriga myndigheterna i det berörda tredjelandet innan de får distribueras och användas. Vid en sådan registrering måste de behöriga myndigheterna kunna stödja sig på ett komplett dokumentationsmaterial som innehåller upplysningar om effektivitet och oskadlighet. När det gäller importerade vaccin kan den behöriga myndigheten stödja sig på data som har kontrollerats av de behöriga myndigheterna i det land där vaccinet tillverkas, om sådana kontroller har utförts i enlighet med internationellt godkända standarder.

2.

Dessutom ska importen eller tillverkningen och distributionen av vaccin kontrolleras av de behöriga myndigheterna i det berörda tredjelandet.

3.

Innan distribution tillåts ska varje parti vaccin testas på de behöriga myndigheternas vägnar med hänsyn till oskadlighet, särskilt vad gäller försvagning eller inaktivering och frånvaro av oönskade förorenande ämnen, samt med hänsyn till effektivitet.

II.   Särskilda kriterier

1.

Levande vaccin mot Newcastlesjuka ska tillverkas av en stam av Newcastlesjukevirus för vilken inokulat av typstammen har testats och visat sig ha ett intracerebralt patogenitetsindex (ICPI) på antingen

i)

under 0,4, om minst 107 EID50 har administrerats till varje fågel i ICPI-testet, eller

ii)

under 0,5, om minst 108 EID50 har administrerats till varje fågel i ICPI-testet.

2.

Inaktiverat vaccin mot Newcastlesjuka ska tillverkas av en stam av Newcastlesjukevirus med ett intracerebralt patogenitetsindex (ICPI) hos dagsgamla kycklingar som är under 0,7, om minst 108 EID50 har administrerats till varje fågel i ICPI-testet.


BILAGA VII

(som avses i artikel 13)

TILLÄGGSKRAV I FRÅGA OM HÄLSA

I.   Krav på fjäderfä, dagsgamla kycklingar och kläckägg från tredjeländer, områden, zoner eller delområden där det vaccin som används mot Newcastlesjuka inte uppfyller kriterierna i bilaga VI

1.

Om det inte är förbjudet att använda vaccin mot Newcastlesjuka som inte uppfyller de särskilda kriterierna i bilaga VI i tredjelandet, området, zonen eller delområdet ska följande tilläggskrav i fråga om hälsa gälla:

a)

Fjäderfän, inklusive dagsgamla kycklingar, får inte ha vaccinerats med sådant vaccin under minst tolv månader före importen till gemenskapen.

b)

Flocken eller flockarna ska ha genomgått ett virusisoleringstest för Newcastlesjuka högst två veckor före importen till gemenskapen, eller, om det gäller kläckägg, högst två veckor före äggens insamlingsdatum,

i)

på ett officiellt laboratorium,

ii)

på ett slumpmässigt urval av kloaksvabbprover från minst 60 fåglar i varje flock,

iii)

utan att något aviärt paramyxovirus med ett intracerebralt patogenitetsindex (ICPI) större än 0,4 har hittats.

c)

Fjäderfäna ska ha hållits isolerade under officiell övervakning på ursprungsanläggningen under den tvåveckorsperiod som avses i b.

d)

Fjäderfäna får inte ha varit i kontakt med fjäderfän som inte uppfyller kraven i a och b under en period på 60 dagar före importen till gemenskapen eller, om det gäller kläckägg, under en period på 60 dagar före äggens insamlingsdatum.

2.

Om dagsgamla kycklingar importeras från ett tredjeland, ett område, en zon eller ett delområde enligt punkt 1, får de dagsgamla kycklingarna och kläckäggen från vilka de dagsgamla kycklingarna kläckts i kläckeriet eller under transporten inte ha varit i kontakt med fjäderfän eller kläckägg som inte uppfyller kraven i punkt 1 a–d.

II.   Krav på fjäderfäkött

Fjäderfäkött ska komma från slaktfjäderfä som

a)

inte har vaccinerats med vaccin som tillverkats av inokulat av en typstam av Newcastlesjukevirus med högre patogenitet än lentogena virusstammar under de sista 30 dagarna före slakt,

b)

har genomgått ett virusisoleringstest för Newcastlesjuka som har genomförts på ett officiellt laboratorium vid tidpunkten för slakt på ett slumpmässigt urval av kloaksvabbprover från minst 60 fåglar från varje berörd flock där inget aviärt paramyxovirus med ett intracerebralt patogenitetsindex (ICPI) större än 0,4 har hittats,

c)

under de 30 dagarna före slakt inte har varit i kontakt med fjäderfän som inte uppfyller villkoren i a och b.


BILAGA VIII

(som avses i artikel 14.1 a)

AVELS- OCH BRUKSFJÄDERFÄN SAMT KLÄCKÄGG OCH DAGSGAMLA KYCKLINGAR AV ANDRA ARTER ÄN RATITER

I.   Krav som är tillämpliga före import

1.

Avels- och bruksfjäderfän samt kläckägg och dagsgamla kycklingar av andra arter än ratiter för import till gemenskapen får komma endast från anläggningar som har godkänts av den behöriga myndigheten i det berörda tredjelandet enligt villkor som är minst lika stränga som villkoren i bilaga II till direktiv 90/539/EEG, och godkännandena får inte ha upphävts tillfälligt eller dragits in.

2.

Om avels- och bruksfjäderfän samt kläckägg och dagsgamla kycklingar av andra arter än ratiter och/eller deras ursprungsflockar ska genomgå tester för att uppfylla kraven i de relevanta veterinärintygen i denna förordning, ska såväl provtagningen för testerna som själva testerna genomföras i enlighet med bilaga III.

3.

Kläckägg för import till gemenskapen ska vara märkta med ursprungstredjelandet och ordet ”kläckägg” med minst tre millimeter stora bokstäver på ett av de officiella språken i gemenskapen.

4.

Varje förpackning med kläckägg som avses i punkt 3 får endast innehålla ägg av en och samma art, av samma kategori och från samma slags fjäderfä, från samma ursprungstredjeland, -område, -zon eller -delområde och samma avsändare och ska vara märkt med minst följande uppgifter:

a)

De uppgifter på äggen som anges i punkt 3.

b)

Den fjäderfäart som äggen kommer från.

c)

Avsändarens namn eller företagsnamn samt adress.

5.

Varje kartong med importerade dagsgamla kycklingar får endast innehålla fjäderfän av en och samma art, samma kategori och samma slags fjäderfä, från samma ursprungstredjeland, -område, -zon eller -delområde, samma kläckeri och samma avsändare och ska vara märkt med minst följande uppgifter:

a)

Ursprungstredjelandets, -områdets, -zonens eller -delområdets namn.

b)

Den fjäderfäart som de dagsgamla kycklingarna tillhör.

c)

Kläckeriets registreringsnummer.

d)

Avsändarens namn eller företagsnamn samt adress.

II.   Krav som är tillämpliga efter importen

1.

Importerade avels- och bruksfjäderfän och dagsgamla kycklingar av andra arter än ratiter ska hållas på bestämmelseanläggningen/-anläggningarna från och med ankomstdagen

a)

under minst sex veckor, eller

b)

fram till slaktdagen om fåglarna slaktas innan den period som avses i a har löpt ut.

Den period som avses i a kan dock förkortas till tre veckor, under förutsättning att provtagning och testning enligt bilaga III genomförts med tillfredsställande resultat.

2.

Avels- eller bruksfjäderfän av andra arter än ratiter som kläckts från importerade kläckägg ska hållas under minst tre veckor från kläckningsdagen i kläckeriet eller under minst tre veckor på den eller de anläggningar dit fjäderfäna har sänts efter kläckningen.

Om de dagsgamla kycklingarna inte föds upp i den medlemsstat som importerade kläckäggen, ska de transporteras direkt till den slutgiltiga bestämmelseorten (enligt uppgift i punkterna 1.10 och 1.11 i hälsointyget i förlaga 2 i bilaga IV till direktiv 90/539/EEG) och hållas där i minst tre veckor från kläckningsdagen.

3.

Under de relevanta perioderna enligt punkterna 1 och 2 ska importerade avels- och bruksfjäderfän, dagsgamla kycklingar och avels- och bruksfjäderfän av andra arter än ratiter som kläckts från importerade kläckägg hållas isolerade i fjäderfähus där det inte finns några andra flockar.

De får dock föras in i fjäderfähus där det redan finns avels- och bruksfjäderfän och dagsgamla kycklingar.

I sådana fall ska de relevanta perioderna enligt punkterna 1 och 2 börja räknas från och med den dag den sista importerade fågeln förs in i fjäderfähuset och inga fjäderfän får förflyttas från fjäderfähuset innan dessa perioder löpt ut.

4.

Importerade kläckägg ska kläckas i separata ruv- och kläckmaskiner.

Importerade kläckägg får dock läggas i ruv- och kläckmaskiner där det redan finns andra kläckägg.

I sådana fall ska perioderna enligt punkterna 1 och 2 börja räknas från och med den dag det sista importerade kläckägget läggs in.

5.

Senast den dag då de relevanta perioder som föreskrivs i punkt 1 eller 2 löper ut ska importerade avels- och bruksfjäderfän och dagsgamla kycklingar genomgå en klinisk undersökning utförd av den officiella veterinären, och vid behov ska prover tas för kontroll av deras hälsotillstånd.


BILAGA IX

(som avses i artikel 14.1 b)

RATITER FÖR AVEL OCH PRODUKTION SAMT KLÄCKÄGG OCH DAGSGAMLA KYCKLINGAR AV DESSA

I.   Krav som är tillämpliga före import

1.

Importerade ratiter för avel och produktion (nedan kallade ratiter) ska identifieras med halsband och/eller mikrochips med ursprungstredjelandets ISO-kod. Sådana mikrochips ska uppfylla kraven i ISO-standarderna.

2.

Importerade kläckägg av ratiter ska vara stämplade med ursprungstredjelandets ISO-kod och ursprungsanläggningens godkännandenummer.

3.

Varje förpackning med kläckägg som avses i punkt 2 får endast innehålla ägg av ratiter från samma ursprungstredjeland, -område, -zon eller -delområde och samma avsändare och ska vara märkt med minst följande uppgifter:

a)

De uppgifter på äggen som anges i punkt 2.

b)

Tydliga och läsbara uppgifter om att sändningen innehåller kläckägg av ratiter.

c)

Avsändarens namn eller företagsnamn samt adress.

4.

Varje kartong med importerade dagsgamla kycklingar av ratiter för avel och produktion får endast innehålla ratiter från samma ursprungstredjeland, -område, -zon eller -delområde, samma anläggning och samma avsändare och ska vara märkt med minst följande uppgifter:

a)

Ursprungstredjelandets ISO-kod och ursprungsanläggningens godkännandenummer.

b)

Tydliga och läsbara uppgifter om att sändningen innehåller dagsgamla kycklingar av ratiter.

c)

Avsändarens namn eller företagsnamn samt adress.

II.   Krav som är tillämpliga efter importen

1.

Efter det att importkontrollen genomförts i enlighet med direktiv 91/496/EEG ska sändningar av ratiter samt kläckägg och dagsgamla kycklingar av ratiter transporteras direkt till den slutgiltiga bestämmelseorten.

2.

Importerade ratiter och dagsgamla kycklingar av dessa ska hållas på bestämmelseanläggningen/-anläggningarna från och med ankomstdagen

a)

under minst sex veckor, eller

b)

fram till slaktdagen om fåglarna slaktas innan den period som avses i a har löpt ut.

3.

Ratiter som kläckts från importerade kläckägg ska hållas under minst tre veckor från kläckningsdagen i kläckeriet eller under minst tre veckor på den eller de anläggningar dit de har sänts efter kläckningen.

4.

Under de relevanta perioderna enligt punkterna 2 och 3 ska importerade ratiter och ratiter som kläckts från importerade kläckägg hållas isolerade i fjäderfähus där det inte finns några andra ratiter eller fjäderfän.

De får dock föras in i fjäderfähus där det redan finns andra ratiter eller fjäderfän. I sådana fall ska perioderna enligt punkterna 2 och 3 börja räknas från och med den dag den sista importerade ratiten förs in i fjäderfähuset och inga ratiter eller fjäderfän får förflyttas från fjäderfähuset innan dessa perioder löpt ut.

5.

Importerade kläckägg ska kläckas i separata ruv- och kläckmaskiner.

Importerade kläckägg får dock läggas i ruv- och kläckmaskiner där det redan finns andra kläckägg. I sådana fall ska perioderna enligt punkterna 2 och 3 börja räknas från och med den dag det sista importerade kläckägget läggs in och åtgärderna i dessa punkter ska börja tillämpas.

6.

Senast den dag då de relevanta perioderna enligt punkt 2 eller 3 löper ut ska importerade ratiter och dagsgamla kycklingar av dessa genomgå en klinisk undersökning utförd av en officiell veterinär, och vid behov ska prover tas för kontroll av deras hälsotillstånd.

III.   Krav för ratiter för avel och produktion och dagsgamla kycklingar av dessa från Asien och Afrika som är tillämpliga vid importen till gemenskapen

De skyddsåtgärder mot Krim-Kongo hemorragisk feber som fastställs i del I i bilaga X ska tillämpas på ratiter för avel och produktion och dagsgamla kycklingar av dessa från tredjeländer, områden, zoner eller delområden i Asien och Afrika.

Alla ratiter som testats positiva i ett kompetitivt Elisa-test för antikroppar mot Krim-Kongo hemorragisk feber ska destrueras.

Alla fåglar i samma sändning ska testas på nytt med ett kompetitivt Elisa-test 21 dagar efter den första provtagningen. Om någon av dessa fåglar testas positiv ska alla fåglar i samma sändning destrueras.

IV.   Krav på ratiter för avel och produktion från ett tredjeland, ett område eller en zon som anses smittad/smittat med Newcastlesjuka

Följande bestämmelser ska gälla för ratiter och kläckägg av ratiter från ett tredjeland, ett område eller en zon som anses smittad/smittat med Newcastlesjuka samt dagsgamla kycklingar som kläckts ur sådana ägg:

a)

Den behöriga myndigheten ska före isoleringens början kontrollera om de isoleringslokaler som avses i punkt 4 i del II i denna bilaga är tillfredsställande.

b)

Under de relevanta perioderna enligt punkterna 2 och 3 i del II i denna bilaga ska ett virusisoleringstest för Newcastlesjuka utföras, antingen från kloaksvabbprov eller träckprov från varje ratit.

c)

Om ratiter ska sändas till en medlemsstat vars status har fastställts enligt artikel 12.2 i direktiv 90/539/EEG ska utöver det virusisoleringstest som föreskrivs i b i denna del också ett serologiskt test göras på varje ratit.

d)

Negativa resultat på de tester som föreskrivs i b och c ska finnas tillgängliga innan någon fågel får lämna isoleringen.


BILAGA X

(som avses i artikel 17)

SKYDDSÅTGÄRDER I SAMBAND MED KRIM-KONGO HEMORRAGISK FEBER

I.   För ratiter

Den behöriga myndigheten ska se till att ratiterna hålls isolerade i en omgivning som är skyddad mot gnagare och fri från fästingar i minst 21 dagar före importen till gemenskapen.

Innan ratiterna flyttas till en fästingfri omgivning ska de genomgå en behandling som garanterat dödar alla ektoparasiter. Efter 14 dagar i en fästingfri omgivning ska ratiterna genomgå ett kompetitivt Elisa-test för antikroppar mot Krim-Kongo hemorragisk feber. Alla djur som isolerats måste reagera negativt på detta test. Vid ratiternas ankomst till gemenskapen ska behandlingen mot ektoparasiter och det serologiska testet upprepas.

II.   För ratiter från vilka det kött som ska importeras härrör

Den behöriga myndigheten ska se till att ratiterna hålls isolerade i en omgivning som är skyddad mot gnagare och fri från fästingar i minst 14 dagar före slakt.

Innan ratiterna flyttas till en fästingfri omgivning ska de genomgå antingen en undersökning för att kontrollera att de är fria från fästingar eller en behandling som garanterat dödar alla fästingar. Den behandling som används måste anges på importlicensen. Inga resthalter av det medel som används vid behandlingen ska kunna påvisas i ratitköttet.

Varje parti ratiter ska undersökas för fästingar före slakt. Om fästingar påvisas ska hela partiet på nytt isoleras före slakt.


BILAGA XI

(som avses i artikel 18.2)

Förlaga till veterinärintyg för transitering/lagring av specifikt patogenfria ägg, kött, malet kött och maskinurbenat kött av fjäderfä, ratiter och frilevande fjädervilt, ägg och äggprodukter

Image

Image


BILAGA XII

(som avses i artikel 20)

JÄMFÖRELSETABELL

Denna förordning

Beslut 2006/696/EG

Beslut 94/438/EG

Beslut 93/342/EEG

Artikel 1.1 första stycket

Artikel 1 första stycket

 

 

Artikel 1.1 andra stycket

Artikel 5

 

 

Artikel 1.2

Artikel 1 andra stycket

 

 

Artikel 1.3

Bilagorna I och II (del 1)

 

 

Artikel 2.1–2.5

Artikel 2 a–e

 

 

Artikel 2.6

Artikel 2 m

 

 

Artikel 2.7

Artikel 2 j

 

 

Artikel 2.8

Artikel 2 k

 

 

Artikel 2.9

Artikel 2.1

 

 

Artikel 2.10

 

 

 

Artikel 2.11

 

 

 

Artikel 2.12 a–c

Artikel 2 g

 

 

Artikel 2.12 d

 

 

 

Artikel 2.13

Artikel 2 h

 

 

Artikel 2.14

Artikel 2 f

 

 

Artikel 2.15

 

 

 

Artikel 2.16

 

 

 

Artikel 2.17

 

 

 

Artikel 2.18

 

 

 

Artikel 2.19

 

 

 

Artikel 2.20

 

 

 

Artikel 3

Artikel 5

 

 

Artikel 4 första stycket

Artiklarna 5 och 3

 

 

Artikel 4 andra stycket

Bilaga I del 3

 

 

Artikel 4 tredje stycket

Artikel 3 andra stycket

 

 

Artikel 5

Artikel 4

 

 

Artikel 6

 

 

 

Artikel 7 a

 

 

Artikel 2 h

Artikel 7 b

 

 

Artikel 2 g

Artikel 7 c

 

 

Artikel 2 i

Artikel 8

 

 

 

Artikel 9

 

 

 

Artikel 10

 

 

 

Artikel 11

 

 

 

Artikel 12

 

Artikel 4.1 och 4.2

Artikel 4.1 och 4.2

Artikel 13

 

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 14.1 a

Artikel 9

 

 

Artikel 14.1 b

Artikel 11

 

 

Artikel 14.2

 

 

 

Artikel 15

Artikel 18

 

 

Artikel 16

Artikel 8

 

 

Artikel 17

Artikel 16.2

 

 

Artikel 18.1

 

 

 

Artikel 18.2

Artikel 19 b

 

 

Artikel 18.3

Artikel 19

 

 

Artikel 19

Artikel 20

 

 

Artikel 20

 

 

 

Artikel 21

 

 

 

Artikel 22

 

 

 

Bilaga I

Bilagorna I och II

 

 

Bilaga II

Bilaga I del 3

 

 

Bilaga III.I.1–6

Bilaga 1 del 4 (A)

 

 

Bilaga III.I.7

 

 

 

Bilaga III.II och III.III

Bilaga I del 4 (B)

 

 

Bilaga IV

 

 

 

Bilaga V

 

 

 

Bilaga VI

 

 

Bilaga B

Bilaga VII.I

Artikel 7

 

 

Bilaga VII.II

 

Bilagan

 

Bilaga VIII.I

Artikel 9

 

 

Bilaga VIII.II

Artikel 10

 

 

Bilaga IX.I

Artikel 11

 

 

Bilaga IX.II

Artikel 12

 

 

Bilaga IX.III

Artikel 13

 

 

Bilaga IX.IV

Artikel 14

 

 

Bilaga X

Bilaga V

 

 

Bilaga XI

Bilaga IV

 

 

Bilaga XII