ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 97

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
9 april 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik

1

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 av den 11 mars 2008 om statistik över företagsstrukturer (omarbetning) ( 1 )

13

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 296/2008 av den 11 mars 2008 om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

60

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 297/2008 av den 11 mars 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1606/2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

62

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 298/2008 av den 11 mars 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

64

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 299/2008 av den 11 mars 2008 om ändring av förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

67

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 ( 1 )

72

 

*

Rådets förordning (EG) nr 301/2008 av den 17 mars 2008 om anpassning av bilaga I till förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd ( 1 )

85

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

9.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 97/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 294/2008

av den 11 mars 2008

om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 157.3,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

I tillväxt- och sysselsättningsagendan från Lissabon framhålls behovet av att skapa goda förutsättningar för investeringar i kunskap och innovation i syfte att stärka konkurrenskraften och öka tillväxten och sysselsättningen i Europeiska unionen.

(2)

Det är främst medlemsstaterna som ansvarar för att upprätthålla en stark europeisk industri-, konkurrens- och innovationsbas. Den utmaning som Europeiska unionen står inför när det gäller innovation är dock av sådan art och omfattning att det även krävs insatser på gemenskapsnivå.

(3)

Gemenskapen bör tillhandahålla stöd för att främja innovation, särskilt genom sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling samt demonstration, ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, programmet för livslångt lärande och strukturfonderna.

(4)

Det behövs ett nytt initiativ på gemenskapsnivå, ”Europeiska institutet för innovation och teknik” (nedan kallat EIT), som kompletterar nuvarande politiska riktlinjer och initiativ på gemenskapsnivå och nationell nivå genom att främja integration av kunskapstriangelns tre sidor – högre utbildning, forskning och innovation – inom hela Europeiska unionen.

(5)

Vid Europeiska rådets möte den 15–16 juni 2006 uppmanades kommissionen att utarbeta ett formellt förslag för inrättande av EIT, som skulle läggas fram under hösten 2006.

(6)

EIT bör i första hand syfta till att bidra till att utveckla gemenskapens och medlemsstaternas innovationsförmåga genom ett engagemang i högre utbildning, forskning och innovation av högsta standard. EIT bör därvid underlätta och främja bildande av nätverk och samarbete och skapa synergier mellan innovationsgrupper i Europa.

(7)

EIT:s verksamhet bör avse strategiska långsiktiga utmaningar som EU står inför när det gäller innovation, särskilt på ämnesövergripande och/eller tvärvetenskapliga områden, inbegripet de som redan identifierats på europeisk nivå. EIT bör i det sammanhanget främja en återkommande dialog med det civila samhället.

(8)

EIT bör prioritera överföring av sin högre utbildnings-, forsknings- och innovationsverksamhet till näringslivet och deras kommersiella tillämpningar samt stöd till skapandet av nya företag, avknoppningsföretag och små och medelstora företag.

(9)

EIT bör främst verka genom kvalitetsdrivna autonoma partnerskap mellan högre utbildningsanstalter, forskningsorganisationer, företag och andra intressenter i form av hållbara och långsiktiga självförsörjande strategiska nät i innovationsprocessen. Dessa partnerskap bör väljas ut av EIT:s styrelse på grundval av ett kvalitetsbaserat urvalsförfarande som präglas av insyn och utses till kunskaps- och innovationsgrupper (nedan kallade KI-grupper) på dessa områden. Styrelsen bör också styra institutets verksamhet och utvärdera KI-gruppernas verksamhet. Styrelsens sammansättning bör vara sådan att en lämplig balans skapas mellan erfarenheter från näringsliv och högre utbildning och/eller forskning, samt från innovationssektorn.

(10)

För att bidra till den europeiska ekonomins konkurrenskraft och innovationsförmåga och stärka dess internationella attraktionskraft bör EIT och KI-grupperna kunna locka till sig partnerorganisationer, forskare och studerande från hela världen, bland annat genom att främja deras rörlighet, och samarbeta med organisationer i tredjeländer.

(11)

Förbindelserna mellan EIT och KI-grupperna bör regleras genom avtal som innehåller bestämmelser om KI-gruppernas rättigheter och skyldigheter, säkerställer adekvat samordning och beskriver hur KI-gruppernas verksamhet och resultat ska övervakas och utvärderas.

(12)

Det finns ett behov av att stödja den högre utbildning som är en integrerande del av en heltäckande innovationsstrategi som ofta lyser med sin frånvaro. Avtalet mellan EIT och KI-grupperna bör innehålla en bestämmelse om att de utbildningsbevis som utfärdas av KI-grupperna bör utfärdas av de deltagande högre utbildningsanstalterna som också bör uppmuntras att också beteckna dem som EIT-utbildningsbevis. EIT bör genom sin verksamhet och sitt arbete bidra till att främja rörligheten inom de europeiska områdena för forskning och högre utbildning samt främja överförbarheten för stipendier som tilldelats forskare och studenter inom ramen för KI-grupper. Alla dessa verksamheter bör bedrivas utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (4).

(13)

EIT bör utarbeta klara och tydliga riktlinjer för förvaltning av immateriella rättigheter, som bör främja användning av immateriella rättigheter under lämpliga förhållanden. I dessa riktlinjer bör det anges att det bör tas vederbörlig hänsyn till bidragen från KI-gruppernas partnerorganisationer oavsett bidragens storlek. När det gäller insatser som finansieras av gemenskapens ramprogram för forskning och teknisk utveckling tillämpas de regler som gäller för dessa program.

(14)

Lämpliga bestämmelser bör införas som garanterar EIT:s ansvar samt öppenhet och insyn. En lämplig arbetsordning bör införas i EIT:s stadgar.

(15)

EIT bör vara en juridisk person, och för att kunna garantera dess självständighet och oberoende bör det förvalta sin egen budget, där inkomsterna bör inkludera ett bidrag från gemenskapen.

(16)

EIT bör sträva efter att erhålla större finansiella bidrag från den privata sektorn och genom intäkter från institutets egen verksamhet. Därför förväntas näringslivet, finanssektorn och tjänstesektorn lämna betydande bidrag till EIT:s, och särskilt KI-gruppernas, budget. KI-grupperna bör sikta på att maximera andelen finansiella bidrag från den privata sektorn. KI-grupperna och deras partnerorganisationer bör offentliggöra att deras verksamhet bedrivs inom ramen för EIT och att de mottar ett finansiellt bidrag ur Europeiska unionens allmänna budget.

(17)

Gemenskapens bidrag till EIT bör finansiera de kostnader som uppstår i samband med inrättandet av EIT och KI-grupperna samt deras administrativa och samordnande verksamhet. För att undvika dubbelfinansiering bör denna verksamhet inte samtidigt berättiga till bidrag från andra gemenskapsprogram, som ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling samt demonstration, ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, det integrerade programmet för livslångt lärande eller från strukturfonderna. Vidare bör ansökningar från KI-grupper eller partnerorganisationer som ansöker om gemenskapsstöd direkt från dessa program eller fonder handläggas utan ha företräde framför andra ansökningar.

(18)

Gemenskapens budgetförfarande bör tillämpas i fråga om gemenskapsbidraget och eventuella andra bidrag som ges via Europeiska gemenskapens allmänna budget. Revisionen av räkenskaperna bör göras av revisionsrätten i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5).

(19)

Genom denna förordning fastställs en finansieringsram för perioden 2008–2013 som ska vara den särskilda referensen för budgetmyndigheten enligt punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (6).

(20)

EIT är ett organ som inrättas av gemenskaperna i den mening som avses i artikel 185.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, och dess finansiella bestämmelser bör antas i enlighet med detta. Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (7), bör följaktligen tillämpas på EIT.

(21)

EIT bör varje år utarbeta en rapport för att redovisa den verksamhet som bedrivits under det föregående kalenderåret och ett rullande treårigt arbetsprogram för att redovisa vilka initiativ som planeras och ge EIT möjlighet att agera vid intern och extern utveckling inom vetenskap, teknologi, högre utbildning, innovation och andra relevanta områden. Dessa dokument bör för kännedom överlämnas till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Europaparlamentet, rådet och kommissionen bör få möjlighet att yttra sig om förslaget till EIT:s första rullande treåriga arbetsprogram.

(22)

EIT:s strategiska, långsiktiga prioriteringsområden och finansiella behov under en sjuårsperiod bör fastställas i ett strategiskt innovationsprogram (nedan kallat SIP). Med tanke på SIP:s betydelse för gemenskapens innovationspolitik och den åtföljande politiska betydelsen av dess socioekonomiska inverkan på gemenskapen bör SIP antas av Europaparlamentet och rådet på grundval av ett kommissionsförslag som utarbetats med utgångspunkt i ett utkast från EIT.

(23)

Det är lämpligt att kommissionen låter utföra en oberoende extern utvärdering av EIT:s funktionssätt, särskilt som ett led i förberedelserna för SIP. Kommissionen bör i lämpliga fall föreslå ändringar av denna förordning.

(24)

Det är lämpligt att införa EIT undan för undan, i etapper, med tanke på dess långsiktiga utveckling. En inledande fas med ett begränsat antal kunskaps- och innovationsgrupper behövs för att göra en korrekt utvärdering av hur EIT och KI-grupperna fungerar och om nödvändigt införa förbättringar. Inom 18 månader efter det att styrelsen har utsetts bör den utse två till tre KI-grupper inom områden som hjälper Europeiska unionen att möta dagens och morgondagens utmaningar och som skulle kunna omfatta områden som klimatförändringar, förnybara energikällor och nästa generation av informations- och kommunikationsteknik. Det bör vara möjligt att välja och utse ytterligare KI-grupper efter det att den första SIP har antagits, varvid även detaljerade regler för EIT:s funktionssätt bör ingå för att ta hänsyn till det långsiktiga perspektivet.

(25)

Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen att inrätta EIT, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför på grund av åtgärdens omfattning och transnationella karaktär bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Härigenom inrättas Europeiska institutet för teknik och innovation (nedan kallat EIT).

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

innovation: den process, inbegripet dess resultat, genom vilken nya idéer tillgodoser samhällelig eller ekonomisk efterfrågan och ger upphov till nya varor, tjänster eller företags- och organisationsmodeller som framgångsrikt introduceras på en befintlig marknad eller som kan skapa nya marknader.

2.

kunskaps- och innovationsgrupp (KI-grupp): ett autonomt partnerskap mellan högre utbildningsanstalter, forskningsorganisationer, företag och andra intressenter i innovationsprocessen i form av ett strategiskt nät som bygger på gemensam innovationsplanering på medellång till lång sikt för att framgångsrikt anta EIT:s utmaningar, oberoende av partnerskapets exakta rättsliga form.

3.

deltagande stat: antingen en EU-medlemsstat eller ett annat land som har ett avtal med gemenskapen om EIT.

4.

tredjeland: varje stat som inte är en deltagande stat.

5.

partnerorganisation: en organisation som ingår i en KI-grupp, särskilt högre utbildningsanstalter, forskningsorganisationer, offentliga eller privata företag, finansinstitut, regionala och lokala myndigheter samt stiftelser.

6.

forskningsorganisation: ett offentligt eller privat organ som har forskning eller teknisk utveckling som ett av sina främsta syften.

7.

högre utbildningsanstalt: en högskola eller en institution för högre utbildning som i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis utfärdar utbildningsbevis på magisternivå och doktorandnivå, oavsett deras beteckning på nationell nivå.

8.

utbildningsbevis: kvalifikationer som ger en master- eller doktorsgrad utfärdad av deltagande högre utbildningsanstalter inom ramen för verksamhet inom högre utbildning som genomförs inom en KI-grupp.

9.

strategiskt innovationsprogram (SIP): ett policydokument där EIT:s prioriteringsområden för framtida initiativ redovisas, inklusive en översikt över planerad högre utbildnings-, forsknings- och innovationsverksamhet under en sjuårsperiod.

Artikel 3

Mål

EIT:s mål är att bidra till en hållbar europeisk ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft genom att öka medlemsstaternas och gemenskapens innovationsförmåga. Institutet ska göra detta genom att främja och bedriva integrerad högre utbildnings-, forsknings- och innovationsverksamhet av högsta standard.

Artikel 4

EIT:s organ

1.   EIT ska ha följande organ:

a)

En styrelse bestående av framstående medlemmar med dokumenterad erfarenhet inom högre utbildning, forskning, innovation och näringsliv. Den ska ansvara för styrning av institutets verksamhet, för att välja, utse och utvärdera KI-grupperna samt för övriga strategiska beslut.

b)

Ett verkställande utskott, som ska övervaka EIT:s löpande verksamhet och, när så krävs, fatta beslut mellan styrelsens möten.

c)

En direktör, som inför styrelsen ska ansvara för EIT:s administrativa och ekonomiska förvaltning och vara dess rättsliga företrädare.

d)

En funktion for internrevision, som ska ge råd till styrelsen och direktören i frågor som rör den ekonomiska och administrativa förvaltningen och kontrollstrukturerna inom EIT, de ekonomiska banden med KI-grupperna eller i andra frågor när styrelsen begär det.

2.   Kommissionen får utnämna observatörer som deltar i de möten som hålls i styrelsen.

3.   De närmare bestämmelserna för EIT:s organ fastställs i EIT:s stadgar i bilagan till denna förordning.

Artikel 5

Uppgifter

1.   För att uppnå sitt mål ska EIT utföra följande:

a)

Identifiera sina prioriteringsområden.

b)

Skapa ökad medvetenhet bland potentiella partnerorganisationer och främja deras medverkan i sin verksamhet.

c)

Välja ut och utse kunskaps- och innovationsgrupper på de prioriterade områdena i enlighet med artikel 7 och genom avtal fastställa deras rättigheter och skyldigheter, stödja grupperna på lämpligt sätt, vidta lämpliga åtgärder för kvalitetskontroll, löpande övervaka och regelbundet utvärdera deras verksamhet samt säkerställa lämplig samordning mellan dem.

d)

Anskaffa medel från offentliga och privata källor och använda sina resurser i enlighet med denna förordning. EIT ska särskilt eftersträva att en betydande och ökande andel av budgeten hämtas från privata källor och från intäkter som genereras av dess egen verksamhet.

e)

Främja erkännande i medlemsstaterna av utbildningsbevis som utfärdats av högre utbildningsanstalter som är partnerorganisationer och som får betecknas som EIT-utbildningsbevis.

f)

Arbeta för att sprida god praxis för integrering av kunskapstriangeln i syfte att utveckla en gemensam innovations- och kunskapsöverföringskultur.

g)

Sträva efter att bli ett organ i världsklass för högsta kvalitet inom högre utbildning, forskning och innovation.

h)

Sörja för komplementaritet och synergi mellan EIT-verksamheten och andra gemenskapsprogram.

2.   EIT ska ha befogenhet att inrätta en stiftelse (nedan kallad EIT-stiftelsen) med det särskilda målet att främja och stödja EIT:s verksamhet.

Artikel 6

KI-grupper

1.   KI-grupperna ska ha följande särskilda uppgifter:

a)

Innovationsverksamhet och investeringar med ett europeiskt mervärde som helt integrerar den högre utbildnings- och forskningsdimensionen så att en kritisk massa uppnås och som främjar spridning och utnyttjande av resultaten.

b)

Spetsforskning och innovationsdriven forskning på områden av särskilt ekonomiskt intresse och samhällsintresse som utnyttjar resultaten av europeisk och nationell forskningsverksamhet och har en potential att stärka Europas konkurrenskraft på internationell nivå.

c)

Utbildning på magisternivå och doktorandnivå inom ämnesområden som kan motsvara Europas framtida samhällsekonomiska behov och som främjar utvecklingen av kvalitet i fråga om innovation, stärker kompetensen i fråga om personalförvaltning och företagsledning samt ökar rörligheten för forskare och studerande.

d)

Spridning av bästa praxis inom innovationssektorn med fokus på utveckling av samarbete mellan högre utbildning, forskning och näringsliv inklusive tjänste- och finanssektorn.

2.   KI-grupperna ska ha en väsentlig generell frihet att utforma sin interna organisation och sammansättning, liksom i fråga om sin exakta dagordning och sina arbetsmetoder. KI-grupperna ska särskilt sträva efter att stå öppna för nya medlemmar så snart som dessa tillför partnerskapet ett mervärde.

3.   Förhållandet mellan EIT och varje KI-grupp ska regleras genom avtal.

Artikel 7

Urval av KI-grupper

1.   Ett partnerskap ska väljas ut och utses av EIT till KI-grupp genom ett konkurrensutsatt förfarande under insyn och öppenhet. Detaljerade kriterier för urval av KI-grupper grundade på principerna om kvalitet och relevans för innovation ska antas och offentliggöras av EIT och externa och oberoende experter ska anlitas vid urvalsförfarandet.

2.   I enlighet med principerna i punkt 1 ska följande särskilt beaktas vid urvalet av KI-grupper:

a)

Nuvarande och potentiell innovationsförmåga inom partnerskapet och dess kvalitet i fråga om högre utbildning, forskning och innovation.

b)

Partnerskapets förmåga att uppnå målen för SIP.

c)

Partnerskapets förmåga att åstadkomma en hållbar och långsiktig självförsörjande finansiering, inklusive betydande och ökande bidrag från den privata sektorn, näringslivet och tjänstesektorn.

d)

Deltagande i partnerskapet av organisationer som arbetar inom kunskapstriangeln högre utbildning, forskning och innovation.

e)

Uppvisande av en plan för förvaltning av immateriella rättigheter som är anpassad till den berörda sektorn och som överensstämmer med EIT:s principer och riktlinjer för förvaltning av immateriella rättigheter, inbegripet det sätt på vilket hänsyn tagits till bidrag från olika partnerorganisationer.

f)

Åtgärder för stöd till medverkan av och samarbete med den privata sektorn, bland annat finanssektorn och i synnerhet små och medelstora företag, samt skapandet av nya företag, avknoppningsföretag samt små och medelstora företag inför den kommersiella användningen av resultaten från KI-gruppernas verksamhet.

g)

Beredskap för att interagera med andra organisationer och nätverk utanför KI-grupperna i syftet att dela med sig av bästa praxis och kvalitet.

3.   Minimivillkoret för att bilda en KI-grupp är att minst tre partnerorganisationer deltar, vilka ska vara etablerade i minst två medlemsstater. Samtliga dessa partnerorganisationer måste vara oberoende av varandra i den mening som avses i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (8).

4.   I en KI-grupp får, efter styrelsens godkännande, ingå partnerorganisationer från tredjeländer. Majoriteten av de partnerorganisationer som bildar en KI-grupp ska vara etablerade i medlemsstaterna. Minst en högre utbildningsanstalt och minst ett privat företag ska ingå i varje KI-grupp.

Artikel 8

Utbildningsbevis

1.   Utbildningsbevis för högre utbildning enligt artikel 6.1 c ska i överensstämmelse med nationella bestämmelser och ackrediteringsförfaranden utfärdas av deltagande högre utbildningsanstalter. I avtalet mellan EIT och KI-grupperna ska det föreskrivas att dessa utbildningsbevis också får betecknas EIT-utbildningsbevis.

2.   EIT ska uppmuntra deltagande högre utbildningsanstalter att

a)

utfärda gemensamma eller flerfaldiga utbildningsbevis, där KI-gruppens integrerade karaktär avspeglas; dessa får dock även utfärdas av en enstaka högre utbildningsanstalt,

b)

beakta följande:

i)

Gemenskapsåtgärder som vidtas i enlighet med artiklarna 149 och 150 i fördraget.

ii)

Åtgärder som vidtas med anknytning till Europeiska området för högre utbildning.

Artikel 9

EIT:s oberoende samt överensstämmelse med gemenskapsåtgärder eller nationella eller mellanstatliga åtgärder

1.   EIT ska i sin verksamhet stå fritt gentemot nationella myndigheter och extern påverkan.

2.   EIT:s verksamhet ska vara samstämmig med övriga insatser och instrument som ska genomföras på gemenskapsnivå, särskilt på områdena högre utbildning, forskning och innovation.

3.   EIT ska också på lämpligt sätt beakta politiska riktlinjer och initiativ på regional, nationell och mellanstatlig nivå för att utnyttja bästa praxis, väletablerade koncept och befintliga resurser.

Artikel 10

Förvaltning av immateriella rättigheter

1.   EIT ska utforma riktlinjer för förvaltningen av immateriella rättigheter, bland annat på grundval av förordning (EG) nr 1906/2006.

2.   Partnerorganisationerna i varje KI-grupp ska på grundval av dessa riktlinjer inbördes ingå ett avtal om förvaltningen och användningen av immateriella rättigheter, i vilket det framför allt ska fastställas på vilket sätt hänsyn ska tas till bidrag från olika partnerorganisationer, däribland små och medelstora företag.

Artikel 11

Rättslig ställning

1.   EIT ska vara ett gemenskapsorgan och vara en juridisk person. Det ska i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. EIT får bland annat förvärva eller avyttra fast och lös egendom och föra talan inför domstol och andra myndigheter.

2.   EIT ska omfattas av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier.

Artikel 12

Skadeståndsansvar

1.   EIT ska ensamt ansvara för fullgörandet av sina skyldigheter.

2.   EIT:s avtalsrättsliga ansvar ska regleras genom relevanta avtalsbestämmelser och den lagstiftning som är tillämplig på avtalet i fråga. Domstolen ska vara behörig domstol i enlighet med eventuell skiljedomsklausul i avtal som ingås av EIT.

3.   När det gäller utomobligatoriskt ansvar ska EIT ersätta eventuell skada som institutet eller dess anställda orsakat vid tjänsteutövning, enligt de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar.

Domstolen ska vara behörig att avgöra tvister som rör ersättning för sådana skador.

4.   EIT:s utbetalningar av sådant skadestånd som avses i punkterna 2 och 3, och kostnader och utgifter i samband med detta, ska betraktas som utgifter för EIT och ska täckas av EIT:s medel.

5.   Domstolen ska vara behörig att pröva talan som väcks mot EIT i enlighet med de villkor som anges i artiklarna 230 och 232 i fördraget.

Artikel 13

Öppenhet samt tillgång till handlingar

1.   EIT ska se till att dess verksamhet präglas av en hög nivå av öppenhet. EIT ska särskilt skapa en tillgänglig och kostnadsfri Internettjänst med information om EIT:s och de enskilda KI-gruppernas verksamhet.

2.   EIT ska offentliggöra sin arbetsordning, sina särskilda finansiella bestämmelser som avses i artikel 21.1 och de detaljerade kriterier för val av KI-grupper som avses i artikel 7 före den första inbjudan att lämna förslag till val av de första KI-grupperna.

3.   EIT ska omedelbart offentliggöra sitt rullande treåriga arbetsprogram och sin årliga verksamhetsrapport som avses i artikel 15.

4.   EIT får inte röja sekretessbelagda uppgifter för tredje part när sekretess begärts och är motiverad, utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 5 och 6.

5.   Ledamöterna i EIT:s organ ska omfattas av den tystnadsplikt som avses i artikel 287 i fördraget.

De uppgifter som EIT samlar in enligt denna förordning ska omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (9).

6.   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (10) ska tillämpas på de dokument EIT förfogar över. Inom sex månader efter det att EIT inrättats ska styrelsen anta de praktiska villkoren för hur den förordningen ska tillämpas.

7.   EIT:s officiella dokument och publikationer ska översättas i enlighet med förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som ska användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen (11). Erforderliga översättningstjänster ska tillhandahållas av översättningscentrumet för Europeiska unionens organ, inrättat genom rådets förordning (EG) nr 2965/1994 (12).

Artikel 14

Finansiella medel

1.   EIT ska finansieras genom ett bidrag från Europeiska unionens allmänna budget enligt den finansieringsram som föreskrivs i artikel 19 och från andra privata och offentliga källor.

2.   KI-grupperna ska finansieras genom framför allt följande källor:

a)

bidrag från företag eller privata organisationer, som utgör en betydande finansieringskälla,

b)

bidrag från Europeiska unionens allmänna budget,

c)

lagstadgade eller frivilliga bidrag från deltagande stater, tredjeländer eller deras nationella myndigheter,

d)

testamentsgåvor, donationer och bidrag från individer, institutioner, stiftelser och andra nationella organ,

e)

inkomster från KI-gruppernas egna verksamhet och royalties från immateriella rättigheter,

f)

inkomster från EIT:s verksamhet, produkter eller kapital, även det som förvaltas av EIT-stiftelsen,

g)

bidrag från internationella organ eller institutioner,

h)

lån och bidrag från Europeiska investeringsbanken, inklusive möjligheten att använda finansieringsfaciliteten med riskdelning, i enlighet med kriterierna för att vara berättigad till finansiering och urvalsförfarandet.

Bidragen får inkludera bidrag in natura.

3.   Villkoren för att få tillgång till finansiering från EIT ska definieras i EIT:s finansiella bestämmelser enligt artikel 21.1.

4.   Bidraget från Europeiska unionens allmänna budget för kostnaderna för KI-gruppernas inrättande, administration och samordning ska anslås från den finansieringsram som föreskrivs i artikel 19.

5.   KI-grupperna eller deras partnerorganisationer får ansöka om gemenskapsbidrag, särskilt från gemenskapens olika program och fonder, i enlighet med respektive bestämmelser och på samma villkor som vid andra ansökningar. Sådana bidrag ska dock inte tilldelas verksamhet som redan finansieras via Europeiska unionens allmänna budget.

Artikel 15

Programplanering och rapportering

EIT ska anta följande:

a)

Ett rullande treårigt arbetsprogram som ska grundas på SIP, när det har antagits, och innehålla en redogörelse för huvudsakliga prioriteringar och planerade initiativ, inbegripet beräknade finansiella behov och källor. Arbetsprogrammet ska överlämnas av EIT till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén för kännedom.

b)

En årlig rapport, som ska läggas fram senast den 30 juni varje år. Rapporten ska innehålla en beskrivning av EIT:s verksamhet under det föregående kalenderåret och en bedömning av resultaten i förhållande till fastställda mål och tidsramar, de risker som är förknippade med verksamheten, resursanvändningen och EIT:s allmänna funktionssätt.

Artikel 16

Övervakning och utvärdering av EIT

1.   EIT ska se till att dess verksamhet, även den som sköts genom KI-grupperna, löpande övervakas och regelbundet utvärderas av en oberoende part, för att säkerställa resultat av högsta kvalitet, särskild vetenskaplig kompetens och en så effektiv resursanvändning som möjligt. Resultaten av utvärderingen ska offentliggöras.

2.   Senast juni 2011 och vart femte år efter det att en ny budgetram har trätt i kraft ska kommissionen ordna en utvärdering av EIT. Utvärderingsrapporten ska grunda sig på en oberoende extern utvärdering och ska granska hur EIT fullgör sitt uppdrag. Den ska omfatta all verksamhet inom EIT och KI-grupperna och ska behandla det mervärde som EIT ger, verksamhetens följder, genomslag, hållbarhet, effektivitet och relevans samt dess samband och/eller komplementaritet med gällande nationell politik eller gemenskapspolitik, för att stödja högre utbildning, forskning och innovation. Dessutom ska utvärderingen beakta de synpunkter som framförts av berörda aktörer på europeisk och nationell nivå.

3.   Kommissionen ska överlämna resultatet av utvärderingen, åtföljt av sitt eget yttrande och eventuella förslag till ändring av denna förordning, till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Styrelsen ska se till att resultaten av utvärderingen beaktas i EIT:s program och verksamhet.

Artikel 17

SIP

1.   Senast den 30 juni 2011 och därefter vart sjunde år ska EIT utarbeta ett utkast till SIP som ska omfatta en tidsperiod på sju år och överlämna det till kommissionen.

2.   I SIP ska EIT:s långsiktiga prioriteringsområden fastställas och en bedömning av de socioekonomiska konsekvenserna och möjligheten att skapa det bästa mervärdet i fråga om innovation. SIP ska beakta resultaten från den övervakning och utvärdering av EIT som avses i artikel 16.

3.   SIP ska innehålla en beräkning av finansiella behov och källor inför den framtida verksamheten, den långsiktiga utvecklingen och finansieringen av EIT. Den ska också innehålla en vägledande ekonomisk plan för den period som finansieringsramen omfattar.

4.   SIP ska på grundval av ett förslag från kommissionen antas av Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 157.3 i fördraget.

Artikel 18

Inledande fas

1.   Styrelsen ska inom tolv månader efter det att den utsetts för Europaparlamentet, rådet och kommissionen lägga fram utkastet till det första rullande treåriga arbetsprogram som avses i artikel 15 a. Europaparlamentet, rådet och kommissionen får avge ett yttrande till styrelsen om alla ämnen som behandlas i det första rullande treåriga arbetsprogrammet inom tre månader efter det att de tagit emot det. När sådana yttranden lämnas till EIT, ska styrelsen svara inom tre månader och ange de ändringar som styrelsen gjort beträffande prioriteringar och planerad verksamhet.

2.   Inom 18 månader efter det att styrelsen har utsetts ska EIT välja ut och utse två eller tre KI-grupper i enlighet med kriterierna och förfarandena i artikel 7.

3.   Kommissionen ska överlämna förslaget till det första SIP på grundval av utkastet från EIT till Europaparlamentet och rådet före utgången av 2011.

Utöver vad som föreskrivs i artikel 17 om innehållet i ett SIP, ska det första SIP innehålla

a)

närmare specifikationer av och villkor för EIT:s drift,

b)

villkoren för samarbete mellan styrelsen och KI-grupperna,

c)

villkoren för KI-gruppernas finansiering.

4.   När det första SIP har antagits i enlighet med artikel 17.4 får styrelsen välja ut och utse flera KI-grupper enligt bestämmelserna i artiklarna 6 och 7.

Artikel 19

Budgetåtaganden

Finansieringsramen för genomförandet av denna förordning under en sexårsperiod från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013 ska vara 308,7 miljoner EUR. De årliga anslagen ska beviljas av budgetmyndigheten enligt de finansiella ramarna.

Artikel 20

Utarbetande och godkännande av den årliga budgeten

1.   EIT:s utgifter ska omfatta utgifter för personal, administration, infrastruktur samt driftsutgifter. Administrativa utgifter ska hållas så låga som möjligt.

2.   Räkenskapsåret ska motsvara kalenderåret.

3.   Direktören ska göra en preliminär beräkning av institutets inkomster och utgifter för det kommande räkenskapsåret och överlämna den till styrelsen.

4.   Inkomsterna och utgifterna ska vara lika höga.

5.   Styrelsen ska godkänna den preliminära beräkning som ska åtföljas av ett utkast till tjänsteförteckning, det preliminära rullande treåriga arbetsprogrammet och ett förslag till tjänsteförteckning och överlämna dessa till kommissionen senast den 31 mars.

6.   På grundval av denna beräkning ska kommissionen i det preliminära förslaget till Europeiska gemenskapernas allmänna budget ta upp de beräkningar som den anser vara nödvändiga med avseende på de bidrag som belastar den allmänna budgeten.

7.   Budgetmyndigheten beslutar om anslag till EIT.

8.   Styrelsen ska anta EIT:s budget, som ska bli slutlig efter det slutliga antagandet av Europeiska gemenskapens allmänna budget. Vid behov ska den justeras i enlighet härmed.

9.   Styrelsen ska så snart som möjligt underrätta budgetmyndigheten om sin avsikt att genomföra projekt som kan ha betydande ekonomiska konsekvenser för finansieringen av EIT:s budget, särskilt projekt som rör fast egendom, t.ex. hyra eller förvärv av fastigheter. Den ska underrätta kommissionen om detta.

10.   Om omfattande ändringar görs i budgeten ska samma förfarande följas.

Artikel 21

Genomförande och kontroll av budgeten

1.   EIT ska anta finansiella bestämmelser i enlighet med artikel 185.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002. Dessa får inte avvika från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 såvida inte EIT:s särskilda krav på driften kräver detta och kommissionen gett sitt godkännande. Behovet av flexibilitet i verksamheten ska beaktas, så att EIT kan uppnå sina mål och dra till sig och behålla partner i den privata sektorn.

2.   Direktören ska genomföra EIT:s budget.

3.   EIT:s räkenskaper ska konsolideras med kommissionens räkenskaper.

4.   Europaparlamentet ska före den 30 april år n + 2, på rekommendation av rådet, besluta om ansvarsfrihet för direktören avseende budgetens genomförande år n och för styrelsen med avseende på EIT-stiftelsen.

Artikel 22

Skydd av gemenskapens finansiella intressen

1.   Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som görs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (13) ska tillämpas fullt ut på hela EIT i syfte att bekämpa bedrägeri, korruption och andra lagstridiga handlingar.

2.   EIT ska ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (14). Styrelsen ska formalisera denna anslutning till avtalet och anta de bestämmelser som behövs för att bistå byrån i arbetet med interna utredningar.

3.   I alla beslut som EIT fattar och alla avtal som det ingår ska det uttryckligen stå att byrån för bedrägeribekämpning och revisionsrätten får inspektera handlingar på plats hos alla entreprenörer och underentreprenörer som tagit emot gemenskapsmedel, även hos de slutliga stödmottagarna.

4.   Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 ska gälla i tillämpliga delar för EIT-stiftelsen.

Artikel 23

Stadgar

EIT:s stadgar, som återges i bilagan, antas härmed.

Artikel 24

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 28.

(2)  EUT C 146, 30.6.2007, s. 27.

(3)  Europaparlamentets yttrande avgivet den 26 september 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 21 januari 2008 (EUT C 52 E, 26.2.2008, s. 7) och Europarlamentets ståndpunkt av den 11 mars 2008 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(4)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 22. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1430/2007 (EUT L 320, 6.12.2007, s. 3).

(5)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).

(6)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1. Det interinstitutionella avtalet ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2008/29/EG (EUT L 6, 10.1.2008, s. 7).

(7)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(8)  EUT L 391, 30.12.2006, s. 1.

(9)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(10)  EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(11)  EGT 17, 6.10.1958, s. 385/58. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(12)  EGT L 314, 7.12.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1645/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 13).

(13)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

(14)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.


BILAGA

Stadgar för Europeiska tekniska institutet

Artikel 1

Styrelsens sammansättning

1.   Styrelsen ska bestå av både utnämnda ledamöter, med balans mellan dem som har erfarenhet från näringslivet, högre utbildning/forskning (nedan kallade utnämnda ledamöter) och ledamöter som väljs av och bland personal, studerande och doktorander inom områdena för högre utbildning, forskning och innovation, teknik och administration vid Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper) (nedan kallade företrädande ledamöter).

Under en övergångsperiod ska den första styrelsen bestå enbart av utnämnda ledamöter till dess att val av företrädande ledamöter kan hållas efter det att den första KI-gruppen har bildats.

2.   Det ska finnas 18 utnämnda ledamöter. De ska ha en mandatperiod på sex år som inte får förlängas. De ska utses av kommissionen i enlighet med ett öppet förfarande. Kommissionen ska informera Europaparlamentet och rådet om urvalsarbetet och den slutliga utnämningen av ledamöter av styrelsen.

De utnämnda ledamöterna i den första styrelsen ska utses på grundval av en förteckning över tänkbara kandidater, föreslagna av en tillfällig valberedning bestående av fyra oberoende experter på hög nivå som har utsetts av kommissionen. Därefter ska de utnämnda ledamöterna utses på grundval av en förteckning över tänkbara kandidater som har föreslagits av styrelsen.

3.   Kommissionen ska beakta balansen mellan erfarenheter på områdena högre utbildning, forskning, innovation och näringsliv, liksom en avvägd könsfördelning och en bedömning av miljöerna inom innovation, forskning och högre utbildning i hela unionen.

4.   En tredjedel av de utnämnda ledamöterna ska ersättas vartannat år. Den som varit utnämnd ledamot under en kortare period än fyra år ska kunna väljas om; den totala mandatperioden får dock inte överstiga sex år.

Under en övergångsperiod ska tolv utnämnda ledamöter i den inledande styrelsen väljas för ett fyraårigt förordnande genom lottning. Vid den inledande fyraårsperiodens slut ska sex av de tolv nyutnämnda ledamöterna väljas för ett fyraårigt förordnande genom lottning. Styrelsens ordförande ska inte omfattas av denna övergångsprocess.

5.   Det ska finnas fyra företrädande ledamöter. De ska ha ett mandat på tre år som kan förlängas en gång. Deras mandat ska upphöra om de lämnar EIT eller en KI-grupp. De ska genom samma urvalsförfarande ersättas för återstoden av mandatet.

6.   Villkoren och formerna för val och ersättning av de företrädande ledamöterna ska godkännas av styrelsen på förslag av direktören innan den första KI-gruppen inleder sin verksamhet. I förfarandet ska lämplig representation av mångfalden säkerställas, samtidigt som EIT:s och KI-gruppernas utveckling beaktas.

7.   Om en ledamot i styrelsen inte kan fullgöra sin mandatperiod, ska en ersättare utnämnas eller väljas med samma förfarande som gällde för den ledamot som är förhindrad att fullgöra den aktuella mandatperioden.

Artikel 2

Styrelsens uppgifter

1.   Styrelsens ledamöter ska handla i EIT:s intresse och främja dess mål, uppdrag, identitet och enhetlighet på ett oberoende sätt.

2.   Styrelsen ska särskilt

a)

fastställa EIT:s strategi sådan denna kommer till uttryck i det strategiska innovationsprogrammet (SIP), det treåriga rullande arbetsprogrammet, dess budget, dess årsredovisning och balansräkning samt dess årliga verksamhetsrapport på grundval av ett förslag från direktören,

b)

ange inom vilka prioriterade områden KI-grupper ska inrättas,

c)

bidra till utarbetandet av SIP,

d)

utarbeta detaljerade specifikationer och villkor för EIT:s drift inom ramen för SIP inbegripet kriterier och förfaranden för finansiering, övervakning och utvärdering av KI-gruppernas verksamhet,

e)

välja ut och beteckna ett partnerskap som en KI-grupp eller vid behov återkalla beteckningen,

f)

se till att KI-gruppernas verksamhet löpande utvärderas,

g)

anta sin egen arbetsordning, inklusive arbetsordning för urval av KI-grupper, arbetsordningar för det verkställande utskottet samt EIT:s särskilda finansiella bestämmelser,

h)

med kommissionens godkännande fastställa lämpliga arvoden för ledamöter i styrelsen och det verkställande utskottet, varvid riktmärket för dessa arvoden ska utgöras av liknande arvoden i medlemsstaterna,

i)

anta ett förfarande för val till det verkställande utskottet och av direktören,

j)

utnämna och, om nödvändigt, säga upp direktören, och vara ansvarig för disciplinåtgärder beträffande direktören,

k)

utse räkenskapsförare samt ledamöterna i det verkställande utskottet och medlemmar av funktionen för internrevision,

l)

där så är lämpligt inrätta rådgivande grupper, eventuellt för en i förväg fastställd tidsperiod,

m)

främja EIT internationellt, för att öka dess attraktionskraft och göra det till ett organ i världsklass för högsta kvalitet inom högre utbildning, forskning och innovation,

n)

anta EIT:s regler om intressekonflikter,

o)

fastställa principer och riktlinjer för förvaltning av immateriella rättigheter,

p)

inrätta en intern revisionsfunktion i enlighet med kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002,

q)

ha befogenhet att grunda en stiftelse (nedan kallad EIT-stiftelsen), med särskild uppgift att främja och stödja EIT:s verksamhet,

r)

sörja för komplementaritet och synergi mellan EIT och andra gemenskapsprogram,

s)

att besluta om EIT:s språkordning med beaktande av gällande principer om flerspråkighet och de praktiska krav dess verksamhet ställer.

3.   Styrelsen får delegera särskilda uppgifter till det verkställande utskottet.

4.   Styrelsen ska välja sin ordförande bland de utnämnda ledamöterna. Ordförandens mandat ska vara tre år och kan förlängas en gång.

Artikel 3

Styrelsens arbetsformer

1.   Utan att detta påverkar punkt 2, ska styrelsen fatta beslut med enkel majoritet av samtliga ledamöter.

Dock ska beslut enligt artikel 2.2 leden a, b, c, d, i och s samt enligt artikel 2.4 kräva en majoritet på två tredjedelar av samtliga ledamöter.

2.   De företrädande ledamöterna får inte rösta vid beslut enligt artikel 2.2 leden e, g, i, j, k, q och s.

3.   Styrelsen ska ha ordinarie sammanträden minst tre gånger om året och extraordinära sammanträden om ordföranden sammankallar till ett sådant, eller om minst en tredjedel av dess ledamöter begär det.

Artikel 4

Det verkställande utskottet

1.   Det verkställande utskottet ska bestå av fem personer, inbegripet styrelsens ordförande som också ska fungera som ordförande i det verkställande utskottet.

De andra fyra ledamöterna förutom ordföranden ska väljas av styrelsen bland de av styrelsen utnämnda ledamöterna.

2.   Det verkställande utskottet ska sammanträda regelbundet på kallelse av dess ordförande eller på begäran av direktören.

3.   Det verkställande utskottet ska fatta beslut med enkel majoritet av samtliga ledamöter.

4.   Det verkställande utskottet ska

a)

förbereda styrelsens sammanträden,

b)

utöva tillsyn över genomförandet av SIP, när ett sådant har antagits, och det treåriga rullande arbetsprogrammet,

c)

övervaka förfarandet för val av KI-grupper,

d)

fatta alla beslut som delegerats till det av styrelsen.

Artikel 5

Direktören

1.   Direktören ska vara en person med kunnande och högt anseende på de områden där EIT är verksamt. Direktören ska tillsättas av styrelsen för ett fyraårigt förordnande. Styrelsen får förlänga förordnandet en gång med fyra år om den anser att EIT:s intressen tjänas bäst på så sätt.

2.   Direktören ska ansvara för den dagliga ledningen av EIT och vara dess rättsliga företrädare. Direktören ska vara redovisningsskyldig inför styrelsen och löpande rapportera till den om hur EIT:s verksamhet utvecklas.

3.   Den verkställande direktören ska framför allt

a)

stödja styrelsen och det verkställande utskottet i deras verksamhet och tillhandahålla sekretariat för deras sammanträden,

b)

utarbeta ett utkast till SIP, årsrapport och årsbudget som ska föreläggas styrelsen genom det verkställande utskottet,

c)

förvalta urvalsförfarandet för KI-grupper och se till att de olika etapperna i den processen utförs öppet och objektivt,

d)

organisera och leda EIT:s verksamhet,

e)

säkra genomförandet av effektiva övervaknings- och utvärderingsförfaranden när det gäller EIT:s verksamhet i enlighet med artikel 16 i förordningen,

f)

ansvara för administrativa och ekonomiska frågor, inbegripet genomförandet av EIT:s budget; direktören ska i detta sammanhang vederbörligen beakta råd från funktionen för internrevision,

g)

ansvara för alla personalfrågor,

h)

lämna förslag till EIT:s årsredovisning och balansräkning till internrevisionen och därefter till styrelsen genom det verkställande utskottet,

i)

se till att EIT:s åtaganden fullgörs enligt de avtal och överenskommelser som ingås,

j)

förse det verkställande utskottet och styrelsen med all information som krävs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Artikel 6

Förberedelse av stödstrukturens inrättande

Under en övergångsperiod ska kommissionen lämna nödvändigt stöd till inrättandet av EIT-strukturen. Innan de första utnämnda ledamöterna av styrelsen har utsetts ska därför en av kommissionen utnämnd tjänsteman vara rättslig företrädare för EIT och ansvara för personalfrågor, administrativa frågor och ekonomiska frågor, bland annat genomförandet av EIT:s budget. Därefter ska styrelsen enligt ett öppet förfarande utse en person som ska fullgöra dessa uppgifter, eller förlänga mandatet för den tjänsteman som har utnämnts av kommissionen, till dess att direktören inleder sitt arbete efter att ha utnämnts av styrelsen enligt artikel 5. Styrelsen ska utan dröjsmål inleda förfarandet för att välja EIT:s direktör.

Artikel 7

EIT:s personal

1.   EIT:s personal ska bestå av personal som är anställda direkt av EIT på viss tid. Anställningsvillkoren för Europeiska gemenskapernas övriga anställda ska tillämpas på EIT:s direktör och personal.

2.   De deltagande staterna eller andra arbetsgivare får utsända experter till EIT på begränsad tid.

Styrelsen ska anta bestämmelser som gör det möjligt för utsända experter från de deltagande staterna eller andra arbetsgivare att arbeta vid EIT och där deras rättigheter och skyldigheter anges.

3.   EIT ska med avseende på personalen utöva de befogenheter som delegerats till den myndighet som har bemyndigats att ingå anställningsavtal.

4.   En medlem av personalen får åläggas att helt eller delvis gottgöra skada som vållats EIT till följd av allvarligt fel i eller i anslutning till tjänsten.

Artikel 8

Principer för utvärdering och övervakning av KI-grupperna

EIT ska anordna kontinuerlig övervakning och återkommande oberoende utvärderingar av varje KI-grupps resultat. Utvärderingarna ska följa god förvaltningssed och vara resultatinriktade, medan onödiga förfarandeaspekter och formalia ska undvikas.

Artikel 9

En KI-grupps varaktighet, förlängning och avveckling

1.   Med förbehåll för de regelbundna utvärderingarna och särdragen inom enskilda områden ska en KI-grupp normalt ha en varaktighet på 7–15 år.

2.   Styrelsen får besluta att förlänga en KI-grupps verksamhet utöver den ursprungligen fastlagda tiden, om detta är det lämpligaste sättet att uppnå EIT:s mål.

3.   Om utvärderingar av en KI-grupp visar på otillräckliga resultat ska styrelsen vidta lämpliga åtgärder, inbegripet minskning, ändring eller återkallande av dess ekonomiska stöd eller uppsägning av avtalet.

Artikel 10

Avveckling av EIT

EIT ska vid en eventuell avveckling likvideras under kommissionens överinseende och i enlighet med tillämplig lagstiftning. I avtalen med KI-grupperna och i rättsakten om inrättande av EIT-stiftelsen ska tillämpliga bestämmelser om en sådan situation anges.


9.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 97/13


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 295/2008

av den 11 mars 2008

om statistik över företagsstrukturer

(omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 av den 20 december 1996 om statistik rörande företagsstrukturer (3) har ändrats avsevärt ett flertal gånger (4). Med anledning av att förordningen nu ska ändras igen, är det av tydlighets- och rationaliseringsskäl önskvärt att bestämmelserna i fråga omarbetas.

(2)

Genom förordning (EG, Euratom) nr 58/97 upprättades en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av gemenskapsstatistik rörande struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet hos företagen inom gemenskapen.

(3)

Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 2367/2002/EG av den 16 december 2002 om gemenskapens statistiska program 2003–2007 (5) antogs ett program inriktat på gemenskapens viktigaste politiska prioriteringar, nämligen den ekonomiska och monetära unionen, Europeiska unionens utvidgning, konkurrenskraft, regionalpolitik, hållbar utveckling och den sociala agendan. Statistik över företagens näringsverksamhet utgör en väsentlig del av detta program.

(4)

Syftet med denna förordning är att säkerställa ett fortsatt statistiskt stöd för beslut inom nuvarande politikområden och att tillgodose de behov som uppstår till följd av dels nya politiska initiativ inom gemenskapen, dels den fortlöpande översynen av de statistiska prioriteringarna och av den framställda statistikens relevans, för att på bästa möjliga sätt utnyttja tillgängliga resurser och minimera belastningen på uppgiftslämnarna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt hur gemenskapens energi- och miljöpolitik, t.ex. så som den kommer till uttryck i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) (6), påverkar företagen. Samarbete och utbyte av bästa tillvägagångssätt mellan nationella statistikmyndigheter bör uppmuntras för att åstadkomma ett effektivare utnyttjande av administrativa datakällor.

(5)

Det finns ett allt större behov av uppgifter om tjänster, särskilt företagstjänster. Statistik behövs för att göra ekonomiska analyser och utforma politiken inom den moderna ekonomins mest dynamiska sektor, särskilt i fråga om tillväxt- och sysselsättningspotential. Vid sitt möte i Lissabon den 23 och 24 mars 2000 poängterade Europeiska rådet tjänstesektorns betydelse. Att omsättningen mäts genom att fördelas på enskilda tjänsteprodukter är en absolut förutsättning för att man till fullo ska förstå tjänsternas roll i ekonomin. Vid Europeiska rådets möte i Stockholm den 23 och 24 mars 2001 konstaterades det att en av Europas främsta prioriteringar är att skapa en effektivt fungerande inre marknad för tjänster. Statistik över handeln över gränserna med olika tjänsteprodukter är nödvändig för att kunna kontrollera att den inre marknaden för tjänster fungerar som den ska, för att utvärdera tjänsternas konkurrenskraft och för att bedöma hur handelshinder påverkar tjänsterna.

(6)

Det finns behov av uppgifter om företagens demografi, i synnerhet eftersom de är ett inslag i strukturindikatorerna, för att kontrollera hur arbetet fortskrider mot de mål som ställts upp genom Lissabonstrategin. Dessutom behövs harmoniserade uppgifter om företagens demografi och deras inverkan på sysselsättningen som underlag för policyrekommendationer till stöd för företagandet.

(7)

Inom statistiken behövs även ett flexibelt verktyg som snabbt och vid rätt tidpunkt kan tillgodose de nya användarbehov som kan uppstå i en alltmer dynamisk, nyskapande och komplex kunskapsbaserad ekonomi. Att koppla denna särskilda datainsamling till den pågående insamlingen av statistik över företagsstrukturer skulle ge mervärde åt den information som samlats in genom de båda undersökningarna, och kan göra arbetet mindre betungande för uppgiftslämnarna genom att man undviker dubbelinsamling.

(8)

Det är nödvändigt att utarbeta ett förfarande för antagandet av tillämpningsåtgärder för denna förordning så att bestämmelserna om insamling och statistisk behandling av uppgifterna och om bearbetning och rapportering av resultaten kan klargöras ytterligare.

(9)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (7).

(10)

I synnerhet bör kommissionen ges befogenheter att uppdatera förteckningen över variabler i bilagorna, fastställa periodiciteten för sammanställningen av statistik, regler för inlämning av uppgifter som ”bidrag uteslutande till europeiska totalresultat” (Ceto, ”contributions to European totals only”), det första referensåret för sammanställningen av resultaten, fördelning av resultat, särskilt vilken klassificering som ska användas och kombinationen av storleksklasser, uppdatera tidsperioderna för överföring av data, anpassa verksamhets- och produktindelningen till ändringar eller revideringar av Nace (den statistiska näringsgrensindelningen i gemenskapen) och CPA (indelningen av produkter efter näringsgren inom gemenskapen), vidta åtgärder på grundval av utvärderingen av pilotstudierna, ändra den nedre gränsen för referenspopulationen i bilaga VIII samt ställa upp kriterier för kvalitetskontrollen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(11)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att tillhandahålla harmoniserade uppgifter om företagens struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet i gemenskapen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom den här förordningen upprättas en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av gemenskapsstatistik rörande struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet hos företagen inom gemenskapen.

Statistik ska sammanställas bland annat för att möjliggöra analys av

a)

struktur och utveckling hos företagens verksamheter,

b)

de produktionsfaktorer som har satts in och andra moment som gör det möjligt att mäta företagens verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet,

c)

företagens och marknadernas utveckling på regional, nationell och internationell nivå samt på gemenskapsnivå,

d)

företagens politik,

e)

små och medelstora företag, och

f)

särskilda variabler för företag fördelade efter verksamhetsområde.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Den här förordningen ska omfatta alla slag av verksamhet på marknaden som anges i avdelningarna B–N och P–S i den gemensamma statistiska klassificeringen av näringsgrenar i Europeiska gemenskapen såsom den har fastställts i förordning (EG) nr 1893/2006 (nedan kallad Nace Rev. 2).

2.   De statistiska enheter som definieras i avsnitt I i bilagan till rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen (8) och som tillhör någon av de i punkt 1 angivna verksamheterna, ska omfattas av den här förordningen. Användningen av särskilda enheter vid sammanställning av de statistiska uppgifterna anges i bilagorna till den här förordningen.

Artikel 3

Moduler

1.   Den statistik som ska sammanställas för de i artikel 1 angivna områdena ska indelas i moduler.

2.   Modulerna i den här förordningen omfattar

a)

en allmän modul för årlig företagsstatistik i enlighet med bilaga I,

b)

en detaljerad modul för företagsstatistik för industrisektorn i enlighet med bilaga II,

c)

en detaljerad modul för företagsstatistik för handeln i enlighet med bilaga III,

d)

en detaljerad modul för företagsstatistik för byggsektorn i enlighet med bilaga IV,

e)

en detaljerad modul för företagsstatistik för försäkringstjänster i enlighet med bilaga V,

f)

en detaljerad modul för företagsstatistik för kreditinstitut i enlighet med bilaga VI,

g)

en detaljerad modul för företagsstatistik för pensionsfonder i enlighet med bilaga VII,

h)

en detaljerad modul för företagsstatistik om företagstjänster i enlighet med bilaga VIII,

i)

en detaljerad modul för företagsstatistik om företagens demografi i enlighet med bilaga IX,

j)

en flexibel modul för genomförandet av en specifik och begränsad särskild datainsamling av företagsvariabler.

3.   Varje modul ska innehålla följande uppgifter:

a)

De verksamheter för vilka statistik ska sammanställas, tagna från det tillämpningsområde som anges i artikel 2.1.

b)

De slag av statistiska enheter som ska användas vid sammanställning av statistiken, enligt förteckningen över statistiska enheter i artikel 2.2.

c)

Förteckningar över de variabler för vilka statistik ska sammanställas för de i artikel 1 angivna områdena samt referensperioden för dessa variabler.

d)

Periodicitet för sammanställning av statistik (årlig eller flerårig). Om basen är flerårig ska sammanställningen ske åtminstone vart tionde år.

e)

En tidsplan som anger de första referensåren för vilka statistiska uppgifter ska sammanställas.

f)

Normer för representativitet och kvalitetskontroll.

g)

Tidsfrist för överföring av resultaten efter referensperioden.

h)

Den längsta övergångsperiod som får medges.

4.   Användningen av den flexibla modul som avses i punkt 2 j ska planeras i nära samarbete med medlemsstaterna. Dess tillämpningsområde, variabelförteckningarna, referensperioden och den verksamhet som ska ingå ska liksom kvalitetskraven fastställas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2 senast tolv månader före referensperiodens början. Kommissionen ska också specificera behovet av informationen samt datainsamlingens effekter för företagens arbetsbörda och medlemsstaternas kostnader.

För att göra arbetet mindre betungande för företagen och hålla nere medlemsstaternas kostnader för datainsamlingen ska denna begränsas till högst 20 företagsvariabler eller frågor, högst 25 000 respondentföretag över hela Europa och den beräknade tidsåtgången för besvarande ska vara högst 1,5 timmar i genomsnitt. De särskilda datainsamlingarna ska omfatta ett representativt urval av medlemsstaterna. Om det endast krävs resultat på europeisk nivå, får kommissionen utforma en europeisk stickprovsmetod som garanterar lägsta möjliga arbetsbörda och lägsta kostnader.

Kommissionen får samfinansiera kostnaderna för den särskilda datainsamlingen genom etablerade förfaranden.

Artikel 4

Pilotstudier

1.   Kommissionen ska fastställa ett program för pilotstudier som medlemsstaterna ska genomföra på frivillig basis i enlighet med bilagorna. Kommissionen ska efter en ansökningsomgång bevilja stöd till nationella myndigheter i den mening som avses i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik (9).

2.   Pilotstudierna ska genomföras för att bedöma hur relevant det är och vilka möjligheter som finns att samla in uppgifterna. Kommissionen ska utvärdera resultaten från pilotstudierna och då ta hänsyn till fördelarna med att ha tillgång till uppgifterna i förhållande till kostnaderna för att samla in dem och belastningen på företagen.

3.   Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet och rådet om resultaten från pilotstudierna.

4.   Åtgärder som utformas för att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den ska, på grundval av utvärderingen av pilotstudierna, antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

Artikel 5

Införskaffande av uppgifter

1.   Medlemsstaterna ska införskaffa de uppgifter som behövs för att kunna undersöka de variabler som framgår av förteckningarna i de moduler som avses i artikel 3.

2.   Medlemsstaterna får enligt principen om administrativ förenkling införskaffa de uppgifter som behövs genom att kombinera följande olika källor:

a)

Obligatoriska undersökningar. Alla rättsliga enheter, som de statistiska enheterna tillhör eller består av och som medlemsstaterna uppmanar härtill, är skyldiga att inom föreskrivna tidsfrister lämna riktiga och fullständiga uppgifter.

b)

Andra källor med minst samma grad av precision och kvalitet.

c)

Förfaranden för statistisk skattning om vissa variabler inte har undersökts för alla enheter.

3.   För att minska belastningen på uppgiftslämnarna ska de nationella myndigheterna och kommissionen (Eurostat) inom sina respektive ansvarsområden, inom de gränser och på de villkor som fastställts av de enskilda medlemsstaterna och av kommissionen, ha tillgång till källor som innehåller administrativa uppgifter som rör deras egna offentliga förvaltningars verksamhetsområden, i den mån dessa uppgifter är nödvändiga för att villkoren för tillförlitlighet enligt artikel 6 ska uppfyllas. När det är genomförbart ska dessutom lämpliga administrativa uppgifter användas för att uppfylla rapportkraven i denna förordning.

4.   Medlemsstaterna och kommissionen ska, inom gränserna för sina respektive behörighetsområden, främja en ökad användning av elektronisk överföring av data och automatisk databehandling.

Artikel 6

Tillförlitlighet

1.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överförda uppgifter avspeglar strukturen hos populationen i de statistiska enheter som anges i bilagorna.

2.   Kvalitetskontrollen ska utföras så att fördelarna med att uppgifterna finns tillgängliga jämförs med kostnaderna för att samla in dem och den belastning som detta innebär för företagen, i synnerhet små företag.

3.   Medlemsstaterna ska på kommissionens begäran till denna överlämna all information som behövs för att göra den kontroll som avses i punkt 2.

Artikel 7

Jämförbarhet

1.   Medlemsstaterna ska med utgångspunkt i insamlade och skattade uppgifter redovisa jämförbara resultat enligt den fördelning som för varje modul anges i artikel 3 och i respektive bilagor.

2.   För att möjliggöra sammanställning av gemenskapsaggregat ska medlemsstaterna redovisa de nationella resultaten enligt de Nace Rev. 2-nivåer som anges i bilagorna eller som har fastställts enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

Artikel 8

Överföring av resultat

1.   Medlemsstaterna ska överföra de resultat som avses i artikel 7 i denna förordning, inklusive insynsskyddade uppgifter, till kommissionen (Eurostat) i enlighet med de gällande gemenskapsbestämmelser som avser utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter, särskilt rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 (10). Dessa gemenskapsbestämmelser ska tillämpas på behandlingen av resultaten i den mån dessa omfattar insynsskyddade uppgifter.

2.   Resultaten ska överföras i lämpligt tekniskt format inom en tidsfrist som räknas från och med utgången av den referensperiod som ska fastställas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3 för de moduler som avses i artikel 3.2 a–h och 3.2 j och som inte får överskrida arton månader. För den modul som avses i artikel 3.2 i, får tidsfristen vara högst 30 månader eller 18 månader i enlighet med bilaga IX avdelning 9. Dessutom ska ett mindre antal skattade, preliminära resultat överföras inom en tidsfrist som räknas från och med utgången av den referensperiod som ska fastställas enligt nämnda förfarande för modulerna i artikel 3.2 a–g och inte får överstiga tio månader. När det gäller den modul som avses i artikel 3.2 i ska tidsfristen för preliminära resultat vara högst 18 månader.

3.   För att minimera arbetsbelastningen för företagen och kostnaderna för de nationella statistiska myndigheterna, får medlemsstaterna märka uppgifter för användning uteslutande som ett bidrag till europeiska totalresultat (”Cetomärkning”). Eurostat ska inte offentliggöra dessa uppgifter och medlemsstaterna ska inte förse uppgifter med Cetomärkning om de offentliggjorts i nationella sammanhang. Kriterierna för användning av Cetomärkning ska bygga på den enskilda medlemsstatens andel av det totala mervärdet i den privata ekonomin för EU enligt följande:

a)

Tyskland, Frankrike, Italien och Förenade kungariket: Cetomärkta uppgifter får överföras fördelade på undergrupper i Nace Rev. 2 och delas upp efter storleksklasser på Nace Rev. 2-gruppnivå. Högst 15 % av cellerna får märkas.

b)

Belgien, Danmark, Spanien, Grekland, Irland, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Finland och Sverige: Cetomärkta uppgifter får överföras fördelade på undergrupper i Nace Rev. 2 och delas upp efter storleksklasser på Nace Rev. 2-gruppnivå. Högst 25 % av cellerna får märkas. Om andelen av en Nace Rev. 2-undergrupp eller en storleksklass av Nace Rev. 2-grupp utgör mindre än 0,1 % av den privata ekonomin i någon av dessa medlemsstater, får dessutom uppgifterna för denna medlemsstat levereras Cetomärkta.

c)

Bulgarien, Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Rumänien, Slovenien och Slovakien: Cetomärkta uppgifter får överföras för grupp- och undergruppsnivå i Nace Rev. 2 och delas upp efter storleksklasser på Nace Rev. 2 gruppnivå. Högst 25 % av cellerna på gruppnivå får märkas.

Åtgärder som är avsedda att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bl.a. genom att komplettera den, som rör översyn av reglerna för Cetomärkningen och grupperingen av medlemsstater ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3 senast den 29 april 2013 och därefter vart femte år.

Artikel 9

Information om tillämpningen

På kommissionens begäran ska medlemsstaterna översända all relevant information rörande tillämpningen av denna förordning i medlemsstaterna.

Artikel 10

Övergångsperioder

1.   Under övergångsperioderna kan undantag från bestämmelserna i bilagorna beviljas enligt det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2, om betydande anpassningar krävs i de nationella statistiksystemen.

2.   En medlemsstat kan beviljas ytterligare övergångsperioder för att sammanställa statistiken, om det är omöjligt för medlemsstaten att iaktta bestämmelserna i den här förordningen på grund av de undantag som beviljas inom ramen för rådets förordning (EEG) nr 2186/93 av den 22 juli 1993 om samordning inom gemenskapen vid utarbetandet av företagsregister för statistiska ändamål (11).

Artikel 11

Tillämpningsåtgärder

1.   Följande åtgärder, som är nödvändiga för att genomföra denna förordning, ska vidtas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2:

a)

Fastställande av definitioner av variabler och dessas relevans för vissa verksamheter (artikel 3 och avsnitt 4.2 i bilaga I).

b)

Fastställande av definitionen av referensperioden (artikel 3).

c)

Fastställande av lämplig teknisk utformning för leverans av resultat (artikel 8 och avsnitt 9.2 i bilaga I).

d)

Fastställande av övergångsperioden och undantag från bestämmelserna i den här förordningen som medges under perioden (artikel 10 och avsnitt 11 i bilaga I, avsnitt 10 i bilaga II, avsnitt 9 i bilaga III, avsnitt 8 i bilaga VIII och avsnitt 13 i bilaga IX).

e)

Fastställande av den förteckning över variabler som ska levereras med användning av den gemensamma statistiska klassificeringen av näringsgrenar i Europeiska gemenskapen såsom den har fastställts i rådets förordning (EEG) nr 3037/90 (12) (nedan kallad Nace Rev 1.1) för år 2008 och de närmare föreskrifterna om framställningen av resultat (avsnitt 9.2 i bilaga I).

f)

Fastställande av användningen av den flexibla modul som avses i artikel 3.2 j och 3.4.

g)

Fastställande av förfaranden för de särskilda datainsamlingar som avses i avsnitt 4.3 och 4.4 i bilaga II, avsnitt 3.3 i bilaga III, samt avsnitt 3.3 i bilaga IV.

2.   Följande åtgärder, som är nödvändiga för att genomföra denna förordning och avsedda att ändra icke väsentliga delar av den här förordningen, bl.a. genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3:

a)

Uppdateringen av förteckningarna över variabler och preliminära resultat, i den mån en sådan uppdatering, efter en kvantitativ utvärdering, inte medför en ökning av antalet undersökta enheter eller en oproportionerligt stor belastning på enheterna i förhållande till de förväntade resultaten (artiklarna 4 och 8 samt avsnitt 6 i bilaga I, avsnitt 6 i bilaga II, avsnitt 6 i bilaga III, avsnitt 6 i bilaga IV).

b)

Fastställande av periodicitet för sammanställning av statistiken (artikel 3).

c)

Fastställande av reglerna för märkning av uppgifter som bidrag uteslutande till europeiska totalresultat (artikel 8.3).

d)

Fastställande av det första referensåret för sammanställning av resultat (artikel 8 och avsnitt 5 i bilaga I).

e)

Fastställande av fördelningen av resultat, särskilt de klassificeringar som ska användas och kombinationen av storleksklasser (artikel 7 och avsnitt 4.2 och 4.3 i bilaga VIII, avsnitt 8.2 och 8.3 i bilaga IX, och avsnitt 10 i bilaga IX).

f)

Uppdateringen av tidsfrister för leverans av data (artikel 8 och avsnitt 8.1 i bilaga I och avsnitt 7 i bilaga VI).

g)

Anpassningen av verksamhetsindelningen vid ändring eller revidering av Nace och av produktindelningarna vid ändring eller revidering av CPA.

h)

Åtgärder som antas på grundval av utvärderingen av pilotstudier (artikel 4.4).

i)

Ändringar av gränsen för referenspopulationer (avsnitt 3 i bilaga VIII).

j)

Fastställande av kriterier för kvalitetskontrollen (artikel 6 och avsnitt 6 i bilaga I, avsnitt 6 i bilaga II, avsnitt 6 i bilaga III och avsnitt 6 i bilaga IV).

Artikel 12

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för Europeiska gemenskapens statistiska program, som inrättats genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom (13).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 13

Rapport

1.   Senast den 29 april 2011 och därefter vart tredje år, ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om den statistik som har sammanställts genom tillämpning av den här förordningen, särskilt såvitt avser dess kvalitet och belastning på företagen.

2.   I de rapporter som avses i punkt 1 ska kommissionen föreslå de ändringar den anser nödvändiga.

Artikel 14

Upphävande

1.   Förordning (EG, Euratom) nr 58/97 ska upphöra att gälla. Artikel 20 i förordning (EG) nr 1893/2006 ska också upphöra att gälla.

2.   Hänvisningar till den upphävda förordningen ska från och med referensåret 2008 anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga XI. Bestämmelserna i förordning (EG, Euratom) nr 58/97 ska fortsätta att tillämpas på insamling, sammanställning och överföring av uppgifter för referensåren till och med 2007.

Artikel 15

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 318, 23.12.2006, s. 78.

(2)  Europaparlamentets yttrande avgivet den 29 mars 2007 (EUT C 27 E, 31.1.2008, s. 139) och rådets beslut av den 14 februari 2008.

(3)  EGT L 14, 17.1.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Se bilaga X.

(5)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut nr 787/2004/EG (EUT L 138, 30.4.2004, s. 12).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) samt inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. Rättad i EUT L 136, 29.5.2007, s. 3). Förordningen ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1354/2007 (EUT L 304, 22.11.2007, s. 1).

(7)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(8)  EGT L 76, 30.3.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(9)  EGT L 52, 22.2.1997, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(10)  EGT L 151, 15.6.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(11)  EGT L 196, 5.8.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(12)  EGT L 293, 24.10.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1893/2006.

(13)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.


BILAGA I

ALLMÄN MODUL FÖR ÅRLIG FÖRETAGSSTATISTIK

AVSNITT 1

Syfte

Syftet med denna bilaga är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av gemenskapsstatistik rörande struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet hos företagen i medlemsstaterna.

AVSNITT 2

Områden

Den statistik som ska sammanställas ska avse de områden som anges i artikel 1 a, 1 b, 1 c och 1 e och ska särskilt avse analys av förädlingsvärdet och dess viktigaste moment.

AVSNITT 3

Tillämpningsområde

1.

Statistik ska sammanställas för de verksamheter som räknas upp i avsnitt 9.

2.

Pilotstudier ska genomföras för de verksamheter som nämns i avsnitt 10.

AVSNITT 4

Variabler

1.

I nedanstående förteckning över variabler anges i förekommande fall de slag av statistiska enheter för vilka statistik ska sammanställas.

2.

Rubrikerna för de variabler som motsvarar de statistiska uppgifter som ska beräknas för verksamheterna i avdelning K i Nace Rev. 2 och som bäst motsvarar dem som anges i punkterna 3–5 ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 12.2.

3.

Företagens demografi, årlig:

Kod

Rubrik

Uppgifter om företagsstruktur

11 11 0

Antal företag

11 21 0

Antal arbetsställen

4.

Företagsvariabler för vilka årlig statistik ska sammanställas:

Kod

Rubrik

Bokföringsdata

12 11 0

Omsättning

12 12 0

Produktionsvärde

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorpris

12 17 0

Rörelseresultat före avskrivningar

13 11 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

13 12 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling

13 13 1

Kostnader för inhyrd arbetskraft

13 31 0

Arbetskraftskostnader

13 32 0

Löner

13 33 0

Kostnader för sociala avgifter

Uppgifter om kapitaltillgångar

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

16 13 0

Antal anställda

16 14 0

Antal anställda helårspersoner

5.

Variabler för vilka regional årsstatistik ska sammanställas:

Kod

Rubrik

Bokföringsdata

13 32 0

Löner

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

6.

Pilotstudier ska genomföras för de variabler som anges i avsnitt 10.

AVSNITT 5

Första referensåret

Det första referensår för vilket statistik ska sammanställas är kalenderåret 2008. Uppgifterna ska sammanställas enligt uppdelningen i avsnitt 9. Det första referensår för vilket statistik om de näringsgrenar som ingår i grupperna 64.2, 64.3 och 64.9 och huvudgrupp 66 i Nace Rev. 2 ska sammanställas, ska emellertid bestämmas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

AVSNITT 6

Rapport om statistikens kvalitet

För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13, allt under beaktande av tillämpningen av den artikeln i varje medlemsstat. Nyckelvariablerna ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

AVSNITT 7

Redovisning av resultat

1.

Resultaten ska fördelas efter de undergrupper av näringsgrenar som anges i avsnitt 9.

2.

Vissa resultat ska även fördelas enligt storleksklasserna för varje grupp i de verksamheter som anges i avsnitt 9.

3.

Den regionala statistiken ska fördelas enligt tvåsiffrig nivå i Nace Rev. 2 (huvudgrupper) och nivå 2 i den gemensamma statistiska klassificeringen för statistiska territoriella enheter, såsom den fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 (1) (nedan kallad Nuts).

AVSNITT 8

Överföring av resultat

1.

Resultaten ska överföras inom 18 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden, utom för näringsgren 64.11 i Nace Rev. 2 och den verksamhet i Nace Rev. 2 som omfattas av bilagorna V, VI och VII. För näringsgren 64.11 i Nace Rev. 2 är tidsgränsen för leverans 10 månader. För den verksamhet som omfattas av bilagorna V, VI och VII anges tidsgränserna för leverans i respektive bilaga. Tidsgränsen för leverans av resultaten för den verksamhet som omfattas av grupperna 64.2, 64.3 och 64.9 och huvudgrupp 66 i Nace Rev. 2 ska dock fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

2.

Med undantag av huvudgrupperna 64 och 65 i Nace Rev. 2 ska preliminära nationella resultat eller skattningar överföras inom 10 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden för företagsstatistik som avser följande variabler:

Kod

Rubrik

Bokföringsdata

12 11 0

Omsättning

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

Dessa preliminära resultat eller skattningar ska fördelas på den tresiffriga nivån i Nace Rev. 2 (grupper). För huvudgrupp 66 i Nace Rev. 2 ska överföringen av preliminära resultat eller skattningar fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

AVSNITT 9

Näringsgrensindelning

1.

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna från och med referensåret 2008 överföra de nationella resultaten fördelade enligt undergrupperna i Nace Rev. 2 för avdelningarna B–N och huvudgrupp 95.

2.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2.1 ska medlemsstaterna överföra statistik över företagsstrukturer avseende referensåret 2008 till kommissionen enligt såväl Nace Rev. 1.1 som Nace Rev. 2.

Förteckningen över de variabler som ska överföras med användning av Nace Rev. 1.1 och de närmare föreskrifterna om framställningen av resultaten ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2.

AVSNITT 10

Rapporter och pilotstudier

1.

Kommissionen ska fastställa ett program för pilotstudier av verksamheterna inom avdelningarna P–R och huvudgrupperna 94 och 96 i avdelning S i Nace Rev. 2 för att utreda om det är möjligt att täcka in marknadsstyrd verksamhet inom dessa avdelningar.

2.

Kommissionen ska fastställa ett program för pilotstudier med avseende på variabler för räkenskaper och immateriella investeringar, organisation av produktionssystemet, och jämförbarheten mellan statistik över företagsstrukturer och arbetsmarknadsstatistik och produktivitetsstatistik. Dessa pilotstudier ska anpassas efter respektive näringsgrens särskilda drag.

AVSNITT 11

Övergångsperiod

För sammanställning av statistik om variablerna 12 17 0, 13 13 1 och 16 14 0 ska övergångsperioden inte vara längre än två år efter det första referensår (2008) som avses i avsnitt 5.


(1)  EUT L 154, 21.6.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 105/2007 (EUT L 39, 10.2.2007, s. 1).


BILAGA II

DETALJERAD MODUL FÖR FÖRETAGSSTATISTIK FÖR INDUSTRISEKTORN

AVSNITT 1

Syfte

Syftet med denna bilaga är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av gemenskapsstatistik över struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet inom industrisektorn.

AVSNITT 2

Områden

Den statistik som ska sammanställas ska avse de områden som anges i artikel 1 a–e och särskilt

en central förteckning över statistik avsedd för en detaljerad analys av struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet inom industrisektorn,

en kompletterande förteckning med statistiska uppgifter för studiet av särskilda frågor.

AVSNITT 3

Tillämpningsområde

Statistik ska sammanställas för alla de verksamheter som avses i avdelningarna B, C, D och E i Nace Rev. 2. Dessa avdelningar omfattar verksamheter inom utvinning av mineral (B), tillverkning (C) samt el-, gas-, värme- och ventilationsförsörjning (D) samt vattenförsörjning och avlopps- sophanterings- och saneringsverksamhet (E). Företagsstatistiken ska gälla populationen i alla företag som enligt sin huvudsakliga verksamhet klassificeras som tillhörande någon av avdelningarna B, C, D eller E.

AVSNITT 4

Variabler

1.

I nedanstående förteckningar över variabler och statistik anges i förekommande fall de slag av statistiska enheter för vilka statistik ska sammanställas samt om sammanställningen ska göras varje år eller med flera års mellanrum. De statistikkoder och variabler som anges med kursiv stil ingår även i förteckningarna för den allmänna modulen, som anges i bilaga I.

2.

Företagens demografi, årlig:

Kod

Rubrik

Uppgifter om företagsstruktur

11 11 0

Antal företag

11 21 0

Antal arbetsställen

11 31 0

Antal verksamhetsenheter

3.

Företagsvariabler för vilka årsstatistik ska sammanställas:

Kod

Rubrik

 

Bokföringsdata

12 11 0

Omsättning

12 12 0

Produktionsvärde

12 13 0

Handelsmarginal vid försäljning av färdiga varor

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorpris

12 17 0

Rörelseresultat före avskrivningar

13 11 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

13 12 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling

13 13 1

Kostnader för inhyrd personal

13 21 3

Förändringar i lager för färdigvaror av egen tillverkning och varor under tillverkning

13 31 0

Arbetskraftskostnader

13 32 0

Löner

13 33 0

Kostnader för sociala avgifter

13 41 1

Kostnader för hyra och operationell leasing

Uppgifter om kapitaltillgångar

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

15 12 0

Bruttoinvesteringar i mark

15 13 0

Bruttoinvesteringar i befintliga byggnader och anläggningar

15 14 0

Bruttoinvesteringar i ny-, till- och ombyggnader

15 15 0

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier

15 21 0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

16 13 0

Antal anställda

16 14 0

Antal anställda helårspersoner

16 15 0

Antal arbetade timmar

Omsättning fördelad på verksamhet

18 11 0

Omsättning i huvudverksamheten på tresiffrig nivå i Nace Rev. 2

Inköp av energi

20 11 0

Inköp av energi (värde)

Utom avdelningarna D och E

Miljödata

21 11 0

Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning för miljöskydd (främst processexterna investeringar) (1)

 

21 12 0

Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik) (1)

 

4.

Företagsvariabler för vilka flerårig statistik ska sammanställas:

Kod

Rubrik

Uppgifter om kapitaltillgångar

15 42 0

Bruttoinvesteringar i koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter

15 44 1

Investeringar i inköpt programvara

Omsättning fördelad på verksamhet

18 12 0

Omsättning från industriella verksamheter

18 15 0

Omsättning från tjänsteverksamhet

18 16 0

Omsättning från parti-, detalj- och agenturhandelsverksamhet

Miljödata

21 14 0

Totalsumman för kostnader för miljöskydd (2)

Underleverantörer

23 11 0

Kostnader för legoarbeten, underentrepenad och köpta tjänster för produktionen

5.

Variabler för vilka regional årsstatistik ska sammanställas:

Kod

Rubrik

Bokföringsdata

13 32 0

Löner

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

6.

Variabler hos de verksamhetsenheter för vilka årsstatistik ska sammanställas:

Kod

Rubrik

Bokföringsdata

12 11 0

Omsättning

12 12 0

Produktionsvärde

13 32 0

Löner

Uppgifter om kapitaltillgångar

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

7.

Pilotstudier ska genomföras för de variabler som anges i avsnitt 9.

AVSNITT 5

Första referensåret

1.

Det första referensår för vilket årsstatistik ska sammanställas är kalenderåret 2008. De första referensåren för vilka statistik ska sammanställas på flerårsbasis anges nedan med koderna för variablerna.

Kalenderår

Kod

2009

15 42 0 och 15 44 1

2008

18 12 0, 18 15 0, 18 16 0 och 23 11 0

2.

Flerårig statistik ska sammanställas minst vart femte år.

3.

Det första referensår för vilket statistik om variabeln 21 14 0 ska sammanställas är kalenderåret 2010.

4.

Statistik om variabeln 21 12 0 ska sammanställas årligen. Statistik om variabeln 21 14 0 ska sammanställas vart tredje år.

AVSNITT 6

Rapport om statistikens kvalitet

För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13, allt under beaktande av tillämpningen av den artikeln i varje medlemsstat. Nyckelvariablerna ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

AVSNITT 7

Redovisning av resultat

1.

De statistiska resultaten ska, med undantag av variablerna 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 och 18 16 0, fördelas enligt den fyrsiffriga nivån i Nace Rev. 2 (undergrupp).

Variablerna 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 och 18 16 0 ska fördelas enligt den tresiffriga nivån i Nace Rev. 2 (grupp).

2.

Vissa resultat ska även fördelas på storleksklasser och sammanställas enligt tresiffrig nivå i Nace Rev. 2 (grupp).

3.

Resultaten för statistik över verksamhetsenheter ska fördelas enligt den fyrsiffriga nivån i Nace Rev. 2 (undergrupp).

4.

Regionalstatistiken ska fördelas både enligt tvåsiffrig nivå i Nace Rev. 2 (huvudgrupp) och enligt nivå 2 i nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (Nuts).

5.

Resultaten för variablerna 21 11 0, 21 12 0 och 21 14 0 ska fördelas enligt tvåsiffrig nivå i Nace Rev. 2 (huvudgrupp).

6.

Resultaten för variablerna 21 11 0, 21 12 0 och 21 14 0 ska fördelas enligt följande miljöområden: Skydd av luft och klimat, Hantering av avloppsvatten, Avfallshantering samt Övrig miljöskyddsverksamhet. Resultaten avseende miljöområden ska fördelas enligt tvåsiffrig nivå i Nace Rev. 2 (huvudgrupp).

AVSNITT 8

Överföring av resultat

Resultaten ska överföras senast 18 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden.

Preliminära nationella resultat eller skattningar som ska överföras senast 10 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden för de typer av företagsstatistik som avses i avsnitt 4.3, över följande variabler:

Kod

Rubrik

Uppgifter om företagsstruktur

11 11 0

Antal företag

Bokföringsdata

12 11 0

Omsättning

12 12 0

Produktionsvärde

13 11 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

13 32 0

Löner

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

Dessa preliminära resultat ska fördelas enligt den tresiffriga nivån i Nace Rev. 2 (grupp).

AVSNITT 9

Rapporter och pilotstudier

Medlemsstaterna ska lämna kommissionen en rapport om tillgängligheten för de uppgifter som behövs för att beräkna följande variabler:

Kod

Rubrik

Anmärkning

Miljödata

21 11 0

Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning för miljöskydd (främst processexterna investeringar)

Särskild fördelning för överensstämmelse med Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar

21 12 0

Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (”integrerad teknik”)

Särskild fördelning för överensstämmelse med Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar

21 14 0

Totalsumman för kostnader för miljöskydd

Särskild fördelning för utgifter för genomförandet av EU:s miljöpolitik

Underleverantörer

23 12 0

Intäkter från underleverantörsverksamhet

 

Kommissionen ska inleda ett antal pilotstudier för dessa variabler.

AVSNITT 10

Övergångsperiod

För sammanställningen av statistik om variablerna 21 12 0 och 21 14 0 ska denna övergångsperiod avslutas med referensåret 2008.


(1)  Om den totala omsättningen eller det totala antalet anställda i en huvudgrupp inom avdelningarna B–E enligt Nace Rev. 2 i en medlemsstat utgör mindre än 1 % av totalvärdet för gemenskapen, behöver uppgifter för variablerna 21 11 0 och 21 12 0 för sammanställning av de statistiska uppgifterna enligt den här förordningen inte samlas in. Om gemenskapens politik kräver det, kan kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2 begära en särskild insamling av dessa uppgifter.

(2)  Om den totala omsättningen eller det totala antalet anställda i en huvudgrupp inom avdelningarna B–E enligt Nace Rev. 2 i en medlemsstat utgör mindre än 1 % av totalvärdet för gemenskapen, behöver uppgifter för variabeln 21 14 0 för sammanställning av de statistiska uppgifterna enligt den här förordningen inte samlas in. Om gemenskapens politik kräver det, kan kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2 begära en särskild insamling av dessa uppgifter.


BILAGA III

DETALJERAD MODUL FÖR FÖRETAGSSTATISTIK FÖR HANDELN

AVSNITT 1

Syfte

Syftet med denna bilaga är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av gemenskapsstatistik över struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet inom handelssektorn.

AVSNITT 2

Områden

Den statistik som ska sammanställas ska avse de områden som anges i artikel 1 a–e och särskilt

handelns struktur och utveckling,

handelsverksamhet och försäljningsformer samt leverans- och försäljningsstruktur.

AVSNITT 3

Tillämpningsområde

1.

Statistik ska sammanställas för alla de verksamheter som avses i avdelning G i Nace Rev. 2. Denna avdelning omfattar parti- och detaljhandel och reparation av motorfordon. Företagsstatistiken ska omfatta populationen alla företag som på grundval av sin viktigaste verksamhet klassificeras såsom hörande till avdelning G.

2.

Om det totala beloppet för omsättningen och antalet anställda i en huvudgrupp inom avdelning G i Nace Rev. 2 i en medlemsstat normalt representerar mindre än 1 % av totalsumman för gemenskapen behöver de uppgifter som avses i den här bilagan och som inte anges i bilaga I inte samlas in för ändamålen med denna förordning.

3.

Om gemenskapens politik fordrar det, får kommissionen, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2, begära en särskild insamling av de uppgifter som anges i punkt 2.

AVSNITT 4

Variabler

1.

I nedanstående förteckningar över variabler och statistik anges i förekommande fall de slag av statistiska enheter för vilka statistik ska sammanställas och om sammanställningen ska göras varje år eller med flera års mellanrum. De variabler och statistikkoder som anges med kursiv stil ingår även i förteckningarna i den gemensamma modulen som anges i bilaga I.

2.

Företagens demografi, årlig:

Kod

Rubrik

Uppgifter om företagsstruktur

11 11 0

Antal företag

11 21 0

Antal arbetsställen

3.

Företagsvariabler för vilka årsstatistik ska sammanställas:

Kod

Rubrik

Bokföringsdata

12 11 0

Omsättning

12 12 0

Produktionsvärde

12 13 0

Handelsmarginal vid försäljning av färdiga varor

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorpris

12 17 0

Rörelseresultat före avskrivningar

13 11 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

13 12 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling

13 13 1

Kostnader för inhyrd personal

13 21 0

Förändring i lager av varor och tjänster

13 21 1

Förändring i lager av varor och tjänster som köpts in för försäljning utan vidareförädling

13 31 0

Arbetskraftskostnader

13 32 0

Löner

13 33 0

Kostnader för sociala avgifter

Uppgifter om kapitaltillgångar

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

15 12 0

Bruttoinvesteringar i mark

15 13 0

Bruttoinvesteringar i befintliga byggnader och anläggningar

15 14 0

Bruttoinvesteringar i ny-, till- och ombyggnader

15 15 0

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier

15 21 0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

16 13 0

Antal anställda

16 14 0

Antal anställda helårspersoner

4.

Företagsvariabler för vilka flerårig statistik ska sammanställas:

Kod

Rubrik

Anmärkning

 

Uppgifter om företagets marknadsorganisation

Endast huvudgrupp 47

17 32 0

Antalet detaljhandelsbutiker

 

Omsättning fördelad på verksamhet

18 10 0

Omsättning inom jordbruk, skogsbruk, fiske och industriell verksamhet

 

18 15 0

Omsättning inom tjänsteverksamhet

 

18 16 0

Omsättning inom parti- och detaljhandel och agenturhandelsverksamhet

 

Omsättning fördelad på produkttyp

18 21 0

Omsättning fördelad på produkt (enligt avdelning G i CPA (1))

 

5.

Variabler för vilka regional årsstatistik ska sammanställas:

Kod

Rubrik

Bokföringsdata

13 32 0

Löner

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

6.

Variabler för vilka regional flerårig statistik ska sammanställas:

Kod

Rubrik

Anmärkning

Bokföringsdata

12 11 0

Omsättning

Endast huvudgrupperna 45 och 47

Uppgifter om företagets marknadsorganisation

17 33 1

Försäljningsyta

Endast huvudgrupp 47

AVSNITT 5

Första referensåret

1.

Det första referensår för vilket årsstatistik ska sammanställas är kalenderåret 2008. De första referensåren för flerårig statistik anges nedan för var och en av de huvudgrupper i Nace Rev. 2 för vilka statistiska uppgifter ska insamlas och för regional flerårig statistik.

Kalenderår

Uppdelning

2012

Huvudgrupp 47

2008

Huvudgrupp 46

2009

Regional statistik

2010

Huvudgrupp 45

2.

Den fleråriga periodiciteten är fem år.

AVSNITT 6

Rapport om statistikens kvalitet

För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13 med hänsyn till tillämpningen av nämnda artikel i varje medlemsstat. Nyckelvariablerna ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

AVSNITT 7

Redovisning av resultat

1.

För att möjliggöra sammanställning av gemenskapsaggregat ska medlemsstaterna lägga fram nationella delresultat fördelade enligt undergrupperna i Nace Rev. 2.

2.

Vissa resultat ska även fördelas enligt storleksklasser för varje grupp i Nace Rev. 2.

3.

Regional statistik ska fördelas enligt de tre första siffrorna i Nace Rev. 2 (grupp) och på nivå 2 i Nuts.

4.

Tillämpningsområdet för den regionala statistik som ska sammanställas på flerårig basis motsvarar populationen i alla lokala enheter vilkas huvudverksamhet klassificeras enligt avdelning G. Den kan dock begränsas till de lokala enheter som är beroende av de företag som klassificeras enligt avdelning G i Nace Rev. 2, om en sådan population omfattar mer än 95 % av det totala tillämpningsområdet. Detta förhållande ska beräknas med hjälp av den anställningsvariabel som finns i företagsregistret.

AVSNITT 8

Överföring av resultat

1.

Resultaten ska överföras senast 18 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden.

2.

Preliminära nationella resultat eller skattningar ska överföras senast 10 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden för företagsstatistik som gäller de nedan angivna variablerna:

Kod

Rubrik

Bokföringsdata

12 11 0

Omsättning

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

Dessa preliminära resultat ska fördelas enligt den tresiffriga nivån i Nace Rev. 2 (grupp).

AVSNITT 9

Övergångsperiod

För sammanställning av statistik om variablerna 13 13 1 och 16 14 0 ska övergångsperioden inte vara längre än två år efter det första referensår (2008) som avses i avsnitt 5.


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 3696/93 av den 29 oktober 1993 om den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren (CPA) inom Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT L 342, 31.12.1993, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.


BILAGA IV

DETALJERAD MODUL FÖR FÖRETAGSSTATISTIK FÖR BYGGSEKTORN

AVSNITT 1

Syfte

Syftet med den här bilagan är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av gemenskapsstatistik över struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet inom byggsektorn.

AVSNITT 2

Områden

Den statistik som ska sammanställas ska avse de områden som anges i artikel 1 a–e och särskilt

en central förteckning över statistik för en detaljerad analys av byggnadsindustrins struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet,

en kompletterande förteckning med statistiska uppgifter för studiet av särskilda frågor.

AVSNITT 3

Tillämpningsområde

1.

Statistik ska sammanställas för alla de verksamheter som avses i avdelning F i Nace Rev. 2. Företagsstatistiken avser populationen av alla företag som på grundval av sin viktigaste verksamhetsform klassificeras såsom hörande till avdelning F.

2.

Om det totala beloppet för omsättningen och antalet anställda i en huvudgrupp inom avdelning F i Nace Rev. 2 i en medlemsstat normalt representerar mindre än 1 % av totalsumman för Europeiska gemenskapen behöver de uppgifter som avses i den här bilagan och som inte anges i bilaga I inte samlas in för den här förordningens syften.

3.

Om gemenskapens politik fordrar det, får kommissionen, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2, begära en särskild insamling av de uppgifter som anges i punkt 2.

AVSNITT 4

Variabler

1.

I nedanstående förteckningar över variabler och statistik anges i förekommande fall de slag av statistiska enheter för vilka statistik ska sammanställas och om sammanställningen ska göras varje år eller med flera års mellanrum. De variabler och statistikkoder som anges med kursiv stil ingår även i förteckningarna för den gemensamma modul, som anges i bilaga I.

2.

Företagens demografi, årlig:

Kod

Rubrik

Uppgifter om företagsstruktur

11 11 0

Antal företag

11 21 0

Antal arbetsställen

3.

Företagsvariabler för vilka årsstatistik ska sammanställas:

Kod

Rubrik

Anmärkning

Bokföringsdata

12 11 0

Omsättning

 

12 12 0

Produktionsvärde

 

12 13 0

Handelsmarginal vid försäljning av färdiga varor

Huvudgrupperna 41 och 42 och grupperna 43.1 och 43.9 – frivillig uppgift

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorpris

 

12 17 0

Rörelseresultat före avskrivningar

 

13 11 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

 

13 12 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling

Huvudgrupperna 41 och 42 och grupperna 43.1 och 43.9 – frivillig uppgift

13 13 1

Kostnader för inhyrd personal

 

13 21 3

Förändringar i lager för färdigvaror av egen tillverkning och varor under tillverkning

 

13 31 0

Arbetskraftskostnader

 

13 32 0

Löner

 

13 33 0

Kostnader för sociala avgifter

 

13 41 1

Kostnader för hyra och operationell leasing av varor

 

Uppgifter om kapitaltillgångar

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

 

15 12 0

Bruttoinvesteringar i mark

 

15 13 0

Bruttoinvesteringar i befintliga byggnader och anläggningar

 

15 14 0

Bruttoinvesteringar i ny-, till- och ombyggnader

 

15 15 0

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier

 

15 21 0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

 

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

 

16 13 0

Antal anställda

 

16 14 0

Antal anställda helårspersoner

 

16 15 0

Antal arbetade timmar

 

Omsättning fördelad på verksamhet

18 11 0

Omsättning från huvudverksamheten på tresiffrig nivå i Nace Rev 2

 

Inköp av energi

20 11 0

Inköp av energi (värde)

 

4.

Företagsvariabler för vilka flerårig statistik ska sammanställas:

Kod

Rubrik

Anmärkning

Uppgifter om kapitaltillgångar

15 44 1

Investeringar i inköpt programvara

 

Omsättning fördelad på verksamhet

18 12 1

Omsättning i industriell verksamhet utom byggverksamhet

 

18 12 2

Omsättning i byggverksamhet

 

18 15 0

Omsättning från tjänsteverksamhet

 

18 16 0

Omsättning i parti- och detaljhandelsverksamhet samt agenturverksamhet

 

18 31 0

Omsättning från uppförande av hus och andra byggnadsverk

Endast huvudgrupperna 41 och 42 samt grupperna 43.1 och 43.9

18 32 0

Omsättning i väg- och vattenbyggnad

Endast huvudgrupperna 41 och 42 samt grupperna 43.1 och 43.9

Underleverantörer

23 11 0

Betalningar till underleverantörer

 

23 12 0

Intäkter från underentreprenader

 

5.

Variabler för vilka regional årsstatistik ska sammanställas:

Kod

Rubrik

Bokföringsdata

13 32 0

Löner

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

6.

Variabler hos de verksamhetsenheter för vilka årsstatistik ska sammanställas:

Kod

Rubrik

Bokföringsdata

12 11 0

Omsättning

12 12 0

Produktionsvärde

13 32 0

Löner

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

AVSNITT 5

Första referensåret

1.

Det första referensåret för vilket årsstatistik ska sammanställas är kalenderåret 2008. De första referensåren för vilka flerårig statistik ska sammanställas anges nedan enligt sina variabelkoder:

Kalenderår

Kod

2009

15 44 1

2008

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 och 23 12 0

2.

Den fleråriga statistiken ska sammanställas minst vart femte år.

AVSNITT 6

Rapport om statistikens kvalitet

För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13 med beaktande av tillämpningen av nämnda artikel i varje medlemsstat. Nyckelvariablerna ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

AVSNITT 7

Redovisning av resultat

1.

De statistiska resultaten ska, med undantag av variablerna 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 och 18 32 0, fördelas enligt den fyrsiffriga nivån i Nace Rev. 2 (undergrupp).

Resultaten för variablerna 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 och 18 32 0 ska fördelas enligt den tresiffriga nivån i Nace Rev. 2 (grupp).

2.

Vissa resultat ska även fördelas enligt storleksklasser och sammanställas enligt tresiffrig nivå i Nace Rev. 2 (grupp).

3.

De statistiska uppgifter som beräknats utifrån verksamhetsenheterna ska fördelas på fyrsiffrig nivå i Nace Rev. 2 (undergrupp).

4.

Den regionala statistiken ska fördelas enligt tvåsiffrig nivå i Nace Rev. 2 (huvudgrupp) och nivå 2 i Nuts.

AVSNITT 8

Överföring av resultat

Resultaten ska överföras senast 18 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden.

Preliminära nationella resultat eller skattningar ska överföras senast 10 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden såvitt avser företagsstatistik som gäller nedan angivna variabler:

Kod

Rubrik

Uppgifter om företagsstruktur

11 11 0

Antal företag

Bokföringsdata

12 11 0

Omsättning

12 12 0

Produktionsvärde

13 11 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

13 32 0

Löner

Uppgifter om kapitaltillgångar

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

Dessa preliminära resultat ska fördelas enligt den tresiffriga nivån i Nace Rev. 2 (grupp).

AVSNITT 9

Övergångsperiod

Någon övergångsperiod får inte medges.


BILAGA V

DETALJERAD MODUL FÖR FÖRETAGSSTATISTIK FÖR FÖRSÄKRINGSTJÄNSTER

AVSNITT 1

Syfte

Syftet med denna bilaga är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av gemenskapsstatistik rörande struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet med avseende på försäkringstjänster. Denna modul innehåller en detaljerad förteckning över variabler för sammanställning av statistik i syfte att förbättra kunskapen om försäkringssektorns utveckling på nationsnivå, gemenskapsnivå och internationell nivå.

AVSNITT 2

Områden

Den statistik som ska sammanställas ska avse de områden som anges i artikel 1 a, 1 b och 1 c, särskilt

en detaljerad analys av försäkringsföretagens struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet,

utvecklingen och fördelningen av total verksamhet och verksamhet per produkt, försäkringstagarnas konsumtionsvanor, internationell verksamhet, sysselsättning, investeringar, kapital och reserver samt tekniska avsättningar.

AVSNITT 3

Tillämpningsområde

1.

Statistik ska sammanställas för all verksamhet som avses i huvudgrupp 65 i Nace Rev. 2, med undantag för grupp 65.3.

2.

Sammanställningen av statistik ska gälla

försäkringsföretag som sysslar med annan försäkring än livförsäkring: alla som avses i artikel 2.1 a i direktiv 91/674/EEG (1),

livförsäkringsföretag: alla som avses i artikel 2.1 b i direktiv 91/674/EEG,

specialiserade återförsäkringsföretag: alla som avses i artikel 2.1 c i direktiv 91/674/EEG,

försäkringsgivare i Lloyd’s: alla som avses i artikel 4 i direktiv 91/674/EEG,

blandade försäkringsföretag: alla som sysslar med livförsäkringar och andra försäkringar.

3.

Dessutom ska filialer till sådana försäkringsföretag som avses i avdelning III i direktiven 73/239/EEG (2) och 2002/83/EG (3) och vilkas verksamhet omfattas av en av de undergrupper i Nace Rev. 2 som avses i punkt 1, jämställas med motsvarande företag i punkt 2.

4.

För den harmoniserade gemenskapsstatistiken ska medlemsstaterna ha frihet att ta hänsyn till de undantag som avses i artikel 3 i direktiv 73/239/EEG samt i artikel 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 och 3.7 i direktiv 2002/83/EG.

AVSNITT 4

Variabler

1.

Variabler angivna med kursiv stil ingår även i förteckningarna i den gemensamma modul som anges i bilaga I. De variabler och den statistik som räknas upp i förteckning A, som avses i punkt 3, och i förteckning B, som avses i punkt 4, ska sammanställas i enlighet med avsnitt 5. När variabler härleds direkt ur årsbokslut ska räkenskapsår som slutar under ett referensår jämställas med detta referensår.

2.

I förteckningarna A och B anges variabler som rör livförsäkringsföretag med siffran 1, övriga försäkringsföretag med siffran 2, blandade försäkringsföretag med siffran 3, specialiserade återförsäkringsföretag med siffran 4, blandade försäkringsföretags livförsäkringsverksamhet med siffran 5 och de som rör blandade försäkringsföretags övriga försäkringsverksamhet (inbegripet godtagen återförsäkring) med siffran 6.

3.

Förteckning A innehåller följande uppgifter:

a)

De variabler som räknas upp i artikel 6 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsföretag, övriga försäkringsföretag, blandade försäkringsföretag och specialiserade återförsäkringsföretag: tillgångssidan av balansräkningen: posterna C I (med särskilt angivande av mark och byggnader som används av försäkringsföretaget för den egna verksamheten), C II, C II 1 + C II 3 tillsammans, C II 2 + C II 4 tillsammans, C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III 5, C III 6 + C III 7 tillsammans, C IV, D; skuldsidan av balansräkningen: posterna A, A I, A II + A III + A IV tillsammans, B, C 1 a (separat för livförsäkring respektive övriga försäkringar för blandade företag), C 2 a (separat för livförsäkring respektive övriga försäkringar för blandade företag), C 3 a (separat för livförsäkring respektive övriga försäkringar för blandade företag), C 4 a, C 5, C 6 a, D a, G III (utan separat redovisning av konvertibla lån), G IV.

b)

De variabler som räknas upp i artikel 34 I i direktiv 91/674/EEG för försäkringsföretag som sysslar med annan försäkring än livförsäkring, specialiserade återförsäkringsföretag samt den del av blandade försäkringsföretags verksamhet som inte utgörs av livförsäkring: posterna 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 2, 4 a aa, 4 a bb, 4 b aa, 4 b bb, 7 (bruttobelopp), 7 d, 9, 10 (separat för bruttobelopp och nettobelopp).

c)

De variabler som räknas upp i artikel 34 II i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsföretag och den del av blandade försäkringsföretags verksamhet som utgörs av livförsäkring: posterna 1 a, 1 b, 1 c (bruttobelopp och återförsäkrares andel separat), 2, 3, 5 a aa, 5 a bb, 5 b aa, 5 b bb, 6 a aa, 6 a bb, 8 (bruttobelopp), 8 d, 9, 10, 12 och 13 (bruttobelopp och nettobelopp separat).

d)

De variabler som räknas upp i artikel 34 III i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsföretag, försäkringsföretag som sysslar med annan försäkring än livförsäkring, blandade försäkringsföretag samt specialiserade återförsäkringsföretag: posterna 3, 4 (endast för livförsäkringsföretag och blandade företag), 5, 6 (endast för försäkringsföretag som sysslar med annan försäkring än livförsäkring, blandade försäkringsföretag samt specialiserade återförsäkringsföretag), 7, 8, 9 + 14 + 15 tillsammans, 10 (före skatt), 13, 16.

e)

De variabler som avses i artikel 63 i direktiv 91/674/EEG

för livförsäkringsföretag och övriga försäkringsföretag samt livförsäkringsverksamhet och övrig försäkringsverksamhet hos blandade försäkringsföretag: tecknade bruttopremier för direkt försäkring, uppdelade på (under-)kategorier av CPA (femsiffriga nivån och underkategorierna 66.03.21 och 66.03.22),

för försäkringsföretag som sysslar med annan försäkring än livförsäkring och för den del av blandade försäkringsföretags verksamhet som inte utgörs av livförsäkring: bruttoskadeersättningar för direkt försäkring, bruttodriftskostnader för direkt försäkring och återförsäkringsresultat för direkt försäkring, alla variabler uppdelade på (under-)kategorier av CPA (femsiffriga nivån och underkategorierna 66.03.21 och 66.03.22),

för livförsäkringsföretag och blandade försäkringsföretags livförsäkringsverksamhet: tecknade bruttopremier för direkt försäkring, uppdelade enligt punkt II.1 i den artikeln.

f)

De variabler som avses i artikel 64 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsföretag, övriga försäkringsföretag, blandade försäkringsföretag och specialiserade återförsäkringsföretag: provisioner för direkt försäkringsrörelse (med undantag för specialiserade återförsäkringsföretag) och det totala beloppet för provisioner.

g)

Ytterligare variabler som räknas upp nedan:

Kod

Rubrik

Berörda företag/verksamheter

Uppgifter om företagsstruktur

11 11 0

Antal företag

(1, 2, 3, 4)

11 11 1

Antal företag uppdelade efter associationsform

(1, 2, 3, 4)

11 11 2

Antal företag uppdelade på storleksklass efter tecknade bruttopremier

(1, 2, 3)

11 11 3

Antal företag uppdelade på storleksklass efter tekniska avsättningar (brutto)

(1)

11 11 5

Antal företag uppdelade på moderföretagets hemland

(1, 2, 3, 4)

11 41 0

Ort och totalt antal för filialer i andra länder

(1, 2, 3)

Bokföringsdata/tekniska delen av resultaträkningen

32 11 4

Tecknade bruttopremier, uppdelade efter företagets associationsform

(1, 2, 4, 5, 6)

32 11 5

Tecknade bruttopremier, direkt försäkring, uppdelade på moderföretagets hemland

(1, 2, 5, 6)

32 11 6

Tecknade bruttopremier, mottagen återförsäkring, uppdelad på moderföretagets hemland

(1, 2, 4, 6)

32 18 2

Återförsäkrarnas del av tecknade bruttopremier, uppdelade på moderföretagets hemland

(1, 2, 4, 5, 6)

32 16 0

Andra poster i den tekniska redovisningen (brutto)

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 0

Återförsäkringsresultat

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 8

Återförsäkrarnas del av andra poster i den tekniska redovisningen (brutto)

(1, 2, 4, 5, 6)

Bokföringsdata/icke-tekniska delen av resultaträkningen

32 19 0

Delsaldo II (teknisk redovisning, netto)

(3)

Ytterligare uppgifter rörande resultaträkningen

32 61 4

Externa kostnader för varor och tjänster

(1, 2, 3, 4)

13 31 0

Arbetskraftskostnader

(1, 2, 3, 4)

32 61 5

Kostnader för extern och intern skadereglering

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6

Anskaffningskostnader

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 7

Administrationskostnader

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 8

Övriga tekniska kostnader (brutto)

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 9

Kapitalförvaltningskostnader

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 1

Intäkter från ägarintressen

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 3

Intäkter från mark och byggnader

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 4

Intäkter från övriga placeringar

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 5

Återföring av värdejusteringar av placeringar

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 6

Vinster vid avyttring av placeringar

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 1

Kapitalförvaltningskostnader, inklusive räntor

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 2

Värdejusteringar av placeringar

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 3

Förluster vid avyttring av placeringar

(1, 2, 4, 5, 6)

Uppgifter för produkter – enligt (under-)kategorier i CPA

33 12 1

Återförsäkrarnas andel av tecknade bruttopremier för direkt försäkring (femsiffriga nivån, underkategorierna 66.03.21 och 66.03.22)

(1, 2, 5, 6)

Uppgifter om internationalisering (geografisk uppdelning av verksamhet som bedrivits under etableringsrätt)

34 31 1

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, uppdelade enligt CPA-kategori (femsiffriga nivån) och medlemsstat

(1, 2, 5, 6)

Uppgifter om internationalisering (geografisk uppdelning av verksamhet som bedrivits under frihet att tillhandahålla tjänster)

34 32 1

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, uppdelade enligt CPA-kategori (femsiffriga nivån) och medlemsstat

(1, 2, 5, 6)

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

(1, 2, 3, 4)

Uppgifter i balansräkningen (tillgångar/skulder)

36 30 0

Totalt, balansräkning

(1, 2, 3, 4)

37 33 1

Avsättning för oreglerade skador (brutto), direkt försäkring

(2, 6)

37 30 1

Totalt tekniska avsättningar (netto)

(1, 2, 3, 4)

4.

Förteckning B omfattar följande uppgifter:

a)

De variabler som räknas upp i artikel 34 I i direktiv 91/674/EEG för försäkringsföretag som sysslar med annan försäkring än livförsäkring, specialiserade återförsäkringsföretag samt den del av blandade försäkringsföretags verksamhet som inte utgörs av livförsäkring: posterna 3, 5, 6, 8.

b)

De variabler som räknas upp i artikel 34 II i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsföretag och den del av blandade försäkringsföretags verksamhet som utgörs av livförsäkring: posterna 4, 6 b, 7, 11.

c)

De variabler som anges i artikel 63 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsföretag och övriga försäkringsföretag samt livförsäkringsverksamhet och övrig försäkringsverksamhet hos blandade försäkringsföretag: geografisk fördelning av bruttopremier tecknade i den medlemsstat där företaget har sitt huvudkontor, i övriga medlemsstater, i övriga EES-länder, i Schweiz, Förenta staterna, Japan och i övriga tredjeländer.

d)

Ytterligare variabler som räknas upp nedan:

Kod

Rubrik

Berörda företag/verksamheter

Anmärkningar

Bokföringsdata/tekniska delen av resultaträkningen

32 13 2

Utbetalda försäkringsersättningar (brutto) hänförliga till skador som inträffat under redovisningsåret

(2, 4, 6)

 

Uppgifter om internationalisering (allmänna)

34 12 0

Geografisk uppdelning av tecknade bruttopremier, mottagen återförsäkring

(1, 2, 4, 5, 6)

 

34 13 0

Geografisk uppdelning av återförsäkrarnas andel av tecknade bruttopremier

(1, 2, 4, 5, 6)

 

Uppgifter i balansräkningen (tillgångar/skulder)

36 11 2

Mark och byggnader (nuvärde)

(1, 2, 3, 4)

 

36 12 3

Placeringar i anknutna företag och ägarintressen (nuvärde)

(1, 2, 3, 4)

 

36 13 8

Andra finansiella placeringar (nuvärde)

(1, 2, 3, 4)

 

36 21 0

Placeringar för de livförsäkringstagares räkning som själva bär placeringsrisken – mark och byggnader

(1, 3)

 

36 22 0

Placeringar för de livförsäkringstagares räkning som själva bär placeringsrisken – andra finansiella placeringar

(1, 3)

 

37 10 1

Totalt eget kapital och reserver, uppdelat på associationsform

(1, 2, 3, 4)

 

37 33 3

Avsättning för oreglerade skador (brutto), direkt försäkring, uppdelat på (under-)kategori i CPA (femsiffriga nivån) och underkategorierna 66.03.21 och 66.03.22

(2, 6)

 

Övriga uppgifter

39 10 0

Antal kontrakt utestående vid slutet av räkenskapsåret, som hänför sig till direkt försäkring, för alla individuella livförsäkringskontrakt och för följande underkategorier i CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 och 66.03.5

(1, 2, 5, 6)

 

39 20 0

Antal försäkrade personer vid slutet av räkenskapsåret, som hänför sig till direkt försäkring för alla grupplivförsäkringskontrakt och för följande underkategorier i CPA: 66.03.1

(1, 2, 5, 6)

 

39 30 0

Antal försäkrade fordon vid slutet av räkenskapsåret, som hänför sig till direkt försäkring, för följande underkategorier i CPA: 66.03.2

(2, 6)

Frivillig uppgift

39 40 0

Försäkrad bruttosumma vid slutet av räkenskapsåret, som hänför sig till direkt försäkring, för följande underkategorier i CPA: 66.01.1 och 66.01.4

(1, 5)

Frivillig uppgift

39 50 0

Antal gjorda ersättningsanspråk under räkenskapsåret, som hänför sig till direkt försäkring, för följande underkategori i CPA 66.03.2

(2, 6)

Frivillig uppgift

AVSNITT 5

Första referensåret

Det första referensår för vilket årsstatistik ska sammanställas är kalenderåret 2008.

AVSNITT 6

Redovisning av resultat

Resultaten ska delas upp enligt den fyrsiffriga nivån i Nace Rev 2, (undergrupp).

AVSNITT 7

Överföring av resultat

Resultaten ska överföras inom en frist om 12 månader från slutet av referensåret för de företag som avses i avsnitt 3, med undantag för specialiserade återförsäkringsföretag, för vilka resultaten ska överföras inom en frist om 18 månader från slutet av referensperioden.

AVSNITT 8

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén

Kommissionen ska underrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén, som inrättades genom kommissionens beslut 2004/9/EG (4), om tillämpningsföreskrifterna för denna modul och om alla de åtgärder som avser anpassning till den ekonomiska och tekniska utvecklingen beträffande insamling och statistisk bearbetning av uppgifter samt behandling och överföring av resultat som kommissionen vidtar i enlighet med artikel 12.

AVSNITT 9

Övergångsperiod

Någon övergångsperiod får inte medges.


(1)  Rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag (EGT L 374, 31.12.1991, s. 7). Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG (EUT L 224, 16.8.2006, s. 1).

(2)  Rådets första direktiv 73/239/EEG av den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring (EGT L 228, 16.8.1973, s. 3). Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/68/EG (EUT L 323, 9.12.2005, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring (EGT L 345, 19.12.2002, s. 1). Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/44/EG (EUT L 247, 21.9.2007, s. 1).

(4)  EUT L 3, 7.1.2004, s. 34.


BILAGA VI

DETALJERAD MODUL FÖR FÖRETAGSSTATISTIK FÖR KREDITINSTITUT

AVSNITT 1

Syfte

Syftet med denna bilaga är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av gemenskapsstatistik över struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet inom kreditinstitutssektorn. Denna modul omfattar en detaljerad förteckning över variabler för vilka statistik ska sammanställas för att förbättra kunskapen om kreditinstitutens utveckling på nationell och internationell nivå samt på gemenskapsnivå.

AVSNITT 2

Områden

Den statistik som ska sammanställas ska avse de områden som anges i artikel 1 a, 1 b och 1 c, särskilt

en detaljerad analys av kreditinstitutens struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet,

utveckling och fördelning av total omsättning och omsättning per produkt, internationell verksamhet, sysselsättning, kapital och reserver samt övriga tillgångar och skulder.

AVSNITT 3

Tillämpningsområde

1.

Statistik ska sammanställas för de av kreditinstitutens verksamheter som avses i undergrupperna 64.19 och 64.92 i Nace Rev. 2.

2.

Statistiken ska sammanställas för verksamhet vid alla kreditinstitut som avses i artikel 2.1 a och 2.2 i rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (1), med undantag för centralbanker.

3.

Filialer till sådana kreditinstitut som avses i artikel 38 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (2) och vars verksamhet omfattas av undergrupperna 64.19 och 64.92 i Nace Rev. 2, ska jämställas med sådana kreditinstitut som avses i punkt 2.

AVSNITT 4

Variabler

De variabler som ska sammanställas förtecknas nedan. Variabler angivna med kursiv stil ingår även i förteckningarna i den gemensamma modul som anges i bilaga I. När variabler härleds direkt från årsbokslut, ska räkenskapsår som slutar under ett referensår jämställas med detta referensår.

Förteckningen omfattar följande:

a)

Variabler som anges i artikel 4 i direktiv 86/635/EEG: tillgångssidan av balansräkningen: post 4; skuldsidan av balansräkningen: posterna 2 a + 2 b tillsammans, posterna 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 tillsammans.

b)

Variabler som anges i artikel 27 i direktiv 86/635/EEG: post 2, posterna 3 a + 3 b + 3 c tillsammans, post 3 a, post 4, post 5, post 6, post 7, posterna 8 a + 8 b tillsammans, post 8 b, post 10, posterna 11 + 12 tillsammans, posterna 9 + 13 + 14 tillsammans, posterna 15 + 16 tillsammans, post 19, posterna 15 + 20 + 22 tillsammans, post 23.

c)

Följande ytterligare variabler:

Kod

Rubrik

Anmärkning

Uppgifter om företagsstruktur

11 11 0

Antal företag

 

11 11 1

Antal företag uppdelade efter associationsform

 

11 11 4

Antal företag uppdelade efter moderföretagets hemland

 

11 11 6

Antal företag uppdelade efter storleksklasser med avseende på balansomslutning

 

11 11 7

Antal företag uppdelade efter kategori av kreditinstitut

 

11 21 0

Antal arbetsställen

 

11 41 1

Totalt antal filialer fördelat på länder utanför EES

 

11 51 0

Totalt antal finansiella dotterbolag fördelat på andra länder

 

Bokföringsdata: resultaträkning

42 11 0

Ränteintäkter och liknande intäkter

 

42 11 1

Ränteintäkter och liknande intäkter med ursprung i räntebärande papper med fast ränta

 

42 12 1

Räntekostnader och liknande kostnader till följd av utställda skuldebrev

 

12 12 0

Produktionsvärde

 

13 11 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

 

13 31 0

Arbetskraftskostnader

 

12 14 0

Förädlingsvärde till baspriser

Frivillig uppgift

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorkostnad

 

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

 

Bokföringsdata: balansräkning

43 30 0

Balansomslutning

 

43 31 0

Balansomslutning uppdelad efter moderföretagets hemland

 

43 32 0

Balansomslutning uppdelad efter associationsform

 

Uppgifter för produkter

44 11 0

Ränteintäkter och liknande intäkter uppdelat efter (under)kategorier i CPA

Frivillig uppgift

44 12 0

Räntekostnader och liknande kostnader uppdelat efter (under)kategorier i CPA

Frivillig uppgift

44 13 0

Provisionsintäkter, uppdelat efter (under)kategorier i CPA

Frivillig uppgift

44 14 0

Provisionskostnader, uppdelat efter (under)kategorier i CPA

Frivillig uppgift

Uppgifter om den inre marknaden och internationalisering

45 11 0

Geografisk fördelning av totalt antal filialer i EES

 

45 21 0

Geografisk fördelning av ränteintäkter och liknande intäkter

 

45 22 0

Geografisk fördelning av balansomslutningen

 

45 31 0

Geografisk fördelning av ränteintäkter och liknande intäkter i samband med friheten att tillhandahålla tjänster (i andra EES-länder)

Frivillig uppgift

45 41 0

Geografisk fördelning av ränteintäkter och liknande intäkter från filialverksamhet (i länder utanför EES)

Frivillig uppgift

45 42 0

Geografisk fördelning av ränteintäkter och liknande intäkter i samband med friheten att tillhandahålla tjänster (i länder utanför EES)

Frivillig uppgift

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

 

16 11 1

Antal sysselsatta uppdelat efter kategorier av kreditinstitut

 

16 11 2

Antal sysselsatta kvinnor

 

16 13 0

Antal anställda

 

16 13 6

Antal kvinnliga anställda

 

16 14 0

Antal anställda helårspersoner

 

Övriga uppgifter

47 11 0

Antal konton uppdelat efter (under)kategori i CPA

Frivillig uppgift

47 12 0

Antal lån och förskott till kunder uppdelat efter (under)kategori i CPA

Frivillig uppgift

47 13 0

Antal uttagsautomater ägda av kreditinstitut

 

d)

Variabler för vilka årlig regional statistik ska sammanställas:

Kod

Rubrik

Anmärkning

Uppgifter om företagsstruktur

11 21 0

Antal arbetsställen

 

Bokföringsdata

13 32 0

Löner

Frivillig uppgift

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

 

AVSNITT 5

Första referensåret

Det första referensåret för vilket årsstatistik ska sammanställas för variablerna i avsnitt 4 är kalenderåret 2008.

AVSNITT 6

Redovisning av resultat

1.

Resultaten ska fördelas enligt följande separata undergrupper i Nace Rev. 2: 64.19 och 64.92.

2.

Den regionala statistiken ska fördelas enligt fyrsiffrig nivå i Nace Rev. 2 (undergrupp) och nivå 1 i Nuts.

AVSNITT 7

Överföring av resultat

Tidsgränsen för överföring av resultaten ska fastställas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3 och den får inte överstiga tio månader från referensårets slut.

AVSNITT 8

Kommittén för monetär statistik, finansiell statistik samt betalningsbalansstatistik

Kommissionen ska informera kommittén för monetär statistik, finansiell statistik samt betalningsbalansstatistik som inrättades genom rådets beslut 2006/856/EG (3) om genomförandet av den här modulen och om alla åtgärder för anpassning till den ekonomiska och tekniska utvecklingen som rör insamling och statistisk behandling av uppgifter samt behandling och överföring av resultat.

AVSNITT 9

Pilotstudier

1.

För verksamhet som omfattas av den här bilagan ska kommissionen fastställa ett program för följande pilotstudier som medlemsstaterna ska genomföra:

a)

Information om derivat och poster som inte redovisas i balansräkningen.

b)

Information om distributionsnäten.

c)

Information som behövs för uppdelning av kreditinstitutens transaktioner i priser och volymer.

2.

Pilotstudierna ska genomföras för att bedöma hur relevant och genomförbart det är att samla in uppgifterna, varvid fördelarna med att ha tillgång till uppgifterna ska ställas i relation till kostnaderna för att samla in dem och belastningen på företagen.

AVSNITT 10

Övergångsperiod

Någon övergångsperiod får inte medges.


(1)  EGT L 372, 31.12.1986, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/46/EG.

(2)  EUT L 177, 30.6.2006, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2007/44/EG.

(3)  EUT L 332, 30.11.2006, s. 21.


BILAGA VII

DETALJERAD MODUL FÖR FÖRETAGSSTATISTIK FÖR PENSIONSFONDER

AVSNITT 1

Syfte

Syftet med denna bilaga är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av gemenskapsstatistik över struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet inom sektorn för pensionsfonder. Denna modul omfattar en detaljerad förteckning över variabler för vilka statistik ska sammanställas för att förbättra kunskapen om pensionsfondernas utveckling på nationell och internationell nivå samt på gemenskapsnivå.

AVSNITT 2

Områden

Den statistik som ska sammanställas ska avse de områden som anges i artikel 1 a, 1 b och 1 c, särskilt

en detaljerad analys av pensionsfondernas struktur, verksamhet, effektivitet och konkurrenskraft,

utveckling och fördelning av total verksamhet, pensionsfondernas medlemsstruktur, internationell verksamhet, sysselsättning, investeringar och skulder.

AVSNITT 3

Tillämpningsområde

1.

Statistik ska sammanställas för all verksamhet som avses i Nace Rev. 2, grupp 65.3. Denna grupp omfattar verksamhet vid fristående pensionsfonder.

2.

Viss statistik ska sammanställas för företag som har icke fristående pensionsfonder som bedrivs som biverksamhet.

AVSNITT 4

Variabler

1.

I nedanstående förteckning över variabler anges i förekommande fall de slag av statistiska enheter för vilka statistik ska sammanställas. Variabler angivna med kursiv stil ingår även i förteckningarna i den gemensamma modul som anges i bilaga I. När variabler härleds direkt från årsbokslut, ska räkenskapsår som slutar under ett referensår jämställas med detta referensår.

2.

Demografi- och företagsvariabler för vilka årlig statistik ska sammanställas (endast för företag med fristående pensionsfonder):

Kod

Rubrik

Anmärkning

Uppgifter om företagsstruktur

11 11 0

Antal företag

 

11 11 8

Antal företag uppdelat efter investeringarnas storlek

 

11 11 9

Antal företag uppdelat efter storleksklass med avseende på medlemsantal

 

11 61 0

Antal pensionssystem

Frivillig uppgift

Bokföringsdata: resultaträkning (inkomster och utgifter)

12 11 0

Omsättning

 

48 00 1

Premieinbetalningar från medlemmar

 

48 00 2

Premieinbetalningar från arbetsgivare

 

48 00 3

Ersättningar från andra försäkringsföretag

 

48 00 4

Övriga pensionsinbetalningar

 

48 00 5

Premieinbetalningar till förmånsbestämda pensionssystem

 

48 00 6

Premieinbetalningar till avgiftsbestämda pensionssystem

 

48 00 7

Premieinbetalningar till kombinerade system

 

48 01 0

Inkomster från investeringar (PF)

 

48 01 1

Realisationsvinster och realisationsförluster

 

48 02 1

Försäkringsersättningar

 

48 02 2

Övriga inkomster (PF)

 

12 12 0

Produktionsvärde

 

12 14 0

Förädlingsvärde till baspriser

Frivillig uppgift

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorpris

 

48 03 0

Totala utgifter för pensioner

 

48 03 1

Regelbundna utbetalningar av pensioner

 

48 03 2

Pensionsutbetalningar som engångsbelopp

 

48 03 3

Ersättningar till andra försäkringsföretag

 

48 04 0

Nettoförändring i tekniska avsättningar (reserver)

 

48 05 0

Upplupna försäkringspremier

 

48 06 0

Totala driftskostnader

 

13 11 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

 

13 31 0

Arbetskraftskostnader

 

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

 

48 07 0

Alla skatter

 

Balansräkningsuppgifter: tillgångar

48 11 0

Mark och byggnader (PF)

 

48 12 0

Investeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF)

 

48 13 0

Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning

 

48 13 1

Aktier som handlas på börs eller auktoriserad marknadsplats

 

48 13 2

Aktier som handlas på börs eller auktoriserad marknadsplats som är specialiserad på små och medelstora företag

 

48 13 3

Aktier som ej handlas på börs eller auktoriserad marknadsplats

 

48 13 4

Andra värdepapper med rörlig avkastning

 

48 14 0

Andelar i värdepappersfonder

 

48 15 0

Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning

 

48 15 1

Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning som utställts av offentliga förvaltningar

Frivillig uppgift

48 15 2

Andra skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning

Frivillig uppgift

48 16 0

Andelar i investeringspooler (PF)

 

48 17 0

Lån med inteckning som säkerhet och övriga lån som inte klassificeras på annat håll

 

48 18 0

Andra investeringar

 

48 10 0

Totala investeringar av pensionsfonder

 

48 10 1

Totala investeringar placerade i det företag som avsatt medel

 

48 10 4

Totala investeringar till marknadsvärde

 

48 20 0

Andra tillgångar

 

Balansräkningsuppgifter: skulder

48 30 0

Eget kapital

 

48 40 0

Tekniska avsättningar, netto (PF)

 

48 50 0

Övriga skulder

 

Uppgifter om den inre marknaden och internationalisering

48 61 0

Omsättning, geografiskt uppdelad

 

48 62 0

Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning, uppdelade efter ort

Frivillig uppgift

48 63 0

Totala investeringar uppdelade efter ort

Frivillig uppgift

48 64 0

Totala investeringar uppdelade i eurokomponenter och icke-eurokomponenter

 

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

 

Övriga uppgifter

48 70 0

Antal medlemmar

 

48 70 1

Antal medlemmar i förmånsbestämda pensionssystem

 

48 70 2

Antal medlemmar i avgiftsbestämda pensionssystem

 

48 70 3

Antal medlemmar i kombinerade system

 

48 70 4

Antal aktiva medlemmar

 

48 70 5

Antal medlemmar med uppskjuten pension

 

48 70 6

Antal pensionerade

 

3.

Företagsvariabler för vilka årlig statistik ska sammanställas (endast för företag med icke fristående pensionsfonder):

Kod

Rubrik

Anmärkning

Uppgifter om företagsstruktur

11 15 0

Antal företag med icke fristående pensionsfonder

 

Bokföringsdata: resultaträkning (inkomster och utgifter)

48 08 0

Omsättning i icke fristående pensionsfonder

Frivillig uppgift

AVSNITT 5

Första referensåret

Det första referensår för vilket årsstatistik ska sammanställas för de variabler som anges i avsnitt 4 är kalenderåret 2008.

AVSNITT 6

Redovisning av resultat

1.

Resultat avseende variablerna i avsnitt 4.2 ska fördelas enligt fyrsiffrig nivå i Nace Rev. 2 (undergrupp).

2.

Resultat avseende variablerna i avsnitt 4.3 ska fördelas enligt avdelningsnivå i Nace Rev. 2.

AVSNITT 7

Överföring av resultat

Resultaten ska överföras senast tolv månader efter referensårets slut.

AVSNITT 8

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén

Kommissionen ska informera Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén om genomförandet av den här modulen och om alla sådana åtgärder för anpassning till den ekonomiska och tekniska utvecklingen som rör insamling och statistisk behandling av uppgifter samt behandling och överföring av resultat.

AVSNITT 9

Pilotstudier

För verksamhet som omfattas av den här bilagan ska kommissionen fastställa ett program för följande pilotstudier som medlemsstaterna ska genomföra:

1.

Mer ingående information om pensionsfondernas gränsöverskridande verksamhet:

Kod

Rubrik

Uppgifter om företagsstruktur

11 71 0

Antal företag med medlemmar i andra EES-länder

11 72 0

Antal företag med aktiva medlemmar i andra EES-länder

Uppgifter om den inre marknaden och internationalisering

48 65 0

Geografisk fördelning av antalet medlemmar efter kön

48 65 1

Geografisk fördelning av antalet medlemmar i förmånsbestämda pensionssystem

48 65 2

Geografisk fördelning av antalet medlemmar i avgiftsbestämda pensionssystem

48 65 3

Geografisk fördelning av antalet medlemmar i kombinerade system

48 65 4

Geografisk fördelning av antalet aktiva medlemmar

48 65 5

Geografisk fördelning av antalet medlemmar med uppskjuten pension

48 65 6

Geografisk fördelning av antalet pensionerade

48 65 7

Geografisk fördelning av antalet personer som tar emot efterlevandepension

Övriga uppgifter

48 70 7

Antal kvinnliga medlemmar

2.

Ytterligare information om icke fristående pensionsfonder:

Kod

Rubrik

Uppgifter om företagsstruktur

11 15 1

Antal företag med icke fristående pensionsfonder, uppdelat efter storleksklass för antal medlemmar

Balansräkningsuppgifter: skulder

48 40 1

Tekniska avsättningar, netto, för icke fristående pensionsfonder

Övriga uppgifter

48 72 0

Antal medlemmar i icke fristående pensionsfonder

Uppgifter om den inre marknaden och internationalisering

48 66 1

Geografisk fördelning av antalet aktiva medlemmar i icke fristående pensionsfonder

48 66 2

Geografisk fördelning av antalet aktiva medlemmar med uppskjuten pension för icke fristående pensionsfonder

48 66 3

Geografisk fördelning av antalet pensionerade som tar emot pension från en icke fristående pensionsfond

48 66 4

Geografisk fördelning av antalet personer som tar emot efterlevandepension från icke fristående pensionsfonder

Bokföringsdata: resultaträkning (inkomster och utgifter)

48 09 0

Pensionsutbetalningar från icke fristående pensionsfonder

3.

Information om derivat och poster som inte redovisas i balansräkningen.

Pilotstudierna ska genomföras för att bedöma hur relevant och genomförbart det är att samla in uppgifterna, varvid fördelarna med att ha tillgång till uppgifterna ska ställas i relation till kostnaderna för att samla in dem och belastningen på företagen.

AVSNITT 10

Övergångsperiod

Någon övergångsperiod får inte medges.


BILAGA VIII

DETALJERAD MODUL FÖR FÖRETAGSSTATISTIK OM FÖRETAGSTJÄNSTER

AVSNITT 1

Syfte

Syftet med den här bilagan är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av gemenskapsstatistik över struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet inom sektorn för företagstjänster.

AVSNITT 2

Områden

Den statistik som ska sammanställas ska avse de områden som anges i artikel 1 a–d och 1 f och särskilt en förteckning över statistik för en detaljerad analys av företagstjänsternas struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet.

AVSNITT 3

Tillämpningsområde

Statistik ska sammanställas för all verksamhet som avses i huvudgrupperna 62, 69, 71, 73 och 78 och grupperna 58.2, 63.1 och 70.2 i Nace Rev. 2. Sektorer som omfattas är en del av Förlagsverksamhet, IT-tjänster, en del av Informationstjänster och Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet samt Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster. Statistiken i denna modul gäller populationen samtliga företag med tjugo anställda eller fler, vars huvudverksamhet hör hemma inom ovannämnda huvudgrupper och grupper. Tidigast 2011 får kommissionen inleda en undersökning om behovet av och möjligheten till att ändra den undre gränsen för referenspopulationen. På grundval av denna undersökning ska åtgärder för att ändra icke väsentliga delar av denna förordning i fråga om en ändring av den undre gränsen antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

AVSNITT 4

Variabler

1.

I nedanstående förteckning över variabler och statistik anges vilken slags statistik som ska sammanställas varje år eller vartannat år. Den statistik och de variabler som är skrivna i kursiv ingår även i förteckningarna i den gemensamma modul som anges i bilaga I.

2.

Variabler för vilka årsstatistik ska sammanställas för företag i huvudgrupperna 62 och 78 och grupperna 58.2, 63.1, 73.1 i Nace Rev. 2.

Kod

Rubrik

Anmärkning

Uppgifter om företagsstruktur

11 11 0

Antal företag

 

Omsättning fördelad på produkttyp

12 11 0

Omsättning fördelad på produkt (enligt CPA)

Produktindelningen ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3

Upplysningar om kundens hemvist

12 11 0

Omsättning fördelad på kundens hemvist, bl.a.

inhemska kunder

kunder i annat EU-land

kunder i land utanför EU

 

3.

Variabler för vilka statistik ska sammanställas vartannat år för företag i grupperna 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 och 73.2 i Nace Rev. 2.

Kod

Rubrik

Anmärkning

Uppgifter om företagsstruktur

11 11 0

Antal företag

 

Omsättning fördelad på produkttyp

12 11 0

Omsättning fördelad på produkt (enligt CPA)

Produktindelningen ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3

Upplysningar om kundens hemvist

12 11 0

Omsättning fördelad på kundens hemvist, bl.a.

inhemska kunder

kunder i annat EU-land

kunder i land utanför EU

 

AVSNITT 5

Första referensåret

Det första referensår för vilket årsstatistik om den verksamhet som omfattas av huvudgrupperna 62 och 78 och grupperna 58.2, 63.1 och 73.1 i Nace Rev. 2 ska sammanställas, och för vilket statistik om grupperna 69.1, 69.2 och 70.2 i Nace Rev. 2 ska sammanställas vartannat år, är 2008. Det första referensår för vilket statistik om den verksamhet som omfattas av grupperna 71.1, 71.2 och 73.2 i Nace Rev. 2 ska sammanställas vartannat år, är 2009.

AVSNITT 6

Redovisning av resultat

1.

För att möjliggöra sammanställning av gemenskapsstatistik ska medlemsstaterna redovisa de nationella resultaten fördelade enligt Nace Rev. 2, huvudgrupperna 62 och 78 och grupperna 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 och 73.2.

2.

Uppgifter om omsättningen ska också redovisas fördelade på produkt och på kundens hemvist för huvudgrupp 62 och 78 undergrupperna 58.2, 63.1 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 och 73.2 i Nace Rev. 2.

AVSNITT 7

Överföring av resultat

Resultaten ska överföras senast 18 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden.

AVSNITT 8

Övergångsperiod

För denna detaljerade modul ska övergångsperioden inte vara längre än tre år efter de första referensåren som anges i avsnitt 5 för sammanställning av statistik av det slag som avses i avsnitt 4.


BILAGA IX

DETALJERAD MODUL FÖR FÖRETAGSSTATISTIK OM FÖRETAGENS DEMOGRAFI

AVSNITT 1

Syfte

Syftet med denna bilaga är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av gemenskapsstatistik över företagens demografi.

AVSNITT 2

Områden

Den statistik som ska sammanställas ska avse de områden som anges i artikel 1 a–f och särskilt en variabelförteckning för en detaljerad analys av populationen aktiva företag, nyetableringar, nedläggningar och nystartade företags överlevnad samt hur detta påverkar företagspopulationens struktur, verksamhet och utveckling.

AVSNITT 3

Tillämpningsområde

1.

Statistik ska sammanställas för de verksamheter som räknas upp i avsnitt 10.

2.

Pilotstudier ska göras för de statistiska enheter, verksamheter och demografiska händelser som anges i avsnitt 12.

AVSNITT 4

Definitioner

I denna bilaga avses med

referensperiod: det år under vilket populationerna aktiva företag, nystartade företag, nedlagda företag och överlevande företag studeras. Den betecknas ”t” i avsnitt 5.

AVSNITT 5

Variabler

1.

Demografisk årsstatistik med företaget som statistisk enhet ska sammanställas för följande variabler:

Kod

Rubrik

Uppgifter om företagsstruktur

11 91 0

Aktiva företag under t

11 92 0

Antal nyetableringar under t

11 93 0

Antal företagsnedläggningar under t

11 94 1

Antal nystartade företag under t-1 som överlevt till t

11 94 2

Antal nystartade företag under t-2 som överlevt till t

11 94 3

Antal nystartade företag under t-3 som överlevt till t

11 94 4

Antal nystartade företag under t-4 som överlevt till t

11 94 5

Antal nystartade företag under t-5 som överlevt till t

2.

Företagsvariabler för populationerna aktiva företag, nystartade företag, nedlagda företag och överlevande företag för vilka årsstatistik ska sammanställas:

Kod

Rubrik

Uppgifter om arbetskraft

16 91 0

Antal sysselsatta i populationen aktiva företag under t

16 91 1

Antal anställda i populationen aktiva företag under t

16 92 0

Antal sysselsatta i populationen nystartade företag under t

16 92 1

Antal anställda i populationen nystartade företag under t

16 93 0

Antal sysselsatta i populationen nedlagda företag under t

16 93 1

Antal anställda i populationen nedlagda företag under t

16 94 1

Antal sysselsatta i populationen nystartade företag under t-1 som överlevt till t

16 94 2

Antal sysselsatta i populationen nystartade företag under t-2 som överlevt till t

16 94 3

Antal sysselsatta i populationen nystartade företag under t-3 som överlevt till t

16 94 4

Antal sysselsatta i populationen nystartade företag under t-4 som överlevt till t

16 94 5

Antal sysselsatta i populationen nystartade företag under t-5 som överlevt till t

16 95 1

Antal sysselsatta under etableringsåret i populationen nystartade företag under t-1 som överlevt till t

16 95 2

Antal sysselsatta under etableringsåret i populationen nystartade företag under t-2 som överlevt till t

16 95 3

Antal sysselsatta under etableringsåret i populationen nystartade företag under t-3 som överlevt till t

16 95 4

Antal sysselsatta under etableringsåret i populationen nystartade företag under t-4 som överlevt till t

16 95 5

Antal sysselsatta under etableringsåret i populationen nystartade företag under t-5 som överlevt till t

AVSNITT 6

Första referensåret

Det första referensår för vilket årsstatistik ska sammanställas är följande:

Kalenderår

Kod

2004

11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 och 16 93 1

2005

11 94 1, 16 94 1 och 16 95 1

2006

11 94 2, 16 94 2 och 16 95 2

2007

11 94 3, 16 94 3 och 16 95 3

2008

11 94 4, 16 94 4 och 16 95 4

2009

11 94 5, 16 94 5 och 16 95 5

AVSNITT 7

Rapport om statistikens kvalitet

Medlemsstaterna ska utarbeta kvalitetsrapporter som anger i vilken utsträckning variablerna 11 91 0 och 16 91 0 är jämförbara med variablerna 11 11 0 och 16 11 0 i bilaga I och, om nödvändigt, om de inrapporterade uppgifterna överensstämmer med de gemensamma metoderna i den handbok som avses i avsnitt 11.

AVSNITT 8

Redovisning av resultat

1.

Resultaten ska fördelas enligt näringsgrensindelningen i avsnitt 10.

2.

Vissa resultat, vilka ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3, ska även fördelas efter storleksklasser enligt den detaljnivå som anges i avsnitt 10, med undantag för avdelningarna L, M och N i Nace Rev. 2 där det endast krävs uppdelning på gruppnivå.

3.

Vissa resultat, som ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3, ska även fördelas efter associationsform enligt den detaljnivå som anges i avsnitt 10, med undantag för avdelningarna L, M och N, i Nace Rev. 2, där det endast krävs uppdelning på gruppnivå.

AVSNITT 9

Överföring av resultat

Preliminära resultat för variabler som avser företagsnedläggningar (11 93 0, 16 93 0 och 16 93 1) ska överföras inom 18 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden. Reviderade resultat för dessa variabler ska överföras inom 30 månader efter utgången av samma referensperiod, sedan nedläggningen bekräftats genom att verksamheten varit nedlagd i två år. Alla övriga resultat ska överföras senast 18 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden.

Resultaten för de referensår som föregår 2008 ska överföras 6 månader efter utgången av 2008, med undantag för reviderade resultat för företagsnedläggningar (11 93 0, 16 93 0 och 16 93 1) för referensår 2007, som ska överföras 18 månader efter utgången av 2008.

AVSNITT 10

Näringsgrensindelning

1.

Uppgifter som avser referensåren 2004 t.o.m. 2007 ska redovisas enligt följande indelning enligt klassificeringen Nace Rev. 1.1:

Avdelning C Utvinning av mineral

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på avdelningsnivå i Nace Rev. 1.1.

Avdelning D Tillverkning

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på underavdelningar i Nace Rev. 1.1.

Avdelningar E och F El-, gas-, värme- och vattenförsörjning samt byggverksamhet

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på avdelningsnivå i Nace Rev. 1.1.

Avdelning G Parti- och detaljhandel, reparation av motorfordon, hushållsartiklar och artiklar för personligt bruk

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på koderna G, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3 + 52.4 + 52.5, 52.6 och 52.7 i Nace Rev. 1.1.

Avdelning H Hotell- och restaurangverksamhet

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på koderna 55, 55.1 + 55.2 och 55.3 + 55.4 + 55.5 i Nace Rev. 1.1.

Avdelning I Transport, magasinering och kommunikation

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på koderna I, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 och 64.2 i Nace Rev. 1.1.

Avdelning J Finansiell verksamhet

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på huvudgrupper i Nace Rev. 1.1.

Avdelning K Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster

Undergrupp 74.15 i Nace Rev. 1.1 omfattas inte av denna bilaga. För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på undergrupper i Nace Rev. 1.1.

2.

Uppgifterna för referensåret 2008 och framåt ska tillhandahållas med hjälp av följande näringsgrensindelning som följer klassificeringen Nace Rev.2.

Avdelning B Utvinning av mineral

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på avdelningsnivå i Nace Rev. 2.

Avdelning C Tillverkning

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på koderna C, 10 + 11 + 12, 13 + 14, 15, 16, 17 + 18, 19, 20 + 21, 22, 23, 24 + 25, 26 + 27, 28, 29 + 30, 31 + 32 och 33 i Nace Rev. 2.

Avdelningarna D, E och F Försörjning av el, gas, värme och kyla; vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering; byggverksamhet

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på avdelningsnivå i Nace Rev. 2.

Avdelning G Handel, reparation av motorfordon

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på koderna G, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7 och 48.8 + 48.9 i Nace Rev.2.

Avdelningarna H och I Transport och magasinering; hotell- och restaurangverksamhet

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på huvudgrupper i Nace Rev. 2.

Avdelning J Information och kommunikationsverksamhet

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på huvudgrupper i Nace Rev. 2 och, när det gäller huvudgrupp 62, ytterligare fördelade på undergrupper i Nace Rev. 2.

Avdelning K Finans- och försäkringsverksamhet

Grupp 64.2 i Nace Rev. 2 omfattas inte av denna bilaga. För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på huvudgrupper i Nace Rev. 2.

Avdelningarna L, M och N Fastighetsverksamhet; verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på undergrupper i Nace Rev. 2.

Särskilda aggregat

För att göra det möjligt att sammanställa gemenskapsstatistik över företagens demografi inom IT- och telekomsektorn ska ett antal särskilda aggregat från Nace Rev. 2 överföras. Dessa aggregat ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

3.

Uppgifter om nystartade företag under 2004, 2005, 2006 och 2007 ska också lämnas enligt uppdelningen i Nace Rev. 2, i enlighet med punkt 2 i detta avsnitt. Detta inbegriper variablerna 11 92 0, 16 92 0 och 16 92 1 för ovanstående referensår. Resultaten ska lämnas tillsammans med uppgifter för referensåret 2008.

AVSNITT 11

Handbok

Kommissionen ska i nära samarbete med medlemsstaterna utarbeta en handbok med rekommendationer, som ska innehålla kompletterande anvisningar om sammanställningen av gemenskapsstatistik enligt denna bilaga. Handboken ska publiceras när denna förordning träder i kraft.

AVSNITT 12

Pilotstudier

För verksamhet som omfattas av den här bilagan ska kommissionen fastställa ett program för följande pilotstudier som medlemsstaterna ska genomföra:

Framställning av statistik där den lokala verksamhetsenheten är statistisk enhet.

Framställning av statistik över andra demografiska händelser än nystartade, överlevande och nedlagda företag.

Framställning av statistik över avdelningarna P, Q, R och S i Nace Rev. 2.

Om kommissionen på grundval av utvärderingen av pilotstudierna om de icke marknadsstyrda tjänsterna i avdelningarna M–O i Nace Rev. 1.1 anser att det är nödvändigt att utvidga denna förordnings tillämpningsområde, ska den lägga fram ett förslag i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget.

AVSNITT 13

Övergångsperiod

För denna detaljerade modul ska övergångsperioden inte vara längre än fyra år efter de första referensåren för sammanställning av statistik av det slag som avses i avsnitt 6.


BILAGA X

UPPHÄVDA FÖRORDNINGAR OCH SENARE ÄNDRINGAR

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 (EGT L 14, 17.1.1997, s. 1).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 410/98 (EGT L 52, 21.2.1998, s. 1)

Artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1614/2002 (EGT L 244, 12.9.2002, s. 7)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2056/2002 (EGT L 317, 21.11.2002, s. 1)

Punkt 69 i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1)

Artiklarna 11 och 20 i och bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).


BILAGA XI

JÄMFÖRELSETABELL

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97

Den här förordningen

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 1

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 4.1

Artikel 3.1

Artikel 4.2

Artikel 3.3

Artikel 5

Artikel 3.2

Artikel 3.4

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8.1 och 8.2

Artikel 8.3

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 11

Artikel 10

Artikel 12 i–x

Artikel 11.1

Artikel 11.2

Artikel 13

Artikel 12

Artikel 14

Artikel 13

Artikel 15

Artikel 14

Artikel 16

Artikel 15

Bilaga 1 avsnitt 1–9

Bilaga I avsnitt 1–9

Bilaga 1 avsnitt 10.1 och 10.2

Bilaga I avsnitt 10.1 och 10.2, med borttagen text

Bilaga 1 avsnitt 10.3 och 10.4

Bilaga 1 avsnitt 11

Bilaga I avsnitt 11

Bilaga 2

Bilaga II

Bilaga 3 avsnitt 1–8

Bilaga III avsnitt 1–8

Bilaga 3 avsnitt 9

Bilaga 3 avsnitt 10

Bilaga III avsnitt 9

Bilaga 4 avsnitt 1–8

Bilaga IV avsnitt 1–8

Bilaga 4 avsnitt 9

Bilaga 4 avsnitt 10

Bilaga IV avsnitt 9

Bilaga V

Bilaga VI

Bilaga VII

Bilaga VIII

Bilaga IX

Bilaga X

Bilaga XI


9.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 97/60


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 296/2008

av den 11 mars 2008

om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.1 och 62.2 a,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 (2) anges det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (3).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller att komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (4) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet som avses i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör ges befogenhet att anta vissa praktiska åtgärder för gränsövervakning och att ändra vissa bilagor. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 562/2006, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

I förordning (EG) nr 562/2006 föreskrivs en tidsbegränsning när det gäller kommissionens genomförandebefogenheter. I sitt uttalande om beslut 2006/512/EG förklarade Europaparlamentet, rådet och kommissionen att beslut 2006/512/EG ger en övergripande och tillfredsställande lösning på Europaparlamentets krav att kontrollera genomförandet av rättsakter som antagits enligt medbeslutandeförfarandet, och att kommissionens genomförandebefogenheter följaktligen inte bör vara tidsbegränsade. Europaparlamentet och rådet har också förklarat att de kommer att se till att de förslag som syftar till att upphäva bestämmelser i rättsakter som föreskriver tidsbegränsningar för delegering av genomförandebefogenheter till kommissionen antas så fort som möjligt. Efter införandet av det föreskrivande förfarandet med kontroll bör bestämmelsen om tidsbegränsning i förordning (EG) nr 562/2006 upphävas.

(6)

Förordning (EG) nr 562/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig i Danmark. Eftersom denna förordning bygger på Schengenregelverket enligt bestämmelserna i avdelning IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, bör Danmark, i enlighet med artikel 5 i nämnda protokoll, inom en tid av sex månader efter antagandet av denna förordning besluta huruvida landet ska införliva förordningen i sin nationella lagstiftning.

(8)

När det gäller Island och Norge utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (5), en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1.A i rådets beslut 1999/437/EG (6) om vissa tillämpningsföreskrifter för avtalet.

(9)

När det gäller Schweiz utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1.A i beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 4.1 i rådets beslut 2004/849/EG (7) och 2004/860/EG (8).

(10)

Denna förordning innebär en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket, i vilka Förenade kungariket inte deltar enligt rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (9). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig i Förenade kungariket.

(11)

Denna förordning innebär en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar enligt rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om en begäran från Irland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (10). Irland deltar därför inte i antagandet av förordningen, som inte är bindande för eller tillämplig i Irland.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Förordning (EG) nr 562/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 12.5 ska ersättas med följande:

”5.   Ytterligare åtgärder som styr övervakningen får antas. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.2.”

2.

Artikel 32 ska ersättas med följande:

”Artikel 32

Ändringar av bilagorna

Bilagorna III, IV och VIII ska ändras i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.2.”

3.

Artikel 33.2 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

4.

Artikel 33.4 ska utgå.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande avgivet den 14 november 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(2)  EUT L 105, 13.4.2006, s. 1.

(3)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(4)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.

(5)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  Rådets beslut 2004/849/EG av den 25 oktober 2004 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser av avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 368, 15.12.2004, s. 26).

(8)  Rådets beslut 2004/860/EG av den 25 oktober 2004 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser av avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 370, 17.12.2004, s. 78).

(9)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(10)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.


9.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 97/62


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 297/2008

av den 11 mars 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1606/2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (3) anges det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (5) om beslut 2006/512/EG, måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör ges befogenhet att besluta om hur de internationella redovisningsstandarderna ska tillämpas inom gemenskapen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 1606/2002 genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

Eftersom tillämpningen av det föreskrivande förfarandet med kontroll inom de sedvanliga tidsfristerna i vissa undantagsfall skulle kunna göra det svårt att i tid anta nyligen utfärdade redovisningsstandarder, ändringar av gällande redovisningsstandarder eller tolkningar av gällande redovisningsstandarder så att företagen hinner tillämpa dem under det innevarande budgetåret, bör Europaparlamentet, rådet och kommissionen snabbt vidta åtgärder för att se till att dessa standarder och tolkningar antas i god tid så att inte förståelsen och därmed också förtroendet hos investerarna undergrävs.

(6)

Förordning (EG) nr 1606/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Förordning (EG) nr 1606/2002 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.1 ska ersättas med följande:

”1.   Kommissionen ska besluta om hur de internationella redovisningsstandarderna ska tillämpas inom gemenskapen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 6.2.”

2.

Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkt 3 ska utgå.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europaparlamentets yttrande avgivet den 14 november 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(3)  EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.


9.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 97/64


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 298/2008

av den 11 mars 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 37 och 95 samt artikel 152.4 b,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (3) anges det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

I enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (5) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör ges befogenhet att fastställa om en typ av livsmedel eller foder omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1829/2003, att sänka tröskelvärdet för märkning av oavsiktlig eller tekniskt oundviklig förekomst av material som innehåller, består av eller framställs av genetiskt modifierade organismer, och för oavsiktlig eller tekniskt oundviklig förekomst av genetiskt modifierat material av vilket det gjorts en positiv riskbedömning i livsmedel och foder samt att besluta om åtgärder avseende vissa krav om märkning och information som företagare och storkök omfattas av. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 1829/2003, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

Förordning (EG) nr 1829/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Förordning (EG) nr 1829/2003 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2.   Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den och avgöra om en typ av livsmedel omfattas av detta avsnitt ska vid behov antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 35.3.”

2.

Artikel 12.4 ska ersättas med följande:

”4.   Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den och fastställa lägre lämpliga tröskelvärden får fastställas, särskilt i fråga om livsmedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer, eller för att ta hänsyn till framsteg inom vetenskap och teknik, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 35.3.”

3.

Artikel 14 ska ersättas med följande:

”Artikel 14

Genomförandebestämmelser

1.   Följande åtgärder får antas av kommissionen:

Åtgärder som är nödvändiga för att företagare ska kunna uppfylla de krav som behöriga myndigheter ställer i enlighet med artikel 12.3.

Åtgärder som är nödvändiga för att företagare ska kunna uppfylla märkningskraven i enlighet med artikel 13.

Särskilda bestämmelser om sådan information som ska ges till storkök som levererar livsmedel till slutkonsumenter. För att kunna beakta de särskilda förhållanden som råder i storkök får sådana bestämmelser innebära att de krav som anges i artikel 13.1 e anpassas.

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, inbegripet genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 35.3.

2.   För att tillgodose en enhetlig tillämpning av artikel 13 får dessutom tillämpningsföreskrifter antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 35.2.”

4.

Artikel 15.2 ska ersättas med följande:

”2.   Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den och avgöra om en typ av livsmedel omfattas av detta avsnitt ska vid behov antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 35.3.”

5.

Artikel 24.4 ska ersättas med följande:

”4.   Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den och fastställa lägre lämpliga tröskelvärden, särskilt i fråga om foder som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer, eller för att ta hänsyn till framsteg inom vetenskap och teknik, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 35.3.”

6.

Artikel 26 ska ersättas med följande:

”Artikel 26

Genomförandebestämmelser

1.   Följande åtgärder får antas av kommissionen:

Åtgärder som är nödvändiga för att företagare ska kunna uppfylla de krav som behöriga myndigheter ställer i enlighet med artikel 24.3.

Åtgärder som är nödvändiga för att företagare ska kunna uppfylla märkningskraven i enlighet med artikel 25.

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, inbegripet genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 35.3.

2.   För att tillgodose en enhetlig tillämpning av artikel 25 kan därutöver detaljerade tillämpningsföreskrifter antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 35.2.”

7.

I artikel 32 ska femte stycket ersättas med följande:

”Tillämpningsföreskrifter för genomförandet av denna artikel och bilagan får antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 35.2.

Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning och anpassa bilagorna ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 35.3.”

8.

Artikel 35.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

9.

Artikel 47.3 ska ersättas med följande:

”3.   Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den och sänka de tröskelvärden som avses i punkt 1, särskilt för genetiskt modifierade organismer som säljs direkt till slutkonsumenten, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 35.3.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europaparlamentets yttrande avgivet den 29 november 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(3)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1981/2006 (EUT L 368, 23.12.2006, s. 99).

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.


9.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 97/67


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 299/2008

av den 11 mars 2008

om ändring av förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 och artikel 152.4 b,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 (3) anges det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (5) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör ges befogenhet att precisera tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 396/2005 och de kriterier som krävs för att fastställa vissa gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung som förtecknas i de berörda bilagorna till förordning (EG) nr 396/2005. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i den förordningen, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

Av effektivitetsskäl och för att garantera de ekonomiska aktörerna en snabb beslutsprocess, samtidigt som en hög nivå på konsumentskyddet säkerställs, bör de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll förkortas för antagande av åtgärder för att fastställa, införa, genomföra, ändra eller stryka gränsvärden och för att upprätta en förteckning över verksamma ämnen för vilka inga gränsvärden krävs samt en förteckning över kombinationer av verksamt ämne/produkt där verksamma ämnen används för behandling efter skörd med rökningsmedel.

(6)

När det på grund av tvingande, brådskande skäl, särskilt när det föreligger risk för människors eller djurs hälsa, inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för antagande av åtgärder för att fastställa, införa, genomföra, ändra eller stryka gränsvärden.

(7)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.1 ska ersättas med följande:

”1.   De produkter, produktgrupper och/eller delar av produkter som avses i artikel 2.1 och för vilka harmoniserade gränsvärden ska tillämpas, ska fastställas i och omfattas av bilaga I. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 45.3. Bilaga I ska innefatta alla produkter för vilka det finns fastställda gränsvärden samt övriga produkter för vilka det är lämpligt att tillämpa harmoniserade gränsvärden, särskilt med hänsyn till deras betydelse i konsumenternas kost eller i handeln. Produkterna ska indelas i grupper på ett sådant sätt att gränsvärden i möjligaste mån kan fastställas för en grupp av liknande eller besläktade produkter.”

2.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   Verksamma ämnen i växtskyddsmedel som utvärderats enligt direktiv 91/414/EEG och för vilka det inte krävs några gränsvärden, ska fastställas och förtecknas i bilaga IV till denna förordning, med beaktande av användningarna av dessa verksamma ämnen samt de frågor som avses i artikel 14.2 a, c och d. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 45.4.”

3.

Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

”2.   Ansökningar ska utvärderas i enlighet med de relevanta bestämmelserna i de enhetliga principer för utvärdering och godkännande av växtskyddsmedel som anges i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG eller särskilda utvärderingsprinciper som ska fastställas genom en kommissionsförordning. Den förordningen, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 45.3.”

4.

Artikel 14.1 ska ersättas med följande:

”1.   Efter mottagande av myndighetens yttrande och med beaktande av det yttrandet ska ett av följande utarbetas av kommissionen utan dröjsmål och senast inom tre månader:

a)

En förordning om fastställande, ändring eller strykning av ett gränsvärde. Den förordningen, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 45.4. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarandet som avses i artikel 45.5 för att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå.

b)

Ett beslut om avslag på ansökan, som ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 45.2.”

5.

Artikel 15.2 ska ersättas med följande:

”2.   Om ett tillfälligt gränsvärde fastställs enligt punkt 1 b ska det strykas från bilaga III genom en förordning ett år efter den dag då det verksamma ämnet antingen införs eller inte införs i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Den förordningen, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 45.4. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarandet som avses i artikel 45.5 för att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå.

Det tillfälliga gränsvärdet får emellertid bibehållas under ytterligare ett år i avvaktan på bekräftelse av att eventuella nödvändiga vetenskapliga studier till stöd för en ansökan om fastställande av gränsvärde har inletts, om en eller flera medlemsstater begär det. I de fall då en sådan bekräftelse ges ska det tillfälliga gränsvärdet bibehållas under ytterligare två år, förutsatt att inga oacceptabla säkerhetsrisker för konsumenten har fastställts.”

6.

Artikel 18 ska ersättas med följande:

”Artikel 18

Efterlevnad av gränsvärden

1.   De produkter som omfattas av bilaga I får från och med den tidpunkt de släpps ut på marknaden som livsmedel eller foder eller ges som foder till djur inte innehålla bekämpningsmedelsrester som överskrider

a)

de gränsvärden för produkterna i fråga som fastställs i bilagorna II och III,

b)

0,01 mg/kg för de produkter för vilka det inte fastställs några specifika gränsvärden i bilaga II eller III, eller för verksamma ämnen som inte finns förtecknade i bilaga IV, om inte andra standardvärden fastställs för ett verksamt ämne med beaktande av de rutinmässiga analysmetoder som finns tillgängliga. Sådana standardvärden ska förtecknas i bilaga V. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 45.4. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarandet som avses i artikel 45.5 för att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå.

2.   Medlemsstaterna får inte förbjuda eller förhindra att de produkter som omfattas av bilaga I släpps ut på marknaden eller ges som foder till livsmedelsproducerande djur på deras territorier med motiveringen att de innehåller bekämpningsmedelsrester, förutsatt att

a)

produkterna uppfyller bestämmelserna i punkt 1 och artikel 20, eller

b)

det verksamma ämnet finns förtecknat i bilaga IV.

3.   Med avvikelse från punkt 1 får medlemsstaterna vid behandling efter skörd med rökningsmedel på sitt eget territorium tillåta halter av bekämpningsmedelsrester av ett verksamt ämne som överskrider gränsvärdena i bilagorna II och III för en produkt som omfattas av bilaga I om dessa kombinationer av verksamt ämne/produkt finns förtecknade i bilaga VII under förutsättning att

a)

dessa produkter inte är avsedda för omedelbar konsumtion,

b)

lämpliga kontroller finns för att garantera att produkterna, om de levereras direkt till slutanvändaren eller konsumenten, inte kan göras tillgängliga för dessa förrän bekämpningsmedelsresterna inte längre överskrider de gränsvärden som finns specificerade i bilaga II eller III,

c)

de övriga medlemsstaterna och kommissionen har informerats om de vidtagna åtgärderna.

Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning och precisera de kombinationer av verksamt ämne/produkt som förtecknas i bilaga VII, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 45.3.

4.   Under särskilda omständigheter och framför allt vid användning av växtskyddsmedel i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 91/414/EEG eller för att fullgöra skyldigheter enligt direktiv 2000/29/EG (6), får en medlemsstat godkänna att behandlade livsmedel eller foder som inte uppfyller villkoren i punkt 1 släpps ut på marknaden och/eller ges som foder till djur på dess territorium, förutsatt att sådana livsmedel eller foder inte innebär en oacceptabel risk. Övriga medlemsstater, kommissionen och myndigheten ska omedelbart underrättas om sådana godkännanden tillsammans med en lämplig riskbedömning för närmare överväganden utan onödiga förseningar så att ett tillfälligt gränsvärde kan fastställas för en angiven period eller eventuella andra nödvändiga åtgärder kan vidtas med avseende på sådana produkter. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 45.4. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarandet som avses i artikel 45.5 för att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå.

7.

Artikel 20.2 ska ersättas med följande:

”2.   Särskilda koncentrations- eller utspädningsfaktorer för vissa bearbetnings- och/eller blandningsförfaranden eller vissa bearbetade och/eller sammansatta produkter får införas i förteckningen i bilaga VI. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 45.3.”

8.

Artikel 21.1 ska ersättas med följande:

”1.   Gränsvärden för de produkter som omfattas av bilaga I ska först fastställas och förtecknas i bilaga II och inbegripa de gränsvärden som fastställs i direktiven 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG, med beaktande av kriterierna i artikel 14.2 i denna förordning. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 45.3.”

9.

Artikel 22.1 ska ersättas med följande:

”1.   Tillfälliga gränsvärden för verksamma ämnen för vilka det ännu inte har fattats något beslut om huruvida de ska införas eller inte i bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska först fastställas och förtecknas i bilaga III, om de inte redan finns förtecknade i bilaga II, med beaktande av uppgifterna från medlemsstaterna, i förekommande fall det motiverade yttrandet som avses i artikel 24, de faktorer som avses i artikel 14.2 och följande gränsvärden:

a)

återstående gränsvärden i bilagan till direktiv 76/895/EEG, och

b)

hittills icke harmoniserade nationella gränsvärden.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 45.3.”

10.

Artikel 27.2 ska ersättas med följande:

”2.   Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den och för att fastställa de provtagningsmetoder som behövs för att utföra sådan kontroll av bekämpningsmedelsrester i produkter, utöver dem som anges i direktiv 2002/63/EG (7), ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 45.3 i denna förordning.

11.

Artikel 45 ska ersättas med följande:

”Artikel 45

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och 5 b samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

De tidsfrister som avses i artikel 5a.3 c och 5a.4 b och e i beslut 1999/468/EG ska vara två månader, en månad respektive två månader.

5.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

12.

Artikel 46 ska ersättas med följande:

”Artikel 46

Genomförandeåtgärder

1.   Genomförandeåtgärder för att säkerställa att denna förordning tillämpas på ett enhetligt sätt, tekniska riktlinjer som ska vara till hjälp vid tillämpningen av förordningen och detaljerade bestämmelser om de vetenskapliga data som krävs för fastställande av gränsvärden ska fastställas eller får ändras i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 45.2 och i förekommande fall med beaktande av myndighetens yttrande.

2.   Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning som rör fastställande eller ändring av tidsangivelserna i artikel 23 och artiklarna 29.2, 30.2, 31.1 och 32.5, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 45.3 och i förekommande fall med beaktande av myndighetens yttrande.”

13.

Artikel 49 ska ersättas med följande:

”Artikel 49

Övergångsåtgärder

1.   Kraven i kapitel III ska inte vara tillämpliga på produkter som lagligen framställs eller importeras till gemenskapen före den dag som avses i artikel 50 andra stycket.

För att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå får dock lämpliga åtgärder beträffande dessa produkter vidtas. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 45.5.

2.   När så krävs för att möjliggöra normal saluföring, bearbetning och konsumtion av produkter får ytterligare övergångsåtgärder fastställas för genomförande av vissa gränsvärden enligt artiklarna 15, 16, 21, 22 och 25. Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den och utan att det påverkar skyldigheten att säkerställa en hög nivå på konsumentskyddet, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 45.4.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europaparlamentets yttrande avgivet den 29 november 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(3)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 178/2006 (EUT L 29, 2.2.2006, s. 3).

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.

(6)  Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1). Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/41/EG (EUT L 169, 29.6.2007, s. 51).”

(7)  Kommissionens direktiv 2002/63/EG av den 11 juli 2002 om fastställande av gemenskapens provtagningsmetoder för den offentliga kontrollen av bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om upphävande av direktiv 79/700/EEG (EGT L 187, 16.7.2002, s. 30).”


9.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 97/72


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 300/2008

av den 11 mars 2008

om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), mot bakgrund av den gemensamma text som godkänts av förlikningskommittén den 16 januari 2008, och

av följande skäl:

(1)

I syfte att skydda personer och gods inom Europeiska unionen bör olagliga handlingar riktade mot civila luftfartyg som äventyrar skyddet av den civila luftfarten förhindras genom införandet av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten. Detta mål bör uppnås genom fastställande av gemensamma regler och gemensamma grundläggande standarder för luftfartsskydd samt av mekanismer för övervakning av att kraven efterlevs.

(2)

För skyddet av den civila luftfarten i allmänhet är det önskvärt att lägga grunden för en gemensam tolkning av bilaga 17 till Chicagokonventionen angående internationell civil luftfart av den 7 december 1944.

(3)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 av den 16 december 2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten (3) antogs till följd av händelserna den 11 september 2001 i Förenta staterna. Det behövs en gemensam strategi vad gäller skyddet av den civila luftfarten med beaktande av de effektivaste sätten att erbjuda bistånd efter terroristdåd som har stor inverkan på transportområdet.

(4)

Innehållet i förordning (EG) nr 2320/2002 bör ses över mot bakgrund av de erfarenheter som vunnits, och själva förordningen bör upphävas och ersättas med den här förordningen, som förenklar, harmoniserar och förtydligar gällande regler och förbättrar säkerheten.

(5)

Eftersom det behövs större flexibilitet vid antagandet av säkerhetsrelaterade åtgärder och säkerhetsförfaranden för att kunna ta hänsyn till nya riskbedömningar och att möjliggöra att ny teknik införs, bör denna förordning innehålla de grundläggande principerna för vad som behöver göras för att skydda den civila luftfarten mot olagliga handlingar utan att därför omfatta närmare tekniska och procedurrelaterade detaljföreskrifter för hur dessa principer ska genomföras.

(6)

Denna förordning bör tillämpas på flygplatser med civil luftfart belägna på en medlemsstats territorium, på operatörer som tillhandahåller tjänster vid sådana flygplatser och på verksamhetsutövare som tillhandahåller varor och/eller tjänster till eller via sådana flygplatser.

(7)

Utan att det påverkar tillämpningen av konventionen om brott och vissa andra handlingar begångna ombord på luftfartyg, Tokyo 1963, konventionen för bekämpande av olaga besittningstagande av luftfartyg, Haag 1970, och konventionen för bekämpande av brott mot den civila luftfartens säkerhet, Montreal 1971, bör denna förordning även omfatta säkerhetsrelaterade åtgärder som ska gälla ombord eller under flygning med luftfartyg som tillhör EG-lufttrafikföretag.

(8)

Varje medlemsstat har fortfarande behörighet att besluta om att använda säkerhetsvakter ombord under flygningar med luftfartyg som är registrerade i den medlemsstaten och lufttrafikföretag med licens som utfärdats av dem samt även att, i enlighet med punkt 4.7.7 i bilaga 17 till Chicagokonventionen angående internationell civil luftfart och enligt villkoren i den konventionen, garantera att dessa säkerhetsvakter är statligt anställd personal som speciellt valts ut och utbildats med hänsyn till den säkerhet och de säkerhetsaspekter som krävs ombord ett luftfartyg.

(9)

Olika typer av civil luftfart omfattas inte nödvändigtvis av samma grad av hot. När de gemensamma grundläggande standarderna för luftfartsskydd fastställs bör hänsyn tas till luftfartygets storlek samt till flygningarnas art och/eller frekvens vid flygplatserna, så att det blir möjligt att bevilja undantag.

(10)

Medlemsstaterna bör också ges möjlighet att på grundval av en riskbedömning tillämpa strängare åtgärder än de som fastställs i denna förordning.

(11)

Ett tredjeland kan kräva tillämpning av åtgärder som skiljer sig från åtgärderna enligt denna förordning i fråga om flygningar från en flygplats i en medlemsstat till eller över det berörda tredjelandet. Utan att det påverkar eventuella bilaterala avtal i vilka gemenskapen är part, bör dock kommissionen ges möjlighet att granska de åtgärder som begärs av tredjelandet.

(12)

Även om det inom en och samma medlemsstat kan finnas två eller fler organ som ansvarar för luftfartsskydd, bör varje medlemsstat utse en enda myndighet med ansvar för samordning och övervakning av genomförandet av säkerhetsstandarder.

(13)

Varje medlemsstat bör utarbeta ett nationellt säkerhetsprogram för civil luftfart, i syfte att definiera ansvarsfördelningen när det gäller genomförandet av gemensamma grundläggande standarder för luftfartsskydd samt att beskriva vilka åtgärder som krävs av operatörer och andra verksamhetsutövare i detta avseende. Vidare bör varje flygplatsoperatör, lufttrafikföretag och verksamhetsutövare som genomför standarder för luftfartsskydd utarbeta, tillämpa och underhålla ett säkerhetsprogram i enlighet både med denna förordning och med det nationella säkerhetsprogram för civil luftfart som är tillämpligt.

(14)

För att övervaka efterlevnaden av denna förordning och det nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart bör varje medlemsstat utarbeta och säkerställa genomförandet av ett nationellt program för kontroll av nivån och kvaliteten på luftfartsskyddet.

(15)

I syfte att övervaka medlemsstaternas tillämpning av denna förordning, men också för att lämna rekommendationer om förbättring av luftfartsskyddet, bör kommissionen utföra inspektioner, även oanmälda sådana.

(16)

Som en allmän regel bör kommissionen offentliggöra åtgärder som direkt påverkar passagerarna. Genomförandeakter som fastställer gemensamma åtgärder och förfaranden för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna för luftfartsskydd i vilka det finns känslig säkerhetsinformation bör tillsammans med kommissionens inspektionsrapporter och svaren från de berörda myndigheterna betraktas som ”sekretessbelagda EU-uppgifter” i den mening som avses i kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom av den 29 november 2001 om ändring av de interna stadgarna (4). Dessa uppgifter bör inte offentliggöras, och bör endast vara tillgängliga för sådana operatörer och verksamhetsutövare som har legitimt intresse av dem.

(17)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5).

(18)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anta allmänna åtgärder för att ändra icke väsentliga delar av de gemensamma grundläggande standarderna genom att komplettera dem, fastställa kriterier i syfte att möjliggöra för medlemsstaterna att göra undantag från de gemensamma grundläggande standarderna och anta alternativa säkerhetsåtgärder samt anta specifikationer för det nationella programmet för kvalitetskontroll. Eftersom de åtgärderna har allmän räckvidd och är avsedda att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(19)

När det, på grund av tvingande, brådskande skäl, inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för antagande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten.

(20)

Målet är att eftersträva att säkerhetsåtgärder endast behöver utföras en gång (”one-stop security”) för alla flygningar inom Europeiska unionen.

(21)

Vidare bör det inte vara nödvändigt att ytterligare en gång säkerhetskontrollera passagerare eller deras bagage, när de anländer med flygningar från tredjeländer som har standarder för luftfartsskydd, vilka motsvarar de som fastställs i denna förordning. Utan att det påverkar varje medlemsstats rätt att tillämpa strängare åtgärder eller gemenskapens eller medlemsstaternas respektive behörighet, bör kommissionens beslut, och vid behov de avtal mellan gemenskapen och tredjeländer i vilka det erkänns att de säkerhetsstandarder som tillämpas i tredjelandet motsvarar de gemensamma standarderna, därför stödjas eftersom de främjar att säkerhetsåtgärder endast behöver utföras en gång.

(22)

Denna förordning påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna om flygsäkerhet, inbegripet dem om transport av farligt gods.

(23)

Sanktioner bör föreskrivas vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning. Dessa sanktioner, som kan vara av civilrättslig eller administrativ karaktär, bör vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

(24)

Ministeruttalandet om Gibraltars flygplats, som man enades om i Córdoba den 18 september 2006 under det första ministermötet i forumet för dialog om Gibraltar, kommer att ersätta den gemensamma förklaring om Gibraltars flygplats som gjordes i London den 2 december 1987, och full överensstämmelse med det uttalandet kommer att betraktas som överensstämmelse med förklaringen från 1987.

(25)

Eftersom målen för denna förordning, nämligen att skydda den civila luftfarten mot olagliga handlingar och att utgöra en grund för en gemensam tolkning av bilaga 17 till Chicagokonventionen angående internationell civil luftfart, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av denna förordnings omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

1.   I denna förordning fastställs gemensamma regler för att skydda den civila luftfarten mot olagliga handlingar som äventyrar skyddet av den civila luftfarten.

Den utgör också en grund för en gemensam tolkning av bilaga 17 till Chicagokonventionen angående internationell civil luftfart.

2.   De syften som anges i punkt 1 ska uppnås genom

a)

fastställande av gemensamma regler och gemensamma grundläggande standarder för luftfartsskydd,

b)

mekanismer för övervakning av att reglerna efterlevs.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på följande:

a)

Alla flygplatser eller delar av flygplatser som är belägna i en medlemsstat och som inte uteslutande används för militära ändamål.

b)

Alla operatörer, inklusive lufttrafikföretag, som tillhandahåller tjänster på de i led a avsedda flygplatserna.

c)

Alla verksamhetsutövare som tillämpar standarder för luftfartsskydd och har verksamhet inom eller utanför flygplatsens område och tillhandahåller varor och/eller tjänster till eller via de i led a avsedda flygplatserna.

2.   Tillämpningen av denna förordning på flygplatsen i Gibraltar ska inte anses påverka Konungariket Spaniens och Förenade kungarikets rättsliga ståndpunkter i tvisten om suveräniteten över det territorium där flygplatsen är belägen.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

civil luftfart: all lufttrafik utförd av civila luftfartyg med undantag av lufttrafik utförd av statsluftfartyg enligt artikel 3 i Chicagokonventionen angående internationell civil luftfart.

2.

luftfartsskydd: en kombination av åtgärder och personella och materiella resurser som syftar till att skydda den civila luftfarten mot olagliga handlingar som äventyrar skyddet av den civila luftfarten.

3.

operatör: en person, en organisation eller ett företag som deltar i eller erbjuder sig att utföra en lufttranssport.

4.

lufttrafikföretag: ett lufttransportföretag med giltig operativ licens eller motsvarande.

5.

EG-lufttrafikföretag: ett lufttrafikföretag med en giltig operativ licens utfärdad av en medlemsstat i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2407/92 av den 23 juli 1992 om utfärdande av tillstånd för lufttrafikföretag (6).

6.

verksamhetsutövare: en annan person, organisation eller ett annat företag än en operatör.

7.

förbjudna föremål: vapen, sprängämnen eller andra farliga anordningar, föremål eller ämnen som kan användas för att begå en olaglig handling som äventyrar skyddet av den civila luftfarten.

8.

säkerhetskontroll: utnyttjande av tekniska eller andra metoder avsedda för att identifiera och/eller upptäcka förbjudna föremål.

9.

säkerhetsåtgärd: tillämpning av åtgärder som kan förhindra att förbjudna föremål införs.

10.

tillträdeskontroll: tillämpning av åtgärder som kan förhindra att obehöriga personer och/eller obehöriga fordon får tillträde.

11.

flygsida: rörelseområdet på en flygplats, angränsande mark och byggnader eller delar av dessa, till vilket tillträde är begränsat.

12.

landsida: de delar av en flygplats, angränsande mark och byggnader eller delar av dessa som inte är flygsida.

13.

behörighetsområde: del av en flygplats flygsida där förutom att tillträdet är begränsat också andra säkerhetsstandarder tillämpas.

14.

avgränsat område: ett område som genom tillträdeskontroll är avskiljt antingen från behörighetsområden eller, om det avgränsade området i sig självt är ett behörighetsområde, från andra behörighetsområden på flygplatsen.

15.

säkerhetsprövning: dokumenterad kontroll av en persons identitet, inbegripet ett eventuellt kriminellt förflutet, som ingår i bedömningen av en persons lämplighet för obeledsagat tillträde till behörighetsområden.

16.

transfererande passagerare, bagage, frakt eller post: passagerare, bagage, frakt eller post som avreser eller avsänds med ett annat luftfartyg än det med vilket de anlände.

17.

transiterande passagerare, bagage, frakt eller post: passagerare, bagage, frakt eller post som avreser eller avsänds med samma luftfartyg som de anlände med.

18.

potentiellt störande passagerare: en person som antingen ska utvisas, avvisas eller som är lagligen frihetsberövad.

19.

kabinbagage: bagage som är avsett att transporteras i luftfartygets kabin.

20.

lastrumsbagage: bagage som är avsett att transporteras i luftfartygets lastrum.

21.

beledsagat lastrumsbagage: bagage som transporteras i lastrummet på ett luftfartyg, och som checkats in inför en flygning av en passagerare som reser med samma flygning.

22.

lufttrafikföretagens post: försändelser vars avsändare och mottagare båda är ett lufttrafikföretag.

23.

lufttrafikföretagens materiel: materiel vars avsändare och mottagare båda är ett lufttrafikföretag eller materiel som används av ett lufttrafikföretag.

24.

post: försändelser av brev och andra föremål, utom lufttrafikföretagens post, som lämnats in av och är avsedda för leverans till postoperatör i enlighet med regler utfärdade av Världspostföreningen.

25.

frakt: allt gods avsedd att transporteras med ett luftfartyg utom bagage, post, lufttrafikföretagens post, lufttrafikföretagens materiel och förnödenheter för användning ombord.

26.

säkerhetsgodkänd speditör: ett lufttrafikföretag, ett ombud, ett fraktföretag eller någon annan verksamhetsutövare som ombesörjer säkerhetsåtgärder för frakt eller post.

27.

känd avsändare: en avsändare av frakt eller post för egen räkning vars förfaranden uppfyller gemensamma säkerhetsregler och säkerhetsstandarder i tillräcklig grad för att frakten eller posten ska få transporteras på alla typer av luftfartyg.

28.

kontoavsändare: en avsändare av frakt eller post för egen räkning vars förfaranden uppfyller gemensamma säkerhetsregler och säkerhetsstandarder i tillräcklig grad för att frakten ska få transporteras på fraktluftfartyg eller posten på postluftfartyg.

29.

säkerhetsinspektion av luftfartyg: en inspektion av de områden inne i luftfartyget som passagerarna kan ha haft tillträde till samt en inspektion av lastrummet för att upptäcka förbjudna föremål och olagliga handlingar riktade mot luftfartyget.

30.

säkerhetsundersökning av luftfartyg: en undersökning inuti luftfartyget och de utrymmen på utsidan som går att nå för att upptäcka förbjudna föremål och olagliga handlingar vilka äventyrar luftfartygets säkerhet.

31.

säkerhetsvakt ombord: en person som är anställd av en stat för att medfölja ett luftfartyg som tillhör ett lufttrafikföretag med licens i den staten, i syfte att skydda luftfartyget och personer ombord mot olagliga handlingar som äventyrar säkerheten under flygningen.

Artikel 4

Gemensamma grundläggande standarder

1.   De gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart mot olagliga handlingar som äventyrar skyddet av den civila luftfarten ska vara de som fastställs i bilagan.

Ytterligare gemensamma grundläggande standarder som inte förutsetts vid ikraftträdandet av denna förordning bör läggas till i bilagan i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget.

2.   Allmänna åtgärder, avsedda att ändra icke väsentliga delar av de gemensamma grundläggande standarderna i punkt 1 genom att komplettera dem, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 19.3.

Dessa allmänna åtgärder ska gälla

a)

tillåtna metoder för säkerhetskontroller,

b)

kategorier av föremål som kan förbjudas,

c)

grunderna, vid tillträdeskontroll, för att bevilja tillträde till flygsida och behörighetsområden,

d)

tillåtna metoder för inspektion av fordon, säkerhetsinspektioner och säkerhetsundersökningar av luftfartyg,

e)

kriterier för att erkänna likvärdigheten av säkerhetsstandarder i tredjeländer,

f)

villkor för säkerhetskontroll av eller andra säkerhetsåtgärder för frakt och post samt förfarandena för godkännande eller utnämning av säkerhetsgodkända speditörer, kända avsändare och kontoavsändare,

g)

villkor för säkerhetskontroll av eller andra säkerhetsåtgärder för lufttrafikföretagens post och lufttrafikföretagens materiel,

h)

villkor för säkerhetskontroll av eller andra säkerhetsåtgärder för förnödenheter för användning ombord och varuleveranser till flygplatsen samt förfarandena för att godkänna eller utse säkerhetsgodkända leverantörer och kända leverantörer,

i)

kriterier för att definiera känsliga delar av behörighetsområden,

j)

kriterier för rekrytering och utbildning av personal,

k)

villkor för tillämpning av särskilda säkerhetsförfaranden eller undantag från säkerhetsåtgärder,

l)

alla allmänna åtgärder, avsedda att ändra icke väsentliga delar av de gemensamma grundläggande standarder som avses i punkt 1 genom att komplettera dem, vilka inte förutsetts vid ikraftträdandet av denna förordning.

När det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 19.4.

3.   Detaljerade bestämmelser för genomförandet av de gemensamma grundläggande standarderna i punkt 1 och de allmänna åtgärderna i punkt 2 ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 19.2.

Dessa ska innefatta

a)

krav och förfaranden för säkerhetskontroll,

b)

en förteckning över förbjudna föremål,

c)

krav och förfaranden för tillträdeskontroll,

d)

krav och förfaranden för fordonsinpektioner, säkerhetsinspektioner och säkerhetsundersökningar av luftfartyg,

e)

beslut om att erkänna likvärdigheten av säkerhetsstandarder i tredjeländer,

f)

vad beträffar frakt och post, förfaranden för godkännande eller utseende av säkerhetsgodkända speditörer, kända avsändare och kontoavsändare, samt för de förpliktelser som dessa ska ha,

g)

villkor och förfaranden för säkerhetsåtgärder för lufttrafikföretagens post och lufttrafikföretagens materiel,

h)

när det gäller förnödenheter för användning ombord eller varuleveranser till flygplatsen, förfaranden för godkännande eller utseende av säkerhetsgodkända leverantörer och kända leverantörer, samt för de förpliktelser som dessa ska ha,

i)

definition av känsliga delar av behörighetsområden,

j)

rekrytering och utbildning av personal,

k)

särskilda säkerhetsförfaranden eller undantag från säkerhetsåtgärder,

l)

tekniska specifikationer och förfaranden för godkännande och användning av säkerhetsutrustning, och

m)

krav och förfaranden avseende potentiellt störande passagerare.

4.   Kommissionen ska, genom att ändra denna förordning genom ett beslut i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 19.3, fastställa kriterier i syfte att möjliggöra för medlemsstaterna att göra undantag från de gemensamma grundläggande standarderna i punkt 1 och att på grundval av en lokal riskbedömning anta alternativa säkerhetsåtgärder som ger en tillfredsställande skyddsnivå. Denna typ av alternativa åtgärder ska vara motiverade av skäl som rör luftfartygets storlek eller flygningarnas art, omfattning eller frekvens eller av annan relevant verksamhet.

Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen använda det skyndsamma förfarande som avses i artikel 19.4.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sådana åtgärder.

5.   Medlemsstaterna ska se till att de gemensamma grundläggande standarderna i punkt 1 tillämpas på deras territorium. Om en medlemsstat har skäl att tro att nivån på luftfartsskyddet har äventyrats genom en brist i säkerheten ska den se till att lämpliga och omedelbara åtgärder vidtas för att rätta till bristen och säkerställa fortsatt skydd av den civila luftfarten.

Artikel 5

Kostnader för luftfartsskyddet

Om inte annat följer av de relevanta bestämmelserna i gemenskapslagstiftningen, får varje medlemsstat besluta under vilka förhållanden och i vilken omfattning kostnaderna för de säkerhetsrelaterade åtgärder som vidtagits i enlighet med denna förordning för att skydda den civila luftfarten från olagliga handlingar bör åläggas staten, flygplatserna, lufttrafikföretagen, andra verksamhetsutövare eller användarna. I förekommande fall och i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen får medlemsstaterna tillsammans med användarna bidra till kostnaderna för de strängare säkerhetsrelaterade åtgärder som vidtas enligt denna förordning. I den mån det är praktiskt möjligt ska alla avgifter eller överföringar av kostnader för luftfartsskyddet stå i direkt förhållande till kostnaderna för att tillhandahålla de aktuella säkerhetstjänsterna och ska vara avsedda att enbart täcka relevanta kostnader.

Artikel 6

Strängare åtgärder som tillämpas av medlemsstaterna

1.   Medlemsstaterna får tillämpa strängare åtgärder än de gemensamma grundläggande standarderna i artikel 4. När de gör detta ska det ske på grundval av en riskbedömning och vara förenligt med gemenskapslagstiftningen. Dessa åtgärder ska vara relevanta, objektiva, icke diskriminerande och stå i proportion till den risk som avses.

2.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sådana åtgärder så snart som möjligt efter tillämpningen. När kommissionen har mottagit sådan information ska den vidarebefordra den till de andra medlemsstaterna.

3.   Medlemsstaterna behöver inte underrätta kommissionen om de berörda åtgärderna begränsas till en viss flygning på ett visst datum.

Artikel 7

Säkerhetsåtgärder som begärs av tredjeländer

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av eventuella bilaterala avtal som gemenskapen är part i ska en medlemsstat underrätta kommissionen om åtgärder som begärs av ett tredjeland i samband med flygningar från en flygplats i en medlemsstat till eller över tredjelandet, om dessa åtgärder skiljer sig från de gemensamma grundläggande standarderna i artikel 4.

2.   Kommissionen ska på den berörda medlemsstatens begäran eller på eget initiativ granska tillämpningen av alla åtgärder som meddelas enligt punkt 1 och får, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 19.2, utarbeta ett lämpligt svar till det berörda tredjelandet.

3.   Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas om

a)

den berörda medlemsstaten tillämpar de aktuella åtgärderna i enlighet med artikel 6, eller

b)

tredjelandets begäran begränsas till en viss flygning på ett visst datum.

Artikel 8

Samarbete med Internationella civila luftfartsorganisationen

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 300 i fördraget, får kommissionen ingå ett samförståndsavtal om tillsyner med Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) för att undvika dubblerad övervakning av medlemsstaterna efterlevnad av bilaga 17 till Chicagokonventionen om internationell civil luftfart.

Artikel 9

Berörd myndighet

När det är två eller fler organ som är engagerade i civilluftfartsskyddet i en medlemsstat, ska den medlemsstaten utse en enda myndighet (nedan kallad den berörda myndigheten) som ska ha ansvaret för att samordna och övervaka genomförandet av de gemensamma grundläggande standarderna i artikel 4.

Artikel 10

Nationellt säkerhetsprogram för civil luftfart

1.   Varje medlemsstat ska utarbeta, tillämpa och upprätthålla ett nationellt säkerhetsprogram för civil luftfart.

I programmet ska ansvaret för genomförandet av de gemensamma grundläggande standarderna i artikel 4 fastställas, och det ska innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska genomföras av operatörer och verksamhetsutövare i detta syfte.

2.   Den berörda myndigheten ska se till att operatörer och verksamhetsutövare som den bedömer har ett legitimt intresse och behov får tillgång till en skriftlig utgåva av lämpliga avsnitt av det nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart.

Artikel 11

Nationellt program för verksamhetskontroll

1.   Varje medlemsstat ska utarbeta, tillämpa och upprätthålla ett nationellt program för verksamhetskontroll.

Programmet ska göra det möjligt för medlemsstaten att kontrollera kvaliteten på luftfartsskyddet på det civila området i syfte att övervaka efterlevnaden av denna förordning och av medlemsstatens nationella säkerhetsprogram för den civila luftfarten.

2.   Specifikationerna för det nationella programmet för verksamhetskontroll ska antas genom tillägg av en bilaga till denna förordning i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 19.3.

Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen använda det skyndsamma förfarande som avses i artikel 19.4.

Programmet ska göra det möjligt att snabbt upptäcka och åtgärda brister. Det ska också innehålla bestämmelser om att alla de flygplatser, operatörer och verksamhetsutövare med ansvar för genomförandet av standarderna för luftfartsskyddet i den berörda medlemsstaten regelbundet ska övervakas av den berörda myndigheten eller under överinseende av denna.

Artikel 12

Säkerhetsprogram för flygplatser

1.   Varje flygplatsoperatör ska utarbeta, tillämpa och upprätthålla ett säkerhetsprogram för flygplatsen i fråga.

Programmet ska innehålla en beskrivning av de metoder och förfaranden som flygplatsoperatören ska tillämpa för att uppfylla kraven såväl i denna förordning som i det nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart i den medlemsstat där flygplatsen är belägen.

Programmet ska innehålla bestämmelser om intern kvalitetskontroll med en beskrivning av hur flygplatsoperatören ska övervaka att dessa metoder och förfaranden efterlevs.

2.   Säkerhetsprogrammet för flygplatsen ska lämnas in till den berörda myndigheten, som vid behov får vidta ytterligare åtgärder.

Artikel 13

Säkerhetsprogram för lufttrafikföretag

1.   Varje lufttrafikföretag ska utarbeta, tillämpa och upprätthålla ett eget säkerhetsprogram.

Programmet ska innehålla en beskrivning av de metoder och förfaranden som lufttrafikföretaget ska tillämpa för att uppfylla kraven såväl i denna förordning som i det nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart i den medlemsstat från vilken det tillhandahåller tjänster.

Programmet ska innehålla bestämmelser om intern kvalitetskontroll med en beskrivning av hur lufttrafikföretaget ska övervaka att dessa metoder och förfaranden efterlevs.

2.   Säkerhetsprogrammet för lufttrafikföretaget ska på begäran lämnas in till den berörda myndigheten, som vid behov får vidta ytterligare åtgärder.

3.   Om ett säkerhetsprogram för ett EG-lufttrafikföretag har godkänts av den berörda myndigheten i den medlemsstat som utfärdat den operativa licensen, ska lufttrafikföretaget i alla medlemsstater anses ha uppfyllt kraven i punkt 1. Detta ska inte påverka en medlemsstats rätt att av ett lufttrafikföretag begära närmare uppgifter om genomförandet av

a)

de säkerhetsåtgärder som medlemsstaten tillämpar enligt artikel 6, och/eller

b)

lokala förfaranden som gäller vid de flygplatser som betjänas.

Artikel 14

Säkerhetsprogram för verksamhetsutövare

1.   Varje verksamhetsutövare som enligt det nationella säkerhetsprogram för civil luftfart som avses i artikel 10 är skyldig att tillämpa standarder för luftfartsskydd ska utarbeta, tillämpa och upprätthålla ett säkerhetsprogram.

Programmet ska innehålla en beskrivning av de metoder och förfaranden som verksamhetsutövaren ska tillämpa för sin verksamhet i en medlemsstat för att där följa det nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart.

Programmet ska innehålla bestämmelser om intern kvalitetskontroll med en beskrivning av hur verksamhetsutövaren själv ska övervaka att dessa metoder och förfaranden efterlevs.

2.   På begäran ska säkerhetsprogrammet för verksamhetsutövare som tillämpar standarder för luftfartsskydd lämnas in till den berörda myndigheten, som vid behov får vidta ytterligare åtgärder.

Artikel 15

Kommissionens inspektioner

1.   Kommissionen ska i samarbete med den berörda myndigheten i den berörda medlemsstaten utföra inspektioner, inklusive inspektioner av flygplatser, operatörer och verksamhetsutövare som tillämpar standarder för luftfartsskydd, för att övervaka medlemsstaternas tillämpning av denna förordning och vid behov lämna rekommendationer om förbättring av luftfartsskyddet. Den berörda myndigheten ska i detta syfte skriftligen informera kommissionen om alla flygplatser med civil luftfart på dess territorium som inte omfattas av artikel 4.4.

Förfaranden för genomförandet av kommissionens inspektioner ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 19.2.

2.   Kommissionens inspektioner av flygplatser, operatörer och verksamhetsutövare som tillämpar standarder för luftfartsskydd ska ske oanmälda. Kommissionen ska i god tid före en inspektion underrätta den berörda medlemsstaten därom.

3.   Kommissionens inspektionsrapporter ska delges den berörda myndigheten i den medlemsstat som berörs, vilken i sitt svar ska ange vilka åtgärder som vidtagits för att åtgärda konstaterade brister.

Rapporten och den berörda myndighetens svar ska sedan delges den berörda myndigheten i de övriga medlemsstaterna.

Artikel 16

Årlig rapport

Kommissionen ska varje år överlämna en rapport till Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna om hur denna förordning tillämpats och hur den förbättrar luftfartsskyddet.

Artikel 17

Den rådgivande gruppen för berörda parter

Utan att det inverkar på den roll som innehas av den kommitté som avses i artikel 19, ska kommissionen inrätta en rådgivande grupp om luftfartsskydd för berörda parter bestående av europeiska representantorganisationer som är verksamma på luftfartsskyddsområdet eller som direkt berörs av det området. Gruppen ska endast ha en rådgivande roll gentemot kommissionen. Den kommitté som avses i artikel 19 ska hålla den rådgivande gruppen för berörda parter informerad under hela den föreskrivande processen.

Artikel 18

Spridning av information

Som en allmän regel ska kommissionen offentliggöra åtgärder som direkt påverkar passagerarna. Följande dokument ska emellertid betraktas som ”sekretessbelagd EU-information” i den mening som avses i beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom:

a)

Åtgärder och förfaranden enligt artiklarna 4.3, 4.4, 6.1 och 7.1, om de innehåller känslig säkerhetsinformation.

b)

Kommissionens inspektionsrapporter och svaren från de berörda myndigheterna enligt artikel 15.3.

Artikel 19

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara en månad.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 20

Avtal mellan gemenskapen och tredjeland

Vid behov och i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen skulle avtal, enligt vilka de säkerhetsstandarder som tillämpas i ett tredjeland erkänns som likvärdiga med gemenskapens standarder, kunna förutses i luftfartsavtal mellan gemenskapen och ett tredjeland i enlighet med artikel 300 i fördraget, för att främja målet att säkerhetsåtgärder endast behöver utföras en gång (”one-stop security”) för alla flygningar mellan Europeiska unionen och tredjeländer.

Artikel 21

Sanktioner

Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning, och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

Artikel 22

Kommissionens rapport om finansiering

Kommissionen kommer senast den 31 december 2008 att rapportera om principerna för finansieringen av kostnaderna för de säkerhetsrelaterade åtgärderna för civil luftfart. I rapporten kommer man att överväga vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att avgifterna för luftfartsskyddet uteslutande används för att täcka kostnaderna för luftfartsskyddet och för att förbättra insynen i sådana avgifter. I rapporten kommer man även att behandla de principer som krävs för att trygga att konkurrensen inte snedvrids mellan flygplatser och mellan lufttrafikföretag samt olika metoder för att säkerställa konsumentskyddet avseende en rättvis fördelning av kostnaderna för luftfartsskyddet mellan skattebetalare och användare. Kommissionens rapport kommer, om så är lämpligt, att åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Artikel 23

Upphävande

Förordning (EG) nr 2320/2002 upphör härmed att gälla.

Artikel 24

Ikraftträdande

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med den dag som anges i de tillämpningsbestämmelser som antas i enlighet med de förfaranden som avses i artikel 4.2 och 4.3, men senast 24 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

3.   Genom undantag från punkt 2 ska artiklarna 4.2, 4.3, 4.4, 8, 11.2, 15.1 andra stycket, 17, 19 och 22 tillämpas från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 185, 8.8.2006, s. 17.

(2)  Europaparlamentets yttrande avgivet den 15 juni 2006 (EUT C 300 E, 9.12.2006, s. 463), rådets gemensamma ståndpunkt av den 11 december 2006 (EUT C 70 E, 27.3.2007, s. 21) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 25 april 2007 (ännu ej offentliggjord i EUT), Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2008 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 4 mars 2008.

(3)  EGT L 355, 30.12.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 849/2004 (EUT L 158, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 229, 29.6.2004, s. 3).

(4)  EGT L 317, 3.12.2001, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/548/EG, Euratom (EUT L 215, 5.8.2006, s. 38).

(5)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  EGT L 240, 24.8.1992, s. 1.


BILAGA

GEMENSAMMA GRUNDLÄGGANDE STANDARDER FÖR ATT SKYDDA DEN CIVILA LUFTFARTEN MOT OLAGLIGA HANDLINGAR (ARTIKEL 4)

1.   SÄKERHETEN PÅ FLYGPLATSER

1.1   Krav vid planeringen av flygplatser

1.

När nya flygplatsanläggningar utformas och byggs eller när redan befintliga flygplatsanläggningar ändras ska full hänsyn tas till de krav för genomförande av de gemensamma grundläggande standarder som anges i denna bilaga och dess genomförandeakter.

2.

På flygplatserna ska följande områden upprättas:

a)

Landsida.

b)

Flygsida.

c)

Behörighetsområden.

d)

Känsliga delar av behörighetsområden.

1.2   Tillträdeskontroll

1.

Tillträdet till flygsidan ska vara begränsat i syfte att förhindra att obehöriga personer och fordon kommer in på dessa områden.

2.

Tillträdet till behörighetsområdena ska kontrolleras i syfte att säkerställa att inga obehöriga personer eller fordon kommer in på dessa områden.

3.

Personer och fordon får endast beviljas tillträde till flygsida och behörighetsområden om de uppfyller de föreskrivna säkerhetsvillkoren.

4.

Personer, inbegripet flygbesättningsmedlemmar, ska med tillfredsställande resultat ha genomgått en säkerhetsprövning innan antingen ett identitetskort för besättningsmedlemmar eller ett behörighetskort med tillstånd för obeledsagat tillträde till behörighetsområden utfärdas till dem.

1.3   Säkerhetskontroll av andra personer än passagerare och medförda föremål

1.

Andra personer än passagerare ska, tillsammans med de föremål de medför, vid tillträde till behörighetsområden kontinuerligt och slumpmässigt säkerhetskontrolleras i avsikt att förhindra att förbjudna föremål förs in på dessa områden.

2.

Alla andra personer än passagerare ska, tillsammans med föremål de medför, vid tillträde till känsliga delar av behörighetsområden säkerhetskontrolleras i avsikt att förhindra att förbjudna föremål förs in på dessa områden.

1.4   Inspektion av fordon

Fordon ska vid inpassering till behörighetsområden inspekteras i avsikt att förhindra att förbjudna föremål förs in på dessa områden.

1.5   Övervakning, patrullering och andra fysiska kontroller

Övervakning, patrullering och andra fysiska kontroller ska vidtas på flygplatser och, vid behov, i angränsande områden till vilka allmänheten har tillträde, så att det blir möjligt att upptäcka personer som uppträder misstänkt och sårbarheter som skulle kunna utnyttjas för att begå olagliga handlingar samt att hindra personer från att begå sådana handlingar.

2.   AVGRÄNSADE OMRÅDEN PÅ FLYGPLATSERNA

För att säkerställa att de säkerhetsstandarder som tillämpas på luftfartyg, passagerare, bagage, frakt och post inte äventyras, ska luftfartyg som står parkerade i avgränsade områden på flygplatser och som omfattas av alternativa åtgärder i enlighet med artikel 4.4 hållas åtskilda från luftfartyg som till fullo omfattas av de gemensamma grundläggande standarderna.

3.   SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR LUFTFARTYG

1.

Ett luftfartyg ska före avgång genomgå en säkerhetsinspektion eller säkerhetsundersökning med syftet att säkerställa att det inte finns några förbjudna föremål ombord. Ett luftfartyg får vid transitering underkastas andra lämpliga åtgärder.

2.

Varje luftfartyg ska skyddas från obehörig åtkomst.

4.   PASSAGERARE OCH KABINBAGAGE

4.1   Säkerhetskontroll av passagerare och kabinbagage

1.

Alla passagerare som påbörjar en resa, transfererar eller transiterar ska tillsammans med sitt kabinbagage genomgå säkerhetskontroll så att förbjudna föremål hindras från att föras in på behörighetsområden eller ombord på ett luftfartyg.

2.

Transferpassagerare och deras kabinbagage får undantas från säkerhetskontroll förutsatt att

a)

de anländer från en medlemsstat, såvida inte kommissionen eller den medlemsstaten har tillhandahållit information om att dessa passagerare och deras kabinbagage inte kan anses ha genomgått säkerhetskontroll som uppfyller de gemensamma grundläggande standarderna, eller att

b)

de anländer från ett tredjeland vars tillämpade säkerhetsstandarder anses vara likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 19.2.

3.

Transitpassagerare och deras kabinbagage får undantas från säkerhetskontroll förutsatt att

a)

de stannar ombord på luftfartyget, eller att

b)

de inte blandas med andra säkerhetskontrollerade avresande passagerare än dem som går ombord på samma luftfartyg, eller att

c)

de ankommer från en medlemsstat, såvida inte kommissionen eller den medlemsstaten har tillhandahållit information om att dessa passagerare och deras kabinbagage inte kan anses ha genomgått säkerhetskontroll som uppfyller de gemensamma grundläggande standarderna, eller att

d)

de ankommer från ett tredjeland vars tillämpade säkerhetsstandarder anses vara likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 19.2.

4.2   Skydd av passagerare och kabinbagage

1.

Passagerare och deras kabinbagage ska skyddas från obehörig åtkomst från den plats där de genomgår säkerhetskontroll fram till dess att det luftfartyg med vilket de ska resa avgår.

2.

Avresande passagerare som genomgått säkerhetskontroll får inte blandas med ankommande passagerare, såvida inte

a)

passagerarna ankommer från en medlemsstat, förutsatt att kommissionen eller den medlemsstaten inte har tillhandahållit information om att dessa passagerare och deras kabinbagage inte kan anses ha genomgått en säkerhetskontroll som uppfyller de gemensamma grundläggande standarderna, eller

b)

passagerarna ankommer från ett tredjeland vars tillämpade säkerhetsstandarder anses vara likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 19.2.

4.3   Potentiellt störande passagerare

Det ska vidtas lämpliga säkerhetsåtgärder före avgång i fråga om potentiellt störande passagerare.

5.   LASTRUMSBAGAGE

5.1   Säkerhetskontroll av lastrumsbagage

1.

Allt lastrumsbagage ska säkerhetskontrolleras innan det lastas ombord på ett luftfartyg i syfte att förhindra att förbjudna föremål förs in på behörighetsområden och ombord på luftfartyg.

2.

Transferbagage får undantas från säkerhetskontroll förutsatt att

a)

det ankommer från en medlemsstat, såvida inte kommissionen eller den medlemsstaten har tillhandahållit information om att detta lastrumsbagage inte kan anses ha genomgått en säkerhetskontroll som uppfyller de gemensamma grundläggande standarderna, eller att

b)

det ankommer från ett tredjeland vars tillämpade säkerhetsstandarder anses vara likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 19.2.

3.

Transiterande lastrumsbagage får undantas från säkerhetskontroll om det stannar ombord på luftfartyget.

5.2   Skydd av lastrumsbagage

Lastrumsbagage som ska transporteras på ett luftfartyg ska skyddas mot obehörig åtkomst från och med den plats där det genomgår säkerhetskontroll eller tas om hand av lufttrafikföretaget, beroende på vilket som inträffar först, fram till dess att det luftfartyg med vilket det ska transporteras avgår.

5.3   Bagagets anknytning till passagerare

1.

Varje enskilt lastrumsbagage ska identifieras som beledsagat eller obeledsagat bagage.

2.

Obeledsagat lastrumsbagage får inte transporteras, såvida inte det berörda bagaget skilts från passageraren på grund av omständigheter utanför dennes kontroll eller har genomgått lämpliga säkerhetsåtgärder.

6.   FRAKT OCH POST

6.1   Säkerhetsåtgärder för frakt och post

1.

All frakt och post ska genomgå säkerhetsåtgärder innan det lastas på ett luftfartyg. Ett lufttrafikföretag får inte acceptera frakt eller post för transport på ett luftfartyg om inte lufttrafikföretaget självt har genomfört sådan kontroll eller en säkerhetsgodkänd speditör, en känd avsändare eller en kontoavsändare har bekräftat och redovisat uppgifter om att frakten eller posten genomgått säkerhetsåtgärder.

2.

För transfererande frakt och post får alternativa säkerhetsåtgärder vidtas i enlighet med föreskrifterna i en genomförandeakt.

3.

Transiterande frakt och post som stannar ombord på luftfartyget får undantas från säkerhetsåtgärder.

6.2   Skydd av frakt och post

1.

Frakt och post som ska transporteras ombord på ett luftfartyg ska skyddas mot obehörig åtkomst från det ögonblick då säkerhetsåtgärder vidtas fram till dess att det luftfartyg med vilket de ska transporteras avgår.

2.

Frakt och post som efter säkerhetsåtgärder inte på ett tillfredsställande sätt skyddas mot obehörig åtkomst ska säkerhetskontrolleras.

7.   LUFTTRAFIKFÖRETAGENS POST OCH MATERIEL

Lufttrafikföretagens post och materiel ska genomgå säkerhetsåtgärder och sedan skyddas fram till dess att de lastas på luftfartyget, i syfte att förhindra att förbjudna föremål förs ombord på luftfartyget.

8.   FÖRNÖDENHETER OMBORD

Förnödenheter ombord, inklusive catering, som är avsedda att transporteras eller användas ombord på luftfartyget ska genomgå säkerhetsåtgärder och sedan skyddas fram till dess att de lastas på luftfartyget, i syfte att förhindra att förbjudna föremål förs ombord på luftfartyget.

9.   VARULEVERANSER TILL FLYGPLATSEN

Varuleveranser som är avsedda för försäljning eller användning inom flygplatsernas behörighetsområden, inklusive varuleveranser till butiker för skattefri försäljning och till restauranger, ska genomgå säkerhetsåtgärder i syfte att förhindra att förbjudna föremål förs in till dessa områden.

10.   SÄKERHETSÅTGÄRDER UNDER FLYGNING

1.

Utan att det påverkar tillämpliga flygsäkerhetsregler

a)

ska obehöriga personer hindras från att komma in i cockpit under flygning,

b)

ska potentiellt störande passagerare omfattas av lämpliga säkerhetsrelaterade åtgärder under flygning.

2.

Lämpliga säkerhetsåtgärder, t.ex. utbildning av cockpit- och kabinpersonal, ska vidtas för att förhindra olagliga handlingar under flygning.

3.

Vapen, med undantag av vapen som transporteras i lastrummet, får inte transporteras ombord på ett luftfartyg, såvida inte de föreskrivna säkerhetsvillkoren i enlighet med nationell lagstiftning har uppfyllts och de berörda staterna har beviljat tillstånd för detta.

4.

Punkt 3 ska även gälla säkerhetsvakter ombord om de bär vapen.

11.   REKRYTERING OCH UTBILDNING AV PERSONAL

1.

Personer som genomför eller ansvarar för genomförandet av säkerhetskontroll, tillträdeskontroll eller andra säkerhetsåtgärder ska rekryteras, utbildas och vid behov certifieras för att säkerställa att de är lämpliga för anställning och har den kompetens som krävs för att utföra de uppgifter de tilldelas.

2.

Andra personer än passagerare som behöver ha tillträde till behörighetsområden ska genomgå utbildning i luftfartsskydd innan vare sig behörighetskort eller besättningsidentitetskort får utfärdas.

3.

Sådan utbildning som avses i punkterna 1 och 2 ska ske initialt och återkommande.

4.

Instruktörer som deltar i utbildning av sådana personer som avses i punkterna 1 och 2 ska ha erforderlig kompetens.

12.   SÄKERHETSUTRUSTNING

Den utrustning som används för säkerhetskontroll, tillträdeskontroll eller andra säkerhetsåtgärder ska överensstämma med fastställda specifikationer och kunna utföra säkerhetsåtgärderna i fråga.


9.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 97/85


RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 301/2008

av den 17 mars 2008

om anpassning av bilaga I till förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av 2003 års anslutningsakt, särskilt artikel 57.2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (1) fastställs ett harmoniserat ramverk av allmänna bestämmelser om organisationen av offentliga kontroller för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

(2)

Till följd av anslutningen av nya medlemsstater 2004 är det nödvändigt att komplettera förteckningen i bilaga I till förordning (EG) nr 882/2004 så att den omfattar samtliga medlemsstater.

(3)

Förordning (EG) nr 882/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 882/2004 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 maj 2004 vad gäller Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 mars 2008.

På rådets vägnar

I. JARC

Ordförande


(1)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 180/2008 (EUT L 56, 29.2.2008, s. 4).


BILAGA

”BILAGA I

TERRITORIER SOM AVSES I ARTIKEL 2.15

1.

Konungariket Belgien

2.

Republiken Bulgarien

3.

Republiken Tjeckien

4.

Konungariket Danmark utom Färöarna och Grönland

5.

Förbundsrepubliken Tyskland

6.

Republiken Estland

7.

Irland

8.

Republiken Grekland

9.

Konungariket Spanien utom Ceuta och Melilla

10.

Republiken Frankrike

11.

Republiken Italien

12.

Republiken Cypern

13.

Republiken Lettland

14.

Republiken Litauen

15.

Storhertigdömet Luxemburg

16.

Republiken Ungern

17.

Republiken Malta

18.

De regioner av Konungariket Nederländerna som är belägna i Europa

19.

Republiken Österrike

20.

Republiken Polen

21.

Republiken Portugal

22.

Rumänien

23.

Republiken Slovenien

24.

Republiken Slovakien

25.

Republiken Finland

26.

Konungariket Sverige

27.

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland”