ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 92

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
3 april 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 302/2008 av den 2 april 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 303/2008 av den 2 april 2008 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006, av minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande av certifiering av företag och personal i fråga om stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 304/2008 av den 2 april 2008 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande för certifiering av företag och personal med avseende på stationära brandskyddssystem och brandsläckare som innehåller vissa fluorerade växthusgaser ( 1 )

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 305/2008 av den 2 april 2008 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande för certifiering av personal som återvinner vissa fluorerade växthusgaser från högspänningsbrytare ( 1 )

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 306/2008 av den 2 april 2008 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande för certifiering av personal som återvinner vissa lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser från utrustning ( 1 )

21

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 307/2008 av den 2 april 2008 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av minimikrav för utbildningsprogram och villkor för ömsesidigt erkännande av utbildningsintyg för personal med avseende på luftkonditioneringssystem som innehåller vissa fluorerade växthusgaser i vissa motorfordon ( 1 )

25

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 308/2008 av den 2 april 2008 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av utformningen av medlemsstaternas information om utbildnings- och certifieringsprogram ( 1 )

28

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 309/2008 av den 2 april 2008 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (SUB)

35

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/285/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 19 mars 2008 om nödvaccinering mot lågpatogen aviär influensa hos gräsänder i Portugal och vissa åtgärder som begränsar förflyttning av sådana fjäderfän och produkter av dem [delgivet med nr K(2008) 1077]

37

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 163/2008 av den 22 februari 2008 om godkännande av preparatet lantanumkarbonatoktahydrat (Lantharenol) som fodertillsats (EUT L 50 av den 23.2.2008)

40

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

3.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 92/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 302/2008

av den 2 april 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsakter (1), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 3 april 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 april 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 2 april 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

JO

63,1

MA

43,8

TN

125,1

TR

115,3

ZZ

86,8

0707 00 05

JO

178,8

MA

140,9

TR

197,7

ZZ

172,5

0709 90 70

MA

49,6

TR

87,5

ZZ

68,6

0805 10 20

EG

45,9

IL

55,4

MA

59,2

TN

58,0

TR

58,2

ZZ

55,3

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

133,1

ZA

138,5

ZZ

110,6

0808 10 80

AR

83,4

BR

80,2

CA

80,7

CL

88,2

CN

86,1

MK

52,8

US

114,1

UY

63,4

ZA

91,2

ZZ

82,2

0808 20 50

AR

77,5

CL

84,0

CN

62,8

ZA

97,3

ZZ

80,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


3.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 92/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 303/2008

av den 2 april 2008

om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006, av minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande av certifiering av företag och personal i fråga om stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser (1), särskilt artikel 5.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 842/2006 är det nödvändigt att fastställa regler om kvalifikationer för personal som på en plats där utrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser är i drift utför arbete som kan medföra att sådana gaser läcker ut.

(2)

Olika kategorier av certifierad personal bör finnas, för att säkerställa att personalen är kvalificerad för de arbetsuppgifter de utför samtidigt som oproportionerliga kostnader undviks.

(3)

Personal som ännu inte certifierats men genomgår utbildning för att bli det bör, under en begränsad tid, tillåtas utföra arbetsuppgifter för vilken sådan certifiering krävs, för att erhålla de praktiska färdigheter som krävs för examinationen, under förutsättning att de övervakas av certifierad personal.

(4)

Personal som är kvalificerad för hårdlödning, mjuklödning eller svetsning bör tillåtas utföra dessa specifika uppgifter inom ramen för någon av de arbetsuppgifter som det krävs certifiering för, under förutsättning att de övervakas av certifierad personal.

(5)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) (2) anges tekniska krav för företag som sysslar med behandling och lagring av avfall i behandlingsanläggningar, inklusive kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning. Den kvalifikationsnivå som krävs för personal som arbetar med återvinning av köldmedium i sådana anläggningar är lägre än vad som krävs för personal som arbetar med återvinning på plats, eftersom det finns automatisk återvinningsutrustning i behandlingsanläggningar för nedmontering av kylskåp.

(6)

Ett antal medlemsstater har för närvarande inte några kvalifikations- eller certifieringssystem. Därför bör en begränsad period medges för att personal och företag ska erhålla certifiering.

(7)

För att undvika onödiga administrativa bördor bör det vara tillåtet med certifieringssystem som bygger på befintliga kvalifikationssystem under förutsättning att de färdigheter och kunskaper som omfattas och detta kvalifikationssystem motsvarar de miniminormer som föreskrivs i denna förordning.

(8)

Ett effektivt sätt att pröva en sökandes förmåga att utföra det arbete som direkt kan orsaka läckage liksom det arbete som indirekt kan orsaka det, är att låta denne genomgå en examination.

(9)

För att möjliggöra utbildning och certifiering av personal som för närvarande är verksamma på de områden som omfattas av denna förordning utan att de behöver avbryta sin yrkesverksamhet krävs en lämplig övergångsperiod under vilken certifiering bör grundas på befintliga kvalifikationssystem och yrkeserfarenhet.

(10)

Offentligt utsedda utvärderings- och certifieringsorgan bör se till att minimikraven i denna förordning uppfylls och därigenom bidra till ett effektivt ömsesidigt erkännande i hela gemenskapen.

(11)

Ömsesidigt erkännande bör inte gälla provisoriska certifikat eftersom kraven för att erhålla sådana kan vara avsevärt lägre än de befintliga kraven i vissa medlemsstater.

(12)

Kommissionen bör informeras om systemet för utfärdande av certifikat som är föremål för ömsesidigt erkännande i den form som stadgas i kommissionens förordning (EG) nr 308/2008 av den 2 april 2008 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av utformningen medlemsstaternas information om utbildnings- och certifieringsprogram (3). Kommissionen bör informeras om system för provisorisk certifiering.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs minimikrav för den certifiering som avses i artikel 5.1. i förordning (EG) nr 842/2006 om stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser samt villkor för ömsesidigt erkännande av certifiering i enlighet med dessa krav.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning omfattar personal som utför följande arbetsuppgifter:

a)

Läckagekontroll av applikationer som innehåller 3 kg fluorerade växthusgaser eller mer, och applikationer som innehåller 6 kg fluorerade växthusgaser eller mer, med hermetiskt slutna system som är märkta som sådana.

b)

Återvinning.

c)

Installation.

d)

Underhåll eller service.

2.   Denna förordning omfattar också företag med följande verksamheter:

a)

Installation.

b)

Underhåll eller service.

3.   Denna förordning omfattar inte någon tillverkning eller reparation som sker vid tillverkarens anläggning för stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning används följande definitioner:

1)   Installation: att sammanfoga två eller fler delar av utrustning eller kretsar som innehåller eller är utformade för att innehålla köldmedium med fluorerade växthusgaser, för att sätta samman ett system på den plats där det ska användas, inbegripet den hantering genom vilken ledare för köldmedier i en anläggning sammanfogas för att utgöra ett fullbordat kretslopp med köldmedier, utan hänsyn till att systemet kan behöva fyllas på efter sammanfogning.

2)   Underhåll eller service: allt arbete, utom återvinning och läckagekontroller såsom de definieras i artiklarna 2.14 och 3.2 i förordning (EG) nr 842/2006, som innebär att kylkretsar som innehåller eller är utformade för att innehålla fluorerade växthusgaser öppnas, särskilt att fylla på systemet med fluorerade växthusgaser, ta bort en eller flera delar i kretsen eller utrustningen, åter sätta ihop två eller flera delar i kretsen eller utrustningen samt reparation av läckor.

Artikel 4

Certifiering av personal

1.   Den personal som utför de arbetsuppgifter som avses i artikel 2.1 ska ha ett certifikat enligt artikel 5 eller artikel 6 för motsvarande kategori, i enlighet med punkt 2 i denna artikel.

2.   Certifikat där det intygas att innehavaren uppfyller kraven för att få utföra ett eller flera av de arbetsuppgifter som avses i artikel 2.1 ska utfärdas för följande personalkategorier:

a)

Innehavare av kategori I-certifikat får utföra alla de arbetsuppgifter som anges i artikel 2.1.

b)

Innehavare av kategori II-certifikat får utföra de arbetsuppgifter som anges i artikel 2.1 a, under förutsättning att det inte innebär att kylkretsar som innehåller fluorerade växthusgaser öppnas. Innehavare av kategori II-certifikat får utföra de arbetsuppgifter som anges i artikel 2.1 b, c och d när det gäller kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller mindre än 3 kg fluorerade växthusgaser eller hermetiskt slutna system, som är märkta som sådana och som innehåller under 6 kg fluorerade växthusgaser.

c)

Innehavare av kategori III-certifikat får utföra de arbetsuppgifter som anges i artikel 2.1 b när det gäller kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller under 3 kg fluorerade växthusgaser eller hermetiskt slutna system, som är märkta som sådana och som innehåller under 6 kg fluorerade växthusgaser.

d)

Innehavare av kategori IV-certifikat får utföra de arbetsuppgifter som anges i artikel 2.1 a, under förutsättning att det inte innebär att kylkretsar som innehåller fluorerade växthusgaser öppnas.

3.   Punkt 1 ska inte gälla:

a)

under en period om högst 2 år, för personal som utför en av de arbetsuppgifter som avses i artikel 2.1 och som genomgår utbildning för att bli certifierad för denna arbetsuppgift, under förutsättning att de utför arbetet under övervakning av en person som har ett certifikat som omfattar denna arbetsuppgift,

b)

för personal som utför hårdlödning, mjuklödning eller svetsning av delar i ett system eller utrustningsdel i samband med någon av de arbetsuppgifter som beskriv i artikel 2.1, som har de kvalifikationer som krävs enligt nationell lagstiftning för dessa verksamheter, under förutsättning att de övervakas av en person som har ett certifikat som omfattar denna arbetsuppgift,

c)

för personal som sysslar med återvinning av fluorerade växthusgaser från utrustning som omfattas av direktiv 2002/96/EG, med belastning av fluorerade växthusgaser på under 3 kg, i lokaler som omfattas av ett tillstånd i enlighet med artikel 6.1 av det direktivet, under förutsättning att de är anställda av det företag som har tillståndet och har fullgjort en utbildning i minimifärdigheter och -kunskaper motsvarande kategori III, enligt bilagan till denna förordning, vilket bekräftas genom ett kompetensintyg som utfärdats av tillståndshavaren.

4.   Medlemsstater får besluta att punkt 1 inte ska gälla under en period före datumet i artikel 5.4 i förordning (EG) nr 842/2006, för personal som utför en eller flera av de arbetsuppgifter som anges i artikel 2.1 i denna förordning före det datum som nämns i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 842/2006.

Sådan personal ska, för den period som anges i första stycket, bedömas vara certifierad för dessa arbetsuppgifter enligt kraven i förordning (EG) nr 842/2006.

Artikel 5

Personalcertifikat

1.   Ett certifieringsorgan enligt artikel 10 ska utfärda ett certifikat till personal som har genomgått en teoretisk och praktisk examination som organiseras av ett utvärderingsorgan enligt artikel 11, omfattande de minimifärdigheter och -kunskaper som fastställs i bilagan, för den avsedda kategorin.

2.   Certifikatet ska innehålla minst följande:

a)

Namnet på certifieringsorganet, innehavarens fullständiga namn, ett certifikatsnummer och sista giltighetsdatum, om sådant finns.

b)

Personalcertifikatets kategori enligt artikel 4.2 och de arbetsuppgifter som innehavaren av certifikatet har rätt att utföra.

c)

Datum för utfärdande och utfärdarens namnteckning.

3.   Då ett befintligt examinationsbaserat certifieringssystem omfattar de minimifärdigheter och -kunskaper som fastställs i bilagan för en viss kategori och uppfyller kraven i artiklarna 10 och 11, men det tillhörande intyget inte innehåller de delar som fastställs i punkt 2 i denna artikel, får ett certifieringsorgan enligt artikel 10 utfärda ett certifikat till innehavaren av denna kvalifikation för motsvarande kategori utan att examinationen görs om.

4.   Då ett befintligt examinationsbaserat certifieringssystem uppfyller kraven i artiklarna 10 och 11 och delvis omfattar de minimifärdigheter och -kunskaper för en särskild kategori som fastställs i bilagan, får certifieringsorgan utfärda ett certifikat för motsvarande kategori, under förutsättning att sökanden genomför en kompletterande examination som avser de färdigheter och kunskaper som ej omfattas av det befintliga certifikatet och som utförs av ett utvärderingsorgan enligt artikel 11.

Artikel 6

Provisoriska certifikat för personal

1.   Medlemsstater får tillämpa ett system med provisoriska certifikat för personal som avses i artikel 2.1 i enlighet med punkt 2 eller 3, eller punkterna 2 och 3, i denna artikel.

De provisoriska certifikat som avses i punkterna 2 och 3 ska upphöra att gälla senast den 4 juli 2011.

2.   Personal med ett intyg som utfärdats enligt befintliga kvalifikationssystem för arbetsuppgifter som avses i artikel 2.1 ska anses som innehavare av ett provisoriskt certifikat.

Medlemsstaterna ska fastställa vilka intyg som kan utgöra provisoriska certifikat för motsvarande kategori enligt artikel 4.2.

3.   Personal med yrkeserfarenhet av arbetsuppgifter som motsvarar de kategorier som räknas upp i artikel 4.2, som de skaffat sig före den dag som anges i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 842/2006, ska erhålla provisoriskt certifikat från ett organ som utses av medlemsstaten.

I det provisoriska certifikatet ska anges den kategori som avses i artikel 4.2 och sista giltighetsdatum.

Artikel 7

Certifiering av företag

1.   Företag som avses i artikel 2.2 ska ha ett certifikat som avses i artikel 8 eller 9.

2.   Medlemsstater får besluta att punkt 1 inte ska tillämpas under en period före den dag som anges i artikel 5.4 i förordning (EG) nr 842/2006, för företag som sysslar med en eller flera av de verksamheter som anges i artikel 2.2 i denna förordning före den dag som anges i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 842/2006.

Artikel 8

Företagscertifikat

1.   Ett certifieringsorgan enligt artikel 10 ska utfärda ett certifikat till ett företag för en eller flera av de verksamheter som avses i artikel 2.2, under förutsättning att företaget uppfyller följande krav:

a)

Det ska finnas anställd personal som är certifierad i enlighet med artikel 5, för de arbetsuppgifter som kräver certifiering, i ett tillräckligt antal för den förväntade verksamheten.

b)

Det ska finnas bevis för att nödvändiga verktyg och förfaranden finns tillgängliga för den personal som utför de arbetsuppgifter för vilka det krävs certifikat.

2.   Certifikatet ska innehålla minst följande:

a)

Namnet på certifieringsorganet, innehavarens fullständiga namn, ett certifikatsnummer och sista giltighetsdatum, om sådant finns.

b)

De verksamheter som innehavaren av certifikatet har rätt att utföra.

c)

Datum för utfärdande och utfärdarens namnteckning.

Artikel 9

Provisoriska certifikat för företag

1.   Medlemsstater får tillämpa ett system med provisoriska certifikat för företag enligt artikel 2.1 i enlighet med punkt 2 eller 3, eller punkterna 2 och 3, i denna artikel.

De provisoriska certifikat som avses i punkterna 2 och 3 ska upphöra att gälla senast den 4 juli 2011.

2.   Företag som har ett certfikat som utfärdats enligt befintliga certifieringssystem för verksamheter enligt artikel 2.1 ska bedömas som innehavare av ett provisoriskt certifikat.

Medlemsstaterna ska fastställa vilka intyg som kan utgöra provisoriska certifikat för de verksamheter som avses i artikel 2.2, som innehavaren får utföra.

3.   Företag med anställd personal som har ett certifikat för de arbetsuppgifter för vilka certifikat krävs enligt artikel 2.2 ska erhålla ett provisoriskt certifikat från ett organ som utses av medlemsstaten.

I det provisoriska certifikatet ska anges vilka verksamheter som innehavaren har rätt att utföra och sista giltighetsdatum.

Artikel 10

Certifieringsorgan

1.   Ett certifieringsorgan ska utses genom nationell lag eller förordning, eller också av den behöriga myndigheten i en medlemsstat eller andra organ som har rätt att göra detta, såsom bemyndigad att utfärda certifikat till personal eller företag som utför en eller flera av de arbetsuppgifter som avses i artikel 2.

Certifieringsorganet ska vara oberoende och opartiskt i utförandet av sina uppgifter.

2.   Certifieringsorganet ska inrätta och tillämpa förfaranden för utfärdande, tillfällig indragning och återkallande av certifikat.

3.   Certifieringsorganet ska föra register så att det går att verifiera status för en certifierad person eller ett certifierat företag. Registren ska visa att certifieringsprocessen har genomförts fullständigt. Registren ska bevaras i minst fem år.

Artikel 11

Utvärderingsorgan

1.   Ett utvärderingsorgan som utses av den behöriga myndigheten i medlemsstaten eller andra organ som har rätt att göra detta, ska organisera examinationen för personalen som avses i artikel 2.1. Ett certifieringsorgan enligt artikel 10 kan också fungera som utvärderingsorgan.

Utvärderingsorganet ska vara oberoende och opartiskt i utförandet av sina uppgifter.

2.   Examinationer ska planeras och struktureras så att de omfattar de minimifärdigheter och -kunskaper som fastställs i bilagan.

3.   Utvärderingsorganet ska anta rapportrutiner och hålla register så att enskilda och övergripande resultat av utvärderingen kan dokumenteras.

4.   Utvärderingsorganet ska se till så att examinatorerna vid en examination har vederbörlig kunskap om de relevanta examinationsmetoderna och examinationsdokumenten liksom lämplig kompetens inom det område som ska prövas. Utvärderingsorganet ska också se till att den utrustning, de verktyg och material som behövs finns tillgängliga för de praktiska proven.

Artikel 12

Anmälan

1.   Senast den 4 juli 2008 ska medlemsstaterna anmäla till kommissionen att de har för avsikt att tillämpa ett provisoriskt certifieringssystem enligt artikel 6 eller 9, eller båda.

2.   Senast den 4 januari 2009 ska medlemsstaterna anmäla till kommissionen, i förekommande fall, de organ som utsetts att utfärda provisoriska certifikat och de nationella bestämmelser som antagits enligt vilka dokument som utfärdats av befintliga certifieringssystem ska bedömas såsom provisoriska certifikat.

3.   Senast den 4 januari 2009 ska medlemsstaterna anmäla till kommissionen namnen och kontaktuppgifterna för den personal och de företag som omfattas av artikel 10, namnen på de certifikat för personal som uppfyller kraven i artikel 5 och företag som uppfyller kraven i artikel 8, med användande av den form som stadgas i förordning (EG) nr 308/2008.

4.   Medlemsstaterna ska uppdatera den insända anmälan i enlighet med punkt 3, med relevant ny information, och sända in den till kommissionen utan dröjsmål.

Artikel 13

Villkor för ömsesidigt erkännande

1.   Ömsesidigt erkännande av certifikat som utfärdats i andra medlemsstater ska endast tillämpas för certifikat som utfärdats i enlighet med artikel 5 för personal och artikel 8 för företag.

2.   Medlemsstater kan kräva att innehavare av certifikat som utfärdats i en annan medlemsstat ska uppvisa en översättning av certifikatet till ett annat officiellt gemenskapsspråk.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 april 2008.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 24. Direktivet ändrat genom direktiv 2003/108/EG (EUT L 345, 31.12.2003, s. 106).

(3)  Se sidan 28 i detta nummer av EUT.

(4)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens beslut 2007/540/EG (EUT L 198, 31.7.2007, s. 35).


BILAGA

Utvärderingsorganens minimikrav på färdigheter och kunskaper

1.

Examinationen för var och en av de kategorier som avses i artikel 4.2 ska omfatta följande:

a)

Ett teoretiskt prov med en eller flera frågor som prövar just den färdighet eller kunskap som anges med (T) i kategorikolumnerna.

b)

Ett praktiskt prov varvid sökanden ska utföra motsvarande uppgift med relevant material, verktyg och utrustning, som anges med (P) i kategorikolumnerna.

2.

Examinationen ska omfatta var och en av grupperna 1, 2, 3, 4, 5 och 10 för färdigheter och kunskaper.

3.

Examinationen ska omfatta minst en av grupperna 6, 7, 8 och 9 för färdigheter och kunskaper. Sökanden ska inte veta i förväg vilken av dessa fyra delar som examinationen kommer att omfatta.

4.

Om det finns en ruta i kategorikolumnerna som motsvarar flera rader (flera färdigheter och kunskaper) i kolumnen för färdigheter och kunskaper betyder det att alla färdigheter och kunskaper inte nödvändigtvis behöver prövas vid examinationen.


 

KATEGORIER

FÄRDIGHETER OCH KUNSKAPER

I

II

III

IV

1

Grundläggande termodynamik

1.01

Känna till grundläggande ISO-standardenheter för temperatur, tryck, massa, densitet, energi

T

T

T

1.02

Förstå den grundläggande teorin bakom kylanläggningar: grundläggande termodynamik (nyckeltermer, parametrar och processer såsom överhettning, högtryckssida, kompressionsvärme, entalpi, kylningseffekt, lågtryckssida, underkylning), egenskaper och termodynamisk omvandling av köldmedier inklusive identifiering av zeotropiska blandningar och vätsketillstånd.

T

T

1.03

Använda relevanta tabeller och diagram och tolka dem i samband med indirekt läckagekontroll (inklusive kontroll av att systemet fungerar): logg p/h-diagram, tabeller för ett köldmediums mättningstryck, diagram för kylningscykel med enstegskompressor.

T

T

1.04

Beskriva funktionerna för huvudkomponenterna i anläggningen (kompressor, förångare, kondensator, termostatiska expansionsventiler) och den termodynamiska omvandlingen av köldmediet.

T

T

1.05

Känna till den grundläggande hanteringen av följande komponenter som används i en kylanläggning och deras roll och betydelse för förebyggande och upptäckande av kylläckage: a) ventiler (kulventiler, membranventiler, kägelventiler, säkerhetsventiler), b) temperatur- och tryckstyrning, c) synglas och fuktighetsmätare, d) avfrostningssystem, e) skyddssystem, f) mätenheter termometer för förgreningsrör, g) oljekontrollsystem, h) recipient, i) vätske- och oljeseparatorer

2

Köldmediers miljöpåverkan och tillhörande miljöföreskrifter

2.01

Ha grundläggande kunskaper om klimatförändringen och Kyotoprotokollet

T

T

T

T

2.02

Ha grundläggande kunskaper om global uppvärmningspotential (GWP), användningen av fluorerade växthusgaser och andra ämnen som köldmedier, konsekvenserna för klimatet av utsläpp av fluorerade växthusgaser (storleksordning av deras GWP) och relevanta bestämmelser i förordning (EG) nr 842/2006 samt relevanta tillämpningsföreskrifter för denna förordning.

T

T

T

T

3

Kontroller före idriftsättning, efter en lång period utan användning, efter underhåll eller reparation, eller under drift

3.01

Genomföra ett trycktest för att kontrollera anläggningens förmåga

P

P

3.02

Genomföra ett trycktest för att kontrollera anläggningens täthet

3.03

Använda en vakuumpump

3.04

Tömma systemet för att avlägsna luft och fukt enligt gängse bruk

3.05

Fylla i uppgifter i registret över utrustning och fylla i en rapport om ett eller flera tester och kontroller som genomförts under undersökningen

T

T

4

Läckagekontroller

4.01

Känna till potentiella läckagepunkter i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning

T

T

T

4.02

Kontrollera registren över utrustning före en läckagekontroll och identifiera relevant information om återkommande problem eller problemområden att uppmärksamma särskilt

T

T

T

4.03

Göra okulärkontroll och manuell inspektion av hela anläggningen i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1516/2007 av den 19 december 2007 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006, av sedvanliga läckagekontrollkrav för stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser (1)

P

P

P

4.04

Genomföra läckagekontroll av anläggningen med användande av en indirekt metod i enlighet med förordning (EG) nr 1516/2007 och instruktionsboken för anläggningen

P

P

P

4.05

Använda bärbara mätanordningar, exempelvis manometerset. termometrar och multimetrar för att mäta volt/ampere/ohm i samband med indirekta metoder för läckagekontroll, och tolka de parametrar som mätts

P

P

P

4.06

Genomföra en läckagekontroll av anläggningen genom att använda en av de direkta metoder som avses i förordning (EG) nr 1516/2007

P

4.07

Genomföra en läckagekontroll av anläggningen genom att använda en av de direkta metoder som inte innebär att kylkretsarna öppnas, enligt förordning (EG) nr 1516/2007

P

P

4.08

Använda en elektronisk anordning för att upptäcka läckage

P

P

P

4.09

Fylla i uppgifter i registret över utrustningen

T

T

T

5

Miljövänlig hantering av anläggningen och köldmediet under installation, underhåll, service eller återvinning

5.01

Koppla ihop och isär mätare och ledningar med minsta möjliga utsläpp

P

P

5.02

Tömma och fylla en köldmediecylinder i både flytande och förångat tillstånd

P

P

P

5.03

Använda en återvinningsanordning för att återvinna köldmediet, och montera och demontera återvinningsanordningen med minsta möjliga utsläpp

P

P

P

5.04

Tappa ut olja som förorenats av f-gaser

P

P

P

5.05

Fastställa köldmediets status (vätska, ånga) och tillstånd (underkylt, mättat eller överhettat) före påfyllning, för att säkerställa korrekt påfyllningsmetod och volym. Fylla anläggningen med köldmedium (både i vätskefasen och ångfasen) utan köldmedieförlust

P

P

5.06

Använda vågar för att väga köldmediet

P

P

P

5.07

Fylla i all relevant information angående återvinning eller påfyllning av köldmedium i registret över utrustningen

T

T

5.08

Känna till krav och förfaranden för hantering, lagring och transporter av förorenade köldmedier och oljor

T

T

T

6

Komponent: installation, idriftsättning och underhåll av kolvkompressorer, skruvkompressorer och scrollkompressorer, enstegs- eller tvåstegskompressorer

6.01

Förklara de grundläggande funktionerna hos en kompressor (inklusive kapacitetskontroll och smörjning) och de sammanhängande riskerna för läckage eller utsläpp från köldmedium.

T

T

6.02

Installera en kompressor korrekt, inklusive kontroll- och säkerhetsutrustning, så att inget läckage eller större utsläpp inträffar när anläggningen tas i drift

P

6.03

Justera säkerhets- och kontrollbrytare

P

6.04

Justera inlopps- och utloppsventiler

6.05

Kontrollera anordningen för oljeåterföring

6.06

Starta och stänga av en kompressor och kontrollera att den fungerar ordentligt, bland annat genom att utföra mätningar under driften

P

6.07

Skriva en rapport om kompressorns skick där eventuella problem i driften beskrivs, som kan skada anläggningen och i slutändan leda till läckage eller utsläpp av köldmedium om inga åtgärder vidtas

T

7

Komponent: installation, idriftsättning och underhåll av luftkylda och vattenkylda kondensorer

7.01

Förklara grundläggande hur en kondensor fungerar och de sammanhängande riskerna för läckage

T

T

7.02

Justera kondensortrycksreglering

P

7.03

Installera en kondensor korrekt, inklusive kontroll- och säkerhetsutrustning, så att inget läckage eller större utsläpp inträffar när anläggningen tas i drift

P

7.04

Justera säkerhets- och kontrollbrytare

P

7.05

Kontrollera avlopps- och vätskeledningar

7.06

Rena icke kondenserbara gaser från kondensorn med hjälp av en reningsanordning för kylanläggningar

P

7.07

Starta och stänga av en kondensor och kontrollera att den fungerar ordentligt, bland annat genom att utföra mätningar under driften

P

7.08

Kontrollera kondensorns yta

P

7.09

Skriva en rapport om kondensorns skick där eventuella problem i driften beskrivs, som kan skada anläggningen och i slutändan leda till läckage eller utsläpp av köldmedium om inga åtgärder vidtas

T

8

Komponent: installation, idriftsättning och underhåll av luftkylda och vattenkylda förångare

8.01

Förklara grundläggande hur en förångare fungerar (även avfrostningssystemet) och de sammanhängande riskerna för läckage

T

T

8.02

Justera förångarens tryckreglering av förångningen

P

8.03

Installera en förångare korrekt, inklusive kontroll- och säkerhetsutrustning, så att inget läckage eller större utsläpp inträffar när anläggningen tas i drift

P

8.04

Justera säkerhets- och kontrollbrytare

P

8.05

Kontrollera att vätske- och avloppsledningarnas läge är korrekt

8.06

Kontrollera rören för varmgasavfrostning

8.07

Justera tryckregleringsventilen för förångning

8.08

Starta och stänga av en förångare och kontrollera att den fungerar ordentligt, bland annat genom att utföra mätningar under driften

P

8.09

Kontrollera förångarens yta

P

8.10

Skriva en rapport om förångarens skick där eventuella problem i driften beskrivs, som kan skada anläggningen och i slutändan leda till läckage eller utsläpp av köldmedium om inga åtgärder vidtas

T

9

Komponent: installation, idriftsättning och service av termostatiska expansionsventiler (TEV) och andra komponenter

9.01

Förklara grundläggande hur olika typer av expansionsregulatorer fungerar (termostatiska expansionsventiler, kapillärrör) och de sammanhängande riskerna för läckage

T

T

9.02

Installera ventiler i korrekt läge

P

9.03

Justera en mekanisk/elektronisk TEV

P

9.04

Justera mekaniska och elektroniska termostater

9.05

Justera en tryckreglerad ventil

9.06

Justera mekaniska och elektroniska tryckbegränsare

9.07

Kontrollera att oljeavskiljaren fungerar

P

9.08

Kontrollera skicket hos ett torkfilter

9.09

Skriva en rapport om dessa komponenters skick där eventuella problem i driften beskrivs, som kan skada anläggningen och i slutändan leda till läckage eller utsläpp av köldmedium om inga åtgärder vidtas

T

10

Rörledningar: ett läckagefritt rörsystem i en kylanläggning

10.01

Svetsa, hårdlöda eller mjuklöda läckagefria fogar på metallrör som kan användas i kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsanläggningar

P

P

10.02

Göra/kontrollera rörhållare och hållare för andra komponenter

P

P


(1)  EUT L 335, 20.12.2007, s. 10.


3.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 92/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 304/2008

av den 2 april 2008

om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande för certifiering av företag och personal med avseende på stationära brandskyddssystem och brandsläckare som innehåller vissa fluorerade växthusgaser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser (1), särskilt artikel 5.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kraven i förordning (EG) nr 842/2006 är det nödvändigt att fastställa regler för utbildning av personal som på den plats där system som innehåller vissa fluorerade växthusgaser är i drift, utför verksamhet som potentiellt påverkar läckage från dessa.

(2)

Personal som ännu inte är certifierade men deltar i utbildning för att erhålla ett certifikat bör, under en begränsad tid, tillåtas att utföra verksamhet som kräver sådan certifiering för att uppnå de praktiska färdigheter som behövs för provet, förutsatt att de får handledning av certifierad personal.

(3)

I flera medlemsstater finns det för närvarande inte något utbildnings- eller certifieringssystem. En begränsad period bör därför medges för att personal och företag ska kunna erhålla ett certifikat.

(4)

För att undvika oskälig administrativ belastning bör det vara tillåtet att bygga upp ett certifieringssystem på grundval av befintliga utbildningsprogram, förutsatt att de färdigheter och den kunskap som ingår och det berörda utbildningssystemet motsvarar miniminormerna enligt denna förordning.

(5)

Prov är ett effektivt sätt att kontrollera en kandidats förmåga att korrekt utföra de ingrepp som direkt kan orsaka läckage och även de som indirekt kan orsaka läckage.

(6)

För att möjliggöra utbildning och certifiering av personal som för närvarande är verksamma inom de områden som omfattas av denna förordning utan att avbryta deras förvärvsarbete krävs en lämplig övergångsperiod där certifieringen bör grundas på befintliga utbildningsprogram och yrkeserfarenheter.

(7)

Officiellt utsedda bedömnings- och certifieringsorgan bör säkerställa att de minimikrav som fastställs i denna förordning uppfylls och därigenom bidra till ett effektivt och ändamålsenligt ömsesidigt erkännande av certifikat i hela gemenskapen.

(8)

Ömsesidigt erkännande bör inte omfatta interimscertifikat eftersom kraven för att erhålla sådana certifikat kan vara avsevärt lägre än de gällande kraven i en del medlemsstater.

(9)

Kommissionen bör informeras om det certifieringssystem inom vilket certifikat som omfattas av ömsesidigt erkännande utfärdas i den form som fastställs genom kommissionens förordning (EG) nr 308/2008 av den 2 april 2008 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av utformningen av medlemsstaternas information om utbildnings- och certifieringsprogram (2). Kommissionen bör informeras om interimistiska certifieringssystem.

(10)

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 (3),

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs minimikraven för den certifiering som avses i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 842/2006 beträffande stationära brandskyddssystem och brandsläckare som innehåller vissa fluorerade växthusgaser samt villkoren för ömsesidigt erkännande av certifikat som utfärdats enligt dessa krav.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på personal som utför följande verksamhet när det gäller brandskyddssystem:

a)

Kontroll av läckage hos applikationer som innehåller 3 kg fluorerade växthusgaser eller mer.

b)

Återvinning, även när det gäller brandsläckare.

c)

Installation.

d)

Underhåll eller service.

2.   Den ska också tillämpas på företag som utför följande verksamhet när det gäller brandskyddssystem:

a)

Installation.

b)

Underhåll eller service.

3.   Denna förordning ska inte tillämpas på tillverknings- och reparationsverksamhet vid tillverkares anläggningar för behållare eller delar till stationära brandskyddssystem som innehåller vissa fluorerade växthusgaser.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

1.   installation: att för första gången på den plats där de ska användas, installera en eller flera behållare som innehåller eller är avsedda att innehålla släckningsmedel med fluorerade växthusgaser och tillhörande delar, undantaget de delar som inte påverkar släckningsmedlets inneslutning innan det släpps ut för att släcka en brand,

2.   underhåll eller service: all verksamhet som innebär arbete på de behållare som innehåller eller är avsedda att innehålla släckningsmedel med fluorerade växthusgaser eller på tillhörande delar, undantaget de delar som inte påverkar släckningsmedlets inneslutning innan det släpps ut för att släcka en brand.

Artikel 4

Certifiering av personal

1.   Personal som utför sådan verksamhet som avses i artikel 2.1 ska ha ett certifikat enligt artikel 5 eller artikel 6.

2.   Punkt 1 ska under en period av högst ett år inte gälla för personal som utför någon av de verksamheter som avses i artikel 2.1, och som deltar i utbildning för att erhålla ett certifikat som omfattar den berörda verksamheten, förutsatt att verksamheten utförs under handledning av en person som har ett certifikat som omfattar den berörda verksamheten.

3.   Medlemsstaterna får besluta att punkt 1, under en period som inte pågår längre än till den dag som fastställs i artikel 5.4 i förordning (EG) nr 842/2006, inte ska gälla för personal som utför en eller flera av de verksamheter som avses i artikel 2.1 i denna förordning före den dag som fastställs i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 842/2006.

Sådan personal ska, under den period som avses i första stycket, anses certifierade när det gäller den verksamheten enligt kraven i förordning (EG) nr 842/2006.

Artikel 5

Personalcertifikat

1.   Ett certifieringsorgan enligt artikel 10 ska till personal som har klarat ett teoretiskt och praktiskt prov som anordnats av ett bedömningsorgan enligt artikel 11 utfärda ett certifikat som omfattar de grundläggande färdigheter och kunskaper som fastställs i bilagan.

2.   Certifikatet ska innehålla minst följande uppgifter:

a)

Certifieringsorganets namn, innehavarens fullständiga namn, ett certifikatnummer och, i förekommande fall, det datum då det upphör att gälla.

b)

Den verksamhet som certifikatets innehavare är behörig att utföra.

c)

Utfärdandedatum och utfärdarens namnteckning.

3.   När ett befintligt provbaserat certifieringssystem omfattar de grundläggande färdigheter och kunskaper som fastställs i bilagan och uppfyller kraven i artiklarna 10 och 11, men det tillhörande intyget inte innehåller de uppgifter som fastställs i punkt 2 i denna artikel, kan ett certifieringsorgan enligt artikel 10 utfärda ett certifikat till innehavaren av denna kvalifikation utan att provet behöver göras om.

4.   När ett befintligt provbaserat certifieringssystem uppfyller kraven i artiklarna 10 och 11 och delvis omfattar de grundläggande färdigheterna enligt bilagan, kan certifieringsorganen utfärda ett certifikat, förutsatt att den sökande klarar ett kompletterande prov på de färdigheter och kunskaper som inte omfattas av den befintliga certifieringen som anordnats av ett bedömningsorgan enligt artikel 11.

Artikel 6

Interimscertifikat för personal

1.   Medlemsstaterna får tillämpa ett system med interimistisk certifiering för personal enligt artikel 2.1 i enlighet med punkt 2 eller 3, eller punkterna 2 och 3, i denna artikel.

De interimscertifikat som avses i punkterna 2 och 3 ska upphöra att gälla senast den 4 juli 2010.

2.   Personal som innehar ett intyg utfärdat inom ramen för befintliga utbildningsprogram för verksamhet enligt artikel 2.1 ska anses som innehavare av ett interimscertifikat.

Medlemsstaterna ska ange vilka intyg som räknas som interimscertifikat för den verksamhet enligt artikel 2.1 som innehavaren är behörig att utföra.

3.   För personal med yrkeserfarenheter från verksamheten som förvärvats före det datum som nämns i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 842/2006 ska en av medlemsstaten utsedd enhet utfärda ett interimscertifikat.

I interimscertifikatet ska den verksamhet som avses samt utgångsdatum anges.

Artikel 7

Certifiering av företag

1.   Företag enligt artikel 2.2 ska ha ett certifikat enligt artikel 8 eller artikel 9.

2.   Medlemsstaterna får besluta att punkt 1, under en period som inte pågår längre än till den dag som fastställs i artikel 5.4 i förordning (EG) nr 842/2006, inte ska gälla för företag med uppgift att utföra en eller flera av de verksamheter som avses i artikel 2.2 i denna förordning före den dag som fastställs i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 842/2006.

Artikel 8

Företagscertifikat

1.   Ett certifieringsorgan enligt artikel 10 ska utfärda ett certifikat till ett företag för en eller flera av de verksamheter som avses i artikel 2.2 förutsatt att det uppfyller följande krav:

a)

Att det har tillräckligt med personal som är certifierad enligt artikel 5 för sådan verksamhet som kräver certifiering för att klara av den förväntade verksamhetsvolymen.

b)

Bevis på att den personal som är engagerad i verksamhet som kräver certifiering har tillgång till nödvändiga verktyg och förfaranden.

2.   Certifikatet ska innehålla minst följande uppgifter:

a)

Certifieringsorganets namn, innehavarens fullständiga namn, ett certifikatnummer och, i förekommande fall, det datum då det upphör att gälla.

b)

Den verksamhet som certifikatets innehavare är behörig att utföra.

c)

Utfärdandedatum och utfärdarens namnteckning.

Artikel 9

Interimscertifikat för företag

1.   Medlemsstaterna får tillämpa ett system med interimistisk certifiering för företag enligt artikel 2.2 i enlighet med punkt 2 eller 3, eller punkterna 2 och 3, i denna artikel.

De interimscertifikat som avses i punkterna 2 och 3 ska upphöra att gälla senast den 4 juli 2010.

2.   Företag som är certifierade inom ramen för befintliga certifieringsprogram för verksamhet enligt artikel 2.2 ska anses som innehavare av ett interimscertifikat.

Medlemsstaterna ska ange vilka intyg som räknas som interimscertifikat för den verksamhet enligt artikel 2.2 som innehavaren är behörig att utföra.

3.   För företag med personal som innehar ett certifikat för den verksamhet för vilken det krävs certifiering enligt artikel 2.2 ska en av medlemsstaten utsedd enhet utfärda ett interimscertifikat.

I interimscertifikatet ska den verksamhet som innehavaren är behörig att utföra samt utgångsdatum anges.

Artikel 10

Certifieringsorgan

1.   Ett certifieringsorgan ska fastställas genom en nationell lag eller bestämmelse, eller utses av de behöriga myndigheterna i en medlemsstat eller andra enheter som är berättigade därtill, för att utfärda certifikat till personal eller företag som är engagerade i en eller flera av de verksamheter som avses i artikel 2.

Certifieringsorganet ska vara oberoende och opartiskt då det utför sin verksamhet.

2.   Certifieringsorganet ska fastställa och tillämpa förfaranden för utfärdande, tillfälligt upphävande och återkallande av certifikat.

3.   Certifieringsorganet ska föra register som gör det möjligt att kontrollera en certifierad persons eller ett certifierat företags ställning. Det ska framgå av registren att certifieringsprocessen faktiskt har genomförts. Registren ska bevaras i minst 5 år.

Artikel 11

Bedömningsorgan

1.   Ett bedömningsorgan som utsetts av de behöriga myndigheterna i en medlemsstat eller andra enheter som är berättigade därtill, ska anordna prov för den personal som avses i artikel 2.1. Ett certifieringsorgan enligt artikel 10 kan också räknas som ett bedömningsorgan.

Bedömningsorganet ska vara oberoende och opartiskt då det utför sin verksamhet.

2.   Proven ska planeras och utformas på ett sätt som säkerställer att de grundläggande färdigheter och kunskaper som fastställs i bilagan ingår.

3.   Bedömningsorganet ska anta rapporteringsförfaranden och föra register för att göra det möjligt att dokumentera individuella och generella bedömningsresultat.

4.   Bedömningsorganet ska se till att de examinatorer som utsetts för ett prov har den kännedom som behövs om de berörda examinationsmetoderna och examinationshandlingarna samt lämplig kompetens på det område som provet omfattar. Det ska också se till att den utrustning och de verktyg och material som krävs finns tillgängliga för de praktiska proven.

Artikel 12

Anmälan

1.   Senast den 4 juli 2008 ska medlemsstaterna informera kommissionen om sin avsikt att tillämpa ett interimistiskt certifieringssystem enligt artikel 6 eller 9 eller bådadera.

2.   Senast den 4 januari 2009 ska medlemsstaterna, i förekommande fall, informera kommissionen om utsedda enheter som har rätt att utfärda interimscertifikat och om antagna nationella bestämmelser enligt vilka handlingar som utfärdas genom befintliga certifieringssystem anses som interimscertifikat.

3.   Senast den 4 januari 2009 ska medlemsstaterna meddela kommissionen namn och kontaktuppgifter för certifieringsorgan för personal och företag som omfattas av artikel 10 och om benämningarna på certifikat för personal som uppfyller kraven i artikel 5 och företag som uppfyller kraven i artikel 8 i den form som fastställs genom förordning (EG) nr 308/2008.

4.   Medlemsstaterna ska uppdatera den anmälan som inlämnats enligt punkt 3 med relevant ny information och utan dröjsmål inlämna den till kommissionen.

Artikel 13

Villkor för ömsesidigt erkännande

1.   Ömsesidigt erkännande av certifikat som utfärdats i andra medlemsstater ska endast gälla för certifikat som utfärdats enligt artikel 5 för personal och artikel 8 för företag.

2.   Medlemsstaterna kan kräva att innehavare av certifikat som utfärdats i en annan medlemsstat tillhandahåller en översättning av certifikatet till ett annat officiellt gemenskapsspråk.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 april 2008.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Se sidan 28 i detta nummer av EUT.

(3)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens beslut 2007/540/EG (EUT L 198, 31.7.2007, s. 35).


BILAGA

Minimikrav beträffande de färdigheter och kunskaper som bedömningsorganen behandlar

Det prov som avses i artiklarna 5.1 och 11.2 ska omfatta följande:

a)

Ett teoretiskt prov med en eller flera frågor avseende den färdigheten eller kunskapen, som anges med T i kolumnen ”Provtyp”.

b)

Ett praktiskt prov där den sökande med relevanta material, verktyg och utrustning ska utföra motsvarande uppgift, som anges med P i kolumnen ”Provtyp”.


Grundläggande kunskaper och färdigheter

Provtyp

1.

Grundläggande kännedom om relevanta miljöfrågor (klimatförändringar, Kyotoprotokollet, faktorerna för global uppvärmningspotential för fluorerade växthusgaser)

T

2.

Grundläggande kännedom om relevanta tekniska standarder

T

3.

Grundläggande kännedom om de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 842/2006 och de relevanta förordningarna om genomförande av bestämmelserna i förordning (EG) nr 842/2006

T

4.

God kännedom om de olika typer av brandskyddsutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser på marknaden

T

5.

God kännedom om ventiltyper, manövreringsmekanismer, säker hantering, förhindrande av utsläpp och läckage

T

6.

God kännedom om den utrustning och de verktyg som behövs för säker hantering och säkra arbetsmetoder

T

7.

Förmåga att installera behållare avsedda att innehålla fluorerade växthusgaser i brandskyddssystem

P

8.

Kännedom om de rätta metoderna för flyttning av tryckbehållare som innehåller fluorerade växthusgaser

T

9.

Förmåga att kontrollera systemregister före läckagekontroll och att identifiera relevant information om eventuella återkommande problem och problemområden som ska uppmärksammas

T

10.

Förmåga att utföra visuella och manuella kontroller av system med avseende på läckage enligt kommissionens förordning (EG) nr 1497/2007 av den 18 december 2007 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av sedvanliga kontrollkrav avseende läckage för stationära brandskyddssystem som innehåller vissa fluorerade växthusgaser (1)

P

11.

Kännedom om miljövänliga metoder för återvinning av fluorerade växthusgaser från och återfyllning av brandskyddssystem

T


(1)  EUT L 333, 19.12.2007, s. 4.


3.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 92/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 305/2008

av den 2 april 2008

om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande för certifiering av personal som återvinner vissa fluorerade växthusgaser från högspänningsbrytare

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser (1), särskilt artikel 5.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kraven i förordning (EG) nr 842/2006 är det nödvändigt att fastställa regler för utbildning av personal som utför verksamhet på utrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser som potentiellt kan orsaka läckage.

(2)

Personal som ännu inte är certifierade men deltar i utbildning för att erhålla ett certifikat bör, under en begränsad tid, tillåtas att utföra verksamhet som kräver sådan certifiering för att uppnå de praktiska färdigheter som behövs för provet, förutsatt att de får handledning av certifierad personal.

(3)

I flera medlemsstater finns det för närvarande inte något utbildnings- eller certifieringssystem. En begränsad period bör därför medges för att personal ska kunna erhålla ett certifikat.

(4)

För att undvika oskälig administrativ belastning bör det vara tillåtet att bygga upp ett certifieringssystem på grundval av befintliga utbildningsprogram, förutsatt att de färdigheter och den kunskap som ingår och det berörda utbildningssystemet motsvarar miniminormerna enligt denna förordning.

(5)

Enheter som tillverkar eller handhar högspänningsbrytare kan utses till bedömnings- eller certifieringsorgan eller bådadera, förutsatt att de uppfyller de relevanta kraven.

(6)

Prov är ett effektivt sätt att kontrollera en kandidats förmåga att korrekt utföra de ingrepp som direkt kan orsaka läckage och även de som indirekt kan orsaka läckage.

(7)

Officiellt utsedda bedömnings- och certifieringsorgan bör säkerställa att de minimikrav som fastställs i denna förordning uppfylls och därigenom bidra till ett effektivt och ändamålsenligt ömsesidigt erkännande av certifikat i hela gemenskapen.

(8)

Kommissionen bör informeras om det certifieringssystem inom vilket certifikat som omfattas av ömsesidigt erkännande utfärdas i den form som fastställs genom kommissionens förordning (EG) 308/2008 av den 2 april 2008 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av utformningen av medlemsstaternas information om utbildnings- och certifieringsprogram (2).

(9)

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs minimikraven för certifiering av personal som återvinner vissa fluorerade växthusgaser från högspänningsbrytare samt villkoren för ömsesidigt erkännande av certifikat som utfärdats enligt dessa krav.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med högspänningsbrytare brytarenheter och deras sammansättning med tillhörande manöver-, mät, skydds- och reglerutrustning, samt hopsättningar av sådana enheter och sådan utrustning med tillhörande hopkopplingar, tillbehör, inneslutningar och stödkonstruktioner, avsedda att användas i samband med generering, överföring, distribution och omvandling av elenergi vid märkspänning överstigande 1 000 V.

Artikel 3

Certifiering av personal

1.   Personal som utför sådan verksamhet som avses i artikel 1 ska ha ett certifikat enligt artikel 4.

2.   Punkt 1 ska under en period av högst ett år inte gälla för personal som deltar i utbildning för att erhålla ett certifikat förutsatt att de utför verksamheten under handledning av en person som har ett certifikat.

3.   Medlemsstaterna får besluta att punkt 1, under en period som inte pågår längre än till den dag som fastställs i artikel 5.4 i förordning (EG) nr 842/2006, inte ska gälla för personal som utför den verksamhet som avses i artikel 1 i denna förordning före den dag som fastställs i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 842/2006.

Sådan personal ska, under den period som avses i första stycket, anses certifierade när det gäller den verksamheten enligt kraven i förordning (EG) nr 842/2006.

Artikel 4

Utfärdande av certifikat till personal

1.   Ett certifieringsorgan enligt artikel 5 ska till personal som har klarat ett teoretiskt och praktiskt prov som anordnats av ett bedömningsorgan enligt artikel 6 utfärda ett certifikat som omfattar de grundläggande färdigheter och kunskaper som fastställs i bilagan.

2.   Certifikatet ska innehålla minst följande uppgifter:

a)

Certifieringsorganets namn, innehavarens fullständiga namn, ett certifikatnummer och, i förekommande fall, det datum då det upphör att gälla.

b)

Den verksamhet som certifikatets innehavare är behörig att utföra.

c)

Utfärdandedatum och utfärdarens namnteckning.

3.   När ett befintligt provbaserat certifieringssystem omfattar de grundläggande färdigheter och kunskaper som fastställs i bilagan och uppfyller kraven i artiklarna 5 och 6, men det tillhörande intyget inte innehåller de uppgifter som fastställs i punkt 2 i denna artikel, kan ett certifieringsorgan enligt artikel 5 utfärda ett certifikat till innehavaren av denna kvalifikation utan att provet behöver göras om.

4.   När ett befintligt provbaserat certifieringssystem uppfyller kraven i artiklarna 5 och 6 och delvis omfattar de grundläggande färdigheterna enligt bilagan, kan certifieringsorganen utfärda ett certifikat, förutsatt att den sökande klarar ett kompletterande prov på de färdigheter och kunskaper som inte omfattas av den befintliga certifieringen, som anordnats av ett bedömningsorgan enligt artikel 6.

Artikel 5

Certifieringsorgan

1.   Ett certifieringsorgan ska fastställas genom en nationell lag eller bestämmelse, eller utses av de behöriga myndigheterna i en medlemsstat eller andra enheter som är berättigade därtill, för att utfärda certifikat till personal som är engagerade i den verksamhet som avses i artikel 1.

Certifieringsorganet ska vara opartiskt då det utför sin verksamhet.

2.   Certifieringsorganet ska fastställa och tillämpa förfaranden för utfärdande, tillfälligt upphävande och återkallande av certifikat.

3.   Certifieringsorganet ska föra register som gör det möjligt att kontrollera en certifierad persons ställning. Det ska framgå av registren att certifieringsprocessen faktiskt har genomförts. Registren ska bevaras i minst 5 år.

Artikel 6

Bedömningsorgan

1.   Ett bedömningsorgan som utsetts av de behöriga myndigheterna i en medlemsstat eller andra enheter som är berättigade därtill, ska anordna prov för den personal som avses i artikel 1. Ett certifieringsorgan enligt artikel 5 kan också räknas som ett bedömningsorgan.

Bedömningsorganet ska vara opartiskt då det utför sin verksamhet.

2.   Proven ska planeras och utformas på ett sätt som säkerställer att de grundläggande färdigheter och kunskaper som fastställs i bilagan ingår.

3.   Bedömningsorganet ska anta rapporteringsförfaranden och föra register för att göra det möjligt att dokumentera individuella och generella bedömningsresultat.

4.   Bedömningsorganet ska se till att de examinatorer som utsetts för ett prov har den kännedom som behövs om de berörda examinationsmetoderna och examinationshandlingarna samt lämplig kompetens på det område som provet omfattar. Det ska också se till att den utrustning och de verktyg och material som krävs finns tillgängliga för de praktiska proven.

Artikel 7

Anmälan

1.   Senast den 4 januari 2009 ska medlemsstaterna meddela kommissionen namn och kontaktuppgifter för certifieringsorgan för personal som omfattas av artikel 5 och om benämningarna på certifikat för personal som uppfyller kraven i artikel 4 i den form som fastställs genom förordning (EG) nr 308/2008.

2.   Medlemsstaterna ska uppdatera den anmälan som inlämnats enligt punkt 1 med relevant ny information och utan dröjsmål inlämna den till kommissionen.

Artikel 8

Villkor för ömsesidigt erkännande

1.   Ömsesidigt erkännande av certifikat som utfärdats i andra medlemsstater ska gälla för certifikat som utfärdats enligt artikel 4.

2.   Medlemsstaterna kan kräva att innehavare av certifikat som utfärdats i en annan medlemsstat tillhandahåller en översättning av certifikatet till ett annat officiellt gemenskapsspråk.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 april 2008.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Se sidan 28 i detta nummer av EUT.

(3)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens beslut 2007/540/EG (EUT L 198, 31.7.2007, s. 35).


BILAGA

Minimikrav beträffande de färdigheter och kunskaper som bedömningsorganen behandlar

Det prov som avses i artiklarna 4.1 och 6.2 ska omfatta följande:

a)

Ett teoretiskt prov med en eller flera frågor avseende den färdigheten eller kunskapen, som anges med T i kolumnen ”Provtyp”.

b)

Ett praktiskt prov där den sökande med relevanta material, verktyg och utrustning ska utföra motsvarande uppgift, som anges med P i kolumnen ”Provtyp”.


Nr

Grundläggande kunskaper och färdigheter

Provtyp

1

Grundläggande kännedom om relevanta miljöfrågor (klimatförändringar, Kyotoprotokollet, faktorerna för global uppvärmningspotential), de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 842/2006 och de relevanta förordningarna om genomförande av bestämmelserna i förordning (EG) nr 842/2006.

T

2

Fysiska och kemiska egenskaper samt miljöegenskaper hos SF6

T

3

Användning av SF6 i elkraftsutrustning (isolering, ljusbågesläckning)

T

4

SF6 kvalitet, enligt relevanta branschstandarder (1)

T

5

Förståelse av elkraftsutrustnings konstruktion

T

6

Kontroll av SF6 kvalitet

P

7

Återvinning av SF6 och blandningar med SF6 samt rening av SF6

P

8

Lagring och transport av SF6

T

9

Hantering av utrustning för återvinning av SF6

P

10

Hantering av täta borrsystem, om sådana behövs

P

11

Återanvändning av SF6 och olika återanvändningskategorier

T

12

Arbete med öppna fack med SF6

P

13

Neutralisering av biprodukter till SF6

T

14

Övervakning av SF6 och tillämpliga uppgiftsregistreringsskyldigheter enligt nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning, eller internationella överenskommelser

T


(1)  T.ex. IEC 60376 och IEC 60480.


3.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 92/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 306/2008

av den 2 april 2008

om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande för certifiering av personal som återvinner vissa lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser från utrustning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser (1), särskilt artikel 5.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kraven i förordning (EG) nr 842/2006 är det nödvändigt att fastställa regler för utbildning av personal som utför verksamhet på utrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser och som potentiellt kan orsaka läckage.

(2)

Personal som ännu inte är certifierade men deltar i utbildning för att erhålla ett certifikat bör, under en begränsad tid, tillåtas att utföra verksamhet som kräver sådan certifiering för att uppnå de praktiska färdigheter som behövs för provet, förutsatt att de får handledning av certifierad personal.

(3)

I flera medlemsstater finns det för närvarande inte något utbildnings- eller certifieringssystem. En begränsad period bör därför medges för att personal ska kunna erhålla ett certifikat.

(4)

För att undvika oskälig administrativ belastning bör det vara tillåtet att bygga upp ett certifieringssystem på grundval av befintliga utbildningsprogram, förutsatt att de färdigheter och den kunskap som ingår och det berörda utbildningssystemet motsvarar miniminormerna enligt denna förordning.

(5)

Enheter som tillverkar eller handhar utrustning innehållande lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser kan utses till bedömnings- eller certifieringsorgan eller bådadera, förutsatt att de uppfyller de relevanta kraven.

(6)

För att undvika onödiga administrativa kostnader bör en medlemsstat i vilken inga lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser för närvarande används ha rätt att inte införa det fullständiga certifieringssystemet, förutsatt att medlemsstaten vidtar nödvändiga åtgärder för att certifikat ska kunna utfärdas utan orimliga dröjsmål om de behövs i framtiden, och sålunda skapas inga otillbörliga hinder för marknadsinträde.

(7)

Prov är ett effektivt sätt att kontrollera en kandidats förmåga att korrekt utföra de ingrepp som direkt kan orsaka läckage och även de som indirekt kan orsaka läckage.

(8)

Officiellt utsedda bedömnings- och certifieringsorgan bör säkerställa att de minimikrav som fastställs i denna förordning uppfylls och därigenom bidra till ett effektivt och ändamålsenligt ömsesidigt erkännande av certifikat i hela gemenskapen.

(9)

Kommissionen bör informeras om det certifieringssystem inom vilket certifikat som omfattas av ömsesidigt erkännande utfärdas i den form som fastställs genom kommissionens förordning (EG) nr 308/2008 av den 2 april 2008 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av utformningen av medlemsstaternas information om utbildnings- och certifieringsprogram (2).

(10)

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs minimikraven för certifiering av personal som återvinner vissa lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser från utrustning samt villkoren för ömsesidigt erkännande av certifikat som utfärdats enligt dessa krav.

Artikel 2

Certifiering av personal

1.   Personal som utför sådan verksamhet som avses i artikel 1 ska ha ett certifikat enligt artikel 4.

2.   Punkt 1 ska under en period av högst ett år inte gälla för personal som deltar i utbildning för att erhålla ett certifikat förutsatt att de utför verksamheten under handledning av en person som har ett certifikat.

3.   Medlemsstaterna får besluta att punkt 1, under en period som inte pågår längre än till den dag som fastställs i artikel 5.4 i förordning (EG) nr 842/2006, inte ska gälla för personal som utför den verksamhet som avses i artikel 1 i denna förordning före den dag som fastställs i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 842/2006.

Sådan personal ska, under den period som avses i första stycket, anses certifierade när det gäller den verksamheten enligt kraven i förordning (EG) nr 842/2006.

Artikel 3

Utfärdande av certifikat till personal

1.   Ett certifieringsorgan enligt artikel 4 ska till personal som har klarat ett teoretiskt och praktiskt prov som anordnats av ett bedömningsorgan enligt artikel 5 utfärda ett certifikat som omfattar de grundläggande färdigheter och kunskaper som fastställs i bilagan.

2.   Certifikatet ska innehålla minst följande uppgifter:

a)

Certifieringsorganets namn, innehavarens fullständiga namn, ett certifikatnummer och, i förekommande fall, det datum då det upphör att gälla.

b)

Den verksamhet som certifikatets innehavare är behörig att utföra.

c)

Utfärdandedatum och utfärdarens namnteckning.

3.   När ett befintligt provbaserat certifieringssystem omfattar de grundläggande färdigheter och kunskaper som fastställs i bilagan och uppfyller kraven i artiklarna 4 och 5, men det tillhörande intyget inte innehåller de uppgifter som fastställs i punkt 2 i denna artikel, kan ett certifieringsorgan enligt artikel 4 utfärda ett certifikat till innehavaren av denna kvalifikation utan att provet behöver göras om.

4.   När ett befintligt provbaserat certifieringssystem uppfyller kraven i artiklarna 4 och 5 och delvis omfattar de grundläggande färdigheterna enligt bilagan, kan certifieringsorganen utfärda ett certifikat, förutsatt att den sökande klarar ett kompletterande prov på de färdigheter och kunskaper som inte omfattas av den befintliga certifieringen, som anordnats av ett bedömningsorgan enligt artikel 5.

Artikel 4

Certifieringsorgan

1.   Ett certifieringsorgan ska fastställas genom en nationell lag eller bestämmelse, eller utses av de behöriga myndigheterna i en medlemsstat eller andra enheter som är berättigade därtill, för att utfärda certifikat till personal som är engagerade i den verksamhet som avses i artikel 1.

Certifieringsorganet ska vara opartiskt då det utför sin verksamhet.

2.   Certifieringsorganet ska fastställa och tillämpa förfaranden för utfärdande, tillfälligt upphävande och återkallande av certifikat.

3.   Certifieringsorganet ska föra register som gör det möjligt att kontrollera en certifierad persons ställning. Det ska framgå av registren att certifieringsprocessen faktiskt har genomförts. Registren ska bevaras i minst fem år.

Artikel 5

Bedömningsorgan

1.   Ett bedömningsorgan som utsetts av de behöriga myndigheterna i en medlemsstat eller andra enheter som är berättigade därtill, ska anordna prov för den personal som avses i artikel 1. Ett certifieringsorgan enligt artikel 4 kan också räknas som ett bedömningsorgan.

Bedömningsorganet ska vara opartiskt då det utför sin verksamhet.

2.   Proven ska planeras och utformas på ett sätt som säkerställer att de grundläggande färdigheter och kunskaper som fastställs i bilagan ingår.

3.   Bedömningsorganet ska anta rapporteringsförfaranden och föra register för att göra det möjligt att dokumentera individuella och generella bedömningsresultat.

4.   Bedömningsorganet ska se till att de examinatorer som utsetts för ett prov har den kännedom som behövs om de berörda examinationsmetoderna och examinationshandlingarna samt lämplig kompetens på det område som provet omfattar. Det ska också se till att den utrustning och de verktyg och material som krävs finns tillgängliga för de praktiska proven.

Artikel 6

Anmälan

1.   Senast den 4 januari 2009 ska medlemsstaterna meddela kommissionen namn och kontaktuppgifter för certifieringsorgan för personal som omfattas av artikel 4 och om benämningarna på certifikat för personal som uppfyller kraven i artikel 3 i den form som fastställs genom förordning (EG) nr 308/2008.

2.   Om lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser inte används i en medlemsstat kan denna medlemsstat besluta att inte utse ett certifierings- eller bedömningsorgan enligt artikel 4 eller 5, eller bådadera, förrän behovet av sådan certifiering uppkommer i framtiden. I detta fall ska den berörda medlemsstaten vidta nödvändiga åtgärder enligt sin nationella lagstiftning för att säkerställa att sådana certifikat utfärdas utan orimliga dröjsmål om sådan certifiering behövs i framtiden.

Senast den 4 januari 2009 ska medlemsstaten informera kommissionen sin avsikt att använda och de åtgärder som vidtagits för att uppfylla bestämmelserna i denna punkt. I det fallet gäller inte punkt 1.

3.   Medlemsstaterna ska uppdatera den anmälan som inlämnats enligt punkt 1 med relevant ny information och utan dröjsmål inlämna den till kommissionen.

Artikel 7

Villkor för ömsesidigt erkännande

1.   Ömsesidigt erkännande av certifikat som utfärdats i andra medlemsstater ska gälla för certifikat som utfärdats enligt artikel 3.

2.   Medlemsstaterna kan kräva att innehavare av certifikat som utfärdats i en annan medlemsstat tillhandahåller en översättning av certifikatet till ett annat officiellt gemenskapsspråk.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 april 2008.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Se sidan 28 i detta nummer av EUT.

(3)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens beslut 2007/540/EG (EUT L 198, 31.7.2007, s. 35).


BILAGA

Minimikrav beträffande de färdigheter och kunskaper som bedömningsorganen behandlar

Det prov som avses i artiklarna 3.1 och 5.2 ska omfatta följande:

a)

Ett teoretiskt prov med en eller flera frågor avseende den färdigheten eller kunskapen, som anges med T i kolumnen ”Provtyp”.

b)

Ett praktiskt prov där den sökande med relevanta material, verktyg och utrustning ska utföra motsvarande uppgift, som anges med P i kolumnen ”Provtyp”.


Nr

Grundläggande kunskaper och färdigheter

Provtyp

1.

Grundläggande kännedom om relevanta miljöfrågor (klimatförändringar, Kyotoprotokollet, faktorerna för global uppvärmningspotential), de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 842/2006 och de relevanta förordningarna om genomförande av bestämmelserna i förordning (EG) nr 842/2006.

T

2.

Fysiska och kemiska egenskaper samt miljöegenskaper hos fluorerade växthusgaser som används som lösningsmedel.

T

3.

Användning av fluorerade växthusgaser som lösningsmedel.

T

4.

Återvinning av lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser.

P

5.

Lagring och transport av lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser.

T

6.

Hantering av utrustning för återvinning när det rör sig om utrustning innehållande lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser.

P


3.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 92/25


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 307/2008

av den 2 april 2008

om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av minimikrav för utbildningsprogram och villkor för ömsesidigt erkännande av utbildningsintyg för personal med avseende på luftkonditioneringssystem som innehåller vissa fluorerade växthusgaser i vissa motorfordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser (1), särskilt artikel 5.1, och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/40/EG av den 17 maj 2006 om utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG (2) föreskrivs obligatoriskt införande av luftkonditioneringssystem med låg faktor för global uppvärmningspotential i motorfordon från och med 2011. Som kortsiktig åtgärd krävs det enligt förordning (EG) nr 842/2006 att det fastställs regler om lämplig utbildning av personal som återvinner fluorerade växthusgaser från sådana system.

(2)

Personal som deltar i utbildning för att erhålla ett utbildningsintyg bör, under en begränsad tid, tillåtas att utföra verksamhet som ingår i utbildningen och som kräver ett utbildningsintyg, förutsatt att de får handledning av personal som har ett sådant intyg.

(3)

För att personal som för närvarande är verksamma inom de områden som omfattas av denna förordning ska kunna erhålla utbildning och intyg utan att avbryta sitt förvärvsarbete, krävs en lämplig övergångsperiod då personal som utbildats inom ramen för befintliga utbildningsprogram eller som har yrkeserfarenheter kan anses ha lämplig utbildning enligt förordning (EG) nr 842/2006.

(4)

För att undvika oskälig administrativ belastning bör det vara tillåtet att erkänna befintliga utbildningsprogram, förutsatt att de färdigheter och den kunskap som ingår och det berörda utbildningssystemet motsvarar miniminormerna enligt denna förordning.

(5)

Officiellt utsedda intygsgivande organ bör säkerställa att de minimikrav som fastställs i denna förordning uppfylls och därigenom bidra till ett effektivt och ändamålsenligt ömsesidigt erkännande av utbildningsintyg i hela gemenskapen.

(6)

Kommissionen bör informeras om de intygssystem inom vilket intyg som omfattas av ömsesidigt erkännande utfärdas i den form som fastställs genom kommissionens förordning (EG) nr 308/2008 av den 2 april 2008 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av utformningen av medlemsstaternas information om utbildnings- och certifieringsprogram (3). Kommissionen bör informeras om erkännandet, under en övergångsperiod, av befintliga utbildningssystem eller yrkeserfarenheter.

(7)

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs minimikrav för utbildningsprogram för personal som återvinner vissa fluorerade växthusgaser från luftkonditioneringssystem i motorfordon som omfattas av direktiv 2006/40/EG samt villkoren för ömsesidigt erkännande av utbildningsintyg som utfärdats enligt dessa krav.

Artikel 2

Utbildning av personal

1.   Endast personal som har ett utbildningsintyg enligt artikel 3 ska anses ha lämplig utbildning för att utföra den verksamhet som avses i artikel 1.

2.   Punkt 1 ska under en period av högst tolv månader inte gälla för personal som deltar i utbildning för att erhålla ett utbildningsintyg, förutsatt att de utför verksamheten under handledning av en person som anses ha lämplig utbildning.

3.   Medlemsstaterna får besluta att punkt 1, senast fram till den 4 juli 2010, inte ska gälla för

a)

personal som innehar ett intyg utfärdat inom ramen för befintliga utbildningsprogram för verksamhet enligt artikel 1, och som av medlemsstaten identifierats som sådana, eller

b)

personal med yrkeserfarenhet av den verksamhet som avses i artikel 1 och som förvärvats före den 4 juli 2008.

Sådan personal ska, under den period som avses i första stycket, anses ha lämplig utbildning för att utföra den verksamhet som avses i artikel 1.

Artikel 3

Utfärdande av utbildningsintyg till personal

1.   Ett intygsgivande organ ska fastställas genom en nationell lag eller förordning, eller utses av den behöriga myndigheten i en medlemsstat eller andra enheter som är berättigade därtill.

2.   Det intygsgivande organ som avses i punkt 1 ska utfärda ett utbildningsintyg till personal som har genomgått utbildning som omfattar de grundläggande färdigheter och kunskaper som fastställs i bilagan.

3.   Utbildningsintyget ska innehålla minst följande uppgifter:

a)

Det intygsgivande organets namn, innehavarens fullständiga namn och ett registreringsnummer.

b)

Den verksamhet som utbildningsintygets innehavare är behörig att utföra.

c)

Utfärdandedatum och utfärdarens namnteckning.

4.   När en befintlig utbildning omfattar de grundläggande färdigheter och kunskaper som fastställs i bilagan, men det tillhörande intyget inte innehåller de uppgifter som fastställs i punkt 3 i denna artikel, kan ett intygsgivande organ enligt punkt 1 utfärda ett utbildningsintyg till innehavaren av denna kvalifikation utan att utbildningen behöver göras om.

Artikel 4

Anmälan

1.   Senast den 4 juli 2008 ska medlemsstaterna informera kommissionen om sin avsikt att tillämpa artikel 2.3 första stycket led a eller b genom att identifiera befintliga utbildningssystem eller villkor på grundval av yrkeserfarenheter utifrån vilka personal anses ha lämplig utbildning.

2.   Senast den 4 januari 2009 ska medlemsstaterna meddela kommissionen namn och kontaktuppgifter för intygsgivande organ för personal som omfattas av artikel 3.1 och om benämningarna på utbildningsintyg för personal som uppfyller kraven i artikel 3.2 och bilagan i den form som fastställs genom förordning (EG) nr 308/2008.

3.   Medlemsstaterna ska uppdatera den anmälan som inlämnats enligt punkt 2 med relevant ny information och utan dröjsmål inlämna den till kommissionen.

Artikel 5

Villkor för ömsesidigt erkännande

1.   Medlemsstaterna ska ömsesidigt erkänna utbildningsintyg som utfärdats i andra medlemsstater i enlighet med artikel 3.

2.   Medlemsstaterna kan kräva att innehavare av utbildningsintyg som utfärdats i en annan medlemsstat tillhandahåller en översättning av intyget till ett annat officiellt gemenskapsspråk.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 april 2008.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 161, 14.6.2006, s. 12.

(3)  Se sidan 28 i detta nummer av EUT.

(4)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens beslut 2007/540/EG (EUT L 198, 31.7.2007, s. 35).


BILAGA

Minimikrav beträffande de färdigheter och kunskaper som utbildningsprogrammen behandlar

Den utbildning som avses i artikel 3.2 ska omfatta följande:

a)

En teoretisk modul som anges med T i kolumnen ”Modultyp”.

b)

En praktiskt modul där den sökande med relevanta material, verktyg och utrustning ska utföra motsvarande uppgift, som anges med P i kolumnen ”Modultyp”.


Grundläggande kunskaper och färdigheter

Modultyp

1.   

Användning av luftkonditioneringssystem som innehåller fluorerade växthusgaser i motorfordon, miljöpåverkan av köldmedier med fluorerade växthusgaser samt motsvarande miljölagstiftning

1.1

Grundläggande kännedom om användningen av luftkonditioneringssystem i motorfordon

T

1.2

Grundläggande kännedom om användning av och egenskaper hos fluorerade växthusgaser som används som köldmedier i motorfordons luftkonditioneringssystem, effekterna av utsläpp av dessa gaser på miljön (storleken på deras faktor för global uppvärmningspotential i förhållande till klimatförändringar).

T

1.3

Grundläggande kännedom om de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 842/2006 och direktiv 2006/40/EG.

T

2.   

Miljövänlig återvinning av fluorerade växthusgaser

2.1

Kännedom om gemensamma förfaranden för återvinning av fluorerade växthusgaser

T

2.2

Handhavande av köldmediebehållare

P

2.3

Anslutning och frånkoppling av en återvinningssats till och från serviceportarna i ett luftkonditioneringssystem innehållande fluorerade växthusgaser i motorfordon

P

2.4

Användning av återvinningssats

P


3.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 92/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 308/2008

av den 2 april 2008

om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av utformningen av medlemsstaternas information om utbildnings- och certifieringsprogram

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser (1), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

(1)

Anmälan ska utformas så att den innehåller den väsentliga information som krävs för att möjliggöra verifiering av ett certifikat eller intyg som uppfyller de minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande som kommissionen fastställt, enligt förordning (EG) nr 842/2006.

(2)

Kommissionen har antagit minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande för certifiering av företag och personal. Kommissionen har särskilt antagit kommissionens förordning (EG) nr 303/2008 av den 2 april 2008 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006, av minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande av certifiering av företag och personal i fråga om stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser (2); kommissionens förordning (EG) nr 304/2008 av den 2 april 2008 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande för certifiering av företag och personal med avseende på stationära brandskyddssystem och brandsläckare som innehåller vissa fluorerade växthusgaser (3); kommissionens förordning (EG) nr 305/2008 av den 2 april 2008 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande för certifiering av personal som återvinner vissa fluorerade växthusgaser från högspänningsbrytare (4); kommissionens förordning (EG) nr 306/2008 av den 2 april 2008 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande för certifiering av personal som återvinner vissa lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser från utrustning (5) samt kommissionens förordning (EG) nr 307/2008 av den 2 april 2008 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av minimikrav för utbildningsprogram och villkor för ömsesidigt erkännande av utbildningsintyg för personal med avseende på luftkonditioneringssystem som innehåller vissa fluorerade växthusgaser i vissa motorfordon. (6)

(3)

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 (7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För anmälan enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 842/2006 ska medlemsstaterna använda följande formulär:

1.

För stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning, det anmälningsformulär som specificeras i bilaga I till denna förordning.

2.

För stationära brandskyddssystem och brandsläckare, det anmälningsformulär som specificeras i bilaga II till denna förordning.

3.

För högspänningsbrytare, det anmälningsformulär som specificeras i bilaga III till denna förordning.

4.

För utrustning innehållande lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser, det anmälningsformulär som specificeras i bilaga IV till denna förordning.

5.

För luftkonditioneringssystem i motorfordon, det anmälningsformulär som specificeras i bilaga V till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 april 2008.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Se sidan 3 i detta nummer av EUT.

(3)  Se sidan 12 i detta nummer av EUT.

(4)  Se sidan 17 i detta nummer av EUT.

(5)  Se sidan 21 i detta nummer av EUT.

(6)  Se sidan 25 i detta nummer av EUT.

(7)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens beslut 2007/540/EG (EUT L 198, 31.7.2007, s. 35).


BILAGA I

STATIONÄR KYL-, LUFTKONDITIONERINGS- OCH VÄRMEPUMPSUTRUSTNING

ANMÄLAN

FÖR MEDLEMSSTATERNAS FASTSTÄLLANDE ELLER ANTAGANDE AV UTBILDNINGS- OCH CERTIFIERINGSKRAV FÖR FÖRETAG OCH PERSONAL MED UPPGIFT ATT UTFÖRA SÅDAN VERKSAMHET SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 5.1 I FÖRORDNING (EG) nr 842/2006 OM VISSA FLUORERADE VÄXTHUSGASER

ALLMÄN INFORMATION

a)

Medlemsstat

 

b)

Anmälande myndighet

 

c)

Datum för anmälan

 

DEL A

Personal

Följande certifieringssystem för personal med uppgift att installera, utföra underhåll eller service samt kontrollera läckage på stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser eller återvinna dessa gaser från sådan utrustning uppfyller minimikraven och villkoren för ömsesidigt erkännande enligt artiklarna 5 och 13 i förordning (EG) nr 303/2008 (1).

Certifikatets benämning

Certifieringsorgan för personal (namn och kontaktuppgifter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL B

Företag

Följande certifieringssystem för företag med uppgift att installera, utföra underhåll eller service på stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser uppfyller minimikraven och villkoren för ömsesidigt erkännande enligt artiklarna 8 och 13 i förordning (EG) nr 303/2008.

Certifikatets benämning

Certifieringsorgan för företag (namn och kontaktuppgifter)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  EUT L 92, 3.4.2008, s. 3.


BILAGA II

STATIONÄRA BRANDSKYDDSSYSTEM OCH BRANDSLÄCKARE

ANMÄLAN

FÖR MEDLEMSSTATERNAS FASTSTÄLLANDE ELLER ANTAGANDE AV UTBILDNINGS- OCH CERTIFIERINGSKRAV FÖR FÖRETAG OCH PERSONAL MED UPPGIFT ATT UTFÖRA SÅDAN VERKSAMHET SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 5.1 I FÖRORDNING (EG) nr 842/2006 OM VISSA FLUORERADE VÄXTHUSGASER

ALLMÄN INFORMATION

a)

Medlemsstat

 

b)

Anmälande myndighet

 

c)

Datum för anmälan

 

DEL A

Personal

Följande certifieringssystem för personal med uppgift att installera, utföra underhåll eller service samt kontroll av läckage på stationära brandskyddssystem som innehåller vissa fluorerade växthusgaser eller återvinna dessa gaser från stationära brandskyddssystem och brandsläckare uppfyller minimikraven och villkoren för ömsesidigt erkännande enligt artiklarna 5 och 13 i förordning (EG) nr 304/2008 (1).

Certifikatets benämning

Certifieringsorgan för personal (namn och kontaktuppgifter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL B

Företag

Följande certifieringssystem för företag med uppgift att installera, utföra underhåll eller service på stationära brandskyddssystem som innehåller vissa fluorerade växthusgaser uppfyller minimikraven och villkoren för ömsesidigt erkännande enligt artiklarna 8 och 13 i förordning (EG) nr 304/2008.

Certifikatets benämning

Certifieringsorgan för företag (namn och kontaktuppgifter)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  EUT L 92, 3.4.2008, s. 12.


BILAGA III

HÖGSPÄNNINGSBRYTARE

ANMÄLAN

FÖR MEDLEMSSTATERNAS FASTSTÄLLANDE ELLER ANTAGANDE AV UTBILDNINGS- OCH CERTIFIERINGSKRAV FÖR PERSONAL MED UPPGIFT ATT UTFÖRA SÅDAN VERKSAMHET SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 5.1 I FÖRORDNING (EG) nr 842/2006 OM VISSA FLUORERADE VÄXTHUSGASER

ALLMÄN INFORMATION

a)

Medlemsstat

 

b)

Anmälande myndighet

 

c)

Datum för anmälan

 

Följande certifieringssystem för personal med uppgift att återvinna vissa fluorerade växthusgaser från högspänningsbrytare uppfyller minimikraven och villkoren för ömsesidigt erkännande enligt artiklarna 4 och 8 i förordning (EG) nr 305/2008 (1).

Certifikatets benämning

Certifieringsorgan för personal (namn och kontaktuppgifter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  EUT L 92, 3.4.2008, s. 17.


BILAGA IV

UTRUSTNING INNEHÅLLANDE LÖSNINGSMEDEL SOM INNEHÅLLER FLUORERADE VÄXTHUSGASER

ANMÄLAN

FÖR MEDLEMSSTATERNAS FASTSTÄLLANDE ELLER ANTAGANDE AV UTBILDNINGS- OCH CERTIFIERINGSKRAV FÖR PERSONAL MED UPPGIFT ATT UTFÖRA SÅDAN VERKSAMHET SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 5.1 I FÖRORDNING (EG) nr 842/2006 OM VISSA FLUORERADE VÄXTHUSGASER

ALLMÄN INFORMATION

a)

Medlemsstat

 

b)

Anmälande myndighet

 

c)

Datum för anmälan

 

Följande certifieringssystem för personal med uppgift att återvinna vissa lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser från utrustning uppfyller minimikraven och villkoren för ömsesidigt erkännande enligt artiklarna 3 och 7 i förordning (EG) nr 306/2008 (1).

Certifikatets benämning

Certifieringsorgan för personal (namn och kontaktuppgifter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  EUT L 92, 3.4.2008, s. 21.


BILAGA V

LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM I MOTORFORDON

ANMÄLAN

FÖR MEDLEMSSTATERNAS FASTSTÄLLANDE ELLER ANTAGANDE AV UTBILDNINGS- OCH KVALIFIKATIONSKRAV FÖR PERSONAL MED UPPGIFT ATT UTFÖRA SÅDAN VERKSAMHET SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 5.1 I FÖRORDNING (EG) nr 842/2006 OM VISSA FLUORERADE VÄXTHUSGASER

ALLMÄN INFORMATION

a)

Medlemsstat

 

b)

Anmälande myndighet

 

c)

Datum för anmälan

 

Följande utbildningsprogram för personal med uppgift att återvinna vissa fluorerade växthusgaser från luftkonditioneringssystem i motorfordon uppfyller minimikraven och villkoren för ömsesidigt erkännande enligt artiklarna 2.1 och 5 i förordning (EG) nr 307/2008 (1).

Intygets benämning

Intygande organ för personal (namn och kontaktuppgifter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  EUT L 92, 3.4.2008, s. 25.


3.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 92/35


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 309/2008

av den 2 april 2008

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (SUB)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.5 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 510/2006 och med tillämpning av artikel 17.2 i samma förordning har Förenade kungarikets ansökan om registrering av beteckningen ”Isle of Man Manx Loaghtan Lamb” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Italien har gjort invändningar mot registreringen i enlighet med artikel 7.1 i förordning (EG) nr 510/2006 med hänvisning till det skäl för invändningar som anges i artikel 7.3 a i förordningen, dvs. att de villkor som avses i artikel 2 i förordningen inte är uppfyllda.

(3)

Genom en skrivelse av den 1 juni 2007 uppmanade kommissionen de berörda parterna att inleda lämpliga samråd.

(4)

Förenade kungariket och Italien har förhandlat fram ett avtal, som de anmälde till kommissionen genom en skrivelse som inkom den 4 december 2007.

(5)

Enligt avtalet anser Italien att den information som har lagts fram av Förenade kungariket är tillräcklig och Italien drar således tillbaka sin invändning.

(6)

Avtalet mellan de berörda parterna kräver ingen ändring av de uppgifter som har offentliggjorts enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 510/2006. Beteckningen ”Isle of Man Manx Loaghtan Lamb” bör därför registreras enligt artikel 7.4 i den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska registreras.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 april 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT C 3, 6.1.2006, s. 3.


BILAGA

Klass 1.1–

Färskt kött och slaktbiprodukter

FÖRENADE KUNGARIKET

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (SUB)


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

3.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 92/37


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 19 mars 2008

om nödvaccinering mot lågpatogen aviär influensa hos gräsänder i Portugal och vissa åtgärder som begränsar förflyttning av sådana fjäderfän och produkter av dem

[delgivet med nr K(2008) 1077]

(Endast den portugisiska texten är giltig)

(2008/285/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (1), särskilt artikel 54.2, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2005/94/EG fastställs de minimiåtgärder för bekämpning som ska vidtas vid ett utbrott av aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap.

(2)

Sedan september 2007 har det förekommit utbrott av lågpatogen aviär influensa i vissa fjäderfäanläggningar i den centrala västliga delen av Portugal, särskilt på anläggningar där det hålls fjäderfän som är avsedda för vidmakthållande av viltstammen. Portugal har vidtagit åtgärder i enlighet med direktiv 2005/94/EG för att kontrollera sjukdomens spridning.

(3)

Portugal har genomfört en riskbedömning och konstaterat att anläggningar där det hålls gräsänder (Anas platyrhynchos) som är avsedda för vidmakthållande av viltstammen (nedan kallade gräsänder) löper en förhöjd risk för infektion med aviära influensavirus, särskilt genom kontakt med vilda fåglar, och att det finns en betydande och omedelbar risk för att aviär influensa ska spridas.

(4)

Portugal har infört system för att på ett tidigt stadium påvisa aviär influensa och vidtagit åtgärder för biosäkerhet för att minska risken för överföring av sjukdomen till fjäderfäflockar i de områden som landet har definierat som högriskområden i enlighet med kommissionens beslut 2005/734/EG av den 19 oktober 2005 om fastställande av åtgärder för biosäkerhet för att minska risken för överföring av högpatogen aviär influensa orsakad av influensavirus A subtyp av H5N1 från viltlevande fåglar till fjäderfä och andra fåglar i fångenskap och om ett system för tidig upptäckt i särskilt riskutsatta områden (2).

(5)

I samband med handel med fjäderfän avsedda för vidmakthållande av viltstammen har Portugal vidtagit ytterligare åtgärder i enlighet med kommissionens beslut 2006/605/EG av den 6 september 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med handel inom gemenskapen med fjäderfän avsedda för vidmakthållande av viltstammen (3).

(6)

Portugal lämnade genom en skrivelse av den 25 januari 2008 in en plan för nödvaccinering till kommissionen för godkännande och en uppdaterad version av planen lämnades in den 31 januari 2008.

(7)

Enligt planen för nödvaccinering tänker Portugal till och med den 31 juli 2008 genomföra nödvaccinering med bivalent vaccin mot aviärt influensavirus av subtyperna H7 och H5 på en anläggning i regionen Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha, där det hålls värdefulla avelsgräsänder.

(8)

I vetenskapliga yttranden om användning av vaccinering för att bekämpa aviär influensa från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 2005 (4) och 2007 (5) konstaterade panelen för djurs hälsa och välbefinnande att nödvaccinering och förebyggande vaccinering mot aviär influensa är ett värdefullt redskap för att komplettera åtgärderna för bekämpning av sjukdomen.

(9)

Kommissionen har tillsammans med de portugisiska myndigheterna granskat den plan för nödvaccinering som Portugal lämnat in och konstaterar att den efter ändringen överensstämmer med relevant gemenskapslagstiftning. Med tanke på den epidemiologiska situationen för lågpatogen aviär influensa i Portugal, typen av anläggning där vaccineringen ska genomföras och vaccineringsplanens begränsade räckvidd är det lämpligt att godkänna den plan för nödvaccinering som Portugal lagt fram som komplement till de kontrollåtgärder som medlemsstaten redan vidtagit.

(10)

Vid den nödvaccinering som Portugal ska genomföra bör endast sådant vaccin användas som har godkänts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (6) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (7).

(11)

Dessutom bör den anläggning där de vaccinerade gräsänderna hålls och anläggningar med ovaccinerade fjäderfän övervakas och kontrolleras i enlighet med planen för nödvaccinering.

(12)

Det bör även införas vissa restriktioner för förflyttning av vaccinerade gräsänder, kläckägg av gräsänder och gräsänder som härrör från vaccinerade fjäderfän. På grund av det lilla antalet gräsänder på den anläggning där nödvaccinering ska genomföras och av spårbarhets- och logistiska skäl bör vaccinerade fåglar inte förflyttas från anläggningen.

(13)

För att minska de ekonomiska konsekvenserna för den berörda anläggningen bör det fastställas vissa undantag från restriktionerna för förflyttning av gräsänder som härrör från vaccinerade gräsänder, eftersom sådana förflyttningar inte utgör någon särskild risk för sjukdomsspridning under förutsättning att övervakning och kontroll sker och att de särskilda djurhälsokraven för handel inom gemenskapen uppfylls.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I detta beslut fastställs vissa åtgärder som ska vidtas i Portugal när gräsänder (Anas platyrhynchos) avsedda för vidmakthållande av viltstammen (nedan kallade gräsänder) nödvaccineras i en anläggning som löper en särskild risk för att aviär influensa introduceras. Dessa åtgärder omfattar vissa restriktioner för förflyttning av vaccinerade gräsänder, kläckägg av gräsänder och gräsänder som härrör från dessa inom Portugal och sändning av dessa från Portugal.

2.   Detta beslut ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av de skyddsåtgärder som Portugal ska vidta i enlighet med direktiv 2005/94/EG och beslut 2006/605/EG.

Artikel 2

Godkännande av planen för nödvaccinering

1.   Härmed godkänns den plan för nödvaccinering mot lågpatogen aviär influensa i Portugal som Portugal lämnade in till kommissionen den 25 januari 2008, i dess reviderade version av den 31 januari 2008, och som ska tillämpas på en anläggning i regionen Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha (nedan kallad planen för nödvaccinering) till och med den 31 juli 2008.

2.   Kommissionen ska offentliggöra planen för nödvaccinering.

Artikel 3

Villkor för genomförande av planen för nödvaccinering

1.   Portugal ska se till att gräsänderna vaccineras i enlighet med planen för nödvaccinering med ett bivalent inaktiverat heterologt vaccin som innehåller aviär influensa av både subtyp H5 och H7 och som godkänts av medlemsstaten i enlighet med direktiv 2001/82/EG eller förordning (EG) nr 726/2004.

2.   Portugal ska se till att den anläggning där de vaccinerade gräsänderna hålls och anläggningar med ovaccinerade fjäderfän övervakas och kontrolleras i enlighet med planen för nödvaccinering.

3.   Portugal ska se till att planen för nödvaccinering genomförs på ett effektivt sätt.

Artikel 4

Märkning och restriktioner för förflyttning, sändning och bortskaffande av vaccinerade gräsänder

Den behöriga myndigheten ska se till att vaccinerade gräsänder på den anläggning som avses i artikel 2.1

a)

märks individuellt,

b)

inte förflyttas till andra fjäderfäanläggningar i Portugal eller sänds till övriga medlemsstater.

Efter reproduktionsperioden ska änderna avlivas på ett skonsamt sätt på den anläggning som avses i artikel 2.1 och kadavren ska bortskaffas på ett säkert sätt.

Artikel 5

Restriktioner för förflyttning och sändning av kläckägg som härrör från de anläggningar som avses i artikel 2.1

Den behöriga myndigheten ska se till att kläckägg som härrör från gräsänder på den anläggning som avses i artikel 2.1 endast får förflyttas till ett kläckeri i Portugal och inte får sändas till övriga medlemsstater.

Artikel 6

Restriktioner för förflyttning och sändning av gräsänder som härrör från vaccinerade gräsänder

1.   Den behöriga myndigheten ska se till att gräsänder som härrör från vaccinerade gräsänder efter kläckningen i enlighet med planen för nödvaccinering endast får förflyttas till en anläggning i det övervakningsområde som upprättats i Portugal runt den anläggning som avses i artikel 2.1.

2.   Genom undantag från punkt 1 och under förutsättning att de gräsänder som härrör från vaccinerade gräsänder är äldre än fyra månader får de

a)

släppas ut i naturen i Portugal, eller

b)

sändas till övriga medlemsstater under förutsättning att

i)

resultaten av övervaknings- och kontrollåtgärderna i enlighet med planen för nödvaccinering, inklusive laboratorietesterna, är tillfredsställande, och

ii)

villkoren för sändning av fjäderfä för vidmakthållande av viltstammen i beslut 2006/605/EG uppfylls.

Artikel 7

Hälsointyg för handel inom gemenskapen med gräsänder som härrör från vaccinerade gräsänder

Portugal ska se till att hälsointyg för handel inom gemenskapen med de fjäderfän avsedda för vidmakthållande av viltstammen som avses i artikel 6.2 b innehåller följande fras:

”Djurhälsokraven för denna sändning är i enlighet med kraven i beslut 2008/285/EG”.

Artikel 8

Rapporter

Portugal ska lägga fram en rapport om genomförandet av planen för nödvaccinering till kommissionen senast en månad efter det att detta beslut ska börja tillämpas och därefter kvartalsvis avge rapport i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

Artikel 9

Adressater

Detta beslut riktar sig till Republiken Portugal.

Utfärdat i Bryssel den 19 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 10, 14.1.2006, s. 16.

(2)  EUT L 274, 20.10.2005, s. 105. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/803/EG (EUT L 323, 8.12.2007, s. 42).

(3)  EUT L 246, 8.9.2006, s. 12.

(4)  ”Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza”, The EFSA Journal, nr 266, s. 1–21, 2005.

(5)  ”Scientific Opinion on vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds”, The EFSA Journal, nr 489, 2007.

(6)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/28/EG (EUT L 136, 30.4.2004, s. 58).

(7)  EUT L 136, 30.4.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1394/2007 (EUT L 324, 10.12.2007, s. 121).


Rättelser

3.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 92/40


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 163/2008 av den 22 februari 2008 om godkännande av preparatet lantanumkarbonatoktahydrat (Lantharenol) som fodertillsats

( Europeiska unionens officiella tidning L 50 av den 23 februari 2008 )

På sidan 5, bilagan, tabellen, kolumnen för ”Godkännandet gäller till och med”, ska det

i stället för:

”6 mars 2018”

vara:

”14 mars 2018”.