ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 197

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
25 juli 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 705/2008 av den 24 juli 2008 om upphävande av förordning (EG) nr 243/2008 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot de olagliga myndigheterna på ön Anjouan i Unionen Komorerna

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 706/2008 av den 24 juli 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

2

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 707/2008 av den 24 juli 2008 om ändring av förordning (EG) nr 952/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 708/2008 av den 24 juli 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1266/2007 när det gäller villkoren för att undanta vissa djurarter som kan smittas av bluetongue från utförselförbudet i rådets direktiv 2000/75/EG ( 1 )

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 709/2008 av den 24 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller branschorganisationer och branschavtal inom tobakssektorn

23

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 710/2008 av den 24 juli 2008 om fastställande av viktningskoefficienterna för regleringsåret 2008/09 för att beräkna gemenskapens marknadspriser för slaktkroppar av gris

28

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 711/2008 av den 24 juli 2008 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 712/2008 av den 24 juli 2008 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

32

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 713/2008 av den 24 juli 2008 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 900/2007

34

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 714/2008 av den 24 juli 2008 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1060/2007

35

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 715/2008 av den 24 juli 2008 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen ( 1 )

36

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 716/2008 av den 24 juli 2008 om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

52

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2008/75/EG av den 24 juli 2008 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp koldioxid som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet ( 1 )

54

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/610/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 24 juli 2008 om ändring av beslut 2008/155/EG när det gäller vissa embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i Förenta staterna och Kanada [delgivet med nr K(2008) 3748]  ( 1 )

57

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/611/Gusp av den 24 juli 2008 om upphävande av gemensam ståndpunkt 2008/187/Gusp om restriktiva åtgärder mot den olagliga regeringen i Anjouan, Unionen Komorerna

59

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2008/612/Gusp av den 24 juli 2008 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan

60

 

*

Rådets beslut 2008/613/Gusp av den 24 juli 2008 om genomförande av gemensam ståndpunkt 2004/694/Gusp om ytterligare åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift

63

 

*

Rådets beslut 2008/614/Gusp av den 24 juli 2008 om genomförande av gemensam ståndpunkt 2004/293/Gusp om förnyande av åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (Icty) uppgift

65

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

25.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 705/2008

av den 24 juli 2008

om upphävande av förordning (EG) nr 243/2008 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot de olagliga myndigheterna på ön Anjouan i Unionen Komorerna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301,

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/611/Gusp av den 24 juli 2008 om upphävande av gemensam ståndpunkt 2008/187/Gusp om restriktiva åtgärder mot den olagliga regeringen i Anjouan, Unionen Komorerna (1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Efter att ha övervägt en begäran om stöd av ordföranden för Afrikanska unionens kommission antog rådet gemensam ståndpunkt 2008/187/Gusp (2) rörande införande av restriktiva åtgärder mot den olagliga regeringen i Anjouan och vissa personer med anknytning till dessa. De restriktiva åtgärderna i den gemensamma ståndpunkten 2008/187/Gusp omfattar frysning av de berörda personernas tillgångar och ekonomiska resurser. Dessa genomfördes i gemenskapen genom rådets förordning (EG) nr 243/2008 (3).

(2)

Efter det militära ingreppet den 25 mars 2008 och återupprättandet av myndigheten för Unionen Komorernas regering på ön Anjouan föreskriver gemensam ståndpunkt 2008/611/Gusp att de restriktiva åtgärder som infördes genom gemensam ståndpunkt 2008/187/Gusp ska upphävas.

(3)

Förordning (EG) nr 243/2008 bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 243/2008 ska upphöra att gälla.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2008.

På rådets vägnar

B. HORTEFEUX

Ordförande


(1)  Se sidan 59 i detta nummer av EUT.

(2)  EUT L 59, 4.3.2008, s. 32.

(3)  EUT L 75, 18.3.2008, s. 53.


25.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/2


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 706/2008

av den 24 juli 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 510/2008 (EUT L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 590/2008 (EUT L 163, 24.6.2008, s. 24).


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MK

27,8

TR

83,4

ME

25,6

XS

23,3

ZZ

40,0

0707 00 05

MK

27,4

TR

106,2

ZZ

66,8

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

86,1

US

66,3

UY

58,4

ZA

104,4

ZZ

78,8

0806 10 10

CL

57,4

EG

135,0

IL

145,6

TR

138,6

ZZ

119,2

0808 10 80

AR

95,0

BR

109,6

CL

104,9

CN

73,1

NZ

115,4

US

98,6

UY

80,0

ZA

84,8

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

70,9

CL

94,7

NZ

97,1

ZA

90,0

ZZ

88,2

0809 10 00

TR

170,4

US

186,2

ZZ

178,3

0809 20 95

TR

407,8

US

314,8

ZZ

361,3

0809 30

TR

157,0

ZZ

157,0

0809 40 05

IL

117,6

XS

82,7

ZZ

100,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


25.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 707/2008

av den 24 juli 2008

om ändring av förordning (EG) nr 952/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 40,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (2), särskilt artikel 50.1 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Det kan hända att vitsocker som producerats av ett bestämt företag under ett bestämt regleringsår vidareförädlas till vitsocker med specifika krav. Enligt artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 952/2006 (3) avses med sockerproduktion den totala kvantiteten, uttryckt som vitsocker, som producerats av ett bestämt företag under ett regleringsår. För att undvika dubbel beräkning bör det från den produktionen uteslutas vitsocker som härrör från vidare förädling av vitsocker.

(2)

I artikel 3.3 i förordning (EG) nr 952/2006 anges två metoder för att bestämma sockerhalten i sirap beroende på om den har framställts som en mellanprodukt eller inte framställts som en mellanprodukt. Eftersom den ena metoden är förlegad är det lämpligt att göra en förenkling och hänvisa till den andra metoden, som är baserad på halten utvinnbart socker. I det särskilda fallet med sirap från invertsocker bör det dock hänvisas till HPLC-metoden (högupplösande vätskekromatografi), som ur teknisk synpunkt är den enda möjliga. Slutligen bör man för att återspegla de tekniska framstegen endast ange den refraktometriska metoden för bestämning av torrsubstansen. Ändringarna bör gälla från och med den 1 oktober 2008 för att se till att sockerproducenternas legitima förväntningar respekteras.

(3)

I artikel 6.3 i förordning (EG) nr 952/2006 definieras företagens produktion för marknadsordningen för socker, särskilt när ett företag lägger ut produktion hos ett annat företag. Denna utlagda produktion bedöms vara uppdragsgivarens produktion under vissa förutsättningar, däribland när bearbetningsföretagets och uppdragsgivarens totala sockerproduktion överskrider summan av deras kvoter. Det villkoret antogs mot bakgrund av det förebyggande återtag som beslutats för regleringsåret 2006/07 så att det avser summan av bearbetningsföretagets och uppdragsgivarens förebyggande återtagströsklar i stället för summan av kvoterna. Genom kommissionens förordning (EG) nr 290/2007 av den 16 mars 2007 om fastställande av den procentsats som anges i artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 318/2006 för regleringsåret 2007/08 (4) infördes en förebyggande återtagströskel för regleringsåret 2007/08. Rådets förordning (EG) nr 1260/2007 (5) som ändrade förordning (EG) nr 318/2006 innehåller en bestämmelse om att kommissionen varje år ska besluta om en eventuellt förebyggande återtagströskel. Villkoret för utläggning av produktion på ett annat företag enligt artikel 6.3 b i förordning (EG) nr 952/2006 måste ändras så att det avser summan av bearbetningsföretagets och uppdragsgivarens förebyggande återtagströsklar i stället för summan av kvoterna.

(4)

Ömsesidig hjälp mellan medlemsstater bör därför tillhandahållas för att säkerställa effektiva kontroller.

(5)

Förmånsimport av socker från stater i Afrika, Västindien och Stilla havet samt från de minst utvecklade länderna till gemenskapen kommer gradvis att öka från och med den 1 oktober 2009. Denna import förväntas stå för över 25 % av gemenskapens sockerkonsumtion år 2012. Prisinformationssystemet bör därför inkludera priser och kvantiteter av importerat råsocker och vitsocker från dessa länder som för närvarande finns tillgängliga i Europeiska gemenskapernas statistikkontors databas.

(6)

Överföring av sockerpriser till prisregistreringssystemet äger rum inom ett övergångssystem med kvartalsvisa överföringar från godkända leverantörer till kommissionen. Ett slutligt datorsystem för överföring har utarbetats. Systemet ger möjlighet att månadsvis överföra priser från godkända leverantörer till en medlemsstat och därefter en överföring av de nationella prisgenomsnitten från medlemsstaten till kommissionen. Bestämmelser för det slutliga systemet bör ersätta bestämmelserna för övergångssystemet.

(7)

Från och med den 1 oktober 2008 ersätter förordning (EG) nr 1234/2007 förordning (EG) nr 318/2006. I stället för att överföra bilaga II till förordning (EG) nr 318/2006 om köpevillkor för sockerbetor till förordningen om en samlad marknadsordning, anges i artikel 50 i förordning (EG) nr 1234/2007 att kommissionen ska fastställa dessa regler i genomförandebestämmelserna. De regler som för närvarande ingår i bilaga II till förordning (EG) nr 318/2006 bör därför införas i förordning (EG) nr 952/2006.

(8)

Gemenskapens lager i slutet av varje regleringsår är viktigt för bedömningen av läget på sockermarknaden inför eventuella beslut om marknadsstyrning, särskilt återtag. I vissa fabriker börjar bearbetningen av socker för det nya regleringsåret på sommaren och den nya produktionen ökar sockertillverkarnas månatliga slutlager. För att få veta det exakta gemenskapslagret vid slutet av regleringsåret måste godkända sockertillverkare och medlemsstater meddela för juli, augusti och september den del av lagret som kommer från påföljande regleringsårs produktion.

(9)

I artikel 18.1 i förordning (EG) nr 318/2006 anges att stöd för privat lagring av vitsocker kan beviljas sockertillverkare som har tilldelats en kvot på grundval av den marknadspristrend som återspeglas av de registrerade marknadspriserna. För att snabbt och vid behov genomföra stödsystemet bör detaljerade regler för tillämpningen av det privata lagringssystemet för regleringsåret 2007/08 läggas till förordning (EG) nr 952/2006.

(10)

Stöd för privat lagring av vitsocker bör bestämmas genom ett upphandlingsförfarande i syfte att på effektivast möjliga sätt dra nytta av tillgängliga resurser och öka öppenheten och konkurrensen mellan tillverkarna.

(11)

Gränsen för den föreskrivna lagringsperioden är den 31 oktober 2008. Anbud bör därför inte lämnas in efter den 31 juli 2008 för att förhindra stöd för en kortare lagringsperiod än tre månader vilket anses vara otillräckligt för att påverka marknadspriserna.

(12)

Ett anbudsförfarande bör inledas när de genomsnittliga priserna i gemenskapen för vitsocker ligger under referenspriset och förväntas ligga kvar på den nivån. En tröskel bör bestämmas för ett marknadspris under vilket man anser att privat lagringsstöd blir nödvändigt. Tröskeln för genomsnittspris i gemenskapen bör vara 85 % av referenspriset.

(13)

Omstruktureringen av gemenskapens sockerindustri har skapat regionala skillnader med överskottsområden (antingen på grund av lokal produktion eller import) och underskottsområden. Överskottsområdena förväntas vara föremål för en nedpressning av priserna på producentnivå till följd av att det lokala utbudet är större än den lokala efterfrågan. Däremot förväntas priserna på producentnivå ligga fast i underskottsområdena eftersom det lokala utbudet är mindre än den lokala efterfrågan. Det genomsnittliga priset i gemenskapen kommer inte att fullständigt återspegla prisfallet i vissa medlemsstater. Det bör därför föreskrivas att anbudsförfarande endast får inledas i de medlemsstater där de nationella genomsnittspriserna ligger under 80 % av referenspriset.

(14)

Det är nödvändigt att precisera kraven för när det kan beviljas stöd för privat lagring av vitsocker.

(15)

Anbudsinfordringarna bör innehålla all nödvändig information för att bedöma dem och förbindelser mellan medlemsstaterna och kommissionen bör upprättas.

(16)

På grundval av de mottagna anbuden kan högsta stöd fastställas. Situationer kan emellertid uppstå då inget av de mottagna anbuden kan godtas.

(17)

De upplysningar som krävs för att upprätta lagringsavtal bör anges närmare liksom slut- och inledningsdatum för den avtalsenliga lagringsperioden och sockertillverkarens avtalsförpliktelser.

(18)

En säkerhet ska se till att de erbjudna och möjligtvis godtagna mängderna lagras enligt de villkor som anges i denna förordning. Bestämmelser bör därför antas om frisläppande och förverkande av en ställd säkerhet i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (6).

(19)

Mot bakgrund av utvecklingen av marknadsläget under det pågående regleringsåret och prognoserna för det kommande regleringsåret kan kommissionen ge avtalsparterna möjlighet att förfoga över det socker som omfattas av avtalen före slutet av den avtalsenliga lagringsperioden.

(20)

För att säkerställa att systemet förvaltas rätt måste villkoren anges för beviljande av en förskottsbetalning, justering av stödet i de fall den avtalade mängden inte respekteras fullt ut, kontroller av förenligheten med stödberättigande, möjliga påföljder och de upplysningar som medlemsstaterna ska lämna till kommissionen.

(21)

Tilldelningen av en maximal kvantitet på 600 000 ton för uppköpsintervention enligt artikel 18.2 i förordning (EG) nr 318/2006 bör anpassas för regleringsåret 2007/08 för att ta hänsyn till kvotförändringar för enskilda medlemsstater samt Bulgariens och Rumäniens anslutning.

(22)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker och förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 952/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Genom denna förordning fastställs tillämpningsbestämmelser för förordning (EG) nr 318/2006, särskilt i fråga om fastställandet av produktion, godkännande av tillverkningsföretag och raffinaderier, ordningen för priser och kvoter, villkoren för köp och försäljning av interventionssocker samt privat lagring under regleringsåret 2007/08.”

2.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

Leden a och b ska ersättas med följande:

”a)

Vitsocker framställt av vitsocker, råsocker eller sirap som inte producerats av samma företag som tillverkat vitsockret i fråga.

b)

Vitsocker framställt av vitsocker, råsocker, sirap eller sockeravfall som inte producerats under samma regleringsår som vitsockret.”

ii)

Led e ska ersättas med följande:

”e)

Vitsocker eller råsocker som under det aktuella regleringsåret förädlats till vitsocker av samma företag som tillverkat vitsockret eller råsockret i fråga.”

b)

I punkt 3 ska leden d och e ersättas med följande:

”d)

För sirap ska beräkningen ske med utgångspunkt från halten utvinnbart socker fastställd i enlighet med punkterna 5 och 6.

e)

För sirap från invertsocker ska beräkningen ske med utgångspunkt i sockerhalten fastställd enligt metoden för högupplösande vätskekromatografi (HPLC).”

c)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Renhetsgraden för sirap ska beräknas genom att den totala sockerhalten divideras med torrsubstanshalten och resultatet multipliceras med 100. Torrsubstanshalten ska fastställas med refraktometer.”

d)

Följande punkt ska införas som punkt 6:

”6.   Halten utvinnbart socker ska beräknas genom att man från den polarimetriska avläsningen av sirapen i fråga subtraherar skillnaden mellan torrsubstanshalten och den polarimetriska avläsningen för sirapen multiplicerad med 1,70.

Halten utvinnbart socker kan dock fastställas för ett helt regleringsår med utgångspunkt i den faktiska avkastningen i sirap.”

3.

I artikel 6.3 ska led b ersättas med följande:

”b)

Bearbetningsföretagets och uppdragsgivarens totala sockerproduktion är större än summan av deras respektive kvoter, eller

i)

för regleringsåret 2006/07 summan av de tröskelvärden som fastställts för dem i enlighet med artikel 3.2 i kommissionens förordning (EG) nr 493/2006 (7),

ii)

för regleringsåret 2007/08 summan av de tröskelvärden som fastställts för dem i enlighet med artikel 1.2 i kommissionens förordning (EG) nr 290/2007 (8),

iii)

för regleringsåret 2008/09 summan av de tröskelvärden som fastställts för dem enligt artikel 19.2 i förordning (EG) nr 318/2006 eller där det är tillämpligt enligt artikel 19a.1 i den förordningen.

4.

I artikel 10 ska följande punkt läggas till:

”6.   Medlemsstaterna ska bistå varandra för att säkerställa effektiva kontroller samt verifikation av äktheten hos inlämnade dokument och/eller exaktheten hos utbytta uppgifter.”

5.

Efter artikel 14 ska följande artikel införas som artikel 14a:

”Artikel 14a

Ytterligare upplysningar

Utöver de priser som samlas in på gemenskapsnivå i enlighet med artikel 14 i den här förordningen ska kommissionen också informera förvaltningskommittén för socker om priser och kvantiteter för råsocker och vitsocker som importeras från stater i Afrika, Västindien och Stilla havet i enlighet med de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om ekonomiska partnerskapsavtal (9) eller enligt avtal som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts, och från de minst utvecklade länderna såsom förtecknas i kolumn D i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 980/2005 (10) baserade på tulldeklarationer och uppgifter som är tillgängliga i Europeiska gemenskapernas statistikkontors databas.

6.

Efter artikel 15 ska följande artikel införas som artikel 15a:

”Artikel 15a

Slutbestämmelser för meddelande av prisuppgifter

Företag som omfattas av skyldigheten enligt artikel 13 ska före den 15 varje månad meddela de uppgifter som fastställts enligt bestämmelserna i artikel 13.1 till den medlemsstat som beviljade godkännandet. Det första meddelandet till medlemsstaten ska sändas före den 15 augusti 2008 och avse de uppgifter som fastställts i maj och juni 2008.

Medlemsstaterna ska före slutet av varje månad meddela kommissionen de insamlade genomsnittspriserna på nationell nivå samt motsvarande totala kvantiteter och standardavvikelser. Genomsnitt och standardavvikelser ska vägas mot de kvantiteter som meddelats av företagen enligt föregående punkt.

Mottagande, behandling och lagring av uppgifter hos medlemsstaterna och kommissionen ska ske på ett sätt som garanterar lämplig datasekretess.

På begäran till medlemsstaten får kommissionen tillgång till individuella uppgifter som skickats av godkända aktörer enligt artikel 13.1.

Övriga aktörer inom sockersektorn, däribland inköparna, får meddela kommissionen det genomsnittspris för socker som fastställts enligt artikel 13. Aktörerna ska uppge namn, firmanamn och adress.”

7.

Efter artikel 16 ska följande artikel införas som artikel 16a:

”Artikel 16a

Villkor för inköp av sockerbetor

Överenskommelser i de bransch- och leveransavtal som avses i artikel 50.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska överensstämma med de köpevillkor som anges i bilaga II till denna förordning.”

8.

I artikel 21 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Varje godkänt tillverkningsföretag eller raffinaderi ska före den 20 varje månad underrätta den behöriga myndigheten i den medlemsstat där produktionen eller raffineringen ägt rum, om de totala kvantiteter (uttryckta i vitsocker) av socker eller sirap enligt artikel 3.1 a–d

a)

som företaget innehar eller för vilket företaget har upplagsbevis, och

b)

som lagrades i fri omsättning på gemenskapens territorium i slutet av den föregående månaden.

Dessa kvantiteter ska fördelas på

a)

socker som producerats av nämnda företag med angivande av de kvantiteter som producerats inom kvoten respektive utom kvoten och de som överförts eller återtagits i enlighet med artikel 14 eller artikel 19 i förordning (EG) nr 318/2006; med kvantiteterna av kvotsocker i slutet av juli, augusti och september ska anges de kvantiteter som kommer från produktionen av socker för nästa regleringsår,

b)

annat socker.”

9.

Artikel 23 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3 ska ”bilaga” ersättas med ”bilaga I”.

b)

I punkt 4 första och andra stycket ska ”bilaga” ersättas med ”bilaga I”.

10.

Efter artikel 57 ska följande införas som kapitel VIa:

”KAPITEL VIa

PRIVAT LAGRING FÖR REGLERINGSÅRET 2007/08

Artikel 57a

Anbudsförfarande

För att bestämma stöd som ska beviljas för att genomföra avtal för privat lagring av vitsocker får kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 39.2 i förordning (EG) nr 318/2006 under en begränsad period inleda ett anbudsförfarande genom en förordning utfärdad av kommissionen, nedan kallad förordning om inledande av anbudsförfarande.

Artikel 57b

Inledande av anbudsförfarande

1.   Förordningen om inledande av anbudsförfarande kan antas till och med den 31 juli 2008.

2.   Inledandet av anbudsförfarandet får beslutas för socker som lagras eller ska lagras när följande villkor uppfylls:

a)

Det genomsnittspris för vitsocker i gemenskapen som registrerats i prisrapporteringssystemet ligger under 85 % av referenspriset, och

b)

de registrerade genomsnittspriserna för vitsocker kommer troligtvis att ligga kvar på eller under den nivån på grundval av marknadssituationen eftersom man beaktar de förväntade effekterna av marknadsstyrningsmekanismerna, särskilt återtag.

3.   Inledandet av anbudsförfarandet kan begränsas till socker som lagras eller ska lagras av sockertillverkare som godkänts i en medlemsstat när följande villkor uppfylls:

a)

Det genomsnittspris för vitsocker i gemenskapen som registrerats i prisrapporteringssystemet ligger under referenspriset, och

b)

i den berörda medlemsstaten ligger det genomsnittspris för vitsocker som registrerats i prisrapporteringssystemet under 80 % av referenspriset.

4.   Förordningen om inledande av anbudsförfarande ska innehålla följande uppgifter:

a)

Den period som anbudet omfattar (anbudsperiod) och de olika delperioder under vilka anbud kan lämnas.

b)

De klockslag mellan vilka anbud får lämnas in.

c)

Om punkt 3 tillämpas, i vilken medlemsstat socker lagras eller kommer att lagras.

d)

Den totala kvantitet, möjligtvis per medlemsstat om punkt 3 tillämpas, som ska omfattas av anbudsförfarandet, om tillämpligt.

e)

Lagringsperiod enligt artikel 57j.

f)

Den minsta kvantitet som varje anbud måste omfatta.

g)

Säkerhetens storlek per enhet.

h)

Den behöriga myndighet i medlemsstaterna till vilken anbuden ska skickas.

5.   Anbudsinfordringar för en begränsad period kan avslutas före slutet av anbudsperioden i enlighet med det förfarande som avses i artikel 39.2 i förordning (EG) nr 318/2006.

Artikel 57c

Sockerkrav

Socker som omfattas av ett anbud ska vara

a)

kristalliserat vitsocker i helt parti, i stora påsar (800 kg eller mer) och/eller i påsar om 50 kg,

b)

producerat inom ramen för en kvot under det regleringsår då anbudet lämnas in, med undantag av vitsocker som återtagits, överförts eller lagrats genom offentlig intervention,

c)

av sund, god och marknadsmässig kvalitet, jämnt rinnande och ha ett fuktinnehåll på högst 0,06 %.

Artikel 57d

Inlämnande av anbud

1.   Anbuden ska lämnas in av sådana godkända sockertillverkare som avses i led a i artikel 7.1, som är etablerade och momsregistrerade i gemenskapen.

2.   Varje anbud ska lämnas in till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där lagringen av sockret kommer att äga rum. När anbudsförfarandet är begränsat till en eller flera medlemsstater enligt artikel 57b.3 ska anbuden endast lämnas in i dessa medlemsstater.

3.   Anbuden får skickas in elektroniskt, enligt den metod som den berörda medlemsstaten ställer till aktörernas förfogande. Medlemsstaternas behöriga myndigheter får kräva att elektroniska anbud är försedda med en sådan avancerad elektronisk signatur som avses i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG (11). I alla övriga fall ska de behöriga myndigheterna kräva en elektronisk signatur som ger likvärdiga garantier med avseende på de funktioner som tillskrivs en signatur vid tillämpning av de regler och villkor som anges i kommissionens bestämmelser om elektroniska och digitala handlingar enligt kommissionens beslut 2004/563/EG, Euratom (12), och dess tillämpningsföreskrifter.

4.   Ett anbud är giltigt om följande villkor är uppfyllda:

a)

Anbudet innehåller en hänvisning till förordningen om inledande av anbudsförfarande samt uppgift om sista dag i delperioden för inlämnande av anbud.

b)

Anbudsgivarens identifieringsuppgifter anges i ansökan: Namn, postadress och momsregistreringsnummer.

c)

Det innehåller den kvantitet som anbudet avser.

d)

Det innehåller det stödbelopp som erbjuds per dag och per ton uttryckt i euro och cent.

e)

Anbudsgivaren har ställt en säkerhet före utgången av delperioden för inlämning i enlighet med bestämmelserna i avdelning III i förordning (EEG) nr 2220/85 och har lämnat in handlingar som styrker detta under samma period.

f)

Anbudet innehåller inte några andra villkor ställda av anbudsgivaren än de som anges i denna förordning och i förordningen om inledande av anbudsförfarande.

g)

Anbudet är avfattat på det officiella språket eller på något av de officiella språken i den medlemsstat där anbudet lämnas in.

5.   Anbuden får inte återkallas eller ändras efter det att de lämnats in.

6.   Den godkända sockertillverkare som lämnar in ett anbud ska anses vara medveten om tillämpliga bestämmelser under anbudsförfarandet och ha godtagit dem.

Artikel 57e

Granskning av anbuden

1.   Medlemsstatens behöriga myndigheter ska granska anbuden på grundval av de uppgifter som anges i artikel 57d.4. De ska besluta om anbuden är giltiga.

2.   De personer som är bemyndigade att ta emot och granska anbud ska vara förpliktade att inte vidarebefordra uppgifter om granskningen till personer som inte är bemyndigade.

3.   Om anbudet är ogiltigt ska medlemsstatens behöriga myndigheter informera anbudsgivaren om detta.

Artikel 57f

Anmälan om anbud till kommissionen

1.   Samtliga giltiga anbud ska anmälas till kommissionen av medlemsstaternas behöriga myndigheter.

2.   Anmälningarna får inte innehålla de uppgifter som avses i artikel 57d.4 b.

3.   Anmälningarna ska göras elektroniskt, enligt den metod som kommissionen angivit till medlemsstaterna inom den tid som fastställs i kommissionens förordning om inledande av anbudsförfarandet.

Anmälningarnas form och innehåll ska fastställas enligt de modeller som ställts till medlemsstaternas förfogande av kommissionen.

4.   Om inga anbud inkommer ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om detta inom den tid som avses i punkt 3.

Artikel 57g

Beslut på grundval av anbuden

1.   På grundval av de anbud som anmälts enligt artikel 57f.3 ska kommissionen besluta i enlighet med förfarandet i artikel 39.2 i förordning (EG) nr 318/2006

a)

att inte fastställa ett högsta stödbelopp, eller

b)

att fastställa ett högsta stödbelopp.

2.   Om det lämnats in anbud som ligger på samma nivå som det högsta stödbeloppet, om artikel 57b.4 d är tillämplig, ska kommissionen fastställa en koefficient som ska tillämpas vid tilldelningen av de kvantiteter som anbuden avser.

Genom undantag från artikel 57d.5 kan en anbudsgivare för vilken en sådan koefficient tillämpas besluta att dra tillbaka sitt anbud.

3.   Beslut om privat lagringsstöd ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 57h

Individuella beslut om anbud

1.   Om ett högsta stödbelopp har fastställts enligt artikel 57g.1 b ska medlemsstaternas behöriga myndigheter godta anbud som anmälts enligt artikel 57f och som ligger på samma nivå eller lägre än det högsta beloppet utan att det påverkar tillämpningen av artikel 57g.2. Alla andra anbud ska avvisas.

2.   När inget högsta belopp har fastställts ska samtliga anbud avvisas.

3.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska fatta beslut enligt punkterna 1–2 efter offentliggörandet av kommissionens beslut om stöd enligt artikel 57g.1 och meddela anbudsgivarna om resultatet av deras deltagande inom en tidsfrist av tre arbetsdagar efter offentliggörandet.

4.   Rättigheter och skyldigheter i samband med det antagna anbudet får inte överföras.

Artikel 57i

Upplysningar om lagringsplats

Senast fem arbetsdagar efter mottagandet av meddelandet från medlemsstaten ska den anbudsgivare som fått sitt anbud antaget skicka följande till medlemsstatens behöriga myndigheter:

a)

Lagringsplatsens eller lagringsplatsernas adress och för varje lagringsplats exakt lokalisering av silobyggnader eller partier med motsvarande kvantiteter.

b)

Ett av följande:

i)

En bekräftelse att de kvantiteter som omfattas av upphandlingen redan finns på lagringsplatsen i enlighet med kraven i artikel 57k c.

ii)

Datum för lageringång av varje parti som ännu inte finns på plats och nödvändig tidsram för att placera den avtalade kvantiteten enligt villkoren i artikel 57k c. Den anbudsgivare som tilldelats avtalet ska för varje parti som kommer in till lagringsplatsen ange kvantitet och exakt placering.

Artikel 57j

Specifikation av avtal och lagringsperiod

1.   Efter den fullständiga överföringen av information enligt artikel 57i ska medlemsstatens behöriga myndighet meddela den anbudsgivare som har tilldelats avtalet att nödvändiga upplysningar har lämnats och att avtalet därmed anses ha ingåtts.

2.   Avtalet ska innehålla bestämmelserna i detta kapitel, i förordningen om inledande av anbudsförfarande och i anbudsinfordran samt den information som anges i artikel 57i.

3.   Datum för avtalets ingående ska vara den dag då medlemsstatens behöriga myndighet meddelar avtalsparten enligt vad som anges i punkt 1.

4.   När det gäller socker som redan placerats i lagret ska den avtalsenliga lagringsperioden börja dagen efter avtalets ingående. När det gäller socker som ännu inte placerats i lager, ska den avtalsenliga lagringsperioden börja dagen efter den dag då hela den avtalsenliga kvantiteten har placerats i lagret.

5.   Den sista dagen för den avtalsenliga lagringsperioden ska vara den 31 oktober 2008, om inte annat följer av artikel 57m.

Artikel 57k

Avtalspartens skyldigheter

Avtalen ska omfatta minst följande skyldigheter för avtalsparten:

a)

Avtalsparten ska placera och hålla den avtalsenliga sockerkvantiteten i lager under den avtalsenliga lagringsperioden, på egen risk och bekostnad, under förhållanden som säkerställer att kraven för socker uppfylls enligt artikel 57c, utan att byta ut de lagrade produkterna eller överföra dem till en annan lagringsplats. I undantagsfall och på vederbörligen motiverad begäran kan dock den behöriga myndigheten tillåta en omlokalisering av de lagrade produkterna.

b)

Avtalsparten ska bevara de invägningsdokument som upprättades vid tiden för sockrets ingång till lagringsplatsen.

c)

Avtalsparten ska se till att de lagrade produkterna är enskilt lätt identifierbara. Varje enhet som enskilt lagras ska märkas så att avtalsnummer, produkt och vikt visas.

d)

Avtalsparten ska tillåta att den behöriga myndigheten när som helst kontrollerar att samtliga skyldigheter som anges i avtalet iakttas.

Artikel 57l

Säkerheter

1.   Den säkerhet som ställs enligt artikel 57d.4 e i den mening som avses i artikel 20.2 i förordning (EEG) nr 2220/85 ska säkerställa följande:

a)

Att ett anbud inte dras tillbaka.

b)

Att de uppgifter som avses i artikel 57i överlämnas inför avtalets ingående.

c)

Att den avtalsenliga kvantiteten behålls i lager under lagringsperioden enligt villkoren i artikel 57k.

2.   Säkerheten ska frisläppas omedelbart om anbudet är ogiltigt, inte antas eller återkallas i enlighet med artikel 57g.2.

3.   Säkerheten ska frisläppas avseende de kvantiteter för vilka skyldigheterna har fullgjorts enligt artikel 57o.2.

Artikel 57m

Förkortad avtalsperiod

På grundval av utvecklingen av sockermarknaden kan kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 39.2 i förordning (EG) nr 318/2006 tillåta avtalsparten att förfoga över sockret enligt avtalet före utgången av den avtalsenliga lagringsperioden.

Artikel 57n

Förskottsbetalning

Efter 60 dagars lagring kan en enda förskottsbetalning av stödet ske, på avtalspartens begäran, förutsatt att han ställer en säkerhet i nivå med förskottsbetalningen plus 10 %. I detta fall ska den säkerhet som avses i artikel 57l frisläppas.

Förskottsbetalningen får inte överskrida ett stödbelopp motsvarande en lagringsperiod på tre månader. Den säkerhet som avses i första stycket ska frisläppas så snart som resten av stödet har utbetalats.

Artikel 57o

Betalning av stöd

1.   När det gäller stödet, eller när ett förskott har beviljats enligt artikel 57n, ska återstoden av stödet utbetalas efter en ansökan om betalning, endast när skyldigheterna i avtalet har fullgjorts. Betalning av stödet eller återstoden av stödet ska ske efter en slutlig kontroll och senast 120 dagar efter den dag då ansökan om utbetalning av stödet inlämnades.

2.   Kraven på avtalsenlig kvantitet ska anses vara uppfyllda först när kvantiteten har kontrollerats enligt artikel 57p.5. Medlemsstaterna kan dock besluta att kraven på avtalsenlig kvantitet anses vara uppfyllda med en toleransmarginal som inte får överskrida 1 % av den avtalsenliga kvantiteten.

Om den kvantitet som faktiskt lagras under den avtalsenliga lagringsperioden är mindre än den avtalsenliga kvantiteten, genom att hänsyn tas till en eventuell toleransmarginal, men inte mindre än 80 % av den avtalsenliga kvantiteten, ska stödet för den kvantitet som verkligen lagras minskas med hälften.

Om den kvantitet som verkligen lagras under den avtalsenliga lagringsperioden är mindre än 80 % av den avtalsenliga kvantiteten, ska stöd inte utbetalas.

Artikel 57p

Kontroll

1.   Senast 30 dagar efter dagen för avtalets ingående ska medlemsstatens behöriga myndighet genomföra en första kontroll och då särskilt

a)

identifiera silobyggnader eller lagringspartier,

b)

kontrollera de lagrade produkternas vikt på grundval av invägningsdokument, lager och finansiella räkenskaper samt om möjligt en fysisk kontroll genom provvägning, det berörda provet ska vara representativt och motsvara minst 5 % av den totala kvantiteten,

c)

ta ett representativt prov av den avtalsenliga kvantiteten, som ska undersökas så snabbt som möjligt för att säkerställa att sockret motsvarar kraven i artikel 57c.

2.   Om det bekräftas genom analysen att sockret inte uppfyller de krav som avses i artikel 57c ska den totala kvantitet som omfattas av avtalet tillbakavisas och säkerheten enligt artikel 57d.4 e ska vara förverkad.

3.   När medlemsstaten kan erbjuda vederbörligen motiverade skäl kan den tidsfrist som anges i punkt 1 första stycket förlängas med 15 dagar.

4.   Den myndighet som har till uppgift att genomföra kontrollerna ska

a)

antingen försegla produkterna efter avtal, lagrat parti eller en mindre kvantitet vid tidpunkten för den första kontrollen,

b)

eller göra en oanmäld kontroll för att säkerställa att den avtalsenliga kvantiteten verkligen finns på lagringsplatsen. Kontrollen ska vara baserad på lager och finansiella räkenskaper, samt om det är möjligt med en fysisk kontroll genom provvägning. Det berörda provet ska vara representativt och motsvara minst 5 % av den totala kvantiteten.

5.   Under lagringsperiodens slutmånad ska kontrollmyndigheten genomföra en slutkontroll för att säkerställa att den avtalsenliga kvantiteten finns på lagringsplatsen genom en oanmäld kontroll enligt punkt 4 b.

6.   Om det konstateras betydande oegentligheter som påverkar minst 5 % av de produktkvantiteter som omfattas av ett enda avtal som omfattas av kontrollen ska kontrollen utökas till ett större prov som ska bestämmas av den ansvariga kontrollmyndigheten.

Artikel 57q

Kontrollrapport

En rapport ska utarbetas om de kontroller som genomförts enligt artikel 57p med angivande av följande:

a)

Datum och tid för kontrollens början.

b)

Varaktighet.

c)

De åtgärder som vidtagits, i synnerhet detaljer om och hänvisningar till de undersökta dokumenten och produkterna.

d)

Resultat och slutsatser.

Rapporten ska undertecknas av ansvarig inspektör och kontrasigneras av avtalsparten eller eventuellt den person som är ansvarig för lagringen och ska införlivas i betalningsregistret.

Artikel 57r

Påföljder

1.   När det konstateras att en handling som en anbudsgivare har lämnat in i syfte att tilldelas rättigheter som följer av detta kapitel innehåller oriktiga uppgifter som är avgörande för tilldelningen av nämnda rättigheter ska medlemsstatens behöriga myndigheter utestänga anbudsgivaren från att delta i anbudsförfarandet för beviljande av stöd till privat lagring av socker under ett år från och med den dag då oriktigheten fastställts genom ett lagakraftvunnet förvaltningsbeslut.

2.   Punkt 1 ska inte gälla om den sökande, till de behöriga myndigheternas tillfredsställelse, kan visa att oriktigheterna enligt punkt 1 inte beror på grov vårdslöshet, eller att de beror på force majeure eller ett uppenbart fel.

3.   Medlemsstaterna ska informera kommissionen om de fall då punkt 1 tillämpas. Kommissionen ska göra informationen tillgänglig för de övriga medlemsstaterna.

Artikel 57s

Meddelande till kommissionen

Medlemsstaterna ska meddela kommissionen de kvantiteter socker för vilka anbud har godtagits enligt artikel 57h.1, och

a)

som inte har lett till ingående av ett avtal,

b)

som har lett till ingående av ett avtal, men där avtalet har annullerats på grund av att de avtalsenliga skyldigheterna inte har fullgjorts,

c)

som har befriats från de avtalsenliga skyldigheterna till följd av att kommissionen fattat ett beslut enligt artikel 57m.

I de meddelanden som avses i första stycket ska det anges vilken delperiod i det berörda anbudsförfarandet som avses och meddelandena ska skickas snarast möjligt, dock senast den tionde dagen i påföljande månad efter den berörda månaden.

Meddelandenas form och innehåll ska fastställas enligt de modeller som ställts till medlemsstaternas förfogande av kommissionen.

11.

Bilagan ska betecknas bilaga I och ersättas med bilaga I till denna förordning.

12.

Bilaga II till denna förordning ska läggas till som bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.2 b–d, artikel 1.7 och 1.12 ska gälla från och med den 1 oktober 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  EUT L 299, 16.11.2007, s.1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 510/2008 (EUT L 149, 7.6.2008, s. 61).

(3)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 39. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 551/2007 (EUT L 131, 23.5.2007, s. 7).

(4)  EUT L 78, 17.3.2007, s. 20. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1263/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 15).

(5)  EUT L 283, 27.10.2007, s. 1.

(6)  EGT L 205, 3.8.1985, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(7)  EUT L 89, 28.3.2006, s. 11.

(8)  EUT L 78, 17.3.2007, s. 20.”

(9)  EUT L 348, 31.12.2007, s. 1.

(10)  EUT L 169, 30.6.2005, s. 1.”

(11)  EGT L 13, 19.1.2000, s. 12.

(12)  EUT L 251, 27.7.2004, s. 9.”


BILAGA I

”BILAGA I

Medlemsstatens kvantiteter enligt artikel 23.3 för regleringsåret 2007/08

(ton)

Medlemsstat

Kvantiteter

Belgien

31 615

Bulgarien

170

Tjeckien

13 346

Danmark

16 213

Tyskland

130 985

Grekland

5 687

Spanien

31 790

Frankrike (moderlandet)

130 447

Frankrike (utomeuropeiska departement)

17 208

Italien

27 012

Litauen

4 013

Ungern

10 699

Nederländerna

33 376

Österrike

14 541

Polen

63 513

Portugal

537

Portugal (Azorerna)

357

Rumänien

3 912

Slovakien

5 278

Finland

3 225

Sverige

12 306

Förenade konungariket

43 769”


BILAGA II

”BILAGA II

Köpevillkor för sockerbetor enligt artikel 16a

PUNKT I

I denna bilaga avses med avtalsslutande parter

a)

ett sockerföretag (nedan kallat tillverkare)

b)

en säljare av sockerbetor (nedan kallad säljare).

PUNKT II

1.

Leveransavtalen ska ingås skriftligen och för en bestämd kvantitet kvotbetor.

2.

Det ska noga anges i leveransavtalen om, och på vilka villkor, en ytterligare kvantitet betor kan levereras.

PUNKT III

1.

I leveransavtalen ska inköpspriser anges för de kvantiteter betor som avses i led a och – om så är lämpligt – i led b i artikel 50.3 i förordning (EG) nr 1234/2007. För de kvantiteter som avses i artikel 50.3 a får priser inte understiga minimipriset för kvotbetor enligt artikel 49.1.

2.

En bestämd sockerhalt för sockerbetor ska anges i leveransavtalen. Leveransavtalen ska innehålla en omräkningstabell som visar de olika sockerhalterna och de koefficienter som används för att omvandla de kvantiteter betor som levereras till kvantiteter som motsvarar den i avtalet angivna sockerhalten.

Tabellen ska vara baserad på de avkastningsvärden som motsvarar de olika sockerhalterna.

3.

Om en säljare har tecknat ett leveransavtal med en tillverkare om leverans av betor enligt artikel 50.3 a ska alla leveranser av den säljaren, omräknade enligt punkt 2, betraktas som leveranser enligt artikel 50.3 a, upp till den kvantitet betor som anges i leveransavtalet.

4.

En tillverkare som producerar en mindre kvantitet socker än sina kvotbetor för vilka han har tecknat ett leveransavtal före sådd enligt artikel 50.3 a ska fördela den kvantitet sockerbetor som motsvarar ytterligare produktion upp till kvotbeloppet mellan de säljare med vilka leveransavtalet före sådd har tecknats enligt artikel 50.3 a

Branschavtal kan avvika från denna bestämmelse.

PUNKT IV

1.

Leveransavtalet ska innehålla bestämmelser om hur lång tid betsleveranserna normalt ska ta och hur ofta de ska göras.

2.

Bestämmelserna enligt punkt 1 ska vara samma som de som tillämpades under det föregående regleringsåret med eventuella anpassningar nödvändiggjorda av den faktiska produktionen. Branschavtal kan avvika från denna bestämmelse.

PUNKT V

1.

Uppsamlingsställe för betor ska anges i leveransavtalen.

2.

När en säljare och en tillverkare redan har ingått ett leveransavtal för det föregående regleringsåret ska de uppsamlingsställen som man har avtalat för leveranser under det regleringsåret fortsätta att gälla. Branschavtal kan avvika från denna bestämmelse.

3.

I leveransavtalen ska anges att kostnader för lastning och transport från uppsamlingsställena ska betalas av tillverkaren om inte annat följer av särskilda avtal baserade på lokala regler eller sedvänjor som gällde före det föregående regleringsåret.

4.

I de fall då sockerbetor levereras fritt fabrik i Danmark, Grekland, Spanien, Irland, Portugal, Finland och Förenade konungariket ska det i leveransavtalen anges att sockertillverkaren ska bidra till lastnings- och transportkostnaderna och med vilken procentsats eller vilket belopp.

PUNKT VI

1.

Mottagningsställen för betor ska anges i leveransavtalen.

2.

När en säljare och en tillverkare redan har ingått ett leveransavtal för det föregående regleringsåret ska de mottagningsställen som man har avtalat för leveranser under det regleringsåret fortsätta att gälla. Branschavtal kan avvika från denna bestämmelse.

PUNKT VII

1.

I leveransavtalen ska anges att sockerhalten ska bestämmas enligt den polarimetriska metoden. Ett betprov ska tas då betorna tas emot.

2.

I branschavtal kan anges att betprov ska tas i ett annat skede. I så fall ska leveransavtalet innehålla bestämmelser om korrigering för att kompensera för en eventuell minskning av sockerhalten mellan tidpunkten för mottagandet och provtagningen.

PUNKT VIII

I leveransavtalet ska anges att bruttovikt, tara och sockerhalt ska bestämmas enligt ett av följande tillvägagångssätt:

a)

Av tillverkaren och betodlarnas branschorganisation gemensamt om branschavtalet kräver detta.

b)

Av tillverkaren under överinseende av betodlarnas branschorganisation.

c)

Av tillverkaren under överinseende av en expert, som är godkänd av medlemsstaten i fråga, förutsatt att säljaren åtar sig att betala kostnaden för denne.

POINT IX

1.

Tillverkaren ska enligt leveransavtalen vara skyldig att fullgöra en eller flera av nedanstående skyldigheter avseende hela den levererade kvantiteten betor:

a)

Att utan kostnad, fritt fabrik, återlämna den färska betmassan från den levererade kvantiteten betor till säljaren.

b)

Att utan kostnad, fritt fabrik, återlämna en del av denna betmassa i pressat skick, torkat skick eller torkad och melasserad till säljaren.

c)

Att fritt fabrik återlämna betmassan i pressat eller torkat skick till säljaren. I detta fall kan tillverkaren begära att säljaren betalar kostnaderna för pressningen eller torkningen.

d)

Att till säljaren betala en kompensation med hänsyn till säljarens möjligheter att sälja betmassan i fråga.

När olika delar av den levererade kvantiteten betor ska genomgå olika behandling ska leveransavtalet föreskriva mer än en av de skyldigheter som anges i första stycket.

2.

I branschavtal kan anges att betmassan kan levereras i ett annat skede än det som anges i punkt 1 a, b och c.

PUNKT X

1.

I leveransavtalen ska anges tidsgränser för betalning av eventuella förskott och för slutbetalning av inköpspriset för betor.

2.

De tidsgränser som avses i punkt 1 ska vara de som gällde under det föregående regleringsåret. Branschavtal kan avvika från denna bestämmelse.

POINT XI

Om det i ett leveransavtal finns bestämmelser om förhållanden som omfattas av denna bilaga eller om leveransavtalet innehåller bestämmelser om andra förhållanden får sådana bestämmelser och deras verkningar inte strida mot denna bilaga.

PUNKT XII

1.

Branschavtal enligt bilaga III del II punkt 11 till förordning (EG) nr 1234/2007 ska innehålla skiljedomsklausuler.

2.

Om det i ett branschavtal på gemenskapsnivå eller regional eller lokal nivå finns bestämmelser som omfattas av denna förordning eller om det innehåller bestämmelser om andra bestämmelser får sådana bestämmelser och deras verkningar inte strida mot denna bilaga.

3.

Branschavtal enligt punkt 2 ska särskilt innehålla bestämmelser om följande:

a)

Fördelningen mellan säljarna av de kvantiteter betor som tillverkaren köper före sådd i avsikt att tillverka socker inom ramen för kvoten.

b)

Den fördelning som avses i punkt III.4.

c)

Den omräkningstabell som avses i punkt III.2.

d)

Val och försörjning med utsäde för de betsorter som ska odlas.

e)

Lägsta sockerhalt för de betor som ska levereras.

f)

Samråd mellan tillverkaren och säljarnas företrädare innan man fastställer vilken dag betorna ska börja levereras.

g)

Betalning av tilläggsbelopp till säljare vid för tidig eller för sen leverans.

h)

Vidare uppgifter om följande:

i)

Den del av betmassan som avses i punkt IX.1 b.

ii)

De kostnader som avses i punkt IX.1 c.

iii)

Den kompensation som avses i punkt IX.1 d.

i)

Säljarens avhämtning av betmassan.

j)

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 49.1 i förordning (EG) nr 1234/2007: fördelningen mellan tillverkaren och säljarna av en eventuell skillnad mellan referenspriset och det faktiska försäljningspriset för sockret.

PUNKT XIII

Om det inte har ingåtts något branschavtal om hur de betkvantiteter som en sockertillverkare erbjuder sig att köpa före sådd för sockerproduktion inom ramen för kvoten ska fördelas mellan säljarna får den berörda medlemsstaten själv utfärda regler för hur denna fördelning ska ske.

Dessa regler får också ge säljare, som traditionellt säljer sockerbetor till kooperationer, leveransrättigheter utöver de rättigheter som säljaren skulle ha haft som medlem i kooperationen.”


25.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/18


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 708/2008

av den 24 juli 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1266/2007 när det gäller villkoren för att undanta vissa djurarter som kan smittas av bluetongue från utförselförbudet i rådets direktiv 2000/75/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/75/EG av den 20 november 2000 om fastställande av särskilda bestämmelser om åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue (1), särskilt artiklarna 9.1 c, 11, 12 och 19 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1266/2007 (2) fastställs bestämmelser för bekämpning och övervakning av bluetongue samt restriktioner vid förflyttning av djur inom och från restriktionszoner. I förordningen fastställs även villkor för undantag från det utförselförbud som fastställs i direktiv 2000/75/EG och som gäller förflyttning av djur som kan smittas eller av sperma, ägg och embryon från dessa djur.

(2)

Nya vetenskapliga rön som nyligen insamlats av flera medlemsstater om hur bluetongue uppkommer och utvecklas visar att överföring av sjukdomen via moderkakan (transplacentär överföring) sannolikt förekommer åtminstone när det gäller serotyp 8. De försiktighetsåtgärder som i enlighet med förordning (EG) nr 1266/2007, ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 384/2008 (3), vidtagits för att förhindra en eventuell spridning av sjukdomen via dräktiga eller nyfödda djur, bör därför fortsätta att gälla.

(3)

Djur som före artificiell insemination eller parning vaccinerats med ett modifierat levande vaccin eller ett inaktiverat vaccin och därför var immuna mot sjukdomen anses inte utgöra någon betydande risk när det gäller denna sjukdom, förutsatt att tillräckligt lång tid förflutit mellan vaccinationen och inseminationen eller parningen. Förordning (EG) nr 1266/2007, ändrad genom förordning (EG) nr 384/2008, omfattar enbart djur som vaccinerats med inaktiverat vaccin.

(4)

Eftersom preliminära vetenskapliga rön som nyligen erhållits inte tyder på en större risk i samband med dräktiga djur som har vaccinerats med levande modifierat vaccin minst 60 dagar före insemination eller parning, bör det vara möjligt att undanta alla immuniserade djur som vaccinerats med antingen inaktiverat vaccin eller modifierat levande vaccin från utförselförbudet, förutsatt att tillräckligt lång tid har förflutit mellan vaccination och insemination eller parning.

(5)

Djur som kanske inte uppfyller alla kraven i artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1266/2007 för att få förflyttas från en anläggning i en restriktionszon till en annan anläggning utanför restriktionszonen, men exporteras till ett tredjeland, medför inte någon ökad risk för hälsosituationen i gemenskapen eftersom de inte ska sändas till en anläggning i gemenskapen. Därför bör kraven för förflyttning av djuren till utförselstället, såsom detta definieras i kommissionens beslut 93/444/EEG av den 2 juli 1993 om närmare bestämmelser om handeln inom gemenskapen med vissa levande djur och produkter avsedda för export till tredje land (4), inte vara strängare än de som gäller för djur som sänds till ett slakteri i enlighet med artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1266/2007. Det bör därför inte krävas någon ytterligare certifiering angående villkoren i bilaga III till förordning (EG) nr 1266/2007, om dessa djur åtföljs av ett intyg i enlighet med kommissionens beslut 93/444/EEG. Hänvisningen till beslut 93/444/EEG i bilaga III till förordning (EG) nr 1266/2007 bör därför utgå.

(6)

Om det i enlighet med djurskyddsreglerna planeras en viloperiod vid förflyttningen av djuren till slakteriet eller utförselstället på grund av transportens längd, bör undantagen för förflyttning av sådana djur endast gälla om vilan äger rum på en kontrollstation belägen i samma restriktionszon som ursprungsanläggningen, eftersom en ökad risk i samband med avbrottet i den direkta transporten endast kan uteslutas om så är fallet.

(7)

Förordning (EG) nr 1266/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1266/2007 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 b ska ersättas med följande:

”b)

djuren transporteras

under övervakning av veterinär till det mottagande slakthuset, där de ska slaktas inom 24 timmar efter ankomsten och

direkt, om inte en viloperiod i enlighet med förordning (EG) nr 1/2005 (5) äger rum på en kontrollstation som är belägen i samma restriktionszon.

b)

Följande punkt ska införas som punkt 5a:

”5a.   Förflyttningar av djur som inte certifierats i enlighet med punkt 1, från en anläggning belägen i en restriktionszon direkt till utförselstället enligt definitionen i artikel 1.2 a i beslut 93/444/EEG, för export till ett tredjeland, ska undantas från utförselförbudet i artikel 9.1 c och punkt 1 i artikel 10 i direktiv 2000/75/EG, förutsatt att

a)

inget fall av bluetongue har registrerats på ursprungsanläggningen under minst 30 dagar före dagen för avsändningen,

b)

djuren transporteras till utförselstället

under officiell tillsyn och

direkt, om inte en viloperiod i enlighet med förordning (EG) nr 1/2005 äger rum på en kontrollstation som är belägen i samma restriktionszon.”

c)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   För djur, sperma, ägg och embryon som avses i punkterna 1, 4 och 5a i denna artikel ska följande kompletterande ordalydelse läggas till i motsvarande hälsointyg som fastställs i direktiven 64/432/EEG, 91/68/EEG och 92/65/EEG eller som avses i beslut 93/444/EEG:

’… (Djuren, sperman, äggen och embryona, ange det som är tillämpligt) uppfyller kraven i … (artikel 8.1 a, artikel 8.1 b, artikel 8.4 eller artikel 8.5a, ange relevant bestämmelse) i förordning (EG) nr 1266/2007’.”

2.

Texten i avsnitt A i bilaga III ska ersättas med texten i bilaga III till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 74. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2007/729/EG (EUT L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  EUT L 283, 27.10.2007, s. 37. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 394/2008 (EUT L 117, 1.5.2008, s. 22).

(3)  EUT L 116, 30.4.2008, s. 3.

(4)  EGT L 208, 19.8.1993, s. 34.

(5)  EUT L 3, 5.1.2005, s. 1.”


BILAGA

”A.   Djur

Djuren måste ha varit skyddade mot angrepp av smittspridaren Culicoides under transporten till bestämmelseorten.

Minst ett av följande villkor i punkterna 1–7 ska också vara uppfyllt:

1.   Djuren har fram till avsändningen under den årstidsbetingade period med frånvaro av smittspridare som fastställts i enlighet med bilaga V hållits inom ett område med årstidsbetingad frånvaro av bluetongue under minst 60 dagar före dagen för förflyttningen och har med negativt resultat genomgått ett test för identifiering av agens i enlighet med OIE:s Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, utfört tidigast sju dagar före dagen för förflyttningen.

Ett test för identifiering av agens är dock inte nödvändigt för medlemsstater eller regioner i en medlemsstat där tillräckliga epidemiologiska data som tagits fram under minst tre år efter införandet av ett övervakningsprogram motiverar fastställandet av den årstidsbetingade perioden med frånvaro av smittspridare i enlighet med bilaga V.

De medlemsstater som utnyttjar denna möjlighet ska underrätta kommissionen och övriga medlemsstater genom ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

Om de djur som avses i denna punkt är avsedda för handel inom gemenskapen ska följande kompletterande ordalydelse läggas till i motsvarande hälsointyg som fastställs i direktiven 64/432/EEG, 91/68/EEG och 92/65/EEG:

’Djuret/djuren har sedan födseln eller under minst 60 dagar fram till avsändningen hållits inom ett område med årstidsbetingad frånvaro av bluetongue under den årstidsbetingade period med frånvaro av smittspridare som inleddes den … (ange datum) och har, i tillämpliga fall (ange om tillämpligt), sedan med negativt resultat genomgått ett test för identifiering av agens i enlighet med OIE:s Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals vilket utförts på prover som tagits högst sju dagar före förflyttningen i enlighet med avsnitt A.1 i bilaga III till förordning (EG) nr 1266/2007.’

2.   Djuren har fram till avsändningen hållits skyddade från angrepp av smittspridare under minst 60 dagar före dagen för avsändningen.

Om de djur som avses i denna punkt är avsedda för handel inom gemenskapen ska följande kompletterande ordalydelse läggas till i motsvarande hälsointyg som fastställs i direktiven 64/432/EEG, 91/68/EEG och 92/65/EEG:

’Djuret/djuren uppfyller kraven i avsnitt A.2 i bilaga III till förordning (EG) nr 1266/2007.’

3.   Djuren har fram till avsändningen hållits i ett område med årstidsbetingad frånvaro av bluetongue under den årstidsbetingade perioden med frånvaro av smittspridare som fastställts i enlighet med bilaga V, eller har skyddats mot angrepp av smittspridare under minst 28 dagar och har under den perioden med negativt resultat genomgått ett serologiskt test i enlighet med OIE:s Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals i syfte att påvisa antikroppar mot bluetonguevirusgruppen vilket utförts minst 28 dagar efter den dag då skyddsperioden mot angrepp av smittspridare eller den årstidsbetingade perioden med frånvaro av smittspridare inleddes.

Om de djur som avses i denna punkt är avsedda för handel inom gemenskapen ska följande kompletterande ordalydelse läggas till i motsvarande hälsointyg som fastställs i direktiven 64/432/EEG, 91/68/EEG och 92/65/EEG:

’Djuret/djuren uppfyller kraven i avsnitt A.3 i bilaga III till förordning (EG) nr 1266/2007.’

4.   Djuren har fram till avsändningen hållits i ett område med årstidsbetingad frånvaro av bluetongue under den årstidsbetingade perioden med frånvaro av smittspridare, fastställd i enlighet med bilaga V, eller har skyddats mot angrepp av smittspridare under minst 14 dagar och under den perioden med negativt resultat genomgått ett test för identifiering av agens i enlighet med OIE:s Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, utfört minst 14 dagar efter den dag då skyddsperioden mot angrepp av smittspridare eller den årstidsbetingade perioden med frånvaro av smittspridare inleddes.

Om de djur som avses i denna punkt är avsedda för handel inom gemenskapen ska följande kompletterande ordalydelse läggas till i motsvarande hälsointyg som fastställs i direktiven 64/432/EEG, 91/68/EEG och 92/65/EEG:

’Djuret/djuren uppfyller kraven i avsnitt A.4 i bilaga III till förordning (EG) nr 1266/2007.’

5.   Djuren härstammar från en besättning som vaccinerats i enlighet med ett vaccineringsprogram som antagits av den behöriga myndigheten, djuren har vaccinerats mot den eller de serotyper som förekommer eller sannolikt kan förekomma i ett epidemiologiskt relevant geografiskt ursprungsområde, djuren befinner sig fortfarande inom den immunitetsperiod som garanteras i specifikationerna för det vaccin som godkänts i vaccineringsprogrammet samt uppfyller minst ett av följande krav:

a)

De har vaccinerats mer än 60 dagar före förflyttningen.

b)

De har vaccinerats med ett inaktiverat vaccin före åtminstone det antal dagar som krävs för att immunitetsskyddet ska börja verka enligt specifikationerna för det vaccin som godkänts i vaccineringsprogrammet, och har med negativt resultat genomgått ett test för identifiering av agens i enlighet med OIE:s Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals vilket utförts minst 14 dagar efter det att immunitetsskyddet ska börja verka enligt specifikationerna för det vaccin som godkänts i vaccineringsprogrammet.

c)

De har tidigare vaccinerats och har omvaccinerats med ett inaktiverat vaccin inom den immunitetsperiod som garanteras i specifikationerna för det vaccin som godkänts i vaccineringsprogrammet.

d)

De har under den årstidsbetingade perioden med frånvaro av smittspridare, fastställd i enlighet med bilaga V, sedan födseln eller under minst 60 dagar före dagen för vaccineringen hållits inom ett område med årstidsbetingad frånvaro av bluetongue och har vaccinerats med ett inaktiverat vaccin före åtminstone det antal dagar som krävs för att immunitetsskyddet ska börja verka enligt specifikationerna för det vaccin som godkänts i vaccineringsprogrammet.

Om de djur som avses i denna punkt är avsedda för handel inom gemenskapen ska följande kompletterande ordalydelse läggas till i motsvarande hälsointyg som fastställs i direktiven 64/432/EEG, 91/68/EEG och 92/65/EEG:

’Djuret/djuren har vaccinerats mot bluetongue av serotyp/serotyperna …(ange serotyp/-er) med … (ange vaccinets namn) med ett inaktiverat vaccin/modifierat levande vaccin (stryk det som inte är tillämpligt) i enlighet med avsnitt A.5 i bilaga III till förordning (EG) nr 1266/2007.’

6.   Djuren har aldrig vaccinerats mot bluetongue och har alltid hållits inom ett epidemiologiskt relevant geografiskt ursprungsområde där högst en serotyp har förekommit, förekommer eller sannolikt kan förekomma, och

a)

har med positivt resultat genomgått ett serologiskt test i enlighet med OIE:s Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals i syfte att påvisa antikroppar mot serotypen av bluetonguevirus; det första testet har utförts på prover som tagits 60–360 dagar före dagen för förflyttningen och det andra testet har utförts på prover som tagits högst sju dagar före dagen för förflyttningen, eller

b)

har med positivt resultat genomgått ett serologiskt test i enlighet med OIE:s Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals i syfte att påvisa antikroppar mot serotypen av bluetonguevirus, utfört minst 30 dagar före dagen för förflyttningen samt med negativt resultat genomgått ett test för identifiering av agens i enlighet med OIE:s Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, utfört tidigast sju dagar före dagen för förflyttningen.

Om de djur som avses i denna punkt är avsedda för handel inom gemenskapen ska följande kompletterande ordalydelse läggas till i motsvarande hälsointyg som fastställs i direktiven 64/432/EEG, 91/68/EEG och 92/65/EEG:

’Djuret/djuren har genomgått ett serologiskt test i enlighet med OIE:s Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals i syfte att påvisa antikroppar mot bluetongue av serotyp/serotyperna … (ange serotyp/-er) i enlighet med avsnitt A.6 i bilaga III till förordning (EG) nr 1266/2007.’

7.   Djuren har aldrig vaccinerats mot bluetongue och har med positiva resultat genomgått två lämpliga serologiska test i enlighet med OIE:s Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals som kan påvisa specifika antikroppar mot alla serotyper av bluetonguevirus som förekommer eller sannolikt kan förekomma inom det epidemiologiskt relevanta geografiska ursprungsområdet, och

a)

det första testet har utförts på prover som tagits 60–360 dagar före dagen för förflyttningen och det andra testet har utförts på prover som tagits högst sju dagar före dagen för förflyttningen, eller

b)

det specifika serologiska serotypstestet har utförts minst 30 dagar före förflyttningen och djuren har med negativt resultat genomgått ett test för identifiering av agens i enlighet med OIE:s Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals vilket utförts högst sju dagar före förflyttningen.

Om de djur som avses i denna punkt är avsedda för handel inom gemenskapen ska följande kompletterande ordalydelse läggas till i motsvarande hälsointyg som fastställs i direktiven 64/432/EEG, 91/68/EEG och 92/65/EEG:

’Djuret/djuren har genomgått ett serologiskt test i enlighet med OIE:s Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals i syfte att påvisa antikroppar mot bluetongue av alla serotyper … (ange serotyp/-er) som förekommer eller sannolikt kan förekomma i enlighet med avsnitt A.7 i bilaga III till förordning (EG) nr 1266/2007.’

För dräktiga djur måste minst ett av villkoren i punkterna 5, 6 och 7 vara uppfyllt före insemination eller parning, eller det villkor som fastställs i punkt 3, och testet måste ha utförts tidigast sju dagar före dagen för förflyttningen.

Om djuren är avsedda för handel inom gemenskapen ska följande kompletterande ordalydelse läggas till i motsvarande hälsointyg som fastställs i direktiven 64/432/EEG, 91/68/EEG och 92/65/EEG:

 

’Djuren är inte dräktiga’, eller

 

’Djuren kan vara dräktiga och uppfyller kraven … (som fastställs i punkterna 5, 6 och 7 före insemination eller parning, eller som fastställs i punkt 3; ange relevant bestämmelse)’.”


25.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/23


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 709/2008

av den 24 juli 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller branschorganisationer och branschavtal inom tobakssektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artiklarna 127 och 179 jämförda med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EEG) nr 2077/92 av den 30 juni 1992 om branschorganisationer och branschavtal inom tobakssektorn (2) upphör att gälla den 1 juli 2008 enligt artikel 201.1 c i förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)

Vissa av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2077/92 har inte införlivats med förordning (EG) nr 1234/2007. För att tobakssektorn ska fortsätta att fungera väl och av tydlighetsskäl och effektivitetsskäl bör det antas en ny förordning som innehåller dessa bestämmelser och de gällande genomförandebestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 86/93 av den 19 januari 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2077/92 om branschorganisationer och branschavtal inom tobakssektorn (3).

(3)

Förordning (EEG) nr 86/93 bör därför upphöra att gälla.

(4)

Det är troligt att branschorganisationerna som bildas av enskilda eller grupper, och som representerar en betydande del av de olika kategorier som är sysselsatta med produktion, beredning och saluföring inom tobakssektorn, bidrar till att större hänsyn tas till marknadssituationen och uppmuntrar till ett ändrat ekonomiskt beteende för att öka kunskapen om produktion, beredning och saluföring och organisationen av dessa verksamheter. En del av branschorganisationernas verksamhet kan också bidra till att förbättra marknadsbalansen och medverkar därigenom till att målen i artikel 33 i fördraget uppfylls. Det bör fastställas vilka åtgärder från branschorganisationernas sida som ger dessa effekter.

(5)

Det är därför lämpligt att särskilt erkänna de organisationer som kan påvisa att de är representativa på regional eller interregional nivå eller på gemenskapsnivå och som aktivt strävar efter att förverkliga de ovan nämnda målen. Ett sådant erkännande bör kunna beviljas av medlemsstaten eller av kommissionen, beroende på hur omfattande branschorganisationens verksamhet är.

(6)

För att stödja den del av branschorganisationernas verksamhet som är av särskilt intresse med tanke på de nuvarande reglerna för marknadsordningen för tobakssektorn bör bestämmelser införas som gör det möjligt att på vissa villkor utvidga de regler som en branschorganisation antagit för sina medlemmar till att även omfatta producenter eller producentgrupper som inte är medlemmar och är belägna i en eller flera regioner. Icke medlemmar bör också vara skyldiga att betala hela eller en del av den medlemsavgift som är avsedd att täcka de kostnader för nämnda verksamhet som inte avser administration. Detta förfarande bör genomföras på ett sådant sätt att rättigheterna för berörda socioekonomiska grupper garanteras, särskilt konsumentens rättigheter.

(7)

Annan verksamhet som de erkända branschorganisationerna bedriver kan vara av allmänt ekonomiskt eller tekniskt intresse för tobakssektorn och därmed vara värdefulla för alla som är sysselsatta inom branscherna i fråga, vare sig de är medlemmar i organisationen eller inte. I dessa fall förefaller det rimligt att icke medlemmar betalar den medlemsavgift som är avsedd att täcka andra kostnader än de rent administrativa kostnader som uppkommer som en direkt följd av verksamheten i fråga.

(8)

För att programmet ska fungera på ett riktigt sätt bör det etableras ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen. Kommissionen bör också ha stående kontrollbefogenhet, särskilt när det gäller erkännandet av de branschorganisationer som arbetar på regional eller interregional nivå och när det gäller de avtal och de samordnade förfaranden som dessa organisationer tillämpar.

(9)

För att informera medlemsstaterna och andra intressenter bör det minst en gång per år offentliggöras en förteckning över de organisationer som erkänts under det föregående året och en förteckning över de organisationer som fått sitt erkännande återkallat under samma period samt de bestämmelser som fått ett utvidgat tillämpningsområde med angivande av deras omfattning.

(10)

För att vara tillräckligt representativ för den region där den är verksam måste en branschorganisation omfatta minst en tredjedel av de kvantiteter som produceras, bereds eller köps in av medlemmarna i var och en av branscherna. För att undvika obalans mellan regionerna måste den uppfylla detta krav i alla de regioner där den är verksam.

(11)

Det bör preciseras att handel med tobak förutom grossisthandel omfattar slutanvändarnas direkta inköp av baltobak.

(12)

Det bör anges vilken information branschorganisationen måste tillhandahålla kommissionen när kommissionen är ansvarig för erkännandet av den.

(13)

Ett återkallande av ett erkännande bör normalt ske med verkan från den tidpunkt när kraven för tillståndet inte längre uppfylls.

(14)

Det bör fastställas att branschorganisationer som verkar tvärregionalt måste uppnå åtminstone samma representationsgrad som den nivå som har fastställts för de regionala branschorganisationerna.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs de villkor som gäller för erkännande av branschorganisationer och deras verksamhet inom den sektor som omfattas av marknadsordningen för tobaksprodukter i enlighet med del XIV i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007.

Artikel 2

Erkännande

Erkännandet av en branschorganisation ska innebära att den får tillstånd att utöva den verksamhet som avses i första stycket punkt c i artikel 123 i förordning (EG) nr 1234/2007, på de villkor som fastställs i denna förordning.

Artikel 3

Erkännande från medlemsstaterna

1.   Medlemsstaterna ska efter ansökan erkänna de branschorganisationer som är etablerade inom deras territorier och som

a)

bedriver sin verksamhet på regional eller interregional nivå inom territoriet,

b)

arbetar för de mål som avses i första stycket punkt c i artikel 123 i förordning (EG) nr 1234/2007 genom att

i)

medverka till ökad samordning av avsättningen av tobak i blad och tobak i balar,

ii)

utarbeta standardavtal som är i överensstämmelse med gemenskapens bestämmelser,

iii)

förbättra kunskapen om marknaden och insynen i den,

iv)

öka produkternas förädlingsvärde, särskilt genom saluföringsåtgärder och forskning om nya användningsområden som inte utgör ett hot mot folkhälsan,

v)

omorientera branschen mot produkter som bättre tillgodoser marknadens behov och hänsynen till folkhälsan,

vi)

forska om metoder som gör det möjligt att begränsa användningen av växtskyddsmedel samtidigt som produktens kvalitet säkerställs och marken skyddas,

vii)

utveckla metoder och medel för förbättring av produktkvaliteten i produktions- och beredningsledet,

viii)

använda certifierat utsäde och kontrollera produktkvaliteten,

c)

inte själva producerar, bereder eller saluför de produkter som avses i artikel 1,

d)

inom sitt verksamhetsområde och de branscher de representerar täcker en betydande del av produktionen eller handeln. Om en branschorganisation omfattar flera regioner måste den påvisa att den är representativ för var och en av de berörda branscherna och regionerna.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 d ska en branschorganisation anses vara representativ på regionalt plan när den svarar för minst en tredjedel av de kvantiteter som produceras, bereds eller köps in av medlemmarna i var och en av de branscher som den omfattar och som är verksamma inom produktionen eller den första beredningen av eller handeln med den tobak eller de grupper av tobakssorter som branschorganisationens verksamhet omfattar.

Om en branschorganisation arbetar tvärregionalt eller inom hela gemenskapen ska den uppfylla kraven i första stycket i var och en av de berörda regionerna.

3.   Före erkännandet ska medlemsstaterna anmäla all den information till kommissionen som krävs för att påvisa att de villkor för erkännande av branschorganisationen uppfylls som anges i artikel 123 i förordning (EG) nr 1234/2007 och i punkterna 1 och 2 i denna artikel.

Kommissionen kan inom 60 dagar efter medlemsstatens anmälan motsätta sig ett erkännande.

4.   Medlemsstaten ska återkalla erkännandet om

a)

de villkor som anges i denna artikel inte längre uppfylls,

b)

branschorganisationen omfattas av artikel 177.2 i förordning (EG) nr 1234/2007,

c)

branschorganisationen underlåter att uppfylla anmälningsplikten enligt artikel 177.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007.

5.   Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta kommissionen om beslut om återkallande av erkännandet.

Artikel 4

Erkännande från kommissionen

1.   Kommissionen ska efter ansökan erkänna branschorganisationer som

a)

helt eller delvis bedriver sin verksamhet inom flera medlemsstaters territorier eller inom hela gemenskapen,

b)

har bildats i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning,

c)

uppfyller villkoren i artikel 3.1 b, c och d.

2.   De branschorganisationer som är verksamma inom flera medlemsstaters territorier eller delar av dessa, eller inom gemenskapen som helhet, ska till kommissionen lämna in ansökningar om erkännande tillsammans med alla de handlingar som behövs för att visa

a)

att de efterlever de villkor som fastställs i artikel 123 i förordning (EG) nr 1234/2007,

b)

omfattningen av deras verksamhet och att den är förenlig med artikel 3.1,

c)

inom vilket geografiskt område de är verksamma,

d)

att de har bildats i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning,

e)

att de uppfyller de relevanta representationskrav som anges i artikel 3.2.

3.   Kommissionen ska underrätta de medlemsstater inom vilkas territorier branschorganisationen är etablerad och dess verksamhet bedrivs om inkomna ansökningar om erkännande. De berörda medlemsstaterna ska därefter ha två månader på sig att inkomma med synpunkter på erkännandet.

4.   Kommissionen ska fatta beslut om eventuellt erkännande inom fyra månader efter det att den har mottagit ansökan och all nödvändig information i enlighet med punkt 2.

5.   Kommissionen ska återkalla erkännandet av de branschorganisationer som avses i punkt 1 i denna artikel av de anledningar som anges i artikel 3.4.

Artikel 5

Återkallat erkännande

Återkallelse av ett godkännande enligt artiklarna 3.4 eller 4.5 ska ske med verkan från den tidpunkt när villkoren för erkännandet inte längre är uppfyllda.

Artikel 6

Offentliggörande av erkända branschorganisationer

Kommissionen ska i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning minst en gång per år eller oftare vid behov offentliggöra namnen på de branschorganisationer som har erkänts. I offentliggörandet ska det anges i vilken ekonomisk sektor eller vilket geografiskt område de är verksamma och vilka av verksamheterna i artikel 123 punkt c i förordning (EG) nr 1234/2007 som bedrivs. Återkallade erkännanden ska också offentliggöras minst en gång per år.

Artikel 7

Utvidgad tillämpning av vissa bestämmelser på icke medlemmar

Kommissionens godkännande av den utvidgade tillämpningen av befintliga avtal och samordnade förfaranden i enlighet med artikel 178.3 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska omfattas av det förfarande som fastställs i artikel 8 i denna förordning.

Artikel 8

Förfarande för utvidgad tillämpning av vissa bestämmelser på icke medlemmar

1.   När det gäller befintliga avtal och samordnade förfaranden som fastställts av branschorganisationer som erkänts av medlemsstaterna, ska medlemsstaterna svara för att berörda socioekonomiska grupper informeras genom offentliggörande av de avtal eller samordnade förfaranden vars tillämpning de avser utvidga till att omfatta enskilda eller grupper som inte tillhör någon branschorganisation i en bestämd region eller grupp av regioner i enlighet med artikel 178 i förordning (EG) nr 1234/2007.

De berörda socioekonomiska grupperna ska lämna in sina anmärkningar till den behöriga myndigheten i medlemsstaten inom två månader från dagen för offentliggörandet.

2.   I slutet av tvåmånadersperioden och innan de fattar beslut ska medlemsstaterna till kommissionen anmäla vilka bestämmelser de avser göra bindande och tillhandahålla all relevant information, särskilt avseende bedömningen av en sådan utvidgad tillämpning och huruvida bestämmelserna i fråga rent tekniskt är förenliga med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG (4). Anmälan ska innehålla alla anmärkningar som tagits emot från berörda socioekonomiska grupper i enlighet med punkt 1 andra stycket och bedömningen av ansökan om utvidgning.

3.   Kommissionen ska i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra de bestämmelser för vilka utvidgad tillämpning begärts av de branschorganisationer som erkänts av kommissionen i enlighet med artikel 4. Efter offentliggörandet ska medlemsstaterna och de berörda socioekonomiska grupperna lämna in sina anmärkningar inom två månader räknat från dagen för offentliggörandet.

4.   Om de bestämmelser för vilka utvidgad tillämpning begärs är tekniska föreskrifter i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ska de anmälas till kommissionen i enlighet med artikel 8 i det direktivet samtidigt med den anmälan som avses i punkt 2 i denna artikel.

Om förutsättningarna för att avge ett detaljerat utlåtande enligt artikel 9 i direktiv 98/34/EG är uppfyllda, ska kommissionen vägra att godkänna den begärda utvidgningen av bestämmelserna, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 5 i denna artikel.

5.   Kommissionen ska anta ett beslut om tillämpningen av utvidgningen av bestämmelserna inom tre månader efter medlemsstatens anmälan i enlighet med punkt 2. I de fall punkt 3 är tillämplig ska kommissionen anta ett beslut inom fem månader efter offentliggörandet av bestämmelserna i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen ska avslå ansökan om den finner att den utvidgade tillämpningen skulle

a)

förhindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på en betydande del av den gemensamma marknaden,

b)

begränsa näringsfriheten, eller

c)

äventyra målen för den gemensamma jordbrukspolitiken eller andra delar av gemenskapslagstiftningen.

6.   De bestämmelser för vilka tillämpningen har utvidgats ska offentliggöras i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 9

Medlemsavgift för icke medlemmar

1.   Om bestämmelser i enlighet med artikel 8 gjorts bindande för icke medlemmar i en branschorganisation, får medlemsstaten eller kommissionen, allt efter omständigheterna, besluta att enskilda eller grupper som inte är medlemmar ska betala hela eller en del av medlemsavgiften till organisationen. Sådana avgifter ska inte användas för att täcka administrativa kostnader i samband med tillämpningen av avtalen eller de samordnade förfarandena.

2.   Varje beslut som medlemsstaterna eller kommissionen antar om åtgärder som innebär att enskilda eller grupper som inte är medlemmar i en branschorganisation ska betala avgift ska offentliggöras i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning. Beslutet ska träda i kraft två månader efter dagen för offentliggörandet.

3.   Om en branschorganisation kräver att enskilda eller grupper som inte är medlemmar betalar hela eller en del av medlemsavgiften i enlighet med denna artikel eller artikel 126.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska organisationen meddela medlemsstaten eller kommissionen, alltefter omständigheterna, storleken på den avgift som ska betalas. Medlemsstaten eller kommissionen får därvid göra de kontroller som de finner nödvändiga hos den berörda branschorganisationen.

Artikel 10

Upphävande

Förordning (EEG) nr 86/93 ska upphöra att gälla.

Artikel 11

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 510/2008 (EUT L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EGT L 215, 30.7.1992, s. 80. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  EGT L 12, 20.1.1993, s. 13.

(4)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.


25.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 710/2008

av den 24 juli 2008

om fastställande av viktningskoefficienterna för regleringsåret 2008/09 för att beräkna gemenskapens marknadspriser för slaktkroppar av gris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 43, och

av följande skäl:

(1)

Det marknadspris i gemenskapen för slaktkroppar av gris som avses i artiklarna 17 och 37 i förordning (EG) nr 1234/2007 bör fastställas genom att de priser som noterats i varje medlemsstat viktas med hjälp av koefficienter för att avspegla den relativa storleken på grisbeståndet i varje medlemsstat.

(2)

Koefficienterna bör bestämmas utifrån den uppskattning av grisbeståndet som görs i början av december varje år i enlighet med rådets direktiv 93/23/EEG av den 1 juni 1993 om statistiska undersökningar av grisproduktionen (2).

(3)

På grundval av resultaten av den uppskattning som gjordes i december 2007 bör nya viktningskoefficienter fastställas för regleringsåret 2008/09 och kommissionens förordning (EG) nr 846/2007 (3) bör upphävas.

(4)

Eftersom regleringsåret 2008/09 börjar den 1 juli 2008 bör denna förordning tillämpas från och med den dagen.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De viktningskoefficienter som avses i artiklarna 17 och 37 i förordning (EG) nr 1234/2007 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 846/2007 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 510/2008 (EUT L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EGT L 149, 21.6.1993, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EUT L 187, 19.7.2007, s. 3.


BILAGA

Viktningskoefficienter för regleringsåret 2008/09 för att beräkna gemenskapens marknadspriser för slaktkroppar av gris

Artiklarna 17 och 37 i förordning (EG) nr 1234/2007

Belgien

3,9 %

Bulgarien

0,6 %

Tjeckien

1,7 %

Danmark

8,2 %

Tyskland

16,9 %

Estland

0,2 %

Grekland

0,6 %

Spanien

16,3 %

Frankrike

9,4 %

Irland

1,0 %

Italien

5,8 %

Cypern

0,3 %

Lettland

0,3 %

Litauen

0,6 %

Luxemburg

0,05 %

Ungern

2,4 %

Malta

0,05 %

Nederländerna

7,3 %

Österrike

2,0 %

Polen

11,0 %

Portugal

1,5 %

Rumänien

4,1 %

Slovenien

0,3 %

Slovakien

0,6 %

Finland

0,9 %

Sverige

1,1 %

Förenade kungariket

2,9 %


25.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 711/2008

av den 24 juli 2008

om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 b i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den situation som för närvarande råder på sockermarknaden bör exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och vissa kriterier i artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)

Enligt artikel 33.2 första stycket i förordning (EG) nr 318/2006 kan världsmarknadssituationen eller de särskilda behoven på vissa marknader vara sådana att bidraget måste varieras beroende på destination.

(4)

Bidrag bör endast beviljas för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som uppfyller kraven i förordning (EG) nr 318/2006.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidrag enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 skall beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1). Med verkan från och med den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).


BILAGA

Exportbidrag som från och med den 25 juli 2008 skall gälla för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

18,91 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,91 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

18,91 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,91 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2056

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

20,56

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

20,56

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

20,56

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2056

Anm: Destinationen definieras enligt följande:

S00

Alla destinationer med undantag för

a)

tredjeländer: Andorra, Liechtenstein, Heliga stolen (Vatikanstaten), Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien (), Montenegro, Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien;

b)

de av EU-medlemsstaternas territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde: Färöarna, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d’Italia och de områden i Republiken Cypern där landets regering inte utövar den faktiska kontrollen;

c)

europeiska territorier vilkas utrikes angelägenheter omhändertas av en medlemsstat och som inte ingår i gemenskapens tullområde: Gibraltar.


(1)  Inkluderar Kosovo, under FN:s beskydd, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(2)  Detta belopp gäller för råsocker med en avkastning på 92 %. Om avkastningen på det exporterade råsockret inte är 92 % skall det tillämpliga exportbidragsbeloppet, för varje aktuell exporttransaktion, multipliceras med en omräkningsfaktor som erhålls genom att avkastningen av det exporterade råsockret, beräknad i enlighet med led 3 i punkt III i bilaga I till förordning (EG) nr 318/2006, divideras med 92.


25.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/32


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 712/2008

av den 24 juli 2008

om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 c, d och g i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den situation som för närvarande råder på sockermarknaden bör exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och vissa kriterier i artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)

Enligt artikel 33.2 första stycket i förordning (EG) nr 318/2006 kan världsmarknadssituationen eller de särskilda behoven på vissa marknader vara sådana att bidraget måste varieras beroende på destination.

(4)

Bidrag bör endast beviljas för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som uppfyller kraven i kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2).

(5)

Exportbidrag kan fastställas för att täcka skillnaden när det gäller konkurrenskraft mellan gemenskapens export och tredjeländers export. Gemenskapens export till vissa närliggande destinationer och till tredjeländer som ger gemenskapsprodukter förmånsbehandling vid import har i dagsläget en särskilt gynnsam konkurrenssituation. Därför bör exportbidragen till de destinationerna avskaffas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 skall beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoren i punkt 2 i den här artikeln.

2.   För att berättiga till bidrag enligt punkt 1 skall produkterna uppfylla tillämpliga krav i artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 951/2006.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1). Med verkan från och med den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 514/2008 (EUT L 150, 10.6.2008, s. 7).


BILAGA

Exportbidrag som skall gälla från och med den 25 juli 2008 för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg torrvara

20,56

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

20,56

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2056

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

20,56

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2056

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2056

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2056 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

20,56

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2056

Anm.: Destinationen definieras enligt följande:

S00

Alla destinationer med undantag för

a)

tredjeländer: Andorra, Liechtenstein, Heliga stolen (Vatikanstaten), Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien (), Montenegro, Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien;

b)

de av EU-medlemsstaternas territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde: Färöarna, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d’Italia och de områden i Republiken Cypern där landets regering inte utövar den faktiska kontrollen;

c)

europeiska territorier vilkas utrikes angelägenheter omhändertas av en medlemsstat och som inte ingår i gemenskapens tullområde: Gibraltar.


(1)  Inkluderar Kosovo, under FN:s beskydd, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(2)  Basbeloppet skall inte tillämpas på den produkt som definieras i punkt 2 i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 3513/92 (EGT L 355, 5.12.1992, s. 12).


25.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/34


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 713/2008

av den 24 juli 2008

om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 900/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket och tredje stycket led b, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 900/2007 av den 27 juli 2007 om en stående anbudsinfordran till och med utgången av regleringsåret 2007/08 för fastställande av exportbidrag för vitsocker (2) föreskrivs att det skall genomföras delanbudsinfordringar.

(2)

I enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 900/2007 och efter en granskning av de anbud som lämnats in i samband med den delanbudsinfordran som löper ut den 24 juli 2008 är det lämpligt att fastställa ett högsta exportbidrag för denna delanbudsinfordran.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den delanbudsinfordran som löper ut den 24 juli 2008 skall det högsta exportbidraget för den produkt som avses i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 900/2007 vara 30,558 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1). Med verkan från och med den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 196, 28.7.2007, s. 26. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 148/2008 (EUT L 46, 21.2.2008, s. 9).


25.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/35


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 714/2008

av den 24 juli 2008

om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1060/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket och tredje stycket led b, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1060/2007 av den 14 september 2007 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportförsäljning av socker som innehas av interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Spanien, Irland, Italien, Ungern, Polen, Slovakien och Sverige (2) föreskrivs att det skall genomföras delanbudsinfordringar.

(2)

I enlighet med artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1060/2007 och efter en granskning av de anbud som lämnats in i samband med den delanbudsinfordran som löper ut den 23 juli 2008 är det lämpligt att fastställa ett högsta exportbidrag för denna delanbudsinfordran.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den delanbudsinfordran som löper ut den 23 juli 2008 skall det högsta exportbidraget för den produkt som avses i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 1060/2007 vara 393,97 EUR/t.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1). Med verkan från och med den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 242, 15.9.2007, s. 8. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 148/2008 (EUT L 46, 21.2.2008, s. 9).


25.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/36


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 715/2008

av den 24 juli 2008

om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 upprättades en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 (2) över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen.

(2)

En medlemsstat har begärt uppdatering av gemenskapsförteckningen i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2111/2005 och artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 av den 22 mars 2006 om genomförandebestämmelser för gemenskapsförteckningen enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 (3) över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen.

(3)

Vissa medlemsstater har, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2111/2005, lämnat information till kommissionen som är av betydelse för uppdateringen av gemenskapsförteckningen. Relevant information har även lämnats av olika tredjeländer. På grundval av detta bör gemenskapsförteckningen uppdateras

(4)

Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag, antingen direkt eller, om detta inte varit praktiskt möjligt, via de berörda tillsynsmyndigheterna, och meddelat de centrala fakta och skäl som kommer att ligga till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i gemenskapen eller beslut om att ändra villkoren i ett verksamhetsförbud för ett lufttrafikföretag som finns med i gemenskapsförteckningen.

(5)

Kommissionen har gett lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av den dokumentation som medlemsstaterna lämnat in, att inkomma med skriftliga synpunkter, och att inom tio arbetsdagar lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och den flygsäkerhetskommitté som inrättats genom rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (4).

(6)

Kommissionen, och i särskilda fall även vissa medlemsstater, har samrått med de myndigheter som ansvarar för tillsynen över de berörda lufttrafikföretagen.

(7)

Förordning (EG) nr 474/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

I enlighet med skäl 41 i kommissionens förordning (EG) nr 331/2008 och på inbjudan av lufttrafikföretaget Mahan Air gjorde en grupp europeiska experter ett faktainsamlingsbesök i Iran den 16–20 juni 2008 för att kontrollera lufttrafikföretagets genomförande av de avhjälpande åtgärder som syftar till att få bukt med det säkerhetsrisker som tidigare har konstaterats. Rapporten från besöket visar att lufttrafikföretaget gjort betydande framsteg sedan det togs upp i gemenskapens förteckning, och bekräftar att lufttrafikföretaget har genomfört de avhjälpande åtgärder som behövdes för att komma till rätta med de säkerhetsrisker som var upphov till verksamhetsförbudet.

(9)

Av rapporten framgår också att vissa andra brister fortfarande kan påverka den fortsätta luftvärdigheten för delar av lufttrafikföretagets flotta, med undantag av de två luftfartyg av typen Airbus A-310 som är registrerade i Frankrike (F-OJHH och F-OJHI). Ett antal pågående åtgärder, såsom införandet av ny mjukvara, utnämningen av en ny teknisk chef och en ny kvalitetsansvarig, syftar till att förekomma att sådana missförhållanden uppstår på nytt i framtiden. Kommissionen noterade också lufttrafikföretagets avsikt att enbart trafikera gemenskapen med de två luftfartyg som är registrerade i Frankrike.

(10)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs bedömningen att Mahan Air har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppfylla de gällande säkerhetsnormerna och därför bör företaget strykas från bilaga A. Kommissionen kommer att fortsätta att noggrant övervaka lufttrafikföretagets resultat. Medlemsstaterna kommer att genom att prioritera rampinspektioner på detta lufttrafikföretags luftfartyg systematiskt kontrollera att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda, i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 351/2008 av den 16 april 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG avseende prioritering av rampinspektioner för luftfartyg som använder flygplatser i gemenskapen (5).

(11)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos vissa lufttrafikföretag som godkänts i Gabon. ICAO genomförde en granskning av säkerhetstillsynen (Universal Safety Oversight Audit) 2007 och rapporterade ett stort antal betydande brister när det gäller Gabons civila luftfartsmyndigheters förmåga att utöva tillsynsansvar för flygsäkerheten. Mer än 93 % av ICAO:s normer hade inte genomförts då ICAO:s granskning slutfördes.

(12)

Det finns bevis för upprepade allvarliga säkerhetsbrister hos lufttrafikföretag som godkänts i Gabon och trafikerar gemenskapen. Bristerna konstaterades av behöriga myndigheter i Frankrike vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (6).

(13)

Förenade konungariket har underrättat kommissionen om att man, med beaktande av slutsatserna i ICAO:s granskningsrapport, vägrade att bevilja Gabon Airlines Cargo flotta verksamhetstillstånd den 4 april 2008 med beaktande av de gemensamma kriterierna, i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 2111/2005. Med beaktande av att ICAO betvivlar att Gabon har förmåga att utöva tillräcklig säkerhetstillsyn över de lufttrafikföretag som landet har godkänt, begärde Förenade konungariket den 7 april 2008 dessutom att kommissionen skulle uppdatera gemenskapsförteckningen i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2111/2005 och artikel 6 i förordning (EG) nr 473/2006 i syfte att införa ett verksamhetsförbud för alla luftfartyg som har godkänts av de behöriga myndigheterna i Gabon.

(14)

Med beaktande av ICAO-granskningens resultat och Förenade konungarikets begäran har kommissionen bett Gabons behöriga myndigheter om upplysningar beträffande vilka åtgärder som de har vidtagit för att avhjälpa de brister som ICAO och medlemsstater har konstaterat. De behöriga myndigheterna i Gabon reagerade omedelbart på dessa betänkligheter och åtog sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att så snart som möjligt genomföra tillämpliga ICAO-normer och se till att de efterlevs. De behöriga myndigheterna i Gabon överlämnade dessutom handlingar till kommissionen som styrker att en ny luftfartslag antogs i maj 2008 och att specifika driftsbestämmelser avseende luftvärdighet och drift utarbetats, och underrättade kommissionen om att man fattat beslut om att inrätta en oberoende luftfartsbyrå och att detta beslut skulle offentliggöras i juli 2008. Dessa viktiga åtgärder, vilka Gabon har vidtagit snabbt och effektivt, sörjer för ett helt nytt system för civil luftfart som kan vara genomfört i december 2008. De behöriga myndigheterna i Gabon har också underrättat kommissionen och flygsäkerhetskommittén att man från och med den 1 juli 2008 och ett år framåt har ingått ett avtal med ICAO om bistånd i samband med utformningen av landets nya tillsynssystem för den civila luftfarten.

(15)

Gabon underrättade kommissionen om att för den mellanliggande tiden, dvs. innan den nya luftfartsbyrån blir fullt verksam och lufttrafikföretagen godkänns enligt den nya rättsliga och institutionella ramen, har en rad omedelbara åtgärder vidtagits: Gabon Airlines Cargos drifttillstånd (AOC) återkallades den 13 juni 2008; begränsningar har införts för verksamheten inom de lufttrafikföretag från Gabon som trafikerar gemenskapen genom att förbjuda dem från att använda luftfartyg som är registrerade utanför Gabon; det kommer att genomföras obligatoriska kontroller av alla luftfartyg som avgår från flygplatser i Gabon till gemenskapen, och luftfartyg som konstateras vara i otillräckligt skick ska beläggas med startförbud tills säkerhetsbristerna har åtgärdats.

(16)

En granskning av drifttillstånden för luftfartygen Solenta Aviation Gabon, Sky Gabon, Nouvelle Air Affaires Gabon, SCD Aviation, Nationale et Régionale Transport, Air Services SA och Air Tourist (Allegiance) som kommissionen genomfört visar på problem när det gäller driftsspecifikationerna. Framför allt har företaget verksamhetstillstånd för hela världen, även om de behöriga myndigheterna i Gabon försäkrar att det är begränsat till Gabon och/eller underregionen. Dessutom verkar flygningarna vara begränsade till visuellflygreglerna (VFR), vilket är otillräckligt för säkra flygningar i Europa. De behöriga myndigheterna i Gabon har angett att de har för avsikt att snabbt klargöra situationen. I avvaktan på granskningen av säkerhetssituationen i Gabon vid flygsäkerhetskommitténs kommande möte och till följd av den nya certifieringen av dessa lufttrafikföretag i enlighet med ICAO:s normer anser kommissionen att de bör beläggas med verksamhetsförbud och införas i bilaga A på grundval av de gemensamma kriterierna.

(17)

Mot bakgrund av resultatet av de rampinspektioner som utförts vid gemenskapens flygplatser inom ramen för Safa-programmet, och det åtagande som de behöriga myndigheterna i Gabon har gjort att anlita externa kontrollanter för att systematiskt utföra rampinspektioner före avgång för internationella flighter till gemenskapen, och Gabons regerings beslut att förbjuda alla sådana flygningar om säkerhetsbrister upptäcks, anser kommissionen att Gabons två återstående lufttrafikföretag, Gabon Airlines och Afrijet, bör tillåtas att trafikera gemenskapen, under förutsättning att trafiken är strikt begränsad till sin nuvarande nivå och till de luftfartyg som används för närvarande. På grundval av de gemensamma kriterierna bör de därför införas i bilaga B.

(18)

Kommissionen kommer att fortsätta att noggrant övervaka dessa två lufttrafikföretags resultat. Medlemsstaterna kommer att genom att prioritera rampinspektioner på dessa lufttrafikföretags luftfartyg systematiskt kontrollera att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda, i enlighet med förordning (EG) nr 351/2008. Kommissionen avser att i samarbete med medlemsstaterna snabbt göra ett besök på plats för att verifiera att de meddelade åtgärderna genomförts på ett tillfredsställande sätt.

(19)

Myndigheterna i Kirgizistan har lämnat uppgifter till kommissionen som visar att de utfärdat drifttillstånd för följande lufttrafikföretag: Valor Air och Artik Avia. Eftersom de nämnda myndigheterna har uppvisat bristande förmåga att utöva lämplig tillsyn över de lufttrafikföretag som de har godkänt, bör dessa två företag också ingå i bilaga A.

(20)

Myndigheterna i Kirgizistan har lämnat handlingar till kommissionen som styrker att drifttillståndet dragits in för följande lufttrafikföretag: Botir Avia, Intal Avia och Air Central Asia. Eftersom dessa lufttrafikföretag följaktligen upphört med sin verksamhet, bör de utgå ur bilaga A.

(21)

I enlighet med skäl 24 i förordning (EG) nr 331/2008 underrättade Kubas behöriga myndigheter kommissionen den 19 juni 2008 om att E-GPWS (Enhanced Ground Proximity Warning System) har installerats i lufttrafikföretaget Cubana de Aviacións luftfartyg av typen Ilyushin IL-62 med registreringsnummer CU-T1284 och CU-T1280. Luftfartyget av typen IL-62 med registreringsnummer CU-T1283 har tagits ur drift eftersom livslängden hade löpt ut. Kubas behöriga myndigheter underrättade dessutom kommissionen om att de hade kontrollerat att lufttrafikföretaget på ett effektivt sätt hade åtgärdat alla tidigare upptäckta säkerhetsbrister.

(22)

Kommissionen har granskat dessa upplysningar och finner att åtgärderna har avhjälpt alla de säkerhetsbrister som tidigare konstaterats på de luftfartyg som Cubana de Aviación använder för att flyga till gemenskapen. Medlemsstaterna kommer att genom att prioritera rampinspektioner på detta lufttrafikföretags luftfartyg systematiskt kontrollera att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda, i enlighet med förordning (EG) nr 351/2008.

(23)

Det finns bevis för att lufttrafikföretaget Iran National Airlines (nedan kalla Iran Air) inte uppfyller Chicagokonventionens särskilda säkerhetsföreskrifter när det trafikerar gemenskapen. Bristerna fastställdes av behöriga myndigheter i Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Sverige, Förenade konungariket och Schweiz vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (7).

(24)

Lufttrafikföretaget lade fram en rad avhjälpande åtgärder som har föreslagits för de behöriga myndigheterna i de ovan nämnda medlemsstaterna, liksom en plan för avhjälpande åtgärder utformad för att på ett systematiskt sätt ta i tu med brister som berörde flera områden inom ramen för lufttrafikföretagets ansvar. På inbjudan av lufttrafikföretaget och de behöriga myndigheterna i Iran, gjorde en grupp europeiska experter ett faktainsamlingsbesök i Iran den 16 till 20 juni 2008 för att kontrollera lufttrafikföretagets genomförande av flera avhjälpande åtgärder. Rapporten från besöket visar att lufttrafikföretaget på sin kvalitetssäkerhetsavdelning har infört en enhet som ska följa upp och avhjälpa fastställda säkerhetsbrister och analysera deras bakomliggande orsaker i syfte att förhindra att de uppstår igen.

(25)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs bedömningen att Iran Air kontinuerligt genomför alla de åtgärder som krävs för att på ett tillfredsställande sätt åtgärda alla tidigare upptäckta säkerhetsbrister i enlighet med relevanta säkerhetsnormer. För närvarande finns det därför inget behov av vidare åtgärder. Kommissionen kommer att fortsätta att noggrant övervaka lufttrafikföretagets resultat. Medlemsstaterna kommer att genom att prioritera rampinspektioner på detta lufttrafikföretags luftfartyg systematiskt kontrollera att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda, i enlighet med förordning (EG) nr 351/2008.

(26)

Det finns bevis för att lufttrafikföretaget Yemenia – Yemen Airways inte uppfyller Chicagokonventionens särskilda säkerhetsföreskrifter när det trafikerar gemenskapen. Bristerna fastställdes av behöriga myndigheter i Frankrike, Tyskland och Italien vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (8).

(27)

Yemenia har ingått ett avtal med luftfartygstillverkaren Airbus enligt vilket den senare ska tillhandahålla tekniska experter och inspektörer för att utbilda personalen (piloter och ingenjörer) och övervaka lufttrafikföretagets resultat på följande två särskilda områden: Underhåll och teknik å ena sidan och flygningar å andra sidan. Lufttrafikföretaget kontrollerades av Airbus vad gäller de här två områdena i november och december 2007 och lade sedan fram en rad avhjälpande åtgärder för att förbättra säkerheten. Det tar också på ett systematiskt sätt itu med de säkerhetsbrister inom de här två områdena som upptäckts i samband med rampinspektioner. Den 26 maj 2008 överlämnades en plan för avhjälpande åtgärder.

(28)

Kommissionen anser inte att denna plan på ett tillfredsställande sätt tar itu med alla de upptäckta säkerhetsproblemen. Lufttrafikföretaget har visat att dess struktur och organisation är effektiv och att det kan säkerställa att övergripande säkerhetsnormer följs, men det finns vissa problem som fortfarande inte har åtgärdats. När det gäller drift, i synnerhet avseende mark- och flygutbildning, har det inte i tillräcklig grad påvisats om och på vilket sätt de avhjälpande åtgärderna kommer att genomföras, eftersom det inte finns några uppgifter om vilken erfarenhet och vilka kvalifikationer som krävs av den berörda personalen. När det gäller underhåll och teknik innehåller åtgärdsplanen flera obesvarade frågor, t.ex. ETOPS, teknik och teknisk dokumentation, som utgör grundläggande villkor för säker flygtrafik och för ett väl fungerande underhåll. Till följd av lufttrafikföretagets ofullständiga svar är det inte möjligt att göra en omfattande utvärdering av åtgärdsplanen på det här området. Kompletterande dokumentation översändes till kommissionen den 12 och 25 juni 2008. Denna innehåller en reviderad plan för avhjälpande åtgärder till följd av ytterligare samtal med Airbus. Styrkande handlingar när det gäller den reviderade planens genomförande överlämnades den 7 juli 2008 till kommissionen.

(29)

I syfte att avsluta kommissionens och medlemsstaternas utvärdering av de detaljerade styrkande handlingar som Yemenia överlämnat, kommer kommissionen att begära ytterligare klargöranden från företaget avseende revideringen av planen för avhjälpande åtgärder med beaktande av samtalen mellan lufttrafikföretaget och Airbus.

(30)

Kommissionen noterar med tillfredsställelse de åtgärder som Yemenia har vidtagit för att avhjälpa de upptäckta säkerhetsbristerna. Vid de senaste rampinspektionerna i gemenskapen har dessutom inte några större brister upptäckts. Kommissionen anser dock att de avhjälpande åtgärder som Yemenia lade fram måste genomföras fullt ut och noga övervakas, och att medlemsstaterna systematiskt bör kontrollera att gällande säkerhetsnormer faktiskt är uppfyllda genom att prioritera rampinspektioner på detta lufttrafikföretags luftfartyg i enlighet med förordning (EG) nr 351/2008.

(31)

Kommissionen anser i detta skede därför att lufttrafikföretaget inte bör föras in i bilaga A. När utvärderingen av den reviderade planen för avhjälpande åtgärder och de styrkande handlingarna har avslutats, kommer kommissionen att fatta beslut om lämpliga åtgärder.

(32)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos alla lufttrafikföretag som godkänts i Kambodja. Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) undersökte detta land i november och december 2007 och rapporterade att de internationella normerna i ett stort antal fall inte uppfylls. Dessutom underrättade ICAO alla fördragsslutande parter om att det fanns betydande säkerhetsproblem när det gäller Kambodjas civila luftfartsmyndigheters förmåga att utöva tillsynsansvar för flygsäkerheten.

(33)

Kambodjas behöriga myndigheter har inte i tillräckligt hög grad kunnat genomföra och tillämpa ICAO:s säkerhetsnormer. I synnerhet hade Kambodja utfärdat nio drifttillstånd utan att ha inrättat ett system för certifiering av sina lufttrafikföretag. Den tekniska och operativa personalen vid den statliga byrån för civil luftfart (State Secretariat of Civil Aviation, SSCA) var inte involverad i förfarandet för att godkänna sökande. SSCA kan inte heller säkerställa att innehavare av drifttillstånd uppfyller villkoren enligt ICAO-bilaga 6 och tillämpliga nationella krav. Dessutom gick det inte att med säkerhet fastställa den nuvarande luftvärdighetsstatusen för luftfartyg som är registrerade i Kambodja.

(34)

Kommissionen har bett Kambodjas behöriga myndighet om upplysningar beträffande vilka åtgärder som den har vidtagit för att avhjälpa de brister som ICAO har konstaterat. Den statliga byrån för civil luftfart har visat att den är besluten att förbättra situationen och har inlett ett antal betydande avhjälpande åtgärder, bland annat har man upprättat ett luftfartygsregister, avregistrerat en betydande del av flottan, tillfälligt dragit in fyra av den nio drifttillstånden och utfärdat ett antal föreskrifter som kommer att bli obligatoriska i november 2008. Kommissionen anser att dessa första avhjälpande åtgärder är lovande och att de säkerhetsproblem som ICAO upptäckt skulle kunna åtgärdas när väl alla åtgärderna har genomförts till fullo.

(35)

Kommissionen uppmanar den statliga byrån för civil luftfart att vidta kraftfulla åtgärder avseende säkerhetsbristerna, i synnerhet att genomföra en ny certifiering, helt i överensstämmelse med ICAO:s normer, av alla de lufttrafikföretag som för närvarande innehar drifttillstånd i Kambodja. Byrån bör i detta syfte före flygsäkerhetskommitténs nästa möte i november 2008 tillhandahålla alla relevanta upplysningar avseende genomförandet av avhjälpande åtgärder inriktade på de säkerhetsbrister som ICAO upptäckt. Om detta inte sker kommer kommissionen att vara tvingad att besluta om att föra in alla lufttrafikföretag som godkänts i Kambodja i bilaga A.

(36)

Sierra Leones behöriga myndigheter har underrättat kommissionen om att de har vidtagit åtgärder för att börja avregistrera alla luftfartyg registrerade i Sierra Leone och har begärt att alla luftfartyg som har godkänts i Sierra Leone ska strykas från bilaga A. De meddelade dessutom kommissionen att lufttrafikföretaget Bellview Airlines (SL) inte längre har något drifttillstånd och därför bör strykas från bilaga A.

(37)

Kommissionen anser inte att det är motiverat att ta bort alla lufttrafikföretag godkända i Sierra Leone, inbegripet Bellview Airlines (SL), från bilaga A, eftersom det saknas belägg för att de upphört med sin verksamhet. Dessa lufttrafikföretag ska därför även fortsättningsvis ingå i bilaga A.

(38)

När det gäller utkastet till planen för avhjälpande åtgärder som de behöriga myndigheterna i Sierra Leone har sänt till ICAO, har kommissionen inte tagit emot någon bevisning (relevant dokumentation) av vilken det framgår att bristerna vad gäller tillsyn och därmed sammanhängande normer och rekommenderad praxis för civil luftfart kommer att åtgärdas inom den fastställda tidsfristen.

(39)

Kommissionen mottog den 16 maj en uppdatering av framstegen när det gäller genomförandet av planen för avhjälpande åtgärder från de behöriga myndigheterna i Indonesien. Av de relevanta dokument som kommissionen mottog den 16 juni 2008 framgår att de nationella myndigheterna i det här skedet inte har förmåga att säkerställa tillsynen av de lufttrafikföretag som de godkänner, i synnerhet inte vad gäller övervakning av flygverksamheten.

(40)

Den 2 juni 2008 mottog kommissionen från Indonesiens behöriga myndigheter också information om planering och genomförande av tillsynsåtgärder för lufttrafikföretagen Garuda Indonesia, Ekpres Transportasi Antar Benua, Airfast Indonesia och Mandala Airlines. Av den relevanta styrkande dokumentation som kommissionen mottog den 16 juni 2008 framgår att tillsynen av dessa lufttrafikföretags flygverksamhet är otillräcklig.

(41)

Den 10 juli 2008 gjorde de behöriga myndigheterna i Indonesien framställningar till flygsäkerhetskommittén angående de avhjälpande åtgärder som syftar till att åtgärda de säkerhetsbrister som ICAO upptäckt. Framställningarna återspeglade de styrkande handlingar avseende genomförandet av planen för avhjälpande åtgärder som Indonesien överlämnade den 1 juli 2008. Indonesiens behöriga myndigheter har gjort betydande insatser för att råda bot på säkerhetsproblemen i landet genom att påbörja genomförandet av en rad omfattande avhjälpande åtgärder som för närvarande pågår och som bör fullbordas under de kommande månaderna. Myndigheterna bekräftade också att ICAO ännu inte betraktar något av de problem som upptäcktes i samband med dess senaste inspektioner i november 2000, april 2004 och februari 2007 som åtgärdat.

(42)

Lufttrafikföretaget Garuda Indonesia överlämnade den 7 maj 2008 de kompletterande uppgifter som kommissionen begärt i samband med att flygsäkerhetskommittén frågade ut företaget den 3 april 2008 beträffande de avhjälpande åtgärder som vidtagits vad gäller dess interna kontrollsystem och installation av E-GPWS på företagets B-737-flotta. På grundval av analysen av dokumentationen verkar Garuda Indonesia ha vidtagit de åtgärder som krävs för att uppfylla ICAO-normerna. Två likartade incidenter den 9 och den 28 maj 2008 gör dock att viss oro kvarstår beträffande flygverksamheten.

(43)

På grundval av de gemensamma kriterierna och det faktum att ICAO hittills inte anser att något av de problem som de upptäckt i samband med sina inspektioner har åtgärdats, har de indonesiska myndigheterna inte kunnat visa att de, när det gäller de luftfartyg som de godkänner, har fullgjort sitt reglerings- och tillsynsansvar i överensstämmelse med ICAO:s normer. För närvarande kan följaktligen inget av de indonesiska lufttrafikföretagen strykas från gemenskapens förteckning.

(44)

För sin bedömning av de indonesiska behöriga myndigheternas förmåga att genomföra och tillämpa de internationella säkerhetsnormerna kommer kommissionen att upprätthålla nära kontakter med ICAO. Kommissionen har för avsikt att besöka Indonesien innan några av de nuvarande åtgärderna ändras.

(45)

Lufttrafikföretagen Airfast Indonesia, Garuda Indonesia och Mandala Airlines begärde individuellt att få lägga fram sina synpunkter muntligen inför flygsäkerhetskommittén och hördes följaktligen den 9 och 10 juli 2008.

(46)

De behöriga myndigheterna i Indonesien har lämnat handlingar till kommissionen som styrker att drifttillståndet dragits in för lufttrafikföretaget Adam Sky Connection Airlines. Eftersom detta lufttrafikföretag följaktligen upphört med sin verksamhet, bör det utgå ur bilaga A.

(47)

De behöriga myndigheterna i Indonesien har till kommissionen överlämnat en uppdaterad förteckning över lufttrafikföretag med drifttillstånd. Följande lufttrafikföretag är för närvarande godkända i Indonesien: Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Kartika Airlines, Mandala Airlines, Trigana Air Service, Metro Batavia, Pelita Air Service (AOCs 121-008 och 135-001), Indonesia Air Asia, Lion Mentari Airlines, Wing Adabi Nusantara, Riau Airlines, Transwisata Prima Aviation, Tri MG Intra Airlines (AOCs 121-018 och 135-037), Ekspres Transportasi Antar Benua, Manunggal Air Service, Megantara Airlines, Linus Airways, Indonesia Air Transport, Sriwijaya Air, Travel Expres Airlines, Republic Expres Airlines, Airfast Indonesia, Helizona, Sayap Garuda Indah, Survei Udara Penas, Travira Utama, Derazona Air Service, National Utility Helicopter, Deraya Air Taxi, Dirgantara Air Service, SMAC, Kura-Kura Aviation, Gatari Air Service, Intan Angkasa Air Service, Air Pacific Utama, Transwisata Prima Aviation, Asco Nusa Air, Atlas Deltasatya, Pura Wisata Baruna, Panarbangan Angkasa Semesta, ASI Pujiastuti, Aviastar Mandiri, Dabi Air Nusantara, Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Sampurna Air Nusantara, och Eastindo. Gemenskapsförteckningen bör uppdateras i enlighet med detta och dessa lufttrafikföretag bör införas i bilaga A.

(48)

De behöriga myndigheterna i Indonesien har dessutom underrättat kommissionen om att drifttillstånden för lufttrafikföretagen Helizona, Dirgantara Air Service, Kura-Kura Aviation, Asco Nusa Air och Tri MG Intra Airlines tillfälligt har dragits in. Eftersom dessa åtgärder är av tillfällig natur anser kommissionen inte att det är motiverat att stryka företagen från bilaga A.

(49)

Det amerikanska transportministeriets federala luftfartsmyndighet (FAA) sänkte Filippinernas säkerhetsnivå i sitt IASA-program eftersom Filippinerna inte uppfyller de internationella säkerhetsnormer som fastställts av ICAO. Följaktligen får lufttrafikföretag från Filippinerna endast fortsätta sin verksamhet på nuvarande nivå under skärpt överinseende av det amerikanska luftfartsverket. Sådana lufttrafikföretag är förbjudna att företa en utvidgning eller ändring av sina tjänster i Förenta staterna.

(50)

ICAO har meddelat att de i november 2008 kommer att genomföra en omfattande inspektion av Filippinernas Air Transportation Office inom ramen för det allmänna programmet för granskning av säkerhetstillsynen (Universal Safety Oversight Audit Programme, USOAP).

(51)

Kommissionen har inlett samråd med Filippinernas behöriga myndigheter och uttryckte sina farhågor beträffande säkerheten hos de lufttrafikföretag som godkänts i Filippinerna. Filippinerna har informerat om att en ny lag om den civila luftfartsmyndigheten antogs i mars 2008 och att den behöriga myndigheten håller på att omstruktureras till en helt oberoende byrå, som inledde sin verksamhet den 7 juli 2008. Någon detaljerad plan för avhjälpande åtgärder har dock ännu inte överlämnats.

(52)

Kommissionen anser att beslutet om att eventuellt föra upp alla lufttrafikföretag som godkänts i Filippinerna på gemenskapens förteckning bör skjutas upp tills resultatet av ICAO:s granskning har meddelats. Under tiden kommer kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta att övervaka dessa lufttrafikföretags säkerhet.

(53)

Efter antagandet av förordning (EG) nr 331/2208 hörde kommissionen och några medlemsstater den 21–23 april 2008 föreläggningar från de 13 ryska lufttrafikföretag som omfattats av driftsrestriktioner till följd av ett beslut av de behöriga ryska myndigheterna. Den dokumentation som dessa lufttrafikföretag lämnat in och de framställningar som tillsynsmyndigheterna gjort har gjort det möjligt att klargöra läget vad gäller säkerheten vid dessa lufttrafikföretag och hur de uppfyller ICAO:s normer för internationell verksamhet. Utfrågningarna gjorde det också möjligt att dra slutsatsen att ett antal luftfartyg, enligt den dokumentation som de ryska luftfartsmyndigheterna tillhandahållit, inte har den utrustning som krävs i enlighet med ICAO:s normer för att utföra internationella flygningar, framför allt saknar de TAWS/E-GPWS. Myndigheterna åtog sig att vidta nödvändiga åtgärder enligt rysk lag för att förbjuda dessa luftfartyg att flyga in i, inom eller ut från gemenskapens, liksom Islands, Norges och Schweiz luftrum, och att revidera de berörda lufttrafikföretagens drifttillstånd och driftsspecifikationer i enlighet därmed. Ett reviderat drifttillstånd med fullständiga driftsspecifikationer kommer att meddelas kommissionen innan något av dessa lufttrafikföretag kan trafikera gemenskapens luftrum. De behöriga ryska myndigheterna fattade den 25 april 2008 ett beslut som trädde i kraft den 26 april 2008.

(54)

Enligt detta beslut får följande luftfartyg inte flyga in i, inom eller ut från gemenskapen:

a)

Aircompany Yakutia: Tupolev TU-154: RA-85007 och RA-85790; Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660;

b)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 och RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 och RA-88300; Yak-40K: RA-21505 och RA-98109; Yak-42D: RA-42437; alla (22) helikoptrar av typen Kamov Ka-26 (registrering okänd); alla (49) helikoptrar av typen Mi-8 (registrering okänd); alla (11) helikoptrar av typen Mi-171 (registrering okänd); alla (8) helikoptrar av typen Mi-2 (registrering okänd); alla (1) helikoptrar av typen EC-120B (registrering okänd);

c)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 och RA-85457.

d)

Krasnoyarsky Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85505 och RA-85529; TU-154M: RA-85672, RA-85678, RA-85682, RA-85683, RA-85694, RA-85759, RA-85801, RA-85817 och RA-85821; Ilyushin IL-86: RA-86121, RA-86122, RA-86137 och RA-86145;

e)

Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42526, RA-42538 och RA-42541..

f)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; alla TU-134 (registrering okänd); alla Antonov An-24 (registrering okänd); alla An-2 (registrering okänd); alla helikoptrar av typen Mi-2 (registrering okänd); alla helikoptrar av typen Mi-8 (registrering okänd) (9)

g)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622, RA-85690 och RA-85618.

h)

Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42347, RA-42374, RA-42433; Yak-40: RA-88287; alla Tupolev TU-134A inbegripet: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 och RA-65973; alla Antonov AN-24RV inbegripet: RA-46625 och RA-47818..

i)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374, RA-85432 och RA-85508 (10)

j)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85727, RA-85733, RA-85755, RA-85788, RA-85789, RA-85796, RA-85803, RA-85806, RA-85820, RA-85681 och RA-85685; TU-154B: RA-85504, RA-85550, RA-85557; alla (29) TU-134: RA-65005, RA-65024, RA-65033, RA-65055, RA-65127, RA-65143, RA-65148, RA-65560, RA-65565, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65618, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902, RA-65916 och RA-65977; alla (1) TU-134B: RA-65716; alla (4) Antonov AN-24B: RA-46267, RA-46388, RA-47289 och RA-47847; alla (3) AN-24 RV: RA-46509, RA-46519 och RA-47800; alla (10) Yakovlev Yak-40: RA-87292, RA-87348, RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA 88210, RA-88227, RA-88244 och RA-88280; alla helikoptrar av typen Mil-26: (registrering okänd); alla helikoptrar av typen Mil-10: (registrering okänd); alla helikoptrar av typen Mil-8 (registrering okänd); alla helikoptrar av typen AS-355 (registrering okänd); alla helikoptrar av typen BO-105 (registrering okänd).

k)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65093, RA-65109, RA-65113, RA-65553, RA-65555, RA-65759, RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65912, RA-65921, RA-65979 och RA-65994; TU-214: RA-64504, RA-64505; Ilyushin IL-18: RA-75454 och RA-75464; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87969, RA-87971, RA-87972 och RA-88200.

(55)

För lufttrafikföretagen Airlines 400 JSC och Atlant Soyuz identifierades inga sådana luftfartyg.

(56)

De behöriga myndigheterna i Ryssland och kommissionen är fast beslutna att fortsätta sitt nära samarbete och att utbyta all information som krävs relaterad till säkerheten hos deras lufttrafikföretag. Medlemsstaterna kommer att genom att prioritera rampinspektioner på dessa lufttrafikföretags luftfartyg systematiskt kontrollera att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda, i enlighet med förordning (EG) nr 351/2008.

(57)

Så som fastställs i skäl 18 i förordning (EG) nr 331/2008 lämnade lufttrafikföretaget Ukraine Cargo Airways den 1 april 2008 en ändrad handlingsplan för avhjälpande åtgärder som återspeglar de ändringar som begärts av Ukrainas behöriga myndigheter efter en granskning av företaget. Den 11 april 2008 bad kommissionen de behöriga myndigheterna i Ukraina att senast den 10 maj 2008 överlämna uppgifter som styrker att genomförandet av den ändrade handlingsplanen för avhjälpande åtgärder är effektivt.

(58)

De behöriga myndigheterna i Ukraina meddelade den 19 juni 2008 kommissionen att de inte är i stånd att bekräfta att lufttrafikföretaget Ukraine Cargo Airways har genomfört de avhjälpande åtgärderna. De angav vidare att de ansåg att en del av de avhjälpande åtgärderna var verkningslösa. Den 27 juni överlämnande myndigheterna styrkande dokumentation som informerade kommissionen om att lufttrafikföretaget hade gjort ”betydande framsteg för att förbättra flottans tekniska skick, dokumentation, policy och förfaranden liksom besättningens utbildning”, men att ”tiden och andra omständigheter, inbegripet förseningar orsakade av underhållsorganisationer, begränsar operatörens möjlighet att slutföra alla arbeten på alla luftfartyg och förbättra flygpersonalens utbildning”. De behöriga myndigheterna i Ukraina bekräftade att de är beredda att fortsätta den omfattande tillsynen av Ukraine Cargo Airways och tillhandahålla flygsäkerhetskommittén det fullständiga beslutet avseende huruvida Ukraine Cargo Airways genomförande av planen för avhjälpande åtgärder är effektivt. Den 8 juli överlämnande de behöriga myndigheterna i Ukraina till kommissionen sitt beslut att, efter en kontroll av att lufttrafikföretaget hade genomfört sin plan för avhjälpande åtgärder, häva driftsrestriktionerna för vissa av Ukraine Cargo Airways luftfartyg.

(59)

Enligt de framställningar som de behöriga myndigheterna i Ukraina och Ukraine Cargo Airways gjorde till flygsäkerhetskommittén den 10 juli 2008, hade rampinspektioner av 15 av lufttrafikföretagets luftfartyg visat att planen för avhjälpande åtgärder bara hade genomförts på 6 luftfartyg, vilka uppfyllde ICAO:s normer. För dessa 6 luftfartyg hade de beslutat att häva alla restriktioner som dessa myndigheter tidigare hade infört. Enligt dessa myndigheter hade det konstaterats att de åtgärder som krävs för att luftfartygen ska uppfylla ICAO:s normer inte hade vidtagits för de återstående 9 luftfartygen, och de omfattas således fortfarande av driftsrestriktioner i Ukraina.

(60)

Kommissionen uppskattar att lufttrafikföretaget har visat att det är villigt att vidta avhjälpande åtgärder för att komma till rätta med de säkerhetsbrister som berörde hela deras flotta. På grundval av den styrkande dokumentation som Ukrainas behöriga myndigheter tillhandahållit avseende resultatet av de kontroller som genomförts hittills och de framställningar som dessa myndigheter gjort inför flygsäkerhetskommittén, anser kommissionen att lufttrafikföretaget inte har genomfört planen till fullo då det framgår av den kontroll som Ukrainas behöriga myndigheter gjort att de avhjälpande åtgärder som hittills har genomförts inte har varit ändamålsenliga och effektiva. Kommissionen är fortfarande bekymrad över det faktum att lufttrafikföretaget enbart kunde se till att en del av dess flotta uppfyller säkerhetsnormerna, medan de enligt planen skulle införa ett förvaltningssystem för flottan som skulle säkerställa att alla åtgärder skulle vidtas för alla deras luftfartyg. På grundval av de gemensamma kriterierna kan lufttrafikföretaget i detta skede inte strykas från bilaga A.

(61)

Som angivits i skäl 21 i förordning (EG) nr 331/2008 uppmanade kommissionen den 11 april 2008 de ukrainska myndigheterna att senast den 10 maj 2008 lägga fram en åtgärdsplan för att förbättra säkerhetstillsynen av de operatörer som står under deras tillsyn och av luftfartyg som är registrerade i Ukraina. I samband med de samråd som den 22 maj 2008 hölls med Ukrainas behöriga myndigheter i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 473/2006 upprepade kommissionen sin begäran om sådana uppgifter. Ukrainas behöriga myndigheter lade fram en sådan plan den 31 maj 2008. Planen har följande tyngdpunkter: Lagstiftning om utveckling, genomförande och efterlevnad av exakta, bindande och klart identifierbara säkerhetsbestämmelser och normer i Ukraina för godkännande och övervakning av organisationer, luftfartyg och personal, den statliga luftfartsmyndighetens resurser, omfattande personalkvalifikationer och utbildning för att garantera att personalen till antal och vad gäller kvalifikationer och erfarenhet (inbegripet utbildning och fortbildning) är lämpad att hantera de uppgifter som uppkommer i samband med säkerhetstillsyn över operatörer, luftfartyg och personal i Ukraina; samt slutligen tillsyn över luftfartygens löpande luftvärdighet och underhåll, med en redogörelse för hur Ukrainas behöriga myndigheter garanterar att luftvärdigheten för de luftfartyg för vilka de har rättsligt ansvar säkerställs och att luftfartygen underhålls i enlighet med godkända underhållsprogram som regelbundet ses över.

(62)

Ukrainas behöriga myndigheter lade dessutom fram styrkande dokumentation av rättsåtgärder som gäller fram till dess att den nya luftfartslagen, som också påverkar säkerhetsaspekterna, antas.

(63)

Kommissionen anser att den handlingsplan som lämnats in omfattar åtgärder som syftar till att öka och förstärka säkerhetstillsynen i Ukraina. Det är emellertid för tidigt att bedöma huruvida planen ger önskade resultat, eftersom tidsschemat för de avhjälpande åtgärderna sträcker sig ända till 2011, medan de flesta åtgärder som rör tillsyn över fortsatt luftvärdighet och underhåll ska vara genomförda i slutet av 2008.

(64)

I ljuset av det ovan anförda anser kommissionen att det är nödvändigt att noga övervaka handlingsplanens fortsatta genomförande. Ukrainas behöriga myndigheter uppmanas att lägga fram en resultatrapport var tredje månad. Kommissionen har därför även för avsikt att besöka Ukrainas behöriga myndighet och kontrollera att de åtgärder som ska vara genomförda i slutet av 2008 verkligen genomförs. Medlemsstaterna kommer dessutom att genom att prioritera rampinspektioner på luftfartyg tillhörande lufttrafikföretag som är godkända i Ukraina systematiskt att kontrollera att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda, i enlighet med förordning (EG) nr 351/2008.

(65)

Trots uttryckliga anmodanden från kommissionens sida har det hittills inte inkommit några handlingar som styrker att övriga lufttrafikföretag som är uppförda på gemenskapsförteckningen av 16 april 2008 och de myndigheter som ansvarar för tillsynen över dessa har åtgärdat bristerna i full utsträckning. På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att dessa lufttrafikföretag bör fortsätta att vara belagda med verksamhetsförbud (bilaga A) respektive driftsrestriktioner (bilaga B).

(66)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från flygsäkerhetskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 474/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga A ska ersättas med bilaga A till denna förordning.

2.

Bilaga B ska ersättas med bilaga B till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Antonio TAJANI

Vice ordförande


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 84, 23.3.2006, s. 14. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 331/2008 (EUT L 102, 12.4.2008, s. 3).

(3)  EUT L 84, 23.3.2006, s. 8.

(4)  EUT L 373, 31.12.1991, s. 4. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 8/2008 (EUT L 10, 12.1.2008, s. 1).

(5)  EUT L 109, 19.4.2008, s. 7.

(6)  DGAC/F-2007-1595, DGAC/F-2007-1950, DGAC/F-2007-2291, DGAC/F-2008-176, DGAC/F-2008-405, DGAC/F-2008-44.

(7)  ACG-2007-63, ACG-2007-90, ACG-2007-139, ACG-2008-58, ACG-2008-105, DGAC/F-2004-198, DGAC/F-2004-456, DGAC/F-2004-1218, DGAC/F-2005-194, DGAC/F-2005-523, DGAC/F-2005-1333, DGAC/F-2006-197, DGAC/F-2006-404, DGAC/F-2006-531, DGAC/F-2006-767, DGAC/F-2006-1696, DGAC/F-2007-185, DGAC/F-2007-575, DGAC/F-2007-1064, DGAC/F-2007-1802, DGAC/F-2007-2074, DGAC/F-2007-2254, DGAC/F-2007-2471, DGAC/F-2008-303, DGAC/F-2008-732, LBA/D-2004-42, LBA/D-2004-359, LBA/D-2004-780, LBA/D-2005-504, LBA/D-2005-521, LBA/D-2005-593, LBA/D-2006-234, LBA/D-2006-425, LBA/D-2007-463, LBA/D-2007-520, LBA/D-2007-536, LBA/D-2007-724, LBA/D-2008-209, LBA/D-2008-278, LBA/D-2008-441, ENAC-IT-2004-349, ENAC-IT-2005-85, ENAC-IT-2005-168, ENAC-IT-2005-349, ENAC-IT-2006-843, ENAC-IT-2007-387, ENAC-IT-2007-417, ENAC-IT-2007-572, ENAC-IT-2007-637, ENAC-IT-2008-104, CAA-NL-2004-91, CAA-NL-2004-92, CAA-NL-2005-15, CAA-NL-2005-36, CAA-NL-2005-117, CAA-NL-2007-190, CAA-NL-2008-43, SCAA-2005-32, SCAA-2005-57, SCAA-2007-60, CAA-UK-2004-24, CAA-UK-2004-150, CAA-UK-2004-158, CAA-UK-2004-208, CAA-UK-2005-34, CAA-UK-2008-76, CAA-UK-2008-100, FOCA-2005-308, FOCA-2007-494.

(8)  DGAC/F-2005-270, DGAC/F-2005-471, DGAC/F-2005-1054, DGAC/F-2005-1291, DGAC/F-2006-60, DGAC/F-2006-601, DGAC/F-2006-716, DGAC/F-2006-1465, DGAC/F-2006-1760, DGAC/F-2006-2066, DGAC/F-2007-119, DGAC/F-2007-1002, DGAC/F-2007-1332, DGAC/F-2007-2066, DGAC/F-2008-478, DGAC/F-2008-1129, LBA/D-2006-47, LBA/D-2006-103, LBA/D-2006-157, LBA/D-2007-477, ENAC-IT-2005-51, ENAC-IT-2005-218, ENAC-IT-2005-648, ENAC-IT-2006-330, ENAC-IT-2008-126.

(9)  De behöriga myndigheterna i Ryssland underrättade den 6 juni 2008 kommissionen om att följande luftfartyg vid lufttrafikföretaget Orenburg Airlines hade utrustats med E-GPWS: Tupolev TU-154B med registreringsnummer RA-85603, RA-85604. De överlämnade också reviderade driftsspecifikationer till lufttrafikföretagets drifttillstånd.

(10)  De behöriga myndigheterna i Ryssland underrättade den 6 juni 2008 kommissionen om att följande luftfartyg vid lufttrafikföretaget Ural Airlines hade utrustats med E-GPWS: Ilyushin IL-86 med registreringsnummer RA-86078, RA-86093, RA-86114 och RA-86120. De överlämnade också reviderade driftsspecifikationer till lufttrafikföretagets drifttillstånd.


BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED VERKSAMHETSFÖRBUD I GEMENSKAPEN (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens

ICAO-flygbolagskod

Operatörens hemmastat

AIR KORYO

Okänt

KOR

Demokratiska folkrepubliken Korea

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Okänt

VRB

Rwanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

UKRAINE CARGO AIRWAYS

145

UKS

Ukraina

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukraina

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraina

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndigheter, inklusive

 

Demokratiska republiken Kongo

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Demokratiska republiken Kongo

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Demokratiska republiken Kongo

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Demokratiska republiken Kongo

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Demokratiska republiken Kongo

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Underskrift från regeringen (ordonnance 78/205)

LCG

Demokratiska republiken Kongo

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Demokratiska republiken Kongo

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Demokratiska republiken Kongo

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Ekvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

Okänt

Okänt

Ekvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

Okänt

CEL

Ekvatorialguinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatorialguinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Ej tillämpligt

Ekvatorialguinea

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatorialguinea

GUINEA AIRWAYS

738

Ej tillämpligt

Ekvatorialguinea

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesiens tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Okänt

Indonesien

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Indonesien

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Okänt

Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Okänt

Indonesien

ATLAS DELTASATYA

135-023

Okänt

Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Okänt

Indonesien

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Okänt

Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Okänt

Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Okänt

Indonesien

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonesien

EASTINDO

135-038

Okänt

Indonesien

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Okänt

Indonesien

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonesien

HELIZONA

135-003

Okänt

Indonesien

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonesien

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Okänt

Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135-016

Okänt

Indonesien

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonesien

LINUS AIRWAYS

121-029

Okänt

Indonesien

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Okänt

Indonesien

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Okänt

Indonesien

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Indonesien

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Okänt

Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonesien

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Okänt

Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135-025

Okänt

Indonesien

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Indonesien

RIAU AIRLINES

121-017

RIU

Indonesien

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

Okänt

Indonesien

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Okänt

Indonesien

SMAC

135-015

SMC

Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Okänt

Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Okänt

Indonesien

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135-009

Okänt

Indonesien

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonesien

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonesien

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonesien

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, inklusive

 

Kirgizistan

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizistan

ARTIK AVIA

13

ART

Kirgizistan

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Kirgizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizistan

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Kirgizistan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgizistan

DAMES

20

DAM

Kirgizistan

EASTOK AVIA

15

Okänt

Kirgizistan

ESEN AIR

2

ESD

Kirgizistan

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgizistan

ITEK AIR

04

IKA

Kirgizistan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgizistan

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizistan

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Kirgizistan

MAX AVIA

33

MAI

Kirgizistan

OHS AVIA

09

OSH

Kirgizistan

S GROUP AVIATION

6

Okänt

Kirgizistan

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgizistan

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgizistan

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgizistan

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgizistan

VALOR AIR

07

Okänt

Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter

 

Liberia

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Gabons tillsynsmyndigheter, med undantag av Gabon Airlines och Afrijet, inklusive

 

 

Gabon

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

Okänt

Gabon

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Gabon

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Okänt

Gabon

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

0045/MTACCMDH/SGACC/DTA

NVS

Gabon

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Okänt

Gabon

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Okänt

Gabon

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, inklusive

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Okänt

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Okänt

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Okänt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Okänt

Okänt

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Okänt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Okänt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Okänt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Okänt

Okänt

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Swazilands tillsynsmyndigheter, inklusive

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Okänt

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Okänt

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Okänt

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Okänt

Okänt

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Okänt

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Okänt

SZL

Swaziland


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga A kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.


BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I GEMENSKAPEN (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC)

(plus eventuellt avvikande firmanamn)

Drifttillståndsnummer (AOC-nummer)

ICAO-flygbolagskod

Operatörens hemmastat

Luftfartygstyp

Registreringsnummer och, om det finns tillgängligt, serienummer

Registreringsstat

AFRIJET (2)

0027/MTAC/SGACC/DTA

 

Gabon

Hela flottan utom:

2 luftfartyg av typen Falcon 50; 1 luftfartyg av typen Falcon 900

Hela flottan utom: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Gabon

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorerna

Hela flottan utom:

LET 410 UVP

Hela flottan utom:

D6-CAM (851336)

Komorerna

GABON AIRLINES (3)

0040/MTAC/SGACC/DTA

GBK

Gabon

Hela flottan utom:

1 luftfartyg av typen Boeing B-767-200

Hela flottan utom: TR-LHP

Gabon


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga B kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)  Afrijet får bara använda det angivna luftfartyget för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.

(3)  Gabon Airlines får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.


25.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/52


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 716/2008

av den 24 juli 2008

om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 a och 33.4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 32.1 och 32.2 i förordning (EG) nr 318/2006 föreskrivs att skillnaden mellan priserna inom den internationella handeln för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 b–d och 1.1 g i nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får utjämnas genom exportbidrag då produkterna exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga VII till samma förordning.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2) anges de produkter för vilka det skall fastställas en bidragssats som skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga VII till förordning (EG) nr 318/2006.

(3)

Enligt artikel 32.4 i förordning (EG) nr 318/2006 skall bidragssatsen fastställas för varje månad per 100 kg basprodukt.

(4)

I artikel 27.3 i förordning (EG) nr 1260/2001 föreskrivs att exportbidraget för en produkt som ingår i en vara inte får vara högre än det bidrag som tillämpas på produkten när den exporteras i obearbetad form.

(5)

De bidragssatser som fastställs enligt denna förordning får fastställas på förhand, eftersom det inte går att avgöra hur situationen kommer att se ut på marknaden under de närmaste månaderna.

(6)

De åtaganden som görs med avseende på bidrag som får beviljas för export av jordbruksprodukter som ingår i varor vilka inte omfattas av bilaga I till fördraget kan äventyras om höga bidragssatser fastställs på förhand. Säkerhetsåtgärder bör därför vidtas i sådana situationer, men utan att detta hindrar att långtidskontrakt ingås. Om en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms kan dessa olika mål uppnås.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som skall tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i artikel 1.1 och i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 318/2006, och som exporteras i form av varor vilka förtecknas i bilaga VII till förordning (EG) nr 318/2006, skall fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Heinz ZOUREK

Generaldirektör för näringsliv och industri


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1). Med verkan från den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 639/2008 (EUT L 178, 5.7.2008, s. 9).


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 25 juli 2008 skall tillämpas för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)

KN-nummer

Varuslag

Bidragssats i EUR/100 kg

vid förutfastställelse av bidrag

annan

1701 99 10

Vitsocker

20,56

20,56


(1)  De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga på export till

a)

tredjeländer: Andorra, Liechtenstein, Heliga stolen (Vatikanstaten), Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbienn (), Montenegro, Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet,

b)

de av EU-medlemsstaternas territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde: Färöarna, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d’Italia och de områden i Republiken Cypern där landets regering inte utövar den faktiska kontrollen;

c)

europeiska territorier vilkas utrikes angelägenheter omhändertas av en medlemsstat och som inte ingår i gemenskapens tullområde: Gibraltar.

(2)  Inkluderar Kosovo, under FN:s beskydd, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.


DIREKTIV

25.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/54


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/75/EG

av den 24 juli 2008

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp koldioxid som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 16.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (2) fastställs en förteckning över verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt tas upp i bilagorna I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG. I förteckningen ingår koldioxid.

(2)

I enlighet med förordning (EG) nr 1451/2007 har koldioxid utvärderats i överensstämmelse med artikel 11.2 i direktiv 98/8/EG för användning i produkttyp 14, rodenticider, som definieras i bilaga V till direktiv 98/8/EG.

(3)

Frankrike utsågs till rapporterande medlemsstat och överlämnade den behöriga myndighetens rapport tillsammans med en rekommendation till kommissionen den 15 maj 2006 i enlighet med artikel 14.4 och 14.6 i förordning (EG) nr 1451/2007.

(4)

Den behöriga myndighetens rapport har granskats av medlemsstaterna och kommissionen. I enlighet med artikel 15.4 i förordning (EG) nr 1451/2007 infördes resultaten av granskningen i en granskningsrapport vid mötet i ständiga kommittén för biocidprodukter den 21 juni 2007, med ett förslag om att införa koldioxid i bilaga IA till direktiv 98/8/EG, för användning enbart i bruksfärdig gasbehållare som fungerar tillsammans med en fälla.

(5)

Ett verksamt ämne som förtecknas i bilaga IA bör normalt också förtecknas i bilaga I. Bilaga I bör omfatta användningar där produkterna kan förväntas uppfylla kraven i artikel 5 i direktiv 98/8/EG, men inte användningar av lågriskprodukter. Detta är fallet med vissa biocidprodukter som används som rodenticider och som innehåller koldioxid. Det är därför lämpligt att ta med koldioxid i bilaga I för produkttyp 14 för att säkerställa att alla medlemsstaters godkännanden av biocidprodukter som används som rodenticider och som innehåller koldioxid kan beviljas, ändras eller återkallas i enlighet med artikel 16.3 i direktiv 98/8/EG.

(6)

Granskningsrapporten ändrades i enlighet med detta och sågs över av ständiga kommittén för biocidprodukter den 29 november 2007.

(7)

Granskningen av koldioxid gav inte upphov till några olösta frågor eller problem som måste behandlas av vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker.

(8)

Utvärderingen på gemenskapsnivå genomfördes för en specifik användning. Dessutom har, i enlighet med artikel 8.5 i direktivet, viss information inte ingetts och således inte bedömts. Därför bör medlemsstaterna bedöma riskerna för de delar av miljön och de populationer som inte har behandlats på ett representativt sätt i gemenskapens riskbedömning och, när de beviljar produktgodkännanden, se till att lämpliga åtgärder vidtas eller särskilda villkor införs för att reducera de identifierade riskerna till godtagbara nivåer.

(9)

Det är viktigt att bestämmelserna i detta direktiv börjar tillämpas samtidigt i alla medlemsstater så att biocidprodukter som innehåller det verksamma ämnet koldioxid behandlas likvärdigt på marknaden och även för att generellt sett främja en väl fungerande marknad för biocidprodukter.

(10)

En rimlig tid bör tillåtas förflyta innan ett verksamt ämne tas upp i bilaga I för att medlemsstaterna och de berörda parterna ska ges möjlighet att förbereda sig för att uppfylla de nya kraven och för att sökande som har utarbetat dokumentation till fullo ska kunna åtnjuta den tioåriga dataskyddsperiod som räknas från dagen för upptagandet i enlighet med artikel 12.1 c ii) i direktiv 98/8/EG.

(11)

Efter upptagandet bör medlemsstaterna ges en rimlig tidsfrist för att genomföra artikel 16.3 i direktiv 98/8/EG, framför allt för att bevilja, ändra eller återkalla godkännanden av biocidprodukter i produkttyp 14 som innehåller koldioxid för att se till att kraven i direktiv 98/8/EG uppfylls.

(12)

Direktiv 98/8/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 98/8/EG ska ändras enligt bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 mars 2009 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 november 2009.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2008/31/EG (EUT L 81, 20.3.2008, s. 57).

(2)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 3.


BILAGA

Följande post nr 7 ska föras in i bilaga I till direktiv 98/8/EG:

Nr

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad i den biocidprodukt som släpps ut på marknaden

Datum för upptagande

Sista dag för uppfyllande av artikel 16.3

(utom när det gäller produkter som innehåller mer än ett verksamt ämne, för vilka sista dag för uppfyllande av artikel 16.3 ska vara den dag som fastställs i det senaste beslutet om upptagande av dess verksamma ämnen)

Upptagandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda bestämmelser (1)

”7

koldioxid

koldioxid

EG-nr: 204-696-9

CAS-nr: 124-38-9

990 ml/l

1 november 2009

31 oktober 2011

31 oktober 2019

14

När ansökan om godkännande av en produkt bedöms enligt artikel 5 och bilaga VI ska medlemsstaterna, om det är relevant för produkten i fråga, bedöma de populationer som kan exponeras för produkten och de användnings-/exponeringsscenarier som inte på ett representativt sätt behandlats i gemenskapens riskbedömning.

Medlemsstaterna ska, när de beviljar produktgodkännande, bedöma riskerna och därefter se till att lämpliga åtgärder vidtas eller särskilda villkor införs för att reducera identifierade risker.

Produktgodkännande får beviljas endast om det i ansökan visas att riskerna kan reduceras till godtagbara nivåer.”


(1)  För tillämpningen av de gemensamma principerna i bilaga VI, är granskningsrapporternas innehåll och slutsatser tillgängliga på kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

25.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/57


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 24 juli 2008

om ändring av beslut 2008/155/EG när det gäller vissa embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i Förenta staterna och Kanada

[delgivet med nr K(2008) 3748]

(Text av betydelse för EES)

(2008/610/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (1), särskilt artikel 8.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2008/155/EG av den 14 februari 2008 om upprättande av en förteckning över embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper i tredjeländer som godkänts för import av embryon från nötkreatur till gemenskapen (2) fastställs att medlemsstaterna endast får importera embryon från tredjeländer om dessa har samlats, hanterats och förvarats av embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper som förtecknas i bilagan till det beslutet.

(2)

Förenta staterna och Kanada har begärt att förteckningen ändras när det gäller vissa embryosamlingsgrupper i dessa länder.

(3)

Förenta staterna och Kanada har lämnat garantier för att de relevanta bestämmelserna i direktiv 89/556/EEG följs och att de berörda embryosamlingsgrupperna officiellt har godkänts för export till gemenskapen av veterinärmyndigheterna i dessa länder.

(4)

Beslut 2008/155/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2008/155/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2006/60/EG (EUT L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  EUT L 50, 23.2.2008, s. 51. Beslutet ändrat genom beslut 2008/449/EG (EUT L 157, 17.6.2008, s. 108).


BILAGA

Bilagan till beslut 2008/155/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Raden för Kanadas embryosamlingsgrupp nr E 71 ska ersättas med följande:

”CA

 

E 71

E 953

E 1364

E 1368

 

Gencor

RR 5

Guelph,

Ontario N1H 6J2

Dr. Ken Christie

Dr. Everett Hall”

2.

Raden för Kanadas embryosamlingsgrupp nr E 817 ska ersättas med följande:

”CA

 

E 817

 

Hôpital Vétérinaire Ormstown

1430 route 201

Ormstown,

Québec J0S 1K0

Dr. Mario Lefort”

3.

Följande rad ska läggas till för Kanada:

”CA

 

E 1783

 

Bureau Vétérinaire Ste-Martine

168 Boulevard St-Joseph

Ste-Martine,

Québec J0S 1V0

Dr. Marc Perras”

4.

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 93MD062 E 1139 ska ersättas med följande:

”US

 

93MD062

E 1139

 

Mid Maryland Dairy Veterinarian

112 Western Maryland PKWY

Hagerstown, MD 21742

Dr. John Heizer

Dr. Matthew E. Iager”

5.

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 93MD063 E 1139 ska ersättas med följande:

”US

 

93MD063

E 1139

 

Mid Maryland Dairy Associates

112 Western Maryland PKWY

Hagerstown, MD 21742

Dr. Tom Mercuro”

6.

Följande rader ska läggas till för Förenta staterna:

”US

 

 

 

Trans Ova Genetics

9033 Walker RD

Belgrade, MT 59714

Dr. Chris Kolste

US

 

 

 

Greencastle Veterinary Hospital

862 Buchanan Trail East

Greencastle, PA 17225

Dr. Daren Statler

US

 

 

 

Tufts-New England Veterinary Ambulatory Clinic

149 New Sweden RD

Woodstock, CT 06281

Dr. Kevin Lindell”


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

25.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/59


RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2008/611/GUSP

av den 24 juli 2008

om upphävande av gemensam ståndpunkt 2008/187/Gusp om restriktiva åtgärder mot den olagliga regeringen i Anjouan, Unionen Komorerna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

Den 3 mars 2008 antog rådet gemensam ståndpunkt 2008/187/Gusp om restriktiva åtgärder mot den olagliga regeringen i Anjouan, Unionen Komorerna (1) som svar på dennas ihärdiga vägran att arbeta för att det skapas förutsättningar som är gynnsamma för stabilitet och försoning i Komorerna.

(2)

Till följd av att Unionen Komorernas auktoritet på ön Anjouan återupprättades den 25 mars 2008 bör de restriktiva åtgärder som infördes genom gemensam ståndpunkt 2008/187/Gusp upphävas.

(3)

Gemensam ståndpunkt 2008/187/Gusp bör därför upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensam ståndpunkt 2008/187/Gusp ska upphöra att gälla.

Artikel 2

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.

Artikel 3

Denna gemensamma ståndpunkt ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2008.

På rådets vägnar

B. HORTEFEUX

Ordförande


(1)  EUT L 59, 4.3.2008, s. 32.


25.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/60


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2008/612/GUSP

av den 24 juli 2008

om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 14, 18.5 och 23.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 juni 2008 antog rådet gemensam åtgärd 2008/481/Gusp (1) om ändring av gemensam åtgärd 2008/131/Gusp om förlängning av uppdraget för Francesc Vendrell som Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan till och med den 31 augusti 2008.

(2)

Francesc Vendrell har informerat generalsekreteraren/den höge representanten om att han inte kan fortsätta som Europeiska unionens särskilda representant efter den 31 augusti 2008.

(3)

Generalsekreteraren/den höge representanten har rekommenderat att Ettore F. Sequi utnämns till Europeiska unionens nya särskilda representant i Afghanistan till och med den 28 februari 2009.

(4)

Den särskilda representanten kommer att genomföra sitt uppdrag i en situation som kan förvärras och inverka menligt på de mål för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som anges i artikel 11 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Ettore F. Sequi utnämns härmed till Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan för perioden 1 september 2008–28 februari 2009.

Artikel 2

Allmänna mål

Den särskilda representantens uppdrag ska grundas på Europeiska unionens politiska mål i Afghanistan. Den särskilda representanten ska i synnerhet

1.

bidra till genomförandet av Europeiska unionens och Afghanistans gemensamma uttalande och Afghanistanöverenskommelsen samt resolutioner från FN:s säkerhetsråd och andra relevanta FN-resolutioner,

2.

uppmuntra positiva bidrag till fredsprocessen i Afghanistan från regionala aktörer i Afghanistan och grannländer och därigenom bidra till konsolideringen av den afghanska staten,

3.

stödja FN i dess nyckelroll, särskilt generalsekreterarens särskilda representant, och

4.

stödja generalsekreterarens/den höge representantens arbete i området.

Artikel 3

Uppdrag

För att nå Europeiska unionens politiska mål, ska den särskilda representanten ha i uppdrag att

a)

förmedla Europeiska unionens åsikter om den politiska processen utifrån de nyckelprinciper som Afghanistan och det internationella samfundet enats om, särskilt Europeiska unionens och Afghanistans gemensamma uttalande och Afghanistanöverenskommelsen,

b)

etablera och upprätthålla nära kontakter med och ge stöd till Afghanistans representativa institutioner, särskilt regeringen och parlamentet; kontakt bör också etableras och upprätthållas med andra afghanska politiker och andra berörda aktörer såväl inom som utom landet,

c)

upprätthålla nära kontakter med relevanta internationella och regionala organisationer, särskilt med FN:s lokala företrädare,

d)

upprätthålla nära kontakt med grannländer och andra berörda länder i regionen, så att deras synpunkter på situationen i Afghanistan och utvecklingen av samarbetet mellan dessa länder och Afghanistan beaktas i Europeiska unionens politik,

e)

informera om framstegen i strävan att uppnå målen för Europeiska unionens och Afghanistans gemensamma uttalande och Afghanistanöverenskommelsen, särskilt med avseende på

goda styrelseformer och upprättande av institutioner som bygger på rättsstatsprincipen,

reformering av säkerhetssektorn, däribland inrättande av rättsliga institutioner, en nationell armé och en polisstyrka,

respekt för de mänskliga rättigheterna för hela den afghanska befolkningen, oberoende av kön, etnisk tillhörighet eller religion,

respekt för de demokratiska principerna, rättsstatsprincipen, rättigheter för personer som tillhör minoriteter, kvinnors och barns rättigheter samt folkrättens principer,

främjande av kvinnors deltagande i offentlig förvaltning och i det civila samhället,

fullgörande av Afghanistans internationella åtaganden, inklusive samarbete i samband med internationella ansträngningar för att bekämpa terrorism, olaglig narkotikahandel och människohandel,

underlättande av humanitärt bistånd och flyktingars och internflyktingars återvändande under ordnade förhållanden,

f)

i samråd med företrädarna för medlemsstaterna och kommissionen bidra till att säkerställa att Europeiska unionens politiska strategi avspeglas i dess åtgärder för Afghanistans utveckling,

g)

tillsammans med kommissionen aktivt delta i det gemensamma samordnings- och övervakningsorgan som har inrättats enligt Afghanistanöverenskommelsen,

h)

lämna råd om Europeiska unionens deltagande och ståndpunkter vid internationella konferenser om Afghanistan.

Artikel 4

Uppdragets genomförande

1.   Den särskilda representanten ska ansvara för genomförandet av uppdraget under ledning av och med stöd av operativa riktlinjer från generalsekreteraren/den höge representanten.

2.   Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara den främsta kontaktpunkten med rådet. Kusp ska tillhandahålla strategisk ledning och politiska riktlinjer till den särskilda representanten inom ramen för uppdraget.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag för perioden 1 september 200828 februari 2009 ska vara 2 300 000 euro.

2.   De utgifter som ska finansieras med det belopp som fastställs i punkt 1 ska vara stödberättigande från och med den 1 september 2008. Utgifterna ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

3.   Förvaltningen av utgifterna ska regleras genom ett avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Den särskilda representanten ska ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

Artikel 6

Stabens inrättande och sammansättning

1.   Inom ramen för uppdraget och de ekonomiska medel som har ställts till förfogande ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av sin stab i samråd med ordförandeskapet, som därvid ska bistås av generalsekreteraren/den höge representanten, och i fullt samförstånd med kommissionen. Staben ska inbegripa experter på specifika policyfrågor enligt uppdragets krav. Den särskilda representanten ska meddela generalsekreteraren/den höge representanten, ordförandeskapet och kommissionen stabens definitiva sammansättning.

2.   Medlemsstaterna och Europeiska unionens institutioner kan föreslå att personal ska utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till personal som utstationeras av en medlemsstat eller en av EU:s institutioner till den särskilda representanten ska betalas av den medlemsstat eller den av EU:s institutioner som berörs. Experter som utstationeras av medlemsstaterna till rådets generalsekretariat får också placeras hos den särskilda representanten. Internationell kontraktsanställd personal ska vara medborgare i en EU-medlemsstat.

3.   All utstationerad personal ska administrativt lyda under den utsändande medlemsstaten eller EU-institutionen och verka till förmån för den särskilda representantens uppdrag.

Artikel 7

Privilegier och immunitet för den särskilda representanten och hans personal

De privilegier, den immunitet och de andra garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och hans medarbetare utan hinder ska kunna fullfölja sitt uppdrag ska vid behov fastställas i en överenskommelse med värdparten/värdparterna. Medlemsstaterna och kommissionen ska lämna nödvändigt stöd för detta ändamål.

Artikel 8

Säkerheten för sekretessbelagda EU-uppgifter

Den särskilda representanten och medlemmarna av hans stab ska respektera de principer och miniminormer för säkerhet som fastställs i rådets beslut 2001/264/EG av den 19 mars 2001 om antagande av rådets säkerhetsbestämmelser (2), särskilt när de hanterar sekretessbelagda EU-uppgifter.

Artikel 9

Tillgång till information och logistiskt stöd

1.   Medlemsstaterna, kommissionen och rådets generalsekretariat ska se till att den särskilda representanten får tillgång till all information av betydelse.

2.   Ordförandeskapet, kommissionen och/eller medlemsstaterna ska vid behov tillhandahålla logistiskt stöd i området.

Artikel 10

Säkerhet

Den särskilda representanten ska i enlighet med EU:s säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför EU i en operativ insats enligt avdelning V i fördraget vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras, i överensstämmelse med sitt uppdrag och med hänsyn till säkerhetssituationen i sitt geografiska ansvarsområde, för säkerheten för all den personal som lyder direkt under honom, särskilt genom att

a)

upprätta en uppdragsspecifik säkerhetsplan på grundval av riktlinjer från rådets generalsekretariat, vilken inbegriper uppdragsspecifika fysiska, organisatoriska och förfarandemässiga säkerhetsåtgärder, styr hanteringen av en säker personalförflyttning till och inom uppdragsområdet samt hanteringen av säkerhetstillbud och inbegriper en beredskaps- och evakueringsplan för uppdraget,

b)

se till att all personal som utplaceras utanför EU är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i uppdragsområdet,

c)

se till att alla medlemmar av hans stab som ska utplaceras utanför EU, inbegripet lokalt kontraktsanställd personal, har genomgått lämplig säkerhetsutbildning före eller vid ankomsten till uppdragsområdet, grundad på den riskklassificering som rådets generalsekretariat har tilldelat uppdragsområdet,

d)

se till att alla överenskomna rekommendationer som framförs i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs samt lämna skriftliga rapporter om genomförandet av dem och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för rapporten om genomförandet av uppdraget till generalsekreteraren/den höge representanten, rådet och kommissionen.

Artikel 11

Rapportering

Den särskilda representanten ska regelbundet lämna muntliga och skriftliga rapporter till generalsekreteraren/den höge representanten och Kusp. Den särskilda representanten ska också vid behov rapportera till arbetsgrupperna. Regelbundna skriftliga rapporter ska spridas via Coreu-nätet. På rekommendation av generalsekreteraren/den höge representanten eller Kusp kan den särskilda representanten avge rapporter till rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser).

Artikel 12

Samordning

1.   Den särskilda representanten ska verka för EU:s övergripande politiska samordning. Han ska bistå med att säkerställa att alla EU-instrument på fältet fungerar enhetligt för att EU:s politiska mål ska uppnås. Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med ordförandeskapets och kommissionens verksamhet samt med den verksamhet som bedrivs av andra särskilda representanter i Centralasien. Den särskilda representanten ska regelbundet lämna information till medlemsstaternas beskickningar och kommissionens delegationer.

2.   På fältet ska nära kontakter upprätthållas med ordförandeskapet, kommissionen och medlemsstaternas beskickningschefer, vilka alla på bästa sätt ska biträda den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten ska ge lokal politisk vägledning till chefen för Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol Afghanistan). EU:s särskilda representant och den civila operationschefen ska samråda vid behov. Den särskilda representanten ska även upprätta förbindelser med andra internationella och regionala aktörer i området.

Artikel 13

Översyn

Genomförandet av denna gemensamma åtgärd och dess samstämmighet med andra insatser från Europeiska unionens sida i området ska regelbundet ses över. Den särskilda representanten ska lägga fram en övergripande rapport om genomförandet av uppdraget för generalsekreteraren/den höge representanten, rådet och kommissionen senast i mitten av november 2008. Denna rapport ska ligga till grund för de relevanta arbetsgruppernas och Kusps utvärdering av uppdraget. Inom ramen för de övergripande prioriteringarna för utplacering ska den höge representanten lämna rekommendationer till Kusp avseende rådets beslut om förlängning, ändring eller avslutande av uppdraget.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Artikel 15

Offentliggörande

Denna gemensamma åtgärd ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2008.

På rådets vägnar

B. HORTEFEUX

Ordförande


(1)  EUT L 163, 24.6.2008, s. 51.

(2)  EGT L 101, 11.4.2001, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/438/EG (EUT L 164, 26.6.2007, s. 24).


25.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/63


RÅDETS BESLUT 2008/613/GUSP

av den 24 juli 2008

om genomförande av gemensam ståndpunkt 2004/694/Gusp om ytterligare åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2004/694/Gusp (1), särskilt artikel 2 i denna jämförd med artikel 23.2 andra strecksatsen i fördraget om Europeiska unionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådet har i enlighet med gemensam ståndpunkt 2004/694/Gusp antagit åtgärder för att frysa alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör de fysiska personer som förtecknas i bilagan till den gemensamma ståndpunkten, vilka har åtalats av ICTY.

(2)

Till följd av att Stojan ZUPLJANIN den 21 juni 2008 överfördes till ICTY:s förvar bör hans namn strykas från förteckningen.

(3)

Det är därför nödvändigt att ändra förteckningen i bilagan till gemensam ståndpunkt 2004/694/Gusp i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till gemensam ståndpunkt 2004/694/Gusp ska ersättas med den förteckning som återges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 2008

På rådets vägnar

B. HORTEFEUX

Ordförande


(1)  EUT L 315, 14.10.2004, s. 52. Gemensamma ståndpunkten ändrad genom beslut 2007/449/Gusp (EUT L 169, 29.6.2007, s. 75) och förlängd genom gemensam ståndpunkt 2007/635/Gusp (EUT L 256, 2.10.2007, s. 30).


BILAGA

Förteckning över de personer som avses i artikel 1

 

Person

Grund

1.

Namn: HADZIC Goran (kön: man)

Födelsedatum: 7 september 1958

Födelseort: Vinkovci, Kroatien

Serbisk medborgare

Åtalad av ICTY och fortfarande på fri fot

Åtal: 4 juni 2004

Målnr: IT-04-75

2.

Namn: KARADZIC Radovan (kön: man)

Födelsedatum: 19 juni 1945

Födelseort: Petnjica, kommunen Savnik, Montenegro

Medborgare i Bosnien och Hercegovina

Åtalad av ICTY och fortfarande på fri fot

Ursprungligt åtal: 25 juli 1995; andra åtal: 16 november 1995; ändrat åtal: 31 maj 2000

Målnr: IT-95-5/18

3.

Namn: MLADIC Ratko (kön: man)

Födelsedatum: 12 mars 1948

Födelseort: Bozanovici, kommunen Kalinovik, Bosnien och Hercegovina

Medborgare i Bosnien och Hercegovina

Åtalad av ICTY och fortfarande på fri fot

Ursprungligt åtal: 25 juli 1995; andra åtal: 16 november 1995; ändrat åtal: 8 november 2002

Målnr: IT-95-5/18


25.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/65


RÅDETS BESLUT 2008/614/GUSP

av den 24 juli 2008

om genomförande av gemensam ståndpunkt 2004/293/Gusp om förnyande av åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (Icty) uppgift

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2004/293/Gusp (1), särskilt artikel 2 jämförd med artikel 23.2 i fördraget om Europeiska unionen, och

av följande skäl:

(1)

Genom gemensam ståndpunkt 2004/293/Gusp antog rådet åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom medlemsstaternas territorier för personer som är involverade i verksamheter som hjälper personer på fri fot att undgå lagföring för brott för vilka de åtalats av Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (Icty) eller som på annat sätt agerar på ett sätt som kan hindra Icty att på ett effektivt sätt fullgöra sin uppgift.

(2)

Till följd av att Stojan ZUPLJANIN överförts till Ictys förvar bör vissa personer som det hänvisas till i artikel 1 i gemensam ståndpunkt 2004/293/Gusp och som har en koppling till Stojan ZUPLJANIN strykas från förteckningen.

(3)

Förteckningen i bilagan till gemensam ståndpunkt 2004/293/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den förteckning över personer som återges i bilagan till gemensam ståndpunkt 2004/293/Gusp ska ersättas med förteckningen i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 2008

På rådets vägnar

B. HORTEFEUX

Ordförande


(1)  EUT L 94, 31.3.2004, s. 65. Den gemensamma ståndpunkten senast ändrad genom gemensam ståndpunkt 2008/223/Gusp (EUT L 70, 14.3.2008, s. 22).


BILAGA

1.   BILBIJA, Milorad

Son till Svetko BILBIJA

Födelsedatum och födelseort: 13 augusti 1956 i Sanski Most, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 3715730

ID-kort nr: 03GCD9986

Personligt ID-nr: 1308956163305

Alias:

Address: Brace Pantica 7, Banja Luka, Bosnien och Hercegovina

2.   BJELICA, Milovan

Födelsedatum och födelseort: 19 oktober 1958 i Rogatica, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 0000148, utfärdat den 26 juli 1998 i Srpsko Sarajevo (annullerat)

ID-kort nr: 03ETA0150

Personligt ID-nr: 1910958130007

Alias: Cicko

Adress: Företaget CENTREK i Pale, Bosnien och Hercegovina

3.   ECIM (EĆIM), Ljuban

Födelsedatum och födelseort: 6 januari 1964, Sviljanac, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 0144290, utfärdat den 21 november 1998 i Banja Luka (annullerat)

ID-kort nr: 03GCE3530

Personligt ID-nr: 0601964100083

Alias:

Address: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnien och Hercegovina

4.   HADZIC (HADŽIĆ), Goranka

Dotter till Branko och Milena HADZIC (HADŽIĆ)

Födelsedatum och födelseort: 18 juni 1962 i kommunen Vinkovci, Kroatien

Pass nr:

ID-kort nr: 1806962308218 (JMBG), ID-kort nr: 569934/03

Alias:

Address: Aranj Janosagatan 9, Novi Sad, Serbien

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: syster till Goran HADZIC (HADŽIĆ)

5.   HADZIC (HADŽIĆ), Ivana

Dotter till Goran och Zivka HADZIC (HADŽIĆ)

Födelsedatum och födelseort: 25 februari 1983 i Vukovar, Kroatien

Pass nr:

ID-kort nr:

Alias:

Address: Aranj Janosagatan 9, Novi Sad, Serbien

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: dotter till Goran HADZIC (HADŽIĆ)

6.   HADZIC (HADŽIĆ), Srecko (Srećko)

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: dotter till Goran HADZIC (HADŽIĆ)

Födelsedatum och födelseort: 8 oktober 1987 i Vukovar, Kroatien

Pass nr:

ID-kort nr:

Alias:

Address: Aranj Janosagatan 9, Novi Sad, Serbien

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: son till Goran HADZIC (HADŽIĆ)

7.   HADZIC (HADŽIĆ), Zivka (Živka)

Dotter till Branislav NUDIC (NUDIĆ)

Födelsedatum och födelseort: 9 juni 1957 i Vinkovci, Kroatien

Pass nr:

ID-kort nr:

Alias:

Address: Aranj Janosagatan 9, Novi Sad, Serbien

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: hustru till Goran HADZIC (HADŽIĆ)

8.   JOVICIC (JOVIČIĆ), Predrag

Son till Desmir JOVICIC (JOVIČIĆ)

Födelsedatum och födelseort: 1 mars 1963 i Pale, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 4363551

ID-kort nr: 03DYA0852

Personligt ID-nr: 0103963173133

Alias:

Address: Milana Simovica 23, Pale, Bosnien och Hercegovina

9.   KARADZIC (KARADŽIĆ), Aleksandar

Födelsedatum och födelseort: 14 maj 1973 i Sarajevo Centar, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 0036395 (upphörde att gälla den 12 oktober 1998)

ID-kort nr:

Personligt ID-nr:

Alias: Sasa

Address:

10.   KARADZIC (KARADŽIĆ), Ljiljana (flicknamn: ZELEN)

Dotter till Vojo och Anka

Födelsedatum och födelseort: 27 november 1945 i Sarajevo Centar, Bosnien och Hercegovina

Pass nr:

ID-kort nr:

Personligt ID-nr:

Alias:

Address:

11.   KARADZIC (KARADŽIĆ), Luka

Son till Vuko och Jovanka KARADZIC (KARADŽIĆ)

Födelsedatum och födelseort: 31 juli 1951 i kommunen Savnik, Montenegro

Pass nr:

ID-kort nr:

Alias:

Address: Dubrovackagatan 14, Belgrad, Serbien och Janka Vukoticagatan 24, Rastoci, kommunen Niksic, Montenegro

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: bror till Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ)

12.   KARADZIC-JOVICEVIC (KARADŽIĆ-JOVIČEVIĆ), Sonja

Dotter till Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ) och Ljiljana ZELEN-KARADZIC (ZELEN-KARADŽIĆ)

Födelsedatum och födelseort: 22 maj 1967 i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina

Pass nr:

ID-kort nr: 2205967175003 (JMBG); ID-kort nr: 04DYB0041

Alias: Seki

Address: Dobroslava Jevdjevica 9, Pale, Bosnien och Hercegovina

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: dotter till Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ)

13.   KESEROVIC (KESEROVIĆ), Dragomir

Son till Slavko

Födelsedatum och födelseort: 8 juni 1957 i Piskavica/Banja Luka, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 4191306

ID-kort nr: 04GCH5156

Personligt ID-nr: 0806957100028

Alias:

Address:

14.   KIJAC, Dragan

Födelsedatum och födelseort: 6 oktober 1955 i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina

Pass nr:

ID-kort nr:

Personligt ID-nr:

Alias:

Address:

15.   KOJIC (KOJIĆ), Radomir

Son till Milanko och Zlatana

Födelsedatum och födelseort: 23 november 1950 i Bijela Voda, Sokolac, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 4742002, utfärdat 2002 i Sarajevo (upphör att gälla 2007)

ID-kort nr: 03DYA1935, utfärdat den 7 juli 2003 i Sarajevo

Personligt ID-nr: 2311950173133

Alias: Mineur eller Ratko

Address: 115 Trifka Grabeza, Pale eller Hotell Kristal, Jahorina, Bosnien och Hercegovina

16.   KOVAC (KOVAČ), Tomislav

Son till Vaso

Födelsedatum och födelseort: 4 december 1959 i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina

Pass nr:

ID-kort nr:

Personligt ID-nr: 0412959171315

Alias: Tomo

Address: Bijela, Montenegro och Pale, Bosnien och Hercegovina

17.   KUJUNDZIC (KUJUNDŽIĆ), Predrag

Son till Vasilija

Födelsedatum och födelseort: 30 januari 1961 i Suho Pole, Doboj, Bosnien och Hercegovina

Pass nr:

ID-kort nr: 03GFB1318

Personligt ID-nr: 3001961120044

Alias: Predo

Adress: Doboj, Bosnien och Hercegovina

18.   LUKOVIC (LUKOVIĆ), Milorad Ulemek

Födelsedatum och födelseort: 15 maj 1968 i Belgrad, Serbien

Pass nr:

ID-kort nr:

Personligt ID-nr:

Alias: Legija (förfalskat ID-kort: IVANIC, Zeljko (IVANIĆ, Željko))

Address: fängslad (Belgrads distriktsfängelse, Bacvanska 14, Belgrad)

19.   MALIS (MALIŠ), Milomir

Son till Dejan MALIS (MALIŠ)

Födelsedatum och födelseort: 3 augusti 1966 i Bjelice

Pass nr:

ID-kort nr:

Personligt ID-nr: 0308966131572

Alias:

Adress: Vojvode Putnika, Foca, Bosnien och Hercegovina

20.   MANDIC (MANDIĆ), Momcilo (Momčilo)

Födelsedatum och födelseort: 1 maj 1954 i Kalinovik, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 0121391, utfärdat den 12 maj 1999 i Srpsko Sarajevo, Bosnien och Hercegovina (annullerat)

ID-kort nr:

Personligt ID-nr: 0105954171511

Alias: Momo

Adress: fängslad

21.   MARIC (MARIĆ), Milorad

Son till Vinko MARIC (MARIĆ)

Födelsedatum och födelseort: 9 september 1957 i Visoko, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 4587936

ID-kort nr: 04GKB5268

Personligt ID-nr: 0909957171778

Alias:

Address: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Bosnien och Hercegovina

22.   MICEVIC (MIČEVIĆ), Jelenko

Son till Luka och Desanka, (flicknamn: SIMIC (SIMIĆ))

Födelsedatum och födelseort: 8 augusti 1947, Borci nära Konjic, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 4166874

ID-kort nr: 03BIA3452

Personligt ID-nr: 0808947710266

Alias: Filaret

Address: Klostret Milesevo, Serbien

23.   MLADIC (MLADIĆ), Biljana (flicknamn: STOJCEVSKA (STOJČEVSKA))

Dotter till Strahilo STOJCEVSKI (STOJČEVSKI) och Svetlinka STOJCEVSKA (STOJČEVSKA)

Födelsedatum och födelseort: 30 maj 1972 i Skopje, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Pass nr:

ID-kort nr: 3005972455086 (JMBG)

Alias:

Address: registrerad på Blagoja Parovica 117a, Belgrad, men bosatt på Vidikovacki venac 83, Belgrad, Serbien

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: svärdotter till Ratko MLADIC (MLADIĆ)

24.   MLADIC (MLADIĆ), Bosiljka, (flicknamn: JEGDIC (JEGDIĆ))

Dotter till Petar JEGDIC (JEGDIĆ)

Födelsedatum och födelseort: 20 juli 1947 i Okrugljaca, kommunen Virovitica, Kroatien

ID-kort nr: 2007947455100 (JMBG)

Personligt ID-nr: T77619, utfärdat den 31 maj 1992 av SUP Belgrad

Address: Blagoja Parovica 117a, Belgrad, Serbien

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: hustru till Ratko MLADIC

25.   MLADIC (MLADIĆ), Darko

Son till Ratko och Bosiljka MLADIC (MLADIĆ)

Födelsedatum och födelseort: 19 augusti 1969 i Skopje, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Pass nr: pass i statsförbundet Serbien och Montenegro # 003220335, utfärdat den 26 februari 2002

ID-kort nr: 1908969450106 (JMBG); personligt ID-kort B112059, utfärdat den 8 april 1994 av SUP Belgrad

Alias:

Address: Vidikovacki venac 83, Belgrad, Serbien

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: son till Ratko MLADIC (MLADIĆ)

26.   NINKOVIC (NINKOVIĆ), Milan

Son till Simo

Födelsedatum och födelseort: 15 juni 1943 i Doboj, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 3944452

ID-kort nr: 04GFE3783

Personligt ID-nr: 1506943120018

Alias:

Address:

27.   OSTOJIC (OSTOJIĆ), Velibor

Son till Jozo

Födelsedatum och födelseort: 8 augusti 1945 i Celebici, Foca, Bosnien och Hercegovina

Pass nr:

ID-kort nr:

Personligt ID-nr:

Alias:

Address:

28.   OSTOJIC (OSTOJIĆ), Zoran

Son till Mico OSTOJIC (OSTOJIĆ)

Födelsedatum och födelseort: 29 mars 1961 i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina

Pass nr:

ID-kort nr: 04BSF6085

Personligt ID-nr: 2903961172656

Alias:

Address: Malta 25, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina

29.   PAVLOVIC (PAVLOVIĆ), Petko

Son till Milovan PAVLOVIC (PAVLOVIĆ)

Födelsedatum och födelseort: 6 juni 1957 i Ratkovici, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 4588517

ID-kort nr: 03GKA9274

Personligt ID-nr: 0606957183137

Alias:

Address: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Bosnien och Hercegovina

30.   POPOVIC (POPOVIĆ), Cedomir (Čedomir)

Son till Radomir POPOVIC (POPOVIĆ)

Födelsedatum och födelseort: 24 mars 1950 i Petrovici

Pass nr:

ID-kort nr: 04FAA3580

Personligt ID-nr: 2403950151018

Alias:

Address: Crnogorska 36, Bileca, Bosnien och Hercegovina

31.   PUHALO, Branislav

Son till Djuro

Födelsedatum och födelseort: 30 augusti 1963 i Foca, Bosnien och Hercegovina

Pass nr:

ID-kort nr:

Personligt ID-nr: 3008963171929

Alias:

Address:

32.   RADOVIC (RADOVIĆ), Nade

Son till Milorad RADOVIC (RADOVIĆ)

Födelsedatum och födelseort: 26 januari 1951 i Foca, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: äldre 0123256 (annullerat)

ID-kort nr: 03GJA2918

Personligt ID-nr: 2601951131548

Alias:

Address: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje, Bosnien och Hercegovina

33.   RATIC (RATIĆ), Branko

Födelsedatum och födelseort: 26 november 1957 i Mihaljevci Slavonska Pozega, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 0442022, utfärdat den 17 september 1999 i Banja Luka

ID-kort nr: 03GCA8959

Personligt ID-nr: 2611957173132

Alias:

Address: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnien och Hercegovina

34.   ROGULJIC (ROGULJIĆ), Slavko

Födelsedatum och födelseort: 15 maj 1952 i Srpska Crnja Hetin, Serbien

Ogiltiga pass nr 3747158, utfärdat den 12 april 2002 i Banja Luka (upphörde att gälla den 12 april 2007) och nr 0020222, utfärdat den 25 augusti 1988 i Banja Luka (upphörde att gälla den 25 augusti 2003).

ID-kort nr: 04EFA1053

Personligt ID-nr: 1505952103022

Alias:

Address: Vojvode Misica, Laktasi, Bosnien och Hercegovina

35.   SAROVIC (ŠAROVIĆ), Mirko

Födelsedatum och födelseort: 16 september 1956 i Rusanovici-Rogatica, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 4363471, utfärdat i Istonco Sarajevo, upphör att gälla den 8 oktober 2008

ID-kort nr: 04PEA4585

Personligt ID-nr: 1609956172657

Alias:

Address: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo, Bosnien och Hercegovina

36.   SKOCAJIC (SKOČAJIĆ), Mrksa (Mrkša)

Son till Dejan SKOCAJIC (SKOČAJIĆ)

Födelsedatum och födelseort: 5 augusti 1953 i Blagaj, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 3681597

ID-kort nr: 04GDB9950

Personligt ID-nr: 0508953150038

Alias:

Adress: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosnien och Hercegovina

37.   VRACAR (VRAČAR), Milenko

Födelsedatum och födelseort: 15 maj 1956 i Nisavici, Prijedor, Bosnien och Hercegovina

Ogiltiga pass nr 3865548, utfärdat den 29 augusti 2002 i Banja Luka (upphörde att gälla den 29 augusti 2007), nr 0280280, utfärdat den 4 december 1999 i Banja Luka (upphörde att gälla den 4 december 2004), och nr 0062130, utfärdat den 16 september 1998 i Banja Luka, Bosnien och Hercegovina.

ID-kort nr: 03GCE6934

Personligt ID-nr: 1505956160012

Alias:

Address: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosnien och Hercegovina

38.   ZOGOVIC (ZOGOVIĆ), Milan

Son till Jovan

Födelsedatum och födelseort: 7 oktober 1939 i Dobrusa

Pass nr:

ID-kort nr:

Personligt ID-nr:

Alias:

Address: