ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 220

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
15 augusti 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 812/2008 av den 11 augusti 2008 om ändring av förordning (EG) nr 954/2006 om införandet av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung bland annat i Ryssland

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 813/2008 av den 11 augusti 2008 om ändring av förordning (EG) nr 74/2004 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av sänglinne av bomull med ursprung i Indien

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 814/2008 av den 14 augusti 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 815/2008 av den 14 augusti 2008 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 med avseende på definitionen av begreppet ursprungsprodukter som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling för att ta hänsyn till Kap Verdes särskilda situation när det gäller vissa fiskeriprodukter som exporteras från detta land till gemenskapen

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 816/2008 av den 14 augusti 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 817/2008 av den 14 augusti 2008 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 augusti 2008

16

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/670/RIF

 

*

Rådets beslut av den 24 juli 2008 om ändring av rådets beslut 2000/265/EG om upprättande av en budgetförordning för budgetaspekterna på rådets ställföreträdande generalsekreterares förvaltning av de avtal som ingås i dennes namn, på vissa medlemsstaters vägnar, om installation och drift av kommunikationsinfrastrukturen för Schengensammanhang (Sisnet)

19

 

 

Kommissionen

 

 

2008/671/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 5 augusti 2008 om harmoniserad användning av radiospektrum i frekvensbandet 5875–5905 MHz för säkerhetsrelaterade tillämpningar i intelligenta transportsystem (ITS) [delgivet med nr K(2008) 4145]  ( 1 )

24

 

 

2008/672/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 11 augusti 2008 om ändring av tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien när det gäller vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Bulgarien [delgivet med nr K(2008) 4269]  ( 1 )

27

 

 

2008/673/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 augusti 2008 om ändring av beslut 2005/928/EG om harmonisering av frekvensbandet 169,4–169,8125 MHz i gemenskapen [delgivet med nr K(2008) 4311]  ( 1 )

29

 

 

2008/674/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 augusti 2008 om ändring av beslut 2007/683/EG om godkännande av planen för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin i vissa områden i Ungern [delgivet med nr K(2008) 4321]

30

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets rambeslut 2008/675/RIF av den 24 juli 2008 om beaktande av fällande domar avkunnade i Europeiska unionens medlemsstater vid ett nytt brottmålsförfarande i en medlemsstat

32

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, om ändring av förordningarna (EG) nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 3/2008 samt om upphävande av förordningarna (EEG) nr 2392/86 och (EG) nr 1493/1999 (EUT L 148 av den 6.6.2008)

35

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 71/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky (EUT L 30 av den 4.2.2008)

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

15.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 220/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 812/2008

av den 11 augusti 2008

om ändring av förordning (EG) nr 954/2006 om införandet av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung bland annat i Ryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artiklarna 9 och 11.3,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 954/2006 av den 27 juni 2006 om införandet av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung bland annat i Ryssland (2),

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   FÖRFARANDE

1.   Gällande åtgärder

(1)

Till följd av en undersökning (nedan kallad den ursprungliga undersökningen) införde rådet genom förordning (EG) nr 954/2006 en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung bland annat i Ryssland.

2.   Särskild övervakning

(2)

Efter det att förordning (EG) nr 954/2006 trätt i kraft och rådgivande kommittén informerats, övervakade kommissionen noggrant utvecklingen av importen på av sömlösa rör av järn eller stål från alla länder som berördes av åtgärderna. Övervakningen visade att exporten från den ryska tillverkargruppen OAO TMK (OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant OAO Seversky Tube Works och deras närstående företag) (nedan kallad TMK, företaget eller gruppen) till gemenskapen under de sex första månaderna efter införandet av åtgärderna hade minskat drastiskt. Övervakningen visade vidare att tullnivån för TMK därför borde ses över. De kostnads- och prisuppgifter som TMK lämnade i övervakningsformuläret visade mycket riktigt att gruppens dumpningsmarginal var lägre än den nuvarande nivån på 35,8 %.

3.   Inledande av en interimsöversyn

(3)

En partiell interimsöversyn av den ovan nämnda förordningen med avseende på TMK inleddes därför på kommissionens initiativ och på grundval av uppgifter som inkommit från exportören. Företaget hävdade att de omständigheter som föranledde införandet av åtgärder hade förändrats och att förändringarna är av varaktig karaktär. Det erinras om att TMK inte samarbetade fullt ut i den ursprungliga undersökningen och att dumpningsmarginalen därför beräknades utifrån tillgängliga fakta, dvs. utifrån normalvärdet för en annan rysk tillverkargrupp som samarbetade i undersökningen och uppgifter från Eurostat. Enligt TMK hade man inte samarbetat i den ursprungliga undersökningen främst på grund av stora interna förändringar, som redan pågick inom gruppen under den ursprungliga undersökningen. Beroende på dessa exceptionella omständigheter, som påverkade gruppens företagsledning liksom dess bokförings- och redovisningspraxis, kunde TMK inte lämna adekvata uppgifter om priser och kostnader under den ursprungliga undersökningen. Enligt företaget har de förändringar som gjorts av organisationen sedan den ursprungliga undersökningen resulterat i en enklare företagsstruktur, förbättrad företagsledning och en övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS), vilket gör samarbetet lättare. Företaget lämnade också in prima facie-bevisning till stöd för att en jämförelse, baserad på normalvärdet, mellan företagets egna priser och kostnader och dess exportpriser till gemenskapen skulle leda till en minskad dumpning betydligt under nivån för den gällande åtgärden. Företaget hävdade därför att det, för att motverka dumpning, inte längre är nödvändigt att fortsätta att tillämpa åtgärder på den nuvarande nivån, vilken baseras på nivån för den tidigare fastställda dumpningen.

(4)

Kommissionen har efter samråd med rådgivande kommittén fastslagit att bevisningen är tillräcklig för att motivera en partiell interimsöversyn och beslöt därför att på eget initiativ inleda en översyn enligt artikel 11.3 i grundförordningen, begränsad i omfattning till att gälla dumpningsnivån för de exporterande tillverkarna/medlemmarna i TMK-gruppen. Kommissionen offentliggjorde den 22 juni 2007 ett tillkännagivande om inledande i Europeiska unionens officiella tidning  (3) och påbörjade en undersökning.

(5)

Kommissionen underrättade officiellt TMK och dess närstående företag samt företrädare för det berörda exportlandet om att interimsöversynen hade inletts. Berörda parter gavs tillfälle att skriftligen lämna sina synpunkter och att begära att bli hörda.

(6)

Kommissionen skickade också frågeformulär till TMK och dess närstående företag och mottog de besvarade formulären inom den föreskrivna tidsfristen. Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgifter som den ansåg nödvändiga för att fastställa om dumpning förelåg och utförde kontrollbesök på plats hos följande företag:

OAO Volzhsky Pipe Plant, Ryssland

OAO Taganrog Metallurgical Works, Ryssland

OAO Sinarsky Pipe Plant, Ryssland

OAO Seversky Tube Works, Ryssland

ZAO TMK Trade House, Ryssland

TMK Europe GmbH, Tyskland

TMK Global AG, Schweiz

TMK Italia s.r.l., Italien

4.   Översynsperiod

(7)

Undersökningen av dumpning omfattade perioden 1 april 2006–31 mars 2007 (nedan kallad översynsperioden).

B.   ÖVERSYNSUNDERSÖKNING

1.   Berörd produkt

(8)

Den produkt som berörs av den nuvarande översynen är densamma som i den ursprungliga undersökningen, dvs. vissa sömlösa rör av järn eller stål, med runt tvärsnitt, med ett största yttre tvärsnitt av 406,4 mm och med ett högsta motsvarande kolvärde (carbon equivalent value, CEV) på 0,86 enligt formeln från International Institute of Welding (nedan kallat IIW) och kemiska analyser (4) och med ursprung i Ryssland (nedan kallad den berörda produkten), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 och ex 7304 59 93 (5).

2.   Likadan produkt

(9)

Den produkt som tillverkas och säljs på den ryska hemmamarknaden har samma grundläggande fysiska, tekniska och kemiska egenskaper och samma användningsområden och ska därför anses som likadana produkter i den mening som avses i artikel 1.4 i grundförordningen.

C.   RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN

1.   Normalvärde

(10)

Försäljningen på den inhemska marknaden görs via det närstående företaget, ZAO TMK Trade House, som sedan återförsäljer den berörda produkten till oberoende kunder i Ryssland.

(11)

I enlighet med artikel 2.2 i grundförordningen undersökte kommissionen först, när det gäller de fyra samarbetsvilliga exporterande tillverkarna i gruppen, om deras inhemska försäljning av den likadana produkten till oberoende kunder var representativ, dvs. om den motsvarade minst 5 % av företagets totala volym av motsvarande exportförsäljning till gemenskapen. Den totala försäljningsvolymen av den likadana produkten på den inhemska marknaden befanns vara representativ. Kommissionen identifierade därefter de typer av den likadana produkten som såldes på den inhemska marknaden och som var likadana som eller direkt jämförbara med de typer som exporterades till gemenskapen.

(12)

För varje typ som de exporterande tillverkarna sålde på sina hemmamarknader, och som konstaterades vara direkt jämförbara med den typ av den berörda produkten som exporterades till gemenskapen, fastställdes det huruvida försäljningen på den inhemska marknaden var tillräckligt representativ enligt artikel 2.2 i grundförordningen. Försäljningen på den inhemska marknaden av en viss typ ansågs vara tillräckligt representativ om den sammanlagda försäljningsvolymen på den inhemska marknaden av denna typ under undersökningsperioden motsvarade minst 5 % av den totala försäljningsvolym av den jämförbara typ av den berörda produkten som exporterades till gemenskapen.

(13)

Därefter undersökte man huruvida varje typ av den berörda produkten som såldes på den inhemska marknaden i representativa kvantiteter kunde anses ha skett vid normal handel enligt artikel 2.4 i grundförordningen, genom att man fastställde andelen lönsam försäljning av produkttypen i fråga till oberoende kunder på den inhemska marknaden.

(14)

I de fall där försäljningsvolymen för den relevanta produkttypen som sålts till ett nettopris som minst motsvarade den beräknade produktionskostnaden utgjorde mer än 80 % av den totala försäljningsvolymen för den typen och det vägda genomsnittliga priset för den typen minst motsvarade produktionskostnaden, grundades normalvärdet på det faktiska priset vid inhemsk försäljning, beräknat som ett vägt genomsnitt av priserna vid all inhemsk försäljning under undersökningsperioden, oavsett om denna försäljning varit lönsam eller inte. I de fall där volymen lönsam försäljning av en viss produkttyp utgjorde högst 80 % av den totala försäljningsvolymen för den typen eller det vägda genomsnittliga priset för den typen var lägre än produktionskostnaden, grundades normalvärdet på det faktiska priset vid försäljning på den inhemska marknaden, beräknat som ett vägt genomsnitt av lönsam försäljning av endast den typen, förutsatt att denna försäljning utgjorde minst 10 % av den totala försäljningsvolymen för den typen. I de fall där andelen lönsam försäljning av alla produkttyper utgjorde mindre än 10 % av den totala försäljningsvolymen, ansågs försäljningen av denna typ inte ha skett i tillräckliga mängder för att det skulle gå att fastställa normalvärdet på grundval av det inhemska priset.

(15)

När de inhemska priserna för en viss produkttyp som sålts av en exporterande tillverkare inte kunde användas för att fastställa normalvärdet, blev det nödvändigt att tillämpa en annan metod. För detta ändamål använde kommissionen ett konstruerat normalvärde. I enlighet med artikel 2.3 i grundförordningen konstruerades normalvärdet genom att man till exportörens tillverkningskostnader för de exporterade typerna, vid behov justerade, lade till ett skäligt belopp för försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt en skälig vinstmarginal. Enligt artikel 2.6 i grundförordningen baserades procentandelen för försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt vinstmarginal på de genomsnittliga försäljnings- och administrationskostnaderna och andra allmänna kostnader samt vinstmarginal vid normal handel med den likadana produkten.

(16)

När det gäller produktionskostnaderna, och särskilt energikostnaderna avseende gas, undersöktes om de gaspriser som de exporterande tillverkarna betalade på ett rimligt sätt återspeglade kostnaderna för produktionen och distributionen av gas.

(17)

Man fann att det inhemska gaspris som de exporterande tillverkarna betalade var ungefär en fjärdedel av exportpriset på naturgas från Ryssland. Alla tillgängliga uppgifter tyder på att de inhemska gaspriserna i Ryssland var reglerade priser som låg långt under de marknadspriser som betalades för naturgas på icke-reglerade marknader. Eftersom gaskostnaderna inte på ett rimligt sätt avspeglades i de exporterande tillverkarnas bokföring, såsom föreskrivs i artikel 2.5 i grundförordningen, justerades de i enlighet med detta. Eftersom det inte fanns några ryska inhemska gaspriser som var tillräckligt representativa och inte snedvridna, blev det enligt artikel 2.5 i grundförordningen nödvändigt att basera justeringen på uppgifter hämtade från andra representativa marknader. Det justerade priset baserades på det genomsnittliga exportpriset på rysk gas vid gränsen mellan Tyskland och Tjeckien (Waidhaus), med avdrag för lokala distributionskostnader. Waidhaus är den viktigaste leveranspunkten för rysk försäljning av gas till EU, som både är den största marknaden för rysk gas och har priser som på ett rimligt sätt avspeglar kostnaderna och kan därför anses vara en representativ marknad i den mening som avses i artikel 2.5 i grundförordningen.

(18)

För de produkttyper där normalvärdet konstruerades på det sätt som anges ovan, gjordes konstruktionen på grundval av tillverkningskostnaden för de produkttyper som exporterades, efter justering för gaskostnaden.

2.   Exportpris

(19)

All TMK:s exportförsäljning gjordes via närstående företag belägna antingen i gemenskapen eller i Schweiz. Således fastställdes exportpriset i enlighet med artikel 2.9 i grundförordningen, dvs. de återförsäljningspriser som faktiskt betalats eller skulle betalas av den första oberoende köparen i gemenskapen under översynsperioden, efter justering för de kostnader som uppstått mellan importen och återförsäljningen samt vinsten.

(20)

När det gäller de exportpriser som det närstående företaget i Schweiz, TMK Global AG, tog ut av oberoende kunder i gemenskapen, hävdade TMK att det var obefogat att göra avdrag från exportpriset för vinst, försäljnings- och administrationskostnader, andra allmänna kostnader samt provisioner och agenturavgifter, eftersom TMK Global är en fullt ut integrerad exportförsäljningsavdelning utanför gemenskapen. Enligt TMK är sådana avdrag bara befogade för företag som är belägna i gemenskapen och utgör en del av gruppens importnätverk, såsom föreskrivs artikel 2.9 i grundförordningen.

(21)

Ovanstående påstående godtogs, och man fann att rollen för TMK Global efter de organisatoriska förändringarna i gruppen hade utvecklats så att företaget nu var ansvarigt för export utanför gemenskapen, liksom exportförsäljningen till gemenskapen, även om denna hade sjunkit till låga volymer före och under översynsperioden. TMK Global fungerar förvisso som en försäljningscentral, vilket underlättar inköps- och dokumentationshanteringen för de huvudkontor som är belägna direkt på nyckelmarknaderna, dvs. TMK North America och TMK Middle-East. Företaget har också andra funktioner som en exportavdelning har när det gäller exportförsäljningen till sina huvudmarknader, liksom till gemenskapen, t.ex. ekonomistyrning och genomförande av standarder för spårning av varor. Dessa funktioner utfördes tidigare av den lokala exportavdelningen i varje anläggning, men de utförs nu av TMK Global för att åstadkomma centralisering och enhetlighet.

3.   Jämförelse

(22)

Jämförelsen mellan det vägda normalvärdet och det vägda exportpriset gjordes på nivån fritt fabrik och i samma handelsled. I syfte att sörja för en rättvis jämförelse togs det, i enlighet med artikel 2.10 i grundförordningen, hänsyn till olikheter i faktorer som konstaterats påverka priserna och prisjämförbarheten. Mot bakgrund av detta togs det i tillämpliga och berättigade fall hänsyn till olikheter när det gäller fysiska egenskaper, transportkostnader, försäkrings- och hanteringskostnader, kreditkostnader och importtullar.

4.   Dumpningsmarginal

(23)

I enlighet med artikel 2.11 i grundförordningen jämfördes det vägda genomsnittliga normalvärdet per varutyp med det vägda genomsnittliga exportpriset för motsvarande typ av den berörda produkten. Denna jämförelse visade att dumpning förekom.

(24)

TMK:s dumpningsmarginal utryckt i procent av nettopriset fritt gemenskapens gräns, före tull, befanns vara 27,2 %.

D.   DE FÖRÄNDRADE OMSTÄNDIGHETERNAS VARAKTIGA KARAKTÄR

(25)

I enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen undersökte kommissionen även huruvida de förändrade omständigheterna rimligen kunde sägas vara av varaktig karaktär.

(26)

Man ska minnas att TMK inte samarbetade ordentligt under den ursprungliga undersökningen. Dumpningsmarginalen, som utgör grunden för den tullsats på 35,8 % som för närvarande tillämpas, fastställdes, i enlighet med artikel 18 i grundförordningen, på grundval av tillgängliga sakuppgifter. De tillgängliga sakuppgifter som kommissionen använde sig av var det normalvärde som fastställts för en rysk tillverkargrupp som samarbetade och uppgifter från Eurostat.

(27)

Det otillräckliga samarbete som ledde till användningen av tillgängliga sakuppgifter berodde främst på de stora interna förändringar, som redan pågick inom gruppen under den ursprungliga undersökningen. Beroende på dessa exceptionella omständigheter, som påverkade ledningen för gruppen, liksom dess bokförings- och redovisningspraxis, kunde TMK inte lämna adekvata uppgifter om priser och kostnader under den ursprungliga undersökningen.

(28)

I denna undersökning samarbetade TMK fullt ut. I motsats till den ursprungliga undersökningen, när gruppen fortfarande var i förändring, kunde de frågeformulärssvar som lämnades i den nuvarande undersökningen kontrolleras på ett tillfredställande sätt. Eftersom gruppen lämnade tillförlitliga uppgifter om normalvärdet och exportpriset, kunde dumpningsmarginalen beräknas på företagets egna uppgifter.

(29)

De belägg som inkommit under undersökningen har visat att förändringarna i TMK:s företagsstruktur och redovisningspraxis, vilket gjorde att gruppen kunde samarbeta i den nuvarande undersökningen, får ses som varaktiga, eftersom det rör sig om gruppens långsiktiga struktur.

(30)

Kommissionen anser därför att det är osannolikt att de omständigheter som låg till grund för inledandet av denna översyn inom överskådlig framtid skulle komma att ändras på ett sätt som skulle påverka resultaten av denna undersökning. Förändringarna får därför anses vara av varaktig karaktär.

E.   ANTIDUMPNINGSÅTGÄRDER

(31)

I ljuset av undersökningsresultaten anses det lämpligt att ändra den tillämpliga antidumpningstullsatsen på import av den berörda produkten från TMK till 27,2 %. Den ändrade antidumpningstullen bör fastställas till samma nivå som den dumpningsmarginal som konstaterats, eftersom den är lägre än den dumpningsmarginal som fastställdes i den ursprungliga undersökningen.

(32)

Alla berörda parter underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden på grundval av vilka man avsåg att föreslå en ändring av förordning (EG) nr 954/2006 och gavs tillfälle att lämna synpunkter.

F.   PRISÅTAGANDE

(33)

Efter underrättelsen om de viktigaste omständigheter och överväganden på grundval av vilka kommissionen avsåg att rekommendera en ändring av den slutgiltiga antidumpningstull som är tillämplig på import av den berörda produkten från TMK, förklarade sig gruppen beredd att göra ett prisåtagande enligt artikel 8.1 i grundförordningen. Det åtagande som TMK erbjöd sig att göra ändrade inte på kommissionens ursprungliga slutsats att den berörda produkten inte lämpar sig för ett åtagande (se skälen 248–250 i förordning (EG) nr 954/2006). Kommissionen anser att TMK:s nuvarande åtagande inte tar upp de tekniska svårigheterna med den berörda produkten (se skäl 248 i den ovan nämnda förordningen) på ett sätt som skulle göra prisåtagandet praktiskt genomförbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I tabellen i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 954/2006 ska följande läggas till:

Land

Företag

Anti-dumpningstull

Taric-tilläggsnummer

”Ryssland

OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant och OAO Seversky Tube Works

27,2 %

A859”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 augusti 2008.

På rådets vägnar

B. KOUCHNER

Ordförande


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2117/2005 (EUT L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUT L 175, 29.6.2006, s. 4.

(3)  EUT C 138, 22.6.2007, s. 37.

(4)  Kolvärdet ska fastställas enligt teknisk rapport 1967 IIW doc. IX-535-67, utgiven av International Institute of Welding (IIW).

(5)  Enligt nuvarande definition i kommissionens förordning (EG) nr 1214/2007 av den 20 september 2007 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 286, 31.10.2007, s. 1). Produkttäckningen bestäms genom att produktbeskrivningen i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 954/2006 och varubeskrivningen för motsvarande KN-nummer tillämpas tillsammans.


15.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 220/6


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 813/2008

av den 11 augusti 2008

om ändring av förordning (EG) nr 74/2004 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av sänglinne av bomull med ursprung i Indien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1),

med beaktande av artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 74/2004 av den 13 januari 2004 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av sänglinne av bomull med ursprung i Indien (2),

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   TIDIGARE FÖRFARANDE

(1)

Genom förordning (EG) nr 74/2004 (nedan kallad den ursprungliga förordningen) införde rådet en slutgiltig utjämningstull på import till gemenskapen av vissa typer av sänglinne med ursprung i Indien, vilka omfattas av KN-nummer ex 6302 21 00 (Taricnummer 6302210081 och 6302210089), ex 6302 22 90 (Taricnummer 6302229019), ex 6302 31 00 (Taricnummer 6302310090) och ex 6302 32 90 (Taricnummer 6302329019). Med hänsyn till det stora antalet samarbetande indiska exporterande tillverkare av produkten i fråga gjordes ett urval i enlighet med artikel 27 i förordning (EG) nr 2026/97 (nedan kallad grundförordningen) och individuella tullsatser på mellan 4,4 % och 10,4 % ålades de företag som ingick i urvalet, medan andra samarbetande företag son inte ingick i urvalet ålades en tullsats på 7,6 %. En tull på 10,4 % infördes för övriga företag.

(2)

I artikel 2 i den ursprungliga förordningen föreskrivs att om en ny exporterande tillverkare i Indien lämnar tillräcklig bevisning till kommissionen om att företaget inte exporterat de produkter som avses i artikel 1.1 i den förordningen till gemenskapen under undersökningsperioden (1 oktober 2001–30 september 2002) (första villkoret), företaget inte är någon av de exportörer eller tillverkare i Indien närstående som omfattas av de antisubventionsåtgärder som infördes genom den förordningen (andra villkoret), och företaget faktiskt har exporterat de berörda produkterna till gemenskapen efter den undersökningsperiod som ligger till grund för åtgärderna, eller genom avtal gjort ett oåterkalleligt åtagande att exportera en betydande kvantitet av den berörda produkten till gemenskapen (tredje villkoret), i så fall får artikel 1.3 i den förordningen ändras så att de nya exporterande tillverkarna tillerkänns samma tullsats som de samarbetande företag som inte ingår i stickprovet, dvs. 7,6 %.

(3)

Den ursprungliga förordningen har ändrats tre gånger genom rådets förordning (EG) nr 2143/2004 (3), rådets förordning (EG) nr 122/2006 (4) och förordning (EG) nr 1840/2006. Ändringen har i alla tre fall bestått av att namn på exporterande företag som uppfyller villkoren i den ursprungliga förordningen lagts till i bilagan.

B.   ANSÖKNINGAR FRÅN NYA EXPORTERANDE TILLVERKARE

(4)

Sedan den förra ändringsförordningen offentliggjordes har 20 indiska företag ansökt om samma ställning som de företag som samarbetade i den ursprungliga undersökningen och som inte ingick i urvalet (nedan kallade nykomlingar).

(5)

Nedan finns förteckningen över de 20 ansökande företagen:

Ansökande företag

Ort

K.K.P. Textiles Limited

Tamil Nadu

Kashmiri Lal Tarun Khanna PVT LTD

Amritsar

Premier Polyweaves Private Limited

Coimbatore

Home Fashions International

Kerala

Y.J. Enterprises

Mumbai

KaLaM Designs

Ahmedabad

Himatsingka Linens

Bangalore

S.K.T. Textile Mills

Coimbatore

Shetty Garments Private Ltd

Mumbai

TAVOY Workwear

Mumbai

Orient Craft Limited

Haryana

GHCL Limited

Gujarat

Indo Count Industries Limited

Mumbai

Vijayeswari Textiles Limited

Coimbatore

Nest Exim

Mumbai

Prakash Textiles

Coimbatore

Prakash Woven Private Limited

Coimbatore

Sotexpa Qualidis Textiles India Private Ltd

Coimbatore

BKS Textiles Pvt. Ltd

Coimbatore

JDA Textiles

Chennai

(6)

Av dessa svarade 11 företag inte på de frågor som var avsedda att kontrollera att de uppfyllde villkoren i artikel 2 i den ursprungliga förordningen och därför avslogs deras ansökan.

(7)

De återstående nio företagen skickade tillbaka fullständigt ifyllda frågeformulär och kom därför i fråga för att beviljas ställning som nykomlingar.

(8)

Den bevisning som lämnats av två av de ovan nämnda indiska exporterande tillverkarna anses vara tillräcklig för att visa att de uppfyller villkoren i den ursprungliga förordningen och därmed för att bevilja dem den tullsats som gäller för de samarbetsvilliga företag som inte ingick i urvalet (7,6 %) och lägga dem till förteckningen över exporterande tillverkare i bilagan till den ursprungliga förordningen, ändrad genom förordning (EG) nr 2143/2004, förordning (EG) nr 122/2006 och förordning (EG) nr 1840/2006.

(9)

De återstående sju företagens ansökningar fick avslag av följande skäl.

(10)

Två företag kunde inte bevisa att de hade exporterat den berörda produkten till gemenskapen efter undersökningsperioden eller att de genom avtal hade oåterkalleliga åtaganden att exportera en betydande kvantitet av produkten till gemenskapen. De uppfyllde alltså inte det tredje villkoret.

(11)

Ett företag kunde inte lämna uppgifter på försäljning under skadeundersökningsperioden och kunde därmed inte heller visa att det inte hade exporterat den berörda produkten under undersökningsperioden. Ett annat företag visade sig ha exporterat den berörda produkten under undersökningsperioden. Dessa företag uppfyllde alltså inte det första villkoret.

(12)

Ett företag skickade svaren på frågeformuläret efter inlämningsdatum och viktiga handlingar saknades. Ett annat företag svarade inte på en uppmaning om att inkomma med uppgifter som saknades i ansökan. Dessa två företag hade därmed inte tillräckligt väl visat att de uppfyllde villkoren i den ursprungliga förordningen.

(13)

Slutligen visade det sig att ett av företagen var närstående ett av dem i den ursprungliga förordningen. Det företagets ansökan om att behandlas som nykomling avslogs alltså för att det inte klarade det andra villkoret.

(14)

De företag som inte beviljades ställning som nykomlingar underrättades om skälen till detta och gavs tillfälle att skriftligen framföra synpunkter.

(15)

Alla argument och inlagor från berörda parter har analyserats och där så varit påkallat vederbörligen beaktats.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande företag ska läggas till i den förteckning över indiska tillverkare som anges i bilagan till förordning (EG) nr 74/2004:

Företag

Ort

Home Fashions International

Kerala

GHCL Ltd

Gujarat

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 augusti 2008.

På rådets vägnar

B. KOUCHNER

Ordförande


(1)  EGT L 288, 21.10.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUT L 12, 17.1.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1840/2006 (EUT L 355, 15.12.2006, s. 4).

(3)  EUT L 370, 17.12.2004, s. 1.

(4)  EUT L 22, 26.1.2006, s. 3.


15.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 220/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 814/2008

av den 14 augusti 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 510/2008 (EUT L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 590/2008 (EUT L 163, 24.6.2008, s. 24).


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MK

28,3

XS

27,8

ZZ

28,1

0707 00 05

MK

27,4

TR

72,3

ZZ

49,9

0709 90 70

TR

92,6

ZZ

92,6

0805 50 10

AR

69,5

UY

59,6

ZA

86,6

ZZ

71,9

0806 10 10

CL

82,1

EG

128,8

MK

68,7

TR

122,9

ZZ

100,6

0808 10 80

AR

66,9

BR

93,0

CL

96,5

CN

88,3

NZ

100,2

US

94,8

ZA

81,5

ZZ

88,7

0808 20 50

AR

126,0

CL

83,0

TR

148,5

ZA

87,1

ZZ

111,2

0809 30

TR

151,2

ZZ

151,2

0809 40 05

IL

138,3

MK

59,0

TR

90,9

ZZ

96,1


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


15.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 220/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 815/2008

av den 14 augusti 2008

om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 med avseende på definitionen av begreppet ”ursprungsprodukter” som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling för att ta hänsyn till Kap Verdes särskilda situation när det gäller vissa fiskeriprodukter som exporteras från detta land till gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), särskilt artikel 247,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2), särskilt i artikel 76, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet (3) beviljade gemenskapen Kap Verde allmänna tullförmåner.

(2)

I förordning (EEG) nr 2454/93 fastställs definitionen av begreppet ”ursprungsprodukter” inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling, dvs. EU:s allmänna preferenssystem. I artikel 76 i den förordningen anges en möjlighet att göra undantag från den definitionen för de minst utvecklade förmånsländer som omfattas av systemet för allmän förmånsbehandling när dessa begär detta hos gemenskapen.

(3)

Från och med den 1 mars 2005 har Kap Verde omfattats av beslut nr 2/2005 av Tullsamarbetskommittén AVS–EG av den 1 mars 2005 om undantag från definitionen av begreppet ”ursprungsprodukter” för att ta hänsyn till AVS-staternas särskilda situation när det gäller produktion av konserverad tonfisk och tonfiskfiléer (HS-nummer ex 1604) (4).

(4)

Den 31 december 2007 upphörde emellertid denna ordning att gälla och Kap Verde har ännu inte ingått något ekonomiskt partnerskapsavtal med gemenskapen. Den enda förmånsordningen när det gäller handel som är tillgänglig för Kap Verde från och med den 1 januari 2008 är således Allmänna preferenssystemet.

(5)

Genom en skrivelse av den 27 november 2007 lämnade Kap Verde i enlighet med artikel 76 i förordning (EEG) nr 2454/93 in en begäran om ett undantag från Allmänna preferenssystemets ursprungsregler. Genom en skrivelse av den 27 februari 2008 lämnade landet kompletterande uppgifter till stöd för sin begäran.

(6)

Begäran om undantag avser en total årlig kvantitet om 1 561 ton av tre olika arter av beredd eller konserverad fisk, varav två inte omfattas av det undantag som beviljades genom beslut nr 2/2005: fregattmakrill eller auxidmakrill, makrill och tonfisk.

(7)

Kommissionen har prövat den begäran om undantag som lämnats av Kap Verde och har funnit att den är fullständig och tillräckligt underbyggd.

(8)

Undantaget behövs för att säkerställa kontinuitet i tillgången under året och således säkra en betydande investering av ett företag som redan har visat sitt engagemang för att stödja utvecklingen av den berörda verksamheten i Kap Verde.

(9)

Denna investering skulle inte enbart få direkta effekter för Kap Verdes fiskindustri när det gäller de arter för vilka undantaget begärs, utan också betydande indirekta positiva effekter när det gäller återupplivandet av Kap Verdes fiskeflotta i allmänhet. Om fler fartyg från Kap Verde är i drift kommer förmågan att leverera fisk med ursprungsstatus att öka.

(10)

Undantaget bör gälla tillräckligt länge för att säkerställa investeringen och den allmänna förutsägbarheten för ekonomiska aktörer, men det får inte i något fall gälla längre än till den 31 december 2010 då Kap Verde inte längre kommer att omfattas av den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna inom ramen för Allmänna preferenssystemet. Därefter bör livsdugligheten för konserveringsindustrin i Kap Verde säkerställas inom ramen för ett ekonomiskt partnerskapsavtal.

(11)

Förordning (EEG) nr 2454/93 innehåller regler om förvaltningen av tullkvoter. För att få en effektiv kvotförvaltning med ett nära samarbete mellan Kap Verdes myndigheter, tullmyndigheterna i gemenskapen och kommissionen bör dessa regler gälla i tillämpliga delar för de kvantiteter som importeras inom ramen för det undantag som beviljas genom denna förordning.

(12)

För att tillämpningen av undantaget ska kunna övervakas mera effektivt bör Kap Verdes myndigheter regelbundet lämna uppgifter till kommissionen om utfärdade ursprungsintyg.

(13)

I sin begäran angav Kap Verdes myndigheter att det berörda företaget under det första verksamhetsåret efter det att investeringen gjorts troligen inte skulle ha tillräcklig produktionskapacitet för att använda hela den kvotkvantitet som begärs. Medan den begärda kvantiteten bör beviljas till fullo för åren 2009 och 2010, bör kvoterna följaktligen reduceras proportionerligt för den period som undantaget kommer att gälla för under 2008.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från bestämmelserna i artiklarna 67–97 i förordning (EEG) nr 2454/93 ska beredd eller konserverad makrill, fregattmakrill eller auxidmakrill och tonfisk enligt KN-nummer ex 1604 15, ex 1604 19 och ex 1604 14 som produceras i Kap Verde av sådan fisk som inte har ursprungsstatus anses ha ursprung i Kap Verde i enlighet med vad som fastställs i artiklarna 2, 3 och 4.

Artikel 2

Det undantag som avses i artikel 1 ska avse produkter som transporteras direkt från Kap Verde och importeras till gemenskapen under perioden den 1 september 2008–den 31 december 2010 inom ramen för de årliga kvantiteter som anges för varje produkt i bilagan.

Artikel 3

De kvantiteter som avses i bilagan ska förvaltas i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 4

1.   Kap Verdes tullmyndigheter ska vidta nödvändiga åtgärder för att utföra kvantitativa kontroller av exporten av de produkter som avses i artikel 1.

2.   De ursprungscertifikat formulär A som utfärdas av de behöriga myndigheterna i Kap Verde enligt denna förordning ska innehålla följande uppgift i fält 4: ”Derogation — Regulation (EC) No 815/2008”.

3.   De behöriga myndigheterna i Kap Verde ska varje kvartal sända kommissionen en sammanställning över de kvantiteter för vilka ursprungscertifikat formulär A utfärdats i kraft av denna förordning samt över certifikatens serienummer.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 september 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2008.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 214/2007 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6).

(3)  EUT L 169, 30.6.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 55/2008 (EUT L 20, 24.1.2008, s. 1).

(4)  EUT L 61, 8.3.2005, s. 48.


BILAGA

Löpnr

KN-nummer

Varuslag

Period

Kvantitet (i ton)

09.1647

ex 1604 15 11

ex 1604 19 98

Makrill (Scomber colias, Scomber japonicus, Scomber scombrus) filéer, beredda eller konserverade

1.9.2008 till 31.12.2008

333

1.1.2009 till 31.12.2009

1 000

1.1.2010 till 31.12.2010

1 000

09.1648

ex 1604 19 98

Fregattmakrill eller auxidmakrill (Auxis thazard, Auxis rochei) filéer, beredda eller konserverade

1.9.2008 till 31.12.2008

116

1.1.2009 till 31.12.2009

350

1.1.2010 till 31.12.2010

350

09.1649

ex 1604 14 16

ex 1604 14 18

Gulfenad tonfisk, bonit (Tunnus albacares, Katsuwonus pelamis) filéer, beredda eller konserverade

1.9.2008 till 31.12.2008

70

1.1.2009 till 31.12.2009

211

1.1.2010 till 31.12.2010

211


15.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 220/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 816/2008

av den 14 augusti 2008

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2007/2008 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1109/2007 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EG) nr 801/2008 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 1109/2007 för regleringsåret 2007/2008 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1). Med verkan från och med den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 514/2008 (EUT L 150, 10.6.2008, s. 7).

(3)  EUT L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUT L 214, 9.8.2008, s. 48.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 15 augusti 2008 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

24,91

3,84

1701 11 90 (1)

24,91

9,08

1701 12 10 (1)

24,91

3,68

1701 12 90 (1)

24,91

8,65

1701 91 00 (2)

25,56

12,51

1701 99 10 (2)

25,56

7,93

1701 99 90 (2)

25,56

7,93

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.III i rådets förordning (EG) nr 318/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


15.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 220/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 817/2008

av den 14 augusti 2008

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 augusti 2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska importtullen för produkter som omfattas av KN-numren 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vanligt vete av hög kvalitet), 1002, ex 1005 utom hybrider för utsäde, samt ex 1007, utom hybrider för utsäde, motsvara det interventionspris som gäller för sådana produkter vid import och ökas med 55 % minus det cif-importpris som gäller för sändningen i fråga. Denna tull får dock inte vara högre än tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

(2)

Enligt artikel 136.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska, för beräkning av den importtull som avses i punkt 1 i den artikeln, representativa cif-importpriser upprättas regelbundet för produkterna i fråga.

(3)

Enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96 ska det pris som ska användas vid beräkningen av importtullen för produkter som omfattas av KN-nummer 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vete av hög kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 och 1007 00 90 vara det dagliga representativa cif-importpris som fastställs på det sätt som anges i artikel 4 i den förordningen.

(4)

De importtullar som ska gälla från och med den 16 augusti 2008 och som ska tillämpas till dess att ett nytt fastställande träder i kraft bör fastställas.

(5)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 608/2008 av den 26 juni 2008 om tillfälligt upphävande av importtullarna för vissa typer av spannmål för regleringsåret 2008/2009 (3), bör dock tillämpningen av vissa tullar som fastställs genom den här förordningen tillfälligt upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från och med den 16 augusti 2008 gäller de importtullar som fastställs i bilaga I till den här förordningen på grundval av beräkningsgrunderna i bilaga II inom den spannmålssektor som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 augusti 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Kommissionens förordning (EG) nr 510/2008 (EUT L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1816/2005 (EUT L 292, 8.11.2005, s. 5).

(3)  EUT L 166, 27.6.2008, s. 19.


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 och som ska gälla från och med den 16 augusti 2008

KN-nr

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete:

av hög kvalitet

0,00 (2)

av medelhög kvalitet

0,00 (2)

av låg kvalitet

0,00 (2)

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00 (2)

1002 00 00

Råg

0,59 (2)

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

0,00

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (3)

0,00 (2)

1007 00 90

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

5,58 (2)


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96 skall importtullen för varor, som anländer till gemenskapen via Atlanten eller Suezkanalen, minskas med

3 euro/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 euro/ton om lossningshamnen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller Förenade kungariket eller vid den Iberiska halvöns Atlantkust.

(2)  I enlighet med förordning (EG) nr 608/2008 är tillämpningen av denna tullsats upphävd.

(3)  Om villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda har importören rätt till en schablonmässig minskning av importtullen med 24 euro/ton.


BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna i bilaga I

31.7.2008-13.8.2008

1.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (1)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (2)

Durumvete, låg kvalitet (3)

Korn

Börs

Minnéapolis

Chicago

Börsnotering

224,74

135,95

Pris fob USA

296,57

286,57

266,57

116,20

Tillägg för Mexikanska golfen

11,96

Tillägg för Stora sjöarna

12,94

2.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

39,58 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

40,23 EUR/t


(1)  Bidrag med 14 EUR/ton ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Avdrag med 10 EUR/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Avdrag med 30 EUR/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

15.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 220/19


RÅDETS BESLUT

av den 24 juli 2008

om ändring av rådets beslut 2000/265/EG om upprättande av en budgetförordning för budgetaspekterna på rådets ställföreträdande generalsekreterares förvaltning av de avtal som ingås i dennes namn, på vissa medlemsstaters vägnar, om installation och drift av kommunikationsinfrastrukturen för Schengensammanhang (Sisnet)

(2008/670/RIF)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar, särskilt artikel 2.1 andra stycket första meningen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets ställföreträdande generalsekreterare har genom beslut 1999/870/EG (1) och beslut 2007/149/EG (2) bemyndigats att inom ramen för Schengenregelverkets införlivande i Europeiska unionen företräda vissa medlemsstater i syfte att ingå avtal om installation och drift av kommunikationsinfrastrukturen för Schengensammanhang, ”Sisnet”, samt att förvalta dessa avtal, i avvaktan på att denna överförs till en kommunikationsinfrastruktur under Europeiska unionens ansvar.

(2)

De ekonomiska åtaganden som följer av dessa avtal täcks av en särskild budget, nedan kallad Sisnet-budgeten, för finansiering av den kommunikationsinfrastruktur som avses i dessa rådets beslut.

(3)

Sisnet-budgeten regleras genom en särskild budgetförordning som upprättats genom rådets beslut 2000/265/EG (3), nedan kallad finansförordningen för Sisnet, i vilken det föreskrivs förfaranden som skiljer sig från förfarandena i budgetförordningen för de europeiska gemenskapernas allmänna budget enligt rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (4).

(4)

Det är lämpligt att anpassa budgetförordningen för Sisnet i analogi med gemenskapens budgetförordning och samtidigt förenkla de interna förfarandena vid rådssekretariatet, särskilt genom att avskaffa styrekonomen och i förekommande fall låta hans uppgifter utföras av den internrevisor som inrättats genom artikel 85 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

(5)

De nuvarande förfarandena bör även göras smidigare och bättre anpassade till gällande rutiner, exempelvis genom att anpassa tidsfrister för betalningsbegäran och för betalning och uppdatera vissa bestämmelser i de nuvarande procedurmässiga ramarna eller regelverket.

(6)

Budgetförordningen för Sisnet ändrades genom rådets beslut 2007/155/EG (5) och rådets beslut 2008/319/EG så att Schweiz kan delta i Sisnet-budgeten. Schweiz bör också tillåtas delta i eventuell kommande verksamhet i den rådgivande kommittén.

(7)

De föreslagna ändringarna har ingen finansiell inverkan på medlemsstaternas bidrag till budgeten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2000/265/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6.4 ska ersättas med följande:

”4.   Utgifterna för ett budgetår ska tas upp i räkenskaperna för det året på grundval av de utgifter som godkänts senast den 31 december och för vilka den motsvarande betalningen utförs av räkenskapsföraren senast den 15 januari året därpå.”

2.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2:

i)

Första stycket ska ersättas med följande:

”Trots vad som sägs i punkt 1 får rådets ställföreträdande generalsekreterare före den 31 januari till företrädarna för de stater som avses i artikel 25, och som möts inom ramen för arbetsgruppen för Schengens informationssystem/Sirene (gemensamma kommittén), nedan kallad SIS/Sirene-gruppen, överlämna välgrundade ansökningar om överföring till det närmast följande budgetåret av anslag för vilka inget åtagande gjorts senast den 15 december när anslagen för de berörda budgettitlarna för det följande budgetåret inte täcker kraven.”

ii)

Fjärde stycket ska ersättas med följande:

”SIS/Sirene-gruppen ska besluta om sådana ansökningar om överföring senast den 1 mars.”

b)

Punkt 4 ska utgå.

3.

Artikel 8.2–8.4 ska ersättas med följande:

”2.   Ställföreträdande generalsekreteraren ska lägga fram det preliminära budgetförslaget för SIS/Sirene-gruppen senast den 15 oktober med en motivering.

3.   SIS/Sirene-gruppen ska yttra sig om detta preliminära förslag.

4.   Ställföreträdande generalsekreteraren ska fastställa budgetförslaget och senast den 15 november överlämna detta till de stater som avses i artikel 25.”

4.

Artikel 10.2 ska ersättas med följande:

”2.   En ändringsbudget ska läggas fram varje år inom tre månader efter avslutning av räkenskaperna enligt artikel 46.1, med syftet att saldot från föregående budgetår ska tas upp i budgeten som inkomst om det är positivt och som utgift om det är negativt.”

5.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Budgeten ska genomföras i enlighet med principen om åtskillnad mellan utanordnare och räkenskapsförare. Utanordnarens, räkenskapsförarens och internrevisorns uppgifter ska vara inbördes oförenliga.”

6.

Artikel 13.2 ska ersättas med följande:

”2.   Utanordnaren får besluta om överföringar från en artikel till en annan inom varje kapitel. Han får efter godkännande av SIS/Sirene-gruppen besluta om överföringar från ett kapitel till ett annat inom samma avdelning. SIS/Sirene-gruppen ska lämna sitt samtycke på samma villkor som när den antar sitt yttrande om budgeten.”

7.

Artikel 14 ska utgå.

8.

Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   För mottagande av alla fordringar enligt artikel 25 eller av alla skulder som tredje part har till de berörda staterna i samband med installation och drift av Sisnet, ska det krävas ett betalningskrav från utanordnaren. Betalningskrav ska överlämnas till räkenskapsföraren.”

b)

Punkt 2 ska utgå.

9.

Den sista meningen i artikel 18.1 ska utgå liksom artikel 18.2, artikel 20.2 g, 20.4 och 20.5 samt artikel 22.

10.

Artikel 23 ska ersättas med följande:

”Artikel 23

De disciplinära åtgärder som kan vidtas mot utanordnaren och räkenskapsföraren om de inte följer bestämmelserna i denna budgetförordning ska vara desamma som fastställs i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.”

11.

Ett kapitel ska läggas till enligt följande:

”KAPITEL III A

Internrevisorn

Artikel 24a

En internrevisor ska kontrollera att de system och förfaranden för att genomföra budgeten som avses i denna förordning fungerar tillfredsställande. Internrevisorn ska följaktligen ha alla de befogenheter, utföra alla de uppgifter och omfattas av alla de bestämmelser som avses i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (6), särskilt i kapitel 8 i del I avdelning IV.

12.

Artikel 28 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Fram till den 31 december 2008 ska de stater som avses i artikel 25 betala in 25 % av sitt bidrag senast den 15 februari, den 1 april, den 1 juli och den 1 oktober.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”1a.   Från och med den 1 januari 2009 ska de stater som avses i artikel 25 betala in 70 % av sitt bidrag senast den 1 april, och 30 % senast den 1 oktober.”

13.

Artikel 29.6 h ska ersättas med följande:

”h)

all kontakt förhindras mellan den ställföreträdande generalsekreteraren och hans personal, företrädare för regeringarna i de medlemsstater som avses i artikel 25, företrädare för Islands, Norges och Schweiz regeringar och anbudsgivare när det gäller frågor angående anbudsinfordran, utom genom särskilt undantag på följande villkor:

Före slutdatum för anbudsinfordran

i)

på anbudsgivarnas begäran:

Ytterligare information, enbart för att klargöra arten av anbudsinfordran, får förmedlas till samtliga anbudsgivare.

ii)

på den ställföreträdande generalsekreterarens begäran:

Om de medlemsstater som avses i artikel 25, eller Island, Norge och Schweiz, eller rådets generalsekretariat upptäcker ett fel, en brist på exakthet, ett utelämnande eller någon annan typ av skrivfel i texten till anbudsinfordran, får generalsekretariatet på ett sätt som är identiskt med det som ska tillämpas när det gäller den ursprungliga anbudsinfordran, informera de berörda personerna.

iii)

sedan anbuden har öppnats och på begäran av de medlemsstater som avses i artikel 25, Island, Norge eller Schweiz, eller rådets generalsekretariat, får generalsekretariatet kontakta anbudsgivaren om något klargörande krävs i samband med ett anbud eller om uppenbara skrivfel i anbudet måste rättas till.”

14.

Artikel 31 ska ersättas med följande:

”Artikel 31

Medborgare i medlemsstaterna samt i Island, Norge och Schweiz får inte diskrimineras på grundval av medborgarskap när det gäller avtal som ingåtts av den ställföreträdande generalsekreteraren på de medlemsstaters vägnar som avses i artikel 25.”

15.

Artikel 34 andra stycket ska ersättas med följande:

”Öppnandet av anbuden ska ske samtidigt av en kommitté som utsetts för detta ändamål av den ställföreträdande generalsekreteraren. Den ska bestå av tre tjänstemän på hög nivå från olika direktorat inom generalsekretariatet.”

16.

Artikel 35 första stycket ska ersättas med följande:

”Alla anbud ska bedömas av de medlemsstater som avses i artikel 25 tillsammans med Island, Norge och Schweiz. En rapport, som ska godkännas enhälligt av dessa stater, ska föreläggas den kommitté som avses i artikel 36 av den behörige tjänstemannen vid rådets sekretariat, som ska utses av utanordnaren, eller en ställföreträdare som också ska utses av utanordnaren.”

17.

Artikel 36 ska ersättas med följande:

”Artikel 36

Avtal som ska ingås av den ställföreträdande generalsekreteraren på de medlemsstaters vägnar som avses i artikel 25 och av lämpliga företrädare för Island, Norge och Schweiz sedan en anbudsinfordran har utfärdats ska först läggas fram för yttrande för en rådgivande kommitté för upphandling och avtal.”

18.

Artikel 37 första stycket ska ersättas med följande:

”Den rådgivande kommitté som avses i artikel 36 ska omfatta en företrädare för varje sådan medlemsstat som avses i artikel 25 tillsammans med en företrädare vardera för Island, Norge och Schweiz. De medlemsstater som avses i artikel 25 ska tillsammans med Island, Norge och Schweiz säkerställa att de utsedda företrädarna har tillräcklig sakkunskap i informationstekniska och/eller finansiella frågor och/eller juridiska frågor. Företrädarna får inte ha deltagit i bedömningen av de ärenden som ska överlämnas till den rådgivande kommittén. En företrädare för internrevisorn ska närvara som observatör.”

19.

Artikel 39 e ska ersättas med följande:

”e)

på begäran av en av de medlemsstater som avses i artikel 25 eller av Island, Norge eller Schweiz, eller av en ledamot av den rådgivande kommittén, eller av den ställföreträdande generalsekreteraren, om de föreslagna avtal som inbegriper ett belopp under de tröskelvärden som avses i a, i de fall de anser att sådana avtal omfattar principfrågor eller är av särskild natur.”

20.

Artikel 40 ska ersättas med följande:

”Artikel 40

De ärenden som läggs fram för den rådgivande kommittén för ett yttrande enligt artikel 39 b–e ska även åtföljas av en rapport som godkänts enhälligt av de medlemsstater som avses i artikel 25 samt Island, Norge och Schweiz.”

21.

Artikel 41 ska ersättas med följande:

”Artikel 41

Den rådgivande kommitténs yttranden ska undertecknas av dess ordförande. De medlemsstater som avses i artikel 25 samt Island, Norge och Schweiz får föreskriva en rimlig tidsfrist för avgivandet av ett yttrande, om de bedömer detta vara nödvändigt för att undvika förseningar i handläggningen på grund av den rådgivande kommitténs ingripande. Yttrandena ska sändas till den ställföreträdande generalsekreteraren och de medlemsstater som avses i artikel 25 samt Island, Norge och Schweiz. När yttrandet behandlats på vederbörligt sätt, ska de medlemsstater som avses i artikel 25 samt Island, Norge och Schweiz enhälligt fatta ett slutgiltigt beslut om fallet. När det beslutet väl har fattats ska den ställföreträdande generalsekreteraren på de medlemsstaters vägnar som avses i artikel 25 och vederbörliga företrädare för Island, Norge och Schweiz ingå det eller de avtal som de enskilda fallen avser.”

22.

Artikel 43.6 ska ersättas med följande:

”6.   Om ett avtal inte genomförs eller om slutförandet försenas ska den ställföreträdande generalsekreteraren säkerställa att de medlemsstater som avses i artikel 25 samt Island, Norge och Schweiz får tillräcklig ersättning för alla skador, räntor och omkostnader genom avdrag från säkerhetsbeloppet, vare sig detta har betalats in av leverantören, entreprenören eller tredje man.”

23.

Artikel 46.1 ska ersättas med följande:

”1.   Den ställföreträdande generalsekreteraren ska inom tre månader från och med slutet av budgetens genomförandeperiod upprätta en inkomst- och utgiftsredovisning och en balansräkning samt översända dessa till SIS/Sirene-gruppen.”

24.

Artikel 50.2 ska ersättas med följande:

”2.   Genom undantag från artikel 8 ska rådets ställföreträdande generalsekreterare för den budget som avses i punkt 1 skicka det preliminära budgetförslaget till SIS/Sirene-gruppen snarast möjligt sedan denna budgetförordning har antagits. När SIS/Sirene-gruppen har yttrat sig och budgetförslaget har upprättats, ska de medlemsstater som avses i artikel 25, församlade i rådet, anta budgeten utan dröjsmål.”

Artikel 2

1.   Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

2.   Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 2008.

På rådets vägnar

B. HORTEFEUX

Ordförande


(1)  EGT L 337, 30.12.1999, s. 41.

(2)  EUT L 66, 6.3.2007, s. 19.

(3)  EGT L 85, 6.4.2000, s. 12. Beslutet senast ändrat genom beslut 2008/319/EG (EUT L 109, 19.4.2008, s. 30).

(4)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).

(5)  EUT L 68, 8.3.2007, s. 5.

(6)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).”


Kommissionen

15.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 220/24


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 5 augusti 2008

om harmoniserad användning av radiospektrum i frekvensbandet 5 875–5 905 MHz för säkerhetsrelaterade tillämpningar i intelligenta transportsystem (ITS)

[delgivet med nr K(2008) 4145]

(Text av betydelse för EES)

(2008/671/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

Rådet (2) och Europaparlamentet (3) har framhållit vikten av en ökad vägtrafiksäkerhet i Europa. Intelligenta transportsystem (ITS) är en central del i en integrerad strategi för vägtrafiksäkerhet (4) genom att informations- och kommunikationsteknik kombineras med transportinfrastruktur och fordon för att undanröja potentiellt farliga trafiksituationer och minska antalet olyckor.

(2)

En effektiv och samstämmig användning av radiospektrum är av väsentlig betydelse för utvecklingen av ny trådlös utrustning i gemenskapen (5).

(3)

ITS inbegriper samverkande system som bygger på kommunikation fordon-till-fordon, fordon-till-infrastruktur och infrastruktur-till-fordon för överföring av information i realtid. Sådana system kan ge stora förbättringar när det gäller tranportsystemens effektivitet, säkerhet för alla vägtrafikanter och komfort. För att dessa mål ska kunna uppnås måste kommunikationen mellan fordon och väginfrastruktur vara pålitlig och snabb.

(4)

Med tanke på fordonens rörlighet liksom behovet av att se till att den inre marknaden fungerar och att vägtrafiksäkerheten i hela Europa ökar, bör det spektrum som används av samverkande system inom ITS göras tillgängligt på ett harmoniserat sätt i hela Europeiska unionen.

(5)

I enlighet med artikel 4.2 i beslut nr 676/2002/EG gav kommissionen den 5 juli 2006 Europeiska post- och telesammanslutningen (Cept) i uppdrag att undersöka behovet av spektrum för säkerhetskritiska tillämpningar i samband med ITS och samverkande system och att undersöka den tekniska kompatibiliteten mellan säkerhetskritiska ITS-tillämpningar och potentiellt berörda radiotjänster i de frekvensområden som diskuterades. Cept gavs också i uppdrag att utarbeta optimala kanalplaner för de frekvensband som valts ut för ITS.

(6)

De relevanta resultaten av det arbete som utförts av Cept utgör den tekniska grunden för det här beslutet.

(7)

I sin rapport av den 21 december 2007 (Cept-rapport 20) drog Cept slutsatsen att frekvensbandet 5 GHz, framför allt området 5 875–5 905 MHz, lämpar sig för säkerhetsrelaterade ITS-tillämpningar som förbättrar vägtrafiksäkerheten genom att föraren och fordonet får mer information om omgivningen, andra fordon och andra trafikanter. Dessutom är ITS kompatibla med alla tjänster som undersökts i det frekvensbandet och med alla andra undersökta befintliga tjänster under 5 850 MHz och över 5 925 MHz, förutsatt att de inte överskrider de emissionsgränser som fastställs i Cept:s rapport. Valet av detta frekvensband skulle också vara i överensstämmelse med spektrumanvändningen i andra regioner i världen och således främja en global harmonisering. ITS kan inte begära att skyddas från FSS-markstationer (”fixed-satellite service”), och oönskad emission från ITS-utrustning måste begränsas för att skydda FSS.

(8)

Den harmoniserade standarden EN 302 571 håller på att färdigställas av Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (Etsi) i överensstämmelse med Cepts undersökning av kompatibiliteten för att ge presumtion om överensstämmelse med artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (6), och således se till att ITS-utrustning som uppfyller kraven inte orsakar skadlig störning. ITS-sändare väntas maximera spektrumanvändningen och begränsa den utsända effekten till ett minimum så att det spektrum som allokerats för ITS utnyttjas effektivt och så att skadlig störning undviks.

(9)

Av detta skäl fastställs i standarden att en effektbegränsning ska tillämpas med ett område om minst 30 dB i förhållande till den högsta totala sändareffekten på 33 dBm (genomsnittlig e.i.r.p.). Om vissa tillverkare väljer att inte använda den teknik som fastställs i standarden måste de alternativa metoderna ge minst samma störningsminskning som anges i standarden.

(10)

Harmoniseringen enligt detta beslut bör inte frånta en medlemsstat möjligheten att när så är motiverat tillämpa övergångsperioder eller frekvensdelningsarrangemang.

(11)

Medlemsstaterna förväntas göra radiospektrum tillgängligt för ITS-kommunikation fordon-till-fordon inom den sexmånadersperiod under vilken de ska anvisa frekvensbandet 5 875–5 905 MHz i överensstämmelse med det här beslutet. När det gäller ITS-kommunikation infrastruktur-till-fordon och fordon-till-infrastruktur kan det dock bli svårt för medlemsstaterna att inom den här tidsramen införa lämpliga licensieringsvillkor eller en samordningsmekanism för installation av olika ITS-operatörers väginfrastruktur. Eventuella förseningar efter denna period när det gäller att göra spektrum tillgängligt kan få negativa effekter på säkerhetsrelaterade ITS-tillämpningars utbredning i Europeiska unionen och bör därför begränsas och vederbörligen motiveras.

(12)

Med hänsyn till marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen kan detta besluts tillämpningsområde och tillämpning behöva ses över i framtiden, framför allt på grundval av information från medlemsstaterna om sådan utveckling.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från radiospektrumkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med detta beslut är att harmonisera villkoren för tillgång till och effektiv användning av frekvensbandet 5 875–5 905 MHz för säkerhetsrelaterade tillämpningar i intelligenta transportsystem (ITS) i gemenskapen.

Artikel 2

I detta beslut avses med

1.

intelligenta transportsystem: en rad system och tjänster som bygger på informations- och kommunikationsteknik, bland annat bearbetning, kontroll, positionsbestämning, kommunikation och elektronik, och som tillämpas på ett vägtransportsystem,

2.

genomsnittlig e.i.r.p.: e.i.r.p. under den sändningsskur som motsvarar högsta effekt, om effektbegränsning tillämpas.

Artikel 3

1.   Inom sex månader efter detta besluts ikraftträdande ska medlemsstaterna anvisa frekvensbandet 5 875–5 905 MHz för intelligenta transportsystem och så snart som möjligt efter det att bandet anvisats göra det tillgängligt på icke-exklusiv grund.

Anvisandet ska ske i enlighet med de parametrar som anges i bilagan till detta beslut.

2.   Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna begära övergångsperioder och/eller frekvensdelningsarrangemang i enlighet med artikel 4.5 i radiospektrumbeslutet.

Artikel 4

Medlemsstaterna ska övervaka användningen av frekvensbandet 5 875–5 905 MHz och rapportera sina iakttagelser till kommissionen för att möjliggöra en översyn av det här beslutet om det finns behov av detta.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 augusti 2008.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Rådets slutsatser 15101/03 av den 5 december 2003 och Verona 2-slutsatserna av den 26 oktober 2004.

(3)  EUT C 244 E, 18.10.2007, s. 220.

(4)  KOM(2006) 314.

(5)  Rådets slutsatser 15530/04 och 15533/04 av den 3 december 2004.

(6)  EGT L 91, 7.4.1999, s. 10. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA

Tekniska parametrar för säkerhetsrelaterade tillämpningar i intelligenta transportsystem i frekvensbandet 5 875–5 905 MHz

Parameter

Värde

Högsta effekttäthet (genomsnittlig e.i.r.p.)

23 dBm/MHz

Högsta totala sändareffekt (genomsnittlig e.i.r.p.)

33 dBm

Regler för kanaltillgång och kanalutnyttjande

Teknik för undvikande av störning måste användas. Den ska ha minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG. Tekniken kräver en effektbegränsning med ett område om minst 30 dB.


15.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 220/27


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 11 augusti 2008

om ändring av tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien när det gäller vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Bulgarien

[delgivet med nr K(2008) 4269]

(Text av betydelse för EES)

(2008/672/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt kapitel 4 avsnitt B led f första stycket i bilaga VI, och

av följande skäl:

(1)

Bulgarien har genom anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien beviljats övergångsperioder när det gäller vissa mjölkbearbetningsanläggningars efterlevnad av kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (1).

(2)

Tillägget till bilaga VI till anslutningsakten har ändrats genom kommissionens beslut 2007/26/EG (2), 2007/689/EG (3), 2008/209/EG (4), 2008/331/EG (5) och 2008/547/EG (6). Bulgarien har lämnat garantier för att fem mjölkbearbetningsanläggningar har avslutat sin uppgradering och nu uppfyller de krav som ställs i gemenskapslagstiftningen. Dessa anläggningar får ta emot och bearbeta obehandlad mjölk som inte uppfyller kraven. De bör därför läggas till i förteckningen i kapitel I i tillägget till bilaga VI.

(3)

En mjölkbearbetningsanläggning som finns angiven som en anläggning som uppfyller kraven kommer att ta emot och bearbeta i två separata produktionslinjer både obehandlad mjölk som uppfyller kraven och obehandlad mjölk som inte gör det. Denna anläggning bör därför läggas till i förteckningen i kapitel II. En annan anläggning som finns angiven i kapitel II kommer endast att ta emot och bearbeta mjölk som uppfyller kraven. Den anläggningen bör därför utgå ur kapitel II i tillägget till bilaga VI.

(4)

Tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 augusti 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1243/2007 (EUT L 281, 25.10.2007, s. 8).

(2)  EUT L 8, 13.1.2007, s. 35.

(3)  EUT L 282, 26.10.2007, s. 60.

(4)  EUT L 65, 8.3.2008, s. 18.

(5)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 97.

(6)  EUT L 176, 4.7.2008, s. 11.


BILAGA

Tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien ska ändras på följande sätt:

1.

I kapitel 1 ska följande uppgifter läggas till:

”№

Veterinärnummer

Anläggningens namn

Stad/gata eller ort/region

2.

BG 2012022

’Bratya Zafirovi’ OOD

gr.Sliven

Promishlena zona Zapad

3.

0112014

ET’Veles-Kostadin Velev’

gr.Razlog

ul. ’Golak’ 14

4.

1512003

’Mandra-1’ OOD

s. Tranchovitsa,

obsht. Levski

5.

2312041

’Danim-D.Stoyanov’ EOOD

gr.Elin Pelin

m-st Mansarovo

6.

2712010

’Kamadzhiev-milk’ EOOD

s.Kriva reka

obsht.N.Kozlevo”

2.

Kapitel II ska ändras på följande sätt:

a)

Följande uppgifter ska utgå:

”6.

BG 1612011

’Em Dzhey Deriz’ EOOD

gr. Karlovo

bul. ’Osvobozhdenie’ 69”

b)

Följande uppgifter ska läggas till:

”14.

BG 1212001

’S i S - 7’ EOOD

gr.Montana

’Vrachansko shoes’1”


15.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 220/29


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 augusti 2008

om ändring av beslut 2005/928/EG om harmonisering av frekvensbandet 169,4–169,8125 MHz i gemenskapen

[delgivet med nr K(2008) 4311]

(Text av betydelse för EES)

(2008/673/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2005/928/EG (2) harmoniseras frekvensbandet 169,4–169,8125 MHz i gemenskapen.

(2)

I frekvensplanen i bilagan till beslut 2005/928/EG anges till vilket kanalraster de olika tillämpningarna som används enligt de villkor som finns i beslutet bör anslutas. Syftet med ett sådant kanalraster är att möjliggöra kompatibilitet och att underlätta samexistens mellan de tillämpningar som får användas i dessa band.

(3)

I frekvensplanen föreskrivs ett kanalraster på 12,5 kHz i frekvensbandet 169,4000–169,4750 MHz och ett kanalraster på 50 kHz i frekvensbandet 169,4875–169,5875 MHz.

(4)

Efter antagandet av beslut 2005/928/EG visade närmare undersökningar av de tekniska parametrarna som definieras i beslutet att kanalrasterbestämmelserna i frekvensbanden 169,4000–169,4750 MHz och 169,4875–169,5875 MHz är onödigt restriktiva med hänsyn till den tekniska utvecklingen. Genom att flera kanalraster tillåts blir användarna mer flexibla när det gäller att välja den optimala bandbredden upp till 50 kHz i enlighet med de särskilda tillämpningarnas kvalitetskrav.

(5)

Europeiska post- och telesammanslutningen (Cept) har bekräftat att en ökning av valmöjligheterna i dessa band kan och bör tillåtas.

(6)

Beslut 2005/928/EG bör därför ändras i enlighet med detta. Genom en ändring av beslutet blir det möjligt med kanaler på upp till 50 kHz i banden 169,4000–169,4750 MHz och 169,4875–169,5875 MHz.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från radiospektrumkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Beslut 2005/928/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I rad 4 i bilagans frekvensplan ska siffran ”12,5” för kanalrastret (i kHz) för kanalerna 1a, 1b, 2a, 2b, 3a och 3b ersättas med ”upp till 50 kHz”.

2.

I rad 4 i bilagans frekvensplan ska siffran ”50” för kanalrastret (i kHz) för kanalerna 4b+5+6a och 6b+7+8a ersättas med ”upp till 50 kHz”.

Artikel 2

Artikel 1 ska tillämpas från och med den 31 oktober 2008.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 augusti 2008.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 47.


15.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 220/30


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 augusti 2008

om ändring av beslut 2007/683/EG om godkännande av planen för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin i vissa områden i Ungern

[delgivet med nr K(2008) 4321]

(Endast den ungerska texten är giltig)

(2008/674/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (1), särskilt artikel 16.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2007/683/EG (2) godkändes en plan som lämnats in av Ungern den 11 juli 2007 för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin i de områden i medlemsstaten som anges i bilagan till det beslutet.

(2)

Ungern har underrättat kommissionen om den senaste utvecklingen av klassisk svinpest hos viltlevande svin i medlemsstaten. Mot bakgrund av den epidemiologiska information som finns tillgänglig måste åtgärderna i planen för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin utvidgas till vissa områden i länet Heves och i länet Borsod-Abaúj-Zemplén.

(3)

För att uppnå klarhet i gemenskapslagstiftningen bör bilagan till beslut 2007/683/EG ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

(4)

Beslut 2007/683/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2007/683/EG ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Ungern.

Utfärdat i Bryssel den 13 augusti 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2007/729/EG (EUT L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  EUT L 281, 25.10.2007, s. 27. Beslutet ändrat genom beslut 2008/159/EG (EUT L 51, 26.2.2008, s. 21).


BILAGA

”BILAGA

Områden där planen för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin ska genomföras

Länet Nógrád och i länet Pest området norr och öster om Donau, söder om gränsen till Slovakien, väster om gränsen till länet Nógrád och norr om motorväg E 71, i länet Heves området öster om gränsen till länet Nógrád, söder och väster om gränsen till länet Borsod-Abaúj-Zemplén och norr om motorväg E 71, samt i länet Borsod-Abaúj-Zemplén området söder om gränsen till Slovakien, öster om gränsen till länet Heves, norr och väster om motorväg E 71, söder om huvudväg nr 37 (delen mellan motorväg E 71 och huvudväg nr 26) och väster om huvudväg nr 26.”


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

15.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 220/32


RÅDETS RAMBESLUT 2008/675/RIF

av den 24 juli 2008

om beaktande av fällande domar avkunnade i Europeiska unionens medlemsstater vid ett nytt brottmålsförfarande i en medlemsstat

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA RAMBESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31 och artikel 34.2 b,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Europeiska unionen har satt som mål att bevara och utveckla ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Detta mål förutsätter att uppgifter om fällande domar som avkunnats i en medlemsstat kan beaktas utanför den medlemsstaten, dels i arbetet med att förebygga nya brott, dels vid ett nytt brottmålsförfarande.

(2)

I enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets möte i Tammerfors antog rådet den 29 november 2000 ett åtgärdsprogram för genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av domar i brottmål (2), i vilket föreskrivs ”antagande av ett eller flera instrument med fastställande av principen att en domare i en medlemsstat bör kunna beakta slutliga brottmålsdomar avkunnade i andra medlemsstater när han gör en bedömning av brottslingens förflutna, inbegripet återfall, och för att fastställa vilken typ av straff som skall utmätas och hur det skall avtjänas”.

(3)

Syftet med detta rambeslut är att fastställa en minimiskyldighet för medlemsstaterna att beakta fällande domar som har avkunnats i en annan medlemsstat. Rambeslutet bör således inte förhindra medlemsstaterna från att, i enlighet med nationell lagstiftning och när de har tillgång till uppgifter, beakta lagakraftvunna beslut av administrativa myndigheter vilkas beslut kan överklagas i en brottmålsdomstol, varigenom en person konstateras skyldig till ett brott eller en gärning som enligt nationell lagstiftning är straffbar genom att den utgör en överträdelse av rättsregler.

(4)

Några medlemsstater tillmäter rättsliga verkningar åt andra medlemsstaters brottmålsdomar, medan andra enbart beaktar inhemska domar.

(5)

Principen att en fällande dom som avkunnats i en annan medlemsstat även i de övriga medlemsstaterna får en verkan som är likvärdig med den som följer av en inhemsk dom i enlighet med nationell lagstiftning bör bekräftas, vare sig den enbart betraktas som en omständighet bland andra eller får rättsliga verkningar enligt inhemsk rätt, processrätt eller materiell rätt. Detta rambeslut syftar emellertid inte till att harmonisera de verkningar som olika medlemsstaters lagstiftning tillmäter tidigare fällande domar, och skyldigheten att beakta tidigare fällande domar som har avkunnats i andra medlemsstater finns endast i den mån tidigare inhemska fällande domar beaktas enligt nationell lagstiftning.

(6)

I motsats till andra instrument, är inte syftet med detta rambeslut att rättsliga beslut som fattats i en medlemsstat ska verkställas i en annan medlemsstat, utan syftet är snarare att göra det möjligt att tillmäta tidigare fällande domar som har avkunnats i en medlemsstat verkningar vid ett nytt brottmålsförfarande i en annan medlemsstat i den mån som sådana verkningar tillmäts tidigare nationella fällande domar enligt lagstiftningen i den andra medlemsstaten.

Detta rambeslut innehåller därför ingen skyldighet att beakta sådana tidigare fällande domar exempelvis i fall där de uppgifter som erhållits enligt tillämpliga instrument inte är tillräckliga, eller där en inhemsk fällande dom inte skulle ha varit möjlig för den handling för vilken den tidigare fällande domen hade fastställts eller där den tidigare fastställda påföljden inte förekommer i den nationella lagstiftningen.

(7)

En fällande dom som avkunnats i en annan medlemsstat bör få en likvärdig verkan som en dom som avkunnats enligt nationell lagstiftning, såväl i skedet före brottmålsförfarandet som vid detta och i samband med verkställigheten av domen.

(8)

Om det vid ett brottmålsförfarande i en medlemsstat framkommer uppgifter om en tidigare fällande dom som avkunnats av en annan medlemsstat, bör det så långt som möjligt undvikas att den berörda personen behandlas mindre gynnsamt än om den tidigare fällande domen hade varit en inhemsk fällande dom.

(9)

Artikel 3.5 bör bland annat tolkas i överensstämmelse med skäl 8, på ett sådant sätt att om en nationell domstol under ett nytt brottmålsförfarande, när den beaktar en tidigare fällande dom som meddelats i en annan medlemsstat, är av den åsikten att ett utdömande av en viss straffnivå inom den nationella lagstiftningens gränser skulle leda till ett orimligt hårt straff för gärningsmannen, med tanke på omständigheterna och om syftet med bestraffningen kan uppnås med ett lägre straff, kan den nationella domstolen sänka straffnivån i enlighet därmed, om detta skulle ha varit möjligt i rent inhemska fall.

(10)

Detta rambeslut ska ersätta bestämmelserna i artikel 56 i den europeiska konventionen av den 28 maj 1970 om brottmålsdoms internationella rättsverkningar beträffande möjligheten att beakta tidigare brottmålsdomar mellan de medlemsstater som är parter i den konventionen.

(11)

Detta rambeslut står i överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, eftersom dess syfte är att närma medlemsstaternas lagar och övriga författningar till varandra, något som inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva utan kräver en samordnad åtgärd på unionsnivå. I enlighet med proportionalitetsprincipen i artikel 5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, går detta rambeslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(12)

Detta rambeslut står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och som återspeglas i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(13)

I detta rambeslut respekteras den mångfald av inhemska lösningar och förfaranden som krävs för att beakta en tidigare fällande dom som avkunnats i en annan medlemsstat. Uteslutandet av möjligheten att ta upp en tidigare fällande dom till omprövning bör inte hindra en medlemsstat från att vid behov utfärda ett beslut för att tillerkänna en sådan tidigare fällande dom likvärdig rättslig verkan. Med tanke på den tid och de formaliteter som krävs för att utfärda ett sådant beslut bör det emellertid inte vara omöjligt att tillerkänna en tidigare dom som avkunnats i en annan medlemsstat likvärdig verkan.

(14)

Inkräktande på en dom eller dess verkställighet omfattar bland annat situationer där den påföljd som utdömts i en tidigare fällande dom enligt den andra medlemsstatens nationella lagstiftning ska uppgå eller ingå i en annan påföljd som då faktiskt ska verkställas i den mån som den första domen inte redan har verkställts eller dess verkställighet inte har överförts till den andra medlemsstaten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

1.   Syftet med detta rambeslut är att fastställa villkoren för när en tidigare fällande brottmålsdom som avkunnats i andra medlemsstater mot en person, men på andra grunder, ska beaktas vid ett brottmålsförfarande i en medlemsstat mot samma person.

2.   Rambeslutet innebär ingen ändring av skyldigheten att iaktta de grundläggande rättigheterna och grundläggande rättsprinciperna enligt artikel 6 i fördraget.

Artikel 2

Definitioner

I detta rambeslut avses med fällande dom alla lagakraftvunna beslut av domstolar som handlägger brottmål varigenom en person konstateras skyldig till ett brott.

Artikel 3

Hur en fällande dom som avkunnats i en annan medlemsstat ska beaktas vid ett nytt brottmålsförfarande

1.   Varje medlemsstat ska säkerställa att man vid ett brottmål mot en person beaktar tidigare fällande domar som avkunnats mot samma person på andra grunder i andra medlemsstater, om vilka uppgifter har erhållits enligt tillämpliga instrument om ömsesidig rättslig hjälp eller om utbyte av information som hämtats från kriminalregister, i den utsträckning som tidigare inhemska fällande domar beaktas och att likvärdig rättslig verkan tillerkänns dem som för tidigare inhemska fällande domar, i enlighet med nationell lagstiftning.

2.   Punkt 1 ska tillämpas på skedet före brottmålsförfarandet, under detta och i samband med verkställigheten av domen och avser särskilt tillämpliga processregler, till exempel tillfälligt frihetsberövande, kvalifikationen av gärningen, påföljdens natur och stränghet samt det sätt på vilket beslutet verkställts.

3.   Beaktandet av tidigare fällande domar som avkunnats i andra medlemsstater enligt punkt 1 får inte innebära att den medlemsstat som genomför det nya förfarandet inkräktar på tidigare fällande domar eller beslut om deras verkställighet, återkallar dem eller tar upp dem till omprövning.

4.   I enlighet med punkt 3 ska punkt 1 inte tillämpas om den tidigare fällande domen är en inhemsk fällande dom som avkunnats av den medlemsstat som genomför det nya förfarandet och om beaktandet av den tidigare fällande domen enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstaten skulle innebära att man inkräktar på tidigare fällande domar eller beslut om deras verkställighet, återkallar dem eller tar upp dem till omprövning.

5.   Om det brott för vilket det nya förfarandet genomförs har begåtts innan en tidigare fällande dom har avkunnats eller till fullo verkställts ska punkterna 1 och 2 inte leda till ett krav på medlemsstaterna att tillämpa sådana nationella regler för fastställande av domar om tillämpningen av dessa regler på utländska fällande domar skulle begränsa domaren vid fastställandet av domen i det nya förfarandet.

Medlemsstaterna ska dock se till att de nationella domstolarna i sådana fall på annat sätt kan beakta tidigare fällande domar som har utdömts av andra medlemsstater.

Artikel 4

Förhållande till andra rättsinstrument

Detta rambeslut ska ersätta bestämmelserna i artikel 56 i den europeiska konventionen av den 28 maj 1970 om brottmålsdoms internationella rättsverkningar mellan de medlemsstater som är parter i konventionen, utan att det påverkar tillämpningen av den artikeln i förhållandet mellan medlemsstaterna och tredjeländer.

Artikel 5

Genomförande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 15 augusti 2010 vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i detta rambeslut.

2.   Medlemsstaterna ska till rådets generalsekretariat och till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser genom vilka skyldigheterna enligt detta rambeslut införlivas med deras nationella lagstiftning.

3.   På grundval av denna information ska kommissionen senast den 15 augusti 2011 förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om tillämpningen av detta rambeslut, om så krävs åtföljd av förslag till lagstiftning.

Artikel 6

Ikraftträdande

Detta rambeslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 2008.

På rådets vägnar

B. HORTEFEUX

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 27 september 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT C 12, 15.1.2001, s. 10.


Rättelser

15.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 220/35


Rättelse till rådets förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, om ändring av förordningarna (EG) nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 3/2008 samt om upphävande av förordningarna (EEG) nr 2392/86 och (EG) nr 1493/1999

( Europeiska unionens officiella tidning L 148 av den 6 juni 2008 )

På sidan 34 ska artikel 102.5 b ii

i stället för:

”ii)

Medlemsstaterna ska, om de så bestämmer, i andra hand prioritera sökande som är minst 55 år.”

vara:

”ii)

Medlemsstaterna ska i andra hand prioritera sökande som är minst 55 år, eller äldre om medlemsstaterna så bestämmer.”

På sidan 40, i artikel 128.2, ska det

i stället för:

”Förordning (EG) nr 2392/85 och kapitlen I och II i avdelning V, avdelning VI, artiklarna 24 och 80…”

vara:

”Förordning (EEG) nr 2392/86 och kapitlen I och II i avdelning V, avdelning VI, artiklarna 18 och 70…”


15.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 220/35


Rättelse till rådets förordning (EG) nr 71/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky

( Europeiska unionens officiella tidning L 30 av den 4 februari 2008 )

I titeln på förordningen, dels i innehållsförteckningen på omslaget, dels på sidan 1, ska det

i stället för:

”Rådets förordning (EG) nr 71/2007 av den 20 december 2007 …”

vara:

”Rådets förordning (EG) nr 71/2008 av den 20 december 2007 …”.