ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 111

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
23 april 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 356/2008 av den 22 april 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 357/2008 av den 22 april 2008 om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 358/2008 av den 22 april 2008 om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd ( 1 )

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 359/2008 av den 18 april 2008 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 360/2008 av den 18 april 2008 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

9

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/324/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 mars 2008 om inrättande av expertgruppen Plattformen för elektronisk lagring av uppgifter för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott

11

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2 (EUT L 2 av den 4.1.2008)

15

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/137/EG av den 18 december 2006 om ändring av direktiv 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart (EUT L 389 av den 30.12.2006)

15

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

23.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 111/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 356/2008

av den 22 april 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsakter (1), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 april 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 april 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 22 april 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

53,4

TN

109,0

TR

104,9

ZZ

89,1

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

124,8

ZZ

138,6

0709 90 70

MA

92,6

MK

90,3

TR

124,8

ZZ

102,6

0709 90 80

EG

349,4

ZZ

349,4

0805 10 20

EG

46,6

IL

60,3

MA

53,7

TN

53,4

TR

55,8

US

46,4

ZZ

52,7

0805 50 10

EG

126,4

IL

131,5

MK

122,2

TR

135,2

US

121,6

ZA

153,3

ZZ

131,7

0808 10 80

AR

89,6

BR

86,6

CA

77,9

CL

99,3

CN

94,6

MK

65,6

NZ

124,3

TR

69,6

US

105,2

UY

76,8

ZA

66,6

ZZ

86,9

0808 20 50

AR

94,6

AU

85,9

CL

125,8

CN

43,3

ZA

86,2

ZZ

87,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


23.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 111/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 357/2008

av den 22 april 2008

om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1), särskilt artikel 23a g, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 999/2001 fastställs bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (TSE) hos djur. Den är tillämplig på produktion och avyttring av levande djur och animaliska produkter samt, i vissa specifika fall, export av dessa.

(2)

I bilaga V till förordning (EG) nr 999/2001 fastställs reglerna för avlägsnande och bortskaffande av specificerat riskmaterial.

(3)

Olika faktorer tyder på att BSE-epidemin utvecklats i önskad riktning och att situationen förbättrats betydligt under senare år tack vare de åtgärder som vidtagits för att minska risken, särskilt det totala utfodringsförbudet och regler om att specificerat riskmaterial ska avlägsnas och destrueras.

(4)

Ett av de strategiska målen i kommissionens TSE-färdplan, som antogs den 15 juli 2005 (2), är att försäkra sig om och bibehålla den nuvarande nivån på konsumentskyddet genom att fortsätta säkerställa säkert avlägsnande av specificerat riskmaterial, men att ändra förteckningen över eller åldern på de djur från vilka specificerat riskmaterial ska avlägsnas på grundval av de senaste vetenskapliga rönen.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet konstaterade i sitt yttrande av den 19 april 2007 att sannolikt påvisbar smittsamhet i det centrala nervsystemet hos nötkreatur enligt senaste vetenskapliga rön uppträder då ungefär tre fjärdedelar av inkubationstiden förflutit och att det kan förväntas att smittsamhet inte är påvisbar eller fortfarande frånvarande i nötkreatur som är 33 månader.

(6)

Genomsnittsåldern för rapporterade BSE-positiva fall i gemenskapen steg från 86 till 121 månader mellan 2001 och 2006. Under samma period rapporterades i gemenskapen endast sju BSE-fall hos nötkreatur under 35 månader bland totalt 7 413 BSE-fall av totalt mer än 60 miljoner nötkreatur som testades.

(7)

Därför finns det vetenskapliga belägg för att se över den åldersgräns vid vilken vissa typer av specificerat riskmaterial, särskilt kotpelaren, måste avlägsnas från nötkreatur. Med hänsyn till utvecklingen av smittsamhet i det centrala nervsystemet under inkubationstiden, åldersstrukturen bland positiva BSE-fall och den minskade exponeringen bland nötkreatur födda efter den 1 januari 2001 kan åldersgränsen höjas från 24 till 30 månader för avlägsnande av specifikt riskmaterial såsom kotpelaren, inklusive dorsalrotsganglier, från nötkreatur. Följaktligen bör definitionen av specificerat riskmaterial i bilaga V till förordning (EG) nr 999/2001 ändras.

(8)

Förordning (EG) nr 999/2001 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt 1 a ii i bilaga V till förordning (EG) nr 999/2001 ska ersättas med följande:

”ii)

Kotpelare utom svanskotor, hals-, bröst- och ländkotornas tagg- och tvärutskott och den mediala korsbenskammen och korsbenets ”vingar”, men inklusive dorsalrotsganglier från djur som är äldre än 30 månader.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 april 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 315/2008 (EUT L 94, 5.4.2008, s. 3).

(2)  KOM(2005) 322 slutlig.


23.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 111/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 358/2008

av den 22 april 2008

om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 av den 16 december 2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2320/2002 är kommissionen skyldig att, när så krävs, vidta åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder för luftfartsskydd i hela gemenskapen. Den första rättsakt där sådana åtgärder fastställdes var kommissionens förordning (EG) nr 622/2003 av den 4 april 2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd (2).

(2)

De åtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 622/2003 bör ses över mot bakgrund av den tekniska utvecklingen, de praktiska konsekvenserna på flygplatserna och följderna för passagerarna. Ytterligare undersökningar har visat att fördelarna med att fastställa en regel för storleken på handbagaget inte skulle uppväga de praktiska konsekvenserna på flygplatserna och vad detta skulle få för följder för passagerarna. Denna regel, som skulle börja gälla från och med den 6 maj 2008, bör därför utgå.

(3)

Förordning (EG) nr 622/2003 bör ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för luftfartsskyddet inom den civila luftfarten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 622/2003 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 maj 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 april 2008.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 355, 30.12.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 849/2004 (EUT L 158, 30.4.2004, s. 1).

(2)  EUT L 89, 5.4.2003, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 23/2008 (EUT L 9, 12.1.2008, s. 12).


BILAGA

Punkt 4.1.1.1 g i bilagan till förordning (EG) nr 622/2003 ska utgå.


23.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 111/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 359/2008

av den 18 april 2008

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till denna förordning.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna regler fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och dessa regler gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till denna och som har upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser för tilllämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna regler måste de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 med de motiveringar som ges i kolumn 3.

(4)

Det är lämpligt att bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende varuklassificeringen i Kombinerade nomenklaturen och som inte överensstämmer med de rättigheter som fastställs i denna förordning, fortfarande kan åberopas av innehavaren enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2), under en period av tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med de rättigheter som fastställs i denna förordning kan fortfarande åberopas enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92 under en period av tre månader.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 april 2008.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 275/2008 (EUT L 85, 27.3.2008, s. 3).

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Livsmedelsberedning i form av rostade spannmålsprodukter.

Vetekorn ångas, skalas, hackas och kyls. Produkten pressas sedan till tunna band som viks i rutmönster och skärs i kuddform. Därefter rostas produkten. Vitaminer och i vissa fall glasyr tillsätts slutprodukten.

Beredningen saluförs som spannmålsbaserad frukostmat.

1904 10 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-numren 1904, 1904 10 och 1904 10 90.

Produkten framställs genom rostning av spannmålsprodukter. Enligt de förklarande anmärkningarna till HS omfattar nr 1904 även produkter som framställts av mjöl eller kli (FAHS, nummer 1904 A, första och andra styckena).


23.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 111/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 360/2008

av den 18 april 2008

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För klassificeringen av frukt- och bärsaft i Kombinerade nomenklaturen i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 bör en åtskillnad göras mellan å ena sidan frukt- och bärsaft med tillsats av socker enligt nr 2009 och å andra sidan beredningar för framställning av drycker som innehåller aromatiserade sockerlösningar enligt nr 2106.

(2)

Enligt förklarande anmärkning till HS-nummer 2009 får, bland andra tillsatser, socker tillsättas frukt- och bärsaft, under förutsättning att saften bibehåller sin ursprungliga karaktär.

(3)

Frukt- och bärsafter eller blandningar av frukt- och bärsafter ska således, oavsett om socker tillsatts eller inte, klassificeras enligt undernumren till HS-nummer 2009, under förutsättning att de inte har förlorat sin ursprungliga karaktär av frukt- och bärsaft. I det senare fallet ska de uteslutas från klassificering enligt HS-nummer 2009 och klassificeras enligt nummer 2106.

(4)

Enligt kompletterande anmärkning 5 b till kapitel 20 i Kombinerade nomenklaturen har frukt- och bärsafter med tillsats av så mycket socker att de innehåller mindre än 50 viktprocent fruktsaft förlorat sin karaktär av naturlig frukt- och bärsaft, och kan därför inte klassificeras enligt HS-nummer 2009. Tillsatsen av socker ska fastställas enligt Brixtalet, vilket bland annat beror på dessa produkters sockerinnehåll.

(5)

Problem har uppstått vid klassificeringen av koncentrat av naturliga frukt- och bärsafter. När tillsatsen av socker i de produkterna beräknas i enlighet med de kompletterande anmärkningarna 2 och 5 kan den verka vara så stor att produkterna innehåller mindre än 50 viktprocent frukt- och bärsaft, och måste klassificeras enligt nr 2106. Detta resultat är inte tillfredsställande eftersom det baseras på en fiktiv beräkning av tillsatsen av socker, medan i själva verket inget socker har tillsatts och det höga resultatet är en följd av koncentratet.

(6)

Det är därför lämpligt att formulera om kompletterande anmärkning 5 b till kapitel 20 och lägga till en ny bestämmelse till den kompletterande anmärkningen, där det tydligt framgår att kriteriet om 50 viktprocent frukt- och bärsaft inte är tillämpligt för koncentrat av naturliga frukt- och bärsafter, så att de safterna inte utesluts från nr 2009 på grundval av en beräknad tillsats av socker. Det bör också tydligt framgå att kompletterande anmärkning 5 ska tillämpas för produkterna i det skick de föreligger.

(7)

Förordning (EEG) nr 2658/87 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kompletterande anmärkning 5 till kapitel 20 i Kombinerade nomenklaturen i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 ska ersättas med följande:

”5.

Följande ska gälla för produkterna i det skick de föreligger:

a)

Med tillsats av socker i produkter enligt nr 2009 förstås sockerinnehållet minskat med nedanstående tal:

citron- eller tomatsaft: 3,

druvsaft: 15,

andra frukt- eller grönsakssafter, inbegripet blandsafter: 13.

b)

Frukt- och bärsafter med tillsats av socker och med ett Brixtal av högst 67 samt innehållande mindre än 50 viktprocent fruktsaft förlorar sin ursprungliga karaktär av frukt- och bärsaft enligt nr 2009.

Koncentrat av naturliga frukt- och bärsafter ska inte omfattas av b. Sådana safter utesluts således inte från nummer 2009.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 april 2008.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 275/2008 (EUT L 85, 27.3.2008, s. 3).


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

23.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 111/11


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 mars 2008

om inrättande av expertgruppen ”Plattformen för elektronisk lagring av uppgifter för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott”

(2008/324/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät (1) (nedan kallat direktivet om lagring av uppgifter) syftar till att harmonisera medlemsstaternas bestämmelser om de skyldigheter som leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät har att lagra vissa uppgifter som de genererat eller behandlat för att säkerställa att uppgifterna är tillgängliga för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott.

(2)

I ingressen till direktivet om lagring av uppgifter noteras att den teknik som används för elektronisk kommunikation utvecklas snabbt, och de behöriga myndigheternas legitima krav kan därför komma att ändras. För att få råd och uppmuntra utbyte av erfarenheter av bästa metoder i alla frågor som avser lagring av personuppgifter har kommissionen för avsikt att inrätta en grupp bestående av medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter, sammanslutningar inom den elektroniska kommunikationsindustrin, företrädare för Europaparlamentet samt dataskyddsmyndigheter, däribland Europeiska datatillsynsmannen.

(3)

I artikel 14 i direktivet om lagring av uppgifter anges att kommissionen senast den 15 september 2010 ska översända en utvärdering till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av direktivet och dess inverkan på de ekonomiska aktörerna och konsumenterna, med beaktande av den fortsatta utvecklingen av tekniken för elektronisk kommunikation och den statistik som översänts till kommissionen om lagring av uppgifter. Utvärderingen bör vara en hjälp för att avgöra om det är nödvändigt att ändra direktivet om lagring av uppgifter, särskilt med tanke på den förteckning över uppgifter som ges i artikel 5 och de lagringstider som fastställs i artikel 6 i direktivet.

(4)

Den 10 februari 2006 antog rådet och kommissionen ett gemensamt uttalande om utvärderingen av direktivet om lagring av uppgifter. Där uppgavs att kommissionen kommer att bjuda in berörda parter till regelbundna översynsmöten för att utbyta information om den tekniska utvecklingen, kostnader för och effektiviteten av tillämpningen av direktivet. I det gemensamma uttalandet sägs att medlemsstaterna under denna process kommer att inbjudas för att informera parterna om sina erfarenheter av att tillämpa direktivet och för att utbyta bästa praxis. I det gemensamma uttalandet sägs vidare att på grundval av dessa diskussioner ”kommer kommissionen att ta ställning till huruvida den skall lägga fram några förslag, inbegripet med beaktande av eventuella svårigheter för medlemsstaterna när det gäller den tekniska och praktiska tillämpningen av direktivet, i synnerhet tillämpningen på Internetbaserade e-postuppgifter och Internettelefoniuppgifter”.

(5)

Av de skäl som anges ovan är det nödvändigt att inrätta en grupp av experter på uppgiftslagring från de intressenter som nämns i skäl 14 i direktivet om lagring av uppgifter.

(6)

Expertgruppen kommer att arbeta som en rådgivande grupp. Expertgruppen kommer att underlätta utbytet av bästa metoder och bidra till kommissionens bedömning av kostnaderna för och effektiviteten av direktivet, liksom utvecklandet av relevant teknik som kan få en inverkan på direktivet.

(7)

Medlemmarna i expertgruppen kommer att tas från de intressentgrupper som nämns i skäl 14 i direktivet om lagring av uppgifter.

(8)

Gruppen bör bestå av högst 25 medlemmar med en lämplig balans av företrädare från ovan nämnda intressentgrupper.

(9)

För att underlätta och påskynda arbetet bör expertgruppen ha möjlighet att inrätta arbetsgrupper som kan koncentrera sig på specifika frågor. Uppdraget för sådana arbetsgrupper bör fastställas av expertgruppen som helhet och vara klart och tydligt beskrivet.

(10)

Det bör fastställas bestämmelser om gruppmedlemmarnas utlämnande av information, utan att detta påverkar tillämpningen av kommissionens säkerhetsbestämmelser i bilagan till kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom (2).

(11)

Alla personuppgifter för gruppens medlemmar bör behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (3).

(12)

Medlemmarna bör utses för en period på fem år. Deras uppdragsperiod bör kunna förnyas.

(13)

Det bör fastställas en tillämpningsperiod för detta beslut. Kommissionen kommer i god tid att överväga om perioden bör förlängas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Expertgruppen ”Plattformen för elektronisk lagring av uppgifter för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott”

Härmed inrättas ”Plattformen för elektronisk lagring av uppgifter för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott”, en expertgrupp i frågor som avser lagring av personuppgifter för brottsbekämpande ändamål inom sektorn för elektronisk kommunikation, nedan kallad expertgruppen.

Artikel 2

Samråd och uppgifter

1.   Kommissionen får rådfråga expertgruppen i alla frågor som rör elektronisk lagring av uppgifter om utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott. Alla medlemmar i expertgruppen får råda kommissionen att höra gruppen i en viss fråga. Kommissionen kommer att bjuda in till återkommande möten i expertgruppen och kommer att i förväg upprätta en detaljerad dagordning med utgångspunkt i frågor som omfattas av den här artikeln.

2.   Expertgruppen ska ha följande uppgifter:

a)

Tillhandahålla ett forum för dialog och utbyte av erfarenheter och bästa metoder bland experter från de organisationer som beskrivs i artikel 3, och särskilt mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna och företrädare för sektorn för elektronisk kommunikation, om frågor som avser lagring av personuppgifter av leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät, för att göra uppgifterna tillgängliga för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott.

b)

Uppmuntra och underlätta en gemensam syn på tillämpningen av direktivet.

c)

Utbyta information om den tekniska utvecklingen, kostnader för och effektiviteten av tillämpningen av direktivet.

d)

Hjälpa kommissionen att identifiera och definiera svårigheter för medlemsstaterna när det gäller den tekniska och praktiska tillämpningen av direktivet, i synnerhet tillämpningen på Internetbaserade e-postuppgifter och Internettelefoniuppgifter.

e)

Hjälpa kommissionen i dess utvärdering av tillämpningen av direktivet och dess inverkan på de ekonomiska aktörerna och konsumenterna.

Artikel 3

Sammansättning – Utnämning

1.   Gruppen ska bestå av högst 25 medlemmar från

a)

medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter (upp till 10 medlemmar),

b)

ledamöter av Europaparlamentet (upp till 2 medlemmar),

c)

sammanslutningar inom den elektroniska kommunikationsindustrin (upp till 8 medlemmar),

d)

företrädare för dataskyddsmyndigheter (upp till 4 medlemmar),

e)

Europeiska datatillsynsmannen (1 medlem).

2.   De medlemmar som avses i punkt 1 a och 1 b ska utnämnas och tillsättas av generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet på förslag från medlemsstaterna respektive Europaparlamentet. Medlemmarna kommer att tillsättas i egenskap av privatpersoner och får utse en expert som företräder dem vid möten i expertgruppen. De medlemmar som avses i punkt 1 b, 1 c och 1 e ska tillsättas av generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet på grundval av en inbjudan från generaldirektoratet om att bli medlem i expertgruppen. De berörda föreningar eller organ som avses i punkt 1 c, 1 d och 1 e kommer att kunna utse experter som ska företräda dem vid möten i expertgruppen.

3.   Medlemmar i expertgruppen som tillsatts i egenskap av privatpersoner ska ha kvar sina uppdrag tills det att de ersätts eller tills det att deras mandatperiod löper ut. Mandatperioden ska vara fem år och får förnyas.

4.   Medlemmar i expertgruppen som tillsatts i egenskap av privatpersoner som inte längre på ett effektivt sätt kan medverka i expertgruppens överläggningar, som avgår eller som inte iakttar bestämmelserna i artikel 287 i fördraget får ersättas under den mandatperiod som återstår.

5.   Medlemmar i expertgruppen som tillsatts i egenskap av privatpersoner ska varje år underteckna ett åtagande om att de agerar i allmänhetens intresse samt en försäkran med uppgift om huruvida det finns eller inte finns intressen som kan påverka deras objektivitet.

6.   Namnen på de medlemmar som tillsatts i egenskap av privatpersoner ska offentliggöras på webbplatsen för kommissionens generaldirektorat för rättvisa, frihet och säkerhet och i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien samt i kommissionens register över expertgrupper. Namnen på medlemmarna ska samlas in, behandlas och offentliggöras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 45/2001.

Artikel 4

Verksamhet

1.   Expertgruppens ordförandeskap ska innehas av kommissionen.

2.   Med kommissionens samtycke får arbetsgrupper inrättas för att granska särskilda frågor inom ramen för ett uppdrag som fastställs av expertgruppen. Arbetsgrupperna ska upplösas så snart deras uppdrag har utförts.

3.   Kommissionens företrädare har rätt att be experter eller observatörer med särskild kompetens i ett ämne på dagordningen att medverka i expertgruppens eller arbetsgruppens överläggningar om detta är fördelaktigt eller nödvändigt.

4.   Uppgifter som erhållits i samband med expertgruppens eller arbetsgruppens överläggningar får inte spridas om kommissionen anser att de rör konfidentiella frågor.

5.   Expertgruppen och dess arbetsgrupper ska normalt sammanträda i kommissionens lokaler i enlighet med förfaranden och tidsplaner som den själv upprättar. Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatet. Andra kommissionstjänstemän med intresse av att delta i överläggningarna får delta i expertgruppens och arbetsgruppernas möten.

6.   Expertgruppen ska anta sin arbetsordning på grundval av kommissionens standardiserade arbetsordning.

7.   Kommissionen får, på det berörda dokumentets originalspråk, offentliggöra varje sammanfattning, slutsats, partiell slutsats eller arbetsdokument från expertgruppen.

Artikel 5

Ytterligare experter

1.   Kommissionen får bjuda in externa experter eller observatörer med specialkompetens i en fråga på dagordningen att delta i gruppens arbete.

2.   Kommissionen får bjuda in officiella företrädare för medlemsstaterna, kandidatländerna eller tredjeländer samt för internationella, mellanstatliga och icke-statliga organisationer att delta i mötena.

Artikel 6

Möteskostnader

1.   Kommissionen ska ersätta utgifter för resor och eventuellt uppehälle för medlemmar, experter och observatörer i samband med gruppens verksamhet, i enlighet med kommissionens regler om ersättning till externa experter.

2.   Medlemmarna, experterna och observatörerna ska inte ersättas för sina tjänster.

3.   Möteskostnaderna ska ersättas inom ramen för den årliga budget som expertgruppen tilldelas av den ansvariga kommissionsavdelningen.

Artikel 7

Tillämpning

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Det gäller till och med den 31 december 2012. Före detta datum ska kommissionen besluta om eventuell förlängning.

Utfärdat i Bryssel den 25 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Franco FRATTINI

Vice ordförande


(1)  EUT L 105, 13.4.2006, s.54.

(2)  EGT L 317, 3.12.2001, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/548/EG, Euratom (EUT L 215, 5.8.2006, s. 38).

(3)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


Rättelser

23.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 111/15


Rättelse till inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2

( Europeiska unionens officiella tidning L 2 av den 4 januari 2008 )

På sidan 231 ska följande rad läggas in i tabellen:

1030

Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Yttre förbindelser

235 316

1 035 684

1 271 000”

På sidan 233 ska följande text införas:

1030

Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Yttre förbindelser

Budget 2007

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

235 316

1 035 684

1 271 000

Anmärkningar

Kommissionens beslut 2005/56/EG av den 14 januari 2005 om inrättande av ’Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur’ för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 35), ändrad genom beslut 2007/114/EG (EUT L 49, 17.2.2007, s. 21).

Enligt artikel 6 i detta beslut ska genomförandeorganet få ett bidrag som ska tas upp i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det bidrag som beviljats i punkt 19 01 04 30 i avsnitt III ’Kommissionen’ i den allmänna budgeten.”


23.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 111/15


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/137/EG av den 18 december 2006 om ändring av direktiv 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart

( Europeiska unionens officiella tidning L 389 av den 30 december 2006 )

På sidan 262, i artikel 1, punkt 2 (den nya artikel 20 i direktiv 2006/87/EG, punkt 2) ska det

i stället för:

”2.   Utan att det påverkar punkt 1 skall kommissionen anta de godkännanden som avses i artikel 5.2 i enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.2.”

vara:

”2.   Trots vad som sägs i punkt 1 skall kommissionen anta de godkännanden som avses i artikel 5.2 i enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.2.”