ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 150

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
10 juni 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 511/2008 av den 9 juni 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 512/2008 av den 9 juni 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 513/2008 av den 5 juni 2008 om förbud mot fiske efter kolja i norska vatten i områdena I och II med fartyg som seglar under portugisisk flagg

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 514/2008 av den 9 juni 2008 om ändring av förordning (EG) nr 376/2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter samt av förordningarna (EG) nr 1439/95, (EG) nr 245/2001, (EG) nr 2535/2001, (EG) nr 1342/2003, (EG) nr 2336/2003, (EG) nr 1345/2005, (EG) nr 2014/2005, (EG) nr 951/2006, (EG) nr 1918/2006, (EG) nr 341/2007, (EG) nr 1002/2007, (EG) nr 1580/2007 och (EG) nr 382/2008 samt om upphävande av förordning (EEG) nr 1119/79

7

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2008/55/EG av den 26 maj 2008 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder (kodifierad version)

28

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/428/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 9 juni 2008 om fastställande av finansiellt stöd från gemenskapen till utgifter i samband med nödåtgärder för att bekämpa Newcastlesjuka i Förenade kungariket under 2005 [delgivet med nr K(2008) 2411]

39

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

10.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 511/2008

av den 9 juni 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsakter (1), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 9 juni 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

36,3

MK

49,7

TR

75,1

ZZ

53,7

0707 00 05

MK

23,0

TR

77,5

ZZ

50,3

0709 90 70

TR

104,4

ZZ

104,4

0805 50 10

AR

129,1

EG

150,8

TR

129,5

US

176,3

ZA

129,8

ZZ

143,1

0808 10 80

AR

97,2

BR

85,8

CL

88,6

CN

88,1

MK

50,7

NZ

110,0

US

123,1

UY

127,6

ZA

88,4

ZZ

95,5

0809 10 00

TR

219,4

US

317,3

ZZ

268,4

0809 20 95

TR

559,9

US

382,7

ZZ

471,3


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


10.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 512/2008

av den 9 juni 2008

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2007/2008 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1109/2007 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EG) nr 462/2008 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 1109/2007 för regleringsåret 2007/2008 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1). Med verkan från och med den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1568/2007 (EUT L 340, 22.12.2007, s. 62).

(3)  EUT L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUT L 139, 29.5.2008, s. 3.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 10 juni 2008 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

18,26

7,17

1701 11 90 (1)

18,26

13,16

1701 12 10 (1)

18,26

6,98

1701 12 90 (1)

18,26

12,65

1701 91 00 (2)

21,75

15,18

1701 99 10 (2)

21,75

9,84

1701 99 90 (2)

21,75

9,84

1702 90 95 (3)

0,22

0,42


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.III i rådets förordning (EG) nr 318/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


10.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 513/2008

av den 5 juni 2008

om förbud mot fiske efter kolja i norska vatten i områdena I och II med fartyg som seglar under portugisisk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 40/2008 av den 16 januari 2008 om fastställande för år 2008 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3) fastställs kvoter för 2008.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2008 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2008 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Efter den dagen är det även förbjudet att förvara ombord, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Fokion FOTIADIS

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 865/2007 (EUT L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1967/2006 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11), senast rättad genom EUT L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  EUT L 19, 23.1.2008, s. 1.


BILAGA

Nr

07/T&Q

Medlemsstat

PORTUGAL

Bestånd

HAD/1N2AB

Art

Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

Område

Norska vatten i områdena I och II

Datum

14.5.2008


10.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 514/2008

av den 9 juni 2008

om ändring av förordning (EG) nr 376/2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter samt av förordningarna (EG) nr 1439/95, (EG) nr 245/2001, (EG) nr 2535/2001, (EG) nr 1342/2003, (EG) nr 2336/2003, (EG) nr 1345/2005, (EG) nr 2014/2005, (EG) nr 951/2006, (EG) nr 1918/2006, (EG) nr 341/2007, (EG) nr 1002/2007, (EG) nr 1580/2007 och (EG) nr 382/2008 samt om upphävande av förordning (EEG) nr 1119/79

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artiklarna 59.3 och 62.1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaderna) (2), särskilt artikel 134 och artikel 161.3 jämförda med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Den 1 juli 2008 kommer förordning (EG) nr 1234/2007 att börja gälla för huvudsektorerna inom den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna, såsom föreskrivs i artikel 204 i den förordningen. Kommissionen bör därför anta nödvändiga bestämmelser för att ändra eller upphäva de berörda sektorsförordningarna, i syfte att garantera ett korrekt genomförande från och med den dagen.

(2)

I artikel 130 i förordning (EG) nr 1234/2007 föreskrivs att utan att det påverkar fall där det krävs importlicenser i enlighet med den förordningen, får kommissionen besluta att importen av en eller flera produkter som omfattas av den gemensamma organisationen av marknaderna ska ske mot uppvisande av importlicens. Enligt förordning (EG) nr 1234/2007 krävs det importlicenser för förvaltningen av importordningen för råris och slipat ris, så att de kvantiteter som ska importeras kan beaktas, samt för förvaltningen av importordningen för socker som omfattas av förmånsbehandling.

(3)

När det gäller export anges i artikel 167 i förordning (EG) nr 1234/2007 att exportbidrag endast ska beviljas för produkter förtecknade i artikel 162.1 i den förordningen mot uppvisande av en exportlicens. Enligt artikel 161 i den förordningen kan kommissionen besluta att exporten av en eller flera produkter ska ske mot uppvisande av exportlicens.

(4)

Av skäl som rör förvaltningen av import och export har kommissionen fått befogenhet att fastställa vilka produkter som bara får exporteras och/eller importeras mot uppvisande av licens. Vid sin bedömning av om det behövs ett licenssystem bör kommissionen ta hänsyn till lämpliga instrument för marknadsförvaltning, särskilt för övervakningen av importen.

(5)

Denna situation gör det möjligt att på djupet granska nuvarande regler inom de olika marknadssektorerna och att omvärdera de nuvarande licensförfarandena med sikte på att förenkla och lätta den administrativa bördan för medlemsstater och aktörer. Av tydlighetsskäl bör reglerna inkluderas i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (3).

(6)

Ett licenssystem är ett lämpligt alternativ till att förvalta import- och exporttullkvoter enligt den metod som baseras på den ordningsföljd i vilken ansökningarna inkommer, dvs. metoden ”först till kvarn”, vilken inte är lämplig med tanke på den begränsade volym som finns tillgänglig och de stora kvantiteter som det ansöks om.

(7)

Ett licenssystem bedöms vara den mest lämpliga mekanismen för att övervaka vissa jordbruksprodukter som importeras enligt förmånsvillkor, med tanke på den värdefulla förmån som erbjuds genom nedsatt tullsats och det tvingande behovet att förutse förändringar på marknaden.

(8)

Med hänsyn till den stora uppsättningen tillämpningsföreskrifter och tekniska bestämmelser som genomförts för att administrera den bidragsstödda exporten inom de olika sektorerna, har det bedömts lämpligare att tills vidare upprätthålla dessa bestämmelser när det gäller sektorsförordningarna.

(9)

Inom spannmålssektorn måste import- och exportlicenserna betraktas som en indikator på förändringar på medellång sikt och på den utveckling som är att förvänta på marknaden. De är ett viktigt hjälpmedel vid upprättandet av en balansräkning för marknaden, som kan användas för att utvärdera villkoren för återförsäljningen av interventionslager på den inre marknaden eller via export, eller för att fastställa om en exporttull behöver tillämpas. Import av spält, vanligt vete samt blandsäd av vete och råg, korn, majs, sorghum, durumvete, mjöl av vanligt vete och spält, samt maniokrot bör därför endast kunna ske mot uppvisande av licens, och export av spält, vete samt blandsäd av vete och råg, korn, majs, durumvete, råg, havre samt mjöl av vanligt vete och spält bör endast kunna ske mot uppvisande av licens, med tanke på dessa produkters stora inflytande på handelsflödena och de inhemska marknaderna.

(10)

Inom rissektorn baseras övervakningen av marknaden på den information om förväntad import och export som erhålls via licenserna, framför allt på grund av risets betydande andel av den inhemska konsumtionen. Denna information används också för att övervaka att tulltaxenumren iakttas för produkter av samma slag. Vidare måste utfärdade licenser beaktas vid beräkningen av importtullarna för råris och slipat ris i enlighet med artiklarna 137 och 139 i förordning (EG) nr 1234/2007. Av dessa skäl bör det krävas importlicens för råris, slipat ris, delvis slipat ris samt för brutet ris, och exportlicens bör krävas för råris, slipat ris samt delvis slipat ris.

(11)

När det gäller socker är marknadsövervakningen av yttersta vikt, och det är nödvändigt att ha exakta kunskaper om exporten. Sockerexporten bör därför övervakas och socker bör endast kunna exporteras mot uppvisande av licens. När det gäller import bör licenskraven begränsas till import som omfattas av förmånstullar, utan att detta påverkar import som sker inom ramen för tullkvoter.

(12)

För att illegal odling av hampa inte ska störa den gemensamma organisationen av marknaden för hampa som odlas för fiberproduktion, bör det föreskrivas kontroll av import av hampa och hamputsäde för att säkerställa att produkterna i fråga ger vissa garantier i fråga om tetrahydrocannabinolhalt. Det bör därför föreskrivas att licenser måste utfärdas för sådan import.

(13)

För frukt och grönsaker bör den information som erhålls genom importlicenserna användas för att övervaka att tulltaxenumren iakttas för produkter av samma slag, såsom torkad eller fryst vitlök eller för att administrera tullkvoter.

(14)

Äppelproducenterna i gemenskapen befinner sig sedan en tid tillbaka i en svår situation, bland annat till följd av en tydlig ökning av importen av äpplen från vissa tredjeländer på södra halvklotet. Övervakningen av äppelimporten bör därför förbättras. Ett lämpligt verktyg för detta vore en mekanism baserad på utfärdande av importlicenser, i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (4). För bananer krävs det importlicenser i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2014/2005 av den 9 december 2005 om licenser inom ramen för ordningen för import av bananer till gemenskapen för bananer avsedda för övergång till fri omsättning till en tullsats enligt gemensamma tulltaxan (5). För att fullständiga uppgifter om de produkter för vilka det krävs importlicenser ska kunna tillhandahållas bör de relevanta kraven ingå även i förordning (EG) nr 376/2008.

(15)

När det gäller mjölkprodukter är den information om den förväntade importen till nedsatt tullsats som erhålls genom licenserna viktig för övervakningen av marknaden. När det gäller import av nötkött till nedsatt tullsats bör det föreskrivas en licensordning för vissa produkter, så att den volym som ingår i handeln med tredjeländer kan övervakas.

(16)

Importen av etanol som framställs av jordbruksprodukter bör ske mot uppvisande av licens, eftersom det rör sig om en känslig näringsgren som kräver marknadsövervakning.

(17)

För att ge en tydlig och fullständig bild av vilka krav som gäller avseende licenser inom handeln med jordbruksprodukter, bör det i kommissionens förordning (EG) nr (EG) nr 376/2008 ingå en förteckning över den import och export som omfattas av de aktuella kraven.

(18)

För tillämpningen av artikel 4.1 d i förordning (EG) nr 376/2008 bör det fastställas högsta produktkvantiteter upp till vilka det inte behöver uppvisas någon import- eller export- eller förutfastställelselicens, förutsatt att importen eller exporten inte sker enligt förmånsvillkor. Förteckningen över de aktuella produkterna bör ändras om licenskraven ändras.

(19)

Förordning (EG) nr 376/2008 och följande förordningar bör därför ändras i enlighet med detta:

Kommissionens förordning (EG) nr 1439/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3013/89 beträffande import och export av produkter inom sektorn för får- och getkött (6).

Kommissionens förordning (EG) nr 245/2001 av den 5 februari 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion (7).

Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (8).

Kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (9).

Kommissionens förordning (EG) nr 2336/2003 av den 30 december 2003 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter (10).

Kommissionens förordning (EG) nr 1345/2005 av den 16 augusti 2005 om fastställande av särskilda genomförandebestämmelser för systemet med importlicenser inom sektorn för olivolja (11).

Förordning (EG) nr 2014/2005.

Kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (12).

Kommissionens förordning (EG) nr 1918/2006 av den 20 december 2006 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för olivolja med ursprung i Tunisien (13).

Kommissionens förordning (EG) nr 341/2007 av den 29 mars 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter och om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök och vissa andra jordbruksprodukter som importeras från tredjeländer (14).

Kommissionens förordning (EG) nr 1002/2007 av den 29 augusti 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2184/96 om import av ris med ursprung i och som kommer från Egypten (15).

Förordning (EG) nr 1580/2007.

Kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 av den 21 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn (Omarbetning) (16).

(20)

Kommissionens förordning (EG) nr 1119/79 av den 6 juni 1979 om fastställande av särskilda genomförandebestämmelser för systemet med importlicenser för utsäde (17) bör därför upphävas i enlighet med detta.

(21)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 376/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

1.   Om inte annat följer av vissa undantag fastställda i särskilda gemenskapsregler för vissa produkter, särskilt för produkter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93 (18) och dess tillämpningsföreskrifter, fastställs i den här förordningen gemensamma regler för genomförandet av det system med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser (nedan kallade ’licenser’) som införs genom eller föreskrivs i del III i kapitel II och III i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (19) och i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 (20) eller som fastställs i den här förordningen.

2.   En licens ska uppvisas för följande produkter:

a)

Vid import, när produkterna deklareras för övergång till fri omsättning:

i)

Produkter som förtecknas i del I i bilaga II oavsett importvillkor, men undantaget import inom ramen för tullkvoter, om inte annat anges däri.

ii)

Produkter som importeras inom ramen för tullkvoter förvaltade enligt andra metoder än en metod baserad på den ordningsföljd i vilken ansökningarna inkommer (metoden ’först till kvarn’), i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EG) nr 2454/93 (21).

iii)

Produkter som importeras inom ramen för tullkvoter förvaltade enligt en metod baserad på den ordningsföljd i vilken ansökningarna inkommer i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EG) nr 2454/93 och som anges särskilt i del I i bilaga II till den här förordningen.

b)

Vid export:

i)

Produkter som förtecknas i bilaga II del II.

ii)

Produkter enligt artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 för vilka ett exportbidrag har fastställts, även vid export till nolltull eller när en exportavgift har faststställts.

iii)

Produkter som exporteras inom ramen för kvoter eller för vilka det krävs uppvisande av en exportlicens för att produkterna ska kunna exporteras enligt en kvot som förvaltas av ett tredjeland och som öppnats för gemenskapsprodukter som importeras till detta land.

3.   För produkter som avses i punkterna 2 a i, 2 a iii och 2 b i ska det säkerhetsbelopp och den giltighetstid som anges i bilaga II gälla.

För produkter som avses i punkterna 2 a ii, 2 b ii och 2 b iii ska de särskilda tillämpningsföreskrifter avseende giltighetstiden och säkerhetsbeloppet som föreskrivs för dessa produkter i gemenskapsbestämmelserna gälla.

4.   När ett bidrag fastställts för produkter som inte anges i bilaga II del II, men en aktör inte ansöker om det bidraget, ska denne aktör, vid tillämpningen av systemet med exportlicenser och förutfastställelselicenser enligt punkt 1, inte vara skyldig att uppvisa licens för export av de aktuella produkterna.

2.

I artikel 7 ska följande punkt läggas till:

”8.   Utan att det påverkar artikel 1.3 ska giltighetstiden för import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser fastställas för var och en av de produkter som anges i bilaga II.”

3.

Artikel 14.2 ska ersättas med följande:

”2.   Utan att det påverkar artikel 1.3 ska säkerhetsbeloppet för licenser som utfärdas för import och export vara det som fastställs i bilaga II. Ett tilläggsbelopp kan komma att tillämpas om det fastställts en exportavgift.

Ansökningar om licenser ska avvisas om inte en tillräckligt stor säkerhet har ställts hos den behöriga myndigheten senast kl. 13.00 den dag då ansökan lämnas in.”

4.

Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Fårkött och getkött

Förordning (EG) nr 1439/95 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

1.   I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för det system med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser som genomförs genom kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (22) för de produkter som förtecknas i del XVIII i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (23).

2.   Förordning (EG) nr 376/2008 och kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (24) ska gälla, om inte annat följer av den här förordningen.

2.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

1.   De produkter för vilka en licens ska uppvisas fastställs i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 376/2008.

2.   Avdelning II i denna förordning ska gälla vid import av samtliga produkter förtecknade i del XVIII i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (25) som importeras inom ramen för tullkvoter som förvaltas enligt andra metoder än en metod baserad på den ordningsföljd i vilken ansökningarna inkommer, i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EG) nr 2454/93 (26).

3.

Artiklarna 4, 5 och 6 ska utgå.

Artikel 3

Hampa och lin

Förordning (EG) nr 245/2001 ska ändras på följande sätt:

I artikel 17a.1 ska följande stycke läggas till:

”För de produkter som förtecknas i punkterna D, F och L i del I i bilaga II till förordning (EG) nr 376/2008 (27), fastställs importlicensens giltighetstid i de punkterna.

Artikel 4

Mjölkprodukter

Förordning (EG) nr 2535/2001 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

De produkter för vilka en importlicens ska uppvisas fastställs i artikel 1.2 a i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (28). Importlicensens giltighetstid och det säkerhetsbelopp som ska ställas fastställs i del I i bilaga II till den förordningen, om inte annat följer av artikel 24.3 och 24.4 i den här förordningen.

Förordning (EG) nr 376/2008 och kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (29) ska gälla, om inte annat följer av den här förordningen.

2.

Artikel 3.1 och 3.3 ska utgå.

3.

I artikel 24 ska följande punkter läggas till:

”3.   Ansökningar om licenser ska avvisas om inte en säkerhet på 10 euro per 100 kg netto per produkt har ställts hos den behöriga myndigheten senast kl. 13.00 den dag då ansökan lämnas in.

4.   Licenserna ska vara giltiga från och med den faktiska utfärdandedagen enligt artikel 22.2 i förordning (EG) nr 376/2008 till och med utgången av den tredje därpå följande månaden.”

Artikel 5

Spannmål och ris

Förordning (EG) nr 1342/2003 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

1.   I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för det system med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser som genomförs genom kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (30) för de produkter som förtecknas i del I och del II i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (31).

2.   Förordning (EG) nr 376/2008 och förordningarna (EG) nr 1301/2006 (32) och (EG) nr 1454/2007 (33) ska gälla, om inte annat följer av den här förordningen.

2.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

1.   Giltighetstiden för import- och exportlicensen ska vara följande:

a)

För andra produkter som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 376/2008 än de som avses i leden b och c i denna punkt: enligt vad som anges i den bilagan.

b)

Om inte annat föreskrivs, för produkter som importeras eller exporteras inom ramen för tullkvoter som förvaltas enligt andra metoder än en metod baserad på den ordningsföljd i vilken ansökningarna inkommer i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i kommissionens förordning (EG) nr 2454/93 (34) (metoden ’först till kvarn’): från och med dagen för det faktiska utfärdandet av licensen enligt artikel 22.2 i förordning (EG) nr 376/2008 till och med utgången av den andra därpå följande månaden.

c)

För produkter för vilka det har fastställts ett bidrag och för produkter för vilka det den dag då licensansökan lämnas in har fastställts en exportavgift: från och med dagen för utfärdandet av licensen enligt artikel 22.1 i förordning (EG) nr 376/2008 till och med utgången av den fjärde därpå följande månaden.

2.   Genom avvikelse från punkt 1 ska giltigheten för exportlicenser för produkter som avses i del II i avdelning A i bilaga II till förordning (EG) nr 376/2008 för vilka inget bidrag har fastställts eller för vilka inget bidrag har förutfastställts ska löpa ut den sextionde dagen som följer på dagen för utfärdandet av licensen i enlighet med artikel 22.1 i samma förordning (EG).

3.   Genom avvikelse från punkt 1 ska giltigheten för exportlicenser som omfattar ett bidrag för produkter enligt KN-numren 1702 30, 1702 40, 1702 90 och 2106 90 löpa ut senast

a)

den 30 juni för ansökningar som lämnas in till och med den 31 maj varje regleringsår,

b)

den 30 september för ansökningar som lämnas in mellan den 1 juni ett regleringsår och den 31 augusti det påföljande regleringsåret,

c)

30 dagar från och med dagen för utfärdandet av licensen för ansökningar som lämnas den 1 september-30 september samma regleringsår.

4.   Genom avvikelse från punkt 1 ska, på aktörens begäran, giltigheten för exportlicenser som omfattar ett bidrag för produkter enligt KN-numren 1107 10 19, 1107 10 99 och 1107 20 00 löpa ut senast

a)

den 30 september det innevarande kalenderåret för licenser som utfärdas den 1 januari-30 april,

b)

vid utgången av den elfte månaden som följer på utfärdandet, för licenser som utfärdas den 1 juli-31 oktober,

c)

den 30 september det påföljande kalenderåret för licenser som utfärdas den 1 november-31 december.

5.   Fält 22 i de licenser som utfärdas enligt punkterna 2, 3 och 4 ska innehålla någon av de uppgifter som anges i bilaga X.

6.   Om en särskild giltighetstid för importlicenserna är föreskriven vid import av produkter med ursprung och härkomst i vissa tredjeländer ska uppgift om ursprungs- och härkomstland eller -länder anges i fälten 7 och 8 i licensansökan och i licensen. Licensen ska endast gälla vid import från det landet eller de länderna.

7.   Genom avvikelse från artikel 8.1 i förordning (EG) nr 376/2008 ska de rättigheter som är knutna till de export- och importlicenser som avses i punkt 1 b och punkt 4 i denna artikel inte kunna överföras.

3.

Artikel 7 ska utgå.

4.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

1.   Exportlicenser för produkter för vilka ett bidrag eller en avgift har fastställts ska utfärdas den tredje arbetsdagen som följer på den dag då ansökningen lämnades in, förutsatt att ingen särskild åtgärd enligt artikel 9 i denna förordning, i artikel 15 i förordning (EG) nr 1501/1995 eller i artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 1518/1995 (35) under tiden har vidtagits av kommissionen, och förutsatt att den kvantitet för vilken licensansökningar har inkommit har anmälts i enlighet med artikel 16.1 a i denna förordning.

Första stycket ska inte gälla för licenser som utfärdas inom ramen för ett anbudsförfarande eller för sådana licenser som avses i artikel 15 i förordning (EG) nr 376/2008 och som utfärdas för livsmedelsbistånd i den mening som avses i artikel 10.4 i det jordbruksavtal som slutits inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan (36). Sådana exportlicenser ska utfärdas den första arbetsdagen som följer på den dag då anbudet antogs.

2.   Exportlicenser för produkter för vilka det inte fastställts ett bidrag eller en avgift ska utfärdas samma dag som ansökan lämnas in.

5.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

1.   Kommissionen kan besluta

a)

att fastställa en procentandel för godkännande för kvantiteter som omfattas av licensansökningar, men för vilka licenser ännu inte utfärdats,

b)

att avslå ansökningar för vilka exportlicenser ännu inte har utfärdats,

c)

att avbryta inlämnandet av licensansökningar under högst fem arbetsdagar.

Ett sådant tillfälligt avbrott som avses i led c kan fastställas för en längre period i enlighet med förfarandet i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007.

2.   Om de kvantiteter som det ansökts om skulle minskas eller avslås ska den säkerhet som ställts för licensen omedelbart frisläppas för de kvantiteter för vilka ansökan inte beviljas.

3.   En sökande kan dra tillbaka sin ansökan om licens inom tre arbetsdagar efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning av den procentandel för godkännande som avses punkt 1 a, om denna procentandel är lägre än 80 % av den kvantitet som ansökan avser. Medlemsstaterna ska då frisläppa säkerheten.

4.   Åtgärder som vidtas på grundval av punkt 1 ska inte gälla export i syfte att genomföra gemenskapens och nationella åtgärder för livsmedelsbistånd enligt internationella avtal eller andra kompletterande program, eller export i syfte att genomföra andra gemenskapsåtgärder för kostnadsfri livsmedelstilldelning.”

6.

Artikel 11 ska utgå.

7.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Den säkerhet enligt artikel 14.2 i förordning (EG) nr 376/2008 som ska ställas i enlighet med avdelning III i kommissionens förordning (EG) nr 2220/85 (37) ska uppgå till följande:

a)

För andra produkter som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 376/2008 än de som avses i leden b och c i denna punkt: enligt vad som anges i den bilagan.

b)

Om inte annat föreskrivs, för produkter som importeras eller exporteras inom ramen för tullkvoter:

i)

30 euro per ton för importerade produkter.

ii)

3 euro per ton för produkter som exporteras utan bidrag.

c)

För exporterade produkter för vilka det har fastställts ett bidrag eller för licenser avseende produkter för vilka det den dag då licensansökan lämnas in har fastställts en exportavgift:

i)

20 euro per ton för produkter enligt KN-numren 1102 20, 1103 13 och 1104 19 50, 1104 23 10, 1108, 1702 och 2106.

ii)

10 euro per ton för andra produkter.

8.

Bilagorna I, II, III, XI, XII och XIII ska utgå.

9.

Bilaga X ska ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.

Artikel 6

Etanol som framställts av jordbruksprodukter

Förordning (EG) nr 2336/2003 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   De produkter för vilka en importlicens måste uppvisas fastställs i artikel 1.2 a i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (38). Importlicensens giltighetstid och det säkerhetsbelopp som ska ställas i enlighet med avdelning III i kommissionens förordning (EG) nr 2220/85 (39) fastställs i del I i bilaga II till förordning (EG) nr 376/2008.

2.

Artiklarna 6 och 8 ska utgå.

Artikel 7

Olivolja

Förordning (EG) nr 1345/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.2 ska ersättas med följande:

”2.   De produkter enligt KN-nummer 0709 09 39, 0711 20 90 och 2306 90 19 för vilka en importlicens ska uppvisas fastställs i artikel 1.2 a i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (40). Importlicensens giltighetstid och det säkerhetsbelopp som ska ställas fastställs i del I i bilaga II till den förordningen.

2.

Artikel 3 ska utgå.

Artikel 8

Bananer

Förordning (EG) nr 2014/2005 ska ändras på följande sätt:

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

1.   Import av bananer enligt KN-nummer 0803 00 19 till en tullsats enligt Gemensamma tulltaxan vid vilken en importlicens ska uppvisas fastställs i artikel 1.2 a i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (41). Licenser ska utfärdas av medlemsstaterna till sökande parter, oavsett var i gemenskapen de är etablerade.

2.   Importlicensansökningar kan lämnas in i alla medlemsstater.

3.   Importlicensens giltighetstid och det säkerhetsbelopp som ska ställas i enlighet med avdelning III i kommissionens förordning (EG) nr 2220/85 (42) fastställs i del I i bilaga II till förordning (EG) nr 376/2008.

Ingen licens ska dock vara giltig efter den 31 december utfärdandeåret.

4.   Om transaktionen inte sker inom denna tid, eller endast delvis fullföljs, ska säkerheten vara helt eller delvis förverkad, utom vid force majeure.

5.   Trots vad som sägs i artikel 34.4 i förordning (EG) nr 376/208 och utom i fall av force majeure ska ett sådant bevis på att importlicenser har utnyttjats som avses i artikel 32.1 a i samma förordning visas upp inom 30 dagar från och med utgången av licensens giltighetsperiod.

Artikel 9

Socker

Förordning (EG) nr 951/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   De produkter för vilka en importlicens ska uppvisas fastställs i artikel 1.2 b i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (43).

Importlicensens giltighetstid och det säkerhetsbelopp som ska ställas fastställs i del II i bilaga II till den förordningen och ska gälla i samtliga fall som avses i artikel 1.2 b i den förordningen.

2.

I artikel 8 ska punkterna 1, 2 och 3 utgå.

3.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

De produkter för vilka en importlicens måste uppvisas fastställs i artikel 1.2 a i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008*.

Importlicensens giltighetstid och det säkerhetsbelopp som ska ställas fastställs i del I i bilaga II till den förordningen och ska gälla i samtliga fall som avses i artikel 1.2 a i den förordningen.”

4.

Artikel 11.2 ska ersättas med följande:

”2.   Om en licensansökan för produkter som omfattas av punkt 1 första stycket avser en kvantitet om högst 10 ton, får den berörda parten lämna in högst en sådan ansökan per dag till samma behöriga myndighet, och högst en licens som utfärdats för en kvantitet om högst 10 ton kan användas för export.”

5.

I artikel 12 ska punkt 1 utgå.

Artikel 10

Olivolja från Tunisien

Förordning (EG) nr 1918/2006 ska ändras på följande sätt:

Artikel 3.4 ska ersättas med följande:

”4.   Importlicensen ska vara giltig i 60 dagar från och med dagen för det faktiska utfärdandet, i enlighet med artikel 22.2 i förordning (EG) nr 376/2008 (44), och säkerhetsbeloppet ska uppgå till 15 euro per 100 kg netto.

Artikel 11

Vitlök

Förordning (EG) nr 341/2007 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   De produkter för vilka en importlicens ska uppvisas fastställs i artikel 1.2 a i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (45). Importlicensens giltighetstid och det säkerhetsbelopp som ska ställas fastställs i del I i bilaga II till den förordningen.

2.

I artikel 6 ska punkt 2 utgå.

3.

Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Artikel 6.3–6.4 ska gälla i tillämpliga delar för B-licenser.”

b)

Punkt 4 ska utgå.

4.

Bilaga II ska utgå.

Artikel 12

Ris

Förordning (EG) nr 1002/2007 ska ändras på följande sätt:

Artikel 3.2 andra stycket ska ersättas med följande:

”För produkter enligt KN-numren 1006 20 och 1006 30 får emellertid garantibeloppet inte understiga det belopp som fastställs i artikel 12 b.i i förordning (EG) nr 1342/2003.”

Artikel 13

Äpplen

Artikel 134 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Import av äpplen enligt KN-nr 0808 10 80 vid vilken en importlicens ska uppvisas fastställs i artikel 1.2 a i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (46).

2.

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Importörerna ska tillsammans med sin ansökan ställa en säkerhet i enlighet med avdelning III i förordning (EEG) nr 2220/85 för att garantera att åtagandet att importera under importlicensens giltighetstid uppfylls.

Förutom i fall av force majeure ska säkerheten vara helt eller delvis förverkad om importen inte äger rum, eller enbart delvis äger rum, under importlicensens giltighetstid.

Importlicensens giltighetstid och det säkerhetsbelopp som ska ställas fastställs i del I i bilaga II till förordning (EG) nr 376/2008.”

3.

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Importlicenserna ska endast gälla för import med ursprung i det angivna landet.”

Artikel 14

Nötkött

Förordning (EG) nr 382/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.1 ska ersättas med följande:

”1.   De produkter för vilka en importlicens ska uppvisas fastställs i artikel 1.2 a i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (47). Importlicensens giltighetstid och det säkerhetsbelopp som ska ställas fastställs i del I i bilaga II till den förordningen.

2.

Artiklarna 3 och 4 ska utgå.

3.

Artikel 5.3 ska ersättas med följande:

”3.   Vid import inom ramen för en tullkvot ska följande bestämmelser gälla:

a)

Ansökningar om licenser ska avvisas om inte en säkerhet på 5 euro per levande djur och 12 euro per 100 kg nettovikt för andra produkter har ställts hos den behöriga myndigheten senast kl. 13.00 den dag då ansökan lämnas in.

b)

Licenserna ska vara giltiga från och med den faktiska utfärdandedagen enligt artikel 22.2 i förordning (EG) nr 376/2008 till och med utgången av den tredje därpå följande månaden.

c)

Den myndighet som utfärdar importlicensen ska i fält 20 på importlicensen eller på utdraget ur den ange motsvarande löpnummer för tullkvoten enligt Europeiska gemenskapens integrerade tulltaxa (Taric).”

Artikel 15

Övergångsbestämmelse

1.   Denna förordning påverkar inte den giltighetstid och det säkerhetsbelopp för licensen som är tillämpliga inom ramen för de tullkvotsperioder som inte har löpt ut den dag då denna förordning börjar gälla i enlighet med artikel 17.

2.   De säkerheter som har ställts för import-, export- och förutfastställelselicenser ska på berörda parters begäran frisläppas under förutsättning att

a)

licensernas giltighet inte har löpt ut den dag som avses i punkt 1,

b)

licenserna inte längre krävs för de aktuella produkterna från och med den dag som avses i punkt 1,

c)

licenserna endast har utnyttjats delvis eller inte alls den dag som avses i punkt 1.

Artikel 16

Slutbestämmelse

Förordning (EEG) nr 1119/79 ska upphöra att gälla.

Artikel 17

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska dock tillämpas enligt följande:

a)

Från och med den 1 juli, när det gäller spannmål, lin och hampa, olivolja, färsk frukt och färska grönsaker samt bearbetad frukt och bearbetade grönsaker, utsäde, nöt- och kalvkött, får- och getkött, griskött, mjölk och mjölkprodukter, ägg, fjäderfäkött, etanol som framställts av jordbruksprodukter och andra produktsektorer än ris-, socker- och vinsektorn.

b)

Från och med 1 augusti 2008 när det gäller vinsektorn.

c)

Från och med den 1 september 2008 när det gäller rissektorn.

d)

Från och med 1 oktober 2008 när det gäller sockersektorn.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1781/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 248/2007 (EUT L 76, 19.3.2008, s. 6).

(3)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.

(4)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 292/2008 (EUT L 90, 2.4.2008, s. 3).

(5)  EUT L 324, 10.12.2005, s. 3.

(6)  EGT L 143, 27.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 272/2001 (EUT L 41, 10.2.2001, s. 3).

(7)  EGT L 35, 6.2.2001, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(8)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1565/2007 (EUT L 340, 22.12.2007, s. 37).

(9)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1996/2006 (EUT L 398, 30.12.2006, s. 1).

(10)  EUT L 346, 31.12.2003, s. 19.

(11)  EUT L 212, 17.8.2005, s. 13.

(12)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1568/2007 (EUT L 340, 22.12.2007, s. 62).

(13)  EUT L 365, 21.12.2006, s. 84.

(14)  EUT L 90, 30.3.2007, s. 12.

(15)  EUT L 226, 30.8.2007, s. 15.

(16)  EUT L 115, 29.4.2008, s. 10.

(17)  EGT L 139, 7.6.1979, s. 13. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3886/86 (EGT L 361, 20.12.1986, s. 18).

(18)  EUT L 318, 20.12.1993, s. 18.

(19)  EGT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(20)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

(21)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.”

(22)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.

(23)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(24)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.”

(25)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(26)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.”

(27)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.”

(28)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.

(29)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.”

(30)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.

(31)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(32)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(33)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 69.”

(34)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.”

(35)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 55.

(36)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.”

(37)  EGT L 205, 3.8.1985, s. 5.”

(38)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.

(39)  EGT L 205, 3.8.1985, s. 5.”

(40)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.”

(41)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.

(42)  EGT L 205, 3.8.1985, s. 5.”

(43)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.”

(44)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.”

(45)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.”

(46)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.”

(47)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.”


BILAGA I

”BILAGA II

DEL I

LICENSKRAV – VID IMPORT

Förteckning över produkter som avses i artikel 1.2 a i och tak som är tillämpliga enligt artikel 4.1 d

(förtecknade enligt ordningsföljden i bilagorna I och II till förordning (EG) nr 1234/2007)

A.   Spannmål (Del I bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)

KN-nr

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

Nettokvantiteter (1)

0714 förutom undernummer 0714 20 10

Maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpotatis) och liknande rötter, stam- eller rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin, färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar; märg av sagopalm

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra månaden som följer på månaden för dagen för det faktiska utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.2

5 000 kg

0714 20 10

Batater (sötpotatis) avsedda som livsmedel

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra månaden som följer på månaden för dagen för det faktiska utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.2

500 kg

1001 10

Durumvete, inklusive produkter importerade enligt tullkvoter som avses i artikel 1.2 a iii

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra månaden som följer på månaden för dagen för det faktiska utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.2

5 000 kg

1001 90 99

Andra slag av spält, vanligt vete och blandsäd av vete och råg än för utsäde, inklusive produkter importerade enligt tullkvoter som avses i artikel 1.2 a iii

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra månaden som följer på månaden för dagen för det faktiska utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.2

5 000 kg

1003 00

Korn

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra månaden som följer på månaden för dagen för det faktiska utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.2

5 000 kg

1005 90 00

Majs, annan än utsädesmajs

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra månaden som följer på månaden för dagen för det faktiska utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.2

5 000 kg

1007 00 90

Sorghum, av andra slag än hybrider för utsäde

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra månaden som följer på månaden för dagen för det faktiska utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.2

5 000 kg

1101 00 15

Mjöl av vanligt vete och spält

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra månaden som följer på månaden för dagen för det faktiska utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.2

1 000 kg

2303 10

Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra månaden som följer på månaden för dagen för det faktiska utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.2

1 000 kg

2303 30 00

Drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra månaden som följer på månaden för dagen för det faktiska utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.2

1 000 kg

ex 2308 00 40

Återstoder från pressning av citrusfrukter

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra månaden som följer på månaden för dagen för det faktiska utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.2

1 000 kg

2309 90 20

Produkter som avses i kompletterande anmärkning 5 till kapitel 23 i Kombinerade nomenklaturen

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra månaden som följer på månaden för dagen för det faktiska utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.2

1 000 kg

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.


B.   Ris (Del II i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)

KN-nr

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

Nettokvantiteter (2)

1006 20

Råris, inklusive produkter importerade enligt tullkvoter som avses i artikel 1.2 a iii

30 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra månaden som följer på månaden för dagen för det faktiska utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.2

1 000 kg

1006 30

Helt eller delvis slipat ris, även polerat eller glaserat, inklusive produkter importerade enligt tullkvoter som avses i artikel 1.2 a iii

30 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra månaden som följer på månaden för dagen för det faktiska utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.2

1 000 kg

1006 40 00

Brutet ris, inklusive produkter importerade enligt tullkvoter som avses i artikel 1.2 a iii

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra månaden som följer på månaden för dagen för det faktiska utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.2

1 000 kg

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.


C.   Socker (Del III i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)

KN-nr

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

Nettokvantiteter (3)

1701

Alla produkter som importeras enligt andra förmånsvillkor än tullkvoter

Enligt bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 950/2006 och kommissionens förordning (EG) nr 1100/2006.

Enligt bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 950/2006 och kommissionens förordning (EG) nr 1100/2006.

(—)

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.


D.   Utsäde (Del I i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)

KN-nr

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

Nettokvantiteter (4)

ex 1207 99 15

Sorter av hampfrön för utsäde

 (5)

T.o.m. utgången av den sjätte månaden som följer på månaden för dagen för det faktiska utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.2, om inte annat föreskrivs av medlemsstaterna.

(—)

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.


E.   Olivolja och bordsoliver (Del VII i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)

KN-nr

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

Nettokvantitete (6)

0709 90 39

Oliver, färska, för framställning av olja

100 euro/ton

60 dagar från och med dagen för det faktiska utfärdandet i enlighet med artikel 22.2

100 kg

0711 20 90

Oliver tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion, för framställning av olja, inklusive produkter importerade inom ramen för tullkvoter som avses i artikel 1.2 a iii

100 euro/ton

60 dagar från och med dagen för det faktiska utfärdandet i enlighet med artikel 22.2

100 kg

2306 90 19

Oljekakor och andra återstoder från utvinning av olivolja, innehållande mer än 3 viktprocent olivolja

100 euro/ton

60 dagar från och med dagen för det faktiska utfärdandet i enlighet med artikel 22.2

100 kg

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.


F.   Lin och hampa (Del VIII i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)

KN-nr

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

Nettokvantiteter (7)

5302 10 00

Mjukhampa, oberedd eller rötad

 (8)

T.o.m. utgången av den sjätte månaden som följer på månaden för dagen för det faktiska utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.2, om inte annat föreskrivs av medlemsstaterna

(—)

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.


G.   Frukt och grönsaker (Del IX i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)

KN-nr

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

Nettokvantiteter (9)

0703 20 00

Vitlök, färsk eller kyld, inklusive produkter importerade enligt tullkvoter som avses i artikel 1.2 a iii

50 euro/ton

Tre månader från och med dagen för utfärdandet i enlighet med artikel 22.1

(—)

ex 0703 90 00

Lök av andra Allium-arter, färsk eller kyld, inklusive produkter importerade enligt tullkvoter som avses i artikel 1.2 a iii

50 euro/ton

Tre månader från och med dagen för utfärdandet i enlighet med artikel 22.1

(—)

0808 10 80

Äpplen, andra

15 euro/ton

Tre månader från och med dagen för utfärdandet i enlighet med artikel 22.1

(—)

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.


H.   Bearbetade produkter av frukt och grönsaker (Del X i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)

KN-nr

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

Nettokvantiteter (10)

ex 0710 80 95

Vitlök (11) och Allium ampeloprasum (även ångkokta och kokta i vatten), frysta, inklusive produkter importerade enligt tullkvoter som avses i artikel 1.2 a iii

50 euro/ton

Tre månader från och med dagen för utfärdandet i enlighet med artikel 22.1

(—)

ex 0710 90 00

Blandningar av grönsaker innehållande vitlök (11) och/eller Allium ampeloprasum (även ångkokta och kokta i vatten), frysta, inklusive produkter importerade enligt tullkvoter som avses i artikel 1.2 a iii

50 euro/ton

Tre månader från och med dagen för utfärdandet i enlighet med artikel 22.1

(—)

ex 0711 90 80

Vitlök (11) och Allium ampeloprasum tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, inklusive produkter importerade enligt tullkvoter som avses i artikel 1.2 a iii

50 euro/ton

Tre månader från och med dagen för utfärdandet i enlighet med artikel 22.1

(—)

ex 0711 90 90

Blandningar av grönsaker innehållande vitlök (11) och/eller Allium ampeloprasum tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, inklusive produkter importerade inom ramen för tullkvoter som avses i artikel 1.2 a iii

50 euro/ton

Tre månader från och med dagen för utfärdandet i enlighet med artikel 22.1

(—)

ex 0712 90 90

Torkad vitlök (11) och Allium ampeloprasum och blandningar av torkade grönsaker innehållande vitlök (11) och/eller Allium ampeloprasum, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda, inklusive produkter importerade inom ramen för tullkvoter som avses i artikel 1.2 a iii

50 euro/ton

Tre månader från och med dagen för utfärdandet i enlighet med artikel 22.1

(—)

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.


I.   Bananer (Del XI i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)

KN-nr

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

Nettokvantiteter (12)

0803 00 19

Bananer, färska, importerade enligt Gemensamma tulltaxans tullsats

15 euro/ton

T.o.m. utgången av den månad som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

(—)

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.


J.   Nöt- och kalvkött (Del XV i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)

KN-nr

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

Nettokvantiteter (13)

0102 90 05 till 0102 90 79

Alla produkter som importeras enligt andra förmånsvillkor än tullkvoter

5 euro per djur

T.o.m. utgången av den tredje månad som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

(—)

0201 och 0202

Alla produkter som importeras enligt andra förmånsvillkor än tullkvoter

12 euro per 100 kg nettovikt

T.o.m. utgången av den tredje månad som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

(—)

0206 10 95 och 0206 29 91

Alla produkter som importeras enligt andra förmånsvillkor än tullkvoter

12 euro per 100 kg nettovikt

T.o.m. utgången av den tredje månad som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

(—)

1602 50 10, 1602 50 31 och 1602 50 95

Alla produkter som importeras enligt andra förmånsvillkor än tullkvoter

12 euro per 100 kg nettovikt

T.o.m. utgången av den tredje månad som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

(—)

1602 90 61 och 1602 90 69

Alla produkter som importeras enligt andra förmånsvillkor än tullkvoter

12 euro per 100 kg nettovikt

T.o.m. utgången av den tredje månad som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

(—)

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.


K.   Mjölk och mjölkprodukter (Del XVI i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)

KN-nr

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

Nettokvantiteter (14)

ex Kapitel 04, 17, 21 och 23

All mjölk och alla mjölkprodukter som importeras enligt andra förmånsvillkor än tullkvoter, förutom ost och ostmassa (KN-nummer 0406) med ursprung i Schweiz och som importeras utan licens, enligt följande:

 

 

 

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel

10 euro/100 kg

T.o.m. utgången av den tredje månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

(—)

0402

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel

10 euro/100 kg

T.o.m. utgången av den tredje månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

(—)

0403 10 11 till 0403 10 39

0403 90 11 till 0403 90 69

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

10 euro/100 kg

T.o.m. utgången av den tredje månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

(—)

0404

Vassle, även koncentrerad, eller försatt med socker eller annat sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

10 euro/100 kg

T.o.m. utgången av den tredje månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

(—)

ex 0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt av mer än 75 viktprocent men mindre än 80 viktprocent

10 euro/100 kg

T.o.m. utgången av den tredje månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

(—)

0406

Ost och ostmassa, utom ost och ostmassa med ursprung i Schweiz, importerade utan licens.

10 euro/100 kg

T.o.m. utgången av den tredje månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

(—)

1702 19 00

Mjölksocker och lösningar av mjölksocker, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen, innehållande mindre än 99 viktprocent mjölksocker, uttryckt som vattenfritt mjölksocker i torrsubstansen

10 euro/100 kg

T.o.m. utgången av den tredje månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

(—)

2106 90 51

Aromatiserade eller färgade sockerlösningar av laktos

10 euro/100 kg

T.o.m. utgången av den tredje månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

(—)

ex 2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur:

Beredningar och foder som innehåller produkter för vilka förordning (EG) nr 1234/2007 ska tillämpas, direkt eller genom förordning (EG) nr 1667/2006, med undantag av beredningar och foder enligt del I i bilaga I till den förordningen

10 euro/100 kg

T.o.m. utgången av den tredje månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

(—)

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.


L.   Andra produkter (Del XXI i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)

KN-nr

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

Nettokvantiteter (15)

1207 99 91

Hampfrön andra än för utsäde

 (16)

T.o.m. utgången av den sjätte månaden som följer på månaden för dagen för det faktiska utfärdandet i enlighet med artikel 22.2, om inte annat föreskrivs av medlemsstaterna

(—)

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.


M.   Etylalkohol (etanol) som framställts av jordbruksprodukter (Del I i bilaga II till förordning (EG) nr 1234/2007)

KN-nr

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

Nettokvantiteter (17)

ex 2207 10 00

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent, framställd av de jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget

1 euro per hl

T.o.m. utgången av den fjärde månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

100 hl

ex 2207 20 00

Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt, framställd av de jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget

1 euro per hl

T.o.m. utgången av den fjärde månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

100 hl

ex 2208 90 91

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent, framställd av de jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget

1 euro per hl

T.o.m. utgången av den fjärde månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

100 hl

ex 2208 90 99

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent, framställd av de jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget

1 euro per hl

T.o.m. utgången av den fjärde månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

100 hl

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.

DEL II

LICENSKRAV – VID EXPORT UTAN BIDRAG OCH FÖR PRODUKTER FÖR VILKA INGEN EXPORTTULL FASTSTÄLLTS DAGEN FÖR INLÄMNANDE AV ANSÖKAN

Förteckning över produkter som avses i artikel 1.2 b i och tak som är tillämpliga enligt artikel 4.1 d

(förtecknade enligt ordningen i bilagorna I och II till förordning (EG) nr 1234/2007)

A.   Spannmål (Del I i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)  (18)

KN-nr

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

Nettokvantiteter (19)

1001 10

Durumvete

3 euro/ton

T.o.m. utgången av den fjärde månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

5 000 kg

1001 90 99

Spält, vete och blandsäd av vete och råg, annat än för utsäde

3 euro/ton

T.o.m. utgången av den fjärde månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

5 000 kg

1002 00 00

Råg

3 euro/ton

T.o.m. utgången av den fjärde månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

5 000 kg

1003 00

Korn

3 euro/ton

T.o.m. utgången av den fjärde månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

5 000 kg

1004 00

Havre

3 euro/ton

T.o.m. utgången av den fjärde månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

5 000 kg

1005 90 00

Majs, annan än utsädesmajs

3 euro/ton

T.o.m. utgången av den fjärde månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

5 000 kg

1101 00 15

Mjöl av vanligt vete och spält

3 euro/ton

T.o.m. utgången av den fjärde månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

500 kg

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.


B.   Ris (Del II i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)

KN-nr

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

Nettokvantiteter (20)

1006 20

Råris

3 euro/ton

T.o.m. utgången av den fjärde månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

500 kg

1006 30

Helt eller delvis slipat ris, även polerat eller glaserat

3 euro/ton

T.o.m. utgången av den fjärde månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1

500 kg

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.


C.   Socker (Del III i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)

KN-nr

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

Nettokvantiteter (21)

1701

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form

11 euro/100 kg

för kvantiteter över 10 ton, t.o.m. utgången av den tredje månaden som följer på månaden för dagen för det faktiska utfärdandet, i enlighet med artikel 22.2

för kvantiteter på högst 10 ton, t.o.m. utgången av den tredje månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet, i enlighet med artikel 22.1 (22)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Annat socker i fast form och sirap, utan tillsats av aromämnen eller

färgämnen, med undantag av laktos, glukos, maltodextrin och isoglukos

4,2 euro/100 kg

för kvantiteter över 10 ton, t.o.m. utgången av den tredje månaden som följer på månaden för dagen för det faktiska utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.2

för kvantiteter på högst 10 ton, t.o.m. utgången av den tredje månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 22.1 (22)

2 000 kg

2106 90 59

Annan sirap och andra sockerlösningar med tillsats av andra aromämnen eller färgämnen än isoglukos, laktos, glukos och maltodextrin

4,2 euro/100 kg

för kvantiteter över 10 ton, t.o.m. utgången av den tredje månaden som följer på månaden för dagen för det faktiska utfärdandet, i enlighet med artikel 22.2

för kvantiteter på högst 10 ton, t.o.m. utgången av den tredje månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet, i enlighet med artikel 22.1 (22)

2 000 kg

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.

DEL III

TAK FÖR EXPORTLICENSER MED BIDRAG

Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d.

Varuslag och KN-nummer

Nettokvantitet (23)

A   

SPANNMÅL:

För varje produkt förtecknad i del I i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1234/2007,

5 000 kg

med undantag av undernumren

0714 20 10, och 2302 50

(—)

1101 00 15

500 kg

B   

RIS:

För varje produkt förtecknad i del II i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1234/2007

500 kg

C   

SOCKER:

För varje produkt förtecknad i del III i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1234/2007

2 000 kg

D   

MJÖLK OCH MJÖLKPRODUKTER:

För varje produkt förtecknad i del XVI i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1234/2007

150 kg

E   

NÖT- OCH KALVKÖTT:

För levande djur förtecknade i del XV i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1234/2007

Ett djur

För kött förtecknat i del XV i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1234/2007

200 kg

G   

GRISKÖTT:

0203

1601

1602

250 kg

0210

150 kg

H   

FJÄDERFÄKÖTT:

0105 11 11 9000

0105 11 19 9000

0105 11 91 9000

0105 11 99 9000

4 000 kycklingar

0105 12 00 9000

0105 19 20 9000

2 000 kycklingar

0207

250 kg

I   

ÄGG:

0407 00 11 9000

2 000 ägg

0407 00 19 9000

4 000 ägg

0407 00 30 9000

400 kg

0408 11 80 9100

0408 91 80 9100

100 kg

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

0408 99 80 9100

250 kg

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.”


(1)  Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Dessa gränser gäller inte vid import enligt förmånsvillkor eller inom ramen för tullkvot.

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.

(2)  Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Dessa gränser gäller inte vid import enligt förmånsvillkor eller inom ramen för tullkvot.

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.

(3)  Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Dessa gränser gäller inte vid import enligt förmånsvillkor eller inom ramen för tullkvot.

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.

(4)  Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Dessa gränser gäller inte vid import enligt förmånsvillkor eller inom ramen för tullkvot.

(5)  Ingen säkerhet krävs. Se andra villkor i artikel 17a.1 i förordning (EG) nr 245/2001.

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.

(6)  Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Dessa gränser gäller inte vid import enligt förmånsvillkor eller inom ramen för tullkvot.

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.

(7)  Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Dessa gränser gäller inte vid import enligt förmånsvillkor eller inom ramen för tullkvot.

(8)  Ingen säkerhet krävs. Se andra villkor i artikel 17a.1 i förordning (EG) nr 245/2001.

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.

(9)  Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Dessa gränser gäller inte vid import enligt förmånsvillkor eller inom ramen för tullkvot.

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.

(10)  Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Dessa gränser gäller inte vid import enligt förmånsvillkor eller inom ramen för tullkvot.

(11)  Även varuslag där ordet ’vitlök’ endast är en del av beskrivningen ska omfattas. Dessa kan omfatta, men är inte begränsade till ’solovitlök’, ’elefantvitlök’, ’enklyftsvitlök’ eller ’jumbovitlök’.

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.

(12)  Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Dessa gränser gäller inte vid import enligt förmånsvillkor eller inom ramen för tullkvot.

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.

(13)  Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Dessa gränser gäller inte vid import enligt förmånsvillkor eller inom ramen för tullkvot.

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.

(14)  Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Dessa gränser gäller inte vid import enligt förmånsvillkor eller inom ramen för tullkvot.

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.

(15)  Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Dessa gränser gäller inte vid import enligt förmånsvillkor eller inom ramen för tullkvot.

(16)  Ingen säkerhet krävs. Se andra villkor i artikel 17a.1 i förordning (EG) nr 245/2001.

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.

(17)  Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Dessa gränser gäller inte vid import enligt förmånsvillkor eller inom ramen för tullkvot.

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.

(18)  Om inte annat följer av förordning (EG) nr 1342/2003.

(19)  Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Dessa gränser gäller inte vid export enligt förmånsvillkor, inom ramen för tullkvot eller när en exporttull har fastställts.

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.

(20)  Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Dessa gränser gäller inte vid export enligt förmånsvillkor, inom ramen för tullkvot eller när en exporttull har fastställts.

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.

(21)  Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Dessa gränser gäller inte vid export enligt förmånsvillkor, inom ramen för tullkvot eller när en exporttull har tillämpats.

(22)  För kvantiteter på högst 10 ton får den berörda parten inte använda mer än en sådan licens vid samma exporttillfälle.

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.

(23)  Dessa gränser ska inte gälla vid export enligt förmånsvillkor, inom ramen för tullkvot eller när en exporttull har fastställts.

(—)

Licens krävs för alla kvantiteter.”


BILAGA II

”BILAGA X

Uppgifter som avses i artikel 6.5

:

på bulgariska

:

специален срок на валидност, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

:

på spanska

:

período especial de validez conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1342/2003

:

på tjeckiska

:

zvláštní doba platnosti stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003

:

på danska

:

Særlig gyldighedsperiode, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1342/2003.

:

på tyska

:

besondere Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

:

på estniska

:

erikehtivusaeg ajavahemik vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 6

:

på grekiska

:

Ειδική περίοδος ισχύος όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

:

på engelska

:

special period of validity as provided for in Article 6 of Regulation (EC) No 1342/2003

:

på franska

:

durées particulières de validité prévues à l’article 6 du règlement (CE) no 1342/2003

:

på italienska

:

periodo di validità particolare di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003

:

på lettiska

:

Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. pantā paredzētais īpašais derīguma termiņš

:

på litauiska

:

specialus galiojimo terminas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnyje

:

på ungerska

:

az 1342/2003/EK rendelet 6. cikke szerinti speciális érvényességi idő

:

på maltesiska

:

perjodu ta’ validità speċjali kif ipprovdut fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

:

på holländska

:

Bijzondere geldigheidsduur als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

:

på polska

:

szczególny okres ważności przewidziany w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

:

på portugisiska

:

período de eficácia especial conforme previsto no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

:

på rumänska

:

perioadă de valabilitate specială, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

:

på slovakiska

:

osobitné obdobie platnosti podľa ustanovenia článku 6 nariadenia (ES) č. 1342/2003

:

på slovenska

:

posebno obdobje veljavnosti, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 1342/2003

:

på finska

:

Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan mukainen erityinen voimassaolo aika

:

på svenska

:

särskild giltighetstid enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1342/2003”


DIREKTIV

10.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/28


RÅDETS DIREKTIV 2008/55/EG

av den 26 maj 2008

om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder

(kodifierad version)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 93 och 94,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 76/308/EEG av den 15 mars 1976 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder (3) har ändrats flera gånger på ett väsentligt sätt (4). För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

Att nationella bestämmelser om indrivning endast kan tillämpas inom nationella territorier är i sig ett hinder för upprättandet av en fungerande inre marknad. Det förhindrar att gemenskapsregler kan tillämpas till fullo och på ett rättvist sätt, i synnerhet inom den gemensamma jordbrukspolitikens område, och det underlättar bedrägliga förfaranden.

(3)

Det är nödvändigt att möta det hot som utvecklingen i fråga om bedrägerier utgör mot gemenskapens och medlemsstaternas ekonomiska intressen samt mot den inre marknaden på ett sådant sätt att konkurrenskraften och skatteneutraliteten på den inre marknaden säkerställs på ett bättre sätt.

(4)

Det är därför nödvändigt att anta gemensamma regler om ömsesidigt bistånd vid indrivning.

(5)

Dessa regler bör gälla för indrivning av fordringar som uppstått på grund av olika åtgärder som ingår i det system som helt eller delvis finansierar Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, för indrivning av avgifter och liknande samt import- och exporttullar, av mervärdesskatt, harmoniserad punktskatt (tobaksvaror, alkohol och alkoholhaltiga drycker och mineraloljor) liksom inkomst- och förmögenhetsskatt och skatter på försäkringspremier. De bör också gälla för indrivning av ränta, administrativa påföljder och böter, med undantag av alla sanktioner av straffrättslig art, och kostnader i samband med dessa fordringar.

(6)

Det ömsesidiga biståndet bör bestå av följande: Den anmodade myndigheten måste å ena sidan till den sökande myndigheten lämna de upplysningar som den senare behöver för att driva in fordringar som har uppstått i den medlemsstat där den har sitt säte samt underrätta gäldenären om alla dokument som gäller dessa fordringar och som har sitt ursprung i den medlemsstaten, och å andra sidan måste den på begäran av den sökande myndigheten driva in de fordringar som har uppstått i den medlemsstat där den senare har sitt säte.

(7)

Dessa olika former av bistånd bör lämnas av den anmodade myndigheten i enlighet med de lagar och andra författningar som reglerar sådana frågor i den medlemsstat där den har sitt säte.

(8)

Det är nödvändigt att fastställa de villkor enligt vilka den sökande myndigheten ska upprätta sin begäran om bistånd, samt att noggrant definiera de särskilda omständigheter enligt vilka den anmodade myndigheten i det enskilda fallet får neka bistånd.

(9)

För att möjliggöra en mer ändamålsenlig och effektiv indrivning av fordringar för vilka en begäran om indrivning har framställts, bör i princip det dokument som medger att fordringen verkställs behandlas som ett inhemskt dokument i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte.

(10)

När det begärs att den anmodade myndigheten ska handla å den sökande myndighetens vägnar för att driva in en fordran bör den anmodade myndigheten, om detta medges av gällande bestämmelser i den medlemsstat där den har sitt säte, ha möjlighet att i samförstånd med den sökande myndigheten bevilja gäldenären en betalningsfrist eller godkänna ett avbetalningsförfarande. Varje form av ränta som debiteras för sådana betalningsförfaranden bör också överföras till den medlemsstat där den sökande myndigheten har sitt säte.

(11)

På en motiverad begäran av den sökande myndigheten bör den anmodade myndigheten, om detta medges av gällande bestämmelser i den medlemsstat där den har sitt säte, också ha möjlighet att vidta förebyggande åtgärder för att garantera indrivning av fordringar som uppstår i den sökande medlemsstaten. Dessa fordringar åtnjuter inte nödvändigtvis någon förmånsrätt för liknande fodringar som uppstått i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte.

(12)

Under indrivningsförfarandet i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte är det möjligt att fordran eller exekutionstiteln som medger dess verkställighet och som har upprättats i den medlemsstat där den sökande myndigheten har sitt säte bestrids av den berörda personen. I sådana fall bör det fastställas att den berörda personen måste inge sitt bestridande av fordran till det behöriga organet i den medlemsstat där den sökande myndigheten har sitt säte, och att den anmodade myndigheten, såvida inte den sökande myndigheten begär något annat, måste uppskjuta alla påbörjade verkställighetsåtgärder tills ett beslut har fattats av detta organ.

(13)

Det bör fastställas att översända dokument och upplysningar inom ramen för ömsesidigt bistånd för indrivning av en fordran inte får användas för andra ändamål.

(14)

Utnyttjandet av ömsesidigt bistånd för indrivning får endast i undantagsfall grundas på ekonomiska fördelar eller intressen i de erhållna resultaten, men medlemsstaterna bör kunna enas om reglerna för återbetalning när indrivningen ger upphov till ett specifikt problem.

(15)

Detta direktiv bör inte leda till inskränkning i det ömsesidiga biståndet mellan särskilda medlemsstater enligt bilaterala eller multilaterala överenskommelser eller uppgörelser.

(16)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv ska vidtas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5).

(17)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga I del C.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv fastställer de bestämmelser som ska innefattas i medlemsstaternas lagar och andra författningar för att i varje medlemsstat säkerställa indrivningen av de fordringar som avses i artikel 2 och som uppstår i en annan medlemsstat.

Artikel 2

Detta direktiv ska gälla för alla fordringar som avser

a)

återbetalning, intervention och andra åtgärder som ingår i systemet för hel eller delvis finansiering av Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, inklusive de belopp som ska uppbäras i samband med dessa åtgärder,

b)

avgifter och liknande pålagor inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden för socker,

c)

importtullar,

d)

exporttullar,

e)

mervärdesskatt,

f)

punktskatter på:

i)

tobaksvaror,

ii)

alkohol och alkoholhaltiga drycker,

iii)

mineraloljor,

g)

skatter på inkomst och förmögenhet,

h)

beskattning av försäkringspremier,

i)

räntor, administrativa påföljder och böter, samt kostnader som härrör från de fordringar som anges i a–h, med undantag för straffrättsliga sanktioner enligt gällande lagstiftning i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte.

Detta direktiv ska även tillämpas på fordringar som avser identiska eller liknande skatter som läggs till eller ersätter de skatter på försäkringspremier som avses i artikel 3.6. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska meddela varandra samt kommissionen datum för dessa skatters ikraftträdande.

Artikel 3

I detta direktiv avses med

1.   sökande myndighet: den behöriga myndigheten i en medlemsstat som framställer en begäran om bistånd beträffande en fordran som avses i artikel 2,

2.   anmodad myndighet: den behöriga myndigheten i en medlemsstat till vilken en begäran om bistånd framställs,

3.   importtullar: tullar och avgifter med motsvarande verkan på importen; jordbruksavgifter och andra importavgifter inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken eller de särskilda arrangemang som gäller för vissa varor som härrör från bearbetning av jordbruksprodukter,

4.   exporttullar: tullar och avgifter med motsvarande verkan på exporten; jordbruksavgifter och andra exportavgifter inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken eller de särskilda arrangemang som gäller för vissa varor som härrör från bearbetning av jordbruksprodukter,

5.   skatter på inkomst och förmögenhet: de skatter som räknas upp i artikel 1.3 i rådets direktiv [77/799/EEG] av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning, vissa punktskatter och skatter på försäkringspremier (6), med beaktande av bestämmelserna i artikel 1.4 i samma direktiv,

6.   beskattning av försäkringspremier:

a)

:

i Belgien

:

i)

taxe annuelle sur les contrats d’assurance

ii)

jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten

b)

:

i Danmark

:

i)

afgift af lystfartøjsforsikringer

ii)

afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

iii)

stempelafgift af forsikringspræmier

c)

:

i Tyskland

:

i)

Versicherungssteuer

ii)

Feuerschutzsteuer

d)

:

i Grekland

:

i)

Φόρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε)

ii)

Τέλη Χαρτοσήμου

e)

:

i Spanien

:

impuesto sobre las primas de seguros

f)

:

i Frankrike

:

taxe sur les conventions d’assurances

g)

:

i Irland

:

levy on insurance premiums

h)

:

i Italien

:

imposte sulle assicurazioni private ed i contratti vitalizi di cui alla legge 29.10.1967 nr 1216

i)

:

i Luxemburg

:

i)

impôt sur les assurances

ii)

impôt dans l’intérêt du service d’incendie

j)

:

i Malta

:

taxxa fuq dokumenti u trasferimenti

k)

:

i Nederländerna

:

assurantiebelasting

l)

:

i Österrike

:

i)

Versicherungssteuer

ii)

Feuerschutzsteuer

m)

:

i Portugal

:

imposto de selo sobre os prémios de seguros

n)

:

i Slovenien

:

i)

davek od prometa zavarovalnih poslov

ii)

požarna taksa

o)

:

i Finland

:

i)

eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero/skatt på vissa försäkringspremier

ii)

palosuojelumaksu/brandskyddsavgift

p)

:

i Förenade kungariket

:

insurance Premium Tax (IPT).

Artikel 4

1.   På begäran av den sökande myndigheten ska den anmodade myndigheten tillhandahålla alla upplysningar som skulle kunna vara av värde för den sökande myndigheten vid indrivningen av dess fordran.

För att erhålla dessa upplysningar ska den anmodade myndigheten utnyttja sina befogenheter enligt de lagar och andra författningar som gäller för indrivning av liknande fordringar som uppstår i den medlemsstat där denna myndighet har sitt säte.

2.   I en begäran om upplysningar ska namn och adress anges på den person som de begärda upplysningarna gäller, tillsammans med andra för identifiering relevanta uppgifter som den sökande myndigheten normalt har tillgång till, samt fordringens art och belopp.

3.   Den anmodade myndigheten ska inte vara skyldig att tillhandahålla upplysningar

a)

som den inte skulle kunna erhålla för att driva in liknande fordringar som uppstår i den medlemsstat där den har sitt säte,

b)

som skulle avslöja kommersiella, industriella eller professionella hemligheter, eller

c)

som om de yppas skulle kunna vara till skada för säkerheten eller strida mot allmän ordning i denna stat.

4.   Den anmodade myndigheten ska upplysa den sökande myndigheten om skälen till att den inte efterkommer en begäran om upplysningar.

Artikel 5

1.   Den anmodade myndigheten ska på begäran av den sökande myndigheten och i enlighet med gällande rättsregler om delgivning av liknande dokument eller beslut i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte, delge mottagaren alla dokument och beslut, inklusive handlingar av juridisk natur, som härstammar från den medlemsstat där den sökande myndigheten har sitt säte och som hänför sig till en fordran och/eller dess indrivning.

2.   En begäran om delgivning ska ange den berörda mottagarens namn, adress och andra för identifiering relevanta uppgifter som den sökande myndigheten normalt har tillgång till, typ och ämne i det dokument eller beslut som ska överlämnas, om så är nödvändigt gäldenärens namn, adress och andra för identifiering relevanta uppgifter som den sökande myndigheten normalt har tillgång till och den fordran, till vilken dokumentet eller beslutet hänför sig, samt alla övriga användbara upplysningar.

3.   Den anmodade myndigheten ska omedelbart underrätta den sökande myndigheten om de åtgärder som har vidtagits med anledning av dess begäran om delgivning, och särskilt om vilket datum dokumentet eller beslutet skickades till mottagaren.

Artikel 6

På begäran av den sökande myndigheten ska den anmodade myndigheten i enlighet med de lagar och andra författningar som gäller för indrivning av liknande fordringar som uppstår i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte driva in fordringar som grundar sig på ett dokument som medger verkställighet av dessa.

För detta ändamål ska varje fordran i fråga om vilken en begäran om indrivning har framställts behandlas som en fordran i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte, utom när artikel 12 är tillämplig.

Artikel 7

1.   En begäran om indrivning av en fordran som den sökande myndigheten riktar till den anmodade myndigheten ska åtföljas av en officiell eller bestyrkt kopia av det dokument som gör det möjligt att verkställa indrivningen och som har utfärdats i den medlemsstat där den sökande myndigheten har sitt säte samt, i förekommande fall, av andra dokument i original eller bestyrkt kopia som behövs för indrivningen.

2.   Den sökande myndigheten får endast begära indrivning

a)

om fordringsanspråken och/eller det dokument som medger verkställighet inte bestrids i den medlemsstat där den sökande myndigheten har sitt säte, utom i fall då artikel 12.2 andra stycket är tillämplig,

b)

om den sökande myndigheten i den medlemsstat där den har sitt säte har tillämpat de lämpliga indrivningsförfaranden som myndigheten har tillgång till på grundval av det dokument som avses i punkt 1 och om de vidtagna åtgärderna inte kommer att leda till full betalning av fordran.

3.   I en begäran om indrivning ska anges

a)

namn och adress och andra relevanta uppgifter som behövs för identifiering av den berörda personen och/eller tredje man som innehar dennes tillgångar,

b)

namn, adress och andra relevanta uppgifter som behövs för identifiering av den sökande myndigheten,

c)

det dokument som medger verkställighet utfärdat i den medlemsstat där den sökande myndigheten har sitt säte,

d)

fordrans art och belopp, inbegripet kapitalfordran, upplupen ränta och andra straffavgifter, böter och kostnader, angivet i valutorna i de medlemsstater där de båda myndigheterna har sitt säte,

e)

datum för den sökande och/eller den anmodade myndighetens delgivning av dokumentet hos mottagaren,

f)

datum från och med vilket samt under vilken period verkställighet är möjlig enligt gällande lagar i den medlemsstat där den sökande myndigheten har sitt säte,

g)

alla övriga relevanta upplysningar.

Begäran om indrivning ska vidare innehålla ett uttalande från den sökande myndigheten som bekräftar att villkoren i punkt 2 är uppfyllda.

4.   Så snart den sökande myndigheten erhåller några tillämpliga upplysningar om det ärende som ligger till grund för begäran om indrivning ska den vidarebefordra dessa till den anmodade myndigheten.

Artikel 8

Det dokument som medger verkställighet av fordran ska direkt erkännas och automatiskt behandlas som ett dokument som medger verkställighet av fordran i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket får det dokument som medger verkställighet av fordran vid behov och i enlighet med de gällande bestämmelserna i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte godtas som, erkännas som, kompletteras eller ersättas med ett dokument som medger verkställighet på den medlemsstatens territorium.

Medlemsstaterna ska vinnlägga sig om att inom tre månader från den tidpunkt då begäran om indrivning mottogs avsluta sådant godtagande, erkännande, komplettering eller ersättning, utom i de fall som avses i fjärde stycket. Dessa förfaranden får inte vägras om det dokument som medger verkställighet är korrekt utformat. Den anmodade myndigheten ska informera den sökande myndigheten om grunderna när tremånadersperioden överskrids.

Om någon av dessa formaliteter skulle ge upphov till ett ifrågasättande av fordran och/eller det dokument som medger verkställighet av fordran och som utfärdats av den ansökande myndigheten, ska artikel 12 tillämpas.

Artikel 9

1.   Fordringar ska drivas in i valutan för den medlemsstat i vilken den anmodade myndigheten har sitt säte. Den anmodade myndigheten ska till den sökande myndigheten överföra hela det fordringsbelopp som den har drivit in.

2.   Den anmodade myndigheten får, om gällande lagar och andra författningar samt administrativ praxis i den medlemsstat där den har sitt säte så medger och efter samråd med den sökande myndigheten bevilja gäldenären en betalningsfrist eller godkänna ett avbetalningsförfarande. All ränta som påförs av den anmodade myndigheten med anledning av sådan betalningsfrist ska även överföras till den medlemsstat där den sökande myndigheten har sitt säte.

Från och med den tidpunkt då det dokument som medger verkställighet av fordran direkt erkändes enligt artikel 8 första stycket eller godtogs, erkändes, kompletterades eller ersattes enligt artikel 8 andra stycket kommer ränta att påföras vid dröjsmål med betalningen enligt de lagar och andra författningar samt administrativ praxis som gäller i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte och ska också överföras till den medlemsstat där den sökande myndigheten har sitt säte.

Artikel 10

Utan hinder av vad som sägs i artikel 6 andra stycket har de fordringar som ska indrivas inte nödvändigtvis samma förmånsrätt som liknande fordringar som har uppstått i den medlemsstat i vilken den anmodade myndigheten har sitt säte.

Artikel 11

Den anmodade myndigheten ska omedelbart underrätta den sökande myndigheten om vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av begäran om indrivning.

Artikel 12

1.   Om fordran och/eller det dokument som möjliggör dess verkställighet, och som har upprättats i den medlemsstat där den sökande myndigheten har sitt säte, under indrivningsförfarandets gång bestrids av en berörd part ska denna part inge sin framställan till det behöriga organet i den medlemsstat där den sökande myndigheten har sitt säte i enlighet med de rättsregler som gäller där. Den sökande myndigheten ska underrätta den anmodade myndigheten om denna framställan. Den berörda parten får också underrätta den anmodade myndigheten om denna framställan.

2.   Så snart den anmodade myndigheten har erhållit de upplysningar som avses i punkt 1, antingen från den sökande myndigheten eller från den berörda parten, ska den uppskjuta verkställandet i avvaktan på det beslut som det behöriga organet fattar i detta ärende, såvida inte den sökande myndigheten begär något annat enligt andra stycket. Skulle den anmodade myndigheten bedöma det nödvändigt, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13, får denna myndighet vidta säkerhetsåtgärder för att säkerställa indrivningen, om gällande lagar eller andra författningar i den medlemsstat där den har sitt säte medger ett sådant förfarande för liknande fordringar.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket får den sökande myndigheten i enlighet med gällande lagar och andra författningar samt administrativ praxis i den medlemsstat där den har sitt säte begära av den anmodade myndigheten att driva in en fordran som bestrids så länge lagar och andra författningar samt administrativ praxis, vilka gäller i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte, tillåter en sådan åtgärd. Om saken senare avgörs till gäldenärens fördel, ska den sökande myndigheten ansvara för återbetalningen av hela det indrivna beloppet och eventuell upplupen ersättning enligt gällande lagar och andra författningar i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte.

3.   Om det är de verkställighetsåtgärder som vidtas i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte som bestrids, ska frågan hänskjutas till det behöriga organet i denna medlemsstat i enlighet med dess lagar och andra författningar.

4.   Om det behöriga organ till vilket frågan har hänskjutits i enlighet med punkt 1 är en allmän domstol eller en förvaltningsdomstol ska denna domstols beslut, om det är gynnsamt för den sökande myndigheten och medger indrivning av fordran i den medlemsstat där den sökande myndigheten har sitt säte, utgöra ”det dokument som möjliggör indrivning” i enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 och indrivningen av fordran ska genomföras på grundval av detta beslut.

Artikel 13

På en motiverad begäran från den sökande myndigheten ska den anmodade myndigheten vidta säkerhetsåtgärder för att säkerställa indrivningen av en fordran, om detta medges av lagar och andra författningar i den medlemsstat i vilken den har sitt säte.

För genomförandet av bestämmelserna i första stycket ska artiklarna 6, 7.1, 7.3, 7.4, 8, 11, 12 och 14 gälla i tillämpliga delar.

Artikel 14

Den anmodade myndigheten ska inte vara skyldig

a)

att bevilja de bistånd som avses i artiklarna 6–13 om indrivningen av fordran på grund av gäldenärens situation skulle förorsaka allvarliga ekonomiska eller sociala svårigheter i den medlemsstat där denna myndighet har sitt säte så länge gällande lagar och andra författningar samt administrativ praxis i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte tillåter en sådan åtgärd för liknande nationella fordringar,

b)

att bevilja de bistånd som avses i artiklarna 4–13 om den inledande framställningen enligt artiklarna 4, 5 eller 6 avser fordringar som är äldre än fem år räknat från den tidpunkt då det dokument som medger verkställighet av fordran upprättades i enlighet med gällande lagar och andra författningar eller administrativ praxis i den medlemsstat där den ansökande myndigheten har sitt säte till tidpunkten för framställningen. I de fall då fordran eller dokumentet bestrids, ska tidsfristen inledas vid den tidpunkt då den ansökande staten fastställer att fordran eller det dokument som medger verkställighet inte längre kan bestridas.

Den anmodade myndigheten ska underrätta den sökande myndigheten om sina skäl för att inte efterkomma dess begäran om bistånd. En sådan motiverad vägran ska också meddelas kommissionen.

Artikel 15

1.   Frågor om preskription ska uteslutande regleras av gällande rättsregler i den medlemsstat där den sökande myndigheten har sitt säte.

2.   Åtgärder som vidtas av den anmodade myndigheten vid indrivning av fordringar i enlighet med en begäran om bistånd som om de hade vidtagits av den sökande myndigheten skulle ha lett till att preskriptionstiden uppsköts eller avbröts i enlighet med gällande rättsregler i den medlemsstat där den sökande myndigheten har sitt säte ska anses ha vidtagits i den senare medlemsstaten vad gäller denna verkan.

Artikel 16

Dokument och upplysningar som skickas till den anmodade myndigheten i enlighet med detta direktiv får av denna myndighet endast översändas till

a)

den person som anges i begäran om bistånd,

b)

de personer och myndigheter som är ansvariga för indrivningen av fordringarna, och endast för detta ändamål,

c)

de rättsliga instanser som handlägger ärenden beträffande indrivning av fordringar.

Artikel 17

Begäran om bistånd och det dokument som medger verkställighet och andra tillämpliga dokument ska åtföljas av en översättning till det officiella språket eller till ett av de officiella språken i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte utan att det påverkar nämnda myndighets rätt att avstå från översättningen.

Artikel 18

1.   Den anmodade myndigheten ska från den berörda personen driva in och behålla alla de kostnader som är förknippade med indrivningen som den åsamkats, enligt lagar och andra författningar som gäller för liknande fordringar i den medlemsstat där myndigheten har sitt säte.

2.   Medlemsstaterna ska ömsesidigt avstå från all ersättning av de kostnader som uppstått genom det ömsesidiga bistånd de ger varandra vid tillämpning av detta direktiv.

3.   När indrivning innebär ett särskilt problem, handlar om mycket stora kostnader eller berör kampen mot den organiserade brottsligheten, får den ansökande och den anmodade myndigheten överenskomma om en ordning för ersättning anpassad till det enskilda fallet.

4.   Den medlemsstat där den sökande myndigheten har sitt säte ska förbli betalningsskyldig gentemot den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte för alla kostnader eller förluster som uppstår på grund av åtgärder som bedöms vara ogrundade, antingen vad gäller fordringens riktighet eller giltigheten av det dokument som utfärdats av den sökande myndigheten.

Artikel 19

Medlemsstaterna ska förse varandra med en förteckning över de myndigheter som har befogenhet att framställa eller ta emot en begäran om bistånd.

Artikel 20

1.   Kommissionen ska biträdas av indrivningskommittén (nedan kallad kommittén).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den period som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

Artikel 21

Kommittén får pröva alla frågor som rör tillämpningen av detta direktiv, som tas upp av ordföranden antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

Artikel 22

Närmare föreskrifter för tillämpningen av artiklarna 4.2 och 4.4, 5.2 och 5.3, artiklarna 7, 8, 9 och 11, artikel 12.1 och 12.2, artikel 14, artikel 18.3 och artikel 24, samt för bestämmande av de medel som kan användas för att överföra meddelanden mellan myndigheterna samt om omräkning, överföring av indrivna belopp och fastställande av ett minimibelopp för fordringar för vilka bistånd får begäras, ska antas enligt det förfarande som avses i artikel 20.2.

Artikel 23

Detta direktiv ska inte förhindra ett större mått av ömsesidigt bistånd som lämnas nu eller i framtiden av särskilda medlemsstater i enlighet med överenskommelser eller uppgörelser, inklusive åtgärder som rör delgivning av rättsliga eller utomrättsliga handlingar.

Artikel 24

Varje medlemsstat ska underrätta kommissionen om de åtgärder som den har vidtagit för att genomföra detta direktiv.

Kommissionen ska vidarebefordra dessa upplysningar till de övriga medlemsstaterna.

Varje medlemsstat ska årligen underrätta kommissionen om hur många framställningar om upplysningar, delgivning och indrivning som den sänt och mottagit varje år, de berörda fordringsbeloppen och de indrivna beloppen.

Kommissionen ska vartannat år till Europaparlamentet och rådet lämna en rapport om tillämpningen av dessa bestämmelser och om de resultat som uppnåtts.

Artikel 25

Direktiv 76/308/EEG i dess lydelse enligt de rättsakter som anges i bilaga I del A och B, ska upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga I del C.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till detta direktiv och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 26

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 27

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 maj 2008.

På rådets vägnar

D. RUPEL

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 19 juni 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 93, 27.4.2007, s. 15.

(3)  EGT L 73, 19.3.1976, s. 18. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt. Direktivets ursprungliga titel är: ”Rådets direktiv 76/308/EEG av den 15 mars 1976 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar uppkomna till följd av verksamhet som utgör en del av finansieringssystemet för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och av jordbruksavgifter och tullar samt med avseende på mervärdeskatt”. Den har ändrats genom direktiv 79/1071/EEG (EGT L 331, 27.12.1979, s. 10), direktiv 92/12/EEG (EGT L 76, 23.3.1992, s. 1) och direktiv 2001/44/EG (EGT L 175, 28.6.2001, s. 17).

(4)  Se bilaga I del A och B.

(5)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11)

(6)  EGT L 336, 27.12.1977, s. 15. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/98/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 129).


BILAGA I

DEL A

Upphävt direktiv och ändringar av det i kronologisk ordning

(hänvisningar i artikel 25)

Direktiv 76/308/EEG

(EGT L 73, 19.3.1976, s. 18)

 

Direktiv 79/1071/EEG

(EGT L 331, 27.12.1979, s. 10)

 

Direktiv 92/12/EEG

(EGT L 76, 23.3.1992, s. 1)

Endast artikel 30a

Direktiv 92/108/EEG

(EGT L 390, 31.12.1992, s. 124)

Endast artikel 1, punkt 9

Direktiv 2001/44/EG

(EGT L 175, 28.6.2001, s. 17)

 

DEL B

Icke upphävda ändringsrättsakter

1979 års anslutningsakt

1985 års anslutningsakt

1994 års anslutningsakt

2003 års anslutningsakt

DEL C

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning

(hänvisningar i artikel 25)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

76/308/EEG

1 januari 1978

79/1071/EEG

1 januari 1981

92/12/EEG

1 januari 1993 (1)

92/108/EEG

31 december 1992

2001/44/EG

30 juni 2002


(1)  Vad gäller artikel 9.3, tillåts Danmark att sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa denna bestämmelse senast den 1 januari 1993.


BILAGA II

Jämförelsetabell

Direktiv 76/308/EEG

Detta direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, inledande mening, punkt a–e

Artikel 2, första stycket, punkt a–e

Artikel 2, inledande mening, punkt f, första, andra och tredje strecksatsen

Artikel 2, första stycket, punkt f i, ii och iii

Artikel 2, inledande mening, punkt g–i

Artikel 2, första stycket, punkt g–i

Artikel 3, första stycket, första till femte strecksatsen

Artikel 3, första stycket, punkt 1–5

Artikel 3, sjätte strecksatsen, första stycket a

Artikel 3, punkt 6 l

Artikel 3, sjätte strecksatsen, första stycket b

Artikel 3, punkt 6 a

Artikel 3, sjätte strecksatsen, första stycket c

Artikel 3, punkt 6 c

Artikel 3, sjätte strecksatsen, första stycket d

Artikel 3, punkt 6 b

Artikel 3, sjätte strecksatsen, första stycket e

Artikel 3, punkt 6 e

Artikel 3, sjätte strecksatsen, första stycket f

Artikel 3, punkt 6 d

Artikel 3, sjätte strecksatsen, första stycket g

Artikel 3, punkt 6 f

Artikel 3, sjätte strecksatsen, första stycket h

Artikel 3, punkt 6 o

Artikel 3, sjätte strecksatsen, första stycket i

Artikel 3, punkt 6 h

Artikel 3, sjätte strecksatsen, första stycket j

Artikel 3, punkt 6 g

Artikel 3, sjätte strecksatsen, första stycket k

Artikel 3, punkt 6 i

Artikel 3, sjätte strecksatsen, första stycket l

Artikel 3, punkt 6 k

Artikel 3, sjätte strecksatsen, första stycket m

Artikel 3, punkt 6 m

Artikel 3, sjätte strecksatsen, första stycket n

Artikel 3, sjätte strecksatsen, första stycket o

Artikel 3, punkt 6 p

Artikel 3, sjätte strecksatsen, första stycket p

Artikel 3, punkt 6 j

Artikel 3, sjätte strecksatsen, första stycket q

Artikel 3, punkt 6 n

Artikel 3, sjätte strecksatsen, andra stycket

Artikel 2, andra stycket

Artikel 4 och 5

Artikel 4 och 5

Artikel 6.1

Artikel 6, första stycket

Artikel 6.2

Artikel 6, andra stycket

Artikel 7.1 och 7.2

Artikel 7.1 och 7.2

Artikel 7.3

Artikel 7.3, första stycket

Artikel 7.4

Artikel 7.3, andra stycket

Artikel 7.5

Artikel 7.4

Artikel 8.1

Artikel 8, första stycket

Artikel 8.2, första, andra och tredje stycket

Artikel 8, andra, tredje och fjärde stycket

Artikel 9–19

Artikel 9–19

Artikel 20.1 och 20.2

Artikel 20.1 och 20.2

Artikel 20.3

Artikel 21, 22 och 23

Artikel 21, 22 och 23

Artikel 24

Artikel 25, första stycket, första och andra meningen

Artikel 24, första och andra stycket

Artikel 25, andra stycket, första och andra meningen

Artikel 24, andra och tredje stycket

Artikel 26

Artikel 27

Bilaga I

Bilaga II


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

10.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/39


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 juni 2008

om fastställande av finansiellt stöd från gemenskapen till utgifter i samband med nödåtgärder för att bekämpa Newcastlesjuka i Förenade kungariket under 2005

[delgivet med nr K(2008) 2411]

(Endast den engelska texten är giltig)

(2008/428/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artiklarna 3.3 och 4.2, och

av följande skäl:

(1)

Under 2005 konstaterades utbrott av Newcastlesjuka i Förenade kungariket. Denna sjukdom utgör ett allvarligt hot mot djurbesättningarna i gemenskapen.

(2)

För att förhindra att sjukdomen sprids och för att bidra till att den utrotas så snabbt som möjligt bör gemenskapen bidra finansiellt till de utgifter i medlemsstaten som berättigar till stöd och som beror på nödåtgärder för att bekämpa sjukdomen, i enlighet med bestämmelserna i beslut 90/424/EEG.

(3)

Genom kommissionens beslut 2006/602/EG av den 6 september 2006 om ekonomiskt stöd från gemenskapen för utrotning av Newcastlesjuka i Förenade kungariket under 2005 (2) beviljades ett finansiellt stöd från gemenskapen som motsvarar 50 % av de utgifter som berättigar till finansiellt stöd från gemenskapen för åtgärder som vidtagits för att bekämpa utbrottet.

(4)

Enligt det beslutet ska gemenskapens finansiella stöd utbetalas på grundval av Förenade kungarikets begäran av den 11 juni 2007 och de verifikationer som anges i artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 349/2005 av den 28 februari 2005 om villkor för gemenskapsbidrag för nödåtgärder och bekämpning av vissa djursjukdomar som avses i rådets beslut 90/424/EEG (3).

(5)

Mot denna bakgrund bör man nu fastställa det sammanlagda belopp som gemenskapen ska bidra med till utgifterna i samband med utrotningen av Newcastlesjuka i Förenade kungariket under 2005.

(6)

Av resultaten av de kontroller kommissionen har utfört enligt gemenskapens veterinärbestämmelser och de villkor som gäller för beviljande av gemenskapsstöd framgår det att totalsumman av de utgifter som redovisats inte kan anses berättiga till finansiellt stöd från gemenskapen.

(7)

I en skrivelse av den 21 december 2007 informerades Förenade kungariket om kommissionens iakttagelser, metoder för beräkning av stödberättigande utgifter och slutsatser.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det sammanlagda finansiella stödet från gemenskapen för utgifter i samband med utrotningen av Newcastlesjuka i Förenade kungariket under 2005 fastställs härmed på grundval av beslut 2006/602/EG till 75 958,12 euro.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdad i Bryssel den 9 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 246, 8.9.2006, s. 7.

(3)  EUT L 55, 1.3.2005, s. 12.