ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 206

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
2 augusti 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 769/2008 av den 1 augusti 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 770/2008 av den 1 augusti 2008 om ändring av förordning (EG) nr 349/2005 om villkor för gemenskapsbidrag för nödåtgärder och bekämpning av vissa djursjukdomar som avses i rådets beslut 90/424/EEG

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 771/2008 av den 1 augusti 2008 om fastställande av en organisationsordning och en arbetsordning för Europeiska kemikaliemyndighetens överklagandenämnd ( 1 )

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 772/2008 av den 1 augusti 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

14

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Medlemsstaternas regeringsföreträdares konferens

 

 

2008/634/EG

 

*

Beslut antaget i samförstånd mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 18 juni 2008 om plats för sätet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

16

 

 

Kommissionen

 

 

2008/635/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 juli 2008 om import till gemenskapen av sperma, ägg och embryon från får och getter när det gäller förteckningar över tredjeländer, seminstationer och embryosamlingsgrupper samt intygskrav [delgivet med nr K(2008) 3625]  ( 1 )

17

 

 

2008/636/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 juli 2008 om fastställande av en förteckning över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna får tillåta import av ägg och embryon från tamsvin [delgivet med nr K(2008) 3671]  ( 1 )

32

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 717/2008 av den 17 juli 2008 om fastställande av ett gemenskapsförfarande för förvaltningen av kvantitativa kvoter (EUT L 198 av den 26.7.2008)

34

 

*

Rättelse till rådets direktiv 94/28/EG av den 23 juni 1994 om principer för zootekniska och genealogiska villkor för import från tredje land av djur, sperma, ägg och embryon och om ändring av direktiv 77/504/EEG om renrasiga avelsdjur av nötkreatur (EGT L 178 av den 12.7.1994) (Svensk specialutgåva, Område 3, Volym 59, s. 31)

34

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

2.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 769/2008

av den 1 augusti 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 510/2008 (EUT L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 590/2008 (EUT L 163, 24.6.2008, s. 24).


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MK

27,8

TR

74,2

XS

26,5

ZZ

42,8

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

78,5

US

95,7

UY

67,2

ZA

88,2

ZZ

82,4

0806 10 10

CL

43,1

EG

141,1

IL

145,6

MK

76,7

TR

156,0

ZZ

112,5

0808 10 80

AR

88,5

BR

103,0

CL

107,1

CN

88,5

NZ

114,8

US

101,0

ZA

92,9

ZZ

99,4

0808 20 50

AR

70,7

CL

64,8

NZ

152,7

TR

153,4

ZA

97,1

ZZ

107,7

0809 20 95

CA

285,7

TR

423,0

US

394,8

ZZ

367,8

0809 30

TR

154,2

US

191,9

ZZ

173,1

0809 40 05

BA

70,3

IL

119,0

TR

111,4

XS

62,1

ZZ

90,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


2.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 770/2008

av den 1 augusti 2008

om ändring av förordning (EG) nr 349/2005 om villkor för gemenskapsbidrag för nödåtgärder och bekämpning av vissa djursjukdomar som avses i rådets beslut 90/424/EEG

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (1), särskilt artikel 42.8a, och

av följande skäl:

(1)

I rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (2) fastställs formerna för gemenskapsbidrag till program för utrotning av djursjukdomar.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 349/2005 (3) är tillämplig på gemenskapsbidrag till medlemsstaterna för bidragsberättigande utgifter avseende vissa åtgärder för bekämpning av djursjukdomar.

(3)

I rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (4) anges nya åtgärder för bekämpning av denna sjukdom, även när det gäller lågpatogena virus.

(4)

Enligt beslut 90/424/EEG, i dess ändrade lydelse enligt beslut 2006/53/EG (5), får gemenskapsbidrag beviljas för vissa av medlemsstaternas bekämpningsåtgärder mot aviär influensa. Enligt artikel 3a i det beslutet förenas gemenskapsbidraget för bekämpning av aviär influensa med villkoret att de minimiåtgärder för bekämpning som anges i direktiv 2005/94/EG har vidtagits.

(5)

Förordning (EG) nr 349/2005 bör därför ändras så att hänsyn tas till denna ändring.

(6)

Enligt förordning (EG) nr 349/2005 betalas gemenskapsbidraget ut bl.a. på grundval av en ansökan om ersättning åtföljd av en finansieringsrapport, som består av en avdelning för skälig kompensation och en avdelning för driftskostnader. Inlämnandet av avdelningen för driftskostnader i finansieringsrapporten bör förenas med villkoret att det särskilda beslutet om det finansiella stödet meddelas, eftersom detta redan krävs för inlämnade av avdelningen för skälig kompensation.

(7)

Därför bör förordning (EG) nr 349/2005 ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för jordbruksfonderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 349/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.1 ska ersättas med följande:

”1.   Denna förordning ska tillämpas på de ekonomiska bidrag som gemenskapen beviljar medlemsstaterna för de kostnader som berättigar till finansiellt gemenskapsstöd enligt artiklarna 3, 4 och 5 i denna förordning, för bekämpning av sjukdomar, och i de fall som anges i

a)

artikel 3.1 och artikel 3a.1 i beslut 90/424/EEG, bortsett från sjukdomar som drabbar hästdjur, samt

b)

i fall som avses i artikel 4.1 och 4.2, artikel 6.2 och artikel 11.1 i det beslutet.”

2.

Artikel 2 första stycket punkt d ska ersättas med följande:

”d)

nödvändiga utgifter: utgifter för inköp av materiel eller tjänster som avses i artikel 3.2 första, andra och tredje strecksatserna, artikel 3a.3 andra strecksatsen samt artikel 11.4 a i–iv och artikel 11.4 b i beslut 90/424/EEG, vars natur och direkta anknytning till de bidragsberättigande utgifter som anges i artikel 3 i denna förordning har bevisats,”

3.

Artikel 3 a och b ska ersättas med följande:

”a)

Utbetalning av snabb och skälig kompensation till de djurägare som tvingats till obligatorisk avlivning av djur eller obligatorisk destruktion av ägg, i enlighet med artikel 3.2 första och sjunde strecksatserna, artikel 3a.3 första strecksatsen och artikel 11.4 a i i beslut 90/424/EEG.

b)

Ersättning för driftskostnader i samband med obligatorisk avlivning av djur och obligatorisk destruktion av djur och kontaminerade produkter, till rengöring och desinficering av lokaler och till rengöring och desinficering eller vid behov destruktion av smittad utrustning, i enlighet med artikel 3.2 första, andra och tredje strecksatserna, artikel 3a.3 andra strecksatsen samt artikel 11.4 a i–iv och artikel 11.4 b i beslut 90/424/EEG.”

4.

Artikel 7.2 andra stycket ska ersättas med följande:

”Avdelningen ’driftskostnader’ i den finansieringsrapport som avses i punkt 1 a ska läggas fram i elektroniskt format i enlighet med bilaga IV senast 60 kalenderdagar efter det datum då det särskilda beslutet om det finansiella stödet meddelats.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 479/2008 (EUT L 148, 6.6.2008, s. 1).

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  EUT L 55, 1.3.2005, s. 12.

(4)  EUT L 10, 14.1.2006, s. 16.

(5)  EUT L 29, 2.2.2006, s. 37.


2.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 771/2008

av den 1 augusti 2008

om fastställande av en organisationsordning och en arbetsordning för Europeiska kemikaliemyndighetens överklagandenämnd

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av rådets direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 93.4 och artikel 132, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1907/2006 ges befogenhet åt Europeiska kemikaliemyndigheten, nedan kallad kemikaliemyndigheten, att fatta individuella beslut om registrering och utvärdering av kemikalier, och en överklagandenämnd inrättas, som ska fatta beslut om överklaganden av de beslut som avses i artikel 91.1 i den förordningen.

(2)

Eftersom det i förordning (EG) nr 1907/2006 endast fastställs grundläggande regler för överklagandeförfaranden är det nödvändigt att fastställa en detaljerad organisationsordning för överklagandenämnden, liksom en detaljerad arbetsordning för överklaganden till nämnden.

(3)

För att säkerställa en balanserad bedömning av överklaganden ur både rättslig och teknisk synvinkel, bör både juridiskt och tekniskt kvalificerade ledamöter i överklagandenämnden, enligt definitionen i kommissionens förordning (EG) nr 1238/2007 av den 23 oktober 2007 om kvalifikationerna för ledamöterna i överklagandenämnden vid Europeiska kemikaliemyndigheten (2), delta i prövningen av varje överklagande.

(4)

Enligt artikel 89 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska överklagandenämnden bestå av en ordförande och två andra ledamöter, och de ska ha var sin suppleant. Det är av vikt att ordföranden ser till att överklagandenämndens beslut är av god kvalitet och konsekventa.

(5)

För att underlätta handläggningen av överklaganden bör en referent utses för varje ärende, och hans arbetsuppgifter bör fastställas.

(6)

För att överklagandenämnden ska kunna arbeta smidigt och effektivt bör ett kansli inrättas inom nämnden.

(7)

Av samma skäl bör överklagandenämnden ha befogenhet att själv fastställa regler för dess funktion och förfaranden.

(8)

För att överklagandenämnden ska kunna fatta slutliga beslut inom rimlig tid kan antalet ledamöter i överklagandenämnden utökas av kemikaliemyndighetens styrelse, enligt artikel 89.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1907/2006. Överklagandenämnden bör följaktligen ha befogenhet att fastställa kriterier för hur ärendena ska fördelas mellan ledamöterna.

(9)

Bevis för betalning av den överklagandeavgift som krävs för varje överklagande enligt kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 av den 16 april 2008 om de avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (3) bör bifogas överklagandet och bör vara ett villkor för att överklagandet ska kunna tas upp till prövning.

(10)

Om så krävs och utifrån erfarenheterna från tillämpningen av denna förordning bör kommissionen se över hur effektiva bestämmelserna är och hur de fungerar i praktiken samt vid behov ändra dem.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Överklagandenämndens organisation

Avsnitt 1

Överklagandenämnden

Artikel 1

Sammansättning

1.   Varje överklagande ska avgöras av tre ledamöter i kemikaliemyndighetens överklagandenämnd, nedan kallad överklagandenämnden.

Minst en ledamot ska vara juridiskt kvalificerad och minst en ledamot ska vara tekniskt kvalificerad, i enlighet med förordning (EG) nr 1238/2007.

2.   Överklagandenämndens ordförande, eller en av hans suppleanter, ska vara ordförande vid samtliga överklaganden.

3.   Ordföranden ska se till att överklagandenämndens beslut är av god kvalitet och konsekventa.

Artikel 2

Uteslutning av ledamöter

Då förfarandet i artikel 90.7 i förordning (EG) nr 1907/2006 tillämpas ska den ledamot i överklagandenämnden som berörs uppmanas att inkomma med synpunkter på skälen för en invändning som gjorts enligt artikel 90.6 i samma förordning innan ett beslut fattas.

I avvaktan på ett beslut enligt artikel 90.7 i den förordningen ska förfarandet tillfälligt avbrytas.

Artikel 3

Ersättande av ledamöter

1.   Överklagandenämnden ska ersätta en ledamot med en suppleant i fall då den enligt artikel 90.7 i förordning (EG) nr 1907/2006 beslutar att inte låta ledamoten delta i förfarandet.

2.   Ordföranden kan på begäran av en ledamot i överklagandenämnden ersätta denne med en suppleant vid ledighet, sjukdom, tvingande åtaganden eller om ledamoten av andra skäl är förhindrad att delta i förfarandet. De kriterier som ska användas vid val av suppleant ska fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 27.3.

Om en ledamot inte har möjlighet att begära att ersättas kan ordföranden ersätta honom på eget initiativ.

Ordföranden kan avslå en begäran om ersättande endast genom ett motiverat beslut.

Om ordföranden är förhindrad att delta i förfarandet ska han utse en suppleant för sig. Om ordföranden inte har möjlighet att göra detta ska suppleanten utses av den av de andra ledamöter som prövar överklagandet som har längst tjänstgöringstid i överklagandenämnden, eller, om de andra ledamöterna har lika lång tjänstgöringstid, av den äldste ledamoten.

3.   Om en ledamot ersätts innan en förhandling har hållits ska förfarandet inte avbrytas och ersättandet ska inte påverka de åtgärder i ärendet som redan har vidtagits.

Om en ledamot ersätts efter det att en förhandling har hållits ska förhandlingen hållas på nytt, om inte parterna, suppleanten och de två andra ledamöter som prövar överklagandet kommer överens om annat.

4.   Om en ledamot ersätts ska suppleanten vara bunden av eventuella interimistiska beslut som har fattats före ersättandet.

5.   Om en ledamot är frånvarande efter det att överklagandenämnden har fattat ett slutligt beslut ska detta inte hindra överklagandenämnden från att vidta återstående åtgärder i ärendet.

Om ordföranden inte har möjlighet att underteckna beslutet eller att vidta återstående åtgärder i ärendet, ska detta göras på ordförandens vägnar av den av de andra ledamöter som prövar överklagandet som har längst tjänstgöringstid i överklagandenämnden, eller, om de andra ledamöterna har lika lång tjänstgöringstid, av den äldste ledamoten.

Artikel 4

Referent

1.   Ordföranden ska utse en av de andra ledamöter som prövar ett överklagande till referent för ärendet eller själv ta på sig den uppgiften, och därvid se till att arbetsbördan fördelas jämnt mellan samtliga ledamöter.

2.   Referenten ska utföra en preliminär granskning av överklagandet.

3.   Överklagandenämnden kan på förslag av referenten besluta att någon av de åtgärder för processledning som föreskrivs i artikel 15 ska vidtas.

Referenten kan få i uppdrag att genomföra dessa åtgärder.

4.   Referenten ska utarbeta ett utkast till beslut.

Avsnitt 2

Kansliet

Artikel 5

Kansli och registrator

1.   Härmed inrättas överklagandenämndens kansli inom kemikaliemyndigheten. Den person som utses till registrator enligt punkt 5 ska vara chef för kansliet.

2.   Kansliets uppgift ska vara att ta emot, överlämna och förvara handlingar samt att utföra andra tjänster som föreskrivs i denna förordning.

3.   I kansliet ska ett register över överklaganden förvaras, i vilket hänvisningar till inlämnade överklaganden och tillhörande handlingar ska föras in.

4.   Kansliets personal, inbegripet registratorn, får inte delta i kemikaliemyndighetens förfaranden som rör beslut som kan överklagas enligt artikel 91.1 i förordning (EG) nr 1907/2006.

5.   Överklagandenämnden ska bistås i sitt arbete av en registrator, som ska utses av den verkställande direktören på ordförandens förslag.

Ordföranden ska ha befogenhet att ge anvisningar till registratorn i frågor som rör utförandet av överklagandenämndens uppgifter.

6.   Registratorn ska kontrollera att tidsfrister och andra formella krav som rör inlämnande av överklaganden iakttas.

7.   Allmänna instruktioner för registratorn ska antas i enlighet med förfarandet i artikel 27.3.

KAPITEL II

Arbetsordning

Artikel 6

Överklagande

1.   Ett överklagande ska innehålla följande:

a)

Klagandens namn och adress.

b)

Om klaganden har utsett ett ombud, ombudets namn och tjänsteadress.

c)

En adress för delgivning, om annan än adresserna under a och b.

d)

En hänvisning till det beslut som överklagas och klagandens yrkanden.

e)

Grunderna för talan samt de faktiska och rättsliga omständigheter som åberopas.

f)

I förekommande fall, uppgift om den bevisning som åberopas och en förklaring om de omständigheter som bevisningen ska styrka.

g)

I förekommande fall, uppgift om vilken information i överklagandet som ska betraktas som konfidentiell.

h)

Uppgift om huruvida klaganden godtar att han eller, i förekommande fall, hans ombud delges per fax, e-post eller annat tekniskt kommunikationsmedel.

2.   Bevis för att den överklagandeavgift som krävs enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 340/2008 har betalats ska bifogas överklagandet.

Om klaganden är en juridisk person ska även stiftelseurkund, bolagsordning, stadgar eller annan motsvarande handling, nyligen utfärdat utdrag ur bolagsregister, handelsregister, föreningsregister eller motsvarande register eller annat bevis för dess rättsliga existens bifogas.

3.   Om överklagandet inte uppfyller kraven i punkt 1 a–d och punkt 2 ska registratorn besluta om en rimlig tidsfrist inom vilken klaganden ska uppfylla dem. Registratorn kan besluta om en sådan tidsfrist endast en gång.

Under denna tidsfrist ska den tidsfrist som anges i artikel 93.2 i förordning (EG) nr 1907/2006 inte löpa.

4.   Om någon brist upptäcks som kan leda till att överklagandet inte kan tas upp till prövning, ska registratorn omedelbart sända ett motiverat yttrande till ordföranden.

Om registratorn beslutar om en tidsfrist enligt punkt 3 ska registratorn sända yttrandet efter det att tidsfristen har löpt ut, om bristen inte har avhjälpts.

5.   Registratorn ska omedelbart delge kemikaliemyndigheten överklagandet.

6.   En kungörelse ska offentliggöras på kemikaliemyndighetens webbplats, med uppgift om det datum då överklagandet registrerades, parternas namn och adress, saken, klagandens yrkanden och en sammanfattning av grunderna för talan och de viktigaste omständigheter som åberopas.

Ordföranden ska besluta om huruvida de uppgifter som klaganden har lämnat enligt punkt 1 g ska behandlas konfidentiellt och se till att konfidentiella uppgifter inte offentliggörs i kungörelsen. Närmare bestämmelser om hur offentliggörandet ska gå till ska fastställas enligt förfarandet i artikel 27.3.

Artikel 7

Svaromål

1.   Kemikaliemyndigheten ska inkomma med svaromål inom två månader från delgivningen av överklagandet.

Ordföranden kan i undantagsfall förlänga denna tidsfrist på motiverad begäran av kemikaliemyndigheten.

2.   Svaromålet ska innehålla följande:

a)

Om kemikaliemyndigheten har utsett ett ombud, ombudets namn och tjänsteadress.

b)

Grunderna för talan samt de faktiska och rättsliga omständigheter som åberopas.

c)

I förekommande fall, uppgift om den bevisning som åberopas och en förklaring om de omständigheter som bevisningen ska styrka.

d)

I förekommande fall, uppgift om vilken information i svaromålet som ska betraktas som konfidentiell.

e)

Uppgift om huruvida kemikaliemyndigheten godtar att den eller, i förekommande fall, dess ombud delges per fax, e-post eller annat tekniskt kommunikationsmedel.

3.   Om kemikaliemyndigheten trots att den har instämts rätteligen inte inkommer med svaromål inom tidsfristen, ska förfarandet fortsätta utan svaromål.

Artikel 8

Intervention

1.   Varje person som visar att han har ett berättigat intresse av utgången av det ärende som lagts fram inför överklagandenämnden får intervenera inför överklagandenämnden.

2.   En ansökan med en redogörelse för de omständigheter som ger rätt att intervenera ska lämnas in inom två veckor från offentliggörandet av den kungörelse som avses i artikel 6.6.

3.   Interventionen ska vara begränsad till att stödja eller bestrida en av parternas yrkanden.

4.   Interventionsansökan ska innehålla följande:

a)

Intervenientens namn och adress.

b)

Om intervenienten har utsett ett ombud, ombudets namn och tjänsteadress.

c)

En adress för delgivning, om annan än adresserna under a och b.

d)

Intervenientens yrkande, genom vilket han helt eller delvis stöder eller bestrider en av parternas yrkanden.

e)

Grunderna för talan samt de faktiska och rättsliga omständigheter som åberopas.

f)

I förekommande fall, uppgift om den bevisning som åberopas.

g)

I förekommande fall, uppgift om vilken information i interventionsansökan som ska betraktas som konfidentiell.

h)

Uppgift om huruvida intervenienten godtar att han eller, i förekommande fall, hans ombud delges per fax, e-post eller annat tekniskt kommunikationsmedel.

5.   Överklagandenämnden ska besluta om interventionsansökan kan godtas eller inte.

6.   Intervenienter ska bära sina egna kostnader.

Artikel 9

Ombud

Om en part eller intervenient har utsett ett ombud, ska ombudet lämna fullmakt.

Artikel 10

Inlämnande av inlagor

1.   Alla inlagor ska vara undertecknade och daterade.

2.   Vid beräkning av tidsfrister ska en handling anses ha lämnats in först då den inkommit till kansliet.

3.   En part eller en intervenient ska lämna in handlingar till kansliet personligen eller per post. Överklagandenämnden kan dock tillåta att en part eller en intervenient lämnar in handlingar per fax, e-post eller annat tekniskt kommunikationsmedel.

Bestämmelser om tekniska kommunikationsmedel, inbegripet användningen av elektroniska signaturer, ska antas enligt det förfarande som anges i artikel 27.3.

Artikel 11

Upptagande av ett överklagande till prövning

1.   Ett beslut om att inte ta upp ett överklagande till prövning kan fattas på följande grunder:

a)

Överklagandet uppfyller inte kraven i artikel 6.1 a–d och 6.2 samt artikel 9 i denna förordning.

b)

Klaganden har överskridit den tidsfrist för att lämna in ett överklagande som anges i artikel 92.2 i förordning (EG) nr 1907/2006.

c)

Överklagandet gäller inte ett sådant beslut som avses i artikel 91.1 i förordning (EG) nr 1907/2006.

d)

Det överklagade beslutet riktar sig inte till klaganden, och beslutet angår inte heller klaganden direkt och personligen enligt artikel 92.1 i förordning (EG) nr 1907/2006.

2.   Om ordföranden inte fattar beslut om huruvida överklagandet kan tas upp till prövning inom den tidsfrist som anges i artikel 93.2 i förordning (EG) nr 1907/2006, ska överklagandet överlämnas till överklagandenämnden, som ska granska grunderna och frågan om upptagande till prövning. Beslutet i frågan om upptagande till prövning ska ingå i det slutliga beslutet.

Artikel 12

Prövning av överklaganden

1.   Inga ytterligare bevis får läggas fram efter det första utbytet av skriftliga inlagor, om inte överklagandenämnden beslutar att dröjsmålet med framläggandet av bevisningen är berättigat.

2.   Nya grunder får inte åberopas efter det första utbytet av skriftliga inlagor, om inte överklagandenämnden beslutar att de föranleds av nya rättsliga eller faktiska omständigheter som framkommit först under förfarandet.

3.   I förekommande fall ska överklagandenämnden uppmana parterna att inkomma med synpunkter på underrättelser från överklagandenämnden och meddelanden från den andra parten eller från intervenienterna.

Överklagandenämnden ska fastställa en rimlig tidsfrist för inlämnande av synpunkter.

4.   Överklagandenämnden ska underrätta parterna om att den skriftliga delen av förfarandet har avslutats.

Artikel 13

Förhandlingar

1.   Överklagandenämnden ska hålla en förhandling om den anser det nödvändigt eller om en part begär det.

En sådan begäran ska lämnas in inom två veckor från det att parten underrättats om att den skriftliga delen av förfarandet avslutats. Denna tidsfrist kan förlängas av ordföranden.

2.   Kansliet ska kalla parterna till förhandlingen.

3.   Om en rätteligen kallad part inte inställer sig vid en förhandling kan förfarandet fortsätta utan den parten.

4.   Förhandlingar inför överklagandenämnden ska vara offentliga, om inte överklagandenämnden när synnerliga skäl föreligger, på eget initiativ eller på en parts begäran, beslutar annat.

5.   Förhandlingen ska inledas och ledas av ordföranden, som ska ansvara för att den genomförs korrekt.

Ordföranden och de andra ledamöterna kan ställa frågor till parterna eller deras ombud.

6.   Registratorn ska ansvara för att protokoll förs vid varje förhandling.

Protokollet ska undertecknas av ordföranden och registratorn och ska äga vitsord.

Innan protokollet undertecknas ska vittnen och sakkunniga ges möjlighet att verifiera och bekräfta innehållet i de delar av protokollet som berör deras utsagor.

7.   Förhandlingen kan hållas per videokonferens eller med andra tekniska kommunikationsmedel som finns att tillgå.

Artikel 14

Språk

1.   Det språk som överklagandet är avfattat på ska vara handläggningsspråk.

Om det överklagade beslutet riktar sig till klaganden ska överklagandet vara avfattat på samma språk som beslutet eller på ett av de officiella gemenskapsspråk som använts i den inlaga som låg till grund för beslutet, inbegripet uppgifter som lämnats enligt artikel 10 a i) i förordning (EG) nr 1907/2006.

2.   Handläggningsspråket ska användas för det skriftliga och muntliga förfarandet och i överklagandenämndens protokoll och beslut.

En översättning till handläggningsspråket ska bifogas alla handlingar som har avfattats på ett annat språk.

Översättningen av omfångsrika handlingar får begränsas till utdrag. Överklagandenämnden kan dock när som helst, på eget initiativ eller på begäran av en part, infordra en mer omfattande eller fullständig översättning.

3.   På begäran av en part och efter att ha hört den andra parten kan överklagandenämnden tillåta att ett annat av gemenskapens officiella språk än handläggningsspråket används för hela eller delar av förfarandet.

4.   På begäran av en intervenient och efter att ha hört parterna kan överklagandenämnden tillåta intervenienten att använda ett annat av gemenskapens officiella språk än handläggningsspråket.

5.   Om ett vittne eller en sakkunnig förklarar sig oförmögen att uttrycka sig tillräckligt väl på handläggningsspråket kan överklagandenämnden tillåta att personen i fråga avger sin utsaga på ett annat av gemenskapens officiella språk.

6.   Om överklagandenämnden tillåter att ett annat språk än handläggningsspråket används ska kansliet ombesörja översättning eller tolkning.

Artikel 15

Processledning

1.   Överklagandenämnden kan besluta om åtgärder för processledning när som helst under förfarandet.

2.   Processledningen ska främst ha till syfte

a)

att säkerställa att förfarandet förlöper väl samt att underlätta bevisupptagningen,

b)

att avgöra på vilka punkter parterna måste komplettera sin argumentering,

c)

att klargöra innebörden av parternas yrkanden, grunder och argument samt vilka frågor som är tvistiga dem emellan.

3.   Processledningen kan särskilt bestå i

a)

att ställa frågor till parterna,

b)

att anmoda parterna att uttala sig skriftligen eller muntligen om vissa aspekter av förfarandet,

c)

att begära upplysningar av parterna eller av tredje man,

d)

att begära att handlingar rörande ärendet läggs fram,

e)

att kalla parterna eller deras ombud till möten,

f)

att uppmärksamma frågor som verkar vara av särskild betydelse, eller det faktum att vissa frågor inte längre verkar vara tvistiga,

g)

att göra påpekanden som kan bidra till att man inriktar sig på de viktigaste frågorna under förfarandet.

Artikel 16

Bevisning

1.   I förfaranden inför överklagandenämnden kan bevisupptagning ske på följande sätt:

a)

Begäran om upplysningar.

b)

Framläggande av handlingar och föremål.

c)

Förhör med parter och vittnen.

d)

Sakkunnigutlåtanden.

Närmare bestämmelser för bevisupptagningen ska fastställas enligt förfarandet i artikel 27.3.

2.   Om överklagandenämnden anser att en part, ett vittne eller en sakkunnig bör höras muntligen, ska den kalla personen i fråga att inställa sig vid nämnden.

3.   Parterna ska underrättas om att ett vittne eller en sakkunnig kommer att höras av överklagandenämnden. De ska ha rätt att vara närvarande och att ställa frågor till vittnet eller den sakkunnige.

Parterna får invända mot att en sakkunnig eller ett vittne hörs på grund av att denne saknar kompetens på det område som överklagandet gäller. Om en sådan invändning framförs ska frågan avgöras av överklagandenämnden.

4.   Innan de hörs ska varje sakkunnig och varje vittne uppge om de har något personligt intresse i ärendet, om de tidigare varit ombud för någon av parterna eller om de har deltagit i det överklagade beslutet.

Om den sakkunnige eller vittnet inte självmant uppger detta kan parterna uppmärksamma överklagandenämnden på frågan.

5.   En invändning mot ett vittne eller en sakkunnig ska framföras inom två veckor från det att parterna underrättats om att vittnet kallats eller den sakkunnige utsetts. Parten ska lägga fram grunderna för sin invändning och uppgift om den bevisning som åberopas.

6.   Vittnes och sakkunnigas utsagor ska återges i protokollet.

Artikel 17

Kostnader för bevisupptagning

1.   Vittnen och sakkunniga som har kallats till och inställer sig inför överklagandenämnden ska ha rätt till skälig ersättning för utgifter för resa och uppehälle.

Vittnen som har kallats till och inställer sig inför överklagandenämnden ska också ha rätt till skälig ersättning för utgifter för förlorad inkomst.

Sakkunniga som inte är anställda vid kemikaliemyndigheten ska ha rätt till arvode för sitt arbete.

2.   Utbetalningar ska ske till vittnen efter bevisupptagningen och till sakkunniga efter det att de har fullgjort sina uppgifter eller uppdrag. Förskottsbetalningar kan dock göras.

3.   Kemikaliemyndighetens styrelse ska fastställa regler för hur beloppen och förskotten ska beräknas.

4.   Närmare regler ska fastställas enligt förfarandet i artikel 27.3 och i samförstånd med styrelsen, i fråga om

a)

vem som bär kostnaden för bevisupptagningen, och

b)

hur utbetalningen av ersättning och arvode till vittnen och sakkunniga ska ske.

5.   De regler som avses i punkterna 3 och 4 ska på lämpligt sätt ta hänsyn till liknande bestämmelser på andra områden inom gemenskapslagstiftningen.

Artikel 18

Behörighet

Om överklagandenämnden överlämnar ärendet till den berörda enheten inom kemikaliemyndigheten enligt artikel 93.3 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska enheten vara bunden av motiveringen till överklagandenämndens beslut om inte omständigheterna har förändrats.

Artikel 19

Överläggningar

1.   Endast de tre ledamöter i överklagandenämnden som prövar ett överklagande ska delta i överläggningarna rörande det överklagandet. Överläggningarna ska vara och förbli hemliga.

2.   Under överläggningarna ska varje ledamot säga sin mening och ange skälen för denna.

Referenten ska säga sin mening först och ordföranden sist, om inte ordföranden är referent.

Artikel 20

Omröstning

Om det blir nödvändigt att rösta ska rösterna avges i den ordning som anges i artikel 19.2 andra stycket. Om ordföranden även är referent ska ordföranden dock rösta sist.

Beslut ska fattas med en majoritet av rösterna.

Det är inte tillåtet att avstå från att rösta.

Artikel 21

Beslut

1.   Beslutet ska innehålla följande:

a)

Uppgift om att beslutet är fattat av överklagandenämnden.

b)

Datum då beslutet fattades.

c)

Namnen på de ledamöter i överklagandenämnden som deltagit i förfarandet.

d)

Namnen på parterna och intervenienterna i ärendet och deras ombud under förfarandet.

e)

Parternas yrkanden.

f)

En sammanfattning av de faktiska omständigheterna.

g)

De skäl som ligger till grund för beslutet.

h)

Det beslut som överklagandenämnden kommit till, inbegripet, i förekommande fall, ett beslut om ersättning av kostnader för bevisupptagning och ett beslut om återbetalning av avgifter enligt artikel 10.4 i förordning (EG) nr 340/2008.

2.   Ordföranden och registratorn ska underteckna beslutet. Elektroniska signaturer får användas.

Beslutet i original ska överlämnas i kansliets förvar.

3.   Parterna ska delges beslutet i enlighet med artikel 22.

4.   Till beslutet ska bifogas en förklaring om att talan mot beslutet får väckas enligt artikel 230 i fördraget och artikel 94.1 i förordning (EG) nr 1907/2006. Förklaringen ska innehålla en tidsfrist för att väcka en sådan talan.

Beslutet är giltigt även om en sådan förklaring inte bifogas.

5.   Överklagandenämndens slutliga beslut ska offentliggöras i sin helhet på lämpligt sätt, om inte ordföranden beslutar annat på motiverad begäran av en part.

Artikel 22

Delgivning av handlingar

Registratorn ska se till att överklagandenämndens beslut och underrättelser delges parterna och intervenienterna.

Delgivning ska ske på något av följande sätt:

1.

Genom rekommenderat brev med mottagningsbevis.

2.

Genom personligt överlämnande mot mottagningsbevis.

3.

Genom ett tekniskt kommunikationsmedel som står till överklagandenämndens förfogande och som parten eller partens ombud har godtagit för detta syfte.

Artikel 23

Tidsfrister

1.   Tidsfrister rörande förfarandet för överklagande som föreskrivs i eller fastställts i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 eller denna förordning ska beräknas enligt punkterna 2–6 i denna artikel.

2.   Då en frist uttryckt i dagar, veckor, månader eller år ska räknas från den dag en händelse inträffar eller en handling företas, inräknas den dagen inte i fristen.

3.   En frist uttryckt i veckor, månader eller år löper ut vid utgången av den dag i fristens sista vecka, månad eller år som infaller på samma veckodag eller samma datum som den dag då händelsen eller handlingen från vilken fristen ska räknas inträffade eller företogs.

Då en frist är uttryckt i månader eller år och den dag då fristen ska utlöpa inte förekommer i den sista månaden, ska fristen löpa ut vid utgången av den månadens sista dag.

4.   Då en frist är uttryckt i månader och dagar ska först hela månader räknas och därefter dagar.

5.   Fristerna ska innefatta de lagstadgade helgdagar som gäller där kemikaliemyndigheten har sitt säte samt lördagar och söndagar.

6.   Om fristen löper ut på en lördag, söndag eller en lagstadgad helgdag som gäller där kemikaliemyndigheten har sitt säte ska den förlängas till utgången av närmast följande arbetsdag.

Artikel 24

Förlängning och överskridande av tidsfrister

1.   Frister som har fastställts i enlighet med denna förordning får förlängas av den som fastställt dem.

2.   Om en tidsfrist överskrids ska detta inte påverka en parts rättigheter, under förutsättning att den berörda parten kan visa att det förelåg oförutsebara omständigheter eller force majeure på ett för överklagandenämnden tillfredsställande sätt.

Artikel 25

Vilandeförklaring

Överklagandenämnden kan, på begäran av en part eller på eget initiativ och efter att ha hört parterna, förklara ett ärende vilande.

Om någon av parterna motsätter sig att ärendet förklaras vilande ska beslutet motiveras.

Artikel 26

Rättelse

Överklagandenämnden kan, efter att ha hört parterna, rätta skriv- och räknefel och andra uppenbara misstag i beslutet, på eget initiativ eller efter ansökan av en part, om ansökan framställs inom en månad från delgivningen av beslutet.

KAPITEL III

Slutbestämmelser

Artikel 27

Genomförandeåtgärder

1.   Ytterligare förfaranderegler som behövs för att handlägga överklagandena på ett effektivt sätt och regler som behövs för att organisera överklagandenämndens arbete, även regler som gäller fördelningen av ärenden mellan ledamöterna, får antas enligt det förfarande som anges i punkt 3.

2.   Praktiska anvisningar för parter och intervenienter och instruktioner som rör förberedelse och genomförande av förhandlingar inför överklagandenämnden samt inlämnande och delgivning av skriftliga inlagor och synpunkter får antas enligt det förfarande som anges i punkt 3.

3.   Ordföranden och de två andra ledamöter som utsetts enligt artikel 89.3 första stycket i förordning (EG) nr 1907/2006 ska besluta om de regler och åtgärder som föreskrivs i denna förordning med en majoritet av rösterna.

Artikel 28

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2008.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. Rättad i EUT L 136, 29.5.2007, s. 3. Förordningen ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1354/2007 (EUT L 304, 22.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 280, 24.10.2007, s. 10.

(3)  EUT L 107, 17.4.2008, s. 6.


2.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 772/2008

av den 1 augusti 2008

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2007/2008 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1109/2007 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EG) nr 757/2008 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 1109/2007 för regleringsåret 2007/2008 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1). Med verkan från och med den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 514/2008 (EUT L 150, 10.6.2008, s. 7).

(3)  EUT L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUT L 205, 1.8.2008, s. 16.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 2 augusti 2008 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

23,55

4,52

1701 11 90 (1)

23,55

9,76

1701 12 10 (1)

23,55

4,33

1701 12 90 (1)

23,55

9,33

1701 91 00 (2)

23,89

13,68

1701 99 10 (2)

23,89

8,77

1701 99 90 (2)

23,89

8,77

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.III i rådets förordning (EG) nr 318/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Medlemsstaternas regeringsföreträdares konferens

2.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/16


BESLUT ANTAGET I SAMFÖRSTÅND MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR

av den 18 juni 2008

om plats för sätet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

(2008/634/EG)

FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 289 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

Inrättandet av Europeiska institutet för innovation och teknik beslutades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik (1).

(2)

Platsen för institutets säte bör fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska institutet för innovation och teknik ska ha sitt säte i Budapest.

Artikel 2

Detta beslut, som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, får verkan samma dag som offentliggörs.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2008.

M. KUCLER DOLINAR

Ordförande


(1)  EUT L 97, 9.4.2008, s. 1.


Kommissionen

2.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/17


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 22 juli 2008

om import till gemenskapen av sperma, ägg och embryon från får och getter när det gäller förteckningar över tredjeländer, seminstationer och embryosamlingsgrupper samt intygskrav

[delgivet med nr K(2008) 3625]

(Text av betydelse för EES)

(2008/635/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (1), särskilt artiklarna 17.2 b, 17.3, 18.1 första strecksatsen, 19 första meningen och 19 b, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 92/65/EEG fastställs de djurhälsokrav som gäller vid handel inom och import till gemenskapen för djur, sperma, ägg och embryon som inte faller under kraven i de specifika gemenskapsrättsakter som det hänvisas till i det direktivet. Enligt direktivet ska det fastställas en förteckning över de tredjeländer eller delar av tredjeländer som kan lämna garantier som är likvärdiga med dem som anges i kapitel II i direktivet, och från vilka medlemsstaterna får importera sperma, ägg och embryon från får och getter.

(2)

I direktiv 92/65/EEG föreskrivs även att det ska fastställas en förteckning över seminstationer och uppsamlingscentraler för embryon i tredjeländer, för vilka dessa tredjeländer kan lämna de garantier som anges i artikel 11 i det direktivet.

(3)

Vad gäller uppsamlingscentraler för ägg och embryon från får och getter bör man dock i strävan efter konsekvens i gemenskapslagstiftningen och med hänsyn till den internationella nomenklaturen använda termen ”embryosamlingsgrupper” i stället för ”uppsamlingscentraler”.

(4)

Enligt direktiv 92/65/EEG ska sperma, ägg och embryon från får och getter som ska importeras till gemenskapen åtföljas av hälsointyg för vilka förlagor ska fastställas enligt det direktivet.

(5)

I direktiv 92/65/EEG föreskrivs även att särskilda djurhälsokrav eller garantier motsvarande dem som fastställs i det direktivet ska fastställas för import till gemenskapen av sperma, ägg och embryon från får och getter.

(6)

Enligt kommissionens beslut 94/63/EG av den 31 januari 1994 om upprättandet av en provisorisk förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av sperma, ägg och embryon från får, getter och hästdjur samt ägg och embryon från svin (2) ska medlemsstaterna tillåta import av sperma, ägg och embryon från får och getter från de tredjeländer som anges i förteckningen i bilagan till rådets beslut 79/542/EEG (3) från vilka det är tillåtet att importera levande får och getter.

(7)

Beslut 94/63/EG har nu upphävts genom kommissionens beslut 2008/636/EG (4).

(8)

Följaktligen bör det i detta beslut fastställas en förteckning över tredjeländer från vilka medlemsstaterna ska tillåta import av sperma, ägg och embryon från får och getter.

(9)

I detta beslut bör det även fastställas förteckningar över seminstationer och embryosamlingsgrupper från vilka medlemsstaterna ska tillåta import av sperma, ägg och embryon från får och getter med ursprung i tredjeländer.

(10)

I artikel 17.3 i direktiv 92/65/EEG fastställs förfarandet för ändringar av förteckningarna över seminstationer och embryosamlingsgrupper från vilka medlemsstater ska tillåta import av sperma, ägg och embryon från får och getter. De ändrade förteckningarna ska offentliggöras på kommissionens webbplats (5).

(11)

I en strävan att göra gemenskapslagstiftningen konsekvent bör de förlagor till hälsointyg för import av sperma från får och getter som fastställs i detta beslut ta hänsyn till kraven för handeln med får och getter för avel inom gemenskapen och de särskilda serier av tester för dessa djur som föreskrivs i rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen (6).

(12)

Djurhälsovillkoren för import till gemenskapen av får och getter för avel fastställs i direktiv 79/542/EEG. Även dessa krav bör beaktas i de förlagor till hälsointyg för import av sperma från får och getter som fastställs i detta beslut.

(13)

Vissa smittsamma sjukdomar hos får och getter överförs via sperma. Därför är det nödvändigt att särskilda djurhälsokontroller genomförs för att identifiera dessa sjukdomar i enlighet med de särskilda testprogram som beaktar förflyttningar av donatordjur före och under perioden för samlingen av sperma. Testerna och testprogrammen bör överensstämma med internationella standarder och därför anges i de förlagor till hälsointyg för import av sperma från får och getter som fastställs i detta beslut.

(14)

Det bör även tas hänsyn till bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (7) och kommissionens förordning (EG) nr 546/2006 av den 31 mars 2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller nationella program för kontroll av skrapie och kompletterande garantier, om undantag från vissa krav i beslut 2003/100/EG och om upphävande av förordning (EG) nr 1874/2003 (8).

(15)

I kapitlen III och IV i bilaga D till direktiv 92/65/EEG fastställs hygienvillkor för samling, behandling, lagring och transport av ägg och embryon samt de hälsovillkor som gäller för donatorhondjur. Det är dock nödvändigt att i detta beslut fastställa tilläggsgarantier särskilt avseende den officiella veterinärens övervakning av embryosamlingsgrupper.

(16)

I en strävan att göra gemenskapslagstiftningen tydligare bör det i detta beslut fastställas en förteckning över tredjeländer och godkända seminstationer från vilka medlemsstater ska tillåta import till gemenskapen av sperma från får och getter, en förteckning över tredjeländer och godkända embryosamlingsgrupper från vilka medlemsstater ska tillåta import till gemenskapen av ägg och embryon från får och getter samt kraven för utfärdande av intyg för sådan import för att man ska kunna samla alla dessa bestämmelser i en enda rättsakt.

(17)

Vid tillämpningen av detta beslut bör hänsyn tas till de särskilda intygskraven i kapitel IX B punkt 7 b i tillägg 2 till bilaga 11 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (9) som godkänts genom rådets och, i fråga om avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete, kommissionens beslut 2002/309/EG, Euratom av den 4 april 2002 om ingående av sju avtal med Schweiziska edsförbundet (10). Vid sändningar från Schweiz till gemenskapen av sperma, ägg eller embryon från får och getter bör därför intygen i kommissionens beslut 95/388/EG av den 19 september 1995 om hälsointyg för handel inom gemenskapen med sperma, ägg och embryon från får och getter (11) användas i enlighet med det beslutet.

(18)

Vid tillämpningen av detta beslut bör hänsyn tas till de särskilda intygskraven och förlagorna till hälsointyg som kan fastställas i enlighet med avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om sanitära åtgärder för att skydda människors och djurs hälsa vad avser handeln med levande djur och animaliska produkter (12), som godkänts genom rådets beslut 1999/201/EG (13).

(19)

Vid tillämpningen av detta beslut bör hänsyn även tas till de särskilda intygskraven och förlagorna till hälsointyg som kan fastställas i enlighet med avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om sanitära åtgärder som tillämpas inom handeln med levande djur och animaliska produkter (14), som godkänts genom rådets beslut 97/132/EG (15).

(20)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Import av sperma

Medlemsstaterna ska tillåta import av sperma från får och getter som samlats i de tredjeländer och godkända seminstationer som förtecknas i bilaga I och som uppfyller djurhälsovillkoren i förlagan till hälsointyg i bilaga II.

Artikel 2

Import av ägg och embryon

Medlemsstaterna ska tillåta import av ägg och embryon från får och getter som samlats i de tredjeländer och genom de godkända embryosamlingsgrupper som förtecknas i bilaga III och som uppfyller djurhälsovillkoren i förlagan till hälsointyg i bilaga IV.

Artikel 3

Tillämplighet

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 september 2008.

Artikel 4

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2007/265/EG (EUT L 114, 1.5.2007, s. 17).

(2)  EGT L 28, 2.2.1994, s. 47. Beslutet senast ändrat genom beslut 2004/211/EG (EUT L 73, 11.3.2004, s. 1).

(3)  EGT L 146, 14.6.1979, s. 15. Beslutet senast ändrat genom kommissionens beslut 2008/61/EG (EUT L 15, 18.1.2008, s. 33).

(4)  Se sidan 32 i detta nummer av EUT.

(5)  http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semen/semen.html

(6)  EGT L 46, 19.2.1991, s. 19. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 352).

(7)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 571/2008 (EUT L 161, 20.6.2008, s. 4).

(8)  EUT L 94, 1.4.2006, s. 28.

(9)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 132.

(10)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 1.

(11)  EGT L 234, 3.10.1995, s. 30. Beslutet ändrat genom beslut 2005/43/EG (EUT L 20, 22.1.2005, s. 34).

(12)  EGT L 71, 18.3.1999, s. 3.

(13)  EGT L 71, 18.3.1999, s. 1.

(14)  EGT L 57, 26.2.1997, s. 5.

(15)  EGT L 57, 26.2.1997, s. 4. Beslutet ändrat genom beslut 1999/837/EG (EGT L 332, 23.12.1999, s. 1).


BILAGA I

Förteckning över tredjeländer och godkända seminstationer från vilka medlemsstaterna ska tillåta import av sperma från får och getter

ISO-kod

Tredjeland

Stationens godkännandenummer

Stationens namn

Stationens adress

Datum för godkännande av stationen

Anmärkningar

Beskrivning av området

(i förekommande fall)

Tilläggsgarantier

AU

Australien

 

 

 

 

 

Tilläggsgarantierna avseende testning i punkterna II.4.8 och II.4.9 i intyget i bilaga II är obligatoriska.

CA

Kanada

 

 

 

 

Område enligt del 1 i bilaga I till beslut 79/542/EEG (i dess senaste lydelse).

Tilläggsgarantin avseende testning i punkt II.4.8 i intyget i bilaga II är obligatorisk.

CH

Schweiz

 

 

 

 

 

 

CL

Chile

 

 

 

 

 

 

GL

Grönland

 

 

 

 

 

 

HR

Kroatien

 

 

 

 

 

 

IS

Island

 

 

 

 

 

 

NZ

Nya Zeeland

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre och Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

Förenta staterna

 

 

 

 

 

Tilläggsgarantin avseende testning i punkt II.4.8 i intyget i bilaga II är obligatorisk.

a)

Hälsointyg ska utfärdas av exportlandet på grundval av förlagan i bilaga II. De ska i den nummerordning som anges i förlagan innehålla de intyganden som krävs för alla tredjeländer och, i tillämpliga fall, de tilläggsgarantier som enligt bilaga I krävs för det exporterande tredjelandet.

Om bestämmelsemedlemsstaten i EU så begär ska även de extra intygskraven införlivas i originalet till hälsointyget.

b)

Originalet till varje intyg ska bestå av ett enda blad med text på båda sidor eller, om mer text krävs, utformas på ett sådant sätt att alla sidor som behövs utgör en enda odelbar enhet.

c)

Det ska vara avfattat på minst ett av de officiella språken i den medlemsstat där besiktningen vid gränskontrollstationen ska företas och i bestämmelsemedlemsstaten. Dessa medlemsstater får emellertid tillåta andra gemenskapsspråk än de egna, vid behov åtföljt av en officiell översättning.

d)

Om det för identifiering av varorna i sändningen (schemat i punkt I.28 i intygsförlagan) bifogas ytterligare sidor till intyget, ska även dessa sidor betraktas som en del av originalintyget och den officiella veterinären ska underteckna och stämpla var och en av dessa sidor.

e)

Om intyget, med de ytterligare sidor som avses i d, består av mer än en sida ska varje sida numreras – (sidans nummer) av (det totala antalet sidor) – längst ned på sidan, medan intygets kodnummer, som tilldelats av den behöriga myndigheten, ska anges högst upp på sidan.

f)

Intygets original ska fyllas i och undertecknas av en officiell veterinär sista arbetsdagen innan sändningen lastas för export till gemenskapen. De behöriga myndigheterna i exportlandet ska därvid se till att de principer för utfärdande av intyg som följs är likvärdiga med dem som anges i rådets direktiv 96/93/EG.

Underskriften ska ha annan färg än den tryckta texten. Detta gäller även för stämplar, med undantag för präglade stämplar och vattenstämplar.

g)

Originalintyget ska åtfölja sändningen till EU:s gränskontrollstation.

h)

Intyget gäller i tio dagar från och med utfärdandedatum. Vid sjötransport förlängs giltighetstiden med tiden för sjöresan.

i)

Sperma och ägg/embryon får inte transporteras i en behållare tillsammans med annan sperma och andra ägg/embryon som inte är avsedd(a) för Europeiska gemenskapen eller som har lägre hälsostatus.

j)

Under transporten till Europeiska gemenskapen ska behållaren hållas stängd och föreseglingen får inte brytas.

k)

Det intygsnummer som anges i fälten I.2 och II.a ska tilldelas av den behöriga myndigheten.


BILAGA II

Förlaga till hälsointyg för import av sperma från får och getter

Image

Image

Image

Image


BILAGA III

Förteckning över tredjeländer och godkända embryosamlingsgrupper från vilka medlemsstaterna ska tillåta import av ägg och embryon från får och getter

ISO-kod

Tredjeland

Gruppens godkännandenummer

Gruppens namn

Gruppens adress

Datum för godkännande av gruppen

Anmärkningar

Beskrivning av området

(i förekommande fall)

Tilläggsgarantier

AU

Australien

 

 

 

 

 

Tilläggsgarantierna avseende testning i punkterna II.5.1 och II.5.2 i intyget i bilaga IV är obligatoriska.

CA

Kanada

 

 

 

 

Område enligt del 1 i bilaga I till beslut 79/542/EEG.

Tilläggsgarantin avseende testning i punkt II.5.2 i intyget i bilaga IV är obligatorisk.

CH

Schweiz

 

 

 

 

 

 

CL

Chile

 

 

 

 

 

 

GL

Grönland

 

 

 

 

 

 

HR

Kroatien

 

 

 

 

 

 

IS

Island

 

 

 

 

 

 

NZ

Nya Zeeland

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre och Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

Förenta staterna

 

 

 

 

 

Tilläggsgarantin avseende testning i punkt II.5.2 i intyget i bilaga IV är obligatorisk.

a)

Hälsointyg ska utfärdas av exportlandet på grundval av förlagan i bilaga IV. De ska i den nummerordning som anges i förlagan innehålla de intyganden som krävs för alla tredjeländer och, i tillämpliga fall, de tilläggsgarantier som enligt bilaga III krävs för det exporterande tredjelandet.

Om bestämmelsemedlemsstaten i EU så begär ska även de extra intygskraven införlivas i originalet till hälsointyget.

b)

Originalet till varje intyg ska bestå av ett enda blad med text på båda sidor eller, om mer text krävs, utformas på ett sådant sätt att alla sidor som behövs utgör en enda odelbar enhet.

c)

Det ska vara avfattat på minst ett av de officiella språken i den medlemsstat där besiktningen vid gränskontrollstationen ska företas och i bestämmelsemedlemsstaten. Dessa medlemsstater får emellertid tillåta andra gemenskapsspråk än de egna, vid behov åtföljt av en officiell översättning.

d)

Om det för identifiering av varorna i sändningen (schemat i punkt I.28 i intygsförlagan) bifogas ytterligare sidor till intyget, ska även dessa sidor betraktas som en del av originalintyget och den officiella veterinären ska underteckna och stämpla var och en av dessa sidor.

e)

Om intyget, med de ytterligare sidor som avses i d, består av mer än en sida ska varje sida numreras – (sidans nummer) av (det totala antalet sidor) – längst ned på sidan, medan intygets kodnummer, som tilldelats av den behöriga myndigheten, ska anges högst upp på sidan.

f)

Intygets original ska fyllas i och undertecknas av en officiell veterinär sista arbetsdagen innan sändningen lastas för export till gemenskapen. De behöriga myndigheterna i exportlandet ska därvid se till att de principer för utfärdande av intyg som följs är likvärdiga med dem som anges i rådets direktiv 96/93/EG.

Underskriften ska ha annan färg än den tryckta texten. Detta gäller även för stämplar, med undantag för präglade stämplar och vattenstämplar.

g)

Originalintyget ska åtfölja sändningen till EU:s gränskontrollstation.

h)

Intyget gäller i tio dagar från och med utfärdandedatum. Vid sjötransport förlängs giltighetstiden med tiden för sjöresan.

i)

Ägg/embryon och sperma får inte transporteras i en behållare tillsammans med andra ägg/embryon och annan sperma som inte är avsedd(a) för Europeiska gemenskapen eller som har lägre hälsostatus.

j)

Under transporten till Europeiska gemenskapen ska behållaren hållas stängd och föreseglingen får inte brytas.

k)

Det intygsnummer som anges i fälten I.2 och II.a ska tilldelas av den behöriga myndigheten.


BILAGA IV

Förlaga till hälsointyg för import av ägg och embryon från får och getter

Image

Image

Image

Image


2.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/32


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 22 juli 2008

om fastställande av en förteckning över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna får tillåta import av ägg och embryon från tamsvin

[delgivet med nr K(2008) 3671]

(Text av betydelse för EES)

(2008/636/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (1), särskilt inledningssatsen och led a i artikel 17.3 samt artikel 28, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 92/65/EEG fastställs de djurhälsokrav som vid handeln inom och vid importen till gemenskapen ska gälla för djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under kraven enligt den specifika gemenskapslagstiftning som det hänvisas till i direktivet. Där föreskrivs också om en förteckning över de tredjeländer och delar av tredjeländer som kan ge de garantier som krävs i direktivet och från vilka medlemsstaterna därmed får importera sperma, ägg och embryon från tamsvin.

(2)

I del III av bilagan till kommissionens beslut 94/63/EG av den 31 januari 1994 om upprättandet av en provisorisk förteckning över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna tillåter import av sperma, ägg och embryon från får och getter samt ägg och embryon från svin (2) fastställs en förteckning över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna får tillåta import av ägg och embryon från tamsvin och de tredjeländer från vilka de får tillåta import av sperma från svin enligt kommissionens beslut 2002/613/EG av den 19 juli 2002 om villkor för import av sperma från tama svin (3).

(3)

Beslut 94/63/EG har anpassats till ny vetenskaplig och teknisk utveckling flera gånger. I sin nuvarande utformning omfattar det sperma, ägg och embryon från får och getter samt ägg och embryon från svin.

(4)

I en separat rättsakt avser kommissionen att ange djurhälsokrav för import av sperma, ägg och embryon från får och getter samt fastställa en förteckning över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna får tillåta import av sådana varor.

(5)

I beslut 2002/613/EG fastställs en förteckning över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna får tillåta import av sperma från svin. Förteckningen baserades på hälsotillståndet för djur i de tredjeländer från vilka medlemsstaterna får tillåta import av levande svin. Eftersom det inte finns något vetenskapligt bevis för att risker på grund av viktiga, exotiska, smittsamma sjukdomar hos givarhonan eller givarhannen kan dämpas genom behandling av embryot och för att värna om konsekvensen i EU-rätten, bör den förteckningen ligga till grund för den förteckning som fastställs i detta beslut över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna får tillåta import av ägg och embryon från svin.

(6)

För att EU-rätten ska vara tydlig bör beslut 94/63/EG upphöra att gälla.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna får tillåta import av ägg och embryon från tamsvin från de tredjeländer från vilka import av sperma från svin är tillåten i kraft av artikel 1 i beslut 2002/613/EG.

Artikel 2

Beslut 94/63/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 september 2008.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2007/265/EG (EUT L 114, 1.5.2007, s. 17).

(2)  EGT L 28, 2.2.1994, s. 47. Beslutet senast ändrat genom beslut 2004/211/EG (EUT L 73, 11.3.2004, s. 1).

(3)  EGT L 196, 25.7.2002, s. 45. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/14/EG (EUT L 7, 12.1.2007, s. 28).


Rättelser

2.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/34


Rättelse till rådets förordning (EG) nr 717/2008 av den 17 juli 2008 om fastställande av ett gemenskapsförfarande för förvaltningen av kvantitativa kvoter

( Europeiska unionens officiella tidning L 198 av den 26 juli 2008 )

I innehållsförteckningen på omslagets första sida, i titeln på sidan 1 och i slutformuleringen på sidan 6 ska det

i stället för:

”17 juli 2008”

vara:

”15 juli 2008”.


2.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/34


Rättelse till rådets direktiv 94/28/EG av den 23 juni 1994 om principer för zootekniska och genealogiska villkor för import från tredje land av djur, sperma, ägg och embryon och om ändring av direktiv 77/504/EEG om renrasiga avelsdjur av nötkreatur

( Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 178 av den 12 juli 1994 )

(Svensk specialutgåva, Område 3, Volym 59, s. 31)

På sidan 67 (sidorna 32 och 33 i specialutgåvan) i artiklarna

2.1,

3.1,

3.2 inledande meningen,

3.2 b,

3.2 d,

4 första strecksatsen,

5 första strecksatsen,

och på sidan 68 (sidan 33 i specialutgåvan) i artiklarna

6 första strecksatsen,

7 första strecksatsen,

ska det

i stället för:

”en myndighet”, ”myndigheten” respektive ”myndigheter”

vara:

”ett organ”, ”organet” respektive ”organ”.