ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 163

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
24 juni 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 587/2008 av den 16 juni 2008 om ändring av förordning (EG) nr 866/2004 om en ordning enligt artikel 2 i protokoll nr 10 till anslutningsakten beträffande bestämmelserna för varor, tjänster och personer som passerar den gröna linjen på Cypern

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 588/2008 av den 23 juni 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 av den 23 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 590/2008 av den 23 juni 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1580/2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker och undantag från den förordningen

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 591/2008 av den 23 juni 2008 om ändring av förordning (EG) nr 712/2007 om inledande av stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

28

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/475/EG

 

*

Rådets beslut av den 23 juni 2008 om genomförande av artikel 7.2 i förordning (EG) nr 423/2007 om restriktiva åtgärder mot Iran

29

 

 

Kommissionen

 

 

2008/476/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 6 juni 2008 om ändring av beslut 2008/185/EG för att föra in departementen Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan och Nord i Frankrike i förteckningen över regioner där Aujeszkys sjukdom inte förekommer [delgivet med nr K(2008) 2387]  ( 1 )

34

 

 

2008/477/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 juni 2008 om harmonisering av frekvensbandet 2500–2690 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i gemenskapen [delgivet med nr K(2008) 2625]  ( 1 )

37

 

 

2008/478/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 17 juni 2008 om ändring av beslut 1999/217/EG med avseende på förteckningen över aromämnen som används i eller på livsmedel [delgivet med nr K(2008) 2336]  ( 1 )

42

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/479/Gusp av den 23 juni 2008 om genomförande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

43

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2008/480/Gusp av den 23 juni 2008 om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2005/190/Gusp om Europeiska unionens samordnade rättsstatsuppdrag i Irak, Eujust LEX

50

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2008/481/Gusp av den 23 juni 2008 om ändring av gemensam åtgärd 2008/131/Gusp om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan

51

 

*

Rådets beslut 2008/482/Gusp av den 23 juni 2008 om ändring av beslut 2008/134/Gusp om Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna

52

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2008/269/EG av den 19 mars 2008 om ändring av beslut 2001/618/EG för att föra in departementen Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan och Nord i Frankrike i förteckningen över regioner där Aujeszkys sjukdom inte förekommer (EUT L 85 av den 27.3.2008)

53

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

24.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 587/2008

av den 16 juni 2008

om ändring av förordning (EG) nr 866/2004 om en ordning enligt artikel 2 i protokoll nr 10 till anslutningsakten beträffande bestämmelserna för varor, tjänster och personer som passerar den gröna linjen på Cypern

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av protokoll nr 10 om Cypern (1) till 2003 års anslutningsakt, särskilt artikel 2,

med beaktande av protokoll nr 3 om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands suveräna basområden i Cypern (2) till 2003 års anslutningsakt, särskilt artikel 6,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 866/2004 (3) föreskrivs särskilda bestämmelser för varor, tjänster och personer som passerar linjen mellan de områden av Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar någon faktisk kontroll och de områden av Republiken Cypern där den utövar en faktisk kontroll.

(2)

Handeln och de ekonomiska förbindelserna på ön behöver intensifieras med beaktande av den erfarenhet som vunnits sedan förordning (EG) nr 866/2004 och den tidigare ändringen trädde i kraft.

(3)

För detta ändamål bör alla tullar på jordbruksprodukter med ursprung i de områden av Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar någon faktisk kontroll upphävas. För att detta ska bli möjligt måste skyddsklausulen i förordning (EG) nr 866/2004 stärkas.

(4)

Det bör fastställas regler för den temporära införseln av varor från de områden av Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar någon faktisk kontroll till de områden av Republiken Cypern där den utövar en faktisk kontroll, så att det blir lättare för företag som är etablerade i de områden av Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar någon faktisk kontroll att tillhandahålla tjänster över linjen och att delta i mässor eller liknande evenemang i områden av Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering utövar en faktisk kontroll. Vidare bör varor som ska repareras i de områden av Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering utövar en faktisk kontroll få lov att passera linjen.

(5)

Tillfredsställande bevisning bör uppvisas om att varorna införs temporärt. Republiken Cyperns tullmyndigheter eller myndigheterna i det östra suveräna basområdet får begära att en garanti utfärdas för att täcka alla eventuella tullar eller skatteskulder, om vissa temporärt införda varor inte återsänds till de områden av Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar någon faktisk kontroll.

(6)

För personer som passerar linjen för att bege sig från de områden av Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar någon faktisk kontroll till de områden av Republiken Cypern där den utövar en faktisk kontroll bör det klargöras att deras personliga tillhörigheter ska anses ha deklarerats för temporär införsel. Detsamma bör gälla för transportmedel.

(7)

Det totala värdet av varor i det personliga bagage som tillhör personer som passerar linjen för att bege sig från de områden av Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar någon faktisk kontroll till de områden av Republiken Cypern där den utövar en faktisk kontroll behöver avsevärt höjas i syfte att främja den ekonomiska utvecklingen i de områden av Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar någon faktisk kontroll.

(8)

Förordning (EG) nr 866/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 866/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.2 ska ersättas med följande:

”2.   De varor som avses i punkt 1 ska inte omfattas av kravet på tulldeklaration. De ska inte vara föremål för tullar eller andra avgifter med motsvarande verkan. I syfte att sörja för effektiva kontroller ska de mängder som passerar linjen registreras.”

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 4a

Temporär införsel av varor

1.   Med undantag av varor som är föremål för veterinära och fytosanitära krav får följande varor införas temporärt från de områden av Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar någon faktisk kontroll till de områden av Republiken Cypern där den utövar en faktisk kontroll:

a)

Personligt lösöre som tillhör personer som passerar linjen och som rimligen kan behövas för resan samt varor som är avsedda för sportändamål.

b)

Transportmedel.

c)

Yrkesutrustning.

d)

Varor som ska repareras.

e)

Varor som ska ställas ut eller användas i samband med ett officiellt evenemang.

2.   De varor som avses i punkt 1 får införas under högst sex månader.

3.   De varor som avses i punkt 1 behöver inte uppfylla de villkor som fastställs i artikel 4.1.

4.   Om de varor som avses i punkt 1 inte återförs till de områden av Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar någon faktisk kontroll när perioden för temporär införsel enligt punkt 2 löper ut, ska de beslagtas av Republiken Cyperns tullmyndigheter.

5.   Vid temporär införsel av de varor som avses i punkt 1 a och b i denna artikel ska artiklarna 229, 232, 579 och 581 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (4) gälla i tillämpliga delar.

Vid temporär införsel av de varor som avses i punkt 1 c, d och e i denna artikel ska följande förfarande gälla:

a)

Varorna ska åtföljas av en förklaring av den person som inför varorna, där syftet med den temporära införseln anges, samt, i förekommande fall, av stödjande handlingar som ger en rimlig bevisning för att varorna omfattas av någon av de tre kategorier som anges i punkt 1 c, d och e i denna artikel.

b)

Varorna ska registreras av Republiken Cyperns tullmyndigheter eller av myndigheterna i det östra suveräna basområdet när de förs in i och lämnar de områden av Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering utövar en faktisk kontroll eller det östra suveräna basområdet.

c)

Republiken Cyperns tullmyndigheter och myndigheterna i det östra suveräna basområdet får som villkor för den temporära införseln av varorna ställa att en garanti lämnas i syfte att sörja för att eventuella tullar eller skatteskulder för varorna kommer att betalas.

6.   Kommissionen får anta särskilda bestämmelser i enlighet med det förfarande som avses i artikel 4.12.

3.

I artikel 6 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.   Rådets direktiv 69/169/EEG av den 28 maj 1969 om harmonisering av lagstiftningen om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resande (5) och rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (6) ska inte gälla, men varor i det personliga bagage som tillhör personer som passerar linjen ska vara befriade från omsättningsskatt, punktskatt och importtullar, om varuinförseln inte har kommersiell karaktär och varornas samlade värde inte överstiger 260 EUR per person.

2.   De kvantitativa begränsningarna för befrielse från omsättningsskatt, punktskatt och importtullar ska vara 40 cigaretter och 1 liter alkohol för egen förbrukning.

4.

I artikel 11.4 ska andra meningen ersättas med följande:

”Om det skulle uppstå andra nödsituationer, särskilt sådana som beror på oegentligheter, snedvridningar av handeln eller bedrägeri, eller om andra exceptionella omständigheter skulle uppstå som kräver omedelbara åtgärder, får kommissionen i samråd med Republiken Cyperns regering genast tillämpa sådana åtgärder som är strikt nödvändiga för att avhjälpa situationen.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 16 juni 2008.

På rådets vägnar

D. RUPEL

Ordförande


(1)  EUT L 236, 23.9.2003, s. 955.

(2)  EUT L 236, 23.9.2003, s. 940.

(3)  EUT L 161, 30.4.2004, s. 128. Rättad i EUT L 206, 9.6.2004, s. 51. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1283/2005 (EUT L 203, 4.8.2005, s. 8).

(4)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 214/2007 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6).”

(5)  EGT L 133, 4.6.1969, s. 6. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2007/74/EG (EUT L 346, 29.12.2007, s. 6).

(6)  EGT L 105, 23.4.1983, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 274/2008 (EUT L 85, 27.3.2008, s. 1).”


24.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 588/2008

av den 23 juni 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsakter (1), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 23 juni 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

41,8

MK

34,1

TR

53,4

ZZ

43,1

0707 00 05

JO

151,2

MK

22,9

TR

104,5

ZZ

92,9

0709 90 70

TR

89,8

ZZ

89,8

0805 50 10

AR

104,9

EG

120,2

TR

135,6

US

93,5

ZA

108,3

ZZ

112,5

0808 10 80

AR

93,6

BR

89,4

CL

102,5

CN

87,2

NZ

115,8

US

103,6

UY

58,3

ZA

93,7

ZZ

93,0

0809 10 00

IL

89,8

TR

192,3

US

236,6

ZZ

172,9

0809 20 95

TR

372,0

US

368,8

ZZ

370,4

0809 30 10, 0809 30 90

US

245,1

ZZ

245,1

0809 40 05

IL

121,3

TR

131,9

ZZ

126,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


24.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 589/2008

av den 23 juni 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 121 d jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 1028/2006 av den 19 juni 2006 om handelsnormer för ägg (2) upphävs med verkan från och med den 1 juli 2008 genom förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)

Vissa bestämmelser och skyldigheter enligt förordning (EG) nr 1028/2006 återfinns inte i förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

Vissa bestämmelser och skyldigheter måste därför antas inom ramen för en förordning med tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1234/2007, så att den gemensamma marknadsordningen kan fungera korrekt och utan avbrott, särskilt när det gäller handelsnormerna.

(4)

I förordning (EG) nr 1234/2007 fastställs de grundkrav som ägg måste uppfylla för att få saluföras i gemenskapen. Av tydlighetsskäl bör det fastställas nya tillämpningsföreskrifter för de kraven. Kommissionens förordning (EG) nr 557/2007 (3) i vilken det fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1028/2006, bör därför upphävas och ersättas med en ny förordning.

(5)

Ägg omfattas av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (4) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (5). Hänvisningar bör därför i den mån det är möjligt göras till de övergripande förordningarna.

(6)

Det bör fastställas kvalitetsegenskaper för ägg av klass A för att garantera att det är ägg av hög kvalitet som levereras direkt till slutkonsumenten och det bör fastställas kriterier som kan kontrolleras av inspektionsorgan. Kvalitetsegenskaperna bör grunda sig på standard nr 42 som utfärdats av FN:s ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) beträffande saluföring och kommersiell kvalitetskontroll av ägg med skal inom den internationella handeln mellan och till de länder som är medlemmar i FN/ECE.

(7)

Om kylda ägg lämnas i rumstemperatur kan det leda till kondensation, vilket gör det lättare för bakterier att växa på skalet och troligen tränga in i ägget. Därför bör ägg helst lagras och transporteras i jämn temperatur och bör i allmänhet inte kylas innan de säljs till slutkonsumenten.

(8)

Ägg bör i allmänhet varken tvättas eller rengöras eftersom det kan skada äggskalet, som har en hel rad antimikrobiella egenskaper som effektivt skyddar ägget mot bakterieangrepp. Vissa metoder, till exempel behandling av ägg med ultraviolett strålning, bör dock inte betraktas som rengöring. Ägg av klass A bör dessutom inte tvättas på grund av risken för att skada de fysiska skyddsbarriärerna, till exempel hinnorna, vid eller efter tvättning. Sådana skador kan leda till att bakterier tränger igenom skalen och till vattenförlust och därmed öka risken för konsumenterna, i synnerhet om de efterföljande torknings- och lagringsförhållandena inte är optimala.

(9)

Äggtvättningssystem som godkänts och som tillämpas under väl kontrollerade former används dock i vissa medlemsstater med goda resultat. Enligt det yttrande som den vetenskapliga panelen för biologiska faror, som sorterar under Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, avgav på kommissionens begäran och antog den 7 september 2005 (6) beträffande mikrobiologiska risker med att tvätta bordsägg, kan den äggtvättning som sker på vissa förpackningscentraler godtas ur hygiensynpunkt, under förutsättning att det bland annat tas fram vedertagna regler för äggtvättningssystem.

(10)

Ägg av klass A bör klassificeras efter vikt. Det bör i detta syfte fastställas ett begränsat antal viktklasser och tydliga bestämmelser om minimikraven i fråga om märkning, vilket inte utesluter ytterligare frivillig märkning, förutsatt att kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (7) är uppfyllda.

(11)

Endast företag vars lokaler och tekniska utrustning lämpar sig för arten och omfattningen av den verksamhet de bedriver, och som följaktligen har möjlighet att hantera äggen korrekt, bör få tillstånd att som förpackningscentraler klassificera ägg efter kvalitetsklass och vikt.

(12)

Det bör fastställas maximala tidsfrister för klassificering, märkning och förpackning av ägg samt märkning av förpackningarna.

(13)

Utöver det allmänna kravet att det ska vara möjligt att spåra livsmedel, foder, livsmedelsproducerande djur eller ämnen som är avsedda att eller kan förväntas ingå i ett livsmedel eller ett foder genom alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (8), bör det fastställas vilka uppgifter som i kontrollsyfte ska förekomma på transportförpackningar som innehåller ägg och på följehandlingarna.

(14)

Om äggen levereras till en annan medlemsstat bör de märkas med producentkoden på produktionsenheten. När det gäller ägg av klass B bör det särskilt anges att dessa även bör märkas med en annan symbol, om det inte av enbart producentkoden tydligt framgår vilken kvalitetsklass äggen har.

(15)

Det bör fastställas hur den producentkod som avses i A.III.1 i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1234/2007 ska vara sammansatt. Det bör dessutom förtydligas att det kan medges undantag från kravet på att äggen ska märkas med producentkoden, om den tekniska märkningsutrustningen inte kan användas för att märka skadade eller smutsiga ägg.

(16)

Kännetecknen för den andra symbol som ägg av klass B kan märkas med enligt A.III.1 andra stycket i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1234/2007 bör fastställas.

(17)

Om äggen levereras direkt till livsmedelsindustrin för bearbetning, och det finns tillräckliga garantier beträffande äggens slutdestination, får medlemsstaterna, på begäran av aktörerna, medge undantag från märkningsbestämmelserna.

(18)

I direktiv 2000/13/EG fastställs allmänna regler för alla livsmedel som släpps ut på marknaden. Det bör dock fastställas vissa särskilda märkningskrav för förpackningar.

(19)

Enligt artikel 9 i direktiv 2000/13/EG ska datum för minsta hållbarhetstid (bäst före-datum) för ett livsmedel vara den dag fram till vilken livsmedlet vid rätt förvaring har kvar sina särskilda egenskaper. Av tydlighetsskäl bör detta datum fastställas till högst 28 dagar efter värpdagen.

(20)

Ägg får saluföras med en uppgift om att de är särskilt färska. Det bör därför fastställas en längsta tidsfrist för att sådana uppgifter ska få användas.

(21)

Ägg får saluföras med en uppgift om vilken typ av foder som värphönsen har fått. Det bör fastställas minimikrav för sådana uppgifter.

(22)

Vid lösviktsförsäljning av ägg bör viss information, som normalt står på förpackningen, finnas tillgänglig för konsumenten.

(23)

Utöver de allmänna hygienkraven för emballering och förpackning av livsmedel bör det fastställas vissa ytterligare krav för att minska risken för kvalitetsförsämring eller kontaminering av äggen under lagring och transport. Sådana normer bör grunda sig på FN/ECE-standard nr 42.

(24)

Industriägg lämpar sig inte att användas som livsmedel. Förpackningar med sådana ägg bör därför vara försedda med särskilda banderoller eller etiketter så att de lätt kan identifieras.

(25)

Endast förpackningscentraler har lokaler och teknisk utrustning som lämpar sig för omförpackning av ägg. Omförpackning bör därför endast ske på förpackningscentraler.

(26)

Aktörer inom livsmedelsindustrin är skyldiga att garantera spårbarheten i enlighet med förordning (EG) nr 178/2002. Producenter, uppsamlare och förpackningscentraler bör vara skyldiga att föra särskilda kompletterande journaler så att inpektionsorganen kan kontrollera att handelsnormerna har följts.

(27)

Det bör fastställas vilka metoder och kriterier som ska användas för kontroller.

(28)

Det bör kontrolleras att handelsnormerna har följts för ett parti som helhet, och det bör vara förbjudet att saluföra ett parti som inte anses ha följt normerna, till dess att det kan bevisas att normerna har följts.

(29)

Det bör medges vissa toleranser vid kontrollen av om handelsnormerna har följts. Toleranserna bör skilja sig åt beroende på de olika kraven och försäljningsleden.

(30)

Tredjeländer kan ha andra krav än de som fastställts för handeln med ägg i gemenskapen. För att underlätta export bör det tillses att ägg som förpackas och är avsedda för export uppfyller de kraven.

(31)

Det bör fastställas närmare bestämmelser om den utvärdering av likvärdighet som kommissionen ska göra på begäran av ett tredjeland för att bedöma huruvida tredjelandets handelsnormer är likvärdiga med kraven i gemenskapslagstiftningen. Det bör fastställas märknings- och etiketteringskrav för ägg som importeras från tredjeland.

(32)

Kommissionen bör ha uppgifter om antalet registrerade anläggningar med värphöns.

(33)

Medlemsstaterna bör rapportera allvarliga överträdelser av handelsnormerna så att andra medlemsstater, som kan vara berörda, kan varnas på lämpligt sätt.

(34)

Detaljhandeln i de franska utomeuropeiska departementen är delvis beroende av äggleveranser från den europeiska kontinenten. På grund av transporttiden och klimatförhållandena bör det för ägg som transporteras till de franska utomeuropeiska departementen ingås särskilda leveransöverenskommelser som gör det möjligt att skicka äggen kylda. Dessa särskilda överenskommelser kan motiveras med den nuvarande bristen på tillräcklig lokal äggproduktionskapacitet. Till dess att det byggts upp tillräcklig lokal produktionskapacitet bör dessa särskilda överenskommelser förlängas under en rimlig period.

(35)

Genom A.I punkt 2 i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1234/2007 får medlemsstaterna medge undantag från kraven i denna förordning för ägg som producenten säljer direkt till slutkonsumenten. För att beakta de särskilda förhållandena för saluföring av ägg i vissa regioner i Finland, bör producenternas försäljning till detaljhandelsföretag i de regionerna undantas från kraven i förordning (EG) nr 1234/2007 och i den här förordningen.

(36)

Medlemsstaterna bör se till att inhysning av värphöns i icke inredda burar förbjuds från och med den 1 januari 2012 i enlighet med artikel 5.2 i rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns (9). Kommissionen bör därför före detta datum utvärdera tillämpningen av de frivilliga märkningsbestämmelser som planeras när det gäller inredda burar för att undersöka om det finns behov av att göra denna märkning obligatorisk.

(37)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

Definitionerna i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 852/2004 och i punkterna 5 och 7.3 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004 ska tillämpas i förekommande fall.

I denna förordning gäller dessutom följande definitioner:

a)   förpackning: emballage som innehåller ägg av klass A eller B, med undantag av transportförpackningar och behållare med industriägg.

b)   lösviktsförsäljning: försäljning av ägg i detaljhandelsledet till slutkonsumenten, med undantag av ägg i förpackningar.

c)   uppsamlare: anläggningar som registrerats i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 852/2004 för att samla in ägg från en producent för leverans till en förpackningscentral, till en marknad som uteslutande säljer till grossister vars företag är godkända som förpackningscentraler eller till livsmedelsindustrin eller andra industrier än livsmedelsindustrin.

d)   sista försäljningsdag: ett datum före vilket ägget måste levereras till slutkonsumenten enligt avsnitt X kapitel I punkt 3 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

e)   livsmedelsindustri: anläggning som producerar äggprodukter avsedda att användas som livsmedel, med undantag för storkök.

f)   annan industri än livsmedelsindustri: företag som producerar produkter innehållande ägg som inte är avsedda att användas som livsmedel.

g)   storkök: de enheter som avses i artikel 1.2 i direktiv 2000/13/EG.

h)   industriägg: ägg som inte är avsedda att användas som livsmedel.

i)   parti: ägg i förpackningar eller i lösvikt från samma produktionsenhet eller förpackningscentral belägen på ett och samma ställe, i samma förpackning eller i lösvikt i samma behållare, med samma värpdag eller datum för minsta hållbarhetstid (bäst före-datum) eller förpackningsdag, samma produktionsmetod och, när det gäller kvalitets- och viktklassificerade ägg, samma kvalitets- och viktklass.

j)   omförpackning: fysisk överföring av ägg till en annan förpackning eller ommärkning av en förpackning innehållande ägg.

k)   ägg: ägg med skal – med undantag för knäckta ägg, ruvade ägg eller kokta, stekta eller på annat sätt tillagade ägg – som är producerade av hönor av arten Gallus gallus och är lämpliga att användas som livsmedel i obearbetat tillstånd eller för beredning av äggprodukter.

l)   knäckta ägg: ägg som uppvisar sprickor i både skal och hinnor så att innehållet är synligt.

m)   ruvade ägg: ägg från och med den tidpunkt då de placeras i ruvmaskinen.

n)   saluförande: att saluhålla ägg för försäljning, inbegripet att bjuda ut till försäljning, förvaring, förpackning, etikettering, leverans eller varje annan form av överlåtelse, kostnadsfri eller inte.

o)   aktör: en producent eller varje annan fysisk eller juridisk person som saluför ägg.

p)   produktionsenhet: en anläggning för att hålla värphöns som är godkänd i enlighet med kommissionens direktiv 2002/4/EG (10).

q)   förpackningscentral: en förpackningscentral i enlighet med förordning (EG) nr 853/2004 som är behörig enligt artikel 5.2 i denna förordning och där ägg indelas i klasser efter kvalitet och vikt.

r)   slutkonsument: den slutliga konsumenten av ett livsmedel som inte kommer att använda livsmedlet som en del i ett livsmedelsföretags verksamhet.

s)   producentkod: ett särskiljande nummer för produktionsanläggningen enligt punkt 2 i bilagan till direktiv 2002/4/EG.

Artikel 2

Kvalitetsegenskaper för ägg

1.   Ägg av klass A ska ha följande kvalitetsegenskaper:

a)

Skal och hinnor: normala, rena och oskadade.

b)

Luftblåsa: högst 6 millimeter hög, orörlig; luftblåsan i ägg som saluförs som ”extra” får dock högst vara 4 millimeter.

c)

Äggula: vid genomlysning synlig endast som en skugga, utan tydliga konturer, flyttar sig endast något från mitten om ägget roteras och återgår till ursprungsläget.

d)

Äggvita: klar, genomskinlig.

e)

Cellkärna: inte synligt utvecklad.

f)

Partiklar: fri från främmande partiklar.

g)

Lukt: fri från främmande lukt.

2.   Ägg av klass A får varken före eller efter klassificering tvättas eller på annat sätt rengöras, om inte annat följer av artikel 3.

3.   Ägg av klass A får inte behandlas i konserverande syfte eller kylas i lokaler eller anläggningar där temperaturen på artificiellt sätt hålls under + 5 °C. Ägg som har hållits vid en lägre temperatur än + 5 °C under transport i mindre än 24 timmar, eller i detaljhandelslokaler i mindre än 72 timmar, ska emellertid inte betraktas som kylda.

4.   Ägg av klass B är ägg som inte har de kvalitetsegenskaper som anges i punkt 1. Ägg av klass A som inte längre har de egenskaperna får klassificeras om till klass B.

Artikel 3

Tvättade ägg

1.   Medlemsstater som den 1 juni 2003 tillät förpackningscentraler att tvätta ägg får fortsätta att tillåta detta, under förutsättning att förpackningscentralerna följer de nationella riktlinjerna för äggtvättningssystem. Tvättade ägg får endast saluföras i medlemsstater som har utfärdat sådana tillstånd.

2.   De medlemsstater som avses i punkt 1 ska uppmuntra utarbetandet av nationella riktlinjer för god praxis när det gäller äggtvättningssystem för aktörer inom livsmedelsindustrin i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 852/2004.

Artikel 4

Viktklassificering av ägg av klass A

1.   Ägg av klass A ska indelas i följande viktklasser:

a)

XL – mycket stora: 73 g eller mer.

b)

L – stora: 63 till < 73 g.

c)

M – medelstora: 53 till < 63 g.

d)

S – små: under 53 g.

2.   Viktklassen ska anges med respektive bokstav eller beteckning i enlighet med punkt 1 eller med dessa i kombination, eventuellt med angivande av aktuellt viktintervall. Ytterligare uppgifter får anges, under förutsättning att de inte kan förväxlas med de bokstäver eller beteckningar som anges i punkt 1 och att de överensstämmer med direktiv 2000/13/EG.

3.   Om ägg av klass A som tillhör olika viktklasser förpackas i samma förpackning, ska – med avvikelse från vad som sägs i punkt 1 – äggens minsta nettovikt i gram anges på förpackningens utsida liksom uppgiften ”Ägg av olika storlekar” eller en beteckning med motsvarande innebörd.

Artikel 5

Förpackningscentraler

1.   Endast förpackningscentraler får klassificera och förpacka ägg och etikettera förpackningarna.

Endast företag som uppfyller villkoren i denna artikel får godkännas som förpackningscentraler.

2.   Den behöriga myndigheten ska ge förpackningscentraler tillstånd att klassificera ägg och tilldela en kod till varje aktör vars lokaler och tekniska utrustning lämpar sig för klassificering av ägg efter kvalitet och vikt. Förpackningscentraler som enbart arbetar mot livsmedelsindustrin eller annan industri än livsmedelsindustrin behöver inte ha tillgång till teknisk utrustning för klassificering av ägg efter vikt.

Den behöriga myndigheten ska tilldela förpackningscentralen en kod som inleds med landskoden för den berörda medlemsstaten enligt punkt 2.2 i bilagan till direktiv 2002/4/EG.

3.   Förpackningscentraler ska ha den tekniska utrustning som krävs för att garantera att äggen hanteras korrekt. Den ska omfatta följande, beroende på vad som är lämpligt:

a)

Lämplig och automatiskt eller ständigt bemannad genomlysningsapparatur för kvalitetskontroll av varje enskilt ägg, eller annan lämplig utrustning.

b)

Anordningar för mätning av luftblåsans höjd.

c)

Utrustning för klassificering av äggen efter vikt.

d)

En eller flera justerade vågar för vägning av äggen.

e)

Utrustning för märkning av äggen.

4.   Det tillstånd som avses i punkterna 1 och 2 får återkallas närhelst de villkor som fastställs i den här artikeln inte längre är uppfyllda.

Artikel 6

Tidsgräns för klassificering, märkning och förpackning av ägg samt märkning av förpackningar

1.   Ägg ska klassificeras, märkas och förpackas senast tio dagar efter värpdagen.

2.   Ägg som saluförs enligt artikel 14 ska klassificeras, märkas och förpackas senast fyra dagar efter värpdagen.

3.   Märkningen med det datum för minsta hållbarhetstid (bäst före-datum) som avses i artikel 12.1 d ska göras vid förpackningstillfället i enlighet med artikel 9.2 i direktiv 2000/13/EG.

Artikel 7

Information på transportförpackning

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18 i förordning (EG) nr 178/2002 ska varje transportförpackning innehållande ägg identifieras av producenten på produktionsenheten med

a)

producentens namn och adress,

b)

producentkod,

c)

antalet ägg och/eller deras vikt,

d)

värpdag eller värpperiod,

e)

avsändningsdag.

När det gäller förpackningscentraler som får leveranser av oförpackade ägg från sina egna produktionsenheter, belägna på samma plats, får märkningen av transportförpackningen göras på förpackningscentralen.

2.   De uppgifter som avses i punkt 1 ska finnas på transportförpackningen och i följehandlingarna. De olika aktörer till vilka äggen levereras ska behålla en kopia av följehandlingarna. Den förpackningscentral som klassificerar äggen ska behålla originalen till följehandlingarna.

Om de partier som en uppsamlare tar emot delas upp för leverans till fler än en aktör kan följehandlingarna bytas ut mot lämpliga etiketter som fästs på transportbehållarna, under förutsättning att etiketterna innehåller de uppgifter som avses i punkt 1.

3.   De uppgifter som avses i punkt 1 och som ska finnas på transportförpackningen får inte ändras och ska finnas kvar på transportförpackningen till dess att äggen tas ut för omedelbar klassificering, märkning, förpackning eller vidare bearbetning.

Artikel 8

Märkning av ägg avsedda för leverans över landsgränser

1.   Ägg som levereras från en produktionsenhet till en uppsamlare, en förpackningscentral eller en annan industri än en livsmedelsindustri i en annan medlemsstat, ska märkas med producentkoden innan de lämnar produktionsenheten.

2.   Den medlemsstat där produktionen sker får medge undantag från kravet i punkt 1, under förutsättning att producenten har slutit ett leveransavtal med en förpackningscentral i en annan medlemsstat om att märkningen ska ske i enlighet med den här förordningen. Ett sådant undantag får medges endast om båda de berörda aktörerna begär det och efter ett skriftligt förhandsgodkännande från den medlemsstat där förpackningscentralen är belägen. I ett sådant fall ska en kopia av leveransavtalet åtfölja transporten.

3.   Löptiden för de leveransavtal som avses i punkt 2 får inte vara kortare än en månad.

4.   De inspektionsorgan som avses i artikel 24 i de berörda medlemsstaterna, och i eventuella transitmedlemsstater, ska underrättas innan det medges undantag enligt punkt 2.

5.   Ägg av klass B som saluförs i en annan medlemsstat ska märkas i enlighet med A.III.1 andra stycket i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1234/2007 och i lämpliga fall förses med en symbol enligt artikel 10 i den här förordningen så att de lätt kan särskiljas från ägg av klass A.

Artikel 9

Producentkod

1.   Producentkoden ska bestå av den siffra och de bokstäver som anges i punkt 2 i bilagan till direktiv 2002/4/EG. Den ska vara väl synlig och klart läslig och minst 2 millimeter hög.

2.   Om det av tekniska skäl inte är möjligt att märka skadade eller smutsiga ägg ska märkning med producentkoden inte vara obligatorisk; detta ska dock inte påverka tillämpningen av A.III.1 i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1234/2007.

Artikel 10

Symboler på ägg av klass B

Den symbol som avses i A.III.1 i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1234/2007 ska utgöras av en cirkel med en diameter på minst 12 millimeter runt bokstaven B som ska vara minst fem millimeter hög, eller en väl synlig färgfläck med en diameter på minst fem millimeter.

Artikel 11

Märkning av ägg som levereras direkt till livsmedelsindustrin

Medlemsstaterna får, på begäran av aktörerna, medge undantag från märkningsskyldigheten enligt A.III.1 i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1234/2007 när äggen levereras direkt från en produktionsenhet till livsmedelsindustrin.

Artikel 12

Märkning av förpackningar

1.   Förpackningar med ägg av klass A ska på utsidan vara märkta väl synligt och klart läsligt med

a)

förpackningscentralens kod,

b)

kvalitetsklass; förpackningarna ska identifieras antingen med enbart orden ”klass A” eller bokstaven ”A” eller i kombination med ordet ”färska”,

c)

viktklass i enlighet med artikel 4.2 i denna förordning,

d)

datum för minsta hållbarhetstid (bäst före-datum) i enlighet med artikel 13 i denna förordning,

e)

orden ”tvättade ägg” för ägg som tvättats i enlighet med artikel 3 i denna förordning,

f)

uppgifter som rekommenderar konsumenten att förvara äggen kallt efter inköpet, som en speciell förvaringsanvisning i enlighet med artikel 3.1.6 i direktiv 2000/13/EG.

2.   Utöver vad som krävs enligt punkt 1, ska förpackningar med ägg av klass A på utsidan vara väl synligt och klart läsligt märkta med produktionsmetoden.

Endast följande beteckningar får användas för att identifiera produktionsmetoden:

a)

För konventionella produktionsmetoder ska beteckningarna i del A i bilaga I användas, dock endast om kraven i bilaga II är uppfyllda.

b)

För ekologisk produktion ska beteckningarna i artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 (11) användas.

Innebörden av producentkoden ska förklaras på eller inuti förpackningen.

Om värphönsen hålls i produktionssystem som uppfyller kraven i kapitel III i direktiv 1999/74/EG får identifieringen av produktionsmetoden kompletteras med en av de beteckningar som anges i del B i bilaga I till den här förordningen.

3.   Bestämmelserna i punkt 2 ska inte påverka tillämpningen av nationella tekniska bestämmelser som är mer vittgående än de minimikrav som anges i bilaga II, och som endast gäller för producenter i den berörda medlemsstaten, förutsatt att de är förenliga med gemenskapsrätten.

4.   Förpackningar med ägg av klass B ska på utsidan vara väl synligt och klart läsligt märkta med

a)

förpackningscentralens kod,

b)

kvalitetsklass; förpackningarna ska identifieras med antingen orden ”klass B” eller bokstaven ”B”,

c)

förpackningsdag.

5.   Medlemsstaterna får, för ägg som producerats inom deras territorium, kräva att etiketterna sätts fast på ett sådant sätt att de måste brytas när förpackningarna öppnas.

Artikel 13

Uppgift om datum för minsta hållbarhetstid (bäst före-datum)

Det datum för minsta hållbarhetstid (bäst före-datum) som avses i artikel 3.1.5 i direktiv 2000/13/EG får som längst vara 28 dagar efter värpdagen. Om värpperiod anges ska bäst före-datum fastställas från och med den dag då perioden inleds.

Artikel 14

Förpackningar märkta med ”extra”

1.   Orden ”extra” eller ”extra färska” får användas som kompletterande kvalitetsbeteckning på förpackningar med ägg av klass A till och med den nionde dagen efter värpdagen.

2.   Om de beteckningar som avses i punkt 1 används ska värpdagen och niodagarsfristen anges väl synligt och klart läsligt på förpackningen.

Artikel 15

Uppgift om värphönsfoder

Om en uppgift om vilken typ av foder värphönsen har fått används ska följande minimikrav gälla:

a)

Märkning med spannmål som ingrediens i fodret får endast göras om spannmål utgör minst 60 viktprocent av foderblandningen, varav högst 15 procent får vara biprodukter från spannmålsproduktion.

b)

Om det hänvisas till särskilda sädesslag ska det aktuella sädesslaget utgöra minst 30 procent av foderblandningen; detta påverkar dock inte det minimiinnehåll på 60 viktprocent som avses i punkt a. I de fall då flera sädesslag nämns ska var och en av dessa utgöra minst fem procent av foderblandningen.

Artikel 16

Information om ägg vid lösviktsförsäljning

Vid lösviktsförsäljning av ägg, ska följande information finnas väl synlig och klart läslig för konsumenten:

a)

Kvalitetsklass.

b)

Viktklass i enlighet med artikel 4.

c)

Uppgift om produktionsmetod enligt artikel 12.2.

d)

En förklaring av innebörden av producentkoden.

e)

Datum för minsta hållbarhetstid (bäst före-datum).

Artikel 17

Förpackningens kvalitet

Förpackningar ska vara stötsäkra, torra, rena och i gott skick samt vara framställda av material som skyddar äggen mot främmande lukt och risken för kvalitetsförsämring; detta ska dock inte påverka tillämpningen av kraven i kapitel X i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004.

Artikel 18

Industriägg

Industriägg ska saluföras i förpackningar med röd banderoll eller etikett.

Banderollerna eller etiketterna ska märkas med

a)

namn och adress för den aktör för vilken äggen är avsedda,

b)

namn och adress för den aktör som har levererat äggen,

c)

märkningen ”INDUSTRIÄGG”, skriven med 2 centimeter höga versaler, och märkningen ”olämpliga som livsmedel”, skriven med minst 8 millimeter höga bokstäver.

Artikel 19

Omförpackning

Förpackade ägg av klass A får endast omförpackas av förpackningscentraler. Varje förpackning får endast innehålla ägg från ett och samma parti.

Artikel 20

Journaler som producenterna ska föra

1.   Producenterna ska föra journaler över produktionsmetoder som för varje system anger

a)

insättningsdag, åldern vid insättningen och antalet värphönor,

b)

antalet hönor som slaktats samt datum för detta,

c)

den dagliga äggproduktionen,

d)

antalet ägg och/eller vikten på de ägg som sålts eller levererats på annat sätt per dag,

e)

köparens namn och adress.

2.   I de fall uppgift om vilken typ av foder som värphönorna har fått anges i enlighet med artikel 15 i den här förordningen ska producenterna, utan att det påverkar kraven i del A.III i bilaga I till förordning (EG) nr 852/2004, journalföra följande uppgifter av vilka det för varje typ av foder ska framgå

a)

vilka kvantiteter foder och vilken typ av foder som levereras till anläggningen eller blandas där,

b)

den dag då fodret levererades.

3.   Om en producent använder olika produktionsmetoder på en och samma produktionsenhet ska de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 delas upp efter hönshus.

4.   Vid tillämpning av denna artikel får producenter, i stället för att journalföra inköp och leveranser, samla fakturor eller följesedlar och på dem ange de uppgifter som anges i punkterna 1 och 2.

Artikel 21

Journaler som uppsamlarna ska föra

1.   Uppsamlare ska för varje produktionsmetod och dag separat journalföra följande:

a)

Antalet uppsamlade ägg per producent, med uppgift om namn, adress och producentkod samt värpdag eller värpperiod.

b)

Antalet oklassificerade ägg som levererats till berörda förpackningscentraler, uppdelade per producent, med uppgift om namn, adress och förpackningscentralens kod samt värpdag eller värpperiod.

2.   Vid tillämpning av denna artikel får uppsamlare, i stället för att journalföra inköp och leveranser, samla fakturor eller följesedlar och på dem ange de uppgifter som anges i punkt 1.

Artikel 22

Journaler som förpackningscentralerna ska föra

1.   Förpackningscentralerna ska för varje produktionsmetod och dag separat journalföra följande:

a)

Antalet oklassificerade ägg som mottagits från varje producent, med uppgift om producentens namn, adress och producentkod samt värpdag eller värpperiod.

b)

Efter klassificering, antalet ägg i respektive kvalitets- och viktklass.

c)

Antalet klassificerade ägg som mottagits från andra förpackningscentraler, med uppgift om dessa förpackningscentralers kod och datum för minsta hållbarhetstid (bäst före-datum).

d)

Antalet oklassificerade ägg som levererats till andra förpackningscentraler, uppdelade per producent, med uppgift om dessa förpackningscentralers kod samt värpdag eller värpperiod.

e)

Antal levererade ägg och/eller vikten på dessa, uppdelade efter kvalitets- och viktklasser, efter förpackningsdag för ägg av klass B eller datum för minsta hållbarhetstid (bäst före-datum) för ägg av klass A och efter köpare, med uppgift om köparens namn och adress.

Förpackningscentralerna ska uppdatera sina journaler för de fysiska lagren varje vecka.

2.   I de fall då ägg av klass A och förpackningar med sådana ägg märks i enlighet med artikel 15 med uppgift om vilken typ av foder som värphönsen har fått ska de förpackningscentraler som använder sådan märkning journalföra dessa uppgifter separat i enlighet med punkt 1.

3.   Vid tillämpning av denna artikel får förpackningscentraler, i stället för att journalföra inköp och leveranser, samla fakturor eller följesedlar och på dem ange de uppgifter som anges i punkterna 1 och 2.

Artikel 23

Tidsfrister för journalföring

De journaler, fakturor och följesedlar som avses i artikel 7.2 samt i artiklarna 20, 21, och 22 ska sparas i minst tolv månader från det att de skapades.

Artikel 24

Kontroller

1.   Medlemsstaterna ska utse inspektionsorgan som ska kontrollera att denna förordning efterlevs.

2.   De inspektionsorgan som avses i punkt 1 ska kontrollera de produkter som omfattas av denna förordning i alla saluföringsstadier. Förutom stickprovskontroller ska kontroller utföras på grundval av en riskanalys, med beaktande av den berörda anläggningens typ och produktion samt producentens tidigare historik när det gäller uppfyllnaden av handelsnormerna för ägg.

3.   För ägg av klass A som importeras från tredjeland ska de kontroller som föreskrivs i punkt 2 göras vid tidpunkten för tullklarering och före övergången till fri omsättning.

Ägg av klass B som importeras från tredjeland får omsättas fritt endast om deras slutdestination i förädlingsindustrin kontrolleras vid tidpunkten för tullklarering.

4.   Förutom stickprovskontroller ska aktörer kontrolleras med en frekvens som inspektionsorganen fastställer på grundval av en riskanalys enligt punkt 2, varvid åtminstone följande faktorer ska beaktas:

a)

Resultaten från tidigare kontroller.

b)

Graden av komplexitet hos de försäljningskanaler äggen passerar.

c)

Graden av uppdelning i olika produktions- och förpackningsanläggningar.

d)

Hur stora kvantiteter som produceras och förpackas.

e)

Väsentliga förändringar – jämfört med tidigare år – avseende typen av producerade eller behandlade ägg och saluföringssätt.

5.   Kontrollerna ska utföras med jämna mellanrum och utan förvarning. De journaler som avses i artiklarna 20, 21 och 22 ska ställas till inspektionsorganens förfogande så snart dessa begär det.

Artikel 25

Beslut om att bestämmelserna inte har följts

1.   Inspektionsorganens beslut till följd av de kontroller som avses i artikel 24 om att bestämmelserna i denna förordning inte har följts ska avse hela det parti som har kontrollerats.

2.   Om det vid kontroll konstateras att ett parti inte uppfyller bestämmelserna i denna förordning ska inspektionsorganet förbjuda saluförande av partiet, eller om partiet kommer från ett tredjeland, import av partiet, om inte bevis framläggs om att partiet har iordningställts så att det uppfyller kraven i denna förordning.

3.   Det inspektionsorgan som genomfört kontrollen ska förvissa sig om att det icke godkända partiet är iordningställt eller är under iordningställande så att det uppfyller kraven i denna förordning.

Artikel 26

Toleranser vid kvalitetsdefekter

1.   Vid kontroll av ett parti ägg av klass A ska följande toleranser medges:

a)

Vid förpackningscentralen, färdiga för avsändning: 5 % ägg med kvalitetsdefekter.

b)

I övriga handelsled: 7 % ägg med kvalitetsdefekter.

2.   För ägg som saluförs som ”extra” eller ”extra färska” medges inga toleranser när det gäller luftblåsans höjd, vare sig vid förpackningstillfället eller vid importen.

3.   Om det kontrollerade partiet innehåller färre än 180 ägg ska de procenttal som anges i punkt 1 fördubblas.

Artikel 27

Toleranser avseende äggens vikt

1.   Med undantag för det fall som avses i artikel 4.3, ska det vid kontroll av ett parti ägg av klass A medges en tolerans med hänsyn till vikten per ägg. Ett sådant parti får innehålla högst 10 % ägg av viktklasser närmast över eller under den viktklass som anges på förpackningen, men högst 5 % ägg av närmast lägre viktklass.

2.   Om det kontrollerade partiet innehåller färre än 180 ägg ska de procenttal som anges i punkt 1 fördubblas.

Artikel 28

Toleranser avseende äggens märkning

Vid kontroll av partier och förpackningar får högst 20 % av äggen ha oläslig märkning.

Artikel 29

Ägg för export till tredjeländer

Ägg som förpackas och är avsedda för export får iordningställas så att de överensstämmer med andra krav än de som fastställs i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1234/2007 och i den här förordningen när det gäller kvalitet, märkning och etikettering, eller med kompletterande krav.

Artikel 30

Importerade ägg

1.   En utvärdering av likvärdighet enligt A.IV.1 i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1234/2007 ska omfatta en bedömning av huruvida kraven i den här förordningen faktiskt är uppfyllda av aktörerna i det berörda tredjelandet. Den ska uppdateras regelbundet.

Kommissionen ska offentliggöra resultatet av utvärderingen i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Ägg som importeras från tredjeländer ska märkas klart och läsligt i ursprungslandet med dess ISO-3166-landskod.

3.   Förpackningar med ägg som importeras från länder som inte kan ge tillräckliga garantier för att de bestämmelser som tillämpas är likvärdiga, enligt A.IV.3 i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1234/2007, ska på utsidan vara väl synligt och klart läsligt märkta med

a)

ursprungslandet,

b)

produktionsmetod: ”ej gemenskapsnorm”.

Artikel 31

Rapportering

Före den 1 april varje år ska varje medlemsstat på elektronisk väg underrätta kommissionen om antalet produktionsenheter, uppdelade efter produktionsmetod, och anläggningens högsta kapacitet mätt i antalet fåglar närvarande vid en och samma tidpunkt.

Artikel 32

Anmälan av överträdelser

Medlemsstaterna ska inom fem arbetsdagar underrätta kommissionen på elektronisk väg om eventuella överträdelser, eller allvarliga misstankar om överträdelser, som inspektionsorganen har konstaterat och som skulle kunna påverka handeln med ägg inom gemenskapen. Handeln inom gemenskapen anses påverkad särskilt om aktörer som producerar eller saluför ägg i en annan medlemsstat begår allvarliga överträdelser.

Artikel 33

Undantag för de franska utomeuropeiska departementen

1.   Genom undantag från artikel 2.3 får ägg avsedda för försäljning inom detaljhandeln i de franska utomeuropeiska departementen levereras kylda till de departementen. I det fallet får sista försäljningsdag förlängas till 33 dagar.

2.   I det fall som avses i punkt 1 ska utsidan på förpackningen, utöver de uppgifter som krävs enligt artiklarna 12 och 16, märkas med texten ”kylda ägg” samt uppgifter om kylningen.

Det särskiljande märket för ”kylda ägg” ska vara en liksidig triangel med minst 10 millimeter långa sidor.

Artikel 34

Undantag för vissa regioner i Finland

Kraven i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1234/2007 och i den här förordningen ska inte gälla för ägg som producenten säljer direkt till detaljhandelsföretag i de regioner som förtecknas i bilaga III. Produktionsmetoden måste dock anges i enlighet med artiklarna 12.2 och 16 c i den här förordningen.

Artikel 35

Utvärdering av användningen av viss frivillig märkning

Kommissionen ska senast den 31 december 2009 utvärdera användningen av frivillig märkning enligt artikel 12.2 sista stycket för att om så behövs göra den obligatorisk.

Artikel 36

Påföljder

Medlemsstaterna ska fastställa regler om de påföljder som ska tillämpas vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning, och de ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att påföljderna verkställs. Påföljderna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

Artikel 37

Meddelanden

Medlemsstaterna och kommissionen ska meddela varandra alla uppgifter som är nödvändiga för att tillämpa denna förordning.

Artikel 38

Upphävande

Förordning (EG) nr 557/2007 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 juli 2008.

Hänvisningar till den upphävda förordningen och till förordning (EG) nr 1028/2006 ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga IV.

Artikel 39

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2008.

Artikel 33 ska gälla fram till och med den 30 juni 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 510/2008 (EUT L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUT L 186, 7.7.2006, s. 1.

(3)  EUT L 132, 24.5.2007, s. 5. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1336/2007 (EUT L 298, 16.11.2007, s. 3).

(4)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.

(5)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1243/2007 (EUT L 281, 25.10.2007, s. 8).

(6)  EFSA Journal (2005) nr 269, s. 1.

(7)  EGT L 109, 6.5.2000, s. 29. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/68/EG (EUT L 310, 28.11.2007, s. 11).

(8)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 202/2008 (EUT L 60, 5.3.2008, s. 17).

(9)  EGT L 203, 3.8.1999, s. 53. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(10)  EGT L 30, 31.1.2002, s. 44.

(11)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1.


BILAGA I

DEL A

Beteckningar enligt artikel 12.2 andra stycket a

Språkkod

1

2

3

BG

”Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито”

”Яйца от кокошки – подово отглеждане”

”Яйца от кокошки – клетъчно отглеждане”

ES

”Huevos de gallinas camperas”

”Huevos de gallinas criadas en el suelo”

”Huevos de gallinas criadas en jaula”

CS

”Vejce nosnic ve volném výběhu”

”Vejce nosnic v halách”

”Vejce nosnic v klecích”

DA

”Frilandsæg”

”Skrabeæg”

”Buræg”

DE

”Eier aus Freilandhaltung”

”Eier aus Bodenhaltung”

”Eier aus Käfighaltung”

ET

”Vabalt peetavate kanade munad”

”Õrrekanade munad”

”Puuris peetavate kanade munad”

EL

”Αυγά ελεύθερης βοσκής”

”Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής”

”Αυγά κλωβοστοιχίας”

EN

”Free range eggs”

”Barn eggs”

”Eggs from caged hens”

FR

”Œufs de poules élevées en plein air”

”Œufs de poules élevées au sol”

”Œufs de poules élevées en cage”

GA

”Uibheacha saor-raoin”

”Uibheacha sciobóil”

”Uibheacha ó chearca chúbarnaí”

IT

”Uova da allevamento all'aperto”

”Uova da allevamento a terra”

”Uova da allevamento in gabbie”

LV

”Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas”

”Kūtī dētas olas”

”Sprostos dētas olas”

LT

”Laisvai laikomų vištų kiaušiniai”

”Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai”

”Narvuose laikomų vištų kiaušiniai”

HU

”Szabad tartásban termelt tojás”

”Alternatív tartásban termelt tojás”

”Ketreces tartásból származó tojás”

MT

”Bajd tat-tiġieg imrobbija barra”

”Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art”

”Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-ġaġeġ”

NL

”Eieren van hennen met vrije uitloop”

”Scharreleieren”

”Kooieieren”

PL

”Jaja z chowu na wolnym wybiegu”

”Jaja z chowu ściółkowego”

”Jaja z chowu klatkowego”

PT

”Ovos de galinhas criadas ao ar livre”

”Ovos de galinhas criadas no solo”

”Ovos de galinhas criadas em gaiolas”

RO

”Ouă de găini crescute în aer liber”

”Ouă de găini crescute în hale la sol”

”Ouă de găini crescute în baterii”

SK

”Vajcia z chovu na voľnom výbehu”

”Vajcia z podostieľkového chovu”

”Vajcia z klietkového chovu”

SL

”Jajca iz proste reje”

”Jajca iz hlevske reje”

”Jajca iz baterijske reje”

FI

”Ulkokanojen munia”

”Lattiakanojen munia”

”Häkkikanojen munia”

SV

”Ägg från utehöns”

”Ägg från frigående höns inomhus”

”Ägg från burhöns”


DEL B

Beteckningar enligt artikel 12.2 fjärde styc

Språkkod

 

BG

”Уголемени клетки”

ES

”Jaulas acondicionadas”

CS

”Obohacené klece”

DA

”Stimulusberigede bure”

DE

”ausgestalteter Käfig”

ET

”Täiustatud puurid”

EL

”Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί”

EN

”Enriched cages”

FR

”Cages aménagées”

GA

”Cásanna Saibhrithe”

IT

”Gabbie attrezzate”

LV

”Uzlaboti būri”

LT

”Pagerinti narveliai”

HU

”Feljavított ketrecek”

MT

”Gaġeg arrikkiti”

NL

”Aangepaste kooi” of ”Verrijkte kooi”

PL

”Klatki ulepszone”

PT

”Gaiolas melhoradas”

RO

”Cuști îmbunătățite”

SK

”Obohatené klietky”

SL

”Obogatene kletke”

FI

”Varustellut häkit”

SV

”Inredd bur”


BILAGA II

Minimikrav för olika äggproduktionsmetoder

1.

”Ägg från utehöns” ska vara producerade i produktionssystem som minst uppfyller kraven i artikel 4 i rådets direktiv 1999/74/EG.

Följande krav ska vara uppfyllda:

a)

Hönsen ska under dagtid oavbrutet ha tillgång till en rastgård utomhus. Detta krav hindrar dock inte att en producent begränsar tillträdet under en begränsad tid under morgontimmarna i enlighet med sedvanlig god lantbrukspraxis, inbegripet god djurhållning.

Vid andra restriktioner, till exempel veterinära restriktioner som vidtas enligt gemenskapsrätten för att skydda människors och djurs hälsa och som medför att hönsens tillträde till rastgårdar utomhus begränsas, får ägg fortsätta att saluföras som ”ägg från utehöns” under restriktionstiden, dock under högst tolv veckor.

b)

Rastgården ska huvudsakligen vara täckt med växtlighet och får inte användas för andra ändamål än som rastgård, med undantag för rastgårdar i fruktträdgårdar, på skogsmark eller på betesmark, om de behöriga myndigheterna tillåter detta.

c)

Beläggningsgraden i rastgården får inte vara mer än 2 500 höns per hektar som hönsen har tillgång till eller en höna per 4 kvadratmeter. Där minst 10 kvadratmeter finns tillgängligt per höna och där växling tillämpas och hönsen får fri tillgång till hela området under hela flockens liv, måste dock varje inhägnat område som används ge varje höna minst 2,5 kvadratmeter.

d)

Rastgården får inte sträcka sig mer än 150 meter från närmaste öppning i hönshuset. Rastgården får dock sträcka sig upp till 350 meter från närmaste öppning under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal skydd enligt artikel 4.1.3 b ii i direktiv 1999/74/EG – minst fyra per hektar – jämnt fördelade över hela rastgården.

2.

”Ägg från frigående höns inomhus” ska vara producerade i produktionssystem som minst uppfyller kraven i artikel 4 i direktiv 1999/74/EG.

3.

”Ägg från burhöns” ska vara producerade i produktionssystem som minst uppfyller

a)

kraven i artikel 5 i direktiv 1999/74/EG till och med den 31 december 2011, eller

b)

kraven i artikel 6 i direktiv 1999/74/EG.

4.

Medlemsstaterna får medge undantag från punkterna 1 och 2 i denna bilaga för anläggningar med färre än 350 värphöns eller anläggningar för avelsvärphöns när det gäller de krav som avses i artikel 4.1.1 d andra meningen, artikel 4.1.1 e, 4.1.2, 4.1.3 a i och artikel 4.1.3 b i i direktiv 1999/74/EG.


BILAGA III

De finska regioner som avses i artikel 34

Länen

Lappland,

Uleåborg,

landskapen Norra Karelen och Norra Savolax i Östra Finlands län,

Åland.


BILAGA IV

Jämförelsetabell (som avses i artikel 38)

Förordning (EG) nr 1028/2006

Förordning (EG) nr 557/2007

Denna förordning

Artikel 1 första stycket

Artikel 1 första stycket

Artikel 1 andra stycket första meningen

Artikel 1 andra stycket första meningen

Artikel 1 andra stycket a–j

Artikel 1 andra stycket a–j

Artikel 2.1–9

Artikel 1 andra stycket k–s

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5.1

Artikel 5.1 första stycket

Artikel 5.1

Artikel 5.1 andra stycket

Artikel 5.2

Artikel 5.2 första stycket

Artikel 5.2

Artikel 5.2 andra stycket

Artikel 5.3

Artikel 5.3

Artikel 5.3

Artikel 5.4

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11.2

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 23

Artikel 7

Artikel 24.1, 24.2 och 24.3

Artikel 24

Artikel 24.4 och 24.5

Artikel 25

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 35

Artikel 8

Artikel 36

Artikel 9

Artikel 37

Artikel 36

Artikel 38

Artikel 37

Artikel 39

BILAGA I

BILAGA I

BILAGA II

BILAGA II

BILAGA III

BILAGA III

BILAGA IV

BILAGA IV

BILAGA V


24.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 590/2008

av den 23 juni 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1580/2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker och undantag från den förordningen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1182/2007 av den 26 september 2007 om särskilda bestämmelser för sektorn för frukt och grönsaker och om ändring av direktiven 2001/112/EG och 2001/113/EG och förordningarna (EEG) nr 827/68, (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96, (EG) nr 2826/2000, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 318/2006 och om upphävande av förordning (EG) nr 2202/96 (1), särskilt artikel 42 a, b och j, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 11 i förordning (EG) nr 1182/2007 föreskrivs det att nationellt ekonomiskt stöd kan ges i regioner där andelen organiserade producenter är särskilt låg. Detta stöd bör läggas till driftsfonden. Vid behov bör verksamhetsprogrammen ändras för att ge producentorganisationerna möjlighet att införa det extra stödet i dessa program. I sådana fall bör medlemsstaterna ha möjlighet att öka procensatsgränsen för det ursprungligen godkända driftsfondsbeloppet så som den anges i artikel 67.2 c i kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 (2), vilket leder till en höjning av det ursprungligen godkända driftsfondsbeloppet.

(2)

I artikel 82.2 d i förordning (EG) nr 1580/2007 fastställs att transportkostnaderna för gratis utdelning betalas ut mot uppvisande av styrkande handlingar innehållande de faktiskt utbetalda transportkostnaderna. Transportkostnaderna för gratis utdelning finansieras emellertid med schablonbelopp enligt bilaga XI till den förordningen, vilket innebär att dessa uppgifter inte behövs; i stället bör uppgifter om det avstånd som lagts till grund för beräkningen av schablonbeloppet krävas.

(3)

Det datum som anges i artikel 94.1 i förordning (EG) nr 1580/2007 och till vilket medlemsstaterna ska ansöka om tillstånd hos kommissionen för att betala ut nationellt ekonomiskt stöd till producentorganisationer bör ändras till den 31 januari för att ta hänsyn till den möjlighet medlemsstaterna har att skjuta upp godkännandet av verksamhetsprogram och fonder till den 20 januari.

(4)

Enligt artikel 97.1 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska medlemsstaterna begära gemenskapsersättning för nationellt ekonomiskt stöd som godkänts och betalats ut till producentorganisationer före den 1 mars året efter det årliga genomförandet av verksamhetsprogrammen. Eftersom medlemsstaterna betalar producentorganisationerna senast den 15 oktober året efter genomförandet av programmet bör tidsfristen för medlemsstaternas begäran om ersättning från kommissionen förlängas till den 1 januari det andra året efter programmets genomförande.

(5)

I artikel 116.2 fjärde stycket i förordning (EG) nr 1580/2007 föreskrivs att medlemsstaterna vid behov får göra utbetalningar efter den tidsfrist som anges i artikel 71 i den förordningen. En slutgiltig tidsfrist bör emellertid fastställas för sådana utbetalningar, i syfte att garantera god ekonomisk förvaltning. Liknande bestämmelser bör av samma skäl också införas i artikel 116.3 i den förordningen.

(6)

I punkt b i första stycket i artikel 122 i förordning (EG) nr 1580/2007 föreskrivs det att producentorganisationer ska vara skyldiga att återbetala gemenskapens bidrag om mottagarna av återtagna produkter till följd av oegentligheter åläggs att återbetala värdet av de produkter som de tagit emot plus tillkommande sorterings-, förpacknings- och transportkostnader. Producentorganisationer bör emellertid inte göras ansvariga för oegentligheter som begåtts av mottagarna av återtagna produkter, och därför bör detta krav upphävas.

(7)

I syfte att garantera rättssäkerhet och jämlikhet mellan medlemsstaterna bör det klargöras att samma bestämmelser som ingår i kommissionens förordning (EG) nr 544/2001 av den 20 mars 2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 när det gäller tilläggsstöd till driftsfonder (3) kommer att fortsätta att gälla för verksamhetsprogram som genomfördes under 2007.

(8)

I artikel 47.2 i förordning (EG) nr 1580/2007 förskrivs att ansökningar om stöd för halvårsperioder endast får lämnas in om erkännandeplanen är indelad i halvårsperioder. Sådana ansökningar kunde emellertid lämnas in för planer som godkänts före 2008 enligt rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (4). Det bör fastställas övergångsbestämmelser för sådana ansökningar i dessa fall.

(9)

I syfte att garantera rättssäkerhet och möjliggöra en smidig övergång från förordning (EG) nr 2200/96 till förordning (EG) nr 1182/2007 är det viktigt att klargöra att stödsatserna bör förbli oförändrade för erkännandeplaner som godkänts enligt förordning (EG) nr 2200/96 och som fortsätter att vara godkända enligt artikel 55.4 i förordning (EG) nr 1182/2007 när det gäller producentorganisationer som inte är etablerade i någon av de medlemsstater som anslöt sig till EU den 1 maj 2004 eller därefter, eller i gemenskapens yttre randområden enligt artikel 299.2 i fördraget eller på de mindre Egeiska öarna enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1405/2006 av den 18 september 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 (5) samt producentorganisationer som utnyttjat artikel 14.7 i förordning (EG) nr 2200/96.

(10)

För att garantera rättssäkerhet och skydda förvärvade rättigheter är det viktigt att klargöra att betalningar av gemenskapsersättning för återtagande och tillhörande kontroller som avser återtag under 2007 men som ännu inte genomförts den 31 december 2007 kan göras efter detta datum i enlighet med de bestämmelser som gäller vid den tidpunkten.

(11)

I syfte att garantera rättssäkerhet och skydda legitima förväntningar bör det klargöras att det inte ska tillämpas strängare påföljder på ansökningar om stöd till driftsprogram som genomförs under 2007, för handlingar eller försummelser under den perioden, än de påföljder som föreskrivs i den lagstiftning som är i kraft vid den tidpunkten.

(12)

Förordning (EG) nr 1580/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

Med tanke på medlemsstaternas svårigheter att anpassa sig till de nya bestämmelserna om ekonomiskt stöd i förordning (EG) nr 1580/2007 för verksamhetsprogram under 2007 och 2008 är det lämpligt att anta övergångsbestämmelser för att möjliggöra undantag från de tidsfrister som anges i artikel 94 i den förordningen.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1580/2007 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 67.2 ska led c ersättas med följande:

”c)

ökar beloppet för driftsfonden med högst 25 % eller minskar det med en procentsats som medlemsstaterna själva ska fastställa av det belopp som ursprungligen godkändes, under förutsättning att de allmänna mål som fastställts för verksamhetsprogrammet upprätthålls. Medlemsstaterna får höja denna procentsats vid sammanslagningar av producentorganisationer enligt artikel 31.1 samt vid tillämpning av artikel 94a.”

2.

I artikel 82.2 ska led d ersättas med följande:

”d)

avståndet mellan platsen för återtaget och leveransplatsen.”

3.

I artikel 94.1 ska första stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska senast den 31 januari det berörda året ansöka om tillstånd hos kommissionen för att betala ut nationellt ekonomiskt stöd till verksamhetsprogram som ska genomföras under ett visst kalenderår enligt artikel 11.1 första stycket i förordning (EG) nr 1182/2007.”

4.

Efter artikel 94 ska följande artikel läggas till som artikel 94a:

”Artikel 94a

Ändringar av verksamhetsprogrammet

Producentorganisationer som vill ansöka om nationellt ekonomiskt stöd ska vid behov anpassa sina verksamhetsprogram enligt artikel 67.”

5.

Artikel 97.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska begära gemenskapsersättning för nationellt ekonomiskt stöd som godkänts och betalats ut till producentorganisationer före den 1 januari det andra året efter det år då verksamhetsprogrammen genomförs.

Begäran ska åtföljas av styrkande handlingar som visar att villkoren i artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1182/2007 har varit uppfyllda under tre av de senaste fyra åren och som innehåller uppgifter om de berörda producentorganisationerna, det faktiskt utbetalda stödbeloppet och en redogörelse för driftsfonden uppdelad i sammanlagt belopp, gemenskapsbidrag, medlemsstatens bidrag (nationellt ekonomiskt stöd) och bidrag från producentorganisationer och medlemmar.”

6.

Artikel 116 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna får göra utbetalningar efter den tidsfrist som anges i artikel 71, om så är nödvändigt för tillämpningen av denna punkt. Sådana sena utbetalningar får emellertid under inga omständigheter göras efter den 15 oktober det andra året efter året för programmets genomförande.”

b)

Efter första stycket i punkt 3 ska följande stycke införas:

”Medlemsstaterna får göra utbetalningar efter den tidsfrist som anges i artikel 71, om så är nödvändigt för tillämpningen av denna punkt. Sådana sena utbetalningar får emellertid under inga omständigheter göras efter den 15 oktober det andra året efter året för programmets genomförande.”

7.

I punkt b i första stycket i artikel 122 ska andra meningen strykas.

8.

I artikel 152 ska följande införas:

”4.   Genom undantag från artikel 47.2 i denna förordning kan producentorganisationer som genomför erkännandeplaner som omfattas av artikel 55.4 i förordning (EG) nr 1182/2007 och som inte är uppdelade i sexmånadersperioder ansöka om stöd för sexmånadersperioder. Sådana ansökningar får endast avse sexmånadersperioder som motsvarar de årssegment som började före 2008.

5.   Genom undantag från artikel 96 ska vad gäller verksamhetsprogram som genomförts under 2007 extra ekonomiskt stöd till driftsfonder finansieras av EGFJ till 50 % av det ekonomiska stöd som beviljas producentorganisationen.

6.   Erkännandeplaner som godkänts enligt förordning (EG) nr 2200/96 och som fortsätter att vara godkända enligt artikel 55.4 i förordning 1182/2007 för producentorganisationer som inte är etablerade i någon av de medlemsstater som anslöt sig till EU den 1 maj 2004 eller därefter, eller i gemenskapens yttre randområden enligt artikel 299.2 i fördraget eller på de mindre Egeiska öarna enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1405/2006 ska finansieras enligt de satser som anges i artikel 7.5 b i förordning (EG) nr 1182/2007.

Erkännandeplaner som godkänts enligt förordning (EG) nr 2200/96 och som utnyttjat artikel 14.7 i den förordningen och som även fortsättningsvis åtnjuter erkännande enligt artikel 55.4 i förordning (EG) nr 1182/2007 ska finansieras till de satser som anges i artikel 7.5 a i förordning (EG) nr 1182/2007.

7.   Betalningar av gemenskapsersättning för återtagande och tillhörande kontroller som avser återtag under 2007 men som ännu inte genomförts den 31 december 2007 kan göras efter detta datum i enlighet med avdelning IV i förordning (EG) nr 2200/96 så som den är formulerad vid den tidpunkten.

8.   Om det enligt avdelning III kapitel V avsnitt 3 skulle utdömas påföljder för handlingar eller försummelser som tilldragit sig inom ramen för en ansökan om stöd som inlämnats för driftsprogram som genomförs under 2007 eller tidigare, och som ägt rum under den perioden, för vilka den lagstiftning som var i kraft vid den tidpunkten inte skulle ha medfört några påföljder eller skulle ha medfört mindre stränga påföljder, ska dessa mindre stränga påföljder eller, i förekommande fall, inga påföljder, tillämpas.”

Artikel 2

Genom undantag från artikel 94 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska medlemsstaterna vad gäller verksamhetsprogram som genomförs under 2007 och 2008 senast den 1 juli 2008 ansöka om tillstånd hos kommissionen för att betala ut nationellt ekonomiskt stöd enligt artikel 11.1 första stycket i förordning (EG) nr 1182/2007.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 273, 17.10.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 498/2008 (EUT L 146, 5.6.2008, s. 7).

(3)  EGT L 81, 21.3.2001, s. 20.

(4)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(5)  EUT L 265, 26.9.2006, s. 1.


24.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 591/2008

av den 23 juni 2008

om ändring av förordning (EG) nr 712/2007 om inledande av stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 43 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 712/2007 (2) öppnas stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan. Tidsfristen för inlämnande av anbud för den sista delanbudsinfordran löper ut den 25 juni 2008.

(2)

För att säkra att uppfödarna och foderindustrin får tillgång till spannmål till konkurrenskraftiga priser i början av regleringsåret 2008/09 bör även fortsättningsvis de interventionslager som innehas av det ungerska interventionsorganet, som är det enda interventionsorgan som fortfarande har spannmålslager kvar, göras tillgängliga på spannmålsmarknaden och det bör dessutom, med hänsyn tagen till de planerade mötena inom förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna, fastställas på vilka dagar och på vilka datum aktörerna kan lämna in sina anbud.

(3)

Förordning (EG) nr 712/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 3.1 i förordning (EG) nr 712/2007 ska följande stycke läggas till:

”Från och med den 1 juli 2008 löper tidsfristen för inlämnande av anbud för delanbudsinfordringar ut klockan 13.00 (lokal tid Bryssel) följande onsdagar: den 9 juli 2008, den 23 juli 2008, den 6 augusti 2008, den 27 augusti 2008 och den 10 september 2008.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 510/2008 (EUT L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUT L 163, 23.6.2007, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 58/2008 (EUT L 22, 25.1.2008, s. 3).


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

24.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/29


RÅDETS BESLUT

av den 23 juni 2008

om genomförande av artikel 7.2 i förordning (EG) nr 423/2007 om restriktiva åtgärder mot Iran

(2008/475/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 423/2007 av den 19 april 2007 (1), särskilt artikel 15.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 19 april 2007 antog rådet förordning (EG) nr 423/2007 om restriktiva åtgärder mot Iran. Enligt artikel 15.2 i den förordningen ska rådet fastställa, se över och ändra förteckningen över personer, enheter och organ som avses i artikel 7.2 i den förordningen.

(2)

Rådet har fastställt att vissa ytterligare personer, enheter och organ uppfyller villkoren i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 423/2007 och att de därför bör förtecknas i bilaga V till den förordningen på grundval av de individuella och specifika skäl som anges.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga V till förordning (EG) nr 423/2007 ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs.

Utfärdat i Luxemburg den 23 juni 2008.

På rådets vägnar

I. JARC

Ordförande


(1)  EUT L 103, 20.4.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 219/2008 (EUT L 68, 12.3.2008, s. 5).


BILAGA

”BILAGA

A.   Fysiska personer

 

Namn

Identifieringsinformation

Skäl

Uppförd i förteckningen den

1.

Reza AGHAZADEH

Födelsedatum: 15.3.1949, passnummer: S4409483, giltighetstid: 26.4.2000–27.4.2010. Utfärdat i Teheran. Diplomatpass nummer D9001950, utfärdat 22.1.2008, giltighetstid t.o.m. 21.1.2013. Födelseort: Khoy

Chef för Irans atomenergiorganisation (AEOI). AEOI utövar tillsynen över Irans kärnenergiprogram och tas upp i säkerhetsrådets resolution 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Brigadgeneral Javad DARVISH-VAND, Irans revolutionsgarde (IRGC)

 

Ställföreträdande chef för inspektionen vid ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd (MODAFL). Ansvarig för samtliga MODAFL-anläggningar.

24.6.2008

3.

Brigadgeneral Mahdi FARAHI, IRGC

 

VD för försvarsindustrin Defence Industries Organization (DIO) som pekas ut i FN:s generalförsamlings resolution 1737 (2006)

24.6.2008

4.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC:s adress: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Ställföreträdande chef och generaldirektör för Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), som är en del av AEOI. AEOI utövar tillsyn över Irans kärnvapenprogram och tas upp i säkerhetsrådets resolution 1737 (2006). NFPC är engagerat i den anrikningsrelaterade verksamhet som IAEA:s styrelse och säkerhetsrådet kräver att Iran upphör med.

24.4.2007

5.

Ingenjör Mojtaba HAERI

 

Ställföreträdande chef för MODAFL Industri. Övervakande roll avseende AIO och DIO

24.6.2008

6.

Brigadgeneral Ali HOSEYNITASH, IRGC

 

Chef för den allmänna avdelningen av Högsta nationella säkerhetsrådet, medverkar i policyformulering avseende kärnfrågor.

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Upprätthåller en befälsbefattning vid IRGC.

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

 

Ställföreträdande chef för Irans atomenergiorganisation (AEOI)

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

Födelsedatum: 24.11.1945. Födelseort: Langroud.

Biträdande chef för AEOI. AEOI övervakar Irans kärnenergiprogram och pekas ut i säkerhetsrådets resolution 1737 (2006).

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

Address of NRC: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Tehran/Iran; Fax: (+9821) 8021412

Chef för Tehran Nuclear Research Center som ingår i AEOI. IAEA försöker alltjämt få förklaringar av Iran om de experiment med separation av plutonium som utförs vid TNRC, även om förekomsten av partiklar av höganrikat uran i miljöprover från avfallsanläggningen i Karaj, där det finns containrar som har använts för förvaring av strålmål av utarmat uran som använts vid dessa experiment. AEOI övervakar Irans kärnenergiprogram och tas upp i säkerhetsrådets resolution 1737 (2006).

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

VD för Iran Electronic Industries

24.6.2008

12.

Brigadgeneral Beik MOHAMMADLU

 

MODAFL Ställföreträdande chef för Inköp och logistik

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Handläggare vid företagsgruppen Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; hans företag har försökt köpa upp känsliga varor, till förmån för enheter som förtecknas i säkerhetsrådets resolution 1737

24.6.2008

14.

Brigadgeneral Mohammad NADERI

 

Chef för Aerospace Industries Organisation (AIO), AIO har deltagit i känsliga iranska program.

24.6.2008

15.

Brigadgeneral Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Minister för MODAFL, ansvarig för samtliga militära program, inbegripet program för ballistiska robotar.

24.6.2008

16.

Dr Javad RAHIQI

Födelsedatum: 21.4.1954. Födelseort: Mashad.

Chef för Esfahan Nuclear Technology Centre, som ingår i AEOI. Centrumet utövar tillsyn över anläggningen för konvertering av uran i Esfahan. IAEA:s styrelse och FN:s säkerhetsråd kräver att Iran upphör med all anrikningsrelaterad verksamhet. Detta inbegriper allt arbete med konvertering av uran. AEOI övervakar Irans kärnenergiprogram och pekas ut i säkerhetsrådets resolution 1737 (2006).

24.4.2007

17.

Konteramiral Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

MODAFL Ställföreträdande chef för Samordning.

24.6.2008

18.

Brigadgeneral Ali SHAMSHIRI, IRGC

 

MODAFL Ställföreträdande chef för säkerhetstjänsten, ansvarig för MODAFL-personalens och MODAFL-anläggningarnas säkerhet

24.6.2008

19.

Abdollah SOLAT SANA

 

Verkställande direktör för anläggningen för konvertering av uran (UCF) i Esfahan. Det är denna anläggning som producerar feed-materialet (UF6) för anrikningsanläggningarna i Natanz. Den 27 augusti 2006 fick Solat Sana en särskild utmärkelse av president Ahmadinejad för sin roll.

24.4.2007

20.

BrigadgeneralAhmad VAHIDI, IRGC

 

Ställföreträdande chef för MODAFL

24.6.2008


B.   Juridiska personer, enheter och organ

 

Namn

Identifieringsinformation

Skäl

Uppförd i förteckningen den

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran

AIO övervakar Irans produktion av missiler, inbegripet Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group och Fajr Industrial Group, som alla togs upp i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006). Chefen för AIO och två andra högre tjänstemän tas också upp i säkerhetsrådets resolution 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

En filial till DIO (Defence Industries Organization).

24.4.2007

3.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Bedöms leverera geospatiala uppgifter till programmet för ballistiska robotar.

24.6.2008

4.

Bank Melli, Melli Bank Iran and all branches and subsidiaries including

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran

Lämnar eller försöker lämna finansiellt stöd till företag som medverkar i eller upphandlar varor till Irans kärn- och robotprogram (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company and DIO). Bank Melli fungerar som underlättare av Irans känsliga verksamhet. Den har underlättat otaliga uppköp av känsligt materiel till Irans kärn- och robotprogram. Banken har tillhandahållit ett antal finansiella tjänster på uppdrag av enheter som har nära koppling till Irans kärn- och robotindustrier, inbegripet att öppna remburser och hålla konton. Många av företagen ovan har pekats ut i säkerhetsrådets resolutioner 1737 och 1747.

24.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

5.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – also known as the Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Ansvarar för FoU. En filial till DIO. DTSRC sköter en stor del av uppköpen för DIO.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

Helägt dotterbolag till MODAFL (och därför systerorganisation till AIO, AvIO och DIO). Dess roll är att tillverka elektronikkomponenter till Irans vapensystem.

24.6.2008

7.

IRGC Air Force

 

Håller Irans inventarieförteckning över ballistiska kort- och långdistansrobotar. Befälhavaren för revolutionsgardets flygvapen pekades ut i säkerhetsrådets resolution 1737.

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran

IRGC-ägd företagsgrupp. Använder IRGC:s konstruktionsresurser och fungerar som huvudentreprenör för större projekt inklusive tunnelborrning, bedömd som stöd till Irans ballistiska robots- och kärnprogram.

24.6.2008

9.

Malek Ashtar University

 

Knutet till försvarsministeriet, inrättade 2003 en missilgrupp, i nära samarbete med AIO.

24.6.2008

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

En filial till DIO.

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

Har deltagit i produktionen av komponenter till ballistikprogrammet.

24.6.2008

12.

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran

Ansvarar för Irans försvarsforskning, utvecklings- och tillverkningsprogram, inbegripet stöd till robot- och kärnprogram.

24.6.2008

13.

Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Tehran, Iran

MODAFL:s exportgren, och den agentur som används för att exportera färdiga vapen i bilaterala statliga transaktioner. Enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1747 (2007) bör inte MODLEX ägna sig åt handel.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Bulvanföretag för AIO, deltar i uppköp inom ballistikområdet.

24.6.2008

15.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Nuclear Fuel Production Division (NFPD) – AEOI avdelning för kärnbränsleproduktion ägnar sig åt forskning och utveckling inom kärnbränslecykelområdet, inklusive utvinning, brytning, bearbetning och konvertering av uran samt kärnavfallshantering. NFPC efterträder NFPD, dotterbolag till AEOI som bedriver forskning och utveckling inom kärnbränslecykeln, inklusive konvertering och anrikning.

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

Har arbetat med framdrivningstekniker för det iranska ballistikprogrammet.

24.6.2008

17.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

En filial till DIO.

24.4.2007

18.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO förefaller arbeta för att underlätta importen av hela vapen. Verkar vara ett dotterbolag till MODAFL.

24.6.2008”


Kommissionen

24.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/34


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 6 juni 2008

om ändring av beslut 2008/185/EG för att föra in departementen Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan och Nord i Frankrike i förteckningen över regioner där Aujeszkys sjukdom inte förekommer

[delgivet med nr K(2008) 2387]

(Text av betydelse för EES)

(2008/476/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (1), särskilt artiklarna 9.2 och 10.2, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 64/432/EEG fastställs de regler som ska tillämpas på handeln inom gemenskapen med vissa djur. I artikel 9 i direktivet föreskrivs att obligatoriska nationella program för vissa smittsamma sjukdomar, inbegripet Aujeszkys sjukdom, ska föreläggas kommissionen för godkännande. I artikel 10 i direktiv 64/432/EEG åläggs dessutom medlemsstaterna att till kommissionen överlämna dokumentation om dessa sjukdomars status inom deras territorium.

(2)

I bilaga I till kommissionens beslut 2008/185/EG av den 21 februari 2008 om tilläggsgarantier avseende Aujeszkys sjukdom i handeln med svin inom gemenskapen och kriterier för vilka uppgifter som ska lämnas om denna sjukdom (2) finns en förteckning över de medlemsstater eller regioner i medlemsstater där Aujeszkys sjukdom inte förekommer och där vaccination inte är tillåten. I bilaga II till beslut 2008/185/EG finns en förteckning över de medlemsstater eller regioner i medlemsstater där godkända program genomförs för att bekämpa denna sjukdom.

(3)

Ett program för utrotning av Aujeszkys sjukdom har under flera år genomförts i Frankrike, och departementen Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan och Nord är förtecknade som regioner där godkända program genomförs för att bekämpa denna sjukdom.

(4)

Frankrike har till kommissionen överlämnat belägg för att Aujeszkys sjukdom har utrotats i departementen Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan och Nord så att de ska kunna förklaras som fria från sjukdomen.

(5)

Kommissionen har undersökt den dokumentation som Frankrike överlämnat och funnit att den uppfyller kraven i artikel 10.1 i direktiv 64/432/EEG. Dessa departement bör följaktligen föras in i förteckningen i bilaga I till beslut 2008/185/EG.

(6)

Beslut 2008/185/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till beslut 2008/185/EG ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2007/729/EG (EUT L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  EUT L 59, 4.3.2008, s. 19.


BILAGA

BILAGA I

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater där Aujeszkys sjukdom inte förekommer och där vaccination inte är tillåten

ISO-kod

Medlemsstat

Regioner

CZ

Tjeckien

Alla regioner

DK

Danmark

Alla regioner

DE

Tyskland

Alla regioner

FR

Frankrike

Departementen Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas de Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne och Yvelines

CY

Cypern

Hela territoriet

LU

Luxemburg

Alla regioner

AT

Österrike

Hela territoriet

SK

Slovakien

Alla regioner

FI

Finland

Alla regioner

SE

Sverige

Alla regioner

UK

Förenade kungariket

Alla regioner i England, Skottland och Wales

BILAGA II

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater där godkända program genomförs för att bekämpa Aujeszkys sjukdom

ISO-kod

Medlemsstat

Regioner

BE

Belgien

Hela territoriet

ES

Spanien

Regionerna Galicien, Baskien, Asturien, Kantabrien, Navarra och Rioja

Provinserna León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid och Ávila i regionen Kastilien-León

Provinsen Las Palmas på Kanarieöarna

IT

Italien

Provinsen Bolzano

NL

Nederländerna

Hela territoriet


24.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/37


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 juni 2008

om harmonisering av frekvensbandet 2 500–2 690 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i gemenskapen

[delgivet med nr K(2008) 2625]

(Text av betydelse för EES)

(2008/477/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen gav sitt stöd till en mer flexibel spektrumanvändning i meddelandet ”Trådlösa elektroniska kommunikationstjänster – snabbare tillträde till spektrum genom ökad flexibilitet” (2), som bland annat behandlar frekvensbandet 2 500–2 690 MHz. I det yttrande om tillträdespolitik för trådlösa elektroniska kommunikationstjänster (WAPECS) som lades fram av gruppen för radiospektrumpolitik den 23 november 2005 betonade medlemsstaterna att teknikneutralitet och tjänsteneutralitet var viktiga politiska mål för att åstadkomma en mer flexibel spektrumanvändning. Enligt yttrandet bör dessa mål inte införas plötsligt, utan gradvis så att marknaden inte störs.

(2)

Anvisande av frekvensbandet 2 500–2 690 MHz för system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster är viktig för att man ska kunna hantera konvergensen mellan sektorerna för mobila tjänster, fasta tjänster och sändningstjänster och ta hänsyn till teknisk innovation. De tjänster som tillhandahålls i det här frekvensbandet bör huvudsakligen inriktas på slutanvändares tillgång till bredbandskommunikation.

(3)

De trådlösa bredbandstjänster för vilka frekvensbandet 2 500–2 690 MHz anvisas väntas i stor utsträckning vara alleuropeiska i den meningen att användarna av sådana elektroniska kommunikationstjänster i en medlemsstat också skulle kunna få tillgång till motsvarande tjänster i alla andra medlemsstater.

(4)

I enlighet med artikel 4.2 i beslut nr 676/2002/EG gav kommissionen den 5 juli 2006 i uppdrag åt Europeiska post- och telesammanslutningen (nedan kallad Cept) att utveckla tekniska villkor som inte är mer begränsande än nödvändigt för frekvensband som behandlas inom ramen för WAPECS.

(5)

Som en följd av det uppdraget har Cept gett ut en rapport (Cept-rapport 19) om tekniska villkor som inte är mer begränsande än nödvändigt för frekvensband som behandlas inom ramen för WAPECS. Rapporten innehåller tekniska villkor och vägledning för tillämpningen av villkor som inte är mer begränsande än nödvändigt på basstationer och terminalstationer som använder frekvensbandet 2 500–2 690 MHz. Villkoren är lämpliga för att hantera risken för skadlig störning både inom och utom nationella territorier, utan krav på användning av någon särskild typ av teknik, och baseras på optimerade parametrar för den mest sannolika användningen av bandet.

(6)

I enlighet med Cept-rapport 19 införs genom detta beslut begreppet BEM (Block Edge Masks) som är tekniska parametrar som gäller för hela frekvensblocket för en viss användare, oavsett hur många kanaler som utnyttjas för den teknik som användaren valt. Dessa är tänkta att ingå i tillståndsvillkoren för spektrumanvändning. De omfattar utsändning både inom (in-block power) och utanför frekvensblocket (out-of-block emission). Dessa regleringskrav syftar till att hantera risken för skadliga störningar mellan angränsande nät och ska inte påverka tillämpningen av de gränser som fastställs i standarder för utrustning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (3).

(7)

Tilldelningen och tillgängliggörandet av frekvensbandet 2 500–2 690 MHz i enlighet med resultaten från Cept-mandatet bygger på erkännandet att det finns andra existerande tillämpningar. Lämpliga kriterier för samexistens mellan vissa system har utvecklats i ECC-rapport 45 från kommittén för elektronisk kommunikation. För andra system och tjänster kan lämpliga kriterier för samexistens grundas på nationella överväganden.

(8)

För att få kompatibilitet krävs en separation på 5 MHz mellan gränserna för de frekvensblock som används för obegränsad TDD (time division duplex) och FDD (frequency division duplex) eller två osynkroniserade nät som använder TDD. Separationen bör säkerställas antingen genom att dessa 5 MHz-block lämnas oanvända som skyddsblock (guard blocks), eller genom användning som överensstämmer med parametrar enligt begränsad BEM när de angränsar till ett FDD-block (upplänk) eller mellan två TDD-block, eller genom användning som överensstämmer med parametrar enligt begränsad eller obegränsad BEM när de angränsar till ett FDD-block (nedlänk). Varje användning av ett 5 MHz-skyddsblock innebär en ökad risk för störning.

(9)

Både europeiska och globala undersökningar har konstaterat ett växande behov av markbundna elektroniska tjänster för tillhandahållande av bredbandskommunikationer. Därför bör resultaten av Cepts uppdrag snarast möjligt göras tillämpliga i gemenskapen och genomföras av medlemsstaterna.

(10)

Harmonisering inom ramen för detta beslut bör inte hindra medlemsstaterna att i motiverade fall införa övergångsperioder som kan omfatta frekvensdelningsarrangemang i enlighet med artikel 4.5 i radiospektrumbeslutet.

(11)

För att frekvensbandet 2 500–2 690 MHz ska kunna användas effektivt även på lång sikt bör förvaltningarna fortsätta med studier som kan leda till ökad effektivitet och innovativ användning. Sådana studier bör beaktas när en översyn av detta beslut övervägs.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från radiospektrumkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta beslut syftar till att skapa harmoniserade villkor för tillgång till och effektiv användning av frekvensbandet 2 500–2 690 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i gemenskapen.

Artikel 2

1.   Senast sex månader efter detta besluts ikraftträdande ska medlemsstaterna, på icke-exklusiv grund, anvisa frekvensbandet 2 500–2 690 MHz och därefter göra det tillgängligt för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster, i enlighet med de parametrar som anges i bilagan till detta beslut.

2.   Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna begära övergångsperioder som kan omfatta frekvensdelningsarrangemang i enlighet med artikel 4.5 i beslut nr 676/2002/EG.

3.   Medlemsstaterna ska se till att de system som avses i punkt 1 erbjuder lämpligt skydd för system i angränsande frekvensband.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska övervaka användningen av frekvensbandet 2 500–2 690 MHz och rapportera sina iakttagelser till kommissionen för att detta beslut regelbundet och vid lämpliga tidpunkter ska kunna omprövas.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  KOM(2007) 50.

(3)  EGT L 91, 7.4.1999, s. 10. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA

PARAMETRAR ENLIGT ARTIKEL 2

Följande tekniska parametrar som benämns BEM (Block Edge Mask) ska ingå som en väsentlig del i de villkor som måste uppfyllas för att säkerställa samexistens mellan angränsande nät i de fall då det saknas bilaterala eller multilaterala överenskommelser; detta ska dock inte hindra att operatörer som driver sådana nät enas om mindre stränga tekniska parametrar. Medlemsstaterna bör se till att nätoperatörer är fria att ingå bilaterala eller multilaterala överenskommelser för att utveckla mindre stränga tekniska parametrar och att dessa parametrar får användas om alla berörda parter enas om detta.

För utrustning som utnyttjar det här frekvensbandet kan även andra gränser för ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt (e.i.r.p.) användas än de som fastställs nedan, under förutsättning att lämplig dämpningsteknik används som uppfyller kraven i direktiv 1999/5/EG och erbjuder en skyddsnivå som minst motsvarar den som upprätthålls genom dessa tekniska parametrar.

A)   GENERELLA PARAMETRAR

1.

De anvisade blocken ska anges i multiplar av 5,0 MHz.

2.

Inom frekvensbandet 2 500–2 690 MHz ska duplexseparationen för FDD vara 120 MHz med terminalstationens överföring (upplänk) i frekvensbandets lägre del med början vid 2 500 MHz (och upp till högst 2 570 MHz) och basstationens överföring (nedlänk) i frekvensbandets övre del med början vid 2 620 MHz.

3.

Delbandet 2 570–2 620 MHz kan användas för TDD eller andra användningssätt som överensstämmer med BEM enligt denna bilaga. Utanför delbandet2 570–2 620 MHz får sådan användning beslutas på nationell nivå och ska vara fördelad lika mellan bandets övre del med början vid 2 690 MHz (och nedåt) och bandets nedre del med början vid 2 570 MHz (och nedåt).

B)   OBEGRÄNSAD BEM FÖR BASSTATIONER

BEM för ett obegränsat frekvensblock byggs upp genom att tabellerna 1, 2 och 3 kombineras på ett sådant sätt att gränsen för varje frekvens erhålls av det högsta värdet av baskraven och de blockspecifika kraven.

Tabell 1

Baskrav – BEM för basstationers e.i.r.p. utanför blocket

Frekvensområde där utsändningar utanför blocket tas emot

Högsta genomsnittlig e.i.r.p.

(över en sammanhållen bandbredd på 1 MHz)

Frekvenser allokerade till FDD nedlänk och + /– 5 MHz utanför intervallet för frekvensblock allokerade till FDD nedlänk

+ 4 dBm/MHz

Frekvenser i bandet 2 500–2 690 MHz som inte omfattas av ovanstående definition

– 45 dBm/MHz


Tabell 2

Baskrav – BEM för basstationers e.i.r.p. inom blocket

Högsta e.i.r.p. inom blocket

+ 61 dBm/5 MHz

Anmärkning: Medlemsstaterna kan lätta på denna gräns till 68 dBm/5 MHz för särskilda tillämpningar, t.ex. i områden med låg befolkningstäthet, förutsatt att detta inte avsevärt ökar risken för blockering av mottagare vid terminalstationer.


Tabell 3

Blockspecifika krav – BEM för basstationers e.i.r.p. utanför blocket

Avstånd från relevant blockgräns

Högsta genomsnittlig e.i.r.p.

Bandets början (2 500 MHz) till – 5 MHz (nedre gräns)

Baskrav

– 5,0 till – 1,0 MHz (nedre gräns)

+ 4 dBm/MHz

– 1,0 till – 0,2 MHz (nedre gräns)

+ 3 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

– 0,2 till 0,0 MHz (nedre gräns)

+ 3 dBm/30 kHz

0,0 till + 0,2 MHz (övre gräns)

+ 3 dBm/30 kHz

+ 0,2 till + 1,0 MHz (övre gräns)

+ 3 – 15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

+ 1,0 till + 5,0 MHz (övre gräns)

+ 4 dBm/MHz

+ 5,0 MHz (övre gräns) till bandets slut (2 690 MHz)

Baskrav

där: ΔF är frekvensavståndet från relevant blockgräns (i MHz).

C)   BEGRÄNSAD BEM FÖR BASSTATIONER

BEM för ett begränsat frekvensblock byggs upp genom att tabellerna 1 och 4 kombineras på ett sådant sätt att gränsen för varje frekvens erhålls av det högsta värdet av baskraven och de blockspecifika kraven.

Tabell 4

Blockspecifika krav – basstationers e.i.r.p. inom blocket, BEM för begränsade block

Högsta e.i.r.p. inom blocket

+ 25 dBm/5 MHz

D)   BEGRÄNSAD BEM FÖR BASSTATIONER MED RESTRIKTIONER FÖR ANTENNPLACERING

I fall där antenner är placerade inomhus eller där antennhöjden är lägre än en viss höjd, får en medlemsstat använda alternativa parametrar som ligger i linje med tabell 5, förutsatt att tabell 1 tillämpas vid geografiska gränser till andra medlemsstater och att tabell 4 fortfarande gäller nationellt.

Tabell 5

Blockspecifika krav – basstationers e.i.r.p. utanför blocket, BEM för begränsade block med kompletterande restriktioner för antennplacering

Avstånd från relevant blockgräns

Högsta genomsnittlig e.i.r.p.

Bandets början (2 500 MHz) till – 5 MHz (nedre gräns)

– 22 dBm/MHz

– 5,0 till – 1,0 MHz (nedre gräns)

– 18 dBm/MHz

– 1,0 till – 0,2 MHz (nedre gräns)

– 19 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

– 0,2 till 0,0 MHz (nedre gräns)

– 19 dBm/30 kHz

0,0 till + 0,2 MHz (övre gräns)

– 19 dBm/30 kHz

+ 0,2 till + 1,0 MHz (övre gräns)

– 19 – 15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

+ 1,0 till + 5,0 MHz (övre gräns)

– 18 dBm/MHz

+ 5,0 MHz (övre gräns) till bandets slut (2 690 MHz)

– 22 dBm/MHz

där: ΔF är frekvensavståndet från relevant blockgräns (i MHz).

E)   GRÄNSER FÖR TERMINALSTATIONER

Tabell 6

Effektgränser inom blocket för terminalstationer

 

Högsta genomsnittlig effekt

[inklusive ATPC-område (Automatic Transmitter Power Control)]

Total utstrålad effekt (TRP)

31 dBm/5 MHz

Ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt (e.i.r.p.)

35 dBm/5 MHz

Anmärkning: E.i.r.p. bör användas för fasta eller installerade terminalstationer och TRP bör användas för mobila eller nomadiska terminalstationer. TRP är ett mått på hur stor effekt antennen faktiskt utstrålar. TRP definieras som integralen av den effekt som överförs i olika riktningar över hela strålningssfären.


24.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/42


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 17 juni 2008

om ändring av beslut 1999/217/EG med avseende på förteckningen över aromämnen som används i eller på livsmedel

[delgivet med nr K(2008) 2336]

(Text av betydelse för EES)

(2008/478/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den 28 oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 2232/96 fastställs ett förfarande för antagande av regler för aromämnen som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel. Enligt den förordningen ska det antas en förteckning över aromämnen (nedan kallad förteckningen) efter att medlemsstaterna har anmält en förteckning över de aromämnen som får användas i eller på livsmedel som saluförs på deras territorium och sedan kommissionen har granskat denna anmälan. Denna förteckning antogs genom kommissionens beslut 1999/217/EG (2).

(2)

Vidare ska det enligt förordning (EG) nr 2232/96 antas ett program för utvärdering av aromämnen i syfte att kontrollera om de överensstämmer med de allmänna kriterier för användning av aromämnen som fastställs i bilagan till den förordningen.

(3)

Europeiska livsmedelsmyndigheten konstaterade i sitt yttrande av den 29 november 2007 över alifatiska och aromatiska kolväten att 2-metylbuta-1,3-dien (FL-nummer 01 049) har genotoxisk potential in vivo och är cancerframkallande hos försöksdjur. Användning av ämnet som aromämne kan följaktligen inte godtas, eftersom ämnet inte överensstämmer med de allmänna kriterier för användning av aromämnen som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 2232/96. Ämnet bör därför utgå ur förteckningen.

(4)

Beslut 1999/217/EG bör ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I del A i bilagan till beslut 1999/217/EG ska den rad i tabellen som rör ämnet med FL-nummer 01 049 (2-metylbuta-1,3-dien) strykas.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 299, 23.11.1996, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 84, 27.3.1999, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/252/EG (EUT L 91, 29.3.2006, s. 48).


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

24.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/43


RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2008/479/GUSP

av den 23 juni 2008

om genomförande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

Efter antagandet av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1737 (2006) antog Europeiska unionens råd den 27 februari 2007 gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (1).

(2)

Förbudet mot att göra penningmedel eller ekonomiska resurser tillgängliga för de personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder bör inte förhindra betalningar till frysta konton i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då dessa konton blev föremål för restriktiva åtgärder, under förutsättning att även sådana betalningar fortsätter att vara frysta.

(3)

Rådet har identifierat ytterligare personer och enheter som uppfyller kriterierna enligt artiklarna 4.1 b och 5.1 b i gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp. Dessa personer och enheter bör därför förtecknas i bilaga II till den gemensamma ståndpunkten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5.5 b ska ersättas med följande:

”b)

betalningar till frysta konton i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då dessa konton blev föremål för restriktiva åtgärder,”

2.

Bilaga II till gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp ska ersättas med texten i bilagan till denna gemensamma ståndpunkt.

Artikel 2

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.

Artikel 3

Denna gemensamma ståndpunkt ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Luxemburg den 23 juni 2008.

På rådets vägnar

I. JARC

Ordförande


(1)  EUT L 61, 28.2.2007, s. 49. Den gemensamma ståndpunkten ändrad genom gemensam ståndpunkt 2007/246/Gusp (EUT L 106, 24.4.2007, s. 67).


BILAGA

A.   Fysiska personer

 

Namn

Identifieringsinformation

Skäl

Uppförd i förteckningen den

1.

Reza AGHAZADEH

Födelsedatum: 15.3.1949, passnummer: S4409483, giltighetstid: 26.4.2000 – 27.4.2010. Utfärdat i Teheran. Diplomatpass nummer D9001950, utfärdat 22.1.2008, giltighetstid t.o.m. 21.1.2013. Födelseort: Khoy

Chef för Irans atomenergiorganisation (AEOI). AEOI utövar tillsynen över Irans kärnenergiprogram och tas upp i säkerhetsrådets resolution 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Ingår i ledningen av montering och konstruktion av centrifuger. IAEA:s styrelse och säkerhetsrådet kräver att Iran upphör med all anrikningsrelaterad verksamhet. Detta inbegriper allt centrifugrelaterat arbete. Den 27 augusti 2006 fick Alai en särskild utmärkelse av president Ahmadinejad för sin roll när det gäller ledningen av montering och konstruktion av centrifuger.

23.4.2007

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Verksam inom produktion av ammoniumuranylkarbonat (AUC) och i ledningen av anrikningsanläggningen i Natanz. Det krävs att Iran upphör med all anrikningsrelaterad verksamhet. Den 27 augusti 2006 fick Ashiani en särskild utmärkelse av president Ahmadinejad för sin roll när det gäller AUC produktionsprocessen och när det gäller ledningen av och konstruktionsplanen för anrikningsanläggningen i Natanz (Kashan).

23.4.2007

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Verksam inom produktion av magnesium med en koncentration på 99,9 %. Den 27 augusti 2006 fick Bakhtiar en särskild utmärkelse av president Ahmadinejad för sin roll vid produktionen av magnesium med en koncentration på 99,9 %. Magnesium av denna renhetsgrad används för att producera uranmetall, som kan göras till material för kärnvapen. Iran har vägrat att ge IAEA tillgång till ett dokument om produktion av halvsfärer av uranmetall som endast lämpar sig för kärnvapenändamål.

23.4.2007

5.

Morteza BEHZAD

 

Verksam inom tillverkning av komponenter till centrifuger. Det krävs att Iran upphör med all anrikningsrelaterad verksamhet. Detta inbegriper allt centrifugrelaterat arbete. Den 27 augusti 2006 fick Behzad en särskild utmärkelse av president Ahmadinejad för sin roll vid tillverkningen av komplexa och känsliga komponenter till centrifuger.

23.4.2007

6.

Brigadgeneral Javad DARVISH VAND, Irans revolutionsgarde (IRGC)

 

Ställföreträdande chef för inspektionen vid ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd (MODAFL) . Ansvarig för samtliga MODAFL-anläggningar.

23.6.2008

7.

Dr Mohammad ESLAMI

 

Chef för försvarsindustrins utbildnings- och forskningsinstitut.

23.6.2008

8.

Brigadgeneral Mahdi FARAHI, IRGC

 

VD för försvarsindustrin Defence Industries Organization (DIO) som pekas ut i FN:s generalförsamlings resolution 1737 (2006)

23.6.2008

9.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC:s adress: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Ställföreträdande chef och generaldirektör för Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), som är en del av AEOI. AEOI utövar tillsyn över Irans kärnvapenprogram och tas upp i säkerhetsrådets resolution 1737 (2006). NFPC är engagerat i den anrikningsrelaterade verksamhet som IAEA:s styrelse och säkerhetsrådet kräver att Iran upphör med.

23.4.2007

10.

Ingenjör Mojtaba HAERI

 

Ställföreträdande chef för MODAFL Industri. Övervakande roll avseende AIO och DIO

23.6.2008

11.

Brigadgeneral Ali HOSEYNITASH, IRGC

 

Chef för den allmänna avdelningen av Högsta nationella säkerhetsrådet, medverkar i policyformulering avseende kärnfrågor.

23.6.2008

12.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

Födelsedatum: 27.7.1973. Passnummer: K8196482, utfärdat 8.4.2006, giltighetstid t.o.m. 8.4.2011.

AEOI-tjänsteman verksam inom projektet för forskningsreaktorn för tungt vatten (IR40) i Arak. I säkerhetsrådets resolution 1737 (2006) krävdes det att Iran upphör med alla projekt som har samband med tungt vatten.

23.4.2007

13.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Upprätthåller en befälsbefattning vid IRGC.

23.6.2008

14.

Mahmood JANNATIAN

 

Ställföreträdande chef för Irans atomenergiorganisation (AEOI)

23.6.2008

15.

M. Javad KARIMI SABET

 

Direktör för Novin Energy Company. Karimi Sabet fick dessutom i augusti 2006 en utmärkelse av president Ahmadinejad för sin roll vid projekteringen, produktionen, installationen och driften av kärnenergiutrustningen vid anläggningen i Natanz.

23.4.2007

16.

Said Esmail KHALILIPOUR

Födelsedatum: 24.11.1945. Födelseort: Langroud.

Biträdande chef för AEOI. AEOI övervakar Irans kärnenergiprogram och pekas ut i säkerhetsrådets resolution 1737 (2006).

23.4.2007

17.

Ali Reza KHANCHI

Address of NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/Iran; Fax: (+9821) 8021412

Chef för Tehran Nuclear Research Center som ingår i AEOI. IAEA försöker alltjämt få förklaringar av Iran om de experiment med separation av plutonium som utförs vid TNRC, även om förekomsten av partiklar av höganrikat uran i miljöprover från avfallsanläggningen i Karaj, där det finns containrar som har använts för förvaring av strålmål av utarmat uran som använts vid dessa experiment. AEOI övervakar Irans kärnenergiprogram och tas upp i säkerhetsrådets resolution 1737 (2006).

23.4.2007

18.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

VD för Iran Electronic Industries

23.6.2008

19.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Verksam inom produktionsledning vid anläggningen för konvertering av uran (UCF) i Esfahan. Den 27 augusti 2006 fick Mohajerani en särskild utmärkelse av president Ahmadinejad för sin roll inom produktionsledningen vid UCF och vid planeringen, konstruktionen och installationen av UF6-enheten (UF6 är feed materiel för anrikning).

23.4.2007

20.

Brigadgeneral Beik MOHAMMADLU

 

MODAFL Ställföreträdande chef för Inköp och logistik

23.6.2008

21.

Anis NACCACHE

 

Handläggare vid företagsgruppen Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; hans företag har försökt köpa upp känsliga varor, till förmån för enheter som förtecknas i säkerhetsrådets resolution 1737

23.6.2008

22.

Brigadgeneral Mohammad NADERI

 

Chef för Aerospace Industries Organisation (AIO), AIO har deltagit i känsliga iranska program.

23.6.2008

23.

Brigadgeneral Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Minister för MODAFL, ansvarig för samtliga militära aprogram, inbegripet program för ballistiska robotar.

23.6.2008

24.

Houshang NOBARI

 

Verksam inom ledningen av anrikningsanläggningen i Natanz. IAEA:s styrelse och FN:s säkerhetsråd kräver att Iran upphör med all anrikningsrelaterad verksamhet. Detta inbegriper verksamheten vid anrikningsanläggningen i Natanz (Kashan). Den 27 augusti 2006, fick Nobari en särskild utmärkelse av president Ahmadinejad för sin roll vid den framgångsrika ledningen och det framgångsrika genomförandet av planen för anläggningen i Natanz (Kashan).

23.4.2007

25.

Dr Javad RAHIQI

Födelsedatum: 21.4.1954. Födelseort: Mashad.

Chef för Esfahan Nuclear Technology Centre, som ingår i AEOI. Centrumet utövar tillsyn över anläggningen för konvertering av uran i Esfahan. IAEA:s styrelse och FN:s säkerhetsråd kräver att Iran upphör med all anrikningsrelaterad verksamhet. Detta inbegriper allt arbete med konvertering av uran. AEOI övervakar Irans kärnenergiprogram och pekas ut i säkerhetsrådets resolution 1737 (2006).

23.4.2007

26.

Abbas RASHIDI

 

Verksam inom anrikningsarbetet i Natanz. IAEA:s styrelse och FN:s säkerhetsråd kräver att Iran upphör med all anrikningsrelaterad verksamhet. Den 27 augusti 2006 fick Rashidi en särskild utmärkelse av president Ahmadinejad för sin ledarroll och betydelse för den framgångsrika driften av anrikningskaskaden med 164 centrifuger i Natanz.

23.4.2007

27.

Konteramiral Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

MODAFL Ställföreträdande chef för Samordning.

23.6.2008

28.

Brigadgeneral Ali SHAMSHIRI, IRGC

 

MODAFL Ställföreträdande chef för säkerhetstjänsten, ansvarig för MODAFL-personalens och MODAFL-anläggningarnas säkerhet

23.6.2008

29.

Abdollah SOLAT SANA

 

Verkställande direktör för anläggningen för konvertering av uran (UCF) i Esfahan. Det är denna anläggning som producerar feed materialet (UF6) för anrikningsanläggningarna i Natanz. Den 27 augusti 2006 fick Solat Sana en särskild utmärkelse av president Ahmadinejad för sin roll.

23.4.2007

30.

Brigadgeneral Ahmad VAHIDI, IRGC

 

Ställföreträdande chef för MODAFL

23.6.2008


B.   Enheter och organ

 

Namn

Identifieringsinformation

Skäl

Uppförd i förteckningen den

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)

 

Deltar i produktionen av komponenter till centrifuger.

23.6.2008

2.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran

AIO övervakar Irans produktion av missiler, inbegripet Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group och Fajr Industrial Group, som alla togs upp i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006). Chefen för AIO och två andra högre tjänstemän tas också upp i säkerhetsrådets resolution 1737 (2006).

23.4.2007

3.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

En filial till DIO (Defence Industries Organization).

23.4.2007

4.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Bedöms leverera geospatiala uppgifter till programmet för ballistiska robotar.

23.6.2008

5.

Bank Melli, Melli Bank Iran and all branches and subsidiaries including

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran

Lämnar eller försöker lämna finansiellt stöd till företag som medverkar i eller upphandlar varor till Irans kärn- och robotprogram (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company and DIO). Bank Melli fungerar som underlättare av Irans känsliga verksamhet. Den har underlättat otaliga uppköp av känsligt materiel till Iran’s kärn- och robotprogram. Banken har tillhandahållit ett antal finansiella tjänster på uppdrag av enheter som har nära koppling till Irans kärn- och robotindustrier, inbegripet att öppna remburser och hålla konton. Många av företagen ovan har pekats ut i säkerhetsrådets resolutioner 1737 och 1747.

23.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

6.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – also known as the Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Ansvarar för FoU. En filial till DIO. DTSRC sköter en stor del av uppköpen för DIO.

23.4.2007

7.

Electro Sanam Company (E.S.Co.)

 

Bulvanföretag för AIO, deltar i uppköp på ballistikområdet.

23.6.2008

8.

Ettehad Technical Group

 

Bulvanföretag för AIO, deltar i uppköp på ballistikområdet.

23.6.2008

9.

Industrial Factories of Precision-Machinery (IFP) (Instrumentation Factories Plant, Fajr Industrial Group)

 

Använt av AIO för försök till uppköp.

23.6.2008

10.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

Helägt dotterbolag till MODAFL (och därför systerorganisation till AIO, AvIO och DIO). Dess roll är att tillverka elektronikkomponenter till Irans vapensystem.

23.6.2008

11.

IRGC Air Force

 

Håller Irans inventarieförteckning över ballistiska kort- och långdistansrobotar. Befälhavaren för revolutionsgardets flygvapen pekades ut i säkerhetsrådets resolution 1737.

23.6.2008

12.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486; Tehran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Tehran

Jaber Ibn Hayan är ett laboratorium som hör till AEOI (Atomic Energy Organisation of Iran) och är engagerat i verksamhet som rör kärnbränslecykeln. Laboratoriet är förlagt till Teherans centrum för kärnforskning (TNRC), men Iran anmälde det inte i enlighet med garantiavtalet förrän 2003, trots att konverteringsverksamhet utfördes där.

23.4.2007

13.

Joza Industrial Co.

 

Bulvanföretag för AIO inblandat i ballistikprogrammet.

23.6.2008

14.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran

IRGC-ägd företagsgrupp. Använder IRGC:s konstruktionsresurser och fungerar som huvudentreprenör för större projekt inklusive tunnelborrning, bedömd som stöd till Irans ballistiska robots- och kärnprogram.

23.6.2008

15.

Khorasan Metallurgy Industries

 

Filial till Ammunition Industries Group, avhängig av DIO, inblandad i produktionen av komponenter till centrifuger.

23.6.2008

16.

Malek Ashtar University

 

Knutet till försvarsministeriet, inrättade 2003 en missilgrupp, i nära samarbete med AIO.

23.6.2008

17.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

En filial till DIO.

23.4.2007

18.

Mechanic Industries Group

 

Har deltagit i produktionen av komponenter till ballistikprogrammet.

23.6.2008

19.

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran

Ansvarar för Irans försvarsforskning, utvecklings- och tillverkningsprogram, inbegripet stöd till robot- och kärnprogram.

23.6.2008

20.

Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Tehran, Iran

MODAFL:s exportgren, och den agentur som används för att exportera färdiga vapen i bilaterala statliga transaktioner.Enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1747 (2007) bör inte MODLEX ägna sig åt handel.

23.6.2008

21.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Bulvanföretag för AIO, deltar i uppköp inom ballistikområdet.

23.6.2008

22.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Nuclear Fuel Production Division (NFPD) AEOI avdelning för kärnbränsleproduktion ägnar sig åt forskning och utveckling inom kärnbränslecykelområdet, inklusive utvinning, brytning, bearbetning och konvertering av uran samt kärnavfallshantering. NFPC efterträder NFPD, dotterbolag till AEOI som bedriver forskning och utveckling inom kärnbränslecykeln, inklusive konvertering och anrikning.

23.4.2007

23.

Parchin Chemical Industries

 

Har arbetat med framdrivningstekniker för det iranska ballistikprogrammet.

23.6.2008

24.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company

 

Har deltagit i uppbyggnaden av fabriken för urankonvertering i Esfahan.

23.6.2008

25.

Safety Equipment Procurement

 

Bulvanföretag för AIO inblandat i ballistikprogrammet.

23.6.2008

26.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

En filial till DIO.

23.4.2007

27.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO förefaller arbeta för att underlätta importen av hela vapen. Verkar vara ett dotterbolag till MODAFL.

23.6.2008

28.

TAMAS Company

 

TAMAS är engagerat i anrikningsrelaterad verksamhet som IAEA:s styrelse och FN:s säkerhetsråd kräver att Iran upphör med. TAMAS är det övergripande organet, under vilket fyra underordnade organ har inrättats, varav ett ägnar sig åt processerna uranextrahering urankoncentrering och ett annat svarar för uranbearbetning, urananrikning och uranavfall.

23.4.2007


24.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/50


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2008/480/GUSP

av den 23 juni 2008

om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2005/190/Gusp om Europeiska unionens samordnade rättsstatsuppdrag i Irak, Eujust LEX

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14, och

av följande skäl:

(1)

Den 7 mars 2005 antog rådet gemensam åtgärd 2005/190/Gusp om Europeiska unionens samordnade rättsstatsuppdrag i Irak, Eujust LEX (1).

(2)

Den 14 april 2008 antog rådet gemensam åtgärd 2008/304/Gusp om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2005/190/Gusp till och med den 30 juni 2008.

(3)

Gemensam åtgärd 2005/190/Gusp bör förlängas ytterligare till och med den 30 juni 2009.

(4)

Ett nytt finansiellt referensbelopp bör anges för att täcka utgifterna som rör uppdraget för perioden 1 juli 2008 till 30 juni 2009.

(5)

Mandatet för uppdraget ska genomföras i ett säkerhetssammanhang som riskerar att försämra och underminera målen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som den definieras i artikel 11 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensam åtgärd 2005/190/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Följande stycke ska läggas till i artikel 11.1:

”Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för uppdraget under perioden 1 juli 2008 till 30 juni 2009 ska vara 7,2 miljoner EUR.”

2.

Artikel 14 andra stycket ska ersättas med följande:

”Den ska upphöra att gälla den 30 juni 2009.”

Artikel 2

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Artikel 3

Denna gemensamma åtgärd ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Luxemburg den 23 juni 2008.

På rådets vägnar

I. JARC

Ordförande


(1)  EUT L 62, 9.3.2005, s. 37. Den gemensamma åtgärden senast ändrad genom gemensam åtgärd 2008/304/Gusp (EUT L 105, 15.4.2008, s. 10).


24.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/51


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2008/481/GUSP

av den 23 juni 2008

om ändring av gemensam åtgärd 2008/131/Gusp om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14, artiklarna 18.5 och 23.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 februari 2008 antog rådet gemensam åtgärd 2008/131/Gusp (1) om förlängning av Francesc Vendrells uppdrag som Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan till och med den 31 maj 2008, och den 26 maj 2008 antog rådet gemensam åtgärd 2008/391/Gusp (2) om förlängning av hans uppdrag till och med den 30 juni 2008.

(2)

Francesc Vendrell har meddelat generalsekreteraren/den höge representanten att han är tillgänglig och kan fortsätta som Europeiska unionens särskilda representant till och med den 31 augusti 2008. Hans uppdrag bör därför förlängas till och med detta datum. Rådet avser att utnämna en ny särskild representant för den efterföljande perioden till och med den 28 februari 2009.

(3)

I artikel 5.1 i gemensam åtgärd 2008/131/Gusp, ändrad genom gemensam åtgärd 2008/391/Gusp, föreskrivs ett finansiellt referensbelopp på 975 000 EUR för att täcka utgifterna i samband med uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant fram till och med den 30 juni 2008. Detta referensbelopp bör höjas med 678 000 EUR för att täcka utgifterna för uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för den återstående perioden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring

Gemensam åtgärd 2008/131/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Francesc Vendrells uppdrag som Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan förlängs härmed till och med den 31 augusti 2008.”

2.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för perioden 1 mars 2008–31 augusti 2008 ska uppgå till 1 653 000 EUR.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Artikel 3

Offentliggörande

Denna gemensamma åtgärd ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Luxemburg den 23 juni 2008.

På rådets vägnar

I. JARC

Ordförande


(1)  EUT L 43, 19.2.2008, s. 26.

(2)  EUT L 137, 27.5.2008, s. 52.


24.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/52


RÅDETS BESLUT 2008/482/GUSP

av den 23 juni 2008

om ändring av beslut 2008/134/Gusp om Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2005/797/Gusp av den 14 november 2005 om Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna (1), särskilt artikel 14.2 jämförd med artikel 23.2 andra strecksatsen i fördraget om Europeiska unionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 14 november 2005 antog rådet gemensam åtgärd 2005/797/Gusp om inrättande av Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna (Eupol Copps) för en period om tre år. Den operativa fasen av Eupol Copps inleddes den 1 januari 2006.

(2)

Den 18 februari 2008 antog rådet beslut 2008/134/Gusp om genomförande av gemensam åtgärd 2005/797/Gusp om Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna (2), varigenom det fastställdes ett finansiellt referensbelopp vilket skulle täcka kostnaderna i samband med Eupol Copps för perioden 1 mars 2008–31 december 2008.

(3)

Det finansiella referensbeloppet för Eupol Copps bör höjas, så att dess verksamhet kan ökas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i beslut 2008/134/Gusp ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna (Eupol Copps) från och med den 1 mars 2008 till och med den 31 december 2008 ska uppgå till 6 000 000 EUR.”

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 23 juni 2008.

På rådets vägnar

I. JARC

Ordförande


(1)  EUT L 300, 17.11.2005, s. 65. Gemensamma åtgärden ändrad genom gemensam åtgärd 2007/806/Gusp (EUT L 323, 8.12.2007, s. 50).

(2)  EUT L 43, 19.2.2008, s. 38.


Rättelser

24.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/53


Rättelse till kommissionens beslut 2008/269/EG av den 19 mars 2008 om ändring av beslut 2001/618/EG för att föra in departementen Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan och Nord i Frankrike i förteckningen över regioner där Aujeszkys sjukdom inte förekommer

( Europeiska unionens officiella tidning L 85 av den 27 mars 2008 )

Publiceringen av beslut 2008/269/EG ska betraktas som ogiltig.