ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 168

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
28 juni 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 615/2008 av den 23 juni 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1405/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna och av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 616/2008 av den 27 juni 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 617/2008 av den 27 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormer för kläckägg och gårdsuppfödda kycklingar

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 618/2008 av den 27 juni 2008 om anpassning av de kvantiteter rörsocker som omfattas av leveranskrav och ska importeras enligt AVS-protokollet och Indienavtalet under leveransperioden 2007/2008

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 619/2008 av den 27 juni 2008 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa mjölkprodukter

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 620/2008 av den 27 juni 2008 om rättelse av förordning (EG) nr 386/2008 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

27

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2008/64/EG av den 27 juni 2008 om ändring av bilagorna I–IV till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

31

 

*

Kommissionens direktiv 2008/65/EG av den 27 juni 2008 om ändring av direktiv 91/439/EEG om körkort

36

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/489/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 27 juni 2008 om tillfälliga skyddsåtgärder mot spridning av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematoden) i Portugal [delgivet med nr K(2008) 3312]

38

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2008/490/Gusp

 

*

Beslut av kommittèn för utrikes- och säkerhetspolitik EUSEC/2/2008 av den 24 juni 2008 om utnämning av uppdragschef för Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo (Eusec RD Congo)

41

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2008/491/Gusp av den 26 juni 2008 om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2007/406/Gusp om Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo (Eusec RD Congo)

42

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

28.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 615/2008

av den 23 juni 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1405/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna och av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

I artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 1405/2006 (2) fastställs förordningens tillämpningsområde och definitionen av de mindre öarna. Erfarenheterna från tillämpningen av den förordningen visar att dess tillämpningsområde bör anpassas.

(2)

Genom artikel 3 i förordning (EG) nr 1405/2006 införs en särskild försörjningsordning i syfte att mildra de problem som är knutna till vissa av de Egeiska öarnas specifika geografiska läge som medför extra transportkostnader vid leverans av produkter som är nödvändiga som livsmedel, för tillverkning av andra produkter eller som insatsvaror i jordbruket. De viktigaste produkterna återfinns i bilaga I till fördraget. Artikel 3 i förordning (EG) nr 1405/2006 bör ändras så att det ingår en hänvisning till nämnda bilaga I, för att på så sätt begränsa artikelns tillämpningsområde till enbart de produkter som återfinns i den bilagan.

(3)

I artikel 6 i förordning (EG) nr 1405/2006 föreskrivs förfarandet för antagande av tillämpningsföreskrifter för kapitel II i den förordningen. Eftersom en liknande bestämmelse föreskrivs i artikel 14 i förordning (EG) nr 1405/2006 avseende genomförandet av förordningen i dess helhet, bör artikel 6 utgå.

(4)

Genom artikel 7 i förordning (EG) nr 1405/2006 införs åtgärder för att främja lokala jordbruksprodukter i allmänhet, och artikeln har därför ett vidare tillämpningsområde än artikel 3. Artikel 7 i den förordningen bör därför ändras så att det ingår en hänvisning till del tre avdelning II i fördraget, för att därmed omfatta jordens, husdjursskötselns och fiskets produkter samt produkter i första bearbetningsledet som har direkt samband med dessa produkter

(5)

I artikel 9 e i förordning (EG) nr 1504/2006 hänvisas till bestämmelser om kontroller och administrativa påföljder, som en av flera punkter som bör ingå i stödprogrammet. Nationella bestämmelser om kontroller och administrativa påföljder kan emellertid inte godkännas inom ramen för gemenskapens stödprogram för de mindre Egeiska öarna. Sådana nationella åtgärder kan endast meddelas kommissionen i enlighet med artikel 16 i den förordningen. Artikel 9 e bör därför ändras så att bestämmelser om kontroller och administrativa påföljder inte längre ingår i det program som lämnas in av de behöriga myndigheterna i Grekland.

(6)

Förordning (EG) nr 1405/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De flesta åtgärder som avses i kapitel III i förordning (EG) nr 1405/2006 utgör direktstöd och bör därför omfattas av en hänvisning i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 (3). På grund av ett misstag blev den rad som avser Egeiska öarna, genom artikel 20.3 i förordning (EG) nr 1405/2006, felaktigt struken ur bilaga I till förordning (EG) nr 1782/2003. Nämnda bilaga I bör följaktligen rättas i enlighet med detta med verkan från och med den dag då förordning (EG) 1405/2006 trädde i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1405/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.1 ska ersättas med följande:

”1.   I denna förordning fastställs särskilda jordbruksåtgärder i syfte att avhjälpa svårigheter som förorsakas de mindre Egeiska öarna, nedan kallade de mindre öarna, på grund av deras avlägsna geografiska läge och ökaraktär.”

2.

Artikel 3.1 ska ersättas med följande:

”1.   Härmed inrättas en särskild försörjningsordning för de jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till fördraget (nedan kallade jordbruksprodukter) och som på de mindre öarna är nödvändiga som livsmedel eller för tillverkning av andra produkter eller som insatsvaror i jordbruket.”

3.

Artikel 6 ska utgå.

4.

Artikel 7.1 ska ersättas med följande:

”1.   Gemenskapens stödprogram ska innehålla de åtgärder som krävs för att garantera kontinuitet i och utveckling av den lokala jordbruksproduktionen på de mindre öarna inom ramen för tillämpningsområdet för del tre avdelning II i fördraget.”

5.

Artikel 9 e ska ersättas med följande:

”e)

De åtgärder som vidtagits för att säkerställa att stödprogrammet genomförs på ett effektivt och lämpligt sätt, bland annat arrangemang för offentliggörande, övervakning och utvärdering.”

Artikel 2

I bilaga I till förordning (EG) nr 1782/2003 ska följande rad införas efter POSEI:

”Egeiska öarna

Kapitel III i förordning (EG) nr 1405/2006 (4)

Direktstöd i den mening som avses i artikel 2, utbetalade för åtgärder som fastställs i programmen

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 2 ska emellertid tillämpas med verkan från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 23 juni 2008.

På rådets vägnar

I. JARC

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 5 juni 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 265, 26.9.2006, s. 1.

(3)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 479/2008 (EUT L 148, 6.6.2008, s. 1).

(4)  EUT L 265, 26.9.2006, s. 3.”


28.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 616/2008

av den 27 juni 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsakter (1), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 27 juni 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

37,7

MK

32,3

TR

52,6

ZZ

40,9

0707 00 05

JO

156,8

MK

22,9

TR

104,0

ZZ

94,6

0709 90 70

JO

216,7

TR

96,9

ZZ

156,8

0805 50 10

AR

93,1

IL

116,0

TR

135,6

US

83,6

ZA

113,7

ZZ

108,4

0808 10 80

AR

85,5

BR

86,4

CL

99,8

CN

86,1

NZ

117,8

US

105,3

UY

88,5

ZA

88,5

ZZ

94,7

0809 10 00

IL

121,6

TR

197,2

ZZ

159,4

0809 20 95

TR

409,7

US

373,7

ZZ

391,7

0809 30 10, 0809 30 90

CL

244,7

IL

144,8

US

245,1

ZZ

211,5

0809 40 05

IL

157,5

ZZ

157,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


28.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 617/2008

av den 27 juni 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormer för kläckägg och gårdsuppfödda kycklingar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 121 f jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Från och med den 1 juli 2008 kommer rådets förordning (EEG) nr 2782/75 av den 29 oktober 1975 om produktion och saluföring av ägg för kläckning och av gårdsuppfödda kycklingar (2) att vara upphävd genom förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)

Vissa bestämmelser och skyldigheter enligt förordning (EEG) nr 2782/75 ingår inte i förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

Därför måste vissa bestämmelser och skyldigheter antas inom ramen för en förordning med tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1234/2007, så att den gemensamma marknadsordningen kan fungera korrekt och utan avbrott, särskilt i fråga om handelsnormer.

(4)

I förordning (EG) nr 1234/2007 fastställs de grundkrav som kläckägg och gårdsuppfödda kycklingar måste uppfylla för att få saluföras i gemenskapen. Av tydlighetsskäl bör det fastställas nya tillämpningsföreskrifter för de kraven. Därför bör kommissionens förordning (EEG) nr 1868/77 (3) om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2782/75 upphävas och ersättas med en ny förordning.

(5)

Genom förordning (EG) nr 1234/2007 införs vissa normer för produktion och saluföring av ägg för kläckning och av gårdsuppfödda kycklingar. För att dessa normer ska kunna genomföras måste det fastställas tillämpningsföreskrifter i syfte, bland annat, att undvika att ägg som avlägsnas ur ruvmaskinen saluförs utan särskiljande märke samt i syfte att bestämma hur äggen och förpackningar innehållande ägg och kycklingar ska märkas och hur nödvändiga uppgifter ska meddelas.

(6)

Varje anläggning måste tilldelas ett särskiljande registreringsnummer grundat på en kod som är utformad av varje medlemsstat på så sätt att anläggningens verksamhet framgår av registreringsnumret.

(7)

Det är nödvändigt att upprätthålla det system för insamling av uppgifter rörande handeln inom gemenskapen med och produktionen av kycklingar och kläckägg, i den utsträckning som är nödvändig för att det ska vara möjligt att göra kortsiktiga produktionsprognoser. Varje enskild medlemsstat fastställer själv straffpåföljder för överträdelser av dessa bestämmelser.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.   Kläckägg: ägg från gårdsuppfödda fjäderfän enligt KN-nummer 0407 00 11 och 0407 00 19, avsedda för kycklingproduktion, indelade efter art, kategori och typ och identifierade i enlighet med den här förordningen samt producerade i gemenskapen eller importerade från tredjeland.

2.   Kycklingar: levande gårdsuppfödda fjäderfän vägande högst 185 g enligt KN-nummer 0105 11 och 0105 19, producerade i gemenskapen eller importerade från tredjeland och tillhörande följande kategorier:

a)   Brukskycklingar: kycklingar som tillhör någon av följande typer:

i)   Slaktkycklingar: kycklingar som är avsedda att gödas och slaktas innan de uppnår könsmogen ålder.

ii)   Värphönskycklingar: kycklingar som är avsedda att uppfödas för produktion av konsumtionsägg.

iii)   Kombinationskycklingar: kycklingar som är avsedda för äggproduktion eller slakt.

b)   Fortplantningskycklingar: kycklingar som ska användas för produktion av brukskycklingar.

c)   Avelskycklingar: kycklingar som ska användas för produktion av fortplantningskycklingar.

3.   Anläggning: anläggning eller del av anläggning för vart och ett av följande verksamhetsområden:

a)   Primäravelsanläggning: anläggning för produktion av kläckägg som ska användas för produktion av kycklingar för avel och fortplantning eller brukskycklingar.

b)   Avelsanläggning: anläggning för produktion av kläckägg som ska användas för produktion av brukskycklingar.

c)   Kläckeri: anläggning för ruvning och kläckning av ägg samt leverans av kycklingar.

4.   Kapacitet: det högsta antalet kläckägg som kan placeras samtidigt i ruvmaskinen exklusive kläckmaskinen.

Artikel 2

Registrering av anläggningar

1.   Varje anläggning ska på egen begäran registreras av den behöriga myndighet som utsetts av medlemsstaten och ska tilldelas ett registreringsnummer.

Registreringsnumret kan dras in för anläggningar som inte följer bestämmelserna i denna förordning.

2.   Alla ansökningar om registrering av någon av de anläggningar som avses i punkt 1 ska ställas till den behöriga myndigheten i den medlemsstat inom vars territorium anläggningen finns. Denna myndighet ska tilldela anläggningen ett registreringsnummer sammansatt av någon av de koder som anges i bilaga I och av ett identifikationsnummer som är utformat så att anläggningens verksamhet framgår.

3.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om eventuella ändringar av den kod för registreringsnummer som används för att bestämma anläggningens verksamhet.

Artikel 3

Märkning av kläckägg och förpackningar innehållande kläckägg

1.   Kläckägg som används för kycklingproduktion ska märkas individuellt.

2.   Den individuella märkningen av kläckägg som används för kycklingproduktion ska ske vid produktionsanläggningen, vars registreringsnummer ska stämplas på äggen. Bokstäverna och siffrorna ska markeras i outplånligt svart bläck och mäta minst 2 mm i höjd och 1 mm i bredd.

3.   Medlemsstaterna får i undantagsfall tillåta att märkning av kläckägg sker enligt en annan ordning än den som anges i punkt 2, under förutsättning att märkningen är svart, outplånlig, tydlig och upptar en yta om minst 10 mm2. Sådan märkning ska utföras vid en produktionsanläggning eller ett kläckeri innan äggen placeras i ruvmaskin. De medlemsstater som utnyttjar denna möjlighet ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om detta samt meddela dem de bestämmelser som fastställts för detta ändamål.

4.   Kläckägg ska transporteras i förpackningar som är oklanderligt rena och enbart innehåller ägg av samma art, kategori och typ av fjäderfä från en och samma anläggning, samt som är märkta med någon av de uppgifter som anges i bilaga II.

5.   Kläckägg som är avsedda för export och deras förpackningar får märkas med andra uppgifter än de som anges i denna förordning om så är nödvändigt för att följa gällande bestämmelser i vissa importerande tredjeländer, under förutsättning att sådana uppgifter inte riskerar att förväxlas med dem som anges i denna förordning, eller i artikel 121 d i förordning (EG) nr 1234/2007 och dess tillämpningsförordningar.

6.   Förpackningar eller andra typer av behållare i vilka sådana ägg transporteras ska förses med produktionsanläggningens registreringsnummer.

7.   Endast kläckägg som är märkta i enlighet med denna artikel får transporteras eller säljas mellan medlemsstater.

8.   Kläckägg som kommer från tredjeländer får endast importeras om de är försedda med ursprunglandets namn tryckt i bokstäver som mäter minst 3 mm i höjd och med den tryckta uppgiften ”à couver”, ”broedei”, ”rugeaeg”, ”Bruteier”, ”προς εκκόλαψιν”, ”para incubar”, ”hatching”, ”cova”, ”para incubação”, ”haudottavaksi”, ”för kläckning”, ”líhnutí”, ”haue”, ”inkubācija”, ”perinimas”, ”keltetésre”, ”tifqis”, ”do wylęgu”, ”valjenje”, ”liahnutie”, ”за люпене” eller ”incubare”. Förpackningarna ska uteslutande innehålla kläckägg av samma art, kategori och typ av fjäderfä från samma ursprungsland och avsändare, och ska vara försedda med åtminstone följande uppgifter:

a)

Samma uppgifter som anges på äggen.

b)

Namnet på den fjäderfäart som äggen kommer från.

c)

Avsändarens namn eller firmanamn och adress.

Artikel 4

Märkning av förpackningar innehållande kycklingar

1.   Kycklingarna ska förpackas efter art, typ och kategori av fjäderfä.

2.   Lådorna ska uteslutande innehålla kycklingar från ett och samma kläckeri, och ska minst vara försedda med kläckeriets registreringsnummer.

3.   Kycklingar som kommer från tredjeländer får importeras endast om de grupperas i enlighet med punkt 1. Lådorna ska uteslutande innehålla kycklingar från samma ursprungsland och avsändare och vara försedda med åtminstone följande uppgifter:

a)

Ursprungslandets namn.

b)

Den fjäderfäart som kycklingarna tillhör.

c)

Avsändarens namn eller firmanamn och adress.

Märkningen på förpackningarna ska utföras med outplånligt svart bläck och bokstäverna och siffrorna ska mäta minst 20 mm i höjd och 10 mm i bredd, och strecktjockleken ska vara 1 mm.

Artikel 5

Följedokument

1.   Ett följedeokument ska upprättas och ska, för varje avsänt parti kläckägg eller kycklingar, innehålla följande uppgifter:

a)

Företagets namn eller firmabeteckning och adress samt dess registreringsnummer.

b)

Antalet kläckägg eller kycklingar indelade efter art, kategori och typ av fjäderfä.

c)

Avsändningsdatum.

d)

Mottagarens namn och adress.

2.   Beträffande partier kläckägg eller kycklingar som importeras från tredjeland, ska anläggningens registreringsnummer ersättas med ursprungslandets namn.

Artikel 6

Registreringar

Varje kläckeri ska registrera följande uppgifter, indelade efter art, kategori (avels-, fortplantnings- eller bruksdjur) och typ (slaktkycklingar, värphönskycklingar eller kombinationskycklingar):

a)

Datum då kläckäggen placerades i ruvmaskinen, antalet ruvade kläckägg samt registreringsnumret för den anläggning som producerat kläckäggen.

b)

Datum för kläckning samt antalet kläckta kycklingar som avses tas i bruk.

c)

Antalet kläckägg som tas ur ruvmaskinen samt köparens identitet.

Artikel 7

Användning av ägg som tas ur ruvmaskinen

Kläckägg som tas ur ruvmaskinen måste användas för andra syften än användning som livsmedel. De kan användas som industriägg i den mening som avses i artikel 1 andra stycket led h i kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 (4).

Artikel 8

Meddelanden

1.   En gång i månaden ska varje kläckeri meddela medlemsstatens behöriga myndighet uppgifter om antalet ägg som placerats i ruvmaskin och antalet kläckta kycklingar som är avsedda att tas i bruk, indelade efter art, kategori och typ.

2.   Vid behov ska statistiska uppgifter om besättningar av djur för avel och fortplantning begäras från andra anläggningar än de som avses i punkt 1, enligt de regler och villkor som antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007.

3.   Så snart de uppgifter som avses i artiklarna 1 och 2 inkommit och analyserats ska medlemsstaterna lämna kommissionen en månadssammanställning baserad på uppgifterna från föregående månad.

Av sammanställningen ska även framgå hur många kycklingar som exporterats och importerats under sagda månad, indelade efter art, kategori och typ av fjäderfä.

4.   Den sammanställning som avses i punkt 3 återfinns i bilaga III. Medlemsstaterna ska överlämna denna sammanställning till kommissionen varje kalendermånad senast fyra veckor efter utgången av den månad som uppgifterna avser.

5.   Medlemsstaterna får använda standardformuläret för sammanställningen (del I) i bilaga III för att samla in de uppgifter från kläckerier som avses i punkterna 1 och 2.

6.   Medlemsstaterna får ange att det beträffande kycklingar ska upprättas flera exemplar av det följedokument som avses i artikel 5. I så fall ska det behöriga organ som avses i artikel 9 tillställas ett exemplar av dokumentet i samband med import, export eller handel mellan medlemsstater.

7.   De medlemsstater som tillämpar förfarandet enligt punkt 6 ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om detta.

Artikel 9

Kontrollorgan

Kontrollen av att bestämmelserna i denna förordning efterlevs ska utföras av organ som utses av respektive medlemsstat. En förteckning över dessa organ ska lämnas till övriga medlemsstater och kommissionen senast en månad före den dag då denna förordning träder i kraft. En eventuell ändring av förteckningen ska meddelas övriga medlemsstater och kommissionen inom en månad från och med dagen för ändringen.

Artikel 10

Påföljder

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att påföljdsbelägga överträdelser mot förordningarna om produktion och saluföring av ägg för kläckning och gårdsuppfödda kycklingar.

Artikel 11

Rapportering

Medelst standardformuläret i bilaga IV ska medlemsstaterna årligen före den 30 januari tillställa kommissionen statistiska uppgifter om kläckeriernas struktur och verksamhet.

Artikel 12

Upphävande

Förordning (EEG) nr 1868/77 ska upphöra att gälla från och med den 1 juli 2008.

Hänvisningar till den upphävda förordningen och till förordning (EEG) nr 2782/75 ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga V.

Artikel 13

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 510/2008 (EUT L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 100. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  EGT L 209, 17.8.1977, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1792/2006 (EUT L 362, 20.12.2006, s. 1).

(4)  EUT L 163, 24.6.2008, s. 6.


BILAGA I

Koder som avses i artikel 2.2

BE

för Belgien

BG

för Bulgarien

CZ

för Tjeckien

DK

för Danmark

DE

för Tyskland

EE

för Estland

IE

för Irland

EL

för Grekland

ES

för Spanien

FR

för Frankrike

IT

för Italien

CY

för Cypern

LV

för Lettland

LT

för Litauen

LU

för Luxemburg

HU

för Ungern

MT

för Malta

NL

för Nederländerna

AT

för Österrike

PL

för Polen

PT

för Portugal

RO

för Rumänien

SI

för Slovenien

SK

för Slovakien

FI

för Finland

SE

för Sverige

UK

för Förenade kungariket


BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 3.4

:

på bulgariska

:

яйца за люпене

:

på spanska

:

huevos para incubar

:

på tjeckiska

:

násadová vejce

:

på danska

:

Rugeæg

:

på tyska

:

Bruteier

:

på estniska

:

Haudemunad

:

på grekiska

:

αυγά προς εκκόλαψιν

:

på engelska

:

eggs for hatching

:

på franska

:

œufs à couver

:

på italienska

:

uova da cova

:

på lettiska

:

inkubējamas olas

:

på litauiska

:

kiaušiniai perinimui

:

på ungerska

:

Keltetőtojás

:

på maltesiska

:

bajd tat-tifqis

:

på nederländska

:

Broedeieren

:

på polska

:

jaja wylęgowe

:

på portugisiska

:

ovos para incubação

:

på rumänska

:

ouă puse la incubat

:

på slovakiska

:

násadové vajcia

:

på slovenska

:

valilna jajca

:

på finska

:

munia haudottavaksi

:

på svenska

:

Kläckägg


BILAGA III

MÅNADSSAMMANSTÄLLNING ÖVER PRODUKTION OCH SALUFÖRING AV KLÄCKÄGG OCH GÅRDSUPPFÖDDA KYCKLINGAR

DEL I

Land:

År:

1 000 styck


Beskrivning

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

A.

Kläckägg som placerats i ruvmaskin

Tuppkycklingar (coquelets), hönor, slaktkycklingar

Grandparents och parents

värpning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Användning

värpning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandparents och parents

slakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Användning

slakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kombination

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankor

Användning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gäss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkoner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärlhöns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Kycklingarnas användning

Tuppkycklingar (coquelets), hönor, slaktkycklingar

Grandparents och parents (hondjur)

värpning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hondjur avsedda för värpning

värpning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandparents och parents (hondjur)

slakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handjur och hondjur för gödning

slakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kombination

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankor

Handjur och hondjur för gödning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gäss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkoner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärlhöns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuppkycklingar (coquelets), hönor, slaktkycklingar

Könsbestämda tuppkycklingar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTERN HANDEL MED GÅRDSUPPFÖDDA KYCKLINGAR

DEL II

Land:

År:

1 000 styck


Handel inom gemenskapen

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

IMPORT

Tuppkycklingar (coquelets), hönor, slaktkycklingar

Kycklingar: Grandparents och parents (hondjur)

värpning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kycklingar: användning

värpning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kycklingar: Grandparents och parents (hondjur)

slakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kycklingar: användning

slakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kombination

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gäss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkoner

Kycklingar: användning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärlhöns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPORT

Tuppkycklingar (coquelets), hönor, slaktkycklingar

Kycklingar: Grandparents och parents (hondjur)

värpning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kycklingar: användning

värpning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kycklingar: Grandparents och parents (hondjur)

slakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kycklingar: användning

slakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kombination

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gäss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkoner

Kycklingar: användning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärlhöns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Import från… och export till tredjeländer

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

IMPORT

Tuppkycklingar (coquelets), hönor, slaktkycklingar

Kycklingar: Grandparents och parents (hondjur)

värpning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kycklingar: användning

värpning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kycklingar: Grandparents och parents (hondjur)

slakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kycklingar: användning

slakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kombination

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gäss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkoner

Kycklingar: användning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärlhöns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPORT

Tuppkycklingar (coquelets), hönor, slaktkycklingar

Kycklingar: Grandparents och parents (hondjur)

värpning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kycklingar: användning

värpning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kycklingar: Grandparents och parents (hondjur)

slakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kycklingar: användning

slakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kombination

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gäss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkoner

Kycklingar: användning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärlhöns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottagare

:

1.

Directorate-General for Agriculture, Division for Poultry Products, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

2.

Statistical Office of the European Communities, Agricultural Statistics, Luxembourg 1, European Centre, PO Box 1907, Luxembourg.


BILAGA IV

KLÄCKERIERNAS STRUKTUR OCH ANVÄNDNING

Image

Image


BILAGA V

Jämförelsetabell

Förordning (EEG) nr 2782/75

Förordning (EEG) nr 1868/77

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 3

Artikel 2.1

Artikel 1.1

Artikel 2.2 och bilaga I

Artikel 1.2

Artikel 2.3

Artikel 5.1

Artikel 3.1

Artikel 2.1

Artikel 3.2

Artikel 2.2 första stycket

Artikel 3.3

Artikel 2.2 andra stycket

Artikel 3.6

Artikel 2.2 tredje stycket

Artikel 3.3

Artikel 5.2

Artikel 3.4 och bilaga II

Artikel 5.3

Artikel 3.5

Artikel 6

Artikel 3.8

Artikel 2.3

Artikel 3.7

Artikel 11

Artikel 4.1 och 4.2

Artikel 12

Artikel 4.3 första stycket

Artikel 3

Artikel 4.3 andra stycket

Artikel 13

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8.1 och 8.2

Artikel 10.1

Artikel 8.3

Artikel 4.1

Artikel 8.4

Artikel 4.2

Artikel 8.5

Artikel 4.3

Artikel 8.6

Artikel 4.4

Artikel 8.7

Artikel 16

Artikel 9

Artikel 5

Artikel 10

Artikel 6

Artikel 11

Artikel 7

Artikel 12 första stycket

Artikel 8

Artikel 13

Bilaga I

Bilaga III

Bilaga II

Bilaga IV


28.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 618/2008

av den 27 juni 2008

om anpassning av de kvantiteter rörsocker som omfattas av leveranskrav och ska importeras enligt AVS-protokollet och Indienavtalet under leveransperioden 2007/2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 31, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 av den 28 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal (2) fastställs villkoren för fastställande av leveranskrav med tullfrihet för produkter med KN-nummer 1701, uttryckta som vitsockerekvivalenter, för import med ursprung i länder som undertecknat AVS-protokollet och Indienavtalet.

(2)

Dessa kvantiteter har för leveransperioden 2007/2008 fastställts i kommissionens förordning (EG) nr 77/2008 av den 28 januari 2008 om fastställande av leveranskrav avseende rörsocker som importeras enligt AVS-protokollet och Indienavtalet under leveransperioden 2007/2008 (3).

(3)

I artikel 7.1 och 7.2 i AVS-protokollet fastställs bestämmelser för fall då en AVS-stat inte kan leverera den avtalade kvantiteten.

(4)

De behöriga myndigheterna i Barbados, Kenya, Kongo, Madagaskar och Trinidad och Tobago har underrättat kommissionen om att de inte kommer att kunna leverera hela den avtalade kvantiteten och att de inte önskar komma i fråga för en kompletterande leveransperiod.

(5)

Efter samråd med de berörda AVS-staterna ska därför en omfördelning göras av den kvantitet som inte levereras med syftet att leverans ska kunna genomföras under leveransperioden 2007/2008.

(6)

Förordning (EG) nr 77/2008 bör därför upphävas och leveranskraven för leveransperioden 2007/2008 bör anpassas i enlighet med artikel 12.1 och 12.2 c i förordning (EG) nr 950/2006.

(7)

I artikel 14.2 i förordning (EG) nr 950/2006 fastställs att punkt 1 i den artikeln inte ska gälla kvantiteter som har omfördelats i enlighet med artikel 7.1 eller 7.2 i AVS-protokollet. Den kvantitet som har omfördelats i enlighet med den här förordningen bör därför importeras före den 30 juni 2008. På grund av det sena omfördelningsbeslutet och med hänsyn till den tid som står till förfogande för ansökan om importlicenser, kommer det inte att vara möjligt att hålla den tidsfristen. Artikel 14.1 i förordning (EG) nr 950/2006 bör därför också gälla den kvantitet som har omfördelats i enlighet med den här förordningen.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvantiteter, uttryckta som ton vitsockerekvivalenter för leveransperioden 2007/2008 och för varje berört exportland, som omfattas av leveranskrav för import av produkter med KN-nummer 1701 med ursprung i länder som undertecknat AVS-protokollet och Indienavtalet, ska anpassas i enlighet med bilagan.

Artikel 2

Genom avvikelse från artikel 14.2 i förordning (EG) nr 950/2006 ska artikel 14.1 i den förordningen gälla den kvantitet som omfördelas enligt den här förordningen och importeras efter den 30 juni 2008.

Artikel 3

Förordning (EG) nr 77/2008 ska upphöra att gälla.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 371/2007 (EUT L 92, 3.4.2007, s. 6).

(3)  EUT L 24, 29.1.2008, s. 6.


BILAGA

Kvantiteter, uttryckta i ton vitsockerekvivalenter, som omfattas av leveranskrav för import av förmånssocker med ursprung i de länder som har undertecknat AVS-protokollet och Indienavtalet för leveransperioden 2007/2008.

Länder som har undertecknat AVS-protokollet och Indienavtalet

Leveranskrav 2007/2008

Barbados

27 464,3

Belize

69 615,98

Kongo

0,00

Elfenbenskusten

10 123,12

Fiji

162 656,25

Guyana

191 368,87

Indien

9 999,83

Jamaica

148 003,16

Kenya

2 045,07

Madagaskar

6 249,50

Malawi

24 367,72

Mauritius

476 789,70

Moçambique

5 965,92

Uganda

0,00

Saint Kitts och Nevis

0,00

Surinam

0,00

Swaziland

126 027,92

Tanzania

9 672,60

Trinidad och Tobago

0,00

Zambia

11 865,01

Zimbabwe

37 660,14

TOTALT

1 319 875,62


28.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 619/2008

av den 27 juni 2008

om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artiklarna 161.3, 164.2 b och artikel 170 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 får skillnaden mellan världshandelspriserna och priserna i gemenskapen för vissa mjölkprodukter utjämnas genom exportbidrag i den mån som krävs för att det ska vara möjligt att exportera dessa produkter inom de gränser som följer av de avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i fördraget.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 580/2004 (2) innehåller bestämmelser om anbudsförfaranden för exportbidrag för skummjölkspulver med produktkod ex ex 0402 10 19 9000, naturligt smör i block med produktkod ex ex 0405 10 19 9700 och smörolja i behållare med produktkod ex ex 0405 90 10 9000. Genom kommissionens förordning (EG) nr 1454/2007 av den 10 december 2007 om gemensamma bestämmelser för ett anbudsförfarande för fastställande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter (3) upphävs förordning (EG) nr 580/2004 från och med den 1 juli 2008.

(3)

I enlighet med artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1454/2007 ska det inledas en stående anbudsinfordran för de produkter som omfattas av artikel 1.1 i den förordningen. Eftersom förordning (EG) nr 1454/2007 inte innehåller alla de regler som är specifika för mjölksektorn, och som ingår i förordning (EG) nr 580/2004, är det nödvändigt att fastställa sådana regler från och med den dag då den förordningen upphör att gälla. Av praktiska skäl och för tydlighetens och enkelhetens skull bör det antas en samlad förordning som även innehåller de specifika bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 581/2004 av den 26 mars 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa typer av smör (4) och i kommissionens förordning (EG) nr 582/2004 av den 26 mars 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för skummjölkspulver (5).

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 1282/2006 av den 17 augusti 2006 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 i fråga om exportlicenser och exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter (6) gäller för alla exportlicenser och exportbidrag i mjölksektorn. De licenser som utfärdas i samband med den anbudsinfordran som inleds genom den här förordningen avser specifika produkter varför det är lämpligt att fastställa särskilda bestämmelser som medger undantag från de allmänna bestämmelserna om exportlicenser i förordning (EG) nr 1282/2006. I artikel 7 i förordning (EG) nr 1454/2007 fastställs att den behöriga myndigheten i medlemsstaten ska utfärda exportlicensen senast den femte arbetsdagen efter det att kommissionens beslut om ett högsta exportbidrag har trätt i kraft, och att exportlicensen ska bli giltig samma dag som den utfärdas. Det bör därför fastställas en annan giltighetsperiod än den som anges i artikel 8 i förordning (EG) nr 1282/2006 för att säkerställa att alla utfärdade licenser gäller lika länge.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

En stående anbudsinfordran ska inledas för att fastställa exportbidraget för följande mjölkprodukter som avses i avsnitt 9 i bilaga I till kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (7) vilket garanterar lika tillgång för alla personer med säte i gemenskapen:

a)

Naturligt smör i block med en nettovikt på minst 20 kg med produktkod ex ex 0405 10 19 9700.

b)

Smörolja i behållare med en nettovikt på minst 20 kg med produktkod ex ex 0405 90 10 9000.

c)

Skummjölkspulver i förpackningar med en nettovikt på minst 25 kg och med en tillsats av andra substanser än mjölkprodukter med produktkod ex ex 0402 10 19 9000 på högst 0,5 viktprocent.

Artikel 2

Destinationer

De produkter som avses i artikel 1 är avsedda för export till alla destinationer med undantag av följande länder och territorier:

a)

Tredjeländer: Andorra, Liechtenstein, Amerikas förenta stater och Heliga stolen (Vatikanstaten).

b)

De av EU-medlemsstaternas territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde: Färöarna, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d'Italia och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.

c)

Europeiska territorier vars yttre förbindelser en medlemsstat är ansvarig för, men som inte omfattas av gemenskapens tullområde: Gibraltar.

Artikel 3

Gällande bestämmelser

Kommissionens förordningar (EG) nr 1291/2000 (8), (EG) nr 1282/2006 och (EG) nr 1454/2007 ska gälla om inte annat följer av denna förordning.

Artikel 4

Inlämning av anbud

1.   Anbud får endast lämnas in under anbudsperioderna och ska endast gälla för den anbudsperiod under vilken de lämnas in.

2.   Varje anbudsperiod ska börja löpa kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den andra tisdagen i månaden, med följande undantag:

a)

I augusti ska anbudsperioden börja löpa kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den tredje tisdagen.

b)

I december ska anbudsperioden börja löpa kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den första tisdagen.

Om den aktuella tisdagen är en allmän helgdag ska anbudsperioden börja löpa kl. 13.00 nästföljande arbetsdag.

Varje anbudsperiod ska löpa ut kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den tredje tisdagen i månaden, med följande undantag:

a)

I augusti ska anbudsperioden löpa ut kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den fjärde tisdagen.

b)

I december ska anbudsperioden löpa ut kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den andra tisdagen.

Om den aktuella tisdagen är en allmän helgdag ska anbudsperioden löpa ut kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den närmast föregående arbetsdagen.

3.   Varje anbudsperiod ska numreras i en serie som börjar med den första period som fastställts.

4.   Anbud ska lämnas in till de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II.

5.   Anbud ska lämnas in separat för var och en av de destinationer och produktkoder som avses i artikel 1.

6.   Utöver kravet i artikel 3.5 c i förordning (EG) nr 1454/2007 ska det i fält 16 i licensansökan anges ”ex” efterföljt av produktkoden enligt artikel 1 i den här förordningen.

Artikel 5

Ansökta kvantiteter

För de produkter som avses i artikel 1 ska varje anbud omfatta minst 10 ton.

Artikel 6

Säkerheter

Säkerheten för anbudet ska vara 15 % av det senaste högsta exportbidrag som fastställts för samma produktkod och samma destination. Säkerheten får dock inte vara lägre än 5 euro per 100 kg.

Artikel 7

Anmälan av anbuden till kommissionen

Vid tillämpning av artikel 5.3 i förordning (EG) nr 1454/2007 ska medlemsstaterna senast tre timmar efter utgången av varje anbudsperiods löptid enligt artikel 4.2 i den här förordningen separat meddela kommissionen alla giltiga anbud på det sätt som anges i formuläret i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 8

Exportlicenser

1.   Artikel 7.2 och 7.3 i förordning (EG) nr 1282/2006 ska inte tillämpas.

2.   Genom undantag från artikel 8 i förordning (EG) nr 1282/2006 ska exportlicensen gälla från och med den dag då den utfärdas till och med slutet av fjärde månaden efter den månad då anbudsperioden löper ut enligt artikel 4.2 tredje stycket i den här förordningen.

Artikel 9

Upphävande

Förordning (EG) nr 581/2004 och förordning (EG) nr 582/2004 ska upphöra att gälla.

Artikel 10

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 510/2008 (EUT L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 58. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 128/2007 (EUT L 41, 13.2.2007, s. 6).

(3)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 69.

(4)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 64. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1543/2007 (EUT L 337, 21.12.2007, s. 62).

(5)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 67. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1543/2007.

(6)  EUT L 234, 29.8.2006, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 532/2007 (EUT L 125, 15.5.2007, s. 7).

(7)  EGT L 366, 24.12.1987, s. 1.

(8)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.


BILAGA I

MEDLEMSSTAT:

Kontaktperson:

Telefonnummer:

Faxnummer:

E-postadress:

A.   Smör (82 %)

Medlemsstat:

Beviljande av bidrag för smör (82 %) med produktkod ex ex 0405 10 19 9700 för export till vissa tredjeländer (förordning (EG) nr 619/2008) Anbud nummer: …/R/200. Anbudsperioden löper ut den:


1

2

3

4

5

Anbud nr

Anbudsgivare nr (1)

Kvantitet (i ton)

Destination

Exportbidrag (euro/100 kg)

(i stigande ordning)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.   Smörolja

Medlemsstat:

Beviljande av bidrag för smörolja med produktkod ex ex 0405 90 10 9000 för export till vissa tredjeländer (förordning (EG) nr 619/2008) Anbud nummer: …/R/200. Anbudsperioden löper ut den:


1

2

3

4

5

Anbud nr

Anbudsgivare nr (2)

Kvantitet (i ton)

Destination

Exportbidrag (euro/100 kg)

(i stigande ordning)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Skummjölkspulver

Medlemsstat:

Beviljande av bidrag för skummjölkspulver med produktkod ex ex 0402 10 19 9000 för export till vissa tredjeländer (förordning (EG) nr 619/2008) Anbud nummer: …/R/200. Anbudsperioden löper ut den:


1

2

3

4

5

Anbud nr

Anbudsgivare nr (3)

Kvantitet (i ton)

Destination

Exportbidrag (euro/100 kg)

(i stigande ordning)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Varje anbudsgivare ska tilldelas ett nummer för varje anbudsperiod.

(2)  Varje anbudsgivare ska tilldelas ett nummer för varje anbudsperiod.

(3)  Varje anbudsgivare ska tilldelas ett nummer för varje anbudsperiod.


BILAGA II

Behöriga myndigheter i medlemsstaterna enligt förordning (EG) nr 1454/2007 och den här förordningen till vilka anbuden ska lämnas in:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 287 25 24

BG

State fund „Agriculture“ — Paying Agency

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 81 87 100

Tel./fax: + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: (420) 222 871 431

Fax: (420) 0 222 871 769

E-mail: licence@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (0049 228) 6845-3732, 3718, 3884

Fax (0049 228) 6845-3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Eesti

Tel: (+ 372) 737 1200

Fax: (+ 372) 737 1201

EL

ΟΠΕΚΕΠΕ — Διεύθυνση μηχανισμών αγοράς

Αχαρνών 364 & Γλαράκη 10β

GR-111 45 Αθήνα

Tηλ.: (30-210) 212 48 93

Φαξ: (30-210) 202 06 08

ES

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Fondo Español de Garantía Agraria

Subdireccion General de Regulación de Mercados

Almagro, 33

E-28010

Tel. (34) 913 47 49 17-18

Fax (34) 913 47 47 07

FR

Office de l’élevage

12, rue Henri-Rol-Tanguy

TSA 30003

F-93555 Montreuil-sous-Bois

Tél. (33-1) 73 30 30 00

Fax (33-1) 73 30 30 38

IE

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero del commercio internazionale

Direzione generale per la politica commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

I-00142 Roma

Tel: + 39 06 59 93 22 04

Fax: + 39 06 59 93 21 41

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: + 357 22867 100

Fax: + 357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių g. 17

08111 Vilnius

Lietuva

Tel. + 370 5 25 26 703

Faksas + 370 5 25 26 945

LU

Office des licences

21, Rue Philippe II

L-2011 Luxembourg

Tél.: 352 24782370

Télécopieur: 352 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Hungary

Tel.: (36-1) 37 43 603

Fax: (36-1) 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta — CMR 02

Tel: + 356 2295 2228

NL

Productschap zuivel

Louis Braillelaan 80

NL-2719 EK Zoetermeer

Nederland

Tel.: (31-79) 368 1534

Fax: (31-79) 368 1955

E-mail: mr@pz.agro.nl

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

Tel.: (43-1) 331 51 0

Fax: (43-1) 331 51 303

E-Mail: lizenzen@ama.gv.at

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Poland

Tel. (48) 22 661-75-90

Faks (48) 22 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351) 218 81 42 62

Fax.: (351) 218 81 42 61

RO

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Bd. Carol I nr. 17, sector 2

030161 București

România

Tel.: (40-21) 305 48 02

Tel.: (40-21) 305 48 42

Fax: (40-21) 305 48 03

SL

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon: + 386 1 478 9228

Telefaks: + 386 1 478 9297

SK

Pôdohospodárska platobná agentúra (Agricultural Paying Agency)

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 57 51 26 13

Fax: (421-2) 53 41 21 80

FI

Maaseutuvirasto, Markkinatukiosasto

P.O. Box 256

FI-00101 Helsinki

Puhelin: (358-20) 772 007

Faksi (358-20) 772 55 09

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-511 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK — Newcastle upon Tyne NE4 7YE

Tel. 44 0 191 226 5262

Fax 44 0 191 226 5101


28.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 620/2008

av den 27 juni 2008

om rättelse av förordning (EG) nr 386/2008 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 386/2008 (2) fastställdes exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter.

(2)

De ändringar av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som infördes genom kommissionens förordning (EG) nr 1499/2007 av den 18 december 2007 om offentliggörande för 2008 av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som upprättats genom förordning (EEG) nr 3846/87 (3), måste beaktas. Följaktligen måste bilagan till förordning (EG) nr 386/2008 ändras i enlighet med det. Av tydlighetsskäl bör ändringarna börja gälla den dag då förordning (EG) nr 386/2008 träder i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I förordning (EG) nr 386/2008 ska bilagan ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska gälla från och med den dag då förordning (EG) nr 386/2008 träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1152/2007 (EUT L 258, 4.10.2007, s. 3). Med verkan från och med den 1 juli 2008 ersätts förordning (EG) nr 1255/1999 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 116, 30.4.2008, s. 17.

(3)  EUT L 333, 19.12.2007, s. 10.


BILAGA

”BILAGA

Exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter från och med den 27 juni 2008

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

Destinationerna definieras enligt följande:

L20

:

Alla destinationer, med undantag av:

a)

tredjeländer: Andorra, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein och Amerikas förenta stater.

b)

territorier i EU-medlemsstater som inte är en del av gemenskapens tullområde: Färöarna, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d'Italia och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.

c)

europeiska territorier, som inte ingår i gemenskapens tullområde, vars utrikes angelägenheter handhas av en medlemsstat: Gibraltar.

L04

:

Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien (), Montenegro och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

L40

:

Alla destinationer, med undantag av:

a)

tredjeländer: L04, Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Heliga stolen (Vatikanstaten), Amerikas förenta stater, Kroatien, Turkiet, Australien, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika,

b)

territorier i EU-medlemsstater som inte är en del av gemenskapens tullområde: Färöarna, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d'Italia och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen,

c)

europeiska territorier, som inte ingår i gemenskapens tullområde, vars utrikes angelägenheter handhas av en medlemsstat: Gibraltar.


(1)  När det gäller berörda produkter som är avsedda för import till Dominikanska republiken inom ramen för kvoten för 2008/2009 enligt beslut 98/486/EG och som uppfyller villkoren i kapitel III, avsnitt 3, i förordning (EG) nr 1282/2006 bör följande satser tillämpas:

a)

Produkter med KN-nummer 0402 10 11 9000 och 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

Produkter med KN-nummer 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 och 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Destinationerna definieras enligt följande:

L20

:

Alla destinationer, med undantag av:

a)

tredjeländer: Andorra, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein och Amerikas förenta stater.

b)

territorier i EU-medlemsstater som inte är en del av gemenskapens tullområde: Färöarna, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d'Italia och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.

c)

europeiska territorier, som inte ingår i gemenskapens tullområde, vars utrikes angelägenheter handhas av en medlemsstat: Gibraltar.

L04

:

Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien (), Montenegro och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

L40

:

Alla destinationer, med undantag av:

a)

tredjeländer: L04, Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Heliga stolen (Vatikanstaten), Amerikas förenta stater, Kroatien, Turkiet, Australien, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika,

b)

territorier i EU-medlemsstater som inte är en del av gemenskapens tullområde: Färöarna, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d'Italia och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen,

c)

europeiska territorier, som inte ingår i gemenskapens tullområde, vars utrikes angelägenheter handhas av en medlemsstat: Gibraltar.

(2)  Inbegripet Kosovo, under överinseende av Förenta nationerna, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution nr 1244 av den 10 juni 1999.”


DIREKTIV

28.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/31


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/64/EG

av den 27 juni 2008

om ändring av bilagorna I–IV till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 14.2 c och d,

efter samråd med berörda medlemsstater, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2000/29/EG fastställs vissa skyddsåtgärder mot införsel av skadegörare på växter eller växtprodukter till medlemsstaterna från andra medlemsstater eller från tredjeländer. Direktivet innehåller dessutom bestämmelser om vilka zoner som erkänns som skyddade zoner.

(2)

På grundval av de uppgifter som lämnats av medlemsstaterna har det fastställts att endast vissa växter avsedda för plantering av Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. och Solanaceae utgör en risk för spridning av Heliothis armigera Hübner. Eftersom risken för att denna organism sprids begränsar sig till dessa växter bör organismen utgå ur bilaga I till direktiv 2000/29/EG, genom vilken ett allmänt förbud fastställs, och i stället införas i bilaga II till det direktivet, genom vilken ett förbud endast införs med avseende på särskilda växter som utgör en risk. Dessutom bör namnet Heliothis armigera Hübner ändras till Helicoverpa armigera (Hübner), i överensstämmelse med den nyligen reviderade vetenskapliga beteckningen.

(3)

Av de uppgifter som lämnats av medlemsstaterna framgår det att skadegöraren Colletotrichum acutatum Simmonds är mycket utbredd inom gemenskapen. Denna organism bör därför inte längre förtecknas som en skadegörare enligt direktiv 2000/29/EG, och inga ytterligare skyddsåtgärder enligt det direktivet bör vidtas i fråga om den organismen. Bilaga II till direktiv 2000/29/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Av de uppgifter som Portugal har lämnat framgår det att Citrus tristeza virus (europeiska isolat) nu har etablerat sig på Madeira. Denna del av Portugals territorium bör därför inte längre erkännas som en skyddad zon när det gäller denna skadegörare, och bilagorna II och IV till direktiv 2000/29/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Av de uppgifter som Spanien har lämnat framgår det att Thaumetopoea pityocampa (Den. och Schiff.) nu etablerat sig på Ibiza. Denna del av Spaniens territorium bör därför inte längre erkännas som en skyddad zon när det gäller denna skadegörare, och bilagorna II och IV till direktiv 2000/29/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Av de uppgifter som Slovenien har lämnat framgår det att Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nu har etablerat sig i regionerna Koroška och Notranjska. Dessa regioner bör därför inte längre erkännas som skyddade zoner när det gäller Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., och bilagorna II, III och IV till direktiv 2000/29/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Av de uppgifter som Italien lämnat framgår det att Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nu har etablerat sig i regionerna Emilia-Romagna, Lombardiet och Venetien. Dessa delar av Italiens territorium bör därför inte längre erkännas som skyddade zoner när det gäller Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., och bilagorna II, III och IV till direktiv 2000/29/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Av den schweiziska växtskyddslagstiftningen framgår det att kantonerna Bern och Grisons inte längre erkänns som skyddade zoner när det gäller Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. i Schweiz. De undantag enligt vilka införsel från dessa regioner till vissa skyddade zoner tillåts enligt särskilda krav bör därför utgå, och del B i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG bör ändras i enlighet med detta.

(9)

Bilagorna I–IV till direktiv 2000/29/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I–IV till direktiv 2000/29/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 augusti 2008 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 september 2008.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/41/EG (EUT L 169, 29.6.2007, s. 51).


BILAGA

Bilagorna I–IV till direktiv 2000/29/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I del A avsnitt II rubrik a i bilaga I ska punkt 3 utgå.

2.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Del A avsnitt II ska ändras på följande sätt:

i)

Under rubrik a ska följande punkt 6.2 införas efter punkt 6.1:

”6.2.

Helicoverpa armigera (Hübner)

Växter av Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. och av familjen Solanaceae, avsedda för plantering, dock inte fröer”

ii)

Under rubrik c ska punkt 2 utgå.

b)

Del B ska ändras på följande sätt:

i)

Under rubrik a ska punkt 10 utgå.

ii)

Under rubrik b punkt 2 ska texten i den tredje kolumnen, skyddad(e) zon(er), ersättas med följande:

”E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzerna, Apulien, Basilicata, Kalabrien, Kampanien, Emilia-Romagna [provinserna Parma och Piacenza], Friuli-Venezia Giulia, Latium, Ligurien, Lombardiet [utom provinsen Mantua], Marche, Molise, Piemonte, Sardinien, Sicilien, Toskana, Umbrien, Aostadalen, Venetien [utom provinsen Rovigo, kommunerna Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi i provinsen Padua och området söder om motorväg A4 i provinsen Verona]), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tyrolen [administrativa distriktet Lienz], Steiermark och Wien), P, SI (utom regionerna Gorenjska, Koroška, Notranjska och Maribor), SK (utom kommunerna Blahová, Horné Mýto och Okoč [regionen Dunajská Streda], Hronovce och Hronské Kľačany [regionen Levice], Veľké Ripňany [regionen Topoľčany], Málinec [regionen Poltár], Hrhov [regionen Rožňava], Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše och Zatín [regionen Trebišov]), FI, UK (Nordirland, Isle of Man och Kanalöarna).E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzerna, Apulien, Basilicata, Kalabrien, Kampanien, Emilia-Romagna [provinserna Parma och Piacenza], Friuli-Venezia Giulia, Latium, Ligurien, Lombardiet [utom provinsen Mantua], Marche, Molise, Piemonte, Sardinien, Sicilien, Toskana, Umbrien, Aostadalen, Venetien [utom provinsen Rovigo, kommunerna Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi i provinsen Padua och området söder om motorväg A4 i provinsen Verona]), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tyrolen [administrativa distriktet Lienz], Steiermark och Wien), P, SI (utom regionerna Gorenjska, Koroška, Notranjska och Maribor), SK (utom kommunerna Blahová, Horné Mýto och Okoč [regionen Dunajská Streda], Hronovce och Hronské Kľačany [regionen Levice], Veľké Ripňany [regionen Topoľčany], Málinec [regionen Poltár], Hrhov [regionen Rožňava], Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše och Zatín [regionen Trebišov]), FI, UK (Nordirland, Isle of Man och Kanalöarna).”

iii)

Under rubrik d punkt 1 ska texten i den tredje kolumnen, skyddad(e) zon(er), ersättas med följande:

”EL, F (Korsika), M, P (utom Madeira)”

3.

Del B i bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska texten i den andra kolumnen, skyddad(e) zon(er), ersättas med följande:

”E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzerna, Apulien, Basilicata, Kalabrien, Kampanien, Emilia-Romagna [provinserna Parma och Piacenza], Friuli-Venezia Giulia, Latium, Ligurien, Lombardiet [utom provinsen Mantua], Marche, Molise, Piemonte, Sardinien, Sicilien, Toskana, Umbrien, Aostadalen, Venetien [utom provinsen Rovigo, kommunerna Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi i provinsen Padua och området söder om motorväg A4 i provinsen Verona]), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tyrolen [administrativa distriktet Lienz], Steiermark och Wien), P, SI (utom regionerna Gorenjska, Koroška, Notranjska och Maribor), SK (utom kommunerna Blahová, Horné Mýto och Okoč [regionen Dunajská Streda], Hronovce och Hronské Kľačany [regionen Levice], Veľké Ripňany [regionen Topoľčany], Málinec [regionen Poltár], Hrhov [regionen Rožňava], Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše och Zatín [regionen Trebišov]), FI, UK (Nordirland, Isle of Man och Kanalöarna).”

b)

I punkt 2 ska texten i den andra kolumnen, skyddad(e) zon(er), ersättas med följande:

”E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzerna, Apulien, Basilicata, Kalabrien, Kampanien, Emilia-Romagna [provinserna Parma och Piacenza], Friuli-Venezia Giulia, Latium, Ligurien, Lombardiet [utom provinsen Mantua], Marche, Molise, Piemonte, Sardinien, Sicilien, Toskana, Umbrien, Aostadalen, Venetien [utom provinsen Rovigo, kommunerna Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi i provinsen Padua och området söder om motorväg A4 i provinsen Verona]), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tyrolen [administrativa distriktet Lienz], Steiermark och Wien), P, SI (utom regionerna Gorenjska, Koroška, Notranjska och Maribor), SK (utom kommunerna Blahová, Horné Mýto och Okoč [regionen Dunajská Streda], Hronovce och Hronské Kľačany [regionen Levice], Veľké Ripňany [regionen Topoľčany], Málinec [regionen Poltár], Hrhov [regionen Rožňava], Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše och Zatín [regionen Trebišov]), FI, UK (Nordirland, Isle of Man och Kanalöarna).”.

4.

Bilaga IV ska ändras på följande sätt:

a)

Del A ska ändras på följande sätt:

i)

I avsnitt I punkt 27.1 andra kolumnen, särskilda krav, ska orden ”Heliothis armigera Hübner” ersättas med ”Helicoverpa armigera (Hübner)”.

ii)

I avsnitt II punkt 20 andra kolumnen, särskilda krav, ska orden ”Heliothis armigera Hübner” ersättas med ”Helicoverpa armigera (Hübner)”.

b)

Del B ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 17 ska utgå.

ii)

Punkt 21 ska ändras på följande sätt:

I den andra kolumnen, särskilda krav, ska led c ersättas med följande:

”c)

Växterna har sitt ursprung i en av följande kantoner i Schweiz: Fribourg, Vaud, Valais, eller”

Texten i den tredje kolumnen, skyddad(e) zon(er), ska ersättas med följande:

”E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzerna, Apulien, Basilicata, Kalabrien, Kampanien, Emilia-Romagna [provinserna Parma och Piacenza], Friuli-Venezia Giulia, Latium, Ligurien, Lombardiet [utom provinsen Mantua], Marche, Molise, Piemonte, Sardinien, Sicilien, Toskana, Umbrien, Aostadalen, Venetien [utom provinsen Rovigo, kommunerna Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi i provinsen Padua och området söder om motorväg A4 i provinsen Verona]), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tyrolen [administrativa distriktet Lienz], Steiermark och Wien), P, SI (utom regionerna Gorenjska, Koroška, Notranjska och Maribor), SK (utom kommunerna Blahová, Horné Mýto och Okoč [regionen Dunajská Streda], Hronovce och Hronské Kľačany [regionen Levice], Veľké Ripňany [regionen Topoľčany], Málinec [regionen Poltár], Hrhov [regionen Rožňava], Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše och Zatín [regionen Trebišov]), FI, UK (Nordirland, Isle of Man och Kanalöarna).”

iii)

Punkt 21.3 ska ändras på följande sätt:

I den andra kolumnen, särskilda krav, ska led b ersättas med följande:

”b)

har sitt ursprung i en av följande kantoner i Schweiz: Fribourg, Vaud, Valais, eller”

Texten i den tredje kolumnen, skyddad(e) zon(er), ska ersättas med följande:

”E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzerna, Apulien, Basilicata, Kalabrien, Kampanien, Emilia-Romagna [provinserna Parma och Piacenza], Friuli-Venezia Giulia, Latium, Ligurien, Lombardiet [utom provinsen Mantua], Marche, Molise, Piemonte, Sardinien, Sicilien, Toskana, Umbrien, Aostadalen, Venetien [utom provinsen Rovigo, kommunerna Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi i provinsen Padua och området söder om motorväg A4 i provinsen Verona]), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tyrolen [administrativa distriktet Lienz], Steiermark och Wien), P, SI (utom regionerna Gorenjska, Koroška, Notranjska och Maribor), SK (utom kommunerna Blahová, Horné Mýto och Okoč [regionen Dunajská Streda], Hronovce och Hronské Kľačany [regionen Levice], Veľké Ripňany [regionen Topoľčany], Málinec [regionen Poltár], Hrhov [regionen Rožňava], Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše och Zatín [regionen Trebišov]), FI, UK (Nordirland, Isle of Man och Kanalöarna).”

iv)

Punkt 31 ska ändras på följande sätt:

Texten i den tredje kolumnen, skyddad(e) zon(er), ska ersättas med följande:

”EL, F (Korsika), M, P (utom Madeira)”


28.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/36


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/65/EG

av den 27 juni 2008

om ändring av direktiv 91/439/EEG om körkort

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/439/EEG om körkort av den 29 juli 1991 (1), särskilt artikel 7a.2, och

av följande skäl:

(1)

Kodförteckningen i bilaga I och Ia till direktiv 91/439/EEG bör ändras.

(2)

Gemenskapskod 78 som begränsar rätten att köra fordon inom en viss körkortskategori till fordon med enbart automatisk växellåda bör ändras med hänsyn till de vetenskapliga och tekniska framstegen på området.

(3)

De minimikrav för fordon som används vid körproven som fastställs i bilaga II till direktiv 91/439/EEG bör anpassas till den förändrade definitionen i gemenskapskod 78.

(4)

Minimikraven för teoretiska och praktiska prov enligt bilaga II till direktiv 91/439/EEG bör ses över för att provkraven ska överensstämma med påfrestningarna i den dagliga trafiksituationen i fråga om körning i tunnlar för att öka trafiksäkerheten i dem.

(5)

De perioder som fastställs i punkterna 5.2 och 6.2.5 i bilaga II till direktiv 91/439/EEG har visat sig inte räcka till för att de nödvändiga åtgärderna ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt. Ytterligare en period bör beviljas.

(6)

Direktiv 91/439/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från körkortskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 91/439/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

I punkt 2 i bilaga I, avseende sidan 4 i körkortet, och i punkt 2 a.12 i bilaga Ia, avseende sidan 2 i körkortet ska lydelsen för gemenskapskod 10.02 ersättas med följande:

”10.02.

Fordon utan kopplingspedal (eller manuell växelspak för kategorierna A eller A1)”.

2.

I punkt 2 i bilaga I, avseende sidan 4 i körkortet, och i punkt 2 i bilaga Ia, avseende sidan 2 i körkortet, punkt a.12, ska lydelsen för gemenskapskod 78 ersättas med följande:

78.   Begränsat till fordon utan kopplingspedal (eller manuell växelspak för kategorierna A eller A1)”.

3.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2.1.3 ska följande strecksats läggas till:

”—

Säker körning i vägtunnlar.”

b)

I punkt 5.1 ska andra och tredje stycket ersättas med följande:

”Om en sökande genomför körprovet i ett fordon utan kopplingspedal (eller manuell växelspak för kategorierna A och A1) ska detta anges på det eventuella körkort som utfärdas på grundval av detta prov. Körkort med en sådan angivelse ger endast behörighet att framföra fordon utan kopplingspedal (eller manuell växelspak för kategorierna A eller A1).

Med ’fordon med automatisk växellåda’ avses ett fordon utan kopplingspedal (eller manuell växelspak för kategorierna A eller A1).”

c)

I punkt 5.2 ska det sista stycket ersättas med följande:

”Provfordon för kategori B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 och D1+E som användes senast den dag som anges i artikel 3 i kommissionens direktiv 2008/65/EG (2) får, om de inte uppfyller minimikraven ovan, användas till och med den 30 september 2013. Kraven som avser den last som kan transporteras av dessa fordon får genomföras av medlemsstaterna fram till och med den 30 september 2013.

d)

I punkt 6.2.5 andra stycket ska ”fem år efter det att detta direktiv trätt i kraft” ersättas med ”den 30 september 2008”.

e)

I punkterna 6.3.8, 7.4.8 och 8.3.8 ska ”, tunnlar” läggas till efter ”övergångsställen” i uppräkningen av särskilda trafikmiljöer.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 september 2008. De ska genast underrätta kommissionen om detta. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Antonio TAJANI

Vice ordförande


(1)  EGT L 237, 24.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/103/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 344).

(2)  EUT L 168, 28.6.2008, s. 36.”


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

28.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/38


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 27 juni 2008

om tillfälliga skyddsåtgärder mot spridning av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematoden) i Portugal

[delgivet med nr K(2008) 3312]

(2008/489/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 16.5, och

av följande skäl:

(1)

Portugal håller på att genomföra en utrotningsplan mot spridning av tallvedsnematoden i enlighet med kommissionens beslut 2006/133/EG av den 13 februari 2006 om att ålägga medlemsstaterna att tillfälligt vidta ytterligare åtgärder mot spridningen av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematoden) när det gäller andra områden i Portugal än sådana där det är känt att den inte förekommer (2).

(2)

Portugal har antagit en ministeriell förordning (Portaria nr 358/2008 av den 12 maj 2008) om förbud mot transport av mottagligt virke och mottagliga växter från det portugisiska fastlandet såvida virket inte har värmebehandlats och växterna inspekterats i vederbörlig ordning.

(3)

I enlighet med artikel 4 andra stycket i beslut 2006/133/EG har Portugal förelagt kommissionen ett förslag till övervakningsplan för hela det portugisiska territoriet. Förslaget diskuterades i ständiga kommittén för växtskydd den 26–27 maj 2008. På basis av kommitténs slutsatser godkände kommissionen emellertid inte planen på grund av att övervakningen inte var tillräckligt omfattande.

(4)

Den 5 juni 2008 underrättade Portugal kommissionen om att nya utbrott av tallvedsnematoden hade upptäckts i samband med en extra undersökning som utfördes av de portugisiska myndigheterna utöver den årliga kontrollen i den del av Portugal där tallvedsnematoden hittills inte har förekommit.

(5)

Det kontrollbesök som kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor gjorde den 2–6 juni 2008 visade att de uppgifter som står till förfogande inte är tillräckliga för att bekräfta att det finns områden i Portugal som är fria från tallvedsnematoden. Dessutom har gemenskapsåtgärder och nationella åtgärder inte tillämpats fullt ut.

(6)

De åtgärder som hittills vidtagits anses därför vara otillräckliga och en överhängande risk för spridning av tallvedsnematoden till följd av transporter av mottagligt virke, mottaglig bark och mottagliga växter till områden utanför Portugal kan därför inte längre uteslutas. Dessutom bör andra medlemsstater än Portugal så snart som möjligt få rätt att övervaka transporter till sina territorier av mottagligt virke, mottaglig bark och mottagliga växter med ursprung i samtliga delar av Portugal.

(7)

Till följd av den nyligen konstaterade ökningen av antalet utbrott av tallvedsnematoden i Portugal bör åtgärder vidtas så snart som möjligt för att skydda andra medlemsstaters territorier mot tallvedsnematoden och för att skydda gemenskapens handelsintressen i förhållande till tredjeländer. Transporter av mottagligt virke, mottaglig bark och mottagliga växter från Portugal till andra medlemsstater och tredjeländer bör förbjudas, såvida inte detta material har behandlats eller, i fråga om växter, inspekterats på lämpligt sätt. De krav som gäller för transporter av mottagligt virke, mottaglig bark och mottagliga växter från avgränsade områden i Portugal till andra områden i landet eller till övriga medlemsstater bör utvidgas till att omfatta alla transporter från Portugal till andra medlemsstater och tredjeländer. Spårbarhet bör garanteras genom att växtpasset eller märket fästs vid varje enhet i en försändelse. Den kontrollverksamhet som bedrivs av medlemsstaterna bör utvidgas så att medlemsstaterna även får kontrollera mottagligt virke, mottaglig bark och mottagliga växter som transporteras från Portugal till deras territorier.

(8)

I avvaktan på mötet i ständiga kommittén för växtskydd bör tillfälliga skyddsåtgärder vidtas för att förhindra spridning av tallvedsnematoden från Portugal till andra medlemsstater och tredjeländer.

(9)

De åtgärder som förskrivs i detta beslut kommer att ses över av ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Portugal ska se till att de villkor som fastställs i bilagan uppfylls när det gäller mottagligt virke, mottaglig bark och mottagliga växter som ska transporteras från Portugal till andra medlemsstater eller tredjeländer.

2.   Om bestämmelsestaten är en annan än Portugal får denna medlemsstat undersöka sändningar av mottagligt virke, mottaglig bark och mottagliga växter från Portugal som transporteras till medlemsstatens territorium för att kontrollera förekomst av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematoden).

3.   Detta beslut påverkar inte beslut 2006/133/EG.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/41/EG (EUT L 169, 29.6.2007, s. 51).

(2)  EUT L 52, 23.2.2006, s. 34. Beslutet senast ändrat genom beslut 2008/378/EG (EUT L 130, 20.5.2008, s. 22).


BILAGA

Följande ska gälla vid transporter från Portugal till andra medlemsstater och tredjeländer:

a)

Mottagliga växter ska åtföljas av ett växtpass som framställts och utfärdats enligt bestämmelserna i kommissionens direktiv 92/105/EEG (1), efter det att

växterna officiellt har kontrollerats och befunnits fria från tecken eller symtom på tallvedsnematod, och

inga symtom på tallvedsnematoden har registrerats på produktionsplatsen eller i dess närmaste omgivningar sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

b)

Mottagligt virke och ren bark ska åtföljas av det växtpass som avses i a, med undantag av virke i form av

flis, spån, träavfall eller småbitar som helt eller delvis kommer från dessa barrträd,

packlådor, häckar eller tunnor,

lastpallar, pallboxar och liknande anordningar,

garneringsträ (dunnage), avståndsklossar och bärare,

men inbegripet virke som inte har kvar sin naturligt rundade form. Virket eller den rena barken ska dock först ha genomgått lämplig värmebehandling för att uppnå en kärntemperatur av minst 56 °C i 30 minuter för att säkerställa att det är fritt från levande tallvedsnematoder.

c)

Mottagligt virke i form av flis, spån, träavfall eller småbitar som helt eller delvis kommer från dessa barrträd ska åtföljas av det växtpass som avses i a efter att ha genomgått lämplig desinficering för att säkerställa att det är fritt från levande tallvedsnematoder.

d)

Mottagligt virke i form av garneringsträ (dunnage), avståndsklossar och bärare, inbegripet sådant virke som inte har kvar sin naturligt rundade form, samt i form av packlådor, boxar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknande anordningar samt pallkragar ska, vare sig de används eller inte används för transport av alla typer av produkter, bli föremål för en av de godkända åtgärderna enligt bilaga I till FAO:s internationella standard för fytosanitära åtgärder nr 15 om riktlinjer för reglering av träförpackningsmaterial i internationell handel (Guidelines for regulating wood packaging material in international trade). Det ska bära ett märke som gör det möjligt att ta reda på var och av vem behandlingen har utförts eller åtföljas av det växtpass som avses i a som styrker att åtgärderna har genomförts.

Portugal ska se till att det växtpass som avses i a eller märket enligt FAO:s internationella standard för fytosanitära åtgärder nr 15 fästs vid varje enhet av mottagligt virke, mottaglig bark och mottagliga växter som ska transporteras.


(1)  EGT L 4, 8.1.1993, s. 22.


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

28.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/41


BESLUT AV KOMMITTÈN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK EUSEC/2/2008

av den 24 juni 2008

om utnämning av uppdragschef för Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo (Eusec RD Congo)

(2008/490/Gusp)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 25 tredje stycket,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2007/406/Gusp av den 12 juni 2007 om Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo (Eusec RD Congo) (1), särskilt artikel 8, och

av följande skäl:

(1)

Den 1 mars 2008 utsågs Michel SIDO till uppdragschef för Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo (Eusec RD Congo).

(2)

Den 23 juni 2008 meddelade Michel SIDO att han avgår som uppdragschef.

(3)

Generalsekreteraren/den höge representanten har föreslagit att Jean-Paul MICHEL utses till ny uppdragschef för Eusec RD Congo.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Jean-Paul MICHEL utses härmed till uppdragschef för Eusec RD Congo.

Artikel 2

Detta beslut får verkan den 1 juli 2008.

Utfärdat i Bryssel den 24 juni 2008.

För kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik

M. IPAVIC

Ordförande


(1)  EUT L 151, 13.6.2007, s. 52.


28.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/42


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2008/491/GUSP

av den 26 juni 2008

om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2007/406/Gusp om Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo (Eusec RD Congo)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14, och

av följande skäl:

(1)

Sedan den 2 maj 2005 bedriver Europeiska unionen ett rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo (Eusec RD Congo). Det nuvarande mandatet för uppdraget fastställs i gemensam åtgärd 2007/406/Gusp (1) och upphör den 30 juni 2008.

(2)

Uppdragets mandat bör förlängas med tolv månader från och med den 1 juli 2008.

(3)

Europeiska unionens stöd till de kongolesiska myndigheterna när det gäller reformen av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo kommer nu även att kunna ägna särskild uppmärksamhet åt definitionen av villkoren för organiseringen av den kommande snabbinsatsstyrka som Demokariska republiken Kongo beslutat om inom ramen för den övergripande planen för reformen av armén. Särskild vikt bör läggas vid hur funktionen ”mänskliga resurser” utnyttjas.

(4)

De åtaganden som undertecknades i Goma den 23 januari 2008 mellan Demokratiska republiken Kongos regering och de beväpnade grupper som är verksamma i Kivu-områdena har lett till att en pacificeringsprocess kunnat inledas i dessa områden. Denna process stöttas av det internationella samfundet, inbegripet Europeiska unionen genom EU:s särskilda representant i området kring de afrikanska stora sjöarna. Eusec RD Congo-uppdraget bör bidra till de ansträngningar som görs av EU:s särskilda representant inom ramen för arbetet för att genomföra åtagandena för Kivu-områdena.

(5)

Ett nytt finansiellt referensbelopp bör fastställas för att täcka utgifterna i samband med uppdraget för tiden från och med den 1 juli 2008 till och med den 30 juni 2009.

(6)

Det aktuella säkerhetsläget i Demokratiska republiken Kongo riskerar att försämras, vilket skulle kunna få potentiellt allvarliga konsekvenser för processen för ett stärkande av demokratin, rättsstaten och säkerheten på internationell och regional nivå. Ett fortsatt engagemang från EU när det gäller politisk insats och resurser kommer att bidra till att förankra stabiliteten i regionen.

(7)

Gemensam ståndpunkt 2007/406/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensam åtgärd 2007/406/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska leden a–e ersättas med följande:

”a)

Ge råd och bistånd till de kongolesiska myndigheterna i deras arbete för integration, omstrukturering och återuppbyggnad av den kongolesiska armén, bland annat genom att

bidra till framtagandet av olika nationella koncept och strategier, inbegripet arbetet med de övergripande aspekterna på samtliga områden som är involverade i reformen av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo,

stödja de kommittéer och instanser som är involverade i arbetet samt bidra till att fastställa kongolesernas prioriteringar och konkreta behov,

bidra, inbegripet tillhandahållande av experthjälp för urval, utbildning av personalen och utvärdering av behoven av infrastruktur och materiel, till fastställande av detaljerna för organiseringen av snabbinsatsstyrkan och dess gradvisa införande inom ramen för den översiktplan för reformen av armén och med respekt för de principer som gäller för mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt, jämställdhetsaspekter samt för barn i väpnade konflikter.

b)

Leda och fullfölja projektet för tekniskt bistånd för att modernisera betalningskedjan vid försvarsministeriet i Demokratiska republiken Kongo, nedan kallat ’betalningskedjeprojektet’, för att fullgöra de uppgifter som definieras i det allmänna konceptet för detta projekt.

c)

Genom att grunda sig på betalningskedjeprojektet ge stöd till funktionen ’mänskliga resurser’ och utarbetandet av en allmän politik för de mänskliga resurserna.

d)

Identifiera och bidra till utarbetandet av olika projekt och alternativ som EU eller dess medlemsstater kan besluta att stödja när det gäller reformen av säkerhetssektorn.

e)

I samordning med kommissionen övervaka och säkerställa genomförandet av specifika projekt som finansieras eller inleds av medlemsstaterna inom ramen för uppdragets mål.

f)

Vid behov stödja EU:s särskilda representant inom ramen för det arbete som utförs av kommittéerna för pacificeringsprocessen i Kivu-områdena.

g)

Bidra till att garantera samstämmighet mellan samtliga insatser när det gäller reformen av säkerhetssektorn.”

2.

I artikel 3 a ska andra strecksatsen ersättas med följande:

”—

en stödcell och”.

3.

I artikel 3 c andra strecksatsen ska orden ”ett rörligt expertteam” ersättas med orden ”rörliga expertteam”.

4.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Uppdragschefen ska ansvara för den dagliga ledningen av uppdraget samt vara ansvarig för personalen och disciplinfrågor.”

b)

Punkt 2 första meningen ska ersättas med följande:

”2.   Inom ramen för uppdragsbeskrivningen i artikel 2 e är uppdragschefen bemyndigad att använda medlemsstaternas finansiella bidrag.”

5.

Artikel 9 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med uppdraget för perioden från och med den 1 juli 2007 till och med den 30 juni 2008 ska vara 9 700 000 euro.

Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med uppdraget för perioden från och med den 1 juli 2008 till och med den 30 juni 2009 ska vara 8 450 000 euro.”

6.

Artikel 15 ska utgå.

7.

I artikel 16 ska andra stycket ersättas med följande:

”Den ska tillämpas till och med den 30 juni 2009.”

Artikel 2

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft den 1 juli 2008.

Artikel 3

Denna gemensamma åtgärd ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 26 juni 2008.

På rådets vägnar

D. RUPEL

Ordförande


(1)  EUT L 151, 13.6.2007, s. 52.