ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 59

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
4 mars 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 195/2008 av den 3 mars 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 196/2008 av den 3 mars 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 197/2008 av den 3 mars 2008 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar – Queijo Serra da Estrela (SUB)

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 198/2008 av den 3 mars 2008 om ändring för nittioandra gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

10

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/180/EG

 

*

Rådets beslut av den 25 februari 2008 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Arabrepubliken Egypten

12

 

 

2008/181/EG

 

*

Rådets beslut av den 25 februari 2008 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel

14

 

 

2008/182/Euratom

 

*

Rådets beslut av den 25 februari 2008 om ändring av rådets beslut av den 16 december 1980 om inrättande av en rådgivande kommitté för fusionsprogrammet

15

 

 

2008/183/EG

 

*

Rådets beslut av den 28 februari 2008 om utnämning av en italiensk suppleant i Regionkommittén

17

 

 

2008/184/EG

 

*

Rådets beslut av den 29 februari 2008 om utnämning av en ny ledamot av Europeiska gemenskapernas kommission

18

 

 

Kommissionen

 

 

2008/185/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 februari 2008 om tilläggsgarantier avseende Aujeszkys sjukdom i handeln med svin inom gemenskapen och kriterier för vilka uppgifter som ska lämnas om denna sjukdom [delgivet med nr K(2008) 669] (kodifierad version) ( 1 )

19

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/186/GUSP av den 3 mars 2008 om ändring av gemensam ståndpunkt 2003/495/GUSP om Irak

31

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/187/GUSP av den 3 mars 2008 om restriktiva åtgärder mot den olagliga regeringen i Anjouan, Unionen Komorerna

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

4.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 59/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 195/2008

av den 3 mars 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301,

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/186/Gusp av den 3 mars 2008 om ändring av gemensam ståndpunkt 2003/495/Gusp om Irak (1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1483 (2003) innehåller rådets förordning (EG) nr 1210/2003 (2) särskilda arrangemang i artikel 2 beträffande betalning för export av olja, oljeprodukter och naturgas från Irak samtidigt som det i artikel 10 görs särskilda arrangemang beträffande immunitet mot rättsliga förfaranden för vissa irakiska tillgångar. De särskilda arrangemangen beträffande betalning fortsätter att gälla samtidigt som de särskilda arrangemangen beträffande immunitet gällde till och med den 31 december 2007.

(2)

Enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1790 (2007) och gemensam ståndpunkt 2008/186/Gusp ska båda dessa särskilda arrangemang fortsätta att gälla till och med den 31 december 2008. Förordning (EG) nr 1210/2003 bör ändras i enlighet med detta.

(3)

Förordning (EG) nr 1210/2003 bör även anpassas till den senaste utvecklingen när det gäller sanktionsverksamheten; detta gäller för fastställande av behöriga myndigheter, ansvar för överträdelser och jurisdiktion. Gemenskapens territorium anses i denna förordning omfatta de av medlemsstaternas territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som anges i fördraget.

(4)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningsfulla bör denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1210/2003 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Alla intäkter av export av olja, oljeprodukter och naturgas från Irak, enligt förteckningen i bilaga I, ska från och med den 22 maj 2003 deponeras i utvecklingsfonden för Irak enligt de villkor som anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1483 (2003), särskilt punkterna 20 och 21 i denna.”

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 4a

Förbudet i artikel 4.3 och 4.4 ska inte medföra ansvar av något slag för de berörda fysiska eller juridiska personerna eller enheterna om dessa inte kände till eller inte hade rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot detta förbud.”

3.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

1.   Med avvikelse från artikel 4 får de behöriga myndigheter som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga V ge tillstånd till att frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, om samtliga följande villkor uppfylls:

a)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för kvarstad i enlighet med ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom som meddelats före den 22 maj 2003, eller föremål för en rättslig eller administrativ dom eller skiljedom som meddelats före den dagen.

b)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i en sådan dom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar och som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c)

Indrivningen av fordringen strider inte mot förordning (EG) nr 3541/92.

d)

Erkännandet av en kvarstad eller dom står inte i strid med grunderna för den berörda medlemsstatens rättsordning.

2.   I alla andra fall får tillgångar, ekonomiska resurser och intäkter av ekonomiska resurser som frysts i enlighet med artikel 4 frigöras endast om syftet är att överföra dem till den utvecklingsfond för Irak som förvaltas av den irakiska centralbanken, i enlighet med de villkor som fastställs i FN:s säkerhetsråds resolution 1483 (2003).”

4.

Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

1.   Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå artikel 4 eller att främja sådana transaktioner som avses i artiklarna 2 och 3.

2.   Uppgifter om att bestämmelserna i denna förordning kringgås eller har kringgåtts, ska anmälas till de behöriga myndigheter som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga V samt till kommissionen, antingen direkt eller genom dessa behöriga myndigheter.”

5.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

1.   Utan att det påverkar de tillämpliga reglerna om rapportering, sekretess och tystnadsplikt samt bestämmelserna i artikel 284 i fördraget ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a)

omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 4, till de behöriga myndigheterna enligt de webbplatser som förtecknas i bilaga V, i de medlemsstater där de är bosatta eller belägna samt till kommissionen, antingen direkt eller genom dessa behöriga myndigheter,

b)

samarbeta med de behöriga myndigheter som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga V om uppgifterna kontrolleras.

2.   Uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får användas endast i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.”

6.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 15a

1.   Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning och ange vilka de är på eller via de webbplatser som förtecknas i bilaga V.

2.   Medlemsstaterna ska före den 15 mars 2008 meddela kommissionen namnen på sina behöriga myndigheter och därefter alla ändringar av dessa uppgifter.”

7.

Artikel 16 ska ersättas med följande:

”Artikel 16

Denna förordning ska tillämpas

a)

inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

b)

ombord på alla flygplan och fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom eller utanför gemenskapens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning, och

e)

på varje juridisk person, enhet eller organ med avseende på varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i gemenskapen.”

8.

Artikel 18.3 ska ersättas med följande:

”3.   Artiklarna 2 och 10 ska tillämpas till och med den 31 december 2008.”

9.

Bilaga V ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 mars 2008.

På rådets vägnar

J. PODOBNIK

Ordförande


(1)  Se sidan 31 i detta nummer av EUT.

(2)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 6. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).


BILAGA

”BILAGA V

Webbplatser med uppgift om de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 6, 7 och 8 samt adress för meddelanden till Europeiska kommissionen

A.   Webbplatser med uppgift om behöriga myndigheter

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

CZECH REPUBLIC

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DENMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANY

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRELAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREECE

hhttp://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPAIN

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALY

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITHUANIA

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HUNGARY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NETHERLANDS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLAND

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

UNITED KINGDOM

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adress för meddelanden till Europeiska kommissionen

Europeiska gemenskapernas kommission

Generaldirektoratet för yttre förbindelser

Direktorat A. Krisfrågor och samordning inom ramen för Gusp

Avdelning A.2. Krishantering och fredsbyggande

CHAR 12/106

B 1049 Bryssel

Tfn (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 299 08 73”


4.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 59/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 196/2008

av den 3 mars 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsakter (1), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 4 mars 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 3 mars 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

JO

69,6

MA

51,6

TN

120,5

TR

143,2

ZZ

96,2

0707 00 05

EG

244,4

JO

190,5

MA

114,7

TR

168,8

ZZ

179,6

0709 90 70

MA

82,8

TR

160,7

ZZ

121,8

0709 90 80

EG

54,8

ZZ

54,8

0805 10 20

EG

44,7

IL

54,4

MA

56,2

TN

50,5

TR

89,7

ZZ

59,1

0805 50 10

IL

109,4

SY

56,4

TR

124,9

ZZ

96,9

0808 10 80

AR

102,3

CA

53,7

CN

97,0

MK

42,4

US

109,6

UY

89,9

ZZ

82,5

0808 20 50

AR

82,0

CL

63,2

CN

80,3

US

123,2

ZA

102,3

ZZ

90,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


4.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 59/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 197/2008

av den 3 mars 2008

om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar – Queijo Serra da Estrela (SUB)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 9.1 första stycket, och med tillämpning av artikel 17.2, i förordning (EG) nr 510/2006 undersökt Portugals ansökan om godkännande av ändringar av produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Queijo Serra da Estrela”, som registrerats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 (2).

(2)

Eftersom de berörda ändringarna inte är mindre i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 510/2006 har kommissionen offentliggjort ansökan om ändringar i enlighet med artikel 6.2 första stycket i samma förordning i Europeiska unionens officiella tidning  (3). Då inga invändningar i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har meddelats kommissionen bör ändringarna godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ändrade produktspecifikationer som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande den beteckning som anges i bilagan till den här förordningen godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EGT L 148, 21.6.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2156/2005 (EUT L 342, 24.12.2005, s. 54).

(3)  EUT C 127, 8.6.2007, s. 10.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.3

Ost

PORTUGAL

Queijo Serra da Estrela (SUB)


4.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 59/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 198/2008

av den 3 mars 2008

om ändring för nittioandra gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (1), särskilt artikel 7.1 första strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 anges de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar (2) och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 20 februari 2008 beslutade Förenta nationernas säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra förteckningen över de personer, grupper och enheter för vilka frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser bör gälla. Bilaga I bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 59/2008 (EUT L 22, 25.1.2008, s. 4).

(2)  Tidigare även kallat penningmedel.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

(1)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” ska ”Islamic Jihad Group (alias a) Jama’at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii).” ersättas med följande:

”Islamic Jihad Group (alias a) Jama’at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, k) Islamic Jihad Union).”

(2)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban (alias a) Fahad H. A. Khashayban, b) Fahad H. A. al-Khashiban, c) Fahad H. A. Kheshaiban, d) Fahad H. A. Kheshayban, e) Fahad H. A. al-Khosiban, f) Fahad H. A. Khasiban, g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban h) Fahd Muhammad’Abd al-‘Aziz al-Khushayban, i) Fahad al-Khashiban, j) Fahd Khushaiban, k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, m) Abu Thabit, n) Shaykh Abu Thabit, o) Shaykh Thabet, p) Abu Abdur Rahman, q) Abdur Abu Rahman). Född den 16 oktober 1966 i Aniza, Saudiarabien. Övriga upplysningar: deltagit i finansieringen av och givit annat bistånd till Abu Sayyaf-gruppen.” ersättas med följande:

”Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban (alias a) Fahad H. A. Khashayban, b) Fahad H. A. al-Khashiban, c) Fahad H. A. Kheshaiban, d) Fahad H. A. Kheshayban, e) Fahad H. A. al-Khosiban, f) Fahad H. A. Khasiban, g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban h) Fahd Muhammad’ Abd al-‘Aziz al-Khushayban, i) Fahad al-Khashiban, j) Fahd Khushaiban, k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban, n) Abu Thabit, o) Shaykh Abu Thabit, p) Shaykh Thabet, q) Abu Abdur Rahman, r) Abdur Abu Rahman). Född den 16 oktober 1966 i Oneiza, Saudiarabien. Pass nr: G477835 (utfärdat den 26 juni 2006 och giltigt t.o.m. den 3 maj 2011). Saudiarabisk medborgare. Övriga upplysningar: deltagit i finansieringen av och givit annat bistånd till Abu Sayyaf-gruppen.”

(3)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Abdul Rahim Al-Talhi (alias a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, d) Abe Al-Rahim al-Talahi, e) Abd Al-Rahim Al Tahli, f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, g) Abdulrahim Al Tahi, h) Abdulrahim al-Talji, i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, j) Abdul Rahim, k) Abu Al Bara’a Al Naji, l) Shuwayb Junayd. Adress: Buraydah, Saudiarabien. Född den 8 december 1961 i Al-Taif, Saudiarabien. Pass nr F275043, utfärdat den 29 maj 2004 med sista giltighetsdag den 5 april 2009. Saudiarabisk medborgare. Övriga upplysningar: deltagit i finansieringen av, levererat vapen till och givit annat bistånd till Abu Sayyaf-gruppen.” ersättas med följande:

”Abdul Rahim Al-Talhi (alias a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, d) Abe Al-Rahim al-Talahi, e) Abd Al-Rahim Al Tahli, f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, g) Abdulrahim Al Tahi, h) Abdulrahim al-Talji, i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi, k) Abdul Rahim, l) Abu Al Bara’a Al Naji, m) Shuwayb Junayd. Adress: Buraydah, Saudiarabien. Född den 8 december 1961 i Al-Shefa, Al-Taif, Saudiarabien. Pass nr: F275043 (utfärdat den 29 maj 2004 och giltigt t.o.m. den 5 april 2009). Saudiarabisk medborgare. Övriga upplysningar: deltagit i finansieringen av, levererat vapen till och givit annat bistånd till Abu Sayyaf-gruppen.”

(4)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr (alias a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, d) Mohd Al-Saghir, e) Muhammad Al-Sugayer, f) Muhammad ’Abdallah Salih Al-Sughair, g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, h) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Suqayr, i) Abu Bakr, j) Abu Abdullah. Född a) den 20 augusti 1972, b) den 10 augusti 1972 i Al-Karawiya, Saudiarabien. Övriga upplysningar: deltagit i finansieringen av, levererat vapen till, rekryterat till och givit annat bistånd till Abu Sayyaf-gruppen.” ersättas med följande:

”Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr (alias a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, d) Mohd Al-Saghir, e) Muhammad Al-Sugayer, f) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sughair, g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, h) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Suqayr, i) Mohammad Abdullah S Ssughayer, j) Abu Bakr, k) Abu Abdullah. Född a) den 20 augusti 1972, b) den 10 augusti 1972 i Al-Karawiya, Oneiza, Saudiarabien. Pass nr: E864131 (utfärdat den 30 december 2001 och giltigt t.o.m. den 6 november 2006). Saudiarabisk medborgare. Övriga upplysningar: deltagit i finansieringen av, levererat vapen till, rekryterat till och givit annat bistånd till Abu Sayyaf-gruppen.”


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

4.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 59/12


RÅDETS BESLUT

av den 25 februari 2008

om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Arabrepubliken Egypten

(2008/180/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 170 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Arabrepubliken Egypten (nedan kallat avtalet).

(2)

Avtalet som paraferades den 4 mars 2004 undertecknades den 21 juni 2005, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt, och tillämpas provisoriskt från och med undertecknandet.

(3)

Avtalet grundar sig på principerna om ömsesidig nytta, båda parters möjligheter att medverka i den andra partens program och verksamhet som ligger inom ramen för avtalet, icke-diskriminering samt ett välfungerande skydd och en rättvis fördelning av immateriella rättigheter. Rättssubjekt etablerade i Egypten ska delta i indirekta åtgärder i enlighet med de villkor för rättssubjekt i tredjeländer som fastställs genom Europaparlamentets och rådets beslut i enlighet med artikel 167 i fördraget, rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapens allmänna budget (2) och annan tillämplig gemenskapslagstiftning.

(4)

Avtalet bör ingås på ett sådant sätt att det blir giltigt på samtliga medlemsstaters språk. Detta kommer att ske genom skriftväxling.

(5)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Arabrepubliken Egypten (3) godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Artikel 2

Rådets ordförande ska på Europeiska gemenskapens vägnar göra den anmälan som avses i artikel 7 i avtalet och ska bemyndigas att med Arabrepubliken Egypten genom skriftväxling godkänna att avtalet är giltigt på samtliga medlemsstaters språk efter anslutningarna 2004 och 2007.

Utfärdat i Bryssel 25 februari 2008.

På rådets vägnar

A. VIZJAK

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 29 november 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).

(3)  EUT L 182, 13.7.2005, s. 12.


4.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 59/14


RÅDETS BESLUT

av den 25 februari 2008

om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel

(2008/181/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 170 jämförd med artikel 300.2. första stycket första meningen och artikel 300.3,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på gemenskapens vägnar med staten Israel förhandlat fram en förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete (”avtalet”).

(2)

Avtalet undertecknades på gemenskapens vägnar den 16 juli 2007 i Bryssel, med förbehåll för att det eventuellt ingås vid en senare tidpunkt.

(3)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel (2) godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Artikel 2

Rådets ordförande ska på gemenskapens vägnar göra den anmälan som avses i artikel 5.2 i avtalet.

Utfärdat i Bryssel den 25 februari 2008.

På rådets vägnar

A. VIZJAK

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 25 september 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 220, 25.8.2007, s. 5.


4.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 59/15


RÅDETS BESLUT

av den 25 februari 2008

om ändring av rådets beslut av den 16 december 1980 om inrättande av en rådgivande kommitté för fusionsprogrammet

(2008/182/Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 7 fjärde stycket,

med beaktande av rådets beslut 2006/970/Euratom av den 18 december 2006 om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2007–2011) (1), vars syfte också är att bidra till att det skapas ett kunskapsbaserat samhälle grundat på det europeiska området för forskningsverksamhet,

med beaktande av rådets beslut 2006/976/Euratom av den 19 december 2006 om det särskilda programmet för genomförande av sjunde ramprogrammet (2007–2011) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2), särskilt artikel 7.2, där det föreskrivs att kommissionen för att genomföra det särskilda programmet ska biträdas av en rådgivande kommitté och att, när det gäller fusion, kommitténs sammansättning, de operativa reglerna och de förfaranden som ska tillämpas, ska följa rådets beslut av den 16 december 1980 om inrättande av en rådgivande kommitté för fusionsprogrammet (3) (nedan kallat rådets beslut av den 16 december 1980),

med beaktande av 2005 års anslutningsakt, särskilt artikel 50,

med beaktande av rådets beslut av den 16 december 1980, särskilt punkt 14, där det fastställs ett omröstningssystem för rådgivande kommittén för fusionsprogrammet, och

av följande skäl:

(1)

Rådgivande kommittén för fusionsprogrammet ska avge yttranden avseende punkt 5 g i rådets beslut av den 16 december 1980 enligt ett viktat omröstningssystem för att fastställa prioriterade åtgärder för att fördela förmånsstöd.

(2)

Rådgivande kommittén för fusionsprogrammet rekommenderade den 21 mars 2007 enhälligt att uppdatera det viktade omröstningssystem som ska användas i den kommitté som avses i punkt 14 i rådets beslut av den 16 december 1980, vad gäller fusionsrelaterade frågor, för att inkludera de nya medlemsstaternas röster efter deras anslutning.

(3)

Med beaktande av ovanstående är det nu lämpligt att ändra rådets beslut av den 16 december 1980.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

I punkt 14 i rådets beslut av den 16 december 1980 ska de två sista meningarna ersättas med följande:

”Yttranden avseende punkt 5 g ska antas enligt följande viktade omröstningssystem:

Belgien

2

Bulgarien

2

Tjeckien

2

Danmark

2

Tyskland

5

Estland

1

Grekland

2

Spanien

3

Frankrike

5

Irland

2

Italien

5

Cypern

1

Lettland

1

Litauen

2

Luxemburg

1

Ungern

2

Malta

1

Nederländerna

2

Österrike

2

Polen

3

Portugal

2

Rumänien

2

Slovenien

1

Slovakien

2

Finland

2

Sverige

2

Förenade kungariket

5

Schweiz

2

Totalt

64

För antagande av ett yttrande ska den erforderliga majoriteten vara 33 röster för antagande, från minst 15 delegationer.”

Utfärdat i Bryssel den 25 februari 2008.

På rådets vägnar

A. VIZJAK

Ordförande


(1)  EUT L 400, 30.12.2006, s. 60. Rättat i EUT L 54, 22.2.2007, s. 21.

(2)  EUT L 400, 30.12.2006, s. 404. Rättat i EUT L 54, 22.2.2007, s. 139.

(3)  Inte offentliggjort, men senast ändrat genom rådets beslut 2005/336/Euratom (EUT L 108, 29.4.2005, s. 64)


4.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 59/17


RÅDETS BESLUT

av den 28 februari 2008

om utnämning av en italiensk suppleant i Regionkommittén

(2008/183/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263,

med beaktande av den italienska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 24 januari 2006 beslut 2006/116/EG (1) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2006 till och med den 25 januari 2010.

(2)

En plats som suppleant i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Rosario CONDORELLI har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Giovanni SPERANZA, borgmästare i kommunen Lamezia Terme, utnämns till suppleant i Regionkommittén under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2010.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 28 februari 2008.

På rådets vägnar

A. VIZJAK

Ordförande


(1)  EUT L 56, 25.2.2006, s. 75.


4.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 59/18


RÅDETS BESLUT

av den 29 februari 2008

om utnämning av en ny ledamot av Europeiska gemenskapernas kommission

(2008/184/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 215 andra stycket,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 128 andra stycket, och

av följande skäl:

I en skrivelse av den 28 februari 2008, samt i ytterligare en skrivelse av den 29 februari 2008, avsade sig Markos Kyprianou sina uppgifter som ledamot av kommissionen med verkan från midnatt den 2 mars 2008. Han ska ersättas för återstoden av sin mandatperiod.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Androula Vassiliou utnämns till ledamot av kommissionen för tiden från och med den 3 mars 2008 till och med den 31 oktober 2009.

Artikel 2

Detta beslut får verkan den 3 mars 2008.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 29 februari 2008.

På rådets vägnar

M. COTMAN

Ordförande


Kommissionen

4.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 59/19


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 februari 2008

om tilläggsgarantier avseende Aujeszkys sjukdom i handeln med svin inom gemenskapen och kriterier för vilka uppgifter som ska lämnas om denna sjukdom

[delgivet med nr K(2008) 669]

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

(2008/185/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (1), särskilt artikel 8, artiklarna 9.2 och 10.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2001/618/EG av den 23 juli 2001 om tilläggsgarantier avseende Aujeszkys sjukdom i handeln med svin inom gemenskapen, kriterier för vilka uppgifter som ska lämnas om denna sjukdom och om upphävande av beslut 93/24/EEG och beslut 93/244/EEG (2) har ändrats flera gånger (3) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det beslutet kodifieras.

(2)

Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (OIE) är den internationella organisation som genom avtalet om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder enligt Gatt 1994 utsetts till ansvarig för fastställande av internationella djurhälsobestämmelser för handeln med djur och animaliska produkter. Dessa bestämmelser offentliggörs i den internationella smittskyddskoden.

(3)

Det avsnitt i den internationella smittskyddskoden som behandlar Aujeszkys sjukdom har genomgått en omfattande omarbetning.

(4)

Det är lämpligt att ändra de tilläggsgarantier avseende Aujeszkys sjukdom som krävs för handeln med svin inom gemenskapen, för att se till att de är förenliga med de internationella regler som omfattar denna sjukdom och säkerställa en bättre kontroll inom gemenskapen.

(5)

Kriterier måste fastställas för vilka uppgifter medlemsstaterna ska lämna om Aujeszkys sjukdom, enligt artikel 8 i direktiv 64/432/EEG.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det ska vara tillåtet att transportera svin som är avsedda för avel eller produktion till medlemsstater eller regioner i medlemsstater som är fria från Aujeszkys sjukdom enligt förteckningen i bilaga I från andra medlemsstater eller regioner som inte finns upptagna i bilagan på följande villkor:

1.

I den medlemsstat svinen kommer från måste obligatorisk anmälningsplikt gälla för Aujeszkys sjukdom.

2.

En plan för kontroll och utrotning av Aujeszkys sjukdom som uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 9.1 i direktiv 64/432/EEG och står under den behöriga myndighetens överinseende måste finnas i den ursprungliga medlemsstaten eller regionen. Lämpliga åtgärder för transporter och förflyttningar av svin måste finnas enligt denna plan för att förhindra spridning av sjukdomen mellan anläggningar av annan status.

3.

När det gäller den anläggning svinen kommer från

a)

får inget kliniskt, patologiskt eller serologiskt bevis på Aujeszkys sjukdom ha registrerats vid den aktuella anläggningen under de senaste tolv månaderna,

b)

får inget kliniskt, patologiskt eller serologiskt bevis på Aujeszkys sjukdom ha registrerats under de senaste tolv månaderna vid anläggningar som är belägna inom en radie på 5 km från den anläggning svinen ursprungligen kommer från, denna bestämmelse ska emellertid inte gälla om övervakningen av och åtgärderna för att utrota sjukdomen vid dessa senare anläggningar regelbundet tillämpats, under övervakning av den behöriga myndigheten och i enlighet med den utrotningsplan som avses i punkt 2, och dessa åtgärder verkligen har förhindrat sjukdomen från att spridas till den aktuella anläggningen,

c)

får vaccinationer mot Aujeszkys sjukdom inte ha genomförts på minst tolv månader,

d)

ska svinen vid åtminstone två tillfällen med minst fyra månaders mellanrum ha genomgått en serologisk undersökning avseende Aujeszkys sjukdom i syfte att detektera ADV-gE-, ADV-gB- eller ADV-gD-antikroppar eller hela viruspartiklar. Denna undersökning måste ha visat frånvaro av Aujeszkys sjukdom och att vaccinerade svin saknar gE-antikroppar,

e)

får inga svin under de senaste tolv månaderna ha införts från anläggningar med en lägre djurhälsostatus med avseende på Aujeszkys sjukdom, såvitt de inte med negativt resultat har testats för Aujeszkys sjukdom.

4.

De svin som ska transporteras

a)

får inte ha blivit vaccinerade,

b)

ska ha hållits isolerade i en av den behöriga myndigheten godkänd anläggning under de 30 närmast föregående dagarna före transporten, och detta på ett sådant sätt att varje risk för spridning av smittan till dessa svin undanröjts,

c)

måste ha vistats i den ursprungliga anläggningen eller i en anläggning med likvärdig status sedan de föddes, och ha vistats i den ursprungliga anläggningen i minst

i)

30 dagar, när det rör sig om svin som är avsedda för produktion,

ii)

90 dagar, när det rör sig om svin som är avsedda för avel,

d)

ska, med negativt resultat och med minst 30 dagars mellanrum, ha genomgått åtminstone två serologiska undersökningar för att detektera ADV-gB- eller ADV-gD-antikroppar eller hela viruspartiklar. På svin som är yngre än fyra månader får det även göras serologisk undersökning för att detektera ADV-gE-antikroppar. Provtagningen för den sista undersökningen ska göras inom 15 dagar före transporten. Antalet svin som undersöks på den isolerade avdelningen ska vara tillräckligt för att detektera

i)

2 % seroprevalens med 95 % konfidensgrad på den isolerade avdelningen när det rör sig om svin som är avsedda för produktion,

ii)

0,1 % seroprevalens med 95 % konfidensgrad på den isolerade avdelningen när det rör sig om svin som är avsedda för avel.

Det första av de två testen ska emellertid inte vara nödvändigt om

i)

det inom ramen för den plan som avses under punkt 2 har gjorts en serologisk undersökning i ursprungsanläggningen som gjorts mellan 45 och 170 dagar före transporten och undersökningen har visat att det inte förekommer antikroppar mot Aujeszkys sjukdom och att vaccinerade svin saknar gE-antikroppar,

ii)

de svin som ska transporteras har vistats i den ursprungliga anläggningen sedan de föddes, och

iii)

inga svin har transporterats till ursprungsanläggningen medan de svin som ska transporteras har befunnit sig på den isolerade avdelningen.

Artikel 2

Det ska vara tillåtet att transportera svin avsedda för slakt som är destinerade till medlemsstater eller regioner enligt bilaga I som är fria från Aujeszkys sjukdom och svin som kommer från andra medlemsstater eller regioner i medlemsstater, på följande villkor:

1.

I den medlemsstat svinen kommer från måste obligatorisk anmälningsplikt gälla för Aujeszkys sjukdom.

2.

En plan för kontroll och utrotning av Aujeszkys sjukdom ska finnas i den medlemsstat eller den region svinen kommer från, och planen ska uppfylla villkoren i artikel 1.2.

3.

Samtliga svin måste transporteras direkt till det mottagande slakteriet och antingen

a)

komma från en anläggning som uppfyller villkoren i artikel 1. 3, eller

b)

ha vaccinerats mot Aujeszkys sjukdom åtminstone 15 dagar före avfärden och komma från en anläggning där

i)

övervakning och utrotning av Aujeszkys sjukdom inom ramen för den plan som avses under punkt 2 och under den behöriga myndighetens överinseende regelbundet har pågått under de senaste tolv månaderna,

ii)

de har vistats under minst 30 dagar före avsändning och där inget kliniskt eller patologiskt bevis på sjukdomen har registrerats i det ögonblick då hälsointyget enligt artikel 7 utfärdas, eller

c)

inte vara vaccinerade och komma från en anläggning där

i)

övervakning och utrotning av Aujeszkys sjukdom inom ramen för den plan som avses under punkt 2 och under den behöriga myndighetens överinseende regelbundet har pågått under de senaste tolv månaderna och inget kliniskt, patologiskt eller serologiskt bevis på Aujeszkys sjukdom har registrerats under de senaste sex månaderna,

ii)

vaccination mot Aujeszkys sjukdom och införande av vaccinerade svin har varit förbjudna av den behöriga myndigheten eftersom anläggningen är på väg att uppnå högsta status avseende Aujeszkys sjukdom i enlighet med den plan som avses i punkt 2,

iii)

de har vistats i minst 90 dagar innan de skickas iväg.

Artikel 3

Svin som är avsedda för avel och som är destinerade till de medlemsstater eller regioner som anges i bilaga II där godkända program för utrotning av Aujeszkys sjukdom genomförs ska antingen

1.

komma från medlemsstater eller regioner i förteckningen i bilaga I, eller

2.

komma från

a)

medlemsstater eller regioner i förteckningen i bilaga II, och

b)

en anläggning som uppfyller villkoren enligt artikel 1.3, eller

3.

uppfylla följande villkor:

a)

I den medlemsstat svinen kommer från måste obligatorisk anmälningsplikt gälla för Aujeszkys sjukdom.

b)

En plan för kontroll och utrotning av Aujeszkys sjukdom ska finnas i den medlemsstat eller den region svinen kommer från, och planen ska uppfylla villkoren i artikel 1.2.

c)

Inget kliniskt, patologiskt eller serologiskt bevis på Aujeszkys sjukdom får ha registrerats vid den ursprungliga anläggningen under de senaste tolv månaderna.

d)

Svinen ska ha hållits isolerade i en av den behöriga myndigheten godkänd anläggning under de 30 närmast föregående dagarna före transporten, och detta på ett sådant sätt att varje risk för spridning av Aujeszkys sjukdom har förhindrats.

e)

Svinen ska med negativt resultat ha genomgått en serologisk undersökning för att detektera gE-antikroppar. Provtagningen för den sista undersökningen ska göras inom 15 dagar före transporten. Antalet undersökta svin ska vara tillräckligt för att man ska kunna fastställa 2 % seroprevalens med 95 % konfidensgrad.

f)

Svinen måste ha vistats i den ursprungliga anläggningen eller i en anläggning med likvärdig status sedan de föddes, och ha vistats i den ursprungliga anläggningen i minst 90 dagar.

Artikel 4

Svin som är avsedda för produktion och som är destinerade till de medlemsstater eller regioner enligt bilaga II där godkända program för utrotning av Aujeszkys sjukdom genomförs ska antingen

1.

komma från medlemsstater eller regioner som finns förtecknade i bilaga I, eller

2.

komma från

a)

medlemsstater eller regioner som finns förtecknade i bilaga II, och

b)

en anläggning som uppfyller villkoren enligt artikel 1.3, eller

3.

uppfylla följande villkor:

a)

I den medlemsstat svinen kommer från måste obligatorisk anmälningsplikt gälla för Aujeszkys sjukdom.

b)

En plan för kontroll och utrotning av Aujeszkys sjukdom ska finnas i den ursprungliga medlemsstaten eller regionen, och planen ska uppfylla villkoren i artikel 1.2.

c)

Inget kliniskt, patologiskt eller serologiskt bevis på Aujeszkys sjukdom ska ha registrerats vid den ursprungliga anläggningen under de senaste tolv månaderna.

d)

En serologisk undersökning i ursprungsanläggningen som gjorts mellan 45 och 170 dagar före transporten ska ha visat att Aujeszkys sjukdom inte förekommer och att vaccinerade svin saknar gE-antikroppar.

e)

Svinen ska antingen ha vistats i den ursprungliga anläggningen sedan de föddes eller vistats i sådana anläggningar i minst 30 dagar efter anförandet från en anläggning med likvärdig status, där en serologisk undersökning likvärdig med den som avses i punkt d har gjorts.

Artikel 5

De serologiska undersökningar som genomförs för att detektera Aujeszkys sjukdom hos svin i enlighet med detta beslut ska motsvara de krav som fastställs i bilaga III.

Artikel 6

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10.3 i direktiv 64/432/EEG ska uppgifter om förekomsten av Aujeszkys sjukdom, inklusive närmare uppgifter om de program för kontroll och utrotning som genomförs i de medlemsstater som finns förtecknade i bilaga II och i de andra medlemsstater eller regioner som inte finns förtecknade i den bilagan där program för kontroll och utrotning genomförs lämnas minst en gång om året av varje medlemsstat i enlighet med de enhetliga kriterier som fastställs i bilaga IV.

Artikel 7

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapens bestämmelser om djurhälsointyg för svin som ska skickas till medlemsstater eller regioner som finns förtecknade i bilaga I eller II ska den officielle veterinären, innan avdelning C i det djurhälsointyg som krävs enligt direktiv 64/432/EEG fylls i, kontrollera

a)

svinanläggningens och den ursprungliga medlemsstatens eller regionens status avseende Aujeszkys sjukdom,

b)

vilken status den mottagande anläggningen och medlemsstaten eller regionen har avseende Aujeszkys sjukdom, om svinen inte ursprungligen kommer från en medlemsstat eller region där sjukdomen inte förekommer,

c)

om svinen motsvarar de villkor som fastställs i detta beslut.

2.   För svin som är på väg till medlemsstater eller regioner som finns förtecknade i bilaga I eller II ska punkt 4 i del C i det djurhälsointyg som avses i punkt 1 fyllas i och kompletteras på följande sätt:

a)

I första strecksatsen, före ordet ”sjukdom”, ska ordet ”Aujeszkys” läggas till.

b)

I andra strecksatsen ska det föras in en hänvisning till detta beslut. På samma rad ska numret på den artikel i detta beslut som avser svinen i fråga anges inom parentes.

Artikel 8

Medlemsstaterna ska säkerställa att svin som är på väg till medlemsstater eller regioner som finns med i förteckningarna i bilaga I eller II inte kommer i kontakt med svin med en annan eller okänd status avseende Aujeszkys sjukdom under transport eller transitering.

Artikel 9

Beslut 2001/618/EG ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till detta beslut och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga VI.

Artikel 10

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 februari 2008.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2007/729/EG (EUT L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  EGT L 215, 9.8.2001, s. 48. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/729/EG.

(3)  Se bilaga V.


BILAGA I

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater där Aujeszkys sjukdom inte förekommer och där vaccination inte är tillåten

ISO kod

Medlemsstat

Regioner

CZ

Tjeckien

Alla regioner

DK

Danmark

Alla regioner

DE

Tyskland

Alla regioner

FR

Frankrike

Departementen Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne och Yvelines

CY

Cypern

Hela territoriet

LU

Luxemburg

Alla regioner

AT

Österrike

Hela territoriet

SK

Slovakien

Alla regioner

FI

Finland

Alla regioner

SE

Sverige

Alla regioner

UK

Förenade kungariket

Alla regioner i England, Skottland och Wales


BILAGA II

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater där godkända program genomförs för att bekämpa Aujeszkys sjukdom

ISO kod

Medlemsstat

Regioner

BE

Belgien

Hela territoriet

ES

Spanien

Regionerna Galicien, Baskien, Asturien, Kantabrien, Navarra och Rioja

Provinserna León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid och Ávila i regionen Kastilien-León.

Provinsen Las Palmas på Kanarieöarna

FR

Frankrike

Departementen Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan och Nord.

IT

Italien

Provinsen Bolzano.

NL

Nederländerna

Hela territoriet


BILAGA III

Standarder för serologiska tester avseende Aujeszkys sjukdom – protokoll för Enzyme Linked Immunosorbent Assay (Elisa) för att detektera antikroppar med det virus som orsakar Aujeszkys sjukdom (hela viruset), till glykoprotein B (ADV-gB), glykoprotein D (ADV-gD) eller glykoprotein E (ADV-gE)

1.

De institutioner som räknas upp i punkt 2 d ska bedöma Elisa ADV-gE-tester och utrustning utifrån kriterierna i punkt 2 a, b och c. Den behöriga myndigheten i varje medlemsstat ska se till att endast sådan Elisa ADV-gE-utrustning registreras som uppfyller normerna. De undersökningar som räknas upp i 2 a och b ska utföras innan testet godkänns och därefter ska åtminstone undersökning enligt 2 c utföras på varje sats.

2.

Testets standardisering, sensitivitet och specificitet.

a)

Testets sensitivitet måste hålla en sådan nivå att gemenskapens referensserum enligt följande ger positiva resultat:

Gemenskapens referensserum ADV1 i spädning 1:8.

Gemenskapens referensserum ADV-gE A.

Gemenskapens referensserum ADV-gE B.

Gemenskapens referensserum ADV-gE C.

Gemenskapens referensserum ADV-gE D.

Gemenskapens referensserum ADV-gE E.

Gemenskapens referensserum ADV-gE F.

b)

Testets specificitet ska hålla en sådan nivå att gemenskapens referensserum enligt följande ger negativa resultat:

Gemenskapens referensserum ADV-gE G.

Gemenskapens referensserum ADV-gE H.

Gemenskapens referensserum ADV-gE J.

Gemenskapens referensserum ADV-gE K.

Gemenskapens referensserum ADV-gE L.

Gemenskapens referensserum ADV-gE M.

Gemenskapens referensserum ADV-gE N.

Gemenskapens referensserum ADV-gE O.

Gemenskapens referensserum ADV-gE P.

Gemenskapens referensserum ADV-gE Q.

c)

Vid satskontroll måste gemenskapens referensserum ADV1 ge positivt resultat vid utspädning 1:8 och ett av gemenskapens referensserum från ADV-gE G till ADV-gE Q, enligt förteckningen i b, måste vara negativt.

Vid satskontroll av ADV-gB och ADV-gD måste gemenskapens referensserum ADV1 ge positivt resultat vid utspädning 1:2 och gemenskapens referensserum Q, enligt förteckningen i b, måste vara negativt.

d)

Nedanstående institut ska dessutom ansvara för kontrollen av Elisametodens kvalitet i respektive medlemsstat och särskilt för framställning och standardisering av nationella referensserum som stämmer överens med EG:s referensserum:

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

Tfn +43 (0) 505 55-38112

Fax +43 (0) 505 55-38108

E-post:vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Wusterhausen

Seestraße 55

D-16868 Wusterhausen

Tfn + 49 33979 80-0

Fax + 49 33979 80-200

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia

Tfn + 372 7 386 100

Faks: + 372 7 386 102

E-post:info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

Algete 28110 (Madrid)

Tfn +34 916 290 300

Fax +34 916 290 598

E-post: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

E-post:info@evira.fi

Tfn +358 20 772 003 (exchange)

Fax +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles

AFSSA site de Ploufragan/Brest —

LERAPP

BP 53

22440 Ploufragan

UK

Veterinary Laboratories Agency

New Haw, Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 3NB, UK

Tfn (44-1932) 341111

Fax (44-1932) 347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes

25 Neapoleos Street,

GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki

Tfn +30 2106010903

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tfn +36 1 460-6300

Fax +36 1 252-5177

E-post:titkarsag@oai.hu

IE

Virology Division

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food Laboratories

Backweston Campus

Stacumny Lane

Celbridge

Co. Kildare

IT

Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —

Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna,

Via Bianchi, 9;

25124 Brescia

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs

(National Diagnostic Centre)

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

Tfn +371 7620526

Fax +371 7620434

E-post: ndc@ndc.gov.lv

MT

NL

Centraal Instituut voor Dierziekte Controle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine Diseases

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut

Badawczy

al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tfn +48 81 889 30 00

Fax +48 81 886 25 95

E-post: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

P-1549-011 Lisboa

SE

Statens veterinärmedicinska anstalt

Department of Virology

S-751 89 Uppsala

Tfn (46-18) 67 40 00

Fax (46-18) 67 44 67

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústav

Pod dráhami 918

960 86 Zvolen

Slovenska republika


BILAGA IV

Uppgifter om förekomsten av Aujeszkys sjukdom och planerna för kontroll och utrotning av sjukdomen som ska lämnas i enlighet med artikel 8 i rådets direktiv 64/432/EEG

1.

Medlemsstat: …

2.

Datum: …

3.

Rapporteringsperiod: …

4.

Antalet anläggningar där Aujeszkys sjukdom har upptäckts med hjälp av kliniska, serologiska eller virologiska undersökningar: …

5.

Uppgifter om vaccinationer mot Aujeszkys sjukdom, serologiska undersökningar och klassificeringen av anläggningar (fyll i tabellen):

Region

Antal anläggningar

Antal anläggningar med ett program för kontroll och utrotning (1)

Antal anläggningar utan smitta

(med vaccinering) (2)

Antal anläggningar utan smitta

(utan vaccinering) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

 

 

 

6.

Övriga upplysningar om serologisk övervakning vid centra for artificiell insemination, när det gäller export eller inom ramen för andra övervakningsordningar, etc.: …


(1)  Program som står under den behöriga myndighetens överinseende.

(2)  Svinanläggningar där serologiska undersökningar med negativt resultat har genomförts i enlighet med ett officiellt program mot Aujeszkys sjukdom och där vaccinationer har genomförs under de föregående tolv månaderna.

(3)  Anläggningar som uppfyller villkoren i artikel 1.3


BILAGA V

UPPHÄVT BESLUT OCH ÄNDRINGAR AV DET I KRONOLOGISK ORDNING

Kommissionens beslut 2001/618/EG

(EGT L 215, 9.8.2001, s. 48)

 

Kommissionens beslut 2001/746/EG

(EGT L 278, 23.10.2001, s. 41)

Endast när det gäller hänvisningen till beslut 2006/618/EG i artikel 1

Kommissionens beslut 2001/905/EG

(EGT L 335, 19.12.2001, s. 22)

Endast när det gäller hänvisningen till beslut 2006/618/EG i artikel 2

Kommissionens beslut 2002/270/EG

(EGT L 93, 10.4.2002, s. 7)

Endast artikel 3

Kommissionens beslut 2003/130/EG

(EUT L 52, 27.2.2003, s. 9)

 

Kommissionens beslut 2003/575/EG

(EUT L 196, 2.8.2003, s. 41)

 

Kommissionens beslut 2004/320/EG

(EUT L 102, 7.4.2004, s. 75)

Endast artikel 2 och bilaga II

Kommissionens beslut 2005/768/EG

(EUT L 290, 4.11.2005, s. 27)

 

Kommissionens beslut 2006/911/EG

(EUT L 346, 9.12.2006, s. 41)

Endast när det gäller hänvisningen till beslut 2006/618/EG i artikel 1 och punkt 12 i bilagan

Kommissionens beslut 2007/603/EG

(EUT L 236, 8.9.2007, s. 7)

 

Kommissionens beslut 2007/729/EG

(EUT L 294, 13.11.2007, s. 26)

Endast när det gäller hänvisningen till beslut 2006/618/EG i artikel 1 och punkt 10 i bilagan


BILAGA VI

Jämförelsetabell

Beslut 2001/618/EG

Detta beslut

Artikel 1 a och b

Artikel 1.1 och 1.2

Artikel 1 c första–femte strecksatsen

Artikel 1.3 a–e

Artikel 1 d första–fjärde strecksatsen

Artikel 1.4 a–d

Artikel 2 a och b

Artikel 2.1 och 2.2

Artikel 2 c första–tredje strecksatsen

Artikel 2.3 a–c

Artikel 3 a

Artikel 3.1

Artikel 3 b första och andra strecksatsen

Artikel 3.2 a och b

Artikel 3 c första–sjätte strecksatsen

Artikel 3.3 a–f

Artikel 4 a

Artikel 4.1

Artikel 4 b första och andra strecksatsen

Artikel 4.2 a och b

Artikel 4 c första–femte strecksatsen

Artikel 4.3 a–e

Artikel 5–8

Artikel 5–8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 11

Artikel 10

Bilaga I–IV

Bilaga I–IV

Bilaga V

Bilaga VI


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

4.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 59/31


RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2008/186/GUSP

av den 3 mars 2008

om ändring av gemensam ståndpunkt 2003/495/GUSP om Irak

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

Den 7 juli 2003 antog rådet gemensam ståndpunkt 2003/495/Gusp (1) om Irak, för genomförande av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1483 (2003).

(2)

Den 18 december 2007 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 1790 (2007), där man bland annat beslutade om att särskilda arrangemang avseende intäkter av Iraks export av olja, oljeprodukter och naturgas samt avseende immunitet mot rättsliga förfaranden för vissa irakiska tillgångar, såsom avses i paragraferna 12, 20 och 22 i säkerhetsrådets resolution 1483 (2003) i säkerhetsrådets resolution 1546 (2004), ska tillämpas till och med den 31 december 2008.

(3)

Gemensam ståndpunkt 2003/495/Gusp bör därför ändras.

(4)

Gemenskapen måste agera för att genomföra vissa åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensam ståndpunkt 2003/495/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Intäkter av försäljningen av olja, oljeprodukter och naturgas som går på export från Irak från och med den 22 maj 2003 ska gå till utvecklingsfonden för Irak på de villkor som anges i resolution 1483 (2003).”

2.

I artikel 5 ska följande punkt införas:

”4.   Privilegier och immunitet enligt punkterna 1, 2 a och 2 b ska inte tillämpas med avseende på en eventuell slutgiltig dom i samband med en avtalsförpliktelse som Irak påtagit sig efter den 30 juni 2004.”

3.

I artikel 7 ska andra stycket ersättas med följande:

”Artiklarna 4 och 5 ska gälla till och med den 31 december 2008.”

Artikel 2

Artikel 2 i gemensam ståndpunkt 2004/553/Gusp ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.

Artikel 4

Denna gemensamma ståndpunkt ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel 3 mars 2008.

På rådets vägnar

J. PODOBNIK

Ordförande


(1)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 72. Gemensamma ståndpunkten senast ändrad genom gemensam ståndpunkt 2004/553/Gusp (EUT L 246, 20.7.2004, s. 32).


4.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 59/32


RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2008/187/GUSP

av den 3 mars 2008

om restriktiva åtgärder mot den olagliga regeringen i Anjouan, Unionen Komorerna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

Genom ett brev av den 25 oktober 2007 till generalsekreteraren/höge representanten begärde ordföranden för Afrikanska unionens kommission att Europeiska unionen och dess medlemsstater ska stödja de sanktioner som Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd den 10 oktober 2007 beslöt att införa mot de olagliga myndigheterna i Anjouan, Unionen Komorerna, efter presidentvalet som hölls där under otillfredsställande förhållanden.

(2)

Europeiska unionen bör stödja Afrikanska unionens beslut att genomföra sanktioner mot den olagliga regeringen i Anjouan och mot de personer som är associerade med den, som svar på deras ihärdiga vägran att arbeta för att det skapas förutsättningar som är gynnsamma för stabilitet och försoning i Komorerna och i syfte att få de olagliga myndigheterna i Anjouan att gå med på att hålla nya val som bör vara trovärdiga och genomföras öppet och korrekt.

(3)

Det krävs en åtgärd från gemenskapens sida för att genomföra vissa åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att medlemmar av den olagliga regeringen i Anjouan, Unionen Komorerna (nedan kallad Anjouan) och personer som är associerade med dem enligt bilagan, reser in i eller transiterar genom deras territorier.

2.   Enligt punkt 1 åläggs inte medlemsstaterna att vägra egna medborgare inresa till deras territorium.

3.   Punkt 1 ska tillämpas utan att det påverkar de fall då en medlemsstat är bunden av en skyldighet enligt internationell rätt, dvs.

a)

som värdland för en internationell mellanstatlig organisation,

b)

som värdland för en internationell konferens sammankallad av eller under överinseende av Förenta nationerna,

c)

enligt en multilateral överenskommelse som ger privilegier och immunitet, eller

d)

enligt 1929 års konkordat (Lateranfördraget) som ingåtts av Heliga stolen (Vatikanstaten) och Italien.

4.   Punkt 3 ska tillämpas även i de fall när en medlemsstat är värdland för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (Osse).

5.   Rådet ska informeras på vederbörligt sätt i alla de fall när en medlemsstat beviljar ett undantag enligt punkterna 3 eller 4.

6.   Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkt 1 när resan är motiverad av allvarliga humanitära skäl eller för att delta i mellanstatliga möten, inklusive möten som stöds av Europeiska unionen, där det förs en politisk dialog som direkt främjar demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i Anjouan.

7.   En medlemsstat som önskar bevilja undantag enligt punkt 6 ska anmäla detta skriftligt till rådet. Undantag ska anses beviljat såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör en skriftlig invändning inom två arbetsdagar efter det att de mottagit anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera av rådets medlemmar har invändningar får rådet med kvalificerad majoritet besluta att bevilja det föreslagna undantaget.

8.   När en medlemsstat enligt punkterna 3, 4, 6 och 7 tillåter inresa till eller transitering genom sitt territorium för personer som förtecknas i bilagan ska tillståndet endast gälla det ändamål för vilket det ges och de personer som berörs av detta.

Artikel 2

1.   Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, förvaras eller kontrolleras av enskilda medlemmar av den olagliga regeringen i Anjouan och fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är associerade med dem och som förtecknas i bilagan, ska frysas.

2.   Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för, eller göras tillgängliga till förmån för, fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagan.

3.   Den behöriga myndigheten får tillåta att vissa spärrade tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga på villkor som den anser vara ändamålsenliga efter att ha fastställt att de aktuella tillgångarna eller ekonomiska resurserna är

a)

nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven för de personer som förtecknas i bilagan och deras anhöriga, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

endast avsedda för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

endast avsedda för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av spärrade penningmedel eller ekonomiska resurser,

d)

nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den berörda medlemsstaten minst två veckor före beviljandet av tillståndet meddelar andra medlemsstater och kommissionen de grunder på vilka den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

4.   Punkt 2 ska inte tillämpas på kreditering av spärrade konton med

a)

ränta eller andra intäkter från dessa konton, eller

b)

betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken dessa konton omfattas av restriktiva åtgärder,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortfarande omfattas av punkt 1.

Artikel 3

Rådet ska, enhälligt och på förslag av en medlemsstat eller kommissionen, anta ändringar av förteckningen i bilagan, om den politiska utvecklingen i Anjouan kräver det.

Artikel 4

Denna gemensamma ståndpunkt ska gälla under tolv månader. Den ska ses över fortlöpande. Den ska vid behov förlängas, förnyas eller ändras mot bakgrund av den politiska utvecklingen i Anjouan.

Artikel 5

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.

Artikel 6

Denna gemensamma ståndpunkt ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 3 mars 2008.

På rådets vägnar

J. PODOBNIK

Ordförande


BILAGA

Förteckning över medlemmar av den olagliga regeringen i Anjouan och fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är associerade med dem som avses i artiklarna 1 och 2

Namn

Mohamed Bacar

Kön

M

Befattning

Självutnämnd president

Titel

Överste

Födelseort

Barakani

Födelsedatum

5.5.1962

Passnummer

01AB01951/06/160, utfärdat den 1.12.2006

Namn

Jaffar Salim

Kön

M

Befattning

”Inrikesminister”

Födelseort

Mutsamudu

Födelsedatum

26.6.1962

Passnummer

06BB50485/20 950, utfärdat den 1.2.2007

Namn

Mohamed Abdou Madi

Kön

M

Befattning

”Samarbetsminister”

Födelseort

Mjamaoué

Födelsedatum

1956

Passnummer

05BB39478, utfärdat den 1.8.2006

Namn

Ali Mchindra

Kön

M

Befattning

”Utbildningsminister”

Födelseort

Cuvette

Födelsedatum

20.11.1958

Passnummer

03819, utfärdat den 3.7.2004

Namn

Houmadi Souf

Kön

M

Befattning

”Minister för ’civil service’”

Födelseort

Sima

Födelsedatum

1963

Passnummer

51427, utfärdat den 4.3.2007

Namn

Rehema Boinali

Kön

M

Befattning

”Energiminister”

Födelseort

 

Födelsedatum

1967

Passnummer

540355, utfärdat den 7.4.2007

Namn

Dhoihirou Halidi

Kön

M

Titel

Kabinettsdirektör

Befattning

Tjänsteman som är nära associerad med den olagliga regeringen i Anjouan

Födelseort

Bambao Msanga

Födelsedatum

8.3.1965

Passnummer

64528, utfärdat den 19.9.2007

Namn

Abdou Bacar

Kön

M

Titel

Överstelöjtnant

Befattning

Högre militärofficer som utgör ett viktigt stöd för den olagliga regeringen i Anjouan

Födelseort

Barakani

Födelsedatum

2.5.1954

Passnummer

54621, utfärdat den 23.4.2007