ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 173

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
3 juli 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 627/2008 av den 2 juli 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 628/2008 av den 2 juli 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1898/2006 om fastställande av närmare tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 629/2008 av den 2 juli 2008 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel ( 1 )

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 630/2008 av den 2 juli 2008 om fastställande av tilldelningskoefficienten för utfärdande av importlicenser som det ansökts om 23–27 juni 2008 för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 631/2008 av den 2 juli 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 632/2008 av den 2 juli 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1019/2002 om saluföringsnormer för olivolja

16

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/541/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 8 april 2008 om ändring av beslut 2001/781/EG om att utforma en handbok över mottagande organ och en förteckning över handlingar som kan delges enligt rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivet med nr K(2008) 1259]

17

 

 

2008/542/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 juni 2008 om inrättande av en expertgrupp om kredithistorik

22

 

 

2008/543/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 18 juni 2008 om ändring av beslut 2006/415/EG om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i gemenskapen [delgivet med nr K(2008) 2701]  ( 1 )

25

 

 

2008/544/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 juni 2008 om ändring av beslut 2004/858/EG för att ombilda genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet till genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor

27

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2008/545/Gusp

 

*

Beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik EUPT/1/2008 av den 6 juni 2008 om ändring av beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik EUPT/2/2007 om utnämning av chefen för planeringsgruppen inom EU (EUPT Kosovo)

30

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 554/2008 av den 17 juni 2008 om godkännande av 6-fytas (Quantum Phytase) som fodertillsats (EUT L 158 av den 18.6.2008)

31

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

3.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 173/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 627/2008

av den 2 juli 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordning om den gemensamma organisationen av marknaderna) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsakter (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 510/2008 (EUT L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 2 juli 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

39,3

MK

32,3

TR

64,3

ZZ

45,3

0707 00 05

MK

11,6

TR

61,7

ZZ

36,7

0709 90 70

TR

95,4

ZZ

95,4

0805 50 10

AR

110,0

IL

116,0

US

72,2

ZA

102,1

ZZ

100,1

0808 10 80

AR

88,5

BR

92,7

CL

96,9

CN

93,8

NZ

116,8

US

88,6

UY

55,2

ZA

90,8

ZZ

90,4

0808 20 50

AR

93,6

CL

98,4

CN

96,2

ZA

116,9

ZZ

101,3

0809 10 00

TR

204,7

ZZ

204,7

0809 20 95

TR

357,8

US

354,9

ZZ

356,4

0809 30

CL

244,7

TR

197,2

ZZ

221,0

0809 40 05

IL

154,7

ZZ

154,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


3.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 173/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 628/2008

av den 2 juli 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1898/2006 om fastställande av närmare tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 16 g, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga V till kommissionens förordning (EG) nr 1898/2006 (2) fastställs specifikationerna för de gemenskapssymboler som får anbringas på etiketten eller förpackningen för produkter vars namn har registrerats som en skyddad geografisk beteckning eller skyddad ursprungsbeteckning.

(2)

Dessa gemenskapssymboler har bidragit till en uppvärdering av skyddade geografiska beteckningar och skyddade ursprungsbeteckningar och har gjort det möjligt för konsumenterna att känna igen vissa produkter vars egenskaper har en koppling till ursprunget.

(3)

För närvarande har symbolerna för skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning gemensamma specifikationer vad beträffar form, färg och mönster. Det är endast texten inuti symbolerna som gör det möjligt att skilja dem åt.

(4)

Mot bakgrund av erfarenheter som vunnits efter det att symbolerna antogs och i syfte att uppmuntra utnyttjandet av dem, förefaller det lämpligt att göra det lättare för konsumenterna att göra åtskillnad mellan skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning. Därför bör symbolerna för dessa två beteckningar ha olika färger.

(5)

För att undvika att ändringen av färger hos gemenskapssymbolerna orsakar berörda producenter och aktörer ekonomisk skada, bör det fastställas en övergångsperiod under vilken det är tillåtet att använda gemenskapssymboler som uppfyller de bestämmelser som var tillämpliga före ikraftträdandet av den här förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för skyddade geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga V till förordning (EG) nr 1898/2006 ska ändras enligt bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Förpackningar eller etiketter, som är försedda med gemenskapssymboler som överensstämmer med bilaga V till förordning (EG) nr 1898/2006 i den version som var tillämplig före ikraftträdandet av den här förordningen, får emellertid användas fram till och med den 1 maj 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 510/2008 (EUT L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUT L 369, 23.12.2006, s. 1.


BILAGA

I bilaga V till förordning (EG) nr 1898/2006 ska punkterna 1, 2 och 3 ersättas med följande:

”1.   GEMENSKAPSSYMBOLER I FÄRG ELLER SVARTVITT

När symboler används i färg, kan direkta färger (Pantone) eller fyrfärgstryck användas. Se nedan för referensfärger.

Gemenskapssymbol för ’Skyddad ursprungsbeteckning’ i Pantone

Image

Image

Gemenskapssymbol för ’Skyddad geografisk beteckning’ i Pantone

Image

Image


Gemenskapssymboler i fyrfärgstryck

Gemenskapssymbol för ’Skyddad ursprungsbeteckning’ i fyrfärgstryck

Image

Image

Gemenskapssymbol för ’Skyddad geografisk beteckning’ i fyrfärgstryck

Image

Image

Gemenskapssymboler i svartvitt

Image

2.   GEMENSKAPSSYMBOLER I NEGATIV

Om förpackningens eller etikettens bakgrundsfärg är mörk, kan en negativ symbol användas i förpackningens eller etikettens bakgrundsfärg.

Image

3.   KONTRAST MOT BAKGRUNDSFÄRG

Om symbolen används i färg mot bakgrundsfärger som gör att den blir svår att läsa används symbolen med ett avgränsande område runt omkring så att kontrasten mot bakgrundsfärgen blir bättre.

Gemenskapssymbol för ’Skyddad ursprungsbeteckning’

Image

Gemenskapssymbol för ’Skyddad geografisk beteckning’

Image


3.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 173/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 629/2008

av den 2 juli 2008

om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (1), särskilt artikel 2.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 (2) fastställs gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel, bland annat metallerna bly, kadmium och kvicksilver.

(2)

För att skydda folkhälsan är det nödvändigt att hålla halten av främmande ämnen på en sådan nivå att de inte ger anledning till oro för hälsan. De högsta halterna för bly, kadmium och kvicksilver bör vara säkra och hållas så låga som det rimligtvis är möjligt genom tillämpning av god tillverkningssed och jordbruks- och fiskesed.

(3)

Enligt nya uppgifter är det inte möjligt att genom tillämpning av god jordbruks- och fiskesed hålla nivåerna av bly, kadmium och kvicksilver i vissa arter av havslevande djur och i vissa svampar på så låg nivå som det krävs i bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006. Gränsvärdena för dessa främmande ämnen måste därför ses över samtidigt som nivån på skyddet för konsumenternas hälsa måste vara fortsatt hög.

(4)

Höga halter av bly, kadmium och kvicksilver har konstaterats i vissa kosttillskott enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (3), och dessa har anmälts genom systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF). Det har visats att dessa kosttillskott kan bidra väsentligt till människors exponering för bly, kadmium och kvicksilver. För att skydda folkhälsan bör det därför fastställas gränsvärden för bly, kadmium och kvicksilver i kosttillskott. De högsta halterna måste vara säkra och hållas så låga som det rimligtvis är möjligt genom tillämpning av god tillverkningssed.

(5)

I alger sker en naturlig anrikning av kadmium. Kosttillskott som helt eller till största delen består av torkade alger eller av produkter som framställts av alger kan därför innehålla högre halter av kadmium än andra kosttillskott. Med hänsyn till detta behövs högre gränsvärden för kadmium i kosttillskott som helt eller till största delen består av alger.

(6)

Medlemsstaterna och livsmedelsföretagarna bör få tid på sig att anpassa sig till de nya gränsvärdena för kosttillskott. Tillämpningen av gränsvärdena för kosttillskott bör därför uppskjutas.

(7)

En ändring av fotnot 1 i bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 är nödvändig för att klargöra att gränsvärdet för frukt inte ska tillämpas på trädnötter.

(8)

Nya övervakningsrekommendationer infördes i kommissionens rekommendation 2007/196/EG av den 28 mars 2007 om övervakning av förekomsten av furan i livsmedel (4) och kommissionens rekommendation 2007/331/EG av den 3 maj 2007 om övervakning av akrylamidhalterna i livsmedel (5). Bestämmelserna om övervakning och rapportering i förordning (EG) nr 1881/2006 bör därför kompletteras med hänvisningar till de nya rekommendationerna. Övervakningsprogrammet för polycykliska aromatiska kolväten enligt kommissionens rekommendation 2005/108/EG (6) har genomförts i sin helhet. Hänvisningen till den övervakningsrekommendationen har alltså blivit överflödig.

(9)

Förordning (EG) nr 1881/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1881/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 9 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Medlemsstaterna bör rapportera till kommissionen resultaten från undersökningar avseende aflatoxiner, dioxiner, dioxinlika PCB och icke dioxinlika PCB enligt kommissionens beslut 2006/504/EG (7) och kommissionens rekommendation 2006/794/EG (8). Medlemsstaterna bör till EFSA rapportera resultaten från undersökningar avseende akrylamid och furan enligt kommissionens rekommendation 2007/196/EG (9) och kommissionens rekommendation 2007/331/EG (10).

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

De gränsvärden som anges i punkt 3.1.18, 3.2.19, 3.2.20 och 3.3.3 i bilagan ska tillämpas från och med den 1 juli 2009. De ska inte tillämpas på produkter som lagenligt släppts ut på marknaden före den 1 juli 2009. Bevisbördan för när produkterna släpptes ut på marknaden ska åligga livsmedelsföretagaren.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 37, 13.2.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 364, 20.12.2006, s. 5. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1126/2007 (EUT L 255, 29.9.2007, s. 14).

(3)  EGT L 183, 12.7.2002, s. 51. Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 2006/37/EG (EUT L 94, 1.4.2006, s. 32).

(4)  EUT L 88, 29.3.2007, s. 56.

(5)  EUT L 123, 12.5.2007, s. 33.

(6)  EUT L 34, 8.2.2005, s. 43.

(7)  EUT L 199, 21.7.2006, s. 21.

(8)  EUT L 322, 22.11.2006, s. 24.

(9)  EUT L 88, 29.3.2007, s. 56.

(10)  EUT L 123, 12.5.2007, s. 33.”


BILAGA

Bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I avsnitt 3.1 (Bly) ska punkt 3.1.11 ersättas med följande, och följande nya punkt 3.1.18 ska läggas till:

”3.1.11

Kålgrönsaker, bladgrönsaker och följande svampar (27): Agaricus bisporus (trädgårdschampinjon), Pleurotus ostreatus (ostronmussling, ostronskivling), Lentinula edodes (shiitake)

0,30

3.1.18

Kosttillskott (1)

3,0

2.

Avsnitt 3.2 (Kadmium) ska ersättas med följande:

”3.2

Kadmium

 

3.2.1

Kött (utom slaktbiprodukter) från nötkreatur, får, svin och fjäderfä (6)

0,050

3.2.2

Hästkött, utom slaktbiprodukter(6)

0,20

3.2.3

Lever från nötkreatur, får, svin, fjäderfä och häst (6)

0,50

3.2.4

Njure från nötkreatur, får, svin, fjäderfä och häst (6)

1,0

3.2.5

Muskelkött från fisk (24)(25), utom de fiskarter som förtecknas i punkt 3.2.6, 3.2.7 och 3.2.8

0,050

3.2.6

Muskelkött från följande fiskarter (24)(25):

 

ryggstrimmig pelamid (Sarda sarda)

 

tvåbandsblecka (Diplodus vulgaris)

 

ål (Anguilla anguilla)

 

multe (Chelon labrosus)

 

taggmakrill, alla arter inom släktet Trachurus (Trachurus spp.)

 

”luvar” (Luvarus imperialis)

 

makrill, alla arter inom släktet Scomber (Scomber spp.)

 

sardin (Sardina pilchardus)

 

sardiner, alla arter inom släktet Sardinops (Sardinops spp.)

 

tonfisk, alla arter inom släktena Thunnus och Euthynnus samt bonit (Thunnus spp., Euthynnus spp. Katsuwonus pelamis)

 

tunga (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7

Muskelkött från följande fiskarter (24)(25):

makrill, alla arter inom släktet Auxis (Auxis spp.)

0,20

3.2.8

Muskelkött från följande fiskarter(24)(25):

 

ansjovis, alla arter inom släktet Engraulis (Engraulis spp.)

 

svärdfisk (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9

Skaldjur, utom brunt krabbkött och utom kött från huvud och mellankropp av hummer och liknande stora skaldjur (Nephropidae och Palinuridae) (26)

0,50

3.2.10

Tvåskaliga blötdjur (26)

1,0

3.2.11

Bläckfisk (utan inälvor) (26)

1,0

3.2.12

Spannmål, med undantag av kli, groddar, vete och ris

0,10

3.2.13

Kli, groddar, vete och ris

0,20

3.2.14

Sojabönor

0,20

3.2.15

Grönsaker och frukt, utom bladgrönsaker, färska örtkryddor, svamp, stjälkgrönsaker, rotfrukter och potatis (27)

0,050

3.2.16

Stjälkgrönsaker, rotfrukter och potatis, utom rotselleri (27). I fråga om potatis gäller gränsvärdet skalad potatis.

0,10

3.2.17

Bladgrönsaker, färska örter, rotselleri och följande svampar (27): Agaricus bisporus (trädgårdschampinjon), Pleurotus ostreatus (ostronmussling, ostronskivling), Lentinula edodes (shiitake)

0,20

3.2.18

Svampar, utom de som förtecknas i punkt 3.2.17 (27)

1,0

3.2.19

Kosttillskott (2), utom de som förtecknas i punkt 3.2.20

1,0

3.2.20

Kosttillskott (2) som helt eller till största delen består av torkade alger eller av produkter som framställts av alger

3,0

3.

I avsnitt 3.3 (Kvicksilver) ska punkt 3.3.2 ersättas med följande, och följande nya punkt 3.3.3 ska läggas till:

”3.3.2

Muskelkött från följande fiskarter (24)(25):

 

marulk, alla arter inom släktet Lophius (Lophius spp.)

 

havskatt (Anarhichas lupus)

 

ryggstrimmig pelamid (Sarda sarda)

 

ål, alla arter inom släktet Anguilla (Anguilla spp.)

 

atlantisk soldatfisk, alla arter inom släktet Hoplostethus (Hoplostethus spp.)

 

skoläst, grenadjär (Coryphaenoides rupestris)

 

hälleflundra (Hippoglossus hippoglossus)

 

kapkingklip (Genypterus capensis)

 

marlin, alla arter inom släktet Makaira (Makaira spp.)

 

var, alla arter inom släktet Lepidorhombus (Lepidorhombus spp.)

 

mulle, alla arter inom släktet Mullus (Mullus spp.)

 

guldkingklip (Genypterus blacodes)

 

gädda (Esox lucius)

 

ostrimmig pelamid (Orcynopsis unicolor)

 

glyskolja (Trisopterus minutus)

 

portugisisk hundhaj (Centroscymnus coelolepis)

 

rocka, alla arter inom släktet Raja (Raja spp.)

 

kungsfisk, rödfisk (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

segelfisk (Istiophorus platypterus)

 

strumpebandsfisk, dolkfisk (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

pagell, alla arter inom släktet Pagellus (Pagellus spp.)

 

haj (alla arter)

 

escolar, oljefisk, ruvett (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

stör, alla arter inom släktet Acipenser (Acipenser spp.)

 

svärdfisk (Xiphias gladius)

 

tonfisk, alla arter inom släktena Thunnus och Euthynnus samt bonit (Thunnus spp., Euthynnus spp., Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3

Kosttillskott (3)

0,10

4.

I fotnot (1) ska följande mening läggas till:

”Trädnötter omfattas inte av gränsvärdet för frukt.”

5.

Fotnot (8) ska ersättas med följande:

”(8)

Livsmedel som förtecknas i denna kategori enligt definitionen i kommissionens direktiv 2006/141/EG (EUT L 401, 30.12.2006, s. 1).”


(1)  Gränsvärdet ska tillämpas på kosttillskottet som det saluförs.”

(2)  Gränsvärdet ska tillämpas på kosttillskottet som det saluförs.”

(3)  Gränsvärdet ska tillämpas på kosttillskottet som det saluförs.”


3.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 173/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 630/2008

av den 2 juli 2008

om fastställande av tilldelningskoefficienten för utfärdande av importlicenser som det ansökts om 23–27 juni 2008 för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 av den 28 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal (2), särskilt artikel 5.3, och

av följande skäl:

(1)

Under perioden 23–27 juni 2008 lämnades det i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1832/2006 av den 13 december 2006 om övergångsåtgärder inom sockersektorn med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning (3) för en kvantitet som motsvarar eller överskrider den tillgängliga kvantiteten för löpnummer 09.4351 (2007–2008).

(2)

Kommissionen bör därför fastställa en tilldelningskoefficient så att licenser kan utfärdas i proportion till den disponibla kvantiteten och meddela medlemsstaterna att den gällande gränsen har uppnåtts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de ansökningar om importlicenser som lämnades in under perioden 23–27 juni 2008 i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 950/2006 eller artikel 5 i förordning (EG) nr 1832/2006 skall licenser utfärdas inom ramen för de kvantiteter som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1). Med verkan från och med den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 371/2007 (EUT L 92, 3.4.2007, s. 6).

(3)  EUT L 354, 14.12.2006, s. 8.


BILAGA

Förmånssocker AVS–INDIEN

Avdelning IV i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2007/08

Löpnummer

Land

% som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 23.6.2008-27.6.2008

Gräns

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Elfenbenskusten

100

 

09.4334

Kongo

 

09.4335

Fiji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Indien

0

Uppnådd

09.4338

Jamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Moçambique

0

Uppnådd

09.4344

Saint Kitts och Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad och Tobago

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

Uppnådd


Förmånssocker AVS–INDIEN

Avdelning IV i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2008/09

Löpnummer

Land

% som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 23.6.2008-27.6.2008

Gräns

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Elfenbenskusten

100

 

09.4334

Kongo

100

 

09.4335

Fiji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Indien

0

Uppnådd

09.4338

Jamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Moçambique

100

 

09.4344

Saint Kitts och Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad och Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Tilläggssocker

Avdelning V i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2007/08

Löpnummer

Land

% som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 23.6.2008-27.6.2008

Gräns

09.4315

Indien

100

 

09.4316

Länder som undertecknat AVS-protokollet

100

 


Socker enligt CXL-medgivanden

Avdelning VI i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2007/08

Löpnummer

Land

% som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 23.6.2008-27.6.2008

Gräns

09.4317

Australien

0

Uppnådd

09.4318

Brasilien

0

Uppnådd

09.4319

Kuba

0

Uppnådd

09.4320

Övriga tredjeländer

0

Uppnådd


Balkansocker

Avdelning VII i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2007/08

Löpnummer

Land

% som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 23.6.2008-27.6.2008

Gräns

09.4324

Albanien

100

 

09.4325

Bosnien och Hercegovina

0

Uppnådd

09.4326

Serbien, Montenegro och Kosovo

100

 

09.4327

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

100

 

09.4328

Kroatien

100

 


Socker för exceptionell eller industriell import

Avdelning VIII i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2007/08

Löpnummer

Typ

% som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 23.6.2008-27.6.2008

Gräns

09.4380

Exceptionell import

 

09.4390

Industriell import

 


Import av socker inom ramen för de övergångstullkvoter som öppnats för Bulgarien och Rumänien

Kapitel 1 avsnitt 2 i förordning (EG) nr 1832/2006

Regleringsåret 2007/08

Löpnr

Typ

% som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 23.6.2008-27.6.2008

Gräns

09.4365

Bulgarien

0

Uppnådd

09.4366

Rumänien

0

Uppnådd


3.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 173/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 631/2008

av den 2 juli 2008

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2007/2008 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1109/2007 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EG) nr 573/2008 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 1109/2007 för regleringsåret 2007/2008 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1). Med verkan från och med den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1568/2007 (EUT L 340, 22.12.2007, s. 62).

(3)  EUT L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUT L 161, 20.6.2008, s. 11.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 3 juli 2008 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

23,17

4,71

1701 11 90 (1)

23,17

9,95

1701 12 10 (1)

23,17

4,52

1701 12 90 (1)

23,17

9,52

1701 91 00 (2)

23,80

13,75

1701 99 10 (2)

23,80

8,81

1701 99 90 (2)

23,80

8,81

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.III i rådets förordning (EG) nr 318/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


3.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 173/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 632/2008

av den 2 juli 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1019/2002 om saluföringsnormer för olivolja

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artiklarna 113.1 a och 121 h jämförda med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1019/2002 (2) fastställs en ordning för hur vissa frivilliga uppgifter om olivolja får anges. Enligt artikel 5 c i den förordningen får uppgifter om organoleptiska egenskaper hos extra jungfruolja endast förekomma i märkningen om de grundar sig på resultaten av analyser i enlighet med de metoder som anges i kommissionens förordning (EEG) nr 2568/91 av den 11 juli 1991 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder (3).

(2)

Internationella olivoljerådets forskningsarbete kring nya metoder för organoleptisk bedömning, som ger ett bredare spektrum av positiva egenskaper för extra jungfruoljor, avslutades i november 2007. Anpassningen av gemenskapslagstiftningen avseende Internationella olivoljerådets ändrade metod håller på att genomföras. Det skulle emellertid vara förhastat att tillämpa bestämmelserna i artikel 5 c i förordning (EG) nr 1019/2002 från och med formellt startdatum för regleringsåret 2008/09, dvs. den 1 juli 2008.

(3)

Det är därför lämpligt att flytta fram ikraftträdandet av artikel 5 c i förordning (EG) nr 1019/2002 till ett senare datum, den 30 november 2008, som sammanfaller med det datum då buteljeringen av olja från regleringsåret 2008/09 påbörjas.

(4)

Förordning (EG) nr 1019/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 12.2 i förordning (EG) nr 1019/2002 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Artikel 5 c ska tillämpas från och med den 30 november 2008.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 510/2008 (EUT L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EGT L 155, 14.6.2002, s. 27. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1044/2006 (EUT L 187, 8.7.2006, s. 20).

(3)  EGT L 248, 5.9.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 702/2007 (EUT L 161, 22.6.2007, s. 11).


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

3.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 173/17


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 april 2008

om ändring av beslut 2001/781/EG om att utforma en handbok över mottagande organ och en förteckning över handlingar som kan delges enligt rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

[delgivet med nr K(2008) 1259]

(2008/541/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 av den 29 maj 2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (1), särskilt artikel 17 a,

efter samråd med den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 18 i förordning (EG) nr 1348/2000, och

av följande skäl:

(1)

I syfte att kunna genomföra förordning (EG) nr 1348/2000 var det nödvändigt att utarbeta och offentliggöra en handbok över mottagande organ som utsetts i enlighet med i artikel 2 i den förordningen. Denna handbok återfinns i bilaga I till kommissionens beslut 2001/781/EG av den 25 september 2001 om att utforma en handbok över mottagande organ och en förteckning över handlingar som kan delges enligt rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (2).

(2)

Till följd av ändringar av de uppgifter som i enlighet med artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1348/2000 meddelats kommissionen är det nödvändigt att göra ändringar i handboken.

(3)

Beslut 2001/781/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Den handbok som innehåller uppgifter om mottagande organ i bilaga I till beslut 2001/781/EG ska ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 8 april 2008.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 160, 30.6.2000, s. 37.

(2)  EGT L 298, 15.11.2001, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/500/EG (EUT L 185, 17.7.2007, s. 24).


BILAGA

I den handbok som innehåller uppgifter om mottagande organ ska följande avsnitt läggas till efter avsnittet om Förenade kungariket:

”TJECKIEN

I

Mottagande organ är distriktsdomstolarna.

Kontaktuppgifter finns tillgängliga på webbplatsen för den europeiska civilrättsatlasen, i handboken över mottagande organ:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II

Handlingar kan tas emot

per post,

fax,

e-post.

III

Formuläret kan fyllas i på tjeckiska, slovakiska, engelska eller tyska.

DANMARK

I

Mottagande organ är justitieministeriet.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tfn (45) 7226 8400

Fax (45) 3393 3510

E-post: jm@jm.dk

Justitieministeriet är det mottagande organet för hela landet.

II

Handlingar kan översändas per post, fax eller e-post under förutsättning att den mottagna handlingen till fullo återger den översända handlingens innehåll samt att alla uppgifter i handlingen är läsliga.

III

Danmark godtar att formulären i bilagan till förordningen fylls i på danska, engelska eller franska.

ESTLAND

I

Mottagande organ: Mottagande organ för rättsliga handlingar är justitieministeriet.

Justiitsministeerium

Tõnismägi 5a

15191 Tallinn

Estland

Tfn (372) 620 8183 och (372) 620 8186

Fax (372) 620 8 109

E-post: central.authority@just.ee

II

Kontakt kan tas på följande sätt:

Vid mottagande och avsändande av handlingar: post, även privata budfirmor.

Vid övrig kontakt: telefon och e-post.

III

Förutom estniska accepteras även engelska.

CYPERN

I

Mottagande organ är ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

Λεωφόρος Αθαλάσσας (Athalassas Avenue 125)

CY-1461 Λευκωσία (Lefkosia [Nicosia])

Κύπρος (Cypern)

Tfn (357) 228 059 28

Fax (357) 225 183 28

E-post: registry@mjpo.gov.cy

II

Sätt som handlingar kan tas emot på:

post, fax och e-post.

III

Språk som kan användas för att fylla i standardformuläret:

grekiska och engelska.

LETTLAND

I

Mottagande organ: Justitieministeriet är det mottagande organet för hela landet.

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija (justitieministeriet)

Brīvības bulvāris 36

LV-1536, Riga

Lettland

Tfn (371) 67036716

Fax (371) 67210823

E-post: tm.kanceleja@tm.gov.lv

II

Sätt som handlingar kan tas emot på:

Handlingar kan tas emot per post, fax eller e-post.

Framställningar om delgivning av handlingar och delgivningsbevis kan tas emot per fax eller e-post förutsatt att de även sänds per brev.

III

Språk som kan användas för att fylla i standardformuläret:

Förutom lettiska kan även engelska användas för att fylla i standardformulären.

LITAUEN

I

Mottagande organ: Mottagande organ är förstainstansdomstolarna.

Kontaktuppgifter finns tillgängliga på webbplatsen för den europeiska civilrättsatlasen, i handboken över mottagande organ:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II

Sätt som handlingar kan tas emot på:

Framställningar om delgivning av handlingar kan tas emot per brev eller fax.

III

Språk som kan användas för att fylla i standardformuläret (se artikel 4):

Förutom litauiska kan även franska och engelska användas för att fylla i standardformulären.

UNGERN

I

Mottagande organ:

I enlighet med artikel 2.3 har justitieministeriet utsetts till mottagande organ under en femårsperiod. Alla framställningar ska sändas till justitieministeriet, avdelningen för internationell privaträtt.

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Osztály

1363 Budapest

Postafiók 54

Tfn (36-1) 4413110

Fax (36-1) 4413112

E-post: nemzm@im.hu

II

Sätt som handlingar kan tas emot på:

post, fax och e-post.

III

Språk som kan användas för att fylla i standardformuläret (se artikel 4):

ungerska, tyska, engelska och franska.

MALTA

I

Utsett mottagande organ

 

Organ:

Attorney General’s office

The Palace

St. George’s Square

Valletta CMR02

 

Offentliga tjänstemän:

1.

Cynthia Scerri De Bono

Attorney General’s Office

The Palace

St. George’s Square

Valletta CMR02

Tfn (356) 21 25 68 32 06

Fax (356) 21 23 72 81

E-post: cynthia.scerri-debono@gov.mt

2.

Heidi Testa

Attorney General’s Office

The Palace

St. George’s Square

Valletta CMR02

Tfn (356) 21 25 68 32 09, (356) 21 22 55 60

Fax (356) 21 23 72 81

E-post: heidi.testa@gov.mt

II

Sätt som handlingar kan tas emot på: Originalhandlingar ska sändas per post. Handlingar kan sändas i förväg per fax eller e-post.

III

Språk som kan användas för att fylla i standardformuläret: engelska.

POLEN

I

Mottagande organ är distriktsdomstolarna – Sądy Rejonowe.

Kontaktuppgifter finns tillgängliga på webbplatsen för den europeiska civilrättsatlasen, i handboken över mottagande organ:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II

Handlingar kan endast mottas per post.

III

Standardformuläret kan fyllas i på polska, engelska eller tyska.

RUMÄNIEN

I

Det rumänska mottagande organet för framställningar om delgivning av handlingar från Europeiska unionens medlemsstater är domstolen i det distrikt där adressaten är bosatt eller företaget har sitt säte.

Kontaktuppgifter finns tillgängliga på webbplatsen för den europeiska civilrättsatlasen, i handboken över mottagande organ:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II

Förutom rumänska kan även engelska eller franska användas för att fylla i standardformulären.

SLOVENIEN

I

Mottagande organ är distriktsdomstolarna.

Kontaktuppgifter finns tillgängliga på webbplatsen för den europeiska civilrättsatlasen, i handboken över mottagande organ:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II

Originalhandlingar kan endast mottas per post.

III

Standardformuläret kan fyllas i på slovenska eller engelska.

SLOVAKIEN

I.

Mottagande organ är sådana distriktsdomstolar (Okresný súd) som är behöriga enligt den europeiska civilrättsatlasen.

Kontaktuppgifter finns tillgängliga på webbplatsen för den europeiska civilrättsatlasen, i handboken över mottagande organ:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Språk som kan användas för att fylla i standardformuläret (se artikel 4): slovakiska.”


3.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 173/22


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 juni 2008

om inrättande av en expertgrupp om kredithistorik

(2008/542/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens meddelande En inre marknad för framtidens Europa  (1), som antogs i november 2007, åtföljdes av ett arbetsdokument om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag. Där betonades vikten av tillgång till kredituppgifter för att främja en konkurrenskraftig marknad för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (2). Där aviserades också att man skulle inrätta en expertgrupp om kredithistorik.

(2)

I vitboken om integreringen av marknaden för hypotekslån i EU (3) fastställdes att det bör krävas att hypotekslåneinstitut och förmedlare med alla lämpliga medel gör en tillfredsställande bedömning av låntagarnas kreditvärdighet, innan de beviljar dem ett hypotekslån. Vidare framfördes att hypotekslåneinstitut inte bör diskrimineras när de konsulterar kreditregister i andra medlemsstater och att kredituppgifterna cirkulerar friktionsfritt under fullständigt iakttagande av EU:s bestämmelser om skydd av personuppgifter.

(3)

Kommissionen vill kartlägga alla rättsliga, regleringsmässiga, administrativa och andra hinder för tillgång till och utbyte av kredituppgifter och få råd om hur dessa hinder bör åtgärdas, samtidigt som en hög konsumentskyddsnivå garanteras.

(4)

Expertgruppen bör bestå av personer med kompetens inom området kredituppgifter.

(5)

Det är viktigt att gruppens ledamöter ger objektiva expertråd.

(6)

Personuppgifter för gruppens ledamöter bör behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En expertgrupp om kredithistorik (nedan kallad expertgruppen) inrättas härmed av kommissionen.

Artikel 2

Uppgifter

Expertgruppen har följande uppgifter:

Kartlägga alla rättsliga, regleringsmässiga, administrativa och andra hinder för tillgång till och utbyte av kredituppgifter. Gruppen ska framför allt analysera de möjliga effekterna av samexistensen av olika sätt att organisera och driva kreditregister i gemenskapen och kartlägga vilka ekonomiska konsekvenser det har. Den kommer också att analysera den nuvarande situationen ur konsumentskyddsperspektiv (hit hör dataskydd).

Lägga fram förslag om hur de kartlagda hindren kan hanteras. I detta hänseende ska gruppen försöka hitta lösningar som maximerar cirkulationen av kredituppgifter och samtidigt säkrar en hög konsumentskyddsnivå.

Artikel 3

Sammansättning – Utnämning

1.   Gruppen ska bestå av högst 20 medlemmar.

2.   Gruppens ledamöter ska utses av kommissionen bland experter med sakkunskap inom gruppens arbetsområde, efter en uppmaning till intresseanmälan, på grundval av förslag från

europeiska eller nationella sammanslutningar som företräder konsumenter eller finansbranschen,

privata eller offentliga aktörer från medlemsstaterna som samlar in eller bearbetar kredituppgifter,

företrädare för medlemsstaternas dataskyddsmyndigheter, och

enskilda personer som har akademisk bakgrund eller erkänd sakkunskap inom området kredituppgifter, inklusive dataskydd.

3.   De parter som avses i punkt 2 ska skriftligen anmäla sitt intresse för att delta i expertgruppen.

4.   Kommissionen ska bedöma de enskilda experternas lämplighet utifrån följande kriterier:

Styrkt kunskap eller kompetens av relevans för det område som omfattas av gruppens uppdrag.

Färsk praktisk sakkunskap eller erfarenhet.

Tillräckligt goda kunskaper i ett språk som brukar användas i finanssektorn för att kunna delta i diskussioner och författa rapporter på det språket.

Intresseanmälningarna ska innehålla dokumentation som visar att den föreslagna experten uppfyller villkoren ovan.

5.   Kommissionen ska välja ut experter med beaktande av att alla relevanta aktörers intressen ska företrädas. Såsom angavs i vitboken om politiken på området finansiella tjänster 2005–2010 anser kommissionen det mycket viktigt att användarna företräds på ett proportionerligt sätt. Dessutom ska kommissionen vinnlägga sig om att uppnå en bred geografisk representation och jämn könsfördelning på grundval av förslagen.

6.   Föreslagna experter som betraktas som lämpliga men inte utnämns kan tas upp på en reservlista, som kommissionen kan använda vid utnämning av ersättare.

7.   Följande bestämmelser ska gälla:

Ledamöter som föreslås av europeiska eller nationella sammanslutningar, som företräder konsumenternas eller finansbranschens intressen, eller av aktörer som samlar in eller bearbetar datauppgifter, utnämns som företrädare för aktörerna.

Ledamöter från dataskyddsmyndigheter utses som företrädare för sina respektive myndigheter.

Ledamöter med akademisk bakgrund eller erkänd expertis utses till ett personligt mandat.

Mandatet för gruppens ledamöter inleds i och med gruppens första möte och upphör i och med att rapporten slutförs, dock senast den 1 maj 2009. Ledamöterna ska sitta kvar på sina mandat tills de ersätts när mandattiden löper ut.

De ledamöter som inte längre på ett effektivt sätt kan medverka i gruppens arbete, som avgår eller som bryter mot de bestämmelser som fastställs i denna artikel eller i artikel 287 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, får ersättas under återstoden av sin mandattid.

Ledamöternas namn ska offentliggöras i registret över Europeiska kommissionens expertgrupper (5) och på webbplatsen för GD Inre marknaden och tjänster. Ledamöternas namn ska insamlas, behandlas och offentliggöras i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda vid behandling av personuppgifter.

De personligen utnämnda medlemmarna ska varje år underteckna ett åtagande om att de agerar i allmänhetens intresse samt en försäkran med uppgift om huruvida det finns eller inte finns intressen som kan påverka medlemmarnas objektivitet.

Artikel 4

Arbetssätt

1.   Gruppens ordförande ska vara en företrädare för kommissionen.

2.   Med kommissionens samtycke får undergrupper inrättas för att undersöka särskilda frågor inom ramen för ett mandat som fastställs av gruppen; dessa undergrupper ska upplösas när uppdraget har slutförts.

3.   Kommissionens företrädare får bjuda in experter och observatörer med specifik kunskap att delta i gruppens eller arbetsgruppernas arbete.

4.   Uppgifter som erhållits i samband med gruppens eller arbetsgruppernas överläggningar får inte spridas, om kommissionen anger att de är konfidentiella.

5.   Gruppen och arbetsgrupperna ska normalt sammanträda i kommissionens lokaler i en form och enligt en tidsplan som bestäms av kommissionen. Kommissionen ska förse gruppen med sekretariatsresurser. Kommissionstjänstemän med intresse för området får delta i gruppens och arbetsgruppernas möten.

6.   Gruppen ska anta sin arbetsordning på grundval av kommissionens standardiserade arbetsordning (6).

7.   Kommissionen får på Internet offentliggöra gruppens sammanfattningar, slutsatser, delslutsatser eller arbetsdokument på de aktuella handlingarnas originalspråk.

Artikel 5

Sammanträdeskostnader

1.   Kommissionen ska ersätta ledamöters kostnader för resor och uppehälle i samband med expertgruppens verksamhet enligt kommissionens gällande bestämmelser (7). Ingen ersättning ska utgå för det arbete som medlemmarna utför.

2.   Möteskostnader ska ersättas inom ramarna för den berörda avdelningens anslag enligt det årliga budgetförfarandet.

Utfärdat i Bryssel den 13 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  KOM(2007) 724 slutlig.

(2)  SEK(2007) 1520.

(3)  KOM(2007) 807.

(4)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(5)  http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/

(6)  Bilaga III till dokumentet SEK(2005) 1004.

(7)  Kommissionens beslut C(2007) 5858 av den 5 december 2007.


3.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 173/25


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 18 juni 2008

om ändring av beslut 2006/415/EG om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i gemenskapen

[delgivet med nr K(2008) 2701]

(Text av betydelse för EES)

(2008/543/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (3), särskilt artikel 63.3, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 2005/94/EG innehåller bestämmelser om vissa förebyggande åtgärder för övervakning och tidig upptäckt av aviär influensa samt om de minimiåtgärder för bekämpning som ska vidtas vid ett utbrott av sjukdomen hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap. Enligt direktivet ska närmare bestämmelser som krävs till följd av den epidemiologiska situationen antas för att komplettera minimiåtgärderna för bekämpning.

(2)

I kommissionens beslut 2006/415/EG av den 14 juni 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i gemenskapen och om upphävande av beslut 2006/135/EG (4) fastställs vissa skyddsåtgärder som ska tillämpas för att förhindra att sjukdomen sprids, inklusive upprättande av A- och B-områden till följd av ett misstänkt eller bekräftat utbrott av sjukdomen. Dessa områden förtecknas i bilagan till beslut 2006/415/EG och omfattar för närvarande delar av Tyskland och Polen. Det beslutet är för närvarande tillämpligt till och med den 30 juni 2008.

(3)

Eftersom det finns en fortlöpande risk för utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 inom gemenskapen, bör åtgärderna i beslut 2006/415/EG fortsätta att gälla när viruset påvisas hos fjäderfä och därigenom komplettera åtgärderna i direktiv 2005/94/EG.

(4)

Med hänsyn till den epidemiologiska situationen när det gäller aviär influensa i gemenskapen bör giltighetstiden för beslut 2006/415/EG förlängas till den 30 juni 2009.

(5)

Tyskland och Polen har anmält till kommissionen att de på grund av den gynnsamma sjukdomssituationen i länderna inte längre tillämpar skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1. De åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 4.2 i beslut 2006/415/EG för områdena A och B i dessa medlemsstater är därför inte längre nödvändiga.

(6)

Beslut 2006/415/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2006/415/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 12 ska ”30 juni 2008” ersättas med ”30 juni 2009”.

2.

I delarna A och B i bilagan ska uppgifterna för Tyskland och Polen strykas.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 juli 2008.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 33). Rättat i EUT L 195, 2.6.2004, s. 12.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUT L 10, 14.1.2006, s. 16.

(4)  EUT L 164, 16.6.2006, s. 51. Beslutet senast ändrat genom beslut 2008/70/EG (EUT L 18, 23.1.2008, s. 25).


3.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 173/27


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 juni 2008

om ändring av beslut 2004/858/EG för att ombilda ”genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet” till ”genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor”

(2008/544/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (1), och

av följande skäl:

(1)

Genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet inrättades genom kommissionens beslut 2004/858/EG (2) för att förvalta programmet för gemenskapsåtgärder på området folkhälsa (nedan kallat folkhälsoprogrammet 2003–2008), antaget genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1786/2002/EG (3). Enligt beslut 2004/858/EG skulle genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet utföra sina uppgifter fram till den 31 december 2010 för att verkställa kontrakt och bidrag som undertecknats inom ramen för folkhälsoprogrammet 2003–2008.

(2)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1350/2007/EG av den 23 oktober 2007 om inrättande av ett andra gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (2008–2013) (4) (nedan kallat det andra folkhälsoprogrammet 2008–2013) trädde i kraft den 21 november 2007. Det andra folkhälsoprogrammet är utformat som en fortsättning på gemenskapens insatser på området folkhälsa och inriktas på följande tre övergripande mål: att förbättra medborgarnas hälsoskydd, att främja hälsa för större välstånd och solidaritet och att ta fram och sprida kunskap om hälsa.

(3)

I programmet för gemenskapsåtgärder på området konsumentpolitik för 2007–2013, som antogs av Europaparlamentet och rådet den 18 december 2006 (5) (nedan kallat konsumentprogrammet 2007–2013) fastställs den allmänna ramen för finansiering av gemenskapsåtgärder som stöder konsumentpolitiken under åren 2007–2013. Syftet med programmet är att komplettera, stödja och följa medlemsstaternas politik, att bidra till att skydda dels konsumenternas hälsa och säkerhet, dels deras ekonomiska och rättsliga intressen samt att främja såväl deras rätt till information och utbildning som deras rätt att organisera sig för att försvara sina intressen.

(4)

Enligt artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (6) får kommissionen anordna vidareutbildning för personalen på medlemsstaternas behöriga myndigheter och för deltagare från tredjeländer, även från utvecklingsländer. De områden som omfattas av denna vidareutbildning är livsmedels- och foderlagstiftningen samt krav rörande djurs hälsa och djurskydd. Också artikel 2.1 i) i rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (7) erbjuder en rättslig grund för utbildning på växtskyddsområdet så att den utbildningsverksamhet som kommissionen anordnar utgör en övergripande gemenskapsstrategi för utbildning inom områdena livsmedelslagstiftning, foderlagstiftning samt djurhälso- och djurskyddsbestämmelser, liksom om växtskyddsbestämmelser (nedan kallade de åtgärder för utbildning om säkra livsmedel som omfattas av förordning (EG) nr 882/2004 och direktiv 2000/29/EG).

(5)

Externa konsulter gjorde en kostnadseffektivitetsanalys som visar att det mest kostnadseffektiva alternativet är att även i fortsättningen låta det befintliga genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet sköta genomförandeuppgifter i samband med det andra folkhälsoprogrammet 2008–2013.

(6)

En kostnadseffektivitetsanalys visade också att det befintliga genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet skulle kunna genomföra programgenomförandeåtgärder som är relaterade till såväl konsumentprogrammet 2007–2013 som de utbildningsåtgärder rörande säkra livsmedel som omfattas av förordning (EG) nr 882/2004 och direktiv 2000/29/EG på ett effektivare vis, samtidigt som den övergripande förvaltningen av de gemenskapsprogrammen och gemenskapsåtgärderna säkerställs av kommissionen.

(7)

För att de nya uppgifterna skall återspeglas bör genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet ombildas till genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor.

(8)

Beslut 2004/858/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Bestämmelserna i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för genomförandeorganen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2004/858/EG skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.2 skall ersättas med följande:

”2.   Organets beteckning skall vara ’genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor’.”

2.

Artikel 3 skall ersättas med följande:

”Artikel 3

Organets livstid

Organet skall inrättas för perioden 1 januari 2005–31 december 2015.”

3.

Artikel 4 skall ersättas med följande:

”Artikel 4

Mål och arbetsuppgifter

1.   Genomförandeorganet skall anförtros utförandet av följande genomförandeåtgärder för förvaltningen av det andra folkhälsoprogrammet 2008–2013 enligt beslut nr 1350/2007/EG, konsumentprogrammet 2007–2013 enligt beslut nr 1926/2006/EG och de åtgärder för utbildning om säkra livsmedel som omfattas av förordning (EG) nr 882/2004 och direktiv 2000/29/EG:

a)

Att under programmets gång förvalta alla etapper i de särskilda projekt som skall anges av kommissionen i delegeringsdokumentet enligt artikel 6.3 i förordning (EG) nr 58/2003 i samband med genomförandet av ovannämnda gemenskapsprogram och gemenskapsåtgärder, samt att utföra nödvändiga kontroller för detta ändamål, genom att fatta lämpliga beslut enligt de befogenheter kommissionen har beviljat organet.

b)

Att anta budgetdokument för inkomster och utgifter och på grundval av de befogenheter kommissionen har beviljat organet vidta alla de åtgärder som krävs för förvaltningen av ovannämnda gemenskapsprogram och gemenskapsåtgärder, bland annat de som gäller kontraktstilldelning och bidrag.

c)

Att samla in, analysera och till kommissionen överlämna alla uppgifter som krävs för att den skall kunna styra och utvärdera genomförandet av ovannämnda gemenskapsprogram och gemenskapsåtgärder.

2.   Organet skall också förvalta alla etapper av de genomförandeåtgärder som delegerats till det inom ramen för programmet för gemenskapsåtgärder på området folkhälsa 2003–2008, antaget genom beslut nr 1786/2002/EG av den 23 september 2002.

3.   I kommissionens delegeringsbeslut till organet fastställs i detalj samtliga de arbetsuppgifter som det skall anförtros. Kommissionens beslut kommer i informationssyfte att sändas till kommittén enligt artikel 24 i förordning (EG) nr 58/2003.”

4.

Artikel 6 skall ersättas med följande:

”Artikel 6

Anslag

Genomförandeorganet skall få bidrag ur Europeiska gemenskapernas allmänna budget via anslagen till det andra folkhälsoprogrammet 2008–2013 enligt beslut nr 1350/2007/EG, konsumentprogrammet 2007–2013, beslut nr 1926/2006/EG och de åtgärder för utbildning om säkra livsmedel som omfattas av förordning (EG) nr 882/2004 och direktiv 2000/29/EG.”

Artikel 2

Alla hänvisningar till ”genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet” skall tolkas som hänvisningar till ”genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor”.

Utfärdat i Bryssel den 20 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  EUT L 369, 16.12.2004, s. 73.

(3)  EGT L 271, 9.10.2002, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut nr 786/2004/EG (EUT L 138, 30.4.2004, s. 7).

(4)  EUT L 301, 20.11.2007, s. 3.

(5)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1926/2006/EG (EUT L 404, 30.12.2006, s. 39).

(6)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 301/2008 (EUT L 97, 9.4.2008, s. 85).

(7)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/41/EG (EUT L 169, 29.6.2007, s. 51).


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

3.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 173/30


BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK EUPT/1/2008

av den 6 juni 2008

om ändring av beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik EUPT/2/2007 om utnämning av chefen för planeringsgruppen inom EU (EUPT Kosovo)

(2008/545/Gusp)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 25 tredje stycket,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2006/304/Gusp av den 10 april 2006 om inrättande av en planeringsgrupp inom EU (EUPT Kosovo) för en eventuell EU-ledd krishanteringsinsats på rättsstatsområdet och eventuellt andra områden i Kosovo (1), särskilt artikel 6,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2008/124/Gusp av den 4 februari 2008 om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo), särskilt artiklarna 4.3, och 5.2 (2), och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik EUPT/2/2007 (3) beslutade kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) att utnämna Roy REEVE till chef för EU:s planeringsgrupp (EUPT Kosovo) för en eventuell EU-ledd krishanteringsinsats på rättsstatsområdet och eventuellt andra områden i Kosovo, med verkan från och med den 1 januari 2008.

(2)

Enligt artikel 6 i gemensam åtgärd 2006/304/Gusp kan rådet bemyndiga Kusp att fatta lämpliga beslut i enlighet med artikel 25 i fördraget, inbegripet beslutet att utnämna en chef för EU:s planeringsgrupp (EUPT Kosovo) på förslag av generalsekreteraren/den höge representanten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Artikel 2 andra stycket i beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik EUPT/2/2007 ska utgå.

Utfärdat i Bryssel den 6 juni 2008.

För kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik

M. IPAVIC

Ordförande


(1)  EUT L 112, 26.4.2006, s. 19. Gemensamma åtgärden senast ändrad genom gemensam åtgärd 2008/228/Gusp (EUT L 75, 18.3.2008, s. 78).

(2)  EUT L 42, 16.2.2008, s. 92.

(3)  EUT L 346, 29.12.2007, s. 29.


Rättelser

3.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 173/31


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 554/2008 av den 17 juni 2008 om godkännande av 6-fytas (Quantum Phytase) som fodertillsats

( Europeiska unionens officiella tidning L 158 av den 18 juni 2008 )

På sidan 16 i bilagan, tabellen, kolumnen ”Namn på innehavaren av godkännandet”, ska det

i stället för:

”AB Enzyme GmbH”

vara:

”AB Enzymes GmbH”.