ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 94

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
5 april 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 314/2008 av den 4 april 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 315/2008 av den 4 april 2008 om ändring av bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 när det gäller förteckningen över snabbtest ( 1 )

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 316/2008 av den 4 april 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

6

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2008/43/EG av den 4 april 2008 om inrättandet av ett system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk i enlighet med rådets direktiv 93/15/EEG ( 1 )

8

 

*

Kommissionens direktiv 2008/44/EG av den 4 april 2008 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa bentiavalikarb, boskalid, karvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus och protiokonazol som verksamma ämnen ( 1 )

13

 

*

Kommissionens direktiv 2008/45/EG av den 4 april 2008 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG med avseende på utvidgad användning av det verksamma ämnet metkonazol ( 1 )

21

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 10/2008 av den 8 januari 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 458/2007 om det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (Esspros) med avseende på definitioner, detaljerad klassificering och uppdatering av reglerna för spridning för Esspros grundsystem och modulen om pensionstagare (EUT L 5 av den 9.1.2008)

24

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

5.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 94/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 314/2008

av den 4 april 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsakter (1), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 april 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 april 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 4 april 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

JO

63,1

MA

41,5

TN

125,1

TR

92,9

ZZ

80,7

0707 00 05

EG

178,8

MA

131,7

TR

127,6

ZZ

146,0

0709 90 70

MA

56,1

TR

109,4

ZZ

82,8

0805 10 20

EG

47,9

IL

55,6

MA

55,4

TN

53,8

TR

61,4

ZZ

54,8

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

133,6

ZA

147,5

ZZ

113,0

0808 10 80

AR

90,2

BR

85,6

CA

97,5

CL

90,1

CN

85,4

MK

54,3

US

112,4

UY

58,0

ZA

73,0

ZZ

82,9

0808 20 50

AR

71,8

CL

89,7

CN

52,7

ZA

97,3

ZZ

77,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


5.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 94/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 315/2008

av den 4 april 2008

om ändring av bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 när det gäller förteckningen över snabbtest

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1), särskilt artikel 23 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 999/2001 fastställs bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av transmissibel spongiform encefalopati (TSE) hos djur. Den är tillämplig på produktion och avyttring, samt i vissa särskilda fall export, av levande djur och animaliska produkter.

(2)

I kapitel C punkt 4 i bilaga X till förordning (EG) nr 999/2001 finns en förteckning över snabbtest som har godkänts för övervakning av TSE hos nötkreatur, får och getter.

(3)

Den 30 augusti 2007 underrättade ett laboratorium kommissionen om att det kommer att sluta saluföra ett godkänt snabbtest för övervakning av bovin spongiform encefalopati (BSE). Detta test (Institut Pourquier Speed’it BSE) bör därför tas bort från förteckningen över snabbtest för övervakning av BSE hos nötkreatur i kapitel C i bilaga X till förordning (EG) nr 999/2001.

(4)

Förordning (EG) nr 999/2001 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel C punkt 4 i bilaga X till förordning (EG) nr 999/2001 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 april 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 21/2008 (EUT L 9, 12.1.2008, s. 3).


BILAGA

I bilaga X, kapitel C, till förordning (EG) nr 999/2001, ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.   Snabbtest

Vid genomförandet av snabbtesten enligt artiklarna 5.3 och 6.1 ska följande metoder användas som snabbtest för övervakning av BSE hos nötkreatur:

Immunoblotting baserad på Western blotting för påvisande av det proteinas K-resistenta fragmentet PrPRes (Prionics-Check Western test).

Kemiluminiscens-ELISA med en extraktionsmetod och ELISA-teknik med användande av förstärkt kemiluminiscerande reagens (Enfer test & Enfer TSE Kit version 2.0, automatiserad provberedning).

Immunoassay i mikrotiterplatta för påvisande av PrPSc (Enfer TSE version 3).

Sandwich-immunoassay för påvisande av PrPRes efter denaturering och koncentrering (Bio-Rad Te-SeE test).

Immunoassay i mikrotiterplatta (ELISA) för påvisande av proteinas K-resistent PrPRes med monoklonala antikroppar (Prionics-Check LIA test).

Konformationsberoende immunoassay, BSE-antigentestkit (Beckman Coulter InPro CDI kit).

Kemiluminiscens-ELISA för kvalitativ bestämning av PrPSc (CediTect BSE test).

Immunoassay med användande av en kemisk polymer för selektiv bindning av PrPSc och en monoklonal detektionsantikropp riktad mot konserverade regioner av PrP-molekylen (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA).

Immunoassay baserad på lateralt flöde med användande av två olika monoklonala antikroppar för påvisande av proteinas K-resistenta PrP-fragment (Prionics-Check PrioSTRIP).

Sandwich-immunoassay med användande av två olika monoklonala antikroppar riktade mot två epitoper i linjär form av bovint PrPSc (Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit).

Sandwich-ELISA för påvisande av proteinas K-resistent PrPSc (Roche Applied Science PrionScreen).

Antigenbindande ELISA med användande av två olika monoklonala antikroppar för påvisande av proteinas K-resistenta PrP-fragment (Fujirebio FRELISA BSE post mortem rapid BSE Test).

Vid genomförandet av snabbtesten enligt artiklarna 5.3 och 6.1 ska följande metoder användas som snabbtest för övervakning av TSE hos får och getter:

Konformationsberoende immunoassay, BSE-antigentestkit (Beckman Coulter InPro CDI kit).

Sandwich-immunoassay för påvisande av PrPRes efter denaturering och koncentrering (Bio-Rad Te-SeE test).

Sandwich-immunoassay för påvisande av PrPRes efter denaturering och koncentrering (Bio-Rad Te-SeE Sheep/Goat test).

Kemiluminiscens-ELISA med en extraktionsmetod och ELISA-teknik med användande av förstärkt kemiluminiscerande reagens (Enfer TSE Kit version 2.0).

Immunoassay i mikrotiterplatta för påvisande av PrPSc (Enfer TSE version 3).

Immunoassay med användande av en kemisk polymer för selektiv bindning av PrPSc och en monoklonal detektionsantikropp riktad mot konserverade regioner av PrP-molekylen (IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA).

Kemiluminiscens-immunoassay i mikrotiterplatta för påvisande av PrPSc i vävnad från får (POURQUIER’S-LIA Scrapie).

Immunoblotting baserad på Western blotting för påvisande av det proteinas K-resistenta fragmentet PrPRes (Prionics-Check Western Small Ruminant test).

Kemiluminiscens-immunoassay i mikrotiterplatta för påvisande av proteinas K-resistent PrPSc (Prionics Check LIA Small Ruminants).

För alla test måste de vävnadsprover som testet ska utföras på överensstämma med tillverkarens anvisningar.

Tillverkaren av snabbtestet måste ha ett kvalitetssäkringssystem som har godkänts av gemenskapens referenslaboratorium och som garanterar att testprestandan inte ändras. Tillverkaren ska lämna in testprotokollet till gemenskapens referenslaboratorium.

Ändringar av snabbtestet och testprotokollet får endast göras om gemenskapens referenslaboratorium underrättats i förväg och under förutsättning att gemenskapens referenslaboratorium anser att ändringen inte påverkar känsligheten, specificiteten eller tillförlitligheten hos snabbtestet. Denna slutsats ska meddelas kommissionen och de nationella referenslaboratorierna.”


5.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 94/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 316/2008

av den 4 april 2008

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2007/2008 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1109/2007 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EG) nr 211/2008 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 1109/2007 för regleringsåret 2007/2008 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 april 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 april 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1). Med verkan från och med den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1568/2007 (EUT L 340, 22.12.2007, s. 62).

(3)  EUT L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUT L 65, 8.3.2008, s. 3.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 5 april 2008 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

21,18

5,71

1701 11 90 (1)

21,18

11,12

1701 12 10 (1)

21,18

5,52

1701 12 90 (1)

21,18

10,60

1701 91 00 (2)

21,90

15,08

1701 99 10 (2)

21,90

9,76

1701 99 90 (2)

21,90

9,76

1702 90 95 (3)

0,22

0,42


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.III i rådets förordning (EG) nr 318/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


DIREKTIV

5.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 94/8


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/43/EG

av den 4 april 2008

om inrättandet av ett system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk i enlighet med rådets direktiv 93/15/EEG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 93/15/EEG av den 5 april 1993 om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk (1), särskilt artikel 14 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 93/15/EEG fastställs bestämmelser för hur explosiva varor ska kunna omsättas på gemenskapsmarknaden på ett säkert sätt.

(2)

Enligt direktivet är det nödvändigt att säkerställa att företag som tillverkar och hanterar explosiva varor har ett system för spårning av explosiva varor så att de när som helst kan fastställa var en vara befinner sig.

(3)

En förutsättning för att kunna underhålla korrekta och fullständiga register över explosiva varor inom hela distributionskedjan är att explosiva varor märks med en unik identifiering. Detta skulle göra det möjligt att identifiera och spåra explosiva varor från produktion och utsläppande på marknaden till slutanvändaren i syfte att förhindra missbruk och stöld och för att bistå myndigheterna med spårning av försvunna eller stulna explosiva varor.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 13.1 i direktiv 93/15/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

Genom detta direktiv inrättas ett harmoniserat system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Detta direktiv ska inte gälla följande:

a)

Explosiva varor som transporteras och levereras oförpackade eller i tankbil för att direkt lastas av i spränghål.

b)

Explosiva varor som tillverkas på sprängplatsen och som laddas omedelbart efter det att de tillverkats (tillverkning ”på platsen”).

c)

Ammunition.

KAPITEL 2

PRODUKTIDENTIFIERING

Artikel 3

Unik identifiering

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att företag som tillverkar eller importerar explosiva varor eller monterar detonatorer märker explosiva varor och varje minsta förpackningsenhet med en unik identifiering.

I de fall en explosiv vara genomgår ytterligare steg i tillverkningsprocessen behöver tillverkaren inte märka varan med en ny unik identifiering, förutsatt att den ursprungliga identifieringen fortfarande uppfyller kraven i artikel 4.

2.   Punkt 1 ska inte tillämpas i de fall den explosiva varan har tillverkats för export och märkts med en identifiering som möjliggör spårning av varan i enlighet med de krav som gäller i det importerande landet.

3.   Den unika identifieringen ska omfatta de komponenter som beskrivs i bilagan.

4.   Varje tillverkningsplats ska tilldelas en tresiffrig kod av den nationella myndigheten i den medlemsstat där tillverkaren är belägen.

5.   Om tillverkningen sker utanför gemenskapen ska en tillverkare som är etablerad i gemenskapen kontakta relevant myndighet i den importerande medlemsstaten för att få tilldelat en kod till tillverkningsplatsen.

Om tillverkningen sker utanför gemenskapen och tillverkaren inte är etablerad i gemenskapen ska importören av den berörda explosiva varan kontakta relevant myndighet i den importerande medlemsstaten för att få tilldelat en kod till tillverkningsplatsen.

6.   Medlemsstaterna ska säkerställa att distributörer som packar om explosiva varor ser till att varan och den minsta förpackningsenheten märks med den unika identifieringen.

Artikel 4

Märkning

Den berörda artikeln ska märkas med den unika identifieringen, genom tryck eller klistermärke, på ett permanent sätt så att den är fullt läslig.

Artikel 5

Sprängämnen i form av patroner och i säckar

För sprängämnen i form av patroner och i säckar ska märkningen bestå av ett klistermärke eller direkt tryck på patronen eller säcken. Varje låda med patroner ska märkas på motsvarande sätt.

Vidare kan företagen välja att märka varje patron eller säck med en passiv transponder, och på samma sätt märka varje låda med patroner.

Artikel 6

Tvåkomponentssprängämnen

För förpackade tvåkomponentssprängämnen ska märkningen bestå av ett klistermärke eller direkt tryck på varje minsta förpackningsenhet som innehåller de två komponenterna.

Artikel 7

Detonatorer och sprängkapslar

För detonatorer och sprängkapslar ska märkningen bestå av ett klistermärke eller direkt tryck eller stämpel på hylsan. Varje låda med detonatorer eller sprängkapslar ska märkas på motsvarande sätt.

Vidare kan företagen välja att märka varje detonator eller sprängkapsel med en passiv transponder, och på samma sätt märka varje låda med detonatorer eller sprängkapslar.

Artikel 8

Elektriska, icke-elektriska och elektroniska detonatorer

För elektriska, icke-elektriska och elektroniska detonatorer ska den unika märkningen bestå av antingen ett klistermärke som fästs på tråden eller hylsan, eller ett klistermärke, direkt tryck eller stämpel på hylsan. Varje låda med detonatorer ska märkas på motsvarande sätt.

Vidare kan företagen välja att märka varje detonator med en passiv transponder, och på samma sätt märka varje låda med detonatorer.

Artikel 9

Tändpatroner och startladdningar

För tändpatroner och startladdningar ska märkningen bestå av ett klistermärke eller direkt tryck på tändpatronen eller startladdningen. Varje låda med tändpatroner eller startladdningar ska märkas på motsvarande sätt.

Vidare kan företagen välja att märka varje tändpatron eller startladdning med en passiv transponder, och på samma sätt märka varje låda med tändpatroner eller startladdningar.

Artikel 10

Snabbstubin och säkerhetsstubin

För snabbstubiner och säkerhetsstubiner ska märkningen bestå av ett klistermärke eller direkt tryck på hylsan. Den unika märkningen ska finnas var femte meter antingen på det yttre höljet eller på det inre plasthöljet direkt under stubinens yttre fiber. Varje låda med stubintråd ska märkas på motsvarande sätt.

Vidare kan företagen välja att märka stubinen med en passiv transponder, och på samma sätt märka varje låda med snabbstubin eller säkerhetsstubin.

Artikel 11

Burkar och fat innehållande sprängämnen

För burkar och fat innehållande sprängämnen ska märkningen bestå av ett klistermärke eller direkt tryck på burken eller fatet.

Vidare kan företagen välja att märka varje burk eller fat med en passiv transponder.

Artikel 12

Kopior av originaletiketten

Företagen kan på varan fästa självhäftande kopior av originaletiketten som deras kunder kan använda. För att förhindra missbruk ska det tydligt framgå att det rör sig om kopior.

KAPITEL 3

UPPGIFTSINSAMLING OCH REGISTERHÅLLNING

Artikel 13

Uppgiftsinsamling

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att företag som tillverkar eller handlar med explosiva varor inför ett system för insamling av uppgifter om explosiva varor inbegripet en unik identifiering som följer varan genom hela distributionskedjan och livscykeln.

2.   Systemet för uppgiftsinsamling ska göra det möjligt för företagen att spåra en explosiv vara på sådant sätt att det när som helst är möjligt att fastställa vem som innehar varan.

3.   Medlemsstaterna ska fastställa att de uppgifter som samlas in, inbegripet den unika identifieringen, arkiveras i 10 år från leverans, alternativt från det att varans livscykel avslutats, även om företaget i fråga har upphört att handla med explosiva varor.

Artikel 14

Företagens skyldigheter

Medlemsstaterna ska säkerställa att företag som handlar med explosiva varor uppfyller följande skyldigheter:

a)

Företaget ska föra register över alla explosiva varor, tillsammans med relevant information som typ av explosiv vara och det företag eller den person som varan levererats till.

b)

Företaget ska föra register över var en vara befinner sig så länge den är i företagets ägo eller tills det att den övergår i ett annat företags ägo eller används.

c)

Företaget ska regelbundet testa sitt uppgiftsinsamlingssystem för att säkerställa att det är effektivt och för att kontrollera kvaliteten på de uppgifter som samlas in.

d)

Företaget ska arkivera de uppgifter som samlas in, inbegripet identifieringsuppgifterna, under den tidsperiod som anges i artikel 13.3.

e)

Företaget ska skydda de uppgifter som samlas in mot oavsiktlig eller avsiktlig skada eller förstörelse.

f)

Företaget ska på begäran av de behöriga myndigheterna förse dessa med information om en explosiv vara, såsom ursprung och var varan befinner sig, under hela dess livscykel och genom hela distributionskedjan.

g)

Företaget ska förse medlemsstatens ansvariga myndigheter med namn och kontaktuppgifter för en person som kan ge den information som avses i led f utanför normal arbetstid.

Vid tillämpningen av punkt d ska företaget, i de fall det gäller explosiva varor som tillverkats eller importerats före det datum som anges i artikel 15.1 andra stycket, föra register i enlighet med befintlig nationell lagstiftning.

KAPITEL 4

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 15

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 5 april 2009 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 5 april 2012.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 16

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att det offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 17

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 april 2008.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 121, 15.5.1993, s. 20. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA

Den unika identifieringen ska bestå av följande:

1.

En läsbar del av identifieringen som innehåller följande uppgifter:

a)

Tillverkarens namn.

b)

En alfanumerisk kod som består av

i)

två bokstäver som identifierar medlemsstaten (tillverkningsland eller import till gemenskapsmarknaden, t.ex. AT = Österrike),

ii)

tre siffror som identifierar tillverkaren (denna kod tilldelas av de nationella myndigheterna),

iii)

den unika produktkod som tillverkaren ger produkten samt tillverkarens logistikinformation.

2.

En maskinläsbar del som streckkod eller matriskod som motsvarar den alfanumeriska id-koden.

Exempel:

Image

3.

För artiklar som är för små för att rymma både den unika produktkoden och tillverkarens logistikinformation ska den information som avses under 1 b i, 1 b ii samt 2 anses tillräcklig.


5.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 94/13


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/44/EG

av den 4 april 2008

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa bentiavalikarb, boskalid, karvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus och protiokonazol som verksamma ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG lämnade Kumiai Chemicals Industry Co Ltd den 19 april 2002 in en ansökan till Belgien om införande av det verksamma ämnet bentiavalikarb i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom kommissionens beslut 2003/35/EG (2) bekräftades att dokumentationen var fullständig i den meningen att den i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(2)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG lämnade BASF AG den 26 april 2001 in en ansökan till Tyskland om införande av det verksamma ämnet boskalid i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom kommissionens beslut 2002/268/EG (3) bekräftades att dokumentationen var fullständig i den meningen att den i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(3)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG lämnade Luxan BV den 26 mars 1997 in en ansökan till Nederländerna om införande av det verksamma ämnet karvon i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom kommissionens beslut 1999/610/EG (4) bekräftades att dokumentationen var fullständig i den meningen att den i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(4)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG lämnade Bayer AG den 25 mars 2002 in en ansökan till Förenade kungariket om införande av det verksamma ämnet fluoxastrobin i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom beslut 2003/35/EG bekräftades att dokumentationen var fullständig i den meningen att den i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(5)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG lämnade Prophyta den 15 september 2002 in en ansökan till Belgien om införande av det verksamma ämnet Paecilomyces lilacinus stam 251 (nedan kallat Paecilomyces lilacinus) i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom kommissionens beslut 2003/305/EG (5) bekräftades att dokumentationen var fullständig i den meningen att den i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(6)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG lämnade Bayer CropScience den 25 mars 2002 in en ansökan till Förenade kungariket om införande av det verksamma ämnet protiokonazol i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom kommissionens beslut 2003/35/EG bekräftades att dokumentationen var fullständig i den meningen att den i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(7)

Effekterna av dessa verksamma ämnen på människors hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i direktiv 91/414/EEG för de användningsområden som de sökande har föreslagit. De rapporterande medlemsstaterna överlämnade utkast till bedömningsrapporter om dessa ämnen den 13 april 2004 (bentiavalikarb), den 22 november 2002 (boskalid), den 16 oktober 2000 (karvon), den 2 september 2003 (fluoxastrobin), den 3 november 2004 (Paecilomyces lilacinus) respektive den 18 oktober 2004 (protiokonazol).

(8)

Bedömningsrapporterna har varit föremål för inbördes granskning av medlemsstaterna och Efsa inom dess arbetsgrupp för utvärdering och lades fram för kommissionen i form av Efsas vetenskapliga rapporter om fluoxastrobin (6) och Paecilomyces lilacinus  (7) den 15 juni 2007 och om bentiavalikarb (8) och protiokonazol (9) den 12 juli 2007. Medlemsstaterna och kommissionen har granskat dessa rapporter och utkasten till bedömningsrapporter för boskalid och karvon i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och granskningen avslutades den 22 januari 2008 i form av kommissionens granskningsrapporter om bentiavalikarb, boskalid, karvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus och protiokonazol.

(9)

De olika undersökningarna har visat att växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a och b och artikel 5.3 i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Bentiavalikarb, boskalid, karvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus och protiokonazol bör därför införas i bilaga I till det direktivet så att godkännanden för de växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med det direktivet.

(10)

Utan att det påverkar ovanstående slutsats bör ytterligare uppgifter inhämtas om vissa specifika aspekter avseende fluoxastrobin och protiokonazol. Enligt artikel 6.1 i direktiv 91/414/EEG kan det ställas villkor för införandet av ett ämne i bilaga I. Det är därför skäligt att kräva att fluoxastrobin ska genomgå ytterligare tester för att bekräfta riskbedömningen i fråga om ytvatten och om metaboliter hos andra djur än råttor samt att protiokonazol ska genomgå ytterligare tester för att bekräfta riskbedömningen i fråga om triazolmetabolitderivat och risken för fröätande fåglar och däggdjur, och att anmälarna ska inkomma med sådana undersökningar.

(11)

Utan att det påverkar de förpliktelser som enligt direktiv 91/414/EEG följer av införandet av ett verksamt ämne i bilaga I, bör medlemsstaterna ges en tidsfrist på sex månader efter införandet för att granska befintliga provisoriska godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller bentiavalikarb, boskalid, karvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus eller protiokonazol för att se till att kraven, särskilt de i artikel 13 samt de relevanta villkoren i bilaga I, i direktiv 91/414/EEG är uppfyllda. Medlemsstaterna bör omvandla befintliga provisoriska godkännanden till fullständiga godkännanden, ändra dem eller återkalla dem i enlighet med bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG. Genom undantag från ovanstående tidsfrist bör en längre period medges för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen i enlighet med bilaga III för varje växtskyddsmedel och för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna i direktiv 91/414/EEG.

(12)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska ändras enligt bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 januari 2009 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 februari 2009.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna ska, i enlighet med direktiv 91/414/EEG, om så krävs ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller bentiavalikarb, boskalid, karvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus eller protiokonazol som verksamma ämnen senast den 31 januari 2009. Senast detta datum ska medlemsstaterna särskilt kontrollera att villkoren som rör bentiavalikarb, boskalid, karvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus respektive protiokonazol i bilaga I till det direktivet har uppfyllts, med undantag av villkoren i del B i den post som gäller det verksamma ämnet, samt att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet i enlighet med villkoren i artikel 13.2 i samma direktiv.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller bentiavalikarb, boskalid, karvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus eller protiokonazol antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen, som alla senast den 31 juli 2008 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, ta upp medlet till ny prövning i överensstämmelse med de enhetliga principerna i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet och med hänsyn till del B i den post i samma direktivs bilaga I som rör bentiavalikarb, boskalid, karvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus eller protiokonazol. På grundval av den utvärderingen ska medlemsstaterna avgöra om produkten uppfyller villkoren i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG.

Därefter ska medlemsstaterna

a)

om en produkt innehåller bentiavalikarb, boskalid, karvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus eller protiokonazol som enda verksamma ämne, om så krävs, senast den 31 januari 2010 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om en produkt innehåller bentiavalikarb, boskalid, karvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus eller protiokonazol som ett av flera verksamma ämnen, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet senast den 31 januari 2010 eller vid det datum som fastställts för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv som inför det berörda ämnet eller de berörda ämnena i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den 1 augusti 2008.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 april 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2008/41/EG (EUT L 89, 1.4.2008, s. 12).

(2)  EGT L 11, 16.1.2003, s. 52.

(3)  EGT L 92, 9.4.2002, s. 34.

(4)  EGT L 242, 14.9.1999, s. 29.

(5)  EUT L 112, 6.5.2003, s. 10.

(6)  EFSA Scientific Report (2007) 102, 1–84, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fluoxastrobin (färdigställd den 13 juni 2007).

(7)  EFSA Scientific Report (2007) 103, 1–35, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Paecilomyces lilacinus strain 251 (färdigställd den 13 juni 2007).

(8)  EFSA Scientific Report (2007) 107, 1–81, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benthiavalicarb (färdigställd den 12 juli 2007).

(9)  EFSA Scientific Report (2007) 106, 1–98, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance prothioconazole (färdigställd den 12 juli 2007).


BILAGA

I bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska följande rader läggas till i slutet av tabellen:

Nr

Trivialnamn, Identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”169

Bentiavalikarb

CAS-nr 413615-35-7

CIPAC-nr 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid

≥ 910 g/kg

Följande föroreningar är av toxikologisk betydelse och får ej överstiga följande mängd i den tekniska varan:

 

6,6′-difluoro-2,2′-dibensotiazol: < 3,5 mg/kg

 

bis(2-amino-5-fluorofenyl) disulfid:

1 augusti 2008

31 juli 2018

Del A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Del B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om bentiavalikarb, särskilt tilläggen I och II, i den form den slutgiltigt färdigställdes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 22 januari 2008.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna särskilt beakta följande:

Användarnas säkerhet.

Skyddet för leddjur som inte är målarter.

Villkoren för användning ska i relevanta fall omfatta lämpliga riskreducerande åtgärder.

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller bentiavalikarb för andra användningsområden än för växthus, ska de särskilt beakta villkoren i artikel 4.1 b samt se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Medlemsstaterna ska i enlighet med artikel 13.5 underrätta kommissionen om specifikationen av den tekniska vara som framställts handelsmässigt.

170

Boskalid

CAS-nr 188425-85-6

CIPAC-nr 673

2-Chloro-N-(4′-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide

≥ 960 g/kg

1 augusti 2008

31 juli 2018

Del A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Del B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om boskalid, särskilt tilläggen I och II, i den form den slutgiltigt färdigställdes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 22 januari 2008.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna särskilt beakta följande:

Användarnas säkerhet.

De långsiktiga riskerna för fåglar och marklevande organismer.

Risken för ackumulering i marken om ämnet används på fleråriga grödor eller på efterföljande grödor vid växelbruk.

Villkoren för användning ska i relevanta fall omfatta lämpliga riskreducerande åtgärder.

171

Karvon

CAS-nr 99-49-0 (D/L-blandning)

CIPAC-nr 602

5-isopropenyl-2-methylcyclohex-2-en-1-one

≥ 930 g/kg med en D/L-kvot på minst 100:1

1 augusti 2008

31 juli 2018

Del A

Får endast godkännas för användning som tillväxtreglerande ämne.

Del B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om karvon, särskilt tilläggen I och II, i den form den slutgiltigt färdigställdes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 22 januari 2008.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna särskilt beakta risken för användarna.

Villkoren för användning ska i relevanta fall omfatta riskreducerande åtgärder.

172

Fluoxastrobin

CAS-nr 361377-29-9

CIPAC-nr 746

(E)-{2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methyloxime

≥ 940 g/kg

1 augusti 2008

31 juli 2018

Del A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Del B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fluoxastrobin, särskilt tilläggen I och II, i den form den slutgiltigt färdigställdes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 22 januari 2008.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna särskilt beakta följande:

Användarnas säkerhet, särskilt vid hantering av det outspädda koncentratet. Villkoren för användning bör omfatta lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. ansiktsskydd.

Skyddet för vattenlevande organismer. Riskreducerande åtgärder, t.ex. buffertzoner, bör tillämpas i relevanta fall.

Resthalterna av fluoxastrobins metaboliter när halm från behandlade områden används som foder. Villkoren för användning bör i relevanta fall omfatta restriktioner för användning som foder.

Risken för ackumulering på markytan om ämnet används på fleråriga grödor eller på efterföljande grödor vid växelbruk.

Villkoren för användning ska i relevanta fall omfatta riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska begära att följande lämnas in:

Data som gör det möjligt att genomföra en omfattande akvatisk riskbedömning med beaktande av vindavdrift, avrinning, dränering och eventuella riskreducerande åtgärders effektivitet.

Data om toxiciteten hos metaboliter hos andra djur än råttor om halm från behandlade områden ska användas som foder.

De ska se till att den som har begärt att fluoxastrobin införs i den här bilagan inkommer med sådana undersökningar till kommissionen senast två år efter det att det här direktivet har trätt i kraft.

173

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 stam 251 (AGAL: nr 89/030550)

CIPAC-nr 753

Ej tillämpligt

 

1 augusti 2008

31 juli 2018

Del A

Får endast godkännas för användning som nematicid.

Del B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Paecilomyces lilacinus, särskilt tilläggen I och II, i den form den slutgiltigt färdigställdes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 22 januari 2008.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna särskilt beakta följande:

Användarnas säkerhet (även om inget AOEL-värde har behövt fastställas, bör mikroorganismer normalt sett betraktas som potentiellt sensibiliserande).

Skyddet för bladlevande leddjur som inte är målarter.

Villkoren för användning ska i relevanta fall omfatta riskreducerande åtgärder.

174

Protiokonazol

CAS-nr 178928-70-6

CIPAC-nr 745

(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione

≥ 970 g/kg

Följande föroreningar är av toxikologisk betydelse och får ej överstiga följande mängd i den tekniska varan:

Toluen: < 5 g/kg

Protiokonazol-destio (2-(1-klorcyklopropyl)1-(2-klorfenyl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg (LOD)

1 augusti 2008

31 juli 2018

Del A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Del B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om protiokonazol, särskilt tilläggen I och II, i den form den slutgiltigt färdigställdes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 22 januari 2008.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna särskilt beakta följande:

Användarnas säkerhet vid besprutning. Villkoren för användning bör omfatta lämpliga skyddsåtgärder.

Skyddet för vattenlevande organismer. Riskreducerande åtgärder, t.ex. buffertzoner, bör tillämpas i relevanta fall.

Skyddet för fåglar och små däggdjur. Riskreducerande åtgärder bör tillämpas i relevanta fall.

Villkoren för användning ska i relevanta fall omfatta riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska begära att följande lämnas in:

Uppgifter som gör det möjligt att bedöma konsumenternas exponering för triazolmetabolitderivat i primära grödor, grödor vid växelbruk och produkter av animaliskt ursprung.

En jämförelse av verkningsmekanismen hos protiokonazol och triazolmetabolitderivaten för att kunna bedöma toxiciteten till följd av kombinerad exponering för dessa föreningar.

Uppgifter för att närmare undersöka de långsiktiga riskerna för fröätande fåglar och däggdjur vid användning av protiokonazol för betning.

De ska se till att den som har begärt att protiokonazol införs i den här bilagan inkommer med sådana undersökningar till kommissionen senast två år efter det att det här direktivet har trätt i kraft.”


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och egenskaper anges i granskningsrapporten.


5.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 94/21


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/45/EG

av den 4 april 2008

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG med avseende på utvidgad användning av det verksamma ämnet metkonazol

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.1 andra stycket andra strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

Metkonazol infördes som verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG genom kommissionens direktiv 2006/74/EG (2).

(2)

Till sin ansökan om införande av metkonazol bifogade anmälaren BASF Aktiengesellschaft uppgifter om användning för svampbekämpning som stöder den allmänna slutsatsen att växtskyddsmedel som innehåller metkonazol kan antas uppfylla säkerhetskraven i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG. Metkonazol infördes därför i bilaga I till det direktivet med den särskilda bestämmelsen att medlemsstaterna endast får godkänna användning som fungicid.

(3)

Anmälaren har nu ansökt om en ändring av de särskilda bestämmelserna om användning, som förutom svampbekämpning för vissa jordbruksändamål även ska omfatta användning som tillväxtreglerande ämne. Till stöd för en sådan utvidgning av användningen har anmälaren skickat in kompletterande information.

(4)

Belgien har bedömt den information som anmälaren har lämnat. Belgien informerade kommissionen i oktober 2007 om att man hade kommit fram till att den begärda utvidgningen av användningsområdet inte medför några andra risker än de som redan har beaktats i de särskilda bestämmelserna om metkonazol i bilaga I till direktiv 91/414/EEG och i kommissionens granskningsrapport för ämnet. Detta stöds också av det faktum att den utvidgade användningen avser lägre koncentrationer än vad som krävs för användning som fungicid, medan övriga parametrar för användningen i de särskilda bestämmelserna i bilaga I till direktiv 91/414/EEG förblir oförändrade.

(5)

De särskilda bestämmelserna för metkonazol bör därför ändras.

(6)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska ändras enligt bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska senast den 5 augusti 2008 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 6 augusti 2008.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 4 april 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2008/41/EG (EUT L 89, 1.4.2008, s. 12).

(2)  EUT L 235, 30.8.2006, s. 17.


BILAGA

I bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska rad 136 ersättas med följande:

”136

Metkonazol

CAS-nr: 125116-23-6 (ospecificerad stereokemi)

Cipac-nummer: 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-klorobensyl)-2,2-dimetyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl) cyklopentanol

≥ 940 g/kg

(summan av cis- och transisomerer)

1 juni 2007

31 maj 2017

Del A

Får endast godkännas för användning som fungicid och tillväxtreglerande ämne.

Del B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska slutsatserna i granskningsrapporten om metkonazol beaktas, särskilt tilläggen I och II, i den form den slutgiltigt godkändes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 23 maj 2006.

Vid denna övergripande bedömning ska medlemsstaterna

särskilt beakta skyddet för vattenlevande organismer, fåglar och däggdjur. Villkoren för godkännande bör vid behov inbegripa riskreducerande åtgärder.

särskilt beakta användarsäkerheten. Villkoren för godkännande bör vid behov inbegripa riskreducerande åtgärder.”


Rättelser

5.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 94/24


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 10/2008 av den 8 januari 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 458/2007 om det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (Esspros) med avseende på definitioner, detaljerad klassificering och uppdatering av reglerna för spridning för Esspros grundsystem och modulen om pensionstagare

( Europeiska unionens officiella tidning L 5 av den 9 januari 2008 )

På sidan 5 i bilaga 1, punkt 2.1 strecksats 2 och 7, ska det

i stället för:

”Förtidspension”

vara:

”Förtida pension”.

På sidan 6 i bilaga 1, punkt 2.1.2 första raden, ska det

i stället för:

”förtidspension”

vara:

”förtida pension”.

På sidan 6 i bilaga 1, punkt 2.1.7 första raden, ska det

i stället för:

”förtidspension”

vara:

”förtida pension.”

På sidan 7 i bilaga 2, punkt 1.1 under ”Kriterium: Täckning” ska det

i stället för:

”Universella redovisningsområden”

vara:

”Allomfattande redovisningsområden”,

i stället för:

”Allmänna redovisningsområden”

vara:

”Generella redovisningsområden”

i stället för:

”Särskilda redovisningsområden”

vara:

”Redovisningsområden för speciella gruppers förmåner”.

På sidan 10 i bilaga 2, punkt 2.1 raderna 5, 7, 9, 24 och 25, ska det

i stället för:

”förtidspension”

vara:

”förtida pension”.