ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 81

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
20 mars 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 261/2008 av den 17 mars 2008 om införandet av en slutgiltig antidumpningstull beträffande import av vissa kompressorer med ursprung i Folkrepubliken Kina

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 262/2008 av den 19 mars 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 263/2008 av den 19 mars 2008 om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 581/2004

23

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 264/2008 av den 19 mars 2008 om fastställande av exportbidrag för fjäderfäkött

24

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 265/2008 av den 19 mars 2008 om fastställande av exportbidrag för ägg

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 266/2008 av den 19 mars 2008 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

28

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 267/2008 av den 19 mars 2008 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 268/2008 av den 19 mars 2008 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

32

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 269/2008 av den 19 mars 2008 om förbud mot fiske efter birkelånga i ICES-områdena VI och VII (EG-vatten och vatten över vilka tredjeland inte har jurisdiktion eller utövar suveräna rättigheter) med fartyg som seglar under spansk flagg

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 270/2008 av den 19 mars 2008 om utfärdande av exportlicens för vin

37

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/24/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2006/48/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter ( 1 )

38

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/25/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2002/87/EG om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

40

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/26/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2003/6/EG om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

42

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/27/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

45

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/28/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2005/32/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och av rådets direktiv 92/42/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

48

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/29/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

51

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/30/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter ( 1 )

53

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/31/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

57

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/32/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

60

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/33/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

62

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/34/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

65

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/35/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

67

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/36/EG av den 11 mars 2008 om ändring av rådets direktiv 92/49/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

69

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/37/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2005/68/EG om återförsäkring, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter ( 1 )

71

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/260/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 18 mars 2008 om befrielse för vissa parter från utvidgningen till vissa cykeldelar av den antidumpningstull på cyklar från Folkrepubliken Kina som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93, senast bibehållen och ändrad genom förordning (EG) nr 1095/2005, och om hävande för vissa parter av uppskjutandet enligt kommissionens förordning (EG) nr 88/97 av betalningen av den utvidgade antidumpningstullen [delgivet med nr K(2008) 1044]

73

 

 

IV   Andra rättsakter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

 

Eftas övervakningsmyndighet

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 388/06/KOL av den 13 december 2006 om ändring för sextioförsta gången av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd

81

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 261/2008

av den 17 mars 2008

om införandet av en slutgiltig antidumpningstull beträffande import av vissa kompressorer med ursprung i Folkrepubliken Kina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artikel 9,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   FÖRFARANDE

1.   Inledande

(1)

Den 20 november 2006 mottog kommissionen ett klagomål som ingivits i enlighet med artikel 5 i grundförordningen rörande import av vissa kompressorer med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallat Kina) av Federazione ANIMA/COMPO (nedan kallad klaganden) såsom företrädare för tillverkare som svarar för en betydande del, i detta fall mer än 50 %, av gemenskapens tillverkning av vissa kompressorer.

(2)

Klagomålet innehöll bevisning om dumpning och därav vållad väsentlig skada, och denna bevisning ansågs tillräcklig för att motivera att ett förfarande inleddes.

(3)

Den 21 december 2006 inleddes förfarandet genom ett tillkännagivande som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

2.   Provisoriska åtgärder

(4)

Eftersom det var nödvändigt att göra en ytterligare granskning av vissa aspekter i samband med undersökningen, beslutades det att undersökningen skulle fortsätta utan att provisoriska åtgärder infördes.

3.   Parter som berörs av förfarandet

(5)

Kommissionen underrättade officiellt de exporterande tillverkare i Kina, importörer, handlare, användare, och intresseorganisationer som såvitt känt berördes samt företrädare för Kina, de klagande gemenskapstillverkarna och andra gemenskapstillverkare som såvitt känt berördes av inledandet av förfarandet. Berörda parter gavs möjlighet att inom den tidsfrist som anges i tillkännagivandet om inledande skriftligen lämna synpunkter och begära att bli hörda. Alla berörda parter som begärde att bli hörda och som visade att det fanns särskilda skäl att höra dem gavs tillfälle att bli hörda.

(6)

För att de exporterande tillverkare som så önskade skulle ha möjlighet att ansöka om att bli behandlade som företag som är verksamma under marknadsmässiga förhållanden (nedan kallat marknadsekonomisk status) eller om individuell behandling, sände kommissionen ansökningsblanketter till de kinesiska exporterande tillverkare som såvitt känt var berörda samt till företrädare för Kina. Fjorton exporterande tillverkare, grupper av närstående företag, ansökte om marknadsekonomisk status enligt artikel 2.7 i grundförordningen, eller om individuell behandling, om undersökningen skulle visa att de inte uppfyllde villkoren för att beviljas marknadsekonomisk status. En exporterande tillverkare begärde bara individuell behandling.

(7)

Eftersom det föreföll finnas ett stort antal exporterande tillverkare i Kina och importörer och tillverkare i gemenskapen, angav kommissionen i tillkännagivandet om inledande att ett stickprovsförfarande kunde komma att tillämpas i undersökningen för fastställandet av dumpning och skada i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

(8)

För att kommissionen skulle kunna besluta huruvida ett stickprovsförfarande var nödvändigt och, i så fall, göra ett urval, ombads alla exporterande tillverkare i Kina och importörer och tillverkare i gemenskapen att ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna de grundläggande uppgifter om sin verksamhet avseende den berörda produkten under undersökningsperioden (1 oktober 2005–30 september 2006) som angavs i tillkännagivandet om inledande.

(9)

När det gäller de exporterande tillverkarna gjordes i enlighet med artikel 17 i grundförordningen ett urval som byggde på den största representativa exportvolymen av vissa kompressorer i gemenskapen som rimligen kunde undersökas inom den tid som stod till förfogande. På grundval av uppgifter som inkommit från de exporterande tillverkarna, valde kommissionen ut sex företag, eller grupper av närstående företag (nedan kallade de utvalda företagen) som har den största exportvolymen till gemenskapen. När det gäller exportvolymen, stod de sex utvalda företagen för 93 % av exporten av vissa kompressorer från Kina till gemenskapen under undersökningsperioden. I enlighet med artikel 17.2 i grundförordningen samrådde kommissionen med de berörda parterna, som inte hade något att invända.

(10)

När det gäller gemenskapstillverkarna, beslutades det att ett stickprovsförfarande inte var nödvändigt, eftersom endast tre företagsgrupper samarbetade i undersökningen.

(11)

När det gäller importörerna, beslutades det att ett stickprovsförfarande inte var nödvändigt, eftersom endast en importör samarbetade i undersökningen.

(12)

Frågeformulär sändes till alla företag som valts ut för stickprovet och till alla parter som man visste var berörda. Fullständiga svar inkom från sex kinesiska exporterande tillverkare i Kina, tre tillverkare i gemenskapen och en importör. En tillverkare i gemenskapen besvarade bara stickprovsfrågeformuläret. Inga svar på frågeformuläret kom in från andra berörda parter.

(13)

Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgifter som den ansåg nödvändiga för sitt fastställande av dumpning, skada och gemenskapens intresse och gjorde kontroller på plats hos följande företag:

a)

Tillverkare i gemenskapen

ABAC Aria Compressa SpA i ABAC Group, Torino, Italien.

FIAC SpA i FIAC Group, Bologna, Italien.

FINI SpA, Zola Predosa (BO), Italien.

b)

Exporterande tillverkare i Kina

Nu Air (Shanghai) Compressor och Tools Co. Ltd i ABAC Group, Shanghai (”Nu Air”).

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd, Wenling (”Xinlei”).

Hongyou/Taizhou Group: 1) Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd, Wenling (”Hongyou”); 2) Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd, Wenling (”Taizhou”).

Wealth Group: 1) Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd, Shanghai (”Shanghai Wealth”); 2) Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd, Nantong (”Wealth Nantong”).

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd, Taizhou (”Anlu”).

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd i FIAC Group Jiangmen (”FIAC”).

c)

Närstående företag i Kina

Wealth Shanghai Import-Export Co. Ltd, Shanghai (”Wealth Import Export”).

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd i FIAC Group Jiangmen (”FIAC”).

d)

Icke-närstående importör i gemenskapen

Hans Einhell AG, Landau, Tyskland.

(14)

Eftersom det var nödvändigt att fastställa ett normalvärde för de exporterande tillverkare som eventuellt inte skulle komma att beviljas marknadsekonomisk status, utfördes ett kontrollbesök på plats hos nedanstående företag i syfte att fastställa normalvärdet på grundval av uppgifter från ett jämförbart land, i detta fall Brasilien.

e)

Tillverkare i Brasilien

FIAC Compressores de ar do Brasil Ltda. i FIAC Group, Araquara.

Schulz S/A, Joinville, Santa Catarina, Brasilien.

4.   Undersökningsperiod

(15)

Undersökningen av dumpning och skada omfattade perioden från och med den 1 oktober 2005 till och med den 30 september 2006 (nedan kallad undersökningsperioden). Undersökningen av utvecklingstendenser som är av betydelse för bedömningen av skadan omfattade perioden från och med den 1 januari 2003 till och med undersökningsperiodens slut (nedan kallad skadeundersökningsperioden).

B.   BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

1.   Berörd produkt

(16)

Den berörda produkten är kolvkompressorer, med en kapacitet per minut av högst 2 kubikmeter (m3) med ursprung i Kina (nedan kallade kompressorer eller den berörda produkten), som vanligtvis klassificeras enligt KN-nummer ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 och ex 8414 80 51.

(17)

En kompressor består vanligtvis av en pump som drivs av en elektrisk motor, antingen direkt eller genom en bältesmekanism. I de flesta fall pumpas tryckluften in i en behållare och lämnar sedan behållaren via en tryckregulator och en gummislang. Kompressorer, särskilt stora sådana, har ibland hjul så att de blir mobila. De kan säljas separat eller tillsammans med tillbehör för sprayning, rengöring eller pumpning av däck och andra föremål.

(18)

I meddelandet om inledande av detta förfarande hänvisades det också till kolvkompressorpumpar. Undersökningen visade att kolvkompressorpumparna är en (men inte den enda) av de viktiga komponenter som undersöks (beroende på vilken modell det gäller, svarar de för 25–35 % av den totala kostnaden för den färdiga produkten) och att de kan säljas både separat och monterade på andra komponenter som inte omfattas av undersökningen. Undersökningen visade också att de inte har samma tekniska och fysiska egenskaper som de kompletta kompressorerna och inte heller samma användningsområden. Den kompletta kompressorn innehåller också andra nyckelkomponenter (t.ex. behållaren, motorn). Distributionskanalerna och kundernas uppfattning om en pump, å ena sidan, och en komplett kompressor, å den andra, skiljer sig också åt. Det dras därför slutsatsen i detta fall att kolvkompressorpumpar inte ska anses som den berörda produkten.

(19)

Den berörda produkten används för tryckluftsdrivna redskap eller för sprayning, rengöring eller pumpning av däck och andra föremål. Undersökningen har visat att de olika typerna av den berörda produkten, trots skillnader i fråga om form, material och tillverkningsprocess, alla har samma grundläggande fysiska och tekniska egenskaper och att de i princip har samma användningsområden. De anses därför i detta förfarande utgöra en och samma produkt.

2.   Likadan produkt

(20)

Undersökningen visade att de kompressorer som tillverkas och säljs av gemenskapsindustrin i gemenskapen, de kompressorer som tillverkas och säljs på Kinas hemmamarknad liksom på hemmamarknaden i Brasilien, det land som användes som jämförbart land, samt de kompressorer som tillverkas i Kina och säljs till gemenskapen har samma grundläggande fysiska och tekniska egenskaper och samma grundläggande användningsområde.

(21)

Alla dessa kompressorer ansågs därför vara likadana produkter enligt artikel 1.4 i grundförordningen.

C.   DUMPNING

1.   Allmänna anmärkningar

(22)

Fjorton företag eller företagsgrupper, som stod för 100 % av den sammanlagda exporten av den berörda produkten, gav sig till känna till institutionerna. Graden av samarbete var således hög. Tretton företag eller företagsgrupper ansökte om marknadsekonomisk status, medan ett företag bara ansökte om individuell behandling. Såsom nämns i skäl 9 ovan, ingick sex företag i urvalet på grundval av sin exportvolym.

2.   Marknadsekonomisk status

(23)

I enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen ska normalvärdet vid antidumpningsundersökningar beträffande import med ursprung i Kina fastställas i enlighet med punkterna 1–6 i samma artikel för de tillverkare som konstaterats uppfylla de kriterier som anges i artikel 2.7 c i grundförordningen.

(24)

Kriterierna för erhållande av marknadsekonomisk status är i korthet följande:

1.

Företagens beslut om verksamhet och kostnader fattas som svar på marknadssignaler och utan något större statligt inflytande och kostnaderna för de viktigaste insatsvarorna återspeglar i stort sett marknadsvärdena.

2.

Företagen har en enda uppsättning räkenskaper som är föremål för en självständig revision i överensstämmelse med internationella redovisningsstandarder och som tillämpas för alla ändamål.

3.

Det förekommer inte några betydande snedvridningar till följd av det tidigare icke marknadsekonomiska systemet.

4.

Lagar om konkurser och ägandeförhållanden garanterar rättssäkerhet och stabila villkor.

5.

Valutaomräkning sker till marknadskurser.

(25)

Fem företag, eller företagsgrupper, av kinesiska exporterande tillverkare som ingick i urvalet ansökte först om marknadsekonomisk status enligt artikel 2.7 b i grundförordningen och lämnade inom angivna tidsfrister in blanketten för exporterande tillverkare som ansöker om sådan status. I alla grupperna ingick både tillverkare av den berörda produkten och sådana företag som är tillverkarna närstående och involverade i försäljningen av den berörda produkten. Kommissionen har som praxis att undersöka om huruvida en grupp närstående företag som helhet uppfyller kriterierna för marknadsekonomisk status. Följande grupper hade ansökt om marknadsekonomisk status:

Nu Air.

Xinlei.

Hongyou/Taizhou.

Shanghai Wealth/Wealth Nantong.

FIAC.

(26)

När det gäller de samarbetande exporterande tillverkare som anges ovan, inhämtade kommissionen alla uppgifter den ansåg vara nödvändiga och kontrollerade på plats hos de berörda företagen alla uppgifter som lämnats i ansökan om marknadsekonomisk status.

(27)

Undersökningen visade att tre av de fem ovan nämnda kinesiska exporterande tillverkare som ansökt om marknadsekonomisk status inte kunde beviljas detta, eftersom ingen av dessa tre företag eller företagsgrupper uppfyllde det andra kriteriet (se skäl 24 ovan). En av företagsgrupperna uppfyllde inte heller det tredje kriteriet.

(28)

Två företag eller företagsgrupper (FIAC och Nu Air) uppfyllde alla kriterier (se skäl 24 ovan) och kunde alltså beviljas marknadsekonomisk status.

(29)

Ett företag (Taizhou), som ingår i företagsgruppen Hongyou/Taizhou, och ett företag (Wealth Shanghai/Nantong Wealth) kunde inte visa att de uppfyllde det andra kriteriet (se skäl 24 ovan), eftersom det konstaterades att deras bokföringspraxis och redovisningsnormer inte överensstämde med internationella redovisningsnormer. Företagsgruppen Hongyou/Taizhou och företaget Wealth Shanghai/Nantong Wealth kunde därför inte beviljas marknadsekonomisk status.

(30)

Ett företag (Xinlei) kunde inte visa att de uppfyllde det andra kriteriet (se skäl 24 ovan), eftersom deras bokföringspraxis och redovisningsnormer inte överensstämde med internationella redovisningsnormer. Företaget kunde inte heller fullt ut visa att det betalade för sin rätt till markanvändning. Företaget uppfyllde därför inte heller det tredje kriteriet (se skäl 24 ovan). Marknadsekonomisk status kunde följaktligen inte beviljas.

(31)

En icke-närstående importör hade invändningar mot att Nu Air skulle beviljas marknadsekonomisk status, på grund av påstått inkonsekventa uppgifter i de reviderade räkenskaperna för 2004 och 2005. Nu Air kunde emellertid visa att det inte fanns något inkonsekvent och klargöra de punkter som importören reagerat emot. Följaktligen avslogs denna begäran.

(32)

Samma importör hade också invändningar mot att FIAC skulle beviljas marknadsekonomisk status, med tanke på att företaget 2002 hade förhandlat fram ett preliminärt avtal med de regionala myndigheterna, vilket skulle ge rätt till markanvändning utan kostnad under högst tre år, under tiden som formaliteterna för markens expropriering blev klara. Avtalet löpte emellertid ut utan att FIAC någonsin använde sig av det eller fick äganderätt till denna mark. FIAC kunde å andra sidan visa att de alltid hade betalat hyra för de byggnader som användes för verksamheten. Argumentet avvisades därför.

(33)

Ett företag (Taizhou) i företagsgruppen Hongyou/Taizhou ansåg att det inte borde vägras marknadsekonomisk status beroende på frågeställningar som uppstått i ett annat företag (dvs. Taizhou). Enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3) ska emellertid Hongyou och Taizhou ses som närstående parter. Eftersom Taizhou inte kunde beviljas marknadsekonomisk status, kunde inte heller Hongyou beviljas marknadsekonomisk status.

(34)

Av ovanstående framgår det att inget av de fem kinesiska utvalda företagen eller företagsgrupperna som hade ansökt om marknadsekonomisk status har kunnat visa att de uppfyller alla kriterier i artikel 2.7 c i grundförordningen.

(35)

Det ansågs därför att två företag (FIAC och Nu Air) borde beviljas marknadsekonomisk status och att de övriga tre företagen/företagsgrupperna borde få avslag. Samråd hölls med rådgivande kommittén, som inte hade några invändningar mot kommissionens slutsatser.

3.   Individuell behandling

(36)

Enligt artikel 2.7 a i grundförordningen bör en landsomfattande tull fastställas för de länder som omfattas av den artikeln, utom i de fall där företagen kan visa att de uppfyller alla kriterierna i artikel 9.5 i grundförordningen.

(37)

Alla exporterande tillverkare som hade ansökt om marknadsekonomisk status ansökte också om individuell behandling för den händelse de inte skulle beviljas marknadsekonomisk status. Ett företag (Anlu) hade bara begärt individuell behandling.

(38)

Av de fyra utvalda företagen eller företagsgrupperna (Xinlei, Honyou/Taizhou, Wealth Shanghai/Nantong Wealth) som antingen inte beviljades marknadsekonomisk status eller inte hade begärt det (Anlu), var det tre företag eller företagsgrupper (Xinlei, Anlu och Wealth Shanghai/Nantong Wealth) som uppfyllde alla kriterierna i artikel 9.5 och som därför kunde beviljas individuell behandling.

(39)

Taizhou lyckades inte visa att det kumulativt uppfyllde alla de krav för individuell behandling som anges i artikel 9.5 i grundförordningen. De allvarliga problemen med företagets bokföringssystem gjorde nämligen det omöjligt att kontrollera om kriteriet enligt artikel 9.5 b i grundförordningen hade uppfyllts, dvs. om exportpriserna, exportmängderna och försäljningsvillkoren hade fastställts fritt.

(40)

Begäran från Taizhou om individuell behandling avvisades följaktligen.

4.   Normalvärde

4.1   Företag eller företagsgrupper som kunde beviljas marknadsekonomisk status

(41)

När det gäller normalvärdet undersökte kommissionen först, i enlighet med artikel 2.2 i grundförordningen, för varje berörd exporterande tillverkare i urvalet som kunde beviljas marknadsekonomisk status, om deras inhemska försäljning av den berörda produkten till oberoende kunder var representativ, dvs. om den totala volymen av denna försäljning utgjorde minst 5 % av den totala exporten av den berörda produkten till gemenskapen. Eftersom de två företagen eller företagsgrupperna nästan inte hade någon försäljning alls på den inhemska marknaden, ansågs det att försäljningen av produkten inte hade skett i tillräckliga mängder för att normalvärdet skulle kunna fastställas på grundval av denna försäljning.

(42)

Eftersom den inhemska försäljningen inte kunde användas för att fastställa normalvärdet, måste en annan metod tillämpas. Härvid använde kommissionen ett konstruerat normalvärde i enlighet med artikel 2.3 i grundförordningen. Normalvärdet konstruerades på grundval av företagens eller företagsgruppernas tillverkningskostnader för den berörda produkten. När normalvärdet konstrueras enligt artikel 2.3 i grundförordningen, ökas tillverkningskostnaderna med ett skäligt belopp för försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt vinst. Försäljnings- och administrationskostnaderna, de allmänna kostnaderna och vinsten kunde inte fastställas i enlighet med artikel 2.6 i grundförordningen, eftersom ingen av företagen eller företagsgrupperna hade en representativ inhemsk försäljning. Kostnaderna och vinsten kunde inte fastställas utifrån artikel 2.6 a, därför att det inte fanns något annat företag som kunde beviljas marknadsekonomisk status. Försäljnings- och administrationskostnaderna, de allmänna kostnaderna och vinsterna kunde inte fastställas i enlighet med artikel 2.6 b i grundförordningen, eftersom ingen av företagen eller företagsgrupperna hade en representativ försäljning vid normal handel inom samma generella produktkategori. Därför fastställdes försäljnings- och administrationskostnaderna, de allmänna kostnaderna och vinsten i enlighet med artikel 2.6 c i grundförordningen (”någon annan rimlig metod”) på grundval av de försäljnings- och administrationskostnader, de allmänna kostnader och vinsten som gällde för den samarbetande tillverkaren i det jämförbara landet. Allmänt tillgängliga uppgifter visade att denna vinstmarginal inte överskred den vinst som gjorts av andra kända tillverkare inom samma generella produktkategori (dvs. elektriska maskiner) i Kina under undersökningsperioden.

4.2   Företag eller företagsgrupper som inte kunde beviljas marknadsekonomisk status

(43)

Enligt artikel 2.7 a i grundförordningen ska normalvärdet för exporterande tillverkare som inte beviljats marknadsekonomisk status fastställas på grundval av priserna eller det konstruerade värdet i ett jämförbart land.

(44)

I tillkännagivandet om inledande föreslog kommissionen Brasilien som lämpligt jämförbart land för att fastställa normalvärdet för Kina. Berörda parter uppmanades att lämna synpunkter på detta val. Inga berörda parter hade några invändningar mot detta förslag.

(45)

Det finns fyra kända tillverkare i Brasilien, vilka tillverkar 220 000 kompressorer per år, samtidigt som det importeras ungefär 30 000. Kommissionen sökte samarbete med alla kända tillverkare i Brasilien.

(46)

Två brasilianska tillverkare samarbetade i undersökningen. En av dem är närstående en gemenskapstillverkare, nämligen FIAC-gruppen. Undersökningen visade att denna tillverkare hade allmänt höga priser, mest beroende på att tillverkningen bestod av små mängder sofistikerade kompressorer för medicinska ändamål, som inte direkt kunde jämföras med den berörda produkten. Beroende på att produkterna och marknaden är så olika, skulle det vara svårt att göra nödvändiga justeringar för att kunna använda dessa uppgifter som normalvärde för de kinesisk-tillverkade kompressorerna. Den andra samarbetande brasilianska tillverkaren befanns tillverka en del kompressormodeller som var jämförbara med dem som de kinesiska tillverkarna exporterade till gemenskapen. Därför använde man priserna på den brasilianska marknaden av jämförbara modeller som tillverkats av denna brasilianska tillverkare och sålts vid normal handel för att fastställa normalvärdet för de exporterande tillverkare som inte beviljats marknadsekonomisk status.

5.   Exportpris

(47)

De exporterande tillverkarnas exportförsäljning till gemenskapen gick antingen direkt till oberoende kunder eller via närstående eller icke-närstående handelsföretag belägna i och utanför gemenskapen.

5.1   Företag eller företagsgrupper som kunde beviljas marknadsekonomisk status eller individuell behandling

(48)

I de fall där exportförsäljningen till gemenskapen ägde rum antingen direkt till oberoende kunder i gemenskapen eller via icke-närstående handelsföretag, fastställdes exportpriserna, i enlighet med artikel 2.8 i grundförordningen, på grundval av de priser som faktiskt betalats eller skulle betalas för den berörda produkten.

(49)

I de fall exportförsäljningen till gemenskapen ägde rum via närstående handelsföretag belägna i gemenskapen fastställdes exportpriserna, enligt artikel 2.9 i grundförordningen, på grundval av de närstående handlarnas första återförsäljningspriser till oberoende kunder i gemenskapen. När försäljningen skedde via närstående företag utanför gemenskapen, fastställdes exportpriset på grundval av de första återförsäljningspriserna till oberoende kunder i gemenskapen.

5.2   Företag eller företagsgrupper som inte kunde beviljas marknadsekonomisk status eller individuell behandling

(50)

För de två utvalda kinesiska exporterande företagen som inte beviljades varken marknadsekonomisk status eller individuell behandling (Taizhou/Honyou Group), kunde uppgifterna om deras exportförsäljning inte användas för att fastställa individuella dumpningsmarginaler (se skäl 29 ovan). En dumpningsmarginal beräknades därför på det sätt som anges i skäl 55.

6.   Jämförelse

(51)

Normalvärdet och exportpriserna jämfördes på nivån fritt fabrik och i samma handelsled. I syfte att säkerställa en rättvis jämförelse mellan normalvärdet och exportpriserna gjordes justeringar för olikheter som påverkade priserna och prisernas jämförbarhet, i enlighet med artikel 2.10 i grundförordningen.

(52)

På denna grundval gjordes, där så var tillämpligt och skäligt, för de kinesiska exporterande tillverkare som kunde beviljas marknadsekonomisk status eller individuell behandling, justeringar för skillnader när det gäller handelsled, transport-, försäkrings-, hanterings- och lastningskostnader och därmed sammanhängande kostnader, förpackningskostnader, kreditkostnader samt kostnader efter försäljning (garanti). För de andra företagen gjordes en genomsnittlig justering grundad på de justeringar som nämns ovan.

(53)

För all försäljning genom närstående handlare utanför gemenskapen gjordes en justering i enlighet med artikel 2.10 i i grundförordningen, i de fall det hade konstaterats att dessa företag utförde arbetsuppgifter som liknade dem som utförs av en agent som arbetar på provisionsbasis. Justeringen grundades på uppgifter om handelsföretagens försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt vinst som erhållits från en icke-närstående handlare i gemenskapen.

7.   Dumpningsmarginaler

(54)

Dumpningsmarginalerna, uttryckta i procent av importpriset cif vid gemenskapens gräns, före tull, är följande:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd, Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd, Wenling Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd, Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd, Shanghai and Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd, Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd, Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd, Shanghai

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd, Jiangmen

10,6 %

Samarbetande företag som inte ingick i urvalet (förtecknade i bilaga)

51,6 %

Alla övriga företag

77,6 %

(55)

För de två utvalda företag som varken beviljades marknadsekonomisk status eller individuell behandling, beräknades dumpningsmarginalen som ett vägt genomsnitt av de dumpningsmarginaler som fastställts för de tre företag eller företagsgrupper som varken beviljats marknadsekonomisk status eller individuell behandling.

(56)

För de samarbetande företag som inte ingick i urvalet räknade man fram dumpningsmarginalen som de vägda genomsnittliga dumpningsmarginalerna för de företag som ingick i urvalet.

(57)

Med tanke på den höga samarbetsviljan (100 %; se skäl 22 ovan), bestämdes en landsomfattande genomsnittlig dumpningsmarginal till den högsta nivå som tillämpas på något av företagen som ingår i urvalet.

D.   SKADA

1.   Tillverkning i gemenskapen

(58)

På grundval av definitionen i artikel 4.1 i grundförordningen av gemenskapsindustrin övervägde man i början av undersökningen om man skulle inkludera följande gemenskapstillverkares tillverkning i definitionen av tillverkningen i gemenskapen:

Fyra klagande gemenskapstillverkare: CHINOOK SpA, FERRUA SYSTEM BLOCK Srl, FIAC SpA och FINI SpA.

En annan gemenskapstillverkare som samarbetade fullt ut med kommissionen i undersökningen och som understödde klagomålet: ABAC Aria Compressa SpA of the ABAC Group Det bör noteras att ABAC Group sålde detta företag till ett annat företag 2007.

Sex andra gemenskapstillverkare som understödde klagomålet. Dessa företag fick sig ett frågeformulär för stickprovsförfarande tillsänt, men bara en av dem ville fortsätta att samarbeta i förfarandet inom de tidsfrister som angivits i tillkännagivandet. Denna tillverkare slutade emellertid att samarbeta kort efter och lämnade aldrig in ett fullständigt besvarat frågeformulär.

Tjugo andra tillverkare som stödde klagomålet och som monterar den likadana produkten genom att använda delar som tillverkats av de ovan nämnda gemenskapstillverkarna eller som importerats från tredjeländer. Det finns också en begränsad tillverkning av den likadana produkten från tillverkare av kompressorer för industriellt bruk. Frågeformulär sändes ut till alla, men ingen besvarade frågeformuläret.

(59)

Två av de klagande tillverkarna slutade att samarbeta strax efter det att förfarandet inletts och besvarade inte frågeformuläret för stickprovsförfarandet.

(60)

Undersökningen har visat att alla de tre samarbetande företagsgrupperna, utöver sin egen gemenskapstillverkning också hade importerat allt större kvantiteter av den berörda produkten för återförsäljning på gemenskapsmarknaden. Som framgår av undersökningen beslutade alla de som samarbetade att flytta ut en del av sin tillverkning, åtminstone den del som var mest utsatt för den ökande dumpade importen från Kina. De samarbetande företagsgruppernas import var huvudsakligen från deras respektive närstående syster- eller dotterbolag som var etablerade i Kina.

(61)

Det granskades därför om företagens intressecentrum, trots den omfattande importen, kunde anses ligga i gemenskapen.

(62)

När det gäller de samarbetande gemenskapstillverkarnas importvolymer, fastställdes det att två av dessa företagsgrupper (företag A och B) importerade ökande men relativt små mängder av den berörda produkten (återförsäljningsvolymerna av den berörda produkten med ursprung i Kina förblev under hela skadeundersökningsperioden lägre än dessa företags respektive nettoförsäljning av egen tillverkning). Företagen behöll dessutom sina högkvarter samt forsknings- och utvecklingsverksamhet i gemenskapen. Det drogs därför slutsatsen att intressecentrum för företag A och B fortfarande är i gemenskapen, och att de trots importen från Kina bör anses vara en del av gemenskapstillverkningen.

(63)

När det gäller den andra samarbetande företagsgruppen (företag C), fastställdes det att andelen av den importerade produkt som såldes på gemenskapsmarknaden ökade kraftigt under skadeundersökningsperioden, men att denna andel från och med 2005 var större än de volymer av den likadana produkt som tillverkades och såldes på gemenskapsmarknaden. Under undersökningsperioden utgjorde återförsäljningsvolymerna av den berörda produkten med ursprung i Kina en övervägande andel av företag C:s totala försäljning på gemenskapsmarknaden.

(64)

Man beaktade om importvolymerna, trots den omfattande importen, kunde anses komplettera produktsortimentet eller vara av övergående karaktär. Det visade sig emellertid att importen från företag C inte kunde anses komplettera produktsortimentet, utan att det rörde sig om ett strategiskt beslut att flytta tillverkningen av den berörda produkten till Kina i ett försök att minska kostnaderna och kunna konkurrera med annan import från Kina. Det fastställdes att under undersökningsperioden var det många modeller som tillverkades i Kina som också tillverkades i Italien av ett annat företag i samma grupp. De kompressorer som tillverkades i Kina konkurrerade direkt med de kompressorer som tillverkades av samma företag i Italien. Mot bakgrund av ovanstående och med tanke på återförsäljningen av importerade produkter var en viktig del av företag C:s totala försäljning, kan man inte dra slutsatsen att intressecentrum för företag C när det gäller tillverkningen av den berörda produkten fortfarande är i gemenskapen. Det verkade troligt att företag C skulle fortsätta eller till och med öka sin import av den likadana produkten från det berörda landet för återförsäljning på gemenskapsmarknaden, vilket skulle betyda att företag C borde anses som importör och inte gemenskapstillverkare.

(65)

Man kan därför dra slutsatsen att företag C inte borde omfattas av definitionen av gemenskapstillverkning.

(66)

Gemenskapens tillverkning av vissa kompressorer i den mening som avses i artikel 4.1 i grundförordningen har definierats som all tillverkning av de företag som det hänvisas till i skäl 58 ovan, minus företag C:s tillverkning. Eftersom många tillverkare och monteringsföretag i gemenskapen inte samarbetade, har tillverkningen beräknats på grundval av de uppgifter som inhämtats under undersökningen och uppgifter som lämnats i klagomålet.

2.   Gemenskapsindustrin

(67)

Förfarandet inleddes till följd av ett klagomål från den italienska sammanslutningen ANIMA, som företräder fyra företag som tillverkar kompressorer och en tillverkare som stöder klagomålet (se skäl 58 ovan). Trots den ovan nämnda bristen på samarbete från de två klagande företagen och uteslutandet av en gemenskapstillverkare från definitionen av gemenskapstillverkningen, fann man att de två återstående gemenskapstillverkarna som samarbetade i undersökningen utgjorde större delen av gemenskapens totala produktion, i detta fall ungefär 50 %. De två samarbetande tillverkarna anses därför utgöra gemenskapsindustrin i den mening som avses i artiklarna 4.1 och 5.4 i grundförordningen.

(68)

De återstående tillverkare som stödde klagomålet (se skäl 58 ovan), minus det företag som uteslöts från definitionen av gemenskapens produktion, kommer hädanefter att kallas för de andra gemenskapstillverkarna. Ingen av dessa andra gemenskaptillverkare invände mot klagomålet.

3.   Förbrukningen i gemenskapen

(69)

Gemenskapens förbrukning fastställdes på grundval av försäljningsvolymerna för företag C och gemenskapsindustrins egen produktion avsedd för gemenskapsmarknaden, Eurostats uppgifter om importvolymerna till gemenskapen och, när det gäller de övriga gemenskapstillverkarnas försäljning enligt tillgängliga uppgifter i klagomålet.

(70)

Under skadeundersökningsperioden minskade gemenskapsmarknaden för den berörda produkten och den likadana produkten med 6 % för att under undersökningsperioden vara uppe i 3 066 000 enheter. Särskilt minskade förbrukningen i gemenskapen under 2004 med 7 % för att sedan öka med ytterligare någon procentenhet under 2005 och stabilisera sig på denna nivå under undersökningsperioden. Nedgången i gemenskapens förbrukning kan tillskrivas gemenskapstillverkarnas minskande försäljning i gemenskapen och den minskade importen från tredjeländer (i huvudsak Förenta staterna och Japan).

 

2003

2004

2005

Undersöknings-perioden

Förbrukning i EU (enheter)

3 270 283

3 053 846

3 075 358

3 065 898

Index

100

93

94

94

4.   Import från det berörda landet

a)   Volym

(71)

Den importerade volymen av den berörda produkten till gemenskapen ökade kraftigt mellan 2003 och undersökningsperioden. Den ökade under skadeundersökningsperioden med 182 % och var uppe i mer än 1 600 000 enheter. Importen från det berörda landet ökade med 66 % mellan 2003 och 2004, med ytterligare 110 procentenheter 2005 och med 6 procentenheter under undersökningsperioden.

b)   Marknadsandel

(72)

Exportörerna i det berörda landet ökade sin marknadsandel med cirka 35 procentenheter under hela skadeundersökningsperioden och nådde upp till 53 % under undersökningsperioden. De kinesiska exportörerna ökade sin marknadsandel med 13 procentenheter mellan 2003 och 2004 och med ytterligare 20 procentenheter under 2005. Deras marknadsandel ökade under undersökningsperioden med ytterligare någon procentenhet.

 

2003

2004

2005

Undersöknings-perioden

Importvolym från Kina (enheter)

574 795

953 001

1 586 614

1 622 702

Index

100

166

276

282

Marknadsandelen för importen från Kina

17,6 %

31,2 %

51,6 %

52,9 %

c)   Pris

i)   Prisutveckling

(73)

Priserna på importen av den berörda produkten i tabellen nedan grundas på de uppgifter som lämnats in av samarbetande exportörer och kontrollerats under undersökningen. Under skadeundersökningsperioden ökade överlag det genomsnittliga priset på importen av den berörda produkten med ursprung i Kina, nämligen med 6 % mellan 2003 och undersökningsperioden. Tendensen till högre priser är möjligtvis en följd av ändringen av produktmixen, eftersom de kinesiska tillverkarna successivt ökar sin tillverkning av mer avancerade och dyrbara kompressorer.

 

2003

2004

2005

Undersökningsperioden

Pris på importen från Kina (euro/enhet)

35,15

34,61

35,70

37,27

Index

100

98

102

106

ii)   Prisunderskridande

(74)

Det gjordes en jämförelse av liknande modeller av den berörda produkten, dvs. mellan de utvalda exporterande tillverkarnas och gemenskapsindustrins genomsnittliga försäljningspriser i gemenskapen. I detta syfte jämfördes gemenskapsindustrins priser fritt fabrik till icke-närstående kunder, efter avdrag och skatter, med de kinesiska exporterande tillverkarnas priser cif vid gemenskapens gräns, efter justeringar för lossning och tullklarering. Eftersom gemenskapsindustrin vanligtvis säljer sin gemenskapsproduktion direkt till återförsäljarna, medan de kinesiska varorna säljs till återförsäljarna via närstående eller icke-närstående importörer eller handlare, gjordes där så var lämpligt en justering av importpriset för att se till att jämförelsen gjordes i samma handelsled. Jämförelsen visade att priserna på den berörda produkt som såldes i gemenskapen under undersökningsperioden underskred gemenskapsindustrins priser med 22–43 %, beroende på vilken exportör det rörde sig om.

5.   Gemenskapsindustrins situation

(75)

I enlighet med artikel 3.5 i grundförordningen undersökte kommissionen alla relevanta ekonomiska faktorer och förhållanden av betydelse för gemenskapsindustrins tillstånd.

(76)

Eftersom gemenskapsindustrin endast omfattar två tillverkare presenteras uppgifterna om denna i indexerad form eller i intervaller, i syfte att skydda konfidentiella uppgifter i enlighet med artikel 19 i grundförordningen. Det erinras om att uppgifterna nedan bara gäller den likadana produkt som tillverkas i gemenskapen av gemenskapsindustrin, och att man därmed utesluter de fristående pumpar och kompressorer som tillverkas av företag i Kina som är gemenskapsindustrin närstående och sedan återförsäljs i gemenskapen.

a)   Tillverkning

(77)

Gemenskapsindustrins tillverkning minskade påtagligt mellan 2003 och undersökningsperioden. År 2004 ökade den med 16 %, år 2005 med ytterligare 23 procentenheter och slutligen med 7 procentenheter under undersökningsperioden. Under undersökningsperioden låg gemenskapsindustrins produktionsvolym på mellan 300 000 och 400 000 enheter.

 

2003

2004

2005

Undersökningsperioden

Tillverkning (enheter)

Uppgifterna kan inte lämnas ut

Index

100

84

61

54

b)   Kapacitet och kapacitetsutnyttjande

(78)

Produktionskapaciteten ökade med 3 % mellan 2003 och 2004, ökade ytterligare med 9 procentenheter 2005 för att sedan stabiliseras på den nivån under undersökningsperioden. Ökningen av produktionskapaciteten 2005 kan tillskrivas de investeringar som en gemenskapstillverkare gjorde i en ny produktionslinje för kompressorer som skulle passa ett högre marknadssegment. Under undersökningsperioden låg gemenskapsindustrins produktionskapacitet på mellan 600 000 och 800 000 enheter.

(79)

Kapacitetsutnyttjandet för gemenskapsindustrin sjönk stadigt under skadeundersökningsperioden och under undersökningsperioden var den mindre än hälften av vad den varit 2003. Detta återspeglar en nedgång i produktionsnivåerna. Under undersökningsperioden låg gemenskapsindustrins kapacitetsutnyttjande på mellan 40 % och 50 %.

 

2003

2004

2005

Undersöknings-perioden

Produktionskapacitet (enheter)

Uppgifterna kan inte lämnas ut

Index

100

103

112

112

Kapacitetsutnyttjande

Uppgifterna kan inte lämnas ut

Index

100

81

54

48

c)   Lager

(80)

Det utgående lagret ökade med 37 % 2004, med ytterligare 45 procentenheter 2005 för att sedan minska med 138 procentenheter under undersökningsperioden. Under undersökningsperioden låg gemenskapsindustrins lager på mellan 10 000 och 20 000 enheter. Eftersom tillverkningen av den likadana produkten i gemenskapen i huvudsak görs på beställning, anses det att lagerhållningens omfattning inte är en användbar skadeindikator för denna produkt.

 

2003

2004

2005

Undersöknings-perioden

Utgående lager (i ton)

Uppgifterna kan inte lämnas ut

Index

100

137

182

44

d)   Försäljningsvolym

(81)

Gemenskapsindustrins försäljning av sin egna tillverkning på gemenskapsmarknaden minskade stadigt under hela skadeundersökningsperioden. Närmare bestämt minskade den med 19 % 2004, med ytterligare 24 procentenheter 2005 och med ytterligare 9 procentenheter under undersökningsperioden. Under undersökningsperioden låg gemenskapsindustrins försäljningsvolym på mellan 200 000 och 300 000 enheter.

 

2003

2004

2005

Undersöknings-perioden

Gemenskapens försäljningsvolym (enheter)

Uppgifterna kan inte lämnas ut

Index

100

81

57

48

e)   Marknadsandel

(82)

Gemenskapsindustrins marknadsandel minskade stadigt under hela skadeundersökningsperioden. Index för utvecklingen av gemenskapsindustrins marknadsandel föll med 13 % 2004, med 27 procentenheter 2005 och med ytterligare 9 procentenheter under undersökningsperioden. Under undersökningsperioden låg gemenskapsindustrins marknadsandel på mellan 5 % och 10 %.

 

2003

2004

2005

Undersöknings-perioden

Gemenskapsindustrins marknadsandel

Uppgifterna kan inte lämnas ut

Index

100

87

60

51

f)   Tillväxt

(83)

Mellan 2003 och undersökningsperioden, när förbrukningen i gemenskapen minskade med 6 %, minskade gemenskapsindustrins försäljningsvolym på gemenskapsmarknaden med mycket mer, nämligen hela 52 %. Under skadeundersökningsperioden nästan halverades gemenskapsindustrins marknadsandel, medan den dumpade importen ökade sin marknadsandel med mer än 35 procentenheter och var därmed uppe i 53 %. Av det kan man dra slutsatsen att det inte fanns någon tillväxt som gemenskapsindustrin kunde ha dragit nytta av.

g)   Sysselsättning

(84)

Sysselsättningen inom gemenskapsindustrin minskade stadigt under hela skadeundersökningsperioden. Den minskade med 10 % 2004, med ytterligare 16 procentenheter 2005 och med ytterligare 5 procentenheter under undersökningsperioden. Under undersökningsperioden var antalet personer inom gemenskapsindustrin som var sysselsatta med tillverkning och försäljning av den likadana produkten 150–200.

 

2003

2004

2005

Undersöknings-perioden

Sysselsättning

Uppgifterna kan inte lämnas ut

Index

100

90

74

69

h)   Produktivitet

(85)

Produktiviteten hos gemenskapsindustrins arbetskraft, mätt som produktion (i enheter) per sysselsatt person och år, minskade 2004 med 7 %, med ytterligare 10 procentenheter 2005 och till sist med ytterligare 5 procentenheter under undersökningsperioden. Under undersökningsperioden var gemenskapsindustrins produktivitet 1 500–2 000 enheter per anställd. Den stadiga minskningen av produktiviteten är en följd av att tillverkningen minskade under hela skadeundersökningsperioden i en något högre takt än motsvarande sysselsättning.

 

2003

2004

2005

Undersöknings-perioden

Produktivitet (enheter per anställd)

Uppgifterna kan inte lämnas ut

Index

100

93

83

78

i)   Arbetskostnader

(86)

De genomsnittliga lönekostnaderna per anställd ökade med 8 % mellan 2003 och 2004 för att stabiliseras på den nivån 2005 och sedan minska med någon procentenhet under undersökningsperioden. Ökningen under 2004 berodde särskilt på att en av gemenskapstillverkarna hade förhandlat fram en löneökning efter en tvist med fackföreningarna. Den löneökning som förhandlades fram föregicks av en strejk under 2003 och de resulterande obetalda timmarna sänkte relativt sett de årliga lönekostnaderna jämfört med de följande åren.

 

2003

2004

2005

Undersöknings-perioden

Årliga lönekostnader per anställd (euro)

Uppgifterna kan inte lämnas ut

Index

100

108

108

107

j)   Faktorer som påverkar priserna i gemenskapen

(87)

Enhetspriserna för gemenskapsindustrins försäljning av den egna tillverkningen till icke-närstående kunder ökade med 20 % mellan 2003 och undersökningsperioden. Närmare bestämt ökade 2004 det genomsnittliga försäljningspriset med 9 %, ökade 2005 med ytterligare 13 procentenheter för att till sist minska med 2 procentenheter under undersökningsperioden. Under undersökningsperioden låg genomsnittet för försäljningspriset per enhet på mellan 100 och 150 euro.

 

2003

2004

2005

Undersöknings-perioden

Pris per enhet på gemenskapsmarknaden (i euro)

Uppgifterna kan inte lämnas ut

Index

100

109

122

120

(88)

Ökningen av det genomsnittliga enhetspriset är en följd av gemenskapsindustrins gradvisa övergång till en tillverkning i det övre segmentet av marknaden, dvs. bättre kvalitet, bättre resultat, större kapacitet och följaktligen dyrare och mer avancerade modeller av den likadana produkten.

(89)

Med tanke på volymen och nivån på prisunderskridandet, var importen utan tvivel en faktor som påverkade priserna.

k)   Lönsamhet och räntabilitet

(90)

Lönsamheten för försäljningen i gemenskapen av gemenskapsindustrins egen tillverkning, uttryckt i procent av nettoförsäljningen, förblev negativ, men förbättrades under hela skadeundersökningsperioden. Den negativa lönsamheten förbättrades både 2004 och 2005, när förlustnivån relativt sett var den lägsta och försämrades bara obetydligt under undersökningsperioden. Under undersökningsperioden låg gemenskapsindustrins lönsamhet på mellan – 3 % och – 10 %.

 

2003

2004

2005

Undersökningsperioden

Lönsamhet på försäljning i gemenskapen (i procent av nettoförsäljning)

Uppgifterna kan inte lämnas ut

Index

– 100

–93

–28

–32

Räntabilitet (vinst i procent av tillgångarnas bokförda nettovärde)

Uppgifterna kan inte lämnas ut

Index

– 100

–85

–19

–20

(91)

Räntabiliteten, uttryckt som vinst i procent av investeringarnas bokförda nettovärde, följde i stort sett den ovan angivna lönsamhetsutvecklingen. Den förblev också negativ under skadeundersökningsperioden. Räntabiliteten förbättrades sedan både 2004 och 2005, för att sedan försämras något under undersökningsperioden. Under undersökningsperioden låg räntabiliteten på mellan – 30 % och – 15 %.

l)   Kassaflöde

(92)

Kassaflödet (netto) från rörelsen förblev negativt under hela skadeundersökningsperioden, men förbättrades sedan avsevärt och var med mellan – 100 000 och 0 euro bara något negativt under undersökningsperioden.

 

2003

2004

2005

Undersökningsperioden

Kassaflöde (i euro)

Uppgifterna kan inte lämnas ut

Index

– 100

–67

–9

–1

m)   Investeringar och kapitalanskaffningsförmåga

(93)

Gemenskapsindustrins årliga investeringar i produktionen av den likadana produkten ökade 2004 med 72 % och med ytterligare 75 % 2005, för att sedan sjunka något (7 procentenheter) under undersökningsperioden. Nettoinvesteringarna under undersökningsperioden var emellertid ganska små och låg på mellan 1 300 000 och 2 300 000 euro. Ökningen kan tillskrivas en investering som en av gemenskapstillverkarna gjorde för att hyra en ny byggnad i syfte att centralisera och modernisera tillverkningsprocessen samt en del investeringar som gemenskapsindustrin gjorde i underhåll och förnyelse av den befintliga utrustningen, liksom ny utrustning och moduler i ett försök att förbättra produktens konkurrenskraft gentemot den dumpade importen från Kina.

 

2003

2004

2005

Undersökningsperioden

Nettoinvesteringar (euro)

Uppgifterna kan inte lämnas ut

Index

100

172

247

240

(94)

Ingen bevisning lämnades till kommissionen som skulle tyda på en minskad eller ökad kapitalanskaffningsförmåga under skadeundersökningsperioden.

n)   Dumpningsmarginalens storlek

(95)

Med hänsyn till volymen, marknadsandelen och priserna när det gäller importen från det berörda landet, kan verkningarna för gemenskapsindustrin av den faktiska dumpningsmarginalens storlek inte anses vara försumbara.

o)   Återhämtning från tidigare dumpning

(96)

Det finns inga uppgifter om att det skulle ha förekommit någon dumpning innan den situation som bedöms i det här förfarandet uppkom. Denna faktor är därför irrelevant.

6.   Slutsats om skada

(97)

Mellan 2003 och undersökningsperioden ökade volymen dumpad import av den berörda produkten med ursprung i Kina mycket kraftigt med 182 %, och importens marknadsandel på gemenskapsmarknaden ökade med mer än 35 procentenheter. Genomsnittspriserna på den dumpade importen var genomgående lägre än gemenskapsindustrins genomsnittspriser under skadeundersökningsperioden. Under undersökningsperioden underskred dessutom priserna på importen från Kina kraftigt gemenskapsindustrins priser. Prisunderskridandet var under undersökningsperioden 22–43 %, beräknat som ett vägt genomsnitt.

(98)

Vissa indikatorer utvecklades positivt mellan 2003 och undersökningsperioden. Det genomsnittliga försäljningspriset per enhet ökade med 20 %, indikatorn för produktionskapaciteten med 12 % och investeringarna med 140 %. Det finns emellertid särskilda orsaker till denna utveckling (se skälen 78, 88 och 93 ovan). Såsom anges i skäl 90 ovan visade lönsamheten tecken på återhämtning under skadeundersökningsperioden, eftersom förlusterna minskade avsevärt mellan 2003 och undersökningsperioden. Man ska emellertid komma ihåg att lönsamheten förblev negativ och förlustnivån under undersökningsperioden kan inte anses försumbar.

(99)

Det har konstaterats att gemenskapsindustrins situation försämrades avsevärt under skadeundersökningsperioden. De flesta skadeindikatorer utvecklades negativt mellan 2003 och undersökningsperioden. Produktionsvolymen minskade med 46 %, kapacitetsutnyttjandet mer än halverades, gemenskapsindustrins försäljning minskade med 52 % och motsvarande marknadsandel nära nog halverades, sysselsättningen minskade med 31 % och produktiviteten med 22 %.

(100)

Mot denna bakgrund dras slutsatsen att gemenskapsindustrin har lidit väsentlig skada i den mening som avses i artikel 3.5 i grundförordningen.

E.   ORSAKSSAMBAND

1.   Inledning

(101)

I enlighet med artikel 3.6 och 3.7 i grundförordningen undersökte kommissionen om den dumpade importen har vållat gemenskapsindustrin skada i en sådan utsträckning att den kan betecknas som väsentlig. Utöver den dumpade importen undersökte man också andra kända faktorer, vilka kunde ha skadat gemenskapsindustrin samtidigt med denna, för att försäkra sig om att den eventuella skada som vållats av dessa faktorer inte tillskrevs den dumpade importen.

2.   Verkningar av den dumpade importen

(102)

Den kraftiga ökningen med 182 % av volymen dumpad import mellan 2003 och undersökningsperioden och den motsvarande ökningen med omkring 35 procentenheter av denna imports andel av gemenskapsmarknaden samt det konstaterade prisunderskridandet (22–43 % under undersökningsperioden) sammanföll i allmänhet med försämringen av gemenskapsindustrins ekonomiska situation (se skäl 99 ovan). De dumpade priserna understeg dessutom i genomsnitt avsevärt gemenskapsindustrins priser under hela skadeundersökningsperioden. Det anses att den dumpade importen pressade priserna nedåt och hindrade gemenskapsindustrin från att öka sina försäljningspriser till den nivå som skulle ha krävts för att uppnå vinst och att den dumpade importen därför har haft en betydande negativ inverkan på gemenskapsindustrins situation. Det verkar som om gemenskapsindustrin förlorade en betydande del av sin marknadsandel till förmån för den ökande mängden dumpad import. Den minskade försäljningsvolymen ledde till en relativ ökning av de fasta kostnaderna, vilket också fick en negativ inverkan på den ekonomiska situationen. Följaktligen finns det ett klart orsakssamband mellan den dumpade importen från Kina och den väsentliga skada som gemenskapsindustrin lidit.

3.   Verkningar av andra faktorer

(103)

Såsom framgår av tabellen nedan, minskade volymen exportförsäljning med 33 %, vilket emellertid inte var lika mycket som minskningen av försäljningen i EU (se skäl 81 ovan). Under undersökningsperioden låg exportförsäljningen på mellan 100 000 och 150 000 enheter. Genomsnittspriset per enhet vid exportförsäljningen förblev stabilt och var mellan 2003 och undersökningsperioden 100–150 euro.

 

2003

2004

2005

Undersöknings-perioden

Exportförsäljning (enheter)

Uppgifterna kan inte lämnas ut

Index

100

89

74

77

Exportpris per enhet (euro)

Uppgifterna kan inte lämnas ut

Index

100

100

102

100

(104)

Med tanke på stabiliteten på exportmarknaderna och den relativt sett obetydligare minskningen av exportvolymerna anses det att exporten visserligen skulle kunna ha bidragit till den skada som gemenskapsindustrin har lidit, men inte i en sådan utsträckning att orsakssambandet kunde brytas.

(105)

En berörd part hävdade att gemenskapsindustrins kostnadsökningar inte kunde ha orsakats bara av prisökningen på råvaror (särskilt metalldelar), utan att det också måste också finnas andra orsaker som då skulle tyda på självförvållad skada. Parten hade emellertid inga ingående uppgifter om vilka orsaker som tydde på självförvållad skada.

(106)

Undersökningen visade att gemenskapsindustrins produktionskostnader per enhet ökade med ungefär 8 % mellan 2003 och undersökningsperioden. Ökningen kunde delvis bero på de synbart ökade råvarukostnaderna. Undersökningen visade att en del av kostnadsökningarna berodde på en försämrad kostnadsstruktur, särskilt de fasta kostnaderna per enhet, som uppstod till följd av en minskning av antalet tillverkade enheter. Större delen av ökningen måste ändå tillskrivas de märkbara prisökningarna på de komponenter som användes i tillverkningen av modeller i det övre segmentet av marknaden.

(107)

Ökningen av de genomsnittliga produktionskostnaderna per enhet har emellertid mer än väl kompenserats av ökningen av det genomsnittliga försäljningspriset per enhet (se skäl 87 ovan), som resulterade i en förbättring av lönsamheten (även om denna fortfarande var negativ), såsom anges i skäl 90. Det anses därför att de ökade produktionskostnaderna inte bidrog till den skada som gemenskapstillverkarna lidit.

(108)

Enligt uppgifter från Eurostat minskade importvolymen till gemenskapen av den berörda produkten från resten av världen (dvs. exklusive Kina) med 33 % 2004, med ytterligare 7 procentenheter 2005 för att till sist återhämta sig med 9 procentenheter under undersökningsperioden. Totalt minskade importen mellan 2003 och undersökningsperioden med 31 %. Den motsvarande marknadsandelen för importen från resten av världen minskade från 35 % 2003 till 26 % under undersökningsperioden.

(109)

Inga detaljerade uppgifter fanns att tillgå om priset på importen från resten av världen. Med tanke på att uppgifterna från Eurostat inte beaktar produktmixen, kunde dessa uppgifter inte användas för en rimlig jämförelse med gemenskapsindustrins priser. Undersökningen visade inte på att priserna på importen från resten av världen skulle underskrida gemenskapsindustrins priser.

(110)

Mot bakgrund av den minskande volymen och marknadsandelen och i brist på bevis på motsatsen, kan det dras slutsatsen att importen från resten av världen inte vållade gemenskapsindustrin någon väsentlig skada eller ens någon skada alls.

 

2003

2004

2005

Undersöknings-perioden

Import från resten av världen (enheter)

1 164 228

780 921

699 129

807 893

Index

100

67

60

69

Marknadsandel för importen från resten av världen

35,6 %

25,6 %

22,7 %

26,4 %

(111)

Såsom anges i skäl 65 ovan, uteslöts en gemenskapstillverkare från definitionen av gemenskapens tillverkning. Dessutom fanns det ett antal tillverkare och monteringsföretag som inte samarbetade i förfarandet (se skäl 58). Utifrån den information som de samarbetande tillverkarna lämnade under undersökningen och utifrån klagomålet, beräknas det att dessa övriga gemenskapstillverkares försäljningsvolym på gemenskapsmarknaden var omkring 1 000 000 enheter 2003, men minskade avsevärt under skadeundersökningsperioden för att uppgå till 400 000 enheter under undersökningsperioden. Motsvarande marknadsandel gick också ned under skadeundersökningsperioden från 31 % 2003 till 13 % under undersökningsperioden. Dessa tillverkare ökade alltså inte sin försäljningsvolym och marknadsandel på bekostnad av gemenskapsindustrin. Tvärtom förlorade de i likhet med gemenskapsindustrin en stor del av sin försäljning och marknadsandel till den dumpade importen från Kina.

(112)

Mot bakgrund av ovanstående och eftersom det inte finns några uppgifter som tyder på motsatsen, dras slutsatsen att de övriga gemenskapstillverkarna inte bidragit till den skada som gemenskapsindustrin lidit.

 

2003

2004

2005

Undersöknings-perioden

Övriga gemenskapstillverkares försäljning i gemenskapen (ungefärligt antal enheter)

1 039 780

919 375

510 659

399 891

Index

100

88

49

38

Marknadsandel för de övriga gemenskapstillverkarna

31,4 %

29,7 %

16,4 %

12,9 %

(113)

Såsom framgår av skäl 70 ovan, minskade förbrukningen med omkring 200 000 enheter eller 6 % under skadeundersökningsperioden. Det bör emellertid noteras att under samma period var nedgången i gemenskapsindustrins försäljning på gemenskapsmarknaden mycket större, både i absoluta tal (försäljningen minskade med 250 000–300 000 enheter) och i procent (försäljningen minskade med hela 52 %). Medan gemenskapsindustrin förlorade nästan halva sin marknadsandel (se skäl 82), ökade de kinesiska kompressorernas marknadsandel med 35 procentenheter (se skäl 71). Det dras därför slutsatsen att nedgången i förbrukning inte orsakade den skada som gemenskapsindustrin lidit.

4.   Slutsats om orsakssamband

(114)

Den tidsmässiga överensstämmelsen mellan den kraftigt ökade dumpade importen från Kina, de motsvarande ökade marknadsandelarna och det konstaterade prisunderskridandet, å ena sidan, och gemenskapsindustrins klart försämrade situation, å andra sidan, föranleder slutsatsen att den dumpade importen har vållat gemenskapsindustrin väsentlig skada i den mening som avses i artikel 3.6 i grundförordningen.

(115)

Undersökningen visade att gemenskapsindustrins exportresultat visserligen skulle kunna ha bidragit en del till den skada som gemenskapsindustrin har lidit, men inte i en sådan utsträckning att orsakssambandet kunde brytas. Andra kända faktorer analyserades, men det konstaterades att de inte bidrog till skadan. Det konstaterades att gemenskapsindustrins kostnadsökningar per enhet mer än väl täcktes av de samtidiga höjningarna av försäljningspriset och det ansågs följaktligen att kostnadsökningarna inte kunde ha bidragit till den skada som gemenskapsindustrin lidit. När det gäller importen från övriga tredjeländer, drogs slutsatsen att denna import inte vållade gemenskapsindustrin någon skada, eftersom importens volym och marknadsandel minskade och det inte fanns några bevis på motsatsen. När det gäller konkurrens från andra tillverkare i gemenskapen kunde man, med tanke på de minskade försäljningsvolymerna och den marknadsandel som förlorats till den dumpade importen, fastställa att deras verksamhet inte bidragit till den lidna skadan. När det gäller nedgången i förbrukningen, kunde man dra slutsatsen att denna i sig inte orsakat skadan, eftersom denna nedgång var mindre än nedgången i gemenskapstillverkarnas försäljning i gemenskapen och sammanföll med den kraftiga ökningen av den dumpade importen från Kina.

(116)

På grundval av denna analys, i vilken det har redogjorts för verkningarna av alla kända faktorer som har betydelse för gemenskapsindustrins situation och gjorts en avgränsning av den dumpade importens skadliga verkningar, dras det därför slutsatsen att importen från Kina har vållat gemenskapsindustrin väsentlig skada i den mening som avses i artikel 3.6 i grundförordningen.

F.   GEMENSKAPENS INTRESSE

(117)

Rådet och kommissionen undersökte om det fanns tvingande skäl som skulle kunna leda till slutsatsen att det inte ligger i gemenskapens intresse att vidta åtgärder i detta särskilda fall. Rådet och kommissionen övervägde för detta ändamål, i enlighet med artikel 21.1 i grundförordningen, vilka verkningar eventuella åtgärder skulle få för alla de parter som berördes. Kommissionens avdelningar lämnade ursprungligen ut de slutliga undersökningsresultaten enligt artikel 20.4, första meningen, i grundförordningen, och i dessa var inriktningen att åtgärder inte skulle införas. Efter det att de resultaten meddelats, var det särskilt två samarbetande tillverkare i gemenskapen som framförde synpunkter som ledde till en ny granskning av frågan. De viktigaste av dessa synpunkter behandlas nedan.

1.   Intresset för de samarbetande tillverkarna i gemenskapen

(118)

Utan att detta påverkar definitionen av gemenskapsindustrin (se skäl 67), är det viktigt att minnas att alla samarbetande företagsgrupper i gemenskapen (se skäl 60) hade satt upp produktionsanläggningar i Kina och importerade allt större kvantiteter av den berörda produkten för återförsäljning på gemenskapsmarknaden. Såsom nämns i skäl 58, sålde en företagsgrupp sin gemenskapsbaserade produktionsanläggning till ett annat företag 2007, dvs. efter undersökningsperioden. Eftersom denna förändring ägde rum efter undersökningsperioden och denna grupp under skadeundersökningsperioden tillverkade den likadana produkten i gemenskapen, diskuteras dess intressen under denna rubrik och gruppen ses som en gemenskapstillverkare.

(119)

Undersökningen visade att om åtgärder inte införs är det möjligt att gemenskapsindustrin kommer att fortsätta att lida skada. Det är i själva verket sannolikt att situationen för gemenskapsindustrin skulle försämras ytterligare och deras marknadsandel minska.

(120)

Om åtgärder å andra sidan införs, skulle detta kunna innebära en ökning av priserna och/eller försäljningsvolymerna (och marknadsandelen), vilket sedan skulle göra det möjligt för gemenskapsindustrin att förbättra sin ekonomiska situation.

(121)

När det gäller den möjliga utvecklingen av gemenskapsindustrins marknadsandel, bör man, om åtgärder införs, minnas att alla samarbetande gemenskapstillverkare under förfarandet hävdade att detta kommer att leda till en omsvängning när det gäller utflyttningen och att åtminstone en del av tillverkningen kommer att återvända till gemenskapen.

(122)

Härvidlag visade analysen av detaljerade uppgifter från de två samarbetande tillverkarna i gemenskapen och deras närstående dotterbolag i Kina tydligt att, i den särskilda ekonomiska situationen som de senaste åren rått i Kina, har det funnits betydande kostnadsskillnader som gjort det lönsammare att ha tillverkning i Kina av den berörda produkten avsedd för gemenskapsmarknaden i stället för i gemenskapen. Dessa skillnader och den dumpning som praktiserats av de kinesiska exportörerna på gemenskapsmarknaden kan vara det som från början ledde till att de samarbetande gemenskapstillverkarna flyttade delar av sin tillverkning till Kina.

(123)

Det undersöktes därför om ett införande av antidumpningstullar, vilka är ganska låga för de exportörer som är närstående de tillverkare som nämns i skäl 122, skulle, åtminstone för två av de samarbetande tillverkarna, ändra de viktigaste ekonomiska faktorerna som ledde till utflyttningen. Det fastställdes att den fulla kostnaden för kompressorer som tillverkas i Kina och säljs i gemenskapen (inklusive bland annat tillverkningskostnader, försäljnings- och administrationskostnader samt andra allmänna kostnader, sjöfraktskostnader, konventionell tull och en eventuell antidumpningstull) skulle bli lika stor eller något lägre än den fulla kostnaden för tillverkning och försäljning av likadana kompressorer i gemenskapen.

(124)

Dessa två företag framförde dessutom på nytt sin inställning att om åtgärderna skulle minska det prisunderskridande som uppstått till följd av den kinesiska dumpade importen, skulle dessa företag kunna öka eller återuppta sin tillverkning i gemenskapen genom att använda befintlig outnyttjad kapacitet.

(125)

Det kan därför inte uteslutas, såsom de två samarbetande tillverkarna hävdade i sina inlagor efter meddelandet av uppgifter, att dessa tillverkare skulle kunna använda en avsevärd outnyttjad kapacitet i Europa. Detta verkar möjligt med tanke på att de föreslagna åtgärderna skulle komma att ligga på en nivå där kostnaderna skulle bli nästan desamma för de varor som levereras till gemenskapsmarknaden och har tillverkats i Kina och i gemenskapen. Det kan följaktligen inte uteslutas att dessa tillverkare kommer att öka sin tillverkning i gemenskapen till följd av ett införande av åtgärder. Det kan slutligen inte uteslutas att om tullarna på exporten från deras närstående tillverkare i Kina skulle minska skillnaderna mellan kostnaderna för de varor som tillverkats i gemenskapen och de varor som tillverkats i Kina för leverans till gemenskapsmarknaden och, skulle dessa tillverkare föredra att inte koncentrera sin tillverkning till utanför gemenskapen, för att kunna specialisera sin tillverkning av vissa modeller till vissa anläggningar eller sprida riskerna.

(126)

När det gäller den tredje samarbetande tillverkaren, ingick dess närstående företag i Kina inte i urvalet vid beräkningen av dumpningsmarginalerna och skulle därför, om åtgärder införs, i princip omfattas av den genomsnittliga tullen på 51,6 % som tillämpas på samarbetande företag som inte ingick i urvalet. Eftersom företaget inte ingick i urvalet, har kommissionen inte tillräckligt med kontrollerade uppgifter om detta kinesiska företags produktionskostnader. Det kan därför inte uteslutas att den fulla kostnaden för kompressorer som tillverkas i Kina och säljs i gemenskapen (inklusive bland annat tillverkningskostnader, försäljnings- och administrationskostnader samt andra allmänna kostnader, sjöfraktskostnader, konventionell tull och eventuella antidumpningstullar) i så fall skulle bli högre än den fulla kostnaden för tillverkning och försäljning av likadana kompressorer i gemenskapen.

(127)

Efter meddelandet av undersökningsresultaten, underströk den italienska intresseorganisation för kompressortillverkare som lämnade in klagomålet (ANIMA) behovet av antidumpningsåtgärder för att göra det möjligt för tillverkarna att fortsätta sin tillverkning i gemenskapen och överleva ekonomiskt. De gjorde det klart att även om de kinesiska leverantörer som är närstående vissa europeiska tillverkare skulle bli föremål för en ganska hög antidumpningstull, skulle de fortfarande vara positiva till införandet av åtgärder.

(128)

Det gjordes en utvärdering av den eventuella fördelen för gemenskapsindustrin av att åtgärder införs. Det ska noteras att om man inte inför åtgärder kan situationen för gemenskapsindustrin komma att försämras ytterligare och dess marknadsandel minska. Detta skulle troligen leda till en förlust av arbetstillfällen och också av de investeringar som hade gjorts för att bygga upp en produktionskapacitet i gemenskapen. Dessa faktorer, även om de är svåra att kvantifiera, måste beaktas i den övergripande bedömningen av gemenskapens intresse. Om antidumpningsåtgärder å andra sidan införs, kan man inte utesluta att detta kan leda till en ökning av gemenskapens produktion, och möjligtvis en omlokalisering av en del av produktionen tillbaka till gemenskapen. Detta skulle kunna leda till en ökning av sysselsättningen och få en ytterligare inverkan i tidigare led, dvs. på den industri som levererar halvfabrikat till gemenskapens tillverkare av kompressorer.

2.   Andra gemenskapstillverkares intressen

(129)

Dessa tillverkare samarbetade inte i undersökningen. Deras marknadsandel är ungefär lika stor som gemenskapsindustrins. Mot bakgrund av det bristande samarbetet och det faktum att de flesta av dessa tillverkare inte tog någon tydlig ställning i förfarandet, är det oklart vad som är dessa tillverkares intresse, speciellt eftersom åtminstone en av dem, enligt insamlade uppgifter, också importerar den berörda produkten från Kina. Efter meddelandet av undersökningsresultaten var det en icke-samarbetande och två klagande tillverkare som inte längre samarbetade i detta förfarande (se skäl 59), som tillsammans med den italienska intresseorganisationen för kompressortillverkare (ANIMA) gav sig till känna och på nytt framförde de synpunkter som nämns i skäl 127 ovan. De uppgav tydligt att de är positiva till ett införande av åtgärder.

3.   Intresse när det gäller icke-närstående importörer och andra ekonomiska aktörer i gemenskapen

(130)

Den enda samarbetande icke-närstående importören svarade under undersökningsperioden för omkring 20 % av gemenskapens totala importvolym av den berörda produkten med ursprung i Kina. I avsaknad av alternativt samarbete och mot bakgrund av den ovan nämnda procentsatsen anses denna importör representativ för de icke-närstående importörernas situation. Denna samarbetande part uppgav sig vara emot införandet av antidumpningsåtgärder på import av denna särskilda produkt från Kina. Verksamheten med återförsäljning av den berörda produkten svarade under undersökningsperioden för 2–8 % av denna importörs totala omsättning. Av de anställda är det 30–70 personer som är direkt verksamma med inköp, handel och återförsäljning av den berörda produkten.

(131)

Man sökte också samarbete med konsumentorganisationer, med alla kända återförsäljare, distributörer, handlare och andra ekonomiska aktörer som är verksamma inom distributionskedjan i gemenskapen. Man fick emellertid inte till stånd något samarbete. Med tanke på att bara en icke-närstående importör samarbetade i detta förfarande och med tanke på att några andra ekonomiska operatörer eller konsumentorganisationer inte deltog, ansågs det lämpligt att analysera den troliga verkan av åtgärderna för alla dessa parter. Man drog överlag slutsatsen att situationen för konsumenterna och de ekonomiska aktörerna i gemenskapen kunde påverkas negativt av eventuella åtgärder.

4.   Slutsats om gemenskapens intressen

(132)

Av de orsaker som anges i skälen 125–126 kan det i detta särskilda fall inte uteslutas att de samarbetande tillverkarna i gemenskapen skulle komma att dra fördel av åtgärderna och, genom att utnyttja befintlig outnyttjad kapacitet, återta en del av den tillverkning som förlorats på grund av den skadevållande dumpningen.

(133)

Det tillstås att införandet av åtgärder kan få negativa följder för konsumenterna och alla ekonomiska aktörer som är verksamma inom distributionskedjan i gemenskapen. Det står emellertid också klart att om tillverkningen i gemenskapen ökar (och antalet personer som är sysselsatta i denna tillverkning i gemenskapen därför också ökar), skulle åtgärderna leda till vissa fördelar för gemenskapen.

(134)

Det anges i artikel 21 i grundförordningen att särskild hänsyn ska tas till behovet av att undanröja den snedvridning av handeln som följer av skadevållande dumpning och till behovet av att återställa en effektiv konkurrens, även om denna särskilda bestämmelse måste ses mot bakgrund av den övergripande prövning av gemenskapsintresset som föreskrivs i denna artikel. Verkningarna för alla berörda parter av att införa eller inte införa åtgärder måste sålunda undersökas.

(135)

Mot bakgrund av den betydande dumpningen och de höga dumpningsmarginalerna dras ändå slutsatsen att det i detta särskilda fall inte finns tillräcklig bevisning för att dra slutsatsen att ett eventuellt införande av åtgärder skulle bli klart oproportionerligt och strida mot gemenskapens intresse.

(136)

Om situationen, trots ett införande av åtgärder, skulle förbli oförändrad (dvs. att marknadsandelen för importen från Kina skulle förbli 53 % och marknadsandelen för de samarbetande tillverkarna i gemenskapen skulle förbli relativt liten), får det anses att kostnaden för en eventuell tull som får bäras av konsumenter och ekonomiska aktörer i gemenskapen (inklusive importörer, handlare och återförsäljare) i det långa loppet blir hög i förhållande till nyttan för gemenskapsindustrin. Åtgärderna kommer därför att införas under en period av två år och under denna tid kommer i synnerhet gemenskapstillverkarna att ombes att lämna in rapporter.

G.   SLUTGILTIGA ÅTGÄRDER

(137)

Antidumpningsåtgärdernas nivå bör vara tillräcklig för att undanröja den skada som gemenskapsindustrin vållats genom den dumpade importen utan att överskrida de dumpningsmarginaler som konstaterats. Vid beräkningen av den tull som är nödvändig för att undanröja verkningarna av den skadevållande dumpningen, ansågs det att de åtgärder som vidtas bör göra det möjligt för gemenskapsindustrin att uppnå en vinst före skatt på den nivå som rimligen skulle kunna uppnås under normala konkurrensförhållanden, dvs. om det inte förekom någon dumpad import. Med tanke på att gemenskapsindustrin inte vid något tillfälle under skadeundersökningsperioden gick med vinst när det gäller den berörda produkten, ansågs det att den vinstmarginal på 5 % som industrin hade på andra produkter i samma kategori som tillverkades och såldes under undersökningsperioden bedömdes som en lämplig nivå för den vinst som gemenskapsindustrin skulle ha uppnått på den berörda produkten om det inte hade förekommit någon skadevållande dumpning.

(138)

Den nödvändiga prisökningen fastställdes därefter på grundval av en jämförelse mellan det vägda genomsnittliga importpriset för varje produkttyp, såsom detta fastställts för beräkningen av prisunderskridandet, och det icke-skadevållande priset för de likadana produkter som gemenskapsindustrin sålde på gemenskapsmarknaden. Det icke-skadevållande priset erhölls genom att gemenskapsindustrins försäljningspris justerades för att återspegla den ovan nämnda vinstmarginalen. De eventuella skillnader som framkom vid jämförelsen uttrycktes sedan i procent av det totala importvärdet cif.

(139)

Av prisjämförelsen ovan framgår det att de beräknade skademarginalerna uppgår till mellan 61,3 % och 160,8 %, vilket för alla företag är högre än de respektive dumpningsmarginalerna. Mot denna bakgrund och i enlighet med artikel 9.4 i grundförordningen görs bedömningen att en slutgiltig antidumpningstull bör införas på import av vissa kompressorer med ursprung i Kina på samma nivå som dumpningsmarginalerna.

(140)

Följande antidumpningstullar bör därför införas:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd, Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd, Wenling Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd, Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd, Shanghai and Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd, Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd, Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd, Shanghai

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd, Jiangmen

10,6 %

Samarbetande företag som inte ingick i urvalet (förtecknade i bilaga)

51,6 %

Alla övriga företag

77,6 %

(141)

De individuella antidumpningstullsatser som anges i denna förordning har fastställts på grundval av resultaten av den nuvarande undersökningen. De avspeglar således den situation som under denna undersökning befunnits föreligga när det gäller dessa företag. Dessa tullsatser är således (i motsats till den landsomfattande tullsats som är tillämplig på ”alla övriga företag”) tillämpliga uteslutande på import av sådana produkter som har sitt ursprung i Kina och har tillverkats av dessa företag, dvs. de specifika rättsliga entiteter som nämns. Importerade produkter som tillverkats av något annat företag som inte uttryckligen nämns i denna förordnings normativa del med namn och adress, inbegripet enheter som är närstående dem som uttryckligen nämns, omfattas inte av denna tullsats, utan ska omfattas av den landsomfattande tullsatsen.

(142)

Eventuella ansökningar om tillämpning av en individuell företagsspecifik antidumpningstullsats (t.ex. till följd av att enhetens namn ändrats eller att nya produktions- eller försäljningsenheter inrättats) bör snarast inges till kommissionen tillsammans med alla relevanta upplysningar, särskilt beträffande eventuella ändringar av företagets verksamhet när det gäller den tillverkning och försäljning på hemmamarknaden eller på export som hänger samman med t.ex. denna namnändring eller ändring av produktions- eller försäljningsenheterna. Förordningen kommer därefter vid behov att ändras i enlighet med detta genom en uppdatering av förteckningen över de företag som omfattas av individuella tullsatser.

(143)

Åtgärder införs för att tillåta gemenskapstillverkarna att återhämta sig från den skadevållande verkan av dumpningen. För den händelse att det till att börja med skulle uppstå en obalans mellan de eventuella fördelarna för gemenskapstillverkarna och kostnaderna för konsumenter och andra ekonomiska aktörer i gemenskapen, kan denna obalans kompenseras av en ökning eller återupptagning av tillverkningen i gemenskapen. Med tanke på att eventuella tullar skulle bli en stor börda och att det tänkta scenariot med ökad tillverkning i gemenskapen kanske aldrig blir verklighet, anses det emellertid lämpligt att av försiktighetsskäl begränsa åtgärdernas giltighetstid till två år.

(144)

Denna period bör räcka för att gemenskapstillverkarna ska kunna öka eller återuppta sin tillverkning i Europa, utan att fördenskull situationen för konsumenterna och andra ekonomiska aktörer i gemenskapen riskeras i någon större utsträckning. Det anses att en period om två år är lämpligast för att man ska kunna analysera om införandet av åtgärder verkligen har fått någon verkan när det gäller att öka gemenskapens tillverkning och att de negativa effekterna för importörer och konsumenter därmed kompenseras.

(145)

Det anses också lämpligt att noga övervaka situationen på gemenskapsmarknaden efter införandet av åtgärder, så att åtgärderna skyndsamt kan ses över om det skulle visa sig att tullarna inte har avsedd effekt, dvs. att på kort sikt säkerställa bärkraften för de befintliga företagen och på medellång sikt förbättra deras ekonomiska situation.

(146)

Kommissionen kommer därför att be gemenskapstillverkarna att regelbundet lämna in rapporter om hur ett antal viktiga ekonomiska indikatorer utvecklas. Kommissionen kan även be importörer och andra aktörer om uppgifter och dessa kan också lämna in sådana uppgifter på eget initiativ. På grundval av dessa uppgifter kommer kommissionen att regelbundet göra en bedömning av situationen när det gäller import och gemenskapstillverkning, så att det snabbt går att göra en omsvängning om detta skulle behövas.

(147)

Alla parter underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för rekommendationen att införa slutgiltiga antidumpningstullar. De beviljades även en tidsfrist inom vilken synpunkter kunde lämnas efter detta meddelande av uppgifter. Parternas skriftliga synpunkter togs i beaktande, och undersökningsresultaten har där så varit lämpligt ändrats i enlighet med dessa. Alla parter har fått detaljerade svar på de synpunkter de har framfört.

(148)

För att säkerställa likabehandling mellan eventuella nya exportörer och de samarbetande företag som inte ingick i urvalet (se förteckningen i bilagan till denna förordning), bör den vägda genomsnittliga tull som införs för de sistnämnda företagen även tillämpas på de eventuella nya exportörer som annars skulle ha rätt till en översyn enligt artikel 11.4 i grundförordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Härmed införs en slutgiltig antidumpningstull på import av kolvkompressorer (dock ej kolvkompressorpumpar), med en kapacitet per minut av högst 2 kubikmeter (m3), klassificerade enligt KN-nummer ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 och ex 8414 80 51 (TARIC-nummer 8414401010, 8414802219, 8414802299, 8414802811, 8414802891, 8414805119 och 8414805199) och med ursprung i Folkrepubliken Kina.

2.   Följande preliminära antidumpningstullsatser ska tillämpas på nettopriset fritt gemenskapens gräns, före tull, för de produkter som anges i punkt 1 och som tillverkats av nedanstående företag:

Företag

Tull

TARIC-tilläggsnummer

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd, Wenling

77,6 %

A860

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd, Wenling Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd, Wenling

76,6 %

A861

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd, Shanghai and Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd, Nantong

73,2 %

A862

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd, Taizhou

67,4 %

A863

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd, Shanghai

13,7 %

A864

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd, Jiangmen

10,6 %

A865

Samarbetande företag som inte ingick i urvalet (förtecknade i bilaga)

51,6 %

A866

Alla övriga företag

77,6 %

A999

3.   Om inget annat anges, ska gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

4.   Om en ny exporterande tillverkare i Folkrepubliken Kina lämnar tillräcklig bevisning till kommissionen för att företaget

inte exporterade den produkt som beskrivs i punkt 1 till gemenskapen under perioden 1 oktober 2005–30 september 2006 (undersökningsperioden),

inte är närstående någon av de exportörer eller tillverkare i Folkrepubliken Kina som omfattas av de antidumpningsåtgärder som införs genom denna förordning,

faktiskt har exporterat den berörda produkten till gemenskapen efter den undersökningsperiod som ligger till grund för åtgärderna eller genom avtal har gjort ett oåterkalleligt åtagande att exportera en betydande kvantitet till gemenskapen,

är verksamt under marknadsekonomiska förhållanden, enligt de villkor som fastställs i artikel 2.7 c i grundförordningen, eller alternativt uppfyller villkoren för en individuell tull enligt artikel 9.5 i samma förordning,

får rådet, på förslag av kommissionen och efter samråd med rådgivande kommittén, med enkel majoritet besluta att ändra punkt 2 genom att lägga till den nya exporterande tillverkaren i förteckningen över de samarbetande företag som inte ingår i urvalet och som således omfattas av den vägda genomsnittliga tullsatsen på 51,6 %.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas till och med den 21 mars 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 mars 2008.

På rådets vägnar

I. JARC

Ordförande


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2117/2005 (EUT L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUT C 314, 21.12.2006, s. 2.

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 214/2007 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6).


BILAGA

SAMARBETANDE EXPORTERANDE TILLVERKARE I KINA SOM INTE INGÅR I URVALET

TARIC tilläggsnummer A866

Fini (Taishan) Air Compressor Manufacturing Co., Ltd

Taishan

Lacme Dafeng Machinery Co., Ltd

Dafeng

Qingdao D&D Electro Mechanical Technologies Co., Ltd och Qingdao D&D International Co., Ltd

Qingdao

Shanghai Liba Machine Co., Ltd

Shanghai

Taizhou Sanhe Machinery Co., Ltd

Wenling

Taizhou Dazhong Air Compressors Co., Ltd

Wenling

Taizhou Shimge Machinery & Electronic Co., Ltd

Wenling

Quanzhou Yida Machine Equipment Co., Ltd

Quanzhou


20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 262/2008

av den 19 mars 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsakter (1), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 19 mars 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

JO

62,5

MA

57,1

TN

134,4

TR

96,5

ZZ

87,6

0707 00 05

JO

202,1

MA

90,4

TR

156,2

ZZ

149,6

0709 90 70

MA

74,1

TR

127,0

ZZ

100,6

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

EG

46,0

IL

55,1

MA

53,7

TN

56,7

TR

46,1

ZA

43,3

ZZ

50,2

0805 50 10

IL

106,6

SY

109,7

TR

131,9

ZA

147,5

ZZ

123,9

0808 10 80

AR

98,4

BR

86,4

CA

98,7

CL

103,2

CN

83,2

MK

44,4

US

97,3

UY

87,6

ZA

69,5

ZZ

85,4

0808 20 50

AR

76,0

CL

72,8

CN

88,9

ZA

104,8

ZZ

85,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/23


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 263/2008

av den 19 mars 2008

om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 581/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3 tredje stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 581/2004 av den 26 mars 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa typer av smör (2) föreskrivs en stående anbudsinfordran.

(2)

I enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 580/2004 av den 26 mars 2004 om fastställande av ett anbudsförfarande för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (3) och efter en bedömning av de anbud som lämnats in inom ramen för anbudsinfordran bör exportbidrag inte beviljas för den anbudsperiod som löper ut den 18 mars 2008.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för den stående anbudsinfordran som inleds genom förordning (EG) nr 581/2004 skall det inte beviljas några exportbidrag för de produkter och destinationer som avses i artikel 1.1 i den förordningen för den anbudsperiod som löper ut den 18 mars 2008.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1152/2007 (EUT L 258, 4.10.2007, s. 3). Med verkan från den 1 juli 2008 ersätts förordning (EEG) nr 1255/1999 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 64. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1543/2007 (EUT L 337, 21.12.2007, s. 62).

(3)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 58. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 128/2007 (EUT L 41, 13.2.2007, s. 6).


20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 264/2008

av den 19 mars 2008

om fastställande av exportbidrag för fjäderfäkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (1), särskilt artikel 8.3 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 8.1 i förordning (EEG) nr 2777/75 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 i samma förordning och priserna för dessa produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den rådande situationen på marknaden för fjäderfäkött bör därför exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och kriterierna i artikel 8 i förordning (EEG) nr 2777/75.

(3)

Enligt artikel 8.3 andra stycket i förordning (EEG) nr 2777/75 kan världsmarknadssituationen eller vissa marknaders särskilda behov göra det nödvändigt att anpassa bidraget efter bestämmelseort.

(4)

Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som är försedda med ett identifieringsmärke i enlighet med artikel 5.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2). Produkterna bör också uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (3).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 8 i förordning (EEG) nr 2777/75 skall beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoret i punkt 2 i den här artikeln.

2.   De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 skall uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, särskilt när det gäller beredning i en godkänd anläggning, och de krav på identifieringsmärkning som anges i avsnitt I i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1). Med verkan från den 1 juli 2008 ersätts förordning (EEG) nr 2777/75 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1243/2007 (EUT L 281, 25.10.2007, s. 8).

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.


BILAGA

Exportbidrag för fjäderfäkött från och med den 20 mars 2008

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

2,8

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

2,8

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

55,0

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

55,0

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

55,0

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

Övriga destinationer fastställs enligt följande:

V03

A24, Angola, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Yemen, Libanon, Irak och Iran.


20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 265/2008

av den 19 mars 2008

om fastställande av exportbidrag för ägg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg (1), särskilt artikel 8.3 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 8 i förordning (EEG) nr 2771/75 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den rådande situationen på marknaden för ägg bör därför exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och vissa kriterier i artikel 8 i förordning (EEG) nr 2771/75.

(3)

Enligt artikel 8.3 andra stycket i förordning (EEG) nr 2771/75 kan världsmarknadssituationen eller de särskilda behoven på vissa marknader göra det nödvändigt anpassa bidraget efter bestämmelseort.

(4)

Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (2) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (3) samt kraven på märkning i rådets förordning (EG) nr 1028/2006 av den 19 juni 2006 om vissa handelsnormer för ägg (4).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 8 i förordning (EEG) nr 2771/75 skall beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoren i punkt 2 i den här artikeln.

2.   De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 skall uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, särskilt när det gäller beredning i en godkänd anläggning och de krav på märkning som anges i avsnitt I i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004 och i förordning (EG) nr 1028/2006.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1). Med verkan från den 1 juli 2008 ersätts förordning (EEG) nr 2771/75 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1243/2007 (EUT L 281, 25.10.2007, s. 8).

(4)  EUT L 186, 7.7.2006, s. 1.


BILAGA

Fastställande av exportbidragen för ägg som skall tillämpas från den 20 mars 2008

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 st

2,32

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 st

1,16

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

50,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

31,50

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

8,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:

E09

Bahrein, Förenade Arabemiraten, Hongkong SFO, Jemen, Kuwait, Oman, Qatar, Ryssland, Turkiet.

E10

Filippinerna, Japan, Malaysia, Sydkorea, Taiwan, Thailand.

E19

Samtliga destinationer utom Schweiz och grupperna E09, E10.


20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 266/2008

av den 19 mars 2008

om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg (1), särskilt artikel 8.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 8.1 i förordning (EEG) nr 2771/75 föreskrivs att skillnaden mellan priserna inom den internationella handeln för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 i nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag då produkterna exporteras i form av varor som förtecknas i bilagan till samma förordning.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2) anges de produkter för vilka det skall fastställas en bidragssats som skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga I till förordning (EEG) nr 2771/75.

(3)

Enligt artikel 14 andra stycket i förordning (EG) nr 1043/2005 skall bidragssatsen för 100 kg av var och en av basprodukterna i fråga fastställas för samma period som den period för vilken bidragsbeloppen fastställs för dessa produkter som exporteras i obearbetat tillstånd.

(4)

I artikel 11 i jordbruksavtalet som slöts inom ramen för Uruguayrundan föreskrivs att bidrag som beviljas för export av en produkt som ingår i en vara inte får överstiga det bidrag som tillämpas på produkten när den exporteras i obearbetat skick.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som skall tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 2771/75, och som exporteras i form av varor vilka förtecknas i bilaga I till förordning (EEG) nr 2771/75, skall fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Heinz ZOUREK

Generaldirektör för näringsliv och industri


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1496/2007 (EUT L 333, 19.12.2007, s. 3).


BILAGA

Bidragssatserna som från och med den 20 mars 2008 skall tillämpas för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag

Bestämmelseort (1)

Bidragssats

0407 00

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta:

 

 

– av fjäderfä

 

 

0407 00 30

– – andra slag:

 

 

a)

Vid export av äggalbumin enligt KN-numren 3502 11 90 och 3502 19 90

02

0,00

03

20,00

04

0,00

b)

Vid export av andra varor

01

0,00

0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel:

 

 

– äggula:

 

 

0408 11

– – torkad:

 

 

ex 0408 11 80

– – – lämplig som livsmedel:

 

 

osötad

01

50,00

0408 19

– – annan:

 

 

– – – lämplig som livsmedel:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – flytande:

 

 

osötad

01

25,00

ex 0408 19 89

– – – – fryst:

 

 

osötad

01

25,00

– andra slag:

 

 

0408 91

– – torkade:

 

 

ex 0408 91 80

– – – lämpliga som livsmedel:

 

 

osötade

01

31,50

0408 99

– – andra:

 

 

ex 0408 99 80

– – – lämpliga som livsmedel:

 

 

osötade

01

8,00


(1)  Bestämmelseorterna är följande:

01

Tredjeland. För Schweiz och Liechtenstein är dessa bidragssatser inte tillämpliga på varor som förtecknas i tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972,

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Förenade Arabemiraten, Jemen, Turkiet, Hongkong SAR och Ryssland,

03

Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan och Filippinerna,

04

Alla bestämmelseorter utom Schweiz och de som anges i 02 och 03.


20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 267/2008

av den 19 mars 2008

om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg (1), särskilt artikel 5.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (2), särskilt artikel 5.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2783/75 av den 29 oktober 1975 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin (3), särskilt artikel 3.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 (4) fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen för tillämpning av tilläggsbelopp för import samt representativa priser av fjäderfäkött, ägg och äggalbumin.

(2)

Det framgår av den regelbundna kontrollen av de uppgifter som ligger till grund för fastställandet av de representativa priserna för produkterna inom sektorerna för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin att de representativa priserna för import av vissa produkter bör ändras med hänsyn till variationerna i pris efter ursprung. De representativa priserna bör därför offentliggöras.

(3)

Med hänsyn till situationen på marknaden bör denna ändring genomföras så snart som möjligt.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordningen (EG) nr 1484/95 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1). Med verkan från den 1 juli 2008 ersätts förordning (EEG) nr 2771/75 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).

(3)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 104. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2916/95 (EGT L 305, 19.12.1995, s. 49).

(4)  EGT L 145, 29.6.1995, s. 47. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 161/2008 (EUT L 48, 22.2.2008, s. 29).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 19 mars 2008 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

”BILAGA I

KN-nummer

Varubeteckning

Representativt pris

(EUR/100 kg)

Säkerhet som åsyftas i artikel 3.3

(EUR/100 kg)

Ursprung (1)

0207 12 10

Plockade och urtagna (så kallade 70 %-kycklingar), frysta

108,3

0

02

0207 12 90

Plockade och urtagna (så kallade 65 %-kycklingar), frysta

120,1

0

01

111,1

2

02

0207 14 10

Styckningsdelar av höns, benfria, frysta

230,1

21

01

261,8

12

02

297,4

1

03

0207 14 50

Kycklingbröst, frysta

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Kycklingklubbor, frysta

116,1

8

01

0207 25 10

Plockade och urtagna (s.k. 80 %-kalkoner), frysta

181,1

0

01

0207 27 10

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

370,2

0

01

400,6

0

03

0408 11 80

Torkad äggula

457,1

0

02

0408 91 80

Torkade ägg utan skal

439,1

0

02

1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade höns av arten Gallus domesticus

223,8

19

01

3502 11 90

Torkat äggalbumin

560,1

0

02


(1)  Importens ursprung:

01

Brasilien

02

Argentina

03

Chile.”


20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/32


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 268/2008

av den 19 mars 2008

om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 31.1 i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 föreskrivs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1 a–e och 1 g i nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2), anges de produkter för vilka det skall fastställas en bidragssats som skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 1255/1999.

(3)

Enligt artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1043/2005 skall bidragssatsen fastställas för varje månad per 100 kg basprodukt.

(4)

När det gäller vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget finns det emellertid, om det på förhand fastställs höga bidragssatser, en risk att de åtaganden som görs i samband med dessa bidrag äventyras. För att undvika detta måste lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas utan att detta hindrar ingåendet av långtidskontrakt. Om en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms för dessa produkter bör båda dessa syften kunna uppnås.

(5)

I artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1043/2005 föreskrivs att bidragssatsen i förekommande fall skall fastställas med hänsyn till de produktionsbidrag, det stöd och de andra åtgärder med motsvarande verkan som, i enlighet med förordningen om den gemensamma organisationen av marknaden för den aktuella produkten, är tillämpliga i alla medlemsstater för de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 eller därmed jämställda produkter.

(6)

I artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 föreskrivs att ett stöd skall utbetalas för skummjölk som producerats i gemenskapen och som bearbetas till kasein, om denna mjölk och det kasein som framställs av denna mjölk uppfyller vissa villkor.

(7)

I kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (3), fastställs att smör och grädde till reducerat pris skall göras tillgängliga för industrier som framställer vissa produkter.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som skall tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i artikel 1 i förordning (EG) nr 1255/1999, och som exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 1255/1999, skall fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Heinz ZOUREK

Generaldirektör för näringsliv och industri


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1152/2007 (EUT L 258, 4.10.2007, s. 3).

(2)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1496/2007 (EUT L 333, 19.12.2007, s. 3).

(3)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1546/2007 (EUT L 337, 21.12.2007, s. 68).


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 20 mars 2008 skall tillämpas för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag

Bidragssats

vid förutfastställelse av bidrag

annan

ex 0402 10 19

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent (PG 2):

 

 

a)

Vid export av varor enligt KN-nummer 3501

b)

Vid export av andra varor

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av 26 viktprocent (PG 3):

 

 

a)

Vid export av varor som innehåller, i form av produkter som jämställs med PG 3, smör eller grädde till reducerat pris enligt förordning (EG) nr 1898/2005

0,00

0,00

b)

Vid export av andra varor

0,00

0,00

ex 0405 10

Smör med en fetthalt av 82 viktprocent (PG 6):

 

 

a)

Vid export av varor som innehåller smör eller grädde till reducerat pris, framställda i enlighet med de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 1898/2005

0,00

0,00

b)

Vid export av varor enligt KN-nummer 2106 90 98 som innehåller minst 40 viktprocent mjölkfett

0,00

0,00

c)

Vid export av andra varor

0,00

0,00


(1)  De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga på export till

a)

tredjeländerna Andorra, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein och Förenta staterna samt på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet,

b)

de av EU-medlemsstaternas territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde: Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d’Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna och de områden i Republiken Cypern där landets regering inte utövar den faktiska kontrollen,

c)

europeiska territorier vilkas utrikes angelägenheter omhändertas av en medlemsstat och som inte ingår i gemenskapens tullområde: Gibraltar.


20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/35


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 269/2008

av den 19 mars 2008

om förbud mot fiske efter birkelånga i ICES-områdena VI och VII (EG-vatten och vatten över vilka tredjeland inte har jurisdiktion eller utövar suveräna rättigheter) med fartyg som seglar under spansk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 2015/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av fiskemöjligheterna för gemenskapens fiskefartyg för vissa djuphavsbestånd för 2007 och 2008 (3) fastställs kvoter för 2007 och 2008.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2008 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2008 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Efter den dagen är det även förbjudet att förvara ombord, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Fokion FOTIADIS

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 865/2007 (EUT L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1967/2006 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 9). Rättad i EUT L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  EUT L 384, 29.12.2006, s. 28. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1533/2007 (EUT L 337, 21.12.2007, s. 21).


BILAGA

Nr

01/DSS

Medlemsstat

SPANIEN

Bestånd

BLI/67-

Art

Birkelånga (Molva dypterygia)

Område

EG-vatten och vatten över vilka tredjeland inte har jurisdiktion eller utövar suveräna rättigheter i VI och VII

Datum

4.2.2008


20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/37


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 270/2008

av den 19 mars 2008

om utfärdande av exportlicens för vin

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 883/2001 av den 24 april 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller handeln med produkter inom vinsektorn med tredje land (1), särskilt artikel 7 och artikel 9.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 63.7 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (2) begränsas beviljandet av exportbidrag för vin till de mängder och utgiftsbelopp som fastställs i det jordbruksavtal som ingicks i samband med de multilaterala handelsförhandlingarna under Uruguayrundan.

(2)

I artikel 9 i förordning (EG) nr 883/2001 fastställs villkoren för när kommissionen kan vidta särskilda åtgärder för att hindra att den mängd eller den budget som fastställs i avtalet överskrids.

(3)

Att döma av de uppgifter om exportlicensansökningar som kommissionen förfogar över den 19 mars 2008, finns det en risk för att de mängder som fortfarande finns tillgängliga den 30 april 2008, för bestämmelsezonen 1) Afrika enligt artikel 9.5 i förordning (EG) nr 883/2001 kan komma att överskridas om det inte införs restriktioner för utfärdandet av exportlicenser med förutfastställelse av bidraget. Följaktligen bör därför en enhetlig procentsats för godkännande av kvantiteter för vilka ansökan har inlämnats den 16–18 mars 2008 fastställas och utfärdandet av licenser och inlämnandet av ansökningar tillfälligt upphöra för denna zon till och med den 1 maj 2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De exportlicenser med förutfastställelse av bidraget för vin för vilka ansökan har inlämnats den 16–18 mars 2008, enligt förordning (EG) nr 883/2001, ska utfärdas för 64,57 % av den mängd ansökan gäller för zon 1) Afrika.

2.   Exportlicenser för vin enligt punkt 1, för vilka ansökan inlämnas från och med den 19 mars 2008, ska inte utfärdas, och från och med den 20 mars 2008 ska inlämnandet av ansökningar om exportlicenser för vin tillfälligt upphöra för bestämmelsezonen 1) Afrika till och med den 1 maj 2008.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 128, 10.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1211/2007 (EUT L 274, 18.10.2007, s. 5).

(2)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).


DIREKTIV

20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/38


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/24/EG

av den 11 mars 2008

om ändring av direktiv 2006/48/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 47.2 första och tredje meningen,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG (4) anges det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (6) om beslut 2006/512/EG, måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i EG-fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör ges befogenhet att anta tekniska anpassningar och vidta genomförandeåtgärder för att beakta bland annat den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att säkerställa en enhetlig tillämpning av direktiv 2006/48/EG. Dessa åtgärder avser att fastställa definitioner, ändra undantagens tillämpningsområde och vidareutveckla eller komplettera det direktivets bestämmelser genom tekniska anpassningar som avser beräkningen av kapitalbasen samt organisering, beräkning och bedömning av risker och exponeringar. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2006/48/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

I direktiv 2006/48/EG föreskrivs en tidsbegränsning när det gäller kommissionens genomförandebefogenheter. I sitt uttalande om beslut 2006/512/EG förklarade Europaparlamentet, rådet och kommissionen att beslut 2006/512/EG ger en övergripande och tillfredsställande lösning på Europaparlamentets önskan om att kontrollera genomförandet av rättsakter som antagits enligt medbeslutandeförfarandet, och att kommissionens genomförandebefogenheter följaktligen inte bör vara tidsbegränsade. Europaparlamentet och rådet har även förklarat att de kommer att se till att de förslag som syftar till att upphäva bestämmelser i rättsakter som föreskriver tidsbegränsningar för delegering av genomförandebefogenheter till kommissionen antas så fort som möjligt. Efter införandet av det föreskrivande förfarandet med kontroll bör bestämmelsen om tidsbegränsning i direktiv 2006/48/EG upphävas.

(6)

Kommissionen bör regelbundet utvärdera hur bestämmelserna om kommissionens genomförandebefogenheter fungerar för att göra det möjligt för Europaparlamentet och rådet att avgöra om omfattningen av dessa befogenheter och förfarandereglerna för kommissionen är lämpliga och om de garanterar både effektivitet och demokratisk ansvarsskyldighet.

(7)

Direktiv 2006/48/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Eftersom de ändringar av direktiv 2006/48/EG som görs genom detta direktiv är av teknisk art och enbart avser kommittéförfarandet, behöver de inte införlivas av medlemsstaterna. Det är därför inte nödvändigt att föreskriva bestämmelser i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Direktiv 2006/48/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 150 ska ändras på följande sätt:

a)

Den inledande frasen i punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Utan att det påverkar tillämpningen, vad gäller kapitalbasen, av det förslag som kommissionen ska överlämna enligt artikel 62, ska de tekniska anpassningar som är avsedda att ändra icke väsentliga delar av direktivet i följande avseenden antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 151.2:”

b)

Punkt 2 ska ändras enligt följande:

i)

I den inledande meningen ska orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 151.2” strykas.

ii)

Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder som avses i led a, b, c och f som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 151.2. De åtgärder som avses i led d och e ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 151.2a.”

c)

Punkterna 3 och 4 ska utgå.

2.

Artikel 151 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”2a.   När det hänvisas till denna punkt, ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.”

c)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Senast den 31 december 2010, och därefter minst vart tredje år, ska kommissionen se över bestämmelserna om sina genomförandebefogenheter och lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet om hur dessa befogenheter fungerar. I denna rapport ska man särskilt undersöka om kommissionen behöver föreslå ändringar av detta direktiv i syfte att garantera en lämplig avgränsning av de genomförandebefogenheter som den tilldelats. Slutsatsen om huruvida en ändring behövs eller ej ska åtföljas av en detaljerad motivering. Vid behov ska rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av bestämmelserna om kommissionens genomförandebefogenheter.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  EUT C 39, 23.2.2007, s. 1.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 14 november 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(4)  EUT L 177, 30.6.2006, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2007/64/EG (EUT L 319, 5.12.2007, s. 1).

(5)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/40


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/25/EG

av den 11 mars 2008

om ändring av direktiv 2002/87/EG om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 47.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (4) anges det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (6) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i EG-fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör ges befogenhet att anta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktiv 2002/87/EG för att förtydliga de tekniska aspekterna på en del av definitionerna i det direktivet, framför allt för att göra det möjligt att beakta utvecklingen på finansmarknaden och av tillsynsmetoderna och för att kunna garantera en enhetlig tillämpning av det direktivet inom gemenskapen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2002/87/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

I direktiv 2002/87/EG föreskrivs en tidsbegränsning när det gäller kommissionens genomförandebefogenheter. I sitt uttalande om beslut 2006/512/EG förklarade Europaparlamentet, rådet och kommissionen att beslut 2006/512/EG ger en övergripande och tillfredsställande lösning på Europaparlamentets önskan om att kontrollera genomförandet av rättsakter som antagits enligt medbeslutandeförfarandet, och att kommissionens genomförandebefogenheter följaktligen inte bör vara tidsbegränsade. Europaparlamentet och rådet har även förklarat att de kommer att se till att de förslag som syftar till att upphäva bestämmelser i rättsakter som föreskriver tidsbegränsningar för delegering av genomförandebefogenheter till kommissionen antas så fort som möjligt. Efter införandet av det föreskrivande förfarandet med kontroll bör bestämmelsen om tidsbegränsning i direktiv 2002/87/EG upphävas.

(6)

Kommissionen bör regelbundet utvärdera hur bestämmelserna om kommissionens genomförandebefogenheter fungerar för att göra det möjligt för Europaparlamentet och rådet att avgöra om omfattningen av dessa befogenheter och förfarandereglerna för kommissionen är lämpliga och om de garanterar både effektivitet och demokratisk ansvarsskyldighet.

(7)

Direktiv 2002/87/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Eftersom de ändringar av direktiv 2002/87/EG som görs genom detta direktiv är av teknisk art och enbart avser kommittéförfarande behöver de inte införlivas av medlemsstaterna. Det är därför inte nödvändigt att föreskriva bestämmelser i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Direktiv 2002/87/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 20.1 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med det förfarande som avses i artikel 21.2” ska utgå.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv inbegripet genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 21.2.”

2.

Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:

”3.   Senast den 31 december 2010, och därefter minst vart tredje år, ska kommissionen se över bestämmelserna om sina genomförandebefogenheter och lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet om hur dessa befogenheter fungerar. I denna rapport ska man särskilt undersöka om kommissionen behöver föreslå ändringar av detta direktiv i syfte att garantera en lämplig avgränsning av de genomförandebefogenheter som den tilldelats. Slutsatsen om huruvida en ändring behövs eller ej ska åtföljas av en detaljerad motivering. Vid behov ska rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av bestämmelserna om kommissionens genomförandebefogenheter.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  EUT C 39, 23.2.2007, s. 1.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 14 november 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(4)  EUT L 35, 11.2.2003, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2005/1/EG (EUT L 79, 24.3.2005, s. 9).

(5)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/42


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/26/EG

av den 11 mars 2008

om ändring av direktiv 2003/6/EG om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG (4) anges det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG, genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

I enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (6) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i EG-fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör ges befogenhet att vidta åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av direktiv 2003/6/EG för att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att säkerställa en enhetlig tilllämpning av detta direktiv. Dessa åtgärder avser att anpassa definitionerna och att vidareutveckla bestämmelserna i det direktivet eller komplettera dem med bestämmelser om de tekniska villkoren för offentliggörande av insiderinformation och insiderförteckningar, rapportering till behöriga myndigheter av misstänkta transaktioner och transaktioner som utförs av företagets ledning samt för att presentera analyser på ett rättvist sätt. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2003/6/EG genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

I direktiv 2003/6/EG föreskrivs en tidsbegränsning när det gäller kommissionens genomförandebefogenheter. I sitt uttalande om beslut 2006/512/EG förklarade Europaparlamentet, rådet och kommissionen att beslut 2006/512/EG ger en övergripande och tillfredsställande lösning på Europaparlamentets önskan om att kontrollera genomförandet av rättsakter som antagits enligt medbeslutandeförfarandet, och att kommissionens genomförandebefogenheter följaktligen inte bör vara tidsbegränsade. Europaparlamentet och rådet har också förklarat att de kommer att se till att de förslag som syftar till att upphäva bestämmelser i rättsakter som föreskriver en tidsbegränsning för delegering av genomförandebefogenheter till kommissionen antas så fort som möjligt. Efter införandet av det föreskrivande förfarandet med kontroll bör bestämmelsen om tidsbegränsning i direktiv 2003/6/EG upphävas.

(6)

Kommissionen bör regelbundet utvärdera hur bestämmelserna om kommissionens genomförandebefogenheter fungerar för att göra det möjligt för Europaparlamentet och rådet att avgöra om omfattningen av dessa befogenheter och förfarandereglerna för kommissionen är lämpliga och om de garanterar både effektivitet och demokratisk ansvarsskyldighet.

(7)

Direktiv 2003/6/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Eftersom de ändringar av direktiv 2003/6/EG som görs genom detta direktiv är av teknisk art och enbart avser kommittéförfarandet behöver de inte införlivas av medlemsstaterna. Det är därför inte nödvändigt att föreskriva bestämmelser i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Direktiv 2003/6/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket led 5 ska ersättas med följande:

”5.   godtagen marknadspraxis: praxis som rimligen kan förväntas på en eller flera finansmarknader och som godtagits av den behöriga myndigheten enligt de riktlinjer som kommissionen antagit i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 17.2a.”

b)

Andra stycket ska ändras på följande sätt:

i)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 17.2” ska utgå.

ii)

Följande mening ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 17.2a.”

2.

Artikel 6.10 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 17.2” ska utgå.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 17.2a.”

3.

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 17.2” ska utgå.

b)

Följande mening ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 17.2a.”

4.

Artikel 16.5 ska ersättas av följande:

”5.   I enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 17.2 ska kommissionen anta genomförandebestämmelser om arbetsförfarandena för utbyte av information och inspektioner över gränserna som avses i denna artikel.”

5.

Artikel 17 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt 2a ska läggas till:

”2a.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:

”3.   Senast den 31 december 2010, och därefter minst vart tredje år, ska kommissionen se över bestämmelserna om sina genomförandebefogenheter och lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet om hur dessa befogenheter fungerar. I denna rapport ska man särskilt undersöka om kommissionen behöver föreslå ändringar av detta direktiv i syfte att garantera en lämplig avgränsning av de genomförandebefogenheter som den tilldelats. Slutsatsen om huruvida en ändring behövs eller ej ska åtföljas av en detaljerad motivering. Vid behov ska rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av bestämmelserna om kommissionens genomförandebefogenheter.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  EUT C 39, 23.2.2007, s. 1.

(3)  Europaparlamentets yttrande avgivet den 14 november 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(4)  EUT L 96, 12.4.2003, s. 16.

(5)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/45


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/27/EG

av den 11 mars 2008

om ändring av direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG (3) anges det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG, genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller att komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (5) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör ges befogenhet att anta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktiv 2001/18/EG. Dessa åtgärder avser att anpassa vissa bilagor och fastställa kriterier för anmälan och lägsta gränsvärden. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2001/18/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

Direktiv 2001/18/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Eftersom de ändringar av direktiv 2001/18/EG som görs genom det här direktivet är av teknisk art och enbart avser kommittéförfarandet, behöver de inte införlivas av medlemsstaterna. Det är därför inte nödvändigt att föreskriva bestämmelser i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Direktiv 2001/18/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 16.2 och 16.3 ska ersättas med följande:

”2.   De kriterier och uppgiftskrav som avses i punkt 1 samt relevanta krav på en sammanfattning av handlingarna ska fastställas. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas efter samråd med den berörda vetenskapliga kommittén i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 30.3. Kriterierna och uppgiftskraven ska vara av den beskaffenheten att en hög säkerhetsnivå för människors hälsa och för miljön säkerställs, och grundas på tillgänglig vetenskaplig bevisning om sådan säkerhet och på tidigare erfarenhet av utsättning av jämförbara genetiskt modifierade organismer.

De krav som fastställs i artikel 13.2 ska ersättas med de krav som antas i enlighet med det första stycket och förfarandet i artikel 13.3, 13.4, 13.5 och 13.6 samt artiklarna 14 och 15 ska tillämpas.

3.   Innan det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 30.3 inleds för att besluta om sådana kriterier och uppgiftskrav som avses i punkt 1 ska kommissionen se till att allmänheten får tillgång till förslaget. Allmänheten får framföra synpunkter till kommissionen inom 60 dagar. Kommissionen ska översända sådana synpunkter tillsammans med en analys till den kommitté som inrättats enligt artikel 30.”

2.

Artikel 21.2 ska ersättas med följande:

”2.   För produkter där tillfälliga eller tekniskt oundvikliga spår av godkända genetiskt modifierade organismer inte kan uteslutas, får ett lägsta gränsvärde fastställas under vilket dessa produkter inte ska behöva märkas enligt bestämmelsen i punkt 1.

Gränsvärden ska fastställas beroende på vilken produkt som avses. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 30.3.”

3.

Artikel 21.3 ska ersättas med följande:

”3.   För produkter avsedda för direkt bearbetning ska punkt 1 inte tillämpas på spår av godkända genetiskt modifierade organismer där andelen inte överstiger 0,9 procent eller lägre tröskelvärden, om dessa spår är oavsiktliga eller tekniskt oundvikliga.

De tröskelvärden som avses i första stycket får fastställas. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 30.3.”

4.

Artikel 23.2 ska ersättas med följande:

”2.   Inom 60 dagar efter det att de uppgifter som inlämnats av medlemsstaten mottagits, ska ett beslut om den åtgärd som vidtagits av medlemsstaten fattas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 30.2. Vid beräkningen av 60-dagarsperioden ska inte tid medräknas under vilken kommissionen väntar på kompletterande uppgifter som den kan ha begärt från anmälaren eller väntar på ett yttrande från den berörda vetenskapliga kommitté som har rådfrågats. Den tid under vilken kommissionen väntar på ett yttrande från den vetenskapliga kommittén får inte överstiga 60 dagar.

Den tid rådet behöver för att agera i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 30.2 ska heller inte beaktas.”

5.

Artikel 26.2 ska ersättas med följande:

”2.   Villkoren för tillämpningen av punkt 1 ska fastställas utan upprepning av eller bristande överensstämmelse med gällande bestämmelser om märkning i befintlig gemenskapslagstiftning. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 30.3. I samband med detta bör hänsyn i förekommande fall tas till bestämmelser om märkning som medlemsstaterna har fastställt i enlighet med gemenskapslagstiftningen.”

6.

Artikel 27 ska ersättas med följande:

”Artikel 27

Anpassning av bilagorna till den tekniska utvecklingen

Anpassningen till den tekniska utvecklingen av avsnitt C och D i bilaga II, bilagorna III–VI och avsnitt C i bilaga VII, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 30.3.”

7.

Artikel 30.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

8.

I bilaga II ska första stycket ersättas med följande:

”I denna bilaga ges en allmän beskrivning av det mål som ska uppnås, de faktorer som ska beaktas och de allmänna principer och den metodik som ska följas för att utföra den miljöriskbedömning som avses i artiklarna 4 och 13. Tekniska vägledande kommentarer får utarbetas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 30.2, i syfte att förenkla genomförandet och förklaringarna av denna bilaga.”

9.

I bilaga IV ska inledningen ersättas med följande:

”I denna bilaga ges en allmän beskrivning av de ytterligare uppgifter som ska lämnas i en anmälan om utsläppande på marknaden och uppgifter som krävs för märkning av produkter som ska släppas ut på marknaden och som består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer samt genetiskt modifierade organismer för vilka undantag medgivits enligt artikel 2.4 andra stycket. Tekniska vägledande kommentarer som bland annat beskriver hur produkten är avsedd att användas får utarbetas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 30.2, i syfte att förenkla genomförandet och förklaringarna av denna bilaga. Kraven på märkning av undantagna organismer enligt artikel 26 ska ske genom lämpliga rekommendationer och restriktioner för användningen:”

10.

I bilaga VII ska första och andra stycket ersättas med följande:

”I denna bilaga ges en allmän beskrivning av det mål som ska uppnås och de allmänna principer som ska följas för att utforma den övervakningsplan som avses i artiklarna 13.2, 19.3 och artikel 20. Tekniska vägledande kommentarer får utarbetas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 30.2, i syfte att förenkla genomförandet och förklaringarna av denna bilaga.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europaparlamentets yttrande avgivet den 14 november 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(3)  EGT L 106, 17.4.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1830/2003 (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24).

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/48


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/28/EG

av den 11 mars 2008

om ändring av direktiv 2005/32/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och av rådets direktiv 92/42/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG (3) och i tre direktiv som utgör genomförandeåtgärder till det direktivet i den mening som avses i artikel 15 i det direktivet, nämligen rådets direktiv 92/42/EEG av den 21 maj 1992 om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle (4), Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG av den 3 september 1996 om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk (5) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG av den 18 september 2000 om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör (6), anges att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (7).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG, genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller att komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (8) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Ovannämnda uttalande innehåller en förteckning över rättsakter som bör anpassas av brådskande skäl, bland annat direktiv 2005/32/EG. Anpassningen av ovannämnda direktiv kräver också att direktiven 92/42/EEG, 96/57/EG och 2000/55/EG anpassas.

(5)

Kommissionen bör ges befogenhet att ändra eller upphäva direktiven 92/42/EEG, 96/57/EG och 2000/55/EG. Sådana ändringar eller upphävanden måste antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(6)

Kommissionen bör dessutom ges befogenhet att anta genomförandeåtgärder som fastställer krav på ekodesign för definierade energianvändande produkter, inbegripet genomförandeåtgärder under övergångsperioden och, när så är lämpligt, föreskrifter om hur de olika miljöaspekterna ska vägas mot varandra. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2005/32/EG genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll.

(7)

Direktiv 2005/32/EG och direktiven 92/42/EEG, 96/57/EG och 2000/55/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Eftersom de ändringar av direktiv 2005/32/EG och av direktiven 92/42/EEG, 96/57/EG och 2005/55/EG som görs genom det här direktivet är av teknisk art och enbart avser kommittéförfarandet, behöver de inte införlivas av medlemsstaterna. Det är därför inte nödvändigt att föreskriva bestämmelser i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av direktiv 2005/32/EG

Direktiv 2005/32/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 13 ska följande punkt införas:

”1a.   Riktlinjer som omfattar särskilda egenskaper hos de små och medelstora företag som är verksamma inom berörd produktsektor kan åtfölja en genomförandeåtgärd. Vid behov, och i enlighet med punkt 1, får kommissionen ta fram ytterligare material för att underlätta genomförandet av detta direktiv för små och medelstora företag.”

2.

Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   När en energianvändande produkt uppfyller kriterierna i punkt 2 ska den omfattas av en genomförandeåtgärd eller en självreglering i enlighet med punkt 3 b. Dessa genomförandeåtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 19.3.”

b)

Punkt 10 ska ersättas med följande:

”10.   I förekommande fall ska en genomförandeåtgärd som fastställer kraven för ekodesign innehålla föreskrifter om hur de olika miljöaspekterna ska vägas mot varandra. Dessa föreskrifter, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 19.3.”

3.

Artikel 16.2 ska ändras på följande sätt:

a)

I den inledande formuleringen ska orden ”förfarandet i artikel 19.2” utgå.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 19.3.”

4.

Artikel 19.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

Artikel 2

Ändring av direktiv 92/42/EG

I artikel 10a i direktiv 92/42/EEG ska orden ”i enlighet med artikel 19.2 i direktiv 2005/32/EG” ersättas med orden ”i enlighet med artikel 19.3 i direktiv 2005/32/EG”.

Artikel 3

Ändring av direktiv 96/57/EG

I artikel 9a i direktiv 96/57/EG ska orden ”i enlighet med artikel 19.2 i direktiv 2005/32/EG” ersättas med orden ”i enlighet med artikel 19.3 i direktiv 2005/32/EG”.

Artikel 4

Ändring av direktiv 2000/55/EG

I artikel 9a i direktiv 2000/55/EG ska orden ”i enlighet med artikel 19.2 i direktiv 2005/32/EG” ersättas med orden ”i enlighet med artikel 19.3 i direktiv 2005/32/EG”.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 11 juli 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(3)  EUT L 191, 22.7.2005, s. 29.

(4)  EGT L 167, 22.6.1992, s. 17. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2005/32/EG.

(5)  EGT L 236, 18.9.1996, s. 36. Direktivet ändrat genom direktiv 2005/32/EG.

(6)  EGT L 279, 1.11.2000, s. 33. Direktivet ändrat genom direktiv 2005/32/EG.

(7)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(8)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/51


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/29/EG

av den 11 mars 2008

om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG (3) föreskrivs det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG, genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (5) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör ges befogenhet att anpassa vissa bestämmelser och bilagor, anta förfaranden, principer och riktlinjer samt fastställa särskilda tillämpningsvillkor. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2001/83/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

Direktiv 2001/83/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Eftersom de ändringar av direktiv 2001/83/EG som görs genom detta direktiv är av teknisk art och enbart avser kommittéförfarandet, behöver de inte införlivas av medlemsstaterna. Det är därför inte nödvändigt att föreskriva bestämmelser i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Direktiv 2001/83/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 14.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Om det är berättigat med hänsyn till nya vetenskapliga rön får kommissionen anpassa bestämmelserna i första stycket tredje strecksatsen. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 121.2a.”

2.

I artikel 35.1 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Dessa förfaranden ska antas av kommissionen genom en tillämpningsförordning. Denna åtgärd som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 121.2a.”

3.

I artikel 46 f ska andra stycket ersättas med följande:

”Denna punkt är också tillämplig på vissa hjälpämnen, vars förteckning och särskilda tillämpningsvillkor ska fastställas i ett direktiv som ska antas av kommissionen. Denna åtgärd som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 121.2a.”

4.

Artikel 46a.2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska ges befogenhet att anpassa punkt 1 för att ta hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg. Denna åtgärd som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 121.2a.”

5.

I artikel 47 ska första stycket ersättas med följande:

”De principer och riktlinjer för god tillverkningssed för läkemedel som avses i artikel 46 f ska antas i form av ett direktiv. Denna åtgärd som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 121.2a.”

6.

Artikel 104.7 ska ersättas med följande:

”7.   Kommissionen får ändra punkt 6 mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts under dess tillämpning. Denna åtgärd som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 121.2a.”

7.

I artikel 107.2 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Beslutet om de slutliga åtgärderna rörande produkten ska fattas i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 121.3.”

8.

Artikel 108 ska ersättas med följande:

”Artikel 108

Kommissionen ska anta de ändringar som är nödvändiga för att uppdatera bestämmelserna i artiklarna 101–107 med hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 121.2a.”

9.

Artikel 120 ska ersättas med följande:

”Artikel 120

Kommissionen ska anta de ändringar som är nödvändiga för att anpassa bilaga I med hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 121.2a.”

10.

Artikel 121 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas:

”2a.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Den ständiga kommitténs arbetsordning ska offentliggöras.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europaparlamentets yttrande avgivet den 29 november 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(3)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 67. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1394/2007 (EUT L 324, 10.12.2007, s. 121).

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/53


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/30/EG

av den 11 mars 2008

om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 44.2 g,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG (3) anges det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådet beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG, genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bl.a. genom att stryka vissa av dessa delar eller komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

I enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (5) om beslut 2006/512/EG, måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet som anges i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör ges befogenhet att anta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktiv 2006/43/EG, framför allt för att säkerställa förtroende för revisionsfunktionen och en enhetlig tillämpning av krav som avser yrkesetiska principer, kvalitetssäkringssystem samt oberoende och objektivitet, anpassa förteckningen över de ämnesområden som ska ingå i det teoretiska kunskapsprovet för revisorer, anta internationella revisionsstandarder, och en gemensam standard för revisionsberättelser för årsbokslut eller sammanställd redovisning samt ange i vilka undantagsfall handlingar kan överlåtas direkt till tredjeland. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2006/43/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

I direktiv 2006/43/EG föreskrivs en tidsbegränsning när det gäller kommissionens genomförandebefogenheter. I sitt uttalande om beslut 2006/512/EG förklarade Europaparlamentet, rådet och kommissionen att beslut 2006/512/EG ger en övergripande och tillfredsställande lösning på Europaparlamentets önskan om att kontrollera genomförandet av rättsakter som antagits enligt medbeslutandeförfarandet, och att kommissionens genomförandebefogenheter följaktligen inte bör vara tidsbegränsade. Europaparlamentet och rådet har även förklarat att de kommer att se till att de förslag som syftar till att upphäva bestämmelser i rättsakter som föreskriver tidsbegränsningar för delegering av genomförandebefogenheter till kommissionen antas så fort som möjligt. Efter införandet av det föreskrivande förfarandet med kontroll bör bestämmelsen om tidsbegränsning i direktiv 2006/43/EG upphävas.

(6)

Kommissionen bör regelbundet utvärdera hur bestämmelserna om kommissionens genomförandebefogenheter fungerar för att göra det möjligt för Europaparlamentet och rådet att avgöra om omfattningen av dessa befogenheter och förfarandereglerna för kommissionen är lämpliga och om de garanterar både effektivitet och demokratisk ansvarsskyldighet.

(7)

Direktiv 2006/43/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Eftersom de ändringar av direktiv 2006/43/EG som görs genom detta direktiv är av teknisk art och enbart avser kommittéförfarandet behöver de inte införlivas av medlemsstaterna. Det är därför inte nödvändigt att föreskriva bestämmelser i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Direktiv 2006/43/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 8.3 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 48.2” ska utgå.

b)

Följande mening ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a.”

2.

Artikel 21.2 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 48.2” ska utgå.

b)

Följande mening ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a.”;

3.

Artikel 22.4 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 48.2” ska utgå.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder som anges i första stycket och som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a.”

4.

Artikel 26 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 48.2” ersättas med orden ”i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a”.

b)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 48.2” ska utgå.

ii)

Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder som anges i första stycket och som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a.”

5.

Artikel 28.2 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 48.2 i det här direktivet” ska utgå.

b)

Följande mening ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a.”

6.

Artikel 29.2 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 48.2” ska utgå.

b)

Följande mening ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a.”

7.

Artikel 36.7 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 48.2” ska utgå.

b)

Följande mening ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a.”

8.

Artikel 45.6 ska ersättas med följande:

”6.   För att säkerställa enhetlig tillämpning av punkt 5 d, ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna bedöma den likvärdighet som avses i punkt 5 d i denna artikel och besluta om den, i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 48.2. Medlemsstaterna får bedöma den likvärdighet som avses i punkt 5 d i denna artikel så länge kommissionen inte har fattat något sådant beslut.

I detta sammanhang får kommissionen vidta åtgärder för att fastställa allmänna kriterier för likvärdighet, i enlighet med kraven i artiklarna 22, 24, 25 och 26, som ska tillämpas på alla tredjeländer och användas av medlemsstaterna när de bedömer likvärdigheten på nationell nivå. Kriterierna får inte vara strängare än kraven i artiklarna 22, 24, 25 och 26. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a.”

9.

Artikel 46.2 ska ersättas med följande:

”2.   För att säkerställa enhetlig tillämpning av punkt 1, ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna bedöma den likvärdighet som avses i den punkten och besluta om den, i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 48.2. Medlemsstaterna får bedöma den likvärdighet som avses i punkt 1 i denna artikel, eller förlita sig på andra medlemsstaters bedömningar, så länge kommissionen inte har fattat något sådant beslut. Om kommissionen beslutar att kravet på likvärdighet enligt punkt 1 i denna artikel inte är uppfyllt, får den tillåta de berörda revisorerna och revisionsföretagen att fortsätta sin revisionsverksamhet i enlighet med den berörda medlemsstatens krav under en lämplig övergångsperiod.

I detta sammanhang får kommissionen vidta åtgärder för att fastställa allmänna kriterier för likvärdighet, i enlighet med kraven i artiklarna 29, 30 och 32, som ska tillämpas på alla tredjeländer och användas av medlemsstaterna när de bedömer likvärdigheten på nationell nivå. Kriterierna får inte vara strängare än kraven i artiklarna 29, 30 och 32. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a.”

10.

Artikel 47 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   För att säkerställa enhetlig tillämpning av punkt 1 c, ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna bedöma den tillräcklighet som avses i punkt 1 c och besluta om tillräckligheten i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 48.2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa kommissionens beslut.

Bedömningen av tillräcklighet ska baseras på kraven i artikel 36 eller på vad som i grunden är funktionellt likvärdigt. Alla åtgärder som vidtas i detta sammanhang, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det och för att underlätta samarbetet mellan de behöriga myndigheterna, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a.”

b)

Punkt 5 ska ändras på följande sätt:

i)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 48.2” ska utgå.

ii)

Följande mening ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a.”

11.

Artikel 48 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska läggas till:

”2a.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:

”3.   Senast den 31 december 2010, och därefter minst vart tredje år, ska kommissionen se över bestämmelserna om sina genomförandebefogenheter och lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet om hur dessa befogenheter fungerar. I denna rapport ska man särskilt undersöka om kommissionen behöver föreslå ändringar av detta direktiv i syfte att garantera en lämplig avgränsning av de genomförandebefogenheter som den sig tilldelats. Slutsatsen om huruvida en ändring behövs eller ej ska åtföljas av en detaljerad motivering. Vid behov ska rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av bestämmelserna om kommissionens genomförandebefogenheter.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europaparlamentets yttrande avgivet den 14 november 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(3)  EUT L 157, 9.6.2006, s. 87.

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/57


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/31/EG

av den 11 mars 2008

om ändring av direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (3) anges det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG, genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (5) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i EG-fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör ges befogenhet att anta gemensamma villkor för forskning och utveckling, ändra bilagorna och anta programmet för omprövning. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 98/8/EG bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

Direktiv 98/8/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Eftersom de ändringar av direktiv 98/8/EG som görs genom detta direktiv är av teknisk art och enbart avser kommittéförfarandet, behöver de inte införlivas av medlemsstaterna. Det är därför inte nödvändigt att föreskriva bestämmelser i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Direktiv 98/8/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 10.5 ska ändras på följande sätt:

a)

Tredje stycket i led i ska ersättas med följande:

”Bedömningen ska sändas ut i enlighet med artikel 11.2 för ett beslut som ska antas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 27. Det beslutet, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.4.”

b)

Punkt 5 i led ii ska ersättas med följande:

”5.

Den fullständiga dokumentation för utvärderingen som används eller har använts för upptagande i bilaga I, IA eller IB, ska ställas till förfogande för den kommitté som avses i artikel 28.1.”

2.

Artikel 11.4 ska ersättas med följande:

”4.   När kommissionen har tagit emot utvärderingen ska den i enlighet med artikel 27 så snart som möjligt utarbeta ett förslag till beslut som ska antas senast tolv månader efter det att kommissionen har tagit emot den utvärdering som avses i punkt 2. Det beslutet, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.4.”

3.

Artikel 16.2 ska ersättas med följande:

”2.   När det här direktivet har antagits ska kommissionen inleda ett tioårigt arbetsprogram för att systematiskt granska alla verksamma ämnen som vid den tidpunkt som avses i artikel 34.1 redan finns på marknaden i form av verksamma ämnen i en biocidprodukt som är avsedd för andra ändamål än dem som anges i artikel 2.2 c och d. Föreskrifter ska fastställas för utarbetande och genomförande av programmet, däribland bestämmelser om prioriteringar för utvärderingen av de olika verksamma ämnena samt en tidsplan. Dessa föreskrifter, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.4. Senast två år innan arbetsprogrammet avslutas ska kommissionen till rådet och Europaparlamentet överlämna en rapport om hur långt arbetet med programmet har kommit.

Under den tioårsperioden och från och med den dag som avses i artikel 34.1 får det beslutas att ett verksamt ämne ska tas upp i bilaga I, IA eller IB och på vilka villkor det ska ske eller, i de fall där kraven i artikel 10 inte uppfylls eller erforderliga uppgifter och data inte har getts in inom föreskriven tid, att det verksamma ämnet inte ska tas upp i bilaga I, IA eller IB. Sådana åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.4.”

4.

Artikel 17.5 ska ersättas med följande:

”5.   Gemensamma villkor ska antas för tillämpningen av den här artikeln, särskilt de maximala mängder av verksamma ämnen eller biocidprodukter som får släppas ut under experimenten och de uppgifter som minst ska läggas fram för att man ska kunna göra en bedömning i enlighet med punkt 2. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.4.”

5.

Artikel 27.2 ska ersättas med följande:

”2.   När tidsfristen för synpunkter har gått ut ska kommissionen utarbeta ett förslag till beslut i enlighet med det tillämpliga förfarandet i artikel 28.2 eller 28.4 på grundval av

a)

de handlingar som den tagit emot från den medlemsstat där dokumentationen bedöms,

b)

yttranden från de rådgivande vetenskapliga kommittéerna,

c)

synpunkter från övriga medlemsstater och sökanden, och

d)

övrig relevant information.”

6.

Artikel 28 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Kommissionen ska bistås av en ständig kommitté för biocidprodukter.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.”

c)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.”

d)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

7.

Artikel 29 ska ersättas med följande:

”Artikel 29

Anpassning till den tekniska utvecklingen

De åtgärder som är nödvändiga för att anpassa bilagorna IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA och IVB och beskrivningarna av produkttyperna i bilaga V till den tekniska utvecklingen samt för att ange de uppgifter som krävs för var och en av dessa produkttyper ska antas. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv bland annat genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.4.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europaparlamentets yttrande avgivet den 14 november 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(3)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2008/16/EG (EUT L 42, 16.2.2008, s. 48).

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.


20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/60


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/32/EG

av den 11 mars 2008

om ändring av direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (3) anges det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG, genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller att komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (5) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör ges befogenhet att fastställa tekniska specifikationer och standardmetoder och att ändra vissa bilagor. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2000/60/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

Eftersom kommissionen genom beslut 2005/646/EG (6) har upprättat ett register över övervakningsstationer som bildar det interkalibreringsnät som avses i avsnitt 1.4.1 i bilaga V till direktiv 2000/60/EG är det lämpligt att stryka hänvisningarna till tidsfrister som löpt ut.

(6)

Direktiv 2000/60/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Eftersom de ändringar av direktiv 2000/60/EG som görs genom det här direktivet är av teknisk art och enbart avser kommittéförfarandet, behöver de inte införlivas av medlemsstaterna. Det är därför inte nödvändigt att föreskriva bestämmelser i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Direktiv 2000/60/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 8.3 ska ersättas med följande:

”3.   Det ska utarbetas tekniska specifikationer och standardmetoder för analys och övervakning av vattenstatusen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 21.3.”

2.

Artikel 20 ska ersättas med följande:

”Artikel 20

Tekniska anpassningar av direktivet

1.   Bilagorna I och III och avsnitt 1.3.6 i bilaga V får anpassas till vetenskapliga och tekniska framsteg, med beaktande av de perioder för översyn och uppdatering av förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt som avses i artikel 13. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 21.3.

När det är nödvändigt får kommissionen anta riktlinjer för genomförandet av bilagorna II och V i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 21.2.

2.   För överföring och behandling av data, inklusive statistiska och kartografiska data, kan tekniska format med avseende på punkt 1 antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 21.2.”

3.

Artikel 21 ska ersättas med följande:

”Artikel 21

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tidsfrist som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

4.

Avsnitt 1.4.1 i bilaga V ska ändras på följande sätt:

a)

Led vii ska ersättas med följande:

”vii)

Kommissionen ska utarbeta ett utkast till register över de stationer som ska utgöra interkalibreringsnätet. Det slutgiltiga registret över övervakningsstationer ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 21.2.”

b)

Led ix ska ersättas med följande:

”ix)

Resultaten av interkalibreringen och de värden som fastställts för klassificeringarna i medlemsstaternas övervakningssystem i enlighet med leden i–viii och som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 21.3 och offentliggöras inom sex månader efter det att interkalibreringen har slutförts.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europaparlamentets yttrande avgivet den 11 juli 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(3)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 1. Direktivet ändrat genom beslut nr 2455/2001/EG (EGT L 331, 15.12.2001, s. 1).

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.

(6)  Kommissionens beslut 2005/646/EG av den 17 augusti 2005 om upprättande av ett register över övervakningsstationer som bildar ett interkalibreringsnät i enlighet med direktiv 2000/60/EG (EUT L 243, 19.9.2005, s. 1).


20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/62


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/33/EG

av den 11 mars 2008

om ändring av direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (3) anges det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG, genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller att komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (5) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör ges befogenhet att ändra bilagorna och att fastställa vissa tekniska krav och kontrollregler. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2000/53/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

Eftersom kommissionen har fastställt de genomförandebestämmelser som avses i artiklarna 5.5, 7.2 och 8.2 i direktiv 2000/53/EG genom besluten 2002/151/EG (6), 2005/293/EG (7) och 2003/138/EG (8) bör referenserna till de respektive tidsfristerna, dvs. den 21 oktober 2001, den 21 oktober 2002 och den 21 oktober 2001, utgå.

(6)

Direktiv 2000/53/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Eftersom de ändringar av direktiv 2000/53/EG som görs genom det här direktivet är av teknisk art och enbart avser kommittéförfarandet, behöver de inte införlivas av medlemsstaterna. Det är därför inte nödvändigt att föreskriva bestämmelser i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Direktiv 2000/53/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.2 b ska ändras på följande sätt:

a)

Inledningsfrasen ska ersättas med följande:

”Bilaga II ska regelbundet ändras, mot bakgrund av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, för att,”.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder, som avses i led i–iv och som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.”

2.

Artikel 5.5 ska ersättas med följande:

”5.   Medlemsstaterna ska genom erforderliga åtgärder se till att behöriga myndigheter ömsesidigt erkänner och godtar skrotningsintyg som är utfärdade i andra medlemsstater i enlighet med punkt 3.

I detta syfte ska minimikrav för skrotningsintyget fastställas. Den åtgärden, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.”

3.

I artikel 6 ska följande punkt läggas till:

”6.   Bilaga I ska ändras mot bakgrund av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Den åtgärden, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.”

4.

Artikel 7.2 tredje stycket ska ersättas med följande:

”Närmare föreskrifter som krävs för att kontrollera att medlemsstaterna uppfyller de mål som fastställs i det första stycket ska fastställas. När sådana föreskrifter föreslås ska kommissionen beakta alla relevanta faktorer, bland annat tillgängligheten av uppgifter samt export och import av uttjänta fordon. Dessa närmare föreskrifter, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.”

5.

Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

”2.   De standarder som avses i punkt 1 ska fastställas. När sådana standarder fastställs ska kommissionen beakta det arbete inom detta område som pågår i relevanta internationella forum och i förekommande fall medverka i detta arbete. Den åtgärden, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.”

6.

I artikel 9.1 ska följande stycke läggas till:

”Formaten för databassystemet ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 11.2.”

7.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats enligt artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tidsfrist som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 11 juli 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(3)  EGT L 269, 21.10.2000, s. 34. Direktivet senast ändrat genom rådets beslut 2005/673/EG (EUT L 254, 30.9.2005, s. 69).

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.

(6)  Kommissionens beslut 2002/151/EG av den 19 februari 2002 om minimikrav för skrotningsintyg utfärdade i enlighet med artikel 5.3 i direktiv 2000/53/EG (EGT L 50, 21.2.2002, s. 94).

(7)  Kommissionens beslut 2005/293/EG av den 1 april 2005 om närmare föreskrifter för övervakning av de mål för återanvändning/återvinning och återanvändning/materialåtervinning som fastställs i direktiv 2000/53/EG (EUT L 94, 13.4.2005, s. 30).

(8)  Kommissionens beslut 2003/138/EG av den 27 februari 2003 om fastställande av kodningsstandarder för komponenter och material i fordon enligt direktiv 2000/53/EG (EUT L 53, 28.2.2003, s. 58).


20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/65


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/34/EG

av den 11 mars 2008

om ändring av direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG (3) anges det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG, genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller att komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (5) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör ges befogenhet att anpassa bilagorna och anta bestämmelser för att övervaka att medlemsstaterna uppfyller målen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2002/96/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

Eftersom kommissionen har fastställt de närmare bestämmelser som avses i artikel 7.3 i direktiv 2002/96/EG genom beslut 2005/369/EG (6) bör man stryka hänvisningen till tidsfristen den 13 augusti 2004.

(6)

Direktiv 2002/96/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Eftersom de ändringar av direktiv 2002/96/EG som görs genom det här direktivet är av teknisk art och enbart avser kommittéförfarandena, behöver de inte införlivas av medlemsstaterna. Det är därför inte nödvändigt att föreskriva bestämmelser i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Direktiv 2002/96/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6.1 andra stycket ska ersättas med följande:

”Bilaga II får ändras för att införa annan behandlingsteknik som säkerställer samma skyddsnivå för människors hälsa och för miljön. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

2.

Artikel 7.3 andra stycket ska ersättas med följande:

”Närmare bestämmelser ska fastställas för att övervaka huruvida medlemsstaterna uppfyller de mål som avses i punkt 2, däribland materialspecifikationer. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

3.

Artikel 13 ska ersättas med följande:

”Artikel 13

Anpassning till vetenskaplig och teknisk utveckling

Alla ändringar som behövs för att anpassa artikel 7.3, bilaga I B (särskilt i syfte att eventuellt lägga till belysningsarmaturer i hushåll, glödlampor och fotovoltaiska produkter, dvs. solpaneler), bilaga II (särskilt med hänsyn till utvecklingen av ny teknik för behandling av WEEE) och bilagorna III och IV till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen ska antas. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.

Innan bilagorna ändras ska kommissionen bland annat samråda med tillverkare av elektriska och elektroniska produkter, materialåtervinningsföretag, behandlingsaktörer och miljöorganisationer samt fackliga organisationer och konsumentorganisationer.”

4.

Artikel 14.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

5.

Punkt 4 i bilaga II ska ersättas med följande:

”4.

Inom ramen för det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3 ska kommissionen snarast möjligt bedöma om noteringen om kretskort i mobiltelefoner och bildskärmar med flytande kristaller ska ändras.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 11 juli 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(3)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 24. Direktivet ändrat genom direktiv 2003/108/EG (EUT L 345, 31.12.2003, s. 106).

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.

(6)  Kommissionens beslut 2005/369/EG av den 3 maj 2005 om regler för övervakningen av om medlemsstaterna följer bestämmelserna och om fastställande av dataformat för direktiv 2002/96/EG (EUT L 119, 11.5.2005, s. 13).


20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/67


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/35/EG

av den 11 mars 2008

om ändring av direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2) och,

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG (3) anges det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG, genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller att komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (5) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör ges befogenhet att anpassa bilagorna. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2002/95/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

Direktiv 2002/95/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Eftersom de ändringar av direktiv 2002/95/EG som görs genom det här direktivet är av teknisk art och enbart avser kommittéförfarandet, behöver de inte införlivas av medlemsstaterna. Det är därför inte nödvändigt att föreskriva bestämmelser i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Direktiv 2002/95/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5.1 ska ändras på följande sätt:

a)

Inledningsfrasen ska ersättas med följande:

”1.   Alla ändringar som behövs för att anpassa bilagan till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen ska antas för att”.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder som avses i leden a, b och c i första stycket, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.2.”

2.

Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Kommitté

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats enligt artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (6).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 11 juli 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(3)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 19. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2006/692/EG (EUT L 283, 14.10.2006, s. 50).

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.

(6)  EGT L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).”


20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/69


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/36/EG

av den 11 mars 2008

om ändring av rådets direktiv 92/49/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 47.2 och artikel 55,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 92/49/EEG (3) anges det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (5) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör ges befogenhet att anta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktiven 73/239/EEG (6), 88/357/EEG (7) och 92/49/EEG i syfte att beakta teknisk utveckling inom försäkringssektorn eller på de finansiella marknaderna och för att säkerställa enhetlig tillämpning av de direktiven. Åtgärderna är särskilt utformade för att utvidga förteckningen över företagsformer, ändra förteckningen över försäkringsklasser eller anpassa dess terminologi, precisera de poster som utgör solvensmarginal, ändra den minsta garantifonden, ändra förteckningen över tillgångar som kan godkännas som täckning för tekniska avsättningar och reglerna för spridning av investeringar, förändra lättnaderna beträffande matchningsreglerna och precisera definitionerna. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiven 73/239/EEG, 88/357/EEG och 92/49/EEG, bland annat genom att komplettera dem med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

Direktiv 92/49/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Eftersom de ändringar av direktiv 92/49/EEG som görs genom det här direktivet är av teknisk art och enbart avser kommittéförfarandet, behöver de inte införlivas av medlemsstaterna. Det är därför inte nödvändigt att föreskriva bestämmelser i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

I artikel 51 i direktiv 92/49/EG ska inledningen ersättas med följande:

”Följande tekniska anpassningar som avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG och detta direktiv, bland annat genom att komplettera dem, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 2 i direktiv 91/675/EEG:”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 10 juli 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(3)  EGT L 228, 11.8.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/44/EG (EUT L 247, 21.9.2007, s. 1).

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.

(6)  Rådets första direktiv 73/239/EEG av den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring (EGT L 228, 16.8.1973, s. 3). Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/101/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 238).

(7)  Rådets andra direktiv 88/357/EEG av den 22 juni 1988 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring, och med bestämmelser avsedda att göra det lättare att effektivt utöva friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 172, 4.7.1988, s. 1). Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentet och rådets direktiv 2005/14/EG (EUT L 149, 11.6.2005, s. 14).


20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/71


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/37/EG

av den 11 mars 2008

om ändring av direktiv 2005/68/EG om återförsäkring, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 47.2 och artikel 55,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, (1)

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, (2) och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/68/EG (3) anges det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller att komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande (5) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör ges befogenhet att anta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktiv 2005/68/EG för att beakta den tekniska utvecklingen inom försäkringssektorn eller på finansmarknaderna och att garantera en enhetlig tillämpning av det direktivet. Syftet med dessa åtgärder är i synnerhet att utöka förteckningen över företagsformer, precisera eller jämka de poster som ingår i solvensmarginalen, höja de premier eller kostnader för försäkringsfall som används vid beräkning av solvensmarginalen för vissa former av återförsäkring eller avtalstyper, ändra den minsta garantifonden och klargöra definitioner. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2005/68/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

Direktiv 2005/68/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Eftersom de ändringar av direktiv 2005/68/EG som görs genom detta direktiv är av teknisk art och enbart avser kommittéförfarandet behöver de inte införlivas av medlemsstaterna. Det är därför inte nödvändigt att föreskriva bestämmelser i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Direktiv 2005/68/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 55 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkt 3 ska utgå.

2.

I artikel 56 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Följande genomförandeåtgärder, som avser att ändra icke-väsentliga delar av detta direktiv, bland annat genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 55.2:”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 10 juli 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(3)  EUT L 323, 9.12.2005, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2007/44/EG (EUT L 247, 21.9.2007, s. 1).

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/73


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 18 mars 2008

om befrielse för vissa parter från utvidgningen till vissa cykeldelar av den antidumpningstull på cyklar från Folkrepubliken Kina som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93, senast bibehållen och ändrad genom förordning (EG) nr 1095/2005, och om hävande för vissa parter av uppskjutandet enligt kommissionens förordning (EG) nr 88/97 av betalningen av den utvidgade antidumpningstullen

[delgivet med nr K(2008) 1044]

(2008/260/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 71/97 (2) (nedan kallad utvidgningsförordningen) om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som införs genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 (3) på cyklar som har sitt ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av vissa cykeldelar från Folkrepubliken Kina, samt om uttag av den utvidgade tullen på sådan import som registrerats enligt förordning (EG) nr 703/96,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 88/97 om bemyndigande av att import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina befrias från utvidgning genom rådets förordning (EG) nr 71/97 av den antidumpningstull som införs genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 (4) (nedan kallad förordningen om befrielse), särskilt artikel 7,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

(1)

Efter ikraftträdandet av förordningen om befrielse har ett antal cykelmonteringsföretag på grundval av artikel 3 i den förordningen ansökt om befrielse från den antidumpningstull som genom rådets förordning (EG) nr 71/97 utvidgades till att även gälla import av vissa cykeldelar från Folkrepubliken Kina (nedan kallad den utvidgade antidumpningstullen). Kommissionen har i Europeiska unionens officiella tidning låtit offentliggöra ett flertal förteckningar över cykelmonteringsföretag (5) för vilka betalningen av den utvidgade antidumpningstullen på sådan import av essentiella cykeldelar som de sökande deklarerade för övergång till fri omsättning sköts upp på grundval av artikel 5.1 i förordningen om befrielse.

(2)

Efter det senaste offentliggörandet av en sådan förteckning (6) valdes en undersökningsperiod ut. På grund av anslutningen av Bulgarien och Rumänien beslöt kommissionen att fastställa en undersökningsperiod omfattande 1 januari 2006–30 juni 2007 så att ansökningar om befrielse från monteringsföretag i Bulgarien och Rumänien också skulle kunna undersökas. Ett frågeformulär sändes till alla parter som var föremål för undersökning, för inhämtande av uppgifter om parternas monteringsverksamhet under undersökningsperioden.

A.   ANSÖKNINGAR OM BEFRIELSE FRÅN PARTER SOM FÅTT BETALNINGEN AV DEN UTVIDGADE ANTIDUMPNINGSTULLEN UPPSKJUTEN

A.1.   Godtagbara ansökningar om befrielse

(3)

Kommissionen mottog från de parter som förtecknas i tabell 1 nedan alla uppgifter som behövdes för att avgöra om parternas ansökningar kunde godtas. Dessa parter har fått antidumpningstullen uppskjuten efter detta datum. Deras uppgifter granskades samt kontrollerades vid behov på plats hos de berörda parterna. På grundval av dessa uppgifter fann kommissionen att ansökningarna från de parter som förtecknas i tabell 1 nedan var godtagbara i den mening som avses i artikel 4.1 i förordningen om befrielse.

Tabell 1

Företag

Adress

Land

Taric-tilläggsnummer

Alubike — Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia, Lote C-10,

3770-059 Oliveira do Bairro

Portugal

A730

Balkanvelo AD

1 Mizia Blvd., 5500 Lovech

Bulgarien

A811

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, 8830 Hooglede

Belgien

A732

CROSS Ltd.

1 Hadji Dimitar Street, 3400 Montana

Bulgarien

A810

SC Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, Deva, dept. Hunedoara

Rumänien

A817

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmelo Pezzullo 20,

80027 Frattamaggiore (NA)

Italien

A824

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, 3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro

Portugal

A777

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen

Finland

A825

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, 787 01 Šumperk

Tjeckien

A776

KHE Fahrradhandels GmbH

Gablonzer Strasse 10, 76185 Karlsruhe

Tyskland

A794

Koga BV.

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Nederländerna

A773

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, 2500 Lier

Belgien

A826

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv

Bulgarien

A813

Look Cycle International S.A.

27, rue du Dr. Léveillé, 58000 Nevers

Frankrike

A781

Maxcom Ltd.

13 Peshtersko shousse Str., 4000 Plovdiv

Bulgarien

A812

Prestige Rijwielen NV

Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren

Belgien

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastrasse 11, 42489 Wülfrath

Tyskland

A778

Robifir Bike Ltd.

3A Kosta Bosilkov Street,

2700 Blagoevgrad

Bulgarien

A815

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 03 Skeppshult

Sverige

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg

Tyskland

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Grossmoordamm 63—67,

21079 Hamburg

Tyskland

A746

Velomania Ltd.

Dimitar Nestorov Street bl. 120,

1612 Sofia

Bulgarien

A814

(4)

De av kommissionen slutligen fastställda faktiska omständigheterna visade, för 22 av dessa sökande, att det sammanlagda värdet av de delar med ursprung i Kina som de sökande använde i sin cykelmonteringsverksamhet var lägre än 60 % av det sammanlagda värdet av alla delar som användes i denna monteringsverksamhet, och att deras monteringsverksamhet därför faller utanför räckvidden för artikel 13.2 i grundförordningen.

(5)

Av detta skäl och i enlighet med artikel 7.1 i förordningen om befrielse bör de parter som förtecknas i tabellen ovan befrias från den utvidgade antidumpningstullen.

(6)

I enlighet med artikel 7.2 i förordningen om befrielse bör befrielsen från den utvidgade antidumpningstullen för parterna i tabell 1 ovan gälla med verkan från och med dagen för mottagandet av deras ansökningar om befrielse. Deras tullskuld för den utvidgade antidumpningstullen bör anses såsom upphävd från och med dagen för mottagandet av deras ansökningar om befrielse.

(7)

Observera att följande part som är upptagen i tabell 1 meddelade kommissionen att företagets säte ändrades under undersökningsperioden.

Leader-96 Ltd. flyttade sitt registrerade kontor från 3 Mostova Str., 4002 Plovdiv, Bulgarien till 19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv, Bulgarien.

(8)

Det har fastställts att denna adressändring för det registrerade kontoret inte har haft några konsekvenser för monteringsverksamheten som har med bestämmelserna i förordningen om befrielse att göra, och kommissionen anser därför inte att denna förändring bör påverka befrielsen från den utvidgade antidumpningstullen.

A.2.   Icke godtagbara ansökningar om befrielse samt återtagna ansökningar

(9)

De parter som förtecknas i tabell 2 nedan har också ingivit ansökningar om befrielse från den utvidgade antidumpningstullen.

Tabell 2

Företag

Adress

Land

Taric-tilläggsnummer

Isaac International Ltd.

4 Axis Park, P014 1FD Fareham Hants, Hampshire

Förenade kungariket

A816

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Italien

A731

ROG Kolesa d.d. (formerly ELAN Bikes d.d)

Letališka 29, 1000 Ljubljana

Slovenien

A538

(10)

Två parter underrättade kommissionen om att de önskade återta sin ansökan.

(11)

En annan part gjorde konkurs och upphörde följaktligen med monteringsverksamheten.

(12)

Eftersom parterna i tabell 2 ovan inte uppfyllde de kriterier för befrielse som anges i artikel 6.2 i förordningen om befrielse, måste kommissionen i enlighet med artikel 7.3 i den förordningen avslå deras ansökningar om befrielse. Mot bakgrund av detta måste uppskjutandet enligt artikel 5 i förordningen om befrielse från betalningen av den utvidgade antidumpningstullen hävas, och den utvidgade antidumpningstullen måste uppbäras, från och med dagen för mottagandet av parternas ansökningar.

B.   ANSÖKNINGAR OM BEFRIELSE FRÅN PARTER SOM TIDIGARE INTE FÅTT BETALNINGEN AV DEN UTVIDGADE ANTIDUMPNINGSTULLEN UPPSKJUTEN

B.1.   Icke godtagbara ansökningar om befrielse

(13)

De parter som förtecknas i tabell 3 nedan har också ingivit ansökningar om befrielse från den utvidgade antidumpningstullen.

Tabell 3

Företag

Adress

Land

BBC International Biria Bike Company International GmbH

Mannheimer Strasse 80,

68535 Edingen-Neckarhausen

Tyskland

Ets. TH Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

Belgien

Individual Bike s.r.o.

Kmochova 2430, 431 11 Chomutov

Tjeckien

Shrapnell NV

Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen

Belgien

(14)

Observera att dessa parters ansökningar inte uppfyllde kraven för att godkännas i artikel 4.1 i förordningen om befrielse, eftersom alla dessa sökande använder essentiella cykeldelar för tillverkning eller montering av cyklar i kvantiteter som underskrider 300 enheter per typ månatligen.

(15)

De berörda parterna underrättades om detta och gavs tillfälle att lämna synpunkter, men de inkom inte med några sådana. Från två parter inkom inga synpunkter och de andra två parterna återtog sina ansökningar. Mot bakgrund av ovanstående kunde dessa parter inte beviljas uppskjuten betalning av den utvidgade antidumpningstullen.

B.2.   Godtagbara ansökningar om befrielse med avseende på vilka det bör bevilja suppskjutande av betalningen av den utvidgade antidumpningstullen

(16)

Härmed underrättas berörda parter om att ytterligare ansökningar om befrielse från den utvidgade antidumpningstullen vilka grundar sig på artikel 3 i förordningen om befrielse har mottagits från de parter som förtecknas i tabell 4 nedan. Uppskjutandet av betalningen av den utvidgade antidumpningstullen med anledning av dessa parters ansökningar började gälla den dag som anges i kolumnen med rubriken ”Fr.o.m.”.

Tabell 4

Företag

Adress

Land

Uppskjutande enligt förordning (EG) nr 88/97

Fr.o.m.

Taric-tilläggsnummer

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8,

8097 Nadap

Ungern

Artikel 5

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236,

56073 Koblenz

Tyskland

Artikel 5

4.12.2007

A856

Euro-Bike-Products

Ul. Starołęcka 18,

61-361 Poznań

Polen

Artikel 5

6.8.2007

A849

EUSA Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

Tyskland

Artikel 5

7.1.2008

A857

KOVL spol. S.r.o.

Choceradská 3042/20,

141 00 Praha 4

Tjeckien

Artikel 5

29.3.2007

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A m. 62, 03-185 Warszawa

Polen

Artikel 5

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5,

51598 Friesenhagen

Tyskland

Artikel 5

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1,

56244 Freirachdorf

Tyskland

Artikel 5

25.6.2007

A850

Special Bike — Societa Cooperativa

Via Nizza 20,

71042 Cerignola (FG)

Italien

Artikel 5

22.1.2008

A533

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De parter som förtecknas i tabell 1 nedan befrias härmed från utvidgningen till import av vissa cykeldelar från Kina genom förordning (EG) nr 71/97 av den slutgiltiga antidumpningstull på cyklar med ursprung i Kina som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93, bibehållen genom förordning (EG) nr 1524/2000 och ändrad genom förordning (EG) nr 1095/2005.

Befrielsen ska för varje part gälla med verkan från och med den dag som anges i kolumnen med rubriken ”Fr.o.m.”.

Tabell 1

Förteckning över befriade parter

Företag

Adress

Land

Befrielse enligt förordning (EG) nr 88/97

Fr.o.m.

Taric-tilläggsnummer

Alubike — Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia, Lote C-10, 3770-059 Oliveira do Bairro

Portugal

Artikel 7

12.12.2005

A730

Balkanvelo AD

1 Mizia Blvd.,

5500 Lovech

Bulgarien

Artikel 7

1.1.2007

A811

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16,

8830 Hooglede

Belgien

Artikel 7

19.1.2006

A732

CROSS Ltd.

1 Hadji Dimitar Street,

3400 Montana

Bulgarien

Artikel 7

1.1.2007

A810

SC Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, Deva, dept. Hunedoara

Rumänien

Artikel 7

1.1.2007

A817

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmelo Pezzullo 20,

80027 Frattamaggiore (NA)

Italien

Artikel 7

31.1.2007

A824

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, 3780 594

Poutena-Vilarinho do Bairro

Portugal

Artikel 7

9.8.2006

A777

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen

Finland

Artikel 7

29.1.2007

A825

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11,

787 01 Šumperk

Tjeckien

Artikel 7

20.7.2006

A776

KHE Fahrradhandels GmbH

Gablonzer Strasse 10,

76185 Karlsruhe

Tyskland

Artikel 7

6.11.2006

A794

Koga BV.

Tinweg 9,

8445 PD Heerenveen

Nederländerna

Artikel 7

19.6.2006

A773

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, 2500 Lier

Belgien

Artikel 7

21.3.2007

A826

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv

Bulgarien

Artikel 7

1.1.2007

A813

Look Cycle International S.A.

27, rue du Dr. Léveillé,

58000 Nevers

Frankrike

Artikel 7

14.9.2006

A781

Maxcom Ltd.

13 Peshtersko shousse Str.,

4000 Plovdiv

Bulgarien

Artikel 7

1.1.2007

A812

Prestige Rijwielen NV

Zuiderdijk 25,

9230 Wetteren

Belgien

Artikel 7

16.2.2006

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastrasse 11,

42489 Wülfrath

Tyskland

Artikel 7

21.8.2006

A778

Robifir Bike Ltd.

3A Kosta Bosilkov Street,

2700 Blagoevgrad

Bulgarien

Artikel 7

1.1.2007

A815

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 03 Skeppshult

Sverige

Artikel 7

29.3.2006

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35,

22115 Hamburg

Tyskland

Artikel 7

3.7.2006

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Grossmoordamm 63—67,

21079 Hamburg

Tyskland

Artikel 7

10.5.2006

A746

Velomania Ltd.

Dimitar Nestorov Street bl. 120, 1612 Sofia

Bulgarien

Article 7

1.1.2007

A814

Artikel 2

De ansökningar om befrielse från den utvidgade antidumpningstullen som de parter som förtecknas i tabell 2 nedan ingivit på grundval av artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 88/97 avslås härmed.

Uppskjutandet enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 88/97 av betalningen av den utvidgade antidumpningstullen hävs härmed för de berörda parterna, med verkan från och med den dag som anges i kolumnen med rubriken ”Fr.o.m.”.

Tabell 2

Förteckning över parter för vilka uppskjutandet av betalningen hävs

Företag

Adress

Land

Uppskjutande enligt förordning (EG) nr 88/97

Fr.o.m.

Taric-tilläggsnummer

Isaac International Ltd.

4 Axis Park, P014 1FD Fareham Hants, Hampshire

Förenade kungariket

Artikel 5

13.12.2006

A816

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Italien

Artikel 5

13.12.2005

A731

ROG Kolesa d.d.

(former ELAN Bikes, d.d.)

Letališka 29,

1000 Ljubljana

Slovenien

Artikel 5

1.5.2004

A538

Artikel 3

Förteckningen i tabell 3 nedan utgör en uppdaterad förteckning över parter som är föremål för undersökning enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 88/97. Uppskjutandet av betalningen av den utvidgade antidumpningstullen med anledning av dessa ansökningar började gälla den dag som anges i kolumnen med rubriken ”Fr.o.m.” i tabell 3.

Tabell 3

Förteckning över parter som är föremål för undersökning

Företag

Adress

Land

Uppskjutande enligt förordning (EG) nr 88/97

Fr.o.m.

Taric-tilläggsnummer

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8,

8097 Nadap

Ungern

Artikel 5

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236,

56073 Koblenz

Tyskland

Artikel 5

4.12.2007

A856

Euro-Bike-Products

Ul. Starołęcka 18,

61-361 Poznań

Polen

Artikel 5

6.8.2007

A849

EUSA Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

Tyskland

Artikel 5

7.1.2008

A857

KOVL spol. S.r.o.

Choceradská 3042/20,

141 00 Praha 4

Tjeckien

Artikel 5

29.3.2007

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A m. 62,

03-185 Warszawa

Polen

Artikel 5

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5,

51598 Friesenhagen

Tyskland

Artikel 5

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1,

56244 Freirachdorf

Tyskland

Artikel 5

25.6.2007

A850

Special Bike — Societa Cooperativa

Via Nizza 20,

71042 Cerignola (FG)

Italien

Artikel 5

22.1.2008

A533

Artikel 4

De ansökningar om befrielse från den utvidgade antidumpningstullen som de parter som förtecknas i tabell 4 nedan har ingivit avslås härmed.

Tabell 4

Förteckning över parter vars ansökan om befrielse avslås

Företag

Adress

Land

BBC International Biria Bike Company International GmbH

Mannheimer Strasse 80, 68535 Edingen-Neckarhausen

Tyskland

Ets. TH Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

Belgien

Individual Bike s.r.o.

Kmochova 2430, 431 11 Chomutov

Tjeckien

Shrapnell NV

Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen

Belgien

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna och till de parter som förtecknas i artiklarna 1, 2, 3 och 4.

Utfärdat i Bryssel 18 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2117/2005 (EUT L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EGT L 16, 18.1.1997, s. 55.

(3)  EGT L 228, 9.9.1993, s. 1. Förordningen bibehållen genom förordning (EG) nr 1524/2000 (EGT L 175, 14.7.2000, s. 39) och ändrad genom förordning (EG) nr 1095/2005 (EUT L 183, 14.7.2005, s. 1).

(4)  EGT L 17, 21.1.1997, s. 17.

(5)  EGT C 45, 13.2.1997, s. 3, EGT C 112, 10.4.1997, s. 9, EGT C 220, 19.7.1997, s. 6, EGT C 378, 13.12.1997, s. 2, EGT C 217, 11.7.1998, s. 9, EGT C 37, 11.2.1999, s. 3, EGT C 186, 2.7.1999, s. 6, EGT C 216, 28.7.2000, s. 8, EGT C 170, 14.6.2001, s. 5, EGT C 103, 30.4.2002, s. 2, EUT C 35, 14.2.2003, s. 3, EUT C 43, 22.2.2003, s. 5, EUT C 54, 2.3.2004, s. 2, EUT C 299, 4.12.2004, s. 4, EUT L 17, 21.1.2006, s. 16 och EUT L 313, 14.11.2006, s. 5.

(6)  EUT L 313, 14.11.2006, s. 5.


IV Andra rättsakter

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Eftas övervakningsmyndighet

20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/81


BESLUT AV EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET

nr 388/06/KOL

av den 13 december 2006

om ändring för sextioförsta gången av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd

EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), särskilt artiklarna 61–63 och protokoll 26,

med beaktande av avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol (2), särskilt artikel 24 och artikel 5.2 b och artikel 1 i del I av protokoll 3, och

av följande skäl:

Enligt artikel 24 i övervakningsavtalet ska Eftas övervakningsmyndighet genomföra bestämmelserna om statligt stöd i EES-avtalet.

Enligt artikel 5.2 b i övervakningsavtalet ska Eftas övervakningsmyndighet utfärda meddelanden eller riktlinjer i frågor som behandlas i EES-avtalet, om detta avtal eller övervakningsavtalet uttryckligen föreskriver det eller om Eftas övervakningsmyndighet anser det nödvändigt.

Eftas övervakningsmyndighet erinrar om procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd (3), som antogs av Eftas övervakningsmyndighet den 19 januari 1994 (4),

Europeiska kommissionen antog den 22 november 2006 nya gemenskapsramar för statligt stöd för forskning, teknisk utveckling och innovation som offentliggjordes i sin officiella version i Europeiska unionens officiella tidning i slutet av december 2006.

De nya gemenskapsramarna är också av betydelse för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

En enhetlig tillämpning av bestämmelserna om statligt stöd i EES-avtalet måste garanteras i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Enligt punkt II, under rubriken ”Allmänt”, i slutet av bilaga XV till EES-avtalet ska Eftas övervakningsmyndighet efter samråd med Europeiska kommissionen anta rättsakter som motsvarar dem som antagits av kommissionen för att upprätthålla lika konkurrensvillkor.

När den slutliga officiella versionen av de nya gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning, teknisk utveckling och innovation finns tillgängliga kan Eftas övervakningsmyndighet anta motsvarande riktlinjer.

Nuvarande kapitel 14 kommer att löpa ut den 31 december 2006.

Det finns därför ett behov av att förlänga nuvarande kapitel 14 till dess att Eftas övervakningsmyndighet antar motsvarande riktlinjer för de nya gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning, teknisk utveckling och innovation.

Övervakningsmyndigheten har samrått med Europeiska kommissionen.

Eftas övervakningsmyndighet rådfrågade Eftastaterna i den aktuella frågan genom en skrivelse av den 13 november 2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1.

Giltigheten för kapitel 14 i riktlinjerna för statligt stöd, stöd till forskning och utveckling har förlängts till dess att Eftas övervakningsmyndighet har antagit nya riktlinjer som motsvarar de nya gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning, teknisk utveckling och innovation. Den tidigare punkten 2 i avsnitt 14.9 i kapitel 14 i riktlinjerna för statligt stöd ersätts av en ny punkt 2 som lyder enligt följande:

”Dessa riktlinjer gäller till dess att nya riktlinjer antas av Eftas övervakningsmyndighet som motsvarar de nya gemenskapsramarna för statligt stöd för forskning, teknisk utveckling och innovation som Europeiska kommissionen antog den 22 november 2006.” (Ej officiell svensk översättning.)

2.

Eftastaterna ska underrättas om detta beslut genom en kopia av beslutet.

3.

Europeiska kommissionen ska underrättas om detta beslut genom en kopia av beslutet.

4.

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen i och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2006.

För Eftas övervakningsmyndighet

Bjørn T. GRYDELAND

Ordförande

Kristján A. STEFÁNSSON

Ledamot av kollegiet


(1)  Nedan kallat ”EES-avtalet”.

(2)  Nedan kallat ”övervakningsavtalet”.

(3)  Nedan kallade ”riktlinjerna för statligt stöd”.

(4)  Ursprungligen offentliggjord i EGT L 231, 3.9.1994, och samma datum i EES-supplement nr 32 till detta, senast ändrat genom beslut av den 29 november 2006.