ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 141

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
31 maj 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 480/2008 av den 26 maj 2008 om ingående av avtalet genom skriftväxling om ändring av protokollet om fastställande för perioden 18 januari 2005–17 januari 2011 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om fiske utanför Seychellerna

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 481/2008 av den 30 maj 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 482/2008 av den 30 maj 2008 om ett system för säkerhetssäkring av programvara vilket ska genomföras av leverantörer av flygtrafiktjänster och om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 2096/2005 ( 1 )

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 483/2008 av den 30 maj 2008 om införande av vissa beteckningar i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Σταφίδα Ζακύνθου [Stafida Zakynthou] [SUB], Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich [SGB], Chodské pivo [SGB])

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 484/2008 av den 30 maj 2008 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 1 juni 2008

13

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/404/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 maj 2008 om ändring av beslut 2003/467/EG vad gäller fastställande av att en viss administrativ region i Italien är officiellt fri från bovin tuberkulos och att vissa administrativa regioner i Polen är officiellt fria från enzootisk bovin leukos [delgivet med nr K(2008) 1876]  ( 1 )

16

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/405/EG

 

*

Kommissionens rekommendation av den 28 maj 2008 om riskbegränsande åtgärder för ämnena 2-nitrotoluen och 2,4-dinitrotoluen [delgivet med nr K(2008) 2233]  ( 1 )

20

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396 av den 30.12.2006. Rättad i EUT L 136 av den 29.5.2007)

22

 

*

Rättelse till rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (EGT L 268 av den 24.9.1991)

22

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

31.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 480/2008

av den 26 maj 2008

om ingående av avtalet genom skriftväxling om ändring av protokollet om fastställande för perioden 18 januari 2005–17 januari 2011 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om fiske utanför Seychellerna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 jämförd med artikel 300.2 och 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Protokollet om fastställande för perioden 18 januari 2005–17 januari 2011 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om fiske utanför Seychellerna antogs genom rådets förordning (EG) nr 115/2006 (2) den 23 januari 2006.

(2)

I enlighet med artikel 9 i avtalet har Europeiska gemenskapen och Seychellerna hållit ett sammanträde i den gemensamma kommittén.

(3)

Efter detta sammanträde har ändringar gjorts av protokollet som avser fastställandet för perioden 18 januari 2005–17 januari 2011 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det partnerskapsavtal om fiske som paraferades den 23 september 2004 och antogs genom förordning (EG) nr 115/2006.

(4)

Det ligger i gemenskapens intresse att godkänna dessa ändringar av protokollet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling om ändring av protokollet om fastställande för perioden 18 januari 2005–17 januari 2011 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om fiske utanför Seychellerna godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet genom skriftväxling åtföljer denna förordning (3).

Artikel 2

De fiskemöjligheter som anges i protokollet och som beslutats genom rådets förordning (EG) nr 115/2006 påverkas inte, varför följande fördelningsnyckel bekräftas:

Fiskekategorier

Medlemsstat

Fiskemöjligheter

Notfartyg för tonfiskfiske

Frankrike

17 fartyg

Spanien

22 fartyg

Italien

1 fartyg

Tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev

Spanien

2 fartyg

Frankrike

5 fartyg

Portugal

5 fartyg

Om licensansökningarna från dessa medlemsstater inte uttömmer de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet, får kommissionen beakta licensansökningar från alla övriga medlemsstater.

Artikel 3

De medlemsstater vars fartyg fiskar enligt detta avtal ska meddela kommissionen hur stora mängder av varje bestånd som fångas i Seychellernas fiskezon i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 500/2001 av den 14 mars 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2847/93 beträffande övervakning av de fångster som gemenskapens fiskefartyg fiskar i tredjelands farvatten och på öppet hav (4).

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 maj 2008.

På rådets vägnar

D. RUPEL

Ordförande


(1)  EUT C 286 E, 23.11.2006, s. 481.

(2)  EUT L 21, 25.1.2006, s. 1.

(3)  EUT L 48, 22.2.2008, s. 33.

(4)  EGT L 73, 15.3.2001, s. 8.


31.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 481/2008

av den 30 maj 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsakter (1), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 30 maj 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

53,6

MK

44,3

TN

105,3

TR

69,5

ZZ

68,2

0707 00 05

MK

30,3

TR

109,7

ZZ

70,0

0709 90 70

TR

103,1

ZZ

103,1

0805 10 20

EG

67,0

IL

65,9

MA

54,5

TN

91,4

TR

71,2

US

60,7

ZA

97,5

ZZ

72,6

0805 50 10

AR

154,7

IL

134,6

TR

149,9

US

152,9

UY

61,8

ZA

110,6

ZZ

127,4

0808 10 80

AR

126,8

BR

88,0

CA

61,8

CL

91,2

CN

85,5

MK

65,0

NZ

112,5

TR

85,9

US

120,1

UY

94,7

ZA

83,5

ZZ

92,3

0809 20 95

TR

465,8

US

508,1

ZZ

487,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


31.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 482/2008

av den 30 maj 2008

om ett system för säkerhetssäkring av programvara vilket ska genomföras av leverantörer av flygtrafiktjänster och om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 2096/2005

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (”förordning om tillhandahållande av tjänster”) (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 550/2004 ska kommissionen välja ut och anta de relevanta bestämmelserna i Eurocontrols flygsäkerhetskrav (Eurocontrol Safety Regulatory Requirements – ESARR) med beaktande av gällande gemenskapslagstiftning. ESARR 6 (med titeln ”Software in ATM systems”) innehåller en samling krav för genomförandet av ett system för säkerhetssäkring av programvara.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 2096/2005 av den 20 december 2005 om gemensamma krav i fråga om tillhandahållande av flygtrafiktjänster (2) fastställs i den sista meningen i skäl 12 följande: ”De relevanta bestämmelserna i ESARR 1 om tillsyn i säkerhetshänseende i samband med flygledningstjänster och ESARR 6 om programvara i flygledningstjänstsystem bör kartläggas och antas genom separata gemenskapsrättsakter.”

(3)

Enligt bilaga II i förordning (EG) nr 2096/2005 ska leverantörer av flygtrafikledningstjänster tillhandahålla ett säkerhetsledningssystem samt säkerhetskrav för riskbedömning och riskreducering vid förändringar. Leverantören av flygtrafikledningstjänster bör inom ramen för sitt säkerhetsledningssystem och sina riskbedömnings- och riskreduceringsåtgärder vid förändringar utarbeta och genomföra ett system för säkerhetssäkring som specifikt ska omfatta programvarurelaterade aspekter.

(4)

När det gäller programvara är det viktigaste säkerhetsmålet för funktionssystem som innehåller programvara att säkerställa att de risker som är förbundna med användningen av programvara i det europeiska nätverket för flygledningstjänst (”EATMN-programvara”) har reducerats till en tolerabel nivå.

(5)

Denna förordning bör inte omfatta militära operationer eller militär träning enligt artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (”ramförordning”) (3).

(6)

Bilaga II till förordning (EG) nr 2096/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det gemensamma luftrummet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs villkoren för definition och införande av ett säkerhetssäkringsystem för programvara som ska genomföras av leverantörer av flygtrafikledningstjänster (ATS), enheter som tillhandahåller flödesplanering (ATFM) och luftrumsplanering (ASM) för allmän flygtrafik och av leverantörer av kommunikations-, navigerings- och övervakningstjänster (CNS).

Genom förordningen fastställs och antas de obligatoriska bestämmelserna i Eurocontrols säkerhetskrav för programvara i flygledningstjänstsystem (ESARR 6) med titeln ”Software in ATM systems” som utfärdades den 6 november 2003.

2.   Denna förordning ska tillämpas på ny programvara och alla ändringar som avser programvara i system för ATS, ASM, ATFM och CNS.

Förordningen ska inte tillämpas på programvara i luftburna komponenter eller rymdbaserad utrustning.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller de definitioner som fastställs i artikel 2 i förordning (EG) nr 549/2004.

Dessutom gäller följande definitioner:

1.

programvara: datorprogram och motsvarande konfigureringsdata, även standardprogramvara, men inte elektroniska delar, närmare bestämt tillämpningsspecifika integrerade kretsar, programmerbara gate arrayer och solid-state logic controllers,

2.

konfigureringsdata: data som konfigurerar ett generiskt programvarusystem till en viss användning,

3.

standardprogramvara: en programvara som inte utvecklats för det ifrågavarande kontraktet,

4.

säkerhetssäkring: de planerade och systematiska åtgärder som krävs för att skapa en tillräcklig visshet om att en produkt, tjänst, organisation eller ett funktionssystem har en godtagbar eller tolerabel säkerhet,

5.

organisation: en leverantör av flygtrafikledningstjänster (ATS), en leverantör som tillhandahåller kommunikations-, navigerings-, övervakningstjänster (CNS) eller en enhet som tillhandahåller flödesplanering (ATFM) eller luftrumsplanering (ASM),

6.

funktionssystem: en kombination av system, förfaranden och personal som samverkar på ett organiserat sätt för att utföra en uppgift inom flygledningstjänster,

7.

risk: kombinationen av den övergripande sannolikheten för eller frekvensen av en skadlig konsekvens som orsakas av en riskkälla, och konsekvensens allvarlighet,

8.

riskkälla: ett förhållande, en händelse eller en omständighet som kan ge upphov till ett haveri,

9.

ny programvara: programvara som har beställts eller för vilken bindande kontrakt har undertecknats efter denna förordnings ikraftträdande,

10.

säkerhetsmål: en kvalitativ eller kvantitativ angivelse av maximal frekvens eller sannolikhet för att en riskkälla kan förväntas uppstå,

11.

säkerhetskrav: ett sätt att reducera risker, fastställt i syfte att uppnå ett visst säkerhetsmål inom en riskreduceringsstrategi; ett säkerhetskrav kan röra t.ex. organisation, drift, form, funktion, resultat, driftskompatibilitet eller miljöegenskaper,

12.

cutover eller byte under drift: när systemkomponenter eller programvara i det europeiska nätverket för flygledningstjänst (EATMN) byts när systemet är i drift,

13.

säkerhetskrav för programvara: en beskrivning av vad programvaran ska producera utifrån input och begränsningar; om säkerhetskraven uppfylls säkerställer det att EATMN-programvaran fungerar säkert och i enlighet med de operativa behoven,

14.

EATMN-programvara: programvara som används i de EATMN-system som avses i artikel 1,

15.

validering av krav: bekräftelse genom granskning eller tillhandahållande av objektiva bevis för att de specifika kraven för en specifik användning är de avsedda,

16.

uppnås oberoende: när det gäller åtgärder för att verifiera programvara, att verifieringsprocessen utförs av någon annan (en eller flera) än den person som har utvecklat den programvara som är föremål för verifieringen,

17.

programfunktionsfel: att ett program inte kan utföra en viss funktion på ett korrekt sätt,

18.

programfel: att ett program inte kan utföra en viss funktion,

19.

COTS: en kommersiellt tillgänglig tillämpning som säljs av försäljare genom allmänna kataloger och som inte är avsedda att anpassas till den enskilda kunden eller förbättras,

20.

programvarukomponenter: en byggsten som kan sammanfogas med eller kopplas till andra återanvändningsbara programvarubyggstenar för att kombinera och skapa en kundspecifik programvarutillämpning,

21.

oberoende programvarukomponenter: de programvarukomponenter som inte sätts ur funktion genom samma felförhållande som orsakar riskkällan,

22.

programvarans reaktionstid: den tid som programvaran behöver för att reagera på en viss input eller periodisk händelse, eller programvarans prestanda när det gäller antal transaktioner eller meddelanden som hanteras per tidsenhet,

23.

programvarans kapacitet: programvarans förmåga att hantera en viss mängd dataflöde,

24.

noggrannhet: den precision som krävs för de beräknade resultaten,

25.

resursutnyttjande för programvaran: den mängd resurser inom datasystemet som kan användas av tillämpningsprogramvaran,

26.

programvarans stabilitet: programvarans beteende vid oväntad input, hårdvarufel och avbrott i strömförsörjningen, både i själva datorsystemet och i inkopplade enheter,

27.

förmåga att hantera extra belastning (overload tolerance): systemets beteende vid input i snabbare takt än väntat under systemets normala drift – och i synnerhet dess förmåga att hantera detta,

28.

korrekt och komplett verifiering av EATMN-programvara: alla säkerhetskrav för programvara som på ett korrekt sätt anger vad processen för riskbedömning och riskreducering ställer för krav på programvarukomponenten och att uppfyllandet av dessa säkerhetskrav har visats till den nivå som krävs enligt säkerhetssäkringsnivån för programvaran,

29.

livscykeldata för programvara: data som produceras under programvarans livscykel för att planera, styra, förklara, definiera, registrera eller dokumentera aktivitet. Dessa data möjliggör livscykelprocesser, godkännande av system eller utrustning samt ändringar av programvaruprodukten efter godkännandet,

30.

programvarans livscykel:

a)

en ordnad samling processer som en organisation bedömer vara tillräckliga och ändamålsenliga för att producera en programvaruprodukt, och

b)

den tidsperiod som inleds med beslutet att producera eller ändra en programvaruprodukt och som avslutas när produkten tas ur drift,

31.

säkerhetskrav för system: ett säkerhetskrav för ett funktionssystem.

Artikel 3

Generella säkerhetskrav

1.   När en organisation är skyldig att genomföra en riskbedömnings- och riskreduceringsprocess i enlighet med tillämplig gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning ska den utforma och genomföra ett system för säkerhetssäkring av programvara som särskilt hanterar programvarurelaterade EATMN-aspekter, inbegripet alla operativa programvaruändringar online och särskilt cutover eller byte under drift.

2.   Organisationen ska som ett minimum se till att dess system för säkerhetssäkring av programvara producerar bevis och argument som demonstrerar följande:

a)

Säkerhetskraven för programvara anger på ett korrekt sätt vad som krävs av programvaran för att säkerhetsmålen och säkerhetskraven som identifierats under riskbedömnings- och riskreduceringsprocessen, ska vara uppfyllda.

b)

Alla säkerhetskrav för programvara omfattar spårbarhet.

c)

Tillämpningen av programvaran innehåller inga funktioner som försämrar säkerheten.

d)

EATMN-programvaran uppfyller sina krav med en konfidensnivå som motsvarar programvarans kritikalitet.

e)

Försäkringar ges som bekräftar att de generella säkerhetskraven enligt a–d uppfylls, och argumenten som demonstrerar den krävda säkerheten härrör hela tiden från

i)

en känd exekverbar version av programvaran,

ii)

en känd uppsättning konfigureringsdata,

iii)

en känd uppsättning programvaruprodukter och –beskrivningar, inklusive specifikationer, som har använts vid produktionen av den berörda versionen.

3.   Organisationen ska se till att den nationella tillsynsmyndigheten får tillgång till de försäkringar som krävs för att visa att kraven i punkt 2 har uppfyllts.

Artikel 4

Krav tillämpliga på systemet för säkerhetssäkring av programvara

Organisationen ska som ett minimum se till att dess system för säkerhetssäkring av programvara uppfyller följande:

1.

Att systemet är dokumenterat, särskilt som en del i den allmänna dokumentationen av riskbedömningen och riskreduceringen,

2.

Att systemet anger säkerhetssäkringsnivåer för all operativ EATMN-programvara i enlighet med kraven i bilaga I.

3.

Att systemet omfattar säkring av att

a)

säkerhetskraven för programvara har validerats i enlighet med kraven i bilaga II, del A,

b)

programvaran har verifierats i enlighet med kraven i bilaga II, del B,

c)

konfigureringshanteringen för programvaran (configuration management) överensstämmer med kraven i bilaga II, del C,

d)

säkerhetskraven för programvara är spårbara i enlighet med kraven i bilaga II, del D.

4.

Att systemet anger hur strikta krav säkerhetssäkringen uppfyller; striktheten ska fastställas för varje säkerhetssäkringsnivå för programvaran och den ska öka när programvarans kritikalitet ökar; för detta ändamål ska

a)

variationerna i strikthet per säkerhetssäkringsnivå för programvara omfatta följande kriterier:

i)

Måste uppnås oberoende.

ii)

Måste uppnås.

iii)

Måste inte uppnås.

b)

försäkringarna för varje säkerhetssäkringsnivå på ett tillfredsställande sätt visa att EATMN-programvaran kan användas med tolerabel säkerhet.

5.

Att systemet använder återkoppling från erfarenheter av EATMN-programvara för att bekräfta att systemet för säkerhetssäkring av programvara och fastställandet av säkerhetssäkringsnivåerna är lämpliga. För detta ändamål ska effekterna från fel eller felfunktion i programvaran som rapporteras i enlighet med de tillämpliga kraven om rapportering och utvärdering av säkerhetshändelser bedömas i jämförelse med de effekter som identifierats för det berörda systemet enligt den klassificering av allvarlighetsgrad som fastställs i avsnitt 3.2.4 i bilaga II till förordning (EG) nr 2096/2005.

Artikel 5

Krav för ändringar av programvara och specifik programvara

1.   För varje ändring av programvaran och för specifika typer av programvara som COTS, standardprogramvara eller tidigare använd programvara för vilken en del av kraven i artikel 3.2 d eller 3.2 e eller i artikel 4.2–4.5 inte kan tillämpas, ska organisationen se till att systemet för säkerhetssäkring av programvara på annat sätt, som väljs och godkänns i samråd med den nationella tillsynsmyndigheten, ger samma konfidensnivå som tillämplig säkerhetssäkringsnivå för programvaran när en sådan definierats.

De sätt som används ska ge tillfredsställande konfidens om att programvaran uppfyller säkerhetsmålen och säkerhetskraven, såsom de identifierats genom riskbedömnings- och riskreduceringsprocessen.

2.   För den utvärdering som avses i punkt 1 får den nationella tillsynsmyndigheten använda sig av en erkänd organisation eller ett anmält organ.

Artikel 6

Ändring av förordning (EG) nr 2096/2005

I bilaga II till förordning (EG) nr 2096/2005 ska följande avsnitt läggas till:

”3.2.5   Avsnitt 5

System för säkerhetssäkring av programvara

Inom ramen för driften av säkerhetsledningssystemet ska leverantörer av flygtrafikledningstjänster genomföra ett system för säkerhetssäkring av programvara i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 482/2008 av den 30 maj 2008 om ett system för säkerhetssäkring av programvara vilket ska genomföras av leverantörer av flygtrafiktjänster och om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 2096/2005 (4).

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009 på ny programvara för EATMN-system enligt artikel 1.2.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2010 på alla ändringar av programvaran för EATMN-system enligt artikel 1.2 och som är i drift vid den tidpunkten.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2008.

På kommissionens vägnar

Antonio TAJANI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  EUT L 335, 21.12.2005, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1315/2007 (EUT L 291, 9.11.2007, s. 16).

(3)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 1.

(4)  EUT L 141, 31.5.2008, s. 5.”


BILAGA I

Krav avseende säkerhetssäkringsnivåer för programvara enligt artikel 4.2

1.

Nivån på säkerhetssäkringen av programvara ska relatera striktheten i säkringen till kritikaliteten för EATMN-programvara genom användning av klassificeringsschemat för allvarlighetsgrad i avsnitt 4 punkt 3.2.4 i bilaga II till förordning (EG) nr 2096/2005 i kombination med sannolikheten för att en viss negativ effekt ska inträffa. Minst fyra säkerhetssäkringsnivåer ska identifieras, och säkerhetssäkringsnivå 1 ska vara den mest kritiska nivån.

2.

Den säkerhetssäkringsnivå som anges ska stå i proportion till den allvarligaste effekt som programfunktionsfel eller programfel kan orsaka, såsom anges i avsnitt 4 punkt 3.2.4 i bilaga II till förordning (EG) nr 2096/2005. I synnerhet ska hänsyn tas till de risker som är förbundna med programfunktionsfel eller programfel och de arkitektoniska och/eller förfarandemässiga försvar som identifierats.

3.

EATMN-programvarukomponenter som inte kan påvisas vara oberoende av varandra ska tilldelas den säkerhetssäkringsnivå som gäller för den mest kritiska av de beroende komponenterna.


BILAGA II

Del A:   Krav avseende validering av säkerhetskraven för programvara enligt artikel 4.3 a

1.

Säkerhetskraven ska specificera EATMN-programvarans funktion vid nominell och nedsatt funktionsnivå, dvs. reaktionstid, kapacitet, noggrannhet, programvarans resursutnyttjande på målhårdvaran, stabilitet vid icke-normala driftsförhållanden och förmåga att hantera extra belastning (overload tolerance), såsom tillämpligt.

2.

Säkerhetskraven för programvara ska vara kompletta och korrekta och uppfylla systemsäkerhetskraven.

Del B:   Krav avseende verifiering av programvara enligt artikel 4.3 b

1.

EATMN-programvarans funktion, dvs. reaktionstid, kapacitet, noggrannhet, programvarans resursutnyttjande på målhårdvaran, stabilitet vid icke-normala driftsförhållanden och förmåga att hantera extra belastning (overload tolerance), ska uppfylla programvarukraven.

2.

EATMN-programvaran ska verifieras på lämpligt sätt genom analys eller tester eller motsvarande metoder, enligt överenskommelse med den nationella tillsynsmyndigheten.

3.

Verifieringen av EATMN-programvaran ska vara korrekt och komplett.

Del C:   Krav avseende konfigureringshantering för programvara enligt artikel 4.3 c

1.

Konfigurationsidentifiering, spårbarhet och statusbokföring ska finnas, så att det kan påvisas att programvarans livscykeldata står under konfigurationskontroll under EATMN-programvarans hela livscykel.

2.

Problemrapportering, problemsökning och korrigering ska finnas, så att det kan påvisas att säkerhetsrelaterade programvaruproblem har reducerats.

3.

Förfaranden för retrieval och release ska finnas, så att programvarans livscykeldata kan genereras och levereras under EATMN-programvarans hela livscykel.

Del D:   Krav avseende spårbarhet för säkerhetskraven för programvara enligt artikel 4.3 d

1.

Alla säkerhetskrav för programvaran ska vara spårbara till den nivå i systemdesignen där kravuppfyllelse ska visas.

2.

Alla säkerhetskrav för programvaran ska, på varje nivå i systemdesignen där kravuppfyllelse ska visas, spåras till ett säkerhetskrav för systemet.


31.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 483/2008

av den 30 maj 2008

om införande av vissa beteckningar i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Σταφίδα Ζακύνθου [Stafida Zakynthou] [SUB], Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich [SGB], Chodské pivo [SGB])

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket och med tillämpning av artikel 17.2 i förordning (EG) nr 510/2006 har Polens ansökan om registrering av beteckningen ”Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich”, Greklands ansökan om registrering av beteckningen ”Σταφίδα Ζακύνθου” (Stafida Zakynthou) och Tjeckiens ansökan om registrering av beteckningen ”Chodské pivo” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Eftersom det inte har inkommit några invändningar i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 till kommissionen bör dessa beteckningar registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beteckningarna i bilagan till denna förordning skall registreras.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 417/2008 (EUT L 125, 9.5.2008, s. 27).

(2)  EUT C 179, 1.8.2007, s. 15 (Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich), EUT C 179, 1.8.2007, s. 19 (”Σταφίδα Ζακύνθου” (Stafida Zakynthou)), EUT C 184, 7.8.2007, s. 19 (Chodské pivo).


BILAGA

1.

Jordbruksprodukter i bilaga I till fördraget avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.4.   Andra produkter av animaliskt ursprung (ägg, honung, diverse mjölkprodukter utom smör)

POLEN

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (SGB)

Klass 1.6.   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

GREKLAND

Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (SUB)

2.

Livsmedel som anges i bilaga I till förordningen:

Klass 2.1.   Öl

TJECKIEN

Chodské pivo (SGB)


31.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 484/2008

av den 30 maj 2008

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 1 juni 2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall importtullen för produkter som omfattas av KN-numren 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vanligt vete av hög kvalitet), 1002, ex 1005, utom hybrider för utsäde, samt ex 1007, utom hybrider för utsäde, vara lika med interventionspriset vid import ökat med 55 % minus cif-importpriset för den aktuella sändningen. Denna tull får emellertid inte vara högre än tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

(2)

För denna beräkning skall enligt artikel 10.3 i samma förordning representativa cif-importpriser fastställas regelbundet för de aktuella produkterna.

(3)

Enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96 skall ett dagligt representativt cif-importpris, fastställt enligt artikel 4 i samma förordning, användas vid beräkning av importtullarna för produkter som omfattas av KN-nummer 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vete av hög kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 och 1007 00 90.

(4)

Importtullarna bör fastställas att gälla från den 1 juni 2008 och tillämpas tills ett nytt fastställande träder i kraft.

(5)

I enlighet med rådets förordning (EG) nr 1/2008 av den 20 december 2007 om tillfälligt upphävande av tullavgifter för import av vissa spannmålssorter under regleringsåret 2007/08 (3) upphävs emellertid tillämpningen av vissa tullsatser som fastställs i denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från den 1 juni 2008 gäller de importtullar som fastställs i bilaga I för de produkter som anges i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003; beräkningsgrunderna anges i bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 735/2007 (EUT L 169, 29.6.2007, s. 6). Med verkan från den 1 juli 2008 ersätts förordning (EG) nr 1784/2003 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1816/2005 (EUT L 292, 8.11.2005, s. 5).

(3)  EUT L 1, 4.1.2008, s. 1.


BILAGA I

Importtullar från den 1 juni 2008 för de produkter som anges i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003

KN-nr

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete:

av hög kvalitet

0,00 (3)

av medelhög kvalitet

0,00 (3)

av låg kvalitet

0,00 (3)

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00 (3)

1002 00 00

Råg

0,00 (3)

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

0,00

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

0,00 (3)

1007 00 90

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

0,00 (3)


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96 skall importtullen för varor, som anländer till gemenskapen via Atlanten eller Suezkanalen, minskas med

3 euro/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 euro/ton om lossningshamnen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller Förenade kungariket eller vid den Iberiska halvöns Atlantkust.

(2)  Om villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda har importören rätt till en schablonmässig minskning av importtullen med 24 euro/ton.

(3)  I enlighet med förordning (EG) nr 1/2008 är tillämpningen av denna tullsats upphävd.


BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna i bilaga I

15.5.2008-29.5.2008

1.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (1)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (2)

Durumvete, låg kvalitet (3)

Korn

Börs

Minnéapolis

Chicago

Börsnotering

256,08

149,57

Pris fob USA

325,14

315,14

295,14

156,80

Tillägg för Mexikanska golfen

4,24

Tillägg för Stora sjöarna

28,69

2.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

51,23 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

58,10 EUR/t


(1)  Bidrag med 14 EUR/ton ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Avdrag med 10 EUR/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Avdrag med 30 EUR/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

31.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/16


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 maj 2008

om ändring av beslut 2003/467/EG vad gäller fastställande av att en viss administrativ region i Italien är officiellt fri från bovin tuberkulos och att vissa administrativa regioner i Polen är officiellt fria från enzootisk bovin leukos

[delgivet med nr K(2008) 1876]

(Text av betydelse för EES)

(2008/404/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (1), särskilt punkt I.4 i bilaga A och punkt I.E i bilaga D, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 64/432/EEG fastställs att nötkreatursbesättningarna i en medlemsstat eller en del av en medlemsstat kan förklaras officiellt fria från bovin tuberkulos och enzootisk bovin leukos, förutsatt att vissa villkor i det direktivet är uppfyllda.

(2)

Förteckningarna över de regioner i medlemsstaterna som förklarats fria från bovin tuberkulos och enzootisk bovin leukos återfinns i kommissionens beslut 2003/467/EG av den 23 juni 2003 om fastställande av att vissa medlemsstater samt regioner i vissa medlemsstater har status som officiellt fria från tuberkulos, brucellos och enzootisk bovin leukos när det gäller nötkreatursbesättningar (2).

(3)

Italien har lämnat uppgifter till kommissionen som visar att alla provinser i regionen Venetien uppfyller kraven i direktiv 64/432/EEG och att regionen därför bör bli förklarad såsom officiellt fri från bovin tuberkulos.

(4)

Efter granskning av uppgifterna bör den regionen i Italien förklaras vara officiellt fri från bovin tuberkulos.

(5)

Polen har lämnat uppgifter till kommissionen som visar att två administrativa regioner (powiater) belägna inom den överordnade administrativa enheten (vojvodskapet) Małopolskie uppfyller kraven i direktiv 64/432/EEG och därför bör bli förklarade såsom officiellt fria från enzootisk bovin leukos.

(6)

Efter granskning av uppgifterna bör dessa powiater i Polen förklaras vara officiellt fria från enzootisk bovin leukos.

(7)

Beslut 2003/467/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och III till beslut 2003/467/EG ska ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 21 maj 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2007/729/EG (EUT L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  EUT L 156, 25.6.2003, s. 74. Beslutet senast ändrat genom beslut 2008/234/EG (EUT L 76, 19.3.2008, s. 58).


BILAGA

Bilagorna I och III till beslut 2003/467/EG ska ändras på följande sätt:

(1)

Kapitel 2 i bilaga I ska ersättas med följande:

”KAPITEL 2

Regioner officiellt fria från tuberkulos i medlemsstaterna

I Italien:

I regionen Abruzzerna: provinsen Pescara,

Regionen Emilia-Romagna,

Regionen Friuli-Venezia Giulia,

I regionen Lombardiet: provinserna Bergamo, Como, Lecco och Sondrio,

I regionen Marche: provinsen Ascoli Piceno,

I regionen Piemonte: provinserna Novara, Verbania och Vercelli,

I regionen Toskana: provinserna Grosseto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia och Siena,

I regionen Trentino-Alto Aldige: provinserna Bolzano och Trento,

Regionen Venetien.”

(2)

I kapitel 2 i bilaga III ska det andra stycket som gäller Polen ersättas med följande:

”I Polen:

Voivodskapet Dolnośląskie

Powiaterna:

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

Voivodskapet Lubelskie

Powiaterna:

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

Voivodskapet Kujawsko-Pomorskie

Powiaterna:

Aleksandrowski, Chełmiński, Golubsko-Dobrzyński, Grudziądzki, Grudziądz, Toruński, Toruń, Wąbrzeski.

Voivodskapet Łódzkie

Powiaterna:

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łowicki, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski, Zgierski.

Voivodskapet Małopolskie

Powiaterna:

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowotarski, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Proszowicki, Suski, Tarnowski, Tarnów, Tatrzański, Wadowicki, Wielicki.

Voivodskapet Opolskie

Powiaterna:

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Oleski, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

Voivodskapet Podkarpackie

Powiaterna:

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

Voivodskapet Śląskie

Powiaterna:

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

Voivodskapet Świętokrzyskie

Powiaterna:

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

Voivodskapet Wielkopolskie

Powiaterna:

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.”


REKOMMENDATIONER

Kommissionen

31.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/20


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

av den 28 maj 2008

om riskbegränsande åtgärder för ämnena 2-nitrotoluen och 2,4-dinitrotoluen

[delgivet med nr K(2008) 2233]

(Text av betydelse för EES)

(2008/405/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen (1), särskilt artikel 11.2, och

av följande skäl:

(1)

Inom ramen för förordning (EEG) nr 793/93 har följande ämnen identifierats som prioriterade för riskbedömning i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2364/2000 av den 25 oktober 2000 om den fjärde listan över prioriterade ämnen enligt rådets förordning (EEG) nr 793/93 (2):

2-nitrotoluen

2,4-dinitrotoluen

(2)

Den rapporterande medlemsstat som utsetts i enlighet med dessa förordningar har genomfört de delar av riskbedömningen som avser effekter av ämnena i fråga på människa och miljö i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 av den 28 juni 1994 om principer för bedömningen av risker för människor och miljö av existerande ämnen i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 793/93 (3) samt föreslagit en strategi för riskbegränsning.

(3)

Vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker (Scher) har rådfrågats och avgett yttranden om den rapporterande medlemsstatens riskbedömningar. Yttrandena finns på den vetenskapliga kommitténs hemsida.

(4)

Resultaten av riskbedömningen och ytterligare resultat från strategierna för att begränsa riskerna finns i motsvarande meddelande från kommissionen (4).

(5)

På grundval av den bedömningen bör vissa riskbegränsande åtgärder rekommenderas för vissa ämnen. För de ämnen som inte uttryckligen tas upp i förteckningarna ges inga rekommendationer till adressaterna för denna rekommendation.

(6)

De riskbegränsande åtgärder som rekommenderas för arbetstagare bör behandlas inom ramen för arbetarskyddslagstiftningen, som bedöms vara ett lämpligt regelverk för att i tillräcklig utsträckning begränsa riskerna med de berörda ämnena.

(7)

De riskbegränsande åtgärder som föreslås i denna rekommendation är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 15.1 i förordning (EEG) nr 793/93.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

AVSNITT 1

2,4-DINITROTOLUEN

(CAS-nr 121–14–2, EINECS-nr 204–450–0)

Riskbegränsande åtgärder för miljön (1, 2, 3)

1.

De behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna bör i de tillstånd som utfärdas enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG (5) fastställa villkor, utsläppsgränsvärden eller likvärdiga parametrar eller tekniska åtgärder för 2,4-dinitrotoluen, för att kunna tillämpa bästa möjliga teknik (BAT), med hänsyn till anläggningarnas tekniska egenskaper, geografiska läge samt lokala miljöförhållanden.

2.

Medlemsstaterna bör noga följa tillämpningen av BAT för 2,4-dinitrotoluen (2,4-DNT) och rapportera alla viktiga förändringar till kommissionen inom ramen för informationsutbytet om BAT.

3.

Lokala utsläpp av 2,4-DNT till den akvatiska miljön och via utsläpp till luft bör, där så behövs, begränsas genom nationella bestämmelser som innebär att inga miljörisker förväntas.

AVSNITT 2

ADRESSATER

4.

Denna rekommendation riktar sig till alla branscher som importerar, framställer, transporterar, lagrar, använder i en beredning eller på annat sätt bearbetar, använder, bortskaffar eller återvinner ämnena, samt till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 28 maj 2008.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 84, 5.4.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 273, 26.10.2000, s. 5.

(3)  EGT L 161, 29.6.1994, s. 3.

(4)  EUT C 134, 31.5.2008, s. 4.

(5)  EUT L 24, 29.1.2008, s. 8.


Rättelser

31.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/22


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

( Europeiska unionens officiella tidning L 396 av den 30 december 2006 . Rättad i Europeiska unionens officiella tidning L 136 av den 29 maj 2007 )

Hänvisningarna nedan hänför sig till offentliggörandet i EUT L 136, 29.5.2007, ändrad genom förordning (EG) nr 1354/2007 (EUT L 304, 22.11.2007, s. 1).

På sidan 21, artikel 3.20 c ska det

i stället för:

”c)

Det har släppts ut på marknaden i gemenskapen eller i de länder som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 januari 1995, den 1 maj 2004 eller den 1 januari 2007, innan denna förordning trädde i kraft av tillverkaren eller importören och det anses ha anmälts i enlighet med artikel 8.1 första strecksatsen i direktiv 67/548/EEG, men motsvarar inte definitionen av en polymer enligt denna förordning, under förutsättning att tillverkaren eller importören har skriftligt bevis på detta.”

vara:

”c)

Det släpptes ut på marknaden i gemenskapen, eller i de länder som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 januari 1995, den 1 maj 2004 eller den 1 januari 2007, av tillverkaren eller importören under perioden från och med den 18 september 1981 till och med den 31 oktober 1993, och ansågs, innan denna förordning trädde i kraft, ha anmälts i enlighet med artikel 8.1 första strecksatsen i direktiv 67/548/EEG, i den version av artikel 8.1 som är ett resultat av den ändring som genomfördes genom direktiv 79/831/EEG, men det motsvarar inte definitionen av en polymer enligt denna förordning, under förutsättning att tillverkaren eller importören har skriftligt bevis på detta.”.


31.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/22


Rättelse till rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG

( Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 268 av den 24 september 1991 )

På sidan 60, artikel 7.3 andra stycket, ska det

i stället för:

”De upplysningar som lämnas av den behöriga myndigheten på bestämmelseorten via det datanät som avses i artikel 20 i direktiv 90/425/EEG, måste särskilt omfatta följande:”

vara:

”De upplysningar som lämnas till den behöriga myndigheten på bestämmelseorten via det datanät som avses i artikel 20 i direktiv 90/425/EEG, måste särskilt omfatta följande:”.