ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 23

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
26 januari 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 63/2008 av den 21 januari 2008 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av dihydromyrcenol med ursprung i Indien

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 64/2008 av den 25 januari 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 65/2008 av den 25 januari 2008 om öppnande för år 2008 och de följande åren av tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Norge vilka är ett resultat av bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 66/2008 av den 25 januari 2008 om öppnande för år 2008 och därpå följande år av tullkvoter som ska tillämpas på import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Norge som framställts genom bearbetning av jordbruksprodukter som omfattas av rådets förordning (EG) 3448/93

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 67/2008 av den 25 januari 2008 om ändring av förordning (EG) nr 3199/93 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 68/2008 av den 25 januari 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 69/2008 av den 25 januari 2008 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnas för delperioden januari 2008 genom förordning (EG) nr 327/98

17

 

 

BESLUT SOM ANTAGITS GEMENSAMT AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en papperslös miljö för tullen och handeln

21

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/76/EG

 

*

Rådets beslut av den 21 januari 2008 om den ståndpunkt som gemenskapen ska inta i Internationella kakaorådet angående förlängning av 2001 års internationella kakaoavtal

27

 

 

Kommissionen

 

 

2008/77/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 januari 2008 om godkännande av planerna för 2008 för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin och för nödvaccination av viltlevande svin mot denna sjukdom i Bulgarien [delgivet med nr K(2008) 270]

28

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/78/EG

 

*

Kommissionens rekommendation av den 10 januari 2008 om åtgärder för att underlätta framtida övergångar till euron [delgivet med nr K(2007) 6912]

30

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

26.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 63/2008

av den 21 januari 2008

om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av dihydromyrcenol med ursprung i Indien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artikel 9,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   FÖRFARANDE

1.   Provisoriska åtgärder

(1)

Den 27 juli 2007 införde kommissionen, genom förordning (EG) nr 896/2007 (2) (nedan kallad förordningen om preliminär tull), en preliminär antidumpningstull på import till gemenskapen av dihydromyrcenol med ursprung i Indien (nedan kallat det berörda landet).

(2)

Det erinras om att undersökningen av dumpning och skada omfattade perioden från och med den 1 oktober 2005 till och med den 30 september 2006 (nedan kallad undersökningsperioden). Undersökningen av utvecklingstendenser av betydelse för skadeanalysen omfattade perioden från och med den 1 januari 2003 till och med slutet av undersökningsperioden (nedan kallad skadeundersökningsperioden).

(3)

Gemenskapstillverkarnas adresser som finns förtecknade i skäl 7 i förordningen om preliminär tull ska rättas enligt följande:

Destilaciones Bordas Chinchurreta SA, Dos Hermanas (Sevilla), Spanien.

Sensient Fragrances SA, Granada, Spanien.

Takasago International Chemicals (Europe) SA, Murcia, Spanien.

2.   Efterföljande förfarande

(4)

Efter det att en preliminär antidumpningstull hade införts på import av dihydromyrcenol med ursprung i Indien fick samtliga parter ta del av de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för förordningen om preliminär tull (nedan kallat meddelande om de preliminära undersökningsresultaten). Alla parter beviljades också en tidsfrist inom vilken de kunde lämna skriftliga eller muntliga synpunkter efter meddelandet av dessa uppgifter.

(5)

Några berörda parter lämnade skriftliga synpunkter. De parter som begärde det gavs också möjlighet att bli hörda muntligen. Kommissionen fortsatte att inhämta och kontrollera alla uppgifter som ansågs nödvändiga för dess slutgiltiga avgöranden.

(6)

Alla berörda parter underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden på grundval av vilka kommissionen avsåg att rekommendera införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av de belopp för vilka säkerhet ställts i form av preliminär tull (nedan kallat slutligt meddelande av uppgifter). Det fastställdes även en tidsfrist inom vilken de berörda parterna kunde lämna synpunkter efter detta meddelande av uppgifter. Parternas muntliga och skriftliga synpunkter beaktades och när så var tillämpligt ändrades undersökningsresultaten i enlighet med dessa.

B.   BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

(7)

Eftersom inga övriga synpunkter har lämnats beträffande den berörda produkten och den likadana produkten, bekräftas undersökningsresultaten i skälen 9–12 i förordningen om preliminär tull.

C.   DUMPNING

1.   Normalvärde

(8)

Efter det att de provisoriska åtgärderna hade införts, hävdade den exporterande tillverkare som det hänvisas till i skäl 17 i förordningen om preliminär tull att den analys som kommissionen gjort saknade vissa viktiga uppgifter om produktionskostnader, som krävdes för fastställande av normalvärdet. Tillverkaren hävdade att normalvärdet skulle grundas på företagets egna produktionskostnader och inte på de inhemska priser som den andra samarbetsvilliga exporterande tillverkaren hade tagit ut vid normal handel.

(9)

För det första fann man att ovanstående påståenden rörande produktionskostnaderna inte var berättigade. För det andra anses den metod, som kommissionen enligt artikel 2 i grundförordningen använde vid fastställandet av normalvärdet för den exporterande tillverkaren i fråga (se skäl 17 i förordningen om preliminär tull) som den lämpligaste av följande skäl: i) den exporterande tillverkaren i fråga hade ingen inhemsk försäljning av den likadana produkten i samma allmänna produktkategori under undersökningsperioden, ii) produkterna är helt och hållet utbytbara och iii) det var bara en exporterande tillverkare som samarbetade i undersökningen. Om normalvärdet inte hade grundats på den andra indiska tillverkarens priser, skulle det dessutom ha varit nödvändigt att fastställa de belopp för försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt vinst enligt artikel 2.6 c i grundförordningen. Sammantaget verkar den andra indiska tillverkarens försäljningspriser vara den mest representativa grunden för att återge de försäljningsvillkor som rådde på den indiska hemmamarknaden och således för att fastställa normalvärdet. Påståendet avvisades därför.

(10)

Eftersom det inte inkommit några andra synpunkter beträffande normalvärdet, bekräftas härmed slutsatserna i skälen 13–17 i förordningen om preliminär tull.

2.   Exportpris

(11)

Eftersom inga synpunkter inkommit i detta avseende, bekräftas undersökningsresultaten i skäl 18 i förordningen om preliminär tull.

3.   Jämförelse

(12)

En exporterande tillverkare hävdade att när kommissionen vid jämförelser fastställde justeringar av exportpriset, gjorde den vissa omotiverade avdrag när det gäller vissa faktorer såsom transport-, hanterings- och kreditkostnader. Kommissionen godtog invändningen och reviderade justeringarna i enlighet med detta.

(13)

Eftersom inga andra synpunkter inkommit i detta avseende, bekräftas härmed undersökningsresultaten i skäl 19 i förordningen om preliminär tull.

4.   Dumpningsmarginaler

(14)

Efter det att de provisoriska åtgärderna hade införts, hävdade en part att, när det gäller de exporterande tillverkare som inte samarbetade, borde en högre dumpningsmarginal beräknas utifrån de samarbetande exporterande tillverkarnas lägsta priser cif. I detta avseende ska det noteras att det inte fanns något som tydde på att de icke-samarbetsvilliga företagen under undersökningsperioden dumpade på en högre nivå än de samarbetsvilliga företagen. En jämförelse mellan uppgifter från Eurostat rörande import med ursprung i Indien och uppgifter om volym och värde på exporten till gemenskapen som lämnats av de samarbetsvilliga exporterande tillverkarna visar tvärtom att i) importvolymen till gemenskapen från de icke-samarbetsvilliga exporterande tillverkarna utgjorde mindre än 20 % av Indiens sammanlagda export till gemenskapen under undersökningsperioden (de exakta talen kan inte uppges av sekretesskäl) och att ii) de priser som tagits ut av de icke-samarbetsvilliga exporterande tillverkarna på gemenskapsmarknaden var klart högre än de som tagits ut av de samarbetsvilliga företagen. Denna begäran avvisades således.

(15)

Efter det att de slutliga undersökningsresultaten meddelats, upprepade samma part kravet ovan rörande de icke-samarbetsvilliga exporterande tillverkarnas dumpningsmarginal. Det lades inte fram några nya argument som kunde ändra de slutsatser som dras i skäl 14 ovan. Den berörda parten tillade bara att företaget inte hade kunnat kontrollera de importuppgifter som använts i kommissionens analys, eftersom de påstods vara sekretessbelagda. Företaget upplystes om att importvolymen och det genomsnittliga importpriset hade beskrivits i detalj i skälen 38 och 39 i förordningen om preliminär tull och att statistikkällan, dvs. Eurostat, är tillgänglig för allmänheten. Företaget hade inte i något fall hindrats att kontrollera kommissionens slutsatser och försvara sina rättigheter. Påståendet avvisas därför.

(16)

Med beaktande av det som anges ovan uppgår de slutgiltiga dumpningsmarginalerna, uttryckta i procent av priset cif vid gemenskapens gräns, före tull, till följande:

Företag

Slutgiltig dumpningsmarginal

Neeru Enterprises, Rampur

3,1 %

Privi Organics Limited, Mumbai

7,5 %

Alla övriga företag

7,5 %

D.   SKADA

(17)

Efter införandet av de provisoriska åtgärderna hävdade en exporterande tillverkare att den gemenskapstillverkare som hade importerat avsevärda mängder dihydromyrcenol från Indien under undersökningsperioden (se skäl 25 i förordningen om preliminär tull) borde uteslutas från definitionen av gemenskapsindustrin och följaktligen från skadeanalysen, inklusive fastställandet av nivån för undanröjande av skada. Det erinras om att gemenskapstillverkaren i fråga inte ändrade sin kärnverksamhet från tillverkning till import. Tillverkaren hade faktiskt importerat från Indien för att den egna tillverkningen av den likadana produkten skulle kunna bestå. Det finns därför inget skäl att utesluta detta företag från definitionen av gemenskapsindustrin. Det ska vidare noteras att även om tillverkaren i fråga skulle ha uteslutits från definitionen av gemenskapsindustrin, skulle undersökningsresultaten beträffande skadan inte ha blivit annorlunda. Påståendet avvisades därför.

(18)

Samma exporterande tillverkare hävdade också att gemenskapstillverkarnas allmänna ekonomiska situation var mycket bra; den förbättrades enligt tillverkaren avsevärt under 2005 och under undersökningsperioden och denna positiva tendens skulle med all sannolikhet fortsätta i framtiden. Dessa slutsatser grundades på gemenskapsindustrins tillverknings- och försäljningsvolym, lager och marknadsandelar, vilka anges i skälen 45–47 i förordningen om preliminär tull. Detta argument kan inte godtas, eftersom det inte tas någon hänsyn till det drastiska prisfallet på dihydromyrcenol i gemenskapen (se skälen 47–49 i förordningen om preliminär tull), och att gemenskapsindustrin bara kunde öka sin tillverknings- och försäljningsvolym, och alltså behålla sin andel på den expanderande gemenskapsmarknaden, till priset av stora förluster samt en minskad avkastning på investeringar och kassautflöde. Påståendet avvisades därför.

(19)

Efter det att de slutliga undersökningsresultaten meddelats, framförde den exporterande tillverkare som anges i skäl 17 på nytt sin begäran och tillade att kommissionen inte ordentligt hade analyserat situationen för gemenskapstillverkaren i fråga, dvs. den tillverkare som hade importerat stora mängder av den berörda produkten. Det var särskilt följande aspekter som inte analyserats enligt denna tillverkare: i) den andel av den totala tillverkningen av den berörda produkten i gemenskapen som denna importerande tillverkare står för, ii) vilket slag av intresse denna importerande tillverkare har av import, iii) vilken grad av långsiktiga åtaganden som den importerande tillverkaren visat när det gäller inhemsk tillverkning jämfört med fortsatt import, samt iv) andelen import i förhållande till den importerande tillverkarens inhemska tillverkning.

(20)

Det bör i detta sammanhang noteras att alla de punkter som togs upp rörande situationen för gemenskapstillverkaren i fråga faktiskt hade analyserats ordentligt, men att vissa detaljer inte kunde avslöjas av sekretesskäl. Det framgår av skäl 25 i förordningen om preliminär tull och skäl 17 ovan att de huvudsakliga orsakerna till att man inte uteslöt tillverkaren i fråga från definitionen av gemenskapsindustrin, och från gemenskapstillverkningen, var i) vilket intresse tillverkaren har av import (dvs. företaget importerade den berörda produkten för att den egna tillverkningen i gemenskapen av den likadana produkten skulle kunna bestå) samt ii) den marginella påverkan som dess situation har på gemenskapsindustrins sammantagna situation (dvs. det faktum att ett eventuellt uteslutande inte skulle ändra undersökningsresultaten beträffande skada). Till sist säger det sig självt att denna tillverkares syfte med att stödja klagomålet och samarbeta full ut i undersökningen var att minska inflödet av den dumpade importen från Indien. Företaget har därför tydligt visat sina åtaganden när det gäller inhemsk tillverkning jämfört med fortsatt import. Påståendena som anges i skäl 19 avvisas därför.

(21)

En exporterande tillverkare hävdade med hänvisning till skäl 41 i förordningen om preliminär tull att prisunderskridandet borde ha baserats på det genomsnittliga importpriset från Indien snarare än på de importpriser som tillämpades av de samarbetsvilliga exporterande tillverkarna. Det bör i detta sammanhang påpekas att med tanke på nivån på samarbetet i detta fall, dvs. mer än 80 %, och med tanke på att den sammanlagda importstatistiken baseras på ett ex-KN-nummer, dvs. statistiken kan inbegripa en viss mängd andra produkter än dihydromyrcenol (se skäl 36 i förordningen om preliminär tull), skulle en prisjämförelse baserad på det genomsnittliga importpriset ha varit mycket mindre exakt än den underskridandemarginal som hade fastställts för det enskilda företaget. Påståendet avvisas därför.

(22)

Eftersom det inte inkommit några andra synpunkter beträffande skada, bekräftas härmed slutsatserna i skälen 23–56 i förordningen om preliminär tull.

E.   ORSAKSSAMBAND

(23)

Efter det att provisoriska åtgärder hade införts, hävdade en exporterande tillverkare att importen från Indien inte hade orsakat gemenskapsindustrin skada, därför att deras pris var på uppåtgående och deras marknadsandel föll med 2,4 % under undersökningsperioden. Detta resonemang utelämnar flera viktiga aspekter som gäller utvecklingen av den dumpade importen från Indien och situationen på gemenskapsmarknaden. Såsom visades i skälen 38–42 i förordningen om preliminär tull ökade volymen dumpad import av den berörda produkten från Indien till gemenskapen från ungefär 25 000 kilo under 2003 till ungefär 760 000 kilo under undersökningsperioden. Samtidigt ökade marknadsandelen för denna import från 0,7 % under 2003 till 17,3 % under undersökningsperioden. Den obetydliga minskningen av deras marknadsandel under undersökningsperioden berodde på en plötslig expansion på gemenskapsmarknaden under denna period, snarare än på en minskad volym; volymen av dumpad import från Indien ökade de facto under undersökningsperioden, om än inte i samma takt som under den föregående perioden. Överlag ökade den dumpade importen från Indien på gemenskapsmarknaden i mycket större utsträckning än gemenskapskonsumtionen under skadeundersökningsperioden. Slutligen erinras det om att den dumpade importen från Indien med stor marginal underskred gemenskapsindustrins priser. Det plötsliga inflödet av dumpad import till priser som avsevärt underskred gemenskapsindustrins priser sammanföll tydligt i tiden med gemenskapsindustrins försämrade situation. Påståendet avvisades således.

(24)

Samma exporterande tillverkare hävdade vidare att all skada som gemenskapsindustrin lidit hade varit självförvållad. Det påstods att det annars inte skulle ha varit möjligt att göra förluster under en tid med ökad efterfrågan, ökade priser, en ständigt ökande försäljning och omsättning samt en ökad produktivitet. Som en möjlig förklaring anförde parten löneökningarna på i genomsnitt 24 % från 2003 fram till undersökningsperioden.

(25)

För det första var gemenskapsindustrins försäljningspriser på gemenskapsmarknaden mer än 30 % lägre än under 2003, trots en ökning på 2 % mellan 2005 och undersökningsperioden, medan gemenskapsindustrins försäljningsvolymer bara ökade med 22 % mellan 2003 och undersökningsperioden (se skäl 47 i förordningen om preliminär tull). Detta fick till följd att gemenskapsindustrins försäljningsintäkter på gemenskapsmarknaden minskade avsevärt, dvs. med ungefär 15 % under skadeundersökningsperioden. För det andra måste de genomsnittliga lönekostnaderna ses tillsammans med tendenserna för sysselsättning och produktivitet. Såsom förklaras i skäl 51 i förordningen om preliminär tull, berodde ökningen på 24 % av lönekostnaderna per anställd under skadeundersökningsperioden bland annat på förändringar i sysselsättningsstrukturen som gick i riktning mot en större andel kvalificerad arbetskraft. Siffrorna bekräftar att dessa förändringar ledde till en högre produktivitet, vilket i sin tur kompenserade de ökade genomsnittliga lönekostnaderna. Den sammanlagda lönekostnaden per producerad enhet förblev på detta sätt densamma. Tillverkningen av dihydromyrcenol är dessutom inte särskilt arbetsintensiv. Det anses alltså att de ökade lönerna inte kan ha bidragit till gemenskapsindustrins förluster. Påståendet avvisades därför.

(26)

Efter det att de slutliga undersökningsresultaten meddelats, framförde samma exporterande tillverkare flera nya argument när det gäller orsakssambandet. De kan sammanfattas som följer: i) Skadan var självförvållad genom att den gemenskapstillverkare som det hänvisas till i skäl 17 ovan importerade den berörda produkten, ii) skadan var självförvållad genom de massiva investeringar som gemenskapsindustrin gjorde i sin nya produktionskapacitet och genom de lån från finansiella institutioner som togs upp för detta ändamål, iii) utvecklingen av gemenskapsindustrins exportförsäljning hade inte analyserats, iv) skadan var självförvållad genom att produktionskapaciteten hade ökats och mer kvalificerad personal hade anställts, vilket ledde till att produktionskostnaderna ökade.

(27)

När det gäller dessa nya argument, är det värt att notera att i) den import som gjordes av en av de exporterande gemenskapstillverkarna inte kan ha påverkat gemenskapsindustrins allmänna situation, eftersom importen var ganska obetydlig (se skälen 17–20 ovan). Det bör dessutom noteras att importen hade gjorts som en reaktion mot det massiva inflödet av dumpad import från Indien och de förluster för gemenskapsindustrin som detta ledde till, dvs. efter det att den väsentliga skadan redan ägt rum; ii) inga nya investeringar i produktionskapaciteten ägde över huvud taget rum under skadeundersökningsperioden; kapaciteten förblev tvärtemot oförändrad och investeringarna minskade avsevärt (se skälen 45 och 49 i förordningen om preliminär tull); iii) gemenskapsindustrins exportresultat analyserades i skäl 68 i förordningen om preliminär tull och konstaterades inte upphäva orsakssambandet; samt iv) ingen ny arbetskraft anställdes av gemenskapsindustrin. Såsom framgår av skäl 51 i förordningen om preliminär tull minskade sysselsättningen med 15 % mellan 2003 och undersökningsperioden. Förändringarna i sysselsättningsstrukturen åstadkoms genom att okvalificerad arbetskraft friställdes. Det erinras om att ingen ökning av produktionskapaciteten ägde rum över huvud taget. Påståendena som anges i skäl 26 avvisas därför.

(28)

Eftersom det inte inkommit några andra synpunkter beträffande orsakssambandet, bekräftas härmed slutsatserna i skälen 57–76 i förordningen om preliminär tull.

F.   GEMENSKAPENS INTRESSE

(29)

En exporterande tillverkare hävdade att ett införande av åtgärder skulle vara ett stort hinder för importörer och användare i gemenskapen och därmed sätta tusentals arbetstillfällen och skatteinkomster på spel, men lade inte fram några bevis för sin ståndpunkt. Dessa påståenden ansågs irrelevanta. Ingen av importörerna eller användarna motsatte sig de preliminära slutsatserna rörande deras intresse (se skälen 87 och 88 i förordningen om preliminär tull), vilket visade att det inte var troligt att dessa parter skulle påverkas av antidumpningsåtgärderna i någon större utsträckning. Påståendet avvisades därför. Den exporterande tillverkaren upplystes också om att exporterande tillverkare normalt sett inte anses som parter som berörs av analysen av gemenskapens intresse.

(30)

Efter det att de slutliga undersökningsresultaten meddelats, hävdade denna exporterande tillverkare igen sin rätt att kommentera alla aspekter av antidumpningsförfarandet, inklusive gemenskapens intresse. Det lades emellertid inte fram några underbyggda argument som kunde ändra de slutsatser som dras i skäl 29 ovan. När det gäller de exporterande tillverkarnas rätt att komma med synpunkter på alla delar av förfarandet, ska det påpekas att de verkligen inte hindras från detta. Enligt artikel 21.2 i grundförordningen är det trots detta så att parterna normalt sett inte berörs av gemenskapens intresse och att någon hänsyn inte behöver tas till deras kommentarer, särskilt inte om synpunkterna inte understöds av några konkreta bevis.

(31)

Eftersom inga övriga synpunkter inkommit när det gäller bedömningen av gemenskapens intresse, bekräftas härmed undersökningsresultaten i skälen 77–90 i förordningen om preliminär tull.

G.   SLUTGILTIGA ANTIDUMPNINGSÅTGÄRDER

1.   Nivå för undanröjande av skada

(32)

Det erinras om att en gemenskapstillverkare hävdade att den gemenskapstillverkare som hade importerat avsevärda mängder dihydromyrcenol från Indien under undersökningsperioden borde uteslutas från definitionen av gemenskapsindustrin och att fastställandet av nivån för undanröjande av skada följaktligen borde baseras enbart på de återstående två gemenskapstillverkarna. Såsom förklaras i skälen 14 och 15 ovan, befanns påståendet inte vara berättigat. Mot bakgrund av detta och i avsaknad av övriga synpunkter beträffande nivån för undanröjande av skada, bekräftas härmed undersökningsresultaten i skälen 92–94 i förordningen om preliminär tull.

2.   Form av åtgärder och deras nivå

(33)

Mot bakgrund av ovanstående och i enlighet med artikel 9.4 i grundförordningen bör en slutgiltig antidumpningstull införas på samma nivå som de konstaterade dumpningsmarginalerna, eftersom nivån för undanröjande av skada för båda de samarbetsvilliga exporterande tillverkarna konstaterades vara högre än dumpningsmarginalen.

(34)

Med hänvisning till skälen 14 och 15 ovan, anses det lämpligt att fastställa tullen för alla övriga företag, som inte samarbetade i undersökningen, till samma högre nivå som den som införs för de samarbetsvilliga företagen.

(35)

På grundval av ovanstående fastställs följande slutgiltiga tullsatser:

Tillverkare

Antidumpningstull

Neeru Enterprises, Rampur

3,1 %

Alla övriga företag (inbegripet Privi Organics Limited, Mumbai)

7,5 %

(36)

Efter underrättelsen om de viktigaste omständigheter och överväganden på grundval av vilka kommissionen avsåg att rekommendera införandet av slutgiltiga antidumpningstullar, lade Neeru Enterprises fram ett förslag till prisåtagande enligt artikel 8.1 i grundförordningen. Den berörda produkten har emellertid under de senaste åren uppvisat starka prisvariationer, vilket gör att den inte är lämpad för ett fast prisåtagande. Som ett alternativt tillvägagångssätt undersöktes möjligheten till en indexering av minimiimportpriset till priset för huvudråvaran, nämligen alfapinen. Man fann emellertid att detta alternativ inte heller skulle fungera, och det av följande skäl: i) prisvariationerna på den berörda produkten kan inte förklaras enbart av prisvariationerna på alfapinen, och ii) alfapinen är inte en basvara för vilken det finns någon allmänt tillgänglig statistik över marknadspriser. Det beslutades därför att sådana åtaganden inte var genomförbara och därför inte kunde godtas. Den berörda exportören har underrättats om detta och givits möjlighet att yttra sig. Företagets synpunkter påverkar dock inte slutsatsen.

(37)

Den individuella antidumpningstull som anges i denna förordning fastställdes på grundval av slutsatserna i den nu aktuella undersökningen. Den återspeglar därför den situation som konstaterats under denna undersökning för detta företag. Denna tullsats är därmed (till skillnad från den landsomfattande tull som gäller ”alla övriga företag”) endast tillämplig på import av produkter med ursprung i det berörda landet som tillverkats av företaget i fråga och alltså av det specifika rättssubjekt som nämns. Importerade produkter som tillverkats av något annat företag som inte uttryckligen nämns i denna förordnings artikeldel med namn och adress, inbegripet rättssubjekt som är närstående det uttryckligen nämnda rättssubjektet, kan inte omfattas av denna tullsats utan ska omfattas av den tullsats som gäller för ”alla övriga företag”.

(38)

Eventuella ansökningar om tillämpning av en individuell företagsspecifik antidumpningstullsats (t.ex. till följd av att enhetens namn ändrats eller att nya produktions- eller försäljningsenheter inrättats) bör snarast inges till kommissionen tillsammans med alla relevanta upplysningar, särskilt beträffande eventuella ändringar av företagets verksamhet i fråga om tillverkning, försäljning på hemmamarknaden eller exportförsäljning som hänger samman med t.ex. namnändringen i fråga eller ändringen av produktions- och försäljningsenheterna. Förordningen kommer därefter, vid behov, att ändras i enlighet med detta genom en uppdatering av förteckningen över de företag som omfattas av individuella tullsatser.

3.   Uttag av preliminär tull

(39)

Med hänsyn till de konstaterade dumpningsmarginalernas storlek och nivån på den skada som vållats gemenskapsindustrin anses det nödvändigt att de belopp för vilka säkerhet ställts i form av den preliminära antidumpningstull som infördes genom förordningen om preliminär tull tas ut slutgiltigt till ett belopp motsvarande den tull som slutgiltigt införs genom den här förordningen. Om den slutgiltiga tullen är lägre än den preliminära tullen, bör tullen räknas om och de belopp frisläppas för vilka säkerhet ställts utöver den slutgiltiga tullsatsen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En slutgiltig antidumpningstull ska införas på import av dihydromyrcenol med en renhetsgrad av minst 93 viktprocent, som klassificeras enligt KN-nummer ex 2905 22 90 (TARIC-nummer 2905229010), med ursprung i Indien.

2.   Följande slutgiltiga antidumpningstullsatser ska tillämpas på nettopriset fritt vid gemenskapens gräns, före tull, för produkter tillverkade av följande företag:

Tillverkare

Antidumpningstull

(%)

TARIC-tilläggsnummer

Neeru Enterprises, Rampur, Indien

3,1

A827

Alla övriga företag

7,5

A999

3.   Om inget annat anges, ska gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

Artikel 2

Belopp för vilka säkerhet ställts i form av en preliminär antidumpningstull enligt förordning (EG) nr 896/2007 beträffande import av dihydromyrcenol med en renhetsgrad av minst 93 viktprocent enligt KN-nummer ex 2905 22 90 (TARIC-nummer 2905229010) med ursprung i Indien ska tas ut slutgiltigt i enlighet med de bestämmelser som anges ovan. Belopp för vilka säkerhet ställts och som överstiger den slutgiltiga antidumpningstullen ska frigöras.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 januari 2008.

På rådets vägnar

I. JARC

Ordförande


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2117/2005 (EUT L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUT L 196, 28.7.2007, s. 3.


26.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 64/2008

av den 25 januari 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsakter (1), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 26 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 25 januari 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

154,9

MA

48,2

TN

132,6

TR

89,0

ZZ

106,2

0707 00 05

JO

178,8

TR

125,6

ZZ

152,2

0709 90 70

MA

90,6

TR

146,7

ZZ

118,7

0709 90 80

EG

82,9

ZZ

82,9

0805 10 20

EG

45,4

IL

50,4

MA

64,8

TN

55,4

TR

82,3

ZZ

59,7

0805 20 10

MA

104,5

TR

93,6

ZZ

99,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

84,0

IL

70,0

MA

152,6

PK

48,1

TR

81,8

ZZ

87,3

0805 50 10

BR

72,8

EG

74,2

IL

120,2

TR

123,9

ZZ

97,8

0808 10 80

CA

87,8

CL

60,8

CN

83,6

MK

35,5

US

107,2

ZA

60,7

ZZ

72,6

0808 20 50

CL

59,3

CN

99,5

TR

116,7

US

112,4

ZA

85,9

ZZ

94,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


26.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 65/2008

av den 25 januari 2008

om öppnande för år 2008 och de följande åren av tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Norge vilka är ett resultat av bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av rådets beslut 2004/859/EG av den 25 oktober 2004 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (2), särskilt artikel 2, och

av följande skäl:

(1)

Punkt III i avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge innehåller bestämmelser om årliga tullkvoter för import av vissa varor med ursprung i Norge. Det är nödvändigt att öppna dessa tullkvoter för år 2008 och de följande åren.

(2)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3) innehåller bestämmelser för förvaltning av tullkvoter. Det bör föreskrivas att de tullkvoter som öppnas genom denna förordning ska förvaltas i enlighet med dessa bestämmelser.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för övergripande frågor rörande handeln med bearbetade jordbruksprodukter som inte förtecknas i bilaga I i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapens tullkvoter för de varor med ursprung i Norge som förtecknas i bilagan ska vara öppna under perioden 1 januari–31 december 2008 och de följande åren.

Artikel 2

Kommissionen ska förvalta de gemenskapstullkvoter som avses i artikel 1 i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EUT L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 214/2007 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6.).


BILAGA

Årliga tullkvoter som ska tillämpas på varor med ursprung i Norge vid import till gemenskapen

Löpnummer

KN-nr

Varuslag

Årlig kvot fr.o.m.1.1.2008

Tillämplig tullsats inom kvoten

09.0765

ex 1517 10 90

Margarin med undantag av flytande margarin, med en mjölkfetthalt på högst 10 viktprocent

2 470 t

Tullfritt

09.0771

ex 2207 10 00

(Taric-nr 90)

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent: varor framställda av andra jordbruksprodukter än de som är upptagna i bilaga I till EG-fördraget

164 000 hl

Tullfritt

09.0772

ex 2207 20 00

(Taric-nr 90)

Etylalkohol och annan sprit, denaturerad, oavsett alkoholhalt: varor framställda av andra jordbruksprodukter än de som är upptagna i bilaga I till EG-fördraget

14 340 hl

Tullfritt

09.0774

2403 10

Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett mängden)

370 t

Tullfritt


26.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 66/2008

av den 25 januari 2008

om öppnande för år 2008 och därpå följande år av tullkvoter som ska tillämpas på import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Norge som framställts genom bearbetning av jordbruksprodukter som omfattas av rådets förordning (EG) 3448/93

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av rådets beslut 96/753/EG av den 6 december 1996 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Konungariket Norge, å andra sidan, om protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (2), särskilt artikel 2, och

av följande skäl:

(1)

I avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan, och Konungariket Norge å den andra, om protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge, godkänt genom beslut 96/753/EG, föreskrivs det en årlig tullkvot för import med ursprung i Norge av choklad och andra livsmedelsberedningar som innehåller kakao. Det är nödvändigt att öppna denna kvot för år 2008 och därpå följande år.

(2)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3) innehåller bestämmelser för förvaltningen av tullkvoter. Det är lämpligt att fastställa att den tullkvot som öppnas genom denna förordning ska förvaltas i enlighet med dessa bestämmelser.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för övergripande frågor beträffande handeln med bearbetade jordbruksprodukter som inte finns förtecknade i bilaga I till fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Under perioden 1 januari–31 december 2008 och därpå följande år ska de varor med ursprung i Norge som importeras till gemenskapen och som återfinns i bilagan omfattas av de kvoter som anges i denna bilaga inom ramen för den årliga kvot som anges där.

Artikel 2

Kommissionen ska förvalta de tullkvoter som avses i artikel 1 i enlighet med artikel 308a–c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EGT L 345, 31.12.1996, s. 78.

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 214/2007 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6).


BILAGA

Löpnummer

KN-nr

Varuslag

Årskvot

Tillämplig tullsats

09.0764

ex 1806

1806 20

1806 31

1806 32

1806 90

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao med undantag av kakaopulver med tillsats av socker eller andra sötningsmedel med KN-nr 1806 10

5 500 ton

35,15 euro/100 kg


26.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 67/2008

av den 25 januari 2008

om ändring av förordning (EG) nr 3199/93 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (1), särskilt artikel 27.4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 3199/93 (2) fastställs att bilagan till den förordningen ska innehålla en beskrivning av de denatureringsmedel som används i varje medlemsstat för att fullständigt denaturera alkohol enligt artikel 27.1 a i direktiv 92/83/EEG.

(2)

Enligt artikel 27.1 a i direktiv 92/83/EEG måste medlemsstaterna från punktskatt undanta sådan alkohol som har blivit fullständigt denaturerad i enlighet med någon medlemsstats krav, under förutsättning att dessa krav i föreskriven ordning blivit anmälda och godkända i enlighet med punkterna 3 och 4 i den artikeln.

(3)

Bulgarien och Rumänien har meddelat de denatureringsmedel som de har för avsikt att använda.

(4)

Kommissionen överlämnade Bulgariens meddelande till de övriga medlemsstaterna den 1 januari 2007 och Rumäniens meddelande den 9 januari 2007.

(5)

Invändningar har mottagits mot anmälda krav. Därför har det förfarande som avses i artikel 27.4 i direktiv 92/83/EEG i vederbörlig ordning följts och de krav som Bulgarien och Rumänien har meddelat bör införas i bilagan till förordning (EG) nr 3199/93.

(6)

Förordning (EG) nr 3199/93 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för punktskatter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 3199/93 ska ändras enligt bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 januari 2008.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 316, 31.10.1992, s. 21. Direktivet senast ändrat genom 2005 års anslutningsakt.

(2)  EGT L 288, 23.11.1993, s. 12. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2023/2005 (EUT L 326, 13.12.2005, s. 8).


BILAGA

Följande stycken ska läggas till i bilagan till förordning (EG) nr 3199/93:

”Bulgarien

För fullständig denaturering av etylalkohol tillsätts följande ämnen i nämnda mängder till 100 liter etylalkohol med en verklig alkoholhalt på minst 90 volymprocent:

5 liter metyletylketon,

2 liter isopropylalkohol,

0,2 gram metylenblått.

Rumänien

Per hektoliter ren alkohol:

1 gram denatoniumbensoat,

2 liter metyletylketon (butanon),

0,2 gram metylenblått.”


26.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 68/2008

av den 25 januari 2008

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2007/2008 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1109/2007 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EG) nr 45/2008 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 1109/2007 för regleringsåret 2007/2008 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 26 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1). Med verkan från den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1568/2007 (EUT L 340, 22.12.2007, s. 62).

(3)  EUT L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUT L 16, 19.1.2008, s. 9.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 26 januari 2008 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

21,89

5,36

1701 11 90 (1)

21,89

10,62

1701 12 10 (1)

21,89

5,17

1701 12 90 (1)

21,89

10,16

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.III i rådets förordning (EG) nr 318/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


26.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 69/2008

av den 25 januari 2008

om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnas för delperioden januari 2008 genom förordning (EG) nr 327/98

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 327/98 av den 10 februari 1998 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris (3), särskilt artikel 5 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 327/98 innehåller bestämmelser om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris, uppdelade på ursprungsland och indelade i flera delperioder i enlighet med bilaga IX till förordningen.

(2)

För de kvoter som avses i artikel 1.1 a–d i förordning (EG) nr 327/98 är den första delperioden januari månad.

(3)

Det framgår av den anmälan som har gjorts i enlighet med artikel 8 a i förordning (EG) nr 327/98 att de ansökningar som i enlighet med artikel 4.1 i den förordningen lämnas in under de tio första arbetsdagarna i januari 2008 avser en kvantitet som för kvoterna med löpnummer 09.4148, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 och 09.4166 överstiger den tillgängliga kvantiteten. Det bör därför beslutas i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas och det bör fastställas en tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

(4)

Av den anmälan som avses ovan framgår det också att de ansökningar som i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EG) nr 327/98 lämnas in under de tio första arbetsdagarna i januari 2008 avser en kvantitet som för kvoten/kvoterna med löpnummer 09.4127, 09.4128, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 och 09.4166 understiger [eller är lika med] den tillgängliga kvantiteten.

(5)

De totala tillgängliga kvantiteterna för nästa delperiod för kvoterna med löpnummer 09.4127, 09.4128, 09.4148, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 och 09.4166 bör följaktligen fastställas i enlighet med artikel 5 första stycket i förordning (EG) nr 327/98.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För de ansökningar om importlicenser för ris som omfattas av de kvoter med löpnummer 09.4148, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 och 09.4166 som avses i förordning (EG) nr 327/98 och som lämnats in under de tio första arbetsdagarna i januari 2008 ska licenser utfärdas för de begärda kvantiteterna justerade med de tilldelningskoefficienter som fastställs i bilagan till denna förordning.

2.   De totala tillgängliga kvantiteterna inom de kvoter med löpnummer 09.4127, 09.4128, 09.4148, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 och 09.4166 som avses i förordning (EG) nr 327/98 för nästa delperiod fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 1). Förordning (EG) 1785/2003 ersätts av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1) från och med den 1 september 2008.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EGT L 37, 11.2.1998, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1538/2007 (EUT L 337, 21.12.2007, s. 49) och i avvikelse från förordning (EG) nr 60/2008 (EUT L 22, 25.1.2008, s. 6).


BILAGA

Kvantiteter som ska fördelas avseende delperioden januari 2008 och tillgängliga kvantiteter för nästa delperiod i enlighet med förordning (EG) nr 327/98

a)   Kvot för helt eller delvis slipat ris enligt KN-nummer 1006 30 i enlighet med artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 327/98:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden januari 2008

Totala tillgängliga kvantiteter för delperioden april 2008

(kg)

Amerikas förenta stater

09.4127

 (2)

15 136 312


b)   Kvot för helt eller delvis slipat ris enligt KN-nummer 1006 30 i enlighet med artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 327/98:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden januari 2008

Totala tillgängliga kvantiteter för delperioden april 2008

(kg)

Thailand

09.4128

 (2)

7 246 608

Australien

09.4129

 (3)

1 019 000

Andra länder

09.4130

 (3)

1 805 000


c)   Kvot för råris enligt KN-nummer 1006 20 i enlighet med artikel 1.1 b i förordning (EG) nr 327/98:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden januari 2008

Totala tillgängliga kvantiteter för delperioden juli 2008

(kg)

Alla länder

09.4148

2,160463 %

0


d)   Kvot för brutet ris enligt KN-nummer 1006 40 i enlighet med artikel 1.1 c i förordning (EG) nr 327/98:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden januari 2008

Totala tillgängliga kvantiteter för delperioden juli 2008

(kg)

Thailand

09.4149

 (2)

30 070 765

Australien

09.4150

 (1)

16 000 000

Guyana

09.4152

 (1)

11 000 000

Amerikas förenta stater

09.4153

 (1)

9 000 000

Andra länder

09.4154

1,746724 %

6 000 008


e)   Kvot för helt eller delvis polerat ris enligt KN-nummer 1006 30 i enlighet med artikel 1.1 d i förordning (EG) nr 327/98:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden januari 2008

Totala tillgängliga kvantiteter för delperioden juli 2008

(kg)

Thailand

09.4112

1,496205 %

0

Amerikas förenta stater

09.4116

2,627527 %

0

Indien

09.4117

1,386787 %

0

Pakistan

09.4118

1,291686 %

0

Andra länder

09.4119

1,388030 %

0

Alla länder

09.4166

1,165956 %

17 011 010


(1)  Ingen tilldelningskoefficient för denna delperiod. Ingen licensansökan har lämnats in till kommissionen.

(2)  Ansökningarna avser kvantiteter som understiger eller är lika med de tillgängliga kvantiteterna. Alla ansökningar kan således beviljas.

(3)  Ingen tillgänglig kvantitet för denna delperiod.


BESLUT SOM ANTAGITS GEMENSAMT AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

26.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/21


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 70/2008/EG

av den 15 januari 2008

om en papperslös miljö för tullen och handeln

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 95 och 135,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen och medlemsstaterna har enligt Lissabonagendan utfäst sig att öka konkurrenskraften hos företag som är verksamma i Europa. Enligt Europaparlamentets och rådets beslut 2004/387/EG av den 21 april 2004 om interoperabelt tillhandahållande av alleuropeiska e-förvaltningstjänster för offentliga förvaltningar, företag och medborgare (IDABC) (3) bör kommissionen och medlemsstaterna tillhandahålla ändamålsenliga, effektiva och kompatibla (interoperabla) informations- och kommunikationssystem för utbyte av information mellan offentliga förvaltningar och gemenskapsmedborgare.

(2)

Den alleuropeiska e-förvaltningsåtgärd som föreskrivs i beslut 2004/387/EG kräver åtgärder för att effektivisera organisationen av tullkontrollerna och säkerställa ett kontinuerligt flöde av data för att göra tullklarerandet mer effektivt, minska den administrativa bördan, bidra till att bekämpa bedrägerier, organiserad brottslighet och terrorism, skydda skatteintressen, skydda immateriella rättigheter och kulturarv, öka säkerheten för varor och skyddet för internationell handel samt förbättra miljö- och konsumentskyddet. Därför är tillhandahållande av informations- och kommunikationsteknik för tulländamål av största intresse.

(3)

I rådets resolution av den 5 december 2003 om en enkel och papperslös miljö för tullen och handeln (4), som följde på kommissionens meddelande om en enkel och papperslös miljö för tullen och handeln, uppmanas kommissionen att i nära samarbete med medlemsstaterna utarbeta en flerårig strategisk plan i syfte att skapa en sammanhängande och kompatibel elektronisk tullmiljö för gemenskapen. Enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (5) ska summariska deklarationer inges med hjälp av databehandling och informationsutbyte mellan tullförvaltningar ske elektroniskt, så att tullkontrollerna kan baseras på automatiserade riskanalyssystem.

(4)

Följaktligen måste det fastställas vilka mål som ska uppfyllas när en papperslös miljö för tullen och handeln skapas, liksom strukturen, metoderna och tidsfristerna för detta.

(5)

Kommissionen bör genomföra detta beslut i nära samarbete med medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att närmare ange de berörda parternas respektive ansvarsområden och uppgifter och fastställa hur kostnaderna ska fördelas mellan kommissionen och medlemsstaterna.

(6)

Kommissionen och medlemsstaterna bör dela på ansvaret för gemenskapens delar och nationella delar i systemen för kommunikation och informationsutbyte, i enlighet med principerna i Europaparlamentets och rådets beslut nr 253/2003/EG av den 6 februari 2003 om antagande av ett åtgärdsprogram för tullfrågor i gemenskapen (Tull 2007) (6) och med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 2235/2002/EG av den 3 december 2002 om antagande av ett gemenskapsprogram för att förbättra beskattningssystemens funktion på den inre marknaden (Fiscalisprogrammet 2003–2007) (7).

(7)

För att säkerställa att beslutet följs och att de olika system som ska utvecklas är samstämmiga är det nödvändigt att inrätta en kontrollmekanism.

(8)

Genom regelbundna rapporter från medlemsstaterna och kommissionen bör information ges om hur genomförandet av beslutet fortskrider.

(9)

För att uppnå en papperslös miljö behövs det ett nära samarbete mellan kommissionen, tullförvaltningarna och de ekonomiska aktörerna. För att underlätta detta samarbete bör gruppen för tullpolicyfrågor säkerställa att den verksamhet som är nödvändig för att genomföra detta beslut samordnas. Samråd med ekonomiska aktörer bör ske på både nationell nivå och gemenskapsnivå i alla skeden av förberedandet av denna verksamhet.

(10)

Anslutningsländerna och kandidatländerna bör tillåtas att delta i denna verksamhet som en förberedelse inför en anslutning.

(11)

Eftersom målet för detta beslut, nämligen skapandet av en papperslös miljö för tullen och handeln inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(12)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (8).

(13)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att förlänga de tidsfrister som anges i artikel 4.2, 4.3 och 4.5 i detta beslut. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i detta beslut, bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Elektroniska tullsystem

Kommissionen och medlemsstaterna ska inrätta säkra, integrerade, kompatibla och tillgängliga elektroniska tullsystem för utbyte av uppgifter i tulldeklarationer, handlingar som åtföljer tulldeklarationerna, certifikat och utbyte av annan relevant information.

Kommissionen och medlemsstaterna ska tillhandahålla strukturen och medlen för driften av dessa elektroniska tullsystem.

Artikel 2

Mål

1.   De elektroniska tullsystem som avses i artikel 1 ska utformas så att följande mål uppnås:

a)

Underlätta import- och exportförfaranden.

b)

Minska kostnaderna för iakttagande av bestämmelser och administrativa kostnader och påskynda klareringsförfarandet.

c)

Samordna gemensamma metoder för kontroll av varor.

d)

Bidra till ett korrekt uppbärande av alla tullar och andra avgifter.

e)

Säkerställa snabbt utbyte av relevant information om den internationella leveranskedjan.

f)

Möjliggöra ett kontinuerligt flöde av data mellan export- och importländernas myndigheter och mellan tullmyndigheterna och de ekonomiska aktörerna samt återanvändning av data i systemet.

Integreringen och utvecklingen av elektroniska tullsystem ska stå i proportion till de mål som anges i första stycket.

2.   Målen i punkt 1 första stycket ska uppnås på åtminstone följande sätt:

a)

Ett harmoniserat informationsutbyte på grundval av internationellt godkända datamodeller och meddelandeformat.

b)

En omstrukturering av tullförfaranden och tullrelaterade förfaranden, för att optimera deras ändamålsenlighet och effektivitet, för att förenkla dem och för att minska kostnaderna för att följa tullbestämmelserna.

c)

Tillgång för de ekonomiska aktörerna till ett stort urval av elektroniska tulltjänster som gör det möjligt för dem att interagera på ett och samma sätt med tullmyndigheterna i samtliga medlemsstater.

3.   Beträffande punkt 1 ska gemenskapen främja de elektroniska tullsystemens kompatibilitet med tullsystemen i tredjeländer eller internationella organisationer och de elektroniska tullsystemens tillgänglighet för ekonomiska aktörer i tredjeländer, så att en papperslös miljö kan skapas på det internationella planet om detta föreskrivs i internationella avtal och med lämpliga finansiella arrangemang.

Artikel 3

Utbyte av data

1.   Gemenskapens och medlemsstaternas elektroniska tullsystem ska medge utbyte av data mellan medlemsstaternas tullmyndigheter samt mellan dessa myndigheter och

a)

ekonomiska aktörer,

b)

kommissionen,

c)

andra förvaltningar eller offentliga organ som är inblandade i varors internationella rörlighet (nedan kallade andra förvaltningar eller organ).

2.   Allt utlämnande eller meddelande av uppgifter ska fullt ut följa gällande dataskyddsbestämmelser, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (9) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (10).

Artikel 4

System, tjänster och tidsfrister

1.   Medlemsstaterna ska i samarbete med kommissionen göra följande elektroniska tullsystem klara att tas i drift, i enlighet med de krav och tidsfrister som fastställs i gällande lagstiftning:

a)

Import- och exportsystem som samverkar med transiteringssystemet och möjliggör ett kontinuerligt flöde av data från ett tullsystem till ett annat i hela gemenskapen.

b)

Ett identifierings- och registreringssystem för ekonomiska aktörer i samverkan med de godkända ekonomiska aktörernas system, som gör det möjligt för dessa ekonomiska aktörer att endast göra en enda registrering för alla sina kontakter med tullmyndigheterna i gemenskapen, med hänsyn till befintliga gemenskapssystem eller nationella system.

c)

Ett system för godkännandeförfarandet, inbegripet informations- och samrådsprocessen, hanteringen av certifikaten för de godkända ekonomiska aktörerna och registreringen av dessa certifikat i en databas så att de blir tillgängliga för tullförvaltningarna.

2.   Medlemsstaterna ska i samarbete med kommissionen och senast den 15 februari 2011 upprätta och göra klara att tas i drift gemensamma tullportaler som lämnar de ekonomiska aktörerna den information som erfordras för tulltransaktioner i samtliga medlemsstater.

3.   Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna och senast den 15 februari 2013 upprätta och göra klar att tas i drift en integrerad tulltaxemiljö som möjliggör anslutning till andra import- och exportrelaterade system inom kommissionen och i medlemsstaterna.

4.   Kommissionen ska i partnerskap med medlemsstaterna i tullpolicygruppen och senast den 15 februari 2011 utvärdera de gemensamma funktionella specifikationerna för

a)

en ram för gemensamma anslutningspunkter, så att de ekonomiska aktörerna kan använda ett enda gränssnitt för att inge elektroniska tulldeklarationer, även om tullförfarandet sker i en annan medlemsstat,

b)

elektroniska gränssnitt för ekonomiska aktörer, så att de kan sköta alla tullrelaterade ärenden, även om flera medlemsstater är inblandade, med tullmyndigheterna i den medlemsstat där de är etablerade, och

c)

en tjänst som innebär att man via en enda kontaktpunkt (single window) möjliggör ett kontinuerligt flöde av data mellan ekonomiska aktörer och tullförvaltningar, mellan tullmyndigheter och kommissionen samt mellan tullförvaltningar och andra förvaltningar eller organ, och ger ekonomiska aktörer möjlighet att lämna alla uppgifter som krävs för import- eller exportklareringar till tullen, inbegripet uppgifter som krävs enligt annan lagstiftning än tullagstiftningen.

5.   Inom tre år efter en positiv utvärdering av de gemensamma funktionella specifikationerna enligt artikel 4 a och b ska medlemsstaterna i samarbete med kommissionen sträva efter att upprätta ramen med de gemensamma anslutningspunkterna och de elektroniska gränssnitten och göra dem klara att tas i drift.

6.   Medlemsstaterna och kommissionen ska sträva efter att upprätta tjänsterna med en enda kontaktpunkt (single window) och göra dem klara att tas i drift. En utvärdering av framstegen på detta område ska ingå i de rapporter som avses i artikel 12.

7.   Gemenskapen och medlemsstaterna ska ombesörja korrekt underhåll och nödvändiga förbättringar av de system och tjänster som avses i denna artikel.

Artikel 5

Delar och ansvar

1.   Elektroniska tullsystem ska bestå av gemenskapsdelar och nationella delar.

2.   Gemenskapens delar i elektroniska tullsystem ska särskilt omfatta

a)

dithörande genomförbarhetsstudier och gemensamma funktionella och tekniska systemspecifikationer,

b)

gemensamma produkter och tjänster, däribland de nödvändiga gemensamma referenssystemen för tulluppgifter och tullrelaterade uppgifter,

c)

tjänster som det gemensamma kommunikationsnätet och det gemensamma systemgränssnittet (CCN/CSI) erbjuder medlemsstaterna,

d)

medlemsstaternas och kommissionens samordnande verksamhet vid genomförande och drift av elektroniska tullsystem inom gemenskapens gemensamma domän,

e)

kommissionens samordnande verksamhet vid genomförande och drift av elektroniska tullsystem inom gemenskapens yttre domän, med undantag för tjänster som är avsedda att uppfylla nationella krav.

3.   De nationella delarna i det elektroniska tullsystemet ska särskilt omfatta

a)

de nationella funktionella och tekniska systemspecifikationerna,

b)

de nationella systemen, däribland databaser,

c)

nätverksanslutningar mellan tullförvaltningar och ekonomiska aktörer och mellan tullförvaltningar och andra förvaltningar eller organ inom samma medlemsstat,

d)

all programvara eller utrustning som en medlemsstat anser krävs för att säkerställa att systemet används fullt ut.

Artikel 6

Kommissionens uppgifter

Kommissionen ska särskilt svara för

a)

samordning av inrättande, prövning av överensstämmelse, införande, drift och underhåll av gemenskapens delar vad avser elektroniska tullsystem,

b)

samordning av de system och tjänster som anges i detta beslut med andra berörda projekt avseende e-förvaltning på gemenskapsnivå,

c)

slutförande av de uppgifter som den har tilldelats enligt den fleråriga strategiska plan som anges i artikel 8.2,

d)

samordning av utvecklingen av gemenskapens delar och nationella delar i syfte att synkronisera genomförandet av projekt,

e)

samordning på gemenskapsnivå av de elektroniska tulltjänsterna och tjänsterna via en enda kontaktpunkt (single window) i syfte att främja och genomföra dem på nationell nivå,

f)

samordning av utbildningsbehov.

Artikel 7

Medlemsstaternas uppgifter

1.   Medlemsstaterna ska särskilt svara för

a)

samordning av inrättande, prövning av överensstämmelse, införande, drift och underhåll av nationella delar vad avser elektroniska tullsystem,

b)

samordning av de system och tjänster som anges i detta beslut med andra berörda projekt avseende e-förvaltning på nationell nivå,

c)

slutförande av de uppgifter som de har tilldelats enligt den fleråriga strategiska plan som anges i artikel 8.2,

d)

regelbunden information till kommissionen om vilka åtgärder som har vidtagits för att deras respektive förvaltningar eller ekonomiska aktörer ska kunna använda elektroniska tullsystem fullt ut,

e)

främjande och genomförande på nationell nivå av elektroniska tulltjänster och tjänster via en enda kontaktpunkt (single window),

f)

erforderlig utbildning av tulltjänstemän och andra behöriga tjänstemän.

2.   Medlemsstaterna ska årligen uppskatta och informera kommissionen om de personalresurser, budgetmedel och tekniska resurser som behövs för att följa artikel 4 och den fleråriga strategiska plan som anges i artikel 8.2.

3.   Om det finns risk för att en åtgärd som en medlemsstat planerar avseende inrättandet eller driften av elektroniska tullsystem skulle kunna äventyra systemens allmänna kompatibilitet eller funktion, ska medlemsstaten informera kommissionen därom innan en sådan åtgärd vidtas.

Artikel 8

Strategi och samordning

1.   Kommissionen ska i partnerskap med medlemsstaterna i tullpolicygruppen säkerställa att

a)

strategier, nödvändiga resurser och utvecklingsetapper fastställs,

b)

all verksamhet avseende elektronisk tull säkerställs så att resurserna, inbegripet de resurser som redan används på nationell nivå och gemenskapsnivå, används på bästa och effektivaste sätt,

c)

rättsliga aspekter och aspekter som rör drift, utbildning och IT-utveckling samordnas liksom tillhandahållandet av information om dessa aspekter till tullmyndigheter och ekonomiska aktörer,

d)

samtliga berörda parters genomförandeåtgärder samordnas,

e)

de tidsfrister som anges i artikel 4 respekteras av samtliga berörda parter.

2.   Kommissionen ska i partnerskap med medlemsstaterna i tullpolicygruppen utarbeta och uppdatera en flerårig strategisk plan med en fördelning av uppgifterna till kommissionen och till medlemsstaterna.

Artikel 9

Resurser

1.   Gemenskapen ska tillhandahålla de personalresurser, budgetmedel och tekniska resurser som behövs för gemenskapens delar vid inrättande, drift och förbättringar av elektroniska tullsystem i enlighet med artikel 4.

2.   Medlemsstaterna ska tillhandahålla de personalresurser, budgetmedel och tekniska resurser som behövs för de nationella delarna vid inrättande, drift och förbättringar av elektroniska tullsystem i enlighet med artikel 4.

Artikel 10

Finansiella bestämmelser

1.   Utan att de kostnader som ska bäras av tredjeländer eller internationella organisationer inom ramen för artikel 2.3 påverkas, ska kostnaderna för genomförandet av detta beslut delas mellan gemenskapen och medlemsstaterna i enlighet med bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i denna artikel.

2.   Gemenskapen ska bära kostnaderna för utformning, förvärv, installation, drift och underhåll av gemenskapsdelarna enligt artikel 5.2 i enlighet med Tull 2007-programmet enligt beslut nr 253/2003/EG och eventuella efterföljande program.

3.   Medlemsstaterna ska bära kostnaderna för att inrätta och driva de nationella delarna enligt artikel 5.3, inbegripet gränssnitt med andra förvaltningar eller organ och ekonomiska aktörer.

4.   Medlemsstaterna ska förstärka sitt samarbete för att minimera kostnaderna genom att utveckla modeller för kostnadsfördelning och gemensamma lösningar.

Artikel 11

Kontroll

1.   Kommissionen ska vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att kontrollera att åtgärder som finansieras via gemenskapens budget utförs i överensstämmelse med detta beslut och att de erhållna resultaten är förenliga med de mål som anges i artikel 2.1 första stycket.

2.   Kommissionen ska i partnerskap med medlemsstaterna i tullpolicygruppen regelbundet övervaka varje enskild medlemsstats och kommissionens framsteg när det gäller efterlevnaden av artikel 4 i syfte att fastställa huruvida målen i artikel 2.1 första stycket har uppnåtts och hur en verksamhet som rör genomförandet av elektroniska tullsystem kan effektiviseras.

Artikel 12

Rapporter

1.   Medlemsstaterna ska regelbundet rapportera till kommissionen om sina framsteg med samtliga uppgifter som de har tilldelats enligt den fleråriga strategiska plan som avses i artikel 8.2. De ska underrätta kommissionen när en sådan uppgift har slutförts.

2.   Medlemsstaterna ska varje år senast den 31 mars överlämna en årlig lägesrapport avseende perioden 1 januari –31 december föregående år. Dessa årliga rapporter ska grundas på ett format som kommissionen ska fastställa i partnerskap med medlemsstaterna i tullpolicygruppen.

3.   Kommissionen ska på grundval av de årliga rapporter som avses i punkt 2 senast den 30 juni varje år upprätta en konsoliderad rapport med en utvärdering av medlemsstaternas och kommissionens framsteg, särskilt vad gäller efterlevnaden av artikel 4, och av det eventuella behovet av en förlängning av de tidsfrister som avses i artikel 4.2, 4.3 och 4.5 samt förelägga rapporten för berörda parter och för tullpolicygruppen för vidare övervägande.

4.   Den konsoliderade rapport som avses i punkt 3 ska dessutom innehålla resultaten av eventuella kontrollbesök. Den ska även innehålla resultatet av andra kontroller samt kan ange de metoder och kriterier som ska användas i en senare utvärdering, särskilt i en utvärdering av i vilken utsträckning de elektroniska tullsystemen är kompatibla och hur de fungerar.

Artikel 13

Samråd med ekonomiska aktörer

Kommissionen och medlemsstaterna ska regelbundet samråda med de ekonomiska aktörerna i alla skeden av förberedandet, utvecklingen och införandet av de system och tjänster som anges i artikel 4.

Kommissionen och medlemsstaterna ska var för sig inrätta en samrådsmekanism som regelbundet för samman ett representativt urval av ekonomiska aktörer.

Artikel 14

Anslutnings- eller kandidatländer

Kommissionen ska underrätta de länder som har erkänts som anslutnings- eller kandidatländer om förberedandet, utvecklingen och införandet av de system och tjänster som anges i artikel 4 och ska låta dem delta häri.

Artikel 15

Genomförandeåtgärder

Förlängning av de tidsfrister som anges i artikel 4.2, 4.3 och 4.5 ska ske i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 16.2.

Artikel 16

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av tullkodexkommittén.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 17

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 18

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 15 januari 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 318, 23.12.2006, s. 47.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 12 december 2006 (EUT C 317 E, 23.12.2006, s. 74), rådets gemensamma ståndpunkt av den 23 juli 2007 (EUT C 242 E, 16.10.2007, s. 1) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 december 2007 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(3)  EUT L 144, 30.4.2004, s. 65. Rättat i EUT L 181, 18.5.2004, s. 25.

(4)  EUT C 305, 16.12.2003, s. 1.

(5)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(6)  EUT L 36, 12.2.2003, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut nr 787/2004/EG (EUT L 138, 30.4.2004, s. 12).

(7)  EGT L 341, 17.12.2002, s. 1. Beslutet ändrat genom rådets förordning (EG) nr 885/2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 1).

(8)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(9)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(10)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

26.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/27


RÅDETS BESLUT

av den 21 januari 2008

om den ståndpunkt som gemenskapen ska inta i Internationella kakaorådet angående förlängning av 2001 års internationella kakaoavtal

(2008/76/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2 andra stycket,

med beaktande av kommissionens förslag (1), och

av följande skäl:

(1)

Internationella kakaoavtalet från 2001 ingicks och undertecknades på Europeiska gemenskapens vägnar den 18 november 2002 genom rådets beslut 2002/970/EG (2).

(2)

Enligt artikel 63.1 och 63.3 kommer internationella kakaoavtalet från 2001 att löpa ut den 30 september 2008, såvida det inte genom ett beslut av Internationella kakaorådet förlängs med ytterligare en eller två perioder om sammanlagt högst fyra år.

(3)

Det ligger i Europeiska gemenskapens intresse att avtalet förlängs.

(4)

Europeiska gemenskapens ståndpunkt i Internationella kakaorådet bör fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Europeiska gemenskapens ståndpunkt i Internationella kakaorådet ska vara att rösta för att 2001 års internationella kakaoavtal ska förlängas med ytterligare en eller två perioder om sammanlagt högst fyra år och att Förenta nationernas generalsekreterare ska underrättas om förlängningen.

Utfärdat i Bryssel den 21 januari 2008.

På rådets vägnar

I. JARC

Ordförande


(1)  EUT C 4, 9.1.2008, s. 6.

(2)  EGT L 342, 17.12.2002, s. 1.


Kommissionen

26.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/28


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 januari 2008

om godkännande av planerna för 2008 för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin och för nödvaccination av viltlevande svin mot denna sjukdom i Bulgarien

[delgivet med nr K(2008) 270]

(Endast den bulgariska texten är giltig)

(2008/77/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (1), särskilt artiklarna 16.1 andra stycket och 20.2 fjärde stycket, och

av följande skäl:

(1)

Genom direktiv 2001/89/EG införs minimiåtgärder som gemenskapen ska vidta för att bekämpa klassisk svinpest. Det föreskrivs bland annat att medlemsstaterna om de konstaterar ett primärt fall av klassisk svinpest hos viltlevande svin ska lägga fram en plan för kommissionen om vilka åtgärder som kommer att vidtas för att utrota sjukdomen. Direktivet innehåller också bestämmelser om nödvaccination av viltlevande svin.

(2)

Klassisk svinpest förekommer hos viltlevande svin i Bulgarien.

(3)

Bulgarien har infört ett landsomfattande program för övervakning och bekämpning av klassisk svinpest. Programmet är fortfarande i kraft.

(4)

Kommissionens beslut 2006/800/EG av den 23 november 2006 om godkännande av planerna för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin och för nödvaccination av viltlevande svin mot denna sjukdom i Bulgarien (2) antogs som en av flera åtgärder för att bekämpa klassisk svinpest. Beslut 2006/800/EG gäller till och med den 31 december 2007.

(5)

Bulgarien lämnade den 15 oktober 2007 in en plan för 2008 till kommissionen för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin och en plan för nödvaccination av viltlevande svin i hela landet.

(6)

De planer som lagts fram av Bulgarien har granskats av kommissionen och konstaterats uppfylla kraven i direktiv 2001/89/EG. De bör följaktligen godkännas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Plan för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin

Den plan som Bulgarien överlämnade till kommissionen den 15 oktober 2007 för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin i det område som anges i punkt 1 i bilagan godkänns.

Artikel 2

Plan för nödvaccination av viltlevande svin mot klassisk svinpest

Den plan som Bulgarien överlämnade till kommissionen den 15 oktober 2007 för nödvaccination av viltlevande svin mot klassisk svinpest i det område som anges i punkt 2 i bilagan godkänns.

Artikel 3

Efterlevnad

Bulgarien ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta beslut och offentliggöra dessa åtgärder. Bulgarien ska genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 4

Tillämpning

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2008.

Artikel 5

Adressat

Detta beslut riktar sig till Republiken Bulgarien.

Utfärdat i Bryssel den 25 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2007/729/EG (EUT L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  EUT L 325, 24.11.2006, s. 35. Beslutet ändrat genom beslut 2007/624/EG (EUT L 253, 28.9.2007, s. 43).


BILAGA

1.

Områden där planen för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin ska genomföras:

Hela Bulgarien.

2.

Områden där planen för nödvaccination av viltlevande svin mot klassisk svinpest ska genomföras:

Hela Bulgarien.


REKOMMENDATIONER

Kommissionen

26.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/30


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

av den 10 januari 2008

om åtgärder för att underlätta framtida övergångar till euron

[delgivet med nr K(2007) 6912]

(2008/78/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 211, och

av följande skäl:

(1)

Den första deltagargruppen hade en lång övergångsfas under vilken euron var ländernas valuta, men sedlar och mynt i euro ännu inte införts. Enligt de flesta befintliga nationella planerna för framtida övergångar ska däremot mynt och sedlar i euro införas samma dag som euron införs. Denna skillnad och den breda tillgången till mynt och sedlar i euro gör att de medlemsstater som förbereder sig för att införa euron bör följa en annan strategi än den som följdes mellan 1999 och 2002.

(2)

Under dessa nya förhållanden ger kommissionens rekommendation av den 11 oktober 2000 om hur de ekonomiska aktörernas förberedelser inför övergången till euron kan underlättas (1) inte i tillräcklig utsträckning svar på de frågor som uppkommit till följd av de ändrade förutsättningarna. Det bör därför antas en ny rekommendation som beaktar de nya förhållandena och erfarenheterna från införandet av sedlar och mynt i euro under 2002, 2007 och 2008.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

Artikel 1

Styrning av organisationen för övergången till euron

1.   Medlemsstaterna bör införa lämpliga specialiserade strukturer för att planera, samordna och underlätta alla nödvändiga förberedelser för införandet av euron.

2.   En nationell plan för övergången, som omfattar alla aspekter av organisationen för övergången till euron, bör förberedas, diskuteras med företrädare för de viktigaste ekonomiska aktörerna (kreditinstitut, detaljhandeln, IKT-företag, varuautomatsbranschen, konsumentsammanslutningar, handelskamrar osv.) och uppdateras regelbundet.

Artikel 2

Åtgärder för att förbereda medborgarna för euron

1.   Den nationella lagstiftningen bör föreskriva parallella angivelser av priser och andra monetära belopp som ska betalas, krediteras eller debiteras. Det bör vara obligatoriskt med parallella prisangivelser så snart som möjligt efter det att rådet officiellt fastställt den oåterkalleligt låsta omräkningskursen mellan den nationella valutan och euron. Medlemsstaterna bör motverka att detaljhandlarna använder parallella prisangivelser innan omräkningskursen officiellt fastställts. Medlemsstaterna bör också kräva separata angivelser av eventuella avgifter som företagen tar ut för att godta betalningar i euro från det att omräkningskursen fastställts till det att euron införs. Det bör vara förbjudet att använda en annan omräkningskurs än den som rådet fastställt. Det bör vara obligatoriskt med parallella prisangivelser under en period på minst sex månader och som mest ett år efter det att euron införts. Därefter bör de parallella prisangivelserna upphöra för att medborgarna ska få möjlighet att till fullo vänja sig vid den nya valutan.

2.   Medlemsstaterna bör se till att medborgarna är väl informerade om villkoren för övergången till euron, åtgärderna för skydd av sedlar och mynt i euro liksom dessa mynts och sedlars säkerhetsdetaljer, och de bör hjälpa medborgarna att vänja sig vid den nya valutans värde. Informationskampanjen bör drivas under en viss tid efter det att euron införts. Framför allt bör särskilda informationsprogram införas för utsatta personer (t.ex. pensionärer och personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder) liksom personer som har svårt att få tillgång till information (t.ex. migranter, hemlösa och personer som inte kan läsa eller räkna).

3.   Medlemsstaterna, kreditinstitut och företag bör anordna utbildning så att personal som regelbundet hanterar mynt och sedlar kan vänja sig vid euron. Syftet är att garantera ett bättre igenkännande, en korrekt identifiering av säkerhetsdetaljer och en snabbare hantering av mynt och sedlar i euro. Dessutom bör praktisk utbildning anordnas med jämna mellanrum för personer med nedsatt syn för att de ska kunna utveckla ett sensoriskt minne när det gäller den nya valutan.

4.   Den offentliga förvaltningen bör förse företag, framför allt små och medelstora, med exakt information om tidtabellen för övergången och om relevant lagstiftning, skattetekniska föreskrifter och redovisningsregler. Branschorganisationer, euroinfocentrer, handelskamrar, revisorer och företagsrådgivare bör se till att de företag som de har kontakt med gör nödvändiga förberedelser och kan göra alla sina transaktioner i euro från och med dagen för införandet.

5.   Kreditinstituten bör informera sina kunder om de praktiska konsekvenserna av övergången till euron. Kunderna bör framför allt uppmärksammas på att de inte längre kommer att kunna göra gireringar eller inneha konton i en tidigare nationell valuta efter den dag då euron införs.

6.   Företagen bör vidta åtgärder för att öka medvetenheten hos sina anställda och anordna särskild utbildning för personal som har kontakt med allmänheten.

7.   Medlemsstaterna bör övervaka de ekonomiska aktörernas förberedelser för övergången till euron, framför allt genom regelbundna undersökningar.

Artikel 3

Säkerställande av ett snabbt införande av mynt och sedlar i euro

1.   För att minska de belopp som måste växlas in bör konsumenterna uppmuntras att sätta in sina överskott av likvida medel under veckorna före övergången. Kontrakt i den nationella valutan som sluts efter antagandet av det rådsbeslut genom vilket omräkningskursen oåterkalleligen fastställs bör helst hänvisa till euro om de är giltiga efter den dag då euron införts.

2.   Kreditinstitut och försäljningsställen bör utnyttja förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part av sedlar och mynt i euro under månaderna före övergången, såsom fastställts av Europeiska centralbanken (2). Försäljningsställen bör förhandstilldelas sedlar och mynt under veckorna före övergången. Särskilda arrangemang bör införas för små försäljningsställen, bland annat uppsättningar av euromynt för detaljhandlare. För att uppmuntra försäljningsställen att delta i förhandstilldelningen bör de erbjudas finansiellt förmånliga villkor med uppskjuten debitering. Medborgarna bör kunna skaffa sig uppsättningar av euromynt under tre veckor före övergången så att varje hushåll kan få minst en uppsättning.

3.   Uttagsautomater bör ställas om till uttag av eurosedlar från och med den dag då euron införs. Uttagsautomater som av tekniska skäl inte kan ställas om i tid bör stängas. Vid kontantuttag och växling vid kreditinstitut under två veckor före och efter övergången bör främst sedlar i små valörer hanteras.

4.   Försäljningsställen bör tvingas att ge växel endast i euro från och med införandet om de inte av praktiska skäl är förhindrade att göra så. Tillfälliga åtgärder bör vidtas för att underlätta deras förhandstilldelning av sedlar och mynt och minska de svårigheter som är knutna till den större volymen sedlar och kontanter vid försäljningsställena.

5.   Alla elektroniska kassaterminaler bör ställas om till euron från och med dagen för införandet. Konsumenterna bör uppmuntras att använda sig av elektroniska betalningar oftare under de första dagarna efter införandet.

6.   Kreditinstitutens huvudkontor bör vara öppna under de första dagarna i den period då två valutor är i omlopp för att underlätta inväxlingen av den nationella valutan till euro. Bankernas öppettider bör dessutom förlängas under perioden för övergång. Detaljhandlare bör ges särskilda möjligheter för att snabbare få tillgång till kontanter, så att köer kan undvikas.

Artikel 4

Förhindrande av otillbörliga affärsmetoder och en felaktig uppfattning hos medborgarna om prisutvecklingen

1.   Det bör förhandlas fram avtal med detaljhandels- och tjänstesektorn för att se till att införandet av euron inte påverkar priserna. Detaljhandlarna bör framför allt inte höja priserna på grund av övergången och bör försöka att minimera prisförändringen när priserna fastställs i euro efter omräkningen. Genom avtalen bör det antas en framträdande logotyp som är lätt att känna igen för konsumenterna. Denna logotyp bör lanseras genom kommunikations- och informationskampanjer. I samarbete med konsumentsammanslutningar bör det övervakas om detaljhandlarna uppfyller de åtaganden som gjorts i avtalen. Om åtagandena inte uppfylls bör avskräckande åtgärder vidtas, från offentliggörande av företagens namn till eventuella böter i de allvarligaste fallen.

2.   Medlemsstaterna bör svara för en intensiv och tätt återkommande övervakning av priserna under veckorna efter det att omräkningskursen antagits fram till slutet av perioden för parallella prisangivelser. Framför allt bör medborgarna under veckorna omedelbart före och efter övergången ges information på veckobasis om prisutvecklingen för att förhindra att de får en felaktig uppfattning.

3.   Samma bankavgifter som tas ut för betalningar i den nationella valutan bör efter omräkningen tas ut för betalningar i euro.

Artikel 5

Slutbestämmelse

Medlemsstaterna uppmanas att stödja genomförandet av den här rekommendationen.

Artikel 6

Adressater

Denna rekommendation riktar sig till medlemsstater med undantag i enlighet med artikel 122 i fördraget liksom till kreditinstitut, företag, branschorganisationer och konsumentsammanslutningar i dessa medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  Rekommendation 2000/C 303/05 (EGT C 303, 24.10.2000, s. 6).

(2)  Se Europeiska centralbankens riktlinje av den 14 juli 2006 om vissa förberedelser inför utbytet av sedlar och mynt till euro och om förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part av eurosedlar och euromynt utanför euroområdet (ECB/2006/9, EUT L 207, 28.7.2006, s. 39).