ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 74

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
15 mars 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 av den 28 november 2007 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG respektive 2004/18/EG om förfaranden vid offentlig upphandling, när det gäller revidering av CPV  ( 1 )

1

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

15.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 74/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 213/2008

av den 28 november 2007

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG respektive 2004/18/EG om förfaranden vid offentlig upphandling, när det gäller revidering av CPV

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) (1), särskilt artikel 2,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) (2), särskilt artikel 70 d och e,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (3), särskilt artikel 79 f och g, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (Common Procurement Vocabulary – ”CPV”) fastställdes ett enda klassificeringssystem för offentlig upphandling i syfte att standardisera de referenser som används av upphandlande myndigheter och enheter för att beskriva föremålet för upphandlingen.

(2)

Uppbyggnaden av samt koderna och beskrivningarna i CPV bör anpassas eller ändras mot bakgrund av marknadens utveckling och användarnas behov. Några specifika förslag från berörda parter och användare av CPV i syfte att förbättra texten i CPV bör beaktas. Uppbyggnaden av samt koderna och beskrivningarna i CPV bör också uppdateras så att CPV blir ett effektivt verktyg för elektronisk offentlig upphandling.

(3)

För att CPV ska bli mera användarvänlig bör den bli mindre materialinriktad och mer produktinriktad. De produktegenskaper som beskrivs i huvudordlistan i nuvarande bilaga I till förordning (EG) nr 2195/2002 bör följaktligen överföras till tilläggsordlistan i samma bilaga, och de huvudgrupper som nu är starkt materialinriktade bör omfördelas till de övriga huvudgrupperna.

(4)

En rationalisering av rangordningen i CPV genom ett sammanförande och en omfördelning av huvudgrupper med ett begränsat antal koder, som delvis hänger samman, samt av huvudgrupper som kan vålla förvirring, bör göras på ett sådant sätt att användningen av nomenklaturen förenklas genom en mer konsekvent och homogen sammansättning.

(5)

Klassificeringen av försvarsrelaterade utrustningar och tjänster bör förbättras genom att de nuvarande utspridda koderna omgrupperas i nya grupper och undergrupper på ett mer konsekvent sätt och genom att nya koder läggs till, t.ex. militär forskning och teknik.

(6)

Tilläggsordlistans uppbyggnad bör revideras helt så att den får en logisk struktur med avdelningar indelade i grupper som används som ett komplement till huvudordlistan. Tilläggsordlistan bör i förenklingssyfte också innehålla beskrivningar av produkters och tjänsters egenskaper, så att upphandlingsobjekt kan beskrivas fullständigt och antalet koder i huvudordlistan reduceras.

(7)

För klarhetens skull bör bilaga I till förordning (EG) nr 2195/2002 ersättas.

(8)

Bilaga II till förordning (EG) nr 2195/2002, som innehåller detaljerade förteckningar över ändringar som gjordes 2003, har inte längre någon betydelse och bör därför utgå.

(9)

När CPV revideras bör man också uppdatera de vägledande tabellerna i bilagorna III, IV och V till förordning (EG) nr 2195/2002 för konvertering mellan CPV och de tre nomenklaturerna FN:s centrala produktindelning (CPC Prov.), Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensindelning (NACE Rev. 1) och Kombinerade nomenklaturen (KN). För klarhetens skull bör dessa tabeller ersättas.

(10)

När CPV revideras är det lämpligt att även uppdatera förteckningarna över verksamheter och tjänster i bilagorna till direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG med hänvisningar till CPV-koder, så att direktiven blir förenliga med den reviderade CPV utan att deras materiella tillämpningsområde ändras.

(11)

För att man ska få tillräcklig tid att anpassa de elektroniska systemen till den nya CPV bör det föreskrivas att denna förordning ska börja tillämpas sex månader efter offentliggörandet.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från rådgivande kommittén för offentlig upphandling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2195/2002 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga II ska utgå.

3.

Bilaga III ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

4.

Bilaga IV ska ersättas med texten i bilaga III till den här förordningen.

5.

Bilaga V ska ersättas med texten i bilaga IV till den här förordningen.

Artikel 2

Direktiv 2004/17/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Tabellen i bilaga XII ska ersättas med texten i bilaga V till den här förordningen.

2.

Tabellen i bilaga XVII A ska ersättas med texten i bilaga VI till den här förordningen.

3.

Tabellen i bilaga XVII B ska ersättas med texten i bilaga VII till den här förordningen.

Artikel 3

Direktiv 2004/18/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Tabellen i bilaga I ska ersättas med texten i bilaga V till den här förordningen.

2.

Tabellen i bilaga II A ska ersättas med texten i bilaga VI till den här förordningen.

3.

Tabellen i bilaga II B ska ersättas med texten i bilaga VII till den här förordningen.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 15 september 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 november 2007.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 340, 16.12.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2151/2003 (EUT L 329, 17.12.2003, s. 1).

(2)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 2006/97/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 107).

(3)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/97/EG.


BILAGA I

GEMENSAM TERMINOLOGI VID OFFENTLIG UPPHANDLING (CPV)

Uppbyggnad av klassificeringssystemet

1.

CPV består av en huvudordlista och en tilläggsordlista.

2.

Huvudordlistan är uppbyggd i en trädstruktur av koder med upp till nio siffror, som är knutna till beskrivningar av de varor, byggentreprenader eller tjänster som utgör upphandlingsobjekt.

De numeriska koderna består av åtta siffror med följande uppdelning:

De två första siffrorna identifierar huvudgrupper (XX000000-Y).

De tre första siffrorna identifierar grupper (XXX00000-Y).

De fyra första siffrorna identifierar undergrupper (XXXX0000-Y).

De fem första siffrorna identifierar kategorier (XXXXX000-Y).

Var och en av de tre sista siffrorna tillför ytterligare en grad av precisering inom varje kategori.

Den nionde siffran är en kontrollsiffra för de tidigare.

3.

Tilläggsordlistan kan användas för att komplettera beskrivningen av upphandlingsobjektet. Den består av alfanumeriska koder, som är knutna till beskrivningar som gör det möjligt att tillföra ytterligare preciseringar rörande art eller syfte för de varor som ska upphandlas.

De alfanumeriska koderna är uppbyggda på följande sätt:

Den första nivån består av en bokstav och motsvarar en avdelning.

Den andra nivån består av en bokstav och motsvarar en grupp.

Den tredje nivån består av tre siffror och motsvarar underindelningar.

Den sista siffran är en kontrollsiffra för de tidigare.

HUVUDORDLISTA

CPV-kod

Benämning

03000000-1

Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter

03100000-2

Jordbruks- och trädgårdsprodukter

03110000-5

Grödor, trädgårdshandels- och trädgårdsprodukter

03111000-2

Frön

03111100-3

Sojabönor

03111200-4

Jordnötter

03111300-5

Solrosfrön

03111400-6

Bomullsfrön

03111500-7

Sesamfrön

03111600-8

Senapsfrön

03111700-9

Grönsaksfrön

03111800-0

Fruktfrön

03111900-1

Blomfrön

03112000-9

Råtobak

03113000-6

Växter för sockerframställning

03113100-7

Sockerbetor

03113200-8

Sockerrör

03114000-3

Halm och foderväxter

03114100-4

Halm

03114200-5

Foderväxter

03115000-0

Vegetabiliska råvaror

03115100-1

Vegetabiliska råvaror för textilframställning

03115110-4

Bomull

03115120-7

Jute

03115130-0

Lin

03116000-7

Naturgummi, latex och tillhörande produkter

03116100-8

Naturgummi

03116200-9

Naturlatex

03116300-0

Latexprodukter

03117000-4

Växter för särskilda ändamål

03117100-5

Växter för framställning av parfym eller farmaceutiska produkter, eller för insektsdödande medel el dyl

03117110-8

Växter som används inom parfymframställning

03117120-1

Växter som används för framställning av farmaceutiska produkter

03117130-4

Växter som används för framställning av insektsdödande medel

03117140-7

Växter som används för framställning av svampbekämpningsmedel el dyl

03117200-6

Växtfrön för särskilda ändamål

03120000-8

Trädgårdsväxter och plantskoleprodukter

03121000-5

Trädgårdsväxter

03121100-6

Levande växter, lökar, rötter, skott och sticklingar

03121200-7

Snittblommor

03121210-0

Blomsteruppsättningar

03130000-1

Dryckes- och kryddväxter

03131000-8

Dryckesväxter

03131100-9

Kaffebönor

03131200-0

Tebuskar

03131300-1

Mate

03131400-2

Kakaobönor

03132000-5

Kryddor (ej bearbetade)

03140000-4

Djurprodukter och liknande produkter

03141000-1

Tjursperma

03142000-8

Djurprodukter

03142100-9

Naturhonung

03142200-0

Sniglar

03142300-1

Animaliska livsmedel

03142400-2

Vaxer

03142500-3

Ägg

03143000-5

Produkter från blandat jordbruk

03144000-2

Jordbruksvaror

03200000-3

Spannmål, potatis, grönsaker, frukt och nötter

03210000-6

Spannmål och potatis

03211000-3

Spannmål

03211100-4

Vete

03211110-7

Durumvete

03211120-0

Mjukt vete

03211200-5

Majs

03211300-6

Ris

03211400-7

Korn

03211500-8

Råg

03211600-9

Havre

03211700-0

Malt

03211900-2

Spannmålsprodukter

03212000-0

Potatis och torkade grönsaker

03212100-1

Potatis

03212200-2

Torkade grönsaker och baljfrukter

03212210-5

Torkade grönsaker

03212211-2

Linser för matlagning

03212212-9

Kikärter

03212213-6

Torkade ärter

03212220-8

Baljfrukter

03220000-9

Grönsaker, frukt och nötter

03221000-6

Grönsaker

03221100-7

Rotfrukter och rotknölar

03221110-0

Rotfrukter

03221111-7

Rödbeta

03221112-4

Morötter

03221113-1

Lök

03221114-8

Rovor

03221120-3

Rotknölar

03221200-8

Grönsaksfrukter

03221210-1

Bönor

03221211-8

Bondbönor

03221212-5

Gröna bönor

03221213-2

Rosenbönor

03221220-4

Ärter

03221221-1

Trädgårdsärter

03221222-8

Sockerärter

03221230-7

Paprika

03221240-0

Tomater

03221250-3

Squash

03221260-6

Svamp

03221270-9

Gurka

03221300-9

Salladsväxter

03221310-2

Huvudsallat

03221320-5

Salladsblad

03221330-8

Kronärtskockor

03221340-1

Spenat

03221400-0

Kålväxter

03221410-3

Vitkål

03221420-6

Blomkål

03221430-9

Broccoli

03221440-2

Brysselkål

03222000-3

Frukt och nötter

03222100-4

Tropisk frukt och nötter

03222110-7

Tropisk frukt

03222111-4

Bananer

03222112-1

Ananas

03222113-8

Mangor

03222114-5

Dadlar

03222115-2

Russin

03222116-9

Fikon

03222117-6

Avokador

03222118-3

Kiwifrukt

03222120-0

Kokosnötter

03222200-5

Citrusfrukt

03222210-8

Citroner

03222220-1

Apelsiner

03222230-4

Grapefrukt

03222240-7

Tangeriner

03222250-0

Limefrukter

03222300-6

Icke tropisk frukt

03222310-9

Bär

03222311-6

Korinter

03222312-3

Krusbär

03222313-0

Jordgubbar

03222314-7

Hallon

03222315-4

Tranbär

03222320-2

Äpplen, päron och kvitten

03222321-9

Äpplen

03222322-6

Päron

03222323-3

Kvitten

03222330-5

Stenfrukter

03222331-2

Aprikoser

03222332-9

Persikor

03222333-6

Körsbär

03222334-3

Plommon

03222340-8

Druvor

03222341-5

Bordsdruvor

03222342-2

Vindruvor

03222400-7

Oliver

03300000-2

Jordbruks-, jakt- och fiskeprodukter

03310000-5

Fisk, skaldjur och akvatiska produkter

03311000-2

Fisk

03311100-3

Plattfisk

03311110-6

Sjötunga

03311120-9

Rödspätta

03311200-4

Torskfiskar

03311210-7

Torsk

03311220-0

Sej

03311230-3

Kummel

03311240-6

Kolja

03311300-5

Sill

03311400-6

Tonfisk

03311500-7

Vitling

03311600-8

Skarpsill

03311700-9

Lax

03312000-9

Skaldjur

03312100-0

Ostron

03312200-1

Blötdjur och skaldjur

03312300-2

Akvatiska invertebrater

03313000-6

Akvatiska produkter

03313100-7

Koraller eller liknande produkter

03313200-8

Natursvamp

03313300-9

Sjögräs

03313310-2

Alger

03320000-8

Kreatur, boskap och små djur

03321000-5

Kreatur

03321100-6

Nötkreatur

03321200-7

Kalvar

03322000-2

Boskap

03322100-3

Får

03322200-4

Getter

03322300-5

Hästar

03323000-9

Svin

03324000-6

Levande fjäderfä

03325000-3

Små djur

03325100-4

Kaniner

03325200-5

Harar

03330000-3

Produkter från djur inom jordbruket

03331000-0

Färsk får- och getmjölk

03331100-1

Fårmjölk

03331200-2

Getmjölk

03332000-7

Ull och djurhår

03332100-8

Klippt ull

03332200-9

Djurhår

03333000-4

Färsk komjölk

03340000-6

Öronmärken för djur

03341000-3

Öronmärken för nötkreatur

03400000-4

Skogsbruk och skogsavverkning

03410000-7

Trä

03411000-4

Barrträ

03412000-1

Tropiska träslag

03413000-8

Brännved

03414000-5

Ohyvlat virke

03415000-2

Barrvirke

03416000-9

Träavfall

03417000-6

Träspill

03417100-7

Sågspån

03418000-3

Stockar

03418100-4

Lövträ

03419000-0

Virke

03419100-1

Virkesvaror

03419200-2

Gruvtimmer

03420000-0

Gummi

03421000-7

Balsam

03422000-4

Shellack

03430000-3

Kork

03431000-0

Naturkork

03432000-7

Korgvaror

03432100-8

Flätverk

03440000-6

Skogsprodukter

03441000-3

Prydnadsväxter, gräs, mossor eller lavar

03450000-9

Plantskoleprodukter

03451000-6

Växter

03451100-7

Fröplantor

03451200-8

Blomlökar

03451300-9

Buskar

03452000-3

Träd

03460000-2

Pappersmassa

03461000-9

Trämassa

03461100-0

Kemisk trämassa

09000000-3

Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor

09100000-0

Bränslen

09110000-3

Fasta bränslen

09111000-0

Kol och kolbaserade bränslen

09111100-1

Kol

09111200-2

Kolbränslen

09111210-5

Antracit

09111220-8

Briketter

09111300-3

Fossila bränslen

09111400-4

Träbränslen

09112000-7

Brunkol och torv

09112100-8

Brunkol

09112200-9

Torv

09113000-4

Koks

09120000-6

Gasformiga bränslen

09121000-3

Stadsgas, ledningsgas eller liknande gaser

09121100-4

Stadsgas eller liknande gaser

09121200-5

Ledningsgas

09122000-0

Propan och butan

09122100-1

Propangas

09122110-4

Flytande propangas

09122200-2

Butangas

09122210-5

Flytande butangas

09123000-7

Naturgas

09130000-9

Petroleum och destillat

09131000-6

Flygfotogen

09131100-7

Fotogenliknande flygbränsle

09132000-3

Bensin

09132100-4

Blyfri bensin

09132200-5

Blyad bensin

09132300-6

Etanolbensin

09133000-0

Motorgas (LPG)

09134000-7

Gasolja

09134100-8

Dieselolja

09134200-9

Dieselbränsle

09134210-2

Dieselbränsle (0,2)

09134220-5

Dieselbränsle (EN 590)

09134230-8

Biodiesel

09134231-5

Biodiesel (B20)

09134232-2

Biodiesel (B100)

09135000-4

Brännolja

09135100-5

Eldningsolja

09135110-8

Eldningsolja med låg svavelhalt

09200000-1

Petroleum-, kol- och oljeprodukter

09210000-4

Beredda smörjmedel

09211000-1

Smörjoljor och smörjmedel

09211100-2

Motoroljor

09211200-3

Kompressoroljor

09211300-4

Turbinoljor

09211400-5

Växellådsoljor

09211500-6

Transmissionsoljor

09211600-7

Hydrauloljor

09211610-0

Hydrauloljor

09211620-3

Formoljor

09211630-6

Rostskyddsoljor

09211640-9

Isoleroljor

09211650-2

Bromsvätskor

09211700-8

Teknisk och medicinsk vit olja, paraffinolja

09211710-1

Tekniska vita oljor

09211720-4

Medicinsk vit olja, paraffinolja

09211800-9

Oljor och produkter av petroleum

09211810-2

Tunn olja

09211820-5

Petroleumolja

09211900-0

Dragolja

09220000-7

Vaselin, vaxer och specialdestillat

09221000-4

Vaselin och vaxer

09221100-5

Vaselin

09221200-6

Paraffinvax

09221300-7

Petroleumvax

09221400-8

Restprodukter av petroleum

09222000-1

Specialdestillat

09222100-2

Lacknafta

09230000-0

Råolja

09240000-3

Olje- och kolrelaterade produkter

09241000-0

Bränn- eller oljeskiffer

09242000-7

Kolrelaterade produkter

09242100-8

Kololja

09300000-2

Elektricitet, värme, sol- och kärnenergi

09310000-5

Elektricitet

09320000-8

Ånga, varmvatten och tillhörande produkter

09321000-5

Varmvatten

09322000-2

Ånga

09323000-9

Fjärrvärme

09324000-6

Fjärrvärme på längre avstånd

09330000-1

Solenergi

09331000-8

Solcellsplattor

09331100-9

Solfångare

09331200-0

Solcellsmoduler

09332000-5

Solkraftverk

09340000-4

Kärnbränslen

09341000-1

Uran

09342000-8

Plutonium

09343000-5

Radioaktivt material

09344000-2

Radioisotoper

14000000-1

Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter

14200000-3

Sand och lera

14210000-6

Grus, sand, krossad sten och ballast

14211000-3

Sand

14211100-4

Natursand

14212000-0

Granulat, stenflis, stenpulver, bokad sten, grus, krossad sten, stenblandningar, sandblandningar och övrig ballast

14212100-1

Bokad sten och grus

14212110-4

Grus

14212120-7

Bokad sten

14212200-2

Stenmaterial

14212210-5

Blandning av grus och sand

14212300-3

Bokad och krossad sten

14212310-6

Ballast

14212320-9

Krossad granit

14212330-2

Krossad basalt

14212400-4

Jord

14212410-7

Matjord

14212420-0

Alv

14212430-3

Stenflis

14213000-7

Makadam, tjärmakadam och oljesand

14213100-8

Makadam

14213200-9

Tjärmakadam

14213300-0

Oljesand

14220000-9

Lera och kaolin

14221000-6

Lera

14222000-3

Kaolin

14300000-4

Kemiska mineraler och gödningsmineraler

14310000-7

Gödningsmineraler

14311000-4

Naturligt kalcium, aluminiumkalciumfosfat och råa naturliga kaliumsalter

14311100-5

Naturligt kalcium

14311200-6

Aluminiumkalciumfosfat

14311300-7

Råa naturliga kaliumsalter

14312000-1

Svavelkis

14312100-2

Obränt svavelkis

14320000-0

Kemiska mineraler

14400000-5

Salt och ren natriumklorid

14410000-8

Stensalt

14420000-1

Havssalt

14430000-4

Indunstat salt, ren natriumklorid

14450000-0

Saltlake

14500000-6

Liknande gruv- och stenbrottsprodukter

14520000-2

Ädel- och halvädelstenar; pimpsten; smärgel; naturliga slipmedel; övriga mineraler och ädelmetaller

14521000-9

Ädel- och halvädelstenar

14521100-0

Ädelstenar

14521140-2

Damm eller pulver från ädelstenar

14521200-1

Halvädelstenar

14521210-4

Damm eller pulver från halvädelstenar

14522000-6

Industridiamanter; pimpsten; smärgel och övriga naturliga slipmedel

14522100-7

Pimpsten

14522200-8

Industridiamanter

14522300-9

Smärgel

14522400-0

Naturliga slipmedel

14523000-3

Liknande mineraler, ädelmetaller och tillhörande produkter

14523100-4

Mineraler

14523200-5

Guld

14523300-6

Silver

14523400-7

Platina

14600000-7

Metallmalmer och legeringar

14610000-0

Metallmalmer

14611000-7

Järnmalmer

14612000-4

Icke järnhaltiga metallmalmer

14612100-5

Kopparmalmer

14612200-6

Nickelmalmer

14612300-7

Aluminiummalmer

14612400-8

Ädelmetallmalmer

14612500-9

Blymalmer

14612600-0

Zinkmalmer

14612700-1

Tennmalmer

14613000-1

Uran- och toriummalmer

14613100-2

Uranmalmer

14613200-3

Toriummalmer

14614000-8

Diverse malmer

14620000-3

Legeringar

14621000-0

Ferrolegeringar

14621100-1

Ferrolegeringar (ej EKSG)

14621110-4

Ferromangan

14621120-7

Ferrokrom

14621130-0

Ferronickel

14622000-7

Stål

14630000-6

Slagg, krats, järnspill och -skrot

14700000-8

Basmetaller

14710000-1

Järn, bly, zink, tenn och koppar

14711000-8

Järn

14711100-9

Tackjärn

14712000-5

Bly

14713000-2

Zink

14714000-9

Tenn

14715000-6

Koppar

14720000-4

Aluminium, nickel, skandium, titan och vanadin

14721000-1

Aluminium

14721100-2

Aluminiumoxid

14722000-8

Nickel

14723000-5

Skandium

14724000-2

Titan

14725000-9

Vanadin

14730000-7

Krom, mangan, kobolt, yttrium och zirkonium

14731000-4

Krom

14732000-1

Mangan

14733000-8

Kobolt

14734000-5

Yttrium

14735000-2

Zirkonium

14740000-0

Molybden, teknetium, rutenium och rodium

14741000-7

Molybden

14742000-4

Teknetium

14743000-1

Rutenium

14744000-8

Rodium

14750000-3

Kadmium, lutetium, hafnium, tantal och volfram

14751000-0

Kadmium

14752000-7

Lutetium

14753000-4

Hafnium

14754000-1

Tantal

14755000-8

Volfram

14760000-6

Iridium, gallium, indium, tallium och barium

14761000-3

Iridium

14762000-0

Gallium

14763000-7

Indium

14764000-4

Tallium

14765000-1

Barium

14770000-9

Cesium, strontium, rubidium och kalcium

14771000-6

Cesium

14772000-3

Strontium

14773000-0

Rubidium

14774000-7

Kalcium

14780000-2

Kalium, magnesium, natrium och litium

14781000-9

Kalium

14782000-6

Magnesium

14783000-3

Natrium

14784000-0

Litium

14790000-5

Niob, osmium, rhenium och palladium

14791000-2

Niob

14792000-9

Osmium

14793000-6

Rhenium

14794000-3

Palladium

14800000-9

Diverse icke-metalliska mineralprodukter

14810000-2

Slipkroppar

14811000-9

Kvarnstenar, slipstenar och slipskivor

14811100-0

Kvarnstenar

14811200-1

Slipstenar

14811300-2

Slipskivor

14812000-6

Slippulver eller -granulat

14813000-3

Artificiell korund

14814000-0

Artificiell grafit

14820000-5

Glas

14830000-8

Glasfibrer

14900000-0

Återvunna returråvaror

14910000-3

Återvunna returråvaror av metall

14920000-6

Återvunna returråvaror av icke-metall

14930000-9

Aska och restprodukter innehållande metaller

15000000-8

Livsmedel, drycker, tobak o d

15100000-9

Animaliska livsmedel, kött och köttprodukter

15110000-2

Kött

15111000-9

Nötkött

15111100-0

Oxkött

15111200-1

Kalvkött

15112000-6

Fjäderfä

15112100-7

Färskt fjäderfäkött

15112110-0

Gås

15112120-3

Kalkon

15112130-6

Kyckling

15112140-9

Anka

15112300-9

Lever av fjäderfä

15112310-2

Gåslever

15113000-3

Fläskkött

15114000-0

Inälvor

15115000-7

Lamm- och fårkött

15115100-8

Lammkött

15115200-9

Fårkött

15117000-1

Getkött

15118000-8

Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna

15118100-9

Hästkött

15118900-7

Kött av åsna, mula eller mulåsna

15119000-5

Diverse kött

15119100-6

Kaninkött

15119200-7

Harkött

15119300-8

Vilt

15119400-9

Grodlår

15119500-0

Duva

15119600-1

Fiskkött

15130000-8

Köttvaror

15131000-5

Köttkonserver och köttprodukter

15131100-6

Korvköttsprodukter

15131110-9

Korvkött

15131120-2

Korvprodukter

15131130-5

Korv

15131134-3

Blodpudding och övrig blodkorv

15131135-0

Korv gjord på fjäderfäkött

15131200-7

Torkat, saltat, rökt eller kryddat kött

15131210-0

Saltad och rökt skinka

15131220-3

Bacon

15131230-6

Salami

15131300-8

Leverprodukter

15131310-1

Paté

15131320-4

Produkter av gås- eller anklever

15131400-9

Varor av fläskkött

15131410-2

Skinka

15131420-5

Köttbullar

15131490-6

Tillagade rätter av svinkött

15131500-0

Produkter av fjäderfä

15131600-1

Produkter av nöt- och kalvkött

15131610-4

Köttbullar av nötkött

15131620-7

Nötfärs

15131640-3

Nötfärsbiffar

15131700-2

Köttprodukter

15200000-0

Beredd och konserverad fisk

15210000-3

Fiskfiléer, fisklever och rom

15211000-0

Fiskfiléer

15211100-1

Färska fiskfiléer

15212000-7

Fiskägg

15213000-4

Fisklever

15220000-6

Fryst fisk, fiskfiléer och övrig fisk

15221000-3

Fryst fisk

15229000-9

Frysta fiskprodukter

15230000-9

Torkad eller saltad fisk; fisk i saltlake; rökt fisk

15231000-6

Torkad fisk

15232000-3

Saltad fisk

15233000-0

Fisk i saltlake

15234000-7

Rökt fisk

15235000-4

Inlagd fisk

15240000-2

Fisk på burk samt annan beredd eller konserverad fisk

15241000-9

Panerad eller konserverad fisk

15241100-0

Konserverad lax

15241200-1

Beredd eller konserverad sill

15241300-2

Sardiner

15241400-3

Konserverad tonfisk

15241500-4

Makrill

15241600-5

Ansjovis

15241700-6

Fiskpinnar

15241800-7

Panerade fiskprodukter

15242000-6

Tillagade fiskrätter

15243000-3

Fiskprodukter

15244000-0

Kaviar och fiskrom

15244100-1

Kaviar

15244200-2

Fiskrom

15250000-5

Fisk och skaldjur

15251000-2

Frysta skaldjur

15252000-9

Beredda eller konserverade skaldjur

15253000-6

Skaldjursprodukter

15300000-1

Frukt, grönsaker och liknande produkter

15310000-4

Potatis och potatisprodukter

15311000-1

Fryst potatis

15311100-2

Pommes frites

15311200-3

Tärnad, skivad och övrig fryst potatis

15312000-8

Potatisprodukter

15312100-9

Potatismospulver

15312200-0

Förfriterade pommes frites

15312300-1

Potatischips

15312310-4

Smaksatta potatischips

15312400-2

Potatissnacks

15312500-3

Potatiskroketter

15313000-5

Bearbetad potatis

15320000-7

Frukt- och grönsaksjuicer

15321000-4

Fruktjuicer

15321100-5

Apelsinjuice

15321200-6

Grapefruktjuice

15321300-7

Citronjuice

15321400-8

Ananasjuice

15321500-9

Druvjuice

15321600-0

Äppeljuice

15321700-1

Blandningar av okoncentrerade juicer

15321800-2

Juicekoncentrat

15322000-1

Grönsaksjuicer

15322100-2

Tomatjuice

15330000-0

Beredda eller bearbetade frukter och grönsaker

15331000-7

Beredda grönsaker

15331100-8

Färska eller frysta grönsaker

15331110-1

Bearbetade rotfrukter

15331120-4

Bearbetade rotknölar

15331130-7

Bönor, ärtor, paprikor, tomater och andra grönsaker

15331131-4

Bearbetade bönor

15331132-1

Bearbetade ärtor

15331133-8

Spritade ärter

15331134-5

Beredda tomater

15331135-2

Beredda svampar

15331136-9

Beredda paprikor

15331137-6

Böngroddar

15331138-3

Tryffel

15331140-0

Blad- och kålgrönsaker

15331142-4

Bearbetad vitkål

15331150-3

Bearbetade baljväxter

15331170-9

Frysta grönsaker

15331400-1

Grönsaker, konserverade och/eller på burk

15331410-4

Bönor i tomatsås

15331411-1

Vita bönor i tomatsås

15331420-7

Konserverade tomater

15331423-8

Tomater på burk

15331425-2

Tomatpuré

15331427-6

Koncentrerad tomatpuré

15331428-3

Tomatsås

15331430-0

Svamp på burk

15331450-6

Bearbetade oliver

15331460-9

Grönsaker på burk

15331461-6

Surkål på burk

15331462-3

Ärtor på burk

15331463-0

Spritade bönor på burk

15331464-7

Hela bönor på burk

15331465-4

Sparris på burk

15331466-1

Oliver på burk

15331470-2

Sockermajs

15331480-5

Tillfälligt konserverade grönsaker

15331500-2

Grönsaker, konserverade i ättika

15332000-4

Beredda frukter och nötter

15332100-5

Bearbetad frukt

15332140-7

Bearbetade äpplen

15332150-0

Bearbetade päron

15332160-3

Behandlade bananer

15332170-6

Rabarber

15332180-9

Meloner

15332200-6

Sylt och marmelader, fruktgeléer, frukt- eller nötpuré och -massa

15332230-5

Marmelader

15332231-2

Apelsinmarmelad

15332232-9

Citronmarmelad

15332240-8

Fruktgeléer

15332250-1

Fruktmos

15332260-4

Nötmassa

15332261-1

Jordnötssmör

15332270-7

Fruktpuréer

15332290-3

Sylter

15332291-0

Aprikossylt

15332292-7

Björnbärssylt

15332293-4

Svart vinbärssylt

15332294-1

Körsbärssylt

15332295-8

Hallonsylt

15332296-5

Jordgubbssylt

15332300-7

Bearbetade nötter

15332310-0

Rostade eller salta nötter

15332400-8

Konserverad frukt

15332410-1

Torkad frukt

15332411-8

Behandlade korinter

15332412-5

Behandlade russin

15332419-4

Sultanrussin

15333000-1

Vegetabiliska biprodukter

15400000-2

Animaliska eller vegetabiliska oljor och fetter

15410000-5

Råa animaliska eller vegetabiliska oljor och fetter

15411000-2

Animaliska eller vegetabiliska oljor

15411100-3

Vegetabiliska oljor

15411110-6

Olivolja

15411120-9

Sesamolja

15411130-2

Jordnötsolja

15411140-5

Kokosnötsolja

15411200-4

Matolja

15411210-7

Stekolja

15412000-9

Fetter

15412100-0

Animaliska fetter

15412200-1

Vegetabiliska fetter

15413000-6

Returprodukter i fast form från vegetabiliska fetter eller oljor

15413100-7

Oljekakor

15420000-8

Raffinerade oljor och fetter

15421000-5

Raffinerade oljor

15422000-2

Raffinerade fetter

15423000-9

Hydrogenerade eller förestrade oljor eller fetter

15424000-6

Vegetabiliska vaxer

15430000-1

Matfetter

15431000-8

Margarin och liknande produkter

15431100-9

Margarin

15431110-2

Flytande margarin

15431200-0

Magra och fettsnåla bordsmargariner

15500000-3

Mejeriprodukter

15510000-6

Mjölk och grädde

15511000-3

Mjölk

15511100-4

Pastöriserad mjölk

15511200-5

Steriliserad mjölk

15511210-8

Mjölk med lång hållbarhet

15511300-6

Skummjölk

15511400-7

Lättmjölk

15511500-8

Helfet mjölk

15511600-9

Kondenserad mjölk

15511700-0

Mjölkpulver

15512000-0

Grädde

15512100-1

Kaffegrädde

15512200-2

Grädde med en fetthalt av minst 45 viktprocent

15512300-3

Tjock grädde med en fetthalt av minst 63 viktprocent (”clotted cream”)

15512900-9

Vispgrädde

15530000-2

Smör

15540000-5

Ostprodukter

15541000-2

Ost

15542000-9

Färsk ost

15542100-0

Keso

15542200-1

Mjukost

15542300-2

Fetaost

15543000-6

Riven, pulvriserad, blåmögel- och övrig ost

15543100-7

Ädelost

15543200-8

Cheddarost

15543300-9

Riven ost

15543400-0

Parmesanost

15544000-3

Hårdost

15545000-0

Bredbar ost

15550000-8

Blandade mejeriprodukter

15551000-5

Yoghurt och övriga syrade mjölkprodukter

15551300-8

Yoghurt

15551310-1

Naturell yoghurt

15551320-4

Smaksatt yoghurt

15551500-0

Kärnmjölk

15552000-2

Kasein

15553000-9

Laktos eller laktossirap

15554000-6

Vassle

15555000-3

Glass och liknande produkter

15555100-4

Glass

15555200-5

Sorbet

15600000-4

Spannmålsprodukter, stärkelse och stärkelseprodukter

15610000-7

Sädesprodukter

15611000-4

Skalat ris

15612000-1

Mjöl av brödsäd och vegetabiliskt mjöl samt liknande produkter

15612100-2

Vetemjöl

15612110-5

Fullkornsmjöl

15612120-8

Bakmjöl

15612130-1

Vanligt mjöl

15612150-7

Vetemjöl för bakning av finare bakverk

15612190-9

Mjöl blandat med bakpulver

15612200-3

Mjöl av brödsäd

15612210-6

Majsmjöl

15612220-9

Rismjöl

15612300-4

Mjöl och grovt mjöl – vegetabliskt

15612400-5

Mixer för bakverk

15612410-8

Kakmixer

15612420-1

Bakmixer

15612500-6

Bakprodukter

15613000-8

Sädeskornsprodukter

15613100-9

Gryn

15613300-1

Flingor

15613310-4

Färdiga frukostflingor

15613311-1

Cornflakes

15613313-5

Müsli o. d.

15613319-7

Puffat vete

15613380-5

Havregryn

15614000-5

Behandlat ris

15614100-6

Långkornigt ris

15614200-7

Malet ris

15614300-8

Krossat ris

15615000-2

Kli

15620000-0

Stärkelse och stärkelseprodukter; socker och sockerprodukter

15621000-7

Majsolja

15622000-4

Glukos och glukosprodukter; fruktos och fruktosprodukter; socker och sockerprodukter

15622100-5

Glukos och glukosprodukter

15622110-8

Glukos

15622120-1

Glukossirap

15622300-7

Fruktos och fruktosprodukter

15622310-0

Fruktos

15622320-3

Fruktospreparat

15622321-0

Fruktoslösningar

15622322-7

Fruktossirap

15623000-1

Stärkelser

15624000-8

Tapioka

15625000-5

Mannagryn

15626000-2

Vaniljsåspulver

15700000-5

Djurfoder

15710000-8

Tillagat djurfoder för bruksdjur och övriga djur

15711000-5

Fiskmat

15712000-2

Torrfoder

15713000-9

Foder för sällskapsdjur

15800000-6

Diverse livsmedel

15810000-9

Brödprodukter, färska bakverk och kakor

15811000-6

Brödprodukter

15811100-7

Bröd

15811200-8

Småfranskor

15811300-9

Croissanter

15811400-0

Tekakor (”crumpets”)

15811500-1

Färdiga brödprodukter

15811510-4

Smörgåsar

15811511-1

Färdiga smörgåsar

15812000-3

Bakverk och kakor

15812100-4

Bakverk

15812120-0

Pajer

15812121-7

Matpajer

15812122-4

Efterrättspajer

15812200-5

Mjuka kakor

15813000-0

Frukostvaror

15820000-2

Skorpor och kex; bakverk och kakor med konserveringsmedel

15821000-9

Rostade brödprodukter och bakverk

15821100-0

Rostade brödprodukter

15821110-3

Rostat bröd

15821130-9

Knäckebröd

15821150-5

Skorpor

15821200-1

Småkakor

15830000-5

Socker och liknande produkter

15831000-2

Socker

15831200-4

Vitt socker

15831300-5

Lönnsocker och -sirap

15831400-6

Melass

15831500-7

Sockersirap

15831600-8

Honung

15832000-9

Restprodukter från sockerframställning

15833000-6

Sockerprodukter

15833100-7

Efterrätter

15833110-0

Pajbottnar

15840000-8

Kakao: choklad och sötsaker

15841000-5

Kakao

15841100-6

Kakaomassa

15841200-7

Kakaosmör, -fett eller -olja

15841300-8

Osötat kakaopulver

15841400-9

Sötat kakaopulver

15842000-2

Choklad och sötsaker

15842100-3

Choklad

15842200-4

Chokladvaror

15842210-7

Chokladdryck

15842220-0

Chokladkakor

15842300-5

Sötsaker

15842310-8

Karameller

15842320-1

Nougat

15842400-6

Kanderad frukt, nötter eller syltade fruktskal

15850000-1

Pastaprodukter

15851000-8

Mjölprodukter

15851100-9

Okokt pasta

15851200-0

Färdiglagad pasta och couscous

15851210-3

Färdiglagad pasta

15851220-6

Fylld pasta

15851230-9

Lasagne

15851250-5

Couscous

15851290-7

Konserverad pasta

15860000-4

Kaffe, te och liknande produkter

15861000-1

Kaffe

15861100-2

Rostat kaffe

15861200-3

Koffeinfritt kaffe

15862000-8

Kaffesurrogat

15863000-5

Te

15863100-6

Grönt te

15863200-7

Svart te

15864000-2

Te- eller mateprodukter

15864100-3

Tepåsar

15865000-9

Örtteer

15870000-7

Smaktillsatser och kryddor

15871000-4

Vinäger; såser; blandade smaktillsatser; senapspulver och -mjöl; färdig senap

15871100-5

Vinäger och vinägersurrogat/ersättning/substitut

15871110-8

Vinäger o. d.

15871200-6

Såser, blandade smaktillsatser och kryddblandningar

15871210-9

Sojasås

15871230-5

Tomatketchup

15871250-1

Senap

15871260-4

Såser

15871270-7

Blandade smaktillsatser

15871273-8

Majonnäs

15871274-5

Bredbart pålägg

15871279-0

Chutney

15872000-1

Örter och kryddor

15872100-2

Peppar

15872200-3

Kryddor

15872300-4

Örter

15872400-5

Salt

15872500-6

Ingefära

15880000-0

Speciella näringsprodukter

15881000-7

Homogeniserade livsmedel

15882000-4

Dietprodukter

15884000-8

Barnmat

15890000-3

Diverse livsmedel och torrvaror

15891000-0

Soppor och buljonger

15891100-1

Köttsoppor

15891200-2

Fisksoppor

15891300-3

Blandade soppor

15891400-4

Soppor

15891410-7

Soppmix

15891500-5

Buljong

15891600-6

Fond (koncentrerad buljong)

15891610-9

Buljongmix

15891900-9

Grönsakssoppor

15892000-7

Grönsakssafter, vegetabiliska extrakt, peptiska substanser och förtjockningsmedel

15892100-8

Grönsakssafter

15892200-9

Vegetabiliska extrakt

15892400-1

Förtjockningsmedel

15893000-4

Torrvaror

15893100-5

Matmix

15893200-6

Efterrättsmix

15893300-7

Mix för köttsky

15894000-1

Behandlade livsmedel

15894100-2

Veganpaket

15894200-3

Färdiglagad mat

15894210-6

Skolmåltider

15894220-9

Sjukhusmåltider

15894300-4

Färdiga maträtter

15894400-5

Mellanmål

15894500-6

Matvaror för automat

15894600-7

Smörgåspålägg

15894700-8

Charkuterivaror

15895000-8

Snabbmatsprodukter

15895100-9

Hamburgare

15896000-5

Djupfrysta livsmedel

15897000-2

Konserverade livsmedel och stridsransoner

15897100-3

Stridsransoner

15897200-4

Konserverade livsmedel

15897300-5

Matpaket

15898000-9

Jäst

15899000-6

Bakpulver

15900000-7

Drycker, tobak o d

15910000-0

Destillerade alkoholhaltiga drycker

15911000-7

Alkoholhaltiga drycker

15911100-8

Spritdrycker

15911200-9

Likörer

15930000-6

Viner

15931000-3

Vin utan smaktillsatser

15931100-4

Mousserande vin

15931200-5

Bordsvin

15931300-6

Portvin

15931400-7

Madeira

15931500-8

Druvmust

15931600-9

Sherry

15932000-0

Vinbottensats

15940000-9

Cider och övriga fruktviner

15941000-6

Cider

15942000-3

Fruktvin

15950000-2

Odestillerade jästa drycker

15951000-9

Vermut

15960000-5

Maltöl

15961000-2

Öl

15961100-3

Lageröl

15962000-9

Drägg från bryggning eller destillering

15980000-1

Alkoholfria drycker

15981000-8

Mineralvatten

15981100-9

Icke kolsyrat mineralvatten

15981200-0

Kolsyrat mineralvatten

15981300-1

Vatten i fast form

15981310-4

Is

15981320-7

Snö

15981400-2

Smaksatt mineralvatten

15982000-5

Läskedrycker

15982100-6

Saft (koncentrerad fruktsaft)

15982200-7

Chokladmjölk

15990000-4

Tobak, tobaksvaror och tillbehör

15991000-1

Tobaksvaror

15991100-2

Cigarrer

15991200-3

Cigariller

15991300-4

Cigaretter

15992000-8

Tobak

15992100-9

Behandlad tobak

15993000-5

Tobakshandelsvaror

15994000-2

Cigarettpapper och filterpapper

15994100-3

Cigarettpapper

15994200-4

Filterpapper

16000000-5

Jordbruksmaskiner

16100000-6

Jordbruks- och skogsmaskiner för markberedning eller odling

16110000-9

Plogar och skivharvar

16120000-2

Harvar, markberedningsharvar, kultivatorer, ogräsharvar eller hackor

16130000-5

Så- eller planteringsmaskiner

16140000-8

Gödselspridare

16141000-5

Konstgödselspridare

16150000-1

Vältar för gräsmattor och idrottsplaner

16160000-4

Diverse trädgårdsutrustning

16300000-8

Skördetröskor

16310000-1

Slåttermaskiner

16311000-8

Gräsklippare

16311100-9

Gräsklippare eller gräsklippningsmaskiner för parker eller idrottsplatser

16320000-4

Maskiner för höbärgning

16330000-7

Halm- eller foderbalpressar

16331000-4

Upptagarpressar

16340000-0

Skördetröskor och tröskverk

16400000-9

Sprutmaskiner för jordbruk eller trädgårdsskötsel

16500000-0

Självlastande eller avlastande släp- och påhängsvagnar för jordbruk

16510000-3

Självlastande släpvagnar för jordbruk

16520000-6

Avlastningsvagnar för jordbruk

16530000-9

Självlastande påhängsvagnar för jordbruk

16540000-2

Avlastande påhängsvagnar för jordbruk

16600000-1

Specialmaskiner för jordbruk eller skogsbruk

16610000-4

Maskiner för rengöring och sortering av ägg, frukt eller andra jordbruksprodukter

16611000-1

Maskiner för rengöring av jordbruksprodukter

16611100-2

Maskiner för rengöring av ägg

16611200-3

Maskiner för rengöring av frukt

16612000-8

Maskiner för sortering av jordbruksprodukter

16612100-9

Äggsorteringsmaskiner

16612200-0

Fruktsorteringsmaskiner

16613000-5

Maskiner för rengöring och sortering av utsäde, spannmål eller torkade grönsaker

16620000-7

Mjölkningsmaskiner

16630000-0

Maskiner för beredning av djurfoder

16640000-3

Biodlingsutrustning

16650000-6

Utrustning för hönsuppfödning

16651000-3

Äggkläckningsmaskiner

16700000-2

Traktorer

16710000-5

Ledtraktorer

16720000-8

Begagnade traktorer

16730000-1

Dragmotorer

16800000-3

Delar till jordbruks- och skogsmaskiner

16810000-6

Delar till jordbruksmaskiner

16820000-9

Delar till skogsmaskiner

18000000-9

Kläder, skor, väskor och tillbehör

18100000-0

Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör

18110000-3

Arbetskläder för män

18113000-4

Fabriksklädsel

18114000-1

Heltäckande överdragskläder

18130000-9

Specialarbetskläder

18132000-3

Flygarkläder

18132100-4

Flygarjackor

18132200-5

Flygaroveraller

18140000-2

Tillbehör till arbetskläder

18141000-9

Arbetshandskar

18142000-6

Säkerhetsvisir

18143000-3

Skyddskläder

18200000-1

Ytterkläder

18210000-4

Rockar

18211000-1

Caper

18212000-8

Slängkappor

18213000-5

Vindjackor

18220000-7

Impregnerade kläder

18221000-4

Regnkläder

18221100-5

Regncaper

18221200-6

Anoraker

18221300-7

Regnrockar

18222000-1

Affärsklädsel

18222100-2

Kostymer, dräkter

18222200-3

Ensembler

18223000-8

Kavajer och blazrar

18223100-9

Blazrar

18223200-0

Kavajer

18224000-5

Plagg av plastväv eller impregnerade textilier

18230000-0

Diverse ytterkläder

18231000-7

Klänningar

18232000-4

Kjolar

18233000-1

Kortbyxor

18234000-8

Byxor

18235000-5

Tröjor, koftor och liknande plagg

18235100-6

Tröjor

18235200-7

Koftor

18235300-8

Sweatshirts

18235400-9

Västar

18300000-2

Klädesplagg

18310000-5

Underkläder

18311000-2

Underkjolar och underklänningar

18312000-9

Kalsonger

18313000-6

Trosor

18314000-3

Badrockar

18315000-0

Strumpor

18316000-7

Strumpbyxor

18317000-4

Sockor

18318000-1

Nattdräkter

18318100-2

Nattskjortor

18318200-3

Morgonrockar

18318300-4

Pyjamasar

18318400-5

Undertröjor

18318500-6

Nattlinnen

18320000-8

Bysthållare, korsetter, strumpeband och liknande artiklar

18321000-5

Bysthållare

18322000-2

Korsetter

18323000-9

Strumpeband

18330000-1

T-tröjor och skjortor

18331000-8

T-tröjor

18332000-5

Skjortor

18333000-2

Tenniströjor

18400000-3

Specialkläder och tillbehör

18410000-6

Specialkläder

18411000-3

Babykläder

18412000-0

Sportkläder

18412100-1

Träningsoveraller

18412200-2

Sporttröjor

18412300-3

Skidoveraller

18412800-8

Simkläder

18420000-9

Klädesaccessoarer

18421000-6

Näsdukar

18422000-3

Sjalar

18423000-0

Slipsar

18424000-7

Handskar

18424300-0

Engångshandskar

18424400-1

Vantar

18424500-2

Kraghandskar

18425000-4

Bälten

18425100-5

Patronbälten

18440000-5

Hattar och andra huvudbonader

18441000-2

Hattar

18443000-6

Huvudbonader och tillbehör

18443100-7

Pannband

18443300-9

Huvudbonader

18443310-2

Baskrar

18443320-5

Fältmössor

18443330-8

Huvor

18443340-1

Kepsar

18443400-0

Hakband till huvudbonader

18443500-1

Visir

18444000-3

Skyddshuvudbonader

18444100-4

Säkerhetshuvudbonader

18444110-7

Hjälmar

18444111-4

Störthjälmar

18444112-1

Cykelhjälmar

18444200-5

Hårda hattar

18450000-8

Fästen och spännen till kläder

18451000-5

Knappar

18451100-6

Delar till knappar

18452000-2

Säkerhetsnålar

18453000-9

Blixtlås

18500000-4

Smycken, klockor o. d.

18510000-7

Smycken och liknande artiklar

18511000-4

Ädelstenar till smycken

18511100-5

Diamanter

18511200-6

Rubiner

18511300-7

Smaragder

18511400-8

Opaler

18511500-9

Kvartskristaller

18511600-0

Turmaliner

18512000-1

Mynt och medaljer

18512100-2

Mynt

18512200-3

Medaljer

18513000-8

Smycken (varor)

18513100-9

Pärlor

18513200-0

Guldsmide

18513300-1

Varor av ädel metall

18513400-2

Varor av ädelstenar eller halvädelstenar

18513500-3

Silversmide

18520000-0

Ur

18521000-7

Fickur

18521100-8

Glas för armbandsur

18522000-4

Armbandsur

18523000-1

Stoppur

18530000-3

Presenter och priser

18600000-5

Pälsar och pälsartiklar

18610000-8

Pälsartiklar

18611000-5

Pälsskinn

18612000-2

Pälskläder

18613000-9

Artiklar av imitationspäls

18620000-1

Pälsar

18800000-7

Skodon

18810000-0

Skodon förutom sport- och skyddsskor

18811000-7

Vattentäta skodon

18812000-4

Skodon med gummi- eller plastdelar

18812100-5

Sandaler med ovanläder av gummi eller plast

18812200-6

Gummistövlar

18812300-7

Lågskor med ovanläder av gummi eller plast

18812400-8

Strandtofflor

18813000-1

Skodon med ovanläder av skinn

18813100-2

Sandaler

18813200-3

Tofflor

18813300-4

Lågskor

18814000-8

Skodon med ovanläder av textilmaterial

18815000-5

Stövlar

18815100-6

Kängor

18815200-7

Stövletter

18815300-8

Knästövlar

18815400-9

Lårhöga stövlar

18816000-2

Galoscher

18820000-3

Sportskor

18821000-0

Skidpjäxor

18821100-1

Längdåkningspjäxor

18822000-7

Gymnastikskor

18823000-4

Klätterskor

18824000-1

Fotbollsskor

18830000-6

Skyddsskor

18831000-3

Skor med stålhätta

18832000-0

Specialskor

18832100-1

Flygkängor

18840000-9

Skodelar

18841000-6

Ovanläder

18842000-3

Sulor

18843000-0

Klackar

18900000-8

Väskor, sadelvaror, säckar och påsar

18910000-1

Sadelvaror

18911000-8

Sadlar

18912000-5

Ridpiskor

18913000-2

Piskor

18920000-4

Resgods

18921000-1

Resväskor

18923000-5

Portmonnäer och plånböcker

18923100-6

Portmonnäer

18923200-7

Plånböcker

18924000-2

Koffertar

18925000-9

Vattenflaskhållare och hölster

18925100-0

Vattenflaskhållare

18925200-1

Hölster

18929000-7

Necessärer

18930000-7

Säckar och påsar

18931000-4

Resebagar

18931100-5

Ryggsäckar

18932000-1

Sportväskor

18933000-8

Post- och paketsäckar

18933100-9

Postväskor

18934000-5

Väskor/ränslar

18935000-2

Tvättpåsar

18936000-9

Textilpåsar

18937000-6

Förvaringssäckar

18937100-7

Förvaringspåsar

18938000-3

Vadderade kuvert

18939000-0

Handväskor

19000000-6

Skinn och textilier, plast- och gummimaterial

19100000-7

Skinn

19110000-0

Sämskskinn

19120000-3

Skinn från nötboskap eller häst

19130000-6

Får-, getskinn eller svinläder

19131000-3

Får- eller lammskinn

19132000-0

Get- eller killingskinn

19133000-7

Svinläder

19140000-9

Läder från övriga djur, konstläder (fiberläder) och annat läder

19141000-6

Övrigt djurskinn

19142000-3

Konstläder

19143000-0

Läderimitation

19144000-7

Lackskinn

19160000-5

Klockarmband

19170000-8

Läderartiklar för maskiner eller mekaniska redskap

19200000-8

Textilier och tillhörande varor

19210000-1

Väv

19211000-8

Syntetväv

19211100-9

Blandväv

19212000-5

Bomullsväv

19212100-6

Kuddvarstyg

19212200-7

Denim

19212300-8

Kanvas

19212310-1

Kanvasartiklar

19212400-9

Poplin

19212500-0

Vävda band

19212510-3

Bandstroppar

19220000-4

Ylletyger

19230000-7

Linnetyger

19231000-4

Linne

19240000-0

Specialtyger

19241000-7

Lugg

19242000-4

Frotté

19243000-1

Möbeltyger

19244000-8

Gardintyger

19245000-5

Fodertyger

19250000-3

Stickat eller virkat material

19251000-0

Trikåvaror

19251100-1

Luggvaror

19252000-7

Virkat material

19260000-6

Tyg

19270000-9

Fibertyger

19280000-2

Ull, hudar och skinn från djur

19281000-9

Ull

19282000-6

Djurskinn

19283000-3

Fågelskinn och fjädrar

19400000-0

Textilgarn och -tråd

19410000-3

Naturliga textilfibrer

19420000-6

Konstgjorda textilfibrer

19430000-9

Textilgarn och tråd av naturfibrer

19431000-6

Silkesgarn

19432000-3

Ullgarn

19433000-0

Bomullsgarn

19434000-7

Lingarn

19435000-4

Sytråd och garn av naturfibrer

19435100-5

Sytråd

19435200-6

Stickgarn

19436000-1

Garn av vegetabiliska textilfibrer

19440000-2

Syntetgarn eller -tråd

19441000-9

Syntetgarn

19442000-6

Syntettråd

19442100-7

Syntetisk sytråd

19442200-8

Syntetiskt stickgarn

19500000-1

Gummi- och plastmaterial

19510000-4

Gummiprodukter

19511000-1

Innerslangar, slitbanor och fälgband av gummi

19511100-2

Fälgband

19511200-3

Innerslangar

19511300-4

Slitbanor för däck

19512000-8

Ovulkade gummiartiklar

19513000-5

Gummerade textilier

19513100-6

Kordväv

19513200-7

Gummerad textiltejp

19514000-2

Gummiregenerat

19520000-7

Plastprodukter

19521000-4

Polystyrenprodukter

19521100-5

Polystyrenfolie

19521200-6

Polystyrenplattor

19522000-1

Harts

19522100-2

Epoxiharts

19522110-5

Rör av epoxiharts

19600000-2

Skinnrester, textil-, gummi- och plastavfall

19610000-5

Skinnrester

19620000-8

Textilavfall/spill

19630000-1

Gummiavfall

19640000-4

Sopsäckar och soppåsar av polyeten

19700000-3

Syntetgummi och syntetiska fibrer

19710000-6

Syntetgummi

19720000-9

Syntetiska fibrer

19721000-6

Syntetisk fiberkabel

19722000-3

Högstyrkegarn

19723000-0

Entrådigt texturgarn

19724000-7

Syntetiskt monofilament

19730000-2

Konstfibrer

19731000-9

Konstgjorda stapelfibrer

19732000-6

Polypropen

19733000-3

Konstgjort texturgarn

22000000-0

Trycksaker och tillhörande produkter

22100000-1

Tryckta böcker, broschyrer och foldrar

22110000-4

Tryckta böcker

22111000-1

Skolböcker

22112000-8

Textböcker

22113000-5

Biblioteksböcker

22114000-2

Lexikon, kartor och notböcker

22114100-3

Lexikon

22114200-4

Atlaser

22114300-5

Kartor

22114310-8

Fastighetskartor

22114311-5

Blåkopior

22114400-6

Tryckta noter

22114500-7

Uppslagsböcker

22120000-7

Publikationer

22121000-4

Tekniska publikationer

22130000-0

Adresskalendrar

22140000-3

Foldrar

22150000-6

Broschyrer

22160000-9

Häften

22200000-2

Tidningar, facktidskrifter, tidskrifter och veckotidningar

22210000-5

Tidningar

22211000-2

Facktidskrifter

22211100-3

Författningssamlingar

22212000-9

Tidskrifter

22212100-0

Periodiska publikationer

22213000-6

Veckotidningar

22300000-3

Vykort, gratulationskort och andra trycksaker

22310000-6

Vykort

22312000-0

Bilder

22313000-7

Avdragsbilder

22314000-4

Mönster

22315000-1

Fotografier

22320000-9

Gratulationskort

22321000-6

Julkort

22400000-4

Frimärken, checkformulär, sedlar, aktiebrev, reklamtrycksaker, kataloger och manualer

22410000-7

Frimärken

22411000-4

Julfrimärken

22412000-1

Nyutgivna frimärken

22413000-8

Samlarfrimärken

22414000-5

Frimärkshållare

22420000-0

Stämpelpapper

22430000-3

Sedlar

22440000-6

Checkblanketter

22450000-9

Trycksaker med säkerhetstryck

22451000-6

Pass

22452000-3

Postanvisningar

22453000-0

Bilskattemärken

22454000-7

Körkort

22455000-4

ID-kort

22455100-5

ID-armband

22456000-1

Licenser

22457000-8

Inträdeskort

22458000-5

Måttbeställda trycksaker

22459000-2

Biljetter

22459100-3

Reklamdekaler och -klistermärken

22460000-2

Reklamtrycksaker, varukataloger och manualer

22461000-9

Kataloger

22461100-0

Listhållare

22462000-6

Reklammaterial

22470000-5

Manualer

22471000-2

Datormanualer

22472000-9

Instruktionsböcker

22473000-6

Tekniska handböcker

22500000-5

Tryckplåtar, tryckvalsar eller annat tryckmaterial

22510000-8

Offsetplåtar

22520000-1

Utrustning för torretsning

22521000-8

Utrustning för prägling

22600000-6

Bläck

22610000-9

Tryckfärg

22611000-6

Djuptrycksfärg

22612000-3

Tusch

22800000-8

Register, kontoböcker, pärmar, blanketter och övriga trycksaker av papper eller kartong

22810000-1

Register av papper eller kartong

22813000-2

Räkenskapsböcker

22814000-9

Kvittensböcker

22815000-6

Anteckningsböcker

22816000-3

Block

22816100-4

Anteckningsblock

22816200-5

Stenografiblock

22816300-6

Självhäftande block

22817000-0

Almanackor eller agendor

22819000-4

Adressböcker

22820000-4

Blanketter

22821000-1

Valsedlar

22822000-8

Blanketter och formulär

22822100-9

Affärsblanketter i löpande bana

22822200-0

Enskilda blanketter

22830000-7

Övningsböcker

22831000-4

Extrablad till skolanteckningsböcker

22832000-1

Övningspapper

22840000-0

Album för prover

22841000-7

Samlaralbum

22841100-8

Frimärkshäften

22841200-9

Album

22850000-3

Pärmar och tillbehör till dessa

22851000-0

Pärmar

22852000-7

Mappar

22852100-8

Arkivpärmar

22853000-4

Aktförvaringslådor

22900000-9

Diverse trycksaker

22990000-6

Tidningspapper, handgjort papper, annat papper och annan papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål

22991000-3

Tidningspapper

22992000-0

Handgjort papper eller kartong

22993000-7

Ljuskänsligt, värmekänsligt eller termografiskt papper och kartong

22993100-8

Fotopapper

22993200-9

Värmekänsligt papper eller kartong

22993300-0

Termografiskt papper eller kartong

22993400-1

Wellpapp

24000000-4

Kemiska produkter

24100000-5

Gaser

24110000-8

Industrigaser

24111000-5

Väte, argon, ädelgaser, kväve och syre

24111100-6

Argon

24111200-7

Ädelgaser

24111300-8

Helium

24111400-9

Neon

24111500-0

Gaser för medicinskt bruk

24111600-1

Väte

24111700-2

Kväve

24111800-3

Flytande nitrogen

24111900-4

Syre

24112000-2

Oorganiska syreföreningar

24112100-3

Koldioxid

24112200-4

Kväveoxid

24112300-5

Gasformiga oorganiska syreföreningar

24113000-9

Flytande luft och tryckluft

24113100-0

Flytande luft

24113200-1

Tryckluft

24200000-6

Färgämnen och pigment

24210000-9

Oxider, peroxider och hydroxider

24211000-6

Zinkoxid och peroxid, titanoxid, färgämnen och pigment

24211100-7

Zinkoxid

24211200-8

Zinkperoxid

24211300-9

Titanoxid

24212000-3

Oxider och hydroxider av krom, mangan, magnesium, bly och koppar

24212100-4

Kromoxid

24212200-5

Manganoxid

24212300-6

Blyoxid

24212400-7

Kopparoxid

24212500-8

Magnesiumoxid

24212600-9

Hydroxider för förgämnen och pigment

24212610-2

Kromhydroxid

24212620-5

Manganhydroxid

24212630-8

Blyhydroxid

24212640-1

Kopparhydroxid

24212650-4

Magnesiumhydroxid

24213000-0

Släckt kalk

24220000-2

Garvextrakt, färgextrakt, tanniner och färgämnen

24221000-9

Färgextrakt

24222000-6

Garvextrakt

24223000-3

Tanniner

24224000-0

Färgmedel

24225000-7

Garvämnen

24300000-7

Basiska oorganiska och organiska kemikalier

24310000-0

Basiska oorganiska kemikalier

24311000-7

Kemiska grundämnen, oorganiska syror och föreningar

24311100-8

Metalloider

24311110-1

Fosfider

24311120-4

Karbider

24311130-7

Hydrider

24311140-0

Nitrider

24311150-3

Azider

24311160-6

Silicider

24311170-9

Borider

24311180-2

Raffinerat svavel

24311200-9

Halogen

24311300-0

Alkalimetaller

24311310-3

Kvicksilver

24311400-1

Klorväte, oorganiska syror, silicium- och svaveldioxid

24311410-4

Oorganiska syror

24311411-1

Svavelsyra

24311420-7

Fosforsyra

24311430-0

Polyfosforiska syror

24311440-3

Silikolfluorsyra

24311450-6

Svaveldioxid

24311460-9

Kiseldioxid

24311470-2

Klorväte

24311500-2

Hydroxider som basiska oorganiska kemikalier

24311510-5

Metalloxider

24311511-2

Svavelkis och järnoxider

24311520-8

Natriumhydroxid

24311521-5

Kaustiksoda

24311522-2

Flytande natriumkarbonat

24311600-3

Svavelföreningar

24311700-4

Svavel

24311800-5

Karbon

24311900-6

Klor

24312000-4

Metalliska halogener; fixernatronkloriter, klorater och perklorater

24312100-5

Metalliska halogener

24312110-8

Natriumhexafluorsilikat

24312120-1

Klorider

24312121-8

Aluminiumklorid

24312122-5

Ferriklorid

24312123-2

Polyaluminiumklorid

24312130-4

Aluminiumklorväte

24312200-6

Hypokloriter och klorater

24312210-9

Natriumklorit

24312220-2

Natriumhypoklorit

24313000-1

Sulfider, sulfater; nitrater, fosfater och karbonater

24313100-2

Sulfider, sulfiter och sulfater

24313110-5

Diverse sulfider

24313111-2

Vätesulfid

24313112-9

Polysulfider

24313120-8

Sulfater

24313121-5

Natriumtiosulfat

24313122-2

Järnvitriol

24313123-9

Aluminiumsulfat

24313124-6

Natriumsulfat

24313125-3

Järnsulfat

24313126-0

Kopparsulfat

24313200-3

Fosfinater, fosfonater, fosfater och polyfosfater

24313210-6

Natriumhexametafosfat

24313220-9

Fosfater

24313300-4

Karbonater

24313310-7

Natriumkarbonat

24313320-0

Natriumbikarbonat

24313400-5

Nitrater

24314000-8

Metallsalter

24314100-9

Kaliumpermanganat

24314200-0

Oxometalliska syror

24315000-5

Oorganiska kemikalier

24315100-6

Tungt vatten, andra isotoper och föreningar av dessa

24315200-7

Cyanid, cyanidoxid, fulminater, cyanater, silikater, borater, perborater, salter av oorganiska syror eller peroxosyror

24315210-0

Cyanid

24315220-3

Cyanidoxid

24315230-6

Fulminater

24315240-9

Cyanater

24315300-8

Väteperoxid

24315400-9

Piezoelektrisk kvarts

24315500-0

Föreningar av sällsynta jordmetaller

24315600-1

Silikat

24315610-4

Natriumsilikat

24315700-2

Borater

24316000-2

Destillerat vatten

24317000-9

Syntetiska stenar

24317100-0

Syntetiska ädelstenar

24317200-1

Syntetiska halvädelstenar

24320000-3

Basiska organiska kemikalier

24321000-0

Kolväten

24321100-1

Mättade kolväten

24321110-4

Acykliska kolväten

24321111-1

Metan

24321112-8

Etylen

24321113-5

Propen

24321114-2

Buten

24321115-9

Acetylen

24321120-7

Cykliska kolväten

24321200-2

Omättade kolväten

24321210-5

Omättade acykliska kolväten

24321220-8

Omättade cykliska kolväten

24321221-5

Bensen

24321222-2

Toluen

24321223-9

o-Xylener

24321224-6

m-Xylener

24321225-3

Styren

24321226-0

Etylbensen

24321300-3

Klorerade derivat av acykliska kolväten

24321310-6

Tetrakloreten

24321320-9

Koltetraklorid

24322000-7

Alkoholer, fenoler, fenolalkoholer och halogenerade, sulfonerade, nitrerade eller nitrosaterade derivat av dessa; industriella fettalkoholer

24322100-8

Industriella fettalkoholer

24322200-9

Monohydriska alkoholer

24322210-2

Metanol

24322220-5

Etanol

24322300-0

Dioler, polyalkoholer, cykliska alkoholer och derivat

24322310-3

Etylenglykol

24322320-6

Alkoholderivat

24322400-1

Fenoler; fenolalkoholer och fenolderivat

24322500-2

Alkohol

24322510-5

Etylalkohol

24323000-4

Monokarboxyliska industrifettsyror

24323100-5

Sura oljor från raffinering

24323200-6

Karbonsyror

24323210-9

Ättiksyra

24323220-2

Perättiksyra

24323300-7

Omättade monokarbonsyror

24323310-0

Metakrylsyraestrar

24323320-3

Estrar av akrylsyra

24323400-8

Aromatiska polykarbon- och karbonsyror

24324000-1

Organiska föreningar med kvävefunktioner

24324100-2

Aminofunktionsföreningar

24324200-3

Aminoföreningar med syrefunktion

24324300-4

Ureiner

24324400-5

Föreningar med kvävefunktioner

24325000-8

Organiska svavelföreningar

24326000-5

Etrar, organiska peroxider, epoxider, acetaler och hemiacetaler samt organiska föreningar

24326100-6

Aldehydfunktionsföreningar

24326200-7

Keton- och kinonfunktionsföreningar

24326300-8

Organiska peroxider

24326310-1

Etylenoxid

24326320-4

Etrar

24327000-2

Diverse kemiska produkter

24327100-3

Vegetabiliska derivat för infärgning

24327200-4

Träkol

24327300-5

Oljor och produkter utvunna genom destillering av högtempererad stenkolstjära, beck- och becktjära

24327310-8

Stenkolstjära

24327311-5

Kreosot

24327320-1

Beck

24327330-4

Trätjärebeck

24327400-6

Hartsprodukter

24327500-7

Avlut från framställning av trämassa

24400000-8

Konstgödsel och kväveföreningar

24410000-1

Kvävehaltiga gödningsmedel

24411000-8

Salpetersyra

24411100-9

Natriumnitrat

24412000-5

Nitrersyra

24413000-2

Ammoniak

24413100-3

Flytande ammoniak

24413200-4

Ammoniumklorid

24413300-5

Ammoniumsulfat

24420000-4

Fosforgödselmedel

24421000-1

Mineraliska fosforgödselmedel

24422000-8

Kemiska fosforgödselmedel

24430000-7

Animaliska eller vegetabiliska gödselmedel

24440000-0

Diverse gödselmedel

24450000-3

Agrokemiska produkter

24451000-0

Pesticider

24452000-7

Insekticider

24453000-4

Herbicider

24454000-1

Auxinherbicider

24455000-8

Desinfektionsmedel

24456000-5

Rodenticider

24457000-2

Fungicider

24500000-9

Plaster i obearbetad form

24510000-2

Polymerer av eten, i obearbetad form

24520000-5

Polymerer av propen, i obearbetad form

24530000-8

Polymerer av styren, i obearbetad form

24540000-1

Vinylpolymerer i obearbetad form

24541000-8

Polymerer av vinylacetat, i obearbetad form

24542000-5

Akrylpolymerer i obearbetad form

24550000-4

Polyestrar i obearbetad form

24560000-7

Polyamider i obearbetad form

24570000-0

Karbamidhartser i obearbetad form

24580000-3

Aminohartser i obearbetad form

24590000-6

Silikoner i primärform

24600000-0

Sprängämnen

24610000-3

Tillverkade sprängämnen

24611000-0

Krut

24611100-1

Fasta drivmedel

24612000-7

Diverse sprängämnen

24612100-8

Dynamit

24612200-9

Trinitroglycerin

24612300-0

Nitroglycerin

24613000-4

Signalljus, regnraketer, dimsignaler och pyrotekniska artiklar

24613100-5

Skrämselskott för fåglar

24613200-6

Fyrverkerier

24615000-8

Stubiner, tändhattar, tändare, elsprängkapslar

24900000-3

Finkemikalier och andra kemikalier

24910000-6

Lim

24911000-3

Gelatiner

24911200-5

Bindemedel

24920000-9

Eteriska oljor

24930000-2

Fotokemikalier

24931000-9

Fotoplåtar och film

24931200-1

Fotografiska emulsioner

24931210-4

Framkallningsvätska

24931220-7

Fotofixermedel

24931230-0

Framkallningsvätska för röntgenbilder

24931240-3

Fixermedel för röntgenbilder

24931250-6

Odlingssubstrat

24931260-9

Bildförstärkare

24950000-8

Kemiska preparat

24951000-5

Fetter och smörjmedel

24951100-6

Smörjmedel

24951110-9

Borrslam

24951120-2

Silikonfett

24951130-5

Borrvätskor

24951200-7

Oljetillsatser

24951210-0

Pulver för brandsläckare

24951220-3

Brandsläckningsmedel

24951230-6

Brandsläckningspatroner

24951300-8

Hydraulvätskor

24951310-1

Avisningsmedel

24951311-8

Frostskyddsmedel

24951400-9

Kemiskt modifierade fetter och oljor

24952000-2

Modelleringsmassa

24952100-3

Dentalvax

24953000-9

Appreturmedel

24954000-6

Aktivt kol

24954100-7

Nytt aktivt kol

24954200-8

Regenererat aktivt kol

24955000-3

Kemiska toaletter

24956000-0

Peptoner och proteinsubstanser

24957000-7

Kemiska tillsatser

24957100-8

Färdiga bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor

24957200-9

Tillsatser för cement, bruk eller betong

24958000-4

Kemiska produkter för olje- och gasindustrin

24958100-5

Borrhålskemikalier

24958200-6

Flockningsmedel

24958300-7

Slamkemikalier

24958400-8

Gelampuller för förladdning av sprängämnen

24959000-1

Aerosoler och kemikalier i skivform

24959100-2

Aerosoler

24959200-3

Kemiska grundämnen i skivform

24960000-1

Olika slag av kemiska produkter

24961000-8

Kylarvätskor

24962000-5

Vattenreningskemikalier

24963000-2

Rostskyddsmedel

24964000-9

Glycerol

24965000-6

Enzymer

30000000-9

Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara

30100000-0

Kontorsmaskiner, kontorsutrustning och kontorsmateriel, utom datorer, skrivare och möbler

30110000-3

Ordbehandlingsmaskiner

30111000-0

Ordbehandlare

30120000-6

Utrustning för kopiering och offsettryckning

30121000-3

Utrustning för fotokopiering och termokopiering

30121100-4

Fotokopieringsmaskiner

30121200-5

Utrustning för fotokopiering

30121300-6

Reproutrustning

30121400-7

Dupliceringsmaskiner

30121410-0

Telefon-/faxomkopplare

30121420-3

Digitala sändare

30121430-6

Digitala dupliceringsmaskiner

30122000-0

Offsetmaskiner för kontorsbruk

30122100-1

System för digital offsettryckning

30122200-2

Utrustning för digital offsettryckning

30123000-7

Kontors- och företagsmaskiner

30123100-8

Maskiner för biljettkontroll

30123200-9

Bankomater

30123300-0

Stencilduplikatorer

30123400-1

Falsmaskiner

30123500-2

Perforeringsmaskiner

30123600-3

Mynthanteringsmaskiner

30123610-6

Myntsorteringsmaskiner

30123620-9

Mynträkningsmaskiner

30123630-2

Myntinslagningsmaskiner

30124000-4

Delar och tillbehör till kontorsmaskiner

30124100-5

Fixeringsenheter

30124110-8

Olja för fixeringsenhet

30124120-1

Rengöringsvals för fixeringsenhet

30124130-4

Lampor för fixeringsenhet

30124140-7

Rengöringsdyna för fixeringsenhet

30124150-0

Filter för fixeringsenhet

30124200-6

Fixeringsenhetskit

30124300-7

Trumma till kontorsmaskiner

30124400-8

Häftklammerkassetter

30124500-9

Skannertillbehör

30124510-2

Stämpelverktyg

30124520-5

Dokumentmatare för skanner

30124530-8

Transparensadapter för skanner

30125000-1

Delar och tillbehör till kopiatorer

30125100-2

Kolpulverpatroner

30125110-5

Toner för laserskrivare/faxmaskiner

30125120-8

Toner för fotokopieringsmaskiner

30125130-1

Toner för datacentraler samt forsknings- och dokumentationscentrum

30130000-9

Utrustning för postkontor

30131000-6

Postrumsutrustning

30131100-7

Vikmaskiner för papper eller kuvert

30131200-8

Kuverteringsmaskiner

30131300-9

Adresseringsmaskiner

30131400-0

Frankeringsmaskiner

30131500-1

Automatiska brevöppnare

30131600-2

Automatiska brevförslutare

30131700-3

Poststämplingsmaskiner

30131800-4

Frimärksfästare

30132000-3

Sorteringsutrustning

30132100-4

Postsorteringsutrustning

30132200-5

Sedelräknare

30132300-6

Sorteringsmaskiner

30133000-0

Postutrustning

30133100-1

Maskiner för massutskick

30140000-2

Räknare och räknemaskiner

30141000-9

Räknare

30141100-0

Miniräknare

30141200-1

Bordsräknare

30141300-2

Skrivande räknare

30141400-3

Additionsmaskiner

30142000-6

Räknemaskiner och kassaapparater

30142100-7

Räknemaskiner

30142200-8

Kassaapparater

30144000-0

Maskiner med räkneverk

30144100-1

Portofrankeringsmaskiner

30144200-2

Biljettmaskiner

30144300-3

Räkneverk för fordon

30144400-4

Automatisk avgiftsbetalning

30145000-7

Delar och tillbehör till räknare

30145100-8

Räknerullar

30150000-5

Skrivmaskiner

30151000-2

Elektriska skrivmaskiner

30152000-9

Delar och tillbehör till skrivmaskiner

30160000-8

Magnetkort

30161000-5

Kreditkort

30162000-2

Aktiva kort

30163000-9

Betalkort

30163100-0

Bensinkort

30170000-1

Märkningsmaskiner

30171000-8

Datum- och prismärkare

30172000-5

Maskiner för tryckning av ID-kort

30173000-2

Etiketteringsmaskiner

30174000-9

Maskiner för tillverkning av etiketter

30175000-6

Textningsutrustning

30176000-3

Märkapparater för märktejp

30177000-0

Automatiska märkningssystem

30178000-7

Halvautomatiska märkningssystem

30179000-4

Hållare för etikettrullar

30180000-4

Maskiner för endossering och utskrift av checkar

30181000-1

Maskiner för endossering av checkar

30182000-8

Checkskrivare

30190000-7

Diverse kontorsutrustning och kontorsmateriel

30191000-4

Kontorsutrustning, exkl. möbler

30191100-5

Arkiveringsutrustning

30191110-8

Kartoteksnurror

30191120-1

Tidningsställ

30191130-4

Skrivskivor

30191140-7

Tillbehör för personlig identifiering

30191200-6

Stordiaprojektorer

30191400-8

Dokumentförstörare

30192000-1

Kontorsmateriel

30192100-2

Radergummin

30192110-5

Bläck- och tryckfärgsprodukter

30192111-2

Stämpeldynor

30192112-9

Tryckfärg för tryckpressar och skrivare

30192113-6

Bläckpatroner

30192121-5

Kulspetspennor

30192122-2

Reservoarpennor

30192123-9

Fiberpennor

30192124-6

Filtpennor

30192125-3

Markeringspennor

30192126-0

Specialpennor

30192127-7

Pennställ

30192130-1

Blyertspennor

30192131-8

Blyertspennor med stift som vrids eller trycks fram

30192132-5

Blyertsstift

30192133-2

Pennvässare

30192134-9

Pennhållare

30192150-7

Datumstämplar

30192151-4

Sigillstämplar

30192152-1

Sifferstämplar

30192153-8

Textstämplar

30192154-5

Stämpeldynkassetter

30192155-2

Stämpelställ

30192160-0

Raderare

30192170-3

Anslagstavlor

30192200-3

Måttband

30192300-4

Färgband

30192310-7

Färgband för skrivmaskiner

30192320-0

Färgband till skrivare

30192330-3

Färgband på spole till räknemaskin

30192340-6

Färgband till faxmaskiner

30192350-9

Färgband till kassaapparater

30192400-5

Repromateriel

30192500-6

Transparanger

30192600-7

Rittavlor

30192700-8

Skriv- och kontorsmateriel

30192800-9

Självhäftande etiketter

30192900-0

Korrigeringsmedel

30192910-3

Korrigeringsband

30192920-6

Korrigeringsvätska

30192930-9

Korrigeringspennor

30192940-2

Patroner till korrigeringspennor

30192950-5

Elektriska raderapparater

30193000-8

Pärmar, mappar o. d.

30193100-9

Lådinsatser

30193200-0

Brevkorgar och tidskriftssamlare

30193300-1

Hängarkiv

30193400-2

Bokstöd

30193500-3

Broschyrställ

30193600-4

Almanacksställ

30193700-5

Arkivlåda

30193800-6

Memohållare

30193900-7

Manushållare

30194000-5

Material för ritkontor

30194100-6

Kurvmallar

30194200-7

Klisterprickar, ritbordstejp och ritfilm

30194210-0

Klisterprickar och ritbordstejp

30194220-3

Ritfilm

30194300-8

Ritningskit och ritpapper

30194310-1

Ritningskit

30194320-4

Ritningspapper

30194400-9

Överdrag för ritbord

30194500-0

Bokstavsschabloner

30194600-1

Gradskivor

30194700-2

Schabloner

30194800-3

T-linjaler och trianglar

30194810-6

T-linjaler

30194820-9

Trianglar

30194900-4

Skriv- eller ritbordsunderlägg

30195000-2

Tavlor

30195100-3

Planeringstavlor och tillbehör

30195200-4

Elektroniska (interaktiva) skrivtavlor och tillbehör

30195300-5

Namn-/informationstavlor med utbytbara bokstäver och tillbehör

30195400-6

Skrivtavlor och tillbehör

30195500-7

Griffeltavlor och tillbehör

30195600-8

Anslagstavlor och tillbehör

30195700-9

Tavelrengöringsmedel och tillbehör

30195800-0

Hängskenor eller bärlister

30195900-1

Whiteboardtavlor och magnettavlor

30195910-4

Skrivtavlor (whiteboardtavlor)

30195911-1

Tillbehör till whiteboardtavlor

30195912-8

Stativ till whiteboardtavlor

30195913-5

Stativ till blädderblock

30195920-7

Magnettavlor

30195921-4

Tavelsuddar för magnettavlor

30196000-9

Planeringssystem

30196100-0

Möteskalendrar

30196200-1

Agendor och lösblad

30196300-2

Förslagslåda

30197000-6

Mindre kontorsartiklar

30197100-7

Häftklamrar och häftstift

30197110-0

Häftklamrar

30197120-3

Nubb

30197130-6

Häftstift

30197200-8

Ringpärmar och gem

30197210-1

Ringpärmar

30197220-4

Gem

30197221-1

Gemhållare

30197300-9

Brevknivar, häftapparater och hålslag

30197310-2

Brevknivar

30197320-5

Häftapparater

30197321-2

Klammerborttagare

30197330-8

Hålslag

30197400-0

Frimärksfuktare

30197500-1

Sigillvax

30197510-4

Tillbehör till sigillvax

30197600-2

Förädlat papper och kartong

30197610-5

Kartongpapper och -papp

30197620-8

Skrivpapper

30197621-5

Blädderblock

30197630-1

Tryckpapper

30197640-4

Självkopierande eller övrigt kopieringspapper

30197641-1

Termografiskt papper

30197642-8

Kopieringspapper och elektrografiskt papper

30197643-5

Kopieringspapper

30197644-2

Elektrografiskt papper

30197645-9

Kort för tryckning

30198000-3

Lotterimaskiner

30198100-4

Spelautomater

30199000-0

Pappersvaror och övriga föremål

30199100-1

Karbonpapper, stencildupliceringspapper och självkopierande papper

30199110-4

Karbonpapper

30199120-7

Självkopierande papper

30199130-0

Papper utan karbon

30199140-3

Stencildupliceringspapper

30199200-2

Kuvert, korrespondenskort och brevkort

30199210-5

Korrespondenskort

30199220-8

Brevkort

30199230-1

Kuvert

30199240-4

Brevset

30199300-3

Mönstrat eller perforerat papper

30199310-6

Mönstrat eller perforerat tryckpapper

30199320-9

Mönstrat eller perforerat skrivpapper

30199330-2

Papper i löpande bana till skrivare

30199340-5

Blanketter i löpande bana

30199400-4

Gummerat papper eller adhesivpapper

30199410-7

Självhäftande papper

30199500-5

Arkivlådor, brevkorgar, förvaringslådor och liknande föremål

30199600-6

Registerblad

30199700-7

Tryckt kontorsmateriel utom formulär

30199710-0

Tryckta kuvert

30199711-7

Tryckta fönsterkuvert

30199712-4

Tryckta kuvert utan fönster

30199713-1

Tryckta kuvert för röntgenbilder

30199720-3

Brevpapper

30199730-6

Visitkort

30199731-3

Visitkortsfodral

30199740-9

Kort med tryckt hälsning

30199750-2

Kuponger

30199760-5

Etiketter

30199761-2

Streckkodsetiketter

30199762-9

Adresslappar

30199763-6

Stöldskyddsmärken

30199770-8

Lunchkuponger

30199780-1

Skrivunderlägg

30199790-4

Tidtabeller

30199791-1

Planeringskalendrar

30199792-8

Kalendrar

30199793-5

Kalenderställ

30200000-1

Datorer och datamateriel

30210000-4

Databehandlingsmaskiner (maskinvara)

30211000-1

Stordator

30211100-2

Superdator

30211200-3

Maskinvara för stordatorer

30211300-4

Dataplattformar

30211400-5

Konfigurationer

30211500-6

Centralenhet (CPU) eller processorer

30212000-8

Maskinvara för minidatorer

30212100-9

Centralenheter för minidatorer

30213000-5

Persondatorer

30213100-6

Bärbara datorer

30213200-7

Portföljdator

30213300-8

Stationär dator

30213400-9

Centralenheter för persondatorer

30213500-0

Handdatorer

30214000-2

Arbetsstationer

30215000-9

Maskinvara för mikrodatorer

30215100-0

Centralenheter för mikrodatorer

30216000-6

Magnetiska eller optiska läsare

30216100-7

Optiska läsare

30216110-0

Bildläsare

30216120-3

Utrustning för optisk teckenläsning

30216130-6

Streckkodsläsare

30216200-8

Magnetkortsläsare

30216300-9

Hålkortsläsare

30220000-7

Utrustning för digital kartografi

30221000-4

Digitala fastighetskartor

30230000-0

Datorrelaterad utrustning

30231000-7

Datorskärmar och manöverenheter

30231100-8

Dataterminaler

30231200-9

Manöverenheter

30231300-0

Bildskärmar

30231310-3

Platta bildskärmar

30231320-6

Pekskärmar

30232000-4

Kringutrustning

30232100-5

Skrivare och kurvskrivare

30232110-8

Lasertryckare

30232120-1

Matrisskrivare

30232130-4

Färgskrivare

30232140-7

Kurvskrivare

30232150-0

Bläckstråleskrivare

30232600-0

Dataomvandlare

30232700-1

Centralstyrenhet

30233000-1

Lagringsmedier och läsenheter

30233100-2

Minnesenheter

30233110-5

Magnetkortsenheter

30233120-8

Magnetbandsenheter

30233130-1

Skivminnesenheter

30233131-8

Diskettenheter

30233132-5

Fasta skivminnen

30233140-4

Direktminnen

30233141-1

Redundant anordning av oberoende skivminnen (RAID)

30233150-7

Optiska skivminnesenheter

30233151-4

Cd-läsare och/eller cd-brännare

30233152-1

Dvd-läsare och/eller dvd-brännare

30233153-8

Cd- och dvd-läsare och/eller -brännare

30233160-0

Strömbandskassetter

30233161-7

Kassetthanteringsutrustning

30233170-3

Karusellenheter

30233180-6

Lagringsenhet med flashminne

30233190-9

Styrenhet för skivminne

30233300-4

Smartkortläsare

30233310-7

Fingeravtrycksläsare

30233320-0

Kombinerade smartkort- och fingeravtrycksläsare

30234000-8

Lagringsmedier

30234100-9

Magnetskiva

30234200-0

Optiska skivminnen

30234300-1

Cd-skivor

30234400-2

Dvd-skivor

30234500-3

Minnesmedier

30234600-4

Flashminne

30234700-5

Magnetband

30236000-2

Diverse datautrustning

30236100-3

Utrustning för minnesutbyggnad

30236110-6

RAM-minne (Random Access Memory)

30236111-3

DRAM-minne (Dynamic Random Access Memory)

30236112-0

SRAM-minne (Static Random Access Memory)

30236113-7

SDRAM-minne (Synchronous Dynamic Random Access Memory)

30236114-4

RDRAM-minne (Rambus Dynamic Random Access Memory)

30236115-1

SGRAM-minne (Synchronous Graphic Random Access Memory)

30236120-9

ROM-minne (Read-Only Memory)

30236121-6

PROM-minne (Programmable Read-Only Memory)

30236122-3

EPROM-minne (Erasable Programmable Read-Only Memory)

30236123-0

EEPROM-minne (Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory)

30236200-4

Utrustning för databehandling

30237000-9

Delar och tillbehör till datorer

30237100-0

Delar till datorer

30237110-3

Gränssnitt

30237120-6

Datorkontakter

30237121-3

Seriella infraröda portar

30237130-9

Datakort

30237131-6

Elektroniska kort

30237132-3

USB-kort

30237133-0

PCMCIA-adaptrar och -gränssnitt (Personal Computer Memory Card International Association)

30237134-7

Grafikacceleratorkort

30237135-4

Nätverkskort

30237136-1

Ljudkort

30237140-2

Moderkort

30237200-1

Datortillbehör

30237210-4

Antireflexskärmar

30237220-7

Musmattor

30237230-0

Fickminnen

30237240-3

Webbkamera

30237250-6

Artiklar för datorrengöring

30237251-3

Datorrengöringsset

30237252-0

Tryckluft för rengöring

30237253-7

Skyddsöverdrag för datorutrustning

30237260-9

Väggfästen för bildskärmar

30237270-2

Datorväskor

30237280-5

Tillbehör för kraftförsörjning

30237290-8

Handledsstöd för tangentbord

30237295-3

Tangentbordsskydd

30237300-2

Datormateriel

30237310-5

Typsnittskassetter

30237320-8

Disketter

30237330-1

DAT-kassetter (Digital Audio Tape)

30237340-4

DLT-kassetter (Digital Linear Tape)

30237350-7

Datakassetter

30237360-0

LTO-kassetter (Linear Tape-Open)

30237370-3

Inspelningskassetter

30237380-6

Cd-rom

30237400-3

Tillbehör för datainmatning

30237410-6

Datormus

30237420-9

Styrspakar

30237430-2

Ljuspennor

30237440-5

Pekbollar

30237450-8

Tabletter

30237460-1

Tangentbord till datorer

30237461-8

Programmerbara tangentbord

30237470-4

Tangentbord för blindskrift

30237475-9

Elektriska sensorer

30237480-7

Indataenheter

30238000-6

Utrustning för biblioteksautomation

31000000-6

Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning

31100000-7

Elektriska motorer, generatorer och transformatorer

31110000-0

Elektriska motorer

31111000-7

Adaptorer

31120000-3

Generatorer

31121000-0

Generatoraggregat

31121100-1

Generatoraggregat med kompressionständningsmotorer

31121110-4

Kraftomvandlare

31121111-1

Kommutatorer

31121200-2

Generatoraggregat med gnisttändningsmotorer

31121300-3

Vindkraftsgeneratorer

31121310-6

Väderkvarnar

31121320-9

Vindturbiner

31121330-2

Vindturbingeneratorer

31121331-9

Turbinrotorer

31121340-5

Vindkraftpark

31122000-7

Generatoranläggningar

31122100-8

Bränsleceller

31124000-1

Ångturbingenerator och tillbehör

31124100-2

Turbingeneratoraggregat

31124200-3

Styrutrustning för turbingenerator

31126000-5

Likströmsgeneratorer

31127000-2

Nödgenerator

31128000-9

Turbogenerator

31130000-6

Växelströmsgenerator

31131000-3

Enfasmotorer

31131100-4

Drivanordningar

31131200-5

Anoder

31132000-0

Flerfasmotorer

31140000-9

Kyltorn

31141000-6

Vattenkylare

31150000-2

Ballast för urladdningslampor eller urladdningsrör

31151000-9

Statiska omvandlare

31153000-3

Likriktare

31154000-0

Kontinuerlig strömförsörjning

31155000-7

Växelriktare

31156000-4

Diskontinuerlig strömförsörjning

31157000-1

Induktorer

31158000-8

Laddningsanordningar

31158100-9

Batteriladdningsdon

31158200-0

Överladdare

31158300-1

Turboladdare

31160000-5

Delar till elektriska motorer, generatorer och transformatorer

31161000-2

Delar till elektriska motorer och generatorer

31161100-3

Magnetiseringssystem

31161200-4

Gaskylningssystem

31161300-5

Generatorrotorer

31161400-6

Primärvattensystem

31161500-7

Tätoljesystem

31161600-8

Kylvattensystem för statorer

31161700-9

Delar till ånggeneratorer

31161800-0

Delar till gasgeneratorer

31161900-1

System för spänningsreglering

31162000-9

Delar till transformatorer, induktorer och strömriktare

31162100-0

Delar till kondensorer

31170000-8

Transformatorer

31171000-5

Dielektriska vätsketransformatorer

31172000-2

Spänningstransformatorer

31173000-9

Instrumenttransformator

31174000-6

Kraftförsörjningstransformatorer

31200000-8

Eldistributions- och reglerutrustning

31210000-1

Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar

31211000-8

Paneler och säkringslådor

31211100-9

Kopplingspaneler

31211110-2

Kontrollpaneler

31211200-0

Säkringslådor

31211300-1

Säkringar

31211310-4

Strömbrytare

31211320-7

Säkringsblock

31211330-0

Säkringsledningar

31211340-3

Säkringsclips

31212000-5

Effektbrytare

31212100-6

Effektbrytare för kontaktledningar

31212200-7

Multimetrar

31212300-8

Magnetbrytare

31212400-9

Ministrömbrytare

31213000-2

Distributionsutrustning

31213100-3

Distributionslådor

31213200-4

Distributionstransformatorer

31213300-5

Kabeldistributionsskåp

31213400-6

Distributionssystem

31214000-9

Ställverk

31214100-0

Brytare

31214110-3

Frånskiljare

31214120-6

Jordfelsbrytare

31214130-9

Säkerhetsbrytare

31214140-2

Strömbrytare med dimmerfunktion

31214150-5

Valsströmbrytare

31214160-8

Tryckströmbrytare

31214170-1

Vippströmbrytare

31214180-4

Skjutomkopplare

31214190-7

Gränslägesbrytare

31214200-1

Brytarkontakter

31214300-2

Kopplingsutrustning för placering utomhus

31214400-3

Säkringslastbrytare

31214500-4

Elektriska kopplingstavlor

31214510-7

Fördelningstavlor

31214520-0

Kopplingstavla för medelspänning

31215000-6

Spänningsbegränsare

31216000-3

Åskavledare

31216100-4

Blixtskyddsutrustning

31216200-5

Blixtledare

31217000-0

Överspänningsskydd

31218000-7

Samlingsskenor

31219000-4

Skyddslådor

31220000-4

Kretskomponenter

31221000-1

Elektriska reläer

31221100-2

Effektreläer

31221200-3

Reläer för allmän användning

31221300-4

Kabelskoreläer

31221400-5

Växelspänningsreläer

31221500-6

Kvicksilverreläer

31221600-7

Tidreläer

31221700-8

Maximalreläer

31223000-5

Lamphållare

31224000-2

Kopplingar och kontaktelement

31224100-3

Stickproppar och uttag

31224200-4

Koaxialkontakter

31224300-5

Kopplingsdosor

31224400-6

Anslutningskablar

31224500-7

Terminaler

31224600-8

Avbländningsljus

31224700-9

Förgreningsdosor

31224800-0

Kabelskarvningsset

31224810-3

Förlängningssladdar

31230000-7

Delar till eldistributions- eller reglerutrustning

31300000-9

Isolerad metalltråd och kabel

31310000-2

Huvudledningar

31311000-9

Nätanslutningar

31320000-5

Kraftledningskablar

31321000-2

Kraftledningar

31321100-3

Starkströmsluftledningar

31321200-4

Låg- och medelspänningskabel

31321210-7

Lågspänningskabel

31321220-0

Medelspänningskabel

31321300-5

Högspänningskabel

31321400-6

Undervattenskabel

31321500-7

Submarin kabel

31321600-8

Skärmkabel

31321700-9

Signalkabel

31330000-8

Koaxialkablar

31340000-1

Kabeltillbehör, isolerade

31341000-8

Kabelrullar, isolerade

31342000-5

Trunkkablar, isolerade

31343000-2

Kabelskarvar, isolerade

31344000-9

Packboxar, isolerade

31350000-4

Elektriska ledare för databruk och kontroll

31351000-1

Elektriska ledare för behörighetskontrollsystem

31400000-0

Ackumulatorer, primärceller och primärbatterier

31410000-3

Primärceller

31411000-0

Alkaliska batterier

31420000-6

Primärbatterier

31421000-3

Blybatterier

31422000-0

Batterienheter

31430000-9

Elektriska ackumulatorer

31431000-6

Blyackumulatorer

31432000-3

Nickelkadmiumackumulatorer

31433000-0

Nickel-järnackumulatorer

31434000-7

Litiumbatterier

31440000-2

Batterier

31500000-1

Belysningsarmatur och elektriska lampor

31510000-4

Elektriska glödlampor

31511000-1

Slutna strålkastarenheter

31512000-8

Volframglödlampor

31512100-9

Halogenlampor, linjära

31512200-0

Halogenlampor, 2-stift

31512300-1

Halogenlampor, dikroiska

31514000-2

Urladdningslampor

31515000-9

Ultravioletta lampor

31516000-6

Infraröda lampor

31517000-3

Båglampor

31518000-0

Signalljus

31518100-1

Strålkastarbelysning

31518200-2

Nödbelysningsutrustning

31518210-5

Stormlyktor

31518220-8

Ljusstav

31518300-3

Taklyktor

31518500-5

Kvartslampor

31518600-6

Strålkastare

31519000-7

Glödljuslampor och neonlampor

31519100-8

Glödljuslampor

31519200-9

Neonlampor

31520000-7

Lampor och belysningsarmatur

31521000-4

Lampor

31521100-5

Skrivbordslampor

31521200-6

Golvlampor

31521300-7

Bärbara elektriska lampor

31521310-0

Varningsljus

31521320-3

Ficklampor

31521330-6

Uppladdningsbara bärbara elektriska lampor

31522000-1

Julgransbelysning

31523000-8

Upplysta skyltar och namnskyltar

31523100-9

Neonreklamskyltar

31523200-0

Permanenta informationsskyltar

31523300-1

Upplysta namnskyltar

31524000-5

Tak- och väggarmatur

31524100-6

Takarmatur

31524110-9

Operationslampor

31524120-2

Takbelysning

31524200-7

Väggarmatur

31524210-0

Väggbelysning

31527000-6

Spotlights

31527200-8

Utomhusbelysning

31527210-1

Lanternor

31527260-6

Belysningssystem

31527270-9

Plattformsbelysning

31527300-9

Belysning för hushållsbruk

31527400-0

Undervattenslampor

31530000-0

Delar till lampor och belysningsutrustning

31531000-7

Lampglober

31531100-8

Lampor och lysrör

31532000-4

Delar till lampor och belysningsarmatur

31532100-5

Rörlampor

31532110-8

Lysrörslampor

31532120-1

Kompaktlysrör

31532200-6

Cirkellampor

31532210-9

Cirkellysrör

31532300-7

Klotlampor

31532310-0

Kompaktlysrör i klotform

31532400-8

Lampsocklar

31532500-9

Tändapparater för lampor

31532510-2

Tändapparater för fluorescerande belysning

31532600-0

Lampreaktorer

31532610-3

Lysrörsreaktorer

31532700-1

Lampskärmar

31532800-2

Lamparmar

31532900-3

Fluorescerande ljus

31532910-6

Lysrör

31532920-9

Glödlampor och lysrör

31600000-2

Elektrisk utrustning

31610000-5

Elutrustning för motorer och fordon

31611000-2

Installationsutrustning

31612000-9

Elinstallationshylsor för motorer

31612200-1

Startmotorer

31612300-2

Elektrisk signalutrustning för motorer

31612310-5

Blänkare

31620000-8

Akustisk eller visuell signalutrustning

31625000-3

Inbrotts- och brandlarm

31625100-4

Branddetektorer

31625200-5

Brandlarmssystem

31625300-6

Inbrottslarmssystem

31630000-1

Magneter

31640000-4

Elektriska maskiner och apparater med särfunktion

31642000-8

Elektronisk detektorapparatur

31642100-9

Metallrörsdetektorer

31642200-0

Mindetektorer

31642300-1

Plastdetektorer

31642400-2

Detektorer för icke-metalliska föremål

31642500-3

Detektorer för virke

31643000-5

Partikelacceleratorer

31643100-6

Linjära acceleratorer

31644000-2

Diverse utrustning för dataregistrering

31645000-9

Flipperautomater

31650000-7

Isoleringsarmatur

31651000-4

Eltejp

31660000-0

Kolelektroder

31670000-3

Eldelar till maskiner eller apparater

31671000-0

Glashöljen och katodstrålerör

31671100-1

Glashöljen

31671200-2

Katodstrålerör

31680000-6

Elektrisk utrustning och tillbehör

31681000-3

Eltillbehör

31681100-4

Elkontakter

31681200-5

Elektriska pumpar

31681300-6

Elektriska kretsar

31681400-7

Elkomponenter

31681410-0

Elmateriel

31681500-8

Uppladdare

31682000-0

Elektricitetsmateriel

31682100-1

Eldosor

31682110-4

Höljen till eldosor

31682200-2

Instrumentbrädor

31682210-5

Instrumenterings- och styrsystem

31682220-8

Blandningspaneler

31682230-1

Grafiska avläsningstavlor

31682300-3

Medelspänningsutrustning

31682310-6

Medelspänningspaneler

31682400-4

Elektrisk utrustning för luftledningar och luftkablar

31682410-7

Luftkablar med bärlina

31682500-5

Reservelektricitetsaggregat

31682510-8

Reservkraftssystem

31682520-1

Nödstoppssystem

31682530-4

Reservkraftstillförsel

31682540-7

Utrustning till undercentraler

31700000-3

Elektroniska, elektromekaniska och elektrotekniska varor

31710000-6

Elektronisk utrustning

31711000-3

Elektronisk materiel

31711100-4

Elektroniska komponenter

31711110-7

Sändaremottagare

31711120-0

Transorer

31711130-3

Resistorer

31711131-0

Elektriska motstånd

31711140-6

Elektroder

31711150-9

Elektriska kondensatorer

31711151-6

Fasta kondensatorer

31711152-3

Variabla eller reglerbara kondensatorer

31711154-0

Kondensatorbanker

31711155-7

Kondensatornät

31711200-5

Elektroniska resultattavlor

31711300-6

Elektroniska system för tidsregistrering

31711310-9

System för närvaroregistrering

31711400-7

Elektronrör och radiorör

31711410-0

Katodstrålerör för TV-apparater

31711411-7

Bildrör

31711420-3

Mikrovågsrör och mikrovågsutrustning

31711421-0

Magnetroner

31711422-7

Mikrovågsutrustning

31711423-4

Radiolänksutrustning

31711424-1

Klystroner

31711430-6

Vakuumlikriktare

31711440-9

Mottagar- eller förstärkarrör

31711500-8

Delar till elektroniska sammansättningar

31711510-1

Delar till elektriska kondensatorer

31711520-4

Delar till elektriska motstånd, reostater och potentiometrar

31711530-7

Delar till elektronrör

31712000-0

Mikroelektroniska maskiner, apparater och mikrosystem

31712100-1

Mikroelektroniska maskiner och apparater

31712110-4

Elektroniska integrerade kretsar och komponentblock

31712111-1

Telefonkort

31712112-8

SIM-kort

31712113-5

Kort med integrerade kretsar

31712114-2

Integrerade elektroniska kretsar

31712115-9

Komponentblock

31712116-6

Mikroprocessorer

31712117-3

Integrerade kretspaket

31712118-0

Socklar eller fästen för integrerade kretsar

31712119-7

Kretslock

31712200-2

Mikrosystem

31712300-3

Tryckta kretskort

31712310-6

Tryckta kretskort med komponenter

31712320-9

Tryckta kretskort utan komponenter

31712330-2

Halvledare

31712331-9

Fotoelektromotoriska celler

31712332-6

Tyristorer

31712333-3

Dubbeldioder (diacs)

31712334-0

Dubbelriktade tyristorer (triacs)

31712335-7

Optiskt kopplade isolatorer

31712336-4

Kristalloscillatorer

31712340-5

Dioder

31712341-2

Lysdioder

31712342-9

Mikrovågs- eller småsignaldioder

31712343-6

Zenerdioder

31712344-3

Schottkydioder

31712345-0

Tunneldioder

31712346-7

Ljuskänsliga dioder

31712347-4

Effektdioder eller fotodioder

31712348-1

Laserdioder

31712349-8

Radiofrekvensdioder (RF-dioder)

31712350-8

Transistorer

31712351-5

Ljuskänsliga transistorer

31712352-2

Fälteffekttransistorer (FET)

31712353-9

MOS-transistor (Metal Oxide Field Effect Transistors, MOSFET)

31712354-6

Transistorchips

31712355-3

Bipolära darlington- eller radiofrekvenstransistorer

31712356-0

Unijunctiontransistorer

31712357-7

Bipolära transistorer med isolerad grind (IGBT)

31712358-4

Fälteffekttransistor av skikttyp (JFET)

31712359-1

Bipolära skikttransistorer (BJT)

31712360-1

Monterade piezoelektriska kristaller

31720000-9

Elektromekanisk utrustning

31730000-2

Elektroteknisk utrustning

31731000-9

Elektrotekniska varor

31731100-0

Moduler

32000000-3

Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning

32200000-5

Överföringsutrustning för radiotelefoni, radiotelegrafi, radiosändning och television

32210000-8

Utrustning för radio- och TV-sändning

32211000-5

Utrustning för produktion av radio- och TV-program

32220000-1

TV-sändare utan mottagare

32221000-8

Radiofyrar

32222000-5

Kodare för videosignaler

32223000-2

Bildsändare

32224000-9

TV-sändare

32230000-4

Radiosändare med mottagare

32231000-1

Utrustning för interntelevision

32232000-8

Videokonferensutrustning

32233000-5

Radiofrekvensförstärkare

32234000-2

Interntelevision

32235000-9

Slutet övervakningssystem

32236000-6

Radiotelefoner

32237000-3

Walkie-talkies

32240000-7

TV-kameror

32250000-0

Mobiltelefoner

32251000-7

Biltelefoner

32251100-8

Handsfree-utrustning

32252000-4

GSM-telefoner

32252100-5

Mobiltelefoner med handsfree

32252110-8

Mobiltelefoner med handsfree (trådlöst)

32260000-3

Utrustning för dataöverföring

32270000-6

Digital överföringsutrustning

32300000-6

TV- och radioapparater, ljud- eller videobandspelare eller videoavspelare

32310000-9

Rundradiomottagare

32320000-2

TV-utrustning och audiovisuell utrustning

32321000-9

Storbildsprojektorer

32321100-0

Film- och videoutrustning

32321200-1

Audiovisuell utrustning

32321300-2

Audiovisuellt material

32322000-6

Multimedieutrustning

32323000-3

Videomonitorer

32323100-4

Färgskärmar

32323200-5

Svartvita skärmar

32323300-6

Videoutrustning

32323400-7

Utrustning för videoavspelning

32323500-8

TV-övervakningssystem

32324000-0

TV-apparater

32324100-1

Färg-TV-apparater

32324200-2

Svartvita TV-apparater

32324300-3

Televisionsutrustning

32324310-6

Satellitantenner

32324400-4

TV-antenner

32324500-5

Kanalväljare

32324600-6

Digital-tv-boxar

32330000-5

Apparater för ljud- och videoinspelning samt ljud- och videoavspelning

32331000-2

Skivtallrikar

32331100-3

Grammofoner

32331200-4

Kassettbandspelare

32331300-5

Utrustning för ljudåtergivning

32331500-7

Inspelare

32331600-8

MP3-spelare

32332000-9

Bandstationer

32332100-0

Diktafoner

32332200-1

Telefonsvarare

32332300-2

Ljudbandspelare

32333000-6

Videobandspelare eller videoavspelare

32333100-7

Videobandspelare

32333200-8

Videokameror

32333300-9

Videoavspelare

32333400-0

Videospelare

32340000-8

Mikrofoner och högtalare

32341000-5

Mikrofoner

32342000-2

Högtalare

32342100-3

Hörlurar

32342200-4

Öronsnäckor

32342300-5

Mikrofoner och högtalarenheter

32342400-6

Ljudanordningar

32342410-9

Ljudutrustning

32342411-6

Minihögtalare

32342412-3

Högtalarsystem

32342420-2

Studiomixer

32342430-5

Ljudkompressorer

32342440-8

Röstbrevsystem

32342450-1

Röstbandspelare

32343000-9

Förstärkare

32343100-0

Ljudfrekvensförstärkare

32343200-1

Megafoner

32344000-6

Mottagarapparater för radiotelefoni eller radiotelegrafi

32344100-7

Bärbara mottagare för anrop och personsökning

32344110-0

Röstregistreringssystem

32344200-8

Radiomottagare

32344210-1

Radioutrustning

32344220-4

Personsökare

32344230-7

Radiostationer

32344240-0

Radiomast

32344250-3

Radioanläggningar

32344260-6

Radioutrustning och multiplexerad utrustning

32344270-9

Radio- och telefonövervakningssystem

32344280-2

Bärbara radioapparater

32350000-1

Delar till ljud- och videoutrustning

32351000-8

Tillbehör till ljud- och videoutrustning

32351100-9

Videoredigeringsutrustning

32351200-0

Skärmar

32351300-1

Tillbehör till audioutrustning

32351310-4

Ljudkassetter

32352000-5

Antenner och reflektorer

32352100-6

Delar till radio- och radarutrustning

32352200-7

Reservdelar och tillbehör till radar

32353000-2

Ljudinspelningar

32353100-3

Grammofonskivor

32353200-4

Musikkassetter

32354000-9

Filmprodukter

32354100-0

Radiologifilm

32354110-3

Röntgenfilm

32354120-6

Diazofilm

32354200-1

Kinematografisk film

32354300-2

Fotofilm

32354400-3

Polaroidfilm

32354500-4

Videofilmer

32354600-5

Videokassetter

32354700-6

Videoband

32354800-7

Krympfilm

32360000-4

Snabbtelefoner

32400000-7

Nät

32410000-0

Lokalt nät

32411000-7

Stafettnät

32412000-4

Kommunikationsnät

32412100-5

Telekommunikationsnät

32412110-8

Internetnätverk

32412120-1

Intranetnätverk

32413000-1

Integrerat nät

32413100-2

Nätreläer

32415000-5

Ethernet-nät

32416000-2

Flertjänstnät (ISDN-nät)

32416100-3

ISDX-nät

32417000-9

Multimedianät

32418000-6

Radionät

32420000-3

Nätutrustning

32421000-0

Nätkablar

32422000-7

Nätkomponenter

32423000-4

Nätnav

32424000-1

Nätinfrastruktur

32425000-8

Nätoperativsystem

32426000-5

Network publishing-system

32427000-2

Nätsystem

32428000-9

Nätuppgradering

32429000-6

Telenätsutrustning

32430000-6

Globalt nät

32440000-9

Fjärrmät- och terminalutrustning

32441000-6

Fjärrmätutrustning

32441100-7

Övervakningssystem för fjärrmätning

32441200-8

Fjärrmät- och styrutrustning

32441300-9

Telematiksystem

32442000-3

Terminalutrustning

32442100-4

Uttagsplintar

32442200-5

Anslutningsboxar

32442300-6

Terminalemulatorer

32442400-7

Anslutningsplintar

32500000-8

Telekommunikationsmateriel

32510000-1

Trådlös telekommunikationsutrustning

32520000-4

Telekablar och telekommunikationsutrustning

32521000-1

Telekommunikationskablar

32522000-8

Telekommunikationsutrustning

32523000-5

Telekommunikationsanläggningar

32524000-2

Telekommunikationssystem

32530000-7

Satellitbunden kommunikationsutrustning

32531000-4

Satellitkommunikationsutrustning

32532000-1

Parabolantenner

32533000-8

Jordstationer

32534000-5

Satellitplattformar

32540000-0

Växlar

32541000-7

Växelutrustning

32542000-4

Växelbord

32543000-1

Telefonväxlar

32544000-8

Utrustning för automatiska abonnentväxlar

32545000-5

System för automatiska abonnentväxlar

32546000-2

Digital kopplingsutrustning

32546100-3

Digitala telefonväxlar

32547000-9

Vakuumbrytaranläggningar

32550000-3

Telefonutrustning

32551000-0

Telekablar och tillhörande utrustning

32551100-1

Telefonförbindelser

32551200-2

Telefonstationer

32551300-3

Telefoner med hörlurar

32551400-4

Telefonnät

32551500-5

Telefonkablar

32552000-7

Elektrisk utrustning för ledningstelefoni eller ledningstelegrafi

32552100-8

Telefonapparater

32552110-1

Trådlösa telefoner

32552120-4

Hjälptelefoner

32552130-7

Telefonautomater

32552140-0

Utrustning till telefonautomater

32552150-3

Telefoner för synskadade

32552160-6

Telefoner för hörselskadade

32552200-9

Bildskärmsenheter

32552300-0

Telefon- eller telegrafväxlar

32552310-3

Digitala telefonstationer

32552320-6

Multiplexorer

32552330-9

Telefonkontrollapparater

32552400-1

Signalomvandlare för tonfrekvenser

32552410-4

Modem

32552420-7

Frekvensomvandlare

32552430-0

Kodningsutrustning

32552500-2

Text-TV-apparater

32552510-5

Text-TV-terminaler

32552520-8

Teletext-utrustning

32552600-3

Porttelefoner

32553000-4

Delar till elektriska telefon- eller telegrafapparater

32560000-6

Fiberoptiska material

32561000-3

Fiberoptiska kopplingar

32562000-0

Optiska fiberkablar

32562100-1

Fiberoptiska informationskablar

32562200-2

Optiska telekablar

32562300-3

Fiberoptiska kablar för dataöverföring

32570000-9

Kommunikationsutrustning

32571000-6

Kommunikationsinfrastruktur

32572000-3

Kommunikationskablar

32572100-4

Kommunikationskablar med multipla elektriska ledare

32572200-5

Kommunikationskablar med koaxiala ledare

32572300-6

Kommunikationskablar för speciella applikationer

32573000-0

Kommunikationsstyrsystem

32580000-2

Datautrustning

32581000-9

Datakommunikationsutrustning

32581100-0

Datatransmissionskablar

32581110-3

Datatransmissionskablar med multipla elektriska ledare

32581120-6

Datatransmissionskablar med koaxiala ledare

32581130-9

Datatransmissionskablar för speciella applikationer

32581200-1

Faxutrustning

32581210-4

Tillbehör och komponenter till faxutrustning

32582000-6

Databärare

32583000-3

Data- och röstmedia

32584000-0

Datalagringsmedia

33000000-0

Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar

33100000-1

Medicinsk utrustning

33110000-4

Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling

33111000-1

Röntgenapparatur

33111100-2

Röntgenbord

33111200-3

Röntgenlaboratorier

33111300-4

Framkallningsapparatur för röntgenfilm

33111400-5

Apparatur för röntgenfluoroskopi

33111500-6

Tandröntgen

33111600-7

Apparatur för radiografi

33111610-0

Apparatur för MR-undersökning

33111620-3

Gammakameror

33111640-9

Termografer

33111650-2

Mammografiapparatur

33111660-5

Bentäthetsmätare

33111700-8

Angiografilaboratorium

33111710-1

Angiografimateriel

33111720-4

Apparatur för angiografi

33111721-1

Digital angiografiutrustning

33111730-7

Materiel för angioplastik

33111740-0

Utrustning för angioplastik

33111800-9

Anläggning för röntgendiagnostik

33112000-8

Utrustning för medicinsk bildbehandling med ultraljud och doppler

33112100-9

Ekokardiograf

33112200-0

Ultraljudsapparat

33112300-1

Ultraljudsscanners

33112310-4

Färgdoppler

33112320-7

Dopplerutrustning

33112330-0

Utrustning för ekoencefalografi

33112340-3

Ekokardiografer

33113000-5

MRT-utrustning

33113100-6

MR-scanners

33113110-9

MR-kameror

33114000-2

Utrustning för spektroskopi

33115000-9

Utrustning för tomografi

33115100-0

Datortomografer (”CT scanner”)

33115200-1

Datortomografer (”CAT scanner”)

33120000-7

System för registrering och undersökningsutrustning

33121000-4

System för ambulatorisk långtidsregistrering

33121100-5

EEG-apparater

33121200-6

Scintigrafiutrustning

33121300-7

EMG-apparater

33121400-8

Audiometrar

33121500-9

EKG

33122000-1

Oftalmologisk utrustning

33123000-8

Utrustning för kardiovaskulära ändamål

33123100-9

Tensiometer

33123200-0

EKG-apparater

33123210-3

Apparatur för hjärtövervakning

33123220-6

Apparatur för kardioangiografi

33123230-9

Kardiografer

33124000-5

Utrustning och artiklar för diagnostik och radiodiagnostik

33124100-6

Diagnostisk utrustning

33124110-9

Diagnostiska system

33124120-2

Utrustning för ultraljudsdiagnostik

33124130-5

Diagnostiska artiklar

33124131-2