ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 114

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
26 april 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 375/2008 av den 25 april 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (kodifierad version)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 377/2008 av den 25 april 2008 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen avseende den kodning som ska användas vid överföring av data från och med 2009, användning av delmängder vid insamling av uppgifter om strukturella variabler och fastställande av referenskvartal ( 1 )

57

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 378/2008 av den 25 april 2008 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnats för delperioden april 2008 genom förordning (EG) nr 327/98

85

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 379/2008 av den 25 april 2008 om tilldelning av exportlicenser för vissa mjölkprodukter, som skall exporteras till Dominikanska Republiken inom den kvot som anges i artikel 29 i förordning (EG) nr 1282/2006

87

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/46/EG av den 23 april 2008 om ändring av direktiv 2004/40/EG om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agenser (elektromagnetiska fält) i arbetet (18:e särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

88

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/329/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 april 2008 om skyldighet för medlemsstaterna att se till att magnetleksaker som släpps ut eller tillhandahålls på marknaden är försedda med en varningstext om de hälso- och säkerhetsrisker de utgör [delgivet med nr K(2008) 1484]  ( 1 )

90

 

 

2008/330/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 april 2008 om ändring av beslut 2007/716/EG när det gäller vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorerna i Bulgarien [delgivet med nr K(2008) 1482]  ( 1 )

94

 

 

2008/331/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 23 april 2008 om ändring av tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien när det gäller vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Bulgarien [delgivet med nr K(2008) 1572]  ( 1 )

97

 

 

2008/332/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 24 april 2008 om ekonomiskt stöd från gemenskapen för 2008 till vissa av gemenskapens referenslaboratorier på området djurhälsa och levande djur [delgivet med nr K(2008) 1570]

99

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

26.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 375/2008

av den 25 april 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsakter (1), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 26 april 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 april 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 25 april 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

71,4

MA

61,3

TN

112,0

TR

117,9

ZZ

90,7

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

109,0

ZZ

133,3

0709 90 70

MA

92,6

MK

68,1

TR

106,6

ZZ

89,1

0805 10 20

EG

56,9

IL

62,3

MA

46,9

TN

53,7

TR

54,8

US

45,4

ZZ

53,3

0805 50 10

AR

70,7

EG

126,4

IL

131,5

MK

118,8

TR

127,1

US

117,8

ZA

123,8

ZZ

116,6

0808 10 80

AR

89,9

BR

83,0

CA

115,6

CL

93,4

CN

93,1

MK

65,0

NZ

118,8

US

119,3

UY

76,8

ZA

73,8

ZZ

92,9

0808 20 50

AR

89,2

AU

88,5

CL

108,1

CN

41,4

NZ

201,7

ZA

100,5

ZZ

104,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


26.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 376/2008

av den 23 april 2008

om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

(kodifierad version)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 9.2, artikel 12.1 och 12.4 samt artikel 18, samt motsvarande bestämmelser i de andra förordningarna som rör upprättandet av en gemensam organisation av marknaden för jordbruksprodukter, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (2) har ändrats flera gånger (3) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

I de gemenskapsförordningar genom vilka import- och exportlicenser infördes föreskrivs att en sådan licens ska visas upp vid all import till gemenskapen och vid all export därifrån av jordbruksprodukter. Följaktligen bör licensernas tillämpningsområde preciseras och bör det uttryckligen klargöras att licens inte behövs för verksamhet som inte i egentlig mening innebär export eller import.

(3)

Om produkterna omfattas av bestämmelserna för aktiv förädling, får de behöriga myndigheterna i vissa fall tillåta att produkterna övergår till fri omsättning, antingen i oförändrat tillstånd eller efter bearbetning. För att säkerställa att marknaden förvaltas på ett riktigt sätt bör i ett sådant fall en importlicens krävas för produkter som faktiskt övergår till fri omsättning. När sådana produkter har framställts delvis av basprodukter från tredjeland, delvis av basprodukter som har köpts inom gemenskapen, berörs emellertid bara de basprodukter som har importerats från tredjeland eller som har framställts genom bearbetning av basprodukter från tredjeland.

(4)

Syftet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser är att den gemensamma organisationen av marknaden ska förvaltas på ett tillfredsställande sätt. Vissa transaktioner rör små kvantiteter och för att förenkla det administrativa förfarandet vore det önskvärt att i sådana fall tillåta undantag från kravet på uppvisande av import- och exportlicens eller förutfastställelselicens.

(5)

Det krävs inte någon exportlicens för leverans av proviant till fartyg och luftfartyg inom gemenskapen. Detta bör på samma grunder även gälla för leveranser till plattformar och örlogsfartyg, samt leveranser av proviant till tredjeland. Av samma skäl vore det önskvärt att tillåta undantag från kravet på att uppvisa licens när det gäller sådana transaktioner som avses i rådets förordning (EEG) nr 918/83 (4) om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse.

(6)

Med hänsyn till praxis i internationell handel med de berörda produkterna eller varorna bör en viss tolerans tillåtas i fråga om kvantiteten importerade eller exporterade produkter jämfört med den kvantitet som anges i licensen.

(7)

För att samtidigt kunna utföra flera transaktioner som grundar sig på en och samma licens, bör det vara möjligt att utfärda dellicenser som har samma giltighet som originalhandlingen.

(8)

I gemenskapslagstiftningen för de olika sektorer som omfattas av den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna föreskrivs att import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser ska gälla för import och export inom gemenskapen. En sådan regel kräver dels att gemensamma bestämmelser antas som fastställer villkoren för utfärdande och användande av sådana licenser, dels att gemensamma blanketter och metoder för administrativt samarbete mellan medlemsstater införs.

(9)

Användning av datoriserade förfaranden på den administrativa verksamhetens olika områden kommer successivt att ersätta manuell datainsamling. Datoriserade och elektroniska förfaranden bör därför också kunna användas vid utfärdandet och användningen av licenser.

(10)

I de gemenskapsförordningar genom vilka dessa licenser infördes föreskrivs att de får utfärdas under förutsättning att en säkerhet ställs som garanterar att import- eller exportåtagandet kommer att fullföljas under den period då licensen är giltig. Det är därför nödvändigt att tydligt ange när åtagandet ska anses vara slutfört.

(11)

Förutfastställelse av bidrag i den licens som ska användas avgörs av produktens klassificering enligt tulltaxan. När det gäller vissa blandningar avgörs bidragssatsen inte av produktens klassificering enligt tulltaxan utan av specialregler. Det bör därför fastställas att den förutbestämda satsen inte ska gälla importerade eller exporterade blandningar, om den del som beräkningen av bidraget för blandningen baseras på inte motsvarar blandningens klassificering enligt tulltaxan.

(12)

Importlicens används ibland för att förvalta kvantitativa importsystem. Detta är möjligt endast när det inom en relativt kort tidsperiod går att få kännedom om import som genomförts enligt de utfärdade licenserna. Kravet på att styrka att licensen används är då inte bara en fråga om en god förvaltning utan blir även en viktig del i förvaltningen av de kvantitativa systemen. Bestyrkande sker genom att exemplar nr 1 av licensen och i tillämpliga fall utdrag ur den visas upp. Detta bestyrkande kan tillhandahållas inom en förhållandevis kort tidsperiod. Därför bör en tidsgräns fastställas för de fall som det hänvisas till i den gemenskapslagstiftning angående licenser som används för att förvalta kvantitativa system.

(13)

I vissa fall kan den summa som ska betalas som säkerhet för en licens vara mycket liten. För att underlätta förvaltningen bör ingen säkerhet utkrävas i dessa fall.

(14)

Eftersom den person som använder licensen i praktiken kan vara en annan än licensinnehavaren eller den som licensen överlåtits till bör det för rättssäkerhetens och förvaltningseffektivitetens skull närmare anges vilka personer som har rätt att använda licensen. Det bör därför fastställas vilken förbindelse som krävs mellan licensinnehavaren och den person som avger tulldeklarationen.

(15)

En import- eller exportlicens ger rätt att importera eller exportera. Den måste följaktligen visas upp när import- eller exportdeklarationen godtas.

(16)

När ett förenklat export- eller importförfarande används, kan det beviljas befrielse från kravet på att visa upp licens för tullmyndigheten eller får licensen visas upp i efterhand. Trots det måste importören eller exportören inneha licensen den dag som räknas som dag för godtagande av import- eller exportdeklarationen.

(17)

I förenklingssyfte kan de nuvarande reglerna göras mer flexibla och medlemsstaterna ges tillåtelse att införa ett förenklat förfarande för den administrativa handläggningen av licenserna, enligt vilket licenserna bevaras av den utfärdande myndigheten eller, i förekommande fall, utbetalningsstället, om det rör sig om en exportlicens med förutfastställelse av bidraget.

(18)

Av administrativa skäl får licenser och utdrag ur dem inte ändras efter utfärdandet. I tveksamma fall i samband med fel som gjorts av den utfärdande myndigheten eller i samband med uppenbara felaktigheter, vilka rör uppgifterna i sådana dokument, bör det dock införas ett förfarande som gör det möjligt att dra in felaktiga dokument och utfärda rättade.

(19)

När en produkt omfattas av något av de förenklade förfaranden som avses i artiklarna 412–442a i kommissionens förordning (EG) nr 2454/93 (5) av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, eller i avdelning X kapitel I i tillägg I till konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande behövs inga tullformaliteter vid gränsstationen, om ett fraktuppdrag börjar inom gemenskapen och slutar utanför den. När ett av dessa förfaranden tillämpas är det önskvärt att förenkla förvaltningen genom att vidta särskilda åtgärder för att frisläppa säkerheten.

(20)

På grund av omständigheter utanför den berörda partens kontroll kan det hända att det dokument som utgör bevis för utförsel från gemenskapens tullområde inte kan visas upp fastän produkten har lämnat detta område eller har nått sin destination, som i de fall som specificeras i artikel 36 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 av den 15 april 1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter (6). En sådan situation kan störa handeln. Under sådana omständigheter bör andra dokument godkännas som likvärdiga.

(21)

I de gemenskapsförordningar genom vilka dessa licenser infördes föreskrivs att säkerheten ska förverkas helt eller delvis om importen eller exporten inte utförs, eller bara utförs till en del, inom licensens giltighetsperiod. De åtgärder som ska vidtas i sådana fall bör noga anges, särskilt när det gäller fall som inte slutförts på grund av force majeure. I dessa fall får import- eller exportkravet betraktas som upphävt eller också får licensens giltighetsperiod förlängas. För att förhindra möjliga störningar på marknaden bör dock en sådan förlängning under alla omständigheter begränsas till maximalt sex månader, räknat från utgången av den ursprungliga giltighetstiden.

(22)

För att förenkla handläggningen bör det tillåtas att hela säkerheten frisläpps när den totala summan som förverkas är försumbar.

(23)

För att frisläppa den säkerhet som ställdes då licensen utfärdades måste den behöriga myndigheten förses med bevis på att de aktuella varorna har lämnat gemenskapens tullområde inom 60 dagar från den dag då exportdeklarationen antogs.

(24)

Ibland kan det hända att säkerheten frisläpps av olika skäl utan att skyldigheten att importera eller exportera verkligen har fullgjorts. I sådana fall bör den på felaktiga grunder frisläppta säkerheten ställas på nytt.

(25)

För att fullt ut kunna utnyttja exportmöjligheterna för jordbruksprodukter med bidrag bör det skapas ett incitament för aktörerna att snabbt återlämna licenser som de inte kommer att utnyttja till den myndighet som utfärdat dem. Det bör även skapas ett incitament för aktörerna att snabbt återlämna licenserna till den utfärdande myndigheten efter det att giltighetstiden gått ut för att outnyttjade kvantiteter snarast möjligt ska kunna användas på nytt.

(26)

I artikel 3.4 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och tidsfrister (7), fastställs att om sista dagen av en tidsfrist infaller på en helgdag, söndag eller lördag, ska tidsfristen upphöra vid utgången av påföljande arbetsdag. Detta leder i vissa fall till att tiden för användandet av en licens förlängs. En sådan bestämmelse, vars syfte är att underlätta handeln, får inte leda till att de ekonomiska villkoren för import- eller exportverksamheten förändras.

(27)

Inom vissa sektorer i den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna får exportlicenser utfärdas först efter en viss betänketid. Syftet med detta är att göra det möjligt att utvärdera marknadsläget, och att i lämpliga fall, särskilt då svårigheter uppkommit, tillfälligt upphäva ansökningar som är under beslut, vilket medför att de avslås. Det bör särskilt anges att denna möjlighet till tillfälligt upphävande även ska gälla ansökningar som görs enligt artikel 47 i denna förordning, samt att när betänketiden en gång har gått ut ansökan inte kan upphävas igen.

(28)

I artikel 844.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 fastställs att jordbruksprodukter som exporterats med en exportlicens eller en förutfastställelselicens inte ska omfattas av bestämmelserna om returvaror, om det inte är fastställt för tillämpningen av systemet med licenser på produkter som omfattas av ovan nämnda ordning.

(29)

I artikel 896 i förordning (EEG) nr 2454/93 fastställs att varor som övergår till fri omsättning i enlighet med en importlicens med eller utan förutfastställelse ska omfattas av systemet för återbetalning av eller befrielse från importavgifter endast under förutsättning att det kan påvisas att de behöriga myndigheterna har vidtagit nödvändiga åtgärder för att upphäva verkan av att varorna övergår till fri omsättning när det gäller licensen.

(30)

I artikel 880 i förordning (EEG) nr 2454/93 fastställs vissa allmänna tillämpningsföreskrifter för artikel 896 i samma förordning, bland annat att de myndigheter som är ansvariga för utfärdandet av licenserna måste lämna ett intyg.

(31)

I denna förordning måste alla regler som är nödvändiga för att tillämpa artikel 896 i förordning (EEG) nr 2454/93 fastställas. I vissa fall är det möjligt att uppfylla kraven i förordning (EEG) nr 2454/93 utan att använda sig av det intyg som avses i artikel 880 i samma förordning.

(32)

Om sådana importlicenser används för bestämning av förmånstull vid import inom ramen för tullkvoter, kan det uppstå risk för bedrägeri genom användning av förfalskade licenser, i synnerhet när skillnaden mellan full tullsats och nedsatt tullsats eller nolltullsats är stor. För att minska denna bedrägeririsk bör man skapa en mekanism för kontroll av äktheten hos de licenser som uppvisas.

(33)

Om en importlicens för en jordbruksprodukt även används för förvaltning av en tullkvot som omfattas av en förmånsordning, ska denna förmånsordning tilldelas importören inom ramen för licensen, som i vissa fall måste åtföljas av ett dokument från tredjeland. För att undvika att kvoten överskrids ska förmånsordningen utnyttjas upp till den kvantitet för vilken licensen har utfärdats. För att förenkla importen bör man dessutom tillåta tillämpningen av den positiva avvikelse som föreskrivs i artikel 7.4 men samtidigt precisera att den del av kvantiteten som, enligt den tillåtna avvikelsen, överskrider den kvantitet som anges i licensen, inte ska omfattas av förmånsordningen utan ska importeras till full tullsats.

(34)

Det åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandena från alla berörda förvaltningskommittéer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Om inte annat följer av vissa undantag fastställda i särskilda gemenskapsregler för vissa produkter, fastställs det i den här förordningen gemensamma regler för genomförandet av det system med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser (nedan kallade licenser) som införs eller föreskrivs genom

artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 2759/75 (8) (griskött),

artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 2771/75 (9) (ägg),

artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 2777/75 (10) (fjäderfäkött),

artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 2783/75 (11) (äggalbumin och mjölkalbumin),

artikel 29 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 (12) (nötkött),

artikel 26 i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 (13) (mjölk och mjölkprodukter),

artikel 59 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 (14) (vin),

artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 2529/2001 (15) (får- och getkött),

artikel 9 i förordning (EG) nr 1784/2003 (spannmål),

artikel 10 i rådets förordning (EG) nr 1785/2003 (16) (ris),

artikel 10 i rådets förordning nr (EG) nr 865/2004 (17) (olivoljor och bordsoliver),

artikel 22 i kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 (18) (jordbruksprodukter som exporteras i form av varor vilka inte omfattas av bilaga I till fördraget),

artikel 4 i rådets förordning (EG) 1947/2005 (19) (utsäde),

artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 318/2006 (20) (socker, isoglukos och inulinsirap),

artiklarna 28–32 och artikel 40 i rådets förordning (EEG) nr 1182/2007 (21) (frukt och grönsaker),

del III kapitel II och III avsnitt I i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (levande växter och snittblommor, bananer och alkohol).

KAPITEL II

LICENSERNAS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 2

Licens ska inte krävas och kan inte uppvisas för produkter

a)

som inte har övergått till fri omsättning inom gemenskapen, eller

b)

som exporteras:

i)

enligt en tullbestämmelse som tillåter införsel utan gällande tull, avgifter med motsvarande verkan, eller

ii)

enligt den särskilda ordning som avses i artikel 129 i förordning (EEG) nr 2913/92 som tillåter export utan exportavgifter.

Artikel 3

1.   Om produkter som omfattas av aktiv förädling och som inte innehåller sådana basprodukter som avses i punkt 2 a övergår till fri omsättning, måste en importlicens uppvisas, om en sådan krävs för de produkter som faktiskt övergår till fri omsättning.

2.   Om produkter som övergår till fri omsättning omfattas av någon av åtgärderna i punkt 1 och innehåller både

a)

en eller flera basprodukter som har omfattats av villkoren i artikel 23.2 i fördraget men inte längre gör det, som en följd av inarbetning i de produkter som övergått till fri omsättning, och

b)

en eller flera basprodukter som inte har omfattats av villkoren i artikel 23.2 i fördraget,

ska en importlicens, utan hinder av artikel 7.1 i denna förordning, uppvisas för varje sådan basprodukt som avses i b i denna punkt och som faktiskt används och är en produkt som kräver en sådan licens.

En importlicens ska dock inte krävas om den normalt inte krävs för den produkt som faktiskt övergår till fri omsättning.

3.   Importlicenser som uppvisas när en produkt enligt punkt 1 och 2 övergår till fri omsättning får inte omfatta förutfastställelse.

4.   Vid export av en produkt som omfattas av någon av de bestämmelser som avses i punkt 1, och som innehåller en eller flera av de basprodukter som avses i punkt 2 a, ska en exportlicens uppvisas för varje sådan basprodukt för vilken licens krävs.

Om inte annat följer av bestämmelserna i tredje stycket om förutfastställelse av bidrag, ska dock exportlicens inte krävas om den inte krävs för den produkt som faktiskt exporteras.

Vid export av sammansatta produkter som berättigar till ett förutfastställt bidrag för en eller flera av sina delar, ska varje sådan dels tullstatus vara det enda kriteriet som beaktas när systemet med licenser tillämpas.

Artikel 4

1.   Licens ska inte krävas och kan inte uppvisas för verksamheter som

a)

anges i artiklarna 36, 40, 44 och 45 och i artikel 46.1 i förordning (EG) nr 800/1999,

b)

är helt utan handelskaraktär,

c)

avses i förordning (EEG) nr 918/83, eller

d)

där kvantiteterna är högst de kvantiteter som anges i bilaga II.

Trots bestämmelserna i första stycket ska licens uppvisas när importen eller exporten utförs enligt en förmånsordning som beviljas genom utfärdande av en licens.

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att förhindra missbruk vid tillämpningen av denna punkt, särskilt när flera import- eller exportdeklarationer, som uppenbart inte har något ekonomiskt eller annat berättigande, används för att täcka en enda import- eller exporttransaktion.

2.   I punkt 1 avses med ”verksamheter helt utan handelskaraktär”

a)

import som utförs av privatpersoner eller, i fråga om försändelser, som är avsedd för privatpersoner, förutsatt att verksamheten uppfyller kraven i de inledande bestämmelserna i avsnitt II D 2 i den kombinerade nomenklaturen,

b)

export som utförs av fysiska personer, förutsatt att verksamheten i tillämpliga delar uppfyller kraven som nämns i punkt a.

3.   Medlemsstaterna får underlåta att kräva exportlicens för försändelse av produkter eller varor som företas av privatpersoner eller grupper av privatpersoner och vars syfte är gratis utdelning för humanitära hjälpändamål i tredjeländer om följande villkor är uppfyllda:

a)

Berörda parter som önskar utnyttja detta undantag har inte ansökt om bidrag.

b)

Försändelserna är av tillfällig karaktär, och består av varierande produkter och varor och överstiger inte sammanlagt 30 000 kg per transportmedel.

c)

De behöriga myndigheterna har tillräckliga bevis beträffande produkternas eller varornas destination och användning samt transaktionens korrekta genomförande.

Följande uppgift ska införas i fält 44 i exportdeklarationerna: ”Inget bidrag – artikel 4.3 i förordning (EG) nr 376/2008”.

Artikel 5

En importlicens ska inte krävas och kan inte uppvisas när produkter övergår till fri omsättning enligt bestämmelserna i avdelning VI kapitel 2 i förordning (EEG) nr 2913/92 om behandling av returvaror.

Artikel 6

1.   Exportlicens ska inte krävas och kan inte uppvisas vid mottagandet av en deklaration för återexport gällande produkter för vilka exportören visar att det har beslutats om återbetalning av eller befrielse från importtull i enlighet med bestämmelserna i avdelning VII kapitel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

2.   Om det vid exporten av produkter krävs en exportlicens, och de behöriga myndigheterna tar emot deklarationen för återexport innan de fattar beslut om ansökan om återbetalning av eller befrielse från importtull ska beviljas, ska en exportlicens uppvisas. Förutfastställelse av exportbidrag eller exportavgift ska inte tillåtas.

KAPITEL III

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

AVSNITT 1

Licensers och dellicensers giltighet

Artikel 7

1.   Import- eller exportlicensen ger rättighet och skyldighet att under licensens giltighetstid importera eller exportera den angivna kvantiteten av den berörda produkten eller varan, om inte force majeure föreligger.

De skyldigheter som anges här ska vara huvudkrav enligt artikel 20 i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 (22).

2.   Exportlicensen med förutfastställelse av bidrag ska medföra skyldighet att under licensens giltighetstid exportera den angivna kvantiteten av den berörda produkten, om inte force majeure föreligger.

Om exportlicens ska uppvisas vid export av produkterna ska exportlicensen med förutfastställelse av exportbidraget vara avgörande för rätten att exportera eller rätten till bidrag.

Om exportlicens inte ska uppvisas vid export av produkterna ska exportlicensen med förutfastställelse av exportbidraget endast vara avgörande för rätten till bidrag.

De skyldigheter som anges här ska vara huvudkrav enligt artikel 20 i förordning (EEG) nr 2220/85.

3.   I de fall som avses i artikel 47 och i de fall där ett sådant krav ställs i särskilda gemenskapsregler för den berörda sektorn, ska utfärdandet av en licens medföra skyldighet att importera från eller exportera till det land eller den grupp av länder som anges i licensen.

4.   Om den importerade eller exporterade kvantiteten är högst 5 % större än den kvantitet som anges i licensen, ska den anses ha importerats eller exporterats i enlighet med licensen.

5.   Om den importerade eller exporterade kvantiteten är högst 5 % mindre än den kvantitet som anges i licensen, ska skyldigheten att importera eller exportera anses fullgjord.

6.   Då punkterna 4 och 5 tillämpas på licenser som är utfärdade per styck, ska resultatet av beräkningen av 5 % avrundas till närmast följande heltal.

7.   Om en licens med förutfastställelse av exportavgift eller exportbidrag, med stöd av artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71, den första arbetsdagen som följer på den sista dagen i dess normala giltighetstid används, ska licensen anses ha använts den sista dagen av dess normala giltighetstid, när det gäller förutfastställda belopp.

Artikel 8

1.   Skyldigheter som följer av licenser kan inte överlåtas. Rättigheter som följer med licenser kan överlåtas av licensinnehavaren under giltighetstiden. En sådan överlåtelse kan bara göras till förmån för en enda mottagare för varje licens eller dellicens. Den ska gälla kvantiteter som ännu inte avskrivits från licensen eller dellicensen.

2.   Mottagaren får inte överlåta sina rättigheter, men får låta dem gå tillbaka till licensinnehavaren. Återgången ska gälla den kvantitet som ännu inte avskrivits från licensen eller dellicensen.

I ett sådant fall ska det utfärdande organet i licensens fält 6 anteckna någon av de uppgifter som återfinns i bilaga III del A.

3.   Om en licensinnehavare begär överlåtelse eller licensmottagaren begär återbördande till innehavaren ska den utfärdande myndigheten eller den eller de myndigheter som varje medlemsstat utser, uppge följande på licensen eller dellicensen:

a)

Mottagarens namn och adress eller den uppgift som anges i punkt 2.

b)

Datum för noteringen, bestyrkt genom myndighetens stämpel.

4.   Överlåtelsen eller återbördandet ska gälla från den dag då noteringen görs.

Artikel 9

Dellicenser ska, inom de kvantitetsgränser som de är utfärdade för, ha samma rättsverkan som de licenser på grundval av vilka de är utställda.

Artikel 10

Licenser och dellicenser som utfärdats, liksom noteringar och attesteringar i dem som gjorts av myndigheterna i en medlemsstat ska ha samma rättsverkan i varje annan medlemsstat som de handlingar som utfärdats och de noteringar och attesteringar som gjorts av myndigheterna där.

Artikel 11

1.   När licens med förutfastställelse av exportbidrag används för att exportera en blandning ska den förutfastställda satsen inte gälla den exporterade blandningen om klassificeringen enligt tulltaxan för den beståndsdel på vilken beräkningen av bidraget för blandningen baseras inte motsvarar blandningens klassificering.

2.   När licens med förutfastställelse av exportbidrag används för att exportera varor i satser, ska det förutfastställda beloppet endast gälla den del som klassificeras på samma sätt som varusatsen.

AVSNITT 2

Ansökan om och utfärdande av licens

Artikel 12

1.   För att en ansökan om licens ska godtas, ska den skickas till eller lämnas in hos den berörda myndigheten på tryckt blankett eller i annan form som överensstämmer med bestämmelserna i artikel 17.

Den behöriga myndigheten får dock godta en ansökan via skriftlig telekommunikation eller elektroniskt meddelande, förutsatt att den innehåller alla upplysningar som skulle ha funnits med på blanketten om den hade använts. Medlemsstaten får begära att denna sedan ska följas av en ansökan på en tryckt blankett eller i annan form som överensstämmer med artikel 17 och som skickas till eller lämnas in till den behöriga myndigheten, varvid datumet för den skriftliga telekommunikationen eller för det elektroniska meddelandet ska gälla som ansökans inlämningsdag. Detta krav ska inte påverka giltigheten av en ansökan som lämnats in via skriftlig telekommunikation eller elektroniskt meddelande.

När licensansökningarna skickas elektroniskt ska medlemsstatens behöriga myndigheter fastställa bestämmelser för hur namnteckningen ska ersättas med annan teknik, eventuellt med användning av koder.

2.   Återkallande av en ansökan får bara göras per brev, via skriftlig telekommunikation eller via elektroniskt meddelande och ska vara den behöriga myndigheten till handa senast klockan 13.00 på ansökningens inlämningsdag, förutom i händelse av force majeure.

Artikel 13

1.   Ansökan om licens med förutfastställelse av bidrag och licensen i fält 16 ska innehålla den tolvsiffriga produktkod som fastställts i exportbidragsnomenklaturen för jordbruksprodukter.

Om bidragssatsen är densamma för flera koder i samma kategori, såsom denna fastställs enligt det förfarande som avses i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 och i motsvarande artiklar i övriga förordningar som gäller den gemensamma organisationen av marknaderna, kan dessa koder dock stå tillsammans i licensansökningarna och i licenserna.

2.   Om bidragssatsen är differentierad efter destination ska destinationsland eller i förekommande fall destinationszon anges i fält 7 på licensansökan eller på licensen.

3.   Utan att detta påverkar bestämmelserna i punkt 1 första stycket och om en produktgrupp fastställs enligt artikel 4.2 första stycket andra strecksatsen i förordning (EG) nr 800/1999 får de produktkoder som tillhör denna grupp införas i licensansökan och på själva licenserna i fält 22 efter uppgiften: ”produktgrupp enligt artikel 4.2, i förordning (EG) nr 800/1999”.

Artikel 14

1.   Ansökningar som innehåller villkor som inte täcks av gemenskapsregler ska avvisas.

2.   Ansökningar om licenser ska avvisas om inte en tillräckligt stor säkerhet har ställts hos den behöriga myndigheten senast kl. 13.00 den dag då ansökan lämnas in.

3.   Om det totala säkerhetsbeloppet för en licens uppgår till högst 100 euro eller om licensen har upprättats av ett interventionsorgan, ska det inte krävas någon garanti.

4.   Om medlemsstaterna utnyttjar möjligheterna i artikel 5 i förordning (EEG) nr 2220/85 ska säkerhetsbeloppet infordras vid utgången av den frist på två månader som följer på den dag då licensen upphör att gälla.

5.   Det ska inte krävas någon säkerhet för licenser som utfärdas för export till tredjeland inom ramen för humanitärt bistånd som inte görs av gemenskapen och som genomförs av biståndsorganisationer som är godkända av exportmedlemsstaten. Medlemsstaten ska omedelbart meddela kommissionen de godkända biståndsorganen.

6.   Om punkterna 3, 4 och 5 tillämpas ska artikel 4.1 tredje stycket gälla i tillämpliga delar.

Artikel 15

Licensansökningar och licenser med förutfastställelse av bidrag som utfärdas för livsmedelsbistånd i den mening som avses i artikel 10.4 i det jordbruksavtal som slutits inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan ska i fält 20 ha minst en av de uppgifter som återfinns i bilaga III del B i denna förordning.

I fält 7 ska bestämmelseland anges. Licensen ska endast vara giltig för export som sker inom ramen för livsmedelsbistånd av det slag som avses ovan.

Artikel 16

1.   Med inlämningsdag för ansökan om licens avses den dag då det behöriga organet tar emot ansökan, förutsatt att den tas emot senast kl. 13.00, oavsett om ansökan lämnas direkt eller skickas till den behöriga myndigheten per brev eller e-post.

2.   De licensansökningar som kommer in till det behöriga organet en lördag, söndag eller helgdag eller en vardag efter kl. 13.00 ska anses ha inkommit den första arbetsdagen efter det att de faktiskt mottogs.

3.   Om en särskild period har föreskrivits för inlämnande av licensansökningar, uttryckt i antal dagar, och om den sista dagen av denna period infaller en lördag, söndag eller helgdag ska denna period löpa ut kl. 13.00 den första arbetsdagen därefter.

Denna förlängning ska dock inte tas i beaktande vid beräkningen av de belopp som fastställs genom licensen eller för fastställande av giltighetstiden.

4.   Tidsangivelserna i denna förordning avser lokal belgisk tid.

Artikel 17

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12.1 andra stycket och artikel 18.1, ska licensansökningar, licenser och dellicenser upprättas på blanketter som överensstämmer med förlagorna i bilaga I. Dessa blanketter ska fyllas i enligt de anvisningar som ges i dem och i enlighet med de särskilda gemenskapsbestämmelser som gäller den berörda produktsektorn.

2.   Blanketter för licenser ska framställas i set bestående av exemplar nr 1, exemplar nr 2, ansökan samt eventuella extra exemplar av licensen.

Medlemsstaten får dock föreskriva att de sökande endast ska fylla i ansökningsblanketten i stället för hela det set som avses i första stycket.

Om en gemenskapsbestämmelse resulterar i att den kvantitet för vilken licensen utfärdas kan bli mindre än den som ansökan ursprungligen gällde, ska den kvantitet ansökan gäller och motsvarande säkerhets storlek bara föras in på ansökningsblanketten.

Blanketter för dellicenser ska framställas i set bestående av exemplar nr 1 och exemplar nr 2.

3.   Blanketter, inklusive fortsättningsblad, ska tryckas på vitt, träfritt, bestruket papper med en vikt på minst 40 gram per kvadratmeter. Formulären ska mäta 210 × 297 mm med en maximal avvikelse i längden på mellan minus 5 mm och plus 8 mm. Radavståndet ska vara 4,24 mm (en sjättedels engelsk tum) och blanketternas uppställning ska följas exakt. Båda sidorna av exemplar nr 1 och den sida på fortsättningsbladen på vilken avskrivningarna ska föras in, ska dessutom vara tryck på guillocherad botten för att göra förfalskningar med mekaniska eller kemiska medel synliga. Guillochtrycket ska vara grönt för importblanketter och sepiabrunt för exportblanketter.

4.   Det åligger medlemsstaterna att låta trycka blanketter. Dessa kan också tryckas av tryckerier som har avtal med de medlemsstater där de är belägna. I det senare fallet måste hänvisning till avtalet med medlemsstaten framgå på varje blankett. Varje blankett ska vara försedd med tryckeriets namn och adress eller ett märke som gör det möjligt att identifiera det, samt, med undantag av ansökningsblanketter och fortsättningsblad, ett individuellt serienummer. Numret ska föregås av någon av följande bokstavskombinationer, beroende på vilken medlemsstat som utfärdar dokumentet: ”AT” för Österrike, ”BE” för Belgien, ”BG” för Bulgarien, ”CZ” för Tjeckien, ”CY” för Cypern, ”DE” för Tyskland, ”DK” för Danmark, ”EE” för Estland, ”EL” för Grekland, ”ES” för Spanien, ”FI” för Finland, ”FR” för Frankrike, ”HU” för Ungern, ”IE” för Irland, ”IT” för Italien, ”LU” för Luxemburg, ”LT” för Litauen, ”LV” för Lettland, ”MT” för Malta, ”NL” för Nederländerna, ”PL” för Polen, ”PT” för Portugal, ”RO” för Rumänien, ”SE” för Sverige, ”SI” för Slovenien, ”SK” för Slovakien och ”UK” för Förenade kungariket.

När licenserna och dellicenserna ges ut kan de förses med utfärdandenummer av den utfärdande myndigheten.

5.   Ansökningarna, licenserna och dellicenserna ska fyllas i på maskin eller med datorhjälpmedel. De ska tryckas och fyllas i på något av gemenskapens officiella språk som bestäms av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som utfärdar dem. Medlemsstaten får dock tillåta att ansökningar fylls i för hand med bläck och med tryckbokstäver.

6.   De myndigheter som utfärdar licenser och som gör avskrivningar ska vid stämpling använda en metallstämpel, helst av stål. Den utfärdande myndighetens stämpel får dock ersättas av en reliefstämpel kombinerad med perforerade bokstäver och siffror.

7.   De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna får vid behov kräva att licenser och dellicenser översätts till det officiella språket eller något av de officiella språken i landet.

Artikel 18

1.   Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 17 får licenserna utfärdas och användas med hjälp av datorsystem i enlighet med bestämmelser som fastställs av de behöriga myndigheterna. Dessa licenser kallas hädanefter ”elektroniska licenser”.

Den elektroniska licensen ska när det gäller innehåll vara identisk med den på papper.

2.   Om licensinnehavaren eller licensmottagaren behöver använda den elektroniska licensen i en medlemsstat som inte är ansluten till datorsystemet för utfärdande av licenser ska han ansöka om ett utdrag.

Utdraget ska utfärdas utan dröjsmål och utan extra kostnad och ska utfärdas enligt den blankett som avses i artikel 17.

Om ett sådant utdrag används i en medlemsstat som är ansluten till datorsystemet för utfärdande av licenser ska endast pappersutdraget användas.

Artikel 19

1.   Om de belopp som ska föras in i licenser vid omvandlingen från euro till nationell valuta får tre eller flera decimaler, ska bara de två första anges. När den tredje decimalen är fem eller mer ska den andra avrundas uppåt till nästa heltal, och när den tredje decimalen är mindre än fem ska den andra decimalen förbli oförändrad.

2.   Om belopp som uttrycks i euro omvandlas till pund sterling, ska dock det som sägs i punkt 1 om de två första decimalerna gälla de fyra första decimalerna. När den femte decimalen är fem eller mer ska den fjärde decimalen avrundas uppåt till nästa heltal, och när den femte decimalen är mindre än fem ska den fjärde decimalen förbli oförändrad.

Artikel 20

1.   Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 18 om elektroniska licenser ska licenserna upprättas i minst två exemplar av vilka det första, kallat ”innehavarens exemplar”, ska vara nr 1 och utfärdas utan dröjsmål till den sökande, och det andra exemplaret, kallat ”det utfärdande organets exemplar”, ska vara nr 2 och bevaras hos det utfärdande organet.

2.   När licens utfärdas för en kvantitet som är mindre än den som ansökan gällde, ska den utfärdande myndigheten ange

a)

den kvantitet som licensen är utställd för i fält 17 och 18 i licensen,

b)

den motsvarande säkerhetens storlek i fält 11 i licensen.

Säkerhet som har ställts avseende den kvantitet för vilken licens inte har utfärdats, ska omedelbart frisläppas.

Artikel 21

1.   På begäran av licensinnehavaren eller den som licensen överlåtits till, och när exemplar nr 1 av dokumentet har lämnats in, får en eller dellicenser utfärdas av den utfärdande myndigheten eller av den eller en av de myndigheter som varje medlemsstat utser.

En dellicens ska utfärdas i minst två exemplar, varav det första, kallat ”innehavarens exemplar” och märkt ”nr 1”, genast ska sändas till den sökande, och det andra, kallat ”utfärdande myndighets exemplar” och märkt ”nr 2”, ska behållas av myndigheten.

Den myndighet som utfärdar dellicenser ska på exemplar nr 1 av licensen skriva av den kvantitet för vilken dellicensen är utfärdad, ökad med lämplig tolerans. Ordet ”dellicens” ska föras in vid den avskrivna kvantiteten i exemplar nr 1 av licensen.

2.   En dellicens kan inte ligga till grund för ytterligare en dellicens.

3.   Innehavaren ska återlämna exemplar nr 1 av en dellicens som har använts eller som har upphört att gälla till den behöriga myndighet som utfärdade det, tillsammans med exemplar nr 1 av den ursprungliga licensen, så att myndigheten kan justera de avskrivningar som gjorts i licensen utifrån dem som gjorts i exemplar nr 1 av dellicensen.

Artikel 22

1.   För att kunna bestämma licensers giltighetstid, ska de anses ha utfärdats den dag då ansökan om dem kom in, vilket innebär att den dagen tas med vid beräkningen av giltighetstiden. Licensen får emellertid endast användas efter det att den faktiskt utfärdats.

2.   Det kan särskilt anges att en licens ska börja gälla den dag då den faktiskt utfärdas, vilket innebär att den dagen ska tas med vid beräkningen av dess giltighetstid.

AVSNITT 3

Användning av licenser

Artikel 23

1.   Exemplar nr 1 av licensen ska uppvisas enligt följande:

a)

När det gäller en importlicens vid det tullkontor som tar emot deklarationen om övergång till fri omsättning.

b)

När det gäller en exportlicens eller en licens med förutfastställelse av bidrag, vid den tullmyndighet som tar emot deklarationer avseende export.

Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 800/1999, ska tulldeklarationen avges av licensinnehavaren, eller i förekommande fall den som licensen överlåtits till, eller deras ombud, i enlighet med definitionen i artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 2913/92.

2.   Exemplar nr 1 av licensen ska uppvisas eller stå till tullmyndigheternas förfogande när den deklaration som avses i punkt 1 tas emot.

3.   Efter avskrivning och attestering av respektive tullkontor enligt punkt 1 ska exemplar nr 1 av licensen lämnas tillbaka till den berörda parten. Medlemsstaterna får dock begära eller tillåta att den berörda parten gör avskrivning i licensen, varvid avskrivningen alltid ska kontrolleras och attesteras av det berörda tullkontoret.

4.   Om den importerade eller exporterade kvantiteten inte motsvarar den kvantitet som avskrivits i licensen ska licensavskrivningen rättas för att ta hänsyn till den kvantitet som faktiskt har importerats eller exporterats.

Artikel 24

1.   Genom undantag från bestämmelserna i artikel 23 får en medlemsstat godkänna att licensen

a)

lämnas in hos det utfärdande organet eller hos den myndighet som står för utbetalningen av bidraget,

b)

lagras i databasen hos det utfärdande organet eller den myndighet som står för utbetalningen av bidraget, i de fall artikel 18 är tillämplig.

2.   Den berörda medlemsstaten ska avgöra i vilka fall punkt 1 ska gälla och vilka villkor den berörda parten ska uppfylla för att få använda förfarandet i punkt 1. Dessutom måste de bestämmelser som antagits av medlemsstaten vara sådana att de säkerställer lika behandling av alla licenser med förutfastställelse utfärdade inom gemenskapen.

3.   Medlemsstaten ska utse den myndighet som ska sköta avskrivning och attestering av licensen.

Emellertid ska avskrivning, validering och attestering av licensen också anses ha skett om

a)

det föreligger ett dokument som framställs genom databehandling, i vilket de exporterade kvantiteterna anges; detta dokument ska bifogas licensen och klassificeras med denna,

b)

de exporterade kvantiteterna har registrerats i en officiell elektronisk databas i den berörda medlemsstaten och det finns en länk mellan denna information och den elektroniska licensen. Medlemsstaterna får välja att arkivera dessa uppgifter med pappersversioner av de elektroniska dokumenten.

Avskrivningsdatum ska vara det datum då den deklaration som avses i artikel 23.1 tas emot.

4.   När deklarationen tas emot i tullen, ska den berörda parten i deklarationen uppge att bestämmelserna i denna artikel tillämpas och ange referensnumret på den licens som ska användas.

5.   När det gäller en import- eller exportlicens får varorna frigöras endast om det tullkontor som avses i artikel 23.1a har mottagit information från den behöriga myndigheten om att den licens som anges i tulldokumentet är giltig för produkten i fråga och att denna har avskrivits.

6.   När exportlicens inte krävs för de exporterade produkterna, men exportbidraget har fastställts med hjälp av en exportlicens med förutfastställelse av bidraget, kan, om det dokument som används vid exporten för ansökan om bidrag, på grund av en felaktighet, inte innehåller någon hänvisning till bestämmelserna i denna artikel eller till licensnumret eller om informationen är felaktig, transaktionen genomföras förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Den myndighet som ska betala bidraget innehar en exportlicens med förutfastställelse av bidraget för produkten i fråga, vilken är giltig den dag då deklarationen tas emot.

b)

De behöriga myndigheterna innehar tillräckliga underlag för att jämföra den exporterade kvantiteten med exportlicensen.

Artikel 25

1.   Anteckningar som gjorts i licenser och dellicenser får inte ändras efter det att de har utfärdats.

2.   Om det uppstår tvivel om riktigheten hos de uppgifter som förts in i en licens eller dellicens, ska dessa återlämnas till den utfärdande myndigheten på begäran av den berörda parten eller den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten.

Om den utfärdande myndigheten anser att en rättelse behöver göras, ska den återkalla dellicensen eller licensen samt alla tidigare utfärdade dellicenser, och ska snarast utfärda antingen en rättad dellicens eller en rättad licens med tillhörande rättade dellicenser. På varje exemplar av dessa nya dokument, som ska förses med texten ”licens rättad den …” eller ”dellicens, rättad den …”, ska eventuella tidigare avskrivningar föras in.

Om den utfärdande myndigheten inte anser det nödvändigt att rätta licensen eller dellicensen ska den förse handlingen med uppgiften ”kontrollerad den … enligt artikel 25 i förordning (EG) nr 376/2008” och stämpla den.

Artikel 26

1.   Innehavaren ska på den utfärdande myndighetens begäran återlämna licensen eller dellicensen till myndigheten.

2.   Om ett omtvistat dokument återlämnas eller hålls inne i enlighet med bestämmelserna i denna artikel eller i artikel 25, ska den behöriga nationella myndigheten på begäran ge den berörda parten ett kvitto.

Artikel 27

Om det utrymme på licenserna eller dellicenserna som har reserverats för avskrivningar är otillräckligt, får den myndighet som gör avskrivningarna lägga till ett eller flera fortsättningsblad med samma fält för avskrivningar som på baksidan av exemplar nr 1 av dessa licenser eller dellicenser. Den myndighet som gör avskrivningarna ska anbringa sin stämpel med ena halvan på licensen eller dellicensen och den andra på fortsättningsbladet, och för varje ytterligare fortsättningsblad som utfärdas ska en ny stämpel anbringas på samma sätt på detta blad och det föregående.

Artikel 28

1.   Om det uppstår tvivel om en licens eller en dellicens äkthet, eller däri införda avskrivningar eller attesteringar, ska den behöriga nationella myndigheten återlämna det omtvistade dokumentet, eller en fotostatkopia av det, till berörd myndighet för kontroll.

Dokument kan också lämnas tillbaka för slumpvis kontroll, varvid endast en fotostatkopia ska återlämnas.

2.   Om ett omtvistat dokument återlämnas i enlighet med punkt 1, ska den behöriga nationella myndigheten på begäran ge ett kvitto till den berörda parten.

Artikel 29

1.   I den omfattning det är nödvändigt för en riktig tillämpning av denna förordning, ska medlemsstaternas behöriga myndigheter utbyta information om licenser och dellicenser, samt om oegentligheter och överträdelser i samband med dem.

2.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen så snart de fått kännedom om oegentligheter och överträdelser i samband med denna förordning.

3.   Medlemsstaterna ska till kommissionen meddela namn och adress på de myndigheter som utfärdar licenser och dellicenser, kräver in exportavgifter och betalar ut exportbidrag. Kommissionen ska publicera dessa uppgifter i Europeiska unionens officiella tidning.

4.   Medlemsstaterna ska också till kommissionen överlämna avtryck av de behöriga myndigheternas stämplar eller, om sådana används, relieftryck. Kommissionen ska omedelbart underrätta de andra medlemsstaterna härom.

AVSNITT 4

Frisläppande av säkerhet

Artikel 30

Beträffande licensers giltighetstid gäller följande:

a)

Skyldigheten att importera ska anses fullgjord och rättigheten att importerna enligt licensen ska anses förverkad den dag då en sådan deklaration som avses i artikel 23.1 a tas emot, dock alltid under förutsättning att den aktuella produkten faktiskt övergår till fri omsättning.

b)

Skyldigheten att exportera ska anses fullgjord och rättigheten att exportera enligt licensen ska anses förverkad den dag då en sådan deklaration som avses i artikel 23.1 b tas emot.

Artikel 31

Att ett huvudkrav har uppfyllts ska visas genom att

a)

vid import lämna bevis för att en sådan deklaration som avses i artikel 23.1 a mottagits avseende den aktuella produkten,

b)

vid export lämna bevis för att en sådan deklaration som avses i artikel 23.1 b mottagits avseende den aktuella produkten, och dessutom,

i)

ska det, när det gäller antingen export eller leveranser som likställs med export enligt artikel 36 i förordning (EG) nr 800/1999, krävas att det styrks att produkten inom 60 dagar från den dag då exportdeklarationen togs emot, om inte hinder har uppkommit genom force majeure, antingen har nått sin bestämmelseort, vilket gäller leveranser som likställs med export, eller, i andra fall, har lämnat gemenskapens tullområde; vid tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning ska leveranser av produkter som endast är avsedda för konsumtion ombord på borr- eller produktionsplattformar, inklusive arbetsställen som betjänar sådana anläggningar, anses ha lämnat gemenskapens tullområde, om anläggningarna är belägna på den europeiska kontinentalsockeln eller på kontinentalsockeln i den icke-europeiska delen av gemenskapen, men utanför en tre sjömil bred zon, mätt från den baslinje som används för att bestämma gränsen för en medlemsstats territorialvatten,

ii)

ska det i de fall produkterna omfattas av förfarandet för lagring av livsmedel i artikel 40 i förordning (EG) nr 800/1999, krävas att det styrks att produkten har placerats i ett proviantlager inom 30 dagar från det att anmälan om att det ska omfattas av det förfarandet har tagits emot, om inte hinder har uppstått genom force majeure.

När den tidsfrist på 60 dagar som anges i första stycket b i eller den tidsfrist på 30 dagar som anges i första stycket b ii har gått ut, ska säkerheten frisläppas i enlighet med bestämmelserna i artikel 23.2 i förordning (EEG) nr 2220/85.

En förverkan av säkerheten enligt andra stycket ska inte tillämpas på de kvantiteter för vilka bidraget minskas enligt artikel 50.1 i förordning (EG) nr 800/1999 på grund av att tidsfristerna i artikel 7.1 eller i artikel 40.1 i den förordningen inte iakttas.

Artikel 32

1.   Kraven i artikel 31 ska styrkas på följande sätt:

a)

I de fall som avses i artikel 31 a genom att visa upp exemplar nr 1 av licensen, och i tillämpliga fall exemplar nr 1 av dellicensen, med attestering enligt artikel 23 eller artikel 24.

b)

I de fall som avses i artikel 31 b, och om inte annat följer av punkt 2 i denna artikel, genom att visa upp exemplar nr 1 av licensen, och i tillämpliga fall, exemplar nr 1 av dellicensen, attesterad enligt artikel 23 eller artikel 24.

2.   Dessutom ska kompletterande bevis krävas när det gäller export från gemenskapen eller leveranser till någon av de destinationer som närmare anges i artikel 36 i förordning (EG) nr 800/1999 eller när produkterna omfattas av förfarandet enligt artikel 40 i samma förordning.

Sådana kompletterande bevis ska lämnas enligt följande:

a)

De ska bestämmas av den berörda medlemsstaten när följande äger rum i denna stat:

i)

Licensen utfärdas.

ii)

Den deklaration som avses i artikel 23.1 b i denna förordning tas emot.

iii)

Produkten

lämnar gemenskapens tullområde; vid tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning ska leveranser av varor som endast är avsedda för konsumtion ombord på bord- eller utvinningsplattformar, inklusive arbetsställen som betjänar sådana anläggningar, anses ha lämnat gemenskapens tullområde, om anläggningarna är belägna inom den europeiska kontinentalsockelns område eller inom den del av kontinentalsockelns område som ligger i den icke-europeiska delen av gemenskapen, men utanför en tre sjömil bred zon, mätt från den baslinje som används för att bestämma gränsen för en medlemsstats territorialvatten,

levereras till en destination som omnämns i artikel 36 i förordning (EG) nr 800/1999, eller

placeras i ett proviantlager enligt artikel 40 i förordning (EG) nr 800/1999 i medlemsstaten.

b)

De ska i alla andra fall lämnas genom

i)

uppvisande av ett eller flera kontrollexemplar T5 som avses i artikel 912a i förordning (EEG) nr 2454/93, eller en bestyrkt kopia eller fotostatkopia av ett sådant kontrollexemplar eller av kontrollexemplaren,

ii)

ett intyg från den myndighet som är ansvarig för utbetalning av exportbidraget om att villkoren i artikel 31 b i den här förordningen har uppfyllts,

iii)

motsvarande bevis enligt punkt 4 i denna artikel.

Om det enda syftet med kontrollexemplaret T5 är att frisläppa säkerheten ska fält 106 i T5 innehålla någon av de uppgifter som återfinns i bilaga III del C till denna förordning.

Om det dokument som används är en dellicens, eller en ersättning för en licens eller en dellicens, ska dock denna uppgift kompletteras med originallicensens nummer samt det utfärdande organets namn och adress.

De dokument som avses i led b i) och ii), ska skickas tjänstevägen till det utfärdande organet.

3.   Om en produkt, efter mottagandet av exportdeklarationen enligt artikel 23.1 b, omfattas av något av de förenklade förfaranden som fastställs i artiklarna 412–442a i förordning (EEG) nr 2454/93 eller i avdelning X kapitel I i tillägg I till konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande för att transporteras till en bestämmelsestation eller levereras till en mottagare utanför gemenskapens tullområde, ska kontrollexemplar T5 som krävs enligt punkt 2 b i denna artikel skickas tjänstevägen till det utfärdande organet. Någon av uppgifterna i bilaga III del D till denna förordning ska föras in i fält J i kontrollexemplar T5 under rubriken ”Anmärkningar”.

I det fall som avses i första stycket kan avgångstullmyndigheten endast godkänna en ändring i fraktkontraktet som medför att frakten avslutas inom gemenskapen om det kan fastställas

a)

att en ny säkerhet har ställts om den som tidigare ställts för detta fraktföretag har frisläppts, eller

b)

att de berörda myndigheterna har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att säkerheten inte frisläpps.

Om säkerheten har frisläppts och det senare visar sig att produkten inte har exporterats ska medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder.

4.   Om kontrollexemplar T5 som avses i punkt 2 b inte kan visas upp inom tre månader från utfärdandet på grund av omständigheter som den berörda parten inte rår över, får den senare lämna in en ansökan till den behöriga myndigheten om att få andra dokument godkända som likvärdiga, och samtidigt ange orsakerna till ansökan och lämna in bestyrkande handlingar.

De bestyrkande handlingar som ska bifogas ansökan anges i artikel 49.3 andra stycket i förordning (EG) nr 800/1999.

Artikel 33

Vid tillämpning av artikel 37 i förordning (EG) nr 800/1999 ska månadens sista dag anses vara mottagningsdag för den deklaration som avses i artikel 23.1 b i denna förordning.

Artikel 34

1.   På begäran av licensinnehavaren får medlemsstaten frisläppa säkerheten i delbelopp i proportion till de kvantiteter produkter för vilka det bevis som avses i artikel 31 uppvisas, under förutsättning att det har styrks att minst 5 % av den kvantitet som anges i licensen har importerats eller exporterats.

2.   När skyldigheten att importera eller exportera inte har fullgjorts ska, om inte annat följer av bestämmelserna i artiklarna 39, 40 eller 47, säkerheten förverkas med ett belopp som är lika med skillnaden mellan

a)

95 % av den kvantitet som anges i licensen, och

b)

den kvantitet som faktisk har importerats eller exporterats.

Om licensen är utfärdad med angivande av antal ska resultatet av beräkningen av 95 % i tillämpliga fall rundas av till närmaste lägre heltal.

Om den importerade eller exporterade kvantiteten uppgår till mindre än 5 % av den kvantitet som anges i licensen ska dock hela säkerheten förverkas.

Dessutom gäller att om den säkerhet som skulle förverkas är på 100 euro eller mindre för en viss licens, ska den berörda medlemsstaten frisläppa hela säkerheten.

Om säkerheten har frisläppts helt eller delvis på felaktiga grunder ska den ställas på nytt för kvantiteterna i fråga hos det organ som har utfärdat licensen.

En begäran om att den frisläppta säkerheten ska ställas på nytt får dock inte göras senare än fyra år efter frisläppandet, under förutsättning att aktören har handlat i god tro.

3.   När det gäller exportlicens med förutfastställelse av bidraget ska följande gälla:

a)

Om licensen eller dellicensen återlämnas till det utfärdande organet under de första två tredjedelarna av dess giltighetsperiod, ska den motsvarande säkerhet som ska förverkas minskas med 40 %. Vid tillämpning av detta stycke ska varje del av en dag räknas som en hel dag.

b)

Om licensen eller dellicensen återlämnas till det utfärdande organet under den sista tredjedelen av dess giltighetsperiod eller under den månad som följer efter dagen för giltighetsperiodens slut, ska den motsvarande säkerhet som ska förverkas minskas med 25 %.

Bestämmelserna i första stycket ska endast tillämpas på licenser och dellicenser som återlämnas till det utfärdande organet under det Gatt-år för vilket licenserna har utfärdats och under förutsättning att de har återlämnats mer än 30 dagar före det årets slut.

Första stycket ska endast tillämpas om det inte har fattats beslut om att upphäva tillämpningen. Kommissionen får besluta enligt förfarandet som avses i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 eller andra motsvarande artiklar i andra förordningar om gemensam organisation av marknaderna, om exportbidraget för en eller flera produkter har ökat, om att upphäva tillämpningen av första stycket för licenser som ansökts om före ökningen av exportbidraget, när dessa inte lämnas till det utfärdande organet förrän dagen före ökningen av exportbidraget.

För de licenser som lämnas in i enlighet med artikel 24 i denna förordning ska den dag då licensen lämnas in till det utfärdande organet anses vara den dag då detta organ tar emot en ansökan från licensinnehavaren om att inleda frisläppandet av säkerheten.

4.   Det bevis på att licensen har använts som avses i artikel 32.1, ska visas upp inom två månader från det att licensen har upphört att gälla, om inte hinder uppstår på grund av force majeure.

5.   Det bevis för att varorna har lämnat tullområdet, har levererats till en bestämmelseort i enlighet med artikel 36 i förordning (EG) nr 800/1999 eller har hänförts till det förfarande som avses i artikel 40 i samma förordning, som avses i artikel 32.2 i denna förordning, ska visas upp inom tolv månader från det att licensen har upphört att gälla, om inte hinder uppstår på grund av force majeure.

6.   Det belopp som ska förverkas för de kvantiteter för vilka bevis avseende exportlicens med förutfastställelse av bidrag inte har uppvisats inom den tidsfrist som fastställs i punkt 4 ska minskas med

a)

90 % om beviset uppvisas under den tredje månaden efter det att licensen har upphört att gälla,

b)

50 % om beviset uppvisas under den fjärde månaden efter det att licensen har upphört att gälla,

c)

30 % om beviset uppvisas under den femte månaden efter det att licensen har upphört att gälla,

d)

20 % om beviset uppvisas under den sjätte månaden efter det att licensen har upphört att gälla.

7.   I andra fall än de som anges under punkt 6 ska gälla att det belopp som ska förverkas för de kvantiteter för vilka bevis inte uppvisats inom den tidsfrist som fastställs i punkterna 4 och 5, men som uppvisas senast under den 24:e månaden efter det att licensen har upphört att gälla, ska utgöra 15 % av det belopp som skulle ha varit definitivt förverkat om produkterna inte hade importerats eller exporterats. Om det för en viss produkt finns licenser med olika satser för beräkning av säkerheten, ska den lägsta sats som gäller för importen eller exporten användas för att beräkna det belopp som ska förverkas.

8.   De behöriga myndigheterna får, om de redan förfogar över erforderliga uppgifter, befria från skyldigheten att visa upp de bevis som avses i punkterna 4 och 5.

9.   Om det genom en gemenskapsbestämmelse med hänvisning till denna punkt föreskrivs att en skyldighet ska fullgöras genom styrkande av att produkten har nått en angiven bestämmelseort, ska detta ske i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 800/1999, och om detta bevis inte utfärdas ska licenssäkerheten konfiskeras för kvantiteten i fråga.

Detta styrkande ska också ske inom tolv månader från det att licensen har upphört att gälla. Om de dokument som krävs enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 800/1999 inte kan lämnas in inom den föreskrivna tiden, trots att exportören ägnat vederbörlig möda åt att få fram dem i tid, kan denne beviljas uppskov för inlämnandet av dessa dokument.

10.   När denna punkt ska tillämpas på importlicenser i enlighet med gemenskapsbestämmelser ska, trots punkterna 4–8, det bevis för att licensen utnyttjats som avses i artikel 32.1 a lämnas in inom 45 dagar från och med den dag då licensen upphör att gälla, om detta inte är omöjligt på grund av force majeure.

Om beviset på utnyttjandet av licensen enligt artikel 32.1 a lämnas in efter tidsfristen gäller följande:

a)

Om licensen, med toleransen inräknad, har utnyttjats under giltighetsperioden, ska säkerheten förverkas till ett belopp som motsvarar ett schablonmässigt avdrag på 15 % av det i licensen angivna sammanlagda säkerhetsbeloppet.

b)

Om licensen har utnyttjats endast delvis inom giltighetstiden, ska säkerheten förverkas med ett belopp som motsvarar

i)

skillnaden mellan 95 % av den kvantitet som anges på licensen och den kvantitet som faktiskt importeras, plus

ii)

15 % av återstoden av säkerheten efter avdrag enligt led i, genom ett engångsavdrag, plus

iii)

3 % av återstoden av säkerheten efter avdragen enligt led i och ii, för varje dag som tidsfristen överskrids.

AVSNITT 5

Förlust av licens

Artikel 35

1.   Denna artikel ska tillämpas om en licens eller dellicens med förutfastställelse av exportbidragen till ett belopp större än noll förkommer.

2.   Den myndighet som utfärdade den ursprungliga licensen ska, med förbehåll för bestämmelserna i andra stycket, på begäran av licensinnehavaren eller den som licensen överlåtits till, utfärda en ersättningslicens eller dellicens.

De behöriga myndigheterna får vägra att utfärda en ersättningslicens om

a)

den sökandes förhållanden är sådana att denne inte kan garantera att denna artikels syften uppfylls; denna befogenhet ska i varje medlemsstat utövas i enlighet med där gällande principer mot diskriminering av de sökande och för näringsfriheten,

b)

den sökande inte har kunnat visa att han har vidtagit lämpliga försiktighetsåtgärder för att förhindra förlusten av licensen eller dellicensen.

3.   Ett exportbidrag som bestäms i samband med anbudsförfarande ska betraktas som ett förutfastställt exportbidrag.

4.   En ersättningslicens ska innehålla de uppgifter och noteringar som fanns på den licens den ersätter. Den ska utfärdas för en kvantitet varor som utökad med den tillåtna avvikelsen, är lika stor som den tillgängliga kvantiteten i den förlorade licensen. Den sökande ska skriftligt ange denna kvantitet. Om uppgifter som finns hos den utfärdande myndigheten visar att den kvantitet som uppgivits av den sökande är för stor, ska den minskas, därefter utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 andra stycket.

En av uppgifterna i bilaga III del E, understruken med rött, ska föras in i fält 22 i ersättningslicensen.

5.   Om ersättningslicensen kommer bort ska det inte utfärdas någon ny ersättningslicens.

6.   En ersättningslicens ska utfärdas under förutsättning att säkerhet ställs. Säkerhetens storlek ska räknas ut genom att multiplicera

a)

det förutfastställda exportbidraget eller i tillämpliga fall den högsta bidragssatsen för de avsedda bestämmelseorterna, plus 20 %, med

b)

den kvantitet som ersättningslicensen är utfärdad för, förhöjd med den tillåtna avvikelsen.

Det belopp med vilket säkerheten höjs får inte vara lägre än 3 euro per 100 kg nettovikt. Säkerheten ska ställas hos den myndighet som utfärdade originallicensen.

7.   Om den kvantitet varor som exporteras med en licens eller en dellicens samt ersättningslicens, är större än den som skulle ha kunnat exporteras med originallicensen ska den i punkt 6 nämnda säkerheten för den överskjutande kvantiteten förverkas som återbetalning av exportbidraget.

8.   I de fall när punkt 7 tillämpas och en exportavgift tillämpas den dag då den deklaration som avses i artikel 23.1 b tas emot för den överskjutande kvantiteten, ska den exportavgift som gäller denna dag indrivas.

Den överskjutande kvantiteten

a)

ska fastställas i enlighet med punkt 7,

b)

ska vara den för vilken deklaration senast har mottagits med stöd av den ursprungliga licensen eller dellicensen, eller av en ersättningslicens. I de fall den kvantitet som senast exporterats är mindre än den överskjutande kvantiteten, ska omedelbart föregående exportsändning eller –sändningar tas med i beräkningen till dess den överskjutande kvantiteten är förbrukad.

Artikel 3.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 120/89 (23) ska inte tillämpas på de fall som beskrivs i denna punkt.

9.   I den mån den säkerhet som avses i punkt 6 inte har förverkats i kraft av punkt 7, ska den frisläppas 15 månader efter det att licensen har upphört att gälla.

10.   Om en licens eller dellicens som har kommit bort upphittas, får den inte användas och ska lämnas tillbaka till den myndighet som utfärdade ersättningslicensen. Om då den tillgängliga kvantiteten som anges i originallicensen är lika stor som eller större än den kvantitet som ersättningslicensen utfärdats för, ska den säkerhet som avses i punkt 6 frisläppas omedelbart.

Om den tillgängliga kvantiteten är större, ska dock den berörda parten kunna begära att en dellicens utfärdas för en kvantitet som utökad med den tillåtna avvikelsen, är lika stor som den som fortfarande kan utnyttjas.

11.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska lämna varandra de upplysningar som är nödvändiga för tillämpningen av denna artikel.

Om myndigheterna lämnar dessa upplysningar via ett sådant kontrollexemplar T5 som avses i artikel 912a i förordning (EEG) nr 2454/93 och som har utfärdats i syfte att styrka utförsel från gemenskapens tullområde, ska originallicensens nummer föras in i fält 105 i kontrollexemplaret T5. Om en dellicens eller en ersättningslicens används ska originallicensens nummer föras in i fält 106 i kontrollexemplaret T5.

Artikel 36

1.   Med undantag av de fall som avses i punkt 2 ska den behöriga myndigheten avslå en ansökan om ersättningslicens eller ersättningsdellicens för en viss produkt om utfärdandet av licenser för den berörda produkten inställts tillsvidare eller om utfärdandet sker inom ramen för en kvantitativ kvot.

2.   Om innehavaren av en import- eller exportlicens med eller utan förutfastställelse eller den som licensen överlåtits till, kan bevisa på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt både att licensen eller dellicensen inte alls eller bara delvis har utnyttjats och inte längre kan användas, särskilt som en följd av att licensen helt eller delvis förstörts, ska en ersättningslicens utfärdas av den myndighet som utfärdat originallicensen för en kvantitet varor som, eventuellt utökad med den tillåtna avvikelsen, är lika stor som den återstående tillgängliga kvantiteten. I detta fall ska bestämmelserna i artikel 35.4 första meningen tillämpas.

Artikel 37

Medlemsstaterna ska kvartalsvis informera kommissionen om

a)

antalet ersättningslicenser som har utfärdats under föregående kvartal

i)

i enlighet med bestämmelserna i artikel 35,

ii)

i enlighet med bestämmelserna i artikel 36,

b)

de aktuella varornas slag och kvantitet, och i tillämpliga fall, exportbidrags- eller exportavgiftsbelopp som har förutfastställts.

Kommissionen ska underrätta de andra medlemsstaterna om detta.

Artikel 38

1.   Om en licens eller en dellicens förkommer, och den förlorade licensen har använts helt eller delvis, får den utfärdande myndigheten i undantagsfall förse den berörda parten med en dubblett av denna licens, som ska vara utfärdad och attesterad på samma sätt som originallicensen, och tydligt märkt med ”dubblett” på varje exemplar.

2.   Dubbletter får inte användas vid genomförandet av import- eller exportklarering.

3.   Dubbletter ska uppvisas för de tullmyndigheter där den deklaration som avses i artikel 23 togs emot med stöd av den förlorade licensen eller dellicensen, eller för någon annan behörig myndighet som anvisas av den medlemsstat i vilken dessa tullmyndigheter är belägna.

4.   Den behöriga myndigheten ska företa avskrivning på dubbletten och stämpla den.

5.   Dubbletten, försedd med dessa anteckningar, ska ersätta det förlorade exemplar nr 1 av licensen eller dellicensen som bevis i samband med frisläppandet av säkerheten.

AVSNITT 6

Force majeure

Artikel 39

1.   Om import eller export inte kan genomföras under licensens giltighetstid till följd av en händelse som innehavaren anser vara force majeure, ska denne ansöka hos det behöriga organet i medlemsstaten som utfärdade licensens om att antingen få licensens giltighetstid förlängd eller att den ska upphöra att gälla. Inom sex månader från det att licensen giltighetstid har upphört ska han bestyrka de förhållanden som han anser utgöra force majeure.

Om bestyrkande inte har kunnat framläggas inom tidsfristen, trots att licensinnehavaren har ägnat vederbörlig möda åt att anskaffa och lämna in det, får han beviljas ytterligare tid.

2.   En begäran om förlängd giltighetstid för en licens måste komma in senast 30 dagar efter det att giltighetstiden har gått ut.

3.   Omständigheter som anses utgöra force majeure och som vid import hänför sig till avsändningslandet eller ursprungslandet, och vid export till bestämmelselandet, får godkännas som sådana endast när det utfärdande organet eller någon annan officiell myndighet i samma medlemsstat i god tid har fått skriftlig anmälan om vilka länder som berörs.

Anmälan om avsändningsland, ursprungsland eller bestämmelseland ska anses ha lämnats i god tid om den sökande vid tidpunkten för anmälan inte kunde ha förutsett att force majeure skulle inträffa.

4.   Det behöriga organ som avses i punkt 1 ska avgöra om omständigheterna utgör force majeure.

Artikel 40

1.   När åberopade omständigheter utgör force majeure, ska den behöriga myndigheten i medlemsstaten där licensen utfärdades avgöra om skyldigheten att importera eller exportera ska upphävas och säkerheten frisläppas, eller om licensens giltighetstid ska förlängas med så lång tid som omständigheterna i det aktuella fallet kan anses kräva. Denna förlängning ska vara högst sex månader räknat från det att licensens ursprungliga giltighetstid upphörde. Förlängning får beviljas efter det att licensen har upphört att gälla.

2.   Det behöriga organet kan besluta annorlunda än vad innehavaren till licensen har ansökt om.

Om innehavaren begär upphävande av en licens med förutfastställelse får det behöriga organet, även om ansökan lämnades in mer än 30 dagar efter det att licensen har upphört att gälla, förlänga licensens giltighetstid om det förutfastställda beloppet plus eventuella justeringar är mindre än det som gäller för dagen i fråga om belopp som ska betalas ut eller större än det belopp som gäller för dagen, i fråga om belopp som ska krävas in.

3.   Beslutet att upphäva eller förlänga en licens ska bara gälla den kvantitet varor som inte kunde importeras eller exporteras på grund av force majeure.

4.   Om en licens giltighetstid förlängs ska det utfärdande organet attestera licensen och dess dellicenser samt göra nödvändiga justeringar i den.

5.   Trots artikel 8.1 ska de rättigheter som följer med en licens med förutfastställelse vars giltighetstid är förlängd inte gå att överföra. Om omständigheterna i det aktuella fallet motiverar det, ska dock överföring beviljas när begäran därom lämnas in samtidigt med begäran om förlängning.

6.   Den medlemsstat som det behöriga organet lyder under ska meddela kommissionen om fallet med force majeure, och kommissionen ska underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 41

1.   Om en licensinnehavare till följd av force majeure har ansökt om förlängning av giltighetstiden för en licens med förutfastställelse av exportavgift eller exportbidrag och det behöriga organet ännu inte har fattat beslut om ansökan får innehavaren ansöka hos organet om en andra licens. Den andra licensen ska utfärdas på de villkor som gäller vid tidpunkten för ansökan bortsett från

a)

att den ska utfärdas för högst den outnyttjade kvantiteten i den första licensen som ansökan om förlängning gäller,

b)

att fält 20 ska innehålla någon av uppgifterna i bilaga III del F.

2.   Om det behöriga organet har beslutat att förlänga den första licensens giltighetstid

a)

ska den kvantitet för vilken den andra licensen användes skrivas av i den första licensen under förutsättning att

i)

den som har använt den andra licensen är samma person som är berättigad att använda den första, och

ii)

användandet har skett under den förlängda giltighetstiden,

b)

ska den säkerhet som ställts för den kvantitet som avses i punkt a i samband med den andra licensen frisläppas,

c)

ska i tillämpliga fall det organ som utfärdade licenserna underrätta det behöriga organ i den medlemsstat där den andra licensen användes, så att det inkrävda eller utbetalda beloppet kan korrigeras.

3.   Om det behöriga organet kommer fram till att det inte var fråga om force majeure, eller beslutar i enlighet med artikel 40 att den första licensen ska upphöra att gälla, ska rättigheter och skyldigheter till följd av den andra licensen kvarstå.

KAPITEL IV

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Artikel 42

1.   Produkter som underställs ett system med exportlicenser eller som kan omfattas av ett system med förutfastställelse av exportbidrag eller andra belopp som tillämpas vid export, får endast behandlas som returvaror enligt avdelning VI kapitel 2 i förordning (EEG) nr 2913/92 om följande bestämmelser har följts:

a)

Om export har utförts utan exportlicens eller förutfastställelselicens, och om det informationsblad INF 3 som avses i artikel 850 i förordning (EEG) nr 2454/93 används, ska fält A innehålla någon av uppgifterna i bilaga III del G till denna förordning.

b)

Om export har utförts med en exportlicens med eller utan förutfastställelse ska bestämmelserna i artikel 43 tillämpas.

2.   Om returvaror återinförs

a)

via en tullmyndighet i en annan medlemsstat än utförselmedlemsstaten, ska bevis på att bestämmelserna i artikel 43.1 a eller b har följts läggas fram med hjälp av det informationsblad INF 3 som anges i artikel 850 i förordning (EEG) nr 2454/93,

b)

via en tullmyndighet i samma medlemsstat, ska bevis på att bestämmelserna i punkt 1 a eller i artikel 43.1 a eller b har följts läggas fram enligt det förfarande som har fastställts av de berörda myndigheterna i medlemsstaten.

3.   Punkt 1 a ska inte tillämpas i de fall som avses i artikel 844.2 b i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 43

1.   Om skyldigheten att exportera inte har fullgjorts, enligt artikel 42, ska medlemsstaterna vidta följande åtgärder:

a)

Om utförsel har skett med en exportlicens med eller utan förutfastställelse och denna inte har gått ut det datum då den berörda parten anmäler sin avsikt att utnyttja bestämmelserna i artikel 42 angående returvaror

i)

ska den avskrivning på licensen som gäller den aktuella utförseln annulleras,

ii)

ska den säkerhet som är ställd för licensen inte frisläppas för den aktuella utförseln, eller om detta redan har skett, ska en ny säkerhet i proportion till de aktuella kvantiteterna ställas till det organ som har utfärdat licensen,

iii)

ska exportlicensen med eller utan förutfastställelse återlämnas till licensens innehavare.

b)

Om utförsel har skett med en exportlicens med eller utan förutfastställelse och denna licens har upphört att gälla det datum då den berörda parten anmäler sin avsikt att utnyttja bestämmelserna i artikel 42 angående returvaror

i)

ska säkerheten för licensen förverkas enligt de regler som gäller för varje enskilt fall, om den inte har frisläppts för den aktuella utförseln,

ii)

ska licensens innehavare, om säkerheten har frisläppts, ställa en ny säkerhet i proportion till de aktuella kvantiteterna till det organ som utfärdat licensen, och ska denna säkerhet förverkas enligt de regler som gäller i varje enskilt fall.

2.   Punkt 1 ska inte tillämpas om varorna har returnerats på grund av force majeure, eller i de fall som avses i artikel 844.2 b i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 44

1.   När säkerheten för den licens som används vid export av produkter som har återinförts enligt ordningen för returvaror skulle vara förverkad enligt artikel 43, ska denna frisläppas på berörda parters begäran om återinförsel följs av export av likvärdiga produkter som omfattas av samma undernummer i Kombinerade nomenklaturen.

2.   För denna utförsel gäller följande:

a)

Exportdeklarationen för denna utförsel måste ha tagits emot

i)

senast inom 20 dagar räknat från det datum när deklarationen avseende återinförsel av returvarorna togs emot,

ii)

med en ny exportlicens om den ursprungliga exportlicensen har gått ut det datum när exportdeklarationen för de likvärdiga produkterna togs emot.

b)

Den måste omfatta produkter

i)

i samma kvantitet,

ii)

som är adresserade till den mottagare som angavs för den ursprungliga exportförsändelsen, utom i de fall som avses i artikel 844.2 c eller d i förordning (EEG) nr 2454/93.

Exportören måste tillhandahålla all nödvändig information om produktens kännetecken och bestämmelseort på ett för exporttullkontoret tillfredsställande sätt.

3.   Säkerheten ska frisläppas när det organ som utfärdade licensen får bevis på att de villkor som fastställs i denna artikel har uppfyllts. Beviset ska bestå av följande dokument:

a)

Exportdeklarationen för de likvärdiga produkterna eller dubblett eller en fotokopia av den, bestyrkt av den behöriga myndigheten och försedd med någon av de uppgifter som återfinns i bilaga III del H. Denna uppgift måste bestyrkas med den berörda tullmyndighetens stämpel direkt på det aktuella dokumentet.

b)

Ett dokument som bekräftar att produkterna har lämnat gemenskapens tullområde inom 60 dagar från det att exportdeklarationen togs emot, utom när force majeure föreligger.

Artikel 45

1.   Vid tillämpningen av artikel 896 i förordningar (EEG) nr 2454/93 ska den myndighet som utfärdade licensen intyga att åtgärder har vidtagits som, om det blir nödvändigt, gör det möjligt att upphäva effekterna av att varorna har övergått till fri omsättning, om inte annat följer av punkt 4 i denna artikel.

Importören ska upplysa den utfärdande myndigheten om

a)

namn och adress på den beslutsfattande tullmyndighet som intyget ska skickas till och som avses i artikel 877.1 i förordning (EEG) nr 2454/93,

b)

de aktuella produkternas kvantitet och slag, importdatum samt nummer på den berörda licensen.

Om licensen inte redan har lämnats till den utfärdande myndigheten ska importören överlämna dokumentet till den myndigheten.

Innan det intyg som nämns i första stycket avsänds, ska den utfärdande myndigheten förvissa sig om att

a)

säkerheten för de berörda kvantiteterna inte har frisläppts och inte kommer att frisläppas,

b)

säkerheten, om den har frisläppts, har ställts på nytt för de berörda kvantiteterna.

Det ska dock inte krävas att säkerheten ställs på nytt för kvantiteter som överskrider den gräns där skyldigheten att importera betraktas som fullgjord.

Licensen ska återsändas till den berörda parten.

2.   Om återbetalning av, eller befrielse från, importtull inte beviljas, ska den beslutsfattande tullmyndigheten underrätta den myndighet som utfärdade licensen om detta. Säkerheten för den aktuella kvantiteten ska frisläppas.

3.   Om återbetalning av, eller befrielse från, importtull beviljas ska avskrivningen i licensen för den aktuella kvantiteten annulleras, även om licensen har upphört att gälla. Licensen ska omedelbart återsändas till det utfärdande organet när den upphört att gälla. Säkerheten för den aktuella kvantiteten ska förverkas, om inte annat följer av gällande bestämmelser på området.

4.   Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas i följande fall:

a)

När produkterna måste återutföras, förstöras eller läggas på tullager eller i frizon på grund av force majeure.

b)

När produkterna befinner sig i den situation som avses i artikel 900.1 n andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 2454/93.

c)

När den licens där den importerade kvantiteten har skrivits av ännu inte har återsänts till den berörda parten när ansökan om återbetalning av eller befrielse från importavgift lämnas in.

5.   Första meningen i punkt 3

a)

ska inte gälla i det fall som avses i punkt 4 b,

b)

ska bara gälla på den berörda partens begäran i det fall som avses i punkt 4 a.

Artikel 46

1.   Om effekterna av att varorna har övergått till fri omsättning har upphävts och den säkerhet som har ställts för licensen borde förverkas enligt bestämmelserna i artikel 45, ska säkerheten frisläppas på begäran av den berörda parten om villkoren i punkt 2 i den här artikeln är uppfyllda.

2.   Den berörda parten måste på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt visa att samma kvantitet likvärdiga produkter som omfattas av samma undernummer i Kombinerade nomenklaturen har importerats inom två månader från det datum då import ursprungligen skedde, av samma importör och från samma leverantör, som ersättning för produkter på vilka artikel 238 i förordning (EEG) nr 2913/92 har tillämpats.

Artikel 47

1.   Denna artikel ska tillämpas på licenser med förutfastställelse av exportbidrag som har sökts i samband med en infordran av anbud, som utfärdats i ett importerande tredjeland.

Med infordran av anbud ska förstås en öppen inbjudan utfärdad av offentliga organ i icke-medlemsstater, eller av offentligrättsliga internationella organ, att till ett givet datum lämna anbud som dessa organ ska besluta om.

I denna artikel ska de väpnade styrkor som avses i artikel 36.1 c i förordning (EG) nr 800/1999 betraktas som importland.

2.   Om villkoren i punkt 3 har uppfyllts får en exportör, som har lämnat eller önskar lämna anbud som svar på en anbudsinfordran enligt punkt 1, ansöka om en eller flera licenser med förutfastställelse som utfärdas under förutsättning att han tilldelas ett kontrakt.

3.   Bestämmelserna i denna artikel ska bara tillämpas om infordran av anbud innehåller följande upplysningar:

a)

Namn på importerande tredjeland och det organ som utfärdat anbudsinfordran.

b)

Sista datum för inlämnande av anbud.

c)

Den exakta kvantitet produkter som omfattas av anbudsförfarandet.

Berörd part ska lämna dessa upplysningar till det utfärdande organet vid ansökan om licens.

En ansökan om licens med förutfastställelse får inte lämnas in mer än 15 dagar före sista dagen för inlämnandet av anbud, men måste lämnas senas kl. 13.00 sista dagen för inlämnande av anbud.

Den kvantitet för vilken licens söks får inte överstiga den kvantitet som anges i anbudsinfordran. Ingen hänsyn ska tas till tillåten avvikelse eller valmöjligheter som nämns i infordran.

Medlemsstaterna ska genast meddela kommissionen de uppgifter som avses i första stycket.

4.   Som undantag till bestämmelserna i artikel 14.2 behöver säkerheten inte ställas när ansökan om licens lämnas in.

5.   Inom 21 dagar efter sista dagen för inlämnande av anbud, ska den sökande, utom då force majeure föreligger, per brev eller via skriftlig telekommunikation, som ska vara det utfärdande organet till handa senast den dag då fristen på 21 dagar går ut, lämna meddelande om antingen

a)

att han har tilldelats ett kontrakt,

b)

att han inte har tilldelats kontrakt,

c)

att han inte har lämnat in något anbud, eller

d)

att han på grund av omständigheter som han inte kan lastas för, inte kan få reda på utgången av anbudsförfarandet inom den angivna tidsfristen.

6.   Ansökningar om licenser ska inte beviljas om det, under den frist som tillämpas vid utfärdandet av licenser för vissa produkter, vidtas en specialåtgärd som förhindrar utfärdandet av sådana licenser.

Om en sådan åtgärd vidtas efter utgången av fristen hindrar inte detta att det utfärdas en eller flera licenser för anbudsförfarandet i fråga om den sökande har uppfyllt följande villkor:

a)

De upplysningar som avses i punkt 3 första stycket har styrkts med hjälp av relevanta dokument.

b)

Bevis har lagts fram för att sökanden har tilldelats ett kontrakt.

c)

Den säkerhet som krävs för att licensen ska utfärdas har ställts, och

d)

kontraktet har visats upp, eller

e)

sökanden har, om det finns berättigade skäl för att ett kontrakt inte kan visas upp, framlagt dokument som ger belägg för de förpliktelser han har åtagit sig gentemot övriga avtalsslutande parter, inklusive en bekräftelse från hans bank på att köparens finansiella institut har öppnat en oåterkallelig remburs för den avtalade leveransen.

Licensen eller licenserna ska utfärdas endast för det land som avses i punkt 3 första stycket a. Infordran av anbud ska anges på dem.

Den totala kvantitet för vilken licensen eller licenserna utfärdas ska vara lika stor som den kvantitet som den sökande tilldelats kontrakt för och framlagt det kontrakt eller de dokument som avses i denna punkt andra stycket e. Denna kvantitet får i sin tur inte överstiga kvantiteten i ansökan.

Om ansökan avser flera förutfastställelselicenser, får den kvantitet som licensen eller licenserna utfärdas för inte överstiga den ursprungligen begärda kvantiteten för varje licens.

För att fastställa licensens giltighetstid ska artikel 22.1 tillämpas.

Licens får inte utfärdas för en kvantitet som den sökande inte har tilldelats kontrakt för eller inte har uppfyllt villkoren för enligt denna punkt andra stycket a, b, c och d eller a, b, c och e.

Licensinnehavaren ska vara primärt ansvarig för återbetalning av alla felaktigt utbetalade bidrag när det kan fastslås att de kontrakt eller förpliktelser som enligt denna punkt andra stycket, e legat till grund för utfärdandet av licensen inte motsvarar det anbudsförfarande som öppnats av det tredjelandet.

7.   I de fall som avses i punkt 5 b, c och d ska licens inte utfärdas på grundval av en sådan ansökan som avses i punkt 3.

8.   Om den sökande inte följer bestämmelserna i punkt 5, ska licens inte utfärdas.

Om den sökande kan visa för utfärdande myndighet att tidsfristen för inlämning av anbud har förlängts gäller dock följande:

a)

Vid förlängning med högst tio dagar ska ansökan fortfarande vara giltig och 21-dagarsfristen för att lämna de upplysningar som anges i punkt 5 ska räknas från det datum som är ny sista dag för inlämnande av anbud.

b)

Vid förlängning med mer än tio dagar ska ansökan inte längre vara giltig.

9.   Följande villkor ska tillämpas på frisläppandet av säkerheten:

a)

Om den anbudsgivare som tilldelades kontraktet på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt, kan visa att det organ som infordrade anbud har upphävt kontraktet på grunder som han inte kan lastas för och som inte anses utgöra force majeure, ska den behöriga myndigheten frisläppa säkerheten när det förutfastställda bidragsbeloppet är större än eller lika stort som det bidragsbelopp som gäller licensens sista giltighetsdag.

b)

Om den anbudsgivare som tilldelades kontraktet på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt, kan visa att det organ som infordrade anbud har tvingat honom att godkänna ändringar i kontraktet, på grunder som han inte kan lastas för och som inte anses utgöra force majeure, får den behöriga myndigheten

om det förutfastställda bidragsbeloppet är större än eller lika stort som det bidragsbelopp som gäller licensens sista giltighetsdag, frisläppa säkerheten för återstoden av den kvantitet som ännu inte har exporterats,

om det förutfastställda bidragsbeloppet är mindre än eller lika stort som det bidragsbelopp som gäller sista dagen licensen är giltig, förlänga dess giltighetstid i nödvändig mån.

Om det finns särskilda bestämmelser för vissa produkter som innebär att giltighetstiden för en licens som har utfärdats enligt denna artikel får överskrida den normala giltighetstiden för en sådan licens, och den anbudsgivare som fick kontraktet befinner sig i den situation som avses i första stycket första strecksatsen, får dock den utfärdande myndigheten förlänga licensen giltighetstid, förutsatt att den inte överskrider den maximala giltighetstid som dessa bestämmelser tillåter.

c)

Om den anbudsgivare som tilldelades kontraktet visar att anbudsinfordran eller det efter tilldelning ingångna kontraktet föreskriver en negativ tillåten avvikelse eller valmöjlighet på mer än 5 %, samt att det organ som begärde in anbud åberopar denna klausul, ska skyldigheten att exportera bedömas som fullgjord när den exporterade kvantiteten är högst 10 % mindre än den kvantitet som licensen har utfärdats för, under förutsättning att det förutfastställda bidragsbeloppet är större än eller lika stort som det bidragsbelopp som gäller sista dagen licensen är giltig. I sådana fall ska procentsatsen 95 i artikel 34.2 ersättas med procentsatsen 90.

d)

Vid jämförelse mellan det förutfastställda bidragsbeloppet och det bidragsbelopp som gäller sista dagen licensen är giltig, ska i tillämpliga fall hänsyn tas till andra belopp som fastställts i gemenskapsregler.

10.   I särskilda fall får undantag från de regler som fastställs i punkterna 1–9 antas enligt det förfarande som avses i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 eller i motsvarande artiklar i de andra förordningarna om den gemensamma organisationen av marknaderna.

Artikel 48

1.   Om en importlicens måste uppvisas vid import av en produkt och denna licens också används för beslut om rätt att omfattas av en förmånsordning, ska de importerade kvantiteter som, på grund av den tillåtna avvikelsen, övertiger den kvantitet som anges i importlicensen inte omfattas av någon förmånsordning.

Utom i de fall då det i en sektorsförordning föreskrivs en särskild text ska någon av uppgifterna i bilaga III del I skrivas in i fält 24 i licensen.

2.   Om den licens som avses i punkt 1 dessutom används till förvaltning av en gemenskapstullkvot, får licensens giltighetstid inte överskrida kvotens tillämpningsperiod.

3.   Om den berörda produkten inte får importeras utanför kvoten, eller om utfärdandet av en importlicens för den berörda produkten omfattas av särskilda villkor, ska importlicensen inte innehålla någon positiv tillåten avvikelse.

Siffran ”0” ska införas i fält 19 i licensen.

4.   Om en importlicens inte måste uppvisas vid import av en produkt och en importlicens används för förvaltning av en förmånsordning för denna produkt, ska importlicensen inte innehålla någon positiv tillåten avvikelse.

Siffran ”0” ska införas i fält 19 i licensen.

5.   Det tullkontor som godtar deklarationen för övergång till fri omsättning ska bevara en kopia av den licens eller det utdrag som uppvisats och som ger rätt att omfattas av en förmånsordning. På grundval av en riskanalys ska en kopia av minst 1 % av de uppvisade licenserna, varav minst två licenser per år och per tullkontor, skickas för äkthetskontroll till det utfärdande organ som anges på licensen. Bestämmelserna i detta stycke ska inte tillämpas på elektroniska licenser eller licenser som enligt gemenskapslagstiftningen ska kontrolleras på annat sätt.

KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 49

Förordning (EG) nr 1291/2000 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga IV.

Artikel 50

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2008.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 753/2007 (EUT L 169, 29.6.2007, s. 6). Förordning (EG) nr 1784/2003 kommer att ersättas av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1) från och med den 1 juli 2008.

(2)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1423/2007 (EUT L 317, 5.12.2007, s. 36).

(3)  Se bilaga IV.

(4)  EGT L 105, 23.4.1983, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 274/2008 (EUT L 85, 27.3.2008, s. 1).

(5)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 214/2007 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6).

(6)  EGT L 102, 17.4.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 159/2008 (EUT L 48, 22.2.2008, s. 19).

(7)  EGT L 124, 8.6.1971, s. 1.

(8)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 1. Förordning (EEG) nr 2759/75 kommer att ersättas av förordning (EG) nr 1234/2007 från och med den 1 juli 2008.

(9)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordning (EEG) nr 2771/75 kommer att ersättas av förordning (EG) nr 1234/2007 från och med den 1 juli 2008.

(10)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordning (EEG) nr 2777/75 kommer att ersättas av förordning (EG) nr 1234/2007 från och med den 1 juli 2008.

(11)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 104.

(12)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordning (EG) nr 1254/1999 kommer att ersättas av förordning (EG) nr 1234/2007 från och med den 1 juli 2008.

(13)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordning (EG) nr 1255/1999 kommer att ersättas av förordning (EG) nr 1234/2007 från och med den 1 juli 2008.

(14)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

(15)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 3. Förordning (EG) nr 2529/2001 kommer att ersättas av förordning (EG) nr 1234/2007 från och med den i juli 2008.

(16)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordning (EG) nr 1785/2003 kommer att ersättas av förordning (EG) nr 1234/2007 från och med den 1 september 2008.

(17)  EUT L 161, 30.4.2004, s. 97. Rättad i EUT L 206, 9.6.2004, s. 37. Förordning (EG) nr 865/2004 kommer att ersättas av förordning (EG) nr 1234/2007 från och med den 1 juli 2008.

(18)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24.

(19)  EUT L 312, 29.11.2005, s. 3. Förordning (EG) nr 1947/2005 kommer att ersättas av förordning (EG) nr 1234/2007 från och med den 1 juli 2008.

(20)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordning (EG) nr 318/2006 kommer att ersättas av förordning (EG) nr 1234/2007 från och med den 1 oktober 2008.

(21)  EUT L 273, 17.10.2007, s. 1.

(22)  EGT L 205, 3.8.1985, s. 5.

(23)  EGT L 16, 20.1.1989, s. 19.


BILAGA I

IMPORTLICENS

EXPORTLICENS MED ELLER UTAN FÖRUTFASTSTÄLLELSE

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA II

Maximala kvantiteter jordbruksprodukter (1) för vilka det inte krävs någon import, export- eller förutfastställelselicens, i enlighet med artikel 4.1 d (utom i de fall där importen eller exporten inte äger rum inom ramen för en förmånsordning som beviljas genom utfärdande av en licens (2))

Produkter (KN-nummer)

Nettokvantitet

A.

SPANNMÅL OCH RIS (kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 (3))

 

Importlicens

 

0709 90 60

 

5 000 kg

 

0712 90 19

 

 

0714

med undantag för undernummer 0714 20 10

 

1001 10 00

 

 

1001 90 91

 

 

1001 90 99

 

 

1002 00 00

 

 

1003 00

 

 

1004 00 00

 

 

1005 10 90

 

 

1005 90 00

 

 

1007 00 90

 

 

1006 10

med undantag för undernummer 1006 10 10

1 000 kg

 

1006 20

 

 

1006 30

 

 

1006 40 00

 

 

1008

 

 

1101 00

 

 

1102

 

 

1103

 

 

1104

 

 

1106 20

 

 

1107

 

 

1108

med undantag för undernummer 1108 20 00

 

1109 00 00

 

 

1702 30 51

 

 

1702 30 59

 

 

1702 30 91

 

 

1702 30 99

 

 

1702 40 90

 

 

1702 90 50

 

 

1702 90 75

 

 

1702 90 79

 

 

2106 90 55

 

 

2302

med undantag för undernummer 2302 50

 

2303 10

 

 

2303 30 00

 

 

2306 70 00

 

 

2308 00 40

 

 

ex 2309

innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin med KN-nummer 1702 30 51 till 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 och 2106 90 55 och mjölkprodukter (4), med undantag för varor med innehåll av mjölkprodukter på 50 % och däröver

Exportlicens med eller utan förutfastställelse av bidraget

 

0709 90 60

 

5 000 kg

 

0712 90 19

 

 

0714

med undantag för undernummer 0714 20 10

 

1001 10

 

 

1001 90 91

 

 

1001 90 99

 

 

1002 00 00

 

 

1003 00

 

 

1004 00

 

 

1005 10 90

 

 

1005 90 00

 

 

1007 00 90

 

 

1006 10

med undantag för undernummer 1006 10 10

500 kg

 

1006 20

 

 

1006 30

 

 

1006 40 00

 

 

1008

 

 

1101 00

 

 

1102

 

 

1103

 

 

1104

 

 

1106 20

 

 

1107

 

 

1108

med undantag för undernummer 1108 20 00

 

1109 00 00

 

 

1702 30 51

 

 

1702 30 59

 

 

1702 30 91

 

 

1702 30 99

 

 

1702 40 90

 

 

1702 90 50

 

 

1702 90 75

 

 

1702 90 79

 

 

2106 90 55

 

 

2302

med undantag för undernummer 2302 50

 

2303 10

 

 

2303 30 00

 

 

2306 70 00

 

 

2308 00 40

 

 

ex 2309

med undantag för stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin med KN nummer 1702 30 51 till 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 och 2106 90 55 och mjölkprodukter (4), med undantag för varor med innehåll av mjölkprodukter på 50 % och däröver

B.

FETTER

 

Importlicens (kommissionens förordning (EG) nr 1345/2005 (5))

 

0709 90 39

 

100 kg

 

0711 20 90

 

 

1509

 

 

1510 00

 

 

1522 00 31

 

 

1522 00 39

 

 

2306 90 19

 

C.

SOCKER (kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 (6))

 

Importlicens

 

1212 91 20

 

2 000 kg

 

1212 91 80

 

 

1212 99 20

 

 

1701 11

 

 

1701 12

 

 

1701 91 00

 

 

1701 99

 

 

1702 20

 

 

1702 30 10

 

 

1702 40 10

 

 

1702 60

 

 

1702 90 30

 

 

1702 90 60

 

 

1702 90 71

 

 

1702 90 80

 

 

1702 90 99

 

 

1703 10 00

 

 

1703 90 00

 

 

2106 90 30

 

 

2106 90 59

 

Exportlicens med eller utan förutfastställelse av bidraget

 

1212 91 20

 

2 000 kg

 

1212 91 80

 

 

1212 99 20

 

 

1701 11

 

 

1701 12

 

 

1701 91 00

 

 

1701 99

 

 

1702 20

 

 

1702 30 10

 

 

1702 40 10

 

 

1702 60

 

 

1702 90 30

 

 

1702 90 60

 

 

1702 90 71

 

 

1702 90 80

 

 

1702 90 99

 

 

 

1703

 

 

 

2106 90 30

 

 

 

2106 90 59

 

 

D.

MJÖLK OCH MJÖLKPRODUKTER

 

Importlicens (kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 (7))

 

0401

 

150 kg

 

0402

 

 

0403 10 11 till 0403 10 39

 

 

0403 90 11 till 0403 90 69

 

 

0404

 

 

0405 10

 

 

0405 20 90

 

 

0405 90

 

 

0406

 

 

1702 11 00

 

 

1702 19 00

 

 

2106 90 51

 

 

2309 10 15

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur. Beredningar och näringsämnen som innehåller produkter på vilka förordning (EG) nr 1255/1999 direkt eller i enlighet med förordning (EG) nr 1667/2006 ska tillämpas (8), med undantag för beredningar och näringsämnen på vilka förordning (EG) nr 1784/2003 ska tillämpas

 

2309 10 19

 

2309 10 39

 

2309 10 59

 

2309 10 70

 

2309 90 35

 

2309 90 39

 

2309 90 49

 

2309 90 59

 

2309 90 70

Exportlicens med förutfastställelse av bidraget (kommissionens förordning (EG) nr 1282/2006 (9))

 

0401

 

150 kg

 

0402

 

 

0403 10 11 à 0403 10 39

 

 

0403 90 11 à 0403 90 69

 

 

0404

 

 

0405 10

 

 

0405 20 90

 

 

0405 90

 

 

0406

 

 

2309 10 15

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur. Beredningar och näringsämnen som innehåller produkter på vilka förordning (EG) nr 1255/1999 direkt eller i enlighet med förordning (EG) nr 1667/2006 ska tillämpas, med undantag för beredningar och näringsämnen på vilka förordning (EG) nr 1784/2003 ska tillämpas

 

2309 10 19

 

2309 10 70

 

2309 90 35

 

2309 90 39

 

2309 90 70

Exportlicens utan exportbidrag (artikel 3.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1282/2006)

 

0402 10

 

150 kg

E.

NÖTKÖTT (kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 (10))

 

Importlicens

 

0102 90 05 till 0102 90 79

 

Ett djur

 

0201

 

200 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

Exportlicens med förutfastställelse av bidraget

 

0102 10

 

Ett djur

 

0102 90 05 till 0102 90 79

 

 

0201

 

200 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

Exportlicens utan bidrag (artikel 7 i förordning (EG) nr 1445/95)

 

0102 10

 

Nio djur

 

0102 90 05 till 0102 90 79

 

 

0201

 

2 000 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

F.

FÅR OCH GETKÖTT

 

Importlicens (kommissionens förordning (EG) nr 1439/95 (11))

 

0204

 

100 kg

 

0210 99 21

 

 

0210 99 29

 

 

1602 90 72

 

 

1602 90 74

 

 

1602 90 76

 

 

1602 90 78

 

 

0104 10 30

 

Fem djur

 

0104 10 80

 

 

0104 20 90

 

G.

GRISKÖTT

 

Exportlicens med förutfastställelse av bidraget (kommissionens förordning (EG) nr 1518/2003 (12))

 

0203

 

250 kg

 

1601

 

 

1602

 

 

0210

 

150 kg

H.

FJÄDERFÄKÖTT

 

Exportlicens med förutfastställelse av bidraget och licens som utfärdas i efterhand (kommissionens förordning (EG) nr 633/2004 (13))

 

0105 11 11 9000

 

4 000 kycklingar

 

0105 11 19 9000

 

 

0105 11 91 9000

 

 

0105 11 99 9000

 

 

0105 12 00 9000

 

2 000 kycklingar

 

0105 19 20 9000

 

 

0207

 

250 kg

I.

ÄGG

 

Exportlicens med förutfastställelse av bidraget och licens som utfärdas i efterhand (kommissionens förordning (EG) nr 596/2004 (14))

 

0407 00 11 9000

 

2 000 ägg

 

0407 00 19 9000

 

4 000 ägg

0407 00 30 9000

 

400 kg

 

0408 11 80 9100

 

100 kg

 

0408 91 80 9100

 

 

0408 19 81 9100

 

250 kg

 

0408 19 89 9100

 

 

0408 99 80 9100

 

J.

VIN (kommissionens förordning (EG) nr 883/2001 (15))

 

Importlicens

 

2009 61

 

3 000 kg

 

2009 69

 

 

2204 10

 

30 hl

 

2204 21

 

 

2204 29

 

 

2204 30

 

Exportlicens med förutfastställelse av bidraget

 

2009 61

 

10 hl

 

2009 69

 

 

2204 21

 

10 hl

 

2204 29

 

 

2204 30

 

K.

FRUKT OCH GRÖNSAKER

 

Exportlicens med förutfastställelse av bidraget (kommissionens förordning (EG) nr 1961/2001 (16))

 

0702 00

 

300 kg

 

0802

 

 

0805

 

 

0806 10 10

 

 

0808

 

 

0809

 

L.

BEARBETADE PRODUKTER AV FRUKT OCH GRÖNSAKER

 

Exportlicens med förutfastställelse av bidraget (kommissionens förordning (EG) nr 1429/95 (17))

 

0806 20

 

300 kg

 

0812

 

 

2002

 

 

2006 00

 

 

2008

 

 

2009

 

M.

ALKOHOL

 

Importlicens (kommissionens förordning (EG) nr 2336/2003 (18))

 

2207 10 00

 

100 hl

 

2207 20 00

 

 

2208 90 91

 

100 hl

 

2208 90 99

 


(1)  De maximala kvantiteterna jordbruksprodukter som får importeras eller exporteras utan licenser motsvaras av ett åttasiffrigt undernummer i Kombinerade nomenklaturen (KN) och, när det gäller exportbidrag, av ett tolvsiffrigt undernummer i exportbidragsnomenklaturen för jordbruksprodukter.

(2)  Gäller t.ex. import. De kvantiteter som tas upp i detta dokument gäller inte import som sker inom ramen för en kvantitativ kvot eller ett förmånssystem för vilka det alltid krävs en licens för samtliga kvantiteter. De kvantiteter som anges här avser import enligt den normala ordningen, dvs. med full tull och utan kvantitativ begränsning.

(3)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12.

(4)  Med ”mjölkprodukter” avses produkter med nummer 0401 till 0406 samt 1702 10 och 2106 90 51.

(5)  EUT L 212, 17.8.2005, s. 13.

(6)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(7)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29.

(8)  EUT L 312, 11.11.2006, s. 1.

(9)  EUT L 234, 29.8.2006, s. 4.

(10)  EGT L 143, 27.6.1995, s. 35.

(11)  EGT L 143, 27.6.1995, s. 7.

(12)  EUT L 217, 29.8.2003, s. 35.

(13)  EUT L 100, 6.4.2004, s. 8.

(14)  EUT L 94, 31.3.2004, s. 33.

(15)  EGT L 128, 10.5.2001, s. 1.

(16)  EGT L 268, 9.10.2001, s. 8.

(17)  EGT L 141, 24.6.1995, s. 28.

(18)  EUT L 346, 31.12.2003, s. 19.


BILAGA III

Del A

Uppgifter som avses i artikel 8.2 andra stycket

:

På bulgariska

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

:

På spanska

:

Retrocesión al titular el …

:

På tjeckiska

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

På danska

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

På tyska

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

På estniska

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

På grekiska

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

På engelska

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

På franska

:

rétrocession au titulaire le …

:

På italienska

:

retrocessione al titolare in data …

:

På lettiska

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

På litauiska

:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

:

På ungerska

:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

:

På maltesiska

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

:

På nederländska

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

På polska

:

Retrocesja na właściciela tytularnego

:

På portugisiska

:

retrocessão ao titular em …

:

På rumänska

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

:

På slovakiska

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

På slovenska

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

På finska

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

På svenska

:

återbördad till licensinnehavaren den …

Del B

Uppgifter som avsesi artikel 15 första stycket

:

På bulgariska

:

Лицензия по ГАТТ — хранителна помощ

:

På spanska

:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

:

På tjeckiska

:

Licence GATT — potravinová pomoc

:

På danska

:

GATT-licens — fødevarehjælp

:

På tyska

:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

:

På estniska

:

GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi

:

På grekiska

:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

:

På engelska

:

Licence under GATT — food aid

:

På franska

:

Certificat GATT — aide alimentaire

:

På italienska

:

Titolo GATT — aiuto alimentare

:

På lettiska

:

Licence saskaņā ar GATT — pārtikas atbalsts

:

På litauiska

:

GATT licencija — pagalba maistu

:

På ungerska

:

GATT-engedély — élelmiszersegély

:

På maltesiska

:

Ċertifikat GATT — għajnuna alimentari

:

På nederländska

:

GATT-certificaat — Voedselhulp

:

På polska

:

Świadectwo GATT — pomoc żywnościowa

:

På portugisiska

:

Certificado GATT — ajuda alimentar

:

På rumänska

:

Licență GATT — ajutor alimentar

:

På slovakiska

:

Licencia podľa GATT — potravinová pomoc

:

På slovenska

:

GATT dovoljenje — pomoč v hrani

:

På finska

:

GATT-todistus — elintarvikeapu

:

På svenska

:

Gatt-licens — livsmedelsbistånd

Del C

Uppgifter som avses i artikel 32.2 tredje stycket

:

På bulgariska

:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

:

På spanska

:

Se utilizará para liberar la garantía

:

På tjeckiska

:

K použití pro uvolnění jistoty

:

På danska

:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

:

På tyska

:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

:

På estniska

:

Kasutada tagatise vabastamiseks

:

På grekiska

:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

:

På engelska

:

To be used to release the security

:

På franska

:

À utiliser pour la libération de la garantie

:

På italienska

:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

:

På lettiska

:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

:

På litauiska

:

Naudotinas užstatui grąžinti

:

På ungerska

:

A biztosíték feloldására használandó

:

På maltesiska

:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

:

På nederländska

:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

:

På polska

:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

:

På portugisiska

:

A utilizar para liberar a garantia

:

På rumänska

:

A se utiliza pentru eliberarea garanției

:

På slovakiska

:

Použiť na uvoľnenie záruky

:

På slovenska

:

Uporabiti za sprostitev varščine

:

På finska

:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

:

På svenska

:

Att användas för frisläppande av säkerhet

Del D

Uppgifter som avses i artikel 32.3 första stycket

:

På bulgariska

:

Напускане на митническата територия на Общността под опростен режим общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

:

På spanska

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

:

På tjeckiska

:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

:

På danska

:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

:

På tyska

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

:

På estniska

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

:

På grekiska

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

:

På engelska

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

:

På franska

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

:

På italienska

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

:

På lettiska

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

:

På litauiska

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

:

På ungerska

:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

:

På maltesiska

:

Ħruġ mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt il-proċedura tat-tranżitu Komunitarja simplifikata bil-ferroviji jew b’kontejners kbar

:

På nederländska

:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

:

På polska

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

:

På portugisiska

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

:

På rumänska

:

Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

:

På slovakiska

:

Opustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo vel'kých kontajneroch

:

På slovenska

:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

:

På finska

:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

:

På svenska

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.

Del E

Uppgifter som avses i artikel 35.4 andra stycket

:

På bulgariska

:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) — Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

:

På spanska

:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …

:

På tjeckiska

:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo původní licence (osvědčení) …

:

På danska

:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

:

På tyska

:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

:

På estniska

:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) — esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

:

På grekiska

:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) — αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

:

På engelska

:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …

:

På franska

:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait) perdu — numéro du certificat initial …

:

På italienska

:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …

:

På lettiska

:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs

:

På litauiska

:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …

:

På ungerska

:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására — az eredeti engedély száma

:

På maltesiska

:

Liċenzja (ċertifikat jew estratt) ta' sostituzzjoni ta’ liċenzja (ċertifikat jew estratt) mitlufa — numru tal-liċenzja (ċertifikat) oriġinali …

:

På nederländska

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

På polska

:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego — numer świadectwa początkowego

:

På portugisiska

:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial

:

På rumänska

:

Licență (certificat sau extras) de înlocuire a unei licențe (certificat sau extras) pierdute — Numărul licenței (certificatului) originale …

:

På slovakiska

:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …

:

På slovenska

:

Nadomestno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) za izgubljeno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) — številka izvirnega dovoljenja …

:

På finska

:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero …

:

På svenska

:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

Del F

Uppgifter som avses i artikel 41.1 b

:

På bulgariska

:

Лицензия, издадена съгласно член 41 от Регламент (ЕО) № 376/2008; оригинална лицензия № …

:

På spanska

:

Certificado emitido de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (CE) no 376/2008; certificado inicial no

:

På tjeckiska

:

Licence vydaná podle článku 41 nařízení (ES) č. 376/2008; č. původní licence …

:

På danska

:

Licens udstedt på de i artikel 41 i forordning (EF) nr. 376/2008 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

:

På tyska

:

Unter den Bedingungen von Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

:

På estniska

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 41 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr …

:

På grekiska

:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

:

På engelska

:

Licence issued in accordance with Article 41 of Regulation (EC) No 376/2008; original licence No …

:

På franska

:

Certificat émis dans les conditions de l’article 41 du règlement (CE) no 376/2008; certificat initial no

:

På italienska

:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 376/2008; titolo originale n. …

:

På lettiska

:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 41. pantu; licences oriģināla Nr. …

:

På litauiska

:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 376/2008 41 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

:

På ungerska

:

Az 376/2008/EK rendelet 41. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

:

På maltesiska

:

Liċenzja maħruġa skond l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008; liċenzja oriġinali Nru …

:

På nederländska

:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 41 van Verordening (EG) nr. 376/2008; oorspronkelijk certificaatnummer …

:

På polska

:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 41 rozporządzenia (WE) nr 376/2008; pierwsze świadectwo nr …

:

På portugisiska

:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 41.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008; certificado inicial n.o

:

På rumänska

:

Licență eliberată în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008; licență originală nr. …

:

På slovakiska

:

Licencia vydaná v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 376/2008; číslo pôvodnej licencie …

:

På slovenska

:

Dovoljenje, izdano pod pogoji iz člena 41 Uredbe (ES) št. 376/2008; izvirno dovoljenje št. …

:

På finska

:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 376/2008 41 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o …

:

På svenska

:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 376/2008; ursprunglig licens nr …

Del G

Uppgifter som avses i artikel 42.1 a

:

På bulgariska

:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

:

På spanska

:

Exportación realizada sin certificado

:

På tjeckiska

:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

:

På danska

:

Udførsel uden licens/attest

:

På tyska

:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

:

På estniska

:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

:

På grekiska

:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού

:

På engelska

:

Exported without licence or certificate

:

På franska

:

Exportation réalisée sans certificat

:

På italienska

:

Esportazione realizzata senza titolo

:

På lettiska

:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

:

På litauiska

:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

:

På ungerska

:

Kiviteli engedély használata nélküli export

:

På maltesiska

:

Esportazzjoni magħmula mingħajr liċenzja jew ċertifikat

:

På nederländska

:

Uitvoer zonder certificaat

:

På polska

:

Wywóz dokonany bez świadectwa

:

På portugisiska

:

Exportação efectuada sem certificado

:

På rumänska

:

Exportat fără licență sau certificat

:

På slovakiska

:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

:

På slovenska

:

Izvoz, izpeljan brez dovoljenja ali potrdila

:

På finska

:

Viety ilman todistusta

:

På svenska

:

Exporterad utan licens

Del H

Uppgifter som avsesi artikel 44.3 a

:

På bulgariska

:

Условията, определени в член 44 от Регламент (ЕО) № 376/2008, са изпълнени

:

På spanska

:

Condiciones previstas en el artículo 44 del Reglamento (CE) no 376/2008 cumplidas

:

På tjeckiska

:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 376/2008

:

På danska

:

Betingelserne i artikel 44 i forordning (EF) nr. 376/2008 er opfyldt

:

På tyska

:

Bedingungen von Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 wurden eingehalten

:

På estniska

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklis 44 ettenähtud tingimused on täidetud

:

På grekiska

:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008

:

På engelska

:

Conditions laid down in Article 44 of Regulation (EC) No 376/2008 fulfilled

:

På franska

:

Conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) no 376/2008 respectées

:

På italienska

:

Condizioni previste nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 376/2008 ottemperate

:

På lettiska

:

Regulas (EK) Nr. 376/2008 44. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

:

På litauiska

:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 44 straipsnyje numatytos sąlygos

:

På ungerska

:

Az 376/2008/EK rendelet 44. cikkében foglalt feltételek teljesítve

:

På maltesiska

:

Kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 imwettqa

:

På nederländska

:

in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 376/2008 bedoelde voorwaarden nageleefd

:

På polska

:

Warunki przewidziane w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 spełnione

:

På portugisiska

:

Condições previstas no artigo 44.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008 cumpridas

:

På rumänska

:

Condițiile prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 — îndeplinite

:

På slovakiska

:

Podmienky ustanovené v článku 44 nariadenia (ES) č. 376/2008 boli splnené

:

På slovenska

:

Pogoji, predvideni v členu 44 Uredbe (ES) št. 376/2008, izpolnjeni

:

På finska

:

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 44 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

:

På svenska

:

Villkoren i artikel 44 i förordning (EG) nr 376/2008 är uppfyllda

Del I

Uppgifter som avses i artikel 48.1 andra stycket

:

På bulgariska

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

:

På spanska

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

På tjeckiska

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

På danska

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

På tyska

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

På estniska

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

På grekiska

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

På engelska

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

:

På franska

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

På italienska

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

På lettiska

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

På litauiska

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

:

På ungerska

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

:

På maltesiska

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

:

På nederländska

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

På polska

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

På portugisiska

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

På rumänska

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

:

På slovakiska

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

:

På slovenska

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

På finska

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

På svenska

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


BILAGA IV

Upphävd förordning och en förteckning över dess efterföljande ändringar

Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000

(EGT L 152, 24.6.2000, s. 1)

 

Förordning (EG) nr 2299/2001

(EGT L 308, 27.11.2001, s. 19)

Endast artikel 2

Förordning (EG) nr 325/2003

(EUT L 47, 21.2.2003, s. 21)

 

Förordning (EG) nr 322/2004

(EUT L 58, 26.2.2004, s. 3)

 

Förordning (EG) nr 636/2004

(EUT L 100, 6.4.2004, s. 25)

 

Förordning (EG) nr 1741/2004

(EUT L 311, 8.10.2004, s. 17)

 

Förordning (EG) nr 1856/2005

(EUT L 297, 15.11.2005, s. 7)

 

Förordning (EG) nr 410/2006

(EUT L 71, 10.3.2006, s. 7)

 

Förordning (EG) nr 1713/2006

(EUT L 321, 21.11.2006, s. 11)

Endast artikel 8

Förordning (EG) nr 1847/2006

(EUT L 355, 15.12.2006, s. 21)

Endast artikel 4 och bilaga IV

Förordning (EG) nr 1913/2006

(EUT L 365, 21.12.2006, s. 52)

Endast artikel 23

Förordning (EG) nr 1423/2007

(EUT L 317, 5.12.2007, s. 36)

 


BILAGA V

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 1291/2000

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2 inledande mening

Artikel 2 inledande mening

Artikel 2 a

Artikel 2 a

Artikel 2 b inledande mening

Artikel 2 b inledande mening

Artikel 2 b första strecksatsen

Artikel 2 b i

Artikel 2 b andra strecksatsen

Artikel 2 b ii

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 5.1 första stycket inledning

Artikel 4.1 första stycket inledning

Artikel 5.1 första stycket första strecksatsen

Artikel 4.1 första stycket a

Artikel 5.1 första stycket andra strecksatsen

Artikel 4.1 första stycket b

Artikel 5.1 första stycket tredje strecksatsen

Artikel 4.1 första stycket c

Artikel 5.1 första stycket fjärde strecksatsen

Artikel 4.1 första stycket d

Artikel 5.1 andra stycket

Artikel 4.1 andra stycket

Artikel 5.1 tredje stycket

Artikel 4.1 tredje stycket

Artikel 5.2 och 5.3

Artikel 4.2 och 4.3

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9.1

Artikel 8.1

Artikel 9.2

Artikel 8.2

Artikel 9.3 inledande mening

Artikel 8.3 inledande mening

Artikel 9.3 första strecksatsen

Artikel 8.3 a

Artikel 9.3 andra strecksatsen

Artikel 8.3 b

Artikel 9.4

Artikel 8.4

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 11

Artikel 10

Artikel 12

Artikel 11

Artikel 13

Artikel 12

Artikel 14 första och andra stycket

Artikel 13.1 första och andra stycket

Artikel 14 tredje stycket

Artikel 13.2

Artikel 14 fjärde stycket

Artikel 13.3

Artikel 15

Artikel 14

Artikel 16

Artikel 15

Artikel 17

Artikel 16

Artikel 18

Artikel 17

Artikel 19

Artikel 18

Artikel 20

Artikel 19

Artikel 21.1

Artikel 20.1

Artikel 21.2 första stycket inledning

Artikel 20.2 första stycket inledning

Artikel 21.2 första stycket första strecksatsen

Artikel 20.2 första stycket a

Artikel 21.2 första stycket andra strecksatsen

Artikel 20.2 första stycket b

Artikel 21.2 andra stycket

Artikel 20.2 andra stycket

Artikel 22

Artikel 21

Artikel 23

Artikel 22

Artikel 24

Artikel 23

Artikel 25

Artikel 24

Artikel 26

Artikel 25

Artikel 27

Artikel 26

Artikel 28

Artikel 27

Artikel 29

Artikel 28

Artikel 30

Artikel 29

Artikel 31

Artikel 30

Artikel 32.1

Artikel 31

Artikel 33.1

Artikel 32.1

Artikel 33.2 första stycket

Artikel 32.2 första stycket

Artikel 33.2 andra stycket inledning

Artikel 32.2 andra stycket inledning

Artikel 33.2 andra stycket a

Artikel 32.2 andra stycket a

Artikel 33.2 andra stycket b inledande mening

Artikel 32.2 andra stycket b inledande mening

Artikel 33.2 andra stycket b första strecksatsen

Artikel 32.2 andra stycket b i

Artikel 33.2 andra stycket b andra strecksatsen

Artikel 32.2 andra stycket b ii

Artikel 33.2 andra stycket b tredje strecksatsen

Artikel 32.2 andra stycket b iii

Artikel 33.2 tredje stycket

Artikel 32.2 tredje stycket

Artikel 33.2 fjärde stycket

Artikel 32.2 fjärde stycket

Artikel 33.2 femte stycket

Artikel 32.2 femte stycket

Artikel 33.3 första stycket

Artikel 32.3 första stycket

Artikel 33.3 andra stycket inledning

Artikel 32.3 andra stycket inledning

Artikel 33.3 andra stycket första strecksatsen

Artikel 32.3 andra stycket a

Artikel 33.3 andra stycket andra strecksatsen

Artikel 32.3 andra stycket b

Artikel 33.3 tredje stycket

Artikel 32.3 tredje stycket

Artikel 33.4

Artikel 32.4

Artikel 34

Artikel 33

Artikel 35.1

Artikel 34.1

Artikel 35.2

Artikel 34.2

Artikel 35.3 första stycket inledning

Artikel 34.3 första stycket inledning

Artikel 35.3 första stycket första strecksatsen

Artikel 34.3 första stycket a

Artikel 35.3 första stycket andra strecksatsen

Artikel 34.3 första stycket b

Artikel 35.3 andra stycket

Artikel 34.3 andra stycket

Artikel 35.3 tredje stycket

Artikel 34.3 tredje stycket

Artikel 35.3 fjärde stycket

Artikel 34.3 fjärde stycket

Artikel 35.4 a första strecksatsen

Artikel 34.4

Artikel 35.4 a andra strecksatsen

Artikel 34.5

Artikel 35.4 b inledande mening

Artikel 34.6 inledande mening

Artikel 35.4 b första strecksatsen

Artikel 34.6 a

Artikel 35.4 b andra strecksatsen

Artikel 34.6 b

Artikel 35.4 b tredje strecksatsen

Artikel 34.6 c

Artikel 35.4 b fjärde strecksatsen

Artikel 34.6 d

Artikel 35.4 c

Artikel 34.7

Artikel 35.4 d

Artikel 34.8

Artikel 35.5

Artikel 34.9

Artikel 35.6 första stycket

Artikel 34.10 första stycket

Artikel 35.6 andra stycket inledning

Artikel 34.10 andra stycket inledning

Artikel 35.6 andra stycket a

Artikel 34.10 andra stycket a

Artikel 35.6 andra stycket b inledande mening

Artikel 34.10 andra stycket b inledande mening

Artikel 35.6 andra stycket b första strecksatsen

Artikel 34.10 andra stycket b i

Artikel 35.6 andra stycket b andra strecksatsen

Artikel 34.10 andra stycket b ii

Artikel 35.6 andra stycket b tredje strecksatsen

Artikel 34.10 andra stycket b iii

Artikel 36.1

Artikel 35.1

Artikel 36.2 första stycket

Artikel 35.2 första stycket

Artikel 36.2 andra stycket inledning

Artikel 35.2 andra stycket inledning

Artikel 36.2 andra stycket första strecksatsen

Artikel 35.2 andra stycket a

Artikel 36.2 andra stycket andra strecksatsen

Artikel 35.2 andra stycket b

Artikel 36.3

Artikel 35.3

Artikel 36.4 första stycket

Artikel 35.4 första stycket

Artikel 36.4 andra stycket

Artikel 35.4 andra stycket

Artikel 36.4 tredje stycket

Artikel 35.5

Artikel 36.5 första stycket inledning

Artikel 35.6 första stycket inledning

Artikel 36.5 första stycket första strecksatsen

Artikel 35.6 första stycket a

Artikel 36.5 första stycket andra strecksatsen

Artikel 35.6 första stycket b

Artikel 36.5 andra stycket

Artikel 35.6 andra stycket

Artikel 36.6

Artikel 35.7

Artikel 36.7 första stycket

Artikel 35.8 första stycket

Artikel 36.7 andra stycket inledning

Artikel 35.8 andra stycket inledning

Artikel 36.7 andra stycket första strecksatsen

Artikel 35.8 andra stycket a

Artikel 36.7 andra stycket andra strecksatsen

Artikel 35.8 andra stycket b

Artikel 36.7 tredje stycket

Artikel 35.8 tredje stycket

Artikel 36.8

Artikel 35.9

Artikel 36.9

Artikel 35.10

Artikel 36.10

Artikel 35.11

Artikel 37

Artikel 36

Artikel 38 första stycket inledning

Artikel 37 första stycket inledning

Artikel 38 första stycket a inledande mening

Artikel 37 första stycket a inledande mening

Artikel 38 första stycket a första strecksatsen

Artikel 37 första stycket a i

Artikel 38 första stycket a andra strecksatsen

Artikel 37 första stycket a ii

Artikel 38 första stycket b

Artikel 37 första stycket b

Artikel 38 andra stycket

Artikel 37 andra stycket

Artikel 39

Artikel 38

Artikel 40

Artikel 39

Artikel 41

Artikel 40

Artikel 42.1

Artikel 41.1

Artikel 42.2 första stycket inledning

Artikel 41.2 första stycket inledning

Artikel 42.2 första stycket a inledande mening

Artikel 41.2 första stycket a inledande mening

Artikel 42.2 första stycket a första strecksatsen

Artikel 41.2 första stycket a i

Artikel 42.2 första stycket a andra strecksatsen

Artikel 41.2 första stycket a ii

Artikel 42.2 första stycket b och c

Artikel 41.2 första stycket b och c

Artikel 42.2 andra stycket

Artikel 41.3

Artikel 43

Artikel 42

Artikel 44.1 inledande mening

Artikel 43.1 inledande mening

Artikel 44.1 a inledande mening

Artikel 43.1 a inledande mening

Artikel 44.1 a första strecksatsen

Artikel 43.1 a i

Artikel 44.1 a andra strecksatsen

Artikel 43.1 a ii

Artikel 44.1 a tredje strecksatsen

Artikel 43.1 a iii

Artikel 44.1 b inledande mening

Artikel 43.1 b inledande mening

Artikel 44.1 b första strecksatsen

Artikel 43.1 b i

Artikel 44.1 b andra strecksatsen

Artikel 43.1 b ii

Artikel 44.2

Artikel 43.2

Artikel 45.1

Artikel 44.1

Artikel 45.2 inledande ord

Artikel 44.2 första styckets inledande ord

Artikel 45.2 a inledande ord

Artikel 44.2 första stycket a inledande ord

Artikel 45.2 a första strecksatsen

Artikel 44.2 första stycket a i

Artikel 45.2 a andra strecksatsen

Artikel 44.2 första stycket a ii

Artikel 45.2 b första stycket inledande ord

Artikel 44.2 första stycket b inledande ord

Artikel 45.2 b första stycket första strecksatsen

Artikel 44.2 första stycket b i

Artikel 45.2 b första stycket andra strecksatsen

Artikel 44.2 första stycket b ii

Artikel 45.2 b andra stycket

Artikel 44.2 andra stycket

Artikel 45.3

Artikel 44.3

Artikel 46.1 första stycket

Artikel 45.1 första stycket

Artikel 46.1 andra stycket inledning

Artikel 45.1 andra stycket inledning

Artikel 46.1 andra stycket första strecksatsen

Artikel 45.1 andra stycket a

Artikel 46.1 andra stycket andra strecksatsen

Artikel 45.1 andra stycket b

Artikel 46.1 tredje stycket

Artikel 45.1 tredje stycket

Artikel 46.1 fjärde stycket inledning

Artikel 45.1 fjärde stycket inledning

Artikel 46.1 fjärde stycket första strecksatsen

Artikel 45.1 fjärde stycket a

Artikel 46.1 fjärde stycket andra strecksatsen

Artikel 45.1 fjärde stycket b

Artikel 46.1 femte stycket

Artikel 45.1 femte stycket

Artikel 46.1 sjätte stycket

Artikel 45.1 sjätte stycket

Artikel 46.2, 46.3 och 46.4

Artikel 45.2, 45.3 och 45.4

Artikel 46.5 inledande ord

Artikel 45.5 inledande ord

Artikel 46.5 första strecksatsen

Artikel 45.5 a

Artikel 46.5 andra strecksatsen

Artikel 45.5 b

Artikel 47

Artikel 46

Artikel 49.1 och 49.2

Artikel 47.1 och 47.2

Artikel 49.3 första stycket inledning

Artikel 47.3 inledning

Artikel 49.3 första stycket första strecksatsen

Artikel 47.3 a

Artikel 49.3 första stycket andra strecksatsen

Artikel 47.3 b

Artikel 49.3 första stycket tredje strecksatsen

Artikel 47.3 c

Artikel 49.3 andra stycket

Artikel 47.3 andra stycket

Artikel 49.3 tredje stycket

Artikel 47.3 tredje stycket

Artikel 49.3 fjärde stycket

Artikel 47.3 fjärde stycket

Artikel 49.4 och 49.5

Artikel 47.4 och 47.5

Artikel 49.6 första stycket

Artikel 47.6 första stycket

Artikel 49.6 andra stycket inledning

Artikel 47.6 andra stycket inledning

Artikel 49.6 andra stycket a och b

Artikel 47.6 andra stycket a och b

Artikel 49.6 andra stycket c

Artikel 47.6 andra stycket d

Artikel 49.6 andra stycket d

Artikel 47.6 andra stycket e

Artikel 49.6 andra stycket e

Artikel 47.6 andra stycket c

Artikel 49.6 tredje-åttonde stycket

Artikel 47.6 tredje-åttonde stycket

Artikel 49.7

Artikel 47.7

Artikel 49.8 första stycket

Artikel 47.8 första stycket

Artikel 49.8 andra stycket inledning

Artikel 47.8 andra stycket inledning

Artikel 49.8 andra stycket första strecksatsen

Artikel 47.8 andra stycket a

Artikel 49.8 andra stycket andra strecksatsen

Artikel 47.8 andra stycket b

Artikel 47.9 inledande mening

Artikel 49.9 a–d

Artikel 47.9 a-d

Artikel 49.10

Artikel 47.3 femte stycket

Artikel 50

Artikel 48

Artikel 51

Artikel 49

Artikel 52.1

Artikel 50

Artikel 52.2

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga Ia

Bilaga III Del A

Bilaga Ib

Bilaga III Del B

Bilaga Ic

Bilaga III Del C

Bilaga Id

Bilaga III Del D

Bilaga Ie

Bilaga III Del E

Bilaga If

Bilaga III Del F

Bilaga Ig

Bilaga III Del G

Bilaga Ih

Bilaga III Del H

Bilaga Ii

Bilaga III Del I

Bilaga II

Bilaga III Del A–I

Bilaga II Del A–I

Bilaga III Del K–N

Bilaga II Del J–M

Bilaga IV

Bilaga V


26.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/57


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 377/2008

av den 25 april 2008

om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen avseende den kodning som ska användas vid överföring av data från och med 2009, användning av delmängder vid insamling av uppgifter om strukturella variabler och fastställande av referenskvartal

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 577/98 av den 9 mars 1998 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen (1), särskilt artiklarna 1 och 4.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 1 i förordning (EG) nr 577/98 ska kommissionen upprätta en förteckning över de veckor som ingår i referenskvartalen vid en kontinuerlig undersökning.

(2)

I enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 577/98 behövs det tillämpningsåtgärder för att fastställa de koder för variablerna som ska användas vid överföringen av data.

(3)

Enligt artikel 4.4 i förordning (EG) nr 577/98 kan det bland undersökningsvariablerna fastställas en förteckning över variabler (nedan kallade strukturella variabler) som endast behöver samlas in som årsgenomsnitt för 52 veckor i stället för som genomsnitt för varje kvartal. Det är därför nödvändigt att fastställa villkoren för användning av delmängder vid insamling av data om strukturella variabler.

(4)

Med tanke på den betydelse som uppgifter om sysselsättning och arbetslöshet har, bör totalsummorna för dessa indikatorer vara konsistenta oberoende av om de framställs genom den årliga delmängden eller utifrån ett årligt genomsnitt av totalurvalet för de fyra kvartalen.

(5)

Med tanke på vikten av de data som samlas in i ad hoc-moduler bör dessa uppgifter kunna kombineras med alla andra variabler från undersökningen.

(6)

Förordning (EG) nr 577/98, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1372/2007 gör det obligatoriskt att lämna in uppgifter om variabeln lön från huvudsysselsättningen. Kodningen av variablerna bör därför ändras.

(7)

I kommissionens förordning (EG) nr 430/2005 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen avseende den kodning som skall användas vid överföring av data från och med 2006 och användning av delmängder vid insamling av uppgifter om strukturella variabler (2) fastställs vilka koder som ska användas vid dataöverföringen från och med 2006. Det är emellertid nödvändigt att ändra kodningen från och med 2009 för att ta hänsyn till att två variabler ändrats (högsta utbildningsnivå och månadslön från huvudsysselsättningen), så att kolumnerna över de uppgifter som ska rapporteras in anpassas och så att vissa filterfel och utelämnade uppgifter för andra variabler korrigeras. Förordning (EG) nr 430/2005 bör därför upphöra att gälla den 1 januari 2009.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det statistiska programmet, som inrättades genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom (3),

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Strukturella variabler

Villkoren för användning av delmängder vid insamlingen av data om strukturella variabler anges i bilaga I.

Artikel 2

Referenskvartal

I bilaga II anges hur referenskvartal ska fastställas från och med 2009.

Artikel 3

Kodning

De koder för variablerna som ska användas vid överföringen av data från och med 2009 anges i bilaga III.

Artikel 4

Upphävande

Förordning (EG) nr 430/2005 ska upphöra att gälla den 1 januari 2009.

Article 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 april 2008.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 77, 14.3.1998, s. 3. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1372/2007 (EUT L 315, 3.12.2007, s. 42).

(2)  EUT L 71, 17.3.2005, s. 36. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 973/2007 (EUT L 216, 21.8.2007, s. 10).

(3)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.


BILAGA I

VILLKOR FÖR ANVÄNDNINGEN AV DELMÄNGDER VID INSAMLINGEN AV DATA OM STRUKTURELLA VARIABLER

1.   Variabler årsvis och kvartalsvis

Genom ordet ”årsvis” i frekvenskolumnen för kodning i bilaga III anges vilka strukturella variabler som bara behöver samlas in som årsgenomsnitt genom en delmängd av oberoende observationer som avser 52 veckor i stället för som kvartalsvariabler. Grundläggande variabler som måste samlas in varje kvartal anges med ”kvartalsvis”.

2.   Resultatens representativitet

För de strukturella variablerna får det relativa medelfelet (utan hänsyn till designeffekten) för en skattning på årsbasis, som representerar minst 1 % av befolkningen i arbetsför ålder, inte överstiga

a)

9 % för länder med 1–20 miljon(er) invånare, och

b)

5 % för länder med minst 20 miljoner invånare.

Länder med mindre än 1 miljon invånare undantas från dessa krav på exakthet, och de strukturella variablerna ska samlas in för det totala urvalet såvida detta inte uppfyller kraven i led a.

Då länder använder en delmängd av urvalet för insamling av data om strukturella variabler ska den totala delmängden bestå av oberoende observationer, om mer än en undersökningsomgång används.

3.   Överensstämmelse mellan totalsummorna

De årliga totalsummorna från delmängdens och hela urvalets årsgenomsnitt ska stämma överens för sysselsättning, arbetslöshet och icke yrkesaktiv andel av befolkningen fördelat på kön och följande åldersgrupper: 15–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55 +.

4.   Ad hoc-moduler

Det urval som används för att samla information om ad hoc-moduler ska också innehålla uppgifter om de strukturella variablerna.


BILAGA II

FASTSTÄLLANDE AV REFERENSKVARTAL

a)

Årets kvartal ska fastställas utifrån årets tolv månader, så att januari, februari och mars hör till det första kvartalet, april, maj och juni till det andra kvartalet, juli, augusti och september till det tredje kvartalet och oktober, november och december till det fjärde kvartalet.

b)

Referensveckorna ska vara fördelade över referenskvartalen så att en vecka hör till det kvartal så som det definierats i led a dit minst fyra av den veckans dagar hör, såvida det inte leder till att årets första kvartal bara består av 12 veckor. Om så är fallet ska det årets kvartal bestå av på varandra följande grupper av 13 veckor.

c)

Om ett kvartal enligt led b består av 14 veckor i stället för 13 veckor ska medlemsstaterna försöka sprida urvalet över alla 14 veckorna.

d)

Om det inte är möjligt att sprida urvalet så att det omfattar kvartalets alla 14 veckor får medlemsstaten i fråga hoppa över en vecka i det kvartalet (dvs. inte ta med den i undersökningen). Den vecka som ska hoppas över bör vara en typisk vecka i fråga om arbetslöshet, sysselsättning och genomsnittligt antal faktiskt arbetade timmar och ingå i en månad med fem torsdagar.

e)

Första kvartalet 2009 ska börja måndagen den 29 december 2008.

Fram till slutet av 2011 får medlemsstater som gör arbetskraftsundersökningen tillsammans med andra undersökningar som en och samma undersökning fastställa referenskvartalens början en vecka tidigare än vad som föreskrivs i leden a, b och e.


BILAGA III

KODNING

Benämning

Kolumn

Frekvens

Kod

Beskrivning

Filter/Anmärkningar

DEMOGRAFISK BAKGRUND

HHSEQNUM

1/2

KVARTALSVIS

 

Ordningsnumret på hushållet (bör vara detsamma för alla undersökningsomgångarna)

alla

01-98

Ett tvåsiffrigt ordningsnummer som tilldelas varje hushållsmedlem

HHLINK

3

ÅRSVIS

 

Relation till referenspersonen i hushållet

HHTYPE=1,3

1

Referensperson

2

Referenspersonens make/maka (eller sambo)

3

Barn till referenspersonen (eller till dennes make/maka eller sambo)

4

Släkting i rakt uppstigande led till referenspersonen (eller till dennes make/maka eller sambo)

5

Annan släkting

6

Annan

9

Inte tillämpligt (HHTYPE≠1,3)

HHSPOU

4/5

ÅRSVIS

 

Ordningsnummer för make/maka eller sambo

HHTYPE=1,3

01-98

Ordningsnummer för make/maka eller sambo i hushållet

99

Inte tillämpligt (personen tillhör inte ett privat hushåll, har inte någon partner eller partnern tillhör inte detta privata hushåll)

HHFATH

6/7

ÅRSVIS

 

Faderns ordningsnummer

HHTYPE=1,3

01-98

Ordningsnummer för fadern i hushållet

99

Inte tillämpligt (personen tillhör inte ett privat hushåll eller fadern tillhör inte detta privata hushåll)

HHMOTH

8/9

ÅRSVIS

 

Moderns ordningsnummer

HHTYPE=1,3

01-98

Ordningsnummer för modern i hushållet

99

Inte tillämpligt (personen tillhör inte ett privat hushåll eller modern tillhör inte detta privata hushåll)

SEX

10

KVARTALSVIS

 

Kön

alla

1

Man

2

Kvinna

YEARBIR

11/14

KVARTALSVIS

 

Födelseår

alla

 

Födelseåret ska anges med fyra siffror

DATEBIR

15

KVARTALSVIS

 

Födelsedatum i förhållande till slutet av referensperioden

alla

1

Personens födelsedag infaller mellan den 1 januari och slutet på referensveckan

2

Personens födelsedag infaller efter referensveckans slut

MARSTAT

16

ÅRSVIS

 

Civilstånd

alla

1

Ogift

2

Gift

3

Änkling/änka

4

Skild

ej ifyllt

Uppgift saknas

NATIONAL

17/18

KVARTALSVIS

 

Nationalitet

alla

 

Kodning enligt ISO:s förteckning över länder

YEARESID

19/20

KVARTALSVIS

 

Vistelselängd i detta land

alla

00

Född i detta land

01-99

Har vistats i detta land i (antal år)

ej ifyllt

Uppgift saknas

COUNTRYB

21/22

KVARTALSVIS

 

Födelseland

YEARESID≠00

 

Kodning enligt ISO:s förteckning över länder

99

Inte tillämpligt (col.19/20=00)

ej ifyllt

Uppgift saknas

PROXY

23

KVARTALSVIS

 

Sätt att delta i undersökningen

alla som är 15 år eller äldre

1

Direkt deltagande

2

Deltagande genom en annan medlem i hushållet

9

Inte tillämpligt (barn under 15 år)

ej ifyllt

Uppgift saknas

ARBETSMARKNADSSTATUS

WSTATOR

24

KVARTALSVIS

 

Arbetsmarknadsstatus under referensveckan

alla som är 15 år eller äldre

1

Utförde arbete mot ersättning under referensveckan, i minst en timme (inkl. familjemedarbetare men exkl. värnpliktiga som fullgör obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst)

2

Arbetade inte men hade ett arbete eller en egen verksamhet från vilken han/hon var frånvarande under referensveckan (inkl. familjemedarbetare men exkl. värnpliktiga som utför obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst)

3

Arbetade inte på grund av permittering

4

Var värnpliktig och fullgjorde obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst

5

Övriga (15 år eller äldre) som varken arbetade, hade något arbete eller någon egen verksamhet under referensveckan Inte tillämpligt (barn under 15 år)

9

Orsak till att man inte arbetade trots att man hade ett arbete

NOWKREAS

25/26

KVARTALSVIS

 

Orsak till att man inte arbetade trots att man hade ett arbete

WSTATOR=2

00

Dåligt väder

01

Låg arbetsbelastning av tekniska eller ekonomiska skäl

02

Arbetsmarknadskonflikt

03

Utbildning

04

Egen sjukdom, skada eller tillfällig arbetsoförmåga

05

Mammaledighet

06

Föräldraledighet

07

Semester

08

Kompensationsledighet (inom ramen för ett arbetstidskonto eller avtal om ett visst antal arbetstimmar)

09

Andra skäl (t.ex. personliga skäl eller familjeansvar)

99

Inte tillämpligt (WSTATOR=1,3-5,9)

UPPGIFTER OM HUVUDSYSSELSÄTTNINGEN

STAPRO

27

KVARTALSVIS

 

Yrkesställning

WSTATOR=1,2

1

Egenföretagare med anställda

2

Egenföretagare utan anställda

3

Anställd

4

Familjemedarbetare

9

Inte tillämpligt (WSTATOR=3-5,9)

ej ifyllt

Uppgift saknas

SIGNISAL

28

KVARTALSVIS

 

Fortsatt mottagande av lön

(WSTATOR=2 and NOWKREAS≠04 och NOWKREAS≠05 och STAPRO=3) eller WSTATOR=3

1

Frånvarande under högst tre månader

2

Frånvarande under mer än tre månader med lön eller annan ersättning motsvarande minst hälften av lönen

3

Frånvarande i mer än tre månader med lön eller annan ersättning motsvarande mindre än hälften av lönen

4

Vet ej

9

Inte tillämpligt (WSTATOR≠2 eller NOWKREAS=04 eller NOWKREAS=05 eller STAPRO≠3) och WSTATOR≠3

NACE3D

29/31

KVARTALSVIS

 

Arbetsställets näringsgren

WSTATOR=1,2

 

Nace rev. 2-kod på tvåsiffrig eller om möjligt tresiffrig nivå

000

Inte tillämpligt (WSTATOR=3-5,9)

ej ifyllt

Uppgift saknas

ISCO4D

32/35

KVARTALSVIS

 

Yrke

WSTATOR=1,2

 

ISCO-88 (COM), tvåsiffrig eller om möjligt tresiffrig kod

9999

Inte tillämpligt (WSTATOR=3-5,9)

ej ifyllt

Uppgift saknas

SUPVISOR

36

ÅRSVIS

 

Arbetsledande ställning

STAPRO=3

1

Ja

2

Nej

9

STAPRO≠3

ej ifyllt

Uppgift saknas

SIZEFIRM

37/38

ÅRSVIS

 

Antal personer som arbetar på arbetsstället

STAPRO=1,3,4, ej ifyllt

01-10

Exakt antal personer, om antalet är 1–10

11

11–19 personer

12

20–49 personer

13

50 eller fler

14

Vet ej, men färre än 11 personer

15

Vet ej, men fler än 10 personer

99

Inte tillämpligt (STAPRO=2,9)

ej ifyllt

Uppgift saknas

COUNTRYW

39/40

KVARTALSVIS

 

Land där arbetsplatsen är belägen

WSTATOR=1,2

 

Kodning enligt ISO:s förteckning över länder

99

Inte tillämpligt (WSTATOR=3-5,9)

ej ifyllt

Uppgift saknas

REGIONW

41/42

KVARTALSVIS

 

Region där arbetsplatsen är belägen

WSTATOR=1,2

 

NUTS 2

99

Inte tillämplig (WSTATOR=3-5,9)

ej ifyllt

Uppgift saknas

YSTARTWK

43/46

KVARTALSVIS

 

År då personen började arbeta för den här arbetsgivaren eller som egenföretagare

WSTATOR=1,2

 

Ange årtalet med fyra siffror

9999

Inte tillämpligt (WSTATOR=3-5,9)

ej ifyllt

Uppgift saknas

MSTARTWK

47/48

KVARTALSVIS

 

Månad då personen började arbeta för den här arbetsgivaren eller som egenföretagare

YSTARTWK≠9999, ej ifyllt & REFYEAR-YSTARTWK<=2

01-12

Ange månadens nummer

99

Inte tillämpligt (YSTARTWK=9999, ej ifyllt eller REFYEAR-YSTARTWK>2)

ej ifyllt

Uppgift saknas

WAYJFOUN

49

ÅRSVIS

 

Hjälp från den offentliga arbetsförmedlingen att skaffa det nuvarande arbetet

STAPRO=3 & har börjat det här arbetet under de senaste 12

0

Nej

1

Ja

9

STAPRO≠3 eller började det här arbetet för mer än ett år sedan

ej ifyllt

Uppgift saknas

FTPT

50

KVARTALSVIS

 

Heltid/Deltid

WSTATOR=1,2

1

Heltidsarbete

2

Deltidsarbete

9

WSTATOR≠1,2

ej ifyllt

Uppgift saknas

FTPTREAS

51

ÅRSVIS

 

Skäl till deltidsarbete

FTPT=2

 

Deltidsarbetar av följande skäl:

1

Personen deltar i utbildning

2

Egen sjukdom eller arbetsoförmåga

3

Tillsyn av barn eller funktionshindrad vuxen

4

Andra personliga skäl

5

Personen kunde inte hitta något heltidsarbete

6

Andra skäl

9

Inte tillämpligt (FTPT≠2)

ej ifyllt

Uppgift saknas

TEMP

52

KVARTALSVIS

 

Arbetets varaktighet

STAPRO=3

1

Personen har en fast anställning eller tillsvidareanställning

2

Personen har en tidsbegränsad anställning

9

Inte tillämpligt (STAPRO≠3)

ej ifyllt

Uppgift saknas

TEMPREAS

53

ÅRSVIS

 

Skälen till den tidsbegränsade anställningen

TEMP=2

 

Personen har en tidsbegränsad anställning därför att

1

kontraktet omfattar en utbildningsperiod (lärlingar, praktikanter, forskningsassistenter etc.)

2

personen inte kunde hitta någon fast anställning/tillsvidareanställning

3

personen inte ville ha någon fast anställning/tillsvidareanställning

4

det är en provanställning

9

Inte tillämpligt (TEMP≠2)

ej ifyllt

Uppgift saknas

TEMPDUR

54

KVARTALSVIS

 

Den totala längden på det tidsbegränsade arbetet/visstidsanställningen

TEMP=2

1

Mindre än en månad

2

1–3 månader

3

4–6 månader

4

7–12 månader

5

13–18 månader

6

19–24 månader

7

25–36 månader

8

Mer än 3 år

9

Inte tillämpligt (TEMP≠2)

ej ifyllt

Uppgift saknas

TEMPAGCY

55

ÅRSVIS

 

Kontrakt med ett bemanningsföretag

STAPRO=3

0

Nej

1

Ja

9

Inte tillämpligt (STAPRO≠3)

ej ifyllt

Uppgift saknas

ATYPISKA ARBETSFÖRHÅLLANDEN

SHIFTWK

56

ÅRSVIS

 

Skiftarbete

STAPRO=3

1

Personen arbetar i skift

3

Personen arbetar aldrig i skift

9

Inte tillämpligt (STAPRO≠3)

ej ifyllt

Uppgift saknas

EVENWK

57

ÅRSVIS

 

Kvällsarbete

WSTATOR=1 eller WSTATOR=2

1

Personen brukar arbeta på kvällen

2

Personen arbetar ibland på kvällen

3

Personen arbetar aldrig på kvällen

9

Inte tillämpligt (WSTATOR=3-5,9)

ej ifyllt

Uppgift saknas

NIGHTWK

58

ÅRSVIS

 

Nattarbete

WSTATOR=1 eller WSTATOR=2

1

Personen brukar arbeta på natten

2

Personen arbetar ibland på natten

3

Personen arbetar aldrig på natten

9

Inte tillämpligt (WSTATOR=3-5,9)

ej ifyllt

Uppgift saknas

SATWK

59

ÅRSVIS

 

Arbete på lördagar

WSTATOR=1 eller WSTATOR=2

1

Personen brukar arbeta på lördagar

2

Personen arbetar ibland på lördagar

3

Personen arbetar aldrig på lördagar

9

Inte tillämpligt (WSTATOR=3-5,9)

ej ifyllt

Uppgift saknas

SUNWK

60

ÅRSVIS

 

Arbete på söndagar

WSTATOR=1 eller WSTATOR=2

1

Personen brukar arbeta på söndagar

2

Personen arbetar ibland på söndagar

3

Personen arbetar aldrig på söndagar

9

Inte tillämpligt (WSTATOR=3-5,9)

ej ifyllt

Uppgift saknas

ARBETADE TIMMAR

HWUSUAL

61/62

KVARTALSVIS

 

Normalt antal arbetade timmar per vecka i huvudsysselsättningen

WSTATOR=1,2

00

Normalt antal timmar kan inte uppges därför att det varierar betydligt från vecka till vecka eller från månad till månad

01-98

Normalt antal arbetade timmar i huvudsysselsättningen

99

Inte tillämpligt (WSTATOR=3-5,9)

ej ifyllt

Uppgift saknas

HWACTUAL

63/64

KVARTALSVIS

 

Faktiskt antal arbetade timmar under referensveckan i huvudsysselsättningen

WSTATOR=1,2

00

Person som har ett arbete eller egen verksamhet och som inte har arbetat alls i huvudsysselsättningen under referensveckan

01-98

Faktiskt antal arbetade timmar under referensveckan i huvudsysselsättningen

99

Inte tillämpligt (WSTATOR=3-5,9)

ej ifyllt

Uppgift saknas

HWOVERP

65/66

KVARTALSVIS

 

Betald övertid under referensveckan i huvudsysselsättningen

STAPRO=3

00-98

Antal betalda övertidstimmar

99

Inte tillämpligt (STAPRO≠3)

ej ifyllt

Uppgift saknas

HWOVERPU

67/68

KVARTALSVIS

 

Obetald övertid under referensveckan i huvudsysselsättningen

STAPRO=3

00-98

Antal obetalda övertidstimmar

99

Inte tillämpligt (STAPRO≠3)

ej ifyllt

Uppgift saknas

HOURREAS

69/70

KVARTALSVIS

 

Främsta orsak till att det faktiska antalet arbetade timmar under referensveckan skiljer sig från personens vanliga antal arbetade timmar

HWUSUAL=00-98 & HWACTUAL=00-98 & WSTATOR=1

 

Personen har arbetat mer än vanligt på grund av

01

varierande arbetstid (t.ex. flextid)

16

övertid

02

andra skäl

 

Personen har arbetat mindre än vanligt på grund av

03

dåligt väder

04

låg arbetsbelastning av tekniska eller ekonomiska skäl

05

arbetsmarknadskonflikt

06

utbildning

07

varierande arbetstid (t.ex. flextid)

08

egen sjukdom, skada eller tillfällig arbetsoförmåga

09

mammaledighet eller föräldraledighet

10

särskild ledighet av personliga skäl

11

semester

12

helgdagar

13

nytt arbete/byte av arbete under referensveckan

14

slutat arbete utan att börja något nytt under referensveckan

15

andra skäl

97

Personen har arbetat det vanliga antalet timmar under referensveckan (HWUSUAL=HWACTUAL=01–98)

98

Person vars arbetstid varierar ansenligt från vecka till vecka eller från månad till månad och som inte uppgav något skäl till skillnaden mellan det faktiska och det vanliga antalet arbetade timmar (HWUSUAL=00 & HOURREAS#01–16)

99

Inte tillämpligt (WSTATOR=2-5,9 eller HWUSUAL=ej ifyllt eller HWACTUAL=ej ifyllt)

ej ifyllt

Uppgift saknas

WISHMORE

71

KVARTALSVIS

 

Skulle vanligen vilja arbeta mer än det nuvarande antalet timmar

(WSTATOR=1 eller WSTATOR=2)

0

Nej

1

Ja

9

Inte tillämpligt (WSTATOR=3-5,9)

ej ifyllt

Uppgift saknas

WAYMORE

72

ÅRSVIS

 

Hur personen vill arbeta fler timmar

WISHMORE=1

1

Genom ett extrajobb

2

Genom ett arbete där personen arbetar fler timmar än på det nuvarande arbetet

3

Bara inom ramen för det nuvarande arbetet

4

På vilket som helst av dessa sätt

9

Inte tillämpligt (WISHMORE≠1)

ej ifyllt

Uppgift saknas

HWWISH

73/74

KVARTALSVIS

 

Antal timmar som personen totalt skulle vilja arbeta

WSTATOR=1 eller WSTATOR=2

01-98

Antal timmar som personen skulle vilja arbeta totalt

99

Inte tillämpligt (WSTATOR=3-5,9)

ej ifyllt

Uppgift saknas

HOMEWK

75

ÅRSVIS

 

Arbete i hemmet

WSTATOR=1 eller WSTATOR=2

1

Personen brukar arbeta hemma

2

Personen arbetar ibland hemma

3

Personen arbetar aldrig hemma

9

Inte tillämpligt (WSTATOR=3-5,9)

ej ifyllt

Uppgift saknas

LOOKOJ

76

KVARTALSVIS

 

Söker annat arbete

WSTATOR=1 eller WSTATOR=2

0

Personen söker inte något annat arbete

1

Personen söker ett annat arbete

9

Inte tillämpligt (WSTATOR=3-5,9)

ej ifyllt

Uppgift saknas

LOOKREAS

77

ÅRSVIS

 

Skäl till att söka ett annat arbete

LOOKOJ=1

1

risk att eller visshet om att förlora det nuvarande arbetet

2

det nuvarande arbetet betraktas som ett tillfälligt arbete

3

söker ett extrajobb för att kunna arbeta fler timmar än i det nuvarande arbetet

4

söker ett arbete där det finns möjlighet att arbeta fler timmar än i det nuvarande arbetet

5

söker ett arbete där det finns möjlighet att arbeta färre timmar än i det nuvarande arbetet

6

vill ha bättre arbetsförhållanden (t.ex. lön, arbets- eller restider, kvaliteten på arbetet)

7

andra skäl

9

Inte tillämpligt (LOOKOJ≠1)

ej ifyllt

Uppgift saknas

BISYSSLA

EXIST2J

78

KVARTALSVIS

 

Innehar mer än ett arbete eller en egen verksamhet

WSTATOR=1 eller WSTATOR=2

1

Personen hade bara ett arbete eller en egen verksamhet under referensveckan

2

Personen hade mer än ett arbete eller en egen verksamhet under referensveckan (inte på grund av nytt arbete eller en egen verksamhet)

9

Inte tillämplig(WSTATOR=3-5,9)

ej ifyllt

Uppgift saknas

STAPRO2J

79

KVARTALSVIS

 

Yrkesställning (i bisysslan)

EXIST2J=2

1

Egenföretagare med anställda

2

Egenföretagare utan anställda

3

Anställd

4

Familjemedarbetare

9

Inte tillämpligt (EXIST2J=1,9 ej ifyllt)

ej ifyllt

Uppgift saknas

NACE2J2D

80/81

KVARTALSVIS

 

Arbetsställets näringsgren (i bisysslan)

EXIST2J=2

 

Nace rev. 2

00

Inte tillämpligt (EXIST2J=1,9, ej ifyllt)

ej ifyllt

Uppgift saknas

HWACTUA2

82/83

KVARTALSVIS

 

Faktiskt antal arbetade timmar under referensveckan i bisysslan

EXIST2J=2

00

Personen arbetade inte i bisysslan under referensveckan

01-98

Faktiskt antal arbetade timmar under referensveckan i bisysslan

99

Inte tillämpligt (EXIST2J=1,9, ej ifyllt)

ej ifyllt

Uppgift saknas

TIDIGARE ARBETSLIVSERFARENHET FÖR PERSONER SOM INTE ÄR SYSSELSATTA

EXISTPR

84

KVARTALSVIS

 

Tidigare arbetslivserfarenhet

WSTATOR=3-5

0

Personen har aldrig haft en anställning (rent tillfälligt arbete, t.ex. feriearbete, obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst ska inte betraktas som anställning)

1

Personen har redan haft en anställning (rent tillfälligt arbete, t.ex. feriearbete, obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst ska inte betraktas som anställning)

9

Inte tillämpligt (WSTATOR=1,2 eller 9)

ej ifyllt

Uppgift saknas

YEARPR

85/88

KVARTALSVIS

 

År då personen senast arbetade

EXISTPR=1

 

Ange det år då personen senast arbetade med 4 siffror

9999

Inte tillämpligt (EXISTPR=0,9, ej ifyllt)

ej ifyllt

Uppgift saknas

MONTHPR

89/90

KVARTALSVIS

 

Månad då personen senast arbetade

YEARPR≠9999, ej ifyllt & REFYEAR-YEARPR<=2

01-12

Ange numret på den månad då personen senast arbetade

99

Inte tillämpligt (YEARPR=9999, ej ifyllt eller REFYEAR-YEARPR>2)

ej ifyllt

Uppgift saknas

LEAVREAS

91/92

ÅRSVIS

 

Främsta orsaken till att personen lämnade det senaste arbetet eller den egna verksamheten

EXISTPR=1 och REFYEAR-YEARPR<8

00

Avskedad eller övertalig

01

Ett tidsbegränsat arbete upphörde

02

Tillsyn av barn eller funktionshindrad vuxen

03

Andra personliga skäl

04

Egen sjukdom eller arbetsoförmåga

05

Utbildning

06

Förtidspension

07

Pensionering vid normal pensionsålder

08

Obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst

09

Andra orsaker

99

Inte tillämpligt (EXISTPR=0,9, ej ifyllt, eller EXISTPR=1 och har inte arbetat under de senaste 8 åren)

ej ifyllt

Uppgift saknas

STAPROPR

93

KVARTALSVIS bara om arbete utförts under de senaste 12 månaderna

ÅRSVIS annars

 

Yrkesställning i det senaste arbetet

EXISTPR=1 och REFYEAR-YEARPR<8

1

Egenföretagare med anställda

2

Egenföretagare utan anställda

3

Anställd

4

Familjemedarbetare

9

Inte tillämpligt (EXISTPR=0,9, ej ifyllt, eller EXISTPR=1 och har inte arbetat under de senaste 8 åren)

ej ifyllt

Uppgift saknas

NACEPR2D

94/95

KVARTALSVIS om arbete utförts under de senaste 12 månaderna,

ÅRSVIS annars

 

Näringsgren för det arbetsställe där personen senast arbetade

EXISTPR=1 och REFYEAR-YEARPR<8

 

NACE Rev. 2

00

Inte tillämpligt (EXISTPR=0,9, ej ifyllt, eller EXISTPR=1 och har inte arbetat under de senaste 8 åren)

ej ifyllt

Uppgift saknas

ISCOPR3D

96/98

KVARTALSVIS KVARTALSVIS om arbete utförts under de senaste 12 månaderna,

ÅRSVIS annars

 

Yrke i det senaste arbetet

EXISTPR=1 och REFYEAR-YEARPR<8

 

ISCO-88 (COM)

999

Inte tillämpligt (EXISTPR=0,9, ej ifyllt, eller EXISTPR=1 och har inte arbetat under de senaste 8 åren)

ej ifyllt

Uppgift saknas

ARBETSSÖKANDE

SEEKWORK

99

KVARTALSVIS

 

Har sökt arbete under de senaste fyra veckorna

(WSTATOR=3-5 eller SIGNISAL=3) och ålder <75

1

Personen har redan hittat ett arbete som kommer att börja senast inom tre månader

2

Personen har redan hittat ett arbete som kommer att börja om mer än tre månader och söker inte arbete

3

Personen söker inte arbete och har inte hittat något arbete som börjar senare

4

Personen söker arbete

9

Inte tillämpligt (WSTATOR=1,2 eller 9 och SIGNISAL≠3) eller ålder lika med eller högre än 75 år

SEEKREAS

100

ÅRSVIS

 

Skäl till att inte söka arbete

SEEKWORK=3

 

Personen söker inte arbete därför att han/hon

1

väntar på att få återgå till arbetet (permitterade personer)

2

är sjuk eller arbetsoförmögen

3

passar barn eller funktionshindrad vuxen

4

har andra personliga skäl

5

deltar i utbildning

6

är pensionerad

7

anser att det inte finns något arbete att få

8

har andra skäl

9

Inte tillämpligt (SEEKWORK≠3)

ej ifyllt

Uppgift saknas

SEEKTYPE

101

KVARTALSVIS

 

Slag av sökt (eller funnet) arbete

SEEKWORK=1,2,4 eller LOOKOJ=1

 

Det sökta arbetet (för SEEKWORK=1, 2 det funna arbetet) är

1

som egenföretagare

 

som anställd:

2

och endast heltidsarbete söks (eller har redan hittats)

3

och heltidsarbete söks, men om det inte finns, kommer deltidsarbete att accepteras

4

och deltidsarbete söks, men om det inte finns, kommer heltidsarbete att accepteras

5

och endast deltidsarbete söks (eller har redan hittats)

6

och personen uppgav inte om heltids- eller deltidsarbete söks (eller redan har skaffats)

9

Inte tillämpligt (SEEKWORK≠1,2,4 och LOOKOJ≠1)

ej ifyllt

Uppgift saknas

SEEKDUR

102

KVARTALSVIS

 

Tid som arbete sökts

SEEKWORK=1,4 eller LOOKOJ=1

0

Har ännu inte börjat

1

Mindre än en månad

2

1–2 månad(er)

3

3–5 månader

4

6–11 månader

5

12–17 månader

6

18–23 månader

7

24–47 månader

8

4 år eller mer

9

Inte tillämpligt (SEEKWORK≠1,4 och LOOKOJ≠1)

ej ifyllt

Uppgift saknas

SÄTT ATT SÖKA ARBETE UNDER DE FÖREGÅENDE FYRA VECKORNA

METHODA

103

KVARTALSVIS

 

Kontaktade den offentliga arbetsförmedlingen

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Inte tillämpligt (SEEKWORK≠4 och LOOKOJ≠1)

METHODB

104

KVARTALSVIS

 

Kontaktade privata arbetsförmedlingar

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Inte tillämpligt (SEEKWORK≠4 och LOOKOJ≠1)

METHODC

105

KVARTALSVIS

 

Vände sig direkt till arbetsgivarna

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Inte tillämpligt (SEEKWORK≠4 och LOOKOJ≠1)

METHODD

106

KVARTALSVIS

 

Vände sig direkt till arbetsgivarna

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Inte tillämpligt (SEEKWORK≠4 och LOOKOJ≠1)

METHODE

107

KVARTALSVIS

 

Frågade vänner, släktingar, fackföreningar etc.

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Inte tillämpligt (SEEKWORK≠4 och LOOKOJ≠1)

METHODF

108

KVARTALSVIS

 

Satte in eller svarade på annonser i tidningar

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Inte tillämpligt (SEEKWORK≠4 och LOOKOJ≠1)

METHODG

109

KVARTALSVIS

 

Deltog i prov eller intervju

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Inte tillämpligt (SEEKWORK≠4 och LOOKOJ≠1)

METHODH

110

KVARTALSVIS

 

Sökte mark, lokaler eller utrustning

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Inte tillämpligt (SEEKWORK≠4 och LOOKOJ≠1)

METHODI

111

KVARTALSVIS

 

Sökte tillstånd, licenser och ekonomiska resurser

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Inte tillämpligt (SEEKWORK≠4 och LOOKOJ≠1)

METHODJ

112

KVARTALSVIS

 

Väntar på svar på en ansökan

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Inte tillämpligt (SEEKWORK≠4 och LOOKOJ≠1)

METHODK

113

KVARTALSVIS

 

Väntar på att bli uppringd av den offentliga arbetsförmedlingen

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Inte tillämpligt (SEEKWORK≠4 och LOOKOJ≠1)

METHODL

114

KVARTALSVIS

 

Väntar på resultaten från ett uttagningsprov för anställning inom den offentliga sektorn

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Inte tillämpligt (SEEKWORK≠4 och LOOKOJ≠1)

METHODM

115

KVARTALSVIS

 

Annat sätt

SEEKWORK=4 eller LOOKOJ=1

0

Nej

1

Ja

9

Inte tillämpligt (SEEKWORK≠4 och LOOKOJ≠1)

WANTWORK

116

KVARTALSVIS

 

Viljan att arbeta bland personer som inte söker arbete

SEEKWORK=3

 

Personen söker inte arbete

1

men skulle ändå vilja ha ett arbete

2

och vill inte ha arbete

9

Inte tillämpligt (SEEKWORK≠3)

ej ifyllt

Uppgift saknas

AVAILBLE

117

KVARTALSVIS

 

Kan börja arbeta inom två veckor

SEEKWORK=1,4 eller WANTWORK=1, ej ifyllt eller WISHMORE=1

 

Om arbete hittades nu:

1

skulle personen kunna börja omedelbart (inom två veckor)

2

skulle personen inte kunna börja omedelbart (inom två veckor)

9

Inte tillämpligt (SEEKWORK≠1, 4 och WANTWORK≠1, ej ifyllt och WISHMORE≠1)

AVAIREAS

118

ÅRSVIS

 

Skäl till att inte kunna börja inom två veckor

AVAILBLE=2

 

Personen skulle inte kunna börja omedelbart (inom två veckor) därför att han/hon

1

måste avsluta en utbildning

2

måste avsluta obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst

3

inte kan lämna det nuvarande arbetet inom två veckor på grund av uppsägningstiden

4

har personliga skäl eller måste ta hänsyn till familjen (inkl. moderskap)

5

är sjuk eller arbetsoförmögen

6

har andra skäl

9

Inte tillämpligt (AVAILBLE≠2)

ej ifyllt

Uppgift saknas

PRESEEK

119

ÅRSVIS

 

Situationen omedelbart innan personen började söka arbete (eller väntade på att ett nytt arbete skulle börja)

SEEKWORK=1,2,4

1

Personen arbetade (inkl. lärlingar, praktikanter)

2

Personen studerade heltid (exkl. lärlingar, praktikanter)

3

Var värnpliktig och fullgjorde obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst

4

Personen hade familjeansvar

5

Annat (t.ex. pensionär)

9

Inte tillämpligt (SEEKWORK=3,9)

ej ifyllt

Uppgift saknas

NEEDCARE

120

ÅRSVIS

 

Behov av möjligheter till vård och omsorg

FTPTREAS=3 eller SEEKREAS=3

 

Personen söker inte arbete eller arbetar deltid därför att

1

lämpliga vård- och omsorgstjänster för barn inte finns eller är för dyra

2

lämpliga vård- och omsorgstjänster för sjuka, funktionshindrade och äldre inte finns eller är för dyra

3

lämpliga vård- och omsorgstjänster för både barn och sjuka, funktionshindrade och äldre inte finns eller är för dyra

4

Vård- och omsorgsmöjligheterna påverkar inte beslutet att arbeta deltid eller att inte söka arbete

9

Inte tillämpligt (FTPTREAS≠3 och SEEKREAS≠3)

ej ifyllt

Uppgift saknas

REGISTER

121

ÅRSVIS

 

Registrering vid en offentlig arbetsförmedling

alla i åldern 15–74 år

1

Personen är registrerad vid en offentlig arbetsförmedling och erhåller bidrag

2

Personen är registrerad vid en offentlig arbetsförmedling men erhåller inga bidrag

3

Personen är inte registrerad vid någon offentlig arbetsförmedling men erhåller bidrag

4

Personen är inte registrerad vid någon offentlig arbetsförmedling och erhåller inga bidrag

9

Inte tillämpligt (personen är under 15 år eller över 75)

ej ifyllt

Uppgift saknas

HUVUDSAKLIG ARBETSSTATUS

MAINSTAT (frivilligt)

122

ÅRSVIS

 

Huvudsaklig status

alla som är 15 år eller äldre

1

Har ett arbete eller har ett obetalt arbete inom familjeföretag eller jordbruksföretag, även lärlingstid eller betald praktik etc.

2

Arbetslös

3

Studier, vidareutbildning, obetald arbetslivserfarenhet

4

Pensionär, förtidspensionär eller hade lagt ned sin rörelse

5

Person med permanent funktionsnedsättning

6

Fullgör obligatorisk militärtjänstgöring

7

Utför arbete i hemmet

8

Annan person som ej tillhör arbetskraften

9

Inte tillämpligt (barn under 15 år)

ej ifyllt

Uppgift saknas

UTBILDNING

EDUCSTAT

123

KVARTALSVIS

 

Har under de senaste fyra veckorna varit studerande eller lärling i allmän utbildning

alla som är 15 år eller äldre

1

Har varit studerande eller lärling

3

Person i reguljär utbildning men på semester

2

Har inte varit studerande eller lärling

9

Inte tillämpligt (barn under 15 år)

ej ifyllt

Uppgift saknas

EDUCLEVL

124

KVARTALSVIS

 

Nivå på denna utbildning

EDUCSTAT=1 eller 3

1

ISCED 1

2

ISCED 2

3

ISCED 3

4

ISCED 4

5

ISCED 5

6

ISCED 6

9

Inte tillämpligt (EDUCSTAT=2,9, ifyllt)

ej ifyllt

Uppgift saknas

EDUCFILD (frivilligt)

125/127

ÅRSVIS

 

Inriktning på denna utbildning

EDUCSTAT=1 eller 3 och EDUCLEVL=3–6

000

Allmän utbildning

100

Pedagogik och lärarutbildning

200

Humaniora och konst

222

Främmande språk

300

Samhällsvetenskap, handel och juridik

400

Naturvetenskap, matematik och data

420

Biologi och miljövetenskap

440

Fysik, kemi och geovetenskap

460

Matematik och statistik

481

Datavetenskap och systemvetenskap

482

Datoranvändning

500

Teknik, tillverkning och byggverksamhet

600

Lantbruk och djursjukvård

700

Hälso- och sjukvård samt social omsorg

800

Tjänster

900

Okänt

999

Inte tillämpligt (EDUCSTAT=2,9, ej ifyllt eller EDUCLEVL≠(3 to 6))

ej ifyllt

Uppgift saknas

COURATT

128

KVARTALSVIS

 

Har du deltagit i kurser, seminarier, konferenser eller fått privatlektioner eller annan undervisning utanför det allmänna utbildningssystemet (nedan kallat ”undervisningsaktivitet(er)”) under de senaste 4 veckorna?

alla som är 15 år eller äldre

1

Ja

2

Nej

9

Inte tillämpligt (barn under 15 år)

ej ifyllt

Uppgift saknas

COURLEN

129/131

KVARTALSVIS

 

Antal timmar i samtliga undervisningsaktiviteter under de senaste 4 veckorna

COURATT=1

3 siffror

Antal timmar

999

Inte tillämpligt (COURATT=2,9, ej ifyllt)

ej ifyllt

Uppgift saknas

COURPURP (optional)

132

ÅRSVIS

 

Syftet med de senaste undervisningsaktiviteterna

COURATT=1

1

Främst arbetsrelaterade (yrket)

2

Främst personliga/sociala skäl

9

Inte tillämpligt (COURATT=2,9, ej ifyllt)

ej ifyllt

Uppgift saknas

COURFILD (frivilligt)

133/135

ÅRSVIS

 

Inriktning på de senaste undervisningsaktiviteterna

COURATT=1

000

Allmän utbildning

100

Pedagogik och lärarutbildning

200

Humaniora och konst

222

Främmande språk

300

Samhällsvetenskap, handel och juridik

400

Naturvetenskap, matematik och data

420

Biologi och miljövetenskap

440

Fysik, kemi och geovetenskap

460

Matematik och statistik

481

Datavetenskap och systemvetenskap

482

Datoranvändning

500

Teknik, tillverkning och byggverksamhet

600

Lantbruk och djursjukvård

700

Hälso- och sjukvård samt social omsorg

800

Tjänster

900

Okänt

999

Inte tillämpligt (COURATT=2,9, ej ifyllt)

ej ifyllt

Uppgift saknas

COURWORH (frivilligt)

136

ÅRSVIS

 

Ägde den senaste undervisningsaktiviteten rum under betald arbetstid?

COURATT=1

1

Endast under betald arbetstid

2

Till största delen under betald arbetstid

3

Till största delen utanför arbetstid

4

Endast utanför arbetstid

5

Inget arbete under den tiden

9

Inte tillämpligt (COURATT=2,9, ej ifyllt)

ej ifyllt

Uppgift saknas

HATLEVEL

137/138

KVARTALSVIS

 

Högsta nivå för framgångsrikt fullföljd utbildning

Alla som är 15 år eller äldre

00

Ej formell utbildning eller under ISCED 1

11

ISCED 1

21

ISCED 2

22

ISCED 3 c (kortare än två år)

31

ISCED 3 c (två år eller längre)

32

ISCED 3 a, b

30

ISCED 3 (uppdelning på a, b eller c är inte möjlig, 2 år eller längre)

41

ISCED 4a, b

42

ISCED 4c

43

ISCED 4 (uppdelning på a, b eller c är inte möjlig)

51

ISCED 5b

52

ISCED 5a

60

ISCED 6

99

Inte tillämpligt (barn under 15 år)

ej ifyllt

Uppgift saknas

HATFIELD

139/141

ÅRSVIS

 

Inriktning på den högsta nivå för framgångsrikt fullföljd utbildning

HATLEVEL=22 till 60

000

Allmän utbildning (1)

100

Pedagogik och lärarutbildning (1)

200

Humaniora och konst (1)

222

Främmande språk

300

Samhällsvetenskap, handel och juridik (1)

400

Naturvetenskap, matematik och data (1)

420

Biologi och miljövetenskap (1)

440

Fysik, kemi och geovetenskap (1)

460

Matematik och statistik (1)

481

Datavetenskap och systemvetenskap

482

Datoranvändning

500

Teknik, tillverkning och byggverksamhet (1)

600

Lantbruk och djursjukvård (1)

700

Hälso- och sjukvård samt social omsorg (1)

800

Tjänster (1)

900

Okänt

999

Inte tillämpligt (HATLEVEL=00, 11, 21, 99, ej ifyllt)

ej ifyllt

Uppgift saknas

HATYEAR

142/145

ÅRSVIS

 

År när den högsta nivån på utbildningen framgångsrikt fullföljdes

HATLEVEL=11-60

 

De fyra siffrorna för det år då den högsta nivån på utbildningen framgångsrikt fullföljdes

9999

Inte tillämpligt (HATLEVEL=00, 99, ej ifyllt)

ej ifyllt

Uppgift saknas

SITUATIONEN ETT ÅR FÖRE UNDERSÖKNINGEN

WSTAT1Y

146

ÅRSVIS

 

Situationen med avseende på verksamhet ett år före undersökningen

alla som är 15 år eller äldre

1

Hade ett arbete eller hade ett obetalt arbete inom familjeföretag eller jordbruksföretag, även lärlingstid eller betald praktik etc.

2

Arbetslös

3

Studier, vidareutbildning, obetald arbetslivserfarenhet

4

Pensionär, förtidspensionär eller hade lagt ned sin rörelse

5

Person med permanent funktionsnedsättning

6

Fullgjorde obligatorisk militärtjänstgöring

7

Utförde arbete i hemmet

8

Annan person som ej tillhör arbetskraften

9

Inte tillämpligt (barn under 15 år)

ej ifyllt

Uppgift saknas

STAPRO1Y

147

ÅRSVIS

 

Yrkesställning ett år före undersökningen

WSTAT1Y=1

1

Egenföretagare med anställda

2

Egenföretagare utan anställda

3

Anställd

4

Familjemedarbetare

9

Inte tillämpligt (WSTAT1Y≠1)

ej ifyllt

Uppgift saknas

NACE1Y2D

148/149

ÅRSVIS

 

Näringsgren för det arbetsställe där personen arbetade ett år före undersökningen

WSTAT1Y=1

 

Nace rev. 2

00

Inte tillämpligt (WSTAT1Y≠1)

ej ifyllt

Uppgift saknas

COUNTR1Y

150/151

ÅRSVIS

 

Bosättningsland ett år före undersökningen

Alla som är 1 år eller äldre

 

Kodning enligt ISO:s förteckning över länder

99

Inte tillämpligt (barn under 1 år)

ej ifyllt

Uppgift saknas

REGION1Y

152/153

ÅRSVIS

 

Bosättningsregion ett år före undersökningen

Alla som är 1 år eller äldre

 

NUTS 2

99

Inte tillämpligt (person som har bytt bosättningsland eller barn under 1 år)

ej ifyllt

Uppgift saknas

INKOMSTER

INCDECIL

154/155

ÅRSVIS

 

Månadslön (netto) från huvudsysselsättningen

STAPRO=3

01-10

Deciler

99

Inte tillämpligt(STAPRO≠3)

ej ifyllt

Uppgift saknas

TEKNISKA FRÅGOR KRING INTERVJUN

REFYEAR

156/159

KVARTALSVIS

 

Undersökningsår

alla

 

Ange årtalet med fyra siffror

REFWEEK

160/161

KVARTALSVIS

 

Referensvecka

alla

 

Nummer på veckan som löper från måndag till söndag

INTWEEK

162/163

KVARTALSVIS

 

Intervjuvecka

alla

 

Nummer på veckan som löper från måndag till söndag

COUNTRY

164/165

KVARTALSVIS

 

Land

alla

 

Kodningenligt ISO:s förteckning över länder.

REGION

166/167

KVARTALSVIS

 

Hushållets region

alla

 

NUTS 2

DEGURBA

168

KVARTALSVIS

 

Urbaniseringsgrad

alla

1

Tätbebyggelse

2

Område med befolkningstäthet mellan tät och gles

3

Glesbygd

HHNUM

169/174

KVARTALSVIS

 

Hushållets löpnummer

alla

 

Löpnumren sätts av de nationella statistikbyråerna och bibehålls under hela undersökningen

 

Poster som rör olika medlemmar i samma hushåll har samma löpnummer

HHTYPE

175

KVARTALSVIS

 

Typ av hushåll

alla

1

Person som bor i privat hushåll (eller permanent på ett hotell) och som där ingår i undersökningen

2

Person som bor på en institution och där ingår i undersökningen

3

Person som bor på en institution men undersöktes i detta privata hushåll

4

Person som bor i ett annat privat hushåll i medlemsstaten men ingår i undersökningen i sitt eget hushåll

HHINST

176

KVARTALSVIS

 

Typ av institution

HHTYPE=2,3

1

Utbildningsinrättning

2

Sjukhus

3

Annan vårdinrättning

4

Religiös institution (som inte redan finns upptagen i 1–3)

5

Hotell för arbetare, förläggning i anslutning till en byggarbetsplats, studenthem etc.

6

Militär anläggning

7

Annat (t.ex. fängelse)

9

Inte tillämpligt (HHTYPE=1,4)

ej ifyllt

Uppgift saknas

COEFFY

177/182

ÅRSVIS

 

Årsvikt

alla

0000-9999

Kolumnerna 177–180 innehåller heltal

00-99

Kolumnerna 181–182 innehåller decimaltal

COEFFQ

183/188

KVARTALSVIS

 

Kvartalsvikt

alla

0000-9999

Kolumnerna 183–186 innehåller heltal

00-99

Kolumnerna 187–188 innehåller decimaltal

COEFFH

189/194

ÅRSVIS

 

Årsvikt för urvalet avseende hushållsegenskaper (om en enskild person är urvalsperson)

 

0000-9999

Kolumnerna 189–192 innehåller heltal

 

00-99

Kolumnerna 193–194 innehåller decimaltal

 

INTWAVE

195

KVARTALSVIS

 

Undersökningsomgångens ordningsnummer

alla

1-8

Undersökningsomgångens ordningsnummer

INTQUEST

196

KVARTALSVIS

 

Använt frågeformulär

alla

1

Endast grundläggande variabler

2

Hela frågeformuläret


(1)  eller underavdelningar i ISCED 1997 – utbildningsinriktning – anges med 3 siffror.


26.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/85


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 378/2008

av den 25 april 2008

om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnats för delperioden april 2008 genom förordning (EG) nr 327/98

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris