ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 83

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
26 mars 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 272/2008 av den 25 mars 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/261/EG

 

*

Rådets beslut av den 28 februari 2008 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

3

 

 

2008/262/EG

 

*

Rådets beslut av den 28 februari 2008 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

5

 

 

Kommissionen

 

 

2008/263/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 27 juni 2007 om statligt stöd C 50/2006 (f.d. NN 68/2006, CP 102/2006) som Österrike har genomfört till förmån för BAWAG-PSK [delgivet med nr K(2007) 3038]  ( 1 )

7

 

 

2008/264/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 mars 2008 om brandsäkerhetskrav för cigaretter i Europastandarder på grundval av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG ( 1 )

35

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2008/265/EG

 

*

Beslut nr 1/2008 av Gemensamma kommittén EU–Schweiz, inrättad genom det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om denna stats associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket av den 28 februari 2008 om ändring av dess arbetsordning

37

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2008/266/Gusp av den 28 januari 2008 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Tchad om status för de EU-ledda styrkorna i Republiken Tchad

39

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Tchad om status för de EU-ledda styrkorna i Republiken Tchad

40

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

26.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 83/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 272/2008

av den 25 mars 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsakter (1), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 26 mars 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 25 mars 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

JO

57,9

MA

61,0

TR

108,7

ZZ

75,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,9

MK

99,4

TR

162,2

ZZ

132,0

0709 90 70

MA

60,5

TR

130,6

ZZ

95,6

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

EG

43,9

IL

57,9

MA

51,2

TN

59,9

TR

60,4

ZZ

54,7

0805 50 10

IL

106,7

TR

133,3

ZA

147,5

ZZ

129,2

0808 10 80

AR

92,3

BR

87,5

CA

103,7

CL

89,6

CN

92,1

MK

44,4

US

115,6

UY

55,2

ZA

69,0

ZZ

83,3

0808 20 50

AR

80,9

CL

78,9

CN

77,6

ZA

93,5

ZZ

82,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

26.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 83/3


RÅDETS BESLUT

av den 28 februari 2008

om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

(2008/261/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 62, 63.3 a och b, 66 och 95 jämförda med artikel 300.2 första stycket andra meningen,

med beaktande av kommissionens förslag,

av följande skäl:

(1)

Den 27 februari 2006 gav rådet bemyndigande om inledande av förhandlingar med Furstendömet Liechtenstein och Schweiziska edsförbundet om ett protokoll om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet av den 26 oktober 2004 mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (nedan kallade protokollet respektive avtalet). Dessa förhandlingar har nu avslutats och protokollet paraferades i Bryssel den 21 juni 2006.

(2)

Avtalet bör undertecknas, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

(3)

I protokollet föreskrivs att vissa av dess bestämmelser ska tillämpas tillfälligt. Dessa bestämmelser bör tillämpas tillfälligt i avvaktan på att protokollet träder i kraft.

(4)

När det gäller utvecklingen av Schengenregelverket, som omfattas av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, bör beslut 1999/437/EG om vissa överenskommelser med Republiken Island och Konungariket Norge (1) efter undertecknandet i tillämpliga delar göras tillämpligt på förbindelserna med Liechtenstein.

(5)

Detta beslut påverkar inte Förenade kungarikets ställning enligt det protokoll om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (2).

(6)

Detta beslut påverkar inte Irlands ställning enligt det protokoll om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (3).

(7)

Detta beslut påverkar inte Danmarks ställning enligt det protokoll om Danmarks ställning som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med förbehåll för dess ingående vid en senare tidpunkt bemyndigas rådets ordförande att utse den eller de personer som ska ha befogenhet att på Europeiska gemenskapens vägnar underteckna protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och anknytande dokument.

Texterna till protokollet och anknytande dokument bifogas detta beslut (4).

Artikel 2

Detta beslut ska vara tillämpligt inom de områden som omfattas av bestämmelserna i artikel 2.1–2 i protokollet och vidareutvecklingen av dessa, i den mån bestämmelserna har en rättslig grund i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen eller det enligt rådets beslut 1999/436/EG (5) har fastställts att de har en sådan rättslig grund.

Artikel 3

Bestämmelserna i artiklarna 1–4 i beslut 1999/437/EG ska i tillämpliga delar vara tillämpliga i fråga om Liechtensteins associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, som omfattas av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Artikel 4

Enligt artikel 9.2 i protokollet ska artiklarna 1, 4 och 5.2 a första meningen i detta protokoll och de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i artikel 3.1–4 samt artiklarna 4, 5 och 6 i avtalet tillämpas provisoriskt från dagen för undertecknandet av protokollet, i avvaktan på att avtalet träder i kraft.

Utfärdad i Bryssel den 28 februari 2008.

På rådets vägnar

D. MATE

Ordförande


(1)  Rådets beslut av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 31).

(2)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Rådets handling 16462/06 finns tillgänglig på Internet (http://register.consilium.europa.eu).

(5)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 17.


26.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 83/5


RÅDETS BESLUT

av den 28 februari 2008

om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

(2008/262/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 24 och 38, och

av följande skäl:

(1)

Den 27 februari 2006 bemyndigade rådet ordförandeskapet att, biträtt av kommissionen, inleda förhandlingar med Furstendömet Liechtenstein och Schweiziska edsförbundet om ett protokoll om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet av den 26 oktober 2004 mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (nedan kallade protokollet respektive avtalet). Dessa förhandlingar har nu avslutats och protokollet paraferades i Bryssel den 21 juni 2006.

(2)

Protokollet bör undertecknas, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

(3)

I protokollet föreskrivs att vissa av dess bestämmelser skall tillämpas tillfälligt. Dessa bestämmelser bör tillämpas tillfälligt i avvaktan på att protokollet träder i kraft.

(4)

När det gäller utvecklingen av Schengenregelverket, som omfattas av avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen, bör efter undertecknandet av protokollet rådets beslut 1999/437/EG (1) i tillämpliga delar göras tillämpligt på förbindelserna med Liechtenstein.

(5)

Detta beslut påverkar inte Förenade kungarikets ställning enligt det protokoll om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (2).

(6)

Detta beslut påverkar inte Irlands ställning enligt det protokoll om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med förbehåll för dess ingående vid en senare tidpunkt bemyndigas rådets ordförande att utse den eller de personer som skall ha rätt att på Europeiska unionens vägnar underteckna protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och anknytande dokument.

Texterna till protokollet och anknytande dokument bifogas detta beslut (4).

Artikel 2

Detta beslut skall vara tillämpligt inom de områden som omfattas av bestämmelserna i artikel 2.1 och 2.2 i protokollet och utvecklingen av dessa, i den mån bestämmelserna har en rättslig grund i fördraget om Europeiska unionen eller det genom rådets beslut 1999/436/EG (5) har fastställts att de har en sådan rättslig grund.

Artikel 3

Bestämmelserna i artiklarna 1–4 i beslut 1999/437/EG skall i tillämpliga delar vara tillämpliga i fråga om Liechtensteins associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, som omfattas av avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen.

Artikel 4

Enligt artikel 9.2 i protokollet skall artiklarna 1, 4 och 5.2 a första meningen i protokollet och de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i artikel 3.1–4 samt artiklarna 4, 5 och 6 i avtalet tillämpas provisoriskt från dagen för undertecknandet av protokollet, i avvaktan på att det träder i kraft.

Utfärdad i Bryssel den 28 februari 2008.

På rådets vägnar

D. MATE

Ordförande


(1)  Beslut av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 31).

(2)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Rådets handling 16462/06, tillgänglig på Internet (http://register.consilium.europa.eu).

(5)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 17.


Kommissionen

26.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 83/7


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 27 juni 2007

om statligt stöd C 50/2006 (f.d. NN 68/2006, CP 102/2006) som Österrike har genomfört till förmån för BAWAG-PSK

[delgivet med nr K(2007) 3038]

(Endast den tyska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2008/263/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 88.2 första stycket,

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 62.1 a,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (1),

efter att i enlighet med nämnda artiklar ha gett berörda parter tillfälle att yttra sig (2), och

av följande skäl:

I.   FÖRFARANDE

(1)

Efter uppgifter i pressen om Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschafts (nedan kallat BAWAG-PSK) ekonomiska svårigheter har kommissionen den 5 maj 2006 lämnat en begäran om upplysningar till Österrike. Samma dag erhöll kommissionen en skrivelse från de österrikiska myndigheterna med information om en statlig garanti för BAWAG-PSK.

(2)

Kommissionen begärde ytterligare upplysningar av Österrike med en skrivelse av den 30 maj 2006. De österrikiska myndigheterna svarade med en skrivelse av den 16 juni 2006.

(3)

Den 27 juni och 4 december 2006 hölls möten mellan företrädare för de österrikiska myndigheterna och BAWAG-PSK. I anslutning till dessa möten inkom Österrike med ytterligare information genom skrivelser av den 18 juli och 21 september 2006.

(4)

Genom en skrivelse av den 22 november 2006 underrättade kommissionen Österrike om sitt beslut att inleda det förfarande som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget.

(5)

Genom ett offentliggörande av detta beslut i Europeiska unionens officiella tidning  (3) gavs berörda parter tillfälle att yttra sig. Ingen berörd part inkom dock med några synpunkter.

(6)

På kommissionens begäran om upplysningar inkom Österrike med ytterligare information genom skrivelser av den 31 december 2006 och 31 januari 2007.

(7)

Den 28 februari, 30 mars, 25 april och 8 maj 2007 hölls möten mellan företrädare för de österrikiska myndigheterna, BAWAG-PSK och Cerberus. Därefter lämnade Österrike ytterligare upplysningar genom skrivelser från den 28 mars, 19 april, 4 maj, 21 maj, 31 maj och 13 juni 2007.

II.   BAKGRUND

(8)

BAWAG-PSK är Österrikes fjärde största bank. Den icke börsnoterade bank- och finanskoncernen är verksam inom alla områden för finansiella tjänster, både i och utanför Österrike. Koncernen har det största centralstyrda, inhemska filialnätverket (omkring 157 BAWAG-filialer och 1 300 postfilialer), med 1,2 miljoner privatkunder och mer än 60 000 företagskunder. Den 31 december 2005 uppgick balansomslutningen till 57,9 miljarder EUR, medan sparinlåningsmedlen uppgick till omkring 18 miljarder EUR.

(9)

I följande tabell finns en översikt över de viktigaste nyckeltalen för BAWAG-PSK under tidsperioden 2004 till 2006:

Tabell 1

BAWAG-PSK

Balansomslutning

(i miljarder EUR)

Antal anställda

Sparinlåning

(i miljarder EUR)

Operativt resultat

(i miljoner EUR)

Årsvinst

(i miljoner EUR)

2004

56,3

6 275

18,7

280

160,3

2005

57,9

6 632

18,2

217

6,2

2006

50,8

6 670

14,6

140

40,4

(10)

Fram till 2006 var BAWAG-PSK indirekt helägt av Österreichischen Gewerkschaftsbunds (ÖGB) (4). Bankens historia startar år 1922, då ”Arbeiterbank” grundades för att förvalta fackföreningarnas och konsumtionsföreningarnas tillgångar. Banken öppnades på nytt av de österrikiska fackföreningarna efter andra världskriget.

(11)

I december 2005 uppvisade BAWAG-PSK följande ägarstruktur:

Image

(12)

Den 1 augusti 2005 (avtal om delning och övertagande) delade BAWAG upp hela sin bankverksamhet: BAWAG-bankverksamheten övergick till ett nytt företag, det nya BAWAG-PSK. Det överlåtande företaget, BAWAG, ombildades därefter till AVB. De förmögenhetstillgångar som återstod i AVB (tidigare BAWAG), vid sidan av värdepapperen, utgjordes i huvudsak av den 100 % ägarandelen i BAWAG-PSK. På passivsidan i AVB:s balansräkning återstod en del av BAWAG-skulderna gentemot kreditinstituten, som uppgick till ett belopp på […] (5) miljarder EUR, samt en del av BAWAG:s egna kapital.

(13)

Den 31 december 2005 uppgick BAWAG-PSK:s fordringar gentemot direkta och indirekta aktieägare till […] miljarder EUR (6). Dessa fordringars värdebeständighet var i första hand beroende av det pris som uppnåddes vid försäljningen av andelarna i BAWAG-PSK. För att uppnå en fullständig värdebeständighet för fordringarna skulle den potentiella köparen behövt ha gjort en total investering på omkring […] miljarder EUR (7).

(14)

BAWAG-PSK delar in den inhemska marknaden i fem huvudområden för verksamheten:

a)

Privatkundssegmentet, som innefattar retailverksamheten, försäljningen via postfilialerna, den mobila försäljningen och e-bankverksamheten. Dessa kunder utgörs av förvärvsarbetande personer, mindre och medelstora företag.

b)

Företagskundssegmentet, som omfattar institutionella kunder och socialförsäkringsmyndigheter, samt nationella och internationella storkunder. Balansomslutningen för de kunder som är hemmahörande i Österrike inom detta segment uppgår till minst 4 miljoner EUR.

c)

Segmentet för den offentliga sektorn, som framför allt innefattar kredit- och betalningstjänster för förbundsregeringen, delstaterna och de österrikiska kommunerna.

d)

Kapitalmarknadssegmentet, som utgörs av koncernens Treasury-verksamhet och särskilt resultatet av finansieringsverksamheten samt förmögenhets- och fondförvaltningen och emissionsverksamheten.

e)

Fastighets- och leasingsegmentet, som omfattar resultatet för de dotterbolag som är verksamma inom dessa områden och upplåningen för fastighetsprojekt, som framför allt beviljas företagskunder.

(15)

BAWAG-PSK:s marknadsandelar i Österrike per produkt uppgick 2005 till följande:

Tabell 2

Produkter per affärsområde

Marknadsandel

Inlåningsverksamheten för inhemska kunder

Privatkunder

12 %

Företagskunder

8 %

Kreditverksamheten för inhemska kunder inkl. hypotekslån

Privatkunder

6 %

Företagskunder

8 %

Offentliga sektorn

25 %

Kreditkortsverksamheten (privatkunder)

Debetkort

13 %

Kreditkort

11 %

Leasingverksamheten

 

7 %

Kapitalmarknadsverksamheten

 

5 %

(16)

BAWAG-PSK befinner sig som den […] leverantören av banktjänster för den offentliga sektorn i en stark position. […] av regeringsgireringarna och löneutbetalningarna till de anställda i offentlig tjänst sker via denna bank.

(17)

BAWAG-PSK är vidare verksamma inom försäkringsbranschen genom BAWAG Versicherung AG och PSK Versicherung AG (8) och inom bankfrämmande tjänster genom BAWAG-PSK Immobilien AG, skokedjan Stiefelkönig och TV-bolaget ATV Privat-TV Services.

(18)

Banken har också expanderat på den internationella marknaden. Förmögenhetsandelen för de utländska filialerna har ökat från ca […] % för 1995 till ca […] %, och till något mer än […] %, om dotterbolagen räknas med, för 2004. Banken har dotterbolag eller delägarskap i Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Ungern, Malta och Libyen. Marknadsandelarna i de nya medlemsländerna är dock låga.

(19)

Den 30 december 2006 avyttrade ÖGB BAWAG-PSK till ett konsortium för den amerikanska investeringskoncernen Cerberus Capital Management L.P. (nedan kallat konsortiet) (9). Försäljningen avslutades efter att de suspensiva rättsliga tillstånden från konkurrensmyndigheten hade lämnats den 15 maj 2007. Försäljningspriset uppgick till […] miljarder EUR. Därutöver åtog sig konsortiet att öka kapitalet med […] miljoner EUR.

(20)

BAWAG-PSK:s ekonomiska svårigheter berodde främst på två speciella transaktioner, ”Caribbean transactions” och ”Refco”, som gjordes av vissa medlemmar i den tidigare ledningen. Dessa transaktioner möjliggjordes genom en otillräcklig riskkontroll och genom att deltagarna avsiktligt kringgick de befintliga kontrollinstanserna.

(21)

Transaktionerna som kallades ”Caribbean transactions” genomfördes i huvudsak mellan 1995 och 2001. Från 1995 till 1998 överfördes till en början tre trancher på totalt 550 miljoner US-dollar via BAWAG International Finance, Dublin, till företag med säte på Caymanöarna. 1998 beviljades en ytterligare kredit på 89 miljoner US-dollar. I september 1998 utgjordes engagemanget av att BAWAG-PSK via sitt dotterbolag i Dublin gav krediter på totalt 639 miljoner US-dollar till fyra företag för diverse investeringsändamål. Dessa belopp användes för att spekulera i den japanska yenens kursutveckling mot US-dollarn. De från tredje part anskaffade egenkapitalstrancherna, som fungerade som täckning, och medel ur så kallade Senior-Deposit-Agreements användes successivt som täckning för spekulationerna, eftersom den förväntade kursutvecklingen uteblev. Beträffande de finansieringar som hade skett fram till 1998 uppkom på detta sätt en totalförlust på […] miljoner US-dollar.

(22)

Fram till slutet av 1998 gjordes ytterligare finansieringar på totalt […] miljoner US-dollar och 1999 hade kreditåtaganden på ca […] miljoner US-dollar gjorts, som än en gång visade sig vara utan värdebeständighet. Än en gång hade en förväntad kursutveckling av yenen inte infriats. Optioner som under samma tid hade fallit kraftigt såldes med stor förlust. Skulderna uppgick vid årsskiftet 1999 till […] miljarder EUR, varvid den kraftiga ökningen av skulderna till stor del även kunde hänföras till kraftiga förskjutningar i växelkursstrukturen.

(23)

I slutet av 1999/början av 2000 gjordes ett nytt, sista försök att kompensera för de förluster som hittills hade uppkommit på grund av dessa affärer. Ytterligare […] miljoner EUR tillsammans med de […] miljoner US-dollar som återstod av de tidigare optionerna investerades i fonder. Investeringarna utgjordes åter av yen-swap-spekulationer, vilket resulterade i en ny totalförlust av de investerade medlen. I slutet av 2000 fanns det på grund av dessa affärer skuld på […] miljarder EUR. Från 2001 gjorde talrika omstruktureringar av förlusterna och genom partiella avskrivningar kunde de slutligen minskas till ca […] miljarder EUR per oktober 2005.

(24)

Affärsförbindelsen mellan BAWAG-PSK och Refco Group Ltd. LLC (nedan kallat Refco) (10) startade 1998 och varade till oktober 2005. Tyngdpunkten för denna affärsförbindelse var följande:

a)

BAWAG-PSK:s delägarskap i Refco från 1999 till 2004.

b)

Finansieringar inom ramen för ett så kallat Proceeds-Participation-Agreement.

c)

Ett samarbete mellan BAWAG-PSK och Refco på flera områden inom den dagliga bank- och värdepappersverksamheten.

d)

Beviljande av lån från BAWAG-PSK till Refco, som startade med en kredit 1998, vilken återfördes i samband med att BAWAG-PSK:s delägarskap i Refco avslutades 2004, fram till beviljandet av ett lån som uppgick till 350 miljoner EUR i oktober 2005. Däremellan beviljades hela tiden lån till Refco eller Refco-företag, bland annat flera mycket kortfristiga lån, som gav Refco möjlighet att upprätta bokslut (så kallade Year-End Transactions).

(25)

I april 2006 påbörjades en process i Förenta staterna mot BAWAG-PSK från Refcos, Creditors Committee (kommittén för Refcos fordringsägare som saknade säkerhet), Department of Justice (det amerikanska justitiedepartementet) och Securities and Exchange Commission (SEC, den amerikanska börsens tillsynsmyndighet) sida. Inom ramen för detta förfarande spärrades genom ett domstolsföreläggande ett belopp på omkring […] miljarder US-dollar. Slutligen förhandlades om en lösning med de amerikanska myndigheterna och Refcos fordringsägare.

(26)

Affären med Refco ledde till en totalkostnad på […] miljoner EUR för BAWAG-PSK i slutet av 2005, som bestod av följande poster:

350 miljoner EUR värdejusteringsbehov på grund av en kreditgivning,

[…] miljoner EUR i förlust på grund av guld-swappar,

[…] miljoner EUR i förlust på grund av försäljningen av så kallade Senior Secured Loans,

[…] miljoner EUR värdejusteringar på grund av diverse engagemang, samt

motsvarande rättegångskostnader.

(27)

Till detta belopp tillkom avsättningen på […] miljoner EUR, som behövde göras i början av maj 2006, med retroaktiv verkan, för förlikningen med Refcos fordringsägare. Detta resulterade i ett underskott från Refco-affärerna som uppgick till 1,0045 miljarder EUR.

(28)

Den 5 juni 2006 slöt BAWAG-PSK ett avtal med Refcos fordringsägare. BAWAG-PSK skulle betala […] miljoner US-dollar till Refcos fordringsägare och aktieägare. Därutöver avstod man från kreditfordringar till ett belopp på […] miljoner US-dollar. Avtalsparterna kom vidare överens om att […] % av försäljningssumman som uppgick till […] miljoner EUR, dock högst […] miljoner US-dollar, skulle betalas till Refcos fordringsägare och aktieägare.

(29)

2004 avskrevs fordringar från det karibiska komplexet på omkring […] miljoner EUR.

(30)

För att få bukt med förlusterna i Caribbean transactions 2005 användes likvida medel som uppgick till […] miljoner EUR, avskrivningar efter ombildningen 2005 på 534 miljoner EUR och ytterligare värdejusteringar i anslutning till 2005 på […] miljoner EUR. […]. Det resterande beloppet på […] miljoner EUR värdejusterades fullt ut.

(31)

I oktober 2005 drabbades BAWAG-PSK av Refcos insolvens och samtidigt blev förlusterna för de så kallade Caribbean transactions kända.

(32)

Händelserna ledde till värdejusteringar som krävde att […] miljoner EUR fick avsättas i […] års balansräkning (11). BAWAG-PSK kunde endast tillföra […] miljoner EUR från sina ekonomiska reserver och årliga nettoinkomst.

(33)

På grund av uppmärksamheten i massmedierna tog många insättare ut sina pengar från checkkonton och sparkonton i slutet av april och början av maj 2006. Totalt minskade insättningarna på checkkontona i banken med […] miljoner EUR och insättningarna på sparkontona med […] miljarder EUR mellan september 2005 och juni 2006.

III.   DETALJERAD BEDÖMNING AV ÅTGÄRDEN

(34)

Den åtgärd som behandlas i detta beslut är den statliga garanti på 900 miljoner EUR som beviljats BAWAG-PSK genom lagen BAWAG-PSK-Sicherungsgesetz, som antogs den 8 maj 2006 (nedan kallad BAWAG-PSK-lagen). Lagen innehöll villkor om att ägarna var tvungna att sälja BAWAG-PSK till en tredje part.

(35)

Utan den statliga garantin skulle BAWAG-PSK inte ha kunnat följa den österrikiska banklagens (nedan kallad BWG) bestämmelser om solvens och eget kapital och inte heller göra något bokslut för 2005.

(36)

Den 31 maj 2006 undertecknade de dåvarande direkta och indirekta ägarna av BAWAG-PSK (ÖGB, ÖGSP, ÖBG, ÖVV och AVB) ett försäljningsavtal i vilket de förband sig att vid en försäljning sälja sina andelar till en oberoende tredje part.

(37)

Den 6 juni 2006 undertecknade Österrike och BAWAG-PSK ett garantiavtal som stöder sig på denna lag. Det innehöll närmare upplysningar om garantin, villkoren, avgiften för garantin, BAWAG-PSK:s ansvar och garantins löptid. Försäljningsavtalet utgjorde en bilaga till garantiavtalet.

(38)

Därutöver slöt Österrike och de dåvarande direkta och indirekta ägarna av BAWAG-PSK (ÖGB, ÖGSP, ÖBG, ÖVV och AVB) ett omfattande avtal som är daterat den 6 juni 2006. I kapitel 7 § 3 i detta avtal fastställs användningen av försäljningsintäkten. Vid en försäljning av andelarna i BAWAG-PSK skall försäljningsintäkten användas med beaktande av följande hierarkiska prioriteringar:

a)

Uppfyllande av tredje parts krav för att garantera försäljningen.

b)

Uppfyllande av fordringarna gentemot ägarna i enlighet med förlikningen i Refco-ärendet.

c)

Reglering av alla vid betalningstidpunkten återstående AVB-skulder.

d)

Reglering av alla vid betalningstidpunkten återstående skulder till alla (tidigare) indirekta ägare av BAWAG-PSK.

e)

Minskning av Österrikes garanti genom tillhandahållande av eget kapital för BAWAG-PSK.

(39)

Garantin löpte ut den 15 maj 2007 i samband med att försäljningen av BAWAG-PSK till konsortiet avslutades (closing).

(40)

Enligt Österrike syftar garantin till att

a)

stabilisera och stärka BAWAG-PSK:s ställning,

b)

göra det möjligt att utarbeta en balansräkning för 2005,

c)

göra det möjligt att inleda eller fortsätta försäljningen,

d)

se till att BAWAG-PSK fungerar med sikte på framtiden, och

e)

stärka förtroendet hos investerarna på den österrikiska finansmarknaden.

(41)

Enligt de ursprungliga villkoren skulle garantin upphöra 60 dagar efter det att BAWAG-PSK hade sålts, men i princip senast den 1 juli 2007. Det var dock möjligt att garantin kunde komma att förlängas på vissa villkor.

(42)

BAWAG-PSK skulle betala en avgift på 0,2 % per år för perioden fram till den 30 juni 2007 och på 1,2 % efter det datumet.

(43)

Österrikes garanti kunde endast tas i anspråk då kumulativt

ingen försäljning av BAWAG-PSK ägde rum,

BAWAG-PSK, dess direkta och indirekta delägare hade uppmanats att betala och informera om sina ekonomiska förhållanden och skulle ha behövt utnyttja hela sin solvens för att kunna betala,

det förelåg ett ekonomiskt hot mot banken (underskridning av de lagstadgade kraven på egna medel) precis som förut, och

BAWAG-PSK hotades eller redan var drabbat av insolvens (bristande betalningsförmåga på grund av för hög skuldsättning).

(44)

Garantin kunde även tas i anspråk i det fall då risken för insolvens enbart berodde på att garantin skulle löpa ut den 1 juli 2007. Österrike kunde avvärja detta ianspråktagande genom att förlänga garantin. I detta fall krävdes emellertid ett beslut från förbundsregeringen.

(45)

Garantin täckte endast de fordringar som skulle tas med i enlighet med typberäkningsunderlaget enligt § 22, moment 2 i BWG, och som ingick i klassificeringen enligt finansinspektionens (nedan kallad FMA) förordning (12).

(46)

Österrikes garanti enligt detta garantiavtal, med undantag av sådana garantier som redan hade tagits i anspråk, skulle upphöra att gälla i samband med överlåtelsen (direkt eller indirekt) av andelarna i BAWAG-PSK till tredje part i den mening som avses i § 3, moment 1 i BAWAG-PSK-lagen, dock senast den 1 juli 2007. BAWAG-PSK skulle utan dröjsmål meddela förbundsstaten skriftligen, mot framläggande av motsvarande bevis, om varje sådan äganderättsövergång, i det fall man fick kännedom om detta. Om det var nödvändigt för att genomföra försäljningen av andelarna till tredje part i den mening som avses i § 3, moment 1 i BAWAG-PSK-lagen skulle Österrike genom en motiverad anmodan från BAWAG-PSK kunna förlänga garantin i upp till 60 dagar efter äganderättsövergången, dock längst till och med den 30 juni 2007.

(47)

Österrike kunde via sin finansminister (med tillstånd från förbundsregeringen) förlänga den garanti som övertagits i avtalet, om de förutsättningar som föreskrevs i § 1, moment 2 i BAWAG-PSK-lagen förelåg. Österrike kunde särskilt ta en sådan förlängning i beaktande då garantins upphörande kunde äventyra en varaktig sanering eller försäljningen av BAWAG-PSK. BAWAG-PSK var dock tvungna att, om de strävade efter en sådan förlängning, lämna in en ansökan senast den 31 mars 2007 till Österrike, varvid ansökan skulle innehålla en motivering och dokumentering av vilka förutsättningar som låg till grund för en förlängning. I det fall då det fanns stöd för att ta garantin i anspråk på grund av en hotande insolvens, som skulle kunna förklaras med den statliga garantins framtida försvinnande, skulle Österrike kunna avvärja att garantin togs i anspråk genom att förlänga garantitiden innan den löpte ut. I detta fall skulle det inte uppstå några följder på grund av ett ianspråktagande.

(48)

Enligt ett annat villkor som var förbundet med beviljandet av garantin ålades BAWAG-PSK och ÖGB att sälja sina andelar till Österreichischen Nationalbank (”OeNB”). Under beaktande av de särskilda omständigheter som råder i ett sådant förfarande konstaterade Österrike att ett marknadspris för dessa andelar skulle ligga […] till […] gånger över aktiernas nominella värde. Med denna uppskattning kom man fram till ett ”marknadspris” på mellan […] och […] miljoner EUR. Det slutliga försäljningspriset till de österrikiska myndigheterna uppgick till […] miljoner EUR ([…] miljoner EUR för BAWAG-PSK). Försäljningsintäkten motsvarade det bokföringsmässiga värdet av innehavet.

(49)

Utöver den statliga garantin inrättades två Special Purpose Vehicles (för ändamålet särskilt upprättade bolag, nedan kallade SPV) av å ena sidan privata banker och å andra sidan försäkringsbolag för att säkra BAWAG-PSK:s bankrättsliga kärnkapitalkvot. Inom ramen för avtalet inrättade de fyra kreditinstituten Bank Austria Creditanstalt, Erste Bank, Österreichische Volksbanken-AG och Raiffeisen Zentralbank Österreich AG och de fyra försäkringsbolagen Allianz, Generali, Uniqa och Wiener Städtische två SPV:er för att stödja BAWAG-PSK. Medan BA-CA, Erste Bank och RZB vardera bidrog med […] miljoner EUR och ÖVAG med […] miljoner EUR i kapital till ett SPV bidrog de fyra försäkringsbolagen med […] miljoner EUR till det andra bolaget. BAWAG-PSK fungerade som moderbolag med […] % i de båda SPV:erna. Genom denna överenskommelse kunde BAWAG-PSK öka sitt avräkningsbara kapital (tier-I-kapital) med 450 miljoner EUR. Som koncern uppnådde BAWAG-PSK därmed åter en lämplig kapitalkvot. För att begränsa risken för de deltagande bankerna och försäkringsbolagen i största möjliga mån kunde de medel som ställts till förfogande uteslutande investeras i euro-statsobligationer som tillhörde den högsta klassen. När försäljningen av BAWAG-PSK till konsortiet var avslutad (closing) den 15 maj 2007 var varje andelsägare berättigad till likvideringen av motsvarande SPV. Vid den efterföljande likvidationen erhöll varje delägare tillgångar som motsvarade dennes andel i kapitalbidraget genom en utdelning i form av realvärdet (dvs. genom en överföring av de värdepapper som investeringen hade gjorts i).

IV.   SKÄL TILL ATT FÖRFARANDET INLETTS

(50)

Kommissionen har i sitt beslut om att inleda det formella granskningsförfarandet enligt artikel 88.2 i EG-fördraget preliminärt klassificerat den åtgärd som skall granskas som statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget och artikel 61.1 i EES-avtalet. Detta beror på att det beviljades av statliga medel och kan påverka konkurrenter från andra medlemsstater genom att förbättra företagets finansiella ställning (13), och därmed snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan medlemsstaterna.

(51)

Kommissionen betvivlade att BAWAG-PSK:s insolvens eller konkurs skulle ha lett till en allvarlig störning av det finansiella systemet i Österrike eller den österrikiska ekonomin som helhet. Därför skulle artikel 87.3 b inte kunna tillämpas i det här fallet. På grundval av den preliminära bedömningen drog kommissionen slutsatsen att stödet skulle bedömas med utgångspunkt i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (14) (nedan kallat riktlinjerna) och att inga andra bestämmelser om förenligheten i EG-fördraget eller några andra av gemenskapens riktlinjer ledde till slutsatsen att stödet var förenligt med den gemensamma marknaden. Kommissionen höll med Österrike om att BAWAG-PSK var ett företag som befann sig i svårigheter enligt avsnitt 2.1 i riktlinjer men betvivlade starkt att stödåtgärderna var förenliga med den gemensamma marknaden.

(52)

Enligt riktlinjerna är ett undsättningsstöd till sin natur ett tillfälligt, reversibelt stöd som skall hålla företaget flytande den tid som krävs för att utarbeta en omstrukturerings- eller likvidationsplan. Enligt punkt 15 i riktlinjerna får löptiden för ett sådant stöd inte överstiga sex månader.

(53)

Garantin beviljades visserligen den 6 juni 2006, men trädde, såsom kommissionen fastställde, i kraft med retroaktiv verkan den 31 december 2005. Löptiden överskred därmed den maximala tiden på sex månader som fastställts i riktlinjerna.

(54)

Kommissionen uttryckte därför allvarliga tvivel om att garantin kunde betraktas som ett undsättningsstöd som var förenligt med den gemensamma marknaden.

(55)

Enligt punkterna 34–37 i riktlinjerna måste kommissionen ha godkänt en omstruktureringsplan för varje enskilt stöd, och bedömt om denna plan gör det möjligt att återställa företagets långsiktiga lönsamhet inom rimlig tid på grundval av realistiska antaganden.

(56)

Kommissionen var av den uppfattningen att ett högt försäljningspris var avgörande för att omstruktureringsplanen skulle ge ett lyckat resultat, saneringen skulle lyckas och banken skulle kunna fortsätt med sin verksamhet. De försäljningsscenarier som hade presenterats visade att den potentiella köparen var tvungen att investera minst omkring […] miljarder EUR för att kunna återställa den långfristiga lönsamheten för banken utan ytterligare statligt stöd. Enligt omstruktureringsplanen skulle ÖGB och dess närstående företag inte kunna amortera av sina lån om totalinvesteringen underskred detta tröskelvärde. Köparen skulle i detta fall inte heller kunna höja det egna kapitalet så mycket som krävdes.

(57)

Kommissionen uteslöt inte att BAWAG-PSK på grund av den massiva minskningen av insättningarna under våren 2006 och dess sänkta kreditbetyg (15) och därmed högre refinansieringskostnader kunde råka i ytterligare svårigheter. Detta skulle först komma till uttryck i årsbokslutet för 2006. Därtill kunde reklamkampanjer, som exempelvis byggde på höga avkastningar för sparböcker, också påverka bankens lönsamhet. I rapporter i massmedierna påpekades att BAWAG-PSK år 2006 kunde drabbas av ytterligare förluster till ett värde av 20 miljoner EUR.

(58)

Kommissionen framhöll vidare att omstruktureringsplanen enligt riktlinjerna måste innehålla olika scenarier som återspeglade ett optimistiskt, ett pessimistiskt och ett neutralt antagande om utvecklingen. Österrike presenterade emellertid endast ett neutralt scenario, som motsvarade de uppgifter som hade offentliggjorts för de potentiella intressenterna i ett informationsmemorandum. Denna affärsplan hade tagits fram med hänsyn till försäljningen av banken. Kommissionen betvivlade att de antaganden som låg till grund för affärsplanen uppfyllde kraven för det neutrala scenariot i en omstruktureringsplan. Kommissionen förväntade att de två scenarier, varvid den ena motsvarade ett optimistiskt antagande och den andra ett pessimistiskt antagande, som ännu inte hade presenterats skulle styrka omstruktureringsplanens stabilitet och genomförbarhet.

(59)

Kommissionen betvivlade vidare att hänsyn hade tagits till vissa risker i affärsplanen, närmare bestämt följande:

a)

Rättsprocesserna i Förenta staterna: Det kunde inte uteslutas att ytterligare hotande rättsprocesser (med i vissa fall avsevärda fordringar) kunde falla ut till målsägandes fördel. Medel hade reserverats för vissa osäkerheter (förlikningar före en eventuell process) inom ramen för avsättningen för Refco i årsbokslutet 2005. Därutöver gick det inte att utesluta att enskilda drabbade inte skulle få någon ersättning från de medel som stod till förfogande efter förlikningen med fordringsägarkommittén. I detta fall skulle dessa drabbade personer kunna väcka talan mot BAWAG-PSK, varvid fordringsägarkommittén skulle har varit tvungen att återbetala pengarna efter andel i BAWAG-PSK. Dock kunde det inte uteslutas att den utbetalning som skulle behöva göras i realiteten skulle ha överstigit återbetalningsbeloppet.

b)

BAWAG-PSK:s aktieägares oförmåga att uppfylla sina förpliktelser gentemot de amerikanska fordringsägarna – här hade BAWAG-PSK ett betalningsansvar i andra hand.

c)

Den dom beträffande ränteklausulerna som nämndes i årsbokslutet för 2005 skulle också ha kunnat ha en negativ inverkan på BAWAG-PSK.

Kommissionen var av den uppfattningen att det även krävdes en bedömning av dessa risker vid upprättandet av en omfattande omstruktureringsplan.

(60)

Undantagsbestämmelserna i artikel 87.3 c i EG-fördraget omfattas av villkoret om att stödet inte får påverka handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset. I punkterna 38–42 i riktlinjerna anges att åtgärder måste vidtas för att i möjligaste mån mildra de negativa följderna av stödet för konkurrenterna. Dessa åtgärder kan omfatta avyttring av tillgångar, kapacitetsminskningar eller neddragen marknadsnärvaro eller en sänkning av inträdeshindren på de berörda marknaderna. Åtgärden skall stå i relation till de snedvridande effekterna av stödet och i synnerhet till det relativa inflytande företaget har på den eller de marknader där det verkar. Den måste omfatta mer än de åtgärder som krävs för att återställa lönsamheten. Vid bedömningen av kompensationsåtgärdernas lämplighet kommer kommissionen att ta hänsyn till marknadsstrukturen och konkurrensvillkoren för att säkerställa att sådana åtgärder inte leder till en försämring av marknadsstrukturen, exempelvis genom att indirekt leda till en oligopolsituation.

(61)

De kompensationsåtgärder som Österrike till en början föreslog bestod av avyttringen av Bank Frick & Co, ägarandelarna i BAWAG-PSK till Österreichischen Nationalbank, försäljningen av det polska företaget Kinomax Sp. z o.o. och fastigheten i Wien. Eftersom åtgärderna och deras konsekvenser för BAWAG-PSK var tämligen vagt beskrivna kunde kommissionen inte bedöma deras totala verkan. Kommissionen behövde därför detaljerade uppgifter om de enskilda åtgärdernas inverkan på BAWAG-PSK:s förmögenhet och framtida marknadsställning, samt uppgifter om dessa åtgärders värde samt deras reduceringseffekter (t.ex. med hänsyn till balansomslutningen).

(62)

Kommissionen betvivlade att ytterligare kompensationsåtgärder skulle minska BAWAG-PSK:s totala värde och därmed även chansen att nå det försäljningspris som krävdes för att amortera av skulderna. Tvärtom skulle det försäljningspris som krävdes i stället sjunka med den försäljningsintäkt som uppnåtts tack vare avyttringen av ytterligare tillgångar.

(63)

Kommissionen betvivlade att BAWAG-PSK:s allvarliga likviditetskris hade lett till ett snävare oligopol på de österrikiska bankmarknaderna, inte minst eftersom en ny marknadsaktör skulle ha kunnat överta bankens verksamhet.

(64)

Kommissionen framhöll vidare att den uttagsanstormning (så kallad bank-run) som ägde rum från september 2005 till juni 2006 inte nödvändigtvis är jämförbar med en kompensationsåtgärd i den mening som avses i riktlinjerna.

(65)

Sammanfattningsvis konstaterades att kommissionen saknade viktig information för att kunna göra en relevant och fullgod bedömning av de föreslagna kompensationsåtgärdernas effekter. Med hänsyn till de fakta som fanns tillgängliga hade kommissionen allvarliga tvivel om att de planerade minskningsåtgärderna var tillräckliga för att mildra stödets snedvridande effekter på konkurrensen.

(66)

Enligt punkterna 43–45 i riktlinjerna måste stödet begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att möjliggöra en omstrukturering så att företaget inte förses med ett överskott av likvida medel som skulle kunna användas för aggressiva verksamheter som snedvrider marknaden eller som till och med skulle kunna användas för en expansion. I riktlinjerna anges vidare att de stödmottagande företagen i väsentlig utsträckning måste bidra till omstruktureringen, inbegripet genom försäljning av tillgångar som inte är oundgängliga för företagets överlevnad, eller genom extern finansiering på marknadsmässiga villkor. För stora företag som BAWAG-PSK skall bidraget av egna medel enligt riktlinjerna i princip uppgå till 50 % av omstruktureringskostnaderna.

(67)

Österrike hävdade att åtgärden inte utgjorde något kapitaltillskott utan att staten endast hade beviljat en tidsbestämd garanti. Kommissionen kunde mot bakgrund av de tillgängliga uppgifterna inte exakt bedöma, om stödet var begränsat till vad som var absolut nödvändigt, och betvivlade att Österrike hade gjort en lämplig bedömning av den statliga garantins stödinslag, eftersom garantin har effekter som liknar ett kapitaltillskott.

(68)

Österrike påpekade att omstruktureringskostnaderna uppgick till […] miljarder EUR och att dessa skulle betalas till 100 % av BAWAG-PSK själva samt de dåvarande och framtida ägarna. Kommissionen uttryckte sina tvivel om detta och begärde ytterligare upplysningar för att kunna kontrollera om BAWAG-PSK:s bidrag verkligen uppgick till 50 % av omstruktureringskostnaderna.

V.   ÖSTERRIKES SYNPUNKTER

(69)

Österrike yttrade sig på grundval av den tillgängliga omstruktureringsplanen om beslutet att inleda ett förfarande och överlämnade ytterligare upplysningar som särskilt gällde följande punkter:

(70)

Österrike ansåg att garantin hade anmälts som ett stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi. En insolvens hos BAWAG-PSK hade haft oförutsägbara och omfattande negativa konsekvenser på ekonomin. Den panik som förväntades uppstå till följd av en möjlig insolvens hos BAWAG-PSK skulle lätt ha kunnat sprida sig till de andra bankerna. Detta beror på att insolvensen hos ett kreditinstitut även hade kunnat dra med sig andra banker på grund av den i Österrike gällande lagstadgade modellen för inlåningsförsäkring. Detta hade lett till kraftiga konsekvenser för hela det österrikiska näringslivet och framför allt för de omkring 70 000 arbetstagarna som är sysselsatta inom banksektorn. Upprättandet av två specialbolag (se nedan) visar också att BAWAG-PSK, i egenskap av den största marknadsaktören på den österrikiska finansmarknaden, ställde upp på ett tydligt sätt för att säkra stabiliteten för finansmarknaden i Österrike.

(71)

En insolvens hade förutom den österrikiska fackliga centralorganisationen, i sin egenskap av ägare, även drabbat Österrike i sig eftersom

staten är huvudansvarig för den statliga uppgiften att stabilisera finansmarknaden,

BAWAG-PSK genomför alla betalningar för Österrikes räkning (t.ex. betalningar i samband med skatter, pensioner, arbetslöshetsersättning, stödåtgärder till familjer),

organisationen tidigare ägde och var ansvarig för vissa av Österreichischen Postsparkasses åtaganden.

(72)

Därutöver hade Österrike behövt överta de statsanställda i Österreichischen Postsparkasse med sina rättigheter i offentlig tjänst (årliga löneutbetalningar på totalt […] miljoner EUR). Eftersom BAWAG-PSK även använder de österrikiska postkontoren som filialer hade det också varit nödvändigt att stänga flera postkontor på grund av den minskade affärsvolymen för finansiella tjänster på de österrikiska postkontoren. Detta skulle ha kunnat leda till strukturproblem på landsbygden.

(73)

Österrike ansåg att det knappast gick att göra någon kvantitativ uppskattning av eventuella konsekvenser av bankens insolvens på det totala näringslivet.

(74)

Österrike förklarade att det statliga stödet behövdes för att få stopp på den uttagsanstormning som uppstod i september 2005 och för att garantera BAWAG-PSK:s och BAWAG-PSK-koncernens solvens. Utan den statliga garantin för BAWAG-PSK hade ingen privatinvesterare varit beredd att ställa medel till förfogande som skulle ha kunnat betraktas som eget kapital.

(75)

Enligt Österrike är det garantins stödinslag som skall bedömas enligt kommissionens tillkännagivande om tilllämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i form av garantier (16) (nedan kallat tillkännagivandet). Tillkännagivandet ger kommissionen ett stort utrymme för en bedömning när det gäller fastställandet av stödets storlek. Det enda obligatoriska kravet är att stödinslaget skall bedömas i förhållande till de enskilda detaljerna för garantin. I punkt 3.2 i tillkännagivandet står följande: ”Om det vid den tidpunkt då lånet beviljas finns en stor sannolikhet för att låntagaren inte kommer att betala tillbaka lånet, t.ex. på grund av att låntagaren befinner sig i ekonomiska svårigheter, kan garantins värde vara lika högt som det belopp som den faktiskt täcker.”. I detta sammanhang förklarade Österrike att BAWAG-PSK inte var någon låntagare, som staten beviljade något lån för, utan kreditgivaren. Därmed var BAWAG-PSK:s ekonomiska situation irrelevant för bedömningen av risken för att garantierna behöver tas i anspråk. Kommissionen kunde därmed inte dra några slutsatser om risken för att garantierna behöver tas i anspråk utgående från BAWAG-PSK:s ekonomiska situation.

(76)

Österrike förklarade att Moody's ”Financial Strength Rating” (nedan kallat FSR) (17) är en lämplig indikator för BAWAG-PSK:s ekonomiska situation, eftersom FSR uteslutande är inriktat på företagets egna finansiella kapacitet utan något externt stöd. Kreditbetyget innehåller implicit en bedömning av bankens framtida utveckling och förmedlar en relevant bild av den totala sannolikheten för att garantierna behöver tas i anspråk. FSR-betyget ”E+” för BAWAG-PSK motsvarar ett ”baslinjebetyg” på B1 till B3 och innebär därmed en sannolikhet för att garantierna behöver tas i anspråk inom ett år på mellan 3,2 och 10,5 %.

(77)

Enligt Österrike går det inte att från det faktum att BAWAG-PSK vid tidpunkten för beviljandet av stödet kunde klassificeras som ett företag i ekonomiska svårigheter dra någon slutsats om att stödinslaget motsvarar garantins nominella värde på 900 miljoner EUR. Kommissionen borde i stället utnyttja sitt bedömningsutrymme och ta hänsyn till de särskilda omständigheter som råder och de enskilda detaljerna i garantiavtalet samt den uppskattade riskfaktorn. En kredittagares ekonomiska svårigheter är endast ett indicium för att det föreligger ett statligt stöd men ger ingen möjlighet att yttra sig om stödets storlek. Kommissionen har i flera omstruktureringsfall fastställt stödinslaget för en garanti till förmån för ett företag i svårigheter som lägre än det nominella värdet. I fallet Crédit Foncier de France (nedan kallat CFF) (18) beräknade kommissionen stödets värde med hjälp av det pris som banken rent hypotetiskt skulle ha behövt betala på marknaden för en sådan garanti. I fallet Bankgesellschaft Berlin (nedan kallat BGB) (19) fastställde kommissionen stödvärdet för en garanti, en så kallad riskgaranti (Risikoabschirmung), med hjälp av det ”ekonomiska värdet” och inte med det nominella värdet. Även i fallet med omstruktureringsstöd som Tyskland beviljade Chemischen Werken Piesteritz (nedan kallat CWP) (20) fastställde kommissionen stödvärdet för en garanti till långt under det nominella värdet för lånet, fastän CWP vid denna tidpunkt befann sig i ekonomiska svårigheter.

(78)

När det gäller garantins korta löptid förklarade Österrike att finansministern kunde förlänga löptiden i enlighet med sista meningen i § 3, moment 2 i BAWAG-PSK-lagen. För detta krävdes dock ett tillstånd från förbundsregeringen som dessutom måste vara enhälligt. Det var därmed upp till förbundsregeringen att bedöma om en förlängning skulle göras. BAWAG-PSK kunde, med hänsyn till en förlängning, på sin höjd utöva effektivt tryck på Österrike om det förelåg några förutsättningar för ett sådant ianspråktagande. För detta krävdes dock att BAWAG-PSK hotades av insolvens. BAWAG-PSK måste först uppmana sina ägare till betalning och tvinga dem att informera om sina förmögenhetsförhållande. Detta var höga hinder för att ta garantin i anspråk. Därmed går det inte att utgå ifrån att garanti skulle kunna ha en ”de facto oändlig löptid”. Inte heller i ekonomiskt hänseende kan man utgå från att garantin varar i oändlighet. BAWAG-PSK hade tvärtom, även i det fall då försäljningsprocessen skulle ha gått i stöpet, en hel rad möjligheter att på annat sätt täcka sitt kapitalbehov efter att den ett år långa garantitiden hade löpt ut. För det första leder bankens vinst till en korrigering av kapitalbehovet. För det andra kan kapitalbehovet minskas genom en reducering av risktillgångarna. För det tredje finns även möjligheten att låna kapital från tredje part. Vid den direkta krisen, under uttagsanstormningen i maj 2006, stod dessa möjligheter inte till förfogande av tidsskäl. Om en försäljning inte hade skett, hade banken haft möjlighet att vidta dessa åtgärder.

(79)

Enligt Österrikes mening kan garantin i ekonomiskt hänseende inte betraktas som att den utgjorde ett varaktigt inbetalt (så kallat paid in) kapital i BAWAG-PSK förmögenhet. En ny ägare måste ersätta detta belopp genom en egen insättning. Förlängningen av garantin skulle inte ske per automatik. En köpare skulle inte rätt och slätt ställa ett belopp i samma storlek som det egna kapitalet till förfogande när garantin löpte ut. Köparen skulle tvärtom ha en rad olika alternativ för att undanröja en eventuell brist på kapital i BAWAG-PSK. Sannolikheten för att garantin skulle tas i anspråk skulle vidare vara begränsad av garantins specifika former. Särskilt skulle även den omständighet, att garantin endast utgjorde en kreditförlustgaranti, ha en riskminskande effekt. Österrikes garanti skulle endast komma i fråga om BAWAG-PSK hotades av insolvens. En sådan insolvens var emellertid just på grund av och efter beviljandet av garantin mycket osannolik.

(80)

Om sannolikheten för ett ianspråktagande förklarade Österrike att det vid tidpunkten för beviljandet av garantin fanns en stor sannolikhet för att BAWAG-PSK skulle avyttras inom ett års tid till ett pris som motsvarade en totalinvestering för köparen på mer än 2,6 miljarder EUR. Ett starkt indicium för det verkliga värdet för BAWAG-PSK i april, alltså före beviljandet av den statliga garantin, är förvärvspriset respektive anbudsgivarnas totala investering i sina slutliga anbud från december 2006. Eftersom BAWAG-PSK under våren 2006 i grunden var ekonomiskt sunt och endast hade råkat i ekonomiska svårigheter på grund av de begränsade problemen, var dess värde vid tidpunkten för beviljandet av den statliga garantin beräknat till omkring 2,6 miljarder EUR. Detta höga värde återspeglade sig också i anbudsförfarandet, nämligen i de slutliga anbuden från anbudsgivarna i december 2006 och slutligen i den totalinvestering som Cerberus gjorde. Anbudsgivarnas anbud lämnades in inom ramen för ett internationellt anbudsförfarande, som genomfördes öppet och utan diskriminering och som gav anbudsgivarna tillräckligt med tid för att kontrollera det potentiella köpobjektet innan ett anbud lämnades in. Om Österrikes kännedom om BAWAG-PSK:s verkliga värde förklaras att Österrike genom FMA:s verksamhet hade tillräckligt med information om BAWAG-PSK:s ekonomiska situation vid den tidpunkt då garantin började gälla. Fram till dess att garantin beviljades betraktade Österrike BAWAG-PSK som ett i princip livskraftigt företag, som endast behövde hjälp under en övergångstid fram till försäljningen.

(81)

I fråga om jämförbarheten med andra finansiella instrument förklarade Österrike att den statliga garantin inte kan jämföras med ett kapitaltillskott, såvida inte garantin måste tas i anspråk. Risken för att garantin behövde tas i anspråk uppgick vid ett FSR som var E+ endast till 5,49 %, vilket innebar 95 % sannolikhet att inga pengar skulle tillföras BAWAG-PSK.

(82)

Österrike var av den uppfattningen att den statliga garantin vid beräkningen av stödinslaget indirekt kunde jämföras med exempelvis den kreditgaranti som hade beviljats i fallet CFF. Med en garanti för alla bankens skulder hade BAWAG-PSK:s kreditbetyg förbättrats avsevärt till ett kreditbetyg i A-området. En sådan förbättring av kreditbetyget hade haft en direkt positiv effekt på bankens refinansieringskostnader. Detta hade i sin tur lett till en förbättring av bankens resultat. Tillsammans med kreditbetyget hade detta markant förbättrat bankens möjligheter till att skaffa sig friskt kapital. En garanti för skulderna kunde därför – indirekt – säkerställa den nödvändiga kärnkapitalkvoten. Beräkningen av stödinslaget bör därför stödja sig på det ekonomiska värdet ur stödmottagarens synvinkel. Däremot bör vid beräkningen ingen hänsyn tas till huruvida staten tillgriper en garanti eller andra medel som en privat investerare.

(83)

Med hänsyn till de riskminskande skälen och den tidsmässiga begränsningen på grund av den förväntade försäljningen av banken inom en snar framtid föreföll en sannolikhet som värderades till B2 för att garantin skulle tas i anspråk som realistisk och rättvis. Stödinslaget för garantin borde därför uppgå till 49 miljoner EUR (21). Med beaktande av att avgiften för garantin under det första året var 0,2 % skulle stödinslaget uppgå till 47,2 miljoner EUR netto (22). Att denna beräkning är rimlig kan också inses genom att räntorna vid en garanti för ett lån på hela beloppet skulle vara ungefär lika stora som avgiften för beviljandet av garantin.

(84)

Österrike förklarade vidare att när det gäller det förväntade ianspråktagandet borde inte bara sannolikheten för detta utan även dess omfattning tas i beaktande. I den beräkning som presenterades i punkt 83 utgår man från en andel oreglerade fordringar på 100 % kreditförluster. Vid 50 % kreditförluster (23) skulle stödvärdet vara betydligt mindre, omkring 25 miljoner EUR. Därutöver skulle en privat investerare även ta hänsyn till kapitalkostnaderna på omkring 10 miljoner EUR (24). Därför uppgick det totala värdet för garantin till omkring 35 miljoner EUR, med avdrag för avgiften för beviljandet av garantin på 1,8 miljoner EUR.

(85)

Österrike bedömde också garantins värde genom att fastställa garantins teoretiska refinansieringsfördel för BAWAG-PSK. På grund av garantin minskade riskpremien med omkring 0,2 % (25). Med beaktande av de från kreditbetyget berörda skulderna på 24,7 miljarder EUR skulle garantins ekonomiska värde uppgå till 49,4 miljoner EUR.

(86)

Österrike förklarade att stödinslaget i vart fall skulle ligga långt ifrån garantins nominella värde. På kapitalmarknaden finns det hybridinstrument för eget kapital, som har stora likheter med lån, som i banktillsynsrättsligt hänseende är godkända som så kallat kärnkapitel. Dessa har dock på grund av banktillsynsbestämmelserna långa minimilöptider, i regel minst tio år. För sådana instrument finns det ett fast avkastningskrav som följaktligen ligger högre än vad man skulle behöva betala för ett ettårigt instrument. Banker, med ett kreditbetyg som är jämförbart med BAWAG-PSK:s kreditbetyg, emitterade under våren/sommaren 2006 hybridkapital med en tioårig minimilöptid och räntesatser från ca 5,1 %:

Tabell 3

Hybridkapitalemissioner från banker med jämförbart kreditbetyg

Emittent

Emissionsdatum

Kreditbetyg vid tidpunkten för emissionen

Räntesats

Banca Italease

6 juni 2006

Moody's

:

Baa2

Fitch

:

BBB+

Composite

:

BBB

5,159 %

AIB UK

6 juni 2006

Moody's

:

A2

S & P

:

A–

Fitch

:

A+

Composite

:

A

5,142 %

(87)

Österrike kompletterade omstruktureringsplanen med ett aktualiserat neutralt scenario och en känslighetsanalys med ett optimistiskt och ett pessimistiskt scenario.

(88)

Det neutrala scenariot ser ut enligt följande:

Tabell 4

(i miljoner EUR)

Resultaträkning enligt handelsbalken

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nettoränteintäkter

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Andelsintäkter

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Provisionsintäkter

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Finansiellt resultat

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Övriga driftsintäkter

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Rörelseresultat

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Personalkostnader

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Kostnader för anläggningstillgångar

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Avskrivningar

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Övriga driftskostnader

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Rörelseresultat

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Avsättningar för kreditförluster och värdering av finansiella anläggningstillgångar

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Resultat före extraordinära inkomster och utgifter

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Skatter

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Årsvinst

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(89)

Österrike förklarade att det med hänsyn till de rådande marknadsmässiga villkoren skulle krävas en uppdatering av planen för 2007. Årsvinsten på […] miljoner EUR hade minskat till omkring […] % av det ursprungligen förväntade beloppet. Österrike gjorde ett förtydligande av de antaganden och viktiga ekonomiska nyckeltal som låg till grund för det neutrala scenariot. Planeringen för 2008 och följande år förblev oförändrad.

(90)

De viktigaste skälen till ändringarna i det neutrala scenariot är följande:

den långfristiga ändringen av räntekurvans uppåtgående trend,

den oväntat långsamma återströmningen av de insättningar på spar- och kundkonton som försvann under uttagsanstormningen,

likviditetsbristen och nödvändigheten av att avyttra förmögenhetsposter för att öka likviditeten,

den långvariga negativa rapporteringen om BAWAG-PSK i massmedierna,

kreditverksamhetens stagnation på grund av den otillräckliga likviditeten.

(91)

Österrike förklarade att de viktigaste antagandena, som avvek från varandra i det optimistiska respektive pessimistiska scenariot, var nettoränteintäkterna, investerings- och provisionsintäkterna, verksamhetens tillväxt, personal- och materialkostnaderna samt riskkvoten. I det pessimistiska scenariot ökar resultatet före extraordinära inkomster och utgifter från […] miljoner EUR 2007 till […] miljoner EUR 2011 och ligger därmed omkring […] % under resultatet före extraordinära inkomster och utgifter i det neutrala scenariot. I det optimistiska scenariot uppgick resultatet före extraordinära inkomster och utgifter till […] miljoner EUR 2007 och […] miljoner EUR 2011. Därmed ligger resultatet före extraordinära inkomster och utgifter i det optimistiska scenariot omkring […] % högre 2011 än för det neutrala scenariot.

(92)

Enligt Österrikes mening möjliggör omstruktureringsplanen att BAWAG-PSK:s långfristiga lönsamhet återställs. Anbudsförfarandet som avslutades den 14 december 2006 var det bästa sättet att på marknaden testa omstruktureringsplanens rimlighet. Cerberus hade genom sitt anbud om en totalinvestering på […] miljarder EUR klart uttryckt att företaget var övertygat om bankens långfristiga lönsamhet.

(93)

Enligt Österrikes mening har tillräcklig hänsyn tagits till de specifika riskerna i samband med ”Refco”-processen i Förenta staterna, BAWAG-PSK-aktieägarnas oförmåga att uppfylla sina åtaganden gentemot de amerikanska fordringsägarna och domen om ränteklausulerna i omstruktureringsplanen.

Risken för att Refco-fordringsägarna skulle påbörja en rättsprocess i Förenta staterna var överskådligt låg och det var därför inte tvunget att ta någon särskild hänsyn till den i balansräkningen. Denna risk täcktes genom de allmänna avsättningarna för kreditförluster.

Risken för att BAWAG-PSK-aktieägarna inte skulle kunna uppfylla sina åtaganden gentemot de amerikanska fordringsägarna fanns inte längre. Den 18 december 2006 slöt BAWAG-PSK och dess direkta och indirekta ägare ett avtal om de avtalsslutande parternas åtaganden, varvid BAWAG-PSK och dess ägare skulle avstå från att ställa regressanspråk på varandra.

Risken som uppstod på grund av domen om ränteklausulerna beaktas i de allmänna avsättningarna i BAWAG-PSK:s balansräkning.

(94)

Österrike påminde om att två Special Purpose Vehicles (nedan kallade SPV) hade upprättats av å ena sidan privata banker och å andra sidan försäkringsbolag för att säkra BAWAG-PSK:s bankrättsliga kärnkapitalkvot.

(95)

Enligt Österrikes mening visar inrättandet av SPV, som stärkte BAWAG-PSK:s egna kapital, med å ena sidan flera österrikiska banker och å andra sidan österrikiska försäkringsbolag, att konkurrenterna från sin sida hade tagit BAWAG-PSK:s ekonomiska svårigheter till intäkt för kortfristiga stödåtgärder för att tillvarata Österrikes rykte på finansmarknaden. Det vore ologiskt om BAWAG-PSK:s konkurrenter med hjälp av SPV bistod med ett kortvarigt finansiellt stöd om de samtidigt ansåg att det statliga stödet gav upphov till en snedvridning av konkurrensen. Tvärtom visar bankernas och försäkringsbolagens agerande att de varken då eller nu ansåg att den statliga garantin, som säkerställde BAWAG-PSK:s överlevnad, påverkade konkurrensen. Därutöver har ingen tredje part inkommit med några synpunkter till kommissionen om kommissionens beslut att inleda ett förfarande. Den statliga garantin har alltså ur vissa konkurrenters synvinkel inte lett till någon snedvridning av konkurrensen.

(96)

Österrike anser att försäljningen av BAWAG-PSK via dess tidigare ägare, ÖGB, utgör en viktig kompensationsåtgärd. Försäljningen understryker den gemensamma viljan av en varaktig omstrukturering av banken. Om ett företag i svårigheter säljs så är detta ett väsentligt steg mot en varaktig omstrukturering. I allmänhet anser Österrike att man kan utgå från att ett företag som kontrolleras av en ny, privat ägare snarare kan överleva på längre sikt och därmed säkerställs att företaget inte kommer att behöva något statligt stöd en gång till (26). Även om ingen privatisering föreligger i detta fall är hela överlåtelsen av BAWAG-PSK till en erfaren privat investerares kontroll ett betydande steg för att övervinna svårigheter i det förflutna och för att möjliggöra en positiv ekonomisk utveckling. Därutöver möjliggör försäljningen av banken ett synnerligen högt bidrag av egna medel i den mening som avses i riktlinjerna, de facto finansierar BAWAG-PSK:s omstrukturering till 100 %. Genom försäljningen av BAWAG-PSK kan bankens överlevnad säkras, eftersom BAWAG-PSK:s ägare med hjälp av köpeskillingen bland annat även skulle kunna amortera av sina lån gentemot banken. Därmed skulle värdebeständigheten för BAWAG-PSK:s reella fordringar också återställas. Försäljningen visar sig följaktligen vara en viktig faktor i omstruktureringen av BAWAG-PSK. De härmed förbundna kostnaderna skulle i slutändan inte på något vis finansieras med hjälp av garantin utan i sin helhet genom försäljningen av banken.

(97)

Österrike meddelade kommissionen att följande desinvesteringar redan hade gjorts.

Tabell 5

Översikt över redan genomförda desinvesteringar

Åtgärd

Affärsområde

Tidpunkt för genomförandet

Försäljning av Bank Frick & Co.

Retailbanking

19 juli 2006

Försäljning av Österreichische Nationalbank

Centralbank

12 juli 2006

Försäljning av Kinomax Sp.zo.o.

Fastighetstjänster

14 december 2006

Försäljning av fastighet i Wien, 1010 Wien

Fastighetstjänster

8 maj 2006

Försäljning av HOBEX AG

Autogirering

29 mars 2007

Försäljning av Funk International Austria GmbH

Försäkringsmäklare

1 januari 2007

Försäljning av Cosmos Elektrohandel GmbH & Co KG eller COSMOS Geschäftsführungs- und Beteiligungs-GmbH

Detaljhandel

14 september 2006

Voestalpine AG

Stål

9 november 2006 till 13 april 2007

(98)

Österrike har även presenterat ytterligare åtgärder som BAWAG-PSK har åtagit sig att vidta för kommissionen:

a)

BAWAG-PSK kommer att avyttra följande tillgångar till en tredje part som är oberoende i förhållande till BAWAG-PSK-koncernen:

i)

Avyttring av en andel på mer än 50 % i P.S.K. Versicherung AG och i BAWAG-Versicherung Aktiengesellschaft med effekt på balansräkningen senast den […] och upplåtelse av en köpoption till köparen för de resterande andelarna.

ii)

Avyttring av fastigheter till ett värde av omkring […] miljoner EUR med total effekt på balansräkningen senast den […].

iii)

Avyttring av andelen på […] % i […] med effekt på balansräkningen senast den […].

iv)

Avyttring av andelen på 42,56 % i ATV Privat-TV Services AG med effekt på balansräkningen senast den […].

v)

Avyttring av […] med effekt på balansräkningen senast den […].

b)

BAWAG-PSK-koncernen skall minska sin portfölj med lån till förbundsrepubliken Österrike från […] miljarder EUR till […] miljarder EUR till slutet av räkenskapsåret […] och behåller detta belopp som en övre gräns under en tidsperiod på […], alltså till den […]. Befintliga åtaganden från företag i BAWAG-PSK-koncernen från framtida trancher för redan ingångna förvärvsprocesser är undantagna från detta.

c)

BAWAG-PSK AG avstår under […], med början den […], att delta i något anbudsförfarande, i vilket Förbundsrepubliken Österrike ger så kallade Primary Dealers i uppdrag att emittera statsobligationer (så kallade state bonds).

d)

BAWAG-PSK AG skall stänga […] filialer i Wien till och med den […].

e)

Fram till den 31 december 2010 beviljas BAWAG-PSK inga andra stöd än stöd enligt artikel 87.2 i EG-fördraget, stöd inom ramen för av Europeiska unionen samfinansierade forskningsprojekt, stöd för allmänna utbildningsåtgärder eller energibesparingsåtgärder inom ramen för godkända ordningar.

(99)

Österrike lämnade detaljerade uppgifter om värdet på och reduceringseffekten av de enskilda kompensationsåtgärderna. Enligt Österrike kommer dessa åtgärder (inklusive uttagsanstormningen – se punkt 103) att leda till att koncernens balansomslutning totalt kommer att vara […] % lägre än för 2005.

(100)

Österrike förklarade varför ytterligare minskningar skulle äventyra bankens lönsamhet. Man påminde om att den österrikiska bankmarknaden redan är starkt koncentrerad och domineras av fyra bankkoncerner – Bank Austria Creditanstalt, ERSTE Bank/Sparkassekoncernen, Raiffeisenkoncernen och BAWAG-PSK. Dessa koncerner har en gemensam marknadsandel på 90–100 % inom privatkunds- och företagskundssegmenten. Andra kreditinstitut spelar endast en underordnad roll. Därmed liknar den österrikiska banksektorn redan ett oligopol. Vid en insolvens för BAWAG-PSK skulle dess marknadsandel med hög sannolikhet tillfalla de tre största konkurrenterna inom banksektorn. Detta skulle stärka deras redan betydande marknadspositioner. Det finns särskilda rättsliga och institutionella parametrar för marknaderna för banktjänster. På grund av de betydande hindren som finns för inträde på marknaderna för både privat- och företagskunder skulle redan marknadsandelar på 30 % utgöra en motivering om dominerande ställning på marknaden (27). Vid en insolvens hos BAWAG-PSK skulle det finnas risk för att de tre bankkoncernerna i Österrike skulle uppnå eller stärka en dominerande ställning på marknaden eller, vilket markant ökar risken för en dominerande ställning på marknaden genom ett oligopol. Följaktligen skulle en situation föreligga i vilken det var tvunget att bevilja statligt stöd för att undvika att marknadsdominerande oligopol uppstår eller stärks.

(101)

Österrike förklarade att BAWAG-PSK förfogade över måttliga marknadsandelar inom privat- och företagskundsverksamheten, som dessutom hade minskat ytterligare under 2006. Detta framgår av marknadsandelarna (28) för 2006:

Tabell 6

Produkter per affärsområde

Marknadsandel 2005

Marknadsandel 2006

Inlåningsverksamheten för inhemska kunder

Privatkunder

12 %

[…]

Företagskunder

8 %

[…]

Kreditverksamheten för inhemska kunder inkl. hypotekslån

Privatkunder

6 %

[…]

Företagskunder

8 %

[…]

Motsvarande marknadsandelar för de tre största bankkoncernerna uppgick inom alla dess områden till över 20 %.

(102)

Österrike förklarade att på grund av de förluster av marknadsandelar som uppkom vid uttagsanstormningen, var bestämmelserna för användningen av betalningar inom ramen för garantiavtalet och den eventuella effekten av kompensationsåtgärder på den österrikiska banksektorn mycket viktiga för bedömningen av kompensationsåtgärderna.

(103)

I samband med förlusten av marknadsandelar till följd av uttagsanstormningen ansåg Österrike att bankens marknadsposition redan kraftigt hade försvagats tack vare minskningen av avista- och sparinlåningen på omkring […] miljarder EUR från slutet av september 2005 till juni 2006. På grund av den ”masshysteri” som hade utlösts av rapporteringen i massmedierna hade BAWAG-PSK inte haft möjlighet att förhindra sammanbrottet för dess sparinlåningsverksamhet. Stödet hade därför på intet sätt snedvridit konkurrensen till BAWAG-PSK:s fördel. Österrike betraktar uttagsanstormningen, som ledde till att BAWAG-PSK förlorade marknadsandelar, som en kompensationsåtgärd.

(104)

Enligt Österrike var ett högt försäljningspris av avgörande betydelse för om omstruktureringen skulle lyckas och banken skulle överleva. Varje sänkning av försäljningspriset så att det understeg […] miljarder EUR på grund av kompensationsåtgärder skulle ha haft direkta konsekvenser för banken. En minskning av värdet på BAWAG-PSK på grund av kompensationsåtgärderna hade inkräktat på möjligheterna att uppnå det försäljningspris som krävdes för att amortera av lånen.

(105)

Österrike förklarade att kompensationsåtgärderna även skulle kunna ha negativa konsekvenser för marknadsstrukturen inom den österrikiska banksektorn. Försäljningen av BAWAG-PSK:s österrikiska bankfilialer till ett av de tre andra stora österrikiska kreditinstituten skulle väcka allvarliga tvivel inom ramen för kontrollen av företagskoncentrationer. En försäljning av filialerna till ett utländskt kreditinstitut skulle innebära risk för att BAWAG-PSK:s bankkunder (framför allt privatkunderna och de medelstora företagen) bytte till andra österrikiska banker, vilket skulle leda till en ytterligare krympning av den redan kraftigt koncentrerade österrikiska bankmarknaden. Enligt riktlinjerna måste kommissionen i ett sådant fall konstruera kompensationsåtgärder på ett sådant sätt att denna situation kan undvikas.

(106)

Österrike förklarade att det stöd som skall granskas är begränsat till vad som är absolut nödvändigt, eftersom det inte rör sig om ett permanent kapitaltillskott utan om ett tidsbestämt, villkorat garantiåtagande, som krävdes för att bevara en tillräcklig soliditet.

(107)

Österrike förklarade att det alltsedan försäljningsavtalet undertecknades den 30 december 2006 har stått klart att BAWAG-PSK skulle kunna bidra med de egna medel som finns angivet i omstruktureringsplanen. BAWAG-PSK kommer själv att garantera finansieringen av omstruktureringen till 100 %. Även kapitaltillskottet på 600 miljoner EUR måste betraktas som ett bidrag av egna medel.

VI.   SYNPUNKTER FRÅN ANDRA BERÖRDA PARTER

(108)

Efter det att beslutet om att inleda ett förfarande hade offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning har kommissionen inte mottagit några synpunkter från berörda parter.

VII.   BEDÖMNING AV STÖDET

(109)

Enligt punkt 9 i riktlinjerna befinner sig ett företag i svårigheter om det inte med egna finansiella medel eller med medel från ägare/aktieägare eller långivare kan hejda förluster som utan ingripanden från de offentliga myndigheterna leder till att företaget med största sannolikhet försätts i konkurs på kort eller medellång sikt.

(110)

Österrike har i sina synpunkter om inledandet av granskningsförfarandet inte protesterat mot kommissionens uppfattning om att BAWAG-PSK kan betraktas som ett företag i svårigheter i enlighet med riktlinjerna.

(111)

Enligt kommissionen hade banken utan garantin inte haft möjlighet att klara av en långvarig betydande minskning av insättningarna. Så som angavs i årsbokslutet 2005 hade revisorerna i fråga om BAWAG-PSK:s årsbokslut inte kunnat lämna en ren revisionsberättelse i fråga om fortlevnadsprincipen.

(112)

Följaktligen hade BAWAG-PSK utan garantin varit tvunget att lämna in en insolvens-/konkursanmälan inom några veckor.

(113)

Vidare hade ÖGB enligt kommissionen inte kunnat få bukt med sitt dotterbolags svårigheter utan stöd. Att BAWAG-PSK var tvunget att värdejustera sina fordringar på […] miljoner EUR gentemot sina ägare bekräftar denna uppfattning.

(114)

Detta innebär att BAWAG-PSK vid den tidpunkt då garantin började gälla var ett företag i svårigheter enligt punkt 9 i riktlinjerna. Därutöver kunde BAWAG-PSK:s svårigheter entydigt tillskrivas banken själv och var så allvarliga att de inte kunde åtgärdas av den koncern som banken tillhörde. Varken ÖGB eller AVB hade möjlighet att omstrukturera BAWAG-PSK utan offentligt stöd. Därför omfattas BAWAG-PSK av det undsättnings- och/eller omstruktureringsstöd som anges i punkt 13.

(115)

Investeringarna från privatbanker och försäkringsbolag i de både SPV:erna för att stärka BAWAG-PSK:s kapitalkvoter har inte skett enligt samma princip som den statliga garantin. Privatinvesterarna löper en väsentligt mindre risk än staten genom sitt garantiåtagande. Österrike har bekräftat att utan den statliga garantin för BAWAG-PSK hade ingen privatinvesterare varit beredd att ställa medel till förfogande som skulle ha kunnat betraktas som eget kapital. De privata investeringarna motsäger därför inte det faktum att BAWAG-PSK befann sig i svårigheter.

(116)

För att bedöma om en åtgärd utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget måste kommissionen kontrollera om stödet

finansieras av staten eller med statliga medel,

ger en ekonomisk fördel,

genom att gynna vissa företag eller viss produktion skulle kunna snedvrida konkurrensen, och om stödet

påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

(117)

För att räknas som statligt stöd måste de finansiella medlen kunna tillskrivas staten och beviljas direkt eller indirekt med hjälp av statliga medel.

(118)

I det föreliggande fallet är båda dessa villkor uppfyllda eftersom åtgärden handlar om en statlig garanti som måste beviljas på grundval av en förbundslag.

(119)

I artikel 87.1 i EG-fördraget förbjuds stöd som gynnar vissa företag eller viss produktion, dvs. selektiva stöd.

(120)

Genom garantin gynnas uteslutande BAWAG-PSK. Därför skall åtgärden klassificeras som selektiv.

(121)

I artikel 87.1 i EG-fördraget förbjuds stöd som påverkar handeln mellan medlemsstaterna och snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen.

(122)

Kommissionen måste inom ramen för sin rättsliga bedömning inte bevisa att stödet leder till en verklig påverkan på handeln mellan medlemsstaterna och en verklig snedvridning av konkurrensen, utan endast bedöma om stödet kan påverka handeln och snedvrida konkurrensen (29). Om stödet från en medlemsstat stärker ett företags ställning gentemot andra konkurrenter i handeln inom gemenskapen, måste dess konkurrenskraft betraktas som påverkad av stödet.

(123)

Kommissionen påminner om att banksektorn sedan många år är öppen för konkurrens. Konkurrensen, som i vissa fall redan fanns tack vare den fria rörlighet av kapital som föreskrivs i EG-fördraget, har förbättrats genom den fortskridande liberaliseringen.

(124)

BAWAG-PSK har filialer respektive dotterbolag i olika medlemsstater, särskilt i Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Ungern och Malta. Å andra sidan finns det också banker från andra medlemsstater som är verksamma i Österrike, antingen direkt via filialer respektive ombud eller indirekt via kontrollen över banker och finansinstitut som är etablerade i Österrike.

(125)

Slutligen förekommer det inom banksektorn handel mellan medlemsstaterna. Garantin stärker BAWAG-PSK gentemot andra bankföretag som de konkurrerar med i handeln inom gemenskapen. Garantin kan därför påverka handeln mellan medlemsstaterna och snedvrida konkurrensen.

(126)

Ett kriterium för att det förekommer ett statligt stöd är att en åtgärd ger stödmottagaren en fördel.

(127)

Enligt punkt 4.2 i tillkännagivandet om garantier utgör en garanti inte något statligt stöd eftersom det inte föreligger någon ekonomisk fördel om följande fyra villkor är uppfyllda:

a)

Låntagaren har en sund finansiell ställning.

b)

Låntagaren skulle i princip kunna få ett lån till marknadsvillkor på finansmarknaderna utan något statligt ingripande.

c)

Garantin är knuten till en bestämd finansiell transaktion, avser ett fastställt högsta belopp, täcker inte mer än 80 % av det utestående lånet eller den finansiella förpliktelsen (med undantag för obligationer och liknande instrument) och har en begränsad varaktighet.

d)

Låntagaren betalar marknadspris för garantin.

(128)

Enligt kommissionen är villkor a inte uppfyllt i det här fallet, eftersom det i fråga om BAWAG-PSK handlar om en garanti för ett företag i svårigheter.

(129)

Därutöver skulle ingen marknadsaktör ha övertagit garantin till ett pris som uppgick till 0,2 %, som var den avgift som BAWAG-PSK betalade. Så som Österrike bekräftar skulle en marknadsmässig avgift ha uppgått till mellan 32 och 49 miljoner EUR per år. Därmed är inte heller villkor d uppfyllt.

(130)

Den statliga garantin ger följaktligen BAWAG-PSK en fördel.

(131)

Kommissionen drar slutsatsen att den statliga garantin för BAWAG-PSK utgör ett statligt stöd.

(132)

Stödet beviljades av Österrike den 8 maj 2006 med retroaktiv verkan från den 31 december 2005, dvs. före kommissionens beslut om dess förenlighet med den gemensamma marknaden.

(133)

För att kunna fastställa stödinslaget i garantin måste kommissionen kontrollera om och under vilka villkor respektive förutsättningar som en under normala marknadsekonomiska villkor agerande investerare/borgensman hade övertagit garantin vid jämförbara förhållanden.

(134)

En hypotetisk investerare agerar som en försiktig investerare (30), som vill maximera sin vinst, utan att behöva ta för stora risker i förhållande till avkastningen (31).

(135)

”…Slutligen skall jämförelsen mellan offentliga och privata investerares handlande göras med beaktande av det förhållningssätt som en privat investerare skulle ha intagit vid den aktuella transaktionen med hänsyn till tillgänglig information och den förutsebara utvecklingen vid denna tidpunkt” (32). Händelser efter det att investeringsbeslutet har tagits är följaktligen inte relevanta för bedömningen av stödinslaget i garantin (33).

(136)

Enligt punkt 3.1 i tillkännagivandet skall stödinslaget bedömas med hänsyn tagen till garantins särdrag.

(137)

I föreliggande fall fungerade garantin som säkerhet för specifika nödlidande krediter på 900 miljoner EUR som BAWAG-PSK hade. Genom garantin behöll tillgångarna sitt värde och några värdejusteringar, som skulle ha lett till ytterligare förluster på 900 miljoner EUR i årsbokslutet för 2005, behövde inte göras. Garantins effekt och karaktär är i detta hänseende jämförbar med ett kapitaltillskott (34). Det blev därför möjligt att förhindra att BAWAG-PSK:s kärnkapitalkvot underskred de rättsliga minimikraven.

(138)

Kommissionen drog slutsatsen att den föreliggande garantin inte är jämförbar med en garanti som omfattar en banks alla skulder (35). Vid sådana garantier har bankens fordringsägare en direkt fordringsrätt. Vid insolvens måste borgensmannen överta de skulder som inte täcks av bankens tillgångar. Ekonomiskt sett minskar bankens refinansieringskostnader genom denna typ av garanti via obligationer. Kommissionen konstaterar att garantin, som garanterar värdebeständigheten för omkring 1,6 % av bankens samtliga tillgångar i det fall då garantin måste tas i anspråk, i begränsad omfattning även indirekt säkrar skulderna. Dock kan garantins totala verkan inte anses vara jämförbar. Därför kan ingen relevant slutsats dras i det aktuella fallet med utgångspunkt i den garanti som Frankrike beviljade i CFF-ärendet (36), i vilket garantin täckte alla CFF:s skulder.

(139)

Enligt de villkor som fastställts i garantiavtalet kan garantin tas i anspråk då banken fortfarande hotas ekonomiskt. BAWAG-PSK bekräftade i årsbokslutet 2006 följande: ”Garantin kan även tas i anspråk i det fall då risken för insolvens enbart beror på att garantin löper ut den 1 juli 2007. Österrike kan avvärja detta ianspråktagande genom att förlänga garantin.” Borgensmannen kunde då förlora upp till 900 miljoner EUR, utan att behålla några andelar i banken som skulle ge honom möjlighet att ta del av en senare uppåtgående trend.

(140)

En viktig förutsättning för beviljandet av garantin är BAWAG-PSK-aktieägarnas löfte gentemot förbundsregeringen att överföra alla sina andelar i BAWAG-PSK eller AVB till tredje part.

(141)

Denna försäljningsförpliktelse utgör den viktigaste utgångspunkten för bedömningen av den statliga garantin.

(142)

Enligt kommissionen hänger ianspråktagandet och därmed garantins stödinslag direkt samman med den potentiella köparens totala investering, dvs. försäljningssumman och köparens vilja att tillföra ytterligare eget kapital. I detta sammanhang bör man komma ihåg att Österrike i omstruktureringsplanen skriver att ”ett högt försäljningspris är avgörande för en lyckad sanering och för bankens överlevnad. Varje minskning av försäljningspriset under […] miljarder EUR på grund av kompensationsåtgärder har en direkt inverkan på banken”.

(143)

Utan tillskott av ytterligare eget kapital eller kortsiktiga minskningar av risktillgångarna var sannolikheten för att garantin skulle tas i anspråk desto högre, ju mer köparens totala investering underskrider […] miljarder EUR.

(144)

Kommissionen har bedömt garantin och villkoren för dess ianspråktagande, och har därvid dragit slutsatsen att en privat investerare/borgensman vid den tidpunkt då garantin började gälla skulle ha betraktat tre viktiga scenarier i en riskanalys:

a)

Första scenariot: Försäljning av banken före juni 2007 vid en total investering (försäljningspris + kapitaltillskott) från köparen på över […] miljarder EUR, så att garantin vid closing-dagen kunde löpa ut utan att den behövde tas i anspråk.

b)

Andra scenariot: Försäljning av banken före juni 2007 vid en total investering på mindre än […] miljarder EUR, så att garantin tas i anspråk delvis eller helt.

c)

Tredje scenariot: Det går inte att sälja BAWAG-PSK före juni 2007. I detta fall måste garantin – även om det totala beloppet minskar stegvis (genom bankens årsvinster eller minskade risktillgångar) – förlängas under obestämd tid. I annat fall skulle garantin med största sannolikhet tas i anspråk, vilket skulle leda till stora förluster för staten.

(145)

Visserligen ansåg Österrike att BAWAG-PSK skulle kunna bygga upp de erforderliga kapitalreserverna genom kapitaltillskott från nya investerare (37) eller genom mer positiva årsresultat, eller genom att upprätta en annan, mindre ambitiös omstruktureringsplan, i vilken lägre kärnkapital föreskrivs och banken därmed skulle ges mer utrymme för att minska det totala garantibeloppet. Dock ansåg kommissionen att en privat investerare/borgensman vid den tidpunkt då garantin började gälla inte hade tagit sådana hypoteser – som visserligen inte kunde uteslutas – i beaktande, eftersom de alternativa scenarierna var alltför hypotetiska. Särskilt skulle en privat investerare, när det gäller en omstruktureringsplan, som vore mindre ambitiös än de som är baserade på scenarierna, utgå från att Österrike vid behov skulle förlänga garantin i juli 2007. Kommissionen delade inte Österrikes uppfattning om att garantin inte med säkerhet skulle ha förlängts i juli 2007 om banken fortfarande inte var såld vid denna tidpunkt. Tvärtom skulle hela garantin ha tagits i anspråk utan en förlängning, eftersom BAWAG-PSK fortfarande inte hade uppbringat de finansiella medel som krävdes för att uppnå tillsynsmyndigheternas nyckeltal och åter hotades av insolvens.

(146)

Kommissionen har granskat de andra möjligheterna som Österrike har presenterat, hur kraven på eget kapital skulle kunna uppfyllas då den ettåriga garantitiden löpte ut och banken fortfarande inte var såld. Kommissionen har dragit slutsatsen att sådana hypoteser visserligen inte kan uteslutas men att de inte skulle ha beaktats av en privat investerare/borgensman vid den tidpunkt då garantin började gälla, eftersom de alternativa scenarierna som de baseras på är hypotetiska eller har negativ inverkan på bankens företagsplan. På kort och medellång sikt skulle bankens förväntade vinster inte göra det möjligt att på ett betydande sätt förbättra det egna kapitalet (38). En sänkning av kraven på eget kapitel genom en minskning av risktillgångarna skulle påverka bankens framtida lönsamhet negativt (39), och att tillgripa främmande kapital skulle vara jämförbart med en delvis försäljning av banken (40).

(147)

Det vore idealiskt om kommissionen skulle kunna tilldela en sannolikhetsgrad till de tre scenarierna, relaterat till den tidpunkt då garantin skulle börja gälla. Utgående från detta skulle sedan stödbeloppet kunna härledas. Det var dock inte möjligt för kommissionen att med utgångspunkt i den tillgängliga informationen göra någon exakt bestämning av motsvarande sannolikhetsgrader. Vid tidpunkten för ett beviljandet av garantin var det inte möjligt att med klarhet förutse BAWAG-PSK:s framtida utveckling.

(148)

Österrike påstår att man vid den tidpunkt då garantin började gälla hade tillräckligt med information om BAWAG-PSK:s ekonomiska situation genom FMA:s verksamhet och att man hade uppskattat sannolikheten för att de tre beskrivna scenarierna skulle inträffa. I själva verket ansågs endast det första scenariot vara realistiskt. Österrike har dock inte framfört några bevis för detta. Exempelvis har kommissionen inte mottagit några exakta uppgifter för värderingen av banken innan garantin började gälla.

(149)

Värdet på BAWAG-PSK vid antagandet av förbundslagen i april/maj 2006 kan endast uppskattas med hjälp av ungefärliga beräkningar.

a)

Baserat på tillgängliga underlag hade en privat borgensman kunnat använda en så kallad Discounted-Cash-flow-metod (metod för diskonterade betalningsströmmar, nedan kallad DCF). En sådan kalkyl, som är baserad på planerade siffror för en rimlig tidsperiod, leder dock till siffror, vars slutvärde utgör en mycket hög procentandel av det totala värdet. Ett exempel: Utgående från den nettointäkt, som nämndes i den företagsplan som Österrike presenterade i september 2006 (som ersättning för den information som stöd till förfogande för en privat borgensman i april/maj 2006), får man med hjälp av DCF ett värde på […] miljarder EUR (41), varvid slutvärdet uppgår till 85 % av detta värde. Eftersom denna metod är kraftigt beroende av slutvärdet anser kommissionen att man i det här fallet inte kan dra några tillförlitliga slutsatser med hjälp av metoden.

b)

Baserat på försäljningspriset för BAWAG-PSK på […] miljarder EUR (inte känt våren 2006) och värdet på det egna kapitalet den 31 december 2005 på 1,7 miljarder EUR, kan ett affärsvärde (kundkrets och filialnät) beräknas till omkring […] miljarder EUR. Utgående från summan för det egna kapitalet den 31 december 2005 och affärsvärdet, med avdrag för det kapitaltillskott på […] miljoner EUR som de nya ägarnas skall stå för och Refco-betalningen på […] miljoner EUR i kombination med försäljningspriset, kan värdet på BAWAG-PSK uppskattas till omkring […] miljarder EUR våren 2006 (42).

(150)

Enligt kommissionen skall också hänsyn tas till att den tidspress den privata borgensmannen var tvungen att agera under i april/maj 2006 var mycket stor. Det stod endast några få veckor till förfogande för att noggrant analysera bankens ekonomiska ställning och presentera ett anbud. Den pågående uttagsanstormningen utgjorde en stor risk för BAWAG-PSK:s betalningsförmåga. Om denna utveckling hade fortsatt under ytterligare en kort tid hade banken inte överlevt. På grund av tidspressen och det höga garantibelopp som krävdes var det knappast eller överhuvudtaget inte möjligt för privata marknadsaktörer att lägga något bud på banken.

(151)

Vidare fanns det flera osäkerhetsfaktorer, t.ex. i samband med Refco-affären i Förenta staterna, och en privat borgensman hade varit tvungen att bedöma om dennes ingripande – i jämförelse med en statlig garanti – hade varit tillräcklig för att avsluta uttagsanstormningen.

(152)

Av ovanstående beskrivna omständigheter drar kommissionen följande slutsatser:

a)

Tidpunkten för försäljningen och försäljningspriset för BAWAG-PSK var två okända faktorer med hög risk för en marknadsorienterad borgensman.

b)

Tidspressen gjorde det mycket svårt för en marknadsaktör att lämna något bud.

c)

Bankens substansvärde var inte så lågt att det helt skulle utesluta att en privat borgensman skulle överta en garanti på ett totalbelopp på 900 miljoner EUR, även om en förutsättning hade varit betalningen av en hög avgift.

(153)

Enligt kommissionen kunde man snarare förvänta sig att en privat investerare skulle bidra med ett kapitaltillskott som skulle göra denne till andelsägare och därmed delaktig i besluten för en framgångsrik omstrukturering. Kommissionen och Österrike är dock eniga om att ingen privat investerare skulle vara beredd att ställa medel till förfogande som skulle ha betraktats som eget kapital (43).

(154)

En garanti skulle inte heller ha ansetts som ett riktigt passande instrument för en privat investerare eftersom den höga avgiften försämrade vinstutsikterna och därmed motverkade garantin. Garantin återspeglar snarare Österrikes intressen, som i första hand bestod av att återställa investerarnas och partnernas förtroende för bankens och den österrikiska finanssektorns stabilitet. Österrike förfogar som borgensman även över mycket omfattande kapaciteter och fördelaktiga villkor (kreditbetyg AAA).

(155)

Följaktligen kan stödinslaget i den statliga garantin enligt kommissionen endast uppskattas som ett intervall. Den övre gränsen för detta intervall uppgår till 898 miljoner EUR, dvs. det nominella beloppet för garantin med avdrag för den avgift på 0,2 % som banken måste betala. Fastställandet av den undre gränsen är mycket svårare. Den kan enligt kommissionen ligga på minst två tredjedelar av garantins nominella belopp.

(156)

Kommissionen har granskat de analyser av garantins stödinslag som Österrike har presenterat och kommit till slutsatsen att dessa analyser är bristfälliga av flera skäl.

(157)

Enligt kommissionen återspeglar FSR för BAWAG-PSK och motsvarande sannolikhet för att garantin behöver tas i anspråk inte borgensmannens risk i de tre relevanta scenarierna. Moody's FSR förblir i vart och ett av scenarierna i stort sett oförändrat, eftersom garantin på 900 miljoner EUR ur en investerares synvinkel är jämförbar med en redan genomförd kapitalökning med samma belopp. I det första scenariot står bankens framtida ägare för hela kapitalökningen. I det andra scenariot sker kapitalhöjningen delvis via den framtida ägaren av banken. För det resterande beloppet tas garantin i anspråk. I det tredje scenariot kvarstår garantin (om dock med ett avtagande värde) så länge inget lämpligt kapitaltillskott görs eller banken inte uppnår de finansiella medel som krävs. Borgensmannens risk är dock starkt beroende av sannolikheten för varje enskilt scenario, eftersom garantins löptid och det belopp som tas i anspråk varierar kraftigt med tidpunkten för försäljningen av BAWAG-PSK och vilket pris som därvid uppnås.

(158)

Österrike tog dock vid uppskattningen av risken för att garantin skulle tas i anspråk, som baserades på FSR, endast hänsyn till det scenario, i vilket en försäljning har skett senast den 1 juli 2007 och köparen har gjort en total investering på minst […] miljarder EUR. I detta scenario skulle garantin endast tas anspråk om BAWAG-PSK kom på obestånd innan försäljningen hade skett. Kommissionen anser däremot att BAWAG-PSK vidare utveckling inte kunde förutses vid den tidpunkt då garantin började gälla och att det var tvunget att bedöma alla de beskrivna scenarierna vid riskanalysen.

(159)

Följaktligen anser kommissionen att FSR och sannolikheten för att garantin måste tas i anspråk inte är lämpliga som indikatorer på bedömningen av garantins stödinslag.

(160)

Kommissionen betraktar den rimlighetskontroll som Österrike har gjort som irrelevant. En kredit betraktas enligt BWG inte som eget kapital och skulle inte kunna förhindra en minskning av kapitalkvoten under de lagstadgade kraven på eget medel.

(161)

Kommissionen anser vidare att Österrikes metod för att bedöma garantin, genom att bestämma den teoretiska refinansieringsfördel som den skulle ha inneburit för BAWAG-PSK, inte är någon lämplig metod. Den nämnda så kallade Asset Swap Spread baserar sig på kreditbetyg som tar hänsyn till ett eventuellt statligt stöd och därmed inte återspeglar BAWAG-PSK:s verkliga stabilitet.

(162)

Kommissionen konstaterar vidare att man i BGB-fallet ingående har granskat sannolikheten för att de risker som garantin gäller skall inträffa. Eftersom vissa risker är mycket osannolika drog kommissionen på grundval av det i detta fall lämpliga scenariot (”ekonomiskt värde”) slutsatsen att stödinslaget för den berörda garantin ligger under dess nominella värde. I CWP-fallet kunde företaget tack vare de från Österrike utlovade garantierna få marknadsmässiga krediter till förmånliga finansieringsvillkor. Så var det dock inte i detta fall. Enligt kommissionen som hade undersökt de omständigheter som rådde i fallet CWP kom man dock till slutsatsen att marknadspriset för garantin i fråga motsvarande referensräntan plus 400 räntepunkter. I fallet BAWAG-PSK gjorde kommissionen också en ingående granskning av alla aspekter för de tre möjliga scenarierna, för att fastställa garantins stödinslag.

(163)

Kommissionen anser inte att den metodik som man har använt i detta fall avviker från tillvägagångssättet i de av Österrike nämnda fallen.

(164)

Enligt kommissionen har Österrike inte redovisat att BAWAG-PSK:s insolvens eller konkurs skulle ha lett till några allvarliga störningar av det finansiella systemet i Österrike eller den österrikiska ekonomin som helhet.

(165)

Österrike har medgivit att det knappast går att göra någon kvantitativ uppskattning av eventuella konsekvenser av bankens insolvens på det totala näringslivet.

(166)

I detta sammanhang torde enligt kommissionen insättningarna på minst 95 % av kundkontona ha uppgått till mindre än 20 000 EUR och skulle i ett fall då BAWAG-PSK drabbades av insolvens ha täckts av den lagstadgade säkerheten för insatta medel. Att andra banker skulle ha kunnat dras med vid ett fall av insolvens, tack vare säkerheten för de insatta medlen, räcker inte för att visa att detta skulle ha hotat alla marknadsaktörer inom den österrikiska banksektorn.

(167)

I juni 2006 förklarade OeNB att det österrikiska banksystemet hade utvecklat sig positivt under 2005 trots BAWAG-PSK:s och Hypo Alpe-Adria Banks problem. Även belastningstestet visade att banksystemets stabilitet var hög. Allmänt ansågs det österrikiska banksystemet vara i gott skick.

(168)

Kommissionen har alltid tillämpat artikel 87.3 b mycket restriktivt. Senast den tillämpades var under 1980-talet, då den grekiska ekonomin efter anslutningen till EU var i kraftig obalans och gemenskapen själv hade godkänt särskilda undantagsåtgärder för att avhjälpa problemen (44).

(169)

Kommissionen är i princip av den uppfattningen att stöd med endast en stödmottagare inte är lämpliga för att avhjälpa de situationer som anges i den andra delen av artikel 87.3 b. I fallet Crédit Lyonnais  (45), där stödinslaget hade uppgått till ett värde på omkring 20 miljarder EUT (46), rörde det sig enligt kommissionen inte om ”stöd som syftar till att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin, eftersom stödet är avsett att avhjälpa svårigheterna för en enda mottagare, Crédit Lyonnais, och inte akuta svårigheter för alla operatörer inom sektorn”. Stödet godkändes inte enligt artikel 87.3 b i EG-fördraget utan på grundval av artikel 87.3 c som omstruktureringsstöd, som är förenligt med den gemensamma marknaden.

(170)

Kommissionen utgår av dessa skäl från att artikel 87.3 b inte kan tillämpas i detta fall.

(171)

Enligt punkt 15 i riktlinjerna är ett undsättningsstöd till sin natur ett tillfälligt, reversibelt stöd som skall hålla företaget flytande den tid som krävs för att utarbeta en omstrukturerings- eller likvidationsplan. Enligt samma punkt 15 i riktlinjerna får löptiden för ett sådant stöd inte överstiga sex månader.

(172)

Garantin beviljades den 6 juni 2006 (och i princip fram till försäljningen av BAWAG-PSK respektive juli 2007). Löptiden överskrider därmed den maximala tiden på sex månader som fastställts i riktlinjerna. Därutöver trädde den i kraft med retroaktiv verkan den 31 december 2005.

(173)

Garantin kan därmed inte anses vara förenlig med den gemensamma marknaden som undsättningsstöd enligt riktlinjerna.

(174)

I riktlinjerna finns kriterier som måste vara uppfyllda för att omstruktureringsstöd skall kunna godkännas:

a)

Det måste finnas en omstruktureringsplan för att återställa företagets långsiktiga lönsamhet som genomförs i sin helhet.

b)

Stödet skall begränsas till vad som är absolut nödvändigt.

c)

Orimliga snedvridningar av konkurrensen skall undvikas.

(175)

För kommissionen är hela överlåtelsen av BAWAG-PSK till en privat investerares kontroll av central betydelse för att lösa de uppkomna svårigheterna och för att banken skall ha en positiv ekonomisk utveckling. I själva verket kan man, såsom Österrike påpekar, utgå ifrån att utsikterna för en långfristig lönsamhet är bättre för ett företag som kontrolleras av en ny, privat ägare och att det på detta sätt säkerställs att inga ytterligare stöd kommer att behövas. Försäljningen visar sig vara en viktig faktor i omstruktureringen av BAWAG-PSK.

(176)

I januari 2007 mottog kommissionen en uppdaterad omstruktureringsplan från BAWAG-PSK. Ändringarna (gentemot den ursprungliga planen) beträffande hypoteserna och antagandena är enligt kommissionen av betydelse för en noggrann redovisning av det aktuella ekonomiska läget. De viktiga ekonomiska nyckeltalen bedöms av kommissionen som realistiska och nåbara.

(177)

Kommissionen anser att de marknadsprognoser som ligger till grund för planen är rimliga och den förväntade kapitalavkastningen tillräckligt hög för att BAWAG-PSK av egen kraft skall kunna klara sig på egen hand i konkurrens på den österrikiska och internationella finansmarknaden.

(178)

Så som den utförliga beskrivningen av de omständigheter som har lett till bankens svårigheter visar är en bättre riskövervakning av avgörande betydelse så att de allvarliga fel som har begåtts tidigare inte upprepas. Detta tema har den nya ledningen för banken sedan 2006 med kraft tagit itu med, särskilt genom de tre följande huvudåtgärderna:

a)

Införandet av en kod för bolagsstyrning (så kallad Corporate-Governance) och en ny arbetsordning för styrelsen.

b)

Ändringar i riskkontrollen och inrättandet av en riskhanteringsgrupp.

c)

Förbättringar av fakturabetalningsrutinerna (47) i riskhänseende.

(179)

Dessa åtgärder anser kommissionen är rimliga.

(180)

Enligt kommissionen tas tillräcklig hänsyn i omstruktureringsplanen till den särskilda risken i samband med Refco, risken för att BAWAG-PSK:s aktieägare inte uppfyller sina åtaganden gentemot de amerikanska fordringsägarna och ränteklausulerna som beskrevs i beslutet om att inleda ett förfarande.

(181)

För 2006 uppnåddes till och med en liten redovisad vinst på 0,2 miljoner EUR, och årsbokslutet låg med […] miljoner EUR högre än vad som förväntades i omstruktureringsplanen. Dessa siffror bevisar att banken utvecklar sig i enlighet med omstruktureringsplanen.

(182)

Kommissionen har också granskat de känslighetsanalyser som Österrike har presenterat, som innehåller ett optimistiskt och ett pessimistiskt scenario, och anser att presentationen är rimlig. För det första ger resultatet före extraordinära inkomster och utgifter på […] miljoner EUR år 2011 i det pessimistiska scenariot ett värde som säkerställer bankens överlevnad på lång sikt. För det andra håller sig den förväntade lönsamheten för BAWAG-PSK i det optimistiska scenariot med ett resultat före extraordinära inkomster och utgifter på […] miljoner EUR år 2011 inom ramen för konkurrenternas lönsamhet.

(183)

Österrike har bekräftat att konsortiet kommer att genomföra den omstruktureringsplan som BAWAG-PSK har uppdaterat och har därför godkänt den i sin helhet.

(184)

Precis som den potentiella köparens totala investering är direkt beroende av garantins stödinslag, så är enligt kommissionen den kapitalhöjning som de nya ägarna måste uppnå också av avgörande betydelse för om omstruktureringen av banken skall lyckas (48). Konsortiets totala investeringar ser inte bara till att garantin inte behöver tas i anspråk utan tillhandahåller även ett lämpligt kapitaltillskott som utgör grunden för omstruktureringsplanens genomförande.

(185)

Kommissionen noterar att omstruktureringsplanen, som innehåller en utförlig plan för bankens vidare utveckling fram till 2011, i huvudsak skall genomföras under tidsperioden […].

(186)

Sammanfattningsvis kan man konstatera att förbättringen av BAWAG-PSK:s lönsamhet i första hand beror på interna åtgärder och att alla de farhågor som finns angivna i beslutet om att inleda ett förfarande har eliminerats. Kommissionen är övertygad om att omstruktureringsplanen gör det möjligt för BAWAG-PSK att återställa den långfristiga lönsamheten.

(187)

Kommissionen skall i enlighet med punkterna 44 och 50 i riktlinjerna löpande hållas underrättad om hur genomförandet av planen framskrider.

(188)

För stora företag som BAWAG-PSK bör bidraget av egna medel enligt riktlinjerna i princip uppgå till 50 % av omstruktureringskostnaderna.

(189)

Omstruktureringskostnaderna uppgår till minst […] miljarder EUR. De finansieras inte direkt via det statliga stödet utan till 100 % av banken och dess ägare. Även desinvesteringarna bidrar till finansieringen av omstruktureringsplanen.

(190)

Även om kommissionen skulle anse att hela garantibeloppet utgjorde stöd för finansiering av omstruktureringskostnaderna skulle BAWAG-PSK:s bidrag med egna medel uppgå till över 50 %.

(191)

Enligt kommissionen kommer stödets – statlig garanti för nödlidande lån som gör det möjligt att följa tillsynsmyndigheternas föreskrifter – form och belopp att hindra att BAWAG-PSK förses med överskott av likvida medel, som skulle kunna användas för aggressiva verksamheter som snedvrider konkurrensen på marknaden utan samband med omstruktureringsprocessen. Vidare motsvarar den övre gränsen för det intervall, inom vilket stödet ligger, på 898 miljoner EUR, endast 1,6 % av bankens balansomslutning, vilket är en mycket låg procentsats om man jämför med andra fall i vilka kommissionen har fattat ett positivt beslut (49).

(192)

I föreliggande fall beviljades inte heller något undsättningsstöd.

(193)

På grund av det ovanstående anser kommissionen att stödet för att återställa företagets långsiktiga lönsamhet är begränsat till vad som är absolut nödvändigt och konstaterar att stödmottagarens bidrag med egna medel är förenligt med riktlinjerna.

(194)

Enligt riktlinjerna måste åtgärder vidtas för att i största möjliga mån mildra de negativa följderna av stödet för konkurrenterna. Dessa åtgärder kan omfatta avyttring av tillgångar, kapacitetsminskningar eller neddragen marknadsnärvaro eller en sänkning av inträdeshindren på de berörda marknaderna. Åtgärden skall stå i proportion till de snedvridande effekterna av stödet och i synnerhet till företagets relativa inflytande på den eller de marknader där det verkar.

(195)

De åtgärder som BAWAG-PSK har åtagit sig att göra och som Österrike har framfört till kommissionen utgör en del av omstruktureringsprocessen. Särskilt de desinvesteringar som har vidtagits eller kommer att vidtas bidrar i realiteten till finansieringen av omstruktureringskostnaderna och undanröjer kommissionens konkurrensrättsliga farhågor.

(196)

Flera åtgärder påverkar bankens kärnverksamhet.

(197)

Inom låneverksamheten med den offentliga sektorn, i vilken BAWAG-PSK har en marknadsandel på […] (25 % 2005), minskar banken sina lån till staten (Republiken Österrike) till slutet av […] med […] ([…] miljarder EUR) till maximalt […] miljarder EUR. Denna övre gräns på […] miljarder EUR kommer inte att överskridas fram till […] (50).

(198)

Vidare avstår banken, som är en viktig så kallad Primary Dealer av statsobligationer, från att delta i något anbudsförfarande under […], med början den […], fram till […]. Detta innebär att BAWAG-PSK inte får delta i förfaranden med ett uppskattat totalt värde på omkring […] miljarder EUR.

(199)

Dessa åtgärder skulle kunna skada bankens rykte bland kunder inom den offentliga sektorn och därmed minska takten för den framtida utvidgningen inom detta affärsområde. Åtgärden begränsar även bredden för investeringsutbudet i fråga om statsobligationer som banken särskilt kan erbjuda privatkunder.

(200)

De båda beskrivna åtgärderna berör marknader på vilka banken efter omstruktureringen kommer att ha en viktig ställning, och har en större omfattning än vad som krävs för att återställa lönsamheten.

(201)

Vidare påminner kommissionen om att BAWAG-PSK var tvungna att sälja sina OeNB-aktier som ett villkor för att man skulle få den statliga garantin. Detta delägarskap var mycket viktigt för banken. Därutöver sålde banken sina andelar i Bank Frick & Co. AG och Hobex AG i juli 2006 respektive mars 2007. Genom avyttringen av sina andelar i Hobex AG, ett företag som är verksamt inom affärsområde autogirering, drog sig BAWAG-PSK tillbaka från ett viktigt område inom vilket Österrikes största banker finns närvarande.

(202)

Österrike anser att stängningen av tre filialer i Wien inte kan betraktas som en effektiv kompensationsåtgärd. Stängningen av de tre filialerna i Wien kan enligt kommissionen inte betraktas som någon effektiv kompensationsåtgärd, eftersom det inte har bevisats att det inte i fråga om de berörda filialerna rör sig om någon förlustbringande verksamhet, som skulle ha behövt läggas ned för att återställa lönsamheten.

(203)

Inom försäkringsområdet, som ligger nära kärnverksamheten, kommer BAWAG-PSK att snabbt avyttra en andel på över 50 % i P.S.K. Versicherung AG och BAWAG-Versicherung Aktiengesellschaft och vidare upplåta en köpoption till köparen på de resterande andelarna. Motsvarande kontantvärde uppgår till […] miljarder EUR. I januari 2007 såldes försäkringsmäklarföretaget Funk International Austria GmbH.

(204)

Banken har vidare åtagit sig att avyttra de viktigaste andelarna inom de områden som inte tillhör kärnverksamheten (särskilt andelarna i Cosmos Elektrohandels GmbH & Co KG, COSMOS Geschäftsführungs- und Beteiligungs GmbH, […], samt andelen på 42 % i ATV Privat-TV Services AG). På detta sätt kommer BAWAG-PSK åter att koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

(205)

För att avyttringsprocessen skall gå smidigt och att den pågående omstruktureringsprocessen skall kunna avslutas accepterar kommissionen att (51) försäljningen av Stiefelkönig Schuhhandels Gesellschaft mbH begränsas till att äga rum före den 31 december 2009 och att andelen på […] % i […] begränsas till att avyttras före […].

(206)

År 2006 avyttrades olika fastigheter för […] miljoner EUR. Före slutet av 2008 skall ytterligare fastigheter till ett balansvärde på omkring […] miljoner EUR avyttras. Därutöver skall industriandelar i Voestalpine och […] säljas 2007.

(207)

Vidare minskade avistainlåningen från inhemska och utländska kunder hos BAWAG-PSK från slutet av september 2005 till juni 2006 med över 560 miljoner EUR (marknadsandelen sjönk med […] % till […] %). Sparinlåningen minskade under samma tidsperiod med 4 miljarder EUR (marknadsandelen sjönk med nästan […] % till […] %). Då denna kundinlåningsförlust inte till fullo kan jämföras med en kompensationsåtgärd i den mening som avses i riktlinjerna, så hade den dock en negativ inverkan på bankens viktigaste refinansieringskälla. Uttagsanstormningen kan enligt kommissionen i detta sammanhang betraktas som en förmildrande omständighet vid den totala bedömningen om en eventuell snedvridning av konkurrensen.

(208)

Totalt har BAWAG-PSK:s balansomslutning den 31 december 2006 efter den statliga garantin jämfört med den 31 december 2005 minskat med 11 % (6 miljarder EUR) (52) och jämfört med den 30 juni 2006 med 9,3 % (5 miljarder EUR). Ytterligare åtgärder, särskilt minskningen av statslånen med […] miljarder EUR, kommer att ha en effekt från och med […] och torde motsvara en ytterligare minskning av balansomslutningen med […] % (jämfört med 2005).

(209)

Undsättnings- eller omstruktureringsstöd kan enligt riktlinjerna i undantagsfall även betraktas som rättfärdigade om en konkurrensutsatt marknadsstruktur skall bibehållas och en monopol- eller oligopolsituation kan uppstå om företag försvinner. Om BAWAG-PSK hade försvunnit på grund av insolvens hade förmodligen i första hand bankens viktigaste konkurrenter stärkts och närmare bestämt på en redan relativt koncentrerad marknad (53), på vilken Bank Austria Creditanstalt, Erste Bank/Sparkassekoncernen och Raiffeisenkoncernen i Österrike tillsammans skulle ha haft över 80 % av marknadsandelarna inom retailbankingsektorn.

(210)

Kommissionen drar slutsatsen att kompensationsåtgärderna, under beaktande av det fastställda intervallet för garantins stödinslag, står i proportion till de snedvridande effekterna på konkurrensen som BAWAG-PSK:s beviljade stöd har.

(211)

I fråga om den säljplikt som Österrike har ålagt ÖGB rör det sig enligt kommissionen inte om en kompensation för snedvridningen av konkurrensen eftersom det är BAWAG-PSK och inte ÖGB som är den direkta stödmottagaren. Försäljningen av banken till konsortiet kommer dock att betraktas som främjande för omstruktureringsprocessen (se ovan).

(212)

Det faktum att BAWAG-PSK:s konkurrenter inrättade SPV:er för att säkra bankens kapitalbas betyder inte att den statliga garantin inte skulle ha inneburit någon märkbar snedvridning av konkurrensen. I detta sammanhang är det av betydelse att SPV:erna inrättades först efter det att garantin hade övertagits för BAWAG-PSK.

(213)

Kommissionen skall löpande hållas underrättad om hur genomförandet av de ovan nämnda kompensationsåtgärderna framskrider.

(214)

Fristerna för genomförandet av kompensationsåtgärderna kan förlängas av kommissionen om Österrike kan bevisa att det har uppstått oförutsedda omständigheter. I undantagsfall, som Österrike måste ange rimliga skäl för, kan kommissionen även ändra vissa skyldigheter och villkor eller ersätta dem med andra, likvärdiga åtgärder.

(215)

Förutom de åtgärder som antagits för att undvika otillbörlig snedvridning av konkurrensen, kan kommissionen fastställa de villkor och skyldigheter som den anser vara nödvändiga för att konkurrensen inte skall snedvridas i en utsträckning som strider mot det gemensamma intresset.

(216)

I detta sammanhang vill kommissionen säkerställa att inget ytterligare stöd kommer att beviljas som skulle kunna påverka proportionaliteten för de stödåtgärder som det föreliggande beslutet hänför sig till. Kommissionen har visserligen noterat de åtgärder som BAWAG-PSK enligt Österrike har åtagit sig att göra i fråga om beviljandet av andra stöd fram till slutet av 2010, men påpekar dock att det hur som helst finns ett allmänt förbud enligt punkt 3.3 i riktlinjerna att bevilja BAWAG-PSK något omstruktureringsstöd under tio år efter detta beslut. Åtagandet är enligt kommissionen rimligt och nödvändigt i den mening som avses i punkt 46 c i riktlinjerna. Det allmänna förbudet gäller inte stöd enligt artikel 87.2 i EG-fördraget. Kommissionen kan med tanke på de eftersträvade målen acceptera att BAWAG-PSK beviljas stöd inom ramen för Europeiska unionens samfinansierade forskningsprojekt, stöd för allmänna utbildningsåtgärder (54) inom ramen för godkända ordningar och för energibesparingsåtgärder (55) inom ramen för godkända ordningar, eftersom sådana stöd inte har någon väsentlig inverkan på proportionaliteten för garantins stödinslag.

(217)

Vidare uppfyller de åtaganden som nämns i punkterna 197 och 198 ovan enligt kommissionen kraven enligt punkterna 46 a och 46 b i riktlinjerna.

VIII.   SLUTSATS

(218)

Kommissionen konstaterar att det av Österrike beviljade stödet i form av en garanti på 900 miljoner EUR strider mot artikel 88.3 i EG-fördraget och därmed är olagligt. Stödet kan dock förklaras förenligt med den gemensamma marknaden, under förutsättning att de villkor som föreskrivs uppfylls.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det statliga stöd som Österrike har genomfört för omstruktureringen av BAWAG-PSK i form av en statlig garanti till ett belopp av 900 miljoner EUR är förenligt med den gemensamma marknaden på de villkor som föreskrivs i artikel 2.

Artikel 2

1.   Österrike skall se till att den omstruktureringsplan för BAWAG-PSK som kommissionen mottog den 3 januari 2007 genomförs i sin helhet.

2.   Österrike skall se till att följande andelar avyttras till en från BAWAG-PSK-koncernen oberoende tredje part:

a)

Avyttring av en andel på mer än 50 % i P.S.K. Versicherung AG och i BAWAG-Versicherung Aktiengesellschaft som kommer att ha effekt på balansräkningen senast den […] och överlåtelse av en säljoption till köparen för de resterande andelarna.

b)

Avyttring av fastigheter till ett värde av omkring […] miljoner EUR med total effekt på balansräkningen senast den […].

c)

Avyttring av andelen på […] % i […] med effekt på balansräkningen senast den […].

d)

Avyttring av andelen på 42,56 % i ATV Privat-TV Services AG med effekt på balansräkningen senast den […].

e)

Avyttring av […] med effekt på balansräkningen senast den […].

3.   Österrike skall se till att BAWAG-PSK:s lån till Österrike minskas till maximalt […] miljarder EUR till slutet av räkenskapsåret 2007. Detta belopp får inte överskridas fram till […]. Befintliga åtaganden från företag inom BAWAG-PSK-koncernen från framtida trancher för redan ingångna förvärvsprocesser är undantagna från detta.

4.   BAWAG-PSK skall under en tidsperiod på […], med början den […], inte väljas ut som emittent av statliga obligationer.

5.   Fram till den 31 december 2010 kommer BAWAG-PSK inte att beviljas några andra stöd än stöd enligt artikel 87.2 i EG-fördraget, stöd inom ramen för av Europeiska unionens samfinansierade forskningsprojekt, stöd för allmänna utbildningsåtgärder inom ramen för godkända ordningar eller stöd för energibesparingsåtgärder inom ramen för godkända ordningar. Under de kommande tio åren kommer inga omstruktureringsstöd att godkännas.

6.   För att kunna kontrollera att villkoren i punkt 1 till 5 uppfylls, skall Österrike fram till 2010 regelbundet presentera rapporter om hur omstruktureringen av BAWAG-PSK fortskrider. Den första årsrapporten skall presenteras i januari 2009. De följande rapporterna hänför sig till 2009 och 2010 och skall presenteras i slutet av mars 2010 respektive 2011.

Artikel 3

Österrike skall inom två månader från delgivningen av detta beslut underrätta kommissionen om vilka åtgärder som har vidtagits för att följa beslutet.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Republiken Österrike.

Utfärdat i Bryssel den 27 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Neelie KROES

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 83, 27.3.1999, s. 1 Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EUT C 232, 30.12.2006, s. 11.

(3)  Se fotnot 2.

(4)  ÖGB innehade direkt 51 % av ägarandelarna och indirekt – via sin privata stiftelse Österreichische Gewerkschaftliche Solidarität Privatstiftung (”ÖGSP”) – 49 % av andelarna. ÖGB är grundaren till ÖGSP.

(5)  Affärshemlighet.

(6)  Merparten av dessa fordringar utgjordes av två krediter utan säkerhet, som hade beviljats AVB i form av övertrasseringskrediter på totalt 1,531 miljarder EUR, och två krediter för ÖGSP i form av övertrasseringskrediter på totalt […] miljoner EUR.

(7)  Försäljningssumman och det kapitaltillskott som krävdes för BAWAG-PSK.

(8)  BAWAG Versicherung AG och PSK Versicherung AG har en andel på […] % av den österrikiska livförsäkringsmarkanden.

(9)  Konsortiet består av Cerberus European Investments, det österrikiska postverket, Generali Holding Vienna AG, Wüstenrot Verwaltung- und Dienstleistungen GmbH, andra finansinstitut och privatpersoner.

(10)  Refco var vid den tiden den största termins- och råvaruhandlaren i Förenta staterna.

(11)  […].

(12)  I bilagan till granskningsrapporten, BGBl. II nr 305/2005, i del IV Z 14.c och 14.d.

(13)  Jfr domstolens dom av den 14 september 1994 i målen C-278/92, C-279/92 och C-280/92, Spanien mot kommissionen, REC 1994, s. I-4103.

(14)  EUT C 244, 1.10.2004, s. 2.

(15)  Moody’s kreditbetyg för BAWAG-PSK sänktes för alla kort- och långfristiga insättningar och fordringar från A2 till A3, och kreditbetyget Financial Strength Rating till E+.

(16)  EGT C 71, 11.3.2000, s. 14.

(17)  FSR utgör Moodys uppskattning av bankens verkliga säkerhet och soliditet. Till skillnad från Moody’s Bank Deposit Ratings tar FSR ingen hänsyn till vissa externa kreditrisker och kreditstödselement.

(18)  Kommissionens beslut av den 23 juni 1999, K(1999) 2035, Crédit Foncier de France (EGT L 34, 3.2.2001, s. 36) punkt 49.

(19)  Kommissionens beslut av den 18 februari 2004, K(2004) 327, Bankgesellschaft Berlin (EUT L 116, 4.5.2005, s. 1) punkt 27 och följande.

(20)  Kommissionens beslut av den 2 mars 2005, K(2005) 427, Chemische Werke Piesteritz (EGT L 296, 12.11.2005, s. 19) punkt 107.

(21)  900 miljoner EUR × 5,457 % = 49,1 miljoner EUR.

(22)  49,1 miljoner EUR – (900 × 0,2 %) = 47,3 miljoner EUR.

(23)  Jfr Moody’s Investor Service, ”Default and Recovery Rates of Corporate Bond Issuers: 2000”.

(24)  Med utgångspunkt i en standardsoliditetskoefficient på 8 % och kapitalkostnader på […].

(25)  Med utgångspunkt i ändringen av så kallade swap-spreads före och efter beviljandet av garantin.

(26)  Kommissionens beslut av den 12 oktober 1994 om det statliga stöd som Frankrike beviljat till förmån för Bull-koncernen i form av ett icke-anmält kapitaltillskott (EGT L 386, 31.12.2004, s. 1) punkt 10, kommissionens beslut av den 26 juli 1995 om ett villkorligt godkännande av det stöd som Frankrike beviljat banken Bank Crédit Lyonnais (EGT L 308, 21.12.1995, s. 92) punkt 116, kommissionens beslut av den 21 juni 1995 om det stöd som den italienska staten beviljat företaget Enichem Agricoltura SpA (EGT L 28, 6.2.1996, s. 18) punkt 26, kommissionens beslut av den 3 juli 2001 om det statliga stöd som Spanien har beviljat och avser att bevilja för omstrukturering av Babcock Wilcox España SA (EGT L 67, 9.3.2002, s. 50) punkt 40, kommissionens beslut av den 16 september 1998 om villkorat godkännande av det stöd om Italien har beviljat Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA (EGT L 129, 22.5.1999, s. 30) punkt 35, kommissionens beslut av den 16 september 1998 om villkorat godkännande av det stöd som Italien har beviljat Italstrade SpA (EGT L 109, 27.4.1999, s. 1) punkt 2.

(27)  Kommissionens beslut av den 10 februari 1997, Bank Austria/Creditanstalt, COMP IV/M.873, punkt 46 och följande.

(28)  Österrike hänvisar beträffande marknadsandelarna till kommissionens koncentrationskontrollbeslut av den 28 februari 2007, Cerberus/BAWAG-PSK, COMP/M. 4565.

(29)  Se till exempel domstolens dom av den 29 april 2004 i mål C-372/97, Italienska republiken mot kommissionen, REG 2004, s. I-03679, punkt 44.

(30)  Domstolens dom av den 16 maj 2002 i målet C-482/99 Frankrike mot kommissionen, REG 2002, s. I-4397, punkt 71.

(31)  Förstainstansrättens domar av den 6 mars 2003 i de förenade målen T-228/99 och T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale och delstaten Nordrhein-Westfalen mot kommissionen, REG 2003, s. II-43, punkt 255.

(32)  Förenade målen T-228/99 och T-233/99, punkt 246.

(33)  Förstainstansrättens dom av den 30 april 1998 i mål T-16/96, Cityflyer Express mot kommissionen, REC 1996, s. II-757, punkt 76.

(34)  Jfr ärende C 44/03 (stöd som Österrike har beviljat till förmån för Bank Burgenland) (EUT L 263, 8.10.2005, s. 8) punkt 36.

(35)  Jfr med de statliga garantierna för de tyska offentliga bankerna (så kallad Gewährträgerhaftung, garantiansvar) eller de österrikiska sparkassorna (så kallad Ausfallhaftung, offentlig garanti), som båda har avskaffats genom kommissionens beslut.

(36)  Kommissionens beslut av den 26 juni 1999, K(1999) 2035, Crédit Foncier de France (EGT L 34, 3.2.2001, s. 36) punkt 49. Beslutet i ärendet CFF verkställdes innan tillkännagivandet om garantier trädde i kraft.

(37)  Kapitaltillskott från minoritetsaktieägare är i samband med den säljplikt som Österrike har ålagt ÖGB osannolik.

(38)  De förväntade årsresultaten för BAWAG-PSK för en första treårsperiod (2006–2008) uppgår till totalt […] miljoner EUR. Denna tid vore en lämplig grund för en privatinvesterares analys. Dock får man inte glömma att i dessa resultatprognoser tas ingen hänsyn till en marknadsmässig avgift för garantin: Om banken var tvungen att betala en sådan avgift skulle resultaten vara mycket svårare att uppnå under omstruktureringsfasen.

(39)  En minskning av de totala tillgångarna skulle leda till en märkbar krympning av BAWAG-PSK:s avkastningsunderlag. Tillgångar kan i allmänhet med kort varsel endast avyttras under marknadsvärdet.

(40)  Kapitaltillskott från minoritetsaktieägare är i samband med den säljplikt som Österrike ålagt ÖGB osannolik.

(41)  Vid en diskonteringssats på 10 %.

(42)  1,7 miljarder EUR + […] miljarder EUR - […] miljarder EUR - […] miljarder EUR = […] miljarder EUR.

(43)  Upprättandet av de två ovan nämnda SPV:erna genom privata marknadsaktörer hade inte skett utan den statliga garantin och motsäger därmed inte denna uppfattning.

(44)  Kommissionens beslut 88/167/EEG av den 7 oktober 1987 om lagen 1386/1983 om industristöd från den grekiska regeringen (EGT L 76, 22.3.1988, s. 18).

(45)  Kommissionens beslut av den 20 maj 1998 om det stöd som Frankrike beviljat koncernen Crédit Lyonnais (EGT L 221, 8.8.1998, s. 28).

(46)  År 1995 godkände kommissionen de första statliga stöden, som uppskattades till ett maximibelopp på 8 miljarder euro (kommissionens beslut av den 26 juli 1995 om ett villkorligt godkännande av det stöd som Frankrike beviljat banken Crédit Lyonnais (EGT L 308, 21.12.1995, s. 92). 1996 godkändes stöd på 0,6 miljarder EUR (kommissionens beslut i ärendet N 692/96 – C 47/96, EGT C 390, 24.12.1996, s. 7). Slutligen godkändes 1998 ytterligare stöd, till ett värdet på mellan 8 och 15 miljarder EUR (kommissionens beslut av den 20 maj 1998 om det stöd som Frankrike beviljat koncernen Crédit Lyonnais, EGT L 221, 8.8.1998, s. 28).

(47)  Rutiner som leder till att fakturor betalas.

(48)  Försäljningspriset påverkar den erforderliga kapitalhöjningen.

(49)  Jfr t.ex. kommissionens beslut 1999/508/EG av den 14 oktober 1998 om villkorligt godkännande av det stöd som Frankrike beviljat Societé Marseillaise de Crédit (C 42/96 f.d. NN 194/95) (EGT L 198, 30.7.1999, s. 1), kommissionens beslut 2005/345/EG av den 18 februari 2004 om Tysklands omstruktureringsstöd till förmån för Bankgesellschaft Berlin AG (ärende C 28/2002 f.d. NN 5/2002) (EUT L 116, 4.5.2005, s. 1) samt kommissionens beslut 2001/89/EG av den 23 juni 1999 om villkorligt godkännande som Frankrike har beviljat Crédit Foncier de France (ärende C 30/96 f.d. NN 44/96) (EGT L 34, 3.2.2001, s. 36).

(50)  Befintliga åtaganden från företag inom BAWAG-PSK-koncernen från framtida trancher för redan ingångna förvärvsprocesser är undantagna från detta.

(51)  Fristerna för genomförandet av kompensationsåtgärderna kan förlängas av kommissionen om Österrike kan bevisa att det har uppstått oförutsedda omständigheter. I undantagsfall, som Österrike måste ange rimliga skäl för, kan kommissionen även ändra vissa skyldigheter och villkor eller ersätta dem med andra, likvärdiga åtgärder.

(52)  Balansomslutningen för hela koncernen har under samma tidsperiod minskat med 12,2 %.

(53)  Jfr kommissionens beslut av den 11 juni 2002 i ett förfarande i enlighet med artikel 81 i EG-fördraget (ärende COMP/36.571/D-1) – Österrikiska banker (”Lombardklubben”), EUT L 56 24.2.2004, s. 1, punkt 8.

(54)  Enligt kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning (EGT L 10, 13.1.2001, s. 20, senast ändrad genom beslut 2007/72/EG [EUT L 32, 6.2.2007, s. 180]), omfattar ”allmän utbildning” utbildning som inte uteslutande eller i huvudsak kan användas i arbetstagarens nuvarande eller framtida anställning i det stödmottagande företaget, utan ger färdigheter som går att överföra till andra företag eller andra arbetsområden och därmed väsentligt förbättrar arbetstagarens möjligheter att få anställning.

(55)  Enligt gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön (EGT C 37, 3.2.2001, s. 3) är energisparåtgärder särskilt sådana åtgärder som gör det möjligt att minska energikonsumtionen under produktionscykeln.


26.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 83/35


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 mars 2008

om brandsäkerhetskrav för cigaretter i Europastandarder på grundval av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG

(Text av betydelse för EES)

(2008/264/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (1), särskilt artikel 4.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2001/95/EG bör Europastandarder fastställas av europeiska standardiseringsorgan. Dessa standarder bör garantera att produkterna uppfyller direktivets allmänna säkerhetskrav.

(2)

Enligt direktiv 2001/95/EG antas en produkt vara säker om den, när det gäller de risker och riskkategorier som de relevanta nationella standarderna omfattar, svarar mot kraven i en icke bindande nationell standard med vilken en Europastandard genomförs.

(3)

Cigaretter är i sig farliga produkter eftersom de alstrar hetta och innehåller brännbart material som fortsätter att brinna utmed cigarettens hela längd sedan cigaretten tänts. En risk på grund av tända cigaretter som någon slarvigt lägger ifrån sig och lämnar obevakade är bränder som kan leda till dödsfall, personskador och materiella skador. Enligt de registreringar som gjorts av denna typ av olyckor orsakar de uppskattningsvis minst 1 000 dödsfall årligen inom EU (2).

(4)

Tekniska lösningar har utvecklats för att förhindra att cigaretter brinner utmed sin hela längd när de inte aktivt röks. Det finns på marknaden cigaretter med cigarettpapper där ca 6 mm breda pappersband har lagts in med 20–30 mm mellanrum. Dessa ”bromsklossar” gör att brinnande cigaretter åtminstone i viss utsträckning självslocknar, genom att inget syre släpps igenom till den brinnande delen. Genom att antändningsbenägenheten på så sätt minskas, reduceras källorna till och riskerna för brand.

(5)

Säkerhetskraven för cigaretter bör utformas enligt bestämmelserna i artikel 4 i direktiv 2001/95/EG, så att standardiseringsorganen kan uppmanas att utarbeta en standard för begränsad antändningsbenägenhet för cigaretter i enlighet med förfarandet i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (3), och så att en hänvisning till den standard som antas kan offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Standardiseringsorganen bör ta hänsyn till standarden ASTM E2187–04.

(6)

Så snart en hänvisning till standarden har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning antas cigaretter som har tillverkats i överensstämmelse med standarden uppfylla de allmänna säkerhetskraven i direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet i fråga om de brandsäkerhetskrav som omfattas av standarden.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt direktiv 2001/95/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Detta beslut syftar till att fastställa de krav som kommissionen behöver för att kunna begära av de relevanta standardiseringsorganen att de utarbetar den relevanta standarden för att minska cigaretters antändningsbenägenhet. Cigaretters antändningsbenägenhet ska begränsas i syfte att minska antalet bränder som leder till dödsfall, personskador och materiella skador.

Artikel 2

Definition

I detta beslut avses med en cigarett med begränsad antändningsbenägenhet en cigarett som när den inte aktivt röks självslocknar innan den har brunnit utmed hela sin längd.

Artikel 3

Krav

I enlighet med artikel 4 i direktiv 2001/95/EG fastställs följande säkerhetskrav för cigaretter: Högst 25 % av ett parti cigaretter som testas får brinna utmed hela sin längd.

Utfärdad i Bryssel den 25 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Meglena KUNEVA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  The ASPECT Consortium. Tobacco or Health in the European Union. Past, present and future. Europeiska kommissionen, 2004.

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/tobacco_exs_en.pdf

(3)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 2006/96/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 81).


RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

26.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 83/37


BESLUT nr 1/2008 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–SCHWEIZ, INRÄTTAD GENOM DET AVTAL SOM HAR INGÅTTS MELLAN EUROPEISKA UNIONEN, EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM DENNA STATS ASSOCIERING TILL GENOMFÖRANDET, TILLÄMPNINGEN OCH UTVECKLINGEN AV SCHENGENREGELVERKET

av den 28 februari 2008

om ändring av dess arbetsordning

(2008/265/EG)

GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av protokollet (1) mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om denna stats associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (nedan kallade protokollet respektive avtalet), särskilt artiklarna 3 och 4 i protokollet, och

av följande skäl:

Efter protokollets undertecknande ska medlemmarna i den gemensamma kommitté som har inrättats enligt avtalet utökas med en företrädare för Furstendömet Liechtenstein, vilket ska framgå av den gemensamma kommitténs arbetsordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensamma kommitténs arbetsordning som antogs genom dess beslut nr 1/2004 av den 26 oktober 2004 (2) ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Gemensamma kommittén ska bestå av företrädare för Schweiziska edsförbundets (nedan kallat Schweiz) regering och Furstendömet Liechtensteins (nedan kallat Liechtenstein) regering, medlemmarna i Europeiska unionens råd (nedan kallat rådet) samt Europeiska gemenskapernas kommission (nedan kallad kommissionen).

Ordförandeskapet i kommittén ska

på expertnivå

innehas av den delegation som företräder den medlem i rådet som innehar ordförandeskapet i rådet,

på hög tjänstemannanivå och ministernivå

under det första halvåret innehas av den delegation som företräder den medlem i rådet som innehar ordförandeskapet i rådet,

under det andra halvåret turvis av den delegation som företräder Schweiz regering (nedan kallad den schweiziska delegationen) och av den delegation som företräder Liechtensteins regering (nedan kallad den liechtensteinska delegationen).

Den delegation som företräder den medlem i rådet som innehar ordförandeskapet kan överlåta ordförandeskapet i gemensamma kommittén till den delegation som företräder den medlem i rådet som därefter ska inneha ordförandeskapet. Såväl den schweiziska delegationen som den liechtensteinska delegationen kan överlåta ordförandeskapet i gemensamma kommittén när den sammanträder på hög tjänstemannanivå eller ministernivå till en annan delegation som är redo att fylla denna uppgift.”

2.

I artikel 4 ska följande stycke läggas till:

”Om, i ett sådant fall som förutses enligt artikel 5.4 i protokollet, den liechtensteinska delegationen anser att innehållet i en rättsakt eller åtgärd är sådant att det berör principerna om direktdemokrati, ska ett möte i gemensamma kommittén på ministernivå inom tre veckor sammankallas av eller på begäran av Liechtenstein. Gemensamma kommittén ska ingående undersöka alla möjligheter att fortsätta protokollet, särskilt eventuella alternativa lösningar som den liechtensteinska delegationen föreslår. Om, efter en grundlig undersökning inom den period som anges i artikel 5.4 i protokollet, gemensamma kommittén inte godkänner sådana utvägar, ska uppsägningen av protokollet få verkan tre månader efter det att denna period löpt ut.”

3.

I artikel 5 första och andra stycket ska orden ”och Liechtenstein” läggas till efter orden ”företrädare för Schweiz”.

4.

I artikel 6 andra stycket ska orden ”och Liechtenstein” läggas till efter ordet ”Schweiz”.

5.

Artikel 9 första stycket ska ersättas med följande:

”Anmälningar från ordföranden enligt denna arbetsordning ska skickas till Schweiz beskickning vid Europeiska gemenskaperna samt till Liechtensteins beskickning vid Europeiska unionen, till Europeiska unionens medlemsstaters representationer och till kommissionen.”

6.

Artikel 13 ska ersättas med följande:

”Artikel 13

I varje fråga som hänskjuts till gemensamma kommittén i enlighet med artikel 7.4 i avtalet eller artikel 5.4 i protokollet ska gemensamma kommitténs beslut om en fortsättning av avtalet kräva enhällighet.

Om avtalets eller protokollets upphörande är en följd av att en rättsakt eller en åtgärd som inte gäller för Irland och/eller Förenade kungariket inte godtas, kan deras företrädare inte motsätta sig enhällighet.”

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Schweiz och Liechtenstein ska ansvara för offentliggörandet i respektive land.

Utfärdad i Bryssel den 28 februari 2008.

På gemensamma kommitténs vägnar

D. MATE

Ordförande


(1)  Rådets handling 16462/06 finns tillgänglig på Internet (http://register.consilium.europa.eu).

(2)  EUT C 308, 14.12.2004, s. 2.


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

26.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 83/39


RÅDETS BESLUT 2008/266/GUSP

av den 28 januari 2008

om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Tchad om status för de EU-ledda styrkorna i Republiken Tchad

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 24,

med beaktande av rekommendationen från ordförandeskapet, och

av följande skäl:

(1)

Den 25 september 2007 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 1778 (2007) om Förenta nationernas uppdrag i Centralafrikanska republiken och i Tchad (Minurcat) och om bemyndigande av Europeiska unionen att sätta in trupper i dessa länder för en period på tolv månader från och med förklaringen om insatsens inledande operativa förmåga, en insats avsedd att stödja Förenta nationernas uppdrag. I resolutionen uppmanades vidare regeringarna i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken samt Europeiska unionen att så snart som möjligt ingå avtal om status för Europeiska unionens insatsstyrka.

(2)

Den 15 oktober 2007 antog rådet gemensam åtgärd 2007/677/Gusp om Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och i Centralafrikanska republiken (1) (Eufor Tchad/RCA).

(3)

Efter bemyndigande från rådet den 18 september 2007 i enlighet med artikel 24 i fördraget om Europeiska unionen förhandlade ordförandeskapet, som biträddes av generalsekreteraren/den höge representanten, fram ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Tchad om status för de EU-ledda styrkorna i Republiken Tchad.

(4)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Tchad om status för de EU-ledda styrkorna i Republiken Tchad godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som ska ha rätt att underteckna avtalet med bindande verkan för Europeiska unionen.

Artikel 3

Beslutet får verkan samma dag som det antas.

Artikel 4

Beslutet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 januari 2008.

På rådets vägnar

D. RUPEL

Ordförande


(1)  EUT L 279, 23.10.2007, s. 21.


ÖVERSÄTTNING

AVTAL

mellan Europeiska unionen och Republiken Tchad om status för de EU-ledda styrkorna i Republiken Tchad

EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad EU,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN TCHAD, nedan kallad värdlandet,

å andra sidan,

nedan kallade parterna,

SOM BEAKTAR

resolution 1778 (2007) från Förenta nationernas säkerhetsråd av den 25 september 2007,

rådets gemensamma åtgärd 2007/677/Gusp av den 15 oktober 2007 om Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och i Centralafrikanska republiken (1) (Eufor Tchad/RCA),

att detta avtal inte påverkar parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtal och andra internationella instrument om inrättande av internationella domstolar, inklusive stadgan för Internationella brottmålsdomstolen,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde och definitioner

1.   Detta avtal ska tillämpas på de EU-ledda styrkorna och deras personal.

2.   Detta avtal ska endast tillämpas inom värdlandets territorium.

3.   I detta avtal avses med

a)   EU-ledda styrkor (Eufor): EU:s militära högkvarter och nationella kontingenter som bidrar till operationen, deras utrustning och transportmedel,

b)   operation: förberedelse, inrättande, genomförande och understödjande av det militära uppdraget enligt det mandat som följer av resolution 1778 (2007) från Förenta nationernas säkerhetsråd av den 25 september 2007,

c)   EU-styrkans befälhavare: befälhavaren i stridsområdet,

d)   EU:s militära högkvarter: militära högkvarter och delar av dessa, oavsett var de är förlagda, under ledning av EU:s militära befälhavare som leder operationen militärt,

e)   nationella kontingenter: enheter och trupper som tillhör Europeiska unionens medlemsstater och andra stater som deltar i operationen,

f)   Eufors personal: civil och militär personal som tillhör Eufor samt personal som utplacerats för att förbereda operationen och personal på uppdrag av en sändande stat eller en EU-institution inom ramen för operationen som, om det inte föreskrivs något annat i detta avtal, vistas inom värdlandets territorium, med undantag av lokalt anställd personal och personal som anställts av internationella kommersiella företag,

g)   lokalt anställd personal: personal som är medborgare i eller varaktigt bosatta i värdlandet,

h)   anläggningar: alla fastigheter, förläggningar och all mark som krävs för Eufor och Eufors personal,

i)   sändande stat: en stat som tillhandahåller en nationell kontingent till Eufor.

Artikel 2

Allmänna bestämmelser

1.   Eufor och Eufors personal ska respektera värdlandets lagar och andra författningar och avhålla sig från alla åtgärder och all verksamhet som strider mot operationens mål.

2.   Eufor ska regelbundet informera värdlandets regering om hur många personer i Eufors personal som är stationerade inom värdlandets territorium.

Artikel 3

Identifiering

1.   Eufors personal måste alltid bära pass eller militära identitetshandlingar.

2.   Eufors fordon, luftfartyg, fartyg och andra transportmedel ska vara försedda med Eufors särskiljande identifikationsmärkning och/eller registreringsskyltar, som ska anmälas till myndigheterna i det berörda värdlandet.

3.   Eufor får använda Europeiska unionens flagga och förevisa markeringar som militära insignier, titlar och officiella symboler på sina anläggningar, fordon och andra transportmedel. Uniformer som används av Eufors personal ska vara märkta med ett särskiljande Eufor-emblem. Nationella flaggor eller insignier för de nationella kontingenter som ingår i operationen får anslås på Eufors anläggningar, fordon och andra transportmedel och uniformer, enligt beslut av EU-styrkans befälhavare.

Artikel 4

Gränspassage och förflyttning inom värdlandets territorium

1.   Eufors personal ska resa in på värdlandets territorium endast efter uppvisande av de handlingar som föreskrivs i artikel 3.1 eller, om det är den första inresan, en enskild eller kollektiv reseorder som utfärdats av Eufor. Personalen ska inte omfattas av pass- och viseringsbestämmelser, invandrings- och tullkontroller vid inresa på, utresa från eller inom värdlandets territorium.

2.   Eufors personal ska vara befriad från värdlandets bestämmelser om registrering och kontroll av utlänningar, men ska inte ha rätt till varaktig bosättning eller hemvist inom värdlandets territorium.

3.   Förteckningen över Eufors tillgångar och transportmedel som införs på, transiteras genom eller förs ut från värdlandets territorium för operationens räkning ska för kännedom meddelas värdlandet. Eufor är emellertid befriade från att upprätta andra tullhandlingar samt från alla kontroller.

4.   Eufors personal får framföra motorfordon, fartyg och luftfartyg inom värdlandets territorium förutsatt att de innehar giltiga nationella, internationella eller militära körkort eller pilotlicenser i förekommande fall.

5.   För operationens genomförande ska värdlandet bevilja Eufor och Eufors personal fri rörlighet och frihet att resa inom dess territorium, inklusive i luftrummet, i samarbete med behöriga myndigheter i värdlandet, enligt de förfaranden som avses i artikel 18 i detta avtal.

6.   För operationens genomförande och i samförstånd med behöriga myndigheter i Tchad får Eufor inom värdlandets territorium, inklusive luftrum, genomföra övningar, inbegripet övningar med vapen.

7.   För operationens genomförande får Eufor använda allmänna vägar, broar, färjor och flygplatser utan att betala tullar, avgifter och liknande pålagor. Eufor ska inte vara befriat från rimliga avgifter för begärda och mottagna tjänster, på samma villkor som värdlandets väpnade styrkor.

Artikel 5

Privilegier och immunitet som värdlandet beviljar Eufor

1.   Eufors anläggningar ska vara okränkbara. Företrädarna för värdlandet får inte bereda sig tillträde dit utan medgivande från EU-styrkans befälhavare.

2.   Eufors anläggningar, inredning och andra tillgångar i dessa, liksom transportmedel, får inte bli föremål för husrannsakan, rekvisition, beslag eller exekutiva åtgärder.

3.   Eufor, dess egendom och tillgångar ska överallt och för alla åtnjuta immunitet från varje form av rättsligt förfarande.

4.   Eufors arkiv och handlingar ska alltid vara okränkbara, var de än finns.

5.   Eufors officiella korrespondens ska vara okränkbar. Med uttrycket ”officiell korrespondens” förstås all korrespondens som rör operationen och dess åligganden.

6.   När det gäller varor som köps in och importeras, tjänster som tillhandahålls och anläggningar som används av Eufor för operationens syfte, ska Eufor liksom dess leverantörer och entreprenörer, såvitt dessa inte är medborgare i värdlandet, vara befriade från alla statliga, regionala och kommunala skatter och liknande avgifter. Eufor ska inte vara befriat från skatter eller avgifter som utgör ersättning för tjänster som tillhandahållits.

7.   Värdlandet ska meddela införseltillstånd för föremål, militära fordon, militärt material och militära produkter enbart avsedda för operationen och medge befrielse från tullar, avgifter och liknande pålagor, exklusive sådana som uttas för magasinering, transporter och andra tjänster som tillhandahållits.

Artikel 6

Privilegier och immunitet som värdlandet beviljar Eufors personal

1.   Eufors personal får inte underkastas någon form av anhållande eller annat frihetsberövande.

2.   Eufors personals handlingar, korrespondens och egendom ska åtnjuta okränkbarhet, utom när det är fråga om de exekutiva åtgärder som anges under punkt 6.

3.   Eufors personal ska åtnjuta immunitet i värdlandet vad avser utövandet av dess domsrätt i straffrättsligt hänseende.

Den sändande staten eller den berörda EU-institutionen får allt efter omständigheterna häva immuniteten mot straffrättslig domsrätt för Eufors personal. Ett sådant hävande måste alltid vara uttryckligt.

4.   Eufors personal ska åtnjuta immunitet vad avser utövandet av värdlandets domsrätt i tvistemål och administrativa mål när det gäller i tjänsten gjorda muntliga eller skriftliga uttalanden samt alla i tjänsten utförda handlingar. Om en civilrättslig åtgärd vidtas mot Eufors personal inför ett värdlands domstol, ska EU-styrkans befälhavare och den sändande statens behöriga myndighet eller EU-institutionen omedelbart underrättas. Innan ett rättsligt förfarande inleds ska EU-styrkans befälhavare och den sändande statens behöriga myndighet eller EU-institutionen inför domstolen intyga huruvida handlingen i fråga utfördes av Eufors personal i tjänsten.

Om handlingen utfördes i tjänsten ska rättsligt förfarande inte inledas och bestämmelserna i artikel 15 ska tillämpas. Om handlingen inte utfördes i tjänsten får det rättsliga förfarandet fortsätta. Intyget från EU-styrkans befälhavare och den sändande statens behöriga myndighet eller EU-institutionen är bindande för värdlandet och kan inte bestridas.

Om Eufors personal inleder ett rättsligt förfarande utesluter detta att de åberopar immunitet mot rättsliga förfaranden när det gäller alla slags genkäromål som står i direkt samband med huvudkäromålet.

5.   Eufors personal är inte skyldig att avlägga vittnesmål.

6.   Exekutiva åtgärder får inte vidtas med avseende på Eufors personal utom när det är fråga om ett civilrättsligt förfarande som inte står i samband med deras tjänsteutövning och som inleds mot dem. Egendom som tillhör Eufors personal och som av EU-styrkans befälhavare intygas vara nödvändig för deras tjänsteutövning, ska vara fri från beslag för att tillgodose anspråken i en dom eller ett beslut. Vid civilrättsliga förfaranden ska Eufors personal inte underkastas några begränsningar av sin personliga frihet eller några andra tvångsåtgärder.

7.   Eufors personals immunitet vad avser utövandet av värdlandets domsrätt undantar dem inte från respektive sändande staters domsrätt.

8.   Eufors personal ska, vad avser tjänster hos Eufor, inte vara underkastad de bestämmelser om socialförsäkring som kan gälla i värdlandet.

9.   Eufors personal ska i värdlandet vara befriad från all slags beskattning av lön och ersättningar som utbetalas till dem av Eufor eller de sändande staterna samt på alla inkomster som inte härrör från värdlandet.

10.   Eufors personals personliga bruksföremål och tillhörigheter ska vara befriade från alla tullar och avgifter i enlighet med bestämmelserna i rättsakt 2/92-UDEAC/556-CD-SE 1 av den 30 april 1992. För att kunna åtnjuta denna befrielse ska EU-styrkans befälhavare hos de behöriga myndigheterna lämna in en ansökan om intyg om skattebefrielse som denne undertecknar.

Eufors personal är fritagen från visitation av sitt personliga resgods såvida det inte finns välgrundad anledning till antagande att det innehåller föremål eller tillhörigheter som inte är avsedda för Eufors personals personliga bruk, eller föremål som inte får införas eller utföras enligt värdlandets lag eller är underkastade värdlandets karantänföreskrifter. Sådan visitation får företas endast i närvaro av Eufors berörda personal eller Eufors behöriga ombud.

Artikel 7

Lokalt anställd personal

Lokalt anställd personal ska åtnjuta privilegier och immunitet endast i den utsträckning värdlandet medger. Värdlandet ska emellertid utöva sin domsrätt över sådan personal på sådant sätt att fullgörandet av operationens uppgifter inte onödigtvis hindras.

Artikel 8

Domsrätt i straffrättsligt hänseende

De behöriga myndigheterna i en sändande stat ska ha rätt att på värdlandets territorium utöva all domsrätt i straffrättsligt hänseende och alla disciplinära åtgärder som lagstiftningen i den sändande staten ger dem när det gäller all Eufors personal som omfattas av den sändande statens tillämpliga lagstiftning.

Artikel 9

Uniformer och vapen

1.   Bärandet av uniform ska underställas bestämmelser som EU-styrkans befälhavare har utfärdat.

2.   Eufors militära personal får bära vapen och ammunition på villkor att de har tillstånd till detta.

Artikel 10

Värdlandets stöd och upphandling

1.   Värdlandet ska vid behov bistå Eufor med att finna lämpliga anläggningar.

2.   Värdlandet ska utan kostnad ställa sina egna anläggningar till förfogande, liksom anläggningar som ägs av enskilda juridiska personer, i den utsträckning som sådana anläggningar krävs för genomförande av Eufors administrativa och operativa verksamhet.

3.   Värdlandet ska, så långt dess medel och resurser medger, bistå förberedelse, inrättande, genomförande och understödjande av operationen. Värdlandets bistånd och stöd till operationen ska tillhandahållas på samma villkor som gäller för bistånd och stöd som ges till värdlandets väpnade styrkor.

4.   Vilken lag som ska vara tillämplig på avtal som Eufor ingår i värdlandet ska fastställas i avtalet.

5.   I avtalet får det fastställas att det förfarande för tvistlösning som avses i artikel 15.3 och 15.4 ska tillämpas på tvister som uppstår vid tillämpning av avtalet.

6.   Värdlandet ska förenkla genomförandet av avtal som Eufor ingått med kommersiella aktörer för denna operation.

Artikel 11

Ändring av anläggningar

1.   Eufor ska ha tillåtelse att bygga, bygga om eller på annat sätt ändra anläggningar i den mån det krävs av operativa skäl.

2.   Värdlandet ska inte kräva någon ersättning av Eufor för dessa anläggningar, ombyggnader eller ändringar.

Artikel 12

Eufors personal som avlidit

1.   EU-styrkans befälhavare ska ha rätt att vidta lämpliga arrangemang för hemsändning av avliden Eufor-personal och av den avlidnes personliga egendom.

2.   Obduktion ska endast utföras på avliden personal i Eufor efter medgivande av den berörda staten och i närvaro av en företrädare för Eufor och/eller den berörda staten.

3.   Värdlandet och Eufor ska samarbeta så långt det är möjligt för snarast möjliga hemsändning av avliden Eufor-personal.

Artikel 13

Säkerheten för Eufor och militärpolisen

1.   Värdlandet ska vidta lämpliga åtgärder för att garantera säkerheten för Eufor och dess personal.

2.   Eufor har rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa skyddet av sina anläggningar, inbegripet de som används för utbildning, mot anfall eller intrång av obehöriga.

3.   EU-styrkans befälhavare får inrätta en militärpolisenhet för att upprätthålla ordningen inom Eufors anläggningar.

4.   Militärpolisenheten får även, i samråd och samarbete med värdlandets militärpolis eller polis, agera utanför anläggningarna för att säkerställa god ordning och disciplin bland Eufors personal.

Artikel 14

Kommunikationer

1.   Eufor får installera och använda radiostationer för sändning och mottagning samt satellitsystem. Eufor ska samarbeta med värdlandets behöriga myndigheter beträffande lämpliga frekvenser för att undvika konflikter. Värdlandet ska utan kostnad ge tillgång till frekvensspektrumet.

2.   Eufor ska ha rätt till obegränsad radiokommunikation (inbegripet via satellit, mobil och bärbar radio), telefon, telegraf, fax och andra medel samt rätt att, för operationens genomförande, installera den utrustning som krävs för att upprätthålla sådana kommunikationer inom och mellan Eufors anläggningar, inklusive kabelläggning och markledningar.

3.   Eufor kan inom sina egna anläggningar vidta nödvändiga arrangemang för att befordra post adresserad till eller avsänd från Eufor och/eller Eufors personal.

4.   Installation av ovannämnda utrustning ska göras i nära samarbete med värdlandet i enlighet med förfarandet i artikel 18 i detta avtal.

Artikel 15

Skadestånd vid dödsfall, skador och förlust

1.   Eufor och Eufors personal ska inte vara ansvariga för någon skada på eller förlust av civil eller statlig egendom som är en följd av nödvändiga inslag i operationen, eller som orsakas av verksamhet i samband med civila oroligheter, eller för skydd av Eufor.

2.   För att kunna nå en uppgörelse i godo ska skadeståndsanspråk i samband med skada på eller förlust av civil eller statlig egendom som inte omfattas av punkt 1, liksom skadeståndsanspråk vid dödsfall eller personskada och vid skada på eller förlust av Eufors egendom, framföras till Eufor via värdlandets behöriga myndigheter när det gäller skadeståndsanspråk från juridiska eller fysiska personer i värdlandet, eller till de behöriga myndigheterna i värdlandet när det gäller skadeståndsanspråk från Eufor.

3.   Om en uppgörelse i godo inte kan nås ska skadeståndsanspråket läggas fram för en skadeståndskommission bestående av företrädare för Eufor och värdlandet på lika villkor. Skaderegleringen ska genomföras i samförstånd.

4.   Om en uppgörelse inte kan nås inom skadeståndskommissionen ska tvisten

a)

vid skadeståndsanspråk upp till och med 40 000 EUR avgöras på diplomatisk väg av värdlandet och EU:s företrädare,

b)

vid skadeståndsanspråk som är högre än det belopp som anges i led a lämnas till en skiljedomstol, vars beslut ska vara bindande.

5.   Skiljedomstolen ska bestå av tre skiljedomare varvid en skiljedomare ska utses av värdlandet, en av Eufor och den tredje gemensamt av värdlandet och Eufor. Om någon av parterna inte utser en skiljedomare inom två månader eller om en överenskommelse inte kan nås mellan värdlandet och Eufor om att utse den tredje skiljedomaren, ska skiljedomaren i fråga utses av ordföranden i Europeiska gemenskapernas domstol.

6.   Ett administrativt arrangemang ska ingås mellan Eufor och värdlandets administrativa myndigheter för att fastställa skadeståndskommissionens och domstolens mandat, det förfarande som ska tillämpas inom dessa organ och enligt vilka villkor skadeståndsanspråk kan göras.

Artikel 16

Kontakter och tvister

1.   Alla frågor i samband med tillämpningen av detta avtal ska regleras gemensamt av företrädare för Eufor och värdlandets behöriga myndigheter.

2.   Om tidigare avgöranden saknas ska tvister som gäller tolkning eller tillämpning av detta avtal avgöras enbart på diplomatisk väg av värdlandet och EU:s företrädare.

Artikel 17

Övriga bestämmelser

1.   Närhelst det i detta avtal hänvisas till de privilegier, den immunitet och de rättigheter som Eufor och dess personal åtnjuter, ska värdlandets regering vara ansvarig för tillämpningen och uppfyllandet av dessa genom lämpliga lokala myndigheter i värdlandet.

2.   Ingen bestämmelse i detta avtal är avsedd att medge avsteg från eller kunna tolkas som avsteg från några rättigheter som en EU-medlemsstat eller en annan stat som bidrar till Eufor åtnjuter enligt andra avtal.

Artikel 18

Arrangemang för tillämpningen

För tillämpningen av detta avtal kommer operativa, administrativa och tekniska frågor att behandlas enligt särskilda arrangemang som ska fastställas mellan EU-styrkans befälhavare och värdlandets administrativa myndigheter.

Artikel 19

Ikraftträdande och upphörande

1.   Detta avtal ska tillämpas provisoriskt från och med den dag det undertecknas och träda i kraft från och med den dag båda parter har slutfört sina interna godkännandeförfaranden, till dess att Eufors alla enheter och all personal har lämnat landet, efter meddelande från Eufor.

2.   Utan hinder av punkt 1 ska bestämmelserna i artiklarna 4.7, 5.1–5.3, 5.6, 5.7, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8–6.10, 10.2, 11, 13.1–13.2 och artikel 15 tillämpas från och med det datum när Eufors första personal utplaceras, om denna tidpunkt infaller före det datum då avtalet träder i kraft.

3.   Detta avtal kan ändras på grundval av en skriftlig överenskommelse mellan parterna.

4.   Avtalets upphörande ska inte påverka de rättigheter och skyldigheter som härrör från genomförandet av detta avtal innan det upphör.

Utfärdat i N'Djamena den 6 mars 2008 i fyra original på franska språket.


(1)  EUT L 279, 23.10.2007, s. 21.