ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 86

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
28 mars 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 277/2008 av den 27 mars 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 278/2008 av den 27 mars 2008 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 279/2008 av den 27 mars 2008 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 280/2008 av den 27 mars 2008 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 900/2007

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 281/2008 av den 27 mars 2008 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1060/2007

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 282/2008 av den 27 mars 2008 om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och ändring av förordning (EG) nr 2023/2006 ( 1 )

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 283/2008 av den 27 mars 2008 om ersättning av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 284/2008 av den 27 mars 2008 om införande av vissa beteckningar i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Lingot du Nord [SGB], Cipolla Rossa di Tropea Calabria [SGB], Marrone di Roccadaspide [SGB])

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 285/2008 av den 27 mars 2008 om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

23

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet och kommissionen

 

 

2008/270/EG, Euratom

 

*

Rådets och kommissionens beslut av den 25 februari 2008 om ingående på Europeiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens vägnar av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan

25

 

 

Rådet

 

 

2008/271/EG

 

*

Rådets beslut av den 25 februari 2008 om ingående av ett andra tilläggsprotokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

27

 

 

Kommissionen

 

 

2008/272/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 28 november 2007 om statligt stöd C 6/07 (ex N 558/06) som Polen planerar att genomföra till förmån för Techmatrans S.A. [delgivet med nr K(2007) 5616]  ( 1 )

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

28.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 86/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 277/2008

av den 27 mars 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsakter (1), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 mars 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 27 mars 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

JO

56,9

MA

49,2

TN

123,3

TR

88,7

ZZ

79,5

0707 00 05

JO

178,8

MA

69,9

MK

99,4

TR

175,7

ZZ

131,0

0709 90 70

MA

52,7

TR

137,5

ZZ

95,1

0805 10 20

EG

46,0

IL

57,7

MA

55,0

TN

57,2

TR

56,9

ZZ

54,6

0805 50 10

IL

116,0

TR

132,0

ZA

133,3

ZZ

127,1

0808 10 80

AR

94,3

BR

85,2

CA

103,3

CL

80,1

CN

91,7

MK

39,9

US

116,2

UY

70,2

ZA

66,6

ZZ

83,1

0808 20 50

AR

77,5

CL

87,7

CN

53,0

ZA

86,3

ZZ

76,1


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


28.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 86/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 278/2008

av den 27 mars 2008

om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 b i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den situation som för närvarande råder på sockermarknaden bör exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och vissa kriterier i artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)

Enligt artikel 33.2 första stycket i förordning (EG) nr 318/2006 kan världsmarknadssituationen eller de särskilda behoven på vissa marknader vara sådana att bidraget måste varieras beroende på destination.

(4)

Bidrag bör endast beviljas för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som uppfyller kraven i förordning (EG) nr 318/2006.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidrag enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 skall beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 mars 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1). Med verkan från och med den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).


BILAGA

Exportbidrag som från och med den 28 mars 2008 skall gälla för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2811

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,11

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,11

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,11

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2811

Anm: Destinationen definieras enligt följande:

S00

Alla destinationer med undantag för

a)

tredjeländer: Andorra, Liechtenstein, Heliga stolen (Vatikanstaten), Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien (), Montenegro, Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien;

b)

de av EU-medlemsstaternas territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde: Färöarna, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d’Italia och de områden i Republiken Cypern där landets regering inte utövar den faktiska kontrollen;

c)

europeiska territorier vilkas utrikes angelägenheter omhändertas av en medlemsstat och som inte ingår i gemenskapens tullområde: Gibraltar.


(1)  Inkluderar Kosovo, under FN:s beskydd, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(2)  Detta belopp gäller för råsocker med en avkastning på 92 %. Om avkastningen på det exporterade råsockret inte är 92 % skall det tillämpliga exportbidragsbeloppet, för varje aktuell exporttransaktion, multipliceras med en omräkningsfaktor som erhålls genom att avkastningen av det exporterade råsockret, beräknad i enlighet med led 3 i punkt III i bilaga I till förordning (EG) nr 318/2006, divideras med 92.


28.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 86/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 279/2008

av den 27 mars 2008

om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 c, d och g i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den situation som för närvarande råder på sockermarknaden bör exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och vissa kriterier i artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)

Enligt artikel 33.2 första stycket i förordning (EG) nr 318/2006 kan världsmarknadssituationen eller de särskilda behoven på vissa marknader vara sådana att bidraget måste varieras beroende på destination.

(4)

Bidrag bör endast beviljas för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som uppfyller kraven i kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2).

(5)

Exportbidrag kan fastställas för att täcka skillnaden när det gäller konkurrenskraft mellan gemenskapens export och tredjeländers export. Gemenskapens export till vissa närliggande destinationer och till tredjeländer som ger gemenskapsprodukter förmånsbehandling vid import har i dagsläget en särskilt gynnsam konkurrenssituation. Därför bör exportbidragen till de destinationerna avskaffas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 skall beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoren i punkt 2 i den här artikeln.

2.   För att berättiga till bidrag enligt punkt 1 skall produkterna uppfylla tillämpliga krav i artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 951/2006.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 mars 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1). Med verkan från den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2031/2006 (EUT L 414, 30.12.2006, s. 43).


BILAGA

Exportbidrag som skall gälla från och med den 28 mars 2008 för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg torrvara

28,11

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

28,11

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2811

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

28,11

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2811

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2811

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2811 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

28,11

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2811

Anm.: Destinationen definieras enligt följande:

S00

Alla destinationer med undantag för

a)

tredjeländer: Andorra, Liechtenstein, Heliga stolen (Vatikanstaten), Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien (), Montenegro, Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien;

b)

de av EU-medlemsstaternas territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde: Färöarna, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d’Italia och de områden i Republiken Cypern där landets regering inte utövar den faktiska kontrollen;

c)

europeiska territorier vilkas utrikes angelägenheter omhändertas av en medlemsstat och som inte ingår i gemenskapens tullområde: Gibraltar.


(1)  Inkluderar Kosovo, under FN:s beskydd, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(2)  Basbeloppet skall inte tillämpas på den produkt som definieras i punkt 2 i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 3513/92 (EGT L 355, 5.12.1992, s. 12).


28.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 86/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 280/2008

av den 27 mars 2008

om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 900/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket och tredje stycket led b, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 900/2007 av den 27 juli 2007 om en stående anbudsinfordran till och med utgången av regleringsåret 2007/08 för fastställande av exportbidrag för vitsocker (2) föreskrivs att det skall genomföras delanbudsinfordringar.

(2)

I enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 900/2007 och efter en granskning av de anbud som lämnats in i samband med den delanbudsinfordran som löper ut den 27 mars 2008 är det lämpligt att fastställa ett högsta exportbidrag för denna delanbudsinfordran.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den delanbudsinfordran som löper ut den 27 mars 2008 skall det högsta exportbidraget för den produkt som avses i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 900/2007 vara 33,106 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 mars 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1). Med verkan från och med den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 196, 28.7.2007, s. 26. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 148/2008 (EUT L 46, 21.2.2008, s. 9).


28.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 86/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 281/2008

av den 27 mars 2008

om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1060/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket och tredje stycket led b, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1060/2007 av den 14 september 2007 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportförsäljning av socker som innehas av interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Spanien, Irland, Italien, Ungern, Polen, Slovakien och Sverige (2) föreskrivs att det skall genomföras delanbudsinfordringar.

(2)

I enlighet med artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1060/2007 och efter en granskning av de anbud som lämnats in i samband med den delanbudsinfordran som löper ut den 26 mars 2008 är det lämpligt att fastställa ett högsta exportbidrag för denna delanbudsinfordran.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den delanbudsinfordran som löper ut den 26 mars 2008 skall det högsta exportbidraget för den produkt som avses i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 1060/2007 vara 423,48 EUR/t.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 mars 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1). Med verkan från den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 242, 15.9.2007, s. 8. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 148/2008 (EUT L 46, 21.2.2008, s. 9).


28.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 86/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 282/2008

av den 27 mars 2008

om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och ändring av förordning (EG) nr 2023/2006

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (1), särskilt artikel 5.1,

efter samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad livsmedelsmyndigheten), och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (2) främjar återvinning och förbränning vid avfallsförbränningsanläggningar genom energiutvinning och återvinning av förpackningsavfall.

(2)

I förordning (EG) nr 1935/2004 fastställs allmänna principer för att avhjälpa skillnaderna mellan medlemsstaternas lagar för material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, och i artikel 5.1 föreskrivs antagandet av särskilda åtgärder för grupper av material och produkter. Enligt den förordningen bör harmonisering av regler om återvunna plastmaterial och plastprodukter prioriteras.

(3)

I kommissionens direktiv 2002/72/EG av den 6 augusti 2002 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (3) finns bestämmelser om plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

(4)

Avfall från plastförpackningar kan innehålla resthalter efter tidigare användning, föroreningar från felaktig användning och föroreningar från otillåtna ämnen. Därför bör man fastställa särskilda krav för att se till att material och produkter framställda av återvunnen plast och avsedda att komma i kontakt med livsmedel uppfyller kraven i artikel 3 i förordning (EG) nr 1935/2004.

(5)

I kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 av den 22 december 2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (4) fastställs bestämmelser om god tillverkningssed för de grupper av material och produkter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1935/2004 och kombinationer av sådana material och produkter eller återvunna material och produkter som används i dessa material och produkter.

(6)

Plastavfall kan behandlas mekaniskt för framställning av återvunna material och produkter eller brytas ner till monomerer och oligomerer genom kemisk depolymerisation. Monomerer och oligomerer som uppstått genom kemisk depolymerisation bör inte behandlas på annat sätt än monomerer som framställts genom kemisk syntes. Därför omfattas de av godkännandet för monomerer och tillsatser i direktiv 2002/72/EG, och de bör uppfylla kraven i specifikationerna och renhetskriterierna i det direktivet. Därför bör de inte omfattas av denna förordning.

(7)

Spill och rester från framställning av plastmaterial avsedda att komma i kontakt med livsmedel, som inte har kommit i kontakt med livsmedel eller på annat sätt förorenats och som återsmälts på plats till nya produkter eller säljs till en tredje part inom ett kvalitetskontrollsystem i enlighet med god tillverkningssed enligt förordning (EG) nr 2023/2006 anses lämpliga att komma i kontakt med livsmedel och bör inte omfattas av denna förordning. Allt övrigt spill och alla övriga rester från framställning av plastmaterial avsedda att komma i kontakt med livsmedel bör omfattas av denna förordning.

(8)

Återvunnen plast som används bakom en funktionell barriär enligt definitionen i direktiv 2002/72/EG bör inte omfattas av godkännandeförfarandet i denna förordning. Bestämmelserna i direktiv 2002/72/EG för ämnen som används bakom en funktionell barriär anses vara tillräckliga för att garantera säkerheten även för återvunnen plast som används bakom en funktionell barriär.

(9)

I direktiv 2002/72/EG fastställs förteckningar över de ämnen som det är tillåtet att använda vid tillverkningen av material eller produkter av plast avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Dessa ämnen har säkerhetsbedömts och gränsvärden för migration har fastställts för att garantera säker användning. För att garantera en likvärdig säkerhetsnivå för återvunna plastmaterial och plastprodukter får endast godkända monomerer och tillsatser tillföras återvunnen plast och även gränsvärdena för migration bör gälla för återvunna plastmaterial avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

(10)

I direktiv 2002/72/EG föreskrivs en förklaring om överensstämmelse och registrering för att se till att relevant information om säker användning av plastmaterial förmedlas mellan företagarna och till de behöriga myndigheterna. Dessa allmänna bestämmelser gäller även för återvunnen plast, och därför bör de även tillämpas på material och produkter som är framställda av återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

(11)

Endast genom att kombinera insatsvarans egenskaper, effektiv sortering och en effektiv process för att minska föroreningar med definierad användning av återvunnen plast kan man garantera säkerheten hos återvunna plastmaterial och plastprodukter. Dessa varierar beroende på vilken typ av plast och vilken återvinningsprocess som används. Det är endast möjligt att utvärdera alla dessa aspekter samtidigt i enskilda utvärderingar av återvinningsprocesserna åtföljt av enskilda godkännanden.

(12)

Säkerheten hos återvunnen plast kan garanteras endast om återvinningsprocessen kan framställa återvunnen plast av reproducerbar kvalitet. Detta kan kontrolleras genom effektiva kvalitetssäkringssystem. Därför bör endast återvunnen plast från återvinningsprocesser som styrs av effektiva kvalitetssäkringssystem släppas ut på marknaden.

(13)

I direktiv 2002/72/EG fastställs en förteckning över tillåtna monomerer och utgångsmaterial (uttömmande förteckning) som får användas vid tillverkningen av plastmaterial eller plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, och därför får endast material och produkter som uppfyller villkoren i direktiv 2002/72/EG användas som insatsvara i återvinningsprocessen. Detta kan åstadkommas genom att plastprodukter sorteras före återvinningen. För vissa produkter, såsom polyolefiner, kan det på grund av deras fysio-kemiska egenskaper vara nödvändigt att uppnå 100-procentig sorteringseffektivitet för att man ska kunna ta fram återvunnen plast som uppfyller kraven i artikel 3 i förordning (EG) nr 1935/2004. Denna sorteringseffektivitet kan uppnås i produktcykler inom en sluten och kontrollerad kedja. För andra material, t.ex. PET, kan säkerheten hos återvunnen plast säkerställas med en lägre sorteringseffektivitet eftersom det tidigare har använts som material som var avsett att komma i kontakt med livsmedel, vilket realistiskt sett kan uppnås med system för insamling längs trottoarer. Nödvändig sorteringseffektivt för respektive material bör fastställas från fall till fall.

(14)

Plastavfall kan vara förorenat av ämnen från tidigare användning eller oavsiktlig felaktig användning av plasten eller av ämnen som härrör från material som inte är avsett att komma i kontakt med livsmedel. Eftersom det inte är möjligt att känna till alla möjliga föroreningstyper och eftersom olika plasttyper har olika förmåga att binda och frigöra föroreningar är det inte möjligt att definiera fastställda egenskaper för slutprodukten som skulle kunna tillämpas på alla typer av återvunnen plast. Därför är en kombination av karaktärisering av insatsvaran med en lämplig process för avlägsnande av eventuella föroreningar nödvändig för att kontrollera slutproduktens säkerhet.

(15)

Vid mekanisk behandling där plastavfall mals till små bitar och rengörs bör man vara särskilt noga med att avlägsna dessa föroreningar. Återvinningsprocessen måste visa att den effektivt kan minska potentiella föroreningar till en nivå som inte utgör någon risk för människors hälsa. Föroreningarna får migrera endast på en nivå som är likvärdig eller betydligt lägre än den som fastställs i ett prestationstest av återvinningsprocessen eller andra lämpliga analysmetoder och bör uppfylla kraven i artikel 3 i förordning (EG) nr 1935/2004. Genom en säkerhetsbedömning bör man fastställa att återvinningsprocessen uppfyller dessa villkor. Alternativt kan det när det är fråga om andra material och produkter än sådana som kan fyllas, såsom häckar och lastpallar som hanteras i produktcykler inom en sluten och kontrollerad kedja där alla skeden av tillverkning, distribution och användning kontrolleras, vara tillräckligt att visa att föroreningar kan uteslutas när dessa produkter endast används i kontakt med torrmat såsom frukt och grönsaker.

(16)

Vissa typer av plastmaterial och plastprodukter tillverkade av återvunnen plast kan vara lämpliga för kontakt endast med särskilda typer av livsmedel under särskilda betingelser. Dessa material och produkter samt lämpliga kontaktbetingelser bör kartläggas med en säkerhetsbedömning.

(17)

Skillnader i medlemsstaternas lagar och andra författningar om säkerhetsbedömning och godkännande av återvinningsprocesser som används vid tillverkning av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel kan hindra den fria rörligheten för sådana material och produkter, vilket kan orsaka ojämlik och illojal konkurrens. Ett godkännandeförfarande bör därför inrättas på gemenskapsnivå i enlighet med godkännandeförfarandet i artiklarna 9–12 i förordning (EG) nr 1935/2004.

(18)

Godkännandeförfarandet i artiklarna 9–12 i förordning (EG) nr 1935/2004 är avsett för godkännande av ämnen. Ändringar i förfarandet bör införas i denna förordning för att anpassa godkännandeförfarandet till godkännande av återvinningsprocesser. Dessa ändringar är sådana särskilda förfaranderegler som avses i artikel 5.1 n i förordning (EG) nr 1935/2004.

(19)

En säkerhetsbedömning av återvinningsprocessen bör göras av livsmedelsmyndigheten. För att underrätta sökanden om de uppgifter som ska lämnas in för säkerhetsbedömningen ska livsmedelsmyndigheten offentliggöra detaljerade riktlinjer för hur ansökan ska göras och inlämnas.

(20)

Säkerhetsbedömningen av återvinningsprocessen ska åtföljas av ett beslut om riskhantering enligt vilket det avgörs huruvida återvinningsprocessen ska godkännas. Beslutet bör antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1935/2004 för att garantera ett nära samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna.

(21)

Återvinningsprocessen är företagsspecifik i fråga om vilken teknik och vilka processparametrar som används. Därför bör endast processpecifika godkännanden beviljas. Det godkännandeförfarande som föreskrivs i artiklarna 9–12 i förordning (EG) nr 1935/2004 bör anpassas i enlighet med detta.

(22)

Det bör vara möjligt att använda processen i olika produktionsanläggningar förutsatt att den teknik och de processparametrar som avses i ansökan och godkännandet tillämpas.

(23)

Allmänheten bör underrättas om de godkända återvinningsprocesserna. I detta syfte bör ett gemenskapsregister enligt artikel 5.1 m i förordning (EG) nr 1935/2004 över återvinningsprocesser som godkänts enligt den här förordningen upprättas, som ska innehålla uppgifter om tillämpningsområdet för den plast som återvinns i den godkända processen.

(24)

Medlemsstaterna bör inspektera och kontrollera återvinnings- och förädlingsanläggningen. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (5) omfattar även offentlig kontroll av material som kommer i kontakt med livsmedel. Det mest effektiva sättet att kontrollera om en återvinningsprocess tillämpas enligt specifikationerna i godkännandet och om ett effektivt kvalitetssäkringssystem tillämpas är att de behöriga myndigheterna utför en revision av återvinningsanläggningen. Därför bör offentliga kontroller för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av denna förordning omfatta revisioner enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 882/2004. Revisionerna bör utföras så kostnadseffektivt som möjligt med minsta möjliga administrativa och ekonomiska börda för behöriga myndigheter och små och medelstora företag.

(25)

För att sörja för en effektiv kontroll bör medlemsstaterna och kommissionen underrättas om i vilka återvinnings- eller tillverkningsanläggningar den godkända återvinningsprocessen tillämpas.

(26)

Industrin bör kunna märka på sina förpackningar att de innehåller återvunnen plast. Konsumenterna får dock inte vilseledas av märkningen av innehållet av återvunnet material. Bestämmelser om märkning av återvunnen plast avseende innehållet i återvunnet plastmaterial fastställs i EN ISO 14021. För att garantera att konsumenterna får lämplig information då återvunnen plast märks, bör man följa de öppet redovisade bestämmelserna i EN ISO 14021 eller motsvarande bestämmelser.

(27)

Enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 1935/2004 krävs en förklaring om överensstämmelse avseende material och produkter. En förädlare av återvunna plastmaterial och plastprodukter bör ange att man endast använder återvunnen plast från en godkänd process och att slutprodukten uppfyller gällande gemenskapsbestämmelser och nationella bestämmelser, särskilt förordning (EG) nr 1935/2004 och direktiv 2002/72/EG. Återvinningsföretaget bör lämna uppgifter till förädlaren om att den återvunna plasten framställts genom en godkänd process och närmare ange dess tillämpningsområde. Därför bör både färdiga återvunna plastmaterial och plastprodukter och återvunnen plast åtföljas av en förklaring om överensstämmelse. De allmänna uppgifter som ska lämnas i förklaringen fastställs redan i direktiv 2002/72/EG. Därför bör man i denna förordning endast ange de ytterligare uppgifter som krävs om innehållet i återvunnen plast i återvunna plastmaterial och plastprodukter.

(28)

Eftersom återvunna material och produkter redan finns på marknaden i medlemsstaterna bör man se till att övergången till ett gemenskapsförfarande för godkännande sker smidigt och inte stör den befintliga marknaden för återvunna plastmaterial och plastprodukter. Sökanden bör få tillräcklig tid att lämna de uppgifter som behövs för säkerhetsbedömningen av återvunnen plast som används i sådana produkter till livsmedelsmyndigheten. Därför bör en viss tidsperiod (nedan kallad den inledande godkännandefasen) fastställas inom vilken sökanden ska lämna uppgifter om befintliga återvinningsprocesser till livsmedelsmyndigheten. Ansökningar om godkännande av nya återvinningsprocesser får också lämnas in under den inledande godkännandefasen. Livsmedelsmyndigheten bör utan dröjsmål granska ansökningarna för både befintliga och nya återvinningsprocesser för vilka tillräckliga uppgifter har inlämnats under den inledande godkännandefasen.

(29)

Särskilda krav bör fastställas för de kvalitetssäkringssystem som tillämpas på återvinningsprocesserna. Eftersom kvalitetssäkring är en del av god tillverkningssed enligt förordning (EG) nr 2023/2006 bör de särskilda kraven på kvalitetssäkringssystemet ingå i bilagan till den förordningen.

(30)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på de plastmaterial och plastprodukter och delar av dem avsedda att komma i kontakt med livsmedel som avses i artikel 1 i direktiv 2002/72/EG och som innehåller återvunnen plast (nedan kallade återvunna plastmaterial och plastprodukter).

2.   Denna förordningen ska inte tillämpas på följande återvunna plastmaterial och plastprodukter, förutsatt att de tillverkats enligt god tillverkningssed enligt förordning (EG) nr 2023/2006:

a)

Återvunna plastmaterial och plastprodukter tillverkade av monomerer och andra utgångsmaterial som utvunnits genom kemisk depolymerisation av plastmaterial och plastprodukter.

b)

Återvunna plastmaterial och plastprodukter tillverkade av oanvänt spill från plasttillverkning och/eller processrester i enlighet med direktiv 2002/72/EG som återvinns på produktionsanläggningen eller används på en annan anläggning.

c)

Återvunna plastmaterial och plastprodukter där den återvunna plasten används bakom en funktionell barriär, som det definieras i direktiv 2002/72/EG.

3.   Direktiv 2002/72/EG tillämpas fortfarande på de plastmaterial och plastprodukter som omfattas av denna förordning.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denna förordning ska definitionerna i förordning (EG) nr 1935/2004 och direktiv 2002/72/EG gälla.

2.   Dessutom gäller följande definitioner:

a)   återvinningsprocess: process där materialet i plastavfall återvinns enligt definitionen i artikel 3.7 i direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall. I denna förordning begränsas denna term till processer för tillverkning av återvunnen plast.

b)   insatsvara av plast: plastmaterial och plastprodukter som insamlas och sorteras efter användningen och används som insatsvara i en återvinningsprocess.

c)   produktcykler inom en sluten och kontrollerad kedja: tillverknings- och distributionscykler där produkterna cirkulerar inom ett kontrollerat återanvändnings- och distributionssystem, och där återvunna material härrör endast från enheter inom kedjan så att mängden utomstående material som oavsiktligt hamnar i kedjan endast är den minsta tekniskt möjliga.

d)   prestationstest: påvisande av att återvinningsprocessen effektivt avlägsnar kemiska föroreningar ur plastmaterial eller plastprodukter.

e)   förädlare: de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att kraven på återvunna plastmaterial och plastprodukter i denna förordning uppfylls i det företag de driver.

f)   återvinningsföretag: de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att kraven avseende återvinningsprocessen i denna förordning uppfylls i det företag de driver.

Artikel 3

Krav för återvunna plastmaterial och plastprodukter

1.   Återvunna plastmaterial och plastprodukter får släppas ut på marknaden endast om de innehåller endast återvunnen plast från en återvinningsprocess som är godkänd i enlighet med denna förordning.

2.   Den godkända återvinningsprocessen som avses i punkt 1 i denna artikel ska styras med ett lämpligt kvalitetssäkringssystem som garanterar att den återvunna plasten uppfyller kraven i godkännandet.

Kvalitetssäkringssystemet ska uppfylla de detaljerade bestämmelserna i bilagan till förordning (EG) nr 2023/2006.

Artikel 4

Villkor för godkännande av återvinningsprocesser

För att godkännas ska en återvinningsprocess uppfylla följande villkor:

a)

Kvaliteten på insatsvaran av plast ska karaktäriseras och kontrolleras i enlighet med på förhand fastställda kriterier enligt vilka det slutliga återvunna plastmaterialet uppfyller villkoren i artikel 3 i förordning (EG) nr 1935/2004.

b)

Insatsvaran av plast ska härröra från plastmaterial och plastprodukter som tillverkas i enlighet med gemenskapslagstiftningen om plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, särskilt rådets direktiv 78/142/EEG av den 30 januari 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om material och produkter som innehåller vinylkloridmonomer och är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (6) och direktiv 2002/72/EG.

c)

i)

Antingen ska insatsvaran av plast härröra från en produktcykel inom en sluten och kontrollerad kedja, vilket garanterar att endast material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel används och att all förorening kan uteslutas, eller

ii)

ska det påvisas med ett prestationstest eller med andra lämpliga vetenskapliga bevis att processen kan minska potentiella föroreningar av insatsvaran av plast till en koncentration som inte utgör någon risk för människors hälsa.

d)

Kvaliteten på den återvunna plasten ska karaktäriseras och kontrolleras i enlighet med på förhand fastställda kriterier enligt vilka de slutliga återvunna plastmaterialen och plastprodukterna uppfyller villkoren i artikel 3 i förordning (EG) nr 1935/2004.

e)

Det ska finnas fastställda villkor för användningen av återvunnen plast, vilket garanterar att återvunna plastmaterial och plastprodukter uppfyller kraven i artikel 3 i förordning (EG) nr 1935/2004.

Artikel 5

Ansökan om godkännande av återvinningsprocesser och livsmedelsmyndighetens yttrande

1.   Det förfarande för godkännande som fastställs i artiklarna 9–10 i förordning (EG) nr 1935/2004 ska gälla i tillämpliga delar på godkännande för återvinningsprocesser, om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna i punkterna 2–4 i den här artikeln.

2.   Den tekniska dokumentationen ska innehålla information enligt riktlinjerna för säkerhetsbedömningar av återvinningsprocesser som livsmedelsmyndigheten ska offentliggöra senast sex månader efter dagen för offentliggörandet av denna förordning.

3.   Livsmedelsyndigheten ska, inom sex månader från det att den mottagit en giltig ansökan, lämna ett yttrande om huruvida återvinningsprocessen uppfyller de villkor som fastställs i artikel 4.

4.   Om det i yttrandet tillstyrks att den utvärderade återvinningsprocessen godkänns, ska livsmedelsmyndighetens yttrande innehålla följande uppgifter:

a)

En kort beskrivning av återvinningsprocessen.

b)

Eventuella rekommendationer avseende villkor eller restriktioner för insatsvaran av plast.

c)

Eventuella rekommendationer avseende villkor eller restriktioner för återvinningsprocessen.

d)

Eventuella kriterier för karaktärisering av den återvunna plasten.

e)

Eventuella rekommendationer för villkoren avseende tillämpningsområdet för den återvunna plasten.

f)

Eventuella rekommendationer för övervakning av att återvinningsprocessen uppfyller villkoren i godkännandet.

Artikel 6

Godkännande av återvinningsprocesser

1.   Kommissionen ska anta ett beslut, riktat till sökanden, om beviljande av eller avslag på ansökan om godkännande för återvinningsprocessen.

Artikel 11.3 i förordning (EG) nr 1935/2004 är tillämplig.

2.   I beslutet ska livsmedelsmyndighetens yttrande beaktas, liksom tillämpliga gemenskapsbestämmelser och andra berättigade faktorer som är relevanta för ärendet i fråga.

Om beslutet inte överensstämmer med livsmedelsmyndighetens yttrande, ska kommissionen lämna en förklaring till skälen för avvikelserna.

3.   Beslutet om beviljande av ett godkännande ska innehålla följande:

a)

Återvinningsprocessens namn.

b)

Namn och adress på innehavaren av godkännandet.

c)

En kort beskrivning av återvinningsprocessen.

d)

Eventuella villkor eller restriktioner avseende insatsvaran av plast.

e)

Eventuella villkor eller restriktioner avseende återvinningsprocessen.

f)

Eventuell karaktärisering av den återvunna plasten.

g)

Eventuella villkor avseende tillämpningsområdet för den återvunna plasten som tillverkas i återvinningsprocessen.

h)

Eventuella krav avseende övervakning av att återvinningsprocessen uppfyller villkoren i godkännandet.

i)

Datum då godkännandet träder i kraft.

4.   Beslutet om beviljande av eller avslag på godkännandet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

5.   Det godkännande som beviljas åt innehavaren av godkännandet ska gälla i hela gemenskapen.

Den godkända återvinningsprocessen ska föras in i det register som avses i artikel 9.1.

Artikel 7

Skyldigheter som följer av godkännandet

1.   Sedan godkännande beviljats för en återvinningsprocess i enlighet med denna förordning ska innehavaren av godkännandet eller varje annan företagare som använder den godkända återvinningsprocessen på licens iaktta alla de villkor eller begränsningar som har knutits till godkännandet.

Förädlare som använder återvunnen plast från en godkänd återvinningsprocess eller företagare som använder material och produkter som innehåller återvunnen plast från den godkända återvinningsprocessen, ska iaktta de villkor eller begränsningar som har knutits till godkännandet.

2.   Innehavaren av godkännandet eller varje annan företagare som använder den godkända återvinningsprocessen på licens ska omgående underrätta kommissionen om ny vetenskaplig eller teknisk information som kan påverka säkerhetsbedömningen av återvinningsprocessen vad avser människors hälsa.

Vid behov ska livsmedelsmyndigheten se över bedömningen.

3.   Ett godkännande ska inte påverka en företagares allmänna skadeståndsrättsliga och straffrättsliga ansvar med avseende på återvinningsprocessen, material eller produkter som innehåller återvunnen plast från den godkända återvinningsprocessen eller livsmedel som kommer i kontakt med sådana material eller produkter.

Artikel 8

Ändring, tillfällig indragning och återkallande av godkännande för en återvinningsprocess

1.   Innehavaren av ett godkännande får i enlighet med förfarandet i artikel 5.1 ansöka om ändring av ett befintligt godkännande.

2.   Den ansökan som avses i punkt 1 ska åtföljas av följande

a)

En hänvisning till den ursprungliga ansökan.

b)

Teknisk dokumentation med ny information i enlighet med de riktlinjer som avses i artikel 5.2.

c)

En ny, fullständig sammanfattning av den tekniska dokumentationen i standardiserat format.

3.   Livsmedelsmyndigheten ska i förekommande fall på eget initiativ, eller på begäran av en medlemsstat eller av kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 5, bedöma huruvida yttrandet eller godkännandet fortfarande överensstämmer med förordningen.

4.   Kommissionen ska utan dröjsmål undersöka livsmedelsmyndighetens yttrande och utarbeta ett utkast till beslut.

5.   I utkastet till beslut om ändring av ett godkännande ska alla nödvändiga ändringar i användningsvillkoren och eventuella restriktioner knutna till godkännandet anges.

6.   I förekommande fall ska godkännandet ändras, dras in tillfälligt eller återkallas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 6.

Artikel 9

Gemenskapsregister

1.   Kommissionen ska inrätta och sköta ett gemenskapsregister över godkända återvinningsprocesser.

2.   Registret ska göras tillgängligt för allmänheten.

3.   Varje post i registret ska innehålla de uppgifter som avses i artikel 6.3.

Artikel 10

Offentliga kontroller

1.   Offentliga kontroller av återvinningsanläggningar och förädlare ska utföras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 882/2004 och ska särskilt omfatta revisioner som kontrollteknik enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 882/2004.

2.   Genom den offentliga kontrollen ska det kontrolleras att återvinningsprocessen motsvarar den godkända processen och att ett effektivt kvalitetssäkringssystem tillämpas i enlighet med förordning (EG) nr 2023/2006.

3.   Innehavaren av godkännandet ska informera den behöriga myndigheten i medlemsstaten om den återvinnings- eller tillverkningsanläggning där den godkända återvinningsprocessen tillämpas. Medlemsstaterna ska lämna dessa uppgifter till kommissionen.

Tillverknings- eller återvinningsanläggningar i tredjeländer ska anmälas till kommissionen.

Kommissionen ska tillhandahålla och uppdatera ett register över återvinningsanläggningar i gemenskapen och tredjeländer.

Artikel 11

Märkning av återvunna plastmaterial och plastprodukter

Frivillig egendeklaration av det återvunna innehållet i återvunna plastmaterial och plastprodukter ska följa bestämmelserna i ISO 14021:1999 eller motsvarande.

Artikel 12

Förklaring om överensstämmelse och registrering

1.   Förutom kraven i artikel 9 i direktiv 2002/72/EG ska förklaringen om överensstämmelse för återvunna plastmaterial och plastprodukter innehålla de uppgifter som fastställs i del A i bilaga I till den här förordningen.

2.   Förutom kraven i artikel 9 i direktiv 2002/72/EG ska förklaringen om överensstämmelse för återvunnen plast innehålla de uppgifter som fastställs i del B i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 13

Övergångsbestämmelser för godkännande av återvinningsprocesser

1.   För den inledande godkännandefasen avseende återvinningsprocesser ska det förfarande som fastställs i artiklarna 5, 6 och 7 tillämpas, om inte annat följer av punkterna 2–6 i den här artikeln.

2.   Under 18 månader efter det att livsmedelsmyndigheten offentliggjort riktlinjerna för säkerhetsbedömningar av återvinningsprocesser enligt artikel 5.2, ska företagare som ansöker om godkännande lämna in en ansökan i enlighet med artikel 5.

3.   Kommissionen ska göra ett register tillgängligt för allmänheten över återvinningsprocesser för vilka en giltig ansökan har lämnats in i enlighet med punkt 2.

4.   Livsmedelsmyndigheten ska avge ett yttrande om varje återvinningsprocess för vilken en giltig ansökan har lämnats in under den period som avses i punkt 2 i den här artikeln. Tidsfristen på sex månader för att avge ett yttrande enligt artikel 5.3 ska inte tillämpas.

5.   Ansökningar för vilka livsmedelsmyndigheten inte har kunnat avge ett yttrande på grund av att sökanden inte har lämnat in kompletterande information inom den tid som anges i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1935/2004 ska inte kunna komma i fråga för den inledande godkännandefasen.

6.   Inom sex månader från mottagandet av alla de yttranden som avses i punkt 4 ska kommissionen lämna utkast till beslut om beviljande av eller avslag på godkännande för återvinningsprocesser enligt punkt 1 till ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa för dess yttrande.

Artikel 14

Övergångsbestämmelser för handel med och användning av återvunnen plast

1.   Handel med och användning av återvunnen plast från en återvinningsprocess som redan existerar den dag då denna förordning träder i kraft, för vilken godkännande nekas eller för vilken ingen giltig ansökan har lämnats in i enlighet med artikel 13, ska tillåtas under sex månader från den dag då de beslut som avses i artikel 13.6 antas.

2.   Handel med och användning av återvunna plastmaterial och plastprodukter som innehåller återvunnen plast från en återvinningsprocess som redan existerar den dag då denna förordning träder i kraft, för vilken godkännande nekas eller för vilken ingen giltig ansökan har lämnats in i enlighet med artikel 13, ska tillåtas till dess lagren är tömda.

Artikel 15

Ändring av förordning (EG) nr 2023/2006

Bilagan till förordning (EG) nr 2023/2006 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 16

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artiklarna 3, 9, 10 och 12 ska dock tillämpas från och med den dag då de beslut som avses i artikel 13.6 antas. Fram till detta datum ska gällande nationella bestämmelser om återvunna plastmaterial och plastprodukter samt återvunnen plast fortsätta att tillämpas i medlemsstaterna.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  EGT L 365, 31.12.1994, s. 10. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2005/20/EG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 17).

(3)  EGT L 220, 15.8.2002, s. 18. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2007/19/EG (EUT L 91, 31.3.2007, s. 17).

(4)  EUT L 384, 29.12.2006, s. 75.

(5)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 180/2008 (EUT L 56, 29.2.2008, s. 4).

(6)  EGT L 44, 15.2.1978, s. 15.


BILAGA I

DEL A

Tilläggsuppgifter i förklaringen om överensstämmelse för återvunna plastmaterial och plastprodukter

Den skriftliga förklaring som avses i artikel 12.1 ska innehålla följande tilläggsuppgifter:

En förklaring om att endast återvunnen plast från en godkänd återvinningsprocess har använts, med angivande av den godkända återvinningsprocessens nummer i EG:s register.

DEL B

Tilläggsuppgifter i förklaringen om överensstämmelse för återvunnen plast

Den skriftliga förklaring som avses i artikel 12.2 ska innehålla följande tilläggsuppgifter:

1.

En förklaring om att återvinningsprocessen har godkänts med angivande av den godkända återvinningsprocessens nummer i EG:s register.

2.

En förklaring om att insatsvaran av plast, återvinningsprocessen och den återvunna plasten uppfyller de specifikationer för vilka godkännandet har beviljats.

3.

En förklaring om att det finns ett kvalitetssäkringssystem enligt avsnitt B i bilagan till förordning (EG) nr 2023/2006.


BILAGA II

Bilagan till förordning (EG) nr 2023/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande avsnitt ska införas under huvudrubriken:

”A.   Tryckfärger”

2.

Följande avsnitt ska läggas till:

”B.   Kvalitetssäkringssystem för plaståtervinningsprocesser som omfattas av förordning (EG) nr 282/2008 om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och ändring av förordning (EG) nr 2023/2006

1.

Återvinningsföretaget ska tillämpa ett kvalitetssäkringssystem som ger tillräcklig tillit till att återvinningsprocessen kan säkra att den återvunna plasten uppfyller kraven i godkännandet.

2.

Alla de faktorer, krav och bestämmelser som återvinningsföretaget tillämpat för sitt kvalitetssäkringssystem ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, förfaringssätt och instruktioner.

Denna dokumentation av kvalitetssäkringssystemet ska möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetspolicy och kvalitetsförfaranden, såsom kvalitetsprogram, kvalitetsplaner, kvalitetsmanualer, kvalitetsdokument och åtgärder som vidtas för att säkra spårbarhet.

Framför allt ska den innehålla följande:

a)

En manual för kvalitetspolicy som innehåller en tydlig definition av återvinningsföretagets kvalitetsmål, företagets organisation och särskilt organisationsstruktur, ledningens ansvar och dess organisatoriska befogenheter i fråga om tillverkningen av den berörda återvunna plasten.

b)

Planer för kvalitetskontroll, bland annat för karaktärisering av insatsvara och återvunnen plast, leverantörernas kompetens, sorteringsprocesser, tvättprocesser, djupreningsprocesser, uppvärmningsprocesser eller alla andra delar av processen som är relevanta för den återvunnen plastens kvalitet, däribland valet av kritiska punkter för kvalitetskontrollen av återvunnen plast.

c)

Ledningsförfaranden och operativa förfaranden som tillämpas för övervakning och kontroll av hela återvinningsprocessen, bland annat metoderna för kontroll och kvalitetssäkring under hela tillverkningsskedet och i synnerhet fastställande av kritiska gränser där de är avgörande för den återvunna plastens kvalitet.

d)

Metoder för övervakning av att kvalitetssystemet fungerar effektivt och särskilt dess förmåga att uppnå den önskade produktkvaliteten för återvunnen plast, inklusive kontroll av produkter som inte överensstämmer med kraven.

e)

De provningar, analysprotokoll eller andra vetenskapliga bevis som kommer att tillämpas före, under och efter tillverkningen av återvunnen plast, hur ofta de kommer att utföras och den provningsutrustning som används. Kalibreringen av provningsutrustningen ska dokumenteras på ett sådant sätt att det är möjligt att följa förfarandet.

f)

De registreringsdokument som används.”


28.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 86/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 283/2008

av den 27 mars 2008

om ersättning av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 673/2005 av den 25 april 2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (1), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

Eftersom USA inte har gjort Continued Dumping and Subsidy Offset Act (nedan kallad lagen om kompensation för fortsatt dumpning och bibehållna subventioner) förenlig med landets skyldigheter enligt WTO-avtalen, infördes genom förordning (EG) nr 673/2005 en tilläggstull i form av en värdetull på 15 % på import av vissa produkter med ursprung i USA från och med den 1 maj 2005. I enlighet med tillståndet från WTO att upphäva tillämpningen av de tullmedgivanden som beviljats USA, bör kommissionen årligen anpassa de upphävda medgivandenas omfattning, så att de motsvarar omfattningen av de upphävda eller minskade förmånerna för gemenskapen vid den tidpunkten.

(2)

Utbetalningarna inom ramen för lagen om kompensation för fortsatt dumpning och bibehållna subventioner under det senaste år för vilket uppgifter är tillgängliga avser tilldelning av intäkter från antidumpnings- och utjämningstullar som tagits ut under budgetåret 2007 (1 oktober 2006–30 september 2007). På grundval av de uppgifter som offentliggjorts av United States' Customs and Border Protection (Förenta staternas tull- och gränsskyddsmyndighet) beräknas den skada som gemenskapen vållats genom upphävande eller minskning av förmåner uppgå till 33,38 miljoner US-dollar.

(3)

Eftersom omfattningen av de upphävda eller minskade förmånerna har minskat, bör de sista 30 produkterna i förteckningen i bilaga I till förordning (EG) nr 673/2005 tas bort från förteckningen i bilaga I till den förordningen.

(4)

Verkningarna av en tilläggsimporttull, i form av en värdetull på 15 %, på importen av produkter i den ändrade bilaga I med ursprung i Förenta staterna, motsvarar under ett år ett handelsvärde av högst 33,38 miljoner US-dollar.

(5)

För att säkerställa att det inte blir några förseningar vid tullklareringen av de varor som undandras från omfattningen av tilläggsimporttullen i form av en värdetull på 15 %, ska denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för handelsrepressalier.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 673/2005 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 maj 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 110, 30.4.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 409/2007 (EUT L 100, 17.4.2007, s. 16).


BILAGA

”BILAGA I

De produkter som omfattas av tilläggstullarna identifieras genom åttasiffriga KN-nummer. Beskrivningen av produkter som klassificeras enligt dessa nummer återfinns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 493/2005 (2).

 

0710 40 00

 

4803 00 31

 

4818 30 00

 

4818 50 00

 

4820 10 50

 

4820 10 90

 

4820 30 00

 

4820 50 00

 

4820 90 00

 

6103 43 00

 

6104 63 00

 

6203 43 11

 

6203 43 19

 

6203 43 90

 

6204 63 11

 

6204 63 18

 

6204 63 90

 

6204 69 18

 

6204 69 90

 

6301 30 10

 

6301 30 90

 

6301 40 10

 

6301 40 90

 

8467 21 99

 

8705 10 00

 

9003 19 30

 

9009 11 00

 

9009 12 00


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EUT L 82, 31.3.2005, s. 1.”


28.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 86/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 284/2008

av den 27 mars 2008

om införande av vissa beteckningar i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Lingot du Nord [SGB], Cipolla Rossa di Tropea Calabria [SGB], Marrone di Roccadaspide [SGB])

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket och med tillämpning av artikel 17.2 i förordning (EG) nr 510/2006 har Frankrikes ansökan om registrering av beteckningen ”Lingot du Nord” och Italiens ansökan om registrering av beteckningarna ”Cipolla Rossa di Tropea Calabria” och ”Marrone di Roccadaspide” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Eftersom det inte har inkommit några invändningar i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 till kommissionen bör dessa beteckningar registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beteckningarna i bilagan till denna förordning ska registreras.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT C 151, 5.7.2007, s. 21 (Lingot du Nord), EUT C 160, 13.7.2007, s. 15 (Cipolla Rossa di Tropea Calabria), EUT C 160, 13.7.2007, s. 19 (Marrone di Roccadaspide).


BILAGA

Jordbruksprodukter i bilaga I till fördraget avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6 –   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

FRANKRIKE

Lingot du Nord (SGB)

ITALIEN

Cipolla Rossa di Tropea Calabria (SGB)

Marrone di Roccadaspide (SGB)


28.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 86/23


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 285/2008

av den 27 mars 2008

om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 a och 33.4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 32.1 och 32.2 i förordning (EG) nr 318/2006 föreskrivs att skillnaden mellan priserna inom den internationella handeln för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 b–d och 1.1 g i nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får utjämnas genom exportbidrag då produkterna exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga VII till samma förordning.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2) anges de produkter för vilka det skall fastställas en bidragssats som skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga VII till förordning (EG) nr 318/2006.

(3)

Enligt artikel 32.4 i förordning (EG) nr 318/2006 skall bidragssatsen fastställas för varje månad per 100 kg basprodukt.

(4)

I artikel 27.3 i förordning (EG) nr 1260/2001 föreskrivs att exportbidraget för en produkt som ingår i en vara inte får vara högre än det bidrag som tillämpas på produkten när den exporteras i obearbetad form.

(5)

De bidragssatser som fastställs enligt denna förordning får fastställas på förhand, eftersom det inte går att avgöra hur situationen kommer att se ut på marknaden under de närmaste månaderna.

(6)

De åtaganden som görs med avseende på bidrag som får beviljas för export av jordbruksprodukter som ingår i varor vilka inte omfattas av bilaga I till fördraget kan äventyras om höga bidragssatser fastställs på förhand. Säkerhetsåtgärder bör därför vidtas i sådana situationer, men utan att detta hindrar att långtidskontrakt ingås. Om en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms kan dessa olika mål uppnås.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som skall tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i artikel 1.1 och i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 318/2006, och som exporteras i form av varor vilka förtecknas i bilaga VII till förordning (EG) nr 318/2006, skall fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 mars 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Heinz ZOUREK

Generaldirektör för näringsliv och industri


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1585/2006 (EUT L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 246/2008 (EUT L 75, 18.3.2008, s. 64).


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 28 mars 2008 skall tillämpas för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)

KN-nummer

Varuslag

Bidragssats i EUR/100 kg

vid förutfastställelse av bidrag

annan

1701 99 10

Vitsocker

28,11

28,11


(1)  De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga på export till

a)

tredjeländer: Andorra, Liechtenstein, Heliga stolen (Vatikanstaten), Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbienn (), Montenegro, Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet,

b)

de av EU-medlemsstaternas territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde: Färöarna, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d’Italia och de områden i Republiken Cypern där landets regering inte utövar den faktiska kontrollen;

c)

europeiska territorier vilkas utrikes angelägenheter omhändertas av en medlemsstat och som inte ingår i gemenskapens tullområde: Gibraltar.

(2)  Inkluderar Kosovo, under FN:s beskydd, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet och kommissionen

28.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 86/25


RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 februari 2008

om ingående på Europeiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens vägnar av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan

(2008/270/EG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 170 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 101 andra stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på gemenskapernas vägnar förhandlat fram ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan (nedan kallat avtalet), vilket också innehåller bestämmelser om provisorisk tillämpning av avtalet.

(2)

Avtalet undertecknades av företrädare för parterna den 25 juni 2007 i Luxemburg, med förbehåll för att det senare ingås.

(3)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan (2), godkänns härmed på Europeiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens vägnar.

Artikel 2

Den underrättelse som föreskrivs i artikel 14 i avtalet ska lämnas av rådets ordförande på Europeiska gemenskapens vägnar och av kommissionens ordförande på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar.

Artikel 3

1.   Avtalet hör samman med de sju avtal som undertecknades med Schweiz den 21 juni 1999 och ingicks genom rådets, och i fråga om avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete, kommissionens beslut 2002/309/EG, Euratom av den 4 april 2002 om ingående av sju avtal med Schweiziska edsförbundet (3).

2.   Det ska inte förnyas om avtalen i punkt 1 har sagts upp.

Utfärdat i Bryssel den 25 februari 2008.

På rådets vägnar

A. VIZJAK

Ordförande

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 23 oktober 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 26.

(3)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 1.


Rådet

28.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 86/27


RÅDETS BESLUT

av den 25 februari 2008

om ingående av ett andra tilläggsprotokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

(2008/271/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 57.2, 71, 80.2, 133.1, 133.5 och 181 jämförda med artikel 300.2 första stycket och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av 2005 års anslutningsakt, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Det andra tilläggsprotokollet till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, undertecknades på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar den 21 februari 2007.

(2)

Det andra tilläggsprotokollet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det andra tilläggsprotokollet till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen godkänns härmed på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar.

Texten till det andra tilläggsprotokollet åtföljer detta beslut (1).

Artikel 2

Rådets ordförande ska göra den anmälan som föreskrivs i artikel 5 i det andra tilläggsprotokollet.

Utfärdad i Bryssel den 25 februari 2008.

På rådets vägnar

A. VIZJAK

Ordförande


(1)  EUT L 141, 2.6.2007, s. 69.


Kommissionen

28.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 86/28


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 28 november 2007

om statligt stöd C 6/07 (ex N 558/06) som Polen planerar att genomföra till förmån för Techmatrans S.A.

[delgivet med nr K(2007) 5616]

(Endast den polska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2008/272/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 88.2 första stycket,

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 62.1 a,

efter att i enlighet med dessa artiklar ha gett berörda parter tillfälle att yttra sig (1), och

av följande skäl:

I   FÖRFARANDE

(1)

Genom en skrivelse av den 21 augusti 2006 anmälde Polen till kommissionen ett omstruktureringsstöd som landet planerade genomföra till förmån för företaget Techmatrans S.A. Genom en skrivelse av den 14 december 2006 lämnade Polen ytterligare uppgifter till kommissionen. Genom en skrivelse av den 21 februari 2007 underrättade kommissionen Polen om sitt beslut att inleda ett förfarande enligt artikel 88.2 i EG-fördraget rörande stödet till Techmatrans S.A. Kommissionens beslut att inleda förfarandet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning  (2). Kommissionen uppmanade berörda parter att inkomma med sina synpunkter. Inga synpunkter lämnades dock. De polska myndigheterna lade fram ytterligare uppgifter genom skrivelser av den 10 april och den 24 juli 2007.

II   DETALJERAD BESKRIVNING AV STÖDET

(2)

Techmatrans är ett maskinbyggnadsföretag som till 100 % ägs av polska staten. Företaget grundades 1972 och har 112 anställda. År 2006 uppgick omsättningen till 8,1 miljoner zloty (2,0 miljoner euro) och balansomslutningen till 6,3 miljoner zloty (1,6 miljoner euro). Uppgifter av denna storleksordning är typiska för ett litet eller medelstort företag. Eftersom Techmatrans är i statlig ägo klassificeras det dock som ett stort företag. Det ingår inte i någon större företagskoncern.

(3)

Företagets huvudsakliga verksamhetsområde är reparation, underhåll och modernisering av transportsystem och leverans av nya lyftanordningar för industrianläggningar inom motorfordons-, metallbearbetnings- och byggmaterialsektorerna. Företaget har en liten marknadsandel på den polska marknaden (0,2–1,0 %) och en ännu mindre marknadsandel på den europeiska marknaden.

(4)

Sedan 2002 har företagets ägare och ledning vidtagit åtgärder i syfte att privatisera företaget. Ett erbjudande om förvärv av mellan 51 % och 85 % av aktierna i Techmatrans ledde i juli 2005 till att två investerare lämnade offerter. Förfarandet avslutades i september 2005 utan att några förhandlingar inletts. De polska myndigheterna har inte meddelat någon orsak till att förfarandet avslutades.

(5)

Techmatrans har sitt säte i en region som är berättigad till regionalstöd enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget.

(6)

Under åren 2001–2004 noterade företaget nettoförluster på sammanlagt 7,7 miljoner zloty, och dess eget kapital minskade från 11,2 miljoner zloty 2001 till 4,0 miljoner zloty 2004. År 2005 var företagets vinst 277 000 zloty, men 2006 noterades på nytt en förlust, som uppgick till 1,1 miljoner zloty.

(7)

Enligt de polska myndigheterna är de huvudsakliga orsakerna till situationen bristen på order, den låga lönsamheten hos de kontrakt som fullgjorts och de höga kostnaderna för att omstrukturera personalen.

(8)

Företaget medger att svårigheterna beror på interna brister: produktionens låga tekniska nivå i jämförelse med konkurrenterna, dålig produktionsledning, dålig kvalitet och låg teknisk nivå hos de tillverkade produkterna, föråldrade och slitna produktionstillgångar (produktionstillgångarna är i avskrivna till i genomsnitt 90 %). Sedan 2001 har det inte genomförts någon betydande modernisering i företaget eller ens något utbyte av utrustning.

(9)

På grund av brist på medel bedriver företaget marknadsföring i begränsad utsträckning. Techmatrans nuvarande kunder är därför främst företag som man även tidigare samarbetat med. Företagets situation förvärras ytterligare av problem som hänger samman med bristen på medel.

(10)

Indikatorerna på företagets likviditet är för svaga för att företaget ska kunna få långfristiga lån på marknaden. Till följd av förlusterna har Techmatrans eget kapital minskat med 65 % sedan 2001, och företaget har under denna tid inte kunnat erhålla några långfristiga lån. Verksamheten finansieras därför till ca 30 % genom kortfristig skuldsättning gentemot leverantörer och offentliga myndigheter.

(11)

Den planerade omstruktureringen går i huvudsak ut på åtgärder som avser omstrukturering av tillgångar. I omstruktureringsplanen förutses betydande investeringar i produktionstillgångarna: inköp av nya maskiner, förvärv av teknisk know-how och licenser samt modernisering av IT-systemen. Syftet med dessa investeringar är att öka produktionens effektivitet och bredda företagets produktutbud.

(12)

För att sänka kostnaderna har man planerat att köpa nya transportfordon och modernisera uppvärmningssystemet och vatten- och elförsörjningssystemen.

(13)

Det planerade kapitaltillskottet kommer att medföra en stabilisering av företagets ekonomiska situation och en förbättring av de ekonomiska indikatorerna för företaget.

(14)

Vissa omstruktureringsåtgärder har redan genomförts. De fasta kostnaderna har skurits ned: företagets verksamhet har koncentrerats till en ort, vilket har gjort det möjligt att sänka underhålls- och driftskostnaderna. År 2004 sålde man en del överflödiga tillgångar. Antalet anställda minskades från 133 år 2003 till 112 år 2005. Till följd av detta noterade företaget en obetydlig vinst 2005. Omstruktureringen av personalen kan betraktas som avslutad, och inga ytterligare minskningar av sysselsättningen har planerats.

(15)

För att få ned de fasta kostnaderna och samla kapital för omstruktureringen planerar företaget att sälja vissa överflödiga delar av tillgångarna, nämligen fastigheter 2007, överskottslager (äldre än ett år) och gamla maskiner och fordon under omstruktureringsperioden, då man kommer att köpa in nya. Enligt en oberoende expert uppgår fastigheternas marknadsvärde till mellan 1,8 och 3,1 miljoner zloty, beroende på värderingsmetoden. Mot bakgrund av detta uppskattar företaget intäkterna från försäljningen av fastigheterna till ca 2 miljoner zloty. Försäljningen av lagren antas motsvara 25 % av det bokförda värdet, dvs. 100 000 zloty. Intäkterna från försäljningen av fordon och maskiner beräknas uppgå till 100 000 zloty.

(16)

Företaget Techmatrans har vidare erhållit en handelskredit på 110 000 zloty med en längre återbetalningstid än under normala marknadsvillkor. De polska myndigheterna har också föreslagit att Techmatrans vinst under 2005 skulle räknas som företagets eget kapital.

(17)

Enligt den anmälda omstruktureringsplanen uppgår kostnaderna för omstruktureringen till 5,35 miljoner zloty. Avsikten är att 2,8 miljoner zloty ska finansieras i form av statligt stöd och det återstående beloppet, 2,55 miljoner zloty, ska täckas av Techmatrans.

(18)

Som kompensationsåtgärd har företaget planerat att avsluta en av sina verksamheter, nämligen utformning av styrsystem för transportteknik. Styrsystemen skulle fortfarande utgöra en del av företagets produktutbud, men utformningen av dem skulle överlåtas på ett annat företag.

(19)

Det anmälda stödet består av ett tillskott av aktiekapital i företaget till ett belopp av 2,8 miljoner zloty (0,7 miljoner euro) från den statliga byrån för utveckling av industrin (Agencja Rozwoju Przemysłu, nedan kallat ARP). Den rättsliga grunden för att bevilja ekonomiskt stöd i form av höjning av aktiekapitalet är lagen av den 30 augusti 1996 om försäljning och privatisering av statliga företag (3).

(20)

Techmatrans nuvarande ägare, staten, kommer att sänka företagets aktiekapital i syfte att täcka de förluster som det ådragit sig under 2001–2004. Företaget kommer därefter att emittera nya aktier, som kommer att köpas av ARP, som på så sätt kommer att förvärva 41,5 % av aktierna i Techmatrans. De medel som erhålls på detta sätt kommer att användas för investeringar.

(21)

Förutom att de polska myndigheterna anmälde den ovan nämnda åtgärden underrättade de också kommissionen om att Techmatrans hade fått statligt stöd 2004 och 2005 i form av delbetalning av skulder. Detta stöd beviljades inom ramen för stöd av mindre betydelse.

III   BESLUT OM ATT INLEDA DET FORMELLA GRANSKNINGSFÖRFARANDET

(22)

Det formella granskningsförfarandet inleddes eftersom kommissionen hyste tvivel rörande det planerade omstruktureringsstödets förenlighet med gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (4) (nedan kallade riktlinjerna).

(23)

Kommissionen tvivlade för det första på att de medel som förutsågs i omstruktureringsplanen var tillräckliga för att återställa företagets lönsamhet på lång sikt. Den beräknade vinstmarginalen var liten och planen skulle därför troligen inte kunna accepteras av en eventuell privat investerare. Dessutom var företagets faktiska situation 2006 betydligt sämre än förutsett, och planen måste därför uppdateras.

(24)

För det andra var det föreslagna egna kapitalet mindre än vad som krävs i riktlinjerna. Dessutom förekom tvivel huruvida vissa åtgärder som föreslagits som egna medel var förenliga med riktlinjerna. Även kostnaderna för omstruktureringen föreföll ha underskattats. Av denna anledning skulle det faktiska egna kapitalet troligen täcka en ännu mindre andel av omstruktureringskostnaderna än vad som uppgivits.

(25)

Kommissionen hyste även tvivel huruvida de föreslagna kompensationsåtgärderna var ekonomiskt rationella. Den verksamhet som skulle avslutas föreföll att vara mer avancerad ur teknisk synpunkt och mer lönsam än företagets övriga verksamheter. Detta gav upphov till ytterligare tvivel rörande företagets branschstrategi.

IV   DE POLSKA MYNDIGHETERNAS SYNPUNKTER

(26)

För det första är de polska myndigheterna inte eniga med kommissionen, som ifrågasatte de vinstmarginaler som företaget förutsett enligt omstruktureringsplanen. De har lagt fram bevisning för att vinstmarginaler på ca 2–4 % är typiska för motsvarande företag i maskinbyggnadssektorn som liksom Techmatrans tillverkar transportsystem. De polska myndigheterna har som exempel framhållit ett framgångsrikt företag, noterat på den polska värdepappersbörsen, som är verksamt inom samma marknadssegment och har lika låga vinstmarginaler.

(27)

De polska myndigheterna understryker att den planerade höjningen av aktiekapitalet är avsedd som ett temporärt stöd till Techmatrans för att företaget ska kunna omstruktureras effektivt och med framgång privatiseras under åren 2009–2010. De polska myndigheterna har också understrukit att ARP:s ekonomiska engagemang i företaget enbart planerats som en temporär investering, och både ARP och polska staten planerar en försäljning av företagets aktier så snart företagets situation har förbättrats.

(28)

De polska myndigheterna har påpekat att Techmatrans redan genomfört betydande omstruktureringsåtgärder, t.ex. nedskärning av personalen, minskning av de fasta kostnaderna och omstrukturering av organisationen, som innebär att företagets resultat påverkas på lång sikt.

(29)

De polska myndigheterna har lagt fram en uppdaterad omstruktureringsplan för Techmatrans. De finansiella prognoserna har korrigerats, med beaktande av Techmatrans resultat under 2006 och återbetalningen av det lån som beviljats för att undsätta företaget.

(30)

De polska myndigheterna har meddelat att företaget under omstruktureringsperioden lyckats erhålla ytterligare medel från privata källor. Företaget undertecknade överenskommelser med banker rörande diskontering av dess fordringar (den 19 juli 2006 och den 27 mars 2007). Enligt överenskommelserna övertar banken i fråga de av Techmatrans fordringar som förfaller inom 90 dagar, och betalar omedelbart ut kontanter till företaget. De polska myndigheterna hävdar att denna typ av finansiering har en liknande effekt som en revolverande kredit och bör betraktas som företagets egna medel.

V.   BEDÖMNING

1.   Statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget

(31)

Enligt artikel 87.1 i EG-fördraget är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den gemensamma marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

(32)

Höjningen av företagets aktiekapital med 2,8 miljoner zloty (0,7 miljoner euro) som betalas av ARP kommer att täckas av medel ur en fond som inrättats med stöd av lagen och finansieras med hjälp av offentliga intäkter, dvs. statliga medel.

(33)

Techmatrans konkurrerar med andra europeiska företag på den polska och den europeiska marknaden. Kriteriet rörande påverkan på handeln inom gemenskapen är således uppfyllt.

(34)

Den ovan nämnda åtgärden anses därför som statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget.

(35)

De medel som Techmatrans erhållit 2004–2005 inom ramen för stöd av mindre betydelse uppfyller inte alla de kriterier som anges i artikel 87.1 i EG-fördraget, och kommer därför inte att omfattas av detta förfarande, i enlighet med punkt 69 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.

2.   Undantag enligt artiklarna 87.2 och 87.3 i EG-fördraget

(36)

De undantag som anges i artikel 87.2 i EG-fördraget är inte tillämpliga i föreliggande fall. Eftersom stödets grundläggande syfte är att återställa den långsiktiga lönsamheten för ett företag i svårigheter är det av de undantag som anges i artikel 87.3 endast undantaget enligt 3 c som kan tillämpas, nämligen statligt stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset. Stödet kan därför anses vara förenligt med den gemensamma marknaden på grundval av artikel 87.3 c i EG-fördraget endast om de villkor är uppfyllda som anges i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.

2.1   Företagets stödberättigande

(37)

Enligt riktlinjerna anses ett företag befinna sig i en svår situation om det saknar möjlighet att övervinna dessa svårigheter genom egna medel eller genom att skaffa de medel det behöver från aktieägare eller genom lån från privata långivare och det utan ingripanden från de offentliga myndigheterna med största sannolikhet skulle försvinna från marknaden. I riktlinjerna anges också vissa typiska kännetecken på ett företag i svårigheter, bl.a. stigande skuldsättningsgrad och ett sjunkande värde, som kan gå ner till noll, på nettotillgångarna.

(38)

Techmatrans bör betraktas som ett företag i svårigheter i den mening som avses i riktlinjerna. Under de senaste fem åren har Techmatrans förlorat över hälften av sitt eget kapital och noterat både förluster på försäljningen och nettoförluster på verksamheten. De sammanlagda förlusterna under åren 2002–2004 uppgick till 7,3 miljoner zloty (1,9 miljoner euro). Intäkterna från försäljningen under perioden sjönk från 15,7 miljoner zloty (4,1 miljoner euro) 2001 till uppskattningsvis 8,5 miljoner zloty (2,2 miljoner euro) 2006, dvs. med 46 %.

(39)

Under 2001–2005 minskade rörelsekapitalet från 7,7 miljoner zloty (1,9 miljoner euro) till 2,3 miljoner zloty (0,6 miljoner euro). Under samma period ökade lagrens andel av rörelsekapitalet från 16 % till 38,5 %.

(40)

Mot bakgrund av ovanstående anser kommissionen att Techmatrans kan anses som ett företag i svårigheter i den mening som avses i riktlinjerna och följaktligen är berättigat till omstruktureringsstöd.

2.2   Återställande av lönsamheten

(41)

För att en åtgärd ska betraktas som förenlig med gemenskapslagstiftningen på grundval av punkterna 34–37 i riktlinjerna måste omstruktureringsplanen innehålla en detaljerad utredning av de problem som lett till svårigheterna och fastställa metoderna för att återställa företagets långsiktiga lönsamhet och ge det en sund ekonomi inom en rimlig tid. Planen måste grundas på realistiska antaganden om de kommande förutsättningarna för verksamheten. Den beräknade avkastningen på eget kapital i det omstrukturerade företaget måste vara tillräcklig för att företaget ska vara i stånd att konkurrera på marknaden av egen kraft.

(42)

I beslutet att inleda förfarandet uttryckte kommissionen tvivel på att den planerade omstruktureringen var tillräcklig för att garantera lönsamheten för Techmatrans, och påpekade att omstruktureringsplanen måste uppdateras och slutföras. Efter det att kommissionen meddelat sitt beslut att inleda det formella granskningsförfarandet lade de polska myndigheterna fram ytterligare information och skingrade kommissionens tvivel rörande återställandet av lönsamheten.

(43)

För det första har Techmatrans svaga resultat från 2006 vederbörligen förklarats. Eftersom den meddelade höjningen av aktiekapitalet måste uppskjutas på grund av likviditetsproblem började företaget kräva in förhandsbetalningar av sina kunder till en omfattning av 40 % av värdet på orderstocken. Techmatrans förlorade därför en betydande del av sina order. När företaget lyckades återställa likviditeten under andra halvåret 2006 förbättrades dess resultat betydligt. Omstruktureringsplanen har uppdaterats på lämpligt sätt, och beaktar de resultat som företaget noterade 2006.

(44)

För det andra, när det gäller kommissionens farhågor rörande den låga förväntade vinstmarginalen på 3 % i slutet av omstruktureringsperioden år 2010, har de polska myndigheterna förklarat att en förväntad vinstmarginal av denna storlek motsvarar den rådande situationen i sektorn, där marginalerna uppgår till 2–4 %. Exempel har lagts fram på företag som är verksamma i samma sektor och uppnår motsvarande vinstmarginaler, bland annat ett företag som är noterat på den polska värdepappersbörsen.

(45)

En närmare analys av situationen i det marknadssegment där Techmatrans är verksamt har bekräftat att den relativt låga vinstmarginalen är typisk för företag som tillverkar produkter och tillhandahåller tjänster för motorfordonsindustrin, eftersom kundernas starka förhandlingsposition leder till att marginalerna pressas. Det finns därför fog för den nivå på avkastningen som beräknats.

(46)

Omstruktureringsåtgärderna består huvudsakligen av nya investeringar som bör göra det möjligt för företaget att utnyttja sin potential på lång sikt (och som genom de ökade avskrivningskostnaderna på kort sikt inverkar negativt på nettoresultatet). Betydande omstruktureringsåtgärder har redan vidtagits, bland annat omstrukturering av personalen, partiell omstrukturering av tillgångarna och omstrukturering av organisationen. Företaget har inte heller några betydande skulder att betala tillbaka, och hela omstruktureringsstödet kommer därför att avsättas till att förbättra produktiviteten och konkurrenskraften.

(47)

Det är främst små och medelstora företag som är verksamma i maskinbyggnadssektorn, eftersom produkterna skräddarsys för kundernas behov och säljs i små mängder. Efterfrågan är av cyklisk karaktär, vilket förutsätter flexibilitet hos företagen när det gäller deras produktionskapacitet. I flera fall behövs specialistkunnande för att tillverka produkterna, vilket förutsätter mångårig erfarenhet. Techmatrans förefaller att uppfylla dessa krav, och genomförandet av det investeringsprogram som ingår i omstruktureringsplanen borde garantera att företagets lönsamhet återställs på lång sikt.

(48)

Slutligen planerar de polska myndigheterna att privatisera företaget 2009–2010, efter det att omstruktureringsplanen har genomförts. Detta borde ytterligare stärka företagets ställning på lång sikt. Företaget fick positiv uppmärksamhet på marknaden redan 2005 då två potentiella investerare uttryckte ett intresse för att förvärva det.

(49)

Efter att ha analyserat och granskat de ovan nämnda förklaringarna och omstruktureringsplanen, och i synnerhet dess investeringsprogram, anser kommissionen att Techmatrans borde kunna uppnå lönsamhet på lång sikt om omstruktureringen av företaget genomförs. Mot bakgrund av ovanstående konstaterar kommissionen att genomförandet av omstruktureringsplanen leder till att företagets långsiktiga lönsamhet återställs.

2.3   Begränsning av stödet till vad som är absolut nödvändigt

(50)

Enligt punkterna 43–45 i riktlinjerna måste stödet begränsas till vad som är absolut nödvändigt, och stödmottagaren förväntas på ett betydande sätt delta i omstruktureringsprocessen med hjälp av egna medel eller externa privata finansieringskällor. I riktlinjerna anges klart att en betydande del av finansieringen av omstruktureringen måste komma från egna medel, t.ex. från försäljning av tillgångar som inte är absolut nödvändiga för företagets fortlevnad eller extern finansiering på marknadsvillkor.

(51)

Techmatrans egna bidrag till omstruktureringskostnaderna kommer att härröra från försäljning av tillgångar, nämligen fastigheter (2 miljoner zloty), lager (0,1 miljoner zloty) och gamla fordon och produktionsmaskiner (0,1 miljoner zloty). Techmatrans har vidare erhållit en långfristig handelskredit på 0,11 miljoner zloty.

(52)

Techmatrans har dessutom lyckats diskontera sina skulder. Det sammanlagda beloppet av de diskonterade skulderna beräknas 2007 uppgå till 3 160 000 zloty. I prognosen beaktas de överenskommelser om diskontering av skulder som redan ingåtts med banker och kunder. Om man utgår från att den förväntade förkortningen av betalningstiden motsvarar det som uppnåddes 2006, dvs. 80 dagar, borde det 2007 vara möjligt att uppnå ett resultat motsvarande långfristig finansiering till ett belopp av 702 000 zloty (3 160 000 × 80 dagar/360 dagar).

(53)

Eftersom företaget erhållit dessa medel på marknadsvillkor, trots att det befinner sig i svårigheter och innan det har beviljats statligt stöd, anser kommissionen att det är motiverat att anta att Techmatrans kommer att kunna erhålla motsvarande finansiering under hela omstruktureringsperioden i minst samma omfattning. Kommissionen konstaterar därför att de ovan nämnda medlen kan godtas som företagets egna medel i den mening som avses i riktlinjerna för undsättning och omstrukturering av företag.

(54)

Enligt den uppdaterade omstruktureringsplanen skulle kostnaderna för omstruktureringen uppgå till 5,959 miljoner zloty (investeringar: 5,359 miljoner zloty, betalning av det lån som beviljats för att undsätta företaget: 0,6 miljoner zloty). Det egna bidraget till finansieringen av omstruktureringen skulle uppgå till 3,012 miljoner zloty (intäkter från försäljningen av tillgångar: 2,2 miljoner zloty, den långfristiga handelskrediten: 110 000 zloty, diskontering av skulderna: 702 000 zloty).

(55)

Techmatrans egna bidrag till omstruktureringen som helhet kan anses ligga på högsta möjliga nivå och motsvarar minst 50 % av kostnaderna för omstruktureringen, vilket överensstämmer med riktlinjerna. Kommissionen kan därför godta omfattningen av företagets eget bidrag.

2.4   Förhindrande av otillbörlig snedvridning av konkurrensen

(56)

Enligt punkterna 38–42 i riktlinjerna måste åtgärder vidtas för att så långt som möjligt mildra stödets eventuella negativa inverkan på konkurrensen. Stödet får inte oskäligt snedvrida konkurrensen. Det innebär vanligen att företagets närvaro på marknaden begränsas efter det att omstruktureringen har avslutats. En obligatorisk begränsning eller minskning av företagets närvaro på den berörda marknaden utgör en kompenserande åtgärd till förmån för företagets konkurrenter. En sådan begränsning bör stå i proportion till den snedvridande effekt som stödet haft på marknaden, och till företagets relativa betydelse på den berörda marknaden eller de berörda marknaderna.

(57)

Enligt punkt 56 i riktlinjerna är villkoren för beviljande av stöd mindre strikta när det gäller nödvändiga kompensationsåtgärder i stödmottagande regioner. I sin analys av omstruktureringsstödets inverkan på marknaden och konkurrensen har kommissionen beaktat att Techmatrans är beläget i ett stödmottagande område i den mening som avses i artikel 87.3 a i EG-fördraget.

(58)

Även när det gäller frågan om huruvida de föreslagna kompensationsåtgärderna var ekonomiskt rationella har det tvivel som kommissionen gav uttryck för i sitt beslut om inledande av förfarandet skingrats. Techmatrans har för avsikt att sluta med utformningen och försäljningen av styrsystem för transportteknik, eftersom det i synnerhet i denna sektor är mer rationellt att lägga ut tjänster på entreprenad. I motsats till de övriga sektorer där företaget är verksamt innebär utläggningen på entreprenad av detta slag av verksamhet inte att potentiella konkurrenter får tillgång till den expertkunskap som är knuten till företagets kärnverksamhet. Ett avstående från den aktuella verksamheten förutsätter inte heller att några större anpassningar genomförs inom företaget.

(59)

Den verksamhet som läggs ned är vinstbringande, och nedläggningen sker således inte av lönsamhetsskäl. Under de senaste åren har denna verksamhet stått för 5–8,6 % av Techmatrans totala intäkter.

(60)

Kommissionen anser att Techmatrans marknadsandel är liten och att företaget med hänsyn till sin storlek hör till sektorn små och medelstora företag (även om det i egenskap av statligt ägt företag formellt sett inte får klassificeras som ett företag i denna kategori) och att det planerade stödet är relativt litet till sitt belopp (0,7 miljoner euro). Den snedvridning av konkurrensen som kompensationsåtgärderna är avsedda att förebygga är av denna anledning obetydlig. Mot bakgrund av ovanstående anser kommissionen att den föreslagna kompensationsåtgärden är tillräcklig.

VI   SLUTSATS

(61)

Kommissionen konstaterar att det anmälda statliga stödet till förmån för företaget Techmatrans för genomförande av den ovan nämnda omstruktureringen är förenligt med den gemensamma marknaden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det statliga stöd till ett belopp av 2 800 000 zloty som Polen i enlighet med den ovan beskrivna omstruktureringsplanen planerar att bevilja företaget Techmatrans är förenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i EG-fördraget.

På grundval av ovanstående godkänns beviljandet av det ovan nämnda stödet till ett belopp av 2 800 000 zloty.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till republiken Polen.

Utfärdat i Bryssel den 28 november 2007.

På kommissionens vägnar

Neelie KROES

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT C 77, 5.4.2007, s. 43.

(2)  Se fotnot 1.

(3)  Enligt artikel 56.2 i lagen överförs 15 % av de årliga intäkter som erhållits från privatiseringen, med ränta, till fonden för omstrukturering av företag, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorstw. Fondens tillgångar är avsedda att finansiera stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter. Enligt artikel 56.5 i lagen höjer finansministeriet aktiekapitalet i ARP med ett belopp som motsvarar 1/3 av intäkterna till fonden för omstrukturering av företag. Dessa medel är avsedda för undsättning och omstrukturering av storföretag som befinner sig i svårigheter, bland annat företag för vilka en privatisering planerats.

(4)  EUT C 244, 1.10.2004, s. 2.